KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
CRABV 52 COM 529
CRABV 52 COM 529
B
ELGISCHE
K
AMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
C
HAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE
B
ELGIQUE
B
EKNOPT
V
ERSLAG
C
OMPTE
R
ENDU
A
NALYTIQUE
C
OMMISSIE VOOR DE
J
USTITIE
C
OMMISSION DE LA
J
USTICE
woensdag
mercredi
22-04-2009
22-04-2009
namiddag
après-midi
CRABV 52
COM 529
22/04/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
i
INHOUD
SOMMAIRE
Vraag van de heer Xavier Baeselen aan de
minister van Justitie over "het bijzonder lage
aantal kinderadopties door homoseksuele paren"
(nr. 12449)
1
Question de M. Xavier Baeselen au ministre de la
Justice sur "le nombre particulièrement réduit
d'adoptions
d'enfants
par
les
couples
homosexuels" (n° 12449)
1
Sprekers:
Xavier
Baeselen,
Melchior
Wathelet, staatssecretaris voor Begroting en
Gezinsbeleid
Orateurs:
Xavier
Baeselen,
Melchior
Wathelet, secrétaire d'État au Budget et à la
Politique des Familles
Vraag van de heer Raf Terwingen aan de
staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan
de eerste minister, en staatssecretaris voor
Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van
Werk, en wat de aspecten inzake personen- en
familierecht betreft, toegevoegd aan de minister
van Justitie over "de erkenning van interlandelijke
adopties door de federale centrale autoriteit"
(nr. 12564)
1
Question de M. Raf Terwingen au secrétaire
d'État au Budget, adjoint au premier ministre, et
secrétaire d'État à la Politique des familles,
adjoint à la ministre de l'Emploi, et en ce qui
concerne les aspects du droit des personnes et
de la famille, adjoint au ministre de la Justice sur
"la reconnaissance des adoptions internationales
par l'autorité centrale fédérale" (n° 12564)
1
Sprekers:
Raf
Terwingen,
Melchior
Wathelet, staatssecretaris voor Begroting en
Gezinsbeleid
Orateurs: Raf Terwingen, Melchior Wathelet,
secrétaire d'État au Budget et à la Politique
des Familles
Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan
de staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd
aan de eerste minister, en staatssecretaris voor
Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van
Werk, en wat de aspecten inzake personen- en
familierecht betreft, toegevoegd aan de minister
van Justitie over "de oprichting van een
familierechtbank" (nr. 12755)
4
Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au
secrétaire d'État au Budget, adjoint au premier
ministre, et secrétaire d'État à la Politique des
familles, adjoint à la ministre de l'Emploi, et en ce
qui concerne les aspects du droit des personnes
et de la famille, adjoint au ministre de la Justice
sur "la création d'un tribunal de la famille"
(n° 12755)
4
Sprekers: Sabien Lahaye-Battheu, Melchior
Wathelet
, staatssecretaris voor Begroting en
Gezinsbeleid
Orateurs: Sabien Lahaye-Battheu, Melchior
Wathelet
, secrétaire d'État au Budget et à la
Politique des Familles
Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan
de minister van Justitie over "de bevoegdheden
van de penitentiaire beambten" (nr. 12052)
6
Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au
ministre de la Justice sur "les compétences des
agents pénitentiaires" (n° 12052)
6
Sprekers: Sabien Lahaye-Battheu, Stefaan
De Clerck
, minister van Justitie
Orateurs: Sabien Lahaye-Battheu, Stefaan
De Clerck
, ministre de la Justice
Samengevoegde vragen van
7
Questions jointes de
7
- de heer Bruno Tuybens aan de minister van
Justitie over "het wetsontwerp rond de gouden
parachute" (nr. 12206)
7
- M. Bruno Tuybens au ministre de la Justice sur
"le projet de loi relatif au parachute doré"
(n° 12206)
7
- de heer Georges Gilkinet aan de minister van
Justitie over "de voortgang van het wetsontwerp
tot beperking van de gouden handdruk"
(nr. 12217)
7
- M. Georges Gilkinet au ministre de la Justice sur
"l'état d'avancement du projet de loi visant à
limiter les parachutes dorés" (n° 12217)
7
- de heer Bruno Tuybens aan de eerste minister,
aan de minister van Justitie en aan de minister
voor Ondernemen en Vereenvoudigen over "de
gerapporteerde ontslag- en vertrekpremies bij
Fortis" (nr. 12458)
7
- M. Bruno Tuybens au premier ministre, au
ministre de la Justice et au ministre pour
l'Entreprise et la Simplification sur "les primes de
licenciement et de départ chez Fortis telles
qu'elles sont inscrites dans le rapport annuel"
(n° 12458)
7
Sprekers: Bruno Tuybens, Georges Gilkinet,
Stefaan De Clerck
, minister van Justitie
Orateurs: Bruno Tuybens, Georges Gilkinet,
Stefaan De Clerck
, ministre de la Justice
22/04/2009
CRABV 52
COM 529
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
ii
Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de
minister van Justitie over "de stijging van de
populatie in de gevangenis van Andenne en de
stakingsaanzegging
die
werd
ingediend"
(nr. 12419)
11
Question de M. Georges Gilkinet au ministre de la
Justice sur "l'augmentation de population à la
prison d'Andenne et le préavis de grève déposé"
(n° 12419)
11
Sprekers: Georges Gilkinet, Stefaan De
Clerck
, minister van Justitie
Orateurs: Georges Gilkinet, Stefaan De
Clerck
, ministre de la Justice
Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de
minister van Justitie over "het einde van het
project 'voetbal in de gevangenis'" (nr. 12421)
12
Question de M. Georges Gilkinet au ministre de la
Justice sur "la fin du projet foot en prison"
(n° 12421)
12
Sprekers: Georges Gilkinet, Stefaan De
Clerck
, minister van Justitie
Orateurs: Georges Gilkinet, Stefaan De
Clerck
, ministre de la Justice
Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de
minister van Justitie over "de toekomstige
gevangenis in Sambreville" (nr. 12478)
13
Question de M. Georges Gilkinet au ministre de la
Justice sur "l'implantation future d'une prison à
Sambreville" (n° 12478)
13
Sprekers: Georges Gilkinet, Stefaan De
Clerck
, minister van Justitie
Orateurs: Georges Gilkinet, Stefaan De
Clerck
, ministre de la Justice
Samengevoegde vragen van
15
Questions jointes de
15
- de heer Ben Weyts aan de minister van Justitie
over "het Executief van de Moslims van België"
(nr. 12452)
15
- M. Ben Weyts au ministre de la Justice sur
"l'Exécutif
des
musulmans
de
Belgique"
(n° 12452)
15
- mevrouw Hilâl Yalçin aan de minister van Justitie
over "de Moslimexecutieve" (nr. 12493)
15
- Mme Hilâl Yalçin au ministre de la Justice sur
"l'Exécutif des musulmans" (n° 12493)
15
- de heer Francis Van den Eynde aan de minister
van
Justitie
over
"de
Moslimexecutieve"
(nr. 12529)
15
- M. Francis Van den Eynde au ministre de la
Justice sur "l'exécutif des musulmans" (n° 12529)
15
Sprekers: Ben Weyts, Francis Van den
Eynde, Stefaan De Clerck
, minister van
Justitie
Orateurs: Ben Weyts, Francis Van den
Eynde, Stefaan De Clerck
, ministre de la
Justice
Vraag van de heer Robert Van de Velde aan de
minister van Justitie over "de toekenning van
compensaties
aan
medewerkers
van
parketsecretariaten
die
wachtprestaties
verzekeren" (nr. 12435)
17
Question de M. Robert Van de Velde au ministre
de la Justice sur "l'octroi de compensations aux
collaborateurs des secrétariats de parquet qui
assurent des prestations de garde" (n° 12435)
17
Sprekers: Robert Van de Velde, Stefaan De
Clerck
, minister van Justitie
Orateurs: Robert Van de Velde, Stefaan De
Clerck
, ministre de la Justice
Vraag van de heer Xavier Baeselen aan de
minister
van
Justitie
over
"de
veiligheidsproblemen in de gevangenis van Vorst
en het rapport van het adviesbureau hieromtrent"
(nr. 12401)
18
Question de M. Xavier Baeselen au ministre de la
Justice sur "les problèmes de sécurité à la prison
de Forest et le rapport du bureau d'études à ce
sujet" (n° 12401)
18
Sprekers: Xavier Baeselen, Stefaan De
Clerck
, minister van Justitie
Orateurs: Xavier Baeselen, Stefaan De
Clerck
, ministre de la Justice
Vraag van de heer Jean-Luc Crucke aan de
minister van Justitie over "het kader van de griffie
van de rechtbank van eerste aanleg te Doornik"
(nr. 12462)
19
Question de M. Jean-Luc Crucke au ministre de la
Justice sur "le cadre du greffe du tribunal de
première instance de Tournai" (n° 12462)
19
Sprekers: Jean-Luc Crucke, Stefaan De
Clerck
, minister van Justitie
Orateurs: Jean-Luc Crucke, Stefaan De
Clerck
, ministre de la Justice
Samengevoegde vragen van
20
Questions jointes de
20
CRABV 52
COM 529
22/04/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
iii
- de heer Luk Van Biesen aan de minister van
Justitie over "de 'Urban Pal'" (nr. 12486)
20
- M. Luk Van Biesen au ministre de la Justice sur
"l'Urban Pal" (n° 12486)
20
- de heer Raf Terwingen aan de minister van
Justitie over "de 'Urban Pal'" (nr. 12489)
20
- M. Raf Terwingen au ministre de la Justice sur
"l'Urban Pal" (n° 12489)
20
- de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van
Justitie over "de verkoop van het mes 'Urban Pal'"
(nr. 12511)
20
- M. Stefaan Van Hecke au ministre de la Justice
sur "la vente du couteau de type Urban Pal"
(n° 12511)
20
Sprekers: Luk Van Biesen, Raf Terwingen,
Stefaan Van Hecke, Stefaan De Clerck
,
minister van Justitie
Orateurs: Luk Van Biesen, Raf Terwingen,
Stefaan Van Hecke, Stefaan De Clerck
,
ministre de la Justice
Samengevoegde vragen van
22
Questions jointes de
22
- de heer Raf Terwingen aan de minister van
Justitie over "de onrust in de gevangenis van
Brugge en Leuven" (nr. 12487)
22
- M. Raf Terwingen au ministre de la Justice sur
"les troubles dans les prisons de Bruges et de
Louvain" (n° 12487)
22
- mevrouw Els De Rammelaere aan de minister
van Justitie over "incidenten in de gevangenis van
Brugge" (nr. 12661)
22
- Mme Els De Rammelaere au ministre de la
Justice sur "des incidents survenus à la prison de
Bruges" (n° 12661)
22
Sprekers:
Raf
Terwingen,
Els
De
Rammelaere, Stefaan De Clerck, minister
van Justitie
Orateurs:
Raf
Terwingen,
Els
De
Rammelaere, Stefaan De Clerck, ministre de
la Justice
Vraag van de heer Peter Logghe aan de minister
van Justitie over "de gasramp te Gellingen"
(nr. 12502)
24
Question de M. Peter Logghe au ministre de la
Justice sur "la catastrophe de Ghislenghien"
(n° 12502)
24
Sprekers: Peter Logghe, Stefaan De Clerck,
minister van Justitie
Orateurs: Peter Logghe, Stefaan De Clerck,
ministre de la Justice
Vraag van de heer Bruno Stevenheydens aan de
minister van Justitie over "de evaluatie van een
congres omtrent jeugddelinquentie" (nr. 12537)
25
Question de M. Bruno Stevenheydens au ministre
de la Justice sur "l'évaluation d'un congrès
consacré à la délinquance juvénile" (n° 12537)
25
Sprekers: Bruno Stevenheydens, Stefaan
De Clerck
, minister van Justitie
Orateurs: Bruno Stevenheydens, Stefaan De
Clerck
, ministre de la Justice
Vraag van mevrouw Martine De Maght aan de
minister van Justitie over "de oprichting van een
penitentiaire inrichting op het grondgebied van de
stad Aalst" (nr. 12769)
28
Question de Mme Martine De Maght au ministre
de
la
Justice
sur
"l'implantation
d'un
établissement pénitentiaire sur le territoire de la
ville d'Alost" (n° 12769)
28
Sprekers: Martine De Maght, Stefaan De
Clerck
, minister van Justitie
Orateurs: Martine De Maght, Stefaan De
Clerck
, ministre de la Justice
Vraag van de heer Bruno Stevenheydens aan de
minister van Justitie over "het opvangtekort voor
probleemjongeren" (nr. 12538)
28
Question de M. Bruno Stevenheydens au ministre
de la Justice sur "le manque de capacité d'accueil
pour des jeunes à problèmes" (n° 12538)
28
Sprekers: Bruno Stevenheydens, Stefaan
De Clerck
, minister van Justitie
Orateurs: Bruno Stevenheydens, Stefaan De
Clerck
, ministre de la Justice
Samengevoegde vragen van
31
Questions jointes de
31
- de heer Bart Laeremans aan de minister van
Justitie over "de niet-uitlevering van Adam Giza
aan Polen" (nr. 12548)
31
- M. Bart Laeremans au ministre de la Justice sur
"la non-extradition vers la Pologne d'Adam Giza"
(n° 12548)
31
- mevrouw Els De Rammelaere aan de minister
van Justitie over "de niet-uitlevering van Adam G.
aan Polen" (nr. 12660)
31
- Mme Els De Rammelaere au ministre de la
Justice sur "la non-extradition d'Adam G. vers la
Pologne" (n° 12660)
31
- de heer Xavier Baeselen aan de minister van
31
- M. Xavier Baeselen au ministre de la Justice sur
31
22/04/2009
CRABV 52
COM 529
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
iv
Justitie over "de weigering om Adam G. over te
brengen" (nr. 12669)
"le refus de transfèrement d'Adam G." (n° 12669)
Sprekers:
Bart
Laeremans,
Els
De
Rammelaere, Stefaan De Clerck, minister
van Justitie
Orateurs:
Bart
Laeremans,
Els
De
Rammelaere, Stefaan De Clerck, ministre de
la Justice
Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister
van Justitie over "de uitspraken van de voorzitter
van het hof van beroep te Brussel inzake de
politieke evenwichten in de magistratuur"
(nr. 12572)
34
Question de M. Bert Schoofs au ministre de la
Justice sur "les déclarations du président de la
Cour d'appel de Bruxelles relatives aux équilibres
politiques dans la magistrature" (n° 12572)
34
Sprekers: Bert Schoofs, Stefaan De Clerck,
minister van Justitie
Orateurs: Bert Schoofs, Stefaan De Clerck,
ministre de la Justice
Samengevoegde vragen van
34
Questions jointes de
34
- de heer Bert Schoofs aan de minister van
Justitie over "het onderbrengen van Belgische
gedetineerden in Nederlandse penitentiaire
inrichtingen" (nr. 12759)
34
- M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur
"l'incarcération de détenus belges dans des
établissements
pénitentiaires
néerlandais"
(n° 12759)
34
- de heer Jean-Luc Crucke aan de minister van
Justitie over "de bezettingsgraad in de
Nederlandse gevangenissen" (nr. 12763)
34
- M. Jean-Luc Crucke au ministre de la Justice sur
"le taux d'occupation des prisons néerlandaises"
(n° 12763)
34
- mevrouw Mia De Schamphelaere aan de
minister van Justitie over "de onderhandelingen
met Nederland betreffende het onderbrengen van
Belgische
gedetineerden
in
Nederlandse
penitentiaire inrichtingen" (nr. 12766)
35
- Mme Mia De Schamphelaere au ministre de la
Justice sur "les négociations en cours avec les
Pays-Bas à propos de l'incarcération de détenus
belges dans des établissements pénitentiaires
néerlandais" (n° 12766)
35
- mevrouw Els De Rammelaere aan de minister
van Justitie over "het onderbrengen van Belgische
gedetineerden in Nederlandse penitentiaire
inrichtingen" (nr. 12808)
35
- Mme Els De Rammelaere au ministre de la
Justice sur "l'incarcération de détenus belges
dans
des
établissements
pénitentiaires
néerlandais" (n° 12808)
35
Sprekers:
Bert
Schoofs,
Els
De
Rammelaere, Mia De Schamphelaere,
Stefaan De Clerck
, minister van Justitie,
Jean-Luc Crucke
Orateurs:
Bert
Schoofs,
Els
De
Rammelaere, Mia De Schamphelaere,
Stefaan De Clerck
, ministre de la Justice,
Jean-Luc Crucke
Vraag van mevrouw Linda Musin aan de minister
van Justitie over "het weghalen van de computers
uit de cellen van de gedetineerden" (nr. 12558)
37
Question de Mme Linda Musin au ministre de la
Justice sur "le retrait des ordinateurs des cellules
des détenus" (n° 12558)
37
Sprekers: Linda Musin, Stefaan De Clerck,
minister van Justitie
Orateurs: Linda Musin, Stefaan De Clerck,
ministre de la Justice
CRABV 52
COM 529
22/04/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
1
COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE
COMMISSION DE LA JUSTICE
van
WOENSDAG
22
APRIL
2009
Namiddag
______
du
MERCREDI
22
AVRIL
2009
Après-midi
______
De vergadering wordt geopend om 14.18 uur en
voorgezeten door mevrouw Sabien Lahaye-Battheu.
La réunion publique est ouverte à 14 h 18 sous la
présidence de Mme Sabien Lahaye-Battheu.
01 Vraag van de heer Xavier Baeselen aan de
minister van Justitie over "het bijzonder lage
aantal kinderadopties door homoseksuele paren"
(nr. 12449)
01 Question de M. Xavier Baeselen au ministre de
la Justice sur "le nombre particulièrement réduit
d'adoptions
d'enfants
par
les
couples
homosexuels" (n° 12449)
01.01 Xavier Baeselen (MR): Eind 2008 was er
nog geen enkele adoptie door een homoseksueel
paar geregistreerd. Beschikt u over recentere
cijfers? Waaraan is die situatie, volgens u, te
wijten?
01.01 Xavier Baeselen (MR) : Aucune adoption
par un couple homosexuel n'avait été enregistrée
fin 2008. Disposez-vous de nouveaux chiffres pour
la période postérieure ? À quoi est due, selon vous,
cette situation ?
01.02 Staatssecretaris Melchior Wathelet (Frans):
Tijdens het eerste kwartaal van 2009 bleef die
toestand ongewijzigd.
01.02 Melchior Wathelet, secrétaire d'État (en
français) : Il n'y a pas eu d'évolution en la matière
au cours du premier trimestre 2009.
Van de Gemeenschappen heb ik vernomen dat er
zich in de Vlaamse Gemeenschap negentien
koppels van hetzelfde geslacht hebben aangemeld
voor een binnenlandse niet-intrafamiliale adoptie en
dat er zich dertien koppels van hetzelfde geslacht
hebben aangemeld voor een internationale adoptie.
In de Franse Gemeenschap volgen vier koppels de
voorbereiding; aan twee van die koppels is nog
geen kind toegewezen, aan de twee andere wel.
Die lage cijfers zijn in hoofdzaak toe te schrijven
aan het feit dat er weinig aanvragen werden
ingediend, en dat er in België, buiten het kader van
de intrafamiliale adoptie, zeer weinig kinderen
worden afgestaan voor adoptie. De wachttijd is dan
ook zeer lang en kan tot drie jaar oplopen. Over
enige tijd zullen we een beter overzicht hebben, wat
het misschien mogelijk zal maken enkele
noodzakelijke aanpassingen uit te werken.
Les Communautés m'ont fait savoir que, du côté
néerlandophone, dix-neuf couples du même sexe
sont inscrits actuellement pour une adoption interne
non intrafamiliale et treize couples de même sexe
sont inscrits pour une adoption internationale. Du
côté francophone, quatre couples sont en
préparation, dont deux qui attendent une attribution
d'enfant et deux qui se sont déjà vu confier un
enfant. Un couple est inscrit en préparation pour
une adoption internationale. La raison de la
faiblesse de ces chiffres tient essentiellement au fait
qu'il y a eu peu de demandes et qu'il y a très peu
d'enfants à adopter en Belgique en dehors de
l'adoption intrafamiliale. Le délai est dès lors très
long et peut atteindre trois ans. On aura une
meilleure vue d'ensemble dans quelque temps, ce
qui permettra peut-être de définir quelques
nécessaires adaptations.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
02 Vraag van de heer Raf Terwingen aan de
staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan
de eerste minister, en staatssecretaris voor
02 Question de M. Raf Terwingen au secrétaire
d'État au Budget, adjoint au premier ministre, et
secrétaire d'État à la Politique des familles,
22/04/2009
CRABV 52
COM 529
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
2
Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van
Werk, en wat de aspecten inzake personen- en
familierecht betreft, toegevoegd aan de minister
van
Justitie
over
"de
erkenning
van
interlandelijke adopties door de federale centrale
autoriteit" (nr. 12564)
adjoint à la ministre de l'Emploi, et en ce qui
concerne les aspects du droit des personnes et
de la famille, adjoint au ministre de la Justice sur
"la reconnaissance des adoptions internationales
par l'autorité centrale fédérale" (n° 12564)
02.01 Raf Terwingen (CD&V): De federale
centrale autoriteit controleert conform artikel 364
van het Burgerlijk Zetboek of een buitenlandse
adoptie die onder het Haagse adoptieverdrag valt,
niet strijdig is met de openbare orde. Artikel 375-3
van dqt wetboek bepaalt daarnaast dat deze
centrale autoriteit instaat voor de naleving van de
voorwaarden uit artikel 365-1 en 365-2 voor
buitenlandse adopties die niet onder het verdrag
vallen.
Nu blijkt in de praktijk dat de federale centrale
autoriteit haar bevoegdheden ruim interpreteert
door aan het einde van de procedure nog een
opportuniteitscontrole uit te voeren. Mensen die de
hele adoptieprocedure hebben doorworsteld en die
geslaagd zijn voor alle testen van de verschillende
autoriteiten op gewestelijk of regionaal niveau,
vinden het bijzonder frustrerend om vast te stellen
dat de federale centrale autoriteit opnieuw een
gelijkaardig onderzoek start.
Op welke rechtsgronden kan de federale centrale
autoriteit de erkenning van een adoptie weigeren
die in het buitenland is uitgesproken? Wat is het
verschil tussen adopties die al dan niet onder het
Haags verdrag vallen? Hoeveel erkenningen van
adopties in het buitenland werden er uitgesproken,
weer met hetzelfde onderscheid? Hoeveel werden
er geweigerd door de federale centrale autoriteit
sinds de inwerkingtreding van de wet van 24 april
2003? Hoeveel beroepen op grond van artikel 367-3
werden daartegen al ingesteld en hoeveel daarvan
werden gegrond verklaard? Welke informatie wordt
er uitgewisseld tussen de federale centrale autoriteit
en de centrale autoriteit van de Gemeenschappen?
Overweegt de staatssecretaris maatregelen om de
bevoegdheden te verduidelijken?
Voorzitter: mevrouw Mia De Schamphelaere.
02.01 Raf Terwingen (CD&V): Conformément à
l'article 364 du Code civil, l'autorité fédérale centrale
vérifie si une adoption étrangère ressortissant à la
convention de La Haye sur l'adoption n'est pas
contraire à l'ordre public. L'article 375-3 du Code
civil stipule en outre que cette même autorité
centrale est chargée de faire respecter les
conditions de l'article 365 (365-1 et 365-2) pour les
adoptions étrangères qui sortent du champ
d'application de ladite convention.
Cela étant, il s'avère que l'autorité centrale donne
une large interprétation à ses compétences en la
matière en exerçant une nouvelle fois un contrôle
d'opportunité en fin de procédure. Les personnes
ayant suivi toute la procédure d'adoption et ayant
réussi tous les tests imposés par les différentes
instances au niveau régional ou communautaire
trouvent particulièrement frustrant de constater que
l'autorité fédérale centrale entame à son tour une
enquête semblable à celles auxquelles elles ont
déjà été soumises.
Sur quelle base juridique l'autorité fédérale centrale
peut-elle refuser la reconnaissance d'une adoption
prononcée dans un pays étranger ? Quelle
différence y a-t-il entre les adoptions qui entrent et
n'entrent pas dans le cadre de la Convention de La
Haye ? Combien d'adoptions étrangères (tombant
respectivement dans le champ et hors du champ
d'application de la convention) ont-elles été
reconnues ? Combien d'adoptions étrangères ont-
elles été refusées par l'autorité fédérale centrale
depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 avril
2003 ? Combien de recours ont-ils déjà été
introduits sur la base de l'article 367-3 et combien
d'entre eux ont-ils été déclarés fondés ? Quelles
informations sont-elles échangées entre l'autorité
fédérale centrale et l'autorité centrale des
Communautés ? Le secrétaire d'État envisage-t-il
de prendre des mesures afin de clarifier les
compétences des uns et des autres en la matière ?
Président : Mme Mia De Schamphelaere.
02.02 Staatssecretaris Melchior Wathelet
(Nederlands): Mijn antwoord is complex: deze
materie wordt immers geregeld door verschillende
verdragen,
wetten
en
gemeenschappelijke
bevoegdheden.
02.02 Melchior Wathelet, secrétaire d'État (en
néerlandais) : Ma réponse est complexe : cette
matière relève en effet de plusieurs conventions,
lois et compétences communes.
Une adoption intervenue en vertu de la convention
CRABV 52
COM 529
22/04/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
3
Een adoptie die krachtens het verdrag van Den
Haag tot stand is gekomen, wordt van rechtswege
in België erkend. De adoptie mag wel nooit strijdig
zijn met de openbare orde. De federale centrale
autoriteit controleert deze adopties dus niet ten
gronde: ze gaat ervan uit dat aan alle voorwaarden
is voldaan. Als het getuigschrift ontbreekt waaruit
blijkt dat de adoptie in overeenstemming is met het
Haagse verdrag of als de adoptie kennelijk tegen de
openbare orde ingaat, vraagt de federale centrale
autoriteit bijkomende inlichtingen aan de bevoegde
Gemeenschap of vreemde autoriteit.
Het gaat hier zowel om door de Gemeenschappen
omkaderde adopties als om adopties door
adoptanten met een vreemde nationaliteit die intern
adopteren in hun land van herkomst. Van de eerste
soort werd sinds 1 september 2005 slechts één
erkenning geweigerd, van de tweede soort een
twintigtal. Redenen daarvoor waren het ontbreken
van het bewijsstuk van overeenstemming met het
verdrag, het niet-eerbiedigen van de procedures of
het niet-volgen van de voorbereiding.
de La Haye est reconnue de plein droit en Belgique.
L'adoption ne peut toutefois jamais être contraire à
l'ordre public. L'autorité centrale fédérale ne
contrôle donc pas ces adoptions sur le fond : elle
part du principe que toutes les conditions ont été
remplies. Si le certificat attestant que l'adoption est
conforme à la convention de La Haye fait défaut ou
si l'adoption est clairement contraire à l'ordre public,
l'autorité
centrale
fédérale
demande
des
renseignements
complémentaires
à
la
Communauté ou à l'autorité étrangère compétente.
Il s'agit en l'espèce tant des adoptions encadrées
par les Communautés que des adoptions par des
adoptants de nationalité étrangère qui adoptent
dans leur pays d'origine. Au sein du premier
groupe, seul un agrément a été refusé depuis le 1
er
septembre 2005, contre une vingtaine au sein du
second groupe, les motifs étant l'absence du
certificat de conformité à la convention, le non-
respect des procédures ou l'absence de
participation à la préparation.
De
erkenningsvoorwaarden
van
de
niet-
conventionele adopties worden geregeld in de
artikelen 365, 1 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek.
De
federale
centrale
autoriteit
ondervraagt dan de Belgische of vreemde
bevoegde
overheden.
Weigeringen
om
buitenlandse adopties te erkennen kunnen onder
meer ingegeven zijn door: het niet-naleven van
vormvereisten,
de
afwezigheid
van
een
voorbereiding, geschikt vonnis of begeleiding door
een erkende adoptiedienst, bedrog, strijdigheid met
de openbare orde en omzeiling van de wetgeving
op de nationaliteit of de toegang tot het
grondgebied. Ook als er vervalste stukken
opduiken, weigert de federale centrale autoriteit de
erkenning.
De federale centrale autoriteit heeft een rechtspraak
ontwikkeld op het vlak van de controle op de
openbare orde.
Ze heeft sinds 1 september 2005 de erkenning van
253 in het buitenland uitgesproken adopties
geweigerd. Met uitzondering van een conventionele
adoptie in Burundi gaat het alleen om niet-
conventionele en niet door de Gemeenschappen
omkaderde adopties.
In 38 Franstalige adoptiedossiers voor 57 kinderen
en in elf Nederlandstalige dossiers voor zeventien
kinderen is een beroepsprocedure ingesteld. Vier
beroepen (voor vijf kinderen) zijn ongegrond
verklaard, één beroep was onontvankelijk en drie
dossiers (voor zes kinderen) zijn ontvankelijk
verklaard. De andere beroepen zijn nog hangende.
Les articles 365.1 et suivants du Code civil règlent
les conditions de reconnaissance des adoptions
non conventionnelles. Les autorités fédérales
centrales interrogent dans ce cadre les autorités
compétentes belges ou étrangères. Les refus de
reconnaître des adoptions d'enfants étrangers
peuvent notamment être dus au non-respect des
formalités, à l'absence de préparation, de jugement
approprié ou d'accompagnement par un service
d'adoption agréé, à une fraude, à la contrariété à
l'ordre public et au contournement de la législation
relative à la nationalité ou à l'accès au territoire. Les
autorités fédérales centrales refusent également la
reconnaissance si des documents falsifiés sont
découverts.
Les autorités fédérales centrales ont élaboré une
jurisprudence en matière de contrôle de l'ordre
public.
Depuis le 1
er
septembre 2005, elles ont refusé la
reconnaissance de 253 adoptions pour lesquelles le
jugement a été rendu à l'étranger. À l'exception
d'une adoption conventionnelle au Burundi, il ne
s'agit que d'adoptions non conventionnelles et
d'adoptions non encadrées par les Communautés.
Une procédure de recours a été introduite dans 38
dossiers d'adoption relatifs à 57 enfants concernant
des francophones et dans 11 dossiers relatifs à 17
enfants concernant des néerlandophones. Quatre
recours (concernant cinq enfants) ont été déclarés
non fondés, un recours était irrecevable et trois
dossiers (concernant six enfants) ont été déclarés
22/04/2009
CRABV 52
COM 529
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
4
recevables. Les autres recours sont encore
pendants.
De rechtspraak over de criteria die de federale
centrale autoriteit en de Gemeenschappen hanteren
voor de informatie-uitwisseling, werd in mei 2008
gepubliceerd in het Journal des tribunaux. Zeker in
moeilijke dossiers is het aangewezen dat de
centrale autoriteiten elkaar zo vroeg mogelijk in de
procedure inlichtingen verstrekken. De centrale
gemeenschapsautoriteit kan trouwens altijd bij de
federale autoriteit aankloppen voor advies.
Ik heb een vergadering gepland met de minister van
Justitie en de bevoegde gemeenschapsministers.
We zullen daar de bevoegdheden bespreken en
aanvullen indien nodig. Het is in elk geval van
belang dat alle autoriteiten in een geest van
openheid werken om ervoor te zorgen dat
interlandelijke adopties altijd tegemoetkomen aan
het belang van het kind.
La jurisprudence relative aux critères appliqués par
l'autorité fédérale centrale et par les Communautés
pour l'échange d'informations a été publiée en mai
2008 dans le Journal des tribunaux. La
communication de renseignements entre les
autorités centrales au cours de la phase précoce de
la procédure est préconisée, en particulier dans les
dossiers
difficiles.
L'autorité
communautaire
centrale peut, en effet, toujours s'adresser à
l'autorité fédérale pour demander un avis.
J'ai invité le ministre de la Justice et les ministres
compétents des Communautés à une réunion.
Nous y discuterons des compétences et les
compléterons, si nécessaire. Il est, en tout cas,
capital que toutes les autorités travaillent dans un
esprit d'ouverture pour veiller à ce que les
adoptions à l'étranger s'opèrent toujours dans
l'intérêt de l'enfant.
02.03 Raf Terwingen (CD&V): Ik ontving signalen
dat de federale centrale autoriteit haar boekje te
buiten gaat, dus de cijfers stellen mij enigszins
gerust. De minister heeft ook duidelijk de krijtlijnen
geschetst waarbinnen de federale centrale autoriteit
moet werken. Contacten tussen het regionale en
federale niveau zijn inderdaad belangrijk, maar over
de niet-homogeniteit van bevoegdheden zal ik hier
niet verder uitweiden.
02.03 Raf Terwingen (CD&V) : J'avais
l'impression que l'autorité fédérale centrale
outrepassait ses compétences, mais ces chiffres
me rassurent quelque peu. Le ministre a également
clairement tracé le cadre au sein duquel l'autorité
fédérale centrale doit travailler. Des contacts entre
les niveaux régional et fédéral sont effectivement
fondamentaux, mais je ne m'étendrai pas
davantage sur le défaut d'homogénéité des
compétences.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
03 Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu
aan
de
staatssecretaris
voor
Begroting,
toegevoegd aan de eerste minister, en
staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd
aan de minister van Werk, en wat de aspecten
inzake personen- en familierecht betreft,
toegevoegd aan de minister van Justitie over "de
oprichting van een familierechtbank" (nr. 12755)
03 Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au
secrétaire d'État au Budget, adjoint au premier
ministre, et secrétaire d'État à la Politique des
familles, adjoint à la ministre de l'Emploi, et en ce
qui concerne les aspects du droit des personnes
et de la famille, adjoint au ministre de la Justice
sur "la création d'un tribunal de la famille"
(n° 12755)
03.01 Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): In
december 2008 heeft de minister gezegd dat hij
begin dit jaar met een concreet voorstel zou komen
om per arrondissement een familierechtbank op te
richten.
Dit stond in de beleidsnota van een jaar geleden.
Een werkgroep van experts kwam hierover al
samen. In de media zei de minister in februari dat er
nog
meer
voorbereidend
onderzoek
en
raadplegingen nodig zijn om de bevoegdheden van
de familierechtbank verstandig af te bakenen. Er is
ook een e-colloquium geweest en een echt
03.01 Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) : En
décembre 2008, le ministre avait annoncé qu'au
début de cette année, il présenterait une proposition
concrète visant à créer un tribunal de la famille par
arrondissement.
Cette intention était mentionnée telle quelle dans sa
note de politique générale de l'an dernier. Un
groupe de travail composé d'experts s'est déjà
réuni pour examiner cette initiative ministérielle. En
février, le ministre a déclaré dans les médias qu'un
balisage rationnel des compétences du tribunal de
la
famille
nécessitait
davantage
d'études
CRABV 52
COM 529
22/04/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
5
colloquium op de Heizel midden maart.
Wanneer mag het Parlement een concreet voorstel
verwachten? Werden er al politieke beslissingen
genomen? Wat heeft het overleg in de werkgroep
van deskundigen opgeleverd? Hoe evalueert de
minister de colloquia?
préparatoires et de consultations. Il y a eu un
colloque virtuel ainsi qu'un colloque réel qui s'est
tenu au Heysel à la mi-mars.
Quand le Parlement peut-il espérer être saisi d'une
proposition concrète ? Des décisions politiques ont-
elles déjà été prises ? À quels résultats la
concertation au sein du groupe de travail
composé d'experts a-t-elle abouti ? Comment le
ministre évalue-t-il ces colloques ?
03.02 Staatssecretaris Melchior Wathelet
(Nederlands): De oprichting van de familierechtbank
is een project waaraan de minister van Justitie en
ikzelf nauw samenwerken. Deze hervorming kadert
in de gezamenlijke reorganisatie van het
gerechtelijk landschap. We willen de procedure
eenvoudiger en samenhangerder maken en het
nabijheidsprincipe
ten
behoeve
van
de
rechtszoekende respecteren.
We willen nog tijdens deze regeerperiode een
ontwerp indienen. De oprichting van een
familierechtbank vergt echter veel voorbereiding en
overleg met de beroepsmensen. Verschillende
werkgroepen werden opgericht.
03.02 Melchior Wathelet, secrétaire d'État (en
néerlandais) : La création du tribunal de la famille
est un projet auquel le ministre de la Justice et moi-
même travaillons main dans la main. Cette réforme
s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation
collective du paysage judiciaire. Nous voulons
rendre cette procédure plus simple et plus
cohérente tout en respectant le principe de
proximité au bénéfice des justiciables.
Nous avons l'intention de déposer un projet de loi
avant la fin de cette législature. Toutefois, la
création d'un tribunal de la famille requiert un
important travail préparatoire et une concertation
poussée avec les professionnels. Plusieurs groupes
de travail ont donc été créés.
Op basis van de resultaten van die werkgroepen zal
ik met de minister van Justitie de politieke
beslissingen nemen die wij nodig achten. voor een
hervorming die wij wensen door te voeren. Op 30
april komt er een eerste overkoepelende
vergadering van al die werkgroepen.
Op de colloquia was er bijna een consensus voor
het principe dat een familierechtbank op het niveau
van eerste aanleg moet worden opgericht. Iedereen
wees ook op het belang van bemiddeling. Opdat
familieconflicten niet te snel zouden worden
gejuridiseerd, zijn een mentaliteitswijziging en een
betere informatieverstrekking nodig. De schriftelijke
procedure zou kunnen worden aangewend om de
rechtbanken te ontlasten. Het advies van het
openbaar ministerie blijft vaak noodzakelijk in
familieconflicten en zeker wanneer het gaat over
kinderen. Ik kan die conclusies grotendeels
onderschrijven.
Sur la base des résultats des travaux de ces
groupes de travail, je prendrai avec le ministre de la
Justice les décisions politiques que nous jugerons
nécessaires pour la réforme que nous souhaitons
réaliser. L'ensemble de ces groupes de travail
seront conviés à une première réunion commune
qui se déroulera le 30 avril.
Lors des colloques, le principe de la création d'un
tribunal de la famille au niveau d'une juridiction de
première instance a presque débouché sur un
consensus. Chaque intervenant a également
souligné l'importance de la médiation. Un
changement de mentalités ainsi qu'une meilleure
information des intéressés s'imposent si l'on veut
éviter que des conflits familiaux fassent trop
rapidement l'objet d'actions juridiques. La procédure
écrite pourrait être mise en oeuvre afin de soulager
les tribunaux. L'avis du ministère public reste
souvent nécessaire dans les conflits familiaux, en
particulier lorsqu'il s'agit d'enfants. Je puis en
grande partie souscrire à ces conclusions.
03.03 Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Ik
vermoed dat die voltallige vergadering van 30 april
de eerste in een rij wordt.
Graag zag ik een document in met de resultaten
van de colloquia.
03.03 Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) : Je
présume que cette réunion plénière du 30 avril sera
la première d'une série d'autres réunions.
Je souhaiterais pouvoir consulter un document
présentant les résultats du colloque.
22/04/2009
CRABV 52
COM 529
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
6
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
04 Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu
aan de minister van Justitie over "de
bevoegdheden van de penitentiaire beambten"
(nr. 12052)
04 Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au
ministre de la Justice sur "les compétences des
agents pénitentiaires" (n° 12052)
04.01 Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Inzake
de bevoegdheden van de penitentiaire beambten
bestaan
wat
knelpunten.
Cipiers
verliezen
bijvoorbeeld
hun
bevoegdheden
buiten
de
gevangenis en mogen de achtervolging niet inzetten
bij een ontsnapping van gedetineerden. Ze hebben
ook
weinig
verdedigingsmogelijkheden
bij
incidenten. Sinds de wet-Dupont kunnen ze wel
rechtstreekse dwangmaatregelen nemen ten
aanzien van balorige gedetineerden, maar het KB
dat dit moet invullen is er nog steeds niet.
Wil de minister de bevoegdheden van de cipiers
uitbreiden? Op welke manier? Wanneer komt het
uitvoeringsbesluit er eindelijk? Aan welke projecten
werkt het directoraat-generaal om de veiligheid in
de
gevangenissen
te
garanderen?
Welke
maatregelen werden op dat vlak al genomen?
04.01 Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) : Des
problèmes se posent en ce qui concerne les
compétences des fonctionnaires pénitentiaires. A
l'extérieur de la prison par exemple, les gardiens de
prison sont privés de leurs compétences et ne
peuvent se lancer à la poursuite de détenus tentant
de s'évader. En cas d'incident, leurs possibilités de
défense sont également réduites. Depuis la loi
Dupont, ils peuvent prendre des mesures de
contrainte
directes
à
l'égard de détenus
récalcitrants, mais l'arrêté royal qui doit compléter
ces dispositions n'a pas encore été publié.
Le ministre envisage-t-il d'étendre les compétences
des gardiens de prison ? Comment ? Quand l'arrêté
d'exécution sera-t-il finalement publié ? Quels sont
les projets développés par la direction générale
pour garantir la sécurité dans les prisons ? Quelles
sont les mesures prises dans ce domaine ?
04.02 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands):
Op dit ogenblik bestaan er geen plannen om
penitentiaire beambten de bevoegdheid te geven
gedetineerden
die
ontsnappen
buiten
de
gevangenismuren te blijven achtervolgen. Ze
hebben
het
recht
en
mogelijkheden
om
dwangmiddelen te gebruiken, maar dat dient binnen
de inrichting te gebeuren.
04.02 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais) : Il n'existe actuellement pas le
moindre projet visant à habiliter les fonctionnaires
pénitentiaires à poursuivre les détenus en fuite à
l'extérieur de la prison. Ils ont le droit et la possibilité
de recourir à des mesures de contrainte, mais cela
doit rester dans l'enceinte de l'établissement.
De basiswet schrijft niet voor dat er een KB moet
worden uitgevaardigd om de dwangmaatregelen te
concretiseren. Er is een rondzendbrief van 11
januari 2007 die de regels aangeeft die moeten
worden nageleefd als er rechtstreekse dwang
toegepast wordt. We zullen die brief wellicht
actualiseren en preciseren.
Het is onmogelijk om alle projecten en werken
inzake veiligheid op te sommen die reeds
uitgevoerd of gepland zijn. Er is wekelijks overleg
tussen de beleidscellen van Justitie en Financiën,
de Regie der Gebouwen en het directoraat-generaal
penitentiaire
inrichtingen.
Daar
worden
de
behoeften van Justitie inzake infrastructuur- en
veiligheidswerken geanalyseerd.
Veiligheid gaat trouwens niet alleen over de
infrastructuur. Tegenover deze statische veiligheid
staat de dynamische veiligheid, die even belangrijk
is: de communicatie, het regime van de
La loi de base ne prescrit pas qu'un arrêté royal doit
être promulgué pour prendre concrètement des
mesures de contrainte. Il existe une circulaire du 11
janvier 2007 qui mentionne les règles qui doivent
être respectées au cas où une contrainte directe est
exercée. Nous ne manquerons pas d'actualiser et
de préciser cette circulaire.
Il est impossible d'énumérer tous les projets et tous
les travaux en matière de sécurité qui ont déjà été
exécutés ou qui sont projetés. Entre les cellules
stratégiques de la Justice et des Finances, la Régie
des Bâtiments et la Direction générale des
établissements
pénitentiaires
a
lieu
une
concertation hebdomadaire qui fournit l'occasion
d'analyser les besoins de la Justice en matière de
travaux d'infrastructure et de sécurité.
Au demeurant, la sécurité ne concerne pas
seulement l'infrastructure. Cette sécurité statique a
un pendant tout aussi important: la sécurité
dynamique qui concerne la communication, le
CRABV 52
COM 529
22/04/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
7
gedetineerden, de dagbesteding, agressie- en
conflictbeheersing. In brochures en bij de opleiding
wordt er veel aandacht besteed aan die punten.
régime des détenus, l'activité journalière, la gestion
des agressions et des conflits. Une grande attention
est prêtée à ces aspects dans les brochures et
dans la formation.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
05 Samengevoegde vragen van
- de heer Bruno Tuybens aan de minister van
Justitie over "het wetsontwerp rond de gouden
parachute" (nr. 12206)
- de heer Georges Gilkinet aan de minister van
Justitie over "de voortgang van het wetsontwerp
tot beperking van de gouden handdruk"
(nr. 12217)
- de heer Bruno Tuybens aan de eerste minister,
aan de minister van Justitie en aan de minister
voor Ondernemen en Vereenvoudigen over "de
gerapporteerde ontslag- en vertrekpremies bij
Fortis" (nr. 12458)
05 Questions jointes de
- M. Bruno Tuybens au ministre de la Justice sur
"le projet de loi relatif au parachute doré"
(n° 12206)
- M. Georges Gilkinet au ministre de la Justice
sur "l'état d'avancement du projet de loi visant à
limiter les parachutes dorés" (n° 12217)
- M. Bruno Tuybens au premier ministre, au
ministre de la Justice et au ministre pour
l'Entreprise et la Simplification sur "les primes de
licenciement et de départ chez Fortis telles
qu'elles sont inscrites dans le rapport annuel"
(n° 12458)
05.01 Bruno Tuybens (sp.a): Op 11 februari
antwoordde de minister op een vraag over het
advies van de Raad van State inzake het
wetsontwerp over de gouden parachutes dat hij
binnenkort een aangepaste tekst aan de regering
zou voorleggen voor overleg. Is dat aangepaste
ontwerp klaar? Wanneer zal het aan de Kamer
worden voorgelegd?
05.01 Bruno Tuybens (sp.a) : En réponse à une
question concernant l'avis du Conseil d'État sur le
projet de loi relatif aux parachutes dorés, le ministre
a indiqué le 11 février qu'il soumettrait
prochainement un texte adapté au gouvernement
en vue d'une concertation. Ce projet adapté est-il
prêt ? Quand sera-t-il soumis à la Chambre ?
Op 1 april stelde ik ook een vraag over de
vertrekpremies bij Fortis. Eind maart publiceerde
Fortis zijn jaarverslag en zei men dat de voormalige
ceo Votron een vertrekpremie van 6,3 miljoen euro
werd uitbetaald. Naast een jaar basiswedde ontving
hij een bonus van 2,5 miljoen euro wegens het
overnemen van ABN Amro, ook al was die
overname desastreus voor de klanten en het
personeel. Bovendien ontving hij 1,9 miljoen euro
op basis van de tijdelijke verhoging van de
aandelenkoers tot zijn vertrek, zonder enig ander
kwaliteitscriterium in acht te nemen. Nooit werd
iemand zo royaal uitbetaald op het ogenblik dat hij
werd aangemaand om te vertrekken. Dit is
onaanvaardbaar.
De ministers van Justitie en Economie deden eind
maart bijzonder sterke uitspraken over het
onethische gehalte van dergelijke vertrekpremies.
Zal de regering naar buitenlands voorbeeld de
ongeoorloofde
bonussen
aan
ceo's
terugschroeven? Hoever staat het wetsontwerp
over de gouden parachutes?
Le 1
er
avril, j'ai également posé une question sur les
primes de départ chez Fortis. Fin mars, Fortis a
publié son rapport annuel et il est apparu qu'une
prime de 6,3 millions d'euros a été payée à M.
Votron, ancien CEO. Outre un an de salaire de
base, il a perçu un bonus de 2,5 millions d'euros à
la suite de la reprise d'ABN Amro, même si cette
reprise s'est avérée désastreuse pour les clients et
le personnel. Il a également touché une prime d'1,9
million d'euros calculée sur la hausse provisoire du
cours de l'action jusqu'à son départ, sans tenir
compte d'aucun autre critère de qualité. Personne
n'a jamais été payé aussi royalement au moment où
il était sommé de s'en aller. C'est intolérable.
Fin mars, les ministres de la Justice et de
l'Économie se sont exprimés de manière
particulièrement ferme contre les montants
indécents de ces primes de départ. Le
gouvernement réclamera-t-il, à l'instar d'autres
pays, l'annulation des bonus inadmissibles payés
aux CEO ? Où en est le projet de loi relatif aux
parachutes dorés ?
Wat is het standpunt van de regering over de
diverse wetsvoorstellen ter zake? Zij staan sinds juli
2008 op de agenda van de commissie
Quel est le point de vue du gouvernement quant
aux différentes propositions de loi en la matière ?
Elles sont à l'ordre du jour de la Commission droit
22/04/2009
CRABV 52
COM 529
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
8
Handelsrecht. Wanneer werden zij aan de Raad
van State bezorgd en wanneer wordt het advies
verwacht?
Op 11 februari vermeldde de minister ook dat een
aantal voorstellen op vrijwillige basis tot stand
zouden komen. Het VBO meldt deze week in zijn
ledenblad dat het de gouden parachute bij de basis
wil aanpakken. Het stelt voor dat beursgenoteerde
bedrijven meteen bij de ondertekening van het
contract de ontslagvergoeding voor toplui zouden
beperken tot twaalf maanden, rekening houdend
met het vaste en het variabele loon. Maar in het
kader van de code inzake corporate governance
geldt de premisse comply or explain altijd, dus zo
lost men het probleem niet op. Daarvoor is dus een
wetgevend initiatief nodig. Wat is de stand van
zaken?
commercial depuis juillet 2008. Quand ont-elles été
transmises au Conseil d'État et quand celui-ci
communiquera-t-il son avis ?
Le 11 février, le ministre a indiqué qu'une série de
propositions seraient présentées sur une base
volontaire. Dans le dernier numéro du périodique
destiné à ses membres, la FEB indique qu'elle
attaquera à la base la question du parachute dorée.
Elle propose que les entreprises cotées en bourse
limitent, dès la signature du contrat, l'indemnité de
licenciement des cadres supérieurs à douze mois,
compte tenu du salaire fixe et variable. Mais dans le
cadre du code en matière de corporate governance,
l'axiome `comply or explain' s'applique toujours. Par
conséquent, à défaut de solution au problème, une
initiative législative est nécessaire. Quel est l'état
d'avancement de ce dossier ?
05.02 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Enkele
weken geleden hebben we het gehad over het
advies van de Raad van State over het wetsontwerp
met betrekking tot de "gouden parachutes". U
beloofde ons spoedig mee te delen welke sporen de
regering zou volgen. Die aangelegenheid haalt nog
steeds het Belgische en internationale nieuws.
Hoever zijn de werkzaamheden van de regering
ondertussen gevorderd met het oog op de
inoverwegingneming van het advies van de Raad
van State inzake het wetsontwerp betreffende de
"gouden parachutes"? Aan welke werkhypotheses
geeft de regering de voorkeur? Wanneer zal het
ontwerp aan het Parlement worden voorgelegd?
05.02 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) : Il y a
quelques semaines, nous avons fait le point sur
l'avis du Conseil d'État relatif au projet de loi sur les
parachutes dorés. Vous aviez promis une réponse
rapide quant aux pistes privilégiées par le
gouvernement. Cette question continue de faire les
titres de l'actualité au plan international comme en
Belgique. Quel est l'état d'avancement des travaux
du gouvernement en vue de la prise en compte de
l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi
"parachutes dorés" ? Quelles sont les hypothèses
de travail privilégiées par le gouvernement ? Dans
quel délai le Parlement sera-t-il saisi de ce projet ?
05.03 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): Ik
beschik inmiddels over een nieuw ontwerp van
tekst.
05.03
Stefaan
De
Clerck,
ministre
(en
néerlandais) : Depuis, je dispose d'un nouveau
projet de texte.
(Frans) Ik had aangekondigd dat er na het advies
van de Raad van State een nieuwe tekst zou
worden opgesteld. Die tekst verenigt twee
oplossingen:
de
responsabilisering
van
de
aandeelhouders en de toepassing van de
goedgekeurde Belgian Corporate Governance
Code
, die op 12 maart jongstleden werd
gepubliceerd.
(En français) J'avais annoncé l'élaboration d'un
nouveau texte après l'avis rendu par le Conseil
d'État. Ce texte combine deux solutions, la
responsabilisation des actionnaires et l'application
du Belgian corporate governance code, approuvé et
publié le 12 mars dernier.
(Nederlands) In het nieuwe ontwerp is een
verwijzing naar de corporate-governancecode
opgenomen. In de tekst van de code is sprake van
serverance pay. Een contract kan slechts over
twaalf maanden vast en variabel loon gaan. Als aan
de vereisten van het contract niet zijn voldaan, kan
de opzegvergoeding niet meer dan twaalf maanden
bedragen.
In
de
ontwerptekst
wordt
een
bepaalde
transparantie in de remuneratie van de top
(En néerlandais) Le nouveau projet se réfère au
code de corporate governance et le texte du code
invoque la notion de severance pay. Un contrat
prévoyant un salaire comportant une part fixe et une
part variable ne peut dépasser une durée de douze
mois. Et s'il n'est pas satisfait à cette condition,
l'indemnité de préavis ne peut dépasser douze
mois.
Le projet de texte crée une certaine transparence
concernant la rémunération des dirigeants d'une
CRABV 52
COM 529
22/04/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
9
gecreëerd en wordt inspraak gegeven aan de
aandeelhouders. Beursgenoteerde bedrijven zullen
een remuneratiecomité moeten oprichten, dat uit
een meerderheid van onafhankelijke bestuurders
bestaat. Dat comité moet een remuneratieverslag
opstellen, waarin onder meer de contractuele
bepalingen over beëindigingsvergoedingen moeten
worden opgenomen. De aandeelhouders hebben
het recht apart te stemmen over het verslag en
krijgen zo een zekere controle.
entreprise et donne leur mot à dire aux actionnaires.
Les sociétés cotées en bourse devront mettre sur
pied un comité des rémunérations constitué d'une
majorité d'administrateurs indépendants. Ce comité
sera
chargé
de
rédiger
un
rapport
de
rémunérations, mettant notamment en évidence les
dispositions contractuelles régissant les indemnités
de fin de contrat. Les actionnaires auront le droit de
voter séparément sur le rapport et se voient ainsi
octroyer un certain droit de contrôle.
(Frans)
Het
wetsontwerp
vereist
dat
beursgenoteerde ondernemingen in hun jaarverslag
vermelden welke corporate governance code ze
gebruiken. Het is de bedoeling die bedrijven ertoe te
verplichten de Belgische corporate governance
code toe te passen en, indien dat niet het geval is,
uit te leggen waarom ze ervan afzien. De `Belgian
corporate governance code' die op 12 maart 2009
werd
bekendgemaakt,
bevat
een
bepaling
betreffende
de
beperking
van
de
ontslagvergoedingen voor bedrijfsleiders en andere
directieleden.
(En français) Le projet de loi exige des entreprises
cotées en bourse qu'elles incluent dans leur rapport
annuel un code de corporate governance qu'elles
appliquent. Le but est de contraindre ces
entreprises à appliquer le code de corporate
governance
belge et, si ce n'est pas le cas, à
expliquer pourquoi elles s'en écartent. Le Belgian
corporate governance code
, tel que publié le 12
mars 2009, contient une disposition concernant la
limitation des indemnités de départ des chefs
d'entreprise et des autres membres de la direction.
(Nederlands) De huidige Belgische corporate
governance code voorziet dus in die vergoeding van
twaalf maanden vast en variabel loon, eventueel
achttien in een aantal vooraf bepaalde gevallen. Nu
loopt het interkabinettenoverleg over die teksten.
Daarbij hebben wij twee elementen ingebracht.
(En néerlandais) : Dans une série de cas
préalablement définis, le code belge actuel de
corporate governance prévoit donc une indemnité
de douze mois et éventuellement dix-huit mois de
salaire fixe et variable. Aujourd'hui, une concertation
intercabinet est en cours sur ces textes. Nous y
avons introduit deux éléments.
Ten eerste, er komt een bijkomende studie in
verband met de wijze waarop beperkingen kunnen
worden opgelegd als de Belgische Staat zijn
aandeelhouderschap
heeft
gevestigd
of
contractuele afspraken heeft gemaakt met
financiële waarborgen. Op welke manier kan dus de
overheid
als
aandeelhouder
rechtstreeks
interveniëren? Ten tweede, ik heb ook een
bijkomende studie opgevraagd om te kijken wat er
overal in Europa aan het gebeuren is.
De bedragen die werden uitgekeerd aan de heer
Votron zijn bekend. De 6,3 miljoen euro is niet
alleen het bedrag als opstapvergoeding, daarin zijn
ook zijn normale vergoedingen inbegrepen. De man
heeft inderdaad een overeenkomst gemaakt dat hij
een stuk betaling zou krijgen voor de overname van
ABN-Amro. Dat is contractueel vastgelegd met
stijgende aandelenwaardes. Hij heeft daar ook een
bedrag gekregen. Dat is een ander onderdeel. De
eigenlijke vertrekpremie van de heer Votron bestaat
uit de eenmalige uitbetaling van zijn vaste
jaarvergoeding, 1,3 miljoen euro.
Premièrement, une étude supplémentaire sur la
manière d'imposer des limitations quand l'État belge
a établi son actionnariat ou a conclu des
arrangements contractuels prévoyant des garanties
financières sera réalisée. De quelle manière les
pouvoirs publics peuvent-ils intervenir directement
en tant qu'actionnaire ? Deuxièmement, j'ai
commandité une étude supplémentaire afin de
pouvoir me faire une idée de ce qui se passe
ailleurs en Europe.
Les montants versés à M. Votron sont connus. Les
6,3 millions d'euros comprennent non seulement
son indemnité de départ mais aussi ses
rémunérations normales. Il avait en effet conclu un
contrat prévoyant qu'il toucherait une certaine
somme pour la reprise d'ABN-Amro. Ce point était
prévu par contrat en cas d'augmentation de la
valeur des actions. Il a donc aussi touché de
l'argent pour cela. La prime de départ de M. Votron
se compose donc à proprement parler du paiement
unique de son salaire fixe annuel qui s'élève à 1,3
million d'euros.
De stock appreciation rights werden toegekend op
basis van een overeenkomst uit 2004 tussen Fortis
Les stock appreciation rights ont été octroyés sur la
base d'une convention conclue en 2004 entre Fortis
22/04/2009
CRABV 52
COM 529
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
10
en de heer Votron. De heer Votron ontving een
bijkomende, variabele contractuele vergoeding voor
de stijging van de waarde van de aandelen voor de
periode van 20 september 2004 tot 29 april 2008.
De bonus die hij ontving met betrekking tot ABN
Amro, wordt vermeld in de jaarrekeningen van het
boekjaar 2007. Ik heb geen commentaar op deze
informatie.
Alle wetsvoorstellen die zijn ingediend over andere
mogelijkheden, zijn verzonden naar de Raad van
State. Wij moeten nu wachten op die adviezen
vooraleer wij een eindbeoordeling maken.
et M. Votron. Celui-ci percevait une rémunération
complémentaire variable liée à l'augmentation de la
valeur des actions au cours de la période du 20
septembre 2004 au 29 avril 2008. Le bonus qu'il a
perçu concernant ABN Amro est mentionné dans
les comptes annuels de l'exercice comptable 2007.
Je ne ferai pas de commentaires sur cette
information.
Toutes les propositions de loi déposées concernant
d'autres possibilités ont été transmises au Conseil
d'Etat, dont nous devons à présent attendre les avis
avant de nous forger une opinion définitive.
05.04 Bruno Tuybens (sp.a): Toenmalig premier
Leterme en minister Vandeurzen schreeuwden
moord en brand over de hoge vergoeding aan de
heer Mittler. Daar zou paal en perk aan worden
gesteld met een wet die de gouden parachutes zou
plafonneren.
Nu zal de minister vooral proberen om de
verantwoordelijkheid van de aandeelhouders te
vergroten en de corporate-governancecode een
wettelijke verankering te geven, maar die code is
niet afdwingbaar. Deze wet is daarom een lege
doos. Het principe van comply or explain blijft
bestaan: bedrijven volgen de code, en als ze dat
niet doen, volstaat het om uit te leggen waarom.
De regering trapt blind in de val. Er zal niets
veranderen. Dit staat haaks op wat de vorige
premier beloofde. Zijn aankondigingspolitiek wordt
blijkbaar gewoon voortgezet door deze regering.
05.04 Bruno Tuybens (sp.a) : Lorsqu'ils étaient
encore en fonction, MM. Leterme et Vandeurzen
disaient pis que pendre à propos de l'indemnité de
M. Miller. On allait mettre un terme à ces pratiques
par une loi plafonnant les parachutes dorés.
A présent, le ministre va surtout tenter de renforcer
la responsabilité des actionnaires et de doter le
code de corporate governance d'un ancrage légal.
Ce code ne sera toutefois pas contraignant et la loi
restera donc une coquille vide. Le principe du
comply ou explain reste d'application : les
entreprises qui se réfèrent à ce code en appliquent
les recommandations ou explicitent, le cas échéant,
pourquoi elles ne s'y sont pas conformées.
Le gouvernement tombe aveuglément dans le
piège. Rien ne changera. Voilà qui est contraire aux
engagements contractés par le précédent premier
ministre. Sa politique d'annonce est manifestement
poursuivie par l'actuel gouvernement.
05.05 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Bent u
alleen verantwoordelijk voor die tekst of werd die
door de regering goedgekeurd?
05.05 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) : Est-ce un
texte qui porte votre seule responsabilité ou a-t-il
été approuvé par le gouvernement ?
05.06 Minister Stefaan De Clerck (Frans): De
tekst wordt door de regering besproken.
05.06 Stefaan De Clerck, ministre (en français) : Il
s'agit d'un texte qui est en discussion au sein du
gouvernement.
05.07 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): De
regering heeft de tekst dus nog niet goedgekeurd.
Inhoudelijk blijft men zich vergissen door enkel en
alleen te rekenen op de vrijwillige inspanningen van
de ondernemingen en door zich blind te staren op
een bedrag dat overeenkomt met een jaarsalaris. In
dat geval worden de plafonds zwaar overschreden.
Voor Fortis en Dexia is er sprake van meer dan een
miljoen euro. Dat zijn buitensporige bedragen.
05.07 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) : Il ne fait
donc pas encore l'objet d'une approbation par le
gouvernement. Sur le contenu, on continue de se
tromper en misant uniquement sur les démarches
volontaires des entreprises et en se fixant sur un
montant équivalent à un salaire annuel. Dans ce
cas, les plafonds explosent. Pour Fortis et Dexia, on
parle de plus d'un million d'euros. Ce sont des
montants beaucoup trop élevés.
05.08 Minister Stefaan De Clerck (Frans): Dat
komt overeen met twaalf maanden.
05.08 Stefaan De Clerck, ministre (en français) :
C'est douze mois.
CRABV 52
COM 529
22/04/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
11
05.09 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Wij
hebben een wetsvoorstel ingediend waarin een veel
lager bedrag wordt vastgesteld. Dat voorstel werd
naar de Raad van State gestuurd en wij hopen snel
diens advies te ontvangen. Wij hopen ook dat de
tekst een bron van inspiratie kan vormen voor de
regering en dat zij haar werkzaamheden zal
bijsturen, want de geplande eerste fase van de
financiële hervorming gaat de verkeerde kant op.
05.09 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) : Nous
avons déposé une proposition de loi qui fixe un
montant beaucoup plus bas. Cette proposition a été
envoyée au Conseil d'état dont nous espérons avoir
rapidement l'avis. Nous espérons aussi que ce
texte puisse inspirer et réorienter les travaux du
gouvernement car ce qui devait être la première
étape d'une réforme en matière financière va dans
la mauvaise direction.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
06 Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de
minister van Justitie over "de stijging van de
populatie in de gevangenis van Andenne en de
stakingsaanzegging
die
werd
ingediend"
(nr. 12419)
06 Question de M. Georges Gilkinet au ministre
de la Justice sur "l'augmentation de population à
la prison d'Andenne et le préavis de grève
déposé" (n° 12419)
06.01 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Nadat de
komst van twaalf extra gedetineerden werd
aangekondigd, dienden de penitentiaire beambten
van
de
gevangenis
van
Andenne
een
stakingsaanzegging in. Op 17 februari 2009 had u
het over 381 en de beambten over 408
gedetineerden. Er zijn echter maar 396 plaatsen in
die gevangenis. Ik vraag me dan ook af of het wel
een goed idee is nog meer gevangenen in die
strafinrichting te plaatsen.
Bevestigt u de door de vakbondsafgevaardigden
van de gevangenis van Andenne aangehaalde
cijfers? Hoe zullen die bijkomende gedetineerden in
de praktijk worden gehuisvest? Welke maatregelen
werden er genomen om een optimale bezetting van
de gevangenissen te waarborgen? Zal de
personeelsformatie worden uitgebreid? Is er op
korte
termijn
een
ontmoeting
met
de
vakbondsvertegenwoordigers
van
de
sector
gepland en zal u dat soort overleg regelmatig
organiseren?
06.01 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) :
L'annonce
de
l'arrivé
de
douze
détenus
supplémentaires a donné lieu au dépôt d'un préavis
de grève des agents pénitentiaires de la prison
d'Andenne. Le 17 février 2009, vous avez cité le
chiffre de 381 détenus et les agents 408. Or, la
capacité de cette prison est de 396 places. Je
m'interroge donc sur la pertinence de cette décision
d'augmenter encore la population carcérale.
Confirmez-vous ces chiffres cités par les délégués
syndicaux de la prison d'Andenne ? Selon quelles
modalités seront logés ces nouveaux détenus ?
Qu'a-t-on mis en place pour garantir une occupation
optimale des prisons ? Le cadre des agents sera-t-il
renforcé ? Avez-vous prévu à court terme une
rencontre avec les représentants syndicaux du
secteur et organiserez-vous régulièrement ce type
de concertation ?
06.02 Minister Stefaan De Clerck (Frans): We
moeten alle nodige maatregelen nemen ten einde
de gedetineerden zo goed mogelijk over de
verschillende gevangenissen te spreiden. Het is de
bedoeling de volledige capaciteit van de
gevangenissen
van
Merksplas, Hoogstraten,
Marneffe, Itter en Andenne te benutten. De
gevangenis van Andenne beschikt over 396
plaatsen. Aangezien dat aantal niet wordt
overschreden, is het niet nodig voor extra personeel
te zorgen.
06.02 Stefaan De Clerck, ministre (en français) :
Toutes les dispositions doivent être prises afin de
répartir au mieux les détenus entre les différentes
prisons. L'objectif est de remplir à leur pleine
capacité les prisons de Merksplas, Hoogstraten,
Marneffe, Ittre et Andenne. Pour Andenne, la
capacité s'élève à 396 places. Étant donné que
l'augmentation ne dépasse pas la limite prévue, une
extension de cadre n'est pas nécessaire.
Er
worden
contacten
gelegd
met
de
vakbondsvertegenwoordigers.
Des contacts sont pris avec les représentants
syndicaux.
06.03 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Men moet 06.03 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) : Un effort
22/04/2009
CRABV 52
COM 529
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
12
die contacten, die door de werknemers worden
gewenst, trachten te verbeteren. De theoretische
berekening van de capaciteit varieert afhankelijk
van het tijdstip van de evaluatie!
We moeten nadenken over het probleem van de
overbevolkte gevangenissen en over de oorzaken
ervan. Het is niet door de spanning nog op te
voeren dat we een oplossing zullen aandragen.
doit être fourni pour améliorer ces contacts,
souhaités par les travailleurs. Le calcul théorique de
la capacité varie selon le moment de l'évaluation !
Nous devons réfléchir à la question de la
surpopulation carcérale et à ses raisons. Ce n'est
pas en aggravant la tension que le problème
trouvera une solution.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
07 Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de
minister van Justitie over "het einde van het
project 'voetbal in de gevangenis'" (nr. 12421)
07 Question de M. Georges Gilkinet au ministre
de la Justice sur "la fin du projet foot en prison"
(n° 12421)
07.01 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Vanaf
1996 gaven het ministerie van Justitie en de
Belgische Voetbalbond samen het project "voetbal
in de gevangenis" gestalte. De Bond had als
opdracht het materiaal te leveren, terwijl het
departement Justitie de organisatie op zich nam. In
2007 zette de Bond een punt achter de
samenwerking met Justitie, maar in verscheidene
gevangenissen zou het project met eigen middelen
zijn voortgezet.
Wat is het resultaat van dat initiatief? Hoeveel
gevangenen werden er bereikt? Hoeveel uren
sportbeoefening werden er mogelijk gemaakt?
Heeft het project positieve gevolgen inzake het
omgaan met spanningen en de resocialisatie?
Wanneer en waarom werd het project stopgezet?
Welke moeilijkheden hebben er zich voorgedaan en
welke oplossingen werden er voorgesteld? In welk
opzicht bleken de moeilijkheden onoverkomelijk te
zijn?
Welke stappen heeft de minister van Justitie
gedaan met het oog op de voortzetting van de
samenwerking, nadat de Belgische Voetbalbond in
2007 aankondigde ermee te stoppen? Wat denkt u
ervan dat het project werd beëindigd? Welke
initiatieven
hebt
u
genomen
om
in
de
gevangenissen een sport- en cultuuraanbod te
ontwikkelen?
07.01 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) : Depuis
1996, le projet « foot en prison » s'est développé
dans une collaboration entre le ministère de la
Justice et l'Union belge de football. L'Union était
chargée
de
fournir
le
matériel,
l'aspect
organisationnel relevant de la Justice. En 2007,
l'Union avait annoncé la fin de la collaboration avec
la Justice, mais plusieurs prisons auraient continué
ce projet sur fonds propres.
Quel est le bilan de cette opération ? Combien de
détenus ont-ils été concernés ? Combien d'heures
de sport ont-elles été rendues possibles ? Le bilan
est-il positif en termes de gestion des tensions et
d'aide à la réinsertion ?
Quand a pris fin le projet et pourquoi ? Quelles ont
été les difficultés rencontrées et quelles solutions
ont été proposées ? En quoi les difficultés étaient-
elles insurmontables ?
Après l'annonce en 2007 du retrait de l'Union belge,
quelles ont été les initiatives du ministère de la
Justice pour tenter de pérenniser la collaboration ?
Quelle est votre opinion sur la fin de ce projet ?
Quelles initiatives avez-vous prises pour amener
des activités sportives et culturelles dans les
prisons ?
07.02 Minister Stefaan De Clerck (Frans): Het
project werd gefinancierd door de Belgische
Voetbalbond; het was de Voetbalbond die ­ om zijn
eigen redenen ­besliste er een punt achter te
zetten.
Het bestuur van de gevangenissen was tevreden
over dit project en heeft de beslissing van de
Voetbalbond altijd betreurd. Het directoraat-
generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) trok
07.02 Stefaan De Clerck, ministre (en français) :
Ce projet était financé par l'Union belge et c'est elle
qui a décidé d'y mettre fin pour des raisons qui lui
sont propres.
L'administration pénitentiaire était satisfaite de ce
projet et a toujours regretté la décision de l'Union.
La DG Établissements pénitentiaires (EPI) avait
donc réservé un budget pour 2007-2008 pour
assurer la continuité du projet à court terme, mais il
CRABV 52
COM 529
22/04/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
13
dan ook een bedrag uit voor 2007-2008, met het
oog op het voorbestaan van het project op korte
termijn; het bleek echter niet mogelijk het project in
zijn toenmalige vorm voort te zetten. Om financiële
en organisatorische redenen kon dit project niet
langer worden ingeschreven op de globale
begroting van het DG EPI, noch op die van de
Regie van de Gevangenisarbeid. Daarom hebben
verscheidene gevangenissen de voetbaltrainingen
vanaf 2009 verder gefinancierd met eigen middelen.
Ik betreur dat het project geen voortgang heeft
gehad. De Belgische Voetbalbond ontwikkelt
projecten onder de noemer Open Stadion, wat in
een gevangenis niet voor de hand ligt. Ik zal contact
opnemen met de Bondsinstanties om te vragen of
dit project opnieuw kan worden opgestart.
n'a pas été possible de renouveler le projet dans sa
formule de l'époque. Pour des raisons financières et
d'organisation, il était impossible de maintenir ce
projet sur le budget global de la DG EPI ou de la
Régie du travail pénitentiaire. C'est pourquoi, à
partir de 2009, plusieurs prisons ont continué à
financer les entraînements de football sur fonds
propres.
Je regrette que ce projet n'ait pu être poursuivi.
L'Union belge ébauche des projets « stade ouvert »,
ce qui n'est pas évident en prison. Je vais prendre
contact avec eux pour savoir s'il est possible de
relancer ce projet.
07.03 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Hoeveel
kost die operatie? Het valt te betreuren dat de
Belgische Voetbalbond, die overheidssteun geniet,
die eervolle missie niet voortzet. Even jammer is het
dat er geen middelen beschikbaar zijn om de
operatie te bestendigen.
Al is het maar een kleinschalig initiatief in
verhouding tot de vele problemen in de
gevangenissen, toch leek dit concept me positief,
naast culturele activiteiten die op touw staan. U zou
dit project opnieuw kunnen opstarten, met of zonder
steun van de Belgische Voetbalbond, omdat het niet
noodzakelijk van een privé-operator moet afhangen.
07.03 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) : Combien
coûte cette opération ? On peut regretter que
l'Union belge, qui bénéficie d'aides de l'État, ne
poursuive pas cette mission qui l'honorait. On peut
également regretter l'impossibilité de dégager des
budgets pour pérenniser l'opération.
Il s'agit d'une goutte d'eau par rapport aux
problèmes en milieu carcéral, mais ce concept me
paraissait positif, à côté d'activités culturelles à
développer. Vous pourriez relancer ce projet avec
ou sans l'aide de l'Union belge, parce que ce n'est
pas un projet qui doit dépendre d'un opérateur
privé.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
08 Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de
minister van Justitie over "de toekomstige
gevangenis in Sambreville" (nr. 12478)
08 Question de M. Georges Gilkinet au ministre
de la Justice sur "l'implantation future d'une
prison à Sambreville" (n° 12478)
08.01 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): In het
kader van het Masterplan gevangenissen heeft de
federale regering beslist een nieuwe gevangenis te
bouwen in de gemeente Sambreville (provincie
Namen).
Dat project lokt negatieve reacties uit, omdat er
voorafgaandelijk geen overleg werd gepleegd en er
beslist werd om de gevangenis te bouwen in een
dichtbevolkte wijk die bovendien een grondreserve
vormt.
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van
30 maart jongstleden heeft de burgemeester van
Sambreville de mogelijkheid geopperd om die
gevangenis elders te bouwen, op een gewezen site
van Electrabel gelegen tussen de RN90 en de
Samber. Sindsdien werd er nog een derde
mogelijkheid naar voren geschoven.
08.01 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) : Dans le
cadre du masterplan « prisons », le gouvernement
fédéral a pris option pour construire une nouvelle
prison sur le territoire de Sambreville (province de
Namur).
Ce projet suscite des réactions négatives, en raison
de l'absence de concertation préalable et du choix
de l'emplacement de la prison dans un quartier à
haute densité de population et qui constitue une
réserve foncière.
Au conseil communal du 30 mars dernier, le
bourgmestre de Sambreville a évoqué la possibilité
d'installer cette prison ailleurs, sur un site
anciennement occupé par Electrabel entre la RN90
et la Sambre. Depuis, une troisième possibilité a été
envisagée.
22/04/2009
CRABV 52
COM 529
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
14
Wat zijn de kenmerken van de geplande
gevangenis? Wie beslist waar die gebouwd wordt?
Waarom werd de plaatselijke bevolking niet op
voorhand geraadpleegd? Zou de gevangenis, als ze
toch in Sambreville wordt gebouwd, niet in een
andere wijk gevestigd kunnen worden dan
oorspronkelijk gepland?
Quelles sont les caractéristiques de la prison en
projet ? Qui décide du lieu d'implantation ? Pourquoi
aucune concertation préalable de la population
locale n'a-t-elle eu lieu ? Si une prison est construite
à Sambreville, peut-elle être installée dans un autre
quartier que celui initialement prévu ?
08.02 Minister Stefaan De Clerck (Frans): De
technische kenmerken van de geplande gevangenis
zijn de volgende: oppervlakte van het terrein: tien tot
vijftien hectare; bebouwde oppervlakte: negen
hectare. Die gevangenis zou driehonderd cellen
omvatten. Het bestek voorziet in een thermische
isolatiewaarde die strenger is dan de gewestnorm,
en bepaalt verder dat er rekening moet worden
gehouden met de hernieuwbare energiebronnen.
Technici hebben een aantal terreinen in heel België
onderzocht. Er werden voorbereidende gesprekken
gevoerd met de gewestelijke overheden met het
oog op de classificatie van de terreinen in functie
van de selectiecriteria. Uiteindelijk bleven er drie
opties over: Sambreville-Moignelée, Leuze-en-
Hainaut en Puurs. Het terrein in Sambreville werd
voorgesteld door het Bureau économique de la
province de Namur
. Momenteel vinden er
gesprekken plaats met de burgemeester.
De Regie der Gebouwen en Justitie zullen het
Masterplan verder uitvoeren. Ze zullen de nodige
contacten leggen. Wat de werken betreft, zullen we
erop toezien dat de lokale besturen en de bevolking
erbij betrokken worden.
08.02 Stefaan De Clerck, ministre (en français) :
Les caractéristiques techniques de la prison en
projet sont une surface de dix à quinze hectares de
terrain et une surface bâtie de neuf hectares. Cette
prison devrait comprendre trois cents cellules. Le
cahier des charges prévoit un degré d'isolation
thermique supérieur à la norme régionale et la prise
en compte des énergies renouvelables.
Des techniciens ont analysé des terrains sur
l'ensemble du territoire. Des contacts préparatoires
ont eu lieu avec des autorités régionales afin de
classer les terrains en fonction des critères de
sélection. Trois localisations ont été retenues :
Sambreville-Moignelée, Leuze-en-Hainaut et Puurs.
Le terrain de Sambreville a été proposé par le
bureau économique de la province de Namur. Les
contacts avec le bourgmestre sont en cours.
La Régie des Bâtiments et la Justice poursuivront
l'exécution du masterplan. Ils prendront tous les
contacts nécessaires. Pour les travaux, nous
veillerons à associer les autorités locales et la
population.
Met betrekking tot de vestiging van de gevangenis
in de betrokken wijk werd er nog geen definitieve
beslissing genomen. De percelen zijn in het bezit
van particulieren. Momenteel wordt de laatste hand
gelegd aan het dossier van het aankoopcomité.
Het terrein van Electrabel voldoet niet aan de
vereisten:
het
ligt
naast
een
elektrische
hoogspanningsinstallatie, het is vervuild en het
vertoont een hoogteverschil. We gaan na of er nog
andere terreinen in reserve kunnen worden
gehouden.
S'agissant de l'installation de la prison dans le
quartier choisi, aucun engagement définitif n'a
encore été pris. Les parcelles de ce terrain
appartiennent à des particuliers. Le dossier du
comité d'acquisition est en train d'être bouclé.
Le terrain d'Electrabel ne convient pas : situé près
d'une installation d'électricité à haute tension, il est
pollué et présente un dénivellement. Nous étudions
la possibilité d'en garder d'autres en réserve.
08.03 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Het
masterplan gevangenissen kwam al meermaals
aan bod in deze commissie. Het project voor een
gevangenis in Sambreville vormt een probleem
wegens het terrein waarvoor er werd geopteerd. Die
oplossing werd aan de bevolking opgedrongen.
Ik vraag u om op zoek te gaan naar een andere
locatie, aangezien deze duidelijk niet voldoet.
08.03 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!) : Le
dossier du masterplan « prisons » a été abordé ici
plusieurs fois. Le projet de Sambreville pose
problème, à cause du terrain retenu. Cette solution
a été imposée aux citoyens.
Je vous engage à trouver une autre implantation,
étant donné que celle-ci ne convient manifestement
CRABV 52
COM 529
22/04/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
15
Bovendien moet er meer aandacht zijn voor
overleg. Wanneer de bevolking het gevoel krijgt dat
een oplossing wordt opgedrongen, zal ze ertegen in
het geweer komen, en heerst er onbegrip. Het pad
moet naar behoren worden geëffend, mede in
samenwerking met het gemeentebestuur, dat ook
verantwoordelijkheid draagt in het dossier.
pas. Il vous faut soumettre vos projets avec
davantage de respect pour l'esprit de concertation.
Quand une solution est ressentie par les citoyens
comme imposée, des levées de bouclier ont lieu et
l'incompréhension se manifeste. Il faut bien
préparer le terrain, y compris avec les autorités
communales, qui ont une part de responsabilité
dans le dossier.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
09 Samengevoegde vragen van
- de heer Ben Weyts aan de minister van Justitie
over "het Executief van de Moslims van België"
(nr. 12452)
- mevrouw Hilâl Yalçin aan de minister van
Justitie over "de Moslimexecutieve" (nr. 12493)
- de heer Francis Van den Eynde aan de minister
van Justitie over "de Moslimexecutieve"
(nr. 12529)
09 Questions jointes de
- M. Ben Weyts au ministre de la Justice sur
"l'Exécutif des musulmans de Belgique"
(n° 12452)
- Mme Hilâl Yalçin au ministre de la Justice sur
"l'Exécutif des musulmans" (n° 12493)
- M. Francis Van den Eynde au ministre de la
Justice sur "l'exécutif des musulmans" (n° 12529)
09.01 Ben Weyts (N-VA): Op eerdere vragen over
de Moslimexecutieve antwoordde de minister dat hij
de Executieve opdracht had gegeven om op korte
termijn voorstellen te formuleren over haar eigen
functioneren. Daarna zouden de reorganisatie en de
verkiezingen volgen.
Ondertussen is de termijn van het KB van 9 mei
2008 per 31 maart verstreken. In een nieuw besluit
in het Staatsblad las ik dat de Executieve wordt
verlengd en dat het aantal leden tot zeventien wordt
opgetrokken.
Wat was het resultaat van de reflectieopdracht van
de Executieve? Welke concrete voorstellen heeft
men geformuleerd? Werd er ook gesproken over de
regionalisering van
de
Executieve?
Welke
conclusies trekt de minister uit dit alles?
09.01 Ben Weyts (N-VA) Le ministre a répondu à
des questions antérieures sur l'Exécutif des
musulmans qu'il avait demandé à ce dernier de
formuler rapidement des propositions sur son
propre fonctionnement. La réorganisation et les
élections devaient avoir lieu ensuite.
Entre temps, le délai de l'arrêté royal du 9 mai 2008
a expiré le 31 mars. J'ai lu dans un nouvel arrêté
publié au Moniteur belge que l'Exécutif a été
prolongé et que le nombre de membres a été porté
à 17.
Quels ont été les résultats de la réflexion à laquelle
s'est livré l'Exécutif ? Quelles propositions
concrètes ont été formulées ? A-t-il également été
question de la régionalisation de l'Exécutif ? Quelles
conclusions a-t-on tirées de tout cela ?
09.02 Francis Van den Eynde (Vlaams Belang):
Met de Moslimexecutieve is het altijd al sukkelen
geweest. Dat is niet zozeer de schuld van de
moslims zelf ­ behalve de malversaties dan -, maar
deze Executieve is een typisch Belgische uitvinding.
De islam moest een subsidieerbare structuur
krijgen, zoals de andere godsdiensten, maar dat
strookt niet met de tradities van de islam. Zoiets
opdringen is om problemen vragen. Als men dat
niet toegeeft, zullen er moeilijkheden blijven
opduiken.
Bij KB werd nu een verlenging van de erkenning
toegekend. Wanneer komen er verkiezingen?
09.02 Francis Van den Eynde (Vlaams Belang) :
L'Exécutif des musulmans n'a jamais vraiment
fonctionné et ce n'est pas la faute des musulmans
eux-mêmes, - je ne parle pas des malversations
commises par certains d'entre eux. Non, le
problème, c'est que cet Exécutif est une création
typiquement belge. La religion islamique devait se
voir
attribuer
une structure
pouvant être
subventionnée, à l'instar des autres cultes, mais
une telle structure n'est pas conforme aux traditions
de l'islam. Donc, on va nécessairement au-devant
de gros ennuis si on tente d'imposer ce genre de
choses. Des difficultés continueront de surgir tant
qu'on ne le reconnaîtra pas.
Une prorogation de l'agrément de l'Exécutif vient
d'être accordée par arrêté royal. Quand des
élections seront-elles organisées ? Pourquoi a-t-il
22/04/2009
CRABV 52
COM 529
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
16
Waarom is er plots een zeventiende lid?
Verkiezingen hebben daarenboven gescheiden
plaats, dames en heren apart. Weer een toegeving
aan een cultuur die geen structuren verdraagt. Moet
men alles niet fundamenteel herdenken en zich
afvragen of men wel iets moet subsidiëren dat zo
moeilijk in structuren te vatten is? Er zijn toch nog
godsdiensten die in ons land het volste recht van
bestaan hebben en die toch niet gesubsidieerd
worden!
été décidé d'adjoindre subitement un dix-septième
membre à l'Exécutif ? En outre, des scrutins
séparés sont organisés pour les femmes et pour les
hommes. C'est là une énième concession à une
culture allergique aux structures. Ne conviendrait-il
de repenser fondamentalement l'ensemble de
l'organisation du culte musulman en Belgique et de
se demander s'il est bien opportun de
subventionner un culte qui est si difficilement
structurable ? N'existe-t-il pas dans notre pays
d'autres religions qui ont le droit le plus strict
d'exister
et
qui
ne
sont
pourtant
pas
subventionnées ?
09.03 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands):
Het probleem is voorlopig opgelost: het mandaat
van het Executief van de Moslims met gewijzigde
samenstelling is verlengd bij KB van 30 maart 2009
en loopt tot 31 december 2009. Binnen die termijn
moeten andere stappen worden gezet. De vraag is
welke.
Bij de oprichting van het Executief was het de
bedoeling om via een autonome Belgische structuur
een soort van Belgische islam te creëren, met een
eigen interne ontwikkeling die niet wordt gedicteerd
vanuit het buitenland.
09.03 Stefaan De Clerck, ministre: (en
néerlandais): Le problème a été provisoirement
résolu: le mandat de l'exécutif des musulmans dans
sa composition modifiée a été prolongé par arrêté
royal du 30 mars 2009 et court jusqu'au 31
décembre 2009. D'autres démarches doivent être
effectuées dans ce délai. La question est de savoir
lesquelles.
La mise en place de l'Exécutif visait à créer par le
biais d'une structure aurtonome belge une sorte
d'Islam belge avec son propre développement qui
ne serait pas dicté par l'étranger.
Het Executief heeft mij op 28 januari een financieel
plan en op 23 februari een actieplan voor 2009
bezorgd. Het actieplan bevat denkoefeningen rond
de vernieuwing en de opdrachten van het orgaan.
De huidige vertegenwoordigers hebben duidelijk de
wil om de overheid transparantie te geven in hun
werking. Daarom en omdat momenteel de
verkiezingen van de beheerscomités van de
islamitische
gemeenschappen
worden
georganiseerd, heb ik het mandaat van het
Executief verlengd tot het einde van het jaar.
Ondertussen wordt grondig nagedacht over de
hervorming van de wijze waarop de islam wordt
vertegenwoordigd in België. De voorstellen
daarvoor moeten in de eerste plaats van de
islamitische gemeenschap zelf komen. De overheid
moet zich daar zo weinig mogelijk mee inlaten. Er
hebben al vergaderingen plaatsgevonden met
buitenlandse
deskundigen
en
de
vertegenwoordigers van de islam in de buurlanden
­ die overigens zeer geïnteresseerd zijn in onze
evaluatie.
Of de Executieve via nieuwe verkiezingen moet
worden samengesteld, is iets waarover de
moslimgemeenschap zelf moet beslissen. Het is
ook aan hen om die verkiezingen te organiseren. Ik
denk dat een gemengde samenstelling een goede
formule is: een aantal verkozenen, aangevuld met
L'Exécutif m'a transmis un plan financier le 28
janvier et un plan d'action pour 2009 le 23 février.
Le plan d'action comprend des pistes de réflexion
sur le renouvellement et les missions de l'organe.
Les responsables actuels sont manifestement
animés de la volonté de faire la transparence sur
leur fonctionnement à l'égard des autorités. Pour
cette raison et parce que les élections des comités
de gestion des communautés musulmanes sont
actuellement en préparation, j'ai prolongé le mandat
de l'Exécutif jusqu'à la fin de l'année.
Pendant ce temps, ont réfléchit à la réforme du
mode de représentation de l'islam en Belgique. Les
propositions à cet effet doivent en premier lieu
émaner de la communauté musulmane elle-même.
L'immixtion de l'autorité doit être aussi réduite que
possible. Des réunions avec des experts étrangers
ont déjà eu lieu et les responsables de l'islam dans
les pays voisins, qui sont du reste très intéressés
par notre évaluation.
Il appartient à la communauté musulmane de
déterminer si l'Exécutif doit être constitué par le
biais de nouvelles élections. Elle devra également
organiser les élections. Il me paraît qu'une
composition mixte, avec un certain nombre d'élus et
de personnes représentatives de la communauté
CRABV 52
COM 529
22/04/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
17
een aantal representatieve personen uit de
islamgemeenschap.
Op 24 oktober wordt een nationale dag voor het
Executief georganiseerd. Wij hopen dat er dan
concrete voorstellen op tafel liggen, zodat we tegen
het einde van het jaar duidelijk weten in welke
richting we gaan.
musulmane, serait une bonne formule.
Une journée nationale pour l'Exécutif sera
organisée le 24 octobre. Nous espérons que des
propositions concrètes auront été formulées alors
afin que nous sachions clairement pour la fin de
l'année où nous allons.
09.04 Ben Weyts (N-VA): Het Executief krijgt
andermaal uitstel van executie. Opnieuw krijgt het
een verlenging om de beloftes van stabiliteit,
betrouwbaarheid, interne organisatie en budgettaire
controle, te realiseren.
De overheid moet zich inderdaad niet te veel
bemoeien met de organisatie van een godsdienst,
maar de overheid kan wel voorwaarden inzake
representativiteit en efficiënte bestending van
overheidsgeld eisen. Op beide vlakken is het
Executief tekortgeschoten, maar er wordt niet
ingegrepen.
09.04 Ben Weyts (N-VA) : L'Exécutif bénéficie une
fois de plus d'un sursis. Un nouveau prolongement
lui est accordé pour réaliser les promesses de
stabilité, de fiabilité, d'organisation interne et de
contrôle budgétaire.
Les autorités publiques ne doivent effectivement
pas trop se mêler de l'organisation d'une religion
mais elles peuvent imposer des conditions en
matière de représentativité et d'affectation efficace
des deniers publics. L'Exécutif a manqué à son
devoir dans ces deux domaines mais aucune
mesure n'est prise.
09.05 Francis Van den Eynde (Vlaams Belang):
Het wordt tijd dat dit dossier grondig wordt
uitgediept. Al meteen na de samenstelling van het
Executief bleken enkele leden bij de Veiligheid van
de Staat verdacht van fundamentalisme.
Het heeft altijd gewrongen met het Executief omdat
wij deze mensen een Belgische oplossing hebben
opgedrongen.
09.05 Francis Van den Eynde (Vlaams Belang) :
Il est temps que ce dossier soit soumis à un
examen approfondi. Peu après la constitution de
l'Exécutif, la Sûreté de l'État suspectait déjà
certains membres de fondamentalisme.
Il y a toujours eu des frictions avec l'Exécutif parce
que nous avons imposé une solution belge à ces
personnes.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
10 Vraag van de heer Robert Van de Velde aan de
minister van Justitie over "de toekenning van
compensaties
aan
medewerkers
van
parketsecretariaten
die
wachtprestaties
verzekeren" (nr. 12435)
10 Question de M. Robert Van de Velde au
ministre de la Justice sur "l'octroi de
compensations
aux
collaborateurs
des
secrétariats de parquet qui assurent des
prestations de garde" (n° 12435)
10.01 Robert Van de Velde (LDD): Volgens het
ministerieel besluit van 2 december 2005 wordt een
toelage toegekend aan de secretarissen en aan de
personeelsleden van de parketsecretariaten die
wachtprestaties verzekeren tijdens weekends en
feestdagen. Desondanks zou de personeelsdienst
van Justitie momenteel geen enkele compensatie
voor wachtprestaties toekennen aan sommige
medewerkers, en in het bijzonder diegenen die
instaan voor toezicht en beheer, omdat de
betrokkenen de premies onrechtmatig zouden
hebben verkregen aangezien ze niet passief van
wacht zouden zijn. Er is ook onrust omdat het
gerucht circuleert dat reeds ontvangen premies
zouden moeten worden terugbetaald.
Klopt een en ander? Geldt dit voor meerdere hoven
10.01 Robert Van de Velde (LDD) : L'arrêté
ministériel du 2 décembre 2005 prévoit l'octroi d'une
allocation aux secrétaires et membres du personnel
des secrétariats des parquets qui assurent des
prestations de garde les week-ends et jours fériés.
Or, le service du personnel du département de la
Justice n'accorderait à l'heure actuelle aucune
compensation pour des prestations de garde à
certains collaborateurs et en particulier à ceux
s'occupant de la surveillance et de la gestion dans
la mesure où les intéressés auraient reçu indûment
les primes parce qu'ils n'assureraient pas de garde
passive. Une rumeur selon laquelle les primes déjà
reçues devraient être remboursées engendre
également une certaine inquiétude.
Qu'en est-il exactement ? Observe-t-on cette
22/04/2009
CRABV 52
COM 529
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
18
van
beroep?
Welke
medewerkers
van
parketsecretariaten
hebben
volgens
hun
arbeidsovereenkomst
recht
hebben
op
compensaties
voor
het
verzekeren
van
wachtprestaties?
situation auprès de plusieurs cours d'appel ? Quels
collaborateurs des secrétariats des parquets ont
droit, en vertu de leur contrat de travail, à des
compensations pour des prestations de garde ?
10.02 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands):
De medewerkers in kwestie staan in voor het
toezicht in en rond de gerechtsgebouwen. Het gaat
om 147 contractuele medewerkers of medewerkers
toezicht en beheer, verspreid over negentien sites,
die werkzaam zijn in grotere gerechtsgebouwen in
verschillende arrondissementen. In hun individuele
arbeidsovereenkomst wordt verwezen naar het
ministerieel besluit van 2 december 2005, en de
vergoedingsregelingen die hierin zijn opgenomen
gelden dus voor nachtprestaties en actieve
wachtprestaties
op
zaterdag,
zondag
en
feestdagen. Deze vergoedingen zijn steeds correct
uitbetaald en blijven ook in de toekomst onverkort
gelden.
Het
arbeidscontract
en
het
algemeen
arbeidsreglement in griffies en parketten geeft
echter onvoldoende alle bijzonderheden en nuances
weer die eigen zijn aan de functie van de
medewerker toezicht en beheer. Daarom werd
beslist om een specifiek arbeidsreglement uit te
werken voor deze medewerkers. De ontwerptekst
wordt momenteel onderhandeld tussen de overheid
en de representatieve vakorganisaties en het is in
de context van deze onderhandelingen dat het
principe van een passieve thuiswacht in het ontwerp
van arbeidsreglement werd ingeschreven, evenals
de toekenning van een forfaitaire vergoeding.
10.02 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais) : Les collaborateurs en question sont
chargés de la surveillance dans et à proximité des
bâtiments judiciaires. Il s'agit de 147 collaborateurs
contractuels ou collaborateurs « surveillance et
gestion », répartis entre dix-neuf sites, et occupés
dans des bâtiments judiciaires de grande taille dans
différents arrondissements. Il est fait référence dans
leur contrat de travail individuel à l'arrêté ministériel
du 2 décembre 2005. Les règles en matière
d'indemnités qui y figurent s'appliquent donc aux
prestations de nuit et aux gardes actives les
samedis, dimanches et jours fériés. Ces indemnités
ont toujours été payées correctement et restent
acquises à l'avenir.
Le contrat de travail et le règlement général du
travail des greffes et parquets ne tient cependant
pas
suffisamment
compte
de
toutes
les
particularités et nuances propres à la fonction de
collaborateur « surveillance et gestion ». C'est la
raison pour laquelle il a été décidé d'élaborer un
règlement
de
travail
spécifique
pour
les
collaborateurs en question. Le projet de texte fait à
l'heure actuelle l'objet de négociations entre les
autorités et les syndicats représentatifs et c'est
dans le contexte de ces négociations que le
principe d'une garde passive à domicile a été inscrit
dans le projet de règlement du travail, tout comme
l'octroi d'une indemnité forfaitaire.
Deze vergoedingen voor de passieve wacht werden
echter al aangevraagd en ook werden al betalingen
verricht zonder dat het arbeidsreglement is
goedgekeurd. Daarom zijn de betalingen nu
opgeschort tot de teksten formeel worden
goedgekeurd, iets wat normaal morgen zal
gebeuren, zodat de opschorting slechts enkele
weken zal duren. Er zullen geen terugvorderingen
plaatsvinden. Na de goedkeuring van de tekst
worden alle betrokkenen individueel geïnformeerd.
Ces allocations pour les services de garde passive
avaient toutefois déjà été demandées et des
paiements effectués sans que le règlement de
travail n'ait été approuvé. Les paiements ont dès
lors été suspendus jusqu'à l'approbation formelle
des textes, qui est prévue pour demain. La
suspension n'aura donc duré que quelques
semaines. Il ne sera pas procédé à des
récupérations. Après l'approbation du texte, toutes
les personnes concernées seront informées
individuellement.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
11 Vraag van de heer Xavier Baeselen aan de
minister
van
Justitie
over
"de
veiligheidsproblemen in de gevangenis van Vorst
en het rapport van het adviesbureau hieromtrent"
(nr. 12401)
11 Question de M. Xavier Baeselen au ministre de
la Justice sur "les problèmes de sécurité à la
prison de Forest et le rapport du bureau d'études
à ce sujet" (n° 12401)
11.01 Xavier Baeselen (MR): Op 4 februari 11.01 Xavier Baeselen (MR) : Le 4 février dernier,
CRABV 52
COM 529
22/04/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
19
jongstleden werd er proces-verbaal opgemaakt van
een veiligheidsprobleem dat zich voordoet op de
binnenplaats van de gevangenis van Vorst.
Vallende bakstenen vormen er een reëel gevaar
voor het personeel. In uw antwoord op mijn vorige
vraag hierover deelde u mee dat er een bedrijf werd
aangezocht, evenals een studiebureau dat een
rapport over de gevels van de gevangenis moest
opstellen teneinde advies uit te brengen over de
manier waarop de veiligheidsproblemen moesten
worden aangepakt (zie Beknopt Verslag 52 COM
455, blz. 19). Het bedrijf is op 10 februari aan zijn
analyse begonnen en zou die ongeveer een maand
later afronden. Wat zijn de conclusies van dat
rapport? Hebt u er kennis van genomen? Kan u de
belangrijkste
punten
en
de
voorgestelde
oplossingen uiteenzetten?
un procès-verbal constatant un problème de
sécurité dans la cour intérieure de la prison de
Forest a été dressé. Il s'agissait de briques
tombantes impliquant un danger réel pour le
personnel. Dans votre réponse à ma question
précédente, vous me disiez qu'une entreprise a été
contactée, ainsi qu'un bureau d'études chargé de la
rédaction d'un rapport dans lequel il analyserait les
façades afin de rendre un avis sur la façon dont les
problèmes de sécurité devaient être abordés (voir
Compte rendu analytique 52 COM 455, p. 19).
L'entreprise avait entamé son analyse le 10 février
et devait avoir terminé environ un mois plus tard.
Quelles sont les conclusions de ce rapport ? En
avez-vous pris connaissance ? Pouvez-vous m'en
livrer les points importants ainsi que les remèdes
préconisés ?
11.02 Minister Stefaan De Clerck (Frans): De
Regie der Gebouwen gaat over de fysieke
veiligheidsproblemen in de gevangenis van Vorst. Ik
verwijs u dus door naar mijn collega, de heer
Reynders. Mijn administratie heeft de Regie
verzocht de hoofdpunten van het rapport mee te
delen. Ik zal u die informatie bezorgen.
11.02 Stefaan De Clerck, ministre (en français) :
Les
problèmes
de
sécurité
physique
de
l'établissement pénitentiaire de Forest sont de la
responsabilité de la Régie. Je vous renvoie donc
vers mon collègue M. Reynders. Mon administration
s'est adressée à la Régie pour en connaître les
points importants. Je vais vous en communiquer le
rapport.
(Nederlands) In het rapport worden de problemen
volgens prioriteit opgesomd. Dringende ingrepen
blijken nodig rond de binnenkoer, zodat eenieders
veiligheid
verzekerd
wordt.
De
dringende
restauraties zullen bij voorrang gebeuren, zodat de
tijdelijke veiligheidsmaatregelen kunnen verdwijnen.
(En néerlandais) Dans le rapport, les problèmes
sont énumérés par ordre de priorité. Des
interventions urgentes s'avèrent nécessaires autour
de la cour intérieure pour assurer la sécurité de tout
un chacun. Les restaurations urgentes seront
effectuées prioritairement afin de pouvoir lever les
mesures de sécurité provisoires.
(Frans) Tegelijkertijd zullen we nagaan hoe we de
overige problemen zo snel mogelijk kunnen
oplossen.
Op
30
maart
hebben
de
arbeidsinspecteurs ter plaatse een inspectie
uitgevoerd, en ze stemmen in met het actieplan dat
door de Regie werd voorgesteld. Op 3 april werden
de dringende werken waarvan sprake uitgevoerd.
We zien toe op de voortgang van de werken.
(En français) Parallèlement, nous examinerons
comment résoudre au plus vite les autres
problèmes constatés. Le 30 mars, les inspecteurs
du travail sont allés sur place et sont d'accord sur le
plan d'action présenté par la Régie. Le 3 avril,
l'intervention urgente dont il est question a été
effectuée. Nous suivons les travaux.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
12 Vraag van de heer Jean-Luc Crucke aan de
minister van Justitie over "het kader van de
griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Doornik" (nr. 12462)
12 Question de M. Jean-Luc Crucke au ministre
de la Justice sur "le cadre du greffe du tribunal
de première instance de Tournai" (n° 12462)
12.01 Jean-Luc Crucke (MR) : Medio maart
bracht de hoofdgriffier van de rechtbank van eerste
aanleg
van
Doornik
het
schrijnende
personeelsgebrek onder de aandacht van de
gerechtelijke overheden: de personeelsformatie is
vastgesteld op achttien griffiers; slechts elf daarvan
zijn effectief aan het werk, en twee betrekkingen zijn
12.01 Jean-Luc Crucke (MR) : A la mi-mars, le
greffier en chef du tribunal de première Instance de
Tournai a attiré l'attention des autorités judiciaires
au sujet d'un manque criant de personnel : sur un
cadre fixé à dix-huit greffiers, onze sont réellement
en activité ; deux places sont vacantes. Avez-vous
connaissance
de
cette
situation
critique ?
22/04/2009
CRABV 52
COM 529
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
20
vacant. Bent u op de hoogte van die kritieke
situatie? Kloppen deze gegevens? Ziet u op korte
en middellange termijn oplossingen? Zo ja, welke?
Confirmez-vous ces faits ? Voyez-vous des
solutions à court et moyen termes ? Si oui, quelles
sont-elles ?
12.02 Minister Stefaan De Clerck (Frans): Er zijn
nu dertien griffiers werkzaam bij die rechtbank. Vier
griffiers zijn om medische redenen afwezig en één
betrekking is vacant. De twee vacatures werden
vervuld via de benoeming van een externe
kandidaat en door een medewerker die daar al
werkte. Er is nu dus nog één plaats vacant. Er
werden oplossingen aangereikt: er zijn twee
tijdelijke aanstellingen voor de betrekking van
griffier
en
er
werden
twee
contractuele
medewerkers aangeworven.
12.02 Stefaan De Clerck, ministre (en français) : À
ce jour, treize greffiers sont réellement en activité,
quatre sont absents pour raison médicale et une
place est vacante. Les deux places vacantes ont
été pourvues par la nomination d'un candidat
extérieur à la juridiction et par un agent exerçant
déjà ses fonctions sur place, d'où l'actuelle place
vacante restante. Des solutions ont été dégagées :
il y a deux délégations aux fonctions de greffier
ainsi que le recrutement des deux collaborateurs
contractuels.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
13 Samengevoegde vragen van
- de heer Luk Van Biesen aan de minister van
Justitie over "de 'Urban Pal'" (nr. 12486)
- de heer Raf Terwingen aan de minister van
Justitie over "de 'Urban Pal'" (nr. 12489)
- de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van
Justitie over "de verkoop van het mes 'Urban
Pal'" (nr. 12511)
13 Questions jointes de
- M. Luk Van Biesen au ministre de la Justice sur
"l'Urban Pal" (n° 12486)
- M. Raf Terwingen au ministre de la Justice sur
"l'Urban Pal" (n° 12489)
- M. Stefaan Van Hecke au ministre de la Justice
sur "la vente du couteau de type Urban Pal"
(n° 12511)
13.01 Luk Van Biesen (Open Vld): Een nieuw
Amerikaans aanvalsmes heeft ons land bereikt: de
Urban Pal. De douane van Zaventem heeft 22 van
deze uiterst gevaarlijke messen in beslag genomen.
De Brusselse rechtbank oordeelde echter dat de
eigenaar zijn messen moet terugkrijgen, zodat hij ze
kan verkopen op de Belgische markt.
Volgens de rechter valt het mes immers onder geen
enkele wettelijke categorie die een verbod mogelijk
maakt. Het kabinet van de minister zou zelfs niet
helemaal zeker of het mes afwijkt van de regels
zoals beschreven in de wapenwet.
Gaat men dit mes alsnog verbieden? Hoeveel
nieuwe soorten messen of soortgelijke wapens
worden door de douane jaarlijks in beslag
genomen?
13.01 Luk Van Biesen (Open Vld) : L'Urban Pal,
un nouveau type de couteau de combat américain,
a fait son apparition chez nous. La douane de
Zaventem a saisi 22 exemplaires de cette arme très
dangereuse. Le tribunal de Bruxelles a toutefois
jugé qu'il fallait les restituer à leur propriétaire pour
qu'il puisse les écouler sur le marché belge. Selon
le juge, en effet, ce couteau ne relève d'aucune
catégorie légale qui en fasse une arme prohibée. Le
cabinet du ministre ne serait même pas tout à fait
certain que le couteau déroge à la définition de la loi
sur les armes.
Va-t-on interdire ce couteau ? Combien de
nouveaux types de couteaux ou d'armes les
douanes saisissent-elles chaque année ?
13.02 Raf Terwingen (CD&V): Is dit mes reeds op
de Belgische markt te koop? Is het noodzakelijk dat
de wapenwet wordt aangepast zodat het mes
alsnog onder de wapenwet valt?
13.02 Raf Terwingen (CD&V) : Ce couteau est-il
déjà en vente sur le marché belge ? Faudrait-il
modifier la loi sur les armes pourqu'il soit prohibé ?
13.03 Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Kan
men de verkoop van dit mes verbieden? Kan
worden verhinderd dat het mes via internet wordt
verkocht? Kan de minister bevestigen dat het mes
op dit ogenblik geen verboden wapen is en welke
mogelijkheden bestaan er om het mes wel als
dusdanig te beschouwen?
13.03 Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!) : Peut-
on interdire la vente de ce couteau ? Peut-on
empêcher qu'il soit vendu par le biais de l'internet ?
Le ministre peut-il confirmer que ce couteau n'est
actuellement pas prohibé et quelles possibilités
existe-t-il de la définir comme tel ?
CRABV 52
COM 529
22/04/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
21
13.04 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): De
Urban Pal is een zogenaamd handpalmmes, niet
opvouwbaar, waarbij het heft haaks op het lemmet
staat en dat in de palm van de hand wordt
gehouden, terwijl het lemmet tussen de vingers
door naar buiten steekt.
Tien jaar geleden was het in het buitenland al op de
markt. Men wilde het toen opnemen in de lijst van
verboden wapens. Dat is uiteindelijk niet gebeurd
omdat men het niet als een probleem aanvoelde en
omdat de wet nooit apart elk speciaal model van
wapen kan vermelden dat door inventieve
fabrikanten op de markt wordt gebracht.
De douane wordt regelmatig geconfronteerd met de
invoer van nieuwe types van wapens die niet altijd
passen in de bestaande wettelijke definities. Voor
zover ik weet bestaan hierover geen cijfers.
De huidige wettekst verbiedt de handel van
palmmessen niet, maar laat wel toe het dragen of
het gebruiken zonder wettige reden te bestraffen. Er
is dus vandaag al een sanctiemogelijkheid. Wie met
dat mes op een openbare plaats wordt
aangetroffen, moet daarvoor een aanvaardbare
reden kunnen opgeven. Als het mes als wapen
wordt gebruikt bij een misdrijf, dan wordt het
gebruik ervan bij de bestraffing als een
verzwarende omstandigheid beschouwd.
De handel in wapens via het internet is verboden.
Wie een Urban Pal koopt of verkoopt via het net,
riskeert dus vervolging.
De wapenwet laat toe om wapens die een nieuwe,
ernstige bedreiging voor de openbare veiligheid
vormen, via een KB bij de verboden wapens in te
delen. Theoretisch zou dat dus kunnen zonder de
wet te wijzigen. Het is vooralsnog niet duidelijk of
een dergelijk initiatief op dit moment noodzakelijk is,
maar indien nodig kunnen we binnen de kortst
mogelijke tijd een KB uitvaardigen om de Urban Pal
als een verboden wapen te catalogeren.
13.04 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais) : L'Urban Pal est un couteau de type
« dague à pousser », non pliable, dont le manche,
perpendiculaire à la lame, tient dans la paume de la
main, la lame pointant vers l'extérieur en passant
entre les doigts.
Ce couteau est sur le marché depuis dix ans dans
les autres pays. À l'époque, il a été question de le
faire figurer sur la liste des armes prohibées. Si on y
a renoncé finalement, c'est qu'il ne semblait pas
poser problème et qu'il est impensable d'énumérer
dans la loi tous les modèles commercialisés par les
des fabricants déployant des trésors d'ingéniosité.
La douane constate régulièrement l'importation de
nouveaux types d'armes ne répondant pas toujours
aux
définitions légales existantes.
À ma
connaissance, on ne dispose pas de chiffres en la
matière.
Le texte de loi en vigueur n'interdit pas la vente de
couteaux de type « push dagger », mais en
sanctionne le port ou l'utilisation sans motif légitime.
Il existe donc une possibilité de sanction. Toute
personne trouvée en possession d'un tel couteau
dans un lieu public doit pouvoir se justifier par une
raison acceptable. Si le couteau est utilisé pour
commettre un délit, son utilisation peut être
considérée, au moment de prononcer la sanction,
comme une circonstance aggravante.
Le commerce des armes par l'internet est interdit.
Tout acheteur ou vendeur d'un Urban Pal par le net
s'expose donc à des poursuites.
La loi sur les armes permet d'ajouter à la liste des
armes prohibées, par arrêté royal, les armes
représentant une menace nouvelle et grave pour la
sécurité publique. Théoriquement, cela devrait
pouvoir se faire sans modifier la loi. La nécessité
d'une telle initiative n'apparaît pas clairement pour
le moment mais, le cas échéant, nous pouvons
rédiger dans les meilleurs délais un arrêté royal
classant l'Urban Pal parmi les armes prohibées.
Maar zelfs als het mes morgen een verboden
wapen zou worden, kan men nooit verhinderen dat
bepaalde personen dit in hun bezit hebben.
Même si ce couteau rejoint demain la liste des
armes prohibées, nous ne pourrons jamais éviter
que certaines personnes en possèdent.
13.05 Luk Van Biesen (Open Vld): Wij moeten
bekijken met welke frequentie het wapen opduikt, of
er een markt voor bestaat en of er een echte
dreiging is.
13.05 Luk Van Biesen (Open Vld) : Nous devons
observer la fréquence à laquelle ce couteau fera
son apparition et nous demander s'il existe un
marché et si cet ustensile représente une véritable
menace.
13.06 Raf Terwingen (CD&V): Welke andere
functie kan het mes hebben dan een misdadig?
13.06 Raf Terwingen (CD&V) : Ce couteau peut-il
avoir une autre fonction que criminelle ? Il est peut-
22/04/2009
CRABV 52
COM 529
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
22
Misschien wordt het mes toch maar snel in een KB
opgenomen.
être tout de même préférable de l'intégrer dans un
arrêté royal.
13.07 Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Men
kan het mes inderdaad moeilijk voor andere
praktische doeleinden gebruiken. Ik denk niet dat
het veel zin heeft te verbieden om het mes te
dragen. Men zal het niet op zak hebben wanneer
men weet dat men gefouilleerd zal worden, zoals in
voetbalstadions, maar wanneer men vermoedt dat
men het wel eens nodig zou kunnen hebben. We
mogen niet wachten tot de eerste slachtoffers vallen
vooraleer we werk maken van dat KB.
13.07 Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!) : Ce
couteau peut en effet difficilement être utilisé à
d'autres fins pratiques. Je ne pense pas qu'il soit
particulièrement utile d'interdire le port de cet
ustensile. Son propriétaire l'emportera non pas
quand il se rend dans des lieux tels que des stades
de football, où il sait qu'il sera fouillé, mais lorsqu'il
pense qu'il pourrait en avoir l'usage. Nous ne
devons pas attendre les premières victimes pour
élaborer cet arrêté royal.
13.08 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): Ik
zal kijken wat er op de markt gebeurt. Men mag
echter later niet zomaar gaan zeggen dat ik het had
moeten verbieden. Ook na een verbod kan het
immers nog gebruikt worden.
13.08 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais) : Je resterai attentif à l'évolution du
marché. Il faut toutefois se garder de déclarer
ultérieurement que j'aurais dû l'interdire. En effet,
une interdiction n'empêchera pas nécessairement le
recours à ce couteau.
13.09 Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Ik denk
dat het voor een rechter dan veel gemakkelijker zal
zijn om te zeggen dat het niet ingevoerd had mogen
worden en dat het niet teruggegeven mag worden.
13.09 Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Je
pense qu'il sera beaucoup plus facile à un juge de
dire qu'il aurait fallu interdire l'importation de ce
couteau et qu'une fois confisqué, ce couteau ne doit
pas être restitué à son propriétaire.
13.10 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands):
Als het voor een rechter komt, zal hij gauw kunnen
optreden, want dan zal het in omstandigheden zijn
waarvan gezegd wordt dat het niet mocht worden
gedragen.
13.10 Stefaan De Clerck, ministre (En
néerlandais) : Si un juge en est saisi, il pourra
intervenir rapidement car dans ce cas, les
circonstances dans lesquelles il est prévu que le
port de ce couteau est illicite seront évoquées.
13.11 Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Het is
gemakkelijker de invoer te verbieden dan de
verkoop.
13.11 Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Il est
plus facile d'interdire l'importation que la vente.
13.12 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands):
Als we zien dat het systematisch wordt verspreid,
zullen we optreden. De mate waarin het mes wordt
verkocht en verdeeld is ook een relevant criterium.
13.12 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais) : Si nous constatons que ce couteau
est l'objet d'une distribution systématique, nous
interviendrons. Un autre critère pertinent est la
mesure dans laquelle ce couteau est vendu et
distribué.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
14 Samengevoegde vragen van
- de heer Raf Terwingen aan de minister van
Justitie over "de onrust in de gevangenis van
Brugge en Leuven" (nr. 12487)
- mevrouw Els De Rammelaere aan de minister
van Justitie over "incidenten in de gevangenis
van Brugge" (nr. 12661)
14 Questions jointes de
- M. Raf Terwingen au ministre de la Justice sur
"les troubles dans les prisons de Bruges et de
Louvain" (n° 12487)
- Mme Els De Rammelaere au ministre de la
Justice sur "des incidents survenus à la prison
de Bruges" (n° 12661)
14.01 Raf Terwingen (CD&V): Er zijn weer
berichten over onrust in de gevangenissen van
Brugge en Leuven geweest.
14.01 Raf Terwingen (CD&V) : D'après certaines
informations, des troubles se seraient produits dans
les prisons de Bruges et de Louvain.
CRABV 52
COM 529
22/04/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
23
Hoe kan zoiets toch gebeuren in goed beveiligde
gevangenissen? En wat zijn de oorzaken van de
incidenten? Gevangenen zouden hebben geklaagd
over de prijzen in de kantine en over de
telefoontarieven.
Comment est-ce possible alors que les prisons sont
tout de même sécurisées ? Quelles sont les causes
de ces incidents ? Des détenus se seraient plaints
des prix pratiqués à la cantine et des tarifs
téléphoniques.
14.02 Els De Rammelaere (N-VA): Mijn vraag
gaat eerder over het optreden van de politie. Die
zou vier uur hebben gewacht om op te treden, toen
de cipiers de crisis niet meer zelf aankonden. Klopt
dat? Hoeveel schade werd er toegebracht aan de
dure Brugse gevangenis? Volgen er sancties voor
de gedetineerden?
14.02 Els De Rammelaere (N-VA) : Ma question
concerne plutôt l'intervention de la police. Celle-ci
aurait mis quatre heures pour intervenir alors que
les gardiens de la prison ne pouvaient plus faire
face à la situation de crise. Est-ce exact ? À
combien s'élèvent les dégâts occasionnés aux
coûteuses infrastructures à Bruges ? Les détenus
seront-ils sanctionnés ?
14.03 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands):
In de bijzondere afdeling van de gevangenis te
Brugge
hebben
zich
inderdaad
incidenten
voorgedaan tijdens de nacht van 1 op 2 april 2009.
Vijf gedetineerden hebben hun cel vernield. In deze
afdeling tracht men het gedrag van extreem
agressieve gedetineerden te stabiliseren en te
normaliseren door bijzondere begeleiding en een
gestructureerd, beveiligd kader. Men weet dus dat
er een risico op incidenten is.
Toch was dit het eerste ernstige incident sinds de
opening van de afdeling Bijzondere Veiligheid tien
maanden geleden. Noch het personeel noch de
andere gedetineerden zijn op enig moment in
gevaar gekomen.
De politie kon niet onmiddellijk ter plaatse komen,
omdat er op dat ogenblik geen team beschikbaar
was. Toen de situatie escaleerde, is men om 23.41
uur op de nieuwe oproep vanuit de gevangenis
ingegaan. Om 23.55 uur was de politie ter plaatse.
Om 00.45 uur is het speciale COBRA-team
aangekomen.
Op geen enkel ogenblik was er gevaar voor
ontsnappingen. De vijf amokmakers verbleven
trouwens allen in een afzonderlijke cel.
14.03 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais) : Des incidents se sont effectivement
produits dans la section spéciale de la prison de
Bruges, la nuit du 1
er
au 2 avril 2009. Cinq détenus
ont saccagé leur cellule. Cette section spéciale a
pour tâche de stabiliser et de normaliser le
comportement
de
détenus
particulièrement
agressifs en leur proposant un accompagnement
spécifique et un cadre structuré et sécurisé. Le
risque d'incidents est donc connu.
Toutefois, il s'agissait du premier incident depuis
l'ouverture de la section de haute sécurité, voici dix
mois. À aucun moment le personnel, ni les autres
détenus, n'a été mis en danger.
La police n'a pas pu se rendre immédiatement sur
place parce qu'aucune équipe n'était disponible à
ce moment. Lorsque la situation s'est aggravée, à
23 h 41, il a été répondu au nouvel appel provenant
de la prison et la police est arrivée sur les lieux à 23
h 55. L'unité spéciale COBRA est arrivée à 00 h 45.
A aucun moment il n'y a eu de risque d'évasion. Les
cinq fauteurs de troubles étaient d'ailleurs
incarcérés dans des cellules individuelles.
De exacte oorzaak van het incident in Brugge is
moeilijk te achterhalen. Uit het dossier blijkt dat de
aanstoker zijn frustraties niet meer de baas kon en
bij een weigering tot de telefoon volledig overstuur
is geraakt.
Een recente opstand in Leuven moet ik ontkennen.
Er is wel een brand geweest in een cel van de
hulpgevangenis. Daar loopt het onderzoek nog. Er
is een sterk vermoeden dat het om een poging tot
zelfmoord ging.
Het kostenplaatje van het incident in Brugge is niet
bekend, maar het gaat over het vernieuwen van de
La cause exacte de l'incident à Bruges est difficile à
déterminer. Il ressort du dossier que l'instigateur
des troubles n'arrivait plus à contenir ses
frustrations et que lorsqu'on lui a interdit de donner
un coup de fil, il a complètement perdu les pédales.
Il n'y a pas eu récemment de révolte à Louvain,
mais bien un incendie dans une cellule de la prison
secondaire. L'enquête sur place est toujours en
cours. La thèse de la tentative de suicide semble la
plus plausible.
Le coût de l'incident de Bruges n'est pas encore
connu, mais il faut en tout cas renouveler le mobilier
22/04/2009
CRABV 52
COM 529
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
24
inboedel van vijf beveiligde cellen. De schade zal op
de daders worden verhaald. Alle herstellingen zijn
nog niet uitgevoerd omdat het directoraat-generaal
Penitentiaire Inrichtingen momenteel onderzoekt
welk materiaal beter tegen vandalisme is bestand.
Tegen de gedetineerden werd een tuchtprocedure
opgestart. Zij hebben allen een tuchtsanctie
gekregen. Drie van hen verblijven in Brugge, een in
Lantin en een in Merksplas. Zij staan onder een
individueel veiligheidsregime. Er is uiteraard ook
een pv opgesteld dat aan het parket werd bezorgd.
De prijzen van de kantine en de telefoon voor de
gedetineerden zijn geregeld onderwerp van
discussie. Men hanteert normale prijzen, met
evenwel een beperkte winstmarge van 5%, maar
deze winst gaat volledig naar het steunfonds voor
gedetineerden. Voor de telefoon hanteert men de
tarieven die Belgacom aanrekent in openbare
telefooncellen. Gedetineerden kunnen wel geen
gunsttarieven of ­formules genieten.
de cinq cellules sécurisées. Le montant des
dommages sera réclamé aux auteurs des faits.
Toutes les réparations n'ont pas encore été
effectuées, car la Direction générale Établissements
pénitentiaires examine en ce moment quels sont les
matériaux les plus appropriés pour résister au
vandalisme.
Une procédure disciplinaire a été lancée à
l'encontre des détenus concernés. Ils ont tous reçu
une sanction disciplinaire. Trois d'entre eux sont
incarcérés à Bruges, un à Lantin et un à Merksplas.
Ils sont soumis à un régime de sécurité individuel.
Un procès-verbal a évidemment été dressé et
transmis au parquet.
Les tarifs de la cantine et des communications
téléphoniques pour les détenus font régulièrement
l'objet de contestations. Les prix pratiqués sont
normaux, bien que majorés d'une marge
bénéficiaire modeste de 5 %, dont le produit est
intégralement versé dans la caisse d'entraide des
détenus. Pour le téléphone, le tarif est celui pratiqué
par Belgacom dans les cabines publiques. Les
détenus n'ont pas accès aux formules tarifaires
avantageuses.
14.04 Els De Rammelaere (N-VA): Moeten
penitentiaire beambten geen speciale opleidingen
krijgen om zelf vlugger tussenbeide te kunnen
komen bij incidenten?
14.04 Els De Rammelaere (N-VA) : Les agents
pénitentiaires ne devraient-ils pas être spécialement
formés pour pouvoir intervenir plus rapidement en
cas d'incident ?
14.05 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands):
Samen met de minister van Binnenlandse Zaken
ben ik de bevoegdheidskwestie van penitentiair
beambten aan het inventariseren. Er zijn nogal wat
frictiepunten tussen de penitentiaire beambten en
de politiediensten. Ook die willen we oplijsten, zodat
goede afspraken kunnen worden gemaakt tussen
de beide diensten.
14.05 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais) : Je suis en train de dresser, avec le
ministre de l'Intérieur, l'inventaire des compétences
des agents pénitentiaires. Il y a assez bien de points
de friction entre les agents pénitentiaires et les
services de police. Notre volonté est de les
inventorier également, de façon à ce que l'on puisse
conclure des accords satisfaisants pour les deux
parties.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
15 Vraag van de heer Peter Logghe aan de
minister van Justitie over "de gasramp te
Gellingen" (nr. 12502)
15 Question de M. Peter Logghe au ministre de la
Justice sur "la catastrophe de Ghislenghien"
(n° 12502)
15.01 Peter Logghe (Vlaams Belang): Bij de
herneming van het dossier over de gasramp van
Gellingen door de burgerlijke rechtbank van Doornik
werd bepaald de beslissing over de actie van Fluxys
tegen zes ondernemingen uit te stellen tot een
strafrechterlijke beslissing is geveld.
Wanneer wordt die beslissing verwacht? De vorige
minister van Justitie zei dat er overleg was met de
verzekeringsector om voorschotten uit te betalen.
15.01 Peter Logghe (Vlaams Belang) : Lors de la
reprise du dossier de l'explosion du gazoduc à
Ghislenghien devant le tribunal civil de Tournai, il a
été décidé de reporter la décision concernant
l'action de Fluxys contre six entreprises jusqu'à ce
qu'un jugement pénal ait été rendu.
Quand cette décision sera-t-elle rendue ? Le
précédent ministre de la Justice avait déclaré
qu'une concertation avait eu lieu avec le secteur
CRABV 52
COM 529
22/04/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
25
Wat is de stand van zaken betreffende de
uitbetaling? Om welke bedragen gaat het? Wat is
hun relatie tot de geschatte nog te vergoeden
kostprijs van de gasramp?
des assurances pour verser des avances. Où en
sont ces versements ? De quels montants s'agit-il ?
Que représentent ces montants par rapport au
montant estimé des indemnités restant à verser
dans le cadre du dossier de l'explosion du
gazoduc ?
15.02 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): Op
vraag van de verzekeraars is een ontwerp van
overeenkomst,
getekend
door
de
meeste
verzekeringsmaatschappijen uit het consortium,
voorgelegd aan de overheden van de Gewesten en
de Gemeenschappen. De Franse Gemeenschap
heeft
die
overeenkomsten
einde
maart
goedgekeurd. Er rest enkel nog de formele
ondertekening
door
de
diensten
van
de
Gemeenschappen. Het is een gigantisch werk om
iedereen in dit verhaal te laten tekenen, zodat
iedereen zich engageert voor de bijzondere regeling
van de verzekeringsmaatschappijen.
Naast de 24 doden zijn er ook nog 132 gewonden.
Men moet zich verwachten aan een 400-tal
burgerlijke partijstellingen. Na de beslissing van de
raadkamer van Doornik zijn er nu nog veertien
verdachten. Het strafproces start eind volgende
maand.
Het is moeilijk cijfers te geven voor de totale
kostprijs van de gasramp.
15.02 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais) : À la demande des assureurs, la
majorité des compagnies d'assurances du
consortium ont signé un projet d'accord qui a été
soumis aux autorités des Régions et des
Communautés. La Communauté française a
approuvé ces accords fin mars. Il ne manque que la
signature formelle des services des Communautés.
Obtenir la signature de l'ensemble des acteurs dans
ce dossier afin que chacun s'engage à respecter le
règlement spécial des compagnies d'assurances
constitue un travail gigantesque.
Outre les 24 morts, il y a également 132 blessés. Il
faut s'attendre à ce qu'environ 400 personnes se
constituent partie civile. Après la décision de la
chambre du conseil de Tournai, il reste à présent
encore 14 suspects. Le procès pénal débutera à la
fin du mois prochain.
Il est difficile de fournir des chiffres du coût total de
l'explosion du gazoduc.
De verzekeraars zouden naar verluidt reeds 28,5
miljoen euro vergoedingen hebben uitgekeerd,
maar dat zegt niets over het totaalbedrag.
Les assureurs auraient déjà payé des indemnités à
concurrence de 28,5 millions d'euros, ce qui ne dit
toutefois rien sur le montant global.
15.03 Peter Logghe (Vlaams Belang): De vorige
minister van Justitie zei dat men op basis van 100
procent zou uitbetalen. Ik zou echter eerder onder
voorbehoud uitbetalen. De toestand van de 132
gewonden kan altijd verergeren of verbeteren. Het
is dus mogelijk dat die 100 procent uitbetaling totaal
niet de uiteindelijke schade dekt.
Ik hoop dat het strafproces vlug kan starten, zodat
er eindelijk zicht komt op een complete afhandeling.
15.03 Peter Logghe (Vlaams Belang) : Votre
prédécesseur a dit qu'on indemniserait à
concurrence de 100 %. Il me semble plus judicieux
d'indemniser sous réserve. Il est en effet possible
que l'état de santé des 132 victimes blessées se
dégrade ou s'améliore ultérieurement et que cette
indemnisation à concurrence de 100 % ne permette
pas du tout de couvrir le dommage final.
J'espère que le procès pénal prendra cours à bref
délai, afin que ce dossier puisse enfin être finalisé.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
16 Vraag van de heer Bruno Stevenheydens aan
de minister van Justitie over "de evaluatie van
een
congres
omtrent
jeugddelinquentie"
(nr. 12537)
16 Question de M. Bruno Stevenheydens au
ministre de la Justice sur "l'évaluation d'un
congrès consacré à la délinquance juvénile"
(n° 12537)
16.01 Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang): Op
23 en 24 maart was er een congres over
jeugddelinquentie. Ook de jeugdwet werd er
besproken. Ik vond het zelf zeer interessant, maar
sommige
deelnemers
gedroegen
zich
erg
16.01 Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang) :
Les 23 et 24 mars a eu lieu un congrès sur la
délinquance juvénile. La loi sur la jeunesse y a
également été évoquée. J'ai trouvé ce congrès
intéressant, même si les positions affichées par
22/04/2009
CRABV 52
COM 529
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
26
wereldvreemd. Sommigen weigeren de problemen
te benoemen en bestempelen jeugdige criminelen
als slachtoffers van de hedendaagse maatschappij.
Vele actoren spraken elkaar ook tegen. Hoe
evalueert de minister dit congres?
certains participants étaient sans rapport avec la
réalité du terrain. Plusieurs personnes refusent de
mettre le doigt sur le problème et considèrent les
jeunes criminels comme des victimes de la société
actuelle. De nombreux intervenants ont également
exposé des positions contradictoires. Comment le
ministre évalue-t-il ce congrès ?
16.02 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands):
Het congres was nuttig. Er werden cijfers
gepresenteerd, maar die werden dan weer niet door
iedereen op dezelfde manier geïnterpreteerd. Het
was ook een ontmoeting tussen de verschillende
actoren,
zoals
jeugdmagistraten,
advocaten,
organisatoren
van
praktijkprojecten,
vertegenwoordigers
van
openbare
gemeenschapsinstellingen, de academische wereld
en diverse overheden. Er zal nu dieper ingegaan
moeten worden op de debatten van het congres.
Definitieve oplossingen kon men daar niet
verwachten.
Verschillende sprekers benadrukten dat we niet
uitsluitend moeten kijken naar het delinquent
gedrag van jongeren, maar ook naar de
tolerantiegraad van de samenleving.
Ook werd tevreden gereageerd op het feit dat ons
land eindelijk weer over cijfermateriaal beschikt.
Sinds 2005 verzamelt het NICC statistieken over de
instroom bij de jeugdparketten en vanaf 2007 zijn er
ook gegevens over de beslissingen van de
jeugdparketten. Deze cijfers zijn nog te recent om
er definitieve conclusies uit te trekken over de
evolutie van jeugddelinquentie. Bovendien moeten
cijfers ook altijd onderbouwd worden door
onderzoek en in een bepaalde context worden
geplaatst.
16.02 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais) : Ce congrès a été utile. Les chiffres
qui ont été présentés à cette occasion n'ont pas été
interprétés de la même manière par tous les
participants. Il a également permis une rencontre
entre les différents acteurs, tels que magistrats de
la jeunesse, avocats, organisateurs de projets
pratiques
et
représentants
des
institutions
communautaires publiques, du monde académique
et de diverses administrations. Il faudra à présent
approfondir les débats qui ont eu lieu durant le
congrès. Ce dernier ne pouvait offrir de solutions
définitives.
Plusieurs orateurs ont souligné qu'au-delà du
comportement délinquant des jeunes, nous devions
également prendre en considération le degré de
tolérance de la société.
D'aucuns ont salué l'initiative, enfin prise par notre
pays, de tenir à nouveau des statistiques en la
matière. L'INCC collecte depuis 2005 des données
sur les dossiers dont sont saisis les parquets de la
jeunesse et, depuis 2007, des chiffres relatifs aux
décisions prises par ces parquets. Ces statistiques
sont encore trop récentes pour permettre de tirer
des conclusions définitives sur l'évolution de la
délinquance juvénile. En outre, les chiffres doivent
toujours être étayés par des études et doivent être
resitués dans un contexte particulier.
Wat betreft de nieuwe jeugdwet van 2006 is vooral
het herstelgerichte aanbod en de ouderstage aan
bod gekomen. De deelnemers waren het eens dat
ouderstage zinvol kan zijn, maar wezen op
problemen met de manier waarop het in de wet
werd
vastgelegd
en
pleitten
voor
een
herformulering. Het herstelgerichte aanbod moet
volgens de actoren zeker behouden blijven, maar
moet nog meer uniform worden toegepast. De
meerderheid van de deelnemers stelde zich vragen
bij de uitbreiding van het aantal plaatsen in gesloten
centra.
De aanpak van jeugdige delinquenten met een
psychiatrische stoornis is voor mij een van de
uitdagingen van de toekomst. Sommigen onder hen
kunnen bijna nergens terecht. Bovendien zijn de
criteria van de verschillende psychiaters niet altijd
En ce qui concerne la nouvelle loi sur la jeunesse
de 2006, on a surtout abordé l'offre réparatrice et le
stage parental. Les congressistes se sont accordés
pour dire que le stage parental peut être utile,
soulignant toutefois les problèmes liés à son
insertion dans la loi et préconisant une
reformulation. Si, pour les acteurs, l'offre réparatrice
doit être maintenue, elle doit faire l'objet d'une
application plus uniforme. La plupart des
participants se sont interrogés à propos de
l'extension du nombre des places en centre fermé.
La prise en charge des jeunes délinquants affectés
de troubles psychiatriques constitue à mon sens un
des défis de l'avenir. Pour certains d'entre eux, il
n'existe pratiquement aucune possibilité d'accueil.
En outre, les différents psychiatres n'appliquent pas
CRABV 52
COM 529
22/04/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
27
hetzelfde.
Tijdens
het congres spraken verschillende
deelnemers over de uitwerking van een individueel
traject voor de minderjarige, dat de overschakeling
tussen verschillende maatregelen in de jeugdwet
eenvoudiger moet maken. Dit vergt een integrale
aanpak en heeft een hoge kostprijs.
Dit congres is dus een aanzet tot een meer
diepgaande dialoog. Ik heb onthouden dat de
jeugddelinquentie niet spectaculair is gestegen, dat
in
tegenstelling
tot
de
problematische
opvoedingssituaties,
die
de
druk
op
de
jeugdrechtbanken wel hebben doen toenemen. Het
is onze opdracht om de jongeren in hun familiale
context te begeleiden.
toujours les mêmes critères.
Au cours du congrès, plusieurs intervenants ont
évoqué l'élaboration pour le mineur d'un trajet
individuel spécifique qui doit faciliter le passage
d'une mesure de la loi sur la jeunesse à une autre.
Cela nécessite une approche intégrale qui se traduit
par un coût élevé.
Ce congrès constitue donc l'amorce d'un dialogue
plus approfondi. J'ai retenu que la délinquance
juvénile n'a pas augmenté de façon spectaculaire,
contrairement
aux
situations éducationnelles
problématiques qui confrontent les tribunaux de la
jeunesse à une charge de travail accrue. Il nous
appartient de prévoir pour les jeunes un
accompagnement dans leur milieu familial.
16.03 Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang):
De lokale politie van Antwerpen heeft zeer
nauwkeurige cijfers waaruit wel blijkt dat de
jeugddelinquentie gestegen is, dat zij bovendien ook
gewelddadiger is geworden en door steeds jongere
daders wordt gepleegd. Voormalig minister
Vandeurzen plande een aantal studie- en
overlegmomenten. Ik waarschuwde hem dat de
meeste aandacht niet moet gaan naar eindeloos
palaveren. Wat gaat er concreet gebeuren inzake
de evaluatie en de bijsturing van de jeugdwet, die
op heel wat vlakken tekortschiet? Zullen we
uiteindelijk komen tot een echt jeugdsanctierecht?
Of wordt dit opnieuw uitgesteld via nieuwe
overlegrondes?
16.03 Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang) :
La police locale d'Anvers dispose de chiffres très
précis d'où il ressort néanmoins que la délinquance
juvénile est en augmentation, qu'elle est par surcroît
devenue plus violente et qu'elle est le fait d'auteurs
toujours plus jeunes. Le prédécesseur du ministre,
M. Vandeurzen, avait planifié une série d'études et
de concertations. Je l'avais mis en garde contre une
dérive qui aurait consisté à passer le plus clair de
son temps à bavarder interminablement. Que se
passera-t-il concrètement en ce qui concerne
l'évaluation et l'adaptation de la loi sur la protection
de la jeunesse, loi qui est lacunaire sur beaucoup
de plans ? En arriverons-nous finalement à élaborer
un vrai droit sanctionnel de la jeunesse ? Ou
l'élaboration de ce droit sera-t-elle une fois de plus
reportée sine die par le biais de nouveaux cycles de
concertation ?
16.04 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands):
Er werd het meest kritiek geleverd op de manier
waarop de ouderstage georganiseerd wordt. De
vraag is in welke mate wij daarvoor middelen
moeten reserveren en of wij onze prioriteiten niet
anders moeten formuleren. Die analyse moeten wij
zo snel mogelijk maken, maar daarvoor is geen
wetswijziging nodig.
16.04 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais) : C'est la manière dont le stage
parental est organisé qui est la cible des plus vives
critiques. La question qui se pose est de savoir
dans quelle mesure nous devons réserver des
moyens à ce stage et si nous ne devrions pas
formuler autrement nos priorités. Nous devons
effectuer cette analyse le plus vite possible mais
cela ne nécessite pas de modification légale pour
autant.
16.05 Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang): Ik
heb vooral de cijfers van de lokale politie van
Antwerpen onthouden en de noodkreet van de
jeugdrechters, die zeggen dat de huidige wet niet
volstaat.
16.05 Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang) :
Pour l'essentiel, j'ai retenu les chiffres de la police
locale d'Anvers et aussi le cri de détresse des juges
de la jeunesse qui nous disent que la loi actuelle ne
suffit pas.
16.06 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands):
Daarvoor is er het investeringsprogramma waar wij
nu mee bezig zijn en waarmee we bijkomende
capaciteit zullen realiseren.
16.06 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais) : Pour remédier à ces problèmes, il y a
le programme d'investissements auquel nous
travaillons actuellement et grâce auquel nous nous
22/04/2009
CRABV 52
COM 529
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
28
doterons d'une capacité supplémentaire.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
17 Vraag van mevrouw Martine De Maght aan de
minister van Justitie over "de oprichting van een
penitentiaire inrichting op het grondgebied van
de stad Aalst" (nr. 12769)
17 Question de Mme Martine De Maght au
ministre de la Justice sur "l'implantation d'un
établissement pénitentiaire sur le territoire de la
ville d'Alost" (n° 12769)
17.01 Martine De Maght (LDD): Wij hebben
vernomen dat de minister de oude gevangenis van
Dendermonde nog tijdens de periode 2008-2012 wil
vervangen en op zoek is naar mogelijke geschikte
terreinen voor die vervanging. Welke locaties
werden reeds door de administratie onderzocht?
Welke
criteria werden gehanteerd? Welke
argumenten waren doorslaggevend om te besluiten
dat het terrein naast het waterzuiveringstation van
Hofstade het meest in aanmerking kwam? Wat zijn
de mogelijke gevolgen voor het gerechtsgebouw in
Dendermonde?
17.01 Martine De Maght (LDD) : Nous avons
appris que le ministre souhaite encore remplacer
l'ancienne prison de Termonde au cours de la
période 2008-2012 et qu'il est à la recherche des
terrains appropriés à cet effet. Quels sites ont déjà
été examinés par l'administration ? Quels critères
ont été appliqués ? Quels arguments ont amené à
conclure que le terrain à côté de la station
d'épuration de Hofstade était le plus adéquat ?
Quelles peuvent être les conséquences éventuelles
pour le palais de justice de Termonde ?
17.02 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands):
De administratie is uitgegaan van selectiecriteria
zoals
de
prijs,
de
stedenbouwkundige
mogelijkheden, de afmetingen, de uitbreidbaarheid
in de toekomst en de ligging. Verder zijn ook de
terreingesteldheid,
de
bodemgesteldheid,
de
bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de
nabijheid van gerechtsgebouwen en politiekantoren
en de parkeercapaciteit van belang. Het terrein in
Hofstade-Aalst
is
uitgekozen
omdat
het
beantwoordt aan alle belangrijke selectiecriteria en
daarbij dicht bij Dendermonde ligt. In de huidige
stand van zaken zullen er geen gevolgen zijn voor
het gerechtsgebouw in Dendermonde.
17.02 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais) : L'administration s'est basée sur des
critères de sélection comme le prix, les potentialités
urbanistiques, les dimensions, les possibilités
d'extension futures et la situation géographique.
Ensuite, il faut également tenir compte de l'état du
terrain et du sol, de l'accessibilité par les transports
en commun, de la proximité des palais de justice et
des bureaux de police et des infrastructures de
stationnement. Le choix s'est porté sur le terrain
situé à Hofstade-Alost parce que celui-ci répond à
tous les critères de sélection importants et qu'il se
trouve en outre près de Termonde. Dans l'état
actuel des choses, il n'y aura pas de conséquences
pour le palais de justice de Termonde.
17.03 Martine De Maght (LDD): Graag kreeg ik
een verslag betreffende de mogelijkheden die
werden onderzocht en de redenen waarom
bepaalde opties verworpen werden. Wanneer zal de
definitieve beslissing vallen?
17.03 Martine De Maght (LDD) : Je souhaiterais
obtenir le rapport concernant les pistes qui ont été
examinées et les raisons pour lesquelles certaines
options ont été rejetées. Quand la décision
définitive sera-t-elle prise ?
17.04 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands):
Zeer snel, hoop ik, zoals ik ook hoop dat er
unanieme steun zal zijn in Aalst, omdat daar aan
alle criteria voldaan wordt.
17.04 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais) : Dans les meilleurs délais, j'espère. Je
souhaite également qu'un soutien unanime se
dégage pour une implantation à Alost, où il est
satisfait à tous les critères.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
18 Vraag van de heer Bruno Stevenheydens aan
de minister van Justitie over "het opvangtekort
voor probleemjongeren" (nr. 12538)
18 Question de M. Bruno Stevenheydens au
ministre de la Justice sur "le manque de capacité
d'accueil pour des jeunes à problèmes"
(n° 12538)
18.01 Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang): Uit 18.01 Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang) : Il
CRABV 52
COM 529
22/04/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
29
cijfers van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek
en
Criminologie
(NICC)
blijkt
dat
de
jongerencriminaliteit in Antwerpen onrustwekkend is
gestegen en dat Antwerpse jeugdrechters veel
meer minderjarige feitenplegers naar gesloten
instellingen en naar de federale gesloten instelling
van
Everberg
doorsturen
dan
andere
jeugdrechtbanken. De sociale diensten en de
jeugdrechtbank van Antwerpen zijn gefrustreerd
door het gebrek aan plaatsen voor criminele
jongeren en voor slachtoffers van misbruik en
mishandeling.
De minister heeft in het verleden al verwezen naar
het gebrek aan plaatsen voor jongeren met
psychiatrische problemen, maar er is ook een
gebrek aan plaats voor jongeren die zich in een
problematische opvoedingssituatie bevinden en die
door het plaatsgebrek soms in instellingen voor
jeugddelinquenten moeten worden opgevangen.
Werd daarover al overlegd met de bevoegde
Vlaamse minister? Zal het aantal extra federale
plaatsen het probleem oplossen? Ik vermoed van
niet. Jongeren die zich in een problematische
opvoedingssituatie
bevinden,
worden,
bij
afwezigheid
van
een
gedifferentieerd
plaatsingsbeleid, vaak in andere instellingen
geplaatst, wat weer nieuw plaatsgebrek creëert.
Welke extra initiatieven worden genomen inzake
extra plaatsen en de uitbouw van een
gedifferentieerd beleid om jongeren in de juiste
instelling te plaatsen?
ressort de chiffres de l'Institut National de
Criminalistique et de Criminologie (INCC) que la
criminalité juvénile à Anvers a augmenté dans des
proportions préoccupantes et que les juges de la
jeunesse d'Anvers adressent beaucoup plus
d'auteurs mineurs d'âge à des établissements
fermés et notamment à l'établissement fermé
fédéral d'Everberg que d'autres tribunaux de la
jeunesse. Les services sociaux et le tribunal de la
jeunesse d'Anvers sont frustrés par le manque de
places destinées à l'hébergement des jeunes
criminels et des victimes d'abus et de maltraitance.
Dans le passé, le ministre s'est déjà référé au
manque de places destinées aux jeunes ayant des
problèmes psychiatriques mais il y a aussi un
manque de place pour les jeunes qui se trouvent
dans une situation éducationnelle à problème et qui
doivent quelquefois être hébergés dans des
établissements pour délinquants juvéniles en raison
d'un manque de place.
Une concertation a-t-elle déjà eu lieu à ce sujet
avec le ministre flamand compétent ? Le nombre
prévu de places fédérales supplémentaires
résoudra-t-il le problème ? Je pense que non. Les
jeunes qui se trouvent dans une situation
éducationnelle à problème sont souvent placés
dans d'autres établissements, en raison de
l'absence actuelle d'une politique différenciée en
matière de placement, ce qui crée un nouveau
manque
de
places.
Quelles
initiatives
supplémentaires comptez-vous prendre pour pallier
ce manque de places et pour élaborer une politique
différenciée qui permette le placement des jeunes
dans un établissement qui leur soit adapté ?
18.02 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): Ik
ken deze problematiek van het plaatsgebrek voor
minderjarigen uiteraard. Verschillende factoren
kunnen de stijging in de statistieken verklaren, zoals
het opnemen van de jeugddelinquentie als prioriteit
in het Nationaal Veiligheidsplan 2004-2008 en de
groeiende aandacht voor het probleem. Ik heb
natuurlijk
regelmatig
overlegd
met
gemeenschapsministers.
Het protocol van 3 november 2008 betreffende de
organisatie van de gesloten federale centra voor
jeugddelinquenten voorziet in extra plaatsen in die
centra. De doelgroep betreft echter minderjarigen
die een als misdrijf omschreven feit hebben
gepleegd, niet de jongeren die het slachtoffer
werden van een misdrijf of jongeren die zich in een
problematische opvoedingssituatie bevinden. De
plaatsen zijn gereserveerd voor minderjarige
18.02 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais) : Je suis bien évidemment informé de
ce problème de manque de places pour les
mineurs.
L'augmentation
des
chiffres
peut
s'expliquer par différents facteurs. On peut citer à
cet égard le fait que la délinquance juvénile figure
en tant que priorité dans le plan national de sécurité
2004-2008 et aussi le fait que la problématique est
l'objet d'une attention croissante. Je me concerte
bien évidemment régulièrement avec les ministres
communautaires.
Le protocole du 3 novembre 2008 relatif à
l'organisation des centres fédéraux fermés pour
jeunes délinquants prévoit une augmentation du
nombre de places dont disposent ces centres. Le
groupe-cible est cependant celui des mineurs ayant
commis un fait qualité de délit et non pas les jeunes
victimes d'un délit ou les jeunes se trouvant dans
une situation problématique au niveau éducationnel.
Les places en question sont réservées aux mineurs
22/04/2009
CRABV 52
COM 529
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
30
plegers van een misdrijf, jongeren die het voorwerp
uitmaken van een uithandengeving en jongeren die
zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf.
Na de uitbreiding zullen er 170 plaatsen
beschikbaar zijn voor de Franstalige en Duitstalige
Gemeenschap en 160 plaatsen voor de Vlaamse
Gemeenschap. Het aantal door minderjarigen
gepleegde zware misdrijven blijkt uiteindelijk echter
stabiel te blijven, zodat het geplande aantal extra
plaatsen zou moeten volstaan. We gaan ook niet in
op de vraag vanuit diverse hoeken om een afbouw
van de gesloten centra.
ayant commis un délit, aux jeunes faisant l'objet
d'une mesure de dessaisissement et aux jeunes
condamnés à une peine de prison.
Après cet élargissement, 170 places seront
disponibles pour la Communauté française et
germanophone et 160 pour la Communauté
flamande. Il apparaît en fin de compte que le
nombre de délits graves commis par des mineurs
reste stable, de sorte que le nombre de places
supplémentaires prévues devrait suffire. Nous
n'envisageons par ailleurs pas l'éventualité d'un
démantèlement des centres fermés.
Uit het onderzoek naar het gebruik van het centrum
De Grubbe in Everberg door het NICC blijkt dat de
plaatsing in Everberg ook oneigenlijk gebeurt, onder
andere door een gebrek aan open plaatsen in
andere instellingen.
De jeugdwet van 2006 heeft het maatregelenpakket
dat ter beschikking staat van de jeugdrechter
uitgebreid.
De
maatregelen
moeten
zowel
opvoedkundig als beschermend zijn en ze moeten
een dwingend karakter hebben. De wet benadrukt
ook het belang van preventie. De jeugdrechter moet
het subsidiariteitsprincipe respecteren en de
voorkeur geven aan de maatregelen die de vrijheid
van de minderjarige het minst beperken. Hiermee
wordt een vermindering van het aantal plaatsingen
in gemeenschapsinstellingen en gesloten federale
centra beoogd, waardoor het plaatsgebrek moet
verminderen.
Op het congres werd door verschillende mensen uit
de praktijk gepleit voor het invoeren van een
individueel traject voor minderjarigen. De plaatsing
in een instelling is een tijdelijke oplossing en moet
gevolgd worden door begeleiding. Er is nood aan
individuele trajecten, zodat de jongeren uit de
delinquentie worden gehaald. Hoe groter de isolatie,
hoe groter de kans dat ze in de delinquentie blijven.
Wij moeten ons beleid stroomlijnen met de politie
en met de Gemeenschappen en Gewesten.
De opdracht is moeilijk. Hoewel de sector zegt dat
er niet echt nood is aan een capaciteitsuitbreiding,
heb ik toch de beslissing genomen tot een
uitbreiding.
Il ressort de l'étude menée par l'INCC concernant
l'utilisation du centre De Grubbe à Everberg que le
placement à Everberg est aussi abusif, notamment
par manque de places ouvertes dans d'autres
établissements.
La loi sur la protection de la jeunesse de 2006 a
élargi le dispositif de mesures dont le juge de la
jeunesse dispose. Ces mesures doivent être à la
fois éducatives et de protection ; elles doivent aussi
avoir un caractère contraignant. La loi met
également l'accent sur la prévention. Le juge de la
jeunesse doit respecter le principe de la subsidiarité
et donner la priorité aux mesures les moins
restrictives de la liberté du mineur d'âge. Par ce
biais, on cherche à diminuer le nombre de
placements
dans
les
établissements
communautaires et dans les centres fédéraux
fermés, ce qui doit atténuer le manque de places.
Lors du congrès, différents intervenants actifs sur le
terrain ont préconisé d'instaurer un trajet individuel
pour les mineurs d'âge. Le placement dans une
institution constitue une solution temporaire et doit
être suivi d'un accompagnement. Les trajets
individuels sont nécessaires pour sortir les jeunes
de la délinquance. Le risque de voir un jeune
continuer à adopter des comportements délinquants
augmente avec l'isolement. Nous devons affiner
notre politique avec la police, les Communautés et
les Régions.
La tâche est difficile. Même si le secteur considère
que cela n'est pas réellement nécessaire, j'ai pris la
décision d'augmenter la capacité.
18.03 Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang):
Overleg alleen zal niet volstaan. Ook de extra
plaatsen in de federale instelling zullen niet
volstaan. De noodkreet van de Antwerpse
jeugdrechters blijft grotendeels onbeantwoord.
18.03 Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang) : Il
ne suffira pas de seulement se concerter. Et les
places supplémentaires dans les institutions
fédérales ne suffiront pas plus. Le cri d'alarme
lancé par les juges de la jeunesse d'Anvers reste
sans réponse dans une large mesure.
CRABV 52
COM 529
22/04/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
31
Het valt te betreuren dat de minister beweert dat de
jeugdcriminaliteit niet gestegen is, dat er dus niet
meer plaatsen nodig zijn. Het is ook jammer dat hij
bedenkingen uit bij de Antwerpse cijfers.
Il est regrettable d'entendre le ministre prétendre
que l'importance de la criminalité juvénile n'a pas
augmenté, que le nombre de places est suffisant et
que les chiffres fournis par Anvers sont sujets à
caution.
18.04 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands):
Cijfers van het gerecht en van de politie zijn moeilijk
te vergelijken.
18.04 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais) : Il est malaisé de comparer les
chiffres de la justice avec ceux de la police.
18.05 Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang):
Maar in Antwerpen werd er wel werk gemaakt van
vergelijkingspunten en daar werd duidelijk bewezen
dat de jeugdcriminaliteit stijgt, dat de feiten steeds
gewelddadiger worden en de daders steeds jonger.
Dat mag toch niet geminimaliseerd worden.
18.05 Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang) :
Anvers a cependant défini des points de
comparaison qui ont permis d'établir clairement une
augmentation de l'ampleur du phénomène de la
criminalité juvénile, une hausse de la violence au
niveau des faits commis et une baisse constante de
l'âge des auteurs. Ces réalités ne doivent pas être
minimisées.
18.06 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): Ik
neem er akte van dat de Antwerpse politiecijfers u
beter uitkomen, maar ik hanteer de cijfers van de
jeugdrechtbanken als referentiecijfers.
18.06 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais) : Je prends acte de votre préférence
pour les statistiques de la police d'Anvers mais,
quant à moi, je prends pour référence les chiffres
des tribunaux de la jeunesse.
18.07 Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang):
Het gaat er niet om welke cijfers mij beter uitkomen,
maar in Antwerpen worden de cijfers van de politie
bijgetreden door de jeugdrechters en de sociale
diensten, dat is de realiteit.
18.07 Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang) : Il
ne s'agit pas de préférence pour une source
particulière de statistiques. Il se fait qu'à Anvers, les
chiffres de la police sont corroborés par les juges
de la jeunesse et les services sociaux
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
19 Samengevoegde vragen van
- de heer Bart Laeremans aan de minister van
Justitie over "de niet-uitlevering van Adam Giza
aan Polen" (nr. 12548)
- mevrouw Els De Rammelaere aan de minister
van Justitie over "de niet-uitlevering van Adam G.
aan Polen" (nr. 12660)
- de heer Xavier Baeselen aan de minister van
Justitie over "de weigering om Adam G. over te
brengen" (nr. 12669)
19 Questions jointes de
- M. Bart Laeremans au ministre de la Justice sur
"la non-extradition vers la Pologne d'Adam Giza"
(n° 12548)
- Mme Els De Rammelaere au ministre de la
Justice sur "la non-extradition d'Adam G. vers la
Pologne" (n° 12660)
- M. Xavier Baeselen au ministre de la Justice sur
"le refus de transfèrement d'Adam G." (n° 12669)
19.01 Bart Laeremans (Vlaams Belang): Op 7 april
raakte bekend dat Adam Giza zijn straf niet in Polen
zou moeten uitzitten. Hij zal daardoor niet alleen
een veel gunstiger strafregime genieten, maar ook
veel sneller kunnen vrijkomen.
De vorige minister verklaarde op 1 oktober 2008
uitdrukkelijk dat er tussen de gerechtelijke instanties
van Polen en België een terugkeergarantie bestaat
die hoe dan ook moet worden nageleefd. Of de
dader akkoord ging of niet was irrelevant. Begin
januari gaf de huidige minister hetzelfde antwoord.
Indien deze vreemde uitspraak in beroep zou
19.01 Bart Laeremans (Vlaams Belang) : Le 7
avril, nous avons appris qu'Adam Giza ne devrait
pas purger sa peine en Pologne. De ce fait, non
seulement, il bénéficiera d'un régime pénal plus
favorable, mais, en outre, il sera libérable plus tôt.
L'ancien ministre avait expressément déclaré, le 1
er
octobre 2008, qu'il existe une garantie de retour
obligatoire entre les instances judiciaires polonaises
et belges. Que l'auteur des faits soit ou non
d'accord est non pertinent. Début janvier, le ministre
actuel avait donné la même réponse.
Si cette étrange argumentation se confirme en
22/04/2009
CRABV 52
COM 529
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
32
worden bevestigd, dan zijn we niet in staat om ons
akkoord met het Poolse gerecht na te komen. De
Poolse vicepremier heeft de aantijging dat
zigeuners op een gewelddadige manier zouden
worden behandeld in de gevangenissen ten
stelligste ontkend. Adam Giza heeft daar al een tijd
vastgezeten en er is hem niets overkomen. Volgens
het vonnis heeft het parket nagelaten om hem
inzake zijn terugkeer te verhoren. Het vonnis is
precies op die procedurefout gebaseerd.
Kan de rechter het akkoord tussen beide
gerechtelijke
instanties
zomaar
naast
zich
neerleggen? Klopt het dat bij niet-naleving van het
vonnis honderdduizend euro moet worden betaald?
Heeft het parket een procedurefout gemaakt? Was
de mening van de veroordeelde over zijn terugkeer
relevant? Werd er beroep aangetekend tegen het
vonnis? Heeft Polen een sanctie ingebouwd bij
niet-naleving van de gemaakte afspraken? Hoever
stond het met de uitlevering voor die uitspraak?
Wanneer komt Adam Giza in aanmerking voor
voorwaardelijke invrijheidsstelling? Wanneer kan hij
ten vroegste vrijkomen in Polen?
appel, nous ne serons pas en mesure de respecter
notre accord avec la justice polonaise. Le vice-
premier ministre polonais a nié avec véhémence
l'accusation de traitement violent à l'égard des
tziganes dans les prisons polonaises. Adam Giza y
a déjà séjourné et rien ne lui est arrivé. D'après le
jugement, le parquet a négligé de l'entendre sur la
question de son retour. C'est précisément sur cette
erreur de procédure que se base le jugement.
Le juge peut-il tout simplement transgresser
l'accord existant entre les deux instances
judiciaires ? Est-il exact qu'en cas de non-respect
du jugement, cent mille euros devront être payés ?
Le parquet a-t-il commis une erreur de procédure ?
L'opinion du condamné sur son retour est-elle
pertinente ? L'appel du jugement a-t-il été signifié ?
La Pologne a-t-elle prévu une sanction en cas de
non-respect des engagements pris ? Où en était la
procédure d'extradition avant le prononcé ? Quand
Adam Giza peut-il espérer une mise en liberté
conditionnelle ? Quand est-il être libérable au plus
tôt en Pologne ?
19.02 Els De Rammelaere (N-VA): Voormalig
minister Vandeurzen heeft vorig jaar bevestigd dat
er een uitlevering zou komen. Op basis van een
gerechtelijke uitspraak in Polen werd Adam G.
teruggebracht naar ons land om hier te worden
veroordeeld. Daarna zou hij terug moeten worden
uitgeleverd.
Kan het zomaar dat dit in kort geding wordt
veranderd? Wordt er beroep aangetekend?
19.02 Els De Rammelaere (N-VA) : L'ancien
ministre Vandeurzen avait confirmé l'année dernière
qu'il y aurait une extradition. Sur la base d'une
décision judiciaire prise en Pologne, Adam G. a été
ramené dans notre pays pour y être condamné. Il
devait ensuite à nouveau être extradé.
Cette procédure peut-elle être modifiée dans le
cadre d'une action en référé ? Un recours sera-t-il
introduit ?
19.03 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands):
Volgens de beschikking van de voorzitter in kort
geding is de terugkeer van Adam G., die door de
Poolse rechtbank als voorwaarde aan de
overlevering is verbonden, niets anders dan een
overbrenging van een gevonniste persoon. De
juridische grondslag van de terugkeer is het
overbrengingsverdrag van de Raad van Europa van
21 maart 1983. Dat verdrag vergt voor de
overbrenging de toestemming van de gevonniste
persoon.
Deze zienswijze is foutief. Het Europese
aanhoudingsbevel berust op het kaderbesluit van
2002 dat de gerechtelijke overheden uitsluitend
bevoegd maakt. Dat besluit laat toe om de
overlevering van een eigen onderdaan of
ingezetene afhankelijk te maken van diens
terugkeer, hetgeen in casu is gebeurd. Die
terugkeer is dus geen overbrenging en dus ook niet
afhankelijk van de toestemming van de gevonniste
19.03 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais) : Selon la décision du président en
référé, le retour d'Adam G, posé en tant que
condition pour la remise par le tribunal polonais,
n'est rien d'autre que le transfèrement d'une
personne jugée. Le fondement juridique du retour
est contenu dans la convention sur le transfèrement
du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983. En vertu
de cette convention, le transfèrement nécessite
l'accord de la personne jugée.
Cette manière de voir les choses n'est pas correcte.
Le mandat d'arrêt européen repose sur la décision-
cadre de 2002 instaurant la compétence exclusive
des autorités judiciaires. Cette décision permet de
subordonner la remise d'un ressortissant à son
retour, ce qui a été le cas. Ce retour ne constitue
donc pas un transfèrement et ne dépend donc pas
de l'accord de la personne jugée.
CRABV 52
COM 529
22/04/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
33
persoon.
Net zoals de Poolse rechter het Belgische
aanhoudingsbevel
waarop
het
Europese
aanhoudingsbevel steunde, heeft erkend, dienen de
Belgische gerechtelijke autoriteiten ook de Poolse
gerechtelijke beslissing, waarmee het Belgisch-
Europese aanhoudingsbevel uitvoerbaar werd
verklaard,
te
erkennen.
Het
Europese
aanhoudingsbevel stoelt immers op wederzijdse
erkenning.
De beschikking legt ook een dwangsom op van
100.000 euro. De Belgische Staat dient deze te
betalen indien Adam G. zonder diens toestemming
naar Polen zou terugkeren.
Ik vermoed dat de dwangsom aan hem moet
worden betaald, want hij heeft verzet aangetekend.
Het
parket
was
klaar
om,
geheel
in
overeenstemming
met
de
Poolse
overleveringsbeslissing en het kaderbesluit, de
terugkeer van Adam G. voor te bereiden en uit te
voeren. De beschikking verhindert dit thans
voorlopig.
Tout come le juge polonais a reconnu le mandat
d'arrêt belge sur lequel s'appuyait le mandat d'arrêt
européen, les autorités judiciaires belges doivent
également reconnaître la décision judiciaire
polonaise, donnant force exécutoire au mandat
d'arrêt belgo-européen. Le mandat d'arrêt européen
est en effet basé sur une reconnaissance
réciproque.
La décision impose également une astreinte de
100.000 euros. L'Etat belge doit payer cette
astreinte si Adam G. devait être reconduit en
Pologne sans son autorisation.
Je suppose que c'est à lui que l'astreinte doit être
payée, puisqu'il a interjeté appel.
Le parquet était disposé à préparer et mener à bien
le retour d'Adam G., en conformité totale avec la
décision de remise polonaise et avec la décision-
cadre. La décision qui a été prise ne le permet pas
pour l'instant.
Er is geen sprake van enige fout van een Belgische
gerechtelijke instantie. De beschikking van 2 april
maakt nu inderdaad het voorwerp uit van een hoger
beroep. Het kaderbesluit dient anders te worden
geïnterpreteerd.
De niet-naleving van de aan de overlevering
gekoppelde terugkeergarantie is op zich niet
bestraft. Het kaderbesluit bevat daar geen enkele
indicatie. Omdat de hele constructie op wederzijds
vertrouwen steunt, is de niet-naleving van een
buitenlandse gerechtelijke beslissing in strijd met
dat sleutelbeginsel. In Europa moeten we in
wederzijds vertrouwen kunnen werken.
De overlevering was uiteraard al gerealiseerd.
Adam G. is veroordeeld. Hij dient nu dus terug te
keren. Die terugkeer kan onmiddellijk worden
uitgevoerd.
In Polen is zijn voorwaardelijke invrijheidstelling
mogelijk nadat de helft van de straf is uitgezeten, in
België is de drempel van een derde van de straf
toepasselijk. De strafuitvoeringsrechtbank bij ons
neemt de beslissing tot de voorwaardelijke
invrijheidstelling.
Il n'y a eu aucune erreur de la part d'une instance
judiciaire belge. La décision du 2 avril est
effectivement l'objet d'un recours. La décision-cadre
doit être interprétée différemment.
Le non-respect de la garantie de retour liée à la
remise n'est pas sanctionné en soi. La décision-
cadre ne comporte aucune indication à ce sujet.
Dans la mesure où l'ensemble de la construction
est basé sur la confiance mutuelle, le non-respect
d'une décision judiciaire étrangère est contraire au
principe-clé. Il faut pouvoir compter sur une
confiance mutuelle au niveau européen.
La remise avait déjà été effectuée. Adam G. est
condamné. Il doit donc revenir. Ce retour peut être
exécuté immédiatement.
En Pologne, la libération conditionnelle est possible
après avoir purgé la moitié de la peine. En Belgique,
c'est à partir du tiers de la peine que la libération
conditionnelle est possible et c'est le tribunal de
l'application des peines qui prend la décision en la
matière.
19.04 Bart Laeremans (Vlaams Belang): Wanneer
vat de beroepsprocedure aan?
19.04 Bart Laeremans (Vlaams Belang) : Quand
la procédure de recours prend-elle cours ?
19.05 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): Ik
ga ervan uit dat dit op korte termijn zal gebeuren.
19.05 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais) : A bref délai, je suppose.
22/04/2009
CRABV 52
COM 529
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
34
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
20 Vraag van de heer Bert Schoofs aan de
minister van Justitie over "de uitspraken van de
voorzitter van het hof van beroep te Brussel
inzake
de
politieke
evenwichten
in
de
magistratuur" (nr. 12572)
20 Question de M. Bert Schoofs au ministre de la
Justice sur "les déclarations du président de la
Cour d'appel de Bruxelles relatives aux équilibres
politiques dans la magistrature" (n° 12572)
20.01 Bert Schoofs (Vlaams Belang): De eerste
voorzitter van het hof van beroep in Brussel, Guy
Delvoie, stelt in een interview dat er nog steeds
politieke benoemingen gebeuren in de Hoge Raad
voor de Justitie. Hijzelf betreurt dat niet,
integendeel: hij vindt het zelfs wenselijk dat alle
levensbeschouwingen vertegenwoordigd zijn bij de
gerechtelijke macht.
Wat vindt de minister van die uitspraken? Zijn
momenteel
alle
levensbeschouwingen
vertegenwoordigd bij de gerechtelijke macht en
meer specifiek in de Hoge Raad?
20.01 Bert Schoofs (Vlaams Belang) : Le premier
président de la cour d'appel de Bruxelles, M. Guy
Delvoie, a déclaré dans une interview que des
nominations politiques ont toujours lieu au Conseil
supérieur de la Justice. Lui-même ne déplore pas
cette situation, bien au contraire. Il estime même
souhaitable que toutes les idéologies soient
représentées au sein du pouvoir judiciaire.
Que pense le ministre de ces déclarations ? Toutes
les idéologies sont-elles représentées actuellement
au sein du pouvoir judiciaire et plus particulièrement
du Conseil supérieur ?
20.02 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): In
de jaren 90 werd de hele procedure geobjectiveerd
onder mijn verantwoordelijkheid. Ik blijf achter die
procedure staan en distantieer me van de
uitspraken van de eerste voorzitter. Ik ga ervan uit
dat de Hoge Raad voor de Justitie op basis van de
wettelijke kwalificaties de best mogelijke kandidaten
selecteert voor de diverse functies binnen de
magistratuur.
20.02 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais) : Dans les années 90, l'ensemble de la
procédure a été objectivée sous ma responsabilité.
Je continue à défendre cette procédure et je me
distancie des déclarations du premier président. Je
pars du principe que le Conseil supérieur de la
Justice sélectionne les meilleurs candidats aux
diverses fonctions au sein de la magistrature sur la
base des qualifications légales.
20.03 Bert Schoofs (Vlaams Belang): De eerste
voorzitter raakt een gevoelige snaar, want de
politisering in het gerecht is nog steeds niet
verdwenen. Alleen is onze levensbeschouwing er
bijvoorbeeld niet vertegenwoordigd, die van de drie
traditionele partijen wél. Wij hebben ons altijd tegen
de politisering binnen de Raad en binnen het
gerecht verzet. Het is echter duidelijk ­ en zeker in
politiek getinte zaken - dat de politiek zich nog
steeds niet buiten het gerechtelijk apparaat heeft
willen houden.
20.03 Bert Schoofs (Vlaams Belang) : Le premier
président touche une corde sensible, car la
politisation n'a toujours pas disparu au sein de la
justice. Mais notre idéologie à nous, par exemple,
n'y est pas représentée contrairement à celle des
trois partis traditionnels. Nous nous sommes
toujours opposés à la politisation au sein du Conseil
et de la justice. Il est toutefois clair ­ et
certainement dans des affaires à connotation
politique ­ que le monde politique n'a toujours pas
l'intention de se tenir à l'écart de l'appareil judiciaire.
Het incident is gesloten.
De voorzitter: Interpellatie nr. 312 van de heer Bart
Laeremans wordt met akkoord van de interpellant
uitgesteld naar volgende week.
L'incident est clos.
Le président : L'interpellation n° 312 de M. Bart
Laeremans est reportée avec l'accord de
l'interpellateur.
21 Samengevoegde vragen van
- de heer Bert Schoofs aan de minister van
Justitie over "het onderbrengen van Belgische
gedetineerden in Nederlandse penitentiaire
inrichtingen" (nr. 12759)
- de heer Jean-Luc Crucke aan de minister van
Justitie over "de bezettingsgraad in de
Nederlandse gevangenissen" (nr. 12763)
21 Questions jointes de
- M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur
"l'incarcération de détenus belges dans des
établissements
pénitentiaires
néerlandais"
(n° 12759)
- M. Jean-Luc Crucke au ministre de la Justice
sur "le
taux
d'occupation
des prisons
néerlandaises" (n° 12763)
CRABV 52
COM 529
22/04/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
35
- mevrouw Mia De Schamphelaere aan de
minister van Justitie over "de onderhandelingen
met Nederland betreffende het onderbrengen van
Belgische
gedetineerden
in
Nederlandse
penitentiaire inrichtingen" (nr. 12766)
- mevrouw Els De Rammelaere aan de minister
van Justitie over "het onderbrengen van
Belgische
gedetineerden
in
Nederlandse
penitentiaire inrichtingen" (nr. 12808)
- Mme Mia De Schamphelaere au ministre de la
Justice sur "les négociations en cours avec les
Pays-Bas à propos de l'incarcération de détenus
belges dans des établissements pénitentiaires
néerlandais" (n° 12766)
- Mme Els De Rammelaere au ministre de la
Justice sur "l'incarcération de détenus belges
dans
des
établissements
pénitentiaires
néerlandais" (n° 12808)
21.01 Bert Schoofs (Vlaams Belang): Wat zijn de
modaliteiten van de overeenkomst met Nederland?
Hoeveel gevangenen komen in aanmerking voor
een plaats in een Nederlandse gevangenis en gaan
ze op vrijwillige basis?
21.01 Bert Schoofs (Vlaams Belang) : Qu'en est-il
des modalités de la convention avec les Pays-Bas?
Combien de détenus sont susceptibles d'être
transférés vers une prison néerlandaise ? Seront-ils
transférés sur une base volontaire ?
21.02 Els De Rammelaere (N-VA): Onder welk
regime zullen deze gevangenen vallen? Hoeveel
gevangenen komen in aanmerking en op basis van
welke
criteria?
Over
welke
Nederlandse
gevangenissen gaat het? Wat is het kostenplaatje
en wordt hiervoor in de nodige middelen voorzien?
Welke inspraak behoudt de Belgische Justitie op
gedetineerden die in Nederland verblijven?
21.02 Els De Rammelaere (N-VA) : De quel
régime ces détenus relèveront-ils? Combien de
détenus pourraient-ils être transférés et sur la base
de
quels
critères ?
De
quelles
prisons
néerlandaises est-il question ? Qu'en est-il du
coût ? Les moyens budgétaires nécessaires seront-
ils prévus ? Qu'en est-il du pouvoir de décision de la
justice belge à l'égard de détenus placés aux Pays-
Bas ?
21.03 Mia De Schamphelaere (CD&V): Onder de
vorige minister van Justitie sprongen de gesprekken
met Nederland af. Het nieuws dat er nu toch
gevangenen naar Nederland zullen verhuizen, was
dan ook opzienbarend. Heeft de Nederlandse
overheid haar standpunt gewijzigd?
21.03 Mia De Schamphelaere (CD&V) : Sous le
ministre de la Justice précédent, les négociations
avec les Pays-Bas à ce sujet avaient échoué. Le
transfert annoncé de détenus belges vers des
établissements pénitentiaires néerlandais était dès
lors tout à fait inattendu. Les autorités
néerlandaises ont-elles changé de cap ?
21.04 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands) :
De Belgische gevangenissen kampen met
overbevolking, terwijl er in Nederland overcapaciteit
is. Nu is Nederland plots toch geïnteresseerd in een
gesprek over samenwerking. Er is ook een
tewerkstellingsaspect: als bepaalde gevangenissen
leeg staan, kampt Nederland met een verlies inzake
tewerkstelling.
21.04 Stefaan De Clerck , ministre (en
néerlandais) : Les prisons belges sont surpeuplées,
alors que les prisons néerlandaises sont en
situation de surcapacité. Les Pays-Bas seraient
finalement disposés à se concerter sur une forme
de collaboration. Il y a par ailleurs une dimension
d'emploi dans ce dossier, des prisons vides
entraînant une perte d'emplois.
Ik heb met mijn Nederlandse collega afgesproken
om de zaak verder te onderzoeken, want vandaag
is er nog niets beslist. Het onderzoek heeft
verschillende onderdelen: de infrastructuur en het
personeel, de juridische grondslag en het financiële
plaatje. In principe is het niet mogelijk zomaar een
Belgische veroordeelde in het buitenland te laten
opsluiten. Men kan wel iemand van een vreemde
nationaliteit naar zijn land van oorsprong sturen,
maar een in België veroordeeld Belg kan niet
zomaar naar een ander land worden gestuurd voor
de strafuitvoering. Er bestaat wel al een Europees
kaderbesluit en we bekijken hoe dat kan worden
aangewend. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van
een verdrag. Als het wettelijk niet kan, dan raakt het
J'ai convenu avec mon homologue néerlandais de
continuer à étudier cette piste car aucune décision
n'a encore été prise à ce jour. L'étude porte sur
différents aspects : l'infrastructure et le personnel,
le fondement juridique et l'aspect financier. En
principe, la détention à l'étranger d'un condamné
belge est impossible. Un condamné peut être
renvoyé dans son pays d'origine mais un Belge
condamné en Belgique ne peut être envoyé à
l'étranger pour y purger sa peine. Cette matière est
régie par une décision-cadre européenne et nous
examinons actuellement quel usage il peut être fait
de ce texte. Nos deux pays pourraient également
signer une convention. Si la formule se révèle
légalement impossible, le dossier se retrouvera
22/04/2009
CRABV 52
COM 529
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
36
dossier geblokkeerd. Over de financiële kant moet
worden gedebatteerd. Wat is de juiste prijs en voor
welke categorieën? Dat wordt nu onderzocht. En
ten slotte is er nog het vierde onderdeel: over welke
personen kan het gaan en wat is hun statuut?
Wij trachten die zaken de volgende weken af te
ronden. Het commissiebezoek kan misschien ook
een gelegenheid zijn om hierover van gedachten te
wisselen.
enlisé. Il convient également de débattre de l'aspect
financier. Quel est le juste prix et pour quelles
catégories ? Ces points sont à l'examen. Enfin, le
dossier comporte encore un quatrième volet :
quelles personnes peuvent-elles être concernées et
quel est leur statut ?
Nous nous proposons de clôturer l'examen de ce
dossier la semaine prochaine. La visite de la
commission pourrait offrir l'occasion de procéder à
un échange de vue à ce sujet.
Men
moet
weten dat in Nederland de
gevangenissen, de jeugdinstellingen en de locaties
voor vreemdelingen in een gebouwenpakket heeft
samengebracht,
onder
één
enkele
verantwoordelijkheid. Een en ander is met
Nederland gemakkelijker te regelen dan met andere
landen, ook omdat de taal voor een deel meespeelt,
althans voor de Nederlandstaligen. Voor de
Franstaligen en vreemdelingen lijkt het mij niet zo
evident om naar Nederland te gaan, tenzij men
zulks expliciet aanvaardt. Wellicht zal er op basis
van vrijwilligheid en met een akkoordverklaring
worden gewerkt.
De werkgelegenheid in onze gevangenissen blijft in
elk geval op peil. Daarop zal de maatregel niet veel
effect hebben.
Il faut savoir qu'aux Pays-Bas, les établissements
pénitentiaires, les établissements destinés à
l'accueil
des
jeunes
délinquants
et
les
établissements pour étrangers ont été regroupés en
un seul ensemble de bâtiments, sous une seule
responsabilité. Cette matière est plus facile à régler
avec les Pays-Bas qu'avec d'autres pays,
également d'un point de vue linguistique, en tout
cas
pour les néerlandophones. Pour les
francophones et les étrangers, un transfert vers ce
pays ne me semble pas être si évident, sauf s'ils
l'acceptent expressément. Le système sera sans
douté basé sur le volontariat et nécessitera une
déclaration d'accord.
Quoi qu'il en soit, l'emploi dans nos établissements
pénitentiaires est maintenu. La mesure n'aura
guère d'effet sur la situation actuelle.
21.05 Jean-Luc Crucke (MR): In Nederland zijn er
nog
vierduizend
plaatsen
vrij,
terwijl
de
gevangenissen bij ons overvol zitten. Hoe is dat
mogelijk?
Hebben
we
in
dat
verband
onderhandelingen aangeknoopt met andere landen,
zoals Frankrijk of Luxemburg?
21.05 Jean-Luc Crucke (MR) : Les Pays-Bas ont
quatre mille places libres alors que nous
connaissons une situation de surpopulation
carcérale. Comment est-ce possible ? Négocie-t-on
avec d'autres pays, je pense à la France ou au
Luxembourg ?
21.06 Minister Stefaan De Clerck (Frans): Tot
dusver hebben we daarover geen contacten gehad
met andere landen. In Frankrijk is er geen extra
capaciteit. We beschikken niet over informatie met
betrekking tot Duitsland en Luxemburg. Er is een
bezoek gepland van uw commissie aan Nederland,
samen met topambtenaren van de administratie. Ik
weet niet of het cijfer van vierduizend plaatsen
klopt.
21.06 Stefaan De Clerck, ministre (en français) :
Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de contacts
avec d'autres pays. En France, il n'y a pas de
capacité supplémentaire. Nous n'avons pas
d'information
concernant
l'Allemagne
ni
le
Luxembourg. Une visite de votre commission aux
Pays-Bas,
avec
les
responsables
de
l'administration, est prévue. Je ne sais pas si le
nombre de quatre mille places est exact.
Ze hebben de vermoedelijke toename van het
aantal gedetineerden berekend, maar door een
wetswijziging kon de toestand gestabiliseerd
worden. Niettemin is dat maar een tijdelijke situatie,
want ook zij verwachten een stijging van de
gevangenispopulatie in de nabije toekomst. Ze
willen die gevangeniscapaciteit vrijwaren, omdat ze
die in de toekomst nog nodig zouden kunnen
hebben.
Ils ont calculé l'augmentation probable du nombre
d'incarcérés, mais une modification législative a
stabilisé la situation. Néanmoins, cela reste
temporaire, car eux aussi s'attendent à une
augmentation prochaine ; ils veulent conserver cette
capacité dont ils pourraient avoir besoin à l'avenir.
CRABV 52
COM 529
22/04/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
37
Het is niet mijn taak om de toestand in Nederland
uiteen te zetten. In de commissie zullen er daarover
volgende week ongetwijfeld vragen gesteld worden.
Ce n'est pas à moi de développer la situation aux
Pays-Bas. Sans doute la commission posera-t-elle
des questions la semaine prochaine.
21.07 Bert Schoofs (Vlaams Belang): Wij
hameren al lang op de noodzaak
van
kortetermijnoplossingen. Die lijken er nu eindelijk te
komen, al zullen ze wel een begrotingswijziging
vereisen. De optie van de gevangenisboten lijkt
definitief afgevoerd. Dat zou nochtans een goede
oplossing zijn.
De achilleshiel blijft natuurlijk de noodzaak van de
vrijwilligheid. Ik vraag de minister een mogelijkheid
te vinden, misschien via het internationaal recht, om
van die vrijwilligheid af te kunnen stappen. Het
Bestuur der Strafinrichtingen en eventueel de
strafuitvoeringsrechtbanken moeten in een vast
contingent kunnen voorzien dat naar Nederland
moet. Het is niet van te willen, het is van te moeten!
21.07 Bert Schoofs (Vlaams Belang) : Nous
demandons depuis longtemps déjà des solutions à
court terme. Il semble qu'elle vont enfin voir le jour,
même si elles exigeront des modifications sur le
plan budgétaire. Il semble que la piste des bateaux-
prisons ait été définitivement abandonnée. Ce serait
pourtant une bonne solution.
La sécurité reste évidemment le talon d'Achille. Je
demande au ministre de trouver le moyen de
pouvoir abandonner la caractère volontaire, peut-
être dans le cadre du droit international.
L'administration des établissements pénitentiaires
et éventuellement les tribunaux de l'exécution des
peines pourraient fixer un contingent fixe de
détenus à envoyer aux Pays-Bas. Ce n'est pas une
possibilité, c'est une obligation !
21.08 Els De Rammelaere (N-VA): Het is goed dat
er naar kortetermijnoplossingen wordt gezocht,
maar ik hoop dat de minister ook niet zal nalaten
om de strafuitvoering in België aan te pakken.
Wanneer zal de overeenkomst er zijn?
21.08 Els De Rammelaere (N-VA) : La recherche
d'une solution à court terme est une bonne chose
mais j'espère que le ministre s'occupera aussi de
l'exécution des peines en Belgique. Quand l'accord
interviendra-t-il ?
21.09 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): De
onderhandelingen zijn bezig.
21.09 Stefaan De Clerck, ministre
(en
néerlandais) : Les négociations sont en cours.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
22 Vraag van mevrouw Linda Musin aan de
minister van Justitie over "het weghalen van de
computers uit de cellen van de gedetineerden"
(nr. 12558)
22 Question de Mme Linda Musin au ministre de
la Justice sur "le retrait des ordinateurs des
cellules des détenus" (n° 12558)
22.01 Linda Musin (PS): Er werden computers
weggehaald uit de cellen van de gedetineerden. Ik
begrijp dat er maatregelen nodig zijn, maar het
verwondert me er dat voor zo een rigoureuze
aanpak werd gekozen. Heel wat gedetineerden
hebben een pc nodig voor de opleidingen die ze
volgen met het oog op hun reclassering. Ik hoop dat
het om een tijdelijke maatregel gaat. Wat is de
stand van zaken in dit dossier? Wanneer wordt de
omzendbrief die de gedetineerden toelaat een pc te
gebruiken weer van toepassing?
22.01 Linda Musin (PS) : Des ordinateurs ont été
retirés des cellules de détenus. Je comprends que
des mesures doivent être prises, mais je m'étonne
de la sévérité de la solution. De nombreux détenus
ont besoin d'un ordinateur pour les formations qu'ils
suivent en vue de leur réinsertion. J'espère que
cette mesure de suspension ne sera que
temporaire. Où en est-on dans ce dossier ? Quand
cette suspension pourra-t-elle prendre fin ?
22.02 Minister Stefaan De Clerck (Frans): De
ministeriële omzendbrief 1682 betreffende het
gebruik van informatica door gedetineerden werd
tijdelijk opgeschort. Van een collectieve sanctie is
geen sprake; het gaat om een veiligheidsmaatregel,
omdat er verscheidene incidenten waren met
gedetineerden die geïnternet hebben met de
computers in de cellen, en omdat het directoraat-
22.02 Stefaan De Clerck, ministre (en français) :
La circulaire ministérielle 1682 concernant l'usage
de l'informatique par les détenus a été
temporairement suspendue. Il ne s'agit pas d'une
sanction collective mais d'une mesure de sécurité,
plusieurs détenus ayant accédé à internet et la
Direction
générale
des
établissements
pénitentiaires (DG EPI) ne disposant pas des
22/04/2009
CRABV 52
COM 529
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
38
generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) niet
over de middelen beschikt om dit verschijnsel een
halt toe te roepen.
Teneinde de organisatie van de opleidingen niet te
ontwrichten, krijgen de gevangenisautoriteiten tot 30
juni de tijd om de computers uit de cellen weg te
halen. In bepaalde inrichtingen werd evenwel beslist
ze onmiddellijk weg te nemen.
De continuïteit van de opleidingen mag niet in het
gedrang komen. Er wordt onderzocht in hoeverre de
ICT-dienst van het DG EPI een alternatief kan
bieden.
moyens pour enrayer ce phénomène.
Afin de ne pas dérégler l'organisation des
formations, les prisons ont jusqu'au 30 juin pour
enlever les ordinateurs des cellules. Certaines ont
cependant décidé de les retirer sans délai.
Il n'est pas question de compromettre la continuité
des formations. Il est examiné dans quelle mesure
le service ICT de la DG EPI peut proposer une
solution de rechange.
Die studie is nog steeds aan de gang. Tegelijk zal
de ICT-dienst een systeem ontwikkelen waardoor
gedetineerden tegen 30 juni 2009 op centraal
niveau computers zullen kunnen huren.
Cette étude est toujours en cours. Parallèlement, le
service ICT élaborera un système permettant au
détenu de louer des ordinateurs fournis au niveau
central pour le 30 juin 2009.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
De openbare commissievergadering wordt gesloten
om 17.37 uur.
La réunion publique de commission est levée à
17 h 37.