KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
CRABV 52 COM 705
CRABV 52 COM 705
B
ELGISCHE
K
AMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
C
HAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE
B
ELGIQUE
B
EKNOPT
V
ERSLAG
C
OMPTE
R
ENDU
A
NALYTIQUE
C
OMMISSIE VOOR DE
J
USTITIE
C
OMMISSION DE LA
J
USTICE
Woensdag
Mercredi
18-11-2009
18-11-2009
Namiddag
Après-midi
CRABV 52
COM 705
18/11/2009
KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
i
INHOUD
SOMMAIRE
Vraag van de heer Raf Terwingen aan de
staatssecretaris voor de Coördinatie van de
fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste
minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de
minister van Justitie, over "de misbruiken bij
belspelletjes" (nr. 16243)
1
Question de M. Raf Terwingen au secrétaire
d'État à la Coordination de la lutte contre la
fraude, adjoint au premier ministre, et secrétaire
d'État, adjoint au ministre de la Justice sur "les
abus dans le cadre des jeux téléphoniques"
(n° 16243)
1
Sprekers: Raf Terwingen, Carl Devlies,
staatssecretaris voor de Coördinatie van de
fraudebestrijding
Orateurs: Raf Terwingen, Carl Devlies,
secrétaire d'État à la Coordination de la lutte
contre la fraude
Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan
de minister van Justitie over "de oprichting van
een gerechtelijk inningskantoor" (nr. 15647)
2
Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au
ministre de la Justice sur "la création d'un bureau
de recouvrement judiciaire" (n° 15647)
2
Sprekers: Sabien Lahaye-Battheu, Stefaan
De Clerck
, minister van Justitie
Orateurs: Sabien Lahaye-Battheu, Stefaan
De Clerck
, ministre de la Justice
Samengevoegde vragen van
4
Questions jointes de
4
- de heer Xavier Baeselen aan de minister van
Justitie over "de onderzoeken naar mogelijke
verbeteringen in verband met de voorlopige
hechtenis" (nr. 15866)
4
- M. Xavier Baeselen au ministre de la Justice sur
"les recherches sur les améliorations possibles
quant à la détention préventive" (n° 15866)
4
- mevrouw Mia De Schamphelaere aan de
minister van Justitie over "de maatregelen rond
voorlopige hechtenis" (nr. 16248)
4
- Mme Mia De Schamphelaere au ministre de la
Justice sur "les mesures relatives à la détention
préventive" (n° 16248)
4
Sprekers: Mia De Schamphelaere, Stefaan
De Clerck
, minister van Justitie
Orateurs: Mia De Schamphelaere, Stefaan
De Clerck
, ministre de la Justice
Samengevoegde vragen van
5
Questions jointes de
5
- de heer Renaat Landuyt aan de minister van
Justitie over "de aanhouding van een cipier in de
zaak Kitty Van Nieuwenhuysen" (nr. 15872)
5
- M. Renaat Landuyt au ministre de la Justice sur
"l'arrestation d'un gardien de prison dans l'affaire
Kitty Van Nieuwenhuysen" (n° 15872)
5
- mevrouw Els De Rammelaere aan de minister
van Justitie over "de aanhouding van een cipier in
de zaak Hassan Iasir" (nr. 15884)
5
- Mme Els De Rammelaere au ministre de la
Justice sur "l'arrestation d'un gardien de prison
dans l'affaire Hassan Lasir" (n° 15884)
5
- mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van
Justitie over "de cipier die opgepakt is naar
aanleiding van de bijna-vrijlating van de
moordenaar van Kitty Van Nieuwenhuysen"
(nr. 15995)
5
- Mme Carina Van Cauter au ministre de la
Justice sur "le gardien de prison qui a été arrêté
pour avoir failli remettre en liberté l'assassin de
Kitty Van Nieuwenhuysen" (n° 15995)
5
Sprekers:
Renaat
Landuyt,
Els
De
Rammelaere, Carina Van Cauter, Stefaan
De Clerck
, minister van Justitie
Orateurs:
Renaat
Landuyt,
Els
De
Rammelaere, Carina Van Cauter, Stefaan
De Clerck
, ministre de la Justice
Vraag van de heer Hans Bonte aan de minister
van Justitie over "het proces tegen Citibank"
(nr. 16515)
7
Question de M. Hans Bonte au ministre de la
Justice sur "le procès contre Citibank" (n° 16515)
7
Sprekers: Hans Bonte, Stefaan De Clerck,
minister van Justitie
Orateurs: Hans Bonte, Stefaan De Clerck,
ministre de la Justice
Samengevoegde vragen van
8
Questions jointes de
8
- mevrouw Sofie Staelraeve aan de minister van
8
- Mme Sofie Staelraeve au ministre de la Justice
8
18/11/2009
CRABV 52
COM 705
KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
ii
Justitie over "de bankhuurwaarborg" (nr. 15881)
sur "la garantie locative bancaire" (n° 15881)
- de heer Renaat Landuyt aan de minister van
Justitie over "de huurwaarborg" (nr. 15896)
8
- M. Renaat Landuyt au ministre de la Justice sur
"la garantie locative" (n° 15896)
8
- mevrouw Zoé Genot aan de minister van Justitie
over "de evaluatie van de wet betreffende de
huurwaarborgen en de opvolging van de acties
inzake woningen" (nr. 16288)
8
- Mme Zoé Genot au ministre de la Justice sur
"l'évaluation de la loi sur les garanties locatives et
le suivi des actions logements" (n° 16288)
8
- de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van
Justitie
over
"de
evaluatie
van
de
huurwaarborgregeling" (nr. 16315)
8
- M. Stefaan Van Hecke au ministre de la Justice
sur "l'évaluation du régime de la caution locative"
(n° 16315)
8
Sprekers: Sofie Staelraeve, Renaat Landuyt,
Stefaan Van Hecke, Stefaan De Clerck
,
minister van Justitie
Orateurs: Sofie Staelraeve, Renaat Landuyt,
Stefaan Van Hecke, Stefaan De Clerck
,
ministre de la Justice
Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de
minister van Justitie over "het vredegerecht te
Zomergem" (nr. 15922)
10
Question de M. Stefaan Van Hecke au ministre de
la Justice sur "la justice de paix de Zomergem"
(n° 15922)
10
Sprekers: Stefaan Van Hecke, Stefaan De
Clerck
, minister van Justitie
Orateurs: Stefaan Van Hecke, Stefaan De
Clerck
, ministre de la Justice
Vraag van de heer Kristof Waterschoot aan de
minister van Justitie over "de imamscholen in
België" (nr. 15928)
11
Question de M. Kristof Waterschoot au ministre
de la Justice sur "les écoles d'imams en Belgique"
(n° 15928)
11
Sprekers: Kristof Waterschoot, Stefaan De
Clerck
, minister van Justitie
Orateurs: Kristof Waterschoot, Stefaan De
Clerck
, ministre de la Justice
Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de
minister van Justitie over "de jeugddelinquentie"
(nr. 15931)
12
Question de M. Renaat Landuyt au ministre de la
Justice sur "la délinquance juvénile" (n° 15931)
12
Sprekers: Renaat Landuyt, Stefaan De
Clerck
, minister van Justitie
Orateurs: Renaat Landuyt, Stefaan De
Clerck
, ministre de la Justice
Samengevoegde vragen van
12
Questions jointes de
12
- mevrouw Els De Rammelaere aan de minister
van Justitie over "de opheffing van de schorsing
van mevrouw De Tandt" (nr. 15936)
12
- Mme Els De Rammelaere au ministre de la
Justice sur "l'abrogation de la suspension de
Mme De Tandt" (n° 15936)
12
- de heer Bart Laeremans aan de minister van
Justitie over "de zaak-De Tandt" (nr. 15946)
12
- M. Bart Laeremans au ministre de la Justice sur
"l'affaire De Tandt" (n° 15946)
12
Sprekers: Els De Rammelaere, Bart
Laeremans, Stefaan De Clerck
, minister van
Justitie
Orateurs:
Els
De
Rammelaere,
Bart
Laeremans, Stefaan De Clerck, ministre de
la Justice
Vraag van mevrouw Valérie Déom aan de
minister van Justitie over "de benoeming van een
plaatsvervangend rechter bij de Brusselse
rechtbank van koophandel" (nr. 16059)
13
Question de Mme Valérie Déom au ministre de la
Justice sur "la nomination d'un juge suppléant au
tribunal de commerce de Bruxelles" (n° 16059)
13
Sprekers: Valérie Déom, Stefaan De Clerck,
minister van Justitie
Orateurs: Valérie Déom, Stefaan De Clerck,
ministre de la Justice
Samengevoegde vragen van
14
Questions jointes de
14
- mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van
Justitie over "de omzetting in Belgisch recht van
de Europese richtlijn inzake de bewaring van
gegevens" (nr. 16074)
14
- Mme Clotilde Nyssens au ministre de la Justice
sur "la transposition en droit belge de la directive
européenne relative à la conservation des
données" (n° 16074)
14
- mevrouw Kattrin Jadin aan de staatssecretaris
14
- Mme Kattrin Jadin au secrétaire d'État aux
14
CRABV 52
COM 705
18/11/2009
KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
iii
voor Europese Zaken, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken over "de
omzetting in Belgisch recht van de Europese
richtlijn die de telecomoperatoren verplicht
privégegevens bij te houden" (nr. 16077)
Affaires européennes, adjoint au ministre des
Affaires étrangères sur "la transposition en droit
belge de la directive européenne imposant aux
opérateurs de télécommunications la sauvegarde
des données privées" (n° 16077)
- de heer Mathias De Clercq aan de minister van
Justitie over "de omzetting van de Europese
databewaringsrichtlijn" (nr. 16092)
14
- M. Mathias De Clercq au ministre de la Justice
sur "la transposition de la directive européenne
relative à la conservation des données"
(n° 16092)
14
- mevrouw Mia De Schamphelaere aan de
minister van Justitie over "de omzetting van de
databewaringsrichtlijn" (nr. 16247)
14
- Mme Mia De Schamphelaere au ministre de la
Justice sur "la transposition de la directive relative
à la conservation des données" (n° 16247)
14
Sprekers: Mia De Schamphelaere, Stefaan
De Clerck
, minister van Justitie
Orateurs: Mia De Schamphelaere, Stefaan
De Clerck
, ministre de la Justice
Vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan
de minister van Justitie over "de werkzaamheden
van de commissie van specialisten inzake
erediensten" (nr. 16141)
16
Question de Mme Mia De Schamphelaere au
ministre de la Justice sur "les travaux de la
Commission d'experts en matière de cultes"
(n° 16141)
16
Sprekers: Mia De Schamphelaere, Stefaan
De Clerck
, minister van Justitie
Orateurs: Mia De Schamphelaere, Stefaan
De Clerck
, ministre de la Justice
Samengevoegde vragen van
17
Questions jointes de
17
- de heer Michel Doomst aan de minister van
Justitie over "een drugsvrije afdeling in de
gevangenis van Brugge" (nr. 16137)
17
- M. Michel Doomst au ministre de la Justice sur
"une section sans drogue à la prison de Bruges"
(n° 16137)
17
- de heer Peter Logghe aan de minister van
Justitie over "de drugsvrije afdeling in de
gevangenis van Brugge" (nr. 16144)
17
- M. Peter Logghe au ministre de la Justice sur "la
section sans drogue de la prison de Bruges"
(n° 16144)
17
- mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de
minister van Justitie over "een drugsvrije afdeling
in de gevangenis van Brugge" (nr. 16581)
17
- Mme Sabien Lahaye-Battheu au ministre de la
Justice sur "une section sans drogue de la prison
de Bruges" (n° 16581)
17
Sprekers: Peter Logghe, Stefaan De Clerck,
minister van Justitie
Orateurs: Peter Logghe, Stefaan De Clerck,
ministre de la Justice
Vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan
de minister van Justitie over "de erkenning van
het boeddhisme in België" (nr. 16148)
19
Question de Mme Mia De Schamphelaere au
ministre de la Justice sur "la reconnaissance du
bouddhisme en Belgique" (n° 16148)
19
Sprekers: Mia De Schamphelaere, Stefaan
De Clerck
, minister van Justitie
Orateurs: Mia De Schamphelaere, Stefaan
De Clerck
, ministre de la Justice
Samengevoegde vragen van
20
Questions jointes de
20
- de heer Denis Ducarme aan de minister van
Justitie over "de opdrachten van het Executief van
de Moslims van België" (nr. 16161)
20
- M. Denis Ducarme au ministre de la Justice sur
"les missions de l'Exécutif des musulmans de
Belgique" (n° 16161)
20
- de heer Denis Ducarme aan de minister van
Justitie over "het falen van de organisatie van de
islamitische eredienst in België" (nr. 16162)
20
- M. Denis Ducarme au ministre de la Justice sur
"l'échec de l'organisation du culte musulman en
Belgique" (n° 16162)
20
Sprekers: Denis Ducarme, Stefaan De
Clerck
, minister van Justitie
Orateurs: Denis Ducarme, Stefaan De
Clerck
, ministre de la Justice
Samengevoegde vragen van
22
Questions jointes de
22
- de heer Bert Schoofs aan de minister van
Justitie over "de staking in diverse gevangenissen
22
- M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur "le
mouvement de grève dans diverses prisons à la
22
18/11/2009
CRABV 52
COM 705
KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
iv
als gevolg van de steekpartij in de gevangenis
van Leuven-Centraal" (nr. 16174)
suite d'une agression à l'arme blanche à la prison
de Louvain-Central" (n° 16174)
- mevrouw Els De Rammelaere aan de minister
van Justitie over "de gijzeling in de gevangenis
van Leuven" (nr. 16177)
22
- Mme Els De Rammelaere au ministre de la
Justice sur "la prise d'otage à la prison de
Louvain" (n° 16177)
22
- de heer Renaat Landuyt aan de minister van
Justitie over "de gijzeling in de gevangenis van
Leuven" (nr. 16192)
22
- M. Renaat Landuyt au ministre de la Justice sur
"la prise d'otage à la prison de Louvain"
(n° 16192)
22
- heer Bert Schoofs aan de minister van Justitie
over "de vondst van tal van gevaarlijke
voorwerpen in de gevangenis van Leuven-
Centraal op 30 oktober 2009" (nr. 16208)
22
- M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur "la
découverte de nombreux objets dangereux à la
prison de Louvain le 30 octobre 2009" (n° 16208)
22
- mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de
minister van Justitie over "de gijzeling in de
Leuvense gevangenis" (nr. 16580)
22
- Mme Sabien Lahaye-Battheu au ministre de la
Justice sur "la prise d'otage à la prison de
Louvain" (n° 16580)
22
Sprekers:
Bert
Schoofs,
Els
De
Rammelaere, Renaat Landuyt, Stefaan De
Clerck
, minister van Justitie
Orateurs:
Bert
Schoofs,
Els
De
Rammelaere, Renaat Landuyt, Stefaan De
Clerck
, ministre de la Justice
Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de
minister van Justitie over "de herziening van de
loopbaan voor de penitentiaire beambten"
(nr. 16188)
25
Question de Mme Karine Lalieux au ministre de la
Justice sur "la réforme des carrières pour les
agents pénitentiaires" (n° 16188)
25
Sprekers: Karine Lalieux, Stefaan De Clerck,
minister van Justitie
Orateurs: Karine Lalieux, Stefaan De Clerck,
ministre de la Justice
Samengevoegde vragen van
26
Questions jointes de
26
- de heer Bert Schoofs aan de minister van
Justitie over "het incident in de gevangenis van
Nijvel tijdens het weekend van 31 oktober 2009"
(nr. 16207)
26
- M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur
"l'incident qui s'est produit à la prison de Nivelles
au cours du week-end du 31 octobre 2009"
(n° 16207)
26
- de heer Jean-Jacques Flahaux aan de minister
van Justitie over "de geweldpleging tegen cipiers
door gevangenen in de gevangenissen van
Doornik en Lantin" (nr. 16219)
26
- M. Jean-Jacques Flahaux au ministre de la
Justice sur "l'agression de gardiens dans les
prisons de Tournai et Lantin par des détenus"
(n° 16219)
26
Sprekers: Bert Schoofs, Stefaan De Clerck,
minister van Justitie
Orateurs: Bert Schoofs, Stefaan De Clerck,
ministre de la Justice
Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister
van
Justitie
over
"de
panne
in
het
informaticasysteem voor de onderzoeksrechters
'JIOR' eind oktober 2009" (nr. 16209)
27
Question de M. Bert Schoofs au ministre de la
Justice sur "la panne du système informatique
'JIOR', utilisé par les juges d'instruction, survenue
fin octobre 2009" (n° 16209)
27
Sprekers: Stefaan De Clerck, minister van
Justitie, Bert Schoofs, Bart Laeremans
Orateurs: Stefaan De Clerck, ministre de la
Justice, Bert Schoofs, Bart Laeremans
CRABV 52
COM 705
18/11/2009
KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
1
COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE
COMMISSION DE LA JUSTICE
van
WOENSDAG
18
NOVEMBER
2009
Namiddag
______
du
MERCREDI
18
NOVEMBRE
2009
Après-midi
______
De vergadering wordt geopend om 14.05 uur en
voorgezeten door de heer Raf Terwingen.
La réunion publique est ouverte à 14 h 05 sous la
présidence de M. Raf Terwingen.
01 Vraag van de heer Raf Terwingen aan de
staatssecretaris voor de Coördinatie van de
fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste
minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de
minister van Justitie, over "de misbruiken bij
belspelletjes" (nr. 16243)
01 Question de M. Raf Terwingen au secrétaire
d'État à la Coordination de la lutte contre la
fraude, adjoint au premier ministre, et secrétaire
d'État, adjoint au ministre de la Justice sur "les
abus dans le cadre des jeux téléphoniques"
(n° 16243)
01.01 Raf Terwingen (CD&V): Bij sommige
belspelletjes worden mensen gelokt en wordt dan
een stroom dure sms'jes op gang gebracht, die
maar kan gestopt worden door het woord `stop' te
sturen. De slachtoffers zijn dikwijls mensen die niet
goed weten waaraan ze beginnen.
Welke maatregelen kan de staatssecretaris nemen
om deze praktijken effectief te doen bestraffen?
Welk gevolg wordt gegeven aan de klachten die de
organisator, spelaanbieder en operator volgens
artikel 11 van het KB van 12 mei 2009 elke maand
moeten doorgeven aan de Kansspelcommissie?
01.01 Raf Terwingen (CD&V): Certains jeux
téléphoniques consistent à appâter des personnes
et à mettre en branle une chaîne onéreuse de SMS
à laquelle il ne peut être mis fin que par l'envoi du
message "stop". Bien souvent, les victimes ignorent
dans quel engrenage elles mettent le doigt.
Quelles mesures le secrétaire d'État peut-il prendre
pour faire réellement réprimer ces pratiques?
Quelles suites sont réservées aux plaintes que
l'organisateur, le présentateur et l'opérateur sont
tenus de transmettre mensuellement à la
Commission des jeux de hasard en vertu de l'article
11 de l'arrêté royal du 12 mai 2009?
01.02 Staatssecretaris Carl Devlies (Nederlands):
Overeenkomstig de regeling van het BIPT bedraagt
de totaalprijs voor een sms-dienst in het kader van
belspelen maximum 2 euro. In de praktijk wordt
daarom 1 euro gevraagd voor de sms en 1 euro
voor de teruggestuurde sms. Bij het fenomeen
waarover de heer Terwingen het heeft, gaat het niet
over een belspel maar over een elektronische
dienst. Die valt niet onder het KB van 12 mei 2009.
Het geschetste probleem is de Kanspelcommissie
dan ook onbekend.
De
Kansspelcommissie
kreeg
nog
geen
onopgeloste klachten in het kader van artikel 11 van
het KB van 12 mei 2009. Als ze er krijgt, zal ze
proberen met de betrokken partijen een oplossing
te bereiken.
01.02 Carl Devlies, secrétaire d'État (en
néerlandais): Conformément au règlement de
l'IBPT, le prix total d'un service SMS dans le cadre
de jeux téléphoniques ne peut dépasser 2 euros.
C'est pourquoi, dans la pratique, il est demandé 1
euro pour le SMS et 1 euro pour le SMS qui est
renvoyé à la suite du premier. Dans le cas du
phénomène évoqué par M. Terwingen, il ne s'agit
pas d'un jeu téléphonique mais d'un service
électronique qui ne tombe pas sous l'application de
l'arrêté royal du 12 mai 2009. Le problème dénoncé
n'est donc pas connu de l'IBPT.
La Commission des jeux de hasard n'a pas encore
été saisie de plaintes non résolues dans le cadre de
l'article 11 de l'arrêté royal du 12 mai 2009. Si elle
devait en recevoir, elle s'efforcerait de trouver une
solution avec les parties concernées.
18/11/2009
CRABV 52
COM 705
KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
2
Belspelletjes worden ondergebracht in de wet op de
kansspelen maar de Kanspelcommissie kan thans
geen sancties treffen. Sommige betrokken partijen
hebben geen vergunning nodig en die kan dan ook
niet opgeschort noch ingetrokken worden. De
Kanspelcommissie kan wel een proces-verbaal
opstellen en het naar de procureur des konings
sturen.
Kanspelcommissie moet de voorwaarden van het
KB van 12 mei 2009 jaarlijks evalueren. Die
evaluatie moet dienen om te beslissen of en hoe de
kansspelen verder kunnen worden uitgebaat in
toepassing van de nieuwe wet op de kansspelen.
Les jeux téléphoniques seront inclus dans la loi sur
les jeux de hasard mais la Commission des jeux de
hasard ne peut actuellement prendre de sanctions.
Certaines parties concernées n'ayant pas besoin
d'autorisation, celle-ci ne saurait donc être
suspendue ni retirée. La Commission des jeux de
hasard peut toutefois établir un procès-verbal et le
transmettre au procureur du roi.
La Commission des jeux de hasard doit procéder
chaque année à l'évaluation des conditions de
l'arrêté royal du 12 mai 2009. Cette évaluation doit
permettre de décider si les jeux de hasard pourront
encore être exploités, et comment, en application
de la nouvelle loi sur les jeux de hasard.
01.03 Raf Terwingen (CD&V): Dit is een uitwas,
maar ik begrijp nu wel dat dit niet tot de
bevoegdheid van de staatssecretaris behoort.
01.03 Raf Terwingen (CD&V): C'est une
conséquence excessive mais je comprends bien
que le secrétaire d'État n'est pas compétent pour
cela.
01.04 Staatssecretaris Carl Devlies (Nederlands):
Voor de tweede vraag ben ik wel bevoegd. De
aanpak van de Kansspelcommissie zal worden
geëvalueerd.
01.04 Carl Devlies, secrétaire d'État (en
néerlandais): Je suis en revanche compétent pour
la seconde question. L'approche de la Commission
des jeux de hasard sera évaluée.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
De behandeling van de vragen en interpellaties
wordt onderbroken van 14.12 uur tot 15.12 uur.
Le développement des questions et interpellations
est suspendu de 14 h 12 à 15 h 12.
Voorzitter: Mia De Schamphelaere.
Présidente: Mia De Schamphelaere.
02 Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu
aan de minister van Justitie over "de oprichting
van een gerechtelijk inningskantoor" (nr. 15647)
02 Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au
ministre de la Justice sur "la création d'un bureau
de recouvrement judiciaire" (n° 15647)
02.01 Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): De
inning van penale boetes, verkeersboetes en
verbeurdverklaringen verloopt gebrekkig. Eind mei
2009 bleek uit een antwoord van de minister van
Financiën dat in 2005 ruim 75 miljoen euro, in 2006
90 miljoen euro en in 2007 bijna 100 miljoen euro
aan strafrechtelijke boetes niet kon worden geïnd.
Minister Reynders kondigde destijds aan dat het
STlMER-project soelaas zou bieden, terwijl de
minister van Justitie stelde dat Justitie de penale
boetes beter zelf zou innen. E "ft20">Volgens de minister is de bevoegdheid over het
inningskantoor van ondergeschikt belang, maar
anderzijds suggereert men dat de huidige
problemen voortkomen uit de betrokkenheid van
twee bevoegde federale overheidsdiensten.
02.04 Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld):
D'après le ministre, la question de la compétence
relative au bureau de perception a une importance
secondaire mais on suggère par ailleurs que les
problèmes actuels résultent de l'implication de deux
services publics fédéraux.
18/11/2009
CRABV 52
COM 705
KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
4
Ik stel samen met hem vast dat de zaken niet snel
genoeg vooruitgaan en ik betreur dat.
Comme le ministre, je constate que le dossier
évolue trop lentement et je le regrette.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
03 Samengevoegde vragen van
- de heer Xavier Baeselen aan de minister van
Justitie over "de onderzoeken naar mogelijke
verbeteringen in verband met de voorlopige
hechtenis" (nr. 15866)
- mevrouw Mia De Schamphelaere aan de
minister van Justitie over "de maatregelen rond
voorlopige hechtenis" (nr. 16248)
03 Questions jointes de
- M. Xavier Baeselen au ministre de la Justice sur
"les recherches sur les améliorations possibles
quant à la détention préventive" (n° 15866)
- Mme Mia De Schamphelaere au ministre de la
Justice sur "les mesures relatives à la détention
préventive" (n° 16248)
03.01 Mia De Schamphelaere (CD&V): Een van
de mogelijkheden om de overbevolking in de
gevangenissen tegen te gaan is het aantal mensen
in voorlopige hechtenis terugdringen. Men zou de
duur van de voorlopige hechtenis kunnen
verminderen door een sneller proces. Een ander
middel is de politie 48 uur geven in plaats van 24
om
iemand
vast
te
houden,
zodat
de
onderzoeksrechter minder snel tot voorlopige
hechtenis moet overgaan.
In de beleidsnota wordt een studie aangekondigd
naar alle mogelijke maatregelen om het doel te
bereiken. Wat is de stand van zaken?
03.01 Mia De Schamphelaere (CD&V): L'un des
moyens de lutter contre la surpopulation carcérale
serait de réduire le nombre de personnes placées
en détention préventive. L'on pourrait réduire la
durée de la détention préventive en accélérant les
procès. Une autre possibilité pourrait consister à
accorder à la police un délai de garde à vue de 48
heures au lieu de 24, ce qui pourrait avoir pour
conséquence que le juge d'instruction prendrait
moins vite une décision de placement en détention
préventive.
Dans sa note de politique générale, le ministre a
annoncé qu'il ferait réaliser une étude afin
d'explorer toutes les pistes possibles pour atteindre
cet objectif. Où en est cette étude?
03.02 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): Ik
verwijs naar eerdere antwoorden op analoge
vragen.
De beleidsopties betreffende voorlopige hechtenis
zijn opgenomen in de beleidsnota 2009. Daarin
staat dat wij een nieuwe wetswijziging niet
opportuun vinden omdat de wet recentelijk al
gewijzigd is en ze het resultaat is van een lang
rijpingsproces.
We geloven ook niet in de door de NICC-studie
geopperde mogelijkheid om een limitatieve lijst op
te stellen van misdrijven die tot voorlopige hechtenis
aanleiding zouden kunnen geven. Het is beter in de
praktijk naar een oplossing te zoeken dan
wetgevend op te treden.
03.02 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais): Je vous renvoie aux réponses que j'ai
fournies précédemment à des questions similaires.
Les options politiques concernant la détention
préventive sont contenues dans ma note de
politique générale 2009. Vous pourrez y lire que je
ne juge pas opportune une nouvelle modification
légale étant donné que la loi concernée a déjà été
modifiée récemment et qu'elle est le résultat d'un
longue gestation.
Je ne crois pas davantage à la possibilité suggérée
dans l'étude de l'Institut national de criminologie et
de criminalistique et consistant à dresser une liste
restrictive des délits qui pourraient donner lieu à un
placement en détention préventive. Il me semble
plus indiqué de rechercher une solution dans la
pratique que de légiférer.
Wij menen dat er nieuwe tools nodig zijn als
alternatieven voor de voorlopige hechtenis. Het
elektronisch toezicht is er zo een. Het onderzoek
van het NICC daarover zou voor het einde van het
jaar
afgerond
moeten
zijn.
Buitenlandse
voorbeelden worden bestudeerd en de magistratuur
wordt
bevraagd.
Verder
worden
de
beklaagdenprofielen in de databanken bestudeerd.
Als de studie rond is, zal ik ze zeker toelichten.
Nous estimons que pour pouvoir recourir à des
alternatives à la détention préventive, nous avons
besoin de nouveaux outils. La surveillance
électronique en est un. L'étude de l'Institut national
de criminologie et de criminalistique devrait être
terminée avant la fin de cette année. Nous
analysons les exemples étrangers et sondons la
magistrature. En outre, nous étudions les profils
d'inculpés contenus dans nos bases de données.
CRABV 52
COM 705
18/11/2009
KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
5
Quand cette étude sera terminée, je ne manquerai
pas de vous la présenter.
03.03 Mia De Schamphelaere (CD&V): Ik denk
dat het goed is de onderzoeksrechters bij het
onderzoek te betrekken. Het is het begin van de
responsabilisering van de magistraten. Het sneller
afhandelen van strafzaken is natuurlijk ook
belangrijk, maar ook daar wordt aan gewerkt.
03.03 Mia De Schamphelaere (CD&V): Je pense
qu'associer les juges d'instruction à l'enquête est
une bonne chose. C'est le début de la
responsabilisation
des
magistrats.
Il
est
évidemment tout aussi important d'accélérer le
traitement des affaires pénales, mais nous y
travaillons également.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
04 Samengevoegde vragen van
- de heer Renaat Landuyt aan de minister van
Justitie over "de aanhouding van een cipier in de
zaak Kitty Van Nieuwenhuysen" (nr. 15872)
- mevrouw Els De Rammelaere aan de minister
van Justitie over "de aanhouding van een cipier
in de zaak Hassan Iasir" (nr. 15884)
- mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van
Justitie over "de cipier die opgepakt is naar
aanleiding van de bijna-vrijlating van de
moordenaar van Kitty Van Nieuwenhuysen"
(nr. 15995)
04 Questions jointes de
- M. Renaat Landuyt au ministre de la Justice sur
"l'arrestation d'un gardien de prison dans l'affaire
Kitty Van Nieuwenhuysen" (n° 15872)
- Mme Els De Rammelaere au ministre de la
Justice sur "l'arrestation d'un gardien de prison
dans l'affaire Hassan Lasir" (n° 15884)
- Mme Carina Van Cauter au ministre de la
Justice sur "le gardien de prison qui a été arrêté
pour avoir failli remettre en liberté l'assassin de
Kitty Van Nieuwenhuysen" (n° 15995)
04.01 Renaat Landuyt (sp.a): Vorig jaar dreigde
de
moordenaar
van
agente
Kitty
Van
Nieuwenhuysen
vrij
te
komen
door
een
procedurefout bij het aantekenen van hoger beroep
in de gevangenis. Minister Vandeurzen zinspeelde
toen al op kwaad opzet. Op 20 oktober 2009 werd
een werknemer van de gevangenis opgepakt omdat
hij zou hebben meegewerkt aan de mogelijke
vrijlating van Hassan Iasir in ruil voor 20.000 euro.
Welke lessen de trekt de minister hieruit? Is de
archaïsche wijze waarop hoger beroep moet
worden aangetekend, ondertussen al aangepast,
zoals minister Vandeurzen had beloofd?
04.01 Renaat Landuyt (sp.a): L'an dernier,
l'assassin de la policière Kitty Van Nieuwenhuysen
a failli être remis en liberté à cause d'un vice de
procédure lorsqu'il a interjeté appel contre son
jugement en prison. Le ministre Vandeurzen avait
déjà laissé entendre à l'époque qu'il pourrait y avoir
anguille sous roche. Le 20 octobre 2009, un
employé pénitentiaire soupçonné d'avoir collaboré à
cette tentative de libération de Hassan Iasir en
échange de 20 000 euros a été arrêté.
Quels enseignements le ministre a-t-il tirés de cette
affaire? La méthode archaïque qui doit être utilisée
aujourd'hui pour interjeter appel a-t-elle été modifiée
depuis lors, comme le ministre Vandeurzen l'avait
promis?
04.02 Els De Rammelaere (N-VA): Naar verluidt
zou de cipier die wordt verdacht van medewerking
aan de poging tot vrijlating van Hassan Iasir,
hebben bekend. Klopt dat?
Minister Vandeurzen had aangekondigd dat hij met
het
College
van
procureurs-generaal
zou
overleggen over de invoering van een modernere
procedure om beroep aan te tekenen. Is dat
ondertussen gebeurd?
04.02 Els De Rammelaere (N-VA): Le gardien
suspecté d'avoir prêté son concours à la tentative
d'obtenir la libération d'Hassan Iasir, serait passé
aux aveux. Est-ce exact?
L'ancien ministre de la Justice, M. Vandeurzen,
avait annoncé qu'il se concerterait avec le Collège
des procureurs généraux sur l'instauration d'une
procédure de recours plus moderne. Cette
concertation a-t-elle eu lieu?
04.03 Carina Van Cauter (Open Vld): Minister
Vandeurzen kondigde een wijziging van de
procedure aan, zodat het niet meer mogelijk zou
zijn om op een niet door de wet voorgeschreven
manier beroep aan te tekenen. Wat is hiervan de
04.03 Carina Van Cauter (Open Vld): Le ministre
Vandeurzen avait annoncé une modification de la
procédure afin d'exclure la possibilité qu'un recours
puisse être introduit selon une procédure non
conforme à la loi. Qu'en est-il dans ce cadre?
18/11/2009
CRABV 52
COM 705
KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
6
stand van zaken?
Volgens de pers overnachtte de aangehouden
cipier in de gevangenis omdat hij dakloos was.
Gebeurt dat vaker of is dit een alleenstaand geval?
Heeft dan niemand gemerkt dat deze man niet
uitklokte? Of wordt dat niet geregistreerd? Is het
niet zinvol om ook de procedure van de
werktijdmeting eens onder de loep te nemen?
Selon la presse, le gardien de prison arrêté aurait
passé la nuit en prison parce qu'il était sans toit.
Une telle situation est-elle habituelle ou s'agit-il d'un
cas isolé? Personne ne s'est-il rendu compte du fait
que cette personne n'avait pas pointé à la fin de sa
journée de travail? Ou alors ces données ne sont-
elles pas enregistrées? Ne serait-il pas opportun de
se pencher également sur la procédure de mesure
du temps de travail?
04.04 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): Op
22 december 2008 werd een onderzoek geopend
naar actieve en passieve omkoperij. Dat leidde op
21 oktober 2009 tot de aanhouding van een
penitentiair beambte van de gevangenis van Vorst
wegens passieve omkoperij en valsheid in
geschrifte.
Het expertisenetwerk strafrechtelijk beleid en
strafrechtspleging van het College van procureurs-
generaal heeft in overleg met de directie-generaal
Penitentiaire Inrichting (EPI) een nota opgesteld
waarin een nieuwe werkwijze wordt uiteengezet
voor het aantekenen van beroep in de gevangenis.
Op 5 maart 2009 heeft men de gevangenissen
richtlijnen gegeven over de interne procedure. Deze
procedure werd ontwikkeld op basis van een
inventaris van de werkwijze in alle gevangenissen.
De juridische dienst van EPI ontwikkelt momenteel
de vereiste juridische omkadering voor de offerte
om een geschikt apparaat te vinden voor de
registratie van het elektronisch beroep.
Om lange verplaatsingen tussen twee shifts te
vermijden, beschikt de gevangenis van Vorst over
een klein staalcomplex met zeven kamers voor de
beambten. Een zestal beambten overnacht
regelmatig in de gevangenis. Deze kamers gaan
niet ten koste van de celcapaciteit omdat ze zich
buiten de celafdeling bevinden. De aankomst- en
vertrektijden van alle personeelsleden worden
geregistreerd.
04.04 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais): Le 22 décembre 2008, une enquête a
été ouverte sur la corruption active et passive. Elle
a entraîné l'arrestation, le 21 octobre 2009, d'un
agent pénitentiaire de la prison de Forest pour
corruption passive et faux en écriture.
Le réseau d'expertise politique pénale et poursuites
pénales du Collège des procureurs généraux a
rédigé une note en concertation avec la direction
générale Établissements pénitentiaires (EPI). Cette
note présente une nouvelle procédure d'introduction
d'un recours à la prison. Le 5 mars 2009, des
directives sur la procédure interne ont été
transmises aux prisons. Cette procédure a été mise
au point sur la base d'un inventaire de la procédure
dans l'ensemble des prisons. Le service juridique
de l'EPI examine actuellement le cadre juridique
requis pour l'offre afin de disposer d'un appareillage
adéquat pour l'enregistrement d'un recours
électronique.
Pour éviter de longs déplacements entre deux
tranches horaires, la prison de Forest dispose d'un
petit dortoir de sept chambres réservées aux
agents. Six agents passent régulièrement la nuit à
la prison. Ces chambres ne réduisent pas la
capacité cellulaire puisqu'elles sont situées en
dehors du bâtiment des cellules. Les heures
d'arrivée et de départ de l'ensemble du personnel
sont enregistrées.
Wij zijn momenteel op zoek naar de juiste
technologie om vanuit de celafdeling tegelijk aan de
directie en de griffie het signaal te geven dat door
iemand beroep is aangetekend. De veiligheid van
zo'n systeem blijkt niet zo eenvoudig.
Nous cherchons actuellement la technologie
adéquate pour que depuis les quartiers cellulaires,
le signal puisse être donné en même temps à la
direction et au greffe qu'un recours a été introduit.
Un tel système ne s'avère pas facile à sécuriser.
04.05 Els De Rammelaere (N-VA): Klopt het dat
een geschorste cipier toch 80 procent van zijn
wedde blijft ontvangen?
04.05 Els De Rammelaere (N-VA): Est-il exact
qu'un gardien de prison suspendu continue
néanmoins à percevoir 80 % de sa rémunération?
04.06 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands):
Voor dit specifieke dossier zou ik het moeten
nakijken, maar bij een ordemaatregel mag men
inderdaad meestal het grootste deel van de wedde
behouden.
04.06 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais): Pour ce dossier spécifique, je devrais
le vérifier mais dans le cadre d'une mesure d'ordre,
la rémunération peut en effet en grande partie être
maintenue.
CRABV 52
COM 705
18/11/2009
KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
7
04.07 Els De Rammelaere (N-VA): Dat moet
worden herbekeken.
04.07 Els De Rammelaere (N-VA): Il faut
réexaminer cette disposition.
04.08 Carina Van Cauter (Open Vld): Ik vraag mij
af of er echt zeven slaapplaatsen voor het
personeel nodig zijn in de gevangenis. Die plaatsen
zouden kunnen worden gebruikt om het aantal
cellen uit te breiden. Ook in andere gevangenissen
zou dat kunnen gebeuren.
04.08 Carina Van Cauter (Open Vld): Je me
demande si sept chambres pour le personnel dans
l'enceinte de la prison sont vraiment nécessaires.
Ces chambres pourraient être utilisées pour
augmenter le nombre de cellules. Ce pourrait
également être le cas dans d'autres prisons.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
De behandeling van de vragen en interpellaties
wordt geschorst van 15.37 uur tot 17.17 uur.
Le développement des questions et interpellations
est suspendu de 15 h 37 heures à 17 h 17.
Voorzitter: Sonja Becq.
De voorzitter: Vraag nr. 15902 van de heer
Waterschoot wordt omgezet in een schriftelijke
vraag.
Présidente: Sonja Becq.
Le
président:
La
question
n°15902
de
M. Waterschoot est transformée en question écrite.
05 Vraag van de heer Hans Bonte aan de minister
van Justitie over "het proces tegen Citibank"
(nr. 16515)
05 Question de M. Hans Bonte au ministre de la
Justice sur "le procès contre Citibank" (n° 16515)
05.01 Hans Bonte (sp.a): Het parket kondigde aan
Citibank te dagvaarden op basis van zwaarwichtige
dossiers die door de diensten van de federale
regering werden opgesteld. De minister van
Ondernemen heeft Citibank later gevraagd om een
minnelijke schikking te aanvaarden. In welke mate
is die merkwaardige tussenkomst toegestaan?
Citibank heeft voor het proces een aantal dadingen
voorgesteld aan gedupeerde klanten. Hoeveel zijn
dat er en voor welk bedrag? Hoeveel gedupeerden
hebben zich bij het parket aangemeld? Hoeveel
hebben zich burgerlijke partij gesteld? Wie wordt er
precies gedagvaard? Op welke manier werden de
4.000 gedupeerden geïnformeerd en door wie
precies? Wat is de stand van zaken wat het
ontwerp van class action betreft?
Gebeurt het wel vaker dat een zaak verhuist van het
Justitiepaleis naar Sint-Jans-Molenbeek? Wie
betaalt dat? Hoelang heeft men dat gebouw
gehuurd? Zijn alle voorzieningen getroffen om een
goed verloop van het proces te garanderen?
05.01 Hans Bonte (sp.a): Le parquet a annoncé
son intention de citer Citibank sur la base d'un
certain nombre de dossiers très sérieux constitués
par les services du gouvernement fédéral. Le
ministre de l'Entreprise a ensuite demandé à
Citibank d'accepter un règlement amiable. Dans
quelle mesure cette étonnante intervention est-elle
permise?
Citibank a proposé dans le cadre du procès qui
s'annonçait un certain nombre de transactions à
des clients floués. De combien de transactions
s'agit-il et pour quel montant? Combien de clients
floués ont pris contact avec le parquet? Combien se
sont constitués partie civile? Qui est exactement
cité? De quelle manière les 4 000 clients floués ont-
ils été informés et par qui exactement? Qu'en est-il
du projet sur la class action?
Est-il déjà arrivé qu'une affaire soit transférée du
palais de justice à Molenbeek-Saint-Jean? Qui en
supporte le coût? Pour combien de temps a-t-on
loué le bâtiment? Toutes les mesures ont-elles été
prises pour assurer le bon déroulement du procès?
05.02 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): De
tussenkomst van de minister van Ondernemen
moet de heer Bonte met hem bespreken. In elk
geval is nu gekozen voor de gerechtelijke weg.
Ik heb geen informatie over de dadingen. Tot nog
toe zijn er 1.564 klachten en verklaringen van
schadeclaims ingediend bij het parket. De
05.02 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais): M. Bonte doit discuter de l'intervention
du ministre de l'Entreprise avec lui. Il a à présent en
tout cas été opté pour la voie judiciaire.
Je ne dispose d'aucune information sur les
transactions. Jusqu'à présent, 1 564 plaintes et
déclarations en dommages et intérêts ont été
18/11/2009
CRABV 52
COM 705
KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
8
dagvaarding is gericht aan Citibank Belgium en zijn
afgevaardigd bestuurder José de Penaranda, en de
heren Bernard Beyen en François Staroukine.
Alle slachtoffers zijn op de hoogte gebracht van het
proces.
De
procedure
voor
collectieve
strafafwikkeling is nog in volle ontwikkeling op
regeringsniveau.
In mei 2008 heeft Citibank een minnelijke schikking
in strafzaken betaald, maar het parket weet niets
over een vergoeding aan het slachtoffer.
Het is nog gebeurd dat een proces extern wordt
georganiseerd. De gebouwen in de Brussels Event
Brewery worden voor het proces gehuurd voor
11.000 euro. Voorlopig is er enkel accommodatie
voor de eerste zittingsdag. Het bedrag staat ook
voor de organisatie- en de inrichtingskosten.
Afhankelijk van het verloop van de eerste
zittingsdag zal bepaald worden of het proces weer
naar het Justitiepaleis verhuist of niet.
déposées auprès du parquet. Le citation a été
adressée à Citibank Belgium et à son
administrateur délégué, M. José de Penaranda,
ainsi qu'à MM. Bernard Beyen et François
Staroukine.
Toutes les victimes ont connaissance du procès. La
procédure d'action collective en dommages et
intérêts est encore en pleine évolution au niveau du
gouvernement.
En mai 2008, la Citibank a payé une transaction
pénale mais le parquet n'a pas connaissance d'une
indemnisation de la victime.
Il est déjà arrivé qu'un procès soit organisé en
externe. Le montant de la location des bâtiments de
la Brussels Event Brewery pour la durée du procès
s'élève à 11 000 euros. Les locaux ne sont
provisoirement disponibles que pour la première
journée d'audience. Le montant couvre également
les coûts d'organisation et d'aménagement. La
décision d'un nouveau transfert du procès au Palais
de justice sera prise en fonction du déroulement de
la première journée d'audience.
05.03 Hans Bonte (sp.a): Ik vind 11.000 euro een
gigantisch bedrag voor een eerste zittingsdag. Dat
wordt een gepeperde factuur.
Wat me een vergeten engagement lijkt is dat de
minister niet klaar is met een wetgeving op de
groepsvordering, de zogenaamde class action. Ik
weet niet wat de hinderpalen zijn. De burgerlijke
partijstellingen zullen dus weer moeizaam verlopen.
05.03 Hans Bonte (sp.a): J'estime que la somme
de 11 000 euros est énorme pour une première
journée de séance. La facture sera salée.
Le
ministre
a
manifestement
oublié son
engagement relatif à l'adoption d'une législation sur
l'action de groupe, la 'class action'. J'ignore ce qui
l'empêche de le faire. Les constitutions de partie
civile se dérouleront à nouveau de façon chaotique.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
06 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Sofie Staelraeve aan de minister van
Justitie over "de bankhuurwaarborg" (nr. 15881)
- de heer Renaat Landuyt aan de minister van
Justitie over "de huurwaarborg" (nr. 15896)
- mevrouw Zoé Genot aan de minister van Justitie
over "de evaluatie van de wet betreffende de
huurwaarborgen en de opvolging van de acties
inzake woningen" (nr. 16288)
- de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van
Justitie
over
"de
evaluatie
van
de
huurwaarborgregeling" (nr. 16315)
06 Questions jointes de
- Mme Sofie Staelraeve au ministre de la Justice
sur "la garantie locative bancaire" (n° 15881)
- M. Renaat Landuyt au ministre de la Justice sur
"la garantie locative" (n° 15896)
- Mme Zoé Genot au ministre de la Justice sur
"l'évaluation de la loi sur les garanties locatives
et le suivi des actions logements" (n° 16288)
- M. Stefaan Van Hecke au ministre de la Justice
sur "l'évaluation du régime de la caution locative"
(n° 16315)
06.01 Sofie Staelraeve (Open Vld): Het blijkt dat
het nieuwe systeem van de bankhuurwaarborgen,
waarbij mensen met te weinig middelen voor de
betaling van de waarborg zich kosteloos kunnen
richten tot een bank, niet werkt. De staatssecretaris
van Maatschappelijke Integratie blijkt niet te
beschikken over gegevens hierover en het systeem
wordt eigenlijk niet gebruikt. Bij de start van het
06.01 Sofie Staelraeve (Open Vld): Il semble que
le nouveau système de garanties locatives
bancaires, dans le cadre duquel les personnes
disposant de moyens insuffisants pour payer la
garantie peuvent s'adresser gratuitement à une
banque, ne fonctionne pas. Le secrétaire d'État ne
dispose manifestement pas de données en la
matière et personne ne recourt à ce système. Lors
CRABV 52
COM 705
18/11/2009
KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
9
systeem was een evaluatie gepland na een jaar.
Vindt de minister dat men moet optreden tegen de
banken die de kosten toch aanrekenen? Vindt hij
een evaluatie nodig? Hoe zal hij dit probleem verder
aanpakken?
du lancement de ce système, une évaluation était
prévue après un an. Le ministre estime-t-il qu'il
convient de sanctionner les banques qui facturent
tout de même des frais? Une évaluation s'impose-t-
elle à ses yeux? Comment le ministre abordera-t-il
ce problème à l'avenir?
06.02 Renaat Landuyt (sp.a): De bankwaarborg
voor huurcontracten functioneert niet, aangezien
veel banken de wet blijken te negeren. Voormalig
minister van Justitie Vandeurzen toonde zich niet
echt bereid tot ingrijpen, aangezien werd verwacht
dat het bevoegdheidspakket weldra zou worden
geregionaliseerd. Hij verwees ook steeds naar een
evaluatie van de huurwet na een jaar. Ondertussen
is van een eerste pakket staatshervorming geen
sprake meer en is er nog steeds geen evaluatie.
Inmiddels trekken het OCMW en de VVSG aan de
alarmbel, omdat steeds meer Vlamingen problemen
hebben met de betaling van hun huur of hun
huurwaarborg.
Waarom heeft de minister nog steeds niets
ondernomen om deze wanpraktijken aan te
pakken? Zal hij snel werk maken van maken van de
aangekondigde evaluatie? Wat moet er volgens
hem veranderen?
06.02 Renaat Landuyt (sp.a): Le régime de la
caution locative ne fonctionne pas, étant donné que
beaucoup de banques semblent ignorer la loi. Le
précédent ministre de la Justice, M. Vandeurzen,
n'était pas très enclin à intervenir étant donné que le
paquet de compétences devait être régionalisé à
brève échéance. Il se référait aussi à une évaluation
de la loi sur les baux à loyer. Depuis, il n'est plus
question d'un premier paquet de réformes
institutionnelles et l'évaluation n'a toujours pas eu
lieu. Entre-temps, les CPAS et l'union des villes et
des communes flamandes, la VVSG, tirent la
sonnette d'alarme parce que de plus en plus de
Flamands ont des difficultés à payer leur loyer ou
leur caution locative.
Pourquoi le ministre n'a-t-il toujours rien entrepris
pour mettre un terme à ces pratiques abusives? Va-
t-il s'occuper rapidement de l'évaluation annoncée?
Quels changements faut-il apporter, selon lui?
06.03 Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Wat is
er tot nu toe ondernomen in de werkgroep die de
huurwet moet evalueren en wat zijn de resultaten?
Tegen wanneer wil men tot conclusies en eventuele
wijzigingen aan de huurwet komen? In welke mate
zal
de
minister
de
staatssecretaris
voor
Armoedebestrijding in deze werkgroep betrekken?
Hoe wil de minister het aanrekenen voor hoge
dossierkosten door de banken voorkomen? Is
daarvoor een wetgevend initiatief nodig? Wat denkt
hij van het interessante voorstel om een centraal
waarborgfonds op te richten waarop verschillende
banken kunnen intekenen?
06.03 Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Quelles
actions ont été entreprises au sein du groupe de
travail chargé d'évaluer la loi sur les loyers? Pour
quand peut-on s'attendre aux conclusions et à
d'éventuelles modifications de la loi sur les loyers?
Dans quelle mesure le ministre impliquera-t-il le
secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté dans
ce groupe de travail? Comment le ministre a-t-il
l'intention d'empêcher que les banques comptent
des frais de dossier élevés? Une initiative législative
est-elle nécessaire à cet effet? Que pense-t-il de la
proposition intéressante de créer un fonds de
garantie auquel les différentes banques pourraient
souscrire?
06.04 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): De
wet van april 2007 heeft de woninghuurwet van
1991
gewijzigd
en
een
systeem
van
bankwaarborgen ingevoerd opdat de huurder zijn
verplichtingen zou kunnen nakomen. Deze wet
bepaalt ook dat het systeem na een jaar wordt
geëvalueerd door de minister van Justitie. In het
kader van die evaluatie is ook voorzien in een
technische werkgroep, die voor het eerst is
samengekomen op 21 oktober. Daar werd
afgesproken om alle actoren en experts verder bij
deze evaluatie te betrekken via een vragenlijst, die
nu is opgesteld en die verstuurd wordt naar alle
betrokkenen, om aldus nog voor het einde van het
jaar de resultaten van de rondvraag in de
06.04 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais): La loi d'avril 2007 a modifié la loi sur
les baux d'habitation de 1991 et a introduit un
système de garanties bancaires de manière à
permettre au locataire de satisfaire à ses
obligations. Cette loi prévoit une évaluation du
système par le ministre de la Justice après un an.
Dans le cadre de cette évaluation, il est également
prévu de mettre en place un groupe de travail
technique qui s'est réuni pour la première fois le
21 octobre. Il y a été convenu d'impliquer plus
encore tous les acteurs et experts dans cette
évaluation grâce à un questionnaire, aujourd'hui
rédigé et envoyé à toutes les parties prenantes, afin
de pouvoir exploiter les résultats de l'enquête au
18/11/2009
CRABV 52
COM 705
KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
10
technische werkgroep te kunnen behandelen. Ik stel
voor dat wij begin volgend jaar terugkomen op deze
kwestie, wanneer de resultaten bekend zijn.
sein du groupe de travail technique avant la fin de
l'année. Je propose que nous revenions sur cette
question début de l'année prochaine, dès que les
résultats en seront connus.
06.05 Sofie Staelraeve (Open Vld): Wij zullen
hierop terugkomen net na Nieuwjaar. Maar
inmiddels zal de minister hierin geen verdere
initiatieven nemen?
06.05 Sofie Staelraeve (Open Vld): Nous y
reviendrons dès le début de l'année prochaine. Le
ministre ne prendra-t-il toutefois plus d'autres
initiatives en la matière?
06.06 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands):
Als voorzitter van de werkgroep zal ik de
enquêtebrieven verzenden.
06.06 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais): En tant que président du groupe de
travail, je me chargerai de l'expédition des
questionnaires.
06.07 Renaat Landuyt (sp.a): Zouden de brieven
niet beter worden verzonden per e-mail? Ik stel ook
voor om dit punt te agenderen eind januari.
06.07 Renaat Landuyt (sp.a): Ne serait-il pas
préférable d'envoyer ces questionnaires par
courriel? Je propose également d'inscrire ce point à
l'ordre du jour de la réunion prévue pour fin janvier.
06.08 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands):
Het lijkt me toch zinniger om toch altijd drie
maanden tijd te laten tussen vragen ter opvolging.
06.08 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais): Il me paraît plus judicieux de toujours
prévoir un délai de trois mois entre les questions à
propos du suivi.
De voorzitter: Momenteel is er geen nieuws en de
opvolging wordt gepland voor januari of februari.
Le président: En ce moment, il n'y a pas de
nouvelles et le suivi sera prévu pour janvier ou
février.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
07 Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de
minister van Justitie over "het vredegerecht te
Zomergem" (nr. 15922)
07 Question de M. Stefaan Van Hecke au ministre
de la Justice sur "la justice de paix de
Zomergem" (n° 15922)
07.01 Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!):
Blijkbaars bestaan er plannen om een vredegerecht
te huisvesten in Aalter. Ofwel komt er een volledig
nieuw vredegerecht, ofwel verhuist een andere
vredegerecht naar Aalter. Omdat Aalter onder het
vredegerecht van Zomergem valt, vermoed ik dat
het vredegerecht van Zomergem naar Aalter zal
verhuizen, tot meerdere eer en glorie van de
titelvoerende Aalterse burgemeester.
Kloppen deze plannen?
07.01 Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Le
ministre aurait apparemment l'intention de doter
Aalter d'une justice de paix. Il envisagerait deux
options: soit construire une justice de paix
entièrement neuve à Aalter, soit organiser le
déménagement d'une autre justice de paix à Aalter.
Etant donné qu'Aalter relève de la justice de paix de
Zomergem, je présume que la justice de paix de
Zomergem déménagerait à Aalter, ce dont ne
manquerait pas de s'enorgueillir le bourgmestre
faisant fonction de Aalter.
Le ministre confirme-t-il ces informations?
07.02 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): De
dienstdoende burgemeester heeft op 20 november
2008 aan minister Vandeurzen gevraagd of er een
vredegerecht kan worden opgericht in Aalter. Het
voorstel wordt onderzocht, het antwoord wordt nog
in beraad gehouden. Wij zijn immers een ontwerp
aan het voorbereiden om de volledige problematiek
en financiering van de vredegerechten te herzien..
07.02 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais): Le 20 novembre 2008, le bourgmestre
faisant fonction a demandé à M. Vandeurzen si une
justice de paix pouvait être instituée à Aalter. La
proposition est à l'examen, la réponse fait encore
l'objet
de
délibérations.
Nous
préparons
effectivement un projet visant à revoir l'ensemble de
la problématique et le financement des justices de
paix.
CRABV 52
COM 705
18/11/2009
KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
11
07.03 Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Is er in
Zomergem een probleem met de huisvesting?
07.03 Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Un
problème d'hébergement se pose-t-il à Zomergem?
07.04 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): Bij
mijn weten niet.
07.04 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais): Pas à ma connaissance.
07.05 Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Ik vrees
dat minister De Crem gewoon heel graag een
vredegerecht wil in Aalter. Ik hoop dat de minister
van Justitie geen vredegerechten zal verhuizen als
daar geen objectieve redenen voor zijn.
07.05 Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Je
crains que M. De Crem souhaite vivement une
justice de paix à Aalter. J'espère que le ministre de
la Justice ne décidera pas de déplacer des justices
de paix si aucune raison objective ne le justifie.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
08 Vraag van de heer Kristof Waterschoot aan de
minister van Justitie over "de imamscholen in
België" (nr. 15928)
08 Question de M. Kristof Waterschoot au
ministre de la Justice sur "les écoles d'imams en
Belgique" (n° 15928)
08.01 Kristof Waterschoot (CD&V): Volgens de
pers wordt in Hoboken een imamschool opgericht.
Ik vond dat een goede zaak tot ik hoorde dat een
welbepaalde imam, wiens naam ik niet zal noemen,
achter het initiatief zit.
Weet de minister van het initiatief? Zal de school
erkend worden? Is de moslimexecutieve daarbij
betrokken? Lopen er nog ander initiatieven?
08.01 Kristof Waterschoot (CD&V): Si l'on en
croit la presse, une école formant des imams
devrait voir le jour à Hoboken. J'ai considéré qu'il
s'agissait là d'une bonne chose jusqu'au jour où j'ai
appris quel imam était l'instigateur de ce projet
pédagogique.
Le ministre a-t-il eu vent de cette initiative? Cette
école
sera-t-elle
reconnue?
L'exécutif
des
musulmans de Belgique y est-il associé? D'autres
initiatives sont-elles envisagées?
08.02 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): Ik
kan mij niet mengen in aangelegenheden die
interne bevoegdheden van het executief van de
moslims van België zijn.
Het executief bezint zich op dit moment over zijn
hernieuwing en zijn organisatie in de toekomst,
alsmede over de opleiding van imams. Ik verwacht
voor het einde van het jaar een omstandig verslag
waarin de opleiding een wezenlijk element is. Er is
dringend een evaluatie nodig van de werking van
het executief en ik verwacht die ook.
08.02 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais): Je ne puis m'immiscer dans des
dossiers qui relèvent des attributions internes de
l'exécutif des musulmans de Belgique.
L'exécutif consacre en ce moment une réflexion à
sa rénovation et à son organisation futures, ainsi
qu'à la formation des imams. Il doit me présenter
avant la fin de l'année un rapport circonstancié dans
lequel la formation occupe une place de choix. Il est
urgent de soumettre le fonctionnement de l'exécutif
à une évaluation. Aussi, j'attends cette évaluation.
08.03 Kristof Waterschoot (CD&V): Het gaat
uiteraard om een individueel dossier. Ik ben wel
heel bezorgd dat er allerlei versnipperde initiatiefjes
zouden ontstaan om de opleiding van imams te
organiseren. Het executief moet daarin zijn
verantwoordelijkheid opnemen.
08.03 Kristof Waterschoot (CD&V): Il s'agit
évidemment d'un dossier individuel. Toutefois, j'ai
une crainte, c'est de voir se multiplier les petites
initiatives isolées dans ce dossier de la formation
des imams où l'exécutif doit assumer ses
responsabilités.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
09 Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de
minister van Justitie over "de jeugddelinquentie"
(nr. 15931)
09 Question de M. Renaat Landuyt au ministre de
la Justice sur "la délinquance juvénile" (n° 15931)
09.01 Renaat Landuyt (sp.a): De minister had
aangekondigd dat hij na het colloquium over
jeugddelinquentie enkele beleidsvoorstellen zou
09.01 Renaat Landuyt (sp.a): Le ministre avait
annoncé qu'à l'issue du colloque sur la délinquance
juvénile, il formulerait des propositions quant à la
18/11/2009
CRABV 52
COM 705
KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
12
formuleren. Het colloquium heeft plaatsgevonden in
maart, maar wij hebben nog geen nieuwe
initiatieven gezien. Wel heeft de minister gezegd dat
hij
contact
heeft
opgenomen
met
de
Gemeenschappen om te onderhandelen over de
jeugd- en gevangenisproblematiek.
Heeft dit overleg reeds plaatsgevonden? Wat werd
er besproken? Welke concrete maatregelen inzake
jeugddelinquentie heeft de minister voor ogen?
politique à mener en la matière. Le colloque a eu
lieu en mars dernier et les nouvelles initiatives se
font toujours attendre. Le ministre a toutefois
indiqué qu'il avait pris contact avec les
Communautés pour entamer avec ces dernières
des négociations relatives à la question des jeunes
et de la prison.
Cette concertation a-t-elle déjà eu lieu? Quelles
questions ont-elles été abordées? Quelles mesures
en matière de délinquance juvénile le ministre
envisage-t-il de prendre?
09.02 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): De
studiedagen op 23 en 24 maart hebben al een
aantal resultaten opgeleverd. Zo heb ik de
Gemeenschappen laten weten dat ik de ouderstage
niet meer zal financieren omdat dit onvoldoende
wordt gebruikt. Daarnaast worden er afspraken
gemaakt over de infrastructuur. Ik heb hierover al
met de Franse en de Vlaamse Gemeenschap
overlegd. Op 15 november 2009 ging de instelling
van Tongeren open en op 1 april 2010 zal de
instelling van Saint-Hubert de deuren openen.
Daarnaast zullen de instellingen van Everberg en
Achêne worden geëvalueerd. Wij willen ook de
jeugd- en familierechtbank zo snel mogelijk
installeren. Over al deze zaken organiseren wij
regelmatig overleg met Gemeenschappen.
09.02 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais): Les journées d'étude organisées les
23 et 24 mars derniers ont débouché sur plusieurs
résultats. Ainsi, j'ai fait savoir aux Communautés
que je ne financerais plus le stage parental auquel il
est insuffisamment recouru. Parallèlement, des
accords ont été conclus à propos de l'infrastructure.
Je me suis déjà concerté à ce sujet avec les
Communautés
française
et
flamande.
Le
15 novembre 2009, l'établissement de Tongres a
ouvert ses portes et le 1
er
avril 2010, ce sera le tour
de l'établissement de Saint-Hubert. Par ailleurs, les
établissements d'Everberg et d'Achêne feront l'objet
d'une évaluation. Nous souhaitons également
procéder dans les meilleurs délais à l'installation du
tribunal des jeunes et de la famille. Une
concertation
avec
les
Communautés
est
régulièrement organisée à propos de ces matières.
09.03 Renaat Landuyt (sp.a): Betekent de
opening van de instelling in Tongeren dat de
problemen aan Vlaamse zijde zijn opgelost? De
jongeren worden naar de instelling in Tongeren
gestuurd?
09.03 Renaat Landuyt (sp.a): L'ouverture de
l'établissement à Tongres signifie-t-elle que les
problèmes sont résolus du côté flamand? Les
jeunes seront-ils adressés à l'établissement de
Tongres?
09.04 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands):
Inderdaad.
09.04 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais): En effet.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
10 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Els De Rammelaere aan de minister
van Justitie over "de opheffing van de schorsing
van mevrouw De Tandt" (nr. 15936)
- de heer Bart Laeremans aan de minister van
Justitie over "de zaak-De Tandt" (nr. 15946)
10 Questions jointes de
- Mme Els De Rammelaere au ministre de la
Justice sur "l'abrogation de la suspension de
Mme De Tandt" (n° 15936)
- M. Bart Laeremans au ministre de la Justice sur
"l'affaire De Tandt" (n° 15946)
10.01 Els De Rammelaere (N-VA): Wij hebben in
de pers vernomen dat rechter Francine De Tandt
opnieuw is geschorst. Klopt dit? Waarom was de
oorspronkelijke schorsing tenietgedaan? Voor
hoelang geldt de schorsing en moet deze op
langere termijn opnieuw worden bevestigd? Hoe
staat het met de onderzoeken ter zake?
10.01 Els De Rammelaere (N-VA): Nous avons
appris par la presse que la juge Francine De Tandt
avait à nouveau été suspendue. Qu'en est-il?
Pourquoi la suspension initiale avait-elle été
annulée? Quelle est la durée de la suspension et
doit-elle être reconfirmée à plus long terme?
10.02 Bart Laeremans (Vlaams Belang): De 10.02 Bart Laeremans (Vlaams Belang): La
CRABV 52
COM 705
18/11/2009
KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
13
schorsing is inderdaad opnieuw bevestigd en gezien
de omstandigheden is de betrokkene gelukkig geen
voorzitter meer van de handelsrechtbank. Wat is de
stand van zaken in de straf- en tuchtrechtelijke
onderzoeken en wanneer zullen deze zijn afgerond?
suspension a effectivement été reconfirmée et, vu
les circonstances, l'intéressée n'est heureusement
plus présidente du tribunal de commerce. Qu'en
est-il des enquêtes pénales et disciplinaires et
quand seront-elles clôturées?
10.03 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands):
Het Hof van Cassatie heeft inderdaad een
maatregel van de 1
ste
voorzitter van het hof van
beroep te Brussel tot schorsing van de voorzitter
van de handelsrechtbank geannuleerd, op grond
van het feit dat betrokkene niet werd uitgenodigd
om te worden gehoord over de verlenging van de
schorsingsmaatregel. Mevrouw De Tandt werd
vervolgens opnieuw geschorst door een maatregel
van de 1
ste
voorzitter van het hof van beroep van
Brussel. Die schorsing loopt nog. Wanneer een
voorzitter van een rechtbank verhinderd is omwille
van een schorsing, wordt hij of zij vervangen. Het
onderzoek is nog volop bezig.
10.03 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais): La cour de cassation a effectivement
annulé une mesure de suspension prise par le 1
er
président de la cour d'appel à Bruxelles à l'égard de
la
présidente
du
tribunal
de
commerce,
argumentant du fait que l'intéressée n'avait pas été
entendue à propos de la prolongation de la mesure
de suspension. Mme De Tandt a ensuite à nouveau
été suspendue par le 1
er
président de la cour
d'appel de Bruxelles. Cette mesure de suspension
court encore. Lorsqu'un président de tribunal est
empêché en raison d'une suspension, il est
remplacé. L'enquête est encore en cours.
10.04 Els De Rammelaere (N-VA): Ik hoop dat de
bevoegde instanties zich in de toekomst beter
zullen hoeden voor dergelijke procedurefouten en
dat het onderzoek snel wordt afgerond.
10.04 Els De Rammelaere (N-VA): J'espère que
les instances compétentes éviteront de telles fautes
de procédure à l'avenir et que l'enquête pourra être
clôturée à bref délai.
10.05 Bart Laeremans (Vlaams Belang): Ik hoop
dat degenen die het onderzoek moeten voeren, alle
mogelijkheden krijgen om dat ook zo snel en
grondig mogelijk af te handelen, en dat wij
vervolgens zo snel mogelijk in kennis worden
gesteld van de resultaten.
10.05 Bart Laeremans (Vlaams Belang): J'espère
que les personnes chargées de cette enquête
disposeront de tous les moyens nécessaires pour la
mener à bien à bref délai et que nous serons
informés des résultats dans les meilleurs délais.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
11 Vraag van mevrouw Valérie Déom aan de
minister van Justitie over "de benoeming van een
plaatsvervangend rechter bij de Brusselse
rechtbank van koophandel" (nr. 16059)
11 Question de Mme Valérie Déom au ministre de
la Justice sur "la nomination d'un juge suppléant
au tribunal de commerce de Bruxelles" (n° 16059)
11.01 Valérie Déom (PS): De raadkamer van
Brussel heeft het Beaulieu-dossier tot 30 november
moeten uitstellen omdat ze zich afvraagt of ze nog
bevoegd is nu een van de beklaagden in het dossier
tot plaatsvervangend rechter bij de rechtbank van
koophandel benoemd is. De beslissing om op die
post een persoon te benoemen die nog steeds
beschuldigd wordt in een zaak van grote fiscale
fraude is een grote inschattingsfout. Wanneer is die
benoeming er gekomen? Was de aanklacht tegen
die persoon al gekend bij de keuze van de
persoon? Werd de benoeming met eenparigheid
van stemmen goedgekeurd?
11.01 Valérie Déom (PS): La chambre du conseil
de Bruxelles a dû remettre au 30 novembre le
dossier Beaulieu car elle s'interroge pour savoir si
elle est encore compétente alors qu'un des inculpés
dans ce dossier vient d'être nommé juge suppléant
au tribunal de commerce. Décider de nommer à ce
poste une personne toujours inculpée dans une
affaire de grande fraude fiscale relève d'une
sérieuse
erreur
d'appréciation.
Quand
est
intervenue cette nomination? L'inculpation de cette
personne était-elle connue lorsqu'elle a été choisie?
Sa nomination a-t-elle été l'objet d'une décision
unanime?
11.02 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): Ik
heb daarop reeds een uitvoerig antwoord gegeven.
11.02 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais): J'ai déjà fourni une réponse détaillée à
cette question.
18/11/2009
CRABV 52
COM 705
KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
14
11.03 Minister Stefaan De Clerck (Frans): Ik heb
die vragen al beantwoord.
11.03 Stefaan De Clerck, ministre (en français):
J'ai déjà répondu à ces questions.
11.04 Valérie Déom (PS): Bezorg me dan het
schriftelijk antwoord.
11.04 Valérie Déom (PS): Donnez-moi alors la
réponse écrite.
11.05 Minister Stefaan De Clerck (Frans):
Overeenkomstig het koninklijk besluit werd het
advies van de korpschef gevraagd. Uit geen enkel
document of advies bleek dat hij in de zaak
Beaulieu in beschuldiging was gesteld. Noch de
benoemingscommissie, noch de minister van
Justitie werden in kennis gesteld. Overeenkomstig
de wet mag de minister van Justitie de parketten
niet ondervragen over hangende dossiers. De
benoemingsprocedure voor een plaatsvervangend
rechter is dezelfde als die voor een magistraat in
functie. De Hoge Raad voor Justitie heeft het
dossier onderzocht dat geen informatie bevatte.
11.05 Stefaan De Clerck, ministre (en français):
L'avis du chef de corps a été demandé par arrêté
royal. Aucune pièce ni avis ne laissaient supposer
que l'intéressé avait été inculpé dans l'affaire
Beaulieu. Ni la Commission de nominations, ni le
ministre de la Justice n'étaient au courant. La loi ne
prévoit pas que le ministre de la Justice interroge
des parquets sur des dossiers en cours. La
procédure de nomination d'un juge suppléant est
identique à celle pour un magistrat effectif. Au
conseil supérieur de la justice, ils ont jugé sur le
dossier et il n'y avait rien.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
12 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van
Justitie over "de omzetting in Belgisch recht van
de Europese richtlijn inzake de bewaring van
gegevens" (nr. 16074)
- mevrouw Kattrin Jadin aan de staatssecretaris
voor Europese Zaken, toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken over "de
omzetting in Belgisch recht van de Europese
richtlijn die de telecomoperatoren verplicht
privégegevens bij te houden" (nr. 16077)
- de heer Mathias De Clercq aan de minister van
Justitie over "de omzetting van de Europese
databewaringsrichtlijn" (nr. 16092)
- mevrouw Mia De Schamphelaere aan de
minister van Justitie over "de omzetting van de
databewaringsrichtlijn" (nr. 16247)
12 Questions jointes de
- Mme Clotilde Nyssens au ministre de la Justice
sur "la transposition en droit belge de la directive
européenne relative à la conservation des
données" (n° 16074)
- Mme Kattrin Jadin au secrétaire d'État aux
Affaires européennes, adjoint au ministre des
Affaires étrangères sur "la transposition en droit
belge de la directive européenne imposant aux
opérateurs de télécommunications la sauvegarde
des données privées" (n° 16077)
- M. Mathias De Clercq au ministre de la Justice
sur "la transposition de la directive européenne
relative à la conservation des données"
(n° 16092)
- Mme Mia De Schamphelaere au ministre de la
Justice sur "la transposition de la directive
relative à la conservation des données"
(n° 16247)
12.01 Mia De Schamphelaere (CD&V): Met het
oog op de strijd tegen het internationale terrorisme,
heeft
België
in
2006
de
Europese
databewaringsrichtlijn ondertekend. Het gaat hier
om de opslag van gegevens in verband met
elektronische communicatie.
12.01 Mia De Schamphelaere (CD&V): Dans le
cadre de la lutte contre le terrorisme international, la
Belgique a signé en 2006 la directive européenne
sur la conservation des données. Il s'agit de la
conservation
de
données
relatives
aux
communications électroniques.
De richtlijn bepaalt dat de gegevens minimaal zes
maanden en maximaal twee jaar moeten worden
bewaard door operatoren en internetproviders. Een
aantal maatschappelijke organisaties wijst op het
gevaar dat deze richtlijn het recht op privacy,
beroepsgeheim en bronnengeheim in het gedrang
zou kunnen brengen.
Belgacom en Telenet houden nu al een aantal
La circulaire dispose que les données doivent être
conservées minimum six mois et maximum deux
ans par les opérateurs et les fournisseurs d'accès à
l'internet. Plusieurs organisations de la société civile
soulignent la menace que cette directive représente
pour le droit à la vie privée, le secret professionnel
et le secret des sources.
Belgacom et Telenet conservent déjà de
CRABV 52
COM 705
18/11/2009
KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
15
gegevens bij, maar op basis van welke bepalingen
gebeurt dat precies? Zijn daar voorwaarden aan
gekoppeld
ter
bescherming
van
het
beroepsgeheim? Klopt het dat de omzetting van de
richtlijn verder zou gaan dan de richtlijn zelf?
Moeten
ook
betalingsgegevens
worden
bijgehouden? Welke garanties plant de minister
voor fundamentele rechten als het recht op privacy?
Welke bewaartermijnen zijn bepaald in het
voorontwerp? Welke instanties zouden toegang
hebben tot de bewaarde gegevens?
nombreuses données aujourd'hui mais en vertu de
quelles
dispositions
les
conservent-elles
exactement? Le font-elles sous certaines conditions
visant à protéger le secret professionnel? Est-il
exact que la transposition de la directive a des
implications plus étendues que la directive elle-
même? Les données de paiement doivent-elles
également être conservées? Quelles garanties le
ministre prévoit-il pour le respect des droits
fondamentaux comme le droit à la vie privée? Quels
délais de conservation l'avant-projet prévoit-il?
Quelles instances auraient-elles accès aux données
conservées?
12.02 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): Ik
heb hier een lijvig antwoord van vier bladzijden,
waarin alle gevraagde informatie is terug te vinden
en waarvan ik graag een kopie overhandig aan
mevrouw De Schamphelaere. Misschien kan dit via
het commissiesecretariaat ook worden bezorgd aan
andere geïnteresseerde collega's.
12.02 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais): Je dispose ici d'une volumineuse
réponse de quatre pages, où figurent toutes les
informations demandées et dont je remets
volontiers une copie à Mme De Schamphelaere. Le
secrétariat de la commission peut éventuellement
en fournir une copie aux autres collègues
intéressés également.
Het gaat om een voor de strijd tegen het terrorisme
en de georganiseerde misdaad belangrijke
omzetting van een Europese richtlijn in nationale
wetgeving. Mevrouw De Schamphelaere vraagt
welke instanties toegang hebben tot de bewaarde
gegevens.
De
dataretentiegegevens
moeten
bewaard worden met het oog op toekomstige
strafrechtelijke onderzoeken. Op het moment van
bewaring is er doorgaans nog geen onderzoek aan
de gang en als dat wel zo is, dan is de operator
daarvan niet op de hoogte. Hij kan onmogelijk een
selectie maken. Niet de inhoud van de mails, maar
alle contactmomenten worden bewaard. Alle
gegevens opgesomd in de wet en het KB moeten
dus bewaard worden omdat men niet op voorhand
weet voor welke feiten ze eventueel gebruikt zullen
worden.
De toegang tot de bewaarde gegevens wordt
geregeld door de wet. Het huidige artikel 126 van de
wet op de elektronische communicatie bepaalt dat
dataretentie moet gebeuren met het oog op het
opsporen en beteugelen van strafbare feiten en
kwaadwillige oproepen naar de nooddiensten, dit
met het oog op het onderzoek door de
ombudsdienst voor telecommunicatie naar de
identiteit van de personen die kwaadwillig gebruik
hebben
gemaakt
van
een
elektronisch
communicatienetwerk of dienst. Artikel 46bis en
88bis van het Wetboek van Strafvordering vormen
de wettelijke basis voor het opsporen en beteugelen
van strafbare feiten. Hierin wordt bepaald in welke
gevallen de gerechtelijke autoriteiten gegevens
kunnen opvragen bij de operatoren.
Il s'agit de la transposition en droit national d'une
directive européenne très importante dans le
domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime
organisé. Mme De Schamphelaere demande quels
organes auront accès aux données ainsi
conservées.
Ces
données
doivent
être
sauvegardées en vue de futures enquêtes pénales.
Généralement, aucune enquête n'est en cours au
début de la conservation; en tout état de cause,
l'opérateur ignore d'ailleurs si une enquête est en
cours. Il est impossible, pour ce dernier, d'opérer
une sélection. Au contraire du contenu des
courriels, qui n'est pas consigné, chaque moment
où un contact a été établi est bel et bien notifié. Les
données énumérées dans la loi et l'arrêté royal
doivent dès lors être conservées étant donné que
nul ne sait à l'avance pour quels faits elles pourront
être utilisées.
L'accès aux données ainsi conservées est régi par
la loi. L'actuel article 126 de la loi relative aux
communications électroniques dispose que les
données doivent être conservées en vue de la
poursuite et la répression d'infractions pénales, en
vue de la répression d'appels malveillants vers les
services d'urgence et en vue de la recherche par le
service de médiation pour les télécommunications
de l'identité des personnes ayant effectué une
utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service
de
communications
électroniques.
Les
articles 46bis et 88bis du Code d'Instruction
criminelle constituent la base légale de la poursuite
et de la répression des infractions. Y sont énumérés
les cas dans lesquels les autorités judiciaires
peuvent demander des données aux opérateurs.
18/11/2009
CRABV 52
COM 705
KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
16
Wat betreft het beroepsgeheim van advocaten en
geneesheren wordt opgemerkt dat de verplichting
tot het bewaren van gegevens enkel van toepassing
is op de gegevens voor identificatie van de
eindgebruikers
en
op
de
verkeers-
en
locatiegegevens.
Om
de
communicatie
te
onderscheppen moet een beroep worden gedaan
op artikel 90ter en volgende van het Wetboek van
strafvordering, waarin de specifieke bescherming
van communicatie die onder het beroepsgeheim
valt, is opgenomen. Overigens blijft ook de
specifieke bescherming van het bronnengeheim
van
journalisten
onverkort
gelden.
De
telefoniegegevens worden nu al bewaard zonder
dat dit als een inbreuk op het beroepsgeheim en
bronnengeheim wordt beschouwd.
Wij overleggen nu hoe wij de dataretentie zullen
concretiseren
op
basis
van
wat
de
Privacycommissie heeft voorgesteld, namelijk met
een bewaartermijn van twaalf maanden en met een
tweevoudige evaluatie ­ statistisch en inhoudelijk -
twee jaar na de inwerkingtreding van de wet. Ik
hoop dat het ontwerp vlug in het Parlement kan
worden behandeld.
En ce qui concerne le secret professionnel des
avocats et des médecins, je voudrais souligner que
l'obligation de conservation ne s'applique qu'aux
données d'identification des utilisateurs finaux et
aux données de trafic et de localisation. Pour
intercepter une communication, il faut faire appel à
l'article 90ter et suivants du Code d'Instruction
criminelle, qui comprend des dispositions relatives à
la protection spécifique des communications
relevant du secret professionnel. Par ailleurs, le
principe de la protection spécifique du secret des
sources des journalistes reste intégralement
valable. Quant aux données téléphoniques, elles
sont déjà conservées actuellement sans que cette
pratique ne soit considérée comme une violation du
secret professionnel.
Nous nous concertons actuellement avec divers
responsables pour définir le mode de concrétisation
du principe de conservation de données sur la base
des propositions formulées par la Commission de la
protection de la vie privée. Ces dernières visent un
délai de conservation de douze mois ainsi qu'une
double évaluation, à savoir sur les plans statistique
et du contenu, deux ans après l'entrée en vigueur
de la loi. J'espère que le projet pourra être examiné
par le Parlement dans les meilleurs délais.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
13 Vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere
aan de minister van Justitie over "de
werkzaamheden
van
de
commissie
van
specialisten inzake erediensten" (nr. 16141)
13 Question de Mme Mia De Schamphelaere au
ministre de la Justice sur "les travaux de la
Commission d'experts en matière de cultes"
(n° 16141)
13.01 Mia De Schamphelaere (CD&V): De
werkzaamheden van de commissie van specialisten
die belast is met de herziening van de wetgeving op
de
erediensten
en
de
niet-confessionele
levensbeschouwelijke organisaties zouden tegen
oktober 2010 klaar moeten zijn. Dat werk moet
leiden tot een aantal wetsvoorstellen. Wat is de
stand van zaken? Worden een jaar na de oprichting
van deze commissie al concrete voorstellen
gedaan? Zal de timing worden gerespecteerd?
13.01 Mia De Schamphelaere (CD&V): Les
travaux de la commission d'experts chargée de la
révision de la législation relative aux cultes et aux
organisations philosophiques non confessionnelles
devraient être terminés pour octobre 2010. Ce
travail devrait servir à l'élaboration de plusieurs
propositions de loi. Quel est l'état d'avancement des
travaux? Des propositions concrètes ont-elles déjà
été formulées un an après la création de cette
commission? Le délai sera-t-il respecté?
13.02 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): De
werkgroep werd opgericht bij KB van 28 mei 2008.
De werkgroep bestudeert thans de geldende
wetgeving,
rechtspraak
en
administratieve
praktijken in verband met de erkenning van een
godsdienst of levensbeschouwing, het statuut en de
financiering van de representatieve organen en het
statuut van de bedienaars van de erediensten en de
morele consulenten. Gezien het technische karakter
van de materie wordt niet in een tussentijds verslag
voorzien. De timing van eind 2010 blijft behouden.
13.02 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais): Le groupe de travail a été mis en
place par arrêté royal du 28 mai 2008. Il examine
actuellement la législation en vigueur, la
jurisprudence et les pratiques administratives
relatives à la reconnaissance d'une religion ou
d'une conviction philosophique, au statut et au
financement des organes représentatifs et au statut
des ministres des cultes et des conseillers moraux.
Vu le caractère technique de la matière, un rapport
intermédiaire n'est pas prévu. Le délai de fin 2010
CRABV 52
COM 705
18/11/2009
KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
17
Ik zal het document dan bestuderen en indien nodig
een bijkomende studie vragen aangezien het KB
maar tot 31 december 2010 uitwerking heeft.
est maintenu. J'examinerai alors le document et au
besoin je demanderai une étude complémentaire
étant donné que l'arrêté royal ne produira ses effets
que jusqu'au 31 décembre 2010.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
14 Samengevoegde vragen van
- de heer Michel Doomst aan de minister van
Justitie over "een drugsvrije afdeling in de
gevangenis van Brugge" (nr. 16137)
- de heer Peter Logghe aan de minister van
Justitie over "de drugsvrije afdeling in de
gevangenis van Brugge" (nr. 16144)
- mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de
minister van Justitie over "een drugsvrije
afdeling in de gevangenis van Brugge"
(nr. 16581)
14 Questions jointes de
- M. Michel Doomst au ministre de la Justice sur
"une section sans drogue à la prison de Bruges"
(n° 16137)
- M. Peter Logghe au ministre de la Justice sur "la
section sans drogue de la prison de Bruges"
(n° 16144)
- Mme Sabien Lahaye-Battheu au ministre de la
Justice sur "une section sans drogue de la
prison de Bruges" (n° 16581)
14.01 Peter Logghe (Vlaams Belang): Naar
verluidt wordt in de penitentiaire instelling van
Brugge een drugsvrije afdeling voor twintig
gedetineerden
ingericht,
met
regelmatige
urinecontroles en bewaking door een speciaal
opgeleid team. Aan het verblijf in de afdeling wordt
een gunstregime gekoppeld.
Waaruit bestaat die specifieke opleiding voor de
bewakers? Wat zijn de verschillen met de andere
gevangenisafdelingen?
Welke
gedetineerden
komen in aanmerking voor een verblijf aldaar? Wat
bij een positieve urinecontrole? Waaruit bestaat het
gunstregime? Zijn er andere gevangenissen met
soortgelijke afdelingen of zijn daar plannen toe?
Impliceert de oprichting van drugsvrije afdelingen
dat er voor het overige sprake is van een
gedoogbeleid inzake drugs? Kan men dat speciale
regime niet toepassen op alle penitentiaire
instellingen?
14.01 Peter Logghe (Vlaams Belang): Une section
sans drogue serait semble-t-il aménagée à la prison
de Bruges pour vingt détenus. Des contrôles d'urine
y sont régulièrement organisés et une surveillance
est assurée par une équipe spécialement formée.
Les détenus de cette section sont soumis à un
régime de faveur.
En quoi consiste cette formation spécifique des
gardiens? En quoi cette section de la prison est-elle
différente des autres? Selon quels critères les
détenus peuvent-ils y séjourner? Qu'advient-il en
cas de contrôle d'urine positif? En quoi consiste le
régime de faveur? D'autres prisons disposent-elles
de tels départements ou d'autres projets de ce type
sont-ils en cours? L'aménagement de sections sans
drogue implique-t-il qu'une politique de tolérance en
matière de drogues est appliquée dans les autres
sections? Ce régime spécial ne peut-il être adopté
dans l'ensemble des établissements pénitentiaires?
14.02 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): Er
is geen sprake van een gedoogbeleid voor drugs in
de penitentiaire inrichtingen, wel integendeel. In de
gevangenissen worden systematische en gerichte
controles uitgevoerd, en gedetineerden worden na
ieder bezoek gefouilleerd. De cellen worden
periodiek gecontroleerd en er zijn zoekacties met
drugshonden van de politie. Wordt iemand betrapt,
dan wordt er disciplinair opgetreden en aangifte
gedaan bij het parket.
14.02 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais): Il n'est nullement question d'une
politique de tolérance en matière de drogues dans
les établissements pénitentiaires, bien au contraire.
Des contrôles systématiques et ciblés sont
organisés dans les prisons et les détenus sont
fouillés après chaque visite. Les cellules sont
périodiquement contrôlées et des recherches sont
organisées à l'aide de chiens anti-drogue de la
police. Lorsqu'un détenu est surpris, des mesures
disciplinaires sont prises et le parquet en est
informé.
In een rondzendbrief is bepaald hoe de
gevangenisdirectie en het personeel moeten
optreden bij ontdekking van gebruik, bezit of handel
van drugs. Er is ook veel aandacht voor preventie,
voorlichting en de therapeutische behandeling van
La procédure à suivre par la direction de la prison et
par le personnel en cas de découverte, de
possession ou de trafic de drogue est décrite dans
une circulaire. Une attention particulière est
également accordée à la prévention, à l'information
18/11/2009
CRABV 52
COM 705
KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
18
druggebruikers, zoals het Believe-project in
Ruiselede. In Verviers werkt men momenteel ook
volop aan de inrichting van een drugsvrije afdeling.
Tevens onderzoekt men ook een uitbreiding naar
andere gevangenissen. De therapeutische aanpak
moet worden gezien als laatste schakel in het
proces naar herintegratie in de samenleving. In
andere gevangenissen wordt samengewerkt met
een of meerdere therapeutische centra op het
gebied van drughulpverlening. Er bestaan ook
substitutieprogramma's onder toezicht en op
voorschrift van de geneesheren-psychiaters.
Voor de drugsprojecten van het directoraat-
generaal Penitentiaire Inrichtingen is voor 2009
571.000 euro uitgetrokken, wat een gevoelige
verhoging betekent. Drugsgebruik is ook een
realiteit binnen de gevangenismuren en daarom is
het van belang om te investeren in initiatieven zoals
dat van Brugge, dit om gemotiveerde gedetineerden
van de drugs te houden. Voor de penitentiaire
beambten
van
die
afdeling
werd
een
gespecialiseerde opleiding georganiseerd over de
drugsproblematiek, opleiding die vooral gericht is op
begeleiding.
et au traitement thérapeutique des consommateurs
de drogue. Le projet Believe à Ruiselede en est un
exemple. À Verviers, on s'attèle actuellement aussi
à l'aménagement d'une section sans drogue. La
possibilité d'une extension à d'autres prisons est
également examinée. L'approche thérapeutique doit
être considérée comme le dernier maillon dans le
processus de réintégration dans la société. Dans
d'autres prisons, on collabore avec un ou plusieurs
centres thérapeutiques d'assistance en matière de
drogue. Il existe également des programmes de
substitution sous surveillance et sur prescription de
médecins psychiatres.
En ce qui concerne les projets liés à la drogue de la
direction générale Établissements pénitentiaires,
571 000 euros ont été dégagés pour 2009, ce qui
représente une augmentation considérable. La
consommation de drogue est également une réalité
au sein des prisons et c'est pourquoi il est important
d'investir dans des initiatives, telles que celle de
Bruges, afin d'aider les détenus motivés à ne plus
consommer de drogue. Une formation spécialisée
sur les problèmes liés à la drogue a été organisée
pour les agents pénitentiaires de cette section.
Cette formation est plus particulièrement orientée
vers l'accompagnement.
De drugvrije afdeling is voor langgestrafte
mannelijke veroordeelden. Zowel gedetineerden
met een drugverleden als gevangenen die niet
hebben gebruikt maar zich willen distantiëren van
druggebruik, kunnen zich hiervoor aanmelden. Ze
moeten wel urinecontroles aanvaarden, want die
zijn cruciaal in een drugvrije afdeling. In Brugge zijn
voldoende middelen aanwezig voor een wekelijkse
urinecontrole. Gevangenen die medicatie gebruiken
of psychiatrische stoornissen hebben, kunnen zich
niet aanmelden. Uiteindelijk bepaalt het zorgteam
van de gevangenis wie in aanmerking komt. Het al
dan niet uitbreiden naar andere gevangenissen zal
afhangen van de resultaten van de projecten die nu
lopen.
La section sans drogue est réservée aux
condamnés masculins purgeant une peine de
longue durée. Tant les détenus ayant un passé de
drogué que les prisonniers qui n'ont jamais
consommé mais qui souhaitent se distancer de
l'usage des drogues peuvent se présenter. Ils
doivent accepter les contrôles d'urine, essentiels
dans une section sans drogue. À Bruges, il y existe
des moyens suffisants pour effectuer des contrôles
hebdomadaires. Les détenus qui prennent des
médicaments
ou
souffrent
de
troubles
psychiatriques ne peuvent pas se porter candidats.
En fin de compte, c'est l'équipe soignante de la
prison qui décide de l'admission dans la section.
L'extension à d'autres prisons dépendra des
résultats des projets en cours.
14.03 Peter Logghe (Vlaams Belang): Ik stel me
de vraag wanneer er een eerste evaluatie zal
komen. We zullen een en ander in het oog blijven
houden.
14.03 Peter Logghe (Vlaams Belang): Je me
demande quand une première évaluation sera
réalisée. Nous devons garder tous ces aspects à
l'oeil.
14.04 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands):
Dat is het lot van een minister. Ik engageer mij tot
veel en dan komt u kijken of we alles hebben
gedaan.
14.04 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais): Ce sont les aléas de la fonction
ministérielle. Je m'engage à faire beaucoup de
choses, puis vous venez vérifier si tout a été fait.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
15 Vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere
aan de minister van Justitie over "de erkenning
15 Question de Mme Mia De Schamphelaere au
ministre de la Justice sur "la reconnaissance du
CRABV 52
COM 705
18/11/2009
KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
19
van het boeddhisme in België" (nr. 16148)
bouddhisme en Belgique" (n° 16148)
15.01 Mia De Schamphelaere (CD&V): Met zijn
KB van 20 november 2008 heeft minister
Vandeurzen ervoor gezorgd dat de Boeddhistische
Unie subsidie ontvangt voor zijn werkingskosten. De
tweede stap is nu de erkenning van de definitieve
structuur van het boeddhisme in België. Volgens de
beleidsnota zou daartoe een commissie van
specialisten worden opgericht.
Worden er stappen gezet in de richting van een
definitieve structuur van het boeddhisme vooraleer
de resultaten van de commissie over de
erediensten bekend zijn? Zal het boeddhisme
worden
erkend
als
een
niet-confessionele
levensbeschouwing?
15.01 Mia De Schamphelaere (CD&V): Par le
biais de son arrêté royal du 20 novembre 2008, le
ministre Vandeurzen a fait en sorte que l'Union
Bouddhique Belge bénéficie de subsides pour ses
frais de fonctionnement. La reconnaissance de la
structure définitive du bouddhisme en Belgique
constitue à présent la deuxième étape. Il ressort de
la note de politique générale qu'une commission de
spécialistes serait instituée à cet effet.
Des initiatives seront-elles prises dans le sens
d'une structuration définitive du bouddhisme avant
que les conclusions de la commission dédiée aux
cultes soient connues? Le bouddhisme sera-t-il
reconnu comme une conception philosophique non
confessionnelle?
15.02 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): De
jaarlijkse subsidie aan de Boeddhistische Unie
wordt toegekend met het oog op een structurering
van het boeddhisme in België. De tweede fase van
het erkenningsproces is een erkenning door de
federale wetgeving.
De Boeddhistische Unie werkt aan de organisatie.
Er wordt een technische werkvergadering tussen de
Boeddhistische Unie en mijn diensten gepland. De
Boeddhistische
Unie
heeft
de
erkenning
aangevraagd
als
een
niet-confessionele
levensbeschouwing.
Zodra
de
organisatie
voldoende vooruitgang heeft geboekt in de
structureringsplannen, zal contact opgenomen
worden met de Boeddhistische Unie en kan over de
erkenning worden gesproken. Er moeten natuurlijk
ook rekening worden gehouden met de herziening
van de wetgeving van de erediensten, die
momenteel wordt bestudeerd door een werkgroep.
15.02 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais):
Une
subvention
est
allouée
annuellement à l'Union Bouddhique dans l'optique
d'une structuration du bouddhisme en Belgique. La
deuxième
phase
du
processus
est
la
reconnaissance par la législation fédérale.
L'Union Bouddhique s'occupe de l'organisation. Une
réunion de travail technique associant l'Union et
mes services est prévue. L'Union Bouddhique a
demandé la reconnaissance du bouddhisme
comme
conception
philosophique
non
confessionnelle. Dès que ses projets de
structuration seront suffisamment avancés, l'Union
sera contactée et sa reconnaissance pourra être
abordée. Il faudra évidemment aussi tenir compte
de la révision de la loi relative aux cultes. Celle-ci
est actuellement soumise à une analyse par un
groupe de travail.
De werkgroep bestudeert ook kwesties die
betrekking hebben op de niet-confessionele
levensbeschouwelijke organisaties.
De Boeddhistische Unie heeft een voorlopige
jaarlijkse subsidiëring gekregen.
Le groupe de travail étudie également des
questions
relatives
à
des
organisations
philosophiques non confessionnelles.
Une subvention annuelle provisoire a été accordée
à l'Union Bouddhique.
15.03 Mia De Schamphelaere (CD&V): Al die
commissiewerkzaamheden zijn belangrijk, want in
sommige scholen zijn er al aanvragen voor de
boeddhistische
levensbeschouwing
als
levensbeschouwelijk vak. Dit wordt momenteel nog
georganiseerd binnen een voorlopig wettelijk kader.
Het criterium waarbij de aanhorigheden worden
geteld, vormt het grote probleem voor de
Boeddhistische Unie, want boeddhisme moet
eerder worden gezien als een meditatiemethode.
15.03 Mia De Schamphelaere (CD&V): Tous ces
travaux de commission sont importants, car dans
certaines écoles, des demandes ont déjà été
introduites en vue de l'organisation de la
philosophie bouddhique au titre de cours
philosophique. À présent, ces cours sont organisés
sur la base d'un cadre légal provisoire. Le critère
relatif au calcul du nombre d'adhérents pose
problème à l'Union Bouddhique, dans la mesure où
le bouddhisme doit plutôt être considéré comme
une technique de méditation.
18/11/2009
CRABV 52
COM 705
KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
20
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
16 Samengevoegde vragen van
- de heer Denis Ducarme aan de minister van
Justitie over "de opdrachten van het Executief
van de Moslims van België" (nr. 16161)
- de heer Denis Ducarme aan de minister van
Justitie over "het falen van de organisatie van de
islamitische eredienst in België" (nr. 16162)
16 Questions jointes de
- M. Denis Ducarme au ministre de la Justice sur
"les missions de l'Exécutif des musulmans de
Belgique" (n° 16161)
- M. Denis Ducarme au ministre de la Justice sur
"l'échec de l'organisation du culte musulman en
Belgique" (n° 16162)
16.01 Denis Ducarme (MR): De recente
persmededeling van het Executief van de Moslims
van België betreffende het dragen van religieuze
symbolen in de Vlaamse scholen is voor mij de
aanleiding, zonder op de grond van de zaak te
willen ingaan, om erop te wijzen dat het Executief
uitsluitend bevoegd is voor het beheer van de
temporaliën van de eredienst, en dus geen politiek
orgaan is. Het wordt door de federale Staat
gesubsidieerd om functies uit te oefenen die
beperkt zijn tot het materiële beheer van de
eredienst en tot de administratieve opdrachten die
daarmee verband houden.
Zal u het Executief van de Moslims van België erop
wijzen dat het zijn opdrachten, zoals die
omschreven zijn in de wet en de koninklijke
besluiten, strikt in acht moet nemen? Zoniet zie ik
niet in waarom we het Executief zouden blijven
financieren.
Sinds eind jaren 90 laat de organisatie van de
islamitische eredienst te wensen over. Hoe
evolueerde de erkenning van de bedienaars van de
islamitische eredienst en van de aalmoezeniers het
afgelopen jaar? Wanneer wordt de evaluatie
bekend gemaakt?
16.01 Denis Ducarme (MR): Le récent
communiqué de presse de l'Exécutif des
musulmans de Belgique concernant le port de
signes religieux ostensibles au sein des écoles en
Flandre m'incite, sans entrer dans la question de
fond, à rappeler que l'Exécutif des musulmans de
Belgique est seulement compétent en matière de
gestion du temporel du culte, et n'est pas un organe
de représentation politique. Il est subventionné par
l'État fédéral pour exercer des fonctions strictement
liées à la gestion temporelle du culte et aux
missions administratives s'y rapportant.
Comptez-vous rappeler à l'Exécutif des musulmans
de Belgique la stricte observance de ses missions
telles qu'elles sont déterminées par la loi et les
arrêtés royaux? Sans cela, je ne vois pas pourquoi
on continuerait à soutenir l'Exécutif des musulmans
de Belgique.
Depuis la fin des années 90, l'organisation du culte
des musulmans n'est pas brillante. Comment a
évolué, depuis l'année dernière, la reconnaissance
des ministres du culte musulman et des
aumôniers? Quand l'évaluation sera-t-elle rendue
publique?
16.02 Minister Stefaan De Clerck (Frans): Ik
verwacht het verslag van het Executief vóór het
einde van het jaar. We wachten de voorstellen van
het Executief af. Over enkele dagen zal ik contact
hebben met dat orgaan.
Niet alle opdrachten worden vermeld in het verslag
aan de Koning, gevoegd bij het koninklijk besluit
van 3 mei 1999 houdende erkenning van het
Executief van de Moslims van België. Het orgaan
moet in de eerste plaats de temporaliën van de
islamitische eredienst beheren, wat niet wegneemt
dat het Executief het recht op vrijheid van
meningsuiting heeft en standpunten kan innemen,
hoewel representatieve organen zich terughoudend
dienen op te stellen.
Krachtens het beginsel van de scheiding tussen
kerk en staat mag ik het Executief van de Moslims
geen instructies geven in verband met de
onderwerpen waarover het zich wenst uit te
16.02 Stefaan De Clerck, ministre (en français):
J'attends le rapport de l'Exécutif avant la fin de
l'année. Nous attendons les propositions de
l'Exécutif. Dans quelques jours, j'aurai des contacts
avec cet organisme.
Les missions reprises dans le rapport au Roi,
jointes à l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant
reconnaissance de l'Exécutif des musulmans de
Belgique, ne sont pas limitatives. Si cet organe doit
assurer en premier lieu la gestion temporelle du
culte musulman, cela ne l'empêche pas de
bénéficier de la liberté d'expression et de pouvoir
adopter des points de vue, même si les organes
représentatifs doivent faire preuve d'une certaine
réserve.
En raison des principes de séparation de l'Église et
de l'État, je ne peux donner de directives à l'Exécutif
des musulmans sur des sujets sur lesquels il
souhaite s'exprimer. Et je ne peux certainement pas
CRABV 52
COM 705
18/11/2009
KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
21
spreken. Ik mag dat al helemaal niet a priori doen.
Toch mag ik een waardeoordeel uitspreken over de
mededeling van het Executief.
De erkenning van de moskeeën is sinds 1 januari
2002 niet langer een federale, maar een
gewestelijke bevoegdheid.
le faire a priori. Ce qui précède ne s'oppose
nullement à un jugement de valeur de ma part
concernant la communication faite par l'Exécutif.
La reconnaissance des mosquées est de la
compétence des Régions, et non plus du fédéral,
depuis le 1
er
janvier 2002.
Momenteel worden zeven moskeeën erkend in
Vlaanderen, vijf in Brussel en drieënveertig in
Wallonië. De erkenning wordt verleend door de
Gewesten, die het advies van de federale
overheden vragen.
Er werd aan minister Keulen een advies
meegedeeld over een eventuele bijkomende
erkenning van zestien moskeeën in het Vlaams
Gewest. Dertien aanvragen kregen een positief
advies, drie een negatief advies. De verkiezingen
van
de
beheerscomités
van
die
lokale
gemeenschappen moeten nog afgerond worden.
Voor
Brussel-Hoofdstad
werd
een
advies
uitgebracht over een eventuele erkenning van vier
lokale gemeenschappen. Drie aanvragen kregen
een positief advies, één aanvraag kreeg een
negatief advies. De verkiezingen van de
beheerscomités van die lokale gemeenschappen
moeten nog afgerond worden.
In het Waals Gewest is een tweede reeks
erkenningsaanvragen aan de gang.
Wat de erkende imams betreft, er zijn er twaalf in
het Waals Gewest en een in het Vlaams Gewest. Er
zijn negen Nederlandstalige aalmoezeniers en
dertien Franstalige.
Voor het overige wacht ik het verslag af. Ik wil met
een executieve kunnen praten.
Jusqu'à présent, sept mosquées ont été reconnues
en Flandre, cinq à Bruxelles et quarante-trois en
Wallonie. La reconnaissance est effectuée par les
Régions, qui demandent l'avis des autorités
fédérales.
Un avis sur une éventuelle reconnaissance
supplémentaire de seize mosquées en Région
flamande a été communiqué au ministre Keulen.
Treize demandes ont reçu un avis positif et trois un
avis négatif. Les élections des comités de gestion
de ces communautés locales doivent encore être
finalisées.
Pour Bruxelles-capitale, un avis a été rendu sur une
éventuelle reconnaissance de quatre communautés
locales. Trois demandes ont reçu un avis positif et
une demande a reçu un avis négatif. Les élections
des comités de gestion doivent également encore
être finalisées.
En Région wallonne, un deuxième train de
demandes de reconnaissance est en cours.
Concernant les imams reconnus, il y en a douze en
Région wallonne et un en Région flamande. Il y a
neuf aumôniers néerlandophones et treize
francophones.
Pour le reste, j'attends le rapport. Je veux avoir un
exécutif que je puisse rencontrer.
16.03 Denis Ducarme (MR): De Gewesten mogen
vandaag dan bevoegd zijn voor de erkenning van
de moskeeën, dit zal ertoe leiden dat de erkenning
van de imams federaal zal worden beslist.
Waarom
werd
de
opdracht
van
de
moslimexecutieve in België kort na de oprichting
ervan gewijzigd?
16.03 Denis Ducarme (MR): Même les Régions
sont
aujourd'hui
compétentes
pour
la
reconnaissance des mosquées, cela va amener la
reconnaissance des imams par le fédéral.
Pourquoi a-t-on modifié les missions de l'Exécutif
des musulmans en Belgique peu après sa
constitution?
Indien het Executief voor het beheer van de
temporaliën van de eredienst wordt gefinancierd,
wordt het niet voor iets anders gefinancierd
(waaronder de vertegenwoordigingsfunctie).
S'il est financé pour la gestion temporelle du culte,
l'Exécutif n'est pas financé pour autre chose (dont
la fonction de représentation).
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
17 Samengevoegde vragen van
17 Questions jointes de
18/11/2009
CRABV 52
COM 705
KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
22
- de heer Bert Schoofs aan de minister van
Justitie
over
"de
staking
in
diverse
gevangenissen als gevolg van de steekpartij in
de gevangenis van Leuven-Centraal" (nr. 16174)
- mevrouw Els De Rammelaere aan de minister
van Justitie over "de gijzeling in de gevangenis
van Leuven" (nr. 16177)
- de heer Renaat Landuyt aan de minister van
Justitie over "de gijzeling in de gevangenis van
Leuven" (nr. 16192)
- heer Bert Schoofs aan de minister van Justitie
over "de vondst van tal van gevaarlijke
voorwerpen in de gevangenis van Leuven-
Centraal op 30 oktober 2009" (nr. 16208)
- mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de
minister van Justitie over "de gijzeling in de
Leuvense gevangenis" (nr. 16580)
- M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur "le
mouvement de grève dans diverses prisons à la
suite d'une agression à l'arme blanche à la prison
de Louvain-Central" (n° 16174)
- Mme Els De Rammelaere au ministre de la
Justice sur "la prise d'otage à la prison de
Louvain" (n° 16177)
- M. Renaat Landuyt au ministre de la Justice sur
"la prise d'otage à la prison de Louvain"
(n° 16192)
- M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur "la
découverte de nombreux objets dangereux à la
prison de Louvain le 30 octobre 2009" (n° 16208)
- Mme Sabien Lahaye-Battheu au ministre de la
Justice sur "la prise d'otage à la prison de
Louvain" (n° 16580)
17.01 Bert Schoofs (Vlaams Belang): Mijn twee
vragen gaan over de nasleep van de incidenten
eind oktober in de gevangenis van Leuven-
Centraal: bij een gijzeling vielen toen verschillende
gewonden, onder wie een vrouwelijke cipier. De
dader werd uiteindelijk doodgeschoten. Het gevolg
was dat penitentiair beambten het werk neerlegden
en dat in Leuven-Centraal een zoekactie werd
gehouden
naar
verboden
en
gevaarlijke
voorwerpen.
Hoe heeft de minister de staking van de
penitentiaire beambten opgevangen? Heeft hij een
overleg opgestart en overweegt hij maatregelen om
dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen?
De cipiers vragen om meer bevoegdheden en
minder uitgebreide rechten van de gedetineerden.
Wat is de mening van de minister?
17.01 Bert Schoofs (Vlaams Belang): Mes deux
questions concernent les suites des incidents qui se
sont produits fin octobre à la prison de Louvain: lors
d'une prise d'otages, on a dénombré plusieurs
blessés, dont un agent pénitentiaire féminin.
L'auteur a finalement été abattu. À la suite à ces
incidents, les fonctionnaires pénitentiaires ont cessé
le travail et une action a été menée à Louvain à la
recherche d'objets interdits et dangereux.
Comment le ministre a-t-il réagi à la grève des
agents
pénitentiaires?
A-t-il
engagé
une
concertation et envisage-t-il de prendre des
mesures pour empêcher de tels incidents à l'avenir?
Les agents pénitentiaires demandent plus de
compétences et la restriction des droits élargis des
détenus. Quelle est l'opinion du ministre?
17.02 Els De Rammelaere (N-VA): Volgens het
ACOD vinden er dagelijks twee tot drie
gewelddadige
incidenten
plaats
in
onze
gevangenissen, al heeft de minister deze cijfers wel
genuanceerd in de gemeenschappelijke commissie.
Op 30 oktober vond er in Leuven-Centraal een
gijzeling plaats met ernstige gevolgen: één dode en
vijf gewonden. Wat is er precies gebeurd? Klopt het
dat de minister na het incident een overleg had met
de vakbonden?
17.02 Els De Rammelaere (N-VA): D'après la
CGSP, deux à trois incidents violents se produisent
tous les jours dans nos prisons, même si le ministre
a nuancé ces chiffres à la réunion commune. Le
30 octobre, la prise d'otages de Louvain a eu des
conséquences graves: un mort et cinq blessés. Que
s'est-il passé exactement? Est-il vrai qu'après
l'incident, le ministre a engagé une concertation
avec les syndicats?
17.03 Renaat Landuyt (sp.a): Bij de incidenten
van eind oktober in Leuven-Centraal bleken de
bewakingscamera's niet te werken. Klopt het dat
deze al lang kapot waren? Hoeveel gevangenen
zitten
er
in
Leuven
en
van
welke
veiligheidscategorie zijn zij? Hoeveel penitentiaire
beambten werken er? Waarom werden er, zoals
beloofd, nog steeds geen nieuwe cipiers
aangeworven? Is ook in de andere gevangenissen
sprake van technische defecten en onderbezetting
van het personeelskader? Welke structurele lessen
17.03 Renaat Landuyt (sp.a): Il est apparu que les
caméras de surveillance ne fonctionnaient pas lors
des incidents qui se sont produits fin octobre à
Louvain-Central. Est-il exact qu'elles étaient
défectueuses depuis longtemps déjà? Combien de
détenus la prison de Louvain compte-t-elle et qu'en
est-il de leur dangerosité? Combien d'employés
pénitentiaires sont occupés au sein de la prison?
Pourquoi n'a-t-on toujours pas procédé au
recrutement de nouveaux gardiens alors que des
promesses avaient été faites en ce sens? Les
CRABV 52
COM 705
18/11/2009
KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
23
trekt de minister uit dit incident?
autres prisons sont-elles également confrontées à
des problèmes de défectuosités techniques et de
sous-effectifs? Quelles leçons structurelles le
ministre tire-t-il de cet incident?
17.04 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): Bij
de incidenten van 29 oktober in Leuven waren twee
gedetineerden betrokken. Zij zaten allebei een
criminele straf uit wegens levensdelicten. De
hoofddader, die een straf van 22 jaar uitzat wegens
poging tot moord, moest zich als tuchtstraf
verontschuldigen
tegenover
het
gevangenispersoneel en was hierover zo ontstemd
dat hij een vrouwelijke penitentiaire beambte met de
helft van een schaar twaalf steken toebracht.
Verschillende
penitentiaire
beambten
en
medegedetineerden kwamen tussenbeide, waarbij
een
tweede
beambte
licht
en
een
medegedetineerde levensgevaarlijk werd verwond.
De tweede verdachte gebruikte toen een
`papegaaistok', maar ik weet niet precies wat dat is.
17.04
Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais): Deux détenus étaient impliqués dans
les incidents qui se sont produits le 29 octobre
dernier à Louvain. Ils purgeaient tous deux une
peine criminelle pour homicide. L'auteur principal
des faits, qui purgeait une peine de 22 années pour
tentative de meurtre, devait dans le cadre d'une
peine disciplinaire s'excuser auprès du personnel
de la prison. Il était à ce point contrarié par les faits
qu'il a porté douze coups de ciseau à une employée
pénitentiaire. Plusieurs employés pénitentiaires et
d'autres détenus se sont interposés. Un deuxième
employé a alors été légèrement blessé et un détenu
très grièvement. Le deuxième détenu impliqué dans
l'incident s'est servi d'une sorte de bâton.
17.05 Renaat Landuyt (sp.a): Dat is een stok
waarop iemand kan zitten.
17.05 Renaat Landuyt (sp.a): C'est un bâton qui
permet de s'asseoir.
17.06 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): De
tweede verdachte, Hemeleers, bracht met die stok
slagen toe aan een derde penitentiaire beambte, die
verwondingen aan het hoofd opliep.
De eerste zorgen gingen naar de slachtoffers.
Speciale eenheden van de federale politie stelden
vervolgens
vast
dat
de
verdachten
een
medegedetineerde in een cel gegijzeld hielden.
Omdat de onderhandelingen niets opleverden en er
werd gevreesd voor de veiligheid van de gegijzelde,
besliste de procureur des Konings tot de ontzetting
van het slachtoffer over te gaan. Hemeleers gaf
zich meteen over, maar de andere verdachte stortte
zich tot tweemaal toe met zijn steekwapen op het
slachtoffer. De speciale eenheden zagen zich
genoodzaakt de betrokkene te neutraliseren. Hij
werd daarbij dodelijk getroffen.
De tot op heden gehanteerde kwalificaties zijn:
poging tot moord, poging tot doodslag en gijzeling.
Het onderzoek is geheim, dus meer informatie kan
ik niet geven. Tot nu zijn er geen aanwijzingen dat
de gebruikte wapens van buiten de gevangenis
kwamen.
Alle gekwetsten zijn aan de beterhand. Ik betuig
hier nogmaals mijn medeleven met de slachtoffers.
De daaropvolgende zondag heeft de politie 53
cellen grondig onderzocht en vond daarbij een
aantal potentieel gevaarlijke voorwerpen.
Op 30 oktober 2009 heb ik samen met de directie
17.06 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais): Le deuxième suspect, Hemeleers, a
frappé à l'aide de ce bâton un troisième agent
pénitentiaire, qui a été blessé à la tête.
Les premiers secours ont été apportés aux
victimes. Ensuite, les unités spéciales de la police
fédérale ont constaté que les suspects tenaient un
codétenu en otage dans une cellule. Compte tenu
de l'échec des pourparlers et comme la sécurité de
l'otage semblait être menacée, le procureur du Roi
a décidé de le faire délivrer. Hemeleers s'est
immédiatement rendu mais l'autre suspect a
agressé la victime à deux reprises à l'aide d'une
arme blanche. Les unités spéciales ont été forcées
de neutraliser l'intéressé, qui a été blessé
mortellement.
Les qualifications retenues jusqu'ici sont les
suivantes: tentative de meurtre, tentative de meurtre
et prise d'otage. Compte tenu du secret de
l'instruction, je ne puis en dire plus. Rien ne permet
de dire, jusqu'ici, que les armes utilisées
provenaient de l'extérieur de la prison.
Les blessés se rétablissent. J'exprime une fois
encore ma compassion à l'égard des victimes.
Lors de la fouille de 53 cellules, le lendemain, la
police a trouvé une série d'objets potentiellement
dangereux.
Le 30 octobre 2009, avec la direction et les
18/11/2009
CRABV 52
COM 705
KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
24
en de vakbonden een balans van de problematiek
opgemaakt en zijn we nagegaan hoe de prioritaire
noden moeten worden aangepakt. Op 4 november
2009 werd samen met de Regie der Gebouwen een
voorstel uitgewerkt. 57 op 100 personeelsleden
hebben het voorstel tot werkhervatting aanvaard,
onder voorwaarde dat ze in een aangepast regime
kunnen werken tot de komst van extra technische
middelen tegen 1 december, zoals het plaatsen van
drie camera's en het ter beschikking stellen van tien
walkietalkies.
syndicats, nous avons établi un bilan de la question
et examiné les besoins prioritaires. Une proposition
a été développée le 4 novembre 2009 avec la Régie
des Bâtiments. Cinquante-sept membres du
personnel sur cent ont accepté la proposition de
reprise du travail à condition de pouvoir travailler
selon un régime adapté dans l'attente, d'ici au 1
er
décembre, de moyens techniques supplémentaires,
comme l'installation de trois caméras et la mise à
disposition de dix talkies-walkies.
Er worden ook testen gedaan op de alarminstallatie
en
het
zwakstroomdossier
wordt
prioritair
behandeld door de Regie der Gebouwen.
Tot 15 december wordt het gevangenisregime
aangepast. In de voormiddag is er een gesloten
regime, na de middag is er een opendeurregime
met een grotere personeelsbezetting. Tijdens het
weekend wordt hetzelfde systeem gehanteerd. Vijf
personeelsleden zullen tijdens de duur van de actie
extra op de dienstlijst worden geplaatst. In de
gevangenis te Leuven waren er op 30 oktober 345
gedetineerden voor 350 plaatsen. Deze gevangenis
heeft een personeelsbezetting van 206 penitentiaire
beambten, wat tot hiertoe voldoende was.
Dit soort gewelddadige incidenten is gelukkig
uitzonderlijk. Agressie en conflicten komen
natuurlijk vaker voor.
Le système d'alarme est également testé et le
dossier de la basse tension est examiné en priorité
par la Régie des Bâtiments.
Le régime pénitentiaire sera adapté jusqu'au
15 décembre. En matinée, un régime fermé est
d'application et dans l'après-midi, un régime 'portes
ouvertes' avec des effectifs plus nombreux. Le
même système est d'application pendant le week-
end. Pendant la durée de l'action, cinq gardiens
supplémentaires sont en service. La prison de
Louvain comptait 345 détenus pour 350 places en
date du 30 octobre. Cette prison dispose d'un
effectif de 206 agents pénitentiaires, qui s'est avéré
suffisant jusqu'à présent.
Ce type d'incidents accompagnés de violences sont
heureusement exceptionnels. L'agressivité et les
conflits sont bien sûr plus fréquents.
17.07 Bert Schoofs (Vlaams Belang): Het blijft me
zorgen baren dat zo'n gevaarlijke gevangene in het
bezit kan komen van een schaar. Naar aanleiding
van dit incident hebben veel cipiers in de media
alleszins hun verhaal kunnen doen. De ACOD-
voorman van de gevangenis te Hasselt heeft zelfs
een brief bezorgd aan de pers, waarin hij het feit
hekelt dat cipiers over te weinig mogelijkheden
beschikken om gezag te handhaven. De wet op de
rechtspositie van de gedetineerden is te mild voor
die gedetineerden en de gevangenisdirecties zijn te
laks. Steeds meer georganiseerde activiteiten
moeten worden begeleid door steeds minder
cipiers.
17.07 Bert Schoofs (Vlaams Belang): Le fait qu'un
détenu aussi dangereux puisse entrer en
possession d'une paire de ciseaux continue à me
préoccuper. À la suite de cet incident, de nombreux
gardiens ont en tout cas pu s'exprimer dans les
médias. Le responsable de la CGSP pour la prison
de Hasselt a même transmis un courrier à la
presse; il fustige le fait que les geôliers disposent de
trop peu de moyens pour maintenir l'ordre. La loi
sur le statut juridique des détenus est trop
indulgente vis-à-vis de ces détenus et les directions
des prisons sont trop laxistes. De plus en plus
d'activités organisées doivent être accompagnées
par un nombre de gardiens de plus en plus
restreint.
Het evenwicht tussen de autoriteit en de
bevoegdheden van de cipiers enerzijds en de
steeds uitbreidende rechten van de gedetineerden
anderzijds moet dringend worden hersteld.
Daarzonder is een degelijk beleid onmogelijk.
L'équilibre entre l'autorité et les compétences des
agents pénitentiaires d'une part et les droits,
toujours plus étendus, des détenus d'autre part doit
être rétabli d'urgence. À défaut, il est impossible de
mettre en oeuvre une politique efficace.
17.08 Els De Rammelaere (N-VA): Ik begrijp niet
goed dat iemand die zit voor poging tot moord, in
het bezit kan zijn van een steekwapen. Waarom
moeten er trouwens eerst rampen gebeuren
17.08 Els De Rammelaere (N-VA): Je ne
comprends pas très bien comment un condamné
pour tentative meurtre peut être en possession
d'une arme blanche. Pourquoi faut-il que des
CRABV 52
COM 705
18/11/2009
KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
25
voordat men kan overgaan tot kleine, eenvoudige
maatregelen als het plaatsen van camera's en het
geven van walkietalkies?
catastrophes se produisent pour que l'on prenne
enfin des mesures simples et élémentaires comme
le placement de caméras et la distribution de
walkies-talkies?
17.09 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands):
Aan verschillende maatregelen was men al aan het
werken. Maar het klopt dat er nu onmiddellijk enkele
kleine dingen zijn gebeurd.
17.09 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais): Nous étions en train de plancher sur
diverses mesures. Mais il est vrai que quelques
petites choses ont pu être mises en place sur-le-
champ.
17.10 Renaat Landuyt (sp.a): Het is het zoveelste
voorbeeld van het feit dat de trage aanpak van alles
de veiligheid van de bewakers aantast. Een
gedeeltelijke verklaring voor deze traagheid is de
tweedeling tussen de beslissingen van de
administratie van Justitie en het overleg met de
Regie. Is die tweedeling wel gezond? Er is toch
geen grote hervorming nodig om ervoor te zorgen
dat de administratie haar werk kan doen?
17.10 Renaat Landuyt (sp.a): C'est le énième
exemple du fait que la lenteur de l'approche met en
danger la sécurité des gardiens. Cette lenteur
s'explique notamment par la distinction opérée
entre les décisions de l'administration de la Justice
et la concertation avec la Régie. Cette distinction
est-elle saine? Il n'est tout de même pas nécessaire
d'opérer de grandes réformes pour veiller à ce que
l'administration fasse son travail?
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
18 Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de
minister van Justitie over "de herziening van de
loopbaan voor de penitentiaire beambten"
(nr. 16188)
18 Question de Mme Karine Lalieux au ministre
de la Justice sur "la réforme des carrières pour
les agents pénitentiaires" (n° 16188)
18.01 Karine Lalieux (PS): De loopbaan van de
penitentiaire beambten zou momenteel worden
hervormd. Deze hervorming zou een algemene
herwaardering van de loopbaan voor het personeel
inhouden met overgang van de weddeschalen van
niveau D naar die van niveau C en de invoering van
een bewakingsloopbaan van niveau D. Tevens zou
worden voorzien in de invoering van een
getuigschrift van generieke competenties verworven
buiten diploma. Ik verheug mij over deze evolutie.
De beambten zullen zonder examen van niveau D
naar
niveau C
evolueren.
De
penitentiair
assistenten van niveau C moeten daarentegen
examens afleggen die Selor organiseert, terwijl ze
al examens hebben afgelegd om assistent van
niveau C te worden. Waarom moeten de
penitentiair assistenten twee examens afleggen?
Hoe moet men morgen omgaan met mensen die
zonder examen een hogere graad krijgen en met
mensen die na een examen een hogere graad
behalen?
18.01 Karine Lalieux (PS): Il semble qu'une
réforme des carrières des agents pénitentiaires soit
en cours. Elle prévoirait une revalorisation de la
carrière par le passage du niveau D au niveau C et
la création d'une carrière de surveillance de
niveau D. Elle prévoirait également la création d'un
certificat de compétences génériques acquises hors
diplôme. Je me réjouis de cette évolution. Les
agents vont passer sans aucun examen du
niveau D au niveau C. Par contre, les assistants
pénitentiaires de niveau C devront, eux, présenter
les épreuves organisées par le Selor, alors qu'ils
avaient déjà dû en passer pour devenir assistant de
niveau C. Pourquoi les assistants pénitentiaires
doivent-ils subir deux épreuves? Comment gérer
demain des personnes qui montent en grade sans
examen et d'autres qui ont obtenu ce grade après
épreuves?
18.02 Minister Stefaan De Clerck (Frans): De
krachtlijn van het protocol nr. 340 van 14 mei 2009
is de herwaardering van de loopbaan, waarbij er
een rechtstreekse toegang tot het barema van het
niveau C wordt verleend aan de beambten van
niveau D, en tot het barema van niveau B aan de
beambten van niveau C. De beambten van
niveau C moeten een examen afleggen om toegang
18.02 Stefaan De Clerck, ministre (en français):
La ligne directrice du protocole 340 du 14 mai 2009
est la revalorisation de la carrière donnant accès au
barème de niveau C pour les agents du niveau D et
au barème du niveau B pour les agents du
niveau C. Pour les agents du niveau C, l'accès au
niveau B se fait par examen.
18/11/2009
CRABV 52
COM 705
KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
26
te krijgen tot niveau B.
De interne organisatie van de gevangenissen wordt
momenteel onderzocht.
L'organisation en interne des établissements
pénitentiaires est pour l'instant à l'étude.
18.03 Karine Lalieux (PS): De beambten zullen
twee proeven moeten afleggen om toegang te
krijgen tot niveau C! Selor zal dat blindelings
moeten organiseren. Misschien zullen sommige
beambten dan tot hetzelfde niveau behoren, terwijl
ze ander werk verrichtten. Ze voelen zich
gediscrimineerd en ik denk dat de discriminatie
volledig is.
18.03 Karine Lalieux (PS): Les agents devront
passer deux épreuves pour passer au niveau C!
C'est le Selor qui organisera la chose, aveuglément.
Peut-être les agents se retrouveront-ils au même
niveau alors que leur travail était différent. Ils se
sentent discriminés et je trouve que la
discrimination est totale.
Misschien kunnen er onderhandelingen op gang
worden gebracht om na te gaan hoe een examen
'light' zou kunnen worden georganiseerd?
Peut-être pourrait-on ouvrir des négociations pour
voir comment organiser une épreuve allégée?
18.04 Minister Stefaan De Clerck (Frans): Die
regeling werd ingevoerd na overleg met de
vakbonden.
18.04 Stefaan De Clerck, ministre (en français):
C'est arrivé suite à la discussion avec les syndicats.
18.05 Karine Lalieux (PS): Het gebeurt dat de
vakbonden
bepaalde
personeelscategorieën
bevoordelen ten koste van andere.
18.05 Karine Lalieux (PS): Oui, mais les syndicats
protègent parfois certaines catégories au détriment
d'autres.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
19 Samengevoegde vragen van
- de heer Bert Schoofs aan de minister van
Justitie over "het incident in de gevangenis van
Nijvel tijdens het weekend van 31 oktober 2009"
(nr. 16207)
- de heer Jean-Jacques Flahaux aan de minister
van Justitie over "de geweldpleging tegen cipiers
door gevangenen in de gevangenissen van
Doornik en Lantin" (nr. 16219)
19 Questions jointes de
- M. Bert Schoofs au ministre de la Justice sur
"l'incident qui s'est produit à la prison de Nivelles
au cours du week-end du 31 octobre 2009"
(n° 16207)
- M. Jean-Jacques Flahaux au ministre de la
Justice sur "l'agression de gardiens dans les
prisons de Tournai et Lantin par des détenus"
(n° 16219)
19.01 Bert Schoofs (Vlaams Belang): Ook in de
Nijvelse gevangenis was er een geval van agressie,
waarbij een gedetineerde zelfs zijn oog verloor toen
rivaliserende bendes tijdens de wandeling in de
clinch gingen met elkaar. Is het wel aangewezen
om zulke bendes samen te laten wandelen?
19.01 Bert Schoofs (Vlaams Belang): Lors d'une
agression survenue à la prison de Nivelles, un
détenu a même perdu un oeil lorsque des bandes
armées rivales se sont affrontées pendant la
promenade. Est-il bien indiqué de permettre à de
telles bandes d'avoir accès à la promenade au
même moment?
19.02 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): De
vijf betrokkenen bij de vechtpartij maken deel uit
van een bende en zitten ook voor dezelfde zaak
opgesloten. Het incident werd bij het parket
aangegeven en er werd een gerechtelijk onderzoek
bevolen. De aanleiding tot de vechtpartij is nog niet
duidelijk, het zou om spanningen tussen twee
bendes kunnen gaan. Tijdens de vechtpartij werd
de aangevallen gedetineerde zwaar gewond en hij
werd met spoed geopereerd. Het is echter nog niet
duidelijk of hij zijn oog zal behouden.
Ik heb nog een lang antwoord in het Frans voor de
19.02 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais): Les cinq détenus impliqués dans la
rixe font partie de la même bande et ont été
condamnés à la prison dans la même affaire.
L'incident a été transmis au parquet et une enquête
judiciaire a été ordonnée. Le facteur déclencheur de
la rixe n'a pas encore pu être déterminé avec
exactitude. Il pourrait s'agir de tensions entre deux
bandes. Pendant la rixe, le détenu agressé a été
grièvement blessé et a été opéré durgence. On
ignore toutefois encore s'il pourra recouvrer l'usage
de son oeil.
J'ai encore une longue réponse en français à
CRABV 52
COM 705
18/11/2009
KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
27
heer Flahaux, die blijkbaar afwezig is.
l'attention de M. Flahaux, qui est apparemment
absent.
(Frans) Men kan het verschijnsel slechts beheersen
door het aantal incidenten tot een minimum te
beperken.
(En français) On ne peut que contrôler le
phénomène en limitant les incidents au maximum.
(Nederlands)
Gevangenisdirecteurs
pogen
bendevorming op alle manieren tegen te gaan,
maar men kan niet altijd voorkomen dat clans
ontstaan. Films over het gevangenisleven geven
ook hier de harde realiteit jammer genoeg goed
weer.
(En néerlandais) Les directeurs de prison
s'efforcent par tous les moyens de lutter contre la
constitution de bandes, mais on ne peut pas
toujours
éviter
l'émergence
de
clans.
Malheureusement, les films sur la vie carcérale
reflètent fidèlement la dure réalité.
19.03 Bert Schoofs (Vlaams Belang): Ik zal het
schriftelijke antwoord van de minister nalezen.
Onderzoek naar het bendefenomeen in de
gevangenissen is nodig. De cipiers dringen aan op
maatregelen
19.03 Bert Schoofs (Vlaams Belang): Je prendrai
connaissance de la réponse écrite du ministre. Il
faudra étudier le phénomène des bandes dans les
prisons. Les gardiens de prison demandent que des
mesures soient prises sans délai.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
20 Vraag van de heer Bert Schoofs aan de
minister van Justitie over "de panne in het
informaticasysteem voor de onderzoeksrechters
'JIOR' eind oktober 2009" (nr. 16209)
20 Question de M. Bert Schoofs au ministre de la
Justice sur "la panne du système informatique
'JIOR', utilisé par les juges d'instruction,
survenue fin octobre 2009" (n° 16209)
20.01 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands):
Ook op de vraag van de heer Schoofs over
informaticapannes en ICT-beveiliging geef ik graag
een kopie van mijn schriftelijke antwoord.
20.01 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais): À propos de la question de
M. Schoofs relative aux pannes informatiques et à
la sécurisation TIC également, je vous remets
volontiers une copie de ma réponse écrite.
20.02 Bert Schoofs (Vlaams Belang): Over het
informaticasysteem
voor
onderzoeksrechters
bestaat een relatief grote tevredenheid. Jammer
genoeg kan men er zich enkel tijdens de
kantooruren
mee
behelpen.
Maar
onderzoeksrechters, die met niet-stuitbare termijnen
werken, zijn natuurlijk ook buiten de kantooruren
actief.
Zij
hebben dus vragen over de
beschikbaarheid van het systeem. Zit dat in het
schriftelijke antwoord van de minister?
20.02 Bert Schoofs (Vlaams Belang): Le système
informatique des juges d'instruction fonctionne
d'une
manière
globalement
satisfaisante.
Malheureusement, ce système ne peut être utilisé
que pendant les heures de bureau. Mais les juges
d'instruction, qui travaillent avec des délais non
suspensifs, sont évidemment aussi actifs en dehors
des heures de bureau. Ils souhaiteraient une plus
grande disponibilité du système. La réponse écrite
du ministre satisfait-elle à cette aspiration?
20.03 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands):
Het is een probleem van toegang. Het systeem
moet op 28 november uitgeschakeld worden voor
onderhoud en de onderzoeksrechters zijn hierover
geïnformeerd. Het voor 5 oktober geplande overleg
tussen de onderzoeksrechters, de ICT-dienst en
mijn kabinet werd wegens de treinstaking uitgesteld,
maar het contact blijft bestaan.
20.03 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais): C'est un problème d'accès. Le
système "JIOR" devra être mis hors circuit le 28
novembre à des fins de maintenance. Les juges
d'instruction en ont été informés. La concertation,
prévue le 5 octobre, entre les juges d'instruction, le
service ITC et mon cabinet a été reportée en raison
de la grève des trains mais les contacts n'ont pas
été rompus.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
20.04 Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mijn
vraag 16331 is louter informatief en mag schriftelijk
20.04 Bart Laeremans (Vlaams Belang): Ma
question n° 16331 revêtant un caractère purement
18/11/2009
CRABV 52
COM 705
KAMER
-4
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2009
2010
CHAMBRE
-4
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
28
worden beantwoord. Dat is een louter informatieve
vraag.
Weer hebben we slechts de helft van de vragen
kunnen behandelen. Dat kan echt niet. Hoe raken
we de achterstand ooit kwijt?
informatif, il peut y être répondu par écrit.
Nous n'avons pu traiter que la moitié des questions.
C'est inadmissible. Parviendrons-nous jamais à
résorber notre retard?
20.05 Minister Stefaan De Clerck (Nederlands): Ik
heb mijn standpunt daarover al gegeven.
20.05 Stefaan De Clerck, ministre (en
néerlandais): J'ai déjà fait part de mon point de vue
à ce sujet.
20.06 Bert Schoofs (Vlaams Belang): Kunnen we,
zoals vroeger gebeurde, de onbeantwoorde vragen
niet in het debat over de begroting en de
beleidsbrief opnemen? Interpellaties kunnen apart
worden geagendeerd.
20.06 Bert Schoofs (Vlaams Belang): Ne
pourrions-nous, comme nous le faisions par le
passé, joindre les questions restées sans réponse
au budget et à la note de politique générale? Les
interpellations pourraient être inscrites séparément
à l'ordre du jour.
De voorzitter: Ik stel voor dat degenen die een
vraag hebben die in het kader van de
begrotingsbespreking aan bod kan komen, hun
vraag in het kader van de begroting stellen.
Le président: Je propose que ceux qui souhaitent
poser une question qui cadre dans la discussion
budgétaire, la posent, précisément, dans le cadre
du budget.
20.07 Bert Schoofs (Vlaams Belang): Ik ben daar
alvast toe bereid.
20.07 Bert Schoofs (Vlaams Belang): J'y suis en
tout cas dispose.
20.08 Bart Laeremans (Vlaams Belang): Wanneer
staat de beleidsnota geagendeerd?
20.08 Bart Laeremans (Vlaams Belang): Quand la
note de politique générale sera-t-elle inscrite à
l'ordre du jour?
De openbare commissievergadering wordt gesloten
om 19.12 uur.
La réunion publique de commission est levée à
19 h 12.