KAMER
-5
E ZITTING VAN DE
50
E ZITTINGSPERIODE
2002
2003
CHAMBRE
-5
E SESSION DE LA
50
E LEGISLATURE
CRIV 50 COM 950
CRIV 50 COM 950
B
ELGISCHE
K
AMER VAN
V
OLKSVERTEGENWOORDIGERS
C
HAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE
B
ELGIQUE
I
NTEGRAAL
V
ERSLAG
MET
VERTAALD BEKNOPT VERSLAG
VAN DE TOESPRAKEN
C
OMPTE
R
ENDU
I
NTÉGRAL
AVEC
COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT
DES INTERVENTIONS
C
OMMISSIE VOOR DE
L
ANDSVERDEDIGING
C
OMMISSION DE LA
D
ÉFENSE NATIONALE
dinsdag
mardi
21-01-2003
21-01-2003
09:30 uur
09:30 heures
KAMER
-5
E ZITTING VAN DE
50
E ZITTINGSPERIODE
2002
2003
CHAMBRE
-5
E SESSION DE LA
50
E LEGISLATURE

AGALEV-ECOLO
Anders gaan leven / Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales
CD&V
Christen-Democratisch en Vlaams
FN
Front National
MR
Mouvement réformateur
PS
Parti socialiste
cdH
centre démocrate Humaniste
SP.A
Socialistische Partij Anders
VLAAMS BLOK
Vlaams Blok
VLD
Vlaamse Liberalen en Democraten
VU&ID
Volksunie&ID21
Afkortingen bij de nummering van de publicaties :
Abréviations dans la numérotation des publications :
DOC 50 0000/000 Parlementair document van de 50e zittingsperiode +
basisnummer en volgnummer
DOC 50 0000/000
Document parlementaire de la 50e législature, suivi du n° de
base et du n° consécutif
QRVA
Schriftelijke Vragen en Antwoorden
QRVA
Questions et Réponses écrites
CRIV
Integraal Verslag,met links het definitieve integraal verslag en
rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (op wit
papier, bevat ook de bijlagen)
CRIV
Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu
intégral définitif et, à droite, le compte rendu analytique traduit
des interventions (sur papier blanc, avec les annexes)
CRIV
Voorlopige versie van het Integraal Verslag (op groen papier)
CRIV
Version Provisoire du Compte Rendu Intégral (sur papier vert)
CRABV
Beknopt Verslag (op blauw papier)
CRABV
Compte Rendu Analytique (sur papier bleu)
PLEN
Plenum (witte kaft)
PLEN
Séance plénière (couverture blanche)
COM
Commissievergadering (beige kaft)
COM
Réunion de commission (couverture beige)
Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers
Bestellingen :
Natieplein 2
1008 Brussel
Tel. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.deKamer.be
e-mail :
publicaties@deKamer.be
Publications officielles éditées par la Chambre des représentants
Commandes
:
Place de la Nation 2
1008 Bruxelles
Tél. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.laChambre.be

e-mail :
publications@laChambre.be
CRIV 50
COM 950
21/01/2003
KAMER
-5
E ZITTING VAN DE
50
E ZITTINGSPERIODE
2002
2003
CHAMBRE
-5
E SESSION DE LA
50
E LEGISLATURE
i


INHOUD
SOMMAIRE
Vraag van de heer Martial Lahaye aan de
minister van Landsverdediging over "de M113-
pantservoertuigen voor troepentransport"
(nr. A493)
1
Question de M. Martial Lahaye au ministre de la
Défense sur "les véhicules blindés M113 pour le
transport de troupes" (n° A493)
1
Sprekers: Martial Lahaye, André Flahaut,
minister van Landsverdediging
Orateurs: Martial Lahaye, André Flahaut,
ministre de la Défense
Samengevoegde vragen van
2
Questions jointes de
2
- de heer Jan Eeman aan de minister van
Landsverdediging over "de opleiding van
Congolese officieren door het Belgisch leger"
(nr. A528)
2
- M. Jan Eeman au ministre de la Défense sur "la
formation d'officiers congolais par l'armée belge"
(n° A528)
2
- de heer Luc Sevenhans aan de minister van
Landsverdediging over "zijn dienstreis naar
Congo" (nr. A731)
2
- M. Luc Sevenhans au ministre de la Défense
sur "son déplacement officiel au Congo"
(n° A731)
2
- de heer Pieter De Crem aan de minister van
Landsverdediging over "zijn recente ontmoeting
met Jean-Pierre Bemba" (nr. A777)
2
- M. Pieter De Crem au ministre de la Défense
sur "sa récente rencontre avec M. Jean-Pierre
Bemba" (n° A777)
2
Sprekers: Jan Eeman, Luc Sevenhans,
Pieter De Crem, André Flahaut
, minister van
Landsverdediging
Orateurs: Jan Eeman, Luc Sevenhans,
Pieter De Crem, André Flahaut
, ministre de
la Défense
Vraag van de heer Ludwig Vandenhove aan de
minister van Landsverdediging over "het
toekennen van een toelage of premie aan de
militaire luchtverkeersleiders" (nr. A573)
10
Question de M. Ludwig Vandenhove au ministre
de la Défense sur "l'octroi d'une allocation aux
contrôleurs de trafic aérien militaires" (n° A573)
10
Sprekers: Ludwig Vandenhove, André
Flahaut
, minister van Landsverdediging
Orateurs: Ludwig Vandenhove, André
Flahaut
, ministre de la Défense
Vraag van de heer Ludwig Vandenhove aan de
minister van Landsverdediging over "een
concessie toegestaan aan een recreatieve
vliegvereniging op het voormalig militair domein
te Brustem" (nr. A678)
11
Question de M. Ludwig Vandenhove au ministre
de la Défense sur "une concession accordée à un
club d'aviation de tourisme sur l'ancien domaine
militaire de Brustem" (n° A678)
11
Sprekers: Ludwig Vandenhove, André
Flahaut
, minister van Landsverdediging
Orateurs: Ludwig Vandenhove, André
Flahaut
, ministre de la Défense
Vraag van de heer Martial Lahaye aan de
minister van Landsverdediging over "inentingen
van militairen/NBC-bescherming" (nr. A620)
12
Question de M. Martial Lahaye au ministre de la
Défense sur "les vaccinations de militaires
destinées à les prémunir contre toute attaque
NBC" (n° A620)
12
Sprekers: Martial Lahaye, André Flahaut,
minister van Landsverdediging, Luc
Sevenhans
Orateurs: Martial Lahaye, André Flahaut,
ministre de la Défense, Luc Sevenhans
Vraag van de heer Olivier Chastel aan de minister
van Landsverdediging over "het behoud van
bepaalde faciliteiten voor Belgische militairen die
deel uitmaken van het NAVO-hoofdkwartier te
Ramstein" (nr. A636)
14
Question de M. Olivier Chastel au ministre de la
Défense sur "le maintien de certaines facilités
pour les militaires belges faisant partie du QG
OTAN à Ramstein" (n° A636)
14
Sprekers: Olivier Chastel, André Flahaut,
minister van Landsverdediging
Orateurs: Olivier Chastel, André Flahaut,
ministre de la Défense
Vraag van de heer Robert Denis aan de minister
van Landsverdediging over "de overheidsopdracht
voor de vervanging van
verkenningspantservoertuigen" (nr. A676)
17
Question de M. Robert Denis au ministre de la
Défense sur "le marché de renouvellement des
véhicules blindés de reconnaissance" (n° A676)
17
Sprekers: Robert Denis, André Flahaut,
Orateurs: Robert Denis, André Flahaut,
21/01/2003
CRIV 50
COM 950
KAMER
-5
E ZITTING VAN DE
50
E ZITTINGSPERIODE
2002
2003
CHAMBRE
-5
E SESSION DE LA
50
E LEGISLATURE
ii
minister van Landsverdediging
ministre de la Défense
CRIV 50
COM 950
21/01/2003
KAMER
-5
E ZITTING VAN DE
50
E ZITTINGSPERIODE
2002
2003
CHAMBRE
-5
E SESSION DE LA
50
E LEGISLATURE
1COMMISSIE VOOR DE
LANDSVERDEDIGING
COMMISSION DE LA DEFENSE
NATIONALE
van
DINSDAG
21
JANUARI
2003
09:30 uur
______
du
MARDI
21
JANVIER
2003
09:30 heures
______

La séance est ouverte à 11.17 heures par M. Jean-Pol Henry, président.
De vergadering wordt geopend om 11.17 uur door de heer Jean-Pol Henry, voorzitter.
01 Vraag van de heer Martial Lahaye aan de minister van Landsverdediging over "de M113-
pantservoertuigen voor troepentransport" (nr. A493)
01 Question de M. Martial Lahaye au ministre de la Défense sur "les véhicules blindés M113 pour
le transport de troupes" (n° A493)
01.01 Martial Lahaye (VLD): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de
minister, het Belgische leger en meer bepaald de Land Component
telt verschillende M113-pantservoertuigen voor transport. De M113
bestaat in verschillende types: command post, antitank, Milan, genie,
recovery, slagveldbewaking, maar ook als ambulance. Verschillende
West-Europese legers, waaronder het Zwitserse en het Duitse, doen
eveneens nog steeds beroep op dat wat verouderde pantservoertuig.

Het Zwitserse leger laat op dit moment het veertig jaar oude rem- en
stuursysteem vervangen omdat de betrouwbaarheid van de besturing
niet gegarandeerd is. De besturing zou bij een aantal voertuigen
gebroken zijn, waardoor de kans op ongevallen zeer groot wordt. In
Zwitserland werd daarom reeds 20.000 euro per voertuig
uitgetrokken. In Duitsland gebeurden helaas reeds ongevallen met
het voertuig die naar alle waarschijnlijkheid te wijten waren aan de
gebrekkige besturing. Het Duitse parket heeft reeds een onderzoek
daarnaar opgestart. Graag kreeg ik van u antwoord op de volgende
vragen.

Ten eerste, werden in het Belgische leger tekorten vastgesteld in het
stuursysteem van de M113 gedurende de voorbije twee jaar? Ten
tweede, heeft Landsverdediging weet van dergelijke problemen met
dat type voertuig bij onze bondgenoten? Vond daarover overleg
plaats? Werden er gegevens uitgewisseld? Ten derde en tot slot,
welke maatregeling overweegt u? Wordt de besturing van de
Belgische M113-voertuigen vervangen?

Misschien mag ik nog een bijkomende vraag stellen? In het verleden
waren er problemen met de AIFV-voertuigen in Kosovo. Wat is
daaromtrent de huidige stand van zaken?
01.01 Martial Lahaye (VLD):
L'armée belge dispose de
plusieurs véhicules blindés de
type M 113 pour le transport de
troupes. Ce véhicule blindé est
dépassé et l'armée suisse fait
actuellement remplacer les
systèmes de freinage et de
direction car la commande de
direction serait cassée sur un
certain nombre de véhicules. Le
risque d'accidents serait très
élevé: plusieurs accidents en
Allemagne le confirment.

Qu'en est-il par ailleurs des
véhicules AIFV qui ont été utilisés
au Kosovo? L'armée belge a-t-elle
constaté des défauts dans le
système de direction du M 113?
Le département de la Défense
nationale est-il au courant du fait
que ce véhicule pose des
problèmes chez nos alliés?
Quelles mesures le ministre
envisage-t-il de prendre?
01.02 Minister André Flahaut
:
Mijnheer de voorzitter, collega's, 01.02 André Flahaut , ministre:
21/01/2003
CRIV 50
COM 950
KAMER
-5
E ZITTING VAN DE
50
E ZITTINGSPERIODE
2002
2003
CHAMBRE
-5
E SESSION DE LA
50
E LEGISLATURE
2
gedurende de voorbije twee jaar werden in het Belgische leger geen
tekorten vastgesteld in het sturingssysteem van de M113. Op AIFV
werden wel twee incidenten vastgesteld zonder gekwetsten tot
gevolg. Landsverdediging heeft weet van dergelijke problemen bij dit
type voertuigen bij onze bondgenoten. Er vond hierover overleg
plaats en er werden gegevens uitgewisseld. De gebruikers werden op
de hoogte gebracht van het mogelijke probleem met het rem- en
stuursysteem en er werden richtlijnen verspreid om dit probleem
maximaal te vermijden. Op de M113 werden de assen van de
eindaandrijvingen vervangen en worden de stuur- en
remdifferentiëlen gemodificeerd. Op AIFV werden eveneens de
assen van de eindaandrijvingen vervangen en wordt momenteel de
technische en budgettaire haalbaarheid bestudeerd van een
mogelijke modificatie van het bestaande stuur- en remsysteem. Wat
de laatste vraag betreft, heb ik vandaag geen informatie meer op dit
punt. Ik zal een schriftelijk antwoord geven aan de heer Lahaye.
Au cours des deux dernières
années, l'armée belge n'a
constaté aucune défaillance du
système de direction des M 113.
Deux incidents se sont par contre
produits avec les véhicules AIFV,
mais ils n'ont fait aucun blessé. Le
département de la Défense
connaît les problèmes liés aux M
113 et a échangé des informations
à ce sujet avec les alliés. Les
utilisateurs des véhicules ont été
informés de l'existence possible
d'un problème affectant les
systèmes de freinage et de
direction et ont reçu des
directives. Un certain nombre de
pièces détachées des véhicules M
113 ont été remplacées ; en ce qui
concerne les AIFV, on étudie
actuellement la possibilité, sur le
plan budgétaire, de remplacer les
systèmes de freinage et de
direction.
01.03 Martial Lahaye (VLD): Dank u, mijnheer de minister. Mag ik
nog een klein vraagje stellen. Wat is de operationele waarde als er
beperkingen zijn, als ik u dit mag vragen?
01.03 Martial Lahaye (VLD):
Pourquoi les véhicules sont-ils
encore utilisés s'ils présentent des
manquements?
01.04 Minister André Flahaut
:
Ik denk het niet, neen.
01.04 André Flahaut , ministre:
A ma connaissance, il n'y a pas
de manquements.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
02 Samengevoegde vragen van
- de heer Jan Eeman aan de minister van Landsverdediging over "de opleiding van Congolese
officieren door het Belgisch leger" (nr. A528)
- de heer Luc Sevenhans aan de minister van Landsverdediging over "zijn dienstreis naar Congo"
(nr. A731)
- de heer Pieter De Crem aan de minister van Landsverdediging over "zijn recente ontmoeting met
Jean-Pierre Bemba" (nr. A777)
02 Questions jointes de
- M. Jan Eeman au ministre de la Défense sur "la formation d'officiers congolais par l'armée belge"
(n° A528)
- M. Luc Sevenhans au ministre de la Défense sur "son déplacement officiel au Congo" (n° A731)
- M. Pieter De Crem au ministre de la Défense sur "sa récente rencontre avec M. Jean-Pierre
Bemba" (n° A777)
02.01 Jan Eeman (VLD): Mijnheer de voorzitter, ik wil me vooraf
verontschuldigen. Deze vraag werd immers al een tweetal keren
omwille van mijn afwezigheid verdaagd.

Mijn vraag betreft dus de opleiding van Congolese officieren door het
Belgische leger. In dat verband werd ­ althans volgens de berichten
02.01 Jan Eeman (VLD):
L'armée belge va à nouveau
former des officiers congolais.
Combien d'officiers seront-ils
échangés? Combien de temps ces
militaires séjournent-ils en
CRIV 50
COM 950
21/01/2003
KAMER
-5
E ZITTING VAN DE
50
E ZITTINGSPERIODE
2002
2003
CHAMBRE
-5
E SESSION DE LA
50
E LEGISLATURE
3
die ik een tijdje geleden had ­ beslist dat het Belgische leger opnieuw
Congolese officieren gaat opleiden in navolging van het bestaande
opleidingsprogramma. Dit opleidingsprogramma viel in het midden
van de jaren 1990 reëel stil.

Mijnheer de minister, is het ten eerste mogelijk om te vernemen
hoeveel Congolese officieren er in dat verband naar België komen?
Ten tweede, hoeveel Belgische officieren vertrekken er in datzelfde
verband naar Congo? Wat is dan de respectievelijke duur van het
verblijf van de desbetreffende militairen in het land waar zij ofwel
opleiding geven ofwel opleiding volgen?
moyenne dans le pays où ils ont
été envoyés?
De voorzitter: Dan krijgen we nu de vraag van de heer Sevenhans over de dienstreis van onze minister
naar Congo.
02.02 Luc Sevenhans (VLAAMS BLOK): Mijnheer de voorzitter, ik
sluit mij aan bij de vraag van de heer Eeman. De minister heeft
immers in Congo enige uitspraken gedaan over het plan om
Congolese militairen bij ons in België op te leiden.

Mijnheer de minister, u bent dus in de Democratische Republiek
Congo geweest. Die "Democratische Republiek" is een lachertje. U
zult ook wel weten hoe men in Congo minister of president wordt. Dat
is gewoon afhankelijk van wie de sterkste is of de meeste moorden
op zijn geweten heeft. Zo werkt dat in dat land. Dat u met iedereen
praat, siert u misschien. Ik heb er echter toch een beetje problemen
mee dat u in Congo met een aantal mensen bent gaan praten aan
wiens handen nog vers bloed kleeft.

Mijnheer de minster, het doet mij altijd heel veel pijn als ik zie dat er
na vier jaar eigenlijk nog niets veranderd is in Congo. Er is nog niets
veranderd ondanks de verwoede pogingen die sommige ministers,
vooral de heer Michel, in dat land ondernemen. Wellicht hebt u ook
het goede voorbeeld willen volgen en bent u ook naar Congo
gegaan. U hebt er toch een aantal uitspraken gedaan die mij
enigszins verbazen. Als we ergens een militaire samenwerking op
poten willen zetten, is het naar mijn mening zo dat die samenwerking
in de eerste plaats moet gebeuren met een democratisch land. Dat
men een democratisch land is, moet men ook bewijzen. U beweert
altijd dat u zo een democraat bent. Ik zie dan ook niet goed in wat u
in Congo gaat doen.

Ik heb uw initiatieven in Benin steeds toegejuicht. Dat is een
democratisch land. Ik denk dat we het daarover eens zijn. Ik heb er
geen enkel probleem mee dat wij daar aanwezig zijn. Met Congo heb
ik wel iets meer problemen. Daar moet u iets voorzichtiger zijn. U
hebt het al een beetje gerelativeerd de laatste dagen van uw bezoek.
U hebt het enthousiasme een beetje getemperd, heb ik toch
vernomen. Daardoor ben ik uiteraard al iets geruster. Ik denk dat u
zich op deze manier in een wespennest steekt. Collega's van u, zoals
de heer Michel, trekken zich daarvan niets aan, maar ik weet dat u
een nogal voorzichtig man bent. Ik zou toch willen dat wij daar geen
verwachtingen creëren. U hebt tijdens de laatste dagen van uw
bezoek nog gezegd dat we alleen iets doen in het kader van het
vredesverdrag. Dat vind ik uiteraard goed, maar ik heb er iets meer
problemen mee dat u daar bepaalde mensen ontmoet. Collega De
Crem zal daarover zo dadelijk ook nog wel enige vragen stellen. U
bent daar bij de heer Bemba geweest. Ik viseer de heer Bemba niet,
02.02 Luc Sevenhans (VLAAMS
BLOK): Dans le cadre de son
déplacement au Congo, le
ministre a annoncé la mise en
place d'une coopération militaire
avec ce pays. Le ministre s'est
mis dans l'embarras en discutant
avec des personnes qui ont du
sang sur les mains. Le Congo
n'est toujours pas un pays
démocratique et, tant qu'il en sera
ainsi, la coopération militaire ne
sera pas de mise. Il n'est pas
indiqué de susciter de fausses
attentes au Congo. Il y a bien
longtemps qu'on ne sait plus
clairement qui est dans le bon
camp et le ministre pourrait bien
encore regretter sa rencontre avec
le personnage controversé qu'est
Bemba. Quels sont les projets du
ministre?
21/01/2003
CRIV 50
COM 950
KAMER
-5
E ZITTING VAN DE
50
E ZITTINGSPERIODE
2002
2003
CHAMBRE
-5
E SESSION DE LA
50
E LEGISLATURE
4
want ik heb ook gehoord dat de heer Bemba open kaart wil spelen.
Dat is goed. Daarover ben ik zeer verheugd, maar dan zal hij toch
iets meer moeten doen dan de open kaart die hij nu laat zien, tonen.
Hij laat, volgens mij, gewoon niet in zijn kaarten kijken.

Ik weet ook niet meer wie nog de goede is en u wellicht ook niet. Of
hebt u daar toch enige toelichting gekregen van sommigen? Ook de
huidige leider ­ ik noem hem geen president ­ heeft toch wel wat
aangevangen de jongste tijd. Ik heb vernomen dat in Kinshasa
recentelijk een massagraf ­ misschien moet u dat gaan bezoeken ­
is ontdekt. Dat was niet in het noordoosten van Congo, maar op het
terrein van Kabila zelf. Ze zijn daar allemaal een beetje aan elkaar
gewaagd.

Ik zou van u willen weten wat u nu verder van plan bent. Wat gaat u
doen met de informatie die u hebt gekregen, met het oog op uw
toekomstige plannen?
02.03 Pieter De Crem (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik
veronderstel dat de verplaatsing die de minister heeft gemaakt, past
in de globale visie van de regering op het buitenlands beleid en in het
bijzonder in het beleid omtrent de Grote Meren en Congo.

Het is een zeer moeilijke situatie. Ik zal een korte algemene
beschouwing maken. Ik denk dat er een aantal stappen zijn die
moeten worden genomen om een begin te maken met de
normalisering van de politieke situatie in Congo. We zijn het wellicht
erover eens dat het opstellen van een nieuwe grondwet daarin een
heel belangrijke rol speelt. Daarover hebben zich al verschillende
mensen uitgesproken. De problematiek van het leiderschap is een
oud zeer in Congo. Ik denk dat Kagame en Kabila, afgezien van hun
afkomst en vroegere positionering, daarin een bijzonder belangrijke
rol zullen spelen.

De problematiek is natuurlijk hetgeen is gebeurd in het kader van de
ontmoeting die u hebt gehad op die dienstreis. De figuur van Bemba
is omstreden. Ik zal niet zeggen dat hij een stoorzender is, maar hij is
op zijn zachtst gezegd vrij radicaal. U had het ongeluk dat uw
ontmoeting net samenviel ­ en ik zeg dat in alle objectiviteit ­ met de
uitspraken die Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hadden gedaan in
het kader van de UNO over de op zijn zachtst uitgedrukt manifeste
en vastgestelde schendingen van de mensenrechten. Het waren toch
wel verschrikkelijke aantijgingen van moorden en kannibalisme.

Ik stel mijn vraag in deze commissie, maar eigenlijk kunnen we ze
een beetje opentrekken. Hoe percipieerde u Bemba? Bemba is een
heel eigenaardig figuur. Heeft hij gesproken over een politiek project
dat hij zou hebben? Dat is een steeds terugkerende vraag in de hele
problematiek van de Grote Meren en van Congo. Welk politiek
project hebben ze elk apart en bestaat er een mogelijkheid om die
verschillende politieke projecten samen te brengen?

Dat is een beetje de positie van België en de Europese Unie. Ook de
houding van de Unie ten aanzien van de heer Bemba is zeker niet
eenduidig.

Het tijdsbestek van een vraag laat het jammer genoeg niet toe, maar
we zouden daarover zoals in de commissie voor de Buitenlandse
02.03 Pieter De Crem (CD&V):
Toute intervention au Congo a
pour objectif la normalisation de la
situation politique. Dans cette
optique, l'élaboration d'une
constitution représente un progrès
important. La direction du pays
constitue un problème depuis de
nombreuses années. En fait, le
chef des rebelles, M. Bemba, est
une épine dans le pied de MM.
Kagame et Kabila. Le Conseil de
sécurité de l'ONU a accusé M.
Jean-Pierre Bemba de violations
graves des droits de l'homme et
de cannibalisme, le jour même de
sa rencontre avec le ministre.

Après ces accusations graves, la
Belgique considère-t-elle encore
M. Bemba comme un
interlocuteur à part entière?
Comment le ministre envisage-t-il
la position de la Belgique dans le
processus de paix au Congo, en
particulier en ce qui concerne la
constitution d'une nouvelle
armée?
CRIV 50
COM 950
21/01/2003
KAMER
-5
E ZITTING VAN DE
50
E ZITTINGSPERIODE
2002
2003
CHAMBRE
-5
E SESSION DE LA
50
E LEGISLATURE
5
Zaken een gedachtewisseling moeten hebben.

Mijnheer de minister, wat was uw indruk over het gesprek met de
heer Bemba, onafgezien van het feit dat hij u in een moeilijke en
weinig benijdenswaardige positie heeft gebracht? Hiervan zal ik
evenwel geen misbruik maken, ook niet op politiek vlak; dat zou al te
gemakkelijk zijn.

Ik zou graag willen weten wie de figuur Bemba precies is, wat hij u
heeft gezegd en vooral wat hij u niet heeft gezegd. Immers, bij de
Afrikaanse leiders is het vaak zo dat men heel wat te weten komt
rekening houdend met wat niet werd gezegd. Hoe ziet hij de
demarche naar de coöperatieakkoorden en ­ ook zeer belangrijk ­
de uitbouw van een nieuwe krijgsmacht in Congo?

Le président: Ce sujet méritait certainement des questions et peut-être une interpellation, afin de le
développer plus en profondeur.

Comme de tradition dans cette commission, nous pourrons répliquer après la réponse du ministre.
02.04 André Flahaut
,
ministre: Monsieur le président, ce voyage au
Congo se place immédiatement dans le prolongement des entretiens
qu'a eu, à plusieurs reprises, le premier ministre avec le président
Kabila. Ensuite, il se place également dans le cadre global de la
politique mené par mon collège des Affaires étrangères dans la
région des Grands Lacs. Nous travaillons en concertation, en
cohérence. C'est important et croyez-le, au Congo, ça étonne aussi.
Quand je dis, par exemple, que je travaille dans cette cohérence,
que je viens après mon collègue et ami, le ministre des Affaires
étrangères, ami qui n'est pourtant pas du même parti, au Congo, ce
n'est pas toujours compris, alors que chez nous cela peut encore se
faire.

Deuxième chose: en allant au Congo, je me plaçais également dans
le prolongement d'une note qui a été acceptée par le gouvernement
sur les opérations futures, la réorientation de la participation belge à
des opérations militaires.

Dans cette note, on disait que l'on allait accorder une importance
plus grande à l'Afrique, rappelant le Bénin mais aussi les pays des
Grands Lacs. C'est dans cette note que sont évoquées les possibles
participations de la Coopération au développement à des projets en
Afrique, à mi-chemin entre le militaire et l'humanitaire. C'est
également dans cette note, monsieur Eeman, que l'on cite le chiffre
de 40 officiers congolais pour être formés dans notre pays.

Il est évident qu'aujourd'hui, ici et maintenant, il n'y a pas encore
d'officier congolais et il n'y en aura pas aussi longtemps que le
processus de Pretoria n'a pas abouti.

Nous avons signalé la disponibilité du gouvernement belge à
l'attention des responsables congolais mais on a aussi parlé d'une
possible reprise de coopération technique avec des formations là-bas
et des formations ici. Mais l'importance du voyage réside dans le fait
qu'il m'a permis de préciser à l'ensemble des interlocuteurs, les
conditions d'une reprise de cette participation ou de cette formation
dans notre pays.
02.04 Minister André Flahaut:
Die reis sloot aan bij de
gesprekken die de eerste minister
met
president Kabila heeft
gevoerd en kadert in het
algemeen beleid van de minister
van Buitenlandse Zaken met
betrekking tot de regio van de
Grote Meren. Wij werken dus in
overleg en kiezen voor een
coherente aanpak.

Die reis lag ook in het verlengde
van de
door de regering
goedgekeurde nota met
betrekking tot de heroriëntering
van de Belgische deelname aan
militaire operaties. Volgens die
nota zal meer aandacht uitgaan
naar Afrika, zullen vormen van
samenwerking worden ontwikkeld
die het midden houden tussen
militaire en humanitaire acties en
zullen veertig Congolese
officieren in België worden
opgeleid. Dat zal echter niet
gebeuren zolang het Pretoria-
proces niet is afgerond.

Dankzij deze reis heb ik de
voorwaarden waarop de Belgische
deelneming en de opleiding
worden hervat kunnen toelichten
aan mijn gesprekspartners, en niet
alleen aan de heer Kabila, maar
ook aan de andere lokale actoren
die reeds bij het bezoek van de
minister van Buitenlandse Zaken
21/01/2003
CRIV 50
COM 950
KAMER
-5
E ZITTING VAN DE
50
E ZITTINGSPERIODE
2002
2003
CHAMBRE
-5
E SESSION DE LA
50
E LEGISLATURE
6
Donc, premier élément dans la continuité Verhofstadt-Michel, la
Défense, dans le cadre global de la note telle qu'elle a été acceptée
par le gouvernement. Le voyage est destiné à cerner les conditions.
Et pour bien annoncer les conditions, vous comprendrez aisément
qu'il n'était pas possible de se limiter à l'invitation formulée par le
gouvernement de Kinshasa et qu'il fallait ajouter à la visite les autres
composants. Les autres visites ont été ajoutées à l'intervention
directe du collègue des Affaires étrangères, justement afin d'avoir
cette cohérence avec le voyage qu'il avait fait la semaine
précédente.

On pourrait également poser la question suivante: pourquoi deux
voyages à une semaine d'intervalle? C'était précisément pour bien
distinguer les aspects. Les Affaires étrangères parlent des problèmes
du Congo avec l'ensemble des composants au Congo mais dans un
cadre global qui inclut le Rwanda, l'Ouganda, l'Angola, le Zimbabwe,
l'Afrique du Sud, l'Angleterre, les Etats-Unis et la France. Ma
démarche, en tant que ministre de la Défense, est une démarche qui
se situe dans le cadre d'éventuelles nouvelles relations bilatérales
entre le Congo et la Belgique en termes de coopération technique et
militaire.

J'ai donc rencontré les acteurs. Il m'était très difficile ­ M. De Crem
l'a dit ­, le jour prévu pour le contact avec Bemba, de dire que je ne
voulais pas le voir. Par conséquent, j'ai adopté l'attitude de l'attaque
plutôt que de la défense et j'ai rencontré Bemba. Il avait été informé
que je l'interrogerais sur les problèmes de l'Ituri et que j'attendais de
sa part qu'il m'explique sa position. Il savait également que je
condamnerais, en sa présence, des agissements.

Pour en terminer avec ce cas Bemba, nous l'avons donc rencontré à
Gbadolite, nous avons parlé de ses positions dans le cadre de la
réforme globale de l'armée qui doit intervenir. C'est d'ailleurs un des
premiers éléments. Ensuite ­ et je reviendrai sur ce point par la suite
­, il a abordé, d'initiative, le problème de l'Ituri. C'est lui qui a dit
directement qu'il avait appris cela, qu'il avait été en contact avec la
représentante de la MONUC ­ je le savais puisque j'avais rencontré
la veille la représentante civile de la MONUC et le représentant
militaire.

Je savais qu'il avait envoyé une lettre puisque le ministre Michel
m'en avait parlé. Je savais aussi qu'il avait pris une série de
dispositions, notamment la mise aux arrêts du colonel cité et que
quatre autres personnes avaient également été arrêtées. Il a déclaré
en réunion, mais aussi devant la presse congolaise et belge, qu'il
condamnait de tels agissements et qu'il voulait une répression
transparente après un procès tout aussi transparent. Il a également
dit qu'il appelait la communauté internationale à venir sur place pour
recueillir des témoignages. En conséquence, il a fait la déclaration
que je souhaitais à ce sujet. S'il ne l'avait pas fait, j'aurais posé des
questions et j'aurais personnellement condamné sa faiblesse devant
la presse belge et congolaise présentes sur place.

J'ai d'ailleurs dit de façon très claire ­ cela a été repris par des
journalistes qui étaient avec nous ­ que ce qui s'était passé était
inacceptable, inexcusable, révoltant, condamnable. Je ne me
rappelle pas de tous les adjectifs que j'ai utilisés pour condamner
l'attitude de ces militaires. Je me suis adressé aux militaires qui
betrokken waren.

Er werd twee keer naar daar
gereisd om een duidelijk
onderscheid tussen twee aspecten
te maken: voor de minister van
Buitenlandse Zaken gaat het om
het internationaal beleid en voor
mij betreft het de eventuele
hervatting van de technische en
militaire bilaterale samenwerking.

In die omstandigheden zou het
erg moeilijk zijn geweest de heer
Bemba niet op de geplande dag te
ontmoeten. Aangezien men hem
van mijn plannen op de hoogte
had gebracht, heeft hij de
gebeurtenissen in Ituri zelf
aangekaart en heeft hij een
verklaring afgelegd waarin hij de
gebeurtenissen veroordeelt. Hij
eiste ook een transparant proces
tegen de daders. Ook ik heb, in
aanwezigheid van de pers, de
houding van die militairen
veroordeeld en heb daarbij
benadrukt dat de opleiding ook
betrekking moet hebben op de
rechten van de mens en op het
oorlogsrecht.

Ik heb aan al mijn
gesprekspartners gezegd dat
België de samenwerking enkel
opnieuw op gang zou brengen in
het kader van het proces van
Pretoria. Gbadolite, Goma en
Kinshasa zijn het erover eens dat
er een leger op de been moet
worden gebracht en dat Kinshasa
moet worden beveiligd, maar
niemand doet wat! Op dat terrein
kunnen wij onze ervaring
aanwenden. In overleg met de
internationale gemeenschap kan
snel vooruitgang worden geboekt,
want tijd is een belangrijke factor.
Van 20 tot 23 februari legt de
Godetia aan in Matadi en zal ik de
kans hebben de gesprekspartners
opnieuw te ontmoeten.

De lading van het schip dat naar
Matadi afvaart bestaat uiteraard
niet uit wapens.

De lading van de Airbus bestond
CRIV 50
COM 950
21/01/2003
KAMER
-5
E ZITTING VAN DE
50
E ZITTINGSPERIODE
2002
2003
CHAMBRE
-5
E SESSION DE LA
50
E LEGISLATURE
7
m'accompagnaient (le général Georis pour la formation, le général
Buyse pour la composante aérienne et le général Van Remoortel
pour les opérations et entraînement) et je les ai pris à témoin, ainsi
que l'ensemble des autres militaires présents, pour dire que de tels
agissements n'étaient pas dignes de militaires et qu'on n'avait pas le
droit de salir ainsi le métier de militaire. J'ai donc été très ferme
concernant cette attitude. J'ai également insisté sur la nécessité
d'accentuer la formation dans le cadre de laquelle il fallait également
former ces pseudo-militaires au respect des règles relatives aux
droits de l'homme, des droits de la guerre et de l'intégrité des
personnes, etc. Cela a d'ailleurs constitué un des éléments de la
discussion sur le cadre global. Voilà pour la partie Bemba.

Le discours que j'ai tenu tant devant Kabila qu'à Goma, où j'ai
rencontré le secrétaire général, M. Ruberwa, qu'à Gbadolite où j'ai
rencontré Bemba. J'ai également rencontré les Maï-Maï, le RCDML.
Toute la liste des gens que je devais rencontrer suivant la liste
fournie par le ministre des Affaires étrangères.

A chacune de ces personnes, j'ai redit clairement que le
gouvernement belge ne s'engagerait que dans le cadre de l'accord
de Pretoria et qu'il était donc exclu qu'une reprise de coopération
s'installe sans le respect de cet accord. Cette condition à une reprise
de coopération a quelque peu tempéré l'enthousiasme du
gouvernement de Kinshasa.

Le constat fait sur le terrain nous conduit aujourd'hui à dire qu'il est
nécessaire de démarrer un processus. De même, tant à Badolite qu'à
Goma et à Kinshasa, la composition d'une armée démocratique et la
sécurisation de Kinshasa sont jugées indispensables. Mais personne
ne bouge, tout le monde observe tout le monde en reconnaissant
qu'il est important d'y procéder sans tarder mais personne ne bouge!

A mon sens, compte tenu de nos expériences sur le plan technique
et en faisant abstraction du niveau politique, nous pouvons citer des
exemples de réorganisations de forces armées, d'expériences de
sécurisation de zones (Kosovo), de formation (Bénin) et de
reconversion des enfants soldats ou des démobilisés au travers de la
formation. Ces documents contenant des informations techniques
seront fournis aux différents interlocuteurs de même que chaque
interlocuteur nous a fait parvenir un document concernant sa vision
de l'organisation de la future armée congolaise.

A partir de ces documents et des visites qui seront peut-être
effectuées demain au niveau technique par des personnes qui en
expliqueront le contenu et apporteront leur aide en concertation avec
la communauté internationale en ce compris M. Niyad qui doit être
celui qui proposera d'intégrer les Belges comme experts techniques
dans la démarche vers cette organisation de l'armée, on pourrait
avancer rapidement. Laisser passer du temps est dangereux car cela
ne peut qu'entraîner l'expression de velléités.

Monsieur le président, je profite de l'occasion pour vous dire que le
Godetia se trouvera à Matadi du 20 au 23 février 2003.

Ce sera l'occasion pour moi, politiquement, de faire un deuxième
tour de ces interlocuteurs après que nous ayons reçu leur note, qu'ils
aient reçu les nôtres et qu'ils en aient peut-être discuté sur le plan
tijdens de terugreis uit
geschenken die we hadden
ontvangen en souvenirs die ter
plaatse werden aangekocht. De
leden van de delegatie hebben elk
trouwens twee grote ananassen
gekregen, wat qua gewicht heel
wat uitmaakt. Wij hebben geen 13
ton diamant meegebracht!
21/01/2003
CRIV 50
COM 950
KAMER
-5
E ZITTING VAN DE
50
E ZITTINGSPERIODE
2002
2003
CHAMBRE
-5
E SESSION DE LA
50
E LEGISLATURE
8
technique. Je profite de l'occasion pour dire que j'ai fait parvenir au
président une petite note disant que cette visite de quelques heures
pouvait être élargie aussi à certains membres de la commission de la
Défense. Voilà donc où nous en sommes aujourd'hui.

Finalement, c'est réconfortant, dans la mesure où je constate que le
nouveau représentant du secrétaire général des Nations unies
désigné pour les personnes réfugiées, déclare que finalement
Pretoria est la chance que tous les Congolais doivent saisir
aujourd'hui et qu'ils ne peuvent certainement pas la laisser passer
parce que cette chance-là ne se représentera pas.

Je voudrais simplement signaler également que les Anglais
commencent à avoir la même attitude et j'ai appris que mon
homologue anglais irait aussi au Congo et qu'il enverrait également
des techniciens pour les aider à construire leur armée. Je trouve
donc que là, nous avons une expérience que nous pouvons
certainement mettre à la disposition dans un sens voulu par Pretoria.
Voilà donc le sens de la démarche.

En ce qui concerne le chargement du bateau qui se rendra à Matadi;
la question a été posée par les responsables à Goma. Je leur ai
répondu que ce ne serait certainement pas des armes et je les invite
à venir assister au déchargement du bateau, afin de mettre fin à leur
méfiance. Je voudrais dire que le chargement de l'Airbus au retour ­
je sais que cette question brûle les lèvres de M. De Crem -, pour en
revenir à l'article paru dans le journal "De Morgen" de ce matin,
contenait des cadeaux qui ont été offerts aux gens qui s'y trouvaient.
Il y avait aussi des souvenirs que les gens rapportaient. Tout cela a
été contrôlé par les douanes avant l'embarquement. Chaque
membre de la délégation avait notamment reçu deux gros ananas,
ce qui représente déjà un poids assez important. Donc j'ai déjà
répondu au "Morgen", mais je préfère anticiper la question plutôt que
de laisser se développer une quelconque rumeur selon laquelle on
aurait transporté treize tonnes de diamants. Si cela avait été le cas,
je ne serais plus ici.
02.05 Pieter De Crem (CD&V): C'est peut-être la raison pour
laquelle M. Goris n'est pas là ...
De voorzitter: Ik stel voor dat degenen die de vragen hebben gesteld nu repliceren.

Le président: Si l'un ou l'autre d'entre vous souhaite faire un commentaire, je trouve que ce débat en vaut
la peine.
02.06 Luc Sevenhans (VLAAMS BLOK): Mijnheer de minister, ik
heb met veel aandacht naar uw antwoord geluisterd en het is niet
mijn gewoonte, maar ik aanvaard uw antwoord, ik neem het aan. U
hebt inderdaad een aantal nuances gelegd die mij toch iets
hoopvoller stemmen. Volgens de eerste berichten ging men er
blijkbaar iets te enthousiast tegenaan. U hebt het echter voldoende
genuanceerd. Ik vind het intriest wat in Congo gebeurt en ik vind het
ook spijtig dat daaraan in België zo weinig aandacht wordt gegeven.
Het moorden moet in elk geval stoppen. Ik hoop ook dat, voor wij of
u verdere stappen ondernemen, de heer Bemba duidelijk aantoont
dat het hem echt menens is. Het blijft nog teveel bij woorden. Dat er
nu vier militairen zijn opgepakt, lijkt mij een beetje weinig. Het zijn er
02.06 Luc Sevenhans (VLAAMS
BLOK): Le ministre a fortement
nuancé les premières informations
par trop enthousiastes. Je ne peux
qu'espérer que M. Bemba
démontre la sincérité de ses
propos. Les assassinats doivent
s'arrêter.
CRIV 50
COM 950
21/01/2003
KAMER
-5
E ZITTING VAN DE
50
E ZITTINGSPERIODE
2002
2003
CHAMBRE
-5
E SESSION DE LA
50
E LEGISLATURE
9
meer geweest.

U zegt dat u dat verder gaat volgen. Ik houd u aan uw woord en ik zal
u dan ook in de toekomst nog een keer vragen hoe het verder
evolueert, en meer bepaald het dossier van Itouri, want wat daar is
gebeurd, kan niet meer. Het moorden moet daar eindelijk eens
ophouden. Iedereen die aan Congolese zijde daarover uitspraken
doet, moet ook maar eens de verantwoordelijkheid opnemen, anders
moeten wij duidelijk maken dat wij met zo'n mensen niet meer
wensen te praten. Ze moeten echter wel de kans ertoe krijgen.
02.07 Jan Eeman (VLD): Mijnheer de voorzitter, ik vermoed dat ik
goed begrepen heb dat de minister heeft gezegd dat onder
voorwaarden 40 Congolese officieren zouden kunnen... Ik heb echter
niets gehoord, tenzij het mij ontsnapt is, over hoeveel Belgische
officieren eventueel de overstap zouden doen.
02.07 Jan Eeman (VLD): Le
ministre a uniquement parlé
d'officiers congolais mais combien
d'officiers belges franchiront-ils le
pas?
02.08 André Flahaut
,
ministre: Ce n'est pas encore déterminé,
étant donné qu'il s'agit pour l'instant d'une procédure informelle
d'échange de notes écrites. Si, toutefois, une mission de quelques
jours devait être décidée, elle ne comprendrait sans doute pas plus
de deux ou trois techniciens, accompagnés également d'un
représentant du département des Affaires étrangères, sous la
direction de l'ambassadeur sur place. Cela leur donnerait le temps de
rencontrer les techniciens de chacune des composantes pour
discuter avec eux des notes des uns et des autres et évaluer si les
bonnes dispositions de chaque interlocuteur, de Bemba à Kabila en
passant par Ruberwa, restent inchangées et s'ils acceptent que des
Belges contribuent au "préchauffage du moteur". La durée et le
nombre de participants à cette mission seront limités. Ils ne resteront
pas sur place pour assurer une formation, du moins pas avant le
processus de Pretoria. Nous sommes dans une phase de préparation
à la mise sur pied d'armées sur le plan technique.
02.08 Minister André Flahaut:
Dat is nog niet beslist. In dit
stadium gaat het nog maar om
een informele procedure waarbij
technische nota's worden
uitgewisseld. Als er een zending
vertrekt, zullen er niet meer dan
twee of drie technici voor enkele
dagen uitgestuurd worden, samen
met een vertegenwoordiger van
Buitenlandse Zaken. Onder leiding
van de ambassadeur ter plaatse
zullen dan ontmoetingen
plaatsvinden met technici van elk
onderdeel, waarbij onze
technische nota's met de hunne
vergeleken zullen worden om na
te gaan of alle partijen nog steeds
instemmen met de Belgische
samenwerking met als doel de
machine snel weer in bedrijf te
stellen. Het is niet de bedoeling
dat de mensen twee maanden ter
plaatse blijven om opleidingen te
organiseren. Dat komt later aan
de orde, na Pretoria.
02.09 Pieter De Crem (CD&V): Mijnheer de minister, ik wens u een
subjectieve vraag te stellen. Minister Vande Lanotte heeft ooit eens
het criterium `objectieve maatregelen' gegeven; dat zijn maatregelen
die genomen worden om uw objectief te bereiken. Dat zijn dus
objectieve maatregelen. Nu een subjectieve vraag; welke indruk
heeft hij op u gelaten?
02.09 Pieter De Crem (CD&V):
Une question subjective: quelle
impression cette prise de contacts
a-t-elle laissée au ministre?
02.10 André Flahaut
,
ministre: Très sincèrement, si nous
n'agissons pas vite, la situation va se dégrader et ils vont rater la
chance de Prétoria. Je le répète, si on ne les aide pas de l'extérieur,
les choses vont à nouveau se dégrader, au bénéfice de ceux qui ne
veulent pas qu'elle se règle mais en tout cas au détriment de la
population qui, elle, est dans une situation de pauvreté et de
02.10 Minister André Flahaut:
Om heel eerlijk te zijn : als we ons
niet haasten, zal de situatie
verslechteren. Diegenen die niet
willen dat er een oplossing komt,
zullen daar wel bij varen, maar de
21/01/2003
CRIV 50
COM 950
KAMER
-5
E ZITTING VAN DE
50
E ZITTINGSPERIODE
2002
2003
CHAMBRE
-5
E SESSION DE LA
50
E LEGISLATURE
10
délabrement la plus totale. Et c'est valable aussi bien à Gbadolite,
aujourd'hui, une cité développée artificiellement mais sur laquelle la
forêt vierge reprend le dessus, qu'à Goma où cela vient s'ajouter au
désespoir des suites de l'éruption volcanique, où la population est
très gentille et est demandeuse vis-à-vis de la Communauté
internationale et de la Belgique. Si l'on n'y prend garde, on va
plonger ce pays dans un nouveau marasme.

Je dois dire que le président Kabila semble avoir les choses en main
aujourd'hui. J'ai trouvé en face de moi un interlocuteur avec qui j'ai
parlé des exécutions de criminels de droit commun qui auraient eu
lieu. Il m'a expliqué que ces gens étaient des militaires qui avaient
tué leurs chefs hiérarchiques et leurs femmes, et qu'il avait appliqué
la loi qui prévoit la peine de mort. C'est aussi quelqu'un de très
réservé, qui réfléchit beaucoup à l'exécution de la sentence
prononcée contre ceux qui ont assassiné son père. Il m'a répété,
comme il l'avait déjà dit à Louis Michel, qu'il tenait compte des
demandes que le ministre des Affaires étrangères et moi-même
avions formulées mais aussi de celles de la Communauté
internationale pour qu'il fasse preuve de clémence.

C'est un président qui veut faire avancer les choses, qui est appelé
"président" par les autres car et Bemba, et Ruberwa appellent
aujourd'hui Kabila "le président". Ruberwa m'a dit qu'avant le 17
décembre, on l'appelait "Joseph". Aujourd'hui, il est "le président".
Voilà la situation actuelle.

Mon sentiment est que si la Belgique ne fait rien, ne fût-ce que de
façon minime et sur un plan technique, il ne se passera rien.
straatarme bevolking zal eronder
lijden. Bovendien zullen ze de -
eenmalige - kans die Pretoria
biedt, niet kunnen aangrijpen. Dat
hebben we bijvoorbeeld ook
gezien in Goma : de bevolking
vraagt de internationale
gemeenschap en België in te
grijpen. Als we niet opletten, lopen
we zo de afgrond in.

President Kabila heeft de teugels
kennelijk stevig in handen. Een
gemeenrechtelijke executie is ook
het lot van bijvoorbeeld militairen
die hun familie gedood hebben,
nadat ze eerst hun superieur
hebben vermoord. President
Kabila houdt zich momenteel zeer
op de vlakte en denkt veel na
over de voltrekking van de
vonnissen die werden
uitgesproken tegen de
moordenaars van zijn vader. Hij
houdt rekening met ons verzoek
om een clemente houding aan te
nemen. Vandaag wordt hij
aangesproken met president,
terwijl men hem vroeger gewoon
met Joseph aansprak.

Als België niets doet, gebeurt er
ook niets.
Le président: Nous en resterons là aujourd'hui, même si nous reviendrons sur le sujet dans les semaines
qui viennent.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
03 Vraag van de heer Ludwig Vandenhove aan de minister van Landsverdediging over "het
toekennen van een toelage of premie aan de militaire luchtverkeersleiders" (nr. A573)
03 Question de M. Ludwig Vandenhove au ministre de la Défense sur "l'octroi d'une allocation aux
contrôleurs de trafic aérien militaires" (n° A573)
03.01 Ludwig Vandenhove (SP.A): Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, ik heb een korte vraag over de zogeheten
militaire luchtgevechtsleiders en de militairen die instaan voor de
luchtbewaking. Het koninklijk besluit van 16 oktober 2002 regelt een
premie of een toelage aan de zogeheten militaire
luchtverkeersleiders. Nu blijkt dat de militaire luchtgevechtsleiders en
de militairen die instaan voor de luchtbewaking op een aantal
vlakken in feite gelijk zijn aan degenen die via dat koninklijk besluit
wel een premie of een toelage krijgen. Onder andere op gebied van
vorming en opleiding liggen zij dicht bij elkaar, maar ook in een
aantal functies zijn zij op bepaalde ogenblikken eigenlijk compatibel
en gelijk aan die militaire luchtverkeersleiders.
03.01 Ludwig Vandenhove
(SP.A): L'arrêté royal du 16
octobre 2002 règle l'octroi d'une
prime aux contrôleurs de trafic
aérien militaires. Or, les
contrôleurs des combats aériens
ne perçoivent pas cette prime,
bien que leurs fonctions soient
compatibles en termes de
formation et de mission.

Cette prime peut-elle également
CRIV 50
COM 950
21/01/2003
KAMER
-5
E ZITTING VAN DE
50
E ZITTINGSPERIODE
2002
2003
CHAMBRE
-5
E SESSION DE LA
50
E LEGISLATURE
11

Mijn vraag is dus of het mogelijk is om te onderzoeken in welke mate
aan deze personen ook dezelfde toelage of premie zou kunnen
worden toegekend in dezelfde of onder een andere vorm zoals dat nu
al het geval is aan de militaire luchtverkeersleiders op basis van het
koninklijk besluit van 16 oktober 2002.
être allouée aux contrôleurs des
combats aériens?
03.02 Minister André Flahaut
:
Mijnheer de voorzitter, collega's,
actueel zijn de opleidingen en taken van de militaire
luchtverkeersleiders en de militaire luchtgevechtsverkeersleiders
verschillend. Het recente koninklijk besluit van 16 oktober 2002 kent
daarom enkel een toelage toe aan de militaire luchtverkeersleiders
omdat zij alleen de kwalificaties hebben die onmiddellijk erkend
worden in de burgersector.
03.02 André Flahaut, ministre: A
l'heure actuelle, la fonction de
contrôleur de trafic aérien militaire
diffère de celle de contrôleur de
combat aérien. Le récent arrêté
royal n'octroie une subvention
qu'aux contrôleurs de trafic aérien
militaires car ils sont les seuls
dont les qualifications sont
reconnues dans le secteur civil.
Il n'y a pas de secret. Cette prime a été créée parce qu'il y avait une
hémorragie vers le secteur privé, pour tenter de retenir notre
personnel.
Ik zal er geen geheim van maken
dat die premie bestemd is om een
einde te maken aan de leegloop
bij het leger naar de privésector.
Momenteel loopt er een studie die uitgaat van één korps met twee
specialiteiten, namelijk de specialiteiten militaire luchtverkeersleider
en militaire luchtgevechtverkeersleider. De opleiding en de
bekwaamheidscriteria worden hierbij op mekaar afgestemd in
overeenstemming met de Europese richtlijnen inzake burgerlijke
verkeersleiders. Het is de bedoeling dat binnen dit korps alle
specialisten genieten van hetzelfde geldelijke statuut.
Une étude qui part du principe de
l'existence d'un seul corps
comportant des contrôleurs
aériens militaires et des
contrôleurs aériens civils est
actuellement en cours. Les
critères de formation et de
compétence y sont harmonisés,
conformément aux directives
européennes relatives aux
contrôleurs aériens civils. Au sein
de ce corps, le statut pécuniaire
sera le même pour tous.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
04 Vraag van de heer Ludwig Vandenhove aan de minister van Landsverdediging over "een
concessie toegestaan aan een recreatieve vliegvereniging op het voormalig militair domein te
Brustem" (nr. A678)
04 Question de M. Ludwig Vandenhove au ministre de la Défense sur "une concession accordée à
un club d'aviation de tourisme sur l'ancien domaine militaire de Brustem" (n° A678)
04.01 Ludwig Vandenhove (SP.A): Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, zoals u ongetwijfeld weet, werd er een
concessie verleend aan een private recreatieve vliegvereniging op
het voormalig militair domein van Brustem.

U staat er altijd op dat alles zo goed mogelijk in overleg met de
lokale overheden gebeurt. Ik betreur dat dit in dit geval niet is
gebeurd. Ik heb een aantal vragen, vermits wij daarbij als stad niet
werden betrokken.

Ten eerste, onder welke voorwaarden werd deze concessie
04.01 Ludwig Vandenhove
(SP.A): Une concession a
récemment été accordée sur
l'ancien domaine militaire de
Brustem à une association
d'aviation à but récréatif.

A quelles conditions cette
concession a-t-elle été accordée?
Comment le ministre concilie-t-il
cette concession avec le
21/01/2003
CRIV 50
COM 950
KAMER
-5
E ZITTING VAN DE
50
E ZITTINGSPERIODE
2002
2003
CHAMBRE
-5
E SESSION DE LA
50
E LEGISLATURE
12
verleend?

Ten tweede, de luchtkadetten verhuisden indertijd naar
Goetsenhoven precies omdat een van de motivaties van de regering
was dat vliegactiviteiten binnen Brustem zouden plaatsvinden. Nu
wordt enkele maanden later een concessie verleend aan een private
vereniging. In welke mate is dat met mekaar compatibel?

Ten derde, wij hebben als stad, en ik als burgemeester, niets tegen
bepaalde vliegactiviteiten op ons grondgebied. Het zou echter beter
geweest zijn indien dit in een globale context werd bekeken.
Aangezien de concessie nu werd toegestaan, is het mogelijk dat men
ze op het ogenblik dat ze in feite ingaat, even zou kunnen
herbekijken, zodat het globaal kan worden aangepakt? Wij zijn op dit
ogenblik bezig met een studie om na te gaan welke private
luchtactiviteiten al dan niet zouden kunnen. Het is natuurlijk beter,
ook naar de bevolking toe, dat men ofwel globaal zegt dat er nog
vliegactiviteiten zijn, ofwel dat er geen meer zijn. Dit is bijna een
processie of een cascade die bij de bevolking niet zo goed overkomt.
déménagement des cadets de la
force aérienne à Goetsenhoven?
N'aurait-il pas été préférable de
reporter ce transfert jusqu'à ce
qu'il ait été clairement établi si
Brustem servirait encore à des
activités aériennes?
04.02 Minister André Flahaut
:
Mijnheer de voorzitter, collega's, aan
de vliegclub in kwestie, VZW Ultrawings, werd nog geen concessie
voor vliegactiviteiten in Brustem verleend. De voorwaarde daarvoor
is dat de club beschikt over alle noodzakelijke toelatingen voor haar
activiteiten vanwege de burgerlijke autoriteiten. De
concessievoorwaarden zullen desgevallend worden herzien indien
Brustem zal worden gebruikt als militair oefenterrein voor de campus
Saffraanberg, de opleidingsschool. Indien dit niet het geval is, zou de
vergunning in elk geval maar lopen tot op het moment van de
eventuele verkoop van het domein.

De verhuizing van de luchtkadetten van Brustem naar Goetsenhoven
is een ander probleem, dat los moet worden gezien van onderhavige
kwestie. Deze verhuizing is ingegeven door de toestand van de
infrastructuur in Brustem. De luchtkadetten beschikken te
Goetsenhoven over betere en aangepaste infrastructuur en zijn
tevreden over hun nieuwe locatie. Zoals hierboven vermeld, werd
nog geen definitieve concessie verleend aan Ultrawings. Indien de
club de vereiste toelating van de burgerlijke autoriteiten bekomt, zal
een concessie worden verleend in afwachting van een definitief
besluit omtrent het toekomstig militair gebruik van Brustem als
oefenterrein. Daarbij is het mogelijk dat geen vliegactiviteiten meer
worden toegestaan. Dat is de toestand op vandaag.
04.02 André Flahaut , ministre:
Aucune concession n'a encore été
accordée à l'asbl Ultra Wings pour
des activités aéronautiques sur la
base de Brustem car cette
association ne dispose pas encore
des licences nécessaires. Les
conditions de concession seront
éventuellement revues si la base
de Brustem devait être utilisée
comme terrain d'exercice pour le
campus Saffraanberg. Si tel ne
devait pas être le cas, la licence
expirerait le jour de la vente du
domaine.

Il a été décidé de procéder au
transfert des cadets de la force
aérienne vers Goetsenhoven
parce que l'infrastructure de
Brustem est surchargée. En
l'occurrence, la décision qui a été
prise n'a rien à voir avec la
concession.
04.03 Ludwig Vandenhove (SP.A): Mijnheer de minister, ik ben
zeer tevreden met uw antwoord. Wij kunnen misschien afspreken dat
vóór de concessie wordt verleend, er overleg wordt gepleegd tussen
het stadsbestuur, Defensie en de club zelf, opdat we ook als stad
daarbij betrokken zijn.
04.03 Ludwig Vandenhove
(SP.A): La réponse du ministre
me satisfait pleinement et je
demande instamment qu'une
concertation soit organisée avec
la ville de Saint-Trond avant
l'octroi de la concession.
04.04 Minister André Flahaut
:
In eerste instantie de stad en
Defensie en daarna pas de VZW Ultrawings en andere groepen.
04.05 Ludwig Vandenhove (SP.A): Dat klinkt zeer goed. Ik dank u
CRIV 50
COM 950
21/01/2003
KAMER
-5
E ZITTING VAN DE
50
E ZITTINGSPERIODE
2002
2003
CHAMBRE
-5
E SESSION DE LA
50
E LEGISLATURE
13
voor uw antwoord.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
05 Vraag van de heer Martial Lahaye aan de minister van Landsverdediging over "inentingen van
militairen/NBC-bescherming" (nr. A620)
05 Question de M. Martial Lahaye au ministre de la Défense sur "les vaccinations de militaires
destinées à les prémunir contre toute attaque NBC" (n° A620)
05.01 Martial Lahaye (VLD): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de
minister, mijn vraag betreft de NBC-inentingen.

De Irakese kwestie zorgt bij verschillende hoofdrolspelers op
regelmatige tijdstippen voor spanningen, die via de media
geventileerd worden. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië sturen
bijkomende troepenversterking naar de Golfregio, rekening
houdende met alle eventualiteiten. De verschillende westerse landen
zijn volop bezig hun volledige strijdmacht in te enten tegen het
zogenaamde pokkenvirus met medicijnen zoals MVA of Elstree. Een
betere NBC-bescherming voor de eigen strijdkrachten werd na de
aanslagen van 11 september 2001 door het ministerie van Defensie
uitgeroepen tot prioriteit.

Graag had ik van de heer minister een antwoord gekregen op de
volgende vragen.

Overweegt het Belgisch leger om eigen soldaten in te enten tegen
het pokkenvirus? Welke concrete maatregelen werden er genomen
om de NBC-bescherming te verbeteren? Wat zijn de resultaten op
het terrein? Welk tijdschema werd er gevolgd? Welke operaties
worden er nog overwogen? Wordt er samengewerkt met het
departement Volksgezondheid?

Graag wilde ik ook nog een inlichting in verband met de gasmaskers.
Ik heb via een militaire vakbond vernomen dat het Belgisch leger niet
zou beschikken over de beste maskers die momenteel zouden
moeten worden gebruikt. Er zouden problemen zijn met die maskers.
Dat is een bijkomende vraag. Mijnheer de minister, misschien kunt u
mij hierop ook antwoorden.
05.01 Martial Lahaye (VLD): Les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne
envoient des troupes
supplémentaires dans le Golfe et
prennent en compte tous les
scénarios de guerre possibles
dans le cadre de la lutte contre
l'Irak. Plusieurs pays occidentaux
vaccinent leurs forces armées
contre le virus de la variole. Après
le 11 septembre 2001, une
meilleure protection des forces
armées contre les armes NBC est
devenue prioritaire au sein de la
Défense.

L'armée belge envisage-t-elle la
vaccination de nos soldats contre
la variole? Comment la protection
NBC sera-t-elle rendue plus
efficace? Quel calendrier est-t-il
suivi? Quelles options sont-elles
envisagées? Existe-t-il une
collaboration avec la Santé
publique? La Belgique dispose-t-
elle du nombre nécessaire de
masques à gaz appropriés?
05.02 André Flahaut
,
ministre: "Le masque" est un très beau film
que j'apprécie énormément.
05.03 Luc Sevenhans (VLAAMS BLOK): Les masques à gaz,
monsieur le ministre?
05.04 Minister André Flahaut
:
Mijnheer de voorzitter, de
defensiestaf stelt nieuwe strategische richtlijnen met betrekking tot de
chemische, biologische, radiologische en nucleaire verdediging van
de Belgische strijdkrachten op. Die richtlijnen voorzien in de inenting,
onder andere tegen pokken, als een der verdedigingsmiddelen.
05.04 André Flahaut, ministre:
L'état-major de l'armée prépare de
nouvelles directives stratégiques
dans le cadre desquelles la
vaccination des forces armées
contre la variole est considérée
comme un des moyens de
défense disponibles.
Actuellement, la vaccination n'est
pas envisagée.
21/01/2003
CRIV 50
COM 950
KAMER
-5
E ZITTING VAN DE
50
E ZITTINGSPERIODE
2002
2003
CHAMBRE
-5
E SESSION DE LA
50
E LEGISLATURE
14
Si je n'ai pas encore reçu le briefing en préparation de ces lignes de
force, je peux néanmoins vous dire qu'il ressort des premières
informations en ma possession que la vaccination contre la variole
entraînerait aujourd'hui plus de problèmes et de maladies que si nous
maintenons la situation actuelle. Des études scientifiques démontrent
que si l'on devait passer à une vaccination systématique, cela
créerait encore plus de problèmes sans apporter de réelle solution.
Les vétérinaires et les médecins présents dans la salle ont peut-être
d'autres idées sur la question. Pour ma part, j'attends ce briefing
avant de me prononcer.

Pour l'instant donc, il n'est pas envisagé de vacciner le personnel de
la Défense contre le virus de la variole. J'ajoute qu'une concertation
avec notre département de la Santé publique a lieu et que nous
travaillons en bonne intelligence.
Ik ben niet gebrieft ter
voorbereiding op die krachtlijnen.

Door tegen pokken te vaccineren
gaan we meer problemen creëren
dan door alles bij het oude te
laten. Daarom zijn er geen
plannen om het personeel van
Defensie in te enten. Wel wordt er
samengewerkt met
Volksgezondheid voor de
opvolging van deze zaak.
Andere verdedigingsmiddelen zoals individuele en collectieve
bescherming, de detectie en de ontsmetting, maken eveneens deel
uit van de in de richtlijnen opgenomen maatregelen. In het
wederuitrustingplan voor het materieel wordt daarvoor jaarlijks in
belangrijke financiële middelen voorzien.
Les directives mentionnent
également d'autres moyens de
défense, comme la protection
individuelle et collective, la
détection et la désinfection.
Chaque année, les plans de
rééquipement prévoient des
montants importants à cet effet.
Vous avez pu le voir dans les différents tableaux. C'est une des
priorités que nous avons mises en avant. C'est également une des
priorités de l'OTAN; à cet égard, nous avons même anticipé sa
demande puisque nous avons prévu des moyens importants.

J'ai lu dans la presse qu'il y avait aussi une inquiétude quant aux
masques. Dans un ou deux cas, on a constaté que certains masques
présentaient des défectuosités. Si on l'a constaté, c'est qu'il y avait
effectivement un contrôle, ce qui est sans doute une bonne chose. Il
est rassurant de savoir que le matériel est testé avant d'être mis à
disposition. Ensuite, je tiens à rassurer les organisations syndicales: il
est hors de question de faire partir nos hommes et nos femmes à
Kaboul ou même au Kosovo sans avoir réalisé des études préalables
sur l'environnement au sol, dans les airs, etc. Il sera sans doute
nécessaire pour nos gens en opérations de porter un masque, pas
nécessairement le gros masque avec les lunettes mais il sera
préférable, dans l'exercice de leurs activités sur l'aéroport de Kaboul,
qu'ils portent en permanence un masque et même des lunettes. Je
reviens de Kaboul où j'ai passé quelques heures et il y a une
poussière permanente sur l'aéroport. Je crois qu'il sera nécessaire de
donner cette instruction.

Tous les équipements ne sont pas toujours parfaits; c'est la raison
pour laquelle on les teste, on les contrôle et on s'assurera
systématiquement du parfait état des équipements qui doivent partir.
Dat heeft u kunnen zien in de
onderscheiden tabellen. Het is een
van onze prioriteiten.

Er zou ook ongerustheid heersen
met betrekking tot de maskers.
Her en der werden mankementen
vastgesteld, wat bewijst dat het
materiaal wordt getest. Dat is
geruststellend.

Voorts kan er geen sprake van
zijn onze mensen naar Kaboel of
Kosovo te laten vertrekken zonder
voorafgaand onderzoek van het
terrein. Als zij aan operaties
deelnemen moeten zij een masker
dragen en op de luchthaven van
Kaboel ook een bril.

Er zal stelselmatig worden
nagegaan of het materiaal dat
naar ginder vertrekt zich in
perfecte staat bevindt.
05.05 Martial Lahaye (VLD): Mijnheer de voorzitter, ik dank de
minister voor zijn antwoord maar ik zou hem er toch nog
opmerkzaam op willen maken dat er in onze buurlanden op grote
schaal vaccinaties worden aangebracht. Ik zou dan ook vragen dat
dit op de voet zou worden gevolgd wat ons land, België, betreft. Wat
de gasmaskers betreft, zou ik toch vragen ook dat probleem van
05.05 Martial Lahaye (VLD): Nos
voisins vaccinent à grande échelle
et la Belgique doit leur emboîter le
pas. Nous devons être prêts à tout
dans la perspective d'une mission
en Afghanistan.
CRIV 50
COM 950
21/01/2003
KAMER
-5
E ZITTING VAN DE
50
E ZITTINGSPERIODE
2002
2003
CHAMBRE
-5
E SESSION DE LA
50
E LEGISLATURE
15
dichtbij te willen bekijken. Met het oog op de missie naar Afghanistan
doet dit vragen rijzen bij sommigen van ons. Ik denk dat we toch alle
veiligheidsmaatregelen moeten nemen opdat daar geen incidenten
zouden gebeuren. Ik dank de minister voor zijn antwoord.
L'incident est clos.
Het incident is gesloten.
06 Question de M. Olivier Chastel au ministre de la Défense sur "le maintien de certaines facilités
pour les militaires belges faisant partie du QG OTAN à Ramstein" (n° A636)
06 Vraag van de heer Olivier Chastel aan de minister van Landsverdediging over "het behoud van
bepaalde faciliteiten voor Belgische militairen die deel uitmaken van het NAVO-hoofdkwartier te
Ramstein" (nr. A636)
06.01 Olivier Chastel (MR): Monsieur le président, monsieur le
ministre, les militaires belges faisant partie du QG OTAN AIRNORTH
situé sur la base américaine de Ramstein n'ont jamais pu bénéficier
de tous les avantages et de l'infrastructure mise en place pour les
forces belges d'Allemagne, notamment les services médicaux, les
écoles, etc. Néanmoins, à travers les dispositions prévues dans le
statut des forces de l'OTAN et le protocole de Paris sur le statut des
QG militaires, une compensation partielle leur permet de disposer de
certaines facilités octroyées aux militaires américains sur leur base.

Or, l'autorité militaire belge, se référant à une décision ministérielle,
aurait réintroduit récemment l'obligation d'une immatriculation
particulière de type FBA et d'un contrôle technique pour le personnel
assigné aux quartiers généraux de l'OTAN. Pouvez-vous me donner
les raisons qui ont motivé cette décision? S'appliquera-t-elle
également, pour les militaires belges en poste à l'Eurocorps ou au
QG AFNORTH? Quel sera, en outre, le volume de personnel affecté
à la tâche du contrôle technique? Où sera-t-il organisé? Ne faudrait-t-
il pas aussi, pour des raisons de sécurité, privilégier les plaques
banalisées et pour des raisons d'économie, conserver la situation
actuelle? Au-delà de cet exemple, projetez-vous de suspendre
d'autres avantages accordés aux militaires belges affectés à des QG
de l'OTAN?
06.01 Olivier Chastel (MR): De
Belgische militairen bij het
AIRNORTH-hoofdkwartier van de
NAVO hebben nooit dezelfde
voordelen genoten als de
Belgische strijdkrachten in
Duitsland. Volgens het statuut van
de NAVO-strijdkrachten en het
protocol van Parijs betreffende het
statuut van de militaire
hoofdkwartieren kunnen ze
evenwel, bij wijze van
gedeeltelijke compensatie,
aanspraak maken op bepaalde
faciliteiten die ook de
Amerikaanse militairen krijgen.

De Belgische militaire overheid
zou evenwel onlangs de verplichte
inschrijving van het type BSD en
de verplichte technische keuring
opnieuw hebben ingevoerd voor
het personeel van de NAVO-
hoofdkwartieren. Waarom?

Geldt die verplichting ook voor de
militairen van het Eurocorps en
het AFNORTH-hoofdkwartier?

Dient er om veiligheidsredenen
niet de voorkeur gegeven te
worden aan onopvallende,
gewone nummerplaten? Zal u nog
andere voordelen voor Belgische
militairen in NAVO-
hoofdkwartieren opschorten?
06.02 André Flahaut
,
ministre: Monsieur le président, cette matière
trouve sa base, d'une part, dans le "Protocole sur le Statut des
Quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du traité
de l'Atlantique Nord". Ce protocole a été signé à Paris le 28 août
1952 et, d'autre part, dans "l'Accord entre la République fédérale
d'Allemagne et le quartier général suprême des forces alliées en
06.02 Minister André Flahaut:
Die materie stoelt op het protocol
van Parijs van 28 augustus 1952
en het aanvullend akkoord van
Parijs van 13 maart 1967, dat van
toepassing is op de internationale
21/01/2003
CRIV 50
COM 950
KAMER
-5
E ZITTING VAN DE
50
E ZITTINGSPERIODE
2002
2003
CHAMBRE
-5
E SESSION DE LA
50
E LEGISLATURE
16
Europe, relatif aux conditions particulières d'installation et de
fonctionnement, dans la République fédérale d'Allemagne, des
quartiers généraux militaires internationaux", signé à Paris le 13
mars 1967. Le premier est le protocole de Paris, alors que le second
est l'accord de Paris, ce dernier complétant le premier.

Le dernier accord n'est d'application qu'aux quartiers généraux
internationaux situés en Allemagne, à l'exclusion du quartier général
de l'Eurocorps, lequel est installé sur le territoire français et dont le
statut est déterminé par un autre traité.

L'article 21 de cet accord prévoit que l'immatriculation des véhicules
et remorques d'un quartier général est déterminée par les autorités
allemandes.

Aucune distinction n'est faite entre véhicules de service et véhicules
à usage privé.

Le protocole de signature à l'article 21 de l'accord du 13 mars 1967
cité ci-dessus apporte certaines précisions importantes, à savoir:

- que les véhicules privés et remorques des membres du personnel
militaire et civil des quartiers généraux militaires internationaux et de
leurs familles, tels que définis à l'article 3 du protocole du 28 août
1952, ne doivent pas être immatriculés par des autorités allemandes
mais par les Etats d'origine;

- que les Etats d'origine doivent procéder de la même manière que
pour les autres membres de leurs forces, de l'élément civil ou de leur
famille présentes sur le territoire fédéral;

- que les Etats d'origine assument vis-à-vis de la République fédérale
la même responsabilité en ce qui concerne l'immatriculation et
l'entretien des véhicules privés et remorques du personnel des
quartiers généraux et des membres de leurs familles que pour ceux
des autres membres des forces belges en Allemagne et de leur
famille. Vous savez qu'il n'y en aura bientôt plus.

Les quartiers généraux internationaux en République fédérale
d'Allemagne ne disposent donc pas de leur propre système
d'immatriculation. Le seul système légal d'immatriculation des
véhicules privés des membres belges des quartiers généraux
internationaux et des membres de leur famille en République
fédérale d'Allemagne est celui prévu par le système
d'immatriculation des forces belges en Allemagne, système BZ.

Il ressort de ce qui précède que, conformément à la législation
internationale, les véhicules de tous les militaires belges en
Allemagne doivent être enregistrés selon le système BZ. La
conversion des véhicules des membres des quartiers généraux
internationaux vers le système BZ revient à corriger les effets d'une
situation, qui avait quelque peu dévié de la norme.

En ce qui concerne l'inspection technique, aucun changement
n'intervient par rapport au système existant. Le service de liaison
belge en Allemagne, responsable en la matière vis-à-vis des
autorités allemandes, accepte les constats de conformité établis par
les services d'inspection belges ou allemands ou ­ pour les membres
hoofdkwartieren in Duitsland, met
uitsluiting van het Eurocorps.

Over de inschrijving van de
voertuigen en aanhangers van
een hoofdkwartier beslissen de
Duitse autoriteiten. Daarbij wordt
geen onderscheid gemaakt tussen
dienstvoertuigen en particuliere
voertuigen.

De internationale hoofdkwartieren
in Duitsland hebben geen eigen
inschrijvingsregeling. De enige
wettelijke regeling voor de
inschrijving van particuliere
voertuigen van Belgische
personeelsleden van de
internationale hoofdkwartieren en
hun familieleden in de Duitse
Bondsrepubliek is de inschrijving
als "BZ-voertuig" van de
Belgische strijdkrachten in
Duitsland.

De voertuigen van alle Belgische
militairen in Duitsland moeten
ingeschreven worden als BZ-
voertuig. Met de omzetting van de
inschrijving van de voertuigen van
personeelsleden van
internationale hoofdkwartieren in
BZ-voertuigen wordt gewoon een
scheefgegroeide situatie
rechtgetrokken.

Wat de technische keuring betreft,
verandert er niets. De Belgische
verbindingsdienst in Duitsland, die
verantwoordelijk is ten aanzien
van de Duitse overheid, aanvaardt
de gelijkvormigheidsverklaring
van Belgische of Duitse
keuringsdiensten of van de
keuringsdiensten van de andere
landen van herkomst.

Wat het veiligheidsaspect betreft,
is een studie aan de gang over de
mogelijkheid de bestaande BZ-
nummerplaten te vervangen door
een minder in het oog springend
type nummerplaat. De resultaten
daarvan worden half februari
verwacht.

De militairen die ingedeeld zijn bij
internationale hoofdkwartieren in
CRIV 50
COM 950
21/01/2003
KAMER
-5
E ZITTING VAN DE
50
E ZITTINGSPERIODE
2002
2003
CHAMBRE
-5
E SESSION DE LA
50
E LEGISLATURE
17
des Quartiers généraux internationaux ­ par ceux établis par les
services d'inspection des autres Etats d'origine.

Quant à l'aspect sécurité, une étude est en cours aux fins de
substituer à la forme des plaques d'immatriculation BZ actuelles une
plaque moins voyante. Des discussions à ce sujet sont en cours,
menées par le ministère belge des Transports et son équivalent
allemand. Les résultats de cette étude seront soumis à la mi-février.
Une solution est en outre recherchée pour la mise à disposition
gratuite des plaques d'immatriculation du nouveau type. Les
avantages dont jouissent les militaires belges rattachés à des
quartiers généraux internationaux en Allemagne sont définis à
l'article 16 de l'accord du 13 mars 1967. Ils bénéficient des facilités
d'achat des quartiers généraux internationaux mais aussi de leur
propre État d'origine, pour autant que la combinaison des deux
n'aboutisse pas à un dépassement de la ration autorisée, moyennant
accord des autorités de leur propre État d'origine. Ce consentement
n'a par ailleurs jamais été mis en question. Vous recevrez le texte de
la réponse.

Je suis toujours impressionné par le nombre de dispositions qui
caractérisent le statut des fonctionnaires internationaux, qu'ils soient
militaires ou civils, en Allemagne ou en Belgique. Quelquefois, ce
sont ces questions-là qui font avancer le reste ou qui les bloquent.
Les facilités fiscales, de stationnement, d'achat dans les magasins
font que certains militaires d'autres forces seraient vraiment en droit
de réagir à certains moments.
Duitsland beschikken over een
aantal faciliteiten in verband met
de aankoop. Het akkoord
daarover werd niet in vraag
gesteld.
06.03 Olivier Chastel (MR): Monsieur le président, je n'ai pas de
commentaire, sinon remercier le ministre pour sa réponse précise et
détaillée.
Le président: Vous pouvez d'ailleurs avoir le texte si vous le souhaitez, monsieur Chastel.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.
07 Question de M. Robert Denis au ministre de la Défense sur "le marché de renouvellement des
véhicules blindés de reconnaissance" (n° A676)
07 Vraag van de heer Robert Denis aan de minister van Landsverdediging over "de
overheidsopdracht voor de vervanging van verkenningspantservoertuigen" (nr. A676)
07.01 Robert Denis (MR): Monsieur le président, monsieur le
ministre, le remplacement des véhicules blindés de reconnaissance
chenillés, en service dans notre armée depuis 30 ans, est à l'ordre du
jour depuis 1999. Une première décision du conseil des ministres de
mars 1999 autorisait le ministre à conclure un marché en vue
d'acquérir 169 véhicules blindés de reconnaissance. Au cours des
derniers mois, nous avons appris par diverses sources, notamment
des communiqués du constructeur britannique Alvis en juillet 2002,
que la sélection s'était portée sur le véhicule Scarab et que la
signature du contrat n'était plus qu'une question de semaines. Vous
annonciez devant notre commission, monsieur le ministre, en juin
dernier, que l'achat de 139 blindés de reconnaissance à roues faisait
partie de la tranche 2002 du plan d'investissement. Aucune décision
ne semble avoir été prise depuis lors dans le sens d'une
concrétisation de ce marché.
07.01 Robert Denis (MR): In juni
jongstleden deelde de minister
mee dat de aankoop van 139
gepantserde
verkenningsvoertuigen deel
uitmaakt van de schijf 2002 van
het investeringsplan. Sindsdien
werd terzake blijkbaar geen
enkele beslissing genomen.
Waarom sleept een en ander
aan? Werden
begrotingsbeperkingen opgelegd?
Wordt de beslissing tot aankoop
van die voertuigen ter vervanging
van de CVR-T's gehandhaafd en
21/01/2003
CRIV 50
COM 950
KAMER
-5
E ZITTING VAN DE
50
E ZITTINGSPERIODE
2002
2003
CHAMBRE
-5
E SESSION DE LA
50
E LEGISLATURE
18

Quelles sont les raisons de ce retard? Des restrictions budgétaires
ont-elles été imposées qui justifieraient le report de cet
investissement? Compte tenu de nouvelles missions de nos troupes
sur des théâtres d'opération extérieurs, il est plus que jamais
nécessaire que nos soldats soient équipés de matériel fiable et
adapté. Par ailleurs, l'urgence de ce renouvellement de matériel se
justifie par le coût croissant de l'entretien de nos véhicules qui sont
d'une autre génération.

En résumé, le ministre peut-il confirmer le maintien de la décision
d'achat des remplaçants des CBRT et selon quel calendrier? Peut-il
également confirmer que c'est bien le véhicule Scarab qui a été
retenu à l'issue de l'évaluation, comme l'annonce son constructeur?
zo ja, volgens welk tijdschema?
Betreft het wel degelijk het
Scarab-voertuig?
07.02 André Flahaut
:
ministre: Monsieur le président, tout d'abord,
je voudrais dire que je suis convaincu depuis 1999 qu'il y a une
nécessité de véhicules de reconnaissance pour la Défense. C'est ma
conviction intime, profonde, exprimée avec beaucoup d'énergie!

Mais dans ce dossier d'achat de véhicules, qui à l'époque
s'appelaient les Riki 2001 ­ puisqu'ils ont d'abord été Riki 2000 ­,
vous faites état de communiqués qui sont publiés et je ne peux pas
répondre à votre dernière question. Tout ce que je constate, dans ce
domaine comme dans d'autres, c'est que l'excitation est mauvaise
conseillère et que des soumissionnaires ou des firmes feraient mieux
de réfléchir avant de s'épancher dans la presse en répandant de
fausses informations. Cela fausse le jeu ou risque de mettre à mal la
concurrence et de soulever un problème sur lequel je ne veux pas
trébucher!

Un soumissionnaire a fait part, fin 2001, de certaines erreurs
présumées de procédures. A la suite de cette intervention et étant
donné que l'on pouvait craindre une rupture d'égalité des
soumissionnaires, plusieurs enquêtes administratives ont été lancées
et une plainte contre X a été déposée auprès de l'auditeur militaire.
Enfin, en septembre 2002, j'ai demandé à compléter mon
intervention, en requérant l'avis d'experts externes au département.
Les différents avis demandés pour ce dossier ont été rendus
récemment, au début de cette année, et ont été analysés par
l'administration, par mon cabinet et par le nouveau chef de la
Défense. L'amiral Herteleer étant parti, je ne vais pas mettre Gust
Van Dael devant un fait accompli dans un dossier comme celui-là; je
lui demande donc d'examiner le dossier. Lui aussi est convaincu que
ces véhicules de reconnaissance sont nécessaires et qu'il faut
avancer. Ma volonté est de signer cette attribution. La question est
de savoir si on peut signer ce dossier sans risques, compte tenu de
tout ce qui s'est passé auparavant.

Si une décision est prise en la matière, elle le sera en accord avec
les "chief of defense" ­ les militaires ­ et les politiques. Il est hors de
question d'avoir, pour l'une ou l'autre raison, des divergences entre
les utilisateurs finaux et les décideurs politiques. Selon moi, il
importe que le véhicule retenu soit considéré comme le meilleur par
les militaires. Telle est ma politique.

Le plan d'investissements devra être réajusté lors du dernier
conclave budgétaire et du sommet de l'OTAN. Mais les véhicules de
07.02 Minister André Flahaut: Ik
ben er persoonlijk van overtuigd
dat verkenningsvoertuigen
noodzakelijk zijn. In het Recce
2001-dossier heeft een van de
inschrijvende firma's op bepaalde
procedurefouten gewezen. Er zijn
administratieve onderzoeken aan
de gang en bij de militaire
auditeur werd een klacht tegen
onbekenden ingediend.
Recentelijk werden verscheidene
adviezen uitgebracht die door mijn
kabinet en de nieuwe
Defensiechef werden
geanalyseerd. Ik wil die toewijzing
ondertekenen. Er zal een
beslissing worden genomen in
overleg tussen de militairen en de
politieke overheid.

Het investeringsplan dat op het
jongste Budgettair Conclaaf van
de NAVO werd besproken heeft
geen betrekking op de voertuigen.
Ze komen dus niet in het gedrang.
Over het plan voor 2003 werd nog
niet beslist. Wat uw laatste vraag
betreft, moet ik zeggen dat u als
voorzitter van de Commissie
'Legeraankopen' over meer
informatie beschikt dan ikzelf!
CRIV 50
COM 950
21/01/2003
KAMER
-5
E ZITTING VAN DE
50
E ZITTINGSPERIODE
2002
2003
CHAMBRE
-5
E SESSION DE LA
50
E LEGISLATURE
19
reconnaissance ne sont pas concernés par ce réajustement puisqu'ils
sont nécessaires. Notre but est précisément de pouvoir disposer d'un
matériel plus léger, permettant la transportabilité,
l'aérotransportabilité et la souplesse: du matériel sur roues, blindé,
sécurisé, etc. Ce point n'est donc pas remis en cause sur le plan
budgétaire; les véhicules de reconnaissance sont prévus. Si un
retard est à déplorer aujourd'hui, c'est en raison des agissements
plus ou moins publics des uns et des autres. Autrement dit, s'il y
avait moins de lobbies, le dossier serait déjà passé.

En ce qui concerne le plan pour 2003, la tranche urgente n'a pas
encore fait l'objet d'une décision. Mais le premier ministre et moi-
même sommes convaincus que nous devons opter pour l'achat de
ces véhicules de reconnaissance.

Enfin, vous êtes président de la commission des achats militaires, je
ne vous apprendrai donc pas les règles de concurrence et de
confidentialité qui sont applicables. Je ne peux donc vous donner
plus de détails; vous en avez d'ailleurs sans doute plus que moi. Je
vous avoue honnêtement que je n'ai pas la liste des noms des
soumissionnaires sur ma table lorsque je discute de ce dossier. Pour
moi, il s'agit simplement de respecter les règles telles qu'elles sont
prévues.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

De voorzitter: De vraag A650 van de heer Jo Vandeurzen werd ingetrokken.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 12.20 uur.
La réunion publique de commission est levée à 12.20 heures.