KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
CRIV 52 COM 050
CRIV 52 COM 050
B
ELGISCHE
K
AMER VAN
V
OLKSVERTEGENWOORDIGERS
C
HAMBRE DES REPRESENTANTS
DE
B
ELGIQUE
I
NTEGRAAL
V
ERSLAG
MET
VERTAALD BEKNOPT VERSLAG
VAN DE TOESPRAKEN
C
OMPTE
R
ENDU
I
NTEGRAL
AVEC
COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT
DES INTERVENTIONS
C
OMMISSIE VOOR DE
I
NFRASTRUCTUUR
,
HET
V
ERKEER EN DE
O
VERHEIDSBEDRIJVEN
C
OMMISSION DE L
'I
NFRASTRUCTURE
,
DES
C
OMMUNICATIONS ET DES
E
NTREPRISES
PUBLIQUES
maandag
lundi
17-12-2007
17-12-2007
Namiddag
Après-midi
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
cdH
centre démocrate Humaniste
CD&V - N-VA
Christen-Democratisch en Vlaams ­ Nieuw-Vlaamse Alliantie
Ecolo-Groen!
Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales ­ Groen!
FN
Front National
LDD
Lijst Dedecker
MR
Mouvement réformateur
Open Vld
Open Vlaamse Liberalen en Democraten
PS
Parti Socialiste
sp.a-spirit
Socialistische Partij Anders ­ Sociaal progressief internationaal, regionalistisch integraal democratisch toekomstgericht
VB
Vlaams Belang
Afkortingen bij de nummering van de publicaties :
Abréviations dans la numérotation des publications :
DOC 52 0000/000 Parlementair stuk van de 52e zittingsperiode + basisnummer en
volgnummer
DOC 52 0000/000
Document parlementaire de la 52e législature, suivi du n° de
base et du n° consécutif
QRVA
Schriftelijke Vragen en Antwoorden
QRVA
Questions et Réponses écrites
CRIV
voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft)
CRIV
version provisoire du Compte Rendu Intégral (couverture verte)
CRABV
Beknopt Verslag (blauwe kaft)
CRABV
Compte Rendu Analytique (couverture bleue)
CRIV
Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en
rechts het vertaalde beknopt verslag van de toespraken (met
de bijlagen)
(PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft)
CRIV
Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu
intégral définitif et, à droite, le compte rendu analytique traduit
des interventions (avec les annexes)
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon)
PLEN
plenum
PLEN
séance plénière
COM
commissievergadering
COM
réunion de commission
MOT
alle moties tot besluit van interpellaties (op beigekleurig papier)
MOT
motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)
Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers
Bestellingen :
Natieplein 2
1008 Brussel
Tel. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.deKamer.be
e-mail :
publicaties@deKamer.be
Publications officielles éditées par la Chambre des représentants
Commandes
:
Place de la Nation 2
1008 Bruxelles
Tél. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.laChambre.be
e-mail :
publications@laChambre.be
CRIV 52
COM 050
17/12/2007
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
i
INHOUD
SOMMAIRE
Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister
van Mobiliteit over "de mogelijkheid om Turkse
rijbewijzen om te wisselen in Belgische
exemplaren" (nr. 513)
1
Question de M. Bert Schoofs au ministre de la
Mobilité sur "la possibilité d'échanger des permis
de conduire turcs contre des permis belges"
(n° 513)
1
Sprekers: Bert Schoofs, Renaat Landuyt,
minister van Mobiliteit
Orateurs: Bert Schoofs, Renaat Landuyt,
ministre de la Mobilité
Samengevoegde vragen van
3
Questions jointes de
3
- de
heer
Jef Van den Bergh
aan
de
staatssecretaris
voor
Overheidsbedrijven,
toegevoegd aan de minister van Begroting en
Consumentenzaken
over
"het
tekort
aan
treinbestuurders" (nr. 518)
3
- M. Jef Van den Bergh au secrétaire d'État aux
Entreprises publiques, adjoint à la ministre du
Budget et de la Protection de la consommation
sur "la pénurie de conducteurs de train" (n° 518)
3
- de heer Jan Mortelmans aan de staatssecretaris
voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de
minister van Begroting en Consumentenzaken
over "de rekrutering van nieuwe treinbestuurders"
(nr. 521)
3
- M. Jan Mortelmans au secrétaire d'État aux
Entreprises publiques, adjoint à la ministre du
Budget et de la Protection de la consommation
sur "le recrutement de nouveaux conducteurs de
train" (n° 521)
3
- de heer Guido De Padt aan de staatssecretaris
voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de
minister van Begroting en Consumentenzaken
over "het verlenen van opleidingsdiensten aan
treinbestuurders en treinpersoneel" (nr. 522)
3
- M. Guido De Padt au secrétaire d'État aux
Entreprises publiques, adjoint à la ministre du
Budget et de la Protection de la consommation
sur "les services de formation offerts aux
conducteurs de train et au personnel de bord"
(n° 522)
3
- de
heer
Jean-Luc
Crucke
aan
de
staatssecretaris
voor
Overheidsbedrijven,
toegevoegd aan de minister van Begroting en
Consumentenzaken
over
"het
tekort
aan
treinbestuurders" (nr. 725)
3
- M. Jean-Luc Crucke au secrétaire d'État aux
Entreprises publiques, adjoint à la ministre du
Budget et de la Protection de la consommation
sur "le manque de conducteurs de train" (n° 725)
3
Sprekers: Jef Van den Bergh, Guido De
Padt, Jan Mortelmans, Jean-Luc Crucke,
Renaat Landuyt,
minister van Mobiliteit
Orateurs: Jef Van den Bergh, Guido De
Padt, Jan Mortelmans, Jean-Luc Crucke,
Renaat Landuyt,
ministre de la Mobilité
Vraag van de heer Guido De Padt aan de minister
van
Mobiliteit
over
"de
Belgische
wegeninfrastructuur" (nr. 549)
9
Question de M. Guido De Padt au ministre de la
Mobilité sur "l'infrastructure routière belge"
(n° 549)
9
Sprekers: Guido De Padt, Renaat Landuyt,
minister van Mobiliteit
Orateurs: Guido De Padt, Renaat Landuyt,
ministre de la Mobilité
Samengevoegde vragen van
10
Questions jointes de
10
- mevrouw Corinne De Permentier aan de minister
van Mobiliteit over "de overtredingen begaan door
de hulpdiensten" (nr. 577)
11
- Mme Corinne De Permentier au ministre de la
Mobilité sur "les infractions commises par les
services de secours" (n° 577)
10
- mevrouw Linda Vissers aan de vice-eerste
minister en minister van Binnenlandse Zaken over
"het gebruik van prioritaire voertuigen bij de
brandweer" (nr. 534)
11
- Mme Linda Vissers au vice-premier ministre et
ministre de l'Intérieur sur "l'utilisation de véhicules
prioritaires par les services d'incendie" (n° 534)
10
- mevrouw Colette Burgeon aan de minister van
Mobiliteit en aan de vice-eerste minister en
minister van Binnenlandse Zaken over "het beleid
inzake de vaststelling en de vervolging van
verkeersovertredingen begaan door chauffeurs
van prioritaire voertuigen en voertuigen gebruikt in
het kader van een opdracht" (nr. 581)
11
- Mme Colette Burgeon au ministre de la Mobilité
et au vice-premier ministre et ministre de
l'Intérieur sur "la politique de constatation et de
poursuite des infractions routières commises par
des conducteurs à bord de véhicules prioritaires
et en mission" (n° 581)
10
- mevrouw Linda Vissers aan de minister van
Mobiliteit over "het gebruik van prioritaire
voertuigen bij de brandweer" (nr. 657)
11
- Mme Linda Vissers au ministre de la Mobilité sur
"l'utilisation de véhicules prioritaires par les
services d'incendie" (n° 657)
10
Sprekers: Corinne De Permentier, Linda
Vissers, Colette Burgeon, Renaat Landuyt,
minister van Mobiliteit
Orateurs: Corinne De Permentier, Linda
Vissers, Colette Burgeon, Renaat Landuyt,
ministre de la Mobilité
17/12/2007
CRIV 52
COM 050
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
ii
Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d'Oppuers
aan de minister van Mobiliteit over "de exploitatie
van Brussels Airport" (nr. 667)
16
Question de Mme Thérèse Snoy et d'Oppuers au
ministre de la Mobilité sur "l'exploitation de
Brussels Airport" (n° 667)
16
Sprekers: Thérèse Snoy et d'Oppuers,
Renaat Landuyt,
minister van Mobiliteit
Orateurs: Thérèse Snoy et d'Oppuers,
Renaat Landuyt,
ministre de la Mobilité
Vraag van de heer Jean-Luc Crucke aan de
minister van Werk en aan de staatssecretaris
voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de
minister van Begroting en Consumentenzaken
over "de gebrekkige mobiliteit tussen de regio's
Doornik en Kortrijk en de gevolgen voor de
tewerkstelling" (nr. 712)
18
Question de M. Jean-Luc Crucke au ministre de
l'Emploi et au secrétaire d'État aux Entreprises
publiques, adjoint à la ministre du Budget et de la
Protection de la consommation sur "le manque de
mobilité entre la région de Tournai et la région de
Courtrai et ses conséquences pour l'emploi"
(n° 712)
18
Sprekers:
Jean-Luc
Crucke,
Renaat
Landuyt, minister van Mobiliteit
Orateurs:
Jean-Luc
Crucke,
Renaat
Landuyt, ministre de la Mobilité
Vraag van de heer Guido De Padt aan de minister
van Mobiliteit over "de Hasseltse zebrapaden die
op kunstzinnige wijze zijn herschilderd" (nr. 719)
20
Question de M. Guido De Padt au ministre de la
Mobilité sur "les passages pour piétons à Hasselt
qui ont été repeints de manière artistique"
(n° 719)
20
Sprekers: Guido De Padt, Renaat Landuyt,
minister van Mobiliteit
Orateurs: Guido De Padt, Renaat Landuyt,
ministre de la Mobilité
Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de
minister van Mobiliteit over "de gevolgen van de
afschaffing van het federaal toezicht op de
aanvullende reglementen inzake de politie van het
wegverkeer en de contacten ter zake met de
Gewesten" (nr. 724)
24
Question de M. Georges Gilkinet au ministre de la
Mobilité sur "les conséquences de la suppression
de la tutelle fédérale sur les règlements
complémentaires de police de circulation routière
et le contact avec les Régions sur le sujet"
(n° 724)
24
Sprekers:
Georges
Gilkinet,
Renaat
Landuyt, minister van Mobiliteit
Orateurs: Georges Gilkinet, Renaat Landuyt,
ministre de la Mobilité
Vraag van de heer François Bellot aan de minister
van
Mobiliteit
over
"de
recentste
verkeersveiligheidsbarometer" (nr. 510)
26
Question de M. François Bellot au ministre de la
Mobilité sur "le dernier baromètre de la sécurité
routière" (n° 510)
26
Sprekers: François Bellot, Renaat Landuyt,
minister van Mobiliteit
Orateurs: François Bellot, Renaat Landuyt,
ministre de la Mobilité
Vraag van de heer François Bellot aan de minister
van Mobiliteit over "de vergoeding te betalen
wanneer vanuit een luchtballon foto's worden
genomen" (nr. 541)
27
Question de M. François Bellot au ministre de la
Mobilité sur "la redevance ballon aérien pour prise
de vue" (n° 541)
27
Sprekers: François Bellot, Renaat Landuyt,
minister van Mobiliteit
Orateurs: François Bellot, Renaat Landuyt,
ministre de la Mobilité
CRIV 52
COM 050
17/12/2007
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
1
COMMISSIE VOOR DE
INFRASTRUCTUUR, HET
VERKEER EN DE
OVERHEIDSBEDRIJVEN
COMMISSION DE
L'INFRASTRUCTURE, DES
COMMUNICATIONS ET DES
ENTREPRISES PUBLIQUES
van
MAANDAG
17
DECEMBER
2007
Namiddag
______
du
LUNDI
17
D
ÉCEMBRE
2007
Après-midi
______
La séance est ouverte à 14.23 heures et présidée par M. François Bellot.
De vergadering wordt geopend om 14.23 uur en voorgezeten door de heer François Bellot.
01 Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Mobiliteit over "de mogelijkheid om Turkse
rijbewijzen om te wisselen in Belgische exemplaren" (nr. 513)
01 Question de M. Bert Schoofs au ministre de la Mobilité sur "la possibilité d'échanger des permis de
conduire turcs contre des permis belges" (n° 513)b>
01.01 Bert Schoofs (Vlaams Belang): Mijnheer de minister, met mijn
vraag wil ik vernemen wat de achtergrond is van de mogelijkheid voor
Turkse inwijkelingen in België om een Turks rijbewijs in te wisselen
tegen een Belgisch rijbewijs in de gemeente waar zij zijn
ingeschreven. Ik zou graag weten waarom het precies voor Turkse
inwijkelingen mogelijk is om dat rijbewijs in te wisselen.
Welke wettelijke of verdragrechtelijke basis ligt hieraan ten
grondslag?
Gaat het om een verplichting tot inwisseling of is het hier slechts een
mogelijkheid?
Wanneer het gaat om een verplichting, welke personen van Turkse
origine moeten dan aan die verplichting voldoen? Zijn dat mensen die
de Belgische nationaliteit inmiddels hebben verworven of nog net niet,
dus mensen die hier gevestigd zijn op basis van een bepaalde
verblijfregeling?
Bestaan er gelijkaardige regelingen voor onderdanen van andere niet-
EU-lidstaten? Of is het een uitzonderingsgeval? Zo ja, welke
onderdanen van welke staten kunnen hun rijbewijs inwisselen volgens
een analoge regeling?
Stemmen de Turkse normen inzake rijvaardigheid en het behalen van
een rijbewijs, of de verplichtingen voor autovoerders om zich in het
verkeer te mogen begeven, overeen met onze regels, die wij hier
hebben goedgekeurd en die hier zijn opgelegd bij wet of koninklijk
besluit? Is er een afweging mogelijk tussen de draagkracht van het
rijbewijs en de rijvaardigheid die wordt geacht daaraan gekoppeld te
zijn?
Ten slotte, welke garanties bestaan er dat die mensen van Turkse
origine die hun rijbewijs hier omwisselen, aan dezelfde voorwaarden,
01.01 Bert Schoofs (Vlaams
Belang): Il me revient qu'un
permis de conduire turc peut être
échangé contre un permis belge
dans la commune où est inscrit le
titulaire du permis de conduire.
Pourquoi les Turcs précisément
peuvent-ils
recourir
à
cette
possibilité et sur quelle base
légale? S'agit-il peut-être même
d'une
obligation?
Dans
l'affirmative, à qui s'applique-t-
elle? Existe-t-il des régimes
similaires pour les résidents issus
d'autres États non-membres de
l'Union européenne?
Les normes de conduite turques
sont-elles
comparables
aux
normes
belges? De
quelles
garanties dispose-t-on en ce qui
concerne la capacité de conduite
des titulaires d'un permis de
conduire turc?
17/12/2007
CRIV 52
COM 050
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
2
criteria en modaliteiten voldoen om zich veilig in het verkeer te
begeven? Ik kan me voorstellen dat iemand die afkomstig is uit een
grootstad of een wereldstad als Istanbul, wellicht minder problemen
zal hebben om zich hier in het verkeer te begeven. Of dat ook zo is
voor iemand die van de stoffige wegen van het binnenland van Turkije
komt, daar heb ik toch vragen bij, want dat vergt soms een heel
andere rijstijl. Ik ben heel nieuwsgierig naar uw antwoord.
01.02 Minister Renaat Landuyt: Mijnheer de voorzitter, ik geef een
praktische opmerking vooraf. Ik heb het antwoord in verband met de
Turkse onderdanen. De heer Schoofs vraagt echter ook naar andere
landen.
Er
zijn
met
verschillende
landen
internationale
overeenkomsten, waarop een en ander gebaseerd is. De lijst daarvan
heb ik niet bij mij, maar ik kan hem dat altijd bezorgen.
Wat de Turkse rijbewijzen aangaat, dat is gebaseerd op een akkoord
van 1970 reeds. Zodra men voldoet aan de voorwaarden zoals
omschreven in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende
het rijbewijs, heeft men recht op het Belgisch rijbewijs in ruil voor het
Turks rijbewijs. Het is zo geregeld met verschillende landen.
Dergelijke regelingen zijn gebaseerd op een verdrag van land tot land,
dat dan in onze wetgeving is omgezet. Die wetgeving geeft de
mogelijkheid aan de buitenlander om hier zijn buitenlands rijbewijs in
te wisselen voor een Belgisch rijbewijs.
01.02 Renaat Landuyt, ministre:
Tout comme avec la Turquie, nous
avons également conclu un accord
international avec plusieurs autres
pays mais je n'ai pas apporté de
données en la matière aujourd'hui.
Je puis vous les transmettre
ultérieurement.
L'accord conclu avec la Turquie
date déjà de 1970. Aux termes de
l'arrêté royal du 23 mars 1998
relatif au permis de conduire, les
habitants de notre pays peuvent
obtenir un permis belge en
échange d'un permis turc. Il s'agit-
là de l'un des nombreux accords
conclus avec d'autres pays et
transposés ensuite dans notre
législation.
01.03 Bert Schoofs (Vlaams Belang): Mijnheer de minister, ik blijf
daarmee toch op mijn honger. Zoals ik daarnet al zei, als iemand zijn
rijbewijs haalt in een wereldstad zoals Istanbul, zal er wel geen
probleem zijn om dezelfde rijstijl te hanteren als hier. Wanneer men
echter ergens in het binnenland zijn rijbewijs heeft behaald, waar de
administratieve regels vaak ook niet al te streng zijn en niet even
streng als bij ons, dan heb ik daar toch bepaalde vragen bij. Veel
mensen uit Turkije halen bijvoorbeeld hun huwelijkspartner ginder.
Die mensen zijn totaal niet geïntegreerd. Wanneer zij naar hier komen
met een dergelijk rijbewijs, dan vraag ik mij toch af of er zich geen
probleem zou kunnen voordoen. Ik wil dat zeker niet veralgemenen,
maar in bepaalde individuele gevallen, zou het wel tot problemen
kunnen leiden, vrees ik.
01.03 Bert Schoofs (Vlaams
Belang): Je reste sur ma faim. On
peut supposer que les personnes
qui ont obtenu leur permis de
conduire dans une métropole
mondiale comme Istanbul sont
effectivement
capables
de
conduire une voiture mais cette
supposition vaut-elle également
pour celles qui ont obtenu leur
permis de conduire dans un village
de
Turquie?
Les
règles
administratives n'y sont peut-être
pas appliquées avec la même
rigueur. Cette opération d'échange
peut, à mon estime, poser des
problèmes.
01.04 Minister Renaat Landuyt: Mijnheer de voorzitter, waarde
collega's, ik ben zelf afkomstig van een dorp ver in de Westhoek. Ik
heb daar mijn rijbewijs behaald en de eerste keer dat ik in Brussel
moest rijden, was spannend.
Dat gezegd zijnde, er wordt inderdaad bij het sluiten van dergelijke
overeenkomsten, erover gewaakt dat de voorwaarden ongeveer
gelijklopend zijn.
01.04 Renaat Landuyt, ministre:
Je suis moi-même originaire d'un
village du lointain Westhoek et
lorsque j'ai conduit une voiture
pour la première fois à Bruxelles,
j'étais effectivement très nerveux.
Lorsqu'un tel accord est conclu
avec un autre pays, l'on veille à ce
que les circonstances soient
quasiment équivalentes dans les
deux pays.
CRIV 52
COM 050
17/12/2007
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
3
01.05 Bert Schoofs (Vlaams Belang): Persoonlijk heb ik mijn
rijbewijs in Limburg behaald, maar ik denk dat er tussen de kust en
Limburg niet zo veel problemen zijn, dat is maar zowat tweehonderd
kilometer. Voor grote landen echter met toch nog een zekere
ontwikkelingsachterstand ten opzichte van ons zou dat misschien wel
een andere zaak kunnen zijn.
Mijnheer de minister, volgens de inhoud van mijn vraag en de
toedracht inzake de legistiek die u hebt gegeven, schept het
inderdaad geen enkel probleem. We zullen nagaan hoe die regeling
op de weg zal worden toegepast.
01.05 Bert Schoofs (Vlaams
Belang): Il y a une différence entre
un village en Turquie et en
Belgique.
Il
ne
se
pose
effectivement aucun problème
légal mais nous verrons quelles
seront les conséquences sur nos
routes.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
02 Samengevoegde vragen van
- de heer Jef Van den Bergh aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de
minister van Begroting en Consumentenzaken over "het tekort aan treinbestuurders" (nr. 518)
- de heer Jan Mortelmans aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de
minister van Begroting en Consumentenzaken over "de rekrutering van nieuwe treinbestuurders"
(nr. 521)
- de heer Guido De Padt aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister
van Begroting en Consumentenzaken over "het verlenen van opleidingsdiensten aan treinbestuurders
en treinpersoneel" (nr. 522)
- de heer Jean-Luc Crucke aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de
minister van Begroting en Consumentenzaken over "het tekort aan treinbestuurders" (nr. 725)
02 Questions jointes de
- M. Jef Van den Bergh au secrétaire d'État aux Entreprises publiques, adjoint à la ministre du Budget
et de la Protection de la consommation sur "la pénurie de conducteurs de train" (n° 518)
- M. Jan Mortelmans au secrétaire d'État aux Entreprises publiques, adjoint à la ministre du Budget et
de la Protection de la consommation sur "le recrutement de nouveaux conducteurs de train" (n° 521)
- M. Guido De Padt au secrétaire d'État aux Entreprises publiques, adjoint à la ministre du Budget et
de la Protection de la consommation sur "les services de formation offerts aux conducteurs de train et
au personnel de bord" (n° 522)
- M. Jean-Luc Crucke au secrétaire d'État aux Entreprises publiques, adjoint à la ministre du Budget et
de la Protection de la consommation sur "le manque de conducteurs de train" (n° 725)b>
02.01 Jef Van den Bergh (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, ik heb deze vraag vorige week ook gesteld, aan
staatssecretaris Tuybens, maar hij was slechts gedeeltelijk bevoegd.
Voor de resterende vragen kom ik nu bij u terecht.
Mijn vraag betreft het tekort aan treinbestuurders en, daarmee
verweven, de uitspraak van de Raad van State die het KB over de
opleidingsinstelling voor treinbestuurders vernietigd heeft. Bovenop de
sociale onrust, die er sowieso al is, en bovenop de vaststelling dat de
geplande dienstregeling niet voor 100 procent kon worden ingevoerd
vorige week, op 9 december, omdat er een tekort is aan
treinbestuurders, leek het erop uit te draaien dat het aanwerven de
komende maanden nog moeilijker zou kunnen verlopen.
Ondertussen blijkt dat wij terugvallen op de regeling die bestond vóór
de invoering van het KB. Op die manier kunnen er dus toch nog
treinbestuurders opgeleid en in dienst genomen worden.
Ik heb een vraag over wat er dient te gebeuren, want de vernietiging
van dit KB schept een problematische toestand. Hoe denkt de
02.01 Jef Van den Bergh (CD&V
- N-VA): La semaine dernière déjà,
j'ai interrogé le secrétaire d'État,
M. Tuybens, sur la pénurie de
conducteurs de trains qui relève,
ainsi qu'il est apparu, d'une
compétence partagée.
Nous sommes donc confrontés à
une pénurie grave de conducteurs
de trains qui provoque des
désordres sociaux et empêche
même d'appliquer intégralement
les nouveaux horaires. Le Conseil
d'État ayant, en outre, annulé
l'arrêté royal relatif à l'organe de
formation, il est actuellement
impossible de former de nouveaux
conducteurs. En attendant, il
semble qu'un autre arrêté royal
17/12/2007
CRIV 52
COM 050
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
4
regering de huidige problemen met de opleidingsinstelling voor de
NMBS-treinbestuurders op te lossen?
permette de maintenir les anciens
horaires.
Comment tous ces problèmes
seront-ils résolus?
02.02 Guido De Padt (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer
de minister, de context werd al geschetst, ik meen dat ik die niet moet
herhalen. Ik heb wel een aantal vragen aan u.
Ten eerste, kunt u meedelen welke juridische gevolgen aan dit arrest
verbonden zijn? In welke mate is de rechtsgeldigheid van de reeds
gegeven opleidingen aangetast? Dat is toch wel belangrijk. Zijn er dit
jaar reeds examens afgelegd na het hebben doorlopen van
opleidingen bij toepassing van het KB van 21 januari 2007? Zo ja,
hoeveel?
Ten tweede, in welke mate doorkruist deze uitspraak de
perspectieven van de NMBS om tijdig voldoende treinbestuurders te
kunnen opleiden? Welke zijn de specifieke gevolgen daarvan op het
vlak van de exploitatie?
Ten derde, dit is een vraag die niet in mijn schriftelijke vragen vermeld
stond, maar ik neem aan dat u daarop toch zult kunnen antwoorden.
Het is een niet onbelangrijke vraag in deze context, omdat in het
derde spoorpakket staat dat er een Europees rijbewijs voor
treinbestuurders en een Europese certificering van personeel dat
veiligheidsfuncties vervult, moeten komen. Op die manier kunnen de
opleidingscertificaten namelijk wederzijds erkend worden binnen de
EU, zodat gemakkelijker treinpersoneel over de grenzen
aangeworven kan worden. Dat kan ook voor de NMBS interessant
zijn. In dat verband wou ik u vragen of er al voorbereidend werk is
gebeurd, zeker nu deze bepaling uitdrukkelijk in het belang is van
België.
02.02 Guido De Padt (Open Vld):
Le contexte a été correctement
esquissé. Quelles conséquences
juridiques entraînera cet arrêt? La
validité juridique des formations
déjà dispensées s'en trouvera-t-
elle
compromise?
Combien
d'examens ont déjà été organisés
cette
année à
l'issue des
formations, en application de
l'arrêté royal du 21 janvier 2007 ?
Cet arrêt contrecarre-t-il le projet
de la SNCB de former en temps
opportun un nombre suffisant de
conducteurs? Quelles en sont les
conséquences
sur
le
plan
spécifique de l'exploitation?
Le
troisième
ensemble
de
mesures relatives aux chemins de
fer prévoit l'instauration d'un
permis
européen
pour
les
conducteurs de trains et une
certification européenne pour le
personnel investi d'une mission de
sécurité. Dans l'intérêt de la
Belgique,
les
certificats
de
formation
doivent
être
mutuellement reconnus afin que
les
conducteurs
puissent
également travailler à l'étranger.
Des travaux préparatoires ont-ils
déjà été effectués en la matière?
02.03 Jan Mortelmans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, de
heer De Padt heeft mij in snelheid genomen, maar daar heb ik geen
problemen mee, want de problematiek werd correct geschetst.
Ik heb mijn vraag ingediend nadat in de pers een bericht verscheen
dat er een probleem was met de treinopleiding, in die zin dat deze niet
meer kon worden voortgezet. Dat bericht werd enkele uren later
rechtgezet. Treinbestuurders konden nog wel in dienst gaan omdat
men terugviel op een vroegere regeling. Dat probleem is dus al
opgelost.
Ik sluit mij wel aan bij de vragen van de collega's, wat de toekomst
betreft.
02.03 Jan Mortelmans (Vlaams
Belang): Ma question avait été
déposée à un moment où les
formations des conducteurs ne
pouvaient être poursuivies, à la
suite d'un arrêt du Conseil d'État.
L'information a été corrigée dans
l'intervalle. Je me joins dès lors
aux
questions
des
autres
intervenants.
02.04 Jean-Luc Crucke (MR): Monsieur le président, mon
intervention traitera plus ou moins des mêmes questions et quand on
est le quatrième, on n'a souvent pas grand-chose à ajouter.
CRIV 52
COM 050
17/12/2007
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
5
02.05 Renaat Landuyt, ministre: Pour les francophones: la même
chose.
02.06 Jean-Luc Crucke (MR): Je vous confirme que le problème se
pose en Wallonie comme en Flandre pour l'instant. Jusqu'à preuve du
contraire, les difficultés sur le rail ne s'arrêtent pas à la frontière
linguistique. Cependant, vous avez raison de le dire, il est vrai pour
une fois que le mouvement a été plus important en Flandre. Comme
nous sommes des gens prudents, on se dit que ce qui part de gauche
peut arriver à droite... Je parle de la frontière linguistique, pas
d'autres sujets dont on pourrait également parler aujourd'hui!
02.06 Jean-Luc Crucke (MR):
Wallonië en Vlaanderen zitten in
hetzelfde schuitje. Tot bewijs van
het
tegendeel
stoppen
de
problemen bij het spoor niet aan
de taalgrens!
02.07 Renaat Landuyt, ministre: Il y a des Crucke de gauche et des
Crucke de droite!
02.08 Jean-Luc Crucke (MR): Oui, il y a eu des Crucke de gauche
et maintenant, les Crucke sont de droite: nous nous sommes
améliorés avec le temps, et c'est tout ce que je vous souhaite. Mais
cela, c'est un autre débat.
Je voulais surtout vous parler de la mauvaise humeur des passagers.
Quand il y a un mouvement de grève, ce sont les derniers avertis.
Vous allez dire que, pour un libéral, j'en arrive à bien comprendre la
mauvaise humeur des conducteurs de train et du personnel de la
SNCB qui se demandent à quelle sauce ils vont être mangés à
l'approche de Noël. Parfois, ils ne peuvent même plus placer de jours
de congé!
Quelle est la perspective en termes d'engagement? On dit qu'il
manquerait 200 conducteurs. Ce chiffre est-il exact? Dans
l'affirmative, comment va-t-on remédier à ce problème? S'il n'est pas
exact, pouvez-vous nous indiquer l'état actuel du cadre?
Enfin, tout le monde sait qu'entre le moment où l'on prévoit des
examens pour remplir un cadre et le moment où les lauréats entrent
en fonction, il y a un délai. Selon vous, quel est le délai nécessaire
pour combler le déficit, pour autant qu'il existe?
Enfin, vous allez voir mon côté libéral revenir!
Peut-on considérer que la situation actuelle ne pose aucune difficulté
en termes de sécurité? Peut-on assurer que les trains sont toujours
conduits par des personnes totalement éveillées, qui ont toutes les
possibilités de l'être et que, nonobstant le déficit en personnel, il n'y a
pas de risques pour ceux qui font confiance au service public?
02.08 Jean-Luc Crucke (MR): Ik
wou het vooral hebben over het
ongenoegen bij de reizigers.
Zoals gewoonlijk vernemen de
reizigers als laatsten dat er
gestaakt wordt!
Ik begin nu ook te begrijpen
waarom de treinbestuurders en
het overige personeel van de
NMBS zo ontevreden zijn. Ze
vragen zich natuurlijk af wat hen
nu te wachten staat!
Wat zijn de vooruitzichten op het
stuk van de indienstneming van
personeel? Naar verluidt zijn er
ongeveer 200 treinbestuurders te
weinig. Klopt dit cijfer? Zo ja, hoe
zal men dat tekort wegwerken?
Bovendien verloopt er enige tijd
tussen de examens en de
indiensttreding van de geslaagde
kandidaten. Hoelang zal het duren
om de vacatures te vervullen?
Mag men ervan uitgaan dat er in
de huidige situatie geen gevaar is
voor de veiligheid? Kan men
garanderen
dat
de
treinen
bestuurd worden door uitgeslapen
personeel en dat er geen risico's
zijn?
02.09 Renaat Landuyt, ministre: Monsieur le président, je répondrai
tout d'abord en français aux questions spécifiques de M. Crucke,
mais je sais qu'en raison de ses antécédents familiaux, il comprend
très bien le néerlandais.
02.10 Jean-Luc Crucke (MR): Monsieur le ministre, si vous avez
l'impression qu'il y a des Crucke de gauche et des Crucke de droite,
je vous préciserai même qu'il y a une "Crucke" de Noël. Il s'agit d'une
17/12/2007
CRIV 52
COM 050
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
6
bière qu'on ne fabrique que pour la Noël. Je vous en apporterai un
spécimen.
02.11 Renaat Landuyt, ministre: Je reconnais bien là la famille
Crucke!
02.12 Jean-Luc Crucke (MR): Toujours le sens des affaires!
02.13 Renaat Landuyt, ministre: Venons-en à votre question. Un
premier élément concerne les chiffres: il existe une réponse de
M. Tuybens fournissant ces chiffres; je vous renvoie donc à sa
réponse.
En ce qui concerne la sécurité, je n'ai pas très bien compris. Ce qui
est essentiel, à mon avis, c'est que vous ayez dit qu'il y avait là votre
côté libéral, la sécurité. C'est vraiment là que se trouve la difficulté:
c'est sans doute à cause de la libéralisation européenne qu'on
rencontre ce problème d'insécurité, belge ou européen. Je m'explique
en néerlandais.
02.13 Minister Renaat Landuyt:
Wat de cijfers betreft, bestaat er
reeds een antwoord van de heer
Tuybens waarnaar ik verwijs.
Op het stuk van de veiligheid denk
ik dat de Europese liberalisering
de oorzaak is van die problemen.
Wij hebben er in het kader van de liberalisering van het spoorverkeer
voor gezorgd de essentiële veiligheidsvereisten te bewaren door voor
de opleidingscentra in dezelfde voorschriften te voorzien als deze die
reeds bestaan bij de NMBS. Het KB, dat niet de vereisten voor een
attest van treinbestuurder regelde, maar wel de opleidingsvereisten,
werd geschorst op vraag van een concurrerende opleidingsinstelling,
met het argument dat de markt niet voldoende vrij was door dit KB.
Dit KB is geschorst, wat betekent dat wij op dit moment terugvallen op
de normale opleidingssituatie van vroeger. Dat betekent een feitelijke
opleidingssituatie in iedere firma, waarbij buiten kijf staat dat de
selectie en het afleveren van het attest door Infrabel, onverkort blijft
gelden. Voor de aanwervingen is er dus geen specifiek probleem.
Men moet aan dezelfde vereisten voldoen via een attest dat men
moet bekomen bij Infrabel.
Wij moeten er wel voor zorgen dat niet enkel de NMBS een feitelijke
opleidingsinstantie kan zijn, maar dat ook andere spelers
opleidingsinstanties kunnen zijn. In die zin zullen wij het koninklijk
besluit aanpassen aan de essentiële voorwaarden, vooral inzake
veiligheid, maar met een mogelijkheid dat concurrerende
opleidingscentra ook kunnen erkend worden. Zij voelden zich in hun
rechten benadeeld.
Voor de aanwerving van personeel zal dit in essentie een neutrale
operatie zijn. Het is meer een discussie tussen marktspelers, zijnde
de opleidingscentra onder elkaar, om ervoor te zorgen ­ wellicht
terecht ­ dat er meer opleidingscentra kunnen zijn.
Dat wij mogelijk een tekort hebben aan treinbestuurders, heeft alles te
maken met een goed beleid inzake openbaar vervoer, maar dat is een
ander debat.
Dans le cadre de la libéralisation
du trafic ferroviaire, nous avons
maintenu
les
exigences
essentielles en matière de sécurité
en prévoyant pour les centres de
formation les mêmes règles que
pour la SNCB. L'arrêté royal qui a
défini les exigences en matière de
formation a été suspendu à la
demande
d'un
organisme
concurrent
parce
qu'il
ne
contribuait pas à créer une liberté
suffisante sur le marché. A la suite
de cette suspension, nous en
sommes revenus à la situation qui
était auparavant normale en
matière de formation, c'est-à-dire
une formation ad hoc dans chaque
entreprise.
La sélection et la délivrance de
l'attestation par Infrabel demeurent
valables sans aucune réserve.
Aucun problème spécifique ne se
pose donc pour les recrutements.
L'arrêté royal sera adapté aux
conditions essentielles de sécurité
et
des
centres
concurrents
devraient
ainsi
pouvoir
être
agréés.
En ce qui concerne le recrutement
de personnel, il s'agit d'une
opération dont l'incidence ne sera
ni positive ni négative. La pénurie
de conducteurs de train est un
autre débat qui porte sur la
CRIV 52
COM 050
17/12/2007
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
7
définition d'orientations politiques
appropriées dans le domaine des
transports en commun.
02.14 Jef Van den Bergh (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, een goed beleid vergt natuurlijk vooruitziendheid
en dus het tijdig aanwerven van nieuwe bestuurders. Dat hebben wij
de voorbije jaren hier herhaaldelijk aan bod gebracht, maar de
regering is daarbij achtergebleven. Gelukkig is er nu toch een
inhaaloperatie bezig en kan dat de komende jaren wat verbeteren.
02.14 Jef Van den Bergh (CD&V
- N-VA): Gouverner, c'est prévoir.
Et on a singulièrement manqué de
prévoyance ces derniers mois. Un
mouvement de rattrapage est
heureusement en cours.
02.15 Minister Renaat Landuyt: Ik sta vol bewondering voor het feit
dat de collega van CD&V de woorden "goed bestuur" nog in de mond
durft nemen. Voor de rest, geen probleem.
02.16 Guido De Padt (Open Vld): Mijnheer de minister, u hebt niet
geantwoord op mijn derde vraag die echter niet op schrift werd
gebracht en die u dus niet kon terugvinden. Ik heb vermeld dat er in
het derde spoorpakket ook sprake is van het Europees rijbewijs voor
treinbestuurders en van de Europese certificering voor personeel dat
veiligheidsfuncties vervult. Dat zou de wederzijdse erkenning van
opleidingscertificaten kunnen vergemakkelijken. De vraag is of
daaromtrent al voorbereidend werk is gebeurd.
02.16 Guido De Padt (Open Vld):
Des travaux préparatoires ont-ils
été menés en ce qui concerne le
permis
européen
pour
les
conducteurs de train?
02.17 Minister Renaat Landuyt: Meer dan voorbereidend werk. De
debatten voor het derde spoorwegpakket zijn volop aan de gang. Wat
wij nu aan reglementering voorzien, zal zo goed mogelijk passen in de
toekomstige Europese afspraken. U hebt gelijk, in die zin dat alles zal
afhangen van het eindresultaat van de laatste akkoorden inzake
spoorverkeer over het Europees grondgebied, zijnde een eenduidig
Europees rijbewijs en eenduidigheid inzake veiligheidsvereisten.
Wat nu in ons land volop bezig is, is dat minstens voor het
vrachtverkeer er reeds nieuwe spelers op de sporen zitten. Er
ontstaat nu een gezonde concurrentie inzake opleiding van
spoorpersoneel. Ik wil er toch op wijzen dat onze opleiding vooral is
gericht op veiligheid. De discussie gaat over een voldoende aantal
uren opleiding als treinbestuurder, want deze moet in staat zijn om
zoveel mogelijk lijnen in het land specifiek te kennen. Dat gaat echt
over veiligheid.
Er is hier enige spanning, zowel in eigen land als op Europees niveau,
tussen liberalisering en veiligheid. Daarom heb ik tegen collega
Crucke niet zomaar gezegd dat veiligheid niet direct liberaal is, want
de veiligheid staat hier enorm onder druk door de liberalisering van de
markt. Men wil veel te vlug mensen tot treinbestuurder opleiden.
02.17 Renaat Landuyt, ministre:
On a dépassé le stade des travaux
préparatoires : les débats battent
leur plein. Notre réglementation
s'inscrira autant que possible dans
les futurs accords européens. De
nouveaux acteurs sont apparus
dans notre pays, en tout cas dans
le domaine du transport de
marchandises.
Une
saine
concurrence
se
dessine
en
matière de formation du personnel
ferroviaire. Cette formation doit
avant tout être axée sur la
sécurité,
qui ne peut être
compromise par la libéralisation.
02.18 Guido De Padt (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik wil hier
geen ideologische discussie aangaan, maar ik betreur het ten zeerste,
mijnheer de minister, dat u veiligheid tegenover liberalisering stelt. Wij
hebben altijd aangedrongen om alles in de meest veilige
omstandigheden te laten gebeuren. Alsof de kerncentrales nu plots,
nu er liberalisering is, onveilig zouden zijn of onveiliger dan vroeger!
Dat is hoegenaamd niet waar; ook daarop hebben wij altijd
aangedrongen.
Reeds in 2006 hebben wij ervoor gewaarschuwd dat het voor
moeilijkheden zou zorgen op het vlak van de opleiding als men
02.18 Guido De Padt (Open Vld):
Je déplore que le ministre oppose
sécurité et libéralisation. Nous
avons toujours insisté sur la
nécessité de garantir la sécurité à
tous les niveaux. Mais un
monopole en matière de formation
est inadmissible et le Conseil
d'État nous donne raison à cet
égard.
17/12/2007
CRIV 52
COM 050
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
8
Electrabel een monopoliepositie zou toekennen. De Raad van State
heeft ons enigszins gelijk gegeven en heeft de waarschuwing die wij
destijds hebben geuit, bevestigd, namelijk dat het niet kon dat u
slechts een instelling als opleidingsinstelling zou weerhouden, terwijl
er nog andere spelers op de markt waren.
02.19 Minister Renaat Landuyt: Heb ik iets over kerncentrales
gezegd? Ik heb er nog nooit aan gedacht om liberalisme te vergelijken
met kernenergie, maar nu dat u dat zegt....
02.20 Guido De Padt (Open Vld): U geeft soms ook antwoorden op
vragen die wij niet hebben gesteld.
02.21 Jean-Luc Crucke (MR): Monsieur le président, je peux
comprendre que, suite à l'annonce par la presse que le 8 décembre,
c'est-à-dire deux jours après la Saint-Nicolas, seul un train sur deux
circulait en Flandre, le ministre veuille trouver un responsable. C'est
donc le libéralisme qui est considéré comme responsable de tous les
maux, ce qui est bien évidemment dommage!
02.21 Jean-Luc Crucke (MR): Ik
begrijp dat de minister, na de
aankondiging dat op 8 december
slechts één op de twee treinen in
Vlaanderen reed, een schuldige
wil aanwijzen. En volgens hem is
het liberalisme de bron van al het
kwaad!
02.22 Renaat Landuyt, ministre: Je n'ai pas dit cela!
02.23 Jean-Luc Crucke (MR): Je n'ai pas dit que vous l'aviez dit,
mais vous essayez de le penser, ce que je peux comprendre!
Malheureusement, le temps nous est compté, et nous ne pourrons
pas entamer une discussion de fond.
Pour ma part, j'ai toujours pensé que sécurité et libéralisme allaient
bien ensemble. Mais libéralisation et libéralisme sont deux concepts
différents.
Dans ce mouvement européen, le Parlement et même la
Commission, vous, monsieur le président, comme moi, faisons partie
d'une minorité. Nous ne décidons pas. Nous ne disposons pas de la
clef pour décider de tout. Il existe deux grands groupes: le groupe
social-chrétien et le groupe socialiste. Et il faut toujours trouver un
petit pour endosser les responsabilités.
02.23 Jean-Luc Crucke (MR):
Liberalisering staat echter niet
gelijk met liberalisme. In de
Europese beweging behoren we
tot een minderheid, naast de twee
grote
families:
de
sociaal-
democraten en de socialisten. En
men wil de verantwoordelijkheid
op een kleine politieke familie
afwentelen.
02.24 Renaat Landuyt, ministre: En Flandre, nous sommes pour les
petits!
02.24 Minister Renaat Landuyt:
Wij zijn klein in Vlaanderen.
02.25 Jean-Luc Crucke (MR): C'est la première fois que j'entends
dire cela! Je vais tenter de le retenir. Je pensais que dans ce pays, il
existait une autre différence.
Il peut effectivement arriver que l'on soit premier, puis deuxième, et
dernier. Il s'agit d'une règle humaine.
Toutefois ­ et j'en terminerai par là ­ j'ai parfois entendu des discours
et des réponses intéressants. Je n'ai pas la réponse du ministre sous
les yeux. Il est important de savoir combien de conducteurs
manquent. Mais outre cette question, des responsabilités doivent être
prises. Et si vous estimez que pour des raisons purement objectives
de sécurité ­ il n'est pas question de politique et de la manière dont
on peut voir les choses, c'est ce qui fait d'ailleurs la richesse d'une
02.25 Jean-Luc Crucke (MR):
Indien er volgens u een risico
bestaat, moet u ­ los van het
politieke gekrakeel ­l uw
verantwoordelijkheid opnemen om
de duurzame ontwikkeling niet in
het gedrang te brengen.
CRIV 52
COM 050
17/12/2007
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
9
démocratie ­ des mesures radicales doivent être prises, prenez-les!
Peu importe, qu'elles soient de gauche ou de droite! Il n'est pas
question de mettre en péril ce que l'on appelle le développement
durable. Autrement dit, il faut accroître la possibilité pour les gens de
prendre le train et les transports publics, ce qui entraînera la
diminution de l'utilisation de leur véhicule personnel. Mais pour ce
faire, il faudrait qu'une autre réponse que celle qui est donnée soit
apportée!
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
03 Vraag van de heer Guido De Padt aan de minister van Mobiliteit over "de Belgische
wegeninfrastructuur" (nr. 549)
03 Question de M. Guido De Padt au ministre de la Mobilité sur "l'infrastructure routière belge"
(n° 549)b>
03.01 Guido De Padt (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer
de minister, de resultaten van een recente grootschalige rondvraag
van de Europese Conferentie van Wegdirecteurs bij 3.900
weggebruikers in 12 Europese landen schetsen geen fraai beeld van
de Belgische wegeninfrastructuur. België wordt als slechtste land
beoordeeld op het vlak van zowel de kwaliteit en netheid van het
wegennet als van de signalisatie van wegenwerken. Amper beter is
de
beoordeling
van
de
wegmarkering,
richtingaanduiding,
bewegwijzering en beschikbaarheid van aanpasbare informatieborden
langs de autosnelwegen. Daar bekleedt België de voorlaatste plaats.
Ik heb een tijdje getwijfeld of ik deze vraag wel zou stellen want ik
besef dat de federale overheid in deze niet over maximale
bevoegdheden beschikt maar voormelde vaststelling moet ook de
bezorgdheid van de federale mobiliteitsminister wegdragen. Een
aantal aspecten zoals de signalisatie en de beoordeling van de
veiligheid zelf van het wegennet mag ook het mobiliteitsdepartement
of het BIVV niet onberoerd laten. Vandaar volgende vragen, mijnheer
de minister, voor zover ze u aanbelangen.
Ten eerste, bent u op de hoogte van deze bevindingen? Wat is uw
reactie?
Ten tweede, beschikt u via de FOD Mobiliteit over aanvullende of
andersluidende gegevens over onze wegeninfrastructuur? Zijn er
verschillen afhankelijk van de Gewesten? Hoe is het kunnen
gebeuren dat België deze achterstand ten opzichte van de rest van
Europa heeft opgelopen, zeker wanneer men weet dat de logistieke
sector een dergelijk belangrijke schakel in de Belgische economie is?
Ten derde, kan op basis van het huidige investeringsritme een
inhaalbeweging worden verwacht? Zo ja, uit welke geplande
maatregelen kan dat blijken?
Ten vierde, bestaat de intentie bij de respectievelijke wegbeheerders
om bijkomende middelen vrij te maken om een inhaalbeweging in te
zetten en te versnellen? Zo ja, in welke budgetten en projecten is
voorzien? Wat is de voorziene timing? Misschien kon u dat te weten
komen via het overleg met de gewestelijke ministers.
Ten vijfde, ziet u zich in de mogelijkheid om de verantwoordelijken op
03.01 Guido De Padt (Open Vld):
Une enquête menée récemment
par la Conférence Européenne
des Directeurs des Routes auprès
de 3.900 usagers de douze pays
européens a révélé que la
Belgique affichait les moins bons
scores en matière de qualité et de
propreté du réseau routier et de
signalisation des travaux routiers.
Notre classement est également
particulièrement médiocre en ce
qui concerne le marquage routier,
les panneaux directionnels et la
présence de panneaux à message
variable sur les autoroutes. Ce
constat doit tout de même
interpeller le ministre fédéral de la
Mobilité, même s'il ne dispose pas
de toutes les compétences en la
matière.
Le ministre a-t-il connaissance de
cette étude et qu'en pense-t-il?
Note-t-on des différences entre les
Régions? Comment expliquer le
retard accumulé par la Belgique?
Pourra-t-on le rattraper au rythme
actuel des investissements? Par
quelles mesures pourra-t-on y
parvenir?
Des
moyens
supplémentaires
sont-ils
nécessaires? Comment le ministre
peut-il
sensibiliser
les
responsables des autres niveaux
politiques à ce problème?
17/12/2007
CRIV 52
COM 050
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
10
andere beleidsniveaus die bij deze aangelegenheid betrokken zijn tot
bijkomende inspanningen aan te zetten? Zo ja, welke initiatieven zijn
genomen of voorzien?
03.02 Minister Renaat Landuyt: Mijnheer de voorzitter, mijnheer De
Padt, op uw eerste vraag kan ik u antwoorden dat ik net u zoals op de
hoogte ben van deze studies. Ik heb de commentaren daaromtrent
gelezen.
Ten tweede, u vraagt mij een beoordeling te maken van de
gewestregeringen die belangrijke bevoegdheden inzake infrastructuur
hebben. Ik denk dat het van mij deontologisch niet correct zou zijn om
van dit forum gebruik te maken om daarop commentaar te geven.
Uw vragen drie en vier brengen mij evenzeer in verlegenheid omdat
dit echt buiten mijn bevoegdheden ligt. Infrastructuur is een Vlaamse,
Waalse en Brusselse bevoegdheid. Op het federale niveau is er geen
enkele resterende bevoegdheid ter zake.
Enkel op vraag 5 kan ik antwoorden dat wij in de discussie met de
verschillende Europese collega's van Transport, waar ik hen niet echt
uitleg dat ik niet bevoegd ben maar waar ik woordvoerder ben van de
drie Gewestregeringen, zoeken naar eenduidige veiligheidsvereisten.
Er wordt met name gedacht en gewerkt aan een reglementering om
bij iedere realisatie van grote werken in een verkeersveiligheidsaudit
te voorzien. Het gaat hier over het transeuropees wegennet waarvan
ik meen dat het Belgische gedeelte, en in het bijzonder het Vlaamse
gedeelte, voldoet aan de hoogste veiligheidsvereisten. Op dat vlak,
wat het transnationale wegennetwerk betreft, meen ik dat wij de
vergelijking met andere Europese staten zeker kunnen doorstaan, zo
niet als voorbeeld kunnen dienen.
03.02 Renaat Landuyt, ministre:
J'ai pris connaissance de cette
étude ainsi que du commentaire
auquel elle a donné lieu. Sur le
plan déontologique, il me serait
particulièrement
difficile
de
répondre à des questions portant
sur le retard accumulé, la manière
de rattraper ce dernier et les
moyens supplémentaires à allouer
à ces politiques étant donné qu'il
s'agit de compétences régionales.
Avec mes collègues européens
des Transports, je m'efforce
toutefois de définir des règles de
sécurité
uniformes
pour
l'ensemble du réseau routier
européen, telles que la mise en
oeuvre systématique d'un audit de
sécurité routière lors d'importants
travaux de voirie. A cet égard, la
Belgique répond d'ailleurs déjà
actuellement aux exigences les
plus strictes en matière de
sécurité.
03.03 Guido De Padt (Open Vld): Mijnheer de minister, ik was mij er
natuurlijk van bewust dat ik hier op een slappe koord danste wat
evenwel niet wegneemt dat u als mobiliteitsminister toch ook, met
betrekking tot het mobiliteitsvraagstuk, een algemeen oordeel moet
kunnen hebben over de staat waarin de wegen zich bevinden om de
functionaliteit van die wegen te kunnen evalueren. Ik ben blij te
vernemen dat er ook op Europees niveau aan dat veiligheidsgegeven
wordt gewerkt.
03.03 Guido De Padt (Open Vld):
Même si cette matière ne relève
pas de ses compétences, j'estime
néanmoins qu'il est important que
le ministre fédéral de la Mobilité
puisse se forger une idée de l'état
du réseau routier. Je me félicite
d'apprendre que l'on s'y emploie
aussi au niveau européen.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
04 Questions jointes de
- Mme Corinne De Permentier au ministre de la Mobilité sur "les infractions commises par les services
de secours" (n° 577)
- Mme Linda Vissers au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur "l'utilisation de véhicules
prioritaires par les services d'incendie" (n° 534)
- Mme Colette Burgeon au ministre de la Mobilité et au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur
sur "la politique de constatation et de poursuite des infractions routières commises par des
conducteurs à bord de véhicules prioritaires et en mission" (n° 581)
- Mme Linda Vissers au ministre de la Mobilité sur "l'utilisation de véhicules prioritaires par les
services d'incendie" (n° 657)b>
04 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Corinne De Permentier aan de minister van Mobiliteit over "de overtredingen begaan door
de hulpdiensten" (nr. 577)
CRIV 52
COM 050
17/12/2007
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
11
- mevrouw Linda Vissers aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "het
gebruik van prioritaire voertuigen bij de brandweer" (nr. 534)
- mevrouw Colette Burgeon aan de minister van Mobiliteit en aan de vice-eerste minister en minister
van Binnenlandse Zaken over "het beleid inzake de vaststelling en de vervolging van
verkeersovertredingen begaan door chauffeurs van prioritaire voertuigen en voertuigen gebruikt in
het kader van een opdracht" (nr. 581)
- mevrouw Linda Vissers aan de minister van Mobiliteit over "het gebruik van prioritaire voertuigen bij
de brandweer" (nr. 657)
04.01 Corinne De Permentier (MR): Monsieur le président,
monsieur le ministre, les journaux "La Libre Belgique" et "Le Soir"
faisaient état dans leurs éditions du 27 et 28 novembre 2007 de la
condamnation d'un pompier du Samu à une amende de 275 euros
avec sursis ainsi que du retrait de son permis pour huit jours. Les faits
reprochés à ce pompier étaient d'avoir brûlé un feu rouge à la vitesse
de 38 km/h, alors qu'il emmenait une personne à l'hôpital.
Cette condamnation illustre un problème récurrent du personnel des
services de secours. Comment réaliser au mieux un travail dans
lequel "le temps, c'est la vie" tout en respectant les dispositions du
Code de la route? En effet, il ne peut évidemment pas être question
de leur donner un blanc seing quant au respect de la réglementation.
Néanmoins, le régime dérogatoire dont les véhicules prioritaires
bénéficient ne semble pas pouvoir couvrir l'exercice quotidien des
missions d'urgence.
La disposition contraignant les services de secours à marquer l'arrêt
lors du franchissement du feu rouge est la plus litigieuse (article 37.2,
alinéa 1
er
de l'arrêté royal du 1
er
décembre 1975). La relative tolérance
des parquets (30 km/h maximum 5 mètres après le feu) ne suffit pas
à permettre aux services de secours d'exercer leur mission dans de
très bonnes conditions. Par exemple, lorsqu'ils circulent en convoi, le
premier véhicule marque l'arrêt pour sécuriser le carrefour mais les
autres doivent suivre ensuite plus rapidement. Avec la multiplication
des radars, la crainte du PV ne fait que grandir. De plus, en vue
d'éviter les abus, le Collège des procureurs généraux des cours
d'appel a adopté une circulaire, la COL 16/2006, accentuant la
répression. Ainsi, alors que seuls 6 PV furent envoyés aux pompiers
en 2003, nous en sommes déjà à 410 pour 2007.
La situation risque aujourd'hui de dégénérer. Les pompiers bruxellois
menacent de respecter scrupuleusement le Code de la route, ce qui
pourrait parfois doubler le délai d'intervention. De plus, certains
membres du personnel des services d'urgence refusent déjà de
prendre le volant. Au final, c'est le citoyen qui sera lésé.
Monsieur le ministre, mes questions sont les suivantes. Que savez-
vous du nombre exact d'infractions commises par des véhicules
prioritaires ainsi que du nombre de classements sans suite des cinq
dernières années?
Aujourd'hui, le véhicule prioritaire peut franchir un feu s'il utilise son
avertisseur sonore, s'il a ses feux bleus clignotants, s'il n'en résulte
pas de danger pour les autres usagers et s'il marque l'arrêt. Estimez-
vous que, dans le contexte actuel, entre autres avec la multiplication
des radars, cette réglementation est toujours adéquate? Savez-vous
dans quelle mesure le principe de "l'urgence casse la loi" est appliqué
par les cours et tribunaux en la matière? Serait-il envisageable de
04.01 Corinne De Permentier
(MR): Een brandweerman van de
Dienst
voor
brandweer
en
dringende
medische
hulp
(DBDMH) werd veroordeeld omdat
hij met een snelheid van 38 km
per uur een rood licht negeerde
toen hij een patiënt naar het
ziekenhuis
bracht.
Die
veroordeling toont aan dat het voor
het personeel van de hulpdiensten
niet
eenvoudig
is
om
het
verkeersreglement na te leven. De
Brusselse brandweerlui dreigen
ermee het verkeersreglement naar
de letter te zullen naleven, wat de
aanrijtijd wel eens zou kunnen
verdubbelen.
Sommige
personeelsleden
van
de
hulpdiensten weigeren nu al om
achter het stuur plaats te nemen.
Uiteindelijk dreigt de burger de
dupe te worden.
Wat was het precieze aantal
overtredingen
met
prioritaire
voertuigen alsook het aantal
sepots gedurende de jongste vijf
jaar? Is de bestaande regelgeving
wel altijd toereikend? In welke
mate passen de hoven en
rechtbanken het beginsel "nood
breekt wet" toe? Is het mogelijk `na
te hebben gestopt' te vervangen
door `na sterk te hebben geremd'
in verband met het optreden van
prioritaire
voertuigen
bij
het
naderen van verkeerslichten? Zou
die versoepeling kunnen worden
beperkt tot de diensten 100 en
101? Zou u me meer gegevens
kunnen bezorgen in verband met
de becijferde evaluatie van de
misbruiken door de hulpdiensten?
Is een sensibilisatiebeleid in
verband met de inachtneming van
het verkeersreglement niet te
verkiezen
boven
het
huidig
repressief beleid?
17/12/2007
CRIV 52
COM 050
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
12
remplacer "marque l'arrêt" par "ralentit fortement"? De même, serait-il
praticable de limiter cet assouplissement au sein des véhicules
prioritaires, aux services de secours, par exemple le 100 et le 101?
Pourriez-vous me donner davantage d'informations quant à
l'évaluation chiffrée des abus commis par les services de secours?
Une politique de sensibilisation à l'importance du respect du Code de
la route ne serait-elle pas préférable à cette politique répressive des
parquets, handicapant bien sûr l'exercice des missions d'urgence?
Existe-t-il une politique de sensibilisation à l'importance du respect du
Code de la route au sein des services d'urgence?
04.02 Linda Vissers (Vlaams Belang): Mijnheer de minister, wij
vernamen dat een Brusselse ambulancier veroordeeld werd tot het
betalen van een boete van 275 euro en acht dagen rijverbod kreeg
opgelegd omdat hij tijdens een interventie een verkeersinbreuk zou
gepleegd hebben door een rood licht te negeren. De Brusselse
brandweer ontving de voorbije acht maanden, zoals de collega juist
gezegd heeft, ongeveer 400 pv's.
Brandweermannen dienen een opleiding hulpverlener-ambulancier te
volgen vooraleer zij met een ziekenwagen mogen rijden. De
voorschriften en verplichtingen vinden we terug in het Handboek
Hulpverlener-Ambulancier
dat
werd
uitgegeven
door
de
FOD Volksgezondheid. Tijdens de lessenreeks die de aspirant-
hulpverleners-ambulanciers moeten volgen komt ook de wetgeving
inzake verkeer aan bod. In deze cursus wordt duidelijk omschreven
zoals de wegcode voorschrijft in artikel 37, 4: "Wanneer het verkeer
door verkeerslichten wordt geregeld mag het prioritaire voertuig dat
het speciaal geluidstoestel gebruikt het rood licht voorbijrijden na te
hebben gestopt en op voorwaarde dat zulks geen gevaar voor de
andere weggebruikers oplevert".
Ik heb dan ook een aantal vragen aan de minister. Ten eerste,
hoeveel pv's werden er opgesteld tegen brandweermannen
hulpverleners-ambulanciers tijdens het jaar 2006 en tijdens het jaar
2007 tot heden, dit opgedeeld per provincie?
Ten tweede, het redden van een mensenleven is een van de
prioritaire doelstellingen van de interventies van de brandweermannen
hulpverleners-ambulanciers. Is het niet nodig de wetgeving aan te
passen omdat blijkbaar nu brandweermannen-ambulanciers tijdens
een dringende interventie, zoals in het bovenstaand voorbeeld,
geverbaliseerd worden?
Ten derde, welke interpretatie geeft de minister aan de ministeriële
omzendbrief van 16 juni 2004 van zijn collega, minister Dewael,
betreffende het gebruik van de blauwe lichten en/of het speciaal
geluidstoestel?
Ten vierde, is de minister van mening dat de wegcode dient
aangepast te worden? Indien niet, hoe denkt de minister een
oplossing te vinden voor de geverbaliseerde brandweermannen-
ambulanciers die een levensreddende opdracht uitvoeren?
04.02 Linda Vissers (Vlaams
Belang):
Un
ambulancier
bruxellois
a
été
condamné
récemment à une amende et à
une interdiction de conduire pour
avoir enfreint le code de la route
lors d'une intervention. Au cours
des huit derniers mois, le service
incendie de Bruxelles s'est vu
adresser pas moins de 400
procès-verbaux ! Les pompiers
suivant
une
formation
de
secouriste-ambulancier reçoivent,
dans
le
cadre
de
leur
apprentissage de la conduite d'une
ambulance, un cours concernant
les
règles
de
circulation
applicables
aux
véhicules
prioritaires.
La
verbalisation
d'infractions ne tient pas toujours
compte de l'importance de la
mission.
Combien de procès-verbaux ont-
ils été établis en 2006 et en 2007 à
l'encontre de conducteurs de
véhicules
prioritaires?
Ne
conviendrait-il pas d'adapter la
législation compte tenu du fait que
les missions de ces secouristes
ont pour vocation de sauver des
vies humaines? Comment le
ministre interprète-t-il la circulaire
du 16 juin 2006 du ministre
Dewael concernant l'utilisation du
gyrophare bleu et de la sirène? Le
ministre est-il d'avis que le code
de la route doit être adapté? Dans
la négative, comment entend-il
résoudre les problèmes liés à la
verbalisation?
Le président: On nous demande de ne pas aller trop vite pour la lecture des questions.
04.03 Colette Burgeon (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie
CRIV 52
COM 050
17/12/2007
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
13
d'avoir accepté de répondre à ma question car je l'ai posée à
plusieurs ministres et je suppose que vous avez décidé entre vous...
04.04 Renaat Landuyt, ministre: Suis-je le seul qui ait accepté de
répondre?
04.05 Colette Burgeon (PS): Je ne sais pas! Je suppose que vous
avez décidé entre vous de qui apporterait une réponse. En tout cas, je
vous remercie d'avoir accepté de répondre.
Dans le courant du mois de novembre, un pompier a été condamné
par le tribunal de Vilvorde à une amende de 275 euros, assortie d'une
suspension de permis de conduire de huit jours pour avoir franchi
irrégulièrement un feu rouge. Ce jugement étant frappé d'appel, je ne
vous interrogerai pas sur ce cas particulier. Toutefois, cette
mésaventure me permet de vous questionner sur la politique de
constatation et de poursuite des infractions routières commises par
les conducteurs de véhicules prioritaires.
Suite à la condamnation de leur confrère, les membres des trois
organisations syndicales représentatives ont rappelé que le
franchissement d'un feu rouge pouvait se faire sous les conditions
suivantes: être en mission d'urgence, faire fonctionner l'avertisseur
sonore spécial et les feux bleus mais aussi marquer l'arrêt et
s'assurer que le franchissement ne mette aucun usager en danger.
On a pu lire dans la presse que les pompiers de la capitale mais aussi
des provinces en ont assez de la prolifération des procès-verbaux qui
leur sont adressés pour franchissement de feu rouge sans avoir
marqué l'arrêt. L'augmentation du nombre de sanctions est liée à celle
du nombre de radars automatiques placés aux carrefours. J'ai
également eu des échos semblables venant d'autres services. Les
citoyens sont aussi inquiets quant à la portée réelle de la
réglementation et des dispenses dont bénéficient, à raison, les
véhicules prioritaires.
Monsieur le ministre, l'article 37.4 de l'arrêté royal du
1
er
décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière, plus communément appelé le Code de la route,
fixe les conditions dans lesquelles un véhicule prioritaire peut franchir
un feu rouge. D'autres dispositions du Code de la route, plus
particulièrement l'article 59.13, énoncent les règles dérogatoires pour
les véhicules prioritaires en intervention, notamment en ce qui
concerne les limitations de vitesse. Une circulaire des procureurs
généraux du 6 septembre 2006, appelée COL 16/2006, vise à clarifier
la politique de constatation et de poursuite pour les infractions
routières commises par les véhicules prioritaires.
Afin de lever les inquiétudes des citoyens et des fonctionnaires des
services de sécurité, pourriez-vous faire le point de la situation sur les
règles du Code de la route applicables aux véhicules prioritaires?
Une information officielle à destination des citoyens et des
fonctionnaires des services de sécurité concernés serait certainement
utile. Je vous rends attentif à l'arrêt de la Cour de cassation du
29 septembre 1998, qui précise que "si la priorité reconnue au
conducteur d'une ambulance est indépendante de la manière dont
elle circule, ce conducteur ne peut cependant déjouer les prévisions
raisonnables de l'usager débiteur de priorité ni provoquer une erreur
04.05 Colette Burgeon (PS): In
november
werd
een
brandweerman veroordeeld omdat
hij wederrechtelijk door het rode
licht
was
gereden.
De
verkeerswetgeving
bepaalt
in
welke
gevallen
een
rood
verkeerslicht
mag
genegeerd
worden.
Andere
bepalingen
uit
het
verkeersreglement,
in
het
bijzonder artikel 59.13, leggen de
afwijkingen vast voor prioritaire
voertuigen die een interventie
uitvoeren, met name wat de
snelheidsbeperkingen
en
de
verkeerslichten betreft.
In een omzendbrief van de
procureurs-generaal
van
6
september 2006 wordt getracht
klaarheid te scheppen omtrent het
vervolgingsbeleid
voor
verkeersovertredingen die door
prioritaire
voertuigen
worden
begaan.
Kan u een overzicht geven van de
regels die van toepassing zijn op
de prioritaire voertuigen?
Officiële informatie met betrekking
tot ieders verplichtingen, zowel ter
attentie van de burgers als van de
ambtenaren
van
de
veiligheidsdiensten, zou nuttig zijn.
Werd de omzendbrief opgesteld in
samenspraak
met
de
representatieve organisaties van
de brandweer en de politie, met de
federale politie en de FOD
Binnenlandse Zaken? Heeft men
deze regels al kunnen evalueren?
Zijn er bij uw weten andere
gevallen in de jurisprudentie?
17/12/2007
CRIV 52
COM 050
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
14
invincible".
Cette circulaire a-t-elle été rédigée après consultation des
organisations représentatives des pompiers et des policiers ainsi
qu'avec la police fédérale et le SPF Intérieur? Ces règles ont-elles
déjà pu être évaluées? Avez-vous connaissance d'autres cas de la
jurisprudence à cet égard?
04.06 Minister Renaat Landuyt: Mijnheer de voorzitter, waarde
collega's, de problematiek van de prioritaire voertuigen wordt
geregeld, zoals door de vraagstellers gesteld, in artikel 37 van het
koninklijk besluit over de wegcode.
Nu er op kruispunten meer en meer radars staan, valt het op dat dit
artikel erop gericht is rekening te houden met twee bestaande filters.
Enerzijds, is het in de praktijk de procureur des Konings die de
afweging maakt wel of niet te vervolgen bij gebreke aan de betaling
van een minnelijke schikking na een vaststelling. Meestal ­ eigenlijk
altijd ­ worden prioritaire voertuigen niet vervolgd. Meer zelfs,
politiemensen noteren het niet. Maar nogmaals, gezien in de praktijk
steeds meer radars gebruikt worden ­ wat een nieuw fenomeen is in
Brussel ­ zijn er, louter formeel, meer vaststellingen.
Normaal werkt die eerste filter, met name de procureur des Konings,
die vaststelt dat het om een prioritair voertuig gaat en die meestal
geen vervolging instelt.
Anderzijds, is er nog de tweede filter, de politierechter, die in de feiten
kan vaststellen dat een prioritair voertuig in volle opdracht het rode
licht aan het negeren was. Meestal rijst daar geen probleem, tenzij in
een situatie, zoals die welke aanleiding gaf tot de beroering in
Brussel, waar men zich niet verdedigt op dat punt.
Ik heb er alle vertrouwen in, al komt het mij niet toe ter zake een
oordeel te vellen, dat in hoger beroep die uitspraak niet zal worden
bevestigd.
Een gemakkelijk antwoord zou dus kunnen zijn dat artikel 37 van de
wegcode kan worden geherformuleerd. Een correcter antwoord is dat
er in de normale praktijk geen probleem rijst met dergelijke
vaststellingen omdat zeer vlug aanvaard wordt dat iemand zijn functie
aan het uitoefenen was en zeer vlug op een plaats moest zijn toen hij
een rood licht negeerde.
Cijfers over vaststellingen zijn ons niet bekend omdat op dat vlak
geen specifieke statistieken worden bijgehouden.
Nogmaals, het fenomeen is nieuw omdat het een gevolg is van het
radarsysteem. Een radar kan men namelijk niet vragen niet te flitsen
als hij een ambulance ziet passeren.
04.06 Renaat Landuyt, ministre:
L'application de l'article 37 du
code de la route n'a jamais posé
de problème jusqu'à ce qu'on
installe des radars aux carrefours.
Les deux filtres existants suffisent
normalement
pour
que
des
constatations relatives à des
véhicules prioritaires restent sans
conséquence. Le procureur du Roi
commence par procéder à une
pondération qui débouche presque
toujours sur un classement sans
suite de l'affaire. Sinon, il est prévu
un deuxième filtre sous la forme
d'un constat de facto par le juge
de police que le conducteur du
véhicule prioritaire a brûlé un feu
rouge dans l'accomplissement
d'une intervention urgente de sorte
qu'il n'y a pas lieu d'appliquer de
sanction. Le jugement auquel font
référence
les
auteurs
des
questions s'explique par le fait
que, dans cette affaire, toute
défense a fait défaut. Je pense
d'ailleurs que ce jugement ne sera
probablement pas confirmé en
appel.
Une modification de l'article 37 du
code de la route ne semble donc
pas nécessaire. Il n'existe pas de
données
chiffrées
disponibles
concernant
le
nombre
de
constatations parce qu'il n'y a pas
de statistiques distinctes à ce
sujet. Il s'agit d'un nouveau
phénomène
qui
résulte
de
l'installation d'un nombre croissant
de radars automatiques aux
carrefours.
04.07 Corinne De Permentier (MR): Monsieur le président,
monsieur le ministre, je pense comme vous qu'il est plus que temps
d'adapter l'article 37. Un jour, nous aurons un accident parce qu'on
aura voulu respecter à la lettre le code et qu'on arrivera trop tard.
Pour Bruxelles, il dépendra de l'endroit où sont casernés les pompiers
ou de l'endroit où se trouve le centre hospitalier le plus proche en
04.07 Corinne De Permentier
(MR): Ik denk net als u dat het de
hoogste tijd is om artikel 37 aan te
passen. Op een dag zullen er
ongelukken gebeuren omdat we
de wegcode naar de letter hebben
CRIV 52
COM 050
17/12/2007
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
15
relation avec le service 100 que l'intervention soit vraiment une
intervention d'urgence. Avec les embouteillages, pompiers et
ambulances sont parfois obligés d'emprunter des itinéraires bis plus
contraignants; mais il s'agit de sauver des vies.
Je ne voudrais pas qu'on en arrive à des dérives. Ces personnes
exercent un métier très ingrat, ils font l'un des plus beaux métiers du
monde, monsieur le ministre. Je ne sais pas ce qu'en pense votre
collaboratrice mais pour moi, il s'agit d'un des plus beaux métiers du
monde. Et quand on pense qu'ils sacrifient une partie de leur...
willen toepassen en we te laat
zullen aankomen.
Brandweerlieden hebben een van
de mooiste beroepen ter wereld:
levens redden. Gezien de magere
lonen
die
aan
deze
overheidswerknemers
worden
uitgekeerd, zou het niet mogen dat
zij opdraaien voor de financiële
gevolgen van een eventueel
ongeval.
04.08 Renaat Landuyt, ministre: Il ne faut pas se laisser séduire par
la beauté!
04.09 Corinne De Permentier (MR): Je vous parle du problème des
pompiers. La beauté, c'est autre chose: c'est l'intérieur qui compte,
voyez-vous.
04.10 Renaat Landuyt, ministre: Vous êtes bien placée pour en
parler.
04.11 Corinne De Permentier (MR): Chacun ses goûts, monsieur le
ministre. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas.
J'en reviens aux pompiers, qui exercent l'un des plus beaux métiers
du monde: ils sauvent des vies. Il ne faudrait pas, vu les maigres
salaires octroyés à ces travailleurs du service public, qu'ils en
viennent à devoir payer de leurs deniers...
Vous êtes un mauvais élève, monsieur le ministre. J'en ai déjà vu
beaucoup mais si je devais décerner la palme à l'un d'entre eux, je
crois que ce serait à vous. Vous n'écoutez jamais ce qu'on dit. J'en
terminerai là puisque cela ne vous intéresse pas mais ce sera au
moins acté dans le compte rendu.
04.12 Linda Vissers (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, ik beloof de vertalers dat ik in het vervolg iets
trager zal praten.
Mijnheer de minister, ik dank u voor het antwoord. De
brandweermannen moeten inderdaad een heel moeilijke taak
vervullen. Elke minuut telt immers bij een dringende interventie.
Ik heb dezelfde vraag gesteld aan minister Onkelinx en heb van haar
een geruststellend antwoord gekregen.
Het zou misschien toch goed zijn om het artikel een beetje aan te
passen. U begrijpt ook dat wanneer er niet te veel verkeer is, zij niet
stoppen aan een rood licht, maar vertragen. We zouden bijvoorbeeld
"stoppen aan een rood licht" kunnen vervangen door "op een veilige
manier en met een snelheid die hen in staat stelt om te stoppen",
zodat er in de toekomst minder processen-verbaal worden opgesteld.
Ik dank u nogmaals voor uw antwoord.
04.12 Linda Vissers (Vlaams
Belang): J'ai aussi interrogé la
ministre de la Justice à ce sujet et
j'ai obtenu une réponse qui se
voulait également rassurante. Je
pense
néanmoins
qu'il
s'indiquerait d'aménager le texte
de l'article 37 en remplaçant la
notion d'arrêt par une référence à
des conditions de sécurité et de
vitesse permettant au conducteur
de s'arrêter.
04.13 Colette Burgeon (PS): Monsieur le président, monsieur le 04.13 Colette Burgeon (PS): U
17/12/2007
CRIV 52
COM 050
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
16
ministre, merci pour vos réponses. Néanmoins, à ma question au
sujet de la circulaire des procureurs généraux du 6 septembre 2006,
vous ne m'avez pas dit si elle avait été rédigée après consultation ou
sur simple décision des procureurs sans consultation. Premier
élément.
Deuxième élément: vous parlez des filtres. Très bien, mais dans ce
cas, ils n'ont pas fonctionné. Pourquoi faut-il réellement aller en
appel? À la réception d'un ordre de payer, en attendant la modification
de cet article 37.4, ne serait-il pas plus simple pour vous ­ si vous
pouvez agir en tant que ministre d'un gouvernement en affaires
courantes ­ ou pour votre successeur éventuel, de permettre d'y
répondre: "j'appartiens à la police ou au service d'incendie et j'allais
chercher quelqu'un, je conduisais quelqu'un"? Voilà qui éviterait pas
mal de perte de temps et d'énergie.
Je suis parfaitement disposée à une modification de cet article 37.4,
mais pouvez-vous agir dans le cadre des affaires courantes?
heeft me niet gezegd of de
omzendbrief van de procureurs-
generaal van 6 september 2006
na overleg tot stand is gekomen.
In dit geval hebben de filters niet
gewerkt. Waarom moet men in
hoger beroep gaan? Zou de
minister, in afwachting van de
aanpassing van dit artikel 37.4,
niet simpelweg kunnen toestaan
dat men zich bij de ontvangst van
een betalingsbevel kan beroepen
op het feit dat het om een
dringende interventie ging? Kan u
in het kader van de lopende zaken
iets ondernemen?
04.14 Renaat Landuyt, ministre: Monsieur le président, la circulaire
de 2006, comme plusieurs de ces circulaires provenant des
procureurs généraux, a le défaut d'être trop légaliste. C'est donc
presque à cause de cette circulaire que nous nous voyons dans
l'obligation de changer certains termes de l'article 37, comme cette
indication que "stopper" n'est pas vraiment "s'arrêter", ainsi que
suggéré par certains.
Pour moi, une vraie solution serait un bon accord dans le cadre de ce
qu'on appelle en néerlandais le "vijfhoeksoverleg": la concertation
entre le bourgmestre, le procureur et les chefs de police de chaque
commune ou chaque groupe de communes pour parvenir à un bon
accord. Par cet accord, il serait admis que chaque PV afférent à une
constatation par un radar soit mis à l'écart, partant de la supposition
évidente que les conducteurs d'un véhicule prioritaire ne s'amusent
pas, mais sont forcés de rouler vite pour arriver à destination dans les
meilleurs délais. Mieux que modifier la loi, il s'agirait donc plutôt de
conclure un véritable accord entre ces personnes responsables, soit
les bourgmestres, les chefs de police et les procureurs.
04.14 Minister Renaat Landuyt:
Veel omzendbrieven van de
procureurs-generaal hebben het
nadeel al te legalistisch te zijn.
Ook die van 2006 ontsnapt daar
niet aan. Die omzendbrief dwingt
ons er haast toe de tekst van
artikel 37 aan te passen, onder
meer om te preciseren dat
"stoppen" niet hetzelfde is als
"blijven staan".
Voor mij bestaat de beste
oplossing erin om via overleg
tussen de burgemeesters, de
procureurs en de politiechefs van
elke gemeente tot een goed
akkoord te komen, waarbij elk
proces-verbaal met betrekking tot
een overtreding die met een
verkeerscamera werd vastgesteld,
geseponeerd zou kunnen worden,
omdat men ervan mag uitgaan dat
bestuurders van een prioritair
voertuig een gewettigde reden
hebben
om
een
snelheidsovertreding te begaan.
L'incident est clos.
Het incident is gesloten.
05 Question de Mme Thérèse Snoy et d'Oppuers au ministre de la Mobilité sur "l'exploitation de
Brussels Airport" (n° 667)b>
05 Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d'Oppuers aan de minister van Mobiliteit over "de exploitatie
van Brussels Airport" (nr. 667)
05.01 Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen!): Monsieur le
président, monsieur le ministre, lors de la cession de la majeure partie
des actions de l'État dans la BIAC à la société Macquarie, beaucoup
05.01
Thérèse
Snoy
et
d'Oppuers (Ecolo-Groen!) : Bij de
overdracht van de meerderheid
CRIV 52
COM 050
17/12/2007
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
17
de demandes d'information ont été formulées pour savoir ce que
contenait l'accord entre l'État belge et Macquarie.
Nous imaginons qu'une licence permettant l'exploitation de l'aéroport
a été délivrée ou renouvelée. Pourriez-vous nous préciser pour quelle
durée cette licence d'exploitation a été délivrée?
De plus, Belgocontrol, l'entreprise publique en charge de la sécurité
de la navigation aérienne, a enregistré 23.649 mouvements d'avions à
Brussels Airport en juillet 2007, soit une augmentation de 3,6% par
rapport à l'an dernier. Le nombre de vols annuel tourne aujourd'hui
aux alentours de 335.000, selon mes sources.
Je voudrais dès lors savoir si la licence d'exploitation ou le contrat de
la cession des parts de l'État à Macquarie a prévu cette augmentation
du nombre de vols, si un maximum a été fixé ou si une progression
dans le temps a été déterminée et, dans un tel cas, jusqu'à quel
terme?
van de overheidsaandelen in BIAC
aan de maatschappij Macquarie
zijn er heel wat vragen gerezen.
Wij
veronderstellen dat een
exploitatievergunning
van
de
luchthaven geleverd of verlengd
werd. Voor hoelang?
Bovendien heeft Belgocontrol het
aantal vliegtuigbewegingen op
Brussels Airport met 3,6 procent
tegenover vorig jaar zien stijgen.
Werd
er
in
de
exploitatievergunning
of
de
overdrachtsovereenkomst
met
deze
verhoging
rekening
gehouden?
Werd
er
een
maximum of een geleidelijke
verhoging over een bepaalde
periode vastgelegd en zo ja, tot
wanneer?
05.02 Renaat Landuyt, ministre: Monsieur le président, chère
collègue, en réponse au premier volet de votre question portant sur la
licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, je vous
informe que la licence d'exploitation fait l'objet de deux arrêtés royaux,
dont le premier est relatif à la transformation de BIAC en société
anonyme de droit privé, alors que le second porte sur l'octroi de la
licence d'exploitation.
L'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de
"Brussels International Airport Company" en société anonyme de droit
privé et aux installations aéroportuaires stipule en son article 26 que
l'exploitation de toute installation aéroportuaire est soumise à l'octroi
préalable par arrêté royal d'une licence d'exploitation individuelle à
durée indéterminée.
Aussi, l'article 3 de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence
d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National à la SA BIAC se
limite-t-il à stipuler que la licence d'exploitation de l'aéroport de
Bruxelles-National est octroyée à BIAC, sans plus.
En ce qui concerne le second volet de votre question concernant
l'augmentation du nombre de vols, les obligations du titulaire ne sont
pas exprimées en termes de nombre de vols et ce, dans le cadre de
la réglementation flamande et non dans le cadre fédéral du droit
d'exploitation.
05.02 Minister Renaat Landuyt:
De
exploitatielicentie
wordt
geregeld bij een koninklijk besluit
van 27 mei 2004 betreffende de
omzetting van BIAC in een
naamloze
vennootschap
van
privaatrecht en een koninklijk
besluit
van
21
juni
2004
betreffende de toekenning van de
exploitatielicentie.
Het koninklijk besluit van 27 mei
2004 bepaalt dat de exploitatie van
elke
luchtvaartinstallatie
onderworpen
is
aan
de
voorafgaande toekenning van een
individuele exploitatielicentie van
onbepaalde duur.
Het koninklijk besluit van 21 juni
2004 bepaalt dan ook enkel dat de
licentie voor de uitbating van de
luchthaven Brussel-Nationaal aan
BIAC wordt verleend.
Wat het optrekken van het aantal
vluchten
betreft,
is
in
de
verplichtingen
van
de
licentiehouder geen sprake van
het aantal vluchten. Dat is wel het
geval in de Vlaamse regelgeving,
maar niet in het federale kader.
05.03 Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen!): Monsieur le 05.03
Thérèse
Snoy
et
17/12/2007
CRIV 52
COM 050
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
18
ministre, si j'ai bien compris, ce serait dans le permis d'environnement
délivré par la Région flamande que l'on pourrait trouver des limites au
nombre de vols? Le deuxième arrêté royal que vous avez cité date-t-il
bien du 21 juillet 2004? Je veux parler de celui qui octroie une licence.
Définit-il également d'autres modalités d'exploitation?
d'Oppuers
(Ecolo-Groen!):
Voorziet de door het Vlaams
Gewest
uitgereikte
milieuvergunning in een beperking
van het aantal vluchten ? Is het het
koninklijk besluit van 21 juli 2004
dat de exploitatielicentie regelt?
Stelt dat besluit nog andere
exploitatievoorwaarden vast?
05.04 Renaat Landuyt, ministre: Au niveau fédéral, deux arrêtés
royaux sont à prendre en compte: celui du 27 mai 2004 et celui du
21 juin 2004.
Pour le reste, il y a les règles flamandes relatives à l'octroi du permis
d'environnement.
05.04 Minister Renaat Landuyt:
Op federaal niveau wordt deze
materie geregeld bij de koninklijke
besluiten van 27 mei 2004 en 21
juni 2004. Daarenboven gelden er
Vlaamse
regels
voor
de
toekenning
van
een
milieuvergunning.
05.05 Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen!): Je vais tenter de
me les procurer pour en prendre connaissance.
Je vous remercie.
05.05
Thérèse
Snoy
et
d'Oppuers (Ecolo-Groen!): Ik zal
die teksten doornemen.
L'incident est clos.
Het incident is gesloten.
06 Question de M. Jean-Luc Crucke au ministre de l'Emploi et au secrétaire d'État aux Entreprises
publiques, adjoint à la ministre du Budget et de la Protection de la consommation sur "le manque de
mobilité entre la région de Tournai et la région de Courtrai et ses conséquences pour l'emploi" (n° 712)b>
06 Vraag van de heer Jean-Luc Crucke aan de minister van Werk en aan de staatssecretaris voor
Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken over "de
gebrekkige mobiliteit tussen de regio's Doornik en Kortrijk en de gevolgen voor de tewerkstelling"
(nr. 712)
06.01 Jean-Luc Crucke (MR): Monsieur le président, monsieur le
ministre, cette question est quasiment une question d'actualité car elle
arrive après un événement assez récent qui s'est passé à Kortrijk
Expo. Le ministre-président de la Région wallonne, M. Demotte, a pris
la parole lors d'un colloque fort intéressant qui réunissait des
entreprises du Nord-Pas-de-Calais, du Hainaut occidental, de Flandre
orientale et des demandeurs d'emploi. Il y avait quasiment 1.000
postes disponibles!
Dans son message, le ministre-président de la Région wallonne a
évoqué son grand-père, Achille, qui habitait Brakel. Il disait qu'Achille
partait en train de Brakel pour aller travailler dans le Borinage. Suite à
cela, je me suis dit qu'il y avait une grande différence entre ce qui se
passait du temps d'Achille et ce qui se passe maintenant. À l'époque,
Achille pouvait partir de Brakel pour aller dans le Borinage.
Tournai est le bassin visé par rapport à Courtrai car le taux de
chômage à Courtrai n'atteint que 4 ou 5% alors que celui de Tournai
est de 15%. Il y a donc là une réserve d'emplois. On sait aussi, et
nous serons d'accord sur ce fait, que ceux qui ont le plus de difficultés
sont ceux qui sont non qualifiés et qui aimeraient disposer d'un
contrat à durée indéterminée. Il y a donc une "réserve" sur Tournai qui
pourrait très bien convenir à Courtrai. Il ne manque qu'une seule
06.01 Jean-Luc Crucke (MR): In
Kortrijk zijn er nauwelijks 5%
werklozen,
terwijl
het
werkloosheidscijfer
in Doornik
oploopt
tot
15%.
Doornikse
werkzoekenden zouden dus best
werk kunnen vinden in Kortrijk, als
er goede verbindingen met Kortrijk
zouden bestaan met het openbaar
vervoer. Nu duurt de treinrit tussen
beide steden veertig minuten.
Dit is niet enkel een federaal
probleem. Zou het niet mogelijk
zijn het openbaar vervoersaanbod
nieuw leven in te blazen wanneer
zo'n schril contrast op het gebied
van
werkgelegenheid
wordt
waargenomen tussen zeer dicht bij
elkaar gelegen regio's? Kan er
overleg gepleegd worden met het
Waals Gewest teneinde redelijke
oplossingen te vinden?
CRIV 52
COM 050
17/12/2007
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
19
chose, c'est ce qu'on appelle les moyens de communication. Pour
avoir fait le test, si vous partez de Tournai pour arriver à Courtrai,
quarante minutes sont nécessaires! Et on n'arrive qu'à la gare, pas
encore dans le zoning.
Ce trajet est faisable, même pour quelqu'un qui se dit que ce n'est
pas facile. Avec un peu de volonté, on peut y arriver. Mais après un
certain temps, on est bloqué et il reste deux possibilités pour le
demandeur d'emploi: soit il attend la réforme fiscale des libéraux, qui
permettra aux petits salaires d'avoir un plus, soit il déménage à
Courtrai. Mais la proportion du prix des logements entre Tournai et
Courtrai va du simple au double ou au triple, ce n'est donc pas une
bonne solution.
Autre solution, ceux qui créent l'emploi pourraient venir s'installer à
Tournai. Vous imaginez, par les temps qui courent, ce que cela
pourrait donner: l'emploi se délocalise et les patrons prospectent en
Wallonie alors qu'ils sont installés à Courtrai.
Il faut donc adopter un sens pratique: il faut promouvoir les moyens
de communication publics comme le train ou le bus. On sait qu'à ce
niveau, le problème n'est pas que fédéral.
Monsieur le ministre, dans des bassins très proches ­ oublions pour
un instant la frontière linguistique ­, peut-on imaginer une relance des
moyens publics de transport pour faciliter les choses?
Toujours en termes de collaboration publique, et le but est
d'optimaliser le service public, peut-il y avoir une concertation avec la
Région wallonne afin d'aboutir à des solutions raisonnables et pas à
ce qu'on peut voir pour l'instant sur le terrain?
Je reste encore sur notre débat de tout à l'heure mais un jour ou
l'autre, on le terminera...
Zijn er concrete verbeteringen
mogelijk om de rentabiliteit van de
openbare diensten te verzekeren
en tegelijkertijd aan de noden van
de burgers, de ondernemingen en
het land te beantwoorden?
06.02 Renaat Landuyt, ministre: Je sens qu'il y a un côté socialiste
dans votre raisonnement.
06.03 Jean-Luc Crucke (MR): J'ai été d'extrême gauche mais je n'ai
jamais été socialiste!
Je suis passé directement de l'extrême gauche au libéralisme quand
j'ai compris que je devais opérer un changement fondamental. Vous
semble-t-il possible d'avoir une analyse sérieuse...
06.04 Renaat Landuyt, ministre: (...) socialiste quand il fallait être
libéral.
06.05 Jean-Luc Crucke (MR): Décidément, il vous a marqué. Y a-t-il
à votre avis une possibilité sérieuse de travail en la matière qui
combine la rentabilité des services publics avec les besoins des
citoyens et des entreprises? Là, nous avons un exemple concret mais
je suis certain qu'à d'autres endroits de ce pays, de part et d'autre de
la frontière linguistique, on peut trouver d'autres exemples. À cette
question, vous pourriez répondre que vous êtes en affaires courantes
et que par conséquent, vous ne pouvez rien me dire et que le
prochain ministre y répondra. Je suis certain que le sérieux qui est le
vôtre vous permettra de dire ce qu'il y a moyen de faire. Vous pouvez
17/12/2007
CRIV 52
COM 050
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
20
expliquer en termes concrets quelles sont les améliorations que vous
estimez possibles en la matière. Je le demande uniquement pour
ceux qui veulent travailler, pour ceux qui font cet effort, qui ont une
entreprise et pour un pays qui a également besoin de ce qu'on
appelle le travail.
06.06 Renaat Landuyt, ministre: Monsieur le président, cher
collègue, l'optimisation de l'offre de transport et l'amélioration des
connections multimodales dans les zones périurbaines les plus
importantes, dont la zone Lille-Courtrai-Tournai, sont des priorités de
l'État qui feront l'objet d'un examen spécifique dans le cadre de la
préparation des prochains contrats de gestion avec le groupe SNCB.
Il est en particulier tenu compte de l'évolution actuelle du marché du
travail qui modifie la demande transfrontalière et transrégionale.
L'adaptation de l'offre actuelle nécessite un examen approfondi
intégrant le maintien des liaisons directes Tournai-Lille et Courtrai-
Lille, le coût d'une desserte supplémentaire et les disponibilités de la
SNCB en matériel et personnel, l'intégration dans l'offre globale, etc.
Je demanderai à la SNCB de réaliser cet examen.
Une amélioration pourrait aussi être apportée par une meilleure
coordination avec l'offre de bus. La concertation permanente avec les
sociétés de transport régionales est aussi bien présente dans les
objectifs visés dans le cadre de la préparation des prochains contrats
de gestion avec le groupe SNCB, mais il est encore trop tôt pour
préjuger des résultats.
06.06 Minister Renaat Landuyt:
De
optimalisering
van
het
vervoersaanbod en de verbetering
van de multimodale aansluitingen
in de stadsrand zullen een prioriteit
vormen
in
de
volgende
beheerscontracten van de NMBS.
Er zal rekening gehouden worden
met de wijzigingen van de
grensoverschrijdende
en
transregionale vraag als gevolg
van
de
evolutie
op
de
arbeidsmarkt.
Wat de verbindingen Doornik-
Rijsel en Kortrijk-Rijsel betreft, zal
ik de NMBS vragen na te gaan
hoe het aanbod kan worden
bijgestuurd, met behoud van de
rechtstreekse verbindingen en
rekening houdend met de kosten
van een bijkomende stopplaats, de
middelen
en
het
personeel
waarover de NMBS beschikt, het
totale aanbod, enz. We moeten
ook bekijken of we de treinen en
bussen niet beter op elkaar
kunnen laten aansluiten. In de
toekomstige
beheerscontracten
van de NMBS zal overleg met de
gewestelijke
vervoermaatschappijen een van
de doelstellingen zijn.
06.07 Jean-Luc Crucke (MR): Monsieur le président, je souhaite
remercier sincèrement M. le ministre pour sa réponse. Elle est non
seulement conforme à l'attente du parlementaire que je suis mais
aussi de l'homme de terrain qui s'évertue à trouver des solutions.
"Priorité" et "concertation" sont des mots que je retiens. Je suivrai en
tout cas ce dossier dans le cadre du contrat de gestion.
06.07 Jean-Luc Crucke (MR): Dit
antwoord komt tegemoet aan mijn
verwachtingen en die van de
werkzoekenden. Ik zal dit dossier
in
het
kader
van
het
beheerscontract van nabij volgen.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
07 Vraag van de heer Guido De Padt aan de minister van Mobiliteit over "de Hasseltse zebrapaden die
op kunstzinnige wijze zijn herschilderd" (nr. 719)
07 Question de M. Guido De Padt au ministre de la Mobilité sur "les passages pour piétons à Hasselt
qui ont été repeints de manière artistique" (n° 719)b>
07.01 Guido De Padt (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer
de minister, het Hasseltse stadsbestuur wil de zebrapaden extra
onder de aandacht brengen door er een kunstproject rond te
07.01 Guido De Padt (Open Vld):
Dans le centre-ville de Hasselt, 19
passages pour piétons ont été
CRIV 52
COM 050
17/12/2007
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
21
organiseren en in de Hasseltse binnenstad en op de groene
boulevard zijn 19 zebrapaden op kunstzinnige wijze her- of
beschilderd.
De meningen over dit project zijn verdeeld. Naast de appreciatie voor
deze ludieke actie zijn er burgers die zich de vraag stellen in hoeverre
deze zebrapaden nog wel conform de voorschriften zijn en bijgevolg
in de huidige vorm als zebrapad kunnen of moeten worden
beschouwd.
Een Hasseltse kortgedingrechter heeft momenteel zelfs een zaak in
beraad van een Hasselaar die eist dat deze 19 zebrapaden in hun
oorspronkelijke staat worden hersteld. Los van de vraag of de rechter
in kortgeding in deze bevoegd is, moet worden vastgesteld dat de
verkeersveiligheid hier mogelijk bedreigd is.
Mijnheer de minister, daarom heb ik een aantal vragen.
Wat vindt u van dit initiatief?
Welke voorschriften zijn van toepassing op de wijze waarop een
zebrapad moet worden gemarkeerd op de weg?
In welke mate kan van deze voorschriften worden afgeweken? Het is
toch wel belangrijk om dat te weten. Is een doelbewuste afwijking
zoals in Hasselt mogelijk?
Zijn er initiatieven gekend die gelijkaardig zijn aan het kunstproject in
Hasselt met betrekking tot verkeersignalisatie? Zo ja, kan u toelichting
geven over de aard?
Kunnen projecten waarbij een creatieve invulling wordt gegeven aan
wegmarkeringen
of
verkeersborden
aanleiding
geven
tot
onduidelijkheden of dubbelzinnigheden op het vlak van interpretatie
en aansprakelijkheid? Zo ja, wat kunnen de gevolgen hiervan zijn?
repeints
avec
une
touche
artistique,
l'administration
communale étant désireuse de les
mettre davantage en évidence. Ce
projet suscite cependant des
réactions en sens divers. Ainsi,
certains se demandent si ces
passages pour piétons sont
encore
conformes
aux
prescriptions
réglementaires.
Cette
initiative
pourrait
compromettre la sécurité routière.
Un Hasseltois a exigé du juge des
référés que les passages pour
piétons soient remis dans leur état
initial.
Que pense le ministre de cette
initiative?
Quels
marquages
réglementaires doit comporter un
passage pour piétons et dans
quelle mesure peut-on s'écarter
des dispositions en la matière? A-
t-on
déjà
observé
d'autres
initiatives similaires? Ces projets
artistiques sont-ils susceptibles de
créer des zones d'ombre sur le
plan des responsabilités?
07.02 Minister Renaat Landuyt: Mijnheer de voorzitter, wat de eerste
vraag betreft, kom ik helaas te weinig in Hasselt om effectief een
vaststelling ter plaatse te kunnen doen.
Wat de tweede vraag betreft, is het goed te wijzen op artikel 18, ten
derde van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976. Daarin staat
letterlijk vermeld waaraan markeringen van een oversteekplaats
moeten voldoen. Daarin staan de breedte en lengte beschreven. Ik ga
dit niet citeren. Ik wil ook wijzen op artikel 1 van hetzelfde ministerieel
besluit van 11 oktober 1976. Dat stelt duidelijk dat alleen
verkeerstekens die aan die voorwaarde voldoen als verkeerstekens
kunnen worden aangehaald.
U vroeg of deze zebrapaden nog voldoen aan het voorschrift van een
zebrapad. Men mag niet uit het oog verliezen dat de bevoegde
wegbeheerder, zijnde de Vlaamse overheid, hieromtrent geen
bezwaar heeft gemaakt en dat wij in het licht van de nieuwe verdeling
van bevoegdheden, met name dat er geen voogdij uitgeoefend wordt
door de federale overheid op de Vlaamse overheid hieromtrent, ervan
moeten uitgaan dat de Vlaamse overheid ervan uitgaat dat er zich hier
geen probleem stelt.
07.02 Renaat Landuyt, ministre:
Je me rends trop peu souvent à
Hasselt pour pouvoir vous livrer
mon
appréciation
personnelle
quant à ce projet. L'article 18, 3°
de l'arrêté ministériel du 11
octobre
1976
énonce
les
conditions
auxquelles
doivent
satisfaire
les
marques
des
passages pour piétons. En vertu
de l'article premier de cet arrêté,
seule la signalisation qui satisfait à
ces
conditions
peut
être
considérée
comme
une
signalisation réglementaire.
L'administration
flamande,
gestionnaire compétent en charge
de ces voiries, n'a pas émis
d'objections à ce projet. Selon la
nouvelle
répartition
des
compétences, le fédéral ne peut
17/12/2007
CRIV 52
COM 050
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
22
Wat de vierde vraag betreft, is het in elk geval de verantwoordelijkheid
van de Vlaamse wegbeheerder, als ik mij niet vergis is het een
gewestweg en is dus Vlaanderen en de Vlaamse regering de
eindverantwoordelijke, mocht hieromtrent ooit een probleem ontstaan.
Wat uw vijfde vraag betreft, lijkt mij daaromtrent een dubbele
appreciatie te zijn. De ene vindt dit een schending van een klassiek
zebrapad, de andere vindt dat die zebrapaden nu meer opvallen en
dat iedereen automatisch trager en met meer respect - minstens voor
de kunst - over het zebrapad zal rijden. Dit is een discussie over
smaak waarbij ik mij zeker niet geroepen voel om tussenbeide te
komen.
Strikt juridisch gesproken, heeft de Vlaamse wegbeheerder
geoordeeld dat die zebrapaden nog altijd voldoen aan de vereisten
van een geldig zebrapad.
plus exercer de tutelle en la
matière. En outre, étant donné
qu'il s'agit d'une voirie régionale, le
responsable
final
est
l'administration flamande.
D'aucuns estiment que ce projet
enfreint la réglementation routière.
Pour d'autres, les passages pour
piétons sont désormais plus
visibles et les véhicules réduiront
dès lors leur vitesse. Je ne veux
pas
intervenir
dans
cette
discussion. D'un point de vue
strictement
juridique,
le
gestionnaire flamand de la voirie a
estimé que ces passages pour
piétons satisfont toujours aux
exigences de validité.
07.03 Guido De Padt (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer
de minister, ik dank u voor uw antwoord.
Ik kan me evenwel niet direct vinden in uw opstelling dat de Vlaamse
overheid een federaal aangestuurde regelgeving zou kunnen
derogeren.
07.03 Guido De Padt (Open Vld):
Le ministre rejette la responsabilité
sur les autorités flamandes. Je ne
partage pas son avis : il s'agit
d'une réglementation relevant du
pouvoir fédéral.
07.04 Minister Renaat Landuyt: Als ik goed werd geïnformeerd,
hebben de initiatiefnemers van het kunstgebeuren toelating gevraagd
aan de wegbeheerder om de zebrapaden te mogen bewerken. Die
wegbeheerder moet waken over de toepassing van de correcte
verkeersregels en over het correct zijn van het zebrapad conform de
federale reglementering. Die wegbeheerder is als enige geplaatst om
te zeggen of de zebrapaden geldig zijn. Hij heeft geoordeeld dat
daartegen geen bezwaar is. Die zebrapaden zijn met andere woorden
geldige zebrapaden.
07.04 Renaat Landuyt, ministre:
Je ne rejette pas la responsabilité.
Les auteurs de ce projet ont
demandé
l'autorisation
au
gestionnaire de voirie de décorer
les passages pour piétons. Le
gestionnaire de voirie doit veiller à
l'application
des
règles
de
circulation
fédérales.
Il
lui
appartient seul de juger de la
validité des passages pour piétons
et en l'espèce, les autorités
flamandes n'ont donc formulé
aucune objection.
07.05 Guido De Padt (Open Vld): Op zich heb ik daartegen ook
geen bezwaar.
De vraag is hoe men met de wetgeving en met de toepassing ervan
omgaat. Wanneer een federale overheid heeft vastgesteld dat een
bepaalde wegsignalisatie op een bepaalde manier moet gebeuren,
moet dat worden nageleefd. Als men uw redenering volgt zou de
wegbeheerder - de Vlaamse overheid - bijvoorbeeld de stand van de
verkeerslichten kunnen omwisselen.
07.05 Guido De Padt (Open Vld):
Si on suit le raisonnement du
ministre, les autorités flamandes
pourraient tout aussi bien modifier
l'ordre des couleurs des feux de
signalisation.
07.06 Minister Renaat Landuyt: Dat is een mooi voorbeeld. Bepaalde
rode lichten worden soms bewerkt met een hartje. Er heeft zich nog
niemand afgevraagd of het rode licht ongeldig was geworden omdat
men een deel van het licht bedekt.
Ik geef toe dat wat men hier doet, een stap verder is. Die zebrapaden
07.06 Renaat Landuyt, ministre :
Certains
feux
rouges
ont
effectivement été revêtus d'un
coeur et personne n'en conteste la
validité. Le projet de Hasselt
franchit évidemment un pas
CRIV 52
COM 050
17/12/2007
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
23
worden bewerkt en beschilderd, maar op zich blijven ze bestaan.
U mag niet vergeten dat sinds 1 juli 2007 de federale overheid niet
meer de toeziende bevoegdheid heeft ten opzichte van de
wegbeheerder.
Ik kan alleen maar formeel antwoorden dat de wegbeheerder - de
enige verantwoordelijke - heeft gezegd dat wat is gebeurd met de
zebrapaden, kan.
De vergelijking met de verkeerslichten is interessant omdat deze
soms ook al dan niet kunstzinnig worden bewerkt maar daarom nog
niet in twijfel worden getrokken.
supplémentaire mais en soi, les
passages pour piétons ­ même
décorés ­ demeurent bel et bien
réels.
Je le répète : depuis le 1er juillet
2007, les autorités fédérales ne
sont plus habilitées à contrôler le
gestionnaire de voirie.
07.07 Guido De Padt (Open Vld): Met dien verstande dat men de
lichten zelf niet verandert, mijnheer de minister. In mijn voorbeeld had
ik het over rood boven, oranje in het midden en groen onderaan. Als
de wegbeheerder er vrij over kan beschikken, kan hij die volgorde
veranderen. Volgens mij is dit echter totaal contradictoir met wat wij
vooropstellen. Afhankelijk van de wegbeheerder zou men bijvoorbeeld
in Wallonië de lichten anders kunnen organiseren dan in Vlaanderen.
Dit lijkt mij niet goed.
07.07 Guido De Padt (Open Vld):
Dans l'exemple cité par le
ministre, les feux de signalisation
eux-mêmes ne sont pas modifiés
alors que dans le mien, il s'agit
d'une modification de l'ordre des
couleurs. Si le gestionnaire de
voirie avait le loisir de modifier cet
ordre, les feux de circulation
pourraient différer en Flandre et en
Wallonie, ce que nul ne souhaite,
j'imagine.
07.08 Minister Renaat Landuyt: Neen, maar wat hier is gebeurd, is
het volgende. Men heeft die zebrapaden bewerkt. Men kan hiertegen
op twee manieren reageren. Men kan in het Vlaams Parlement even
uitdrukkelijk de vraag stellen aan de minister van Openbare Werken
of dit nog wel doenbaar is. Een tweede punt van discussie zal ­
hopelijk is dit nooit het geval - ontstaan op het ogenblik dat een
ongeval gebeurt op dat zebrapad. Een goede verdediging zal wellicht
ook wijzen op het feit dat die zebrapaden bewerkt zijn. Dan nog zal
het tegenargument zijn dat de wegbeheerder, die daarvoor
verantwoordelijk is en moet waken over de wetgeving ter zake, vond
dat het kon.
07.08 Renaat Landuyt, ministre:
De deux choses l'une: on interroge
à ce sujet la ministre flamande des
Travaux publics ou on attend
qu'un accident survienne sur l'un
de ces passages pour piétons. Au
tribunal, on fera sans doute valoir
que ces passages pour piétons
ont été décorés mais on y
rétorquera que le gestionnaire de
voirie, responsable en la matière,
a estimé que l'intervention ne
posait pas problème.
07.09 Guido De Padt (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, wij hebben
gesproken over liberalen en veiligheid. Waar het mij om te doen is, is
natuurlijk dat men niet te veel mag spelen met...
07.09 Guido De Padt (Open Vld):
J'estime tout de même qu'on ne
joue pas avec la sécurité routière.
07.10 Minister Renaat Landuyt: Liever reglementaire dan liberale
kunstenaars, dat geef ik toe.
Le président: Je vais mettre un terme à la discussion en rappelant,
monsieur le ministre, qu'en ce qui concerne les signalisations
tricolores, on définit le diamètre exact des lampes dans la directive
européenne. Si l'on rétrécit par un petit coeur, cela peut être
sympathique mais cela peut être dangereux. C'est la même chose
pour les passages pour piétons: on définit des normes bien strictes.
De voorzitter: De diameter van de
verkeerslichten is een Europese
richtlijn vastgelegd. De afmetingen
van
de
zebrapaden
voor
voetgangers moeten op dezelfde
wijze worden vastgelegd. Het gaat
om strikte normen.
L'incident est clos.
Het incident is gesloten.
17/12/2007
CRIV 52
COM 050
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
24
08 Question de M. Georges Gilkinet au ministre de la Mobilité sur "les conséquences de la
suppression de la tutelle fédérale sur les règlements complémentaires de police de circulation routière
et le contact avec les Régions sur le sujet" (n° 724)b>
08 Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Mobiliteit over "de gevolgen van de
afschaffing van het federaal toezicht op de aanvullende reglementen inzake de politie van het
wegverkeer en de contacten ter zake met de Gewesten" (nr. 724)
08.01 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président,
monsieur le ministre, à la suite des modifications apportées par la loi
du 20 juillet 2005 aux lois relatives à la circulation routière, les
règlements complémentaires de police de circulation routière ne
devront plus être soumis à la tutelle fédérale à partir du
1
er
janvier 2008.
Ce service était pourtant grandement apprécié des communes qui
souhaitent prendre des mesures complémentaires en faveur des
usagers faibles, notamment par l'installation de zones 30 ou d'autres
mesures spécifiques. Son expertise était utile à la prise de la décision
communale et au respect d'une certaine cohérence des initiatives
prises, commune par commune, Région par Région.
Il serait dommageable qu'elle soit ainsi perdue du jour au lendemain
dans le cadre du transfert de ces compétences vers les Régions.
Par ailleurs, diverses questions se posent quant aux mesures qui ont
été prises pour faciliter ce transfert.
Monsieur le ministre, pouvez-vous me dire quelles conséquences
aura, à vos yeux, la suppression de ce service du SPF Mobilité sur les
communes, notamment en termes de responsabilités? Les
communes étaient en effet particulièrement rassurées par les
conseils que le SPF Mobilité pouvait leur donner.
Quelle garantie pouvez-vous apporter quant à la continuité du service
de conseil aux communes en matière de sécurité routière? Je suis
conscient que cela dépendra dorénavant des Régions mais quels
contacts avez-vous pris, vous ou le SPF Mobilité, afin d'assurer la
continuité et l'efficacité future de ces conseils? Existe-t-il des
garanties que les Régions reprennent intégralement les missions
précédemment assurées par le SPF Mobilité? Êtes-vous informé des
initiatives qui ont été prises par chaque Région? Pouvez-vous nous
en dire deux mots?
Qu'adviendra-t-il du personnel du SPF Mobilité attaché jusqu'ici à ces
tâches? Il a développé une certaine expertise en la matière. Il serait
malheureux de la perdre. Un transfert vers les Régions ou une
affectation à d'autres missions sont-ils envisagés ou décidés et dans
quelles conditions?
08.01 Georges Gilkinet (Ecolo-
Groen!): Het federaal toezicht met
betrekking tot de aanvullende
reglementen over de politie van
het wegverkeer, dat nochtans
gewaardeerd wordt door de
gemeenten, zal vanaf 1 januari
2008 niet meer uitgeoefend
worden. Het zou jammer zijn als
de expertise die de federale
overheid verworven heeft, verloren
zou gaan in het kader van de
overdracht van bevoegdheden aan
de Gewesten.
Wat zullen de gevolgen zijn voor
de verantwoordelijkheid van de
gemeenten?
Hoe verzekert men de continuïteit
van de adviesverlening aan de
gemeenten? Werd er contact
opgenomen met de Gewesten?
Zullen de Gewesten alle taken
uitvoeren die voordien vervuld
werden door de FOD Mobiliteit?
Welke initiatieven hebben de
Gewesten genomen?
Zal er personeel van de FOD
Mobiliteit naar de Gewesten
worden overgeheveld?
08.02 Renaat Landuyt, ministre: Monsieur le président, cher
collègue, en fonction de ce qui sera mis en place par les Régions,
l'abrogation de la tutelle fédérale peut représenter une simplification
administrative au bénéfice des communes. La responsabilité de
celles-ci est pour le reste inchangée: elles doivent placer une
signalisation routière conforme aux prescriptions de la réglementation.
En ce qui concerne votre deuxième question, en tant que service
public responsable de la réglementation relative à la police de la
08.02 Minister Renaat Landuyt:
In functie van wat door de
Gewesten zal worden uitgewerkt,
kan de afschaffing van het
federale
toezicht
een
administratieve
vereenvoudiging
betekenen voor de gemeenten,
waarvan de verantwoordelijkheid
CRIV 52
COM 050
17/12/2007
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
25
circulation routière, le SPF Mobilité et Transports conserve son rôle
d'information au sujet des conditions de placement de la signalisation
routière.
Pour répondre à vos deux questions suivantes, une réunion a été
organisée et plusieurs contacts ont eu lieu avec les trois Régions.
C'est aux Régions qu'il revient de juger du système à mettre en place
dans le cadre de leurs compétences en matière de tutelle sur les
pouvoirs locaux. D'après mes informations, la Région de Bruxelles-
Capitale va mettre sur pied un système d'approbation des règlements
complémentaires identique à celui qui existe aujourd'hui au niveau
fédéral. Un projet de décret est en discussion au Parlement wallon et
je ne crois pas qu'il différera énormément du système actuel. Un
décret est également en préparation à la Région flamande.
Pour votre cinquième question, les inspecteurs du SPF Mobilité et
Transports se concentreront en priorité sur l'évaluation des plans
d'action des zones de police en matière de circulation routière,
mission qu'ils exercent également depuis 2005.
onveranderd blijft.
De FOD Mobiliteit behoudt zijn
informerende
rol
inzake
de
voorwaarden voor het plaatsen
van de verkeerssignalisatie.
Er zijn verscheidene contacten
geweest met de drie Gewesten. Zij
dienen te oordelen over het
systeem dat moet worden opgezet
inzake het toezicht op de lokale
overheden.
Het
Brussels
Hoofdstedelijk Gewest gaat een
systeem ontwerpen voor de
goedkeuring van de aanvullende
reglementen dat identiek is aan
het huidige federale systeem. In
het Waals Parlement wordt er
gediscussieerd over een ontwerp
van decreet en ik denk niet dat het
erg zal verschillen van het huidige
systeem.
In het Vlaams Gewest wordt er
ook een decreet voorbereid.
De inspecteurs van de FOD
Mobiliteit zullen zich in de eerste
plaats toeleggen op de evaluatie
van de actieplannen van de
politiezones inzake wegverkeer,
een taak waarvan zij zich sinds
2005 kwijten.
08.03 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Monsieur le ministre, vous
parlez de simplification administrative mais, en l'occurrence, voilà qui
ne me paraît pas vraiment simple puisque dorénavant trois
administrations devront s'en charger. Je constate qu'à partir du
1
er
janvier 2008, dès lors qu'il s'agit toujours de projets de décret tant
à la Région wallonne qu'à la Région flamande ou à la Région de
Bruxelles-Capitale, il restera un vide juridique en la matière.
Je me réjouis néanmoins que le service fédéral conserve son rôle
d'information. À la lecture de la circulaire qu'il a envoyée aux
bourgmestres, voilà qui ne me paraissait pas aussi clair. J'en
informerai les personnes qui m'alertaient à ce sujet. Je me réjouis
donc que des membres de ce service conserveront une utilité dans
l'accompagnement des plans d'action des zones de police en matière
de sécurité routière dès lors que j'ai entendu une évaluation très
positive du travail réalisé au sein de ce service.
08.03 Georges Gilkinet (Ecolo-
Groen!): Ik durf in dit geval de
administratieve vereenvoudiging in
twijfel trekken, want voortaan
zullen er drie administraties bij de
procedure betrokken zijn. Er zal
bovendien
enige
tijd
een
rechtsvacuüm zijn, want het gaat
slechts om ontwerpdecreten.
Ik ben blij dat de FOD zijn
voorlichtingsrol behoudt, wat niet
duidelijk was in de omzendbrief die
aan de burgemeesters gestuurd
werd, en dat de administratie een
rol blijft spelen bij de begeleiding
van de gemeenten.
08.04 Renaat Landuyt, ministre: Il ne faut pas qu'il y ait un
malentendu. Il est question d'une simplification dans le sens où l'on
rapproche ceux qui effectuent le contrôle, qui ont la tutelle et les
autres. Les Régions, qui sont responsables de l'infrastructure, vont
également être responsables du respect des règles en élaborant
08.04 Minister Renaat Landuyt:
Er komt een vereenvoudiging in
die zin dat de Gewesten die
verantwoordelijk zijn voor de
infrastructuur,
ook
17/12/2007
CRIV 52
COM 050
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
26
l'infrastructure. Tout cela est très logique!
Ainsi, l'administration fédérale pourra consacrer du temps à d'autres
choses. Elle a de plus en plus de travail sur d'autres terrains.
verantwoordelijk zullen zijn voor
het naleven van de regels bij het
uitwerken van de infrastructuur.
Dat is allemaal zeer logisch !
08.05 Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Monsieur le ministre, il me
semble que cela créera une difficulté pour les Régions qui devront
dorénavant développer une expertise qu'elles n'ont pas. Ce service
donnait des conseils particulièrement utiles. Il y a aussi une logique à
ce que ceux qui définissent les règles en contrôlent la bonne
application.
08.05 Georges Gilkinet (Ecolo-
Groen!): De Gewesten zullen een
expertise
moeten
opbouwen
waarover zij niet beschikken. Het
is ook logisch dat degenen die de
regels
vaststellen
ook
de
toepassing ervan controleren.
L'incident est clos.
Het incident is gesloten.
09 Question de M. François Bellot au ministre de la Mobilité sur "le dernier baromètre de la sécurité
routière" (n° 510)b>
09 Vraag van de heer François Bellot aan de minister van Mobiliteit over "de recentste
verkeersveiligheidsbarometer" (nr. 510)
09.01 François Bellot (MR): Monsieur le ministre, ma première
question est relative au dernier baromètre de la sécurité routière.
L'IBSR a publié tout récemment le dernier baromètre de la sécurité
routière montrant une augmentation du nombre de victimes mortelles
sur les routes. Il s'agit là d'une tendance inverse à celle observée au
cours des trois dernières années, car s'écartant des objectifs
intermédiaires qui étaient assignés et d'ailleurs atteints.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous faire connaître les éléments
suivants.
- Quelles sont les évolutions en Régions flamande, bruxelloise et
wallonne?
- Quelles sont les évolutions par catégorie d'usagers: piétons,
cyclistes, motos, voitures, petits utilitaires, camions et cars?
- Quelles sont les causes de cette évolution défavorable enregistrée
selon les analyses de l'IBSR?
- Quelles sont les évolutions par catégorie d'âge?
09.01 François Bellot (MR): Uit
de
laatste
verkeersveiligheidsbarometer blijkt
dat
het
aantal
dodelijke
verkeersslachtoffers stijgt. Dat
staat haaks op de tendens van de
voorbije drie jaar.
Kan u de gegevens met betrekking
tot die evolutie opsplitsen per
categorie van weggebruikers, per
Gewest en per leeftijdscategorie?
Wat zijn de oorzaken van die
ongunstige evolutie?
09.02 Renaat Landuyt, ministre: Monsieur le président, en ce qui
concerne le baromètre, on peut toujours le retrouver intégralement
sur le site www.jesuispour.be; il y est mis à jour chaque mois et en
détail.
Je vous donne les grandes lignes de l'évolution concernant les
accidents avec tués sur place.
En Région flamande, les totaux mobiles annuels des tués sur place
enregistrés ont connu une diminution assez importante entre
septembre 2005 et août 2006, passant de plus ou moins 570 à plus
ou moins 470 tués par an. Nous constatons malheureusement que
cette tendance positive laisse à présent place à une stagnation.
La Région wallonne n'a pas connu de réelle diminution depuis la
création du baromètre en fin d'année 2004. Elle semble même
connaître une légère tendance à la hausse. En effet, le nombre
annuel de tués sur place est passé au-dessus de la barre des 500
lors du baromètre d'août 2007. Il s'agit toutefois de données
09.02 Minister Renaat Landuyt:
Men kan de barometer, die
maandelijks
wordt
geüpdatet,
terugvinden
op
de
sitewww.ikbenvoor.be.
www.ikbenvoor.be.
In het Vlaams Gewest zijn de
voortschrijdende jaartotalen met
betrekking tot de doden ter plaatse
tussen
september
2005
en
augustus 2006 van ongeveer 570
naar ongeveer 470 gedaald. Op dit
ogenblik stagneren de cijfers
spijtig genoeg.
In het Waals Gewest heeft het
jaartotaal met betrekking tot de
doden ter plaatse in de barometer
CRIV 52
COM 050
17/12/2007
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
27
provisoires à interpréter avec prudence; il convient d'y ajouter
ultérieurement les décès dans les 30 jours.
On constate donc que le nombre de tués sur la route est quasiment
identique en Flandre et en Wallonie, mais le nombre d'accidents est
deux fois plus important en Flandre qu'en Wallonie. L'analyse décèle
un problème de gravité supérieure sur les routes du sud de notre
pays. On suppose que l'origine en est la vitesse. Il s'agit bien d'une
supposition, car on ne dispose pas de réelle analyse vu que le pays
n'a aucun institut capable d'effectuer de telles analyses.
Cependant, à la lecture des chiffres des baromètres à notre
disposition, trois problèmes apparaissent: les autoroutes wallonnes, la
circulation durant les week-ends et les poids lourds.
van augustus 2007 de kaap van
500 overschreden. Daar moeten
later nog de gegevens met
betrekking tot een overlijden
binnen dertig dagen worden
bijgeteld.
Het aantal verkeersdoden in
Vlaanderen en Wallonië is dus
nagenoeg identiek, maar het
aantal
ongevallen
ligt
in
Vlaanderen dubbel zo hoog. In het
zuiden van het land doen zich
ernstiger ongevallen voor, wat
wellicht aan de snelheid te wijten
is. België beschikt niet over een
instituut dat zich met de analyse
van
dat
soort
gegevens
bezighoudt.
Toch kunnen we drie oorzaken
voor de problemen onderscheiden:
de Waalse autosnelwegen, het
weekendverkeer
en
de
vrachtwagens.
09.03 François Bellot (MR): Monsieur le ministre, vous avez parlé
du problème des autoroutes en Wallonie et de la vitesse dans tout le
pays.
09.04 Renaat Landuyt, ministre: Ces derniers mois, on constate une
certaine stagnation dans l'évolution. À l'analyse des chiffres en notre
possession, on constate un trop grand nombre d'accidents et
d'accidents lourds sur les autoroutes de Wallonie. Le week-end, les
chiffres sont moins bons dans toutes les Régions. C'est également le
cas lorsque au moins une des parties impliquées dans l'accident est
un camion.
Ce sont les trois points sensibles qu'on peut retirer aujourd'hui de ces
chiffres. Pour cette raison, les états-généraux de la sécurité routière
se sont mis d'accord pour sensibiliser les gens à la conduite le week-
end et pour contrôler davantage les poids lourds.
Pour le reste, j'espère que la Wallonie tiendra compte de la
dangerosité de la vitesse et suivra les recommandations en la
matière.
09.04 Minister Renaat Landuyt:
De
Staten-Generaal van de
Verkeersveiligheid beslisten in het
licht daarvan de bestuurders te
sensibiliseren in verband met hun
rijgedrag in het weekend en meer
controles uit te voeren op de
vrachtwagens.
Ik hoop dat Wallonië rekening zal
houden met het gevaar dat
voortvloeit uit een te hoge snelheid
en de aanbevelingen in dat
verband zal volgen.
L'incident est clos.
Het incident is gesloten.
10 Question de M. François Bellot au ministre de la Mobilité sur "la redevance ballon aérien pour prise
de vue" (n° 541)b>
10 Vraag van de heer François Bellot aan de minister van Mobiliteit over "de vergoeding te betalen
wanneer vanuit een luchtballon foto's worden genomen" (nr. 541)
10.01 François Bellot (MR): Monsieur le ministre, depuis quelques
années, la photographie a évolué de façon importante. Une de ces
évolutions est la possibilité de prendre des photos en basse altitude à
10.01 François Bellot (MR): De
fotografie evolueert met de jaren,
met name op het vlak van
17/12/2007
CRIV 52
COM 050
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
28
partir d'un ballon aérien relié au sol par des câbles; c'est le principe du
ballon captif.
Pour ce faire, le photographe doit s'acquitter de nombreuses
redevances: tout d'abord, des autorisations de photographies
aériennes (134 pour deux ans); ensuite, l'examen d'agréation du
ballon (80 ), l'autorisation de travail aérien (1.190 pour deux ans),
la redevance par aéronef (80 ) et la redevance pour chacune des
élévations du ballon (82 ). C'est cette dernière redevance qui est
contestée par bon nombre de photographes.
En effet, l'arrêté royal du 14 février 2001, dans son paragraphe 2, 2°,
prévoit que la redevance d'ascension d'un ballon captif pour une
période de trois mois est de 75 , soit 82 indexés. Or, actuellement,
les photographes doivent payer cette redevance pour chacune des
élévations du ballon captif. Cette redevance est totalement anti-
économique et nous sommes le seul pays européen à appliquer cette
charge financière.
Monsieur le ministre, au vu du vide juridique en la matière, puisque le
système de photographie par ballon n'existait pas encore en 2001,
n'est-il pas envisageable d'appliquer cette redevance de 82 par
période de trois mois plutôt qu'à chaque élévation du ballon?
luchtopnamen
vanuit
een
kabelballon.
In ons land moeten fotografen
echter vele vergoedingen betalen:
toelating voor luchtfoto's (134 euro
voor twee jaar), onderzoek met het
oog op de erkenning van de ballon
(80
euro),
machtiging
tot
luchtarbeid (1.190 euro voor twee
jaar), vergoeding per luchtvaartuig
(80 euro) en vergoeding voor
iedere opstijging van de ballon (82
euro), alhoewel het koninklijk
besluit van 14 februari 2001 voor
die laatste vergoeding slechts
voorziet in een bedrag van 75 euro
(82 euro geïndexeerd) voor drie
maanden. Die vergoeding is
bovendien
slecht
voor
de
economie en we zijn het enige
land in Europa dat ze nog
aanrekent. Kan die vergoeding niet
worden
toegepast
voor
een
periode van drie maanden eerder
dan voor iedere opstijging van de
ballon?
10.02 Renaat Landuyt, ministre: Monsieur le président, cher
collègue, l'arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant les règles de l'air
soumet, dans son article 15, §1, 2°, à l'autorisation du ministre chargé
de l'administration de l'aéronautique et du directeur général de
l'administration de l'aéronautique, les ascensions de dirigeables et de
ballons captifs.
La redevance pour la délivrance d'une autorisation d'ascension de
ballon captif pour une période de trois mois maximum est de 75 euros
(82 euros indexés). C'est ce que stipule l'article 8, §3, 2° de l'arrêté
royal du 14 février 2001.
Le critère d'imposition n'est donc pas l'ascension individuelle ou des
ascensions répétées mais bien la délivrance d'une autorisation qui
implique à chaque fois une intervention de l'administration pour
contribuer à dresser l'inventaire des obstacles dans l'espace aérien et
d'en avertir les navigants aériens. Pour autant que les photographes
aériens prennent soin de grouper leur demande couvrant une période
de trois mois maximum, pour laquelle une seule autorisation sera
nécessaire, ils ne payent qu'une seule fois la redevance. Si cela
s'avère impossible et que l'administration est amenée à délivrer
plusieurs autorisations ou à modifier lesdites autorisations à raison de
certains travaux administratifs prestés, et dans ces conditions
seulement, la redevance est due à chaque fois.
Vous voyez donc qu'actuellement les photographes ne doivent pas
nécessairement payer cette redevance pour chaque élévation de
ballon captif. Le fait que la redevance soit exigible à une ou plusieurs
reprises est donc fonction de leur sens de l'organisation ou des
exigences sur le terrain.
10.02 Minister Renaat Landuyt:
Krachtens het koninklijk besluit
van 15 september 1994 tot
vaststelling
van
de
vliegverkeersregelen wordt het
opstijgen van luchtschepen en
kabelballons onderworpen aan de
toelating van de minister en van de
directeur-generaal belast met het
bestuur van de luchtvaart.
Zoals blijkt uit het koninklijk besluit
van 14 februari 2001 bedraagt de
toelatingsretributie voor het laten
opstijgen van een kabelballon voor
maximaal drie maanden 75 euro
(82
euro
geïndexeerd).
Het
belastingcriterium is dus niet het
individueel opstijgen maar wel de
toelating, die een optreden van het
bestuur vereist. Er moet immers
een inventaris worden opgemaakt
van de obstakels in het luchtruim,
en de mensen die de vlucht
organiseren, moeten verwittigd
worden. Als de luchtfotografen hun
aanvragen groeperen, betalen zij
de retributie éénmaal. Indien dit
onmogelijk blijkt en het bestuur
meerdere toelatingen afgeeft of
CRIV 52
COM 050
17/12/2007
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
29
Il est utile de noter que l'autorisation de photographie aérienne
coûtant 134 pour deux ans, et figurant dans l'énumération de
l'honorable membre, a été supprimée à la suite de l'abrogation par
arrêté royal du 15 août 2006 de l'arrêté royal du 21 février 1939,
réglementant la prise de vues aériennes au-dessus du territoire
national et le transport d'appareils photographiques à bord d'aéronefs,
devenu obsolète.
À la suite de la confection du budget 2007, j'ai demandé une
évaluation de la politique de redevance à la Direction générale
Transport aérien. L'étude est actuellement en cours. L'objectif est de
faire en sorte que les résultats soient disponibles pour la confection
du budget 2009, pour autant que nous disposions d'un gouvernement
à ce moment-là!
ertoe
genoopt
is
deze
te
moduleren uit hoofde van de
administratieve taken, moet de
retributie
telkens
worden
gekweten.
Ik voeg eraan toe dat de toelating
voor luchtfotografie (134 euro voor
twee jaar) werd afgeschaft na de
opheffing, bij het koninklijk besluit
van 15 augustus 2006, van het
koninklijk besluit van 21 februari
1939 tot het reglementeren van
luchtfoto's, opnamen boven het
nationaal grondgebied en het
vervoeren van fototoestellen aan
boord van luchtvaartuigen.
In het kader van de opmaak van
de begroting 2007 heb ik een
evaluatie van het retributiebeleid
gevraagd aan de algemene
directie van het luchtvervoer. De
bedoeling is ervoor te zorgen dat
de resultaten beschikbaar zijn voor
de opmaak van de begroting 2009!
10.03 François Bellot (MR): Monsieur le ministre, si je vous entends
bien, il faut s'acquitter de quatre ou cinq redevances pour faire
décoller un appareil à cette fin!
10.03 François Bellot (MR):
Niettemin moet men vier of vijf
vergoedingen betalen om een
toestel te laten opstijgen!
10.04 Renaat Landuyt, ministre: (...)
10.05 François Bellot (MR): Non! Parce que les autres restent de
toute façon imposées. L'examen d'agréation et l'autorisation de travail
aérien sont obligatoires. S'ensuit un renouvellement tous les trois
mois normalement.
Selon moi, la difficulté réside dans le fait que les photographes ne
sont pas prévenus trois ou quatre mois à l'avance par leurs clients de
la nécessité de faire des photos. Il s'agit souvent d'événementiel.
C'est le client qui paie forcément, mais il est difficile d'anticiper trois
mois à l'avance tous les événements qui devront être couverts,
sachant que peut-être des photographes seront contactés 15 jours ou
trois semaines avant l'événement pour prendre des vues aériennes.
Comme je l'indiquais, nous sommes en rupture avec ce qui se passe
dans les 26 autres pays européens, du moins dans 14 d'entre eux,
car j'ignore si cette pratique est de mise partout. N'y a-t-il pas moyen
d'harmoniser en la matière ou d'examiner la façon dont les autres
pays opèrent? Je suppose que les normes et les règles d'occupation
de l'espace aérien sont les mêmes, qu'il s'agisse de la France, de
l'Allemagne, des Pays-Bas ou de l'Angleterre, alors que chez nous, il
faut impérativement renouveler au moins tous les trois mois et en tout
cas pour chaque événement s'il n'était pas préprogrammé. La
question est ouverte!
10.05 François Bellot (MR):
Bovendien worden de fotografen
niet drie of vier maanden op
voorhand
door
hun
klanten
verwittigd dat er foto's moeten
worden gemaakt.
Wij doen niet hetzelfde als de
andere Europese landen. Zou het
niet
mogelijk
zijn
om
de
regelgeving van de verschillende
landen
met
elkaar
in
overeenstemming te brengen of te
onderzoeken hoe de andere
landen
te
werk
gaan?
Ik
veronderstel dat de normen en de
regels inzake het gebruik van het
luchtruim dezelfde zijn!
17/12/2007
CRIV 52
COM 050
KAMER
-2
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2007
2008
CHAMBRE
-2
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
30
10.06 Renaat Landuyt, ministre: Je suis prêt à poser la question une
nouvelle fois à l'administration mais je ne suis pas certain que nous
sommes les plus sévères en Europe.
10.06 Minister Renaat Landuyt:
Ik ben bereid de administratie de
vraag te stellen maar ik ben niet
zeker dat wij het strengst zijn in
Europa.
10.07 François Bellot (MR): Je l'ignore. J'ai pris ce qu'on m'a dit
pour argent comptant, sans vérifier. La preuve en est que vous
m'avez indiqué que la redevance de 134 euros avait été supprimée
par arrêté royal du 15 août 2006.
L'incident est clos.
Het incident is gesloten.
La réunion publique de commission est levée à 15.54 heures.
De openbare commissievergadering wordt gesloten om 15.54 uur.