Commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société

Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing

 

du

 

Mardi 14 juin 2011

 

Matin

 

______

 

 

van

 

Dinsdag 14 juni 2011

 

Voormiddag

 

______

 

 


De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 10.52 uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Hans Bonte.

Le développement des questions et interpellations commence à 10.52 heures. La réunion est présidée par M. Hans Bonte.

 

De voorzitter: Vraag nr. 4774 van mevrouw Ponthier is uitgesteld.

 

01 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Rita De Bont aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "de weigering van de banken om de huurwet toe te passen" (nr. 5041)

- mevrouw Reinilde Van Moer aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "de huurwet van 2007" (nr. 5044)

01 Questions jointes de

- Mme Rita De Bont au secrétaire d'État à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, sur "le refus des banques d'appliquer la loi sur les loyers" (n° 5041)

- Mme Reinilde Van Moer au secrétaire d'État à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, sur "la loi sur les loyers de 2007" (n° 5044)

 

01.01  Rita De Bont (VB): Mijnheer de staatssecretaris, voor armen blijft het moeilijk een woning te huren, daar zij ondanks de huurwet van 2007 nog altijd moeilijk aan de vereiste van de huurwaarworg kunnen voldoen. Zij lopen het risico geweigerd te worden als huurder indien zij daarvoor een beroep moeten doen op het OCMW.

 

In de huurwet is er een oplossing gevonden door daarvoor de banken in te schakelen, maar de meeste banken passen allerlei trucs toe om te kunnen verzaken aan de verplichting een renteloze bankgarantie te verstrekken. Het Steunpunt tot bestrijding van armoede stelt daarom voor dat het maximumbedrag dat de banken als dossierkosten kunnen aanrekenen, beperkt wordt en dat er een centraal waarborgfonds wordt opgericht.

 

Mijnheer de staatssecretaris, wat vindt u van het voorstel van het Steunpunt tot bestrijding van armoede? Hebt u ter zake al contact genomen met uw collega’s? Blijkbaar zijn er verschillende collega’s betrokken bij het dossier. Hierover zijn al eerder parlementaire vragen gesteld, maar ik heb de indruk dat wij van het kastje naar de muur gestuurd worden als wij er vragen over stellen. Is de regering zinnens iets te ondernemen om het huren van een woning door armen te vergemakkelijken? Is het volgens u voor een regering in lopende zaken mogelijk de nodige maatregelen te nemen?

 

01.02  Reinilde Van Moer (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, een groot deel van mijn vraag is reeds door mevrouw De Bont te berde gebracht. Ik zal mij toespitsen op een punt dat nog niet aan bod is gekomen, namelijk het neutrale meldingsformulier, waarop de verhuurder niet kan zien door wie de huurwaarborg wordt voorgeschoten. Die mogelijkheid had tot doel de huurders die voor hun waarborg een beroep doen op het OCMW, een gelijke kans te geven tegenover een gewone huurder.

 

In de praktijk blijkt het gebruik van het neutrale formulier niet vanzelfsprekend, waardoor de verhuurders nog steeds afknappen als ze zien dat een huurwaarborg wordt voorgeschoten door het OCMW. Het Steunpunt tot bestrijding van armoede klaagt die wantoestanden ook aan en vraagt een maximumbedrag voor de dossierkosten te hanteren, een centraal waarborgfonds, alsook de afdwingbaarheid van het neutrale meldingsformulier.

 

Ik had graag geweten hoe u tegenover die voorstellen staat. Hoe staat het nu met het neutrale meldingsformulier? Moet het niet effectief afdwingbaar worden gemaakt om enig effect te sorteren?

 

Ik dank u voor het antwoord.

 

01.03 Staatssecretaris Philippe Courard: Sinds september 2009 moet een werkgroep de regeling inzake de huurwaarborg evalueren. De werkgroep wordt voorgezeten door de minister van Justitie. In die groep heb ik gepleit voor de oprichting van een centraal huurwaarborgfonds. Het zou een universeel fonds moeten worden, waarin alle huren worden bijeengebracht.

 

De huidige maatregelen blijken onvoldoende. Zij sluiten misbruiken niet uit. Wij moeten naar een meer structurele oplossing zoals een waarborgfonds.

 

Sinds de val van de regering is de werkgroep jammer genoeg niet meer samengeroepen.

 

01.04  Rita De Bont (VB): Mijnheer de staatssecretaris, uw antwoord is wel vrij kort.

 

Ik ben dankbaar dat u het principe van een centraal huurwaarborgfonds steunt. Zoals ik reeds heb gezegd, schijnen uw regeringscollega’s niet zoveel belangstelling voor dat fonds te hebben. Zij geven ook een ontwijkend antwoord.

 

Ik betreur dat sinds de val van de regering de werkgroep in kwestie niet meer is samengekomen. Het gaat over een beslissing die in de vorige legislatuur is genomen. Ze is dus volledig legaal. Het feit dat de regering momenteel in lopende of aflopende zaken is, mag geen invloed hebben op het werkelijk uitvoeren van beslissingen die in de loop van de vorige legislatuur ook door het Parlement zijn gesteund.

 

Ik zou er dus toch op willen aandringen om in de huidige periode, waarin iedereen toch niet aan de onderhandelingstafel zit, de werkgroep samen te roepen en die maatregelen in daden om te zetten.

 

01.05  Reinilde Van Moer (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik begrijp dat er ook over het meldingsformulier nog niets nieuws is beslist. De invoering ervan stond nochtans ook in de wet.

 

Ik vermoed dat een en ander wel lopende zaken zijn. Voornoemd formulier was immers al in de wet opgenomen en moet gewoon afdwingbaar worden gemaakt.

 

Ik zou erop willen aandringen om dat zo snel mogelijk te doen. Huurders die het al moeilijk hebben om een betaalbare woning te kunnen huren, worden immers met een bijkomende moeilijkheid geconfronteerd, namelijk dat zij, telkens de huisbaas ziet dat een waarborg door het OCMW is gestort, opnieuw in de kou worden gezet en een weigering krijgen om de woning te huren.

 

Het is dus gewoon een sociale maatregel, die zo snel mogelijk moet worden ingevoerd, om het huurders iets makkelijker te maken.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "de huidige situatie in het asielcentrum te Arendonk" (nr. 4606)

- mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "de toekomst van het asielcentrum te Arendonk" (nr. 4608)

02 Questions jointes de

- Mme Sarah Smeyers au secrétaire d'État à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, sur "la situation actuelle dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile d'Arendonk" (n° 4606)

- Mme Sarah Smeyers au secrétaire d'État à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, sur "l'avenir du centre d'accueil pour demandeurs d'asile d'Arendonk" (n° 4608)

 

02.01  Sarah Smeyers (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, mijn vragen betreffen het asielcentrum van Arendonk en de huidige situatie daar.

 

In 2001 werd de vroegere Duitse basis van Arendonk omgebouwd tot een open opvangcentrum voor asielzoekers. Inmiddels is dit 1 van de 19 opvangcentra in België die rechtstreeks door Fedasil worden beheerd.

 

Mijnheer de staatssecretaris, ik wil de volgende vragen stellen. In dit opvangcentrum zijn er ongeveer 293 plaatsen voor asielzoekers. Momenteel vangt men er ook 28 niet-begeleide buitenlandse minderjarigen op. Hoeveel asielzoekers verblijven er op dit moment in totaal in het open opvangcentrum van Arendonk?

 

Hoeveel asielzoekers mogen er wettelijk maximum verblijven? Wat gebeurt er als op een dag het maximum een beetje wordt overschreden? Welke capaciteit was aanvankelijk voorzien? Hoe is dit de voorbije jaren geëvolueerd? Is het de bedoeling de capaciteit van dit opvangcentrum nog uit te breiden?

 

Tegenover het asielcentrum van Arendonk huurt Fedasil een ander gebouw waar nog eens 40 personen kunnen verblijven. Vanaf wanneer zullen deze plaatsen worden ingenomen? Nu is dat immers nog niet het geval.

 

Kan Fedasil zomaar op de particuliere markt huren? Gebeurt dit op eigen initiatief of via een procedure langs een andere federale overheidsinstantie? Hoeveel bedraagt de huurprijs per maand? Wie betaalt de huur? Is dat de federale overheid of specifiek Fedasil Arendonk?

 

Getuigen lieten al verstaan dat de impact op de gemeente Arendonk heel groot is, omdat ze zowel over een asielcentrum als over lokale opvanginitiatieven – die gehuurde panden – beschikt. Welke gemeenten beschikken nu over een asielcentrum én een lokaal opvanginitiatief?

 

Wordt overwogen om de lokale opvanginitiatieven in een gemeente die ook al een asielcentrum uitbaat, om te vormen tot sociale woningen? Zijn er al gemeenten die een dergelijk voorstel hebben gedaan? Zo ja, in welke mate is hieraan gevolg gegeven?

 

Hoe verloopt een dergelijke procedure van omschakeling indien lokale opvanginitiatieven tot sociale woningen worden omgevormd? Wordt dit op federaal niveau of alleen op lokaal niveau beslist?

 

02.02 Staatssecretaris Philippe Courard: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Smeyers, het centrum heeft een opvangcapaciteit van 294 bewoners, inclusief 28 niet-begeleide buitenlandse minderjarigen.

 

Eind april verbleven er exact 294 bewoners in het centrum.

 

Met de aanbouw van woonunits komt de capaciteit op 302 bedden, de twee federale opvanginitiatieven, FOI’s, die ook de door dit centrum worden beheerd, niet meegerekend. Het ene ligt in Arendonk en heeft 38 bedden. Het andere ligt in Turnhout en heeft 41 bedden.

 

Bij de opening in september 2001 was er een opvangcapaciteit van 176 bedden. In september 2007 werd een bijkomend gebouw geopend, waardoor de capaciteit 210 bedroeg. Vanaf januari 2009 is er een capaciteit van 294 bedden. De vergunning hiertoe werd op 4 december 2008 verleend.

 

Op de vraag of de capaciteit nog zal stijgen, kan ik alleen meedelen dat de regering asiel en opvang permanent in gedachten houdt.

 

Eventuele bijkomende maatregelen zullen in een globaal kader moeten worden bekeken.

 

Tegenover het open opvangcentrum in Arendonk wordt inderdaad een gebouw gehuurd op de private markt.

 

Dit is een federaal opvanginitiatief, naar analogie van de lokale opvanginitiatieven (LOI) beheerd door de gemeenten. Er kunnen maximaal 38 bewoners worden opgevangen. Het FOI is operationeel sinds 1 juli 2010. Fedasil kan binnen het budgettair en administratief kader huurcontracten sluiten. De huurprijs bedraagt 2 500 euro per maand. De huur is ten laste van de begroting van Fedasil.

 

Ik kan u de lijst bezorgen van gemeenten die zowel over een asielcentrum als een LOI beschikken. Uiteraard staat het de gemeentebesturen vrij om al dan niet LOI-plaatsen te creëren op hun grondgebied. OCMW’s kunnen zelf beslissen om hun plaatsen stop te zetten. Daarna staat het hun vrij om over een andere bestemming te beslissen. U krijgt de lijst met gemeenten.

 

02.03  Sarah Smeyers (N-VA): Ik dank de staatssecretaris voor zijn antwoord. Ik zal de lijst en de cijfers bekijken en er, waar nodig, nog een vraag over stellen.

 

De voorzitter: Die wordt ook opgenomen in het verslag, veronderstel ik. Nee?

 

02.04  Sarah Smeyers (N-VA): Ik zal er nog eens een vraag over stellen, dan zien jullie dat ook.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Ik heb mevrouw Lanjri verwittigd, maar ze is er niet. Dan ga ik ervan uit dat haar vraag nr. 5135 wordt uitgesteld.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 11.09 uur.

La réunion publique de commission est levée à 11.09 heures.