Commission de la Justice

Commissie voor de Justitie

 

du

 

Mercredi 7 mars 2012

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Woensdag 7 maart 2012

 

Namiddag

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.40 uur en voorgezeten door mevrouw Sarah Smeyers.

La séance est ouverte à 14.40 heures et présidée par Mme Sarah Smeyers.

 

01 Vraag van mevrouw Eva Brems aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de intimidatie van Iraanse dissidenten buiten Iran" (nr. 9619)

01 Question de Mme Eva Brems au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "l'intimidation des dissidents iraniens en dehors de l'Iran" (n° 9619)

 

01.01  Eva Brems (Ecolo-Groen): Mevrouw de minister, ik stel mijn vraag op basis van informatie van de International Organisation for the Promotion of Human Rights in Iran, maar intussen is vorige week een rapport uitgekomen van Amnesty International, specifiek over vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging in Iran. Beide rapporten bevestigen de informatie, zodat ik ervan overtuigd ben dat het nuttig is om deze vraag te stellen.

 

Beide organisaties bevestigen dat in Iran de druk op politieke dissidenten en activisten in de context van de parlementsverkiezingen enorm wordt verhoogd en dat er een echt schrikbewind wordt gevoerd om de politieke oppositie de mond te snoeren. Ik stel deze vraag in de commissie voor de Justitie, omdat blijkt dat men hierbij ook Iraanse politieke dissidenten die in het buitenland wonen, viseert. Dat is vooral gedocumenteerd ten aanzien van Iraniërs die in Londen wonen, zoals de leden van BBC Iran. Zij worden onder druk gezet om hun samenwerking met de BBC stop te zetten en zich te laten verhoren via een internetverbinding. Personen worden opgewacht, in elkaar geslagen en telefonisch bedreigd. Er zou zelfs een lijst met doelwitten voor moordaanslagen circuleren. Wat zeker is, is dat pro-Iraanse websites oproepen tot agressie jegens politieke dissidenten, die als volksvijanden worden afgeschilderd.

 

De zaak wordt in Zweden zodanig ernstig genomen dat er sinds 2011 nieuwe richtlijnen van kracht zijn om het risico voor Iraanse dissidenten te beoordelen.

 

Hoe zit dat in België?

 

Hopelijk doet het probleem zich hier niet voor. Ik zou graag een geruststellend antwoord krijgen.

 

Hebt u weet van pro-Iraanse krachten, groeperingen of individuen die zich aan bedreigingen of andere vormen van geweldpleging ten aanzien van oppositiegezinde personen schuldig maken? Wordt het opgevolgd?

 

Hebt u weet van Iraanse dissidenten die in België verblijven en al werden geconfronteerd met onder andere bedreigingen?

 

Hoe wordt het risico beoordeeld? Onderneemt België iets om hun bescherming te bieden?

 

Is er een Europese coördinatie?

 

Wat kan men ondernemen tegen websites die toegankelijk zijn vanuit België en oproepen tot agressie tegen Iraanse mensenrechtenactivisten en oppositiefiguren?

 

01.02 Minister Annemie Turtelboom: De Iraanse autoriteiten willen precies weten welke activiteiten de in België verblijvende oppositieleden ontplooien. Wij hebben echter geen weet van bestendige en stelselmatige druk vanwege individuen, groepen of organisaties die verbonden zouden zijn aan het Iraanse regime. Dat neemt evenwel niet weg dat tegenstanders van het Iraanse regime, of hun familieleden, inderdaad melding hebben gemaakt van druk die in Iran op hen werd uitgeoefend.

 

Wat de informatie over de in België verblijvende Iraanse dissidenten betreft, hebben wij geen weet van dergelijke bedreigingen in België.

 

Op 19 maart 2011 meldde de ngo International Campaign for Human Rights in Iran op haar website www.iranhumanrights.org dat Ebrahim Mehtari, een Iraanse mensenrechtenactivist die in Frankrijk verblijft, het slachtoffer was geworden van agressie door onbekenden die zich in het Perzisch uitdrukten. Hij kreeg vuistslagen en werd bewerkt met een cuttermes. Zijn aanvallers zouden hebben getracht hem met een touw te wurgen, maar zouden vervolgens op de vlucht zijn geslagen door het geluid van een sirene van een politievoertuig. Er kon geen enkel bewijs worden geleverd van betrokkenheid van de Iraanse overheid. Metari geniet enige bekendheid in de Iraanse gemeenschap door zijn persoonlijke levensloop. Hij heeft immers getuigenis afgelegd van de wreedheden die de pasdarans in Iran hem hebben aangedaan.

 

De maatregelen die in dat verband kunnen worden genomen, behoren niet tot de bevoegdheid van de Veiligheid van de Staat. Ingeval een website met server in België zou oproepen tot haat, kan niettemin klacht worden ingediend bij de gerechtelijke autoriteiten. Wanneer de Veiligheid van de Staat informatie krijgt over zulke oproepen tot geweld, bezorgt zij die aan de bevoegde autoriteiten. Wanneer het om een derde land gaat, brengen wij onze buitenlandse correspondent op de hoogte van de geconstateerde ontwikkelingen.

 

01.03  Eva Brems (Ecolo-Groen): Mevrouw de minister, ik ben blij dat dergelijke feiten zich nog niet in België hebben voorgedaan. Ik ben over de vraag wel al gecontacteerd door de Iraanse ambassade. Ik hoop dat wij door de behandeling van de kwestie in het Parlement zelf een signaal uitzenden dat het bedreigen van Iraniërs of hun verwanten in België niet te dulden is, omdat het een inbreuk is op de vrije meningsuiting van personen op ons grondgebied.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

02 Question de Mme Valérie Déom à la ministre de la Justice sur "l'application de la législation Salduz aux mineurs" (n° 9733)

02 Vraag van mevrouw Valérie Déom aan de minister van Justitie over "de toepassing van de Salduzwetgeving op minderjarigen" (nr. 9733)

 

02.01  Valérie Déom (PS): Madame la présidente, on le sait la législation Salduz a déjà fait beaucoup parler d'elle et ce n'est peut-être pas fini. Aujourd'hui, les gens de terrain nous font part d'un réel problème dans l'application de cette législation concernant les mineurs. En effet, l'article 47 bis, § 1, du Code d'instruction criminelle accorde des droits à toute personne entendue en quelque qualité que ce soit. En contre-partie, il est prévu qu'il faut également donner à la personne entendue une information succincte au sujet des faits sur lesquels elle sera entendue. Cette information succincte peut déjà intervenir lors de la notification de la convocation de la personne qui doit être entendue. En pratique, ce sera d'ailleurs souvent le cas puisque cela permettra de présumer que la consultation d'un avocat est intervenue en amont de l'audition.

 

Concrètement, cette information doit porter sur la nature des faits afin d'informer la personne entendue sur le type de dossier sur lequel elle va être interrogée ou sur les motifs qui ont conduit à ce qu'elle soit entendue.

 

Néanmoins, dans le cadre de l'audition des mineurs qu'ils soient victimes, témoins ou suspects, tous les spécialistes s'accordent à dire qu'il ne faut induire, en amont de l'audition et durant celle-ci, aucune suggestion. Or en l'espèce, informer le mineur de la qualité dans laquelle il va être entendu ou des faits sur lesquels il va être interrogé, induisent justement ces suggestions.

 

N'est-il pas dès lors possible, madame la ministre, de revoir la législation Salduz pour tenir compte de ces cas spécifiques pour les mineurs?

 

Diverses possibilités, soit en excluant les mineurs victimes ou témoins de la législation Salduz avec le bémol qu'un témoin peut changer de statut en cours d'audition. Soit en excluant l'application de la loi Salduz en ce qu'elle oblige à informer des motifs de l'audition pour les mineurs de moins de quatorze ans. Il semble en effet que la suggestion soit moins importante après cet âge. Que pensez-vous de ces deux possibilités?

 

N'est-il pas, par ailleurs, encore plus opportun de retirer les mineurs suspects de l'application de la loi Salduz et de prévoir un texte particulier qui serait spécifique et adapté à ceux-ci?

 

Enfin, madame la ministre, j'en profite pour attirer votre attention sur le fait que la circulaire du 16 juillet 2001 organisant les auditions filmées, prévoyait qu'une évaluation ait lieu tous les deux ans. Or, il s'avère que cette évaluation n'est jamais intervenue. N'est-il pas temps de procéder à cette évaluation?

 

02.02  Annemie Turtelboom, ministre: Comme toute personne majeure, le mineur a droit aux mêmes informations visées à l'article 47 bis, 1er alinéa, du Code d'instruction criminelle. Ainsi, la communication succincte des faits sur lesquels le mineur sera entendu est également requise. La circulaire COL 12/2011 du Collège des procureurs généraux concernant la situation des mineurs et l'addenda 2 à la circulaire COL 8/2011 soulignent le risque de cette disposition. Ainsi, le strict respect de l'obligation d'information du mineur risquerait de compromettre les objectifs de l'audition vidéo-filmée, en l'occurrence éviter la suggestivité et favoriser le développement du récit libre du mineur.

 

À cet égard, il doit être tenu compte des directives générales contenues dans la circulaire COL 8/2011. L'objectif n'est pas d'obliger les services de police à fournir, préalablement à la première audition, des explications détaillées concernant les circonstances des faits proprement dits. Ce ne sera souvent d'ailleurs pas possible dans la mesure où les faits ne sont généralement pas encore établis à ce stade de la procédure où la première audition a précisément pour but de constituer les faits. La communication a pour seul objectif d'informer la personne entendue du type de dossier de sorte qu'elle sache sur quels faits elle sera entendue. Il convient en tout état de cause d'éviter que les faits soient présentés de façon suggestive.

 

La communication des faits dans le cadre de l'audition audio-filmée a également été abordée lors de la première évaluation de la loi Salduz par mes services. Le groupe de pilotage créé dans le cadre de cette évaluation et composé de responsables nationaux des acteurs concernés a indiqué qu'il convenait de développer d'autres initiatives en ce qui concerne l'application de la loi Salduz aux mineurs. À cet égard, il faut préciser que les auditions audio-filmées peuvent de toute façon uniquement être effectuées par des fonctionnaires de police qui ont suivi une formation spécifique à cette fin. Il convient d'attendre la suite de l'évaluation avant d'apprécier l'opportunité d'adapter la législation.

 

Aucune évaluation de la circulaire ministérielle du 16 juillet 2001, relative à l'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs victimes ou témoins d'infraction, n'a encore été réalisée. Il serait indiqué de procéder à son évaluation, en ce compris dans l'optique de la loi du 30 novembre 2011, qui impose de procéder d'office, à partir du 1er janvier 2013, à l'enregistrement audiovisuel des auditions de mineurs concernant des abus sexuels.

 

L'université d'Anvers a déjà mené une étude sur la technique de l'audition audio-filmée appliquée aux mineurs.

 

02.03  Valérie Déom (PS): Je vous remercie, madame la ministre, pour vos réponses. Je commencerai par la fin. J'entends bien qu'aucune évaluation n'a été réalisée, que cette étude existe, que les évaluations concernant l'application de la circulaire sur les auditions audio-filmées vont être lancées.

 

J'entends que le Collège des PG met en exergue la même problématique que ce qui est mis en évidence par les acteurs de terrain, spécialistes dans les auditions des mineurs. Ce sont, par ailleurs, des policiers qui, eux-mêmes, forment les magistrats par rapport à l'arrêt Salduz - dont quelqu'un que je connais fort bien, car faisant partie de ma famille, grand spécialiste de la question de l'audition des mineurs -, qui ont attiré notre attention sur cette question.

 

La circulaire COL 8/2011 ne fait pas obligation de fournir les explications mais elle laisse finalement les agents de police libres de décider si oui ou non on le fait.

 

Vous parlez d'une évaluation avant une modification. Pour quand est prévue cette évaluation qui pourrait engendrer une modification législative? Vu la spécificité de la question des mineurs, sans vider de leur substance toutes les garanties qu'on donne au droit de la défense, au travers de la loi Salduz, je ne peux que vous encourager à démarrer rapidement cette évaluation, et à ne pas hésiter, sans rouvrir le débat sur Salduz, à prendre une initiative législative dans le domaine, mais vraiment circonscrite au niveau des mineurs, pour leur protection et la bonne suite des procédures judiciaires.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Question de M. Éric Jadot au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord sur "le courtage en armements" (n° 9741)

03 Vraag van de heer Éric Jadot aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over "de tussenhandel in wapens" (nr. 9741)

 

03.01  Éric Jadot (Ecolo-Groen): Madame la présidente, madame la ministre, le courtage en armements est une question bien connue en matière de commerce des armes. Cette activité est définie par la Position commune de l'Union européenne sur le contrôle du courtage en armements comme concernant "des personnes qui négocient ou organisent des transactions entre pays tiers d'articles figurant sur la liste commune des équipements militaires appliquée à l'UE ou qui procèdent à l'achat, à la vente ou au transfert de ces articles qui sont en leur possession depuis un pays tiers et à destination de tout autre pays tiers".

 

En Belgique, ces activités sont régulées par une loi depuis 2003 qui subordonne toute activité à l'obtention d'une licence préalable accordée par le ministre de la Justice pour toute personne qui souhaite faire le commerce des armes – il y a donc un contrôle sur la personne et non sur l'opération –, l'interdiction de violer un embargo sur les armes décrété par la Belgique ou par une organisation internationale et, enfin, la compétence extraterritoriale des juridictions belges.

 

Depuis lors, une série de changements sont intervenus. La Position commune de l'Union européenne sur le contrôle du courtage en armements, à laquelle la Belgique doit se conformer, va plus loin que la régulation belge actuelle, en prévoyant notamment un contrôle des activités de courtage entre pays tiers. Cela permet de contrôler l'opération en tant que telle et non pas seulement la personnalité de l'intermédiaire.

 

La Position commune précise que les demandes de licence ou d'autorisation par rapport à une opération de courtage doivent être examinées au regard des dispositions du Code de conduite de l'UE en matière d'exportation d'armements, ce qui n'est actuellement pas le cas dans le système mis en place en Belgique.

 

Autre raison de remettre en considération l'actuelle législation: selon des entretiens effectués par le Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix et la sécurité (GRIP), l'administration en charge de l'octroi de cette licence reconnaissait en 2009 qu'aucun dossier d'octroi de licence n'avait été introduit par un intermédiaire, un courtier, en six ans (2003-2009)!

 

Il est aujourd'hui tout à fait légitime de se demander si l'État belge dispose de chiffres sur les courtiers en armements installés en Belgique et, dans l'affirmative, pourquoi ceux-ci ne sont pas enregistrés.

 

Considérant que le niveau fédéral est bel et bien resté compétent pour ce qui concerne la lutte contre le trafic d'armes et considérant que la question du courtage entre dans la compétence fédérale de lutte contre le trafic d'armes, voici mes questions.

 

Quelles mesures le gouvernement belge a-t-il prises pour mettre en oeuvre la Position commune de l'UE sur le contrôle du courtage en armements? Si, dans ce cadre, le problème de compétence s'est posé, avez-vous initié des contacts avec les gouvernements des entités fédérées, que ce soit dans le cadre d'une conférence interministérielle ou dans toute autre instance ad hoc?

 

03.02  Annemie Turtelboom, ministre: Monsieur Jadot, le contrôle des courtiers est prévu par la loi du 5 août 1991. Cet aspect n'a pas été régionalisé en 2003. Le niveau fédéral reste donc compétent pour les activités des intermédiaires qui organisent des transferts d'armes d'un pays à l'autre sans passer par la Belgique, alors que les importations, exportations et transits d'armes appartiennent aux compétences régionales. La loi belge ne prévoit que la déclaration des activités de courtiers et la demande d'une autorisation préalable. Comme les courtiers visés ici n'exercent aucune activité visible en Belgique et qu'aucun bien ne transite par notre pays, ils n'ont pas intérêt à respecter la loi. J'estime dès lors qu'un système de contrôle de moralité des intéressés est condamné à rester inefficace, faute de moyens de contrôle des activités.

 

Cette problématique est complexe et nécessite une initiative européenne, voire internationale, apportant une meilleure alternative à l'expérience négative de la législation nationale existante.

 

Mes services sont en contact avec les autorités flamandes qui viennent de commencer la procédure parlementaire de remplacement de la loi de 1991 par un décret.

 

03.03  Éric Jadot (Ecolo-Groen): Madame la ministre, je vous remercie pour ces précisions sur les compétences des entités fédérées et du gouvernement fédéral. Ce n'était pas totalement clair pour certaines entités fédérées. Je constate également le vide législatif en la matière. Notre groupe ne manquera pas d'assurer un suivi au niveau européen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Question de M. Olivier Maingain à la ministre de la Justice sur "le contrôle des politiques de confidentialité des principaux acteurs de l'économie numérique" (n° 9628)

04 Vraag van de heer Olivier Maingain aan de minister van Justitie over "het toezicht op het privacybeleid van de voornaamste actoren van de e-commerce" (nr. 9628)

 

04.01  Olivier Maingain (FDF): Madame le ministre, la presse française a fait état, le 17 février 2011, d'un contrôle opéré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) sur la compagnie de commerce sur internet, Amazon.fr.

 

L'autorité française de régulation enquête sur les pratiques de cette entreprise en matière de conservation des données personnelles des acheteurs, notamment concernant la durée de conservation des données bancaires. La CNIL - Commission nationale de l'informatique et des libertés en France - s'intéresserait aussi aux techniques utilisées par Amazon.fr dans le domaine de l'analyse du comportement d'achat de ses clients.

 

Ce contrôle de la Commission nationale française est le premier d'une longue série pour les sociétés internationales puisque Apple, Google et Facebook devraient suivre. Par ailleurs, dans le courant du mois de janvier dernier, la compagnie américaine Google a annoncé avoir opéré un changement important des conditions d'utilisation de ses services, en prévoyant une entrée en vigueur le 1er mars dernier d'un nouveau règlement d'utilisation. Les règlements antérieurs ont été fondus dans un seul texte.

 

Les internautes n'acceptant pas les nouvelles conditions générales ne pourront plus, dès cette date, utiliser les services de Google nécessitant un enregistrement. Le Groupe de travail Article 29 (G29) sur la protection des données - il s'agit d'un organe consultatif européen indépendant sur la protection des données et de la vie privée, qui rassemble des représentants de l'ensemble des régulateurs de la vie privée au niveau européen - a demandé à Google de repousser l'entrée en vigueur de sa nouvelle politique de confidentialité, expliquant avoir besoin de temps pour examiner les implications de ce changement.

 

Dans une lettre ouverte au PDG de Google, datée du 2 février, les régulateurs européens estiment – je cite - qu'"étant donné la grande variété des services offerts par Google et la popularité de ses services, des changements de votre politique de vie privée peuvent avoir un impact sur un très grand nombre de citoyens de l'Union européenne, si ce n'est sur la totalité des États membres de l'Union européenne. Nous souhaitons évaluer" – dit toujours cette lettre – "les conséquences possibles de ces changements sur la manière dont les données personnelles de ces citoyens sont examinées. L'enquête se fera de manière coordonnée et sera dirigée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés."

 

La presse a relevé que la vice-présidente de la Commission européenne et commissaire européenne à la Justice, Mme Viviane Reding, qui gère ce dossier, a salué l'initiative du G29, en soulignant qu'il était nécessaire de vérifier que la législation européenne sur la protection des données personnelles était bien respectée.

 

En conséquence, madame le ministre, pouvez-vous me faire savoir si des mesures de contrôle sont envisagées à l'égard des politiques de confidentialité des principaux acteurs économiques de l'internet, étant donné le nombre très important de Belges concernés; et, plus précisément, si une étude a pu être lancée en Belgique quant à la conformité des nouvelles conditions générales de Google au droit national belge?

 

04.02  Annemie Turtelboom, ministre: Il ne m'appartient pas de me prononcer sur les faits allégués dans la question. Je me bornerai à répéter que le traitement des données à caractère personnel doit être conforme, au niveau européen, à la directive Vie privée 95/46/CE et, au niveau national, à la loi du 8 décembre 1992. L'application et l'interprétation de la loi du 8 décembre 1992 relèvent, d'une part, des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire et, d'autre part, de la Commission de la protection de la vie privée, commission indépendante instituée auprès de la Chambre des représentants.

 

La question du contrôle des politiques de confidentialité des principaux acteurs de l'économie numérique est traitée au niveau européen au sein du Groupe 29. Ce groupe est constitué des autorités de protection des données européennes, dont la Commission de la protection de la vie privée belge fait partie. Les intérêts et les droits à la protection des données des citoyens belges sont donc dûment pris en compte.

 

Pour de plus amples informations à ce sujet, vous pouvez vous adresser directement à la Commission de la protection de la vie privée. Pour le surplus, il appartient aux personnes qui estiment qu'il y a une violation de la loi relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel de s'adresser à la Commission de la protection de la vie privée ou aux cours et tribunaux de l'ordre judiciaire.

 

04.03  Olivier Maingain (FDF): Je remercie Mme la ministre pour sa réponse. Je ne vise pas à vous amener à vous prononcer sur un cas particulier d'éventuelle contradiction entre la législation belge, voire européenne et notamment la directive, et les pratiques de l'un ou l'autre opérateur de l'économie numérique.

 

Ce que je tentais de suggérer, c'est qu'il y a peut-être lieu de faire un travail prospectif sur le plan législatif et d'application de notre législation au regard des pratiques qui en général se développent sur l'initiative de ces acteurs de l'économie numérique. Mais, puisque vous nous autorisez à nous adresser directement à la Commission de protection de la vie privée pour voir comment elle apprécie l'évolution de ces pratiques, je me permettrai dès lors de me recommander de votre autorisation pour ce faire.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Question de M. Olivier Maingain à la ministre de la Justice sur "le régime disciplinaire au sein du centre fédéral fermé de Saint-Hubert" (n° 9629)

05 Vraag van de heer Olivier Maingain aan de minister van Justitie over "de tuchtregeling in het federale gesloten centrum te Saint-Hubert" (nr. 9629)

 

05.01  Olivier Maingain (FDF): Madame la ministre, l'entrée en vigueur de l'article 606 du Code d'instruction criminelle et l'accueil des mineurs dessaisis dans les centres fermés de Tongres et de Saint-Hubert ont enfin permis d'entamer la séparation des détenus mineurs et des détenus majeurs. Il s'agissait, notamment, d'une recommandation adressée à la Belgique lors de l'examen périodique universel qui a eu lieu du 2 au 4 mai 2011 sous l'égide du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ainsi que d'une recommandation du Comité des droits de l'enfant, dans ses observations finales adressées à la Belgique en juin 2010.

 

Toutefois, il ne semble toujours pas possible de savoir avec certitude si des mineurs sont incarcérés à la suite d'un dessaisissement dans des établissements pour adultes. Selon un avis sur l'incarcération des mineurs, publié en octobre 2011 par le délégué général aux droits de l'enfant de la Communauté française, la direction générale des établissements pénitentiaires reconnaît qu'il est difficile d'établir des statistiques au sujet des mineurs incarcérés à la suite d'un dessaisissement.

 

Elle peut identifier "les détenus qui semblent être mineurs d'âge au moment de leur écrou, mais sans garantie réelle qu'un jugement de dessaisissement ait précédé l'écrou. Il arrive que l'âge officiel soit contesté". Ainsi, il est indispensable de connaître le nombre moyen des mineurs incarcérés à un jour fixe, le nombre de mineurs écroués annuellement en prison et la durée moyenne de leur séjour. De surcroît, dans un nouvel avis daté du 12 janvier dernier, le délégué général aux droits de l'enfant a procédé à une analyse comparative du régime disciplinaire de la section des dessaisis du centre fédéral fermé de Saint-Hubert par rapport à celui de la section "éducation" du même centre ainsi que celui de la prison de Forest.

 

Le délégué relève, dans son avis, que les détenus mineurs dessaisis font l'objet de quinze fois plus de sanctions disciplinaires qu'à l'établissement pénitentiaire de Forest. Le régime strict y est plus fréquemment utilisé, y compris l'isolement, de même que les motifs de sanction y sont plus nombreux. Pour le délégué aux droits de l'enfant, cela tend à démontrer que les mineurs dessaisis peuvent être plus facilement sanctionnés qu'ailleurs.

 

Le constat que le régime disciplinaire de la section des dessaisis est plus strict que dans un établissement carcéral classique pose question au regard, notamment, de l'article 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant qui stipule que "les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci". On pourrait également rappeler l'article 37 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant.

 

Sur la base de son analyse, le délégué général recommande, notamment, qu'une réelle réflexion soit menée sur les sanctions au sein de la section des dessaisis, afin qu'elles puissent faire sens pour les jeunes, que le règlement d'ordre intérieur prévoie des mesures assurant le respect des droits des jeunes détenus (droit de recours, motivation des sanctions, proportionnalité, durée de la sanction), tout en étant articulé avec un projet pédagogique, qui englobe les différents aspects de la vie quotidienne de la section, que les modalités de la mesure d'isolement au sein de la section des dessaisis soient calquées sur celles des sections "éducation", qu'un contrôle externe des sanctions disciplinaires au sein de la section des dessaisis puisse être mis en place, dans les plus brefs délais, conformément à différentes recommandations aux règles internationales.

 

En conséquence, madame la ministre, pourriez-vous me communiquer l'état des moyens permettant d'établir avec certitude les statistiques relatives aux détenus mineurs qui font l'objet d'une incarcération à la suite d'un dessaisissement? Quelles sont les mesures envisagées en termes de peines alternatives à l'enfermement pour les délinquants mineurs, de sorte que le placement en détention d'enfants ne soit qu'une mesure de dernier ressort? Quelles sont les mesures envisagées afin que les conditions de détention de mineurs d'âge répondent aux prescrits des instruments internationaux signés par la Belgique?

 

05.02  Annemie Turtelboom, ministre: Madame la présidente, monsieur Maingain, comme je l'ai répété à plusieurs reprises, il est impossible de produire des statistiques conformes à la réalité concernant le nombre de mineurs en prison. Ce problème est lié à la définition même du mineur. Il doit être âgé de moins de 18 ans. Mais comment connaître exactement l'âge de la personne? En effet, les autorités judiciaires et l'administration pénitentiaire sont souvent confrontées à des détenus qui se prétendent mineurs d'âge mais qui, en réalité, sont majeurs et essaient ainsi de se soustraire à l'incarcération.

 

Certains voudraient que ces détenus soient d'office considérés comme mineurs d'âge mais ce n'est évidemment pas l'objectif. Il appartient dès lors aux autorités judiciaires de déterminer si la personne est effectivement mineure et de la placer sous la compétence du juge de la jeunesse ou si elle est majeure, auquel cas elle peut évidemment être incarcérée dans une prison. Il appartient à l'administration pénitentiaire d'agir en fonction de la décision judiciaire. Cette décision est-elle conforme à la réalité? Il n'appartient pas à l'administration pénitentiaire d'en juger. L'enfermement a toujours été considéré comme le dernier ressort en matière d'intervention vis-à-vis de la délinquance juvénile.

 

Un foisonnement de mesures alternatives dépendant majoritairement des Communautés sont en place pour que cet esprit de remède ultime reste bien présent. Je citerai notamment la médiation auteur-victime au niveau des mineurs ou encore la concertation restauratrice en groupe mais une liste exhaustive n'est pas de mon ressort car, même si certaines initiatives, comme les criminologues de parquet en matière de jeunesse, sont actuellement à charge du gouvernement fédéral, il s'agit là avant tout d'une matière communautaire.

 

Par ailleurs, en la matière, l'accord du gouvernement prévoit le transfert aux autorités fédérées des compétences relatives au droit sanctionnel de la jeunesse, dont notamment la définition de la nature des mesures pouvant être prises à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction ou encore les règles de dessaisissement.

 

Ce sera, je pense, l'occasion de faire le tour des nombreuses initiatives prises en matière de peines alternatives consacrées aux mineurs et de répondre plus avant à votre interrogation.

 

En ce qui concerne l'analyse du régime disciplinaire, le principe est simple: les mineurs dessaisis sont soumis à la loi de principe pénitentiaire, comme tous les autres détenus.

 

Je conteste formellement que le régime de détention soit plus sévère. Quand on examine les conditions de détention, l'encadrement et le régime de détention, beaucoup plus axés sur les activités communautaires que sur l'enfermement en cellule, il faut reconnaître que la situation des mineurs dessaisis est beaucoup plus favorable que celle, par exemple, des prévenus incarcérés à Forest.

 

Je rappelle par ailleurs que nous sommes dans un État fédéral qui prévoit que l'aide aux détenus, la formation, la culture, etc. sont de la compétence des Régions et Communautés. Il appartient donc notamment aux services d'aide aux détenus d'intervenir à Saint-Hubert de la meilleure manière possible.

 

Pour le surplus, comme je l'ai déjà dit, c'est la loi de principes pénitentiaire qui s'applique. Je rappelle que cette loi définit précisément les infractions disciplinaires, les sanctions disciplinaires, en ce compris leur durée et la procédure disciplinaire. Le principe de proportionnalité y est inscrit ainsi que l'obligation de motivation des décisions.

 

Enfin, toute sanction disciplinaire peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'État.

 

Je ne peux donc partager les conclusions du délégué général aux droits de l'enfant qui me semblent manquer à tout le moins de la nuance nécessaire.

 

05.03  Olivier Maingain (FDF): Madame la présidente, je remercie Mme la ministre pour sa réponse.

 

En ce qui concerne les statistiques, ma question ne portait pas sur la controverse qui peut être constatée lors de la contestation d'un âge par un auteur d'actes délictuels qui tente de se faire passer pour mineur. Je sais que cette tentation existe et je peux vous donner raison lorsque vous dites qu'il convient de ne pas être laxiste en la matière et qu'il convient de se donner toutes les assurances. Ma question concernait plutôt ceux qui sont considérés comme mineurs, soit parce que l'âge est avéré, soit parce que le juge de la jeunesse l'a considéré comme tel. Je demandais quel était aujourd'hui le nombre de jeunes, de mineurs dessaisis et placés en centre fermé autre que le centre d'éducation.

 

Je reviendrai peut-être là-dessus par le biais d'une question écrite, pour dissiper toute ambiguïté.

 

Par ailleurs, je prends note de votre divergence de point de vue avec le délégué général. Je n'ai pas dit que je faisais miennes toutes ses conclusions. Je les ai mentionnées pour connaître votre avis. Ce sera l'occasion de savoir sur quels faits il s'appuie pour établir son opinion.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Question de M. Rachid Madrane à la ministre de la Justice sur "l'absence de publication de la vacance du mandat du procureur du Roi d'Arlon" (n° 9745)

06 Vraag van de heer Rachid Madrane aan de minister van Justitie over "het niet bekendmaken van de vacantverklaring van het ambt van procureur des Konings te Aarlen" (nr. 9745)

 

06.01  Rachid Madrane (PS): Madame la présidente, madame la ministre, je ne veux nullement entrer dans la polémique qui fait rage au sujet de l'engagement de magistrats au sein des cabinets ministériels. Néanmoins, je souhaite vous interroger concernant les informations parues dans la presse au sujet du procureur du Roi d'Arlon.

 

En effet, il semble que le procureur du Roi d'Arlon soit devenu, depuis quelques semaines, votre chef de cabinet adjoint. Son mandat court normalement jusqu'en 2014. Or, il paraît qu'aucune place de procureur du Roi ne sera ouverte à Arlon d'ici la fin de la durée du mandat initial. Toujours selon les informations parues dans la presse, le procureur du Roi d'Arlon devrait être remplacé dans ses missions par son premier substitut faisant fonction.

 

Madame la ministre, cette information me pose quelques problèmes. Ainsi, comment justifiez-vous le non-remplacement dans sa fonction du procureur du Roi? En procédant de cette manière, anticipez-vous la fusion des arrondissements judiciaires? Ne pensez-vous pas que cette "friche" de deux ans pourrait avoir de graves conséquences sur le terrain?

 

Le premier substitut d'Arlon n'ayant pas été désigné à la fonction de procureur du Roi par le Conseil supérieur de la Justice, il n'a pas présenté de plan de gestion. Trouvez-vous la situation acceptable dans la mesure où il s'agit, dans ce cas, d'une très longue durée? Le premier substitut va-t-il mettre en œuvre le plan de gestion du procureur du Roi qu'il n'a pas élaboré lui-même? A contrario, va-t-il s'en écarter? Si oui, dispose-t-il de la légitimité pour le faire? Le premier substitut se verra-t-il donc confier le rôle de chef de corps?

 

06.02  Annemie Turtelboom, ministre: Madame la présidente, cher collègue, la vacance de la fonction du procureur du Roi d'Arlon devrait être publiée au plus tôt au Moniteur belge de façon à ce que M. Lipszyc soit remplacé au plus vite.

 

L'article 319 du Code judiciaire dispose que le chef de corps qui est empêché de remplir les fonctions qui lui ont spécialement été attribuées est remplacé par le magistrat qu'il désigne à cette fin. Lorsque le chef de corps omet de désigner un remplaçant, il est remplacé par un titulaire d'un mandat adjoint dans l'ordre d'ancienneté de service ou, à défaut, par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service.

 

En l'espèce, le premier substitut a été légalement désigné pour remplir les fonctions de chef de corps en attendant la nomination par le Roi d'un nouveau procureur du Roi sur présentation du Conseil supérieur de la Justice.

 

06.03  Rachid Madrane (PS): Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse. J'attends donc la nouvelle nomination.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Vraag van mevrouw Annick Ponthier aan de minister van Justitie over "het al dan niet bestaan van lijsten en/of ledenlijsten van extremistische bewegingen" (nr. 9584)

07 Question de Mme Annick Ponthier à la ministre de la Justice sur "l'existence ou non de listes de groupements extrémistes et/ou de listes de membres de tels groupements" (n° 9584)

 

07.01  Annick Ponthier (VB): Mevrouw de minister, in het raam van een wetsontwerp waarin wordt bepaald waaraan een sollicitant moet voldoen om de hoedanigheid van kandidaat-militair te verwerven, wordt in de toelichting bij artikel 8 het volgende verklaard: "De toevoeging van de bepaling onder 9° legt op dat de sollicitant, om de hoedanigheid van militair te kunnen verwerven, niet erkend is geweest als behorende tot een extremistische beweging, op advies van het stafdepartement Inlichting en Veiligheid, op basis van de vergelijking van de lijst van de sollicitanten met ledenlijsten van extremistische bewegingen. Een dergelijk lidmaatschap zou immers in conflict zijn met de rechten en de plichten die elke militair moet respecteren.”

 

Ik heb in de commissie voor de Landsverdediging aan de minister gevraagd wie er met de extremistische bewegingen wordt bedoeld en of er nu al dan niet een lijst van bestaat. Omdat wordt gesproken over de ledenlijsten van dergelijke bewegingen, vroeg ik naar het bestaan daarvan.

 

De minister ontkent weet te hebben van dergelijke lijsten en stelde voor de vraag te stellen aan de bevoegde minister die informatie kan verkrijgen, bijvoorbeeld van het Comité I.

 

Mevrouw de minister, hebt u als minister van Justitie kennis van de genoemde lijsten en ledenlijsten van extremistische bewegingen waarop in de toelichting van het ontwerp allusie wordt gemaakt? Zo ja, over welke extremistische bewegingen gaat het? Is er een advies van de privacycommissie in verband met het hanteren van de genoemde ledenlijsten naar aanleiding van aanwervingen? Zo neen, waarom niet?

 

07.02 Minister Annemie Turtelboom: De inlichtingen- en veiligheidsdiensten informeren zich in het raam van hun opdrachten over de organisatie, de doelstellingen en de activiteiten van extremistische groeperingen en ook over sommige leden. Er bestaat echter alleen een interne lijst van gevolgde groeperingen en personen die niet intern wordt verspreid.

 

Informatie over die groeperingen of personen wordt via specifieke rapporten verspreid, met een gepaste veiligheidsgraad.

 

De politiediensten hanteren een lijst van de te volgen groeperingen, waarop ook de te volgen extremistische groeperingen staan vermeld in het raam van de openbare orde.

 

Die lijst wordt jaarlijks geactualiseerd door de minister van Binnenlandse Zaken na advies van onder meer de Veiligheid van de Staat en CGR van Defensie. Ook deze lijst wordt niet extern verspreid.

 

Ingevolge de privacywetgeving kan deze lijst niet bij de screening van kandidaat-militairen worden gebruikt. De lijst is alleen bestemd voor doeleinden van burgerlijke politie.

 

07.03  Annick Ponthier (VB): Ik zie dat de minister van Landsverdediging zich baseert op een wetgeving die niet kan worden gevolgd. Heb ik het goed begrepen dat hij zich niet kan beroepen op de inhoud van die lijsten om gevolg te geven aan de eventuele aanvaarding van een sollicitant?

 

07.04 Minister Annemie Turtelboom: Het is alleen voor bestuurlijke politie. Men kan het niet intern gebruiken.

 

07.05  Annick Ponthier (VB): Dus ook niet voor sollicitanten, die eventueel solliciteren voor…

 

07.06 Minister Annemie Turtelboom: Neen, ik zeg u dat de lijst niet kan gebruikt worden bij de screening van kandidaat-militairen. Het is eigenlijk een bestuurlijke politielijst.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Question de Mme Juliette Boulet à la ministre de la Justice sur "le procès de la catastrophe de Buizingen et les actions au civil introduites par les victimes" (n° 9617)

08 Vraag van mevrouw Juliette Boulet aan de minister van Justitie over "het proces met betrekking tot de ramp in Buizingen en de burgerlijke procedures die door de slachtoffers werden ingesteld" (nr. 9617)

 

08.01  Juliette Boulet (Ecolo-Groen): Madame la présidente, madame la ministre, voilà maintenant deux ans que la catastrophe ferroviaire de Buizingen a eu lieu. Elle a fait 19 victimes et 120 blessés. Le 9 février 2012, le tribunal de commerce de Mons a décidé de condamner la SNCB à indemniser l'un des accompagnateurs de train qui avait été blessé. La SNCB devra payer des préjudices moraux, esthétiques et ménagers. Une expertise médicale évaluera les coûts des préjudices ensuite, mais le tribunal a d'ores et déjà condamné la SNCB à verser 5 000 euros provisionnels à l'accompagnateur de train et 5 100 euros provisionnels à son épouse à titre d'indemnisation automatique d'usager faible sur le rail.

 

L'affaire est fortement médiatisée et l'avocat du plaignant a appelé les autres victimes de Buizingen à faire de même endéans les trois ans. Une procédure au civil prendrait, en effet, toute son importance considérant le nombre de blessés et le fait qu'en janvier 2012, le parquet de Bruxelles a annoncé aux familles des 19 victimes de l'accident ferroviaire de Buizingen que le procès pénal n'aurait pas lieu avant février 2020.

 

Selon la presse, un nouveau délai de prescription de cinq ans a été ajouté au premier délai prévu de cinq ans également. Ce nouveau délai serait nécessité par des vérifications techniques, des tests et l'établissement de la chaîne des responsabilités. Il est évidemment essentiel que les investigations et les expertises soient menées de façon approfondie, afin d'avoir une vue complète de l'événement.

 

Néanmoins, dans cette affaire, la question du délai raisonnable et du droit des familles des victimes se pose à nouveau. Celles-ci attendent d'obtenir des réponses et des réparations pour pouvoir faire leur deuil. En outre, elles craignent qu'un trop long délai amène à une prescription et que le dossier tombe aux oubliettes. Elles affirment se sentir "abandonnées" par les pouvoirs judiciaires. A l'image d'autres dossiers judiciaires tels que l'incendie des Mésanges et le drame de Ghislenghien, cette affaire démontre une fois encore la grande problématique du respect des délais et du droit des familles des victimes.

 

Madame la ministre, confirmez-vous les informations selon lesquelles le parquet prévoit, d'ores et déjà, un délai de dix ans pour ce procès? Au-delà des explications fournies, y a-t-il d'autres explications à apporter à un tel délai? Comment, dès lors, assurer le respect du droit des familles des victimes, le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable? Ne pensez-vous pas que dans cette perspective, l'introduction d'une procédure, telle la class action, dans notre droit serait un plus? Considérant la possibilité d'un recours en indemnités au civil, d'autres demandes ont-elles été introduites? La SNCB compte-t-elle faire appel de la décision?

 

08.02  Annemie Turtelboom, ministre: Madame la présidente, madame Boulet, depuis le début de l'instruction judiciaire, un effort particulier a été porté sur l'information des victimes, entre autres en ce qui concerne le suivi et le déroulement de la procédure et ce, jusqu'en province de Hainaut, d'où une importante partie des victimes était originaire.

 

Le 19 janvier 2012, une session d'information a eu lieu au parquet de Bruxelles pour une partie des familles des victimes. Au cours de celle-ci, les personnes ont été informées du stade actuel de l'instruction. Elles savent qu'avant la fin de l'année judiciaire, elles seront à nouveau invitées pour en connaître son évolution.

 

Dans la question parlementaire, il est fait mention de la fin de l'instruction en 2020. Renseignements pris auprès des différentes sources disponibles, il semble que ce délai n'ait jamais été communiqué par l'office de M. le procureur du Roi de Bruxelles. Au contraire, tout est mis en œuvre pour terminer cette instruction dans un délai raisonnable. Il est évident que vu l'ampleur du dossier et la complexité du déroulement des faits, il faut donner aux juges, aux experts et aux policiers, le temps utile pour dégager toutes les pistes possibles afin de garantir un procès équitable.

 

Le 15 février 2012, un premier rapport d'expertise consacré à l'analyse du mécanisme de l'accident survenu le 15 février 2010 a été transmis au juge d'instruction. Ce rapport contient de manière très détaillée la description des différents systèmes techniques de sécurité qui étaient mis en place au moment de l'accident. Il est, par contre, impossible actuellement aux experts, sur la base de ce rapport, de tirer des conclusions définitives concernant les causes possibles de l'accident.

 

Un second rapport se focalisera sur cet aspect de l'accident et sera disponible dans le courant du premier trimestre 2012. Ce rapport portera sur l'analyse du système de la SNCB et de la qualité de ses installations. Sur la base des différentes thèses retenues dans ces deux rapports, le magistrat instructeur prévoit de faire réentendre les différents acteurs impliqués dans l'accident et ce, dans le courant de 2012.

 

Quant à la fin de l'instruction judiciaire, le juge d'instruction la prévoit pour 2012 après l'exécution des derniers devoirs complémentaires.

 

Je voudrais vous signaler que je ne suis pas encore en possession des renseignements utiles quant aux procédures diligentées sur le plan civil devant les juridictions montoises.

 

L'action collective (ou class action) est un instrument qui peut effectivement optimiser la procédure dans certaines circonstances. Grâce au regroupement en une seule action collective des actions d'un grand nombre de demandeurs, il est plus facile pour la justice de traiter de manière efficiente un cas de dommage de masse. Cela s'applique principalement aux cas où les demandeurs sont tellement nombreux qu'on n'arrive plus du tout à avoir une vue d'ensemble, que les coûts prennent des proportions démesurées et que seuls l'énorme engagement et le professionnalisme des juges et du personnel judiciaire permettent de maintenir le dossier plus ou moins sous contrôle sur le plan organisationnel. Je pense toutefois que nous ne devons pas non plus attendre de miracle de l'action collective.

 

Une expertise qui prend beaucoup de temps et qui retarde la procédure prendra tout autant de temps dans le cadre d'une action collective et occasionnera donc également un retard. Le principe contenu dans l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale qui veut que "le pénal tient le civil en l'état" joue aussi un rôle en la matière. Si cette règle s'applique à une éventuelle action collective, cette action sera également retardée par le volet pénal du dossier.

 

08.03  Juliette Boulet (Ecolo-Groen): Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse circonstanciée.

 

Je retiens l'aspect du délai 2020 et le fait qu'il y a contestation sur les informations communiquées. Si j'interprète correctement votre réponse, le délai raisonnable signifie qu'un procès pourrait avoir lieu avant 2020. C'est en tout cas le souhait que je formule vivement, même si je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut donner le temps aux juges, aux experts et aux policiers de faire leur travail le plus minutieusement possible. Considérons dès lors que ceux-ci doivent faire une priorité de ce dossier car c'est l'un des plus graves de l'histoire belge voire européenne dans le cycle des catastrophes ferroviaires.

 

J'entends aussi l'aspect positif de la class action même si elle n'accélère pas l'expertise et le fait que la ministre rencontre notre point de vue, à savoir qu'elle peut optimiser une procédure.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Question de M. Olivier Destrebecq à la ministre de la Justice sur "le financement de la rémunération des ministres du culte" (n° 9557)

09 Vraag van de heer Olivier Destrebecq aan de minister van Justitie over "de financiering van de vergoeding van de bedienaren van de eredienst" (nr. 9557)

 

09.01  Olivier Destrebecq (MR): Madame la ministre, vous êtes ministre de la Justice mais, aujourd'hui, je me permets de vous interpeller en tant que ministre en charge des cultes.

 

Lors de l'indépendance belge, nous avons opté pour une séparation entre l'Église et l'État, tout en maintenant un système de financement du salaire des ministres du culte. Ce financement portait à l'époque sur les cultes catholique, protestant et israélite, et très rapidement sur le culte anglican. Durant plus d'un siècle, cette liste n'a plus évolué, jusqu'en 1974, avec la reconnaissance de l'islam, suivie en 1985 par la reconnaissance du culte orthodoxe. Parallèlement, la laïcité organisée a bénéficié d'un subside dès 1981: sa reconnaissance a été marquée par une modification de la Constitution en 1993, puis par l'adoption d'une loi en 2002. La Constitution prévoit, en son article 181, la prise en charge des traitements et des pensions des ministres des cultes reconnus et des délégués laïcs.

 

Ce principe de paiement de la rémunération des ministres du culte me semble dépassé. En effet, le compromis entre l'Église et l'État est un héritage du Concordat français de 1801, et plus précisément de son article 14. Entre cet événement et aujourd'hui, 211 années se sont écoulées.

 

Nous avons stagné sur cette question, alors que nos voisins français ont évolué. En effet, la loi du 9 décembre 1905 prévoit, en son article 2, que "la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte". L'importance de séparer l'Église et l'État n'est plus à démontrer. Aujourd'hui encore, certains États n'ont pas acté cette séparation, avec des conséquences néfastes, pour ne pas dire funestes, pour la démocratie.

 

En Belgique, fort heureusement, nous n'en sommes pas là. Toutefois, il est temps de faire preuve de modernité et de revenir sur un compromis vieux de deux siècles, qui ne correspond plus à la réalité du monde et de la société d'aujourd'hui.

 

Madame la ministre, ne serait-il pas temps de revoir ce financement des salaires des ministres du culte et de le faire évoluer? Vous êtes en conclave budgétaire. Nous connaissons les soucis financiers que nous pouvons connaître. Certes, l'État doit protéger la liberté de culte, mais cela ne passe pas par le paiement des salaires des représentants religieux. Je vous demande donc de veiller à faire évoluer cette situation et d'abroger ce reliquat du passé. Si, toutefois, telle n'est pas votre position ou s'il y a des obstacles fondamentaux par rapport à cette évolution, j'aimerais beaucoup entendre les raisons de ceux-ci.

 

La séparation entre l'Église et l'État est un des premiers pas effectués dans le sens de la démocratie. La protection de la liberté de culte en est un autre. Le financement des ministres du culte n'est qu'un compromis mettant les finances de l'État en difficulté, ceci étant bien entendu ajouté à toute une série d'autres problématiques.

 

09.02  Annemie Turtelboom, ministre: L'accord du gouvernement prévoit qu'un débat relatif à la reconnaissance des cultes doit être ouvert. C'est dans ce cadre que diverses propositions pourront être examinées. Comme vous l'indiquez, le système belge du financement des cultes que nous connaissons à l'heure actuelle est le résultat d'un développement de plus de deux siècles. Bien qu'au début le Concordat était à la base, on doit constater que des philosophies non confessionnelles, comme la laïcité, sont également entrées dans ce système et qu'il ne se limite donc plus qu'aux cultes.

 

Ce financement ne concerne d'ailleurs pas seulement le traitement des ministres des cultes reconnus mais aussi les interventions communales, provinciales, régionales, communautaires, qui forment un tout.

 

J'ai bien la volonté de lancer ce débat, chez nous, au cours de cette législature mais j'accorde entièrement la priorité, dans les premiers mois de mon mandat, à la réforme de la justice que le pays attend depuis si longtemps. Je vous rappelle d'ailleurs que l'article 181 de la Constitution n'est pas soumis à révision et que, de toute façon, le travail fondamental, s'il s'avère nécessaire, devra se faire dans une prochaine législature.

 

09.03  Olivier Destrebecq (MR): Merci, madame la ministre. Voilà qui est clair! Comme vous le dites, il faut fixer des priorités. Il est important de les sérier, des les trier mais surtout de ne pas les mettre de côté. Je me réjouis que le sujet sera mis sur la table et que le débat sera ouvert relativement prochainement.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

10 Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "de informatie aan slachtoffers bij vervroegde vrijlating" (nr. 9806)

10 Question de Mme Kristien Van Vaerenbergh à la ministre de la Justice sur "les informations communiquées aux victimes lors d'une libération anticipée" (n° 9806)

 

10.01  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mevrouw de minister. Op 1 januari 2010 startte procureur Dams met een nieuw project. Slachtoffers die dat wensten, zouden op een informele wijze ingelicht worden, als de dader van het misdrijf waarvan zij het slachtoffer werden, zou vrijkomen. De procureur wou op een zo eenvoudig mogelijke manier een maximale inspanning leveren voor een menselijke justitie. Er werd wel enkel informatie verstrekt over daders in het arrondissement Antwerpen.

 

In 2010 namen 400 personen aan het project deel. Voor 2011 waren het al meer dan 600 personen. Er waren, zoals gebruikelijk, enkele kinderziektes, maar die werden snel verholpen mede door een geregelde evaluatie van het project.

 

Wat is de huidige stand van het project?

 

Wordt het nog steeds als positief geëvalueerd?

 

Zijn er plannen om het project uit te breiden tot andere arrondissementen?

 

Alvast bedankt voor uw antwoord.

 

10.02 Minister Annemie Turtelboom: Het project verloopt gunstig. In 2008 lieten 880 slachtoffers die werden geconfronteerd met een dader, een fiche invullen waarbij zij aangaven al dan niet verwittigd te willen worden. Momenteel onderzoeken wij of het systeem kan worden uitgebreid met fiches voor slachtoffers waarbij de dader nog niet bekend of gevat is, zoals een diefstal in een woning lastens onbekende daders.

 

Om hieraan tegemoet te komen, dient de huidige werking echter te worden geïnformatiseerd. Immers, de dader van een diefstal uit een woning gepleegd in politiezone X, wordt soms pas veel later gevat in politiezone Y en dan moet die laatste zone in staat zijn te achterhalen of het slachtoffer woonachtig in politiezone X, al dan niet wenst te worden verwittigd. Hiervoor dient een centraal slachtofferregister te worden aangelegd, dat door alle politiezones binnen het arrondissement moet kunnen worden geraadpleegd. Daarbij kan dan worden nagekeken of het slachtoffer wenst te worden verwittigd en zo ja, op welk veilig telefoonnummer.

 

Binnen de politiezone Antwerpen is men momenteel bezig een dergelijk centraal bestand uit te werken en te koppelen aan ISLP. De werkzaamheden en testen zijn nog niet afgerond. Het project Arrondissementele Databank Slachtoffers zou echter in de komende weken moeten worden afgerond, zodat er vervolgens kan worden geproefdraaid. De jongste evaluatie dateert van april 2011. De volgende evaluatie is gepland voor april 2012, waarbij dan ook meteen de stand van zaken van de Arrondissementele Databank Slachtoffers kan worden bekeken.

 

Er zijn op dit ogenblik geen plannen om het project uit te breiden, maar niets belet dat best practices zich verspreiden onder de parketten via de Raad van procureurs of bilaterale contacten. Ook het College van procureurs-generaal kan het via de expertisenetwerken evalueren en later verspreiden.

 

10.03  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik ben alvast tevreden dat het gunstig verloopt en dat het ter plaatse al zal worden uitgebreid. Dat is alvast positief.

 

De knoop ligt alweer bij de informatisering. Ik hoop dat een en ander zeer snel zal verlopen. Ik meen dat het geen slecht idee is om het project naar andere arrondissementen uit te breiden.

 

Alvast bedankt voor uw antwoord.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "de rechtszaak tegen Unisys ten gevolge van het mislukte Phenix-project" (nr. 9807)

11 Question de Mme Kristien Van Vaerenbergh à la ministre de la Justice sur "l'action en justice contre Unisys due à l'échec du projet Phénix" (n° 9807)

 

11.01  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, ik kom nogmaals terug op het grote project van de informatisering en op het misgelopen project Phenix. Onlangs hebben we in de pers vernomen dat de procedure die destijds werd gestart door Justitie, vastgelopen is. Vorig jaar heb ik er nochtans uw voorganger over ondervraagd, die me heeft geantwoord dat de procedure nog hangende was in eerste aanleg, en de partijen in deze complexe zaak nog moesten concluderen. We hebben vorige week vernomen dat nog niets over deze zaak is geconcludeerd, en dat ze zelfs helemaal stilligt. Blijkbaar heeft de advocaat van Unisys zelfs reeds vier jaar niets meer vernomen van de advocaat van de minister van Justitie. Volgens uw reactie zou u de zaak verder laten onderzoeken.

 

Ten eerste vraag ik u wat de werkelijke toedracht is. Kloppen de feiten en de bedragen, zoals ze beschreven werden in de pers? Zij hebben het over een verlies voor de Belgische Staat van 28 miljoen euro. Er zou tevens een tegeneis ingesteld zijn door Unisys van 20 miljoen euro. Kloppen die bedragen?

 

Ten tweede, hoe komt het dat deze procedure tot nu toe nog niet werd voortgezet? Heeft u deze zaak intussen verder onderzocht en wat zijn hiervan de resultaten? Wordt deze zaak voortgezet? Welke initiatieven worden genomen om deze zaak terug voor de rechtbank te krijgen?

 

Ten derde, hoeveel bedragen de advocatenkosten intussen in deze zaak? Hoeveel heeft deze zaak in totaal reeds aan de Belgische Staat gekost?

 

11.02 Minister Annemie Turtelboom: Ten gevolge van de hoogst gebrekkige uitvoering van haar contract werd de firma Unisys na diverse ingebrekestellingen uiteindelijk op 16 april 2007 door de Belgische Staat gedagvaard voor een bedrag van 27 998 825 euro als schadeloosstelling voor diverse posten, zoals de reeds betaalde facturen voor slecht uitgevoerde werken, het zoeken naar alternatieve oplossingen voor de vertraging en de nutteloze inzet van overheidspersoneel. De firma Unisys heeft daarop een terugvordering van 18 530 913 euro ingediend. Dit bedrag slaat volgens Unisys op de beweerde contractuele fouten van de Belgische Staat, imagoschade, procedurekosten enzovoort. Deze zaak werd ingeleid voor de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. De opeenvolgende ministers van Justitie hebben de voorbije jaren echter nagelaten een duidelijke opdracht te geven aangaande de positie die de Belgische Staat wou innemen in deze zaak. Hierdoor was de zaak in theorie nog hangende maar werd de procedure in praktijk bevroren. Als nieuwe minister van Justitie erf ik deze zaak van mijn voorgangers. Ik heb ondertussen de advocaat die het dossier behandelt gezien en we bekijken hoe we de zaak kunnen deblokkeren. Tot op heden werd een bedrag van 202 248 euro ten titel van kosten en erelonen betaald.

 

11.03  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mevrouw de minister, dank u voor het antwoord. Mag ik uit uw antwoord dan ook opmaken dat u die duidelijke opdracht al geformuleerd hebt tegenover de advocaat? Tegen wanneer plant u dat?

 

11.04 Minister Annemie Turtelboom: Zo snel mogelijk. Wij hebben hem vorige week gezien en we gaan zo snel mogelijk beslissen.

 

11.05  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Ik hoop het, want dit sleept al sinds 2007 aan. Ik weet dat u nog niet zolang minister van Justitie bent, maar dit is toch wel een dossier dat al jaren boven het hoofd van het departement Justitie hangt. Ik zal zeker en vast nog terugkomen op dit dossier, want de informatisering heeft al genoeg gekost, zonder dat het nog verder die richting uitgaat.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

12 Question de Mme Jacqueline Galant à la ministre de la Justice sur "le fonctionnement de la commission des Naturalisations" (n° 9845)

12 Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Justitie over "de werking van de commissie voor de Naturalisaties" (nr. 9845)

 

12.01  Jacqueline Galant (MR): Madame la ministre, c'est en tant que présidente de la commission des Naturalisations que je vous interpelle. On critique souvent son fonctionnement, et il est vrai que certains membres traînent parfois pour étudier leurs dossiers. Mais, aujourd'hui, ma question porte sur la problématique du parquet de Bruxelles.

 

Nous demandons l'avis du parquet pour chaque dossier de naturalisation et nous recevons toujours comme réponse un avis réservé, sans aucune explication. Lorsque l'avis date de plusieurs années, nous redemandons un avis au parquet de Bruxelles et, là, nous ne recevons même pas de réponse à cette demande, donc les dossiers restent là des mois voire des années sans être traités, vu que nous attendons une réponse circonstanciée.

 

Vous comprendrez que nous ne pouvons pas prendre la responsabilité de statuer sur un dossier sans avoir un avis clair et précis du parquet. Avez-vous des contacts avec le parquet de Bruxelles sur cette question? Avez-vous reçu des garanties quant à l'analyse des dossiers qui leur sont soumis?

 

S'ajoute à cela la problématique de l'informatisation de l'accès au casier judiciaire par cette commission. Des pas ont été franchis, mais cela ne fonctionne pas encore pratiquement. Avez-vous reçu des informations quant à cette informatisation?

 

Enfin, j'ai écrit au Collège des procureurs généraux pour lui demander d'uniformiser l'analyse des dossiers par les différents parquets. Je n'ai jamais reçu de réponse. Avez-vous des informations à ce sujet?

 

12.02  Annemie Turtelboom, ministre: Le Collège des procureurs généraux a élaboré un formulaire-type d'avis que le ministère public doit émettre sur les demandes de naturalisations à l'intention de la Chambre des représentants. Le formulaire a été approuvé par la commission des Naturalisations en octobre 2011. Actuellement, le Collège prépare une circulaire générale pour l'ensemble des parquets du pays.

 

J'estime que dans un futur proche, ce nouveau document permettra aux procureurs du Roi d'unifier les pratiques et d'apporter ainsi toutes les informations utiles à la commission des Naturalisations de la Chambre des représentants.

 

Pour rappel, le parquet de Bruxelles a traité en 2010, plus de 9 000 demandes d'option de patrie et 3 472 demandes de naturalisations, lesquelles ont donné lieu à des avis.

 

À l'heure actuelle, le parquet de Bruxelles estime répondre, compte tenu de ses capacités, sans retard aux demandes de la commission mais ne pas pouvoir donner suite aux autres demandes compte tenu de l'absence de fondements légaux.

 

En ce qui concerne cette question de l'interprétation que donne en matière d'avis le parquet de Bruxelles, j'ai interpellé le Collège des procureurs généraux pour qu'il examine cette question. Je suis toujours dans l'attente d'une réponse quant à l'uniformisation des pratiques en cette matière.

 

12.03  Jacqueline Galant (MR): Madame la ministre, si je vous comprends bien, rien de concret ne ressort des contacts que vous avez eus. Ce n'est pas demain que le parquet de Bruxelles donnera des avis plus fouillés. On risque de continuer à tourner en rond durant plusieurs mois.

 

Pour votre information, les membres de la commission des Naturalisations commencent à s'énerver car les dossiers ne peuvent pas être examinés. Et les demandeurs attendent encore plus longtemps pour obtenir une réponse, qu'elle soit positive ou négative.

 

Soit vous interpellez à nouveau, soit vous mettez la pression sur le parquet de Bruxelles pour que des avis circonstanciés soient rendus. Il ne faut plus des avis réservés sans aucune explication.

 

Il faut savoir aussi que pour la personne qui introduit sa demande via la déclaration de nationalité, le parquet émet déjà un avis. Et le parquet estime que lorsqu'il a donné un avis pour la déclaration de nationalité, il ne doit plus le faire pour les naturalisations. Or, ce sont deux voies tout à fait parallèles et comme il n'y a pas d'informatisation des services, la commission des Naturalisations ne connaît pas les avis qui ont été rendus pour les déclarations de nationalité. Je pense qu'il faut y réfléchir et avancer pour que les demandes soient traitées en temps et en heure. Je vous remercie.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

13 Question de M. Christian Brotcorne à la ministre de la Justice sur "le statut pécuniaire des 'managers surveillance et gestion'" (n° 9858)

13 Vraag van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Justitie over "de bezoldigingsregeling voor de managers 'toezicht en beheer'" (nr. 9858)

 

13.01  Christian Brotcorne (cdH): Madame la ministre, des équipes de 'collaborateurs surveillance et gestion' sont installées dans différents palais de justice depuis 2007. Elles sont chargées d'assurer la sécurité des bâtiments et celle des biens et des personnes qui s'y trouvent.

 

En 2010, des 'managers surveillance et gestion' ont été désignés pour s'occuper du fonctionnement, de la coordination et de la direction journalière de ces collaborateurs ainsi que pour prendre en charge les installations de sécurité, chacun se trouvant sous le contrôle du gestionnaire du bâtiment concerné. La fonction de 'manager surveillance et gestion' n'est pas une fonction à temps plein. Son titulaire doit la cumuler avec celle pour laquelle il a été engagé en tant que statutaire ou contractuel. Elle se révèle pourtant exigeante: le manager doit notamment pouvoir être joint 24 heures sur 24 pour prendre les décisions qui s'imposent, par exemple au sujet des interventions ou réparations techniques qui s'avèrent nécessaires.

 

Il me revient que des difficultés se présentent au sujet du statut pécuniaire de ces managers. Le SPF Justice estimerait que ceux-ci, contrairement aux 'collaborateurs surveillance et gestion', ne seraient pas autorisés à percevoir les primes prévues par l'arrêté ministériel du 2 décembre 2005 octroyant des compensations aux secrétaires et aux membres du personnel des secrétariats de parquet qui assurent des prestations de garde.

 

Pouvez-vous me confirmer, madame la ministre, que telle est bien l'interprétation retenue par votre administration? Cette interprétation n'est-elle pas sujette à caution? Ne peut-on considérer, notamment, que la disponibilité continue dont doivent faire preuve les 'managers surveillance et gestion', au-delà des prestations liées à leur fonction principale, en semaine et en week-end, est comparable à une garde à domicile?

 

Enfin, tout travail mérite salaire. Les prestations fournies par ces managers en dehors de leur fonction principale doivent faire l'objet d'une compensation. Dans l'hypothèse où l'arrêté ministériel précité ne pourrait offrir une base légale à l'octroi d'une prime aux intéressés, un autre fondement juridique ne pourrait-il être pris en considération a cet effet? Le cas échéant, un statut sui generis ne pourrait-il être établi?

 

Je sais que ces personnes sont peu nombreuses. Au départ, je vous avais adressé une question écrite, mais ne voyant pas venir de réponse, je l'ai déposée comme question orale. En effet, ces managers attendent un éclaircissement de leur statut financier.

 

13.02  Annemie Turtelboom, ministre: Monsieur Brotcorne, j'essaie de répondre le plus vite possible aux questions écrites mais leur nombre est tel qu'il serait incorrect de dire que cela fonctionne toujours dans les meilleurs délais.

 

La fonction 'manager surveillance et gestion' est explicitée par une description de fonction qui a été réalisée par un groupe de travail composé de 'managers surveillance et gestion' et des services de la direction générale de l'organisation judiciaire. Elle a été commentée lors des réunions de contact avec les 'managers surveillance et gestion' au début 2011 puis approuvée après concertation syndicale.

 

Vous relevez à juste titre qu'il ne s'agit pas d'un emploi à temps plein mais plutôt d'un rôle qui est cumulé avec une fonction principale au sein de l'ordre judiciaire. Le 'manager surveillance et gestion' a ici une mission d'organisation et de gestion d'équipe. Pour cette raison, une prime de direction est accordée aux agents de niveau C et D qui exercent cette fonction. Étant externe aux 'collaborateurs surveillance et gestion', il n'est pas tenu de prendre part au rôle des gardes des week-ends et des nuits. L'octroi d'une indemnité n'a dès lors pas été prévue pour la fonction de manager. Il n'existe actuellement aucune base légale qui permettrait le paiement d'une telle indemnité: ni l'arrêté ministériel du 2 décembre 2005 octroyant des compensations aux secrétaires et aux membres du personnel des secrétariats des parquets qui assurent des prestations de garde, ni l'arrêté ministériel du 27 septembre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières aux membres du SPF Justice.

 

Pour ce qui touche à la question de la mise sur pied d'un statut sui generis que vous indiquez, je ne peux que me référer à l'accord de gouvernement qui prévoit que l'actuel corps de sécurité sera développé et transformé en un corps chargé de la surveillance et de la sécurité dans les bâtiments judiciaires, les audiences, le transport de détenus. Ce développement doit encore être examiné par mon administration et les orientations précises restent à définir. Je peux cependant déjà vous assurer que le travail de réflexion et d'analyse de ce dossier a été initié et qu'il sera suivi de très près.

 

13.03  Christian Brotcorne (cdH): Madame la ministre, j'entends bien votre réponse. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, certaines personnes assument la responsabilité de ces services sans avoir le statut de collaborateurs. Or, ces personnes qui font ces gardes ne peuvent prétendre aux primes prévues pour les collaborateurs. Il y a là deux poids, deux mesures.

 

Votre réponse ne me permet pas d'envisager une solution pratique et rapide pour eux sinon, pour l'avenir, dans le cadre du corps de sécurité. Je pense qu'il faudrait peut-être réexaminer la situation à la lumière de la pratique. J'ai en tête une pratique particulière - je ne citerai pas les noms en l'espèce - mais je pourrai éventuellement revenir vers vous avec ce cas.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

14 Question de M. Christian Brotcorne à la ministre de la Justice sur "le dialogue social au sein du SPF Justice" (n° 9859)

14 Vraag van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Justitie over "de sociale dialoog bij de FOD Justitie" (nr. 9859)

 

14.01  Christian Brotcorne (cdH): Madame la présidente, madame la ministre, ma question a trait au dialogue social au sein du SPF Justice. La presse s'est en effet fait l'écho de ce que les organisations syndicales qualifient de manque de concertation.

 

Certains représentants syndicaux considèrent que les accords et protocoles signés par le passé ne sont plus respectés et que des décisions sont prises de manière unilatérale. Globalement, la politique menée ne ferait pas de place à la discussion et à la négociation. Les représentants des agents qualifient d'ailleurs de stériles les réunions organisées à cet effet, estimant que les décisions qui y sont présentées le sont seulement pour la forme. Je relaie ici évidemment des propos entendus ou lus.

 

Ce contexte aurait pour conséquence une dégradation des conditions de travail. Les droits de certains agents seraient méconnus et une série de dossiers resteraient en souffrance. Pour ces différentes raisons, le climat social serait en train de se détériorer.

 

Les organisations syndicales disent pourtant avoir du mal à vous rencontrer afin d'évoquer les problèmes qui se posent, ceci malgré des sollicitations répétées.

 

Madame la ministre, quel est votre sentiment par rapport à cette description de la situation faite par les organisations syndicales? Partagez-vous cette analyse? Quelles démarches sont-elles accomplies au sein du SPF Justice pour garantir un dialogue social régulier, respectueux et fructueux? Ces démarches sont-elles mises en œuvre de manière systématique et le sont-elles avec un réel souci d'ouvrir la discussion sur les décisions qu'elles concernent? Quelles sont les améliorations envisageables si d'aventure celle-ci ne se passait pas correctement?

 

Avez-vous rencontré personnellement ou prévu de rencontrer les organisations syndicales pour discuter des problèmes en présence depuis votre installation? Et s'agissant plus particulièrement du secteur des établissements pénitentiaires – je pense que vous avez déjà répondu à plusieurs reprises à ce type de question –, votre note de politique générale, en écho à l'accord de gouvernement, fait état d'une évaluation sans délai du protocole d'accord du comité de secteur III (Justice) n° 351 du 19 avril 2010 qui concerne le renforcement du dialogue social et la gestion des conflits au sein du secteur pénitentiaire. Cette évaluation est à réaliser avec les représentants syndicaux des agents pénitentiaires. Ici aussi, on évoque des difficultés et un dialogue qui aurait débuté sur de mauvaises bases, puisque les syndicats déplorent de ne pas non plus vous avoir rencontrée dans ce cadre-là.

 

Madame la ministre, je souhaiterais entendre votre appréciation à l'encontre de ces différents griefs.

 

14.02  Annemie Turtelboom, ministre: Madame la présidente, cher collègue, le dialogue social a bel et bien eu lieu au niveau du secteur pénitentiaire, secteur particulièrement visé par les critiques de certains représentants syndicaux.

 

En revanche, il est vrai que j'ai une vision différente de celle de mes prédécesseurs quant à l'organisation même de la concertation sociale. J'estime en effet qu'il n'appartient pas à l'autorité publique d'intervenir systématiquement en première ligne. En ce qui me concerne, le dialogue social doit se faire, d'abord et avant tout, au niveau de l'administration. Mais, bien évidemment, je suis toutes les négociations de très près.

 

C'est la raison pour laquelle j'ai désigné le président du comité de direction comme président du comité de secteur III (Justice) avec comme suppléants les directeurs généraux, chacun pour leur matière, là où mes prédécesseurs désignaient, comme président, un représentant de leur cellule stratégique. Un membre de ma cellule stratégique assiste, bien évidemment, aux réunions du comité de secteur III, mais pas en qualité de président. Sa présence doit plutôt être considérée au titre d'officier de liaison.

 

S'il s'agit sans doute d'une nouveauté au niveau du comité de secteur III (Justice), l'idée de confier l'essentiel du dialogue social à l'administration n'est pas neuve. J'ai appliqué le même principe au SPF Intérieur, lorsque j'étais ministre de l'Intérieur.

 

Au niveau du secteur pénitentiaire, il existe également une longue tradition au niveau local puisque les comités de concertation de base sont présidés par un directeur de prison. Là aussi la direction régionale ou générale n'intervient en appui que lorsque c'est nécessaire.

 

Après l'inévitable période de flottement suite à mon installation comme ministre de la Justice, la concertation sociale a été réinitialisée.

 

Par ailleurs, je précise que, dans ce contexte, la concertation sociale au niveau local n'a, quant à elle, pas été interrompue. L'autorité a organisé des réunions du comité de secteur III (Justice), les 27 et 31 janvier, les 9 et 15 février. Trois réunions sont encore prévues. Elles se tiendront les 5, 14 et 15 mars. Elles auront trait au congé préalable à la pension. Une autre réunion se tiendra le 20 mars avec, à l'ordre du jour, une autre matière. Lors de la réunion du 31 janvier, un premier protocole d'accord a été signé.

 

Parallèlement, j'ai autorisé le directeur général des établissements pénitentiaires à réorganiser des concertations sociales informelles. La première réunion s'est tenue le 28 février et la suivante est prévue le 13 mars.

 

Comme vous le constatez, la concertation sociale existe. Elle est intense, régulière et fructueuse.

 

C'est pourquoi je m'étonne de cette analyse. Sans doute faut-il laisser aux organisations syndicales le temps de s'adapter à cette nouvelle manière de travailler.

 

J'ajouterai enfin que la concertation sociale ne doit pas empêcher l'autorité de prendre des décisions et ce, même si les organisations syndicales ne sont pas d'accord avec certaines d'entre elles. Il ne s'agit pas d'un refus de dialogue social, mais bien d'une application correcte de celui-ci.

 

14.03  Christian Brotcorne (cdH): Merci, madame la ministre, pour la réponse. J'entends bien le changement de méthode. Peut-être aurait-il été opportun – peut-être cela a-t-il été fait – de l'expliquer à l'occasion des premières réunions de concertation. J'entends aussi que le ministre ne doit pas systématiquement être présent à tout, sinon il n'y aurait plus d'agenda possible. Mais il est important de savoir que, à certains moments critiques, la présence du ministre peut être de nature à faciliter le règlement des problèmes ou à éviter des susceptibilités mal placées et inutiles.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

15 Questions jointes de

- Mme Kattrin Jadin à la ministre de la Justice sur "la priorité accordée dans le plan national de sécurité à la lutte contre les violences intrafamiliales" (n° 9883)

- Mme Kristien Van Vaerenbergh à la ministre de la Justice sur "la violence intrafamiliale" (n° 10055)

15 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Justitie over "de strijd tegen huiselijk geweld als prioriteit in het nationaal veiligheidsplan" (nr. 9883)

- mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "intrafamiliaal geweld" (nr. 10055)

 

De voorzitter: Mevrouw Jadin is afwezig.

 

15.01  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mevrouw de minister, in het huidige nationaal veiligheidsplan las ik de lijst met prioriteiten. Een van de tien prioriteiten is de aanpak van het intrafamiliaal geweld en het geweld tegen vrouwen. Dat stond ook al in het vorige veiligheidsplan. In mei 2011 was er het verdrag van de Raad van Europa inzake de preventie en de bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Recent werd in de Raad van Europa nog een resolutie behandeld ter bevordering van de ratificatie van het verdrag.

 

Hoe evalueert u het vorige nationaal veiligheidsplan in de context van de strijd tegen intrafamiliaal geweld? Welke initiatieven waren succesvol? Wat kon beter?

 

Welke concrete acties zult u nu uitwerken ten gevolge van het nieuwe nationaal veiligheidsplan? Welke partners worden erbij betrokken en binnen welke termijn?

 

Hoever staat België met de ratificatie van het verdrag van de Raad van Europa met betrekking tot de bestrijding van het geweld tegen vrouwen?

 

15.02 Minister Annemie Turtelboom: Het nieuwe nationale veiligheidsplan 2012-2015 is net aangenomen. Het coördineert in feite de politiek in verband met de geïntegreerde politie en legt de prioriteiten voor de komende jaren vast. Het intrafamiliaal geweld is een onderdeel van de prioritaire fenomenen. De definitie in de omzendbrief 4/2006 zal gebruikt worden voor het verdere politiebeleid. Als IFG, intrafamiliaal geweld, wordt beschouwd iedere vorm van fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld tussen leden van een zelfde familie ongeacht hun leeftijd. Daarbij wordt met geweld bedoeld alle strafbare gedragingen die door een daad of een verzuim schade berokkenen aan de benadeelde persoon. Als voorbeelden van psychisch geweld worden gegeven: belaging, laster, eerroof en belediging. Voorts vallen eronder alle gedragingen waarvan, hoewel ze geen misdrijf lijken te zijn, bij de politie of het parket aangifte wordt gedaan en die gewoonlijk omschreven worden als familiaal geschil of kind in gevaar.

 

Het laatste punt is eigenlijk van kapitaal belang om een correct idee te vormen van wat eigenlijk intrafamiliaal geweld is en wat geweld is binnen een koppel. De drempel om te reageren op psychologisch geweld is doelbewust zeer laag gehouden. Dat wil niet zeggen dat vervolging mogelijk is voor alle vormen van psychologisch geweld. Daartoe is uiteraard vereist dat er een misdrijf is gepleegd, dat de vervolging technisch haalbaar is en dat de vervolging opportuun is. In familiale geschillen kan een vervolging soms meer kwaad dan goed doen, waardoor het openbaar ministerie verkiest om toch niet verder te gaan met de zaak. De seponering kan echter wel gepaard gaan met een waarschuwing of kan onder bepaalde voorwaarden gebeuren. Het ministerie kan ook een bemiddeling in strafzaken voorstellen.

 

15.03  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mevrouw de minister, misschien kan ik het schriftelijk antwoord meenemen? Ik heb eigenlijk niet zo veel antwoorden gekregen op mijn vraag, maar dat komt misschien doordat de antwoorden overlappen met die op de vraag van mevrouw Jadin, die hier vandaag niet aanwezig kon zijn.

 

Specifiek met betrekking tot het derde punt, kunt u iets meer over het verdrag zeggen? Daarover hebt u niets gezegd.

 

15.04 Minister Annemie Turtelboom: Het betreft het nieuwe verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Momenteel worden de nodige volmachten van de verschillende entiteiten verzameld, zodat we het zo spoedig mogelijk kunnen ondertekenen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

16 Questions jointes de

- M. Guy Coëme à la ministre de la Justice sur "la réforme de la Cour européenne des droits de l'homme et la position britannique" (n° 9907)

- Mme Eva Brems à la ministre de la Justice sur "les positions de la Belgique à la veille de la Conférence de Brighton sur la Cour européenne des droits de l'homme" (n° 9966)

16 Samengevoegde vragen van

- de heer Guy Coëme aan de minister van Justitie over "de hervorming van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Britse standpunt" (nr. 9907)

- mevrouw Eva Brems aan de minister van Justitie over "de Belgische standpunten in de aanloop naar de Conferentie van Brighton over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens" (nr. 9966)

 

16.01  Guy Coëme (PS): Madame la ministre, la Grande-Bretagne préside pour un semestre le Conseil de l'Europe, après des positions tranchées du gouvernement britannique en place sur l'avenir de la Cour européenne des droits de l'homme. Le contentieux entre la Grande-Bretagne et la Cour ne cesse de s'accroître alors qu'il s'agit d'un des pays les moins condamnés par cette Cour. Selon le premier ministre Cameron, la Grande-Bretagne n'a pas de leçons à recevoir en matière des droits de l'homme. Personne ne cherche d'ailleurs à lui en donner. Manifestement, Londres est en froid avec la Cour.

 

C'est dans ce contexte difficile qu'apparaît le nouveau projet de réforme de la Cour, qui sera bientôt examiné. Cette réforme pourrait conduire à une diminution sévère des pouvoirs de l'institution, les Britanniques souhaitant notamment que chaque État dispose d'une marge d'appréciation en matière d'application et de mise en œuvre de cette Convention. Selon eux, la Cour européenne ne pourrait alors être saisie uniquement en cas d'erreur manifeste ou de problème d'interprétation. Certaines critiques britanniques sont fondées sur le besoin d'une réforme afin d'éviter l'asphyxie de cette importante institution, même si on en est proche. Ces déclarations sont inquiétantes.

 

Madame la ministre, dans le processus de réforme de la Cour européenne des droits de l'homme, quelle sera la position de la Belgique? Comment ces annonces du premier ministre britannique ont-elles été accueillies par les différentes délégations? Comment se prépare ce dossier? Quelles pistes sont-elles envisagées pour réformer cette institution – à nos yeux – essentielle, sans pour autant porter atteinte à son travail dans la défense des droits de l'homme sur notre continent?

 

16.02  Eva Brems (Ecolo-Groen): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, al enkele jaren worden er high-level conferenties georganiseerd waarin een antwoord wordt gezocht voor het probleem waarmee het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kampt, dat in de eerste plaats wordt gedefinieerd als een probleem van een te grote werklast, een steeds groeiende toestroom van vorderingen, gepaard gaande met een enorme gerechtelijke achterstand.

 

Dergelijke conferenties vonden bijvoorbeeld plaats in Interlaken in 2010 en in Izmir in 2011, telkens op initiatief van de staat die het voorzitterschap van de Raad van Europa in handen had. Van 18 tot 20 april organiseert het Verenigd Koninkrijk een dergelijke conferentie in Brighton.

 

Het Britse voorzitterschap heeft al een ontwerpverklaring geformuleerd die als basis van discussie zal dienen. Die ontwerpverklaring werd blijkbaar bezorgd aan alle verdragspartijen, maar ook publiek gemaakt in onder meer The Guardian. Volgens mij is het niet de regering die de verklaring publiek heeft gemaakt, maar de tekst is alleszins gepubliceerd.

 

De tekst veroorzaakt heel wat ophef omdat ze heel veel voorstellen op tafel legt, kleine en grote, controversiële en minder controversiële.

 

Mevrouw de minister, vandaar mijn vragen, die voor een deel dezelfde richting uitgaan als de vragen van mijn collega.

 

Welke standpunten zullen de Belgische vertegenwoordigers innemen op die conferentie? Welke maatregelen zal België specifiek verdedigen? Welke maatregelen zal België trachten tegen te houden?

 

Ik haal twee specifieke maatregelen uit de ontwerpverklaring, waarvan ik vind dat het echt een slecht idee zou zijn om die door te voeren.

 

Ten eerste gaat het om het voorstel in § 19, d van het Britse ontwerp, het voorstel om een systeem van prejudiciële vragen te creëren bij het Hof van Straatsburg, min of meer naar het model van dat van Luxemburg.

 

Ten tweede gaat het om het voorstel in § 23, c van het ontwerp, waarnaar daarjuist al werd verwezen. Wanneer een zaak al door een nationale rechter werd behandeld – wat in de meeste zaken het geval is, gelet op de verplichting tot uitputting van de nationale rechtsmiddelen –, moet die zaak verworpen worden als onontvankelijk, tenzij de nationale rechtbank dwaalde in de interpretatie van het verdrag of tenzij de vordering een zogenaamd ernstige vraag opwerpt inzake de interpretatie of de toepassing van het verdrag.

 

Mevrouw de minister, graag verneem ik uw standpunt in het algemeen, maar ook over die twee specifieke elementen.

 

16.03 Minister Annemie Turtelboom: Mevrouw de voorzitter, de agenda van het Britse voorzitterschap van het Comité van ministers van de Raad van Europa, meer bepaald inzake de hervormingsagenda van het Europees Hof, is, zoals bekend, deels gekleurd door enkele arresten die heel wat commotie hebben teweeggebracht in het Verenigd Koninkrijk. De conferentie van Brighton moet dus deels in het licht van die context bekeken worden. Anderzijds past die conferentie ook geheel in de continuïteit van het werk dat de voorbije jaren is geleverd.

 

Suite aux conférences d'Interlaken et d'Izmir, la Cour a déjà entamé des réformes pour répondre aux recommandations. Il faudra maintenant veiller à ce qu'elle puisse continuer ces réformes, sans être stigmatisée d'emblée sur son fonctionnement.

 

Le projet de déclaration est, à ce sujet, peut-être trop directif envers la Cour. Certains aspects semblent acceptables tels que la mise en lumière de l'importance de la mise en œuvre de la Convention au niveau national et du strict respect des conditions de recevabilité d'une requête. D'autres questions feront toutefois l'objet de discussions telles que, par l'exemple, l'ajout de nouveaux critères de recevabilité, le principe pick and choose ou une interprétation trop large de la marge d'appréciation des États, éléments qui pourraient se révéler incompatibles avec le principe du recours individuel.

 

Het lijkt ons overigens ook nuttig om te herinneren aan de agenda die is opgenomen in de verklaringen, gedaan te Interlaken en Izmir.

 

Thans wordt aangaande de ontwerpverklaring informeel overleg gepleegd in Straatsburg op het niveau van de permanente vertegenwoordiging en op Belgisch niveau met vertegenwoordigers van de hoge rechtscolleges en van de academische wereld.

 

16.04  Guy Coëme (PS): L'année dernière, nous avons eu l'occasion de rencontrer les responsables de la Cour. Nous formions une délégation, dont Mme Van Vaerenbergh faisait partie. Les juges ont eu la possibilité de nous exprimer leurs préoccupations par rapport, d'une part, à l'ampleur du travail et, d'autre part, à cette réforme.

 

Á un moment où l'Europe patine, notamment en ce qui concerne la défense des droits de l'homme, quand nous observons les dérives dans certains pays, notamment en Hongrie, il est très important que nous n'affaiblissions pas la Cour, mais que, par contre, nous veillions à la renforcer. Madame la ministre, je ne doute pas que vous serez très attentive à cette question. Je vous en remercie.

 

16.05  Eva Brems (Ecolo-Groen): Mevrouw de minister, u laat niet echt in uw kaarten kijken in uw antwoord.

 

Wat ik vooral heel belangrijk vind is dat België – ik hoop dat ook heel wat andere lidstaten daarvoor te vinden zullen zijn en hetzelfde standpunt zullen innemen – er duidelijk voor zorgt dat men niet meegaat in die teneur om het Hof te verzwakken onder het mom van iets te willen doen aan het probleem van de overlast. Bepaalde voorstellen, zoals prejudiciële vragen of een margin of appreciation vastleggen in een tekst, hebben eigenlijk niets te maken met de overlast en worden daar eigenlijk zomaar aan toegevoegd.

 

Daarnaast zijn er maatregelen die daaraan op het eerste gezicht wel iets zouden kunnen verhelpen, maar waarvoor de prijs die men betaalt zo groot is op het vlak van rechtsbescherming van individuen, dat ze onaanvaardbaar zijn. En dan gaat het met name om die mogelijke nieuwe voorwaarden van ontvankelijkheid.

 

Ik zou hopen dat zoiets mogelijk is een Europa waar de nationale rechters in alle 47 landen die partij zijn, automatisch de regels van het verdrag toepassen. Jammer genoeg is dat manifest niet het geval in een groot aantal van deze lidstaten, en occasioneel zelfs in ons eigen land, zodat men het Hof nodig blijft hebben als kwestie van individuele rechtsbescherming. We kunnen op dit moment niet naar een Hof evolueren dat een louter constitutionele functie zou hebben.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

17 Question de Mme Linda Musin à la ministre de la Justice sur "le recours à la médiation civile, commerciale et sociale comme mode alternatif de règlement des conflits" (n° 9908)

17 Vraag van mevrouw Linda Musin aan de minister van Justitie over "burgerlijke, commerciële en sociale bemiddeling als alternatief bij de beslechting van geschillen" (nr. 9908)

 

17.01  Linda Musin (PS): Madame la ministre, depuis quelques décennies, les modes alternatifs de règlement des conflits prennent une place croissante dans tous les secteurs de la vie sociale. Il en est ainsi, en particulier, de la médiation, que ce soit en matière familiale, civile, commerciale, sociale (notamment les conflits individuels et collectifs), pénale, administrative, interculturelle, scolaire, hospitalière, etc.

 

La médiation familiale a reçu une reconnaissance légale le 19 février 2001. Ce processus particulier de réparation du lien social à travers la gestion et la résolution des différends a été élargi et a connu une étape décisive lorsqu'une loi du 21 février 2005 a consacré la médiation générale dans le Code judiciaire, lui réservant ainsi une place officielle à côté des formes plus classiques que sont la procédure civile et l'arbitrage.

 

Le recours à la médiation rend la justice plus accessible aux démunis, apporte des solutions plus aisées aux petits litiges, allège la tâche du juge, contribue à la résorption de l'arriéré judiciaire, vaut mise en demeure et peut suspendre la prescription.

 

Moins traumatisante qu'une action traditionnelle et psychologiquement mieux ressentie par les parties puisqu'il n'y a pas de partie dite 'succombante', la justice basée sur la médiation augure de relations futures relativement plus harmonieuses.

 

Des formations reconnues de médiateur sont désormais d'ailleurs proposées par des institutions universitaires.

 

Le parlement avait fait de la médiation une de ses priorités. Pourtant le Conseil supérieur de la Justice "entend que l'on promeuve plus largement qu'aujourd'hui la médiation en matière civile, commerciale et sociale", laissant ainsi supposer que le recours à la médiation n'occupe pas encore la place qui devrait être la sienne dans l'ensemble des procédures actuelles.

 

Madame la ministre, quelle est l'évolution quantitative des procédures soumises avec succès à la médiation? Ce mode alternatif de résolution des conflits rencontre-t-il des oppositions ou des résistances identifiées? Quelles dispositions le gouvernement envisage-t-il de mettre en œuvre pour rencontrer le souhait du Conseil supérieur de la Justice, c'est-à-dire de promouvoir plus largement qu'aujourd'hui la médiation en matière civile, commerciale et sociale?

 

17.02  Annemie Turtelboom, ministre: Chère collègue, les procédures soumises à la médiation ne font l'objet d'aucune statistique, même au sein de la Commission fédérale de la médiation instituée par l'article 1 726 du Code judiciaire.

 

Le rapport d'activité 2005-2011 de ladite commission, prochainement disponible sur le site web mediation-justice.be, ne cite aucune opposition aux résistances identifiées.

 

Toutefois, certaines recommandations sont, notamment, un rôle élargi de la commission en vue de réaliser des statistiques, une réflexion sur sa structure et sur la catégorisation des médiateurs, une meilleure visibilité de la médiation en tant que mode de règlement alternatif des conflits. La commission attire aussi l'attention sur la confusion terminologique. Le terme 'médiation' est employé dans de nombreuses législations sans pour autant se référer aux garanties du Code judiciaire.

 

L'idéal serait d'inviter les parties à recourir le plus possible à la médiation dans des litiges de nature civile, commerciale ou sociale, avant une saisie et un examen dudit litige par le juge du fond. Ainsi les parties réfléchissent de façon constructive et sont associées pour trouver une solution positive à leur conflit. Cela permettrait de désengorger également les juridictions de toute une série d'affaires qui ne doivent pas nécessairement être examinées par le juge du fond.

 

L'accord de gouvernement prévoit une série de projets en matière de médiation. Le gouvernement ne manquera donc pas d'introduire des projets en ce sens.

 

17.03  Linda Musin (PS): Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse. Il est dommage que nous n'ayons pas de statistiques en la matière pour pouvoir estimer l'évolution quantitative et voir s'il y a vraiment une augmentation.

 

La médiation présente de multiples avantages et vous venez encore de souligner son utilité. J'entends bien que le gouvernement mettra en œuvre toute une série de dispositions pour promouvoir cette évolution de la médiation. J'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet lorsque nous disposerons du rapport 2005-2011.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

18 Question de M. Éric Jadot à la ministre de la Justice sur "les frais de déplacement des Directions Générales du SPF Justice" (n° 9932)

18 Vraag van de heer Éric Jadot aan de minister van Justitie over "de verplaatsingskosten van de personeelsleden van de Directoraten-generaal van de FOD Justitie" (nr. 9932)

 

18.01  Éric Jadot (Ecolo-Groen): Madame la présidente, madame la ministre, le SPF Justice est organisé en directions générales et services d'encadrement. Mes questions porteront sur les frais spécifiques dévolus aux directions générales pour leurs déplacements et l'évaluation globale qui peut en être faite.

 

Au niveau du SPF Justice et partant des DG Organisation Judiciaire, Établissements Pénitentiaires, Maisons de Justice ainsi que Législation et Droits fondamentaux, pouvez-vous m'éclairer, madame la ministre, sur:

 

1. Les moyens engagés quant aux déplacements des directeurs. Ceux-ci disposent-ils de chauffeurs? Dans l'affirmative quel en sont les coûts? Quelles en sont les justifications?

 

2. Les déplacements à l'étranger des directeurs et de leur staff. Pouvez-vous me préciser, par DG, la fréquence et les durées de ces déplacements durant l'année 2011? Quels coûts ces déplacements ont-ils généré sur ladite période? Dispose-t-on d'éléments d'évaluation de ce type de déplacements en amont de leur organisation ainsi que sur le return de ceux-ci sur la continuité des missions des services et la modernisation de l'administration?

 

18.02  Annemie Turtelboom, ministre: Cher collègue, le SPF Justice a promulgué une note de service, qui détermine comment, selon quelles modalités et moyennant quelles indemnités les fonctionnaires se déplacent à l'étranger. Cette note de service est basée sur le fonctionnement et usages légaux du SPF Affaires étrangères. Toutes les missions sont soumises à l'approbation du président du comité de direction ou de la ministre et une obligation de faire rapport existe qui permet un contrôle et un suivi sur les missions effectuées.

 

Dans la pratique, la durée d'une mission peut varier d'un jour à une dizaine de jours. En moyenne, une mission dure trois jours. Nous ne pouvons donner un coût par mission, étant donné que plusieurs paramètres (durée, pays, destinataires, participation aux frais d'organisation, etc.) en modifient le prix. Il faut savoir que les déplacements sont limités au strict nécessaire et répondent à des besoins précis: assistance de moi-même au Conseil des ministres européen, consultation bilatérale de haut niveau dans le cadre de négociations ou de la mise en œuvre d'instruments juridiques nouveaux pour ce qui concerne la DG Législation.

 

Enfin, je vous donne un tableau récapitulatif des missions à l'étranger pour les directions générales et les services d'encadrement. Vous pourrez ainsi examiner le budget accordé, les dépenses, etc.

 

18.03  Éric Jadot (Ecolo-Groen): Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse. Je suis déjà rassuré du cadre installé grâce à la note qui a été diffusée, par l'obligation de rédiger des rapports et l'octroi d'autorisations préalables. Je ne doute pas de la nécessité, à certains moments, de se déplacer à l'étranger, soit pour vous assister, soit pour des missions très spécifiques. Peut-être en période difficile y aura-t-il des économies à réaliser en la matière, mais je consulterai ce rapport, l'analyserai et, le cas échéant, je reviendrai vers vous.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

19 Question de M. Éric Jadot à la ministre de la Justice sur "les demandes de renseignements faites par la Sûreté de l'État aux CPAS" (n° 9933)

19 Vraag van de heer Éric Jadot aan de minister van Justitie over "de gegevens die door de Veiligheid van de Staat bij de OCMW's worden ingezameld" (nr. 9933)

 

19.01  Éric Jadot (Ecolo-Groen): Madame la présidente, madame la ministre, la mise en œuvre de l'article 14 de la loi du 4 février 2010 relative aux méthodes de recueil de données est entrée en vigueur voici plus d'un an. Elle comporte plusieurs dispositions concernant les agents de service public opérant en CPAS. Ceux-ci seraient ainsi dorénavant encouragés à transmettre d'initiative des données relatives aux usagers des CPAS susceptibles d'intéresser la Sûreté de l'État. Par ailleurs, lorsque les services de la Sûreté requièrent des informations, les agents seraient dans l'obligation de les communiquer.

 

Depuis leur entrée en application, ces dispositions posent question, notamment dans le chef des travailleurs sociaux. Dans le cadre de journées d'étude organisées par la Sûreté à destination des agents de CPAS, il me revient que des exemples fournis ciblaient une communauté précise en termes de signalements. Ceci m'interpelle.

 

Madame la ministre, pouvez-vous m'éclairer sur le type d'informations dispensées aux agents de service public concernant le recueil de données depuis l'entrée en vigueur de la loi? Une communauté précise est-elle ciblée? Dans l'affirmative, quelles sont les bases objectives d'identification retenues? Que doit-on entendre par "groupes inscrits dans un processus de radicalisation" évoqués dans les activités de renseignement? Enfin, quelle évaluation est-elle faite par votre département de la transmission des données relatives aux usagers des CPAS depuis 2011 et quelle en est votre analyse?

 

Je relève, en outre, que les CPAS se voient confier des missions de plus en plus nombreuses. En première ligne sur le front de la lutte contre la pauvreté, leurs agents sont tenus au secret professionnel. Il s'agit d'un fondement du travail social et, partant, de la qualité du service public dispensé. Or, l'application de l'article met sensiblement à mal les articles 36 et 50 de la loi organique et pousse à l'infraction quant à l'article 458 du Code pénal garantissant le secret professionnel.

 

Madame la ministre comment justifiez-vous cette mise en souffrance du secret professionnel des agents de CPAS? L'enjeu mérite à mon sens des garanties claires afin que la peur n'empêche certaines personnes de solliciter aide et secours auprès de nos CPAS. Quelle sera dès lors votre position afin de garantir le secret professionnel et protéger tant les agents de CPAS que leurs bénéficiaires?

 

Présidente: Sophie De Wit.

Voorzittter: Sophie De Wit.

 

19.02  Annemie Turtelboom, ministre: Monsieur Jadot, le législateur a estimé qu'il était indispensable que tous les services publics apportent leur collaboration au service de renseignement lorsqu'ils en font la demande. L'article 40 de la loi du 30 novembre 1998 a donc été renforcé. Ainsi les fonctionnaires, les agents des services publics, y compris des services de police, peuvent transmettre d'initiative des informations au service de renseignement et de sécurité. Ils sont tenus de leur communiquer les informations utiles à l'exécution de ces missions, lorsque ceux-ci le demandent.

 

Il convient de souligner que, pour une raison évidente d'efficacité à long terme, les agents de la Sûreté de l'État sont tenus de protéger leur source d'information. La confidentialité en ce qui concerne l'origine des informations en possession de la Sûreté de l'État est ainsi préservée de manière optimale, y compris celle qui serait transmise par un CPAS.

 

En outre, toute personne sollicitée par un membre du CPAS pour coopérer avec la Sûreté de l'État est également tenue au secret professionnel instauré par la loi du 30 novembre 1998, dont la violation tombe sous l'application de l'article 43 de la loi organique sans préjudice de l'article 458 du Code pénal.

 

Si la nouvelle loi permet d'outrepasser le secret professionnel en offrant aux agents la possibilité de transmettre d'initiative ou sur requête des éléments dont ils auraient connaissance, il est important de maintenir l'idée que la mission première d'aide doit avoir lieu dans un cadre de confiance. Si des informations doivent être transmises, elles ne peuvent l'être que dans un cadre particulièrement strict, en rappelant le principe du secret professionnel.

 

La Sûreté de l'État informe la personne sollicitée qu'elle est dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa coopération avec le service. Cette obligation de secret vise à préserver le caractère secret des activités du service dont la divulgation peut porter atteinte à l'intégrité d'une source humaine ou aux relations que la Sûreté de l'État entretient avec d'autres services, voire plus encore, à la sécurité de la personne dont la collaboration est sollicitée.

 

Il faut insister sur le fait que la Sûreté de l'État n'a pas besoin de tout savoir sur tous les bénéficiaires du CPAS. Ce n'est pas le but. La demande d'information auprès du CPAS n'est pas un objectif en soi. Elle n'est pas systématique; cela dépend du phénomène suivi et du contexte de l'affaire. La demande répondra toujours au principe de finalité des missions pour lesquelles les services de renseignement sont compétents. Pour la Sûreté de l'État, ces finalités sont déterminées aux articles 7 et 8 de la loi du 30 novembre 1998.

 

La Sûreté de l'État travaille toujours dans le respect des différents cadres légaux. Le cadre légal consacre d'ailleurs plusieurs articles concernant le secret professionnel, la protection des sources, la classification des informations et la protection de la vie privée.

 

Enfin, il importe de ne pas négliger que le travail de renseignement et la protection des intérêts fondamentaux de l'État ne peuvent être efficients sans une bonne collaboration de la part de toutes les autorités administratives, judiciaires et de police.

 

En ce qui concerne la signification de groupes inscrits dans un processus de radicalisation, il s'agit ici de l'un des plus grands défis actuels. En effet, la radicalisation est la phase initiale qui précède un phénomène plus grave. Dans un déroulement chronologique, la radicalisation peut précéder l'extrémisme comme l'extrémisme peut à son tour dégénérer en terrorisme. Si nous discernons les vecteurs et les tendances de la radicalisation, nous pouvons alors prévenir un phénomène plus grave. C'est l'une des missions les plus importantes pour la Sûreté de l'État aujourd'hui, comme cela a été amplement explicité pendant le colloque dont vous faites rapport.

 

Évidemment, les enquêtes mènent parfois à des activités qui se déroulent au sein d'une communauté. Cela ne signifie pas pour autant que cette communauté est explicitement visée. La Sûreté de l'État, à l'instar de chaque service de renseignement, travaille par ordre hiérarchique sur les phénomènes, les groupements et seulement en dernier lieu sur les individus.

 

L'ensemble doit bien entendu aussi correspondre aux missions légales du service, soit l'extrémisme, le terrorisme, l'espionnage, les activités d'ingérence. Bien sûr, les enquêtes mènent parfois, sur la base de la trame précitée, à des activités qui se déroulent au sein d'une communauté et, comme vous le suggérez, d'une communauté d'émigrants. C'est finalement aussi dans l'intérêt de la communauté concernée que des activités illégales soient enrayées.

 

19.03  Éric Jadot (Ecolo-Groen): Madame la ministre, merci pour cette réponse exhaustive. Vous l'avez dit, la loi concerne tous les agents de service public. Vous avez aussi souligné le caractère spécifique des agents de CPAS, mais ce sont des travailleurs sociaux et une nécessaire confiance doit s'installer entre eux et les éventuels bénéficiaires d'une aide.

 

Vous avez clarifié les choses à propos de la journée d'étude. Il faut rester attentif à ne pas donner l'impression aux agents du service public qu'une communauté devrait être systématiquement ciblée; c'est pourtant ce qui semble avoir été ressenti par les participants.

 

Pour le reste, il me semble que la loi devrait être encore évaluée dans le futur. Je ne manquerai pas alors de me tourner vers vous.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

La présidente: Avant de céder la parole à M. Maingain, je dois informer Mme Özen, qui vient d'arriver, que Mme la ministre va nous quitter dans une dizaine de minutes.

 

20 Question de M. Olivier Maingain à la ministre de la Justice sur "le contrôle de l'obligation scolaire par le parquet" (n° 9938)

20 Vraag van de heer Olivier Maingain aan de minister van Justitie over "de controle op de leerplicht door het parket" (nr. 9938)

 

20.01  Olivier Maingain (FDF): Madame la présidente, madame la ministre, afin d'organiser au mieux le contrôle de l'inscription scolaire en Région bruxelloise, une collaboration existe entre la cellule commune associant les deux Communautés, française et flamande, les communes bruxelloises ainsi que le parquet de Bruxelles, pour que celui-ci puisse lancer les procédures afin de faire respecter l'obligation scolaire.

 

L'accord de collaboration entre la cellule commune et le parquet prévoit que ce dernier fournit des données quant aux dossiers de l'année scolaire précédente, soit 2010-2011.

 

Il me revient que les responsables de la cellule commune n'ont toujours pas reçu d'informations à cet égard de la part du parquet. Ce 'retour' d'informations du parquet est d'autant plus important que les responsables de la cellule commune affirment que le parquet donnera une suite aux dossiers pour les jeunes considérés comme récidivistes. Il importe, dès lors, de savoir identifier ces derniers.

 

En conséquence, madame la ministre, pouvez-vous me faire savoir quand le parquet de Bruxelles pourra communiquer les dossiers d'enfants soustraits à leur obligation scolaire pour l'année scolaire 2010-2011?

 

20.02  Annemie Turtelboom, ministre: Cher collègue, un accord de collaboration a effectivement été dégagé à l'occasion des réunions organisées entre les responsables de la cellule commune associant les Communautés française et flamande et le parquet de Bruxelles, visant à une prise en charge d'une centaine de dossiers relatifs à des jeunes en situation récurrente de non-inscription scolaire.

 

Certaines réponses ont déjà pu être apportées à l'occasion de la dernière réunion qui s'est tenue le 13 février 2012. Il est notamment apparu que bon nombre des dossiers transmis visaient tantôt des situations de familles parties à l'étranger avec enfants scolarisés à l'étranger, tantôt des situations de familles ayant fait l'objet d'une radiation d'office.

 

Le parquet de Bruxelles a été interrogé concernant les situations pour lesquelles un feedback n'avait pas encore été apporté. À cet égard, une réponse détaillée sera prochainement envoyée à la cellule commune.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

21 Samengevoegde vragen van

- de heer Raf Terwingen aan de minister van Justitie over "de waarde van een punt in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand" (nr. 9939)

- mevrouw Sarah Smeyers aan de minister van Justitie over "de juridische tweedelijnsbijstand" (nr. 10088)

21 Questions jointes de

- M. Raf Terwingen à la ministre de la Justice sur "la valeur d'un point dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne" (n° 9939)

- Mme Sarah Smeyers à la ministre de la Justice sur "l'aide juridique de deuxième ligne" (n° 10088)

 

De voorzitter: De heer Raf Terwingen is verwittigd, maar hij is nog niet aanwezig.

 

21.01  Sarah Smeyers (N-VA): Mevrouw de minister, de kosten van de juridische tweedelijnsbijstand stijgen al een hele tijd en lijken alsmaar sneller de hoogte in te schieten. In 2001 volstond een budget van 25 miljoen euro, terwijl het budget in 2011 al 68 miljoen euro bedroeg. Met de inwerkingtreding van de Salduzwetgeving op 1 januari jongstleden heeft het Rekenhof berekend dat er jaarlijks nog eens 16 miljoen euro extra nodig zou zijn.

 

Jaarlijks dient het budget voor de tweedelijnsbijstand dus opgetrokken te worden. Er wordt voorzien in een minimumwaarde – dat is althans een belofte van voorgaande ministers – die gegarandeerd wordt per punt, omdat een punt anders zo weinig waard zou worden dat nog maar weinig of geen advocaten zich geroepen zouden voelen om nog tweedelijnsbijstand te verlenen.

 

De stijging van het budget voor tweedelijnsbijstand, die we jaar na jaar zien, lijkt onhoudbaar te worden. Ook bij advocaten begint ongerustheid te ontstaan dat de waarde van het punt drastisch zou dalen.

 

Mevrouw de minister, zal de waarde van het punt onder de 25 euro dalen? Zo ja, met hoeveel?

 

Bent u van plan om de nomenclatuur, het puntensysteem, te hervormen om zo de onredelijke stijging van het budget tegen te gaan? Zo ja, welke timing stelt u daarvoor op?

 

Sinds 1 september 2011 zijn de onweerlegbare vermoedens van onvermogen omgevormd tot weerlegbare vermoedens. Is daarvan al iets in het budget te merken?

 

Kunt u mij een overzicht bezorgen van het budget voor tweedelijnsbijstand voor 2011, opgedeeld per categorie van personen die rechtsbijstand krijgen, en die onder het weerlegbaar vermoeden vallen?

 

21.02 Minister Annemie Turtelboom: Het budget voor de prestaties die in het kader van de juridische bijstand zijn geleverd, beloopt 69 450 000 euro, voor de prestaties in 2010 en 2011. Dat bedrag kan echter nog het voorwerp uitmaken van correcties in het kader van de begrotingscontrole, zodat het momenteel voorbarig zou zijn om de waarde van een punt te bepalen. De ministeriële besluiten die de waarde van het punt en de verdeling van de subsidies bepalen, zijn om die redenen ook nog niet ondertekend.

 

Mijn voorganger heeft op 12 januari 2010 een protocol gesloten met de gemeenschappelijke ordes, waarin werd besloten dat er inspanningen zouden worden geleverd om de waarde van het punt te behouden en te trachten die te verhogen. Ondanks de moeilijke budgettaire context zal ik dat engagement trachten te respecteren.

 

Het systeem van de vergoeding van de prestaties die in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand worden geleverd, moet worden geanalyseerd, zodat verbeteringen mogelijk zijn die een degelijke vergoeding van de advocaten waarborgen. Dat is de reden waarom ik aan het NICC de opdracht heb gegeven om het systeem van de juridische bijstand volledig in kaart te brengen.

 

De lijst die de punten per prestatie vaststelt, zal dus geanalyseerd en in kaart gebracht worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de Salduzwetgeving. Vandaag kan ik u nog geen overzicht van het budget van de tweedelijnsbijstand voor 2011 bezorgen, omdat ik de statistische verslagen van de gemeenschappelijke ordes nodig heb. Die heb ik op dit moment niet. Ingevolge het protocolakkoord van 2010 moeten die mij vóór juni 2012 bezorgd worden.

 

Wij moeten ook nog afwachten om de impact van de omkering van vermoedens op het budget in 2012 te kunnen evalueren, aangezien het principe pas op 1 september 2011 van kracht is geworden.

 

21.03  Sarah Smeyers (N-VA): Mevrouw de minister, mijn vraag komt dus blijkbaar te vroeg, maar het zal u intussen al duidelijk zijn dat in de commissie voor de Justitie verschillende wetsvoorstellen hangende zijn, ook van mijn collega, mevrouw De Wit, waarmee gesleuteld wordt aan het systeem van de tweedelijnsbijstand. Enerzijds is er de intentie van collega De Wit om een fonds voor tweedelijnsbijstand op te richten, anderzijds ben ik ook van oordeel, net als mijn fractie, dat het puntensysteem aan herziening toe is, gelet op de onevenwichten.

 

Bepaalde verrichtingen zijn minder intensief en brengen relatief te veel op. Ik geef het voorbeeld van een echtscheiding. Relatief gezien vergt die veel meer werk, maar ze is veel minder punten waard. Het zou dus niet slecht zijn om dat eens onder de loep te nemen. Zeker gelet op de gevolgen van de Salduzwet zult u over het budget moeten waken, zodat alles betaalbaar blijft en advocaten niet voor niets werken.

 

Ik noteer dat u in juni 2012 de statistieken van de verschillende orden wel zult binnenkrijgen. Wij zullen dan met dezelfde vragen terugkomen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

22 Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de minister van Justitie over "de invoering van de btw-plicht voor notarissen en gerechtsdeurwaarders" (nr. 9838)

22 Question de Mme Sarah Smeyers à la ministre de la Justice sur "l'assujettissement à la TVA des notaires et des huissiers de justice" (n° 9838)

 

22.01  Sarah Smeyers (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, sinds 1 januari 2012 zijn de Belgische notarissen en de gerechtsdeurwaarders btw-plichtig geworden. Deze implementatie diende zeer snel te gebeuren. Voor 20 januari moesten deze twee beroepsgroepen deze aangifte regelen omdat de regering rekende op de extra inkomsten vanaf het begin van het jaar.

 

In de praktijk blijkt dat cliënten van notarissen, zeker in die tussenperiode, protesteerden tegen de extra kosten die de btw met zich meebrengt. Een verkoopsovereenkomst verschilde immers voor en na de implementatie van die btw-plicht. Vanaf januari en voor de volgende vier maanden heeft die btw-plicht van 21 % repercussies op het ereloon. Hier kwam uiteraard protest op en cliënten weigerden die extra kosten te betalen. Notarissen zien zich vaak genoodzaakt om deze akten te laten doorgaan, zonder de betaling van die btw.

 

Klopt het dat er notarissen zijn die de btw hebben laten vallen omwille van het protest van de cliënten? Hoe is de implementatie van het systeem bij notarissen en deurwaarders verlopen? Bent u op de hoogte van problemen? Is hiervoor een oplossing in de maak? Zijn alle notarissen en deurwaarders op het terrein intussen in regel? Wordt er een uniforme werkwijze gehanteerd? Dit bleek vooral in de eerste weken niet het geval voor de gerechtsdeurwaarders. Zijn er nog andere Europese landen waar zowel registratierechten als btw geheven worden, of is België hierin uniek? Wat zal er voor de deurwaarders gebeuren inzake btw die betaald dient te worden bij een dagvaarding? Zal elke rechter voor zichzelf kunnen beslissen of daarop btw geheven moet worden? Wordt er voorzien in een algemene regeling? Bestaat er zonder algemene regeling geen risico op schending van het gelijkheidsbeginsel?

 

22.02 Minister Annemie Turtelboom: Mevrouw de voorzitter, mevrouw Smeyers, ik heb de Nationale Kamer van Notarissen en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders gevraagd om informatie over de problemen die zouden bestaan.

 

Wat de notarissen betreft, heeft de Nationale Kamer verduidelijkt dat een notaris geen akte kan verlijden zonder dat er btw wordt betaald. Akten worden verplicht ingeschreven in een repertorium. Ook de wettelijke notariële boekhoudcontrole is heel streng.

 

De implementatie in het notariaat verliep niet eenvoudig, aangezien dit op korte termijn moest gebeuren. De Kamer heeft echter zelf heel wat inspanningen geleverd, zoals specifieke opleidingen, communicatie aan alle kantoren, praktische instructies en de oprichting van een aparte btw-cel binnen de notariële instellingen die de notariskantoren met raad en daad bijstaat.

 

De samenwerking met de btw-administratie verliep trouwens vlot. Er werden afspraken gemaakt over het opstellen van facturen en de indiening van de eerste aangifte. Essentieel is de aanpassing van de boekhoudsoftware van de kantoren.

 

Een ander aandachtspunt is dat de notariswet en de btw-wet op een aantal punten niet compatibel zijn, bijvoorbeeld wat de plaatsvervanging betreft.

 

De Nationale Kamer verduidelijkt ook dat alle notarissen in regel zijn en dat, naast de net geciteerde punten, geen belangrijke problemen worden gesignaleerd. De eerste aangifte van btw voor de periode van 1 januari tot 30 april is voorzien op 20 mei.

 

Zoals gezegd, kregen de notarissen de nodige instructies en ondersteuning om een uniforme werkwijze te verzekeren.

 

De btw is verschuldigd op de dienstverlening van de notarissen. Tot vóór 1 januari 2012 waren België en Hongarije de enige EU-lidstaten waar de dienstrichtlijn van de notarissen was vrijgesteld van btw.

 

Er is geen registratierecht verschuldigd op de dienstverrichting van de notaris. Veelal is echter een evenredig registratierecht verschuldigd op de verrichting die het voorwerp uitmaakt van de authentieke akte, bijvoorbeeld het verkooprecht op een verkoopakte of het verdelingsrecht bij overdracht van onverdeelde delen.

 

Wat de gerechtsdeurwaarders betreft, heeft ook de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders onderstreept dat de uiterst korte termijn voor de implementatie van de wet repercussies heeft gehad op de vlotheid van de toepassing ervan.

 

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders heeft de eerste beslissing van de Centrale administratie van de BTW uitgelegd aan haar leden via studiedagen, interne publicaties en twee beslissingen van haar Vaste Raad.

 

De Nationale Kamer verduidelijkt dat deze beslissingen onder meer werden opgesteld omdat de gerechtsdeurwaarders hebben vastgesteld dat de implementatie van de btw-onderrichtingen afbreuk kan doen aan rechtsbeginselen die voor hen onaantastbaar zijn, waaronder het gelijkheidsbeginsel.

 

De btw-wetgeving vereist immers van de gerechtsdeurwaarders dat zij boekhoudkundige documenten verstrekken die aanleiding kunnen geven tot btw-aftrek aan procespartijen. Hier kan volgens het morele oordeel van het gerechtsdeurwaarderambt een probleem ontstaan wanneer een derde partij eraan wordt gehouden om de kosten in kwestie te voldoen.

 

Deze bezorgdheid heeft de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders geïnspireerd om een aanbeveling uit te vaardigen, die aan de Centrale administratie van de BTW werd overgezonden om in casu op de factuur in kwestie te vermelden dat het uitoefenen van het recht op aftrek de verbintenis tot gevolg heeft om de aftrekbare btw terug te storten aan de partij die deze btw initieel heeft betaald.

 

Op deze manier wordt duidelijkheid geschapen voor de rechtsonderhorige, dat zijn recht op aftrek niet ten laste van een derde kan worden uitgeoefend en wordt oneigenlijk gebruik ontmoedigd en bij controles mogelijk zelfs gepenaliseerd.

 

Volgens de informatie die werd meegedeeld door de Nationale Kamer omtrent de diverse modaliteiten van de implementatie van de btw in de boekhouding van de gerechtsdeurwaarders in functie voor de periodieke aangiftes en van elke capita selecta zijn er continu inhoudelijke contacten tussen de Centrale administratie van de BTW en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

 

In dat verband werd mij ter kennis gebracht dat een beslissing van de Centrale administratie in dit raam in het vooruitzicht is gesteld, binnen de kortste termijn.

 

Voor het overige is de minister van Financiën bevoegd om de nodige verduidelijking te geven met betrekking tot de wet op de btw-plicht van notarissen en gerechtsdeurwaarders.

 

22.03  Sarah Smeyers (N-VA): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Ik wil echter toch nog eens de bedenking maken dat in de zoektocht naar extra middelen en extra inkomsten deze nieuwe regeling heel snel is geïmplementeerd. Waarschijnlijk zijn de rechtsonderhorigen zeer braaf, maar in het raam van de rechtszekerheid vind ik dit een voorbeeld van hoe het niet moet. Het gaat immers om de gelijke behandeling van mensen in een zelfde situatie. Mensen die vlak voor 1 januari een akte ondertekenden, moesten daar geen 21 % op betalen en mensen die op 2 januari een akte ondertekenden moesten wel 21 % op het ereloon betalen. Ik vrees dat de zwakkeren daardoor het hardst zullen worden getroffen, zeker als het gaat over gerechtsdeurwaarders. Er komt dan 21 % boven op de kosten van een deurwaardersexploot, dat al niet goedkoop is. Het zijn immers mensen in een financieel moeilijke situatie die te maken krijgen met een gerechtsdeurwaarder. Ik weet dus niet of dat sociaal zo’n ideale maatregel was.

 

Ik heb het al gehad over het gelijkheidsbeginsel, specifiek voor rechtsonderhorigen. Ook binnen de juridische beroepen meen ik echter dat het op termijn onhoudbaar zal worden. Ik specificeer dan binnen de juridische beroepen. Advocaten en notarissen hebben soms gelijklopende functies. Voor een echtscheidingsovereenkomst waarmee geen onroerend goed gemoeid is, kan een advocaat evengoed optreden als een notaris. Dat is een keuze van de cliënten. Een advocaat hoeft de cliënten dan echter geen 21 % btw aan te rekenen terwijl een notaris dat wel moet doen. Binnen de beroepsgroep zitten we dus ook met een ongelijkheid. Ik vrees dat dit op termijn toch voor problemen zal zorgen. U kunt natuurlijk ook de advocaten verplichten om 21 % btw aan te rekenen in uw zoektocht naar extra middelen en in het raam van de gelijke behandeling van de verschillende juridische beroepen, hoewel ik weet dat bepaalde partijen daarvan absoluut geen voorstander zijn.

 

Ik blijf er echter bij dat men dit beter helemaal niet had gedaan, noch bij de notarissen, noch bij de deurwaarders, noch bij de advocaten.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: De samengevoegde vragen nr. 10041 van mevrouw De Wit en nr. 10044 van mevrouw Özen zijn omgezet in een schriftelijke vraag. De overige vragen worden uitgesteld.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 16.52 uur.

La réunion publique de commission est levée à 16.52 heures.