Commission des Finances et du Budget

Commissie voor de Financiën en de Begroting

 

du

 

Mercredi 7 novembre 2012

 

Matin

 

______

 

 

van

 

Woensdag 7 november 2012

 

Voormiddag

 

______

 

 


La séance est ouverte à 10.18 heures et présidée par M. Georges Gilkinet.

De vergadering wordt geopend om 10.18 uur en voorgezeten door de heer Georges Gilkinet.

 

01 Vraag van de heer Carl Devlies aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging over "de schuldenrem" (nr. 12584)

01 Question de M. Carl Devlies au ministre du Budget et de la Simplification administrative sur "le frein à l'endettement" (n° 12584)

 

01.01  Carl Devlies (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, op de Europese top van 31 oktober 2011 werd overeengekomen dat alle lidstaten van de eurozone de regels van het stabiliteits- en groeipact inzake een structureel evenwicht in hun nationale wetgeving zouden omzetten, bij voorkeur op constitutioneel of vergelijkbaar niveau.

 

Die verbintenis werd nogmaals expliciet overeengekomen op de eurotop van 8 en 9 december 2011 en maakt dan ook deel uit van het nieuwe begrotingspact. U stelde in het verleden dat de exacte impact van een schuldenregel nog niet kan worden ingeschat en dat er nog geen cijfers van het structureel saldo uitgesplitst per overheid beschikbaar waren.

 

Ik heb daarover de volgende vragen.

 

Ten eerste, wat zou de impact van die regel zijn?

 

Ten tweede, bereidt u een ontwerp tot wijziging van de Grondwet voor? Wat is de stand van zaken en de verwachte timing van de omzetting?

 

01.02 Minister Sabine Laruelle: Ik lees het antwoord van de minister van Begroting voor.

 

Volgens artikel 3 van het begrotingspact moet de begrotingssituatie van de gezamenlijke overheden in evenwicht zijn of een overschot vertonen. Aan die regel wordt geacht te zijn voldaan indien het jaarlijks structureel saldo van de gezamenlijke overheden voldoet aan de landenspecifieke middellangetermijndoelstelling, zoals bepaald in het stabiliteits- en groeipact, met als benedengrens een structureel tekort van 0,5 % van het bbp. Er moet worden gezorgd voor een snelle convergentie naar de respectieve middellangetermijndoelstellingen. Het tijdschema voor die convergentie zal door de Europese Commissie worden voorgesteld, met inachtneming van de landenspecifieke houdbaarheidsrisico’s.

 

In het stabiliteitsprogramma dat we het eind april bij de Europese Commissie hebben ingediend, hebben wij een traject voor de overheidsfinanciën uitgetekend dat het tekort beperkt tot 2,15 % in 2013, om tegen 2015 een evenwicht te bereiken. In 2015 zou er een structureel overschot gerealiseerd worden van 0,6 % van het bbp. Hiermee zou België in 2015 zijn middellangetermijndoelstelling, dus een structureel overschot van het bbp, realiseren. Het traject voorziet dus voor de periode 2012-2015 in een gemiddelde jaarlijkse verbetering van het structureel saldo van ongeveer 0,9 % van het bbp.

 

In de op 30 mei door de Europese Commissie gepubliceerde aanbevelingen wordt België aangemoedigd om de nodige maatregelen te nemen om het traject te realiseren. De Europese Commissie stelt het traject zelf niet ter discussie.

 

Op uw eerste vraag kan dus geantwoord worden dat België met het traject dat werd uitgetekend in het stabiliteitsprogramma 2012-2015 voldoet aan de verplichting tot het behalen van het begrotingsevenwicht, zoals opgenomen in artikel 3 van het begrotingspact. Dat neemt niet weg dat een bijkomende inspanning nodig zal zijn om die doelstelling te halen.

 

Voor een antwoord op uw tweede vraag verwijst de minister van Begroting u door naar zijn antwoord op vraag nr. 12587.

 

01.03  Carl Devlies (CD&V): Ik zal het antwoord op vraag nr. 12587 doornemen. In elk geval, eerste minister Di Rupo heeft het verdrag ondertekend op 2 maart 2012 en heeft er zich dus toe verbonden om de regels van het stabiliteits- en groeipact om te zetten in nationale wetgeving. Tot daar mijn bemerkingen.

 

De voorzitter: De parlementen moeten daar ook mee akkoord gaan, meen ik, maar dat is een ander verhaal.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van de heer Carl Devlies aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging over "de elektronische toegang tot rapporteringsinstrumenten" (nr. 12585)

02 Question de M. Carl Devlies au ministre du Budget et de la Simplification administrative sur "l'accès électronique aux instruments de rapportage" (n° 12585)

 

02.01  Carl Devlies (CD&V): Mevrouw de minister, deze vraag gaat terug op een discussie die wij vroeger hebben gehad met minister Chastel in deze commissie.

 

Het goedkeuren van de begroting en het toezicht is een van de belangrijkste taken van een parlement. De FOD Budget en Beheerscontrole beschikt over elektronische applicaties die toelaten gedetailleerde rapporten en historieken te consulteren.

 

Ik verwijs naar het antwoord van 14 maart 2012 op mijn mondelinge vraag nr. 9871, waarin u voorstelde om een toegang tot de automatische gegevensbanken waaruit de rapporten worden gemaakt, elektronisch ter beschikking te stellen van de leden van de commissie voor de Financiën en de Begroting, alsook om op korte termijn gegevens zoals de begrotingstabellen en periodiek de benutting van de kredieten op eenvoudige wijze elektronisch ter beschikking te stellen aan de leden van de commissie.

 

Hoever staat het met deze acties die minister Chastel zou ondernemen ten aanzien van zijn administratie en ten voordele van de werking van deze commissie?

 

02.02 Minister Sabine Laruelle: Onder meer naar aanleiding van het antwoord waarnaar u verwijst, werd de stand van de uitvoering van de begroting 2012 zowel op papier als op elektronische drager, Excel of pdf, regelmatig aan de voorzitter van de Kamer doorgestuurd.

 

De jongste versie met betrekking tot de uitvoering van de begroting na negen maanden werd u al toegestuurd. Dit is een voorbeeld van informatie die op korte termijn ter beschikking wordt gesteld. Deze informatie zal verder periodiek ter beschikking worden gesteld.

 

De FOD Budget en Beheerscontrole heeft ondertussen een Exceltoepassing uitgewerkt voor de ondersteuning van de uitgavenbegroting 2013. Dit zal ook toelaten om de uitgavenbegroting 2013 via een vlot raadpleegbare Excelfile ter beschikking te stellen van deze commissie.

 

Ik ben er mij van bewust dat dit slechts kleine stappen zijn. Zoals reeds in het antwoord van 14 maart werd meegedeeld, is het uitwerken van vlotte en toegankelijke rapporteringsinstrumenten een werk van iets langere adem.

 

02.03  Carl Devlies (CD&V): Wat die langere adem betreft, mevrouw de minister, hebt u er enig idee van hoelang die kan aanslepen?

 

02.04 Minister Sabine Laruelle: Voor de uitgaven 2013 werkt de FOD aan een toepassing van dit instrument. De minister van Begroting zal dat zo vlug mogelijk doen.

 

02.05  Carl Devlies (CD&V): Wat voor deze commissie van belang is, mijnheer de voorzitter, is dat de gedetailleerde rapporten die regelmatig door de FOD worden opgemaakt, alsook ook de historieken kunnen worden geraadpleegd. Ik noteer evenwel dat daaraan gewerkt wordt en dat het een werk is van iets langere adem. Toch hoop ik dat wij binnenkort concreet kunnen vernemen wanneer dit systeem van toepassing wordt.

 

De voorzitter: Als wij die documenten krijgen, zullen ze onder de leden worden verspreid.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Mijnheer Devlies, uw derde vraag betreft "de begrotingscontrole van juli 2012" (nr. 12586).

 

02.06  Carl Devlies (CD&V): Mevrouw de minister, ik meen dat wij deze vraag kunnen schrappen, daar zij haar actualiteitswaarde uiteraard verloren heeft.

 

De voorzitter: Daar ben ik het mee eens. U kunt dus meteen uw vierde vraag stellen.

 

03 Vraag van de heer Carl Devlies aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging over "een intern stabiliteitspact" (nr. 12587)

03 Question de M. Carl Devlies au ministre du Budget et de la Simplification administrative sur "un pacte de stabilité interne" (n° 12587)

 

03.01  Carl Devlies (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, op 30 april 2012 heeft België haar stabiliteitsprogramma 2012-2015 neergelegd bij Europa. Het omvat een aanzienlijke bijsturing van de begrotingen richting een evenwicht. Iedere overheid draagt verantwoordelijkheid voor een duurzame begroting. Wanneer de gezamenlijke overheid de Europese doelstellingen niet nakomt, wordt de Belgische federale overheid aangesproken.

 

U toont zich er voorstander van om onder andere het omgaan met Europese boetes in een wettelijke basis te gieten. In het verleden was er reeds een vorm van intern stabiliteitspact. Het samenwerkingsakkoord van 16 december 2009 tussen de verschillende overheden legde de engagementen vast voor de jaren 2009 en 2010.

 

Eenmaal alle wijzigingen van het Europees kader inzake het toezicht op begrotingssituaties een feit zijn, krijgt de cyclus van het Europees semester en het indienen van stabiliteitsprogramma’s en begrotingsplannen een formeel karakter met potentiële sancties, en leggen zij de contouren van de begroting vast.

 

Hierover wens ik de volgende vragen te stellen.

 

Ten eerste, hoe denkt de minister om te gaan met eventuele boetes van de Europese Commissie? Zullen deze worden gedragen door de betrokken overheden die de voornoemde doelstellingen schenden? Wat is het resultaat van het technisch overleg ter zake? Is er een wetsontwerp in voorbereiding?

 

Ten tweede, overweegt de minister te komen tot een formeel, intern stabiliteitspact?

 

Ten derde, is de minister er voorstander van om voor hun indiening de begrotingswetgever te consulteren en de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat ter zake te wijzigen?

 

03.02 Minister Sabine Laruelle: Mijnheer de voorzitter, de Europese vereisten die werden opgenomen in het “six pack”, het “two pack” en in de verdragswijziging stellen landen met een federale structuur inderdaad voor een aantal specifieke problemen om deze concreet te vertalen. Voorbeelden hiervan zijn de verdeling van de inspanningen en de verantwoordelijkheid voor de betaling van eventuele boetes.

 

Er heeft hierover een eerste, inleidende discussie plaatsgevonden met de Gemeenschappen en de Gewesten op de Interministeriële Conferentie van 27 maart 2012. Er werd toen beslist om een ambtelijke werkgroep op te richten met vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en de Gewesten. Een verslag van deze werkgroep zal in de komende weken aan de Interministeriële Conferentie worden verzonden.

 

Het is zeker de bedoeling van de minister van Begroting om, in nauw overleg met de minister van Financiën en op basis van de technische voorbereidingen, een aantal concrete voorstellen aan de regering voor te leggen. Dit zal uiteraard zowel binnen de federale regering als met de Gemeenschappen en de Gewesten moeten worden besproken. De minister van Begroting wil deze discussies dan ook niet hypothekeren.

 

Het lijkt mij wel logisch dat eventuele boetes betaald worden door de overheid die verantwoordelijk is voor de niet-naleving van de Europese verplichtingen. De minister van Begroting wil dan ook een aantal verplichtingen wettelijk verankeren.

 

03.03  Carl Devlies (CD&V): Mevrouw de minister, dank u voor uw antwoord. Ik noteer dat de werkzaamheden van de ambtelijke werkgroep beëindigd zijn en dat er een rapport voorbereid is dat zal worden voorgelegd aan het comité. Ik weet dat het voor u moeilijk is nu op mijn vragen te antwoorden, dus ik zal minister Chastel bij gelegenheid wat meer toelichting vragen.

 

03.04 Minister Sabine Laruelle: Nu is de minister van Begroting verantwoordelijk voor de niet-naleving. Wanneer een Gewest de verplichtingen van de Europese Commissie niet respecteert, vind ik dat het Gewest de boete moet betalen. Dat vind ik normaal.

 

03.05  Carl Devlies (CD&V): Dat gedeelte van uw antwoord was wel duidelijk. Op mijn vragen over het intern stabiliteitspact hebt u niet echt geantwoord. Ook op mijn vraag over de wijziging van de wetgeving inzake de begroting en de comptabiliteit hebt u niet echt geantwoord. Die vragen zal ik echter later rechtstreeks aan minister Chastel stellen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 13208 van de heer De Potter is uitgesteld.

 

04 Vraag van de heer Carl Devlies aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging over "het rapport van de Belgische Studiecommissie voor de Vergrijzing" (nr. 13680)

04 Question de M. Carl Devlies au ministre du Budget et de la Simplification administrative sur "le rapport du Comité d'Étude sur le Vieillissement" (n° 13680)

 

04.01  Carl Devlies (CD&V): Mevrouw de minister, de regering voerde verschillende hervormingen door die ons pensioen- en verzekeringsstelsel voor de toekomst betaalbaar, sociaal en tegelijkertijd rechtvaardig moeten houden.

 

Dit zal van velen een inspanning vergen. Meer mensen zullen langer moeten werken, anderen zullen langer kunnen werken en sommigen zullen een voordeel moeten afbouwen.

 

De Studiecommissie voor de Vergrijzing berekende de effecten op middellange termijn van de hervormingen opgenomen in het regeerakkoord van december 2011. De hervormingen doen de budgettaire kosten met 0,3 % van het bbp afnemen, gelijk verdeeld over de tak pensioenen, de tak werkloosheid met bedrijfstoeslag en de tak werkloosheid.

 

Mevrouw de minister, ik wil hierover de volgende vragen stellen.

 

Ten eerste, welke conclusies met betrekking tot de structurele uitgaven trekt u uit het elfde jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing?

 

Ten tweede, wat is de geraamde besparing in respectievelijk 2012, 2013 en 2014 door de gerealiseerde hervormingen?

 

04.02 Minister Sabine Laruelle: Mijnheer Devlies, wat uw eerste vraag betreft, volgens de ramingen opgenomen in het meest recente rapport van de Studiecommissie voor de Vergrijzing zouden de kosten van de vergrijzing of de totale uitgaven voor de sociale zekerheid tussen 2011 en 2060 toenemen met 6,1 % van het bbp.

 

In hetzelfde verslag ging de Studiecommissie ook na wat de impact is van de structurele hervormingen inzake werkloosheid, pensioenen en werkloosheid met bedrijfstoeslag – het vroegere brugpensioen – die door de regering werden doorgevoerd. Zoals aangegeven in de vraag wordt deze impact met horizon 2060 op 0,3 % van het bbp geraamd.

 

De stap die is gezet, is misschien cijfermatig niet belangrijk, maar is toch tekenend voor een mentaliteitswijziging. Een hervorming van de werkloosheidsuitkeringen en het stapsgewijs optrekken van de pensioenleeftijd worden ruim aanvaard.

 

Ten gronde bewijzen de cijfers van de Studiecommissie voor de Vergrijzing dat er slechts een eerste stap is gezet in de noodzakelijke structurele hervormingen.

 

Wat uw tweede vraag betreft, aangezien het gros van de maatregelen pas een impact heeft vanaf 2013 zal ik een aantal cijfers geven voor de jaren 2013 en 2014. Deze cijfers worden ook gehanteerd bij de opmaak van de begroting.

 

Ten eerste, de pensioenhervorming in het stelsel van de ambtenaren zou de uitgaven drukken met 69 miljoen euro in 2013 en met 138 miljoen euro in 2014.

 

Ten tweede, voor de stelsels van de zelfstandigen en de loontrekkenden wordt rekening gehouden met een impact van respectievelijk 21 miljoen euro en 47 miljoen euro.

 

Ten derde, het totale pakket maatregelen in de sectoren van de werkloosheid, het brugpensioen en de loopbaanonderbreking zou een gunstig effect hebben op het saldo van respectievelijk 289 miljoen euro en 329 miljoen euro.

 

Ten vierde, in de sector van de werkloosheid is men bij de opmaak van het meerjaren­plan 2012-2015 uitgegaan van een impact van 198 miljoen euro voor 2013 en 320 miljoen euro voor 2014, met betrekking tot de maatregelen inzake een betere controle van de beschikbaarheid, de definitie van geschikt werk en de aansporende effecten.

 

Ten vijfde, de beperking van de groeinorm voor de uitgaven van de gezondheidszorg zal als een belangrijke structurele maatregel worden beschouwd. Ten opzichte van de vroegere groeinorm wordt in 2013 een besparing gerealiseerd van 2,8 miljard euro en in 2014 van 3,3 miljard euro.

 

04.03  Carl Devlies (CD&V): Ik dank u voor alle cijfers. Ze zijn een goed antwoord op de tweede vraag. Voor de eerste vraag hebt u verwezen naar de conclusies van de Studiecommissie voor de Vergrijzing. Ik denk dat het moeilijk was vandaag de bijkomende initiatieven te vermelden die de regering zal nemen naar aanleiding van de nieuwe elementen in het rapport. Die ontbraken dus, maar ik dank u voor de cijfers.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van de heer Carl Devlies aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging over "de meerjarenbegroting" (nr. 13681)

05 Question de M. Carl Devlies au ministre du Budget et de la Simplification administrative sur "le budget pluriannuel" (n° 13681)

 

05.01  Carl Devlies (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, de regering staat andermaal voor een belangrijke besparings- en saneringsoefening, u bent daar volop mee bezig. Voor 2013 moet de federale overheid maar liefst 3,7 miljard euro besparen. In 2014 is dat 7 miljard. België heeft dus nood aan structurele maatregelen en aan stabiliteit.

 

Mijn vragen zijn de volgende. Zullen bij de begrotingsopmaak voor 2013 ook de contouren voor 2014 vastgelegd worden? Op welke wijze zullen deze begrotingscontouren voor 2014 voorgesteld worden aan de leden van de Kamer?

 

05.02 Minister Sabine Laruelle: Mijnheer de voorzitter, ik wil eerst even zeggen dat de kern en de minister van begroting nu aan het werk zijn om een begroting voor 2013 op te maken en de contouren voor 2014 vast te leggen. U heeft gesproken over een bedrag van 3,7 miljard euro. U weet ook dat de groeinorm een beetje lager is dan geraamd in juli 2012. Daarom is een besparing nodig van ongeveer 4 miljard euro voor 2013. Ze hebben dus veel werk.

 

Ik kom nu op uw vraag terug. De vraagstelling is correct geformuleerd. Het is de bedoeling om samen met de begroting 2013 ook de contouren van de begroting van 2014 vast te leggen. Het is dus niet de bedoeling om de oefening voor 2014 met dezelfde zin voor detail te maken. We kennen de groeinorm, die steeds verandert, immers niet. Het is wel de bedoeling om de grote lijnen voor 2014 vast te leggen en de beslissingen voor dat jaar door te nemen. Het moet duidelijk zijn dat het niet de bedoeling is om in het kader van de indiening van de begroting 2013, ook gedetailleerde tabellen of een gedetailleerde ontvangsten- en uitgavenbegroting voor 2014 voor te leggen. Dat heeft geen zin. Bij het indienen van de initiële begroting 2012 werd in de algemene toelichting bij de begroting ook een hoofdstuk opgenomen over het meerjarenplan. Dat zou dit jaar ook kunnen worden overwogen.

 

05.03  Carl Devlies (CD&V): Mijnheer de voorzitter, kunnen we de contouren van de begroting 2014 dan vergelijken met wat de gewezen eerste minister Herman Van Rompuy gedaan heeft met betrekking tot de begrotingsjaren 2009 en 2010? Is dat het systeem dat zal gevolgd worden?

 

05.04 Minister Sabine Laruelle: Mijnheer de voorzitter, zoals ik al eerder zei, werd in de initiële begroting 2012 een meerjarenplan gemaakt. We zullen dus niet in detail gaan voor 2014. Dat heeft geen zin.

 

Concreet, welke details er al dan niet in komen, weet ik niet. De kern en de minister van Begroting werken daaraan. Ik heb geen kristallen bol.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Vraag van de heer Steven Vandeput aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging over "de begrotingscontrole van oktober 2012" (nr. 13870)

06 Question de M. Steven Vandeput au ministre du Budget et de la Simplification administrative sur "le contrôle budgétaire d'octobre 2012" (n° 13870)

 

06.01  Steven Vandeput (N-VA): Mevrouw de minister, het is fijn dat u vooruitkijkt naar 2015, maar laten wij eerst 2012 goed afwerken. Op 23 oktober 2012 heeft de regering een akkoord bereikt over de begrotingscontrole voor 2012. Zij moest volgens het monitoringcomité op zoek naar 811 miljoen euro.

 

Kunt u mij een overzicht geven van de maatregelen die de regering genomen heeft en van de overeenkomstige bedragen? Kunt u tevens toelichten om welke maatregelen het gaat? Welke uitgaven worden bijvoorbeeld geblokkeerd, welke worden uitgesteld? Gaat het zowel om een uitstel van het aangaan van verbintenissen als van betalingen? Gaat het zowel om vastleggingen als om vereffeningen?

 

Op welke manier wordt de onderbenutting in de sociale zekerheid gerealiseerd? Welk bedrag wordt ingeschreven voor de activering van de reserves van het beroepskrediet? Komt dit bedrag boven op het bedrag dat bij de begrotingscontrole van maart 2012 ingeschreven is?

 

Er zou tot slot sprake zijn van een ESR-correctie? Kunt u dat verder toelichten? Ik kijk uit naar uw antwoord.

 

06.02 Minister Sabine Laruelle: Mijnheer Vandeput, ik heb een heel lang antwoord. Om de naleving van de doelstellingen van de regering te verzekeren, heeft zij de volgende maatregelen beslist.

 

Er komt een algemene besparing op de primaire uitgaven door twee maatregelen.

 

Ten eerste werden aan alle departementen instructies gegeven voor de herverdeling van kredieten. De minister van Begroting zal een herverdeling van de kredieten in de zin van artikel 52 van de wet van 22 mei 2003 slechts aanvaarden op voorwaarde dat de gevraagde herverdeling onontbeerlijk is voor de vastlegging en/of de vereffening van niet-samendrukbare uitgaven. Ook zal geen enkele herverdeling van uitgaven van het type code 8 naar een andere basisallocatie toegelaten worden.

 

Ten tweede, de FOD’s en de POD’s, het ministerie van Defensie, de federale politie en de andere diensten en instellingen, bijvoorbeeld de OISZ en de ION’s van categorie A en B of aanverwante diensten die van de federale overheid afhangen, beperken hun vastleggingsbesluiten tot de uitgaven die beschouwd worden als niet-samendrukbaar.

 

Onder “niet-samendrukbare uitgaven” worden de uitgaven verstaan die enkel en alleen tot doel hebben de continuïteit van de overheidsdienst te verzekeren. Dit houdt de uitbetaling in van de lonen van het bestaande personeel op datum van deze instructie evenals de uitgaven inzake contractuele verplichtingen die op datum van de instructie al lopen, en de wettelijke verplichtingen.

 

Tevens wordt een overzicht van de personeelsbeweging in 2012 voorgelegd.

 

Bepaalde andere werkingsuitgaven kunnen eveneens beschouwd worden als niet-samendrukbaar indien blijkt dat de niet-uitvoering ervan ernstige schade zou berokkenen aan de federale overheid, of de continuïteit van de overheidsdienst ernstig in gevaar zou brengen.

 

De bij de departementen geaccrediteerde inspecteurs van Financiën wordt gevraagd zich in hun advies uit te spreken over de samendrukbare of niet-samendrukbare aard van de voorgestelde uitgaven. Ten opzichte van de OISZ en de ION’s van categorie B, of aanverwante diensten, zullen de regeringscommissarissen van Begroting in de volgende maanden een uitgebreide rol vervullen, vergelijkbaar met die waarin wordt voorzien voor de inspecteurs van Financiën of de afgevaardigden van Begroting, in die zin dat de begrenzing van hun bevoegdheden identiek zal zijn aan die van de inspecteurs van Financiën.

 

Elk dossier dat wordt voorgelegd aan de controleur van de vastleggingen zal melding maken van de eventuele adviezen en akkoorden met betrekking tot de niet-samendrukbare aard van de beoogde uitgaven. De geraamde besparing via deze maatregelen bedraagt 202 miljoen euro.

 

De tweede maatregel betreft een herraming van bepaalde fiscale ontvangsten voor 297 miljoen euro. De impact van de bij de begrotingscontrole voorziene maatregelen inzake het beroepskrediet werd herraamd op basis van de huidige stand van het dossier van 46 miljoen euro naar 112 miljoen euro.

 

In de ramingen van de fiscale ontvangsten, gehanteerd voor de opmaak van de nota van het monitoringcomité, was nog geen rekening gehouden met de impact van de maatregelen inzake de zogenaamde externalisatie van de pensioenprovisie van 21 miljoen euro.

 

In de nota van het monitoringcomité werd nog uitgegaan van een vereenvoudigde berekening van het ESR-effect van de fiscale ontvangsten. Ter voorbereiding van de begrotingscontrole werd door Financiën een meer gedetailleerde raming opgemaakt.

 

Ten derde, de intrestlasten werden op economische basis voor 2012 herraamd met 9 miljoen euro.

 

Ten vierde, er werd rekening mee gehouden dat de NMBS eind dit jaar voor 72 miljoen euro niet-gebruikte middelen zou terugstorten in het Fonds voor Spoorweginfrastructuur.

 

Ten vijfde, een aantal kleine ontvangsten van de sociale zekerheid, solidariteitsbijdragen op de pensioenen en bijdragen van de tweede pijler, werd met 9,5 miljoen euro naar boven herraamd.

 

Ten zesde werd de geplande levering van een legerhelikopter voor 2012 uitgesteld.

 

Ten zevende, een aantal uitgaven van de sociale zekerheid werd punctueel herraamd. Het betreft onder meer bepaalde programma’s van de RVA, de veiligheidscontracten en de internationale verdragen inzake gezondheidszorg. Deze herramingen hebben een impact van 75,5 miljoen euro.

 

Ten achtste, er werd rekening gehouden met de cheque van 650 000 euro die de federale politie ontvangen heeft van de Amerikaanse ambassade.

 

Ten negende, bepaalde primaire uitgaven werden punctueel herraamd. Het betreft onder meer een fonds voor de Europese tops, het grootstedenbeleid en groene leningen. Deze herramingen hebben een impact van 104,9 miljoen euro.

 

06.03  Steven Vandeput (N-VA): Mevrouw de minister, ik dank u voor de antwoorden. Ik heb een kleine bijkomende vraag. Misschien heb ik dat zonet niet gehoord, maar om hoeveel gaat het bij de herraming van de intrestlasten? Staat dat in uw lijstje?

 

06.04 Minister Sabine Laruelle: Dat gaat over 9 miljoen euro. Misschien kan ik u ook het schriftelijk antwoord doorgeven. Ik zal het u mailen.

 

06.05  Steven Vandeput (N-VA): Mevrouw de minister, ik kan niet anders dan vaststellen dat het opnieuw een hele reeks maatregelen is waarbij vooral teruggegrepen wordt naar herramingen, het rekenen op een lage intrest en noem maar op. Dit wordt dus met stukken en brokken aangepakt, een bric-à-brac.

 

Als we het hebben over de algemene primaire uitgaven bij de FOD’s en de POD’s, zou het dan niet veel beter zijn als men structureel een streefcijfer vooropstelt in plaats van telkens opnieuw in onderhandeling te moeten gaan over wat nu al dan niet samendrukbaar is? Zou het niet mogelijk zijn om die diensten te responsabiliseren, zodat men kan stellen dat ze het met minder tout court zullen moeten doen, wat immers het resultaat zal zijn, en dat ze zich zodanig moeten organiseren dat ze dit ook geregeld krijgen? Zou dat geen efficiënte manier zijn om ook op lange termijn te werken? Volgend jaar zal immers een pak uitgaven wel gebeuren, terwijl ze vandaag vallen onder de hakbijl van de samendrukbaarheid. Dat is een grote bemerking die ik daarbij heb.

 

Voor het overige is het jammer dat deze begrotingscontrole klaarblijkelijk de uitdaging voor volgend jaar niet reeds deels verlicht, zoals de heer Devlies zonet heeft gezegd, door bijvoorbeeld ook structureel in te grijpen bij de overheidsdiensten.

 

06.06 Minister Sabine Laruelle: Een kleine opmerking, ik meen dat u het verschil moet maken tussen het opstellen van een begroting en een begrotingscontrole. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om structurele maatregelen te nemen in oktober, november of december. Deze regering heeft al veel structurele maatregelen genomen voor 2012, maar de groei in juli, augustus en september was niet zo hoog als verwacht.

 

Dat is ook het geval voor 2013.

 

Daarom zijn er verschillende begrotingscontroles per jaar; er is er een in juli en nu is er een nieuwe, omdat het voor ons belangrijk is om het stabiliteitspact te respecteren en om effectief die 2,8 % te halen in 2012.

 

Maar ik ben natuurlijk geen minister van Begroting.

 

06.07  Steven Vandeput (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ik dank u voor de aanvulling, maar ik ga niet akkoord met u als u zegt dat men in een begrotingscontrole geen structurele maatregelen kan nemen, temeer omdat degenen die de regering in dezen adviseren, onder andere de heer Coene, in augustus hebben aangekaart dat er structurele maatregelen zouden nodig zijn om, ten eerste, dit jaar nog de begrotingsdoelstellingen te behalen en om, ten tweede, het werk voor volgend jaar te verlichten.

 

Ik stel opnieuw vast dat de regering heeft gekozen om niets te doen voor de verkiezingen. Een week na de verkiezingen heeft men dan snel een begrotingscontrole gedaan, waarmee men zogezegd niemand pijn doet. Door die controle wordt het probleem echter opnieuw verplaatst naar het volgende jaar.

 

Dat hebben wij aangehaald bij de bespreking van de begrotingscontrole in mei en dat stellen wij nu opnieuw vast. Ik vermoed dat dit nog maar een klein teken aan de wand is van de problemen die zich vandaag voordoen om binnen een redelijke termijn een begroting voor 2013 op te stellen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 10.56 uur.

La réunion publique de commission est levée à 10.56 heures.