Commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture

Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw

 

du

 

Mardi 11 décembre 2012

 

Matin

 

______

 

 

van

 

Dinsdag 11 december 2012

 

Voormiddag

 

______

 

 


De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 12.03 uur. De vergadering wordt voorgezeten door mevrouw Liesbeth Van der Auwera .

Le développement des questions et interpellations commence à 12.03 heures. La réunion est présidée par Mme Liesbeth Van der Auwera.

 

01 Samengevoegde vragen van

- de heer Peter Logghe aan de minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en Landbouw over "de crisis bij kmo's" (nr. 13838)

- de heer Peter Logghe aan de minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en Landbouw over "zelfstandigen en kmo's in moeilijkheden" (nr. 14395)

01 Questions jointes de

- M. Peter Logghe à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture sur "la crise dans les PME" (n° 13838)

- M. Peter Logghe à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture sur "les indépendants et les PME en difficulté" (n° 14395)

 

01.01 Peter Logghe (VB): Mevrouw de minister, met uw goedvinden, voeg ik beide vragen samen. Ik veronderstel dat u daarmee akkoord kunt gaan.

 

De aanhoudende economische crisis heeft ervoor gezorgd dat kmo’s, en dan vooral kleine kmo’s, het steeds moeilijker hebben om het hoofd boven water te houden. Efrem, het project Tussenstap en de vzw Zenitor die ondernemers in moeilijkheden opvangt hebben het er allemaal over. De vzw Efrem had in 2011 ongeveer 260 bedrijfsleiders in moeilijkheden. In 2012 waren dat er al 430. U kent die cijfers.

 

Ik weet dat u niet alles kunt doen en dat er ter zake heel wat regionale bevoegdheden zijn, maar toch kwam u al een paar keer in het nieuws met wat u een echt kmo-relanceplan noemde. De vraag is of dit plan voldoende zal zijn en of het meer zal zijn dan een druppel op een hete plaat.

 

Ik kom dan tot mijn vragen.

 

Ten eerste, gelet op het aantal toenemende faillissementen onder kmo’s en zelfstandigen, waarbij maand na maand records worden gebroken, en gelet op de alarmerende cijfers van zelfstandigen die met moeite de eindjes nog aan elkaar kunnen knopen, meent u niet dat de ingezette middelen veel te weinig zijn en niet meer dan een druppel op een hete plaat zullen zijn?

 

Ten tweede, verdient het geen aanbeveling, mevrouw de minister, om in het licht van de economische crisis en de algemene financiële krapte de evaluatie van uw kmo-relanceplan al een eerste keer te laten gebeuren in de loop van de eerste helft van volgend jaar? Ik vraag mij af wanneer u in een eerste evaluatie voorziet van uw kmo-relanceplan.

 

Ten derde, het zou nuttig kunnen zijn, in het kader van een economisch eventueel verslechterende toestand – als ik de cijfers zie van de Nationale Bank, dan gaat het inderdaad wel die richting uit –, om in de eerste maanden van 2013 al de nodige financiële ruimte te voorzien om bij te sturen? Ik vraag mij af of er daarvoor binnen de regering voldoende ruimte kan worden vrijgemaakt.

 

Ten vierde, is er in 2013 plaats om in bijkomende maatregelen te voorzien op het vlak van kredietverlening voor kmo’s en zelfstandigen? Voorziet u in maatregelen op het vlak van sociale zekerheid? De berekening van de sociale bijdragen op inkomsten van drie jaar voorheen is toch wel een pijnpunt. Denkt u de kmo’s en de zelfstandigen meer ademruimte te kunnen geven?

 

01.02 Minister Sabine Laruelle: Mijnheer Logghe, het kmo-plan voorziet in maatregelen in de volgende assen: toegang tot krediet voor kmo’s, sociaal statuut van de zelfstandigen, jobcreatie in de kmo’s en administratieve vereenvoudiging. Elk van die assen bevat maatregelen die tot doel hebben om de lasten die wegen op de kmo’s en de zelfstandigen, te verminderen. Zo vernoem ik de beperking van de wederbeleggingsvergoeding, gevraagd door de banken; de hervorming van het systeem van de sociale bijdragen van de zelfstandigen, zodat dit overeenkomt met hun economische werkelijkheid; de toename van de verminderingen van de sociale lasten op de eerste aanwervingen; of de afschaffing van bepaalde administratieve lasten die directe kosten vertegenwoordigen voor de ondernemers.

 

Het klopt dat die maatregelen op zich de economische crisis die wij nu doormaken, niet zal oplossen, maar die maatregelen zullen het zeer zeker mogelijk maken om de effecten ervan op de ondernemers te verzachten.

 

Het kmo-plan werd op 20 juli, direct na de relancestrategie, goedgekeurd. Sommige maatregelen konden al worden uitgevoerd, zoals de bijkomende vermindering van de lasten op de eerste aanwervingen. Andere maatregelen, zoals het wetsontwerp dat de relaties tussen banken en kmo’s opnieuw in evenwicht moet brengen, zullen binnenkort worden voorgelegd aan de regering, samen met mijn collega van Financiën.

 

Gelet op de timing van de wetgeving en de nood om de strijd aan te gaan met de crisis waarmee de ondernemers worden geconfronteerd, lijkt het mij dat prioriteit moet worden gegeven aan de invoering van maatregelen eerder dan aan de beoordeling ervan. Als er echter bijkomende maatregelen moeten worden genomen, zal ik, zoals ik in het verleden al heb gedaan, zeker niet aarzelen om mijn legislatuurplan aan te passen.

 

In de opmaak van de federale begroting 2013 heeft de regering 300 miljoen euro vrijgemaakt voor 2013 en 400 miljoen euro in 2014 om de arbeidskosten te verminderen en onze competitiviteit te versterken. Parallel daarmee zal de wet op de competitiviteit fundamenteel worden herzien om onze loonhandicap weg te werken.

 

De regering heeft de sociale partners bovendien gevraagd om het arbeidsrecht te hervormen, om in de richting van meer flexibiliteit te evolueren, met name via de verhoging van het aantal overuren, de modernisering van de deeltijdse arbeid en de annualisering van de arbeidstijd.

 

Met betrekking tot de creatie van het marshallplan voor de kmo’s vestig ik uw aandacht op het feit dat alle dimensies waarvoor u acties vraagt door het kmo-plan worden gedekt. Bovendien gebeurde de uitwerking in nauw overleg met de representatieve organisaties van de kmo’s en de zelfstandigen. Ik stel dus toch vragen bij het nut van een nieuw plan. Plannen maken is goed, maar actie is beter.

 

01.03 Peter Logghe (VB): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord. Het ging heel snel, zo snel dat ik het niet helemaal kon volgen. Ik zal dat in het verslag moeten nalezen.

 

U zegt dat alles in het kmo-plan staat. Dat kan er allemaal inzitten, maar het moet er nog uitkomen ook.

 

Mevrouw de minister, ik dring aan op een voldoende snelle evaluatie. Kmo’s en zelfstandigen vormen het economisch weefsel van dit land. Als dit om zeep gaat, zit u met een serieus probleem, echt waar. Ik kom hierop dus zeker terug, of u dat graag hebt of niet. Ik dring aan op een snelle evaluatie van de maatregelen die u invoert.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Wij hebben niets vernomen van de heer Bracke, zijn vraag nummer 13888 kan dus worden geschrapt. Vraag nummer 13891 van mevrouw Fonck wordt omgezet in een schriftelijke vraag. Vraag nummer 13729 van mevrouw Van Eetvelde wordt geschrapt. Vraag nummer 14541 van heer Uyttersprot wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

 

02 Questions jointes de

- Mme Valérie Warzée-Caverenne à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture sur "les Assises de la sécurité" (n° 13933)

- M. Peter Logghe à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture sur "l'insécurité dans les petits commerces" (n° 14483)

02 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Valérie Warzée-Caverenne aan de minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en Landbouw over "de staten-generaal van de veiligheid" (nr. 13933)

- de heer Peter Logghe aan de minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en Landbouw over "de onveiligheid in en rond kleine handelszaken" (nr. 14483)

 

02.01 Valérie Warzée-Caverenne (MR): Madame la présidente, madame la ministre, depuis quelques années, les représentants des syndicats d'indépendants ne cessent d'expliquer que les voleurs ciblent les commerces de proximité nettement moins bien protégés contre le vol que les banques ou les grandes surfaces.

 

Entre juillet 2010 et juin 2011, la démarque inconnue, c'est-à-dire les pertes engendrées par le vol à l'étalage, la fraude par les fournisseurs, le vol commis par le personnel et les erreurs administratives, a augmenté de 6,5 % en Belgique et au Luxembourg. Le manque à gagner représente 1,47 % du chiffre d'affaires des détaillants, soit une perte de revenus pour ces derniers de 915 millions d'euros.

 

Le Global Retail Theft-Barometer (GRTB), une étude mondiale et indépendante du Centre for Retail Research effectuée à la demande de Checkpoint Systems, montre que le Belux est placé à la sixième place avant le dernier du classement de tous les pays européens ayant participé à l'étude, et à la toute dernière place des pays d'Europe de l'Ouest pour ce qui concerne cette démarque inconnue. Les vols commis par les clients dans le Belux restent (à raison de 50 %) le principal poste de préjudice dans la démarque inconnue, ce qui est intenable pour la trésorerie de nos commerçants. Il est donc indispensable de trouver des solutions pour permettre aux indépendants qui travaillent de conserver le revenu de leur travail, d'éviter ce manque à gagner, mais aussi de leur permettre d'exercer leur métier dans des conditions de sécurité optimale, faute de quoi les petits commerces de proximité vont disparaître.

 

Dans le n° 63 de la revue Union & Actions du 28 septembre 2012, M. Philippe Godfroid, le nouveau président de l'UCM, l'un de ces syndicats d'indépendants, revendiquait la sécurité comme un droit fondamental des indépendants et justifiait de ce fait l'organisation des Assises de la Sécurité.

 

Madame la ministre, vous avez participé à cette rencontre le 26 septembre 2012 à Namur en présence de plusieurs commerçants qui ont pu faire entendre leurs revendications. Différentes pistes ont été évoquées, en passant de la création d'une plate-forme intégrée à l'accompagnement des indépendants victimes par la transaction pénale en cas de vol à l'étalage.

 

Madame la ministre, quelles observations et conclusions ressortent-elles de ces Assises? Quelles solutions envisagez-vous et comptez-vous implémenter concrètement afin de répondre à leurs attentes? Sachant que la sécurité relève de la compétence de votre collègue, la ministre de l'Intérieur, avez-vous déjà analysé avec elle des pistes à ce sujet? Votre département dispose-t-il de données chiffrées relatives aux incapacités de travail des commerçants et/ou indépendants résultant d'actes de violence?

 

02.02 Peter Logghe (VB): Mevrouw de minister, de problematiek van onveiligheid in kleinhandelszaken is te weinig bekend. Ik heb hierover uw collega’s van Binnenlandse Zaken, Economie en Justitie ook al ondervraagd. Ik wil dit ook onder uw aandacht brengen.

 

Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen blijkt het aantal overvallen in onder meer kleine winkels, apotheken, benzinestations toe te nemen. Dit heeft alles te maken met een betere beveiliging bij de grote ketens en met de hoeveelheden contant geld in kleine zaken. Het gaat vooral om recidivisten die overval na overval blijven plegen.

 

Mevrouw de minister, ten eerste, bent u zich bewust van de problematiek van het onveiligheidsgevoel bij vele zelfstandigen? Bevestigt u het gegeven dat het steeds meer over kleine handelszaken gaat die het doelwit worden van overvallen en diefstallen?

 

Ten tweede, wordt de problematiek van contant geld bij kmo’s en zelfstandigen ernstig genoeg genomen door de regering? Zal zij maatregelen nemen om de hoeveelheid cash naar beneden te krijgen?

 

Ten derde, staat u positief tegenover betere beveiligingsmaatregelen en veiligheidssystemen bij zelfstandigen? Bent u bereid in de regering de vraag naar bijkomende fiscale stimuli te steunen?

 

Ten vierde, zult u dringend overleggen met uw collega’s van Justitie en van Binnenlandse Zaken om eindelijk de recidivisten in kaart te brengen en harder aan te pakken?

 

02.03 Minister Sabine Laruelle: De veiligheid van handelszaken, zelfstandigen en kmo’s is een probleem dat ik goed ken en waarvoor ik zeer gevoelig ben. Daarom heb ik er in mijn algemene beleidsnota, evenals als in punt 5.6 van het kmo-plan op gewezen dat ik met de betrokken actoren over dit onderwerp wil overleggen.

 

Intussen hebben de representatieve organisaties, waaronder de UCM, 30 voorstellen geformuleerd, zowel inzake preventie als bestraffing en begeleiding.

 

De volgende voorstellen werden al aangenomen.

 

Ik vermeld er een paar: versterkte politieaanwezigheid op openbare plaatsen; toename van de fiscale aftrek voor de aankoop van goederen of diensten die de veiligheid verbeteren; het aanmoedigen van elektronische betaling, rekening houdend met de problematiek van cash in de winkels; de invoering van een forfaitaire burgerlijke schadevergoeding van 151 euro ten voordele van de slachtoffers van winkeldiefstal; automatisch minnelijke schikking in strafzaken in geval van winkeldiefstal; de oprichting van een hulpfonds voor slachtoffers van diefstal met geweld, met het oog op de psychologische opvolging ervan.

 

Aucune de ces propositions ne relève directement de mes compétences ministérielles mais je souhaite toutefois jouer un rôle en tant que ministre des Indépendants au niveau de leur concrétisation. Mon cabinet est en contact régulier avec les différentes fédérations afin d'examiner toutes ces propositions.

 

Avec mes collègues de l'Intérieur et de la Justice, nous analysons des pistes en commun. Une réunion à ce sujet s'est tenue en octobre dernier, en présence des organisations représentatives des secteurs concernés. Le but de ces réunions "sécurité" est de faire remonter des propositions début 2013 pour réaliser une stratégie mêlant les compétences des trois ministres à propos de la sécurité des indépendants et des entrepreneurs.

 

Mon administration ne dispose pas de données chiffrées sur les incapacités de travail des commerçants ou indépendants victimes de violences. Cela dit, l'UCM dispose d'un certain nombre de données, que je vais vous citer:

- 33 % des citoyens considèrent la possibilité d'être victime d'un délit de la circulation comme un risque élevé voire très élevé;

- un cinquième de la population craint clairement devoir faire face à un cambriolage ou un vol (risque essentiellement ressenti en Wallonie et à Bruxelles);

- 15 % des citoyens estiment que la criminalité est un facteur décisif de déménagement;

- le nombre de vols à main armée a été en augmentation au cours du premier semestre 2011;

- 1 743 vols à main armée ont été enregistrés en Belgique contre l'ensemble des commerçants; ce sont surtout des petits commerçants faiblement équipés qui ont été visés.

 

En ce qui concerne les récidives et d'autres chiffres plus précis, je vous renvoie vers mes collègues de l'Intérieur et de la Justice.

 

02.04 Valérie Warzée-Caverenne (MR): Madame la présidente, madame la ministre, je vous remercie. Je ne doutais pas que vous aviez pris ce problème à bras-le-corps. Vous avez mentionné les différentes initiatives qui pourraient être prises mais qui ne dépendent pas de vos compétences et nous comptons sur vous pour assurer le suivi auprès de vos collègues. L'UCM parle de 1 743 vols à main armée, ce n'est pas rien!

 

02.05 Peter Logghe (VB): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Ik neem er nota van dat verschillende voorstellen in uw globaal kmo-plan zijn opgenomen en dat u in oktober 2012 een vergadering hebt gehad om de voorstellen concreet te maken.

 

Mevrouw de minister, ik heb nog één vraag.

 

Wanneer worden de voorstellen in kwestie ook in het straatbeeld toegepast? Wanneer mogen wij ze uitgewerkt zien? Zullen zij nog in de kerstvakantie 2012 uitgewerkt zijn of zal het pas voor 2013 zijn?

 

De kerstvakantie is een drukke periode. Het zal ook een periode met veel diefstallen zijn. Het zou dus nuttig zijn dat het kmo-plan onmiddellijk wordt uitgerold en toegepast, zodat het nu al in het straatbeeld zichtbaar wordt.

 

U vraagt mij contact met uw collega van Justitie op te nemen, om de recidivisten harder aan te pakken.

 

Mevrouw de minister, wij hebben contact met haar opgenomen. Ik zou echter ook van u een steuntje in de rug willen. Ik zou u derhalve willen vragen om verder bij uw collega van Justitie aan te dringen om het probleem aan te pakken. Het zijn immers vooral de kleine handelszaken die het slachtoffer worden van opeenvolgende diefstallen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Mevrouw Dierick heeft haar vraag nr. 14082 laten omzetten in een schriftelijke vraag.

 

Ik vroeg mij af of wij, mits de goedkeuring van mevrouw Coudyser, niet heel snel de samengevoegde vragen van mevrouw Schyns, mevrouw Warzée-Caverenne en de heer Thiéry zouden kunnen behandelen?

 

03 Questions jointes de

- Mme Marie-Martine Schyns à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture sur "le prix du lait" (n° 14340)

- Mme Valérie Warzée-Caverenne à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture sur "le prix du lait" (n° 14636)

- M. Damien Thiéry à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture sur "l'état du dossier relatif au prix du lait" (n° 14669)

03 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Marie-Martine Schyns aan de minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en Landbouw over "de melkprijs" (nr. 14340)

- mevrouw Valérie Warzée-Caverenne aan de minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en Landbouw over "de melkprijs" (nr. 14636)

- de heer Damien Thiéry aan de minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en Landbouw over "de stand van zaken in het dossier van de melkprijs" (nr. 14669)

 

03.01 Marie-Martine Schyns (cdH): Madame la présidente, madame la ministre, je reviens vers vous à la suite de la manifestation et du désarroi exprimé par les agriculteurs, notamment les producteurs laitiers.

 

Pour rappel, leur litre de lait est vendu en moyenne 28 centimes pour des coûts de production de 40 centimes. Même si les prix de vente du lait ont un peu augmenté depuis la crise de 2009, la situation ne s'est pas véritablement améliorée car les coûts d'exploitation ne font que progresser: vétérinaire, mazout, engrais, ... Ils continuent donc à perdre de l'argent à chaque litre de lait vendu.

 

À cela s'ajoute le fait important que la Belgique risque de perdre 20 % par an d'aide européenne pour le secteur agricole.

 

Mes questions sont donc les suivantes.

 

Vous plaidez pour un système de régulation au niveau européen; comment comptez-vous agir pour faire entendre votre position? Une rencontre avec le commissaire européen Ciolos est-elle prévue à votre agenda?

 

Afin de clarifier la situation pour nos producteurs de lait, pourriez-vous nous informer de la position des États membres quant à la mise en place d'un organe de surveillance de la formation des prix du lait?

 

En attendant que des mesures soient prises au niveau européen, envisagez-vous de prendre des nouvelles mesures à l'échelon national?

 

Nous avons, avec Catherine Fonck, redéposé une proposition de loi visant à remettre en place les aides qui avaient été décidées en 2009.

 

03.02 Sabine Laruelle, ministre: Ce n'est pas les remettre en place, c'est les prolonger!

 

Vous voyez que je connais mieux votre proposition de loi que vous.

 

03.03 Marie-Martine Schyns (cdH): Elles ont tout de même été arrêtées.

 

03.04 Sabine Laruelle, ministre: Pour deux ans! Ce qui est dommage de les limiter à deux ans. Je suis persuadée que le MR va proposer une durée indéfinie.

 

03.05 Marie-Martine Schyns (cdH): Tant mieux, mais nous ne sommes pas certains des moyens budgétaires.

 

Il est donc intéressant, madame la ministre, de connaître la position du gouvernement à cet égard.

 

03.06 Sabine Laruelle, ministre: Je vous rappelle que cela ne ressort pas de mes compétences.

 

Je suppose que vous avez posé la question au ministre des Finances.

 

03.07 Marie-Martine Schyns (cdH): Je le vois demain.

 

03.08 Sabine Laruelle, ministre: Remettez-lui mon bonjour.

 

03.09 Marie-Martine Schyns (cdH): Ce sera fait.

 

03.10 Valérie Warzée-Caverenne (MR): Madame la ministre, je fais le même constat que ma collègue en ce qui concerne la crise du lait que nous vivons depuis plusieurs années déjà. Évidemment, les agriculteurs font ce qu'ils peuvent chaque jour pour défendre leur secteur; malheureusement, ils sont bien démunis!

 

Face à cette crise du lait bien connue, quelles sont les différentes mesures à prendre pour donner un avenir au secteur laitier qui, faut-il le rappeler, fournit notre société en produits de première nécessité et ce, tant au niveau fédéral que régional, essentiellement compétent en matière d'économie agricole? Nous avons entendu que l'Observatoire des prix évoquait un prix de revient moyen de 40 cents par litre de lait produit. Qu'en est-il exactement sur le terrain? Les travaux de l'Observatoire fédéral des prix vont-ils être étendus aux produits dérivés faits à base de lait ou de beurre et le rôle de l'Observatoire peut-il être renforcé? Si oui, comment?

 

03.11 Damien Thiéry (FDF): Madame la ministre, la problématique a été suffisamment étayée. Je me serais fait un plaisir de prononcer un jeu de mots en disant que le problème restait "entier" comme le lait! Certes, c'est un peu facile, mais en attendant, un problème important reste posé. On peut dire que les démonstrations des 26 et 27 novembre à Bruxelles n'ont rien réglé.

 

Il est essentiel de trouver une solution par rapport à la maîtrise des volumes et, peut-être, le faire via la régulation, un soutien du marché grâce à une intervention efficiente. J'insiste, la problématique générale est celle du prix du lait eu égard au coût de la vie.

 

Vous et moi avons rencontré les agriculteurs. On constate qu'en Wallonie, ce sont surtout les petits producteurs qui sont touchés et qui seront amenés à disparaître plus rapidement.

 

On entend souvent des politiciens s'adresser aux agriculteurs ou aux fermiers, leur disant être tout à fait conscients de leurs problèmes et les supporter à 100 %. Hélas, certaines décisions sont prises au niveau européen, contre lesquelles il n'est pas possible d'agir.

 

Dès lors, madame la ministre, qu'en est-il au niveau européen? Est-il possible d'arriver, à long terme, à une stabilisation du revenu laitier?

 

03.12 Sabine Laruelle, ministre: Madame la présidente, chers collègues, je vous remercie pour vos questions.

 

Vous l'aurez compris, la crise du lait est bien présente et ce n'est pas parce que des manifestations n'ont pas lieu tous les jours qu'il n'y a pas de problème dans le secteur.

 

Je ne partage pas l'analyse de M. Thiéry selon laquelle les petits producteurs sont ceux qui souffrent le plus aujourd'hui. De gros producteurs souffrent également parce qu'ils ont consenti des investissements très, voire trop importants. Il ne faut donc pas généraliser. Il n'y a pas un profil type de producteur laitier en difficulté. Si les producteurs se trouvent dans une région de cultures, ils peuvent compenser en cultivant des céréales; s'ils se trouvent dans une région dont la seule finalité est l'élevage, il leur est impossible de compenser.

 

Aujourd'hui, toutes les productions animales souffrent et les élevages de bovins, de porcs et de volailles ne se portent pas très bien. Comme vous l'avez très bien expliqué, cette situation résulte, notamment, de la hausse des coûts de production. Il est évident que pour nourrir les animaux, il faut des aliments. Si le prix des céréales et/ou des productions végétales s'envolent, les prix des aliments s'envolent également. Un problème se pose donc à ce niveau.

 

Ce faisant, nous devons travailler à différents niveaux. Il faut avant tout travailler au niveau de la FAO pour mettre en place un système qui permettrait de réduire la volatilité au niveau mondial. Si on considère le prix du lait, depuis 2008, il a diminué puis augmenté. L'extrême volatilité des prix des matières premières agricoles ne contribue évidemment pas à la stabilisation des prix. Il faut donc se pencher sur cette question à un niveau plus important que le niveau européen.

 

J'ai plusieurs fois rappelé l'importance de prendre des mesures au niveau européen, notamment pour le lait. En septembre 2012, des mesures ont été prises en la matière et nous avons été rejoints par treize pays européens. Au nom de la Belgique, avec les représentants d'une dizaine de pays européens, j'ai demandé à plusieurs reprises au commissaire de prendre des mesures.

 

Il est vrai qu'il n'y a pas unanimité en la matière. Par exemple, la Pologne demande systématiquement de rétablir les aides à l'exportation. Cette proposition n'est pas reprise par la Belgique qui a proposé de travailler sur les stocks, mais aussi sur les prix à l'intervention. En effet, aujourd'hui, ces derniers sont tellement bas qu'ils ne jouent aucun rôle. Il me semble que l'on pourrait demander à ce qu'ils ne descendent pas en deçà d'un certain montant.

 

En juillet, la Belgique a eu une réunion avec le commissaire Ciolos. J'ai assisté à cette réunion en compagnie de mes deux collègues régionaux. Nous y avons parlé du lait, mais aussi de la réforme de la politique agricole commune. L'un des objectifs est, bien évidemment, de maintenir des instruments de gestion de marché. Vous savez que le mini-paquet lait a été voté par le Parlement européen. Il est en œuvre depuis seulement deux mois en Belgique. Il risque d'avoir peu d'impact chez nous, en tout cas au niveau francophone du pays, en raison du nombre important de coopératives qui sont bien entendu des producteurs.

 

Il convient également d'agir au niveau fédéral. C'est ainsi qu'en mai déjà, nous avons tenu des réunions avec les diverses organisations agricoles dans le cadre de l'Observatoire des prix; nous avons présenté l'actualisation de l'analyse de l'évolution des prix en octobre 2012. Évidemment, avec les organisations, nous avons demandé à l'Observatoire des prix d'aller plus loin et de nous sortir une analyse sur les marges, tant pour la viande bovine que pour le lait, deux produits qui présentent un problème de ce point de vue. Cette étude est attendue pour début 2013.

 

Une analyse des marges pour le lait a déjà été tentée, mais le secteur de la grande distribution avait refusé de donner ses chiffres. Cette fois, en octobre, tout le monde se trouvait autour de la table et s'est engagé à fournir les données.

 

L'analyse des marges n'induit pas automatiquement une hausse des prix. Il s'agit d'un instrument dans le cadre d'une négociation à l'intérieur de la chaîne alimentaire. Des réunions sont organisées avec les acteurs de la chaîne alimentaire, tant pour la viande que pour le lait, c'est-à-dire les organisations agricoles, les intervenants dans la transformation et dans la distribution. Nous attendons la prise d'accords intersectoriels pour avancer dans la bonne direction.

 

Personnellement, je suis évidemment en faveur du maintien, du prolongement – sans imposer de durée – du système de fiscalité pour les agriculteurs; c'est important à mon sens. Toutefois cela ne dépend pas de moi, mais de mon collègue.

 

Après le monde, l'Europe et le niveau fédéral, il reste la Région. Madame Schyns, comme c'est un ministre de votre couleur qui détient ces compétences, je suis persuadée qu'il a déjà pris diverses mesures. S'il n'a pas d'idées quant aux mesures à prendre, je puis lui en fournir quelques-unes.

 

La crise précédente a entraîné la création de crédits de soudure, permis et garantis par la Région wallonne. Certains agriculteurs ont eu recours à ces crédits.

 

Madame Warzée, le prix moyen du coût de production est de 40 cents selon le SPF; cette moyenne ne veut rien dire: certains sont à 20, d'autres à 55 en fonction des structures, de l'âge, des investissements, etc.

 

La Région devrait disposer d'une franchise d'un an quant au remboursement de ces crédits qu'elle garantit; cette garantie est une condition importante et intéressante. La Région wallonne reçoit l'appui d'un organisme chargé de la promotion des produits, qui attend une réforme depuis de longs mois, voire des années; il serait donc bon de décider maintenant de le réformer.

 

Les producteurs laitiers versent des cotisations à cet organisme, alors que la promotion de ce secteur ne se caractérise pas en ce moment par une grande vivacité. Il serait intéressant que la Région wallonne autorise les agriculteurs à ne plus payer leur cotisation à l'APAQ-W, vu qu'ils se trouvent dans de grandes difficultés. J'ai d'autres idées. N'hésitez pas à me les demander, car c'est avec grand plaisir que je vous les communiquerai!

 

03.13 Marie-Martine Schyns (cdH): Madame la ministre, je vous remercie. Nous ne sommes pas ici pour débattre de la Wallonie, mais ne vous tracassez pas: le message sera transmis.

 

03.14 Sabine Laruelle, ministre: Mais comme mon homologue wallon aime bien se mêler de mes compétences, dorénavant, madame Schyns, je me mêlerai chaque fois des siennes!

 

03.15 Marie-Martine Schyns (cdH): Faites-le par voie de presse, si vous le souhaitez…

 

03.16 Sabine Laruelle, ministre: Non, je préfère m'exprimer au parlement, car c'est un lieu démocratique. Je n'aime pas trop réagir dans les médias. Je lui répondrai systématiquement – et crescendo!

 

03.17 Marie-Martine Schyns (cdH): Madame la présidente, j'ai été quelque peu choquée…

 

03.18 Sabine Laruelle, ministre: Nous sommes deux.

 

03.19 Marie-Martine Schyns (cdH): Ma question vous a choquée?

 

03.20 Sabine Laruelle, ministre: Non, je le suis par l'inconsistance de mon homologue wallon lorsqu'il s'agit de ses compétences.

 

03.21 Marie-Martine Schyns (cdH): Je me trompe peut-être, car je siège dans ce parlement depuis moins longtemps que vous, mais ce n'est pas l'endroit le plus approprié.

 

03.22 Sabine Laruelle, ministre: Je ne siège pas au parlement!

 

03.23 Marie-Martine Schyns (cdH): Non, vous êtes ministre, mais vous fréquentez ce lieu depuis bien plus longtemps que moi. 

 

Je relève un élément intéressant dans votre réponse: l'étude de l'Observatoire des prix devrait être achevée en janvier. Bien entendu, mes collègues et moi-même serons attentifs au déroulement de la négociation à laquelle tous les acteurs doivent participer, comme vous l'avez dit, pour que l'on puisse enfin agir sur le prix. Il y aura donc du pain sur la planche. Et janvier 2013, nous y serons bientôt!

 

Je note aussi votre soutien – donc, probablement aussi celui du groupe MR – à notre proposition de loi.

 

03.24 Sabine Laruelle, ministre: Le groupe MR va déposer une proposition de loi plus ambitieuse que la vôtre, sans limitation dans le temps. Je suppose que vous l'aurez compris.

 

03.25 Marie-Martine Schyns (cdH): Nous verrons. S'il s'agit seulement d'un problème de durée, les groupes pourront se mettre d'accord. L'enjeu n'est pas d'ordre politique, mais concerne l'avenir de nos agriculteurs.

 

03.26 Valérie Warzée-Caverenne (MR): Nous sommes très attentifs et très inquiets pour tous les producteurs laitiers. En effet, à les entendre, il est à craindre que la moitié d'entre eux n'arrête.

 

Je suis d'accord avec Mme la ministre: on parle d'un prix moyen de 40 centimes. Cela varie en fonction de la personne, de ses conditions, de son statut de locataire ou propriétaire, de son ancienneté, de son âge, du lieu etc. Cela varie aussi en fonction de ceux qui travaillent dans la famille et des heures prestées. On ne tient généralement pas compte de la main-d'œuvre.

 

Mais il faut savoir ce que l'on veut. Veut-on maintenir une agriculture dans notre pays? Il est vrai que nous sommes soumis aux décisions prises ailleurs que dans nos parlements régionaux et fédéral. Nous devons nous conformer à ce qui est édicté au niveau européen.

 

En ce qui concerne les marges, il est très intéressant de savoir qui, en Belgique, gagne sa vie avec le lait. En tout cas, ce ne sont pas les agriculteurs! Il faudrait déterminer ce qui se passe et voir s'il est possible d'agir en la matière.

 

Pour conclure, je reprendrai un commentaire fait par un agriculteur: en Belgique, on ne peut pas vendre à perte sauf les agriculteurs.

 

03.27 Sabine Laruelle, ministre: Ce sont les commerçants qui ne peuvent pas vendre à perte!

 

03.28 Valérie Warzée-Caverenne (MR): Oui, je suis d'accord mais ici, on parle de biens de première nécessité.

 

03.29 Sabine Laruelle, ministre: Mais faites une proposition de loi pour les biens de première nécessité!

 

La loi actuelle ne concerne pas la production de matières premières, ni l'acier, ni l'eau, ni les aliments.

 

03.30 Valérie Warzée-Caverenne (MR): J'ai simplement dit que dans certains cas, on ne pouvait pas vendre à perte. En fonction du profil de son entreprise et s'il est uniquement producteur laitier, l'agriculteur subit des crises à la suite desquelles il ne sait pas se relever alors que, pendant longtemps, le secteur du lait a été protégé par les quotas!

 

Je vous remercie; je ne voulais pas vous frustrer!

 

03.31 Sabine Laruelle, ministre: Je ne suis pas frustrée mais à un moment donné, il faut que les responsables politiques, quels qu'ils soient, en Région wallonne, au fédéral, arrêtent de répéter sans cesse des choses fausses!

 

C'est faux! La loi sur la vente à perte ne s'applique pas du tout à ce secteur, à la production de lait. C'est quand vous achetez quelque chose et que vous le revendez, dans le secteur commercial.

 

Si on devait l'appliquer à la production, il faudrait que pour chaque entreprise, on sache déterminer avec précision le coût de production, ce qui est infaisable! En revanche, pour le commerce, on sait le faire. On achète à X et on revend à Y. Il est très facile de vérifier si X est supérieur à Y.

 

03.32 Valérie Warzée-Caverenne (MR): Cela n'empêche que des agriculteurs travaillent à perte.

 

03.33 Damien Thiéry (FDF): Madame la ministre, j'aime particulièrement vous poser des questions, car avec vous, il y a toujours des rebondissements. C'est extrêmement plaisant! On en arrive presque à un débat! Mais en définitive, ce que les agriculteurs demandent, c'est une espèce de garantie quant à un certain niveau de revenus.

 

Nous savons que vous êtes en contact avec vos homologues. Ce faisant, nous constatons également la complexité du système, étant donné le nombre de responsables aux différents niveaux de pouvoir. En définitive, même si vous pratiquez la concertation, l'exercice est toujours très difficile, car les intérêts des uns ne sont pas toujours les intérêts des autres.

 

En tout cas, l'intérêt des fermiers est d'avoir un revenu suffisant que pour continuer l'exercice de leur profession. Je voudrais rappeler, même si je sais que vous n'aurez que peu d'influence en la matière, mais au niveau européen, prendre à droite pour remettre un peu plus à gauche et inverser en quelque sorte la tendance ou le déséquilibre…

 

03.34 Sabine Laruelle, ministre: C'est mieux quand on prend à gauche pour remettre à droite! Au moment des élections en tout cas!

 

03.35 Damien Thiéry (FDF): Je peux comprendre votre position! Ce que je veux dire, c'est que s'il est judicieux de négocier au niveau de l'Europe, ce l'est moins de favoriser un pays au détriment d'un autre, lorsque leurs intérêts divergent. Donc, il va falloir trouver – idéalement avec une deadline – en 2013, une décision valable pour une décennie, afin que vous soyez tranquille, de même que les agriculteurs, et que ces derniers aient une garantie de revenus.

 

À cet égard, une initiative a été prise au niveau wallon. Elle semble assez intéressante. Il s'agit du projet Fairbel, le projet du lait équitable. Ce sont peut-être de petites initiatives qui peuvent faire avancer le schmilblick.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Vraag van mevrouw Cathy Coudyser aan de minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en Landbouw over "de daling van het aantal startende ondernemingen" (nr. 14196)

04 Question de Mme Cathy Coudyser à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture sur "la diminution du nombre d'entreprises en phase de démarrage" (n° 14196)

 

04.01 Cathy Coudyser: Mevrouw de minister, het verontrust mij toch wel een beetje dat het aantal startende ondernemingen voor het eerst sedert 2009 dit jaar is gedaald. Dat stond onder andere in De Standaard op basis van cijfers van Graydon en UNIZO. Die eerste daling in vier jaar is opmerkelijk en significant.

 

Het gaat niet goed met de Belgische ondernemingen en vooral met het ondernemersklimaat in ons land. Vooral Vlaanderen wordt daardoor getroffen. In de periode van januari tot september startten er 28 654 ondernemingen in Vlaanderen. Dat betekent, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, een daling van 7,7 %. In Wallonië en Brussel is de daling van het aantal startenden er ook, maar blijft ze iets beperkter, respectievelijk 4 en 4,4 %. Gemiddeld noteren we dus voor België een daling van het aantal starters met 6,4 % in die periode. Dat zijn toch wel significante cijfers.

 

Mevrouw de minister, wat concludeert u uit de cijfers?

 

Ten tweede, welke maatregelen zult u nemen om tot een beter ondernemersklimaat te komen? Welke tijdspanne beoogt u daarvoor? Ik meen dat de tijd echt dringt.

 

Ten derde, hoe kunnen we een mentaliteitswijziging teweegbrengen, opdat onze burgers toch met een zelfstandige zaak starten? Welke maatregelen zult u nemen om de administratieve vereenvoudiging, die vooral voor de kleine ondernemingen noodzakelijk is, door te voeren?

 

04.02 Minister Sabine Laruelle: De cijfers tonen het belang aan van de ondersteuning van personen die van plan zijn tewerkstelling voor zichzelf en anderen te creëren.

 

Om de oprichting van ondernemingen te stimuleren heeft de regering tijdens de Ministerraad van 20 juli het kmo-plan goedgekeurd. Dat voorziet in maatregelen met het oog op de vereenvoudiging van de toegang tot financiering van kmo’s.

 

In dat opzicht ben ik van plan om samen met de minister van Financiën een wetsontwerp in te dienen dat de relatie tussen de kmo’s en de bankenwereld opnieuw in evenwicht moet brengen. In de toekomst zullen de banken verplicht worden om de zelfstandigen te informeren over de redenen waarom zij een krediet weigeren, zullen de wederbeleggingsvergoedingen worden beperkt, zullen de contractuele clausules duidelijk moeten zijn en zal er een verbod komen op onrechtmatige clausules. Ten slotte, zijn er de maatregelen die de aantrekkelijkheid van financieringsmechanismen buiten de bank willen versterken.

 

Bovendien werd de vermindering van de sociale bijdragen voor de eerste drie gecreëerde arbeidsplaatsen op 1 oktober verhoogd.

 

In verband met de administratieve vereenvoudiging, een recent rapport van het Planbureau wijst erop dat de administratieve lasten die wegen op de Belgische ondernemingen, voor het jaar 2010 5,07 miljard euro bedroegen of 1,43 % van het bbp. Die lasten werden hoofdzakelijk gedragen door de kleine ondernemingen, die tussen 1 en 9 werknemers tewerkstellen en die 84 % van de Belgische ondernemingen vertegenwoordigen.

 

De zko’s geven jaarlijks 41 543 euro uit om het hoofd te bieden aan hun administratieve verplichtingen, waarvan 18 589 euro om een beroep te doen op externe diensten. Dat zijn enorme lasten in vergelijking met hun financiële capaciteiten. Zo veroorzaken de administratieve lasten een meerkostprijs per uur van 3,29 euro voor de kleine ondernemingen, van 1,04 euro voor de middelgrote ondernemingen en van slechts 0,34 euro voor de grote ondernemingen.

 

De regering wil de administratieve lasten van de ondernemingen tegen 2014 met 30 % verminderen. Het plan voor kmo’s en zelfstandigen voor 2014 voorziet in maatregelen om de administratieve lasten voor de kleine economische actoren te verminderen, met name de veralgemening van het only-onceprincipe, waardoor de federale administraties geen twee keer meer hetzelfde document mogen vragen aan een onderneming.

 

Bovendien zal een uniek formulier dienen voor de inschrijving van een beginnende onderneming bij het ondernemingsloket en het sociaalverzekeringsfonds. De minister bevoegd voor de Administratieve Vereenvoudiging, heeft ook een plan ingediend bij de regering.

 

04.03 Cathy Coudyser: Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord. Het verheugt mij dat er in het kmo-plan aandacht wordt besteed aan de administratieve vereenvoudiging, heel specifiek voor kleine ondernemingen, en dat er werk wordt gemaakt van het vergemakkelijken van de toegang tot financiering voor het opstarten van een zaak.

 

Ik hoop dat wij op het terrein heel snel resultaten van uw maatregelen zullen zien.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van mevrouw Cathy Coudyser aan de minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en Landbouw over "de daling van het aantal jobs in de kmo's" (nr. 14197)

05 Question de Mme Cathy Coudyser à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture sur "la diminution du nombre d'emplois dans les PME" (n° 14197)

 

05.01 Cathy Coudyser: Mevrouw de minister, er is een daling van het aantal jobs in kmo’s en een daling van het aantal startende ondernemingen.

 

Wij hebben het vanochtend al gehad over de faillissementen. Wat jobs betreft, sinds het begin van 2012 is de structurele werkgelegenheid in de Vlaamse kmo’s met 1,5 % gedaald.

 

Op basis van de totale tewerkstelling in de Vlaamse kmo’s op 31 december 2011 betekent dit naar schatting een verlies van 9 725 arbeidsplaatsen. Dat komt neer op een verlies van gemiddeld 1 000 jobs per maand.

 

Het verdwijnen van die jobs in de kmo-sector is dus zeker even problematisch als bij grote bedrijven, zoals onlangs bij Ford Genk, maar de zichtbaarheid is minder groot, waardoor er minder aandacht aan wordt besteed.

 

Op sectoraal vlak stellen wij vast dat die structurele tewerkstelling vooral in de industriële kmo-weefsels afneemt. Ook de horeca, een sector die het op verschillende vlakken moeilijk heeft, laat over diezelfde periode – januari-september – een daling van 4,2 % optekenen. In de distributiesector is de structurele tewerkstelling in totaal met 2,9 % gedaald.

 

De kmo’s hebben dringend nood aan een echt relanceplan. De lasten op arbeid blijven torenhoog doordat de loonkosten nog altijd niet structureel worden aangepakt.

 

Deze problematiek levert een duidelijk bewijs dat er echt werk moet worden gemaakt van een concrete uitwerking van de Small Business Act. Die Europese aanbevelingen werden reeds in 2008 omgezet in een federaal kmo-actieplan.

 

In dat actieplan staan heel nobele principes die opnieuw zuurstof kunnen geven aan de ondernemingen. Alleen blijft het dode letter, want ik zie weinig concrete maatregelen. Ik denk dat het nu echt wel tijd is voor actie.

 

Mevrouw de minister, ik wil u de volgende vragen stellen.

 

Wat zal de regering doen om de werkgelegenheid in de kmo’s opnieuw op te krikken?

 

Welke maatregelen zijn daarvoor opgenomen in het relanceplan?

 

Welke budgetten zijn eraan gekoppeld?

 

Wanneer zullen welke concrete stappen worden gezet in het kader van de Small Business Act?

 

05.02 Minister Sabine Laruelle: Ik heb al geantwoord op uw eerste vraag. Ik zal het principe herhalen op het einde van mijn antwoord.

 

Bij de opmaak van de federale begroting 2013 heeft de regering 30 miljoen euro vrijgemaakt voor 2013 en 400 miljoen euro voor 2014 om de arbeidskosten te verminderen en onze competitiviteit te versterken. Parallel daarmee zal de wet op de competitiviteit fundamenteel worden herzien om onze loonhandicap weg te werken. De regering heeft de sociale partners bovendien gevraagd om het arbeidsrecht te hervormen en te evolueren naar meer flexibiliteit, onder andere via een verhoging van het aantal overuren en de modernisering van deeltijdse arbeid.

 

De regering heeft op 20 juli 2012 de strategie voor de relance, de koopkracht en de competitiviteit goedgekeurd. De belangrijkste maatregel is de toegenomen vermindering van de sociale bijdrage voor de eerste drie gecreëerde arbeidsplaatsen in de kmo’s. De maatregel werd vervroegd naar 1 oktober 2012 en is voor 2013 op 39 miljoen euro worden begroot.

 

Naast de vermindering van de lasten voor de eerste drie arbeidsplaatsen werden er verschillende andere maatregelen goedgekeurd in het kader van het kmo-plan voor 2014.

 

Ten eerste pakken we de problematiek van de financiering aan. Ik heb u net geantwoord dat er een beter evenwicht tussen de banken en de kmo’s nodig is. Iedereen heeft rechten en plichten. Voor 2013 heb ik 300 miljoen euro en 49 miljoen euro begroot. Ik verwijs tevens naar mijn antwoord over de vermindering van 30 % van de administratieve lasten. We zijn al begonnen, maar we moeten nog verder gaan. In de Small Business Act spreekt de Europese Unie maar over 25 %. Wij willen dus meer doen dan dat.

 

Wij moeten ook werken aan een verbetering van het sociaal statuut van de zelfstandigen. Wij hebben deze voormiddag gesproken over de uitbreiding van de faillissementverzekering. Ik werk nu ook met een monitoringcomité aan de hervorming van de sociale bijdrage voor zelfstandigen. Een zelfstandige moet in 2012 sociale bijdragen betalen volgens een overeenkomst van 2009. Dat kan niet. Wij werken nu met de verschillende actoren aan een hervorming van die toestand.

 

Er zijn dus verschillende maatregelen en acties gepland. Ik denk niet aan een miraculeuze oplossing.

 

05.03 Cathy Coudyser: Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Ik hoor dat u inderdaad concrete maatregelen neemt. Ik denk dat het hoog tijd is om voort te werken, en dan vooral aan de uitwerking van de Small Business Act.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Question de Mme Valérie Warzée-Caverenne à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture sur "le burn out constaté chez de très nombreux indépendants" (n° 14302)

06 Vraag van mevrouw Valérie Warzée-Caverenne aan de minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en Landbouw over "de grote groep zelfstandigen die ten prooi vallen aan burn-out" (nr. 14302)

 

06.01 Valérie Warzée-Caverenne (MR): Madame la présidente, madame la ministre, l'ULg signe la première étude sur l'état d'épuisement physique et émotionnel des indépendants. C'est une première du genre en Belgique francophone. Celle-ci a été réalisée en collaboration avec l'Union des Classes moyennes et les Chambres de la Construction des provinces de Liège et de Luxembourg auprès de plus d'un millier d'indépendants.

 

Les résultats de cette étude montrent que les indépendants et les dirigeants d'entreprises sont dans un sale état: rongés par le stress, les tracas et la masse de travail. Le constat est accablant. Ils ont été plus de 74 % à évoquer un état de fatigue général et des douleurs musculaires. Près de 68 % d'entre eux souffrent de maux de dos, 58,2 % de troubles du sommeil et 47,8 % de maux de tête.

 

Par ailleurs, on apprend que la charge de travail et les charges administratives sont sources fréquentes de dépression ou d'anxiété. L'étude met également en évidence le manque de sommeil et le nombre très élevé de leurs heures de prestations.

 

Madame la ministre, nous savons que le choix de s'investir dans une activité indépendante est une liberté individuelle à laquelle vous et moi sommes très attachées. Les conséquences de ce choix doivent être bien envisagées par les entrepreneurs avant de s'engager dans cette voie. Mais force est de constater que les contraintes s'accumulent et évoluent négativement. Dès lors, nombre de dirigeants d'entreprises n'hésitent plus à dire que si c'était à refaire, ils ne le feraient pas! Notre État ne peut donc négliger l'impact de ses décisions et orientations sur les gérants de PME et TPE, qui portent réellement l'activité économique de notre pays, soit plus de 90 % de nos entreprises.

 

Nous avons pu observer et apprécier les nombreuses mesures que vous avez déjà prises pour améliorer le statut social des indépendants, ainsi que les prestations auxquelles ils ont droit lorsque les aléas de la vie les affaiblissent. Je reste persuadée que vous aurez à cœur de tenir compte de la réalité vécue par ceux-ci dans l'exercice de leur activité et qui est mise au jour dans cette étude.

 

Madame la ministre, disposez-vous déjà de l'étude citée ci-dessus? Votre département dispose-t-il d'autres informations chiffrées permettant de recouper celles révélées dans l'étude?

 

Les deux spécialistes interrogés dans le cadre de cette étude font remarquer qu'il conviendrait de sensibiliser les principaux intéressés. Comment votre département peut-il concrétiser cette recommandation? Quelles sont les mesures prises ou à prendre au sein de votre département pour réduire la charge administrative de l'activité indépendante?

 

06.02 Sabine Laruelle, ministre: Madame la présidente, chère collègue, tout comme vous, je dispose du rapport de l'étude et d'autres informations chiffrées à disposition de mon département le recoupent, notamment les risques psychosociaux particulièrement nombreux chez les indépendants: rythme de travail élevé, faible absentéisme, stress et fatigue émotionnelle. Cette réalité est trop souvent méconnue.

 

Outre les chiffres que vous avez cités, j'en rappellerai quelques autres. Un indépendant travaille en moyenne 53 heures par semaine; un patron de PME travaille en moyenne 57 heures par semaine. Parallèlement, moins de 3 % des salariés prestent plus de 50 heures par semaine.

 

Les longues heures de travail sont naturellement reconnues comme facteur de risque psychosocial par l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. D'abord, une telle situation augmente les risques d'accident; or certains indépendants, en particulier les agriculteurs et les artisans, exercent aussi des activités qui sont pénibles d'un point de vue physique, avec des risques d'accident élevés vu l'excès de fatigue et de stress.

 

Les salariés travaillant dans les mêmes secteurs et encourant les mêmes risques s'ajoutent donc aux indépendants. Le nombre d'heures prestées génère des risques cardiovasculaires et des difficultés quant à l'articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, d'où une formation de stress.

 

L'absentéisme stagne à 8,2 % chez les indépendants contre 20 % chez les salariés. L'état de santé seul n'explique évidemment pas ces différences dans le chef de l'indépendant, car interviennent aussi la crainte de perdre son travail, la pression financière, la pression de la clientèle, la pression de la banque, la pression des fournisseurs, etc.

 

Il sera demandé au Conseil supérieur des indépendants et des PME d'objectiver les éléments et de proposer des mesures. Nous en connaissons quelques-unes déjà, mais il s'agit d'aller dans le sens d'une diminution du burn out, de la pression, donc du stress.

 

Ainsi, le plan famille permet déjà aux indépendants en butte à une difficulté, comme l'hospitalisation d'un enfant, de prendre une forme de congés parentaux en vue de permettre une meilleure conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Cela a également été mis en œuvre pour les congés de maternité: ils ont été flexibilisés pour les indépendantes, à qui il est également octroyé des titres-services afin d'empêcher tout stress qui naîtrait de son absence au travail.

 

Je crois qu'il faut continuer à prendre de telles mesures, par exemple en termes de simplification administrative. Nous en avons parlé au cours du débat sur la transposition de la directive européenne relative au délai de paiement. Si l'indépendant sait que ses factures seront honorées dans le délai imparti, il sera moins stressé.

 

Bien évidemment, n'oublions pas que la crise actuelle, qui est relayée avec moult détails par la presse, plonge les indépendants, mais pas uniquement, dans un état d'esprit qui est tout sauf festif.

 

Nous devons donc travailler sur les différents aspects

 

06.03 Valérie Warzée-Caverenne (MR): Madame la ministre, je vous remercie.

 

C'est par le biais de mesures, aussi infimes soient-elles, que nous avancerons pour soulager les indépendants. Je pense notamment à la question des trente-huit heures.

 

Vous avez aussi évoqué l'aspect financier. L'indépendant engage tout, y compris sa maison. Même si vous avez apporté des améliorations, il prend des risques quotidiennement. Il est donc sain que des filets de protection soient installés, notamment en cas de faillite. Le travail n'est pas encore terminé.

 

On parle souvent d'indépendants ou de chefs d'entreprise qui vivent sur le dos de leurs salariés, mais il est bon de rappeler qu'eux aussi ont une charge de travail considérable et qu'ils subissent le stress qui en découle.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Vraag van mevrouw Cathy Coudyser aan de minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en Landbouw over "de gevolgen voor de handelaars van de grenscriminaliteit" (nr. 14564)

07 Question de Mme Cathy Coudyser à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture sur "les conséquences de la délinquance transfrontalière pour les commerçants" (n° 14564)

 

07.01 Cathy Coudyser (N-VA): Mevrouw de minister, ik ben afkomstig uit de provincie West-Vlaanderen, die al enkele maanden – in het bijzonder de grensstreek Wervik-Menen-Kortrijk – door overvallen en criminaliteit wordt geteisterd. Ik zet graag nog eens enkele gegevens op een rijtje.

 

Er zijn nog steeds gemiddeld 144 gewapende overvallen per maand in België. De federale politie heeft de zone Westhoek rood gekleurd, wat wijst op een gemiddelde van 15 à 31 overvallen in die streek. Het aantal pogingen tot overvallen stijgt ook voor het eerst in vijf jaar. De focus wordt vooral naar de kleinere en minder beveiligde zaken verlegd. Een aantal jaren geleden betrof het vooral postkantoren en juweliers, ondertussen gaat het over kleine kruideniers en zelfs dokterspraktijken en apotheken.

 

Ik weet dat uw collega, minister Milquet, maatregelen genomen heeft om de samenwerking tussen de politiezones in België en Frankrijk te verstevigen en om de grenzen beter te bewaken. Toch blijft de streek verder in onzekerheid leven. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de handelaars, maar ook voor het consumentenvertrouwen in die streek. Men gaat winkelen met de angst om misschien op een bepaald moment zelf deel uit te maken van een overval.

 

In de winterperiode, met ook de eindejaarsperiode in het vooruitzicht, is het belangrijk om een veilig ondernemersklimaat te scheppen. Men stelt ook vast dat vooral de vooravond tussen 16 en 20 uur in deze periode van het jaar, de donkerste dagen, de meest kritieke uren zijn. Wij moeten dus alert zijn. De handelaars in die regio houden het voor bekeken, uit angst voor een nieuwe overval, maar ook uit financiële en sociale overwegingen. Wij hebben het net gehad over de psychologische gevolgen, ook die komen erbij voor de handelaars. Zij zijn soms genoodzaakt om hun zaak stop te zetten.

 

De handelaars in deze regio moeten steeds meer investeren in beveiliging. Soms gaan ze over tot privébewaking met camera’s, wat een financiële dobber betekent. Als overheid moeten wij deze kerntaak toch bewaken. Potentiële investeerders zijn niet meer geneigd in deze regio te investeren en er met een zaak te starten.

 

Mevrouw de minister, zijn er cijfers beschikbaar over het aantal handelszaken dat door de criminaliteit zijn activiteiten stopzet in deze regio, gespreid over de laatste drie jaren?

 

Zijn er gegevens beschikbaar over de overvallen zaken? Welke sectoren worden getroffen, wat is het bedrag van de diefstal, de gedorven winst, de geleden schade?

 

Wat zijn uw plannen om minister Milquet aan te zetten tot het optimaliseren van de genomen maatregelen? Welke maatregelen zult u als minister van Kmo’s zelf nemen voor een veiliger ondernemersklimaat?

 

07.02 Minister Sabine Laruelle: Eerst een kleine opmerking. Uw derde en vierde vraag werden al beantwoord in punt 9, de vraag van de heer Logghe en mevrouw Warzée. Dat is dezelfde vraag.

 

Ik heb het al gehad over het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en Kmo’s en de verschillende voorstellen, net zoals over het overleg met de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. Met uw akkoord zal ik dat niet herhalen, maar verwijs ik naar agendapunt 9.

 

In antwoord op uw eerste vraag wijs ik erop dat mijn administratie niet over gegevens beschikt met betrekking tot de stopzetting per Gewest naar aanleiding van criminele feiten. Misschien heeft de minister van Justitie deze cijfers. Mijn administratie heeft ze echter niet.

 

Voor inbraken en overvallen met geweld beschikken wij over de hiernavolgende cijfers. De bron is een studie van de UCM of l’Union des Classes Moyennes. Ik geef u hun cijfers.

 

Met 9 784 inbraken op 100 000 inwoners behoort België tot de vijf Europese landen waar de criminaliteit het sterkst is. Globaal genomen blijft de criminaliteit in Vlaanderen het laagst, met een gemiddelde van 8,4 inbraken op 100 inwoners tegenover 10,3 in Wallonië en 17,2 in Brussel.

 

Er worden in België elk jaar 1 743 gewapende diefstallen op alle handelszaken geregistreerd. Elke dag worden vijf handelszaken met een gewapende overval geconfronteerd. De geliefkoosde doelwitten zijn de kleine, kwetsbare handelszaken, zoals apotheken, juwelierszaken, kruidenierszaken, krantenwinkels en tankstations. Elke week zijn in België drie apotheken het slachtoffer van een gewapende overval.

 

Volgens de conclusies van de Global Retail Theft-Barometer bedraagt het verlies voor de Belgische detailhandel ongeveer 915 miljoen euro. De Belgische detailhandel verliest elk jaar 1,47 % van zijn omzet aan winkeldiefstallen. Het verlies van de zelfstandige, kleine handelszaken bedraagt jaarlijks 140 miljoen euro.

 

Volgens de schattingen zou slechts 21 % van de handelaars die het slachtoffer zijn van diefstal, daarvan aangifte doen. Elke werkdag wordt er voor 3 246 753 euro aan koopwaar gestolen uit de Belgische handelszaken. De kost voor elk gezin loopt op tot 210 euro per jaar. Een diefstal gepleegd door een werknemer kost de onderneming gemiddeld 1 300 euro tegenover 100 euro voor een diefstal gepleegd door een klant.

 

Op uw derde en vierde vraag heb ik al geantwoord.

 

Misschien moet ik nog een laatste opmerking maken over de tankstations. Deze sector kende een toename met bijna 60 % van het aantal gewapende overvallen in de loop van de eerste zes maanden van 2012 in vergelijking met dezelfde periode in 2011.

 

07.03 Cathy Coudyser (N-VA): Mevrouw de minister, ik dank u voor het opzoekwerk.

 

Ik meen dat de cijfers voor zich spreken en dat er nog heel wat werk aan de winkel is.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

La réunion publique de commission est levée à 13.09 heures.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 13.09 uur.