Commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société

Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing

 

du

 

Mercredi 17 avril 2013

 

Matin

 

______

 

 

van

 

Woensdag 17 april 2013

 

Voormiddag

 

______

 

 


La séance est ouverte à 10.22 heures et présidée par M. Franco Seminara.

De vergadering wordt geopend om 10.22 uur en voorgezeten door de heer Franco Seminara.

 

01 Vraag van mevrouw Ingeborg De Meulemeester aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de voorziening van een kwaliteitsvolle fraudescreening via de bestaande vormen van samenwerking tussen de OCMW's" (nr. 16568)

01 Question de Mme Ingeborg De Meulemeester à la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice, sur "un dispositif efficace de lutte contre la fraude passant par les formes existantes de collaboration entre les CPAS" (n° 16568)

 

01.01  Ingeborg De Meulemeester (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris, op 20 februari hebt u tijdens de commissie voor de Volksgezondheid het tweede federaal plan Armoedebestrijding voorgesteld. Het plan beoogt volgens u op een geïntegreerde manier de noodzakelijke strijd tegen armoede aan te gaan. Daartoe werden bij dat federale plan zowel strategische als operationele doelstellingen gedefinieerd.

 

Teneinde het beleid inzake armoedebestrijding te structureren, hebt u in het federaal armoedeplan 118 actiepunten voorgesteld. U stelt op pagina 19 van het federaal armoedeplan dat u via de bestaande vormen van samenwerking tussen de OCMW’s in een kwaliteitsvolle fraudescreening wil voorzien. De POD Maatschappelijke integratie zal die initiatieven ondersteunen. Het is echter nog niet bepaald welke vorm de initiatieven zullen aannemen. Volgens het document kunnen die onder meer de vorm aannemen van een verzameling en verdeling van best practices, een ondersteuning van de opstart van de samenwerkingsinitiatieven of een geboden forum voor de uitwisseling van ervaringen en ideeën.

 

Ik heb de volgende vragen.

 

Wat verstaat u onder een "kwaliteitsvolle fraudescreening”? Zal het initiatief voor de kwaliteitsvolle fraudescreening komen vanuit de federale overheid of vanuit de samenwerking tussen de OCMW's zelf? Zult u een evaluatiesysteem uitwerken om die vorm van samenwerking te evalueren en eventueel te beoordelen? Aan de hand van welke variabelen zal de evaluatie gebeuren?

 

01.02 Staatssecretaris Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, mevrouw De Meulemeester, de screening inzake de bestrijding van sociale fraude, waarvan sprake in het federaal plan Armoedebestrijding, zal de vorm aannemen van een ondersteuning van de OCMW’s door de POD Maatschappelijke Integratie. In dat raam zullen de goede praktijken inzake fraudebestrijding worden gebundeld en gedeeld, dus uitgewisseld. Men zal het opstarten van samenwerkingsinitiatieven of de creatie van een forum voor de uitwisseling van ervaringen en ideeën ondersteunen.

 

Het is dus de bedoeling dat ze mekaar versterken. Wij denken ook aan kleinere OCMW’s waar het nu niet steeds mogelijk is om een cel Fraudebestrijding te maken. Als men slechts over drie voltijdse equivalenten sociaal assistenten beschikt, kan men geen cel Fraudebestrijding oprichten. Op dat vlak zou er tussen twee of drie kleinere gemeenten een uitwisseling kunnen zijn. Dat moet natuurlijk goed omschreven worden.

 

De ondersteuning door de POD zal inspelen op de resultaten van de studie inzake sociale fraude die werd opgestart in de OCMW’s en waarvan de conclusies worden verwacht tegen eind september 2013. Die gegevensverzameling is dus reeds bezig bij de OCMW’s die daaraan werken.

 

Verder zal ze inspelen op de resultaten van audits die door de inspectiedienst van de administratie zullen worden georganiseerd bij de OCMW’s met betrekking tot het bestaan en de werking van interne controlesystemen die toelaten eventuele fraude op te sporen. Deze auditprocedure wordt thans uitgewerkt.

 

U weet dat de OCMW’s zelf kunnen beslissen welk informaticasysteem zij gebruiken en dat deze niet altijd compatibel zijn. De audit onderzoekt onder meer welke systemen goede resultaten opleveren en wat gemakkelijk werkbaar is. Wij houden natuurlijk ook rekening met de werklast.

 

Op basis van deze studie die eind september afgerond wordt en de audits zullen aanbevelingen worden opgesteld voor alle OCMW’s.

 

Bij de auditopvolging zal kunnen worden vastgesteld of de OCMW’s inderdaad een actieplan hebben uitgewerkt dat rekening houdt met de geformuleerde aanbevelingen. Het staat de OCMW’s wel vrij zelf te kiezen. Bij de auditopvolging zal de uitvoering van de actieplannen kunnen worden geëvalueerd.

 

Kortom, het gaat om ondersteuning en de OCMW’s behouden altijd de keuze hoe zij op de problematiek ingaan. Het is niet nodig dat iedereen overal hetzelfde doet.

 

01.03  Ingeborg De Meulemeester (N-VA): Dank u wel voor uw antwoord.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van mevrouw Ingeborg De Meulemeester aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de definiëring van de minimale vereisten voor het sociaal onderzoek inzake sociale fraude" (nr. 16569)

02 Question de Mme Ingeborg De Meulemeester à la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice, sur "la définition des exigences minimales pour l'enquête sociale en matière de fraude sociale" (n° 16569)

 

02.01  Ingeborg De Meulemeester (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris, in uw armoedeplan staat dat de noden op het vlak van maatschappelijke integratie en armoedebestrijding enorm zijn. Om ervoor te zorgen dat de beperkte beschikbare middelen werkelijk gaan naar de personen die er het meeste nood aan hebben, is het nodig sociale fraude te bestrijden.

 

U zegt dat u daarom zult investeren in de verbetering en de vernieuwing van informaticasystemen en het afstemmen van diverse databanken.

 

Daarnaast zult u de minimale vereisten voor het sociaal onderzoek definiëren, de inhoudelijke elementen zowel als de vormelijke vereisen, en het gebruikmaken van de reeds bestaande informatiestromen van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verplichten om een cumulatie van uitkeringen en leeflonen te vermijden.

 

Mevrouw de staatssecretaris, welke minimale vereisten wilt u voor het sociaal onderzoek definiëren? Bent u reeds met de voorbereidingen gestart? Binnen welke termijn zal de definiëring van de inhoudelijke en vormelijke vereisten zijn afgerond? Zult u gesprekken met specialisten aangaan ter voorbereiding van de definiëring?

 

02.02 Staatssecretaris Maggie De Block: Mevrouw De Meulemeester, mijn diensten hebben een ontwerp van koninklijk besluit geschreven betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek verricht overeenkomstig artikel 19, § 1, van de wet van 6 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Dat ontwerp van koninklijk besluit maakt momenteel het voorwerp uit van overleg met de representatieve organisaties van de Brusselse, Vlaamse en Waalse OCMW’s. Het is de bedoeling dat de minimumvoorwaarden uit het ontwerp van koninklijk besluit ertoe bijdragen dat de OCMW’s een kwaliteitsvol sociaal onderzoek kunnen afronden, dat een duidelijk beeld geeft van de gezinssituatie, de inkomsten en de activeringsmogelijkheden.

 

Hiertoe kunnen de beschikbare gegevens via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontsloten en aangewend worden. Wij hebben dit jaar nog negen extra stromen, die kunnen worden geconsulteerd bij genoemde kruispuntbank. Vorig jaar hebben wij zo de RVA-gegevens rechtstreeks consulteerbaar gemaakt. Dat is veel gemakkelijker voor de sociaal assistent die het sociaal onderzoek moet doen.

 

De bedoeling is om ter zake eenvormigheid tot stand te brengen, zodat dezelfde parameters beschikbaar zijn als een aanvrager verhuist of als gegevens moeten worden uitgewisseld. Nu is een en ander soms te beperkt en soms te uitvoerig in te vullen. Als we dat stroomlijnen, beperken we meteen de werklast. Nu kan een naburige gemeente de resultaten van een sociaal onderzoek niet consulteren en moet ze dat overdoen, terwijl de problemen gedeeltelijk dezelfde zijn.

 

Het zou veel gemakkelijker zijn wanneer naar analogie van het medisch dossier ook het sociaal dossier kan worden overgedragen.

 

02.03  Ingeborg De Meulemeester (N-VA): Moet men daarvoor de goedkeuring geven?

 

02.04 Staatssecretaris Maggie De Block: Ja, voor de raadpleging van de gegevens maken we gebruik van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid omwille van de privacy. Immers, die gegevens zijn versleuteld en men moet ze niet consulteren als men ze niet nodig heeft.

 

Als men naar een andere gemeente gaat en steun vraagt aan het OCMW en niet bereid is om het vorig sociaal dossier te laten overdragen, werkt men niet mee aan het onderzoek.

 

02.05  Ingeborg De Meulemeester (N-VA): En zo zijn er wel gevallen.

 

02.06 Staatssecretaris Maggie De Block: Het is de keerzijde van de medaille dat men daaraan moet meewerken. Zo zijn de aanvragers ook verplicht om alle informatie die ze hebben, beschikbaar te stellen. Dat is streng, maar rechtvaardig.

 

02.07  Ingeborg De Meulemeester (N-VA): Mevrouw de minister, ik ga daarmee volledig akkoord. Ik heb drieëntwintig jaar op de sociale dienst van een OCMW gewerkt, dus ik weet waarover ik het heb.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Ingeborg De Meulemeester aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de geplande studie over sociale fraude in 2012" (nr. 16570)

- mevrouw Ingeborg De Meulemeester aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de geplande studie over de jurisprudentie van het recht op maatschappelijke integratie en het recht op maatschappelijke dienstverlening in 2012" (nr. 16571)

03 Questions jointes de

- Mme Ingeborg De Meulemeester à la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice, sur "le projet d'étude relative à la fraude sociale en 2012" (n° 16570)

- Mme Ingeborg De Meulemeester à la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice, sur "le projet d'étude relative à la jurisprudence du droit à l'intégration sociale et du droit à l'aide sociale en 2012" (n° 16571)

 

03.01  Ingeborg De Meulemeester (N-VA): Mevrouw de minister, in actiepunt 8 van het federaal armoedeplan stelt u het volgende: “De staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding zal, om op onderbouwde wijze beleid te voeren, gebruikmaken van studies en de ontsluiting van reeds beschikbare gegevens.”

 

In het armoedeplan wordt vermeld dat u in 2012 een studie over de jurisprudentie van het recht op maatschappelijke integratie en het recht op maatschappelijke dienstverlening, alsook een studie over sociale fraude in het vooruitzicht stelde.

 

Ik wil u graag enkele vragen stellen.

 

Werden deze studies reeds uitgevoerd? Zo ja, wat zijn de eventueel voorlopige resultaten ervan? Zo niet, wanneer zullen de studies aanvangen?

 

Zult u de resultaten van deze studies in uw beleid meenemen?

 

Ik dank u voor uw antwoorden.

 

03.02 Staatssecretaris Maggie De Block: Mevrouw De Meulemeester, inzake de studie over de sociale fraude kan ik u melden dat de studie in juli 2012 werd gelanceerd. Na het doorlopen van de selectieprocedure werd de studie over de sociale fraude geëvalueerd als zijnde samendrukbaar voor de begroting 2012.

 

Wij hebben zodoende dus enige vertraging ter zake opgelopen. Inmiddels is de studie goed opgestart en zijn die euvels overwonnen.

 

De studie is dus nog lopende. De totale duurtijd van de studie bedraagt zeven maanden.

 

Ik kan u dus nog geen resultaten mededelen. Het is evenwel de bedoeling een beter zicht te krijgen op de omvang van de sociale fraude bij OCMW’s en ook de goede praktijken te identificeren die de OCMW’s hebben ontwikkeld om fraude te bestrijden. Op basis van de resultaten is het opnieuw de bedoeling aanbevelingen te formuleren.

 

Inzake de studie over de jurisprudentie van het recht op maatschappelijke integratie en het recht op maatschappelijke dienstverlening kan ik u melden dat de opdracht in oktober 2012 werd gelanceerd. Ook na de selectieprocedure werd deze studie geëvalueerd als zijnde samendrukbaar voor de begroting 2012.

 

Ook hier hebben wij dus enige vertraging opgelopen. De studie zal derhalve pas nu, begin 2013, worden aangevat.

 

03.03  Ingeborg De Meulemeester (N-VA): Mevrouw de minister, zal die studie een aantal maanden duren?

 

03.04 Staatssecretaris Maggie De Block: Ze zal inderdaad zowat zes à zeven maanden in beslag nemen.

 

03.05  Ingeborg De Meulemeester (N-VA): Dan mag ik er dus van uitgaan dat u er in het najaar een zicht op zult hebben?

 

03.06 Staatssecretaris Maggie De Block: Er zal zeker een evaluatie volgen zodra de gegevens verwerkt zijn. Wij zullen die dan bespreken en daarop terugkomen in het Parlement.

 

03.07  Ingeborg De Meulemeester (N-VA): Goed, ik dank u, mevrouw de staatssecretaris.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Vraag van mevrouw Ingeborg De Meulemeester aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de uitwerking van een koninklijk besluit inzake het netwerk van de federale armoedeambtenaren" (nr. 16572)

04 Question de Mme Ingeborg De Meulemeester à la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice, sur "l'élaboration d'un arrêté royal relatif au réseau de fonctionnaires fédéraux en charge de la lutte contre la pauvreté" (n° 16572)

 

04.01  Ingeborg De Meulemeester (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de staatssecretaris, in het tweede actiepunt stelt u het volgende: "De staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding zal het netwerk van federale armoedeambtenaren versterken teneinde armoedebestrijding transversaal te integreren in alle tien relevante beleidsdomeinen. De regering zal het netwerk van federale armoedeambtenaren verankeren in een koninklijk besluit teneinde het netwerk een duidelijk mandaat te verstrekken. Alle betrokken ministers zullen voor hun departementen een armoedeambtenaar aanduiden."

 

Mevrouw de staatssecretaris, hebt u reeds een zicht op de inhoud van dat koninklijk besluit?

 

Welk mandaat zal worden toegeschreven aan de federale armoedeambtenaren? Zal het mandaat een algemene omschrijving krijgen, of wordt het een takenpakket, ook toegevoegd in het koninklijk besluit?

 

Hebt u reeds informatie over het tijdskader waarin dat koninklijk besluit zal worden opgesteld, besproken en ingevoerd?

 

Aan welke wet zal dat koninklijk besluit worden toegevoegd?

 

04.02 Staatssecretaris Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, mevrouw De Meulemeester, de verankering van het netwerk van federale armoedeambtenaren in een koninklijk besluit is belangrijk als wij het vrijblijvend karakter van het netwerk willen overstijgen en de strijd tegen de armoede structureel in de federale administraties willen inbouwen. Bij mijn komst op dit departement hebben wij daaromtrent eerst enkele pilootprojecten opgestart, maar er was nog geen structurele verankering. Ik heb dan het aantal pilootprojecten uitgebreid, dus meer geïmplementeerd. Nu is het de bedoeling om die projecten ook structureel te maken.

 

Ik heb dus mijn administratie om juridisch advies gevraagd en de opdracht gegeven om een ontwerp van koninklijk besluit op te stellen. De taken, zoals omschreven in het federaal armoedebestrijdingsplan, dienen opgenomen te worden in het koninklijk besluit.

 

Heel concreet gaat het om de volgende taken.

 

Het departement ondersteunen bij de uitvoering van de maatregelen van het plan, die betrekking hebben op het beleidsdomein. Zoals u weet, zijn wij stilaan begonnen bij de departementen voor Pensioenen, Kinderbijslag en Sociale Zekerheid. Ondertussen zijn wij ook aanbeland bij Justitie en Financiën. Dit zijn moeilijkere domeinen, waar de mensen veel problemen mee hebben.

 

Een andere taak is het beleid rond de armoedebestrijding in het departement coördineren door onder andere deel te nemen aan de werkgroep van het netwerk. Daarnaast moet de werkgroep ook worden geïnformeerd over de uitvoering van het plan in het departement. Het departement moet ook worden gesensibiliseerd voor het beleid van de armoedebestrijding in het algemeen. Ook moet worden bijgedragen tot het ontwikkelen en uitdragen van een gemeenschappelijke visie, over alle departementen heen, inzake armoedebeleid.

 

Het ontwerp van koninklijk besluit werd opgesteld en nu starten wij de administratieve procedure. Wij werken eraan voort, maar u weet dat wij heel wat onderhandelingen moeten voeren met al die departementen. Het koninklijk besluit zal worden gebaseerd op artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 december 2002, houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie waarin armoedebestrijding wordt beschreven als een van de taken van de POD. Dit is de kapstok waaraan wij ons KB ophangen.

 

Ik ben bij het College van voorzitters van al die departementen het plan gaan toelichten zodat zij ook weten waarmee wij bezig zijn. Ik heb hen dan gevraagd om armoedeambtenaren aan te stellen. Dit is ook gebeurd. Er zijn al een paar vergaderingen geweest met al die armoedeambtenaren. Het systeem wordt nu opgestart zodat hieraan voortdurend aandacht kan worden besteed. Op sommige diensten zijn er twee armoedeambtenaren nodig, op andere dan weer maar een. Op andere diensten is er zelfs geen armoedeambtenaar omdat dit niet nodig is, maar het gaat hierbij slechts over twee diensten.

 

Het is de bedoeling dat zij die gegevens via de informatica kunnen doorsturen. Bij de POD zullen die dan geïntegreerd en verwerkt worden.

 

04.03  Ingeborg De Meulemeester (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris, ik wens u veel succes want ik meen dat het een grote uitdaging is om al die departementen mee op de kar te krijgen. Wij zullen dit blijven volgen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van mevrouw Ingeborg De Meulemeester aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de rol van de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding als coördinator" (nr. 16573)

05 Question de Mme Ingeborg De Meulemeester à la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice, sur "le rôle de la secrétaire d'État à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté en tant que coordinateur" (n° 16573)

 

05.01  Ingeborg De Meulemeester (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris, in het onderdeel Coördinatie en Communicatie van uw armoedeplan stelt u dat uw rol erin bestaat als coördinator de dialoog aan te gaan met alle actoren zodat allen kunnen samenwerken om de strijd tegen armoede aan te binden.

 

Hoe ziet u uw rol als coördinator? Houdt dit in dat het initiatief voor deze dialoog steeds van het federale niveau zal moeten komen? Zal er een hiërarchische relatie bestaan tussen de verschillende beleidsniveaus of zal de dialoog gebaseerd worden op gesprekken tussen evenwaardige partners en kunnen ook de andere beleidsniveaus beleidsvoorstellen laten agenderen?

 

05.02 Staatssecretaris Maggie De Block: Mevrouw De Meulemeester, mijn rol als coördinator in het beleid tegen armoede en sociale uitsluiting steunt op de vaststelling dat armoede multidimensionaal is. De strijd tegen armoede vergt bijgevolg een geïntegreerde aanpak op meerdere beleidsniveaus waarbij inspanningen op elk beleidsniveau noodzakelijk zijn. Dit kan alleen door een intensere samenwerking niet door de hete aardappel van het ene departement naar het andere door te schuiven, wat in het verleden te vaak gebeurde.

 

Door een intense samenwerking kunnen wij betere resultaten behalen op het vlak van armoedebestrijding en sociale inclusie. Daarom bundelt het federaal plan Armoedebestrijding de inspanningen van de federale regering binnen haar bevoegdheden. Alle ministers zijn mee in bad getrokken.

 

Wij hebben ook heel veel overleg nodig gehad met de collega’s van de Gemeenschappen, zoals mevrouw Lieten, die eveneens bevoegd zijn voor armoedebestrijding. Zoals u weet, bestaat er geen hiërarchie tussen federale en regionale wetgeving. Mijn taak is coördinerend. De taak van mevrouw Lieten is ook coördinerend maar bij haar beperkt zich dat tot het Vlaamse bestuursniveau. Het was vaak allemaal niet gemakkelijk.

 

De dialoog zoals deze zich inzake de strijd tegen de armoede en de sociale uitsluiting in de interministeriële conferentie Integratie in de Maatschappij afspeelt tussen de federale overheid en de gedefedereerde entiteiten is dan ook een gesprek tussen evenwaardige partners.

 

Het voorzitterschap van de interministeriële conferentie Integratie in de Maatschappij wordt waargenomen volgens een rotatiesysteem. Voorheen was minister Bourgeois voorzitter, nu is het minister Mollers van de Duitstalige Gemeenschap. Elk beleidsniveau krijgt de kans om voorstellen die onderlinge coördinatie vergen aan de agenda te plaatsen. Ik heb bijvoorbeeld gevraagd om de werkgroep dakloosheid bij mij zelf te kunnen organiseren omdat ik natuurlijk al met de hele zaak van de winteropvang zat. Dat heeft toch weer een paar maanden gekost.

 

Door het roterend voorzitterschap moet men met elke nieuwe voorzitter afspraken maken wat de werkgroepen betreft. Ik ben geen deskundige inzake staatshervorming maar bij de Europese Unie kennen we ook het roterend voorzitterschap en we weten allemaal wat de goede en de slechte kanten daarvan zijn. Het zou echter wat meer geolied mogen verlopen zodat er niet te veel tijd tussen de roterende voorzitterschappen verloren gaat. Dat kan nog komen, het is allemaal nog nieuw. Voor mij zou het echter wat sneller mogen gaan.

 

05.03  Ingeborg De Meulemeester (N-VA): Ik kan uw gevoel begrijpen. Is het dan zo dat alleen de voorzitter op dat moment de groep bij elkaar kan roepen? Als hij een beetje talmt…

 

05.04 Staatssecretaris Maggie De Block: (….) Er zijn ook de werkgroepen die wij ook kunnen…

 

05.05  Ingeborg De Meulemeester (N-VA): Die kunnen wel werken?

 

05.06 Staatssecretaris Maggie De Block: Ja, maar wij moeten wel het fiat van de voorzitter vragen om met de werkgroepen verder te kunnen gaan.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Vraag van mevrouw Ingeborg De Meulemeester aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de uitwerking van een scorebord voor de opvolging van de armoededoelstellingen" (nr. 16653)

06 Question de Mme Ingeborg De Meulemeester à la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice, sur "l'élaboration d'un tableau d'affichage pour le suivi des objectifs en matière de lutte contre la pauvreté" (n° 16653)

 

06.01  Ingeborg De Meulemeester (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris, in uw actiepunt 41 stelt u het volgende: “De staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding ijvert voor de uitwerking van een scorebord dat de multidimensionaliteit van de kinderarmoede in de armoededoelstellingen opvolgt en ook nuttig zal zijn voor het kinderarmoedebestrijdingsplan".

 

Bent u reeds gestart met de uitwerking van het scorebord en, zo ja, kunt u een overzicht geven van de tijdsplanning? Zo neen, wanneer zult u starten met de uitwerking ervan?

 

In uw armoedeplan stelt u ook dat er indicatoren op maat van de Belgische situatie kunnen worden toegevoegd. Hebt u reeds een zicht op die indicatoren. Welke worden dat?

 

06.02 Staatssecretaris Maggie De Block: De uitwerking van het scorebord is inderdaad begonnen en zal in verschillende fases verlopen. Het bord zal in de tweede helft van 2013 volledig operationeel zijn. Volgens actie 42 van het federaal plan zal het binnen de interfederale armoedebarometer worden ontwikkeld. Hiervoor is een nieuwe webapplicatie nodig, die momenteel wordt uitgewerkt en getest. Er is beloofd dat de applicatie tegen eind april in het scorebord kan worden geïntegreerd.

 

De indicatoren kunnen zich spreiden over inkomen, relatie met de arbeidsmarkt, onderwijs, huisvesting en woonomgeving, participatie, gezondheid, materiële deprivatie, risicogedrag enzovoort. Ook het gebruik van kindgerichte indicatoren wordt nagestreefd.

 

Voor de uitwerking van het scorebord zullen wij vertrekken vanuit het werk dat werd geleverd door een werkgroep van ad-hocexperts die, conform de Europese aanbeveling, tot een vijfenveertigtal indicatoren kwam, die in het scorebord kunnen worden opgenomen.

 

Wij zullen met grote indicatoren en met subindicatoren werken, want anders is het te veel. Precies omdat armoede zo multifactorieel is, moeten wij zoveel indicatoren mee opnemen. We moeten tegelijk trachten een zo eenvoudig mogelijk systeem te maken, want als het te ingewikkeld is, wordt het niet gebruikt en zijn de gegevens niet verwerkbaar.

 

Dat verklaart de noodzaak om die webapplicatie heel goed te ontwikkelen en daarin op te nemen. Bovendien moet alles ook worden getoetst aan de Europese aanbevelingen.

 

06.03  Ingeborg De Meulemeester (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris, ik dank u voor uw antwoord.

 

We kijken uit naar die webapplicatie.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Vraag van mevrouw Ingeborg De Meulemeester aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de geharmoniseerde registratiewijze van schuldbemiddelingsdossiers en de evaluatie hiervan" (nr. 16654)

07 Question de Mme Ingeborg De Meulemeester à la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice, sur "l'harmonisation du système d'enregistrement des dossiers de médiation de dettes et son évaluation" (n° 16654)

 

07.01  Ingeborg De Meulemeester (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris, in uw actiepunt 38 stelt u het volgende: "De staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie zal met de betrokken partijen nagaan of de schuldbemiddelingsdossiers op een geharmoniseerde wijze geregistreerd kunnen worden." U stelt tevens dat er in een evaluatie voorzien is.

 

Werd reeds gestart met initiatieven om tot een geharmoniseerde registratie van de schuldbemiddelingsdossiers te komen? Hanteert u bepaalde variabelen en kwaliteitseisen waaraan het nieuwe registratiesysteem moet voldoen? In uw plan stelt u tevens dat er in een evaluatie van het systeem wordt voorzien. Wanneer zal die evaluatie plaatsvinden? Na enkele maanden, na een half jaar, na een jaar of bij aanvang van het systeem? Aan de hand van welke variabelen zult u die evaluatie uitvoeren?

 

07.02 Staatssecretaris Maggie De Block: Mevrouw De Meulemeester, schuldbemiddeling wordt geregeld door de wet op het consumentenkrediet van 12 juni 1991. De schuldbemiddeling is verboden, behalve wanneer zij wordt verricht door een advocaat, een ministerieel ambtenaar of een gerechtelijke mandataris in de uitoefening van zijn beroep of zijn ambt of wanneer zij wordt verricht door overheidsinstellingen of door particuliere instellingen die daartoe door de bevoegde overheid zijn erkend. De erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling behoren tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen.

 

Om tot een geharmoniseerde registratie te komen, is de medewerking van onder meer de minister bevoegd voor consumentenkrediet en de Gemeenschappen noodzakelijk. Er is dan ook overleg met alle bevoegde ministers – u weet dat onder andere de heer Vande Lanotte daartoe behoort – om een werkwijze af te spreken om tot een harmonisatie te komen.

 

Ik heb dan ook aan de voorzitter van de Interministeriële Conferentie Integratie, de heer Mollers, minister van de Duitstalige Gemeenschap voor Sociale Aangelegenheden, gevraagd om te bekijken of de werkgroep Schuldoverlast binnen de Interministeriële Conferentie terug kan worden opgestart.

 

Ik heb hem ook gezegd dat ik kandidaat ben om het voorzitterschap op mij te nemen, om er dan voor te zorgen dat de Interministeriële Conferentie via een nauwe samenwerking haar rol als overlegorgaan kan opnemen.

 

Hier kunnen de Gemeenschappen en Gewesten samenwerken inzake thema’s die hun bevoegdheidsgrenzen overschrijden, zoals in de strijd tegen schuldoverlast.

 

De variabelen en de kwaliteitseisen voor het nieuwe registratiesysteem zullen worden bepaald in de Interministeriële Conferentie op basis van het resultaat van het overleg van alle betrokken overheden in de werkgroep Schuldoverlast.

 

De modaliteiten voor de evaluatie van het systeem zullen ook na het voorstel van de werkgroep moeten worden bepaald.

 

Er komt natuurlijk veel bij kijken. Schulden komen van overal, van banken, van energiemaatschappijen, verhuurders. Dat is een heel kluwen. Dan zijn er ook meer en meer kredietverleners die als paddestoelen uit de grond rijzen. Er is dus nog heel veel werk aan de winkel.

 

07.03  Ingeborg De Meulemeester (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris, zult u dat ook via een webapplicatie doen, zodat het een universeel registratiesysteem wordt? Ik vraag me immers af hoe de registratie kan verlopen als er verschillende systemen gebruikt worden. Op papier is dat immers niet doenbaar.

 

07.04 Staatssecretaris Maggie De Block: Zover zijn we echter nog niet. Wanneer wij op dat punt aanbeland zijn, dan wil dat zeggen dat al het voorbereidend werk al gebeurd is. Dat voorbereidend werk is eigenlijk een heel moeilijk stuk.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Ingeborg De Meulemeester aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de evaluatie van de toekenningscriteria voor het Gas- en Elektriciteitsfonds en het Sociaal Verwarmingsfonds" (nr. 16655)

- mevrouw Ingeborg De Meulemeester aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de actievere communicatie van het Sociaal Verwarmingsfonds" (nr. 16656)

- mevrouw Ingeborg De Meulemeester aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "het onderzoek naar een systeem van gespreide betalingen door de DG Energie en het Sociaal Verwarmingsfonds" (nr. 16658)

08 Questions jointes de

- Mme Ingeborg De Meulemeester à la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice, sur "l'évaluation des critères d'octroi du Fonds gaz et électricité et du Fonds social chauffage" (n° 16655)

- Mme Ingeborg De Meulemeester à la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice, sur "l'amélioration de la communication à propos du Fonds Social Chauffage" (n° 16656)

- Mme Ingeborg De Meulemeester à la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice, sur "l'étude d'un système d'échelonnement des paiements par la DG Énergie et le Fonds Social Chauffage" (n° 16658)

 

08.01  Ingeborg De Meulemeester (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de staatssecretaris, in actiepunten 29, 31 en 33 verwijst u telkens naar het Sociaal Verwarmingsfonds.

 

In actiepunt 29 stelt u dat u het Sociaal Verwarmingsfonds gevraagd hebt om te onderzoeken hoe het systeem van gespreide betalingen kan uitgebreid worden. In actiepunt 31 zegt u dat u zult nagaan in welke mate het Sociaal Verwarmingsfonds actiever kan communiceren met betrekking tot het systeem van wettelijke minimumvoorwaarden voor het aankopen van huisbrandolie. En in actiepunt 33 zegt u dat u zowel het Fonds Gas en Elektriciteit als het Sociaal Verwarmingsfonds zult evalueren.

 

Hebt u, samen met uw collega de staatssecretaris voor Energie, reeds een officiële vraag gesteld aan het Sociaal Verwarmingsfonds?

 

Werd het onderzoek naar een samenwerking tussen DG Energie, het Sociaal Verwarmingsfonds en de sector reeds opgestart?

 

Wanneer beschikt u over de eerste voorlopige bevindingen?

 

Kunt u meer informatie geven over het tijdspad van dit onderzoek? Indien u tijdens de huidige regeringsperiode nog aanpassingen zou willen doorvoeren op basis van dit onderzoek, lijkt het mij dat u niet te lang mag wachten.

 

In verband met actiepunt 31, ziet u een grotere rol weggelegd voor de OCMW’s om de communicatie van het Sociaal Verwarmingsfonds zichtbaarder te maken?

 

In verband met punt 33, aan de hand van welke variabelen zult u de toekenningscriteria evalueren? Zult u de toekenningscriteria van beide fondsen op elkaar afstemmen? Wanneer zult u starten met de evaluatie?

 

08.02 Staatssecretaris Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, ik dank mevrouw De Meulemeester voor haar vragen, die vooral betrekking hebben op het Sociaal Verwarmingsfonds en op het Stookoliefonds. Beide fondsen worden momenteel geëvalueerd door mijn administratie aan de hand van de studie met betrekking tot de energiearmoede in België. Aan de hand van het jaarverslag, de opmerkingen en de vragen van de OCMW’s en de andere stakeholders wordt nagegaan hoe de fondsen kunnen worden verbeterd zonder wijziging van het budgettair kader.

 

Inzake de communicatie over het Sociaal Verwarmingsfonds kan ik u meedelen dat er verschillende kanalen worden gevolgd om het bekendheid te geven. Zo verspreidt de vzw Sociaal Verwarmingsfonds via stookolieverdelers een folder voor het doelpubliek. Ook via televisie en website zijn zij regelmatig zichtbaar. Op de websites van de FOD Economie en de POD Maatschappelijke Integratie vindt men eveneens informatie over het Sociaal Verwarmingsfonds. De OCMW’s zelf communiceren natuurlijk ook met hun doelpubliek, onder andere met een folder die werd opgesteld door de POD Maatschappelijke Integratie. Veel OCMW’s publiceren ook advertenties in lokale media inzake het Sociaal Verwarmingsfonds.

 

Wat betreft de gespreide betaling werk ik samen met de staatssecretaris voor Energie, die eigenlijk zelf bevoegd is voor het Sociaal Verwarmingsfonds. Vanuit mijn coördinerende bevoegdheid heb ik op 27 februari 2012 een brief geschreven aan het Sociaal Verwarmingsfonds met de vraag of vanuit dat fonds kon worden onderzocht of het mogelijk is om het bestaande systeem van gespreide betaling uit te breiden en te verbeteren, met aandacht voor de specifieke doelgroep van de mensen in armoede.

 

Deze vraag resulteerde in een eerste verkennende studie, uitgevoerd door de directie van het fonds. Deze studie werd voorgesteld op 23 november 2012 op de raad van bestuur van het fonds en aan mij bezorgd.

 

Uit die studie bleek dat een uitbreiding van het systeem van gespreide betalingen mogelijk is en het fonds een rol kan spelen bij de uitwerking en de concrete implementatie. Er bestond nog een vrees bij de brandstofleveranciers, namelijk het risico op wanbetalingen — wat ik uiteraard begrijp — en een enorme extra administratieve belasting. Gespreid betalen is een zaak, maar niet betalen is een andere zaak.

 

Om de studie te verfijnen werd door de raad van bestuur van het fonds beslist een consultant aan te werven. Deze consultant kreeg de taak om na te gaan op welke manier een door alle partijen — overheid, consumenten, leveranciers en OCMW's — gedragen systeem in de praktijk zou kunnen worden gebracht. Die concertatie is momenteel aan de gang. Wij zullen de conclusies nog in het voorjaar ontvangen. Ik heb ze momenteel nog niet gekregen en zal daar trouwens laten naar informeren.

 

Ondertussen is, zoals u weet, in december het Energieobservatorium opgericht. Ik ben daar toen ook gaan spreken. De voorzitter is de heer Tony Vandeputte. Ik heb gezegd dat dit systeem volgens mij in de toekomst mogelijk moet worden gemaakt voor gasleveringen met flessen of kolen, vermits beide nog steeds worden gebruikt als brandstof.

 

Zonder daarvoor allemaal fondsen te creëren, zou het wel mogelijk zijn om iedereen onder te brengen bij het Energieobservatorium. Dat is althans op termijn de bedoeling. Zoals u weet, is dat pas in december opgestart en moeten wij die mensen dus wat tijd geven.

 

08.03  Ingeborg De Meulemeester (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris, ik dank u voor uw antwoord.

 

Wij zullen hierop terugkomen in het najaar. Even later begint de winter en dan kunnen wij de gespreide betalingen evalueren.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Vraag van mevrouw Ingeborg De Meulemeester aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de omzendbrief naar OCMW's betreffende de goedkoopste sociale leverancier van energie" (nr. 16657)

09 Question de Mme Ingeborg De Meulemeester à la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice, sur "la circulaire adressée aux CPAS concernant le fournisseur social d'énergie le moins cher" (n° 16657)

 

09.01  Ingeborg De Meulemeester (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de staatssecretaris, in actiepunt 30 van het federaal Armoedeplan stelt u het volgende: “De staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding zal de OCMW’s ondersteunen in hun rol op het gebied van energiebeleid binnen het kader van de beschikbare budgettaire middelen.”

 

U verklaart dat u een omzendbrief zal opmaken teneinde de OCMW’s de nodige informatie te verschaffen om hun cliënten de weg naar de goedkoopste sociale leverancier te wijzen.

 

Ik wil u graag de hiernavolgende vragen stellen.

 

Zal u, behalve de omzendbrief waarvan sprake, nog in andere vormen van begeleiding voor de OCMW’s voorzien?

 

Zal er een evaluatie van het succes van de omzendbrief komen?

 

Zal u nagaan in welke mate de OCMW’s beter in staat zijn hun cliënten de weg naar de goedkoopste sociale leverancier te wijzen?

 

Zal ook materiaal voor de cliënten zelf worden ontwikkeld om de goedkoopste sociale leverancier te kiezen of zijn de OCMW’s zelf verantwoordelijk?

 

09.02 Staatssecretaris Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, mevrouw De Meulemeester, we blijven bij het thema energie. Het sociaal tarief biedt op het moment van de betaling het laagst commerciële tarief op de leveranciersmarkt van elektriciteit en aardgas. Het vastleggen van de prijs gebeurt om de zes maanden door de federale energieregulator, beter bekend als de CREG. Sedert 2010 wordt het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit geautomatiseerd door de FOD Economie. Via de kruising van databanken met gegevens over mogelijke rechthebbenden en gegevens aanwezig bij de energieleveranciers gebeurt die toekenning aldus automatisch.

 

Het is belangrijk om te communiceren omtrent energieprijzen ten aanzien van mensen in armoede. Op termijn zal elk OCMW het statuut van zijn uitkeringsgerechtigden inzake toekenning van een sociaal tarief kunnen raadplegen. Wij zullen dat ook weer mogelijk maken dankzij een elektronisch consulteerbare stroom. Momenteel is dat project in onderzoeksfase bij de FOD Economie, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de POD Maatschappelijke Integratie en Fedict. Zo zal het OCMW kunnen bepalen welke personen nog niet genieten van een sociaal tarief maar er wel recht op hebben en het dan ook automatisch kunnen toekennen.

 

Voor personen die niet in aanmerking komen voor het sociaal tarief, heeft de administratie begin maart in haar nieuwsbrief ook nog eens de aandacht gevestigd op de campagne ‘Durven vergelijken’, die gevoerd wordt door de FOD Economie. Door die campagne kan de consument zelf de offertes van gas- en elektriciteitsleveranciers vergelijken. Bij elke communicatie aangaande het energiebeleid laat ik ook niet na om het OCMW eraan te herinneren dat wanneer het sociaal tarief niet kan worden toegekend, het tot de taak van de maatschappelijk werkers behoort om de betrokkenen bij te staan in de keuze van een leverancier van gas en elektriciteit. Ik weet wel dat de maatschappelijk werkers al veel taken hebben maar er bestaan tegenwoordig veel mogelijkheden en een toepassing als ‘Durven vergelijken’ is echt niet zo moeilijk. Zo willen wij juist vermijden dat mensen in de problemen geraken. Ik ijver dus voor een meer proactieve en preventieve rol.

 

Daarnaast blijven het Gas- en Elektriciteitsfonds en het zogenaamd Mazoutfonds een belangrijke rol te vervullen te hebben in die materie. Soms ontstaan de problemen echter gewoon al door het gegeven dat de winter langer duurt. Doordat de koudere temperaturen langer aangehouden hebben, zullen wij ons kunnen verwachten aan een deel mensen die verrast worden door hun gas- en elektriciteitsrekening. Door de vele donkere en bewolkte dagen, zullen de zonnepanelen ook niet al te veel opgeleverd hebben.

 

09.03  Ingeborg De Meulemeester (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris, bedankt voor uw antwoord.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

10 Vraag van mevrouw Ingeborg De Meulemeester aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de structurele samenwerking tussen de regionale diensten voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en de OCMW's" (nr. 16659)

10 Question de Mme Ingeborg De Meulemeester à la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice, sur "la coopération structurelle entre les services régionaux de l'Emploi et de la Formation professionnelle et les CPAS" (n° 16659)

 

10.01  Ingeborg De Meulemeester (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris, in actiepunt 64 stelt u het volgende: “De staatssecretaris voor Energie en de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding zullen, in overleg met de Gewesten, een structurele samenwerking opzetten tussen de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding en de OCMW’s om mensen zo efficiënt mogelijk naar de arbeidsmarkt te leiden. Hierbij zal er specifieke aandacht zijn voor de rijke expertise van de OCMW’s en voor de sociale activering.”

 

Mevrouw de staatssecretaris, ik wil u graag de volgende vraag stellen. Beschouwt u deze structurele samenwerking als een systematische samenwerking waarbij fysieke meetings centraal staan of zal er een gemeenschappelijk platform beschikbaar worden gesteld waarbij de diensten data en informatie kunnen uitwisselen?

 

10.02 Staatssecretaris Maggie De Block: Mevrouw De Meulemeester, hier ook weer een actiepunt waarin een structurele samenwerking zal worden opgezet tussen de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling, de beroepsopleidingen en de OCMW’s, om de mensen zo efficiënt mogelijk naar de arbeidsmarkt te leiden.

 

Met het oog op een efficiënte toetreding van OCMW-begunstigden tot de arbeidsmarkt bestaan momenteel reeds formele samenwerkingsverbanden tussen OCMW’s, regionale plaatsingsdiensten en de regionale ministers van Werk.

 

In het kader van het Europese ESR-programma van 2007-2013 zijn de regio’s immers lid van het opvolgings- en selectiecomité.

 

U weet ook dat er momenteel een overheveling van een groot deel van de bevoegdheden met betrekking tot de arbeidsmarkt aan de gang is in de volgende fase van de staatshervorming. Dan zullen wij uiteraard andere samenwerkingsverbanden moeten uitwerken dan deze die er nu zijn.

 

Er wordt een structurele samenwerking opgezet om de informatie-uitwisseling te vergemakkelijken.

 

Op dit moment zijn de regionale bemiddelingsdiensten immers niet in staat om via een elektronische stroom informatie ter beschikking te stellen met betrekking tot personen die als werkzoekend zijn ingeschreven.

 

Dit staat momenteel dus een beetje on hold omdat wij nu in een fase zitten waarbij de bevoegdheden met betrekking tot de arbeidsmarkt naar de regio’s zullen worden overgeheveld.

 

Wij zullen dit natuurlijk opvolgen, maar wij moeten dan opnieuw overleg plegen en akkoorden sluiten met het oog op samenwerking.

 

10.03  Ingeborg De Meulemeester (N-VA): Mevrouw de minister, ik dank u voor het antwoord op al mijn vragen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 16703 van mevrouw Smeyers wordt in een schriftelijke vraag omgezet.

 

11 Vraag van mevrouw Rita De Bont aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de mensen zonder ziekteverzekering die aankloppen bij Dokters van de Wereld" (nr. 17146)

11 Question de Mme Rita De Bont à la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice, sur "les personnes sans assurance maladie qui s'adressent à Médecins du Monde" (n° 17146)

 

11.01  Rita De Bont (VB): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de staatssecretaris, ik heb geen vraag over de actiepunten, maar over een krantenartikel waar ik van geschrokken ben.

 

Negen op tien patiënten die zich gratis laten verzorgen door Dokters van de Wereld hebben geen ziekteverzekering en de administratieve drempel voor een tegemoetkoming van het OCMW is volgens de organisatie te hoog. Voorts beweert zij dat deze patiënten vaak het sociaal onderzoek vrezen en dat het hoge percentage patiënten dat zich gratis laat verzorgen, haar verwondert, omdat in principe een consultatie bij een gewone arts ook voor mensen zonder verblijfspapieren of verzekering wordt betaald.

 

Dat is niet het geval in bijvoorbeeld Duitsland, waar de wetgeving veel strenger is en asielzoekers en illegalen tijdens de eerste twee jaar van hun verblijf alleen recht op een tegemoetkoming hebben, als het om hevige pijn of om een acute ziekte gaat.

 

Mijn vraag is dus waarin de Duitse wetgeving van de onze verschilt op dit vlak. Hebben illegalen ook bij ons niet alleen recht op dringende medische hulp? Is dringende medische hulp dan ruimer dan hevige pijn en een acute ziekte, zoals het blijkbaar in de Duitse wetgeving wordt omschreven?

 

Wordt er bij ons geen onderscheid gemaakt tussen asielzoekers en illegalen? Ik zou graag weten wanneer asielzoekers en illegalen recht hebben op medische hulp.

 

Worden consultaties die eventueel nodig zijn om tot de vaststelling te komen of het al dan niet om een dringend probleem gaat, altijd vergoed?

 

Is er een specifieke controle op de hoogdringendheid van de vergoede prestaties van Dokters van de Wereld op illegalen of patiënten met een medische kaart?

 

11.02 Staatssecretaris Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, mevrouw De Bont, u weet dat ik vanuit de POD Maatschappelijke Integratie de Dokters van de Wereld ook deels subsidieer, onder andere voor hun werking op het vlak van de daklozenopvang. Juist de medische consultaties worden gedeeltelijk door ons betaald, meer bepaald 50 kilo-euro per jaar. Het bedrag is in de begroting ingeschreven; het is dus geen geheim.

 

Zij rapporteren niet aan mij. Ik heb een en ander ook in de kranten gelezen. Ik weet niet op welke manier zij de problematiek hebben gemonitord of in kaart hebben gebracht. Wat er van aan is, weet ik niet, evenmin als de manier waarop een en ander is gebeurd.

 

Inzake het in België geldende systeem van de medische begeleiding en de dringende, medische hulp kan ik u mededelen dat het systeem op het principe van menselijke waardigheid is gebaseerd, zoals blijkt uit artikel 1 van de organieke wet betreffende de OCMW’s. De menselijke waardigheid is ook een principe dat in het Europees Verdrag voor de rechten van de mens is vervat. Dat verdrag werd door alle Europese landen en dus ook door Duitsland ondertekend.

 

Net zoals andere vormen van steunverlening zijn ook de medische begeleiding en de dringende, medische hulp onderworpen aan controles, om misbruik tegen te gaan.

 

Ook binnen de Duitse rechtsorde wordt men geconfronteerd met de moeilijke belangenafweging van het illegale statuut van personen zonder papieren en hun recht op een menswaardige behandeling.

 

Binnen de Belgische context moet een duidelijk onderscheid tussen de illegalen en de asielzoekers worden gemaakt. Asielzoekers hebben ingevolge artikel 23 en volgende van de opvangwet van 12 januari 2007 recht op medische begeleiding. Het behoort tot de bevoegdheden van Fedasil om deze medische begeleiding te verzekeren. Zoals u weet, gebeurt dit dan ook op kosten van Fedasil.

 

Illegalen daarentegen kunnen zich enkel beroepen op dringende medische hulp. De regeling met betrekking tot die dringende medische hulp is terug te vinden in artikel 57, § 2, van de organieke OCMW-wet. Dit artikel werd verder uitgewerkt door het KB van 12 december 1996 betreffende de dringende medische hulp die door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn wordt verstrekt aan vreemdelingen die onwettig in het Rijk verblijven.

 

Ik meen dat het hier vooral over die tweede groep gaat.

 

Er zijn twee belangrijke voorwaarden voor het verlenen van dringende medische hulp. Ten eerste, de verleende medische hulp moet een dringend karakter hebben. Enkel de arts die wordt geconfronteerd met de persoon die hulp vraagt, kan hierover oordelen. Het OCMW kan eventueel om een bijkomend advies vragen aan een tweede arts, maar wij weten dat dit in de praktijk praktisch niet uitvoerbaar is.

 

Ten tweede, de betrokkene moet behoeftig zijn en daarvoor moet het OCMW een sociaal onderzoek uitvoeren naar de administratieve, financiële en gezinssituatie. Als er behoeftigheid is, kan het OCMW de kosten voor dringende hulp ten laste nemen. Personen die zich niet in een staat van behoeftigheid bevinden, hebben uiteraard geen recht op dringende medische hulp.

 

U weet dat er pilootprojecten zijn voor die dringende medische hulp. Het gaat daarbij vooral over het feit dat alles beter moet kunnen worden gecontroleerd. Dit is dus work in progress, maar het neemt niet weg dat behoeftige personen moeten worden geholpen.

 

In het kader van de wet van 2 april 1965, betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW’s, betoelaagt de federale staat enkel de OCMW’s. De POD Maatschappelijke Integratie betaalt 50 kilo-euro aan Dokters van de Wereld omdat zij ons helpen bij de medische zorgen die in de daklozenopvang wordt gegeven. Deze internationale humanitaire organisatie behandelt overal, en dus ook in België, kosteloos patiënten.

 

Ik heb dan ook geen lijsten of prestaties waarvan de hoogdringendheid kan worden gecontroleerd. Ik heb daarop geen controlemogelijkheid.

 

Ik betaal hen een deel en vraag hen mee te helpen. Zij doen dat in alle landen en hebben zelf het initiatief genomen. Ik weet niet in hoeverre dat mogelijk is. Ik weet ook niet wat hun clientèle is. Zijn dat vooral illegalen of daklozen? Ik heb geen idee, zij hebben ook niet aan mij gerapporteerd.

 

11.03  Rita De Bont (VB): Mevrouw de staatssecretaris, ik heb er geen enkel probleem mee dat u een bepaald budget uittrekt om Dokters van de Wereld te ondersteunen bij hun behandeling van daklozen.

 

Er was nog een artikel in de krant waarin stond dat de helft van de daklozen in heel slechte gezondheid verkeert. Ik kan dat gerust aannemen. Die mensen hebben niet altijd een medische kaart of een vaste verblijfplaats. Het is belangrijk dat iemand naar hen omkijkt en voor hen zorgt. Ik heb daarmee geen enkel probleem.

 

Ik heb echter wel een probleem met de communicatie. Zij maken niet het onderscheid tussen illegalen en asielzoekers, een onderscheid dat er wel degelijk is, en zij wekken de indruk dat iedereen hier terechtkan voor verzorging, alsof dat hier medisch verplicht zou zijn.

 

Dringende medische hulp moet er inderdaad zijn, maar ik ben de mening toegedaan dat dit vaag omschreven is. Het is de dokter die beslist wat dringend is en wat niet. U zult ook wel weten dat iedereen daarover op zijn manier beslist.

 

Men kan alles dringend noemen. Een in-vitrofertilisatie voor een veertigjarige kan ook dringend worden genoemd. Ik stel voor om dit beter te omschrijven. In Duitsland gaat het over “een acuut probleem” of “hevige pijn” en dat is een betere omschrijving dan “dringende medische hulp”. Ik zal nagaan hoe het daar van onze wetgeving afwijkt.

 

11.04 Staatssecretaris Maggie De Block: Ik wil zelf ook wel eens een avond vrijwilligerswerk doen. Neem hevige pijn, dat is wetenschappelijk niet goed omschreven. Ik ken het interpretatieprobleem van dringende medische hulp. Ik heb zelf iemand gezien met enorm geperforeerde tanden en abcessen, iets wat men in jaren niet heeft gezien. Dat is acuut, dat is gevaarlijk. Eén van de problemen is dat die mensen geen tandverzorging hebben, maar ook dat slechts een paar tandartsen hun kabinet ’s avonds ter beschikking stellen aan vrijwilligers om er te werken. Dat is allemaal niet zo simpel, want het materiaal waarmee wordt gewerkt is duur. Wat is dan dringend? Er is dan een situatie van hevige pijn en tanden en abcessen worden dan verwijderd, maar iedereen weet dat men die mond niet in één keer kan behandelen.

 

Voor de gezondheid van die mensen is dat echt nodig, vanwege het gevaar op septicemie. Daaraan zijn risico’s verbonden.

 

Wat is dan acute dringende medische hulp? Tot hoe ver gaat dat? Is dat tot de hele mond is verzorgd? Of neemt men alleen de acute pijn weg?

 

Dat is de moeilijkheid waarvoor men staat. Daar is het alleen aan de arts of de tandarts om te beslissen hoe ver hij daarin gaat.

 

11.05  Rita De Bont (VB): Dan hebt u het al over acute dringende hulp. Een abces is uiteraard een acuut fenomeen. Dat is een acute ontsteking.

 

Ik denk in elk geval dat hierover moet worden nagedacht. Wij hebben heel wat daklozen met heel wat problemen. Wij kunnen ons moeilijk veroorloven om alle medische problemen die er spijtig genoeg in de wereld zijn hier op te vangen. Zulke berichten lokken nog meer mensen die van hun probleem ontslagen willen geraken.

 

Le président: On ne va pas entamer un débat!

 

11.06  Maggie De Block, secrétaire d'État: Ce n'est pas moi qui suis chargée de la communication de "Médecins du Monde". Mais je puis dire que leur travail est très utile.

 

Le président: Vous faites bien. 

 

11.07  Rita De Bont (VB): Het Parlement heeft wel het laatste woord.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

12 Question de Mme Zoé Genot à la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice, sur "la fin du plan d'accueil d'urgence d'hiver" (n° 17172)

12 Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de einddatum voor de winteropvang van daklozen" (nr. 17172)

 

12.01  Zoé Genot (Ecolo-Groen): Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, nous savons que l'aide offerte en Belgique aux personnes sans abri est constituée de deux éléments: un accueil important en hiver, tandis que plusieurs places seront fermées durant l'été. S'agissant des SDF "classiques", le travail accompli par les associations consiste à les aider à se mettre en ordre de papiers, à avoir accès aux soins de santé et à essayer de leur trouver des structures d'accueil appropriées. Cette tâche est évidemment impossible lorsqu'il est question des SDF sans papiers. Les difficultés sont d'autant plus grandes quand les centres ferment. De plus, autant de SDF meurent durant l'été qu'en hiver.

 

Madame la secrétaire d’État, combien de places ont-elles été fermées? Quel est le public vulnérable qu'accueillent ces centres tant en période hivernale que maintenant? Combien de femmes et combien de familles sont-elles actuellement accueillies dans ces structures d'accueil? Quelles sont les solutions proposées pour ces personnes?

 

12.02  Maggie De Block, secrétaire d'État: Madame Genot, je vous remercie pour votre question. Évidemment, vous avez attendu jusqu'au 12 avril pour la poser…

 

12.03  Zoé Genot (Ecolo-Groen): Non, ma question a été introduite le 14 mars. La Chambre a connu un problème informatique. C'est pourquoi j'ai dû transformer ma question. C'est la première fois que cela se produit.

 

12.04  Maggie De Block, secrétaire d'État: D'accord. Je vais donc vous expliquer comment nous avons travaillé.

 

Nous avons décidé, en concertation avec les ministres bruxellois, de prolonger l'accueil de nuit à Bruxelles au vu des conditions météorologiques exceptionnelles puisqu'il gelait encore après le 31 mars. Hors de Bruxelles, à Anvers, à Gand, il en fut de même. Je dois d’ailleurs remercier tous ceux qui ont travaillé dans ces conditions. Nous avons été obligés d'ouvrir plus tôt et de prolonger. Nous pouvons dire que l'hiver n'a pas été de gemakkelijkste winter in jaren.

 

Ainsi, la composante bruxelloise de l'accueil hivernal est restée ouverte jusqu'au 5 avril inclus. La composante fédérale qui, comme vous le savez, opère en seconde ligne, est restée ouverte jusqu'au 10 avril inclus, et ce grâce à la collaboration de la ministre de l'Emploi, qui a permis de disposer plus longtemps du bâtiment de l'ONEM. Ce n'était pas prévu, et vous savez qu'il faut y faire des travaux.

 

À ce moment-là, les conditions météorologiques se sont améliorées et il n'y a plus eu de gel nocturne. La capacité maximale de l'accueil hivernal à Bruxelles était de 800 places. Nous l'avons diminuée jusqu'à 650 places après le 1er avril et nous avons progressivement fermé.

 

J'attends pour la fin du mois le rapport des données relatives aux usagers du dispositif d'accueil hivernal. Pour l'instant, je ne puis vous fournir des informations complètes sur les profils des usagers ayant fréquenté les centres d'hébergement.

 

Globalement, environ une centaine de femmes ont bénéficié d'un accueil de nuit, car un étage a été spécialement aménagé à l'intention des femmes. Elles avaient la possibilité d'y entrer une heure avant les hommes et d'en repartir une heure plus tard qu'eux; cela évitait tout problème de promiscuité dans les douches, les lavabos, les toilettes et les soins médicaux.

 

Aucune famille n'a été accueillie dans le cadre du dispositif hivernal de l'autorité fédérale: le bâtiment de l'ONEM n'a pas hébergé de famille. C'est le Samusocial qui a effectué le dispatching. Il s'agissait d'hommes et de femmes isolés, c'est-à-dire sans enfant, alors que les femmes accompagnées d'enfants étaient dirigées vers la rue Royale.

 

Le Samusocial, gestionnaire des lieux d'accueil hivernal, a entamé dès la mi-mars l'identification des personnes fragilisées, selon la même méthode que l'année dernière – femmes, femmes enceintes, femmes avec enfants, personnes gravement malades –, en vue de les réorienter en collaboration avec d'autres acteurs, tels les centres de jour, les CPAS, etc.

 

Nous avons agi de la même manière que l'année dernière, mais il faut dire qu'à Bruxelles, depuis dix ans, le nombre de places structurelles s'élève seulement à 110. C'est là que se situe le problème. Mais ce n'est pas à moi de le résoudre; vous avez peut-être plus de contacts que moi. De plus, le nombre de personnes concernées continue d'augmenter.

 

Je fais mon possible en deuxième ligne. Le gouvernement s'est engagé à tout mettre en œuvre pour que personne ne reste dans la rue en hiver. D'ailleurs, le Samusocial l'a demandé.

 

12.05  Zoé Genot (Ecolo-Groen): Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, je vous remercie.

 

À Bruxelles, on a choisi de privilégier des structures de transition, qui ne sont pas des centres d'accueil d'urgence, mais des centres qui permettent de se réimplanter. Or ils ne peuvent accueillir que des personnes munies de papiers. Dès lors, que fait-on des nombreux individus laissés dans l'illégalité? Il n'existe ainsi quasiment pas de familles avec papiers dans les structures du Samusocial.

 

Lorsque le Samusocial a réalisé son bilan à la mi-mars, il comptabilisait 330 personnes extrêmement vulnérables: familles, femmes isolées, personnes malades. Ainsi, il est évident que la fermeture des structures laisse dans la rue des personnes précarisées, y compris beaucoup de familles illégales, qui ne sont pas acceptées par vos structures, c'est-à-dire Fedasil. De telles attitudes plongent les grandes villes, comme Bruxelles, dans des situations ingérables.

 

12.06  Maggie De Block, secrétaire d'État: Vous abordez là un tout autre débat quand vous citez ces familles illégales qui demeurent sur notre territoire. Je dis toujours que l'illégalité ne donne pas un futur. Il faut aider ces gens à rentrer chez eux.

 

Voilà ce qu'il faut faire et que nous faisons! En effet, nous leur proposons le retour. Nous travaillons ensemble à ces solutions, y compris à Bruxelles. Nous rencontrons parfois des succès: des gens que nous avons aidés à rentrer en octobre sont revenus en décembre avec un bébé. De telles situations peuvent se produire.

 

Si tout le monde à Bruxelles donnait le même signal de ne pas tolérer de rester dans l'illégalité, et certainement pas avec des enfants, cela constituerait un pas dans la bonne direction. En effet, ce serait donner un faux signal à ces personnes de leur laisser espérer qu'elles pourront continuer à vivre dans les rues, peu importe la saison.

 

C'est un autre débat. Nous sommes d'une opinion tout à fait opposée, mais j'insiste: pas question de rester dans l'illégalité. Dat geeft geen toekomst aan uw kinderen of aan uzelf.

 

12.07  Zoé Genot (Ecolo-Groen): Madame De Block, vous pouvez avoir toutes les opinions que vous voulez, mais ce qui compte dans ce pays, c'est la loi. Que dit la loi? La Cour constitutionnelle a tranché: on ne laisse pas des enfants dehors, qu'ils soient avec ou sans papiers. La loi doit être respectée, et à l'heure actuelle, votre administration ne la respecte pas.

 

12.08  Maggie De Block, secrétaire d'État: Madame Genot, vous savez que je m'en occupe!

 

12.09  Zoé Genot (Ecolo-Groen): Les familles irrégulières sont refusées.

 

12.10  Maggie De Block, secrétaire d'État: Ce n'est pas sans condition. Nous voyons ces familles et nous faisons alors la proposition d'un retour. Vous interprétez la loi.

 

In de wet staat dat zij moeten worden opgevangen met het oog op een structurele oplossing voor hun problemen. Een structurele oplossing van hun problemen is het teruggaan naar hun land van oorsprong. Dat is de structurele oplossing waaraan zij moeten meewerken.

 

Dat doen wij ook. Ik houd mij aan de wet. Ik ben de eerste die de wet eerbiedigt en die mensen helpt. Ik help ze echter wel in de richting die de wet bepaalt en niet in de andere richting.

 

12.11  Zoé Genot (Ecolo-Groen): Vous connaissez alors mal la situation, parce qu'à plusieurs reprises le tribunal a dû condamner Fedasil pour qu'elle applique effectivement la loi.

 

Deuxième chose: qu'est-ce que faire un accompagnement retour? Ce n'est pas juste déposer une famille rom sans aucune ressource dans un pays. Fatalement, elle sera de retour un mois plus tard, et l'argent des contribuables aura été gaspillé! Il faut soit faire de véritables plans avec un vrai accompagnement retour, soit travailler avec les gens ici.

 

12.12  Maggie De Block, secrétaire d'État: Nous n'aurons jamais la même opinion, vous le savez bien!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: La question n° 17190 de Mme Karin Temmerman est transformée en question écrite.

 

La réunion publique de commission est levée à 11.34 heures.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 11.34 uur.