Commission des Finances et du Budget

Commissie voor de Financiën en de Begroting

 

du

 

Mercredi 24 avril 2013

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Woensdag 24 april 2013

 

Namiddag

 

______

 

 


Le développement des questions et interpellations commence à 15.25 heures. La réunion est présidée par M. Georges Gilkinet.

De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 15.25 uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Georges Gilkinet.

 

01 Vraag van mevrouw Meyrem Almaci aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de producten van Belfius" (nr. 16828)

01 Question de Mme Meyrem Almaci au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "les produits de Belfius" (n° 16828)

 

01.01  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, u zult misschien gemerkt hebben dat Belfius, de bank waarvan België 100 % aandeelhouder is, momenteel reclame maakt met de woorden "Activeer uw spaargeld". Het beleggingsproduct Belfius Plan wijst erop dat spaarrekeningen tegenwoordig weinig opbrengen, en dat dit aanbod nu ook voor kleine beleggers interessant kan zijn.

 

Ik heb de website van Belfius bezocht en ik heb geklikt op deze aanbieding, waarop kleine spaarders kunnen intekenen vanaf 25 euro per maand. Ik heb het betrokken beleggingsproduct eens goed doorgenomen. Er staat te lezen: “Vijf plannen voor uw beleggingen.” U en ik, die al iets meer op de hoogte zijn van een aantal zaken, vinden daar het volgende: “Het is bestemd voor beleggers met een dynamisch beleggersportret.”

 

Volgens de MiFID-richtlijn slaat een dynamisch beleggersportret niet op de kleine spaarders, en zeker niet op personen die niet op de hoogte zijn van het reilen en zeilen op de aandelenmarkt. Wie de tips van de analisten volgt voor tijden van lage rendementen op spaarboekjes, bijvoorbeeld die van de hoofdeconoom van Petercam in een speciaal nummer van Trends, weet dat wie weinig centen heeft op een klassiek spaarboekje sowieso aan koopkracht verliest, en dat enkel wie een aanzienlijk bedrag heeft, zijn geld het beste verdeelt.

 

Ik ben wellicht niet de enige die de wenkbrauwen fronste bij de reclame die deze specifieke doelgroep aanspreekt. Goed en veilig spaargeld, met weinig rente maar ook met weinig risico, staat haaks op een belegging voor een dynamisch profiel. Dat profiel past helemaal niet bij de kleine spaarder.

 

Ik kom tot mijn vragen over Belfius Plan, mijnheer de minister.

 

Vindt u dat een bank die genationaliseerd werd en alzo gered werd door de Belgische Staat, reclame mag maken voor risicoproducten voor beleggers met een dynamisch profiel, en daarbij expliciet de kleine spaarder mag aanspreken? Vindt u dat correct? U weet net zo goed als ik dat als een kleine spaarder wenst af te wijken van zijn MiFID-profiel, hij dat perfect met één handtekening kan doen, zelfs zonder dat hij goed en wel doorheeft wat hij doet.

 

Wat zijn de risico’s voor de burgers die op Belfius Plan intekenen? Daarmee bedoel ik specifiek de kleine spaarders.

 

Wat zijn de risico’s voor ons land als Belfius dergelijke zaken voortzet en er vervolgens iets fout loopt met Belfius Plan? Kunnen de gedupeerden hun klachten dan richten tot de Belgische overheid, die de enige aandeelhouder is, bijvoorbeeld via de toezichthouder, die toch aan consumentenbescherming moet doen?

 

Hebt u inspraak in de producten en de wijze waarop die producten worden aangeboden bij Belfius? Wij hebben het debat daarover al deels gevoerd in de plenaire vergadering, dus ik weet al ongeveer wat het antwoord op die vraag zal zijn, namelijk dat dat gebeurt via de FPIM. Wij hebben ook al vernomen dat er geen concrete richtlijn bestaat. Is er echter een reactie geweest van de FPIM of van de toezichthouders op dit initiatief?

 

Welke stappen wil u ondernemen opdat Belfius met betrekking tot dit soort dossiers en andere dossiers, zoals beleggingen, een duurzamere koers zou varen?

 

Wat is, meer in het algemeen, uw visie met betrekking tot de overheidsparticipaties, alsook met betrekking tot de andere banken — zulks naar aanleiding van het debat van vorige week in de plenaire vergadering, waar u niet aanwezig was — en op duurzaam bankieren tout court? Ik grijp dit aan om meteen een breder debat te openen, al wens ik eerst en vooral een reactie op Belfius Plan.

 

01.02 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, ik dank u voor deze interessante vraag. Ik was vorige week inderdaad niet aanwezig bij het debat, waarvoor mijn excuses, omdat ik aanwezig moest zijn op een vergadering van het Internationaal Monetair Fonds.

 

Alvorens te antwoorden op uw vragen over de reclame voor bepaalde financiële producten en over de bescherming van de consument, moet ik uw aandacht vestigen op een aantal punten.

 

Belfius Plan is een beleggingsplan waarbij de beleggers zich ertoe verbinden om periodiek een vooraf vastgesteld bedrag te storten, dat onmiddellijk en integraal wordt gebruikt voor de aankoop van rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, in dit geval de rechten van deelneming van vijf gemeenschappelijke beleggingsfondsen.

 

Ik merk op dat in de reclame voor het betrokken product niet wordt verwezen naar de spaarrekening. In een reclamebrief die gericht is aan de cliënten wordt weliswaar melding gemaakt van de rentevoet, die zich op een historisch dieptepunt bevindt, alsook van de situatie op de markten. Diezelfde brief vermeldt echter dat het product bestemd is voor beleggers met een dynamisch profiel, die op zoek zijn naar een potentieel hoog rendement en bereid zijn om een zeker risico te nemen. Het product is dus niet voor alle spaarders bedoeld.

 

Vanaf het ogenblik dat de belegger niet wordt misleid bij zijn beleggingskeuze, lijkt het geen probleem te zijn dat Belfius reclame maakt voor die producten. De vijf beleggingsfondsen waarop dit beleggingsplan betrekking heeft, zijn overigens onderworpen aan de bepalingen van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles en van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging, namelijk wat het risicobeheer en de beleggingslimieten betreft.

 

Deze gemeenschappelijke beleggingsfondsen beleggen in obligaties, aandelen en geldmarktinstrumenten.

 

De reclame voor Belfius Plan legt uit wat het beleggingsplan precies inhoudt en overloopt de praktische modaliteiten ervan. De naam en de nationaliteit van de instellingen voor collectieve belegging zijn vermeld en er wordt verwezen naar het prospectus, het document met essentiële beleggersinformatie, en het laatste periodiek verslag waarin de belegger een meer gedetailleerde beschrijving kan terugvinden van het beleggingsbeleid, de gelopen risico’s, de kosten en de fiscaliteit.

 

Wat de risico’s voor de burgers betreft, de vijf gemeenschappelijke beleggingsfondsen bieden geen garantie of kapitaalbescherming. De inschrijvers kunnen het geïnvesteerde kapitaal gedeeltelijk of volledig verliezen. De reclamestukken vermelden dat risico. Ze verduidelijken voorts dat de waarde van de belegging kan stijgen of dalen, zodat de kans bestaat dat de cliënten, wanneer zij uitstappen, minder terugkrijgen dan het oorspronkelijk door hen geïnvesteerde kapitaal.

 

De reclame in de vorm van een brief aan de beleggers vermeldt bovendien duidelijk dat het product bedoeld is voor beleggers met een dynamisch profiel die een potentieel hoog rendement nastreven en tegelijk bereid zijn bepaalde risico’s te nemen.

 

Wat de risico’s voor het land betreft, is uw vraag niet geheel duidelijk. Ik zie niet in op welke wijze een dergelijk beleggingsproduct een risico zou kunnen inhouden voor de Belgische Staat.

 

Wat betreft de inspraak in de producten die Belfius aanbiedt, met name de inspraak van de Belgische Staat, is het duidelijk dat in de OESO-richtlijnen inzake corporate governance met betrekking tot ondernemingen waarvan een staat aandeelhouder is, wordt aanbevolen dat een inmenging in het dagelijks bestuur van een dergelijke onderneming moet worden vermeden. “Any involvement in the day-to-day management of such enterprises should be avoided.”

 

Moet de Belgische Staat stappen ondernemen om van Belfius een duurzame bank te maken? In uw vraag gaat u ervan uit dat Belfius dat niet zou zijn. Ik zie niet in op welke basis u tot dat besluit komt, maar er kan op gewezen worden dat Belfius expliciet en afzonderlijk rapporteert over haar beleid inzake duurzame ontwikkeling. Op de website van Belfius kunt u het verslag inzake duurzame ontwikkeling voor het jaar 2011 terugvinden.

 

In de beleidsnota van mijn voorganger kunt u over het duurzaam karakter van de financiële sector het volgende aantreffen: “De financiële markten en de financiële sector zelf kunnen een belangrijke bijdrage leveren tot groei en tewerkstelling door de toegevoegde waarde die hun eigen bedrijfseconomische activiteit genereert, maar ook en vooral door het bedrijfsleven te ondersteunen via adequate kredietverlening, efficiënt betalingsverkeer en andere transparante en betaalbare financiële diensten. Ik wil daarom de nodige initiatieven nemen om te komen tot een financiële sector die bijdraagt aan het bevorderen van een duurzame groei van de reële economie en waarbij de risico’s voor de overheid zo veel mogelijk beperkt zijn. De uitdagingen van de financiële crisis creëren eveneens kansen voor een heroriëntatie van de financiële sector, waarbij transparantie en betaalbare dienstverlening aan klanten, het indammen van systemische risico’s, de maatschappelijke relevantie van de ontwikkelde activiteiten en een degelijk bestuur versneld een uitdrukkelijke prioriteit worden."

 

Ik ondersteun ter zake het beleid van mijn voorganger, dat uiteraard wordt voortgezet.

 

01.03  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Alleen is er een probleem, met name MiFID en de manier waarop MiFID de voorbije jaren werd gebruikt. Individuele bankdirecteurs hebben op een bepaald moment zelf aan de alarmbel getrokken en ervoor gewaarschuwd dat MiFID wordt misbruikt om beleggers een profiel aan te meten dat niet bij hen past.

 

Er is dus een probleem wanneer een bank waarvan de overheid de enige aandeelhouder is, reclame maakt. Ik citeer letterlijk wat op de website staat, want ik heb het genoteerd. Op de website verschijnt de banner “Activeer uw spaargeld en beleg al vanaf 25 euro". Indien dat geen appel is ten aanzien van de kleine spaarder, dan weet ik het niet. De instelling maakt immers regelrecht allusie op het gevoel bij veel mensen dat hun spaargeld, hoe klein ook, op een rekening niet veel meer opbrengt en, integendeel, zelfs aan waarde verliest.

 

Op een moment dat wij weten dat er wat schort aan de toepassing van MiFID, bieden die personen zich aan in een individueel kantoor, ze geven aan dat zij de bewuste reclame hebben gehoord en dat zij er meer over zouden willen weten. Ze hebben nog nooit zulke producten gekocht, maar ze hebben gemengde gevoelens bij het feit dat hun spaargeld aan waarde verliest. Ze zijn niet helemaal zeker van de risicoloosheid van het product.

 

Ik ga uit van de goedheid van de mens en ga ervan uit dat de mentaliteit is veranderd, maar ik weet ook dat de mentaliteit niet zodanig is veranderd dat de bankwereld nu een toonbeeld is van duurzaamheid en ethiek. Ik ben dan ook van mening dat het de taak van de overheid is om heel duidelijk te zijn over de toepassing van de MiFID-regels met betrekking tot de reclame die wordt gemaakt ten aanzien van spaarders die hun weg niet kennen op de financiële markt, die vaak ondoorzichtig is en waar spaarders soms een profiel aangemeten krijgen dat ver verwijderd is van het profiel dat zij eigenlijk nodig hebben. Ik wil niet veralgemenen, maar de uitspraken van de bankdirecteurs in het verleden waren heel duidelijk.

 

Zo herinner ik mij het voorbeeld van iemand die aandelen had bij Lehman Brothers. Die persoon stapt naar de bank en meldt dat hij aandelen bij Lehman Brothers heeft gehad. Hij vertelt bovendien dat hij daarmee veel geld verloor en dat hij zich eigenlijk nooit aan iets anders heeft gewaagd, maar dat hij, als goede huisvader, toch iets anders wil proberen. Welnu, hij kreeg een zeer dynamisch profiel aangemeten, omdat hij al ervaring had met aandelen.

 

Mij lijkt dit wel gevaarlijk voor wie nog niet voldoende werd geïnformeerd. U zegt dat er geen misleiding mag zijn. Formeel is er die niet, maar helaas hebben wij in het verleden gemerkt dat er soms een verschil is tussen “formeel” en de realiteit. Daarom is het misschien aangewezen de MiFID en de toepassing van de MiFID, zeker bij Belfius en ook daarbuiten, nogmaals ter hand te nemen en er richtlijnen over te maken.

 

Wat de duurzaamheid betreft, hebben wij vorige week gedebatteerd over de fiscale paradijzen en de rol van Belfius daarin. Wat dat betreft, moet er nog een zekere weg worden afgelegd. Hetzelfde geldt voor de duurzame groei van de reële economie.

 

Mijnheer de minister, ik ben het nog niet met u eens dat de weg reeds is afgelegd. Zowel voor ons land als voor de burgers zijn er nog wel degelijk risico’s.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

02 Question de M. Christophe Lacroix au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "l'application d'un sursis sur les amendes fiscales" (n° 16848)

02 Vraag van de heer Christophe Lacroix aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "uitstel voor belastingboetes" (nr. 16848)

 

02.01  Christophe Lacroix (PS): Monsieur le ministre, un récent article de la doctrine spécialisée (Idefisc du 7 mars 2013) nous rapporte que, dans un arrêt du 21 février 2013, la Cour constitutionnelle a jugé que l'article 70, § 2, du Code de la TVA était contraire aux articles 10 et 11 et de Constitution lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

 

L'article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA sanctionne les infractions commises dans la délivrance des factures. En l'espèce, des amendes proportionnelles de 200 % ont été infligées à une société, conformément à l'article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA.

 

Le jugement sur question préjudicielle tendait à déterminer si la disposition de cet article violait les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle ne permettait pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende prévue par cette disposition alors que le contrevenant pourrait obtenir le bénéfice d'un tel sursis s'il devait comparaître devant le tribunal correctionnel, pour les mêmes faits, pour se voir infliger les sanctions pénales prévues par les articles 73 et suivants du Code de la TVA. La question n'est naturellement pas anodine, puisque, comme chacun sait, les amendes fiscales prévues par nos codes ont, dans la plupart des cas, un caractère répressif et sont de nature pénale.

 

L'application récente du dispositif una via a d'ailleurs tenu compte des conséquences de ce caractère pénal, notamment au regard du principe non bis in idem.

 

Assez pragmatiquement, heureusement, la Cour précise cependant que "ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné par rapport à la gravité de l'infraction, et qu'il n'y aurait pas lieu d'accorder un sursis, même si cette mesure avait été prévue par la loi".

 

Nous ne devrions plus tarder sur cette question et procéder à une modification législative. C'est en effet la deuxième fois que se pose ce problème, puisqu'un arrêt similaire, rendu le 6 novembre 2008, a porté exactement le même raisonnement quant à l'absence de sursis prononçable sur la base de l'article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA.

 

Monsieur le ministre, voici, après cette longue introduction, mes questions. Vos services ont-ils eu l'occasion de dresser une analyse des effets que cet arrêt emportera pour nos législations fiscales? N'y a-t-il pas lieu de dresser une liste de l'ensemble des sanctions administratives susceptibles d'être confrontées à cette jurisprudence? Ceci ne vous incite-t-il pas à élaborer, à l'attention de vos propres services, des directives relatives à la justification des amendes administratives, au regard de la nécessité qui existerait désormais de dire en quoi la mesure est suffisamment grave pour que le contrevenant ne puisse pas bénéficier d'un éventuel sursis que la loi ne prévoit par ailleurs pas?

 

S'agissant du contentieux actuel, nous osons espérer que cela n'impliquera pas, comme le suggère l'auteur de l'article paru dans Idefisc, que les amendes infligées sur la base de l'article de l'article 70, § 2, du Code de la TVA aux personnes remplissant les conditions pour obtenir un sursis, conformément à la loi du 29 juin 1964 précitée, devront nécessairement être annulées. Enfin, comptez-vous entreprendre une action à ce sujet avec Mme la ministre de la Justice?

 

Je vous remercie, monsieur le ministre.

 

02.02  Koen Geens, ministre: Monsieur Lacroix, je vous remercie pour votre question.

 

Par son arrêt du 21 février dernier, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l'article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA violait les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende qu'il prévoit. Mais elle a ajouté qu'il ne violait pas les dispositions constitutionnelles lues isolément ou combinées avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elle ne permet pas à ce tribunal d'accorder une mesure de suspension du prononcé.

 

Compte tenu des récentes dispositions légales ayant un impact sur les amendes fiscales TVA, la question du sursis et des sanctions administratives concernées a déjà fait l'objet d'une analyse approfondie. Cependant, celle-ci doit s'inscrire dans le cadre de la simplification des amendes fiscales proportionnelles en matière de TVA. La nouvelle législation fera évidemment l'objet de directives et commentaires à destination des services fiscaux.

 

Dans ses arrêts du 8 novembre 2008 et du 21 février dernier, la Cour constitutionnelle considère que, lorsque la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, le sursis et la probation n'est pas applicable, il appartient au législateur de déterminer les conditions auxquelles un sursis peut être ordonné et de fixer les conditions et la procédure de son retrait.

 

Dans la mesure où les critères légaux pour obtenir un sursis ne sont pas encore établis, il n'est pas raisonnable d'affirmer que les amendes devront, à l'heure actuelle, être annulées au profit des personnes qui rempliraient ces conditions non encore fixées.

 

Le projet susmentionné, dans le cadre de la simplification, doit donc instaurer un système de sursis propre aux amendes fiscales en termes de taxe sur la valeur ajoutée. Si cela se révèle nécessaire, une concertation sera organisée avec la ministre de la Justice.

 

02.03  Christophe Lacroix (PS): Monsieur le ministre, votre réponse est assez rassurante, même si vous avez utilisé le conditionnel. En effet, vous avez affirmé que les amendes ne devraient pas être annulées.

 

Nous suivrons avec beaucoup d'attention le travail qui doit être effectué dans le cadre de la spécification des amendes administratives en matière de TVA. J'ajoute qu'il conviendrait, notamment, d'instaurer un sursis spécifique.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Question de M. Olivier Henry au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "la problématique du taux de TVA applicable à la presse imprimée ou numérique" (n° 16849)

03 Vraag van de heer Olivier Henry aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de problematiek van de btw voor de gedrukte en digitale pers" (nr. 16849)

 

03.01  Olivier Henry (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, en octobre dernier est revenue la question de l'application de la TVA aux livraisons numériques de périodiques. À l’époque, votre prédécesseur avait annoncé l'ouverture d'un dialogue avec le commissaire européen en charge de la fiscalité dans l'intention d'appliquer un taux zéro de TVA non seulement aux journaux et magazines imprimés, ce qui est déjà le cas, mais également à leur version numérique.

 

Sur un sujet similaire, la Commission européenne a très récemment ouvert une procédure d'infraction contre le Luxembourg et la France au sujet du taux de TVA appliqué par ces deux États sur les livres numériques et décidé, après instruction, de porter l'affaire devant la Cour européenne de justice.

 

Le Luxembourg et la France appliquent un taux réduit de TVA respectivement de 3 % et 7 % sur les livres numériques. Or, la Commission soutient que la législation européenne en ce qui concerne les biens et les services qui peuvent bénéficier d'un taux réduit de TVA et fournis par voie électronique exclut l'application d'un taux réduit pour ceux-ci.

 

La défense du Luxembourg et de la France repose sur le fait qu'à identité de fonction, une distinction entre support physique et support numérique ne devrait pas s'imposer. Ainsi, un livre est un livre, qu'il soit physique ou numérique. Le livre numérique doit donc, selon eux, bénéficier du taux réduit de TVA, tel qu'il est applicable aux livres traditionnels dans ces deux États. Tout ceci traduit bien le manque de clarté dans cette affaire.

 

Dans son Livre vert sur l'avenir de la TVA du 6 décembre 2011, la Commission reconnaît elle-même que "des biens similaires devraient être soumis au même taux de TVA et que les progrès technologiques doivent à cet égard être pris en compte". Ceci supposerait cependant une adaptation de la directive, pour faire face aux évolutions de l'internet, ce que plaident de nombreux spécialistes.

 

Monsieur le ministre, quelles sont les discussions actuellement en cours avec la Commission visant à déterminer un cadre commun pour l'application de taux identiques pour la fourniture d'ouvrages physiques et leurs versions numériques? Existe-t-il, à votre sens, une autre base permettant l'application de ces taux et ne nécessitant pas une révision de la directive et un accord des Vingt-sept?

 

03.02  Koen Geens, ministre: Monsieur Henry, je continue à plaider pour que la législation européenne en la matière soit adaptée aussi vite que possible afin que les États membres puissent être autorisés à appliquer un taux réduit de TVA, tant pour les publications sur support physique que pour celles sur support numérique.

 

Dans l'attente, l'instruction a été donnée à mon administration d'intervenir formellement dans les procédures en question intentées par la Commission contre la France et le Luxembourg devant la Cour de justice afin d'accorder notre soutien juridique à l'approche défendue par ces États membres, compte tenu de l'actuelle réglementation européenne.

 

La Commission examine actuellement cette problématique en détail dans le but de faire des propositions concrètes à ce sujet d'ici à la fin de l'année 2013, afin que la réglementation européenne soit neutre par rapport au support utilisé.

 

Pour répondre à votre deuxième question, à partir du 1er janvier 2015, le lieu des prestations de services fournis par voie électronique à une personne non assujettie est le lieu où cette personne est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle. Cette modification des règles de localisation peut éventuellement offrir de nouvelles perspectives. Dans ce cas, en effet, un des principaux obstacles à l'application éventuelle d'un taux réduit de TVA, à savoir la possibilité d'une distorsion de concurrence, disparaîtra.

 

03.03  Olivier Henry (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, je vous remercie. Vous répondez dans la logique que nous défendons, à savoir une harmonisation du taux de TVA indépendamment du support. Le fait que vous ayez accordé le soutien juridique de l'administration à la France et au Luxembourg va dans le bon sens. Vous évoquez une possible évolution de la législation fin 2013; nous reviendrons alors vers vous pour voir ce qu'il en est. Sachez que nous partageons vos desiderata.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Vraag van de heer Carl Devlies aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de 'vervennootschappelijking'" (nr. 16880)

04 Question de M. Carl Devlies au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "la 'sociétisation'" (n° 16880)

 

04.01  Carl Devlies (CD&V): Mijnheer de minister, de vennootschapsstructuur is om velerlei redenen een zeer nuttig instrument voor onze bedrijven. Dankzij de eenmansvennootschap is het ook een nuttige structuur voor zelfstandigen en vrije beroepen. Er wordt dan ook in toenemende mate van deze structuren gebruikgemaakt.

 

Dat kan men toejuichen, maar voor de gemeenten is er wel een nadelig effect omdat er een verschuiving van de personenbelasting naar de vennootschapsbelasting gebeurt. Terwijl er op de personenbelasting een gemeentelijke bijdrage wordt geheven, is dat voor de vennootschapsbelasting niet het geval. Dit fenomeen kost de gemeenten dus heel wat inkomsten.

 

Mijnheer de minister, hebt u een idee wat dit de gemeenten kost? Bent u bereid om hierover met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en de Franstalige tegenhangers een gesprek aan te gaan?

 

Het is zeker niet de bedoeling om tot een verhoging van de globale fiscale druk over te gaan, maar misschien zijn andere oplossingen mogelijk. Misschien kan de aanvullende crisisbelasting, die nog altijd bestaat in de vennootschapsbelasting, aan de gemeenten worden gegeven, ter compensatie van het verlies dat zij lijden. Of een gedeelte van de opbrengst van de vennootschapsbelasting kan aan de gemeenten worden doorgestort.

 

De verschuiving van de personenbelasting naar de vennootschapsbelasting – op zich een toe te juichen fenomeen, die mogelijkheden creëert voor vrije beroepen en zelfstandigen – betekent immers onbetwistbaar een inkomstenverlies voor de gemeenten.

 

04.02 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Devlies, ik dank u voor uw vraag. Het probleem van de “vervennootschappelijking” sedert de wet op de eenpersoons-bvba van 1987 is mij uiteraard bekend. Volgens de statistieken van mijn administratie zouden er meer dan 25 000 eenpersoonsvennootschappen zijn.

 

Die administratie beschikt echter niet over voldoende gegevens om het door u benoemde fenomeen te beoordelen met het oog op de precieze kosten of minderopbrengsten van de gemeenten. Er dient natuurlijk te worden opgemerkt dat, in zoverre de vennootschap uitkeringen doet onder de vorm van arbeidsinkomens, loon of voordelen in natura aan bedrijfsleiders, er in de personenbelasting uiteraard wel een inkomen wordt gegenereerd dat inkomsten oplevert voor de gemeenten.

 

De fiscale autonomie van de gemeenten vindt haar grondslag in de Grondwet, waardoor het de gemeenten natuurlijk wel is toegelaten om, binnen de beperkingen die de wetgever heeft gesteld, bepaalde materies aan een belasting te onderwerpen. De wetgever heeft vastgesteld dat, met uitzondering van de opcentiemen op de onroerende voorheffing in de aanvullende personenbelasting, de gemeenten geen belasting kunnen heffen op de materies die onderworpen zijn aan de inkomstenbelasting zelf.

 

Het spreekt voor zich dat, indien er vanuit de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten of vanuit gelijk welke andere vereniging aan Franstalige zijde een vraag naar informatie komt, ik heel graag opensta voor overleg over dit vraagstuk.

 

04.03  Carl Devlies (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw positief antwoord. Ik meen dat het heel belangrijk is dat u die bereidheid tot overleg formuleert. Ik weet uit mijn contacten met de Vlaamse centrumsteden dat men aan gemeentelijke zijde – ik veronderstel dat men aan Franstalige zijde er net zo over denkt – zeer graag tot overleg zou willen overgaan. Ik zal uw antwoord dan ook meedelen aan de betrokken organisatie.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Question de Mme Jacqueline Galant au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "la taxation des bâtiments publics bruxellois sur base de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles" (n° 16925)

05 Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de heffing op Brusselse openbare gebouwen op grond van de ordonnantie van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen" (nr. 16925)

 

05.01  Jacqueline Galant (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, en tant que membre du Collège des questeurs de la Chambre des représentants, j'ai été informée d'une situation qui m'a quelque peu interpellée. Ainsi, les bâtiments de la Chambre et du Sénat, tout comme le nouveau bâtiment du Forum, sont taxés par la Région bruxelloise, sur base de l'article 3, § 1er, c., de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles. Il en va de même des hôtels communaux, mais aussi des parlements communautaires et régionaux ainsi que d'un ensemble d'immeubles appartenant aux autorités publiques et occupés par elles. Cette taxe est fixée à 6,36 euros le m2 sans qu'elle ne puisse excéder un montant correspondant à 14 % du revenu cadastral indexé total de l'immeuble bâti ou de la partie d'immeuble bâti pour lequel la taxe est calculée. La Région bruxelloise brasse ainsi des millions d'euros, ce qui paraît surprenant puisque ce faisant, même si je simplifie un peu le tableau, les autorités se taxent elles-mêmes.

 

Dès lors, je souhaite vous interroger sur l'existence, le fonctionnement et les justifications de cette réglementation d'autant qu'à ma connaissance, la Région bruxelloise est la seule Région du Royaume à avoir adopté une réglementation permettant de taxer ainsi les bâtiments publics.

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous me confirmer cette information? Le cas échéant, cela peut ouvrir grand la porte à certaines situations dénuées de sens. Par exemple, par analogie avec ce procédé, on pourrait imaginer que chaque commune puisse, elle aussi, se mettre à taxer ses propres bâtiments ou des bâtiments publics se trouvant sur son territoire.

 

Même s'il s'agit d'une matière régionale, j'estime que nous sommes concernés au premier chef. Je vous remercie donc, d'ores et déjà, pour les réponses que vous voudrez bien m'apporter.

 

05.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, madame Galant, la taxe dont il est question est une taxe régionale sur laquelle – heureusement ou malheureusement – il ne m'appartient pas, en tant que ministre fédéral des Finances, de me prononcer. C'est un fait légal, je n'y peux donc rien.

 

Je n'ai pas connaissance de taxes similaires dans les autres Régions. Outre les impôts purement régionaux, tels que le précompte immobilier, la Région de Bruxelles-Capitale a évidemment le droit d'adopter les taxes qu'elle estime opportunes, compte tenu de l'autonomie fiscale dont elle dispose.

 

05.03  Jacqueline Galant (MR): Je vous remercie, monsieur le ministre. Je sais très bien qu'il s'agit d'une réglementation régionale, mais je pense qu'il serait néanmoins intéressant d'aborder la question en Comité de concertation.

 

Ce qui est paradoxal, c'est que le parlement réclame une dotation du fédéral pour ses frais de fonctionnement et qu'il paie une taxe à une autre autorité publique. Finalement, nous tournons en rond et nous nous taxons nous-mêmes! C'est comme si moi, bourgmestre de l'entité de Jurbise, je taxais l'Académie de police qui est une institution provinciale sur mon territoire. Je trouve cela aberrant!

 

Serait-il possible, monsieur le ministre, de soumettre ce point au Comité de concertation et d'en discuter avec la Région bruxelloise? Des milliers d'euros passent par cette taxation. Vous savez que tout le monde cherche de l'argent. Il est quelque peu navrant que ce qui entre par la porte sorte par la fenêtre!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Question de M. Josy Arens au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "l'assujettissement à la TVA des organismes représentatifs" (n° 16952)

06 Vraag van de heer Josy Arens aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de btw-plicht voor representatieve organisaties" (nr. 16952)

 

06.01  Josy Arens (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, l'article 44, § 2, 11°, du Code de la TVA prévoit une exemption de TVA pour "les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes n'ayant aucun but lucratif, moyennant le paiement d'une cotisation fixée conformément aux statuts, au profit de et dans l'intérêt collectif de leurs membres, à condition que ces organismes poursuivent des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique".

 

Le régime qui s'applique aux organismes poursuivant des objectifs de nature syndicale fait l'objet d'une circulaire du 3 janvier 2012 qui spécifie que l'assujettissement dépend de l'objectif principal de l'association. Or de nombreuses associations de ce type ont actuellement un statut d'assujetti mixte, car leurs activités ne se limitent pas à l'activité syndicale.

 

Dans la nouvelle circulaire, un régime forfaitaire n'est plus prévu pour les cas où l'objectif principal de l'association est difficile à déterminer. Il apparaît que de nombreuses associations restent dans ce cas et sont dès lors dans l'incertitude quant au régime TVA à appliquer.

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous clarifier les modalités d'application de l'article 44, § 2, 11°, du Code de la TVA?

 

Les nouvelles dispositions s'appliqueront-elles rétroactivement au 1er janvier 2012?

 

06.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, monsieur Arens, comme vous pouvez le constater à la lecture de la circulaire du 3 janvier 2012 à laquelle vous vous référez, l'entrée en vigueur des dispositions contenues dans celle-ci a été fixée au 1er janvier 2012.

 

Il ne peut y être dérogé sous peine de créer des discriminations par rapport aux organismes les ayant correctement appliquées à partir de cette date.

 

Cette circulaire a été élaborée en concertation avec les représentants des secteurs concernés.

 

La portée de l'exemption du Code de la TVA à laquelle vous vous référez a dû être redéfinie à la lumière de la jurisprudence européenne. Celle-ci désigne comme organismes visés par ces dispositions ceux dont l'objectif principal consiste en la défense des intérêts collectifs de leurs membres et la représentation de ceux-ci vis-à-vis des parties tierces concernées, y compris les autorités publiques.

 

Ces membres sont soit des travailleurs, employeurs, titulaires de professions libérales ou encore des opérateurs exerçant une activité économique donnée.

 

Par conséquent, c'est à présent l'objectif principal poursuivi par les organismes concernés qui est déterminant et qui aboutit en principe à exempter ou à taxer à 100 % le montant des cotisations perçues auprès de leurs membres. Certaines situations particulières peuvent toutefois se présenter. Il est dans ce cas encore possible de recourir à un pourcentage forfaitaire de taxation des cotisations et des déductions des taxes en amont.

 

À cet égard, vous pouvez utilement vous référer au point 12 de la circulaire précitée.

 

Il va sans dire que les organismes qui éprouveraient des difficultés à ce sujet peuvent toujours contacter l'office de contrôle de la TVA dont ils relèvent.

 

06.03  Josy Arens (cdH): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse qui apporte effectivement des clarifications importantes. La disposition s'appliquera donc bien rétroactivement au 1er janvier si cela s'avère nécessaire puisque c'est prévu par la directive.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Question de M. David Clarinval au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "un avant-projet de loi portant sur les commissions secrètes" (n° 17055)

07 Vraag van de heer David Clarinval aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "een voorontwerp van wet betreffende geheime commissielonen" (nr. 17055)

 

07.01  David Clarinval (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, fin 2010, l'administration fiscale publiait une nouvelle circulaire en matière de cotisations spéciales sur les commissions secrètes. Celle-ci frappait à 309 % toute dépense ou avantage en nature qui, selon l'administration, aurait dû être repris sur les fiches individuelles, infligeant de fait le même sort aux grands montages frauduleux qu'aux petites erreurs d'appréciation.

 

À l'époque, et dans le but de ne pas augmenter le contentieux fiscal et après avoir notamment interpellé votre prédécesseur dans cette commission, un addendum fut alors ajouté pour introduire la notion de bonne foi du contribuable. Et ce fut une bonne chose! Mais il appert aujourd'hui qu'un avant-projet de loi portant sur une nouvelle modification de l'article 219 serait soumis à l'avis du Conseil d'État. Cet avant-projet de loi permettrait au bénéficiaire de l'avantage d'échapper à ce taux particulièrement sévère pour autant qu'il accepte de se voir imposer le montant de l'avantage dans un délai de 3 ans. Parallèlement à cela, la société devrait quant à elle reprendre ce montant en DNA.

 

Monsieur le ministre, confirmez-vous cette information? Dans l'affirmative, le principe du non bis in idem étant bafoué, ne craignez-vous pas que le nombre de dossiers en contentieux n'explose? Ne pensez-vous pas qu'il y a également lieu de laisser une marge d'appréciation dans le chef des fonctionnaires? Quelle est votre position dans ce dossier? Finalement, je souhaiterais savoir si le Conseil d'État a déjà remis son avis et ce qu'il en ressort?

 

Le président: Nous avons abordé ce sujet au point 2 de cette réunion.

 

07.02  David Clarinval (MR): Mille excuses, monsieur le président. Je ne suis pas membre de cette commission.

 

Le président: Vous êtes toujours le bienvenu.

 

07.03  Koen Geens, ministre: Monsieur Clarinval, le projet de loi qui vient d’être déposé à la Chambre cette semaine reprend, effectivement, une clarification de la mesure concernant la cotisation distincte de 309 %. Je rappelle d’abord que cette cotisation vise la société qui réalise la dépense ou octroie l’avantage et non le bénéficiaire de cet avantage.

 

Ainsi, selon la clarification proposée, la cotisation distincte de 309 % ne serait pas applicable à la société si le montant des dépenses visées à l’article 57 du Code des impôts sur les revenus 1992, les avantages en nature visés aux articles 31, alinéa 2.2, et 32, alinéa 2.2, du Code des impôts sur les revenus est compris dans une imposition établie au nom du bénéficiaire, même si celle-ci intervient par après, mais dans le délai de trois ans visé à l’article 354, alinéa 1er.

 

Le Conseil d’État craint, dans son avis rendu le 29 mars dernier une insécurité juridique de la taxation de la société qui dépend ainsi du bon vouloir d’un tiers. En réponse à cette crainte, il est remarqué dans l’exposé des motifs du projet que cette situation est à l’avantage de la société, qui peut ainsi éviter une taxation plus lourde et que ce tiers de qui dépend ce bon vouloir est plutôt un partenaire de la société qu’un illustre inconnu.

 

La clarification au projet me paraît profitable au contribuable et répond au souci d’égalité de traitement. Nous aurons sans aucun doute l’occasion d’échanger des idées à propos de ces dispositions lors de la discussion du projet de loi.

 

07.04  David Clarinval (MR): Monsieur le ministre, ma question avait été déposée bien avant que le sujet n’arrive sur la table de la présente commission. Je n’apporterai donc aucun commentaire étant donné la discussion qui a lieu cet après-midi.

 

Le président: Et qui se poursuivra mardi prochain. Vous êtes le bienvenu, monsieur Clarinval!

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Vraag van de heer Steven Vandeput aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "het verkopen van activa om de schuldgraad onder de 100 % van het bbp te doen zakken" (nr. 17041)

08 Question de M. Steven Vandeput au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "la vente d'actifs afin de ramener le taux d'endettement au-dessous de 100 % du PIB" (n° 17041)

 

08.01  Steven Vandeput (N-VA): Mijnheer de minister, op zaterdag 30 maart heeft de federale regering haar eerste begrotingscontrole voorgesteld. Via een ratjetoe of een amalgaam aan maatregelen zou het tekort worden teruggebracht tot 2,46 % van het bbp. Er werd eveneens aangekondigd dat de regering de nodige maatregelen zou nemen opdat de schuldgraad onder de 100 % van het bbp zou blijven. De minister van Buitenlandse Zaken gaf aan dat de regering een pakket staatsaandelen van de hand zou doen tegen de zomer. In de nota van het monitoringcomité van 7 maart 2013, die werd gebruikt als uitgangspunt voor de begrotingscontrole, werd de schuldgraad voor 2013 geraamd op 100,2 %. Daarbij werd uitgegaan van een vorderingssaldo van 2,15 %.

 

Mijnheer de minister, kunt u aangeven op hoeveel de schuldgraad voor 2013 wordt geraamd met het nieuwe tekort van 2,46 % van het bbp? Kunt u aangeven welke activa u wenst te verkopen? Kunt u aangeven waarnaar uw voorkeur uitgaat? Kunt u aangeven wat het tijdsverloop is voor de verkoop van de activa? Wanneer plant u die beslissing te nemen?

 

08.02 Minister Koen Geens: Op basis van het recentste cijfer betreffende de geconsolideerde brutoschuld van de gezamenlijke overheid, 375,389 miljard of 99,63 % van het bbp eind 2012, het geraamde vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid, alsmede van de federale overheid, -9,45 miljard of -2,46 % van het bbp in 2013, en de recentst beschikbare netto exogene schuldverhogende factoren, 0,22 % van het bbp – dat zijn verrichtingen met een weerslag op de overheidsschuld zonder weerslag op het vorderingensaldo, zoals de steun aan eurozonelidstaten in financiële moeilijkheden via de bijdrage van België aan de Europese noodfondsen –, zou de schuldgraad eind 2013 uitkomen op 100,4 % van het bbp.

 

Thans wordt inderdaad onderzocht welke overheidsbezittingen kunnen worden verkocht. Daarbij dient in het algemeen rekening te worden gehouden met de marktomstandigheden en de verschillen tussen de huidige beurskoers en de vroegere aankoopprijzen. Tevens dient het wegvallen van dividenden te worden afgewogen tegen de vermindering van de rentelast als gevolg van de verlaging van de overheidsschuld. Voorts moet rekening worden gehouden met het strategisch belang van de betrokken overheidsactiva voor de economie van ons land. In dat verband wil ik onderstrepen dat vroegtijdige publieke verklaringen over te verkopen deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven niet raadzaam zijn.

 

Ten slotte, de regering heeft nog geen beslissing genomen over het tijdstip van de verkopen.

 

08.03  Steven Vandeput (N-VA): Uw uitgangspunt getuigt van enig gezond verstand. Dat komt in de communicatie van de regering niet altijd even duidelijk naar buiten. Men moet inderdaad de opbrengsten van de dividenden afwegen ten opzichte van de rentelasten.

 

Vandaag communiceert u dat verkopen die zouden plaatsvinden 1 tot 1,5 miljard moeten opbrengen. Om onder de 100 % te geraken, met name 99,9 %, hebt u 0,5 % bbp nodig. Dan zitten wij al op 1,7 miljard. De doelstelling vandaag is al lager dan in de prognose wordt weergegeven. Is dat juist?

 

08.04 Minister Koen Geens: Ik ga helemaal niet graag in op die cijfers. Dat weet u wel. U gaat, ten eerste, naar 99,9 %. Dat is prachtig, maar er zijn andere percentages denkbaar. U doet er 0,1 bij. Dat is al veel, in het licht van de eeuwigheid waarover wij spreken. Bovendien spreken wij ook over een moving target. Voorts heb ik mij nooit laten verleiden tot een duidelijk bedrag. Men heeft het mij daarstraks nog gevraagd. Er is al een perscommuniqué over gekomen. Ik heb het zomaar beantwoord. Ik heb gezegd dat het tussen 1 en 1,5 miljard zou liggen, zonder mij daarmee vast te pinnen op een bedrag. Ik vind dat geen zinvolle discussie, omdat wij met een moving target werken.

 

Wat het precieze bedrag betreft: het is geen wiskunde. Ik speel graag met cijfers, dat hebt u al wel begrepen. Als het echter wiskunde was, dan zou het gemakkelijk zijn. Dan zouden wij een wiskundige vragen om het op te lossen en dan moesten wij er zelfs niet over spreken. Ik wilde maar even antwoorden op die 99,9 %; 99,99 % is ook goed. Dat is nog onder de 100 %.

 

08.05  Steven Vandeput (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor die korte aanvulling. Sta mij toe ook zelf over de opportuniteit van de discussie te oordelen. Ik stel vast – u zegt het met zoveel woorden – dat het om een moving target gaat. Dat is juist het probleem. Er was een target om naar een nominaal evenwicht te gaan in 2015. Dat wordt losgelaten.

 

Er was een target om de overheidsschuld onder de 100 % te houden. Om een beetje geloofwaardig te zijn, is er toch meer nodig dan 0,01 %.

 

Overigens, wat heeft de regering tot nu toe al gerealiseerd wanneer het erom gaat targets te halen? Ik herinner eraan dat zij het target van vorig jaar toch niet een klein beetje heeft overschreden. Daardoor was ook de bijdrage tot de overheidsschuld niet minimaal. In die zin wil ik wijzen op het belang van juiste doelstellingen of targets, zoals u die noemt. Het is niet alleen wiskunde. Het gaat vooral om gezond verstand en de wil om tot een oplossing te komen.

 

08.06 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, sta mij toe om nog iets toe te voegen.

 

Mijnheer Vandeput, wij moeten elkaar goed begrijpen. De target is het bbp en dat is moving. Als u nu kunt voorspellen hoeveel het bbp zal bedragen op het einde van het jaar, je suis preneur. Dan ga ik onmiddellijk akkoord. Dat betekent “moving”, niet mijn doelstelling.

 

08.07  Steven Vandeput (N-VA): Mijnheer de minister, u hebt natuurlijk gelijk dat u het bbp vandaag niet voor 100 % kunt vaststellen, en dat kunt u ook niet voor 99,99 %. In die zin kunnen wij over en weer blijven gaan. Een duidelijke en ambitieuze – dat zal wel moeten – target is volgens mij aan de orde.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Question de M. David Clarinval au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "certaines pratiques fiscales déployées par les sociétés de tiers investisseurs actives dans le secteur des panneaux photovoltaïques" (n° 17056)

09 Vraag van de heer David Clarinval aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "bepaalde fiscale praktijken van derden-investeerdersbedrijven die actief zijn in de zonnepanelensector" (nr. 17056)

 

09.01  David Clarinval (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, dans le cadre de la vente de panneaux photovoltaïques, certaines entreprises proposent aux particuliers le système du tiers investisseur. Cela signifie qu'un particulier "prête" son toit à une société, qui y installe des panneaux photovoltaïques, gratuitement ou moyennant un faible investissement. Le particulier ne paie plus l'électricité qu'il consomme et cède ses certificats verts à ladite société.

 

Certaines de ces sociétés demandent, en outre, aux clients de leur céder les déductions fiscales obtenues grâce à la pose de ces panneaux photovoltaïques. En effet, on peut constater que pour les contrats win-win ou tiers investisseur, le contribuable ne débourse pas un euro: un emprunt est contracté à son nom et la société qui installe les panneaux se rémunère avec les certificats verts et la réduction d'impôt que le SPF Finances octroie au contribuable.

 

Le contribuable doit ensuite fournir à la société une copie de son AER sur lequel figure le montant de la réduction d'impôt auquel il a eu droit et lui verse cette somme. Ces sociétés accaparent les déductions fiscales des particuliers et, dans certains cas, l'argent ne transite même pas via le compte bancaire des contribuables.

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous me dire si la cession aux sociétés de tiers investisseurs des déductions fiscales, perçues théoriquement par les particuliers, est légale? Ne devrait-il pas y avoir à tout le moins une transaction financière avec le compte bancaire du contribuable? Ce mécanisme ne serait-il pas abusif?

 

09.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, monsieur Clarinval, dans le contexte des dépenses envisagées en vue d'économiser l'énergie, il est question d'une réduction, pas d'une déduction fiscale. Cette réduction ne constitue qu'une composante parmi d'autres du calcul de l'impôt dû par le contribuable, et duquel résulte un impôt à payer ou à rembourser.

 

Dès lors, et contrairement à ce que vous affirmez, il n'est pas possible que le montant de la réduction d'impôt à laquelle a droit un contribuable soit versé par le Trésor directement sur le compte d'une société de tiers investisseurs. Cela étant, mes services ont entamé une enquête destinée à vérifier l'existence d'abus éventuels dans les cas visés et, le cas échéant, à prendre toutes les mesures utiles afin de mettre fin à ceux-ci.

 

09.03  David Clarinval (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse très claire. Ce sont des personnes travaillant au sein des structures fiscales, des inspecteurs des impôts qui m'ont interpellé. Je pense donc que la source est fiable. J'espère que l'enquête portera ses fruits.

 

Le président: Nous prenons acte du fait que vous considérez les fonctionnaires du SPF Finances comme fiables.

 

09.04  David Clarinval (MR): Je n'ai aucun problème à cet égard!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Question de M. David Clarinval au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "la fiscalité additionnelle dans les budgets communaux" (n° 17057)

10 Vraag van de heer David Clarinval aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de aanvullende belastingen in de gemeentebegrotingen" (nr. 17057)

 

10.01  David Clarinval (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, la fiscalité additionnelle dans les budgets communaux - à savoir l'impôt des personnes physiques, le précompte immobilier et la taxe de circulation - représente actuellement entre 40 et 46 % des recettes ordinaires, selon les Régions. Les Unions des Villes et Communes des trois Régions s'interrogent sur la manière dont ces impôts sont gérés par l'autorité fédérale. C'est pourquoi elles ont imaginé diverses solutions visant à améliorer la gestion et la rentabilité de ces additionnels.

 

Le rythme d'enrôlement de l'IPP n'étant pas stable, les finances communales s'en retrouvent parfois mises à mal. C'est pourquoi les Unions des Villes et Communes proposent qu'un système d'avances fixes et qu'une stabilité des flux additionnels à l'IPP soient mis en place.

 

Elles suggèrent également une amélioration de la communication de la part de l'administration fiscale fédérale vers les communes – au travers d'une information quant à l'octroi des dégrèvements au PRI ou à l'IPP, par exemple.

 

Une attention particulière devrait, par ailleurs, être portée au statut fiscal des travailleurs frontaliers avec la France et le Grand-Duché de Luxembourg.

 

Elles suggèrent aussi que soient résolus les problèmes relatifs au précompte immobilier: par exemple, en revoyant les critères taxant les communes ainsi que la méthode permettant de gérer l'exonération au PRI des zones situées en Natura 2000, etc.

 

Monsieur le ministre, que pensez-vous des diverses pistes avancées par les Unions des Villes et Communes des trois Régions? Comptez-vous prendre en compte ces diverses propositions? Pourriez-vous rassurer les nombreuses communes inquiètes à propos de la lisibilité de la fiscalité additionnelle? Je vous remercie par avance de votre réponse.

 

10.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, monsieur Clarinval, je me rends bien compte des problèmes financiers des villes et des communes dans notre pays. Ces problèmes sont inévitablement liés à la situation actuelle de baisse conjoncturelle quasiment partout en Europe. Néanmoins, si le SPF Finances peut contribuer activement à un meilleur fonctionnement des villes et des communes, surtout au niveau financier, il est évident que je suis prêt à examiner chaque proposition en la matière.

 

En ce qui concerne les pistes avancées par les Unions des Villes et Communes des trois Régions, j'aimerais vous faire remarquer ce qui suit.

 

Tout d'abord, l'instauration d'un système d'avances est une proposition qui date des années '90. En effet, lorsque les enrôlements en matière d'IPP ne débutaient seulement qu'à la fin de l'année donnant son nom à l'exercice d'imposition, un système d'avances stable était déjà envisagé. Finalement, il a été procédé, durant la période 2000-2007, à l'instauration d'avances pendant les deux ou les trois premiers mois de l'année qui suivent l'exercice d'imposition. Ces avances étaient récupérées ultérieurement.

 

À partir de l'exercice d'imposition 2007, une accélération de l'enrôlement a été mise en place. Celle-ci a engendré une accélération au niveau des versements des additionnels communaux aux villes et aux communes. À ce propos, il est à signaler que les communes disposent donc beaucoup plus vite de leurs moyens financiers. Cet effort instauré par le SPF Finances n'est pas négligeable. Il est évident que les communes perçoivent maintenant des versements mensuels dont le volume dépend du rythme de l'enrôlement. Ces versements ne sont a fortiori pas égaux mais ceci vaut également pour les rentrées de l'État fédéral.

 

En ce qui concerne la communication, il est clair que le SPF Finances fera tout son possible pour améliorer celle-ci avec les villes et communes afin de leur communiquer le plus vite possible l'existence de dégrèvements, tant en matière de PRI qu'en matière d'IPP.

 

Quant au statut fiscal des travailleurs frontaliers, je vous confirme que mon administration y consacre déjà une attention particulière. En effet, en ce qui concerne les travailleurs frontaliers qui paient leur impôt au Grand-Duché de Luxembourg, les affectations y afférant sont effectuées en décembre de chaque année budgétaire. Chaque commune est d'ailleurs avertie par une lettre mentionnant le montant et la date précise du versement effectué.

 

Quant à la convention conclue en 2008 avec la France, je peux vous dire que chaque commune ayant des travailleurs français sur son territoire perçoit des recettes supplémentaires depuis l'exercice d'imposition 2009. Ces recettes découlent de la convention précitée. Chaque commune a la possibilité de connaître la somme y afférant sur simple demande à mon administration.

 

En ce qui concerne les problèmes relatifs au précompte immobilier, je vous signale qu'il s'agit d'un impôt régional et que chaque changement en la matière relève de la compétence des Régions.

 

10.03  David Clarinval (MR): Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier pour la clarté et la qualité de vos réponses.

 

Je prends note de toutes les réponses spécifiques apportées aux diverses demandes formulées par les Unions des Villes et Communes des trois Régions. Je ne manquerai pas de les répercuter auprès de leurs services.

 

Quant au dernier point relatif aux compétences régionales, il est évident que vous n'êtes pas concerné.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Vraag van mevrouw Veerle Wouters aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de verenigbaarheid van de nevenactiviteiten van ambtenaren verbonden aan het CBO met de deontologische code" (nr. 17091)

11 Question de Mme Veerle Wouters au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "la compatibilité des activités complémentaires de fonctionnaires liés au CFP avec le code de déontologie" (n° 17091)

 

11.01  Veerle Wouters (N-VA): Mijnheer de minister, in de deontologische code van maart wordt een aantal regels in herinnering gebracht die de ambtenaren van de FOD Financiën in acht dienen te nemen. Een belangrijk aandachtspunt is natuurlijk de cumul van activiteiten. De deontologische code bepaalt dat ambtenaren die lesgeven of meewerken aan voordrachten, seminaries of conferenties, bereid moeten zijn om in het kader van de kennisoverdracht deze opleiding ook intern voor de medewerkers van de FOD Financiën te geven.

 

Voor ambtenaren die lesgeven aan het Centrum voor Beroepsopleiding bij de FOD Financiën vormt deze nevenactiviteit in feite geen onderscheid met hun dagtaak. De kennisoverdracht zal wellicht in dit geval zelfs omgekeerd verlopen. Zij mogen zich in principe ook niet laten bijstaan door medewerkers die behoren tot de FOD Financiën.

 

Is het voor ambtenaren van het CBO toegestaan om les te geven of mee te werken aan voordrachten of seminaries? Zo ja, hoeveel ambtenaren op het totaal van lesgevers van het CBO hebben een cumulmachtiging?

 

Als zij zich niet mogen laten bijstaan door medewerkers, mogen zij zich dan in groep organiseren, al dan niet onder de vorm van een rechtspersoon, om structureel lessen, voordrachten en seminaries te geven?

 

Gaat de deontologische code ervan uit dat de colleges, voordrachten en seminaries voor hen worden georganiseerd en niet door hen worden georganiseerd? Geldt dit des te meer voor een team van lesgevers van het CBO van de FOD Financiën, om zichzelf niet zodanig te organiseren om systematisch eigen seminaries inzake personenbelasting, vennootschapsbelasting en btw te geven?

 

Welke zijn de criteria voor de toekenning van een dergelijke machtiging? Is er een beperking op het aantal uren dat belastingambtenaren per jaar mogen cumuleren?

 

Hoe kritisch worden dergelijke cumulatiemachtigingen op voorhand onderzocht en – vooral – wordt er naderhand op toegezien dat de voorwaarden wel degelijk zijn nageleefd?

 

Hoe dienen de vergoedingen uit deze nevenactiviteit te worden opgedeeld tussen beroepsinkomsten en roerende inkomsten uit auteursrechten, in het bijzonder wanneer deze syllabi vooral steunen op interne documentatie van de FOD Financiën?

 

11.02 Minister Koen Geens: Indien zij een cumulatiemachtiging hebben aangevraagd en verkregen is het de ambtenaren van de Centra voor Beroepsopleiding toegestaan les te geven of mee te werken aan voordrachten, seminaries of conferenties. Het is echter niet de bedoeling dat de lesgevers als nevenberoep op structurele basis lessen, voordrachten en conferenties geven. Van de in totaal 81 vaste en tijdelijke lesgevers bij de CBO’s van de directe belastingen en van de btw genieten er momenteel 14 van een cumulatiemachtiging. De deontologische leidraad gaat er dan ook van uit dat de lesgevers door de inrichter van de lessen, voordrachten en seminaries gevraagd worden om hun medewerking te verlenen, niet dat ze zich organiseren om zelf op structurele wijze lessen aan te bieden.

 

Een cumulatiemachtiging voor medewerking aan seminaries wordt gegeven onder een rist strikte voorwaarden en engagementen. Indien het publiek bestaat uit studenten, wordt bovendien aan de lesgever gevraagd dat hij de FOD Financiën aanbeveelt als werkgever. In elke machtiging tot cumulatie wordt als voorwaarde gesteld dat de nevenactiviteit in elk geval bijkomstig moet blijven ten overstaan van het uitgeoefende ambt. Er is geen concrete beperking van het aantal uren. Elke aanvraag tot cumulatiemachtiging wordt op voorhand kritisch onderzocht. In voorkomend geval wordt de ambtenaar in kwestie via mail uitgenodigd om de noodzakelijke bijkomende inlichtingen te verschaffen. Bij de notificatie van de cumulatiemachtiging aan de hiërarchie wordt deze telkens uitdrukkelijk verzocht om nauwkeurig toe te zien op de naleving van de in de machtiging gestelde voorwaarden.

 

Indien u weet heeft van een team van lesgevers van het CBO dat zich heeft georganiseerd om systematisch eigen seminaries inzake personen- en vennootschapsbelasting en btw te geven, verzoek ik u graag mij de namen van deze personen en/of van de organisatie mee te delen.

 

Het geheel van de regels die betrekking hebben op auteursrechten en naburige rechten is op een eenduidige wijze van toepassing op alle personen. Geval per geval dient op basis van de afgesloten overeenkomsten te worden uitgemaakt wat de werkelijke aard is van de verkregen vergoeding. Er moet dus een onderscheid gemaakt worden tussen de vergoeding voor de arbeidsprestatie als auteur, die belastbaar is als bezoldiging, enerzijds, en de vergoeding uit de cessie of concessie van auteursrechten, anderzijds.

 

11.03  Veerle Wouters (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw duidelijk antwoord. Ik ben het met u eens dat zij dergelijke seminaries niet zelf mogen organiseren, en zeker niet onder het mom van een bvba. Deze vraag is inderdaad gestoeld op gegevens die mij ter ore zijn gekomen. Wij zullen u de nodige gegevens bezorgen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Vraag van mevrouw Veerle Wouters aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "het uitblijven van een definitieve btw-regeling inzake de voorschotfacturatie" (nr. 17099)

12 Question de Mme Veerle Wouters au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "l'absence d'un régime de TVA définitif pour la facturation d'acomptes" (n° 17099)

 

12.01  Veerle Wouters (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, uw voorganger op Financiën kondigde de wet van 17 december 2012 als een relancemaatregel aan, omdat de mogelijkheid tot elektronische facturatie een kostenbesparing zou betekenen voor al de ondernemingen. Daarbij verzweeg de minister wel zedig de enorme impact op de cashflow van de ondernemingen als gevolg van de gewijzigde regels inzake btw en voorschotfacturatie. Bovendien vergt die nieuwe situatie van de ondernemingen een ingrijpende aanpassing van hun manier van werken en van hun boekhoudprogramma’s.

 

Tijdens de parlementaire behandeling van de wet van 17 december 2012 werd dan ook een administratieve overgangsregeling aangekondigd, en ik moet toegeven dat die er ook onmiddellijk was.

 

De administratie voorziet in haar beslissing nr. E.T. 123.563 van 19 december 2012 slechts in een voorlopige overgangsregeling. Zij kondigde dan ook meteen aan dat in de loop van het eerste trimester van 2013 een nieuwe beslissing gepubliceerd zou worden over het definitief stelsel inzake opeisbaarheid van btw, dat van toepassing zal zijn vanaf 1 januari 2014.

 

Het eerste trimester is verstreken, zelfs april is al bijna voorbij. Ik ben dus samen met alle cijferberoepers en informatici van boekhoudpakketten op zoek naar het definitief stelsel.

 

Mijnheer de minister, daarover heb ik de volgende specifieke vragen.

 

Ten eerste, heeft uw administratie het definitief stelsel reeds afgerond? Zo ja, werd die beslissing reeds publiek gemaakt?

 

Ten tweede, mijn grote bekommernis is dat de nieuwe btw-regels inzake de voorschotfacturatie zullen leiden tot een dubbele documentenstroom of een enorme voorfinanciering van de btw. Welke maatregelen neemt u om dat te voorkomen?

 

Ten derde, heeft u uw administratie ondertussen al teruggefloten inzake haar interpretatie van de antimisbruikbepaling van artikel 51, § 1, 3° van het Btw-Wetboek? Tijdens de parlementaire behandeling hebben de vorige minister van Financiën en staatssecretaris Bogaert immers heel duidelijk gezegd dat die bepalingen enkel van toepassing zijn in geval van valse facturen. Uw administratie gaat er in haar beslissing van 19 december van uit dat die bepaling van toepassing is, los van enige fraude, zodra de gefactureerde btw op voorschotfacturen niet onmiddellijk wordt doorgestort aan de schatkist.

 

Ten vierde, blijft u vasthouden aan de gemaakte keuzes in de wet van 17 december 2012 inzake de regels van opeisbaarheid van btw en voorschotfacturatie? Uit de uitleg bij de beslissing blijkt immers duidelijk dat de gemaakte keuzes de ondernemingen verplichten tot het opmaken van een uitnodiging tot betaling en een voorschotfactuur.

 

12.02 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Wouters, mijn administratie zal binnenkort de beslissing omtrent de definitieve regeling inzake opeisbaarheid van btw en voorschotfacturatie publiceren. In de definitieve regeling zal, om praktische moeilijkheden te vermijden en om de inspanningen inzake administratieve vereenvoudiging niet teniet te doen, in een tolerantie worden voorzien, waarbij de voorschotfactuur als een volledige factuur geldt en bijgevolg voorkomen wordt dat een tweede document moet worden uitgereikt.

 

Deze beslissing zal de toepassingsmodaliteiten ervan uiteenzetten. Wanneer men voor deze tolerantie opteert, zal de leverancier of dienstverrichter zijn gehouden de btw te voldoen aan de Staat wanneer deze opeisbaar wordt door het belastbaar feit of bij de betaling door de medecontractant. Het zal hem of haar vrijstaan de btw vrijwillig te vroeg te voldoen bij het uitreiken van de factuur. Bijgevolg is de leverancier of dienstverrichter enkel in geval de btw opeisbaar wordt door het belastbaar feit, verplicht de btw voor te financieren. Dit geval van voorfinanciering bestond overigens reeds ingevolge de oude regels inzake opeisbaarheid, die vóór 2013 golden.

 

De medecontractant van de handeling zal de btw pas in aftrek kunnen brengen wanneer hij deze aan de leverancier of de dienstverrichter heeft betaald, wanneer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan of, in het geval van verlegging van de heffing, wanneer hij deze opneemt in zijn periodieke aangifte. Er is dan geen sprake van voorfinanciering.

 

Wat de door u aangehaalde beslissing van 19 december 2012 betreft, benadruk ik dat zij alleen in 2013 bij wijze van overgangsregeling van toepassing is. In de beoogde situatie kiest de leverancier of dienstverrichter er vrijwillig voor om op de voorschotfactuur btw aan te rekenen, hoewel de btw pas opeisbaar wordt bij het belastbaar feit of bij de betaling door de medecontractant.

 

Wanneer hij gebruikmaakt van deze tolerantie, is hij gehouden deze btw bij het uitreiken van de voorschotfactuur aan de Staat te voldoen, vermits wordt toegestaan dat de medecontractant deze btw ook onmiddellijk in aftrek brengt. Het belastbaar feit of de betaling aan de leverancier of dienstverrichter moet niet worden afgewacht. Enkel wanneer de leverancier of dienstverrichter nalaat deze btw onmiddellijk aan de Staat te voldoen, zal de administratie deze op grond van voornoemde bepaling eisen.

 

12.03  Veerle Wouters (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw toelichting. Er was de belofte gemaakt om dit in het eerste trimester te regelen. Ik hoop dan ook dat “binnenkort” ook effectief binnenkort zal zijn, zodat alle bedrijven weten waarvoor zij staan.

 

Als ik het goed heb begrepen, geldt er een tolerantie van voorschotfacturatie, zodat er gewoon een voorschotfactuur moet worden opgemaakt en geen uitnodiging tot betaling. Is het een keuze of een definitieve beslissing dat iedereen gewoon kan werken met de oude, vertrouwde voorschotfactuur zonder uitnodiging tot betaling?

 

Eind december is gebleken dat dit kan leiden tot een dubbele documentenstroom waardoor alle boekhoudpakketten en allerlei ERP-pakketten moeten worden aangepast. Ik meen dat iedereen wacht op het definitief stelsel. Als er aanpassingen moeten gebeuren, moet ervoor worden gezorgd dat het definitief stelsel zo snel mogelijk ingang kan vinden.

 

Ik dank u in elk geval voor uw antwoorden.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

13 Question de Mme Christiane Vienne au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "le nombre record de dénonciations reçues par les autorités fiscales" (n° 17112)

13 Vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "het recordaantal verklikkingen bij de fiscus" (nr. 17112)

 

13.01  Christiane Vienne (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, l'année dernière déjà, le nombre de dénonciations au fisc était plus important que prévu. Mais l'année 2012 semble être une année record: la presse parle de 1 221 signalements dénonciateurs. C'est 70 % de plus qu'en 2011, et on assiste à une explosion par rapport aux 479 plaintes de 2010.

 

Le SPF Finances ne pourrait, pour le moment, pas expliquer cette hausse des dénonciations. Une enquête serait systématiquement ouverte après chaque dénonciation, même lorsque celle-ci est anonyme. Ce sont souvent des personnes de l'entourage proche qui dénoncent un éventuel fraudeur.

 

Monsieur le ministre, confirmez-vous cette augmentation flagrante du nombre de dénonciations? Selon vous, quelles raisons pourraient-elles expliquer ce changement de comportement? Ne se dirige-t-on pas, enfin, vers une tolérance zéro envers la fraude sous toutes ses formes? Les dénonciations anonymes sont-elles traitées de la même manière par l'administration fiscale? Si une dénonciation s'avère infondée, votre administration porte-t-elle forcément plainte contre les malveillants? Existe-t-il un service spécifique au sein de l'administration fiscale qui reçoit les dénonciations et les traite? Si non, que pensez-vous de la mise en place d'un numéro central et d'un service spécialisé dans la lutte contre la fraude fiscale qui s'occuperait de ce genre de dossier?

 

13.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, chère collègue, je confirme l'augmentation flagrante des dénonciations.

 

La crise économique actuelle a engendré des difficultés financières pour de nombreux contribuables. Par ailleurs, tous les médias font régulièrement état du budget de l'État et des sommes énormes à trouver pour équilibrer ce budget ainsi que de l'intensification de la lutte contre la fraude fiscale présentée comme une des solutions à ce problème.

 

Comme c'est le cas dans toute période de crise, ce contexte difficile peut expliquer, du moins partiellement, le nombre accru de dénonciations, comme le montrent d'ailleurs les raisons les plus souvent invoquées par les dénonciateurs pour justifier leur démarche: aider l'État à lutter contre la fraude fiscale et donc à trouver l'argent nécessaire, ou encore redresser une situation inégale dont ils se sentent victimes par rapport aux fraudeurs qui ne remplissent pas leurs obligations.

 

Pour autant, bien entendu, que les dénonciations reçues permettent d'identifier les contribuables concernés, elles font l'objet d'une première analyse et, le cas échéant, d'une collecte d'informations complémentaires. Elles sont, ensuite, transmises au service de contrôle compétent pour examen ou pour information, suivant l'importance des faits dénoncés.

 

Toutes les dénonciations sont analysées de la même manière, qu'elles soient anonymes ou non. L'identité du plaignant et sa position par rapport au fait qu'il dénonce renforcent naturellement la crédibilité de la plainte. Cela étant, il faut garder à l'esprit qu'une plainte n'est jamais que le point de départ d'une vérification, cette dernière étant la seule à même de conduire éventuellement à la régularisation d'une situation fiscale.

 

Il n'est pas prévu de porter plainte dans le cas où la dénonciation se révèlerait infondée. Dans le cas d'une plainte anonyme, ceci n'est même pas possible. Le SPF Finances dispose de différents canaux de communication par lesquels les plaintes peuvent être déposées. Citons, entre autres, le Contact Center et les fonctionnaires d'information.

 

Le service spécialisé dans la lutte contre la fraude fiscale que vous évoquez dans votre question existe déjà. Il s'agit de l'administration générale de lutte contre la fraude, laquelle se consacre toutefois uniquement aux enquêtes relatives aux affaires de grande fraude fiscale organisée. La majeure partie des plaintes qu'elle reçoit ne relevant pas de cette saisine, l'administration générale de lutte contre la fraude les confie aux autres administrations fiscales en fonction de leur nature et des impôts ou taxes visés.

 

Au sein de l'administration générale de la fiscalité, l'analyse des dénonciations reçues – qu'elles proviennent directement des dénonciateurs eux-mêmes ou qu'elles soient transmises par le canal d'autres administrations fiscales ou d'autres SPF – est une des tâches du service chargé de l'organisation du contrôle, en l'occurrence, le service Tax Audit & Compliance Management.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De voorzitter: De heer Devlies heeft gevraagd zijn vraag nr. 17114 uit te stellen.

 

14 Question de M. Christophe Lacroix au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "le régime TVA dit 'du cocontractant' applicable aux communes" (n° 17115)

14 Vraag van de heer Christophe Lacroix aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de toepassing van de btw-regeling betreffende de medecontractant op de gemeenten" (nr. 17115)

 

14.01  Christophe Lacroix (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, lors d'une récente réunion des receveurs locaux en Wallonie – récente puisqu'elle s'est tenue le 29 février 2013 – consacrée à la TVA, l'attention des participants a été attirée sur une décision administrative dont les conséquences sont importantes pour la santé des finances communales.

 

Pour être plus précis, il s'agit en réalité du régime instauré par l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 qui impose au cocontractant de l'assujetti établi en Belgique d'acquitter lui-même la TVA due, sous certaines conditions. Ainsi, pour les communes qui disposent de déclarations périodiques à la TVA, tous les travaux immobiliers devront être facturés sous la forme de "TVA cocontractant", ce changement étant applicable à partir du 1er juillet 2012 moyennant un délai de rigueur dont la date semble encore inconnue.

 

Il faut également savoir que lorsqu'une commune est assujettie et rentre ainsi dans le régime des cocontractants, l'impact pour ses finances n'est pas à négliger. On peut parler parfois d'une quinzaine de factures par jour et je vous parle d'une commune moyenne de 10 à 13 000 habitants! Cela signifie également que lorsque les communes seront concernées par la TVA du cocontractant, elles devront pouvoir déterminer le taux de TVA qui sera applicable à l'opération, ce qui sera loin d'être évident.

 

De plus, j'apprends aussi que certaines communes, notamment celles dépendant du SPF Finances de la province de Namur, ont été prévenues de ce changement réglementaire par courrier recommandé, alors que d'autres, celles dépendant du SPF Finances de la province de Liège, ne l'ont pas été.

 

En outre, monsieur le ministre, mon collègue Christian Brotcorne avait, lui aussi, interpellé votre prédécesseur sur la question le 15 février dernier. Suite à la réponse de votre prédécesseur, il convient d'attirer toute votre attention sur le poids énorme que cette réglementation fera peser sur les communes, tant sur la charge de travail supplémentaire qui leur sera imposée que sur la responsabilité financière qui, en cas d'erreurs – qui risqueront d'être relativement nombreuses –, pèserait sur elles. En outre, les communes deviendraient ainsi débitrices de la TVA avec l'obligation de calculer et de verser des acomptes, sources nouvelles de problèmes de trésorerie et de risques découlant en plus sur des pénalités.

 

Ainsi, monsieur le ministre, j'aurais souhaité être informé du suivi qui sera accordé à cette problématique énoncée ici mais également par le collègue Brotcorne. Problématique qui, manifestement, alourdit encore les charges financières qui pèsent sur nos communes.

 

De plus, monsieur le ministre, pourriez-vous me dire pourquoi certaines communes ont été informées de ce changement de réglementation alors que d'autres ne l'ont pas été?

 

14.02  Koen Geens, ministre: Monsieur Lacroix, le régime qui était applicable avant le 1er juillet 2012 pour les travaux immobiliers fournis aux communes tenues au dépôt de déclarations périodiques a provoqué énormément de complications administratives. Ces complications ont affecté les entrepreneurs, qui devaient systématiquement s'enquérir de la qualité de leurs clients et de la destination finale des travaux, mais aussi les communes concernées, qui devaient gérer deux systèmes différents en matière de versement de la TVA en fonction de la destination des travaux et devaient en outre démontrer cette destination à leurs entrepreneurs.

 

Cette situation a été la source de nombreuses erreurs qui ont engendré des redressements et amendes administratives, aussi bien pour les entrepreneurs que pour les communes concernées. C'est précisément dans un but de simplification, et pour assurer une meilleure sécurité juridique pour l'entrepreneur et pour ses clients que le nouveau régime a été mis en place à partir du 1er juillet 2012. L'administration a publié cette décision le 20 mars 2012 dans le but de permettre aux intéressés d'adapter leurs procédures pour le 1er juillet 2012.

 

Madame la sénatrice Christie Morreale a posé une question orale sur la même problématique. Dans sa réponse du 12 juillet 2012, mon prédécesseur a déjà indiqué que, pour une période transitoire, l'administration n'émettrait pas de critiques si des travaux immobiliers étaient encore facturés à tort avec TVA après le 30 juin 2012 dans la mesure où l'organisme public pouvait démontrer que l'entrepreneur avait versé à l'État la TVA qu'il avait portée en compte.

 

Cette période transitoire doit être aussi courte que possible. Les services centraux de mon administration ont donné des explications complémentaires sur ce nouveau régime à différents organes liés aux organismes publics qui les ont interrogés mais qui n'ont pas procédé à un envoi de lettres types expliquant la nouvelle législation aux communes concernées.

 

Ils restent bien évidemment bien disposés à fournir toutes autres explications à d'autres organismes qui les solliciteraient. Enfin, si elles rencontrent des problèmes pratiques dans l'application du taux de TVA sur les travaux immobiliers, les communes peuvent obtenir toute information à ce sujet auprès de l'inspecteur principal de l'office de contrôle compétent.

 

14.03  Christophe Lacroix (PS): Merci pour votre réponse. Vous expliquez la complexité administrative pour les communes et les entrepreneurs dans l'ancienne réglementation, et c'est la raison pour laquelle celle-ci a été modifiée et simplifiée. Cependant, j'ai le sentiment que, si les entrepreneurs sont, eux, satisfaits, ce qui est une bonne chose, les communes ne le sont pas autant.

 

Je vous le rappelle, c'est lors d'une réunion tenue à l'invitation de la fédération des receveurs locaux de Wallonie que ces derniers ont semblé découvrir le problème, en février 2013. On a pu constater également que certaines administrations provinciales de vos départements avaient été proactives et ne s'étaient pas contentées de l'information des services centraux, à l'inverse de certaines autres.

 

En tout cas, je regrette que le SPF Finances en province de Liège n'ait pas agi aussi énergiquement que celui de Namur. Étant premier échevin d'une commune de 13 000 habitants, je pense que l'on va, malgré tout, encore complexifier le travail des services communaux et je ne suis pas convaincu que cela apportera une plus-value à l'institution ou aux citoyens.

 

Cela étant, je comprends évidemment la difficulté que vous avez exprimée. Mais, dans les petites et moyennes communes rurales, cette nouvelle législation se vit difficilement.

 

Le président: Les Namurois sont lents, monsieur Lacroix… Mais nous avons la preuve que ce n'est pas toujours le cas.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

15 Questions jointes de

- M. Olivier Henry au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "le courrier adressé à la Commission européenne relatif à un échange automatique d'informations au sein de l'Union européenne" (n° 17132)

- M. Josy Arens au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "la levée du secret bancaire dans l'Union européenne" (n° 17281)

15 Samengevoegde vragen van

- de heer Olivier Henry aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de brief aan de Europese Commissie inzake automatische gegevensuitwisseling in de Europese Unie" (nr. 17132)

- de heer Josy Arens aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de opheffing van het bankgeheim in de Europese Unie" (nr. 17281)

 

15.01  Olivier Henry (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, la révélation de l'affaire dite Offshore leaks a mis une pression supplémentaire sur l'Europe, notamment pour agir efficacement et rapidement contre la fraude fiscale et l'évasion des capitaux dans des paradis fiscaux. Dès lors, quelques jours après les révélations, nous apprenions par la presse que cinq pays européens, à savoir la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne et l'Italie ont rédigé un courrier adressé à la Commission européenne pour exiger un échange automatique d'informations bancaires au sein de l'Union.

 

Il est évident que l'échange automatique doit être une priorité absolue au sein de l'Europe. La lettre demanderait que soit introduit un FATCA européen, copié sur le modèle des États-Unis, qui permet à l'État américain d'obtenir toutes les informations sur tous les comptes bancaires, les placements et revenus à l'étranger de tous les contribuables américains. L'idée serait donc d'appliquer la même règle à l'ensemble des pays européens.

 

Il est important d'avoir les armes nécessaires pour lutter contre la fraude fiscale et l'une des avancées serait de passer de l'échange à la demande à l'échange automatique d'informations au sein de l'Union.

 

Monsieur le ministre, pourquoi la Belgique n'a-t-elle pas pris part à cette initiative? Avez-vous été consulté quant à une participation de notre pays? Maintenant que la demande est officielle, quelle est la position de notre pays? Allez-vous appuyer cette idée d'introduire une règle dite FATCA au sein de l'Union européenne? Le cas échéant, quelles sont les procédures qui seront mises en place pour faire aboutir cette excellente initiative?

 

15.02  Josy Arens (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, la lutte contre l'évasion fiscale est sous le feu des projecteurs suite à l'affaire Cahuzac en France et à l'affaire Offshore leaks. Cette attention médiatique semble accélérer les choses en ce qui concerne la levée du secret bancaire.

 

Ainsi le 10 avril dernier, le Luxembourg, par la voix de son premier ministre, s'est engagé à appliquer la directive européenne sur la fiscalité de l'épargne. Dans la foulée du dernier Conseil ECOFIN, la Belgique a rejoint les cinq grands pays de l'Union européenne dans leur demande d'extension de l'échange automatique d'informations sur le modèle des accords FATCA que les États-Unis ont signé avec certains pays, dont la Suisse.

 

Pour ce qui est de l'harmonisation fiscale, d'autres projets semblent au point mort. Je pense notamment à la proposition ACCIS de la Commission européenne qui vise à définir une assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés.

 

Monsieur le ministre, pourriez-vous détailler la position que la Belgique va défendre au Conseil européen en matière d'échange automatique d'informations? Tous les produits bancaires et d'assurance sont-ils concernés? Où en sont les discussions en vue d'un accord FATCA entre la Belgique et les États-Unis? Êtes-vous favorable à un accord de type Rubik avec la Suisse? Quelle est votre position au sujet de la proposition ACCIS? Allez-vous demander de mettre ce point à l'ordre du jour du prochain ECOFIN?

 

15.03  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, monsieur LacroixHenry, monsieur Arens, je peux vous confirmer qu'au dernier Conseil ECOFIN, la Belgique a soutenu pleinement la récente initiative des cinq grands pays qui vise à introduire un pendant européen des accords FATCA. Par la nature des choses, je ne sais pas vous dire si ces cinq grands pays de l'Union européenne, à savoir la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, ont discuté au préalable avec les autres États membres de leur proposition, qu'ils ont soumise le 9 avril dernier au commissaire européen Šemeta, en vue d'accroître la transparence fiscale dans le cadre de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales. En tout cas, ils n'en ont pas discuté avec la Belgique.

 

Cette proposition a fait l'objet d'une première discussion au sein du groupe des questions fiscales, c'est-à-dire un groupe de travail du Conseil de l'Union européenne.

 

Vous comprendrez certainement qu'il est encore trop tôt, à ce stade, pour se prononcer sur le champ d'application précis d'un tel échange automatique d'informations fiscales. Un premier tour de négociations avec l'administration fiscale américaine en vue de la conclusion d'un accord FATCA a eu lieu à Paris le 13 février dernier à la demande de mon administration. Les deux délégations ont convenu de poursuivre une négociation à court terme, en principe selon une procédure écrite, soit par courriels. Toutefois, en raison du grand nombre de négociations bilatérales en cours au niveau de l'administration fiscale américaine – une cinquantaine, d'après mes informations –, les négociations avec mon administration n'ont enregistré que très peu de progrès depuis lors.

 

J'ai néanmoins demandé à mes services de tenter d'accélérer autant que possible ce dossier. Étant donné qu'il s'agit d'une négociation bilatérale, vous comprendrez certainement que la Belgique ne sait imposer de manière unilatérale son propre tempo.

 

Le gouvernement n'est pas, à proprement parler, favorable à la conclusion d'un accord Rubik avec la Suisse et préfère attendre les résultats concrets des négociations entre la Commission européenne et la Suisse dans le cadre de l'élargissement de la directive Épargne. Un accord de type Rubik ne va pas dans le sens du standard international de transparence et d'échange de renseignements en matière fiscale dans la mesure où il préserve l'anonymat des contribuables concernés. Ce type d'accord va également à l'encontre de la récente intensification de l'échange de renseignements par la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE. Il ne semble pas non plus conciliable avec les derniers développements dans ce domaine, c'est-à-dire le projet-pilote proposé par les cinq grands pays de l'Union européenne d'échange multilatéral de renseignements bancaires.

 

C'est pourquoi, au début de cette semaine, à Washington, j'ai parlé du FATCA avec le ministre suisse des Finances. Le ministre suisse a montré une certaine ouverture vers une coopération bilatérale avec la Belgique, autour d'une formule FATCA pour le futur sous conditions. Je vois cela comme une ouverture importante, vu que, jusqu'à présent, lors de contacts bilatéraux, seul l'échange d'informations sur demande était négociable.

 

Tout comme mon prédécesseur, je considère d'un œil positif la proposition de directive ACCIS. La première proposition a fait l'objet d'une première discussion au sein d'un groupe de travail technique du Conseil. Un débat d'orientation concernant ce projet de directive aura lieu lors d'un des prochains Conseils ECOFIN. À cette occasion, la Belgique plaidera pour un approfondissement des discussions techniques concernant – pour commencer – les dispositions de la proposition qui traitent de la détermination de la base d'imposition.

 

15.04  Olivier Henry (PS): Merci, monsieur le ministre, pour votre réponse. Vous savez que, depuis toujours et plus encore suite à cette affaire d'Offshore leaks, nous plaidons pour plus de transparence. Je pense que vous avez apporté les premières réponses en disant qu'il était un peu tôt pour se prononcer, mais que cela allait dans le bon sens dans vos contacts bilatéraux. En ce qui concerne la Belgique, il est toujours important de rester pionnier en la matière. Même si l'on ne connaît pas l'origine de la lettre des cinq pays, s'inscrire dans une FATCA européenne semble être une bonne chose. Les contacts que vous avez eus avec la Suisse, notamment, me semblent aller dans le bon sens. Nous resterons attentifs à l'évolution de ce dossier.

 

Peut-être voulez-vous répliquer par rapport à ceci?

 

15.05  Koen Geens, ministre: Je voulais seulement signaler – parce que je ne peux pas ne pas le faire – qu'avant même que l'ECOFIN formel ne commence à Dublin, mon collègue Crombez et moi-même avons adhéré au plan des cinq. Il aurait évidemment été préférable d'y être inclus dès le début, ce que je n'ai pas manqué de souligner le moment venu et à l'endroit où il fallait le faire.

 

15.06  Josy Arens (cdH): Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Bien entendu, je me réjouis de l'évolution positive que vous enregistrez lors de vos contacts avec la Suisse et les États-Unis. Quand on habite dans une zone frontalière, on se dit qu'il n'y a pas encore suffisamment d'Europe et on aimerait bien assister à davantage d'harmonisation fiscale.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

16 Samengevoegde vragen van

- de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de ratificatie van verdragen en de opmerkingen van de OESO" (nr. 17137)

- de heer Georges Gilkinet aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "het niet ratificeren van belastingverdragen door België na 2009" (nr. 17194)

16 Questions jointes de

- M. Stefaan Van Hecke au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "la ratification des conventions et les observations de l'OCDE" (n° 17137)

- M. Georges Gilkinet au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "la non-ratification des traités fiscaux par la Belgique après 2009" (n° 17194)

 

16.01  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, in de strijd tegen de belastingparadijzen maakt de internationale gemeenschap al bijna twintig jaar werk van meer fiscale samenwerking tussen de landen. In 2009 publiceerde de OESO een lijst van landen die als belastingparadijs moesten worden beschouwd. Toen bleek België op de grijze lijst terecht te komen omdat ons land onvoldoende informatie uitwisselde met derden. Er werden snel enkele internationale akkoorden gesloten en België verscheen al vrij snel terug op de witte lijst.

 

Op dit moment zou België al 116 verdragen hebben gesloten om dubbele belastingen te vermijden en fiscale gegevens uit te wisselen. Heel ernstig lijkt ons land die akkoorden echter niet te nemen, want blijkbaar zouden maar liefst 21 akkoorden nog niet zijn geratificeerd. De OESO heeft daarover wat opmerkingen gemaakt en België op de vingers getikt. Blijkbaar laat België immers wat steken vallen bij de uitvoering van de akkoorden over de uitwisseling van financiële informatie, aldus de OESO.

 

Ik heb dan ook enkele heel concrete vragen. Ten eerste, klopt het dat 21 verdragen nog niet werden geratificeerd? Zo niet, hoeveel zijn het er dan wel?

 

Ten tweede, wat zijn de redenen voor de vertraging van die ratificaties? Welke stappen zult u ondernemen om de verdragen alsnog spoedig te ratificeren? Ligt het probleem soms niet op federaal niveau maar veeleer bij de Gemeenschappen en de Gewesten? Op welke termijn ziet u een oplossing voor dit probleem?

 

Ten derde, het Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, de instantie van de OESO die verdragen oplijst en controleert, maant ons land ook aan om meer verdragen te sluiten met alle relevante partners. Zijn er nog plannen in die richting, om extra verdragen af te sluiten? Zo ja, met welke landen en op welke termijn?

 

16.02  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, la publication du Forum global sur la transparence et l'échange d'informations fiscales pointe la Belgique pour non-ratification des traités fiscaux conclus après 2009.

 

Monsieur le ministre, pour quelles raisons ces traités fiscaux n'ont-ils pu être ratifiés? Quelles dispositions ont-elles été prises pour qu'ils le soient le plus rapidement possible? Quelle est la procédure à suivre pour qu'ils le soient? La nature fédérale de notre État et la nécessité de négocier avec les entités fédérées expliquent-elles ce blocage? Dans quels délais ces traités seront-ils ratifiés? Où en sont les discussions en vue de la conclusion d'accords du même type avec d'autres États?

 

16.03 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Van Hecke, uw vraag zou de indruk kunnen wekken dat België geen goede beurt heeft gemaakt bij de beoordeling van de stand van zaken in ons land op het gebied van fiscale transparantie en uitwisseling van gegevens door het mondiaal forum inzake fiscale transparantie en uitwisseling van inlichtingen.

 

Op 11 april jongstleden publiceerde het mondiaal forum nochtans een persbericht waarin de situatie in België als uiterst positief werd beoordeeld. Het fase 2-rapport van de Peer Review Group, dat door het mondiaal forum werd goedgekeurd, toont aan dat de transparantie en de uitwisseling van inlichtingen voor fiscale doeleinden helemaal in overeenstemming zijn met de internationale standaarden op dat vlak.

 

Ce rapport constate d'abord que le cadre juridique et la pratique belges garantissent la disponibilité de tous les renseignements en matière de propriété, de données comptables et bancaires, conformément à ce même standard international.

 

La Belgique est également considérée comme disposant de tous les pouvoirs nécessaires pour pouvoir recueillir les renseignements demandés par ses partenaires conventionnels et comme étant dotée d'un réseau très étendu en matière d'échange d'informations.

 

Enfin, le communiqué de presse mentionne que le feed-back reçu des partenaires de la Belgique démontre que les réponses fournies par celle-ci sont de très bonne qualité et qu'elles sont transmises rapidement et en temps voulu.

 

Het mondiaal forum beveelt inderdaad aan dat België zijn netwerk inzake uitwisseling van inlichtingen zou actualiseren en uitbreiden, om te verzekeren dat het met alle relevante partners akkoorden heeft met een uitwisseling van inlichtingen volgens de internationale standaarden. Deze aanbeveling heeft betrekking op fase 1, namelijk het onderzoek van het wettelijk kader, en wordt standaard opgenomen in alle peer-reviewrapporten.

 

Ik vestig er trouwens de aandacht op dat België in de top 5 staat van landen met het grootste netwerk aan verdragen en akkoorden inzake uitwisseling van fiscale inlichtingen.

 

Enfin, concernant ces situations relatives au retard dans la ratification d'un certain nombre de traités, je souhaite faire les remarques suivantes. La Belgique a déjà conclu un accord fiscal ou une convention fiscale avec plus de 116 pays.

 

Une vingtaine de ces conventions et accords n'ont été conclus qu'au cours des dernières années et doivent en effet encore être ratifiés. Un certain nombre d'autres conventions ont dû être adaptées par le biais d'un protocole afin de satisfaire au standard international. Certains de ces protocoles doivent également encore être ratifiés.

 

Le Forum mondial a recommandé de ratifier ces conventions et accords aussi rapidement que possible. Le retard est dû en grande partie au caractère mixte des conventions et accords en question, ce qui implique une approbation par six parlements et demande donc du temps.

 

Au niveau fédéral, le SPF Finances et le service des Traités du SPF Affaires étrangères mettent tout en œuvre pour résorber le retard au cours de l'année 2013.

 

Ik verwijs daarvoor naar de beslissing van de voorbije Ministerraad, waarop het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Vorstendom Liechtenstein inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden ter ratificatie is goedgekeurd.

 

16.04  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik vroeg ook naar de redenen voor de vertragingen. U zegt dat het soms complex is omdat u voorbij zes parlementen moet, wat inderdaad tijd vraagt. De vraag is dan waar het stokt, maar daarop geeft u geen duidelijk antwoord. U zegt wel dat u alles in het werk zult stellen om een en ander te versnellen, en ik geloof u, maar als er een probleem is in een of ander parlement, is het nodig om eens aan de oren te trekken opdat er werk zou worden gemaakt van de ratificatie.

 

U zegt ook dat wij positief worden geëvalueerd. Des te beter. Hopelijk blijft het niet alleen bij de ratificatie van de verdragen, maar wordt er ook werk gemaakt van de uitwisseling van gegevens, zodat deze na ontvangst kunnen worden aangewend. Dat is het inhoudelijk werk dat daarop moet volgen.

 

16.05  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, ce dossier montre l'importance de disposer d'instances internationales qui surveillent le travail des États et qui les poussent à l'excellence. Vous vous réjouissez des bons rapports publiés par l'OCDE au sujet de la manière dont la lutte contre la fraude fiscale est organisée en Belgique. Toutefois, au-delà de cela, les actes sont nécessaires.

 

L'engagement que vous prenez ici de résorber rapidement les retards pris dans la ratification de ces conventions est donc de bon aloi. Nous en attendons encore bien davantage en termes de lutte contre la fraude fiscale. Ces milliards qui échappent chaque année en tant que justes ressources pour l'État pèsent lourdement sur l'équation budgétaire et conduisent votre gouvernement à prendre des décisions particulièrement négatives relativement au maintien de mécanismes de solidarité efficaces et à la capacité d'investir dans les emplois de demain.

 

En tant que président de la commission des Finances, je me réjouirais d'inscrire très rapidement à l'ordre du jour les textes permettant de ratifier les traités en question afin qu'ils soient mis en application par nos administrations.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

17 Samengevoegde vragen van

- de heer Hagen Goyvaerts aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "het onderzoek van de EC aangaande onrechtmatige staatssteun aan Belgische basket- en voetbalclubs" (nr. 17145)

- de heer Éric Jadot aan de eerste minister over "het standpunt van de regering inzake de controle van de Europese Commissie op de toekenning van fiscale voordelen aan Belgische voetbal- en basketbalclubs" (nr. 17158)

- de heer David Geerts aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de bedrijfsvoorheffing voor sportclubs en hun spelers" (nr. 17357)

- de heer Frank Wilrycx aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor bezoldigingen van sportbeoefenaars" (nr. 17406)

17 Questions jointes de

- M. Hagen Goyvaerts au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "l'enquête de la Commission européenne relative à l'aide d'État illégitime octroyée aux clubs de basket et de football belges" (n° 17145)

- M. Éric Jadot au premier ministre sur "la position du gouvernement sur le contrôle, par la Commission européenne, de l'attribution d'aides fiscales aux clubs de football et de basketball belges" (n° 17158)

- M. David Geerts au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "le précompte professionnel pour les clubs sportifs et leurs joueurs" (n° 17357)

- M. Frank Wilrycx au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "l'exonération de versement du précompte professionnel pour les rémunérations des sportifs" (n° 17406)

 

Le président: La question de M. Wilrycx est transformée en question écrite.

 

17.01  Hagen Goyvaerts (VB): Mijnheer de minister, als ik mag voortgaan op de berichtgeving van 9 april in de geschreven pers, zijn de Europese Commissie en de Europese voetbalbond van oordeel dat de staatssteun aan sportclubs aan banden moet worden gelegd. De Europese Commissie vindt dat de professionele sportclubs onder het fiscaal stelsel dat wij in dit land kennen, en dan vooral voetbalclubs en basketbalclubs, geen aparte behandeling mogen krijgen wat de belastingen en de sociale premies betreft.

 

U zou daarover naar verluidt vanwege de Europese Commissie en de Europese voetbalbond een uitvoerige vragenlijst ontvangen hebben om toelichting te geven bij wat zij “mogelijke staatssteun en/of fiscale voordelen” noemen.

 

U weet ongetwijfeld dat er in dit land een fiscaal gunstregime bestaat voor sportclubs, vooral dan voor voetbal- en basketbalclubs, die een groot deel van de bedrijfsvoorheffing niet hoeven door te storten als zij jeugdopleidingen organiseren, promoten en bevorderen.

 

Ik kom tot mijn vragen, mijnheer de minister. Zij hebben te maken met de motivering die u opgegeven hebt aan de Europese Commissie en aan de Europese voetbalbond om het fiscaal stelsel zoals wij dat hier kennen, beter te duiden.

 

Ten eerste, kunt u ons toelichten welke argumenten voor de bestaande regeling uw departement naar voren heeft gebracht bij de Europese Commissie en de Europese voetbalbond?

 

Ten tweede, kunt u ons het verdere verloop van dit dossier bij de Europese Commissie schetsen?

 

Ten derde, bent u van oordeel dat het fiscaal regime dat wij nu kennen gewijzigd moet worden? Moeten er striktere voorwaarden bepaald worden, vooral dan inzake de controle op het niet-doorgestorte deel van de bedrijfsvoorheffing ten gunste van jeugdopleidingen? Moet er een striktere controle komen inzake het fiscaal stelsel van de professionele sportclubs?

 

Ik ben benieuwd naar uw antwoord.

 

17.02  Éric Jadot (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, comme mon collègue vient de le dire, la Commission européenne a entamé une procédure de contrôle relative aux aides fiscales allouées par la Belgique aux clubs de football et de basket-ball belges.

 

Dans ce cadre, il vous a été demandé de détailler précisément les différentes aides en causes. Bien que le versement de l'aide soit conditionné, cette dernière devant être utilisée à la formation de la jeunesse, la Commission a émis certaines réserves sur le contrôle du versement de ces allocations. Visiblement, votre réponse était insatisfaisante puisque la gardienne des traités poursuit sa procédure.

 

Identifiez-vous les raisons qui ont présidé à cette poursuite de la procédure?

 

Existerait-il des aides potentiellement irrégulières?

 

Quels mécanismes de contrôle sont mis en place par vos services?

 

17.03  David Geerts (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, de context werd reeds geschetst door de twee collega’s, met name dat de clubs 80 % van de bedrijfsvoorheffing op de lonen mogen houden en dat de helft daarvan moet worden gebruikt voor de jeugdopleiding en voor het betalen van onder meer de bezoldiging van jongere spelers, de omkadering en de trainers. Men deelt mij mee dat hierop blijkbaar geen controle is.

 

Ik heb de volgende vragen.

 

Wat is het bedrag dat sportclubs in 2012 aan bedrijfsvoorheffing hebben betaald? Aan de hand daarvan kan ik dan het globale vrijstellingspakket afleiden.

 

Is er een controle op de aanwending van die vrijstelling? Gaat die effectief naar de jeugdopleiding?

 

Welke verdediging heeft uw departement opgenomen om de huidige wetgeving te duiden? Volgens krantenberichten was er daarin immers een lacune.

 

17.04 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, collega’s, in het raam van de vraag om inlichtingen van de Europese Commissie aangaande onrechtmatige staatssteun aan Belgische basket- en voetbalclubs, hebben mijn diensten op 6 december 2012 aan de Interministeriële Economische Commissie informatie bezorgd over het toepasselijk fiscale regime van bezoldigde sportbeoefenaars inzake de personenbelasting en van hun werkgever inzake de bedrijfsvoorheffing.

 

En date du 7 janvier 2013, le Service public fédéral Économie a répondu à la Commission européenne en joignant des courriers ou des notes émanant du Service public Finances, de la Loterie Nationale, de la Vlaamse overheid, de la Communauté française et du Service public de Wallonie.

 

Een volledig overzicht van wat alle sportclubs globaal aan bedrijfsvoorheffing hebben doorgestort is niet voorhanden. Naast het gedeelte van de bedrijfsvoorheffing dat geniet van de vrijstelling van doorstorting, is er ook een deel van de betaalde bedrijfsvoorheffing die de bedoelde vrijstelling niet geniet.

 

De administratie beschikt wel over een overzicht van de globale vrijstelling van bedrijfsvoorheffing door alle sportclubs samen genoten gedurende het jaar 2012. Het gaat om voorlopige cijfers. Voor sportbeoefenaars voorzien in artikel 2756, eerste lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen bedroeg de vrijstelling – dit moet een verkeerd nummer zijn – 21 miljoen euro. Voor sportbeoefenaars voorzien in het tweede lid van dat artikel was dit 32,7 miljoen euro. Voor de sportbeoefenaars/niet-inwoners bedroeg dit 4 000 euro.

 

In 2012 heeft de algemene administratie van de fiscaliteit een controleactie verricht inzake de sportclubs. Een van de items die daarbij aan bod zijn gekomen, betrof de bedoelde problematiek. Er worden dus wel degelijk controles uitgevoerd in dat verband.

 

Momenteel heb ik geen weet van een dossier betreffende staatssteun inzake de voornoemde fiscale regimes dat door de Europese Commissie aan België gemeld zou zijn.

 

17.05  Hagen Goyvaerts (VB): Mijnheer de minister, bedankt voor uw antwoord. Het is toch al wat duidelijker geworden. Als Europa spreekt van mogelijke staatssteun, dan is dat natuurlijk een breed begrip. Het is ook een begrip dat onmiddellijk de aandacht trekt.

 

Ik herinner mij uit de bespreking van de gezamenlijke wetsvoorstellen in het raam van het opstellen van een gunstregime ten aanzien van de sportclubs dat de doelstelling om de jeugdopleiding en alles wat daarmee te maken had, te kunnen blijven financieren, een belangrijk element vormde. Ik verneem van u dat daarop controle is en dat u geen weet heeft van misbruiken. Ik ben bereid om dat te geloven en te aanvaarden.

 

Als u wat bedragen laat vallen, kunnen we echter wel inschatten dat het over belangrijke geldsommen gaat voor de jeugdopleiding en het kader daarvan.

 

Ik pleit er dus voor om die controles met de nodige ernst te blijven uitvoeren.

 

Ten tweede hoop ik dat u blijft aandringen op een grondige uitleg ten overstaan van de Europese Commissie om aan te geven dat die hele regeling niet direct in het kader van de staatssteun moet worden gezien, maar wel in het kader van het uitbreiden van onze eigen sportclubs met eigen mensen, zodat zij kunnen doorgroeien naar eerste ploegen in plaats van het systeem dat men nu kent, zijnde het aantrekken van buitenlandse spelers.

 

17.06  Éric Jadot (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, je vous remercie. Vous nous rassurez sur le fait que les contrôles sont effectués. Dans la comptabilité des clubs sportifs, il ne doit pas être évident d'identifier ce qui est vraiment utilisé pour la formation des jeunes ou les montants qui apparaissent sur le compte de la formation des jeunes mais qui auraient été utilisés ailleurs s'il n'y avait pas eu d'aide fiscale. J'imagine qu'il y a une difficulté de contrôle à ce niveau-là.

 

Je vous demande de rester attentif à cette question afin d'éviter des soucis au niveau européen.

 

17.07  David Geerts (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor de antwoorden.

 

Met de publicatie van de omzet- en winstcijfers van de clubs in eerste klasse gisteren in de krant, heeft dit onderwerp een actualiteitswaarde. Onmiddellijk daarna volgt natuurlijk de reactie op de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing en het doorstorten van hun integrale winst- of verliescijfers.

 

Wij hebben altijd gezegd bij de voorbereiding van de wetgeving – collega Van Biesen kan dat getuigen – dat dit probleem eigenlijk op Europees niveau moet worden opgelost, aangezien wij binnen de Europese competities vaststellen dat bepaalde landen de licentiesystemen totaal overboord hebben gegooid, terwijl wij dat in België wel proberen te installeren.

 

Het is logisch dat het bedrag van 4 000 euro voor niet-inwoners zo laag is, want het afschaffen van de 18 %-regel had als bedoeling om dat te beperken en in kaart te brengen. Wij zullen de zaak blijven opvolgen, maar volgens ons is een harmonisatie op Europees niveau nog steeds noodzakelijk.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 17155 van de heer Van der Maelen wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

 

18 Vraag van de heer Luk Van Biesen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "controles op vrije beroepen" (nr. 17166)

18 Question de M. Luk Van Biesen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "le contrôle des professions libérales" (n° 17166)

 

18.01  Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de minister, er is een eigenaardig bericht waarvan ik hoop dat het is gebaseerd op geruchten. Bij de FOD Financiën zouden instructies zijn uitgevaardigd om gespecialiseerde controleurs uit te sturen voor de controle van de boeken van holdings en managementvennootschappen en van beoefenaars van vrije beroepen die hun activiteit in een vennootschap hebben ondergebracht.

 

Mij verwondert het dat zo’n structuur zou bestaan, met een speciale eenheid om specifiek die categorie van aangiften na te kijken. Ik wil erop wijzen dat in het verleden andere wegen werden bewandeld, met bijvoorbeeld akkoorden die werden gesloten door staatssecretaris Jamar inzake de goede verstandhouding tussen, enerzijds, boekhouders, fiscalisten en accountants en, anderzijds, de fiscus. Het betrof een accuratere manier van aangifte voor henzelf en hun klanten. In de loop der jaren zien we dat de toegevoegde belastbare basis na een controle fundamenteel afneemt, waaruit men kan afleiden dat het sluiten van akkoorden tussen cijferberoepbeoefenaars of federaties en de administratie een beter resultaat oplevert dan het specifiek viseren van beroepscategorieën zoals boekhouders, architecten, vastgoedmakelaars en apothekers. De werkwijze waarover men bericht, is in tegenstrijd met de vroeger bewandelde weg waarbij men akkoorden sloot met de federaties om tot een eenduidige vorm van aangifte te komen.

 

Klopt het dat er specifieke controleurs komen voor die beroepscategorieën? Hoeveel zullen er dat zijn? Zullen zij het hele land afdweilen op zoek naar managementvennootschappen? Of is dat gewoon een richtlijn om onder de belastingplichtigen die categorie nog eens te bekijken? Zijn het dezelfde controleurs en is er geen aparte dienst?

 

18.02 Minister Koen Geens: De algemene administratie van de fiscaliteit heeft voor het jaar 2013 inderdaad een controleactie gelanceerd met betrekking tot dienstverlenende vennootschappen en vennootschappen die activiteiten uitoefenen die kunnen worden onderverdeeld bij dienstverlenende intellectuele beroepen.

 

Die actie omvat, voor beide segmenten samen, 2 981 dossiers van belastingplichtigen. Onder de beoogde doelgroep vallen meer bepaald de holdings, de adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, de adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering, de beoefenaars van diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren, de overige zakelijke dienstverleners en rechtspersonen die een relevante activiteit uitvoeren die is opgenomen in de lijst met activiteitscodes van beoefenaars van vrije beroepen opgesteld door de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen.

 

De administratie berekent geen specifieke kostprijs per actie. Niettemin wordt er, volgens de impact en het belang van de gedetecteerde risico’s, naar gestreefd dat de actie in haar globaliteit een batig saldo oplevert. Naargelang van de resultaten van de actie, en op basis van de verrichte vaststellingen, zal de administratie evalueren hoe zij op de meest efficiënte wijze de risico’s kan afdekken. Sensibiliseringsmaatregelen in de vorm van brochures en andere publicaties behoren zeker tot de mogelijkheden.

 

De sancties bij vaststelling van de niet-naleving van de fiscale reglementering zijn opgenomen in de onderscheiden fiscale wetboeken en hangen af van de aard en de ernst van de vastgestelde inbreuken.

 

18.03  Luk Van Biesen (Open Vld): Zijn er daarvoor aparte diensten of gaat het om dezelfde controle-eenheid die nu de belastingplichtigen normaal controleert? Heeft die controle-eenheid bijkomende instructies gekregen? U hebt 2 981 dossiers geselecteerd. Worden die door een aparte eenheid nagekeken?

 

18.04 Minister Koen Geens: De opdrachten verbonden aan die controleactie, worden toevertrouwd aan de controlecentra en aan het Controlecentrum Grote Ondernemingen te Brussel, voor de grote ondernemingen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

19 Samengevoegde vragen van

- de heer Luk Van Biesen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "informaticaproblemen bij de btw-administratie" (nr. 17167)

- de heer Hagen Goyvaerts aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "informaticaproblemen bij de btw-administratie" (nr. 17173)

- de heer Olivier Destrebecq aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de problemen met de Stironsysteemprogrammatuur" (nr. 17209)

19 Questions jointes de

- M. Luk Van Biesen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "les problèmes informatiques à l'administration de la TVA" (n° 17167)

- M. Hagen Goyvaerts au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "les problèmes informatiques à l'administration de la TVA" (n° 17173)

- M. Olivier Destrebecq au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "les problèmes informatiques liés à l'utilisation du programme Stiron" (n° 17209)

 

19.01  Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, het nieuwe informaticasysteem Stiron waarmee de diensten van de btw-administratie werken, raakt maar niet volledig operationeel. Hierdoor worden alle btw-bureaus, waaronder ook 240 controlediensten, getroffen. In februari en in maart had de btw-administratie ook te maken met black-outs, waardoor het informaticasysteem gedurende twee weken niet toegankelijk was.

 

Volgens een interne nota zouden sommige berekeningen sinds meerdere weken geblokkeerd zijn en zouden de eerste betalingen via Stiron niet voor midden april worden verwacht. Het is nu midden april, maar ik heb nog niet nagekeken of de betalingen zijn binnengekomen.

 

Zo zouden in Namen reeds honderden terugbetalingen geblokkeerd staan en wordt de helpdesk bij de overheidsdienst overspoeld met oproepen.

 

Mijnheer de minister, kunt u ons informeren over de problemen die er zijn met het informaticasysteem? Werd dit systeem uitvoerig getest vooraleer het operationeel werd? Tweemaal een black-out krijgen bij de implementatie is immers eigenaardig, zeker in de informaticawereld.

 

Wat zijn de financiële gevolgen hiervan? Is er data verloren gegaan? Wat zijn de gevolgen voor de btw-plichtigen die gewend zijn hun btw op het normale tijdstip teruggestort te krijgen? Dit is immers ook van belang voor hun cashflow.

 

19.02  Hagen Goyvaerts (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega Van Biesen heeft de problematiek geschetst. Ik zal dus meteen mijn vragen stellen, waarvan een aantal gelijkluidend zijn.

 

Ten eerste, kunt u ons een inzicht geven waarom het informaticasysteem Stiron maar niet operationeel geraakt en de btw-berekeningen geblokkeerd zijn?

 

Ten tweede, werd het informaticasysteem vooraf grondig getest?

 

Ten derde, heeft het nieuwe informaticasysteem simultaan gelopen met de bestaande programmatuur? Die methodiek wordt in de privésector dikwijls gebruikt, al was het maar om mogelijke economische schade — die kan er in dit geval ook zijn — te voorkomen.

 

Ten vierde, klopt de bewering dat bepaalde gegevens verloren zouden zijn gegaan bij de overschakeling naar de Stirontoepassing? Er wordt in de berichtgeving gesproken over belangrijke schuldgegevens. Kunt u daarover wat meer zeggen?

 

Ten vijfde, welke maatregelen werden genomen om het systeem op korte termijn operationeel te krijgen en stabiel te laten functioneren?

 

Ten slotte, op welke manier zijn de terugbetalingen van btw in het gedrang gekomen? Wanneer kunnen belastingplichtingen hun tegoeden verwachten, al dan niet met de nodige nalatigheidsintresten?

 

Ik ben uitermate benieuwd naar uw antwoord.

 

Le président: La question n° 17209 de M. Destrebecq est transformée en question écrite.

 

19.03 Minister Koen Geens: Mijnheer de voorzitter, heren Van Biesen en Goyvaerts, het programma Stiron Lot 2 beheert de indiening van de periodieke btw-aangiften van de belastingplichtigen, de opvolging daarvan en de schulden die ontstaan, bijvoorbeeld ten gevolge van controleverrichtingen.

 

Ce programme a été conçu afin de permettre une meilleure intégration des différents secteurs du SPF Finances, par exemple en ce qui concerne la perception et le recouvrement des impôts directs et de la TVA confiés à la même administration.

 

Het begrip “black-out” sloeg op de geplande bevriezing van het oude programma, gedurende twee periodes van ongeveer twee weken in februari en in maart. Gedurende deze periodes konden de gebruikers van het systeem, de controleurs en de ontvangers, hun verrichtingen niet invoeren in het systeem. Er was wel een toegang in read only mogelijk tot de vastgelegde gegevens in het begin van beide periodes. Tijdens deze periodes konden evenmin ontvangen betalingen worden geboekt op de schulden en aangiften. De keuze voor de twee periodes was gemotiveerd door de mogelijkheid intussen de gegevens van het oude systeem over te brengen naar het nieuwe.

 

Depuis la mise en production de Stiron Lot 2 qui a eu lieu tout au long de la troisième semaine de mars, tous les paiements correctement effectués ont été imputés et la majorité des actions des contrôleurs et des receveurs a été encodée.

 

Wat betreft het project Stiron btw Lot 2 dat hier wordt beoogd, zijn er geen bijzondere problemen te melden, naast de problemen die zich normaliter voordoen bij de ingebruikneming van een toepassing van deze omvang.

 

Contrairement aux allégations de la presse, il n'y a eu aucun retard dans les remboursements effectués aux assujettis pour le 31 mars 2013. La question des intérêts de retard à octroyer est donc sans objet.

 

Er zijn geen zoekgeraakte gegevens; alleen werden de afgesloten schulden gearchiveerd en zijn zij nog uitsluitend te consulteren door gespecialiseerde diensten. De archiveringsregels werden duidelijk gecommuniceerd aan alle gebruikers. Uitzonderlijk kan er een impact zijn voor een btw-debiteur en dit uitsluitend voor schulden buiten de btw-rekening-courant, indien hij zijn betalingsbericht zou hebben ontvangen na het bericht van de vervaldag voor de berekening van de intresten.

 

Pour rappel, il n'y a pas d'envoi d'avis de paiement, suite au dépôt d'une déclaration périodique. La majorité des recettes de la TVA est générée par la perception des sommes dues suite à ces dépôts. L'assujetti qui s'estimerait lésé à cet égard peut toujours solliciter la remise de ces intérêts sur la base de l'article 84bis du Code de la TVA.

 

Het systeem is operationeel, ook al kan en zal het nog worden verbeterd. Er is nooit overwogen om terug te keren naar het oude systeem. De kostprijs voor de opdracht Stiron Lot 2 — dit is de modernisering van de backoffice van de btw — bedraagt 7 498 058 euro. Het gaat om een opdracht met resultaatsverbintenis.

 

19.04  Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw volledig en geruststellend antwoord.

 

Het is inderdaad belangrijk dat het nieuw programma sneller op de bal kan spelen betreffende de btw-schuldpositie of het btw-tegoed van de belastingplichtige. Het is natuurlijk wel eigenaardig dat dergelijke fouten zich hebben voorgedaan. Zoals in de privésector meestal gebeurt, had men het iets handiger kunnen aanpakken, zodat men feilloos van het ene naar het andere systeem had kunnen overschakelen. Wij zijn hoe dan ook blij dat het nieuw systeem werd geïmplementeerd en wij zijn blij met de antwoorden van de minister.

 

19.05  Hagen Goyvaerts (VB): Mijnheer de voorzitter, ik zal net zo kort zijn.

 

Mijnheer de minister, het is goed dat er geen gegevens verloren zijn geraakt, want dat is natuurlijk altijd vervelend. Het opstarten van grote computerprogramma’s gaat altijd gepaard met periodes waarin men tussen wal en schip valt, met diensten die niet beschikbaar zijn en mensen die hun werk niet kunnen doen. Ook de overheid begint in hetzelfde bedje ziek te geraken. In het geval van de FOD Financiën valt dit nog goed mee. U weet ook dat er in dit land andere departementen zijn, die nog niet eens aan een informaticasysteem zijn toegekomen. Wat dat betreft, werp ik u dus zeker geen steen.

 

Het zou toch handig kunnen zijn dat men bij het sluiten van contracten bepaalt dat de tests wat grondiger gebeuren en dat ze simultaan lopen met de bestaande systemen, zelfs al is het nieuwe systeem een verbetering. Ik kan hiervoor absoluut begrip opbrengen, want anders had men de bestelling niet geplaatst.

 

In dit geval is het niet verkeerd afgelopen. Laten wij hopen dat dit ook zo blijft, zeker nu u Tax-on-web hebt gelanceerd en daarvoor ook veel computertijd moet worden vrijgehouden. Laten wij hopen dat alle andere applicaties kunnen blijven functioneren zoals het hoort.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

20 Vraag van de heer Peter Dedecker aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "het toezicht op de vereffening van ARCO" (nr. 17193)

20 Question de M. Peter Dedecker au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "le contrôle de la liquidation d'ARCO" (n° 17193)

 

20.01  Peter Dedecker (N-VA): Mijnheer de minister, op 17 juli kreeg ik van uw voorganger het schriftelijk antwoord dat het toezicht op de vereffening van ARCO beperkt is tot het opvragen van het periodiek verslag van de vereffenaars door het Bijzonder Beschermingsfonds.

 

Nochtans is het belang van een adequaat toezicht op die vereffening niet mis. Het gaat om immens veel geld. Ofwel dreigen de coöperanten dat geld te verliezen, als de staatswaarborg alsnog vernietigd wordt door de Raad van State nadat het Grondwettelijk Hof een advies uitgesproken heeft, ofwel zal de belastingbetaler geld moeten ophoesten om het gat te dichten tussen de opbrengst van de vereffening en de terugbetaling van de coöperanten. Zowel de coöperanten als de belastingbetalers hebben dus een zeer groot belang bij een zo maximaal mogelijk toezicht op de vereffening, bij het maximaliseren van de bestaande activa en uiteraard ook bij het zoeken naar alle mogelijke bronnen van inkomsten voor die vereffening.

 

Een mogelijke bron van inkomsten kan bestaan uit het dagvaarden van de bestuurders die zich, via het verschuiven van activa tussen dochterondernemingen en vervolgens het goedkeuren van de creatie van winstbewijzen in de belangrijkste activa ten gunste van een nieuw opgerichte ACW-vennootschap Sociaal Engagement, mogelijk schuldig gemaakt hebben aan misbruik van vennootschapsgoederen. Het parket voert daarnaar momenteel een onderzoek.

 

Het is dan ook onvoorstelbaar dat net Francine Swiggers en Marc Tinant optreden als vereffenaars, naast de onafhankelijke heer Ludo Foqué. Mevrouw Swiggers en de heer Tinant zijn immers verantwoordelijk voor het beleid van de jongste jaren. Zij zijn dus betrokken partij daarin. Het is net bij hen dat nagegaan moet worden of zij in de voorbije jaren wel correct gehandeld hebben.

 

Zeker voor Marc Tinant is die zaak nog het lastigst, want hij is tevens bestuurder van de MOC-vennootschap, die met de volgens mij onterecht ontvreemde winsten gaat lopen. Daarbij kan ik me trouwens ook afvragen of hij het belang dient van de coöperanten, dan wel het belang van het ACW of de MOC, die met de winsten gaan lopen.

 

Deminor vraagt dan ook, in naam van de aangesloten coöperanten, het ontslag van die vereffenaars. Zij zijn immers net als ik van mening dat de opbrengst van de winstbewijzen eigenlijk naar de coöperanten had moeten vloeien, dus dat de coöperanten recht hadden op die opbrengsten.

 

Daarnaast is er nog het voorstel van mijn goede collega Luk Van Biesen, die helaas zopas de commissievergadering verlaten heeft. De heer Van Biesen stelde enkele weken geleden voor dat het Rekenhof toezicht zou houden op die vereffening.

 

Het Rekenhof is volgens artikel 180 van de Grondwet belast met “het nazien en het verevenen der rekeningen van het algemeen bestuur en van allen die tegenover de staatskas rekenplichtig zijn”. ARCO valt daar volgens mij niet meteen onder, maar natuurlijk wel het Bijzonder Beschermingsfonds, dat zou moeten betalen met belastinggeld.

 

Ten eerste, in hoeverre kan het Rekenhof toezicht houden op de vereffening van de ARCO-vennootschappen? Kan daartoe enig verzoek gericht worden, of lijkt het voorstel van de heer Van Biesen veeleer op een bliksemafleider om de aandacht van het betere bochtenwerk van die gewaardeerde collega af te wenden?

 

Ten tweede, ondersteunt deze regering de vraag van Deminor naar het aftreden van de vereffenaars van de Groep ARCO?

 

Ten slotte, op welke andere manier kan de regering, en u als bevoegd minister, garanties geven inzake een voor de belastingbetaler en de coöperanten zo correct mogelijke vereffening?

 

20.02 Minister Koen Geens: De ARCO-vennootschappen ARCOPLUS, ARCOPAR en ARCOFIN zijn vennootschappen van privaatrecht, die overeenkomstig de beslissingen van hun respectieve algemene vergaderingen op 8 december 2011 vrijwillig zijn ontbonden.

 

Na de ontbinding worden de vennootschappen geacht voort te bestaan voor doeleinden van hun vereffening. Voor zover de statuten niets anders bepalen, is het de bevoegdheid van de algemene vergadering van een vennootschap om overeenkomstig artikel 184, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen de vereffenaars van de vennootschap aan te stellen. Die aanstelling moet bevestigd worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel. Die gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming, nadat hij heeft geverifieerd dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bieden overeenkomstig de vereisten.

 

Het is de taak van de vereffenaars om de activa van de vennootschappen te gelde te maken, de bestaande schulden af te lossen en een eventueel batig saldo te verdelen over de coöperanten, dat alles overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

 

Ik zie niet in op welke juridische basis het Rekenhof een bevoegdheid zou kunnen gronden om toezicht uit te oefenen op de vereffening van een vennootschap van privaatrecht die op geen enkele wijze deel uitmaakt van het bestuur of rekenplichtig zou zijn. Het is wel de rechtbank van koophandel, die net als bij de aanstelling van de vereffenaar ook bij de opvolging van de vereffening actief is en nagaat of die op een correcte wijze gebeurt. Overeenkomstig artikel 189bis van het Wetboek van Vennootschappen leggen de vereffenaars interimair – tussentijds – rekenschap af aan de rechtbank van koophandel over de vereffening. Daarnaast wordt in artikel 190, § 1, derde lid van datzelfde wetboek bepaald dat de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voorleggen aan de rechtbank van koophandel. De rechtbank kan dan van de vereffenaars alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.

 

Het is pas op het einde van de vereffening, bij de sluiting ervan, dat vastgesteld zal kunnen worden of er al dan niet een batig saldo aanwezig zal zijn voor de coöperanten. Het is ook pas op het einde van de vereffening dat vastgesteld en nagegaan zal kunnen worden of de staatswaarborg al dan niet aangesproken zal moeten worden, en of de coöperanten desgevallend een aanvraag tot tussenkomst kunnen doen bij het bijzonder vereffeningsfonds, waarnaar u bij het begin van uw vraag verwees naar aanleiding van het antwoord dat mijn gerespecteerde voorganger u gegeven heeft.

 

20.03  Peter Dedecker (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw uitgebreid en gedetailleerd antwoord.

 

Ik stel twee zaken vast.

 

Ten eerste, zoals ik zelf ook al van mening was, is er geen juridische basis om het Rekenhof te mandateren voor het toezicht op de vereffening van ARCO. Zodoende bevestigt u nogmaals dat het voorstel van de heer Van Biesen een luchtkasteel was, dat het behoorlijke nonsens en een afleidingsmanoeuvre was.

 

Ten tweede, u stelt dat bij de beslissing tot ontbinding van de vennootschap de rechtbank vaststelt of de twee voorgestelde vereffenaars rechtschapen zijn. Wij kunnen hun rechtschapenheid volgens de letter van de wet vaststellen. Er is echter nog veel meer dan dat.

 

Het gaat hier om een zaak die 800 000 mensen, zijnde een groot deel van de bevolking, aanbelangt. Het gaat niet alleen om de letter van de wet. Het gaat vooral ook om het vertrouwen in de verantwoordelijken, die hun achterban grotendeels hebben belazerd. Zij zijn ook grotendeels verantwoordelijk voor de ondergang van de hele Groep ARCO. Zij zijn verantwoordelijk voor een verlies of mogelijk verlies voor de coöperanten. Zij zijn wellicht eveneens verantwoordelijk voor een groot gat in de kas van de belastingbetaler.

 

Het gaat aldus niet enkel om de letter van de wet en de rechtschapenheid. Het gaat ook om het vertrouwen dat aan de verantwoordelijken kan worden gegeven, niet alleen voor de coöperanten en de vennootschappen, maar vooral ook om het vertrouwen dat de huidige regering in de verantwoordelijken kan stellen in naam van de belastingbetaler.

 

Er mocht dus enige communicatie zijn geweest. Ik betreur dat zulks niet is gebeurd.

 

Ik betreur ook dat geen wettelijke basis wordt gecreëerd om bij tussenkomst van het Bijzonder Beschermingsfonds desnoods in een mogelijkheid tot toezicht op de vereffening te voorzien. Indien aanspraak wordt gemaakt op belastinggeld via een tussenkomst van het Bijzonder Beschermingsfonds, moet er ook een mogelijkheid zijn waarbij het Bijzonder Beschermingsfonds een zeker toezicht kan houden dat veel verder gaat dan alleen het periodiek opvragen van de vereffeningsverslagen.

 

Het is jammer dat de regering ter zake haar verantwoordelijkheid niet neemt.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

21 Questions jointes de

- M. Georges Gilkinet au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "les conséquences des révélations dans le cadre de l'OffshoreLeaks relatives à un des deux administrateurs représentant l'État belge au CA de BNP Paribas" (n° 17195)

- M. Georges Gilkinet au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "la participation de BNP Paribas au montage de sociétés offshore" (n° 17201)

- M. Peter Dedecker au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "les contrôles menés sur les produits offshore de Belfius" (n° 17298)

- M. Hagen Goyvaerts au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "les produits offshore de Belfius" (n° 17312)

- M. Olivier Destrebecq au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "Belfius et ses opérations offshore" (n° 17316)

- M. Hagen Goyvaerts au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "des prises de participation fédérales dans les banques et le maintien de filiales dans les paradis fiscaux" (n° 17321)

- M. Georges Gilkinet au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "l'entrevue entre Michel Tilmant et la SFPI" (n° 17374)

- M. Georges Gilkinet au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "l'enquête de la SFPI sur les pratiques et la présence dans les paradis fiscaux des banques à participation publique" (n° 17377)

21 Samengevoegde vragen van

- de heer Georges Gilkinet aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de gevolgen van de onthullingen in het kader van OffshoreLeaks over een van de twee bestuurders die de Belgische Staat vertegenwoordigen in de raad van bestuur van BNP Paribas" (nr. 17195)

- de heer Georges Gilkinet aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de medewerking die BNP Paribas verleent aan de oprichting van offshorebedrijven" (nr. 17201)

- de heer Peter Dedecker aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "het toezicht op offshore deals van Belfius" (nr. 17298)

- de heer Hagen Goyvaerts aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de offshore deals van Belfius" (nr. 17312)

- de heer Olivier Destrebecq aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "Belfius en zijn offshore activiteiten" (nr. 17316)

- de heer Hagen Goyvaerts aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "federale participaties in banken versus het openhouden van filialen in belastingparadijzen" (nr. 17321)

- de heer Georges Gilkinet aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "het onderhoud tussen Michel Tilmant en de FPIM" (nr. 17374)

- de heer Georges Gilkinet aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "het onderzoek van de FPIM naar de activiteiten en de aanwezigheid in belastingparadijzen van banken waarin de overheid participeert" (nr. 17377)

 

21.01  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je suis heureux d'avoir ce premier dialogue sur le sujet avec vous en tant que nouveau ministre des Finances. Je pense que vous serez évalué – non seulement par nous, mais aussi par l'opinion publique – sur votre capacité à effectivement agir dans le dossier bancaire et dans celui de la fraude fiscale, ma conviction étant que les choses n'ont pas été assez approfondies, que vos prédécesseurs ne sont pas allés suffisamment au fond des problèmes dans ces dossiers.

 

Les journalistes font leur travail, qui est d'informer les citoyens et de détecter les graves problèmes que sont l'existence de filiales offshore de banques belges. Cela concerne l'État et le ministre des Finances à différents titres. Pour commencer, M. Michel Tilmant, qui était patron d'ING et qui était désigné par le gouvernement fédéral comme l'un de ses deux représentants au sein de BNP Paribas, a – semble-t-il – été impliqué assez fortement, en tant que patron d'ING dans la construction de ce type de sociétés offshore et dans l'évasion fiscale qu'elles permettaient.

 

Notre opinion est que M. Tilmant devrait être remplacé par le gouvernement fédéral, à la fois pour donner un signal clair quant au fait qu'il n'y a pas d'impunité à l'égard des responsables de banques qui participent à l'évasion fiscale, mais aussi parce que, suite à la divulgation de ces informations, les conditions ne sont plus réunies pour lui permettre de faire son travail de façon satisfaisante.

 

J'ai interrogé le premier ministre ce jeudi, alors que vous étiez au FMI. Il nous a répondu que vous aviez demandé à la SFPI d'avoir un entretien avec M. Tilmant "afin d'obtenir des informations sur la portée exacte des activités d'ING Banque dans les paradis fiscaux, dans la période où il était à la tête de cette banque".

 

Confirmez-vous cette information donnée par le premier ministre? Cette rencontre a-t-elle eu lieu? Quelle en a été la conclusion? De quelles informations M. Tilmant a-t-il fait état à propos des activités d'ING dans les paradis fiscaux et de son implication dans ce type de montage? 

 

Le gouvernement a-t-il décidé, à l'issue de cette rencontre, de procéder au remplacement de M. Tilmant au conseil d'administration de BNP Paribas? Le cas échéant, quelle est la procédure prévue et le profil de la personne recherchée pour remplacer M. Tilmant? Des attentes particulières ont-elles été fixées quant à la capacité de ladite personne à mettre en question les options stratégiques de la banque et de pousser à des réformes fondamentales de celles-ci, notamment par apport à sa présence dans les paradis fiscaux et à sa collaboration active à des mécanismes de fraude?

 

J'en arrive ainsi à ma deuxième question ayant trait aux informations multiples qui font état du fait que des banques à participation publique sont particulièrement actives dans les paradis fiscaux.

 

Mon collègue, député européen, a identifié 1 600 filiales offshore de banques belges, y compris à participation publique. BNP Paribas dont nous sommes le premier actionnaire avec 11 % des parts est très régulièrement pointée du doigt par le journal Le Monde pour la création de très nombreuses sociétés offshore pour des clients recherchant la confidentialité ou une fiscalité plus faible dans les îles britanniques, dans les îles Samoa ou à Singapour, à la fin des années 1990 et tout au long des années 2000.

 

Selon moi, il n'est pas acceptable qu'en tant que premier actionnaire d'une telle banque l'État belge ne réagisse pas. J'ai pourtant régulièrement interrogé vos prédécesseurs et M. Van Rompuy lorsqu'il était premier ministre afin de savoir ce que faisait l'État belge dans ces banques et s'il donnait des consignes claires à ses représentants pour conduire BNP Paribas à changer de pratique et à sortir sans délai de ces paradis fiscaux qui pénalisent les finances publiques et participent de l'injustice fiscale.

 

Jeudi dernier, le premier ministre me répondait en néerlandais que vous aviez sollicité la collaboration de la SFPI et demandé à cette dernière qu'elle réalise une enquête auprès des établissements bancaires au sein desquels elle agit au nom de l'État à propos de la présence de ces banques dans les paradis fiscaux et qu'elle lui en fasse rapport.

 

Monsieur le ministre, en quoi consiste concrètement cette enquête que la SFPI devrait réaliser? Que lui avez-vous demandé? Dans quels délais cette enquête doit-elle être diligentée? Avez-vous déjà reçu des conclusions? Avez-vous demandé à la SFPI de rassembler les administrateurs qui représentent l'État belge dans les différentes banques, notamment Belfius, BNP Paribas, BNP Paribas Fortis? Allez-vous leur donner des consignes claires pour qu'ils contribuent à des pratiques autres de la part de ces banques?

 

Sachez que je ne comprendrais pas que vous acceptiez sans broncher que l'État belge soit complice de telles pratiques, ne fut-ce qu'indirectement.

 

21.02  Peter Dedecker (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega Gilkinet heeft het probleem al goed geschetst. Ik heb het deels ook al gevraagd in de plenaire vergadering van een paar weken geleden.

 

Ik herhaal nog even heel kort mijn vraag. Zoals u weet, heeft Belfius vlak voor de nationalisatie de offshorecontracten verlengd, ondanks een negatief advies van het auditcomité. Ondertussen wist men in de plenaire vergadering ook aan te kondigen dat er een onderzoek komt naar de hele zaak en dat Belfius besloten heeft om de offshorevennootschappen op te doeken. Ik hoop dat dit inclusief de Luxemburgse vennootschap voor het bedrijfswagenpark is.

 

Vandaar heb ik nog altijd de vraag hoe het komt dat men vlak voor de nationalisatie een beslissing heeft kunnen nemen om de offshoredeals voort te zetten, ondanks het negatief advies van het auditteam? Hoe heeft men dat buiten het toezicht kunnen houden?

 

Ondertussen zijn wij al een paar maanden verder en heeft Belfius de beslissing genomen die deals op te doeken. Is het intern toezicht ondertussen al hervormd, zodat er meer transparantie is?

 

Le président: La question n. 17316 de M. Destrebecq est également transformée en question écrite.

 

21.03  Hagen Goyvaerts (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, wij hebben vorige week donderdag tijdens de plenaire vergadering – hoewel er weinig tijd was om er grondig over te spreken – een eerste poging gedaan om van de eerste minister antwoorden te krijgen op een aantal vragen hieromtrent. Ik heb dat toen het zoveelste lijk uit de Belfiuskast genoemd, want het blijft een vreemde gang van zaken: berichten in de media over een staatsbank die zich bezighoudt met offshoreconstructies, waarvan wij nadien horen dat ze eind maart al waren ingetrokken.

 

Het feit dat de CEO, Jos Clijsters, vlak voor de nationalisering in staat is om de herverzekeringscontracten te verlengen tot 2015, blijft op zich een opmerkelijke zaak. Bovendien heeft het auditcomité zich hierover negatief uitgesproken, maar daarvan heeft men zich blijkbaar niets aangetrokken. Ik weet niet of de toezichthouders enige opmerkingen hebben gemaakt. Er zou ook een onderzoek zijn gestart, maar blijkbaar is dat stopgezet na de nationalisatie, zonder te weten welke reden daarvoor bestond. Voorts is er natuurlijk het gegeven dat het een staatsbank betreft, met principes van corporate governance en behoorlijk bestuur, waarvan de regering zo’n groot voorstander is. Geconfronteerd met dit verhaal, kan men zich hierbij toch wel vragen stellen.

 

Kan een staatsbank zich wel blijven permitteren om dergelijke constructies in fiscale paradijzen op te zetten? Ik heb begrepen dat dit een reguliere praktijk is in de banksector. Hoe zult u als minister van Financiën voortaan omgaan met deze praktijken?

 

Mijn volgende vraag is breder. Er is niet alleen de staatsbank Belfius, er bestaan nog andere participaties. In welke mate heeft de federale regering tot nu toe gebruikgemaakt van die kapitaalinjecties en participaties met belastinggeld om de diverse banken waar uw vertegenwoordigers in de raad van bestuur zetelen, aan te zetten tot de opheffing van hun filialen in de diverse fiscale paradijzen? Kunt u ook op deze meer algemene vraag een antwoord formuleren?

 

21.04  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, mijnheer Dedecker, mijnheer Goyvaerts, étant donné qu'elles sont liées au niveau du contenu, je répondrai conjointement aux questions. Monsieur le président, vous faites allusion à quelques articles de presse parus tant en Belgique qu'à l'étranger qui mentionnent des montages de sociétés à l'étranger et une possible implication de certains administrateurs de BNP Paribas proposés par le gouvernement en sa qualité d'actionnaire.

 

Cependant, je ne dispose jusqu'à présent pas de davantage d'informations que ce que vous-même avez pu lire dans les médias. Je tiens également à souligner qu'il n'y a actuellement aucune certitude quant à l'existence d'une activité frauduleuse. En effet, ce n'est pas parce qu'une société est établie dans un pays donné qu'elle est nécessairement employée pour organiser une fraude quelconque.

 

C'est pourquoi il me paraît important que les médias concernés transmettent les informations dont ils disposent aux instances compétentes, afin que celles-ci puissent examiner s'il est effectivement question de fraude fiscale organisée et, le cas échéant, engager les poursuites nécessaires.

 

Comprenez-moi bien! La justice doit pouvoir faire son travail et la fraude fiscale doit être sanctionnée. Cependant, il ne me semble pas judicieux en ce moment de faire des déclarations générales sur une fuite d'informations dans la presse, sans que ces informations aient pu être vérifiées.

 

En ce qui concerne la portée de ma requête à la SFPI, je peux vous dire que conformément à la réponse donnée par le premier ministre la semaine dernière, j'ai demandé à la SFPI d'examiner sur le plan des activités dites offshore la situation des institutions financières dans lesquelles elle intervient ou dans lesquelles elle intervient pour le compte de l'État. Plus précisément, je lui ai demandé d'insister auprès de ces institutions pour qu'elles examinent l'ampleur des activités concernées et leurs objectifs, et de me faire rapport sur les constatations faites lors de cet examen. Je lui ai aussi spécifiquement demandé d'organiser un entretien avec M. Tilmant sur les éventuelles activités offshore de la banque ING.

 

Vu le peu de temps écoulé, il va de soi qu'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions de ce questionnement. La SFPI a immédiatement écrit à toutes les institutions pour leur demander de lui fournir les informations nécessaires.

 

La rencontre entre la SFPI et M. Tilmant n'a pas encore eu lieu. La SFPI a invité M. Tilmant et ING à un entretien dans le courant de la semaine prochaine. Dès lors, vos autres questions à ce propos doivent rester sans réponse pour l'instant.

 

Ook op de vragen van de heren Dedecker, Goyvaerts en Destrebecq betreffende het toezicht op de offshoredienst van Belfius, zal ik een gezamenlijk antwoord geven.

 

Nog voor Belfius eigendom werd van de Staat, heeft de bank Dexia een extern juridisch advies gevraagd met betrekking tot de offshoretransacties. Op basis van dat advies, dat de wettigheid van die transacties bevestigde, heeft het nieuwe directiecomité van destijds Dexia Bank op 19 oktober 2011 beslist dat het niet redelijkerwijze verantwoord was deze overeenkomsten anticipatief te ontbinden of onmiddellijk de overeenkomsten te verbreken. Bij deze gelegenheid heeft Dexia eveneens beslist geen andere herverzekeringsactiviteiten te ontwikkelen. Er is dus geen sprake van een vernieuwing van gelijk welk contract.

 

Op dat moment woedde de soevereine crisis volop. Die heeft uiteindelijk geleid tot de verkoop van Dexia Bank aan de Belgische Staat. Bij die verkoop werd geen expliciete aandacht besteed aan de offshoredeals, aangezien zij volkomen wettig zijn, zoals bevestigd door het extern juridisch advies. Geen enkele externe toezichthouder heeft hierover ooit enige opmerking gemaakt. Bij een verkoop van een onderneming worden immers aan de koper enkel de contracten gemeld waarvoor met een voldoende waarschijnlijkheid wettelijke of reglementaire problemen kunnen rijzen.

 

Niettemin heeft Belfius, na haar verwerving door de Belgische Staat, beslist een einde te stellen aan deze activiteiten op een ordelijke, ordentelijke en georganiseerde manier. Het directiecomité van Belfius heeft inderdaad beslist, tijdens zijn vergadering van 13 maart 2013, deze lopende contracten zo snel mogelijk te beëindigen, niettemin met eerbiediging van de desbetreffende contractuele bepalingen. Die beslissing is bevestigd door de raad van bestuur van Belfius Verzekeringen op 21 maart 2013 en werd meegedeeld aan de raad van bestuur van Belfius Bank op 28 maart 2013.

 

De beslissing tot een zo spoedig mogelijke ordentelijke stopzetting van die offshoredienst past in het kader van een algemene herevaluatie van de transacties aangegaan in het verleden. Niet alleen is Belfius eigendom van de Belgische Staat en wil zij zich concentreren op haar huidige en toekomstige klanten, voornamelijk in België, sinds de crisis van 2008 is ook de tijdgeest op zeer korte tijd sterk geëvolueerd.

 

Belfius heeft de uitdrukkelijke ambitie om een nieuwe, moderne Belgische bank te zijn waarvan de strategie strookt met de visie van haar overheidsaandeelhouder en met de nieuwe tijdgeest. Het omzetten van die ambitie in de feiten vergt echter enige tijd. Lopende transacties kunnen immers meestal niet onmiddellijk worden stopgezet of aangepast.

 

21.05  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, j'entends votre prudence vis-à-vis du fait que la justice ne dispose pas des sources de journalistes et que la présence dans des paradis fiscaux n'est pas la preuve qu'ils ont été utilisés à des fins d'évasion fiscale. Néanmoins, le nombre de sociétés qui sont créées par les banques dans ces paradis fiscaux, y compris les banques à participation publique, est quand même un indicateur tout à fait inquiétant. Les enquêtes de type journalistique ou autres qui ont pu être réalisées, par exemple en caméra cachée ou sur base de rencontres avec des opérateurs bancaires dans ces pays, indiquent de façon explicite – tout le monde la sait sauf l'État belge! – que ces paradis fiscaux sont utilisés à des fins d'évasion fiscale qui appauvrit les États, le nôtre pour commencer et encore plus les États du Sud.

 

Mon intervention est un peu critique mais, comme je l'ai dit dans mon introduction, je pense que les prochains ministres des Finances seront évalués sur leur capacité à reprendre les choses en main et à changer le paysage bancaire, en commençant par les banques à participation publique. Vous avez demandé à la SFPI d'enquêter, nous sommes donc déjà beaucoup plus loin que ce que j'avais obtenu de M. Reynders ou de votre prédécesseur, mais nous en attendons encore bien plus.

 

Je vous réinterrogerai dès la semaine prochaine pour connaître le résultat de cette entrevue. Pour nous, M. Tilmant ne peut plus représenter l'État belge dans BNP Paribas. Il faut des consignes beaucoup plus claires à nos administrateurs quant au rôle qu'ils ont à jouer pour changer les pratiques de ces banques à participation publique. Je vous demanderai évidemment de vous occuper aussi de toutes les autres, mais commençons par celles-là!

 

21.06  Peter Dedecker (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw uitgebreid antwoord.

 

Ik kan alleen maar hopen dat men daar zijn werk doet, dat het gerecht zijn werk doet, dat men daar intern met een audit zijn werk doet en ik kan alleen maar uitkijken naar verder nieuws daarover.

 

21.07  Hagen Goyvaerts (VB): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord dat al wat uitgebreider was dan in de plenaire vergadering. Daarvoor alleen al is het goed dat wij daarover nog een onderhoud hadden met u in deze commissie.

 

Heel dat Belfiusverhaal. Eerst zaten wij daar met het element van de 300 000 winstbewijzen, waarvan niemand wist waaraan en waaraf. Nadien is dat het ACW gebleken. Nu zijn er de verzekeringscontracten op fiscale offshoreparadijzen.

 

U weet dat wij een groot voorstander waren van een parlementaire onderzoekscommissie omdat het ACW er altijd wel ergens tussen zit, dus ook deze keer. Ik heb in de plenaire vergadering al gezegd dat wie denkt dat het ACW het slachtoffer was van een financieel avontuur, hieruit kan opmaken dat dit helemaal niet het geval was en dat het ACW mee aan de stuurknuppel zat.

 

Wij lopen wat achter op de feiten. Belfius Bank heeft beslist om die zaken stop te zetten. Het merkwaardige is dat men die zaken eerst verlengde tot 2015. Er moet dus een reden zijn geweest waarom men in maart 2013 toch heeft beslist het niet te doen.

 

Voor mijn vraag met betrekking tot uw andere vertegenwoordigers bij andere instellingen waarin de Belgische Staat participaties heeft genomen, verwacht ik van u dat de nodige instructies worden gegeven om de boel uit te klaren, al was het maar om een voorbeeld te stellen. Een staatsbank is immers niet gelijk aan een andere bank.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: Monsieur le ministre, puisque vous avez rendez-vous avec un ministre étranger, j'espère que ce sera pour parler des paradis fiscaux et de votre capacité conjointe à lutter contre les mécanismes de fraude.

 

Comme nous avons accumulé un retard dans les questions, j'espère que vous pourrez vous rendre disponible pour répondre à des questions qui sont déposées parfois depuis longtemps. Nous réfléchirons à une meilleure organisation des travaux malgré le fait que votre ministère est exposé à de nombreuses réunions internationales, mais aussi à de nombreuses attentes de notre part.

 

21.08  Koen Geens, ministre: Nous faisons de notre mieux. J'espère que vous le constatez.

 

La réunion publique de commission est levée à 18.00 heures.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 18.00 uur.