Commission des Finances et du Budget

Commissie voor de Financiën en de Begroting

 

du

 

Mardi 4 juin 2013

 

Matin

 

______

 

 

van

 

Dinsdag 4 juni 2013

 

Voormiddag

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 10.20 uur en voorgezeten door de heer Jenne De Potter.

La séance est ouverte à 10.20 heures et présidée par M. Jenne De Potter.

 

Ingevolge een technisch mankement ontbreekt een deel van de digitale geluidsopname. Voor de vraag nr. 17217 van mevrouw Almaci steunt het verslag uitzonderlijk op de tekst die de spreker heeft overhandigd.

En raison d’un problème technique, une partie de l’enregistrement digital fait défaut. Pour la question n° 17217 de Mme Almaci, le compte rendu se base exceptionnellement sur le texte remis par l’oratrice.

 

01 Vraag van mevrouw Meyrem Almaci aan de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister, over "OffshoreLeaks" (nr. 17217)

01 Question de Mme Meyrem Almaci au secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, adjoint au premier ministre, sur "les Offshore leaks" (n° 17217)

 

01.01  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Mijnheer de staatssecretaris, begin april publiceerde Le Soir de zogenaamde Offshore Leaks. Daarin werden tal van Belgische bedrijven en personen genoemd die actief zijn in fiscale paradijzen. Dit toont aan dat fraude wijdverspreid is, en dat onderzoeken en regels noodzakelijk zijn.

 

Mijnheer de staatssecretaris, ik kom tot mijn vragen.

 

Ten eerste, welke stappen hebt u reeds ondernomen om deze dossiers snel aan te pakken?

 

Ten tweede, zult u de banken waarvan de Belgische overheid aandeelhouder is, aanmanen hun activiteiten in de fiscale paradijzen stop te zetten?

 

Ten derde, wat is de rol van de Belgische overheid bij de constructie van BNP Paribas in deze fiscale paradijzen?

 

Ten vierde, heeft de Belgische Staat met Belfius Bank afspraken gemaakt in verband met haar activiteiten of activiteiten van haar cliënteel in fiscale paradijzen?

 

Ten vijfde, hoe ver staat het met de besprekingen binnen de regering over de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden die ook offshore actief is? Wanneer zullen ter zake acties ondernomen worden, en welke?

 

Ten zesde, kunt u de activiteiten van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden toelichten?

 

Ten zevende, u bent er voorstander van malafide banken hun licentie af te nemen. Hebt u hierover reeds overleg gevoerd met uw Europese collega’s? Komen hiervoor Belgische banken in aanmerking?

 

Ten achtste, zult u werk maken van de strijd tegen belastingontduiking?

 

01.02 Staatssecretaris John Crombez: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Almaci, zoals reeds vaak gezegd, ook hier in Parlement: Wat doet men als er melding wordt gemaakt van mogelijk fiscaal misbruik of fraude? De diensten starten een onderzoek. Dat is ook hier zo. Vaak is het trouwens zo dat reeds onderzoeken lopend zijn, of zelfs afgerond voor ze in de pers verschijnen.

 

Het allerbelangrijkste bestond erin een coördinatie te hebben van de werkzaamheden van het BBI, het parket en de politie met betrekking tot die materie.

 

Er is daarover wat discussie ontstaan, maar die is intussen uitgeklaard. Niet onbelangrijk is dat er een werkgroep is binnen het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude die in de coördinatie moet voorzien tussen de verschillende actoren en met de cel belastingparadijzen. Dat is een kleine cel die nog maar vrij recent van start is gegaan en die dit als specifieke opdracht heeft.

 

Dat was de discussie. Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over de bespreking van individuele dossiers, maar over de organisatie: hoe omgaan met welke informatie, hoe ervoor zorgen dat er geen informatie blijft liggen in de veronderstelling dat een andere dienst ermee aan de slag is gegaan, enzovoort. Dat is een zaak.

 

Ten tweede, belangrijk is dat wij los van de hele hetze reeds waren gestart met een specifieke focus op internationale fraudeconstructies. Dat gaat iets breder dan alleen de belastingparadijzen, maar het betreft dezelfde materie, met name of men scherm- of schijnvennootschappen gebruikt om geen belastingen te betalen.

 

Wij hebben vorig jaar zelfs een data mining project opgestart waarmee wij heel specifiek dat soort internationale constructies proberen te vinden over de grenzen heen en waar wij proberen om die belastingparadijzen daarin heel specifiek te betrekken. Dat is de organisatie, coördinatie en opsporing.

 

Wat meer specifiek de banken betreft, weet u dat de minister van Financiën aan de FPIM heeft gevraagd om een toelichting te geven bij de manier waarop zij zich als aandeelhouder opstelt.

 

U hebt gelijk, 100 % aandeelhouderschap of een staatsbank, ik ben het er volstrekt mee eens dat dit een semantische discussie is die toch door sommige verantwoordelijken in de banken zelf wordt gevoerd.

 

Een andere vraag is veel prangender. Hoe gaat men om met een gedeeltelijke participatie in een bank met veel aandeelhouders? In die zin is BNP Paribas een moeilijke zaak. Ik steek dat niet weg. De minister van Financiën heeft samen met de FPIM afgesproken hoe men dat gaat aanpakken.

 

Bij Belfius werd bij het aantreden van de nieuwe raad van bestuur in 2012 beslist om alle linken met belastingsparadijzen door te knippen. Men heeft daar vastgesteld dat dit in het bankieren redelijk snel kon. Het hoofdcriterium voor de snelheid van afwikkeling is de kostprijs die ermee gepaard gaat. Is er liquiditeit in de markt? Is er een tegenpartij?

 

Bij de bank is dat redelijk vlot gegaan. Bij de verzekeringen gaat het iets trager. Een groot deel is ondertussen afgewikkeld. Kort voor de publicatie van de Offshore Leaks heeft men bij de raad van bestuur moeten vaststellen dat voor een aantal van de constructies tussen Belfius Verzekeringen en de belastingsparadijzen nog een paar maanden afwikkeling nodig is. Dat is de stand van zaken.

 

Ik denk dat het goed is om te zien dat de raad van bestuur daar zelf, los van publicaties, onderzoeken enzovoort, heeft beseft dat de banden moesten worden doorgeknipt.

 

Over BIO is de minister duidelijk geweest. Wat hem betreft, moeten ook zij dezelfde werkwijze als Belfius hanteren, met name op de kortst mogelijke periode de bewuste linken doorknippen. BIO heeft immers ook de redenering gemaakt dat het om een kostenaspect ging. Het is namelijk logisch naar een belastingsparadijs te gaan, ook voor investeringsmiddelen van ontwikkelingssamenwerking omdat de structuren ginds ervoor zorgen dat het op een goedkopere manier kan. Dit heb ik altijd een heel boeiende uitleg gevonden voor het gebruik van dergelijke constructies.

 

Het rare is dat na de vaststelling van 11.11.11 en de reactie van het Parlement de uitleg de bovenhand heeft gekregen dat het meer geld kost indien zij niet via belastingparadijzen zouden gaan. Nu heeft collega Labille echter verklaard dat zij op de kortste termijn dergelijke constructies moeten terugdraaien. Waarschijnlijk zal zulks ook dezelfde overweging zijn.

 

Inzake de banklicenties is het heel simpel. Ik meen me te herinneren dat wij nog samenzaten toen het voorstel in een televisiestudio door een professor werd geopperd. U was er toen ook. Ik heb onmiddellijk geantwoord dat ik er voorstander van ben.

 

Wat hebben wij gedaan? Wij hebben gekeken naar wat in de landen rondom ons gebeurt. Het item staat op dit moment niet aan de internationale agenda.

 

U vraagt of er contacten zijn. Op dit moment staan er twee grote punten aan de agenda, met name de gegevensuitwisseling en, breed genomen, de multinationals en de grote vermogens alsook alles wat agressieve tekstplanning is. Het punt van de banklicenties staat niet aan de agenda.

 

Op dit moment kan de wet van 1993 die het statuut van toezicht op de kredietinstellingen regelt in de sanctiebepalingen getrapt bepalen dat de rechtstreekse of onrechtstreekse uitoefening van het bedrijf of de instelling geheel of gedeeltelijk kan worden geschorst dan wel worden verboden, indien wordt vastgesteld dat de toestand die tot de fiscale fraude aanleiding geeft en die door derden medegeorganiseerd is, aanhoudt.

 

Dat is hetgeen de huidige wetgeving toestaat. In eerste instantie pleit ik er dus voor om de bestaande regelgeving toe te passen.

 

Men mag natuurlijk verder gaan en ik stel vast dat dit op internationaal vlak ook gebeurt. Als die financiële instellingen zich lenen als tussenpersoon en zij weigeren maatregelen te nemen om dat, ten eerste, in orde te brengen en ten tweede, in de toekomst te vermijden, dan zal de licentie gewoonweg effectief ingetrokken worden. Het typisch dreigement in dat verband luidt dat er zware economische en maatschappelijke effecten zullen zijn. Ik vraag mij daarbij af welke de economische en maatschappelijke effecten zijn van het gegeven dat grootbanken fraudeorganisaties mee helpen opzetten.

 

01.03  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik dank de staatssecretaris voor zijn antwoord. Het verheugt me te vernemen dat we er zowel voor BIO als voor Belfius van uitgaan dat eind 2013 de activiteiten stopgezet zullen zijn. Dat is in ieder geval positief.

 

Wat BNP Paribas aangaat, denk ik dat de uitlatingen van president Hollande wel mogelijkheden openen. Wij zitten daar samen met de Fransen en zij hebben aangegeven dat naar hun mening enkele activiteiten van BNP Paribas op fiscale paradijzen ook niet toelaatbaar zijn. Op voorwaarde dat er een goede samenwerking is tussen de toezichthouders en de betrokken overheden, denk ik dat wij ook in dit dossier die doelstelling zouden moeten kunnen halen. Voor BNP Paribas is dat des te belangrijker, gelet op dossiers als Luxumbrella en de Afrikaanse affaire via Monaco. Het is belangrijk dat wij ook daarin vooruitgang boeken.

 

Ik ben dus bijzonder tevreden met het antwoord, ook ten aanzien van degenen die volharden in de boosheid.

 

Het enige wat mij nog een beetje bezighoudt, is hoeveel mensen de boel bij het fraudecollege moeten organiseren. Gaat het om een handvol mensen of is dat een aanzienlijk team?

 

01.04 Staatssecretaris John Crombez: Het gaat inderdaad om een handvol mensen, maar dat is voor mij geen probleem. Het probleem ligt eerder bij de coördinatie. De informatie komt op veel punten terecht en de opsporing gebeurt op veel plaatsen. Het volstaat, mijn inziens, dat een handvol mensen de informatie kan bundelen en de verschillende diensten kan voeden die daarmee bezig zijn.

 

Vroeger had men de btw-carrousel: 1,1 miljard euro verlies. Dat is ook met een handvol mensen aangepakt. Als dat heel gericht en heel gestructureerd gebeurt, kan dat.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van mevrouw Meyrem Almaci aan de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister, over "de minnelijke schikking voor de diamantairs van het HSBC-dossier" (nr. 17796)

02 Question de Mme Meyrem Almaci au secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, adjoint au premier ministre, sur "le règlement transactionnel pour les diamantaires figurant sur la liste HSBC" (n° 17796)

 

02.01  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, met de staatssecretaris worden de vragen door de actualiteit sneller beantwoord in de studio dan dat zij in de commissie worden beantwoord. Dat is voor de nu voorliggende vraag niet anders. Dat neemt niet weg dat het misschien toch wel goed is, als het stof in de media een beetje gaan liggen is, om dit onderwerp nog eens gewoon te bespreken.

 

Mijnheer de staatssecretaris, ik zal niet alle vragen herhalen, maar de advocaat van een deel van de diamantairs in het HSBC-dossier heeft een opmerkelijke uitspraak gedaan die interessant is om op te volgen. Ondanks een schikking die de BBI heeft voorgesteld, zou hij aan zijn klanten laten weten dat zij daar best niet op ingaan.

 

Het is interessant om weten wat de stand van zaken daaromtrent is.

 

Hoe schat u de schikking van de BBI zelf in? Op dit moment is er nog geen officiële informatie beschikbaar over de houding van het Antwerps parket. Toch is er al een voorstel van de BBI. In het achterhoofd houd ik ook het andere diamantdossier dat wij recent hebben gekend rond Omega Diamonds. Gaat het om een ultiem voorstel van de BBI dat losstaat van de werkzaamheden van het parket, of is er wel degelijk een band met datgene waar het parket mee bezig is? Kunnen wij dus heel binnenkort een uitspraak van het Antwerps parket verwachten?

 

Mijnheer de staatssecretaris, u voelt de vraag natuurlijk al komen. Is de BBI in dezen haar eigen lijn aan het uitstippelen, los van het parket of niet? Wat is de situatie daarachter?

 

Wat vindt u van de schikking an sich?

 

02.02 Staatssecretaris John Crombez: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Almaci, op 23 april stond in De Tijd inderdaad een reactie van een advocaat.

 

Ik reageer in het algemeen niet op reacties van individuele advocaten en al helemaal op niet reacties van sommige individuele advocaten.

 

Er staan vandaag ook een aantal schikkingen in de pers over andere sectoren dan waarover het hier gaat. In de beschouwing is het voorwerp waarin het BBI, het parket of anderen moeten schikken of regulariseren vaak verschillend. Dat is een eerste opmerking. De aard en de context van de berekening van de belastbare basis zijn niet altijd hetzelfde en hangen af van het soort misdrijf, de verjaring, enzovoort.

 

Als het een minnelijke schikking betreft, is enkel in een strafrechtelijk luik voorzien – artikel 21bis –, waarbij het de courante praktijk is dat er in de fase van taxatie en geschillen besprekingen plaatsvinden tussen de fiscale administratie en de raadsman.

 

De uitlatingen van de raadsman kaderen daarin. Niets belet echter dat de besprekingen leiden tot een akkoord dat alle wettelijke voorschriften respecteert.

 

Er staat vandaag nog een vraag aan de agenda over wat dat dan betekent voor taxatieverhogingen, boetes, enzovoort. Ik kan op dit moment weinig commentaar geven omdat het dossier zich in de taxatie- of geschillenfase bevindt en er inderdaad besprekingen hebben plaatsgevonden.

 

Om het heel formeel te duiden, kan ik, volgens de bepalingen van artikel 337 van het WIB 1992 met betrekking tot het beroepsgeheim, hierop geen concreet antwoord geven omdat de zaak momenteel loopt.

 

Er zijn op dit moment geen redenen om van globale akkoorden of van extrapolaties van globale resultaten te spreken. Een dergelijk iets is er op dit moment niet.

 

Het dossier bevindt zich in een voorbereidende fase. Ik kom op uw vraag terug. Er is nu niet plots één gehanteerde werkwijze die inzake belastbare basisberekening, tarieven of een soort class action in de omgekeerde richting zal worden veralgemeend. Het dossier bevindt zich ook niet een dergelijke fase.

 

Wat is mijn mening over de schikkingen in het algemeen? Ik zal blijven herhalen dat het een oplossing is die men beter niet nodig heeft. Indien mij echter de vraag wordt gesteld of in de grote zaken via een una via-gedachte de penale weg kan worden gekozen en de zaken naar de rechtbank worden gestuurd, met de verwachting dat ze binnen een redelijke termijn en met een redelijke uitkomst aflopen, namelijk dat de fraudeur wordt gesanctioneerd, dan kan ik vandaag aan het Parlement of aan wie dan ook voormelde vraag niet beantwoorden met de stelling dat ik in een dergelijke oplossing vertrouwen heb.

 

Ik heb liever dat het principe dat ontdoken belasting met een boete wordt betaald, kan worden gehanteerd. Er rest vervolgens nog de discussie over de boete en de proporties. Ik heb zulks liever dan dat ik op de vraag of wij niet in rechtzaken van twintig of vijfentwintig jaar, zoals wij ze hebben gekend, zullen verzanden, niet kan antwoorden dat zulks niet het geval zal zijn. Een dergelijk antwoord is heel vervelend, vooral omdat, zoals ook in de pers kan worden gelezen, terecht wordt gevraagd dat wij, indien wij fraude aanpakken, ervoor zouden zorgen dat de grote fraude minstens even hard als de kleine fraude wordt aangepakt.

 

Indien het voorgaande betekent dat de grote fraude in tegenstelling tot de kleinere fraude voldoende inkomsten heeft gegenereerd, om lange procedures te kunnen voeren, is er een probleem.

 

Ik blijf erbij, ik heb dat liever niet als deel van het systeem. Dat mag zeker niet permanent een deel van het systeem worden. Het is beter dat de belastingen betaald worden, plus een boete, dan dat wij geen antwoord kunnen bieden op de vraag of de grote fraude wel gevat kan worden.

 

02.03  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen): Mijnheer de staatssecretaris, uw laatste standpunt ken ik uiteraard. Het is in ieder geval de allerindividueelste uitspraak van een allerindividueelste advocaat die stelt dat deze belastingen verjaard zijn. Dat behoort tot het spel waarmee hij de overheid onder druk wil zetten. Het is niet toevallig dat die man dat zegt. Hij weet zeer goed dat zelfs als de belastingen verjaard zijn, het onderliggend witwasmisdrijf nooit verjaart.

 

Wat is de bedoeling van de advocaat? Wil hij een boodschap geven aan Justitie op het ogenblik dat de BBI schikt en er nog geen sprake is van verjaring van het dossier? In de pers werd deze schikking voorgesteld als een ultiem voorstel in een dossier waarin de BBI al enkele voorstellen gedaan had die afgewezen waren door de advocaten. Hier is een spel bezig waarbij de advocaten van de betrokkenen die in verdenking zijn gesteld, bekijken hoe ver zij kunnen gaan. Dat is natuurlijk hun rol.

 

Ik begrijp de redenering die de regering hanteert, maar dan is het wel opmerkelijk dat er, hoewel het onderzoek van het parket nog loopt en er nog geen duidelijkheid is of het zal vervolgen, een ultiem voorstel gedaan wordt door de BBI.

 

De parallel die ik trek met Omega Diamonds is dat ook in dit dossier de BBI een definitief voorstel heeft gedaan en dat het parket niet is overgegaan tot vervolging, terwijl de douane nog bezig is met het onderzoek. De druk op de douane wordt dan wel zeer groot. U zegt terecht dat u niet weet of er tot vervolging zal worden overgaan, maar ik vrees dat door het treffen van een schikking, de druk op de anderen verhoogt om ook snel tot een oplossing te komen. Die advocaten weten dat ook en maken daarvan ook gebruik.

 

Het zou zeer spijtig zijn als dit een spiraal naar beneden wordt. Mijn vrees is dat het parket zou beslissen om er maar 10 van de 500 te vervolgen omdat er reeds een voorstel van de BBI is.

 

In dergelijke onderhandelingen mogen wij niet verzanden. Daarom wil ik ter zake toch waakzaamheid vragen en een goede samenwerking tussen de BBI, het parket en eventuele derden – er was sprake van douane – in plaats van individueel zijn eigen dingen beginnen te presenteren als een ultiem voorstel en dat in de openbaarheid te gooien zonder dat het geheel af is.

 

Als de ene nog in de voorbereidende fase zit en de andere zit al redelijk ver, geeft dat een impliciete druk – in dit geval, waar de advocaat nog een schepje bovenop doet, zelfs een zeer expliciete druk – om toch snel in die andere wegen een compromis te vinden. Dat is niet altijd in het voordeel van de belastingbetaler, integendeel zelfs.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 17830 van de heer Destrebecq wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

 

03 Vraag van de heer Peter Logghe aan de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister, over "het illegaal tropisch hout" (nr. 17888)

03 Question de M. Peter Logghe au secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, adjoint au premier ministre, sur "le bois tropical illégal" (n° 17888)

 

03.01  Peter Logghe (VB): Mijnheer de staatssecretaris, u heeft ongetwijfeld ook kennis genomen van de verschillende persberichten waarin sprake was van de import van tonnen illegaal tropisch hout via de haven van Antwerpen en vooral het feit dat men tussen 2008 en 2011 geen enkel transport heeft kunnen onderscheppen. In 2012 was er sprake van één onderschepping, terwijl ik lees dat in de haven van Rotterdam bijvoorbeeld er bijna wekelijks transporten worden ontdekt en onderschept. De prioriteit van politie en douane zullen wel liggen bij drugstrafiek, wapenhandel en stromen van namaakgoederen.

 

Ik heb derhalve een paar concrete vragen voor u.

 

Ten eerste, kloppen de cijfers betreffende de trafiek van tropisch illegaal hout in Europa en het feit dat men in Antwerpen daarop bijna geen controle uitoefent? Bevestigt u dat Antwerpen ondertussen bekendstaat als draaischijf van de illegale handel in tropisch hout?

 

Ten tweede, ik verneem dat de FOD Financiën en de FOD Volksgezondheid, samen met het agentschap voor Douane en Accijnzen een akkoord hebben gesloten om de controles te optimaliseren. Wat bedoelt men met ‘optimaliseren’? Zal men het aantal controles opdrijven? Wordt er meer personeel ingezet? Wie zal instaan voor de betaling daarvan? Dat zou immers een meerkost kunnen betekenen.

 

Ten derde, zal het versterkt inzetten op de controle van illegaal tropisch hout een invloed hebben op de andere prioriteiten die volgens mij ook prioritair moeten blijven met name drugshandel, wapenhandel en de strijd tegen de namaakgoederen? Ik meen van niet maar ik wil het toch uit uw mond horen.

 

Ten vierde, ik verneem dat er een soort partenariaat, een overeenkomst zou zijn gesloten met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Wat houdt die overeenkomst concreet in en vooral tegen wanneer zou het daaraan verbonden actieplan uitgerold moeten zijn? Ziet u die uitrol nog vóór de zomervakantie, vóór het reces, of is dat eerder vóór het einde van het jaar? 

 

03.02 Staatssecretaris John Crombez: Mijnheer Logghe, ik zal de vrijheid nemen om eerst met uw derde vraag te beginnen.

 

Men stelt dat er een probleem is met de houthandel. Het is terecht zich af te vragen wat dit zal betekenen voor de drugshandel, de wapens en zeker ook de namaak indien men daar de actie opdrijft. De enorme hoeveelheden die worden aangeboden inzake sigaretten en andere bijvoorbeeld, tonen aan dat men de ‘prioritisering’ op geen enkele van die assen kan verminderen.

 

Dat betekent dat men de inzet van de mensen en middelen die er zijn efficiënter moet maken. Dat is het hele debat van opsporing en selectie. Men heeft de paperless douane en meer en meer het gebruik van databanken om die selectie te kunnen verbeteren. Het is eigenlijk de moeite om dat eens te zien, want dat is een ganse klus.

 

We willen dat er veel trafiek in onze havens binnenkomt en dat die snel verwerkt wordt. Dat is economisch belangrijk en we moeten dat matchen met een goede selectie van wat er misgaat. Er gebeurt daar bijzonder veel. Ik ben daar heel positief over maar dat blijft ook een discussie van een vrank en vrij systeem dat alles makkelijker maakt.

 

Het punt is, het mag zeker geen aanleiding geven tot een vermindering van andere prioriteiten en dat is ook niet nodig.

 

Ik kom nu tot uw eerste twee vragen. Het klopt inderdaad dat er veel hout wordt aangeboden in de Antwerpse haven. Er vinden verschillende controles plaats, maar het is misschien niet onbelangrijk om ook naar de toepassing van de reglementeringen en de verordeningen te kijken.

 

De FLEGT-reglementering, bijvoorbeeld, komt voort uit het Europees Actieplan 2003, dat eigenlijk bedoeld is om tegen illegale houtkap te ageren. De Europese Commissie heeft twee jaar nadien een vergunningstelsel goedgekeurd met partnerlanden waar makkelijker legaal getransporteerd kan worden. Daar bestaan dus controles op de vergunningen, om het vrij verkeer te garanderen en het illegale eruit te halen. Op dit moment is er nog geen enkel uitvoerland klaar om die internationale verdragen toe te passen. Dat is een eerste stuk.

 

Ten tweede is er de Timberreglementering. Die verordening is goedgekeurd in 2010 en verbiedt het op de markt brengen van illegaal gekapt hout. In juli vorig jaar is er ook de uitvoeringsverordening gekomen, die op 3 maart jongstleden in werking is getreden. De organisaties van de Belgische controle zijn daarmee nu dus volop bezig.

 

Verder is er nog de CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – waar er al controles zijn op het moment dat dergelijke goederen het land binnenkomen. Dat internationaal verdrag dateert van 1975 en gaat over beschermde dier- en plantensoorten, maar er komen daarin ook houtsoorten voor.

 

Een belangrijke opmerking bij die drie, want dat is eigenlijk het kader waarin de controles gebeuren, is dat er heel wat wordt binnengebracht via de haven, maar dat niet alles is bestemd voor de Belgische markt of in België in vrij verkeer wordt gebracht.

 

De controles gebeuren vaak op de plaats waar de goederen in het vrije verkeer terechtkomen of waar ze op de markt komen. In die zin is Antwerpen een draaischijf omdat het in de keten zit van waar de controles moeten gebeuren en waar de goederen op de markt worden gebracht.

 

Wat uw tweede vraag betreft, de FOD Financiën en de FOD Volksgezondheid bereiden een akkoord voor om controles uit te voeren op onder andere de invoer van hout en houtproducten. Daarbij staat het controlebeleid centraal, waarbij gezamenlijke controlesystemen kunnen worden uitgewerkt en zowel de hulpmiddelen als het beschikbaar personeel optimaal kunnen worden ingezet.

 

Dat is die multidisciplinariteit in opsporing en controles die steeds meer voorkomt. Dat is ook hier het geval.

 

Het opvoeren van het aantal controles hangt daar af van het gezamenlijk controle- en risicobeleid dat wordt gedefinieerd.

 

Ten slotte, er is inderdaad een partenariaat met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen dat voornamelijk slaat op de samenwerking tussen de douane en het FAVV op het vlak van controle van levende dieren en levensmiddelen van dierlijke en niet dierlijke oorsprong, planten en plantaardige producten.

 

Het heeft evenwel geen verband met het actieplan tegen illegaal tropisch hout. Het FAVV is ter zake immers geen bevoegde autoriteit.

 

Het raamakkoord daaromtrent tussen de FOD Volksgezondheid en Financiën zou over enkele maanden moeten gefinaliseerd zijn.

 

03.03  Peter Logghe (VB): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor uw volledige antwoord. Ik dank u ook voor het kader.

 

Wij komen zeker nog op het dossier terug.

 

Ik heb in elk geval al geleerd dat het FAVV op het vlak van illegaal tropisch hout weinig in de zaak te zoeken heeft. Ik heb ook geleerd dat het vooral gaat over de drie genoemde kaders. Voor het eerste kader zijn inzake het vergunningenstelsel de uitvoerlanden nog niet klaar met de uitvoering van het systeem.

 

Mijnheer de staatssecretaris, in elk geval blijf ik uw aandacht voor de problematiek in kwestie vragen. Illegaal tropisch hout en illegale invoer tout court zijn niet alleen onaanvaardbaar voor onze handel en onze bedrijven en werknemers. Zij zijn immers ondermijnend voor de gewone, reguliere handel. De Antwerpse ondernemers klagen altijd, maar klagen ter zake terecht.

 

Ik schrok onaangenaam, toen ik vanmorgen het artikel las. Steeds vaker blijkt immers dat illegaliteit van invoer van namaakgoederen, hout en ivoor samenhangt met de financiering van allerlei politiek erg dubieuze avonturen, zoals gewapende milities.

 

Ik ben vooral blij dat men toch op die multidisciplinaire samenwerking inzet. Ik denk dat dit inderdaad een aanzet tot verbetering kan zijn. Men zal dan personeel moeten durven bijzetten om een tandje bij te steken. Wij zullen deze materie zeker blijven opvolgen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Vraag van de heer Jenne De Potter aan de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister, over "het verbod op betaling van het loon in cash" (nr. 18022)

04 Question de M. Jenne De Potter au secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, adjoint au premier ministre, sur "l'interdiction du paiement du salaire en espèces" (n° 18022)

 

04.01  Jenne De Potter (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, vorig jaar heb ik een wetsvoorstel ingediend om de uitbetaling van lonen in cash te verbieden. Ik heb daarover op 17 april 2012 een mondelinge vraag aan u gesteld. Volgens de loonbeschermingswet betaalt de werkgever het loon van hand tot hand, terwijl de girale uitbetaling enkel toegelaten is na akkoord met de syndicale afvaardiging in de ondernemingsraad.

 

In het overgrote deel van de gevallen bestaat er effectief een overeenkomst tussen werkgevers en werknemers om het loon giraal uit te betalen. Dat is eenvoudig en transparant, en het bemoeilijkt de uitbetaling van zwartwerk.

 

In uw antwoord op mijn vraag van vorig jaar stelt u dat de chartale betaling van lonen moet worden beperkt tot het absolute minimum, maar dat sommige mensen geen bankrekening hebben, waardoor een absoluut verbod niet evident is. U hebt toen meegedeeld dat u er toch werk van wou maken.

 

Ik heb gelezen dat u het in uw beleidsplan verwerkt hebt. In januari 2013 hebt u gesteld dat er een wetsontwerp in aantocht was. Vandaar mijn opvolgingsvragen hoever staat u met de uitwerking van dit wetsontwerp? Is daarover overlegd met de sociale partners? Welke problemen verhinderen dat het dossier snel kan worden afgehandeld? Hebt u een bepaalde timing voor ogen?

 

04.02 Staatssecretaris John Crombez: Het is een zeer levendig onderwerp. Het uitgangspunt is immers het volgende. Hoe meer cash betalingen van loon wij kunnen vermijden, hoe beter.

 

Wij hebben daarover vorige week in de NAR met de partners gesproken en die bekommernissen herhaald.

 

Een exacte timing is er momenteel niet. Ik denk immers dat wij ook hier naar een sectorale aanpak zullen moeten gaan. Wij zullen met de partners, bijna via eliminatie, moeten gaan bekijken in welke sectoren er geen excuses of redenen zijn om het niet te doen. Daar moeten wij dan zorgen voor een kader waardoor men het chartale stop kan zetten.

 

Dat betekent ook dat er een aantal situaties zijn waar het niet zo evident is.

 

Na het gesprek van vorige week in de NAR zullen wij de partners aanspreken om na te gaan hoe ver wij sectoraal tot akkoorden kunnen komen, met de doelstelling van een zo groot mogelijk verbod.

 

Ik merk wel op dat het probleem verder gaat dan de cash betalingen alleen. Als men dan toch in het zwart wil werken en onderbetalen, want daar gaat het vaak ook om, bestaan er systemen waar men volgens de barema’s uitbetaalt en zelfs terugbetalingen eist of men doet het in kostenstructuren, bijvoorbeeld met inbegrip van de huur. Dergelijke verhalen zijn bekend.

 

Zal dit helpen? Absoluut. Is het belangrijk? Zeker. Wij moeten daarin dus zo ver mogelijk gaan, maar zelfs als wij daarin zeer ver kunnen gaan, zijn er nog een aantal problemen die moeten worden opgelost om te vermijden dat men onderbetaalt, sociale dumping organiseert, zwartwerkt en andere.

 

04.03  Jenne De Potter (CD&V): Mijnheer de minister, ik begrijp dat een algemeen verbod niet alleen niet haalbaar is maar ook niet wenselijk, gelet op een aantal sectoren waar dat nog niet lukt. U kiest voor een sectorale aanpak, in overleg met de NAR. Ik denk dat wij de sociale partners in dit verhaal sowieso nodig hebben en dat wij hen daarin moeten betrekken. Ik denk dat wij hiervan echt werk moeten maken.

 

Volgens mij zijn er niet echt veel gerechtvaardigde uitzonderingen voorhanden om de girale betaling niet op te leggen. Ik herhaal dat het mijn overtuiging is dat wij daar echt wel werk van moeten maken. Voor enkele sectoren zal dat een aanpassing betekenen.

 

Volgens mij zijn er evenwel meer redenen om het wel te doen dan dat er redenen zijn om het niet te moeten doen. Daarom wil ik oproepen om daarin via een sectorale aanpak maar toch wel doordacht en met bekwame spoed, stappen vooruit te zetten en verder te gaan.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 10.59 uur.

La réunion publique de commission est levée à 10.59 heures.