Commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique

Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt

 

du

 

Mercredi 9 octobre 2013

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Woensdag 9 oktober 2013

 

Namiddag

 

______

 

 


De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 14.34 uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

Le développement des questions et interpellations commence à 14.34 heures. La réunion est présidée par M. Siegfried Bracke.

 

01 Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Justitie over "het overbrengen van verdachten naar parketgebouwen" (nr. 19349)

01 Question de M. Stefaan Van Hecke à la ministre de la Justice sur "le transfèrement de suspects vers les immeubles du parquet" (n° 19349)

 

De voorzitter: De vraag werd gesteld aan de minister van Justitie, maar het is de minister van Binnenlandse Zaken die zal antwoorden.

 

01.01  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mevrouw de minister, het betreft een incident van enkele maanden geleden. Deze vraag werd dan ook al een tijd geleden ingediend.

 

De federale politie heeft een onderzoek ingesteld naar een incident waarbij agenten van de federale politie aan het Brusselse parketgebouw een correspondent van de VRT zouden hebben geïntimideerd. De reden daarvoor was dat de journalist zes agenten van de federale politie had gefilmd, terwijl die een geboeide verdachte over de straat naar het parketgebouw brachten. Dat is nochtans bij wet verboden, om te vermijden dat verdachten het slachtoffer van publieke nieuwsgierigheid zouden worden.

 

Blijkbaar gebeurt het nog geregeld dat verdachten over de straat naar het parketgebouw worden gebracht. Bent u het met mij eens dat dergelijke praktijken, bij wet verboden, strikt aangepakt moeten worden? Zo ja, welk gevolg is of zal worden gegeven aan die feiten, die duidelijk in strijd zijn met de wetgeving? Zal worden onderzocht of die feiten zich geregeld voordoen en zult u, in bevestigend geval, de nodige maatregelen treffen? Welke stappen zult u ondernemen om de wet strikter te laten toepassen?

 

Aangezien het nog regelmatig gebeurt, zijn er waarschijnlijk ook redenen waarom agenten verdachten niet tot in het gerechtsgebouw brengen. Hebt u gegevens over de redenen waarom agenten de verdachten over de straat naar het parketgebouw brengen, bijvoorbeeld in Brussel, waar het incident zich voordeed? Zo ja, welke zijn de belangrijkste redenen? Hebt u plannen om die zaken aan te pakken? Zo niet, bent u bereid een onderzoek in te stellen naar de redenen daarvoor?

 

Dat een journalist die dergelijke onwettige feiten vaststelt onmiddellijk door de politie geïntimideerd wordt, is totaal onaanvaardbaar in een democratische rechtsstaat. Bent u het met mij eens dat dergelijke feiten totaal onaanvaardbaar zijn? Zo ja, welk gevolg is of zal aan dat politieoptreden worden gegeven?

 

01.02 Minister Joëlle Milquet: De wet op het politieambt bevat richtlijnen in verband met de veiligheid – transport, fouilleren en het gebruik van handboeien – bij het overbrengen van verdachten en gedetineerden naar een gerechtshof of een gevangenis. Dat is bepaald in artikel 35. Ik citeer: “De politieambtenaren mogen aangehouden, gevangen of opgehouden personen buiten noodzaak niet aan publieke nieuwsgierigheid blootstellen. Zij mogen deze personen zonder hun instemming niet onderwerpen of laten onderwerpen aan vragen van journalisten of derden die vreemd zijn aan de zaak, noch van hen beeldopnamen maken of laten maken behalve die welke bestemd zijn voor hun identificatie. Dit betekent dus dat verdachten en gedetineerden zoveel mogelijk – buiten noodzaak – op een afgesloten plaats in of uit de celwagen moeten stappen, bij voorkeur dus in een sas of een afgesloten plaats binnen een gerechtshof of een gevangenis. Dat betekent echter ook dat indien de begeleidende politiemensen door omstandigheden genoodzaakt worden om zich met een verdachte of gedetineerde via de openbare weg te verplaatsen zij moeten verhinderen dat derden beeldopnamen maken”.

 

In dit geval betrof het de overbrenging van twee verdachten naar de onderzoeksrechter te Brussel door zes leden van de federale spoorwegpolitie op een ogenblik waarop er binnen het justitiepaleis uitzonderlijk geen plaats meer was voor het politievoertuig. Om te vermijden dat de celwagen te lang op de openbare weg moest blijven stilstaan waren de begeleidende politiemensen genoodzaakt om een korte verplaatsing te voet te maken via de openbare weg.

 

Tijdens die verplaatsing werden ze door een burger gefilmd. Het diensthoofd is dan tussenbeide gekomen, waarbij de betrokkene zich heeft geïdentificeerd als een journalist van de VRT. Van het incident werd een proces-verbaal van inlichtingen, dus niet ten laste van de journalist, opgesteld en aan het parket bezorgd. De geldende richtlijnen werden aan de betrokken politiemensen van de spoorwegpolitie in herinnering gebracht.

 

01.03  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mevrouw de minister, bedankt voor uw antwoord.

 

Ik heb goed geluisterd, ook naar de inhoud van artikel 35, maar de eerste regel is natuurlijk primordiaal: verdachten moeten naar de rechtbank worden gebracht in omstandigheden waarin ze niet zichtbaar of herkenbaar zijn, of aan het publiek onderworpen. Als een journalist politiemensen ziet rond een geboeid iemand, heeft hij natuurlijk de reflex om daarvan een beeldopname te maken. Daarop wordt hij dan aangepakt.

 

Wij moeten benadrukken dat de politiediensten de wet op het politieambt correct moeten naleven. Men zegt dat er geen plaats meer was voor een politievoertuig, maar er waren misschien wel andere mogelijkheden om iemand onherkenbaar een rechtbank of parketgebouw binnen te brengen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 19398 van de heer Schiltz is zonder voorwerp.

 

02 Samengevoegde vragen van

- de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de '4th Ghent Run' van de Hells Angels" (nr. 19451)

- mevrouw Karin Temmerman aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de toelating voor de "Ghent Run" van de Hells Angels" (nr. 19494)

02 Questions jointes de

- M. Peter Logghe à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "le '4th Ghent Run' des Hells Angels" (n° 19451)

- Mme Karin Temmerman à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "l'autorisation accordée aux Hells Angels d'organiser le "Ghent Run" (n° 19494)

 

Alvorens het woord te geven aan de heer Logghe, verzoek ik de leden de spreektijd te respecteren. Ik zal geen apothekersweegschaaltje hanteren, maar gezien het groot aantal vragen op de agenda zal ik toch letten op de toegemeten spreektijd. Men laat mij weten dat de minister tijd heeft tot 17 u 00.

 

02.01  Peter Logghe (VB): Mijnheer de voorzitter, wij zullen ons proberen te houden aan de richtlijnen.

 

Mevrouw de minister, de politie heeft geen al te goede beurt gemaakt tijdens de doortocht van de Hells Angels in Gent. Niet alleen hadden de motorrijders blijkbaar niet eens een goedkeuring gevraagd voor hun doortocht, maar bovendien werd een buurtbewoner, die zijn wagen niet onmiddellijk verplaatste, in elkaar geslagen. De politie kwam niet tussenbeide en uit een nota van de federale politie blijkt dat men eigenlijk aanraadde om een tolerante houding aan te nemen. Het lijkt er sterk op, mevrouw de minister, dat wie er het luidst roept in dit land het vaakst op zijn wenken wordt bediend.

 

Ik heb een aantal concrete vragen.

 

Ten eerste, hebt u kennis genomen van de interne nota van de federale politie van 9 augustus betreffende de zogenaamde Ghent Run? Wat is daarop uw eerste reactie? Staat u achter deze nota?

 

Ten tweede, kan het volgens u dat de politie voor een manifestatie, waarvoor niet eens een aanvraag werd gedaan, zonder meer de verkeerslichten en de snelheidscamera’s laat uitschakelen?

 

Ten derde, hoe zit het met dat incident aan het café waarbij een buurtbewoner niet onmiddellijk zijn wagen wou verplaatsen en naar verluidt in elkaar werd geklopt onder het toeziende oog van de politie? Vindt u niet dat de wereld op zijn kop wordt gezet als het slachtoffer zelf een klacht moet indienen?

 

Ten vierde, vindt u dat men deze zaak op de juiste manier heeft aangepakt? Welke maatregelen zult u nemen om deze perceptie tegen te gaan? Hoe zult u het vertrouwen van de burgers in de politie verhogen en versterken?

 

02.02  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, op 17 augustus trok een peloton van 190 Hells Angels voor een motortocht door Gent. Zij trokken echter niet alleen door Gent, maar ook doorheen Melle, Destelbergen, Evergem, Assenede, Zelzate en nog enkele andere gemeenten in het Meetjesland.

 

Uit een rondvraag blijkt dat geen enkele van de burgemeesters van die gemeenten op de hoogte waren gebracht. Zij werden helemaal niet geïnformeerd over de doortocht. Nochtans is dat wettelijk verplicht.

 

Daar de burgemeesters volledig in het ongewisse werden gelaten, stond de federale politie in voor de begeleiding van de optocht en voor de handhaving van de orde. De federale politie besloot, onder andere, dat de stoet alle rode verkeerslichten mocht negeren. Flitscamera’s werden ook uitgezet. Dat zorgde voor heel wat boze reacties bij de gewone burger, niet zozeer omdat men de doortocht moest aanschouwen, maar vooral omdat de maximumsnelheid vaak niet werd gerespecteerd, terwijl er ook veel kinderen aanwezig waren. Er was totaal geen bescherming meer van voetgangers en andere weggebruikers.

 

Er werd al een incident met een buurtbewoner vermeld. Toen deze weigerde zijn reglementair — ik benadruk reglementair — geparkeerde wagen te verplaatsen, kreeg hij enkele rake klappen en werden vernielingen aangericht aan zijn woning.

 

Het is eerlijk gezegd onvoorstelbaar dat de burgemeesters niet werden ingelicht en zelfs volledig buitenspel werden gezet.

 

Waarom werden de burgemeesters van de betrokken gemeenten niet betrokken? Erkent u de jurisdictie van de burgemeesters over hun grondgebied? Waarom werd hun toestemming dan niet gevraagd? Zult u in de toekomst de burgemeesters betrekken bij beslissingen over het al dan niet toelaten van dergelijke optochten?

 

02.03 Minister Joëlle Milquet: Mijnheer de voorzitter, in antwoord op de verschillende vragen kan ik melden dat de coördinerende richtlijn in verband met de vierde Ghent Run op zaterdag 17 augustus 2013 door de DirCo van Gent werd opgesteld. De richtlijn was enkel aan de bij dit evenement betrokken politiediensten gericht. Betrokkene heeft volgens mij zijn opdracht volbracht en zijn ambt volledig vervuld.

 

Het betreft inderdaad een intern politiedocument, dat de concrete politionele aanpak omschrijft, zoals de modaliteiten van de briefing, de details van het parcours alsook de ingezette personeels- en materiële middelen enzovoort.

 

Voor het organiseren van een dergelijk evenement moet geen voorafgaande toelating worden gevraagd. Artikel 43ter van de Wegcode bepaalt enkel dat een groep van meer dan vijftig motorrijders in minstens twee wegkapiteins moet voorzien.

 

Op basis van artikel 44 van de wet op het politieambt moet de politie weliswaar de overheden inlichten over gebeurtenissen die op hun grondgebied plaatsvinden. Wij praten hier over een coördinatie tussen de lokale politie en de federale politie. Zij waren dus op de hoogte. Bijgevolg werden alle betrokken burgemeesters op voorhand ingelicht over het evenement en over de politiebegeleiding. Het was toen echter de vakantieperiode. Sommige burgemeesters hadden natuurlijk vervangers ter plaatse.

 

De colonne van 190 moto’s werd van start tot aankomst begeleid door lokale politie. De lokale politie en ook de korpschef waren op de hoogte. De escorte had uitsluitend als finaal doel een wilde verplaatsing te vermijden en alle moto’s samen te houden, zodat de openbare orde en de verkeersveiligheid zo min mogelijk in het gedrang zouden komen. Een en ander is totaal hetzelfde voor fietsen.

 

Daarom werd het verkeer ter hoogte van kruispunten met verkeerslichten door politiemensen geregeld. De drie flitspalen aan deze verkeerslichten werden tijdens de passage van de colonne uitgeschakeld, zoals bijvoorbeeld ook bij de doortocht van een wielerwedstrijd gebeurt, om een verbalisering te vermijden ingeval de agent aan bestuurders beveelt om door het rode licht te rijden, wat heel vaak gebeurt. Het gaat hier om de gewone praktijken in dergelijke gevallen.

 

De Wegcode werd op die manier tijdens het hele traject nageleefd. Het evenement verliep over het algemeen zeer rustig en gedisciplineerd en de deelnemers hebben alle bevelen van de politie nageleefd.

 

Er vond een enkel incident plaats ter hoogte van de tweede stopplaats in Gent. Het betrof een dispuut over parkeerplaatsen en tijdens een kortstondig handgemeen, dat een dertigtal seconden duurde, werd een ruitje in de deur van een woning vernield. Ik begrijp uiteraard dat dit niet leuk was voor de betrokken burger en dit incident werd door de snelle tussenkomst van politiemensen in burger onmiddellijk opgelost. De vaststellingen werden na het vertrek van de motorrijders verricht door een interventieploeg van de lokale politie en het proces-verbaal werd overgemaakt aan de procureur des Konings te Gent. Het betreft hier dus geenszins een beleid van laissez faire ten voordele van bepaalde groeperingen. Dat zijn maatregelen om de veiligheid te garanderen en om de openbare orde te verzekeren.

 

Uiteraard wordt een grondige evaluatie van dit evenement met alle betrokken diensten uitgevoerd. Bij deze tocht waren ook families aanwezig.

 

02.04  Peter Logghe (VB): Mevrouw de minister, over één punt zijn wij het eens, met name dat wij dergelijke wilde verplaatsingen moeten vermijden. Wij moeten de veiligheid van de burgers proberen te garanderen. Over dat principe zal wellicht iedereen het eens zijn.

 

De concrete toepassing en uitwerking van de maatregelen bij dit incident, dat is wat anders. U zegt dat alle burgemeesters werden ingelicht, maar ik heb daar de grootste twijfels bij. Beschikt u over stukken die zulks bewijzen? Ik heb immers de indruk dat dit niet gebeurd is.

 

U zegt ook dat er een klein handgemeen is geweest waarbij een ruitje van een voordeur werd gebroken en dat dit incident dankzij de snelle interventie van de politie werd opgelost. Ik vraag mij echter af wat het verdere gevolg hiervan is.

 

Voorts stelt u een evaluatie van de opvolging van de incidenten rond die manifestatie voor. Wanneer ment u die evaluatie te zullen afronden? Ik meen dat dienaangaande nog bijkomende vragen zullen worden gesteld. Ik kende dus graag de einddatum van die evaluatie.

 

02.05  Karin Temmerman (sp.a): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord, maar een en ander verbaast mij.

 

Ik kan u verzekeren dat als de burgemeester van Gent met verlof is, er een waarnemend burgemeester ter plaatse is. Ik ben zelf tien jaar schepen geweest. Het kan niet dat daar niemand was. Ik meen zelfs dat hij toen niet met verlof was, maar heb hem daarover net ge-sms’t.

 

02.06 Minister Joëlle Milquet: (…)

 

02.07  Karin Temmerman (sp.a): Ja, maar dat zal niet tussen de burgemeester en zijn vervanger geweest zijn. Hij was trouwens niet de enige; ook de burgemeesters van Wachtebeke en van Zelzate bevestigen dat zij niet op de hoogte waren. Ik vind het zeer denigrerend te stellen dat de burgemeester met verlof was en het dus niet wist, en het dus eigenlijk zijn eigen fout was. Ik verzeker u nogmaals dat het zo niet gebeurt in de steden en gemeenten.

 

Vervolgens, ik zal mij niet uitspreken over de soort van doortocht; van mij mogen alle doortochten er zijn. Iedereen weet wel dat dergelijke doortochten voor enige hinder kunnen zorgen. Het komt de politie toe om zeker de overheden ter plaatse te informeren en, vooral, om toestemming te vragen. Ik begrijp dat dit wettelijk volgens artikel 43ter en andere van de wegcode niet moet, maar het zou een goed gebruik zijn om het wel te doen.

 

De burgemeester bevestigt mij nogmaals dat er geen toestemming werd gevraagd voor de doortocht. Men werd pas achteraf verwittigd. Op het moment zelf, dus toen het al te laat was, werd hij door zijn eigen korpschef op de hoogte gebracht.

 

02.08 Minister Joëlle Milquet: Het spijt mij, maar ik heb hier de doorgestuurde nota’s. Ik citeer uit de verspreidingslijst: de lokale politie van Gent, Evergem, Meetjesland Centrum, regio Puyenbroeck en regio Rhode & Schelde. Als de korpschefs hun burgemeesters niet op de hoogte stellen, is dat hun probleem. Het was heel duidelijk. De lokale politie was volledig op de hoogte. Misschien is er een probleem van informatie-uitwisseling tussen de Gentse korpschef en zijn burgemeester, maar dat is een kwestie voor de lokale overheden. De nota was volledig bekend.

 

02.09  Peter Logghe (VB): Mevrouw de minister, ik stel vast dat hierover enige discussie blijft bestaan. Het zou dus nuttig zijn van u te vernemen wanneer de evaluatie van dit incident klaar zal zijn, zodat wij daarover eventueel bijkomende vragen kunnen stellen.

 

Hebt u daar een zicht op?

 

02.10 Minister Joëlle Milquet: Wat de evaluatie betreft, dat zal ik navragen.

 

02.11  Karin Temmerman (sp.a): Mevrouw de minister, uw antwoord verbaast mij opnieuw. Er is een goede relatie tussen de korpschef en de burgemeester. Ik vind dat het toch iets verder mag gaan. Men weet dat dit soort doortochten altijd voor problemen kan zorgen. Ik vind het dus evident, of het nu in de Wegcode staat of niet, dat de plaatselijke overheden op de hoogte worden gebracht. Dat is de taak van de federale politie. Zij zouden dat ook ter harte mogen nemen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Questions jointes de

- Mme Jacqueline Galant à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "le contexte de sécurité renforcée et le rapport du Comité P fustigeant la gestion des données concernant le terrorisme, le radicalisme et l'extrémisme" (n° 19452)

- M. Jan Van Esbroeck à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "les manquements en matière d'échange de données au sein de la police" (n° 19473)

- Mme Bercy Slegers à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "l'échange de données entre les différents services de police dans le cadre du radicalisme, du terrorisme et de l'extrémisme" (n° 19763)

03 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Jacqueline Galant aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de verscherpte veiligheidsmaatregelen en het verslag van het Comité P waarin brandhout wordt gemaakt van het gegevensbeheer op het stuk van terrorisme, radicalisme en extremisme" (nr. 19452)

- de heer Jan Van Esbroeck aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de gebrekkige gegevensuitwisseling bij de politie" (nr. 19473)

- mevrouw Bercy Slegers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de gegevensuitwisseling tussen de verschillende politiediensten in het kader van radicalisme, terrorisme en extremisme" (nr. 19763)

 

03.01  Jan Van Esbroeck (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ik zal beginnen met een kort citaat uit De Morgen: “Niemand bij de politie heeft een volledig zicht op welke gegevens worden bijgehouden over terrorisme en extremisme. Zelfs de centrale dienst voor de terreurbestrijding van de federale politie niet.” Dit is de hallucinante vaststelling van een rapport van het Comité P. Dit artikel dateert van 29 juli. Er zijn die dag in de verschillende kranten heel wat artikels verschenen over de conclusie van dat rapport van het Comité P.

 

Ik heb u op 9 juli in deze commissie horen verklaren dat de strijd tegen het radicalisme een prioriteit is voor u. Ik citeer uit het commissieverslag: “Er zijn veel initiatieven op het gemeentelijke vlak. Wij hebben een actieplan betreffende de veiligheid. Er is een taskforce die elke vrijdag vergadert. Er is een groot overleg met de buurlanden en wij hebben al een aantal gemeenschappelijke initiatieven genomen. Onze veiligheidsdiensten onderhouden elke dag nauwe contacten met de buurlanden.”

 

Naar aanleiding van de conclusie uit het rapport van het Comité P stellen wij vast dat er eigenlijk geen enkele bevoegde instantie in staat is om de veelheid van databanken met informatie over terrorisme en extremisme in kaart te brengen. Er bestaat ook geen monitoring van de inspanningen of de informatiestromen. Volgens het rapport heeft zelfs de centrale dienst terrorismebestrijding van de federale politie geen zicht op de verzamelde gegevens rond de geradicaliseerde jongeren of andere organisaties die eventueel tot terreurdaden zouden kunnen overgaan.

 

Met het oog op uw verklaringen in de commissie stel ik mij wel een aantal vragen. Wat gebeurt er eigenlijk in de taskforce? Waarvoor dient die? Wie zit er effectief in die wekelijkse taskforce die u al zo dikwijls hebt aangehaald? Waarom stroomt de informatie, die daar wordt gedeeld, niet door en komt ze niet terecht waar ze hoort terecht te komen? Ik vraag mij ook af of uw kabinet op dezelfde golflengte zit als bijvoorbeeld het hoofd van de politie of de mensen van het OCAD. Ik zou daar graag wat meer duidelijkheid over krijgen.

 

Als wij alle verklaringen, die u in het voorbije half jaar deed sinds de aankondiging van het Nationaal Veiligheidsplan en alle andere extra’s inzake terreur, over de goede werking van de taskforce naast elkaar leggen, versta ik niet zo goed dat het Comité P een dergelijk rapport opstelt.

 

Hebt u ons dan een half jaar voorgelogen of wat is hier echt aan de hand? Ik verneem graag uw antwoord.

 

03.02  Bercy Slegers (CD&V): Mevrouw de minister, wij hebben in de krant kunnen lezen dat het Comité P eind juli rapporteert dat de gegevensuitwisseling in het raam van de strijd tegen radicalisme, terrorisme en extremisme niet goed verloopt.

 

Er zijn heel wat inspanningen door de regering in de strijd tegen radicalisme geleverd. Dat zal niemand betwijfelen. Dat is zeer lovenswaardig.

 

Als wij zulke dingen lezen, had ik u graag de vraag gesteld of u ook tot de conclusie komt die het Comité P eind juli heeft gerapporteerd. Wat is ondertussen ondernomen door u of uw diensten om dit verhelpen?

 

Wordt de oprichting van een globale databank, een soort kruispuntbank waarin alle gegevens toekomen en verwerkt worden, overwogen?

 

03.03 Minister Joëlle Milquet: De voorzitter van het Comité P heeft mij inderdaad een exemplaar bezorgd van het rapport van het onderzoek naar het geïntegreerde informatiebeheer van extremisme en terrorisme. Dat gebeurde echter met de vraag om dit rapport vertrouwelijk te behandelen, in afwachting van een bespreking.

 

In tegenstelling tot de persoon die het blijkbaar nodig vond om dit rapport al in de pers te becommentariëren, meen ik dan ook dat het opportuun is niet in detail in te gaan op dit rapport tot deze bespreking in het Parlement, namelijk in de begeleidingscommissie van het Vast Comité, kon plaatsvinden.

 

Wat in de pers over dit rapport is verschenen, kan men omschrijven als tendentieuze en deels foutieve conclusies na een zeer beperkte en selectieve lezing ervan.

 

Ik heb trouwens niet gewacht op dit rapport om actie te ondernemen. Zo zal ik in de loop van de volgende weken een wetsontwerp in dit Parlement indienen tot wijziging van de wet op het politieambt dat tot doel heeft om de informatiebewerking door de politie te verbeteren. Dat is het zogenaamde artikel 44.

 

Deze wetgeving zal concreet omschrijven hoe en wanneer de politie informatie kan inzamelen, opslaan, verwerken, verspreiden en gebruiken, onder meer met betrekking tot terrorisme en radicalisering. Ze beoogt de gulden middenweg te vinden tussen een effectief en een efficiënt informatiebeheer door de politie, enerzijds, en de bescherming van de private levenssfeer, anderzijds.

 

Voor het overige voorziet het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 al in een strategisch programma met als doelstelling het politioneel informatiebeheer aan te passen aan de maatschappelijke evolutie, alsook het ter beschikking stellen van gepaste moderne ICT-middelen.

 

Wij zijn ons dus wel degelijk bewust van het cruciaal karakter van een goed informatiebeheer met het oog op een optimale politiewerking en een verbetering van investeringen in informatica. In het licht daarvan werkt de federale politie aan een project dat onder meer gericht is op een verbeterde integratie en toegankelijkheid van de informatie over terrorisme en radicalisering, binnen de politie, met inbegrip van informatie die geclassificeerd is. Het Comité P heeft dat project trouwens vernoemd in haar rapport en het belang ervan benadrukt. Het probeert daarbij ook een oplossing te bieden voor het gescheiden beheer van bestuurlijke en gerechtelijke informatie, wat in het domein van terrorisme en radicalisering contraproductief is. In onze voorstellen over optimalisatie op gedecentraliseerd niveau staat de oprichting van een algemene dienst voor de gerechtelijke en de bestuurlijke politie.

 

De reacties van de diensten op de dreiging in de loop van de maand augustus bewijzen dan weer dat de bestaande processen relatief goed werken. De informatie werd snel verdeeld aan alle diensten die ze konden gebruiken, waarna zeer snel een dreigingsanalyse werd gemaakt door OCAD en beveiligingsmaatregelen werden genomen door de diverse betrokken diensten.

 

Natuurlijk hebben zij geen toezicht op de werking van de taskforce-serie. De taskforce zorgt met name voor een uitstekende uitwisseling van informatie tussen de verschillende diensten. Dat staat symbool voor de wijze waarop wij in de toekomst moeten werken.

 

Ik werk thans aan de afronding van een koninklijk besluit over de oprichting van een nieuwe dienst op federaal vlak, inzake de nationale veiligheid, met de betrokken ministers, zijnde de ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken, een vertegenwoordiger van de premier en de top van de Veiligheid van de Staat, van het federaal parket, van de federale politie en van de andere veiligheidsdiensten. Dat project heeft een betere uitwisseling van informatie tussen de diensten tot doel, evenals een betere uitwisseling van analyses tussen de ministers en de verschillende diensten.

 

03.04  Jan Van Esbroeck (N-VA): Mevrouw de minister, uw antwoord verbaast mij enigszins. Ik weet niet door wie het rapport werd gelekt, maar op dat moment was het rapport nog niet in het bezit van het Parlement, noch van het Comité P. Het lek zal dus vanuit uw diensten of de politiediensten afkomstig zijn. Misschien kunt u al iets doen aan de communicatie.

 

U doet bovendien weer een aantal voorstellen. Binnenkort komt er een reparatiewet, er komt een nieuw KB, er wordt nog eens een nieuwe instantie opgericht tussen Justitie, Binnenlandse Zaken en de eerste minister. Er wordt alweer vergaderd door een nieuw soort taskforce, naar het voorbeeld van de bestaande taskforce en het vroegere overleg. Ik vrees dat het onnodig nog ingewikkelder wordt gemaakt.

 

U antwoordt ook niet op de vraag over wie er nu precies in de taskforce zit en of deze nog wekelijks samenkomt. Werkt die taskforce eigenlijk wel? U zegt dat de taskforce een mooi voorbeeld is, dat daarop wordt voortgewerkt en dat er dus nog een aantal zullen worden opgericht.

 

In het rapport stelt men echter vast dat de communicatie een probleem vormt. Het systeem is te ingewikkeld, de doorstroming van de gegevens verloopt niet vlot genoeg, er zijn te veel databanken, er is te veel informatie over terrorisme en extremisme beschikbaar, zodanig dat men deze niet meer gegroepeerd krijgt. Daarop beslist u nog meer kleinere afdelingen op te richten en extra taskforces te creëren. Het zal volgens mij een complete chaos worden. Ik hoop dat die beslissing kan worden herzien en dat de bestaande taskforces operationeel worden gemaakt. Dat is veel belangrijker volgens mij.

 

03.05  Bercy Slegers (CD&V): Mevrouw de minister, het is inderdaad goed dat er voor deze problematiek een globale aanpak wordt gekozen. Via de wijziging van de wet op het politieambt zullen wij namelijk proberen de verschillende domeinen en bevoegdheidsdomeinen waarmee de problematiek raakpunten heeft, te betrekken bij de gegevensuitwisseling en -verzameling en analyse van informatie. Op die manier passen wij ons aan de maatschappelijke evolutie aan, wat zeer belangrijk is.

 

Ik heb toch een kleine kritische noot. Er wordt blijkbaar een nieuw instrument voor veiligheid opgericht. Als dat de situatie verbetert, des te beter. Wij mogen echter ook niet blind zijn; er is momenteel heel veel informatie beschikbaar over radicalisme. Ik pleit ervoor geen tijd te verliezen met wat er in de toekomst nog zal komen, maar er nu voor te zorgen dat de informatie terechtkomt bij het OCAD, zodat het de nodige grondige analyses over dergelijke fenomenen kan uitvoeren. Op die manier gaat er geen tijd verloren.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Questions jointes de

- Mme Jacqueline Galant à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "la plainte déposée à l'encontre de policiers bruxellois pour agression à caractère homophobe" (n° 19453)

- M. Jan Van Esbroeck à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "la réputation homophobe de la police bruxelloise" (n° 19472)

04 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Jacqueline Galant aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de klacht tegen Brusselse politieagenten wegens homofoob geweld" (nr. 19453)

- de heer Jan Van Esbroeck aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de homofobe reputatie van de Brusselse politie" (nr. 19472)

 

04.01  Jan Van Esbroeck (N-VA): Mijn vraag volgt op een incident van 19 augustus 2013. Twee mannen zouden door de Brusselse politie zijn geslagen en uitgescholden wegens hun geaardheid. Los daarvan heeft Dirk Maes, hoofdinspecteur van de federale politie en voorzitter van de Rainbow Cops, in het verleden al meerdere malen melding gemaakt van incidenten waarbij homofielen door agenten van het Brusselse korps werden geslagen en uitgescholden.

 

Het incident is niet bevestigd. Ik wil ook niet op dat feit inzoomen. Net vóór het zomerreces stelden wij al vragen over een aantal onaanvaardbare gedragingen van agenten van hetzelfde korps. U zei toen dat de journalisten de waarheid geweld hadden aangedaan. De vraag was of u iets kon doen om de reputatie van het Brusselse korps te verbeteren.

 

Wat hebt u intussen gedaan? Hebben de agenten de mogelijkheid om een cursus over diversiteit te volgen? Die cursus bestaat al, maar is het niet beter om hen te dwingen die te volgen?

 

04.02  Jacqueline Galant (MR): Madame la ministre, veuillez tout d'abord excuser mon retard.

 

Une agression homophobe aurait été commise sans raison par des policiers la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles lors du "Brussels Summer Festival". Les victimes accusent en effet ces agents de coups, blessures et insultes à caractère homophobe. Les faits rapportés ne sont pas anodins: insultes et humiliations, violences à l'intérieur du fourgon de police et onze heures de détention sans recevoir aucune assistance médicale.

 

Apparemment, les réseaux sociaux ont été mobilisés. Le porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a confirmé le dépôt de plaintes des deux victimes et a précisé qu'une enquête interne avait été ouverte.

 

Madame la ministre, je vous avais interrogée avant les vacances parlementaires au sujet du comportement de policiers montois au cours d'un autre festival. Si les faits sont avérés, le cas auquel je fais allusion au travers de ma présente question est encore plus grave. Pouvez-vous nous dire ce que vous savez de cette affaire et si, à votre connaissance, il y a eu une bavure policière à caractère homophobe au "Brussels Summer Festival"? Les policiers concernés ont-ils été identifiés? Ont-ils été entendus? Le cas échéant, quelle est leur version des faits? Où en est l'enquête du Comité P? Pourriez-vous nous tenir informés de la suite de cette affaire? Je vous remercie pour vos réponses.

 

04.03  Joëlle Milquet, ministre: Le chef de corps de la zone de police de Bruxelles-Capitale et moi-même avons pris ces accusations très au sérieux. C'est un problème qui relève avant tout de la police locale. Une enquête par le service de contrôle interne de la zone de police concernée ainsi qu'une enquête judiciaire ouverte par le Comité P sont en cours. Il va de soi qu'en attendant les résultats, je puis difficilement me prononcer.

 

Toute forme de discrimination est inacceptable. En collaboration avec ma collègue de la Justice, nous avons conçu une nouvelle circulaire, qui est sortie en juillet. Relative à tous les types de discrimination, elle comporte comme objectifs l'amélioration de l'enregistrement d'incidents homophobes, la mise en place de fonctionnaires de référence et de meilleures formations. Le thème de la diversité est abordé lors de la formation policière de base. De plus, il existe à ce sujet une offre de formation continuée qui est facultative et varie en fonction des besoins des zones de police.

 

Bovendien heeft de korpschef van de politiezone Brussel-Elsene in een bijzondere opleiding homofobie voorzien in het kader van permanente vorming. Zo zullen onder meer alle nieuwe inspecteurs die in de zone tewerkgesteld worden, extra worden opgeleid inzake de betreffende problematiek. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding wordt sinds enkele jaren actief betrokken bij die opleidingen.

 

Op initiatief van de heer De Lille, Brussels minister van Gelijke Kansen, werd in verband met homofobie een project opgezet, in samenwerking met de Rainbow Cops België.

 

04.04  Jacqueline Galant (MR): Monsieur le président, je me réjouis de l'édition de la nouvelle circulaire en juillet en ce qui concerne toutes ces formes de discrimination. On ne peut tolérer ce genre de comportement. Madame la ministre, je sais que vous suivez ce dossier de manière très sérieuse et que vous être très sensible à tout ce qui concerne les gestes d'homophobie. Nous reviendrons vers vous pour connaître les suites de l'enquête qui aurait été menée par le Comité P.

 

04.05  Jan Van Esbroeck (N-VA): Mevrouw de minister, dank u voor uw antwoord.

 

Het verwondert mij niet dat u die strijd aangaat. Voor de politie zelf, en zeker voor het betrokken korps, is het belangrijk dat hieraan blijvend aandacht wordt geschonken. Het is onaanvaardbaar dat daarover problemen zouden ontstaan.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Questions jointes de

- Mme Jacqueline Galant à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "la décision de la Cour du travail de Bruxelles par rapport à la rémunération des périodes de disponibilité des pompiers volontaires" (n° 19455)

- M. Jan Van Esbroeck à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "une indemnité complémentaire pour les pompiers volontaires" (n° 19471)

05 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Jacqueline Galant aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de beslissing van het Brusselse arbeidshof over de vergoeding van de wachtdienst van brandweervrijwilligers" (nr. 19455)

- de heer Jan Van Esbroeck aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "een bijkomende vergoeding voor de brandweervrijwilligers" (nr. 19471)

 

05.01  Jacqueline Galant (MR): Monsieur le président, madame la ministre, un arrêt de la cour du travail de Bruxelles a récemment été rendu en faveur d'un pompier volontaire de Nivelles qui avait intenté un procès à l'encontre de son employeur, la ville de Nivelles, pour le non-paiement de ses heures de garde. Il ressort de cet arrêt que "le demandeur peut demander à être payé pour toutes les périodes de garde qu'il a passées en caserne et à domicile à attendre les appels feu, et ce pendant les cinq années qui précèdent le début du procès, c'est-à-dire depuis 2003".

 

Une telle décision est une première en Belgique.

Il existe au moins quatre autres décisions rendues dans des procès similaires et qui vont en sens contraire. Cette décision réjouit les 35 autres pompiers de Nivelles qui ont introduit une plainte similaire et qui attendent eux aussi une décision de justice pour l'an prochain.

 

Si l'arrêt de la cour du travail devait faire jurisprudence et que les communes étaient contraintes de rémunérer les périodes de disponibilité des pompiers volontaires, la facture totale sera de plusieurs centaines de millions d'euros. De quoi mettre un très grand nombre de communes en situation de faillite pure et simple.

 

Madame la ministre, comme chacun sait, dans le cadre de la réforme des services d'incendie, il est urgent d'harmoniser les statuts. Le cas précité le démontre.

 

Madame la ministre, où en êtes-vous en ce qui concerne les négociations syndicales pour entrevoir cette harmonisation des statuts?

Comment votre département commente-t-il la décision du tribunal du travail de Bruxelles?

 

05.02  Jan Van Esbroeck (N-VA): Mevrouw de minister, mijn vraag gaat over hetzelfde arrest van het arbeidshof te Brussel. Volgens dat arrest kunnen de brandweervrijwilligers hetzelfde loon vragen als de beroepsbrandweerlieden. De uitbetaling ervan zou zelfs retroactief, tot 2003, gevorderd kunnen worden, volgens het arbeidshof. Vooral de vergoeding voor de gelopen wachtdiensten door de vrijwilligers zou het grote verschil maken.

 

Mevrouw de minister, welke stappen kunt u doen vooraleer dat ontaardt in een financiële ramp voor onze steden en gemeenten? Het kan over heel veel geld gaan. Ik kan mij daar al iets bij voorstellen. De impact van die uitspraak zal gigantisch zijn als alle vrijwilligers daarop ingaan.

 

De brandweerhervorming staat volgens mij nog altijd op stapel. Wij wachten er in ieder geval nog altijd op. Ik veronderstel dat de voorbereidingen aan de gang zijn, maar is er ook rekening gehouden met dergelijke problemen?

 

Graag verneem ik ook hoe ver het staat met de brandweerhervorming en in hoeverre er met dat arrest al dan niet rekening wordt gehouden?

 

05.03  Joëlle Milquet, ministre: En ce qui concerne les différents arrêts, j'en ai évidemment pris connaissance. Comme vous le savez, nous avons un projet de statut qui est quasiment finalisé. Nous sommes donc dans les dernières réunions. Il y en a encore eu une aujourd'hui. On avait dit que tout devait être terminé pour fin octobre; nous aurons donc vraiment terminé dans les cinq à dix jours à venir. Le projet de loi est prêt également.

 

Op basis van het meerderheidsstandpunt in de rechtspraak is het risico dat alle vrijwilligers een bijkomende vergoeding zouden eisen en krijgen, niet zo groot.

 

Mijn diensten volgen de evolutie van het dossier op. Het wetsontwerp over het aantal uren ligt klaar. De onderhandelingen met de vakbonden zijn bijna afgerond.

 

05.04  Jacqueline Galant (MR): Madame la ministre, j'entends bien que le statut est en cours de finalisation pour fin octobre. Mais comment commentez-vous l'arrêt qui a été rendu?

 

05.05  Joëlle Milquet, ministre: Je veux bien le faire. Il y a deux arrêts: l'un de la cour d'appel de Liège du 5 juin 2012 et l'autre de la cour du travail de Liège du 2 octobre 2012. Ils décident que les périodes pendant lesquelles un pompier volontaire se déclare disponible pour un rappel ne constituent pas du temps de travail et ne doivent donc pas être rémunérées.

 

Ces deux arrêts s'inscrivent dans la droite ligne de la jurisprudence européenne en la matière. Vous aurez pu lire que la ville de Nivelles a fait part de son intention de se pourvoir en cassation, estimant que la cour du travail de Bruxelles n'a pas tenu compte, dans son arrêt du 6 août 2013, du tout récent arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 9 juillet 2013.

 

Par cet arrêt, la Cour a jugé que le fait d'écarter les pompiers volontaires du champ d'application de la loi du 14 décembre 2000 sur le temps de travail dans le secteur public n'était pas discriminatoire en raison du caractère volontaire, occasionnel et accessoire de l'activité du pompier volontaire.

 

Donc, de toute façon, dans le projet de loi, nous faisons la différence, comme pour les médecins et les médecins-stagiaires, entre les gardes dormantes et les gardes actives sur le site. Quand quelqu'un est de garde sur un site, même s'il dort, cela rentre dans le temps de travail. Quand quelqu'un est rappelable chez soi, cela ne rentre pas dans ce cadre.

 

C'est en tout cas certains éléments des projets de loi que nous avons préparés. Cela s'inspire de la solution trouvée notamment pour les médecins de garde. Nous en parlerons lorsque le projet sera mis à l'ordre du jour.

 

05.06  Jan Van Esbroeck (N-VA): Als ik het goed begrijp, ziet u geen problemen, omdat er een uitspraak is van het arbeidshof te Luik. Die volgt u, maar die uitspraak spreekt die van het Brussels arbeidshof tegen. Er is dus geen probleem? Of heb ik het helemaal verkeerd begrepen? Het zal niet veel geld kosten? Het gaat volgens u niet over veel vergoedingen? Het arbeidshof te Luik heeft een andere uitspraak gedaan dan dat te Brussel. U volgt de uitspraak van Luik, niet die van Brussel?

 

05.07 Minister Joëlle Milquet: Daarom moeten wij dringend een wetsontwerp goedkeuren waarmee duidelijkheid over de situatie gecreëerd wordt. Het ene arbeidshof oordeelt zus, het andere zo. Dat gaat niet.

 

Wij moeten absoluut een einde maken aan de verwarring. Dat is het doel van ons wetsontwerp. Daarnaast moeten wij bijvoorbeeld ook de mogelijkheden bekijken om meer dan 48 uur per week te werken en duidelijk maken in welke omstandigheden dat kan. Het is een kwestie van weken.

 

05.08  Jan Van Esbroeck (N-VA): Wij zullen eind oktober zien hoe een en ander uitdraait.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Samengevoegde vragen van

- de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "Syriëstrijders en bedreigingen van Al Qaida" (nr. 19456)

- de heer Jan Van Esbroeck aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de dreigementen tegen dit land" (nr. 19469)

- de heer Ben Weyts aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "haar persoonlijke interventies in de bestrijding van terrorisme en de dreigingsanalyses" (nr. 19563)

- de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het mogelijk nieuwe vertrek van tientallen jonge jihadstrijders naar Syrië" (nr. 19817)

- de heer Jan Van Esbroeck aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het vertrek van nieuwe Syriëstrijders" (nr. 19884)

- de heer Jenne De Potter aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de strijd tegen radicalisering op het internet" (nr. 19891)

- de heer Jan Van Esbroeck aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de topterrorist die is opgepakt in België" (nr. 19925)

06 Questions jointes de

- M. Peter Logghe à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "les combattants partis en Syrie et les menaces d'Al-Quaïda" (n° 19456)

- M. Jan Van Esbroeck à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "les menaces proférées contre notre pays" (n° 19469)

- M. Ben Weyts à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "son intervention personnelle dans la lutte contre le terrorisme et les analyses de risque" (n° 19563)

- M. Peter Logghe à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "l'éventuel nouveau départ de dizaines de jeunes djihadistes vers la Syrie" (n° 19817)

- M. Jan Van Esbroeck à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "le départ de nouveaux combattants pour la Syrie" (n° 19884)

- M. Jenne De Potter à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "la lutte contre la radicalisation sur internet" (n° 19891)

- M. Jan Van Esbroeck à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "le responsable d'un réseau terroriste arrêté en Belgique" (n° 19925)

 

06.01  Peter Logghe (VB): Mevrouw de minister, een tijd geleden waren er bedreigingen van Al Qaida aan het adres van de NMBS gepost op de twitterpagina van een bekende salafist. Diezelfde salafist zakte onlangs af naar oorlogsgebied om Syriëstrijders terug naar België te krijgen. Naar de bedoelingen kan men natuurlijk enkel gissen. De reactie van de federale politie – daar gaat het mij in deze eigenlijk om – was bijzonder lauw. Men zei letterlijk dat dit niet het eerste of het laatste dreigement was en dat wij ermee moeten leren leven.

 

Mevrouw de minister, ten eerste, u kent de dreigementen van de zelfverklaarde leden van Al Qaida op de twitterpagina van deze bekende salafist. Wat is uw eerste reactie daarop?

 

Ten tweede, wat is uw reactie op de reactie van de federale politie, namelijk dat wij ermee moeten leren leven? Geeft u hiermee geen totaal verkeerd politiek signaal? De mensen krijgen de indruk dat u de dreigementen niet ernstig neemt.

 

Ten derde, moet niet dringend worden onderzocht of de bedreigingen eventueel kunnen helpen om de nationaliteit van deze mensen af te nemen? Een buitenlander die Belg geworden is kan momenteel die nationaliteit verliezen als hij ernstig tekortschiet in zijn verplichtingen als Belg. De vervallenverklaring van de nationaliteit geldt natuurlijk niet voor buitenlanders die vóór hun achttiende Belg werden door hun ouders. Wordt momenteel nagegaan of deze regeling bijvoorbeeld van toepassing zou kunnen zijn op leden van Al Qaida?

 

Mijn volgende vraag gaat eveneens over Syrië. Mevrouw de minister, een jongeman die boeddhistisch monnik wil worden raakt het land niet uit. Als dan tientallen jonge jihadstrijders ongemoeid en zonder problemen het land kunnen verlaten stellen mensen daar vragen over. Men begrijpt dat niet. Als men sommige burgemeesters mag geloven staan er bijvoorbeeld alleen in Vilvoorde al 50 jonge jihadstrijders klaar, waaronder opnieuw een aantal minderjarigen. Dat is schrijnend. Het lijkt wel alsof het beleid niets doet om hun vertrek tegen te gaan.

 

U hebt ongetwijfeld de informatie van de burgemeester van Vilvoorde gekregen. Hebt u ook berichten uit andere gemeenten dat daar een gelijkaardige lading klaar staat? Droogt het probleem op of dijt het verder uit?

 

Welke concrete maatregelen neemt u om deze nieuwe uitstroom tegen te gaan? Men hoort steeds vaker de opportuniteit van het intrekken van identiteitskaarten als mogelijke oplossing of als mogelijke eerste stap. Welke maatregelen zult u op korte termijn nemen naast het gemeentelijk actieplan dat her en der wordt uitgevoerd om de strijd tegen het salafisme concreet aan te pakken?

 

Ik heb dan ook nog een cijfervraag. Ik blijf ze stellen: hoeveel jihadstrijders zijn er volgens uw raming al vertrokken naar Syrië? Hoeveel zijn er gesneuveld? Hoeveel zijn er effectief teruggekeerd? In het buitenland wordt er op een veel opener manier informatie verstrekt. In België blijft dat blijkbaar moeilijk.

 

Ik heb ook een andere vraag die ik blijf herhalen, een politieke vraag naar concrete maatregelen tegen jihadstrijders die terugkeren uit Syrië. Ondertussen is bekend dat een aantal strafonderzoeken werd geopend, maar hoeveel zijn dat er juist? Worden die mensen preventief opgesloten?

 

06.02  Jan Van Esbroeck (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik wil mijn verwondering uiten over het samenvoegen van deze drie vragen. Zij hebben inhoudelijk zeer weinig met elkaar te maken. Ik weet niet wie ze heeft samengevoegd. Ik begin te begrijpen waarom het doorgeven van informatie betreffende extremisme en terreur problematisch is in het ministerie. Deze drie vragen hebben immers zeer weinig met elkaar te maken. Ik zal ze opeenvolgend stellen en ik hoop op al mijn vragen aparte antwoorden te krijgen.

 

Ik zal beginnen met de eerste vraag die ik had ingediend over dreigementen tegen ons land. Ik citeer: “Belgen, bereid jullie voor, want de strijd zal beginnen. Stap niet in, want de NMBS dreigt uw leven te veranderen. Bereid u voor op verrassingen.” Dat was het dreigement dat een aantal zelfverklaarde leden van Al Qaeda op internet had verspreid op 23 augustus.

 

Het gaat over Iliass Azaouaj, een salafistische prediker uit Brussel. Wat is de status van deze man? In hoeverre is hij door uw diensten gekend? Hoe voorziet deze man in zijn levensonderhoud? Werkt hij of krijgt hij andere vergoedingen van onze overheid?

 

Gingen uw diensten na of deze berichten wel degelijk door deze man werden geplaatst? Is zijn twitteraccount misschien gehackt, zoals hij zelf beweert?

 

U verklaarde de waakzaamheid in de treinstations te verlagen terwijl ik dacht dat die in de ons omringende landen gehandhaafd bleef. Op basis van welke gegevens nam u die beslissing?

 

Zo kom ik tot mijn volgende vraag. Op 26 september 2013 heeft de politie, op basis van inlichtingen van de Spaanse politie, de terreurverdachte Al Lal bij hem thuis in Vilvoorde opgepakt. Die man werd al een hele tijd gezocht via een Europees aanhoudingsmandaat. Hij zou de topman zijn van een radicaal moslimnetwerk, dat hij zou financieren. Hij ronselde actief jihadisten en stuurde hen naar Syrië. Het valt op dat er in zijn thuisbasis Vilvoorde een verhoogde activiteit van vertrekkende jihadstrijders was.

 

Hoelang verblijft de heer Abdellatif Al Lal al op ons grondgebied? Hoe kan het dat deze vermeende terrorist ondanks al uw inspanningen bij ons onder de radar blijft, en dan nog in een gemeente die geregeld in het nieuws komt?

 

Ik hoorde u verklaren dat onze strijd tegen het terrorisme als voorbeeld gold voor heel Europa. Wat is er in deze dan misgelopen dat de Spaanse inlichtingendienst onze politie moet inlichten over een man die bij ons ondergedoken blijkt te zijn?

 

Zo kom ik tot mijn volgende vraag. De burgemeester van Vilvoorde verkondigde op 24 september 2013 dat een vijftigtal moslims uit zijn gemeente klaarstonden om te vertrekken naar Syrië. Een achttal onder hen zou minderjarig zijn. Wij hoorden u al verschillende campagnes opstarten om dit fenomeen een halt toe te roepen. Wij kunnen alleen maar besluiten dat deze weinig succes hebben gekend.

 

Vilvoorde is geen eiland in Vlaanderen. Als daar zoveel moslims vertrekken, dan zal dat ook wel in andere steden gebeuren. Kunt u ons hierover meer informatie geven?

 

Wij begrijpen dat men volwassen mensen niet kan tegenhouden om ergens naartoe te gaan. Wat doet u met minderjarige moslims die ten strijde willen trekken?

 

Volgens sommigen voldoet deze extreme vorm van salafisme aan alle criteria van een sekte. Wat is het standpunt van de regering over deze stelling? Zult u ter zake iets ondernemen?

 

De voorzitter: De vragen van de heren Weyts en De Potter zijn zonder voorwerp.

 

06.03 Minister Joëlle Milquet: De veiligheidsdiensten kunnen op dit moment niet bevestigen dat de bedreigingen op het twitteradres van Iliass Azaouaj door hemzelf of door derden werden gepost, noch dat betrokkene deel zou uitmaken van een groepering die aanleunt bij Al Qaida. Het gerechtelijk onderzoek is aan de gang.

 

Wat uw verrassende derde vraag betreft, ben ik, als minister van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor de veiligheid en bevoegd om in die materie maatregelen te nemen. Ik neem dan ook mijn verantwoordelijkheid en ik verkies in bepaalde ernstige gevallen voorzichtig te zijn. Ik neem maatregelen op basis van de verschillende analyses van de diensten inzake bedreigingen en hun afweging van de risico’s. Ik neem dus maatregelen in verband met de dreiging van Al Qaida en ik neem die maatregelen met het akkoord van de eerste minister.

 

In deze omstandigheden is dat mijn verantwoordelijkheid, meen ik. Ik vind het vreemd dat een minister van Binnenlandse Zaken wordt bekritiseerd omdat zij streeft naar een betere veiligheid voor de burgers na een bedreiging door Al Qaida. Het is mijn prerogatief alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te nemen, daar ik ter zake de eindverantwoordelijkheid draag. Ik doe dit met het akkoord van de eerste minister. De evaluatie van het OCAD van de terroristische en extremistische dreiging is slechts één element van de risicoanalyse. Daarnaast houd ik ook rekening met de politionele risicoanalyse van de verschillende aspecten die gerelateerd zijn aan een veilige en vreedzame leefomgeving.

 

Ik houd bovendien rekening met de informatie van de Veiligheid van de Staat en van de inlichtingendiensten van andere landen, alsook met de informatie die ik krijg via confidentiële gesprekken met de verantwoordelijken in onze buurlanden.

 

Mijn algemeen antwoord is dat het noodzakelijk bleek dergelijke maatregelen te nemen. Ik zal daar geen verder commentaar op geven.

 

Al deze elementen laten ons toe het globale risiconiveau te bepalen. Aangezien er bij ons, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het plan Vigipirate in Frankrijk, geen automatische koppeling is van een bepaald dreigingsniveau aan te nemen maatregelen, worden de maatregelen bepaald op basis van de beschikbare informatie verstrekt door het crisiscentrum, waarbij er steeds wordt overlegd met de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en met de minister als eindverantwoordelijk wanneer het gaat om ingrijpende gebeurtenissen.

 

Volgens de gegevens van onze veiligheidsdiensten bevindt een honderdtal Belgen zich momenteel met grote waarschijnlijkheid in Syrië. De cijfers zijn stabiel. Er waren tot op heden vijftien tot twintig personen die terugkeerden en tijdens de zomer was er een klein aantal die vertrokken.

 

Wat onze strategie en de verschillende preventieve maatregelen betreft, heb ik al zo vaak geantwoord. In september vond een tweedaagse conferentie plaats met de beste deskundigen ter wereld, over de strijd tegen radicalisering. Zij steunen onze aanpak en ons beleid volledig en wij zullen dat uiteraard voortzetten.

 

Wat betreft de vragen van de heer Logghe over de mogelijkheid tot vervallenverklaring van de nationaliteit en over de evaluatie van het salafisme als sekte, dit zijn materies die behoren tot de bevoegdheid van mijn collega, minister Turtelboom. Ik verwijs u dan ook naar haar.

 

06.04  Peter Logghe (VB): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord, hoewel wij daarmee jammer genoeg niet veel wijzer zijn geworden.

 

U zegt dat er maatregelen worden genomen op basis van informatie die u wordt aangereikt.

 

Mijn eerste vraag had eigenlijk betrekking, naast de vraag over de vervallenverklaring van de nationaliteit die ik inderdaad graag aan minister Turtelboom zou stellen, op het signaal van de federale politie: wij moeten ermee leren leven. Welnu, ik vind dat wij daarmee niet moeten leren leven. Dat had ik eigenlijk uit uw mond willen horen. Wij moeten niet leren leven met dat soort bedreigingen. Wij moeten daartegen strijden. Dat moet worden aangepakt. Dat was het antwoord dat ik eigenlijk wou horen van u.

 

Wat betreft het vertrek van tientallen jonge jihadstrijders naar Syrië, wij weten al maanden dat er ongeveer een honderdtal zijn. Ik hoor nu van u dat er vijftien tot twintig zijn teruggekeerd en dat een klein aantal tijdens de zomer is vertrokken. Mijn vraag had betrekking op die vijftig potentiële vertrekkers in Vilvoorde. U zegt dat er een conferentie is met de beste specialisten en dat dezen uw beleid steunen. Mevrouw de minister, het beleid wordt op basis van resultaten geëvalueerd. Als ik zie dat er opnieuw vijftig jongeren klaar staan om naar Syrië te vertrekken, dan heb ik vragen bij uw beleid met betrekking tot dat extremisme.

 

Er bestaat toch een antiterrorismewet die strafsancties toelaat voor personen die worden verdacht en schuldig worden bevonden op basis van die wet. Ik dring aan op een krachtdadiger beleid ter zake. De huidige resultaten wijzen jammer genoeg niet in de richting van succes.

 

06.05  Jan Van Esbroeck (N-VA): Mevrouw de minister, zoals ik verwachtte gooit u alles op een hoopje maar komt er geen echt antwoord op de vragen.

 

U was wat verbaasd dat ik kritiek had op het feit dat u stappen onderneemt. Wellicht hebt u mijn vraag dan niet goed begrepen. Hoe meer stappen, hoe beter. Dat is echt wel nodig. Alleen de resultaten van die stappen blijken een beetje uit te blijven. Daar komt natuurlijk wel kritiek op. Wij hebben geen kritiek op het feit dat u initiatieven neemt. U mag dat niet verkeerd verstaan.

 

Over de bedreiging tegen ons land van die man in Brussel, via twitter, zegt u dat het onderzoek lopende is. U antwoordde dus niet op de gestelde vraag en wij wachten het onderzoek af.

 

In verband met het vijftigtal personen, uit Vilvoorde alleen al, die mogelijks klaar staan om te vertrekken, weten wij niet of zij al dan niet vertrokken zijn. Waarschijnlijk niet, want uit uw antwoord blijkt dat het aantal in Syrië stabiel is gebleven. Er zijn vijftien tot twintig personen teruggekomen. Daarover heb ik u in het verleden al ondervraagd. Ik hoop dat betrokkenen, zodra zijn hier aankomen, zullen worden behandeld. In het verleden zei u immers dat zij gescreend zullen worden en dat zal worden nagegaan of zij niet te veel geradicaliseerd zijn. Ik hoop dat zulks allemaal gebeurt.

 

Op de vraag over de topterrorist die hier werd opgepakt heb ik geen antwoord gekregen. Mijn vraag was hoe het mogelijk was dat die man in onze steden zo lang ondergedoken kon leven. U zei dat specialisten uw beleid steunen, maar dat zij dus wel die specialisten die u of onze politiediensten moeten inlichten over het feit dat zich een topterrorist op ons grondgebied bevindt. Ik vraag mij af hoe dit zomaar kan, maar ik krijg geen antwoord op die vraag.

 

Zoals ik gevreesd had, mijnheer de voorzitter, door al die vragen op een hoopje te gooien, krijgen wij een nietszeggend antwoord. Misschien moeten wij die vragen herformuleren en opnieuw indienen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Vraag van de heer Jan Van Esbroeck aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de racistische uitlatingen door het CGKR-personeel" (nr. 19470)

07 Question de M. Jan Van Esbroeck à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "les propos racistes du personnel du CECLR" (n° 19470)

 

07.01  Jan Van Esbroeck (N-VA): Mevrouw de voorzitter, het betreft hier een heel ander geval daterend van december vorig jaar. Het tijdschrift Joods Actueel heeft daaraan echter vernieuwde aandacht geschonken.

 

Een Brussels politiecommissaris zou het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding aanklagen voor racisme. De aanleiding zijn een aantal uitlatingen van medewerkers van het centrum tijdens een cursus voor hogere politieofficieren. Die cursus had begin vorig jaar plaats.

 

Volgens het tijdschrift deed een van de lesgevers, na enkele bedenkelijke commentaren over de homofiele medemensen, enkele uitspraken over de joden die niet door de beugel kunnen. Ik heb ze opgenomen in mijn schriftelijke vraag maar ik zal ze niet herhalen. U heeft ze zonder meer kunnen lezen. Volgens Joods Actueel werd de cursus gegeven door twee vrouwelijke medewerksters van het centrum.

 

Naar aanleiding van deze gebeurtenis, wens ik u een aantal vragen te stellen.

 

Bent u op dit moment op de hoogte gebracht, eventueel door de Brusselse politiecommissaris, van de racistische uitspraken van deze medewerkers? Indien ja, waarom hebben wij daarover dan niks gelezen of gehoord? Waarom hebt u niet ingegrepen of heeft u wel ingegrepen en hebben wij het gemist?

 

Welke maatregelen zou u tegen deze mensen kunnen nemen?

 

Wie gaat er in deze ingrijpen vermits het centrum zelf de betrokken partij is en zij moeilijk zichzelf kunnen beoordelen?

 

07.02 Minister Joëlle Milquet: Ik heb via de media vernomen dat de heer Vroome een klacht heeft ingediend bij de rechtbank en dat het centrum beslist heeft om een klacht in te dienen tegen de heer Vroome als politiecommissaris bij de Algemene Inspectie van de federale en lokale politie.

 

Uit bezorgdheid voor onpartijdigheid heeft het centrum aan de commissaris meegedeeld dat ze geen gevolg kunnen geven aan zijn aanklacht omdat ze zowel betrokken partij als rechter zijn, maar dat hij zich uiteraard wel kan richten tot de juridische autoriteiten.

 

Het centrum betwist de vorm en de aard van de uitspraken van een van haar medewerkers en benadrukt dat de uitspraken uit de context werden gehaald. De antisemitische opzet wordt betwist.

 

Ik wens eraan te herinneren dat het centrum reeds achttien jaar opleidingen organiseert en dat er nog nooit klachten of bemerkingen zijn geweest. Bovendien heb ik als minister van Gelijke Kansen nog nooit een klacht ontvangen over de opleidingen van het centrum.

 

Dat is dus een materie voor de gerechtelijke autoriteiten.

 

07.03  Jan Van Esbroeck (N-VA): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Ik begrijp daaruit dat u geen maatregelen kunt nemen en dat u de informatie betwist. Dat zal dus een eeuwige discussie zijn die voor de rechtbank zal gevoerd moeten worden, een welles-nietesspelletje.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de biometrische paspoorten" (nr. 19488)

08 Question de M. Peter Logghe à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "les passeports biométriques" (n° 19488)

 

08.01  Peter Logghe (VB): Mevrouw de minister, vorig jaar stelde ik u de vraag of men in de strijd tegen de fraude betreffende valse identiteitsdocumenten inderdaad niet vlugger moest overstappen op het veralgemeend en verplicht invoeren van biometrische documenten. U leek dat idee genegen. Wel stelde u dat de gemeenten uitgerust moeten worden met apparatuur voor de afgifte van biometrische verblijfsvergunningen met vingerafdrukken.

 

Ondertussen is de fase met pilootgemeenten, die eind 2012 en begin 2013 liep, voorbij. In het tweede semester van 2013 zouden ook de andere gemeenten geleidelijk starten met de afgifte van biometrische documenten.

 

Mevrouw de minister, ik stel vast dat men ondertussen in mijn stad is overgegaan tot de aanschaf van apparatuur om biometrische paspoorten op te maken.

 

Ten eerste, ik ga ervan uit dat het project in de 11 pilootgemeenten positief is geëvalueerd? Ik zou van u bevestiging daarvan willen krijgen, vooral dan met betrekking tot de opmerking van een aantal gemeenten dat de informatica in de gemeenten blijkbaar niet overal compatibel is met de informatica van de verschillende overheidsdiensten.

 

Ten tweede, welke tijdslijn hanteert u om de afgifte van biometrische documenten overal mogelijk te maken?

 

Mevrouw de minister, ten slotte, ik stel vast dat in de meeste steden en gemeenten het aantal door de FOD Binnenlandse Zaken ter beschikking gestelde apparaten zeker niet voldoet om het aantal documenten te kunnen afleveren dat men zou willen afleveren op jaarbasis. Waarom levert de FOD Binnenlandse Zaken te weinig apparatuur af? Hoe zit het met de aanschaf van bijkomende toestellen?

 

08.02 Minister Joëlle Milquet: Mijnheer Logghe, het project Biometrie bestaat in hoofdzaak uit twee delen, namelijk, ten eerste, een deel waarbij de lidstaten worden verplicht om voor de paspoorten een opslagmedium te gebruiken dat een gezichtsopname en twee vingerafdrukken bevat en, ten tweede, een deel waarbij de lidstaten worden verplicht om in de Europese uniforme verblijfstitels voor niet-Europese vreemdelingen biometrische gegevens op te nemen. Dat zijn twee aparte delen.

 

Gezien de kennis die de FOD Binnenlandse Zaken in de materie reeds heeft verworven, streeft men ernaar de infrastructuur die de FOD Binnenlandse Zaken heeft opgezet, ook toegankelijk te maken voor de diensten van de FOD Buitenlandse Zaken.

 

De samenwerking heeft een besparing tot doel door het gezamenlijke gebruik van de randapparatuur voor registratie van de biometrische gegevens.

 

Om de uitrol van het project met goede gevolgen te kunnen realiseren, heeft men, gezien de complexiteit ervan, beslist om een pilootfase te organiseren, zowel voor de paspoorten als voor de verblijfstitels. Ik verwijs hierbij naar het ministerieel besluit van 22 april 2013 houdende aanduiding van de pilootgemeenten in het kader van het project inzake de biometrische verblijfstitel, waar in artikel 2 de einddatum van de pilootfase werd vastgelegd op 22 augustus 2013.

 

De evaluatie van de pilootfase is momenteel aan de gang. Volgens de eerste feedback, die wij van het terrein hebben ontvangen, verloopt de evaluatie van het project positief. Aansluitend op de pilootfase zal een progressieve uitrol naar alle andere Belgische gemeenten gebeuren, die in principe zal starten in oktober 2013 en vermoedelijk zal eindigen in maart 2014. De uitrol zal dus zes à zeven maanden in beslag nemen.

 

Ik herhaal dat de Belgische identiteitskaarten reeds in hoge mate zijn beveiligd, zowel grafisch door toedoen van visuele en ingebouwde veiligheidselementen als elektronisch door het gebruik van certificaten. Vanaf februari 2014 zal een nog hogere beveiliging worden toegevoegd aan de kaart door de sleutellengte van de burgercertificaten te verdubbelen en een hoger beveiligingsalgoritme toe te passen, zodat we ook in de toekomst over een betrouwbaar identiteitsdocument te beschikken.

 

Er zal binnenkort ook op grafisch vlak een aanpassing gebeuren, waarbij de machine readable zone op de achterkant van de kaarten zal worden aangebracht met een tactiel effect. Dat betekent dat de letters en de cijfers van de MRZ voelbaar zullen zijn. Al die aanpassingen zullen ertoe bijdragen dat de elektronische identiteitskaart mag worden beschouwd als een uiterst veilig identiteitsdocument.

 

08.03  Peter Logghe (VB): Ik heb geen antwoord gekregen op mijn laatste twee vragen.

 

Hoe staat het met de klachten van de pilootgemeenten over het feit dat de informatica niet volledig compatibel zou zijn met de informatica die door de pilootgemeenten wordt gebruikt? Er lijken daarover nogal wat klachten te zijn.

 

Ik stel bovendien vast dat bijna in alle steden en gemeenten het aantal toestellen dat de FOD Binnenlandse Zaken ter beschikking stelt onvoldoende is om het aantal paspoorten en verblijfstitels biometrisch aan te maken. Waarom stelt u bijna overal te weinig toestellen ter beschikking?

 

08.04 Minister Joëlle Milquet: Mijnheer Logghe, de evaluatie door de verschillende betrokken diensten van de klachten en van de aanvullende noden is heel technisch en technologisch. De deskundigen zijn daarmee bezig. Als wij aanvullende noden vaststellen, zullen wij die verhelpen.

 

08.05  Peter Logghe (VB): Mevrouw de minister, hebt u er zicht op wanneer de evaluatie van de pilootgemeenten afgelopen zal zijn? Wordt daarover gecommuniceerd?

 

08.06 Minister Joëlle Milquet: Volgens mij vóór het einde van deze maand of begin november.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de actieplannen na evaluatie van het treinongeval in Wetteren" (nr. 19493)

09 Question de Mme Karin Temmerman à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "les plans d'action à mettre en oeuvre après l'évaluation de l'accident ferroviaire de Wetteren" (n° 19493)

 

09.01  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, op 28 mei 2013 hebben de gemeenteraad van Gent, verschillende andere gemeenteraden alsook de provincieraad een motie goedgekeurd die naar aanleiding van de treinramp in Wetteren was ingediend.

 

Ik hoef de treinramp van Wetteren niet in ieders geheugen te griffen. Iedereen weet immers nog goed wat ginds is gebeurd.

 

In zijn motie vraagt de Gentse gemeenteraad aan zowel de Vlaamse als de federale regering werk te maken van een geïntegreerd en gecoördineerd beleid inzake mobiliteit maar ook inzake ruimtelijke ordening en externe veiligheid. Ter zake wordt expliciet gevraagd de lokale overheden en hun stedelijke diensten steeds bij de planning te betrekken.

 

In uw antwoord van 14 augustus 2013 aan de Gentse burgemeester lees ik het volgende. Ik citeer: “Momenteel wordt binnen mijn diensten gewerkt aan een volledige en genuanceerde debriefing van het ongeval.” Ik weet niet goed wat met “genuanceerde debriefing” wordt bedoeld. Een debriefing die genuanceerd moet zijn, lijkt mij raar. “Na het afronden van deze debriefing zal een actieplan worden opgesteld waarin op basis van de pertinentie en de haalbaarheid van de verschillende uit te voeren acties de nodige prioriteiten zullen worden gesteld. Het actieplan zal de verschillende aandacht- en verbeterpunten die aangereikt werden door de Gentse gemeenteraad alsook deze die naar voor kwamen uit de analyse, groeperen.”

 

Mevrouw de minister, op vrijdag 13 september 2013 heeft een goederentrein, geladen met chemische producten, vuurgevat. Het gebeurde vlakbij de plaats waarop op 4 mei 2013 de goederentrein is ontspoord, waarvan wij allen de gevolgen kennen.

 

Op het moment dat een dergelijk ongeval gebeurt, is iedereen alert. Daarna wordt het enigszins vergeten. Een paar maanden nadien is op identiek dezelfde plaats opnieuw een ongeval gebeurd. De inwoners van Wetteren en Schellebelle zijn aldus nipt ontsnapt aan een tweede treinramp op enkele maanden tijd. Het actieplan moet er dus heel dringend komen.

 

Daarom heb ik de hiernavolgende vragen.

 

Ten eerste, wat is de stand van zaken van het actieplan?

 

Ten tweede, welke conclusies werden reeds getrokken? Heeft het al tot bepaalde acties geleid?

 

Ten derde, zal u de plaatselijke overheden bij het plan betrekken? Uit mijn vorige vraag heb ik immers begrepen dat zulks niet altijd het geval is.

 

09.02 Minister Joëlle Milquet: Mijnheer de voorzitter, momenteel worden zowel op lokaal als op federaal niveau nog steeds debriefingmomenten over het treinongeval te Wetteren georganiseerd. Sommige diensten zijn immers nog steeds actief om de nafase van de bewuste noodsituatie in goede banen te leiden: bijvoorbeeld de gezondheidsdiensten.

 

Zo zal de gouverneur van Oost-Vlaanderen een evaluatiedag voor alle betrokken partijen organiseren met de bedoeling lessen te trekken uit de grootschalige en langdurige noodsituatie. De federale overheid zal bovendien in oktober een vervolgvergadering met alle betrokkenen en interne en externe experten organiseren. De resultaten van deze vergaderingen dienen eveneens te worden opgenomen in het actieplan.

 

Dat het actieplan nog niet op punt staat, impliceert echter niet dat er tot op heden nog geen conclusies konden worden getrokken. Verscheidene aspecten kwamen reeds tijdens verschillende evaluatiemomenten naar voren en lijken dus dringender te zijn dan andere.

 

Momenteel loopt bijvoorbeeld een project binnen de Algemene Directie Crisiscentrum om discipline 5 te professionaliseren aan de hand van een team D5 dat snel de nodige ondersteuning inzake communicatie kan bieden, zowel ter plaatse als van op afstand. De bedoeling is dat het team zal worden samengesteld uit vrijwillige medewerkers van alle niveaus – gemeentelijke, provinciale en nationale overheden en interventiediensten – onder voorbehoud van het akkoord van hun hiërarchische meerderen. Ook zullen door het Kenniscentrum de mogelijkheden voor het oprichten van een pool voor de directeur van de commandopost operaties, de DIRCPOPS, en adviseur gevaarlijke stoffen worden onderzocht.

 

Momenteel worden alle aandachtspunten die tot op heden naar voren kwamen, geïdentificeerd door mijn medewerkers. In verband met de medewerkers van het crisiscentrum en na de fase van de debriefing zullen deze aandachtspunten indien nodig – het zal nodig zijn – worden aangevuld met nieuwe verbeterpunten en zal nadien een concreet actieplan worden opgesteld.

 

Er dient echter steeds rekening gehouden te worden met de pertinentie en de haalbaarheid van de geïdentificeerde punten. Op basis van deze denkoefening zal dan worden gekeken welke acties als prioritair dienen te worden behandeld, door welke dienst dat dient te gebeuren en ook met welke middelen. Er was bijvoorbeeld een gebrek aan bepaalde meetapparatuur. Wij hebben natuurlijk aanvullende apparaten nodig. Dat is maar een klein voorbeeld.

 

Binnen de twee maanden zullen we klaar zijn met het actieplan op basis van de laatste debriefings. Tot nu toe hebben we al een groot aantal aanbevelingen en conclusies opgelijst.

 

09.03  Karin Temmerman (sp.a): Mevrouw de minister, binnen twee maanden zal er dus een actieplan zijn. Ik neem aan dat zo’n analyse niet evident is en dat het moeilijk is om daar snel op in te spelen. Ik denk wel dat wij nog even mogen benadrukken dat het urgent is.

 

Ik zou toch nog eens willen beklemtonen dat het belangrijk is de plaatselijke autoriteiten en diensten zeker te betrekken. U mag het aan de gouverneur van Oost-Vlaanderen vragen: zonder die plaatselijke hulp had hij niet kunnen doen wat hij gedaan heeft. Hij heeft die plaatselijke hulp heel erg gewaardeerd.

 

Ik dring erop aan de plaatselijke autoriteiten – niet alleen de politieke, maar ook de administratieve, zoals de brandweer enzovoort – absoluut te betrekken bij het actieplan.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

10 Samengevoegde vragen van

- de heer Jan Van Esbroeck aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de problemen met het ASTRID-CAD oproepsysteem" (nr. 19507)

- mevrouw Daphné Dumery aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de parameters voor het automatisch selecteren van een brandweerkorps bij een noodoproep in Blankenberge" (nr. 19575)

- mevrouw Bercy Slegers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de klacht van de West-Vlaamse gouverneur betreffende het ASTRID-communicatiesysteem" (nr. 19762)

- mevrouw Valérie Warzée-Caverenne aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het ASTRID-systeem voor noodoproepen" (nr. 19614)

10 Questions jointes de

- M. Jan Van Esbroeck à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "les problèmes liés au système d'appel CAD ASTRID" (n° 19507)

- Mme Daphné Dumery à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "les paramètres pris en compte pour la sélection automatique du corps de pompiers lors d'un appel d'urgence à Blankenberge" (n° 19575)

- Mme Bercy Slegers à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "les plaintes exprimées par le gouverneur de Flandre occidentale à propos du système de communication ASTRID" (n° 19762)

- Mme Valérie Warzée-Caverenne à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "le système d'appel d'urgence ASTRID" (n° 19614)

 

10.01  Jan Van Esbroeck (N-VA): Mevrouw de minister, uit de verklaringen van provinciegouverneur Carl Decaluwé en van de verantwoordelijke van het Brugse AZ Sint-Lucasziekenhuis blijkt dat het ASTRID-CAD-systeem nog steeds niet naar behoren functioneert.

 

Mijn collega zal iets meer in detail ingaan op het voorval. Mijn vragen zijn iets algemener.

 

Hoe lang gaan die zogezegde kinderziektes, want zo durft men het nog steeds te noemen, bij ASTRID nog blijven duren?

 

Hoe komt het dat elk gewoon gps-systeem in onze wagen, dat wij ondertussen bijna allemaal hebben, wel optimaal werkt, zelfs op onze mobiele telefoons werken die gps-systemen, en dat het bij ASTRID voor problemen blijft zorgen?

 

Ik heb u ook horen verklaren, ik denk dat het in plenaire vergadering was, dat u alternatieven voorhanden hebt, minder dure oplossingen dan heel dat ASTRID-systeem. Wat is de stand van zaken in dat dossier? Hebt u reeds verdere stappen ondernomen om het ASTRID-systeem te vervangen?

 

10.02  Daphné Dumery (N-VA): Mevrouw de minister, ik ga daar verder op ingaan maar het gaat over een ander praktijkvoorbeeld. Rond de brandweerkazerne in Blankenberge zijn een aantal scholen gelegen, met als gevolg dat er daar zones 30 zijn. Als men dan de parameters bekijkt van het ASTRID-CAD-systeem, dan zou bij een brand op het grondgebied van Blankenberge door die zones 30 niet de brandweer van Blankenberge verwittigd worden, maar deze van Knokke-Heist of Brugge, die verder gelegen zijn, maar volgens het systeem sneller ter plaatse zouden zijn door die zones 30. De lokale brandweermannen zeggen dat wanneer zij daar moeten passeren, zij rekening houden met de verkeerssituatie, maar dat ze die zone 30 niet zouden doorkruisen tegen 30 maar aan de snelheid die nodig is om de interventie te doen.

 

Mijn vraag gaat eerder over de parameters die worden gebruikt.

 

Is het juist dat de snelheidsbeperkingen op het grondgebied in rekening worden gebracht wanneer wordt bepaald welk korps het snelst ter plaatse kan zijn? Dat gaat dan bijvoorbeeld over een zone 30.

 

Is dat ook zo voor een brug die geopend kan zijn? Als er op het traject een brug is die de hulpdiensten kan vertragen, gaat men daarmee dan ook rekening houden?

 

Kunt u deze werkwijze toelichten en uitleggen hoe dit strookt met de realiteit waarin een prioritair voertuig, voorzien van zwaailichten en sirenes, zich bij een oproep zelden tot nooit aan de opgelegde maximumsnelheid zal houden?

 

Welke parameters worden in rekening gebracht als het systeem berekent welk korps het snelst ter plaatste kan zijn?

 

Welke maatregelen zult u nemen om bij het berekenen van de aanrijtijden gebruik te maken van meer realistische parameters?

 

Ten laatste, hoe zult u het probleem oplossen waarbij voor een brand in Blankenberge in eerste instantie een beroep wordt gedaan op korpsen van de nabijgelegen zones en niet uit de gemeente zelf?

 

10.03  Bercy Slegers (CD&V): Toen ik het bericht hoorde van gouverneur Decaluwé, deze zomer, dacht ik dat het probleem van de baan was. Ik heb het opgezocht en eind 2012 zijn er al vragen gesteld in de commissie ontrent mankementen en problemen die vastgesteld werden met het ASTRID-CAD-systeem. Eind 2012 was het antwoord dat dit verder zou worden onderzocht. Men ging zo snel mogelijk de technische problemen oplossen.

 

Het verwonderde mij dan ook, dat quasi een jaar later, de kaarten nog altijd niet up-to-date blijken te zijn. Ook werden de verkeerssituaties in het systeem niet aangepast, dit ondanks de kennis van de problemen opgedaan bij de uitrol in de andere provincies. Men heeft ervoor gekozen om het ASTRID-CAD-systeem toch uit te rollen in West-Vlaanderen, ondanks de gekende mankementen.

 

Mevrouw de minister, zijn die problemen nu van de baan? Hoe gaat men daar verder mee om? Het gaat tenslotte toch over de veiligheid van onze burgers.

 

10.04 Minister Joëlle Milquet: De dispatchtechnologie van ASTRID-CAD berekent welke adequate middelen het snelst ter plaatse kunnen zijn. Hierbij wordt er rekening gehouden met vooraf ingestelde snelheden per straatsegment. Deze zijn nog niet altijd de officiële snelheidsbeperkingen.

 

Het CAD-systeem houdt voor de berekening van de snelste adequate middelen, rekening met de vaste gegevens en niet met realtimegegevens. Tijdelijke onderbrekingen en wegomleggingen kunnen ingesteld worden, maar er wordt geen rekening gehouden met een brug die kan worden geopend. De brandweer kan na de alarmering zelf nagaan of er een brug open is en indien nodig de route aanpassen.

 

Prioritaire voertuigen zijn gebonden aan de snelheidsbeperkingen, maar zijn hieraan niet gebonden tijdens het uitvoeren van een dringende opdracht en als de zwaailichten en de sirene volgens de wegcode worden gebruikt. Op vele wegen zijn echter verkeersremmende maatregelen genomen of kunnen andere voertuigen het moeilijk maken om de officiële snelheid te overtreden.

 

De maximumsnelheden van de verschillende straatsegmenten bieden een uniforme werkwijze voor de berekening van wie het snelst ter plaatse kan zijn voor alle brandweerkorpsen en provincies. Momenteel houdt de berekening van de beschikbare middelen rekening met vooraf ingestelde snelheden, met één- of tweerichtingsverkeer en met eventuele activeringstijden van een brandweerkorps. De snelheden komen nog niet altijd overeen met de officiële snelheidsbeperkingen, maar mijn diensten proberen de officiële snelheden wel op korte termijn in te voeren.

 

Op lange termijn willen mijn diensten de berekeningen verder optimaliseren door gebruik te maken van de effectieve snelheden die behaald worden op de wegen, in plaats van de officiële maximumsnelheid. Na het invoeren van de officiële snelheidsbeperkingen zal de dispatchingtechnologie rekening houden met de officiële snelheidsbeperkingen voor de berekening van de snelste adequate middelen. Als de snelheidsbeperkingen verschillen van de huidige ingestelde snelheden, kan dit een impact hebben op welk korps gealarmeerd zal worden.

 

Wat het ontbreken van nieuwe straten betreft, zijn de gebruikte kaarten minstens even goed of slecht als de andere commerciële kaarten op de markt. ASTRID werkte tot 2004 met een privéleverancier voor het updaten van het stratennetwerk. Na verscheidene klachten over de kwaliteit van de update, werd het onderhoudscontract stopgezet. In samenspraak met alle gebruikersorganisaties besliste ASTRID om samen te werken met het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) voor het up-to-date houden van het stratennetwerk. Het NGI kan ook op aanvraag straten intekenen die niet altijd aanwezig zijn op commerciële kaarten, bijvoorbeeld op privéterrein als campings, parken of ziekenhuizen.

 

Wat het ontbreken van nieuwe woonwijken betreft, heeft ASTRID een vergelijkend onderzoek uitgevoerd tussen de kaart van het NGI en de nieuwe kaarten van privéleveranciers als bijvoorbeeld TomTom. Daaruit bleek dat op alle kaarten twee tot drie procent van de segmenten ontbrak. Geen enkele kaart is dus echt volledig. Ter verbetering van het updateritme van de kaarten zal naast de tweejaarlijkse grote kaartupdate een maandelijkse kleine update worden georganiseerd. Hierbij zal het NGI per maand één dag dringende kaartcorrecties ter plaatse uitvoeren in elke CIC en hulpcentrum 100 en 112.

 

De algemene evolutie van de technologie, de nodige aanpassingen en verbeteringen aan de hard- en software of cartografie worden besproken met de vertegenwoordigers van alle betrokken diensten tijdens de maandelijkse vergaderingen van het CAD-overlegplatform, het COP. Het COP bepaalt de prioriteiten, naargelang de beschikbare budgetten. Afhankelijk van de genomen beslissingen wordt de concrete uitvoering van de technische handelingen toevertrouwd aan de leverancier Intergraph.

 

Om concrete oplossingen op korte en middellange termijn aan te brengen, wordt door mijn administratie een actieplan opgesteld. Dat plan wordt verspreid naar de verantwoordelijken van de hulpcentra 100 en 112 en de administratie van Volksgezondheid, die eveneens betrokken is bij het beheer van de noodoproepcentra 100 en 112.

 

Het plan werd eveneens doorgegeven aan de nv ASTRID, ter gelegenheid van een vergadering die op 18 juli 2013 op mijn kabinet heeft plaatsgevonden. Op 13 september werd de CEO van de nv ASTRID door mijn kabinetsdirecteur ontvangen, om zijn ontwerp van uitvoeringsprogramma van de door mijn administratie voorgestelde oplossingen voor te leggen. Dat programma is momenteel geëvalueerd en werd besproken met Volksgezondheid op een vergadering op donderdag 26 september.

 

Ik zal in ieder geval waken over de opvolging van de uitvoeringstermijn en het respecteren van de gegeven oplossingen.

 

10.05  Jan Van Esbroeck (N-VA): Mevrouw de minister, ik dank u voor het uitgebreide antwoord. Als ik het goed begrijp, dan zal er een update van de kaarten gebeuren. Die is nu nog niet gebeurd? Of is die nu aan de gang?

 

10.06 Minister Joëlle Milquet: Wij hebben al updates, maar nu hebben wij beslist om elke maand een kleine update te doen en daarna voor een langere periode een meer volledige update te organiseren. De updates moeten telkens op korte termijn plaatsvinden en ten minste elke maand.

 

10.07  Jan Van Esbroeck (N-VA): Het is dus de bedoeling dat het vanaf nu zo zal gebeuren?

 

10.08 Minister Joëlle Milquet: Ja, ook met elementen uit verschillende privékaarten. Elk systeem heeft zijn eigen gebreken, maar dat zijn niet altijd dezelfde. Wij ontwikkelen dus een algemene en meer volledige visie.

.

10.09  Jan Van Esbroeck (N-VA): Wij zullen wellicht nog meer horen van het verslag van de evaluatievergadering van 26 september 2013. De evaluatie is immers ondertussen gemaakt.

 

10.10 Minister Joëlle Milquet: Tijdens de vergadering met de CEO heeft hij op ons voorstel en op basis van onze verschillende aanbevelingen zijn actieplan ingediend. Met de directeurs van de verschillende centra hebben wij dus tientallen vergaderingen om elk probleem aan te pakken.

 

Wij hebben aldus een lijst van de problemen opgesteld. Daarna hadden wij een vergadering met ASTRID. Op basis van de lijst had ASTRID de hele vakantieperiode de tijd om een antwoord te geven. Nu heeft ASTRID haar antwoord gegeven. Nu zijn wij bezig met de analyse van de antwoorden, teneinde te weten of zij al dan niet kloppen. Het gaat om heel technische problemen. Wij hebben ook vergaderingen met de gezondheidsdiensten gehad.

 

Wij zullen binnen twee weken ons schriftelijk antwoord op de verschillende voorstellen van de CEO formuleren.

 

Wij hebben ook een bedrag van 10 miljoen euro in onze dotatie ingeschreven. Binnen dat bedrag zullen wij de nodige aanvullende middelen investeren. Er is dus in voorzien.

 

10.11  Jan Van Esbroeck (N-VA): Het dossier is dus ongoing.

 

10.12  Daphné Dumery (N-VA): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Waarover ik het in mijn vraag vooral had, was over de parameter snelheid of de ingevoerde snelheid. Momenteel is er een ingestelde snelheid. Ik heb van u begrepen dat de officiële snelheden nog moeten worden toegevoegd. De zones 30 zijn al de officiële snelheden of de werkelijke snelheden waartegen mag worden gereden.

 

Indien ik het goed begrijp, zou op termijn een aanpassing kunnen worden gerealiseerd van de effectieve snelheid die ter plaatse nodig is om van punt A naar punt B te geraken.

 

Er moet dus inderdaad een bepaalde correctie gebeuren, indien er een zone 30 op het traject zou zijn, die tot een totaal foute aanstelling van een korps aanleiding kan geven, zoals ik in mijn voorbeeld aangaf. Een brand gebeurt in Blankenberge en het korps van Knokke-Heist zou worden aangesteld, omdat het theoretisch sneller is. Effectief is het korps van de gemeente zelf echter sneller.

 

Ik heb begrepen dat de aanpassing er op termijn zou komen. “Op termijn”, is dat iets voor de komende maanden of houdt dat in dat het dossier in 2014 pas wordt bekeken?

 

10.13 Minister Joëlle Milquet: Neen, het gaat om dringende maatregelen.

 

Er zijn twee luiken. Er is een luik voor kortetermijnmaatregelen, wat een kwestie van maanden is, en er is een ander luik voor een meer grondige verandering van het systeem.

 

Dat moet er heel snel komen, bijvoorbeeld voor de straten in zone 30. Dat gaat niet. Dat is niet zo gemakkelijk, maar dat kan binnen een kader van enkele maanden.

 

10.14  Bercy Slegers (CD&V): Mevrouw de minister, elk systeem heeft inderdaad zijn mankementen of nadelen.

 

Echter, ASTRID-CAD is ook in West-Vlaanderen ingevoerd. Men wist al van een aantal mankementen. Het kan toch niet dat wij nu nog spreken over maanden vooraleer bepaalde zaken kunnen worden opgelost.

 

Ik wil ervoor pleiten dat de CEO van ASTRID ervoor zorgt dat het systeem dat nu is aangeleverd en uitgerold, correct is en dat die woonwijken er correct op staan.

 

Wij hebben allemaal een TomTom, wij komen dat niet zo vaak tegen. Niet TomTom, maar wel het NGI is de leverancier van de kaarten. Die technische zaken moeten zo snel mogelijk worden verholpen. Zo moeilijk kan dat volgens mij toch niet zijn in deze communicatie en technologische wereld.

 

Ik pleit ervoor de gouverneur te ondersteunen zodat er snel updates komen van die kaarten.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 19509 van mevrouw Dierick wordt uitgesteld. Vraag nr. 19516 van mevrouw Dierick is zonder voorwerp.

 

11 Question de M. Olivier Maingain à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "l'enquête du Comité P relative à la préparation des services de police et leur action dans le cadre des plans d'urgence et d'intervention" (n° 19461)

11 Vraag van de heer Olivier Maingain aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het onderzoek van het Comité P naar de paraatheid van de politiediensten en hun actie in het kader van de nood- en interventieplannen" (nr. 19461)

 

11.01  Olivier Maingain (FDF): Madame la ministre, le Comité permanent de contrôle des services de police a publié, durant l’été, le 15 juillet 2013, son enquête relative à la coordination, l'efficience et l'efficacité de la préparation des services de police et de l'action entreprise par eux dans le cadre des plans d'urgence et d'intervention. Une matière qui intéresse beaucoup les bourgmestres.

 

En conclusion de cette enquête, le Comité P recommande, notamment, de mettre en place des plans d'intervention, des évaluations et un système uniforme d'information et de communication en vue de garantir une meilleure efficacité et efficience de la circulation des informations en cas de situations d'urgence.

 

Les conclusions de cette enquête ont toutes été confirmées par les différents syndicats de la police, notamment par voie de presse. Suite à la publication du rapport, vous vous êtes engagée à renforcer le contrôle et l'évaluation des plans catastrophes.

 

Vous avez mentionné, notamment, le renforcement de la responsabilité des gouverneurs de province et du Centre de crise ainsi que la mise en place, avec ce dernier, de cycles de formations complémentaires et continuées aux autorités locales, à savoir les bourgmestres et les personnes en charge des plans d'urgence.

 

Je confirme que cette mesure commence à avoir un début d’exécution. En effet, les bourgmestres ont été invités à rencontrer les services du gouverneur pour faire l’évaluation des PGUI et de leur élaboration.

 

De même, des recommandations et circulaires relatives au "nombre d'exercices par an et aux différents thèmes" seraient édictées. Enfin, à des fins d’évaluation, des représentants du Centre de crise seront envoyés en soutien des équipes en action sur le terrain local.

 

Madame la ministre, peut-elle me détailler les mesures prévues afin d'améliorer la préparation des services de police aux situations d'urgence, suite à la publication de l'enquête du Comité P?

Peut-elle me faire savoir si des recommandations de cette enquête sont prises en compte dans le cadre de la réforme de la police?

 

11.02  Joëlle Milquet, ministre: Je dois d’abord souligner tous les efforts consentis par tous les acteurs impliqués dans les actions d’urgence. En ce qui concerne la police, il est vrai que les efforts que nous voulons faire doivent se concentrer sur différents points, notamment le lien avec les pompiers, les secours médicaux et psychosociaux, la logistique et l’informatique.

 

Il y a déjà des services de police qui participent aux différents exercices organisés par les gouverneurs de province tout au long de l’année. Nous en avons eu une soixantaine en 2012. Cela participe déjà à l’amélioration de leur formation, anticipation et aussi évaluation des problématiques.

 

Par ailleurs, tous les CIC disposent d’un plan d’intervention de police provincial. Une grande partie des exercices menés sont évidemment l’occasion de mettre en évidence d’éventuels problèmes, des évaluations et d’en tirer les leçons pour des mesures complémentaires.

 

Par ailleurs, à partir d’une circulaire que nous avons prise, la NPU-4 du 30 mars 2009, nous avons établi toute une série de directives relatives à l’élaboration des plans mono-disciplinaires pour que chaque service au-delà de la coordination ait lui-même sa propre stratégie et les propres mesures qu’il doit prendre en matière de plan d’urgence ou de catastrophes.

 

Différents problèmes se croisent: il convient d'améliorer tant l'existence de plans d'urgence que les mesures préventives régulières ou que certains éléments de coordination et/ou d'éléments apparus manquants après l'évaluation de catastrophes.

 

Parmi ces mesures, notons d'abord la nécessité que toutes les communes du pays disposent d'un plan d'urgence. Ce n'est actuellement pas le cas et c'est pourquoi il est procédé à la réécriture de circulaires plus précises à ce sujet.

 

Ensuite, une formation est mise en chantier en faveur des nouveaux bourgmestres et de leurs services afin de les sensibiliser aux bonnes réactions en cas de crise. Outre un plan d'urgence et une stratégie, ils doivent pouvoir réagir quant à l'information à fournir, par les médias sociaux notamment, et aux mesures d'évacuation et autres.

 

Le rôle des gouverneurs est également renforcé; idem pour Bruxelles.

 

Une de mes priorités en tant que ministre de l'Intérieur était ce renforcement de l'efficacité. Pour ce faire, la fréquence des exercices est intensifiée: en matière nucléaire, trois exercices ont déjà été organisés; un exercice de sauvetage en cas de naufrage le long de la côte vient d'avoir lieu alors qu'il n'y en avait plus eu depuis dix ans; un autre relevait d'une prise d'otages et un autre encore d'un accident ferroviaire.

 

Le nombre de ces exercices est donc accru et, surtout, il en est tiré des conclusions et les directives fédérales sont adaptées dans toutes ces disciplines.

 

Outre toutes ces activités, il nous faut ajouter tout le travail relatif à la police et à la mise en pratique des conclusions du Comité P relatives à la formation, aux exercices y compris touchant aux disciplines internes et à la coordination.

 

C'est tout cet ensemble que nous mettons en place afin que tout soit prêt pour la fin de l'année, que les formations soient achevées, que le contrôle des divers plans communaux soit effectué et que les mesures vis-à-vis de la police soient bouclées. Vous imaginez la somme de travail multidisciplinaire que nous réalisons actuellement.

 

11.03  Olivier Maingain (FDF): Madame la ministre, je vous remercie.

 

J'entends toutes les initiatives que vous avez prises pour opérationnaliser en somme les recommandations du Comité P.

 

En ce qui me concerne, par ma modeste expérience de bourgmestre, j'insisterai sur les exercices. Ils sont très difficiles à mettre en place. Il est évident que c'est une surcharge de travail pour les différents services de secours. Je ne dis pas qu'il y a une certaine réticence mais ils demandent de programmer longtemps à l'avance, parfois plusieurs mois.

 

De surcroît, pour avoir déjà fait une tentative même restreinte, je dois dire que la méthodologie n'est peut-être pas suffisamment élaborée, c'est-à-dire que le coordinateur PGUI de chaque commune imagine généralement à sa façon la manière de concevoir un exercice. Il dispose de peu de référents.

 

Il faut tout de même se dire que les fonctionnaires communaux qui sont généralement chargés de cette mission – je ne dis pas qu'ils ne suivent pas des formations, ni qu'on ne les incite pas – font cela en plus d'autres tâches. Il est rare, sauf peut-être dans les toutes grandes villes, que ce soit des fonctionnaires exclusivement affectés à cette mission. Ce n'est pas une question de volonté mais peut-être soit de moyens budgétaires, soit d'organisation des services.

 

Tout ce qui peut leur donner une méthodologie préparatoire est très utile.

 

J'ai fait un jour une tentative d'exercice à partir du seul document de travail qu'est le PGUI. C'est un tel bottin, un tel document de référence que lorsque vous déclenchez l'opération, il est évident que l'agent coordinateur, qui doit alors plonger dans une telle bible, ne peut pas travailler au départ de ce document. Entre le document théorique et l'opérationnalité, il y a un grand écart, au point que j'ai dit à mon fonctionnaire coordinateur de se simplifier la vie en réécrivant un PGUI interne avec les missions essentielles, en oubliant tout ce qui était formalisé dans ce document global, une brique, que personne ne lit d'ailleurs… Même un bourgmestre qui passerait son temps à le lire devrait y passer quelques dimanches s'il voulait le connaître.

 

Je crois donc qu'il faudrait revoir la méthodologie.

 

Cela prend un temps considérable chez le gouverneur de se faire agréer dans ses PGUI parce qu'il y a toujours des demandes d'information complémentaires. En effet le gouverneur, lui, suit strictement la législation.

 

Je vais prendre un exemple. On doit faire l'inventaire de tous les immeubles qui ont une hauteur de plus de x mètres difficilement atteignables par les échelles, ainsi de suite… Je ne sais pas si l'on se rend bien compte de la charge de travail que cela représente pour les fonctionnaires d'identifier dans les documents d'urbanisme tous les immeubles susceptibles de répondre à ce critère.

 

11.04  Joëlle Milquet, ministre: Je me suis fait exactement la même réflexion quand j'ai vu le document.

 

Il faut déjà le comprendre. N'en parlons pas en cas d'urgence.

 

En revanche, on essaie de voir aussi comment être aidés par les nouvelles technologies, comme Google Map, notamment en ce qui concerne le critère de la hauteur, qui est important puisqu'en cas de catastrophe, si l'échelle ne peut atteindre l'endroit il faut appeler d'autres moyens, comme l'hélicoptère.

 

J'ai demandé que l'on intègre les nouvelles technologies. Grâce à Google Map entre autres, on peut disposer rapidement d'une cartographie. Nous travaillons sur la simplification, les nouvelles technologies, Internet, etc. En cliquant, on doit pouvoir disposer des procédures les plus claires.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Leen Dierick aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het plan om meer vrouwen aan te trekken bij de politie" (nr. 19516)

- mevrouw Jacqueline Galant aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het dichten van de genderkloof bij de politie" (nr. 19536)

- mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de vervrouwelijking van het kader van de politie" (nr. 19649)

12 Questions jointes de

- Mme Leen Dierick à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "le plan visant à attirer davantage de femmes au sein de la police" (n° 19516)

- Mme Jacqueline Galant à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "la féminisation de la police" (n° 19536)

- Mme Kattrin Jadin à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "la féminisation des cadres de la police" (n° 19649)

 

12.01  Jacqueline Galant (MR): Monsieur le président, madame la ministre, au cours de l'été, vous avez mis la dernière main à une circulaire pour "la promotion de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes au sein des services de police".

 

Vous avez donc lancé une task force pour renforcer l'égalité entre hommes et femmes, laquelle a élaboré un plan d'action comprenant une vingtaine de propositions qui, à terme, devraient remédier à l'insuffisance de représentation des femmes dans les commissions de sélection et d'examen, faire sauter les freins à la participation des femmes dans les procédures liées à la promotion et modifier la mentalité trop peu orientée vers l'égalité entre les deux sexes, etc.

 

Dans cette dynamique, on peut évoquer d'autres mesures: stimuler les hauts potentiels parmi les femmes policiers, par exemple en les encourageant à améliorer leur formation; ne plus imposer des formations en résidentiel; privilégier le télétravail quand c'est possible; se montrer moins rigide avec les horaires, etc.

 

Vous avez précisé que votre plan sera complété au fur et à mesure.

 

Madame la ministre, pouvez-vous nous en dire davantage sur les mesures que vous prévoyez d'adopter? Comment allez-vous concrètement vous y prendre? Quels sont précisément vos objectifs et quelle échéance vous fixez-vous pour les atteindre?

 

Par ailleurs, dans le texte que je vous ai transmis, je vous posais une question relative à l'obtention de données chiffrées. Pourriez-vous me les transmettre par écrit, car il serait rébarbatif de vous demander chaque chiffre avec la représentation par zone?

 

12.02  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, madame la ministre, ma collègue ayant déjà bien développé le sujet, je me limiterai aux questions que je voulais vous poser au sujet du plan de féminisation des cadres.

 

Pouvez-vous détailler les propositions qui sont contenues dans ce plan? Pensez-vous qu'il existe des conditions de travail au sein de la police qui rendent certains postes trop peu attractifs pour les femmes? Peut-on réfuter l'hypothèse que, tout simplement, peu de femmes aspirent à une carrière policière? S'il y en a, quels sont, selon vous, les freins qui existent aujourd'hui au sein de la police pour les femmes? De quelle manière les congés de maternité, par exemple, sont-ils gérés pour le moment?

 

12.03  Joëlle Milquet, ministre: C'est un engagement que j'avais pris lors de la Journée de la Femme en mars 2012. Nous nous étions concentrés sur plusieurs thèmes ici et au Sénat. Nous avions mis sur pied une task force "genre" au sein de la police – ce qui était quand même une première –, chargée de travailler sur trois axes: le soutien au parcours professionnel des femmes, la conciliation entre vie professionnelle et vie privée et, enfin, le développement du gender mainstreaming.

 

Les mesures de ce plan d'action dynamique sont reprises dans une circulaire ministérielle GPI 74 relative à la promotion de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Je vais vous citer les principales mesures.

 

Tout d'abord, la signature d'une charte sur la diversité par les responsables de la police fédérale et locale ainsi que par chaque policier. Elle inclut évidemment la question du genre.

 

Ensuite, la présence obligatoire de femmes dans les commissions, comités, conseils et groupes de travail au sein de la police intégrée. Je pense notamment aux commissions de sélection. Nous nous sommes en effet rendu compte que, lorsque seuls des hommes en faisaient partie, choisir des femmes était plus difficile que lorsque la commission de sélection était mixte. Cela permet une plus grande ouverture en termes de promotion des femmes à des postes à responsabilité. Il devrait en découler une plus grande pluralité dans les sélections et les décisions. De plus, en amont, des campagnes de recrutement et des épreuves de sélection sont "screenées" pour nous assurer de leur neutralité tant sur le plan physique qu'en termes de typologie des questions. Jadis, Piaget considérait qu'on faisait pratiquer des exercices qui avantageaient les enfants issus de certains milieux. Ici, nous essayons d'organiser des épreuves neutres.

 

Ensuite encore, la prise en compte des thématiques de la diversité et de l'égalité des chances hommes-femmes dans les lettres de mission. En effet, si on y impose systématiquement des heures impossibles, certaines femmes ne pourront se porter candidates.

 

Il convient de relever également la création d'une fonctionnalité de coordinateur en approche intégrée au sein des services de police. Il faut que les équipes de ressources humaines y soient sensibles. Il faut nous assurer que les formateurs travaillent sur le concept de non-discrimination et d'intégration de la dimension de genre à l'intérieur de la police. Je pense aux agents qui prendront la responsabilité du management.

 

Nous sommes en train de réaliser un véritable screening de la politique de formation avec l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. De plus, nous prévoyons une implantation de l'encodage en gestion des ressources humaines pour avoir le genre, ce dernier n'étant pas toujours notifié. Actuellement, on l'estime, selon la commissaire générale, à 30 % de femmes, mais les listes ne sont pas toujours claires. Il est vrai que l'on n'a pas toujours cru bon d'indiquer "Femme" ou "Homme" dans les statistiques et dans l'encodage.

 

Une enquête est actuellement menée auprès du personnel féminin, toutes catégories confondues, afin de mieux identifier la présence des femmes dans les zones de police et de comprendre les causes de leur plus faible participation aux examens de promotion. Il faut savoir que certains examens exigent des préparations à l'extérieur; étant donné qu'il est souvent problématique de se déplacer durant une semaine quand on a un bébé ou un enfant, les hommes les suivent davantage. Toute une série de détails pourrait être pris en compte; on pourrait, par exemple, demander de ne pas nécessairement dormir sur place. Ce sont des choses toutes simples, mais qui ont un impact sur les femmes.

 

J'ai ici les données actuelles en termes de genres; je vais vous les transmettre.

 

Au niveau des recrutements, j'ai été étonnée de voir, dans les derniers recrutements que l'on a faits que, rien que dans les cent nouveaux arrivés à la police des chemins de fer, il y avait beaucoup plus de femmes qu'avant. Je ne dis pas qu'elles sont majoritaires, mais j'ai rencontré pas mal de jeunes femmes motivées.

 

12.04  Jacqueline Galant (MR): Merci, madame la ministre. Si on pouvait avoir les chiffes de même que la circulaire GPI 74 que vous avez rédigée, ce serait une bonne chose.

 

En tant que présidente de zone, j'ai la chance d'avoir deux commissaires femmes, qui sont des "gaillardes", comme on dit chez nous. Mais, pour les agents sur le terrain, il est toujours compliqué, pour le chef de zone, de les envoyer en intervention quand il s'agit de deux femmes. Ce n'est pas une question de discrimination; il tient compte du facteur dangerosité.

 

Je pense donc qu'il faut que tout se fasse en parallèle: la formation doit être donnée pour les femmes et pour essayer d'en recruter davantage, mais elle doit être spécifique. Certes, le critère physique ne peut pas intervenir. Toutefois, si deux petites femmes toutes minces sont envoyées en intervention et qu'elles doivent faire face à des malabars, cela risque d'être déstabilisant.

 

Il est compliqué pour les services de police d'organiser leur service quand trop nombreuses sont les femmes qui ne sont pas assez formées pour intervenir sur le terrain. Il faut donc que tous les éléments soient examinés en parallèle.

 

12.05  Joëlle Milquet, ministre: Je parlais surtout des sélections à la base. Mais il est évident que pour les interventions, il faut tenir compte de la force physique.

 

12.06  Jacqueline Galant (MR): Dans certains services, les femmes sont en nombre. Ce faisant, lors des gardes, il arrive que deux femmes soient amenées à se rendre sur le terrain, ce qui peut être dangereux. C'est une bonne chose que les services se féminisent, mais il faut que tous les éléments soient examinés en parallèle.

 

12.07  Joëlle Milquet, ministre: Je vais vous faire parvenir la circulaire ainsi que les chiffres.

 

12.08  Kattrin Jadin (MR): Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse et je salue les efforts que vous faites en termes de féminisation des cadres de la police.

 

Comme Mme Galant, je souhaiterais pouvoir disposer de la circulaire et des chiffres très intéressants que vous nous avez donnés.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

13 Samengevoegde vragen van

- de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de stand van zaken betreffende het Akkoord van Doornik" (nr. 19517)

- mevrouw Leen Dierick aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "gestolen voertuigen in de grensstreek" (nr. 19598)

- mevrouw Bercy Slegers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de gegevensuitwisseling tussen Franse en Belgische politiediensten" (nr. 19761)

- mevrouw Bercy Slegers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de politiewagen uitgerust met camera's in de politiezone Grensleie" (nr. 19764)

- mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de concrete stand van zaken inzake de uitvoering van het Akkoord van Doornik" (nr. 20145)

13 Questions jointes de

- M. Peter Logghe à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "l'état de la situation en ce qui concerne l'Accord de Tournai" (n° 19517)

- Mme Leen Dierick à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "les véhicules volés dans la région frontalière" (n° 19598)

- Mme Bercy Slegers à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "l'échange de données entre les services de police français et belge" (n° 19761)

- Mme Bercy Slegers à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "la voiture de police équipée de caméras dans la zone Grensleie" (n° 19764)

- Mme Sabien Lahaye-Battheu à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "l'état de la situation en ce qui concerne la mise en application de l'Accord de Tournai" (n° 20145)

 

13.01  Peter Logghe (VB): Mevrouw de minister, een schrijnend geval bracht de problematiek van grenscontroles en het noodzakelijk aanpassen van de Franse grondwet in deze nog eens duidelijk onder de aandacht.

 

Een mensensmokkelaar die vanuit Jabbeke Frankrijk wilde binnenvluchten, werd door de Belgische politiediensten achtervolgd. De man stapte op een bepaald moment uit zijn wagen en vluchtte te voet een bos in. De Belgische agenten moesten op hun Franse collega’s wachten vooraleer ze verder konden gaan. De mensensmokkelaar kon ontkomen.

 

Mevrouw de minister, ik wil u niet confronteren met een concreet geval en vragen wat u hieraan zult doen. Het gaat mij om het nieuwe Verdrag van Doornik dat door u en uw Franse collega, minister Valls, op 18 maart werd ondertekend en dat de grensoverschrijdende samenwerking inzake politie- en douanezaken officieel zou moeten verbeteren.

 

Hoe ver staat het met de uitvoering van het nieuwe verdrag? Werd dat ondertussen door Frankrijk geratificeerd? Is er al nieuws over de beloofde grondwetswijziging in Frankrijk? Wordt die voorbereid? Is die komende?

 

Wanneer behoren gevallen zoals vermeld, waarbij politieagenten noodgedwongen een achtervolging moeten staken totdat hun Franse collega’s zich bij hen hebben vervoegd, definitief tot het verleden?

 

13.02  Bercy Slegers (CD&V): Mevrouw de minister, mijn eerste vraag betreft het Verdrag van Doornik, en heel specifiek de gegevensuitwisseling tussen België en Frankrijk.

 

Ik zal niet uitweiden over concrete situaties, maar vanochtend was er opnieuw een overval in Westouter op een tabakszaak. U bent achter de schermen aan het werken om de gegevensuitwisseling tussen de Belgische en Franse politiediensten te verbeteren.

 

Evenwel bereiken er mij vanop het terrein signalen dat er in Frankrijk mogelijks een probleem zou zijn. De gegevens van verdachte voertuigen zouden niet in de Europese databank terechtkomen en er zou op dat moment geen Schengenseingeving van die verdachte voertuigen gebeuren.

 

Het koppelen van camerasystemen aan databanken – men werkt dan met slimme camera's – staat of valt met de input van informatie in die databanken. Als het zou kloppen dat de Franse politiediensten daarmee minder accuraat omgaan, vind ik dat een belangrijk signaal en wil ik u vragen of dat inderdaad het geval is. Krijgt u dat signaal ook? Hoe wordt het probleem aangepakt en opgelost?

 

Mijn volgende vraag gaat eigenlijk over iets totaal anders, maar ze werd nu eenmaal toegevoegd.

 

In Harelbeke en Deerlijk werden superpolitiewagens aangekocht. Dat zijn politiewagens met slimme camera's. Die hebben heel veel geld gekost, terwijl die vandaag eigenlijk nog niet optimaal gebruikt kunnen worden, omdat de wetgeving nog niet aangepast is. Ik heb in het verleden daarover al verschillende vragen gesteld. De proefprojecten lopen. Ze verlopen allemaal positief.

 

Mevrouw de minister, wanneer mogen wij de wetswijzingen in het Parlement verwachten, zodat wij de beelden van die superpolitiewagens juridisch correct kunnen gebruiken?

 

13.03 Minister Joëlle Milquet: Wat het Verdrag van Doornik betreft, het wetsontwerp is klaar en het zal binnenkort in het Parlement ingediend worden, waarna erover gestemd kan worden.

 

Wat de gegevensuitwisseling en ANPR betreft, overleggen wij met vertegenwoordigers van de Franse politie en de DirCo’s van West-Vlaanderen en Henegouwen, teneinde onze actieplannen concreet uit te voeren. Dat overleg loopt heel goed.

 

Binnenkort heb ik nog een vergadering met de heer Valls, om de huidige situatie, verschillende concrete maatregelen sinds onze vorige afspraak in maart en de voorbereiding van de algemene veiligheidsstrategie in het grensgebied van Frankrijk en België te bespreken. Ik zal ook nog binnen de twee maanden op het terrein een bezoek brengen en de Franse verantwoordelijken voor de onderhandelingen, de prefecten, ontmoeten. Bij de politie is er ook een monitoring van de verschillende aanvullende acties aan de gang.

 

Voor ANPR is er sprake van een tweede golf. Sommige toestellen zullen in Vlaanderen worden geplaatst, een ander deel in Luxemburg vlakbij de Franse grens.

 

13.04  Peter Logghe (VB): Mevrouw de minister, als ik het goed begrijp, is het Verdrag van Doornik nog niet geratificeerd door Frankrijk. U zegt echter dat dat zal gebeuren.

 

13.05 Minister Joëlle Milquet: Wij hebben min of meer dezelfde procedure. In feite volgen wij al de meeste bepalingen van het verdrag, maar wij hebben een wettelijke regeling nodig voor een betere interventie op het terrein en de aanwezigheid van Belgische politiemensen op Frans grondgebied. De procedure loopt tegelijkertijd in Frankrijk en België. Wij hebben vergaderingen met onze Franse collega’s van Buitenlandse Zaken om de formele procedure een beetje te versnellen. Dat betekent dan ook dat wij klaar zijn voor de implementatie.

 

13.06  Peter Logghe (VB): De regeling is nog niet helemaal klaar. Het verdrag is nog niet geratificeerd, de jure. Het wordt de facto wel al toegepast.

 

13.07 Minister Joëlle Milquet: De ratificatie moet nog gebeuren.

 

13.08  Peter Logghe (VB): Van een grondwetsherziening is in Frankrijk helemaal nog geen sprake, veronderstel ik?

 

13.09 Minister Joëlle Milquet: Wat bedoelt u precies?

 

13.10  Peter Logghe (VB): Helemaal in het begin was er sprake van een grondwetsherziening vooraleer men zou kunnen samenwerken met Frankrijk, zoals dat reeds het geval is met Nederland.

 

13.11 Minister Joëlle Milquet: Tot nu toe was de wil van de Franse minister ter zake niet zo duidelijk.

 

13.12  Peter Logghe (VB): Ik ben toch teleurgesteld.

 

Ik zou u willen waarschuwen, mevrouw de minister, voor de graad van frustratie, die blijft groeien. Men ziet dat er zaken veranderen, maar een overval zoals vanmorgen in Westouter zorgt voor frustratie bij de politie en de handelaars. Ik zou u willen aanraden om de druk zo hoog mogelijk te houden, zodat die ratificatie er zo snel mogelijk komt.

 

13.13 Minister Joëlle Milquet: Met onze aanvullende middelen zullen wij in 2014 400 mensen kunnen aanwerven voor de federale politie. Een groot aantal onder hen zal in DGA terechtkomen. Dat betekent dat er aanvullende eenheden komen voor de verschillende CIK’s en met name in West-Vlaanderen. Dat moet zorgen voor een betere steun op het terrein.

 

Interne mobiliteit zal ervoor zorgen dat er binnen een termijn van twee maanden aanvullende eenheden in de verschillende CIK’s zullen terechtkomen. Daarna volgt er in maart of april een tweede golf.

 

Ik zal daarover nog gedetailleerde uitleg geven.

 

13.14  Bercy Slegers (CD&V): Het moet gezegd dat de inbrakengolf langs de grens in 2013 gedaald is. In die zin is dat wel een positief signaal na alle inspanningen.

 

Ik heb nog een vraag. U zegt dat er een tweede golf van ANPR-camera’s komt. Wil dat zeggen dat er in 2014 opnieuw middelen naar de politiezones gaan voor de aankoop ervan?

 

13.15 Minister Joëlle Milquet: Ja, de regering zal discussiëren over een specifieke dotatie van drie miljoen euro boven op de vijf miljoen euro.

 

13.16  Bercy Slegers (CD&V): Dat zou ook zeer positief zijn voor het cameraschild dat de gouverneur in de grensstreek probeert te realiseren.

 

13.17 Minister Joëlle Milquet: Er is ook het project van de Vlaamse regering.

 

13.18  Bercy Slegers (CD&V): Ja, voor de aankoop van de camera’s.

 

Dank u wel voor de inspanningen, mevrouw de minister. Dat wordt in de regio zeker gewaardeerd.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

14 Samengevoegde vragen van

- de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de verdubbeling van het aantal dossiers inzake Albanese bendes" (nr. 19518)

- de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "buitenlandse daderbendes die via goedkope vluchten naar België komen" (nr. 20072)

14 Questions jointes de

- M. Peter Logghe à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "la multiplication par deux du nombre de dossiers concernant des bandes albanaises" (n° 19518)

- M. Peter Logghe à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "les bandes criminelles étrangères qui recourent à des vols bon marché pour rejoindre la Belgique" (n° 20072)

 

14.01  Peter Logghe (VB): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, een van de prioriteiten in uw Nationaal Veiligheidsplan is de harde aanpak van rondtrekkende buitenlandse daderbendes. De Roemenen zijn koploper in het aantal dossiers van woninginbraken. Uit een bericht van de federale politie blijkt dat de Albanezen weer helemaal terug zijn. In 2005 was het aantal dossiers gedaald. Sinds 2010 is er sprake van een serieuze hervatting van de Albanese activiteiten in België. Er waren 24 inbraakdossiers in 2010, 60 in 2011 en 50 in 2012. Voor 2013 houdt men zelfs rekening met 80 dossiers.

 

Kunt u deze berichten en cijfers bevestigen? Is er sprake van een nieuwe problematiek met rondtrekkende Albanese dievenbendes?

 

Een van de problemen zou de identiteitscontrole zijn. Deze criminelen laten weliswaar sporen na, waardoor men ze gemakkelijk kan opsporen, maar dan beginnen de problemen pas, want betrokkenen veranderen gemakkelijk van identiteit.

 

Is het probleem definitief van de baan als men de biometrische gegevens en vingerafdrukken opneemt?

 

In West-Vlaanderen worden de uitgaansbuurten steeds vaker getroffen door zwaar geweld, gevallen van afpersing en Albanese daderbendes. U weigert uw beleid te laten bepalen door etnische achtergrond. De criminaliteit trekt zich daar bijzonder weinig van aan. Wordt het niet tijd om het geweer van schouder te veranderen?

 

Door de open grenzen zijn rondtrekkende daders uiteraard zeer mobiel. Blijkbaar verloopt de samenwerking met Albanië bijzonder moeilijk. Wat zijn de problemen? Neemt Albanië zijn gedetineerden al dan niet over? Weigert Albanië identiteitsgegevens mee te delen? Welke middelen zet u concreet in om de druk op Albanië te verhogen?

 

Dan is er nog de vraag over de criminelen die naar hier komen met goedkope vliegtuigtickets. Ik heb die vraag hier nu niet, mijnheer de voorzitter, maar ik ga ervan uit dat de minister wel zal antwoorden op de vragen die haar werden overgemaakt. Men kent die vliegtuigmaatschappijen en men weet waar die vliegtuigen landen. Zetten die luchthavens bijkomende middelen in om de binnenkomende en uitgaande vluchten te controleren? Zo ja, op welke manier?

 

14.02 Minister Joëlle Milquet: Sinds 2010 is het aantal gerechtelijke onderzoeken naar rondtrekkende dadergroepen van Albanese origine inderdaad gestegen. In het algemeen verhoogt het aantal feiten waaraan rondtrekkende bendes gelinkt zijn. Het gaat meer dan specifiek over zakkenrollen in stations. Dat verschijnsel is bekend in Londen, in Parijs, en in zowat elke hoofdstad in Europa.

 

Ons land heeft de problematiek van de naamsveranderingen en identiteitswijzigingen destijds aangekaart bij de Albanese nationale overheden. Dit resulteerde in 2009 in een nieuwe wet op de burgerlijke stand, die een strengere procedure inhield voor naamsverandering. De uitvoeringsbesluiten daarvan zijn echter nog niet van kracht.

 

Wij zullen dit dossier van nabij blijven volgen. Op dit ogenblik zijn de Belgische politiediensten via hun verbindingsofficier in Albanië, en op basis van het bilaterale samenwerkingsverdrag van 2005, in staat feiten van naamsverandering te ontdekken zodat de onderzoekers de ware identiteit van een verdachte met de Albanese nationaliteit kunnen achterhalen.

 

De etnische oorsprong van personen wordt niet geregistreerd in de ANG. Uiteraard moeten de politiediensten wel kennis hebben van de nationaliteit van de verdachten van misdrijven, met het oog op het sluiten van samenwerkingsakkoorden met welbepaalde landen.

 

Wat de overname van gedetineerden betreft, verwijs ik u naar mijn collega van Justitie. Sinds 2006 beschikt ons land over een verbindingsofficier in Albanië. Sinds 2009 beschikt Albanië ook over een verbindingsofficier in Brussel.

 

Het is onjuist te suggereren dat Albanië zou weigeren om de identiteitsgegevens van Albanese onderdanen mee te delen. Het probleem is echter dat veel Albanese criminelen vooral actief zijn in het buitenland en bijgevolg niet altijd gekend zijn bij de Albanese politiediensten. Wij hebben heel goede betrekkingen tussen onze politie en hun politie.

 

Wat uw tweede vraag betreft over leden van Oost-Europese daderbendes die per vliegtuig van en naar België en andere Europese landen reizen om daar diefstallen en inbraken te plegen, kan ik u antwoorden dat de federale politie aan de buitengrenzen van het Schengengebied systematisch controleert of er passagiers bekend of geseind staan als op te sporen in de gerechtelijke databank. Wij beseffen dat wij met dit verschijnsel moeten leven. Wanneer dergelijke daders worden gearresteerd of geïdentificeerd op basis van bijvoorbeeld vingerafdrukken op de plaats van een misdrijf, dan zullen de Europese justitie- en politiediensten indien nodig bij de luchtvaartmaatschappijen nagaan op welke wijze deze verdachten zich verplaatsen van en naar hun land van herkomst, teneinde internationale opsporingen beter te kunnen oriënteren. Dat is een echt prioritair aandachtspunt van de federale politie en de gerechtelijke politie.

 

14.03  Peter Logghe (VB): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

De gouverneur van West-Vlaanderen trok onlangs aan de alarmbel wat die Albanezen daderbendes betreft. Collega Slegers heeft het daarjuist ook aangehaald. Er zou een taskforce komen in West-Vlaanderen. Kunt u daarvoor bijkomende federale middelen of personeel inzetten? U hebt dat ook gedaan bij de aanpak van de grenscriminaliteit.

 

Het is werkelijk een plaag. In hele uitgaansbuurten worden cafébazen afgeperst en moeten zij geld betalen om hun veiligheid af te kopen. Men weet dat dit een wijd verspreid fenomeen is in West-Vlaanderen. Men zou samen gaan zitten met de procureur van de rechtbank van Kortrijk. Heeft men u al gevraagd om met de FOD Binnenlandse Zaken mee op te treden in die taskorce?

 

14.04 Minister Joëlle Milquet: Ons intern onderzoek richt zich op de vraag of er een echte maffia aanwezig is. Soms durven mensen niets te zeggen. We zijn ermee bezig.

 

14.05  Peter Logghe (VB): U zegt dat de controle op de goedkope vluchten aan de Schengenbuitengrenzen gebeurt. Dat is volstrekt onvoldoende. Zodra men binnen de Schengenzone reist, is er geen controle meer. Dat begrijp ik uit uw woorden.

 

Het moet toch mogelijk zijn om in het kader van zo een groot probleem een uitzondering te maken op het Schengenakkoord, al het was maar beperkt in tijd en ruimte?

 

De goedkope luchtvaartmaatschappijen vliegen altijd op dezelfde bestemmingen. Het moet toch mogelijk zijn om op die plaatsen controles uit te voeren, zodat we grip krijgen op het fenomeen? We weten waar de criminelen vandaan komen. We moeten meer greep krijgen op de situatie.

 

U moet het probleem nog meer aandacht schenken. Misschien moet u wat meer politieke druk zetten. We zullen ons daar verder over beraden en nog meer vragen stellen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 19533 van de heer Van den Bergh wordt omgezet in een schriftelijke vraag. De vragen nrs. 19544 en 19545 van de heer Devlies worden uitgesteld.

 

15 Samengevoegde vragen van

- de heer Ben Weyts aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de moeilijke invulling van de functie van korpschef en het premiestelsel" (nr. 19546)

- de heer Bart Somers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de functionele verloning bij de politie" (nr. 19896)

15 Questions jointes de

- M. Ben Weyts à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "la difficulté de pourvoir la fonction de chef de corps et le système de primes" (n° 19546)

- M. Bart Somers à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "la rémunération fonctionnelle à la police" (n° 19896)

 

De vraag van de heer Weyts wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

 

15.01  Bart Somers (Open Vld): Mevrouw de minister, ik zal het kort houden.

 

U hebt in De Morgen van 25 september gezegd dat u een oplossing zoekt om het loonverschil tussen de commissaris-generaal en de inspecteur-generaal recht te trekken. Uw kabinet noemde dat een eerste stap in de richting van een functionele verloning bij de politie.

 

Er zijn natuurlijk meer plaatsen bij de politie waar het loonverschil tussen een ondergeschikte en een meerdere niet langer correct is, doordat het statuut in vele verschillende vergoedingen voorziet. Het blijkt dat er een vereenvoudiging van het statuut nodig is door het invoeren van een functionele verloning.

 

U hebt dat al in een aantal debatten aangekondigd, ook in uw beleidsnota en bij het begin van het jaar nog. U zei toen dat u dit jaar werk zou maken van een systeem van functionele verloning. Mijn partij is ter zake vragende partij. Het huidige systeem is immers te ondoorzichtig en te complex. De verloning wordt niet overal uniform toegekend en dat zorgt voor veel onzekerheid en voor moeilijke situaties op het terrein.

 

Ik heb ter zake een aantal vragen voor u.

 

Ten eerste, bevestigt u wat uw kabinet gezegd heeft, namelijk dat er een eerste stap gedaan is in de richting van een functionele verloning?

 

Ten tweede, erkent u dat er bij de geïntegreerde politie nog veel incorrecte loonverschillen bestaan op het terrein, veroorzaakt door het ingewikkelde premiestelsel?

 

Ten derde – dit is de belangrijkste vraag –, heeft de werkgroep inzake de functionele verloning inmiddels zijn verslag klaar? Wat is het resultaat? Hoe ziet men de functionele verloning? Vooral, wanneer kunnen wij er in het Parlement een debat over voeren?

 

15.02 Minister Joëlle Milquet: Het betreft een complexe en delicate oefening, maar het doel is en blijft om het aantal toelagen en vergoedingen te verminderen en naar een modern verloningsbeleid te evolueren, waarin de werking van de diensten en de dienstverlening aan de bevolking centraal staan.

 

Ik bevestig dat een eerste stap in de richting van een functionele verloning bij de politie zonder toelagen of premies is gezet, in eerste instantie voor beperkte premies. Toch is het zeer moeilijk, net zoals de verschillen inzake maaltijdvergoedingen. Er bestaan momenteel twee verschillende premies naargelang er al dan niet een openbaar restaurant aanwezig is. Wij hebben daarover bepaalde voorstellen.

 

Sommige loonverschillen zijn niet correct, andere hebben geen enkele reden van bestaan. Nog andere verschillen zijn dan weer wel correct. Wij proberen om het aantal premies te verminderen. Ik ben er niet zeker van dat wij de algemene problematiek nog in deze legislatuur zullen kunnen aanpakken. Wij zullen alleszins een eerste grote stap zetten. Het ligt echter zeer moeilijk bij de vakbonden, want sommige personeelsleden boeten er financieel op in. Anderen gaan er dan weer op vooruit. Het ligt zeer moeilijk.

 

15.03  Bart Somers (Open Vld): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw oprecht antwoord.

 

Het zou immers utopisch zijn te denken dat wij nu, op een half jaar tijd, nog het hele systeem kunnen vereenvoudigen. Het is een heel complexe materie, wat ik ook grif toegeef.

 

Ik hoop alleszins dat wij minstens nog tijdens de huidige legislatuur – ik had natuurlijk meer gehoopt en verwacht, maar heb ook begrip voor de complexiteit van de materie – al een aantal vereenvoudigingen op het terrein kunnen doorvoeren. Laat het een soort avant-première zijn van wat een volgende regering met de functionele verloning moet doen. Indien wij nu al een aantal stappen, zij het bescheiden stappen, kunnen zetten, zouden zij een belangrijk signaal zijn aan de mensen op het terrein dat aan het dossier wordt gewerkt.

 

Ik hoop dus dat de komende weken en maanden een aantal bescheiden stappen wordt gezet, hoewel ikzelf natuurlijk op meer had gehoopt. Het is natuurlijk mijn rol van parlementslid om meer te hopen. Ik ben als burgemeester echter ook realistisch genoeg, om te beseffen dat het geen eenvoudige materie betreft.

 

Vandaag is de situatie echter wel heel ondoorzichtig. Ik begrijp dat een paar maanden voor de verkiezingen met de vakbonden een akkoord over het dossier maken, niet evident is. Ik hoop dus op een aantal stappen.

 

15.04 Minister Joëlle Milquet: Ik heb bepaalde voorbeelden.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 17.06 uur.

La réunion publique de commission est levée à 17.06 heures.