Commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture

Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw

 

du

 

Mardi 7 janvier 2014

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Dinsdag 7 januari 2014

 

Namiddag

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.18 uur en voorgezeten door mevrouw Liesbeth Van der Auwera.

La séance est ouverte à 14.18 heures et présidée par Mme Liesbeth Van der Auwera.

 

01 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Cathy Coudyser aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de hervorming van de federale culturele en wetenschappelijke instellingen" (nr. 19780)

- mevrouw Cathy Coudyser aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de hervorming van de federale wetenschappelijke instellingen" (nr. 20514)

01 Questions jointes de

- Mme Cathy Coudyser au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et secrétaire d'État à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "la réforme des institutions culturelles et scientifiques fédérales" (n° 19780)

- Mme Cathy Coudyser au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et secrétaire d'État à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "la réforme des établissements scientifiques fédéraux" (n° 20514)

 

01.01  Cathy Coudyser (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, we kennen volgens mij allemaal de hervorming naar een structuur van vier polen. Ik meen dan ook dat wij het verleden niet opnieuw moeten construeren.

 

Deze hervorming dateert van 2002. Verschillende van uw voorgangers hebben zich er al in verdiept. Ook voor deze legislatuur was dit een van de prioriteiten van deze regering. Daarom vraag ik mij af hoever men daarmee staat.

 

Er rijzen heel wat vragen. De twee grootste problemen zijn volgens mij de volgende.

 

Ten eerste, er is niet echt duidelijkheid over de richting die men uit wil. Gaat men naar fusies van instellingen of wil men, zoals in het beleidsplan staat te lezen, synergieën zoeken, efficiëntiewinsten boeken en bekijken op welke manier er meer samenwerking kan komen? Er is toch een groot verschil tussen de twee manieren van aanpak en de onduidelijkheid blijft dan ook bestaan.

 

Ten tweede, er wordt volgens mij niet echt een draagvlak gecreëerd bij de instellingen, de directeurs, de wetenschappelijke comités en het personeel. Dit leidt dan ook tot verwarring en er blijven heel wat vragen bestaan.

 

Mijn vraag dateert van september en ik wil nog even de historiek schetsen. Deze zomer zou een interkabinettenwerkgroep zich over deze materie buigen. Ik denk niet dat die veel resultaat heeft opgeleverd, om niet te zeggen geen resultaat. Vervolgens is eindelijk een advies gevraagd van de wetenschappelijke comités van de tien instellingen.

 

Ik kom dan tot mijn vragen. Wat is het resultaat van die adviesronde bij de wetenschappelijke comités? Welke knelpunten rijzen er? Wat is de huidige stand van zaken inzake de fusies of de beheerstructuur van de vier polen? Welke efficiëntieoefeningen worden nu gemaakt? Is er in een timing voorzien om die beheerstructuur op te richten? Zal dit nog tijdens deze legislatuur gebeuren of wordt het naar een volgende legislatuur doorgeschoven?

 

Daaraan moet de volgende vraag worden gekoppeld. Wat met de lopende aanwervingen? Heel deze hervorming sleept al zowat twaalf jaar aan. Ondertussen zijn heel wat benoemingen, onder andere van directeurs, geblokkeerd. Als dat echter zolang duurt, begint dat te wegen op het beleid in die instellingen. Een aantal aanwervingen zit vast. Een aantal andere functies, net onder het directieniveau, blijven vacant. Op dat vlak moet in de nabije toekomst een oplossing worden gevonden.

 

Ik kom tot een laatste vraag, vooral in het kader van de pool kunst. Hoe rijmt u het beleid van de directeur van de Musea voor Schone Kunsten en directeur ad interim in de andere instelling, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, een beleid dat veeleer gericht is op het creëren van nieuwe musea en nieuwe entiteiten, op basis van thema’s, met dat van de polen, de eventuele fusies, en vooral met de doelstelling die daaraan gekoppeld is, namelijk het maken van efficiëntiewinsten? Ik zie helemaal niet in hoe men verschillende musea kan inrichten en dan van efficiëntiewinsten kan spreken. Graag een antwoord hierop.

 

01.02 Staatssecretaris Philippe Courard: Mevrouw Coudyser, de wetenschappelijke raden van de verschillende instellingen hebben recent hun adviezen bekendgemaakt. Ik zal de partners in de regering een nota voorleggen die met die adviezen rekening houdt, alsook met de standpunten van de algemeen directeurs, die ze tijdens de ontmoetingen die ik met ieder van hen heb gehad, hebben meegedeeld. Het is enkel mijn bedoeling de synergieën tussen de instellingen te stimuleren, zowel wat de ondersteunende diensten en het beheer van de collecties betreft als voor het onderzoek.

 

Zoals ik tijdens onze discussie over de algemene beleidsnota heb gezegd, heb ik de intentie een consensusnota voor te stellen. Ik zie geen tegenspraak tussen het creëren van nieuwe musea en entiteiten, zoals het Magritte Museum of het Fin-de-Siècle Museum, en de wil om synergieën aan te moedigen tussen de instellingen. Het was nooit de bedoeling om met de hervorming de bestaande instellingen te doen verdwijnen, noch de oprichting te verhinderen van musea die de nadruk leggen op welke kunstenaar of welk tijdperk dan ook.

 

Als antwoord op uw laatste vraag zeg ik dat de opening van het Fin-de-Siècle Museum alsook de kwaliteit van de laatste in onze musea georganiseerde tentoonstellingen mij verheugen. Uiteraard kunnen de problemen, zoals de sluiting van de tentoonstelling over Van der Weyden, in het licht worden gesteld, maar er kunnen ook enkele mooie realisaties worden onderstreept, zoals de Galerij van de Dinosauriërs, de Galerij van de Evolutie, de inrichting van de ontvangstruimtes bij de Koninklijke Bibliotheek, het masterplan voor de renovatie in Tervuren of tentoonstellingen zoals “Museum to scale 1/7”, Henry van de Velde, Ramayana enzovoort.

 

Ik wens zo snel mogelijk een stabiele hervorming, want instabiliteit en onduidelijkheid kunnen ten koste van de instellingen gaan. Tot slot wordt de digitalisering voorlopig voortgezet tot de start van een nieuw meerjarenplan.

 

01.03  Cathy Coudyser (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik blijf echt wel op mijn honger zitten.

 

Er zijn de adviezen van de wetenschappelijke raden. U hebt alle algemeen directeurs gehoord. Zij hebben hun standpunten verdedigd. U zal die met de regering delen. Kunnen die adviezen van de raden en de officiële standpunten van de directeurs in het kader van de openbaarheid van bestuur aan het Parlement worden gecommuniceerd? Wij hebben daar recht op.

 

Het verheugt mij dat u zegt dat het enkel gaat om het zoeken naar synergieën in het beheer van de collecties en naar samenwerking op het vlak van onderzoek, en dan vooral bij de ondersteunende diensten. U streeft naar een consensus.

 

Ik mag ervan uitgaan dat de piste van echte fusies van instellingen wordt verlaten. Bijgevolg kunt u overgaan tot het openstellen van vacatures voor directeurs en voor functies in de andere ondersteunende diensten.

 

U zegt dat het zo snel mogelijk zal gebeuren. Ziet u dat deze legislatuur nog gebeuren?

 

(…): (…)

 

01.04  Cathy Coudyser (N-VA): Ja? Dan zijn wij heel benieuwd. U haalt de mooie realisaties aan. Dan gaat het inderdaad over het komende masterplan voor Tervuren en de tentoonstellingen in het museum voor Natuurwetenschappen.

 

Andere zaken blijven minder goed gaan, en dan vooral in de twee kunstenmusea. We moeten ons afvragen of die instellingen op een degelijke manier worden beheerd. Vooral op het vlak van renovatie is er werk aan de winkel. We moeten blijvend aandacht besteden aan het goed beheer van de collecties. Het hoogstaand wetenschappelijk personeel moet gemotiveerd blijven om in die prachtige instellingen te werken.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van mevrouw Cathy Coudyser aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de diversificatie van de toegangsprijzen voor de expo 'Kandinsky & Russia' binnen de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten" (nr. 19893)

02 Question de Mme Cathy Coudyser au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et secrétaire d'État à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "la diversité des tarifs d'entrée pour l'exposition 'Kandinsky & Russia' aux Musées royaux des Beaux-Arts" (n° 19893)

 

02.01  Cathy Coudyser (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, ook deze vraag heb ik al een tijd geleden ingediend, naar aanleiding van ons bezoek, tijdens de zomer, aan de Musea voor Schone Kunsten en het gesprek met de directeur, die toen voor een tijdelijke tentoonstelling voor het eerst een diversificatie in de toegangsprijzen doorgevoerd had. De tentoonstelling liep toen nog. Ik was benieuwd naar het resultaat. Men heeft vooral op vrijdagen een diversificatie ingevoerd. Men stelde vast dat op vrijdagen traditioneel minder bezoekers naar het museum gaan, vandaar de prijsverlaging op vrijdagen. In de weekends werden de prijzen verhoogd.

 

Heeft men de diversificatie na afloop van de tentoonstelling geëvalueerd? Zal men de nieuwe manier voor het bepalen van de toegangsprijzen voortzetten bij de tentoonstellingen of tijdelijke tentoonstellingen?

 

Ik wil deze vraag ook opentrekken tot een discussie of een maatschappelijk debat over het recht van het publiek op het ontsluiten van de collecties. In hoeverre moet het daarvoor zelf bijdragen? De overheid heeft een taak met de musea, in de eerste plaats educatie en publiekswerking. De toegangsprijzen zijn daarvan een onderdeel, maar misschien niet het belangrijkste. Ik laat in het midden of wij daaraan te veel of te weinig aandacht besteden.

 

02.02 Staatssecretaris Philippe Courard: Mevrouw de voorzitter, de diversificatie van de entreegelden was nieuw voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Het museum heeft zich voor dat beleid gebaseerd op de positieve ervaringen van buitenlandse musea, die reeds langer dat type van tariefbeleid toepassen en die van Brussels Major Events, dat instond voor de communicatie en marketing van de tentoonstelling Kandinsky & Russia.

 

Bovendien is de diversificatie van de entreegelden een manier om de niet-werkende bevolking, onder wie het seniorenpubliek, dat een groot deel van ons publiek uitmaakt, aan te sporen om tijdens de week te komen en de werkende bevolking in het weekend. Op die manier kan het museum het bezoekerscomfort verhogen. De resultaten van een enkele tentoonstelling volstaan niet om een goed beeld te vormen van het effect van de nieuwe maatregel. Uit ervaring blijkt dat het museumpubliek meer tijd nodig heeft om nieuwe gewoontes op te pikken.

 

Museumbezoeken doet men namelijk niet wekelijks. Slechts een minimaal percentage van de bijna 82 000 bezoekers had opmerkingen over de prijzen, de audiogidsen of de scenografie. Er was geen enkele opmerking over de diversificatie van de entreegelden. In die zin kunnen wij dus stellen dat daarop geen kritiek was. De tariefvermindering leidde tot een bezoekersaantal van 8 929 op de vrijdagen. Dit cijfer is wel nog ver verwijderd van het aantal bezoekers op andere weekdagen. Op donderdag, bijvoorbeeld, waren er 17 592 bezoekers, bijna het dubbele dus. Ik zal u de tabel met de cijfers overhandigen.

 

02.03  Cathy Coudyser (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik ben ook van mening dat een diversificatie van de prijzen een goede manier is om het bezoekerscomfort te verbeteren. De toegangsprijzen alleen zullen echter niet de doorslag geven waarom mensen voor een dag in de week of voor een vrijdag kiezen.

 

Misschien is de conclusie opnieuw dat men door het inrichten van verschillende themamusea de prijs voor het publiek eigenlijk opdrijft. Nu zijn er immers tarieven voor de vaste collectie en daarbovenop zijn er tarieven voor wie de verschillende themamusea wil bezoeken. Wij moeten voorzichtig zijn. Als wij onze taak goed willen uitoefenen, moeten wij vooral inzetten op kwaliteit en op de educatieve en publieksgerichte werking van onze musea.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Cathy Coudyser aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de verdwenen stukken uit de depots van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis" (nr. 19938)

- mevrouw Cathy Coudyser aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de problemen met de archivering en inventarisatie van de collecties in het Jubelpark" (nr. 19939)

03 Questions jointes de

- Mme Cathy Coudyser au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et secrétaire d'État à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "les pièces disparues des dépôts des Musées royaux d'Art et d'Histoire" (n° 19938)

- Mme Cathy Coudyser au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et secrétaire d'État à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "les problèmes d'archivage et d'inventaire des collections du Cinquantenaire" (n° 19939)

 

03.01  Cathy Coudyser (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik moet u er niet van overtuigen dat wij in het jongste semester van 2013 geconfronteerd werden met zaken in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis die toch echt wel vragen oproepen over het beheer van die instellingen. Wij hebben topcollecties die zich kunnen meten met andere, internationaal hoogaangeschreven musea. Dit is onze geschiedenis, onze collectie, die in de loop der jaren werd verzameld. Toch moeten wij vaststellen dat in de laatste maanden van 2013 een en ander is gebeurd dat vragen doet rijzen.

 

Eind september berichtte De Standaard over verdwenen glasmedaillons uit het Jubelparkmuseum. Deze zouden verdwenen zijn tussen 1985 en 1990 en werden eind september aangeboden bij Christie’s voor een veiling. Deze medaillons stonden nochtans geseind bij Interpol. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt, het is ook geen unicum dat ontvreemde stukken geveild worden terwijl ze aangegeven zijn bij Interpol. Er bestaan nochtans lijsten, waarover de curatoren beschikken, met de ontbrekende stukken van hun respectievelijke afdelingen.

 

Om het allemaal nog wat erger te maken, vond ik een uitspraak van de eindverantwoordelijke, namelijk de ad-interimdirecteur, die zegt dat het altijd mogelijk is dat er stukken verdwijnen, in de eerste plaats door het personeel. Die uitspraak is in de krant verschenen, ik laat in het midden of ze waar is. Dit is een terechtwijzing van het personeel, een directeur onwaardig. Men moet eerst alles uitzoeken; men kan dat denken, maar dat in de pers zeggen, tart alle verbeelding.

 

Zijn de lijsten met ontbrekende stukken waarover de curatoren beschikken helemaal bekend bij Interpol? Of is slechts een deel van die lijsten geseind bij Interpol?

 

Kunt u een waarde kleven op de ontbrekende stukken in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis? Wat is de waarde van de stukken die nu reeds geseind staan bij Interpol?

 

Graag zou ik ook uw mening kennen over het feit dat de directeur ad interim in de eerste plaats naar het personeel wijst in verband met de ontbrekende stukken.

 

03.02 Staatssecretaris Philippe Courard: In zijn in oktober 2009 gepubliceerd auditrapport had het Rekenhof verschillende oorzaken geanalyseerd voor het eventueel ontbreken van stukken uit de publieke collecties van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, zoals het opmaken van de inventaris, het al dan niet realiseren van de inventarisatie en het beheer van wat in bruikleen en in bewaring wordt gegeven.

 

Sindsdien werden binnen elk van deze domeinen maatregelen genomen om de integriteit van de collecties te waarborgen. Een ontbrekend stuk betekent niet noodzakelijk dat het werk gestolen is. Pas na onderzoek kunnen de diensten van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten zeggen of dat al dan niet het geval is.

 

Alleen voor stukken waarbij op basis van de verzamelde bewijselementen tot diefstal kan worden besloten, wordt een klacht voor diefstal ingediend, waarbij ook Interpol een omschrijving van het stuk krijgt. Werken die tot de publieke collecties van de Staat behoren, worden niet geraamd. Die van nature onvervreemdbare werken staan buiten de kunstmarkt. Vragen over de prijs ervan zijn dus niet aan de orde.

 

Als een stuk aan een andere instelling wordt uitgeleend, bevat de bruikleenovereenkomst een clausule waarin staat dat de bruikleennemer verplicht is om een verzekering af te sluiten. Dan pas wordt een verzekeringswaarde vastgelegd.

 

Wat zijn verklaringen betreft, heeft de algemeen directeur ad interim bevestigd dat de grootste dreiging van buitenaf komt.

 

Ik onthoud dat sinds 2010 werk wordt gemaakt van een inventarisatie van alle collecties. Toen naderhand bleek dat er stukken ontbraken, werd een klacht ingediend die ook naar Interpol werd doorgestuurd.

 

Met de controle van de verkoopcatalogi kon bovendien ook onmiddellijk een teruggaveprocedure worden gelanceerd, zoals voor de portretkop van Livia in 2012 en meer recent voor de glas-in-loodramen.

 

Ik ben blij met de geprofessionaliseerde procedures, waarvan ik vaststel dat zij vruchten afwerpen.

 

03.03  Cathy Coudyser (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor uw antwoord. Voor de ontbrekende stukken worden ondertussen maatregelen genomen ter inventarisatie en archivering. U bent er al tevreden mee dat er stappen vooruit worden gezet, maar ik denk dat er nog altijd heel wat werk aan de winkel is in die twee musea op het vlak van de inventarisatie.

 

Wie nu het museum bezoekt, ziet daar nog altijd bordjes die vermelden dat bepaalde stukken in bruikleen zijn tot 2010 of 2011. De stukken zijn kennelijk nog altijd niet terug op hun plaats.

 

Ik hoop dat men in het museum wel weet waar die stukken zich bevinden. Een inventarisatie is een basis voor een museum, net als een digitalisering van de gegevens en als het kan ook van de stukken, zodat die voor het publiek nog gemakkelijker kunnen worden ontsloten.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Vraag van mevrouw Cathy Coudyser aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de bijkomende inspanningen van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika om een zo groot mogelijk deel van de collecties te ontsluiten voor het publiek" (nr. 20091)

04 Question de Mme Cathy Coudyser au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et secrétaire d'État à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "les efforts supplémentaires fournis par le Musée royal de l'Afrique centrale en vue de rendre ses collections davantage accessibles au public" (n° 20091)

 

04.01  Cathy Coudyser (N-VA): Welke bijkomende inspanningen van eender welke aard heeft het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, ook al is het nu voor een lange tijd gesloten, geleverd om de collecties beschikbaar te maken en verder te ontsluiten voor een zo groot mogelijk publiek?

 

04.02 Staatssecretaris Philippe Courard: Naast de traditionele museumwerking neemt het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika jaarlijks deel aan gemiddeld dertig tijdelijke tentoonstellingen in binnen- en buitenland met bruikleen van onze collectiestukken, adviesverlening door ons wetenschappelijk personeel en medewerking van de begeleidingscomités aan de tentoonstellingen.

 

Tijdens de periode van sluiting voor renovatiewerken zal de samenwerking met andere musea nog worden geïntensifieerd. Daarnaast zijn er jaarlijks een zevenhonderdtal aanvragen van wetenschappers om zowel onze menswetenschappelijke als onze natuurwetenschappelijke collecties te bestuderen en erover te publiceren.

 

Via de website zijn verschillende van onze collecties te raadplegen. Sinds het aflopen van het Digit01-project van Belspo zette het Afrikamuseum de digitalisering van de collecties voort, grotendeels met eigen middelen, deels via een projectfinanciering vanuit Europa. De collecties uit de afdeling Menswetenschappen zijn grotendeels gedigitaliseerd. Ze worden ontsloten via een centrale collectiedatabank. Een zoekmotor laat toe om op verschillende criteria te zoeken. Daarnaast worden enkele buitengewone collecties specifiek in de kijker gezet. Ze worden voorgesteld en kort toegelicht door wetenschappers van het Afrikamuseum of door externe specialisten.

 

Naast de centrale collectiedatabank kan ook het Etnomusicologisch Klankarchief online worden geconsulteerd. Dat archief bestaat uit drieduizend uren muziekopnamen, waarvan de oudste teruggaan tot 1910. De afgelopen jaren werden bovendien enkele aanzienlijke fotocollecties gedigitaliseerd, goed voor ettelijke tienduizenden scans. Ook de oudste kaartcollectie werd integraal gedigitaliseerd. Ook de inventaris van de Stanleyarchieven kan online worden bevraagd. Die biedt toegang tot 65 dagboeken en notitieboeken, ongeveer tienduizend brieven en meer dan achthonderd tekeningen, foto’s, dia’s, kaarten en manuscripten van Henry Morton Stanley.

 

De collecties Natuurwetenschappen van het museum zijn meer dan alleen waardevol erfgoed. Zij zijn bovenal een kostbare ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek. Zij vormen de basis voor studie en vergelijking voor talrijke onderzoeksprojecten. Een groot deel van die collecties is gedigitaliseerd en kan worden geconsulteerd via de verschillende wetenschappelijke databanken. Een aantal van de collecties bevindt zich in de databanken van het Afrikamuseum, andere maken deel uit van grote internationale netwerken. Voorts wordt er geëxperimenteerd met 3D-fotografie.

 

Tot slot werd in 2013 behoorlijk wat geïnvesteerd in het verder professionaliseren van de digitaliserings- en ontsluitingswerkprocessen, in de upgrade van de collectiebeheerpakketten, de uitvouw van digitale leeszalen en het inrichten van scaninfrastructuur. Indien het voorgestelde Digit03-project voor de periode 2014-2018 groen licht krijgt, zal een aanzienlijke inhaalbeweging kunnen plaatsvinden.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van mevrouw Cathy Coudyser aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de bijkomende inspanningen van de Musea voor Schone Kunsten om een zo groot mogelijk deel van de collecties te ontsluiten voor het publiek" (nr. 20092)

05 Question de Mme Cathy Coudyser au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et secrétaire d'État à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "les efforts supplémentaires fournis par les Musées des Beaux-Arts en vue de rendre leurs collections davantage accessibles au public" (n° 20092)

 

05.01  Cathy Coudyser (N-VA): Mevrouw de voorzitter, het gaat eigenlijk om dezelfde vraag, maar dan met betrekking tot de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.

 

De voorzitter: Kunnen wij die vragen niet allemaal samen behandelen? Nu stelt u per instelling eigenlijk dezelfde vraag.

 

05.02  Cathy Coudyser (N-VA): Het zijn ook allemaal andere instellingen. De ene instelling staat misschien al wat verder in het ontsluiten van de werken.

 

De voorzitter: Zoals u wilt!

 

05.03 Staatssecretaris Philippe Courard: Mevrouw Coudyser, uw vraag heeft betrekking op twee verschillende zaken, namelijk enerzijds de traditionele tentoonstellingsmethodes waarvan het publiek genoeg zou krijgen, en anderzijds nieuw te leveren inspanningen om de collecties van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België zo volledig mogelijk voor het publiek toegankelijk te maken.

 

Wat het eerste punt betreft, onderstreep ik dat er niet één maar verschillende types van bezoekers bestaan. Sommigen verkiezen kunstwerken te ontdekken op de klassieke manier, anderen kijken dan weer uit naar nieuwe ervaringen. De museologie is in constante ontwikkeling en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten hebben aandacht voor de verwachtingen van hun divers publiek.

 

Ter gelegenheid van de opening van het Fin-de-Siècle Museum hebben wij een aantal multimedia-elementen ingevoerd, maar de scenografie respecteert de aard van de kunstwerken. Hetzelfde geldt voor het postmoderne lab. De musea hebben in de toegangsprijs voor de tijdelijke tentoonstellingen ook de audiogids meegerekend. Voor bepaalde tentoonstellingen werden aanraakschermen ingevoerd.

 

Wat het tweede punt van uw vraag betreft, de toegang tot de tentoongestelde werken is een bekend probleem bij alle internationale musea. Het Louvre stelt bij wijze van voorbeeld slechts 35 000 voorwerpen tentoon, ongeveer 8 % van de collecties. Bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten was 10 % van de schilderijen en beeldhouwwerken uit de collecties tentoongesteld. Zowat 58 % van de collecties van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten zijn werken op hout of modern papier die niet permanent kunnen worden tentoongesteld om bewaringsredenen. Dat aantal is fors gestegen met de opening van het Fin-de-Siècle Museum in december 2013.

 

Naast de gedane moeite om de tentoonstellingsoppervlakte uit te breiden, maken de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten actief werk van de onlinetoegang tot hun collecties. De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten hebben een dienst, met als naam Digitaal Museum, in het leven geroepen voor een ruimere toegang tot de collectie dankzij de digitalisering en de onlinetoegang.

 

Dezelfde dienst heeft de nieuwe website van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten ontworpen, hij maakt websites voor de tijdelijke tentoonstellingen, hij superviseert de interne ontwikkeling van multimediadiensten en hij zet onderzoeksprojecten op in het kader van de digitalisering van de collecties, bijvoorbeeld het recente project Digitizing Contemporary Art.

 

De verschillende digitale tools moeten mede een uitgebreidere en gedocumenteerde visie van de collecties geven als aanvulling op de fysieke voorstelling ervan, met de bedoeling om bij te dragen tot de kennis en de uitstraling ervan.

 

05.04  Cathy Coudyser (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, de museologie is in elk geval in ontwikkeling. Ik kan mij niettemin niet van de indruk ontdoen dat andere landen en andere musea ter zake heel wat verder staan dan onze federale musea en onze Musea voor Schone Kunsten.

 

Digitalisering is in elk geval belangrijk. Het is echter even belangrijk om een en ander voor het publiek te ontsluiten. Ook op dat vlak lopen wij nog altijd achterop.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Vraag van mevrouw Cathy Coudyser aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de bijkomende inspanningen van het Algemeen Rijksarchief om een zo groot mogelijk deel van de collecties te ontsluiten voor het publiek" (nr. 20093)

06 Question de Mme Cathy Coudyser au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et secrétaire d'État à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "les efforts supplémentaires fournis par les Archives générales du Royaume en vue de rendre leurs collections davantage accessibles au public" (n° 20093)

 

06.01 Staatssecretaris Philippe Courard: Hoewel het ontwikkelen van een traditionele museumwerking niet behoort tot het takenpakket van het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de provincies organiseert de instelling al sedert enkele decennia thematische tentoonstellingen.

 

Ze doet dit door verschillende doelgroepen, zoals jongere studenten of historisch geïnteresseerde burgers, op een attractieve en eigentijdse wijze in contact te brengen met de ongekende onderdelen van de collecties en archiefbestanden. Zo wil ze inzicht verschaffen in de geschiedenis van ons land. Ik kan hierbij verwijzen naar de tweejaarlijkse tentoonstellingen die het Rijksarchief te Luik in het centrum van de stad organiseert in samenwerking met een privépartner, naar de tientallen tijdelijke tentoonstellingen die de Vlaamse en Waalse Rijksarchieven organiseren tijdens de Erfgoed- en Open Monumentendagen, naar de evenementen voor genealogen en heemkundigen en vooral naar de tijdelijke tentoonstellingen die in het Algemeen Rijksarchief te Brussel werden georganiseerd, zoals “Goaaal!”, “Beschadigd België” en “Kinderen niet toegelaten”. Naast deze tentoonstellingen biedt het Rijksarchief op zijn website nog drie online tentoonstellingen aan.

 

Het Rijksarchief zet echter vooral in op meer structurele initiatieven om de archieven tot bij het ruime publiek te brengen, wat meer aansluit bij zijn kerntaken. De instelling doet dit onder meer door het wetenschappelijk personeel te belasten met taken in verband met de wetenschappelijke ontsluiting van de archiefbestanden, een essentiële stap in de valorisatie van de archieven. Zonder een goede kennis van de geschiedenis, de structuur en de waarde van de archieven is geen kwaliteitsvolle publiekswerking mogelijk. De inventarissen worden niet alleen aangeboden in papieren vorm maar ook via de website, gratis als pdf, en men kan geïntegreerd in de databank zoeken naar archieven. De publicatielijst van het Rijksarchief groeide sinds 2010 aan met liefst 420 titels, waarvan de meeste inventarissen van archieven gaan van de middeleeuwen tot de meest recente periode. De instelling doet dit ook door te blijven investeren in de digitale toegankelijkheid van de archieven. Een van de operationele directeurs is overigens belast met het beleid rond de digitale toegankelijkheid, wat onder andere het digitaliseringsbeleid betreft. Het Algemeen Rijksarchief publiceert ook beknopte onderzoeksgidsen en veelkleurige zoekwijzers die het ruime publiek en vooral zij die voor het eerst met archieven in contact komen, boeien.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Vraag van mevrouw Cathy Coudyser aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de bijkomende inspanningen van de Koninklijke Bibliotheek om een zo groot mogelijk deel van de collecties te ontsluiten voor het publiek" (nr. 20094)

07 Question de Mme Cathy Coudyser au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et secrétaire d'État à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "les efforts supplémentaires fournis par la Bibliothèque royale en vue de rendre ses collections davantage accessibles au public" (n° 20094)

 

07.01  Cathy Coudyser (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, deze vraag gaat over de Koninklijke Bibliotheek van België.

 

07.02 Staatssecretaris Philippe Courard: De Koninklijke Bibliotheek van België vervult een dubbele rol als nationale en wetenschappelijke bibliotheek. Dat betekent dat de bibliotheek het Belgisch erfgoed verzamelt, bewaart en ter beschikking stelt. Als wetenschappelijke bibliotheek ondersteunt de Koninklijke Bibliotheek van België het onderzoek waarmee de instelling wil bijdragen tot de uitstraling van ons land.

 

De Koninklijke Bibliotheek van België is echter geen museum. Haar collecties staan wel ter beschikking voor bruikleen aan musea over de hele wereld, maar de ambities reiken verder. De Koninklijke Bibliotheek van België wil een plek zijn waar iedereen kan komen leren, nadenken, studeren, beleven en ontspannen. Daarom levert de bibliotheek extra inspanningen om haar uitzonderlijke collectie ook in eigen huis op een hedendaagse en creatieve manier te ontsluiten met oog voor de participatie van diverse doelgroepen.

 

In 2010 opende Librarium zijn deuren, een permanente tentoonstelling gewijd aan de geschiedenis van het boek en het schrift. Bezoekers kunnen er kennismaken met topstukken uit de rijke collectie. Doorheen het museumparcours ontdekken bezoekers de collectie aan de hand van interactieve en reuzegrote iPhones en audio- of bezoekersgidsen.

 

Groepen, gezinnen, kinderen en klassen kunnen er terecht voor vertellingen, rondleidingen en thematische workshops. Kinderen kunnen er onder meer spelenderwijs de collectie ontdekken en op woensdagmiddag zelfs een verjaardagsfeestje houden.

 

De workshops en ateliers beperken zich niet enkel tot Librarium, maar worden georganiseerd in de verschillende afdelingen van de Koninklijke Bibliotheek van België en in het Paleis van Lotharingen. In de workshops gaat de Koninklijke Bibliotheek van België op zoek naar thematische verbanden tussen de collecties en maatschappelijk relevante thema’s, zoals geletterdheid of mediawijsheid. Sinds september 2013 werkt de bibliotheek ook projectmatig samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie, waarbij ateliers rond linogravure worden georganiseerd in de gemeenschapscentra en lagere scholen in Brussel.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Vraag van mevrouw Cathy Coudyser aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de bijkomende inspanningen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen om een zo groot mogelijk deel van de collecties te ontsluiten voor het publiek" (nr. 20095)

08 Question de Mme Cathy Coudyser au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et secrétaire d'État à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "les efforts supplémentaires fournis par l'Institut royal belge des sciences naturelles en vue de rendre ses collections davantage accessibles au public" (n° 20095)

 

08.01  Cathy Coudyser (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, deze vraag betreft het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

 

08.02 Staatssecretaris Philippe Courard: Het museum voor Natuurwetenschappen is al geruime tijd aan de slag om de ontsluiting van de collecties op een moderne en publieksgerichte manier te verzorgen. Voor de museumzalen is daartoe een masterplan opgesteld dat tot doel heeft de museumzalen niet alleen een voor een te renoveren, maar ze ook een eigentijdse opstelling en presentatie mee te geven die een ruim publiek kunnen bekoren.

 

Hetzelfde principe passen wij toe op de tijdelijke tentoonstellingen.

 

Daarbij stoppen wij zeker niet zomaar objecten of specimens in vitrinekasten, wat u de traditionele museumwerking noemt, maar maken wij gebruik van moderne museologische technieken om het publiek kennis te laten maken met het natuurhistorisch erfgoed. De aandacht gaat vooral naar de interactieve bezoeker, die zelf collecties en thema’s leert ontdekken en onderzoeken aan de hand van onder meer hands-onopstellingen en -toepassingen over natuurwetenschappelijke items, multimediatoepassingen zoals didactische video’s, computeranimatie, interactieve computerspelen en 3D-constructies, die veelal zelf ontwikkeld zijn door de interne dienst Multimedia, die daarvoor al internationale prijzen heeft gewonnen. Daarnaast zijn er scenografische technieken, aangepast meubilair, verlichting, podia, projectie, geluidseffecten enzovoort. Dat alles is uitgewerkt naar verschillende leeftijdscategorieën, zoals u zelf kon waarnemen tijdens uw geleid bezoek van juni vorig jaar.

 

De vernieuwing van de zalen in de optiek zoals net beschreven, is begonnen met de renovatie van de Janletvleugel van het museum tussen 2005 en 2007, met de vernieuwde Galerij van de Dinosauriërs, die openging in oktober 2007, en de nieuwe Galerij van de Evolutie, geopend in februari 2009. Daarna kwam de benedenverdieping van de zogenaamde kloostervleugel aan bod met de nieuwe tentoonstelling “250 jaar natuurwetenschappen en BiodiverCITY”.

 

Wij zetten de vernieuwingsprocessen voort, met de nieuwe Galerij van de Mens, gepland in april 2015, en de nieuwe zalen rond het thema “De levende planeet”, die in het voorjaar 2017 gepland zijn, op de bovenverdiepingen van de kloostervleugel.

 

De ontsluiting van de collectiestukken voor een ruim publiek gebeurt ook via de educatieve dienstverlening. Men richt zich dus tot een ruim publiek, niet alleen wat de leeftijd betreft – er wordt voorzien in activiteiten voor mensen van 3 tot 103 jaar – maar ook wat de toegankelijkheid betreft.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Vraag van mevrouw Cathy Coudyser aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de bijkomende inspanningen van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis om een zo groot mogelijk deel van de collecties te ontsluiten voor het publiek" (nr. 20096)

09 Question de Mme Cathy Coudyser au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et secrétaire d'État à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "les efforts supplémentaires fournis par les Musées royaux d'art et d'histoire en vue de rendre leurs collections davantage accessibles au public" (n° 20096)

 

09.01  Cathy Coudyser (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, zo kom ik tot mijn vraag over de bijkomende inspanningen van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.

 

09.02 Staatssecretaris Philippe Courard: Mevrouw Coudyser, sinds lang bieden de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis de bezoekers niet enkel de prachtige vaste verzamelingen in traditionele opstellingen, maar tevens een ruime selectie aan activiteiten.

 

Ook worden jaarlijks enkele tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd, waarbij bepaalde beschavingen, historische figuren, periodes of thema’s meer kunnen worden belicht. In het kader van de tentoonstellingen worden vaak nieuwe media ingeschakeld om de kunstwerken aan de hand van beelden tot leven te brengen.

 

Na de traditionele rondleidingen, voordrachten en wandelvoordrachten door specialisten kunstgeschiedenis en lessen en workshops voor volwassenen en kinderen, worden aan de bezoekers ook nieuwe programma’s aangeboden, waarbij de kunstwerken op een andere manier in het daglicht worden gesteld.

 

De museumwebsite is een handig hulpmiddel om alle nieuwtjes uit het museum op de voet te volgen – over nieuwe aanwinsten, over voorbije, lopende en toekomstige tentoonstellingen, alle mogelijke activiteiten –, online educatieve dossiers te downloaden en kaartjes te kopen.

 

Via de digitale museumcatalogus Carmentis kan men kennisnemen van de rijke verzamelingen van het Jubelparkmuseum, het Muziekinstrumentenmuseum, de Hallepoort en de Musea van het Verre Oosten. Op dit moment kunt u van thuis uit circa vijftigduizend museumobjecten digitaal consulteren.

 

Er wordt eveneens intensief samengewerkt met Europeana, de Europese organisatie die via een databank instaat voor de ontsluiting van het cultureel en wetenschappelijk erfgoed. In dit opzicht wordt thans geëxperimenteerd met het samenstellen van 3D-beelden, die binnenkort thematisch zullen worden vertoond op de websites.

 

De musea nemen vrijwillig deel aan verschillende initiatieven, zoals de Museum Night Fever, de Nocturnes van de Brusselse Musea, de Open Monumentendagen, het Brussels Summerfestival en de nationale feestdag om aldus een breder, niet-traditioneel publiek te bereiken.

 

09.03  Cathy Coudyser (N-VA): Wat de verschillende instellingen betreft, zal ik de opgesomde lijst in detail nalezen. Eigenlijk komt dit overeen met wat ik tijdens de verschillende bezoeken heb aangevoeld.

 

Het Rijksarchief en de Koninklijke Bibliotheek zijn instellingen die op een andere manier hun publiekswerking uitvoeren, vergeleken met het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en de twee kunstmusea. Als ik die vier musea vergelijk, wordt mijn gevoel voor een stuk bevestigd: de musea voor Natuurwetenschappen en Midden-Afrika, volop in renovatie, staan een stuk verder in de moderne publiekswerking en museologie. Vooral de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis hinken achterop. Ik nodig iedereen uit, ook elk Parlementslid, om eens in dat museum rond te dwalen. Men waant zich daar nog in de jaren zestig of zeventig. Anno 2014 staan we een stuk verder, de maatschappij is veranderd en de bezoekers willen iets anders. Men blijft daar achterop lopen. Ik herhaal dat men daar een inhaalbeweging moet doen, wil men onze musea op het niveau houden waarvoor we internationaal altijd bekend zijn geweest. Onze collecties en ons personeel zijn dat waard.

 

De potentie om een museum in te richten volgens de internationale standaarden is mogelijk met al wat wij in huis hebben, maar om een of andere reden blijven we toch wat achterop hinken in de Musea voor Schone Kunsten en de Musea voor Kunst en Geschiedenis.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

10 Vraag van mevrouw Cathy Coudyser aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de beveiliging van de instellingen in het Jubelpark" (nr. 20509)

10 Question de Mme Cathy Coudyser au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et secrétaire d'État à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "la sécurisation des institutions du Cinquantenaire" (n° 20509)

 

10.01  Cathy Coudyser (N-VA): Uit een vorige vraag bleek al dat de inventaris nog te wensen over laat, waardoor een aantal stukken verdwijnt.

 

Ook de beveiliging vertoont hier en daar hiaten. Vooral bij de instellingen in het Jubelpark laat de veiligheid te wensen over.

 

Veiligheid realiseert men door de inzet van bewakers, door alarmsystemen en door camerabewaking, zowel in de publieke ruimtes als in de ruimtes waar het publiek niet aanwezig is, zoals de depots.

 

Men heeft een totaalconcept nodig. De permanente collecties moeten worden beveiligd, maar ook kunstwerken die door verschillende musea in bruikleen worden gegeven voor tijdelijke tentoonstellingen. Daaraan worden bepaalde voorwaarden inzake de beveiliging gekoppeld. Wij moeten die veiligheid dus kunnen garanderen.

 

Hoeveel bewakers zijn in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis tewerkgesteld, uitgedrukt in voltijdse equivalenten? Wordt het veiligheidspersoneel voor de beveiliging van de tijdelijke tentoonstellingen versterkt met bijkomend personeel van externe firma’s, ook in de periode van het opzetten en afbreken ervan?

 

Welke noden komen naar voren uit het behoefteplan op het vlak van veiligheid? Hoeveel alarmsystemen en veiligheidssystemen zijn er nodig voor een veilig museum? Hoeveel alarmsystemen en veiligheidssystemen zijn er in de praktijk? Hoeveel ervan functioneren op het moment, want ook dat is belangrijk? Kan het museum voldoen aan de eisen en noden bij de ontlening van stukken voor tijdelijke tentoonstellingen?

 

Als eventueel bijkomende camera’s nodig zijn, zijn die aankopen ondertussen dan al gebudgetteerd? Werd een offerte uitgeschreven? Binnen welke termijn verwacht men een inhaalbeweging te hebben gemaakt, zodat aan het behoefteplan wordt voldaan?

 

Welke andere veiligheidsinitiatieven zijn gepland?

 

10.02 Staatssecretaris Philippe Courard: De Musea voor Kunst en Geschiedenis hebben momenteel 73 voltijdse equivalenten aan uitvoerend personeel in de bewakingsdienst, verdeeld over de vier sites. Er dient echter rekening mee te worden gehouden dat de personeelsleden momenteel, behalve de bewakingsactiviteiten, ook specifieke onthaalposten dienen te bemannen, zoals de kassa’s en de vestiaires.

 

Er wordt enkel met eigen bewakingspersoneel gewerkt voor de bewakingsactiviteiten in de tentoonstellingszalen. De bewakingsactiviteiten voor tijdelijke tentoonstellingen worden met het bestaande personeel uitgevoerd.

 

Het behoefteplan voor de beveiliging en de bewaking is in de studiefase. De complexiteit van de instelling, haar musea en de risico’s vragen dat een en ander grondig wordt bestudeerd.

 

Er kan echter al worden gemeld dat belangrijke investeringen nodig zijn voor de fysieke en elektronische beveiliging van de musea. Aangezien de wet betreffende de private veiligheid van toepassing is op de bewakingsactiviteiten in de musea, zijn enorme inspanningen geleverd om zich aan de wetgeving aan te passen. Zulks betekent de aanwerving van een leidinggevende voor de dienst, de aanvraag van een vergunning bij Binnenlandse Zaken als interne bewakingsdienst en het opleiden van het bewakingspersoneel tot erkende erfgoedbewakers.

 

Het is niet de kwantiteit, maar de kwaliteit, die zal maken dat een gewenst beveiligingsniveau wordt gerealiseerd. Het zijn de risico’s die bepalen welke elektronische beveiligingssystemen nodig zijn. De musea streven ernaar efficiënt te detecteren in de perimeter rond het museum tot aan het kunstvoorwerp.

 

De musea beschikken over de volgende types van systemen: inbraakdetectie en andere soorten diefstalpreventiesystemen, camerabewaking, elektronische toegangscontrole. Daarnaast is er de branddetectie in elk van de musea. Alle systemen zijn operationeel.

 

Elke eis van een bruikleengever omtrent de beveiliging is verschillend. Er mag worden opgemerkt dat die eisen steeds strenger worden. De musea proberen met de combinatie van bewaking en beveiliging tegemoet te komen aan die eisen. Momenteel kunnen de Musea voor Kunst en Geschiedenis dankzij de kennis en kunde van eigen mensen voldoen aan de eisen van bruikleengevers.

 

Hoeveel camera’s zijn er nodig? Het is niet de kwantiteit, maar de kwaliteit van de camera’s en de mogelijke plaatsing – het zijn geklasseerde gebouwen – die het niveau van de beveiliging bepalen.

 

Het behoefteplan is in de studiefase. Ik geef er een kleine noot bij: de behoefte aan bewakingscamera’s is afhankelijk van een dynamische analyse van de risico’s en zal continu veranderen. De camera’s zijn operationeel. Camera's die niet operationeel zijn, worden stelselmatig vervangen. Er loopt momenteel ook een opdracht voor camerabewaking om een modern en efficiënt platform voor camerabewaking uit te bouwen in het Jubelparkmuseum. Daarnaast is er de studie over de uitbreiding van de toegangscontrole voor het Jubelparkmuseum. Dat belangrijk initiatief wordt voor 2014-2015 een prioriteit. Er werd hiervoor recent een krediet van 250 000 euro van de Nationale Loterij uitgetrokken.

 

10.03  Cathy Coudyser (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, u geeft toe dat de beveiliging te wensen over laat. Ondertussen is er een studiefase gestart en er wordt een krediet van 250 000 euro vrijgemaakt vanuit de Nationale Loterij. Dat wordt een prioriteit voor 2014-2015. Een museum met dergelijke collecties zit nu nog, anno 2014, in een studiefase omtrent veiligheid en moet eigenlijk nog aan het grote werk beginnen. Ook al is dat inderdaad een continu proces en moet een en ander geregeld aangepast worden, ik vind het bijna ongehoord dat men nu pas begonnen is met een studie. Het zal nog minstens twee jaar duren vooraleer de veiligheid van dat museum in orde komt.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Vraag van mevrouw Cathy Coudyser aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "het vacaturebeleid" (nr. 20511)

11 Question de Mme Cathy Coudyser au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et secrétaire d'État à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "la politique en matière de recrutements" (n° 20511)

 

11.01  Cathy Coudyser (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, bij het personeel van de federale wetenschappelijke instellingen vindt men echte vakspecialisten en mensen die gepassioneerd zijn door hun werk. Een recente vacature heeft mij echter even doen nadenken. Het is logisch dat men aanwerft op basis van diploma’s, al is de tendens dat een opleiding met diploma noodzakelijk is, maar dat de job niet altijd even nauw moet aansluiten bij de opleiding. Het gaat veel meer over de ambities die de mensen hebben en over andere kenmerken van de sollicitant.

 

De vacature waarover ik sprak is een recente vacature voor de Albertinabibliotheek. Men was op zoek naar een persoon voor de educatieve dienst. Het vereiste diploma was musicologie, kunstgeschiedenis, geschiedenis, Germaanse of Romaanse filologie. Dit is een brede waaier, maar er zijn geen afwijkingen mogelijk van deze nominatieve lijst. Iemand met een opleiding Grieks of een andere taal, of met een pedagogisch of agogisch diploma komt dus niet in aanmerking voor de educatieve dienst.

 

Op basis waarvan worden diploma's geëvalueerd om in aanmerking te komen voor selectie of voor deze nominatieve lijst? Wordt die nominatieve lijst regelmatig geüpdatet? Wanneer en hoe worden de weerhouden diploma’s geëvalueerd? Is dit bij elke vacature? Wanneer is dit voor het laatst gebeurd?

 

Hoeveel medewerkers van de verschillende educatieve diensten per instelling hebben een vak met een georiënteerde achtergrond van wetenschapper of historicus? Heeft een educatieve dienst geen nood aan een bredere waaier aan medewerkers, zodat ook iemand met een pedagogisch of agogisch diploma in aanmerking kan komen, om de pool van medewerkers zo breed mogelijk te houden?

 

11.02 Staatssecretaris Philippe Courard: Mevrouw Coudyser, uw vraag verwijst naar een lopende selectieprocedure bij de Koninklijke Bibliotheek voor een wetenschappelijke betrekking bij de educatieve dienst van de instelling.

 

De gehanteerde criteria om de vereiste diploma’s voor een dergelijke functie te bepalen, behoren tot een specifieke procedure in het koninklijk besluit van 25 februari 2008 over het statuut van het wetenschappelijk personeel. Volgens artikel 9 van dit besluit is de jury van de instelling in kwestie bevoegd om voor elke vacante wetenschappelijke functie het functieprofiel te bepalen en vast te stellen. Dit functieprofiel moet naast de beschrijving van de functie en de voornaamste taken eveneens een profiel van de vereiste bekwaamheden bevatten waarover de kandidaat moet beschikken. In het bijzonder houdt dit in dat de jury oordeelt over de opleidingen, de diploma’s, de kennis, de specialisaties of de ervaring die voor de functie noodzakelijk worden geacht. Het behoort, voor de wetenschappelijke functies met inbegrip van de functies bij de educatieve diensten, tot de uitsluitende beoordelingsbevoegdheid van de jury om de diploma’s waarover de kandidaten moeten beschikken, vast te stellen.

 

Volledigheidshalve voeg ik eraan toe dat de jury de hoeksteen is van de wetenschappelijke loopbaan. De jury speelt een centrale rol bij de werving, de bevordering en de evaluatie van het wetenschappelijk personeel. Het is bovendien een gemengd samengesteld orgaan, waarin zowel leden van de centrale administratie van de instelling als externe leden zetelen. Het staat borg voor de objectiviteit en de kwaliteit van de werking.

 

De beoordeling of een kandidaat over de vereiste diploma’s beschikt, vindt plaats bij de beoordeling, door de jury, van de ontvankelijkheid van de ingediende kandidaturen. Immers, voorafgaandelijk aan de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaten, wordt onderzocht of de kandidaten aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen en over de specifiek voorgeschreven bekwaamheden beschikken die in het functieprofiel zijn opgenomen.

 

In antwoord op het tweede onderdeel van uw vraag, kan ik zeggen dat de beoordeling of de kandidaten over de specifiek voorgeschreven diploma’s beschikken, gebeurt in de eerste beoordelingsfase van de procedure, met name in de fase over de ontvankelijkheid van de ingediende kandidaturen.

 

Ten slotte, met betrekking tot de algemene achtergrond van de medewerkers van de bestaande educatieve diensten bij de federale wetenschappelijke instellingen, moet worden vastgesteld dat de meerderheid over een vakgeoriënteerde achtergrond beschikt. Een minderheid heeft uitsluitend een methodologische achtergrond. Ten slotte zijn er diverse medewerkers die een vakgeoriënteerde achtergrond combineren met een methodologische vorming. Meer concreet kan ik u de volgende cijfers meedelen. Op een totaal aantal van 95 medewerkers in de verschillende educatieve diensten van de Koninklijke Bibliotheek, de musea van de pool Kunst en Natuur en van het Planetarium hebben 66 personen een uitsluitend vakgerelateerde achtergrond, 19 personen een uitsluitend methodologische achtergrond en 15 medewerkers hebben naast een vakgeoriënteerde achtergrond ook een methodologische opleiding. Ik bezorg u ook nog de overzichtstabel.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Vraag van mevrouw Cathy Coudyser aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "het beleid inzake aankoop van archieven bij de federale kunstmusea" (nr. 20513)

12 Question de Mme Cathy Coudyser au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et secrétaire d'État à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "la politique des musées d'art fédéraux en matière d'achat d'archives" (n° 20513)

 

12.01  Cathy Coudyser (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, meer en meer worden naast kunstwerken ook archieven van verzamelaars en artiesten aangekocht.

 

Deze archieven zijn uiteraard een enorme verrijking voor het onderzoek dat deze instellingen doen en ze verrijken ook het verhaal van de tentoongestelde kunstenaars.

 

Rond dit beleid heb ik een aantal algemene vragen.

 

Op welke manier verloopt de selectie om archieven te aanvaarden bij de musea? Wat zijn daarbij de gebruikte criteria?

 

Welke archieven zijn de voorbij jaren verworven en voor welk bedrag?

 

Welke onderzoeksprojecten lopen er op dit ogenblik over welke archieven?

 

Wat zijn de criteria, naast de betaalbaarheid, om archieven al dan niet aan te kopen?

 

Op welke manier wordt samengewerkt met de andere Federale Wetenschappelijke Instellingen, bijvoorbeeld het Rijksarchief of de Koninklijke Bibliotheek, om synergieën te zoeken in dit onderzoek?

 

In dat kader wil ik enkele vragen stellen over de briefwisseling van Magritte, die recent door het koninklijk museum van Schone Kunsten werd aangekocht, dat daarrond een onderzoek zal voeren en een publicatie wil maken. Op welke manier zal dit onderzoek en deze publicatie worden gefinancierd?

 

Welke archieven hebben de FWl's in hun eigendom? Welke instelling heeft wat? Met welke binnenlandse en buitenlandse archieven moet hiervoor worden samengewerkt?

 

12.02 Staatssecretaris Philippe Courard: Mevrouw de voorzitter, mevrouw Coudyser, eerst en vooral wil ik u een overzicht geven van de categorieën van archieven die in aanmerking worden genomen, alsook van de criteria die gehanteerd worden: privéarchieven en documentatie over de beeldende kunsten in België van de negentiende eeuw tot vandaag; privéarchieven en documentatie gelinkt aan de collectie van kunstwerken van het departement Moderne Kunst; privéarchieven en documentatie gelinkt aan Antoine Wiertz, Constantin Meunier, René Magritte of aan de presentatie van het Fin-de-Siècle Museum; privéarchieven en documentatie ter aanvulling van de belangrijke kernen van de bestaande collectie van het Archief voor Hedendaagse Kunst in België, bijvoorbeeld de avant-garde in de negentiende eeuw; privéarchieven en documentatie van zeker belang voor het onderzoek op het gebied van de kunstgeschiedenis; privéarchieven en documentatie in verband met tentoonstellings- en/of onderzoeksprojecten van de instelling.

 

Wanneer dat mogelijk is, geeft het Archief voor Hedendaagse Kunst in België de voorkeur aan gehelen van fondsen en dossiers in plaats van afzonderlijke stukken. De aankoop van een stuk kan niettemin soms verantwoord zijn. Het Archief voor Hedendaagse Kunst in België houdt rekening met de aankoopprijs, die in overeenstemming moet zijn met de intrinsieke waarde van de documenten en de waarde op de kunstmarkt.

 

Bij het Archief voor Hedendaagse Kunst in België worden die privéarchieven via gift of aankoop verworven. Er zijn slechts enkele gevallen van bewaargeving. Inzake de archieven die de voorbije jaren werden verworven en de bedragen daaromtrent, heb ik een overzichtstabel bij op papier, die ik u zo meteen graag overhandig.

 

Op dit ogenblik loopt er in de instelling geen enkel intern onderzoeksproject met als onderwerp een archieffonds van het Archief voor Hedendaagse Kunst in België.

 

Naast het gegeven van de prijs kan er ook worden beslist om bepaalde archieven niet aan te kopen om volgende redenen: wanneer de inhoud van de door particulieren of verkoopszalen voorgestelde archieven buiten de chronologische, geografische of contextuele, door het centrum vastgestelde grenzen valt; wanneer de inhoud van de door particulieren of verkoopszalen voorgestelde archieven niet interessant is; wanneer de door particulieren of verkoopszalen voorgestelde archieven al het voorwerp waren van een wetenschappelijke uitgave; wanneer het Archief voor Hedendaagse Kunst in België vindt dat de door particulieren of verkoopszalen voorgestelde archieven geen plaats meer zullen vinden in andere archiefcentra.

 

Het Archief voor Hedendaagse Kunst in België heeft als principe niet in concurrentie te treden met andere Belgische archiefcentra en koopt dus niet wat die laatste wensen aan te kopen of wat meer onder hun aankoopbeleid ressorteert. Het Archief voor Hedendaagse Kunst wint inlichtingen in voor gedrukte werken om te vermijden dat al in andere archiefcentra bestaande stukken werden gekocht.

 

Er wordt ook naar synergieën gezocht met andere instellingen. Voor het project van Magritte heeft Michel Draguet verwezen naar een onderzoeksproject dat de archiefstukken van Magritte van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en die van zijn partner in Houston, namelijk de Menil Foundation, integreert. Het project werd opgezet in aansluiting op de correspondentie tussen het Magritte Museum en Iolas, die wordt uitgegeven, samen met het onderzoekscentrum Magritte van de ULB, dankzij het mecenaat van de stichting en de American Friends of Magritte, opgericht in 2013.

 

De initiële valorisatie van ons Belgisch erfgoed is een hefboom bij uitstek voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, zoals blijkt uit de vruchtbare samenwerking met het MoMA, de Menil Foundation en het Art Institute van Chicago.

Ik dank u voor uw aandacht.

 

12.03  Cathy Coudyser (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, dat was veel informatie in een keer, ik zal uw antwoord goed ontleden en er eventueel nog een bijkomende vraag over stellen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

13 Vraag van mevrouw Cathy Coudyser aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "planning en renovatie bij de federale kunstmusea" (nr. 20561)

13 Question de Mme Cathy Coudyser au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et secrétaire d'État à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "la rénovation des musées d'art fédéraux et la planification en la matière" (n° 20561)

 

13.01  Cathy Coudyser (N-VA): Een van de redenen waarom onze musea misschien wat achteroplopen, kan ook de lamentabele toestand van de vele gebouwen zijn waarin onze collecties worden bewaard en getoond. Er is niet alleen de site aan het Jubelpark. De laatste toevoeging aan het lijstje met zalen die om een of andere reden moeten worden gesloten, is het Chinees Paviljoen van de Koninklijke Musea. Ondertussen werd alles op deze site in Laken gesloten. De sluiting van een van de bijhuizen maakt opnieuw duidelijk dat de kwaliteit van de gebouwen lamentabel is. De enige oplossing die men nog ziet, is de sluiting, maar daardoor worden de collecties gesloten voor het publiek.

 

We kennen allemaal de problemen in de instellingen, maar dat helpt ons niet vooruit. Er komt telkens een nieuw probleem aan het licht. Dat wijst er ook op dat hier en daar wat oplapwerk niet zal helpen. We moeten de huidige gebouwen grondig renoveren. Ik begrijp dat deze vraag eigenlijk ook uw collega aanbelangt die verantwoordelijk is voor de Regie der Gebouwen. U bent echter ook verantwoordelijk voor deze musea.

 

Hoe zit het met de prioriteit die de federale musea genieten bij de Regie der Gebouwen?

 

Wat is de huidige toekomstvisie voor de verschillende sites, in Laken, in het Jubelpark en aan de Hallepoort, maar ook voor de sites van Schone Kunsten, zoals het Wiertz Museum, het Meunier Museum en de Kunstberg?

 

Hoever staan we met de energiebesparende maatregelen, met de asbestverwijdering uit de tentoonstellingszalen en met de acclimatisering van de grote hal in het museum voor Schone Kunsten?

 

Wat met het lekken van de daken op de site van het Jubelpark, het binnenstromend water in de kelder en de kelderzalen van de site op het Jubelpark bij hevig regenweer, het instortingsgevaar van de gang Polynesië, het instortingsgevaar van de eerste verdieping van de abdijgang op de site van het Jubelpark, de lichtkoepel in de inkom van het Jubelpark, de stabiliteit van de Japanse Toren enzovoort? Ik kan zo nog wel even verder gaan.

 

Dit toont duidelijk aan dat men niet langer mag wachten met de grondige renovatie. De vraag is dus: is er een masterplan en wat behelst dit masterplan? Wanneer zullen de nodige middelen vrijgemaakt worden? Welke timing wordt er vooropgesteld?

 

13.02 Staatssecretaris Philippe Courard: De prioriteiten die door de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis aan de Regie der Gebouwen werden doorgegeven, en die op geregelde vergaderingen met de Regie steeds opnieuw benadrukt worden, hebben alle te maken met de stabiliteit en de infrastructuur van de gebouwen, die de veiligheid van het publiek en de medewerkers, alsook de conservatie en de ontsluitingsvoorwaarden voor de kunstwerken moeten garanderen.

 

Het is de betrachting van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis om de door u genoemde locaties te behouden en verder te ontwikkelen volgens de normen van een modern museumbeleid.

 

De voormelde prioriteitenlijst ondersteunt mee deze betrachting. Los van de voorwaarden die zijn opgelegd door Monumenten en Landschappen voor de Musea voor Kunst en Geschiedenis als geklasseerde gebouwen, zijn structurele ingrepen met het oog op energiebesparingen afhankelijk van de investeringen van de Regie der Gebouwen. Zij zijn daarenboven vaak gebonden aan de staat van de gebouwen.

 

Dat wil niet zeggen dat de musea niet zelf, waar mogelijk, inspanningen leveren. We denken hierbij aan de systematische modernisering van de lichtinfrastructuur met ledlampen en een automatische regeling, alsook aan de bewustmaking van het personeel inzake energiebesparingen.

 

De asbestwerken binnen de Musea voor Schone Kunsten in opdracht van de Regie der Gebouwen zijn volop aan de gang. De einddatum is afhankelijk van de hoeveelheden asbest die bij de voortschrijdende werken worden gevonden.

 

De door het geachte lid vermelde problemen inzake binnenstromend water via het dak van het Jubelparkmuseum en in de kelderzalen staan op de lijst met voornoemde prioriteiten die aan de Regie zijn overgemaakt. Bij elk overlegmoment wordt daarop aangedrongen.

 

Dat is evenzeer het geval voor de dringende werken aan de kloostergang, door het geachte lid omschreven als abdijgang.

 

Werken in de gang over Polynesië in de Musea voor Kunst en Geschiedenis kunnen worden uitgevoerd nu de schouw van de Japanse Tuin degelijk werd verankerd. Deze werken zijn dan ook aangevraagd bij de Regie der Gebouwen.

 

De Regie heeft stellingen geplaatst en is begonnen aan de voorbereidende werken voor de herstelling van het dak van de inkomhal in het Jubelpark, door het geachte lid omschreven als een lichtkoepel.

 

Bij een onderzoek naar de stabiliteit van de Japanse Toren heeft een ingenieur van de Regie vastgesteld dat de stevigheid van de vloer op de gelijkvloerse verdieping en het terras niet kan worden gegarandeerd en dat er tevens stabiliteitsvragen zijn over bepaalde punten in de toren. De Regie heeft dan ook de onmiddellijke sluiting gelast en zal haar onderzoek verdiepen, om aldus te kunnen vaststellen welke werken noodzakelijk zijn.

 

Wat het Chinees Paviljoen betreft, is de Regie gestart met het wegnemen van de gevelstukken die niet meer stabiel aan het gebouw zijn bevestigd. Nadien moet een renovatiedossier worden opgestart en dat is ondertussen gebeurd.

 

13.03  Cathy Coudyser (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, net zoals de beveiliging, blijft de renovatie toch echt wel een probleem. Ik hoor dat er een lijst met prioriteiten circuleert, maar ik heb daarover verder weinig concrete zaken meer gehoord. Dat blijft dus voor in een verre toekomst.

 

Ik begrijp niet dat er opnieuw inrichtingen gebeuren en dat er ook constant gesproken wordt over een nieuw museum. De moderne kunst gaat naar het Vanderborgthgebouw, doch slechts tijdelijk, want daarna zal weer naar een andere locatie worden gezocht. Ook dat kost allemaal geld, want die gebouwen moeten aangepast worden om het museum daar te installeren.

 

Daarom vraag ik mij af of we niet beter werk zouden maken van een echte grondige renovatie, vooral in het Jubelpark. Eens dat gerenoveerd is, kan, net zoals bij het Museum voor Midden-Afrika, een museologische visie op dat museum ontwikkeld worden, zodat het museum een overzicht geeft van onze Europese beschaving, op een moderne manier, ook met de nodige digitalisering en digitale publiekswerking. Pas dan kunnen we echt weer concurreren met het buitenland.

 

Zolang wij blijven aanmodderen op het vlak van veiligheid en renovatie zijn alle inspanningen van het personeel verloren inspanningen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

14 Questions jointes de

- M. Georges Gilkinet au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "le déménagement des Archives de l'État à Namur dans leur nouveau bâtiment" (n° 20607)

- M. David Clarinval au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et secrétaire d'État à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "le budget prévu pour le déménagement des Archives de l'État à Namur" (n° 20672)

14 Samengevoegde vragen van

- de heer Georges Gilkinet aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de verhuizing van het Rijksarchief te Namen naar het nieuwe gebouw" (nr. 20607)

- de heer David Clarinval aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "het budget voor de verhuizing van het Rijksarchief te Namen" (nr. 20672)

 

14.01  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, je vous présente mes meilleurs vœux.

 

Ma question date du mois de novembre 2013 mais il n'y a toujours pas eu de solution satisfaisante au problème que je vais vous exposer.

 

Le nouveau bâtiment des Archives de l'État à Namur, particulièrement bien situé, a été livré le 24 octobre 2013. Cette nouvelle infrastructure était devenue indispensable tant le bâtiment occupé par le service offrait des conditions de travail déplorables aux travailleurs et aux lecteurs et ne permettait pas une conservation optimale des documents. Malheureusement, si le bâtiment est bel et bien prêt, il s'avère que le budget prévu pour le déménagement (350 000 euros selon les médias) n'est aujourd'hui plus disponible. Selon les témoignages des travailleurs des Archives de l'État, il s'agirait d'une des conséquences des mesures d'économies décidées par le gouvernement fédéral. Même si le déménagement a commencé, grâce à la bonne volonté des membres du personnel, les choses ne se déroulent pas de manière optimale. L'État fédéral risque de devoir payer pendant une période plus longue les frais inhérents à l'occupation de deux bâtiments.

 

Monsieur le secrétaire d'État, confirmez-vous ce problème de budget? Une enveloppe de 350 000 euros était-elle effectivement disponible? A-t-elle été supprimée? Quels sont les moyens humains et financiers disponibles pour réaliser ce déménagement? Quelles solutions ont-elles été mises en oeuvre pour permettre assez rapidement un déménagement complet? Dans quel délai? Qu'adviendra-t-il du bâtiment libéré? Dans l'attente de sa libération, quels sont les frais d'entretien ou de location qui y sont liés? L'intérêt de l'État fédéral n'est-il pas que ce bâtiment soit libéré le plus rapidement possible?

 

14.02  David Clarinval (MR): Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, à mon tour de vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année nouvelle!

 

Le 5 novembre dernier, j'avais questionné M. Servais Verherstraeten, secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments, au sujet du déménagement des Archives de l'État à Namur. Celui-ci m'a alors informé que cette question incombait à la Politique scientifique, et non à la Régie des Bâtiments. Comme mon collègue Gilkinet, j'ai appris le 24 octobre dernier que les nouveaux bâtiments des Archives de l'État avaient été livrés. Cette nouvelle infrastructure était devenue indispensable tant l'ancien bâtiment occupé par le service offrait des conditions de travail déplorables pour les employés et les lecteurs et ne permettait pas une conservation optimale des documents. Au demeurant, j'avais visité les anciens locaux. Cependant, l'emménagement se trouverait retardé par un problème budgétaire: l'argent prévu initialement pour le transfert des archives de la rue d'Arquet vers le boulevard Cauchy et l'achat du nouveau mobilier, s'élevant à environ 350 000 euros, ne serait aujourd'hui plus disponible pour ce projet – conséquence des mesures d'économies imposées par le fédéral, annonçait le journal L'Avenir en son édition namuroise du 4 octobre dernier.

 

M. Bodart, conservateur des Archives de l'État à Namur, conscient que le déménagement doit se dérouler dans les plus brefs délais, déplore cette situation en ces termes: "Dès le 24 octobre, que nous l'occupions ou non, tous les frais liés au nouveau bâtiment seront à notre charge. Ils viendront s'ajouter aux frais du bâtiment actuellement occupé." Faute de moyens, comme l'a dit mon collègue, l'équipe des Archives tente, dans la mesure du possible, de collecter des fonds et de réduire les dépenses liées au déménagement. Une partie de l'ancien mobilier sera réemployé dans le nouveau bâtiment, tandis que d'autres éléments de mobilier seront récupérés dans d'autres centres provinciaux. Quant aux investissements non urgents, ils seront reportés.

 

Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous me confirmer que les budgets prévus pour le déménagement des Archives de l'État ne sont plus disponibles? Dans l'affirmative, pouvez-vous nous dire quand ils pourront être programmés? Quelles solutions préconisez-vous pour résoudre ce problème? Le déménagement des Archives de l'État à Namur aura-t-il lieu dans de bonnes conditions?

 

14.03  Philippe Courard, secrétaire d'État: Madame la présidente, chers collègues, je tiens tout d'abord à vous remercier pour vos vœux. Je vous souhaite également ainsi qu'à tous ceux qui sont présents ici, une bonne année, beaucoup de bonheur et surtout une bonne santé.

 

Le déménagement et l'aménagement du nouveau dépôt des Archives de l'État de Namur doivent être financés par les Archives de l'État. Pour faire face à cette dépense, une somme évaluée à 603 919 euros avait été progressivement provisionnée et réservée.

 

Suite aux mesures de restrictions budgétaires, les Archives de l'État ont dû geler un montant de 121 000 euros, la dotation des Archives de l'État servant à payer le personnel contractuel (46,6 %), à assurer les obligations légales d'entretien des bâtiments (13,5 %) et à payer les factures d'énergie (36,7 %).

 

La direction des Archives a décidé de bloquer la somme prévue pour le dépôt de Namur plutôt que de toucher à la dotation. Le budget initialement prévu n'était donc plus disponible. Le budget nécessaire a été revu à la baisse. Le dernier montant arrêté est de 350 000 euros, pour les frais de déménagement et d'aménagement minimal. Pour pouvoir commencer le déménagement, 150 000 euros ont été dégagés par le département de la Politique scientifique, le 25 octobre dernier. En outre, à la fin de l'année 2013, les Archives de l'État ont pu bénéficier d'un déblocage du solde de la dotation de 2013. Ce déblocage permettra de financer le déménagement et l'aménagement du dépôt.

 

14.04  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen): Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie pour votre réponse.

 

J'essaie de m'y retrouver dans tous les chiffres que vous avez donnés et, avant tout, de comprendre la logique qui a conduit à construire un bâtiment manifestement adapté sans se doter des moyens permettant de l'occuper correctement. La carcasse est belle, mais les moyens sont absents pour les rayonnages et pour un transfert rapide de toutes les archives.

 

Par ailleurs, vous n'avez pas répondu aux questions relatives au coût engendré par l'occupation simultanée de deux bâtiments. Il me semble que l'on se trouve, ici, face à une gestion "à la petite semaine", ce que je ne peux que déplorer.

 

Néanmoins, nous sommes en début d'année, et il faut rester positif. J'espère donc que le déblocage du solde du budget permettra aux Archives de l'État d'être opérationnelles le plus rapidement possible dans leur nouveau bâtiment. Sinon, la situation pourra être qualifiée d'ubuesque et de ridicule dans la mesure où l'on dispose d'un bâtiment coûteux mais nécessaire, sans disposer des moyens permettant de l'occuper correctement. Admettez, monsieur le secrétaire d'État, que la situation est quelque peu particulière!

 

14.05  David Clarinval (MR): Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, étant d'un naturel optimiste, je noterai que vous avez quelque peu débloqué le dossier: en effet, vous avez trouvé un certain montant qui autorisera le déménagement.

 

Néanmoins, je n'ai pas saisi les chiffres cités. Il a été question de 600 000, puis de 350 000 euros; si je ne m'abuse, il manquerait encore 250 000 euros. Ou bien le budget aura-t-il été réduit? J'entends que c'est bien le cas.

 

J'espère qu'il sera possible, à travers le budget 2014, voire les budgets ultérieurs, d'apporter des compléments financiers permettant l'utilisation optimale du nouveau bâtiment, équipé de matériel moderne, dans les conditions les meilleures tant pour les travailleurs que pour les lecteurs.

 

C'est pourquoi nous souhaitons que les mois qui nous restent vous donnent l'occasion d'apporter ces compléments budgétaires bien nécessaires.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

15 Vraag van mevrouw Cathy Coudyser aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de inbreng van giften in de collecties" (nr. 20780)

15 Question de Mme Cathy Coudyser au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et secrétaire d'État à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "l'apport de dons dans les collections" (n° 20780)

 

15.01  Cathy Coudyser (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, ieder museum verrijkt zijn collectie door aankopen, maar ook door het aanvaarden van schenkingen, erfenissen en legaten. Deze laatste zijn voor de Staat een goedkope manier om kunst te verwerven. In een kunstmarkt met steeds stijgende prijzen blijkt deze manier van kunstverwerving ook welkom voor de overheid.

 

In verband met de inbreng van erfenissen en schenkingen in de collecties heb ik een aantal vragen. Hoe worden de schenkingen, erfenissen of legaten geëvalueerd? Werden er de voorbije tien jaar aanvaard of geweigerd? Hoeveel procedures lopen er ondertussen? Welke afspraken werden gemaakt met de Gewesten bij het beheren van schenkingen, en het bewaren of tentoonstellen van door hen aanvaarde erfenissen? Hoeveel beheert de federale overheid er? Welk Gewest is er eigenaar van? Ik denk hierbij onder meer aan de schenking van Gillion Crowet aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aan deze schenking waren een aantal voorwaarden gekoppeld. De werken worden evenwel tentoongesteld in een federale instelling.

 

Welke voorwaarden worden al dan niet aanvaard indien de schenking, erfenis of het legaat gekoppeld wordt aan een aantal voorwaarden? Hoeveel schenkingen, erfenissen of legaten met voorwaarden zijn er in verleden aanvaard? Wat zijn dan die voorwaarden?

 

Quid met de herkomst van een erfenis of schenking? Wordt er ook nagegaan hoe de eigenaar deze heeft verworven? Wat is de procedure en de criteria die ter zake worden gevolgd? Wat met het imago van de schenker? Welke criteria worden hierbij gehanteerd? Welke procedure wordt er gevolgd vooraleer een erfenis, een schenking of legaat wordt aanvaard? Indien ter zake adviezen worden verstrekt, zijn deze dan al dan niet bindend? Waarom?

 

15.02 Staatssecretaris Philippe Courard: Mevrouw Coudyser, er zijn drie vormen van schenkingen, namelijk de schenking of gift, de inbetalinggeving en het legaat. Het museum kan enkel schenkingen aanvaarden. Anders dan bij inbetalinggevingen en legaten zijn schenkingen, door de procedures die een langere tijd in beslag nemen door de eigenheid van de schenkingsdaad en de beknoptheid van de procedure, uiterst zeldzaam.

 

Er is een schenkingsdossier lopende. De voorbije tien jaar werden een schilderij “oude kunst”, vijf schilderijen, 29 tekeningen en 6 sculpturen “moderne kunst” geschonken. Het museum heeft een inbetalinggeving in bruikleen van het Brussels Gewest. Beheer, bewaring en tentoonstelling zijn geregeld in een overeenkomst. Schenkingen worden enkel aanvaard als deze het langdurig beheer, de conservatie en de tentoonstelling van het geschonken kunstwerk en/of de toekomstige museale werking niet in het gedrang brengen. Van alle werken die het museum verwerft, wordt de herkomst onderzocht. Dit gebeurt door de chronologische reconstructie van de opeenvolgende verzamelingen waartoe het werk behoorde.

 

De schenking van een kunstwerk wordt aanvaard omwille van zijn intrinsieke, artistieke, cultuurhistorische en/of documentaire waarde. Het imago is een vluchtig criterium dat enkel als toegevoegde waarde geldt.

 

Schenkingen en aankopen volgen dezelfde procedure uit de wet van 15 maart 2005, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2005. De conservatoren bepalen het artistiek, cultuurhistorisch en/of documentair belang van het werk voor de verzameling in functie van het aankoopbudget. Vervolgens wordt het schenkings- en aankoopvoorstel aan de technische aankoopcommissie voorgelegd. Zij brengt advies uit over de opportuniteit van de schenking of aankoop. Na akkoord van de aankoopcommissie worden voor aankopen hoger dan 150 000 euro en minder dan 250 000 euro de beheercommissie en de Inspectie van Financiën op de hoogte gesteld met het oog op de controle op de beschikbaarheid van de financiële middelen. Aankopen vanaf 250 000 euro worden na advies van de aankoopcommissie rechtstreeks aan de voogdijminister voorgelegd.

 

15.03  Cathy Coudyser (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, er zijn een reeks criteria en er wordt een hele procedure doorlopen. Alleen heb ik geen antwoord gekregen op de vraag of de adviezen al dan niet bindend zijn. U had het over een advies waarin de conservatoren hun mening geven. Dat advies wordt voorgelegd aan de aankoopcommissie? Heb ik het zo goed begrepen?

 

15.04 Staatssecretaris Philippe Courard: Daar heb ik momenteel geen antwoord op.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: De heer Francken is niet aanwezig en heeft niets laten weten. Bijgevolg vervalt zijn vraag nr. 20842.

 

16 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Cathy Coudyser aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de sluiting van de expo van der Weyden" (nr. 20915)

- de heer Bernard Clerfayt aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de definitieve sluiting van de tentoonstelling 'De Erfenis van Rogier van der Weyden" (nr. 20927)

16 Questions jointes de

- Mme Cathy Coudyser au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et secrétaire d'État à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "la fermeture de l'exposition van der Weyden" (n° 20915)

- M. Bernard Clerfayt à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la fermeture définitive de l'exposition 'L'Héritage de Rogier van der Weyden'" (n° 20927)

 

De heer Clerfayt is niet aanwezig.

 

16.01  Cathy Coudyser (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, deze vraag gaat over een pijnlijk verhaal.

 

Men heeft vier jaar gewerkt aan de tentoonstelling over Rogier van der Weyden en men heeft daarvoor ook heel wat kunstwerken uit onder andere Italië en de Verenigde Staten naar Brussel gebracht. De expo was nog maar enkele weken geopend toen hij moest worden gesloten wegens waterschade. Of hier de aannemer, de Regie der Gebouwen of de directie schuld treft, zal waarschijnlijk door de rechtbank worden beslecht. Men kan er echter niet omheen dat het imago van het museum opnieuw een deuk heeft gekregen.

 

Rogier van der Weyden was een vijftiende-eeuwse kunstenaar en de methodiek en de verftechnieken waren zo delicaat dat de werken in de beste omstandigheden moeten worden geconserveerd. De conservatoren en het personeel die hieraan vier jaar hebben gewerkt, staan nu in de kou. De stukken moeten in allerijl worden teruggegeven aan de internationale musea.

 

Bovendien zitten we met het probleem van de renovatie. Dat is een jammerlijk feit. Ik wil graag wat uitleg en een chronologisch overzicht van de feiten krijgen. Wie heeft wat en wanneer beslist?

 

Hoe verliep de communicatie daaromtrent met de aannemers en het personeel? Wat is er precies gebeurd?

 

Hoe evalueert u het imago van de federale musea?

 

Op mijn vraag of er een prioriteitenlijst voor de renovaties bestaat, heb ik intussen al een antwoord gekregen.

 

Opnieuw moeten wij wijzen op de verantwoordelijkheid van de directeur, die bezig was met het Fin-de-Siècle Museum, dat weldra de deuren zou openen, maar die toch wist dat een belangrijke tijdelijke tentoonstelling in de zalen eronder plaatsvond. Wat is uw evaluatie?

 

16.02 Staatssecretaris Philippe Courard: De niveaus –3 en –4 van het Museum voor Moderne Kunsten worden sinds 2006 gebruikt voor tijdelijke tentoonstellingen. Het gebouw werd in 1984 ingehuldigd. Het is dus dertig jaar oud en vertoont derhalve tekens van slijtage die werken vereisen. Het is in die geest dat het project Fin-de-Siècle Museum werd gerealiseerd. Het dak is een van de mooiste openbare plaatsen in Brussel. Het is eigendom van de Regie der Gebouwen en van de stad Brussel.

 

Met betrekking tot het behoud van de kunstwerken kom ik nog even op het incident terug. Dat vond plaats na de werken waartoe de Koninklijke Musea de opdracht hadden gegeven om de lichtstraat te verduisteren en architectuurbeelden in 3D te kunnen tonen. In tegenstelling tot wat de pers vermeldt, is de werf niet het resultaat van een misplaatst lastminute-initiatief. Ze was in maart 2012 het voorwerp van een overheidsopdracht op Europees niveau. Het museum beschreef hierin de noden en gaf een gedetailleerd overzicht van het beschikbaar budget om hieraan te beantwoorden. De multimediale opdracht – er was hier geen sprake van een ruwbouw – heeft kennelijk tot een vloed aan onderaannemers geleid, die geen rekening hebben gehouden met sommige specificiteiten. Toen het museum tussenkwam, was er al water in het dak van het museum, met de bekende gevolgen.

 

Ik kan u verzekeren dat geen enkel werk schade heeft opgelopen.

 

De museumploeg heeft tot de sluiting er alles aan gedaan om de tentoonstelling te behouden. Men heeft eindelijk toch beslist ze te sluiten, aangezien de deskundigen de waterdichtheid niet konden garanderen.

 

Het is nog te vroeg om een antwoord te geven op de vraag hoeveel de vroegtijdige sluiting zal kosten. Naast het verlies doordat de tentoonstelling 2,5 maand vroeger dan gepland sluit, zal ook moeten worden berekend welke extra kosten gepaard gaan met een vervroegde terugkeer van de werken. Dat zal pas duidelijk worden wanneer de volledige operatie is uitgevoerd. De kosten van de partners moet ook worden berekend en die moeten worden toegevoegd aan wat de Koninklijke Musea, dus de Staat, bij de verantwoordelijken voor het incident zullen terugvorderen.

 

Het is duidelijk dat de Musea niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het beheer van een werf waarvan zij alleen de opdrachtgever zijn.

 

De pers was van mening dat het incident een ernstige smet zou werpen op de reputatie van de Koninklijke Musea bij de kunstleners, waaronder de grootste musea ter wereld, maar volgens de uitgewisselde mails zou net het omgekeerde gebeurd zijn.

 

De musea hebben niet alleen hun sympathie betuigd en begrip getoond voor het drama dat de verschillende ploegen in de Musea hebben meegemaakt, maar ze ook bedankt voor de transparantie waarmee ze de crisis hebben beheerd, evenals voor de precieze informatie tot en met de uiteindelijke en moedige beslissing om de tentoonstelling te sluiten.

 

Op de vraag wanneer de werken worden uitgevoerd om het dak te herstellen, geeft het museum aan dat, zodra alle kunstwerken van de tentoonstellingen aan hun leners zijn teruggestuurd, wordt overgegaan tot een test om de waterdichtheid van de plaats te meten. Daarna zal een actieplan moeten worden opgesteld.

 

Ik zie geen enkele reden om een audit te laten uitvoeren over beheersproblemen bij de Musea voor Schone Kunsten. Mijn kabinet is tweemaal ter plaatse gegaan en stelde vele vragen aan de algemeen directeur en zijn ploeg over het incident. Er is geen sprake van nalatigheid en nog minder van fouten van het museum. De gevolgen die het incident met zich meebracht, werden ook goed beheerd.

 

Tot slot ga ik in op de laatste vraag van mevrouw Coudyser. Ik herhaal dat ik voorgesteld heb om een masterplan voor de renovatie van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te lanceren naar analogie van de musea in Tervuren. De gebouwen waarin wij onze collecties moeten onderbrengen, zijn oud en moeten dringend grondig worden gerenoveerd. Er is al heel wat gebeurd, zoals de renovatie van de Gresham- en Argenteauhotels, enkele galerijen, waaronder de Evolutiegalerij, het Magritte Museum, de onthaalruimtes van de Koninklijke Bibliotheek en nog andere. De site van Laken, het Chinees Paviljoen en de Japanse Toren zouden in het masterplan moeten worden opgenomen.

 

Ik heb hierover trouwens al overleg gehad met mijn collega van de Regie der Gebouwen. De kosten van de renovatie zullen aanzienlijk zijn. Hoe langer wij echter wachten, hoe hoger de kosten zullen oplopen.

 

16.03  Cathy Coudyser (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor uw duidelijk en transparant antwoord. Dit spijtig voorval is een reden te meer om werk te maken van een masterplan en om de grondige renovatie van dit museum niet lang meer uit te stellen, voordat er nog meer van zulke spijtige voorvallen plaatsvinden.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

17 Vraag van mevrouw Cathy Coudyser aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de digitale ontsluiting in het Rijksarchief in België" (nr. 21176)

17 Question de Mme Cathy Coudyser au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et secrétaire d'État à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "l'accès virtuel aux Archives de l'État en Belgique" (n° 21176)

 

17.01  Cathy Coudyser (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, de digitale ontsluiting van het Rijksarchief is noodzakelijk. Zoekrobotten moeten toegang geven tot de archieven, en de vernieuwing van die zoekrobotten vormt een van de belangrijkste projecten, ook voor het Rijksarchief.

 

De website van het Rijksarchief maakt meer dan 15 miljoen pagina’s aan genealogische bronnen, zowel parochieregisters als registers van de burgerlijke stand, gratis toegankelijk. Dit betekent dat 25 000 Belgische parochieregisters, die in de verschillende depots van het Rijksarchief bewaard worden, voor iedereen gratis raadpleegbaar zijn van thuis uit, waarna aanvullende info ter beschikking wordt gesteld door andere archiefdiensten.

 

De digitalisering van de registers van de burgerlijke stand is belangrijk, maar nog niet afgerond. Naarmate de digitale beelden verwerkt zijn, worden zij systematisch aan de website toegevoegd.

 

Mijnheer de staatssecretaris, ik heb een aantal vragen, vooral inzake de efficiëntie.

 

Hoeveel middelen hebben het Algemeen Rijksarchief en de afdelingen van het Rijksarchief in de verschillende provincies sinds 1 mei 2005 aangewend? Hoeveel subsidies, vooral digitaliseringssubsidies, heeft het project voor de Belgische parochieregisters en de registers van de burgerlijke stand, dat online is sinds 2005, gekregen?

 

Een bijkomende vraag is hoeveel personeelsmiddelen het Rijksarchief daarvoor sinds 2005 heeft ingezet.

 

Ook de mormonen hebben ter zake al heel wat werk geleverd. Zij doen het in zwart-wit. Het Rijksarchief heeft ervoor gekozen de digitalisering niet met zwart-witmicrofilms te doen maar in kleur. Is daar een reden voor? Waarom bouwt men niet verder op het werk dat al geleverd is?

 

Heeft het ontdubbelen van de serverlokalen met het oog op de digitalisering in kleur extra kosten meegebracht? Was dit noodzakelijk?

 

Een laatste vraag daaromtrent is de volgende. Was het niet een grotere besparing geweest om eenduidig voor de zwart-witopnames te kiezen, samen met het werk dat de mormonen al hebben geleverd? Welk akkoord heeft het Rijksarchief bij de digitalisering van de genealogische bronnen met de mormonen gesloten? Wat staat precies in de tekst van dit akkoord?

 

Is er een reden waarom West-Vlaanderen meer dan de andere provincies op de materie inzet? Waarom volgen de andere provincies niet bij het aanbieden van de metadata van de bewuste akten van de parochieregisters en van de registers van de burgerlijke stand?

 

17.02 Staatssecretaris Philippe Courard: Mevrouw Coudyser, in antwoord op uw vraag over de digitale ontsluiting van de archieven door de Rijksarchieven kan ik u het volgende mededelen.

 

Op uw vraag naar de bedragen die het Rijksarchief sinds 1 mei 2005 uit de eigen middelen, dus uit de dotatie, voor de digitalisering van zijn collectie heeft aangewend, kan ik u nu niet in detail antwoorden. Het gaat hier immers om kosten voor de personeelswerking en voor investeringen. Eigenlijk is dit een vrij nutteloze onderneming, omdat het langs digitale weg beschikbaar stellen van informatie een lang, arbeidsintensief en complex werkproces is, waarbij verschillende diensten en veel personen betrokken zijn.

 

De digitaliseringsprojecten werden op twee manieren extern gefinancierd, namelijk door het departement van het Federaal Wetenschappelijk Beleid voor een totaalbedrag van 4,2 miljoen euro. Het gaat om bedragen die tijdens de periode van 2007 tot en met 2012 zijn ontvangen. De externe financiering gebeurde ook door middelen van de Nationale Loterij voor een bedrag van 654 000 euro voor dezelfde periode.

 

Het is onmogelijk om te zeggen welk deel van die circa 4,8 miljoen euro tijdens die zeven jaar aangewend werd voor het project van de genealogische bronnen. Om deze vraag te beantwoorden heeft de administratie meer tijd nodig.

 

Het digitaliseringsproject, dat in belangrijke mate door externe middelen werd gefinancierd en deels door eigen middelen, stelde van 2006 tot medio 2011 zeventien contractuele medewerkers te werk. Sindsdien hebben acht personeelsleden het project verlaten of moeten verlaten. Het Rijksarchief heeft ervoor gekozen om alleen de originele parochieregisters te digitaliseren als de kwaliteit van de microfilms te laag was. Met de huidige digitale technologie is de kwaliteit van de digitale scans zonder meer verbluffend en ligt de kwaliteit van de digitale beelden veel hoger.

 

Er werd helemaal geen keuze gemaakt voor kleuropnamen. De digitalisering van de parochieregisters geschiedde volledig in grijswaarden.

 

U verwees naar het opslagvolume. Welnu, het is niet de omvang van de bestanden die het gebruiksgemak bepaalt, maar wel de bandbreedte. De bandbreedte is de bepalende factor voor de snelheid waarmee beelden kunnen geraadpleegd worden.

 

In de overeenkomst tussen de GSU en het Rijksarchief was gestipuleerd dat de beelden alleen toegankelijk waren voor de leden en de genealogische centra van de mormonenkerk. Op verzoek van het Rijksarchief heeft de GSU begin juni 2013 de beelden vrij beschikbaar gesteld via de website familysearch.org.

 

De GSU heeft evenwel nog niet alle beelden van de burgerlijke stand die ouder zijn dan honderd jaar online gezet. In principe is het zo dat de GSU de beelden pas online mag brengen als deze ook via de website van het Rijksarchief beschikbaar zijn.

 

Met de mormonenkerk werden sinds de Tweede Wereldoorlog drie overeenkomsten gesloten over het gratis beschikbaar stellen van microfilms en later van digitale kopieën van genealogische bronnen. Aangezien de uitvoering van de laatste overeenkomst, die exclusief betrekking heeft op de digitalisering van de microfilms van de burgerlijke stand, stilaan ten einde loopt, wordt thans gewerkt aan de voorbereiding van een nieuwe overeenkomst.

 

Het is de bedoeling om met de vertegenwoordigers van de GSU tot nieuwe taakafspraken te komen. De overeenkomst wordt met de juridische dienst van mijn departement voorbereid en door mij goedgekeurd alvorens deze in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd.

 

Ik wil de discrepantie waarover u spreekt enigszins nuanceren. Ook in de provincie Vlaams-Brabant bestaat een zeer enthousiaste vrijwilligersgroep rond de heer Trio en de dienst van het Rijksarchief te Leuven. Deze groep levert al vele jaren prachtige resultaten. Ook in de provincies Henegouwen en Namen en in Brussel zijn verschillende vrijwillige onlinemedewerkers actief. Anderen opereren meer vanuit het Rijksarchief te Brussel.

 

Dat de zoekrobots die zoeken naar personen niet in alle provincies dezelfde resultaten opleveren, heeft alles te maken met de beschikbaarheid van vrijwilligers.

 

17.03  Cathy Coudyser (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik meen dat het antwoord volledig was. Voorlopig heb ik geen bijkomende vragen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

18 Vraag van mevrouw Cathy Coudyser aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de schenking van een lantaarn aan het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis" (nr. 21177)

18 Question de Mme Cathy Coudyser au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et secrétaire d'État à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur "le don d'une lanterne aux Musées royaux d'Art et d'Histoire" (n° 21177)

 

18.01  Cathy Coudyser (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, wij hebben het daarnet al gehad over de voorwaarden van en de criteria bij het aanvaarden van schenkingen.

 

Onlangs werd in het kader van de tentoonstelling Henry van de Velde een lantaarn van hem aanvaard door het museum. Deze werd geschonken door kunstverzamelaar Roberto Polo.

 

Als men op het internet zijn naam ingeeft, komt men terecht bij een dubieus figuur die in het verleden kunst aankocht met illegaal geld van mysterieuze investeerders en daarvoor in de gevangenis heeft gezeten. Er wordt ook geschreven dat hij betrokken zou zijn bij drugshandel.

 

U begrijpt dat ik begaan ben met de reputatie van onze musea. Welke procedure werd gevolgd voor het aanvaarden van deze specifieke schenking? Welke adviezen zijn er gegeven en door wie? Zijn er ethische regels waaraan een schenking moet voldoen alvorens ze kan worden aanvaard, dit in het kader van de reputatie van het museum?

 

Welke houding moeten wij aannemen om toekomstige schenkingen van schenkers met een duister verleden zo veel mogelijk te vermijden?

 

18.02 Staatssecretaris Philippe Courard: Mevrouw Coudyser, de slechte reputatie waarop u alludeert, verwijst waarschijnlijk naar een artikel dat in 1988 op het internet is verschenen.

 

Volgens mijn informatie heeft de heer Polo geen enkele veroordeling opgelopen en is er geen enkele rechtsvervolging tegen hem opgestart.

 

De heer Polo lijkt in termen van zijn reputatie bekend te staan als mecenas. Wat de Brusselse scène betreft, geeft hij aanzienlijke steun aan de Muntschouwburg en Flagey. De lamp van van de Velde die hij aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis schonk, is juridisch zijn eigendom. Ik kan mij er alleen over verheugen dat een mecenas beslist zich ten voordele van een groot museum van een eigen goed te ontdoen.

 

Ik neem er ook nota van dat deze activiteit als mecenas onlangs het onderwerp werd van de publicatie Roberto Polo. The Eye, die een aantal Belgische en buitenlandse specialisten bij elkaar bracht. Naast Françoise Aubry, de directrice van het Hortamuseum en groot deskundige van de art nouveau, vinden wij bij de auteurs de heer Werner Adriaenssens terug, conservator bij het KMKG en co-curator van de van de Veldetentoonstellingen. Deze laatste brengt in zijn tekst een eerbetoon aan het werk van de heer Polo op het gebied van het modernisme.

 

Wat het stuk betreft, een gift van hand tot hand en zonder enige compensatie, getuigt zijn aanwezigheid in de tentoonstelling samengesteld door het museum van Weimar en hernomen door het KMKG alleen al van het belang ervan. Dit werd bevestigd door de voornaamste van de Velde-specialist, professor Föhl, curator van de retrospectieve rond de specifieke catalogus van het werk van van de Velde. Deze laatste is ook naar Brussel gekomen voor de presentatie van de gift aan de pers. Hij benadrukte het belang van dit voorwerp in het werk van de kunstenaar.

 

De gift was ook het onderwerp van een schriftelijke procedure bij de leden van de inkoopcommissie die, steunend op het advies van de internationaal gerenommeerde expert, geen reden zag om de gift van een dergelijk belangrijk voorwerp waarvan de prijs ruim boven de 30 000 euro ligt – het gehele aankoopbudget van het museum –, te weigeren.

 

18.03  Cathy Coudyser (N-VA): Het klopt inderdaad dat er een artikel op het internet staat waarin men grove aantijgingen maakt. Indien u kunt bevestigen dat er geen veroordelingen zijn opgelopen, dan zal ik de gift niet meer in twijfel trekken.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 16.23 uur.

La réunion publique de commission est levée à 16.23 heures.