Commission de la Défense nationale

Commissie voor de Landsverdediging

 

du

 

Mercredi 8 janvier 2014

 

Matin

 

______

 

 

van

 

Woensdag 8 januari 2014

 

Voormiddag

 

______

 

 


De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 11.06 uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Filip De Man.

Le développement des questions et interpellations commence à 11.06 heures. La réunion est présidée par M. Filip De Man.

 

01 Vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over "de opvolger van de A330" (nr. 20546)

01 Question de Mme Karolien Grosemans au vice-premier ministre et ministre de la Défense sur "le successeur de l'A330" (n° 20546)

 

01.01  Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, tijdens de commissievergadering van 24 april hebben wij het voor het laatst gehad over de overheidsopdracht die Defensie zou uitschrijven voor een meerjarig contract voor de levering van diensten voor het langeafstandsluchtvaarttransport ter vervanging van het leasecontract van de huidige A330 dat in 2013 had moeten aflopen. Ondertussen bleek de voorbije weken dat Defensie als opvolger voor een A321 heeft gekozen, een toestel dat opnieuw van de firma Hi Fly geleast zal worden. Omdat dit toestel niet meteen in gebruik kan worden genomen zou het contract van de A330 met drie maanden zijn verlengd.

 

Mijnheer de minister, ik had u graag om wat meer uitleg gevraagd over dit dossier.

 

Wanneer werden de kandidaten opgeroepen om hun kandidatuur te stellen? Hoeveel kandidaten reageerden er op de publicatie? Hoeveel kandidaten werden er geselecteerd?

 

Kunt u de keuze van Defensie voor een A321 toelichten? Waren er meerdere kandidaten die zo’n A321 voorstelden? Zo ja, waarom ging Defensie opnieuw met Hi Fly in zee?

 

Wanneer werd het contract gesloten? Kunt u meer vertellen over de specificaties van het contract op het vlak van het aantal vlieguren, de geschatte kosten, de duur enzovoort? Klopt het dat het contract voor de A330 met drie maanden werd verlengd? Kunt u kort toelichten waarom?

 

01.02 Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, waarde collega, de uitnodiging tot het indienen van een aanvraag tot deelneming aan de overheidsopdracht werd op 23 april vorig jaar gepubliceerd. Twaalf firma’s hebben een aanvraag tot deelneming ingediend. Het selectiedossier werd op 2 juli goedgekeurd. Er werden zes kandidaten geselecteerd voor deelname aan de tweede fase van deze overheidsopdracht. Het lastenboek werd op 5 juli aan alle geselecteerde kandidaten bezorgd. De offertes werden ingewacht ten laatste op 28 augustus 2013. Op basis van de geplande nood aan transportcapaciteit werd in het lastenboek opgelegd dat een kandidaat moest inschrijven met een kleiner vliegtuigtype zoals een Airbus A321, een Boeing 757 of een equivalent.

 

Drie inschrijvers hebben uiteindelijk een offerte ingediend, waarvan twee met een variant. In die vijf offertes werden zowel een Airbus A321 – tweemaal – als een Boeing 757 – driemaal – ingeschreven. De opdracht werd op 3 december 2013 gegund aan de firma Avico uit Frankrijk met de firma Hi Fly uit Portugal als hoofdonderaannemer.

 

Deze offerte met een Airbus A321 is economisch de voordeligste, rekening gehouden met het technische aspect – zoals onder andere de capaciteit van het vliegtuig –, het operationele aspect – onder andere de gegarandeerde betrouwbaarheid van de dienst –, het brandstofverbruik en de prijscriteria.

 

Het contract is op 24 december 2013 met de firma gesloten. Dit dienstencontract voorziet in 1 500 vlieguren per jaar met een gegarandeerde betrouwbaarheid van de dienst van 97 %. Deze capaciteit zal voor het transport van troepen, dringende evacuatie van burgers en vrachtvervoer worden gebruikt. Het contract laat ook toe bijkomende toestellen, eventueel van een ander type, ter beschikking te stellen.

 

Het contract wordt voor een periode van vier jaar gesloten. De kosten over deze periode worden op 41,65 miljoen euro geraamd. Vergeleken met het vorige leasingcontract betekent dit een jaarlijkse besparing van 1,5 miljoen euro uitgedrukt in courante prijzen per jaar.

 

In het contract is voorzien dat het aangewezen A321-vliegtuig drie maanden na afsluiting van het contract ter beschikking van Defensie wordt gesteld. In die periode wordt onder meer het toestel geverfd en de eerste bemanning op het typetoestel gevormd. Om de strategische luchttransportcapaciteit te garanderen tijdens deze periode, werd het bestaande leasingcontract van de A330 verlengd tot eind maart 2014.

 

01.03  Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, bedankt voor uw uitgebreid antwoord.

 

Tijdens de vorige commissievergadering heb ik gevraagd om het lastenboek te mogen inkijken, niet om te bepalen of het een goede of slechte keuze was, maar gewoon om te kijken of de procedure correct werd gevolgd. Op die controle hebben wij wel recht, denk ik. In de commissie hebt u toen geantwoord dat u daarmee geen enkel probleem had en daarom had ik gehoopt dat dit spontaan zou worden geagendeerd in de commissie Legeraankopen zodra het lastenboek klaar was. Ik betreur het dus dat wij dat niet hebben kunnen inkijken. Wel heb ik nu aan collega Wouter De Vriendt, voorzitter van de commissie Legeraankopen, gevraagd om dat tijdens een volgende bijeenkomst van die commissie te agenderen, zodat wij het lastenboek alsnog zouden kunnen inkijken.

 

Ik heb nog een vraag. Het aantal vlieguren is bepaald op 1 500. Ik hoop dat dit realistisch is, want de vorige keer hebben wij het contract in die zin na enkele jaren moeten bijsturen. In voorkomend geval zou dat geldverspilling betekenen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over "het BEST-programma van Defensie" (nr. 20559)

02 Question de Mme Karolien Grosemans au vice-premier ministre et ministre de la Défense sur "le programme Belgian Soldier Transformation (BEST) de la Défense" (n° 20559)

 

02.01  Karolien Grosemans (N-VA): In 2003 heeft Defensie het BEST-programma gelanceerd, ‘Belgian Soldier Transformation’, gericht op het verbeteren van de individuele uitrusting van onze militairen. In het raam van dat programma ging Defensie in 2011 voor de ontwikkeling en de aanschaf van het smart vest een samenwerking aan met de krijgsmachten van Nederland en Luxemburg. Intussen werd het BEST-programma slechts onder voorbehoud heropgenomen in het Investeringsplan voor Defensie en Veiligheid 2012-2014.

 

In de commissievergadering van 12 december 2012 hebt u meegedeeld dat het smartvestproject vertraging had opgelopen, maar dat de eerste proefmodellen in april en mei 2013 zouden worden geëvalueerd.

 

Ik had graag een beter zicht gekregen op dit project.

 

In welke fase bevindt de ontwikkeling van het smart vest zich?

 

Zijn er al proefmodellen voorgesteld? Zo ja, hoe werden deze geëvalueerd? Zo neen, wanneer worden de eerste modellen verwacht?

 

Worden de eerste prototypes nog steeds in het eerste semester van 2014 verwacht? Hoeveel prototypes zal ons land krijgen?

 

Hoe verloopt de samenwerking met Nederland, de leidende partij, en Luxemburg?

 

Welke Belgische bedrijven leveren een bijdrage aan dit project? Hebt u zicht op de economische return voor ons land?

 

Welk bedrag heeft Defensie al effectief in dit project geïnvesteerd?

 

Zal Defensie de rest van de oorspronkelijk geraamde kostprijs van 5 miljoen euro kunnen vrijmaken? Zo neen, welke implicaties heeft dit voor onze deelname aan het project?

 

02.02 Minister Pieter De Crem: De ontwikkeling van het smart vest bevindt zich momenteel in de precontractuele fase. Tussen 4 juni en 16 juli is een reeks proefmodellen van de geselecteerde kandidaat uit Amersfoort door soldaten uit België, Nederland en Luxemburg geëvalueerd.

 

Van 22 januari tot 9 juli 2013 werd bijkomend onderzoek op een tweede reeks proefmodellen afgerond door de multi criteria analysis met experts van deze drie landen.

 

De eerste prototypes zijn momenteel gepland voor het eerste trimester van 2015 als het definitieve contract dat wordt voorzien in de loop van het eerste semester van 2014 kan worden afgesloten.

 

België dient zoals gepland veertig prototypes te krijgen. De samenwerking met Nederland verloopt vlot. Luxemburg wordt grotendeels door Belgische militairen vertegenwoordigd.

 

De definitieve beslissing over de toekenning van het contract is nog niet genomen. Er is bijgevolg nog niet geweten welke Belgische bedrijven effectief zullen deelnemen aan de uiteindelijke realisatie. Wat betreft de economische return, dien ik u te verwijzen naar de minister van Economie die in deze materie bevoegd is.

 

Behalve de permanente deelname van drie Belgische officieren aan dit project, zijn er tot op heden geen kosten aan België gefactureerd.

 

Er is een totaalbudget van vijf miljoen euro voor deze fase van het programma in plaats gesteld en in budgetten vastgelegd. De deelname van de Belgische Defensie is gegarandeerd tot het einde van de oplevering en de beproeving van de preserie, de zogenaamde prototypes. Dit gebeurt in het tweede semester van 2015.

 

02.03  Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik ben blij dat het dossier vooruitgaat. Het is immers belangrijk, want het gaat om het eerste samenwerkingscontract van de landcomponent. Er waren geruchten dat België zich hieruit zou terugtrekken.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Collega’s, wij keren terug naar het voorstel van resolutie. De amendementen zijn uitgedeeld. Ik stel voor dat u ze bestudeert en dat wij er volgende week over voort debatteren.

 

De volgende drie vraagstellers zijn er immers niet en de meerderheid telt nog zes leden. J’ai fait preuve de bonne volonté. U bent nog met zes. Ik stel voor dat de vergadering wordt gesloten en we volgende week, woensdag 15 januari, de bespreking van de amendementen voort bespreken. Heeft iemand daar bezwaar tegen? Wij zijn hier nu al een uur aan het sukkelen. Je n’y peux rien, j’ai fait preuve de bonne volonté.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 11.16 uur.

La réunion publique de commission est levée à 11.16 heures.