Commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société

Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing

 

du

 

Mercredi 22 janvier 2014

 

Matin

 

______

 

 

van

 

Woensdag 22 januari 2014

 

Voormiddag

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 10.18 uur en voorgezeten door mevrouw Maya Detiège.

La séance est ouverte à 10.18 heures et présidée par Mme Maya Detiège.

 

01 Samengevoegde vragen van

- de heer Bert Wollants aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de reductie van de CO2-uitstoot met 22 procent tegen 2014" (nr. 20993)

- mevrouw Rita De Bont aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de CO2-vermindering van 22 % vanaf 2014" (nr. 21005)

01 Questions jointes de

- M. Bert Wollants au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments et au Développement durable, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "la réduction de 22 % des émissions de CO2 pour 2014" (n° 20993)

- Mme Rita De Bont au ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes, sur "une diminution du CO2 de 22 % à partir de 2014" (n° 21005)

 

De voorzitter: Daar de heer Wollants niet aanwezig is, kan zijn vraag niet gesteld worden. Mocht hij nog binnenkomen, kan hij aanvullend repliceren.

 

01.01  Rita De Bont (VB): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, mijn vraag gaat over een discussie die gevoerd is in de commissie voor de Volksgezondheid naar aanleiding van de beleidsnota van de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, de heer Labille.

 

In zijn beleidsnota staat dat in 2013 een beheerscontract werd gesloten tussen de federale Staat en Fedesco, en dat dit beheerscontract de nadruk zal leggen op de hoofdtaak van Fedesco, met name het bijdragen aan het terugdringen van het energieverbruik van de federale overheid, met als doelstelling een CO2-vermindering van 22 % vanaf 2014.

 

Ik weet niet of de minister wel goed begreep waarover het precies ging. In ieder geval, bij de bespreking van de beleidsnota in de commissie stelden verschillende commissieleden de bijkomende vraag in welke periode die 22 % kan worden gerealiseerd. Daarop kwam geen bevredigend antwoord van de minister. Hij zei dat die 22 % gold ten opzichte van 2008, maar de vraag in welke periode die 22 % vermindering gerealiseerd kan worden, heeft hij niet beantwoord.

 

Daarom hebben wij die vraag opnieuw ingediend en aan u gericht. Kunt u bevestigen dat het gaat om een vermindering van 22 % ten opzichte van 2008? Wanneer wil men die 22 % vermindering ten opzichte van 2008 bereiken? Hoe zal men dit bereiken?

 

Waarom heeft men het over een CO2-vermindering en niet over een vermindering van energieverbruik? Is een vermindering van het energieverbruik niet gemakkelijker te realiseren en op te volgen dan een vermindering van de CO2-uitstoot?

 

01.02 Staatssecretaris Servais Verherstraeten: Mevrouw de voorzitter, het zijn inderdaad twee soortgelijke vragen en ik zou ze dan ook graag gezamenlijk beantwoorden.

 

Collega De Bont, ik vermoed dat u verwees naar de beleidsnota van mijzelf en naar het debat dat wij hebben gevoerd in de commissie voor Klimaat en Duurzame Ontwikkeling, waar u en collega Wollants vragen hebben gesteld omtrent dit onderwerp, waarop ik heb geantwoord. Ik zal er nu dieper op ingaan en op de specifieke vragen antwoorden.

 

Op 23 oktober 2008, onder de vorige regering dus, heeft de minister besloten om het energieverbruik in de federale overheidsgebouwen drastisch te verminderen, met als doelstelling een CO2-vermindering van 22 % vanaf 2014. De doelstelling houdt in dat de CO2-uitstoot tegen 2020 met 22 % moet zijn afgenomen.

 

Voor de federale overheidsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen en voor de andere waarvan de bezetters het vragen, heeft zich sinds 1 januari 2013 een belangrijke wijziging voorgedaan op het vlak van de CO2-productie, door de invoering van het gegroepeerd elektriciteits- en gasleveringscontract. Dit contract verplicht de leverancier om elektriciteit te leveren die voor 100 % afkomstig is van hernieuwbare bronnen. Het gaat dus over 100 % groene stroom. Wij hebben in 2012 een aanbesteding gedaan voor 2013 en in 2013 voor 2014. Het verschil tussen die twee jaren is dat 20 % van de groene stroom voor 2014 geproduceerd moet zijn in ons land.

 

Dankzij allerlei innovaties inzake duurzame ontwikkeling hebben deze nieuwe leveringscontracten aanzienlijk bijgedragen om het verbruik binnen de perken te houden. Het ontwerpplan voor duurzame ontwikkeling van de Regie der Gebouwen heeft tot doel via dit nieuw contract een vermindering van de CO2-uitstoot met tienduizend ton te genereren.

 

Voor de gebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen en de andere waarvan de bezetters het vragen, wordt het terugdringen van het energieverbruik berekend door middel van EIS, een softwareprogramma voor het beheer van het energieverbruik. Aan de hand van dit programma kan het energieverbruik jaar na jaar worden opgeslagen, geanalyseerd en vergeleken. Daarbij wordt het verbruik omgezet naar normale omstandigheden, afhankelijk van de strengheid van het klimaat, althans wat betreft het energieverbruik voor het verwarmen van gebouwen met gas of stookolie.

 

De EIS-software maakt het mogelijk om het verbruik, uitgedrukt in kilowattuur, om te zetten in CO2-uitstoot en om de primaire energie te berekenen. Deze wordt uitgedrukt in kilowattuur en CO2. Er bestaat immers een rechtstreeks verband tussen het verbruik en de ermee gepaard gaande CO2-emissies. Dit verband hangt af van de soort verbruikte energie. De aldus in de eenheid CO2 uitgedrukte gegevens zijn een significante parameter voor de strijd tegen de broeikasgassen en tegen de opwarming van de planeet.

 

Vanaf 1 januari 2014 is ook de richtlijn van de Europese Unie inzake energie-efficiëntie in werking getreden. Deze richtlijn creëert een gemeenschappelijk kader voor de promotie van energie-efficiëntie in de Europese Unie en dat met als doelstelling die met 20 % te verhogen tegen 2020.

 

Dezelfde richtlijn verplicht de lidstaten ertoe om vanaf 1 januari 2014 elk jaar 3 % van de vloeroppervlakte van de verwarmde en/of gekoelde gebouwen in eigendom van de overheid, te laten beantwoorden aan de minimale vereisten met betrekking tot energie-efficiëntie, zijnde bijna energieneutrale gebouwen.

 

Naast de geplande renovaties wordt in alternatieve maatregelen voorzien om de beoogde vermindering in energieverbruik te realiseren, zoals het beïnvloeden van het gedrag van de bezettende dienst. Bij wijze van voorbeeld, door het instelpunt van de temperatuur met een graad te verminderen, daalt het verbruik met 6 %.

 

De ervaring op het terrein leert evenwel dat de bezettende diensten bijzonder veel belang hechten aan een relatief hoog comfortniveau. Er werden al klachten genoteerd zodra het temperatuurniveau onder de 22 tot 24 graden duikt. Een gedragswijziging dringt zich dus op.

 

Kortom, voor de realisatie van de doelstelling om vanaf 2014 de CO2-uitstoot van de federale overheid met 22 % te verminderen, is een permanente samenwerking vereist tussen de Regie der Gebouwen, Fedesco en de gebruikers zelf, die samenkomen in het EMAS-netwerk.

 

Wat uw vraag over de meerkosten voor groene stroom betreft, het is moeilijk een vergelijking te maken tussen de periode voor en na de invoering van de gegroepeerde elektriciteitsaankoop van 100 % groene stroom, gelet op het schaaleffect. Immers, vroeger ging het allemaal om aparte contracten en nu is er een collectief contract, wat uiteraard al een relevante besparing oplevert. Vroeger hadden wij bovendien niet noodzakelijk groene stroom, terwijl dat nu wel het geval is. In elk geval heeft het gegroepeerd contract wel een significante besparing van enkele miljoenen euro op jaarbasis opgeleverd.

 

01.03  Rita De Bont (VB): Mijnheer de staatssecretaris, uw antwoord was iets duidelijker. Wij weten nu dat de 22 % minder CO2-uitstoot tussen 2014 en 2020 moet worden gerealiseerd. Ik leid uit uw antwoord echter af dat het slechts om een raming gaat. Het energieverbruik kan men immers gemakkelijk volgen. Ook voor het Parlement is het gemakkelijker om daarop controle uit te oefenen.

 

De CO2-uitstoot daarentegen is maar een raming. Als men bijvoorbeeld een os en een ezel inzet om de gebouwen te verwarmen, zal men wel een lagere energierekening hebben, maar zij stoten ook CO2 uit. Daarom merkte ik op dat men misschien rekent in termen van CO2-uitstoot omdat men die niet concreet kan controleren. Ik heb liever formuleringen in verband met het concreet energieverbruik voor het transport, de verwarming en andere. U hebt echter wel een aantal indicatoren voor de follow-up gegeven.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van de heer Kristof Calvo aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de hervorming van de POD Duurzame Ontwikkeling" (nr. 21648)

02 Question de M. Kristof Calvo au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments et au Développement durable, adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "la réforme du SPP Développement durable" (n° 21648)

 

02.01  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de staatssecretaris, het betreft hier geen nieuw dossier. Het is ook niet de eerste keer dat onze fractie u daarover ondervraagt.

 

Er zijn al enige tijd plannen geformuleerd om de ambtelijke diensten op het vlak van duurzame ontwikkeling te hervormen en eventueel in andere diensten te integreren.

 

Uw voorganger, de heer Vanackere, die toch ook een relatief pover palmares inzake duurzame ontwikkeling had, heeft daarover lang ideeën geformuleerd. Zijn voorkeurspiste was heel duidelijk een integratie in de FOD Financiën.

 

Vanuit zijn bevoegdheidspakket was dat ook niet onlogisch, maar de vraag rees toch of dat de meest logische combinatie was. De meer fundamentele vraag is ook of er wel een integratieoefening moet gebeuren. Zal het perspectief inzake duurzame ontwikkeling het federaal beleid versterken of niet? Dit moet immers de uiteindelijke ambitie zijn, om transversaal beter en meer aandacht te hebben voor duurzame ontwikkeling, voor de impact van andere beleidsbeslissingen dan alleen die op het vlak van milieu en energie. Men moet voor het hele federaal beleid nagaan wat de impact ervan is inzake duurzaamheid.

 

Dat dossier is geëvolueerd. U hebt sindsdien wat meer openheid getoond tijdens de vorige parlementaire vragen. Er werd ook onderzocht of een integratie in de diensten van Begroting en de FOD Kanselarij van de eerste minister mogelijk was.

 

Ik denk dat het nu tijd is om klaarheid te scheppen. Het dossier sleept immers al enige tijd aan. Het gaat niet alleen over de vraag hoe men het beleid maakt, het gaat ook over de diensten en de medewerkers die daar aan de slag zijn. Ik denk dat zij ondertussen wel duidelijkheid verdienen. Vandaar mijn vragen.

 

Hoever staat men met die oefening vandaag? Is daarin al een keuze gemaakt? Is er een formele evaluatie gebeurd van de verschillende opties die op tafel lagen? Komt er nu een integratie of niet?

 

Daarover moet nu duidelijkheid komen. Ja, er wordt geïntegreerd in die diensten of neen, die oefening is definitief van tafel. Zo niet speelt men met de gemoedsrust van de diensten en van heel wat ambtenaren. Men hypothekeert vooral ook de uitrolling van een beleid inzake duurzame ontwikkeling op federaal niveau, een uitrol die voor onze fractie uiteraard heel belangrijk is.

 

02.02 Staatssecretaris Servais Verherstraeten: Mijnheer Calvo, bij de bespreking van de beleidsnota heb ik meegedeeld dat wij een beslissing met betrekking tot het integratieproces hadden genomen, met name in de Ministerraad van 22 november 2013.

 

Wij hebben toen beslist om een Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling op te richten in de Kanselarij. Die beslissing treedt op 1 februari in werking, dus over een tiental dagen. Op dat ogenblik zal de POD Duurzame Ontwikkeling dan ook opgeheven worden.

 

Destijds werden in het kader van de Copernicushervorming enkele POD’s opgericht. Het was de ambitie en de bedoeling om die POD’s aan het einde van de legislatuur destijds af te schaffen, wat niet gebeurd is. Inzake Duurzame Ontwikkeling hebben we nu dus wel een beslissing genomen in overleg met de verschillende actoren.

 

U sprak over ongerustheid op de werkvloer. Nochtans heb ik aan het personeel vrij snel duidelijk gemaakt, ook informeel, dat wij wilden voortmaken met het integratieproces. Ook heb ik heel duidelijk aangegeven waar ik naartoe wilde gaan. Bij het uittekenen van die lijn heb ik rekening gehouden met het advies van de FRDO, dat zelf had gesuggereerd om Duurzame Ontwikkeling in te schakelen in de Kanselarij. Dat leek ook mij de beste oplossing te zijn. Duurzame Ontwikkeling moet immers transversaal behandeld worden en de administratie bij de Kanselarij is zeer goed en zeer performant. Als we Duurzame Ontwikkeling daarin konden integreren, dan leek mij dat zeker aangewezen.

 

Het is de bedoeling, op mijn uitdrukkelijke vraag, dat alle actoren die op vlak van Duurzame Ontwikkeling bevoegdheden hebben, elkaar geregeld zouden zien. Onder die actoren vermeld ik de ICDO, de FRDO, de POD DO die straks het FIDO wordt en de taskforce van het Planbureau. Die vergaderingen vinden nu al maandelijks plaats, zodat de actoren op elkaar kunnen afstemmen en bepaalde prioriteiten gezamenlijk kunnen vastleggen.

 

De fysieke verhuis zal iets na 1 februari plaatsvinden. Met de Regie der Gebouwen hebben we dat bekeken. Er zal dus een herhuisvesting plaatsvinden in de Kanselarij.

 

Uiteraard waken wij over de visibiliteit van Duurzame Ontwikkeling bij de Kanselarij. Die bevoegdheden blijven behouden en ik hoop zelfs dat ze versterkt kunnen worden, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van dossiers inzake duurzame ontwikkeling, bij de coördinatie en de verlening van expertise.

 

02.03  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de staatssecretaris, bedankt voor uw duidelijk antwoord. De POD DO wordt FIDO en dat is goed nieuws. Dat dossier staat ook iets verder dan ik had ingeschat, wat ik een goede zaak vind.

 

Het klopt dat een integratie van Duurzame Ontwikkeling in de Kanselarij een veel groter draagvlak genoot in de sector, zowel ambtelijk als bij de middenveldorganisaties. Ik ben dan ook blij dat u daaraan gevolg hebt gegeven en, in plaats van de piste die initieel bestond, gekozen hebt voor een piste waarvoor het draagvlak groter is.

 

Volgens mij zijn er twee uitdagingen om met die nieuwe constellatie ook resultaten te boeken.

 

Ten eerste is er de interactie met de verschillende diensten op ambtelijk niveau, met de verschillende beleidsdomeinen. Dat is nog belangrijker dan het maandelijks overleg van de actoren inzake Duurzame Ontwikkeling.

 

Ten tweede, Duurzame Ontwikkeling maakt nu deel uit van een breder geheel.

 

Duurzame ontwikkeling is een belangrijke dimensie, die steeds hoger op de maatschappelijke agenda komt te staan. Daar moet dus de nodige visibiliteit aan gekoppeld worden. Het mag geen onzichtbare afdeling van de Kanselarij worden, het moet een heel actieve en zichtbare actor zijn.

 

Dat zijn twee voorwaarden om van de integratie een succes te maken, naast natuurlijk politieke verantwoordelijken die duurzaamheid niet alleen lippendienst bewijzen maar ook werkelijk in het beleid implementeren. Daar zullen we na 25 mei hopelijk werk van kunnen maken.

 

De voorzitter: Dat is een bekende datum voor iedereen.

 

02.04 Staatssecretaris Servais Verherstraeten: Al wat ik kan doen, daar verras ik u mee.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: We danken staatssecretaris Verherstraeten voor zijn aanwezigheid.

 

03 Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "CVS" (nr. 20794)

03 Question de M. Wouter De Vriendt à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le SFC" (n° 20794)

 

03.01  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mevrouw de minister, ik heb een aantal vragen in verband met CVS.

 

Ten eerste, hoe gaat het RIZIV om met patiënten met CVS? Wat wordt er momenteel terugbetaald door het RIZIV? Is er een langetermijnvisie die rekening houdt met de recente ontwikkelingen in het buitenland, zoals een studie in Noorwegen met het geneesmiddel Rituximab?

 

Ten tweede, in 2012 heeft het Verzekeringscomité van het RIZIV de referentiecentra negatief geëvalueerd en werd de subsidiëring stopgezet. Tegelijk werd beslist dat patiënten met CVS nadien verder een terugbetaling moesten kunnen krijgen van de behandelingen, zij het enkel voor de psychologische graduele oefentherapie en de cognitieve gedragstherapie. Er werd ook beslist dat er overgangsmaatregelen moesten komen voor de patiënten die toen nog in de referentiecentra behandeld werden.

 

Het RIZIV zal de noodzakelijke reglementen uitwerken om die beslissingen te concretiseren. Wat is de huidige situatie en rol van de referentiecentra? Worden zij nu nog gefinancierd? Er is ook een nieuwe overeenkomst afgesloten door het Verzekeringscomité dat moet zorgen voor meer diagnostische CVS-centra. Het akkoord spreekt echter over maximaal 1 100 terugbetalingen van cognitieve gedragstherapie per jaar. In welke opvang of maatregelen voorziet u voor CVS-patiënten die geen baat hebben bij die therapie?

 

Ten derde, gezien de aanslepende problematiek rond CVS, het beperkte therapeutisch aanbod en het begrensde aantal terugbetalingen is er nood aan een grondiger uitgewerkt beleidsplan. U hebt een tijd geleden beloofd een conferentie rond CVS te organiseren. Komt die er? Zo ja, wanneer?

 

Ten vierde, op basis van welke criteria wordt patiënten met de diagnose CVS door de controleartsen van het RIZIV de toegang ontzegd tot arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkeringen? Bestaan daarvoor criteria en, zo ja, welke? Hebt u er weet van dat dit, alvast in sommige gevallen, gebeurt op basis van een vrij kort en soms onpersoonlijk onderzoek? Is het op die basis wel mogelijk om een inschatting te maken van een chronische ziekte?

 

Ten slotte, hoe worden patiënten met CVS voor wie de toegang tot die uitkeringen wordt ontzegd, begeleid naar werk? Ik meen dat het een goed idee is om een betere begeleiding naar werk uit te bouwen. Bent u dat van plan? Hebt u in die zin al maatregelen genomen?

 

03.02 Minister Laurette Onkelinx: Dat zijn veel vragen.

 

03.03  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Het zijn er vijf.

 

03.04 Minister Laurette Onkelinx: Ten eerste, net zoals iedereen hebben ook patiënten met CVS recht op de terugbetaling van de courante geneeskundige verstrekkingen. Daarnaast worden voor patiënten met CVS de specifieke behandelingen terugbetaald waarvan wetenschappelijk voldoende is aangetoond dat ze de CVS-klachten kunnen verminderen. Dat geldt momenteel enkel voor de cognitieve gedragstherapie en graduele oefentherapie. De nieuwe overeenkomst, die het Verzekeringscomité van het RIZIV in september 2013 heeft goedgekeurd, maakt die terugbetaling mogelijk.

 

Deze overeenkomst maakt ook de terugbetaling mogelijk van een gespecialiseerde, multidisciplinaire diagnosestelling van CVS. Op termijn zal het wetenschappelijk onderzoek, waarvoor ikzelf niet bevoegd ben, hopelijk leiden tot een betere kennis van deze aandoening en meer effectieve behandelingen. Behandelingen moeten echter hun doeltreffendheid aantonen alvorens ze algemeen kunnen worden toegepast.

 

Wat de behandeling met Rituximab betreft, stelt de richtlijn van het Nederlandse CBE over CVS uit februari van vorig jaar dat Rituximab gezien de kans op bijwerkingen niet dan met grote terughoudendheid dient te worden toegepast en dat er aan de studies over deze behandeling nog geen conclusies kunnen worden verbonden.

 

Ten tweede, de overeenkomsten met de vroegere referentiecentra werden eind 2011 stopgezet. Deze centra kunnen zich kandidaat stellen om de nieuwe overeenkomst af te sluiten. Begin 2012 heeft het Verzekeringscomité inderdaad beslist dat na de stopzetting van de overeenkomsten met de referentiecentra er nieuwe maatregelen moesten komen, waardoor de voormelde behandelingen verder kunnen worden terugbetaald. Het is dus de nieuwe overeenkomst die dit mogelijk maakt. Tot eind januari kunnen de kandidaat-ziekenhuizen hun aanvraagdossier indienen om deze overeenkomst af te sluiten. Nadien zal het Verzekeringscomité de overeenkomst afsluiten met de in overweging genomen kandidaat-centra. Daarvoor is er een budget van 2,3 miljoen euro. Er zijn overgangsmaatregelen voor de patiënten die nog in 2012 in de referentiecentra werden behandeld.

 

Wat het aantal terugbetalingen betreft voor de cognitieve gedragstherapie, wil ik verduidelijken dat het over in totaal 18 700 individuele zittingen van vijftig minuten gaat, die per jaar zullen kunnen worden terugbetaald aan bijna 50 euro per zitting. Dit aantal van 18 700 komt overeen met een equivalent van 1 100 patiënten op jaarbasis die een volledig programma van cognitieve gedragstherapie kunnen volgen dat bestaat uit maximum 17 zittingen.

 

Uit de evaluatie van de overeenkomsten – tussentijds na twee jaar en finaal na vier jaar – zal moeten blijken of dit genoeg is, maar ik meen dat 18 700 terugbetaalbare zittingen per jaar toch wel een ruim aantal is om mee te beginnen.

 

Het ander deel van het budget van 2,3 miljoen euro zal vooral worden gebruikt voor de financiering van de diagnostische centra. Ook patiënten met CVS die geen baat hebben bij cognitieve gedragstherapie of graduele oefentherapie, zullen in de diagnostische centra een gespecialiseerd behandelingsadvies krijgen. Voor de patiënten die in principe tot de beroepsactieve bevolking behoren, maar door hun chronische vermoeidheid reeds beroepsinactief zijn, dient het behandelingsadvies trouwens ook een plan van gedeeltelijke of gehele hertewerkstelling te omvatten.

 

Ten derde, ik heb tijdens de vragensessie van 30 november jongstleden al op de vragen van mevrouw De Bont en mevrouw Detiège geantwoord dat ik er niet tegen gekant ben dat er in de Kamercommissie een overleg rond CVS wordt georganiseerd. Het is aan de commissie om dit te organiseren.

 

Ten vierde, ik kan u meedelen dat iemand die lijdt aan CVS arbeidsongeschikt kan worden erkend als bepaalde voorwaarden vervuld zijn. In de uitkeringsverzekering voor loontrekkenden dient een verzekerde, zowel tijdens het tijdvak van de primaire arbeidsongeschiktheid als tijdens het tijdvak van invaliditeit, te voldoen aan drie basisvoorwaarden die inhouden dat de verzekerde alle werkzaamheden moet hebben stopgezet als rechtstreeks gevolg van het intreden of verergeren van letsels of functionele stoornissen, zoals CVS, waardoor zijn of haar voordien vermogen verminderd is tot een derde of minder. Iedere situatie wordt individueel geëvalueerd, rekening houdend met de medische voorgeschiedenis, de genoten opleiding en de beroepsantecedenten.

 

In de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen dient de verzekerde tijdens de primaire arbeidsongeschiktheid wegens letsels of functionele stoornissen een einde te hebben gesteld aan de taken die verband hielden met de beroepsbezigheid. Tijdens het tijdvak van invaliditeit moet de verzekerde niet alleen een einde hebben gesteld aan de taken die met zijn beroepsbezigheid verband hielden. Hij moet ook ongeschikt zijn om om het even welke beroepsactiviteit uit te oefenen.

 

Ik neem er nota van dat sommige onderzoeken niet volgens de regels van de kunst verlopen. De evaluatie van de arbeidsongeschiktheid dient echter te verlopen door middel van een uitgebreid klinisch onderzoek in functie van de functionele stoornis, waardoor een correcte beoordeling van CVS kan worden gemaakt.

 

Ten vijfde, indien de verzekerden niet langer aan de hierboven genoemde criteria voldoen om als arbeidsongeschikte te worden erkend, zijn zij bijgevolg geschikt voor de arbeidsmarkt en behoren zij tot de bevoegdheid van mijn collega De Coninck.

 

03.05  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mevrouw de minister, ik dank u voor het uitgebreide en heel nauwkeurige antwoord.

 

Ten eerste, het is aan ons, politici, om CVS ernstig te nemen. Ik heb het gevoel dat wij, politici, er nog altijd niet in geslaagd zijn een afdoend antwoord te formuleren en afdoende tegemoet te komen aan de bestaande bekommernissen.

 

Heel wat CVS-patiënten hebben geen baat bij cognitieve gedragstherapie. Wij moeten oog hebben voor de variatie.

 

Ten tweede, CVS enkel als een psychosomatische aandoening behandelen, botst op zijn grenzen. Daarom heb ik naar de studie in Noorwegen verwezen.

 

Ik begrijp uit uw antwoord dat er bijwerkingen en neveneffecten zijn en dat er twijfel over de resultaten is. Laten we niettemin het wetenschappelijk onderzoek verder voeren. Zeker onderzoeken naar arbeidsongeschiktheid en dies meer moeten inderdaad op een correcte manier gebeuren.

 

Het verhaal wordt echter vervolgd. Wij blijven het dossier in elk geval nauwkeurig opvolgen.

 

De voorzitter: In mijn hoedanigheid van voorzitter meld ik dat een aantal resoluties al hangende zijn. Een aantal partijen hebben het thema ook al als prioriteit naar voren geschoven. Normaal gezien, zullen wij in februari 2014 het thema agenderen.

 

Deze mededeling is misschien interessant om weten, zodat de krachten rond het onderwerp kunnen worden gebundeld. Hopelijk kunnen wij aldus voor de patiënten iets doen.

 

03.06  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mevrouw de voorzitter, is het de bedoeling dat dan hoorzittingen worden georganiseerd?

 

De voorzitter: Die mogelijkheid bestaat. Ik voel dat er heel veel vragen en voorstellen ter zake hangende zijn. Ook mevrouw De Bont, mevrouw Van Gool en ikzelf hebben voorstellen ingediend. Wij hadden de datum van 12 februari 2014 geprikt, de dag waarop wij de werkzaamheden kunnen bepalen.

 

Er zijn een aantal resoluties. Of u zich daarbij zult aansluiten en of wij hoorzittingen over de thematiek zullen organiseren, zal op die datum worden beslist. Ik zie een merendeel van de aanwezige leden nu al knikken. Ik vermoed dus dat wij de richting van hoorzittingen zullen uitgaan.

 

Aldus hebt u een zicht op het vervolg.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Vraag van mevrouw Rita De Bont aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de twee nieuwe dierproeven met apen, die aan de KU Leuven worden opgestart" (nr. 20999)

04 Question de Mme Rita De Bont à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les nouvelles expériences animales entamées à la KU Leuven avec des singes" (n° 20999)

 

04.01  Rita De Bont (VB): Mevrouw de minister, onder punt 9, Dierenwelzijn, zegt u in uw beleidsnota dat u het nodige zult doen opdat de procedure voor de goedkeuring van toekomstige experimenten op niet-menselijke primaten dwingender zal zijn dan nu het geval is. Net tevoren was aangekondigd dat er twee nieuwe dierproeven zouden doorgaan aan de KUL, al was daarvoor een negatief advies verstrekt door de ethische commissie. Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft er wel 793 500 euro voor veil. U hebt naar aanleiding van de bespreking van die beleidsnota al laten weten dat die specifieke dierproeven niet zouden doorgaan. U hebt daarover contact opgenomen en de proeven zouden niet doorgaan. Ik zou het uiteraard verwelkomen als die nieuwe dierproeven geannuleerd worden.

 

Mevrouw de minister, ik had graag geweten wat de stand van zaken is in dit verband. Is dit inderdaad geannuleerd? Is het bedrag van 793 500 euro geannuleerd dat daarvoor opzij is gezet?

 

Bent u ervan overtuigd dat er alternatieve mogelijkheden voorhanden zijn? Waarop baseert u zich daarvoor?

 

Wat hebt u ondernomen om de betrokken ethische commissie ertoe aan te zetten om alle reeds lopende projecten waarbij een veertigtal resusapen betrokken zijn, aan een retrospectieve evaluatie te onderwerpen, zodat daaraan eventueel een einde kan worden gesteld?

 

04.02 Minister Laurette Onkelinx: (…) worden doorgaans op verschillende momenten via verschillende geldstromen gefinancierd. Het FWO vraagt nu, als een van de financiers, dat alle mogelijke projecten die door hem gefinancierd zouden worden, eerst goedgekeurd worden door de ethische commissie. De twee toekomstige projecten waarvan sprake werden daarom ter goedkeuring voorgelegd aan de ethische commissie. Ze werden echter nog niet beoordeeld en dus ook nog niet goedgekeurd door de ethische commissie omdat die nog niet is samengekomen. Deze projecten lopen dus nog niet.

 

Wat uw vraag in verband met de alternatieve methodes betreft, is het in de eerste plaats aan de onderzoekers zelf en daarna aan de ethische commissie om na te gaan of er inderdaad geen beroep kan worden gedaan op alternatieven.

 

Daar de problematiek van de proefdieren, in het bijzonder de niet-menselijke primaten, mij na aan het hart ligt, heb ik – zoals ik vorige week in de commissie reeds heb toegelicht – een voorstel van KB voorbereid dat oplegt dat nieuwe aanvragen voor proeven op primaten die reeds goedgekeurd werden door de ethische commissie voor advies zouden worden voorgelegd aan een speciale commissie. Daarna volgt de uiteindelijke toestemming van de minister.

 

04.03  Rita De Bont (VB): Mevrouw de minister, ik ben een beetje teleurgesteld. Bij de bespreking van de beleidsnota hebt u uitdrukkelijk gezegd dat de twee nieuwe dierproeven niet zouden doorgaan. Ik zal er de verslagen op nalezen.

 

U neemt ze nu toch in overweging en zegt dat de proeven aan een nieuwe commissie moeten worden voorgelegd, voordat u uw fiat ervoor geeft. U sluit echter niet uit dat zij kunnen doorgaan. Ik denk dat u op dat vlak toch een beetje gas terugneemt en dat betreur ik.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis in Melle" (nr. 21061)

05 Question de M. Stefaan Van Hecke à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la division psychiatrique de l'hôpital de Melle" (n° 21061)

 

05.01  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, een unieke psychiatrische afdeling voor jongeren met een verstandelijke beperking zou de deuren sluiten. De directie van het Psychiatrisch Centrum Caritas in Melle heeft enkele weken geleden een moeilijke knoop doorgehakt. Op het einde van dit schooljaar zou de afdeling voor jongeren met een verstandelijke beperking dichtgaan.

 

Er zijn daar tien plaatsen voor dergelijke jongeren, die behandeld worden voor zware gedragsproblemen en psychische problemen. Er is in de wijde omgeving niet meteen een alternatief, toch niet voor jongeren tussen 16 en 18 jaar. Zowel ouders als voorzieningen voor personen met een beperking reageren ontzet op die beslissing.

 

De reden voor de sluiting is het tekort aan financiële middelen, waardoor er in onvoldoende omkadering kan worden voorzien voor deze kwetsbare groep. Blijkbaar heeft de organisatie jarenlang zelf middelen en personeel bijgepast, maar is de situatie nu niet meer houdbaar. Dit is een nefaste evolutie, als wij willen komen tot een correcte, humane behandeling van jongeren met een verstandelijke beperking die psychiatrische begeleiding nodig hebben. Een tekort aan middelen zorgt ervoor dat een kwalitatieve opvang niet gegarandeerd kan worden en laat heel wat gezinnen radeloos achter.

 

Het tekort aan psychiatrische voorzieningen is groot. Zult u bijkomende middelen vrijmaken om dit tekort weg te werken? Zo ja, op welke termijn? En waarin zullen die middelen worden geïnvesteerd? Zult u deze middelen investeren in bijvoorbeeld een instelling als deze in Melle, die met de sluiting wordt bedreigd?

 

Overleg met de Vlaamse minister van Welzijn dringt zich op. Hebt u reeds stappen gezet om tot een dergelijk overleg te komen? Zo ja, welke afspraken werden reeds gemaakt? Zo nee, wanneer zal dit gebeuren?

 

05.02 Minister Laurette Onkelinx: Mevrouw de voorzitter, de informatie uit de pers over het Psychiatrisch Centrum Caritas te Melle is onvolledig. Het Psychiatrisch Centrum Caritas te Melle is een psychiatrisch ziekenhuis dat erkend is voor 205 bedden. De afdeling De Meander, waarover het hier gaat, is een afdeling voor de behandeling van psychiatrische stoornissen bij jongeren van 16 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking.

 

Het ziekenhuis koos ervoor om deze afdeling binnen zijn erkenning als dienst neuropsychiatrie voor de behandeling van volwassenen te ontwikkelen, onder kenletter T. Het ziekenhuis heeft te kennen gegeven dat het zich niet langer tot het doelpubliek van de zestien- tot achttienjarigen wil richten. De erkende capaciteit wordt echter niet aangepast. In de vrijgekomen bedden zullen patiënten worden opgenomen met een profiel dat overeenstemt met een erkenning van T-bedden.

 

Ten eerste, momenteel bestaan er geen specifieke normen en een budget voor deze doelgroep. Ik wijs erop dat ik naast de vijf teams voor volwassenen, voortaan drie mobiele teams “dubbele diagnose minderjarigen” financier. Het gaat meer bepaald over een verstandelijke beperking plus geestesziekte met gedragsstoornis.

 

Ten tweede, minister Vandeurzen heeft mij inderdaad gecontacteerd om een cofinanciering in te voeren, waardoor de innovatieve activiteit van de afdeling De Meander zou kunnen worden voortgezet. Mijn administratie onderzoekt het project. Ik hoop op een oplossing.

 

Ik heb ook een studie over de omkaderingsnormen voor deze doelgroep gevraagd, zodat op termijn naar een algemene oplossing kan worden gezocht.

 

05.03  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik begrijp dat het aantal T-bedden blijft. In overleg met minister Vandeurzen zoekt u naar een oplossing, zodat de werking kan worden voortgezet en De Meander kan blijven bestaan. Dat is positief nieuws. Ik hoop dat u erin slaagt om samen met minister Vandeurzen een oplossing te vinden, want het wegvallen van tien plaatsen voor die doelgroep zou belastend zijn en een probleem vormen voor de regio.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "seksueel misbruik in de zorgsector" (nr. 21062)

06 Question de M. Stefaan Van Hecke à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les abus sexuels dans le secteur des soins de santé" (n° 21062)

 

06.01  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mevrouw de minister, deze vraag werd al een tijd geleden schriftelijk ingediend, maar bleef onbeantwoord, waardoor ik ze nu mondeling moet stellen.

 

Slachtoffers van seksueel misbruik in de zorgsector botsen nog steeds op veel hindernissen wanneer zij hun zaak willen aanklagen.

 

In uw beleidsnota kondigde u voorstellen aan, rekening houdend met bestaande parlementaire initiatieven, om sneller te kunnen optreden tegen beroepsbeoefenaars die laakbare feiten plegen en die de integriteit van patiënten in gevaar brengen.

 

In het verleden werd reeds aangehaald dat vooral het ontbreken van de mogelijkheid, zowel voor de Orde van geneesheren als voor de Provinciale Geneeskundige Commissies, om voorlopige maatregelen te nemen in het belang van de gezondheid en de veiligheid van de patiënt, een knelpunt is.

 

Mevrouw de minister, zijn er, ten eerste, stappen gezet om de koninklijke besluiten in die zin aan te passen en ervoor te zorgen dat de Orde van geneesheren al sancties kan treffen wanneer de procedure nog loopt?

 

Indien ja, welke stappen zijn reeds gezet en op welke termijn kan hiermee worden geland? Indien neen, waarom niet?

 

Ten tweede, bestaan er voor bepaalde beroepsgroepen deontologische instanties? U gaf op eerdere vragen aan dat het noodzakelijk is om deontologische instanties in het leven te roepen voor gezondheidsgroepen waarvoor een dergelijke instantie tot op vandaag nog niet bestaat.

 

Ondernam u hiervoor al concrete stappen? Indien ja, welke? Indien neen, waarom niet?

 

06.02 Minister Laurette Onkelinx: Mijnheer Van Hecke, er zijn de voorbije jaren inderdaad meerdere feiten van seksueel misbruik aan het licht gekomen waarbij gezondheidszorgbeoefenaars waren betrokken.

 

Dergelijke toestanden zijn onaanvaardbaar. Ze brengen immers niet alleen de fysieke integriteit van de patiënten in gevaar, maar beschadigen ook de reputatie van de gezondheidswerkers, die over het algemeen opmerkelijk werk leveren.

 

In antwoord op uw eerste vraag kan ik daarom melden dat er een wetsontwerp werd opgesteld tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. In dat wetsontwerp wordt voorgesteld om in geval van ernstig risico voor de volksgezondheid of de fysieke integriteit van de patiënten een uiterst spoedeisende schorsingsprocedure voor alle gezondheidszorgbeoefenaars in te stellen, die zal worden toevertrouwd aan de Geneeskundige Commissies.

 

De maatregel zal zich moeten baseren op een ernstig vermoeden dat de fysieke integriteit van de patiënten gevaar loopt. De besliste maatregel blijft geldig zolang de redenen die hem hebben verantwoord, voortduren. Het wetsontwerp zal eerstdaags in het Parlement worden ingediend.

 

Vandaag kunnen de Geneeskundige Commissies al het visum intrekken of de voorwaarden van het koninklijk besluit nr. 78 opleggen indien op advies van geneesheren-deskundigen die aangesteld zijn door de nationale Orde van geneesheren, wordt vastgesteld dat de gezondheidszorgbeoefenaar niet meer aan de vereiste fysieke of psychische geschiktheid voldoet om zonder risico’s zijn beroep verder uit te oefenen. In afwachting van het advies van die deskundigen kunnen de Geneeskundige Commissies het visum al voorlopig intrekken. Die procedure wordt nu al in dergelijke dringende gevallen gevolgd.

 

De oprichting van deontologische instanties voor de gezondheidszorgberoepen waarvoor die nog niet bestaan, is zoals u ongetwijfeld weet een ingewikkelde zaak, die de samenwerking van alle betrokkenen en de nodige tijd vergt.

 

Intussen bestudeert mijn administratie hoe de deontologische bevoegdheden eventueel door andere instanties, bijvoorbeeld de Geneeskundige Commissies, kunnen worden uitgeoefend.

 

06.03  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mevrouw de minister, het was de moeite om te luisteren tot op het einde, want ik vind dat er heel wat nieuws in uw antwoord zit, wat aantoont dat in een toch delicaat en moeilijk dossier vooruitgang wordt geboekt. Ik kijk in ieder geval uit naar het aangekondigde wetsontwerp, dat weldra ingediend zal worden. Ik hoop dat wij dat nog in deze legislatuur zullen kunnen goedkeuren, zodat die belangrijke stap uiteindelijk wordt gezet.

 

06.04 Minister Laurette Onkelinx: De Raad van State moet nog advies indienen. Dat is voor over enkele weken.

 

06.05  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Hopelijk nog in deze legislatuur. Wij zullen de tekst in ieder geval met veel interesse en grondig lezen. Ik hoop alvast op veel steun voor die definitieve regeling.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Vraag van mevrouw Lieve Wierinck aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "hulpmiddelen voor personen met een handicap" (nr. 21242)

07 Question de Mme Lieve Wierinck à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les dispositifs médicaux mis à la disposition des personnes handicapées" (n° 21242)

 

07.01  Lieve Wierinck (Open Vld): Mevrouw de minister, in 2009 heeft mijn partij in het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie ingediend om te komen tot een lijst van hulpmiddelen voor personen met een handicap die uitgeleend kunnen worden aan personen met een handicap. In 2010 heeft de meerderheid in het Vlaams Parlement de resolutie overgenomen en goedgekeurd.

 

Het voorstel was geïnspireerd op de uitleendienst die de ALS Liga had opgezet voor haar eigen leden. De procedures tot het verkrijgen van hulpmiddelen duren te lang voor hun leden en de snel degeneratieve aard van hun aandoening maakt dat zij eigenlijk al een ander hulpmiddel nodig hebben tegen de tijd dat ze een hulpmiddel via de klassieke weg krijgen. Daarom ontwikkelde de ALS Liga zelf een uitleendienst die snel de gepaste hulpmiddelen ter beschikking stelt en die bij een evolutie in de ziekte kunnen worden ingeruild voor een meer aangepast hulpmiddel.

 

Ook voor kinderen met een handicap stellen wij vast dat hulpmiddelen slechts tijdelijk worden gebruikt omdat kinderen ze letterlijk ontgroeien. Ook bij ouderen zijn er heel wat middelen die slechts tijdelijk worden gebruikt en daarna letterlijk worden weggegooid. Uiteraard komen niet alle hulpmiddelen in aanmerking voor een uitleendienst, al was het maar om hygiënische redenen.

 

Sinds de goedkeuring van de resolutie in het Vlaams Parlement poogt de Vlaamse administratie in overleg met het RIZIV en de federale overheid tot een lijst van hulpmiddelen te komen die in aanmerking komen voor een uitleensysteem.

 

Blijkbaar verloopt dat overleg niet zo vlot. Er moest tot driemaal toe worden aangedrongen op een interministeriële conferentie. Uiteindelijk werd een projectvoorstel uitgewerkt dat kon worden voorgelegd aan de Interministeriële Conferentie Personen met een handicap, die positief adviseerde en besliste tot de oprichting van een uitvoerende werkgroep. De werkgroep zou opstarten op 8 oktober 2013 en draagt als titel “Hergebruik van hulpmiddelen voor personen met een snel degeneratieve aandoening zoals ALS”.

 

Ik denk dat zowel voor het RIZIV en de federale sociale zekerheid als voor de Gemeenschappen het werken met een uitleensysteem voor hulpmiddelen voordelen kan bieden. Het hergebruiken van hulpmiddelen kan leiden tot een budgettaire besparing zonder dat de patiënt er nadeel van ondervindt. Voor de patiënt biedt het een extra voordeel, doordat snel van het ene hulpmiddel naar een ander, meer aangepast hulpmiddel kan worden overgeschakeld.

 

Ik heb enkele vragen voor u, mevrouw de minister.

 

Bent u bereid om snel te gaan in het dossier betreffende het uitlenen van hulpmiddelen voor personen met een handicap?

 

Wat is de timing van de werkgroep om te komen tot een lijst van uitleenbare hulpmiddelen?

 

Wanneer wilt u het dossier finaliseren of, met andere woorden, wanneer zal het uitlenen van hulpmiddelen mogelijk zijn?

 

07.02 Minister Laurette Onkelinx: Het zal zeer moeilijk zijn.

 

Ingevolge de beslissing van de interministeriële conferentie van juni 2013 werd er inderdaad een werkgroep samengesteld. In het kader van die werkgroep zijn, naast de vertegenwoordigers van de ministers van Volksgezondheid van de federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen, ook de patiëntenverenigingen ALS Liga, ABMM en Nema, evenals de agentschappen VAPH, AWIPH, DBP en de Cocof bijeengekomen om een proefproject voor te stellen. Dat proefproject wordt toegespitst op het ontwikkelen van een uitleensysteem van medische hulpmiddelen voor mensen met ALS. Het proefproject zou in een volgende fase tot andere handicaps uitgebreid kunnen worden.

 

Alle deelnemers aan de werkgroep hebben de kwaliteit en de meerwaarde van een dergelijk project erkend en onderstreept. De werkgroep heeft echter vastgesteld dat sommige gewestelijke of communautaire decreten of reglementen zouden moeten worden aangepast opdat 65-plussers in het project zouden kunnen stappen. Het was immers niet ethisch om 65-plussers met ALS uit te sluiten, temeer daar België het Verdrag van de Verenigde Naties over de rechten van personen met een handicap heeft ondertekend. In dat Verdrag wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen jonger of ouder dan 65 jaar.

 

De leden van de werkgroep hebben dus moeten besluiten dat het project momenteel helaas niet kan worden uitgevoerd. De zesde staatshervorming zal ervoor zorgen dat er in dat dossier vooruitgang geboekt kan worden, aangezien de bevoegdheid voor de mobiliteitsondersteuning in haar geheel naar de Gemeenschappen gaat. Ik heb er dus goede hoop op dat de uitvoering van het proefproject in een hogere versnelling zal komen, eens de bevoegdheid overgedragen zal zijn. In afwachting daarvan zal de werkgroep het project verder afronden opdat, eenmaal de staatshervorming doorgevoerd zal zijn en de wettelijke regelingen aangepast zullen zijn, elke entiteit het zo snel mogelijk zou kunnen uitvoeren.

 

07.03  Lieve Wierinck (Open Vld): Mevrouw de minister, ik dank u voor het antwoord. Er is dus hoop voor de toekomst. Ik kan alleen maar de zesde staatshervorming bejubelen en hopen dat wij daarmee vooruitgang zullen boeken. Het accent in de Vlaamse regering en de andere regeringen zal dus hierop liggen. Men zal daarvan dus werk maken. Naast het positieve element voor de patiënt is er ook altijd een budgettaire weerslag waarmee rekening moet worden gehouden. Dat is zeker voor Volksgezondheid een belangrijke factor.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vragen nrs 21247, 21248, 21249 en 21252 van mevrouw Muylle worden omgezet in schriftelijke vragen, evenals vraag nr. 21253 van mevrouw Bonni.

 

Vraag nr. 21294 van mevrouw De Bont zal in de commissie voor de Sociale Zaken worden gesteld.

 

08 Vraag van mevrouw Rita De Bont aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het verbod op varkenscastratie" (nr. 21295)

08 Question de Mme Rita De Bont à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'interdiction de castrer des porcs" (n° 21295)

 

08.01  Rita De Bont (VB): Mevrouw de voorzitter, het zal een korte vraag en denkelijk ook een kort antwoord worden.

 

Mevrouw de minister, op de Werelddierendag overhandigde GAIA u 73 663 handtekeningen voor een wettelijk verbod op biggencastratie. Na jaren campagnevoering door de dierenrechtenorganisaties zou ook de markt klaar zijn voor een dergelijk verbod, waardoor er bijna geen obstakels meer zouden zijn voor een koninklijk besluit waarin de castratie van biggen aan banden wordt gelegd in België.

 

Vooraleer het koninklijk besluit kan worden bekrachtigd, moeten de regio’s wel nog hun goedkeuring geven.

 

Werd in dat verband al overleg gepleegd met de regio’s? Zo ja, wat was het resultaat?

 

Mevrouw de minister, acht u het mogelijk dat nog voor het einde van de huidige legislatuur en voor de overdracht naar de Gewesten van de bevoegdheid over het dierenwelzijn, dit koninklijk besluit kan worden bekrachtigd?

 

08.02 Minister Laurette Onkelinx: Mevrouw de voorzitter, het koninklijk besluit werd tijdens de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid aan de Gewesten voorgesteld. Het werd voor formeel akkoord verzonden naar de regeringen van de Gewesten.

 

Het dossier is momenteel bij de drie Gewesten in behandeling. Het is in elk geval mijn bedoeling en mijn hoop om dit besluit nog voor de overdracht van de bevoegdheid in het Belgisch Staatsblad te kunnen publiceren.

 

08.03  Rita De Bont (VB): Mevrouw de minister, dat hoop ik ook, anders is het werk dat daaromtrent in het verleden is geleverd voor niets geweest.

 

Ik hoop eveneens dat u de urgentie van het dossier nogmaals zult benadrukken en dat u aandacht zult hebben voor de tijdige goedkeuring door de Gewesten, zodat het koninklijk besluit kan worden bekrachtigd.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Vraag van mevrouw Reinilde Van Moer aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het statuut chronisch zieken" (nr. 21352)

09 Question de Mme Reinilde Van Moer à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le statut de malade chronique" (n° 21352)

 

09.01  Reinilde Van Moer (N-VA): Mevrouw de minister, het koninklijk besluit van 15 december 2013 regelt het statuut chronisch zieke. Zo zal dit statuut worden toegekend aan, ten eerste, patiënten die gedurende acht kwartalen minimum 300 euro aan uitgaven hebben die ten laste worden genomen door de verplichte verzekering, ten tweede, aan patiënten die recht hebben op de forfaitaire toelage voor chronische ziekte en, ten derde, aan patiënten die lijden aan een zeldzame ziekte of weesziekte. Om meer duidelijkheid te krijgen over de exacte draagwijdte van deze modaliteit, had ik graag van u antwoord gekregen op de volgende vragen.

 

Op basis van welke criteria werd beslist om de uitgavengrens van 300 euro per kwartaal toe te passen?

 

Welke bedragen komen in aanmerking voor het bepalen van deze 300 euro? Betreft het enkel de persoonlijke aandelen of wordt ook rekening gehouden met de tussenkomst van de maximumfactuur?

 

09.02 Minister Laurette Onkelinx: Op mijn vraag werd in 2009 een werkgroep samengesteld om de criteria te definiëren voor de toekenning van het statuut chronisch zieke. De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van de verschillende diensten van het RIZIV, van organisaties buiten het RIZIV en van patiëntenorganisaties. Deze werkgroep kwam meerdere keren samen om diverse voorstellen te formuleren en te evalueren.

 

Chronisch zieken worden door middel van het financieel criterium gedefinieerd als personen die continu medische verzorging nodig hebben. De selectie gebeurt niet op basis van de betaalde remgelden, maar op basis van de totale honoraria. Het is niet omdat alle medische kosten zijn terugbetaald, dat men niet chronisch ziek is. Medische prestaties kunnen in belangrijke mate terugbetaald zijn, maar andere niet. Medische kosten kunnen daarbij hoog oplopen. Men heeft dus de selectie genomen op basis van de totale honoraria. Deze kosten zijn voor iedereen gelijk en geven een idee van de omvang van de gebruikte gezondheidszorgen. Ook ambulante terugbetaalde geneesmiddelen worden in aanmerking genomen.

 

Er werden vijf financiële criteria getest op basis van de permanente steekproef. In bijlage, die ik u overhandig, zal ik u een overzicht geven van de verschillende criteria. Het financieel criterium 1, namelijk alle uitgaven voor gezondheidszorgen en alle uitgaven voor ambulante geneesmiddelen, werd na de bespreking van de simulaties door de werkgroep in aanmerking genomen. De invloed van de hoogte van de financiële drempel werd gesimuleerd voor waarden, gaande van 200 euro tot 500 euro per trimester, telkens voor acht opeenvolgende trimesters op basis van de gegevens van de permanente steekproef. De drempel van 300 euro werd door de werkgroep in aanmerking genomen.

 

De validiteit van de geselecteerde criteria werd nagegaan op basis van een EPS, door voor de personen die op basis van die criteria het statuut zouden verkrijgen enkele bijkomende gegevens te controleren, zoals terugbetalingen in het kader van de maximumfactuur, de uitbetaling van een forfait voor chronisch zieken, terugbetalingen in een selectie van de revalidatienomenclatuur en opname in een ROB/RVT.

 

Ten tweede, de uitgaven voor geneeskundige verzorging die in aanmerking worden genomen binnen de teller “statuut persoon met een chronische aandoening”, betreffen de uitgaven voor de verstrekkingen die volledig of gedeeltelijk door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging worden gedekt. Dit wil zeggen met inbegrip van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en het persoonlijk aandeel van de verzekerde. Het gaat om de uitgaven voor alle geneeskundige verstrekkingen bedoeld in artikel 34 van de GVU-wet.

 

Aangezien zowel de tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging als het deel ten laste van de verzekerde in aanmerking worden genomen, zal het spelen van de maximumfactuur geen invloed hebben.

 

09.03  Reinilde Van Moer (N-VA): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik zal dit nog eens bekijken, want het was een vrij uitgebreid antwoord. Het is in elk geval een goede zaak dat alle kosten die mensen maken voor hun gezondheidsproblematiek in aanmerking worden genomen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

10 Vraag van mevrouw Reinilde Van Moer aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de transparantie in de medische sector" (nr. 21353)

10 Question de Mme Reinilde Van Moer à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la transparence dans le secteur médical" (n° 21353)

 

10.01  Reinilde Van Moer (N-VA): Mevrouw de minister, eind december 2013 ging de Ministerraad akkoord met het voorstel voor meer transparantie in de gezondheidszorg. Volgens de berichtgeving houdt het voorstel onder meer in dat voor niet-terugbetaalde verstrekkingen een gedetailleerde factuur moet worden voorgelegd.

 

Uiteraard zijn wij niet tegen meer transparantie in de gezondheidszorg. Wij zijn eveneens van mening dat de afspraken die gepaard gaan met het toetreden tot de overeenkomst, nageleefd moeten worden. Dat neemt niet weg dat wij vragen hebben bij de wetgeving, zoals die nu voorligt.

 

Mevrouw de minister, werd er overleg gepleegd met de zorgverstrekkers over het voorontwerp van wet? Zo ja, wat waren de standpunten van de verschillende beroepsverenigingen? Zo neen, waarom niet?

 

Werd er een inschatting gemaakt van de administratieve lasten die het wetsontwerp met zich zal brengen voor de zorgverstrekkers? Zo ja, welke inschatting is er gemaakt? Zo neen, waarom niet?

 

10.02 Minister Laurette Onkelinx: Ik wil u er eerst op wijzen dat de overeenkomst tussen de artsen en de ziekenfondsen voor 2013-2014 duidelijk voordelen biedt inzake transparantie. Over het voorontwerp van wet is meermaals met de zorgverleners overlegd. De tekst werd voor advies voorgelegd aan de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen, de Nationale Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen, de Nationale Commissie Kinesitherapeuten-Verzekeringsinstellingen en het Verzekeringscomité van het RIZIV.

 

Het is trouwens ten gevolge van het beginselakkoord van 9 december 2013 met de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen dat ik beslist heb het betreffende voorontwerp aan de Ministerraad voor te leggen. Het vormt de kroon op het werk van bijna één jaar overleg tussen het RIZIV en de ziekenfondsen. Ik ben daar dankbaar voor. Alle zorgverleners verklaarden zich voorstander van een grotere transparantie voor de rechthebbenden inzake de kosten van de gezondheidszorg.

 

Dankzij het project zal de patiënt, zodra de elektronische aanrekening in de verschillende sectoren op punt staat, over een bewijsstuk beschikken dat alle aangerekende prestaties nauwkeurig vermeldt.

 

Ik wil u er overigens ook op wijzen dat er met bijzondere aandacht gekeken werd naar de administratieve werklast van de zorgverleners.

 

Om de administratieve werklast van de zorgverleners niet onnodig te verhogen, wordt de verplichting om aan de rechthebbende een bewijsstuk uit te reiken, tot de volgende vier situaties beperkt: ten eerste, in geval van derde-betalerregeling, als de verzekerde niet over een getuigschrift beschikt; ten tweede, ingeval er terugbetaalde en niet-terugbetaalde verstrekkingen worden aangerekend; ten derde, in geval van een uitgestelde betaling; ten vierde, in geval van een elektronische facturatie, wanneer het zorggetuigschrift rechtstreeks naar de verzekeringsinstelling wordt gezonden.

 

Bovendien wordt, in afwachting van de elektronische facturatie voor de betrokken sector, in afwijkingen voorzien op de verplichting om een bewijsstuk uit te reiken in geval van enkel een huisbezoek door de artsen en voor het manueel openen of verlengen van het globaal medisch dossier, en dat wanneer de derde-betalerregeling wordt toegepast of in geval van uitgestelde betaling. In die gevallen zal een gewoon ontvangstbewijs volstaan.

 

10.03  Reinilde Van Moer (N-VA): Mevrouw de minister, de zorgverstrekkers waren vooral bang dat er een enorme administratieve last op hen zou afkomen. Het antwoord dat u nu gegeven hebt, zullen zij zeker bekijken. We zullen nog afwachten wat het later in de praktijk zal betekenen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 21425 van mevrouw Galant wordt uitgesteld. Vraag nr. 21439 van mevrouw Emmery en vraag nr. 21460 van mevrouw Muylle worden in schriftelijke vragen omgezet.

 

11 Question de M. André Frédéric à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'évasion du tigre des neiges du parc zoologique d'Aywaille" (n° 21469)

11 Vraag van de heer André Frédéric aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de ontsnapping van de sneeuwpanter uit de dierentuin van Aywaille" (nr. 21469)

 

11.01  André Frédéric (PS): Madame la présidente, madame la ministre, l'événement dont il est question s'est produit au mois de décembre et peut sembler un peu dépassé, voire même anodin ou anecdotique.

 

L'opinion publique s'est en tout cas exprimée à ce sujet de manière impressionnante sur les réseaux sociaux. L'affaire a aussi fait grand bruit dans les médias qui, suite à l'évasion et à la traque de la panthère des neiges du Monde sauvage d'Aywaille, se sont interrogés sur un certain nombre de problèmes fondamentaux. Ledit animal était enfermé dans une cage de transition en verre répondant, selon le propriétaire, à toutes les normes requises, notamment en termes de conditions de vie. En outre, le bourgmestre de la commune a déclaré que tout était en ordre. Cela n'a pas empêché l'animal de briser la vitre et de s'échapper pour se retrouver dans la nature.

 

Au-delà des conditions d'enfermement de l'animal qui sont sujettes à interrogations, on peut s'imaginer l'état dans lequel on se trouverait, madame la présidente, si, à l'occasion d'une promenade, on se trouvait nez à nez avec une panthère des neiges. Une traque a donc été organisée à juste titre. La seule issue a été d'abattre l'animal, ce qui a provoqué les réactions auxquelles j'ai fait référence.

 

Madame la ministre, comme vous l'avez rappelé lors de récents débats, les parcs zoologiques seront bientôt les seuls lieux permettant aux citoyens de pouvoir observer chez nous des animaux sauvages originaires d'autres régions et ce, dans le respect de leur liberté de mouvement. La responsabilité sociale des zoos s'en trouve donc accrue et le respect des conditions de détention doit d'autant plus faire l'objet d'un suivi. Il en va du bien-être des animaux et de la sécurité des visiteurs et des riverains.

 

Toujours est-il que le propriétaire du parc animalier ne souhaite rien changer à son système de sécurité et a assuré, par voie de presse, que l'animal était enfermé dans un endroit totalement sécurisé. Le bourgmestre de la commune a, quant à lui, ajouté que cette évasion ne résultait pas d'un défaut de la paroi. Je me demande donc comment la panthère des neiges a pu s'échapper si les conditions de sécurité et de détention étaient aussi parfaites.

 

Les services d'inspection du SPF Santé publique ont mené une enquête sur les circonstances de l'évasion de la panthère. Un débat a d'ailleurs eu lieu à ce sujet dans le cadre d'une émission télévisée, un dimanche midi.

 

Madame la ministre, a-t-on pu déterminer comment la panthère des neiges s'est échappée de son enclos? Cet enclos respectait-il toutes les normes en vigueur? Pourquoi le gardien qui a abattu l'animal ne disposait-il pas du matériel pour l'endormir?

 

11.02  Laurette Onkelinx, ministre: Madame la présidente, cher collègue, comme vous, j'ai été très choquée par cette affaire que je prends au sérieux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai immédiatement chargé mes services de procéder à une enquête afin de tirer les meilleurs enseignements de cet épisode et, surtout, d'éviter que cela ne puisse se reproduire. Il s'agit d'une question de bien-être animal, mais aussi de sécurité et, en parallèle, de la crédibilité de l'établissement. En effet, ce genre d'établissement agréé est censé protéger des espèces menacées de disparition comme cette fameuse panthère des neiges.

 

En ce qui concerne l'évasion de l'animal, l'hypothèse émise par le responsable du parc semble plausible. La veille, une chasse avait eu lieu et des traces de sangliers et de cervidés sauvages ont été retrouvées dans les environs des cages des fauves le jour de l'évasion. Il est possible que la réaction de la panthère ayant entraîné l'explosion de la vitre soit due au passage de gibier sauvage devant l'enclos. Il s'agit donc d'une hypothèse car lors de la visite de mes services sur place, les débris de vitres avaient été ramassés et l'ensemble de la vitre cassée retiré. Cependant, les services de police ont constaté que les bris de verre étaient essentiellement situés à l'extérieur de l'enclos, ce qui s'expliquerait dès lors par une poussée de l'intérieur du bâtiment vers l'extérieur. Il est évidemment impossible de déterminer avec certitude la raison pour laquelle l'animal s'est jeté avec suffisamment de force pour briser le double vitrage de son enclos.

 

En ce qui concerne les mesures prises pour retrouver et capturer l'animal, l'enquête de mes services fait apparaître que le but des recherches était prioritairement de retrouver l'animal et de tenter de le tranquilliser au moyen d'un fusil hypodermique. Or, pour permettre le tir avec ce type de fusil, il était nécessaire d'approcher suffisamment l'animal, ce qui peut être interprété par ce dernier comme une forme d'agression. La présence d'un garde armé a été jugée nécessaire pour assurer la sécurité des personnes présentes durant la recherche et du vétérinaire chargé de la sédation de l'animal. Les circonstances de recherche ont été telles que le garde s'est senti menacé et a, avec l'accord du vétérinaire, tiré vers l'animal.

 

Une reconstitution des faits a été réalisée en présence de mes services. Ceux-ci ont constaté que l'impact de la balle se trouvait au niveau de l'épaule de l'animal, ce qui corrobore les déclarations.

 

Par contre, mes services ont constaté que les normes minimales pour la détention de cette espèce n'étaient pas respectées et qu'aucune dérogation transitoire n'avait été préalablement demandée, ce qui est une infraction. Un pro justitia a dès lors été établi à charge du responsable. Une amende administrative sera fixée et le dossier sera envoyé au parquet en cas de non-paiement. À ce sujet, je tiens à affirmer avec force que ce comportement est totalement inacceptable et va à l'encontre des règles les plus élémentaires en matière de bien-être animal, qui sont de prévoir en priorité un hébergement qui répond aux besoins éthologiques de l'espèce. Je n'en resterai donc pas là.

 

À ma demande, une communication à tous les responsables de parcs zoologiques a déjà été faite, leur rappelant l'obligation de disposer d'un enclos conforme aux normes avant d'accueillir tout animal. En cas de non-respect de cette obligation, les amendes administratives peuvent aller jusqu'à 12 000 euros et le parc peut se voir retirer partiellement ou totalement son agrément.

 

En outre, j'ai demandé à mes services de préparer une modification de la réglementation relative à l'agrément des parcs zoologiques et des normes pour les mammifères. Il s'agirait, entre autres, de prévoir un plan de collection afin que les animaux soient acquis de façon cohérente et d'envisager systématiquement les enclos nécessaires; un système de notification préalable aux services serait indispensable, accompagné d'un plan de renforcement des dispositions pour le bien-être du matériel d'enrichissement pour les animaux et la sécurité du public.

 

J'espère pouvoir mettre en œuvre ces mesures au cours de cette législature et, par-dessus tout, éviter que des événements similaires ne se reproduisent, dans un souci de sécurité et de protection des animaux, en particulier des espèces menacées de disparition.

 

Il va sans dire que les parcs zoologiques feront également l'objet d'une attention particulière de mes services d'inspection dans les prochains mois.

 

Vous constatez que je prends cette affaire au sérieux.

 

11.03  André Frédéric (PS): Madame la présidente, je voudrais simplement remercier la ministre pour le caractère complet de sa réponse.

 

Madame la ministre, je relève que vos services ont signalé que, sur place, les normes minimales n'étaient pas respectées et qu'il s'agissait donc d'une infraction.

 

Ensuite, je note qu'en très peu de temps, vous avez pris diverses mesures qui vont dans le bon sens. J'y resterai attentif. Je vous remercie.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

12 Question de M. Franco Seminara à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la lutte contre l'obésité en Belgique" (n° 21602)

12 Vraag van de heer Franco Seminara aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de strijd tegen obesitas in België" (nr. 21602)

 

12.01  Franco Seminara (PS): Madame la présidente, madame la ministre, une étude de l'université de Gand a récemment révélé que l'État belge serait en mesure d'économiser plus de 3 milliards d'euros en 20 ans si l'indice de masse corporelle (IMC) des Belges en surpoids ou obèses diminuait seulement d'une unité.

 

En effet, d'après les résultats de la recherche, une économie de 3,2 milliards d'euros serait potentiellement réalisable si on prenait en compte les coûts des soins pour les patients malades.

 

Cette diminution de l'IMC entraînerait en outre une économie indirecte de 738 millions d'euros, notamment sur les coûts de l'absentéisme et des mauvaises performances au travail. Les risques de contracter des maladies baisseraient également d'environ 10 %.

 

Au-delà de ces considérations économiques, il s'agit d'une véritable problématique de santé qu'il convient d'endiguer.

 

En Belgique, un adulte sur trois présente un excès de poids et un sur dix est obèse. Les enfants sont aussi concernés pour près de 15 % d'entre eux.

 

Mis en œuvre sur la période 2006-2010, le Plan National Nutrition Santé (PNNS) a fait de la lutte contre l'obésité un de ses principaux objectifs.

 

Sur la base d'une enquête de consommation alimentaire de l'Institut scientifique de Santé publique, différentes actions concrètes, visibles et coordonnées à l'échelon national avaient été organisées afin de lutter contre les mauvaises habitudes alimentaires et d'augmenter le niveau de santé de la population belge.

 

Madame la ministre, les conclusions de l'étude menée par l'université de Gand vous semblent-elles fondées?

 

Quel bilan tirez-vous des mesures proposées dans le PNNS dans le cadre de la lutte contre l'obésité?

 

Pensez-vous que d'autres initiatives pourraient être prises? Si oui, quelles sont-elles?

 

12.02  Laurette Onkelinx, ministre: Madame la présidente, cher collègue, je suis d'avis que l'étude du Pr Lieven Annemans est intéressante car elle montre qu'une réduction du surpoids et de l'obésité, même faible, a de la valeur tant en termes, bien sûr, de santé publique qu'en termes d'économies pour la sécurité sociale. Même si toutes ces estimations restent théoriques, il est évident qu'il est important de continuer à mener des politiques nutritionnelles d'envergure à tous les niveaux de pouvoir.

 

Le PNNS a contribué favorablement à lutter contre les mauvaises habitudes alimentaires et le style de vie trop sédentaire de la population résidant en Belgique, même s'il est difficile de le mettre en évidence formellement. Ainsi, le Plan fédéral a travaillé dans différents domaines d'action pour abaisser la prévalence de surpoids et d'obésité auprès de la population, tels que l'allaitement maternel qui diminue l'obésité infantile et le diabète de type 2, l'amélioration des produits alimentaires fabriqués en Belgique notamment en rapport au contenu en sel ou l'information de la population sur l'alimentation saine par le biais de campagnes et de guides nutritionnels.

 

Toutefois, il est évidemment nécessaire de poursuivre les efforts entamés depuis 2006 et ce, en collaboration avec les Communautés compétentes pour la prévention des maladies et la promotion de l'alimentation saine.

 

Au niveau du fédéral, j'ai annoncé dernièrement que la reformulation des produits alimentaires allait à présent concerner les graisses et les sucres, dans la même démarche de concertation avec les opérateurs économiques que pour la réduction de sels.

 

Je pense que beaucoup d'initiatives doivent être entreprises pour aider les citoyens à conserver un poids de santé convenable. La plupart des démarches qui s'inscrivent dans le cadre d'une approche durable et socialement équitable doivent prioritairement viser les plus jeunes afin que l'acquisition des habitudes saines se perpétue tout au long de la vie. Donc des actions ciblées au niveau de l'école, tant au niveau de l'offre alimentaire proposée aux enfants qu'au niveau des cours prodigués à ces derniers doivent être développées.

 

Bien sûr, je pense aussi qu'il faut intensifier la démarche liée à l'encadrement des personnes souffrant de surcharge pondérale ou d'obésité, par un projet de soins global permettant une perte de poids saine et durable.

 

La lutte contre les mauvaises habitudes alimentaires et un style de vie trop sédentaire n'est pas une équation simple. Elle se décline par un ensemble d'actions dans différentes politiques, et pas seulement en matière de santé: fiscalité, urbanisme, environnement, enseignement, sport; et doit être envisagée sur le long terme, dans un monde qui a globalisé notre façon de produire nos aliments et de nous alimenter.

 

12.03  Franco Seminara (PS): Madame la ministre, merci pour tout ce que vous venez d'exprimer. Cela nous montre encore une fois que changer les habitudes n'est pas chose facile. C'est vraiment un travail de fond. Tout ce que vous avez exprimé souligne l'importance de la transversalité.

 

Mme Obama, bien qu'elle ne soit pas ministre, en a aussi fait son grand cheval de bataille. Il est vrai que vous avez déjà eu l'occasion de vous exprimer sur ces questions qui ont déjà été soulevées à plusieurs reprises. Mais il était vraiment intéressant de refaire un peu le point sur la lecture que vous en avez et sur les perspectives qu'il faut envisager à ce sujet.

 

De voorzitter: Een raad die wij altijd meegaven in de apotheek is dat al wat je opeet erbij komt. Dus minder eten. Laat de softdrinks en drink water of thee, dat helpt enorm.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

13 Questions jointes de

- Mme Jeanne Nyanga-Lumbala à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'importation de chiots des pays de l'Est" (n° 21485)

- Mme Rita De Bont à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le certificat de la société slovaque Puppy Export" (n° 21703)

13 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Jeanne Nyanga-Lumbala aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de invoer van puppy's uit Oost-Europese landen" (nr. 21485)

- mevrouw Rita De Bont aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het attest van de Slovaakse onderneming Puppy Export" (nr. 21703)

 

13.01  Jeanne Nyanga-Lumbala (cdH): Madame la présidente, madame la ministre, vous êtes régulièrement interrogée à propos de l'importation de chiots dans de très mauvaises conditions, notamment depuis des pays de l'Est. Cette question de l'importation d'animaux en vue de leur adoption est importante, car il faut s'assurer du bien-être et de la bonne santé de ces animaux qui seront accueillis dans nos foyers. Si l'on est exigeant à l'égard des élevages belges, il est essentiel d'être tout aussi exigeant à l'égard des animaux qui viennent de l'étranger.

 

L'article 19, alinéa 5, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux prévoit qu'"un éleveur commerçant peut uniquement vendre des chiens ou des chats provenant de l'étranger pour autant que le ministre ait constaté: a) que la législation du pays d'origine impose à ses éleveurs de chiens et de chats au minimum les conditions fixées dans l'annexe III, ou b) qu'il ressort d'une déclaration de l'autorité compétente du pays d'origine, chargée de contrôler le bien-être animal dans l'élevage d'origine, que celui-ci remplit au minimum les conditions fixées dans l'annexe III".

 

Cet article prévoit également que "le ministre publie la liste des pays et des élevages qui répondent aux conditions exigées". Il semblerait que la société Puppy Export s.r.o., société slovaque, se trouve sur cette liste. Or, il me revient que cette société a fait l'objet d'un rapport en juin 2012 de la part des services vétérinaires allemands qui ont notamment constaté d'importants problèmes au niveau du transport des animaux (conditions inadéquates de transport telles que des containers inappropriés pour le transport de ces animaux ou des cages inappropriées, un manque d'eau et de nourriture) ainsi qu'au niveau des chiots eux-mêmes, dont certains avaient moins de huit semaines et/ou étaient malades.

 

Le 18 décembre 2013, nous avons voté le projet de loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, de commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et de santé des animaux. Ce texte prévoit notamment que le Roi peut imposer des conditions aux personnes et aux associations qui introduisent des animaux en provenance de l'étranger en vue de leur adoption.

 

Madame la ministre, confirmez-vous que la société slovaque Puppy Export s.r.o. est bien reprise dans la liste des pays et élevages qui répondent aux conditions exigées dans l'arrêté royal du 27 avril 2007? Dans l'affirmative, avez-vous eu connaissance du rapport des services vétérinaires allemands de 2012 concernant cette société? Comptez-vous prendre des mesures à l'égard de cette société? Pourriez-vous également nous informer quant aux mesures que vous comptez adopter, sur base du projet de loi cité ci-dessus, en termes de conditions supplémentaires à imposer aux personnes et aux associations qui introduisent des animaux en provenance de l'étranger en vue de leur adoption?

 

13.02  Rita De Bont (VB): Mevrouw de minister, u bent al een paar keer ondervraagd over de problematiek. De zaak ligt de bevolking en de media nu eenmaal na aan het hart, waardoor wij hierover natuurlijk worden gecontacteerd.

 

Een van de vragen is waarom de Slovaakse onderneming Puppy Export s.r.o. nog steeds prijkt op de lijst bedoeld in artikel 19/5 van het koninklijk besluit houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren.

 

Ik heb ondertussen begrepen dat u uw oordeel om de betrokken onderneming op de lijst te laten staan baseert op een attest van 3 februari 2011 afgeleverd door een Slovaakse dierenarts. Nu bestaat artikel 19/5 van het voormelde koninklijk besluit slechts in de huidige vorm met ingang van 1 februari 2011. Met andere woorden: amper twee dagen na de inwerkingtreding van het nieuwe artikel 19/5 ligt er al een attest van een Slovaakse dierenarts voor. Ik vraag mij af of dat attest wel betrekking heeft op het huidige artikel 19/5 en wel voldoet aan de voorwaarden daarvan. Twee dagen is immers wel een heel korte periode om al een antwoord te hebben uit een Oostblokland op iets dat in België bij koninklijk besluit is bepaald.

 

Verschillende dierenrechtenorganisaties blijven mij signaleren dat het onbegrijpelijk is dat u de opname van de betrokken onderneming op de lijst politiek blijft dekken. Ik deel u in dit verband mee wat ik op de website van de onderneming in het Frans heb gelezen:

 

"Depuis plus de dix ans, nous achetons et exportons des chiots et des chatons de qualité de toutes races".

 

Mevrouw de minister, ik heb drie vragen.

 

Bent u van mening dat de Slovaakse onderneming Puppy Export een kwekerij is in de zin van artikel 19/5? Met andere woorden, is Puppy Export niet eerder een buitenlandse opkoper in plaats van een buitenlandse kweker van pups? Dat zou immers wel een verschil uitmaken in verband met dat koninklijk besluit.

 

Wanneer heeft uw administratie het werk aangevat om de formulieren op te sturen naar de buitenlandse autoriteiten?

 

Worden de buitenlandse exporteurs opgenomen op vraag van Belgische importeurs of hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?

 

13.03  Laurette Onkelinx, ministre: Madame la présidente, chères collègues, je rappellerai tout d'abord que notre pays s'est doté de mesures législatives pionnières et uniques en Europe. Le fait d'instaurer un système de certification propre à la Belgique afin de garantir que les chiots commercialisés en Belgique soient élevés dans certaines conditions de bien-être équivalentes à ce qui est exigé des éleveurs belges relevait du défi eu égard au principe européen de la libre circulation. D'ailleurs, la mesure a dû être justifiée vis-à-vis de la Commission européenne. Les dispositions de l'article 19/5 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 constituent donc un dispositif original que j'ai tenu à mettre en place pour garantir le bien-être des animaux en l'absence de règles européennes spécifiques.

 

Le rapport auquel vous faites référence fait suite à des constats des services vétérinaires allemands sur le territoire allemand. Il a été communiqué par les autorités allemandes aux autorités slovaques. J'en ai eu connaissance, tout comme de la réponse des autorités slovaques aux autorités allemandes.

 

Il ne m'appartient pas de prendre position sur ces constats établis en dehors du territoire belge. Suite à ces informations, les enquêtes nécessaires ont été menées en Belgique et des mesures ont été prises en conséquence.

 

La société Puppy Export figure sur la liste des élevages qui sont autorisés à commercialiser des chiens dans les élevages commerçants belges étant donné qu'ils sont couverts par une attestation émise par les autorités compétentes d'origine, certifiant que les conditions de l'annexe III de l'arrêté royal du 27 avril 2007 sont respectées.

 

Tant que les autorités slovaques considèrent que cet élevage est conforme, je n'ai pas de raison objective pour le retirer de la liste.

 

Er is dus geen objectieve reden om het bedrijf van de lijst te halen. Wat betreft het snel versturen van het officieel attest kort na de inwerkingtreding van de bepalingen, ga ik ervan uit dat dit de goede communicatie weerspiegelt van de verantwoordelijke dienst, zodat de nieuwe maatregelen gekend zijn door de actoren.

 

Het gaat hier dan bijvoorbeeld om een brief die op 4 januari 2011 werd verstuurd aan alle bevoegde dierenartsendiensten in de lidstaten van de EU.

 

Pour en revenir à une des dernières questions, la disposition de la loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal prévoit en effet que le Roi peut imposer des conditions aux personnes et aux associations qui introduisent des animaux en provenance de l'étranger en vue de leur adoption. L'intention est de réglementer l'introduction de chiens par des particuliers ou des associations qui ont pour but de proposer à l'adoption des animaux dont le bien-être est sévèrement compromis dans leur pays d'origine. À ce sujet, un arrêté d'exécution est en voie de finalisation par mes services.

 

13.04  Jeanne Nyanga-Lumbala (cdH): Madame la ministre, c'est une question de santé et de sécurité publique. Ces animaux vont se retrouver dans nos foyers. Il faut faire preuve de vigilance par rapport à ces animaux qui viennent de pays étrangers. On ne peut se monter exigeant envers les éleveurs belges et tolérant envers les autres et ce, en fonction de la directive européenne.

 

13.05  Rita De Bont (VB): Mevrouw de minister, ik betwijfel nog altijd de rechtsgeldigheid van dat attest. U wijt het aan de efficiënte werking van de diensten, maar ik vind het een heel korte periode. Ik vind het eigenaardig dat men die brieven heeft verstuurd voordat het koninklijk besluit is gepubliceerd. Men kan dit vooruitziend noemen, maar ik heb daar mijn twijfels over.

 

Een ander aspect waarop u niet hebt geantwoord, heeft betrekking op de vraag of Puppy Export wordt aanzien als een buitenlandse opkoper van pups of als een buitenlandse kweker. Ook dit maakt een verschil uit voor het koninklijk besluit.

 

Ik zou ook nog willen opmerken dat er heel veel klachten zijn over dat bedrijf. U bent daar waarschijnlijk zelf al over aangesproken of gemaild. Ik zou willen voorstellen dat de overheid zich ter plaatse van de situatie gaat vergewissen in plaats van staat te maken op attesten waarvan men de rechtsgeldigheid eventueel in twijfel kan trekken.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

14 Question de Mme Thérèse Snoy et d'Oppuers à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'évolution du nombre de cancers du sein" (n° 21584)

14 Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d'Oppuers aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de evolutie van het aantal gevallen van borstkanker" (nr. 21584)

 

14.01  Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen): Madame la présidente, madame la ministre, les chiffres rendus publics dernièrement par l'OMS sur la probable augmentation du nombre de cancers du sein d'ici vingt ans n'ont pas manqué de surprendre et de susciter des commentaires. Si le nombre de cancers chez l'homme risque d'augmenter de 39 %, chez la femme, la projection s'élève à 23 %. Des hypothèses expliqueraient l'évolution de ces tendances masculines, notamment celle d'une hygiène de vie moins saine. Mais elles doivent être confirmées et tous les chiffres évoqués doivent être finement analysés et comparés à ceux de nos pays voisins.

 

Ce que révèlent encore les nouvelles statistiques du GLOBOCAN Project (les chiffres de l'OMS), c'est que, parmi les cancers en augmentation chez la femme, celui du sein connaît un accroissement significatif et ceci ne manque pas de nous inquiéter. Le Centre international de recherche sur le cancer titre d'ailleurs son communiqué du 12 décembre 2013 en ces termes: "L'augmentation marquée du cancer du sein demande des réponses."

 

Le KCE, de son côté, a publié récemment un dossier visant à fournir une information dans le cadre du dépistage du cancer du sein. Ce document intitulé "Dépistage du cancer du sein: messages en support d'un choix informé" n'est pas un outil de prise de décision mais un support aidant à une globalisation de l'information.

 

À la suite des récents articles concernant l'augmentation du cancer du sein en Belgique, j'ai aussi voulu consulter le Registre du Cancer. Ma surprise a été alors de constater qu'en ce 9 janvier 2014, les derniers chiffres disponibles sur la page consacrée au "cancer en chiffres" dataient de 2008. Sur la page du cancer du sein, les chiffres sont aussi ceux de 2008 mais, à un autre endroit du site, il est possible de sélectionner une fonction publiant des chiffres plus récents. Cependant, après une recherche approfondie, je me demande s'il n'est pas nécessaire de réactualiser les données accessibles aisément au grand public. Il n'est pas normal qu'une telle institution ne fournisse pas une synthèse et une analyse de ses chiffres les plus récents, de façon claire et facilement consultable.

 

De plus, les données de l'évolution des différents types de cancers ne sont pas croisées avec des facteurs socio-économiques et environnementaux.

 

Madame la ministre, ne serait-il pas opportun de charger une de nos institutions de santé publique d'analyser les chiffres et projections récemment émises par l'OMS afin de déterminer les causes des évolutions observées, les synthétiser et les vulgariser? Pouvez-vous nous préciser également quels sont les moyens alloués aujourd'hui en Belgique pour les recherches sur les causes des différents cancers rencontrés, et plus précisément sur celles du cancer du sein?

 

14.02  Laurette Onkelinx, ministre: Madame la présidente, je voudrais d'abord donner quelques précisions.

 

Pour beaucoup de pays dont la Belgique, les données d'incidence 2012 ne sont pas encore disponibles. Le Registre du Cancer dispose de données d'incidence pour la Belgique, mais de 2004 à 2011.

 

Les chiffres du rapport GLOBOCAN Project 2012 de l'OMS sont ainsi une prédiction mathématique de l'augmentation du nombre de nouveaux diagnostics de cancer, calculée sur la base des changements démographiques prédits (accroissement et vieillissement de la population) et donc supposant un même risque de développer la maladie.

 

Ces données doivent donc être correctement interprétées dans la mesure où ces chiffres estimés reflètent uniquement ce que pourraient entraîner les changements démographiques prédits en ne tenant pas compte de l'évolution des facteurs de risque, ni même du dépistage ou des évolutions diagnostiques et thérapeutiques. Ne jouent donc pas un rôle dans cette évolution prédictive les changements dans l'hygiène de vie, le sur-diagnostic ou tout autre facteur de risque.

 

Je voulais aussi vous dire qu'il est normal que l'augmentation soit plus importante chez les hommes que chez les femmes lorsque la population vieillit, par le fait qu'environ 75 % des cancers chez les hommes sont diagnostiqués après 60 ans contre environ 65 % des cancers chez les femmes.

 

Par ailleurs, mes services m'ont fourni une première analyse de ce fameux rapport de l'OMS que je vais vous remettre, sauf si vous l'avez déjà.

 

14.03  Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen): Non.

 

14.04  Laurette Onkelinx, ministre: Je vais évidemment procéder à une analyse très détaillée du rapport et des chiffres belges en termes d'incidence. On pourra en rediscuter par la suite. Je vous remettrai également cette étude dès que possible. Je veux la plus grande transparence.

 

Pour en revenir à vos questions précises, je veux d'abord indiquer que le Registre du Cancer suit les données émises par l'OMS, les étudie, communique l'évolution spatio-temporelle des cancers et formule des hypothèses de recherche. Ensuite, d'autres instances (Institut de Santé publique, KCE, sociétés civiles de médecine, universités) sont impliquées pour réaliser la recherche plus approfondie sur les causes.

 

Si la recherche est une compétence des entités fédérées, l'action 29 du Plan cancer prévoit tout de même un budget annuel de 14 millions d'euros pour soutenir la recherche translationelle, c'est-à-dire au pied du lit du patient.

 

En 2012, l'Institut de Santé publique et le Centre du Cancer ont réalisé un travail visant à estimer le financement de la recherche contre le cancer. Du fait du nombre d'acteurs (Politique scientifique, SPF Santé publique, Fonds des Communautés, mécénats des universités, etc.), il manquait deux données standardisées afin d'aboutir à des résultats. Par conséquent, une estimation exacte du budget global consacré à la recherche du cancer était difficile.

 

En 2013, la Fondation contre le Cancer a effectué un exercice similaire. Ce rapport de 2013, soutien financier à la recherche en cancérologie, a conclu que toutes les données ne sont pas disponibles.

 

Il convient toutefois de faire preuve d'une certaine prudence dans leur interprétation. Ces chiffres ne livrent en effet qu'une approximation du financement octroyé à la recherche scientifique en oncologie dans notre pays et certaines données n'ont pas pu être obtenues (pas de réponse, informations incomplètes ou non connues, etc.). C'est la raison pour laquelle, à ma demande, le 27 janvier prochain a lieu une table ronde regroupant tous les acteurs concernés par cette problématique dans le but d'organiser le cadastre de la recherche contre le cancer en Belgique.

 

Suite aux décisions de cette table ronde, les travaux concernant ce cadastre pourront débuter.

 

14.05  Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen): Madame la ministre, je vous remercie pour ces informations très intéressantes et aussi très actuelles.

 

Vos réponses montrent qu'il est difficile de faire l'état des lieux de la recherche. Je n'imaginais pas cela.

 

Par ailleurs, nous sommes loin de pouvoir tout expliquer. Le plus urgent serait peut-être de réaliser une comparaison entre les chiffres prédictifs de l'OMS et la réalité sur le terrain belge.

 

Une chose continue à m'inquiéter et peut-être pourrez-vous en parler le 27 janvier: comment peut-on relier les cas de cancer à des facteurs externes? Voici quelque temps déjà, j'avais visité l'organisme Registre du Cancer. Je m'étais aperçue que les croisements entre des données socio-économiques et environnementales et l'incidence des cancers n'étaient pas au point.

 

Je ne sais pas si cela doit être fait au niveau belge, puisque les recherches épidémiologiques doivent utiliser de très grands panels. Mais la Belgique devrait en tout cas pouvoir participer à une étude de ce genre. Le Registre du Cancer devrait aussi pouvoir, à terme, donner des informations à ce sujet.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 21624 van mevrouw Smeyers wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

 

15 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Cathy Coudyser aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de controles op dierenasielen" (nr. 21636)

- mevrouw Nathalie Muylle aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "klachten over wantoestanden in dierenasielen" (nr. 21688)

15 Questions jointes de

- Mme Cathy Coudyser à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les contrôles dans les refuges pour animaux" (n° 21636)

- Mme Nathalie Muylle à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "des plaintes concernant des situations intolérables dans les refuges pour animaux" (n° 21688)

 

Aangezien mevrouw Muylle niet aanwezig is, vervalt ook haar vraag nr. 21688.

 

15.01  Cathy Coudyser (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, op regelmatige basis komen er in de pers verhalen over eventuele wantoestanden bij dierenasielen. De klachten die daarbij hoofdzakelijk naar voren komen zijn overbevolking in het dierenasiel en een foutieve aanpak van bepaalde rassen.

 

Dit zijn uiteraard zeer specifieke toestanden die soms slechts op één dierenasiel van toepassing zijn, maar het is voor ons belangrijk om een duidelijk beeld van de toestand te krijgen in de hele sector. Ik voeg er meteen aan toe dat deze sector veel inspanningen doet om ongewenste, verwaarloosde en andere huisdieren op te vangen, te verzorgen en een nieuwe thuis te bezorgen.

 

Om een globaal overzicht van de toestand te krijgen en mij alzo een beeld van de algemene kwaliteit van de Belgische dierenasielen te kunnen vormen, had ik van u graag een antwoord op de volgende vragen gekregen.

 

Hoeveel controles werden er in 2012 in dierenasielen uitgevoerd? Hebt u ook al cijfers voor 2013? Bij hoeveel van deze controles werden inbreuken op de wetgeving inzake dierenwelzijn vastgesteld? Kunt u de inbreuken in categorieën indelen? Welke acties heeft de FOD Volksgezondheid genomen om deze inbreuken recht te zetten?

 

Présidente: Thérèse Snoy et d’Oppuers.

Voorzitter: Thérèse Snoy et d’Oppuers.

 

15.02 Minister Laurette Onkelinx: Mevrouw de voorzitter, de voorbije drie jaar heeft de inspectiedienst Dierenwelzijn 234 controles in asielen uitgevoerd, die leidden tot 45 waarschuwingen, 18 processen-verbaal en 6 stopzettingen van erkenningen.

 

De inspecteurs werken met zeer gedetailleerde checklists en een puntensysteem. Zij zijn gemachtigd om op basis hiervan een waarschuwing of een proces-verbaal uit te schrijven.

 

De doelstelling is altijd om in geval van problemen de beste oplossing voor de dieren te vinden. Een onmiddellijke sluiting van een asiel is niet altijd de beste oplossing, want de opvangstructuren in ons land zitten al jaren overvol. Dan rest alleen nog euthanasie.

 

Om de algemene situatie in asielen te verbeteren, wordt door de dienst Dierenwelzijn meegewerkt aan een opleiding voor asielhouders in hogescholen. Tevens wordt het personeelskader van de inspectiedienst uitgebreid. Er komen twaalf nieuwe inspecteurs, wat een verdubbeling is ten opzichte van de huidige situatie. Alzo kan de inspectiedienst meer aandacht besteden aan de situatie in de asielen en ook beter begeleiden.

 

Het asiel Vetas werd in januari en september 2013 gecontroleerd door de inspectiedienst. Op dat ogenblik was er geen sprake van dierenverwaarlozing maar wel van problemen met de infrastructuur. De inspecteur heeft de eigenaar verplicht om verschillende maatregelen te nemen, zoals de verplichte herstelling aan het dak, en heeft hem ook richtlijnen opgelegd voor de huisvesting van de dieren. Naar aanleiding van nieuwe klachten heeft de inspectiedienst in december nogmaals een controle bij Vetas uitgevoerd. Het was onmiddellijk duidelijk dat de situatie op korte termijn aanzienlijk was verslechterd. De contractuele dierenarts was de toegang al een tijd ontzegd, zodat er geen controle meer was. De uitbaatster is na conflicten door de eigenaar ontslagen, zodat er enkel nog vrijwilligers en een conciërge instonden voor de verzorging van de dieren. Alle papierwerk over de identificatie, de verzorging en het gedrag van de dieren is tot op heden onvindbaar.

 

Om de situatie in het asiel zo snel mogelijk te verbeteren was het eerst en vooral nodig om het aantal dieren te verminderen, zodat de resterende dieren in de betere delen van het asiel konden worden gehuisvest. De inspectiedienst heeft het maximaal aantal honden beperkt tot veertig en heeft contact opgenomen met verscheidene asielen uit heel België om de resterende dieren op korte termijn over te nemen. De eigenaar heeft hieraan zijn volledige medewerking verleend.

 

Intussen zijn al 61 honden en 15 katten op die manier geplaatst. Vijf honden en katten zijn rechtstreeks geadopteerd. Een aantal adopties werd geweigerd wegens ongeschikte kandidaten; vooral grote honden die nog veel opvoeding nodig hebben, horen niet thuis bij gezinnen met jonge kinderen of bij mensen zonder enige ervaring. Er moest één hond wegens ziekte geëuthanaseerd worden. Momenteel zijn er nog veertig honden en twaalf katten bij Vetas aanwezig.

 

De dieren mogen enkel in de beste delen van het asiel worden gehouden, waar het warm en comfortabel genoeg is. De eigenaar moet binnenkort een renovatieplan voor het asiel aan de inspectiedienst voorleggen. De werkzaamheden moeten binnen een redelijke termijn worden uitgevoerd en zullen door de inspectiedienst worden opgevolgd.

 

De inspecteur heeft strikte richtlijnen voor de verzorging en voeding van de honden en katten opgelegd en werkt nauw samen met de contractuele dierenarts om erop toe te zien dat deze worden gerespecteerd. De dierenarts heeft te allen tijde vrije toegang tot het asiel en verricht minimaal een keer per week een grondige controle. Zij maakt telkens een uitgebreid rapport voor de inspectiedienst op en neemt onmiddellijk contact op in geval van problemen. Ook de inspectiedienst zelf heeft al terug drie controles uitgevoerd.

 

Kort samengevat kan ik stellen dat de toestand van het asiel vandaag aanvaardbaar is. Alle opgelegde maatregelen worden nageleefd. De inspectiedienst zal erover waken dat de nodige structurele werken effectief worden uitgevoerd.

 

Ten slotte kan ik u nog meedelen dat ik nog geen advies ontving. De werkgroep van de Raad voor Dierenwelzijn bespreekt op 18 en 28 januari de tussentijdse conclusies die begin februari als advies aan de Raad zullen worden voorgelegd.

 

15.03  Cathy Coudyser (N-VA): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw omstandig antwoord. Ik begrijp daaruit dat uw diensten controles uitvoeren en dat er wordt gewerkt aan het personeelsbestand om die controles goed te kunnen opvolgen. Bij Vetas is er dus wel degelijk een probleem, maar het wordt goed opgevolgd door uw diensten. Ik dank u daarvoor.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

La présidente: Aux points 25 et 26 de l'ordre du jour, les questions nos 21670 et 21671 de Mme Warzée-Caverenne sont reportées.

Au point 27, la question n° 21681 de Mme Jadin est également reportée.

 

16 Samengevoegde vragen van

- de heer Wouter De Vriendt aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "stamceldonatie" (nr. 21687)

- de heer Wouter De Vriendt aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de financiering van de registratie van donoren door het RIZIV" (nr. 21707)

16 Questions jointes de

- M. Wouter De Vriendt à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le don de cellules souches" (n° 21687)

- M. Wouter De Vriendt à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le financement de l'enregistrement des donneurs par l'INAMI" (n° 21707)

 

16.01  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mevrouw de voorzitter, het betreft twee samengevoegde vragen.

 

Mevrouw de minister, ik wens u, ten eerste, proficiat met uw tekening. Het is jammer genoeg enkel een minister die een tekening krijgt. Het is jammer genoeg niet voor de Parlementsleden weggelegd, maar misschien lukt het wel de volgende keer.

 

Ik heb twee vragen over het dossier-stamceldonatie.

 

Stamceldonatie is absoluut waardevol. Daar bestaat weinig twijfel over. Zeventig procent van de patiënten wereldwijd vindt immers passende stamcellen.

 

Het Rode Kruis kan met het huidige budget de aanmelding van kandidaat-donoren echter niet langer verwerken.

 

Stamceldonatie is al jaren een van uw beleidsprioriteiten in het licht van de bestrijding van kanker.

 

Ten eerste, bent u bereid extra budget vrij te maken, zodat de bereidheid bij de bevolking wordt gevaloriseerd? In de media leek het alsof u en het RIZIV naar elkaar wezen. Wie beslist eigenlijk over het budget?

 

Ten tweede, graag kreeg ik een groot aantal cijfers per jaar sinds 2009. Het gaat om cijfers over het aantal aanmeldingen van kandidaat-donoren in ons land, het aantal effectieve stamceldonaties in ons land, het aantal patiënten in België dat vragende partij was voor stamceldonatie en het aantal patiënten in België dat ook effectief met stamcellen kon worden behandeld.

 

Ten derde, graag kreeg ik ook de evolutie van het beschikbare budget voor stamceldonatie voor 2011, 2012, 2013 en 2014.

 

Ten vierde, er is een werkgroep rond stamceldonatie actief. Tijdens het parlementair debat over de begroting verklaarde u in december 2013 dat die werkgroep voorstander is van het voortzetten van de bewustmakingscampagnes rond stamceldonatie. Hoe komt het daar tegenover geen budget werd geplaatst?

 

Wat zijn de andere aanbevelingen van de werkgroep? Wat is de stand van zaken rond de werkzaamheden ervan?

 

Ik lees in de Vlaamse krant Het Nieuwsblad dat u voor een herevaluatie van de stamceldonatie pleit. Ik lees onder andere dat het zou gaan over het selecteren van leeftijdscategorieën. Gaat het nog over andere zaken die u wil aanpakken?

 

Ten vijfde, zijn er, gezien de problemen voor het Rode Kruis, misschien andere opties en organisaties die het Rode Kruis zouden kunnen bijspringen? Misschien kunnen ook de regio’s een bepaalde rol spelen.

 

Ik stel nu mijn tweede hoofdvraag, die over de financiering gaat.

 

Ik wil verwijzen naar een persbericht van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten. Het bericht brengt deels een communautaire dimensie in het dossier.

 

De vereniging stelt dat de financiering voor de uitbreiding van het stamceldonorenbestand met tienduizend extra donoren vorige week op de agenda van het Verzekeringscomité stond. Blijkbaar is een beslissing echter om de hiernavolgende redenen uitgesteld.

 

In Vlaanderen hebben zich de voorbije vijf jaar opvallend meer kandidaten aangemeld dan in Franstalig België. Het zou gaan om 19 114 kandidaten tegenover 4 399 kandidaten.

 

Echter, in de ontwerpovereenkomst van financiering was blijkbaar een 50/50-verhouding opgenomen. De financiering gold voor maximum vijfduizend typeringen en registraties voor de Service francophone du sang, enerzijds, en vijfduizend typeringen en registraties voor het Vlaamse Rode Kruis, anderzijds.

 

Volgens de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten houdt een vijftig-vijftigverdeling geen rekening met het ongelijkmatig aanbod in Vlaanderen en Franstalig België. Klopt het dat dit zo bepaald was in die overeenkomst?

 

De artsenvereniging heeft voorgesteld om die verdeling niet meer te betonneren volgens de taalgrens, maar om veel meer rekening te houden met het aanbod en de verschillen daarin tussen Vlaanderen en Franstalig België. Bent u het daarmee eens of niet? Kunt u een overzicht geven van een aantal andere domeinen waarin het RIZIV inzake financiering werkt met een dergelijke ‘communautaire’ verdeling en wat daarvoor de motivatie is?

 

16.02 Minister Laurette Onkelinx: Ten eerste, op dit ogenblik lopen er in het RIZIV besprekingen over een nieuwe overeenkomst met het Belgisch register van beenmergdonoren om een budget en een quotum vast te leggen voor de typering van potentiële donoren voor de periode 2013-2019. De oorspronkelijke doelstelling is te komen tot ten minste tienduizend nieuwe getypeerde donoren over vijf jaar. Daarenboven is in een reserve voorzien om te kunnen uitbreiden tot veertienduizend donoren. Ik ben bereid het budget te laten herzien in functie van de werkelijke noden en de benchmarking met de ons omringende landen. Daartoe zal ik een studie laten uitvoeren, onder andere om te vergelijken welke inspanningen andere landen doen in termen van rekrutering van potentiële donoren. Deze studie kan worden verricht door de betrokken werkgroepen “stamcellen” in het Belgisch Nationaal Kankercentrum.

 

Ten tweede, ik overhandig u bij dezen een bundel met alle relevante cijfers met betrekking tot het aantal aanmeldingen van potentiële donoren, het aantal effectieve stamceldonaties door Belgische donoren voor Belgische en buitenlandse patiënten, het totale aantal geregistreerde kandidaat-receptoren of patiënten en het totale aantal transplantaties bij Belgische patiënten. Ik wijs erop dat tussen 2008 en 2013 meer dan vijfentwintigduizend nieuwe donoren werden getypeerd.

 

Zij zijn dus beschikbaar. In totaal hebben wij een reserve van ongeveer zeventigduizend donoren in België. In 2013 werden in totaal 32 effectieve donaties gedaan, ten behoeve van 11 Belgische en 21 buitenlandse patiënten. In 2013 waren er 351 kandidaat-receptoren voor een stamceltransplantaat. Ten slotte werden in 2013 234 transplantaties gedaan bij Belgische patiënten. Dat laatste cijfer toont het grote belang aan van het internationaal netwerk voor het opsporen van geschikte donoren, het zogenaamde International Bone Marrow Donor Program.

 

Ten derde, op basis van een overeenkomst tussen het Verzekeringscomité van het RIZIV en het Belgisch register van beenmergdonoren werd vanaf 1 september 2008 tot 31 augustus 2013 aan het Rode Kruis per werkjaar een tegemoetkoming van 560 000 euro uitgekeerd. De tegemoetkomingen gebeurden in overleg met het Rode Kruis, op basis van het aantal trimestrieel gefactureerde typeringen. In totaal betaalde het RIZIV aan het Rode Kruis over vijf werkjaren een tegemoetkoming voor het realiseren van tienduizend typeringen, voor een globaal bedrag van 2 800 000 euro. Van 1 januari 2014 tot 31 december 2018 wordt voorzien in een nieuwe overeenkomst tussen het Verzekeringscomité en de actoren, zoals ik eerder reeds zei. De besprekingen zijn nog aan de gang.

 

Ten vierde, ik kan u alvast melden dat alle kandidaat-donoren door het Rode Kruis Vlaanderen uitgenodigd zullen worden. Zij zullen op de opportuniteit voor typering en registratie worden geëvalueerd.

 

Hierbij zullen medische selectiecriteria worden gebruikt, maar ook criteria in functie van de leeftijd en het geslacht. Het is immers prioritair om eerst jonge kandidaten tussen 18 en 35 jaar te selecteren, aangezien ze langer als potentiële donor beschikbaar blijven, in principe tot de leeftijd van 60 jaar.

 

Vrouwen die reeds zwangerschappen hebben doorgemaakt, zijn in theorie iets minder geschikt omdat ze antistoffen hebben ontwikkeld tegen een aantal weefsel- of leukocytaire antigenen.

 

Ten vijfde, de bevoegdheid inzake bloed en menselijk lichaamsmateriaal is vandaag exclusief federaal. De financiering verloopt dus ook exclusief via de federale kanalen.

 

Ten slotte, wat uw laatste vraag betreft, kan ik u meedelen dat de overeenkomsten in het verleden nooit expliciet een 50/50-verdeling vooropstelden.

 

Voor de toekomst, en voor de nieuwe overeenkomst die nu in onderhandeling is, kan ik u meedelen dat expliciet zal worden gesteld dat de middelen zullen worden toegekend in functie van de reële behoeften op het terrein en in de loop van het jaar zullen worden geëvalueerd.

 

Ik heb ook geen weet van andere initiatieven of overeenkomsten waarin a priori een F/N-verdeling wordt gehanteerd.

 

16.03  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw duidelijk antwoord.

 

Om met het laatste te beginnen, het is volgens mij logisch dat de middelen worden toegekend op basis van reële behoeften, dat wij dus niet zitten met een gebetonneerde situatie, alhoewel de bewustmakingscampagnes regionale bevoegdheden zijn en men een verschil aan intensiteit kan hebben, dus ook een verschil in resultaat.

 

Verder denk ik, meer in algemene termen, dat wij gebruik moeten maken van de sensibilisering en het engagement die blijkbaar bij de bevolking bestaan. U zegt dat u zult selecteren wie het eerst of het meest in aanmerking komt. Dat kan inderdaad nuttig zijn om de volgorde van de verwerking te bepalen, maar hoe dan ook moet volgens mij elke persoon die in aanmerking komt om stamcellen te doneren worden uitgenodigd en kunnen overgaan tot donatie.

 

Het is niet altijd even gemakkelijk om een match te vinden, dus als mensen bereid zijn om het hele proces te doorlopen, denk ik dat het Rode Kruis, de overheid en u als minister daarvan maximaal moeten gebruikmaken.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

17 Vraag van mevrouw Rita De Bont aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het ontwerp-KB dat de ministerraad op 6 december 2013 goedkeurde, om de contingentering geheel of gedeeltelijk af te schaffen" (nr. 21702)

17 Question de Mme Rita De Bont à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le projet d'arrêté royal approuvé par le Conseil des ministres du 6 décembre 2013 en vue de limiter ou de supprimer le contingentement" (n° 21702)

 

17.01  Rita De Bont (VB): Mevrouw de minister, graag had ik vernomen hoever u gevorderd bent met de plannen om de contingentering of de al dan niet gedeeltelijke beperking van de toegang tot bepaalde medische disciplines, zoals de huisartsgeneeskunde, af te schaffen. Bij de bespreking van uw beleidsnota sprak ik al over de fundamentele onrechtvaardigheid ten opzichte van duizenden Vlaamse jongeren, die met die afschaffing gepaard gaat. Door de toegangsbeperking in Vlaanderen konden die jongeren hun droom als arts niet waarmaken, terwijl in 2018 rustig een RIZIV-nummer zal kunnen worden toegekend aan een surplus van een duizendtal gediplomeerde artsen afkomstig van Franstalige universiteiten. U was een beetje geschokt door mijn opmerking. U zei dat dat u niet in het minst interesseerde, maar dat is natuurlijk een gemakkelijk antwoord.

 

Mevrouw de minister, ik had toch graag van u vernomen in welke mate in 2018 de vooropgestelde contingentering aan Franstalige universiteiten overschreden zal worden en of die extra afgestudeerden allemaal, zonder bijkomende voorwaarden, een RIZIV-nummer zullen kunnen verkrijgen.

 

Wat is uw reactie op de petitie die in Vlaanderen op touw is gezet door alle Vlaamse universiteiten en door verschillende artsen-, specialisten- en tandartsenverenigingen, de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen en de Unie van Zelfstandige Ondernemers? Ik neem aan dat u daarop niet hetzelfde antwoord zult geven als dat u mij gegeven hebt: “ça ne mérite aucune attention”.

 

17.02  Laurette Onkelinx, ministre: Je n’ai jamais dit ça!

 

17.03  Rita De Bont (VB): Toch wel, mevrouw de minister, dat hebt u gezegd in de plenaire vergadering, in antwoord op het communautair aspect. Ik had op die onrechtvaardigheid gewezen.

 

17.04 Minister Laurette Onkelinx: De situatie is weliswaar ernstig, maar het gaat niet om een communautaire discussie. (…)

 

17.05  Rita De Bont (VB): Het eerste punt van die petitie komt nochtans exact overeen met wat ik in de plenaire vergadering heb aangekaart. Misschien zult u er geen antwoord op geven.

 

Ik heb ook geen antwoord gekregen op de grond van de zaak, waar het in de petitie eveneens over gaat. Niet enkel de onrechtvaardigheid wordt aangeklaagd, ook wordt er gewezen op de logistieke en kwalitatieve onderwijsproblemen die gepaard zullen gaan met een afschaffing van de contingentering en de excessief hoge studentenaantallen die daardoor in de eerste jaren opgevangen zullen moeten worden.

 

De petitieondertekenaars vragen om geen afdankertjes te maken van de knelpuntdisciplines en vragen een correct medisch kadaster om een kwaliteitsvolle en betaalbare gezondheidszorg te kunnen garanderen. Slaat u ook hun raad in de wind of bent u bereid om met de betreffende organisaties nog rond de tafel te zitten op zoek naar een alternatieve oplossing voor de knelpuntberoepen? Zij schuiven in elk geval een aantal pistes naar voren, maar vragen om het ontwerp van koninklijk besluit op de hervorming van het medisch aanbod in te trekken. Hoe staat u tegenover de petitie en de vragen die daarin gesteld worden?

 

17.06 Minister Laurette Onkelinx: Het ontwerp tot wijziging van het contingenteringssysteem van de medische specialismen, dat de federale regering onlangs goedgekeurd heeft, heeft heel wat stof doen opwaaien. Dat is normaal, in een democratie wordt elk voorstel aan kritiek onderworpen. Elke verandering roept immers een zekere vrees en afwijzing op. Ik minimaliseer die beweging van verontruste personen niet en ik zal ondanks alles proberen om alle betrokkenen, met inbegrip van de talrijke ondertekenaars van de petitie, van de rechtmatigheid van mijn voorstel te overtuigen. Ik heb trouwens vandaag een opiniestuk gepubliceerd in de pers waarin ik mijn voorstel uitvoerig toelicht.

 

Ondertussen zullen de gemeenschapsministers van Onderwijs en van Volksgezondheid het voorstel dat de Raad van State nog aan het bestuderen is, bespreken. Ik weet dat het niet gemakkelijk is om een beweging die zich om diverse redenen op gang heeft getrokken om zich tegen elke wijziging van het huidige planningssysteem te verzetten, van koers te doen veranderen.

 

Ik hoop echter dat mijn toelichting alle betrokkenen meer opheldering zal geven en dat wij het in de toekomst erover eens zullen kunnen worden om een planningssysteem in te voeren dat echt aan de behoeften inzake volksgezondheid kan beantwoorden.

 

17.07  Rita De Bont (VB): Mevrouw de minister, voor een verdere toelichting zal ik uw opiniestuk lezen, want nu heb ik geen concreet antwoord gekregen. U moet ook mij nog overtuigen van de waarde van uw koninklijk besluit. Ik zal het dossier verder opvolgen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

18 Vraag van mevrouw Rita De Bont aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de beoefening van de psychoanalyse " (nr. 21704)

18 Question de Mme Rita De Bont à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'exercice de la psychanalyse" (n° 21704)

 

18.01  Rita De Bont (VB): Mevrouw de minister, er is nog een dossier waaraan ook een communautair aspect verbonden is. Ik kan het niet verhelpen. De geestelijke gezondheidszorg is echter ooit het BHV van de gezondheidszorg genoemd. Ik weet niet of u al duidelijk is waarom.

 

Ik kom terug op mijn opmerkingen van vorige week woensdag, niet omdat ik graag in herhaling val, maar omdat ik geen afdoend antwoord heb gekregen op mijn opmerkingen. Die kon u trouwens niet ter plaatse formuleren. Daar heb ik alle begrip voor.

 

Iedereen is het erover eens dat het wetsvoorstel tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen, dat woensdag werd goedgekeurd, een stap in de goede richting is. Toch vertoont het voorstel een aantal tekortkomingen, onder meer omdat het niet voorziet in een sluitende wettelijke erkenning voor de beoefening van de psychoanalyse, wat mevrouw Muylle daarover ook moge beweren. Daar schuilt ergens een communautair aspect in, meer bepaald dat de psychoanalytici zelf het ermee eens zijn dat het wetsvoorstel niet op hen van toepassing is. Dat is in de commissie gezegd. Ik wil het onder de aandacht brengen…

 

18.02 Minister Laurette Onkelinx: Dat is juist. Het is juist.

 

18.03  Rita De Bont (VB): Ja, maar het is niet juist dat alle psychoanalytici er gelukkig mee zijn dat er voor hen geen regeling is getroffen in het voorliggend wetsvoorstel. Het gaat slechts om een deel van hen. Het zijn vooral de leken-psychoanalytici, die in grote mate zijn vertegenwoordigd en van zich laten horen in Franstalig België, die hiervoor geen vragende partij zijn, omdat zij zich buiten de klassieke gezondheidszorg willen plaatsen. Dat is hun keuze.

 

In Vlaanderen zijn de psychiaters-psychoanalytici wel vragende partij voor een erkenning van hun activiteiten en hun beroep.

 

18.04 Minister Laurette Onkelinx: Ik ook, ik ook!

 

Wij moeten nog voort werken met de professionele psychoanalytici van Vlaanderen, Wallonië en Brussel om een wettelijk kader voor te stellen in de toekomst. Dat is zeker.

 

18.05  Rita De Bont (VB): Men is dus voorlopig tot een compromisvoorstel gekomen. U zegt dat de titel daarmee niet erkend is, maar dat psychiaters hun activiteiten zullen kunnen blijven uitoefenen. Daarvoor is wel een regeling getroffen door de erkenning van de psychoanalytische psychotherapie. Dat is ook zo te lezen in het verslag.

 

Ik stel daar een aantal vragen bij. De psychoanalytische psychotherapie en de psychoanalyse hebben veel met elkaar gemeen. De grens tussen beide is niet zo scherp. Daardoor kan uw onvolkomen wetsvoorstel tot rechtsonzekerheid en juridische veldslagen leiden.

 

Vandaar mijn bijkomende vragen, waarop ik graag een concreter antwoord zou hebben.

 

De belangrijkste vraag is hoe een degelijk, academisch opgeleid en klinisch voorbereide psychoanalyticus, dus een psychiater, met jarenlange ervaring maar zonder specifieke opleiding in de psychotherapie – al heeft hij misschien wel deelgenomen aan die opleiding of ze zelfs gegeven – zijn werkzaamheden kan blijven uitvoeren?

 

18.06 Minister Laurette Onkelinx: Ik begrijp het niet. De professioneel zal zijn beroep verder kunnen uitoefenen, zonder problemen. Hij kan het bordje psychoanalist aan de deur van zijn kabinet hangen. Geen probleem.

 

18.07  Rita De Bont (VB): Het RIZIV zal dan blijven tussenkomen in zijn psychoanalytische activiteiten?

 

18.08 Minister Laurette Onkelinx: Het wetsvoorstel is alleen een habilitatie om de titel van psychotherapeut te dragen en om psychotherapie te beoefenen.

 

18.09  Rita De Bont (VB): Dus ook psychoanalyse?

 

18.10 Minister Laurette Onkelinx: Psychotherapie! Dat is geen psychoanalyse. Er is een verschil tussen psychoanalyse en psychotherapie. U begrijpt dat niet.

 

18.11  Rita De Bont (VB): Psychoanalyse is ook een psychotherapie.

 

18.12 Minister Laurette Onkelinx: Neen!

 

18.13  Rita De Bont (VB): Dat kunnen zij dus niet doen, maar vandaag worden zij terugbetaald door het RIZIV voor die sessies? Zij zullen daarvoor dus terugbetaald blijven? De psychiaters worden daarvoor terugbetaald.

 

18.14 Minister Laurette Onkelinx: Onder bepaalde voorwaarden. Er verandert niets.

 

18.15  Rita De Bont (VB): De psychiaters die aan psychoanalyse doen zullen dus terugbetalingen van het RIZIV blijven ontvangen? Dat is een duidelijke vraag, waarop men graag een duidelijk antwoord krijgt. Dat duidelijk antwoord zou ik graag van u krijgen.

 

Een bijkomende vraag gaat over de situatie voor een tweede groep van niet-psychiaters die door een psychoanalytische school of vereniging als psychoanalytici erkend zijn, en dan is er een derde groep van wilde psychoanalisten.

 

18.16 Minister Laurette Onkelinx: (…)

 

18.17  Rita De Bont (VB): Mevrouw de minister, ik weet niet of u de vragen hebt gelezen en of ik een concreet antwoord kan krijgen op mijn vragen.

 

18.18 Minister Laurette Onkelinx: Ik heb al uw vragen tijdens onze besprekingen over het wetsvoorstel inzake psychotherapie beantwoord.

 

18.19  Rita De Bont (VB): Mevrouw de minister, u hebt niet alle vragen beantwoord. U kon toen ook niet alle vragen beantwoorden omdat het een ingewikkeld dossier is. Hoe gaat u de drie grote groepen die zich psychoanalyst noemen van elkaar onderscheiden? Er zijn grote verschillen tussen die drie groepen. Er is een groep psychiaters…

 

18.20 Minister Laurette Onkelinx: (…)

 

18.21  Rita De Bont (VB): Dus dat is allemaal hetzelfde voor u?

 

18.22 Minister Laurette Onkelinx: Maar neen.

 

C'est incroyable! Les psychanalystes ne sont pas concernés par la proposition de loi. Cependant, il faudrait un cadre légal. Je suis prête à y travailler avec eux. Mais, pour le moment, rien n'est prévu.

 

Pour ce qui concerne les psychothérapeutes, il existe, aujourd'hui, un nouveau cadre qui, s'il est voté, sera obligatoire. Dans ce cas, pour revendiquer le titre de psychothérapeute et faire de la psychothérapie, les conditions prévues devront être respectées. Parmi les psychothérapeutes, certains font de la psychothérapie à connotation psychanalytique; ils pratiquent de la psychothérapie avec une orientation psychanalytique.

 

Pour le moment, ceux qui pratiquent la psychanalyse vont continuer à le faire, ils vont conserver leur titre de psychanalyste, ils vont continuer à mettre leur plaque à côté de la porte de leur cabinet. Pour l'heure, aucune modification n'est apportée. Je ne sais pas vous le dire autrement!

 

Actuellement la psychanalyse et la psychothérapie ne sont pas remboursées. Les remboursements concernent les consultations de psychiatres dans des conditions particulières. J'insiste: on ne change rien! Que voulez-vous que je vous réponde de plus?

 

18.23  Rita De Bont (VB): Dus, dat blijft?

 

Er zijn psychiaters die aan psychoanalyse doen en die daar een grondige opleiding voor gevolgd hebben, maar die niet voldoen aan de opleidingsvereisten waaraan een psychotherapeut moet voldoen. Mogen zij aan psychoanalyse blijven doen? Dat moet bij koninklijk besluit geregeld worden. Dat is eigenlijk waar het om draait.

 

18.24  Laurette Onkelinx, ministre: On ne change rien puisque la psychanalyse n'est pas concernée par le projet de loi sur la psychothérapie!

 

18.25  Rita De Bont (VB): Er verandert dus niets voor hen? Zij mogen als psychiater hun werkzaamheden, waaronder ook de psychoanalyse, blijven voortzetten?

 

18.26  Laurette Onkelinx, ministre: On ne change rien à la situation actuelle! Je ne sais pas ce qu'ils font dans leurs cabinets de psychiatres! Je ne sais pas s'ils font de la psychanalyse! La proposition de loi ne change rien à la situation actuelle!

 

18.27  Rita De Bont (VB): Hun activiteit, hun therapie blijft dus erkend, maar zij mogen het zo niet noemen? Aan de universiteiten is het voor hen belangrijk of hun specialiteit…

 

18.28  Laurette Onkelinx, ministre: Soit, ils suivent une psychothérapie à orientation psychanalytique et ils doivent respecter les dispositions de la loi, si celle-ci est votée, soit ils suivent une psychanalyse et cet aspect n'est pas repris dans la proposition de loi.

 

18.29  Rita De Bont (VB): Er is in ieder geval, mevrouw de minister, nog heel wat onduidelijkheid. Er is dus dringend nood aan een voortzetting van dit wetsvoorstel en een wettelijke regeling voor de psychoanalisten, al is dat niet gemakkelijk, dat besef ik ook.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

La présidente: Ma question n° 21717 est reportée car elle a été déposée un peu tardivement.

 

La réunion publique de commission est levée à 12.39 heures.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 12.39 uur.