Commission des Affaires sociales

Commissie voor de Sociale Zaken

 

du

 

Mardi 11 mars 2014

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Dinsdag 11 maart 2014

 

Namiddag

 

______

 

 


Le développement des questions et interpellations commence à 15.00 heures. La réunion est présidée par Mme Marie-Claire Lambert.

De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 15.00 uur. De vergadering wordt voorgezeten door mevrouw Marie-Claire Lambert.

 

01 Vraag van mevrouw Nadia Sminate aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de overlegging van de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid aan het Rekenhof" (nr. 20610)

01 Question de Mme Nadia Sminate à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la présentation des comptes des institutions publiques de sécurité sociale à la Cour des comptes" (n° 20610)

 

01.01  Nadia Sminate (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, mijn vraag gaat over de controle van het Rekenhof op de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid. Het Rekenhof zou jaarlijks rekeningen van een zeventiental openbare instellingen van sociale zekerheid moeten controleren, maar blijkbaar gebeurt dat niet consequent. Die instellingen leggen immers niet altijd op tijd hun rekeningen voor.

 

Ik heb dan ook vier vragen. Ten eerste, welke openbare instellingen van sociale zekerheid hebben de meeste vertraging bij het doorsturen van hun rekeningen? Wat zijn de belangrijkste oorzaken van deze vertraging?

 

Ten tweede, waarom werd een groot aantal jaarrekeningen voor de dienstjaren 2010 tot 2012 nog niet goedgekeurd door de beheersorganen van die openbare instellingen van sociale zekerheid? Wanneer zal dit in de toekomst gebeuren?

 

Ten derde, welke maatregelen werden reeds genomen en welke maatregel zal u eventueel nemen om tegemoet te komen aan de herhaalde opmerkingen van het Rekenhof over dit probleem? Ook Eurostat heeft ter zake al verschillende opmerkingen gemaakt.

 

Ten slotte, binnen welke tijdspanne zullen de openbare instellingen van sociale zekerheid zich conformeren aan de bestaande wetgeving?

 

01.02 Minister Laurette Onkelinx: Voor uw eerste twee vragen beschik ik over twee tabellen die de situatie weergeven op 12 februari 2014 voor de instellingen die onder de FOD Sociale Zekerheid ressorteren. Ik overhandig ze u.

 

Voor 2010 zijn alle jaarrekeningen afgesloten. Niettemin hebben twee jaarrekeningen een grote achterstand opgelopen. Ze zullen binnenkort, na ondertekening door de bevoegde voogdijministers, aan het Rekenhof worden bezorgd. Het gaat om de rekeningen van de HVKZ en het RIZIV.

 

Voor 2011 zijn alle jaarrekeningen afgesloten. Men wacht echter nog op het revisorenrapport van de HVKZ en de RVP.

 

Voor 2012 hebben twee organismen hun jaarrekening nog niet afgesloten: de RKW en het RIZIV. Voor de RKW gaat het over een informaticaprobleem ten gevolge van de installatie van een nieuwe betaalsoftware voor de betaling van de kinderbijslagen. Voor het RIZIV kent de wet een termijn toe die loopt tot 31 december.

 

De RSZ legt zijn rekeningen met een nieuwe opmaak voor. Door een informaticaprobleem heeft de aanmaak van de rapportering met de oude opmaak een achterstand opgelopen. Die twee opmaken waren nodig in het kader van een proefproject om een nieuw boekhoudkundig plan op punt te stellen dat in 2014 voor alle instellingen verplicht zal zijn.

 

Met betrekking tot de oorzaken van deze achterstand valt op te merken dat de openbare instellingen voor sociale zekerheid sinds jaar en dag een dubbele boekhouding voeren en dat de bedragen verwerkt worden in een financiële comptabiliteit en een vermogenscomptabiliteit, afhankelijk van de vastgestelde rechten.

 

Een deel van de achterstand is te wijten aan de complexiteit van de wetgeving, op basis waarvan bepaalde rechten kunnen worden vastgesteld. Een ander deel is te wijten aan de proceduretermijn voor het afsluiten en het goedkeuren. De openbare instellingen van sociale zekerheid konden aldus tot op heden boekingen voor een bepaald boekjaar tot 31 maart van het volgende boekjaar verrichten. Vervolgens kunnen de rekeningen worden opgemaakt. Eens ze zijn opgemaakt, worden de jaarrekeningen ter goedkeuring aan het beheerscomité van de instelling voorgelegd en tegelijk aan een revisor bezorgd, die over een termijn van drie maanden beschikt om ze te analyseren en te bevestigen. Pas na de bevestiging kunnen ze ter goedkeuring aan de bevoegde voogdijministers worden voorgelegd. Daarna kunnen ze aan de minister van Begroting worden voorgelegd, die ze naar het Rekenhof zendt.

 

In antwoord op uw derde vraag kan ik u mededelen dat, om aan de opmerkingen van het Rekenhof gevolg te geven, de hiernavolgende beslissingen werden genomen.

 

Ten eerste, in het kader van het nieuwe boekhoudkundig plan dat door de Commissie voor de normalisatie van de boekhouding van de instellingen van sociale zekerheid is opgesteld en dat binnenkort in het Belgisch Staatsblad zal verschijnen, werden de afsluitingsprocedures voor het indienen van de jaarrekeningen en de termijnen ervan aangepast. In grote lijnen werd de datum van 31 maart vervangen door de datum van 31 januari voor alle handelingen in het kader van het beheer van de instellingen. De termijnen voor goedkeuring en overdracht werden vastgelegd voor elke fase van het proces: beheerscomité, revisor, bevoegde voogdijministers, minister van Begroting en Rekenhof.

 

Ten tweede, ingevolge het advies van de minister van Begroting over het ontwerp van koninklijk besluit ter consolidatie van het nieuw boekhoudkundig plan verbindt de FOD Sociale Zekerheid er zich toe in 2014 bilateraal met de meest betrokken openbare instellingen van sociale zekerheid alle mogelijkheden te onderzoeken die de afsluitingstermijnen voor de rekeningen en verantwoordingen zouden kunnen verkorten.

 

Voor de follow-up van de jaarrekeningen door Eurostat vormt de achterstand van de afsluitingen geen groot probleem. De voorlopige gegevens worden altijd binnen de gestelde termijnen verstrekt en eens de rekeningen definitief gekend zijn, blijken de aan te brengen correcties steeds minimaal te zijn.

 

Ten slotte kan ik u meedelen dat vanaf de jaarrekeningen betreffende 2014, alle openbare instellingen van sociale zekerheid zich aan de bepalingen van het nieuw boekhoudkundig plan dienen aan te passen, in het bijzonder aan die met betrekking tot het afsluiten van de rekeningen en hun overdracht.

 

01.03  Nadia Sminate (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, ik apprecieer de gedetailleerde uitleg die u mij op papier hebt bezorgd.

 

Wat het RIZIV betreft, dat dateert van 2010. U hebt het over december. Ik veronderstel december van het daaropvolgende jaar, dus 2011. We zijn nu 2014. Het is toch wel opvallend voor een grote instelling.

 

De maatregelen die u nu voorstelt, met dat nieuw boekhoudkundig plan, zijn volgens mij noodzakelijk. U zegt dat iedereen zich daaraan zal moeten houden. Men was ook verplicht dat te doen door het koninklijk besluit dat toen werd uitgevaardigd. Ik vraag mij dus af wat het verschil zal zijn.

 

Wij zullen de regering in de loop van 2015 ondervragen over 2014 om vast te stellen of dat inderdaad is gelukt.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de kwetsbare positie van sommige feitelijke verenigingen" (nr. 19394)

02 Question de Mme Sarah Smeyers à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la position vulnérable de certaines associations de fait" (n° 19394)

 

02.01  Sarah Smeyers (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, hoewel deze vraag dateert van juli is ze toch nog actueel. Ik voeg er meteen aan toe dat ik ze ook al enkele keren heb laten uitstellen.

 

Mijn vraag gaat over een ophefmakende zaak in de carnavalstad Aalst, waar ik woon.

 

Leden van een zelfstandige feitelijke vereniging kunnen zeer kwetsbaar zijn in rechtszaken, waar zij persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade, geleden door derden. De vrijwilligerswet van 2005 heeft de leden van feitelijke verenigingen die geen deel uitmaken van een groter geheel en geen eigen personeelsleden tewerkstellen, burgerrechterlijk niet immuun gemaakt. Kleine en onafhankelijke feitelijke verenigingen vormen nochtans een groot en belangrijk deel van ons rijk en kostbaar verenigingsleven. Dat soort feitelijke verenigingen, die zonder uitzondering waardevol werk verrichten, wordt idealiter maximaal beschermd. Het kan dus allerminst de bedoeling zijn dat mensen het slachtoffer worden van hun eigen engagement en dat zij financieel zwaar benadeeld worden omdat hun kleine, feitelijke vereniging te zeer blootgesteld was aan juridische risico’s.

 

U deel wellicht mijn mening dat het rampzalig zou zijn voor het maatschappelijk weefsel mochten mensen worden afgeschrikt door financiële bedreigingen die verbonden lijken aan de oprichting van een zelfstandige feitelijke vereniging.

 

Mevrouw de minister, op welke manier worden kleine, feitelijke verenigingen tegenwoordig geïnformeerd over de mogelijke juridische risico’s? Worden er daartoe bijkomende initiatieven gepland? Hoe beoordeelt u de bestaande inspanningen om verenigingen te informeren?

 

Ten tweede, op welke manier worden verzekeringsmaatschappijen gesensibiliseerd om de feitelijke verenigingen afdoende bescherming aan te bieden? Plant u bijkomende initiatieven om de verzekeraars aan te sporen zich correct te gedragen tegenover die kwetsbare feitelijke verenigingen?

 

Tot slot, hoe staat u zelf tegenover een uitbreiding van de vrijwilligerswet, die ook de kleine zelfstandige feitelijke verenigingen zonder personeelsleden beter zou moeten beschermen tegen mogelijke juridische risico’s?

 

02.02 Minister Laurette Onkelinx: Mevrouw de voorzitter, wat de eerste en de tweede vraag betreft, verwijs ik u naar de bevoegde ministers, de heer Vande Lanotte en mevrouw Turtelboom.

 

De vrijwilligerswet geldt voor de zelfstandige kleine feitelijke verenigingen. Artikel 3 preciseert wat een organisatie inhoudt. Ik citeer: “Elke feitelijke vereniging of private of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk die werkt met vrijwilligers, waarbij onder feitelijke vereniging wordt verstaan elke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid van twee of meer personen die in onderling overleg een activiteit organiseren met het oog op de verwezenlijking van een onbaatzuchtige doelstelling, met uitsluiting van enige winstverdeling onder haar leden en bestuurders, en die een rechtstreekse controle uitoefenen op de werking van de vereniging.”

 

Dit houdt concreet in dat de bepalingen van de wet op het vrijwilligerswerk eveneens voor de kleine feitelijke verenigingen gelden, bijvoorbeeld wat de meldingsplicht van de verschuldigd geachte vergoedingen betreft.

 

Voor kleine organisaties is het ongetwijfeld niet gemakkelijk aan alle administratieve en wettelijke bepalingen te voldoen. Zij moeten zich evenwel correct informeren, in het bijzonder inzake de mogelijke juridische risico’s in verband met het werken met vrijwilligers. De Koning Boudewijnstichting heeft een praktische didactische gids over deze wet uitgegeven, die men op de website van de FOD Sociale Zekerheid kan raadplegen. Deze gids bevat in het bijzonder een hoofdstuk over het vrijwilligerswerk en de verzekering.

 

De Hoge Raad voor Vrijwilligers fungeert als een permanent overleg- en adviesorgaan waar vrijwilligers en autoriteiten met elkaar in contact komen om aandacht te geven aan de specifieke problemen van de vrijwilligers. De Hoge Raad voor Vrijwilligers heeft aan mijn kabinet, dat regelmatig aan zijn vergaderingen deelneemt, meegedeeld dat hij onderzoekt hoe de verzekerbaarheid van alle vrijwilligers kan worden verbeterd en hoe de toegang van de verenigingen tot de verzekeringen kan worden vergemakkelijkt.

 

Hij helpt de kleine zelfstandige feitelijke verenigingen bij hun dagelijks werk.

 

02.03  Sarah Smeyers (N-VA): Mevrouw de minister voor de eerste en de tweede vraag verwijst u, weliswaar terecht, naar uw collega’s. Aangezien mijn vraag van juli dateert, had het gekund dat er intussen overleg was gepleegd met de betrokken ministers en dat u de woordvoerster van uw collega’s had kunnen zijn. Ik zal de vragen echter aan hen stellen.

 

Het is niet slecht dat ik verschillende ministers aanspreek over de problematiek. De aangehaalde feiten zijn immers niet min. Zij kwamen ook regelmatig in de pers. Het kan eender welke vereniging overkomen, maar in dit geval gaat het over een carnavalvereniging waarvan de carnavalwagen in brand was gevlogen. Die feitelijke vereniging voldeed aan alle administratieve verplichtingen en was ook verzekerd tegen brand, maar blijkbaar dekte de brandverzekering alleen brand in de carnavalwagen voor zover deze zich op de openbare weg bevond. De carnavalwagen was echter opgeslagen in een loods en de brand zorgde voor enorme materiële schade.

 

De leden van die carnavalvereniging werden hiervoor hoofdelijk aansprakelijk gesteld. Dat is een drama voor de betrokkenen, die gewoon bezig waren met hun hobby. Ik denk dat iedereen aanvoelt dat dit een dramatische situatie is. Ik vind dan ook dat er iets schort aan de juridische bescherming die een feitelijke vereniging biedt. Dat valt uiteraard onder de bevoegdheid van de minister van Justitie, maar de vrijwilligerswet behoort tot uw bevoegdheid. Dat ene geval had bijzonder zware gevolgen. Vrijwilligers zouden dan ook beter moeten worden beschermd tegen dergelijke risico’s.

 

Voorts verwijst u naar de gids van de Koning Boudewijnstichting op de website, maar er is blijkbaar een hiaat in de bescherming van de leden van een feitelijke vereniging op dat vlak en die gids zal dat ook wel duidelijk maken.

 

Ik hoop dat dit geen andere feitelijke verenigingen moet overkomen in de toekomst, maar dat kan alleen worden voorkomen door bepaalde juridische gaten te dichten.

 

Ik zal uw collega’s hierover ook ondervragen. Soms moet er iets gebeuren alvorens men inziet dat de wetgeving hiaten vertoont. Het hiaat is nu ontdekt en het is aan de politici om te vermijden dat een dergelijke situatie zich nog voordoet in de toekomst.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Question de M. André Frédéric à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les pratiques abusives de certaines mutuelles" (n° 20948)

03 Vraag van de heer André Frédéric aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de misbruiken bij sommige ziekenfondsen" (nr. 20948)

 

03.01  André Frédéric (PS): Madame la présidente, madame la ministre, voici maintenant déjà quelques mois, j'ai été informé de pratiques abusives dans le chef de certaines mutualités concernant le démarchage d'affiliés.

 

Le démarchage commercial, notamment par le biais d'appels d'agents de call centers ou de visites à domicile, est relativement bien connu. Mais aujourd'hui, les choses semblent aller nettement plus loin avec l'utilisation de pratiques qui me paraissent dépasser les limites du raisonnable. Ainsi, pour ne citer que quelques exemples concrets, des contrats pour être transféré de mutuelle seraient glissés dans une pile d'autres papiers à signer, notamment par des recruteurs indépendants qui démarchent pour des sociétés de téléphonie ou d'assurance. Des étudiantes infirmières prétextant un travail de fin d'études réaliseraient une copie d'une vignette de certains assurés et muteraient ces derniers à leur insu. Des opticiens, courtiers en assurance et secrétariats médicaux renverraient systématiquement vers certaines mutuelles. Un cas avéré d'un courrier nominatif envoyé à une personne ne faisant pas partie d'un fichier des membres d'une mutuelle aurait été constaté, suite à une consultation des données de la Banque-Carrefour et ce, à nouveau, dans le but de démarcher. Dans ce dernier cas, l'Union Nationale des Mutualités Socialistes, lésée dans cette affaire, a déposé une plainte auprès de la Commission de protection de la vie privée.

 

Madame la ministre, il est temps, selon moi, de prendre des mesures. En effet, en termes de règles sur ce démarchage au sein des mutualités, seule la publicité est clairement balisée. Pour le reste, il semble ne pas y avoir de cadre de fonctionnement. Ce qui est un peu étonnant, c'est que dans le secteur commercial et financier, de telles pratiques sont – et c'est heureux – encadrées par des règles strictes.

 

Si je pose la question aujourd'hui alors que cette concurrence déloyale existe depuis quelques temps déjà, c'est que début octobre dernier, la Cour de justice de l'Union européenne prononçait un arrêt concernant deux mutuelles allemandes. La Cour a considéré que les règles relatives à la protection des consommateurs sont applicables aux organismes en charge d'une mission d'intérêt général, et donc aux mutualités. Or, au vu des cas que j'ai cités, il semble que certaines mutuelles pensent certainement ne pas être soumises à ces règles.

 

Madame la ministre, avez-vous connaissance de telles pratiques déloyales et abusives? Quelles sont les solutions envisageables pour réduire ces pratiques? Comment encadrer efficacement ces pratiques de démarchage?

 

03.02  Laurette Onkelinx, ministre: Madame la présidente, cher collègue, en effet, j'ai pris connaissance avec une particulière attention de l'arrêt du 3 octobre 2013 de la Cour de justice de l'Union européenne. Comme vous le soulignez, la Cour y estime qu'un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général, telle que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie, relève du champ d'application personnel de la directive relative aux pratiques déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.

 

L'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités (OCM) m'a par ailleurs informée de l'introduction de plusieurs plaintes auprès de ses instances à propos de pratiques agressives de certaines mutualités en vue d'obtenir l'affiliation de nouveaux membres. Parmi celles-ci apparaissent des plaintes relatives à de l'information trompeuse, prodiguée en vue d'attirer de nouveaux affiliés, comme c'était le cas dans le dossier lié à l'arrêt prononcé par la Cour de justice.

 

Je partage donc votre position quant au caractère totalement inacceptable des pratiques que vous décrivez. Outre qu'elles donnent une image négative du secteur mutualiste, dont le rôle est si important dans notre société, elles témoignent d'un manque total de respect vis-à-vis des affiliés.

 

Je relève à cet égard que la loi belge érige déjà en infraction le fait pour une mutualité d'effectuer de la publicité trompeuse et le fait d'inciter à la mutation des membres de mutualités par le recours à des pratiques limitativement énumérées par la loi. Des sanctions administratives sont d'ailleurs prévues.

 

Il apparaît cependant que la loi devrait se montrer plus précise encore pour fixer des règles de conduite claires et détaillées, qui permettront de garantir la protection des affiliés et des consommateurs en général, ainsi que des mutualités qui sont victimes de ces pratiques. Les sanctions que peut infliger l'OCM dans ce cadre devraient également être renforcées.

 

Une réflexion dans ce sens est déjà bien engagée au sein de l'OCM, laquelle devrait déboucher sur la rédaction d'un avant-projet de loi. Ce projet sera par ailleurs discuté avec l'INAMI qui est également compétent en matière de mutation de membres. L'élément central de ces dispositions sera bien entendu la protection des affiliés et des consommateurs en général.

 

Étant donné le stade avancé de cette législature, je pense que ce sera pour la prochaine!

 

03.03  André Frédéric (PS): Madame la présidente, je remercie la ministre pour le caractère complet de sa réponse.

 

On est conscient du problème et je m'en réjouis. Un texte est en préparation et je m'en réjouis également. On verra qui sera là pour veiller au suivi de ce texte dans les semaines et les mois qui viennent. Si j'ai le plaisir d'être toujours ici, j'y veillerai personnellement!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Samengevoegde vragen van

- de heer Bert Schoofs aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het verlies van het recht op vrijstelling van bijdragen voor politieraadsleden" (nr. 21132)

- de heer Bert Schoofs aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het verlies van het recht op vrijstelling van bijdragen voor politieraadsleden" (nr. 22447)

04 Questions jointes de

- M. Bert Schoofs à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la perte du droit de dispense de cotisations pour les membres du conseil de police" (n° 21132)

- M. Bert Schoofs à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la perte du droit de dispense de cotisations pour les membres du conseil de police" (n° 22447)

 

04.01  Bert Schoofs (VB): Mevrouw de minister, deze vraag was oorspronkelijk aan u gericht. Ze werd doorverwezen naar de minister van Binnenlandse Zaken. Zij heeft mij opnieuw naar u doorverwezen. De vraag handelt over de kwestie van de politieraadsleden die hun recht op vrijstelling van bijdragen in de sociale zekerheid verliezen wanneer zij erkend zijn als invalide, zelfs met terugwerkende kracht, en het mandaat van politieraadslid opnemen. Dat geldt niet voor andere mandaten, ook niet voor het mandaat van gemeenteraadslid dat zij opnemen. De zitpenningen van politieraadsleden worden door de wet als beroepsinkomsten beschouwd, die van gemeenteraadsleden niet. Dat is dus een anomalie. Blijkbaar is men die zitpenningen in de wet vergeten vrij te stellen. Mensen die daarmee te maken krijgen, onwetend als zij zijn – zij krijgen de toestemming van hun ziekenfonds om dat mandaat op te nemen – worden uiteindelijk door de sociale zekerheid, door het stelsel zelf, teruggefloten.

 

Ik heb de volgende vragen.

 

Wilt u de wet eventueel laten aanpassen – in het Parlement via een wetsvoorstel of een wetsontwerp – zodat de geringe inkomsten van die mensen niet tot een onevenredig hoge sanctie in de sociale zekerheid leiden, omdat zij toevallig niet in orde zijn met de wet, die op haar beurt in feite ook niet in orde is?

 

04.02 Minister Laurette Onkelinx: Deze vraag heeft inderdaad al een heel parcours afgelegd. Ik ben niet bevoegd om een antwoord erop te formuleren, maar ik heb met mijn collega Sabine Laruelle, bevoegd ter zake, overlegd. Ik heb het genoegen om u ons gezamenlijk antwoord mee te delen.

 

Anders geformuleerd, u stelt de vraag of het klopt dat de gelijkstelling in het sociaal statuut der zelfstandigen wordt ingetrokken wanneer blijkt dat de belanghebbende, die als arbeidsongeschikt erkend is, tevens zetelt in een politieraad en waarom een soortgelijk mandaat in de gemeenteraad geen beletsel vormt voor de toepassing van de gelijkstelling.

 

Voor het antwoord op deze vraag past het te verwijzen naar de wetgeving op de gelijkstelling in het sociaal statuut der zelfstandigen, meer bepaald het KB van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. In artikel 28 wordt gestipuleerd welke modaliteiten van toepassing zijn om periodes van inactiviteit, zoals tijdvakken van ziekte en invaliditeit, gelijk te stellen met periodes van werkelijke bezigheid, die meetellen voor de berekening van het pensioen. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de belanghebbende een einde stelt aan iedere vorm van beroepsactiviteit.

 

In dezen moet er een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen een politiek en een publiek mandaat. Van een zuiver lokaal politiek mandaat, zoals gemeenteraadslid, aanvaardt het RSVZ dat dit geen beroepsbezigheid is die een beletsel vormt voor de gelijkstelling in het sociaal statuut der zelfstandigen.

 

Voor de precieze definiëring van een publiek mandaat verwijs ik naar artikel 5bis van het KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen: “Personen die belast zijn met een mandaat in een openbare of private instelling, hetzij uit hoofde van de functie die zij uitoefenen bij een administratie van het Rijk, van een gemeenschap, van een gewest, van een provincie, van een gemeente of van een openbare instelling, hetzij als vertegenwoordiger van een werknemers-, werkgevers- of zelfstandigenorganisatie, hetzij als vertegenwoordiger van het Rijk, van een gewest, van een gemeenschap, van een provincie of van een gemeente, zijn, uit dien hoofde, niet onderworpen aan dit besluit.”

 

Overeenkomstig artikel 12 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, wordt de politieraad in een meergemeentezone evenredig samengesteld uit de leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die samen de meergemeentezone vormen. Elke gemeente beschikt over minstens één vertegenwoordiger in de politieraad. Het is daarbij duidelijk dat het gemeenteraadslid in de politieraad zijn of haar gemeente vertegenwoordigt, zodat voldaan is aan de voorwaarden voor de toepassing van het aangehaalde artikel 5bis. Personen die zetelen in een politieraad oefenen bijgevolg een publiek mandaat uit.

 

In tegenstelling tot een politiek mandaat wordt een publiek mandaat wel als een beroepsbezigheid beschouwd in de zin van de wetgeving op de gelijkstelling. Overeenkomstig artikel 28, § 3 van het KB van 22 december 1967 kan geen enkele periode worden gelijkgesteld indien de belanghebbende in de loop hiervan een beroepsbezigheid heeft uitgeoefend.

 

Het feit dat er een beroep moet worden gedaan op een uitzonderingsartikel om uit het toepassingsgebied van het sociaal statuut te vallen, houdt impliciet in dat er principieel sprake is van een beroepsbezigheid.

 

De visie dat enkel een beroepsbezigheid die aanleiding geeft tot onderwerping aan een stelsel van sociale zekerheid een beletsel is voor het toekennen of behouden van een gelijkstelling beperkt de juiste draagwijdte van het voornoemde artikel 28, § 3.

 

Dit standpunt wordt bijgetreden door de rechtspraak en de rechtsleer. In een arrest van 8 januari 2002 stelde het arbeidshof van Luik bijvoorbeeld dat het uitoefenen van een beroepsbezigheid een hinderpaal vormt voor het verkrijgen of behouden van de gelijkstelling, zelfs indien deze beroepsbezigheid geen aanleiding geeft tot verzekeringsplicht in een stelsel van sociale zekerheid.

 

04.03  Bert Schoofs (VB): Mevrouw de minister, ik begrijp dat er pingpong met mijn vraag is gespeeld, want het is zeer ingewikkeld. Ik heb het wel begrepen: er wordt een onderscheid gemaakt tussen een publiek mandaat en een politiek mandaat. Zo vervult een politieraadslid een publiek mandaat en een gemeenteraadslid een politiek mandaat. Het publiek mandaat valt niet onder de vrijstellingsregeling, wat wel zeer spijtig is.

 

Als ik kijk naar de feiten, dan is het nog veel meer spijtig, omdat het mandaat als politieraadslid veel minder inhoudt en tot veel minder activiteiten en bezigheden aanleiding geeft dan het mandaat van gemeenteraadslid. Het is dus helaas maar een theoretisch onderscheid, waarvan die mensen het slachtoffer zijn.

 

Ik hoop dat in de wetgeving toch een iets meer verfijnde regeling zal kunnen worden ontwikkeld in de toekomst. Als volksvertegenwoordiger wil ik daartoe zelf mijn bijdrage leveren, uiteraard wanneer ik op 25 mei een nieuw mandaat zal krijgen, want momenteel heb ik niet de mogelijkheid om daaromtrent nog wetgevende initiatieven te nemen.

 

Wat u zegt, is volgens mij wel sluitend, maar ik vind het een spijtige zaak, want het is al te theoretisch. Wij moeten ook een beetje naar de praktijk durven kijken.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

La présidente: Mme Warzée-Caverenne ne pouvant nous rejoindre, sa question n° 21714 est transformée en question écrite.

 

05 Vraag van de heer Bert Schoofs aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de verzending van de fiches 281.50 inzake de belastbare vergoedingen vanwege het RIZIV voor medische beroepen" (nr. 21771)

05 Question de M. Bert Schoofs à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'envoi des fiches 281.50 relatives aux indemnités imposables de l'INAMI pour les professions médicales" (n° 21771)

 

05.01  Bert Schoofs (VB): Mevrouw de minister, beoefenaars van medische beroepen, met inbegrip van loontrekkenden in de sector, ontvangen bepaalde belastbare vergoedingen vanwege het RIZIV. Het RIZIV stort die bedragen op de rekeningen en maakt dan de fiches 281.50 op om ze naar de fiscus te verzenden. Die fiches worden echter niet bezorgd aan de begunstigden van de belastbare vergoedingen.

 

Als ik me niet vergis, werd enige tijd geleden gesteld dat in de toekomst een boete zal worden opgelegd als de begunstigden van de belastbare vergoedingen die vergoedingen niet aangeven, aangezien door het gebrek aan aangifte van die vergoedingen extra lasten op de administraties worden gelegd bij het terugvinden van de oorsprong van de vergoedingen. Tot daar begrijp ik dat, maar indien die boete wordt opgelegd, komt het mij niet meer dan billijk voor dat aan de begunstige een document 281.50 wordt toegestuurd, zodat hij die bij de belastingaangifte kan voegen. Dat schept rechtszekerheid, zowel voor de begunstigde als voor de administratie, en het is ook een besparing inzake werklast. Zo niet komt het over alsof men de begunstigde in het ongewisse laat, om hem dan achteraf te kunnen pakken met een boete, terwijl hij eigenlijk niet volledig op de hoogte was.

 

Klopt het dat in de toekomst een boete zal worden opgelegd indien de beoefenaars van medische beroepen de ontvangst van belastbare vergoedingen vanwege het RIZIV niet aangeven?

 

Bent u van oordeel dat de fiches 281.50 eventueel uitsluitend aan de begunstigden van de vergoedingen moeten worden bezorgd met het oog op de rechtszekerheid en het vermijden van extra werklast bij de administratie?

 

05.02 Minister Laurette Onkelinx: Wat uw eerste vraag betreft, dient u zich te richten tot de minister van Financiën, omdat het een fiscale aangelegenheid betreft, waarvoor ik niet bevoegd ben.

 

Ten tweede, het RIZIV geeft inderdaad geen papieren afschriften van de fiscale fiches 281.50 aan de begunstigden van de belastbare vergoedingen. Evenwel zijn de betalingsgegevens die het RIZIV aan de fiscus meedeelt, door de individuele zorgverleners te allen tijde raadpleegbaar via het onlinebeheer van de identificatie en de financiële gegevens, MyRiziv.

 

Het RIZIV geeft de fiscale fiches voor een bepaald inkomstenjaar telkens begin juni van het daaropvolgende jaar aan de fiscus door. Eenmaal dat gebeurd is, worden de betalingsgegevens ook onmiddellijk opgenomen in het elektronisch dossier bij de fiscus. De fiscale bestemmelingen kunnen dat dossier via de website van de FOD Financiën raadplegen.

 

05.03  Bert Schoofs (VB): Dank u voor uw antwoord. Uiteraard ben ik niet gekant tegen de informatisering. Het zou de fiscus echter sieren dat die gegevens niet alleen voor de fiscus en de begunstigden online raadpleegbaar zouden zijn, maar dat de fiscus ook zelf proactief de heffing zou toepassen en de inkomsten in rekening zou brengen en geen boete zou opleggen.

 

Dit moet trouwens in de toekomst in het algemeen gelden: de diensten moeten van elkaars praktijken en geplogenheden op de hoogte zijn en elkaars documenten kunnen raadplegen. Op basis daarvan kan men dan de belasting vestigen. Dat men in godsnaam de begunstigde niet lastigvalt met boetes voor iets waarvan alle diensten perfect op de hoogte zijn.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Questions jointes de

- Mme Zoé Genot à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le statut d'artiste et la délivrance d'un visa professionnel aux artistes" (n° 21861)

- Mme Catherine Fonck à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la Commission Artistes" (n° 21950)

06 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Zoé Genot aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het kunstenaarsstatuut en de uitreiking van een beroepsvisum aan kunstenaars" (nr. 21861)

- mevrouw Catherine Fonck aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de Commissie Kunstenaars" (nr. 21950)

 

06.01  Zoé Genot (Ecolo-Groen): Madame la présidente, madame la ministre, cette question date du 27 janvier 2014. Il n'y a pas eu de commission depuis. J'espère que cette commission se réunira un peu plus souvent qu'au rythme d'une demi-journée par semaine au lieu de quatre! Il faut avouer que c'est assez peu pour pouvoir faire du travail de qualité.

 

La loi-programme du 26 décembre 2013, comme beaucoup de lois fourre-tout, contient des articles importants, dont celui, entré en vigueur le 1er janvier 2014, qui délègue à la Commission Artistes la mission de délivrer aux artistes le visa professionnel leur permettant de faire application de l'article 1bis. Cette commission est également chargée de délivrer aux artistes la carte d'artiste leur permettant de recourir au régime des RPI.

 

Au 27 janvier 2014 - mais cela a peut-être changé depuis! -, aucune communication claire n'a été apportée quant à la procédure que doivent respecter les artistes pour obtenir ce visa professionnel ou cette carte d'artiste. La confusion est totale et le manque d'information ne permet pas au secteur de comprendre et d'intégrer les nouvelles réformes.

 

Hier, j'étais à la manifestation contre la limitation des allocations de chômage dans le temps et j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal d'artistes qui étaient assez perdus!

 

Madame la ministre, quels sont les artistes qui doivent demander ce nouveau visa? Où les artistes doivent-ils se rendre pour demander ce visa? Avec quels documents? Que vont-ils recevoir comme accusé de réception? Avec quelles conséquences? Quelles initiatives d'information ont-elles été prises?

 

Aucune information claire ne permet d'établir comment ces dispositions et la réglementation chômage, qui n'est pas encore entrée en vigueur, se coordonneront. Il est regrettable de constater que les dispositions relatives à la réglementation chômage opéreront une limitation renforcée du champ artistique (la liste des secteurs artistiques devient exhaustive et fermée) dans la branche chômage.

 

Ces dispositions chômage ne risquent-elles pas d'entrer en collision avec la jurisprudence qui doit être établie par la Commission Artistes? À titre d'exemple, la Commission Artistes pourrait-elle reconnaître le métier de graphiste en tant qu'artistique et l'ONEM pourrait-il refuser de l'intégrer dans le secteur des arts plastiques? Cela devra-t-il se régler à nouveau devant les tribunaux du travail?

 

06.02  Laurette Onkelinx, ministre: Madame la présidente, chère collègue, j'aborderai également les quelques éléments de la question de Mme Fonck, absente. En effet, ces questions doivent permettre d'apporter quelques éclaircissements dans ce dossier important.

 

D'abord, tous les projets de textes nécessaires à la mise en œuvre complète de la réforme ont été achevés par les services de mon administration. Je vise ici l'arrêté royal fixant les modalités pratiques de la réforme, l'arrêté ministériel fixant les modèles de la carte et du visa d'artiste et le projet de règlement d'ordre intérieur. Cela dit, il reste quelques étapes importantes à franchir pour que ces textes puissent entrer en vigueur.

 

Concrètement, il s'agit d'abord de la mise sur pied de la Commission Artistes. Comme vous le savez, plusieurs organisations doivent procéder à la désignation de leurs représentants au sein de cette commission. Pour rappel, il s'agit de représentants d'administrations (ONSS, INASTI, ONEM), de représentants des partenaires sociaux (trois pour les syndicats, trois pour les organisations patronales), de trois représentants du secteur artistique, sans compter que les gouvernements des trois Communautés peuvent également désigner un représentant.

 

En tenant compte du fait que ces organisations doivent désigner non seulement des membres effectifs mais aussi des suppléants, et ce dans chaque rôle linguistique, cela signifie que pas moins de soixante personnes doivent être désignées en tout.

 

À ce jour, je n'ai pas encore reçu le nom de tous les représentants nécessaires. Tant que je ne dispose pas de la totalité de ces noms, il m'est impossible d'adopter l'arrêté royal relatif à la Commission Artistes.

 

Cela étant dit, soucieuse de donner un suivi utile aux artistes demandeurs des dispositions sur le statut, j'ai décidé de procéder en deux étapes. D'une part, la désignation des membres de la Commission fera l'objet d'un arrêté royal distinct qui sera publié le jour où je disposerai enfin de tous les noms. Il entrera en vigueur le jour de sa publication. D'autre part, en l'attente de la désignation de tous les membres de la Commission, une disposition transitoire a été ajoutée à l'arrêté royal relatif à la Commission qui prévoit que l'actuelle Commission, outre sa compétence de délivrer des attestations d'indépendants, reçoit les nouvelles compétences de délivrer la carte d'artiste dans le cadre du Régime des Petites Indemnités (RPI), de recevoir les déclarations sur l'honneur et de délivrer des accusés de réception des demandes de visa dans le cadre de l'article 1bis pour les artistes non titulaires d'un contrat de travail classique.

 

Seule la compétence de se prononcer sur le fond de la demande de visa est réservée à la nouvelle Commission Artistes. Cette solution en deux étapes a été approuvée par le Conseil d'État le 14 février dernier. Après adaptation de l'arrêté royal à cet avis positif du Conseil d'État, l'arrêté royal a été signé par mes soins et vient de l'être par ma collègue en charge de l'Emploi. Il devra aussi être soumis à la signature de la ministre Laruelle avant d'être envoyé à la signature du chef de l'État. La publication au Moniteur belge est donc une question de jours.

 

Hormis la disposition relative à la composition de la Commission qui entrera en vigueur plus tard, il est prévu que cet arrêté royal rétroagira au 1er janvier 2014.

 

Le retard acquis dans la mise en place de la Commission nouvelle mouture n'aura pas d'impact négatif pour les artistes. L'artiste qui preste dans le cadre du nouvel article 1bis est présumé pouvoir user de cette disposition jusqu'à ce que la Commission élargie se prononce sur son dossier. Il en va de même pour celui qui preste dans le cadre des petites indemnités. Il n'est en effet pas question que les services d'inspection puissent prendre des mesures qui pourraient préjudicier l'artiste.

 

L'arrêté royal relatif à la Commission Artistes comprend schématiquement les mesures suivantes:

1. Par délégation, le ministre des Affaires sociales déterminera le modèle et les modalités relatives au visa d'artiste. La durée de validité du visa d'artiste sera fixée à cinq ans, sera renouvelable, avec possibilité de retrait en cas de non-respect des conditions légales.

2. Il en va de même pour la carte d'artiste.

3. Le ministre des Affaires sociales aura la possibilité de déterminer le montant octroyé aux artistes à titre de remboursement pour frais d'absence du domicile.

4. La composition de la Commission Artistes ainsi que les dispositions transitoires dont je viens de vous parler.

5. Un éclaircissement sur la notion d'employeur.

 

En ce qui concerne le règlement d'ordre intérieur, mon administration a terminé un projet. Toutefois, l'élaboration des critères permettant de déterminer ce qu'est une œuvre ou une création artistique relève de la compétence de la nouvelle Commission Artistes. Concrètement, il faudra donc attendre que les organisations aient désigné leurs représentants pour que je soumette le projet de règlement d'ordre intérieur de l'administration à cette commission qui devra le compléter avec ses critères objectifs. Il est entendu que ce règlement devra être approuvé par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

 

Dans la mesure où le Conseil d'État a validé la disposition transitoire, la situation des artistes en attente va donc être réglée. En attendant, les artistes peuvent déjà introduire des dossiers auprès de l'actuelle commission.

 

Le 10 février 2014 l'actuelle commission avait déjà reçu 750 demandes de visa. Pour rappel, ce sont donc les artistes qui veulent bénéficier de l'assujettissement au régime général des salariés, sans pour autant être titulaires d'un contrat de travail classique, qui doivent demander ce document. Il s'agit de l'application de l'article 1bis de la loi du 27 juin 1969. Concrètement, les artistes se rendent en général à leur syndicat, qui dispose de formulaires de demande de visa et les envoie en leur nom à la commission. Rien n'empêche, bien évidemment, un artiste d'envoyer lui-même sa demande.

 

En plus de celle-ci, le seul document exigé est la déclaration sur l'honneur que l'artiste entre bien dans le champ d'application de l'article précité. Dès lors que la commission reçoit ces documents, elle délivre un accusé de réception. À ce stade, la localisation de la nouvelle commission n'est pas encore fixée.

 

Dès lors que la nouvelle commission sera installée et opérationnelle, une communication sera bien entendu prévue.

 

Enfin, en ce qui concerne le volet "chômage", il revient évidemment à ma collègue de l'Emploi de répondre à vos questions.

 

06.03  Zoé Genot (Ecolo-Groen): Madame la ministre, je vous remercie.

 

Nos angoisses sont motivées par le fait que ces dispositions visaient peu à peu à restreindre l'accès au statut d'artiste. Il faut avouer que c'est la panique! Nous avions dit en commission qu'il était insensé de programmer cela pour le 1er janvier, car rien ne serait prêt. Nous le voyons à présent. Ce dossier nécessite en effet beaucoup de travail. Je ne comprends pas pourquoi on s'est précipité pour faire les choses à moitié.

 

Vous nous dites que les artistes peuvent introduire cette demande de visa. Au demeurant, 750 d'entre eux sont déjà rentrés dans le système, via leur caisse de paiement.

 

Mais que se passera-t-il pour les personnes qui prestent sur la base de l'article 1bis ou sur la base du RPI, mais qui n'auraient pas effectué les démarches nécessaires? En effet, je rappelle qu'il n'y a pas encore eu de campagne d'information à ce sujet.

 

Pouvez-vous confirmer que, même si elles n'ont encore entamé aucune démarche, elles n'auront aucun problème pour ce qui concerne leurs prestations de 2014?

 

06.04  Laurette Onkelinx, ministre: Je vous l'ai dit!

 

06.05  Zoé Genot (Ecolo-Groen): Donc, aucun problème ne se pose pour ceux qui n'ont pas encore introduit de demande. Il faut savoir que l'annonce de la date du 1er janvier a semé la panique sur le terrain.

 

Vous avez dit que les questions relatives au chômage ne relevaient pas de votre compétence. Mais, sachez, madame la ministre, que si je vous ai adressé ces questions, c'est parce que je souhaitais savoir ce qui se passerait si cette Commission Artistes décidait, par exemple, que certaines catégories d'artistes peuvent recevoir un visa alors que la réglementation sur le chômage estime le contraire. Comment ce type de conflit pourrait-il être réglé? Les intéressés seront-ils obligés de s'adresser au tribunal du travail? En la matière, vous êtes donc tout autant responsable que Mme De Coninck, l'objectif étant que les artistes ne reçoivent pas une réponse différente suivant qu'ils s'adressent au service des Affaires sociales ou à celui du chômage.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Samengevoegde vragen van

- de heer Stefaan Vercamer aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het vrijwilligersstatuut" (nr. 21909)

- de heer Stefaan Vercamer aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het vrijwilligersstatuut" (nr. 21910)

07 Questions jointes de

- M. Stefaan Vercamer à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le statut de volontaire" (n° 21909)

- M. Stefaan Vercamer à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le statut de volontaire" (n° 21910)

 

07.01  Stefaan Vercamer (CD&V): Mevrouw de minister, ik heb twee vragen over het vrijwilligersstatuut. U weet dat dit dossier mij na aan het hart ligt.

 

U hebt net zelf de definitie van de vrijwilliger voorgelezen. Ik ga dat niet herhalen.

 

Mijn eerste vraag gaat over de afstemming van de fiscale wetgeving op de sociale wetgeving, die de sociale wetgeving zou moeten volgen. Dat is althans de regel.

 

De wet van 3 juli 2005 is een sociale wet en geen fiscale wet. Het fiscale aspect wordt geregeld door een administratieve regeling in de circulaire 241/509.803 van 5 maart 1999 en de addenda.

 

Daarin staat dat een vrijwilliger een vergoeding kan ontvangen voor de kosten die hij maakt in het raam van zijn vrijwilligerswerk. Dat kan een forfaitaire vergoeding zijn, 32,71 euro per dag en maximaal 1 308,38 euro per jaar, of een terugbetaling van de reëel gemaakte kosten. Een combinatie van beide, dus van forfaitaire kosten en reële kosten, is alleen mogelijk bij vervoerskosten.

 

De reële vervoerskosten kunnen met de forfaitaire kostenvergoeding worden gecumuleerd en dit voor maximaal 2 000 kilometer op jaarbasis.

 

In artikel 10 van de wet van 3 juli 2005 staat vermeld dat een vergoeding wordt betaald voor een verplaatsing per wagen, per fiets of via het openbaar vervoer.

 

In de circulaire die het fiscale aspect regelt, bestaat de mogelijkheid om een vergoeding te krijgen als de verplaatsing gebeurt met de wagen, de fiets, het openbaar vervoer en de motor- of bromfiets.

 

In de mogelijkheid van een terugbetaling van de verplaatsingskosten gemaakt met een motor- of bromfiets, is niet voorzien in de sociale wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.

 

Ik stel deze vragen niet om vervelend te doen, maar om duidelijkheid te creëren voor de vzw’s en verenigingen die daarmee worden geconfronteerd.

 

Mevrouw de minister, daarom heb ik de volgende vragen.

 

Ten eerste, als de vrijwilliger zich in het kader van zijn vrijwilligerswerk wil verplaatsen met een motor of met een bromfiets, komt zijn sociaal statuut, zoals weergegeven in de wet van 3 juli 2005, dan niet in het gedrang, aangezien hij zich verplaatst in een ander vervoermiddel dan bepaald is in de wet?

 

Ten tweede, als die vrijwilliger zich met de motor of bromfiets verplaatst, krijgt hij dan dezelfde vergoeding als wanneer hij die verplaatsing maakt per wagen?

 

Ten derde, misschien kan ik suggereren dat de verplaatsingen met motor en bromfiets worden opgenomen in de wet van 3 juli 2005, zodat daarover geen onduidelijkheid meer bestaat en men voor de vzw’s ook rechtszekerheid creëert. De vraag is of u dat zou willen doen.

 

07.02 Minister Laurette Onkelinx: (…) en u bent een specialist en deskundige van die wet.

 

De vrijwilligerswet maakt geen onderscheid tussen organisaties die al dan niet onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting of…

 

(…): Mijnheer Vercamer, onder dit agendapunt zijn van u eigenlijk twee vragen samengevoegd. Ik meen dat u nogal snel door uw vragen heen was.

 

07.03  Stefaan Vercamer (CD&V): Dat klopt. Ik zal meteen ook de tweede vraag stellen. De eerste vraag ging over de afstemming van de sociale wetgeving op de fiscale wetgeving.

 

07.04 Minister Laurette Onkelinx: Mijnheer Vercamer, ik heb één antwoord voor beide vragen.

 

07.05  Stefaan Vercamer (CD&V): Ik kan dan misschien beter ook meteen mijn tweede vraag formuleren.

 

Mevrouw de minister, in de eerste vraag heb ik gevraagd om de sociale en fiscale behandeling van de vervoerskosten op elkaar af te stemmen.

 

Dan kom ik tot de tweede vraag. De definitie bepaalt dat het voor een organisatie is. In de wetgeving is verduidelijkt dat die bepaalde organisatie een vzw, een OCMW of een feitelijke vereniging is. Onder organisatie moet dus verstaan worden elke feitelijke vereniging en elke private of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk, zo staat het in de wet. Daarover gaat mijn tweede vraag.

 

Vrijwilligerswerk kan zonder probleem gebeuren bij een vzw en die vzw kan onder bepaalde omstandigheden onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting. Kan men voor een vzw die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting, nog optreden als vrijwilliger in het kader van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers? Daarover zou ik graag duidelijkheid willen hebben: kan dat of kan dat niet en waarom is dat zo? Het is niet onbelangrijk om dat te weten.

 

Ten tweede, er bestaan ook vennootschappen met een sociaal oogmerk, vso’s. Een vso is een rechtspersoon met een sociaal oogmerk, met andere woorden zonder winstoogmerk, zonder winstgevend doel. Conform artikel 661, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen moeten de statuten van een vso stipuleren dat de vennoten geen of een beperkt vermogensvoordeel nastreven. Conform datzelfde artikel 661, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen moeten de statuten daarenboven nauwkeurig omschrijven wat het sociale oogmerk is van de activiteiten die de vennootschap overeenkomstig het doel van de vennootschap verricht, waarbij het voornaamste oogmerk niet mag bestaan in het verlenen van een onrechtstreeks vermogensvoordeel aan de vennoten. Deze vennootschap ressorteert normaliter onder de vennootschapsbelasting maar kan onder bepaalde voorwaarden ressorteren onder de rechtspersonenbelasting.

 

Kan men voor een vso optreden als vrijwilliger in het kader van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers?

 

Kan dat ongeacht het fiscale regime waaronder die rechtspersoon in concreto ressorteert of is dat enkel mogelijk indien de vso aan de rechtspersonenbelasting onderworpen is? Men moet dus goed weten binnen welke vso men al dan niet als vrijwilliger kan optreden.

 

07.06 Minister Laurette Onkelinx: (…) tussen organisaties die al dan niet onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting of de vennootschapsbelasting. De bedoelde verenigingen zonder winstoogmerk kunnen dus vrijwilligers inzetten, mits zij de wettelijke verplichtingen bepaald in de voornoemde wet van 3 juli 2005, naleven.

 

Ook een vennootschap met een sociaal oogmerk, een vso, kan in haar organisatie van vrijwilligers gebruikmaken, indien zij aan de wettelijke bepalingen in de vrijwilligerswet voldoet. Zoals reeds gezegd, wordt er geen onderscheid gemaakt naargelang een organisatie al dan niet aan de rechtspersonenbelasting onderworpen is.

 

Wat uw vragen over vrijwilligerswerk met een verplaatsing per motor of bromfiets betreft, kan de vrijwilliger eventueel een vrijwilligersvergoeding ontvangen voor zijn verplaatsing met de motor of de bromfiets, op voorwaarde dat voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen bepaald in de vrijwilligerswet.

 

Artikel 10 van de vrijwilligerswet verwijst uitdrukkelijk naar artikel 13 van het KB van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten, waar in het laatste lid wordt gesteld dat het gebruik van de motor of bromfiets ook recht geeft op de kilometervergoeding zoals deze is voorzien voor het gebruik van de wagen.

 

07.07  Stefaan Vercamer (CD&V): Mevrouw de minister, uw antwoord verschaft duidelijkheid over de bromfiets en motor inzake vervoer.

 

Wat het eerste deel van uw antwoord betreft, heb ik begrepen dat een vrijwilliger kan worden ingezet in een vso, ongeacht of die onder de rechtspersonenbelasting valt of onder de vennootschapsbelasting. Dat antwoord hebt u gegeven. Ik heb dezelfde vraag gesteld aan de minister van Financiën op basis van de circulaire en zal de twee antwoorden vergelijken. Misschien kunt u het nog eens bevestigen, maar ik ga er nog altijd van uit dat de fiscaliteit de sociale wet volgt. Normaal is dat de regel in de opbouw van de regelgeving. De wetgeving rond vrijwilligerswerk is er en de fiscale wetgeving volgt eigenlijk de sociale wet, zo luidt toch de regel? Ik zal de twee antwoorden vergelijken, maar ik vermoed dat ik hiermee nog eens zal moeten terugkomen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 16.03 uur.

La réunion publique de commission est levée à 16.03 heures.