Commissie voor de Landsverdediging

Commission de la Défense nationale

 

van

 

Woensdag 16 januari 2019

 

Voormiddag

 

______

 

 

du

 

Mercredi 16 janvier 2019

 

Matin

 

______

 

 


De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 11.49 uur. De vergadering wordt voorgezeten door mevrouw Karolien Grosemans.

Le développement des questions et interpellations commence à 11.49 heures. La réunion est présidée par Mme Karolien Grosemans.

 

Vraag van de heer Alain Top aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de nucleaire capaciteit van de F-35's" (nr. 28073)

Question de M. Alain Top au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la capacité nucléaire des F-35" (n° 28073)

 

 Alain Top (sp.a): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, recent koos deze regering voor de F-35 als vervanger voor de F-16. De F-35 kan worden uitgerust met een nucleaire capaciteit, maar volgens de vorige minister vergt dit een aparte regeringsbeslissing.

 

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen.

 

Heeft u deze vraag reeds op de regeringstafel gelegd? Zo ja, wat is de conclusie? Zo nee, wanneer zal de regering hierover een standpunt innemen?

 

Welk block zal België aankopen? ls dat het block 3F of het block 4?

 

Dank u wel voor de antwoorden.

 

Minister Didier Reynders: Mevrouw de voorzitter, mijnheer Top, er bestaat geen beslissing over een eventuele nucleaire capaciteit voor de aange­kochte F-35's. Gelet op de huidige omstan­digheden betekent dit concreet dat de beslissing over de nucleaire rol van de F-35 ten vroegste tijdens de volgende legislatuur kan worden genomen.

 

Aangaande de configuratie van de F-35 werd, met het memorandum of understanding tussen de VS en België, vastgelegd dat de Belgische toestellen opgelijnd zullen worden met de laatst mogelijke standaard of block. De huidige block 3F-standaard voldoet aan alle noodzakelijke operationele vereisten, opgenomen in de Request for Government Proposal. Tegen 2023 zou block 4 de referentiestandaard moeten zijn.

 

 Alain Top (sp.a): Mijnheer de minister, dank u wel voor het antwoord.

 

Ik heb nog een vraag om verduidelijking. U zegt dat de huidige lijn block 3F is en dat die overeenstemt met de vragen die in de request werden gesteld. Block 4 zou tegen de leveringsdatum klaar moeten zijn. Is er een verschil in kostprijs tussen beiden?

 

Minister Didier Reynders: Nee, dit is inbegrepen.

 

 Alain Top (sp.a): Dank u wel.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Vraag van de heer Alain Top aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de verlenging en de uitbreiding van de militaire bijstand aan Niger in 2019" (nr. 28074)

Question de M. Alain Top au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'allongement et l'extension de l'assistance militaire au Niger en 2019" (n° 28074)

 

 Alain Top (sp.a): Mijnheer de minister, de Ministerraad heeft op 30 november 2018 de verlenging van de militaire bijstandopdracht in Niger goedgekeurd. Ook enkele tactische trainings­programma's werden goedgekeurd.

 

Niger staat bekend als een land dat het niet altijd nauw neemt met de mensenrechten. Recent werd het zelfs uitgeroepen tot een van de slechtste landen voor vrouwen. Kindhuwelijken, gebrekkig onderwijs, geweld en onderdrukking zijn dagelijkse kost voor de vrouwen in Niger.

 

Ten eerste, hoeveel aandacht zal er bij de militaire operatie zijn voor het respecteren van de mensenrechten, met name die van vrouwen?

 

Ten tweede, werd er bij de beslissing over de militaire bijstand eveneens rekening gehouden met die specifieke erbarmelijke omstandigheden ter plaatse?

 

Minister Didier Reynders: Mijnheer Top, de militaire bijstandopdracht in Niger voert een actief beleid om naast de puur militaire dimensie ook de rechtsstaat, de mensenrechten en de ontwikkeling te bevorderen. In Niger gebeurt dat door de nauwe samenwerking met de ambassade, Enabel en EUCAP Sahel Niger. Dat wordt ondersteund door contacten vanuit de Defensiestaf met de FOD Buitenlandse Zaken en de EU.

 

In het opleidingsprogramma voor de Nigerese soldaten werden door onze militairen twee modules gericht op mensenrechten geïntegreerd. Het gaat om een module rule of law of armed conflict en een module protection, die zich richt op het belang van het beschermen van de zwakkere in de samenleving. De eerste module werd ontwikkeld in samenwerking met het ICRC en de tweede module met UNHCR en twee ngo's. Complementair aan de training in Niger laten wij ook Nigerese militairen academische en tactische vormingen met aandacht voor de democratische waarden in België volgen.

 

Net zoals in andere theaters is ook in Niger het respect voor de mensenrechten en voor de vrouw een specifiek aandachtspunt. De genderdimensie is aanwezig in de keuze van de bedrijven en het personeel waarmee wordt samengewerkt. Voor de beveiliging van de door de Belgische militairen gehuurde huizen werd er bijvoorbeeld doelbewust voor gekozen om een deel van de ploeg wachtpersoneel in te vullen met vrouwen.

 

Het leidmotief van de militaire bijstandopdracht in Niger is weerbaarheid en lokale integratie. Er wordt steeds getracht te streven naar oplossingen die gemakkelijk geïnstitutionaliseerd kunnen worden in de Nigerese structuur. Daarnaast wordt zoveel mogelijk gekozen voor logistieke onder­steuning vanuit de Nigerese economie. Dat heeft als voordeel dat onze communicatielijnen minder worden belast en dat er een economische return wordt gegenereerd naar Niger.

 

 Alain Top (sp.a): Mijnheer de minister, dank u voor de omstandige uitleg.

 

Ik ben tevreden dat er met zeer veel aandacht aan wordt gewerkt, dat er, zoals gezegd, twee modules zijn uitgewerkt en dat de kwestie wordt opgevolgd. Dat is goed werk en mogelijk kunnen wij in de toekomst nagaan in hoeverre die werk­wijze weerklank krijgt en een positieve evolutie in het land op gang brengt.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Questions jointes de

- Mme Julie Fernandez Fernandez au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la coopération avec la Région bruxelloise concernant l'avenir du MRA" (n° 28076)

- Mme Julie Fernandez Fernandez au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la politique tarifaire du MRA" (n° 28219)

Samengevoegde vragen van

- mevrouw Julie Fernandez Fernandez aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de samenwerking met het Brussels Gewest inzake de toekomst van het KLM" (nr. 28076)

- mevrouw Julie Fernandez Fernandez aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het tariefbeleid van het KLM" (nr. 28219)

 

 Julie Fernandez Fernandez (PS): Monsieur le ministre, il y a un an, la Région bruxelloise s'est inquiétée du manque d'inventaire précis des collections du Musée royal de I'Armée (MRA) et du déplacement de certains pièces précieuses en dehors du territoire bruxellois. La Région s'est également largement interrogée concernant l'avenir de la scénographie historique du MRA sur son site bruxellois. Vos prédécesseurs ne semblaient pas vouloir répondre aux demandes de concertation de la Région, qui restaient sans réponse.

 

Monsieur le ministre, quel est l'état de l'inventaire des pièces précieuses du MRA? Votre cabinet va-t-il finalement prendre contact avec la Région pour se concerter sur ce dossier?

 

 Didier Reynders, ministre: Madame Fernandez Fernandez, en ce qui concerne l'avenir du MRA, il existe un inventaire à jour de toutes les pièces de collection mais le récolement de toutes les pièces est toujours en cours. Tenant compte du fait que chaque pièce de collection doit être examinée par le personnel scientifique du War Heritage Institute et que la collection compte actuellement 129 007 pièces, le récolement prendra encore plusieurs années pour faire correspondre ce qui figure sur les documents d'inventaire avec la réalité.

 

Le cabinet de mon prédécesseur a eu, fin 2017, une réunion constructive avec le cabinet du ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale au sujet de la scénographie historique du MRA, toutes les parties s'accordant sur l'intérêt de faire du MRA un musée de pointe à vocation internationale. Il a été convenu que la direction des Monuments et Sites de la Région bruxelloise et le War Heritage Institute fixeront une réunion dans les bâtiments du MRA afin d'examiner ensemble les salles historiques et techniques.

 

Mon cabinet est et reste totalement disponible pour travailler de manière constructive dans ce dossier et a demandé au directeur général ad interim du War Heritage Institute de fixer à bref délai un rendez-vous avec le directeur du service de la Région bruxelloise que je viens de citer.

 

En ce qui concerne la politique tarifaire du MRA, dans le cadre de la réorganisation de la gestion des structures qui composent le War Heritage Institute, de très grandes disparités sont apparues entre les politiques tarifaires pratiquées sur les différents sites. En conséquence, l'Institut a travaillé à la mise sur pied d'une politique tarifaire cohérente entre ces sites. Une étude a été menée et a notamment constaté que les tarifs d'entrée du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire n'étaient pas proportionnels à l'offre de qualité qu'il propose et étaient très inférieurs à la moyenne des prix des institutions muséales similaires.

 

Ceci est d'autant plus à relever que l'objectif de cette augmentation tarifaire est de créer des moyens supplémentaires pour encore améliorer l'offre, de procéder à des rafraîchissements dans certaines salles qui en ont besoin et de renforcer la politique de communication de cette institution vers le public.

 

La fréquentation du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire n'est pas en berne. S'il y a bel et bien eu une diminution exception­nelle de la fréquentation due aux attentats de mars 2016, la fréquentation était à la hausse en 2017 avec 113 274 visiteurs. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a eu une correction des normes de visiteurs en 2017 par rapport à ce qui figurait dans la réponse à la question parlemen­taire n°14111 de M. Buysrogge du 1er février 2018, suite au double comptage de 2 078 guides audio loués. En 2018, le musée a accueilli 115 812 visiteurs, soit une augmentation de 2 538 visiteurs par rapport à 2017. J'espère que cette tendance se renforcera au cours des années à venir et que les visiteurs potentiels réaliseront que le prix qui leur est demandé est tout à fait en rapport avec l'importance et la qualité des collections qu'ils ont le plaisir d'admirer.

 

Je suis désolé d'avoir déjà répondu à votre question suivante, mais celle-ci portait sur la même matière.

 

 Julie Fernandez Fernandez (PS): Monsieur le ministre, ce qui est important, c'est d'avoir la réponse. Je vous remercie pour vos réponses. Je me réjouis que l'inventaire ait eu lieu et je mesure l'amplitude du travail. C'est peut-être l'occasion de saluer le travail d'inventaire qui est fait au sein du MRA mais aussi le travail dans la gestion des collections et le travail scientifique.

 

Vous nous annoncez des contacts avec la Région bruxelloise. Cette réunion de 2017 avait été constructive mais elle n'a pas été suivie de beaucoup d'effets. Je me réjouis donc que vous preniez la main.

 

Tant mieux si le gouvernement a rendu l'entrée payante au musée, même si ce ne sont pas des sommes importantes. Je me réjouis aussi du fait que le nombre de visiteurs augmente. Cependant, je peux déjà vous annoncer, ainsi qu'aux collègues du MR, que nous soutiendrons la proposition du MR pour que l'accès à l'ensemble des musées fédéraux soit gratuit.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Question de M. Jacques Chabot au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la Composante Médicale et la fonction de médecin militaire" (n° 28112)

Vraag van de heer Jacques Chabot aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de Medische Component en de functie van militair arts" (nr. 28112)

 

 Jacques Chabot (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, ces dernières années, la Composante Médicale a prouvé tout son intérêt et son expertise, que ce soit en opération à l'étranger, lors d'événements exceptionnels comme les attentats ou encore par l'expertise de l'Hôpital royal militaire.

 

Malheureusement, j'ai pu lire récemment dans la presse que les médecins militaires se plaignent amèrement de leurs conditions de travail et que lors d'une conférence à l'École Royale Militaire, des juristes de la Défense ont exprimé la possibilité d'un outsourcing partiel au sein de la Composante Médicale, qui n'est par ailleurs plus vue comme une priorité dans la vision stratégique, ce que notre groupe a vivement critiqué.

 

Le taux d'attrition lors de la formation des médecins militaires, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, est très important: il avoisinerait les 40 % pour différentes causes.

 

Monsieur le ministre, qu'en est-il d'un éventuel outsourcing au sein de la Composante Médicale? Une piste est-elle envisagée? Quelles fonctions seraient-elles touchées?

 

Qu'est-il mis en œuvre pour tenter de diminuer le taux d'attrition au sein de la Composante Médicale, notamment pour la fonction de médecin militaire tout en évitant de développer des statuts différents au sein de celle-ci? Quels éléments sont-ils mis en œuvre afin de rendre la fonction de médecin militaire plus attractive?

 

 Didier Reynders, ministre: Madame la présidente, monsieur Chabot, je tiens à préciser qu'à l'occasion du symposium des juristes à l'École Royale Militaire que vous mentionnez, un outsourcing définitif de l'appui médical ou de parties de celui-ci durant les missions n'a pas été évoqué.

 

Suite à l'annulation d'une mission militaire, due à la pénurie de médecins, il a été demandé à la Composante Médicale de chercher une solution pour éviter que cette situation ne se reproduise. L'une des solutions envisageables consiste à engager des médecins civils sous contrat de travail pour des missions à l'étranger – par exemple d'entraînement –, à court terme et à faibles risques.

 

En outre, pour des missions très spécifiques, il est possible de faire appel à des firmes spécialisées pour une partie précise de l'appui médical, comme par exemple l'évacuation aérienne, s'il s'avérait que les ressources existantes au sein de la Défense ne permettent pas d'exécuter de telles missions.

 

Un concept spécifique a été développé pour rendre la médecine militaire plus attractive. L'augmentation de cette attractivité nécessite la mise en place d'un nouveau statut sur mesure. En attendant la création de ce nouveau statut de filière de métiers techniques médicaux, l'autorité médicale a obtenu un mandat temporaire afin de concilier au maximum les souhaits propres au Corps technique médical et les besoins de la Défense.

 

Une campagne de recrutement a été mise en place avec succès et une communication transparente établie sur les besoins de la Défense et les possibilités de formation.

 

Un programme de coaching a également été introduit, en accordant une attention particulière aux activités d'entraînement exercées en dehors de la Défense ainsi qu'à l'équilibre entre le travail et la vie privée.

 

J'espère que toutes ces mesures permettront de répondre aux besoins de la Défense à travers les recrutements nécessaires.

 

 Jacques Chabot (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse et de vos propositions.

 

Ce que j'ai lu dans la presse m'a fort inquiété, car il y était question de suicides, de pression et d'abandon chez les médecins militaires. Il était même écrit: "On se croirait dans une dictature." Je sais: c'est la presse…

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Question de M. Jacques Chabot au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'externalisation des services postaux militaires" (n° 28132)

Vraag van de heer Jacques Chabot aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de uitbesteding van de militaire postdiensten" (nr. 28132)

 

 Jacques Chabot (PS): Monsieur le ministre, j'ai pu lire récemment dans la presse que l'externali­sation de fonctions au sein de la Défense se poursuivait à grande vitesse. On parle ainsi maintenant de l'externalisation des services postaux au sein de la Défense. Jusqu'à présent, celle-ci n'était en aucun cas prévue. De plus, il semblerait que cette décision ait été prise sans concertation avec les syndicats ni information du personnel concerné.

 

À partir de janvier 2019, non seulement les lettres envoyées à des adresses civiles le seront via bpost, mais il en ira de même des courriers envoyés à des adresses militaires. En ce qui concerne la correspondance classifiée, la Défense déclare disposer d'un réseau de défense sécurisé qui envoie les documents sous forme numérique.

 

Dès lors, monsieur le ministre, que deviendront les militaires qui étaient affectés aux services postaux de la Défense? Quel est le coût de cette nouvelle externalisation? D'autres services non prévus jusqu'à aujourd'hui seront-ils également touchés par cette externalisation/privatisation? Pour quelle raison les syndicats n'ont-ils pas été informés et consultés? Êtes-vous à même de garantir la sécurité et la confidentialité des documents sensibles dans ce cadre?

 

 Didier Reynders, ministre: Monsieur Chabot, en accord avec la Vision stratégique, la Défense a fait le choix d'externaliser plusieurs services non spécifiques aux militaires, dont celui de la poste territoriale comprenant le tri postal et la distribution du courrier. Les syndicats sont régulièrement informés, soit au niveau central, soit au niveau local, des initiatives d'externalisation en cours et j'en ai encore parlé avec eux ces derniers jours.

 

En ce qui concerne la poste militaire, seul le courrier militaire entre les différents quartiers militaires était encore assuré par la chaîne militaire. Le courrier adressé au monde civil était déjà envoyé via bpost. La simplification administrative et le processus de numérisation qui y sont associés ont permis d'améliorer l'efficacité de la distribution du courrier militaire par bpost. Grâce à l'externalisation de ces tâches, le courrier militaire pourra être distribué plus rapidement. Il est vrai que cinq postes de travail militaires seront supprimés à Berlaar. Trois personnes concernées par cette suppression sont déjà parties à la retraite tandis que les deux autres ont été réorientées vers d'autres postes. La sous-traitance des services postaux reste neutre sur le plan des coûts. À terme, des économies financières sont attendues suite à la poursuite du processus de digitalisation.

 

Pour la correspondance classifiée, la Défense dispose d'un réseau de défense sécurisée pour l'envoi de documents sous forme numérique, conformément aux directives militaires. Les envois postaux en copie papier sont, comme auparavant, accompagnés par une estafette conformément aux consignes de sécurité militaire.

 

Je crois que c'est une bonne chose que l'on puisse effectivement faire confiance aux services de bpost pour l'ensemble de l'activité postale classique, même entre les quartiers militaires. Par contre, je le répète, il y a évidemment des dispositifs particuliers lorsque des impératifs de confidentialité et de classification doivent être rencontrés.

 

 Jacques Chabot (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 28156 van de heer Van Peteghem vervalt. Vraag nr. 28171 van mevrouw Grovonius wordt uitgesteld.

 

Questions jointes de

- Mme Julie Fernandez Fernandez au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le remplacement des F-16 décidé par le gouvernement" (n° 28184)

- M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'avis de l'Inspection des Finances concernant l'achat des F-16" (n° 28321)

- M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la précipitation du gouvernement dans le choix des avions de remplacement de nos F-16" (n° 28323)

Samengevoegde vragen van

- mevrouw Julie Fernandez Fernandez aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de beslissing van de regering om de F-16's te vervangen" (nr. 28184)

- de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het advies van de Inspectie van Financiën betreffende de aankoop van de F-16's" (nr. 28321)

- de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de overhaaste keuze van de regering voor een vervanger voor onze F-16's" (nr. 28323)

 

 Julie Fernandez Fernandez (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, le jeudi 25 octobre dernier, à l'issue d'un kern, le gouvernement Michel 1er mettait fin à l'intenable suspense dans le dossier du remplacement des F-16 belges. Il a annoncé son choix d'acheter 34 avions de chasse américains F-35, juste avant l'échéance de l'offre américaine plutôt que l'autre avion encore officiellement en lice, l'Eurofighter porté par les Britanniques.

 

Si la décision était officielle depuis fin octobre, restait encore à négocier avec le vendeur, Lockheed Martin, les termes d'un futur contrat liant nos pays.

 

Cependant, j'ai appris, en parcourant la presse, que la Belgique et les États-Unis auraient signé un memorandum of understanding, puis, dans la foulée, le contrat, le 26 octobre, ainsi que l'accord avec le constructeur américain.

 

Si cette signature pour un contrat de plusieurs milliards a bien eu lieu, il est étonnant qu'aucune communication n'ait été faite à ce sujet.

 

Monsieur le ministre, pourriez-vous, dès lors, m'indiquer où en est la procédure de remplace­ment des F-16 et s'il existe bel et bien un contrat signé en ce sens par votre prédécesseur?

 

 Didier Reynders, ministre: Madame la présidente, madame Fernandez Fernandez, sur base de la décision du Conseil des ministres concernant l'attribution du marché de remplacement de la capacité F-16, le ministre de la Défense de l'époque, M. Vandeput, a signé un memorandum of understanding en date du 25 octobre 2018. Ce document a ensuite été contresigné par le Deputy Secretary of Defense américain en date du 26 octobre 2018.

 

Suite à quoi, le ministre de la Défense a contre­signé la letter of offer and acceptance (LOA) en date du 27 octobre 2018. Cette lettre est un document du gouvernement américain qui formalise une offre de vente de matériel et de service à un gouvernement étranger dans le cadre des foreign military sales.

 

Enfin, le 25 octobre 2018, les ministres de l'Économie et de la Défense ont également contresigné l'accord passé avec Lockheed Martin Global and United Technologies Corporation portant sur l'implémentation des mesures visant la protection des intérêts essentiels de sécurité.

 

Je vous confirme donc qu'il existe bien un contrat liant la Belgique pour l'achat de 34 avions de type F-35A ainsi que son soutien en service et que tous les documents qui devaient être signés dans le cadre de ce programme de remplacement l'ont été.

 

En ce qui concerne l'avis de l'Inspection des finances sur le choix du remplaçant des F-16 – c'est une question posée par un autre parlemen­taire –, l'inspecteur, bien que détaché à la Défense, ne relève pas de mon département. Il ne me revient dès lors pas de commenter les propos de cet inspecteur ni d'en donner une interprétation.

 

Comme cela a été dit à plusieurs reprises lors de sessions parlementaires, l'acquisition de la nouvelle capacité aérienne de combat s'inscrit dans un accord de gouvernement à gouver­nement, ce qui implique qu'il n'y ait pas de contrat directement conclu entre la Belgique et les fabricants. C'est au gouvernement américain qu'il revient de passer un contrat avec les fabricants concernés pour le compte de la Belgique.

 

La signature des différents accords découle de la décision du Conseil des ministres du 25 octobre 2018. Comme ces accords étaient prêts à être signés, il n'y avait aucune raison d'attendre. Il n'est dès lors pas question de parler de précipitation.

 

La participation de l'industrie relative à la construction et à l'entretien du F-35 ressort à la compétence du ministre de l'Économie. Je peux néanmoins vous communiquer que d'un point de vue marchés publics, la best and final offer, soit la meilleure offre finale, a clôturé les négociations. Les propositions des candidats liées aux mesures de protection des intérêts essentiels de sécurité ne doivent dès lors plus faire l'objet de négociations. L'implémentation et l'exécution de ces mesures seront suivies par le gouvernement et plus particulièrement par l'administration afin de s'assurer que ce qui a été offert se concrétise. Dans ce cadre, des discussions seront effectivement menées entre tous les acteurs concernés.

 

Enfin, à la suite du vote du Parlement, l'article 3 de la loi du 23 mai 2017 portant sur la program­mation militaire des investissements pour la période 2016-2030 a été modifié afin d'autoriser le paiement d'acomptes et d'avances prévus contractuellement dans le cadre des grands programmes d'investissement et ce, dès 2018-2019. Suite au vote de la loi portant modification de la loi sur la programmation militaire des grands investissements en date du 20 décembre 2018, des avances ont en effet été liquidées en 2018 pour les programmes d'acquisition des F-35 pour un montant de 122 819 518,20 euros, d'une part, et pour l'acquisition des multipurpose frigates pour un montant de 770 000 euros, d'autre part.

 

Pour l'année 2019, un montant global pour les avances de 242 200 000 euros est nécessaire principalement pour les programmes d'acquisition des F-35, les multipurpose frigates, les chasseurs de mines et les véhicules du programme de capacité motorisée.

 

Tels sont les éléments que je peux vous communiquer.

 

 Julie Fernandez Fernandez (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse détaillée. Ceci est la concrétisation des décisions prises. Nous prenons acte.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Volgens de agenda zijn we toe aan vraag nr. 28278 van de heer Vanden Burre. Aangezien hij afwezig is en niets heeft laten weten, vervalt zijn vraag.

 

Vraag van de heer Peter Buysrogge aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de militaire programma's" (nr. 28308)

Question de M. Peter Buysrogge au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les programmes militaires" (n° 28308)

 

 Peter Buysrogge (N-VA): Mijnheer de minister, mijn vraag betreft de bevoegdheden van de regering in lopende zaken en het effect daarvan op de verschillende lopende moderniserings­programma's.

 

De begroting voor 2019 werd niet goedgekeurd door het Parlement en de regering is ontslag­nemend. Het is dus interessant om te weten welke invloed dat heeft op de werking van Defensie, meer bepaald op de uitvoering van de moderni­serings­programma’s die werden aangekondigd in de militaire programmeringswet van 23 mei 2017.

 

Ik heb hierover drie concrete vragen, mijnheer de minister.

 

Kunt u een stand van zaken geven voor de programma’s aangekondigd in die wet die nog een advies moeten krijgen van de Commissie voor de Legeraankopen en -verkopen?

 

Kunt u een stand van zaken geven voor de programma’s die in het stadium van onder­handeling waren, maar die nog niet gegund waren vóór 22 december 2018? Welke daarvan moeten door de Ministerraad worden gegund? Hoe worden de andere gegund?

 

Welke vastleggingen werden er nog uitgevoerd na het ontslag van uw voorganger voor de programma’s aangekondigd in de militaire programmeringswet van 23 mei 2017?

 

Minister Didier Reynders: Mijnheer Buysrogge, de volgende boekhoudkundige vastleggingen voor programma's aangekondigd in de militaire programmeringswet van 23 mei 2017 werden uitgevoerd na het ontslag van mijn voorganger. De goedkeuring van de bevoegde ordonnateur werd reeds voor dat ontslag verkregen.

 

Ik zal een aantal dossiers opnoemen: de voorschotten inzake essentiële veiligheids­belangen voor een bedrag van 277 miljoen euro; life extension Pandur, vervanging power pack en integratie van het Remote Controlled Weapon Station voor een bedrag van 14 919 940 euro; life extension Pandur of de modernisering van het verouderde observatie- en verkenningsplatform voor een bedrag van 7 833 703,23 euro; life extension Pandur anti-RPG-beschermingsnetten voor een bedrag van 1 425 836 euro; aankoop van combat recovery vehicles and protected recovery vehicles en technische assistentie voor een bedrag van 30 593 168,13 euro; de modernisering van de standaard individuele bewapening voor een bedrag van 40 831 983,86 euro; de aankoop van vorkheftrucks 4x4, technische assistentie en wisselstukken voor een bedrag van 5 108 012,24 euro; de aankoop van een full flight simulator – dat heb ik al gezegd – voor de A400M, waarvan de eerste schijf in 2018 betaald werd door het Groothertogdom Luxemburg. Ik heb ook iets gezegd wat betreft de regeringsbeslissing aan het eind van het jaar.

 

De stand van zaken voor de programma's die in het stadium van onderhandeling waren, maar die nog niet gegund waren vóór 22 december, is de volgende, met de aanduiding van diegene waarvoor een beslissing van de Ministerraad gevraagd zal worden: het programma mijnen­bestrijdings­vaartuigen zit in de gunningsfase en zal aan de Ministerraad voorgelegd worden; het programma trainingsmaterialen voor dual simulatie zit in de gunningsfase; het programma medisch materiaal zit in de selectiefase; het programma radio's voor de soldaten zit in de fase van opmaak van het bestek. De gunning van die opdrachten zal door de bevoegde ordonnateur uitgevoerd worden.

 

De andere programma's, aangekondigd in de militaire programmeringswet van 23 mei 2017 voor 2019, zullen, afhankelijk van de maturiteit en de dringendheid van de programma's, aan de bijzondere commissie voor de Legeraankopen en -verkopen, alsook aan de Ministerraad voorgelegd worden.

 

Daarmee heb ik een gedetailleerde lijst gegeven van alle mogelijke dossiers.

 

 Peter Buysrogge (N-VA): Mijnheer de minister, bedankt voor de bijzonder gedetailleerde opsom­ming, zelfs tot na de komma.

 

Minister Didier Reynders: Ik was gedurende 12 jaar minister van Financiën. Het is belangrijk.

 

 Peter Buysrogge (N-VA): Waarvan akte.

 

Het is inderdaad belangrijk om dat allemaal eens goed opgelijst te krijgen zodat wij weten wat er wanneer beslist is en wat er nog kan gebeuren. Voor zaken die de fase AVA nog niet gepasseerd zijn, rijst de vraag in hoeverre de regering nog de bevoegdheid heeft om daarover beslissingen te nemen.

 

Over de mijnenbestrijdingsvaartuigen heb ik trouwens nog een aparte mondelinge vraag ingediend, opgenomen onder het volgend agenda­punt, dus wij kunnen er zodadelijk misschien dieper op ingaan.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Vraag van de heer Peter Buysrogge aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de MCM-mijnenbestrijdingsvaartuigen" (nr. 28309)

Question de M. Peter Buysrogge au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les navires démineurs MCM" (n° 28309)

 

 Peter Buysrogge (N-VA): Mijnheer de minister, begin 2018 werd in de bijzondere commissie voor de Legeraankopen en -verkopen hierover van gedachten gewisseld en er werd een positief advies gegeven.

 

Mijn concrete vragen zijn ingegeven door het feit dat de gunning enige tijd op zich laat wachten. Kunt u ons een stand van zaken geven over het programma ter vervanging van de mijnen­bestrijdings­vaartuigen? Hoeveel kandidaten dingen mee naar dit contract? Wanneer kan de gunning plaatsvinden? Zal het Parlement, meer specifiek de bijzondere commissie voor de Legeraankopen en -verkopen, hierbij worden betrokken? Kunnen de kredieten, nodig voor de uitvoering van het programma, nog worden vastgelegd in 2019?

 

Minister Didier Reynders: Mijnheer Buysrogge, de gunningsfase is nog altijd lopende. De kandi­daten hebben hun finale voorstel, onder de vorm van een best and final offer ingediend op 20 december 2018. Op dit ogenblik worden deze offertes grondig bestudeerd en geëvalueerd om tot een finale rangschikking te komen. De gunning wordt verwacht in de loop van het eerste trimester van 2019. Conform het administratief protocol tussen de bijzondere commissie voor de  Legeraankopen en -verkopen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, en de minister van Defensie, is deze commissie bevoegd voor de opvolging van dit dossier. Wanneer de nodige kredieten beschikbaar zijn, kan het programma van de mijnenjagers nog in 2019 worden vastgelegd. Over de offertes zelf mag ik verder niets meer zeggen.

 

 Peter Buysrogge (N-VA): Mijnheer de minister, het lijkt mij sowieso interessant om daarover de komende tijd van gedachten te wisselen in de bijzondere commissie, waarvan ik de voorzitter ben.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Question de M. Michel Corthouts au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'équipement des militaires belges participant à la mission de l'OTAN en Estonie" (n° 28310)

Vraag van de heer Michel Corthouts aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de uitrusting van de Belgische militairen die deelnemen aan de NAVO-operatie in Estland" (nr. 28310)

 

 Michel Corthouts (PS): Monsieur le ministre, je me permets de vous interroger au sujet de l’équipement fourni par la Défense aux militaires belges participant à la mission de l’OTAN en Estonie.

 

Comme vous l'avez rappelé hier en commission des Relations extérieures, vous n'exercez pas d'emprise sur la presse ni sur ce qu'elle écrit. Moi non plus. C'est tant mieux pour la démocratie! Toujours est-il que la presse relatait à la fin du mois de décembre que l’équipement fourni aux militaires était inadéquat, voire insuffisant. Ainsi, il manquerait de lunettes de protection, à telle enseigne que les soldats devraient s'en procurer par leurs propres moyens et à leurs propres frais. Cette situation, si elle se confirme, peut se révéler dangereuse en mission. De toute façon, elle est regrettable.

 

Monsieur le ministre, comptez-vous remédier sans tarder à cette situation afin que nos militaires puis­sent remplir leurs missions dans des conditions décentes? Si tel est le cas, pouvez-vous m'en dire davantage quant aux mesures déjà prises ou qui le seront par votre département?

 

 Didier Reynders, ministre: Monsieur Corthouts, j'étais quelque peu désolé de voir ces informations circuler. Comme je venais à peine d'entrer en fonction, je n'ai pas eu l'occasion de maîtriser complètement la communication. En tout cas, ces informations étaient inexactes.

 

Notre personnel dispose d'équipements indivi­duels lui permettant d'opérer et de s'entraîner dans des conditions hivernales, comme c'est le cas sur le territoire national. Cependant, à la suite d'analyses de risque et de reconnaissances sur le théâtre des opérations, nos soldats ont reçu du matériel supplémentaire en provenance de la chaîne logistique militaire belge.

 

Des achats de matériel de type "haute montagne" – pantalons et vestes de ski, gants, bouteilles thermos, masques, sacs de couchage extreme cold – ont également été effectués afin que notre détachement puisse opérer dans des conditions plus froides que celles que nous connaissons en Belgique. Une partie de ce matériel a été livrée avant le départ. Le reste des articles a été fourni sur le terrain.

 

En outre, tous nos soldats sont équipés de lunettes de protection balistique qui répondent aux exigences opérationnelles et climatiques. De manière structurelle, chaque mission fait l'objet d'un cycle de planification prenant en compte l'aspect du matériel et de l'équipement individuel.

 

J'ajouterai simplement – comme je l'ai déjà fait pour d'autres départements – que, pour éviter de tels incidents de communication, il serait évidemment préférable qu'en cas d'inquiétude, les remarques et critiques soient directement adressées à la hiérarchie, voire à mon cabinet. De la sorte, je pourrais vérifier la réalité du terrain.

 

D'après les informations dont je dispose, des comman­des avaient déjà été effectuées. Les éléments d'équipement ont été fournis aux militaires avant leur départ et sur place. Je regrette donc un peu les dérives de communi­cation. Elles ont probablement plusieurs raisons. La communication a été organisée vers l'extérieur. Peut-être les réponses fournies par la Défense n'ont-elles pas été suffisamment rapides et précises. J'y veillerai à l'avenir.

 

 Michel Corthouts (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour cette réponse relativement positive. Mais, vous en conviendrez, ce n'est pas la première fois que le matériel mis à la disposition des militaires partis en mission fait débat.

 

À l'heure où beaucoup de militaires choisissent de quitter la Défense et que cette dernière a beau­coup de mal à attirer de nouvelles recrues – nous en débattions encore en début de séance avec le projet de loi –, cette situation était fâcheuse et regrettable.

 

Je vous remercie.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: De vragen nrs. 28313, 28314 en 28316 van de heer Yüksel worden op zijn vraag omgezet in schriftelijke vragen.

 

Vraag van de heer Veli Yüksel aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de regels met betrekking tot het gebruik van smartphones door militairen" (nr. 28315)

Question de M. Veli Yüksel au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les règles régissant l'utilisation de smartphones par les militaires" (n° 28315)

 

 Veli Yüksel (CD&V): Mijnheer de minister, in de vergadering van de commissie voor de Landsverdediging van 18 juli 2018 stelde ik uw voorganger een vraag over het probleem dat gevoelige informatie kan worden prijsgegeven via sportapps die door militairen worden gebruikt. Hij stelde toen dat er naast sensibilisering ook een nieuwe richtlijn met betrekking tot het gebruik van smart devices, inclusief activity trackers, op verschillende locaties, zowel in het binnenland als tijdens operaties in het buitenland, in de pijplijn zat. Tijdens het kerstreces bleek evenwel dat er in de praktijk weinig is veranderd. Een artikel in Het Nieuwsblad van 28 december stelde dat de sportapp Strava nog steeds gevoelige informatie van Belgische militairen en militaire installaties prijsgeeft.

 

Ik wijs er graag op dat vanaf deze maand 250 van onze manschappen van de Landcomponent onderdeel zullen uitmaken van een multinationaal bataljon onder Brits commando, in het kader van de NAVO-opdracht Enhanced Forward Presence in het Balticum.

 

Mijnheer de minister, ten eerste, is de nieuwe richtlijn waarvan sprake, inmiddels klaar? Kunt u daarbij een toelichting geven? Mogen wij de richtlijn inkijken?

 

Ten tweede, bent u van mening dat de preventie en sensibilisering afdoende zijn?

 

Ten derde, zult u extra maatregelen nemen?

 

Ten vierde, welke regels zullen de Belgische militairen in Estland moeten volgen? Graag kreeg ik wat toelichting. Zullen zij de Belgische dan wel de Britse regels over het gebruik van mobiele apparatuur moeten volgen?

 

Ten slotte, kunt u enige toelichting geven bij de good practices die andere landen ter zake toepassen?

 

Minister Didier Reynders: Mijnheer Yüksel, een detachement van 250 militairen van de Landcomponent werd inderdaad sinds het begin van de maand ontplooid naar Estland in het kader van de NAVO-opdracht Enhanced Forward Presence. Het Belgisch detachement zal daar voor een periode van vier maanden een onderdeel vormen van de Britse multinationale battlegroup.

 

Gelet op het probleem dat gevoelige informatie via bepaalde sportapps, alsook via sociale media zoals Facebook en Instagram, kan worden prijsgegeven, heeft Defensie op 14 december 2018 niet alleen werk gemaakt van sensibilisering, maar ook een richtlijn met betrekking tot het gebruik van portable electronic devices in operaties en tijdens oefeningen opgesteld. Voor elk operatietoneel en op een permanente basis wordt een correcte balans opgemaakt tussen, enerzijds, de operationele behoeften en de veiligheid en, anderzijds, de behoefte van eenvoudige en toegankelijke commu­nicatie. Hierbij wordt ook de sociale communicatie niet uit het oog verloren. Dit betekent dat er op basis van de dreigingsanalyse en op permanente basis bepaald zal worden welke maatregelen van toepassing zijn, met de nodige flexibiliteit om ze te verstrengen of te versoepelen, afhankelijk van de operationele activiteit en de veiligheidsomgeving.

 

De meeste andere partnerlanden waarmee Belgische militairen opereren, passen gelijkaar­dige good practices toe. In deze digitale cyberomgeving maakt de dreiging immers geen onderscheid tussen nationaliteiten of detachement.

 

Tijdens mijn eerste briefing op het hoofdkwartier van Defensie heb ik de CHOD gevraagd meer details te geven over de operaties en over de organisatie hier in België en op het Brusselse hoofdkwartier. Ik ben van mening dat wij nog meer aandacht moeten geven aan deze problematiek. Die zal steeds belangrijker worden in de volgende maanden en jaren.

 

 Veli Yüksel (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Ik ben blij dat er ondertussen een nieuwe richtlijn opgemaakt is voor het gebruik van sociale media. De veiligheid van het personeel is belangrijk, maar ook de veiligheid van Defensie en de veiligheid van de informatie van Defensie in het algemeen, zowel in het binnenland als in het buitenland.

 

Ik heb voorbeelden bekeken van andere landen, waar men militairen die op missie gaan hun persoonlijke gsm afneemt en hen een wegwerp-gsm ter beschikking stelt. De Britten doen dat onder andere.

 

Ik ben blij dat u zegt dat de dreigingsanalyse wat dit betreft goed wordt opgevolgd en dat u bijkomende maatregelen hebt gevraagd voor de veiligheid van de militairen in het binnenland en voor Defensie.

 

Ik zal dit verder blijven opvolgen, samen met u.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Samengevoegde vragen van

- de heer Veli Yüksel aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de toekomstplannen voor de kazerne van Semmerzake (Gavere)" (nr. 28317)

- mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de kazernes en kwartieren van Defensie" (nr. 28326)

Questions jointes de

- M. Veli Yüksel au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le devenir de la caserne de Semmerzake (Gavere)" (n° 28317)

- Mme Karolien Grosemans au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les casernes et les quartiers de la Défense" (n° 28326)

 

 Veli Yüksel (CD&V): Mijnheer de minister, het beleid van uw voorganger met betrekking tot de kazernes zorgt nog steeds voor heel wat onzekerheid en ongerustheid bij de militairen en het burgerpersoneel van Defensie. In Oost-Vlaanderen was er nog een kazerne, die van Semmerzake bij Gavere. Minister Vandeput stelde in 2017 dat die kazerne uiterlijk in 2020 definitief zou sluiten. Dat is voor mij en mijn partij onaan­vaardbaar, want Semmerzake is het enige kwartier van Defensie in de provincie Oost-Vlaanderen. De ongeveer 250 personeelsleden zouden bij Belgocontrol in Steenokkerzeel tewerkgesteld worden of een andere post bij Defensie toegewezen krijgen.

 

Mijnheer de minister, wil u de beslissing van uw voorganger met betrekking tot de sluiting van de kazerne heroverwegen? Is het geen optie om een minimale bezetting in Semmerzake te behouden? Is het geen optie om er een detachement van een andere component onder te brengen?

 

Hoeveel militairen zijn er vandaag in de kazerne actief? Hoeveel daarvan werken er als lucht­verkeersleider? Hoeveel andere personeelsleden zijn er? Werden er personeelsleden overgeplaatst naar andere departementen?

 

Is er overleg geweest met het lokale bestuurs­niveau met betrekking tot een eventuele her­bestemming van de locatie?

 

Werden er begeleidingsmaatregelen uitgewerkt naar analogie van het koninklijk besluit van 26 augustus 2010 houdende bepaalde uitzonder­lijke begeleidingsmaatregelen toepasselijk op de personeelsleden van het Ministerie van Landsverdediging die rechtstreeks betrokken zijn bij het transformatieplan van de krijgsmacht?

 

 Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik heb een gelijkaardige maar wat bredere vraag. Het gaat namelijk over alle kazernes en kwartieren van Defensie.

 

In het kader van goed bestuur had de regering, die nu in lopende zaken is, zich voorgenomen de toekomstige inplanting van eenheden en kwartieren aan te passen aan de toekomstige noden van een kleinere en modernere krijgsmacht.

 

Tot nu toe heeft de commissie nog geen inzage gekregen in een plan voor inplanting van eenheden en kwartieren. Is het mogelijk om tijdens een volgende vergadering een uiteenzetting te krijgen? Het is moeilijk om hier in een korte tijdspanne een volledig plan toe te lichten; dus ik zou graag een uitgebreidere toelich­ting krijgen tijdens een volgende bijeenkomst.

 

Defensie kampt met grote uitdagingen op het vlak van personeel. Het personeelsbestand is met duizenden gedaald sinds het begin van de legislatuur en zal nog met duizenden dalen tijdens de volgende legislatuur. Zal het openhouden van te veel infrastructuur niet bijdragen aan die personeels­problematiek? Zal de personeels­problematiek niet nog groter worden, als dat personeel vergt dat misschien elders broodnodig is?

 

De infrastructuur moet de opdrachten dienen en niet omgekeerd. In Frankrijk en Nederland werd dat principe al een tijdje geleden toegepast. Kunt u de commissie in een volgende zitting een overzicht geven met betrekking tot welke infra­structuur nodig is om welke opdrachten uit te voeren?

 

Minister Didier Reynders: Mevrouw de voorzitter, collega's, zoals mijn voorganger reeds aanhaalde in antwoord op schriftelijke vraag nr. 13065 van collega Egbert Lachaert aangaande de toekomst­plannen voor de kazerne van Semmerzake, zullen het militaire en het burgerlijke Air Traffic Control Center gelokaliseerd worden bij Belgocontrol in Steenokkerzeel. In principe zal het militaire ATCC Gavere verlaten in 2019 of begin 2020.

 

Er is tot op vandaag echter nog geen beslissing genomen over de toekomstige invulling voor het kwartier. Gezien de inplaatsstelling van de nieuwe lokale besturen, zowel op gemeentelijk als provin­ciaal vlak, zal met hen terug contact opgenomen worden om te polsen naar hun interesse.

 

Er zal een beperkt detachement op de site aanwezig blijven voor de instandhouding van de radar en grondluchtcommunicatiesystemen. Er wordt niet overwogen om er een detachement van een andere component onder te brengen.

 

Er zijn vandaag 187 militairen actief in de kazerne, waarvan 44 luchtverkeersleiders. In het jaarlijks mutatieplan wordt rekening gehouden met de plannen uit de Strategische Visie. Er wordt in begeleidingsmaatregelen voorzien, zoals vast­gelegd in het koninklijk besluit van 19 maart 2018 houdende een uitzonderlijke herstructurerings­vergoeding voor de personeelsleden van het Ministerie van Landsverdediging die rechtstreeks betrokken zijn bij de Strategische Visie 2030 van de krijgsmacht. Het koninklijk besluit van 26 augustus 2010 werd met dit koninklijk besluit van 19 maart opgeheven.

 

Mevrouw de voorzitter, wat het volledige inplantings­plan voor de eenheid van Defensie betreft kan ik u zeggen dat er tot op heden nog geen beslissing genomen is. Het zal, denk ik, aan de volgende regering zijn om na te gaan welke militaire kwartieren niet meer nodig zijn.

 

Defensie heeft de personeelsproblematiek aangepakt door het facilitair beheer van de kwartieren, waaronder de wacht, de catering en het technisch onderhoud, geleidelijk uit te besteden. Zoals in Frankrijk en Nederland geldt ook in België het principe dat de infrastructuur de opdracht dient en niet omgekeerd.

 

In het kader van de verwerving van nieuwe capaciteit in uitvoering van de Strategische Visie, zal nieuwe infrastructuur gerealiseerd worden. Binnen de kwartieren wordt het gebruik van de bestaande gebouwen gerationaliseerd in functie van de werkelijke behoeftes.

 

 Veli Yüksel (CD&V): Mijnheer de minister, ik formuleer een paar bedenkingen.

 

Het betreft hier uiteraard een beslissing van uw voorganger, maar ik heb van de gelegenheid gebruikgemaakt om de problematiek onder uw aandacht te brengen. Semmerzake is een heel specifiek geval, onder andere door de fusie tussen Belgocontrol en de militaire luchtverkeersleiding.

 

Ik wil opmerken, mijnheer de minister, dat als de kazerne te Semmerzake in Oost-Vlaanderen sluit, daar geen enkele militaire aanwezigheid meer is. U zult het met mij eens zijn dat dat eigenlijk niet kan. De nationale defensie is een overheids­apparaat dat in alle regio's en provincies aanwezig moet zijn. U hebt die beslissing om kazernes te sluiten niet genomen, maar ik denk dat er toch een minimale aanwezigheid in elke provincie moet zijn. Ik vraag u met aandrang, vanuit een overtuiging die ik met heel wat mensen in de provincie deel, om een zekere visibiliteit in onze provincie te verzekeren.

 

Ik ben blij met uw verklaring dat er een beperkt detachement aanwezig zal blijven om onder andere de radar te onderhouden, maar wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Is dat een groep van 30 of 40 militairen of 10 mensen? Hebt u daar een zicht op?

 

Ik denk dat u het met mij eens bent dat Oost-Vlaanderen toch een kazerne moet hebben. Op die manier geven wij ook inwoners van die provincie de kans om daar tewerkgesteld te worden. Nogmaals, ik pleit ervoor dat u het dossier samen met de stafchef en de diensten opnieuw onder de loep neemt om een zekere aanwezigheid in Oost-Vlaanderen te verzekeren.

 

 Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, u zegt dat er geen plan van inplanting is. Als er geen plan is, kunt u ook geen toelichting komen geven.

 

Ik heb een schriftelijke vraag ingediend over de verschillende kazernes en kwartieren en de stand van zaken van de infrastructuur en het aantal personeelsleden. Ik zal wachten op het antwoord op die vraag om meer zicht op de huidige toestand te krijgen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 28322 van mevrouw Grosemans wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 12.44 uur.

La réunion publique de commission est levée à 12.44 heures.