Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt

Commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique

 

van

 

Woensdag 23 januari 2019

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mercredi 23 janvier 2019

 

Après-midi

 

______

 

 


De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 16.46 uur. De vergadering wordt voorgezeten door Brecht Vermeulen.

Le développement des questions et interpellations commence à 16.46 heures. La réunion est présidée par Brecht Vermeulen.

 

De voorzitter: Vraag nr. 27687 van mevrouw Schlitz wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

 

01 Vraag van mevrouw Sandrine De Crom aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de promotieprocedure tot hoofdcommissaris" (nr. 28081)

01 Question de Mme Sandrine De Crom au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "la procédure de promotion au grade de commissaire divisionnaire" (n° 28081)

 

01.01  Sandrine De Crom (Open Vld): Mijnheer de minister, volgens de berichtgeving heeft de Nationale Politieacademie begin dit jaar de promotieprocedure voor hoofdcommissaris versoepeld omdat te weinig kandidaten geschikt waren bevonden. Gezakte deelnemers konden op die manier doorstromen naar de volgende ronde.

 

Eind 2017 plaatste de federale politie een vacature voor een promotieopleiding tot hoofdcommissaris. Er waren 100 plaatsen vacant. Een kandidaat moest volgens het koninklijk besluit van 9 oktober 2017 minstens 60 % behalen om te slagen voor de test. Van de 150 deelnemers slaagden er blijkbaar maar 20. In plaats van een nieuwe vacature uit te schrijven, besloot men kennelijk de resultaten van de kennisproef te herzien. De deelnemers moesten geen 60 % behalen, maar 60 % van de best presterende kandidaat. De minimumscore lag daardoor niet op 90/150 maar op 66/150.

 

Enkele kandidaten zouden beroep hebben aangetekend bij de Raad van State. De auditeur zou in zijn advies hebben aangegeven dat de beslissing waarmee de regels werden versoepeld in strijd zijn met de openbare orde, en vernietigd moet worden.

 

De federale politie bevestigt dat de Nationale Politieacademie de resultaten heeft aangepast. Zij beweert dat zij daarvoor de goedkeuring heeft gekregen van het Coördinatiecomité van de Geïntegreerde Politie.

 

Op uw kabinet vindt men de aanpassing van deze resultaten niet erg. Men vindt het vooral belangrijk dat de kennisproef correct en rechtvaardig verlopen is.

 

In verband hiermee heb ik volgende vragen.

 

Kunt u het verhaal bevestigen dat de procedure werd aangepast om voldoende kandidaten te laten slagen om de openbare vacatures in te vullen?

 

Erkent u dat hiermee wordt afgeweken van het koninklijk besluit van oktober 2017?

 

Waarom werd er geen nieuwe selectieprocedure georganiseerd?

 

Klopt het dat de auditeur in zijn advies heeft aangegeven dat de beslissing waarmee de regels versoepeld werden, in strijd is met de openbare orde, en vernietigd moet worden? Zal dit advies gevolgd worden?

 

Deelt u het standpunt van Open Vld dat hoofdcommissarissen over een minimumkennisniveau moeten beschikken en dus minstens 60 % moeten behalen op de kennisproef?

 

Als daarvan wordt afgeweken, wat is dan nog het nut van het bepalen van een ondergrens?

 

01.02 Minister Pieter De Crem: Mevrouw De Crom, er is geen reden om een nieuwe selectieprocedure te organiseren voor het directiebrevet. Artikel 12 van het KB van 9 oktober 2017 bepaalt dat de kandidaat die ten minste 60 % heeft behaald, laureaat is van de kennisproef. Die bepaling is nageleefd. Alle kandidaten die deelnamen aan de kennisproef, waren onderworpen aan dezelfde correctiecoëfficiënt. Van enige discriminatie tussen de kandidaten is er dan ook geen sprake. Bovendien bleef het klassement onveranderd na toepassing van de correctiecoëfficiënt. Na toepassing daarvan zijn enkel de kandidaten die minimum 60 procent behaalden, geslaagd. De minimumnorm heeft dus zijn nut bewezen.

 

Ik kan u bovendien meedelen dat de Raad van State ter zake reeds een aantal arresten heeft uitgesproken waarbij hij in het bijzonder met betrekking tot de toepassing van de correctiecoëfficiënt besluit tot de onontvankelijkheid van de ingestelde beroepen. De Raad stelt ter zake onder meer het volgende: "In zoverre verzoeker voor het overige nog meent een belang te kunnen ontlenen aan het gegeven dat de bestreden beslissing moet worden vernietigd omdat de beslissing om een correctiecoëfficiënt, welke ook, toe te passen, strijdt met artikel 12 van het KB van 12 oktober 2006, zoals het werd gewijzigd door het wijzigingsbesluit van 9 oktober 2017, kan hij of zij evenmin enig voordeel behalen uit de vernietiging van die beslissing op zichzelf genomen. Immers behaalt hij in dat geval ook niet de vereiste 60 % voor de kennisproef, zodat hij of zij ongeschikt blijft."

 

Ondertussen heeft de juridische dienst van de federale politie opnieuw een drietal verzoekschriften ontvangen tot schorsing en nietigverklaring van de nieuwe herstelbeslissingen tot niet-slagen voor de kennisproef en de beslissing tot toepassing van de correctiecoëfficiënt van 25 september 2018. Die procedures zijn nog lopend. Er werd daarin nog geen auditoraatsverslag ontvangen.

 

01.03  Sandrine De Crom (Open Vld): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

02 Questions jointes de

- M. Gilles Vanden Burre au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "l'agression par un policier d'un témoin d'une scène d'arrestation de migrants à Landen" (n° 28121)

- M. Gilles Vanden Burre au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "l'agression par un policier d'un témoin d'une scène d'arrestation de migrants à Landen" (n° 28191)

- Mme Vanessa Matz au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "la véracité du rapport de police lu en séance plénière de la Chambre du 4 octobre 2018 concernant les violences subies par un citoyen lors de l'interpellation de migrants à Landen le 2 octobre dernier" (n° 28216)

- Mme Julie Fernandez Fernandez au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "l'attitude de la police à l'égard d'un citoyen au cours de l'arrestation de migrants en gare de Landen" (n° 28413)

02 Samengevoegde vragen van

- de heer Gilles Vanden Burre aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de geweldpleging door een politieagent tegen een getuige van een aanhouding van migranten in Landen" (nr. 28121)

- de heer Gilles Vanden Burre aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de geweldpleging door een politieagent tegen een getuige van een aanhouding van migranten in Landen" (nr. 28191)

- mevrouw Vanessa Matz aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de betrouwbaarheid van het politieverslag dat in de plenaire vergadering van de Kamer op 4 oktober 2018 werd voorgelezen in verband met het geweld dat tegen een burger werd gebruikt tijdens de aanhouding van migranten in Landen op 2 oktober jongstleden" (nr. 28216)

- mevrouw Julie Fernandez Fernandez aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de houding van de politie ten aanzien van een burger bij de arrestatie van migranten in het station Landen" (nr. 28413)

 

02.01  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, mon collègue Stefaan Van Hecke vous a déjà interrogé, il y a dix jours, sur cet événement malheureux. Néanmoins, j'ai maintenu ma question. En effet, comme d'autres collègues ici, j'estime que vous n'avez absolument pas répondu. Face à cette non-réponse, je reviens vers vous.

 

Le 1er octobre 2018, une vingtaine de migrants à bord d'un train sont interpellés et menottés par les forces de l'ordre à la gare de Landen. Un citoyen et passant, Diego Dumont, filme la scène avec son smartphone. Sa vidéo a fait le tour des réseaux sociaux à l'époque. C'est alors que les policiers demandent à M. Dumont d'arrêter de filmer. Il refuse, arguant qu'il a le droit de filmer une intervention policière dans un espace public. En conséquence, il est plaqué au sol, privé de liberté et on peut voir sur la vidéo qu'il subit certaines violences. Lorsqu'il demande pourquoi on l'arrête, un policier aurait répondu à M. Dumont: "Parce que tu es wallon."

 

À la suite de cette altercation, M. Dumont est emmené à l’hôpital, dans un état de choc psychique et physique. Votre prédécesseur, le ministre Jambon, avait réagi lors de la séance plénière du 4 octobre 2018. Il avait alors lu un rapport dont les propos sont durs à l'égard de ce citoyen qui est accusé d'être sous l'influence de l’alcool. Je cite le rapport des discussions: "L'homme commence alors immédiatement à hurler qu'il a le droit de filmer. L'intéressé crie très fort, de même que le deuxième homme qui l'accompagne. (...) Il avait clairement bu. L'équipe sur place l'a établi."

 

Pourtant, le rapport médical transmis par la Ligue des Droits Humains dément l'information. M.  Dumont n'aurait que 0,20 g d'alcool dans le sang au moment des faits, alors que la limite du taux légal d'alcool pour conduire un véhicule est de 0,50 g. La vidéo de l'événement, mise en ligne, ne montre nullement de scène de hurlements.

 

Aussi bien M. Dumont que la Ligue des Droits Humains ont porté plainte auprès du procureur du Roi. Selon la Ligue des Droits Humains, ce genre d'événement n'est malheureusement pas rare. Il est donc particulièrement interpellant que les déclarations de votre prédécesseur, le ministre Jambon, en séance plénière, ne correspondent pas factuellement aux informations contenues dans le rapport médical ni à la vidéo décrivant l'incident.

 

Je répète mes interrogations. Il ne s'agit pas d'un événement anodin mais d'une situation grave. La description des événements par votre prédécesseur ne correspond pas aux faits établis. Pouvez-vous nous donner aujourd'hui la version, éventuellement amendée, de la réponse de M. Jambon d'octobre 2018?

 

Confirmez-vous qu'entre les déclarations du rapport lues en séance plénière le 4 octobre 2018 et la version des faits, il y a effectivement une différence? Pouvez-vous rectifier le rapport le cas échéant et nous donner la version des faits qui correspond à la réalité? Monsieur le ministre, pour ce qui concerne les policiers qui sont intervenus, une enquête interne au niveau des services de police a-t-elle été demandée, parallèlement à l'enquête judiciaire en cours, pour établir la vérité sur cet incident particulièrement grave?

 

02.02  Vanessa Matz (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, mon collègue vient de rappeler les faits. Dès le 4 octobre 2018 en séance plénière et le 17 octobre 2018, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur pour quelles raisons légales, M. Diego Dumont avait été arrêté le 2 octobre 2018 lors d'une interpellation de migrants en gare de Landen, alors qu'il venait chercher sa fille. Le ministre Jambon avait répondu à l'époque à la question, en séance plénière, par la lecture d'un rapport. Dès la séance plénière, je me suis interrogée sur la véracité des faits qui ne correspondait absolument pas à la version de M. Dumont que j'avais eu en ligne la veille.

 

Le 17 octobre 2018, en commission, j'ai à nouveau interpellé le ministre Jambon sur cette arrestation. Il a d'ailleurs précisé qu'il n'était pas interdit de filmer ou de photographier lors d'une intervention policière, pour autant que cela ne rende pas l'intervention impossible. Il est par contre interdit d'en faire un autre usage que personnel. La prise d'images ne constitue donc pas une infraction pénale. Elle ne saurait donner lieu à une saisie judiciaire de l'appareil ni à la saisie ou à la destruction des images. L'arrestation d'un auteur de la prise d'images ne peut être justifiée sur la base de la seule prise d'images. Le ministre avait précisé que les éléments justifiant l'arrestation n'avaient pas été portés à sa connaissance.

 

Monsieur le ministre, j'ai découvert, au travers d'un rapport de la Ligue des Droits Humains, relayé par plusieurs médias, que la version contenue dans le rapport qui a été lu en séance plénière de la Chambre, le 4 octobre 2018, est à tout le moins erronée. Plusieurs faits ont attiré mon attention dans cette vidéo. M. Dumont répond calmement aux policiers qu'il peut filmer et il tend directement sa carte d'identité sans hurler, contrairement à ce qui a été dit dans le rapport.

 

M. Dumont se trouve à quelques mètres de la scène et n'empêche donc pas les policiers de travailler. Les policiers veulent saisir l'appareil. Le ministre Jambon avait précisé en commission que l'appareil ne pouvait être saisi que si des images étaient utilisées à d'autres fins que personnelles. Il a également été dit dans le rapport qu'il tente de se placer le plus près possible de l'action et continue de hurler. La vidéo ne montre pas cela du tout. À aucun moment il n'élève la voix. M. Dumont sera pourtant traîné de force sur le quai.

 

M. le ministre Jambon a parlé d'un deuxième homme, qui l'accompagnait. Sans doute s'agit-il de sa fille qui, par la même occasion, relève que le visage de son père est en sang. Il n'y avait pas de deuxième homme. Lorsque M. Dumont demande une fois encore au policier pourquoi il est arrêté, car il n'a rien fait de mal, ce dernier lui répond: "Parce que tu es wallon."

 

Le rapport que le ministre a lu justifiait l'arrestation de M. Dumont par la consommation excessive d'alcool. Or, le rapport médical, mis en avant par la Ligue des Droits Humains dans sa récente vidéo, prouve le contraire. Diego Dumont n'a que 0,20 g d'alcool dans le sang alors que le taux légal qui forme la limite pour conduire un véhicule est de 0,50 g. L'état d'ivresse n'est donc absolument pas un argument.

 

Monsieur le ministre, M. Jambon, alors ministre de l'Intérieur, a lu un rapport de police contenant certains éléments qui sont faux. Il a ainsi sali l'honneur d'un homme qui avait déjà largement souffert d'une agression non justifiée.

 

Monsieur le ministre, je voudrais savoir qui a fourni ce rapport et sur quelles bases il a été élaboré.

 

Devant l'inexactitude de celui-ci, allez-vous demander un nouveau rapport?

 

Comment ce contenu a-t-il pu être diffusé en séance plénière par le ministre, sans vérification?

 

Êtes-vous conscient qu'il a trompé le Parlement et jeté le discrédit sur un homme? Que comptez-vous faire pour remédier à la situation et pour rétablir la vérité? Je vous remercie.

 

Voorzitter: Koenraad Degroote.

Président: Koenraad Degroote.

 

02.03  Julie Fernandez Fernandez (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, je ne referai évidemment pas l'historique, ni la lecture du rapport, mais je souscris aux propos tenus par mes collègues.

 

Interrogé en séance plénière, votre prédécesseur avait livré à la Chambre des représentants un rapport de police concernant l'intervention qui donne une toute autre version des évènements. Il a conclu sa lecture en disant que "les faits parlent pour eux-mêmes", pour dire qu'en définitive, c'est l'attitude du citoyen en question qui a provoqué les évènements.

 

Au vu des informations que nous avons eues, comme viennent de le rappeler mes collègues, tous les éléments amènent à penser que non contents d'outrepasser leurs droits dans le cadre de l'opération menée ce soir-là, ces policiers ont également amené le ministre de l'époque à ne pas dire toute la vérité à la Chambre, pour ne pas dire à lui mentir.

 

Monsieur le ministre, avez-vous pris connaissance des images de l'intervention diffusées par La Ligue des Droits Humains?

 

Maintenez-vous la version que votre prédécesseur a donnée concernant les évènements en séance plénière?

 

Quelles mesures ont-elles été prises ou comptez-vous prendre suite à la diffusion de ces images qui contredisent manifestement la version établie par le rapport de police?

 

L'AIG (Inspéction générale de la police) a-t-elle été saisie afin de mener l'enquête sur tous les éléments de cette opération? En dehors des éventuelles suites pénales, des mesures disciplinaires ont-elles été prises ou seront-elles prises à  l'encontre des policiers qui auraient eu un recours à la violence en dehors du cadre légal?

 

D'une manière plus générale, quelles suites entendez-vous donner à  ce dossier?

 

02.04  Pieter De Crem, ministre: Monsieur le président, j'ai déjà dit en commission, en réponse à une question posée par M. Van Hecke le 9 janvier dernier, que je ne souhaitais pas commenter cette affaire dès lors que le service d'enquête du Comité P réalise actuellement une enquête à la demande du procureur du Roi de Louvain (Leuven).

 

Je tiens à préciser, madame Fernandez Fernandez, que ce n'est pas l'Inspection générale de la police et de la police locale, l'AIG, qui est chargée de réaliser l'enquête.

 

Par ailleurs, le chef de corps de la zone de police locale concernée n'a, jusqu'à présent, pris aucune initiative disciplinaire, attendant également les résultats de cette enquête.

 

Madame Matz, l            a responsabilité des propos de mon prédécesseur lui appartient. Je me garderai donc bien de les commenter, dans l'attente que toute la lumière soit faite dans ce dossier.

 

Enfin, monsieur Vanden Burre, pour toute question relative aux plaintes qui auraient été introduites par la Ligue des Droits Humains, je dois – à mon plus vif regret – vous renvoyer vers mon collègue de la Justice.

 

02.05  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, c'est un rapport que M. Jambon avait lu en séance plénière. Il ne s'était donc pas simplement exprimé à titre personnel. Il importe de connaître les tenants et aboutissants dudit rapport, pour aboutir à la vérité des faits. Manifestement, ce qui a été dit en plénière ne correspond pas à la vérité. M. Jambon a-t-il inventé cette version tout seul? Je ne le pense sincèrement pas. Voilà l'objet de nos préoccupations.

 

Vous ne répondez pas à la question, mais j'ignore pour quelle raison. Je sais qu'une enquête est en cours, mais j'aimerais savoir pourquoi ce rapport contient une version qui ne correspond pas à la réalité. C'est tout simplement ce que nous essayons de comprendre. Dès lors, j'estime que vous pourriez nous en dire plus à ce propos.

 

02.06  Pieter De Crem, ministre: J'estime que l'enquête menée par le Comité pourra éclaircir cette éventuelle tension entre les déclarations et le rapport. Elle devrait le faire.

 

02.07  Vanessa Matz (cdH): Monsieur le ministre, à l'époque, le ministre Jambon nous avait dit qu'une enquête allait être ouverte par le Comité P. Or, une partie de cette enquête a été révélée en séance publique – et le ministre nous avait dit lire un rapport de police –, en salissant l'image d'un homme. En effet, M. Jambon a prétendu que l'intéressé avait été arrêté parce qu'il était saoul, bien qu'il me semble que ce ne soit pas un motif suffisant – hormis en cas de trouble de l'ordre public.

 

C'était sa version. Il a donc publiquement sali l'honneur d'un homme. Par contre, les éléments à décharge figurent dans une enquête du Comité P, cachés, à l'abri de tout. Je trouve qu'il y a une dissonance entre deux points de vue. Bien sûr, il y a une enquête du Comité P. Mais dès lors qu'une partie a été livrée publiquement à la presse, à des parlementaires, sur ces points, il vous appartient de nous livrer publiquement des éléments, en nous disant qui a établi ce rapport, sur quelles bases, etc. M. le ministre Jambon a renvoyé le reste au Comité P. Mais sur ce point, je suis désolée, c'est certes une pièce du rapport, mais elle a été livrée publiquement et nous devons avoir des réponses à ce sujet.

 

Je trouve la manière dont cela s'est passé inadmissible. Mais en plus, cet homme a à souffrir du fait que sa réputation a été entachée parce qu'un ministre ne s'est pas trop inquiété de la suite effective de ce qu'il s'était réellement passé.

 

Theo Francken était là pour faire sa publicité ce soir-là. Nous nous sommes aussi interrogés sur ce que le secrétaire d'État de l'époque faisait sur une opération de police en cours. En gros, on soignait les campagnes de communication des uns et des autres. Ce n'est pas comme cela que cela fonctionne. Je trouve que vous devriez pouvoir rectifier, en tout cas sur des éléments que vous auriez, ce rapport de police totalement erroné.

 

02.08  Julie Fernandez Fernandez (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, je trouve que vous avez très vite et très bien endossé le rôle de ministre de tutelle de la police. "Circulez, il n'y a rien à voir." C'est un peu réducteur par rapport aux enjeux, d'abord sur l'honneur d'un homme, comme vient de le rappeler ma collègue, mais surtout sur la gravité des faits.

 

Il s'agit quand même d'une descente et de faits qui ont eu lieu dans un contexte très particulier. On vient de le rappeler: il y avait un ou deux membres du gouvernement à proximité. À l'époque, cela nous avait déjà paru davantage une opération de communication qu'une vraie opération utile dans la lutte contre les passeurs, puisque c'était comme cela que cela nous avait été vendu à l'époque. Nous voyons ce qu'il en est aujourd'hui.

 

J'entends qu'il y a une enquête judiciaire, mais ici on parle d'un rapport administratif. La vraie question que nous vous posions revenait à savoir si, comme M. Jambon, vous assumiez ce rapport. Vous nous dites "circulez, il n'y a rien à voir", c'est donc que vous l'assumez. Je trouve cela regrettable, pour les raisons d'honneur évoquées par ma collègue mais aussi au regard de la gravité des faits et de l'opportunité de mener de telles opérations dans de telles conditions.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Question de Mme Véronique Waterschoot au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "les arrestations de journalistes en Belgique" (n° 28129)

03 Vraag van mevrouw Véronique Waterschoot aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de aanhoudingen van journalisten in België" (nr. 28129)

 

03.01  Véronique Waterschoot (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, les journalistes constituent un contre-pouvoir indispensable à la vitalité démocratique, aux côtés de ceux que l'on appelle les corps intermédiaires, les lanceurs d'alerte et autres défenseurs des droits humains. Or, en Belgique comme dans le monde, les conditions de travail des journalistes deviennent de plus en plus difficiles, notamment à cause d'actes de violence, d'intimidations et de harcèlements dont ils sont victimes. L'ensemble de ces menaces met en danger la liberté de la presse et d'expression.

 

Ma question cible une des manifestations visibles de ces menaces: celle des interpellations policières de journalistes dans l'exercice de leur fonction. En moins de six mois, la Belgique a connu des interpellations de journalistes à trois reprises.

 

Un premier incident, qui a impliqué deux journalistes et trois techniciens de la RTBF, a eu lieu fin juin à Steenokkerzeel. Un journaliste, Himad Messoudi, qui filmait l'action du groupe "Not in my Name" sur le chantier de l'extension du centre 127bis, a vu son matériel confisqué, avant d'être emmené, ainsi que ses collègues, dans un fourgon de police. Ils ont ensuite été libérés mais la RTBF a porté plainte au comité P au nom de ses journalistes.

 

Le deuxième incident s'est produit le 24 novembre dernier à Charleroi et a concerné un photo-journaliste de La Dernière Heure, par ailleurs membre de la commission d'agréation au titre de journaliste professionnel, ce qui est assez piquant. Patrick Lefèbvre, qui effectuait un reportage sur les événements violents survenus durant la nuit en marge d'une manifestation de gilets jaunes à Charleroi, a lui aussi fait l'objet d'une arrestation administrative et, plus grave, a passé la nuit au cachot avant d'être relaxé à sept heures du matin, sans autre explication semble-t-il. Les policiers l'auraient accusé d'être un "faux journaliste" bien qu'il portait "une veste orange étiquetée presse et une carte de légitimation autour du cou", selon l'AJP, l'association des journalistes professionnels.

 

Un troisième incident s'est produit le 30 novembre lors de la manifestation des gilets jaunes à Bruxelles et a concerné un journaliste français, Rémy Buisine. En plein direct, M. Buisine a fait l'objet d'une arrestation par la police, en dépit du fait qu'il ait présenté sa carte de presse au policier qui l'avait interpellé. Des images d'internautes ont révélé une intervention violente de la police ainsi que le journaliste, colsons aux poignets, assis dans une colonne de manifestants interpellés. Lorsque le bourgmestre de Bruxelles a été informé de cette arrestation, il aurait immédiatement donné ordre de remettre le journaliste en liberté.

 

Chacune de ces interpellations a été signalée sur la plate-forme du Conseil de l'Europe pour la protection du journalisme, la dernière constituant par ailleurs la 500ème plainte enregistrée par cette plate-forme. Ces plaintes précisent que la source de la menace est étatique et portent sur deux cas de harcèlement et d'intimidation de journalistes et un cas de détention et d'emprisonnement. Cela se passe en Belgique et ces termes donnent froid dans le dos aux défenseurs de la liberté de la presse.

 

Suite au premier évènement, l'AJP a écrit au premier ministre et au ministre de l'Intérieur en juin. La réponse reçue réaffirmait que la liberté de la presse est garantie en Belgique, mais reprenait la version de la police arguant que les journalistes ne s'étaient pas présentés comme tels, une version fermement démentie par les journalistes concernés. L'AJP a également écrit aux mêmes ministres après le deuxième évènement. Elle attendait encore la réponse lorsque cette question a été introduite, le 19 décembre 2018. Enfin, l'AJP a lancé les démarches pour déposer une nouvelle plainte concernant l'arrestation de Patrick Lefèbvre.

 

En outre, l'AJP se montre constructive et souhaite solliciter une rencontre avec la direction de la police afin d'envisager de mieux conscientiser les policiers sur ce sujet et refaire passer le message selon lequel on n'arrête pas un journaliste, sauf s'il constitue une réelle menace pour la sécurité publique. La proposition d'envoi d'une directive vers les zones de police est également évoquée. L'objectif est clair: permettre aux journalistes de travailler et mettre un terme à ces entraves inacceptables à l'exercice de la fonction de journaliste.

 

Monsieur le ministre, en moins de six mois, la Belgique a donc connu des interpellations de journalistes à trois reprises et cela révèle à tout le moins qu'il existe une vraie méconnaissance des règles en matière d'arrestation de journalistes de la part des policiers sur le terrain. Dès lors, dans une visée constructive, je souhaite aujourd'hui vous entendre à propos des solutions que vous envisagez de mettre en œuvre afin de mettre un terme à ces arrestations.

 

De voorzitter: U zult moeten afronden!

 

Vous parlez depuis cinq minutes alors que vous n'en aviez que deux!

 

03.02  Véronique Waterschoot (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, que pensez-vous de ces arrestations de journalistes dans l'exercice de leur fonction?

 

Confirmez-vous une certaine méconnaissance des règles de la part des policiers sur le terrain en matière d'arrestation de journalistes?

 

Entendez-vous donner suite aux propositions constructives faites par l'AJP, à savoir la concertation et la clarification réglementaire?

 

Quels autres types de mesures envisagez-vous de mettre en œuvre?

 

03.03  Pieter De Crem, ministre: Monsieur le président, madame Waterschoot, il n'existe pas de règles particulières relatives à l'arrestation de journalistes et la loi sur la fonction de la police règle, en son article 31, les hypothèses d'arrestation administrative tandis que la loi sur la détention préventive contient le cadre légal de l'arrestation judiciaire.

 

Toute arrestation, quelle que soit la personne qui en fait l'objet, doit être effectuée conformément au cadre légal précité. Par ailleurs, la circulaire du 10 octobre 1995 fixe les règles encadrant les relations entre les services de police et la presse.

 

Chaque citoyen qui estime avoir fait l'objet d'une arrestation arbitraire ou vexatoire a la possibilité de déposer une plainte auprès de l'autorité judiciaire, le Comité P ou l'Inspection générale des services de police ainsi qu'auprès des services de contrôle interne des services de police.

 

Par ailleurs, la sensibilisation des membres des services de police et le rappel des normes ont lieu tant dans le cadre de la formation de base que dans le cadre des formations continuées. L'enseignement des matières relevant de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales est en effet spécifiquement visé dans différents modules du règlement général des études.

 

Le président: Je suppose que la réplique sera très brève.

 

03.04  Véronique Waterschoot (Ecolo-Groen): Monsieur le président, ma réplique sera très courte, si vous me le demandez. Cela dépend des pratiques d'une commission à l'autre. Parfois, il y a plus de largesse.

 

Le président: Le Règlement indique 5 minutes pour la totalité.

 

03.05  Véronique Waterschoot (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je compte le respecter. Monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu à ma question de savoir si vous alliez accueillir favorablement les propositions constructives de l'AJP. Je trouve cela très regrettable.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: La question n° 28204 de M. Olivier Maingain devient sans objet.

 

04 Questions jointes de

- Mme Véronique Waterschoot au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "l'interpellation de migrants et l'arrestation d'un citoyen solidaire en gare d'Ottignies" (n° 28130)

- M. Olivier Maingain au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "les violences policières à l'encontre de citoyens usant de leur droit de filmer leurs interventions" (n° 28204)

- Mme Julie Fernandez Fernandez au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "l'attitude de la police à l'égard d'un citoyen au cours d'une opération de police en gare d'Ottignies" (n° 28425)

04 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Véronique Waterschoot aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de aanhouding van migranten en de arrestatie van een solidaire burger in het station Ottignies" (nr. 28130)

- de heer Olivier Maingain aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "het geweld van de politie tegen burgers die gebruikmaken van hun recht om politieacties te filmen" (nr. 28204)

- mevrouw Julie Fernandez Fernandez aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de houding van de politie ten aanzien van een burger bij een politieactie in het station Ottignies" (nr. 28425)

 

04.01  Véronique Waterschoot (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, durant la soirée du 17 décembre 2018, des interpellations ont eu lieu dans un train en gare d’Ottignies. La zone de police d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a été requise, semble-t-il, à la suite d'un appel à l’aide des accompagnateurs SNCB débordés par la présence d’une soixantaine de personnes sans titre de transport. Un citoyen a filmé l'opération policière et témoigne dans la presse: propos violents et racistes tenus par un agent de la SNCB ainsi que par des policiers.

 

La SNCB a immédiatement annoncé se désolidariser des propos indignes et condamnables tenus par l'un de ses agents, a écarté l’intéressé et lancé une enquête interne. Du côté de la police locale, une enquête interne a également été ouverte.

 

Dans le cadre de cette affaire, un citoyen a été empêché de filmer. Ce n'est pas la première fois que la police refuse, empêche, arrête, voire porte plainte contre des individus qui filment une intervention. En agissant ainsi, la police ne respecte pas le droit des citoyens de filmer les opérations policières. Je fais référence à l'affaire de M. Diego Dumont qui vient d'être évoquée par mes collègues.

 

Monsieur le ministre, en marge de ces affaires, la Ligue des Droits Humains rappelle qu’il n’existe aucune interdiction générale de photographier ou de filmer les actions de la police. Hormis certains cas exceptionnels et limités, les citoyens et citoyennes et les journalistes ont le droit de filmer ou de photographier des interventions policières, que ce soit pour informer ou récolter des preuves du déroulement des événements.

 

Selon la Commission européenne pour la démocratie par le droit du Conseil de l’Europe, aussi appelée la Commission de Venise, les États ne doivent pas "empêcher les participants et les tiers de photographier ou de filmer l’opération de police". En outre,  le tribunal de police du Brabant wallon, division Wavre, vient récemment de confirmer que "le simple fait de filmer la scène du contrôle ne paraît pas être de nature en lui-même à être contraire à la sécurité ou à la tranquillité publique".

 

Monsieur le ministre, confirmez-vous que des propos racistes et violents ont été tenus lors de l’interpellation et que des injonctions d’interdiction de filmer ont été données au citoyen solidaire? Le cas échéant, condamnez-vous ces comportements inacceptables?

 

L’enquête interne porte-t-elle à la fois sur les propos violents et racistes et sur l’interdiction de filmer qui aurait été imposée par les forces de l’ordre?

 

Au final, combien de personnes ont-elles été arrêtées et pour quels motifs? Parmi ces personnes, y avait-il des personnes sans papiers, des migrants, des mineurs? Dans l'affirmative, où les mineurs ont-ils été transférés?

 

Enfin, quelles mesures comptez-vous prendre pour empêcher ce type de débordement verbal condamnable et faire respecter par la police le droit de filmer l’action policière qui ne constitue pas un trouble à l’ordre public?

 

04.02  Julie Fernandez Fernandez (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, je vais essayer de ne pas répéter ce que vient de dire ma collègue.

 

Dans des circonstances très similaires aux évènements de Landen, sur lesquels nous venons de vous interroger par ailleurs, un usager de la SNCB qui filmait une opération de police impliquant des migrants en gare d'Ottignies a lui aussi fait l'objet d'une arrestation administrative. Insultes racistes et interventions musclées à l'égard de citoyens filmant des opérations de police dans le respect du droit: la répétition de tels faits ne manque pas de susciter l'indignation, à juste titre, voire de la méfiance, dans le chef de citoyens à l'égard de leur police. Vous conviendrez que c'est regrettable.

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous éclairer sur les faits qui se sont déroulés en gare d'Ottignies en date du 18 décembre dernier?

 

Une enquête a-t-elle été ouverte sur le sujet?

 

Des mesures ont-elles été prises pour rappeler aux forces de l'ordre l'attitude à adopter à l'égard de citoyens qui filment les opérations, ou les principes de l'usage de la force dans le cadre des opérations qu'ils mènent?

 

Pouvez-vous nous indiquer le nombre de signalements ayant visé des policiers pour des faits ayant trait au racisme?

 

Quelles mesures sont-elles prises pour lutter contre le racisme et la xénophobie au sein de la police?

 

04.03  Pieter De Crem, ministre: Monsieur le président, chères collègues, d'emblée je me dois de préciser qu'une enquête menée par les services de contrôle interne de la zone de police locale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, ainsi qu'une autre, dont l'Inspection générale des services de police (AIG) a pris l'initiative, sont en cours, tant sur le déroulement des faits que sur l'attitude adoptée par les services de police. Il convient dès lors d'attendre les conclusions de celles-ci.

 

Les consignes sont claires. Les fonctionnaires de police savent parfaitement que légalement, il ne peut être  interdit de filmer une action policière. Néanmoins, il doit être rappelé qu'au regard des principes de respect de la vie privée, les images de visages publiées doivent être floutées. La police des chemins de fer (SPC) a arrêté cinq personnes en séjour illégal, dont une personne majeure et quatre mineures. Aucun autre incident n'a été signalé.

 

Après la décision de l'Office des Étrangers et du Service des Tutelles, une personne majeure et une personne mineure ont été libérées et deux autres personnes mineures ont été présentées par la police des chemins de fer de Bruxelles au dispatching de Fedasil qui n'a cependant pas pu les accueillir.

 

La formation et le recyclage des policiers en matière de gestion des conflits et de connaissance de base de la législation est un processus continu. Notons également que les briefings quotidiens au sein de la police des chemins de fer rappellent les principes et les attitudes attendues de la police des chemins de fer envers les citoyens et la population.

 

Madame Fernandez Fernandez, il m'importe de préciser que le plaignant, lequel a par ailleurs rencontré ce 8 janvier 2019 le chef de corps de la zone de police locale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve et Mme la bourgmestre, n'a commis aucune infraction, mais a été arrêté administrativement par les policiers relevant de la zone de police locale, et ce pour un court moment, car il était à l'origine d'un trouble restreint de l'ordre public.

 

À l'échelle fédérale, aucun dossier disciplinaire n'est connu en ce domaine. Un outil appelé "MISI" (Melding van Incidenten-Signalement des Incidents) a toutefois été élaboré au profit des policiers confrontés, en tant qu'auteurs ou victimes, à des faits de violence: à savoir, les membres de la police locale et de la Direction générale de la police administrative de la police fédérale. Concrètement, il permet l'enregistrement des actes de violence commis envers ou par des membres de la police intégrée. À ce jour, il n'est pas envisagé de lancer une campagne portant sur cette thématique.

 

Les droits des personnes interpellées ou arrêtées font l'objet d'une très grande attention dans la formation des policiers. Tout d'abord, dès la formation de base, ils suivent un module relatif à la déontologie, qui vise directement à les amener à intégrer l'activité policière dans le cadre général fondamental du respect des droits et libertés des citoyens. Ensuite, des formations dites "continuées" sont fréquemment proposées aux membres du personnel tout au long de leur carrière. Plusieurs d'entre elles concernent le respect des droits et libertés des citoyens, en reprenant certains aspects déontologiques plus particuliers. Il en va de même en ce qui concerne la lutte contre le racisme et la xénophobie ou encore la gestion des conflits.

 

Tout en restant ouvert à des pistes qui viseraient à parfaire certains aspects, j'estime pouvoir conclure que la formation policière accorde une place importante et justifiée au respect des droits des personnes interpellées ou arrêtées.

 

Madame Fernandez Fernandez, s'agissant de votre dernière question, vu l'ampleur des chiffres demandés et le délai très bref pour pouvoir vous répondre, je vous propose de me la transmettre sous forme écrite. Je vous répondrai dès que je l'aurai reçue.

 

04.04  Véronique Waterschoot (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse.

 

Je me réjouis de l'existence de ces formations et recyclages relatifs aux droits humains. Cependant, force est de constater que ce n'est pas suffisant.

 

À propos de l'interdiction de filmer, un rassemblement aura lieu ce vendredi devant le palais de justice, car un policier avait saisi la caméra d'une équipe de tournage pour effacer les données vidéo de la carte mémoire. Il me semble donc fondamental de rappeler la nécessité de respecter les normes en vigueur. Je vous encourage vivement à poursuivre votre réflexion à ce sujet.

 

04.05  Julie Fernandez Fernandez (PS): Monsieur le ministre, j'introduirai une question écrite pour recevoir les chiffres. Je comprends bien que les délais sont courts. L'organisation des travaux est parfois ainsi faite.

 

Nous sommes aujourd'hui face à un racisme et une xénophobie décomplexés. Nous en sommes tous victimes d'une façon ou d'une autre, et la police aussi. Je ne pense pas qu'il y ait des gentils d'un côté et des méchants de l'autre. Nos forces de l'ordre sont aussi de plus en plus des victimes. Il faut sans cesse plus les protéger et leur donner des outils leur permettant de réagir à des situations inhabituelles, inattendues ou nouvelles. C'est une façon de protéger les forces de l'ordre, l'autorité publique en charge de notre sécurité. Je pense que cela doit rester le cas.

 

Je me réjouis de l'existence de toute une série d'instruments et de formations. Le monde vacille, le monde change et il faudrait peut-être réfléchir, au vu des tristes évènements auxquels nous avons fait référence aujourd'hui, à les adapter sans arrêt. Je vous remercie.

 

Président: Brecht Vermeulen.

Voorzitter: Brecht Vermeulen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Question de M. Gautier Calomne au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "le déficit de personnel au sein de la police de la route" (n° 28138)

05 Vraag van de heer Gautier Calomne aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "het personeelstekort bij de verkeerspolitie" (nr. 28138)

 

05.01  Gautier Calomne (MR): Monsieur le ministre, à l'occasion d'un entretien accordé à la presse par un représentant du SLFP (Syndicat libre de la fonction publique), celui-ci a souligné l'existence d'un déficit de personnel au sein de la police de la route. Celui-ci toucherait près de 40 % des effectifs théoriques, et ce à une période-clé qui est celle des fêtes de fin d'année où les contrôles doivent être redoublés, notamment sur le plan de l'alcoolémie au volant. Toutefois, la problématique serait plus large et je cite à ce propos ledit représentant syndical: "Il y a la campagne BOB pour laquelle on ne voit pas comment on pourrait atteindre les objectifs demandés avec un tel manque d'effectifs. Il y a les missions de contrôles des autocars, des camions, qu'on ne peut quasiment plus réaliser puisque nous devons déjà répondre à toutes les missions urgentes au quotidien".

 

Je souhaiterais vous poser deux questions, monsieur le ministre. À la lumière de ces faits, pouvez-vous confirmer l'existence d'un déficit de personnel au sein des unités de la police de la route? Le cas échéant, quel est l'état de la situation? Certains services sont-ils plus affectés que d'autres? Les raisons de cette pénurie de personnel ont-elles éventuellement été identifiées?

 

Dès lors, quelles mesures ont été décidées pour pallier la situation?

 

05.02  Pieter De Crem, ministre: Malgré les récents efforts de recrutement opérés au sein de la police intégrée, force est de constater que le déficit de personnel est toujours d'actualité au sein de la police fédérale de la route. Parmi les raisons de cette pénurie, nous pouvons notamment identifier les principaux facteurs suivants. Tout d'abord, la moyenne d'âge du personnel au sein de la DGA/DAH (Direction de la police de la route) est relativement élevée, en particulier chez les officiers, et de nombreux départs à la pension ont eu lieu.

 

Le processus de formation est relativement long et sélectif au sein de la DAH. Après avoir suivi une formation de base d'un an au sein des écoles de police sans garantie d'obtention de diplôme, les policiers qui souhaitent travailler au sein de la DAH doivent encore suivre une formation spécialisée. C'est la conduite à haute vitesse sur autoroute, motocyclisme, etc. Ensuite, ils doivent passer les tests de sélection pour pouvoir espérer obtenir un poste au sein de la DAH, ce qui implique un certain nombre d'échecs de la part des candidats.

 

Une enquête relative au bien-être et au stress menée en 2011 a révélé que certains services étaient confrontés à une importante charge de travail: commandement, postes de circulation, etc.

 

Un caractère imprévisible lié à la fonction et une charge mentale émotionnelle élevée sont des facteurs de tensions, de burn-out et de comportements d'évitement. Le déficit dont il est question aujourd'hui existe depuis 2015.

 

Pour pallier cette situation, la police intégrée a recruté 1600 policiers en 2016, 1400 en 2017 et 1400 en 2018. Avec 1400 hommes et femmes, les écoles de police sont au maximum de leur capacité. Le fait que la direction générale de la police administrative ait désigné la DAH comme entité prioritaire en matière de recrutement a également permis d'éviter que la situation capacitaire continue à se dégrader. Outre des mesures structurelles de recrutement, des mesures non structurelles sont également prises pour faire face à cette situation capacitaire déficitaire: la priorisation des missions, les renforts des corps d'intervention des arrondissements, la solidarité inter-provinciale dans le cadre de certaines missions et la réduction de la part des missions proactives. Des mesures ont donc été prises et j'espère pouvoir bientôt annoncer que certaines problématiques ont été résolues.

 

05.03  Gautier Calomne (MR): Monsieur le ministre, merci pour votre réponse. Je suis heureux de constater que vous êtes bien conscient des problèmes et que des mesures ont déjà été prises. J'espère que vous pourrez prendre les mesures adéquates en la matière car un certain nombre de problèmes se posent sur le terrain et il est important d'être à l'écoute de ceux-ci.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De voorzitter: De vraag nr 28146 van de heer David Geerts wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

 

06 Questions jointes de

- M. Gautier Calomne au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "les chants antisémites scandés lors d'une rencontre sportive" (n° 28150)

- M. Brecht Vermeulen au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "les chants antisémites lors de rencontres sportives" (n° 28296)

06 Samengevoegde vragen van

- de heer Gautier Calomne aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de antisemitische gezangen tijdens een sportwedstrijd" (nr. 28150)

- de heer Brecht Vermeulen aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "antisemitische gezangen tijdens sportwedstrijden" (nr. 28296)

 

Voorzitter: Koenraad Degroote.

Président: Koenraad Degroote.

 

06.01  Gautier Calomne (MR): Monsieur le ministre, à l'occasion d'un match de football qui a opposé les équipes de Bruges et d'Anderlecht au mois d'août dernier, des supporters ont scandé des chants antisémites qui ont été rapportés dans la presse. Sans m'attarder sur les paroles indignes et inqualifiables – lesquelles ne peuvent susciter que dégoût et réprobation –, je souhaiterais prendre connaissance du suivi assuré dans ce dossier par les pouvoirs publics.

 

Le club de Bruges a tenu à réagir sur cet incident et je cite l'un de ses communiqués de presse: "Quelques jours après la rencontre, le Club de Bruges a été avisé de ces faits par ses propres supporters et par ses stewards. Le Club a réussi à identifier ces personnes et les a exclues de son stade avant d'entamer contre elles des poursuites judiciaires". De facto, il semblerait qu'un certain nombre d'auteurs des faits ont été clairement identifiés et pourraient dès lors être poursuivis.

 

Monsieur le ministre, quelles sont les mesures actuellement déployées par vos services pour prévenir et lutter, en synergie directe avec les acteurs judiciaires, contre le racisme et l'antisémitisme au sein des enceintes sportives?

 

Les forces de l'ordre étaient-elles présentes lors de ces faits? Le cas échéant, quelle a été leur attitude face aux comportements antisémites et aux appels explicites à la haine?

 

Quelles décisions ont été retenues pour faciliter la recherche, l'identification et in fine la prise de sanctions à l'égard des auteurs de ces chants antisémites? Quel est l'état des collaborations entre vos services et ceux du SPF Justice dans ce dossier?

 

06.02  Brecht Vermeulen (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, in december verschenen op de website van La Dernière Heure beelden van supporters van Club Brugge na de wedstrijd tegen Anderlecht van 26 augustus. Daar werden door enkele supporters antisemitische gezangen ingezet, zoals "Mijn vader zat bij de commando's, mijn moeder bij de SS en samen verbrandden ze joden, want die brandden dan het best".

 

Vandaag, op de dag van de herdenking van slachtoffers van de Holocaust, wil ik onderstrepen hoe het antisemitische er op bepaalde plaatsen toch nog inzit.

 

Zoals collega Calomne daarnet heeft gezegd, heeft Club Brugge op aangeven van zijn stewards, zelf een aantal mensen geïdentificeerd en hen een burgerrechtelijke stadionverbod opgelegd. Daarnaast liet het parket in een reactie op de feiten weten het proces-verbaal van de politie af te wachten.

 

Dergelijke feiten zijn geen alleenstaand geval. Zowel in binnen- als buitenland zijn verschillende voorbeelden te vinden van antisemitische gezangen tijdens voetbalwedstrijden. Ik verwijs naar de wedstrijd Antwerpen - Beerschot-Wilrijk van april vorig jaar, waar spreekkoren tegen de Joodse gemeenschap te horen waren en waar er ook een spandoek met een anti-Joodse boodschap te zien was.

 

In Nederland zijn er onder meer problemen geweest in 2017 naar aanleiding van de wedstrijd AZ - Ajax, waarbij supporters van AZ dezelfde antisemitische liederen zongen waarover ik het zonet had. Ook supporters van het Engelse Chelsea zongen vorige maand nog antisemitische liederen tijdens de Europese wedstrijd tegen het Hongaarse Vidi.

 

De voetbalwet voorziet in de mogelijkheid om eenieder die alleen of in groep in het stadion of zelfs het volledige grondgebied aanzet tot slagen en verwondingen, haat of woede ten opzichte van een of meerdere personen, een veroordeling op te leggen. Daarnaast kan de voetbalclub of de voetbalbond steeds optreden en een burgerrechtelijk stadionverbod opleggen.

 

Vorige week hebben zowel collega Calomne als ikzelf een vraag over hetzelfde onderwerp gesteld aan minister Geens, maar ik wil hier vooral de klemtoon leggen op zaken die Binnenlandse Zaken aangaan.

 

Mijnheer de minister, ik heb de volgende vragen.

 

Ten eerste, kunt u bevestigen dat de politie een proces-verbaal heeft opgesteld naar aanleiding van de antisemitische gezangen na de wedstrijd Club Brugge - Anderlecht van 26 augustus 2018?

 

Ten tweede, hoe vaak gebeurt het dat de politie een proces-verbaal opmaakt nadat een voetbalclub of de voetbalbond reeds een burgerrechtelijke stadionverbod heeft opgelegd?

 

Ten derde, in hoeveel gevallen heeft de voetbalcel een sanctie opgelegd naar aanleiding van antisemitisch gedrag? Kunt u eventuele tendensen in deze cijfers aantonen?

 

Ten vierde, zijn er cijfers beschikbaar met betrekking tot het aantal burgerrechtelijke sancties naar aanleiding van antisemitisch gedrag?

 

Ik weet dat het niet de gewoonte is om in een mondelinge vraag om veel cijfers te vragen, maar ik weet dat de cijfers zeer beperkt zijn, vandaar dat ik ze toch durf vragen.

 

06.03  Pieter De Crem, ministre: Monsieur le président, chers collègues, monsieur Calomne, les propos racistes et/ou antisémites n'ont nulle part leur place dans notre société, et donc pas non plus autour des stades de football. Ils constituent une infraction aux articles 23 et 23bis de la loi Football qui sanctionne tous les comportements d'incitation à la haine et à l'emportement.

 

De même, la circulaire OOP 40 du 14 décembre 2006 portant des directives à l'encontre des propos et slogans blessants, racistes et discriminatoires scandés en chœur à l'occasion des matches de football détermine le seuil de tolérance face à ce type de comportements ainsi que les mesures préventives et répressives à entreprendre par les acteurs de terrain face aux propos, comportements et symboles discriminants tels que listés exhaustivement dans ladite circulaire.

 

Sur la base de ces dispositifs, les services de police et les services de la cellule Football du SPF Intérieur peuvent entamer des poursuites administratives pouvant mener à des interdictions de stade et à une amende à l'encontre de quiconque profère seul ou en groupe de tels chants. Le parquet du procureur du Roi de Bruges peut également poursuivre ces faits sur le plan pénal, sur la base d'un constat policier, ce qui est d'ailleurs le cas pour les présents faits.

 

La cellule Football ainsi que les instances nationales du football ont, par ailleurs, toujours plaidé pour que les clubs prennent plus de responsabilités, notamment en sanctionnant d'initiative les supporters sur la base de leur règlement d'ordre intérieur, sans attendre la décision du SPF Intérieur ou du monde judiciaire. Dans le cas présent, le club de Bruges a lui-même confirmé, par communiqué, que plusieurs personnes impliquées avaient été identifiées et exclues du stade.

 

En outre, avec le soutien de la cellule Football du SPF Intérieur, la Pro League concrétisera son plan d'action concernant les chants discriminants et/ou racistes à travers un projet de sensibilisation auprès des clubs de football et d'autres organisations sportives concernées.

 

La police locale de Bruges n'a pas constaté ces faits au moment où ils se sont produits. Les services de police collaborent désormais avec la justice afin d'identifier les auteurs. Des poursuites judiciaires sont entamées à l'initiative du parquet du procureur du Roi de Bruges. Les auteurs pourront ensuite être identifiés sur la base des images vidéo dévoilées dans les médias.

 

Mijnheer Vermeulen, de lokale politie van Brugge heeft naar aanleiding van de antisemitische gezangen na de wedstrijd Club Brugge – Anderlecht van 26 augustus 2018 inderdaad een proces-verbaal wegens racisme opgesteld en het naar het bevoegde parket verzonden.

 

De procedure betreffende de burgerrechtelijke uitzetting, opgestart door een voetbalclub bij een inbreuk op een bepaling van het reglement van inwendige orde, is niet aan de voetbalwet gekoppeld. Bepaalde gedragingen kunnen echter zowel een inbreuk op het intern reglement van een club als op de voetbalwet vormen.

 

Het kan dus gebeuren dat politieambtenaren, los van de procedure die door de club wordt opgestart, tot het opstellen van een proces-verbaal overgaan voor feiten die zij in het stadion hebben vastgesteld.

 

Er bestaan geen statistieken over het aantal gevallen waarbij zowel een procedure door een voetbalclub als door de politie wordt of werd geïnitieerd.

 

Wij veroordelen dergelijke gedragingen ten zeerste. De voetbalcel ontving de voorbije drie jaar in genoemde context acht processen-verbaal van de politiediensten. Telkenmale werd een vervolging ingesteld, die ook telkenmale tot een sanctie met stadionverbod en geldboete aanleiding heeft gegeven.

 

Er zijn momenteel onvoldoende aanwijzingen om over tendensen of over een duidelijke opmars te kunnen spreken. Iedere casus is er echter duidelijk één te veel.

 

De Koninklijke Belgische Voetbalbond deelt mee dat in het voorbije jaar vier burgerrechtelijke uitsluitingen werden opgelegd. Er zijn voor dergelijke feiten geen andere burgerrechtelijke uitsluitingen gekend.

 

06.04  Gautier Calomne (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses.

 

06.05  Brecht Vermeulen (N-VA): Mijnheer de minister, ik ben eigenlijk wel tevreden dat u zelf in uw antwoord aangeeft dat de eigen verantwoordelijkheid van de clubs, de Pro League en de voetbalbond toch wel belangrijk is, en dat zij zich niet moeten wegsteken. Zij moeten zelf in de eerste plaats via hun eigen reglementaire basis burgerrechtelijke verboden en boetes opleggen.

 

Daarnaast is er sprake van dermate ernstige feiten wat maakt dat wij niet anders kunnen dan ervoor zorgen dat politie en justitie hieraan voldoende aandacht besteden. U had het over een aantal PV's en daaraan gekoppelde uitspraken. Dat is goed.

 

Ik meen dat men een aantal zaken probeert goed te praten door een geuzennaam als "joden" te misbruiken en er een antisemitische context aan te geven. Een geuzennaam met humoristische inslag is helemaal iets anders als dergelijke gore praat. Ik heb het gevoel dat de feiten ernstiger zijn dan vroeger. Daarom wil ik de boodschap meegeven om dit in het oog te houden zodat het niet verder kan escaleren.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Voorzitter: Brecht Vermeulen.

Président: Brecht Vermeulen.

 

De voorzitter: Vraag nr. 28152 van mevrouw Matz wordt verwezen naar de commissie voor de Justitie.

 

Vraag nummer 28154 van de heer Demon wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

 

07 Questions jointes de

- M. Gautier Calomne au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "les violences commises à Molenbeek-Saint-Jean lors de la nuit de la Saint-Sylvestre" (n° 28163)

- M. Koenraad Degroote au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "le fonctionnement de la police dans le contexte des actes de violence ayant visé récemment les services de sécurité" (n° 28168)

- Mme Katja Gabriëls au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "les émeutes à Molenbeek lors du réveillon de la Saint-Sylvestre" (n° 28183)

- M. Gilles Vanden Burre au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "la fusion des zones de police et les incidents du Nouvel An à Bruxelles" (n° 28192)

- Mme Barbara Pas au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "les graves actes de vandalisme et les émeutes à Molenbeek-Saint-Jean lors du réveillon de la Saint-Sylvestre" (n° 28230)

- Mme Nawal Ben Hamou au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "les évènements du Nouvel An à Bruxelles" (n° 28427)

- M. Emir Kir au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "les déclarations de M. De Crem appelant à la fusion des zones de police" (n° 28428)

07 Samengevoegde vragen van

- de heer Gautier Calomne aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "het geweld in Sint-Jans-Molenbeek tijdens oudejaarsnacht" (nr. 28163)

- de heer Koenraad Degroote aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de werking van de politie in het licht van het recente geweld tegen de veiligheidsdiensten" (nr. 28168)

- mevrouw Katja Gabriëls aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de rellen in Molenbeek tijdens oudejaarsnacht" (nr. 28183)

- de heer Gilles Vanden Burre aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de fusie van de politiezones en de incidenten op oudejaarsavond in Brussel" (nr. 28192)

- mevrouw Barbara Pas aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de zware vernielingen en rellen in Sint-Jans-Molenbeek tijdens oudejaarsnacht" (nr. 28230)

- mevrouw Nawal Ben Hamou aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de incidenten tijdens de oudejaarsnacht in Brussel" (nr. 28427)

- de heer Emir Kir aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "het pleidooi van de heer De Crem voor een fusie van de politiezones" (nr. 28428)

 

07.01  Gautier Calomne (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, lors de la nuit de la Saint-Sylvestre, des violences se sont produites sur le territoire de la commune de Molenbeek-Saint-Jean, près de la station de métro Étangs noirs. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion de vous entendre à ce sujet lors de la séance plénière de rentrée.

 

À cette occasion, des bandes de casseurs ont mis le feu à des poubelles dans la rue avant de s'attaquer à des véhicules stationnés sur la voirie ainsi qu'à une pharmacie attenante. Intervenue très rapidement sur les lieux, la police fédérale a également dû faire face à des comportements inacceptables de jeunes qui ont poursuivi leurs méfaits en vandalisant des voitures d'intervention, en ce compris des auto-pompes, et en provoquant un incendie dans un immeuble heureusement inoccupé. Appelés en renfort pour éviter toute propagation des flammes, les services des pompiers ont également fait l'objet de jets de pierre et ont dû rebrousser chemin.

 

Diffusées dans les médias, les images de ces actes ont évidemment choqué les citoyens de notre pays. Ces faits sont inqualifiables et les auteurs de ces violences doivent être identifiés et poursuivis en justice dans les meilleurs délais. Les zones de non-droit ne peuvent pas exister au cœur même de notre capitale qui est aussi la capitale de l'Europe.

 

Aussi, monsieur le ministre, je souhaiterais vous poser les questions suivantes. Selon les informations à votre disposition à ce stade, quel est le bilan final de la situation enregistrée à Molenbeek-Saint-Jean? Quelle est l'origine précise de ces troubles ? Quel est l'état des dégâts constatés au niveau des biens des citoyens mais aussi auprès des représentants des services publics, en particulier les policiers et pompiers?

 

Quelles mesures ont-elles été prises pour permettre l'identification la plus rapide possible des auteurs des faits? Des arrestations en flagrant délit ont-elle été opérées? Le cas échéant, quel est le nombre des personnes dont le dossier a été transmis au parquet? Quel est l'état des synergies entre vos services et ceux de la justice dans ce dossier?

 

07.02  Koenraad Degroote (N-VA): Mijnheer de minister, met het Brussels geweld van november 2017 in het achterhoofd moesten wij met de overgang van oud naar nieuw opnieuw vaststellen hoe zorgverleners en veiligheidsdiensten slachtoffer van bedreigingen en geweld werden. Brandweerlui, politieagenten en verplegend personeel werden bedreigd en brutaal aangevallen. In Molenbeek was er zelfs sprake van extreem geweld. Er werd onder andere een apotheek vernield, een woning en vijf wagens in brand gestoken en relschoppers, waarvan er enkelen gekend waren, brachten tal van vernielingen aan. Dat kan niet worden getolereerd. De veiligheidsdiensten eisen een duidelijk signaal.

 

Er is overigens een verschil in interpretatie bij enerzijds de minister en anderzijds de politie. Volgens de betrokken korpsen, die niet wensen te reageren op de opmerkingen van de minister, waren zij wel degelijk voorbereid op oudejaarsavond, waren er ook ploegen van de federale politie op het terrein aanwezig en heeft het systeem gewerkt.

 

Mijnheer de minister, u sprak over de aanwerving van 2 500 agenten. Wij vinden dat positief, maar vroeger waren er slechts middelen om ongeveer de helft hiervan aan te werven, althans zo luidt het in een rapport van voormalig minister Jambon omtrent de rekrutering van agenten.

 

Mijnheer de minister, hoe zal er opgetreden worden tegen het geweld jegens onze veiligheidsdiensten? Welk signaal zult u geven?

 

Er is een duidelijk verschil tussen uw beoordeling van de aanpak van de rellen en die van de politie. Kunt u uw mening hieromtrent nader toelichten?

 

Wat moet er volgens u veranderen in de organisatie van het politielandschap en politiestructuur? Ik meen dat dat in de richting van fusie gaat.

 

Zult u het rapport van minister Jambon omtrent rekrutering ingang laten vinden en op welke manier?

 

Waar komen de nodige financiële middelen vandaan om 2 500 bijkomende agenten te betalen, middelen die er vroeger blijkbaar niet waren?

 

07.03  Katja Gabriëls (Open Vld): Mijnheer de minister, ik wil niet in herhaling vallen, de feiten werden door de collega's reeds opgesomd. Enkele weken geleden kreeg u vrijdagavond het feitenverslag in handen en maakte daaruit op dat de politie van de Brusselse zone West op oudejaarsnacht in Molenbeek meerdere inschattingsfouten had gemaakt en niet adequaat had ingegrepen na de rellen, met plunderingen en vernielingen tot gevolg. De voorbereiding en planning van de nacht van 31 december op 1 januari zouden totaal onvoldoende zijn geweest en oorspronkelijk zou niet om versterking zijn gevraagd, terwijl die nochtans beschikbaar was. Nadat de rellen waren uitgebroken, zou er volgens u ook niet passend zijn gereageerd. Toen werd wel om versterking gevraagd en die kwam onmiddellijk ter plaatse, maar ze bleek onvoldoende. Zoals collega Degroote al zei, wilde de korpschef van zone West niet reageren op de kritiek. U concludeerde dat een eengemaakte Brusselse politiezone nu onafwendbaar zou zijn en stelde dat het voorbereidende werk reeds zou worden aangevat, zodat een volgende federale regering daarmee aan de slag kan gaan.

 

Wat is het resultaat van het verdere onderzoek? Welke conclusies en aanbevelingen kunnen er voor de toekomst uit worden getrokken?

 

Kunt u enige toelichting geven bij het tweede rapport, dat werd aangevraagd bij de Algemene Inspectie?

 

Waardoor komt u tot de conclusie dat een eengemaakte politiezone in Brussel nu onafwendbaar is? Zal er dienaangaande nog voorbereidend werk gebeuren?

 

De voorzitter: De heer Vanden Burre is niet aanwezig.

 

07.04  Barbara Pas (VB): Mijnheer de minister, het werd reeds door de voorgaande sprekers aangehaald: de rellen tijdens oudejaarsnacht in Molenbeek hebben net als het jaar voordien voor heel veel schade gezorgd. Het triestige is dat bij de rellen van het jaar voordien achteraf niet eens iemand werd vervolgd.

 

U formuleerde net zoals enkele anderen, wel commentaar naar aanleiding van die rellen. Zo stelde u op basis van een aantal verslagen dat de politiezone onvoldoende was voorbereid op de rellen. U herhaalde het pleidooi voor een eengemaakte politiezone in Brussel, die nu onafwendbaar zou zijn en waarvoor u de voorbereidende maatregelen zou nemen.

 

We hebben ook van de burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek zeer opmerkelijke commentaren kunnen vernemen. In TerZake noemde zij het in brand steken van vuilnisbakken en kerstbomen een manier van feestvieren. Zij zei letterlijk: "Als wij geen feest organiseren, dan organiseert de jeugd een eigen feest. Dan escaleert het en wordt het iets anders".

 

Dat is ook gebeurd. Het staat in schril contrast met de intenties van uw voorganger, die in 2015 al verklaarde dat Molenbeek opgekuist zou worden, hiermee verwijzend naar het Kanaalplan dat hij in het leven riep naar aanleiding van de terreuraanslagen waarbij diverse sporen naar Molenbeek leidden.

 

Mijnheer de minister, kunt u meer meedelen over het in gebreke blijven van de Brusselse politie wat de rellen betreft? Welke conclusies moeten daaruit getrokken worden?

 

Ten tweede, welke voorbereidende maatregelen neemt u precies voor de oprichting van een eengemaakte Brusselse politiezone? Op grond van welke bevoegdheden doet u dat? De regering is immers in lopende zaken. Meent u dat dat ook effectief gerealiseerd kan worden?

 

Ten derde, hoe beoordeelt u die uitspraak van de Molenbeekse burgemeester? Moet de overheid volgens u inderdaad feesten organiseren om het schuim van de straat te halen als remedie voor hun baldadig gedrag? Is dat volgens u het signaal dat de samenleving aan dat crapuul moet geven? Ik meen van niet, maar ik had graag uw standpunt gehoord.

 

Tot slot, is Molenbeek volgens u effectief opgekuist? Zo niet, wat moet er dan volgens u nog meer gebeuren om daar werkelijk grote kuis te houden, zodat de burgers daar opnieuw in alle veiligheid hun leven kunnen leiden?

 

07.05  Nawal Ben Hamou (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, dans la nuit du 31 décembre 2018 au 1er janvier de cette année, des événements dramatiques et inacceptables sont venus une fois encore ternir les festivités. Je suis tout à fait d'accord avec mes collègues: les auteurs de tels faits doivent être identifiés, poursuivis et jugés.

 

Mais, la récurrence de ces événements montre aussi que des éléments structurels sont à l'œuvre derrière eux. On le sait, le déficit en effectifs dans la police locale en est un. Les missions de proximité qui ont notamment pour objet de prévenir des événements de ce type sont rendues plus difficiles par ce déficit chronique en effectifs et par la rotation importante du personnel au sein des polices bruxelloises. En novembre 2017, il manquait 58 équivalents temps plein dans la zone de police concernée.

 

Par ailleurs, la faiblesse des moyens affectés à la zone par la dotation fédérale est également à relever: les derniers chiffres disponibles, concernant l'année 2016, établissent une dotation fédérale à hauteur de 66,18 euros par habitant, ce qui en fait la zone la moins financée par cette voie de la Région de Bruxelles-Capitale. La faiblesse des moyens doit être compensée par les communes, de façon très importante. Ces moyens ne sont donc pas affectés à d'autres politiques, qu'elles soient économiques, urbaines ou de prévention, tous types d'actions qui pourraient avoir un impact favorable sur la sécurité à laquelle tous les citoyens et toutes les citoyennes de notre pays ont droit.

 

Monsieur le ministre, où en est-on de l'enquête autour des auteurs des faits? Des personnes ont-elles été interpellées?

 

Quel est aujourd'hui l'état des effectifs dans la zone concernée? Le déficit de novembre 2017 est-il en voie d'être résorbé? Au cours de la dernière année, combien d'agents ont-ils rejoint la zone et combien l'ont-ils quittée?

 

Du point de vue des moyens fédéraux, quelles sont les propositions que vous mettez sur la table pour mettre un terme au sous-financement des zones de police locale?

 

En termes de prévention, quelles sont les mesures que vous entendez mettre en place, avec les autorités locales, pour que de tels incidents ne se reproduisent plus? Je vous remercie.

 

07.06  Pieter De Crem, ministre: Monsieur le président, comme j'ai déjà pu le dire lors de la séance plénière du 10 janvier dernier, une enquête a été initiée auprès de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale. Celle-ci est toujours en cours. J'analyserai avec beaucoup d'attention les recommandations qui en découleront afin d'améliorer l'organisation des services de police dans la gestion de tels incidents.

 

Je pense notamment, dans la perspective de la gestion d'événements de grande ampleur, à la généralisation d'une concertation préalable entre les services de secours, et ce à travers une analyse des risques opérationnels.

 

Parallèlement, la zone de police locale de Bruxelles-Ouest poursuit son enquête, laquelle repose essentiellement sur les enquêtes de quartier ainsi que sur la vision et sur l'analyse des images des caméras de la zone de police, de la STIB, des magasins vandalisés, des réseaux sociaux, de la banque Belfius et de l'arroseuse.

 

Lorsque toutes ces images auront été visionnées, ce qui peut encore prendre une semaine, que des photos auront été faites des visages reconnaissables, et que des faits précis pourront être imputés à ces visages, les enquêteurs procèderont à des auditions et à des arrestations de suspects. Une fois ces personnes identifiées, elles seront entendues dans le cadre d'un seul et même dossier, qui a été ouvert sous indice 10 "association de malfaiteurs", avec l'accord du parquet.

 

Monsieur Calomne, pour répondre à votre question, la nuit du réveillon, deux auteurs ont été arrêtés et mis à disposition du parquet. Si des victimes ont été entendues, il est pour l'heure impossible de chiffrer les dégâts causés. Toutefois, je peux vous signaler que sept véhicules de police ont été endommagés (vitres et carrosserie) ainsi que sept véhicules privés et une maison inoccupée, qui a été incendiée.

 

L'origine de ces troubles n'a pas encore pu être déterminée. Cependant, selon les services d'incendie, de nombreux engins pyrotechniques étaient présents.

 

J'en viens à votre question, madame Ben Hamou, sur les effectifs de la zone de police concernée. Celle-ci est déficitaire. Au niveau du cadre organique opérationnel, la zone connaît un déficit de 118 policiers et quasi la moitié de ce déficit est comblée par la mise à disposition de 53 inspecteurs de la police fédérale dans le cadre du Plan Canal.

 

Pour ce qui relève de votre observation sur le financement des zones de police, aucun élément tangible ne permet d'affirmer que les zones de police sont sous-financées.

 

Om op de vraag van collega Degroote te antwoorden, kan ik u de geplande rekrutering van in totaal 2 250 FTE's voor 2019 meedelen. Betreffende de externe aanwervingen: inspecteurs/INP 1 400; bewakingsagenten/BAGP 336; hoofdinspecteurs met bijzondere specialisaties/HINP BS, bestemd voor DGJ 45; commissarissen/CP 80 externen, waarvan 20 door de Directie Beveiliging/DAB. Betreffende de sociale promotie, intern circuit: commissarissen/CP 60; hoofdinspecteurs/HINP 329, zijnde 300 plus 29 DAB's.

 

Ik wil toch benadrukken dat bovenstaande cijfers ramingen blijven en dus afhangen van het aantal kandidaten dat effectief zal worden aangeworven. Daarnaast, aangezien wij ons momenteel in een periode van lopende zaken bevinden, bestaat er nog enige onduidelijkheid over de beschikbare personeelskredieten voor 2019. Afhankelijk van het al dan niet toekennen van deze kredieten zullen de in 2019 vooropgestelde aanwervingen al dan niet kunnen plaatsvinden. Ik hoop natuurlijk dat dit wel zal kunnen.

 

Je souhaite souligner que la violence à l'égard des services de secours et de police est inacceptable.

 

Dit is onaanvaardbaar!

 

Zoals zovelen heb ik de wens uitgedrukt om over te gaan tot een fusie van alle politiezones in de Brusselse hoofdstedelijke regio.

 

J'ai exprimé le souhait de procéder à une fusion de toutes les zones de police de la Région bruxelloise. Selon moi, c'est inéluctable. Nous pourrons ainsi éviter des doubles structures, favoriser la mobilité et déployer prioritairement la police de proximité. Nous verrons ce qui pourra être fait à l'avenir à cet effet.

 

Je constate également qu'un changement de mentalité est en train de s'opérer. Par exemple, le bourgmestre de Bruxelles plaide en faveur d'une unité de commandement de police pour les grands évènements dans la capitale. Le président du cdH, démissionnaire, plaide également en faveur d'une fusion des communes et des zones de police bruxelloises.

 

Met andere woorden, ik meen dat ter zake een grote evolutie valt waar te nemen. Wanneer ik over de gegevens van de inspectie beschik, zal ik niet nalaten om deze aan de commissie mee te delen.

 

Je ne tarderai pas à vous communiquer les résultats du rapport de l'Inspection générale.

 

07.07  Gautier Calomne (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses. J'ai apprécié que vous ayez rappelé qu'il était inacceptable de s'attaquer aux services de secours et de police, qui sont précisément là pour venir en aide à la population.

 

En ce qui concerne la fusion des zones de police, le débat est intéressant et il faut réfléchir à toutes les pistes. Je pense néanmoins qu'il est important de rappeler que la fusion des zones de police n'est pas un objectif en soi pour nous. Ce qui compte pour nous, c'est l'efficacité sur le terrain. Vous dites que le bourgmestre de Bruxelles a évoqué dans la presse une unité de commandement unique: c'est une des pistes auxquelles on peut réfléchir. Cela permettra peut-être de résoudre un certain nombre de problèmes.

 

On a parfois l'impression qu'à force de répéter que la fusion est LA solution, on ne réfléchira pas à d'autres choses. Ce n'est pas la seule chose sur laquelle il faut se concentrer, il faut envisager des pistes pour augmenter l'efficacité sur le terrain.

 

07.08  Koenraad Degroote (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoorden.

 

Ik noteer dat de kredieten voor de bijkomende agenten nog moeten worden toegekend. Wij hopen uiteraard dat dit doorgang kan vinden.

 

Wij kunnen de fusie van de politiezones, die u als oplossing naar voren schuift, ondersteunen. Men moet aan Franstalige kant niet zeggen dat men samenwerkingsakkoorden nastreeft. Op zich is dit niet slecht, maar als zij in de praktijk niet werken, zoals hier is gebleken, dan zal er toch eens moeten worden opgetreden. Hoe meer neuzen in dezelfde richting staan, hoe liever wij het hebben. Maar ooit zal hierover toch eens een beslissing moeten worden genomen.

 

07.09  Katja Gabriëls (Open Vld): Mijnheer de minister, dank u wel voor antwoord.

 

Ik meen dat het debat over de structuren ook de volgende maanden zal worden gevoerd. Ik ga het hier dan ook bij laten.

 

07.10  Barbara Pas (VB): Mijnheer de minister, ik heb niet op al mijn vragen een antwoord gekregen, maar dat gebeurt wel vaker in dit huis. Ik blijf het zeer jammer vinden – ik begrijp dat u in een regering in lopende zaken beperkt bent in uw handelen – dat ik de voorbije vijf jaar heel veel de wens heb horen uitdrukken om van Brussel een eengemaakte politiezone te maken, terwijl de bevolking die wens al lang uitdrukt en het natuurlijk aan de regering is om dat uit te voeren. Er is daarvoor in Vlaanderen een draagvlak, er is geen enkele reden waarom dat er niet zou komen.

 

Ik eindig met een positieve noot: u zegt dat u het voorbereidend werk zult aanvatten om tot een eengemaakte politiezone te komen, maar er is al veel voorbereidend werk gebeurd. Er zijn al twee wetsvoorstellen dienaangaande hangende in het Parlement, dus ik hoop dat daar nog vóór het einde van de legislatuur werk van kan worden gemaakt, want ik ben het met u eens dat dat dringend is.

 

07.11  Nawal Ben Hamou (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses. J'entends qu'une enquête est en cours. J'attendrai évidemment les recommandations du rapport et je reviendrai vers vous, le cas échéant.

 

Cela étant, je voudrais vous dire que la police de Molenbeek a fait ce qu'elle a pu avec les moyens qu'elle avait. Le vrai problème, aujourd'hui, c'est le manque de personnel un peu partout dans les zones, mais aussi au sein de la police fédérale qui n'arrive pas à assumer sa première fonction qui consiste à venir en aide aux zones de police locale. C'est à ce niveau qu'il faut rapidement travailler. Il vous reste quelques mois. Nous vous demandons de remédier à ce problème et d'agir dès maintenant.

 

Vous dites qu'il n'est pas possible de chiffrer le sous-financement des zones de police. J'espère tout de même qu'on obtiendra une réponse claire la semaine prochaine, à l'occasion de l'audition de l'équipe de M. Koekelberg, dans le cadre de la fusion des zones de police. En effet, votre réponse me laisse sur ma faim.

 

Au sujet de la fusion des zones de police, j'entends bien votre point de vue qui est, selon moi, purement idéologique. De plus, j'estime que vous avez été un peu trop rapide lorsque vous vous êtes exprimé à ce sujet. En effet, à ce stade, nous ne disposons pas suffisamment d'éléments tangibles permettant de conclure qu'il faille tendre vers une fusion des zones de police. Je déplore donc cette sortie un peu prématurée, ce d'autant que la présentation du rapport est prévue la semaine prochaine. En tant que ministre de l'Intérieur, vous auriez au moins pu attendre les conclusions de ce rapport avant de vous exprimer dans la presse.

 

Enfin, vous n'avez pas répondu à ma question, pourtant importante, relative aux mesures que vous entendez mettre en place avec les autorités locales pour que de tels incidents ne se reproduisent plus.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Voorzitter: Koenraad Degroote.

Président: Koenraad Degroote.

 

08 Questions jointes de

- M. Jean-Jacques Flahaux au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "l'engorgement des centres 112" (n° 28122)

- M. Brecht Vermeulen au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "le numéro 112" (n° 28262)

- M. Brecht Vermeulen au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "les appareils téléphoniques non compatibles avec la technologie IVR" (n° 28409)

08 Samengevoegde vragen van

- de heer Jean-Jacques Flahaux aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de overbelasting van de 112-centra" (nr. 28122)

- de heer Brecht Vermeulen aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "het noodnummer 112" (nr. 28262)

- de heer Brecht Vermeulen aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "vaste telefoontoestellen die niet IVR-compatibel zijn" (nr. 28409)

 

08.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, c'est la première fois que je vous interpelle en votre qualité de ministre de l'Intérieur. En mai dernier, j'interrogeais votre prédécesseur au sujet de l'engorgement des centres d'appels d'urgence, notamment des centres 112.

 

Au début du mois de décembre, le SPF Intérieur menait une action visant à améliorer la situation. Des enquêtes et des brainstormings ont ainsi été réalisés avec des services de secours, des organisations publiques et des opérateurs de centrales. Celles-ci doivent déboucher à l'avenir sur des campagnes d'information destinées au grand public. L'objectif final est d'inciter les citoyens à faire le tri entre les situations qui nécessitent réellement un appel au numéro 112 et les autres. De nombreux appels non urgents sont en effet effectués actuellement.

Monsieur le ministre, je me réjouis de voir la situation évoluer dans cette matière. Cette situation rendait en effet le risque d'accident de plus en plus important. Mes questions sont donc les suivantes:

 

Comptez-vous poursuivre ce travail initié par votre prédécesseur?

 

Des résultats de ces enquêtes sont-ils, à votre connaissance, déjà disponibles?

 

Concrètement, quels types d'actions seront menés et avec quel calendrier?

 

À votre connaissance, comment évolue la situation en la matière ces derniers mois? Observe-t-on une hausse dangereuse du nombre d'appels reçus? Je vous remercie pour vos réponses.

 

08.02  Brecht Vermeulen (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik heb twee vragen die aan de vraag van de heer Flahaux werden toegevoegd. Mijn eerste vraag gaat over het noodnummer 112 in het algemeen. Mijn tweede gaat veeleer over toestellen die niet IVR-compatibel zijn.

 

Ten eerste, op 10 december 2018 heeft de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken voor zijn noodcentrales 112 een eerste stakeholdersparticipatiemoment gehouden. De FOD Binnenlandse Zaken bracht info van burgers, operatoren uit de noodcentrales, de hulpdiensten en andere overheidsorganisaties samen, zowel in het najaar als tijdens een zogenaamd fysiek stakeholdersparticipatiemoment.

 

Daarbij hebben de deelnemers gezocht naar een gedragen definitie, naar vuistregels of naar een ander eindproduct, waaruit mensen duidelijk kunnen opmaken waarvoor ze naar het noodnummer 112 mogen bellen en waarvoor ze beter een alternatief zouden gebruiken.

 

Volgens info op de website www.civieleveiligheid.be zouden meer dan een vierde van de oproepen naar 112 geen echte noodoproepen zijn, wat voor extra wachttijd zorgt voor mensen die wel echt dringend hulp van brandweer of ambulance nodig hebben. Andere cijfers in de media spreken zelfs van een hoger cijfer.

 

In Het Nieuwsblad van 7 maart 2017 lees ik een uitspraak van de heer Jimmy Smedts van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie, die het volgende aangeeft: "De hulpcentrale 112, het vroegere noodnummer 100 voor brandweer en ambulance, kreeg in 2016 2 757 722 oproepen. Daarvan was 37 % of 1 020 357 oproepen vals. Bij de politie – 101 – kreeg men 2 619 177 oproepen in 2016. Daar was slechts 12 % of 314 301 oproepen, vals.".

 

Eind september 2018 meldde de FOD Binnenlandse Zaken dat bellers naar de noodnummers 112, 101 of het oude noodnummer 100 vanaf 1 oktober 2018 in de provincies West-Vlaanderen en Namen eerst een keuze zouden moeten maken tussen de hiernavolgende opties: Voor ziekenwagen of brandweer, druk 1 en voor politie, druk 2.

 

0p basis van de resultaten van het testproject zou in de komende maanden beslist worden of het systeem naar het hele land moet worden uitgebreid.

 

Mijnheer de minister, is het aantal valse oproepen naar de nummers 100 en 112 verminderd sedert de app 112 en de diverse inspanningen die daaromtrent werden geleverd? Hoeveel oproepen waren er in 2017 en 2018 naar de hulpcentrale 112, het vroegere nummer 100 voor brandweer en ambulance, en hoeveel daarvan waren er, bewust of onbewust, onterecht? Kan er een verklaring worden gegeven voor de evolutie sedert 2016?

 

Werd het experiment dat de FOD Binnenlandse Zaken op 1 oktober opstartte in mijn provincie West-Vlaanderen en in Namen al geëvalueerd? Zo ja, wat waren de belangrijkste conclusies van die evaluatie?

 

Welke concrete gevolgen trekt de FOD Binnenlandse Zaken uit de conclusies van zijn stakeholdersparticipatiemoment van december 2018? Welke budgettaire impact en personeelsimpact zullen die hebben?

 

Ik kom nu tot mijn tweede vraag. Proximus-klanten, onder wie ikzelf, kregen recent een e-mail waarbij het bedrijf uitlegde dat de diensten achter de nummers 100, 101 en 112 hun oproepcentrale wijzigen, waardoor sommige noodnummers niet meer bereikbaar zijn via hun huidige telefoontoestellen. Om dat te testen, vroeg Proximus aan de klanten om het gratis nummer 0800/22 123 te bellen. Indien mensen geen bevestigingsboodschap krijgen, dan betekent dit dat zij mogelijk niet meer naar de noodnummers kunnen bellen. In de begeleidende mail raadt Proximus die klanten aan om een Interactive Voice Respons-compatibel toestel aan te schaffen. Vorig jaar werden er met IVR-toestellen twee pilootprojecten opgestart, zoals ik daarnet al uiteengezet heb. Met een dergelijk toestel zou het bellen naar het noodnummer 112 op dezelfde wijze werken als het gebruikmaken van de app 112.

 

Mijnheer de minister, wanneer werden de proefprojecten in West-Vlaanderen en Namen afgerond? Kan de evaluatie worden toegelicht?

 

Beschikt u over cijfers over het aantal mensen dat 112 probeerden te bellen met een niet-IVR-compatibel toestel? Welke melding kregen die personen te horen? Hoe verhoudt zich dat ten opzichte van het totaal aantal personen dat tijdens die periode 112 beIde?

 

Waarom werd er beslist om naast de 112 ook de nummers 100 en 101 van een IVR te voorzien?

 

Vanaf wanneer zal het onmogelijk worden om de diensten 100, 101 en 112 via een niet-IVR-compatibel toestel te bereiken? Hoeveel dergelijke toestellen worden er momenteel nog gebruikt in België en welk aandeel nemen die toestellen in het totaal van alle vaste telefoontoestellen in?

 

Via welke kanalen worden mensen met een niet-IVR-compatibel toestel erover geïnformeerd dat zij de noodnummers niet meer kunnen gebruiken?

 

Welk budget is er voor die informatiecampagne uitgetrokken?

 

Zijn er afspraken gemaakt met alle telecomoperatoren over hoe zij hun klanten zullen informeren? Zo ja, wanneer vonden die gesprekken plaats en welke concrete afspraken zijn er gemaakt? Zo neen, welke vaste telecomoperatoren zijn niet betrokken bij die afspraken over het informeren van hun klanten?

 

08.03 Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Vermeulen, wat betreft het eerste deel van uw mondelinge vraag, stel ik voor dat u mij deze, gezien de kwantitatieve aard van het antwoord, schriftelijk stelt en ik zal u ten spoedigste de antwoorden geven.

 

Ik kan u meedelen dat het pilootproject Interactive Voice Response werd uitgetest met een dubbel doel voor ogen: enerzijds, het verminderen van het aantal oneigenlijke oproepen naar de nummers 112, 100 en 101, wetende dat er geen gouden maatregel bestaat die alle oneigenlijke oproepen naar de noodcentra 112 en 101 zal doen verdwijnen en, anderzijds, de beller onmiddellijk te kunnen oriënteren naar de bevoegde centrale en op die manier te vermijden dat een oproeper in de verkeerde centrale terechtkomt, waardoor zijn oproep zou moeten worden doorgeschakeld.

 

Een pilootproject dat slechts beperkt zou blijven tot het noodnummer 112 zou zijn doel voorbijschieten. Dan zou bijvoorbeeld niet kunnen worden nagegaan of ook de 101-centrale minder doorschakelingen moet verwerken omdat de burger een juiste keuze maakte.

 

Het proefproject Interactive Voice Response werd afgerond. Op dit moment worden alle gegevens verzameld om dit project in al zijn facetten te kunnen evalueren. Op basis van deze evaluatie zal worden beslist om het project al dan niet te veralgemenen naar alle Belgische provincies en zal daarvoor een timing worden bepaald. Ik moet u vragen om nog even geduld te oefenen wat betreft de resultaten van het pilootproject. Zodra ik daarvan kennis heb, zal ik u hierover toelichting verschaffen.

 

Wat betreft de niet-IVR-compatibele telefoontoestellen - dat zijn de oudste analoge toestellen met een draaischijf, die de pulse dialing technology niet ondersteunen -, is Proximus niet in de mogelijkheid om het aantal klanten te identificeren dat nog zou gebruikmaken van deze toestellen. Ik kan u daarover dus ook geen cijfers meedelen. Tijdens het proefproject hebben mijn diensten in elk geval geen klachten ontvangen van burgers die de noodcentrales niet konden bereiken. Ik wil toch erop wijzen dat het gebruik van een keuzemenu een technologie is die al geruime tijd is ingeburgerd en dat meer en meer bedrijven uit de privésector, maar ook uit de publieke sector, hiervan gebruikmaken.

 

Indien er wordt beslist om de IVR toe te passen, dan is het de verantwoordelijkheid van de telecomoperatoren om ten eerste, hun klanten een mogelijkheid aan te bieden om te testen of hun toestel pulse dialing ondersteunt of niet; ten tweede, als dat niet het geval zou zijn, hen erop te wijzen dat indien zij niet van toestel veranderen er in de toekomst geen adequate dienstverlening meer mogelijk is, met inbegrip van het bereiken van de noodcentrales en, ten derde, hun klanten te informeren op welke wijze zij een toestel kunnen aankopen of huren dat wel voldoet aan de vereisten van de pulse dialing.

 

Het is dus aan de telecomoperatoren om hun klanten een mogelijkheid aan te bieden om te testen of hun toestel pulse dialing ondersteunt en, als dat niet het geval is, hen erop te wijzen dat als zij niet van toestel veranderen, er in de toekomst geen adequate dienstverlening meer mogelijk is, met inbegrip van het bereiken van de noodcentrales. De telecomoperatoren moeten hen tevens informeren over de wijze waarop zij een toestel kunnen aankopen of desgevallend huren. Het zal daarna aan de gebruikers van deze oude toestellen zijn om maatregelen te nemen zodat zij de alarmcentrale wel kunnen blijven bereiken.

 

Monsieur Flahaux, tout comme mon prédécesseur, j'ai l'ambition de réduire le nombre d'appels abusifs. Outre des solutions techniques, nous allons également rechercher des manières de transmettre efficacement des informations exactes au citoyen. Concrètement, nous commencerons bientôt le développement d'un guichet électronique où les citoyens pourront introduire leurs demandes d'interventions non urgentes.

 

Mon administration analyse pour l'instant le projet pilote IVR 112 (Interactive Voice Response). Nous pourrons ensuite examiner si nous allons le généraliser. Nous examinons en outre comment sensibiliser les citoyens et optimiser nos techniques de communication. Les premiers résultats devraient être connus pour la mi-2019. La proportion d'appels abusifs a stagné au cours des derniers mois, ce qui ne crée pas de risques supplémentaires. L'intention reste bien entendu de réduire ces appels par les actions susmentionnées.

 

08.04  Jean-Jacques Flahaux (MR): Ma réplique sera courte. Je remercie le ministre pour sa réponse.

 

08.05  Brecht Vermeulen (N-VA): Mijnheer de minister, het probleem van valse en onterechte oproepen moet inderdaad worden aangepakt. In noodsituaties mag er geen sprake zijn van miscommunicatie, waardoor andere dringende gevallen niet op een juiste manier efficiënt kunnen worden opgelost. Het is natuurlijk wel spijtig dat er geen cijfers gegeven kunnen worden en ik daarvoor een extra schriftelijke vraag zou moeten indienen. Ik vraag geen cijfers per provincie of arrondissement. Ik denk ook dat de cijfers voorhanden zijn, maar ik zal dan toch een schriftelijke vraag indienen daaromtrent. Ik neem ook kennis van het feit dat de evaluatie nog niet is gemaakt en dat ik dus nog moet wachten op de resultaten.

 

Wat betreft de vaste telefoontoestellen die niet EVR-compatibel zijn, heb ik zelf een mail gekregen die mij heeft wakker geschud. U antwoordde dat Proximus niet zelf kan aangeven hoeveel klanten zo'n toestel hebben, maar dan moet het zelf een onderzoek daarnaar doen en niet met een eenvoudige mail de zaak doorschuiven naar zijn klanten, bij wie die mail in de spam terechtkomt en die eigenlijk niet of nauwelijks reageren. Proximus is zelf verantwoordelijk om dat op een juiste manier, met een gedegen sensibilisering, te doen. De klanten moeten niet ingaan op een gemakkelijkheidsoplossing, maar Proximus en de andere operatoren moeten met een goede oplossing komen.

 

Proximus had trouwens vorige week, naar aanleiding van mijn vraag, zelf al een communicatie met een mea culpa verspreid, maar een oplossing kwam er niet echt. Ik  blijf erbij dat het te veel naar een gemakkelijkheidsoplossing zoekt.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "les moyens utilisés contre les casseurs lors de manifestations" (n° 28125)

09 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de middelen die ingezet worden om vandalen die vernielingen aanrichten tijdens betogingen te vervolgen" (nr. 28125)

 

Voorzitter: Brecht Vermeulen.

Président: Brecht Vermeulen.

 

09.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, depuis le lancement du mouvement des "gilets jaunes", de nombreux blocages ont eu lieu ces dernières semaines. Qu'ils concernent des dépôts de carburant, des zonings industriels, des barrages filtrants, plusieurs actes de sabotage, de destruction et de vandalisme - sans oublier les innombrables actes de violence contre les forces de maintien de l’ordre - ont été commis.

 

Me fondant sur l’article 19 de notre Constitution, il n’entre nullement dans mon intention de contester le moindre droit de manifester quelque opinion que ce soit. Je le cite: "La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés." Néanmoins, si je reprends la seconde partie de la phrase de ce même article, les délits commis lors de manifestations ne sont pas couverts par ces droits. Ils seront donc poursuivis.

 

Monsieur le ministre, quels sont les moyens déployés afin d’identifier et de poursuivre les auteurs des délits perpétrés lors de ces blocages et manifestations? À votre sens, sont-ils suffisants? Le cadre juridique dans lequel les forces de maintien de l’ordre oeuvrent est-il suffisamment étendu, précis et complet?

 

09.02  Pieter De Crem, ministre: Monsieur le président, cher collègue Flahaux, la façon la plus simple d'identifier les auteurs est de les intercepter au moment des faits ou juste après. Dans la pratique, ce n'est pas souvent si simple. La police doit tenir compte de plusieurs facteurs tels que les limites de tolérance fixées par l'autorité administrative compétente ou l'opportunité d'une intervention policière par rapport à une éventuelle escalade. Pour une intervention retardée, la police peut généralement utiliser des images et des preuves recueillies pendant ou après les événements.

 

La police fédérale a également une offre d'appui spécialisée en personnel et en moyens qui permet de rassembler des preuves. Cet appui est offert par la Direction de sécurité publique qui fournit également une réserve nationale vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. Ces ressources sont suffisantes en elles-mêmes. Toutefois, l'offre en moyens spécialisés est bien entendu limitée. Leur disponibilité dépend fortement du moment de la demande et d'autres événements simultanés.

 

L'article 22 de la loi sur la fonction de police décrit la mission des services de police à l'égard des grands rassemblements, en prévoyant que les services de police se tiennent à portée de ces grands rassemblements et prennent les mesures utiles à leur déroulement paisible. Les circulaires ministérielles CP4 du 11 mai 2011 et OOP41 du 31 mars 2014 relatives à la gestion négociée de l'espace public pour la police intégrée fournissent le cadre de référence pour la gestion négociée d'événements et de rassemblements.

 

Dans le cadre de cette mission, les services de police jouissent des compétences octroyées par la loi sur la fonction de police, notamment en matière de contrôles d'identité, de fouilles de personnes, d'utilisation de caméras et d'arrestations administratives, tandis que la loi sur la détention préventive fournit le cadre légal aux arrestations judiciaires.

 

Enfin, les modalités du recours à la contrainte par les services de police sont clairement encadrées par la loi sur la fonction de police et font l'objet d'une formation et d'un entraînement continu au sein des écoles de police. Comme vous pouvez le constater, le cadre légal et réglementaire est assez complet et apparaît suffisant et adéquat.

 

09.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, merci pour votre réponse. J'ai juste une petite réserve, comme Mme Ben Hamou tout à l'heure, en ce qui concerne le problème du recrutement. Il ne faudrait pas que, comme à Paris, il y ait des manifestations de gilets jaunes chaque semaine car cela occuperait une bonne partie de votre capacité. Merci beaucoup.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De voorzitter: Vragen nr. 28164, 28165, 28166 en 28167 van mezelf worden omgezet in schriftelijke vragen. Mevrouw Gabriëls, wij komen aan uw vragen.

 

10 Vraag van mevrouw Katja Gabriëls aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de dubbele screenings voor bewakingsagenten" (nr. 28180)

10 Question de Mme Katja Gabriëls au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "les doubles 'screenings' imposés aux agents de gardiennage" (n° 28180)

 

10.01  Katja Gabriëls (Open Vld): Mijnheer de minister, bewakingsagenten worden minstens elke vijf jaar volledig gescreend door de FOD Binnenlandse Zaken, Directie Private Veiligheid. In de praktijk gebeurt dat frequenter, met uitvoering van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. Er wordt nagegaan of ze gekend zijn voor feiten waardoor ze een veiligheidsrisico uitmaken. Is dat zo, dan beslist de minister dat ze geen bewakingsactiviteiten meer mogen uitoefenen. De minimale duur van de verificatie bedraagt drie weken. Het proces wordt gefinancierd door de retributies die bewakingsondernemingen jaarlijks aan Binnenlandse Zaken betalen.

 

Daarnaast voorziet ook de wet betreffende de classificaties, de veiligheidsmachtigingen, de veiligheidsattesten en de veiligheidsadviezen van 1998 in een screening. Die wet, die in het voorjaar van 2018 werd gewijzigd en in werking trad op 1 juni 2018, breidde de mogelijkheid tot het opleggen van een veiligheidsverificatie naar tal van activiteitensectoren uit. Hierdoor dreigen bewakingsagenten die veiligheidsgevoelige taken in die sectoren uitoefenen, aan een bijkomende veiligheidsverificatie te worden onderworpen. De minimale duur van de verificatie is een maand en de kostprijs bedraagt 50 euro per aanvraag.

 

De dubbele screening is duur voor de aanvragende ondernemingen en ze vermindert ook de flexibele inzetbaarheid van bewakingsagenten. De wachttijd verhoogt immers van drie tot zeven weken. Bovendien leidt dat tot dubbel werk voor de betrokken overheden.

 

Mijnheer de minister, bent u zich bewust van de dubbele screening? Hoe wordt die verantwoord? Hoeveel dubbele screenings werden in 2018 reeds uitgevoerd? Moeten we niet trachten te streven naar een enkele eenvormige veiligheidsverificatie?

 

10.02 Minister Pieter De Crem: De wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid voorziet inderdaad in een specifiek screeningssysteem voor personen die wensen actief te zijn in de sector van de private en bijzondere veiligheid. De screening stond reeds in de wetgeving private veiligheid voor de totstandkoming van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie van de veiligheidsmachtigingen, de veiligheidsattesten en de veiligheidsadviezen. In 1998 werd beslist om het aparte systeem in de wet private veiligheid te behouden.

 

Uit de vergelijking van beide reglementeringen blijkt immers dat het doel van beide screenings niet identiek is en dat de beoordelingcriteria bijgevolg kunnen variëren. Zo beoogt de screening in de wet private veiligheid na te gaan of de betrokken persoon aan het bij wet bepaalde profiel voldoet. Dat profiel bestaat er onder andere in dat de betrokkene in staat moet zijn zich te beheersen wanneer hij met agressief gedrag wordt geconfronteerd. Die eigenschap is essentieel, als men de functie van bewakingsagent uitoefent, aangezien men daar op regelmatige basis geconfronteerd kan worden met gewelddadige personen, die al dan niet onder invloed zijn alcohol en/of verboden middelen.

 

Dat criterium werd daarentegen niet opgenomen in de wet betreffende de classificatie van de  veiligheidsmachtigingen, de veiligheidsattesten en de veiligheidsadviezen. Personen die een positief veiligheidsadvies dienen te verkrijgen, staan immers niet noodzakelijk in contact met het publiek. Omgekeerd dienen bepaalde risico's geëvalueerd te worden in het kader van de veiligheidsverificatie die wordt uitgevoerd met toepassing van de wet betreffende de classificatie van de veiligheidsmachtigingen, de veiligheidsattesten en de veiligheidsadviezen, risico's die niet werden ingeschreven in de wet private veiligheid.

 

Bovendien worden bij de screenings met uitvoering van de wet private veiligheid niet alleen gegevens van veiligheidsdiensten, politie en gerechtelijke diensten in acht genomen, maar ook de beroepsgegevens waarover de directie Private Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken beschikt.

 

Ten slotte moet ik ook opmerken dat een identificatiekaart als bewakingsagent op een algemene manier toegang verleent tot de sector van de private en de bijzondere veiligheid, onafhankelijk van de klant waar de agent zijn prestaties dient uit te voeren, in tegenstelling tot de veiligheidsverificatie die gevraagd wordt wanneer de persoon in kwestie op een bepaalde locatie tijdens een specifiek evenement of voor een bepaalde klant dient te werken.

 

Daarom hebben beide types screening dus hun bestaansreden. We zullen evenwel nagaan waar nadere afstemming van de screeningsmodaliteiten en de resultaten van de onderscheiden screenings mogelijk zijn.

 

10.03  Katja Gabriëls (Open Vld): Mijnheer de minister, het is inderdaad  vooral belangrijk dat er gekeken wordt naar een nadere afstemming. Voor veel ondernemingen voelt het immers aan als dubbel werk. Ik begrijp echter dat de beoordelingscriteria en de finaliteiten momenteel nog verschillend zijn. Wordt vervolgd.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Vraag van mevrouw Katja Gabriëls aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de online identificatie in het buitenland bij een vernieuwde eID" (nr. 28181)

11 Question de Mme Katja Gabriëls au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "l'identification en ligne à l'étranger après la délivrance d'une nouvelle carte d'identité électronique" (n° 28181)

 

11.01  Katja Gabriëls (Open Vld): Mijnheer de minister, blijkbaar krijgen Belgen die in het buitenland wonen en van wie het eID dreigt te vervallen, een brief om hun identiteitskaart te laten vervangen. Daartoe moet een formulier worden ingevuld, waarbij zij moeten aanduiden of zij hun nieuwe identiteitskaart zelf wensen op te halen in België, of ze willen laten opsturen naar hun buitenlands adres.

 

Het formulier vermeldt letterlijk dat, wanneer Belgen woonachtig zijn in het buitenland en hun nieuwe eID willen gebruiken om zich op het internet te identificeren, zij persoonlijk met hun eID en bijpassende PUK-code naar hun gemeente in België moeten gaan of naar een van de consulaire beroepsposten die ik heb opgesomd in de schriftelijke samenvatting van mijn vraag. Belgen in het buitenland die niet in een van de vermelde landen verblijven, kunnen, met andere woorden, gegevens op mypension of myminfin niet raadplegen, tenzij zij speciaal daarvoor terugreizen naar ons land.

 

Kan hiervoor geen alternatief worden uitgedokterd, zodat er toch flexibeler en accurater kan worden gewerkt?

 

11.02 Minister Pieter De Crem: Mevrouw Gabriëls, u stelt een erg relevantie vraag, ook al vallen de eID's in het buitenland onder de bevoegdheid van mijn collega van Buitenlandse Zaken, minister Reynders.

 

In de conclusies van de Raad van Europa van 2005 hebben de lidstaten besloten om samen te werken en een aantal minimumstandaarden te definiëren wat de veiligheid van de afgifteprocedures betreft. Een daarvan is dat de aanvragers van een identiteitskaart tijdens de afgifteprocedure persoonlijk moeten verschijnen, zodat de identiteit kan worden vastgesteld. Dat is momenteel niet het geval voor de Belgen in het buitenland, waardoor de veiligheid van de afgifte lager ligt dan de minimumstandaard in Europa. Dat moet natuurlijk worden verbeterd.

 

Voor een reispas moet een Belg in het buitenland trouwens ook eenmaal fysiek passeren om zijn vingerafdrukken te laten capteren. Die certificaten zijn nodig om zich te kunnen aanmelden bij onze e-governmentapplicaties zoals mypension, myminfin, tax-on-web en mijndossier. Wil men bovendien een digitale handtekening kunnen plaatsen, moet alles bovendien volgens de internationale normen worden geactiveerd.

 

Om dat alles te controleren, is er de jaarlijkse audit van WebTrust en de tweejaarlijkse audit van eIDAS of Electronic Identification Authentication and Trust Services. Het WebTrustlabel zorgt ervoor dat de browsers onze certificaten herkennen als betrouwbaar. De eIDAS-audit laat toe dat in de Europese regelgeving onze digitale handtekening bekend is als gekwalificeerd, wat betekent dat die gelijkgesteld is met een handgeschreven handtekening.

 

Beide certificeringen stellen strenge eisen aan zowel de technische vereisten als de procedures, waaronder het aanvraagproces en de activatie van die certificaten. De methode per post, zoals die momenteel wordt gebruikt voor Belgen in het buitenland door de FOD Buitenlandse Zaken, voldoet niet aan die eisen, zodat er op die wijze geen certificaten op de kaart mogen worden aangebracht.

 

Voor de Belgen in het buitenland, een specifieke bevolkingsgroep, kan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken samen met het directoraat-generaal Digitale Transformatie oplossingen zoeken voor het precieze probleem, zodat de Belgen in het buitenland gemakkelijker gebruik kunnen maken van onze e-governmentapplicaties zonder de veiligheidscertificatie van eID in gevaar te brengen. Mijn diensten hebben het reeds met die partijen besproken en wij zijn bereid om samen te werken om een goede, veilige en vooral ook praktische oplossing te zoeken.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Vraag van mevrouw Katja Gabriëls aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de subsidies toegekend aan de politiezones in het kader van NAVAP" (nr. 28182)

12 Question de Mme Katja Gabriëls au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "les subsides alloués aux zones de police dans le cadre de la NAPAP" (n° 28182)

 

12.01  Katja Gabriëls (Open Vld): Mijnheer de minister, vele lokale zones schrokken eind 2018, omdat de subsidies in 2018 blijkbaar niet voldoende waren om de lokale zones te compenseren voor mensen die op NAVAP, zijnde de non-activiteit voorafgaand aan het pensioen, gingen.

 

Het systeem is gekend en bezorgt de lokale politiezones op die manier meer kosten, hoewel subsidies waren beloofd. In 2016 werd een bedrag van 29 miljoen euro vrijgemaakt. Dat bedrag liep in 2017 op tot 35,6 miljoen euro. In 2018 werd 38 miljoen euro vrijgemaakt.

 

De NAVAP-subsidies bleken echter, zoals ik reeds aangaf, in het derde kwartaal van 2018 ruim onvoldoende te zijn. Ook voor het vierde kwartaal was dat niet anders.

 

De vragen zijn, gelet op de huidige periode van lopende zaken, de volgende.

 

Wat is het juiste ingeschreven budget voor 2019?

 

Kunnen wij ervan uitgaan dat de subsidies in 2019 voldoende zullen zijn of zullen extra middelen moeten worden uitgetrokken? Hoeveel extra personeelsleden worden op die manier gesubsidieerd?

 

Mijnheer de minister, met andere woorden, zult u het probleem in 2019 kunnen vermijden of zullen de zones met hetzelfde probleem worden geconfronteerd?

 

12.02 Minister Pieter De Crem: Mevrouw Gabriëls, ik bevestig het bedrag van de aangekondigde subsidies voor 2016, 2017 en 2018. Voor 2019 is in hetzelfde bedrag voorzien als in 2018. Het is op dit moment onmogelijk om aan te geven hoeveel extra personeelsleden gesubsidieerd zullen worden. Voor de lokale politie zal het maximaal gaan om 585 personeelsleden. Dat cijfer wordt bepaald op basis van twee toekenningsvoorwaarden: de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben en vóór 10 juli 2014 een preferentiële pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar genieten en die leeftijd nog niet bereikt hebben vóór 10 juli 2015.

 

Het hierboven vermelde cijfer is het maximaal mogelijke aantal, maar het zal hoe dan ook verminderd worden. De andere toekenningsvoorwaarden, 20 jaar anciënniteit bij de overheid, een maximale duur van 4 jaar NAVAP en de mogelijkheid om met pensioen te gaan na afloop daarvan, kunnen immers pas gecontroleerd worden nadat de politiezones het dossier hebben ingediend.

 

Ten slotte worden 377 personeelsleden die in 2018 gesubsidieerd werden niet langer gesubsidieerd in 2019, aangezien zij niet meer aan de voorwaarden voldoen. Het is een beetje cijferwerk, maar dat zou verheldering in het dossier moeten brengen.

 

12.03  Katja Gabriëls (Open Vld): Het is natuurlijk een gegeerd systeem en het is jammer voor de zones dat zij daarmee op het einde van het jaar geconfronteerd worden. Ik wil er dus voor pleiten om het dossier goed op te volgen, ondanks de lopende zaken, en er in 2019 op te letten dat de toekenningen die gedaan worden ook gesubsidieerd worden door de federale overheid.

 

12.04 Minister Pieter De Crem: Zeker en vast.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: De vragen nrs. 28185, 28186, 28187 en 28190 van de heer Vermeulen worden omgezet in schriftelijke vragen. De vragen nrs. 28193 en 28194 van de heer Vanden Burre worden uitgesteld.

 

Vraag nr. 28199 van de heer Kir wordt uitgesteld. Vraag nr. 28204 van de heer Maingain werd behandeld onder punt 7. Vraag nr. 28215 van mevrouw Matz wordt uitgesteld.

 

Vraag nr. 28223 van mevrouw Lanjri wordt omgezet in een schriftelijke vraag. Vraag nr. 28263 van de heer Degroote wordt omgezet in een schriftelijke vraag. De vragen nrs. 28275 en 28276 van de heer Vermeulen worden omgezet in schriftelijke vragen.

 

De samengevoegde vragen nrs. 28277 en 28424 van de heren Vanden Burre en Thiébaut worden uitgesteld. Vraag nr. 28328 van de heer Van Hecke wordt omgezet in een schriftelijke vraag. Vraag nr. 28341 van de heer Vermeulen wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

 

Vraag nr. 28345 van mevrouw Matz wordt uitgesteld. Vraag nr. 28347 van de heer Calvo wordt uitgesteld. Vraag nr. 28348 van de heer Demon wordt omgezet in een schriftelijke vraag. Vraag nr. 28357 van mevrouw Pas wordt uitgesteld. De vragen nrs. 28359 en nr. 28360 van de heer Frédéric worden uitgesteld.

 

12.05  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, je voudrais également transformer quelques questions, n° 28376, n° 28377 et n° 28387.

 

Le président: Il en sera ainsi.

 

13 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "la numérotation des maisons" (n° 28378)

13 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de huisnummers" (nr. 28378)

 

13.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, il y a six ans, la ministre de l'Intérieur était interrogée concernant la numérotation des maisons particulières. À l'époque, en effet, les services de secours se plaignaient du trop grand nombre de personnes n'indiquant pas clairement leur numéro de rue sur leur maison, ce qui pouvait compliquer leur tâche. En effet, bien que les GPS soient désormais utilisés dans la grande majorité des cas, ceux-ci ne sont pas infaillibles et l'apposition de numéros 'physiques' reste primordiale. Le mode de numérotation des habitations est une compétence des communes. L'autorité fédérale demande néanmoins que soient suivies une série de directives, dont celle qui dispose qu'un numéro d'habitation distinct doit être apposé de manière visible à côté de chaque porte ou autre issue sur la voie publique de tout bâtiment habité ou susceptible de l'être, à moins qu'il ne s'agisse d'une seconde issue, et que la première issue soit déjà numérotée.

 

Dans la réponse de la ministre de l'Intérieur de l'époque, il était confirmé que les services de secours étaient parfois gênés par l'absence de ces numéros, voire même par l'absence de plaque indiquant le nom de la rue. La ministre s'engageait à insister auprès des pouvoirs locaux pour améliorer la situation.

 

Monsieur le ministre, six ans plus tard, pouvez-vous faire le point sur ce dossier? À votre connaissance, des problèmes de ce type sont-ils encore rencontrés par certaines zones de secours? Estimez-vous que de nouvelles mesures pourraient ou devraient être prises pour améliorer la situation?

 

Je vous prie de m'excuser pour la longueur de la question et vous remercie pour vos réponses.

 

13.02  Pieter De Crem, ministre: Monsieur le président, cher collègue Flahaux, à l'heure actuelle, le SPF Intérieur ne reçoit pas de plainte à ce sujet mais il n'est pas impossible que des problèmes puissent encore se manifester ponctuellement.

 

Les centrales d'urgence 112 et 101 disposent d'une cartographie mise à jour, également accessible aux services de secours. Les communes ont été sensibilisées à toujours alerter les services de secours lorsqu'un changement de nom de rue ou de numéro d'habitation est prévu. Toutes ces modifications sont directement transmises au fournisseur de la cartographie pour les intégrer dans les meilleurs délais.

 

Le SPF Intérieur sensibilise la population dans la section "Comment appeler?" du site www.112.be en demandant d'expliquer comment atteindre le lieu d'intervention. En juillet 2017, le SPF a lancé une application mobile, l'app 112 BE, qui permet une géolocalisation très précise et performante des appelants en fonction de leurs coordonnées et non sur la base d'une adresse supposée.

 

En outre, le SPF Intérieur participe continuellement à des projets en vue d'améliorer les outils et la cartographie disponibles pour les services de secours.

 

Heureusement que vous n'avez pas fait de fusion de communes!

 

13.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Pourquoi?

 

13.04  Pieter De Crem, ministre: Parce qu'il y a très souvent des doubles emplois (rue du Ménil, rue du Moulin, rue de la Gare, rue Basse, rue Haute, etc.).

 

13.05  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, vous êtes particulièrement concerné aussi!

 

Cela dit, on a eu ce travail après la fusion des communes de 1976. Évidemment, les précurseurs qui, comme vous, décident d'organiser une deuxième fusion sont à nouveau confrontés à cette situation.

 

Cela étant, il est important que vous puissiez, par le biais d'une circulaire à l'intention des zones de police, insister sur ce point. C'est également important pour les facteurs, même si ces derniers ne relèvent pas de vos attributions.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

14 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "le nombre inquiétant de maladies à la police fédérale" (n° 28379)

14 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "het verontrustend hoge aantal zieken bij de federale politie" (nr. 28379)

 

14.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, il nous revient qu'un nombre impressionnant et inquiétant de policiers situés dans le bâtiment rue Royale de la police fédérale ont contracté des maladies au cours de ces derniers mois. Ils ont, semble-t-il, été pris de fortes fièvres et de violentes toux. Parmi les diagnostics posés, citons la pneumonie à Chlamydia et à la bacterie Mycoplasma.

 

Ces derniers jours, des dizaines de nouveaux cas auraient encore été relevés. Ma question a été déposée le 14 janvier 2019. C'est donc assez récent. Quand on sait que ce bâtiment abrite au quotidien 3 000 personnes, il me semble important de suivre de près l'évolution de cette situation.

 

Monsieur le ministre, en avez-vous été informé? Quelle est, selon vos informations, l'ampleur réelle de ce phénomène? Observe-t-on une aggravation ou une accalmie? Des mesures ont-elles déjà été prises? En fonction de l'évolution de la situation, quelles possibilités existent-elles pour endiguer cette épidémie?

 

14.02  Pieter De Crem, ministre: Monsieur le président, monsieur Flahaux, la situation au sein du bâtiment de la police fédérale situé rue Royale, communément appelé le RAC, est suivie de près par différents services et le cabinet du commissaire général.

 

En juin 2018, différentes notifications indiquent que les maladies mentionnées ont été diagnostiquées auprès des travailleurs. Plus tard, au moment de la publication de l'article, aucun nouveau cas n'avait été rapporté. Depuis juin 2018, aucun cas supplémentaire n'a été signalé ni via la médecine du travail, ni via la médecine curative.

 

Pour vérifier si les problèmes de ventilation en étaient la cause, des mesures ont été prises par une firme externe. Aucune diffusion par la ventilation de bactéries nuisibles pour la santé n'a pu être établie.

 

Les bactéries Chlamydia et Mycoplasma sont transmises par contact humain. Des dispositions similaires à celles qu'il faut prendre en cas de grippe - mesures hygiéniques contre la toux et lavage des mains - doivent être appliquées.

 

14.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse.

 

Par ailleurs, je tiens à vous féliciter pour la rapidité avec laquelle vous répondez aux questions déposées. En effet, certaines de celles que j'avais introduites et auxquelles vous étiez prêt à répondre aujourd'hui remontent à peine au 17 janvier. Soyez-en grandement remercié!

 

14.04  Pieter De Crem, ministre: J'y suis un peu pour quelque chose, mais c'est surtout grâce à mes collaborateurs et collaboratrices.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

15 Questions jointes de

- M. Jean-Jacques Flahaux au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "les futurs stages rémunérés à la police" (n° 28380)

- Mme Nawal Ben Hamou au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "les stages organisés par la police" (n° 28402)

15 Samengevoegde vragen van

- de heer Jean-Jacques Flahaux aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de toekomstige bezoldigde stages bij de politie" (nr. 28380)

- mevrouw Nawal Ben Hamou aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de door de politie georganiseerde stages" (nr. 28402)

 

15.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, la difficulté à engager de nouveaux policiers n'est pas un fait nouveau. Dernièrement, il nous est revenu qu'une des pistes envisagées pour contrer ce phénomène était la possibilité d'effectuer des stages rémunérés. Le but serait d'attirer des jeunes le temps d'un stage, en espérant leur donner le goût de rester ensuite. Concrètement, les services de police, l'OCAM et le Centre de Crise proposeront de tels stages et les sélections auront lieu en décembre prochain.

 

Monsieur le ministre, toute initiative en vue de rendre plus attrayante la fonction de policier et de susciter de nouvelles vocations me semble opportune et à saluer. Dès lors, je soutiens totalement votre initiative. Pouvez-vous m'indiquer le nombre de places qui seront disponibles lors de cette première sélection? Pouvez-vous également me dire si ces stages auront tous la même durée? Dans l'affirmative, quelle sera-t-elle?

 

Concrètement, quels profils seront-ils recherchés? S'agira-t-il de stages à destination de personnes en cours d'études ou ayant terminé celles-ci? Enfin, ce stage offrira-t-il aux personnes l'ayant réalisé une possibilité d'accès à la formation plus simple que pour les candidats traditionnels?

 

15.02  Pieter De Crem, ministre: Monsieur le président, monsieur Flahaux, les futurs stages rémunérés seront organisés dans le cadre du plan Rosetta, la convention de premier emploi. Leur durée sera de un an. Seules des fonctions du cadre administratif et logistique seront ouvertes à ce type de stages. Ces fonctions peuvent être aussi bien du type appui administratif que spécialisé (ICT par exemple).

 

Les candidats peuvent ne pas encore avoir terminé leurs études, mais ils ne pourront être engagés que sur la base du diplôme le plus élevé en leur possession. De plus, les candidats devront également satisfaire aux conditions du plan Rosetta. La rémunération sera fonction du niveau commun ou spécifique de la personne engagée, liée au diplôme et à la description de fonction.

 

D'un point de vue pratique, un recensement des besoins a eu lieu dans le cadre de l'organisation du salon de l'emploi Niveau S des 19 et 20 décembre 2018, en collaboration avec l'institut Vias. Lors de ce salon, la police fédérale a sélectionné des candidats. Concrètement, 17 contrats à durée déterminée sont en cours de finalisation.

 

À la fin du stage, il sera possible pour le candidat de postuler dans le cadre d'un recrutement externe classique, comme contractuel ou comme statutaire, ou de présenter les épreuves de sélection pour un emploi opérationnel. Cependant, avoir pu travailler pendant un an au sein de l'institution policière lui confère un avantage certain: connaissance du fonctionnement de l'organisation, de ses missions, etc. Cette mesure sera financée sur la base des crédits en personnel de la police fédérale.

 

La présence de la police fédérale au salon de l'emploi Niveau S a fait l'objet de plusieurs communications par différents canaux: internet, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.

 

15.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, je trouve cette initiative excellente. J'ai été président, en mon temps, de la zone de police Haute Senne, et je trouve qu'effectivement, souvent, d'éventuels candidats ont des a priori à propos du travail au sein de la police. Je parle des policiers ou du personnel administratif et logistique. Tout ce qui peut contribuer à créer un lien, un pont, entre la police et le citoyen, et donner l'envie à ce dernier d'être membre de la police au sens large du terme, est une excellente chose. Si cela marche, on devrait évoquer l'idée de faire cela dans les autres zones de police également. Merci beaucoup. 

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Vraag nr. 28399 van de heer Thiébaut wordt in een schriftelijke vraag omgezet. Vraag nr. 28401 van mevrouw Ben Hamou wordt uitgesteld. Vraag nr. 28416 van mevrouw Lambrecht en de vragen van de heer Top nr. 28418 en nr. 28419 worden uitgesteld. Vraag nr. 28426 van de heer Frédéric wordt uitgesteld.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 18.48 uur.

La réunion publique de commission est levée à 18.48 heures.