Commissie voor de Financiën en de Begroting

Commission des Finances et du Budget

 

van

 

Woensdag 30 januari 2019

 

Voormiddag

 

______

 

 

du

 

Mercredi 30 janvier 2019

 

Matin

 

______

 

 


De openbare commissievergadering wordt geopend om 10.08 uur en voorgezeten door de heer Eric Van Rompuy.

La réunion publique de commission est ouverte à 10.08 heures et présidée par M. Eric Van Rompuy.

 

01 Vraag van de heer Peter Buysrogge aan de minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid, over "de uitbetaling van de civiele lijst" (nr. 28232)

01 Question de M. Peter Buysrogge à la ministre du Budget et de la Fonction publique, chargée de la Loterie Nationale et de la Politique scientifique, sur "le paiement de la liste civile" (n° 28232)

 

De voorzitter: Het is weer een antiroyalistische vraag.

 

01.01  Peter Buysrogge (N-VA): Mijnheer de voorzitter, dat is uw niet-neutrale positie ten aanzien van deze vraag.

 

Mevrouw de minister, via de media konden wij vernemen dat u reeds twee kwartalen van de civiele lijst uitbetaalde aan de Koning. Volgens artikel 2 van de wet van 27 november 2013 houdende vaststelling van de civiele lijst voor de duur van de regering van koning Filip wordt de civiele lijst echter per trimester betaald.

 

In de financieringswet werd voor de post civiele lijst een bedrag ingeschreven van ongeveer 6 miljoen euro. Dit bedrag komt overeen met de uitbetaling van twee kwartalen, terwijl de financierings­wet slechts drie maanden omspant.

 

Op 19 december 2018 stelde mijn collega Peter Dedecker naar aanleiding van de financieringswet voor 2019 de vraag in deze commissie wat de verklaring was van de verhoging van de dotaties. U antwoordde toen dat de verhoging van de civiele lijst niet ging om nieuw beleid maar in lijn lag met het nakomen van de verplichtingen van de Belgische Staat, zoals toegestaan onder voor­lopige kredieten. Uw woordvoerder stelde in de pers dat de Koning het tweede kwartaal vroeger gekregen heeft omdat er zeker tot de verkiezingen van 26 mei met voorlopige twaalfden wordt gewerkt.

 

Mevrouw de minister, waarom werd er in de financieringswet een bedrag voor de civiele lijst ingeschreven voor twee kwartalen terwijl de financieringswet slechts één kwartaal omspant en onder gelijkaardige omstandigheden in 2013 een bedrag voor slechts één kwartaal werd voorzien?

 

Waarom werd ineens een bedrag voor twee kwartalen uitbetaald, terwijl de wet een uitbetaling per trimester vooropstelt?

 

Waarom meent u dat de vervroegde uitbetaling valt onder het nakomen van verplichtingen zoals toegestaan onder voorlopige kredieten en niet onder nieuw beleid?

 

Gaat u de voortijdig uitbetaalde som op een of andere manier terugvorderen?

 

01.02 Minister Sophie Wilmès: Mijnheer Buysrogge, wij hebben reeds de gelegenheid gehad in de plenaire vergadering om over dit punt te debatteren, maar ik zal het voor u terug uitleggen.

 

Er worden afwijkingen op de regel van de drie twaalfden gevraagd overeenkomstig artikel 57 van de wet van 22 mei 2003 voor onvermijdelijke uitzonderingen. Dit zijn uitgaven die absoluut noodzakelijk zijn om wettelijke of contractuele verplichtingen die een langere periode bestrijken, op te vangen.

 

De afwijkingen hebben bijvoorbeeld betrekking op de betalingen van 100 % van bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen van de FOD Buitenlandse Zaken of de inschrijving van de totale kredietvoorzieningen in de begroting 2019 voor de betaling aan bpost ter uitvoering van het beheerscontract.

 

Er is inderdaad ook in een uitzondering voorzien voor de betaling van de civiele lijst.

 

Zoals u in uw vraag aangeeft, worden het bedrag en de wijze waarop het bedrag wordt uitbetaald, vastgelegd in artikel 2 van de wet van 27 november 2013 tot vaststelling van de civiele lijst voor de duur van de regering van Koning Filip. Artikel 2 bepaalt dat de civiele lijst wordt betaald per trimester en vóór het vervallen van de termijn overeenkomstig de bepaling van de wet.

 

Dat betekent concreet dat de uitbetaling van het tweede trimester al in de maand maart wordt gemachtigd. Het is bijgevolg nodig om reeds zes maanden krediet in te schrijven, om dat mogelijk te maken.

 

Dat was ook het geval in de financiewet van 2008, alsook in die van 2011.

 

In antwoord op uw laatste vraag kan ik u melden dat de betaling van het tweede trimester eind maart 2019 wordt uitgevoerd overeenkomstig de wet van 27 november 2013, wat betekent dat niet vroegtijdig zal worden betaald, zoals u verklaart.

 

Ten slotte, het klopt dat in de financiewet van 2013 slechts 25 % van de kredieten werd ingeschreven. De omstandigheden zijn echter wel degelijk verschillend. Het wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting 2013 werd op 26 november 2012 in de Kamer rondgedeeld en werd tijdens de plenaire vergadering van 7 februari 2013 goedgekeurd. Daardoor kwam de financie­wet te vervallen en kon de uitbetaling, zoals bepaald in artikel 2 van de wet van 27 november 2013, eveneens correct plaats­vinden in de maand maart 2013 voor het tweede trimester.

 

01.03  Peter Buysrogge (N-VA): Mevrouw de minister, ik dank u voor het antwoord.

 

Heb ik u nu horen zeggen dat het tweede kwartaal nog niet is uitbetaald, dat het pas in maart 2019 zal worden uitbetaald en dat wat in de pers daarover te lezen stond, dus foutieve informatie was? Interpreteer ik uw antwoord op die manier correct?

 

01.04 Minister Sophie Wilmès: Mijnheer Buysrogge, u interpreteert mijn antwoord op die manier correct.

 

Wij hebben de discussie al tijdens de plenaire vergadering gevoerd. Ik was superduidelijk. Ik was ook verbaasd over het verschenen artikel.

 

Het feit is gewoon dat wij onze contractuele verplichtingen moeten volgen. Dat is wat wij hebben gedaan met de financieringswet en niets anders.

 

01.05  Peter Buysrogge (N-VA): Ik dank u voor het antwoord, mevrouw de minister.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Samengevoegde vragen van

- de heer Hendrik Bogaert aan de minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid, over "het structureel saldo" (nr. 25384)

- de heer Eric Van Rompuy aan de minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid, over "de resultaten van de begroting 2018 en de begrotingscontrole 2019" (nr. 28458)

02 Questions jointes de

- M. Hendrik Bogaert à la ministre du Budget et de la Fonction publique, chargée de la Loterie Nationale et de la Politique scientifique, sur "le solde structurel" (n° 25384)

- M. Eric Van Rompuy à la ministre du Budget et de la Fonction publique, chargée de la Loterie Nationale et de la Politique scientifique, sur "les résultats du budget 2018 et le contrôle budgétaire 2019" (n° 28458)

 

02.01  Eric Van Rompuy (CD&V): Mevrouw de minister, we hebben in de pers gelezen dat de resultaten van 2018 op het ogenblik al ter beschikking zouden staan, maar buiten De Tijd heb ik daar in de pers nog niet veel over gelezen. Het is in onze commissie traditie om een korte gedachte­wisseling te houden over de resultaten. Bent u vandaag in staat om het eindresultaat 2018 mee te delen? In de krant werd vermeld dat het tekort zou aftoppen op 0,5 % in plaats van 0,8 %, zoals eerder vooropgesteld. Wat zijn daarvan de oorzaken?

 

Er is ook een hele discussie over de vooraf­betalingen. Bedrijven die onvoldoende voorafbeta­lingen doen, krijgen een boete. Daardoor zijn in 2018 de voorafbetalingen van de vennootschaps­belasting enorm toegenomen. Men spreekt over bedragen die twee miljard hoger liggen dan de structurele evolutie. Ligt het tekort van 2018 lager dan trendmatig, dus als de voorafbetalingen op een normaal peil zouden gebeuren, zonder de invoering van de boetes, kon worden voorspeld?

 

Dan zijn er de vooruitzichten voor 2019. De regering in lopende zaken werkt met voorlopige kredieten. In plenaire vergadering heeft de minister van Financiën gezegd dat 2019 zou ontsporen, omdat een aantal compenserende maatregelen in de fiscaliteit niet werd genomen. Met voorlopige kredieten is er sprake van enige besparing, omdat men niet hoger mag gaan dan oorspronkelijk vastgelegd. Dat maakt het heel moeilijk om daar voorspellingen over te doen, zoals ik toen heb gezegd.

 

Mevrouw de minister, met die vragen wil ik u de kans geven om het Parlement te informeren over de eindrekening van 2018 en het perspectief voor 2019 met voorlopige kredieten.

 

02.02 Minister Sophie Wilmès: Mijnheer Van Rompuy, eerst en vooral verschijnen er altijd artikelen in de pers. Soms zijn die volledig juist, soms zijn het voorspellingen. Ik sta erop om steeds de juiste cijfers te geven op het juiste moment. Ik bedoel daarmee dat ik de juiste cijfers zal kunnen geven op het moment dat zij ter beschikking zijn. Dat is thans nog niet het geval. Zodra ik ze ontvang, zal ik natuurlijk een mededeling doen en als u wilt dat ik daarvoor naar de commissie kom, ben ik zeker bereid om dat te doen, zoals altijd.

 

Ik heb er vertrouwen in dat de cijfers voor 2018 in de goede richting gaan, dus ik ben niet zenuwachtig. Ik ben niet bezig de cijfers te verbergen. Dat is helemaal niet het geval, maar ik wacht tot ik de definitieve cijfers krijg van mijn administratie. Het is geen geheim dat ik altijd op die manier werk. Ik ken de bron niet voor het persartikel. Ik hoef dat ook niet te vragen; die informatie komt alvast niet van ons. Dat is heel duidelijk.

 

02.03  Eric Van Rompuy (CD&V): Het artikel in De Tijd titelt: "Geen begrotingscontrole meer voor verkiezingen" en daar staat een heel mooie foto van u bij.

 

02.04 Minister Sophie Wilmès: Dank u, maar het betekent niets.

 

02.05  Eric Van Rompuy (CD&V): Ik kon dat niet negeren, ik kon daar niet naast kijken en daar stond die fameuze 0,5 in, zelfs met een tabel. Dat is mijn bron.

 

02.06 Minister Sophie Wilmès: Dat is een voorbeeld voor studenten in de journalistiek; het is niet omdat er een foto van een minister bij staat, dat de inhoud van het artikel van de minister komt. Dat is mijn punt.

 

Wat de begrotingscontrole in 2019 betreft, er is een controle van de begroting ingeschreven in de wet van 2003. Gezien de bijzondere situatie met een regering in lopende zaken, zullen de modaliteiten van die controle echter in de regering besproken moeten worden. Aangezien er geen begroting voor 2019 werd goedgekeurd, kan er ook moeilijk een traditionele begrotingscontrole worden uitgevoerd.

 

Een controle bestaat reeds in de praktijk, daar de uitvoering van de begroting in 2019 maandelijks wordt opgevolgd en de tweede schijf van de voorlopige kredieten over enkele weken zal worden ingediend. Anderzijds leidt de combinatie van de voorlopige kredieten en de begrotings­behoedzaamheid in lopende zaken ertoe dat de primaire uitgaven onder controle worden gehouden. Bovendien, gelet op de lopende zaken, kan er ook geen nieuw beleid worden beslist door de regering, zodat de begroting 2019 niet zal worden verzwaard.

 

Wat resulteert uit de beslissingen van het Parlement, is een ander verhaal. Wat de regering betreft, mogen wij geen nieuw beleid voeren.

 

Niettegenstaande er geen begroting 2019 werd goedgekeurd, worden er wel begrotings­maat­regelen genomen door het Parlement. De wetsontwerpen houdende fiscalefraudebestrijding, financiële alsook diverse bepalingen worden behandeld in de plenaire van aanstaande donderdag. De wetsvoorstellen inzake de jobdeal werden in de Kamer ingediend.

 

02.07  Eric Van Rompuy (CD&V): Zodra u de mededeling doet over de cijfers van 2018, zal ik het initiatief nemen om een gedachtewisseling te houden in onze commissie. Wij hebben dat in het verleden ook gedaan.

 

02.08 Minister Sophie Wilmès: Ik verwacht de cijfers binnenkort. Als u wilt, kunt u de gedachtewisseling dus al agenderen.

 

02.09  Eric Van Rompuy (CD&V): Ik zal de diensten vragen om contact met u op te nemen, zodra de cijfers worden gepubliceerd om een gedachte­wisseling te organiseren in het Parlement.

 

Wat de begrotingscontrole betreft, klopt het dat men moeilijk een begroting kan controleren die niet werd goedgekeurd. Men zal in voorzichtige zaken moeten opereren. Wat het Parlement doet, is een andere zaak. Wij zijn echter ook voorzichtig. Soms keuren wij iets goed dat iets kost, bijvoorbeeld de maatregel voor de tuinders en de boeren, maar ik meen dat dat moet kunnen, gelet op het feit dat de begroting goed is voor 100 miljard euro en men de exacte kostprijs van de betreffende maatregel nog niet kent, zeker als die ten goede komt aan burgers.

 

Wij zullen uiteraard geen grote maatregelen goedkeuren. Gisteren wou men de btw op de elektriciteit terugschroeven naar 6 %. Dat kost 900 miljoen euro. Wij hebben dat niet goed­gekeurd; wij nemen ter zake onze verantwoor­delijkheid dus wel degelijk op.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Van collega Bogaert, die niet aanwezig is, heb ik geen nieuws ontvangen. Zijn vraag nr. 25384 wordt geschrapt.

 

Vraag nr. 26378 van de heer Degroote wordt in een schriftelijke vraag omgezet. De vragen nrs. 27592 en 27603 van de heer Vanden Burre worden ook in schriftelijke vragen omgezet.

 

Nous n'avons pas d'informations de Mmes Galant, Ben Hamou, Goffinet et Lalieux.

 

Le développement des questions et interpellations est suspendu de 10.25 heures à 10.50 heures.

De behandeling van de vragen en interpellaties wordt geschorst van 10.25 uur tot 10.50 uur.

 

La question n° 25740 de M. Dallemagne est transformée en question écrite. Nous n'avons pas de nouvelles de Mme Galant, donc sa question n° 26344 est supprimée.

 

Vraag nr. 26378 van de heer Degroote wordt omgezet in een schriftelijke vraag. Mevrouw Goffinet is niet aanwezig, dus haar vraag nr. 27294 wordt ingetrokken. Vraag nr. 27573 van mevrouw Ben Hamou wordt uitgesteld.

 

De samengevoegde vragen nrs. 27592 en 27603 van de heer Vanden Burre worden omgezet in schriftelijke vragen. Vraag nr. 28212 van mevrouw Lalieux wordt uitgesteld. Vraag nr. 28232 van de heer Buysrogge werd daarnet gesteld.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 10.50 uur.

La réunion publique de commission est levée à 10.50 heures.