Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen

Commission des Relations extérieures

 

van

 

Woensdag 26 april 2017

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mercredi 26 avril 2017

 

Après-midi

 

______

 

 


De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 15.09 uur. De vergadering wordt voorgezeten door mevrouw Rita Bellens.

Le développement des questions et interpellations commence à 15.09 heures. La réunion est présidée par Mme Rita Bellens.

 

De voorzitter: Vraag nr. 17321 van de heer Luykx wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

 

01 Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de vraag van Sinn Fein naar een referendum tot afscheiding van het Verenigd Koninkrijk" (nr. 17322)

01 Question de M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la demande d'un référendum du Sinn Fein pour se séparer du Royaume-Uni" (n° 17322)

 

01.01  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de minister, de voorbije weken kwam het referendum over de mogelijke afscheiding van Schotland van het Verenigd Koninkrijk ter sprake in de media en op vele fora. Ook de voorzitster van de Noord-Ierse Sinn Feinpartij roept op om een referendum te houden rond het verlaten van het Verenigd Koninkrijk. De effecten van de brexit zijn ook dramatisch voor Noord-Ierland, niet enkel voor Vlaanderen. Men hoopt deze effecten te minimaliseren door zich aan de Republiek Ierland te hechten. Dit voorstel kwam kort na de aankondiging van premier Sturgeon over het Schotse referendum.

 

We begrijpen dat het debat daar gevoerd wordt, maar ik heb er ook enkele vragen over.

 

Hoe ziet u deze situatie? Zou dit volgens u ook een impact kunnen hebben op het Noord-Ierse vredesproces? Hoe ziet u de verdere communicatie rond dit dossier zodat de spanningen niet worden opgedreven? Bestaat volgens u de mogelijkheid dat men Europese subsidies zal intrekken, indien politieke partijen in Noord-Ierland de brexitonderhandelingen aangrijpen om het conflict op te zoeken?

 

Ik wil u alvast bedanken voor uw antwoorden.

 

01.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer Luykx, in 1998 kwam er een einde aan het conflict tussen beide landen, een officiële vrede in Noord-Ierland. De Europese Unie speelde op de achtergrond een belangrijke rol tijdens het Noord-Ierse vredesproces. Een Brits vertrek uit de Europese Unie zou onder meer een weerslag kunnen hebben op de maatregelen tot conflictbeheersing in het kader van het Noord-Ierse vredesproces en de EU-financiering daarvan, evenals op de grensregeling tussen het Verenigd Koninkrijk en de Ierse Republiek.

 

De mogelijkheid van een verandering van de bestaande toestand voedt aspiraties van aanhechting aan de ene kant, en angsten daarvoor aan de andere kant. Ten bewijze verwijs ik naar de verklaring van Sinn Fein over een mogelijk referendum. Dit houdt dus inderdaad risico’s in voor het vredesproces. Er zijn ook nog altijd gewapende groeperingen die streven naar één verenigd Ierland en andere groeperingen die dit desgevallend gewapend willen verhinderen. Na de verkiezingen van 2 maart in Noord-Ierland werd er gehoopt dat de partijen snel tot een regeringsvorming zouden komen en de dialoog in dit kader terug op gang zouden brengen. Sinds het opblazen van de coalitiegesprekken door het katholiek-republikeinse Sinn Fein werd 29 juni naar voren geschoven als nieuwe deadline voor een regeringsvorming.

 

Wat de deadline betreft heeft België geen advies te geven. We kunnen enkel constructieve communicatie tussen de partijen aanmoedigen. Het is niet aan ons om ons uit te spreken over de interne communicatiestrategie van het Verenigd Koninkrijk.

 

In haar white paper over het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie vermeldde de Britse premier Theresa May het vrij verkeer met de Republiek Ierland in stand te willen houden. Bovendien vermeldde zij in de toekomst de overeenkomsten van het Goede Vrijdagakkoord verder te willen eerbiedigen.

 

Er zijn verschillende Europese programma’s en subsidies waarop Noord-Ierland een beroep kan doen, waaronder het EU Peace Programme voor vrede en verzoening dat gericht is op het versterken van de vooruitgang naar een vreedzame en stabiele samenleving in Noord-Ierland en de grensregio van Ierland. Op dit moment zijn er evenwel geen aanwijzingen dat er reden zou zijn om de financiering van dit programma in vraag te stellen.

 

Ik mag er nog aan toevoegen dat ik zowel met mijn collega’s van Ierland als van Groot-Brittannië contact heb gehad. Tot nu toe heb ik nog geen precies antwoord gekregen op de vraag naar hoe de relatie tussen beide landen na de brexit mogelijk kan evolueren. Dat zal een heel specifiek punt zijn tijdens de onderhandelingen. Er waren echter geen echte voorbereidende werkzaamheden vóór de brexit en vóór de beslissingen na het referendum. Wij moeten nu dus wachten op een aantal voorstellen. Tot nu toe heb ik enkel een analyse gehoord maar geen echt voorstel over een mogelijke oplossing na de brexit.

 

01.03  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de minister, het is belangrijk dat wij proactief bezig blijven met de nieuwe dynamiek die ontstaat.

 

Ik heb nog steeds het aanvoelen dat niet iedereen ten gronde beseft hoe verregaand de brexit effect kan hebben op de ontwikkelingen in bijvoorbeeld Catalonië, Schotland en Ierland. Wij moeten inderdaad niet in de plaats van de Ieren treden. Wij moeten ook hun communicatie niet bepalen. Er zijn echter wel degelijk effecten en risico’s aan de situatie verbonden, wat u ook erkent.

 

Wij moeten het debat open voeren, misschien niet direct binnen het kader van mijn huidige vraag en uw antwoord. De vraag stellen is immers soms belangrijker dan het krijgen van een antwoord. Het debat kan er misschien komen in het kader van een bijzonder initiatief in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen. Daarover zal ik evenwel met de andere leden overleggen.

 

Ik dank u voor uw antwoord.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de criteria van Kopenhagen" (nr. 17323)

02 Question de M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les critères de Copenhague" (n° 17323)

 

02.01  Peter Luykx (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, u nam vorig jaar in Genève het voortouw om bij de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN te pleiten voor een betere controle op de criteria van Kopenhagen. Dat zijn criteria op het vlak van mensenrechten, democratische principes en economische voorwaarden waaraan kandidaat-EU-lidstaten moeten voldoen. U betreurde dat die criteria na aanvaarding van de nieuwe lidstaat niet strenger worden gecontroleerd en zou graag een systeem zien dat de stand van zaken inzake de rechtsstaat en de mensenrechten in lidstaten opvolgt, zodat er een continue monitoring is, wat volgens mij een goede zaak zou zijn. Zeker in het kader van de verschillende lopende procedures voor EU-lidmaatschap van een aantal westelijke Balkanlanden is uw pleidooi zeer interessant. De EU heeft er in de huidige situatie geen baat bij landen toe te laten die het niet zo nauw nemen met de mensen- en andere rechten.

 

Ik heb hieromtrent enkele vragen, mijnheer de minister.

 

Hebt u ondertussen al de uitbouw aangevangen van het periodiek monitoringmechanisme waarvoor u pleitte? Wat is het standpunt van de regering en de EU betreffende een beter controlesysteem? Heeft de EU ook al concrete plannen? Is er al iets in de maak? Kunt u nogmaals duiden welke meerwaarde en functies dit mechanisme kan hebben in een mogelijke toekomstige uitbreidingsprocedure van de EU?

 

02.02 Minister Didier Reynders: Mevrouw de voorzitter, mijnheer Luykx, het respect voor de mensenrechten en de verworvenheden van de rechtsstaat zijn, zoals u het terecht aanhaalt, belangrijke elementen van de Kopenhagencriteria waaraan kandidaat-lidstaten moeten beantwoorden wanneer zij lid willen worden van de Europese Unie. Na de toetreding houdt het belang van deze criteria echter niet op te bestaan.

 

Daarom heb ik namens de regering in de Raad Algemene Zaken het voorstel van een periodiek monitoringmechanisme gelanceerd, waarbij het respect voor de belangrijke principes van de rechtsstaat, en bij uitbreiding van de mensenrechten, op regelmatige wijze wordt geëvalueerd voor alle lidstaten. Dit voorstel inzake een periodiek monitoringmechanisme werd positief onthaald door een aanzienlijk aantal EU-lidstaten. België organiseerde hierover een seminarie op ambtelijk niveau in juli 2016. In oktober 2016 was ik aanwezig op een vergadering op ministerieel niveau in Rome.

 

Tijdens de Raad Algemene Zaken van november vorig jaar werd beslist een verdere stap te zetten in de richting van zo’n monitoringmechanisme door middel van een meer gestructureerde horizontale discussie binnen de Raad over centrale vragen inzake respect voor de rechtsstaat. Het Slowaakse voorzitterschap heeft in zijn conclusies de expliciete mogelijkheid vermeld van een periodiek monitoringmechanisme bij een volgende reflectie over de rechtsstaatdialoog. België en andere gelijkgestemde lidstaten zullen hiervoor blijven pleiten. Dat met zo’n periodiek monitoringmechanisme ook na een eventuele toetreding een regelmatige evaluatie zou plaatsvinden van de criteria van Kopenhagen onderstreept ten aanzien van de kandidaat-lidstaten de nood aan duurbare hervormingen van de rechtsstaat, waarbij het van belang is aantoonbaar resultaten te blijven boeken op het vlak van fundamentele rechten en vrijheden, en in de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad.

 

Zeer concreet, mijnheer Luykx, wij evolueren nu stap per stap. Ik heb nu het akkoord van ongeveer 15 van de 28 – na de brexit 27 – Europese lidstaten. Ik heb ook de steun van een aantal fracties in het Europees Parlement. Wij hebben contact opgenomen met de leden van de Raad Algemene Zaken en met het Europees Parlement. Stap voor stap betekent evenwel ook een mogelijke evolutie binnen de Raad. Thans houden wij er een horizontale aanpak op na, bijvoorbeeld door in alle lidstaten de evolutie van de persvrijheid, of een ander item, te bespreken. Daarna – misschien in de loop van de twee volgende jaren, wat zeer lang is op Europees vlak – hoop ik tot een echt monitoringmechanisme te kunnen komen voor alle Europese lidstaten.

 

Ik wil er nog aan toevoegen, zoals ik altijd al zei in de plenaire vergaderingen, dat ik het als voormalig minister van Financiën noodzakelijk vind om dit te doen. Het volstaat niet om enkel de begrotingen te controleren, euro per euro. Dat is noodzakelijk, maar niet genoeg. Wij moeten eenzelfde evaluatie maken van de evolutie van de rechtsstaat. Sinds een aantal recente verkiezingen in Europa wordt het steeds dringender om tot een dergelijke oplossing te komen.

 

02.03  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de minister, wij steunen dit initiatief en de werkwijze die u hanteert volledig; 15 van de 27 lidstaten, dat is een significant aantal.

 

Het is ook interessant dat u deze monitoring thematisch wil laten plaatsvinden, bijvoorbeeld rond persvrijheid. Op die manier kunnen we de idee laten rijpen en het systeem stap voor stap realiseren. Wij vinden het alleszins belangrijk om de monitoring gestructureerd en continu te laten plaatsvinden.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Question de M. Benoit Hellings au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la démission de la cheffe de la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale de l'ONU suite à la publication d'un rapport accusant Israël d'apartheid envers les Palestiniens" (n° 17391)

03 Vraag van de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het ontslag van het hoofd van de Economische en Sociale Commissie voor West-Azië van de Verenigde Naties na de publicatie van een rapport waarin Israël beschuldigd wordt van apartheid ten aanzien van de Palestijnen" (nr. 17391)

 

03.01  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Madame la présidente, monsieur le vice-premier ministre, le 15 mars dernier, la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale de l'ONU (ESCWA) publiait sur son site web un rapport rédigé par deux spécialistes du droit international, les professeurs américains Richard Falk et Virginia Tilley. Ce texte concluait, après recensement et analyse de très nombreuses discriminations dont sont victimes les Palestiniens, que "Israël est coupable de politiques et de pratiques constitutives du crime d'apartheid". Le terme est très fort. Les auteurs de ce rapport appelaient même les pays membres de l'ONU à soutenir la campagne internationale BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions), qui prône le boycott complet de l'État d'Israël.

 

Le 17 mars, sous la pression du nouveau secrétaire général des Nations unies, lui-même vivement interpellé par les ambassadeurs d'Israël et, surtout, par le nouvel ambassadeur des États-Unis, la secrétaire exécutive de l'ESCWA, la Jordanienne Rima Khalaf, a présenté sa démission. Dans la foulée, le rapport en question a été retiré du site web de l'ONU.

 

Monsieur le vice-premier ministre, comment notre ambassadeur à l'ONU a-t-il réagi dans l'enceinte internationale face à cet acte de censure qui va à l'encontre de tous les principes onusiens? Une position européenne a-t-elle été concertée afin de voir réagir les États membres de la même façon dans cette pénible affaire? À défaut d'entrer dans une démarche BDS, cette énième affaire n'est-elle pas de nature à vous voir renforcer toute initiative veillant à étiqueter plus efficacement puis interdire à la vente en Belgique les produits issus de la colonisation israélienne de la Palestine?

 

03.02  Didier Reynders, ministre: Madame la présidente, monsieur Hellings, ni la Belgique ni l'Union européenne ne sont membres de la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale des Nations unies, qui est un organe régional. Il ne nous appartient donc pas de nous prononcer sur les procédures internes à l'ONU menant à publier un rapport de cette commission, pas plus que nous n'avons à porter un jugement sur la décision de démissionner de Mme Khalaf. Je ne m'étendrai donc pas sur ces décisions auxquelles nous n'avons pris aucune part.

 

L'Union européenne et la Belgique ont sur le processus de paix au Moyen-Orient une position claire, basée sur des principes essentiels et unanimement reconnus par la communauté internationale, et qui inclut notamment des paramètres sur la manière d'arriver à une paix fondée sur deux États – je rappelle les conclusions du Conseil Affaires étrangères en juillet 2014 – et une condamnation sans équivoque de toutes les mesures qui risquent de ruiner cette solution, au premier rang desquelles la politique de colonisation des territoires occupés par Israël.

 

Cette position, que l'on retrouve d'ailleurs dans de nombreuses conclusions sur le processus de paix au Moyen-Orient du Conseil Affaires étrangères, n'a pas varié. La Belgique, tout comme l'Union européenne, ne manquent pas une occasion de rappeler ce message aux autorités israéliennes. Voilà le cœur de notre message. C'est sur celui-ci que la Belgique et l'Union européenne veulent se concentrer.

 

En ce qui concerne l'application de la communication interprétative de la Commission sur les indications d'origine, j'attire l'attention sur le fait que la mise en œuvre de la réglementation relative au commerce et au marché des biens et services relève des compétences de mon collègue le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs. J'ai déjà attiré l'attention des différents ministres en charge au cours des gouvernements successifs en cette matière.

 

Quant à une éventuelle interdiction à la vente des produits des colonies, vous savez que cette décision ne pourra être prise qu'au niveau de l'Union européenne. Or il n'y a pas, et certainement pas en ce moment, au sein de l'Union européenne de réelle volonté d'adopter d'autres mesures dans ce domaine, étant donné que la communication interprétative est jugée, de manière générale, comme suffisamment claire. J'ai donné toutes les informations en la matière au ministre responsable.

 

03.03  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je suis bien conscient du fait que la Belgique ne fait pas partie de la Commission de l'Asie occidentale de l'ONU. C'est une précision géographique fort utile que vous avez apportée. Par contre, le nouveau secrétaire général de l'ONU, dont nous faisons partie, est à la base des pressions exercées sur la personne en question, Mme Rima Khalaf. Un mouvement ou une prise de position de la Belgique, ne fût-ce que par lettre, aurait pu être intéressant. Le fait de pouvoir en discuter avec nos alliés de l'Union européenne pour arriver à une lettre commune avec un ou plusieurs autres pays membres aurait été apprécié.

 

Je ne vais pas revenir sur le fond de l'affaire. Je note juste que des professeurs d'université américains ont utilisé, dans un rapport officiel de l'ONU, certes retiré entre-temps, le mot fort "apartheid". Je pense que cela doit attirer notre attention et influencer notre attitude à l’égard du gouvernement israélien dans les semaines et les mois qui viennent. En particulier, cela doit nous inciter à agir de manière plus proactive et beaucoup plus déterminée en vue  d'interdire la vente en Europe et en Belgique de produits fabriqués illégalement dans les territoires occupés par Israël en Palestine.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Question de M. Benoit Hellings au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la visite d'une délégation parlementaire 'de haut niveau' en Syrie" (n° 17580)

04 Vraag van de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het bezoek van een 'hoge' parlementaire delegatie aan Syrië" (nr. 17580)

 

04.01  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le vice-premier ministre, à l’invitation de la présidente du Parlement syrien mais avec l’aide politique et logistique de la Russie, et sous l’égide de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, un député régional bruxellois et sénateur MR s’est rendu du 20 au 22 mars, comme vous le savez, dans les zones de Syrie contrôlées par le régime de Bachar el-Assad. La visite consistait en une rencontre avec le président syrien – rien de moins! -, une visite d’installations militaires russes (la base de Hmeimim) et un passage à Alep. D’après la première chaîne de télévision russe, "La tâche de la délégation parlementaire visait à comprendre et à développer un but: ce que l'Europe peut faire pour la paix en République arabe". On dirait un passage de 1984 d'Orwell. L’instrumentalisation politique est donc évidente.

 

Il n’est pas possible actuellement en Syrie d’aller et venir dans la partie contrôlée par le régime d’Assad sans visa. Ceux-ci ne sont donc accordés qu’aux journalistes et politiques qui rejoignent les idées portées par le régime ou qui ne s’y connaissent pas suffisamment pour soulever les points litigieux. Les visites sont naturellement très encadrées par des agents politiques du régime.

 

De là, monsieur le vice-premier ministre, découlent mes questions.

 

Votre coreligionnaire de parti, dans une vidéo rendue publique le 24 mars, explique son voyage par la nécessité de se rendre compte de la situation et appelle à une solidarité en faveur des habitants d’Alep, privés de tout. À ce sujet, je suis d'accord. L’accès à Alep est très difficile et seuls les Russes peuvent atteindre cette ville. Si Alain Destexhe, puisqu'il s'agit de lui, s’était un peu renseigné, notamment auprès de vous et de vos services extrêmement bien informés, ainsi qu'auprès de son ancien employeur MSF, il aurait su que ce sont les Syriens qui bloquent l'accès à Alep. Défendez-vous bien, auprès des Russes, l’accès des ONG à cette ville-martyr au sein des instances adéquates? Je pense en particulier à l'ONU. 

 

Cette mission en Syrie vise évidemment à influencer l’attitude de l’UE et de ses membres. Lors de cette visite, un officiel russe a déclaré: "Aujourd'hui, nos collègues ont vu ce qui se passe en Syrie. Et, bien sûr, cela aura une rétroaction positive sur les solutions au sein de ces cercles permettant, dans un proche avenir, la révision de ces sanctions discriminatoires". On y revient. La Belgique défend-elle bien toujours les sanctions en cours à l’égard du régime de Bachar el-Assad et de la Russie?

 

Enfin, hormis Alain Destexhe, la délégation était composée de personnalités très problématiques. Adam Delimkhanov est soupçonné de violences et d’assassinats d’opposants tchétchènes. Vladimir Abdualiyevich Vasilyev, vice-président de la Douma, est interdit de visa, tandis que ses avoirs ont été gelés par le Conseil de l’Union européenne pour son implication dans l’annexion de la Crimée. Enfin, Leonid Eduardovich Slutski, député de la Douma, est interdit de visa en Europe pour les mêmes raisons. Il est à noter, au demeurant, que l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a elle-même décidé de suspendre le droit de vote de la Russie en son sein pour toutes ces raisons.

 

Monsieur le ministre, la Belgique soutient-elle bien toujours les sanctions votées tant par le Conseil de l'Europe que par la Commission européenne dans ce dossier?

 

04.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur Hellings, la Belgique a toujours plaidé et continuera à plaider pour l'accès libre de l'aide humanitaire et des organisations humanitaires non seulement aux territoires assiégés, mais également à tous les Syriens dans le besoin, peu importe qui contrôle le territoire. Je me suis personnellement engagé à de nombreuses reprises sur ce thème dans toutes les enceintes adéquates, notamment au Conseil des droits de l'homme, dans les débats européens et dans tous mes contacts bilatéraux relatifs au conflit.

 

Malheureusement, la crise syrienne est le théâtre de violations répétées de ce principe et fait l'objet d'une instrumentalisation politique et militaire de l'action humanitaire, en particulier par le régime syrien. À plusieurs reprises, nous avons tenté d'ouvrir la voie à un accès libre à des hôpitaux ou à des lieux médicalisés sans enregistrer un véritable succès. Nous avons à plusieurs reprises collaboré avec la Croix-Rouge internationale en ce domaine en essayant de rassembler plus d'une cinquantaine de pays qui nous rejoignaient dans cette démarche.

 

Vous avez ensuite évoqué la visite de plusieurs parlementaires. M. Destexhe y a participé à titre strictement personnel après que j'aie explicitement attiré son attention sur les risques d'instrumentalisation politique par le régime syrien et par les autorités russes, risques qu'une telle visite comportait bien évidemment. Elle ne reflète en rien un quelconque changement de la position du gouvernement belge en ce qui concerne les dossiers syrien ou russe.

 

Comme vous le savez, et je maintiens cette ligne, les parlementaires peuvent toujours me demander un avis sur les visites qu'ils veulent effectuer. Pour le reste, loin de moi l'idée d'interdire quoi que ce soit. Chaque parlementaire est, bien entendu, libre de choisir ses actions dans le respect de la séparation des pouvoirs.

 

Je puis vous confirmer que notre pays continue à soutenir sans réserve les mesures restrictives de l'Union européenne à l'encontre du régime syrien et de la Russie, en évitant notamment les contacts officiels avec les personnalités sous sanction.

 

En ce qui concerne le Conseil de l'Europe, il convient de préciser que la suspension du droit de vote de la délégation russe à l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe est une initiative parlementaire et non pas de l'Exécutif, contrairement aux sanctions adoptées au niveau de l'Union européenne. Le gouvernement belge n'a donc pas été amené à approuver formellement cette décision, dont il partage cependant pleinement les objectifs.

 

Je suis convaincu que les représentants du parlement belge dans cette assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ont continué ces derniers jours à intervenir sur ce sujet. J'ai d'ailleurs constaté qu'un certain nombre de parlementaires russes avaient effectivement instrumentalisé la visite, comme je l'avais annoncé avant que la visite n'ait lieu.

 

04.03  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Je vous remercie, monsieur le ministre, pour vos réponses.

 

Je vous plains. Vous êtes en effet irréprochable du point de vue de l'attitude de la Belgique que vous défendez au nom de votre pays, à l'égard du régime de Bachar el-Assad. C'est heureux. Je suis le premier à reconnaître cette position qui est la meilleure à avoir.

 

M. Destexhe ne vous aide pas à maintenir cette position. Il est évident, on le sait, que le titre de sénateur est perçu au niveau international comme symboliquement important.

 

04.04  Didier Reynders, ministre: (…)

 

04.05  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Oui, en particulier les gens de votre camp! C'est précisément ce qui est problématique, c'est que M. Destexhe porte l'étiquette MR, en tout cas jusqu'à récemment, à ma connaissance.

 

M. Destexhe est décidément toujours des mauvais coups et il se fait le spécialiste des dictatures. Souvenons-nous, il y a une vingtaine d'années, il s'était rendu en Corée du Nord. Empêchez-le d'aller à Pyongyang! Ce n'est pas le moment d'y aller, à moins que vous ne vouliez vous en débarrasser, ce que je comprendrais aussi parfaitement. Enfin, refusez-lui l'asile à Uccle depuis qu'il a été exclu d'Ixelles. C'est probablement le seul groupe local MR qu'il n'a pas encore fait ces vingt dernières années. En tout cas, bon courage!

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Collega’s, de vragen nrs 17596 en 17601 van mevrouw Jadin zijn omgezet in schriftelijke vragen.

 

05 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les relations économiques avec l'Arabie saoudite" (n° 17616)

05 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de economische relaties met Saudi-Arabië" (nr. 17616)

 

05.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Madame la présidente, monsieur le ministre, votre collègue le vice-premier ministre Alexander De Croo a appelé le gouvernement wallon à déclarer l'embargo sur la vente d'armes à l'Arabie saoudite. Il a même appelé de ses vœux à la fin de toute relation économique avec ce pays.

 

Cette position beaucoup plus tranchée que celle habituellement défendue par la Belgique, est la conséquence de la guerre sans merci que l'État wahhabite mène au Yémen. Écoles, aéroports, hôpitaux, infrastructures, sources d'approvisionnement en eau, électricité, sont systématiquement détruits par l'armée saoudienne à coup de bombardements aériens qui déciment sans retenue malades, femmes, vieillards, enfants, dans un cynisme couplé d'une indifférence coupable, hélas, de la part de la communauté internationale. C'est comme si les Yéménites ne faisaient pas partie de l'humanité. Aujourd'hui, la situation est tellement dramatique que la population, privée de tout, notamment du fait du blocus imposé aux ports marchands, est en situation de famine, raison pour laquelle le gouvernement a décidé d'apporter un euro supplémentaire à chaque euro versé au consortium 12-12 à destination du Yémen et de la Corne de l'Afrique.

 

Monsieur le vice-premier ministre, comment la Belgique a-t-elle interpellé l'Arabie saoudite concernant la guerre au Yémen? Comment, à la lumière de la situation dramatique de famine que connaît la population yéménite, compte-t-elle agir vis à vis de l'Arabie saoudite? Dans le cadre du comité de concertation, comptez-vous demander aux entités fédérées du nord et du sud qui font commerce des armes avec Riyad de définir une position commune dans la ligne de la position de M. De Croo? Comptez-vous, monsieur le vice-premier ministre, suite à la demande de M. De Croo de cesser toute vente d'armes à l'Arabie saoudite, porter devant le Conseil des ministres européens l'instauration d'un embargo humanitaire ainsi que la proposition de cesser tout commerce avec l'Arabie saoudite tant que la situation au Yémen n'aura pas évolué, que les bombardements de civils et infrastructures civiles n'auront pas cessé, que les pourparlers de paix n'auront pas été fermement engagés?

 

Une position commune européenne d'interdiction de vente d'armes et d'arrêt de relations économiques avec l'Arabie saoudite imposerait-elle de facto l'arrêt de fourniture d'armes par toute région ou pays européen? Une résolution en ce sens du Parlement européen en 2016 est, selon M. Magnette, restée lettre morte de par la décision de Mme Mogherini, responsable de la diplomatie européenne. Ils sont pourtant du même parti. Ce blocage de la part de Mme Mogherini est-il dû aux rapports étroits qu'entretiennent certains pays européens avec la monarchie du Golfe? Cet engagement diplomatique fort a-t-il des chances de se concrétiser, notamment pour ce qui est des relations économiques?

 

05.02  Didier Reynders, ministre: Mevrouw de voorzitster, monsieur Flahaux, la crise humanitaire au Yémen suscite évidemment toute notre inquiétude. La Belgique contribue depuis plusieurs années aux fonds humanitaires internationaux à destination du Yémen. Cet engagement a encore récemment été réitéré et renforcé, comme vous l'avez mentionné, par mon collègue en charge de la Coopération au développement.

 

Au Yémen, l'Arabie saoudite joue un rôle de premier plan dans la coalition militaire ayant pour objectif de rétablir l'autorité du président yéménite, M. Mansour Hadi, reconnu par la communauté internationale. Lors de nos contacts avec les autorités et le gouvernement d'Arabie saoudite, la Belgique rappelle que nous privilégions une solution politique négociée pour ce conflit. Nous soutenons à cet égard les efforts de l'envoyé spécial des Nations unies pour le Yémen, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed.

 

Il est impératif que les combats cessent afin de permettre au pays et à sa population de se remettre des conséquences des premiers affrontements et d'empêcher une reprise de ceux-ci. Nous continuerons à utiliser nos contacts pour demander le respect par toutes les parties au conflit du droit international humanitaire et de toutes les conventions en vigueur.

 

En ce qui concerne la relation économique avec l'Arabie saoudite, et plus particulièrement les exportations d'armes, il convient de souligner que les Régions sont, comme vous l'avez rappelé, compétentes en la matière. En effet, les Régions octroient directement les licences d'exportation et de transit d'armes, en accord avec le cadre européen, dont la position commune 2008/944/CFSP, qui inclut le respect des embargos d'armes de l'ONU et des mesures restrictives prises par l'Union européenne et qui met en place un système d'évaluation des demandes de licences d'exportation basé sur une série de critères définis.

 

En application de l'accord de coopération du 17 juillet 2007, le SPF Affaires étrangères organise des réunions d'information afin de fournir aux autorités régionales des informations utiles pour leur prise de position. Ceci fut notamment le cas pour la péninsule arabique le 31 mars dernier.

 

Finalement, sur l'instauration d'un possible embargo européen sur les armes visant l'Arabie saoudite, étant donné la répartition des compétences en Belgique, notre position dépend, parmi d'autres facteurs, d'une concertation avec les Régions. Si celles-ci demandent que la Belgique plaide au sein des instances européennes pour l'instauration d'un embargo européen, nous le ferons. Et si l'Union européenne devait instaurer un embargo, la Belgique serait évidemment tenue de respecter toute décision qui serait prise par les États membres de l'Union européenne.

 

Cette question a été abordée dans la coordination organisée par la direction européenne du département. Bien entendu, à la demande des Régions, nous sommes tout à fait prêts à avancer dans ce sens puisque nous avons fait part de nos remarques en ce qui concerne la situation en matière de droits de l'homme, comme on nous le demande souvent, en Arabie saoudite, mais la situation aussi catastrophique qui est celle de la population yéménite pour l'instant dans le cadre du conflit.

 

Je voudrais ajouter que, comme dans d'autres relations bilatérales, cela ne doit évidemment pas nous empêcher d'être en contact direct bilatéral avec l'Arabie saoudite ou en contact direct à travers des instances internationales, comme les Nations unies par exemple, ou les rencontres entre l'Union européenne et Conseil de coopération du Golfe, pour tenter d'influer sur la position des pays du Golfe et de l'Arabie saoudite en particulier.

 

Je reste un partisan du multilatéralisme et de la nécessité de développer des débats, y compris sur des sujets difficiles comme ceux-là en direct avec des pays dont nous ne partageons pas nécessairement les orientations.

 

Pour ce qui concerne la livraison d'armes, je veux être très clair. La compétence appartient aux Régions. Nous avons clairement évoqué cette problématique. Si les Régions souhaitent réellement aller dans cette direction de la défense d'un embargo à l'échelon européen, nous plaiderons en ce sens dans toutes les instances européennes.

 

05.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie.

 

Ce qui est tout à fait intéressant dans ce que vous avez dit, c'est qu'il me semble avoir entendu le ministre-président de la Région wallonne signaler qu'un boycott des armes au seul niveau de la Région wallonne ne pouvait être appliqué mais qu'il fallait qu'il se fasse au niveau européen. J'imagine qu'il sera cohérent. Il me semble que, pour l'instant, vous n'avez pas reçu de véritable demande de la part des Régions pour plaider en faveur d'un boycott européen. J'imagine que cela se fera prochainement si l'on veut que ses paroles soient cohérentes avec ses actes. En fonction de cela, vous pourrez continuer votre action, ou l'inverse.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Questions jointes de

- Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le rapport d'audit sur B-FAST" (n° 17679)

- Mme Rita Bellens au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'audit auprès de B-FAST" (n° 17707)

06 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het auditrapport betreffende B-FAST" (nr. 17679)

- mevrouw Rita Bellens aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de audit bij B-FAST" (nr. 17707)

 

06.01  Gwenaëlle Grovonius (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, des experts de l'équipe belge B-FAST ont participé, du 22 au 26 mars dernier, aux Antilles, à l'exercice européen EU Richter. C'est en tout cas ce que nous avons pu apprendre dans un communiqué du SPF Intérieur.

 

Cette actualité me permet de vous rappeler qu'en décembre 2016, vous nous promettiez, après de nombreux mois d'attente, les résultats de l'audit commandé sur B-FAST pour avril 2017. Puisque nous y sommes, monsieur le ministre, j'aimerais dès lors vous demander quand vous comptez, par la voie officielle, nous communiquer les conclusions de cet audit et quand nous pouvons envisager d'avoir un débat ici sur cette question.

 

Présidente: Kattrin Jadin.

Voorzitter: Kattrin Jadin.

 

06.02  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de minister, mijn vraag ligt in de lijn van de vraag van mevrouw Grovonius.

 

Op 10 maart 2017 heeft de Ministerraad besloten een financiële audit van B-FAST te laten uitvoeren. Er zijn inderdaad al een paar deadlines genoemd, waarvan de meest recente 2 mei 2017 was. Ik stel net zoals mevrouw Grovonius vast dat wij die datum naderen.

 

Waarom werd pas op 10 maart 2017 de knoop doorgehakt om de audit toe te kennen?

 

Hoe zal de audit precies verlopen? Welke planning zal daarbij worden gehanteerd? Wanneer mogen wij het resultaat verwachten?

 

Welke thesissen zullen door de auditeurs worden onderzocht? Welke argumentatie is er daarvoor?

 

06.03 Minister Didier Reynders: Beste collega’s, de coördinatieraad van B-FAST werd opgedragen om zowel de scope als de uitvoerder van de audit te bepalen.

 

Aangezien de coördinatieraad een collegiaal orgaan is waarin de vertegenwoordigers van alle betrokken ministers zetelen, was een verplicht voorafgaand debat noodzakelijk om tot een consensus te komen, zowel qua scope als qua uitvoerder. De aanduiding van de uitvoerder bleek niet eenvoudig. Ten eerste, kon het Rekenhof niet worden aangezocht door de federale regering. We hebben het geprobeerd maar dit werd geweigerd, enkel het Parlement kan dit doen. Ten tweede, de Federale Interne Auditdienst en het korps van de Inspectie van Financiën hadden nog bijkomende vragen over de scope van de audit. Er waren vragen van inhoudelijke aard en tevens over het tijdskader van de audit waarbij rekening diende te worden gehouden met de mogelijkheden en de beschikbaarheid van de betrokken diensten, namelijk: de Federale Interne Auditdienst en de Inspectie van Financiën.

 

Pas nadat deze punten verder werden verduidelijkt kon de regering op 10 maart haar fiat geven aan de opstart van de audit. De aangewende onderzoekstheses zijn de klassieke audittechnieken, eigen aan de Inspectie van Financiën en de Federale Interne Auditdienst.

 

Ainsi que vous l'avez toutes deux rappelé, le 10 mars 2017, la première phase de l'audit a débuté. L'Inspection des Finances établira un inventaire des coûts encourus de chacun des départements concernés dans le cadre de B-FAST. Le rapport reprenant les conclusions de la première phase de l'audit est prévu, comme annoncé, pour la fin du mois d'avril 2017, délai communiqué par l'auditeur.

 

Je peux déjà vous dire que si ce délai est respecté – mais c'est dans les mains de l'Inspection des Finances –, je communiquerai au parlement comme au gouvernement les résultats de cette première phase de l'audit.

 

Sur base de cet inventaire et de cette première phase, il a été décidé de mettre en œuvre une deuxième phase au cours de laquelle le service d'audit interne fédéral, après l'Inspection des Finances, procédera à une analyse plus approfondie des données. Ce travail détaillé prendra évidemment plus de temps que la première phase de l'audit pour des raisons que j'ai déjà évoquées. Les résultats de cette deuxième phase sont attendus pour la fin de l'année 2017.

 

Pour être très clair: dès réception des résultats de la première phase, ceux-ci seront communiqués au gouvernement, comme au parlement. Il en ira de même à la fin de la deuxième phase, prévue pour la fin de l'année. Mais je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, B-FAST fonctionne bien entendu. Ce n'est pas parce que nous réalisons un audit que nous ne sommes pas à même de répondre aux demandes.

 

Je rappelle également qu'il faut une demande d'un pays concerné par une catastrophe naturelle, par exemple, ou par d'autres événements, pour que nous examinions les conditions dans lesquelles B-FAST peut intervenir.

 

Zeer concreet, B-FAST werkt verder zoals gewoonlijk, maar de audit wordt voortgezet. Ik kan bevestigen dat eind april er een eerste verslag op basis van de elementen van de Inspectie van Financiën aan de partners zal worden bezorgd, de verschillende departementen, de regering en ook het Parlement. Tegen eind 2017 komt er dan een verslag van de tweede fase.

 

06.04  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Wij kijken uit naar eind april voor het eerste verslag. Wij zijn blij dat er vooruitgang in dit dossier wordt geboekt.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

La présidente: Les questions nos 17686 et 17687 de M. Hedebouw sont transformées en questions écrites.

 

07 Questions jointes de

- M. Stéphane Crusnière au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la participation belge au sein de la coalition contre Daesh" (n° 17691)

- M. Wouter De Vriendt au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la suspension des opérations dans l'espace aérien syrien" (n° 17803)

07 Samengevoegde vragen van

- de heer Stéphane Crusnière aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de Belgische deelname aan de coalitie tegen Daesh" (nr. 17691)

- de heer Wouter De Vriendt aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de opschorting van de operaties boven Syrië" (nr. 17803)

 

07.01  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le ministre, comme nous le savons, l’Opération Desert Falcon (ODF) est prévue jusqu'au 1er juillet prochain.

 

Vous avez récemment démenti toute suspension des opérations de l'aviation belge au-dessus de la Syrie et de l'Irak, tout en annonçant des modifications dans les règles d'intervention pour les pilotes belges engagés dans la lutte contre Daesh.

 

Je rappelle que le sixième point de la résolution adoptée par la Chambre demande au gouvernement "de continuer à garantir l’implication de la Chambre et de se concerter à nouveau si des circonstances nouvelles devaient modifier la durée et la nature de l’engagement belge, ainsi que l’étendue du territoire auquel se rapporte cet engagement".

 

Dès lors, monsieur le ministre, j’aimerais vous poser les questions suivantes.

 

Pourriez-vous faire le point sur l’intervention belge dans la lutte contre Daesh, notamment à la suite du raid aérien américain mené dernièrement contre une base de l'armée syrienne en réponse à une attaque chimique présumée? Quelles sont ces modifications que vous annonciez? Comment expliquez-vous vos déclarations, alors qu’un porte-parole du ministère de la Défense avait déclaré un peu plus tôt à l’Agence Belga que les opérations belges "avaient été suspendues jusqu'à nouvel ordre"? Enfin, pouvez-vous nous informer du moment de leur reprise éventuelle?

 

Voorzitter: Rita Bellens.

Présidente: Rita Bellens.

 

07.02  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, op 4 april vond er een aanval plaats met chemische wapens, mogelijk saringas, in Khan Shaykhun in Syrië. De kans is groot dat het regime van Assad achter de aanval zit, ondanks het feit dat het regime al zijn chemische wapens zou hebben laten vernietigen in 2013 en 2014.

 

Op 6 april bombardeerde de Amerikaanse luchtmacht de Shayratbasis van het Syrische leger ais vergelding voor de chemische aanval. De aanval was een verrassing, een ommekeer in president Trumps visie op Syrië, maar het ontstemde ook de Russen. Zij schortten het deconflictieakkoord tussen de VS en Rusland eenzijdig op, zodat luchtoperaties door beide partijen niet langer wederzijds worden aangekondigd. Na het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken aan Moskou werd verklaard dat het akkoord opnieuw zou worden gerespecteerd.

 

Mijnheer de minister, ik heb vijf vragen voor u.

 

Ten eerste, welke impact had het opschorten van het deconflictieakkoord op de operaties van de internationale coalitie? Heeft de coalitie zijn operaties boven Syrië een tijdje opgeschort?

 

Ten tweede, op welke manier is de internationale coalitie betrokken partij bij dit deconflictieakkoord?

 

Ten derde, heeft België op een gegeven moment zelf en unilateraal beslist om niet langer boven Syrië te opereren?

 

Ten vierde, hoe verklaart u dat u op 10 april verklaarde dat er geen opschorting is van luchtoperaties, terwijl uw collega Vandeput eerder zei dat dit wel het geval was?

 

Ten slotte, wat is de stand van zaken met betrekking tot de diplomatieke samenwerking met Rusland over het conflict in Syrië?

 

07.03 Minister Didier Reynders: Mevrouw de voorzitter, collega's, wat uw vraag betreft over het deconflictieakkoord en de opschorting van de operaties boven Syrië, dien ik u door te verwijzen naar de minister van Defensie en naar de antwoorden die hij op 19 maart aan het Parlement verschafte.

 

Zoals ik in het verleden reeds aangaf en zoals ook door mijn collega van Defensie werd gezegd, er is geen politiek overleg geweest over een opschorting van onze militaire acties.

 

J'ai eu l'occasion, comme le ministre de la Défense, de préciser que les conséquences de la décision russe avaient effectivement été prises par le commandement militaire de la coalition et que certaines opérations n'ont pas été menées au-dessus de la Syrie pendant cette période. Mais aucune décision n'a suspendu nos activités. C'est un choix purement militaire de la coalition, mais que l'on peut comprendre. Quand il n'y a plus d'échange d'informations sur le survol de régions données, les modalités d'intervention se modifient.

 

Sans aller plus loin, je confirme qu'aucune décision du gouvernement belge n'envisageait une quelconque suspension d'activité. Comme je l'ai annoncé et comme le ministre de la Défense l'a confirmé, il y a simplement des adaptations dans les modalités d'intervention de la coalition. Je rappelle qu'à l'époque, nous avions dit au parlement que les militaires belges interviendraient en fonction de demandes formulées par les responsables de la coalition et pas de leur propre initiative.

 

In verband met de diplomatieke stand van zaken om een politieke oplossing voor het conflict in Syrië te vinden, kan ik u verzekeren dat België zich ten volle blijft inzetten om het politieke proces onder leiding van de VN-gezant voor Syrië, Staffan de Mistura, te ondersteunen. België moedigt de Hoge Vertegenwoordiger van de EU, Federica Mogherini ook aan haar inspanning verder te zetten om een dialoog te voeren met alle betrokken partijen, inclusief Rusland, teneinde het politieke proces te bevorderen en een democratische toekomst voor Syrië te bespreken. In de Raad Buitenlandse Zaken van begin deze maand heb ik samen met mijn EU-collega’s nog een specifieke strategie voor het conflict in Syrië goedgekeurd. Ook op de recente conferentie van de EU in Brussel over de humanitaire situatie in Syrië werden een politiek proces en de toekomst van Syrië besproken.

 

Daarnaast denk ik dat het niet alleen belangrijk is dat de Verenigde Staten zich militair engageren in Syrië, maar dat het land ook zijn politiek gewicht gebruikt om het politieke proces in de juiste richting te duwen. Dit houdt uiteraard ook nauw overleg in tussen de Amerikaanse en Russische regering.

 

J'ai été assez heureux de voir qu'après plusieurs de mes plaidoyers auprès du Conseil des Affaires étrangères, la Haute représentante de l'Union européenne a pu se rendre à Moscou et mener des contacts bilatéraux entre l'Union européenne et la Russie. Il nous appartient de faire en sorte que l'Union européenne joue un rôle plus actif sur le plan diplomatique, dans la recherche d'une solution politique en Syrie.

 

Toutefois, je reconnais que nous sommes encore loin de cette solution politique, qui est la seule réelle solution. La solution militaire ne sera pas déterminante. Nous devons lutter contre les groupes terroristes, nous devons éradiquer ces groupes sur le terrain ; cependant, la seule solution sera une solution politique, comme nous l'avons déjà répété.

 

07.04  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour ces précisions.

 

07.05  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, was het nu een misverstand of werd verkeerd geciteerd wat u en minister Vandeput hebben gezegd, dat is een beetje belgo-belge, dat is niet het belangrijkste. Het is wel jammer dat u op de hoogte bent van de antwoorden van minister Vandeput aan het Parlement, ik had u immers graag eens willen horen, om de antwoorden dan te kunnen vergelijken. De coördinatie binnen de regering is echter nog goed op dat vlak.

 

07.06 Minister Didier Reynders: Er is toch een verschil tussen een commentaar van een mogelijke woordvoerder van Defensie aan Belga en een officiële verklaring van de minister van Defensie.

 

Ik heb alle verklaringen van mijn collega gezien. Wij zaten exact op dezelfde lijn – niet meer, niet minder –, maar het is altijd mogelijk dat persberichten van Belga verschillen van die verklaringen. Ik ben hopelijk toch niet verantwoordelijk voor alle persberichten van Belga.

 

07.07  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Er leek op een bepaald moment toch wel wat storing op de lijn te zitten, maar, zoals ik zei, dat is ook niet het allerbelangrijkste. Het is uitgeklaard op dit moment. De vraag dateert ook al van een tijd geleden. Het belangrijkste is natuurlijk de diplomatieke samenwerking en de vooruitgang die wij kunnen boeken.

 

Het was een vreemde militaire actie van Donald Trump. Door zijn raketaanval heeft hij op het terrein een stuk diplomatieke invloed kunnen kopen, maar ik heb de indruk dat hij er niets mee doet en dat het momentum al een beetje gepasseerd is. Het allerbelangrijkste blijft dus om Assad te isoleren, om de Russen van hem los te weken. Ik hoop dat u, samen met de Europese Unie en de VN, alle mogelijkheden benut die er zijn.

 

Wij hebben aan de commissie gevraagd om de nieuwe EU-strategie inzake Syrië te kunnen bespreken in uw aanwezigheid, mijnheer de minister. Het zou niet slecht zijn om die nieuwe strategie eens in detail te bekijken. Het politieke luik is inderdaad extreem belangrijk in dezen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Questions jointes de

- M. Philippe Blanchart au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les violences potentielles envers des LGBTQI en Tchétchénie" (n° 17726)

- M. Wouter De Vriendt au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la persécution des LGBT en Tchétchénie" (n° 17807)

- Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation des personnes LGBT en Tchétchénie" (n° 17935)

- Mme Fatma Pehlivan au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la réaction belge face à la persécution des homosexuels en Tchétchénie" (n° 17943)

- M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les droits des LGBTQI en Tchétchénie" (n° 18003)

- M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les exactions et l'état de rafles dont seraient victimes une centaine de personnes homosexuelles en Tchétchénie" (n° 18006)

08 Samengevoegde vragen van

- de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de mogelijke geweldplegingen tegenover lgbtqi's in Tsjetsjenië" (nr. 17726)

- de heer Wouter De Vriendt aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de lgbt-vervolging in Tsjetsjenië" (nr. 17807)

- mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de situatie van de lgbt's in Tsjetsjenië" (nr. 17935)

- mevrouw Fatma Pehlivan aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de Belgische reactie op de vervolging van homoseksuelen in Tsjetsjenië" (nr. 17943)

- de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de lgbtqi-rechten in Tsjetsjenië" (nr. 18003)

- de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de wreedheden en razzia's tegen een honderdtal homoseksuelen in Tsjetsjenië" (nr. 18006)

 

08.01  Philippe Blanchart (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, ce n’est malheureusement pas la première fois que mon groupe vous interroge sur les droits des LGBT et la répression qu’ils connaissent dans certaines parties du monde, notamment en Russie.

 

Le sujet a d'ailleurs été discuté hier en commission. Je salue l'unanimité qu'il y a eue sur le texte déposé par mon groupe et je remercie d'ailleurs à cet effet l'ensemble des groupes.

 

En Tchétchénie, des prisons secrètes inspirées des camps de concentration serviraient à torturer et tuer des homosexuels russes. L’information a été dévoilée par le journal russe d’opposition Novaya Gazeta et a ensuite été confirmée par plusieurs ONG. On y apprend qu’une vague de répression contre les homosexuels aurait débuté fin mars. Des "prisons secrètes" dans lesquelles on torture et on tue existeraient. Les victimes emprisonnées seraient contraintes par la force de livrer l’identité d’autres homosexuels, dans un pays où l’on sait qu’afficher son orientation sexuelle revient bien souvent à être condamné à mort.

 

Cette information, si elle se confirme, mérite une condamnation la plus sévère possible et surtout, comme vous l’avez indiqué à juste titre, qu'une enquête internationale indépendante soit mise en oeuvre et que les auteurs soient identifiés et poursuivis.

 

Face à cette information, quelle est la réaction officielle de la diplomatie belge mais également de la diplomatie européenne?

 

Quelles démarches comptez-vous entreprendre dans ce cadre au niveau diplomatique afin de faire toute la lumière sur ces informations et pousser les autorités à cesser ces atrocités?

 

Enfin, en juin 2016, notre assemblée adoptait une proposition de résolution pour la dépénalisation de l'homosexualité dans le monde. Quel suivi lui avez-vous donnée?

 

08.02  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, volgens een rapport van Human Rights Watch loopt in Tsjetsjenië een brutale campagne tegen homoseksuele mannen. De autoriteiten sporen actief homo’s op en martelen de gevangenen.

 

Dat is natuurlijk zeer ernstig. Discriminatie of vervolging op grond van seksuele geaardheid is nooit of te nimmer aanvaardbaar. Onze fractie verwacht een forse houding van de Europese Unie en van de Belgische Staat ten opzichte van Tsjetsjenië en Rusland, diplomatiek als het kan, maar met het overwegen van sancties als het moet.

 

Het zijn net items, zoals het dubbelebelasting­akkoord met Rusland dat wij daarnet hebben besproken, die wij, als er dergelijke zaken aan de gang zijn, niet verder moeten uitdiepen. Vandaar ook de tegenstem daarnet van onze fractie.

 

Ik heb hierover drie vragen, mijnheer de minister.

 

Welke maatregelen worden vanuit de EU genomen tegen dit soort beleid?

 

Zal België zelf ook diplomatieke actie ondernemen?

 

Hebben Rusland en/of de autoriteiten in Tsjetsjenië al gereageerd?

 

08.03  Kattrin Jadin (MR): Madame la présidente, nous avons en effet pu avoir une série d'éléments à l'occasion de la résolution qui a été débattue hier. Nous nous sommes déjà clairement positionnés. Vous l'avez fait aussi, monsieur le ministre. Malgré tout, j'ai eu l'occasion de déposer une question, lorsque j'ai appris cela pendant les vacances de printemps.

 

Pour moi, évidemment, la chose la plus importante est de savoir, monsieur le ministre, sans développer – ce que mes excellents collègues ont déjà fait –, si vous disposez d'éléments confirmant la véracité des informations véhiculées et surtout si vous disposez d'informations plus probantes.

 

Il me semble aussi tout à fait important, à l'instar d'autres mesures que nous avons prises, de dégager une position commune au niveau de l'Union européenne au nom, certainement, de la protection des droits de l'homme qui nous sont chers.

 

Ce sont là quelques éléments sur lesquels j'aurais bien aimé avoir votre sentiment.

 

De voorzitter: Collega Van Peteghem is nog aan het stemmen in een andere commissie. Wij zullen zien of hij tijdig terug is.

 

08.04  Jean-Jacques Flahaux (MR): Madame la présidente, monsieur le ministre, tout d'abord je ne peux qu'abonder dans le sens de ce que mes collègues viennent de dire. Je tiens à remercier également Mme Grovonius et MM. Crusnière et Blanchart pour l'introduction de la demande de proposition de résolution que nous avons cosignée. Nous avons eu un débat très intéressant qui a abouti à un accord unanime de la commission hier matin à ce sujet. Je pense qu'il faut le souligner d'autant que ce n'est pas chose courante.

 

En ce qui concerne vos déclarations du 12 avril, monsieur le ministre, et nous vous en remercions, disant que la première chose à faire était de réaliser une enquête afin de vérifier la situation sur le terrain, l'on sait depuis un certain temps que des discriminations ont lieu un peu partout en Russie, et en particulier en Tchétchénie à l'égard des minorités sexuelles. Il est évident qu'il nous faut davantage d'informations sur le sujet.

 

Vous aviez demandé à votre ambassade d'intervenir auprès des autorités russes et également par le biais du Conseil de l'Europe. Je sais que le Conseil de l'Europe s'est prononcé aujourd'hui ou hier à ce sujet. Quels sont les moyens de pression dont nous disposons auprès des autorités russes, tout en sachant que M. Poutine est difficilement influençable ou contrôlable? Avez-vous reçu davantage d'informations de la part des autorités russes? Selon vos propres informations, vous aviez considéré qu'il n'y aurait pas de personnes homosexuelles en Tchétchénie, ce qui me fait un peu rire. Le gouvernement russe a-t-il pris des dispositions afin de protéger l'intégrité physique des homosexuels (qui soi-disant n'existent pas) face à la persécution dont ils feraient l'objet?

 

08.05  Didier Reynders, ministre: Chers collègues, mes services et moi-même avons pris connaissance des faits relatés par Novaya Gazeta ainsi que par des ONG nationales et internationales. Ni la Belgique ni ses partenaires européens ne disposent de bureau en Tchétchénie, ce qui rend la vérification des informations plus délicates. Je peux vous confirmer que, depuis la publication de ces informations, nous avons pris contact avec un certain nombre de représentants d'organisations afin de mieux être à même de jauger la véracité des informations.

 

S'il demeure difficile de vérifier la véritable ampleur et le détail des faits, il semble cependant clair que des actions de discrimination, voire de persécution, soupçonnées ou avérées, à l'égard d'hommes homosexuels, ont bien eu lieu, et qu'il ne s'agit pas d'actes isolés. La réaction des autorités tchétchènes est en elle-même suffisante pour prouver que le pouvoir en place ne fait absolument rien pour endiguer d'éventuelles violences perpétrées à l'encontre de personnes  issues de la communauté LGBTI, bien au contraire. Vous l'avez rappelé, monsieur Flahaux: quand on entend le plus haut responsable dire qu'il n'y a pas de persécutions à l'égard des homosexuels, parce qu'il n'y a pas d'homosexuels en Tchétchénie, cela laisse pour le moins songeur.

 

In mijn persbericht van 11 april 2017, evenals in mijn verdere verklaringen sindsdien heb ik onze positie inzake de universaliteit en ondeelbaarheid van de mensenrechten nogmaals onderlijnd. Ik heb ook duidelijk gemaakt dat ons land vindt dat een onderzoek nodig is, dat daders vervolgd moeten worden en dat slachtoffers de juiste compensaties moeten ontvangen. Dit kon niet duidelijker. De woordvoerder van mevrouw Mogherini heeft ook verklaringen in die zin gedaan.

 

Op internationaal niveau heeft België ook geijverd voor een statement van de Equal Rights Coalition, dat deze week gepubliceerd zal worden.

 

Lorsque des informations concernant les allégations de violation de droits humains des personnes LGBTI en  république Tchétchène nous sont parvenues, j'ai instruit sans tarder les représentants belges à Strasbourg et à Moscou afin qu'ils effectuent certaines démarches à ce sujet. Au niveau régional, nous souhaitons que les instances compétentes du Conseil de l'Europe se penchent sur la question et attendons de la part des autorités russes qu'elles honorent leurs engagements internationaux en matière de droits de l'homme. En vue de ceci, nous avons soutenu une démarche européenne qui a lieu  à ce sujet à Moscou.

 

Wij hebben niet geaarzeld ons ook op bilateraal niveau voor de kwestie in te zetten. Onze ambassade in Moskou heeft op mijn instructie een afspraak met de Russische commissaris voor de Mensenrechten gevraagd, om het dossier met haar te bespreken zodat wij een beter beeld krijgen van wat Moskou nu overweegt te doen, om de feiten na te gaan, om ervoor te zorgen dat mensenrechtenschendingen ophouden en dat maatregelen worden genomen om zulke schendingen in de toekomst te vermijden. Uiteraard zullen wij niet nalaten te onderstrepen hoe belangrijk het is daarbij ook de eventuele slachtoffers te horen en ervoor te zorgen dat zij ook toegang tot rechtsherstel hebben. Wij geloven dat initiatieven en opvolging ter plaatse meer kans op slagen hebben dan een demarche hier in Brussel.

 

En ce qui concerne les réactions à ces démarches au Conseil des droits de l'homme, ce sujet a déjà été inscrit à l'agenda du Comité des ministres et il le sera de nouveau si nécessaire. Comme vous le savez, le Commissaire aux droits de l'homme opère en toute indépendance. La requête que nous lui avons soumise ne comporte aucune force obligatoire. Cependant, nous sommes rassurés quant à l'intérêt que M. Muižnieks porte à la question des droits humains et des personnes LGBTI et sommes confiants sur le fait qu'il prendra les mesures nécessaires pour creuser la question avec les autorités russes. S'agissant de ces dernières, leur réaction initiale aux démarches internationales fut assez évasive, mais il est à espérer que l'attention internationale entraînera des effets tangibles.

 

La lutte contre la discrimination en général et en faveur du respect des droits humains et des personnes LGBTI en particulier constitue l'une des priorités de la politique étrangère belge en termes de droits de l'homme. Notre pays se montre très actif sur cette thématique, tant dans les instances multilatérales et régionales que sur le plan bilatéral. Je puis vous confirmer que nous considérons la dépénalisation de l'homosexualité comme une priorité, ainsi qu'en témoigne le fait que la Belgique a activement participé au développement des lignes directrices européennes sur la question des droits humains et des personnes LGBTI, adoptées en 2013 et où cet aspect figure au premier plan.

 

Par ailleurs, je rappelle que, le 17 mai prochain, la Belgique accueillera le Forum IDAHOT 2017, qui rassemblera près de deux cents personnalités politiques et experts autour de cette thématique. Je ne pourrai être personnellement présent à cet événement qui, je le rappelle, est organisé par la secrétaire d'État à l'Égalité des chances – en coopération étroite avec les Communautés et Régions –, étant donné que je serai moi-même à Nicosie pour la réunion ministérielle annuelle du Conseil de l'Europe – au sein duquel je ne manquerai pas d'aborder ce dossier.

 

Donc, nous allons poursuivre nos différentes démarches, que ce soit en bilatéral ou en collaboration avec d'autres acteurs, pour essayer de faire progresser la lutte contre ce type de discriminations dont, je le répète, nous ne connaissons pas l'ampleur exacte, même si nous sommes sûrs que de graves discriminations ont été et sont probablement encore commises aujourd'hui.

 

08.06  Philippe Blanchart (PS): Je suis un peu triste de ne pas avoir été présent hier pour pouvoir débattre de ce dossier important. Comme je l'avais indiqué la semaine dernière en plénière, j'allais à mon tour plaider en faveur de la proposition de résolution portée par Mme Jadin à propos de la Turquie, résolution qui a aussi  été adoptée à l'unanimité il y a quinze jours.

 

Il y a un point commun et une habitude de longue date qui subsiste dans les pays qui ont subi le régime communiste: ils nient l'existence, depuis toujours, de ce qui les embête. Quand on a découvert le sida, cela n'existait pas chez eux et cela a perduré jusqu'il y a peu. Visiblement, l'homosexualité les dérange et donc cela n'existe pas chez les communistes.

 

Nous savons que la Tchétchénie est en route vers une retraditionalisation. Ce qui peut surprendre, c'est que les victimes de ces répressions aient osé témoigner, dans le contexte de peur et de crainte qui sévit en Tchétchénie, et que la gazette locale ait pu en faire un reportage alors que ce tabou est si verrouillé sur cette question. Cela me paraît invraisemblable. Nous attendons, monsieur le ministre, que vous puissiez avoir davantage d'informations sur cette situation.

 

08.07  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Ik wijs nogmaals op de resolutie die hier unaniem werd goedgekeurd en die door onze fractie mede is ingediend op initiatief van de collega’s van de PS, waarvoor wij hen danken.

 

Wij hopen dat u de vragen die het Parlement u stelt ter harte zult blijven nemen.

 

08.08  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, je sais que c'était déjà la politique du ministre avant même le vote, il y a quelques mois, de la résolution sur la dépénalisation de l'homosexualité partout dans le monde. Je sais que vous avez déjà donné des ordres à nos diplomates pour que l'ambassadeur belge puisse être impliqué en cas de gay prides. Je ne peux que vous remercier et vous féliciter. Je crois que nous devons être intraitables chaque fois qu'il y a une situation semblable dans le monde. C'est actuellement le cas au Nigeria. J'imagine que le gouvernement belge y est également attentif.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De voorzitter: De vragen nr. 17760 van de heer Maingain en nr. 17832 van mevrouw Pehlivan worden uitgesteld.

 

09 Questions jointes de

- M. Benoit Hellings au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation politique et sécuritaire en RDC suite à la nomination de Bruno Tshibala au poste de premier ministre" (n° 17783)

- M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la fin de la coopération militaire avec le Congo" (n° 17799)

- M. Wouter De Vriendt au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation au Congo" (n° 17800)

- Mme Els Van Hoof au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la désignation du premier ministre en RDC et le mandat de la MONUSCO" (n° 17851)

- Mme Els Van Hoof au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la violence dans le Centre et l'Est du Congo" (n° 17852)

- M. Stéphane Crusnière au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'évolution de la situation en RDC" (n° 17885)

- M. Peter Luykx au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la découverte de 17 nouvelles fosses communes au Congo" (n° 17949)

09 Samengevoegde vragen van

- de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de politieke en de veiligheidssituatie in de DRC naar aanleiding van de benoeming van Bruno Tshibala als premier" (nr. 17783)

- de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de stopzetting van de militaire samenwerking met Congo" (nr. 17799)

- de heer Wouter De Vriendt aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de situatie in Congo" (nr. 17800)

- mevrouw Els Van Hoof aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de aanduiding van de eerste minister van de DRC en het mandaat van MONUSCO" (nr. 17851)

- mevrouw Els Van Hoof aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het geweld in Centraal- en Oost-Congo" (nr. 17852)

- de heer Stéphane Crusnière aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de evolutie van de toestand in de DRC" (nr. 17885)

- de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de vondst van 17 nieuwe massagraven in Congo" (nr. 17949)

 

09.01  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le vice-premier ministre, le 8 avril dernier, vous avez annoncé avoir "pris acte" de la désignation de Bruno Tshibala comme premier ministre de la République démocratique du Congo. C'est d'ailleurs la seule chose que vous pouviez faire.

 

Vous avez à juste titre précisé, comme l'Union européenne elle-même, que cette désignation "s'écarte de la lettre et de l'esprit de l'Accord de la Saint-Sylvestre" qui prévoyait, je le rappelle, la nomination d'un premier ministre proposé par le Rassemblement, cette coordination de quasiment tous les partis d'opposition congolais. En conséquence, le gouvernement congolais a décidé de suspendre la coopération militaire en cours avec la Défense belge, par l'envoi d'un courrier à l'attaché de Défense belge localisé dans notre ambassade à Kinshasa.

 

Monsieur le vice-premier ministre, comment évaluez-vous la situation sécuritaire en général au Congo et celle des Belges actuellement présents sur le sol congolais en particulier, suite à ce mouvement d'humeur particulièrement inquiétant et, je le dis depuis les bancs de l'opposition, injustifié?

 

Ensuite, l'éventuelle fin de la coopération militaire belge avec le Congo implique-t-elle des difficultés dans le renforcement de la protection militaire de nos divers postes diplomatiques au Congo?

 

Enfin, quelles sont les diverses initiatives diplomatiques belges et européennes envisagées par votre département pour aider à la mise en œuvre complète et rapide de l'Accord de la Saint-Sylvestre si durement arraché à la fin de l'année dernière? Je précise que cet accord est un accord intra-congolais. La Belgique ne s'est nullement immiscée dans cet accord qui est démocratique et que les Congolais eux-mêmes doivent mettre en oeuvre.

 

Je vous remercie pour vos réponses.

 

09.02  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de minister, op mijn eerste vraag over de stopzetting van de militaire samenwerking met Congo heb ik in de commissie voor de Landsverdediging al een gedeeltelijk antwoord gekregen van minister Vandeput.

 

Zoals geschetst door mijn collega, was de aanleiding hiertoe de benoeming van de Congolese eerste minister Tshibala. Onze regering heeft daar terecht kritisch op gereageerd omdat zij niet past in het Oudejaarsakkoord.

 

Hebt u over de stopzetting van de militaire samenwerking met Congo nog reacties ontvangen? De Congolese minister van Buitenlandse Zaken heeft ermee gedreigd om de EU-ambassadeur in Kinshasa, Bart Ouvry, tot persona non grata uit te roepen. Zijn die dreigementen ook geuit aan het adres van onze ambassadeur? Hoe ziet u de diplomatieke gevolgen van de stopzetting van de militaire samenwerking met Congo?

 

Mijn tweede vraag betreft de situatie in Kasaï, waar opnieuw massagraven werden ontdekt. De situatie is hoogst verontrustend. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN sprak eerder al over vele geloofwaardige beweringen van mensenrechtenschendingen in de regio. Dat gaat hand in hand met een verslechtering van de veiligheidssituatie en het viseren van burgers door militairen, louter op basis van hun zogenaamde affiliatie met lokale milities.

 

Na zware gevechten tussen rebellen en de Congolese strijdkrachten zijn er 17 massagraven ontdekt. Daarmee zijn er sinds augustus vorig jaar al 40 massagraven in deze regio ontdekt. Volgens informatie die de VN ter beschikking kreeg, zouden eind maart in enkele dagen 74 mensen zijn gedood, onder wie 30 kinderen, na hevige gevechten tussen Congolese soldaten en leden van de Kamwina Nsapu-militie.

 

Aangezien België heel ongerust is over de verslechterende situatie in Kasaï maar ook elders in het land,  had u ook al verklaard dat er maatregelen moesten komen om de bevolking te beschermen.

 

Wat is de stand van zaken over het onafhankelijk internationaal onderzoek naar oorlogsmisdaden in de DRC? Zullen de autoriteiten daaraan hun medewerking verlenen? U had eerder al aan de Belgische ambassade in Kinshasa gevraagd om dat aan te kaarten bij de minister van Mensenrechten. Wat was daarvan het gevolg? U had ook gevraagd om de situatie in de DRC aan bod te laten komen bij de Raad Buitenlandse Zaken van de Europese Unie. Zal die een eenduidige en gezamenlijke reactie geven?

 

U wees, tot slot, op het belang van de besprekingen in de Veiligheidsraad over het nieuwe mandaat van de MONUSCO-vredesmacht (Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo). Dat mandaat moet zorgen voor een betere bescherming van de burgers en voor een betere begeleiding bij het verkiezingsproces in 2017, als dat al zal plaatsvinden. Hoe zal België in die onstabiele veiligheidscontext de uitoefening van dat mandaat kunnen blijven controleren?

 

09.03  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, op 7 april benoemde president Kabila de heer Bruno Tshibala tot de nieuwe premier.

 

Het Oudejaarsakkoord voor een politieke transitie in Congo voorziet erin dat de oppositie, Le Rassemblement, de premier levert tot aan de verkiezingen. Tshibala is echter onlangs uit L'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS) van Etienne Tshisekedi gezet en maakt strikt genomen ook geen deel uit van Le Rassemblement. U nam nota van de benoeming van Tshibala, maar u bekritiseerde terecht ook de gang van zaken. Die benoeming lijkt allerminst een uitweg te bieden uit de politieke impasse. De opmerkingen die u hebt gemaakt, werden alvast niet gesmaakt door uw Congolese collega.

 

Ten eerste, hoe schat u de politieke situatie in Congo momenteel in? Hoelang heeft de Congolese politiek nog nodig om uit die impasse te geraken? Wat zult u doen als Kabila het Oudejaarsakkoord blijft schenden?

 

Ten tweede, hebt u contact gehad met uw Congolese collega? Wat verwacht u nu voor de bilaterale relaties tussen onze beide landen? Verwacht u bijkomende sancties?

 

Ten derde, wat is uw inschatting van de veiligheidssituatie in Congo?

 

Ten vierde, op 11 april 2017 hebben de Congolese autoriteiten verklaard dat zij de militaire samenwerking met België stopzetten. De Congolese regering nam die stap nadat de benoeming van eerste minister Tshibala door ons land werd bekritiseerd. Hoe beoordeelt u de stopzetting van de militaire samenwerking?

 

09.04  Els Van Hoof (CD&V): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, het is al voldoende geschetst dat de aanduiding van Tshibala een problematiek is waarmee de internationale gemeenschap wordt geconfronteerd.

 

Het is duidelijk dat sinds het glissement van 2016 rond de grondwet Kabila een nieuw glissement rond het Sylvesterakkoord en het niet-naleven ervan organiseert. Aldus probeert hij, ten eerste, de oppositie uit elkaar te spelen door iemand uit de oppositie aan te duiden die voordien bij Le Rassemblement was geëngageerd. Op die manier probeert hij ook een aantal personen daarin mee te trekken. Hij probeert, ten tweede, de internationale gemeenschap uit elkaar te spelen door, enerzijds de ambassadeur van de Europese Unie die hem bekritiseerde als persona non grata te beschouwen en, anderzijds, unilateraal het militaire samenwerkingsakkoord met Congo op te zeggen.

 

In ieder geval zijn het glissement en het uit elkaar spelen ook op diplomatiek niveau een gevaar. Het is daarom belangrijk dat de internationale gemeenschap over Congo met één stem spreekt.

 

Dat heeft ze ook gedaan met de Veiligheidsraad en de verlenging van het mandaat van de MONUSCO waarbij in artikel 53 aan de secretaris-generaal een duidelijk engagement werd gegeven. Elke 45 dagen moet hij verslag over de verkiezingen in Congo uitbrengen.

 

Mijn vragen zijn dan ook de volgende.

 

Ten eerste, hoe zit het na de aanduiding van Tshibala met het Sylvesterakkoord? Houdt de internationale gemeenschap nog aan het akkoord vast? Dat lijkt nog het geval. Wat betekent zulks dan ten aanzien van de regering van Kabila? Zullen wij de eerste minister erkennen en de dialoog met de regering van Kabila blijven aangaan?

 

Ten tweede, wat betekent dat voor die individuele sancties? De conclusies van de Europese Unie van 6 maart stelden duidelijk dat de Hoge Vertegenwoordiger een lijst van namen moest opgeven om opnieuw individuele sancties uit te vaardigen op EU-niveau. Hoe staat het met die lijst? Wanneer wordt die vrijgegeven? Ik denk nog altijd dat dit de stok achter de deur blijft om het Sylvesterakkoord te doen naleven. Wat vindt u van het nieuwe mandaat van de MONUSCO en van artikel 53 dat de secretaris-generaal een duidelijk mandaat geeft om binnen de 45 dagen een verslag uit te brengen over het verkiezingsproces en het Sylvesterakkoord.

 

Ten derde, de veiligheidssituatie is nog altijd zorgwekkend. De reden waarom België in Congo tussenbeide komt, is nog altijd de onrustwekkende situatie wat betreft democratie en mensenrechten. De film Beni Files toonde dat er sinds 2014 onschuldige burgers worden afgeslacht. We hebben ook het gegeven in de Kasaï, waarnaar collega Luyckx verwees en waar al 40 massagraven zijn gevonden en twee VN-deskundigen werden omgebracht. De situatie is onrustwekkend.

 

Mijnheer de minister, ik heb de volgende vragen.

 

Hoe is de situatie in Congo? Welke conclusies trekt u hieruit? Hoe zit het met het onafhankelijk internationaal onderzoek in de Kasaï dat door de internationale gemeenschap werd bevolen? Blijkbaar is dat nog niet vergevorderd en heeft men alleen maar wat gegevens verzameld. Pleit u verder voor dat onafhankelijk onderzoek rond Beni en de Kasaï? Het ontbrak de MONUSCO duidelijk aan slagkracht in Oost-Congo. Hoe schat u het nieuwe mandaat van de MONUSCO in om de veiligheidssituatie op te volgen? Hoe schat u de veiligheidssituatie in voor het diplomatiek en ngo-personeel na de moord op de VN-deskundigen?

 

09.05  Stéphane Crusnière (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, nous devons une fois de plus parler de la situation en RDC, qui est toujours aussi préoccupante et qui continue de s'aggraver. Quelques jours après la fin de la médiation entreprise par les évêques (la CENCO), qui s'est malheureusement clôturée sur un constat d'échec, le président Kabila a nommé M. Tshibala premier ministre. Cette nomination a été décriée par les partis de l'opposition et par de nombreux acteurs de la communauté internationale comme l'Union européenne, la France et la Belgique. En effet, vous aussi avez souligné que cette nomination ne respectait pas l'esprit de l'Accord de la Saint-Sylvestre, et que cette nomination était trop controversée.

 

Suite à la prise de fonction du premier ministre, l'opposition avait d'ailleurs lancé un appel à manifester son mécontentement le 10 avril dernier. Cependant, peu de manifestants ont osé sortir de chez eux après que la police ait découragé toute mobilisation. De nouvelles arrestations arbitraires ont malheureusement encore été observées.

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous tout d'abord nous donner les dernières informations dont vous disposez concernant l'évolution de la situation politique et sécuritaire en RDC? Avez-vous pris contact avec vos homologues européens et internationaux après la nomination de M. Tshibala comme premier ministre?

 

La situation sécuritaire au Kasaï, déjà évoquée par mes collègues, semble aussi très préoccupante, avec l'assassinat de deux experts de l'ONU et la découverte de fosses. Que comptez-faire face à cette situation?

 

De voorzitter: Mijnheer de minister, dat zijn veel vragen voor u.

 

09.06  Didier Reynders, ministre: Chers collègues, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir permis de m'exprimer une fois encore sur la situation en République démocratique du Congo. Je peux dire que je partage largement vos préoccupations sur les évolutions tant sur le plan politique, des droits de l'homme, de la situation socio-économique que de la situation sécuritaire.

 

L'ambassade, mes services, moi-même et certains de mes collègues ministres, notamment de la Coopération et de la Défense, suivons ce dossier de très près aussi afin d'éviter que la communauté internationale ne se divise sur l'analyse et sur les remèdes d'accompagnement.

 

Pour la Belgique, la meilleure garantie possible d'une transition paisible vers des élections crédibles nous paraît résider dans la mise en œuvre intégrale et loyale de l'accord inclusif du 31 décembre 2016 tel qu'ancré dans la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies n° 2348, reposant donc sur les réels compromis agréés par les différents partenaires congolais.

 

Dans ma déclaration du 8 avril, j'ai rappelé la nécessité de mettre intégralement et loyalement en œuvre cet accord, donc dans le cadre des arrangements particuliers comme prévus par l'accord, tout en déplorant que ceux-ci n'aient pas encore pu aboutir.

 

Avec le reste de la communauté internationale, l'Union européenne, la France, les États-Unis et le Canada par exemple, nous avons effectivement regretté que la nomination du nouveau premier ministre, M. Bruno Tshibala, s'écarte de la lettre et de l'esprit de l'Accord de la Saint-Sylvestre qui prévoyait la nomination d'un premier ministre proposé par le Rassemblement.

 

Ce vendredi 21 avril, la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, a également déploré que les consultations entre le chef de l'État et le chef de la délégation du Rassemblement en négociation au terme desquelles allait être nommé le premier ministre, n'aient pas eu lieu. Selon les évêques, la nomination d'un premier ministre constitue "une entorse à l'Accord de la Saint-Sylvestre" et explique la persistance de la crise.

 

Cela étant dit, l'accord doit continuer à nous guider. Nous restons vigilants sur trois points concernant la mise en œuvre de l'accord:

1. un pouvoir réellement partagé entre le régime et la véritable opposition;

2. la mise en place concomitante d'un Conseil national de suivi de l'accord qui jouera un rôle effectif de contrôle et d'arbitrage;

3. la mise en œuvre complète et immédiate des mesures de décrispation, rouvrant ainsi le paysage des libertés politiques aux citoyens et permettant à tous les citoyens congolais éligibles de mener campagne pour des élections qui devraient se tenir cette année encore.

 

De Congolese regering heeft inderdaad formeel laten weten dat zij de militaire samenwerking met ons land wil opschorten. Wij nemen hier nota van. Mijn diensten zijn in contact met Defensie om te bekijken hoe het programma op een goede manier kan worden stopgezet. De beslissing lijkt op het eerste gezicht geen impact te hebben op de bestaande militaire bescherming van onze ambassade in Kinshasa, maar het probleem van de bescherming van ons consulaat-generaal in Lubumbashi is nog steeds niet opgelost.

 

Het dossier van de opschorting van het militair partnerschapprogramma zal eertijds worden voorgelegd aan de rest van de regering. Ik wens in dit stadium dan ook geen verdere commentaar te geven over de eventuele impact van deze beslissing op onze bilaterale relaties. Ons land wenst de diplomatieke kanalen met de autoriteiten van de DRC zoveel mogelijk open te houden. Ik heb mijn ambtsgenoot in februari ontvangen en onze ambassade onderhoudt contacten met alle politieke vertegenwoordigers ter plaatse.

 

U hebt gewezen op de dreiging van maatregelen ten aanzien van de EU-ambassadeur naar aanleiding van een communiqué dat door alle posthoofden in Kinshasa werd goedgekeurd. De EU-solidariteit moet inderdaad ten volle spelen. Ik heb geen informatie dat gelijkaardige bedreigingen tegenover andere posthoofden zouden zijn geuit.

 

Ik heb op 29 maart mijn verontwaardiging geuit over het overlijden van twee leden van de VN-expertengroep in de provincie Centraal-Kasaï, Michael Sharp en Zaida Catalan. Zij zijn er samen met hun Congolese begeleiders verdwenen. Ik heb mijn medeleven betuigd aan hun families, vrienden en collega’s en hulde gebracht aan hun strijd voor de verdediging van de waarden van de Verenigde Naties.

 

Ons land veroordeelt de recente golf van geweld en mensenrechtenschendingen in de Kasaï­provincies. Een onafhankelijk internationaal onderzoek is absoluut nodig en de verantwoordelijken moeten worden berecht. Ons land pleit hiervoor binnen de VN en verheugt zich erover dat de Congolese minister voor de Mensenrechten op 23 maart tijdens de interactieve dialoog in de Mensenrechtenraad in Genève de deur heeft opengezet voor een onderzoek door de MONUSCO, de BCNUDH en de Afrikaanse Unie. Wij wensen dat deze bereidheid vertaald zou worden in het geven van toegang aan deze organisaties op het terrein.

 

Over het aantal slachtoffers zijn er nog geen precieze cijfers beschikbaar. Er is sprake van 40 massagraven en honderden doden.

 

De situatie in de Kasaï is zeer onrustwekkend. Dit geweld is buitensporig en mag niet gebanaliseerd worden. Wij mogen echter ook niet vergeten dat de situatie in het oosten, namelijk in de Kivu-provincies en in Tanganyika nog steeds geen verbetering kent, bij gebrek aan uitvoering van de engagementen van de Nairobi-akkoorden van december 2013 en de principes van het Akkoord van Addis Abeba over vrede, veiligheid en samenwerking in de RDC en de regio. Ik heb in het verleden reeds gepleit voor een internationaal onderzoek naar de situatie in het oosten, zeker wat de incidenten in Beni betreft, die recentelijk gedocumenteerd werden in het onlineproject Beni Files.

 

Wat de algemene veiligheidssituatie betreft, lijken onze landsgenoten op dit ogenblik geen specifieke risico’s te lopen. Maar de situatie is labiel. Ik verwijs uitdrukkelijk naar het reisadvies dat op de risico’s wijst. Ik meen dat dezelfde redenering kan worden gevolgd voor alle mogelijke landen in de wereld.

 

De ambassade en mijn diensten volgen de algemene evolutie regelmatig op, samen met Defensie. Hoewel de oppositie een belangrijke mars had aangekondigd voor 10 april vond deze niet plaats. Er was een ville morte. Nieuwe manifestaties zijn in de komende weken niet uit te sluiten. Wij blijven alle actoren vragen er alles aan te doen om geweld te vermijden.

 

De MONUSCO zal ook zijn rol moeten spelen ter bescherming van de burgers. Het nieuwe mandaat van de MONUSCO schrijft zich volledig in in de uitvoering van het Oudejaarsakkoord en is meer gericht op de bescherming van burgers en de ondersteuning van de verkiezingen. Vorige maand heb ik nog het MONUSCO-hoofd, Maman Sidikou, ontvangen om die twee prioriteiten te beklemtonen. Ons land staat dan ook volledig achter de nieuwe resolutie 2348 van de Veiligheidsraad en wenst dat de MONUSCO nu over de middelen zou beschikken om dat mandaat uit te voeren. Meer dan ooit moet het politieke akkoord van 31 december 2016 te goeder trouw worden uitgevoerd zodat een legitieme regering de verschillende problemen kan aanpakken, vandaag, maar vooral ook na geloofwaardige en goede verkiezingen eind dit jaar.

 

Bij gebrek aan een dergelijke uitvoering blijft ons land erg ongerust over de situatie. Wij hebben permanent overleg met onze internationale partners in de regio: de VS, de EU en de VN. Zowel de EU als de VN hebben de laatste weken hun intenties kenbaar gemaakt om bijkomende individuele sancties te overwegen. Ons land zal blijven pleiten voor het bewaren van de internationale cohesie rond een nauwe opvolging van de situatie door de internationale gemeenschap, op basis van de strikte en loyale uitvoering van het akkoord.

 

Je crois qu'il est vraiment important de plaider auprès de tous nos partenaires pour s'en tenir à cette ligne de respect de l'accord du 31 décembre 2016. Mais il est évident que nous aurons l'occasion, dans les prochaines réunions du Conseil des Affaires étrangères de l'Union européenne, de revenir sur l'évaluation de la situation.

 

Mon souhait est, je le répète, que nous gardions une ligne commune avec nos partenaires sur le sujet. Il n'est pas utile de se lancer dans une démarche exclusivement bilatérale. Il y a évidemment un grand nombre d'initiatives que nous pouvons prendre sur le plan bilatéral, mais nous devons vraiment les inscrire dans cette démarche collective avec nos partenaires sur la scène internationale.

 

Bien entendu, nous allons devoir, au fil du temps, par les canaux diplomatiques, débattre avec nos partenaires de République démocratique du Congo aussi de nos relations bilatérales. La situation ne peut pas rester simplement en l'état. Mais pour cela, je le répète, nous allons d'abord mener les consultations avec nos partenaires internationaux lors des prochaines réunions qui vont avoir lieu, notamment au plan européen, puis nous nous tournerons, si nécessaire, vers les autorités de Kinshasa pour évaluer avec elles nos relations et la situation depuis laquelle celles-ci vont évoluer.

 

09.07  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Madame la présidente, je remercie le vice-premier ministre pour cet exposé détaillé et complet.

 

Nous n'avons pas de différences de point de vue sur ce sujet. Le peuple congolais a besoin de deux choses: de démocratie et de sécurité. La Belgique, comme tous les autres pays de l'Union européenne, soutient les Congolais dans la mise en œuvre complète, intégrale, et dans l'esprit et dans la lettre, des accords de la Saint-Sylvestre.

 

Il s'agit d'un accord intracongolais et non d'ingérence de la Belgique et de l'Union européenne sur la scène politique congolaise. Les Européens et les Belges sont derrière les démocrates congolais dans la mise en œuvre d'un accord visant la démocratie.

 

Les Congolais ont besoin de sécurité, en particulier à l'Est. Les accords militaires que la Belgique avait mis en œuvre jusqu'alors au Congo visaient justement à former et entraîner un embryon d'armée congolaise, capable d'assurer la sécurité dont les Congolais ont besoin, en particulier à l'Est. J'espère qu'avec diplomatie, ainsi qu'avec beaucoup de courage et peut-être aussi beaucoup d'énergie, nous parviendrons à maintenir cette formation et cet entraînement pour les Congolais. Avant tout, c'est à eux que je pense.

 

Merci en tout cas et bon courage!

 

09.08  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Het is positief dat u verder ook met het kabinet van Defensie overlegt over hoe dit precies zal verlopen. Ik vind het ook positief dat u niet pleit voor een exclusief bilaterale reactie, maar dat u meent dat we in een zo breed mogelijk multilateraal front de actie moeten organiseren.

 

Het is wel duidelijk dat Kabila een soort verdeel-en-heerspolitiek hanteert waarbij de hoop op nieuwe verkiezingen toch meer en meer verbrokkelt. Met de precaire onzekerheid die daar vandaag heerst, is dit alleen aanleiding tot meer onzekerheid en geweld. We moeten dus nadenken over hoe we meer kunnen wegen op het debat, zowel bilateraal als multilateraal. We moeten de hele samenwerking met Congo zeker eens tegen het licht houden. Dit is natuurlijk een never ending story aan het worden waarbij keer op keer het vertrouwen en de afspraken worden geschonden. We kunnen zeker een stap verder gaan om te wegen op wat er gebeurt in Congo.

 

09.09  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, het is logisch dat dit het voorwerp is van een debat. Het is evident dat we dit debat moeten blijven voeren. In dezen meen ik dat de conclusie toch kan zijn dat u de steun hebt van meerderheid en oppositie, over de partijgrenzen heen.

 

Ik zie twee pijlers. De eerste is het openhouden van alle diplomatieke kanalen en de tweede is vasthouden aan de rode lijnen uit het intra-Congolese akkoord.

 

09.10  Els Van Hoof (CD&V): Mijnheer de minister, ik heb u een aantal zaken horen zeggen.

 

Ten eerste, de internationale gemeenschap moet zich niet uit elkaar laten spelen. Ik meen dat we het conflict inderdaad niet mogen bilateraliseren, tussen België en Congo. Kabila is er uiteindelijk op uit om op die manier de steun van de internationale gemeenschap af te zwakken. Het is goed dat we het multilateraal aanpakken.

 

Ten tweede, het behoud van het Sylvester­akkoord. Tot nu toe is er slechts één punt uitgevoerd van het Sylvesterakkoord, met name: Kabila blijft zitten tot er nieuwe verkiezingen zijn. Al de rest wordt tegengesproken. De oppositie mocht een premier aanstellen, maar dat is niet gebeurd. De mesures de décrispation die u noemt, de vertrouwenwekkende maatregelen, werden niet uitgevoerd. De Hoge Raad voor Magistraten moest kijken naar Katumbi, de media-autoriteit moest worden bekeken, het toezicht op het akkoord, dit zijn allemaal zaken die niet gebeuren. De enige maatregel die werd uitgevoerd, is dat Kabila blijft tot er nieuwe verkiezingen zijn. Voor de rest gebeurt er niks.

 

Sowieso, aangezien er geen alternatief is, moeten we ons houden aan het Sylvesterakkoord. We moeten wel tijdig ingrijpen indien we merken dat er op het einde van het jaar nog geen verkiezingen zijn. We moeten de CENCO als enige geloofwaardige partner als bemiddelaar blijven inschakelen. Ook daar heeft u naar verwezen.

 

We moeten twee zaken blijven benadrukken.

 

De stok achter de deur met de individuele sancties ligt gevoelig. We moeten die individuele sancties multilateraal uitspelen, maar ze moeten zeker blijvend worden aangegrepen.

 

Verder verwees u naar een internationaal, onafhankelijk onderzoek. Ook daarop moeten we sterk blijven inzetten, want ik merk dat er een soort selectieve verontwaardiging ontstaat. Als er in Parijs een politieagent sterft, wordt heel de État-major opgeroepen om daar eer te betuigen. Als er in Congo 39 politieagenten worden onthoofd, wordt daar minder op gereageerd. Of neem de 40 massagraven: er treedt een soort normalise­ring op rond geweld in Congo. We moeten heel sterk blijven pleiten voor internationaal, onafhankelijk onderzoek en daar blijven op inzetten. Gezien er in Congo geen justitie bestaat, moet de internationale gemeenschap optreden ter bescherming van de burgers.

 

09.11  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse et pour vos précisions.

 

La situation est effectivement de plus en plus complexe en RDC. Malheureusement, c'est aussi dû à l'ego des uns et des autres. Par exemple, je n'ai toujours pas compris pourquoi le Rassemblement, dans l'opposition, n'a pas répondu à l'invitation du président. Je ne dis pas que cela aurait pu changer la donne, mais cela aurait été la preuve d'une volonté de dialoguer, d'essayer de trouver une solution. Je crois que de part et d'autre, des erreurs sont commises.

 

Je vous rejoins sur le fait que le texte de l'accord du 31 décembre doit être la référence. C'est vers cela que nous devons tendre. Il proposait un premier ministre de l'opposition, mais aussi la mise en place du comité de suivi. La personne qui devrait présider ce comité de suivi pose aussi problème, puisqu'ils partent du principe qu'il doit s'agir du responsable du Comité des sages, Pierre Lumbi, qui a été choisi par provocation.

 

Tout cela, nous le savons, c'est vraiment un problème d'ego des uns et des autres. Mais, comme mon collègue l'a dit, il faut avant tout penser à la population congolaise et ne pas s'enfermer dans des prises de position qui risquent d'être compliquées.

 

Je ne doute pas que vous continuiez à avoir des contacts bilatéraux formels et informels, comme nous en avons aussi, pour pousser vers une solution qui, je le répète, doit être le respect de l'accord du 31 décembre et l'organisation d'élections cette année, même si, plus le temps passe, plus on peut en douter. Nous sommes quasi au mois de mai et malheureusement, le gouvernement qui devrait être chargé d'organiser ces élections n'est pas encore en place. Je pense que, dans les prochaines semaines, nous aurons encore souvent l'occasion de reparler de ce dossier.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

10 Vraag van de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het intra-Belgisch akkoord" (nr. 17790)

10 Question de M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'accord intra-belge" (n° 17790)

 

10.01  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, op 15 februari 2017 keurde het Europees Parlement het CETA goed. Door het verzet van Wallonië en Brussel kreeg de federale regering pas na een intra-Belgisch akkoord het mandaat om het CETA-verdrag mee goed te keuren in de Europese Raad.

 

Ik heb hieromtrent een aantal vragen, mijnheer de minister.

 

Wat waren de voorwaarden van dat intra-Belgisch akkoord en welke daarvan zijn reeds vervuld?

 

Er zou een prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justitie worden gesteld. Wat is daarvan de inhoud en de stand van zaken?

 

De Britten zouden in het kader van de brexit eveneens een geschillenbeslechting voorstellen in het kader van hun toekomstig handelsverdrag met de EU. Het lijkt onmogelijk om minder dan een arbitragehof, zoals wordt voorzien in het CETA-verdrag, in het vrijhandelsakkoord te integreren. Zijn hierover al verkennende gesprekken met de Gemeenschappen en Gewesten gevoerd? Welke signalen over hun houding vangt u op?

 

10.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer Van Peteghem, het Belgisch interfederaal akkoord voor de ondertekening van het CETA door ons land is gesloten in het Overlegcomité op 27 oktober 2016. Op basis van dat akkoord heeft België een formele verklaring aangenomen betreffende de voorwaarden inzake de volledige bevoegdheid van de federale Staat en de deelentiteiten om het CETA te ondertekenen. Die unilaterale verklaring werd nadien bij het Raadssecretariaat van de EU ingediend voor aanhechting bij het formeel besluit van de EU om het CETA-verdrag te ondertekenen.

 

De publieke verklaring bepaalt onder andere dat, indien een van de deelentiteiten de definitieve beslissing neemt om het CETA niet te ratificeren, de federale Staat de Raad binnen één jaar in kennis dient te stellen van die onmogelijkheid. Het gaat om de praktische toepassing van een vroeger aangenomen verklaring van de Raad van de Europese Unie in de hypothese van een definitieve blokkering van de ratificatie in een lidstaat, waarbij ik reeds aan de grondwettelijke specificiteit van ons land had herinnerd.

 

In het document neemt België er tevens nota van dat, zoals door de Raad besloten was, de voorlopige toepassing van het CETA niet geldt voor alle bepalingen van het akkoord, vooral dan wat investeringsbescherming en geschillenbeslechting betreft.

 

België kondigde ook aan dat het Europees Hof van Justitie zal worden verzocht om advies inzake de verenigbaarheid van het Investment Court System (ICS) en de Europese Verdragen, met name in het licht van advies 02/15.

 

De verklaring bevestigt ook de bestaande Europese regelgeving, in de zin dat de federale Staat of een voor landbouw bevoegde deelentiteit zich het recht voorbehoudt vrijwaringsclausules in te roepen in geval van machtsonevenwicht. In dat opzicht zullen binnen de twaalf maanden na de ondertekening van het CETA specifieke drempels vastgelegd worden, zodat duidelijk wordt wat met machtsonevenwicht wordt bedoeld.

 

België herhaalt, tot slot, dat het CETA geen gevolg kan hebben voor de Europese wetgeving inzake het toelaten, op de markt brengen, telen en etiketteren van genetisch gemodificeerde organismen, en geen risico inhoudt voor de toepassing van het voorzorgsbeginsel in de Europese Unie, zoals dat omschreven is in de Europese Verdragen.

 

In het licht van Verklaring nr. 37 zijn het Waals Gewest, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschaps­commissie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet voornemens het CETA te ratificeren, zolang de gedefinieerde uitvoeringsmodaliteiten voor het ICS voor geschillenbeslechting tussen investeerders en partijen niet aangenomen zijn.

 

Mijn diensten hebben reeds in januari 2017 het voorbereidende werk betreffende het juridisch kader van de vraag tot advies aan het Europees Hof van Justitie afgerond. Sinds enkele weken hebben wij alle inhoudelijke bijdragen van de gefedereerde entiteiten ontvangen. Momenteel loopt het overleg tussen de federale Staat en alle betrokken gefedereerde entiteiten over de precieze verwoording van de vraag tot advies. Op basis van een akkoord tussen alle betrokken entiteiten zal het verzoek namens België worden ingediend.

 

Een eventueel geschillenbeslechtingsmechanisme voor het verhoopte handelsakkoord van het Verenigd Koninkrijk met de Europese Unie is op dit ogenblik een ver vooruitzicht. Na de recente activering van artikel 50 dienen immers eerst uittredingsonderhandelingen te worden aangevat, vooraleer onderhandelingen over de toekomstige handelsrelatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk kunnen worden opgestart.

 

Wij beogen dus een correcte uitvoering van het CETA zelf maar ook van alle beslissingen die met de gefedereerde entiteiten werden genomen.

 

10.03  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank u voor de toelichting.

 

Het is inderdaad belangrijk dat wij het intra-Belgisch akkoord blijven opvolgen, zodat wij op korte of middellange termijn het CETA op federaal niveau kunnen ratificeren.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Vraag van de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de sancties tegen Rusland" (nr. 17792)

11 Question de M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les sanctions contre la Russie" (n° 17792)

 

11.01  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, naar aanleiding van de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oost-Oekraïne legde de Europese Unie Rusland sancties op. Deze sancties werden verbonden aan de implementatie van de akkoorden van Minsk. De sancties traden in werking in maart 2014 en worden keer op keer verlengd, nu tot 31 juli 2017. Er blijven ons echter verontrustende berichten vanuit de regio bereiken.

 

Mijnheer de minister, wat is de stand van zaken inzake de implementatie van de akkoorden van Minsk? Welke inspanningen worden hiertoe gedaan? Hebt u reeds een evaluatie gemaakt van het effect dat deze sancties op Rusland hebben? Hoe ziet u het sanctieregime evolueren? Hoe verloopt de dialoog tussen de Europese Unie en Rusland en tussen de NAVO en Rusland?

 

Alvast bedankt voor uw antwoorden.

 

11.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer Van Peteghem, de implementatie van de akkoorden van Minsk verloopt moeizaam. De veiligheidssituatie in Oost-Oekraïne blijft problematisch, er zijn regelmatige schendingen van het staakt-het-vuren en onlangs nog gevechten met zware wapens. Wij betreuren het laatste dodelijke incident in het door de separatisten gecontroleerde gebied van Pryshyb, 34 kilometer ten noordwesten van Loehansk, dat het leven heeft gekost aan een OVSE-waarnemer van Amerikaanse nationaliteit. Twee andere waarnemers raakten tegelijkertijd lichtgewond.

 

De veiligheidsproblemen overschaduwen de overige onderhandelingsthematieken. De politieke dimensie van de akkoorden van Minsk zit dan ook voorlopig vast. De voorbereiding van lokale verkiezingen en het toekennen van een speciaal statuut aan Donbas stuit op weerstand in het Oekraïense parlement, terwijl Rusland militaire steun blijft leveren aan de separatistische regio’s. De onduidelijkheid over de positie van de Verenigde Staten heeft er overigens toe geleid dat beide kampen een afwachtende houding hebben aangenomen.

 

Mijns inziens blijven de akkoorden van Minsk vooralsnog de enige realistische optie voor een duurzame oplossing voor het conflict in Oost-Oekraïne. De onderhandelingen in Normandy format vinden regelmatig plaats op technisch en politiek niveau en onder Frans-Duitse leiding.

 

Omwille van de recente gevechten ligt de nadruk logischerwijs voornamelijk op de humanitaire en de veiligheidsluiken, maar het is belangrijk dat alle dimensies parallel vooruitgang boeken. Het is van essentieel belang dat alle partijen hun verbintenissen naleven op basis van een roadmap, die tot nu toe nog niet werd aangenomen.

 

Sancties bewijzen in de eerste plaats de eenheid en standvastigheid van de Europese Unie bij een ernstige schending van de territoriale integriteit van een buurland en een inbreuk op het beginsel van de onschendbaarheid van de grenzen. Uit de verschillende analyses waarover ik beschik, blijkt dat deze sancties wel degelijk een impact hebben op de Russische economie, die ook zwaar te lijden heeft onder de financiële en economische gevolgen van de drastische daling van de energieprijzen.

 

Ik hoop dat er de komende maanden aanzienlijke vooruitgang zal worden geboekt in de uitvoering van de akkoorden van Minsk, die bepalend zullen zijn voor de opheffing van de sancties.

 

De formele institutionele dialoog tussen de EU en Rusland, zoals de EU-Ruslandtoppen, is sinds de Oekraïnse crisis bevroren. Desondanks moet een contact met Moskou over thema's van gemeenschappelijk belang, zoals terrorisme, mogelijk blijven. Rusland blijft immers een belangrijke speler in vele internationale dossiers. Deze contacten vinden vooral plaats in een bilaterale context. Het is dan ook essentieel dat lidstaten zoveel mogelijk een eengemaakte boodschap brengen om te vermijden dat de EU verzwakt zou geraken. Dat is de reden waarom ik ervoor heb gepleit dat de Hoge Vertegenwoordiger, Federica Mogherini, dit dossier ter harte neemt. Zij is op 24 april naar Moskou gereisd, voor de eerste keer sinds het begin van haar ambt, om er een gemeenschappelijke EU-boodschap over te brengen aan de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov.

 

Het NAVO-beleid ten aanzien van Rusland stoelt tegelijkertijd op geloofwaardige ontrading en dialoog. De Russische interventies in Oekraïne hebben geleid tot het opschorten van de praktische civiele en militaire samenwerking tussen de NAVO en Moskou, terwijl de communicatiekanalen altijd zijn opengebleven. Grootschalige en vaak onaangekondigde Russische militaire oefeningen, inmenging in verkiezingen en poging tot beïnvloeding van het beleid van sommige partnerlanden hebben verder bijgedragen tot de aantasting van het vertrouwen.

 

Dialoog en transparantie zijn echter noodzakelijk om verdere spanningen te voorkomen en de risico’s te verkleinen, zonder dat er sprake kan zijn van going back to business as usual. De dialoog vindt plaats in het kader van de NAVO-Rusland-Raad, die op 30 maart voor het laatst is bijeengekomen. Hierbij werd onder meer de toestand in Oekraïne aangekaart. Wij zullen verder gaan in dezelfde richting, op alle punten, maar ik herhaal dat, zoals in veel andere moeilijke dossiers, een correcte implementatie van een akkoord het belangrijkste punt is.

 

11.03  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw uitgebreid antwoord.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Vraag van de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het referendum in Turkije" (nr. 17823)

12 Question de M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le référendum en Turquie" (n° 17823)

 

12.01  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, de vraag is al enigszins achterhaald, omdat het referendum intussen heeft plaatsgevonden en de uitslag bekend is. Een tweetal weken geleden heeft een referendum over een grondwetswijziging in Turkije plaatsgevonden. Het land zal evolueren naar een presidentieel systeem waarbij heel belangrijke bevoegdheden aan de president zullen worden toegekend en waardoor Erdogan zich ook nog verschillende legislaturen kandidaat zal kunnen stellen.

 

Ondertussen heeft de Raad van Europa ook beslist om Turkije weer onder volledig toezicht te plaatsen. Ik wil mijn vraag dus een klein beetje uitbreiden. Welke demarches heeft België in de Raad van Europa ondernomen? Wat houdt dat volledige toezicht juist in? Hebt u weet van een reactie van Turkije op die beslissing?

 

12.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer Van Peteghem, 51,41 % van de kiezers stemde in het referendum van 16 april voor de grondwets­wijzigingen en 48,59 % tegen. De opkomst bedroeg 85,32 %.

 

Wat de grondwetswijzigingen betreft, had de commissie van Venetië, een orgaan van de Raad van Europa, eind februari al een rapport gepubliceerd waarin werd gewaarschuwd voor het gevaar dat de grondwetshervorming kan inhouden voor de democratische traditie in Turkije. Volgens de commissie van Venetië bestaat de kans dat het presidentieel systeem, waarover het referendum werd gehouden, evolueert naar een persoonlijk en autoritair regime.

 

Wat de campagne en het verloop van het referendum van 16 april betreft lijken de voorlopige bevindingen van ODIHR, de waarnemingscommissie van de OVSE, en van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa erop te wijzen dat het referendum onder ongelijke voorwaarden heeft plaatsgevonden, waarbij beide kampen niet dezelfde kansen kregen.

 

De noodtoestand die na de mislukte poging tot staatsgreep van 16 juli 2016 werd ingevoerd, heeft geleid tot schendingen van de grondrechten, die nochtans cruciaal zijn voor een echt democratisch proces. De mediaberichtgeving tijdens de campagne werd gedomineerd door het ja-kamp en de kiezers kregen geen toegang tot een verscheidenheid aan standpunten. Doordat de procedures voor de stemmentelling op het laatste moment werden gewijzigd, werd ook nog een belangrijk vrijwaringsmechanisme weggenomen, wat door de oppositie aan de kaak werd gesteld. Daarnaast hebben verscheidene oppositiepartijen vermoedens van onregelmatigheden geuit en beroep ingesteld bij de hoge kiesraad. Die beroepen werden tot nu toe steeds verworpen.

 

Het is nu al duidelijk dat de resultaten van het referendum zeer dicht bij elkaar liggen. Dat wijst erop dat de Turkse publieke opinie sterk gepolariseerd is. Daarom is het belangrijk dat de Turkse autoriteiten daarmee rekening houden en op zoek gaan naar een zo breed mogelijk nationale consensus, vooraleer ze de grondwetswijzigingen uitvoeren.

 

De Europese Unie en de Raad van Europa moeten de uitvoering van de grondwetswijzigingen toetsen aan de verbintenissen die Turkije op internationaal niveau is aangegaan als kandidaat-lidstaat van de Europese Unie en als lid van de Raad van Europa. Ik herinner eraan dat de doodstraf een rode lijn is, die niet mag worden overschreden door een staat die wil toetreden tot de Europese Unie. Wat de toetredingsonderhan­delingen betreft, stel ik bovendien vast dat die de facto zijn opgeschort.

 

De lidstaten van de Europese Unie zullen de komende dagen de situatie in Turkije en de betrekkingen met het land bespreken. Het valt te hopen dat er na de uiterst gespannen relaties en de onaanvaardbare uitspraken tijdens de campagne opnieuw een serene sfeer heerst bij de hervatting van een constructieve dialoog tussen Turkije en de Europese Unie. Het is belangrijk om de deur voor een dialoog met Turkije open te houden, niet alleen om kwesties te kunnen bespreken waarin de Europese Unie en Turkije gemeenschappelijke of complementaire belangen hebben, zoals de strijd tegen terrorisme en migratiebeheer, maar ook om onze talrijke bezorgdheden te kunnen verwoorden.

 

Ik bevestig hiermee mijn commentaar in de plenaire vergadering van vorige week, na het referendum in Turkije.

 

12.03  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw toelichting.

 

U hebt natuurlijk vooral geantwoord op de vragen die ik had ingediend. Ik dank u voor de toelichting, waarnaar u ook al in de plenaire vergadering hebt verwezen.

 

Turkije blijft diep verdeeld achter na het referendum. Gelet op de stappen die Turkije zal doen, moeten wij toch vraagtekens plaatsen bij een eventuele toetreding. Wij hebben dat ook heel duidelijk gemaakt in de resolutie ter zake, die in het Parlement werd goedgekeurd.

 

Ik verwijs nog even naar mijn inleiding. Ik heb gezegd dat de Raad van Europa Turkije opnieuw onder toezicht heeft geplaatst. Misschien is het voer voor een volgende vraag, maar kunt u meedelen welke stappen België heeft ondernomen en of Turkije daarop heeft gereageerd?

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

13 Question de M. Stéphane Crusnière au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "Djibouti" (n° 17886)

13 Vraag van de heer Stéphane Crusnière aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "Djibouti" (nr. 17886)

 

13.01  Stéphane Crusnière (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, je me permets de vous interpeller concernant les multiples arrestations arbitraires de membres et de sympathisants du MRD par des gendarmes de la Section de recherche et de documentation de Djibouti.

 

En effet, de nombreuses arrestations ont pu être dénombrées depuis le début du mois de mars 2017. Le 23 mars dernier, neuf des dix-neuf membres et sympathisants du MRD sont passés devant le procureur de la République et quatre d'entre eux ont été placés sous mandat d'arrêt. Le procureur de la République a justifié sa décision en accusant les membres de mener des actions pour un parti dissous en 2008.

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous tout d'abord nous donner les dernières informations en votre possession quant à la situation à Djibouti? Avez-vous des informations sur l'état des quatre personnes emprisonnées? Pouvez-vous nous dire si vous avez eu récemment des contacts avec les autorités de Djibouti? Si tel est le cas, avez-vous évoqué cette problématique?

 

13.02  Didier Reynders, ministre: Madame la présidente, monsieur Crusnière, durant le mois de mars 2017, les médias de Djibouti ont effectivement rapporté les arrestations de plusieurs responsables du MRD, le Mouvement pour le renouveau démocratique et le développement, du président de la LDDH, l'aile djiboutienne des droits humains, et du secrétaire général et secrétaire général adjoint du syndicat des enseignants du primaire.

 

Le 23 mars 2017, quatre membres du MRD ont été placés sous mandat d'arrêt après avoir été déférés au procureur de la République de Djibouti. Selon les informations dont disposent mes services, ces quatre personnes seraient, à l'heure actuelle, toujours incarcérées à la prison centrale de Gabode.

 

Le 12 mars dernier s'est tenu à Djibouti le dialogue article 8 entre l'Union européenne et le gouvernement de Djibouti. L'ambassadeur de Belgique basé à Addis-Abeba, également accrédité pour la juridiction de Djibouti, s'est rendu sur place afin de participer à ce dialogue important. L'évolution de la situation politique interne a été l'un des points principaux de la discussion avec le gouvernement djiboutien, qui était représenté par M. Mahamoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères, et M. Ilias Moussa Dawaleh, ministre de l'Économie et des Finances. Les ambassadeurs européens ont indiqué leur inquiétude face à l'exclusion de certaines listes électorales pour les élections locales de février 2017 et ont demandé le respect de l'accord-cadre conclu avec l'opposition fin 2014, qui prévoyait la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante et paritaire.

 

La Belgique continuera bien entendu à suivre de près l'évolution de la situation politique à Djibouti, y compris le statut de l'opposition. L'installation d'une commission nationale électorale indépendante serait un pas très important dans le cadre des préparatifs pour les prochaines élections législatives de 2018. Il se pourrait, par ailleurs, que l'Union européenne examine l'opportunité de l'envoi d'une équipe d'experts électoraux pour les élections parlementaires de 2018.

 

Comme je vous l'ai dit, il semble qu'un certain nombre de personnes soient actuellement encore incarcérées. Nous allons suivre leur situation de près, avec nos collègues européens; même si nous n'avons évidemment pas d'action consulaire possible en la matière. Par contre, un suivi politique est bien entendu possible.

 

13.03  Stéphane Crusnière (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten

 

De voorzitter: Vraag nr. 17896 van mevrouw Jadin zal behandeld worden in de commissie voor de Justitie. Vragen nrs 17911, 17912, 17931 en 17932 van mevrouw Jadin zijn omgezet in schriftelijke vragen. Ook vraag nr. 17963 van de heer De Vriendt is omgezet in een schriftelijke vraag.

 

14 Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'enregistrement des données biométriques par les consuls" (n° 17967)

14 Vraag van mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de registratie van de biometrische gegevens door de consuls" (nr. 17967)

 

14.01  Gwenaëlle Grovonius (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, il a été porté à notre connaissance qu’un partenaire sierra-léonais d’une ONG belge se serait vu refuser l’entrée en Belgique au motif que l'intéressé n'aurait pas pu fournir ses données biométriques. Or, l’article 13.6 du Code des visas prévoit que l'enregistrement des données biométriques peut être effectué "par les membres du personnel qualifié et dûment autorisé d’un consul honoraire visé à l’article 42 ou d’un prestataire de services extérieur".

 

Monsieur le ministre, l’article 13.6 du Code des visas concerne-t-il bien la totalité des pays où nous avons une représentation consulaire? Comment expliquez-vous qu’il semblerait que le consul honoraire en Sierra Leone n'ait pas pu enregistrer les données biométriques de l’intéressé?

 

14.02  Didier Reynders, ministre: Madame la présidente, madame Grovonius, pour mémoire, l'article 13.6 du Code des visas se lit comme suit: "Le recueil des identifiants biométriques est effectué par les membres du personnel qualifié et dûment autorisé des autorités compétentes, conformément à l'article 4, §§ 1, 2 et 3. Sous la supervision des consulats, le recueil des identifiants biométriques peut également être effectué par les membres du personnel qualifié et dûment autorisé d'un consul honoraire visé à l'article 42 ou d'un prestataire de services extérieur visé à l'article 43".

 

L'article 4, § 1er renvoie expressément au consulat tel que défini à l'article 2, § 9 du Code des visas, à savoir une mission diplomatique ou un poste consulaire d'un État membre autorisé à délivrer les visas et placé sous la direction d'un fonctionnaire consulaire de carrière, tel que défini par la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires.

 

La prise des identifiants biométriques par les membres du personnel qualifié et dûment autorisé d'un consul honoraire n'est donc qu'une possibilité, et non une obligation au sens du Code des visas. Or, en ce qui concerne la Belgique, les consuls honoraires ne disposent d'aucune compétence en matière de visas.

 

Dès lors, pour répondre à votre première question, l'article 13.6 du Code des visas concerne bien la totalité des pays où nous avons une représentation consulaire telle que définie à l'article 2, § 9 du Code des visas.

 

En ce qui concerne votre deuxième question, les consuls honoraires, où qu'ils se trouvent, n'ont pas la compétence pour enregistrer les données biométriques d'un demandeur de visa. Le texte est évidemment à votre disposition.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

15 Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la grève de la faim des prisonniers palestiniens" (n° 17968)

15 Vraag van mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de hongerstaking van Palestijnse gevangenen" (nr. 17968)

 

15.01  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, environ 1 500 détenus palestiniens, selon l'Autorité palestinienne, ont entamé le lundi 17 avril un bras de fer avec les autorités israéliennes en refusant de se nourrir, ce pour réclamer des conditions dignes de détention.

 

Depuis lors, Israël a affirmé qu’il refuserait de négocier avec les prisonniers palestiniens ayant commencé la grève de la faim.

 

Monsieur le ministre, avez-vous eu des contacts avec les autorités israéliennes et palestiniennes à ce sujet? Si oui, quelle en est la teneur?

 

15.02  Didier Reynders, ministre: Madame Grovonius, je n'ai pas encore noué de contact avec les autorités israéliennes et palestiniennes à ce sujet, puisque je n'ai pas été amené à avoir d'entretien avec l'une ou l'autre partie depuis le déclenchement de cette grève de la faim voici une semaine. Mes services viennent d'avoir des consultations politiques avec l'Autorité palestinienne. Un large tour d'horizon de l'ensemble de nos relations et du contexte régional a été effectué, mais il n'a pas été fait mention de ce sujet par la partie palestinienne puisque ces consultations ont eu lieu quelques jours avant le début de ces événements.

 

Néanmoins, je suis bien informé de la situation par mes services et notre poste diplomatique sur place. Nous verrons, avec nos partenaires de l'Union européenne, quelle devra être l'attitude à adopter dans les prochains jours et semaines, surtout si la situation devait s'aggraver d'une façon ou d'une autre.

 

En tout cas, il est clair que ces nouveaux développements sont symptomatiques d'une crise latente et que l'absence totale de négociations crédibles ainsi que d'une réelle volonté des parties de dialoguer ne peut mener, à terme, qu'à une dégradation supplémentaire de la situation et à de nouveaux drames. Il est donc plus que jamais urgent de sortir de cette impasse, en s'abstenant de toute provocation et en recréant, de part et d'autre, par des gestes tangibles, les conditions propices à la constitution d'un horizon politique en vue d'enfin parvenir à des négociations menant à une solution à deux États – laquelle reste, quoi que puissent en dire certains, la seule manière de parvenir à une paix juste et durable entre les parties.

 

Nous allons donc mettre à profit les prochains jours pour entretenir plusieurs contacts à ce sujet.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

16 Vraag van de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de mensenrechten in Honduras" (nr. 17982)

16 Question de M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les droits de l'homme au Honduras" (n° 17982)

 

16.01  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, een rapport van Global Witness stelt dat Honduras een van de gevaarlijkste landen voor activisten is, met 123 moorden op activisten sinds 2009 en straffeloosheid voor de daders.

 

Welke structurele oorzaken en problemen merkt u op aangaande de mensenrechtensituatie in Honduras?

 

Honduras heeft de voorbije jaren reeds maatregelen getroffen tegen het geweld tegen mensenrechtenactivisten en de straffeloosheid. Verscheidene wetten werden aangenomen zoals de wet ter bescherming van mensenrechten­verdedigers en het nationale beschermingsstelsel voor mensenrechtenverdedigers, journalisten en rechtsbeoefenaars. In het voortgangsrapport inzake handelsverdragen 2016 werd aangegeven dat een speciale commissie werd opgericht onder auspiciën van de Organisation of the American States. Deze commissie vormt ook het forum van een mensenrechtendialoog waarbij de EU haar demarches houdt.

 

Hoe schat u de impact van deze maatregelen in, in het bijzonder met betrekking tot de reikwijdte van deze maatregelen om tegemoet te komen aan de internationale en nationale normen over de bescherming van de mensenrechten?

 

De Verenigde Naties openden eind vorig jaar ook een bureau voor de mensenrechten in Honduras. Is reeds een positieve impact op de mensenrechtensituatie op te merken sinds de opening van dit bureau?

 

Om te komen tot een meer gerichte aanpak van mensenrechtensituaties zou het Nationaal Actieplan Bedrijven en Mensenrechten een belangrijk instrument in het Belgisch buitenlands beleid kunnen vormen. Wat is de stand van zaken van de opmaak van dit plan?

 

16.02 Minister Didier Reynders: Honduras was tot voor kort het land in vredestijd met het hoogst aantal gewelddadige overlijdens in de wereld. Zowel in absolute als in relatieve termen valt er sinds 2013 echter een dalende trend op te merken, die in 2015 werd bevestigd met een daling van 15 % van het aantal moorden ten opzichte van 2014. In 2016 werden nog 57,9 moorden per 100 000 inwoners geregistreerd. Dat zijn er ongeveer 60. Ook de situatie van mensenrechten­verdedigers met aanduidingen van intimidatie, bedreiging en moordzaken blijft problematisch in Honduras.

 

Toch kan men vaststellen dat ook op dat vlak de situatie in de afgelopen jaren verbeterde en dat de regering die in 2014 aan de macht kwam, inspanningen levert om vooruitgang te boeken. Een bureau van de VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten werd op vraag van de regering geopend en, zoals u ook zelf opmerkt, werden er verscheidene nieuwe wetten voor de bescherming van de mensenrechtenactivisten aangenomen. Honduras aanvaardde in 2015 bijna alle geformuleerde aanbevelingen in het kader van het VN universeel periodiek onderzoek.

 

Ik volg uw analyse dat het Nationaal Actieplan Bedrijven en Mensenrechten een belangrijk instrument kan vormen voor het Belgisch buitenlands beleid inzake mensenrechten. De bedoeling van het NAP is om Belgische ondernemingen die actief zijn in België en/of het buitenland en internationale ondernemingen die actief zijn in België te stimuleren om de mensenrechten te respecteren en te bevorderen, zowel binnen de eigen onderneming als binnen hun invloedssfeer. Wij bevinden ons momenteel in de slotfase van het opstellen van het NAP Bedrijven en Mensenrechten.

 

De mensenrechtensituatie in Honduras wordt door onze ambassade in Panama opgevolgd en dat gebeurt in nauwe samenwerking met de EU-delegatie in Honduras.

 

De voorzitter: Collega Van Peteghem heeft geen repliek.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Vraag nr. 17986 van de heer Stéphane Crusnière is uitgesteld.

 

17 Vraag van de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de opvolging van de moord op de Hondurese activiste Bertha Cáceres" (nr. 17983)

17 Question de M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le suivi de l'assassinat de l'activiste hondurienne Bertha Cáceres" (n° 17983)

 

17.01  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, Bertha Cáceres was een Hondurese activiste die opkwam voor de rechten van de inheemse bevolking ten aanzien van projectontwikkelaars en richtte de mensenrechtenorganisatie Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras mee op. In 2015 won zij de Goldman Environmental Prize voor haar activisme rond het Aqua Zarca-project bij de rivier Gualcarque, een heilige grond voor de inheemse Lencagemeen­schap. Na verschillende doodsbedreigingen werd Cáceres op 2 maart 2016 vermoord.

 

Mijnheer de minister, in het geval van de moord op Berta Cáceres werd nog geen onafhankelijk internationaal onderzoek opgestart. Zult u hiervoor aandringen bij de Hondurese autoriteiten? Werd onafhankelijk internationaal onderzoek geweerd door de Hondurese autoriteiten bij andere moordzaken aangaande mensenrechten­activisten?

 

Wat is de stand van zaken van het onderzoek gevoerd door de Hondurese autoriteiten en de berechting van betrokkenen in deze zaak?

 

Welke beschermingsmaatregelen kregen Berta Cáceres en leden van haar beweging?

 

De Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas voert zelf een onderzoek uit naar de moord op Cáceres. Zult u pleiten voor een officiële erkenning van het werk van deze groep?

 

Ten slotte, wat is de stand van zaken aangaande het Agua Zarca-project?

 

17.02 Minister Didier Reynders: Mevrouw de voorzitter, mijnheer Van Peteghem, wij blijven in Honduras.

 

België volgt deze zaak op via de ambassade te Panama, in nauwe samenwerking met de EU-delegatie. De EU bracht na de moord op Berta Cáceres onder meer een publieke verklaring uit waarin om een transparant onderzoek gevraagd wordt. De EU-ambassadeur woonde in naam van alle EU-lidstaten de dodenwake van mevrouw Cáceres bij in de stad La Esperanza en bracht een jaar na de moord een bezoek aan de familie van Berta Cáceres.

 

Volgens de informatie waarover ik momenteel beschik werd een onafhankelijk internationaal onderzoek niet geweerd door de Hondurese autoriteiten bij andere moordzaken aangaande mensenrechtenactivisten. Het onderzoek door de autoriteiten loopt nog. Er werden verschillende verdachten gearresteerd. België neemt nota van het initiatief van een parallel onderzoek maar het lijkt nog prematuur om zich hierover uit te spreken in het kader van een lopende gerechtelijke procedure.

 

Volgens informatie waarover ik beschik werden geen specifieke beschermingsmaatregelen genomen voor Berta Cáceres maar werd daar intussen wel in voorzien voor leden van de Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Dit laatste werd bevestigd door de dochter van Berta Cáseres aan mijn diensten, die haar op 6 april ontvingen.

 

Aangezien volgens mijn informatie geen Belgisch bedrijf betrokken is bij het Agua Zarca-project kan ik niet onmiddellijk op deze subvraag antwoorden. Mijn diensten zullen zich verder informeren.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

18 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Els Van Hoof aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de aanduiding van Saudi-Arabië als lid van de Commission on the Status of Women van de Verenigde Naties" (nr. 17993)

- de heer Wouter De Vriendt aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de verkiezing van Saudi-Arabië in de VN-vrouwenrechtencommissie" (nr. 17995)

- mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de verkiezing van Saudi-Arabië als lid van de VN-vrouwenrechtencommissie" (nr. 18014)

18 Questions jointes de

- Mme Els Van Hoof au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la désignation de l'Arabie Saoudite en tant que membre de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies" (n° 17993)

- M. Wouter De Vriendt au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'élection de l'Arabie saoudite à la Commission de la condition de la femme des Nations Unies" (n° 17995)

- Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'élection de l'Arabie saoudite à la Commission de la condition de la femme de l'ONU" (n° 18014)

 

18.01  Els Van Hoof (CD&V): Mijnheer de minister, er is heel wat commotie ontstaan rond het feit dat Saudi-Arabië lid is geworden van de Commissie voor de status van de vrouw. Iedereen vraagt zich af hoe dit zo ver is kunnen komen. De ECOSOC, waarin ook ons land stemgerechtigd is, stemde vorige week over de nieuwe leden voor de Commissie voor de status van de vrouw. Het gaat in totaal over 54 leden.

 

Deze commissie zet zich specifiek in voor de promotie van gendergelijkheid en vrouwenrechten wereldwijd. Voor de geografische groep Azië-Stille Zuidzee werd zo onder andere Saudi-Arabië tot lid verkozen. Blijkbaar waren er vanuit die groep maar vijf kandidaten waardoor deze allemaal werden verkozen. Saudi-Arabië stoot tegen de borst omdat zij echt geen gelijke rechten tussen mannen en vrouwen goedkeuren. Vrouwen kunnen niets doen, legaal, zonder toestemming van een man. Daarom roept dit alles zoveel commotie op.

 

Mijn vragen zijn de volgende.

 

Hoe is het tot deze stemmingsprocedure kunnen komen? Normaal gezien wordt er niet gestemd, maar gebeurt de aanduiding bij consensus. Als men er buitenlandse sites op nakijkt, heeft de Verenigde Staten deze stemming blijkbaar uitgelokt. Men kan zich dan ook de vraag stellen welke bedoeling zij daarmee hadden. Wil de Trump-administratie op die manier de Commissie voor de status van de vrouw onderuithalen en zijn antigenderbeleid in de verf zetten?

 

Kunt u toelichting gegeven bij de Belgische houding? België heeft ook een stem moeten uitbrengen. Als men Human Rights Watch erop naleest, heeft Saudi-Arabië maar 47 van de 54 stemmen gekregen. De vraag is dan ook hoe België heeft gestemd. Hoe schat u zelf de impact in van Saudi-Arabië in de Commissie voor de status van de vrouw? Welke impact zullen zij hebben om stappen vooruit te zetten inzake de gelijkheid tussen mannen en vrouwen? Is daar sprake van een eventueel negatieve impact op het VN-beleid en haar gespecialiseerde organisaties?

 

18.02  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, op 22 april werd Saudi-Arabië in de Economische en Sociale Raad van de VN verkozen tot lid van Commissie over de status van de vrouw. Het land zal van 2018 tot 2022 zetelen in een orgaan dat specifiek werkt rond de gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen.

 

U bent zich ervan bewust dat Saudi-Arabië zowat het meest vrouwonvriendelijke land ter wereld is. De aanwezigheid van dat land in de Mensenrechtenraad op zich is al een schande, laat staan de verkiezing in de Commissie over de status van de vrouw. Saudi-Arabië is wereldwijd een voorbeeld van hoe het niet moet. Vrouwen zijn het slachtoffer van systematische discriminatie. Ze mogen niet met de auto rijden. Ze hebben politiek geen enkele rol te spelen. Er zijn fundamentele beslissingen die op hen betrekking hebben die alleen door de man kunnen worden genomen. Saudi-Arabië staat op de 141e plaats van de 144 landen in het Global Gender Gap Report 2016. Van gelijkheid tussen man en vrouw is hier dus geen sprake.

 

Zevenenveertig van de 54 landen van de ECOSOC stemden voor. Er zitten 13 Europese landen in de ECOSOC, waarvan tien EU-landen. Dat betekent dat minstens zes Europese landen voor Saudi-Arabië hebben gestemd, waarvan minstens drie EU-landen.

 

Mijn vraag is kort maar belangrijk: heeft België voor de kandidatuur van Saudi-Arabië gestemd?

 

18.03  Gwenaëlle Grovonius (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, je ne vais pas répéter ce qui vient d'être dit. On sait que l'Arabie saoudite a été élue à la Commission des droits de la femme par un vote secret de 47 des 54 États membres du Conseil économique et social des Nations unies, dont la Belgique fait partie.

 

Ma seule question, déjà posée par mes collègues, vise à savoir quel a été le vote de la Belgique dans ce cadre?

 

18.04 Minister Didier Reynders: Mevrouw de voorzitter, collega's, op 19 april vonden inderdaad de verkiezingen plaats voor het lidmaatschap van 18 hulporganen van de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties, waaronder de Commissie voor de status van de vrouw, waar 13 mandaten op 45 moesten worden hernieuwd.

 

De stemgerechtigde landen waren de 54 leden van de ECOSOC. België is lid van zowel de ECOSOC als van de Commissie voor de status van de vrouw, mandaat dat in 2019 afloopt.

 

Voor 17 van die 18 hulporganen betrof het verkiezingen met een zogeheten clean slate-situatie. Dat wil zeggen dat er evenveel kandidaten als zetels waren binnen een regionale groep en dat de verkiezing van de kandidaten dan ook vrijwel verzekerd was. In een dergelijke situatie is het in de ECOSOC de gewoonte om over te gaan tot een verkiezing bij acclamatie van alle kandidaten, dit wil zeggen zonder stemming.

 

Kort voor de aanvang van de procedure hebben de Verenigde Staten toch onverwacht tegen deze gewoonlijke praktijk om een stemming gevraagd voor de verkiezingen voor drie hulporganen, waaronder de Commissie voor de status van de vrouw. De geheime stemming heeft dan ook zonder verrassing geleid tot de verkiezing van alle kandidaat-landen op de beschikbare plaats binnen deze drie organen. In het bijzonder is Saudi-Arabië inderdaad verkozen als een van de 13 nieuwe leden van de Commissie voor de status van de vrouw. Ik was niet op de hoogte van de vraag om een stemming, maar ik heb gezien dat het voor onze dienst mogelijk was om te stemmen.

 

Pour préserver le bon fonctionnement des organes multilatéraux, la Belgique a pour règle de s'abstenir de faire des commentaires publics sur son comportement de vote dans les votes secrets. Je peux cependant vous dire ceci. La Belgique ne se réjouit aucunement de l'élection de l'Arabie saoudite au sein de cette commission mais doit bien constater qu'elle était la seule candidate de son groupe à cette place. La Belgique comme l'immense majorité des États membres de l'ONU respecte les clean slates et la pratique habituelle de ne pas procéder au vote dans ce genre de situation, et ceci pour deux raisons: la première, c'est qu'à partir du moment où un certain pays est unique candidat à une place à l'ONU, exiger le vote finit par délégitimer l'ONU en développant l'idée que l'ONU et ses organes subsidiaires ne sont valables que si n'y siègent que des pays avec lesquels on est globalement d'accord.

 

Je plaide fortement pour des rencontres multilatérales et donc en ce compris avec des pays dont nous ne partageons pas les opinions. Il faut ouvrir ce dialogue, pas seulement en bilatéral mais aussi dans tous les organes de rencontres multilatérales.

 

Deuxième élément: un tel raisonnement peut facilement se retourner contre ceux qui le tiennent. Les pays occidentaux sont loin d'avoir une majorité à l'ONU et cela pourrait aboutir à ce que nous ne soyons plus élus régulièrement à des organes de ce genre.

 

La Belgique a toujours défendu la diplomatie multilatérale, je l'ai dit. L'ONU en général et la commission pour le statut de la femme en particulier existent précisément pour être des lieux de débat, ce qui implique qu'on peut se retrouver de temps à autre face à des pays avec lesquels nous sommes profondément en désaccord, comme je viens de le dire. Au moins, la commission procure-t-elle une enceinte où on peut parler nettement de ces questions avec un pays comme l'Arabie saoudite, et l'impliquer dans de tels débats. Il nous appartient donc, en tant que membre de la commission, de faire valoir nos points de vue et de contrer ceux des pays membres avec lesquels nous ne sommes pas d'accord.

 

Wat de inschatting van de impact van Saudi-Arabië op de werkzaamheden van deze commissie betreft, wens ik u te wijzen op de specifieke werkmethode van deze commissie die elk jaar in maart gedurende twee weken vergadert in New York. Deze vergadering wordt besloten met de adoptie van zogeheten agreed conclusions over een prioritair thema. Dit jaar betrof het bijvoorbeeld het thema economisch empowerment van vrouwen in de veranderde wereld van werk. Het fenomeen van de agreed conclusion is een specificiteit van de commissie: alle VN-leden, ongeacht of ze lid zijn van de commissie of waarnemer, kunnen deelnemen aan de onderhandelingen over deze agreed conclusions, waarover consensus moet worden bereikt. Er is geen stemming mogelijk over deze conclusies. Het betreft, met andere woorden, een alles-of-niets-onderhandeling.

 

De impact van het lidmaatschap van een land als Saudi-Arabië moet dan ook niet worden overschat. De actieve deelname van een land aan de werkzaamheden van de commissie, stelt dit land wel bloot aan de uiteenlopende posities over vrouwenrechten van zowel andere landen als de talrijke ngo’s die deelnemen aan de commissie.

 

Tot slot, wens ik er op te wijzen dat de commissie slechts één van de vele organen is, waar de bevordering en bescherming van de vrouwenrechten op de agenda staan, naast de Mensenrechtenraad en de derde commissie van de Algemene Vergadering. Naast deze intergouvernementele organen hecht ons land ook zeer groot belang aan de werkzaamheden van het CEDAW-comité, dat is samengesteld uit onafhankelijke experts en toeziet op de naleving van het internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegenover vrouwen.

 

En d'autres termes, je peux vous confirmer que je n'étais pas au courant qu'un vote allait intervenir. Je confirme ce que mes services ont indiqué: nous suivons la procédure classique en matière de clean slate, c'est-à-dire le respect du fait qu'il y avait autant de pays que de sièges à pourvoir. Si cela n'avait pas été le cas, nous aurions évidemment fait un choix qui n'aurait certainement pas été en faveur de l'Arabie saoudite.

 

Cela étant, j'entends et je lis, en ce compris dans des sources émanant d'ONG, qu'il y a des adeptes de deux écoles. Les premiers souhaitent que l'on n'entre pas directement en débat dans des organes de l'ONU avec des pays avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, et les autres estiment que seul ce dialogue, cette discussion, a une petite chance, même si celle-ci est très faible, de faire évoluer la situation.

 

Je comprends l'émotion que provoque chaque fois ce genre d'annonce. On peut en parler et changer d'attitude en la matière, mais je reste convaincu que seul le contact bilatéral direct, que je pratique régulièrement avec ce pays ou avec d'autres, ou le dialogue direct à l'intérieur des organes multilatéraux, peut avoir un impact. J'ajoute d'ailleurs, même si nous en reparlerons probablement dans le cadre d'autres questions ou d'autres débats, que dans la situation que nous vivons aujourd'hui, dans laquelle un certain nombre de responsables politiques importants sur la scène internationale remettent en cause le multilatéralisme, ne pas entrer en débat avec des pays avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, à l'intérieur des organes multilatéraux, comporte un énorme risque: la mise de côté des institutions auxquelles nous sommes particulièrement attachés, comme les Nations unies.

 

Je vous répète que je n'étais pas au courant, car la demande est intervenue très tardivement, mais je respecte tout à fait les choix qui ont été faits par les diplomates, à savoir continuer à soutenir les candidatures lorsqu'il y a autant de candidats que de sièges à pourvoir. Le choix aurait été différent et je suppose qu'on m'en aurait informé, dans un autre cadre. C'est la même appréciation que celle que nous avons toujours eue.

 

Cela étant, je veux rappeler ma position comme je l'ai fait souvent ici: je crois que seul un dialogue direct peut avoir un impact sur un quelconque pays.

 

Het is te gemakkelijk om te zeggen dat wij naar vergaderingen moeten gaan met alleen maar mensen die dezelfde redenering volgen als ons. Dat heeft geen zin. Op die manier wordt het een kleine club die geen invloed meer zal hebben op landen die zich in een andere situatie bevinden.

 

18.05  Els Van Hoof (CD&V): Dank u voor uw antwoord, mijnheer de minister.

 

Ik heb uit uw antwoord begrepen dat ons land bij verrassing genomen is door die stemming. Het is inderdaad geen gewoonte om daarover stemmen, vandaar de commotie.

 

Wij moeten ons ook vragen stellen over de Verenigde Staten die de stemming hebben uitgelokt. De belangrijkste vraag is wat de administratie van Trump daarmee bedoelt. Wil zij de Commissie voor de status van de vrouw onderuithalen? Daar moeten wij absoluut tegen zijn. Wij moeten er voldoende gewicht aan geven. De Commissie voor de status van de vrouw heeft de bijbel gemaakt voor gelijke kansen voor man en vrouw, met name het Actieplatform van Peking, waar heel duidelijk in staat dat seksuele en reproductieve rechten van belang zijn. Dat is net wat de administratie van Trump niet wil. Zij heeft daarom ook alle fondsen van het UNFPA teruggeschroefd. Dat moet ook de diplomatieke vraag zijn die wij daarbij kunnen stellen.

 

Ik vind uiteraard dat wij blijvend in debat moeten gaan, ook met de landen van het Midden-Oosten, Iran en het Vaticaan, landen die het moeilijk hebben met de gelijkberechtiging van man en vrouw. Ik was zelf ook aanwezig op de Pekingconferentie destijds in 1995. Ik weet welke landen traditioneel gezien tegen die belangrijke rechten voor mannen en vrouwen en gelijkberechtiging zijn. Saudi-Arabië en Iran waren niet meteen de landen die gepleit hebben voor gendergelijkheid. Wij moeten dus vragen stellen over wat er in de toekomst zal gebeuren, ook over het lidmaatschap van Saudi-Arabië. Wij moeten nog meer dan vroeger waakzaam zijn, aangezien de Verenigde Staten het spel op die manier hebben gespeeld.

 

Saudi-Arabië is bovendien een land waar – de heer De Vriendt heeft ernaar verwezen – elke vrouw een guardian heeft, zonder wie zij niks mag doen. Zij mag niet reizen. Stemrecht is sinds kort toegekend. Zij hebben nog maar stemrecht sinds 2016. Dat is dus echt wel aberrant. Zij mogen niet bewegen en geen medische ingreep ondergaan zonder toestemming van een man.

 

Wij moeten meer dan ooit toezien op de verworvenheden die wij sinds Peking hebben en ze blijven vrijwaren. Ook op ons standpunt en op wat in de Commissie voor de status van de vrouw gebeurt, moeten wij blijven toezien. De slagkracht van die commissie is niet enorm. Alles gebeurt via de VN-Veiligheidsraad. Wij moeten de vrouwenrechten ook daar op de agenda blijven zetten. De Commissie voor de status van de vrouw zal door het evenement wel belangrijk worden. Wij moeten ter zake heel alert en waakzaam zijn.

 

Ik heb begrepen dat de Belgische houding is – u hebt dit niet expliciet verklaard – dat wij omwille van de traditie in het verleden ja hebben gestemd. Ik zou niettemin willen vragen heel grote waakzaamheid te willen betonen in de Commissie voor de status van de vrouw en voor de agenda die in de toekomst wordt bepaald, zodat de verworvenheden niet op het spel worden gezet.

 

18.06  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, ik weet niet of het uw bedoeling was, maar u was erg duidelijk.

 

U hebt allerlei excuses aangehaald, waarmee u de kandidatuur, de verkiezing en de plaats van Saudi-Arabië in de vrouwencommissie van de Verenigde Naties rechtvaardigt en verdedigt. U hebt erop gewezen dat er evenveel kandidaten als zetels waren en dat wij de impact van Saudi-Arabië niet mogen overschatten. U hebt ook opgemerkt dat wij de dialoog moeten openhouden.

 

Mijnheer de minister, u hebt het niet letterlijk verklaard, maar België heeft bij de stemming de verkiezing van Saudi-Arabië in de vrouwencommissie goedgekeurd. Dat is voor u op de koop toe blijkbaar ook nog een goede keuze.

 

Dat is een stomp in de maag van iedereen die strijdt voor vrouwenrechten in ons land, maar ook in het Midden-Oosten en in Saudi-Arabië zelf. De ongelijkheid tussen man en vrouw in Saudi-Arabië is systematisch. Er is een absolute discriminatie. Saudi-Arabië scoort bijzonder slecht. Welk voorbeeld geven wij als een land als België – wij hebben toch de mond vol over normen en waarden – een land als Saudi-Arabië mee verkiest in die VN-vrouwencommissie?

 

Die vrouwencommissie moet werken aan meer gelijkheid voor vrouwen, aan gendergelijkheid, aan meer vrouwenrechten enzovoort. Hoe kan die commissie een voorbeeld zijn voor landen waar vrouwenrechten geschaad worden als die andere landen opmerken dat Saudi-Arabië zelf in die commissie zetelt? Met welke autoriteit kan die commissie nog spreken? Met welke autoriteit kan die vrouwencommissie binnen de VN nog spreken, als die commissie moet spreken over vrouwenrechten, terwijl een land als Saudi-Arabië in die commissie zetelt? Dat valt gewoonweg niet uit te leggen. U mag met uw regering nog zoveel conferenties over vrouwenrechten organiseren als u wilt en nog zoveel geld storten in allerlei fondsen voor geboortecontrole als u wilt, het valt niet uit te leggen. Wij staan hier met de broek op onze enkels.

 

Ik kan alleen maar gissen naar de motieven. Ik weet in ieder geval dat het niet goed is. Ik vind het een schande, ik vind het stemgedrag van ons land choquerend. Ik kan alleen maar hopen dat het niets te maken heeft met de kandidatuur van ons land voor een zitje in de VN-Veiligheidsraad. Ik weet immers zeer goed dat daartoe gelobbyd moet worden en dat er diplomatieke contacten nodig zijn. Hoever gaan wij daarin echter en in welke mate zijn wij bereid om principes overboord te gooien?

 

U hebt het niet letterlijk gezegd, maar uw antwoord was bijzonder, bijzonder duidelijk. U zegt dat wij hierover kunnen debatteren. Ik hoop dat wij dat nog doen in de toekomst en dat wij daar nu mee gestart zijn, maar ik herhaal dat het de autoriteit van de vrouwencommissie niet ten goede komt als een land als Saudi-Arabië erin zit.

 

U zegt dat wij met Saudi-Arabië moeten debatteren over vrouwenrechten. Neen, neen, neen, ik zeg niet hetzelfde. Neen, u moet luisteren. Wij kunnen met Saudi-Arabië debatteren over vrouwenrechten, maar dan bilateraal, rechtstreeks met het land. Geef dat land geen autoriteit door het te verkiezen in de vrouwencommissie van de Verenigde Naties. Dat is een slechte keuze en wij zullen hierop voortgaan.

 

Wij zullen ook proberen de eerste minister hierover te ondervragen, want het is een standpunt van de regering dat fel doorweegt, dat implicaties en effecten zal hebben op wat België in de toekomst nog zal zeggen over vrouwenrechten in het algemeen.

 

18.07  Gwenaëlle Grovonius (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses qui, évidemment, posent de nombreuses questions. M. De Vriendt vient d'ailleurs d'attirer l'attention sur plusieurs d'entre elles.

 

J'entends bien qu'on peut s'interroger ici sur l'attitude des États-Unis dans ce dossier, qu'on peut plaider en faveur de la non-interruption du dialogue et de la poursuite des débats avec l'ensemble des pays, y compris ceux avec lesquels nous ne partageons pas nécessairement les mêmes valeurs.

 

Néanmoins, il est choquant de savoir, même si cela n'a pas été dit, que la Belgique a voté pour l'adhésion de l'Arabie saoudite au sein de cette Commission. Quand on sait la position de ce pays en matière de droits des femmes, cela pose beaucoup de questions.

 

Mon collègue Wouter De  Vriendt a mis en évidence un élément essentiel. Quelle est la limite à ne pas dépasser? Jusqu'à quel point peut-on entretenir le débat, le dialogue? Jusqu'où peut-on aller avant de marquer une volonté de rupture?

 

Il est primordial et urgent – vous avez ouvert la porte, mais j'espère que cela sera possible – que nous puissions avoir un débat plus large sur les positions que nous souhaitons que notre diplomatie prenne à l'étranger sur des questions telles que celle-là et sur les votes que nous devons réaliser, à un moment donné, dans ces instances internationales.

 

J'ai entendu tous les éléments que vous avez voulu mettre en évidence concernant l'opportunité de poursuivre le dialogue. Mais, dans ce cas précis, notre diplomatie aurait peut-être dû marquer une volonté de rupture plus importante et, en tout cas, ne pas voter pour cette admission de l'Arabie saoudite au sein de cette Commission.

 

Comme mon collègue, j'espère que notre position n'était pas liée à notre candidature au sein du Conseil de sécurité car, à certains moments, dans certains dossiers, on doit pouvoir adopter une attitude claire. Je regrette que notre pays n'ait pas eu une attitude plus claire sur ce vote.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

19 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la pratique des tests d'homosexualité en Tunisie" (n° 18004)

19 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "homoseksualiteitstests in Tunesië" (nr. 18004)

 

19.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Madame la présidente, monsieur le vice-premier ministre, je vous ai interpellé, il y a quelques mois, sur la situation des homosexuels en Tunisie et au sujet des actes commis à leur encontre par les autorités tunisiennes. Je vous questionne à nouveau sur ce sujet.

 

Les associations LGBTQI soulignent l'existence de pratiques discriminatoires à l'endroit des gays, d'une loi anti-gay. Des pratiques, appelées "tests d'homosexualité" consistant en un test anal contraint ont pour but de prouver l'homosexualité des personnes arrêtées. Ces pratiques, dont le Conseil national de l'Ordre des médecins tunisien demande l'arrêt, outre le fait qu'elles ne prouvent rien, sont un véritable viol, de l'avis même de ceux qui l'ont subi. En effet, les policiers forcent les personnes accusées à "consentir" à l'examen clinique, qui n'est pour eux qu'un moyen de torturer et de traumatiser les personnes suspectées d'être homosexuelles. Au-delà du traumatisme physique et psychique vécu, qu'il y ait preuve ou pas, les victimes de ces pratiques sont condamnées à la prison pour homosexualité.

 

Monsieur le vice-premier ministre, vous avez répondu à ma première interpellation que le chemin vers la démocratie emprunté par la Tunisie commandait d'être patient quant au respect de tous les droits humains. Je pense que, globalement, vous avez raison. Pouvez-vous nous informer sur l'avancement, dans le respect des droits de l'homme, des droits des femmes et de celui des droits des homosexuels en particulier?

 

L'expérience a montré depuis longtemps que respect des droits des minorités sexuelles et des droits des femmes étaient intimement liés. Qu'en est-il en Tunisie? Comptez-vous demander aux autorités tunisiennes et à l'Ordre des médecins tunisien d'interdire totalement ces violences policières sur les homosexuels?

 

À l'heure où l'horreur connue des atrocités subies par les homosexuels tchétchènes fait la une des médias, entraînant à juste titre notre indignation, laisser la situation en l'état ne signifierait-il pas que les droits de l'homme n'incluent pas ceux des homosexuels et le respect de leur intégrité physique et psychique?

 

Comment comptez-vous agir, alors que notre parlement a adopté une résolution demandant la dépénalisation de l'homosexualité dans le monde, pour qu'en Tunisie, cet objectif soit aussi enfin rencontré?

 

19.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur Flahaux, la pratique que vous abordez dans votre question est choquante et va à l'encontre de nos valeurs. C'est aussi l'avis de nombreuses ONG tunisiennes ainsi que de l'Ordre des médecins tunisien, ce qui est en soi un signe encourageant. L'amélioration de la situation des droits de l'homme en Tunisie est, depuis la révolution de 2011, indéniable. La Tunisie fut le premier pays arabe à inscrire dans sa Constitution l'égalité des hommes et des femmes.

 

Si la situation des droits de l'homme en Tunisie suit donc une tendance positive, il faut reconnaître toutefois qu'il y a encore du progrès à faire, notamment pour mettre la législation en conformité avec la nouvelle Constitution. Cette évolution positive est largement le fait de développements qui relèvent de l'initiative d'acteurs de la société civile. C'est notamment le cas de la décision datant du début du mois d'avril de l'Ordre des médecins tunisien de bannir les tests dont vous faites état dans votre question.

 

Je reste convaincu que si nous voulons voir des améliorations effectives de la situation des droits de l'homme dans un pays, un discours interventionniste n'est pas le moyen efficace d'y parvenir, au contraire. Il faut, à mon sens, adapter sa démarche à une série de facteurs du terrain, particulièrement sur les questions où le contexte national n'est pas propice à l'ouverture, comme c'est le cas pour les questions des droits humains des personnes LGBTI en Tunisie. Ici, le soutien à la société civile est une absolue priorité pour nous.

 

C'est un élément important des lignes directrices de l'Union européenne en matière des droits humains des personnes LGBTI, à la rédaction desquelles notre pays a activement contribué, au même titre que la dépénalisation de l'homosexualité - identifiée comme l'une des priorités de l'approche de l'Union européenne en ce domaine.

 

Nous resterons attentifs à l'évolution de la situation des droits de l'homme en Tunisie et nous continuerons, avec nos partenaires européens, à soutenir la société civile tunisienne, vecteur et moteur de progrès dans ce pays. Je crois que c'est la meilleure façon d'agir.

 

Comme je l'ai dit à propos d'autres situations, mais nous y reviendrons, le dialogue direct avec les autorités est primordial dans toutes les enceintes bilatérales ou multilatérales, ainsi que, bien entendu, dans un tel cas, le soutien immédiat à la société civile.

 

19.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse.

 

Comme vous, j'estime que le dialogue en direct et le soutien à la société civile sont fondamentaux. Cela dit, il est aussi de notre devoir de dénoncer toute situation inacceptable. Bien entendu, monsieur le vice-premier ministre, vous avez toute latitude ainsi que la compétence et l'opportunité de voir par quels moyens il convient d'agir dans tel ou tel pays selon les circonstances qui lui sont propres.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

20 Question de M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la situation de la jeune Saoudienne Dina Ali" (n° 18005)

20 Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de toestand van de jonge Saudische Dina Ali" (nr. 18005)

 

20.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Madame la présidente, monsieur le ministre, si le respect des droits des femmes – on vient d'en parler – est mis à l'actif de notre pays, même s'il y a encore des progrès a réaliser, ce n'est pas le cas partout dans le monde.

 

Parmi les endroits de la planète où ils sont limités quand ils ne sont pas bafoués et niés, l'Arabie saoudite tient une place toute particulière. De récentes évolutions positives, comme le droit de vote aux élections locales, bien que modestes, sont un signe encourageant. Mais le chemin vers l'émancipation réelle sera encore long. Toute leur vie, les femmes y sont considérées comme des mineures, inféodées à un père, un mari, un frère ou un fils pour une veuve, dans une situation d'aliénation insupportable. Cela n'empêche pas de voir les femmes saoudiennes utiliser le gsm ou consulter internet. L'État laisse se faire certaines avancées.

 

Je vous interpelle aujourd'hui au sujet de Dina Ali, jeune Saoudienne qui a fui son pays pour l'Australie afin d'échapper à un mariage forcé. En transit à l'aéroport de Manille, elle a commis l'erreur de partager la photo de ses billets d'avion sur Facebook. Quelle idée! Elle a été arrêtée par la police locale et remise aux autorités saoudiennes afin d'être rendue à sa famille. Avant d'être interpellée, elle a rapidement envoyé un appel de détresse où elle expliquait que le retour dans sa famille signerait son arrêt de mort.

 

Monsieur le vice-premier ministre, pouvez-vous nous communiquer des informations sur le sort de cette jeune Saoudienne? Cela me fait un peu penser au fameux diffuseur libéral dont nous avions parlé il y a quelques mois. Est-elle encore vivante? Comment est-elle traitée?

 

Au nom des droits humains, pas plus qu'en Tchétchénie pour les homosexuels, nous ne pouvons admettre qu'au nom d'un honneur discutable, les familles saoudiennes aient droit de vie ou de mort sur les femmes. Pouvez-vous nous dire comment vous avez plaidé le sort de cette jeune femme auprès des autorités saoudiennes, si vous avez déjà eu l'occasion de le faire?

 

Comment plaidez-vous le sort des femmes saoudiennes, eu égard à leur liberté de circuler comme de se marier, qui fuguent de plus en plus pour s'émanciper?

 

Les responsables saoudiens ont d'ailleurs comme objectif, dans le plan Vision 2030, l'intégration des femmes dans la vie économique. Quels effets émancipateurs ce plan produit-il? Quelles évolutions peut-on en attendre? Quelle est la politique d'accueil et de protection des victimes de mariage forcé en Belgique ou en Europe? Comment pouvons-nous agir pour sauver de la violence et de la mort les femmes qui refusent d'abdiquer le respect de leurs libertés?

 

Madame la présidente, je partage votre sentiment que l'inclusion de l'Arabie saoudite dans la fameuse Commission forcera celle-ci à évoluer positivement pour le droit des femmes, ce qui est bien nécessaire.

 

20.02  Didier Reynders, ministre: Madame la présidente, monsieur Flahaux, j'entends bien les quelques commentaires que vous faisiez sur certains éléments qui peuvent apparaître comme positifs en Arabie saoudite. Il n'en reste pas moins vrai, comme vous l'avez indiqué également, que la situation des femmes dans ce pays est globalement désastreuse et que le chemin vers l'émancipation sera encore très long.

 

Je suis au courant en particulier du cas de Mme Ali. Selon nos dernières informations, elle se trouverait dans un abri à Riyad, d'où on serait en train de chercher une solution pour sa situation.

 

Comme vous le savez, la Belgique est particulièrement engagée dans la promotion des droits des femmes dans toutes les enceintes internationales appropriées, notamment le Conseil des droits de l'homme, la Troisième Commission de l'Assemblée générale, la Commission pour la condition de la femme et en soutien du Comité pour l'élimination de toutes les discriminations à l'encontre des femmes.

 

La Belgique soulève également systématiquement les questions relatives aux droits humains dans ses contacts bilatéraux avec l'Arabie saoudite mais les possibilités d'intervention directe dans un cas individuel, sans qu'il n'y ait de liens consulaires avec la Belgique, sont limitées, ce d'autant plus dans le cas de l'Arabie saoudite où les atteintes aux droits de la femme ne sont malheureusement pas les seules à justifier les démarches bilatérales.

 

La politique d'accueil et de protection des victimes de mariages forcés en Belgique relève plus directement de la compétence de mon collègue le secrétaire d'État pour l'Asile et la Migration. Cependant, je voudrais vous remercier d'avoir posé cette question précise mettant en lumière une situation individuelle. En effet, pour un certain nombre de situations individuelles, si nous avons une capacité d'action limitée sur le plan bilatéral parce que nous sommes sans compétences consulaires, nous pouvons par contre évoquer les cas avec d'autres collègues dans toutes les instances multilatérales.

 

Je reste convaincu que le meilleur moyen de faire une tentative pour faire progresser la situation des droits humains dans un pays tel que l'Arabie saoudite est de pouvoir en débattre directement, notamment dans une instance multilatérale comme les Nations unies. Vouloir se réunir exclusivement entre pays qui partagent exactement les mêmes points de vue ne fera pas progresser le débat.

 

Je pense que nous aurons l'occasion, au Conseil des droits de l'homme, comme pour la condition de la femme, de revenir sur ces situations, en présence des représentants de l'Arabie saoudite, en expliquant clairement quelle est notre position qui, je pense, est celle de toute une série d'autres participants sur le sujet. Et nous le ferons.

 

Mais en parler entre soi, sans jamais se donner la capacité d'en débattre ensemble avec les pays concernés ne fera pas beaucoup, voire pas du tout, progresser la situation des femmes dans cet exemple-ci, mais pas non plus, malheureusement, celle d'autres catégories de personnes en matière de droits humains.

 

20.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Étant d'accord à 100 % avec ce que vous avez dit, je n'ai rien à ajouter.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

21 Vraag van de heer Vincent Van Peteghem aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het overleg tussen Nederland, Ierland en Denemarken inzake de brexit" (nr. 18007)

21 Question de M. Vincent Van Peteghem au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la concertation entre les Pays-Bas, l'Irlande et le Danemark au sujet du Brexit" (n° 18007)

 

21.01  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, vorige week vond in Den Haag een overleg plaats tussen de eerste ministers van Nederland, Ierland en Denemarken over de brexit. Die landen wilden gezamenlijk overleggen in de aanloop naar de buitengewone Europese Raad over de brexit dit weekend. Net als ons land kennen de drie landen namelijk een belangrijke handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk. Ze wilden eerst kijken op welke manier ze gezamenlijk kunnen wegen op de vorming van de EU-richtsnoeren inzake de brexit. Toch mocht België niet aanwezig zijn.

 

Heeft ons land een uitnodiging ontvangen voor dat overleg? Zo ja, wat waren de argumenten om daar niet aan deel te nemen? Zo neen, waarom niet?

 

Hoe schat u de impact van de gezamenlijke standpunten van de drie landen op de opmaak van de EU-richtsnoeren inzake de brexit in?

 

Hoe schat u de evolutie van dit forum in? Welke rol ziet u daarin weggelegd voor ons land?

 

21.02 Minister Didier Reynders: Via de pers heb ik samen met mijn diensten kennisgenomen van de informele lunch tussen Nederland, Ierland en Denemarken over de brexit op vrijdag 21 april 2017. Op basis van mijn contacten begrijp ik dat achter die informele bijeenkomst geen aanzet voor een bijzonder gezamenlijk initiatief door die drie landen moet worden gezocht. Het ging om een puur informele gedachtewisseling zoals ons land er ook veel voert met de partners binnen de Europese Unie. De eerste minister zal volgende week bijvoorbeeld naar Slovenië en de Tsjechische republiek reizen. Er zal deze zomer ook een top tussen de Benelux- en de Visegradlanden worden georganiseerd. Zelf heb ik deelgenomen aan een vergadering tussen de Benelux- en de Visegradlanden in februari 2017, waar de kwestie van de brexit eveneens werd besproken.

 

Ierland, Nederland en Denemarken beklemtoon­den overigens in hun persverklaring, na de informele bijeenkomst, heel sterk het belang van een eendrachtig optreden van de EU 27. Wij zullen met de EU 27 in dezelfde richting gaan met een gezamenlijk standpunt en unanimiteit in de evolutie van de bespreking van de brexit.

 

21.03  Vincent Van Peteghem (CD&V): Mijnheer de minister, ik kan alleen maar hopen dat er een eensgezind standpunt zal worden aangenomen. Dat is ook het standpunt van deze regering en van de EU.

 

Ik was vorige week vrijdag aanwezig in Den Haag voor de Schmelzerlezing waar de Ierse premier Kenny ook een toelichting over dit overleg heeft gegeven. Hij verwees naar een overleg met onze eerste minister. Mij viel vooral op dat zijn belangrijkste doelstelling, naast de economische belangen die voor ons maar ook voor Ierland zeer belangrijk zijn, vooral de sociale impact was van de brexit op de situatie in Noord-Ierland en Ierland. Het is voornamelijk in dat opzicht dat hij steun zocht bij de andere Europese landen zocht.

 

Ik dank u voor uw antwoord, mijnheer de minister.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Daarmee hebben wij de agenda afgewerkt. Ik dank de minister.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 18.13 uur.

La réunion publique de commission est levée à 18.13 heures.