Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen

Commission des Relations extérieures

 

van

 

Woensdag 17 oktober 2018

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

Mercredi 17 octobre 2018

 

Après-midi

 

______

 

 


De behandeling van de vragen vangt aan om 15.23 uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen.

Le développement des questions commence à 15.23 heures. La réunion est présidée par M. Dirk Van der Maelen.

 

01 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Fatma Pehlivan aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de Chinese behandeling van haar Oeigoerse minderheid" (nr. 26747)

- de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de Oeigoerse minderheid" (nr. 27257)

01 Questions jointes de

- Mme Fatma Pehlivan au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'attitude de la Chine à l'égard de la minorité ouïghoure" (n° 26747)

- M. Philippe Blanchart au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la minorité ouïghoure" (n° 27257)

 

Fatma Pehlivan} (sp.a): Mijnheer de minister, de levensomstandigheden en de behandeling van de Oeigoeren in de Volksrepubliek China zijn al decennia bedroevend. De Chinese overheid behan­delt deze bevolkingsgroep als een ongewenste entiteit die gecontroleerd en geïntimi­deerd dient te worden. Religieuze vrijheden worden bemoeilijkt en vrije meningsuiting, reeds problematisch in heel China, is nog beperkter voor hen dan voor anderen. Dergelijke politiek heeft al meermaals tot protesten van de Oeigoeren geleid en helaas ook tot radicalisering bij een kleine minderheid, wat heeft geleid tot geweld en aanslagen. De Chinese overheid gebruikt draconische maat­regelen met als excuus dat ze enkel maar de stabiliteit wenst te bewaren in de streek. De schaal van die maatregelen werd onlangs aan het licht gebracht.

 

Eind augustus werd door het UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination gerappor­teerd dat ruim een miljoen Oeigoeren verplicht wordt deel te nemen aan heropvoedings­programma's in speciale kampen en dat nog eens honderdduizenden andere Oeigoeren opgesloten worden in antiterreurcentra. De Chinese overheid ontkent deze bevindingen, waar volgens haar onvoldoende bewijs voor is gegeven. Dat de Chinese overheid het quasi onmogelijk maakt voor journalisten om de westelijke provincie te betreden, wordt er natuurlijk niet bij vermeld. Ten slotte, worden Oeigoeren in het buitenland onder druk gezet om hun gemeenschap te bespioneren, terug te keren of te zwijgen. Doen ze dat niet, dan worden hun kennissen en verwanten bedreigd. Sociale media en anonieme profielen worden gebruikt om ook mensen in België te intimideren.

 

Mijnheer de minister, gezien de schaal en impact van de Chinese politiek op de Oeigoerse gemeenschap, is deze problematiek nu ook op het niveau van de VN een actueel thema. Welk standpunt neemt België ter zake in? De heer Jambon, minister van Binnenlandse Zaken, heeft reeds gevraagd aan getroffenen in België om naar de politie te stappen. Zult u, als minister van Buitenlandse Zaken, de Chinese autoriteiten hierover aanspreken? Dat is nu heel actueel, aangezien u heel nauwe banden met de Chinese overheid aangaat.

 

01.01  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, j'avais aussi une question de M. Blanchart sur ce sujet. C'est pourquoi je commençais en disant que je partageais cette inquiétude face à la situation des Ouïghours.

 

Je peux vous assurer que nous suivons cette question de très près car la Belgique attache une grande importance à la liberté de religion et à la diversité culturelle, qui sont des valeurs qu'elle défend dans sa politique internationale, tant sur le plan bilatéral que multilatéral.

 

Zo verwijst de EU zeer regelmatig naar de situatie van de etnische en religieuze minderheden in China. Tijdens de septembersessie van de VN-Mensenrechtenraad heeft de EU onder het vierde agendapunt – mensenrechten­situaties die de aandacht van de raad vragen – specifiek haar bezorgdheid geuit over de politieke heropvoe­dings­kampen in Xinjiang. Daarnaast vindt op EU-niveau tevens een jaarlijks geïnstitutionaliseerde mensenrechten­dialoog plaats met China, waarbij bezorgdheden inzake mensenrechten aangekaart en besproken worden.

 

Ons land is actief betrokken bij die verschillende processen. Onze ambassade in Peking onderhoudt verder contacten met de Chinese overheden om alle mogelijke situaties van de verschillende minderheden in China te bespreken. Op die manier vragen wij meer aandacht voor specifieke situaties, onder meer die van de Oeigoeren, zoals u in uw vraag hebt vermeld.

 

Voorzitter: Rita Bellens.

Présidente: Rita Bellens.

 

01.02  Fatma Pehlivan (sp.a): Mijnheer de minister, bedankt voor uw antwoord.

 

De Chinese autoriteiten beweerden aanvankelijk dat de berichtgevingen vals waren. Vervolgens stelden de Chinese autoriteiten dat de heropvoe­dingskampen nodig waren om veiligheidsredenen; zoals ik daarnet ook al aangaf bij de bespreking van het wetsontwerp. De recentste verklaring luidt dat de heropvoedings­kampen meer kleur geven aan het leven van de geïnterneerden, door hen de wonderen van de Chinese samenleving te laten kennen. Kortom, de Chinese autoriteiten geven er altijd wel een draai aan.

 

Dat maakt ons ongerust, want steeds meer zien wij dat uit naam van veiligheid of angst mensen­rechten op grote schaal worden geschonden, terwijl de soevereiniteit als schild gebruikt wordt om elke vorm van kritiek af te schermen.

 

Het multilateralisme komt globaal gezien steeds meer onder druk te staan. Niet alleen de Chinese autoriteiten, maar steeds meer regimes of regeringen, zelfs met democratisch verkozenen, bijvoorbeeld president Trump en de Hongaarse premier Orbán in Europa – we worden dus ook veel dichter bij de deur met die problematiek geconfronteerd – willen verlost geraken van elke vorm van internationalisme en humanisme. In onze huidige tijd is het des te belangrijker dat wij ons, met u als minister, vanuit België ondubbel­zinnig verzetten tegen dergelijke praktijken.

 

Het is enigszins symbolisch, maar het verklaart waarom wij ons daarnet hebben onthouden bij de stemming over het uitleveringsverdrag, waarbij wij nog altijd bedenkingen hebben, omdat het te weinig rekening zal houden met de manier waarop de Chinese staat de justitie misbruikt om haar beleid uit te voeren. Ik vertrouw er echter op, ondanks onze onthouding bij de stemming over het uitleveringsverdrag daarnet, dat u de problemen van de minderheden in het algemeen, en de Oeigoeren in het bijzonder, van nabij zult opvolgen. Als er ooit in de praktijk om de ene of andere reden – ik kan de toekomst niet voorspellen – een uitlevering van een lid van een minderheidsgroep wordt gevraagd, zullen wij bijzonder aandachtig moeten zijn voor de reden hiervoor.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

02 Questions jointes de

- Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le refoulement par Israël de plusieurs Belges" (n° 26838)

- M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le rapatriement forcé de huit jeunes belges à partir de Tel-Aviv" (n° 26855)

- M. Benoit Hellings au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les mésaventures d'un groupe de jeunes belges refoulés à l'aéroport de Tel-Aviv à leur arrivée en Israël" (n° 27042)

02 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de uitwijzing van verscheidene Belgen door Israël" (nr. 26838)

- de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de gedwongen repatriëring van acht Belgische jongeren vanuit Tel Aviv" (nr. 26855)

- de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het ongelukkige wedervaren van een groep Belgische jongeren die meteen bij hun aankomst in Israël op de luchthaven van Tel Aviv werden uitgezet" (nr. 27042)

 

02.01  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, je reviens vers vous par rapport à une situation qui s'est produite il y a déjà quelques semaines. Si vous vous en souvenez, plusieurs jeunes Belges avaient choisi de se rendre en Israël pour découvrir plusieurs lieux culturels locaux et faire un voyage de détente après leurs examens. Malheureusement, à leur arrivée sur place, après plus de sept heures d'interrogatoires sans recevoir aucune information, ils se sont vus confisquer leur passeport avant d'être finalement expulsés et contraints de regagner la Belgique, où ils ont également été escortés par la police à leur arrivée.

 

J'aimerais dès lors, monsieur le ministre, vous poser les questions suivantes.

 

Tout d'abord, vos services ont-ils eu des contacts avec les autorités israéliennes afin d'éclaircir ce refoulement qui semble a priori difficilement explicable? Avez-vous eu des contacts concer­nant les conditions dans lesquelles ces jeunes ont été maintenus pendant plusieurs heures avant de se voir refoulés?

 

Comment se fait-il que ces jeunes aient été accueillis et escortés par la police belge une fois arrivés en Belgique? J'ai eu l'occasion de rencontrer ces jeunes. Je pense que, au-delà de l'expérience qu'ils ont vécue en Israël, ils ont été marqués par l'expérience vécue lors de leur arrivée sur le territoire belge.

 

Enfin, j'aimerais savoir quelles suites vous avez données ou vous comptez donner à un tel refoulement qui ne serait finalement pas le premier. Je pense que ces jeunes attendent un signe politique de notre part, et j'aimerais savoir si des contacts ont été pris avec ces jeunes. Dans l'affirmative, quel type de contacts?

 

02.02  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, ik verwijs eveneens naar de gebeurtenissen die door mevrouw Grovonius werden geschetst.

 

Op basis van wat heeft Israël beslist om jonge mensen, die hoogstwaarschijnlijk nog nooit een voet op Israëlisch grondgebied hebben gezet, op de luchthaven aan te houden, te verhoren en uit te wijzen? Ik wil werkelijk weten om welke precieze redenen die is gebeurd. Ik hoop dat er contacten zijn geweest met de Israëlische autoriteiten. Dus nogmaals, kunt u mij zeggen op basis van welke argumenten Israël heeft beslist om deze Belgen van Marokkaanse afkomst niet toe te laten tot het Israëlisch grondgebied?

 

Helaas is dit een praktijk die vaker voorkomt. De Israëlische autoriteiten gaan daarin zeer ver. Ook ik werd ooit bij mijn aankomst in Israël apart genomen en lang ondervraagd. Ik beschouw Israël nog steeds als een democratie, maar de Israëlische autoriteiten stelden mij toen vragen waartoe zij het recht niet hadden. Zij wilden bijvoorbeeld weten met wie ik allemaal contact zou hebben. Mij hebben zij binnengelaten, maar ik ken mensen, bekende experts ter zake, aan wie de toegang tot het Israëlisch grondgebied werd ontzegd omdat zij weigerden te antwoorden op dergelijke vragen.

 

Ik heb iets vernomen wat mij stoort, maar ik vraag u om bevestiging. Naar verluidt zou de Belgische ambassade ter plaatse traditioneel niet inter­veniëren bij melding van een dergelijke situatie, dus van Belgen die worden tegengehouden op de luchthaven. Klopt dat? Zo ja, waarom wordt er geen bijstand verleend? Waarom wordt er geen dialoog opgestart tussen onze ambassade en de veiligheidsdiensten in Israël, teneinde dergelijke situaties te voorkomen?

 

Ik geef iedereen die het vliegtuig naar Israël neemt, de raad om op het volgende te letten. Vóór u zult u ambtenaren zien die lijsten hebben met kleurtjes erop. Personen over wie zij niet gerust zijn, worden in Brussel al aan de tand gevoeld en hun bagage wordt volledig doorzocht. Maar als Israël uit veiligheidsoverwegingen handelt, dan snap ik niet waarom men mensen eerst de reis laat maken, ze vervolgens op de luchthaven in Tel Aviv een aantal uren vasthoudt, aan vernederende verhoren onderwerpt en daarna terugstuurt.

 

Mijnheer de minister, hoeveel Belgen hebben dat lot al ondergaan in 2018?

 

Bent u bereid om hierover met uw Israëlische tegenhanger een gesprek aan te gaan en tot afspraken te komen? Een van de afspraken zou kunnen zijn dat men de mensen de verplaatsing bespaart indien zij van de Israëlische autoriteiten het land toch niet binnenmogen. Dan moet Israël dat eerder aan betrokkenen laten weten. Dat zal iedereen, in de eerste plaats betrokkenen maar ook onze eigen ambtenaren, veel geld en veel problemen besparen.

 

02.03  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le vice-premier ministre, comme l'ont dit mes collègues, des jeunes de l'ASBL "Bien ou Bien" se sont fait arrêter à l'aéroport Ben Gourion. Il se sont vus confisquer leurs passeports, confinés dans un local, soumis à des fouilles, des conditions de détention et des interrogatoires dégradants et ont finalement été renvoyés dans le premier avion pour Bruxelles, à leur frais. Au total, ce sont huit jeunes de 19 à 29 ans et d'origine marocaine qui ont été refoulés. Les "Belgo-Belges" du groupe ont passé le poste de sécurité sans encombre. C'est particulièrement interpellant.

 

Monsieur le vice-premier ministre, avez-vous pris contact avec vos homologues israéliens pour vous enquérir du sort de ces jeunes gens? Quelle est la version des faits des autorités israéliennes? Quelles sont les raisons sécuritaires invoquées pour ce refoulement? Avez-vous formellement protesté pour le sort indigne qui a été réservé à nos compatriotes? Comment?

 

Des cas similaires de ressortissants belges refoulés à l'aéroport Ben Gourion sur la base de critères religieux ou ethniques ont-ils déjà été recensés par le SPF Affaires étrangères? Si oui, combien étaient-ils en 2015, en 2016 et 2017?

 

Au vu des pertes économiques importantes que représentent ces refoulements discriminants et intempestifs de la part des autorités israéliennes pour les personnes touchées, envisagez-vous de renforcer encore les "conseils aux voyageurs" sur le site web du SPF Affaires étrangères? Je les ai lus et en effet, c'est déjà mentionné.

 

La Belgique envisage-t-elle de se concerter avec les autres pays de l'Union européenne afin d'apporter une réponse ferme et commune au gouvernement israélien pour contrer ces refoulements discriminatoires?

 

02.04  Didier Reynders, ministre: Monsieur Hellings, je vous remercie d'abord de me permettre de revenir avec vous sur l'expérience difficile vécue par huit jeunes Belges à l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, les 10 et 11 septembre dernier. Cette affaire a été largement médiatisée et certains éléments rapportés méritent d'être clarifiés ou replacés dans leur contexte, tant sur les principes qu'en ce qui concerne la situation spécifique des jeunes Belges concernés.

 

Sur le principe de l'accès au territoire et du refoulement, il faut rappeler qu'Israël, à l'instar de la Belgique ou de n'importe quel État, conformément au droit international, est souverain dans la détermination des critères d'entrée sur son territoire. Un passeport valide et le cas échéant, un visa, ne sont nullement une garantie d'accès à un territoire national d'un État. En outre, en droit international, cet État n'est nullement obligé de justifier ses motivations générales ou spécifiques concernant une personne en particulier. L'État n'est pas non plus tenu d'informer l'État tiers concerné du refoulement de ses ressortissants.

 

Ceci permet de vous expliquer pourquoi nous n'avons qu'une vue très limitée sur le nombre de refoulements de citoyens belges et que, a fortiori, nous ne sommes pas informés des raisons qui les motivent. En 2016, mes services ont été informés de deux cas, et de quatre cas en 2017.

 

Wij beschikken niet over uitgebreide statistieken met betrekking tot de uitwijzing van landgenoten aan de Israëlische grens. Onze ambassade in Tel Aviv heeft hiervoor contact opgenomen met de bevoegde Israëlische autoriteit, maar ontving tot op heden nog geen antwoord.

 

En ce qui concerne le refoulement des huit jeunes Belges entre le 10 et le 11 septembre, les jeunes avaient l'intention de se rendre en Israël mais aussi en territoire palestinien. Il ne m'appartient pas d'évoquer ici les objectifs de leur voyage mais on sait, dans ce contexte, que le risque de refoulement existe, et au minimum le risque d'être soumis à des interrogatoires poussés. On sait aussi que les personnes d'origine arabe portant un nom à consonance arabe sont également ciblées, ce qui vous permet d'évoquer un refoulement discriminatoire – nous en sommes bien conscients.

 

C'est la raison pour laquelle le SPF Affaires étrangères a publié un avis aux voyageurs particulièrement explicite sur la question. Je cite: "Les voyageurs doivent être conscients du fait que les autorités israéliennes, à l'arrivée à l'aéroport Ben Gourion et aux frontières terrestres, sont susceptibles de refuser l'accès au territoire aux personnes qu'elles soupçonnent de vouloir se rendre en Cisjordanie ou à Gaza à des fins politiques – même en tant que coopérants – ou qu'elles considèrent comme des activistes ou sympathisants de la cause palestinienne. Des cas de traitements désagréables de voyageurs européens se rendant en territoire palestinien nous ont régulièrement été signalés aux frontières d'Israël ou au point de passage d'Allenby. Les personnes d'origine arabe ou portant un nom à consonance arabe risquent de subir le même traitement."

 

Je précise qu'en termes d'avertissement, il est difficile d'être plus clair à l'égard des voyageurs, même si je regrette cette situation. À l'instar de tous nos avis aux voyageurs, l'avis relatif à Israël est régulièrement réévalué.

 

Om de reactie van de Belgische ambassade te verstaan, moet u begrijpen dat wij slechts over beperkte middelen beschikken om in te grijpen. De Belgische ambassade werd op 10 september gecontacteerd door een landgenoot met het verzoek om diplomatieke hulp van België om Belgische onderdanen, met name een groep jonge reizigers, te helpen Israël binnen te komen.

 

Zoals elke Belgische of niet-Belgische diploma­tieke of consulaire post beschikt de Belgische ambassade te Tel Aviv over geen enkele autoriteit of bevoegdheid om de Israëlische autoriteiten te forceren om Belgische onderdanen de toegang tot het Israëlische grondgebied te verlenen. Onze diplomatieke post heeft geprobeerd uit te leggen welke consulaire bijstand mogelijk was — tolk, advocaat en dergelijke —, maar de gespreks­partner achtte deze bijstand niet nodig. Hierna heeft de ambassade betrokkenen uitgenodigd om contact op te nemen indien er zich nieuwe ontwikkelingen zouden voordoen, hetgeen niet is gebeurd. Wij hebben het verdere verloop via de pers vernomen.

 

À la demande du groupe de jeunes et de leur accompagnatrice, une réunion a été organisée au SPF Affaires étrangères, le 21 septembre dernier, pour mieux comprendre les circonstances ayant entouré le refoulement de ces huit jeunes Belges et écouter leurs témoignages.

 

Un rapport de cette réunion m'a été transmis et j'ai été frappé par le récit de ces jeunes et par l'expérience difficile qu'ils ont vécue les 10 et 11 septembre. J'ai donc décidé de susciter une discussion sur le sujet des refoulements entre ambassades européennes à Tel-Aviv afin de mieux mesurer l'ampleur de ce problème et d'envisager avec ces mêmes partenaires européens une démarche conjointe, de portée générale, auprès des services d'immigration israéliens.

 

Pour ce qui concerne l'accompagnement policier au retour en Belgique, c'est la règle classique du côté du ministère de l'Intérieur lorsque des refoulements ont lieu. Mais si vous avez des questions particulières sur la manière dont les choses se sont déroulées, je n'ai pas d'informa­tions en la matière. Vous pouvez toujours interroger mon collègue le ministre de l'Intérieur à ce sujet.

 

Voilà. Je voudrais tout de même rappeler que nous tentons d'informer le plus précisément possible, même sur des situations qui nous dérangent, mais en demandant évidemment que les voyageurs en tiennent compte. Je comprends les inconvénients qui peuvent intervenir à l'occasion de l'arrivée à la frontière terrestre ou à l'aéroport Ben Gourion, mais l'information est très clairement donnée par le département sur les risques encourus.

 

Et je le répète: je sais que nous pouvons régulière­ment demander – nous le faisons aussi avec d'autres pays dans le monde – les raisons d'un refoulement, mais les États n'ont aucune obligation de communiquer une quelconque motivation en la matière.

 

02.05  Gwenaëlle Grovonius (PS): J'entends bien. L'avis est effectivement explicite. On peut penser que cet avis devrait, selon toute vraisemblance, suffire. Heureusement, je pense que ce qui a toujours motivé nos actions sur le plan européen est justement la libre circulation. Nous sommes face à un État qui, de nouveau, peut se permettre, de manière continuelle – même s'il respecte le droit international en la matière, j'entends bien – de discriminer une série de personnes simplement sur la base de leur nom, de leur apparence, de leur nationalité. Nous avons des relations avec ce pays, et ces relations sont même préférentielles dans toute une série de secteurs. Mais nous n'arrivons jamais à avoir avec lui une forme de dialogue qui fasse évoluer la situation dans le bon sens.

 

Nous l'avons déjà dit et j'aurai l'occasion de le répéter dans les questions qui viendront par la suite. Le dialogue ne fonctionne pas et les menaces ne fonctionnent pas. Il y en a quand même eu quelques-unes pourtant. Notre gouvernement a tout de même eu des réactions un peu plus fortes, mais tout cela ne fonctionne pas. À partir de ce moment, il faut pouvoir envisager la nature même de nos relations, et penser à d'éventuelles sanctions que nous pourrions lui porter pour faire évoluer la situation.

 

02.06  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de minister, u hebt gelijkt in die zin dat de beslissing tot toegang tot het grondgebied een soevereine beslissing is van een staat. Dat wordt bepaald door het internationaal recht. Toch bestaat er tussen bevriende naties nog zoiets als correct met elkaar omgaan.

 

Het is positief dat u zegt dat onze ambassade, samen met andere Europese landen, een demarche zal ondernemen naar het departement van Buitenlandse Zaken in Tel Aviv. Het zou misschien goed zijn om Israël er tijdens deze ontmoeting aan te herinneren dat het van de Europese Unie een preferentiële behandeling krijgt — waarmee ik het overigens niet altijd eens ben. Israël wordt toegelaten tot tal van Europese programma's. Het zou goed zijn om de correcte houding van de Israëlische autoriteiten met betrekking tot de Europese burgers die Israël en zelfs Palestina willen bezoeken, afhankelijk te maken van het blijven voortbestaan van deze samenwerking. Voorts hoop ik dat het een gemeenschappelijk Europees standpunt kan zijn om aan de Israëlische autoriteiten duidelijk te maken dat er geen sprake kan zijn van een verdere uitdieping van dergelijke samenwerking als Europese burgers op zo'n onaanvaardbare manier worden behandeld.

 

02.07  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le vice-premier ministre, Israël est en effet souverain et, comme c'est le cas en Belgique et dans n'importe quel autre pays, une personne peut être refoulée sans justification, même si elle est en possession d'un visa et d'un passeport. Il n'empêche que l'attitude d'Israël, à savoir discriminer une personne sur la base de son apparence, de ses origines et éventuellement de sa religion, ne constitue pas un simple traitement désagréable tel que spécifié dans l'avis de voyage du site internet du SPF Affaires étrangères, mais un traitement discriminatoire, vexatoire et injustifié.

 

Je pense que, s'il fallait modifier l'avis de voyage, je vous propose ces termes-là, qui sont plus appropriés au vécu et à la réalité de ces jeunes et de ces autres personnes dont vous avez parlé, à savoir les deux cas de 2016 et les quatre cas de 2017. Il s'agit d'une attitude honteuse qui mérite au moins une manifestation de votre courroux lors de vos relations bilatérales.

 

Pour terminer, il est frappant de constater qu'il est plus facile pour Israël de refouler nos ressortis­sants belges que pour la Belgique et l'Union européenne, d'interdire l'importation de produits fabriqués dans les colonies israéliennes en Palestine dans notre pays.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het voornemen om de klimaatverandering op de agenda van de VN-Veiligheidsraad te zetten" (nr. 26839)

03 Question de Mme Fatma Pehlivan au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'intention de faire inscrire le changement climatique à l'ordre du jour du Conseil de sécurité de l'ONU" (n° 26839)

 

03.01  Fatma Pehlivan (sp.a): Mijnheer de minister, in Metro van 11 september kon ik vernemen dat u de klimaat­problematiek op de agenda van de VN-Veiligheidsraad wil zetten. U verklaarde na een meeting met uw Zuid-Afrikaanse collega dat u klimaatverandering, met name in Afrika, wil benaderen vanuit een veiligheidsperspectief. U krijgt op dat vlak ook gelijk van de FAO. In de recente publicatie "The state of food security and nutrition in the world" liet de organisatie een waarschuwend signaal horen over de potentieel destructieve wisselwerking tussen het klimaat, de toegang tot voedsel en conflict.

 

Voorzitter: Dirk Van der Maelen.

Président: Dirk Van der Maelen.

 

Het viel mij echter wel op in dat artikel dat u stelt dat wij eerst conflicten moeten beëindigen in Afrika vooraleer klimaat­verandering op de agenda zou komen. Ik maak daarbij de bedenking dat die twee veel inniger verbonden zijn en nog zullen worden in de toekomst. Wij vergeten het, maar het Syrische conflict is jaren geleden begonnen naar aanleiding van protesten tegen stijgende voedselprijzen die een gevolg waren van een door uitzonderlijke droogte veroorzaakte reeks misoogsten. Met de huidige situatie in Syrië vergeet men waardoor de oorlog daar is uitgebroken. Uiteraard is die link in Syrië tussen de uitzonderlijke droogte en het huidige conflict ook beïnvloed door politieke keuzes van het Syrische regime, maar als er in andere landen hetzelfde soort conflicten zou ontstaan door droogte, zou de regering hierop ook negatief kunnen reageren.

 

Het had ook anders kunnen lopen, maar het klimaat is wel aantoonbaar een belangrijke factor geweest in bepaalde conflicten, een factor die ook in andere landen die kwetsbaarder zijn geworden voor extreem weer, dezelfde rol kan spelen. Ik denk met name aan landen in de Sahel of ook meer tropische landen, waar net een toename van tropische stormen even destructief zou kunnen zijn.

 

Ik kom tot mijn vragen.

 

Waarom kan pas na 2020, nadat – zoals u het omschreef – het zwijgen van de wapens in Afrika behaald is, de problematiek van klimaat­verandering op de agenda van de VN-Veiligheidsraad komen? Wie zegt trouwens dat dit zal gebeuren in 2020? De huidige Amerikaanse regering heeft zich meermaals agressief tegen het thema klimaat­verandering geuit. Wat zal de Belgische reactie zijn op dergelijke meningen van de Verenigde Staten en mogelijk ook andere landen? Indien u en uw Zuid-Afrikaanse collega in het opzet slagen, zult u dan eveneens de steeds ernstigere risico's aankaarten die lokale natuurbeschermers en milieuactivisten lopen?

 

03.02 Minister Didier Reynders: Mevrouw Pehlivan, Zuid-Afrika is een belangrijke speler op het Afrikaanse continent en zal net als België de komende twee jaar in de VN-Veiligheidsraad zetelen. Het is dan ook cruciaal een goede samenwerking met Zuid-Afrika uit te bouwen. Meerdere sporen lenen zich daartoe. In de eerste plaats is er de overkoepelende visie en strategie van de Afrikaanse Unie "To end all wars in Africa by 2020", waarvan Zuid-Afrika een vooraan­staande pleitbezorger is en blijft. Het spreekt voor zich dat België de ambitie van die strategie ondersteunt. Wij zullen dat ook doen in het kader van ons lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad.

 

Tegelijkertijd en dus niet nadien, wil ik mij ook inzetten om een aantal nieuwe veiligheids­uitdagingen beter en sterker op de agenda van de VN-Veiligheidsraad te krijgen, waaronder de samenhang tussen klimaat en veiligheid. De voorbije jaren werden belangrijke stappen gezet in dat dossier, maar we kunnen inderdaad niet ontkennen dat de houding van sommige permanente leden van de VN-Veiligheidsraad weinig constructief blijft. Het zal dus nodig zijn om zoveel mogelijk partners daarbij te betrekken om de dynamiek niet alleen gaande te houden maar ook te versnellen. Ik beschouw Zuid-Afrika daarbij als een cruciale partner.

 

Ik heb in de afgelopen jaren bijzondere aandacht besteed aan de relatie tussen veiligheid en klimaat. Tijdens de campagne voor de VN-Veiligheidsraad heeft België in het bijzonder geluisterd naar de bekommernissen van de meest kwetsbare landen op dat vlak. Wij hebben eerdere initiatieven van Duitsland en Zweden ook uitdrukkelijk gesteund. België heeft dit jaar in april te New York een event georganiseerd over het verband tussen klimaat en veiligheid, met een sterke betrokkenheid van de meest kwetsbare landen.

 

Ik wil hierbij nog de conclusies inzake klimaat­diplomatie vermelden die door de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in februari van dit jaar werden aangenomen. België lag aan de basis van een paragraaf die uitdrukkelijk vraagt om de nexus klimaat en veiligheid recurrent te maken binnen de werkzaamheden van de VN-Veiligheidsraad. Zeer recent, op 26 september, heb ik deelgenomen aan een vergadering van de Group of Friends on Climate and Security in New York in het kader van de ministeriële week van de Algemene Vergadering. Het initiatief dat geïnitieerd werd door Duitsland en Nauru, heeft als uitdrukkelijke doelstelling het klimaat meer prominent te maken binnen de VN-Veiligheidsraad.

 

Ik kan u dus geruststellen, het is wel degelijk mijn bedoeling om tijdens ons lidmaatschap van de Veiligheidsraad in samenwerking met andere landen werk te maken van deze problematiek. Ik wil dat het debat een volgende fase ingaat. De klimaatverandering wordt nu vrij algemeen erkend als een threat multiplier. Het is tijd om op te schuiven naar een meer operationele discussie. Concrete pistes moeten geïdentificeerd worden om klimaatgerelateerde risicoanalyse mee op te nemen in de risicoanalyse van de Veiligheidsraad. We moeten ook manieren vinden om de knowhow van tal van internationale instellingen die op dit vlak op het terrein actief zijn beter te laten doorstromen naar de Veiligheidsraad.

 

Wij zullen dus zoeken naar een mogelijke samenwerking met de permanente leden maar ook met de niet-permanente leden. Volgend jaar zullen vijf Europese lidstaten lid zijn van de VN-Veiligheidsraad hebben, dat is een derde van de Veiligheidsraad. Dat kan een opportuniteit zijn om verder druk uit te oefenen op de andere partners.

 

Het beschermen en bevorderen van mensen­rechten is een van de belangrijkste transversale prioriteiten in het Belgisch buitenlandse beleid. Dat is immers essentieel voor de waardigheid van elk individu, en om een vreedzame samenleving in stand te houden. Ik deel uw bezorgdheid over de trend waarbij de ruimte voor actoren van de civiele maatschappij, inclusief mensenrechten­verdedigers en activisten die opkomen voor de bescherming van het leefmilieu, meer en meer ingeperkt worden.

 

Volgens het recente Global Witness report was 2017 het meest dodelijke jaar voor milieuactivisten sinds 2002. Ik zal niet nalaten deze problematiek de nodige aandacht te geven en mijn collega's vragen hetzelfde te doen via de gepaste kanalen zoals de Mensenrechtenraad of het Environmental Rights Initiative dat opgezet werd door het UNEP en de UNHRC.

 

Het is sinds enkele jaren een traditioneel standpunt te stellen dat we dit moeten doen op de verschillende internationale fora. U weet dat wij er ook voor pleiten om met de Europese Unie dezelfde weg in te slaan. Meer en meer wordt het mogelijk om heel wat andere landen in de wereld iets te zeggen, niet alleen inzake het milieu, maar ook inzake mensenrechten bijvoorbeeld, maar niet zonder echte aandacht voor de situatie binnen de Europese Unie.

 

Om die reden en zonder beperking van de initiatieven van de Commissie tegenover Polen en mogelijk Hongarije, vraag ik naar een echte peer review inzake de mensenrechten en de rechtsstaat binnen de Europese Unie, dit zonder enige discriminatie tussen de 28 Europese landen. We moeten op de twee vlakken dezelfde richting uitgaan. Meer aandacht voor dergelijke problematiek op internationaal vlak, zelfs buiten de Europese Unie, is goed, maar ook binnen de Europese Unie moet er meer aandacht voor zijn. Ik hoop dat het op dit vlak mogelijk is om vooruit­gang te boeken nog voor de volgende Europese verkiezingen.

 

03.03  Fatma Pehlivan (sp.a): Mijnheer de minister, bedankt voor uw antwoord waarmee ik het volledig eens ben.

 

We moeten daar aandacht aan blijven schenken. Volgens bepaalde studies kan bij de opwarming van de aarde met anderhalve graad de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen nog veilig worden gesteld, maar bij twee graden wordt het dramatisch. Die studies zijn belangrijk. De wetenschappers leggen de problemen bloot, zoals de natuurbeschermers. We moeten hen beschermen tegen de gevaren die hen bedreigen, zoals u aanhaalt, want we hebben hen nodig om de bevolking mee wakker te schudden.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le refus de visas par les États-Unis à plusieurs avocats belges" (n° 26955)

04 Vraag van mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de weigering van de VS om een visum toe te kennen aan verscheidene Belgische advocaten" (nr. 26955)

 

04.01  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le président, M. le ministre a déjà partiellement répondu dans le cadre de la question précédente.

 

On se trouve ici face à des avocats belges ayant souhaité se rendre sur le territoire américain et qui s'en seraient vus interdire l'accès. Rien qu'à Bruxelles, ils seraient au moins cinq avocats pénalistes dans le cas.

 

Monsieur le ministre, vos services ont-ils eu des contacts avec les autorités américaines afin d'éclaircir ces refus de visas qui semblent a priori difficilement explicables? Quelles suites avez-vous données ou comptez-vous donner à de tels refus de visas qui ne seraient par ailleurs pas les premiers visant des avocats belges?

 

04.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, madame Grovonius, mes services ont en effet eu des contacts avec l'ambassade des États-Unis à Bruxelles concernant cette problématique. Elle a fait savoir qu'il ne s'agissait pas de refus de visas, mais de dossiers dont les autorités compétentes à Washington ont estimé que le Visa Waiver Program, qui dispense de visa en remplissant le formulaire ESTA, n'était pas automatiquement d'application. Ceci implique qu'une demande de visa doit être introduite auprès de l'ambassade.

 

Selon les services consulaires, aucun visa n'a été refusé jusqu'à présent aux personnes se trouvant dans ce cas. Certaines demandes sont toujours en cours d'examen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De voorzitter: De vragen nrs. 26965 en 27080 van de heer Luykx worden omgezet in schriftelijke vragen. Collega Blanchart is verontschuldigd voor zijn vragen nrs. 27110 en 27117.

 

05 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Els Van Hoof aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de kandidatuurstelling voor de Congolese presidentsverkiezingen" (nr. 27123)

- de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de toespraak van de Congolese president op het VN-spreekgestoelte over de VN-vredesmissie MONUSCO in de Democratische Republiek Congo" (nr. 27164)

- mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de toestand in de Democratische Republiek Congo" (nr. 27194)

05 Questions jointes de

- Mme Els Van Hoof au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le dépôt des candidatures pour les élections présidentielles au Congo" (n° 27123)

- M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le discours du président congolais à la tribune de l'ONU concernant la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo" (n° 27164)

- Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur "la situation en République démocratique du Congo" (n° 27194)

 

05.01  Els Van Hoof (CD&V): Mijnheer de minister, huidig president Kabila heeft zich verrassend genoeg geen kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen. Dit is positief.

 

Emmanuel Shadary, lid van de partij van president Kabila, heeft zich wel kandidaat gesteld. Shadary is geen onbesproken figuur. Hij staat sinds 2017 op de Europese sanctielijst omdat hij als minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken honderden tegenstanders van Kabila liet opsluiten, betogin­gen liet neerslaan – met tientallen doden als gevolg –, en ook hardhandig ingreep bij regionale conflicten zoals in de Kasaï.

 

Geloofwaardige verkiezingen worden cruciaal. De oppositie moet uiteraard de kans krijgen om op een gelijk speelveld campagne te voeren.

 

Er zijn echter serieuze valkuilen die enig scepti­cisme rechtvaardigen. Ten eerste, een aantal kandidaturen werd verworpen – ik denk onder meer aan Bemba. Een ander oppositiefiguur, Moïse Katumbi, werd op twijfelachtige basis tegengehouden aan de grens door paspoort­problemen en rechtszaken. Ten tweede, de onafhankelijkheid van de CENI wordt nog steeds in vraag gesteld omdat de UDPS nog steeds geen toestemming heeft gekregen om een vertegen­woordiger aan te duiden in de CENI. Ten slotte, bij de registratie van kiezers werden verschillende problemen opgemerkt. Er is sprake van incom­plete data, dubbelgetelde kiezers, kiezers zonder vinger­afdrukken en ga zo maar door. De auditeur van de kiezerslijsten OIF pleitte al voor een burgeraudit waarbij de kieslijsten openbaar zouden worden gemaakt.

 

ln een eerste reactie gaf u aan akte te nemen van de recente ontwikkelingen in Congo en riep u op tot de organisatie van geloofwaardige en inclusieve verkiezingen. Wat betekent dit voor u, mijnheer de minister?

 

Ten eerste, hoe reageert u op de kandidatuur­stelling van Shadary?

 

Ten tweede, hoe schat u de waarschijnlijkheid in van geloofwaardige en inclusieve verkiezingen met een gelijk speelveld voor meerderheid en oppositie?

 

Ten slotte, wat zijn de rode lijnen inzake geloof­waardige verkiezingen? ln welke mate zal België, samen met de Europese Unie, een verkiezings­proces ondersteunen waarin maat­regelen voor geloofwaardige verkiezingen niet worden genomen, te beginnen met een geloofwaardige audit van de kiezerslijsten, een democratische ruimte met toelating van manifestaties, de vrijlating van politieke gevangenen en ga zo maar door. Welke gevolgen zullen worden gegeven aan het niet nemen van deze maatregelen?

 

05.02  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, ma question date du 2 octobre 2018.

 

Le 25 septembre 2018, à la tribune de l'ONU dans le cadre de sa dernière Assemblée générale, le président congolais Joseph Kabila a demandé avec fermeté le départ de la MONUSCO du Congo. Joseph Kabila a réitéré son attachement aux valeurs défendues par l'ONU, tout en dénonçant l'ingérence de certains États.

 

Monsieur le ministre des Affaires étrangères, le président Kabila dénonce la présence de la MONUSCO au Congo depuis vingt ans, tirant un bilan plus que mitigé en termes de résultats. Quelle est la position de la Belgique quant au départ éventuel de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo?

 

05.03  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, plusieurs leaders de l'opposition congolaise ont demandé aux quinze membres du Conseil de sécurité des Nations Unies en visite à Kinshasa de "ne pas céder au chantage à la souveraineté du gouverne­ment sans légitimité de Joseph Kabila".

 

Ces opposants demandent également aux Nations Unies de "reconduire le mandat" de leur mission, la MONUSCO, dans un mémorandum.

 

Par ailleurs, j'ai appris par la presse qu'en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le premier ministre se serait longuement entretenu avec le président congolais. Ils se seraient ainsi accordés à mettre en œuvre une désescalade diplomatique entre nos deux pays.

 

J'aimerais dès lors, monsieur le ministre, vous poser les questions suivantes.

 

Comment notre pays suit-il la situation pré-électorale en RDC et les positions prises dans ce contexte par notre diplomatie au sein de l'Union européenne et de l'ONU? Au niveau de votre département, des instructions ont-elles été données à la suite de l'entretien entre le premier ministre et le président congolais? Enfin, je rejoins la question de mon collègue Flahaux sur la MONUSCO. Quelle est la position de la Belgique dans ce cadre et, singulièrement, concernant l'appui éventuel de la MONUSCO dans la logistique des élections à venir? La Défense belge pourrait-elle aussi être amenée à jouer un rôle dans ce contexte?

 

05.04 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, collega's, bedankt voor uw vragen over de ontwikkelingen in de Democratische Republiek Congo. Eerst zal ik de vragen beantwoorden over de politieke situatie en de bilaterale betrekkingen, ddaarna zal ik het hebben over de rol van de MONUSCO.

 

Aangaande de politieke situatie en de bilaterale betrekkingen heb ik tijdens de ministeriële week in New York contact gehad met mijn collega, She Okitundu. Op zijn beurt heeft de eerste minister gesproken met president Kabila. De boodschap van de Congolezen is duidelijk: zij wensen de verkiezingen alleen te organiseren, zonder hulp van de internationale gemeenschap, en zij menen dat de voorbereidingen goed evolueren, op een manier die toelaat om de verkiezingen te organiseren zoals voorzien op 23 december 2018. President Kabila heeft in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering gezegd dat het verkiezingsproces onomkeerbaar is en dat hij vreedzame en geloofwaardige verkiezingen wil.

 

Ik heb geen commentaar te geven op de kandidatuur­stelling van de gewezen minister van Binnenlandse Zaken, Emmanuel Ramazani Shadary, die een van de 26 kandidaten is. Ons land heeft geen favoriete kandidaat. Wij houden de communicatiekanalen open met alle politieke geledingen in het land.

 

Inzake de vragen over de rode lijn van het verkiezings­proces kan ik meedelen dat ons land heeft gepleit voor een globale evaluatie van de parameters die men terugvindt in de EU-raadsconclusie van december 2017 en de resoluties van de VN-Veiligheidsraad.

 

Het feit dat de huidige president geen kandidaat zal zijn, is een positieve stap, maar er zijn nog veel maatregelen nodig om te kunnen spreken over een geloofwaardig proces. Op technisch vlak werd al een en ander geëvalueerd, met opmer­kingen van La Francophonie over het kiesregister en van de Westminster Foundation over de stem­machines.

 

Net zoals de regio blijft ons land aandringen op een open en inclusief verkiezingsproces. Tijdens een bijeenkomst in Kampala op 8 oktober van de landen uit de regio die het kaderakkoord hebben ondertekend, hebben de betrokken landen expliciet gesteld dat het gebrek aan inclusiviteit een reden van instabiliteit kan zijn in de regio. Dat betekent niet alleen dat alle Congolezen moeten kunnen deelnemen, maar ook dat er een democratisch debat kan plaatsvinden. Wat dat laatste aangaat, is het beeld gemengd. In Kinshasa werd een bijeenkomst van de oppositie enkele weken geleden nog toegelaten, terwijl op zaterdag 13 oktober een manifestatie in Lubumbashi door een interventie van de ordediensten uit elkaar werd gedreven, ondanks een eerdere toelating van de gemeente.

 

C'est ce message d'inclusivité et d'ouverture que nous faisons passer à nos partenaires, tant au sein des Nations Unies que de l'Union européenne.

 

S'agissant des relations bilatérales, la volonté de maintenir le dialogue est manifeste. Je puis vous confirmer que, consécutivement à son entretien avec le président Kabila, le premier ministre ne m'a pas demandé d'adresser des instructions particulières à notre poste.

 

Pour la MONUSCO, la renégociation de son mandat annuel aura lieu en mars 2019. D'ici là, des élections crédibles sont évidemment nécessaires pour permettre de s'attaquer aux causes profondes des crises en République démocratique du Congo ainsi qu'à la violence qui frappe si durement cette région. Le gouvernement congolais ainsi que la CENI (Commission électorale nationale indépendante) ont déclaré, lors d'une récente visite du Conseil de sécurité, qu'ils ne compteront pas sur l'appui logistique de la MONUSCO. Il faut espérer que ce choix ne remette pas en cause la tenue d'élections tant attendues à l'échéance prévue, le 23 décembre prochain, comme le craignent certains observateurs en parlant des risques liés à la machine à voter ou au fichier électoral.

 

La résolution 2409 du Conseil de sécurité conditionne la stratégie de sortie à deux principes cruciaux: la tenue des élections ainsi que des progrès durables vers la réduction de la menace constituée par les groupes armés. Or on observe une persistance de l'insécurité dans plusieurs régions du pays ainsi qu'un environnement sécuritaire de plus en plus dangereux, dans lequel doit évoluer la MONUSCO. Début décembre 2017, la mission a en effet connu l'une des pires attaques de son histoire dans la région de Beni, au Nord-Kivu, au cours de laquelle quatorze casques bleus ont perdu la vie et cinquante-trois autres ont été blessés. Le 9 octobre dernier, la MONUSCO a encore repoussé une attaque contre l'une de ses bases dans la région, au prix de plusieurs blessés dans ses rangs.

 

En tant que membre du Conseil de sécurité, la Belgique soutiendra une reconduction du mandat de la MONUSCO en 2019, tout en appuyant les efforts de réforme fournis sous l'égide des Nations Unies, en vue d'améliorer l'efficacité des missions de maintien de la paix et la protection des civils.

 

Je voudrais ajouter deux considérations.

 

Tout d'abord, dans les relations avec la République démocratique du Congo, nous avons surtout assisté à des décisions prises par les autorités congolaises elles-mêmes: suspension de la coopération militaire, fermeture du consulat général de Lubumbashi et du consulat général à Anvers, demande de suspension de la coopération d'Enabel après la réorientation par le ministre De Croo d'une tranche de 25 millions et, enfin, fermeture de la Maison Schengen. Je dois vous avouer que la plupart de ces décisions portent surtout préjudice à de nombreux citoyens congolais, comme nous l'avons rappelé systématique­ment. C'est pourquoi nous sommes tout à fait prêts à assister à une évolution positive en ces domaines. S'agissant de la seule décision prise par notre pays au sujet de la coopération au développement, je vous renvoie à mon collègue en charge de cette matière.

 

Enfin, à un peu plus de deux mois des élections, il est trop tôt pour se prononcer sur le caractère transparent et inclusif du processus électoral. Nous reviendrons sur ce sujet, tant sur le plan bilatéral que dans le cadre de l'Union européenne et des Nations Unies. Comme les élections auront lieu une semaine avant notre entrée au Conseil de sécurité, nous aurons sans doute à y prendre attitude en cette matière.

 

05.05  Els Van Hoof (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Er zijn wel een aantal elementen die mij zorgen baren. U zegt niet te reageren op Shadary en het feit dat hij kandidaat is. Hij staat nochtans op de Europese sanctielijst. Hoe reageert de raad dan op de kandidatuur van Shadary? Het was immers een gezamenlijke beslissing om hem op die lijst te zetten. Het verbaast mij dat daar niet op werd gereageerd.

 

U zegt dat ze de verkiezingen alleen zullen organiseren. Betekent dit dat zij geen financiële middelen vragen?

 

05.06 Minister Didier Reynders: Neen.

 

05.07  Els Van Hoof (CD&V): Hoe raken zij dan aan de middelen om de verkiezingen te organiseren, want die kosten honderden miljoenen? Over de stemmachines die uit Zuid-Korea komen bestaan ook bezwaren. Ze zouden moeilijk hanteerbaar zijn. Dat doet vragen rijzen over de inclusiviteit en het feit dat iedereen er gebruik van kan maken. Dan is er nog de democratische ruimte en manifestaties die uit elkaar worden geslagen.

 

Dit moet met argusogen worden gevolgd, zoals u zelf zegt.

 

05.08  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Il est clair que chaque fois que nous intervenons à propos du Congo, ce n'est jamais simple. D'abord, au vu de la situation sur place et puis, quand on connaît la politique traditionnelle de ce pays, c'est juste l'inverse de la devise belge: là-bas, c'est  "diviser pour régner"!

 

Pour l'instant, force est de constater que le président Kabila s'en sort bien pour "régner dans cette division", y compris vis-à vis de ses inter­locuteurs dans chacun des pays, ou à l'intérieur de l'Union européenne, où il fait souffler le chaud et le froid, selon les pays.

 

La MONUSCO est utile et je vous approuve dans votre proposition de reconduction. Mais en même temps, elle n'est pas sans défaut – comme toute activité humaine. Nous savons à quel point, notamment au Kasaï, elle a parfois eu des comportements quelque peu particuliers – pour ne pas dire plus – et nous savons aussi à quel point, de par sa composition même, elle a contribué à son corps défendant au développement de l'intégrisme musulman dans certaines zones du Congo.

 

Je préfère éviter d'en dire plus pour ne pas jeter d'huile sur le feu dans un processus déjà tellement compliqué et où nous espérons qu'enfin, nous assisterons quand même à la tenue d'élections en décembre.

 

05.09  Gwenaëlle Grovonius (PS): Merci, monsieur le ministre, pour ces éléments de réponse.

 

Les partenaires de la société civile que nous rencontrons ces derniers temps sont très inquiets vis-à-vis à la situation sur place, et je ne doute pas que vous l'êtes également.

 

Ils sont très inquiets pour plusieurs raisons. Vous l'avez évoqué, il y a le processus électoral en tant que tel: la question du fichier des électeurs ou celle de la machine à voter. Il y a aussi les questions sécuritaires dans certaines zones, qui leur font craindre que les élections ne pourront peut-être pas se tenir dans des conditions optimales, voire ne pourront pas se tenir du tout.

 

Une forte demande revient très souvent pour que la Belgique puisse continuer à jouer un rôle par rapport à la RDC. C'est un pays qui reste un partenaire, un pays écouté en ce qui concerne la situation sur le terrain.

 

Je suis heureuse d'entendre que nous soutiendrons la reconduction de la MONUSCO. Mais pour faire quoi exactement, et dans quel contexte? C'est la question à laquelle je n'ai pas encore de réponse aujourd'hui.

 

J'entends que la volonté est de rester prudent. Je n'ai pas la solution par rapport à cette question très critique et très complexe. Mais il y a une forte demande de la société civile pour que nous restions très attentifs à ce qu'il se passe sur le terrain et que nous puissions continuer à jouer un rôle important. J'espère que la Belgique jouera ce rôle.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Question de M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'attentat déjoué de Villepinte et l'absence de réaction de la Belgique" (n° 27126)

06 Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het uitblijven van een reactie van België naar aanleiding van de in Villepinte verijdelde aanslag" (nr. 27126)

 

06.01  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, la France vient d'accuser l'Iran d'être le commanditaire de l'attentat prévu à Villepinte, déjoué in extremis le 30 juin 2018 à Woluwe-Saint-Pierre. Elle parle d'un acte d'une extrême gravité qui ne peut rester sans réponse et déclare avoir la preuve de l'implication des Iraniens. La diplomatie française est certaine que c'est le ministère iranien du Renseignement qui a fomenté cet attentat.

 

Des mesures de rétorsion ont été décidées et mises en œuvre, dont le gel des avoirs en France de deux ressortissants iraniens, dont ce diplomate qui a été extradé chez nous, Assadollah Assadi.

 

En Belgique, il n'y a eu aucune déclaration, alors que les auteurs de cette tentative d'attentat ont été arrêtés à Bruxelles, alors qu'un diplomate iranien impliqué dans cette tentative sera bientôt remis par l'Allemagne aux autorités judiciaires belges et qu'un suspect a également été expulsé de la France vers la Belgique.

 

Monsieur le ministre, partagez-vous l'analyse de la France sur la responsabilité de Téhéran? Envisagez-vous également des mesures de rétorsion à l'égard de Téhéran? Quels ont été les rôles respectifs des services de renseignement français et belge dans l'arrestation des terroristes? Peut-on imaginer que la diplomatie européenne se coordonne sur cette question afin d'apporter une réponse cohérente à cette crise? Quel impact aura cette crise sur l'accord concernant le nucléaire iranien et, plus généralement, sur les relations de l'Union européenne avec l'Iran?

 

06.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur Dallemagne, les autorités judiciaires en Belgique ont ouvert une enquête sur l'attentat déjoué de Villepinte et les responsables derrière celui-ci. Le gouvernement prend acte du transfert vers la Belgique de l'inculpé iranien arrêté en Allemagne sur la base d'un mandat d'arrêt européen.

 

Respectueuses de l'État de droit et de l'indépen­dance de la justice, les autorités belges continuent à donner la priorité à la procédure judiciaire en cours. L'enquête n'étant pas encore achevée, il me semble important de ne pas encore se prononcer sur la responsabilité des uns et des autres.

 

Cependant, compte tenu de la gravité du chef d'inculpation, la procédure pour saisir le Conseil national de sécurité a été lancée. Le gouverne­ment déterminera sa position et les mesures éventuelles à prendre, mais en connaissance de l'ensemble des éléments de l'enquête. Pour identifier le rôle correct des différents services de renseignement, je vous renvoie au ministre de la Justice, responsable de la Sûreté de l'État. Mais je peux vous dire que la coopération entre les services compétents des différents pays s'est très bien déroulée.

 

La Belgique est, comme toujours, en faveur d'une collaboration entre les différents pays membres de l'Union européenne. Ceci vaut certainement aussi dans ce dossier impliquant plusieurs États membres de l'Union. De plus, vous le savez, l'Union européenne joue un rôle particulier dans le dossier de l'accord nucléaire, enjeu majeur des relations de la Communauté internationale avec l'Iran.

 

La ligne a toujours été pour la Belgique de poursuivre les pourparlers avec l'Iran comme le fait la France, malgré les accusations à l'encontre de certains services iraniens auxquels vous faites référence. Et nous considérons toujours l'accord sur le nucléaire (le JCPoA) comme utile pour empêcher l'Iran de posséder une arme nucléaire.

 

Nous voulons poursuivre cette approche avec l'Iran, mais ce dialogue doit aussi permettre de soulever d'autres questions, comme la politique régionale de l'Iran, le programme des missiles balistiques et les droits de l'homme puisque des sanctions sont toujours organisées, en la matière, au départ de l'Union européenne, comme parfois au départ des Nations Unies.

 

Pour ce qui concerne le fond du dossier de l'attentat déjoué à Villepinte, nous attendons  l'ensemble des éléments de l'enquête en cours, transmis au Conseil national de sécurité, pour avoir une attitude du gouvernement. Je n'ai pas ces éléments à ma disposition pour l'instant.

 

06.03  Georges Dallemagne (cdH): Tout d'abord, comme vous, je me réjouis de l'excellente coopé­ration des services de sécurité belge et français et j'aimerais féliciter, en particulier, les services de sécurité belges qui ont parfois été dans d'autres affaires liées au terrorisme moins efficaces, moins pertinents ou moins proactifs. En l'occurrence, cela n'a pas été le cas. Je m'en réjouis.

 

Par ailleurs, je note une très forte différence de tonalité entre votre réaction et celle de vos collègues français. Ils n'ont pas hésité à exprimer une forte colère et surtout à accuser clairement le gouvernement iranien. Je dois avouer que je ne comprends pas bien l'attitude du gouvernement iranien, puisque nous faisons tout en Europe, pour essayer de conserver une relation et un dialogue avec eux tant sur des questions régionales qu'en ce qui concerne l'accord sur le nucléaire. C'est tout à fait inacceptable et inqualifiable de tenter de commettre un attentat sur le sol européen. On sait les tensions qui existent au sein du gouvernement iranien et l'on se demande s'il ne s'agit pas là d'une tentative de déstabilisation du président Rohani. J'insiste, comme vous, sur le rôle - vous l'avez dit à demi-mots, mais je le dis clairement -  très négatif que joue l'Iran dans la région et notamment en Syrie et au Yémen vis-à-vis de la question des droits de l'homme.

 

Je pense que l'Iran doit être attentif au fait que l'Europe n'acceptera pas des comportements à la fois en matière de terrorisme et de déstabilisation de la région, que je trouve tout à fait inaccep­tables. J'espère que le gouvernement belge sera clair et ferme à cet égard, car cette attitude est totalement inqualifiable.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: Chers collègues, M. Van Hees étant retenu dans une autre commission, les questions jointes au point 14 de notre agenda seront posées tout à l'heure.

 

07 Questions jointes de

- M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'exécution de Zeinab, Iranienne de 24 ans" (n° 27162)

- M. Philippe Blanchart au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'exécution de Zeinab Sekaanvand" (n° 27250)

07 Samengevoegde vragen van

- de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de terechtstelling van Zeinab, een Iraanse van 24 jaar" (nr. 27162)

- de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de terechtstelling van Zeinab Sekaanvand" (nr. 27250)

 

07.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, Zeinab Sekaanvand, 24 ans, victime de viol, a été exécutée le mardi 2 octobre dernier en Iran. Zeinab avait été condamnée à mort en 2014 après avoir été reconnue coupable du meurtre de son mari qu'elle avait épousé alors qu'elle n'avait que quinze ans et qui l'agressait physiquement et verbalement. Selon Amnesty, Zeinab Sekaanvand avait avoué le meurtre sous la contrainte avant de se rétracter et de désigner son beau-frère qu'elle avait également accusé de l'avoir violée à plusieurs reprises.

 

Elle dit avoir été torturée en détention par des policiers. Ses rétractations n'ont toutefois pas été prises en compte lors de son procès. Son exécution est une démonstration écœurante du mépris des autorités iraniennes pour les principes du droit des mineurs, selon Amnesty.

 

Toujours selon Amnesty, il s'agissait lors des faits de la cinquième exécution d'une personne mineure en Iran depuis le début de l'année. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, je sais combien vous êtes sensible à la défense des droits de l'homme. Je pense d'ailleurs que la Belgique fait partie du Comité des droits de l'homme jusqu'à la fin de cette année, et vous luttez de toutes vos forces contre la peine de mort dans le monde. Néanmoins, lors de vos échanges avec les autorités iraniennes, pouvez-vous les exhorter à nouveau à instaurer dès à présent un moratoire sur les exécutions et à commuer toutes les condamnations à mort en peines à perpétuité?

 

On sait d'ailleurs que l'Iran est l'un des trois pays au monde où le nombre de condamnations à mort (souvent par pendaison) est le plus élevé. Il me paraît également primordial d'interdire l'application de la peine de mort aux personnes âgées de moins de 18 ans au moment du crime. Je vous remercie, monsieur le vice-premier ministre, pour vos réponses.

 

07.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur Flahaux, vous savez que je partage votre préoccupation en ce qui concerne la situation des droits de l'homme en Iran, et en particulier le sort des mineurs condamnés à mort. Notre ambassade à Téhéran et mes services à Bruxelles suivent de très près la situation des droits de l'homme en Iran, et je me suis prononcé publiquement sur le cas de Zeinab Sekaanvand, notamment par Twitter, en faisant part de notre opposition de principe contre la peine de mort, et surtout contre l'application de la peine de mort aux mineurs. Je continuerai à défendre cette position dans tous mes contacts avec les autorités iraniennes, et je veille également à ce que ces préoccupations soient systématiquement mises en avant lors des contacts de notre réseau diplomatique avec des homologues iraniens.

 

La condamnation à la peine capitale et l'exécution pour des faits commis avant l'âge de 18 ans sont contraires aux obligations internationales qui incombent à l'Iran en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention relative aux droits de l'enfant. Comme vous le savez, la Belgique s'oppose à la peine de mort en toutes circonstances et dans tous les cas, sans exception, et aspire à son abolition partout dans le monde. La lutte contre la peine de mort dans le monde, en ce compris l'Iran, est prioritaire dans la politique des droits de l'homme de notre pays. C'est dans cette optique que nous serons les hôtes, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, du septième congrès mondial contre la peine de mort, qui sera organisé à Bruxelles fin février 2019.

 

J'ai d'ailleurs lancé une invitation à toute une série de pays pratiquant encore la peine de mort pour que l'on puisse en débattre avec d'autres pays que ceux partageant le même point de vue sur l'abolition. Il est utile d'ouvrir à nouveau les discussions avec des pays qui pratiquent, de manière parfois très large, cette sentence capitale, même si, lors de nos contacts, très souvent on nous explique qu'il existe un certain nombre de mesures permettant de limiter le nombre d'exécutions. J'espère que cela se vérifiera dans les années à venir.

 

Je répète que nous intervenons de manière systématique lorsque des cas comme celui que vous évoquez se présentent. C'est une occasion d'agir en la matière. Nous essaierons de continuer ce travail en vue d'une abolition de la peine de mort ou à tout le moins, en vue d'une diminution du nombre de cas d'exécution et des circon­stances ou des personnes concernées. L'objectif ultime reste évidemment l'abolition.

 

07.03  Jean-Jacques Flahaux (MR): Merci, monsieur le vice-premier ministre.

 

Je sais que vous êtes particulièrement attentif à la problématique des droits de l'homme. Je partage votre sentiment que même si c'est parfois difficile, il vaut mieux parler avec les pays en question plutôt que de lever un mur. Dans ce cas, forcément, ils auront encore moins tendance à changer d'orientation.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Questions jointes de

- M. Jean-Jacques Flahaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les suites du tsunami du 28 septembre dernier en Indonésie" (n° 27165)

- Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'aide internationale à l'Indonésie" (n° 27234)

08 Samengevoegde vragen van

- de heer Jean-Jacques Flahaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de stand van zaken na de tsunami van 28 september jongstleden in Indonesië" (nr. 27165)

- mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de internationale hulp aan Indonesië" (nr. 27234)

 

08.01  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le vice-premier ministre, la ville de Palu, sur l'île des Célèbes, en Indonésie, a été ravagée par un tremblement de terre suivi d'un tsunami le 28 septembre dernier. Les premiers bilans font état d'au moins 800 morts, bilans certes provisoires – ma question date du 2 octobre – puisque des victimes sont découvertes quotidiennement depuis la tragédie.

 

Outre l'ampleur du bilan, la vie des survivants est rendue difficile à cause des débris en tout genre, des gravats, etc. La population est obligée de porter un foulard sur le visage pour se protéger de l'odeur nauséabonde tel un mélange de relents d'océan et de pourriture, que la chaleur et l'humidité amplifient. Les tensions sont rendues vives à cause du manque d'eau, de nourriture, d'électricité et d'essence. Les autorités indonésiennes, par la voix du secrétaire d'État aux Affaires étrangères Pratikno, ont lancé un appel à l'aide le lundi 1er octobre dernier, réclamant de l'aide humanitaire d'urgence pour une population d'au moins 190 000 personnes dont pas moins de 45 000 enfants et 15 000 personnes âgées.

 

Monsieur le ministre, quelle a été la réponse de la Belgique à la demande d'aide humanitaire lancée par l'Indonésie suite à cette tragédie? Avez-vous des informations selon lesquelles des ressor­tissants belges feraient partie des victimes? Avez-vous eu l'occasion de rencontrer quelqu'un de l'Indonésie lors de la réunion d'aujourd'hui?

 

08.02  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, l'équipe belge d'intervention B-FAST n'a finalement pas participé aux opérations d'aide d'urgence en Indonésie après le séisme et le tsunami qui ont frappé l'archipel indonésien des Célèbes et qui ont fait plus de 1 500 morts. Les conditions techniques locales sont avancées comme la raison de cette décision de non-intervention. Notre pays avait pourtant proposé initialement l'envoi de deux unités de purification d'eau, accompagnées de 23 experts ou d'équipements de première nécessité.

 

Pouvez-vous me donner davantage d'informations sur les raisons qui ont mené à votre décision en tant qu'autorité de tutelle sur B-Fast? Si une telle mission avait été organisée, quels auraient été les départements mobilisés? Une autre assistance a-t-elle été proposée en remplacement par notre pays?

 

08.03  Didier Reynders, ministre: Chers collègues, le 2 octobre, la Belgique a proposé une aide d'urgence à l'Indonésie via B-FAST. Après évaluation des capacités disponibles, c'est effectivement l'envoi de deux unités de purification d'eau accompagnées de 23 experts ou l'envoi de matières de première nécessité qui ont été proposés. Les conditions techniques locales et les exigences organisationnelles qui en découlent n'ont, malheureusement, pas permis de mener à bien les actions proposées. En fait, à la suite de la réponse formelle des autorités indonésiennes à l'offre faite par la Belgique, le conseil de coordination qui s'est concerté en date des 5 et 12 octobre, a décidé de ne pas déployer B-FAST dans la zone sinistrée, après concertation avec tous les départements concernés. Ces départements veillent, en effet, chaque fois à ce que l'aide que l'on envoie soit acheminée sur place dans de bonnes conditions et soit effectivement utilisée. Ici, ce type de garanties n'existait manifestement pas aux yeux des membres du conseil de coordination.

 

Cependant, la Belgique continue à faire preuve de solidarité à l'égard de la population touchée par cette situation. Les fonds d'aide d'urgence flexibles des organisations humanitaires internationales, auxquelles la Belgique contribue annuellement, pourront être utilisés pour répondre aux besoins des victimes. Pour ce dernier aspect, je vous renvoie évidemment à mon collègue en charge de la Coopération au développement et de l'aide humanitaire qui pourra vous donner plus de détails sur la manière dont nous intervenons à travers ces fonds d'aide d'urgence.

 

Pour ce qui est de la situation de nos compatriotes, le tremblement de terre sur l'île des Célèbes suivi d'un tsunami n'a, à notre connaissance, pas fait de victime belge. Cela n'empêche évidemment pas que nous ayons vu, malheureusement, augmenter au fil des jours le nombre de victimes sur place. Un très long travail de reconstruction et de réaménagement des zones sinistrées sera probablement à fournir.

 

Nous avons évidemment eu l'occasion d'évoquer ce drame avec nos collègues indonésiens. J'ai notamment vu ma collègue lors des assemblées générales des Nations Unies au moment même où la situation commençait à être connue. Nous n'avions pas encore à ce moment, une idée de l'ampleur de ce qui allait se passer. J'ai évidemment confirmé que nous allions apporter notre aide à l'Indonésie et en particulier à la zone sinistrée et à ses victimes que l'on doit malheureusement déplorer, mais surtout aux survivants. Nous pouvions soit le faire directement, ce qui n'a pas été possible, soit à travers notre participation à des fonds internationaux.

 

08.04  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le ministre, merci pour votre réponse qui me paraît très complète.

 

Il est vrai que la réflexion doit aussi porter, à l'avenir, sur la chose suivante. La rapidité est évidemment un des facteurs essentiels dans ce genre de situation. Il faudrait que les puissances occidentales se répartissent quelque peu les tâches dans la région. On sait que l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou le Japon sont sur place. Ces pays pourraient être en première ligne, si j'ose dire.

 

Par contre, quand cela se produit en Afrique, ce serait plutôt à nous d'intervenir et aux États-Unis ou au Canada pour l'Amérique latine. Et je crois que c'est la bonne façon de fonctionner, parce que la rapidité est essentielle pour sauver un maximum de vies.

 

Et après, évidemment, dans le cadre de la reconstruction, chacun peut mener des projets en coordination; au niveau européen, en ce qui nous concerne. Mais je suis en tout cas pleinement satisfait de votre réponse.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: De agendapunten 18 en 19 bevatten samengevoegde vragen van collega Van Hees en mezelf. Ik stel voor om te wachten op zijn terugkeer.

 

Vraag nr. 27186 van de heer Henry is uitgesteld.

 

09 Question de M. Michel Corthouts au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "les élections présidentielles au Brésil" (n° 27211)

09 Vraag van de heer Michel Corthouts aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de presidentsverkiezingen in Brazilië" (nr. 27211)

 

09.01  Michel Corthouts (PS): Monsieur le ministre, je souhaite vous interroger concernant les résultats du premier tour de l'élection présidentielle au Brésil. Le candidat d'extrême droite, M. Bolsonaro, s'est imposé à l'issue d'une campagne pour le moins animée avec plus de 46 % des voix. Le candidat du parti travailliste, Fernando Haddad, arrive quant à lui en seconde position avec 29,3 % des voix. Un second tour sera organisé le 28 octobre prochain pour départager les deux candidats. Les résultats de ce second tour sont encore pour le moins incertains.

 

Monsieur le ministre, quelle sera l'attitude adoptée par la Belgique en cas de victoire du parti d'extrême droite au second tour de l'élection présidentielle, tant sur le plan bilatéral qu'européen et multilatéral?

 

09.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, monsieur Corthouts, comme vous le savez, la Belgique respecte l'État de droit et tente d'éviter de s'immiscer dans les affaires intérieures d'autres États, et en l'espèce de la République fédérative du Brésil, d'autant que le processus électoral est encore en cours. Il n'entre donc pas dans mes intentions de commenter ce processus pour l'instant. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette situation à la fin du processus électoral, lorsque le second tour aura eu lieu et que le résultat formel de cette élection sera connu.

 

Par contre, j'ai pu échanger sur ce sujet avec des collègues de la région, notamment mon collègue chilien, que j'ai reçu il y a quelques jours à Bruxelles. Nous regardons évidemment avec attention les orientations politiques, qu'elles soient d'extrême droite ou d'extrême gauche et qu'elles se manifestent au niveau international ou au niveau local. J'ai parfois quelques appréhensions, mais j'attends le résultat des élections et, parfois, la possibilité réelle pour ces candidats d'arriver dans des fonctions exécutives, avant de me prononcer. C'est valable, je le répète, pour l'extrême gauche ou l'extrême droite, au niveau local en Belgique ou au niveau international.

 

09.03  Michel Corthouts (PS): Monsieur le ministre, je reviendrai certainement sur la question après le 28 octobre 2018, si celui que la presse surnomme déjà le "Trump brésilien", M. Bolsonaro, est élu président du Brésil.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la destruction d'un village bédouin en Cisjordanie" (n° 27249)

10 Vraag van mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het met de grond gelijkmaken van een bedoeïenendorp op de Westelijke Jordaanoever" (nr. 27249)

 

10.01  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, le village de Khan al-Ahmar est situé près de Jérusalem et constitue une position jugée comme "stratégique" dans la région, région où les populations palestiniennes vivent souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Le 5 septembre dernier, la Haute Cour de justice israélienne autorisait la destruction de ce village bédouin. Ses habitants avaient alors reçu un délai pour détruire eux-mêmes leurs habitations. Désormais, les bulldozers israéliens peuvent intervenir à tout moment.

 

Nous le savons, seule la reprise urgente et effective des négociations en vue de parvenir à une solution fondée sur la coexistence de deux États – avec l'État d'Israël et un État de Palestine indépendant, démocratique, d'un seul tenant et viable, coexistant dans la paix et la sécurité – peut constituer une réponse de long terme. Force est, hélas, de constater que cette situation illustre, une nouvelle fois, l'impasse dans laquelle se trouve le processus de paix que nous appelons de nos vœux.

 

Monsieur le ministre, quelle est la position de la diplomatie belge concernant l'annonce de ces nouvelles destructions? Des contacts bilatéraux avec les autorités israéliennes ont-ils été pris à ce sujet? Ces destructions seront-elles abordées lors d'un Conseil éventuel de l'Union européenne? La Belgique profitera-t-elle de son futur siège non permanent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies afin de porter une relance du processus de paix et mettre fin à de telles situations dramatiques tant sur le plan humanitaire, sécuritaire que politique?

 

10.02  Didier Reynders, ministre: Madame Grovonius, comme vous le savez, la diplomatie belge est très active dans ce dossier. Avec mon collègue en charge de la Coopération au développement, nous avons pris position à plusieurs reprises au sujet du village de Khan al-Ahmar et j'ai appelé publiquement les autorités israéliennes à ne pas procéder à la démolition de cette communauté. Jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu de réponse concrète des autorités israéliennes.

 

Les démolitions d'infrastructures et d'habitations en Cisjordanie, territoire palestinien occupé, sont contraires au droit international humanitaire et, en particulier, à la quatrième Convention de Genève en ce qu'elles entraînent des évacuations et des transferts forcés de population. Ces démolitions sont également contraires aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.

 

En outre, le village de Khan al-Ahmar est situé dans une zone particulièrement sensible aux abords de Jérusalem. L'extension des colonies environnantes, en coupant la Cisjordanie en deux et en isolant complètement Jérusalem de son hinterland palestinien, serait de nature à menacer la possibilité même de créer à l'avenir un État palestinien qui soit viable et d'un seul tenant.

 

Comme vous le savez, la Belgique continue de soutenir la solution des deux États avec Jérusalem pour capitale afin de parvenir à une paix juste et durable. Cette position, nous la défendons dans les différents organes du Conseil de l'Union européenne où nous tentons aussi de forger un consensus européen autant que faire se peut. Nous défendons également cette position au niveau des Nations Unies. Le 20 septembre dernier, nous sommes intervenus sur le village de Khan al-Ahmar avec sept autres pays européens, en marge du briefing mensuel que donnait Nickolay Mladenov, coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, devant le Conseil de sécurité.

 

Lors de notre mandat au Conseil de sécurité, nous poursuivrons bien évidemment dans cette voie en soutenant le mandat de M. Mladenov et en tentant de forger le consensus autour du respect du droit international. Les démarches vont donc se poursuivre, en particulier sur cette situation qui est très préoccupante.

 

10.03  Gwenaëlle Grovonius (PS): Je remercie monsieur le ministre pour ces éléments de réponse.

 

Je l'encourage évidemment à poursuivre dans cette voie et peut-être à envisager à un moment donné la piste des sanctions.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Vraag van mevrouw Rita Bellens aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "(Noord)-Macedonië" (nr. 27255)

11 Question de Mme Rita Bellens au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la Macédoine (du Nord)" (n° 27255)

 

11.01  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de minister, de onderhandelingen tussen Griekenland en Macedonië om de naam van dat laatste land te veranderen in Noord-Macedonië waren vrucht­baar. Maar het referendum mislukte en er is bovendien tegenkanting van een coalitiepartner in de regering-Tsipras. Het akkoord komt bijgevolg op de helling te staan. Uiteraard is dat een slechte zaak voor de NAVO, die op die wijze de uitbreiding naar verschillende Balkanlanden tot een halt ziet komen. De veiligheidssituatie in de regio zal er niet op verbeteren.

 

Ik heb hierover al meermaals vragen gesteld.

 

Mijnheer de minister, wat is, ten eerste, de stand van zaken betreffende de naamsverandering van Macedonië? Welke mogelijkheden resten premier Zaev nog?

 

Ten tweede, op welke wijze bemiddelen de EU en de NAVO tussen Griekenland en Macedonië om de naams­verandering tot een goed einde te brengen?

 

Ten derde, welke korte- en langetermijngevolgen voor de veiligheidssituatie in de regio, de EU en de NAVO verwacht u als de naamsverandering niet wordt uitgevoerd en het lidmaatschap van Macedonië bij de NAVO zo geblokkeerd blijft?

 

11.02 Minister Didier Reynders: Mevrouw Bellens, in het referendum van 30 september 2018 stemde de meerderheid van de kiezers, ondanks een lage opkomst, voor het akkoord. De regering besloot daarom om voort te gaan met de uitvoering van het akkoord. Het parlement moet zich in de komende tien dagen uitspreken over een grondwets­­wijziging om de naam Noord-Macedonië in de grondwet op te nemen. Een dergelijke verandering vereist een tweederde­meerderheid, die voorlopig niet verzekerd is. Eerste minister Zaev heeft al bekendgemaakt dat, indien het parlement zijn toestemming niet geeft, hij voor het einde van het jaar vervroegde parlements­verkiezingen zal houden. Wij moeten nu afwachten of het mogelijk wordt in de komende dagen een tweederdemeerderheid te vormen.

 

De zogenaamde Prespa-overeenkomst werd onderhandeld tussen de twee partijen met de bemiddeling van de heer Nimetz, persoonlijke gezant van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. De EU en de NAVO zaten dus niet mee aan de onderhandelingstafel. Uit de conclusies van de NAVO-top in Brussel in juli 2018 blijkt duidelijk dat de toetreding van het land tot de NAVO afhankelijk is van de volledige implementatie van het akkoord met Griekenland. De niet-uitvoering van de overeenkomst zou zeer ongelukkig zijn, omdat het een historische kans biedt om een 27-jarig geschil te beëindigen. Bovendien kan het akkoord een positief effect hebben op andere bilaterale geschillen die in de westelijke Balkan moeten worden geregeld. Een oplossing mag dus niet alleen worden gezien in het licht van de toetreding tot de NAVO en de Europese Unie. Ze zou ook positief zijn voor de bilaterale relaties met Griekenland en de regio in het algemeen.

 

Wij zullen de ontwikkelingen in het dossier blijven opvolgen en ik hoop natuurlijk dat de nieuwe naam zowel in Macedonië als in Griekenland goedgekeurd zal worden. Nu is het eerst afwachten of er een tweederdemeerder­heid komt in Macedonië. Daarna moet het Griekse parlement ook nog zijn goedkeuring geven. Wij zullen zien of er een akkoord wordt bereikt, anders komen er misschien nieuwe verkiezingen in Macedonië.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Vraag van mevrouw Rita Bellens aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "B-FAST" (nr. 27256)

12 Question de Mme Rita Bellens au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur  "B-FAST" (n° 27256)

 

12.01  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de minister, B-FAST is opnieuw in the picture gekomen naar aanleiding van de aardbeving en de tsunami in Indonesië. Dat deed bij mij opnieuw een belletje rinkelen en dus sta ik hier alweer met een aantal vragen.

 

Hoever staat het met de hervorming van B-FAST? Wanneer kan de Kamer beschikken over het FIA-rapport over B-FAST?  Welke initiatieven inzake B-FAST meent u nog te kunnen nemen in de loop van deze regeerperiode?

 

12.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Bellens, er worden progressief verbeteringen aangebracht door B-FAST doorheen de ondernomen acties. Deze verbeteringen slaan zowel op een betere positiebepaling van het coördinatiecomité als op de mededelingen van dat comité. Zij slaan ook op de acties van het planningscomité, onder andere een verbetering van de responscapaciteit via een verdere centralisatie van het materiaal in één depot, in Peutie, wat de inzettijd zal verkorten. De leden van het planningscomité werken aan een actieplan dat stoelt op de audit van 2018.

 

Het rapport van de Federale Interne Audit­dienst (FIA)  zal in december 2018 aan de Kamer ter beschikking worden gesteld. B-FAST zet een elektronisch platform op om de informatiestroom tussen de betrokken diensten te versterken en te versnellen. Dit platform zal het mogelijk maken de werkwijze van B-FAST te professionaliseren. Bovendien zal op basis van de aanbevelingen van de audit en het daaruit voortvloeiende actieplan een nieuwe procedure en een nieuwe methodologie moeten worden vastgelegd en goedgekeurd door het coördinatie­comité.

 

Ik stel voor om na de ronddeling van het FIA-rapport een hoorzitting te organiseren met de verschillende vertegen­woordigers van B-FAST en misschien ook van de Federale Interne Auditdienst.

 

12.03  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Zoals u weet, zal ik nog terugkomen op dit onderwerp.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

13 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Gwenaëlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de administratieve hechtenis van een Belgische onderdaan in Israël" (nr. 27161)

- de heer Marco Van Hees aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de aanhouding van een Belgische staatsburger in Israël" (nr. 27258)

13 Questions jointes de

- Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la détention administrative d'un citoyen belge en Israël" (n° 27161)

- M. Marco Van Hees au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "l'arrestation d'un citoyen belge en Israël" (n° 27258)

 

13.01  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, le citoyen belge Mustapha Awad, artiste et cofondateur du Raj'een Dabkeh Group, défenseur des droits humains, ouvrier métallurgiste et résident de la ville d'Alost a été arrêté par Israël à la frontière entre la Palestine et la Jordanie le 19 juillet dernier alors qu'il se rendait en Palestine pour rendre visite à des membres de sa famille.

 

Depuis lors, il est emprisonné dans des conditions très pénibles, selon les informations qui nous reviennent. Une résolution dénonçant certaines de ces pratiques a d'ailleurs été adoptée par notre assemblée.

 

Selon ces informations, durant plus de deux mois de détention, Mustapha Awad a été interrogé pendant des périodes ininterrompues de vingt heures par jour et s'est même vu refuser la possibilité d'appeler sa famille.

 

Monsieur le ministre, quelles sont les informations en votre possession concernant la situation de Mustapha Awad? Votre département est-il en contact avec les autorités israéliennes dans ce cadre? Si oui, quelle a été la teneur de ces contacts?

 

Voorzitter: Rita Bellens.

Présidente: Rita Bellens.

 

13.02  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le ministre, Mustapha Awad, un citoyen belge, a été arrêté le 19 juillet dernier par les autorités israéliennes. Cette opération s'est déroulée au poste-frontière installé entre la Jordanie et la Cisjordanie, terre d’origine de ses parents.

 

Il souhaitait rendre visite à sa famille pour la première fois, mais il a été immédiatement arrêté au poste-frontière, avant même de poser le pied sur le sol israélien. Il a été incarcéré pendant trois mois dans une prison israélienne dans l'attente de son procès. Il a été arrêté sur la base de soupçons d'appartenance à une "organisation terroriste", ce que Mustapha Awad nie fermement.

 

Son comité de soutien affirme qu’il a été victime de mauvais traitements, voire de tortures, après son arrestation. Il a subi plusieurs interrogatoires en présence d’un avocat israélien qui n’aurait cependant pas un accès complet à son dossier.

 

Le 9 octobre, 64 personnalités belges vous ont interpellé dans une carte blanche, monsieur le ministre des Affaires étrangères, pour vous demander d'intervenir publiquement auprès du gouvernement israélien en faveur de la libération de M. Awad.

 

Pour Myriam De Ly, du Comité Free Mustapha, les autorités belges doivent intervenir fermement dans ce dossier. Je la cite: "Ce procès ne devrait pas avoir lieu. Il n’est pas normal qu’Israël kidnappe un Belge à la frontière, le détienne, le torture et le juge sur la base d’aveux obtenus sous la torture. La Belgique ne peut pas accepter que ce procès ait lieu."

 

Mustapha Awad a déjà reçu deux visites du consulat belge, mais cette aide n’est pas à la mesure de l’injustice commise par l’État d’Israël à l’encontre d’un citoyen belge.

 

Monsieur le ministre, je n'aurai qu'une seule question à vous poser: qu'allez-vous faire pour sa libération?

 

13.03  Didier Reynders, ministre: Chers collègues, le SPF Affaires étrangères, l'ambassade de Belgique à Tel-Aviv et moi-même suivons le dossier de M. Mustapha Awad de très près depuis le jour de son arrestation au mois d'août.  Ces derniers jours, de nouvelles démarches ont été effectuées auprès des autorités israéliennes par notre ambassade et auprès de celle d'Israël en Belgique. Des contacts avaient déjà pu avoir lieu par voie consulaire avec M. Awad. Notre consul était présente à la première audience de son procès, le 10 octobre dernier.

 

Nous oeuvrons à ce que les services consulaires continuent à avoir un accès régulier à M. Awad, à ce que ses proches puissent le contacter et lui rendre visite et que les accusations portées à son encontre soient rapidement clarifiées.

 

Selon les dernières informations de notre poste, les visites consulaires continuent à être autorisées. Elles se déroulent de façon correcte, ce que semble apprécier M. Awad, qui a aussi pu être en contact avec sa famille.

 

Nos services consulaires vont évidemment continuer à suivre les prochaines audiences. La prochaine est programmée pour le début du mois de novembre.

 

Voilà tout ce que je peux dire sur cette situation. Nous la suivions bien avant qu'il y ait eu des cartes blanches ou des manifestations devant mon département. L'assistance consulaire est déclenchée dès que nous sommes au courant d'une telle situation, sans attendre de prise de position des uns et des autres. C'est l'honneur du département d'agir de manière immédiate.

 

13.04  Gwenaëlle Grovonius (PS): Je remercie monsieur le ministre pour ces éléments de réponse.

 

Heureusement qu'une assistance consulaire est mise en place pour un ressortissant belge. Malheureusement, nous sommes face à une situation où une personne est arrêtée et emprisonnée pour un motif que l'on ignore. Vous le dites vous-même. Il n'a toujours pas accès à tous les éléments de son dossier. On ne connaît toujours pas clairement les chefs d'accusation retenus à son encontre. Malheureusement, aujourd'hui, la seule chose que l'on est mesure de faire est de lui apporter une aide consulaire.

 

Je n'ai pas entendu dans votre réponse de message politique très clair en ce qui concerne cette situation, et je le regrette. Nous avons abordé plusieurs situations graves touchant à la manière dont les autorités israéliennes prennent des décisions qui vont clairement à l'encontre du droit international. Une fois de plus, nous sommes face à ce genre de cas et la Belgique reste au balcon. Je reviens avec mon idée, que j'ai déjà énoncée deux fois. À quand une volonté de votre part d'envisager les sanctions qui pourraient peut-être enfin faire bouger les choses dans cette région?

 

13.05  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le ministre, vous nous dites que des contacts ont eu lieu par voie consulaire. Bien sûr! Le problème, c'est votre silence dans cette affaire. Cette situation très grave crée un précédent: un Belge est arrêté sur la base de rien!

 

Outre la question de ce cas personnel, on peut se demander qui va encore oser voyager à l'étranger si le gouvernement belge ne fait rien quand on est arrêté dans un pays qui, visiblement, pratique la torture et des arrestations arbitraires. C'est votre silence, monsieur le ministre – dans cette affaire et en général sur les crimes commis par Israël –, qui pose problème.

 

Le seul crime de Mustapha Awad est de se battre pour les droits du peuple palestinien et de demander qu'Israël respecte le droit international. Il fait finalement ce que votre gouvernement et vous-même ne faites pas. C'est pour cela qu'il est emprisonné et torturé en Israël. Dans ce cadre, monsieur le ministre, votre silence est assez honteux.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

14 Samengevoegde vragen van

- de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het differentiatiebeleid tegenover Israëlische nederzettingen" (nr. 27174)

- de heer Marco Van Hees aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het onderscheiden van producten uit de Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden" (nr. 27259)

14 Questions jointes de

- M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la politique de différenciation envers les colonies israéliennes" (n° 27174)

- M. Marco Van Hees au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la différenciation des produits des colonies israéliennes dans les territoires occupés palestiniens" (n° 27259)

 

14.01  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, in 2016 werden twee resoluties goedgekeurd met betrekking tot het differentiatiebeleid tegenover Israëlische nederzettingen. De bedoeling van beide resoluties was het differentiatiebeleid te verdiepen.

 

Welke stappen werden reeds genomen om uitvoering te geven aan deze resoluties? Welke stappen zijn er eventueel gepland om de verdieping te realiseren? Ik zou ook graag informatie krijgen met betrekking tot de drie niveaus, namelijk het VN-niveau, dat bijzonder interessant is, aangezien wij vanaf 1 januari 2019 lid zullen worden van de Veiligheidsraad, het Europese niveau en het Belgische niveau.

 

Met betrekking tot diezelfde problematiek werken de VN thans aan een database van bedrijven die actief zijn in de Israëlische nederzettingen. Ook daarover heb ik een reeks vragen.

 

Ten eerste, is België voorstander van een publicatie van deze database? Zo nee, om welke specifieke redenen niet?

 

Ten tweede, beschouwt u de VN-database als een concreet instrument om het differentiatiebeleid tegenover de Israëlische nederzettingen te verdiepen? Zo nee, om welke specifieke redenen niet?

 

Ten derde, bent u bereid om bij de VN actief te ijveren voor een snelle publicatie van de VN-database? Zo nee, om welke specifieke redenen niet? Zo ja, welke specifieke stappen zult u nemen om te verzekeren dat deze database gepubliceerd wordt?

 

Ten slotte, bent u bereid om, indien nodig, financiële en technische steun aan te bieden aan de diensten van de Hoge Mensenrechten­commissaris van de VN, opdat deze laatste voldoende capaciteit zou hebben om de database rond te krijgen?

 

14.02  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le ministre, 18 ONG ont lancé un appel pour soutenir une base de données des Nations Unies rassemblant des données sur les relations commerciales et les investissements dans les colonies israéliennes illégales sur le territoire palestinien.

 

Les ONG demandent également à la Belgique d'y participer activement et de rendre publiques toutes les relations commerciales et les liens économiques des entreprises belges avec les colonies israéliennes illégales. De cette manière, les investissements ou les relations commerciales dans les territoires occupés palestiniens seraient découragés.

 

Nous savons qu'Israël parvient à exporter une grande partie des produits des colonies illégales en Europe et en Belgique. Ils le font entre autres en changeant les codes postaux d'origine, rendant le travail de différenciation difficile, voire impossible, pour les douanes et autres administrations belges.

 

C'est pourquoi un boycott complet de tous les produits et services issus d'Israël et de ses colonies serait nécessaire. Les désinvestisse­ments et sanctions à l'encontre de l'État d'Israël sont également le seul moyen véritablement efficace de contraindre Israël à respecter le droit international.

 

Étant donné que les mesures prises jusqu'à présent se sont révélées inefficaces pour garantir la différenciation, quelles mesures concrètes le gouvernement envisage-t-il de prendre durant cette législature pour garantir une réelle politique de différenciation à l'égard des colonies israéliennes, comme le demandent la résolution 1973 du Parlement fédéral et la résolution 2334 du Conseil de sécurité de l'ONU? Dans votre réponse, veuillez si possible faire la distinction entre le niveau de l'ONU, le niveau européen et le niveau belge.

 

L'ONU travaille actuellement sur une base de données des entreprises actives dans l'industrie de la colonisation israélienne. La Belgique est-elle favorable à la publication de cette base de données? Dans la négative, pour quelles raisons?

 

Êtes-vous prêt à travailler activement au sein de l'ONU pour assurer la publication rapide de la base de données en question? Dans la négative, pour quelles raisons? Dans l'affirmative, quelles mesures précises allez-vous prendre?

 

Êtes-vous prêt, si nécessaire, à offrir un soutien financier et/ou technique aux services du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, afin que ce dernier dispose de capacités suffisantes pour publier la base de données?

 

La campagne "Boycott, Désinvestissement et Sanctions" (BDS) gagne de plus en plus d'adhérents et inquiète de ce fait de plus en plus Israël. En effet, ce pays est conscient que cette stratégie pacifique est vraiment puissante pour le contraindre à respecter le droit international humanitaire. Pourquoi la Belgique ne prendrait-elle pas progressivement part à celle-ci?

 

14.03 Minister Didier Reynders: Mevrouw de voorzitter, collega's, zoals u weet heb ik er systematisch aan herinnerd dat de nederzettingen ingaan tegen het internationale recht en een inbreuk vormen op de verplichtingen van Israël als militaire bezettings­macht, zoals werd gesteld in resolutie 2334 van de VN-Veiligheidsraad in december 2016. Het voortzetten van de Israëlische nederzettingpolitiek leidt tot een de facto voortschrijdende annexatie van de Westelijke Jordaanoever, holt de mogelijkheid van de tweestatenoplossing uit en vormt een hindernis in de zoektocht naar een rechtvaardige en duurzame vrede.

 

C'est pourquoi il est nécessaire de faire la distinction entre les activités menées en Israël et celles menées par Israël dans les territoires palestiniens occupés. Cette distinction constitue la base de la politique de différenciation soutenue, par la Belgique, aux niveaux bilatéral et européen ainsi qu'au niveau des Nations Unies.

 

Comme je l'ai déjà souvent dit devant cette commission, le corollaire logique de cette politique de différenciation entre les territoires et Israël est qu'elle ne vise pas à instaurer un boycott ou des sanctions à l'égard d'Israël proprement dit. Je suis convaincu que cela non plus ne pourrait pas contribuer à promouvoir un climat dans lequel un retour au dialogue et à la recherche de solutions négociées deviendrait à nouveau possible.

 

Plusieurs mesures européennes ont été adoptées pour aider à définir cette politique de différencia­tion: en particulier, la clause territoriale, en 2012, et la communication interprétative relative à l'indication de l'origine des marchandises issues des territoires occupés par Israël depuis juin 1967, en 2015.

 

En ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions de la présente communication interprétative de la Commission européenne en Belgique, je vous renvoie à mon collègue en charge de l'Économie, M. Kris Peeters.

 

J'ai déjà souhaité, à plusieurs reprises, voir avancer la démarche au niveau du Benelux et, à défaut, au niveau belge, et j'ai transmis cette demande aux ministres de l'Économie successifs que j'ai connus dans les différents gouverne­ments. Il s'agit maintenant de voir où on en est dans l'éventuelle mise en œuvre.

 

Wat de zogenaamde database van de Verenigde Naties betreft, werd het bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten in 2016 opgedragen een lijst op te stellen van bedrijven die actief zijn in de Israëlische nederzettingen. België heeft deze resolutie van de Mensenrechtenraad gesteund. Verleden jaar stelde het bureau van de Hoge Commissaris een tussenrapport voor over de uitvoering van dit mandaat. Daaruit blijkt dat het bureau een preliminaire lijst van 206 bedrijven heeft opgesteld. Die bedrijven worden nu onderworpen aan een rigoureuze screeningsprocedure. De database kan pas worden afgewerkt eens de screening is afgerond. Intussen heeft het bureau van de Hoge Commissaris beslist om niet over te gaan tot publicatie van ongeverifieerde informatie. Op vraag van de Hoge Commissaris heeft de Mensenrechtenraad beslist om meer tijd te gunnen voor de uitvoering van dit mandaat. België heeft deze beslissing ook gesteund en blijft dit dossier aandachtig volgen.

 

Quant aux ressources du Bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, je vous rappelle que la Belgique est un des principaux contributeurs financiers aux activités de cet organe essentiel du système des Nations Unies. Je pense qu'il est logique que le Haut-Commissaire souhaite être sûr des informations qu'il diffuse quand on sait l'usage qui peut en être fait dans les enceintes parlementaires ou ailleurs.

 

14.04  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de minister, ik zou u willen overtuigen van het groot belang van deze ontwikkeling, waarbij wij liefst op zo kort mogelijke tijd enige vooruitgang boeken.

 

Vorige week ontving ik een delegatie van de Knesset en wij hadden toen een vrij open en vranke discussie. Ik herhaal mijn standpunt, dat nog sterker is geworden na dat contact, met name dat de tweestatenoplossing niet meer wordt nagestreefd door de regering-Netanyahu. De tweestatenoplossing is klinisch dood.

 

Volgens mij blijven er nu twee pistes over. Ofwel trekt de internationale gemeenschap dezelfde conclusie en besluit ze dat nu aan een eenstatenoplossing moet worden gewerkt. Ofwel moet de Europese Commissie druk zetten op de sterkste partner die heeft gebruikgemaakt van de status-quo van de laatste tien jaar om alsmaar meer het laken naar zich toe te trekken en daardoor een tweestatenoplossing moeilijk en misschien zelfs onmogelijk te maken.

 

De druk die op Israël moet en kan worden gezet, komt via het differentiatiebeleid. Als het differentiebeleid niet mogelijk is, zal men naar hardere acties moeten grijpen. In dat verband denk ik aan BDS of Boycot, Desinvesteringen en Sancties. Maar alvorens deze stap te zetten meen ik dat het aangewezen is dat België, zodra het in de Veiligheidsraad zetelt, de druk op Israël verhoogt via een correct en stringent doorgevoerd differentiatiebeleid ten opzichte van de bedrijven die in de nederzettingen zijn gevestigd.

 

14.05  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le ministre, comme mon collègue vient de le dire, la Belgique aurait, au Conseil de sécurité de l'ONU, la possibilité de peser dans un tel dossier. Encore faut-il qu'elle en ait la volonté.

 

Comme vous l'avez expliqué, il y a deux voies: celle du boycott total d'Israël – vous dites que ce n'est pas la solution, et je pense qu'avec une telle position l'apartheid existerait encore en Afrique du Sud – et celle de la différenciation, mais là, les choses n'avancent pas non plus. Tout est fait pour freiner toute initiative qui déplaît à Israël. Visiblement, vous participez à ce freinage puisque vous refusez que les informations en possession des différents pays soient rendues publiques. Cela permettrait pourtant d'accélérer le processus.

 

Il y a deux voies: une que vous excluez d'office et une que vous n'aidez pas. Je pense que votre position est claire, ce qui rejoint d'ailleurs la question précédente sur les arrestations arbitraires en Israël, y compris de citoyens belges que vous ne défendez pas.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

15 Samengevoegde vragen van

- de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het rapport Shrinking space for civil society" (nr. 27175)

- de heer Marco Van Hees aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het rapport Shrinking space for civil society" (nr. 27260)

15 Questions jointes de

- M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le rapport Shrinking space for civil society" (n° 27175)

- M. Marco Van Hees au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le rapport Shrinking space for civil society" (n° 27260)

 

15.01  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de minister, deelt u de bezorgdheid zoals die tot uiting komt in het rapport Shrinking Space for a Civil Society? Zo ja, welke concrete maatregelen en stappen plant u om hieromtrent in dialoog te gaan met de Israëlische overheid?

 

Uit dit rapport blijkt dat er een systematische desinformatie georganiseerd wordt met betrekking tot activiteiten van middenveldorganisaties in Israël door de organisatie NGO Monitor.

 

Mijnheer de minister, heeft onze diplomatie contact met deze NGO Monitor? Beschouwt onze diplomatie de NGO Monitor als een onafhankelijke en geloofwaardige bron van informatie?

 

15.02  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le ministre, fin septembre, une plateforme israélien­ne a publié un rapport sur le rétrécissement de l'espace pour la société civile en Israël et en Palestine. Il se concentre sur les pratiques néfastes de l'organisation "Monitor", qui est étroitement liée au gouvernement israélien et qui tente de discréditer systématiquement les organisations israéliennes et palestiniennes de défense des droits humains.

 

Le rapport documente comment "Monitor" – à travers des accusations vagues et infondées de soutien à des groupes terroristes, d'antisémitisme et de mauvaise gestion financière – veut persuader les gouvernements européens de cesser de soutenir financièrement les organisations locales de défense des droits humains.

 

Monsieur le ministre, à quelle fréquence vos services entretiennent-ils des contacts avec "Monitor"? La considérez-vous comme une source d'information indépendante et crédible? Enfin, partagez-vous la préoccupation du rapport Shrinking space, selon lequel l'espace réservé aux organisations de la société civile israélienne et palestinienne est mis sous pression? Dans l'affirmative, quelles mesures concrètes envisagez-vous de prendre pour contrer cette tendance néfaste?

 

15.03 Minister Didier Reynders: Mevrouw de voorzitter, ik dank de Kamerleden voor hun vragen met betrekking tot het recent gepubliceerde september­rapport Shrinking Space van de Policy Working Group. Deze groep beschouwt zich als een Israëlisch collectief van voormalig diplomaat-academici en anderen die trachten een wijziging in de relaties tussen Israël en Palestina te promoten, vertrekkend van de tweestatenoplossing. Vervolgens zijn zij erg betrokken in het versterken van het Israëlisch maatschappelijk middenveld. De ondertitel van hun rapport verwijst uitdrukkelijk naar NGO Monitor, als NGO Monitor "Defaming human rights organisations that criticize the Israeli occupation".

 

Het rapport spreekt zich zeer kritisch uit over NGO Monitor en tracht aan te tonen dat het geen betrouwbare en onafhankelijke bron is. Het vestigt de aandacht op hun partijdige analysemethodes. Volgende voorbeelden worden hiervoor aangehaald: de selectiviteit van de door hen gemonitorde ngo's; het gebrek aan transparantie inzake de financiering van deze organisatie; de valse beschuldigingen die NGO Monitor gebruikt om zowel organisaties als personen die daar werken in diskrediet te brengen; het gebrek aan veldonderzoek; kritische ngo's als bedreiging voor het bestaan van Israël beschouwen enzovoort.

 

Mes services ont peu de contacts avec NGO Monitor et jusqu'à présent uniquement à leur initiative. Le dernier contact avec notre ambassade à Tel-Aviv date d'août 2017. De plus, nous avons des contacts réguliers avec toutes les sortes d'ONG israéliennes et palestiniennes tant à Bruxelles que sur place, avec l'ambassade à Tel-Aviv et le consulat général à Jérusalem, ou à l'occasion de visites officielles.

 

La société civile en Israël, tout comme celle de Palestine, est très diverse et active. La liberté d'expression et une société civile dynamique sont les garants d'une société ouverte et démocratique. Malheureusement, nous constatons une pression croissante sur ces ONG, tant de la part du gouvernement qu'au niveau législatif. La Belgique a exprimé à plusieurs reprises sa préoccupation face à cette évolution. Cette préoccupation est également partagée par l'Union européenne ainsi que par plusieurs de nos partenaires européens. À l'instar d'autres États membres, la Belgique continuera à soutenir la société civile en Israël et en Palestine, notamment en organisant des entretiens et des rendez-vous réguliers à Bruxelles, à Jérusalem et à Tel-Aviv, mais en gardant évidemment un esprit critique à l'égard de toutes les organisations que nous rencontrons.

 

15.04  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord en moedig u aan op die weg te blijven verdergaan.

 

15.05  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le ministre, si j'ai bien compris votre réponse, vous considérez qu'il s'agit d'une association comme une autre. Que vous exerciez votre esprit critique vis-à-vis de toutes les associations, je le suppose bien. Cependant, je vous demandais si vous considériez cette ONG ou plutôt cette OG – car je ne suis pas certain que la qualifier de "non gouvernementale" soit approprié –, comme une source d'information indépendante et crédible.

 

Manifestement, vous refusez de prendre position sur cette tentative du gouvernement israélien de disqualifier et discréditer plusieurs acteurs de la société civile. C'est dommage!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Voorzitter: Dirk Van der Maelen.

Président: Dirk Van der Maelen.

 

16 Question de M. Marco Van Hees au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "le soutien 'non létal' aux rebelles 'modérés' en Syrie" (n° 27261)

16 Vraag van de heer Marco Van Hees aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het leveren van niet-dodelijk materieel aan de 'gematigde' oppositie in Syrië" (nr. 27261)

 

16.01  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le président, monsieur le ministre, lors d'une émission de télévision néerlandaise, Nieuwsuur, début octobre, il est apparu que les Pays-Bas avaient rejoint un programme spécial américain d'aide "non létale" aux rebelles "modérés" en Syrie ces trois dernières années. Cela a été organisé par le biais de sociétés privées, qui ont reçu des millions d'euros d'un fonds du gouvernement néerlandais. Ce soutien non létal a été présenté comme une aide au développement sous la forme d'un équipement "logistique" destiné à soutenir l'opposition modérée en Syrie. L'acte était en réalité moins innocent, car une grande partie de ce soutien "logistique" a été apporté à la variante syrienne d'AI-Qaeda. Cela prouve une fois de plus que la "guerre contre le terrorisme" est fausse et contre-productive.

 

Monsieur le ministre, un tel programme existe-t-il en Belgique, le pays étant membre de la coalition internationale dirigée par les États-Unis? Dans l'affirmative, quels mécanismes de contrôle avez-vous mis en œuvre?

 

16.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur Van Hees, la Belgique n'a pas mis un tel programme en place, ni n'en soutiendrait un. Notre soutien est principalement de nature humanitaire. En Syrie, la Belgique ne finance l'aide humanitaire qu'au travers d'organisations humanitaires inter­nationales, en particulier les agences des Nations Unies, telles que le Haut Commissariat pour les réfugiés, l'UNRWA ou Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient, le PAM ou Programme alimentaire mondial, et le CICR ou Comité international de la Croix-Rouge.

 

Ces organisations ne travaillent qu'avec des organisations humanitaires ayant été soumises à des procédures de vérification et de contrôle des agences des Nations Unies. Les financements belges au titre de l'aide humanitaire sont utilisés pour l'aide alimentaire, la protection, l'eau et l'assainissement, l'assistance médicale, l'éduca­tion et les dispositifs hivernaux pour les populations les plus vulnérables. Par le biais de la ligne budgétaire "Consolidation de la paix", la Belgique soutient également des projets au profit des réfugiés syriens, de la société civile ou de la population syrienne, tels que le soutien des activités du Haut Commissariat aux droits de l'homme, le soutien au développement de médias indépendants ou l'éducation de la jeunesse à la démocratie, à la participation et au pluralisme. Voilà ce que nous faisons en Syrie!

 

16.03  Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le ministre, si cette réponse est exacte, je ne puis que me féliciter du fait que, contrairement aux Pays-Bas, la Belgique ne fournit pas de 4X4 ou autres engins non létaux à la branche syrienne d'Al-Qaeda.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 17.26 uur.

La réunion publique de commission est levée à 17.26 heures.