Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

donderdag 05 juli 2007

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

jeudi 05 juillet 2007

 

Après-midi

 

______

 

 


La séance est ouverte à 14.19 heures et présidée par M. Herman De Croo, président sortant.

De vergadering wordt geopend om 14.19 uur en voorgezeten door de heer Herman De Croo, uittredend voorzitter.

 

Le président: La séance est ouverte.

De vergadering is geopend.

 

Excusés

Berichten van verhindering

 

Véronique Salvi, à l'étranger / buitenslands.

 

Collega’s, ik heb misschien een toekomst als paardenfluisteraar, maar sta mij toe om vandaag “Kamerfluisteraar” te zijn. Mijn stembanden hebben de jongste tijd veel geleden. Ik verontschuldig mij daarvoor.

 

Chers collègues, je vous demande de bien vouloir m'excuser mais ma voix a été soumise à rude épreuve.

 

Ik zal de twee nu echt jongste leden van de Kamer, die in deze vergadering als secretaris fungeren en die ik hierbij begroet, vragen mij in voorkomend geval bij te staan.

 

(Mmes Hilâl Yalçin et Barbara Pas prennent place au bureau en qualité de secrétaires)

(De dames Hilâl Yalçin en Barbara Pas nemen plaats als secretarissen aan het bureau)

 

01 Ontslag

01 Démissions

 

Bij brief van 29 juni 2007 deelt de griffier van het Waals Parlement mee dat het Waals Parlement op dezelfde dag akte heeft genomen van de eed afgelegd door de minister-president Di Rupo en de ministers Antoine, Arena, Daerden en Simonet, als lid van de Waalse regering

Par lettre du 29 juin 2007, le greffier du Parlement wallon communique que le Parlement a reçu, ce jour, la prestation de serment en qualité de membres du gouvernement wallon de M. le ministre-président Di Rupo et de Mmes et MM. les Ministres Antoine, Arena, Daerden et Simonet.

 

01.01  Hilâl Yalçin, secretaris: Bij brief van 29 juni 2007 deelt de griffier van het Parlement van de Franse gemeenschap mee dat tijdens de plenaire vergadering van het Parlement van 29 juni 2007, de minister-president Arena en de ministers Simonet, Daerden, Eerdekens en Fonck de eed afgelegd hebben als ministers van de regering van de Franse gemeenschap.

Par lettre du 29 juin 2007, le greffier du Parlement de la Communauté française annonce qu'au cours de la séance plénière du Parlement du 29 juin dernier, la ministre-présidente Arena et les ministres Simonet, Daerden, Eerdekens et Fonck ont prêté serment en qualité de membres du gouvernement de la Communauté française.

 

01.02  Barbara Pas, secretaris: Bij brief van 29 juni 2007 deelt de griffier van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mee dat tijdens de plenaire vergadering van het Parlement van 29 juni 2007, de heer Benoît Cerexhe, de eed heeft afgelegd als minister van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Par lettre du 29 juin 2007 le greffier du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale annonce qu'au cours de la séance plénière du Parlement du 29 juin dernier M. Benoît Cerexhe a été élu  et a prêté serment en qualité de membre du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale.

 

02 Eedaflegging van acht opvolgende leden die zitting zullen hebben ter vervanging van de leden die door de Raden tot minister of tot staatssecretaris werden gekozen

02 Prestation de serment de huit membres suppléants appelés à siéger en remplacement des membres élus par les Conseils en qualité de ministres ou de secrétaires d'État

 

02.01  Hilâl Yalçin, secretaris: Artikel 59 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen bepaalt het volgende: "Een lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers dat gekozen wordt tot lid van de Vlaamse regering, van de Waalse regering, of van de Franse Gemeenschapsregering, houdt onmiddellijk op zitting te hebben en neemt zijn mandaat weer op wanneer zijn ambt van minister een einde neemt".

L'article 59 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose que le membre de la Chambre des représentants élu membre du Gouvernement wallon, du Gouvernement de la Communauté française ou du Gouvernement flamand, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de ministre prennent fin.

 

Artikel 35 van de Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen bepaalt het volgende : "Een lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers dat gekozen wordt tot lid van de regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, houdt onmiddellijk op zitting te hebben en neemt zijn mandaat weer op wanneer zijn ambt van minister een einde neemt".

De même, l'article 35 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises dispose que le membre de la Chambre des représentants élu membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de ministre prennent fin.

 

Volgens artikel 1bis van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers, wordt de minister of staatssecretaris van een Gewest- of Gemeenschapsregering die ophoudt zitting te hebben, vervangen door de eerst in aanmerking komende opvolger van de lijst waarop de minister of de staatssecretaris gekozen is.

Selon l'article 1bis de la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'État, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, le ministre ou le secrétaire d'État d'un gouvernement régional ou communautaire qui cesse de siéger est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle le ministre ou le secrétaire d'État a été élu.

 

Wij moeten dus overgaan tot de toelating en de eedaflegging van die opvolgers.

Nous devons donc procéder à l'admission et à la prestation de serment de ces suppléants.

 

Het betreft:

- mevrouw Brigitte Wiaux, eerste opvolger op de cdH-lijst van de kieskring Nijvel, ter vervanging van de heer André Antoine;

- de heer Bruno Van Grootenbrulle, eerste opvolger op de PS-lijst van de kieskring Henegouwen, ter vervanging van de heer Elio Di Rupo;

- mevrouw Camille Dieu, tweede opvolger op de PS-lijst van de kieskring Henegouwen, ter vervanging van mevrouw Marie Arena;

- de heer Thierry Giet, eerste opvolger op de PS-lijst van de kieskring Luik, ter vervanging van de heer Michel Daerden;

- de heer Joseph George, eerste opvolger op de cdH-lijst van de kieskring Luik, ter vervanging van mevrouw Marie Simonet;

- mevrouw Valérie Déom, eerste opvolger op de PS-lijst van de kieskring Namen-Dinant-Philippeville, ter vervanging van de heer Claude Eerdekens;

- de heer David Lavaux, eerste opvolger op de cdH-lijst van de kieskring Henegouwen, ter vervanging van mevrouw Catherine Fonck;

- mevrouw Clotilde Nyssens, eerste opvolger op de cdH-lijst van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, ter vervanging van de heer Benoît Cerexhe.

 

Il s'agit des suppléants suivants:

- Mme Brigitte Wiaux, première suppléante de la liste cdH de la circonscription électorale de Nivelles, en remplacement de M. André Antoine;

- M. Bruno Van Grootenbrulle, premier suppléant de la liste PS de la circonscription électorale du Hainaut, en remplacement de M. Elio Di Rupo;

- Mme Camille Dieu, deuxième suppléante de la liste PS de la circonscription électorale du Hainaut, en remplacement de Mme Marie Arena;

- M. Thierry Giet, premier suppléant de la liste PS de la circonscription électorale de Liège, en remplacement de M. Michel Daerden;

- M. Joseph George, premier suppléant de la liste cdH de la circonscription électorale de Liège, en remplacement de Mme Marie Simonet;

- Mme Valérie Déom, première suppléante de la liste PS de la circonscription électorale de Namur-Dinant-Philippeville, en remplacement de M. Claude Eerdekens;

- M. David Lavaux, premier suppléant de la liste  cdH de la circonscription électorale du Hainaut, en remplacement de Mme Catherine Fonck;

- Mme Clotilde Nyssens, première suppléante de la liste cdH de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, en remplacement de M. Benoît Cerexhe.

 

De geloofsbrieven van deze opvolgers werden tijdens onze vergadering van 28 juni 2007 geldig verklaard.

Les pouvoirs de ces suppléants ont été validés en notre séance du 28 juin 2007.

 

Ik stel u dus voor tot de toelating over te gaan van deze opvolgers die zitting hebben in de hoedanigheid van lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers ter vervanging van de leden die door de Raden werden gekozen tot lid van hun regering en zolang het ambt van deze duurt.

Je vous propose donc de passer à l'admission de ces suppléants appelés à siéger en qualité de membres de la Chambre des représentants en remplacement des membres élus par les conseils en qualité de ministre et de secrétaire d'Etat et pendant la durée des fonctions de ceux-ci.

 

Geen bezwaar?

Pas d'observation?

 

02.02  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, kan u mij die kwestie eens uitleggen? Ik ben immers niet zo vertrouwd met die procedures. Ik begrijp dat de betrokkenen hier vorige week de eed aflegden, maar nu opnieuw verdwijnen. Zij hebben dat gedaan, omdat zij nadien naar de Kamer zouden kunnen terugkeren, indien zij geen minister meer zijn. Zo is het toch? Zo heb ik het begrepen.

 

Het gaat alleen over Franstalige collega’s, maar het zou ook langs Vlaamse kant kunnen. Ik neem aan dat de heer Peeters dat bijvoorbeeld ook had kunnen doen.

 

De voorzitter: Wie hier de eed heeft afgelegd en daarna een functie vervult die met de eed onverenigbaar is, wordt tijdelijk vervangen. Als de onverenigbaarheid stopt, herneemt hij of zij zijn of haar functie.

 

02.03  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Het niet afleggen van de eed in de Kamer betekent dat de betrokkene minister blijft op het andere niveau en, optimistisch bekeken, dat ook kan blijven. Als de betrokkene wel de eed heeft afgelegd, betekent dat eigenlijk dat hij of zij hoopt naar de Kamer te kunnen terugkeren, indien hij of zij niet langer minister zou zijn. Dat is het eigenlijk.

 

Het is een soort bestaanszekerheid.

 

De voorzitter: Mijnheer Annemans, velen hopen naar de Kamer terug te keren.

 

02.04  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Absoluut, maar de hele doorschuifoperatie is een soort bestaanszekerheid.

 

De voorzitter: Ik heb geen commentaar bij uw opmerking.

 

02.05  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Het was heel aangenaam om in de Kamer eindelijk de heer Di Rupo – en zijn konsoorten – nog eens te hebben teruggezien, al was het maar voor een week.

 

De voorzitter: De voornoemde functies vorige week gevalideerd zijnde, stel ik u voor dat ik de collega’s in kwestie tot de eedaflegging uitnodig.

 

Ik herinner eraan dat de volksvertegenwoordigers gekozen door het kiescollege van het arrondissement Brussel deel uitmaken van de Nederlandse of van de Franse taalgroep van de Kamer, naargelang zij de eed in het Nederlands dan wel in het Frans afleggen. Wordt de eed in verscheidene talen afgelegd, dan is de taal waarin hij het eerst is afgelegd beslissend.

Je rappelle que les députés élus par le collège électoral de l'arrondissement de Bruxelles font partie soit du groupe linguistique français, soit du groupe linguistique néerlandais de la Chambre, selon qu'ils prêtent serment en français ou en néerlandais. Si le serment est prêté en plusieurs langues, celle d'entre elles qui est utilisée en premier lieu est déterminante.

 

Ik memoreer de bewoordingen van de eed: "Ik zweer de Grondwet na te leven" "Je jure d'observer la Constitution" "Ich schwöre die Verfassung zu befolgen".

Je rappelle les termes du serment: "Je jure d'observer la Constitution" "Ik zweer de Grondwet na te leven" "Ich schwöre die Verfassung zu befolgen".

 

Je prie Mme Brigitte Wiaux de prêter le serment constitutionnel.

Ik verzoek mevrouw Brigitte Wiaux de grondwettelijke eed af te leggen.

 

Brigitte Wiaux prête le serment constitutionnel en français.

Brigitte Wiaux legt de grondwettelijke eed af in het Frans.

 

Mme Brigitte Wiaux fera partie du groupe linguistique français.

Mevrouw Brigitte Wiaux zal deel uitmaken van de Franse taalgroep.

 

Je prie M. Bruno Van Grootenbrulle de prêter le serment constitutionnel.

Ik verzoek de heer Bruno Van Grootenbrulle de grondwettelijke eed af te leggen.

 

Bruno Van Grootenbrulle prête le serment constitutionnel en français.

Bruno Van Grootenbrulle legt de grondwettelijke eed af in het Frans.

 

M. Bruno Van Grootenbrulle fera partie du groupe linguistique français.

De heer Bruno Van Grootenbrulle zal deel uitmaken van de Franse taalgroep.

 

Je prie Mme Camille Dieu de prêter le serment constitutionnel.

Ik verzoek mevrouw Camille Dieu de grondwettelijke eed af te leggen.

 

Camille Dieu prête le serment constitutionnel en français.

Camille Dieu legt de grondwettelijke eed af in het Frans.

 

Mme Camille Dieu fera partie du groupe linguistique français.

Mevrouw Camille Dieu zal deel uitmaken van de Franse taalgroep.

 

Je prie M. Thierry Giet de prêter le serment constitutionnel.

Ik verzoek de heer Thierry Giet de grondwettelijke eed af te leggen.

 

Thierry Giet prête le serment constitutionnel en français.

Thierry Giet legt de grondwettelijke eed af in het Frans.

 

M. Thierry Giet fera partie du groupe linguistique français.

De heer Thierry Giet zal deel uitmaken van de Franse taalgroep.

 

Je prie M. Joseph George de prêter le serment constitutionnel.

Ik verzoek de heer Joseph George de grondwettelijke eed af te leggen.

 

Joseph George prête le serment constitutionnel en français et en néerlandais.

Joseph George legt de grondwettelijke eed af in het Frans en in het Nederlands.

 

M. Joseph George fera partie du groupe linguistique français.

De heer Joseph George zal deel uitmaken van de Franse taalgroep.

 

Je prie Mme Valérie Déom de prêter le serment constitutionnel.

Ik verzoek mevrouw Valérie Déom de grondwettelijke eed af te leggen.

 

Valérie Déom prête le serment constitutionnel en français.

Valérie Déom legt de grondwettelijke eed af in het Frans.

 

Mme Valérie Déom fera partie du groupe linguistique français.

Mevrouw Valérie Déom zal deel uitmaken van de Franse taalgroep.

 

Je prie M. David Lavaux de prêter le serment constitutionnel.

Ik verzoek de heer David Lavaux de grondwettelijke eed af te leggen.

 

David Lavaux prête le serment constitutionnel en français.

David Lavaux legt de grondwettelijke eed af in het Frans.

 

M. David Lavaux fera partie du groupe linguistique français.

De heer David Lavaux zal deel uitmaken van de Franse taalgroep.

 

Je prie Mme Clotilde Nyssens de prêter le serment constitutionnel.

Ik verzoek mevrouw Clotilde Nyssens de grondwettelijke eed af te leggen.

 

Clotilde Nyssens prête le serment constitutionnel en français et en néerlandais.

Clotilde Nyssens legt de grondwettelijke eed af in het Frans en in het Nederlands.

 

Mme Clotilde Nyssens fera partie du groupe linguistique français.

Mevrouw Clotilde Nyssens zal deel uitmaken van de Franse taalgroep.

 

03 Eedaflegging van de heer Herman De Croo

03 Prestation de serment de M. Herman De Croo

 

De geloofsbrieven van de heer Herman De Croo werden op 28 juni 2007 geldig verklaard. Hij werd op dezelfde dag tot lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers uitgeroepen.

Les pouvoirs de M. Herman De Croo ont été validés le 28 juin 2007 et il a été proclamé membre de la Chambre des représentants le même jour.

 

Ik memoreer de bewoordingen van de eed : "Ik zweer de Grondwet na te leven" "Je jure d'observer la Constitution" "Ich schwöre die Verfassung zu befolgen".

Je rappelle les termes du serment : "Je jure d'observer la Constitution" "Ik zweer de Grondwet na te leven" "Ich schwöre die Verfassung zu befolgen".

 

Ik verzoek de heer Herman De Croo de grondwettelijke eed af te leggen.

Je prie M. Herman De Croo de prêter le serment constitutionnel.

 

De heer Herman De Croo legt de grondwettelijke eed af in het Nederlands.

M. Herman De Croo prête le serment constitutionnel en néerlandais.

 

De heer Herman De Croo zal deel uitmaken van de Nederlandse taalgroep.

M. Herman De Croo fera partie du groupe linguistique néerlandais.

 

(Langdurig applaus)

(Applaudissements nourris)

 

Si je vous comprends bien, mieux vaut être absent quelque temps!

 

Collega’s, ik ga nu voort met onze agenda.

 

03.01  Pieter De Crem (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik zou namens mijn fractie een schorsing van de werkzaamheden willen vragen zodat wij nog wat overleg kunnen plegen.

 

De voorzitter: Hoelang zal de schorsing in beslag nemen?

 

03.02  Pieter De Crem (CD&V - N-VA): Die zal ongeveer een uur in beslag nemen. (Protest) U kunt dat niet weigeren!

 

03.03  Bart Somers (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, namens mijn fractie wil ik mij aansluiten bij het verzoek van de heer De Crem. Ik zou ook een schorsing willen vragen voor een periode van een uur.

 

De voorzitter: Zelfs al zijn wij nog niet samengesteld, ik kan aan fractieleiders een vraag tot schorsing niet weigeren. Ik zou willen vragen om u te houden aan de mogelijkheid om om 15.30 uur te kunnen hervatten.

 

La séance plénière reprendra à 15.30 heures. Qui vivra verra!

 

De vergadering is geschorst.

La séance est suspendue.

 

De vergadering wordt geschorst om 14.31 uur.

La séance est suspendue à 14.31 heures.

 

De vergadering wordt hervat om 16.34 uur.

La séance est reprise à 16.34 heures.

 

De vergadering is hervat.

La séance est reprise.

 

De voorzitter: Collega's, wij hernemen de vergadering. La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a! Kan ik misschien het resultaat kennen van de schorsing die wij gehad hebben gedurende enige tijd? Wie vraagt het woord? Qui demande la parole?

 

03.04  Pieter De Crem (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, aangaande de samenstelling van het Bureau van de Kamer en het College van quaestoren werd er gisteren een voorlopige regeling uitgewerkt. Het voorstel dat werd uitgewerkt, bleek echter om een aantal redenen – in het bijzonder die van de aanduiding van de secretarissen – niet onmiddellijk toepasbaar.

 

Wij stellen voor dat de samenstelling van het Bureau van de Kamer en het College van quaestoren wordt verdaagd tot donderdag 12 juli, de dag waarop de Senaat ook definitief zal worden samengesteld.

 

In elk geval worden er ondertussen gesprekken gevoerd om tot een zo ruim mogelijke consensus te kunnen komen omtrent de samenstelling van het Bureau.

 

Dank u, voorzitter. Ik vraag dus de verdaging van deze agendapunten naar volgende week.

 

De voorzitter: Collega’s, ik moet u zeggen dat u slechts kunt verdagen tot 13 juli. Dat is de laatste datum. Ik kan begrijpen dat een "vendredi treize" minder past dan donderdag twaalf.

 

03.05  Dirk Van der Maelen (sp.a-spirit): Mijnheer de voorzitter, ik wil namens mijn fractie en misschien ook namens de andere collega’s die niet behoren tot de nieuwe meerderheid, protesteren tegen de behandeling die ons hier vandaag gegeven werd.

 

De leidinggevende partij van de nieuwe meerderheid had in de campagne de mond vol over goed bestuur. Wat wij vorige week hebben gezien, toen de nieuwe meerderheid er niet in slaagde een voorstel te formuleren dat door die nieuwe meerderheid werd gedragen, zien wij hier vandaag opnieuw. Ik lees ook Belga, collega De Crem. Zij hebben geprobeerd dat in onze schoenen te schuiven. U hebt een schorsing gevraagd van een uur: zij heeft uiteindelijk twee uur geduurd. In die twee uur bent u er met uw nieuwe meerderheid van CD&V, VLD, MR en cdH niet in geslaagd om met een nieuw voorstel te komen om hier aan de Kamer voor te leggen. Beschamend is dat.

 

Jean-Luc Dehaene is in het Huis. Misschien kunt u aan Jean-Luc Dehaene vragen of hij voor zijn ontmijningsopdracht ook even met de nieuwe meerderheid gaat samenzitten om een voorstel te formuleren waarmee wij volgende week de Kamer eindelijk rechtsgeldig zullen samenstellen.

 

Ik herhaal dat onze fractie voor de samenstelling van de organen niet meer of niet minder vraagt dan dat respect wordt betoond voor het Reglement en de tradities van het Huis.

 

Indien de nieuwe meerderheid haar zin krijgt en wij vandaag niet over de samenstelling van een nieuw Bureau kunnen beslissen, wil ik nu al meegeven dat wij verwachten, Pieter De Crem, dat, indien u volgende week op de voorzittersstoel gaat zitten, u er definitief gaat zitten en ons niet opnieuw met een tijdelijke oplossing confronteert.

 

Ik wil aan de rest van de meerderheid ook zeggen dat, indien de nieuwe meerderheid haar zin krijgt, wij verwachten dat wij volgende week een definitief Bureau hebben, dat de commissies zijn samengesteld en dat verschillende wetsvoorstellen – niet in het minst het wetsvoorstel van uw collega Doomst en andere wetsvoorstellen over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde – in overweging worden genomen, zodat wij ze zo snel mogelijk in de Kamer kunnen behandelen.

 

03.06  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, u zult het met mij eens zijn dat de maidenspeech van oppositieleider Van der Maelen - ik neem aan, mijnheer Van der Maelen, dat u nog steeds oppositieleider wil worden en dat uw fractie, wat dat betreft, ook volgende week achter u zal blijven staan - niet slecht was. Ik geef dat eerlijk toe.

 

Ik moet wel een aanmerking maken: het was een beetje hypocriet. De heer Van der Maelen weet heel goed dat het probleem van de Kamer niet het probleem van de heer De Crem is, maar wel van de socialistische partij, en meer bepaald van de Parti socialiste.

 

De heer Van der Maelen zou volgens mij beter bij zijn buren gaan aankloppen om over de ordentelijkheid van de Kamer te spreken. Wij gaan akkoord met het voorstel dat de heer De Crem hier vandaag heeft geformuleerd.

 

De rest van mijn commentaren, ook in de richting van het socialisme in de Kamer, reserveer ik voor volgende week.

 

03.07  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, tout cela a assez duré. Voilà huit jours, nous étions réunis ici: nous connaissions tous le délai, nous savions tous que nous aurions à nous retrouver une semaine plus tard avec une solution. Hier encore, nous l'avons évoquée en Conférence des présidents. Une solution est donc déjà envisageable et d'autres solutions ont été proposées mais, aujourd'hui, vous demandez une suspension de séance dont la seule conclusion aboutit à une nouvelle demande de report.

 

Où est la bonne gestion?

 

Monsieur Reynders, vous avez mené une longue mission d'information. Peut-être auriez-vous dû prendre quelques photos avec vos homologues pour trouver une solution. Manifestement, cela ne suffit pas. Voilà qui promet! Si, pour désigner un président et quelques vice-présidents, il nous faut quinze jours, le pays risque de prendre bien du retard dans les années à venir!

 

Pourtant, tout comme moi, vous savez qu'il existe une solution, mais vous refusez de la prendre alors que, vraisemblablement, nous l'adopterons la semaine prochaine.

 

Le plus désolant – et nous connaîtrons les complices d'une telle décision lors du vote –, c'est ce blocage qui empêche le Parlement de travailler. Pour l'instant, aucune proposition ne peut être prise en considération, aucun travail collectif entamé. Nous l'avions dit la semaine dernière et nous le répétons aujourd'hui. Pourtant, manifestement, il faudra encore s'accorder une semaine supplémentaire. Nous ne pouvons pas l'accepter.

 

03.08  Jean-Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik dacht vorige week dat wij met een parlementaire vaudeville te maken hadden, maar het is een parlementaire soap aan het worden. Wij wachten nu reeds twee weken op dat wit konijn. Er komt zelfs geen konijn zonder poten uit, er komt helemaal geen konijn uit. Er is zelfs geen enkele oplossing.

 

Wij hebben hier een dubbel probleem. Ik zal eens klaar en duidelijk tegen de mensen zeggen wat het dubbele probleem is. Wij zitten met een voorzitter die aangeduid werd, maar die geen voorzitter wil worden. Hij wil zijn kansen gaaf houden om minister te worden. Daardoor wordt de rek in dit Parlement gehouden.

 

Er is nog een tweede probleem. Mijnheer De Croo, u mag van mij blijven zitten. Het zal u misschien wat opbeuren. Oude liefde roest niet, maar het kan soms pijn doen.

 

Het tweede probleem van CD&V en VLD is de vraag hoe zij hun Waalse partners bevriend kunnen houden, door het Vlaams Belang buitenspel te zetten. Ofwel respecteert men de wetten en moet men elke keer die vaudeville opvoeren, niet alleen hier, maar ook hiernaast. Allemaal hebben ze gezworen op de Grondwet, een week geleden, ook hiernaast. Ik zal de woorden van een heel groot journalist gebruiken: “Wij zijn de eersten om de Grondwet te verkrachten.” Dat is hiernaast zonet gebeurd met een gecoöpteerd senator. Hier slaagt men er zelfs nog niet in de wet te respecteren. Als men wetten en systemen maakt, systeem D’Hondt, systeem-Imperiali, allemaal gebaseerd op het proportionaliteitsbeginsel, dan moet men die systemen respecteren.

 

Men kan in dat geval niet constant zijn eigen wetten verkrachten om een of andere partij buitenspel te zetten.

 

Ik zou rustig het spelletje kunnen meespelen en een technische fractie vormen. Wij komen dan bijvoorbeeld samen met de partij naast mij. Wij zouden in dat geval bijvoorbeeld de tweede ondervoorzitter kunnen aanduiden. Wat zal u dan doen? Mijnheer De Croo, zal u dan in totaal één voorzitter aanduiden? In dat geval staat u zelfs buitenspel voor uw derde plaats.

 

Zal men hier in het Huis, wat al twee weken na elkaar niet gebeurt, eens leren de wetten te respecteren die de verkozenen, de eerste keer dat zij hier binnenkomen, zweren te zullen respecteren?

 

Het gaat constant over hetzelfde spelletje. Dat de Vlamingen nu ook eens hun tanden tonen en zeggen dat de wetten moeten worden gerespecteerd. Daarbij moeten de wetten van de proportionaliteit worden gerespecteerd, ook inzake de opvolgingen. Dat gebeurt in de Senaat wel, zowel op het gebied van de opvolgingen, de zittingen in de commissies en de ondervoorzitters. Hier is men blijkbaar nog niet volwassen genoeg, net zo min als in het Vlaams Parlement.

 

Als voornoemde vaudeville stopt, kunnen wij tot de orde van de dag overgaan en kunnen wij inderdaad, mijnheer Van der Maelen, Brussel-Halle-Vilvoorde eindelijk splitsen, niettegenstaande dat de voorbije 40 jaar beslist niet uw eerste bekommernis was.

 

03.09  Thierry Giet (PS): Monsieur le président, chers collègues, comme d'autres l'ont déjà souligné, "ça commence bien!".

 

Hier, il y a avait sinon un accord unanime, en tout cas un accord d'une grande partie de cette Chambre afin de nous permettre de désigner, ce jour, un Bureau provisoire et d'avancer la semaine prochaine.

 

Aujourd'hui, nul ne sait pourquoi cet accord ne peut être appliqué. Est-ce pour des raisons de fond? Certains ont évoqué un problème de secrétaires. Je ne sais pas. Est-ce pour des raisons de personnes? Toujours est-il qu'il faut bien constater que nous disposons de peu d'éléments pour faire notre religion.

 

En tout cas, le PS ne peut accepter un report qu'à la condition expresse qu'outre la désignation du Bureau la semaine prochaine – ce qui est bien le moins puisque tel est le délai prévu par le Règlement – on puisse désigner les commissions permanentes, prendre en considération les textes évoqués, voter l'urgence sur ces derniers et, enfin, commencer à travailler sur ces textes importants pour tous.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

 

04 Goedkeuring van de agenda

04 Adoption de l’agenda

 

Heb ik het voorstel goed begrepen, namelijk dat men naar donderdag 12 juli wenst te verdagen wat vandaag op de agenda stond? Ik heb wel horen spreken over de inoverwegingnemingen.

 

Je veux bien les indiquer pour mémoire. Het ene hangt immers af van het andere. Vous savez qu’il faut la traduction, la distribution et la prise en considération des propositions. En les mettant à l'agenda pour mémoire, je ne déroge aux droits de personne évidemment. Is dat duidelijk?

 

Dan is er nog de benoeming van de Vaste commissies, de Bijzondere commissie en, zeer belangrijk aangezien de Senaat dan zal zijn samengesteld, van de Overlegcommissie. Zonder de Overlegcommissie kan men de problemen in verband met de artikelen 77 en 78 van de Grondwet niet oplossen. Het is allemaal aan elkaar gekoppeld en gebonden.

 

Is dat het voorstel dat aan de Kamer wordt voorgelegd?

Est-ce bien ce que l'on me demande de soumettre à l'Assemblée? Est-ce clair pour chacun d'entre vous? (Assentiment)

 

Wij stemmen over het voorstel van de heer De Crem bij zitten en opstaan.

Nous votons sur la proposition de M. De Crem par assis et levé.

 

Het voorstel wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

La proposition est adoptée par assis et levé.

 

Il y aura donc une séance plénière jeudi prochain à 14.15 heures. Elle sera précédée à 11.30 heures d'une réunion de la Conférence des présidents.

 

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 12 juillet 2007 à 14.15 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 12 juli 2007 om 14.15 uur.

 

La séance est levée à 16.48 heures.

De vergadering wordt gesloten om 16.48 uur.

 

 

 

Dit verslag heeft geen bijlage.

 

Ce compte rendu n'a pas d'annexe.