Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

dinsdag 9 oktober 2007

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

mardi 9 octobre 2007

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.36 uur en voorgezeten door de heer Herman Van Rompuy, uittredend voorzitter.

La séance est ouverte à 14.36 heures et présidée par M. Herman Van Rompuy, président sortant.

 

(De dames Barbara Pas en Hilâl Yalçin nemen plaats aan het bureau als secretarissen)

(Mmes Barbara Pas et Hilâl Yalçin prennent place au bureau en qualité de secrétaires)

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Meyrem Almaci, zwangerschapsverlof / congé de maternité;

Denis Ducarme, met zending buitenslands / en mission à l'étranger;

Patrick Moriau, Geert Versnick, IPU / UIP.

 

01 Opening van de gewone zitting 2007-2008

01 Ouverture de la session ordinaire 2007-2008

 

Dames en heren, collega's, de Kamer komt heden van rechtswege bijeen op grond van artikel 44 van de Grondwet.

Mesdames, messieurs, chers collègues, la Chambre se réunit aujourd'hui de plein droit, en vertu de l'article 44 de la Constitution.

 

Ik verklaar de wetgevende zitting 2007-2008 voor geopend.

Je déclare ouverte la session législative 2007-2008.

 

02 Toelating en eedaflegging van de heer Bruno Van Grootenbrulle en mevrouw Camille Dieu

02 Admission et prestation de serment de M. Bruno Van Grootenbrulle et Mme Camille Dieu

 

Artikel 59 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen bepaalt het volgende: "Een lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers die gekozen wordt tot lid van de Vlaamse Regering, van de Waalse Regering, of van de Franse Gemeenschapsregering, houdt onmiddellijk op zitting te hebben en neemt zijn mandaat weer op wanneer zijn ambt van minister een einde neemt".

L'article 59 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose que le membre de la Chambre des représentants élu membre du gouvernement wallon, du gouvernement de la Communauté française ou du gouvernement flamand, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de ministre prennent fin.

 

Volgens artikel 1bis van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers, wordt de minister of staatssecretaris van een Gewest- of Gemeenschapsregering die ophoudt zitting te hebben, vervangen door de eerst in aanmerking komende opvolger van de lijst waarop de minister of de staatssecretaris gekozen is.

Selon l'article 1bis de la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'État, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, le ministre ou le secrétaire d'État d'un gouvernement régional ou communautaire qui cesse de siéger est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle le ministre ou le secrétaire d'État a été élu.

 

Wij moeten dus overgaan tot de toelating en de eedaflegging van twee opvolgers.

Nous devons donc procéder à l'admission et à la prestation de serment de deux suppléants.

 

Op 19 juli 2007 nam de heer Elio Di Rupo ontslag als minister-president van de Waalse regering en de heer Claude Eerdekens als minister van de Franse Gemeenschapsregering.

En date du 19 juillet 2007, M. Elio Di Rupo a démissionné en tant que ministre-président du gouvernement wallon et M. Claude Eerdekens en tant que ministre du gouvernement de la Communauté française.

 

Op 20 juli 2007 werd de heer Rudy Demotte minister-president van de Waalse regering.

Le 20 juillet 2007 M. Rudy Demotte a été nommé ministre-président du gouvernement wallon.

 

Dit heeft tot gevolg dat de heren Elio Di Rupo en Claude Eerdekens met ingang van 19 juli 2007 automatisch opnieuw lid van de Kamer zijn. Mevrouw Valérie Déom, eerste opvolger op de PS-lijst voor de kieskring Namen, die de heer Claude Eerdekens verving, houdt op zitting te hebben vanaf 19 juli 2007.

Ceci a pour conséquence que MM. Elio Di Rupo et Claude Eerdekens redeviennent automatiquement membres de la Chambre en date du 19 juillet 2007 et je leur souhaite la bienvenue. Mme Valérie Déom, première suppléante de la liste PS de la circonscription électorale de Namur, qui remplaçait M. Claude Eerdekens, cesse de siéger à partir du 19 juillet 2007.

 

De heer Bruno Van Grootenbrulle, eerste opvolger op de PS-lijst voor de kieskring Henegouwen, die aanvankelijk de heer Elio Di Rupo verving, moet mevrouw Marie Arena, minister-president van de regering van de Franse Gemeenschap, vervangen en moet opnieuw de eed afleggen.

M. Bruno Van Grootenbrulle, premier suppléant de la liste PS de la circonscription électorale du Hainaut, qui remplaçait M. Elio Di Rupo, remplacera Mme Marie Arena, ministre-présidente du gouvernement de la Communauté française. Il doit à nouveau prêter serment.

 

Mevrouw Camille Dieu, tweede opvolger op de PS-lijst voor de kieskring Henegouwen, die aanvankelijk mevrouw Marie Arena verving, moet de heer Rudy Demotte, minister-president van de Waalse regering, vervangen en moet eveneens opnieuw de eed afleggen.

Mme Camille Dieu, deuxième suppléante de la liste PS de la circonscription électorale du Hainaut, qui remplaçait Mme Marie Arena, remplacera M. Rudy Demotte, ministre-président du gouvernement wallon. Elle doit également prêter une nouvelle fois serment.

 

De geloofsbrieven van deze opvolgers werden tijdens onze vergadering van 28 juni 2007 geldig verklaard.

Les pouvoirs de ces suppléants ont été validés en notre séance du 28 juin 2007.

 

Ik stel u dus voor tot de toelating over te gaan van deze opvolgers die zitting hebben in de hoedanigheid van lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers ter vervanging van de voormelde ministers zolang het ambt van deze duurt.

Je vous propose donc de passer à l'admission de ces suppléants appelés à siéger en qualité de membres de la Chambre des représentants en remplacement des ministres précités et pendant la durée des fonctions de ceux-ci.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik memoreer de bewoordingen van de eed: "Ik zweer de Grondwet na te leven" - "Je jure d'observer la Constitution" - "Ich schwöre die Verfassung zu befolgen".

Je rappelle les termes du serment: "Je jure d'observer la Constitution" - "Ik zweer de Grondwet na te leven" - "Ich schwöre die Verfassung zu befolgen".

 

Ik verzoek de heer Bruno Van Grootenbrulle de grondwettelijke eed af te leggen.

Je prie M. Bruno Van Grootenbrulle de prêter le serment constitutionnel.

 

De heer Bruno Van Grootenbrulle legt de grondwettelijke eed af in het Frans.

M. Bruno Van Grootenbrulle prête le serment constitutionnel en français.

 

(Applaudissements)

 

De heer Bruno Van Grootenbrulle zal deel uitmaken van de Franse taalgroep.

M. Bruno Van Grootenbrulle fera partie du groupe linguistique français.

 

Ik verzoek mevrouw Camille Dieu de grondwettelijke eed af te leggen.

Je prie Mme Camille Dieu de prêter le serment constitutionnel.

 

Mevrouw Camille Dieu legt de grondwettelijke eed af in het Frans.

Mme Camille Dieu prête le serment constitutionnel en français.

 

 (Applaudissements)

 

Mevrouw Camille Dieu zal deel uitmaken van de Franse taalgroep.

Mme Camille Dieu fera partie du groupe linguistique français.

 

03 Benoeming van het Vast Bureau

03 Nomination du Bureau définitif

 

Aan de orde is de benoeming van het vast Bureau.

L'ordre du jour appelle la nomination du Bureau définitif.

 

Het aftredende Bureau is als volgt samengesteld:

leden verkozen door de vergadering:

- de heer Herman Van Rompuy, voorzitter;

- de heer Olivier Chastel, eerste ondervoorzitter;

- de heer Jean-Marc Delizée, tweede ondervoorzitter;

- de heren Herman De Croo, Bart Laeremans, Bart De Wever, ondervoorzitters;

- mevrouw Corinne De Permentier, de heer Hans Bonte, dames Maggie De Block en Tinne Van der Straeten, secretarissen;

leden van rechtswege:

de voorzitters van de fracties.

 

Le Bureau sortant se compose de:

membres élus par l'assemblée:

- M. Herman Van Rompuy, président;

- M. Olivier Chastel, premier vice-président;

- M. Jean-Marc Delizée, deuxième vice-président;

- MM. Herman De Croo, Bart Laeremans, Bart De Wever, vice-présidents;

- Mme Corinne De Permentier, de heer Hans Bonte, dames Maggie De Block en Tinne Van der Straeten, secrétaires;

membres de droit:

les présidents des groupes politiques.

 

Benoeming van de voorzitter

Nomination du président

 

Wij gaan over tot de benoeming van de voorzitter.

Nous passons à la nomination du président.

 

Vraagt iemand het woord?

Quelqu'un demande-t-il la parole?

 

03.01  Pieter De Crem (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik stel voor dat het Bureau van de Kamer in zijn huidige samenstelling wordt bevestigd.

 

De voorzitter: U hebt het voorstel gehoord.

Vous avez entendu la proposition.

 

Er is een lichte wijziging. Met toepassing van artikel 19 van het Reglement zou de heer De Man vierde ondervoorzitter worden in plaats van de heer Bart Laeremans. Die aanpassing is daarstraks door de Conferentie van voorzitters goedgekeurd.

 

Aangezien er geen opmerkingen zijn, verklaar ik het Bureau verkozen.

Étant donné qu'il n'y a pas d'observation, je déclare le Bureau élu.

 

Bijgevolg verzoek ik de secretarissen van het vast Bureau plaats te willen nemen aan het bureau.

En conséquence, je prie les secrétaires du Bureau définitif de prendre place au bureau.

 

(Mmes Corinne de Permentier et Maggie De Block prennent place au bureau en qualité de secrétaires.)

(De dames Corinne de Permentier en Maggie De Block nemen plaats aan het bureau als secretarissen.)

 

Ik dank de collega’s van de Kamer voor het vertrouwen dat zij gesteld hebben in de voorzitter en in het Bureau van de Kamer. Ik dank ook de collega’s van de Kamer voor de drie maanden uitstekende samenwerking in een uitstekende atmosfeer, niettegenstaande de uitwendige omstandigheden bijzonder moeilijk waren.

 

04 Wettig- en voltalligverklaring van de Kamer

04 Constitution de la Chambre

 

Dames en heren, waarde collega’s, de Kamer is voor wettig en voltallig verklaard. Daarvan zal kennis worden gegeven aan de Koning, de Senaat en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen.

 

La Chambre est constituée. Il en sera donné connaissance au Roi, au Sénat et aux parlements de Communautés et de Régions.

 

Die Kammer ist zusammengestellt. Seine Majestät der König, der Senat sowie die Regional- und Gemeinschaftsparlamente werden hiervon in Kenntnis gesetzt.

 

05 Vervanging van een lid van het Europees Parlement

05 Remplacement d'un membre du Parlement européen

 

De heer Marc Tarabella, lid van het Europees Parlement, is ontslagnemend op 19 juli 2007.

M. Marc Tarabella, membre du Parlement européen, est démissionnaire au 19 juillet 2007.

 

Mevrouw Fadila Laanan, eerste opvolger, verzaakt aan het mandaat bij brief van 24 juli 2007.

Mme Fadila Laanan, première suppléante, se désiste par lettre du 24 juillet 2007.

 

De tweede opvolger die in aanmerking komt om hem te vervangen is mevrouw Giovanna Corda. De verkiezing van deze laatste als plaatsvervangend lid van het Europees Parlement werd tijdens de plenaire vergadering van onze assemblée op 1 juli 2004 goedgekeurd.

La deuxième suppléante appelée à le remplacer est Mme Giovanna Corda. L'élection de cette dernière comme membre suppléante du Parlement européen a été validée par notre assemblée au cours de la séance du 1er juillet 2004.

 

Betrokkene voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, bedoeld bij de artikelen 1 en 41 van de wet van 23 maart 1989 met betrekking tot de verkiezing van het Europees Parlement.

L'intéressée remplit les conditions d'éligibilité prévues par les articles 1er et 41 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.

 

Om mevrouw Giovanna Corda in staat te stellen vanaf 3 september 2007 haar mandaat van Europees Parlementslid uit te oefenen, heb ik bij brief van 28 augustus 2007 aan de fractievoorzitters van de Kamer voorgesteld niet te wachten op de goedkeuring door de plenaire vergadering van 9 oktober 2007 om haar voor te dragen.

Afin de permettre à Mme Giovanna Corda d'exercer son mandat de membre du Parlement européen dès le 3 septembre 2007, j'ai proposé aux présidents de groupe politique de la Chambre, par lettre du 28 août 2007 de ne pas attendre l'approbation de la séance plénière de la Chambre le 9 octobre 2007 pour la présenter.

 

Daar geen enkel bezwaar werd medegedeeld werd mevrouw Giovanna Corda voorgedragen als vast lid van het Europees Parlement bij brief van 31 augustus 2007.

Aucune observation n'ayant été formulée, Mme Giovanna Corda a été présentée en qualité de membre effectif du Parlement européen par lettre du 31 août 2007.

 

06 Uitvoering van artikel 147 van het Kamerreglement

06 Application de l'article 147 du Règlement de la Chambre

 

In uitvoering van artikel 145, derde lid, van het Kamerreglement, stel ik voor de Kamervoorzitter te machtigen om, tijdens deze zittingsperiode, met toepassing van artikel 147 van ons Reglement, te beslissen over de verzoeken, ingediend na het beëindigen van de werkzaamheden van de onderzoekscommissies, om inzage of afschrift van processen-verbaal van getuigenverhoren afgelegd in onderzoekscommissies of er door getuigen overgelegde stukken.

 

En exécution de l'article 145, alinéa 3, du Règlement de la Chambre, je propose, en application de l'article 147 de notre Règlement, d'habiliter le président de la Chambre à statuer sous la présente législature, sur les demandes introduites après la cessation des travaux des commissions d'enquêtes, visant à obtenir communication ou copie de procès-verbaux d'audition de témoins par des commissions d'enquêtes ou des documents y remis par des témoins.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

07 Wijzigingen binnen de regering

07 Modifications au sein du gouvernement

 

Bij brieven van 13 en 20 juli 2007 zendt de eerste minister een afschrift over van de koninklijke besluiten van 12 en 20 juli 2007 met als opschrift "Regering - Ontslag -Wijzigingen".

Par lettres des 13 et 20 juillet 2007, le premier ministre transmet copie des arrêtés royaux des 12 et 20 juillet 2007 intitulés "Gouvernement – Démission - Modifications".

 

Het betreft het ontslag van de heer De Decker uit zijn ambt van minister van Ontwikkelingssamenwerking, om het feit dat mevrouw Laruelle werd belast met de bevoegdheid van Ontwikkelingssamenwerking en om de heer Jamar, die uit zijn ambt van staatssecretaris voor de Modernisering van Financiën werd ontheven. Hij wordt minister toegevoegd aan de minister van Financiën, met dezelfde bevoegdheden. Het gaat ten slotte om het ontslag van de heer Demotte als minister van Sociale Zaken en om de aanstelling van de heer Donfut tot minister van Sociale Zaken.

 

08 Wettig- en voltalligverklaring van de Senaat

08 Constitution du Sénat

 

Bij brief van 12 juli 2007 brengt de Senaat ons ter kennis dat hij ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

Par message du 12 juillet 2007, le Sénat fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour.

 

09 Wettig- en voltalligverklaring van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

09 Constitution du Parlement de la Communauté germanophone

 

Bij brief van 18 september 2007 brengt het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap ons ter kennis dat het ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

 

Par message du 18 septembre 2007, le Parlement de la Communauté germanophone fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour.

 

Mit Schreiben vom 18 September 2007 teilt das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft mit, dass es sich in seiner Sitzung vom 18 September 2007 konstituiert hat.

 

10 Wettig- en voltalligverklaring van het Waals Parlement

10 Constitution du Parlement wallon

 

Bij brief van 19 september 2007 brengt het Waals Parlement ons ter kennis dat het ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

Par message du 19 septembre 2007, le Parlement wallon fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour.

 

11 Wettig- en voltalligverklaring van het Parlement van de Franse Gemeenschap

11 Constitution du Parlement de la Communauté française

 

Bij brief van 21 september 2007 brengt het Parlement van de Franse Gemeenschap ons ter kennis dat het ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

Par message du 21 septembre 2007, le Parlement de la Communauté française fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour.

 

12 Wettig- en voltalligverklaring van het Vlaams Parlement

12 Constitution du Parlement flamand

 

Bij brief van 24 september 2007 brengt het Vlaams Parlement ons ter kennis dat het ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

Par message du 24 septembre 2007, le Parlement flamand fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour.

 

13 Rekenhof – Benoeming van een raadsheer (F)

13 Cour des comptes – Nomination d'un conseiller (F)

 

Overeenkomstig artikel 1 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof moet de Kamer van volksvertegenwoordigers overgaan tot de benoeming van een raadsheer in het Rekenhof - Franse Kamer - ter vervanging van mevrouw Martine Feron, overleden op 12 juli 2007.

Conformément à l'article 1er de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, la Chambre des représentants doit procéder à la nomination d'un conseiller à la Cour des comptes - Chambre française - en remplacement de Mme Martine Feron, décédée le 12 juillet 2007.

 

Op 3 september 2007 werd een oproep tot de kandidaten in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De kandidaturen dienden uiterlijk de 21ste dag na de bekendmaking in het Staatsblad per aangetekend schrijven te worden gestuurd aan de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Le 3 septembre 2007, un appel aux candidats a été publié au Moniteur belge. Les candidatures devaient être adressées au président de la Chambre des représentants, par lettre recommandée, au plus tard le 21jour suivant la publication au Moniteur.

 

De volgende kandidaturen werden ingediend:

- de heer Alain Bolly, eerste adviseur bij het Rekenhof;

- de heer Patrick Delaunois, inspecteur van financiën;

- de heer Luc Rifflet, eerste-auditeur-revisor bij het Rekenhof;

- mevrouw Annick Vandecappelle, attaché bij het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

- de heer Daniel Vanpetegem, adviseur van de ombudsvrouw van de Franse Gemeenschap;

- de heer Franz Wascotte, hoofdgriffier bij het Rekenhof;

- mevrouw Régine Wyseur, adjunct-adviseur bij de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van Brussel Hoofdstad.

 

Les candidatures suivantes ont été introduites:

- M. Alain Bolly, premier auditeur auprès de la Cour des comptes;

- M. Patrick Delaunois, inspecteur des finances;

- M. Luc Rifflet, premier auditeur-réviseur à la Cour des comptes;

- Mme Annick Vandecappelle, attaché auprès du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

- M. Daniel Vanpetegem, conseiller de la médiatrice de la Communauté française;

- M. Franz Wascotte, greffier en chef de la Cour des comptes;

- Mme Régine Wyseur, conseiller adjoint auprès de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

 

Overeenkomstig het voorstel van de Conferentie van voorzitters van 1 augustus 2007 zullen de kandidaten in de subcommissie "Rekenhof" worden gehoord.

Conformément à la proposition de la Conférence des présidents du 1er août 2007, les candidats seront entendus en sous-commission "Cour des comptes".

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

14 Raad van State – Benoeming van een Franstalige assessor

14 Conseil d'État – Nomination d'un assesseur d'expression française

 

De algemene vergadering van de Raad van State van 6 februari 2007 heeft de heer Georges de Leval, gewoon leraar aan de universiteit van Luik, als eerste kandidaat voor het ambt van assessor (F) van de afdeling wetgeving van de Raad van State, voorgedragen.

L’assemblée générale du Conseil d’État du 6 février 2007 a présenté à l’unanimité M. Georges de Leval, professeur ordinaire de l’université de Liège, comme premier candidat à la fonction d’assesseur (F) de la section législation du Conseil d’État.

 

Bij brief van 19 juli 2007 deelt de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken mede dat hij deze voordracht aanneemt.

Par lettre du 19 juillet 2007, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur fait savoir qu'il accepte la présentation.

 

De Kamer had deze voordracht tijdens de plenaire vergadering van 15 maart 2007 bevestigd.

La Chambre avait confirmé cette présentation au cours de la séance plénière du 15 mars 2007.

 

15 Samenstelling van de bijzondere commissies

15 Composition des commissions spéciales

 

De fractievoorzitters hebben mij de namen van hun kandidaten medegedeeld voor de volgende bijzondere commissies:

- commissie voor de Comptabiliteit;

- commissie voor de Naturalisaties;

- commissie voor de Verzoekschriften;

- commissie voor de Vervolgingen;

 

alsook van hun kandidaten voor de volgende commissies:

- bijzondere commissie voor het Reglement;

- controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen;

- bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het vast comité van toezicht op de politiediensten;

- bijzondere commissie belast met de controle op de wapenhandel;

 

alsook voor het adviescomité voor de Europese aangelegenheden, voor het adviescomité voor de maatschappelijke emancipatie en voor het adviescomité voor wetenschappelijke en technologische vraagstukken.

 

Les présidents de groupe m'ont fait parvenir les noms de leurs candidats pour les commissions spéciales suivantes:

- commission de la Comptabilité;

- commission des Naturalisations;

- commission des Pétitions;

- commission des Poursuites;

 

ainsi que leurs candidats pour les commissions suivantes:

- commission spéciale du Règlement;

- commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques;

- commission spéciale chargée de l'accompagnement parlementaire du comité permanent de contrôle des services de police;

- commission spéciale chargée du commerce des armes;

 

ainsi que pour le comité d'avis pour les questions européennes, pour le comité d'avis pour l'émancipation sociale et pour le comité d'avis des questions scientifiques et technologiques.

 

Daar het aantal ontvankelijke kandidaatstellingen overeenstemt met het aantal te begeven plaatsen, moet er, overeenkomstig artikel 157, 6 van het Reglement, niet gestemd worden.

Étant donné que le nombre de candidatures recevables correspond au nombre de places à conférer, il n'y a pas lieu à scrutin conformément à l'article 157, 6 du Règlement.

 

Dienvolgens verklaar ik verkozen de kandidaten voorgedragen voor de verschillende commissies en de drie adviescomités. De samenstelling van de commissies en de adviescomités zal in bijlage aan het Integraal Verslag gepubliceerd worden.

En conséquence, je proclame élus les candidats présentés pour les différentes commissions et les trois comités d'avis. La composition des commissions et des comités d'avis sera publiée en annexe au Compte rendu intégral.

 

16 Agenda

16 Agenda

 

16.01  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, je voudrais intervenir au sujet de l'organisation des travaux avant que vous ne procédiez aux prises en considération.

 

Monsieur le président, chers collègues, nous venons de procéder à la nomination du Bureau et à la désignation des membres des commissions spéciales, preuve – si besoin en était – de la vitalité de notre institution parlementaire. Nous ne pouvons malheureusement pas en dire autant de l'exécutif. Voilà maintenant 165 jours que le gouvernement est en affaires courantes. En effet, le dernier Conseil des ministres de plein exercice a eu lieu le 27 avril dernier. Depuis lors, on attend.

 

Je ne ferai pas ici le procès des négociateurs de l'orange bleue. Je ne soulignerai pas non plus les responsabilités des uns et des autres dans leur incapacité à créer, si pas un consensus, à tout le moins un compromis; ce serait beaucoup trop long à faire. Et je ne parlerai pas davantage de la méthode utilisée jusqu'à présent: nous aurons probablement l'occasion d'y revenir. Ce que je souhaite évoquer en séance plénière, c'est la décision de la future majorité au sein de la Conférence des présidents d'empêcher les parlementaires d'effectuer pleinement leur tâche de contrôle du gouvernement.

 

Chers collègues, comme vous le savez, ce contrôle du gouvernement s'exerce notamment par la faculté pour chacun d'entre nous de poser des questions, d'interpeller des ministres, que ce soit par écrit, en commission ou en séance plénière et – le cas échéant – de contraindre un ministre à venir répondre à nos questions. Si l’on suit la position majoritaire qui s'est dégagée mercredi dernier en Conférence des présidents, nous serions dans l'impossibilité de poser de tels actes en séance plénière.

 

Chers collègues, les écologistes du Nord comme du Sud du pays ne peuvent accepter pareille atteinte à une de leurs missions fondamentales. C'est pourquoi deux d'entre eux ont déposé sur le bureau du président de cette assemblée une question d'actualité avec demande d'une réponse du ministre en séance plénière. L'argument avancé pour nous refuser le droit de questionner chacun des ministres en séance plénière, qui repose sur la situation d'affaires courantes, ne tient pas la route; je vais m'employer à vous le démontrer rapidement.

 

Vu du Parlement, on peut distinguer trois périodes. Dans le cas qui nous occupe, la première est ouverte par la signature par le Roi de la Déclaration de révision de la Constitution votée par les Chambres. La deuxième est ouverte par la démission du gouvernement suite aux élections. La troisième est ouverte par l'installation définitive des Chambres. Pendant les deux premières périodes comprises entre la dissolution des Chambres et le jour où elles sont valablement constituées, les Chambres ne sont forcément pas en mesure d'exercer leur mission de contrôle.

 

En revanche, il en va tout autrement dès le moment où elles sont valablement constituées, a fortiori dès la rentrée parlementaire dont la date est prévue par la Constitution. À partir de cette date, les parlementaires peuvent – que dis-je! – doivent contrôler pleinement le gouvernement même si celui-ci est en affaires courantes; je dirais même que le contrôle parlementaire est d’autant plus important dans ce cas. Ce contrôle est simplement amputé de la sanction ultime traduite dans une éventuelle motion de défiance puisqu’il est impossible de renverser un gouvernement démissionnaire ou de contraindre un ministre démissionnaire à se démettre.

 

Mais à part cela, toutes les dimensions du contrôle parlementaire, en ce compris les questions d’actualité en séance plénière, doivent être accessibles à l’ensemble des parlementaires. D’ailleurs, comment pourrait-il en être autrement? Je prends un exemple en évoquant une information au sujet de laquelle deux de mes collègues souhaitent intervenir dans cette enceinte. Ainsi, suivant un quotidien madrilène, la Belgique est en passe d’importer, par la route, des déchets nucléaires hautement radioactifs ouvrant ainsi la voie à un dangereux précédent. Nous, parlementaires, serions dans l’impossibilité d’interroger les ministres compétents en séance plénière!

 

Monsieur le président, je connais votre réponse; vous l’avez formulée en Conférence des présidents, la semaine dernière. À cette occasion, vous m’avez dit que je pouvais très bien poser une question écrite ou orale en commission.

 

Certes, cette possibilité a effectivement été ouverte par la Conférence des présidents du 26 septembre 2007 prolongeant ainsi la décision qui avait été prise en décembre 1991. Mais pourquoi ce qui est désormais possible en commission ne pourrait-il pas le devenir en séance plénière?

 

Pour nous refuser ce droit, la majorité a utilisé deux arguments en Conférence des présidents. Elle a tout d’abord invoqué le fait que les questions en séance plénière sont, par nature, plus politiques. Elle a ensuite attiré l’attention sur le fait que les questions posées en séance plénière bénéficient d’un plus grand écho en raison de la présence de public, de caméras, de micros et de journalistes, tout ceci donnant de l’ampleur aux échanges qui ont lieu.

 

Je critiquerai tout d’abord ce second argument en posant trois questions. De quoi avez-vous peur? Qu’avez-vous à cacher? Faudrait-il demander aux journalistes de quitter l’hémicycle et aux télévisions d’interrompre leur reportage?

 

Monsieur le président, chers collègues, au nom de la nécessaire transparence et de la nécessaire publicité de ce travail de contrôle parlementaire, je vous demande de revoir votre position.

 

J’en reviens au premier argument invoquant la nature plus politique des questions posées en séance plénière alors qu’en période d’affaires courantes, le gouvernement n’est pas censé faire de la politique au sens large du terme. A cela je réponds que, justement, il appartient aux parlementaires de vérifier que le gouvernement reste bien dans le cadre des pouvoirs que lui octroie la jurisprudence durant cette période – reconnaissons-le – un peu particulière.

 

Autrement dit, autant en période d’affaires courantes, le gouvernement est bridé dans sa capacité politique, autant le parlement doit être renforcé dans sa capacité politique à contrôler le respect des balises fixées par cette jurisprudence.

 

Un des moyens forts de ce contrôle, ce sont les questions orales et les questions d’actualité en séance plénière avec la possibilité, le cas échéant, de contraindre le ministre de venir y répondre.

 

Je ne vous cacherai pas, monsieur Wathelet, avoir été surpris de vous voir relayer la position de ceux qui, en dépit du droit et de la Constitution, veulent limiter les pouvoirs du parlement. Il y a peu, vous siégiez, comme nous, dans l’opposition face au gouvernement violet toujours en place. Est-ce l’attrait du pouvoir qui vous fait changer de position ou simplement un peu de fatigue ou de distraction liée à la difficulté de vos négociations?

 

Pour vous aider à reconsidérer votre position, je me permettrai d’appeler à la rescousse un éminent constitutionnaliste, devenu entre-temps sénateur, et de le citer dans une des analogies dont il a le secret à propos des pouvoirs du parlement en période de crise: "Le parlement peut être privé de l’arme absolue, celle qui lui permettrait de terrasser le gouvernement, mais il dispose d’un arsenal d’armes légères, qui lui permet de canaliser et de contrôler l’action du gouvernement démissionnaire". Et Francis Delpérée de préciser dans "Le Journal des Tribunaux " d’octobre 1992, quant à la portée de ce contrôle dans cette période spécifique, qu’il s’agit d’outiller le parlement pour justement vérifier si l’exécutif ne prend pas de décisions qui sortent du cadre des affaires courantes: "Le parlement peut se donner pour mission spécifique de vérifier jour après jour si l’exécutif ne sort pas du domaine restreint qui lui est assigné".

 

J’ai cru comprendre, monsieur le président, que certains de nos collègues seraient éventuellement enclins à revoir leur position si la situation restait bloquée encore quelques semaines, voire quelques mois. À ce moment-là, ils pourraient éventuellement, si la situation perdure, revoir leur point de vue. J'aimerais leur demander si 165 jours d’affaires courantes ne suffisent pas pour constater que le cap du raisonnable est largement dépassé. Faudra-t-il attendre jusqu’à la Noël, voire jusqu’à Pâques pour qu’ils considèrent enfin la situation grave et de là, permettre aux parlementaires de poser leurs questions en séance plénière?

 

J’aimerais ensuite préciser à ces mêmes collègues que la longueur de la crise ne doit pas, en tant que tel, amener un traitement juridique différent de la question de principe que je pose. Tout au plus augmente-t-elle l’arriéré accumulé dans les décisions à prendre et peut-elle faire naître des situations d’urgence dans les affaires que le gouvernement sortant a cru pouvoir laisser à son successeur.

 

L'expérience nous montre que nombre de décisions sensibles pour lesquelles un contrôle plein et entier des parlementaires serait opportun interviennent dès les premières semaines après les élections. C'est à ce moment-là que certains ministres, anticipant peut-être l'opposition, peuvent être tentés d'opérer certains écarts avec le prescrit lié à la notion d'affaires courantes.

 

C'est donc dès ce moment qu'il faut outiller – armer, dirait M. Delpérée – les parlementaires de tout ce qui leur est nécessaire pour exercer au maximum leur contrôle sur l'exécutif en place.

 

Le gouvernement accepte d'accueillir à titre définitif du matériel hautement radioactif et on voudrait nous empêcher de lui demander des comptes ici en séance plénière!

 

16.02  Melchior Wathelet (cdH): Monsieur le président, je voudrais répondre à M. Nollet puisqu'il m'a interpellé directement.

 

Monsieur Nollet, c'est justement sur la base des écrits du professeur Delpérée que nous avons décidé, en Conférence des présidents, de permettre à l'ensemble des parlementaires d'interpeller les ministres et de leur poser des questions, que ce soit en commission ou par le biais de questions écrites. D'ailleurs, des questions ont déjà été posées et des ministres ont accepté de venir y répondre!

 

16.03  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Devrait-on les remercier d'avoir accepté de venir nous répondre?

 

16.04  Melchior Wathelet (cdH): Monsieur Nollet, vous étiez avec moi en Conférence des présidents.

 

Nous y avons spécifié que les ministres n'étaient pas obligés de répondre aux questions posées. Néanmoins, je constate qu'ils y répondent et j'estime qu'il est positif qu'ils respectent les parlementaires, qu'ils se déplacent au Parlement et viennent y répondre aux questions.

 

C'est donc dans le souci de respecter la lettre que le professeur Delpérée a rédigée voilà quelques années, que nous avons permis en Conférence des présidents que des questions soient posées. Reconnaissez que cette autorisation est particulière en soi.

 

Nous sommes effectivement en période d'affaires courantes. La situation est spécifique. Il suffit de le voir aujourd'hui. Certains ministres sont assis à leur place de député plutôt qu'à leur place de ministre. En commission siègent des personnes qui sont à la fois membre du gouvernement et membre du Parlement. Ils pourraient dès lors se poser à eux-mêmes des questions, ce qui n'irait pas sans poser de problèmes.

 

Je le répète, c'est bien dans un souci de respecter les écrits du professeur Delpérée que nous avons accepté que des questions soient posées en commission ou par écrit.

 

16.05  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Monsieur Wathelet, je crois que vous auriez mieux fait d'attendre la fin de mon raisonnement avant de répliquer. Vous comprendrez pourquoi à la fin de mon intervention.

 

Vous expliquez que nous pouvons poser des questions en commission. J'approuve. Nous l'avions également demandé mais vous n'expliquez pas pourquoi nous ne pouvons pas poser de questions ici en séance plénière.

 

Chers collègues, le contrôle parlementaire ne peut, selon nous, souffrir d'aucune restriction. La faculté de poser des questions en séance plénière est plus nécessaire et plus utile encore en période d'affaires courantes qu'en période normale car elle permet une publicité des actes du gouvernement dans une période où le gouvernement communique peu – pour une fois – et où l'attention est braquée sur la formation du futur gouvernement.

 

Comme le dit le professeur Van Impe, un autre des éminents constitutionnalistes, le fait que la publicité des séances de la Chambre permette à l’opinion publique d’exercer un contrôle démocratique constitue également un élément extrêmement important de ce dispositif en période d’affaires courantes.

 

Monsieur le président, ne pouvant me satisfaire de la décision majoritaire de la Conférence des présidents, je me suis quelque peu penché sur l’histoire de notre vénérable Institution. Lors de la séance du 15 décembre 1971, notre ancien collègue, François Perin, alors député, déclarait ceci à cette même tribune: "Lorsque le ministre des Affaires étrangères parle à l’ONU, lorsque le ministre des Finances ou celui des Affaires économiques parle devant le Marché commun – à l’époque, l’Union européenne aujourd’hui – , il pose des actes qui entraînent la responsabilité du gouvernement à l’égard de la nation. Le parlement a le droit d’obtenir des explications même si les motions de méfiance ne peuvent être déposées. Il fallait mettre les choses au clair; il ne peut être question de réduire les droits des parlementaires."

 

Ce n’est pas le seul à s’être exprimé sur la question qui nous occupe aujourd’hui, monsieur Wathelet! Ainsi, ai-je retrouvé les propos, monsieur le président, d’un de vos prédécesseurs, M. Nothomb, alors président de la Chambre, qui exprimait une conception identique pendant la formation du premier gouvernement Dehaene. Je le cite: "La Chambre, en constituant son Bureau dès aujourd’hui, a entendu ne pas lier la possibilité d'exercer ses fonctions à l’aboutissement de ce processus de majorité gouvernementale. De cette façon, la Chambre peut d’emblée se mettre en état d’assumer toutes ses prérogatives, tout en sachant les limites que trace à son action l’absence d’un gouvernement pleinement responsable. Ces limites ne sont pas aussi étroites qu’on pourrait le penser, notamment en ce qui concerne l’exercice du contrôle politique car, même si cela peut sembler paradoxal, un gouvernement démissionnaire qui perdure doit être contrôlé encore plus que tout autre." Ce sont les propos de M. Nothomb! C’est aussi au parlement qu’il revient de veiller à ce que la nécessaire limite des affaires courantes ne soit pas dépassée et dévaluée politiquement, ce qui se fait dans ce cadre.

 

Chers collègues, contrairement à ce que vous pourriez penser, suivre la demande des écologistes ne consiste pas à créer un précédent. En travaillant dans les archives, je suis retombé sur quatre situations où, malgré la présence d’un gouvernement démissionnaire, les députés ont interpellé en commission comme en séance plénière. Je vais remonter loin dans l’histoire pour atterrir plus près de nous en fin d’exposé. Ce fut le cas le 23 mars 1846 sur l’interruption de la navigation sur la Meuse à la Porte d’Anseremme. Ce fut également le cas le 28 mars 1855 via une interpellation sur la Banque Nationale.

 

Ce fut également le cas les 20, 24, 25 et 26 juillet 1945 sur les interpellations liées à la Question royale.

 

Mais, cerise sur le gâteau – M. De Clerck, je crois que vous y étiez et je vous vois sourire –, plus près de nous, une dizaine de questions orales ont été déposées aux ministres en affaires courantes du cabinet Martens IX lors de la séance du 13 février 1992. Parmi celles-ci, et pour vous rafraîchir la mémoire, je pointe celle de M. Cortois à M. Martens sur les exportations d'armes, celle de M. Van Rossem au ministre Eyskens sur les combats à Lubumbashi, celle de M. Morael à M. Maystadt sur les résultats d'un Conseil des ministres européens et celle de M. Clerfayt à M. Tobback père sur la Poste.

 

Chers collègues, au terme de cette démonstration, on voit que tant la doctrine, monsieur Wathelet, que la pratique du parlement donnent raison à notre revendication.

 

Monsieur le président, il me reste une question fondamentale: pourquoi ce qui a été possible le 13 février 1992 ne le serait-il plus aujourd'hui?

 

Monsieur le président, je vous demande donc d'inscrire à l'ordre du jour de notre séance les questions de Mmes Tinne Van der Straeten et Muriel Gerkens. Ces deux parlementaires souhaitent interroger les ministres de l'Intérieur et de l'Économie dans le cadre – puisque la Conférence des présidents n'a pas suivi ma proposition la semaine dernière – de l'article 126 de notre Règlement.

 

Je vous dépose les deux questions afin de faire appliquer cet article 126.

 

Je vous remercie.

 

16.06  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik dank collega Nollet - en zo te horen ook de studiedienst van Ecolo - voor deze uiteenzetting. Zij stelt mij in de gelegenheid te onderstrepen dat ik het niet eens ben met Ecolo.

 

Ik was het in de Conferentie van voorzitters ook niet eens met Ecolo. Daar was trouwens een veel te verlekkerde Patrick Dewael aanwezig die, namens de ontslagnemende regering, de regering van lopende zaken of de regering van leeglopende zaken, van klaplopende zaken mag ik wel zeggen, meedeelde dat hij graag bereid was te antwoorden op al die vragen.

 

Er begon toen bij mij een rood waarschuwingslampje te knipperen en ik kwam tot de volgende conclusie. Wij moeten Verhofstadt en Dewael, deze heren en dames van het verleden - en wat mij betreft hopelijk zonder politieke toekomst, hoewel zij zelf denken van wel en CD&V hen ook die indruk geeft - geen gelegenheid bieden om ten aanschouwen van de publieke opinie te doen alsof zij politiek nog iets betekenen. Zij betekenen niets meer. Zij werden niet alleen mentaal door mij afgevoerd, maar werden ook door de kiezer afgevoerd. Dat zij hier dan beneden zitten en doen alsof zij de regering zijn en alsof wij daaraan vragen kunnen stellen, heeft weinig zin. Daarom heb ik onze collega’s van Ecolo en hun studiedienst alleen gelaten.

 

Waaraan ik wel behoefte heb, en waaraan het land wel behoefte heeft is een debat over de gang van zaken. Gelukkig heeft de heer De Wever ons net verlaten zodat ik het over zijn buik kan hebben en over de landing die hij - als we de heer De Gucht tenminste mogen geloven - een dezer dagen zal moeten maken.

 

Toen ik vanochtend hoorde dat er een akkoord tot stand was gekomen over een nieuw immigratiebeleid, een strenger immigratiebeleid zoals zij zelf beweren, heb ik mij toch verbaasd over de toestand. Een dergelijk akkoord wekt toch minstens de indruk dat er niets aan de hand is met het land, dat er zelfs niets aan de hand is met oranjeblauw en dat alles zelfs goed zou gaan met oranjeblauw. Iedereen weet natuurlijk dat dit niet het geval is.

 

Enkele dagen geleden hebben wij, net als iedereen, net als het hele land, vernomen dat Van Rompuy een raad van wijzen zal voorzitten die de regering zal ondersteunen. Ik heb de verlenging van zijn voorzitterschap niet bestreden. Het ziet er dus alsmaar slechter uit voor Stefaan De Clerck die ook heeft gekandideerd. Mijnheer Van Rompuy, ik voel dat hij er zin in krijgt. Ik denk dus dat u uw ambities vanuit Kortrijk een beetje moet opbergen, maar goed, men weet nooit. Niettemin, ik heb niet geprotesteerd tegen het feit dat hij voorzitter zou blijven.

 

Dat was niet tegen u, mijnheer De Clerck. Ik heb echter wel iets tegen de figuur Van Rompuy zoals die zich langzaamaan aan het ontwikkelen is. Knack heeft – terecht volgens mij – gesproken over een constitutionele putsch. Dankzij het lekken van het document mevrouw Milquet, de spooknota, weten wij nu dat deze man, horresco referens, samen met de heer De Decker een raad van wijzen gaat voorzitten die de regering zal ondersteunen en die het essentiële regeringsbeleid, namelijk de staatshervorming die CD&V en N-VA aan hun kiezers hebben beloofd, en petit comité zal regelen, dat wil zeggen, niet zal regelen.

 

Mijnheer De Crem, u lijkt het plezant te vinden. Daar zal dan wel een reden voor zijn, vermoed ik.

 

16.07  Pieter De Crem (CD&V - N-VA): Mijnheer Annemans, ik krijg reeds heimwee.

 

16.08  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Dat kan ik mij voorstellen. Ik hoop dat er zoveel mogelijk van degenen die daar zitten, na hetgeen er de komende dagen zal gebeuren, heimwee zullen krijgen naar de positie die zowel u als ik de voorbije jaren hebben ingenomen en waaraan ik u van op dit spreekgestoelte nog meermaals zal kunnen herinneren door te doen wat ik moet doen, met name mijn kiezers vertegenwoordigen. Dat is iets dat u de komende maanden zult moeten afleren, als ik de heer De Gucht mag geloven tenminste. Dat is een aanbeveling van de heer De Gucht.

 

De voorzitter: Wat heeft dat allemaal te maken met de vraag van de heer Nollet?

 

16.09  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik zal de vraag even versterken. Wat heeft dit allemaal te maken met de vraag van de heer Nollet?

 

Ik heb behoefte aan een echt debat.

 

De voorzitter: Dat krijgt u zo dadelijk, dat weet u.

 

16.10  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Dat wist ik niet. Wanneer komt er een debat?

 

De voorzitter: Daartoe werd daarstraks in de Conferentie van voorzitters beslist.

 

16.11  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Wat is er beslist? Wat gaan wij doen?

 

De voorzitter: Op het einde van de vergadering, na de normale agenda, komt er een debat waarbij elke fractie tien minuten krijgt om te zeggen wat zij te zeggen heeft. U bent daar volop mee bezig. Ik trek dat af van uw tien minuten spreektijd.

 

16.12  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): U mag mijn spreekbeurt op het einde zelfs schrappen. Ik wil nu praten over het normaal functioneren van een parlement. De mensen hebben een parlement verkozen en willen een parlement bezig zien.

 

De voorzitter: U hebt dat recht, dat is daarstraks afgesproken.

 

16.13  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Schrap mij maar van de sprekerslijst voor straks, want ik doe het nu. Ik doe het nu, want de heer Nollet beweert dat dit geen normaal parlement is. Ik ben het met hem eens.

 

De voorzitter: Dan kunt u straks niet meer spreken.

 

16.14  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Ik doe het nu.

 

In die spooknota, die terecht spooknota of note fantôme wordt genoemd, staat dat wij niet meer in een democratisch regime gaan leven, dat de essentie van waarover die verkiezingen gingen, als ik tenminste CD&V en N-VA mag geloven, verhuist naar de heer Van Rompuy en naar de schuiven van zijn voorzittersbureau. Daar gaat het resultaat van deze verkiezingen naartoe. Dat is, ik heb het woord niet uitgevonden, een constitutionele putsch.

 

De nieuwe regering, als zij er komt, kan alleen overeind blijven dankzij de inspanningen die de Kamervoorzitter zal doen om dit Parlement te doen vergeten, u vooral, dames en heren van CD&V, dat u parlementslid bent.

 

Nauwelijks was die spooknota uitgelekt of daar kwam Karel De Gucht om het mes niet 180 maar 360 graden om te draaien, mijnheer De Crem, en om te zeggen dat het nu eens tijd wordt – ik, staatsman De Gucht, ik ben dat gewoon geweest, tien jaar aan een stuk – uw kiezers niet langer wijs te maken dat u kunt doen wat u hun voor de verkiezingen hebt beloofd. Ik zal u eens zeggen hoe u dat doet…

 

16.15  Thierry Giet (PS): Monsieur le président, j’interromps l’orateur: en effet, notre ordre des travaux me paraît quelque peu perturbé.

 

J’aimerais savoir comment nous souhaitons travailler cet après-midi. Comme vous l’avez précisé, un accord a été pris en Conférence des présidents pour que se tienne un débat entre toutes les formations après les prises en considération; je constate que ce débat s’organise dès à présent.

 

Je vous demanderai donc à vous, en qualité de président, de prendre attitude.

 

Le président: C’est ce que je viens de faire.

 

16.16  Thierry Giet (PS): Ou bien nous entamons ce débat maintenant et tous ceux qui souhaitent intervenir dans les conditions convenues pourront monter à la tribune après l’intervenant actuel, ou bien ce débat se tient après les prises en considération. Il me semble que, pour une première séance de ce nouveau cycle de plénières, les choses doivent être claires pour tous et qu’un accord pris en Conférence des présidents soit respecté.

 

Le président: Je viens de le rappeler à M. Annemans, mais je ne peux évidemment pas le retenir!

 

16.17  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik heb het al begrepen. Ecolo spreekt twintig minuten en na vijf minuten word ik al onderbroken door de Parti socialiste.

 

De voorzitter: Neen, dat is niet waar. U respecteert gewoon niet wat is afgesproken. Ik kan u natuurlijk niet van het spreekgestoelte halen, want dat zou dan andere gevolgen hebben.

 

16.18  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): (…) dat ik twintig minuten een zaag zou spannen over het Vragenuurtje?

 

De voorzitter: Mijnheer Annemans, de heer Nollet heeft in de Conferentie van voorzitters gevraagd om het woord te voeren over de mondelinge vragen. Hij heeft dat wel veel te lang gedaan. Dat is in zijn nadeel, want het was veel beter geweest om dat zeer beknopt te doen.

 

16.19  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Ik zou heel beknopt geweest zijn.

 

De voorzitter: Het tweede punt is dat u hier tussenkomt, niet wetend wat er is afgesproken. Ofwel voert u nu het woord – en u was daar volop mee bezig - ofwel doet u dat straks. Als u dat nu doet, is het voor mij gedaan.

 

16.20  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Wij voeren straks het woord. Ik wil hier niet, tegen het protest van voorzitter Van Rompuy in, toch tussenkomen. Ik zal mij namelijk buigen naar al uw voorstellen, zolang het over de spreektijd in de Kamer gaat. Alle andere voorstellen zal ik niet bij voorbaat maar toch met grote aandacht verwerpen.

 

16.21  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, je pense qu'on peut être bon et long, en tout cas dans certaines situations. Si vous avez une position différente, libre à vous.

 

Cela étant dit, j'ai posé la question du principe des questions orales. Je sais qu'en Conférence des présidents, la majorité qui est à venir a refusé. D'autres collègues ont soutenu la proposition et ont ouvert la réflexion en la matière. Je souhaite qu'on puisse trancher cette question sur l'organisation de nos travaux ici aussi. Et toutes les diversions de M. Annemans n'ont rien à voir avec la question que j'ai posée.

 

De voorzitter: Mijnheer Nollet, u hebt mij een vraag gesteld. U had dat beknopt kunnen doen, dat ware veel meer helder geweest. U moet mij die vraag niet stellen. Het antwoord werd niet gegeven door mij, maar door de Conferentie van voorzitters. Daar heeft men niet besloten volgens de scheidingslijnen van potentiële meerderheid en potentiële oppositie maar ook volgens andere scheidingslijnen, dus niet volgens de strikte lijnen. De heer Annemans heeft zich bijvoorbeeld aangesloten bij een opinie…

 

16.22  Dirk Van der Maelen (sp.a-spirit): Ecolo en sp.a hebben de vraag gesteld.

 

De voorzitter: Ik heb letterlijk gezegd, mijnheer Van der Maelen: “Niet volgens de strikte lijnen van potentiële meerderheid en oppositie”. Ik heb mij correct uitgedrukt. Men heeft in meerderheid beslist daar niet op in te gaan. U hebt het debat opnieuw geopend. U hebt het recht daartoe en ik heb u het recht daartoe gegeven.

 

Wat ik u nu zeg is niet mijn strikt persoonlijke mening, maar wat in de Conferentie van voorzitters werd gezegd. Daar heeft men gezegd dat schriftelijke vragen mogelijk zijn, dat er mondelinge vragen in commissie mogelijk zijn die de politieke controle mogelijk kunnen maken. Met enkele kleine uitzonderingen heeft men in een lange traditie van deze Kamer in periodes van lopende zaken geen mondelinge vragen toegestaan in plenaire zitting. Ik zeg: “Met enkele uitzonderingen daarop”. De vaste lijn of praktijk is anders. In die praktijk heeft men gezegd zich terughoudend op te stellen wat betreft het beantwoorden van mondelinge vragen in periodes van lopende zaken in plenaire zitting. Ik ben enkel de weerklank van de meerderheid in de Conferentie van voorzitters. Wat ik enkel doe is mij in die traditie plaatsen. Wanneer er mondelinge vragen zijn, stel ze in commissie: die is ook openbaar.

 

Waarom is men terughoudend voor de plenaire zitting? Men wil niet de indruk geven dat een regering in functie is terwijl ze eigenlijk in lopende zaken is. Die verkeerde indruk mag men niet creëren. Om die reden zegt men dat er voldoende instrumenten zijn voor de politieke controle in lopende zaken. Dit instrument is uitzonderlijk. Als de crisis lang aansleept zullen we beoordelen of we onze opinie moeten herzien. Dat is een beslissing van de Conferentie van voorzitters en niet alleen van de voorzitter.

 

Ik vind het wel jammer, dat zeg ik u eerlijk, dat u delen uit het debat – u hebt zich gericht tot de heer Wathelet - bekend hebt gemaakt terwijl zelfs in het verslag van de vergaderingen nooit wordt verwezen naar de namen van degenen die interveniëren. Ik vind dat jammer en wilde dat tussendoor even opmerken.

 

We houden daar geen lang debat over. U hebt uw punt gemaakt en u hebt uw punt in de Conferentie van voorzitters gemaakt. Ik heb u gezegd wat de meerderheid als advies en oordeel heeft gegeven. Ik stel voor om na een heel korte repliek dit hoofdstuk af te sluiten.

 

16.23  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, à aucun moment je n'ai dit qu'il s'agissait d'une position d'autorité de votre part en tant que président. J'ai appuyé mon propos en disant qu'une majorité au sein de la Conférence des présidents avait choisi et que cette majorité était celle qui se dessine dans l'orange bleue. Mais cela, monsieur Annemans, je le laisse en dehors du débat. Il n'en reste pas moins vrai qu'entre le moment où la réponse a été apportée par une majorité en Conférence des présidents et mon intervention en séance publique, une série d'arguments et d'éléments historiques ont été apportés. Vous parlez d'exception: je vous mets au défi de faire l'inverse et de me montrer des situations dans lesquelles on aurait décidé formellement de refuser des questions orales en séance plénière. Il n'y en a pas!

 

Pourquoi ce qui était vrai en 1992, lors de la plus longue période d'interruption, ne le serait plus aujourd'hui? Pourquoi ne pourrions-nous pas dire simplement que la pratique historique et la pratique récente nous amènent à reconsidérer ce qui a été décidé en Conférence des présidents? Je termine, monsieur le président. Vous semblez dire que j'étais isolé lors des débats en Conférence des présidents. Selon moi, c'était loin d'être le cas. Je demande donc que la Chambre puisse se prononcer sur cette question qui concerne des limitations de son propre travail.

 

Vous êtes en train de transformer l'équilibre des pouvoirs. Monsieur le président, quelque chose de fondamental se joue ici. Comme c'est parti, la période des affaires courantes pourrait encore durer quelques semaines ou quelques mois. Ils pourraient très bien nous tenir dans l'attente jusqu'à Noël ou jusqu'à Pâques. Monsieur le président, je vous demande de mettre au vote la possibilité d'organiser en séance plénière des questions orales, comme cela a été fait en 1992.

 

De voorzitter: Mijnheer Nollet, ik zit hier een half uur. Ik heb hier al het woord “constitutionele putsch” horen vallen en “transformation de l’équilibre des institutions”.

 

Ik stel voor dat we dat hier afsluiten.

 

16.24  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Op voorwaarde dat u het woord “constitutionele putsch”, dat ik heb gebruikt in de inleiding van mijn politieke tussenkomst en dat ik straks nog even zal samenvatten, niet gebruikt in de context van de heer Nollet, want dat ging over iets helemaal anders, dat ging namelijk over u.

 

16.25  Jean-Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de voorzitter, ik denk dat een paar collega’s van me last hebben van een kortetermijngeheugen.

 

Er is klaar en duidelijk gezegd wat u heeft vermeld, mijnheer Nollet. Ik heb me toen ook voorstander verklaard van het stellen van vragen, op voorwaarde dat die vragen werden beantwoord door alle ministers. Aangezien dat niet kan, hebben we klaar en duidelijk gezegd dat de zaak niet doorgaat. In plaats van een nummertje op te voeren omdat er nogal wat camera’s aanwezig zijn, hoop ik dat u uw woord houdt, wat in de Conferentie van voorzitters werd afgesproken en dat u hier hetzelfde zegt.

 

16.26  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, j'ai déposé deux questions liées à l'article 126 du Règlement. En votre qualité de président, vous devez être saisi de ces deux questions et les trancher maintenant. Si vous refusez que l'assemblée se positionne sur la possibilité de déposer des questions orales, cette demande de pouvoir poser en urgence les deux questions de mes collègues parlementaires reste sur votre bureau. Je rappelle que je vous les ai remises tout à l'heure en séance.

 

De voorzitter: Wij zullen daarover nog eens spreken in de Conferentie van voorzitters.

 

16.27  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, si vous devez réunir une Conférence des présidents, faites-le maintenant, mais ma demande a été déposée en séance plénière.

 

De voorzitter: Ik zal dat nog eens bekijken en ik zal daar straks op reageren.

 

Mag ik voorstellen dat wij overgaan tot het volgende punt, de inoverwegingneming van wetsvoorstellen, waarvan u de lijst op uw banken gekregen hebt? Er zijn bijkomende voorstellen om in overweging te nemen.

 

17 Inoverwegingneming van voorstellen

17 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als zijnde aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik stel u ook voor in overweging te nemen:

- het voorstel van resolutie van de dames Karine Lalieux, Camille Dieu en Colette Burgeon betreffende een modernisering en een actualisering van het prijscontrolemechanisme en betreffende de oprichting van een waarnemingspost kosten van dagelijks levensonderhoud (nr. 173/1);

- het wetsvoorstel van de dames Karine Lalieux en Colette Burgeon tot instelling van een compensatie voor de elektriciteitsconsumenten en ter bevordering van de inachtneming door België van het Protocol van Kyoto, door de invoering van een heffing op de ongerechtvaardigde winsten van de op de gereguleerde markt afgeschreven elektriciteitscentrales (nr. 178/1).

Ze worden aanhangig gemaakt bij de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw;

- het wetsvoorstel van de heer Jean-Marie Dedecker, mevrouw Martine De Maght, de heren Robert Van de Velde en Dirk Vijnck en mevrouw Ulla Werbrouck tot wijziging van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven (nr. 174/1). Het wordt aanhangig gemaakt bij de commissie voor de Sociale Zaken;

- het wetsvoorstel van de heer Thierry Giet, mevrouw Karine Lalieux en de heren Claude Eerdekens en André Perpète betreffende de huurwaarborg in de vorm van een bankwaarborg (nr. 177/1). Het wordt aanhangig gemaakt bij de commissie voor de Justitie.

 

Je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de résolution de Mmes Karine Lalieux, Camille Dieu et Colette Burgeon visant à moderniser et à actualiser le système des contrôles de prix et à créer un observatoire du coût de la vie quotidienne (n° 173/1);

- la proposition de loi de Mmes Karine Lalieux et Colette Burgeon visant à établir une compensation au profit des consommateurs d'électricité et favorisant le respect par la Belgique du protocole de Kyoto en introduisant une taxe sur les bénéfices injustifiés des centrales de production électrique amorties dans le cadre du marché régulé (n° 178/1).

Elles sont renvoyées à la commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture;

- la proposition de loi de M. Jean-Marie Dedecker, Mme Martine De Maght, MM. Robert Van de Velde et Dirk Vijnck et Mme Ulla Werbrouck modifiant la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie (n° 174/1). Elle est renvoyée à la commission des Affaires sociales;

- la proposition de loi de M. Thierry Giet, Mme Karine Lalieux et MM. Claude Eerdekens et André Perpète relative à la garantie locative constituée par une garantie bancaire (n° 177/1). Elle est renvoyée à la commission de la Justice.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

17.01  Thierry Giet (PS): Monsieur le président, si je comprends bien, vous procédez uniquement à la prise en considération.

 

Le président: Oui.

 

17.02  Thierry Giet (PS): Si vous le voulez bien, il y aura ensuite des demandes d'urgence.

 

Le président: Nous terminons d'abord ceci. Pas d'objection? Une autre question?

 

Urgentieverzoeken

Demandes d'urgence

 

17.03  Yvan Mayeur (PS): Monsieur le président, je voudrais que la Chambre accorde l'urgence à deux propositions de loi qui ont été déposées, à savoir la proposition n° 153 qui modifie le Code électoral et la proposition n° 157 qui élargit la Région de Bruxelles.

 

Vous connaissez mieux que tout le monde la raison pour laquelle je demande l'urgence. Vous étiez fort occupé, et nous ne nous sommes plus réunis depuis le 12 juillet. Depuis cette date, il n'y a plus eu de séance plénière et donc aucune possibilité de prendre en considération des propositions de loi.

 

Cela nous a conduit à un débat – oserais-je appeler cela un débat? – ou une espèce de monologue d'un groupe de partis, en commission de l'Intérieur, sur la seule et unique réponse – d'ailleurs exprimée par son président qui pensait qu'on ne pouvait agir que de la sorte – à apporter à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui estime, à juste titre, qu'il existe un problème dans l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Le président de cette commission pense qu'il n'y a qu'une seule réponse à ce problème: la scission de l'arrondissement.

 

Nous voudrions pouvoir exprimer que cette contre-vérité exprimée par le président de la commission et par un certain nombre de ses membres…

 

(…): (…)

 

17.04  Yvan Mayeur (PS): Vous avez eu une attitude relativement mensongère sur ce dossier...

 

Nous voudrions vous montrer en quoi vous vous êtes trompés en démontrant qu'il y a deux autres possibilités d'agir dans ce dossier: soit en revenir aux anciennes circonscriptions électorales, soit – et c'est notre proposition principale – élargir la Région de Bruxelles aux communes à facilités et aux communes autour de Bruxelles dans lesquelles vivent un nombre significatif de francophones, des francophones qui vivent de la Région bruxelloise, comme les Bruxellois, en symbiose avec Bruxelles.

 

Il est urgent de rétablir une forme d'équilibre démocratique dans le débat. Certainement en commission de l'Intérieur, dans laquelle, pour l'instant, on permet aux partis flamands de la prochaine coalition orange bleue de ne pas trop perdre la face en attendant un hypothétique accord et dans laquelle on parle quand même de l'obsession de son président qui pense qu'il n'y a qu'une seule forme de débat.

 

Nous voudrions que nos propositions de loi, celle sur le retour aux anciennes circonscriptions et celle sur l'élargissement de Bruxelles aux six communes à facilités et aux autres communes bruxelloises autour de Bruxelles, puissent être débattues en commission de l'Intérieur, même si ce sont des propositions de loi spéciale, monsieur le président, puisque c'est là qu'a lieu le débat sur la réponse à apporter à la Cour constitutionnelle.

 

Je tiens ces propos parce que je ne voudrais pas que vous me répondiez que ce débat doit avoir lieu dans une autre commission que vous réunirez un jour. Le débat a lieu en commission de l'Intérieur. Il faut rétablir un équilibre démocratique dans ce débat. J'insiste donc, monsieur le président, pour que ces deux propositions de loi puissent être examinées d'urgence afin que nous puissions intervenir et défendre notre point de vue en commission de l'Intérieur et peut-être permettre ainsi au président de cette commission de revenir à une position plus respectueuse de l'ensemble des parlementaires, de l'ensemble des groupes qui doivent s'exprimer dans ce parlement.

 

Vous comprenez qu'il s'agit du débat principal pour nous. Il prend beaucoup de votre temps et agite nombre de vos nuits. Nous voudrions contribuer à trouver une solution dans ce dossier. Nos propositions sont de nature à déboucher sur quelque chose de positif dans l'intérêt des Bruxellois, des Wallons et certainement aussi des Flamands, enfin, dans l'intérêt d'un pays qui s'inquiète de voir ce qui se passe aujourd'hui et qui attend une réponse sereine et adulte des parlementaires que nous sommes.

 

Monsieur le président, j'insiste à nouveau. Je demande l'urgence pour la proposition n° 153 sur le retour aux anciennes circonscriptions et pour la proposition n° 157 sur l'élargissement de Bruxelles.

 

17.05  Olivier Maingain (MR): Monsieur le président, je demande également que la proposition de loi spéciale que j'ai déposée avec mes collègues, Mme De Permentier et MM. Clerfayt et de Donnea, visant à fixer de manière démocratique les limites territoriales de la Région de Bruxelles, puisse être prise en considération en urgence.

 

Je le fais à la demande pressante du président de la commission de l'Intérieur qui souhaite que cette proposition puisse être examinée conjointement avec celles qui sont déjà déposées. Il a d'ailleurs eu la délicate attention de retarder les travaux de sa commission pour que nous puissions joindre notre proposition dans les délais souhaités.

 

Je ne peux que déférer à cette pressante invitation. C'est la raison pour laquelle je me permets de demander le bénéfice de l'urgence, monsieur le président.

 

17.06  Melchior Wathelet (cdH): Monsieur le président, dans le même ordre d'idées, je vous demanderai également d'accorder l'urgence à la proposition n° 158. C'est le point n° 115 des prises en considération figurant à notre ordre du jour. Cette proposition a été étudiée de manière connexe avec les autres propositions qui sont aujourd'hui pendantes en commission de l'Intérieur. Dès lors, en vue d'avoir un débat le plus sain et le plus serein possible, il est important de joindre l'ensemble des propositions et des positions dans le cadre de ce dossier. C'est la raison pour laquelle je vous demande l'urgence pour la proposition n° 158.

 

17.07  Karine Lalieux (PS): Monsieur le président, je souhaite aussi intervenir à propos d'une demande d'urgence.

 

Chers collègues, depuis quelques jours, le coût du chauffage, plus particulièrement le prix du mazout, de l'électricité et du gaz, est redevenu une des premières préoccupations de nos concitoyens. On peut contrer la flambée des prix. L'orange bleue le sait plus que quiconque puisque, la semaine dernière, elle a bloqué nos travaux en commission et la proposition de loi que j'avais déposée visant à fixer un prix maximum du gaz et de l'électricité.

 

À l'ordre du jour des prises en considération figure une autre proposition de loi qui prévoit un prélèvement sur les bénéfices des centrales nucléaires. Ce dernier permettrait d'aider toutes les familles, tous nos concitoyens, à payer leur facture de gaz ainsi qu'à financer les travaux qu'ils ont effectués en vue de réaliser des économies d'énergie.

 

Monsieur le président, je demande l'urgence sur cette proposition n° 178 qui intéresse tous nos concitoyens et j'aimerais qu'elle soit jointe aux travaux de la commission de la semaine prochaine.

 

17.08  Daniel Bacquelaine (MR): Monsieur le président, je souhaiterais que l'on puisse accorder l'urgence à une proposition de loi qui a déjà été déposée sous les législatures précédentes, qui est redéposée aujourd'hui et qui a recueilli un très large consensus parmi les programmes électoraux déposés avant le 10 juin. La plupart des partis politiques ont d'ailleurs inscrit à leur programme la suppression de la cotisation de solidarité pour les pensionnés.

 

Aujourd'hui, nous pensons qu'il est urgent de concrétiser cette volonté de la plupart des partis démocratiques et de faire en sorte que l'injustice, qui touche actuellement un nombre de plus en plus important de pensionnés, puisse être levée. En conséquence, nous demandons l'urgence pour la proposition de loi n° 53/1, inscrite au point 14 de notre ordre du jour. Il s'agit d'une proposition que j'ai déposée avec Olivier Chastel, François Bellot, Valérie De Bue, Charles Michel, Bernard Clerfayt et Denis Ducarme.

 

17.09  Jean-Marc Delizée (PS): Monsieur le président, peut-on mélanger les débats?

 

Le président: Monsieur Delizée, il n'y a pas de débat.

 

17.10  Jean-Marc Delizée (PS): Peut-on intervenir maintenant sur la question des pensions et des cotisations de solidarité?

 

Le président: Non, nous allons voter. Il n'y aura pas de débat.

 

17.11  Jean-Marc Delizée (PS): Monsieur le président, peut-on simplement émettre un point de vue sur cette demande d'urgence?

 

Le président: Madame Gerkens, vous avez la parole.

 

17.12  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, je voudrais également demander l'urgence pour le traitement de la proposition de loi n° 56/1, classée 17ème dans l’ordre des prises en considération. Celle-ci vise à intégrer la définition du commerce équitable dans la loi.

 

Nous demandons l'urgence d'une part, parce que nous sommes actuellement dans la quinzaine du commerce équitable et, d'autre part, parce que le parlement travaille sur ce sujet depuis plusieurs années. Une résolution a d'ailleurs été adoptée sous la précédente législature disant qu'il était urgent d'intégrer cette disposition dans la loi. C'est pourquoi il nous paraît important de permettre au plus vite la discussion sur cette thématique entre les familles politiques.

 

17.13  Dirk Van der Maelen (sp.a-spirit): Mijnheer de voorzitter, ik wil namens mijn groep de hoogdringendheid vragen voor het wetsvoorstel 44/1, dat zich op de vijfde plaats bevindt op de lijst, met als argumentatie dat het dezelfde doeleinden heeft als het wetsvoorstel waarvoor collega Lalieux daarnet de hoogdringendheid heeft gevraagd.

 

17.14  Jean-Marc Delizée (PS): Monsieur le président, j’aimerais revenir à la demande d’urgence pour la proposition n° 53/1 concernant la cotisation de solidarité. D’abord, le groupe socialiste soutient cette demande. Comme fait sous la précédente législature vis-à-vis des soins de santé, considérablement refinancés, le pouvoir d'achat des pensions constitue une priorité du Parti socialiste pour cette législature: ainsi que le soulignait M. Bacquelaine, nous l'avons martelé au cours de cette campagne électorale et nous tenons à le rappeler encore ici.

 

La pension légale est la base du pouvoir d'achat des seniors dans notre pays et, chez nous, elle est trop basse. Mais ce débat sur le pouvoir d'achat est global et ne doit pas se limiter à une seule mesure. C'est pourquoi nous voulons mener un débat global. Bien entendu, l'ensemble sera lié au futur budget 2008, dès qu'un gouvernement sera mis en place.

 

Le Parti socialiste a aussi des propositions qui concernent le pouvoir d'achat des seniors, des pensionnés. Parmi elles, nous prônons une augmentation de 2% de l'ensemble des pensions dès le 1er janvier 2008, soit par la suppression de cette cotisation de solidarité pour ceux qui la paient, soit par une augmentation du montant nominal des pensions, soit par une combinaison des deux mesures.

 

Ainsi, l'ensemble des pensionnés de Belgique pourra bénéficier de cette augmentation de 2%, et ce, indépendamment des mesures prises par le gouvernement actuel, ou plutôt précédent, le gouvernement violet, en matière de liaison au bien-être pour les années 2007-2008. Il s'agit donc bien de poursuivre ce travail dans le cadre de la liaison au bien-être, car nous restons parfaitement conscients de toutes les difficultés sociales que vivent aujourd'hui de très nombreux pensionnés.

 

Une deuxième proposition concerne l'augmentation des pensions minimales. Cette augmentation pourrait se produire en deux phases: la première au 1er janvier 2008 et la seconde au 1er janvier 2010. Tous les pensionnés devraient disposer d'un revenu décent, soit 1.250 euros nets par mois pour tout ménage et 1.000 euros pour tout isolé, tant en ce qui concerne les salariés que les indépendants ou les carrières mixtes.

 

Nous avons chiffré ce projet et nous disposons de propositions à émettre en la matière. Bien entendu, elles devront être étudiées dans le cadre des recettes de la sécurité sociale et du financement alternatif. Nous sommes prêts à ce débat. Nous désirons aussi que les pensions des indépendants atteignent le même seuil que celles des salariés, dès le 1er janvier 2010.

 

Monsieur le président, nous soutenons la demande d'urgence pour cette proposition mais en demandant d'élargir le débat en faveur du pouvoir d'achat de tous les pensionnés de ce pays.

 

17.15  Christian Brotcorne (cdH): Monsieur le président, je voudrais également soumettre une demande d'urgence dans la foulée de l'intervention de Mme Gerkens. Je souscris absolument à son souhait de voir rapidement sur la table des discussions l'encadrement et les définitions de ce qu'on entend par le vocable de commerce équitable.

 

J'ai donc déposé une proposition de loi en ce sens, la n° 69/1 du point 30 dans notre ordre du jour. Je sollicite également le bénéfice de l'urgence pour celle-ci.

 

17.16  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, ik wil de hoogdringendheid vragen voor het wetsvoorstel 51/1, agendapunt 12, inzake het optrekken van het leefloon. Verschillende rapporten bevestigen ons dat het niveau van de sociale bescherming in België erop achteruitgaat. België bevindt zich niet langer in de kopgroep maar is naar achteren aan het zakken in vergelijking met de andere Europese landen. Dit wetsvoorstel wil daar iets aan doen en richt zich specifiek op de meest kwetsbare doelgroep, namelijk mensen die recht hebben op een leefloon.

 

De twee pijlers van dit wetsvoorstel zijn, ten eerste, het optrekken van het leefloon tot boven de Europese armoedegrens, iets wat op zijn minst logisch te noemen is, en ten tweede, de gelijkschakeling van het statuut van samenwonenden en alleenstaanden met betrekking tot het leefloon.

 

Collega’s, ik wil u er toch aan herinneren dat elke extra dag regeringsformatie een dag in armoede betekent voor zeer veel Belgen. Wij vragen dus de hoogdringendheid voor dit wetsvoorstel.

 

De voorzitter: Mijnheer Laeremans?

 

17.17  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Welk punt was dat?

 

De voorzitter: Dat was punt 12. Hebt u nog een vraag?

 

17.18  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik wil even interveniëren, vanop het spreekgestoelte, omtrent de hoogdringendheid van de voorstellen van de PS en de MR in verband met de uitbreiding van Brussel.

 

Misschien wil mevrouw Lalieux echter eerst interveniëren over een ander voorstel.

 

De voorzitter: Normaal gezien is er hierover geen debat meer.

 

17.19  Colette Burgeon (PS): Monsieur le président, Mme Gerkens ayant demandé l’urgence pour la proposition de loi relative au commerce équitable, nous voudrions que notre proposition de loi portant le numéro 143 soit jointe à cette dernière afin que le sujet ne soit pas discuté à des moments différents. Il s’agit de la prise en considération inscrite au point n° 100. Je répète que notre demande fait suite à celle de Mme Gerkens.

 

Le président: De quel numéro s’agit-il, madame Burgeon?

 

17.20  Colette Burgeon (PS): Monsieur le président, il s’agit de la proposition de loi n° 143. Celle-ci figure à la page 13 de notre ordre du jour, au point 100.

 

De voorzitter: Kunt u straks niet het woord voeren, in het algemeen debat en niet bij de inoverwegingneming? Ik heb een hele reeks urgentieverzoeken. Er zijn er elf. Om een en ander zo ordelijk mogelijk te laten verlopen, stel ik voor dat we ons daarover elektronisch uitspreken. Ik neem de volgorde van de agenda; dat is het gemakkelijkste.

 

Om de telling zo ordelijk mogelijk te laten verlopen, stel ik voor ze elektronisch te houden. Ik zal de volgorde van de agenda nemen. Dat is het gemakkelijkste.

 

Ik neem het eerste voorstel op de agenda, zijnde het wetsvoorstel nr. 44/1 van de heer Dirk Van der Maelen. Wie vóór de urgentie is, duwt op de groene knop. Wie tegen is, duwt op de rode knop. Het gaat over punt 5 op de agenda.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

63

Oui

Nee

57

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

123

Total

 

(De heer Dewael zat voor deze en de volgende stemmingen op de plaats van de heer De Gucht die afwezig was en heeft op die plaats ook gestemd)

 

De urgentie wordt aangenomen.

L’urgence est adoptée.

 

17.21  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, il faudrait prévenir par une sonnerie que nous votons car certains de nos collègues ne sont pas loin mais ils ne savent pas que nous sommes en train de voter. Habituellement, on sonne, mais peut-être cela a-t-il changé?

 

(La sonnerie retentit)

(De bel weerklinkt)

 

De voorzitter: Ik kom bij punt 12 op de agenda, zijnde het voorstel nr. 51/1 van mevrouw Genot, de heren De Vriendt, Gilkinet en Nollet, de dames Gerkens, Almaci, Van der Straeten en Snoy et d’Oppuers en de heer Lahssaini. Wie de urgentie wil toekennen, stemt ja.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

44

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

125

Total

 

De urgentie is verworpen.

L’urgence est rejetée.

 

Mijnheer Landuyt, hoe had u gestemd?

 

17.22  Renaat Landuyt (sp.a-spirit): Ik heb voorgestemd, maar ik kan niet gaan zitten omdat ik geen stoel heb.

 

De voorzitter: De heren Reynders en Bacquelaine hebben tegengestemd.

 

Ik kom dan aan het punt 14 op de agenda: la proposition de loi de MM. Bacquelaine, Chastel et consorts, concernant la suppression progressive de la retenue sur pensions. Het gaat om document nr. 53/1.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

132

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

134

Total

 

De urgentie is aangenomen.

L’urgence est adoptée.

 

Ik kom dan aan het punt 17 op de agenda: het wetsvoorstel van de dames Gerkens, Genot en anderen over: les pratiques du commerce et le commerce équitable, document n° 56/1.

 

17.23  Colette Burgeon (PS): Monsieur le président, le point 100 de l’ordre du jour concerne la proposition de loi n° 143/1.

 

Le président: Nous passons d’abord au vote.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

66

Oui

Nee

62

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

128

Total

 

De urgentie is aangenomen.

L'urgence est adoptée.

 

Ik kom dan aan punt 30 op de agenda: la propostion de loi de M. Brotcorne relative à la reconnaissance des organisations de commerce équitable, document n° 69/1.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

70

Oui

Nee

66

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

136

Total

 

De urgentie is aangenomen.

L'urgence est adoptée.

 

Ik kom dan aan punt 100 op de agenda: la proposition de loi de Mme Burgeon et consorts, document n° 143/1.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

71

Oui

Nee

64

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

135

Total

 

De urgentie is aangenomen.

L’urgence est adoptée.

 

Punt 110 op de agenda betreft: la propostion de loi de M. Giet et consorts, concernant le Code électoral, document n° 153/1.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

49

Oui

Nee

79

Non

Onthoudingen

10

Abstentions

Totaal

138

Total

 

De urgentie is verworpen.

L’urgence est rejetée.

 

Ik kom aan punt 113 op de agenda: het wetsvoorstel van de heer Maingain en consorten.

 

17.24  Thierry Giet (PS): Monsieur le président, même s'il s'agit de la proposition de loi spéciale de M. Maingain, le point suivant (n° 114) concernant exactement la même chose, pour la clarté des débats et de la position de la Chambre, nous demandons l'urgence sur ces deux propositions de loi spéciales. Il est bien présent dans notre esprit que ces propositions sont discutées en commission de l'Intérieur. S'il y a un quelconque problème quant au renvoi de ces deux propositions de loi en commission de l'Intérieur, il faut le dire maintenant.

 

De voorzitter: Er zijn twee problemen: er is de urgentie en er is de verwijzing naar de commissie. Ik stel voor dat we eerst over de urgentie stemmen.

 

We stemmen over de urgentie van agendapunt 113, document 156/1.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

51

Oui

Nee

77

Non

Onthoudingen

10

Abstentions

Totaal

138

Total

 

De urgentie is verworpen.

L'urgence est rejetée.

 

We stemmen over de urgentie van agendapunt 114, la proposition de loi spéciale n° 157 visant à étendre le territoire de la Région bruxelloise.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

47

Oui

Nee

75

Non

Onthoudingen

10

Abstentions

Totaal

132

Total

 

De urgentie is verworpen.

L'urgence est rejetée.

 

We komen nu tot de vraag van de heer Giet over de verwijzing, hetzij naar de commissie voor de Hervorming van de Instellingen, hetzij naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken. De heer Giet vraagt de verwijzing naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken. Overeenkomstig het Reglement, moet ik de Kamer daarover consulteren. Ik consulteer niet bij hoofdelijke stemming, maar bij zitten en opstaan, over de al dan niet verwijzing naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken.

 

Il est procédé au vote par assis et levé.

Er wordt bij zitten en opstaan gestemd.

 

Het voorstel wordt bij zitten en opstaan verworpen.

La proposition est rejetée par assis et levé.

 

De verwijzing naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken is verworpen.

 

Mijnheer Giet, vraagt u ook de stemming over de verwijzing van het tweede voorstel, of mag dat als dezelfde stemming beschouwd worden?

 

17.25  Thierry Giet (PS): Monsieur le président, on peut considérer que c'est le même vote.

 

De voorzitter: We komen opnieuw tot de urgentieverzoeken, aan agendapunt 115, het wetsvoorstel nr. 158/1.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

94

Oui

Nee

33

Non

Onthoudingen

09

Abstentions

Totaal

136

Total

 

De urgentie wordt aangenomen.

L'urgence est adoptée.

 

Ten slotte vindt u in de toegevoegde lijst die op de banken ligt, het wetsvoorstel van mevrouw Lalieux en mevrouw Burgeon, nr. 178/1. Wie voor de urgentie is, stemt ja.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

59

Oui

Nee

68

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

127

Total

 

De urgentie wordt verworpen.

L'urgence est rejetée.

 

Debat

Débat

 

18 Politieke toestand

18 Situation politique

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van heden geef ik het woord aan een lid per politieke fractie voor tien minuten over de politieke toestand.

 

Conformément à l’avis de la Conférence des présidents d’aujourd’hui, je donne la parole à un membre par groupe politique pendant dix minutes sur la situation politique.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Mag ik eerst vernemen wie in dit debat het woord wil nemen, zodat wij een overzicht hebben van de sprekers?

 

Mijnheer Annemans, u zal ik tijd aftrekken…

 

Ik noteer de namen van de heren Giet, Nollet en Van Hecke. Là, on a convenu que chacun aurait 5 minutes.

 

Ik noteer ook de naam van de heer Van der Maelen.

 

Ik kom tot de volgende lijst van sprekers: de heren Giet, Annemans, Nollet, Van Hecke en Van der Maelen? Ook de heer Cocriamont wil kort tussenbeide komen.

 

Zoals afgesproken krijgt u elk 10 minuten.

 

Monsieur Giet, vous avez la parole.

 

18.01  Thierry Giet (PS): Monsieur le président, chers collègues, je souhaiterais intervenir, au nom du groupe socialiste, pour souligner la gravité de la situation.

 

Depuis 10 ans, la rentrée parlementaire est le moment d’un débat démocratique, souvent de qualité, sur les grandes orientations politiques qui vont rythmer la session de notre assemblée.

 

Pour la première fois depuis 10 ans, nous n’aurons pas l’occasion d’avoir ce débat et j’ai l’impression que certains prennent encore ce fait avec beaucoup de légèreté.

 

Il y a un an, nous avons pourtant eu l’occasion de nous prononcer pour ou contre – peu importe – mais en tout cas, de débattre sur des avancées sociales importantes: salaire minimum, régime Omnio, maladies chroniques, liaison au bien-être, revenu garanti d’intégration, allocations familiales des indépendants, mesures contre les délinquants sexuels, etc.

 

Aujourd’hui, rien, le vide! Nous donnons à l’ensemble de l’opinion publique l’image d’un parlement simplement préoccupé de la désignation de son Bureau et de la prise en considération de propositions dont la nouvelle majorité en gestation empêchera plus que probablement la discussion en commission.

 

Les manœuvres, déjà évoquées par Mme Lalieux, menées en commission de l’Économie pour retarder le débat sur la proposition concernant les prix maxima de l’énergie sont à cet égard révélatrices.

 

Les parlementaires de la peut-être future orange bleue ont choisi de ne rien décider dans l’attente, la longue, la très longue attente de la formation du gouvernement.

 

Résultat de cette attitude, chers collègues, l’image du parlement que nous donnons aujourd’hui se résume aux débats de sourds en commission de l’Intérieur sur l‘arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde, alors que chacun sait que la pièce se joue ailleurs.

 

L’image de la politique qui est donnée à nos concitoyens, ce sont des ukases que se lancent les négociateurs de l’orange bleue par presse interposée, ce sont les "musculations" après les bureaux de partis et à l’entrée des lieux de négociation.

 

L’image de la politique, c’est celle d’un débat byzantin sur une note qui n’en est pas une, sur un papier qui est un "non paper", sur un accord qui a une portée confidentielle pour certains, mais qui est totalement nié par d’autres.

 

En termes de surréalisme, la Belgique démontre qu’elle demeure à la pointe de l’inventivité. En termes de pédagogie politique et de transparence démocratique, c’est tout simplement lamentable.

 

L’image de la politique que nos concitoyens perçoivent aujourd’hui, ce sont des pronostics toujours démentis sur la date à laquelle l’orange bleue sera mûre.

 

On a déjà entendu parler du 21 juillet, du 15 août, de la rentrée des classes, de la rentrée parlementaire. On parle maintenant de la Toussaint, du 11 novembre, voire de la Noël, comme si la formation du gouvernement était réduite à un objet de pari au même titre qu’une course hippique.

 

Heureusement! Heureusement pour la crédibilité et pour la légitimité du monde politique, les gouvernements des Régions et des Communautés continuent à travailler activement! Heureusement que le gouvernement en affaires courantes peut encore prendre des décisions importantes concernant la prolongation des contrats grandes villes, le remboursement du vaccin contre le cancer de l’utérus ou l’organisation des élections sociales.

 

Le groupe socialiste demande fermement au gouvernement en affaires courantes de prendre ses pleines responsabilités dans la détermination d'un budget de soins de santé qui répond aux besoins urgents des malades et des prestataires de soins. Le gouvernement a géré les soins de santé de manière rigoureuse. Il a le droit moral d'exercer ses compétences jusqu'au vote de confiance à son successeur.

 

Heureusement donc que les gouvernements des Régions et des Communautés ainsi que le gouvernement en affaires courantes remplissent leur mission avec le sens des responsabilités car l'image donnée par les négociations fédérales est déplorable.

 

Sur le fond du débat, sur les réponses aux attentes légitimes des citoyens: rien. Sur les moyens d'améliorer le pouvoir d'achat des bas et des moyens salaires, de renforcer les pensions légales, de faire face aux augmentations des prix du mazout de chauffage et de l'électricité ou de lutter plus efficacement contre le cancer: rien. Sur la manière de participer à la lutte contre le réchauffement climatique ou de mettre en œuvre une politique d'écologie sociale: rien. Quelques fuites, quelques communiqués qui ménagent la chèvre et le chou, l'eau et le feu mais rien de concret.

 

Certes, vous nous rétorquerez qu'après 121 jours, tel le Graal longtemps recherché, l'accord est apparu au bout de la nuit sur un premier thème: la politique d'asile et d'immigration. Les uns vantent les restrictions apportées au regroupement familial, la condition linguistique mise à l'accès à la nationalité ou encore la construction de nouveaux centres fermés. Les autres évoquent plutôt les critères qui guideront désormais l'action du ministre de l'Intérieur quand il appliquera le fameux article 9 § 3 qui donne au ministre la possibilité de régulariser certaines situations individuelles. Tous parlent de l'immigration économique comme d'une nouvelle panacée. Je pense que toutes ces propositions doivent être analysées à la lumière de deux questions. Premièrement, l'immigration économique améliore-t-elle les chances des demandeurs d'emploi de se voir formés et de trouver un emploi? Deuxièmement, les nouvelles dispositions améliorent-elles la situation de milliers d'illégaux qui ont de réelles attaches avec ce pays et qui à l'instar de la petite Angelica sont toujours à la merci d'un contrôle et d'une arrestation? Par ailleurs, pour important que soit ce sujet, il est évidemment loin de répondre à l'ensemble des questions que se pose la population.

 

Monsieur le président, chers collègues, il est de notre devoir d'élus d'oser le débat et de répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens. Nous sommes élus pour quatre ans et nous devons travailler quatre ans: le sur-place de l'orange bleue ne doit pas nous mettre au chômage technique. Le Parti socialiste a donc déposé aujourd'hui une série de propositions de loi et de résolutions qui traduit notre réponse aux attentes de nos concitoyens.

 

Celles-ci concernent notamment l'augmentation de toutes les pensions de 2% au 1er janvier, que ce soit par suppression de la cotisation de solidarité – dont on vient de parler – ou par une augmentation pure et simple pour les pensionnés qui n'y sont pas soumis. Ces propositions concernent également l'augmentation en deux phases des minima de pension pour atteindre 1.000 euros pour un isolé et 1.250 euros pour un ménage. Ces propositions mettent au débat l'instauration d'un crédit d'impôt social pour les bas et les moyens revenus. Ces propositions pérennisent et amplifient la prime de rentrée scolaire dont les montants méritent d'être augmentés et qui doit être étendue aux élèves du supérieur.

 

Ces propositions visent aussi à lutter plus efficacement contre le cancer. Elles proposent d'étendre aux moins de 18 ans la gratuité des soins dentaires déjà accessible aux moins de 12 ans depuis la dernière législature et elles remettent en cause la réduction trop forte des allocations dont bénéficient les personnes handicapées qui souhaitent vivre en couple.

 

(Brouhaha)

 

Je n'en dresserai pas la liste exhaustive sauf pour souligner qu'à côté des propositions qui coûtent, nous avons des solutions qui rapportent sans taxer davantage le travail, mais en faisant mieux contribuer, par exemple, les sociétés qui réalisent des plus-values spéculatives.

 

Ce que j'espère, monsieur le président, c'est que nous oserons avoir sur ces propositions un vrai débat sans attendre la formation hypothétique d'une coalition qui revisite la procession d'Echternach. Il y va de la légitimité de notre institution! Il y va de notre démocratie, car ne l'oublions pas, le Parlement, c'est le premier pouvoir en Belgique!

 

(Applaudissements sur les bancs PS)

 

18.02  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, waarde collega’s, de teller staat op 121. 121 dagen, zo lang heeft dit land reeds geen regering. Dat is lang, heel lang. Het heeft ondertussen ook gevolgen. Dossiers blijven aanslepen. Ons imago in het buitenland krijgt een deuk. Parlement en regering maken andermaal een slechte beurt. Zoals we daarnet nog hoorden, probeert men het Parlement ook nog buitenspel te zetten.

 

Wat ons nog meer verontrust is de inhoud van wat ik de twee deelakkoorden zal noemen die oranje-blauw intussen, na al die dagen, heeft kunnen sluiten. Een eerste akkoord dat enkele weken geleden werd afgesloten voorziet in een verlenging van de levensduur van de kerncentrales, zonder oplossing voor het nucleaire afval en zonder garanties inzake veiligheid maar wel met garanties dat de eigenaar van deze centrales, het Franse Suez, de volgende jaren vele miljarden euro extra in de kas zal krijgen. Is dat goed bestuur? Is dat een moderne energiepolitiek? Is dat een eerlijk consumentenbeleid? De volgende jaren zal er bijgevolg een extra geldstroom zijn van de consumenten - zowel de Vlaamse consumenten, mijnheer De Crem, als de Franstalige – naar het Franse Suez en dit met het akkoord van CD&V, VLD en N-VA. Ik ben benieuwd hoe jullie dat zullen uitleggen op jullie congressen.

 

Even straf is het tweede akkoord over asiel en migratie. Wij dachten dat het beleid van de laatste jaren hard was. De verkiezingsbeloften van CD&V over regularisatie stemden ons een beetje hoopvol. Maar vandaag, na nachten onderhandelen, blijkt dat er geen onafhankelijke regularisatiecommissie komt. Het is de minister die in zijn eentje zal blijven beslissen. Er komen geen objectieve criteria in de wet, er komt enkel een omzendbriefje. Er komt wel een versoepelde economische migratie op maat van de bedrijven. Wie men kan gebruiken zal mogen blijven. Dat is geen criterium voor regularisatie. Terwijl bedrijven nu reeds hun afspraken inzake financiering van de vorming van personeel niet naleven zal er dan nog veel minder druk zijn om dat te doen. Als er iemand met een bepaalde kwalificatie nodig is, halen ze die wel uit het buitenland.

 

Collega’s, samengevat, terwijl zeker CD&V voor de verkiezingen enkele humane voorstellen inzake asiel en migratie lanceerde, wordt hierover nu een keihard rechts akkoord gesloten. Als dat een voorproefje is van het regeerakkoord staan ons nog harde tijden te wachten. Wij hopen dat dit bij de finale lezing nog herzien kan worden. Als dat niet gebeurt zal onze fractie, Ecolo-Groen!, hiertegen vier jaar lang keihard oppositie voeren.

 

Le président: Monsieur Nollet, vous avez droit à cinq minutes!

 

18.03  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, je n'en demande pas tant!

 

18.04  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): De heer Nollet mag tien minuten spreken. Hij heeft al het woord genomen in een ander debat.

 

De voorzitter: Hij deelt zijn spreektijd met de heer Van Hecke, die drie minuten heeft gesproken. De heer Nollet mag dus vijf minuten spreken.

 

18.05  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Samen tien minuten dus. Ik begrijp het.

 

De voorzitter: Verdelende rechtvaardigheid.

 

18.06  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, je vois que les traditions se perdent. C'était le premier discours de mon collègue Stefaan Van Hecke à la tribune…

 

(Applaudissements)

 

Merci, chers collègues. Je pense qu'une grande carrière s'ouvre à lui.

 

Permettez-moi d'ajouter un mot, au nom du groupe, pour critiquer le contenu de ce qui se trouve pour l'instant sur la table. 121 jours de discussions et grosso modo 110 à 120 jours sur les questions institutionnelles. Certains d'entre nous participent à des débats télévisés, que ce soit en Flandre ou sur des plateaux de télévisions francophones, et tout le monde dit qu'il est urgent de passer aux questions socio-économiques. J'entends cela partout! Mais, parmi les partenaires de l'orange bleue, tous ont déjà oublié qu'en campagne électorale, les premiers sujets qu'ils mettaient en avant étaient le développement durable et la lutte contre le réchauffement climatique.

 

Je voudrais appeler ceux qui négocient aujourd'hui à se souvenir de ce qu'ils ont pu dire à l'époque, à ne pas oublier cette priorité, et quand ils imaginent un développement socio-économique, à prendre en considération la dimension environnementale.

 

On a déjà parlé du nucléaire. Je voudrais également parler des silences sur les autres dimensions environnementales dans les notes qu'on a pu lire jusqu'à présent. Seules 5 pages sur 220 sont consacrées au réchauffement climatique dans la dernière version de la note Leterme. On dit à peine quelques mots – et dans quelle direction! – sur les OGM. Les particules fines, la biodiversité, la politique des produits qui protègent l'environnement et qui protègent l'homme, l'amiante, la politique de la mer du Nord, tout cela passe au troisième, au quatrième ou au cinquième plan!

 

Monsieur le président, je voudrais rappeler – et vous verrez que je peux aussi être bon et court – à ceux qui, en campagne, se sont fait les chantres de l'environnement et du développement durable, que dans l'accord de gouvernement, il s'agit aussi de faire une priorité de ces questions. Pour l'instant, ils s'en montrent totalement incapables!

 

18.07  Dirk Van der Maelen (sp.a-spirit): Mijnheer de voorzitter, collega’s, we zijn vandaag bijna vier maanden na de verkiezingen en nog steeds hebben we geen regering. Er wordt vandaag federaal beter bestuurd dan onderhandeld.

 

Mijnheer De Crem, in afwachting van goed bestuur moet ik toegeven dat er op een bijzondere en zeer originele manier wordt onderhandeld over de vorming van een nieuwe regering. Het buitenland vraagt zich af wat er aan de hand is in België, binnenslands kijken de mensen met stijgende verbazing naar het verloop van de onderhandelingen en zowat alle organisaties in België vinden nu dat de regeringsvorming te lang aansleept.

 

Volgens een Vlaams toponderhandelaar komt dat omdat andere Vlaamse onderhandelaars nog steeds de gepaste houding niet hebben gevonden: bukken voor CD&V en plat op de buik voor N-VA om samen onder de communautaire lat te geraken. Volgens een onderhandelaar uit diezelfde fractie maken we de processie van Echternach mee. Inderdaad, als men dat plat op de buik moet doen, geraakt men niet vooruit.

 

Volgens de Vlaamse onderhandelaars van het Vlaams kartel moet het zo lang duren omdat zij een goed akkoord willen maken en dat men daarvoor zijn tijd moet nemen. Een goed akkoord, wie zou daar tegen kunnen zijn? De vraag is echter “goed voor wie?”. Na vier maanden onderhandelen hebben we nog niet veel om te toetsen of het echt een goed akkoord is.

 

Vanochtend werd een akkoord bereikt over het asiel- en migratiebeleid. Geleerd door de ervaringen tijdens deze onderhandelingen, zult u mij toestaan dat ik nog even wacht om daarover mijn oordeel te vellen. Ik wil eerst weten of het akkoord standhoudt. Hoeveel keren hebben we de afgelopen weken en maanden niet meegemaakt dat akkoorden werden aangekondigd om amper een paar uren of soms een paar dagen later te moeten vaststellen dat er niets van aan was?

 

Wat ik wel al heb vernomen, is dat men eraan denkt te sleutelen aan de maximumfactuur. Wat ik wel heb vernomen, is dat men een meerjarenplan voor de begroting heeft opgesteld dat inhoudt dat men voorziet in de financiering van een bijkomende lastenverlaging voor de bedrijven.

 

Collega Bogaert, dat meerjarenplan heeft na verloop van vier jaar als resultaat dat er vier miljard minder afbouw van de schuld is geweest en dus vier miljard minder is voorzien voor de betaling van de pensioenen. U, collega Bogaert, die zei dat de paarse regering een te laks begrotingsbeleid heeft gevoerd, zult volgens de informatie waarover wij nu beschikken alleszins vier miljard minder overhouden in 2011. De gepensioneerden zullen het u in dank afnemen.

 

Alsof dat nog niet genoeg is, bent u, samen met de nieuwe oranje-blauwe meerderheid, door uw passiviteit in het dossier over de energieprijzen, bezig om alle koopkrachtwinst voor gepensioneerden en andere uitkeringtrekkers van de voorbije jaren in één klap weg te doen. In de commissie voor het Bedrijfsleven vorige week hebben PS, sp.a en de groenen u gevraagd hetgeen de CREG, de regulator, heeft gevraagd, namelijk om dringend maatregelen te nemen voor een beperking van de energieprijzen. U hebt dat geweigerd. Dat betekent - en dat zegt niet de sp.a of Dirk Van der Maelen, maar de CREG - dat vanaf volgend jaar en de jaren daarop 2 miljoen gezinnen een meeruitgave inzake energie zullen hebben van 178 euro. De kernuitstap terugdraaien, dat was dringend, maar hier maatregelen nemen zoals de CREG heeft voorgesteld, dat was niet dringend.

 

Voorzitter, collega’s, ik rond af. De volgende regering erft een economie met een stevige groei, een economie waarin onder de vorige regering de tewerkstelling is gestegen en de werkloosheid sterk is gedaald, ook - en dit verheugt ons - een economie waarin de bedrijven het goed doen. Zie daarvoor de berichten over het aantrekken van kapitaal en recordwinsten. Maar wat dient zich aan onder een aanstaande oranje-blauwe regering? De lasten voor de bedrijven verder verlagen om de al grote winsten nog te verhogen. Uw meerjarenplanning voor de begroting maakt duidelijk waar u het geld haalt. U wilt het halen via de MAF bij de zieken en via het niet reserveren voor de pensioenen bij de gepensioneerden. Dat zullen wij met de sp.a in de oppositie bestrijden tot en met. Wij zullen duidelijk maken aan heel Vlaanderen, aan heel België, welke ruk naar rechts jullie aan het voorbereiden zijn.

 

De voorzitter: Voor ik het woord geef aan de heer Cocriamont, wijs ik erop dat wij nog moeten ingaan op de vraag van de heer Nollet, die een stemming heeft gevraagd over het al dan niet houden van mondelinge vragen.

 

De heer Cocriamont heeft het woord.

 

18.08  Patrick Cocriamont (FN): Monsieur le président, chers collègues, depuis plus de 120 jours, nous sommes sans gouvernement. Et pourtant, cela n'a changé la vie de personne, ni des travailleurs, ni des pères ou des mères de familles.

 

La Belgique est-elle en crise ou bien est-ce le système qui est en crise? La presse parle de séparatisme. Elle se focalise sur la scission de l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Le futur gouvernement sera-t-il exclusivement composé de démocrates ex-chrétiens et de libéraux ou bien s'y agglutinera-t-il quelques archi-écolos gauchistes? J'avoue que tout cela ne me trouble guère.

 

J'ai commencé à militer à l'âge de 18 ans dans les rangs des Jeunesses belges (JBJ). J'étais en faveur de l'unitarisme. Aujourd'hui, je reste unitariste de cœur mais peut-on empêcher les Flamands – si une majorité d'entre eux le souhaitent – de créer un État indépendant au motif qu'une Flandre riche ne doit plus être solidaire d'une Wallonie pauvre? Il serait temps de libérer la Flandre de ce poids économique ainsi que de l'assistanat socialiste wallon. Il s'agit certes d'un raisonnement égoïste mais séduisant pour certains lobbies économiques, ainsi que pour l'électeur moyen flamand.

 

Ce nouvel État flamand entraînerait immédiatement la création d'un État wallon. L'Europe compterait donc deux nouvelles micro-nations, jouets d'intérêts divers, de l'impérialisme américain et du mondialisme rampant; deux États impuissants, victimes de l'immigration. Cette nuit, les partis de l'orange bleue sont parvenus à un accord portant sur certains problèmes liés à l'immigration. Le Front national s'en réjouit, d'autant plus que plusieurs de ses militants ont encouru les foudres de la Justice pour avoir osé défendre des positions nettement moins radicales. À l'avenir, la naturalisation d'un sujet étranger sera accordée après cinq ans au lieu de trois. Dans le domaine de l'emploi, la priorité sera accordée aux ressortissants des pays adhérant à l'Union européenne. Un permis de séjour sera accordé aux étrangers pouvant justifier d'un emploi. Ce permis, sorte de carte verte à l'américaine, pourrait être retiré en cas de perte de l'emploi.

 

Le PS alla même jusqu'à prôner la priorité d'emploi pour nos chômeurs…

 

Le Front national a donc joué un rôle d'aiguillon. Il a joué un rôle historique au service des Belges et des Européens. Néanmoins, gageons que ces bonnes décisions se dégraderont rapidement et que la politique habituelle de libération de l'invasion/immigration reprendra rapidement de plus belle.

 

Pour le Front national, il faut regarder dans une autre direction. Il faut construire l'Europe et non défaire les nations actuelles. Il faut créer un bloc européen respectueux de l'identité ethno-culturelle de chacune de ses composantes. Il faut créer une Europe sociale, une Europe des peuples et des cultures qui tournerait résolument le dos à l'Europe technocratique, cosmopolite et capitaliste qu'incarnent les institutions bruxelloises. Nous devons mettre l'accent sur ce qui nous unit et non sur ce qui nous divise. Être flamand, wallon ou belge, c'est toujours être européen. Là est l'essentiel.

 

Notre Europe sera soucieuse des particularismes. Elle sera basée sur le respect et aura pour mots d'ordre la justice sociale et la puissance, cette puissance qui nous apparaît comme seule garante de l'indépendance de notre grande patrie continentale.

 

La situation internationale nous inquiète davantage que les soubresauts du système particratique belge. En politique étrangère, nos ennemis sont les mêmes qu'en politique intérieure, à savoir, l'islamisme conquérant et les laquais des USA.

 

Le Kosovo sera-t-il bientôt une république indépendante sous contrôle de l'OTAN? Tel est le souhait de M. Bush et de nombreux membres libéraux de notre Assemblée. Les monastères orthodoxes serbes sont détruits les uns après les autres. La population serbe est terrorisée par les bandes de l'UCK et la désinformation médiatique bat son plein. Le Kosovo, le chant de merle, était le cœur de la Nation serbe. Des immigrés albanais l'ont lentement investi jusqu'à devenir très largement majoritaires! Ils exigent donc aujourd'hui l'indépendance totale, premier pas vers la création d'une grande Albanie que l'Amérique se fera une joie de porter sur les fonts baptismaux.

 

Après l'artificielle Bosnie, après l'Albanie mafieuse, un troisième État musulman pourrait voir le jour sur le sol européen en attendant sans doute l'entrée de la Turquie de l'islamiste modéré Erdogan dans l'Union européenne.

 

Le bellicisme américain ne peut être défendu dans notre Assemblée!

 

De voorzitter: De heer Annemans heeft het woord. Voor u begint, deel ik nog mee dat de Parlementaire Overlegcommissie begint om 17.00 uur, in plaats van 16.30 uur.

 

18.09  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Dat zal ik wel halen, mijnheer de voorzitter.

 

De voorzitter: Spreek deze keer minder over mij, als het kan.

 

18.10  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Dat kan ik niet beloven, mijnheer de voorzitter.

 

Collega’s, net voordat ik daarnet door onze onvolprezen voorzitter werd onderbroken, was ik namelijk mijn inleiding aan het afronden. Daarin had ik gezegd: verdraaid, het is opmerkelijk dat er met zoveel enthousiasme een akkoord over de migratie verkocht is. Wie bij de hond slaapt, krijgt zijn luizen. Het leek wel paars. Met al die leugens over wat het akkoord wel zou inhouden, leek het wel de VLD. Het enthousiasme waarmee zelfs Leterme het heeft verkocht als een zogenaamd rechts akkoord, terwijl het dat helemaal niet is, doet vermoeden dat er toch wel een interesse is geweest van de onderhandelaars in dat migratiehoofdstuk. Daarom zeg ik dat ik ook wel behoefte heb aan een debat. Wij kunnen in het Parlement geen debat houden, want er is geen regering. Er is geen regeringsbeleid, er moet dus ook geen parlement zijn. Toch weet ik – dit wil ik hier namens heel veel mensen in Vlaanderen vertolken – dat heel veel Vlamingen zich afvragen wat er nu eigenlijk aan de hand is.

 

De enigen die in het systeem geacht mogen worden te weten hoe de vork in de steel zit, zijn degenen die toevallig in de koninklijke vertrekken verkeren, wanneer daar de beslissingen worden genomen. Een publiek debat over de toestand hebben wij echter niet. Langzaam maar zeker begint de publieke opinie in Vlaanderen – zeker de honderdduizenden kiezers van CD&V – er behoefte aan te krijgen om daarover meer te vernemen. Wij zijn verbaasd over het gemak waarmee de onderhandelaars doen alsof dat migratieakkoord een soort miniregeerakkoord is, terwijl er over de essentie opnieuw niet meer gesproken wordt.

 

Alleen de ingewijden weten dat CD&V twee weekends geleden, in de nacht van 29 op 30 september, de bocht heeft genomen en beslist heeft om de communautaire eisen te laten vallen, als men maar niet verplicht wordt om dat openlijk toe te geven.

 

Niet alleen weten wij - dat is uit de spooknota van Milquet naar boven gekomen - wat de precieze voorwaarden waren waaronder Herman Van Rompuy erin geslaagd is om zijn partij ervan te overtuigen dat het afgelopen moest zijn met de spelletjes. Niet alleen weten wij, dankzij die nota, onder welke voorwaarden hij de arm van Leterme heeft kunnen omwringen, naar de Koning heeft kunnen rijden en Leterme, zonder dat hij het zelf wist, tot formateur van het land heeft kunnen benoemen.

 

Niet alleen weten wij sinds de uitlatingen van de heer De Gucht dat er ook in de VLD geen eensgezindheid is over de strategie van wat er nu moet gebeuren, maar dat De Gucht zich wel permitteert de waarheid te zeggen, de harde waarheid. Die waarheid is dat CD&V onder de lat door moet en dat bijgevolg, als hij met CD&V voort wil doen – ik ben zelf een beetje rondbuikig, dus ik mag dat grapje wel maken –, Bart De Wever om fysieke redenen plat op de buik moet, waarvoor – als ik de architecturale vergelijkingen van de heer De Gucht mag overnemen – er een tunnel gegraven zal moeten worden, om er onderdoor te kunnen.

 

Immers, mijnheer De Wever, u weet: de lat ligt zeer laag. Als zelfs maar de helft waar is van wat in de nota-Milquet staat, de nota die zogezegd niet goedgekeurd is, waarover zogezegd niet onderhandeld is en die zogezegd niet besproken is en die dus niet bestaat, maar waarvan niemand voor het overige het bestaan heeft ontkend, en die overigens, zoals ik afleid uit de reacties die van Franstalige zijde op die nota zijn gekomen, het enige criterium is op basis waarvan er, dankzij Herman Van Rompuy, opnieuw kon worden onderhandeld, zou ik, als ik CD&V’er was en zeker als ik CD&V-kiezer was, mijn hart vasthouden, als ik er nog een had. In die nota staan namelijk zaken over Brussel-Halle-Vilvoorde.

 

Het is nu aan u om het…

 

18.11  Bart De Wever (CD&V - N-VA): (…)

 

18.12  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Ik kan niets anders doen, in deze democratie – die zich bevindt achter de ijzeren hekken van Belvedère, mijnheer De Wever – dan op het nieuws afgaan. Als u die nota hebt, in de officiële versie, mag u mij onmiddellijk onderbreken en corrigeren wat hier gezegd wordt. Maar als ik Het Laatste Nieuws moet geloven, wordt daarin een hervorming van de Senaat aangekondigd, in hoofdstuk II, de samenvoeging van de federale en de regionale verkiezingen, uiterlijk in 2014, en een vaste vertegenwoordiging in het Parlement voor de Duitstaligen. Dat is het tweede hoofdstuk.

 

Ik zou u graag straks een kopie zien ronddelen, mijnheer De Wever, van het eigenlijke stuk, als u daarmee gaat zwaaien. Als u daarmee in het Parlement zwaait, moet u daar een kopie van durven te nemen en hier deponeren, zodat het een publiek stuk wordt. Dan kunnen wij er publiek over debatteren. Of mag dat niet?

 

18.13  Bart De Wever (CD&V - N-VA): (…)

 

18.14  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Die nota heeft geen enkel statuut, maar ik mag ze lezen in de originele vorm.

 

18.15  Bart De Wever (CD&V - N-VA): (…)

 

18.16  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Kijk eens aan. Oké. Ik ga dus voort met Het Laatste Nieuws voorlopig, tot u die nota deponeert.

 

Hoofdstuk IV handelt over wat samenwerkingsakkoordjes. Is dat het grote staatshervormingsakkoord dat u hebt gesloten? Hoofdstuk V bevat de uniforme toepassing van een paar wetten inzake verkeersveiligheid en fiscaliteit. Is dat het?

 

En dan komt hoofdstuk VI: dat wat u aan de kiezer hebt beloofd. Hoofdstuk VI gaat naar een raad van wijzen, als ik het moet geloven. Een raad van wijzen gaat adviseren voor de zomer van 2008, maar over de wetten zal een tweederdenmeerderheid pas moeten stemmen na de verkiezingen van 2009, een beetje zoals de heer Reynders had gevraagd.

 

Dat wordt natuurlijk door de pers omschreven als een putsch, een constitutionele putsch. Een grote staatshervorming die wordt verwezen, mijnheer De Wever, is zelfs niet meer een beetje rond op de buik, maar is echt plat op de buik. De heer De Gucht heeft gelijk. Er wordt verwezen naar een comité van wijzen onder het voorzitterschap van een Kamervoorzitter en een Senaatsvoorzitter, die worden geacht om een parlement te animeren en een regering te controleren en ervoor te zorgen dat het paard van de verkozenen des volks met losse teugels door het land kan struinen. Die twee gaan horresco referens van boven zitten om plat alles in de koelkast te houden. Is dat het schema op basis waarvan wij nu langzaam maar zeker – zonder dat er over is onderhandeld, zonder dat er over is gesproken en zonder dat er iets is goedgekeurd – een door de pers zogeheten zakenkabinet-Leterme gaan krijgen, dat het heeft over migratie, over economische problemen, over justitie enzovoort? Zullen wij nu een zakenkabinet-Leterme krijgen dat voor het overige de kern van datgene waarmee u de verkiezingen hebt gewonnen, omzeilt?

 

Dat is de kern van de zaak en het land voelt dat. Het land heeft vandaag naar zijn Parlement gekeken om te zien of daarover wordt gedebatteerd, of daarover wordt nagedacht en of er, naast het open en dicht gaan van ijzeren hekken aan het Belvedère, iets meer kan worden vernomen, en het antwoord is “neen” geweest. Neen, wij weten niet wat CD&V aan het doen is. Neen, wij kunnen alleen maar horen dat zij haar bocht heeft genomen in de nacht van 29 op 30 september, toen Van Rompuy zijn mislukte verkennersopdracht…

 

(…): (…)

 

18.17  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Is het dat wat er is gebeurd, of is het nog iets anders? Komt er misschien een groot communautair akkoord? Of moeten wij geloven dat het eraan komt? Neen, ik kan dat niet geloven.

 

De voorzitter: Mijnheer Annemans, u hebt bijna 10 minuten gesproken.

 

18.18  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Ik ga dan verdwijnen, mijnheer de voorzitter. Ik begrijp dat ik u geneer, want ik ging net beginnen aan de rol van de Kamervoorzitter in dit geheel. Ik wil u dat voorlopig niet aandoen, want ik heb daarvoor nog genoeg tijd.

 

Ik wil alleen nog zeggen dat de oranje-blauwe bijna-meerderheid, of zichzelf tot meerderheid verklaarde meerderheid, of tot coalitie verklaarde coalitie, mij heeft verbaasd met haar akkoord over migratie. Niet, omdat het zogenaamd een rechts akkoord zou zijn geweest, of iets dat zelfs nog maar in de verte zou kunnen lijken op een hard rechts akkoord, zoals de pers nu dankzij uw manipulaties probeert om te roepen, maar omdat u met dat akkoord aan mij de indruk hebt gegeven dat u wil doen alsof de essentie, datgene waarover het gaat, datgene omwille waarvan Leterme is verkozen en wat nadien mislukt is en waarover hij nu niet mag praten, datgene waarop wij allemaal wachten, namelijk dat er iets zou gebeuren, dat er iets over zou worden gezegd, dat er een debat over zou zijn, hier volledig onbesproken blijft.

 

Mijnheer De Wever, u geeft mij de indruk alsof ik tegen iemand zou zeggen: “Gij boerke Naas, uw aardappeloogst is mislukt, want er is een zware storm geweest”. Boerke Naas kijkt naar boven en zegt: “Mijn grootmoeder heeft eksterogen”. Met andere woorden, u begint over iets anders. U begint over migratie, terwijl de essentie van wat hier moet worden verteld volledig onbesproken blijft. Dat betreur ik als parlementair. Dat betreur ik als democraat. Daar zit het democratische deficit van de afgelopen maanden. Ik hoop van harte dat wij hier snel een akkoord kunnen krijgen. Liefst een goed akkoord, dat ik kan goedkeuren, maar ik vrees met wat ik nu heb gezien dat het het omgekeerde zal zijn. Ik kan u verzekeren dat wij klaarstaan om aan Vlaanderen de vergelijking op te dringen tussen wat u, afzonderlijk van elkaar maar toch samen, aan de kiezer hebt beloofd en dat wat zal zijn uitgekomen.

 

De voorzitter: Ik geef het woord aan de heer Dedecker, laatste spreker.

 

18.19  Jean-Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik zal het kort houden. Het voordeel als laatste te spreken, is dat het meeste reeds gezegd is. Ik heb alleen nog niet gehoord dat het voor de eerste keer is sedert 1980 dat er geen regering is bij de opening van het parlementair jaar.

 

Ik zit tussen enkele nieuwe collega’s van mij, in feite allemaal neofieten die nog moeten ingewijd worden in het parlementair werk. Als eerste reactie – ik denk dat het om 14.20 uur was – kreeg ik de vraag of we hier in een poppenkast zitten. We zitten inderdaad in een poppenkast als het gaat over de meerderheid. Hier wordt er niet aan de touwtjes getrokken. Dat gebeurt elders. Hier heft men alleen de beentjes op en doet men de mond open volgens hetgeen elders gezegd wordt.

 

Ondertussen zijn we inderdaad een heel stuk verder. Wat hebben we al allemaal de revue zien passeren? We hebben al twee informateurs gehad. We hebben al een resem oude wijzen gezien, les éminences grises. We hebben al een ontdekkingsreiziger gezien, met alle respect voor u, mijnheer de voorzitter. We hebben een formateur die bezig is aan zijn herexamen. We hebben al een koning, die letterlijk en figuurlijk gestruikeld is en we hebben al een keizer; onze keizer Karel De Gucht, die zijn ambassadeurs een brief geschreven heeft om in het buitenland te verkondigen dat het in België geen oorlog is.

 

Dit is de toestand op vandaag. Voor de rest deinen wij hier als Parlement op de aandacht van de pers, waarvoor elkeen hier vijf minuutjes spreektijd vraagt, want in principe hebben we niets te zeggen en weten we ook niet veel.

 

We hebben al een schijnvertoning in de commissie gehad. Die schijnvertoning gaat door in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, waar men bezig is met de bespreking van de voorstellen over Brussel-Halle-Vilvoorde, waarvoor de hoogdringendheid gevraagd werd. De partij die de hoogdringendheid gevraagd heeft – ik kijk rechts van mij naar de CD&V – is vandaag bezig met filibusteren over haar eigen wetsvoorstel, om het zo lang mogelijk te rekken. Ik heb het immers al gezegd: in een poppenkast trekt men elders aan de touwtjes.

 

18.20  Pieter De Crem (CD&V - N-VA): Weet u wat de hoogdringendheid in dit Parlement wil zeggen? Weet u dat? Ik heb de indruk dat u niet weet waarover u spreekt.

 

18.21  Jean-Marie Dedecker (LDD): Mijnheer De Crem, ik weet heel goed dat u op de rem gaat staan. Dat voel ik. Ik zal zeggen waarover ik het heb. Ik doel op het feit dat u in de Conferentie van voorzitters bijvoorbeeld zegt dat we doorgaan tot het einde en dat u dan uw eigen mensen de opdracht geeft om te filibusteren tot vijf uur. Als er dan niemand nog iets te zeggen heeft, gaan we allemaal naar huis. U hebt hier in 2004 en 2005 zelf gezegd, in dit eigenste Parlement, in de commissievergaderingen, dat we zouden doorgaan tot het einde. Het gaat gewoon om die beruchte vijf minuten politieke moed om het af te sluiten. Ik verwacht dat van u vandaag.

 

18.22  Pieter De Crem (CD&V - N-VA): Mijnheer Dedecker, ik heb in die commissie van u nog geen enkele constructieve tussenkomst gehoord. U bent nieuw in het Parlement en het is dus goed dat u weet wat de hoogdringendheid echt betekent. Hoogdringendheid wil zeggen dat alle andere voorstellen en ontwerpen niet worden behandeld. We zitten dus nog altijd volledig in de hoogdringendheid.

 

18.23  Jean-Marie Dedecker (LDD): Mijnheer De Crem, ik denk dat u doof bent aan een oor. Ik heb een wetsvoorstel ingediend en ik heb het ook al ingeleid. Ik heb er al over gepraat. Ik denk dat u moet luisteren en niet zo zelfingenomen moet zijn om te luisteren naar uzelf op …

 

18.24  Pieter De Crem (CD&V - N-VA): Ik ben niet zelfingenomen. Ik heb u al eens gezegd dat u op tijd in de commissie moet zijn. Voor de komende vergaderdagen zou ik u aanraden om een pyjama te kopen.

 

18.25  Jean-Marie Dedecker (LDD): Ik hoop dat wij morgenavond doorgaan tot het einde.

 

Er zijn hier nog zaken die mij verwonderen. Er wordt hier voor alles en nog wat de hoogdringendheid gevraagd. Het klinkt voor mij toch wat surrealistisch – en nu heb ik het over mijn linkerkant – dat er hier hoogdringendheid gevraagd wordt door een partij die veertig jaar aan de macht is en door een partij die twintig jaar aan de macht is voor een hele reeks onderwerpen terwijl er wel hoogdringende zaken zijn waarover men dan niet kon regeren. Ik denk bijvoorbeeld aan Zaventem. De heer Landuyt zal het beter kunnen zeggen dan ik maar ik denk dat we vandaag ongeveer aan 25 miljoen euro boete zitten. In plaats van te blijven palaveren en de hoogdringendheid te vragen voor dit en dat denk ik dus dat men die problemen intussen had kunnen oplossen.

 

Mijnheer Annemans, mag ik even?

 

Er is hier momenteel ook een redelijk democratisch deficit. Ik zie hier ministers op de banken zitten die tegelijkertijd volksvertegenwoordiger zijn. Ik heb in een democratie nog nooit geweten dat men zichzelf moet controleren. Ik denk dat we met dergelijke toestanden in feite ons Parlement belachelijk maken.

 

Mijnheer de voorzitter, ik heb beloofd het redelijk kort te houden. Ik wil het nog over een puntje hebben. We weten in principe immers al welke partijen bij elkaar in bed of in bad zullen kruipen en we weten ook al welke partijen op de knieën zullen gaan. Op de knieën gaan is een goede katholieke gewoonte. Om de heer Annemans te parafraseren, ik kan ook al zeggen welke partijen op hun buik zullen gaan. Uit respect voor de heer De Wever zal ik het niet meer herhalen.

 

Ik ken ook de partijen die niet op hun buik zullen gaan. De VLD kan niet meer op de buik gaan, want die ligt al acht jaar plat op de rug voor de Waalse eisen en voor de Waalse kiezersbeloften.

 

Ik zal ook niet ingaan op de beloften die vandaag werden gedaan, bijvoorbeeld inzake de immigratieproblematiek. Zij dienen momenteel immers alleen maar als bliksemafleider, om de aandacht af te leiden van de problematiek waarover het momenteel in ons land werkelijk gaat, de communautaire problematiek. Daarvoor is er nog geen enkele oplossing, maar is het momenteel nodig een sfeer en een imago te creëren die toelaten te stellen dat het absoluut noodzakelijk is dat het land wordt geregeerd. Op die manier kunnen de betrokken partijen onder de lat van de communautaire problematiek door. Wij, de oppositie, zullen dat niet toestaan.

 

Ik heb nog één goede raad voor onze formateur, die aan zijn herexamen bezig is.

 

Er bestaat in het leven zoiets als het Peterprincipe: men gaat zover tot men onbekwaamheid bewijst. Ik heb geen angst, omdat de toestand misschien wel hopeloos, maar niet ernstig is. Als u onbekwaamheid blijft bewijzen, zou u de terugkeer aan de kiezer moeten vragen. Tot vandaag heeft iedereen daarvoor echter veel te veel angst.

 

De voorzitter: Daarmee is de sprekerslijst afgewerkt.

 

Als laatste punt op de agenda heb ik enkel nog de goedkeuring van de agenda van de volgende vergadering, die plaatsvindt op 18 oktober.

 

18.26  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, je rappelle que, tout à l'heure, vous avez laissé en suspens ma demande relative à l'organisation d'un vote en séance plénière sur la possibilité de poser des questions orales lors d'une plénière. Je voulais juste savoir où vous en étiez dans votre réflexion sur le sujet.

 

Le président: Je propose de mettre cette question à l'ordre du jour de la semaine prochaine, de sorte que nous puissions y réfléchir et, éventuellement, clôturer la question soit par une nouvelle proposition soit par un vote. Je l'ajoute donc à l'agenda de la séance du 18 octobre.

 

18.27  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, soyons clairs: je peux rejoindre votre proposition parce que j'y vois ce que vous dites, à savoir le besoin de temps pour une analyse en profondeur de la situation. Tout à l'heure, j'ai dit que nous rencontrions des situations où importe l'équilibre entre les pouvoirs: si cette semaine doit être mise à profit pour analyser les divers éléments juridiques, voire les éléments de jurisprudence que j'ai fournis, de pratique usuelle en la matière, je peux vous suivre et ne forcerai pas le vote cette semaine-ci. Au besoin, ce sera pour la semaine prochaine.

 

Le président: Je vous en remercie.

 

19 Goedkeuring van de agenda

19 Adoption de l’agenda

 

Wij moeten ons thans uitspreken over de ontwerpagenda die de Conferentie van voorzitters u voorstelt.

Nous devons nous prononcer sur le projet d’ordre du jour que vous propose la Conférence des présidents.

 

Buiten het punt waarover de heer Nollet zonet sprak, worden volgende punten geagendeerd op de agenda van volgende week: het wetsontwerp tot bepaling van de toepassing voor de instelling of de vernieuwing van de vertegenwoordigers van personeel in ondernemingsraden en de wetsvoorstellen houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens.

 

Daarnaast zijn er inoverwegingnemingen aan de orde.

 

Geen bezwaar? (Nee) Het voorstel is aangenomen.

Pas d’observation? (Non) La proposition est adoptée.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 18 oktober 2007 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 18 octobre 2007 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 16.56 uur.

La séance est levée à 16.56 heures.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 52 PLEN 004 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 52 PLEN 004 annexe.

 

 

 


  


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 001

 

 

Ja         

063

Oui

 

 

Annemans, Arens, Bonte, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Cocriamont, Coëme, De Bont, Delizée, De Man, De Vriendt, D'haeseleer, Dieu, Di Rupo, Douifi, Dupont, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Geerts, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Logghe, Mathot, Mayeur, Mortelmans, Musin, Nollet, Nyssens, Onkelinx, Pas, Perpète, Prévot, Salvi, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Thiébaut, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Van den Eynde, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Vanvelthoven, Vissers, Wathelet, Wiaux

 

 

Nee        

057

Non

 

Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Clerfayt, Colen, Collard, Crucke, Daems, De Block, De Bue, De Clerck, De Crem, De Croo, De Gucht, della Faille de Leverghem, De Padt, De Permentier, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Devlies, De Wever, Dierick, Doomst, Flahaux, Galant, Hamal, Jadin, Jambon, Lahaye-Battheu, Laruelle, Lecomte, Leyman, Maingain, Marghem, Michel, Muylle, Partyka, Reuter, Schiltz, Smeyers, Terwingen, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Cauter, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte

 

 

Onthoudingen

003

Abstentions

 

De Maght, Van de Velde, Vijnck

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 002

 

 

Ja         

044

Oui

 

Arens, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Coëme, Delizée, De Vriendt, Dieu, Di Rupo, Dupont, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Geerts, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Henry, Kitir, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Lavaux, Mathot, Mayeur, Milquet, Musin, Nollet, Nyssens, Onkelinx, Perpète, Prévot, Salvi, Thiébaut, Tobback, Tuybens, Van Broeckhoven, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Wathelet, Wiaux

 

 

Nee        

081

Non

 

Annemans, Avontroodt, Becq, Bellot, Bogaert, Bultinck, Chastel, Clerfayt, Colen, Collard, Crucke, Daems, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Crem, De Croo, Dedecker, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, De Padt, De Permentier, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Doomst, Ducarme Daniel, Flahaux, Galant, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Laeremans, Lahaye-Battheu, Laruelle, Lecomte, Leyman, Logghe, Maingain, Marghem, Michel, Mortelmans, Muylle, Partyka, Pas, Schiltz, Sevenhans, Smeyers, Somers, Stevenheydens, Terwingen, Tommelein, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van den Eynde, Van der Auwera, Van de Velde, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Yalçin

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 003

 

 

Ja         

132

Oui

 

Annemans, Arens, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Chastel, Clerfayt, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Crucke, Daems, De Block, De Bue, De Clerck, De Crem, De Croo, Dedecker, De Gucht, Delizée, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, De Padt, De Permentier, De Schamphelaere, Deseyn, Devlies, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Dieu, Di Rupo, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Dupont, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Leyman, Logghe, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Michel, Milquet, Mortelmans, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Onkelinx, Partyka, Pas, Perpète, Prévot, Reuter, Reynders, Salvi, Schiltz, Sevenhans, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte, Vijnck, Vissers, Wathelet, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee         

002

Non

 

Tuybens, Van Noppen

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 004

 

 

Ja         

066

Oui

 

Arens, Bacquelaine, Bellot, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Chastel, Clerfayt, Coëme, Collard, Crucke, De Bue, Delizée, De Vriendt, Dieu, Di Rupo, Ducarme Daniel, Dupont, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Galant, Geerts, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Hamal, Henry, Jeholet, Kitir, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Michel, Milquet, Musin, Nollet, Nyssens, Onkelinx, Perpète, Prévot, Reynders, Salvi, Snoy et d'Oppuers, Thiébaut, Tobback, Tuybens, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Vanvelthoven, Wathelet, Wiaux

 

 

Nee        

062

Non

 

Annemans, Avontroodt, Becq, Bultinck, Cocriamont, Colen, Daems, De Block, De Bont, De Clerck, De Crem, Dedecker, De Gucht, De Maght, De Man, De Padt, De Permentier, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Doomst, Flahaux, Goutry, Goyvaerts, Jambon, Kindermans, Laeremans, Lahaye-Battheu, Leyman, Logghe, Mortelmans, Muylle, Partyka, Pas, Reuter, Schiltz, Sevenhans, Smeyers, Somers, Stevenheydens, Terwingen, Tommelein, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van den Eynde, Van der Auwera, Van de Velde, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Yalçin

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 005

 

 

Ja          

070

Oui

 

Arens, Bacquelaine, Bellot, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Chastel, Clerfayt, Coëme, Collard, Crucke, De Bue, Delizée, De Vriendt, Dieu, Di Rupo, Douifi, Ducarme Daniel, Dupont, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Hamal, Henry, Jadin, Jeholet, Kitir, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Michel, Milquet, Musin, Nollet, Nyssens, Onkelinx, Perpète, Prévot, Reuter, Reynders, Salvi, Snoy et d'Oppuers, Thiébaut, Tobback, Tuybens, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Vanvelthoven, Wathelet, Wiaux

 

 

Nee        

066

Non

 

Annemans, Avontroodt, Becq, Bogaert, Bultinck, Cocriamont, Colen, Daems, De Block, De Bont, De Clerck, De Crem, De Croo, Dedecker, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, De Padt, De Permentier, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Devlies, Dewael, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Doomst, Goutry, Goyvaerts, Jambon, Kindermans, Laeremans, Lahaye-Battheu, Leyman, Logghe, Mortelmans, Muylle, Partyka, Pas, Schiltz, Sevenhans, Smeyers, Somers, Stevenheydens, Terwingen, Tommelein, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van den Eynde, Van der Auwera, Van de Velde, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Vervotte, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Yalçin

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 006

 

 

Ja         

071

Oui

 

Arens, Bacquelaine, Bellot, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Chastel, Clerfayt, Coëme, Collard, Crucke, De Bue, Delizée, De Vriendt, Dieu, Di Rupo, Douifi, Ducarme Daniel, Dupont, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Hamal, Henry, Jadin, Jeholet, Kitir, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Michel, Milquet, Musin, Nollet, Nyssens, Onkelinx, Perpète, Prévot, Reuter, Reynders, Salvi, Snoy et d'Oppuers, Thiébaut, Tobback, Tuybens, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Vanvelthoven, Wathelet, Wiaux

 

 

Nee        

064

Non

 

Annemans, Avontroodt, Becq, Bogaert, Bultinck, Cocriamont, Colen, Daems, De Block, De Bont, De Clerck, De Crem, Dedecker, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, De Padt, De Permentier, De Rammelaere, Deseyn, Devlies, Dewael, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Doomst, Goutry, Goyvaerts, Jambon, Kindermans, Laeremans, Lahaye-Battheu, Leyman, Logghe, Mortelmans, Muylle, Partyka, Pas, Schiltz, Sevenhans, Smeyers, Somers, Stevenheydens, Terwingen, Tommelein, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Eynde, Van der Auwera, Van de Velde, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Yalçin

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 007

 

 

Ja         

049

Oui

 

Arens, Bacquelaine, Bellot, Brotcorne, Burgeon, Chastel, Clerfayt, Coëme, Collard, Crucke, De Bue, Delizée, Dieu, Di Rupo, Ducarme Daniel, Dupont, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Hamal, Jadin, Jeholet, Lalieux, Lambert, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Michel, Milquet, Musin, Nyssens, Onkelinx, Perpète, Prévot, Reuter, Reynders, Salvi, Thiébaut, Van Grootenbrulle, Wathelet, Wiaux

 

 

Nee        

079

Non

 

Annemans, Avontroodt, Becq, Bogaert, Bonte, Bultinck, Cocriamont, Colen, Daems, De Block, De Bont, De Clerck, De Crem, De Croo, Dedecker, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, De Padt, De Permentier, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Devlies, Dewael, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Doomst, Douifi, Geerts, Goutry, Goyvaerts, Jambon, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Landuyt, Leyman, Logghe, Mortelmans, Muylle, Partyka, Pas, Schiltz, Sevenhans, Smeyers, Somers, Stevenheydens, Terwingen, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van de Velde, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Yalçin

 

 

Onthoudingen

010

Abstentions

 

Boulet, De Vriendt, Gerkens, Gilkinet, Henry, Lahssaini, Nollet, Snoy et d'Oppuers, Van der Straeten, Van Hecke

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 008

 

 

Ja         

051

Oui

 

Arens, Bacquelaine, Bellot, Brotcorne, Burgeon, Chastel, Clerfayt, Cocriamont, Coëme, Collard, Crucke, De Bue, Delizée, De Permentier, Dieu, Di Rupo, Ducarme Daniel, Dupont, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Hamal, Jadin, Jeholet, Lalieux, Lambert, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Michel, Milquet, Musin, Nyssens, Onkelinx, Perpète, Prévot, Reuter, Reynders, Salvi, Thiébaut, Van Grootenbrulle, Wathelet, Wiaux

 

 

Nee        

077

Non

 

Annemans, Avontroodt, Becq, Bogaert, Bonte, Bultinck, Colen, Daems, De Block, De Bont, De Clerck, De Crem, De Croo, Dedecker, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, De Padt, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Devlies, Dewael, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Doomst, Douifi, Geerts, Goutry, Goyvaerts, Jambon, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Landuyt, Leyman, Logghe, Mortelmans, Muylle, Partyka, Pas, Schiltz, Sevenhans, Smeyers, Somers, Stevenheydens, Terwingen, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van de Velde, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Yalçin

 

 

Onthoudingen

010

Abstentions

 

Boulet, De Vriendt, Gerkens, Gilkinet, Henry, Lahssaini, Nollet, Snoy et d'Oppuers, Van der Straeten, Van Hecke

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 009

 

 

Ja         

047

Oui

 

Arens, Bacquelaine, Bellot, Brotcorne, Burgeon, Chastel, Cocriamont, Coëme, Collard, Crucke, De Bue, Delizée, Dieu, Di Rupo, Ducarme Daniel, Dupont, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Hamal, Jadin, Jeholet, Lalieux, Lambert, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Milquet, Musin, Nyssens, Onkelinx, Perpète, Prévot, Reynders, Salvi, Thiébaut, Van Grootenbrulle, Wathelet, Wiaux

 

 

Nee        

075

Non

 

Avontroodt, Becq, Bogaert, Bonte, Bultinck, Colen, Daems, De Block, De Bont, De Clerck, De Crem, De Croo, Dedecker, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, De Padt, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Devlies, Dewael, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Doomst, Douifi, Geerts, Goutry, Goyvaerts, Jambon, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Landuyt, Leyman, Logghe, Mortelmans, Muylle, Partyka, Pas, Schiltz, Sevenhans, Smeyers, Somers, Stevenheydens, Terwingen, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van de Velde, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Yalçin

 

 

Onthoudingen

010

Abstentions

 

Boulet, De Vriendt, Gerkens, Gilkinet, Henry, Lahssaini, Nollet, Snoy et d'Oppuers, Van der Straeten, Van Hecke

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 010

 

 

Ja         

094

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Chastel, Clerfayt, Cocriamont, Coëme, Collard, Crucke, Daems, De Block, De Bue, De Clerck, De Crem, De Croo, De Gucht, Delizée, della Faille de Leverghem, De Padt, De Permentier, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Devlies, De Wever, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Ducarme Daniel, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Leyman, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Michel, Milquet, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Onkelinx, Partyka, Perpète, Prévot, Reynders, Salvi, Schiltz, Smeyers, Somers, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte, Wathelet, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

033

Non

 

Annemans, Bonte, Bultinck, Colen, De Bont, Dedecker, De Maght, De Man, D'haeseleer, Douifi, Geerts, Goyvaerts, Kitir, Laeremans, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Pas, Sevenhans, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Maelen, Van de Velde, Vanvelthoven, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

009

Abstentions

 

Boulet, De Vriendt, Gerkens, Gilkinet, Henry, Lahssaini, Snoy et d'Oppuers, Van der Straeten, Van Hecke

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 011

 

 

Ja         

059

Oui

 

Arens, Bacquelaine, Bellot, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Chastel, Clerfayt, Coëme, Collard, De Bue, Delizée, De Vriendt, Dieu, Di Rupo, Ducarme Daniel, Dupont, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Geerts, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jeholet, Kitir, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Michel, Milquet, Musin, Nollet, Nyssens, Onkelinx, Perpète, Prévot, Reynders, Salvi, Snoy et d'Oppuers, Thiébaut, Van Broeckhoven, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Wathelet, Wiaux

 

 

Nee        

068

Non

 

Annemans, Avontroodt, Becq, Bogaert, Bultinck, Cocriamont, Colen, Daems, De Block, De Bont, De Clerck, De Crem, De Croo, Dedecker, De Gucht, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, De Padt, De Permentier, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Devlies, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Doomst, Flahaux, Galant, Goutry, Jambon, Kindermans, Laeremans, Lahaye-Battheu, Leyman, Logghe, Mortelmans, Muylle, Partyka, Pas, Schiltz, Sevenhans, Smeyers, Somers, Stevenheydens, Terwingen, Tommelein, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van den Eynde, Van der Auwera, Van de Velde, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Yalçin

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions