Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

donderdag 22 november 2007

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

jeudi 22 novembre 2007

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.29 uur en voorgezeten door de heer Herman Van Rompuy.

La séance est ouverte à 14.29 heures et présidée par M. Herman Van Rompuy.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Florence Reuter, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Elio Di Rupo, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat;

Meyrem Almaci, Sarah Smeyers, zwangerschapsverlof / congé de maternité

Bruno Tuybens, Vincent Van Quickenborne, met zending buitenslands / en mission à l'étranger;

Dirk Van der Maelen, buitenslands / à l’étranger

François-Xavier de Donnea, Patrick Moriau, Geert Versnick, IPU / UIP;

Maya Detiège, Benelux.

 

01 Agenda

01 Agenda

 

U hebt een ontwerpagenda ontvangen voor de vergadering van deze week.

Vous avez reçu un projet d'ordre du jour pour la séance de cette semaine.

 

Zijn er dienaangaande opmerkingen?

Y a-t-il des observations à ce sujet?

 

01.01  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik dacht dat wij in de Conferentie van voorzitters hadden afgesproken dat de Kamer ook in tijd zou voorzien om te debatteren over de actuele politieke toestand. Nu zie ik dat die van de agenda is verdwenen. Ik stel voor dat wij eerst daarvoor de tijd nemen en daarna de huishoudelijke aangelegenheden afhandelen. Ik stel dus voor om nu een debat te houden over de actuele politieke toestand, zoals wij hadden afgesproken in de Conferentie van voorzitters.

 

De voorzitter: In de Conferentie van voorzitters hebben wij afgesproken dat wij een minidebat zouden houden. Wij hebben duidelijk afgesproken dat dit zou gebeuren op het einde van de vergadering. Dat is in alle klaarheid afgesproken.

 

01.02  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Er is afgesproken dat het geagendeerd zou worden. Het staat echter niet op de agenda. U doet hier dus een poging om het ten minste aan uw willekeur over te laten. Goed, wij zetten het op de agenda. Vervolgens was er een voorstel van de heer Van Rompuy om het debat op het einde van deze bijeenkomst te houden, als een soort fait divers, zo ver mogelijk weg van elke mogelijke aandacht. Ik wil voorstellen om dat onheil te voorkomen, mijnheer de voorzitter. Vermits het nu toch niet op de agenda staat en wij de agenda hier in de plenaire vergadering moeten bediscussiëren, stel ik voor het debat op de agenda te plaatsen en het meteen aan te vatten.

 

De voorzitter: Ik stel voor te doen wat wij hebben afgesproken. Dat is altijd het eenvoudigste. Wij hadden afgesproken het debat te houden op het einde van de vergadering.

 

01.03  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Nee, wij hadden afgesproken dat het op de agenda zou staan.

 

De voorzitter: Als u de Conferentie van voorzitters inroept, moet u alles inroepen.

 

01.04  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, als u had gedaan wat daar was afgesproken, dan had het hier op de agenda moeten staan. Het staat er niet op. Ik zie het niet op de agenda staan, wij zijn dus opnieuw vrij om te doen wat wij willen.

 

De voorzitter: Ik doe een beroep, niet op uw formalisme, maar op uw intellectuele eerlijkheid. Wij hebben het gisteren zo afgesproken.

 

01.05  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, van wie kwam het voorstel om het debat naar het einde van de vergadering te verschuiven?

 

De voorzitter: Wij hebben dat beslist in de Conferentie van voorzitters.

 

01.06  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Het zou een aanfluiting zijn van mijn waakzaamheid om dat in mijn schoenen te schuiven.

 

De voorzitter: U was trouwens vroeger weg.

 

Bijgevolg is de agenda aangenomen.

En conséquence, l'ordre du jour est adopté.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 21 november 2007, stel ik u voor aan het einde van de agenda, tussenkomsten over de politieke toestand toe te laten.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 21 novembre 2007, je vous propose de permettre des interventions sur la situation politique in fine de l'ordre du jour prévu.

 

De spreektijd van elke politieke fractie bedraagt 10 minuten.

Le temps de parole par groupe politique sera de 10 minutes.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

02 Urgentieverzoek van de regering

02 Demande d'urgence du gouvernement

 

De regering heeft de spoedbehandeling gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (2) (nr. 258/1).

Le gouvernement a demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 (2) (n° 258/1).

 

Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken bij zitten en opstaan.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande par assis et levé.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

03 Wettig- en voltalligverklaring van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

03 Constitution de l'Assemblée réunie de la commission communautaire commune

 

Bij brief van 18 oktober 2007 brengt de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ons ter kennis dat zij ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

Par message du 18 octobre 2007, l'Assemblée réunie de la commission communautaire commune fait connaître qu'elle s'est constituée en sa séance de ce jour.

 

04 Wettig- en voltalligverklaring van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

04 Constitution du "Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie"

 

Bij brief van 19 oktober 2007 brengt de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ons ter kennis dat hij ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

Par message du 19 octobre 2007, le "Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie" fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour.

 

05 Wettig- en voltalligverklaring van de "Assemblée de la commission communautaire française"

05 Constitution de l'Assemblée de la commission communautaire française

 

Bij brief van 19 oktober 2007 brengt de "Assemblée de la commission communautaire française" ons ter kennis dat zij ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

Par message du 19 octobre 2007, l'Assemblée de la commission communautaire française fait connaître qu'elle s'est constituée en sa séance de ce jour.

 

06 Samenstelling van de afvaardigingen naar de internationale vergaderingen

06 Composition des délégations aux assemblées internationales

 

Euromediterrane Parlementaire Assemblee

Assemblée parlementaire euroméditerranéenne

 

Wij moeten overgaan tot de benoeming van 2 afgevaardigden van de Kamer van volksvertegenwoordigers bij de Euromediterrane Parlementaire Assemblee.

Nous devons procéder à la nomination de 2 délégués de la Chambre des représentants à l'Assemblée parlementaire euroméditerranéenne (APEM).

 

De CD&V ‑ N-VA-fractie stelt de kandidatuur voor van mevrouw Nathalie Muylle als effectief lid en de heer Roel Deseyn als plaatsvervangend lid.

Le groupe CD&V ‑ N-VA propose la candidature de Mme Nathalie Muylle comme membre effectif et de M. Roel Deseyn comme membre suppléant.

 

De MR-fractie stelt de kandidatuur voor van de heer Daniel Bacquelaine als effectief lid en de heer Jean-Luc Crucke als plaatsvervangend lid.

Le groupe MR propose la candidature de M. Daniel Bacquelaine comme membre effectif et de M. Jean-Luc Crucke comme membre suppléant.

 

Daar het aantal ontvankelijke kandidaturen overeenstemt met het aantal te begeven plaatsen, moet, overeenkomstig artikel 157, 6, van het Reglement, niet gestemd worden.

Étant donné que le nombre de candidatures recevables correspond au nombre de places à conférer, il n'y a pas lieu à scrutin conformément à l'article 157, 6, du Règlement.

 

Dienvolgens verklaar ik verkozen de kandidaten die voorgedragen werden.

En conséquence, je proclame élus les candidats présentés.

 

06.01  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, gaat u dat allemaal voorlezen? Voor mij volstaat het dat u verwijst naar de schriftelijke documenten van de Conferentie van voorzitters daaromtrent. U gaat toch niet de gewoontes van de heer De Croo overnemen door hier alles voor te lezen wat niet hoeft te worden voorgelezen?

 

De voorzitter: U kunt van alle hout pijlen maken. Spaar uw energie voor belangrijker aangelegenheden.

 

06.02  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Het is duidelijk dat u tijd wilt winnen. Neem uw tijd.

 

Raadgevende interparlementaire Beneluxraad

Conseil interparlementaire consultatif de Benelux

 

De voorzitter: Wij moeten overgaan tot de benoeming van de 7 afgevaardigden van de Kamer van volksvertegenwoordigers bij de Raadgevende interparlementaire Beneluxraad.

Nous devons procéder à la nomination des 7 délégués de la Chambre des représentants au Conseil interparlementaire consultatif de Benelux.

 

Overeenkomstig artikelen 159 en 158 van ons Reglement is de verdeling van de mandaten binnen de delegatie van de Kamer de volgende:

Conformément aux articles 159 et 158 de notre Règlement la répartition des mandats de la délégation de la Chambre est la suivante:

- 2 CD&V – N-VA;

- 1 MR;

- 1 PS;

- 1 Open Vld;

- 1 VB;

- 1 sp.a-spirit.

 

Ze is dezelfde voor de plaatsvervangende leden.

Elle est identique pour les membres suppléants.

 

De voorzitters van de politieke fracties hebben mij de namen gegeven van de leden van hun fractie die deel zullen uitmaken van de delegatie van de Kamer:

Les présidents des groupes politiques m'ont fait parvenir les noms des membres de leur groupe qui feront partie de la délégation de la Chambre:

 

- CD&V – N-VA:

vaste leden/ effectifs: Jef Van den Bergh, Peter Leyman;

plaatsvervangers/suppléants: Stefaan Vercamer, Nathalie Muylle;

- MR:

vast lid/ effectif: Philippe Collard;

plaatsvervanger/suppléant: Daniel Bacquelaine;

- PS:

vast lid/ effectif: Thierry Giet;

plaatsvervanger/suppléant: André Frédéric;

- Open Vld:

vast lid/ effectif: Bart Tommelein;

plaatsvervanger/suppléant: Ludo Van Campenhout;

- VB:

vast lid/ effectif: Luc Sevenhans;

plaatsvervanger/suppléant: Peter Logghe;

- sp.a-spirit:

vast lid/ effectif: Maya Detiège;

plaatsvervanger/suppléant: Peter Vanvelthoven.

 

Daar het aantal ontvankelijke kandidaturen overeenstemt met het aantal te begeven plaatsen, moet, overeenkomstig artikel 157, 6, van het Reglement, niet gestemd worden.

Étant donné que le nombre de candidatures recevables correspond au nombre de places à conférer, il n'y a pas lieu à scrutin conformément à l'article 157, 6, du Règlement.

 

Dienvolgens verklaar ik verkozen de kandidaten die voorgedragen werden.

En conséquence, je proclame élus les candidats présentés.

 

Parlementaire Vergadering van de organisatie voor de veiligheid en de samenwerking in Europa

Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

 

Wij moeten overgaan tot de benoeming van de afgevaardigden naar de Parlementaire Vergadering van de organisatie voor de veiligheid en de samenwerking in Europa.

Nous devons procéder à la nomination des délégués à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

 

Overeenkomstig artikelen 159 en 158 van het Reglement geschieden deze benoemingen op grond van de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties. Met inachtneming van de evenredige vertegenwoordiging ziet de samenstelling van de delegatie bestaande uit 5 vaste leden en 5 plaatsvervangers, er als volgt uit:

Conformément aux articles 159 et 158 du Règlement, ces nominations se font à la représentation proportionnelle des groupes politiques. Je rappelle que la délégation est composée de 5 membres effectifs et de 5 membres suppléants et que la répartition proportionnelle est la suivante:

- 1 CD&V – N-VA;

- 1 MR;

- 1 PS;

- 1 Open Vld;

- 1 VB.

 

De verdeling is dezelfde voor de plaatsvervangende leden.

La répartition est identique pour les membres suppléants.

 

De voorzitters van de politieke fracties hebben mij de namen van hun kandidaten medegedeeld:

Les présidents des groupes politiques m'ont fait parvenir les noms de leurs candidats:

 

- CD&V – N-VA:

vast lid/ effectif: Pieter De Crem;

plaatsvervanger/suppléant: Roel Deseyn;

- MR:

vast lid/ effectif: François-Xavier de Donnea;

plaatsvervanger/suppléant: Olivier Maingain;

- PS:

vast lid/ effectif: Patrick Mouriau;

plaatsvervanger/suppléant: Guy Coëme;

- Open Vld:

vast lid/ effectif: Guido De Padt;

plaatsvervanger/suppléant: Sabien Lahaye-Battheu;

- VB:

vast lid/ effectif: Francis Van den Eynde;

plaatsvervanger/suppléant: Gerolf Annemans.

 

Daar het aantal ontvankelijke kandidaturen overeenstemt met het aantal te begeven plaatsen, moet, overeenkomstig artikel 157, 6, van het Reglement, niet gestemd worden.

Étant donné que le nombre de candidatures recevables correspond au nombre de places à conférer, il n'y a pas lieu à scrutin conformément à l'article 157, 6, du Règlement.

 

Dienvolgens verklaar ik verkozen de kandidaten voorgedragen voor de afvaardigingen naar de Parlementaire Vergadering van de organisatie voor de veiligheid en de samenwerking in Europa.

En conséquence, je proclame élus les candidats présentés pour la délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

 

Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en Vergadering van de West-Europese Unie

Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale

 

Wij moeten overgaan tot de benoeming van de afgevaardigden naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en naar de Vergadering van de West-Europese Unie.

Nous devons procéder à la nomination des délégués à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et à l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale.

 

Overeenkomstig artikelen 159 en 158 van het Reglement geschieden deze benoemingen op grond van de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties. Met inachtneming van de evenredige vertegenwoordiging ziet de samenstelling van de delegatie bestaande uit 4 vaste leden en 3 plaatsvervangers, er als volgt uit:

- 1 vast lid voor de CD&V – N-VA-fractie;

- 1 vast lid voor de MR-fractie;

- 1 vast lid voor de PS-fractie;

- 1 vast lid voor de Open Vld-fractie;

- 1 plaatsvervanger voor de VB-fractie;

- 1 plaatsvervanger voor de CD&V – N-VA-fractie;

- 1 plaatsvervanger voor de sp.a-spirit-fractie.

 

Conformément aux articles 159 et 158 du Règlement, ces nominations se font à la représentation proportionnelle des groupes politiques. Je rappelle que la délégation est composée de 4 membres effectifs et de 3 membres suppléants et que la répartition proportionnelle attribue:

- 1 membre effectif au groupe CD&V – N-VA;

- 1 membre effectif au groupe MR;

- 1 membre effectif au groupe PS;

- 1 membre effectif au groupe Open Vld;

- 1 membre suppléant au groupe VB;

- 1 membre suppléant au groupe CD&V – N-VA;

- 1 membre suppléant pour le sp.a-spirit.

 

De voorzitters van de politieke fracties hebben mij de namen van hun kandidaten medegedeeld:

Les présidents des groupes politiques m'ont fait parvenir les noms de leurs candidats:

 

- CD&V – N-VA:

vast lid/ effectif: Luc Goutry;

plaatsvervanger/suppléant: Peter Leyman;

- MR:

vast lid/ effectif: Daniel Ducarme;

- PS:

vast lid/ effectif: André Flahaut;

- Open Vld:

vast lid/ effectif: Hendrik Daems;

- VB:

plaatsvervanger/suppléant: Gerolf Annemans;

- sp.a-spirit:

plaatsvervanger/suppléant: Bruno Tobback.

 

Daar het aantal ontvankelijke kandidaturen overeenstemt met het aantal te begeven plaatsen, moet, overeenkomstig artikel 157, 6, van het Reglement, niet gestemd worden.

Étant donné que le nombre de candidatures recevables correspond au nombre de places à conférer, il n'y a pas lieu à scrutin conformément à l'article 157, 6, du Règlement.

 

Dienvolgens verklaar ik verkozen de kandidaten voorgedragen voor de afvaardigingen naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en naar de Vergadering van de West-Europese Unie.

En conséquence, je proclame élus les candidats présentés pour la délégation à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et à l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale.

 

Ontwerpen en voorstellen

Projets et propositions

 

07 Wetsontwerp betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (257/1-3)

- Wetsontwerp tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (258/1-2)

07 Projet de loi relatif aux élections sociales de l'année 2008 (257/1-3)

- Projet de loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 (258/1-2)

 

Ik stel u voor een enkele bespreking aan de twee wetsontwerpen te wijden. (Instemming)

Je vous propose de consacrer une seule discussion à ces deux projets de loi. (Assentiment)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Ik open de gezamenlijke algemene bespreking over de twee wetsontwerpen. Wie schrijft zich in bij de bespreking van de wetsontwerpen, naast mevrouw De Maght, die een amendement had ingediend? Ik noteer de heer Vercamer en de heer Gilkinet.

 

Mevrouw De Maght heeft het woord.

 

07.01  Martine De Maght (LDD): Mijnheer de voorzitter, waarde collega's, op 18 oktober jongstleden heb ik bij de bespreking van het wetsontwerp ter bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling of de vereniging van de vertegenwoordigers van het personeel in de ondernemingsraden ter gelegenheid van de sociale verkiezingen reeds gesteld dat de uittredende paarse regering nalatig is geweest en daarom door het Europees Hof veroordeeld werd tot een boete van 2,9 miljoen euro. Het wetsontwerp dat op 18 oktober 2007 goedgekeurd werd, voldoet, vijf jaar na datum, niet aan de Europese richtlijn van 11 maart, omdat de regering volgend jaar ondernemingsraden wil laten verkiezen in de ondernemingen met meer dan honderd werknemers, terwijl Europa ons verplicht om informatie en raadpleging voor werknemers te organiseren in bedrijven vanaf vijftig werknemers.

 

Het amendement dat toen ingediend werd door Lijst Dedecker, reikte wel een oplossing aan die voldoet aan die Europese richtlijn. In de ondernemingen met meer dan vijftig maar minder dan honderd werknemers willen wij geen ondernemingsraad kiezen – dat hoeft ook niet voor Europa –, maar het recht op informatie en raadpleging zou dan kunnen worden uitgeoefend door de afgevaardigden van het personeel die verkozen werden voor het comité ter preventie en bescherming op het werk. Door de goedkeuring van ons voorgelegde amendement zou het risico van de effectieve betaling van de geldboete en de dwangsommen opgeheven geweest zijn.

 

De partijen van de toekomstige oranje-blauwe meerderheid hebben ons amendement weggestemd en kozen op die wijze wetens en willens voor de betaling van de Europese boete. Bij gebrek aan een akkoord tussen de sociale partners, waar de regering op hoopt, zal er niets anders op zitten dan die boete te betalen.

 

Vandaag wordt gestemd over het wetsontwerp betreffende de sociale verkiezingen in 2008. Opnieuw moeten wij vaststellen dat dat wetsontwerp nog steeds niet tegemoetkomt aan de Europese richtlijn. Daardoor blijft het risico van de betaling van de Europese boetes voortbestaan.

 

Ook de Raad van State stelt in zijn advies, dat vervat is in het wetsontwerp dat ter tafel ligt, het volgende. Ik citeer: "Artikel 6 voorziet in de oprichting van een comité voor preventie en bescherming op het werk in die ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld vijftig werknemers tewerkstellen en waarvoor bij de vorige sociale verkiezingen nog geen raad diende te worden opgericht, maar dat voldoet niet aan de door de richtlijn vereiste maatregelen inzake informatie en overleg. Ook blijft de ontworpen regeling in overeenstemming met de richtlijn problematisch omdat het wetsontwerp niet in alternatieve vormen van informatie en overleg voorziet", aldus de Raad van State.

 

Mijnheer de voorzitter, collega’s, waarom dit dossier niet met meer gezond verstand aangepakt is, en waarom de minister niet bereid is in ondernemingen met meer dan 50 werknemers een comité op te richten dat het recht op informatie en raadpleging kan uitoefenen zoals de Europese richtlijn voorschrijft, is mij een raadsel. Het amendement dat Lijst Dedecker vandaag ter goedkeuring indient, kent expliciet het recht op informatie en raadpleging zoals voorgeschreven in de Europese richtlijn toe aan het comité voor preventie en bescherming op het werk, waardoor als vanzelfsprekend voldaan wordt aan de richtlijn.

 

Mijnheer de voorzitter, collega’s, uw verantwoordelijkheid is zeer groot. Want het zullen niet de uittredende ministers zijn, noch de sociale partners, die de Europese boete zullen moeten betalen. Het zal belastinggeld zijn dat gebruikt wordt om die boete te betalen omdat vandaag opnieuw een wet wordt voorgelegd en zal worden goedgekeurd die niet voldoet aan de Europese regelgeving.

 

Wij beschouwen het als onze plicht de leden van deze plenaire vergadering te wijzen op de gevolgen van het niet goedkeuren van ons amendement, en roepen hen alsnog bij deze laatste mogelijkheid op tegemoet te komen aan de Europese richtlijn en ze aan te grijpen om ons amendement goed te keuren. Ik dank u voor uw aandacht.

 

07.02  Stefaan Vercamer (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega’s, wat voorligt, wordt normaal via een koninklijk besluit geregeld. Gelet echter op de politieke toestand waarin wij vandaag verkeren, werd ervoor geopteerd om de organisatie en de procedures voor de sociale verkiezingen via het voorliggende wetsontwerp te regelen.

 

Het ontwerp omvat de traditionele regels voor de sociale verkiezingen en komt ook tegemoet aan de vraag van de sociale partners. Wij zullen het wetsontwerp dus ook steunen, zodat de sociale verkiezingen tijdig en correct kunnen worden georganiseerd.

 

Belangrijk in de marge hiervan – mevrouw De Maght verwees er daarnet ook naar – is dat ondertussen onderhandelingen over de omzetting van de Europese richtlijn inzake de informatie die aan werknemers moet worden gegeven, tussen de sociale partners bezig zijn. De Europese richtlijn dateert van 2003 en moest eigenlijk al in 2005 zijn omgezet.

 

Europees commissaris Spidla gaf ons een deadline die eind november 2007 afloopt. De sociale partners hadden zich geëngageerd om tegen eind november 2007 een definitief akkoord over de kwestie te bereiken. Het is belangrijk dat de deadline wordt gehaald. In het andere geval zullen wij de boetes en dwangsommen niet kunnen vermijden.

 

Ik wil aan de minister vragen hoever de onderhandelingen staan. Is er uitzicht op een definitief akkoord tegen eind november 2007?

 

07.03  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, monsieur le ministre, si nous ne pouvons questionner le gouvernement sur l'actualité puisque notre assemblée l'a décidé ainsi en raison de la période d'affaires courantes qui se prolonge, nous pouvons apparemment voter des lois.

 

On ne nous réunit d'ailleurs quasiment que pour cette raison. Cela commence à bien faire! La situation est pénible pour notre démocratie et dommageable pour la bonne gestion de notre pays.

 

Si le dépôt d'un projet de loi par un gouvernement en affaires courantes est exceptionnel, je vous confirme cependant que le groupe Ecolo-Groen!, en sa qualité de force politique responsable, apportera son soutien à ce projet de loi, comme pour le projet de loi précédent qui a permis la fixation de la date des prochaines élections sociales.

 

Nous le voterons avec le regret que le gouvernement sortant n'ait pu régler la question mieux et plus rapidement.

 

Le calendrier peu confortable auquel sont soumis les partenaires sociaux ne permet pas le moindre faux pas, dès lors que pour permettre un vote au mois de mai 2008, les opérations électorales doivent débuter le 7 décembre prochain. Il reste à espérer que nos collègues du Sénat et que le gouvernement en affaires courantes feront tout ce qui est nécessaire pour que ce calendrier serré soit respecté.

 

Nous voterons ce projet sans enthousiasme mais parce qu'il est nécessaire pour permettre à la démocratie sociale de notre pays de s'organiser dans les moins mauvaises conditions possible.

 

En cette période politiquement troublée, il y a cependant au moins quelque chose qui fonctionne dans notre vie et des organismes qui font appel à la solidarité et à la raison. Je cite une partie du texte que les partenaires sociaux et les syndicats ont pris l'initiative d'écrire et que j'ai signé, ainsi que d'autres membres de cette assemblée: "Nous sommes wallons, bruxellois, flamands. Nous sommes citoyens du monde. Nous ne voulons pas qu'on érige de nouveaux murs entre des gens, entre des Régions et entre des pays. Nous ne voulons pas que le principe de base de solidarité soit remplacé par ceux de concurrence et d'égoïsme."

 

Monsieur le ministre, une telle clairvoyance mérite d'être soulignée et soutenue par ce vote que nous effectuerons tout à l'heure.

 

Globalement, le texte de loi qui est une transposition de l'arrêté d'application du 15 mai 2003 et qui prend en compte la plupart des suggestions émises par le Conseil National du Travail, n'appelle pas de remarque majeure. Je ne reviendrai donc pas sur les différentes questions techniques que j'ai pu formuler en commission et auxquelles vous avez fort complètement répondu, même si je reste personnellement dubitatif sur la validité du montage juridique.

 

Vous avez notamment précisé qu'en cas de recours, tant les centrales professionnelles que les fédérations régionales des syndicats étaient habilitées à agir au nom de leurs mandants. Vous vous êtes également engagé quant au bon déroulement de la suite de la procédure, pour autant qu'elle relève de votre responsabilité - sait-on jamais -, notamment pour le secteur du travail adapté et je m'en réjouis.

 

Cependant, comme mes collègues, je souhaite revenir sur la question de la non-transposition de la directive européenne sur l'information des travailleurs. Cette non-transposition de la directive est patente, comme pour le texte de loi précédent que nous avons analysé et voté, et elle a été à nouveau relevée par le Conseil d'État. Nous avons pris acte de vos explications sur le sujet lors de la précédente discussion, comme des engagements des partenaires sociaux de rechercher un consensus pour être en mesure de répondre à cette situation.

 

Il faut bien constater, plus d'un mois après, que l'ultimatum posé par le commissaire européen Spidia vient à échéance dans une semaine. Dès lors, monsieur le ministre, il serait utile que vous puissiez préciser dans votre réponse l'état d'avancement des discussions ainsi que les mesures que vous avez prises pour aider à la conclusion d'un accord au niveau des partenaires sociaux. En effet, pas plus qu'il y a un mois, nous ne pouvons nous satisfaire de cet état de carence, dès lors que ladite directive ouvre à nos yeux des perspectives intéressantes et positives en matière d'information des travailleurs et de dialogue au sein des entreprises, ce qui est assez rare au niveau européen pour être à nouveau souligné.

 

07.04  Guy D'haeseleer (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik was niet van plan om te interveniëren, maar omdat wij de enige partij zijn die een paar weken geleden tegen het vorige wetsvoorstel hebben gestemd, wil ik, net als de collega’s, toch even het woord nemen.

 

Ik wil wat duidelijkheid van de minister omtrent de omzetting van de Europese richtlijn inzake informatie en raadpleging van de werknemers. De minister had beloofd dat de vakbonden eind van deze maand met een voorstel zouden komen. Ik las vandaag in de pers dat er inderdaad bijna een akkoord zou zijn, tenminste wat de bedrijven met 50 tot 100 werknemers betreft. Het zou inhouden dat de comités voor preventie en bescherming de bevoegdheden zouden overnemen van een ondernemingsraad zonder dat daar bijkomende beschermde werknemers aan te pas komen. Wat de bedrijven met 20 tot 50 werknemers betreft, denk ik dat wij nog even ver staan als maanden en jaren geleden. Het water tussen de vakbonden en de werkgevers is nog altijd even diep.

 

Ik had dan ook graag van de minister vernomen, alvorens hij in zijn oppositierol duikt, wanneer hij een volledig akkoord verwacht. Indien er geen akkoord is, welke initiatieven zal hij dan nemen om dit dringende dossier op te lossen? Zoals door de collega’s al werd gezegd, hangen er ons immers voor miljoenen euro’s aan boetes boven het hoofd indien dit niet zeer snel wordt opgelost.

 

07.05 Minister Peter Vanvelthoven: Mijnheer de voorzitter, misschien moet ik u als tip voor een van de volgende wetsontwerpen meegeven dat het tot de geplogenheden van de Kamer behoort dat u ook de verslaggever eerst aan het woord laat. De verslaggever was voorbereid, maar kom.

 

Ik kom tot de tussenkomsten van de parlementairen. Met deze wetsontwerpen regelen we inderdaad de sociale verkiezingen van 2008. Ik heb nooit verheeld dat de omzetting van de richtlijn als dusdanig niet hoogdringend is. De sociale verkiezingen echter zijn gebonden aan een zeer strikte procedure die begint op 7 december. Die timing moet worden aangehouden. Dat is het eerste moment waarop werkgevers een bepaalde actie moeten ondernemen. Daarom is het van groot belang dat over de procedure aangaande de sociale verkiezingen van 2008 snel in het Parlement wordt beslist zodat zij volgens de normale procedure kunnen beginnen.

 

Er waren vragen naar de stand van zaken in de omzetting van de Europese richtlijn. De sociale partners hebben deze maand verscheidene keren samengezeten. Morgen, 23 november, doen zij dit zij normalerwijze voor de laatste keer over dit dossier. De informele contacten die ik met de groep van tien daarover heb, geven aan dat zij nog altijd, daags voordien, zeer hoopvol zijn dat zij morgen tot een akkoord kunnen komen. Wat u leest in de pers hoeft daarom niet juist te zijn. Ik krijg wel van verschillende kanten het signaal dat men naar een akkoord evolueert. Als dat morgen wordt aangekondigd, zou het evident zijn dat in afwachting van de nieuwe regering, de huidige regering van lopende zaken op basis van het akkoord van de groep van tien opnieuw probeert om via een wetsontwerp dat akkoord om te zetten. Ik moet dat nog wel bekijken. Daarna kan een debat in het Parlement volgen zodat we niet alleen de sociale verkiezingen tijdig kunnen organiseren maar ook de dreigende dwangsommen en geldboetes kunnen voorkomen.

 

Ik wacht af wat er morgen uit de bus komt. Als de groep van tien hoopvol is, ben ik ook hoopvol. Als er morgen geen akkoord uit de bus komt zullen we andere initiatieven moeten nemen. Op dat ogenblik zal in eerste instantie het dringende van een nieuwe regering nog maar eens zijn aangetoond.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan van het wetsontwerp nr. 257 (aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet). De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (257/1)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 257 (matière visée à l'article 78 de la Constitution). Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (257/1)

 

Het wetsontwerp telt 92 artikelen.

Le projet de loi compte 92 articles.

 

*  *  *  *  *

Amendement déposé:

Ingediend amendement:

 

Art. 6

  • 1   Martine De Maght (257/3)

*  *  *  *  *

 

La discussion des articles est close. Le vote sur l'amendement et l'article réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendement en artikel en over het geheel zal later plaatsvinden.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

Réservé: le vote sur l'amendement et l'article 6.

Aangehouden: de stemming over het amendement en artikel 6.

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 - 5, 7 - 92.

Adoptés article par article: les articles 1 - 5, 7 - 92.

*  *  *  *  *

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan van het wetsontwerp nr. 258 (aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet). De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (258/1)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 258 (matière visée à l'article 77 de la Constitution). Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (258/1)

 

Het wetsontwerp telt 11 artikelen.

Le projet de loi compte 11 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 11 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 11 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Geheime stemming

Scrutin

 

08 Rekenhof – Benoeming van een raadsheer (F) (259/1)

08 Cour des comptes – Nomination d'un conseiller (F) (259/1)

 

Aan de agenda is de geheime stemming voor de benoeming van een raadsheer in het Rekenhof (Franse Kamer).

L'ordre du jour appelle le scrutin pour la nomination d'un conseiller à la Cour des comptes (Chambre française).

 

De kandidaturen werden aangekondigd tijdens de plenaire vergadering van 9 oktober 2007.

Les candidatures ont été annoncées en séance plénière du 9 octobre 2007.

 

De subcommissie "Rekenhof" heeft alle kandidaten op 6 november 2007 gehoord.

La sous-commission "Cour des comptes" a entendu tous les candidats le 6 novembre 2007.

 

De kandidatenlijst werd op de banken rondgedeeld (259/1).

La liste des candidats a été distribuée sur les bancs (259/1).

 

De stembiljetten werden reeds rondgedeeld.

Les bulletins de vote ont déjà été distribués.

 

Daar de stemming geheim is, mogen de stembiljetten niet worden ondertekend.

Le scrutin étant secret, les bulletins ne peuvent être signés.

 

Om te stemmen moet men een kruisje in het vakje tegenover de naam van de gekozen kandidaat plaatsen. Zijn ongeldig de stemmen uitgebracht op meer dan één kandidaat.

Il y a lieu de voter en traçant une croix dans la case figurant en regard du nom du candidat choisi. Sont nuls, les suffrages exprimés en faveur de plus d'un candidat.

 

08.01  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, zouden we de stemming niet uitstellen tot wanneer we straks gaan stemmen en nu eerst de rest van de agenda afhandelen?

 

De voorzitter: We gaan dit eerst doen.

 

08.02  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Dit is belangrijk hé en zo zijn we weeral een kwartiertje of 20 minuten verder.

 

De voorzitter: We moeten eerst een of twee bureaus van stemopnemers bij loting samenstellen. Elk bureau bestaat uit vier leden. Ik stel u evenwel voor om voor de stemopneming de twee secretarissen aan te wijzen die heden aan het bureau hebben plaatsgenomen.

Nous devons d'abord procéder au tirage au sort d'un ou de deux bureaux de scrutateurs composés chacun de quatre membres qui seront chargés du dépouillement. Je vous propose cependant de désigner les deux secrétaires siégeant au bureau ce jour pour dépouiller les scrutins.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

De dames Corinne De Permentier en Maggie De Block worden aangewezen om de stemmen op te nemen

Mmes Corinne De Permentier et Maggie De Block sont désignées pour dépouiller les scrutins.

 

Ik stel u voor dat de stembiljetten geteld worden in de Conferentiezaal, in aanwezigheid van de stemopnemers.

Je vous propose de procéder au dépouillement des scrutins à la salle des Conférences, en présence des scrutateurs.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik verzoek elk lid om bij het afroepen van zijn naam zijn ongetekende stembiljet in de stembus te komen deponeren. Gelieve langs mijn linkerzijde op het spreekgestoelte te komen en dit aan mijn rechterzijde te verlaten.

À l'appel de son nom, chaque membre est prié de venir déposer son bulletin non signé dans l'urne, en montant à la tribune, de ma gauche à ma droite.

 

Ik nodig de secretarissen uit de namen af te roepen.

J'invite les secrétaires à procéder à l'appel nominal.

 

Er wordt overgegaan tot de naamafroeping.

Il est procédé à l'appel nominal.

 

Heeft iedereen gestemd? (Ja)

Tout le monde a-t-il déposé son bulletin dans l'urne? (Oui)

 

Ik verklaar de stemming voor gesloten. Ik nodig de stemopnemers uit over te gaan tot de stemopneming.

Je déclare le scrutin clos et invite les scrutateurs à procéder au dépouillement.

 

09 Mededeling

09 Communication

 

Bij brief van 9 november 2007, zendt de voorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap de tekst over van een op 9 november 2007 door het Parlement van de Franse Gemeenschap aangenomen motie betreffende een belangenconflict, zoals bepaald in artikel 32, §1 van de gewone wet tot hervorming der instellingen van 9 augustus 1980, gewijzigd bij de wet van 16 juni 1989 en de bijzondere wet van 7 mei 1999.

Par lettre du 9 novembre 2007, le président du Parlement de la Communauté française transmet le texte d'une motion adoptée par le Parlement de la Communauté française le 9 novembre 2007, concernant un conflit d'intérêts tel que défini par l'article 32, §1er de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, modifié par la loi du 16 juin 1989 et par la loi spéciale du 7 mai 1999.

 

Het belangenconflict betreft de wetsvoorstellen tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (nrs. 37 en 39/1).

Le conflit d'intérêts porte sur les propositions de loi modifiant les lois électorales en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (n°s 37 et 39/1).

 

09.01  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, in verband met die mededeling wil ik namens mijn fractie stellen dat wij hopen dat in het kader van de lopende onderhandelingen voor de vorming van een federale regering, de onderhandelaars voldoende aan de Franstaligen zullen duidelijk maken dat vertragingsmanoeuvres zoals dewelke waarvan u nu melding doet, moeten ophouden voor er een federale regering kan komen, zeker voor een voorstel dat door een democratische meerderheid in de Kamer is aangenomen.

 

10 Oprichting van de bijzondere commissie "Globalisering"

10 Constitution de la commission spéciale "Mondialisation"

 

De voozitter: Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 26 september 2007, stel ik u voor de bijzondere commissie "Globalisering" opnieuw op te richten.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 26 septembre 2007, je vous propose à nouveau de procéder à la constitution de la commission spéciale "Mondialisation".

 

De commissie bestaat uit 10 effectieve leden en 10 plaatsvervangers.

La commission compte 10 membres effectifs et 10 membres suppléants.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik herinner er u aan dat overeenkomstig artikel 158 van het Reglement de verdeling van deze commissie de volgende is:

Je rappelle que conformément à l'article 158 du Règlement la répartition de cette commission est la suivante:

- 3 CD&V – N-VA;

- 2 MR;

- 1 PS;

- 1 Open Vld;

- 1 VB;

- 1 sp.a-spirit;

- 1 Ecolo-Groen!.

 

De voorzitters van de politieke fracties hebben mij de kandidaturen doen toekomen van de leden van hun fractie die deel zullen uitmaken van deze commissie:

Les présidents des groupes politiques m'ont fait parvenir les candidatures des membres de leur groupe qui composeront cette commission:

 

- CD&V – N-VA:

vaste leden/ effectifs: Sarah Smeyers, Stefaan Vercamer, Hilâl Yalçin;

plaatsvervangers/suppléants: Els De Rammelaere, Nathalie Muylle, Roel Deseyn;

- MR:

vaste leden/ effectifs: Daniel Ducarme, Florence Reuter;

plaatsvervangers/suppléants: Valérie De Bue, Jean-Jacques Flahaux;

- PS:

vast lid/ effectif: Camille Dieu;

plaatsvervanger/suppléant: Karine Lalieux;

- Open Vld:

vast lid/ effectif: Katia della Faille de Leverghem;

plaatsvervanger/suppléant: Luk Van Biesen;

- VB:

vast lid/ effectif: Linda Vissers;

plaatsvervanger/suppléant: Barbara Pas;

- sp.a-spirit:

vast lid/ effectif: Dirk Van der Maelen;

plaatsvervanger/suppléant: Maya Detiège;

- Ecolo-Groen!:

vast lid/ effectif: Fouad Lahssaini;

plaatsvervanger/suppléant: Wouter De Vriendt.

 

Mevrouw Brigitte Wiaux (cdH) zal in de hoedanigheid van lid zonder stemrecht zetelen.

Mme Brigitte Wiaux (cdH) siégera comme membre sans voix délibérative.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Daar het aantal ontvankelijke kandidaturen overeenstemt met het aantal te begeven plaatsen aan de politieke fracties die kandidaten hebben voorgedragen, moet, overeenkomstig artikel 157, 6, van het Reglement, niet gestemd worden.

Étant donné que le nombre de candidatures recevables correspond au nombre de places à conférer aux groupes politiques ayant présenté des candidats, il n'y a pas lieu à scrutin conformément à l'article 157, 6, du Règlement.

 

Dienvolgens verklaar ik verkozen de kandidaten die voorgedragen werden.

En conséquence, je proclame élus les candidats présentés.

 

11 Oprichting van de commissie Legeraankopen

11 Constitution de la commission Achats militaires

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 26 september 2007, stel ik u voor de Commissie Legeraankopen opnieuw op te richten.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 26 septembre 2007, je vous propose à nouveau de procéder à la constitution de la commission Achats militaires.

 

De commissie bestaat uit 13 effectieve leden.

La commission compte 13 membres effectifs.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik herinner er u aan dat overeenkomstig artikel 158 van het Reglement de verdeling van deze commissie de volgende is:

Je rappelle que conformément à l'article 158 du Règlement la répartition de cette commission est la suivante:

- 3 CD&V – N-VA;

- 2 MR;

- 2 PS;

- 2 Open Vld;

- 1 VB;

- 1 sp.a-spirit;

- 1 Ecolo-Groen!;

- 1 cdH.

 

De voorzitters van de politieke fracties hebben mij de kandidaturen doen toekomen van de leden van hun fractie die deel zullen uitmaken van deze commissie:

Les présidents des groupes politiques m'ont fait parvenir les candidatures des membres de leur groupe qui composeront cette commission:

 

- CD&V – N-VA:

vaste leden/ effectifs: Pieter De Crem, Carl Devlies, Jan Jambon;

- MR:

vaste leden/ effectifs: Denis Ducarme, Olivier Hamal;

- PS:

vaste leden/ effectifs: Alain Mathot, Éric Thiébaut;

- Open Vld:

vaste leden/ effectifs: Hilde Vautmans, Geert Versnick;

- VB:

vast lid/ effectif: Luc Sevenhans;

- sp.a-spirit:

vast lid/ effectif: David Geerts;

- Ecolo-Groen!:

vast lid/ effectif: Georges Gilkinet;

- cdH:

vast lid/ effectif: Brigitte Wiaux.

 

Daar het aantal ontvankelijke kandidaturen overeenstemt met het aantal te begeven plaatsen aan de politieke fracties die kandidaten hebben voorgedragen, moet, overeenkomstig artikel 157, 6, van het Reglement, niet gestemd worden.

Étant donné que le nombre de candidatures recevables correspond au nombre de places à conférer aux groupe politiques ayant présenté des candidats, il n'y a pas lieu à scrutin conformément à l'article 157, 6, du Règlement.

 

Dienvolgens verklaar ik verkozen de kandidaten die voorgedragen werden.

En conséquence, je proclame élus les candidats présentés.

 

12 Raad van State

12 Conseil d'État

 

De lijsten van drie kandidaten voorgedragen door de Raad van State voor het ambt van Nederlandstalig assessor (nr. 324/1) en de ambten van Franstalig staatsraad en van Nederlandstalig staatsraad (nr. 325/1) werden u meegedeeld tijdens de plenaire vergadering van 18 oktober 2007.

Les listes de trois candidats présentés par le Conseil d'État pour l'emploi d'assesseur néerlandophone (n° 324/1) et les emplois de conseiller d'État francophone et de conseiller d'État néerlandophone (n° 325/1) vous ont été communiquées au cours de la séance plénière du 18 octobre 2007.

 

Aangezien de voordrachten niet unaniem waren, kon de Kamer van volksvertegenwoordigers, overeenkomstig artikel 70, §1, lid 7, van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, binnen een termijn van ten hoogste dertig dagen vanaf de ontvangst van de mededeling van deze voordrachten, hetzij de door de Raad van State voorgedragen lijsten bevestigen, hetzij andere lijsten met drie namen voordragen.

Étant donné que les présentations n'étaient pas unanimes, la Chambre des représentants pouvait, conformément à l’article 70, §1er, alinéa 7, des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973, dans un délai ne pouvant dépasser trente jours à compter de la réception de ces présentations, soit confirmer les listes présentées par le Conseil d’État, soit présenter d'autres listes de trois noms.

 

Aangezien deze termijnen zijn verstreken, worden de door de Raad van State voorgedragen lijsten als goedgekeurd beschouwd.

Ces délais étant expirés les listes présentées par le Conseil d'État sont considérées comme adoptées par la Chambre.

 

13 Eloge funèbre

13 Rouwhulde

 

Le président (devant l'assemblée debout):

De voorzitter (voor de staande vergadering):

 

Chers collègues, notre ancien collègue, Henri Pierret, secrétaire honoraire de la Chambre des représentants, est décédé le 6 novembre 2007, à l’âge de 82 ans.

 

Il siégea à la Chambre des représentants, pour le PSC, de 1971 à 1981.

Originaire de Libramont, Henri Pierret avait été élu conseiller provincial de la province du Luxembourg en 1958, sur la liste PSC. Il avait ensuite siégé comme député permanent de 1965 à 1971, date à laquelle il fit son entrée à la Chambre.

 

Notre ancien collègue fut également président du conseil d’administration du Centre belge du Bois, de 1965 à 1971 et vice-président de la Société régionale wallonne du logement, de 1987 à 1994.

 

Mag ik vragen dat de regering zich daarbij aansluit?

 

13.01 Minister Peter Vanvelthoven: Ja.

 

La Chambre observe une minute de silence.

De Kamer neemt een minuut stilte in acht.

 

De voorzitter: Collega’s, vooraleer wij tot de stemming overgaan wil ik, voor de goede orde van de werkzaamheden, het volgende zeggen.

 

Wij hebben daarstraks besloten dat er een minidebat zou worden gevoerd over de politieke toestand. Voor de goede orde van de werkzaamheden vraag ik wie zich inschrijft voor dat debat. Ik noteer dat de heren Dedecker en Annemans zich inschrijven. Zijn er geen andere inschrijvingen? Oké.

 

14 Inoverwegingneming van voorstellen

14 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Ik stel u ook voor in overweging te nemen:

- het wetsvoorstel van de heren Thierry Giet en André Perpète tot wijziging van de artikelen 399, 400 en 405bis van het Strafwetboek, wat de vrijwillige slagen en verwondingen betreft (nr. 370/1);

- het wetsvoorstel van de heren Thierry Giet en André Perpète houdende wijziging van artikel 216bis van het Gerechtelijk Wetboek, wat de toegevoegde magistraten betreft (nr. 371/1);

- het wetsvoorstel van de heren Thierry Giet en André Perpète tot wijziging, wat de mededeling van de strafrechtelijke beslissing betreft, van de artikelen 163, 176, 195 en 211 van het Wetboek van strafvordering (nr. 372/1);

- het wetsvoorstel van de heren Thierry Giet en André Perpète tot wijziging van artikel 207 van het Gerechtelijk Wetboek (nr. 373/1);

- het wetsvoorstel van de heer heren Thierry Giet en André Perpète tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde een in tegenwoordigheid van advocaten aangegane dading uitvoerbaar te maken zonder dat een rechtelijke beslissing vereist is (nr. 374/1);

- het wetsvoorstel van de heren Thierry Giet en André Perpète tot wijziging van artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering (nr. 375/1);

- het wetsvoorstel van de heren Filip De Man, Bart Laeremans en Bert Schoofs tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (nr. 385/1);

- het wetsvoorstel van de heren François Bellot en Daniel Bacquelaine tot wijziging van artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering (nr. 386/1);

- het wetsvoorstel van de heren Stefaan Van Hecke, Fouad Lahssaini en Renaat Landuyt tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (nr. 408/1).

Ze worden aanhangig gemaakt bij de commissie voor de Justitie.

- het wetsvoorstel van de dames Colette Burgeon, Karine Lalieux en Dalila Douifi strekkende tot een verruiming van de doelgroep die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten en tot verhoging van de hoeveelheid stookolie die recht geeft op die toelage (nr. 376/1);

- het wetsvoorstel van de heer Daniel Bacquelaine tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren (nr. 377/1);

- het wetsvoorstel van de heer Joseph Arens, mevrouw Brigitte Wiaux en de heer David Lavaux tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, teneinde de maatregelen ter beperking van het medisch aanbod tijdelijk op de schorten (nr. 381/1);

- het voorstel van resolutie van de dames Thérèse Snoy et d’Oppuers en Tinne Van der Straeten betreffende de bescherming van de gezondheid van de burgers tegen de risico’s van elektromagnetische vervuiling (nr. 405/1);

- het wetsvoorstel van de heer Luc Goutry, de dames Yolande Avontroodt, Sonja Becq en Véronique Salvi en de heren Bart Tommelein en Daniel Bacquelaine tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg wat betreft de datum van inwerkingtreding (nr. 407/1).

Ze worden aanhangig gemaakt bij de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing.

- het wetsvoorstel van de dames Linda Musin en Camille Dieu, de heer Bruno Van Grootenbrulle en mevrouw Marie-Claire Lambert tot verhoging van de bedragen en tot verruiming van de leeftijdscategorieën voor de aanvullende schooltoelage tot de kinderbijslag (nr. 378/1);

- het wetsvoorstel van mevrouw Brigitte Wiaux, de heren Maxime Prévot en Melchior Wathelet en mevrouw Véronique Salvi tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, teneinde komaf te maken met een werkloosheidsval voor onvrijwillig deeltijdswerkers met een inkomensgarantie-uitkering (nr. 387/1);

- het wetsvoorstel van mevrouw Brigitte Wiaux, de heer Melchior Wathelet, mevrouw Joëlle Milquet, de heer Maxime Prévot en mevrouw Véronique Salvi tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, alsook van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, teneinde de werkloosheidsvallen weg te werken, door elkeen die een baan aanneemt, een financiële bonus te waarborgen van ten minste 20% vergeleken bij zijn vroegere situatie (nr. 388/1);

- het wetsvoorstel van mevrouw Brigitte Wiaux, de heren Melchior Wathelet, Maxime Prévot en Josy Arens en mevrouw Véronique Salvi tot wijziging van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en banen alsmede van de programmawet (I) van 24 december 2002, en tot opheffing van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst, teneinde de regelilng van de dienstcheques uit te breiden en te veralgemenen (nr. 389/1);

- het wetsvoorstel van mevrouw Brigitte Wiaux, de heren Melchior Wathelet en Maxime Prévot en mevrouw Véronique Salvi teneinde korte bedrijfsstages te gebruiken als middel om vooroordelen weg te werken en discriminatie bij indienstnemingen te bestrijden (nr. 390/1);

- het wetsvoorstel van mevrouw Brigitte Wiaux, de heren Melchior Wathelet en Maxime Prévot en mevrouw Véronique Salvi tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, teneinde de betrokken begunstigden in staat te stellen een zelfstandigenactiviteit te ontplooien (nr. 391/1);

- het wetsvoorstel van mevrouw Camille Dieu, de heren Jean-Marc Delizée en André Frédéric en mevrouw Colette Burgeon betreffende gratis tandverzorging voor kinderen tot 18 jaar (nr. 395/1);

- het voorstel van resolutie van de heer Jean-Marc Delizée, mevrouw Camille Dieu en de heer Yvan Mayeur betreffende de tenuitvoerlegging van een echte nationale werkgelegenheidsstratégie (nr. 400/1);

- het voorstel van resolutie van de heer Maxime Prévot en mevrouw Brigitte Wiaux betreffende de opwaardering en de welvaartskoppeling van de wettelijke pensioenen en tot oprichting van een Nationale Conferentie over de toekomst van de pensioenen (nr. 409/1).

Ze worden aanhangig gemaakt bij de commissie voor de Sociale Zaken.

- het wetsvoorstel van de heer Christian Brotcorne tot wijziging van artikel 66bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de aftrekbaarheid mogelijk te maken van veiligheidsuitrusting voor het gebruik van een motorfiets voor beroepsverplaatsingen (nr. 379/1);

- het wetsvoorstel van de heren Alain Mathot, Guy Coëme en Yvan Mayeur en de dames Colette Burgeon en Karine Lalieux strekkende tot het toepassen van een verlaagd tarief van 6% BTW op de huishoudelijke levering van gas en elektriciteit (nr. 399/1);

- het voorstel van resolutie van de heren Yvan Mayeur en Guy Coëme, mevrouw Karine Lalieux, de heer Alain Mathot en mevrouw Colette Burgeon teneinde de Europese Commissie vooraf in kennis te stellen van de toepassing van een btw-tarief van 6% op de residentiële levering van gas en elektriciteit (nr. 416/1).

Ze worden aanhangig gemaakt bij de commissie voor de Financiën en de Begroting.

- het voorstel van resolutie van de heer Christian Brotcorne, mevrouw Brigitte Wiaux en de heer Joseph Arens betreffende de situatie in Birma (nr. 380/1);

- het wetsvoorstel van de heren François-Xavier de Donnea en Jean-Luc Crucke tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking (nr. 382/1);

- het voorstel van resolutie van mevrouw Juliette Boulet, de heren Wouter De Vriendt en Christian Brotcorne en de dames Brigitte Wiaux en Camille Dieu betreffende onder meer een verzoek tot verdaging van de ondertekening van de Economische Partnerschapsovereenkomsten (nr. 393/1);

- het voorstel van resolutie van mevrouw Camille Dieu en de heer Patrick Moriau betreffende de situatie in Birma (nr. 415/1).

Ze worden aanhangig gemaakt bij de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen.

- het wetsvoorstel van de heer Yvan Mayeur betreffende het gebruik van vrije programmatuur in de federale overheidsbesturen (nr. 384/1);

- het wetsvoorstel van de dames Linda Musin, Karine Lalieux, Camille Dieu en Colette Burgeon en de heren Yvan Mayeur en André Frédéric teneinde de personen die bij gezinshereniging door hun partner fysiek worden mishandeld, te beschermen tegen uitzetting (nr. 410/1).

Ze worden aanhangig gemaakt bij de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt.

- het wetsvoorstel van de heer Bart Tommelein tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen wat betreft het geslacht in verzekeringsaangelegenheden (nr. 404/1);

- het wetsvoorstel van de heer Wouter De Vriendt, de dames Juliette Boulet en Muriel Gerkens, de heren Georges Gilkinet en Fouad Lahssaini, de dames Thérèse Snoy et d’Oppuers en Tinne Van der Straeten en de heer Stefaan Van Hecke tot wijziging van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen met het oog op een betere afstemming van de bevoegdheden tussen de verschillende bestuursniveaus (nr. 411/1).

Ze worden aanhangig gemaakt bij de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de Middenstand en de Landbouw.

- het wetsvoorstel van de heren Pierre-Yves Jeholet en Luc Goutry, mevrouw Yolande Avontroodt, de heer Melchior Wathelet en mevrouw Florence Reuter tot wijziging van de wet van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico’s in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen (nr. 406/1).

Het wordt aanhangig gemaakt bij de verenigde commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de Middenstand en de Landbouw en voor de Sociale Zaken.

 

Je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de loi de MM. Thierry Giet et André Perpète modifiant les articles 399, 400 et 405bis du Code Pénal en ce qui concerne les coups et blessures volontaires (n° 370/1);

- la proposition de loi de MM. Thierry Giet et André Perpète modifiant, en ce qui concerne les magistrats de complément, l’article 216bis du Code judiciaire (n° 371/1);

- la proposition de loi de MM. Thierry Giet et André Perpète modifiant, en ce qui concerne la communication de la décision pénale, les articles 163, 176, 195 et 211 du Code d’instruction criminelle (n° 372/1);

- la proposition de loi de MM. Thierry Giet et André Perpète modifiant l’article 207 du Code judiciaire (n° 373/1);

- la proposition de loi de MM. Thierry Giet et André Perpète modifiant le Code judiciaire en vue de permettre l’exécution d’une transaction passée en présence d’avocats sans devoir avoir recours à une décision judiciaire (n° 374/1);

- la proposition de loi de MM. Thierry Giet et André Perpète modifiant l’article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale (n° 375/1);

- la proposition de loi de MM. Filip De Man, Bart Laeremans et Bert Schoofs modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (n° 385/1);

- la proposition de loi de MM. François Bellot et Daniel Bacquelaine modifiant l’article 4 du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle (n° 386/1);

- la proposition de loi de MM. Stefaan Van Hecke, Fouad Lahssaini et Renaat Landuyt modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (n° 408/1).

Elles sont renvoyées à la commission de la Justice.

- la proposition de loi de Mmes Colette Burgeon, Karine Lalieux et Dalila Douifi visant à élargir le public-cible pouvant bénéficier d’une allocation de chauffage du Fonds social Mazout et à augmenter la quantité de mazout donnant droit à cette allocation (n° 376/1);

- la proposition de M. Daniel Bacquelaine modifiant l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins (n° 377/1);

- la proposition de M. Joseph Arens, Mme Brigitte Wiaux et de M. David Lavaux modifiant, en vue de suspendre provisoirement les mesures destinées à limiter l’offre médicale, l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé (n° 381/1);

- la proposition de résolution de Mmes Thérèse Snoy et d’Oppuers et Tinne Van der Straeten relative à la protection de la santé des citoyens contre les risques liés à la pollution électromagnétique (n° 405/1);

- la proposition de loi de M. Luc Goutry, Mmes Yolande Avontroodt, Sonja Becq et Véronique Salvi et MM. Bart Tommelein et Daniel Bacquelaine modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé en ce qui concerne la date d’entrée en vigueur (n° 407/1).

Elles sont renvoyées à la commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la Société.

- la proposition de loi de Mmes Linda Musin et Camille Dieu, M. Bruno Van Grootenbrulle et Mme Marie-Claire Lambert visant à augmenter les montants et à élargir les catégories d’âge pour le complément d’allocation de rentrée scolaire aux allocations familiales (n° 378/1);

- la proposition de loi de Mme Brigitte Wiaux, MM. Maxime Prévot et Melchior Wathelet et Mme Véronique Salvi modifiant l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, en vue de supprimer un piège à l’emploi pour les travailleurs à temps partiel involontaires bénéficiant de l’allocation de garantie de revenu (n° 387/1);

- la proposition de loi de Mme Brigitte Wiaux, M. Melchior Wathelet, Mme Joëlle Milquet, M. Maxime Prévot et Mme Véronique Salvi modifiant l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et la loi concernant le droit à l’intégration sociale du 26 mai 2002, en vue de supprimer les pièges à l’emploi par l’octroi d’une garantie à toute personne, acceptant un travail, de bénéficier d’un incitant financier d’au moins 20% par rapport à sa situation antérieure (n° 388/1);

- la proposition de loi de Mme Brigitte Wiaux, MM. Melchior Wathelet, Maxime Prévot et Josy Arens et Mme Véronique Salvi modifiant la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité et la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et abrogeant la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE, en vue d’étendre et de généraliser le système des titres-services (n° 389/1);

- la proposition de loi de Mme Brigitte Wiaux, MM. Melchior Wathelet et Maxime Prévot et Mme Véronique Salvi visant à recourir à de courts stages en entreprises pour lever les préjugés et lutter contre les discriminations à l’embauche (n° 390/1);

- la proposition de loi de Mme Brigitte Wiaux, MM. Melchior Wathelet et Maxime Prévot et Mme Véronique Salvi modifiant l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et la loi concernant le droit à l’intégration sociale du 26 mai 2002 en vue de permettre aux bénéficiaires concernés de développer une activité d’indépendant (n° 391/1);

- la proposition de loi de Mme Camille Dieu, MM. Jean-Marc Delizée et André Frédéric et Mme Colette Burgeon concernant la gratuité des soins dentaires pour les enfants de moins de 18 ans (n° 395/1);

- la proposition de résolution de M. Jean-Marc Delizée, Mme Camille Dieu et M. Yvan Mayeur visant la mise en œuvre d’une véritable stratégie nationale pour l’emploi (n° 400/1);

- la proposition de résolution de M. Maxime Prévot et Mme Brigitte Wiaux relative à la revalorisation des pensions légales, à leur liaison au bien-être et à la création d’une Conférence nationale pour l’avenir des pensions (n° 409/1).

Elles sont renvoyées à la commission des Affaires sociales.

- la proposition de loi de M. Christian Brotcorne modifiant l’article 66bis du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de permettre la déductibilité des équipements en matière de sécurité liés à l’utilisation d’une motocyclette pour les déplacements professionnels (n° 379/1);

- la proposition de loi de MM. Alain Mathot, Guy Coëme et Yvan Mayeur et Mmes Colette Burgeon et Karine Lalieux visant à appliquer un taux réduit de 6% de TVA sur la fourniture domestique de gaz et d’électricité (n° 399/1);

- la proposition de résolution de MM. Yvan Mayeur et Guy Coëme, Mme Karine Lalieux, M. Alain Mathot et Mme Colette Burgeon visant à informer préalablement la Commission européenne de l’application d’un taux de TVA de 6% sur la fourniture domestique de gaz et d’électrité (n° 416/1).

Elles sont renvoyées à la commission des Finances et du Budget.

- la proposition de résolution de M. Christian Brotcorne, Mme Brigitte Wiaux et M. Josy Arens relative à la situation en Birmanie (n° 380/1);

- la proposition de loi de MM. François-Xavier de Donnea et Jean-Luc Crucke visant à modifier la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge (n° 382/1);

- la proposition de résolution de Mme Juliette Boulet, MM. Wouter De Vriendt et Christian Brotcorne et Mmes Brigitte Wiaux et Camille Dieu demandant, entre autres, le report de la signature des Accords de Partenariat économique (n° 393/1);

- la proposition de résolution de Mme Camille Dieu et M. Patrick Moriau relative à la situation en Birmanie (n° 415/1).

Elles sont renvoyées à la commission des Relations extérieures.

- la proposition de loi de M. Yvan Mayeur relative à l’usage de logiciels libres dans les administrations fédérales (n° 384/1);

- la proposition de loi de Mmes Linda Musin, Karine Lalieux, Camille Dieu et Colette Burgeon et MM. Yvan Mayeur et André Frédéric visant à protéger de l’expulsion la personne victime d’actes de violence physique de son partenaire dans le cadre du regroupement familial (n° 410/1).

Elles sont renvoyées à la commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique.

- la proposition de loi de M. Bart Tommelein modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, pour ce qui est de l'appartenance sexuelle en matière d'assurances (n° 404/1);

- la proposition de loi de M. Wouter De Vriendt, Mmes Juliette Boulet et Muriel Gerkens, MM. Georges Gilkinet et Fouad Lahssaini, Mmes Thérèse Snoy et d’Oppuers et Tinne Van der Straeten et M. Stefaan Van Hecke modifiant la loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation d’implantations commerciales en vue d’une meilleure harmoinisation des compétences entre les différents niveaux de pouvoir (n° 411/1).

Elles sont renvoyées à la commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture.

- la proposition de loi de MM. Pierre-Yves Jeholet et Luc Goutry, Mme Yolande Avontroodt, M. Melchior Wathelet et Mme Florence Reuter modifiant la loi du 26 mars 2007 portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l’intégration des petits risques dans l’assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants (n° 406/1).

Elle est renvoyée aux commissions réunies de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture et des Affaires sociales.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik ze als aangenomen, overeenkomstig het Reglement. Wil iemand daar nog iets over zeggen? Ik noteer dat de heer Annemans, de heer Bacquelaine, mevrouw Lalieux en mevrouw Burgeon het woord vragen en ik geef thans het woord aan de heer Bacquelaine.

 

14.01  Daniel Bacquelaine (MR): Monsieur le président, chers collègues, à l'ordre du jour, dans le cadre des prises en considération, figure une proposition de résolution qui demande "le démembrement de l'État belge en vue d'accorder l'indépendance au peuple flamand et au peuple wallon souverains".

 

Cette proposition avait d'ailleurs déjà été déposée en 2005. Nous nous étions opposés à la prise en considération à l'époque; aujourd'hui, nous pensons que, plus que jamais, il convient de s'opposer à la prise en considération d'une proposition qui n'est rien d'autre qu'une véritable provocation.

 

Nous pensons que c'est l'occasion et l'opportunité pour tous les groupes parlementaires démocratiques d'indiquer leur volonté de, tout au contraire, privilégier le dialogue entre les Régions et les Communautés et faire en sorte de participer à la mise en place d'un climat plus serein vis-à-vis de cette problématique.

 

Je demande donc, au nom de mon groupe, monsieur le président, que nous puissions procéder à un vote sur cette prise en considération et que nous puissions rejeter cette proposition qui demande purement et simplement le séparatisme.

 

14.02  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, collega's, ik moet vooral de nieuwe collega's erop wijzen dat, wat zich hier nu voordoet, een suprême komedie is. Sommigen zullen het wellicht al in hun fractie besproken hebben.

 

Wat is het probleem? Het probleem is een voorstel dat het Vlaams Belang, zoals de heer Bacquelaine het daarnet zelf zei, reeds in 2005 heeft ingediend. We hebben dat nu opnieuw letterlijk, zonder een punt of een komma te wijzigen, ingediend.

 

Waarover gaat het voorstel? Het voorstel stelt voor dat er zou worden overwogen het voorstel waarin aan de regering zou worden aanbevolen de splitsing van het land voor te bereiden, aan te nemen. Laat het duidelijk zijn: het voorstel hoeft vandaag niet te worden besproken; er wordt hier vandaag niet over het einde van België gestemd.

 

Vandaag ligt niet de splitsing van het land ter stemming. Het gaat maar om een voorstel om dat te kunnen bespreken. Het is een van de vele voorstellen die wij hebben ingediend in verband met de communautaire spanningen in dit land. We hebben dat reeds in 2005 gedaan en we doen het nu in 2007. Dit is het meest verregaande voorstel.

 

Ik hoop dat hier weldra voorstellen zullen worden ingediend van een grote en brede oranjeblauwe meerderheid, voorstellen van bijzondere wet, voorstellen van herziening van de Grondwet, voorstellen van herinrichting van de Staat, voorstellen van staatshervorming.

 

Het onze is echter het meest duidelijke. Het is een voorstel waarin wij vragen, zoals al die voorstellen die u zult indienen of waarvan u de kiezer hebt beloofd dat u ze zou indienen, om ervoor te zorgen dat die hier kunnen worden besproken.

 

Wij stellen met dat voorstel voor om over het einddoel, het uiteindelijke historisch onvermijdelijke einddoel van België, te kunnen spreken. Het is een van de hopelijk vele voorstellen.

 

In 2005 hebben wij dus niet gestemd over het voortbestaan van België, mijnheer Bacquelaine, tot spijt van wie het benijdt. U hebt toen gedaan alsof het over het einde van België ging.

 

Toen heeft de Vlaamse meerderheid, CD&V, sp.a., VLD, iedereen, gezegd, aangekondigd en gestemd dat dit voorstel moet kunnen worden besproken, zoals in een democratie alles moet kunnen worden besproken.

 

Het weze voor de publieke opinie duidelijk dat over inoverwegingnemingen nooit wordt gestemd. Het is een staande traditie in de Kamer dat alles moet kunnen worden besproken om na te gaan of er ooit over kan worden gestemd. Er wordt dus niet gestemd over het einde van België, er wordt gestemd over de democratie.

 

De suprême komedie waarover we het hier hebben, is de volgende. De media hebben aangekondigd dat de stemming van de heer Bacquelaine, die vorige keer is geëindigd in een stemming van Vlamingen tegen Franstaligen, om dat voorstel ter bespreking en nadien ter stemming in de Kamer te kunnen behandelen, nu door de Franstaligen - aanvankelijk in Le Soir en vervolgens in politieke mededelingen van de Franstalige partijen - het symbool is gemaakt aan de Vlamingen om te zeggen dat zij een gebaar moeten stellen.

 

De heer Reynders was reeds een paar weken samen met de heer Di Rupo dorstig door de woestijn op zoek naar de oase van een signaal dat door Vlaanderen kon worden gegeven, om te compenseren dat Vlaanderen hier een Vlaamse meerderheid had laten zien inzake Brussel-Halle-Vilvoorde.

 

Hij heeft zich vanmorgen dankzij Le Soir, of misschien dankzij hemzelf en in samenwerking met Le Soir, tot CD&V en vooral - ik mis hem hier - tot Bart De Wever gericht. Hij is hier vandaag niet aanwezig. Ik zou hem anders persoonlijk hebben aangesproken, zodat hij zich ook persoonlijk aangesproken zou hebben gevoeld. Hij zal vermoedelijk belangrijker zaken te doen hebben. Zit hij naast of vlak voor u, mijnheer Devlies? Ik weet het niet, maar hij is er niet.

 

De heer De Wever en de heer Leterme hebben vandaag via Le Soir de missive gekregen: neem dat voorstel van het Vlaams Belang en zeg dat dat over het einde van België gaat. Neen, dat voorstel gaat niet over het einde van België. Dat gaat over de mogelijkheid dat er ook een einddoel kan worden bepaald. Wilt u dat nadien wegstemmen, omdat u het er niet mee eens bent? Voor mij niet gelaten. Dat is het democratische debat. Aan het begin van een procedure echter zeggen dat het gedrukt stuk ter zake niet in de Kamer mag worden behandeld, is echter niet democratisch.

 

Mijnheer De Crem, toen u in 2006 uw fractie hebt aangevoerd, en u mijnheer Van der Maelen, toen u in 2006 uw fractie hebt aangevoerd, moest en kon hetzelfde voorstel, zoals ieder voorstel in de Kamer, worden besproken. De heer De Wever was hier nog niet, maar hij zou het desgevallend ook doen. Nu van gedacht veranderen, mijnheer De Crem, zou beneden alle peil zijn. Het zou een signaal zijn, zeker en vast, dat de onderhandelingen in een slotfase treden, zoals nu al een paar dagen wordt gezegd.

 

Mijnheer De Crem, ik herinner u nog even aan het beeld zoals het moet worden gebracht, het beeld dat heel duidelijk was. U bent met CD&V naar de kiezer gegaan – en de kiezer heeft u ruimschoots beloond – met de belofte dat voorafgaand aan een federale regering dikke biefstukken op de telloor zouden liggen: staatshervormingen, bijzonder wetten, wetsontwerpen naar het voorbeeld van Dehaene, die in 1988 een federale regering op de been bracht met federale wetsontwerpen voor een staatshervorming. Nadien zijn die biefstukken verhuisd naar de pan. Als ze in 2009 in de pan liggen, zal het ook al goed zijn. Vervolgens werd het volgens de N-VA een vette vis. Dat zou eventueel ook al goed zijn. Als het een vette vis zal moeten worden, zal het De Wever zelf zijn die in de pan gaat liggen. Nadien zijn het borrelnootjes geworden, om nu af te zakken naar wat de heer Leterme hierachter aan het onderhandelen is, een menu. Dat is een stukje papier dat kennelijk niet meer waard is dan het papier waarop het gedrukt staat. De manier waarop nu alles afglijdt, kan alleen nog maar worden bekroond en voor de publieke opinie zichtbaar worden gemaakt, doordat CD&V en N-VA straks tegen de inoverwegingneming van het voorstel zullen stemmen.

 

14.03  Yvan Mayeur (PS): Monsieur le président, chers collègues, nous allons, nous aussi, suivre la demande qui a été formulée par notre collègue chef de groupe MR.

 

Toutefois, je voudrais m'exprimer au nom de mon groupe. Cette proposition de loi tend à mettre fin à l'État belge. Quel que soit le résultat du vote quant à sa prise en considération, venant des fractions flamandes de l'hémicycle, il ne faudrait pas considérer ce geste comme une réparation quelconque après la gifle BHV, après la gifle donnée à certains bourgmestres. Ce n'est pas parce que l'on éviterait ici, de justesse, une gifle supplémentaire que le mal qui a été commis serait réparé.

 

J'attends avec intérêt le vote de nos collègues, mais cela ne change rien quant au fond.

 

Selon nous, toute proposition de loi fascistoïde qui vise à mettre fin à l'État Belgique n'est pas un signe d'apaisement à l'égard de la communauté francophone de ce pays.

 

Tant mieux si le vote s'avère négatif, mais nous n'en attendons pas moins de nos collègues démocrates de la Flandre à l'égard des fascistes du Nord de ce pays.

 

14.04  Jean-Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de voorzitter, ik wil hier alleen aan toevoegen dat LDD voor elke inoverwegingneming van een wetsvoorstel zal stemmen. Wij zullen dat altijd doen, of het nu van extreem-rechts komt, van extreem-links of van om het even wie. Het is het voorrecht van een parlementair, een verkozene des volks, om wetsvoorstellen in te dienen en het is dan ook het voorrecht van het Parlement om ze goed te keuren, te verwerpen of ze in overweging te nemen om ze eventueel later goed te keuren. Als we dit grondrecht van de parlementair aantasten, zijn we ver van de democratie.

 

14.05  Patrick Cocriamont (FN): Monsieur le président, bien qu'opposé à la proposition du Vlaams Belang, j'estime qu'il ne peut y avoir de sujet tabou au sein de notre parlement. En effet, tout refus de prise en considération est un acte antidémocratique. Par conséquent, je voterai en faveur de cette proposition.

 

14.06  Melchior Wathelet (cdH): Monsieur le président, je m'inscris dans la ligne des propos tenus par mon collègue Bacquelaine, relayé en cela par M. Mayeur. Selon moi, le temps est bien plus au dialogue, à l'équilibre, au respect mutuel et certains sujets ne valent même pas la peine d'être pris en considération surtout dans cette enceinte. Je pense qu'une proposition à connotation aussi extrémiste que celle-ci ne mérite pas un débat. Il vaut mieux nous concentrer sur le dialogue et le respect mutuel afin d'obtenir des solutions les plus équilibrées possibles.

 

14.07  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, au nom du groupe commun Ecolo-Groen!, je vous annonce que nous voterons contre. Nous estimons que toute provocation est totalement inutile. Au contraire, il faut jeter des ponts entre les Communautés, surtout par les temps qui courent. C'est le sens aussi de notre vote!

 

De voorzitter: Het debat is gesloten. Ik ga thans over tot de stemming bij zitten en opstaan van de inoverwegingneming, zoals voorgeschreven door ons Reglement.

 

De inoverwegingneming van het voorstel van resolutie wordt bij zitten en opstaan verworpen.

La prise en considération de la proposition de résolution est rejetée par assis et levé.

 

Zijn er nog andere leden die willen interveniëren over de lijst van inoverwegingnemingen?

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik de andere voorstellen als zijnde aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération des autres propositions comme acquise et je les renvoie aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Demandes d'urgence

Urgentieverzoeken

 

14.08  Colette Burgeon (PS): Monsieur le président, je demande l'urgence pour la proposition de loi no 376 qui tend à l'élargissement du public-cible pouvant bénéficier des allocations de chômage du Fonds social mazout et à augmenter la quantité de mazout donnant droit à cette allocation. En fait, il s'agit d'élargir le Fonds mazout. L'éventuel futur gouvernement semble avoir des idées importantes mais nous sommes bientôt en hiver, il fait déjà froid et si on prend une décision quand l'éventuel futur gouvernement sera formé, nous serons au printemps ou en été. Il sera trop tard pour élargir le Fonds mazout. J'espère donc que l'urgence pourra être prise en considération.

 

14.09  Melchior Wathelet (cdH): Monsieur le président, nous assistons pour le moment à une situation assez interpellante, en ce sens qu'il pleut des thèmes et des propositions consistant à prendre en considération une problématique qui touche les citoyens, tous les citoyens vu que nous la ressentons tous au travers de notre facture de mazout, de gaz ou d'électricité. Ces suggestions visent toutes à soumettre des solutions que nous proposons depuis quatre ans et qui étaient sur la table.

 

Le Fonds mazout, même si nous ne l'avons pas proposé nous-mêmes, nous l'avons toujours soutenu.

 

(Protestations)

 

Monsieur Dupont, combien de fois ne vous ai-je pas interpellé ou questionné pour l'étendre dans le temps, pour permettre de le renforcer? Combien de fois n'avons-nous pas proposé divers mécanismes pour faire en sorte de diminuer la facture de mazout, d'électricité ou de gaz des ménages?

 

Aujourd'hui, alors que vous savez que le gouvernement ne peut pas prendre d'option budgétaire, aujourd'hui, qu'une proposition réclame même une baisse de TVA alors qu'il est impossible de réagir dans ce sens ni au niveau belge ni au niveau européen, aujourd'hui, vous venez avec des propositions.

 

Demander l'urgence aujourd'hui, c'est vraiment contraire à ce que vous avez toujours fait pendant quatre ans et ce n'est vraiment pas acceptable.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord over de inoverweging van dit wetsvoorstel?

 

De urgentie werd gevraagd. We stemmen hierover bij zitten en opstaan.

 

Er wordt gestemd bij zitten en opstaan.

Il est procédé au vote par assis et levé.

 

Op het eerste gezicht is de urgentie verworpen, maar de uitslag van de stemming bij zitten en opstaan is onduidelijk. Wij gaan elektronisch stemmen. Ik ga voor alle zekerheid, omdat het niet duidelijk was, elektronisch laten stemmen.

 

Degenen die de urgentie steunen stemmen voor.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

58

Oui

Nee

51

Non

Onthoudingen

9

Abstentions

Totaal

118

Total

 

Bijgevolg wordt de urgentie aangenomen.

En conséquence, l'urgence est adoptée.

 

14.10  Pieter De Crem (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik wil de heer Mayeur en de hele socialistische fractie in dit Parlement proficiat wensen omdat ze met les fachos du Nord, met de fascisten van het Noorden, nu de urgentie hebben gekregen. Voorwaar, hartelijk gefeliciteerd, la lutte finale est arrivée.

 

14.11  Yvan Mayeur (PS): Monsieur le président, M. De Crem me permettra de réagir, puisqu'il m'a cité. Il a raison: en ce qui concerne l'urgence de cette prise en considération, il se fait qu'un groupe fasciste a voté avec nous… On ne peut évidemment pas l'empêcher ici. Pendant huit ans, ce groupe fasciste a régulièrement voté avec le CD&V, mais l'événement politique n'est pas celui-là.

 

L'événement politique est tout autre: le cdH ne nous a pas accompagnés dans le vote d'une prise en considération d'une proposition de loi qui a trait à des problèmes essentiels de la population, uniquement à cause de l'absence d'un gouvernement orange-bleu. La population ne peut nullement être prise en otage à cause de cela!

 

Nous regrettons de ne pas avoir obtenu la majorité avec le concours d'un groupe politique démocratique, en l'occurrence le cdH.

 

De voorzitter: De heer Goutry heeft het woord over een ander onderwerp.

 

14.12  Luc Goutry (CD&V - N-VA): Collega’s, ik vraag de urgentie voor het wetsvoorstel nummer 407. Het betreft het uitstellen van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 mei 2007, betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg. Ik vraag de urgentie voor dit wetsvoorstel.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord hierover? Het betreft het wetsvoorstel nummer 407, tot wijziging van de wet betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg, wat betreft de datum van inwerkingtreding.

 

14.13  Thierry Giet (PS): Monsieur le président, il s'agit bien du point relatif aux aléas médicaux, n'est-ce pas? (Oui)

 

De toute façon cette question fera l'objet d'un article du projet de loi du gouvernement. Cela ne pose donc pas un problème.

 

De voorzitter: U vraagt de urgentie voor de behandeling van het voorstel? (Ja.)

 

Wij stemmen over de urgentie bij zitten en opstaan. Wie vóór het verlenen van de urgentie is, staat recht.

 

De urgentie wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

L’urgence est adoptée par assis et levé.

 

14.14  Filip De Man (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik wou in de moerlemei die wij net meemaakten, toch even duidelijkheid van u krijgen over het voorstel nr. 140 van onze fractie, dat strekt tot de hervorming der instellingen met het oog op de splitsing van de sociale zekerheid.

 

Mijnheer de voorzitter, ten eerste, werd voornoemd, wereldschokkend voorstel in overweging genomen?

 

Ten tweede, kan ik voor de behandeling van het voorstel de hoogdringendheid vragen? Immers, Franstalige collega’s, nogal wat Vlaamse partijen legden tijdens de verkiezingscampagne de nadruk op de splitsing van de sociale zekerheid. Dat was vooral het geval voor CD&V - N-VA, dat daardoor een heel pak Vlaamse kiezers, misschien in hun naïviteit, tot een stem voor voornoemde partij kon bewegen.

 

Mijnheer de voorzitter, werd het voorstel in overweging genomen of is het ook een fascistoïde voorstel?

 

Ten tweede, kunnen wij stemmen over de hoogdringendheid van de behandeling van het voorstel?

 

De voorzitter: Ik ga ervan uit dat, indien niemand de stemming over de inoverwegingneming van het voorstel heeft gevraagd en als zo dadelijk het geheel van de lijst met inoverwegingnemingen wordt goedgekeurd, het voorstel in overweging wordt genomen.

 

Vraagt u de urgentie voor de behandeling van het voorstel? (Ja) Dat is een andere zaak.

 

Vraagt nog iemand het woord over het punt? (Nee)

 

De urgentie wordt bij zitten en opstaan verworpen.

L’urgence est rejetée par assis et levé.

 

Zijn er nog andere vragen?

 

14.15  Pierre-Yves Jeholet (MR): Monsieur le président, nous demandons l'urgence pour la proposition n° 406 relative à différentes dispositions en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants.

 

14.16  Thierry Giet (PS): Monsieur le président, je voudrais simplement signaler que le groupe PS votera cette urgence. Il ne s'opposera donc pas à l'examen rapide de ce texte. Toutefois, il aura des remarques à faire quant au contenu et aux modalités de cette proposition.

 

De voorzitter: Afgesloten over 406? Wij gaan over tot de stemming bij zitten en opstaan.

 

De urgentie wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

14.17  Bart Tommelein (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik vraag de urgentie voor het wetsvoorstel nr. 404 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen wat betreft het geslacht in verzekeringsaangelegenheden. Het is zo dat wij een wet hebben goedgekeurd inzake het niet discrimineren als omzetting van een Europese richtlijn. De meeste buurlanden hebben echter op dit moment uitzonderingen aangevraagd voor de verzekeringstakken. Ik vraag de urgentie voor de behandeling van dit wetsvoorstel omdat de uitzondering moet aangevraagd worden voor 21 december 2007.

 

14.18  Karine Lalieux (PS): Monsieur le président, nous ne voterons pas l'urgence pour cette proposition car le principe d'égalité entre les femmes et les hommes est bien plus important que d'autres principes. Or la proposition est simplement une traduction des arguments d'Assuralia.

 

Plutôt que de faire payer plus cher leur assurance auto à des dizaines de femmes, ne diminuerait-on pas l'assurance pour les jeunes garçons?

 

Par ailleurs, ce qu'Assuralia ne dit pas, c'est que les femmes payent aujourd'hui 50% plus cher que les hommes leur assurance hospitalisation en raison des soins de maternité. C'est donc en sens unique.

 

Pour nous le principe de non-discrimination est supérieur à des arguments des assurances et du lobby de celles-ci.

 

14.19  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, nous voterons l'urgence car travailler ce texte n'a de sens que si on le travaille avant le 31 décembre 2007, sinon il sera trop tard. Cela ne préjuge en rien de ce que nous adopterons ou pas comme contenu à la proposition. Mais, je le répète, cela n'a de sens de la travailler que si on la travaille dans l'urgence.

 

14.20  Alexandra Colen (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, het heeft geen zin om een inhoudelijke discussie te voeren over dit voorstel zonder dat men het in overweging neemt. Aangezien de zaak dringend is door het feit dat de datum van 21 december een einddatum is waarop het nog zin heeft erover te spreken, stel ik voor dat wij de urgentie steunen.

 

14.21  Melchior Wathelet (cdH): Monsieur le président, je voudrais aller dans le même sens que M. Nollet. La discussion de cette proposition n'a de sens qui si son vote aboutit avant le 21 décembre 2007. Ce délai est imposé par une directive, cela ne dépend pas de nous.

 

Même si la proposition du collègue Tommelein est la plus maximaliste et qu'il faudrait avoir une discussion sur son contenu, il faut réduire les délais pour pouvoir voter un texte avant le 21 décembre. C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons l'urgence.

 

14.22  Francis Van den Eynde (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik wil alleen maar het volgende zeggen. De vergelijking van mevrouw Lalieux snijdt geen hout.

 

Een verzekering betreft risico’s. De risico’s die door jongeren veroorzaakt worden zijn van een heel andere aard dan deze die door dames veroorzaakt worden. Bijgevolg is het passend, billijk en rechtvaardig om dit voorstel te steunen. Trouwens, de heer Logghe en ikzelf hebben een gelijkaardig voorstel ingediend.

 

De voorzitter: Wij stemmen over de vraag tot urgentie van het stuk nr. 404 bij zitten en opstaan.

 

De urgentie wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

14.23  Melchior Wathelet (cdH): Monsieur le président, je me permets de demander également l'urgence pour une proposition de résolution concernant la revalorisation des pensions légales, leur liaison au bien-être et la création d'une conférence nationale pour l'avenir des pensions, étant donné qu'une discussion importante en matière de pensions a lieu pour le moment en commission des Affaires sociales. Nous avions annoncé le dépôt d'une résolution pour élargir le débat. Des auditions vont avoir lieu. C'est la raison pour laquelle, pour être bien sûrs que cette résolution soit jointe aux débats et à toutes les auditions qui ont été décidées en commission, je vous demande l'urgence pour cette résolution.

 

Le président: Monsieur Wathelet, il s'agit bien de la proposition de résolution relative à la revalorisation des pensions légales, à leur liaison au bien-être et à la création d'une conférence nationale pour l'avenir des pensions, n° 409/1.

 

14.24  Daniel Bacquelaine (MR): Monsieur le président, je suis quelque peu étonné par la demande d'urgence de M. Wathelet puisque cette demande d'urgence intervient après que le débat a commencé en Affaires sociales. Le sujet est déjà traité en commission des Affaires sociales qui a décidé, sur votre proposition d'ailleurs, de procéder à des auditions en matière de pensions. Bien entendu, dans ce débat, la liaison au bien-être est d'actualité, la revalorisation des petites pensions également, la création d'une conférence nationale sur les pensions est une chose que nous prônons depuis longtemps. Il y a donc à cet égard une confusion par rapport à la notion même d'urgence puisque le débat a déjà lieu.

 

Je m'étonne qu'on demande l'urgence. Ce n'est pas un problème de compréhension mais c'est une confusion quant à la notion d'urgence. Il n'est pas nécessaire de requérir l'urgence pour que cette proposition vienne enrichir le débat en cours en commission des Affaires sociales. Je suppose que le président de cette commission ne verra pas d'objection au fait que cette proposition soit jointe au débat actuel sur les pensions.

 

14.25  André Frédéric (PS): Monsieur le président, je ne manquerai pas d'apporter toute l'aide que je suis en mesure d'apporter à l'orange bleue pour essayer de se mettre d'accord sur ce débat important. Je voulais faire remarquer à M. Bacquelaine que sur les propositions de loi inscrites à l'ordre du jour, le débat n'a pas été entamé: on a exposé les propositions et on a suspendu les débats, en son absence puisqu'il nous a quittés, mécontent du vote qui allait intervenir. Nous avons dès lors décidé de ne pas ouvrir la discussion générale sur les propositions et d'organiser des auditions. Je trouve que la proposition de M. Wathelet est constructive et nous soutiendrons l'urgence.

 

14.26  Melchior Wathelet (cdH): Monsieur le président, si le président de la commission m'assure qu'elle sera jointe dans le wagon et utilisée de la même manière, je n'y vois aucun inconvénient. L'essentiel est qu'elle soit jointe et reçoive le même traitement que l'autre, qui bénéficie de l'urgence et qui est, aujourd'hui, présente en commission.

 

14.27  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, si j'ai bien compris, M. Wathelet retire la demande d'urgence?

 

14.28  Melchior Wathelet (cdH): Non!

 

14.29  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, je souhaite appuyer cette demande d'urgence. En effet, en l'absence de gouvernement et face à l'hiver qui s'annonce – on a pu développer ce sujet mardi en commission des Affaires sociales –, il est effectivement urgent de mettre sur la table les conditions de la valorisation des plus petites pensions.

 

M. Bacquelaine voulait limiter le débat à la cotisation de solidarité. Il nous semble qu'il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur et profiter de l'absence de gouvernement pour poser les bases d'une revalorisation générale des pensions. M. Wathelet enfonce en quelque sorte une porte ouverte, puisque nous avons d'ores et déjà décidé, à une large majorité en commission, de procéder à des auditions. Néanmoins, c'est avec plaisir que j'appuierai cette demande d'urgence, qui ne fait que confirmer les options prises par la commission des Affaires sociales.

 

De voorzitter: Wij stemmen nu over de vraag tot urgentie van stuk 409, het wetsvoorstel van resolutie betreffende welvaartskoppeling van de wettelijke pensioenen.

 

Wij gaan over tot de stemming bij zitten en opstaan.

 

Aangezien de stemming bij zitten en opstaan geen duidelijk resultaat biedt, wordt overgegaan tot elektronische stemming.

Étant donné que le vote par assis et levé ne donne pas de résultat clair, il est procédé au vote électronique.

 

Om zeker te zijn gaan wij alsnog over tot de elektronische stemming.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

63

Oui

Nee

56

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

119

Total

 

Bijgevolg wordt de urgentie wordt aangenomen.

En conséquence, l'urgence est adoptée.

 

Madame Boulet, vous avez enfin la parole.

 

14.30  Juliette Boulet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, je voudrais attirer l'attention de mes très chers collègues sur la demande d'urgence d'une proposition de résolution qui vise notamment à demander le report de la signature des accords de partenariat économique (APE). En effet, il serait bon de traiter en urgence cette résolution afin que le Parlement...

 

(Tumulte)

 

… puisse se prononcer sur la signature de ces APE avant la date butoir du 31 décembre 2007.

 

Comme vous le savez, ces accords constituent le volet économique et commercial de l'accord de Cotonou et prévoient la libéralisation des relations commerciales selon un principe de réciprocité entre six régions ACP et l'Union européenne, dans le respect des règles établies par l'OMC.

 

La proposition dont question vous a été remise en séance plénière; elle a déjà été cosignée par le cdH et le PS.

 

Elle introduit des recommandations afin que le gouvernement soutienne une approche plus favorable au développement de ces pays que celle adoptée jusqu'à présent.

 

Quel que soit votre point de vue, je vous demande donc de bien vouloir soutenir notre demande d'urgence afin que nous puissions remettre notre avis avant le 31 décembre 2007.

 

Je vous remercie.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord over document nr. 393/1, la proposition de loi demandant entre autre le report de la signature des accords de partenariat économique? (Neen)

 

Ik stel u voor om ons over de vraag tot spoedbehandeling uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur la demande d’urgence.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

14.31  Zoé Genot (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, je voudrais attirer votre attention sur le point 92. Il s'agit d'une proposition de loi qui vise à sortir les enfants des centres fermés. Cette semaine, nous avons fêté les 18 ans du Traité des droits de l'Enfant et un de ces droits est clairement bafoué en Belgique. J'espère que la commission de l'Intérieur pourra parler d'autre chose que de BHV et se pencher sur cette proposition!

 

Le président: Nous allons voter sur la demande d'urgence de Mme Genot sur le document 305/1.

Mme Lalieux demande un vote nominal.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

46

Oui

Nee

75

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

125

Total

 

En conséquence, l'urgence est rejetée.

Bijgevolg wordt de urgentie verworpen.

 

14.32  Karine Lalieux (PS): Monsieur le président, je demande l'urgence pour la proposition 399 et la proposition 416, qui sont liées. L'une concerne la réduction de TVA à 6% pour les fournitures de gaz et d'électricité; l'autre vise à demander à l'Europe de décider cette réduction.

 

Vous savez donc qu'il s'agit encore d'une proposition pour diminuer la facture de chaque ménage pour ces fournitures.

 

De voorzitter: Wenst iemand het woord te voeren omtrent het document nr. 399/1, aangaande de vermindering van de btw tot 6% op de huishoudelijke levering van gas en elektriciteit? (Nee)

 

Ik leg de vraag om urgentie ter stemming voor en er zal worden gestemd bij zitten en opstaan.

 

Er wordt gestemd bij zitten en opstaan.

Il est procédé au vote par assis et levé.

 

(…): (…)

 

Aangezien de stemming bij zitten en opstaan geen duidelijk resultaat biedt, wordt overgegaan tot elektronische stemming.

Étant donné que le vote par assis et levé ne donne pas de résultat clair, il est procédé au vote électronique.

 

De voorzitter: Wij gaan over tot elektronische stemming.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

56

Oui

Nee

62

Non

Onthoudingen

9

Abstentions

Totaal

127

Total

 

En conséquence, l'urgence est rejetée.

Bijgevolg wordt de urgentie verworpen.

 

14.33  Jean-Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de voorzitter, ik vind het een beetje beschamend. Het is hier een soort kleutertuin aan het worden van het stemmen van urgentieverzoeken. Ik heb nog nooit geweten dat de urgentie gevraagd werd voor een resolutie, want de waarde van een resolutie is miniem. Het voorstel waarover wij zojuist gestemd hebben, handelt over een discriminatie waarbij verschillende btw-tarieven worden opgedeeld naargelang bepaalde categorieën van mensen.

 

Wie nog maar een beetje ernstig bezig zou zijn met wetgeving, zou beschaamd zijn om zulke voorstellen in te dienen. De schaamte moet nog veel groter zijn als daarvoor de urgentie gevraagd wordt. Ik vind dat een belachelijk schouwspel.

 

De voorzitter: Ik neem aan dat wij het agendapunt over de inoverwegingnemingen hebben afgehandeld.

 

15 Uitslag van de geheime stemming voor de benoeming van een raadsheer in het Rekenhof (Franse Kamer) (259/1)

15 Résultat du scrutin pour la nomination d'un conseiller à la Cour des comptes (Chambre française) (259/1)

 

 

 

 

 

Votants

113

Stemmen

Blancs ou nuls

4

Blanco of ongeldig

Valables

109

Geldig

Majorité absolue

55

Volstrekte meerderheid

 

De heer Franz Wascotte heeft 78 stemmen gekregen.

M. Franz Wascotte a obtenu 78 suffrages.

 

De heer Patrick Delaunois heeft 28 stemmen gekregen.

M. Patrick Delaunois a obtenu 28 suffrages.

 

De heer Alain Bolly heeft 1 stem gekregen.

M. Alain Bolly a obtenu 1 suffrage.

 

Mevrouw Annick Vandecappelle heeft 2 stemmen gekregen.

Mme Annick Vandecappelle a obtenu 2 suffrages.

 

Aangezien de heer Franz Wascotte 78 stemmen heeft gekregen, dit is de volstrekte meerderheid, is hij benoemd tot raadsheer in het Rekenhof (Franse Kamer).

M. Franz Wascotte ayant obtenu 78 suffrages, soit la majorité absolue, est nommé conseiller à la Cour des comptes (Chambre française).

 

Votes nominatifs

Naamstemmingen

 

16 Amendement et article réservés du projet de loi relatif aux élections sociales de l'année 2008 (257/1-3)

16 Aangehouden amendement en artikel van het wetsontwerp betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (257/1-3)

 

Vote sur l'amendement n° 1 de Martine De Maght à l'article 6. (257/3)

Stemming over amendement nr. 1 van Martine De Maght op artikel 6. (257/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

21

Oui

Nee

108

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

129

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 6 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 6 aangenomen.

 

17 Ensemble du projet de loi relatif aux élections sociales de l'année 2008 (257/1)

17 Geheel van het wetsontwerp betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (257/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

109

Oui

Nee

16

Non

Onthoudingen

5

Abstentions

Totaal

130

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden.

 

18 Projet de loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 (258/1)

18 Wetsontwerp tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (258/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

108

Oui

Nee

17

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

129

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden.

 

Debat

Débat

 

19 Politieke toestand

19 Situation politique

 

Zijn ingeschreven: de heren Annemans, Dedecker en Van Hecke.

De heer Annemans laat de heer Dedecker voorgaan.

De spreektijd per fractie bedraagt 10 minuten.

 

19.01  Jean-Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de voorzitter, de heer Annemans komt na mij. Wij zijn maar een kleine fractie.

 

Mijnheer de voorzitter, collega’s, het is niet evident vandaag een debat te houden over de politieke toestand. Ik denk dat het wel noodzakelijk is. Niet alle parlementairen zien dat natuurlijk in en velen mogen ook niet spreken. Aangezien ik vind dat de democratie nog altijd in het Parlement wordt gevoerd en niet aan de hekkens van bepaalde paleizen, zou ik er toch prijs op stellen dat er toch enkele mensen hier in dit huis hun mening durven zeggen.

 

Er is een Afrikaans spreekwoord dat zegt dat hoe hoger een aap in de boom klimt, hoe gemakkelijker men zijn achterste kan zien. Laten we dat een beetje aanpassen aan de Vlaamse uitdrukkingen. Men zou kunnen zeggen: eindelijk komt de aap uit de mouw. Het is niet voortijdig: we zijn ongeveer zes maanden ver, een half jaar. Eindelijk wordt er toegegeven dat formateur Leterme en zijn kartel kiezersbedrog plegen en in een regering zullen stappen zonder staatshervorming. Dat ik een Afrikaanse spreuk gebruik om het bochtenwerk van onze premier in spe in beeld te brengen, is niet zo toevallig. Het schouwspel dat al een half jaar aan een stuk wordt opgevoerd – ik herhaal: al een half jaar aan een stuk – haalt eerder het niveau van een bananenrepubliek dan van een volwassen democratie.

 

Zes maanden onderhandelen, meer op straat en aan de hekkens van allerhande kastelen, dan aan de onderhandelingstafel. Zes maanden schimmen- en coulissenwerk. Zes maanden pendeldiplomatie: een stoet van informateurs, formateurs, explorateurs, mijnheer de voorzitter, ministers van Staat, oude en nieuwe wijzen, maar vooral van koninklijke vazallen, momenteel opgetrommeld aux besoins de la cause.

 

Het resultaat tot nu toe is niet meer dan enkele wazige compromissen over migratie en justitie. Kortom, rommelen in de marge omdat men zelfs nog niet heeft durven praten over de begroting en over de centen om deze nieuwe ballonnetjes- en beloftecultuur te financieren.

 

Een ding wordt echter met de dag duidelijker, er komt geen staatshervorming die naam waardig. Een half jaar onderhandelen had voor het kartel en de heer Leterme maar één doel, met name de vraag oplossen hoe wij een regering kunnen vormen en leiden – want daar gaat het om – zonder de indruk te wekken bij de kiezers dat men hen bedrogen heeft en dat men plat op de buik moet gaan voor de eisen van onze Waalse en Brusselse vrienden.

 

Ondertussen – en dat vergeet men – is de zetelende regering van aflopende zaken vleugellam gemaakt en moeten wij hier een schouwspel opvoeren van dringendheid van behandeling van wetsontwerpen. Beste collega’s, ondertussen kreunt de burger onder duurder wordende levensmiddelen, torenhoge olie- en energieprijzen, kredietcrisis en crashende beurzen, daling van de koopkracht en daling van het consumentenvertrouwen.

 

Dames en heren van het kartel, hoe zult u deze daden van aanhoudend wanbeleid en stuurloosheid uitleggen aan uw kiezers? Hoe zult u uitleggen dat de staatshervorming naar de Griekse kalenden is verwezen? De heer De Wever is voor de zoveelste keer niet aanwezig maar er zijn hier andere mensen van de N-VA aanwezig die de heren De Wever en Vandeurzen vertegenwoordigen. Hoe zult u uitleggen dat er van uitstel in deze materie altijd afstel komt? Er zijn hier andere leden van de N-VA aanwezig maar ik had het de heer De Wever graag zelf gezegd, omdat hij historicus is en bedrogen Volksunielid. Hij zou zeker beter moeten weten en de geschiedenis moeten kennen als het gaat over uitstel van staatshervorming.

 

U zou moeten weten dat politieke beloften even vluchtig en giftig zijn als mosterdgas. U kunt het vragen aan uw vrienden van Groen! die ervaring hebben met tsjevenbeloften over ecotaksen. Beste vrienden van Groen!, het ziet er nu nochtans naar uit dat jullie de ezel zullen zijn die zich tweemaal aan dezelfde steen stoot. Collega’s, het volstaat een kleine wandeling te maken op de begraafplaats van slechte ideeën en valse beloften om dit te beseffen. Vehikels als het forum en de Costa hebben elk een staatsbegrafenis eerste klas gekregen met de lijkwagens van het Belgisch establishment.

 

Na zes maanden – en ik herhaal het nogmaals, dat is ongeveer een half jaar – stoere verklaringen en gedurfde boutades om de achterban te plezieren is het uur van de waarheid aangebroken en het uur van de waarheid is aangebroken voor iedereen.

 

Ik zou toch een kleine greep willen doen uit de verklaringen van het leugenpaleis van de laatste maanden. Mevrouw Milquet, ik heb nog een verklaring van 12 juni van u opgevist, waarin u zegt: “Als het met de N-VA is, zal het zonder ons zijn.” Ik kan het u zwart op wit tonen, mevrouw. U hoeft niet vanuit uw ooghoeken naar ons te kijken. Ik weet dat men in de politiek sneller van mening verandert dan van ondergoed.

 

Op 18 juni verklaart de heer Vandeurzen: “BHV moet gesplitst zijn wanneer de regering de eed aflegt.” Wij zijn in blijde verwachting.

 

Op 9 november hebben de heren Vandeurzen en De Wever al een eerste bocht moeten nemen. Er moet nu helemaal geen staatshervorming meer zijn om een regering te vormen. Het gaat nu al over waarborgen, beste vrienden: “Zonder waarborgen over het tot stand komen van een staatshervorming, stapt het kartel niet in een regering.”

 

Op 10 november kan Bart De Wever zijn partijraad zelfs nog zand in de ogen strooien: “Je kan aan een staatshervorming werken op een geloofwaardige manier, met garanties, of je kan er een zandbak van maken.” Beste vrienden van de N-VA, ik denk dat het een zandbak zal worden.

 

Van de Open Vld heb ik geen citaten moeten zoeken, omdat we van Somers, De Gucht en Dewael al lang weten dat voor hen alleen de portefeuilles tellen en niet de rechtmatige eisen van de Vlamingen.

 

Klap op de vuurpijl is een mailtje van 20 november, eergisteren, van formateur Leterme zelf, dat ik toevallig in mijn handen heb gekregen. Ik zal noteren wie er een kopietje van wil hebben. De heer Leterme schrijft: “Dank voor uw mail.” De heer Leterme is een beleefd mens. “Ik kan u verzekeren dat er geen regering komt zonder staatshervorming en dat de kieskring BHV gesplitst zal worden.” Ik vind dat een fantastische mail. Ik zal u die geven.

 

Mijnheer De Crem, ik herinner u aan de woorden van uw baas, die heeft gezegd dat er geen regering komt zonder staatshervorming. Ik ben in absolute blijde verwachting. Daarom sta ik hier en doe ik een oproep om eens het been stijf te houden. Doe eens wat jullie al jaren verklaren, wat uw minister-president verklaart in de Vlaamse regering. Ik zou echt niet liever hebben en jullie krijgen daarvoor mijn volle steun. Alleen vrees ik dat er geen grote vis in de pan zal liggen. Ik denk eerder dat er een paling zal gevonden worden in een emmer met slijm.

 

19.02  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik hoop dat u tevreden bent over het resultaat, over de manier waarop uw voorstel is aanvaard - volgens uzelf is aanvaard - om dit debat te houden aan het einde van de zitting. U hebt stemmingen gehouden en nog eens stemmingen tot er werkelijk niets meer op de agenda stond. Dan vatte u het politieke debat aan, dat er natuurlijk geen is.

 

Ik moet u dus feliciteren. U zal een waardige Kamervoorzitter zijn, misschien zelfs een waardige opvolger in de verhouding van de Kamervoorzitter tot zijn meerderheid, van de heer De Croo. Alhoewel ik zou wensen dat u toch nog aan iemand onderdanig zult zijn. Ik vrees echter dat u een Kamervoorzitter zult worden die niet alleen letterlijk maar vooral figuurlijk boven het spektakel zal zitten, om het zo allemaal een beetje te manipuleren.

 

Hetgeen ik bedoel is het volgende. Collega Jambon, ik ben toch blij dat u gekomen bent. Ik heb hier vanmiddag een aantal, om niet te zeggen alle, N-VA’ers gemist. De heer Van Noppen was er. U moet het mij vergeven. Ik heb het niet allemaal gevolgd. Ik meen dat de heer Van Noppen blijven zitten is bij die fatidique stemmingen. Globaal genomen, zonder enige afbreuk te willen doen aan de andere N-VA’ers - mijnheer Doomst, u bent nog steeds geen N-VA’er, maar misschien moet u het wel worden – wil ik u bedanken dat u toch nog gekomen bent, mijnheer Jambon.

 

Doordat u iets te laat bent binnengekomen, hebt u het niet moeten meemaken. Het was de consecratie. In een goede, plechtige heilige mis, wordt het lichaam van Christus in de consecratie binnengebracht. Dat is hier vandaag gebeurd door de toevallige omstandigheid dat men meende te kunnen doen alsof men stemde over het voortbestaan van België, terwijl er alleen maar een voorstel was van het Vlaams Belang, tussen 300 andere, om daarover eens te spreken en dat minstens als einddoel te stellen.

 

Eerlijk gezegd we keken natuurlijk uit naar het stemgedrag. In de media zeggen dat de N-VA dit en de CD&V dat ging doen. De heer De Crem ging zelfs verklaren voor de camera’s dat zijn fractie daarover vergaderd had. Voor de zitting begon, wisten wij reeds dat de bocht zou genomen worden, letterlijk, tussen 2006 en nu, en dat men tegen dat voorstel ging stemmen waar men het eerst wel in overweging wilde nemen. Het was dus even uitkijken naar de N-VA.

 

Ik ben blij dat u hier nu bent, want nu kan ik u zeggen dat het resultaat is wat het is. Het voorstel wordt niet meer in overweging genomen. Het is een uitzonderlijkheid. Men maakt dat niet veel mee in de Kamer. Dat gebeurt alleen voor voorstellen die amnestie voor de repressie bespreekbaar stellen en dat gebeurt alleen voor dit voorstel, de onafhankelijkheid van Vlaanderen. Nu ziet u dus wat er gebeurd is. Door uw afwezigheid hebt u niet laten zien dat u zoiets wel in overweging neemt.

 

Daarmee stellen wij vast dat CD&V dat zijn bocht al enkele maanden geleden genomen had, nu ook naar buiten brengt dat men die bocht heeft genomen. Op de vraag “quid N-VA?”, de kernvraag, de geniale kernvraag die op een overigens beknopte, maar ook geniale manier door Dehaene als eerste naar buiten werd gebracht, is vandaag ook het antwoord gegeven. N-VA is een beetje op afstand, achter de pilaren, gaan staan. Ik heb dat hier nog meegemaakt met Daan Vervaet. Hij ging achter de pilaren staan en kreeg toen van Jaak Gabriels de levieten gelezen, indien hij niet voor Brussel als derde Gewest zou stemmen.

 

U zult een paar trucs kunnen vinden: te laat binnenkomen, zoals nu, zeggen dat u aan het onderhandelen bent, zoals De Wever, u onthouden, u ziek verklaren, enzovoort, maar uiteindelijk moet u bepalen of u samen met CD&V, dat de machtsbocht heeft genomen, de bocht gaat nemen.

 

In alle intellectuele eerlijkheid ben ik nog eens op zoek gegaan naar wat er nu in een nieuw stadium op papier komt. Ik moet helaas alweer afgaan op persartikelen: “De nota Leterme krijgt almaar meer vaste vorm”. Ik zie daar zaken tussenstaan die voor uw partijraad, en in ieder geval voor mij, als Vlaams-nationalist, ontstellend zijn. In dat lijstje is van bevoegdheidsoverdrachten geen sprake meer. Er is alleen sprake van procedures en de borrelnootjes van de overlegstructuren. Hier duikt plots zoiets op als: “Bij de stemmingen moet een evenwicht zijn tussen Vlamingen en Franstaligen.” Is dat een afspraak dat er geen meerderheidsstemmingen meer mogen gebeuren zoals in de zaak Brussel-Halle-Vilvoorde?

 

Ik zie ook nergens meer staan dat Brussel-Halle-Vilvoorde uitgevoerd moet worden en dat de Franstaligen zich moeten engageren om de vertragingsmanoeuvres stop te zetten vooraleer er een federale regering komt. Ik zie dat nergens meer staan. Integendeel, ik zoek naar bevoegdheden en vind alleen, moederziel alleen, een paar borrelnootjes, zelfs bij de bevoegdheidsoverdrachten: energiebeleid, strijd tegen de opwarming, milieu, huisvesting, mobiliteit – dat zijn geen grote nieuwigheden – de ondersteuning van de kinderopvang, meer middelen voor Brussel – een Franstalige eis – de begeleiding van werkzoekenden, doelgroepenbeleid, ouderenbeleid, handelsvestigingen, verzekeringen en exportrisico’s. Is dat uw grote staatshervorming, uw grote bevoegdheidsoverdracht waarmee u zult proberen te verantwoorden dat u die bocht aan het nemen bent?

 

Het laatste punt – de vondsten, het grabbeltonnetje van Herman Van Rompuy, de appetijt van de Franstaligen die proberen u allemaal over de schreef te trekken – is een hervorming van de federale instellingen en de Senaat. Is dat een paritaire Senaat of niet?

 

Samenvallende verkiezingen, opkomstplicht, herziening kiesomschrijving… Is dat de federale kieskring? Gisteren toetste Leterme zijn voorstellen af bij de voorzitters van die partijen en vandaag komt het tot een akkoord. Ik weet het niet. Het is misschien daarom dat De Wever er niet is.

 

Wordt dat dan de staatshervorming? Moet dat, alleen nog maar dat en nog niet eens qua procedure, het dan verder kunnen schoppen tot wat we een raad van wijzen hebben horen noemen? Blijkbaar zal het een conventie worden, die dan ook nog eens paritair zal zijn samengesteld zoals de toekomstige Senaat. Laat ons even in de geschiedenis teruggrijpen naar de Dialoog van Gemeenschap tot Gemeenschap, de Costa, die opzij is gezet door Verhofstadt omdat hij dringend geld moest geven aan de Franstaligen. Verhofstadt heeft dus zelf regeringsonderhandelingen gemaakt van die Costa. Die Costa was volledig opzij gezet. Dat was louter bezigheidstherapie die is uitgemond in de lamentabele Lambertmont-akkoorden, dat Forum dat helemaal tot niets heeft gediend en hem alleen maar in staat moest stellen om hier zijn begrotingsverklaring te kunnen afleggen zonder een vertrouwensstemming te moeten vrezen. Al die zaken.

 

Als we zien dat de procedure dezelfde is als degene die in het verleden tot niets heeft geleid, als we zien dat wat er in de procedure wordt gestoken niet meer is dan wat men de borrelnootjes heeft genoemd, dan moeten wij u oproepen om daarmee op te houden. Hou daarmee op! Wij hebben de test uitgevoerd. Filip De Man heeft vervolgens de spoedbehandeling gevraagd van een wetsvoorstel van het Vlaams Belang om de sociale zekerheid te splitsen. Uw meerderheid van CD&V’ers, goede collega Jambon, heeft die spoedbehandeling afgewezen omdat de splitsing van de sociale zekerheid geen spoedbehandeling vereist.

 

Als ik dat allemaal zie dan houd ik mijn hart vast als Vlaams-nationalist, als Vlaming en als Vlaamse kiezer die weliswaar niet op u heeft gestemd maar die wel een voorafbeelding is van de kiezer wanneer hij opnieuw aan het woord is. Als dit allemaal zonder timing moet en kan, alleen maar omdat men besloten heeft om die regering in het zadel te helpen, dan kan ik u alleen maar vragen en bidden om daarmee op te houden.

 

Er zal dan geen regering zijn. Of er zal dan een regering zijn op de voorwaarden die de Franstaligen eraan verbinden.

 

U zult in elk geval wel uw kiezers en ook uw eer behouden, iets wat in het huidige scenario volgens mij volledig uitgesloten is. Collega's van CD&V en N-VA, een warme oproep hier ernstig over na te denken, in alle rust en kalmte zonder geroep en getier. Het geroep en getier zal voor daarna zijn. Ik kan u niet beloven dat ik hier nooit zal roepen en tieren, maar ik kan nu nog wel proberen op te roepen om het niet te doen.

 

19.03  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, collega’s, de poging van de oranje-blauwe partijen om iets te vormen wat men met veel goede wil een regering zou kunnen noemen, voegen wij als groenen toe aan de fantastische verhalen van Baron von Münchhausen. Het is wel vermakelijk om naar te luisteren, maar het heeft niets meer te maken met de realiteit van de mensen.

 

Terwijl de formateur zichzelf bij de haren trekt in de hoop uit het moeras te geraken van zijn onrealistische verkiezingsbeloftes, wacht het land. Het land wacht op een regering die daadkracht heeft, een regering die handelt, die actie onderneemt, die bestuurt, en goed bestuurt. Wij werden er tijdens de campagne mee doodgeknuppeld.

 

Nu vraag ik, beste collega’s: waar blijft dat goed bestuur? Wordt het niet eens tijd dat er eens goed bestuurd wordt, dat wij – ik zeg zomaar wat – misschien de stijgende voedselprijzen, de stijgende energieprijzen, zouden aanpakken? Misschien moeten wij daar eens over discussiëren.

 

Wij hebben al een hele website gevuld met geblokkeerde dossiers. Jullie kennen ze allemaal. De lijst wordt langer en langer.

 

De oranje-blauwe partijen hebben de voorbije vijf maanden nog niets anders gedaan dan naar hun eigen navel te staren. Maar wie van de onderhandelaars durft de kiezer nog in de ogen te kijken? Wie durft toe te geven dat oranje-blauw nog geen regering heeft, omdat het geen project heeft? Wie durft te zeggen tegen de burgers dat zij steeds meer moeite hebben hun energiefactuur te betalen, omdat er geen volwaardige regering is om daar iets aan te doen? De paarse partijen steken zich weg achter de lopende zaken. En de oranje-blauwe kunnen natuurlijk nog niet regeren.

 

Terwijl de burger steeds weer de factuur betaalt van de never ending story die de formatie is, profiteren de grote bedrijven van een slechte wet om legaal belastingen te ontduiken. Of vindt u het soms normaal, beste collega’s, dat een energiereus via de notionele intrestaftrek, het paradepaardje van paars, dat een regelrechte aanslag is op de federale schatkist, 30 miljoen euro minder belastingen betaalt, zonder dat er ook maar een job bijgekomen is, zonder dat er ook maar een euro geïnvesteerd is in ons land en in onze economie, en dat terwijl datzelfde bedrijf, collega’s, zijn energieprijzen nog maar eens verhoogt? Wel collega’s, onze fractie vindt dat niet normaal.

 

Mocht het Parlement niet gegijzeld worden door de toekomstige meerderheidspartijen, hadden wij allang een onderzoekscommissie kunnen oprichten die het mislukken van de strijd tegen de fiscale fraude had kunnen onderzoeken. Wij hebben een voorstel ter zake ingediend, nog vóór het reces, maar het heeft geen urgentie verkregen. Het eindverslag had al klaar kunnen zijn. Maar helaas, er is nu al vijf maanden stilstand in ons land, en helaas ook stilstand in het Parlement, waar het ons vaak moeilijk of onmogelijk wordt gemaakt onze taak uit te voeren: het controleren van de regering, hier in de plenaire vergadering.

 

Hoe kunnen wij minister Flahaut, om niemand in het bijzonder te noemen, controleren op zijn financieel beleid, als wij hem niet hier, in de openbare vergadering, mogen confronteren met zijn beleid? Alweer kan paars zich wegsteken achter de lopende zaken en kan oranje-blauw blijven doorzeuren over een grote of een kleine vis in de pan van de N-VA.

 

Welnu, beste collega's, de groenen zien liever een grote vis liggen in de pan van de burgers. Het wordt hoog tijd dat er een regering komt met een sociaaleconomisch programma dat goed is voor de mensen, dat hun noden ernstig neemt en dat oplossingen aanreikt. Elke dag zonder regering neemt de armoede in ons land toe. De prijzen voor basisproducten als voedsel en energie schieten gevoelig de hoogte in, maar de index beweegt niet. Er is een constante daling van de koopkracht, die uiteraard het sterkst voelbaar is bij degenen met de laagste inkomens, want zij geven relatief het meeste uit aan die basisproducten zoals voedsel en energie.

 

Maar wat de regering van lopende zaken blijkbaar wel kan doen, is het uitwijzen van mensen. Als het gaat over de uitwijzing van mensen, is er blijkbaar geen enkel probleem om de lopende zaken ruimer te interpreteren. Wij verzetten ons daartegen en wij willen dat het uitwijzingsbeleid opgeschort wordt tot er een nieuwe regering komt en de beloften die gemaakt zijn, ook werkelijk uitgevoerd zouden kunnen worden.

 

Natuurlijk, als oranje-blauw het dan al over één puntje eens geraakt, dan is het sociale ver te zoeken. Er wordt gesproken over een verdere lastenverlaging zonder enige compensatie. Volgens oranje-blauw moeten kinderen van 14 die iets mispeuteren, misschien zelfs achter de tralies belanden. Nu wil de heer Reynders de notionele intrestaftrek, die ons al zo veel geld heeft gekost, nog eens uitbreiden – dat staat vandaag in de krant –, en dat zal ons nog veel meer geld kosten. Werkelijk, we stevenen af op een rechts economisch beleid. Wij maken ons dan ook zorgen voor iedereen in ons land die het economisch wat moeilijker heeft.

 

En dan het klimaat. Het mag ons dan ook niet verwonderen dat de klimaatproblematiek in de onderste schuif terechtgekomen is. Nochtans is de aarde niet gestopt met opwarmen. De recentste studies hebben dat nogmaals bevestigd. De conferentie in Bali in december is heel belangrijk. Het is belangrijk dat België daar een heel sterk signaal geeft. Het Parlement zal er volgende week over debatteren en beslissen, maar wij vrezen dat de toekomstige regering al heeft beslist.

 

Voor onze fractie is het duidelijk: wij willen een engagement, een sterk engagement, om 30% CO2-vermindering te realiseren tegen 2020 en 80% tegen 2050. Maar wij hebben de stellige indruk dat de oranje-blauwe partijen zich achter een Europees minimum verschuilen om geen actie hoeven te ondernemen. Wordt zeker vervolgd. Dat lijkt me een veel belangrijkere discussie dan de vraag wie het diepst kan duiken om onder de lat te gaan.

 

Waar staat geschreven dat politiek een daad van pure koppigheid is? Waar staat geschreven dat men een regering vormt door vooral niet met elkaar te praten? Waar staat geschreven dat men een land bestuurt door de Gemeenschappen steeds weer tegen mekaar op te zetten?

 

Hou daar toch mee op. Het is genoeg geweest. Wij geloven met onze fractie in een moderne federale Staat, waar de verschillende Gemeenschappen op een respectvolle manier met elkaar omgaan en waar solidariteit centraal staat. Daarover willen wij mee nadenken.

 

Het oeverloos over en weer schieten zijn we echter beu. Kruip uit uw oranje-blauwe loopgraven en ga aan tafel zitten om in dialoog een moderne federale staat uit te tekenen. Zo niet rest ons geen andere optie dan oranje-blauw net zoals Baron von Münchhausen met een kanonskogel weg te schieten.

 

19.04  Peter Vanvelthoven (sp.a-spirit): Mijnheer de voorzitter, collega’s, wanneer ik de lege banken bekijk, mogen wij hoopvol gestemd zijn.

 

Wij hebben gemerkt dat deze namiddag de partijvoorzitters van N-VA en CD&V niet aanwezig waren. Ik veronderstel dat zij op dat ogenblik in vooronderhandeling waren om onderling akkoord te gaan over wat zij bij de onderhandelingen zullen doen.

 

Een half uur geleden waren de andere onderhandelaars nog in deze plenaire vergadering aanwezig, met name de heren Dewael, De Gucht, Reynders en mevrouw Milquet. Ook zij werden nu met hoogdringendheid weggeroepen. Ik veronderstel dus dat de hoogdringendheid van hun vertrek aantoont dat zij inzien dat het na 165 dagen absoluut dringend en noodzakelijk is dat zij aan de regering beginnen te werken.

 

Ik ben wel bezorgd over het feit dat de andere leden vertrokken zijn en niet voor het huidige debat zijn gebleven. Het debat gaat immers over de politieke toestand van het land.

 

Laat het duidelijk zijn: voor ons, socialisten, gaat het niet over het dagelijks opnieuw gebroken record inzake regeringsonderhandelingen. Waar het ons over gaat, wanneer wij het over de politieke toestand hebben, is over een ander record dat iedere dag opnieuw wordt gebroken, te weten het record van de dieselprijzen, van de broodprijzen die steeds stijgen en het record van de stookolieprijzen.

 

Het gaat ons dus niet om een regeringscrisis. Waar het ons, socialisten, om gaat, is de crisis in de portemonnee van de mensen. Dan merk ik dat, wanneer wij daarover in het Parlement willen debatteren, de vertegenwoordigers van het volk, die over voornoemde crisis bezorgd zouden moeten zijn, allen vertrekken.

 

Collega’s, dat is de echte schande vandaag. De schande is niet zozeer dat de regering niet wordt gevormd. De schande is dat de partijen die de regering aan het vormen zijn, zelfs in het Parlement over de zaken die de mensen aanbelangen, het debat niet meer willen aangaan.

 

Dat is het slechte nieuws dat wij vandaag merken en dat zich voor de volgende jaren ook aankondigt.

 

Wij hebben daarnet de stemming meegemaakt over de hoogdringendheid van het Stookoliefonds. Collega’s, ik dacht dat oranje-blauw het niet over de staatshervorming eens zou geraken. Vandaag zagen wij echter dat zij het zelfs over sociaaleconomische dossiers niet eens geraken. Zelfs daarover hebben zij een verschillende mening. CD&V, N-VA en VLD zien de hoogdringendheid van de bespreking van het Stookoliefonds, dat gaat over de prijs die de mensen de komende winter zullen moeten betalen, niet in. Blijkbaar zijn VLD, CD&V en N-VA van oordeel dat over het Stookoliefonds maar beter na de winter wordt gestemd, op een moment dat de mensen het niet meer nodig hebben.

 

Ik ben dus erg bezorgd. Ik wil slechts een boodschap meegeven aan oranje-blauw: vorm die regering zo snel mogelijk.

 

De voorzitter: Er zijn geen sprekers meer ingeschreven.

 

Wij gaan thans over tot de goedkeuring van de agenda van de vergadering van volgende donderdag, 29 november 2007.

 

Goedkeuring van de agenda

Adoption de l'agenda

 

Wij moeten ons thans uitspreken over de ontwerpagenda die de Conferentie van voorzitters u voorstelt.

Nous devons nous prononcer sur le projet d'ordre du jour que vous propose la Conférence des présidents.

 

Op de agenda staat het ontwerp van de financiewet. Wij hadden gepland om het wetsontwerp tot instelling van een nieuw algemeen akkoord voor erkenning van EEG-beroepskwalificaties te behandelen, maar minister Verwilghen heeft gevraagd om dat uit te stellen. Wij hebben het voorstel van de resolutie van de VN-klimaatsconferentie van Bali. Tot slot zijn er ook de wetsvoorstellen in verband met de prijzen van gas en elektriciteit. Dat is voor de agenda voor volgende week.

 

Geen bezwaar? (Nee) Het voorstel is aangenomen.

Pas d'observation? (Non) La proposition est adoptée.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 29 november 2007 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 29 novembre 2007 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 16.29 uur.

La séance est levée à 16.29 heures.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met volgnummer CRIV 52 PLEN 006 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro consécutif CRIV 52 PLEN 006 annexe.

 

 

 


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 001

 

 

Ja         

058

Oui

 

Annemans, Bonte, Boulet, Burgeon, Cocriamont, Coëme, Colen, De Bont, Dedecker, Delizée, De Maght, De Man, De Vriendt, D'haeseleer, Dieu, Douifi, Dupont, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Geerts, Genot, Giet, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Mathot, Mayeur, Mortelmans, Musin, Nollet, Onkelinx, Pas, Peeters, Perpète, Schoofs, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Thiébaut, Tobback, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Straeten, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Vanvelthoven, Vijnck, Vissers

 

 

Nee        

051

Non

 

Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bellot, Chastel, Clerfayt, Collard, Crucke, Daems, De Bue, De Crem, De Croo, De Gucht, De Padt, De Permentier, De Rammelaere, Deseyn, Devlies, Dewael, Dierick, Doomst, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Goutry, Jadin, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Laruelle, Lecomte, Leyman, Maingain, Marghem, Michel, Muylle, Reynders, Somers, Terwingen, Tommelein, Uyttersprot, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Yalçin

 

 

Onthoudingen

009

Abstentions

 

Arens, Brotcorne, George, Lavaux, Milquet, Nyssens, Salvi, Wathelet, Wiaux

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 002

 

 

Ja          

063

Oui

 

Annemans, Arens, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Cocriamont, Coëme, Colen, De Bont, Delizée, De Man, De Vriendt, D'haeseleer, Dieu, Douifi, Dupont, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Geerts, Genot, George, Giet, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Logghe, Mathot, Mayeur, Milquet, Mortelmans, Musin, Nollet, Nyssens, Onkelinx, Pas, Peeters, Perpète, Salvi, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Thiébaut, Tobback, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Vissers, Wathelet, Wiaux

 

 

Nee        

056

Non

 

Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Chastel, Collard, Crucke, Daems, De Block, De Bue, De Crem, De Croo, Dedecker, della Faille de Leverghem, De Maght, De Padt, De Permentier, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Devlies, Dewael, Dierick, Doomst, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Flahaux, Galant, Goutry, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Laruelle, Lecomte, Maingain, Marghem, Michel, Muylle, Reynders, Schiltz, Somers, Terwingen, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van de Velde, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Vijnck

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 003

 

 

Ja         

046

Oui

 

Arens, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Coëme, Delizée, De Vriendt, Dieu, Douifi, Dupont, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Geerts, Genot, George, Giet, Gilkinet, Henry, Kitir, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Mathot, Mayeur, Milquet, Musin, Nollet, Nyssens, Onkelinx, Peeters, Perpète, Salvi, Snoy et d'Oppuers, Thiébaut, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Vanvelthoven, Wathelet, Wiaux

 

 

Nee        

075

Non

 

Annemans, Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bellot, Chastel, Clerfayt, Cocriamont, Colen, Collard, Crucke, Daems, De Block, De Bont, De Bue, De Crem, De Croo, De Gucht, della Faille de Leverghem, De Man, De Padt, De Permentier, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Dewael, D'haeseleer, Dierick, Doomst, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Flahaux, Galant, Goutry, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Laeremans, Lahaye-Battheu, Laruelle, Lecomte, Leyman, Logghe, Maingain, Marghem, Michel, Mortelmans, Muylle, Partyka, Pas, Reynders, Schiltz, Schoofs, Sevenhans, Somers, Stevenheydens, Terwingen, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van den Eynde, Van der Auwera, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vissers, Yalçin

 

 

Onthoudingen

004

Abstentions

 

Dedecker, De Maght, Van de Velde, Vijnck

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 004

 

 

Ja         

056

Oui

 

Annemans, Bonte, Boulet, Burgeon, Cocriamont, Coëme, Colen, De Bont, Delizée, De Man, De Vriendt, D'haeseleer, Dieu, Douifi, Dupont, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Geerts, Genot, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Henry, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Logghe, Mathot, Mayeur, Mortelmans, Musin, Nollet, Onkelinx, Pas, Peeters, Perpète, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Thiébaut, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Vanvelthoven, Vissers

 

 

Nee         

062

Non

 

Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bellot, Chastel, Clerfayt, Collard, Crucke, Daems, De Block, De Bue, De Crem, De Croo, Dedecker, De Gucht, della Faille de Leverghem, De Maght, De Padt, De Permentier, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Devlies, Dewael, Dierick, Doomst, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Flahaux, Galant, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Laruelle, Lecomte, Leyman, Maingain, Marghem, Michel, Muylle, Partyka, Reynders, Schiltz, Somers, Terwingen, Tommelein, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van der Auwera, Van de Velde, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vijnck

 

 

Onthoudingen

009

Abstentions

 

Arens, Brotcorne, George, Lavaux, Milquet, Nyssens, Salvi, Wathelet, Wiaux

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 005

 

 

Ja         

021

Oui

 

Annemans, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Maght, De Man, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Logghe, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Valkeniers, Van den Eynde, Van de Velde, Vijnck, Vissers

 

 

Nee        

108

Non

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Chastel, Clerfayt, Coëme, Collard, Crucke, Daems, De Block, De Bue, De Clerck, De Crem, De Croo, De Gucht, Delizée, della Faille de Leverghem, De Padt, De Permentier, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Devlies, De Vriendt, Dewael, Dierick, Dieu, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Dupont, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, Genot, Giet, Gilkinet, Goutry, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Leyman, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Michel, Milquet, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Onkelinx, Partyka, Peeters, Perpète, Reynders, Salvi, Schiltz, Snoy et d'Oppuers, Somers, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Wathelet, Wiaux, Yalçin

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 006

 

 

Ja         

109

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Chastel, Clerfayt, Coëme, Collard, Crucke, Daems, De Block, De Bue, De Clerck, De Crem, De Croo, De Gucht, Delizée, della Faille de Leverghem, De Padt, De Permentier, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Devlies, De Vriendt, Dewael, Dierick, Dieu, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Dupont, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, Genot, George, Giet, Gilkinet, Goutry, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Leyman, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Michel, Milquet, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Onkelinx, Partyka, Peeters, Perpète, Reynders, Salvi, Schiltz, Snoy et d'Oppuers, Somers, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Wathelet, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

016

Non

 

Annemans, Colen, De Bont, De Man, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Logghe, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Valkeniers, Van den Eynde, Vissers

 

 

Onthoudingen

005

Abstentions

 

Cocriamont, Dedecker, De Maght, Van de Velde, Vijnck

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 007

 

 

Ja         

108

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Chastel, Clerfayt, Coëme, Collard, Crucke, Daems, De Block, De Bue, De Clerck, De Crem, De Croo, De Gucht, Delizée, della Faille de Leverghem, De Padt, De Permentier, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Devlies, De Vriendt, Dewael, Dierick, Dieu, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Dupont, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, Genot, George, Giet, Gilkinet, Goutry, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kitir, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Leyman, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Michel, Milquet, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Onkelinx, Partyka, Peeters, Perpète, Reynders, Salvi, Schiltz, Snoy et d'Oppuers, Somers, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Wathelet, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

017

Non

 

Annemans, Cocriamont, Colen, De Bont, De Man, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Logghe, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Valkeniers, Van den Eynde, Vissers

 

 

Onthoudingen

004

Abstentions

 

Dedecker, De Maght, Van de Velde, Vijnck