Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

donderdag 29 november 2007

 

Avond

 

______

 

 

du

 

jeudi 29 novembre 2007

 

Soir

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 19.00 uur en voorgezeten door de heer Herman Van Rompuy.

La séance est ouverte à 19.00 heures et présidée par M. Herman Van Rompuy.

 

Tegenwoordig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l'ouverture de la séance:

Geen / Aucun.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Marie-Christine Marghem, Claude Eerdekens, wegens ziekte / pour raisons de santé;

Hendik Daems, Bart De Wever, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat;

Sarah Smeyers, Meyrem Almaci, zwangerschapsverlof / congé de maternité;

Sonja Becq, met zending / en mission;

Denis Ducarme, met zending buitenslands / en mission à l'étranger;

Kattrin Jadin, buitenslands / à l'étranger;

Mia De Schamphelaere, IPU / UIP;

François-Xavier de Donnea, OVSE / OSCE.

 

Ontwerpen en voorstellen

Projets et propositions

 

Collega’s, wij vatten onze werkzaamheden opnieuw aan. Over enkele minuten zullen wij overgaan tot de stemmingen, maar voor wij daartoe overgaan heb ik een dringende vraag – wij hebben dat beslist bij de wijziging van de agenda daarstraks – om het wetsontwerp tot vaststelling van het legercontingent aan de orde te brengen. Er is afgesproken dat er een mondeling verslag zal zijn. Ik vraag aan de heer Geerts mondeling verslag uit te brengen.

 

01 Wetsontwerp tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2008 (278/1-2)

01 Projet de loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2008 (278/1-2)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

01.01  David Geerts, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, geachte collega’s, zoals de voorzitter al zei hebben wij bij het begin van deze vergadering beslist om dit punt vandaag al op de agenda te zetten. Ook gisteren in de commissie voor de Landsverdediging werd dit met unanimiteit aanvaard. Er werd mij dan ook gevraagd om een mondeling verslag te geven van het wetsontwerp tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2008. Conform artikel 183 van de Grondwet is het een prerogatief van het Parlement om dit jaarlijks te bespreken.

 

Tijdens de bespreking van het wetsontwerp heeft de minister van Landsverdediging toegelicht dat het legercontingent het maximum aantal militairen uitdrukt dat op eenzelfde dag van het jaar gelijktijdig onder de wapens mag zijn. Voor 2008 bedraagt dit cijfer 39.961 wat in de loop van de maand januari zal worden bereikt.

 

Die 39.961 bestaat uit 39.261 militairen van het actieve kader en 700 heropgeroepen militairen. Als ik mij nog even verder verdiep in de cijfers moet men die 39.261 opsplitsen in 38.553 actieve militairen en leerlingen die ten laste vallen van het budget Defensie en 708 militairen die andere taken krijgen, bijvoorbeeld het uitreiken van identiteitskaarten of de militairen die hier aanwezig zijn in het Paleis der Natie of bij de Parlementen van de Gewesten en de Gemeenschappen.

 

Verder dient nog te worden onderstreept dat het niet mogelijk is om dit wetsontwerp inzake het legercontingent te vergelijken met de wet van 25 mei 2000 waarin de enveloppe voor het militaire personeel wordt vastgelegd. In het wetsontwerp zelf staat nog een tabel met de komende evolutie.

 

Ik kom nu tot de algemene bespreking. Tijdens de algemene bespreking waren er twee uiteenzettingen, namelijk van de heren Sevenhans en Bellot. De heer Sevenhans stelde een vraag naar de betaalbaarheid van dit effectieve kader en de heer Bellot had het over de al dan niet overeenstemming met en verhouding tot de wet van 25 mei. Op deze twee vragen werd geantwoord door luitenant-generaal Somers, directeur-generaal van Human Resources. Hij bevestigde dat in de betaling zeker en vast kan worden voorzien en dat de wet van 2000 een beter beeld geeft. Hij benadrukte ook dat het getal van 39.961 een maximumaantal is, wat voorheen niet het geval was.

 

Tot slot zijn wij overgegaan tot de artikelsgewijze bespreking en de stemmingen. Bij de artikelsgewijze bespreking waren er 10 stemmen voor bij 1 onthouding, net zoals bij de stemming over het geheel. De onthouding was van mevrouw Boulet en ze werd gemotiveerd door de onduidelijkheid omtrent de financiële situatie van het departement. Het gehele wetsontwerp werd vervolgens aangenomen met 10 stemmen voor bij 1 onthouding.

 

Tot daar mijn rapport.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (278/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (278/1)

 

Het wetsontwerp telt 3 artikelen.

Le projet de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 en de tabel in bijlage worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 et le tableau en annexe sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

02 Indiening van twee wetsontwerpen houdende diverse dringende bepalingen

02 Dépôt de deux projets de loi portant des dispositions diverses urgentes

 

De Conferentie van voorzitters van 27 november 2007 heeft geen bezwaren geuit tegen de indiening van twee wetsontwerpen houdende diverse dringende bepalingen.

La Conférence des présidents du 27 novembre 2007 n'a pas émis d'objections quant au dépôt de deux projets de loi portant des dispositions diverses urgentes.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

03 Inoverwegingneming van voorstellen

03 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als zijnde aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik stel u ook voor de voorstellen met nrs. 428, 429, 431, 440, 453, 458, 459 tot 465, 467, 469, 473 tot 482 in overweging te nemen.

Je vous propose également de prendre en considération les propositions nos 428, 429, 431, 440, 453, 458, 459 à 465, 467, 469, 473 à 482.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Traditioneel, de jongste weken, zijn de vragen tot urgentie van de inoverwegingnemingen.

 

Urgentieverzoeken

Demandes d'urgence

 

03.01  Luc Goutry (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik zou de urgentie willen vragen voor wetsvoorstel nummer 476. Wij hebben trouwens vorige week al de urgentie goedgekeurd voor een voorstel met dezelfde strekking, met name om de datum van inwerkingtreding van het zorgschadefonds bij medische schade uit te stellen. Er was echter een technische onvolkomenheid waardoor wij de wetgeving op de geschillen, artikel 5, niet in ons voorstel hadden opgenomen. Bij deze willen wij dat nu met hoogdringendheid doen. Wij vragen dus de urgentie voor wetsvoorstel nummer 476, volledig analoog met de urgentie die vorige week door de Kamer werd goedgekeurd.

 

De voorzitter: Wij stemmen over de urgentie bij zitten en opstaan

 

De urgentie wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

Mijnheer Goutry, er is een Kamerbrede meerderheid.

 

03.02  Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang): Geachte voorzitter, geachte parlementsleden, ik wil enige toelichting geven bij het voorstel tot Reglementswijziging, op jullie banken stuk nummer 465, waarvoor ik de hoogdringendheid vraag.

 

De datum van de verkiezingen ligt bijna een half jaar achter ons en gedurende die tijd is de meeste aandacht gegaan naar de regeringsvorming. Ik wil daar bij mijn voorstel zeker niet over uitweiden, maar u begrijpt dat mijn fractie en ikzelf over deze dagelijkse soap rond wat moet doorgaan voor regeringsvorming heel wat bedenkingen hebben.

 

De hele toestand rond de aanslepende onderhandelingen zorgt uiteraard voor de nodige verwarring bij de bevolking. Nogal wat kiezers hebben het idee dat zolang er geen regering is, het Parlement technisch werkloos is. Nochtans hebben de parlementsleden het recht om de huidige regering die op 10 juni door de kiezer werd afgestraft, te ondervragen over de lopende zaken. Als nieuw parlementslid wil ik datgene doen waar een parlementslid onder meer voor verkozen is, namelijk door het stellen van schriftelijke en mondelinge vragen het vraag- en informatierecht ten volle uitoefenen. Ik ben uiteraard niet de enige.

 

Sinds de verkiezingen en meer bepaald sinds het zomerreces hebben heel wat collega’s schriftelijke en mondelinge vragen ingediend. Een vage telling toont aan dat er reeds honderden, en waarschijnlijk meer dan duizend schriftelijke vragen werden gericht aan de leden van de regering van lopende zaken. Slechts op een klein deel, ongeveer twintig procent, van die ingediende vragen is reeds een antwoord gevolgd. Om u een voorbeeld te geven: in onze fractie is op twintig procent van de vragen reeds een antwoord gevolgd. Op zeventig procent van de ingediende vragen is reeds de termijn welke is vastgesteld in het reglement van orde, verstreken en is nog steeds geen antwoord gevolgd.

 

Nochtans, collega’s, maakt het Reglement van orde van dit Parlement geen uitzondering voor een regering van lopende zaken en is het bepalend voor de werkzaamheden.

 

Mijnheer de voorzitter, ik hoop dat u het waardeert dat ik mij tot u wend. Ik had van u verwacht dat u erover zou waken dat het Reglement van de Kamer gerespecteerd zou worden. Mijnheer de voorzitter, ik had van u verwacht dat u uw taak als voorzitter ten volle zou uitoefenen en de regering van lopende zaken erop zou wijzen dat zij dient te antwoorden op de vragen van parlementsleden. Wij hebben echter begrepen, mijnheer de voorzitter, dat uw tijd wordt ingenomen door andere zaken, zoals het figureren als wijze om de regeringsonderhandelingen uit het slop te trekken. U bent nochtans in de eerste en belangrijkste plaats voorzitter van deze Kamer. Zowel de nieuwe parlementsleden als de oudgedienden verwachten van u dat u in de eerste plaats waakt over de goede werking van dit Parlement.

 

Het Reglement, artikel 123, bepaalt dat het antwoord op een schriftelijke vraag…

 

De voorzitter: Het Reglement geeft u drie minuten.

 

03.03  Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang): Excuseer mij, vijf minuten, ik heb het nagekeken.

 

De voorzitter: Tussen drie en vijf minuten dan. U bent er bijna.

 

03.04  Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang): De artikelen 123 en 127 van het Reglement regelen de wijze waarop de leden schriftelijke en mondelinge vragen kunnen stellen. Blijkbaar bestaat de bedenkelijke praktijk en gewoonte dat sommige leden van de regering van lopende zaken zelf bepalen of zij al dan niet antwoorden op schriftelijke vragen. Door deze mentaliteit wordt het recht van de parlementsleden om zich te informeren en vragen te stellen aan banden gelegd. De regeringsleden dragen nochtans verantwoordelijkheid over de bevoegdheden in het raam van de lopende zaken.

 

Mijnheer de voorzitter, als parlementslid rekenen wij op uw verantwoordelijkheid en uw gezag om erover te waken dat er geen afbreuk wordt gedaan aan het Reglement van de Kamer. Dit Reglement mag immers geen vodje papier zijn.

 

Ik besluit. De mentaliteit van sommige regeringsleden is onaanvaardbaar.

 

Verantwoordelijkheid dragen in een periode van lopende zaken staat niet gelijk aan een lange periode van politiek verlof voor de regeringsleden en hun kabinetsmedewerkers.

 

Om toch maar de nodige duidelijkheid te krijgen, heb ik een reglementswijziging ingediend, waarmee ik wil benadrukken dat ook tijdens een regering van lopende zaken het vraag- en informatierecht van de parlementsleden niet mag worden uitgehold. In het andere geval dreigt het Parlement door het uitblijven van een nieuwe regering monddood te worden gemaakt.

 

De voorzitter: Mijnheer Stevenheydens, dat was uw eerste uiteenzetting, uw maidenspeech, in het Parlement.

 

De vraag aan de orde is niet over de inhoud maar over de urgentie.

 

De urgentie wordt bij zitten en opstaan verworpen.

L'urgence est rejetée par assis et levé.

 

03.05  Juliette Boulet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, chers collègues, je voudrais vous demander de soutenir notre demande d'urgence sur l'instauration d'une commission d'enquête qui se pencherait sur la politique budgétaire menée par le ministre de la Défense durant les deux législatures précédentes.

 

Il s'avère que nous avons longuement interrogé le ministre hier en commission et nous estimons que les réponses apportées ne sont pas satisfaisantes.

 

Il y a notamment 121 millions d'euros qui ont été utilisés via un compte de trésorerie de manière impropre et sur lequel M. le ministre avoue ne pas être au courant de l'usage qui en a été fait. Cela signifie que de l'argent public est dépensé sans contrôle aucun, comme signifié dans le rapport de l'Inspection des Finances.

 

Beaucoup de flou réside également quant aux critères qui régissent l'aide aux tiers, ainsi que les techniques comptables, différentes de celles de l'Inspection des Finances.

 

Enfin, hier, M. Flahaut nous a offert de nous rendre à Evere au département de la Défense afin de consulter les documents de la comptabilité de la Défense de 1999 à 2007. Je proposerais donc que cela se fasse au sein d'une commission d'enquête ayant un mandat précis.

 

Je souhaiterais donc que vous souteniez notre demande d'urgence afin que, comme nous l'a recommandé le ministre de la Défense, nous puissions, en tant que bons parlementaires, faire notre travail de contrôle. Je vous remercie.

 

De voorzitter: Het gaat hier dus over stuk nr. 453/1: het voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie om het begrotingsbeleid van de minister van Defensie te onderzoeken. Het gaat hier niet over de grond van de zaak, maar over de urgentie, niet meer en niet minder.

 

Wij stemmen over het verzoek tot urgentie van mevrouw Boulet bij zitten en opstaan.

 

De urgentie wordt bij zitten en opstaan verworpen.

L'urgence est rejetée par assis et levé.

 

03.06  Guy Coëme (PS): Monsieur le président, chers collègues, je voudrais demander l'urgence pour une proposition que j'ai déposée avec plusieurs collègues du PS, portant le n° 428/1, et qui concerne le crédit d'impôt. Pourquoi demander l'urgence pour une telle proposition? Parce qu'il est évident que la population est en train de subir une grave crise et que son pouvoir d'achat diminue. La Belgique régresse par rapport à ses partenaires européens et sans vouloir faire de comparaisons avec d'autres pays, une chose est sûre, c'est que beaucoup de nos concitoyens souffrent et ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. C'est la raison pour laquelle nous demandons l'augmentation du crédit d'impôt, mais également l'élargissement à tous les revenus d'activités de ce crédit, qui est actuellement réservé aux revenus d'indépendants et aux fonctionnaires statutaires. Je pense que cet élargissement serait de nature à améliorer un tant soit peu les difficultés que subissent nos concitoyens. C'est maintenant que le problème se pose. C'est maintenant qu'il faut y répondre. D'où l'urgence, monsieur le président.

 

De voorzitter: Het gaat dus over document nr. 428/1, het wetsvoorstel teneinde een belastingkrediet in te voeren voor inkomsten uit een beroepsactiviteit, werkloosheidsvallen te bestrijden en lageloonvallen te omzeilen.

 

Wie steunt het urgentieverzoek?

 

Er wordt gestemd bij zitten en opstaan.

Il est procédé au vote par assis et levé.

 

Aangezien de stemming bij zitten en opstaan geen duidelijk resultaat biedt, wordt overgegaan tot de elektronische stemming.

Étant donné que le résultat du vote par assis et levé n'apparaît pas de manière évidente, il est procédé à un vote électronique.

 

Ik ga voor alle zekerheid elektronisch laten stemmen.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

36

Oui

Nee

64

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

115

Total

 

De urgentie is verworpen.

L'urgence est rejetée.

 

03.07  Dirk Van der Maelen (sp.a-spirit): Mijnheer de voorzitter, namens mijn groep zou ik de urgentie van de regeringsvorming willen vragen.

 

03.08  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, bij de stemming over het laatste urgentieverzoek heb ik tegen gestemd.

 

Votes nominatifs

Naamstemmingen

 

04 Projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2008 (326/1)

04 Ontwerp van financiewet voor het begrotingsjaar 2008 (326/1)

 

Le président: Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

97

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

23

Abstentions

Totaal

120

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (326/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (326/4)

 

05 Aangehouden amendementen van het voorstel van resolutie betreffende de beperking van de mondiale klimaatverandering tot 2° Celsius, het beleid voor de Conferentie van Bali over klimaatverandering en daarna (455/1-3)

05 Amendements réservés de la proposition de résolution relative à la limitation du changement climatique mondial à deux degrés Celsius, à la préparation de la Conférence de Bali sur le changement climatique et ses suites (455/1-3)

 

Stemming over amendement nr. 1 van Philippe Henry cs. (455/3)

Vote sur l'amendement n° 1 de Philippe Henry cs. (455/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

41

Oui

Nee

80

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

121

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 2 van Tinne Van der Straeten cs. (455/3)

Vote sur l'amendement n° 2 de Tinne Van der Straeten cs. (455/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

41

Oui

Nee

80

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

121

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 3 van Tinne Van der Straeten cs. (455/3)

Vote sur l'amendement n° 3 de Tinne Van der Straeten cs. (455/3)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 4)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 4 van Philippe Henry cs. (455/3)

Vote sur l'amendement n° 4 de Philippe Henry cs. (455/3)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 4)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 5 van Thérèse Snoy cs. (455/3)

Vote sur l'amendement n° 5 de Thérèse Snoy cs. (455/3)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 4)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 6 van Thérèse Snoy cs. (455/3)

Vote sur l'amendement n° 6 de Thérèse Snoy cs. (455/3)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 4)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 7 van Thérèse Snoy cs. (455/3)

Vote sur l'amendement n° 7 de Thérèse Snoy cs. (455/3)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 4)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

06 Geheel van het voorstel van resolutie betreffende de beperking van de mondiale klimaatverandering tot 2° Celsius, het beleid voor de Conferentie van Bali over klimaatverandering en daarna (455/2)

06 Ensemble de la proposition de résolution relative à la limitation du changement climatique mondial à deux degrés Celsius, à la préparation de la Conférence de Bali sur le changement climatique et ses suites (455/2)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

74

Oui

Nee

32

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

121

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (455/4)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement. (455/4)

 

07 Voorstel tot verwerping door de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw van het wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de regulering van de prijs van aardgas en elektriciteit (22/1-3)

07 Proposition de rejet faite par la commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture de la proposition de loi modifiant la législation relative à la régularisation des prix du gaz naturel et de l'électricité (22/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

65

Oui

Nee

41

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

121

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel tot verwerping aan. Het wetsvoorstel nr. 22/1 is dus verworpen.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de rejet. La proposition de loi n° 22/1 est donc rejetée.

 

08 Voorstel tot verwerping door de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw van het voorstel van resolutie betreffende een prijsplafonnering en het opnieuw instellen van een controle op de gas- en elektriciteitsprijzen door de onafhankelijke instrumenten ter regulering van die markten te versterken (26/1-3)

08 Proposition de rejet faite par la commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture de la proposition de résolution visant à plafonner les prix et à rétablir un contrôle des prix du gaz et de l'électricité par le renforcement des outils indépendants de régulation de ces marchés (26/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

65

Oui

Nee

41

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

121

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel tot verwerping aan. Het voorstel van resolutie nr. 26/1 is dus verworpen.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de rejet. La proposition de résolution n° 26/1 est donc rejetée.

 

09 Wetsontwerp tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2008 (278/1)

09 Projet de loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2008 (278/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

106

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

10

Abstentions

Totaal

116

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (278/3)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (278/3)

 

De vergadering is gesloten. De Kamer gaat tot nadere bijeenroeping uiteen.

La séance est levée. La Chambre s'ajourne jusqu'à convocation ultérieure.

 

De vergadering wordt gesloten om 19.25 uur.

La séance est levée à 19.25 heures.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met volgnummer CRIV 52 PLEN 008 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro consécutif CRIV 52 PLEN 008 annexe.

 

 

 


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 001

 

 

Ja         

036

Oui

 

Bonte, Boulet, Burgeon, Coëme, Delizée, Detiège, De Vriendt, Dieu, Flahaut, Frédéric, Geerts, Gerkens, Giet, Gilkinet, Henry, Kitir, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Mathot, Mayeur, Moriau, Musin, Onkelinx, Peeters, Perpète, Snoy et d'Oppuers, Tobback, Tuybens, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Vanvelthoven

 

 

Nee        

064

Non

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Bultinck, Chastel, Clerfayt, Collard, Crucke, De Block, De Bue, De Clerck, De Crem, De Croo, De Gucht, della Faille de Leverghem, De Padt, De Rammelaere, Deseyn, Devlies, Dierick, Doomst, Ducarme Daniel, Flahaux, Galant, George, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Leyman, Milquet, Muylle, Nyssens, Partyka, Prévot, Reuter, Reynders, Sevenhans, Somers, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Versnick, Vervotte, Wathelet, Wiaux

 

 

Onthoudingen

015

Abstentions

 

Annemans, Cocriamont, Colen, Dedecker, De Man, Logghe, Mortelmans, Pas, Schoofs, Stevenheydens, Van den Eynde, Van de Velde, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 002

 

 

Ja         

097

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Bellot, Bogaert, Bonte, Brotcorne, Burgeon, Chastel, Clerfayt, Cocriamont, Coëme, Collard, Crucke, De Block, De Bue, De Clerck, De Crem, De Croo, Dedecker, Delizée, della Faille de Leverghem, De Padt, De Rammelaere, Deseyn, Detiège, Devlies, Dewael, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Dupont, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, George, Giet, Goutry, Hamal, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Leyman, Mathot, Mayeur, Milquet, Moriau, Musin, Muylle, Nyssens, Onkelinx, Partyka, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Reynders, Sevenhans, Somers, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Versnick, Vijnck, Wathelet, Werbrouck, Wiaux

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

023

Abstentions

 

Annemans, Boulet, Bultinck, Colen, De Bont, De Man, De Vriendt, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Lahssaini, Logghe, Mortelmans, Pas, Schoofs, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Van den Eynde, Van der Straeten, Van Hecke, Vissers

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 003

 

 

Ja         

041

Oui

 

Bonte, Boulet, Burgeon, Coëme, Delizée, Detiège, De Vriendt, Dieu, Di Rupo, Douifi, Dupont, Flahaut, Frédéric, Geerts, Genot, Gerkens, Giet, Gilkinet, Henry, Kitir, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Mathot, Mayeur, Moriau, Musin, Onkelinx, Peeters, Perpète, Snoy et d'Oppuers, Tobback, Tuybens, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Vanvelthoven

 

 

Nee        

080

Non

 

Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Bultinck, Chastel, Clerfayt, Cocriamont, Colen, Collard, Crucke, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Crem, De Croo, Dedecker, della Faille de Leverghem, De Man, De Padt, De Rammelaere, Deseyn, Devlies, Dewael, Dierick, Doomst, Ducarme Daniel, Flahaux, Galant, George, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Leyman, Logghe, Milquet, Mortelmans, Muylle, Nyssens, Partyka, Pas, Prévot, Reuter, Reynders, Schoofs, Sevenhans, Somers, Stevenheydens, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van den Eynde, Van der Auwera, Van de Velde, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Versnick, Vervotte, Vijnck, Vissers, Wathelet, Werbrouck, Wiaux

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 004

 

 

Ja         

041

Oui

 

Bonte, Boulet, Burgeon, Coëme, Delizée, Detiège, De Vriendt, Dieu, Di Rupo, Douifi, Dupont, Flahaut, Frédéric, Geerts, Genot, Gerkens, Giet, Gilkinet, Henry, Kitir, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Mathot, Mayeur, Moriau, Musin, Onkelinx, Peeters, Perpète, Snoy et d'Oppuers, Tobback, Tuybens, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Vanvelthoven

 

 

Nee        

080

Non

 

Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Bultinck, Chastel, Clerfayt, Cocriamont, Colen, Collard, Crucke, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Crem, De Croo, Dedecker, della Faille de Leverghem, De Man, De Padt, De Rammelaere, Deseyn, Devlies, Dewael, Dierick, Doomst, Ducarme Daniel, Flahaux, Galant, George, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Leyman, Logghe, Milquet, Mortelmans, Muylle, Nyssens, Partyka, Pas, Prévot, Reuter, Reynders, Schoofs, Sevenhans, Somers, Stevenheydens, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van den Eynde, Van der Auwera, Van de Velde, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Versnick, Vervotte, Vijnck, Vissers, Wathelet, Werbrouck, Wiaux

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 005

 

 

Ja         

074

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Bellot, Bogaert, Bonte, Brotcorne, Chastel, Clerfayt, Collard, Crucke, De Block, De Bue, De Clerck, De Crem, De Croo, della Faille de Leverghem, De Padt, De Rammelaere, Deseyn, Detiège, Devlies, Dewael, Dierick, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Flahaux, Galant, Geerts, George, Goutry, Hamal, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Leyman, Milquet, Muylle, Nyssens, Partyka, Peeters, Prévot, Reuter, Reynders, Somers, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Versnick, Vervotte, Wathelet, Wiaux

 

 

Nee        

032

Non

 

Boulet, Burgeon, Coëme, Dedecker, Delizée, De Vriendt, Dieu, Di Rupo, Dupont, Flahaut, Frédéric, Genot, Gerkens, Giet, Gilkinet, Henry, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Mathot, Mayeur, Moriau, Musin, Onkelinx, Perpète, Snoy et d'Oppuers, Van der Straeten, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Vijnck, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

015

Abstentions

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, De Man, Goyvaerts, Logghe, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Van den Eynde, Vissers

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 006

 

 

Ja         

065

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Chastel, Clerfayt, Collard, Crucke, De Block, De Bue, De Clerck, De Crem, De Croo, Dedecker, della Faille de Leverghem, De Padt, De Rammelaere, Deseyn, Devlies, Dewael, Dierick, Doomst, Ducarme Daniel, Flahaux, Galant, George, Goutry, Hamal, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Leyman, Milquet, Muylle, Nyssens, Partyka, Prévot, Reuter, Reynders, Somers, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van der Auwera, Van de Velde, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Versnick, Vervotte, Vijnck, Wathelet, Werbrouck, Wiaux

 

 

Nee        

041

Non

 

Bonte, Boulet, Burgeon, Coëme, Delizée, Detiège, De Vriendt, Dieu, Di Rupo, Douifi, Dupont, Flahaut, Frédéric, Geerts, Genot, Gerkens, Giet, Gilkinet, Henry, Kitir, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Mathot, Mayeur, Moriau, Musin, Onkelinx, Peeters, Perpète, Snoy et d'Oppuers, Tobback, Tuybens, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Vanvelthoven

 

 

Onthoudingen

015

Abstentions

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, De Man, Goyvaerts, Logghe, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Van den Eynde, Vissers

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 007

 

 

Ja         

065

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Chastel, Clerfayt, Collard, Crucke, De Block, De Bue, De Clerck, De Crem, De Croo, Dedecker, della Faille de Leverghem, De Padt, De Rammelaere, Deseyn, Devlies, Dewael, Dierick, Doomst, Ducarme Daniel, Flahaux, Galant, George, Goutry, Hamal, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Leyman, Milquet, Muylle, Nyssens, Partyka, Prévot, Reuter, Reynders, Somers, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van der Auwera, Van de Velde, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Versnick, Vervotte, Vijnck, Wathelet, Werbrouck, Wiaux

 

 

Nee        

041

Non

 

Bonte, Boulet, Burgeon, Coëme, Delizée, Detiège, De Vriendt, Dieu, Di Rupo, Douifi, Dupont, Flahaut, Frédéric, Geerts, Genot, Gerkens, Giet, Gilkinet, Henry, Kitir, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Mathot, Mayeur, Moriau, Musin, Onkelinx, Peeters, Perpète, Snoy et d'Oppuers, Tobback, Tuybens, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Vanvelthoven

 

 

Onthoudingen

015

Abstentions

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, De Man, Goyvaerts, Logghe, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Van den Eynde, Vissers

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 008

 

 

Ja         

106

Oui

 

Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Bellot, Bogaert, Bonte, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Clerfayt, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Crucke, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Crem, De Croo, Dedecker, Delizée, della Faille de Leverghem, De Man, De Rammelaere, Deseyn, Detiège, Devlies, Dewael, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Dupont, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, George, Giet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Jeholet, Kitir, Lahaye-Battheu, Lambert, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Leyman, Logghe, Mathot, Mayeur, Milquet, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nyssens, Onkelinx, Partyka, Pas, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Reynders, Schoofs, Sevenhans, Somers, Stevenheydens, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Vervotte, Vijnck, Vissers, Wathelet, Werbrouck, Wiaux

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

010

Abstentions

 

Boulet, De Vriendt, Genot, Gerkens, Gilkinet, Henry, Lahssaini, Snoy et d'Oppuers, Van der Straeten, Van Hecke