Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

donderdag 13 december 2007

 

Avond

 

______

 

 

du

 

jeudi 13 dÉcembre 2007

 

Soir

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 18.39 uur en voorgezeten door de heer Herman Van Rompuy.

La séance est ouverte à 18.39 heures et présidée par M. Herman Van Rompuy.

 

Tegenwoordig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l'ouverture de la séance:

geen/aucun.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Bruno Van Grootenbrulle, Camille Dieu, wegens ziekte / pour raisons de santé;

Elio Di Rupo, Nathalie Muylle, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat;

Yolande Avontroodt, Bruno Tobback, Karel De Gucht, Tinne Van der Straeten, met zending buitenslands / en mission à l'étranger;

Luc Sevenhans, verhinderd / empêché,

Zoé Genot, Sarah Smeyers, zwangerschapsverlof / congé de maternité.

 

01 Verzending van een wetsvoorstel naar een andere commissie

01 Renvoi d'une proposition de loi à une autre commission

 

Op aanvraag van de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven, stel ik u voor het wetsvoorstel van de heer Olivier Chastel c.s. tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de vergoedingsregeling voor de meest kwetsbare weggebuikers (nr. 155/1) te verwijzen naar de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw.

À la demande de la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques, je vous propose de renvoyer à la commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture la proposition de loi de M. Olivier Chastel et consorts modifiant diverses dispositions relatives au régime d'indemnisation des usagers de la route les plus vulnérables (n° 155/1).

 

Dit voorstel werd vroeger verzonden naar de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven.

Cette proposition avait été précédemment renvoyée à la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

02 Urgentieverzoeken van de regering

02 Demandes d'urgence du gouvernement

 

De regering heeft de spoedbehandeling gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (nr. 518/1).

Le gouvernement a demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi portant des dispositions diverses (II) (n° 518/1).

 

Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

02.01  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Wie vraagt de urgentie?

 

De voorzitter: De regering die het wetsontwerp heeft ingediend.

 

02.02  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): De regering van lopende zaken? Kijk eens aan.

 

De voorzitter: Natuurlijk, er is geen andere.

 

Wij gaan over tot de stemming bij zitten en opstaan.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

De regering heeft eveneens de spoedbehandeling gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp houdende vierde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007 (nr. 556/1).

Le gouvernement a également demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi contenant le 4ème ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2007 (n° 556/1).

 

Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

03 Inoverwegingneming van voorstellen

03 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik ze als aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik stel u ook voor in overweging te nemen:

- het wetsvoorstel van de heer André Frédéric, mevrouw Colette Burgeon, de heren Jean-Marc Delizée en Patrick Moriau, mevrouw Linda Musin en de heer André Perpète tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (nr. 519/1). Het wordt aanhangig gemaakt bij de commissie voor de Justitie;

- het wetsvoorstel van de heer Yvan Mayeur en mevrouw Marie-Claire Lambert strekkende tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 19 maart 2007 met ingang van de datum waarop het in werking treedt (nr. 525/1). Het wordt aanhangig gemaakt bij de commissie voor de Sociale Zaken;

- het wetsvoorstel van de heer François-Xavier de Donnea, mevrouw Marie-Christine Marghem en de heer Luk Van Biesen tot wijziging van artikel 161 van het Wetboek der successierechten (nr. 537/1);

- het wetsvoorstel van de heren François-Xavier de Donnea en Daniel Bacquelaine, de dames Marie-Christine Marghem en Kattrin Jadin en de heren Herman De Croo, Luk Van Biesen en Robert Van de Velde houdende fiscale bepalingen (nr. 545/1);

- het wetsvoorstel van de heren Carl Devlies, Dirk Van der Maelen en Jan Jambon tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrek voor de enige en eigen woning (nr. 555/1).

Ze worden aanhangig gemaakt bij de commissie voor de Financiën en de Begroting;

- het wetsvoorstel van de heren Daniel Bacquelaine, Pieter De Crem, Jan Jambon, Thierry Giet, Bart Tommelein en Renaat Landuyt, mevrouw Zoé Genot en de heer Melchior Wathelet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, wat de voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Controlecommissie gestelde termijnen betreft (nr. 554/1);

- het wetsvoorstel van de heer Gerolf Annemans tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, wat de voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Controlecommissie gestelde termijnen betreft (nr. 562/1).

Ze worden aanhangig gemaakt bij de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt.

 

Je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de loi de M. André Frédéric, Mme Colette Burgeon, MM. Jean-Marc Delizée et Patrick Moriau, Mme Linda Musin et M. André Perpète modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (n° 519/1). Elle est renvoyée à la commission de la Justice;

- la proposition de loi de M. Yvan Mayeur et Mme Marie-Claire Lambert visant à confirmer avec effet à la date de son entrée en vigueur l'arrêté royal du 19 mars 2007 (n° 525/1). Elle est renvoyée à la commission des Affaires sociales;

- la proposition de loi de M. François-Xavier de Donnea, Mme Marie-Christine Marghem et M. Luk Van Biesen modifiant l'article 161 du Code des droits de succession (n° 537/1);

- la proposition de loi de MM. François-Xavier de Donnea et Daniel Bacquelaine, Mmes Marie-Christine Marghem et Kattrin Jadin et MM. Herman De Croo, Luk Van Biesen et Robert Van de Velde portant des dispositions fiscales (n° 545/1);

- la proposition de loi de MM. Carl Devlies, Dirk Van der Maelen et Jan Jambon modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la déduction pour habitation propre et unique (n° 555/1).

Elles sont renvoyées à la commission des Finances et du Budget;

- la proposition de loi de MM. Daniel Bacquelaine, Pieter De Crem, Jan Jambon, Thierry Giet, Bart Tommelein et Renaat Landuyt, Mme Zoé Genot et M. Melchior Wathelet modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, en ce qui concerne les délais fixés pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle (n° 554/1)

- la proposition de loi de M. Gerolf Annemans modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, en ce qui concerne les délais fixés pour l'exercice des compétences de la Commission de contrôle (n° 562/1).

Elles sont renvoyées à la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Urgentieverzoeken

Demandes d'urgence

 

03.01  Daniel Bacquelaine (MR): Monsieur le président, je souhaiterais que l'on puisse accorder l'urgence à la proposition n° 545/1, qui est une proposition qui porte des dispositions fiscales.

 

Cette proposition vise à abroger certaines dispositions de la loi-programme de 2005 et concerne la taxation des plus-values de la partie obligataire des sicavs d'obligations. Nous souhaiterions que cette décision qui devrait intervenir en fonction de la loi-programme de 2005 et entrer en application au 1er janvier 2008 puisse être abrogée.

 

Le délai du 1er janvier 2008 étant très proche, je souhaiterais que le Parlement puisse accorder l'urgence à l'examen de cette proposition.

 

03.02  Pieter De Crem (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik stel voor dat wij de urgentie niet aannemen, om de eenvoudige, praktische reden dat volgende week de commissie voor de Financiën bijeenkomt onder voorzitterschap van collega de Donnea die er vandaag niet is. Het voorstel is hoe dan ook geagendeerd op de commissievergadering vanaf volgende week dinsdag. Wij engageren ons voor een normale parlementaire behandeling, zonder enig vertragingsmanoeuvre. De vraag naar urgentie is een beetje redundant.

 

03.03  Daniel Bacquelaine (MR): Monsieur le président, je m'inscris dans la foulée des propos que vient de tenir mon collègue Pieter De Crem. Bien entendu, si la proposition peut être inscrite à l'ordre du jour de la réunion de la commission des Finances de mardi prochain, l'urgence n'est effectivement pas nécessaire, pour autant que nous puissions, en cas de vote favorable – je ne préjuge pas –, examiner la proposition jeudi prochain en séance plénière.

 

03.04  Thierry Giet (PS): Monsieur le président, je tiens simplement à préciser que si la demande d'urgence avait été maintenue, nous n'aurions pu que nous étonner de cette position de la part du MR. Alors que l'on dit vouloir s'intéresser aux mesures socio-économiques pour les plus bas revenus, je constate qu'on refuse l'urgence pour toute une série de propositions de loi qui, véritablement, concernent des mesures en faveur des plus démunis, et que l'on adopte, ici, une attitude parfaitement inverse.

 

Puisque la demande d'urgence n'est pas maintenue, nous n'aurons pas à nous prononcer à son sujet.

 

03.05  Daniel Bacquelaine (MR): Monsieur le président, je veux dire à mon collègue, M. Giet, que cette proposition, si elle est abrogée, empêchera la déductibilité des moins-values.

 

03.06  Bart Tommelein (Open Vld): Wij gaan akkoord met het voorstel van collega De Crem om dit op de agenda van de commissie te plaatsen dinsdag.

 

03.07  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik vind het toch belangrijk. Daarom wil ik het door de heer Bacquelaine ingetrokken voorstel om de urgentie te onderzoeken in deze Kamer overnemen. Ik zou graag willen dat de Kamer zich uitspreekt over de hoogdringendheid.

 

03.08  Jean-Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de voorzitter, wij hebben dit wetsontwerp mee ondertekend. Ik zou graag hebben dat de Kamer zich uitspreekt over de hoogdringendheid ervan.

 

De voorzitter: Wij spreken ons uit over de urgentie.

 

03.09  Dirk Van der Maelen (sp.a-spirit): U vraagt de urgentie? U vraagt de stemming over de urgentie?

 

03.10  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Ik wil dat de zaken duidelijk zijn. Ik neem aan, mijnheer Van der Maelen, u ook?

 

De voorzitter: Degenen die de urgentie steunen staan recht. Ceux qui soutiennent la demande d’urgence se lèvent.

 

De urgentie wordt bij zitten en opstaan verworpen.

L’urgence est rejetée par assis et levé.

 

Is er nog een andere vraag tot urgentie? Mijnheer Tommelein?

 

03.11  Bart Tommelein (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, wij vragen de urgentie voor het wetsvoorstel nr. 554/1 van de collega's Bacquelaine, De Crem, Jambon, Giet, Tommelein, Landuyt, Genot en Wathelet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van politieke partijen, wat de uitoefening van de bevoegdheden en de door de controlecommissie gestelde termijnen betreft.

 

03.12  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, alweer wordt door deze Kamer - ik zeg dit ten behoeve van onze Franstalige collega's - een teken gegeven dat België één moet blijven en dat de democratie moet worden gered.

 

De tekst die in de controlecommissie van de verkiezingsuitgaven werd uitgewerkt en die door iedereen kon worden ondertekend, werd door iedereen ondertekend. Alleen eisten, naar ik aanneem, de Franstalige collega's dat er geen Vlaams Belang-handtekening op hun exemplaar zou staan.

 

Dus werd een voorstel ingediend door de heren Landuyt, Jambon, De Crem en Tommelein dat niet werd bezoedeld door een Vlaams Belang-handtekening.

 

Ik vraag daarom de urgentie voor een identiek voorstel, nr. 562, met dezelfde tekst maar waarop mijn naam en mijn bezoedelende handtekening prijkt.

 

De voorzitter: De urgentie wordt gevraagd voor het wetsvoorstel nr. 554/1. Degenen die de urgentie steunen staan recht.

 

De urgentie wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

De urgentie wordt gevraagd voor het wetsvoorstel nr. 562/1. Degenen die de urgentie steunen staan recht.

 

De urgentie wordt bij zitten en opstaan verworpen.

L'urgence est rejetée par assis et levé.

 

Zijn er nog vragen voor urgentie?

 

03.13  Yvan Mayeur (PS): Monsieur le président, je demande l'urgence pour la proposition de loi du PS relative au prix de l'amour, n° 494/1. Cette proposition de loi vise à mieux soutenir la personne handicapée indépendamment de son statut de cohabitant, de manière à ne pas prendre en considération l'intégralité des revenus de son conjoint et à supprimer toute discrimination entre personnes handicapées. De là provient l'intitulé "prix de l'amour" puisque lorsqu'on vit avec quelqu'un, on reçoit moins d'allocations de handicapé que quand on vit seul, ce qui n'est pas normal, d'autant que la discrimination vise les handicaps les plus lourds, ceux de type 1 et 2. Nous demandons donc l'urgence pour cette proposition de loi.

 

Le président: Il s'agit de la proposition de loi n° 494/1 modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration afin d'étendre les sommes immunisées du revenu de la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage.

 

03.14  Luc Goutry (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, dit voorstel werd de voorbije jaren herhaaldelijk ingediend in dit Parlement. De paarse regering, met een belangrijke aanwezigheid van de PS, heeft het nooit nodig gevonden om hiervoor iets te doen. Het is dus zeer dringend dat er nu iets gebeurt.

 

03.15  Melchior Wathelet (cdH): Monsieur le président, je voudrais poser une question. Nous sommes tous conscients de l'importance de ce type de proposition et, comme l'a très bien dit tout à l'heure M. Goutry, nous en avons beaucoup parlé dans le cadre de la précédente législature. Une nouvelle fois, une telle proposition, même si elle était adoptée, ne pourrait pas être exécutée par un gouvernement en affaires courantes, étant donné ses implications.

 

Il reste vrai que le sujet est important et nous concerne tous. Personne ne peut y rester insensible. Je me dis qu'il serait peut-être intéressant que le président de cette commission prenne une initiative et fasse en sorte que cette proposition puisse venir à l'ordre du jour le plus rapidement possible, mais lorsque nous serons en mesure de l'exécuter.

 

03.16  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, il est évident qu'Ecolo-Groen! signe à deux mains pour enfin concrétiser cette disposition qui rend indépendant le montant de l'allocation d'intégration par rapport au revenu du cohabitant. C'est un fait. Nous le demandons depuis très longtemps et cela n'a pourtant jamais été concrétisé.

 

Une chose me gêne dans la demande d'urgence: on va demander l'urgence maintenant, on va la mettre à l'ordre du jour d'une commission, on va communiquer l'information aux personnes handicapées et puis on sait que la proposition ne se concrétisera pas. Une chose que je ne supporte pas en politique, c'est de faire parvenir une information à des personnes dépendantes de nos décisions, alors qu'on sait qu'elles risquent de ne pas se concrétiser! (Applaudissements)

 

J'aimerais qu'on prenne l'engagement de travailler ce sujet rapidement. Il convient cependant d'en garantir les capacités budgétaires. Mais, pour moi, l'urgence en tant que telle, demandée maintenant, risque d'entraîner une communication de renseignements infondés auprès de ces personnes. J'estime que ce n'est pas bien, politiquement parlant.

 

03.17  Yvan Mayeur (PS): Monsieur le président, je suis un peu surpris car je trouve que la proposition est une proposition de fond. Cela fait six ans que l'on essaie de modifier la situation en la matière.

 

(Tumulte sur les bancs)

 

Je signale que cette proposition de loi a été déposée sous la précédente législature. Je ne comprends pas pourquoi l'urgence peut être demandée pour les sicavs ou les intérêts de l'argent de ceux qui en ont, et pas pour un tel sujet, sous prétexte qu'il n'y a pas de gouvernement.

 

Pour ma part, je ne sais pas ce que nous réserve le week-end ou la semaine prochaine. Mais de toute façon, je répète que je ne vois pas pourquoi cette question ne pourrait pas être examinée, sachant qu'une entrée en vigueur ne pourra avoir lieu qu'à partir du moment où il existera un exécutif. Je répète encore une fois que je ne vois pas pourquoi le Parlement ne pourrait pas débattre de cette question.

 

Permettez-moi de vous dire qu'il existe une certaine démagogie à rejeter les propositions…

 

(Applaudissements sur les bancs du Vlaams Belang)

 

Chers collègues, je considère comme un honneur d'être applaudi par vous!

 

Je disais donc que c'est faire preuve d'une certaine démagogie que de ne pas accepter que l'on puisse débattre de ce point sous prétexte que de nombreux problèmes budgétaires se posent.

 

J'estime que l'intervention de la présidente de la commission de la Santé publique est quelque peu déplacée. Je demande que ce point soit mis à l'ordre du jour et que l'on puisse en débattre. Chacun se prononcera.

 

Le président: Il y a une demande d'urgence. Nous allons donc nous prononcer.

 

L'urgence est rejetée par assis et levé.

De urgentie wordt bij zitten en opstaan verworpen.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

04 Wetsontwerp tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties (282/4)

04 Projet de loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE (282/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

129

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

129

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (282/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (282/5)

 

05 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen (406/1-3)

05 Amendements et articles réservés de la proposition de loi modifiant la loi du 26 mars 2007 portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants (406/1-3)

 

Stemming over amendement nr. 1 van Jean-Marc Delizée cs op artikel 4.(406/2)

Vote sur l'amendement n° 1 de Jean-Marc Delizée cs à l'article 4.(406/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

37

Oui

Nee

77

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

129

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

(De heer Guy D'haeseleer doet teken dat hij zich wou onthouden)

 

Stemming over amendement nr. 2 van Jean-Marc Delizée cs op artikel 4.(406/2)

Vote sur l'amendement n° 2 de Jean-Marc Delizée cs à l'article 4.(406/2)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 2)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 3 van Jean-Marc Delizée cs op artikel 4.(406/2)

Vote sur l'amendement n° 3 de Jean-Marc Delizée cs à l'article 4.(406/2)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 2)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 4 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 4 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 4 van Jean-Marc Delizée cs op artikel 5.(406/2)

Vote sur l'amendement n° 4 de Jean-Marc Delizée cs à l'article 5.(406/2)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 2)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 5 van Jean-Marc Delizée cs op artikel 5.(406/2)

Vote sur l'amendement n° 5 de Jean-Marc Delizée cs à l'article 5.(406/2)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 2)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 5 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 5 est adopté.

 

06 Geheel van het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen (406/1)

06 Ensemble de la proposition de loi modifiant la loi du 26 mars 2007 portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants (406/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

06.01  Jean-Marc Delizée (PS): Monsieur le président, chers collègues, comme je l'ai indiqué lors de la discussion générale, notre groupe regrette qu'aucun consensus ne soit intervenu dans cette assemblée pour un mode de financement plus juste et plus solidaire de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire des soins de santé.

 

Évidemment, nous voulons soutenir cette politique initiée sous la précédente législature. À ce stade, c'est ce que nous voulons retenir. Ceci constitue une avancée historique, qui démontre aussi le caractère irremplaçable de la sécurité sociale fédérale, qui demeure plus que jamais le pilier de la solidarité interpersonnelle et un ciment essentiel de l'unité du pays.

 

De plus, je suis fier que les socialistes aient contribué au sein du gouvernement, notamment à l'initiative du ministre Demotte, à cette nouvelle avancée au profit des travailleurs indépendants.

 

(Brouhaha)

 

C'est la raison pour laquelle, même si le mécanisme est imparfait et même si le mode de financement n'est pas celui que nous avons proposé, notre groupe votera en faveur de cette proposition de loi.

 

06.02  Hans Bonte (sp.a-spirit): Mijnheer de voorzitter, sp.a verheugt zich erover dat de zelfstandigen nu voor een stuk een volwaardige sociale zekerheid krijgen en op die manier geïntegreerd raken in het stelsel van de gezondheidszorg. Net als collega Delizée betreuren wij echter dat de Kamer er niet voor heeft geopteerd om een meer solidair systeem van sociale zekerheid te organiseren voor de kleine risico’s van zelfstandigen.

 

Wij zullen ons niet tegen het voorstel verzetten, omdat er hoe dan ook een regeling komt per 1 januari. Wij kunnen er echter ook niet voor stemmen, gelet op het feit dat de financieringsregeling veel te veel de zelfstandigen met een lager en middeninkomen pakt en gelet op het gebrek aan lef om ook een beetje solidariteit te vragen aan de zelfstandigen aan de bovenkant van de inkomensladder. Sp.a zal zich dus onthouden.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

116

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

13

Abstentions

Totaal

129

Total

 

(Mevrouw Alexandra Colen doet teken dat ze "ja" heeft gestemd)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als ontwerp aan de Senaat worden overgezonden. (406/4)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera transmise en tant que projet au Sénat. (406/4)

 

07 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg wat betreft de datum van inwerkingtreding (407/8)

07 Proposition de loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur (407/8)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

130

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als ontwerp aan de Senaat worden overgezonden.(407/9)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera transmise en tant que projet au Sénat. (407/9)

 

08 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 met betrekking tot de regeling van de geschillen in het kader van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg wat betreft de datum van inwerkingtreding (476/6)

08 Proposition de loi modifiant la loi du 15 mai 2007 concernant le règlement des différends dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur (nouvel intitulé) (476/6)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

130

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als ontwerp aan de Senaat worden overgezonden. (476/7)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera transmise en tant que projet au Sénat. (476/7)

 

09 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 26 oktober 2004 (489/1)

09 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 26 octobre 2004 (489/1)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

111

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

16

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (489/3)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (489/3)

 

10 Aangehouden amendementen van het voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de einddatum van de onderhandelingen voor Economische Partnerschapsovereenkomsten (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen (nieuw opschrift) (393/1-5)

10 Amendements réservés de la proposition de résolution relative à la position de la Belgique concernant la date butoir des négociations des Accords de Partenariat économique (APE) entre l'Union européenne et les pays ACP (nouvel intitulé) (393/1-5)

 

Stemming over amendement nr. 10 van Juliette Boulet cs.(393/5)

Vote sur l'amendement n° 10 de Juliette Boulet cs.(393/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

Is er een probleem?

 

10.01  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): On s’est trompé, monsieur le président.

 

De voorzitter: We herbeginnen.

 

(Stemming nr. 7 wordt geannuleerd)

(Le vote n° 7 est annulé)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

37

Oui

Nee

79

Non

Onthoudingen

14

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l’amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 14 van Hilde Vautmans cs.(393/6)

Vote sur l'amendement n° 14 de Hilde Vautmans cs.(393/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

Is er opnieuw iemand die zich heeft vergist? We zullen herbeginnen.

 

De vermoeidheid slaat toe … en er is nog geen regering!

 

(Stemming nr. 9 wordt geannuleerd)

(Le vote n° 9 est annulé)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

79

Oui

Nee

52

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg is het amendement aangenomen.

En conséquence, l'amendement est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 11 van Juliette Boulet cs.(393/5)

Vote sur l'amendement n° 11 de Juliette Boulet cs.(393/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

66

Oui

Nee

46

Non

Onthoudingen

17

Abstentions

Totaal

129

Total

 

Bijgevolg is het amendement aangenomen.

En conséquence, l'amendement est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 12 van Juliette Boulet cs.(393/5)

Vote sur l'amendement n° 12 de Juliette Boulet cs.(393/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

100

Oui

Nee

6

Non

Onthoudingen

16

Abstentions

Totaal

122

Total

 

Bijgevolg is het amendement aangenomen.

En conséquence, l'amendement est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 13 van Juliette Boulet cs.(393/5)

Vote sur l'amendement n° 13 de Juliette Boulet cs.(393/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

108

Oui

Nee

5

Non

Onthoudingen

16

Abstentions

Totaal

129

Total

 

Bijgevolg is het amendement aangenomen.

En conséquence, l'amendement est adopté.

 

11 Geheel van het geamendeerde voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de einddatum van de onderhandelingen voor Economische Partnerschapsovereenkomsten (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen (nieuw opschrift) (393/5)

11 Ensemble de la proposition de résolution amendée relative à la position de la Belgique concernant la date butoir des négociations des Accords de Partenariat économique (APE) entre l'Union européenne et les pays ACP (nouvel intitulé) (393/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

74

Oui

Nee

1

Non

Onthoudingen

52

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (393/6)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement. (393/6)

 

11.01  Colette Burgeon (PS): Monsieur le président, je me suis abstenue.

 

12 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (nieuw opschrift) (404/1)

12 Proposition de loi modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes en matière d'assurances (nouvel intitulé) (404/1)

 

Le président: Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

94

Oui

Nee

37

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als ontwerp aan de Senaat worden overgezonden. (404/6)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera transmise en tant que projet au Sénat. (404/6)

 

(De heer Bart Somers heeft gestemd op de plaats van de heer Karel De Gucht, afwezig, en hij heeft "ja" willen stemmen)

 

13 Goedkeuring van de agenda

13 Adoption de l’agenda

 

Wij moeten ons thans uitspreken over de ontwerp agenda die de Conferentie van voorzitters u voorstelt.

Nous devons nous prononcer sur le projet d’ordre du jour que vous propose la Conférence des présidents.

 

Geen bezwaar? (Nee) Het voorstel is aangenomen.

Pas d’observation? (Non) La proposition est adoptée.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering woensdag 19 december 2007 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le mercredi 19 décembre 2007 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 19.11 uur.

La séance est levée à 19.11 heures.

 

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 52 PLEN 010 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 52 PLEN 010 annexe.

 

 


  


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 001

 

 

Ja         

129

Oui

 

Almaci, Annemans, Arens, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Chastel, Clerfayt, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Crucke, Daems, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Crem, De Croo, Dedecker, Delizée, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, De Permentier, De Rammelaere, Deseyn, Detiège, Devlies, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Dupont, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Landuyt, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Leyman, Logghe, Maingain, Marghem, Mayeur, Michel, Moriau, Mortelmans, Musin, Nollet, Nyssens, Onkelinx, Partyka, Pas, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Reynders, Salvi, Schiltz, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Somers, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Vandeurzen, Van de Velde, Van Hecke, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vervotte, Vijnck, Vissers, Wathelet, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 002

 

 

Ja         

037

Oui

 

Almaci, Bonte, Boulet, Burgeon, Coëme, Delizée, Detiège, De Vriendt, Douifi, Dupont, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Geerts, Gerkens, Giet, Gilkinet, Henry, Kitir, Lalieux, Lambert, Landuyt, Mayeur, Moriau, Musin, Nollet, Onkelinx, Peeters, Perpète, Snoy et d'Oppuers, Thiébaut, Tuybens, Van Broeckhoven, Vandenhove, Van der Maelen, Van Hecke, Vanvelthoven

 

 

Nee        

077

Non

 

Arens, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Chastel, Clerfayt, Collard, Crucke, Daems, De Block, De Bue, De Clerck, De Crem, De Croo, Dedecker, della Faille de Leverghem, De Maght, De Permentier, De Rammelaere, Deseyn, Devlies, De Wever, Dierick, Doomst, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Flahaux, Galant, George, Goutry, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Leyman, Maingain, Marghem, Michel, Nyssens, Partyka, Prévot, Reuter, Reynders, Salvi, Schiltz, Somers, Terwingen, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van der Auwera, Vandeurzen, Van de Velde, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vervotte, Vijnck, Wathelet, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Onthoudingen

015

Abstentions

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, De Man, Goyvaerts, Laeremans, Logghe, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Valkeniers, Vissers

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 003

 

 

Ja         

116

Oui

 

Almaci, Annemans, Arens, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Chastel, Clerfayt, Cocriamont, Coëme, Collard, Crucke, Daems, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Crem, De Croo, Dedecker, Delizée, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, De Rammelaere, Deseyn, Devlies, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Doomst, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Dupont, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Leyman, Logghe, Maingain, Marghem, Mayeur, Michel, Moriau, Mortelmans, Musin, Nollet, Nyssens, Onkelinx, Partyka, Pas, Perpète, Prévot, Reuter, Reynders, Salvi, Schiltz, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Somers, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van der Auwera, Vandeurzen, Van de Velde, Van Hecke, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vervotte, Vijnck, Vissers, Wathelet, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

013

Abstentions

 

Bonte, Colen, Detiège, Douifi, Geerts, Kitir, Landuyt, Peeters, Tuybens, Van Broeckhoven, Vandenhove, Van der Maelen, Vanvelthoven

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 004

 

 

Ja         

130

Oui

 

Almaci, Annemans, Arens, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Chastel, Clerfayt, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Crucke, Daems, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Crem, De Croo, Dedecker, Delizée, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, De Permentier, De Rammelaere, Deseyn, Detiège, Devlies, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Dupont, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Landuyt, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Leyman, Logghe, Maingain, Marghem, Mayeur, Michel, Moriau, Mortelmans, Musin, Nollet, Nyssens, Onkelinx, Partyka, Pas, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Reynders, Salvi, Schiltz, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Somers, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Vandeurzen, Van de Velde, Van Hecke, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vervotte, Vijnck, Vissers, Wathelet, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 005

 

 

Ja         

130

Oui

 

Almaci, Annemans, Arens, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Chastel, Clerfayt, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Crucke, Daems, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Crem, De Croo, Dedecker, Delizée, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, De Permentier, De Rammelaere, Deseyn, Detiège, Devlies, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Dupont, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Landuyt, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Leyman, Logghe, Maingain, Marghem, Mayeur, Michel, Moriau, Mortelmans, Musin, Nollet, Nyssens, Onkelinx, Partyka, Pas, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Reynders, Salvi, Schiltz, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Somers, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Vandeurzen, Van de Velde, Van Hecke, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vervotte, Vijnck, Vissers, Wathelet, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 006

 

 

Ja         

111

Oui

 

Almaci, Arens, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Chastel, Clerfayt, Coëme, Collard, Crucke, Daems, De Block, De Bue, De Clerck, De Crem, De Croo, Dedecker, Delizée, della Faille de Leverghem, De Maght, De Permentier, De Rammelaere, Deseyn, Detiège, Devlies, De Vriendt, De Wever, Dierick, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Dupont, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, George, Gerkens, Giet, Hamal, Henry, Jadin, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Landuyt, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Leyman, Maingain, Marghem, Mayeur, Michel, Milquet, Moriau, Musin, Nollet, Nyssens, Onkelinx, Partyka, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Reynders, Salvi, Schiltz, Snoy et d'Oppuers, Somers, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Vandeurzen, Van de Velde, Van Hecke, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vervotte, Vijnck, Wathelet, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

016

Abstentions

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, De Man, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Logghe, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Valkeniers, Vissers

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 007

 

 

Ja         

021

Oui

 

Almaci, Bonte, Boulet, Detiège, De Vriendt, Douifi, Geerts, Gerkens, Gilkinet, Henry, Kitir, Landuyt, Nollet, Peeters, Snoy et d'Oppuers, Tuybens, Van Broeckhoven, Vandenhove, Van der Maelen, Van Hecke, Vanvelthoven

 

 

Nee        

092

Non

 

Arens, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Chastel, Clerfayt, Cocriamont, Coëme, Collard, Crucke, Daems, De Block, De Bue, De Clerck, De Crem, De Croo, Dedecker, Delizée, della Faille de Leverghem, De Maght, De Permentier, De Rammelaere, Deseyn, Devlies, De Wever, Dierick, Doomst, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Dupont, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Leyman, Maingain, Marghem, Michel, Moriau, Musin, Nyssens, Onkelinx, Partyka, Perpète, Prévot, Reuter, Reynders, Salvi, Schiltz, Somers, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van der Auwera, Vandeurzen, Van de Velde, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vervotte, Vijnck, Wathelet, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Onthoudingen

016

Abstentions

 

Annemans, Bultinck, Colen, De Bont, De Man, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Logghe, Mayeur, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Valkeniers, Vissers

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 008

 

 

Ja         

037

Oui

 

Almaci, Bonte, Boulet, Burgeon, Coëme, Delizée, Detiège, De Vriendt, Douifi, Dupont, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Geerts, Gerkens, Giet, Gilkinet, Henry, Kitir, Lalieux, Lambert, Landuyt, Mayeur, Moriau, Musin, Nollet, Onkelinx, Peeters, Perpète, Snoy et d'Oppuers, Thiébaut, Tuybens, Van Broeckhoven, Vandenhove, Van der Maelen, Van Hecke, Vanvelthoven

 

 

Nee        

079

Non

 

Arens, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Chastel, Clerfayt, Cocriamont, Collard, Crucke, Daems, De Block, De Bue, De Clerck, De Crem, De Croo, Dedecker, della Faille de Leverghem, De Maght, De Permentier, De Rammelaere, Deseyn, Devlies, De Wever, Dierick, Doomst, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Flahaux, Galant, George, Goutry, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Leyman, Maingain, Marghem, Michel, Milquet, Nyssens, Partyka, Prévot, Reuter, Reynders, Salvi, Schiltz, Somers, Terwingen, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van der Auwera, Vandeurzen, Van de Velde, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vervotte, Vijnck, Wathelet, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Onthoudingen

014

Abstentions

 

Annemans, Bultinck, Colen, De Bont, De Man, Goyvaerts, Laeremans, Logghe, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Valkeniers, Vissers

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 009

 

 

Ja         

047

Oui

 

Bacquelaine, Bellot, Chastel, Clerfayt, Collard, Crucke, Daems, De Block, De Bue, De Croo, della Faille de Leverghem, De Permentier, De Rammelaere, Devlies, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Galant, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Lahaye-Battheu, Laruelle, Lecomte, Leyman, Maingain, Marghem, Michel, Partyka, Reynders, Schiltz, Somers, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Noppen, Van Quickenborne, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Versnick, Vervotte, Yalçin

 

 

Nee        

067

Non

 

Almaci, Arens, Becq, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Coëme, De Clerck, De Crem, Dedecker, Delizée, De Maght, Deseyn, Detiège, De Vriendt, De Wever, Dierick, Douifi, Dupont, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Geerts, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Henry, Kindermans, Kitir, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Mayeur, Milquet, Moriau, Musin, Nollet, Nyssens, Onkelinx, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Snoy et d'Oppuers, Terwingen, Thiébaut, Tuybens, Van Broeckhoven, Vandenhove, Van der Maelen, Vandeurzen, Van de Velde, Van Hecke, Van Rompuy, Vanvelthoven, Verherstraeten, Vijnck, Wathelet, Werbrouck, Wiaux

 

 

Onthoudingen

016

Abstentions

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, De Man, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Logghe, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Valkeniers, Vissers

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 010

 

 

Ja         

079

Oui

 

Annemans, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Bultinck, Chastel, Clerfayt, Cocriamont, Colen, Collard, Crucke, Daems, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Crem, De Croo, della Faille de Leverghem, De Man, De Permentier, De Rammelaere, Deseyn, Devlies, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Doomst, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Flahaux, Galant, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Laeremans, Lahaye-Battheu, Laruelle, Lecomte, Leyman, Logghe, Maingain, Marghem, Michel, Mortelmans, Partyka, Pas, Reuter, Reynders, Schiltz, Schoofs, Sevenhans, Somers, Terwingen, Tommelein, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van der Auwera, Vandeurzen, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vervotte, Vissers, Yalçin

 

 

Nee        

052

Non

 

Almaci, Arens, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Coëme, Dedecker, Delizée, De Maght, Detiège, De Vriendt, Douifi, Dupont, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Geerts, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Henry, Kitir, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Mayeur, Milquet, Moriau, Musin, Nollet, Nyssens, Onkelinx, Peeters, Perpète, Prévot, Salvi, Snoy et d'Oppuers, Thiébaut, Tuybens, Van Broeckhoven, Vandenhove, Van der Maelen, Van de Velde, Van Hecke, Vanvelthoven, Vijnck, Wathelet, Werbrouck, Wiaux

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 011

 

 

Ja          

066

Oui

 

Almaci, Arens, Bacquelaine, Bellot, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Chastel, Clerfayt, Coëme, Collard, Crucke, De Bue, Delizée, De Permentier, Detiège, De Vriendt, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Dupont, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Hamal, Henry, Jadin, Jeholet, Kitir, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Maingain, Marghem, Mayeur, Michel, Milquet, Moriau, Musin, Nollet, Nyssens, Onkelinx, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Thiébaut, Tuybens, Van Broeckhoven, Vandenhove, Van der Maelen, Van Hecke, Vanvelthoven, Wathelet, Wiaux

 

 

Nee        

046

Non

 

Becq, Bogaert, Daems, De Block, De Clerck, De Crem, De Croo, Dedecker, della Faille de Leverghem, De Maght, De Rammelaere, Deseyn, Devlies, De Wever, Dierick, Doomst, Goutry, Jambon, Kindermans, Lahaye-Battheu, Leyman, Partyka, Schiltz, Somers, Terwingen, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van der Auwera, Vandeurzen, Van de Velde, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vervotte, Vijnck, Werbrouck, Yalçin

 

 

Onthoudingen

017

Abstentions

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, De Man, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Logghe, Mortelmans, Pas, Reynders, Schoofs, Sevenhans, Valkeniers, Vissers

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 012

 

 

Ja         

100

Oui

 

Almaci, Arens, Bacquelaine, Becq, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Chastel, Clerfayt, Coëme, Collard, Crucke, Daems, De Block, De Clerck, De Crem, De Croo, Delizée, della Faille de Leverghem, De Rammelaere, Deseyn, Detiège, Devlies, De Vriendt, De Wever, Dierick, Doomst, Douifi, Dupont, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Henry, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Landuyt, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Leyman, Maingain, Marghem, Mayeur, Moriau, Musin, Nollet, Nyssens, Onkelinx, Partyka, Peeters, Perpète, Prévot, Reynders, Salvi, Schiltz, Snoy et d'Oppuers, Somers, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Vandeurzen, Van Hecke, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vervotte, Wathelet, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

006

Non

 

Dedecker, De Maght, Ducarme Daniel, Van de Velde, Vijnck, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

016

Abstentions

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, De Man, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Logghe, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Valkeniers, Vissers

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 013

 

 

Ja         

108

Oui

 

Almaci, Arens, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Chastel, Clerfayt, Coëme, Collard, Crucke, Daems, De Block, De Bue, De Clerck, De Crem, De Croo, Delizée, della Faille de Leverghem, De Permentier, De Rammelaere, Deseyn, Detiège, Devlies, De Vriendt, De Wever, Dierick, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Dupont, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Landuyt, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Leyman, Maingain, Marghem, Mayeur, Michel, Milquet, Moriau, Musin, Nollet, Nyssens, Partyka, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Reynders, Salvi, Schiltz, Snoy et d'Oppuers, Somers, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van Hecke, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vervotte, Wathelet, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

005

Non

 

Dedecker, De Maght, Van de Velde, Vijnck, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

016

Abstentions

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, De Man, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Logghe, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Valkeniers, Vissers

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 014

 

 

Ja         

074

Oui

 

Arens, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Chastel, Clerfayt, Collard, Crucke, Daems, De Block, De Bue, De Clerck, De Crem, De Croo, della Faille de Leverghem, De Permentier, De Rammelaere, Deseyn, Devlies, De Wever, Dierick, Doomst, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Flahaut, Flahaux, Galant, George, Goutry, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Leyman, Maingain, Marghem, Michel, Milquet, Nyssens, Partyka, Prévot, Reuter, Reynders, Salvi, Schiltz, Somers, Terwingen, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van der Auwera, Vandeurzen, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vervotte, Wathelet, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

001

Non

 

Detiège

 

 

Onthoudingen

052

Abstentions

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Coëme, Colen, De Bont, Dedecker, Delizée, De Maght, De Man, De Vriendt, D'haeseleer, Douifi, Eerdekens, Frédéric, Geerts, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Kitir, Laeremans, Lalieux, Lambert, Landuyt, Logghe, Mayeur, Moriau, Mortelmans, Nollet, Onkelinx, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Thiébaut, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Vandenhove, Van der Maelen, Van de Velde, Van Hecke, Vanvelthoven, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 015

 

 

Ja         

094

Oui

 

Annemans, Arens, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Bultinck, Chastel, Clerfayt, Cocriamont, Colen, Collard, Crucke, Daems, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Crem, De Croo, Dedecker, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, De Permentier, De Rammelaere, Deseyn, Devlies, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Doomst, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Flahaux, Galant, George, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Laeremans, Lahaye-Battheu, Laruelle, Lavaux, Lecomte, Leyman, Logghe, Maingain, Marghem, Michel, Milquet, Mortelmans, Nyssens, Partyka, Pas, Prévot, Reuter, Reynders, Salvi, Schiltz, Schoofs, Sevenhans, Somers, Terwingen, Tommelein, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bergh, Van der Auwera, Vandeurzen, Van de Velde, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vervotte, Vijnck, Vissers, Wathelet, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

037

Non

 

Almaci, Bonte, Boulet, Burgeon, Coëme, Delizée, Detiège, De Vriendt, Douifi, Dupont, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Geerts, Gerkens, Giet, Gilkinet, Henry, Kitir, Lalieux, Lambert, Landuyt, Mayeur, Moriau, Musin, Nollet, Onkelinx, Peeters, Perpète, Snoy et d'Oppuers, Thiébaut, Tuybens, Van Broeckhoven, Vandenhove, Van der Maelen, Van Hecke, Vanvelthoven

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

De Gucht