Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

vrijdag 21 december 2007

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

vendredi 21 dÉcembre 2007

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.37 uur en voorgezeten door de heer Herman Van Rompuy.

La séance est ouverte à 14.37 heures et présidée par M. Herman Van Rompuy.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l'ouverture de la séance:

Guy Verhofstadt, Didier Reynders, Yves Leterme, Patrick Dewael, Sabine Laruelle, Laurette Onkelinx, Charles Michel, Pieter De Crem, Jo Vandeurzen, Christian Dupont, Josly Piette, Paul Magnette, Inge Vervotte.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Ulla Werbroeck, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat.

 

01 Samenstelling van de regering

01 Composition du gouvernement

 

Bij brief van 21 december 2007 zendt de eerste minister een afschrift van drie koninklijke besluiten van 21 december 2007 met als opschrift "Regering – Ontslagen – Benoemingen".

Par lettre du 21 décembre 2007, le premier ministre transmet copie de trois arrêtés royaux du 21 décembre 2007 intitulé "Gouvernement – Démissions – Nominations".

 

Wie de tekst wil raadplegen, kan daarvoor bij mij terecht.

 

02 Eedaflegging van tien opvolgende leden die zitting zullen hebben ter vervanging van de leden die door de Koning tot minister werden benoemd

02 Prestation de serment de dix membres suppléants appelés à siéger en remplacement des membres nommés par le Roi en qualité de ministres

 

Artikel 50 van de Grondwet bepaalt het volgende: "Een lid van één van beide kamers dat door de Koning tot minister wordt benoemd en de benoeming aanneemt, houdt op zitting te hebben en neemt zijn mandaat weer op wanneer de Koning een einde heeft gemaakt aan zijn ambt van minister."

L'article 50 de la Constitution dispose que "le membre de l'une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l'accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre".

 

Volgens artikel 1bis van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers, wordt de minister van de federale regering die ophoudt zitting te hebben, vervangen door de eerst in aanmerking komende opvolger van de lijst waarop de minister gekozen is.

Selon l'article 1bis de la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'État, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, le ministre du gouvernement fédéral qui cesse de siéger est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle le ministre a été élu.

 

Wij moeten dus overgaan tot de toelating en de eedaflegging van die opvolgers.

Nous devons donc procéder à l'admission et à la prestation de serment de ces suppléants.

 

Het betreft:

- Mevrouw Lieve Van Daele, eerste opvolger op de CD&V-N-VA-lijst van de kieskring Oost-Vlaanderen, ter vervanging van de heer Pieter De Crem;

- De heer Peter Luykx, eerste opvolger op de  CD&V-N-VA-lijst van de kieskring Limburg, ter vervanging van de heer Jo Vandeurzen;

- Mevrouw Katharina Schryvers, eerste opvolger op de CD&V-N-VA-lijst van de kieskring Antwerpen, ter vervanging van mevrouw Inge Vervotte;

- De heer Bruno Steegen, eerste opvolger op de Open Vld-lijst van de kieskring Limburg, ter vervanging van de heer Patrick Dewael;

- De heer Mathias De Clercq, eerste opvolger op de Open Vld-lijst van de kieskring Oost-Vlaanderen, ter vervanging van de heer Karel De Gucht;

- De heer Jacques Otlet, eerste opvolger op de MR-lijst van de kieskring Nijvel, ter vervanging van de heer Charles Michel;

- Mevrouw Josée Lejeune, eerste opvolger op de MR-lijst van de kieskring Luik, ter vervanging van de heer Didier Reynders;

- De heer Jean Cornil, eerste opvolger op de PS-lijst van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, ter vervanging van mevrouw Laurette Onkelinx;

- De heer David Clarinval, eerste opvolger op de MR-lijst van de kieskring Namen, ter vervanging van mevrouw Sabine Laruelle;

- Mevrouw Sophie Pécriaux, eerste opvolger op de PS-lijst van de kieskring Henegouwen, ter vervanging van de heer Christian Dupont.

 

Il s'agit des suppléants suivants:

- Mme Lieve Van Daele, première suppléante de la liste CD&V-N-VA de la circonscription électorale de Flandre-Orientale, en remplacement de M. Pieter De Crem;

- M. Peter Luykx, premier suppléant de la liste CD&V-N-VA de la circonscription électorale de Limbourg, en remplacement de M. Jo Vandeurzen;

- Mme Katharina Schryvers, première suppléante de la liste CD&V-N-VA de la circonscription électorale d'Anvers, en remplacement de Mme Inge Vervotte;

- M. Bruno Steegen, premier suppléant de la liste Open Vld de la circonscription électorale de Limbourg, en remplacement de M. Patrick Dewael;

- M. Mathias De Clercq, premier suppléant de la liste Open Vld de la circonscription électorale de Flandre-Orientale, en remplacement de M. Karel De Gucht;

- M. Jacques Otlet, premier suppléant de la liste MR de la circonscription électorale de Nivelles, en remplacement de M. Charles Michel;

- Mme Josée Lejeune, première suppléante de la liste MR de la circonscription électorale de Liège, en remplacement de M. Didier Reynders;

- M. Jean Cornil, premier suppléant de la liste PS de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, en remplacement de Mme Laurette Onkelinx;

- M. David Clarinval, premier suppléant de la liste MR de la circonscription électorale de Namur, en remplacement de Mme Sabine Laruelle;

- Mme Sophie Pécriaux, première suppléante de la liste PS de la circonscription électorale de Hainaut, en remplacement de M. Christian Dupont.

 

De geloofsbrieven van deze opvolgers werden tijdens onze vergadering van 28 juni 2007 geldig verklaard.

Les pouvoirs de ces suppléants ont été validés en notre séance du 28 juin 2007.

 

Daar het aanvullend onderzoek door artikel 235 van het Kieswetboek voorgeschreven, uitsluitend slaat op het behoud van de verkiesbaarheidsvereisten, gaat het in de huidige omstandigheden om een loutere formaliteit.

Comme la vérification complémentaire, prévue par l'article 235 du Code électoral, ne porte que sur la conservation des conditions d'éligibilité, il apparaît que cette vérification, n'a, dans les circonstances présentes, qu'un caractère de pure formalité.

 

Ik stel u dus voor tot de toelating over te gaan van deze opvolgers die zitting hebben in de hoedanigheid van lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers ter vervanging van de leden die door de Koning tot minister werden benoemd en zolang het ambt van deze duurt.

Je vous propose donc de passer à l'admission de ces suppléants appelés à siéger en qualité de membres de la Chambre des représentants en remplacement des membres nommés par le Roi en qualité de ministre et pendant la durée des fonctions de ceux-ci.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik herinner eraan dat de volksvertegenwoordigers gekozen door het kiescollege van het arrondissement Brussel deel uitmaken van de Nederlandse of van de Franse taalgroep van de Kamer, naargelang zij de eed in het Nederlands dan wel in het Frans afleggen. Wordt de eed in verscheidene talen afgelegd, dan is de taal waarin hij het eerst is afgelegd beslissend.

Je rappelle que les députés élus par le collège électoral de l'arrondissement de Bruxelles font partie soit du groupe linguistique français, soit du groupe linguistique néerlandais de la Chambre, selon qu'ils prêtent serment en français ou en néerlandais. Si le serment est prêté en plusieurs langues, celle d'entre elles qui est utilisée en premier lieu est déterminante.

 

Ik memoreer de bewoordingen van de eed: "Ik zweer de Grondwet na te leven" "Je jure d'observer la Constitution" "Ich schwöre die Verfassung zu befolgen".

Je rappelle les termes du serment: "Je jure d'observer la Constitution" "Ik zweer de Grondwet na te leven" "Ich schwöre die Verfassung zu befolgen".

 

Ik verzoek mevrouw Lieve Van Daele de grondwettelijke eed af te leggen.

Je prie Mme Lieve Van Daele de prêter le serment constitutionnel.

 

Mevrouw Lieve Van Daele legt de grondwettelijke eed af in het Nederlands.

Mme Lieve Van Daele prête le serment constitutionnel en néerlandais.

 

Mevrouw Lieve Van Daele zal deel uitmaken van de Nederlandse taalgroep.

Mme Lieve Van Daele fera partie du groupe linguistique néerlandais.

 

(Applaus)

 

Ik verzoek de heer Peter Luykx de grondwettelijke eed af te leggen.

Je prie M. Peter Luykx de prêter le serment constitutionnel.

 

De heer Peter Luykx legt de grondwettelijke eed af in het Nederlands.

M. Peter Luykx prête le serment constitutionnel en néerlandais.

 

De heer Peter Luykx zal deel uitmaken van de Nederlandse taalgroep.

M. Peter Luykx fera partie du groupe linguistique néerlandais.

 

(Applaus)

 

Ik verzoek mevrouw Katharina Schryvers de grondwettelijke eed af te leggen.

Je prie Mme Katharina Schryvers de prêter le serment constitutionnel.

 

Mevrouw Katharina Schryvers legt de grondwettelijke eed af in het Nederlands.

Mme Katharina Schryvers prête le serment constitutionnel en néerlandais.

 

Mevrouw Katharina Schryvers zal deel uitmaken van de Nederlandse taalgroep.

Mme Katharina Schryvers fera partie du groupe linguistique néerlandais.

 

(Applaus)

 

Ik verzoek de heer Bruno Steegen de grondwettelijke eed af te leggen.

Je prie M. Bruno Steegen de prêter le serment constitutionnel.

 

De heer Bruno Steegen legt de grondwettelijke eed af in het Nederlands.

M. Bruno Steegen prête le serment constitutionnel en néerlandais.

 

De heer Bruno Steegen zal deel uitmaken van de Nederlandse taalgroep.

M. Bruno Steegen fera partie du groupe linguistique néerlandais.

 

(Applaus)

 

Ik verzoek de heer Mathias De Clercq de grondwettelijke eed af te leggen.

Je prie M. Mathias De Clercq de prêter le serment constitutionnel.

 

De heer Mathias De Clercq legt de grondwettelijke eed af in het Nederlands en in het Frans.

M. Mathias De Clercq prête le serment constitutionnel en néerlandais et en français.

 

De heer Mathias De Clercq zal deel uitmaken van de Nederlandse taalgroep.

M. Mathias De Clercq fera partie du groupe linguistique néerlandais.

 

(Applaus)

 

Ik verzoek de heer Jacques Otlet de grondwettelijke eed af te leggen.

Je prie M. Jacques Otlet de prêter le serment constitutionnel.

 

De heer Jacques Otlet legt de grondwettelijke eed af in het Frans.

M. Jacques Otlet prête le serment constitutionnel en français.

 

De heer Jacques Otlet zal deel uitmaken van de Franse taalgroep.

M. Jacques Otlet fera partie du groupe linguistique français.

 

(Applaudissements)

 

Ik verzoek mevrouw Josée Lejeune de grondwettelijke eed af te leggen.

Je prie Mme Josée Lejeune de prêter le serment constitutionnel.

 

Mevrouw Josée Lejeune legt de grondwettelijke eed af in het Frans.

Mme Josée Lejeune prête le serment constitutionnel en français.

 

Mevrouw Josée Lejeune zal deel uitmaken van de Franse taalgroep.

Mme Josée Lejeune fera partie du groupe linguistique français.

 

(Applaudissements)

 

Ik verzoek de heer Jean Cornil de grondwettelijke eed af te leggen.

Je prie M. Jean Cornil de prêter le serment constitutionnel.

 

De heer Jean Cornil legt de grondwettelijke eed af in het Frans.

M. Jean Cornil prête le serment constitutionnel en français.

 

De heer Jean Cornil zal deel uitmaken van de Franse taalgroep.

M. Jean Cornil fera partie du groupe linguistique français.

 

(Applaudissements)

 

Ik verzoek de heer David Clarinval de grondwettelijke eed af te leggen.

Je prie M. David Clarinval de prêter le serment constitutionnel.

 

De heer David Clarinval legt de grondwettelijke eed af in het Frans.

M. David Clarinval prête le serment constitutionnel en français.

 

De heer David Clarinval zal deel uitmaken van de Franse taalgroep.

M. David Clarinval fera partie du groupe linguistique français.

 

(Applaudissements)

 

Ik verzoek mevrouw Sophie Pécriaux de grondwettelijke eed af te leggen.

Je prie Mme Sophie Pécriaux de prêter le serment constitutionnel.

 

Mevrouw Sophie Pécriaux legt de grondwettelijke eed af in het Frans.

Mme Sophie Pécriaux prête le serment constitutionnel en français.

 

Mevrouw Sophie Pécriaux zal deel uitmaken van de Franse taalgroep.

Mme Sophie Pécriaux fera partie du groupe linguistique français.

 

(Applaudissements)

 

03 Verklaring van de regering

03 Déclaration du gouvernement

 

Aan de orde is de verklaring van de regering.

L'ordre du jour appelle la déclaration du gouvernement.

 

De eerste minister heeft het woord.

La parole est au premier ministre.

 

03.01 Eerste minister Guy Verhofstadt: Mijnheer de voorzitter, geachte collega’s, pas enkele weken geleden was het koningsdag in ons land. Ik heb toen gezegd dat ik nooit had gedacht en nooit had gehoopt om hier te staan. Na 195 dagen en de onzekerheid en de vragen die zo’n lange periode onvermijdelijk met zich meebrengen, heeft de Koning mij de opdracht toevertrouwd een interim-regering te vormen om een halt toe te roepen aan wat ik zou willen beschrijven als een groeiend gevoel van wantrouwen dat ons land in zijn greep dreigt te krijgen: wantrouwen in de toekomst, wantrouwen ook in de politiek, maar vooral – daar wil ik de nadruk op leggen – veel wederzijds wantrouwen jegens elkaar.

 

Als ik één zaak mag zeggen hier vandaag, dan is het, geachte collega’s, dat wantrouwen het slechtste is wat de politiek kan overkomen. Wantrouwen dreigt immers te hypothekeren wat we allemaal samen in het verleden hebben opgebouwd. De afgelopen 15 jaar werden in ons land de overheidsfinanciën in orde gebracht. De afgelopen 15 jaar werd onze schuld drastisch afgebouwd. Brussel is vandaag de onbetwiste hoofdstad van Europa geworden. Ons land zelf is welvarender geworden, stabieler ook. Daaraan, collega’s, hebben alle politieke families de afgelopen vijftien jaar gewerkt. Dit verloren laten gaan zou onverantwoord zijn geweest.

 

Daarom is de tijd aangebroken om vooruit te gaan en om het vertrouwen te herstellen. Het is om die reden dat ik hier sta en dat wij hebben beslist om een interim-regering op de been te brengen. Die regering is beperkt in de tijd en in samenstelling - veertien ministers en geen staatssecretarissen - maar ook in haar programma, met echter de volheid van bevoegdheid om te doen wat noodzakelijk is.

 

Laten wij de zaken eerlijk bekijken. Wij kunnen in drie maanden natuurlijk niet alle problemen oplossen. Men kan dat evenmin van ons verwachten. Wat wij wel zullen doen, is werken rond een aantal goed omlijnde doelstellingen beperkt in ambitie, maar daarom zeker niet minder noodzakelijk.

 

Daartoe heeft de regering voor de volgende drie maanden een beperkt tienpuntenprogramma opgesteld dat ik vandaag wil voorstellen.

 

Eerst en vooral zullen wij een begroting opstellen voor 2008. Wij moeten namelijk zo snel mogelijk opnieuw op het pad geraken van het Stabiliteitspact. Daarom zal het voor 2008 vooropgestelde tekort dat ligt tussen 0,4% - de raming van de Nationale Bank - en 0,7% - de raming van het monitoringcomité van de overheid - worden weggewerkt.

 

Op die manier zal de staatsschuld, die reeds is gedaald tot 84,7%, verder verminderen.

 

Het tweede wat wij zullen doen, is de koopkracht van de bevolking ondersteunen. Wat wij verwachten, is dat er in 2008 twee overschrijdingen van de spilindex komen. Er is natuurlijk de automatische indexering van de lonen. Binnen de beperkte budgettaire ruimte die wij hebben, zullen we evenwel zoeken naar een evenwichtige combinatie van verhogingen van de laagste uitkeringen, bijkomende welvaartsaanpassingen voor de pensioenen in het bijzonder, naast belastingverlagingen gericht op de lage en de gemiddelde lonen.

 

De regering zal ook waken over het intomen van de prijsstijgingen die vandaag aan het gezinsbudget knagen. Wij zullen dat doen op verschillende manieren, meer bepaald via convenanten in sectoren zoals energie en distributie, ook door een nauwgezette opvolging van de evolutie van de prijzen, van belastingverlagingen op energieproducten en door de uitbreiding van het stookoliefonds en een herevaluatie van de sociale tarieven. Op die manier zal de aandacht, wat de tweede actie van de regering betreft, prioritair gaan naar de vermindering van de facturen van de lage en de gemiddelde inkomens die vaak zeer zwaar op het gezinsbudget wegen.

 

Ten derde, wij zullen de industrie, de ploegenarbeid in het bijzonder en de kenniseconomie meer zuurstof geven. Bijzondere aandacht zal daarbij ook gaan naar de KMO’s en het sociaal statuut van de zelfstandigen.

 

Ten vierde, wat de arbeidsmarkt betreft, gaat de regering een gemeenschappelijke strategie uitwerken met de deelstaten en met de sociale partners om de tewerkstellingsgraad op te trekken, de geografische en professionele mobiliteit en de vorming van werkzoekenden te bevorderen en om het aanbod en de vraag naar werk, wat nog altijd een probleem is in ons land, beter op elkaar te laten aansluiten.

 

Wat we ook gaan doen is het activeringsbeleid evalueren en lessen trekken om de begeleiding van werkzoekenden te verbeteren in het kader van een sluitende aanpak. Wij zullen natuurlijk ook de strijd tegen de werkloosheidsvallen opvoeren en de arbeidskost verminderen, vooral dan diegene van de lage lonen. De waarheid – en de weg die we moeten bewandelen – is dat alleen als meer mensen werken we onze overheidsfinanciën en onze sociale zekerheid structureel gezond en betaalbaar kunnen houden. Trouwens, in dezelfde geest zal de uitvoering van het generatiepact worden afgerond.

 

Cinquièmement, afin de pouvoir continuer à garantir la qualité supérieure de nos soins de santé, nous allons exécuter strictement les décisions émanant du Conseil général. Concrètement, cela signifie que nous affecterons 340 millions d’euros aux dossiers urgents que constituent par exemple – et je ne donne que quelques exemples –, l’exécution de l’accord Médicomut, l’amélioration du traitement des maladies chroniques ou l’extension du maximum à facturer.

 

En concertation avec les entités fédérées, un plan général de lutte contre le cancer sera introduit dans notre pays. Nous engagerons une réserve à concurrence de 380 millions d’euros dans les soins de santé, dans la sécurité sociale. Nous veillons de la sorte aux soins d’aujourd’hui tout en épargnant pour ceux de demain.

 

Sixièmement, le climat et l’énergie vont continuer à représenter des thématiques chères au gouvernement intérimaire. Outre les mesures visant le pouvoir d’achat et en vue aussi de parvenir à des prix démocratiques et à un ravitaillement garanti, nous allons adopter des mesures complémentaires, entre autres pour accroître la concurrence sur le marché énergétique, et ceci dans l’intérêt des consommateurs.

 

La Belgique, chers collègues, adhère aux objectifs du second plan d'allocation de Kyoto ainsi qu'aux nouveaux objectifs chiffrés pour les sources d'énergie renouvelables. C'est à cette fin que notre pays négociera avec la Commission européenne à propos d'une contribution à la fois ambitieuse et réaliste. Dans le même esprit, le gouvernement fédéral soutiendra les Régions, les industries et la Communauté européenne dans la recherche de solutions qui sont nécessaires aux problèmes qui se posent en matière d'allocation de quotas de CO2 pour la période 2008-2012. Par ailleurs, il activera et amplifiera les instruments de manière à réduire les émissions de CO2 dans le secteur résidentiel et à diminuer ainsi la facture des ménages.

 

Septièmement, en termes de mobilité, le gouvernement intérimaire devra trancher plusieurs points. Des nouveaux contrats de gestion seront négociés avec la SNCB et les recommandations des États généraux de la sécurité routière seront mises en œuvre.

 

En ce qui concerne Bruxelles-Capitale, l'accord de coopération Beliris sera consolidé à l'avenir.

 

Huitièmement, la modernisation des prestations de service des autorités sera poursuivie par le biais, entre autres, de simplifications administratives. En outre, une concertation sera menée avec tous les acteurs concernés pour trouver des règlements qui garantissent la continuation des prestations de service aux citoyens.

 

Neuvièmement, en ce qui concerne la politique de sécurité, nous allons reprendre et renforcer, là où cela s'impose, le plan d'action relatif à l'application des peines et à la surpopulation carcérale. Ainsi, la sécurisation des prisons sera accélérée. La construction de deux nouveaux établissements pour personnes internées et d'un centre pénitentiaire pour délinquants juvéniles sera également accélérée, notamment au travers de financements public/privé. En tout état de cause, le gouvernement développera des solutions alternatives pour la détention de familles avec enfants dans les centres fermés.

 

Le plan de sécurité nationale 2008-2011 sera lui aussi immédiatement promulgué par le gouvernement intérimaire.

 

La loi sur la sécurité civile et la loi sur les gardiens de la paix seront exécutées par le gouvernement et des mesures supplémentaires seront adoptées en vue de résorber l'arriéré judiciaire et de renforcer l'accès à la justice, par la concrétisation d'un guichet unique pour l'aide juridique et l'assistance judiciaire.

 

Monsieur le président, chers collègues, je saisis l'occasion qui m'est donnée pour vous communiquer de plus amples informations sur les actions qui ont été menées aujourd'hui dans le cadre de notre lutte contre le terrorisme.

 

En effet, ce matin, une action judiciaire a été menée en divers endroits du pays, après avoir pris connaissance d'éventuels plans d'évasion de Trabelsi. Je dois vous dire que des actes violents, à main armée, pourraient accompagner cette tentative d'évasion. D'autres actes de violence ne sont toutefois pas à exclure car l'organe pour la coordination de l'analyse de la menace dispose d'éléments indiquant qu'un attentat pourrait être en cours de préparation.

 

Dans ce cadre, les autorités judiciaires ont décidé de procéder à des perquisitions. En outre, les services de police feront preuve d'une vigilance accrue, par mesure de précaution, en divers lieux publics dans le pays, et spécialement à Bruxelles. Je peux vous garantir que la situation est suivie de près afin de pouvoir infléchir les mesures en cas de besoin. L'action menée aujourd'hui illustre qu'en Belgique, la lutte contre le terrorisme s'organise de manière intégrée et coordonnée et que les différents services veillent à notre sécurité.

 

Je ne manquerai pas d’informer le Parlement des évolutions ultérieures y afférentes, en collaboration avec le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur qui sont à la disposition du Parlement pour toute information complémentaire.

 

Dixième et dernier point, le gouvernement veillera à ce que les textes du Traité de Lisbonne soient rapidement introduits auprès des différents parlements. Monsieur le président, si vous me le permettez, je voudrais lancer un appel aux différents parlements, et à la Chambre des représentants en particulier, pour ratifier rapidement les textes. Les deux traités correspondent, en effet, aux objectifs auxquels la Belgique a toujours aspiré: plus de démocratie et plus d’efficacité en Europe.

 

Pendant le Sommet de printemps de l’Union européenne, la Belgique plaidera pour une dimension sociale forte, le respect de l’environnement et le renforcement de la compétitivité de l’économie européenne.

 

De plus, il faut renforcer les capacités de l’Union sur la scène internationale. Dans ce cadre, le gouvernement honorera ses engagements à l’étranger en respectant le cadre budgétaire. Outre la poursuite des opérations en cours et en exécution de la décision du Conseil européen, la Belgique participera à la gestion de crise civile et policière qui sera déployée au Kosovo en 2008.

 

Qui plus est, nous mettrons sur pied, à l’étranger, une stratégie de communication active concernant la Belgique. En outre, notre pays continuera, en 2008, à apporter, au sein du Conseil de Sécurité de l’ONU, sa contribution avec le même engagement.

 

Dans la perspective d’atteindre 0,7% en 2010, le gouvernement intérimaire approuvera les programmes triennaux ou quinquennaux en matière de coopération au développement.

 

Ziedaar, geachte collega’s, mijnheer de voorzitter, het tienpuntenprogramma.

 

Tot besluit van het tienpuntenprogramma wil ik nog zeggen dat tijdens deze afgelopen maanden van onzekerheid – dit zou ik even willen onderstrepen hier, in het halfrond – de sociale partners blijk hebben gegeven van een grote verantwoordelijkheidszin. Ik wens hen daarvoor uitdrukkelijk van op het spreekgestoelte te danken. In het kader van de uitwerking van haar sociaaleconomische maatregelen zal de regering van haar zijde de nauwe samenwerking en het overleg met de sociale partners voortzetten.

 

Nu, mijnheer de voorzitters, beste collega’s, ik wil hier ook herinneren aan de voorwaarden waaronder ik deze opdracht heb aanvaard. Ik zal de regering slechts voor een beperkte tijd leiden. Ik vind het immers vanzelfsprekend dat het resultaat van de verkiezingen wordt gerespecteerd. Dus, uiterlijk op 23 maart zal de leider van de belangrijkste formatie, Yves Leterme, worden voorgesteld om de definitieve regering op de been te brengen.

 

Daartoe zullen twee parallelle onderhandelingen door de regering op gang worden gebracht, twee onderhandelingen – dat wil ik onmiddellijk zeggen – die gevoerd zullen worden naast het gewone regeringswerk.

 

De eerste onderhandeling heeft tot doel een pact tot stand te brengen voor een vernieuwde federale staat in ons land. Ik meen, mijnheer de voorzitter, geachte collega’s, dat iedereen het erover eens is dat onze federale staat hervormd moet worden en dat het debat daarover snel op gang moet worden gebracht. Om die reden zal op 9 januari de zogenaamde Octopuswerkgroep geïnstalleerd worden, onder het voorzitterschap van de vice-eerste minister en minister van Institutionele Hervormingen, Yves Leterme.

 

De Octopuswerkgroep zal bestaan uit 12 leden, afkomstig uit de grote democratische fracties. Daarnaast kunnen de voorzitters van Kamer en Senaat op de vergaderingen worden uitgenodigd. Het is mijn intentie om het deel van de nota – nota die ik in het kader van mijn informatieopdracht voor het Staatshoofd heb gemaakt – dat gewijd is aan de hervorming van onze instellingen en dat uiteraard alleen mijzelf engageert, bij de aanvang van de Octopusvergaderingen in te dienen.

 

Outre le groupe de travail en question, des discussions seront également menées sous la direction du vice-premier ministre et ministre des Finances, M. Reynders, sur les défis économiques et écologiques majeurs ainsi que sur les problèmes de cohésion sociale. Il est évident - et je le souligne - que parallèlement à ces groupes de travail débuteront des discussions en vue de former le gouvernement définitif à partir des formations qui constituent le gouvernement qui demande votre confiance aujourd'hui.

 

Pour conclure, monsieur le président, je tiens aussi à préciser la manière dont j'entends présider ce gouvernement intérimaire. Étant donné qu'il s'agit du gouvernement transitoire, je propose d'associer plus étroitement le Parlement au processus décisionnel.

 

Mijnheer de voorzitter, geachte collega’s, het is in die geest dat ik deze overgangsregering zal leiden. Sinds het ontstaan van ons land zijn wij er volgens mij steeds in geslaagd om ieder conflict, iedere tegenstelling en ieder debat uit te klaren zonder bloedvergieten, zonder blijvende littekens en zonder rancune. Ik denk, mijnheer de voorzitter, dat dit de aanpak is waarvoor men ons in de wereld steeds heeft benijd en dat dit ook de aanpak is waarop ons land moet doorgaan in de toekomst.

 

Natuurlijk, collega’s en mijnheer de voorzitter, ons land is niet immuun voor botsingen, botsingen van ideeën, botsingen van waarden, botsingen van culturen. Wij leven niet toevallig op het kruispunt van culturen in Europa. Ik zeg u in alle ernst en overtuiging dat wanneer deze botsingen een bevolking ontredderen, haar verzwakken of zelfs dreigen te verlammen, wij moeten kiezen voor de weg die altijd al het fundament is geweest van onze welvaart, te weten de weg van de dialoog die wij altijd hebben gehanteerd. (Applaus)

 

Wat deze interim-regering dus in de eerste plaats wil doen is opnieuw ruimte scheppen voor deze dialoog. Het is vandaag denk ik voor iedereen duidelijk dat een grondig debat over onze instellingen en staatsstructuren onafwendbaar is, net zoals het voor iedereen duidelijk is dat de uitkomst van dit debat er een moet zijn die de welvaart van dit land en het welzijn van al zijn inwoners kan dienen en versterken. Het is in die geest dat ik het vertrouwen vraag voor deze regering. Ik dank u.

 

(Applaus)

(Applaudissements)

 

04 Motion de confiance (15.10 heures)

04 Motie van vertrouwen (15.10 uur)

 

De voorzitter: Collega's, ik heb van de eerste minister om 15.10 uur een motie van vertrouwen ontvangen. Zij luidt als volgt: "Hierbij vraagt de eerste minister aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, na de verklaring te hebben gehoord, haar vertrouwen aan de regering te schenken."

Chers collègues, j'ai reçu de la part du premier ministre à 15.10 heures une motion de confiance libellée comme suit: "Par la présente le premier ministre demande à la Chambre des représentants, après avoir entendu la déclaration, d'accorder sa confiance au gouvernement"

 

Wij kunnen niet vroeger dan 48 uur, vanaf vandaag en dit uur, over deze vraag stemmen.

Nous ne pouvons pas voter sur ce texte avant les 48 heures qui viennent.

 

Wij komen, zoals u weet, zondag de hele dag bijeen. Wij zullen niet kunnen stemmen vóór 15.10 uur.

 

05 Mededeling

05 Communication

 

Bij brief van 19 december 2007 heeft de sp.a-spirit-fractie van de Kamer mij medegedeeld dat de heer Peter Vanvelthoven als fractievoorzitter werd aangesteld.

Par lettre du 19 décembre 2007, le groupe sp.a-spirit de la Chambre m'a informé de la désignation de M. Peter Vanvelthoven en qualité de président de groupe.

 

(Applaus)

(Applaudissements)

 

Collega’s, bedankt. Wij zien elkaar zondagochtend terug.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering zondag 23 december 2007 om 10.00 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le dimanche 23 décembre 2007 à 10.00 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 15.12 uur.

La séance est levée à 15.12 heures.

 

Dit verslag heeft geen bijlage.

 

Ce compte rendu n'a pas d'annexe.