Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

donderdag 21 februari 2008

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

jeudi 21 fÉvrier 2008

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.16 uur en voorgezeten door de heer Herman Van Rompuy.

La séance est ouverte à 14.16 heures et présidée par M. Herman Van Rompuy.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Ministre du gouvernement fédéral présent lors de l'ouverture de la séance:

Guy Verhofstadt.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Alexandra Colen, wegens gezondheidredenen / pour raisons de santé;

Herman De Croo, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat;

Willem-Frederik Schiltz, met zending / en mission;

Mark Verhaegen, met zending buitenslands / en mission à l'étranger;

Daniel Ducarme, Raad van Europa / Conseil de l’Europe;

Jean-Jacques Flahaux, Dirk Van der Maelen, OESO / OCDE;

François-Xavier de Donnea, Guido De Padt, Roel Deseyn, Francis Van den Eynde, OVSE / OCDE.

 

01 Agenda

01 Agenda

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 20 februari 2008, stel ik u voor op de agenda van de plenaire vergadering van deze namiddag, vóór de mondelinge vragen, de inoverwegingneming van het wetsvoorstel van de dames Colette Burgeon en Nathalie Muylle en de heren Joseph George, Bart Tommelein en Jean-Jacques Flahaux tot wijziging van artikel 215 van de programmawet van 27 december 2004 teneinde de doelgroep uit te breiden die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten (nr. 846/1) in te schrijven.

 

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 20 février 2008, je vous propose d'inscrire à l'ordre du jour de la séance plénière de cet après-midi, avant les questions orales, la prise en considération de la proposition de loi de Mmes Colette Burgeon et Nathalie Muylle et MM. Joseph George, Bart Tommelein et Jean-Jacques Flahaux modifiant l'article 215 de la loi-programme du 27 décembre 2004 afin d'élargir le public-cible pouvant bénéficier d'une allocation de chauffage du Fonds social Mazout (n° 846/1).

 

Geen bezwaar ? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation ? (Non)

Il en sera ainsi.

 

02 Inoverwegingneming van een wetsvoorstel

02 Prise en considération d'une proposition de loi

 

Ik stel u voor in overweging te nemen het wetsvoorstel van de dames Colette Burgeon en Nathalie Muylle en de heren Joseph George, Bart Tommelein en Jean-Jacques Flahaux tot wijziging van artikel 215 van de programmawet van 27 december 2004 teneinde de doelgroep uit te breiden die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten (nr. 846/1).

Je vous propose de prendre en considération la proposition de loi de Mmes Colette Burgeon et Nathalie Muylle et MM. Joseph George, Bart Tommelein et Jean-Jacques Flahaux modifiant l'article 215 de la loi-programme du 27 décembre 2004 afin d'élargir le public-cible pouvant bénéficier d'une allocation de chauffage du Fonds social Mazout (n° 846/1).

 

Geen bezwaar ? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation ? (Non)

Il en sera ainsi.

 

(Verzonden naar de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing)

(Renvoyée à la commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société)

 

Is er iemand die de urgentie wil vragen ?

 

Urgentieverzoek

Demande d'urgence

 

02.01  Koen Bultinck (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, een duidelijke vraag. Ik heb geen probleem met een verwijzing naar de commissie. Ik zou wel graag hebben dat deze verwijzing pas gebeurt na het vragenuurtje, zodat een aantal leden van de commissie die vandaag vragen willen stellen, ook actief in het debat in de commissie kunnen participeren.

 

De voorzitter: Wij waren gisteren misschien niet formeel, maar toch zo goed als overeengekomen in de Conferentie dat de commissie zou bijeenkomen tijdens het vragenuurtje. Het ging toch in die richting.

 

02.02  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, het ging misschien in die richting, maar formeel is alleen afgesproken dat mijn fractie zich niet zou verzetten noch tegen de inoverwegingneming, noch tegen een mondeling verslag en de behandeling en de stemming vandaag. Ik heb wel heel veel begrip voor het voorstel van de heer Bultinck om minstens de leden van de commissie voor de Sociale Zaken te ontzien wat het vragenuurtje betreft.

 

02.03  Bart Tommelein (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik vraag de urgentie voor dit wetsvoorstel.

 

De voorzitter: Ik zou toch willen aandringen, ook vanuit het oogpunt van tijdwinst, om de commissie te laten bijeenkomen tijdens het vragenuurtje.

 

02.04  Koen Bultinck (Vlaams Belang): (…)

 

De voorzitter: Dat is goed. Dan beginnen we nu met het vragenuurtje.

 

(…): (…)

 

De voorzitter: Ik dacht dat er gisteren unanimiteit over was.

 

Wij gaan over tot de stemming over het urgentieverzoek voor de behandeling van het wetsvoorstel aangaande het Stookoliefonds.

 

De urgentie wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

L’urgence est adoptée par assis et levé.

 

02.05  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, il est vrai qu'en Conférence des présidents, nous nous sommes dit que la commission Santé et Environnement pourrait se réunir pendant la plénière mais nous n'avons pas pu convoquer les membres tant que la proposition n'avait pas été prise en considération. Je voudrais informer les membres de la commission Santé et Environnement que celle-ci va se réunir de manière à pouvoir adopter la proposition et revenir en fin de séance plénière avec un rapport et une proposition de vote en plénière. Égoïstement, comme j'ai déposé une question pour le premier ministre, je propose qu'on se réunisse à 15.00 heures, dans la salle 1 ou 3.

 

Le président: On a également convenu d'une interruption de la réunion de commission pendant les questions à Mme Onkelinx.

 

02.06  Yvan Mayeur (PS): Il n'y a pas de raison d'interrompre la réunion vu que c'est M. Dupont qui est concerné et pas Mme Onkelinx. Sauf s'il y a des questions à M. Dupont.

 

Le président: Il n'y en a pas.

 

02.07  Yvan Mayeur (PS): Alors il n'est pas nécessaire de s'interrompre.

 

Vragen

Questions

 

De voorzitter: We beginnen met de vragen aan de eerste minister.

 

02.08  Jean-Marie Dedecker (LDD): (…)

 

De voorzitter: Minister De Crem is niet hier.

 

02.09  Jean-Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de voorzitter, u mag mijn vraag schrappen. Als de heer De Crem niet hier is, is het ook niet relevant.

 

De voorzitter: We verplaatsen de vraag naar volgende week.

 

02.10  Jean-Marie Dedecker (LDD): Prima.

 

02.11  Bart Tommelein (Open Vld): Mag ik vragen om de vraag van de heer Versnick toe te voegen aan de lijst van vragen over de golden share aan de eerste minister?

 

De voorzitter: Dat is toegestaan. De heer Versnick heeft een vraag die daarbij aansluit.

 

03 Vraag van de heer Gerolf Annemans aan de eerste minister over "de machtsoverdracht op 20 maart 2008" (nr. P0102)

03 Question de M. Gerolf Annemans au premier ministre sur "le transfert de pouvoir prévu pour le 20 mars 2008" (n° P0102)

 

03.01  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de eerste minister, als premier loopt u op uw laatste benen.

 

Ik heb dat jarenlang beweerd, aangekondigd en u daarvoor verwittigd. Nu zegt u het zelf ook, dus lijkt het mij interessant om daarover een vraag te stellen.

 

Wij hebben in de pers vanwege uw perswoordvoerder de bevestiging mogen vernemen dat dit Parlement zal worden geroepen om op Witte Donderdag te vernemen dat u weg bent, dat u zult worden vervangen door een andere eerste minister, dat wij daarover achtenveertig uur mogen debatteren en dat wij vervolgens op zaterdag, Stille Zaterdag, daarover zullen mogen stemmen. U schijnt dat allemaal te hebben bevestigd.

 

Nadat dit in de pers was verschenen, hebt u naar verluidt - dat heb ik ook in de pers vernomen - daarover een vergadering gehad met een aantal mensen, waarvan sommigen zelfs geen parlementslid of geen lid van deze Kamer zijn.

 

Mijn vraag is drieërlei. Ten eerste, door wie zult u worden opgevolgd? Er doen speculaties de ronde. Vooral de MR blijft zeggen dat de heer Leterme in het regeerakkoord enkel was aangeduid om een regering te formeren, maar dat dit niet noodzakelijk betekent dat hij eerste minister zal zijn.

 

Ik lees vandaag in de pers dat dit maar onnozele zever van de heer Reynders is. Ik krijg dus graag in dit Parlement de bevestiging dat Reynders uit zijn nek kletst en dat het wel degelijk de genaamde Yves Leterme zal zijn en die voor het overige door iedereen anders wordt genoemd.

 

Ten tweede, uit welke partijen zal de regering, waarvan u beweert dat wij haar op 22 maart het vertrouwen zullen geven, zijn samengesteld? Hebt u zicht daarop? Zijn er al toezeggingen op dat vlak? Kunt u daarover iets specifieker zijn, vermits dit Parlement van u verneemt dat het daarover zal moeten debatteren?

 

Ten derde, met welke programma? Ik lees dat de heer Vande Lanotte min of meer stelt dat het een heel beperkt programma zal zijn, iets met staatshervorming en met sociaaleconomische problemen. Ik zal daar niet te diep op ingaan. Zal er daaraan een volwaardig regeerprogramma vasthangen inzake Justitie en immigratiebeleid? Zullen de door oranje-blauw onderhandelde akkoorden worden overgenomen door deze regering of moeten ze eerst met de PS worden herzien? Zal het een miniregering zijn met uw opvolger of zal het een volwaardige regering zijn die u begin deze week via uw perswoordvoerder aan dit Parlement hebt voorgedragen?

 

03.02 Eerste minister Guy Verhofstadt: Mijnheer de voorzitter, ik kan alleen maar bevestigen wat de heer Annemans hier zegt en wat mijn woordvoerder enkele dagen geleden trouwens ook heeft bekendgemaakt. Dat is namelijk dat ik, zoals ik ook heb gezegd in de verklaring die ik in het Parlement heb afgelegd naar aanleiding van het aantreden van deze regering, de fakkel op 23 maart aan Yves Leterme doorgeef.

 

Het is ook zo dat de inhoud van het programma zal steunen op het wetsvoorstel met betrekking tot de staatshervorming, waartoe trouwens ook een memorie van toelichting zal behoren, enerzijds, en op het sociaaleconomische deel van de programmawet die trouwens op 20 maart in het Parlement zal worden ingediend, anderzijds.

 

Het is mijn intentie om mijn laatste Ministerraad op donderdag 20 maart te houden om in tweede lezing de programmawet goed te keuren. Die programmawet zal in haar toelichting het sociaaleconomische deel bevatten. Uiteraard is het zo dat in de regeringsverklaring van de nieuwe regering en de nieuwe eerste minister ook andere aspecten aan bod zullen komen. Ik denk bijvoorbeeld aan maatschappelijke problemen, Justitie en dergelijke. Op die manier wordt exact uitvoering gegeven aan de regeringsverklaring, waarin stond dat de vijf partijen tegen 23 maart een nieuwe definitieve regering op de been zouden helpen.

 

03.03  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik had een beetje het gevoel dat het vruchteloos zou zijn. Deze man is na acht jaar Wetstraat 16 natuurlijk totaal vervreemd. Hij beseft niet hoe hallucinant het is om hier in het Parlement te komen zeggen dat hij inderdaad bevestigt dat hij aan de pers heeft gezegd dat wij op 22 maart zulllen stemmen over een regering waarover hij eigenlijk niet veel kan zeggen en die bepaalde aspecten zal behandelen. Hij bevestigt dus wat hij eerst aan de pers heeft gezegd in verband met wat wij hier in het Parlement zouden moeten doen. Dat is hallucinant. Hij gaat hier bevestigen dat er een regering komt waarvan hij niet kan bevestigen wie de eerste minister zal zijn, waarvan hij geen programma kan opgeven, waarvan hij alleen met veel nadruk drie keer kan zeggen - u hebt het gehoord, mijnheer De Wever -, dat er memories van toelichting zullen zijn bij de ontwerpen die hij hier nog zal indienen. Ik denk dat u goed hebt geluisterd en dat wij weten wat hij daarmee bedoelt.

 

Dat is een schande! U maakt van dit land een monarchie naar Nepalees model, waar enkele oligarchen met misprijzen voor het Parlement en voor het volk proberen dat land overeind te houden. Dat is een vernedering voor dit Parlement. U hebt misprijzen getoond tot op de dag van vandaag voor dit Parlement. Het wordt hoog tijd dat u weg bent.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Questions jointes de

- M. Melchior Wathelet au premier ministre sur "l'obtention d'une golden share pour la Belgique dans Suez-GdF" (n° P0103)

- Mme Karine Lalieux au premier ministre sur "l'obtention d'une golden share pour la Belgique dans Suez-GdF" (n° P0104)

- Mme Muriel Gerkens au premier ministre sur "l'obtention d'une golden share pour la Belgique dans Suez-GdF" (n° P0105)

- M. Geert Versnick au ministre du Climat et de l'Énergie sur "l'obtention d'une golden share dans Suez-Gaz de France" (n° P0122)

04 Samengevoegde vragen van

- de heer Melchior Wathelet aan de eerste minister over "een gouden aandeel voor België in Suez-GdF" (nr. P0103)

- mevrouw Karine Lalieux aan de eerste minister over "een gouden aandeel voor België in Suez-GdF" (nr. P0104)

- mevrouw Muriel Gerkens aan de eerste minister over "een gouden aandeel voor België in Suez-GdF" (nr. P0105)

- de heer Geert Versnick aan de minister van Klimaat en Energie over "een golden share in Suez-Gaz de France" (nr. P0122)

 

04.01  Melchior Wathelet (cdH): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, nous avons tous été informés de votre visite, hier, au président français Nicolas Sarkozy. Vous avez annoncé que la Belgique obtiendrait cette fameuse "golden share" dans le cadre de la fusion entre Suez, Electrabel et GDF.

 

Monsieur le premier ministre, vous dites qu'une "golden share" est garantie et M. Sarkozy dit qu'il est prêt à envisager la question, si j'ai bien entendu. Où est la réalité? Soit il a pris un engagement ferme vis-à-vis de vous, et je vous demande de le confirmer, de sorte à mettre fin à une incompréhension; soit, il s'est simplement engagé à envisager cette question, et je vous demande également de le confirmer.

 

Cela a un certain nombre de conséquences. Si nous obtenons cette "golden share", quelles en seront les modalités et quel en sera le timing? Le président français a-t-il simplement accepté cette "golden share"? Y a-t-il eu des compensations afin de la faire accepter? On parle par exemple de l'entrée de EDF dans le capital de SPE. On entend des rumeurs à ce sujet. Y a-t-il eu une discussion de ce type entre vous ou vous êtes-vous limités à discuter de la "golden share"? Quel engagement M. Sarkozy a-t-il pris vis-à-vis de vous?

 

04.02  Karine Lalieux (PS): Monsieur le premier ministre, hier, vous avez rencontré M. Sarkozy. Si j'ai bien compris les communiqués de presse, un de vos objectifs était de plaider la cause des consommateurs belges, notamment en matière d'énergie.

 

Quels sont les résultats concrets de cette rencontre? Vous annoncez l'obtention d'une "golden share". L'avons-nous vraiment? Cette obtention n'est-elle pas soumise à l'autorisation de l'Union européenne? Si c'est le cas, avez-vous déjà pris des contacts avec l'Union européenne en ce sens?

 

Par ailleurs, la probable "golden share" que nous détiendrons vaudra pour certains types de décisions. On parle d'intérêts stratégiques. Qu'est-ce que cela signifie? Il est également question de sécurité et d'approvisionnement. Cet instrument nous permettra-t-il de jouer réellement sur les prix? En effet, la grande problématique actuelle est celle du prix de l'énergie pour les consommateurs belges.

 

Enfin, quel est encore le statut de la Pax Electrica II? En effet, je ne comprends pas tout à fait la disposition, car j'avais l'impression que la Pax Electrica II incluait déjà la "golden share". Dès lors, pourquoi revenir sur un élément déjà acquis dans la Pax Electrica II? Ce qui m'inquiète, c'est que le précédent ministre de l'Énergie, M. Verwilghen, avait précisément remis en cause la possibilité de détenir une "golden share". Je vous demande de simples éclaircissements en la matière. Qu'en est-il réellement?

 

04.03  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, je vais compléter les questions de mes deux collègues concernant cette "golden share".

 

Il est vrai qu'en lisant les différents communiqués, je n'arrive pas à savoir si cette "golden share" est accordée, promise ou fera l'objet d'une étude sérieuse. J'aimerais donc que vous clarifiiez ce que vous a dit le président Sarkozy.

 

La Pax Electrica I, madame Lalieux, prévoyait déjà une "golden share" entre l'État belge et Suez, au moment où Suez a fusionné avec Electrabel. Ensuite, la Pax Electrica II, dont on a tellement discuté et au sujet de laquelle on indiquait qu'il ne s'agissait pas d'une '"pax electrica" mais d'un engagement de Suez, lors de la fusion avec Gaz de France, en prévoyait une également. Aujourd'hui, monsieur le premier ministre, vous affirmez qu'elle va arriver.

 

J'ai besoin de la voir en chair et en os pour y croire étant donné le nombre d'années qu'on l'attend.

 

Par ailleurs, en échange de quoi l'avez-vous obtenue? Sarkozy, Suez, EDF, GDF ne sont pas des partenaires qui donnent volontiers. Dès lors, j'aimerais savoir si la "golden share" pour la Belgique a été échangée contre, par exemple, Distrigaz pour EDF en cas de fusion Gaz de France-EDF.

 

Je tiens à poser la question aujourd'hui pour qu'elle soit reprise dans le compte rendu car je crains réellement que cela arrive et que cela soit défavorable aux consommateurs belges alors qu'on prétend vouloir augmenter la concurrence et contrôler les prix.

 

04.04  Geert Versnick (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, in aansluiting bij de vorige collega’s die reeds vragen hebben gesteld, kan ik kort zijn. U hebt met de heer Sarkozy een afspraak gemaakt dat België een golden share zal kunnen aanhouden in de groep Suez-GdF.

 

Ik had graag van u vernomen wat de precieze impact zal zijn van die golden share op de leveringszekerheid van energie voor ons land en ook indirect op de kostprijs van energie voor onze burgers. Ten tweede, wat zal de impact zijn van die golden share op België als draaischijf van de energieactiviteit, die in België hoofdzakelijk plaatsvindt in de groep Suez, en op de werkgelegenheid in ons land?

 

04.05  Guy Verhofstadt, premier ministre: Monsieur le président, chers collègues, il est vrai qu'une "golden share" était déjà prévue dans les accords signés avec Suez-Gaz de France. Une comparaison a été réalisée entre une "golden share" État français et une "golden share" Belgique. En tout état de cause, s'il existe une "golden share" pour la France, il doit en exister une pour la Belgique, et ce dans les mêmes conditions.

 

Jusqu'ici, il s'agissait d'un engagement unilatéral de Suez-Gaz de France, confirmé naguère par l'ancien premier ministre M. de Villepin ainsi que par l'ex-président de la République Jacques Chirac. À présent, il était important d'obtenir l'approbation de l'actuel premier ministre M. Fillon et du président actuel M. Sarkozy. C'est ainsi que nous sommes convenus d'exécuter cet élément de l'accord avec Suez-Gaz de France et que la "golden share" sera accordée à la Belgique.

 

Pourquoi cette "golden share"? Il s'agit d'un élément nécessaire pour défendre les intérêts stratégiques de la Belgique d'un point de vue énergétique, comme c'est le cas pour la France. Bien sûr, la France détiendra un droit de blocage de minorité à l'intérieur de l'entreprise fusionnée, mais, à part ça, cette "golden share", tant pour la France que pour la Belgique, sert à défendre nos intérêts stratégiques énergétiques. Voilà pour la raison d'être de cette "golden share".

 

Nous sommes convenus que les spécialistes des gouvernements français et belge se réuniront pour rédiger le contenu exact de cette "golden share". C'est pourquoi, monsieur le président, je propose de me présenter devant la commission au moment de la réception de ce texte pour en expliciter le contenu exact.

 

Pour le reste, le but du gouvernement demeure identique: disposer de trois opérateurs de production d'électricité et d'énergie en Belgique afin de créer une réelle concurrence.

 

En outre, j'ajouterai que nous n'avons pas parlé de compensations; l'affaire Distrigaz est une procédure extérieure à ce qui a été discuté hier. En effet, les offres envoyées à Suez-Gaz de France détermineront la vente de Distrigaz, solution émanant de la Commission européenne et non de nous.

 

Ten slotte, werd de vraag gesteld of de golden share in overeenstemming is met de regels van de Europese Unie. Er zijn precedenten waarbij een golden share door de Europese Unie werd goedgekeurd. Ik kan u melden dat België zelf een aantal golden shares bezit, onder meer in Distrigas en Fluxys. In voornoemde ondernemingen bezitten wij een golden share die overigens in overeenstemming is met de Europese regelgeving.

 

Mijnheer de voorzitter, zodoende verwacht ik ook geen enkel probleem van de Europese Unie bij de toekenning en uitwerking van het bewuste gouden aandeel voor de Belgische overheid.

 

04.06  Melchior Wathelet (cdH): Monsieur le président, je tiens à remercier le premier ministre pour sa réponse claire et transparente.

 

Si je comprends bien, monsieur le premier ministre, pour que la Belgique puisse détenir la "golden share", il faut simplement qu'elle adopte le même mécanisme que l'État français. Les deux pays pourront ainsi être présents au sein de l'entreprise à part égale. Je remercie donc le premier ministre pour la proposition. J'ai pris acte du fait qu'il viendra devant le Parlement pour présenter la "golden share" qu'il devra négocier afin que nous puissions en débattre.

 

J'insiste sur l'importance de cette "golden share". Comme on le sait, la Belgique sera en sous-production en matière électrique. Nous devons donc veiller à assurer notre approvisionnement. Ce mécanisme permettra à la Belgique de rester un acteur important en matière énergétique au niveau européen.

 

04.07  Karine Lalieux (PS): Monsieur le président, je tiens également à remercier le premier ministre pour sa réponse.

 

Monsieur le premier ministre, je voudrais cependant encore vous poser une question relative à l'Union européenne.

 

S'il faut l'aval de l'Union européenne pour obtenir la "golden share", des négociations à ce sujet auront-elles lieu simultanément avec elle?

 

04.08  Guy Verhofstadt, premier ministre: Normalement non. Si elle répond aux conditions des "golden shares" dans les autres sociétés, je ne vois pas pourquoi, une telle négociation devrait avoir lieu.

 

04.09  Karine Lalieux (PS): J'imagine donc qu'il y aura parallèlement information de l'Union européenne.

 

Je vous demande également de ne pas oublier que, outre la question de la sécurité d'approvisionnement en Belgique, il s'agit aussi de plaider la cause des consommateurs et le prix de l'énergie, mais encore de favoriser la concurrence au niveau belge.

 

04.10  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, je ne doute pas que les deux gouvernements puissent rédiger une "golden share" qui corresponde aux exigences de l'Union européenne. Nous connaissons ces exigences et leur portée.

 

Monsieur le premier ministre, vous êtes-vous fixé un délai, une date de clôture? Ecolo soutient depuis des années la mise en place de cette "golden share". Je vous ai d'ailleurs interpellé, ainsi que M. Verwilghen, de nombreuses fois sous la précédente législature pour qu'elle aboutisse. À chaque fois, vous m'avez répondu que c'était en bonne voie. Je suis donc impatiente de connaître la date à laquelle elle arrivera.

 

Vous me dites que les discussions concernant Distrigaz n'ont pas été mises sur la table. Je me permets donc de vous demander qu'au nom du gouvernement belge et qu'avec ce même gouvernement, vous soyez vigilants à ce que EDF ne s'empare pas aussi facilement de Distrigaz, de manière à ce qu'il y ait une pluralité des acteurs sur le marché du gaz belge. Nous savons que EDF est intéressée et que l'État français est intéressé par le développement de EDF. Je transforme dès lors ma question en demande d'anticipation de la part du gouvernement belge.

 

04.11  Geert Versnick (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik dank de eerste minister voor zijn antwoord. Ik begrijp eruit dat door de strategische keuze die is genomen een belangrijke stap is gezet voor de leveringszekerheid van energie op termijn voor ons land.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van mevrouw Yolande Avontroodt aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de vrije verkoop van geneesmiddelen waarvoor geen voorschrift nodig is" (nr. P0107)

05 Question de Mme Yolande Avontroodt à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "la vente libre de médicaments non soumis à prescription" (n° P0107)

 

05.01  Yolande Avontroodt (Open Vld): Mevrouw de minister, dit is inderdaad een wegens uw aanwezigheid vorige week uitgestelde actuele vraag.

 

Mevrouw de minister, vorige legislatuur is de therapeutische meerwaarde van de apotheker in een wet verankerd, zodat de apotheker echt een missie heeft ten opzichte van de patiënt en zijn medisch dossier. Dat is er niet alleen gekomen in het kader van het beheersen van de consumptie, maar vooral in het kader van de kwaliteitsbewaking.

 

Daarnaast hebben wij in ons land een heel groot netwerk, dat een heel brede toegankelijkheid verzekert voor de patiënten. Dat is een wezenlijk verschil met landen waar er een grotere spreiding is.

 

Een van de grootste meerwaarden van de therapeutische missie of zorg van de apotheker is net die overconsumptie tegengaan. Er is ook therapietrouw. Een goede begeleiding van de therapietrouw is een heel belangrijk middel voor de strijd tegen de overconsumptie.

 

Daarom zijn wij er vanuit onze fractie geen voorstander van om OTC-producten, de geneesmiddelen die vrij kunnen worden verkocht, ter beschikking te stellen in de supermarkten. Wij vragen er wel aandacht voor dat de prijszetting geen negatieve invloed hebben door de exclusiviteit in de apotheken.

 

Er zijn dus twee delen waarop wij ons willen focussen. Ten eerste benadrukken wij de therapeutische functie van de apotheker in het farmaceutisch dossier. Ten tweede willen wij de toegankelijkheid en dus de prijszetting van de niet-voorschriftplichtige geneesmiddelen ook onder controle kunnen houden.

 

Mevrouw de minister, graag had ik uw standpunt ter zake vernomen.

 

05.02  Laurette Onkelinx, ministre: Monsieur le président, madame, je voudrais être très claire: je crois, comme vous, au rôle capital du pharmacien qui connaît bien non seulement les médicaments, mais également son public, ses patients. Il peut donc dialoguer. Son rôle crucial doit dès lors être maintenu. De plus, cela permet d'éviter, surtout pour les médicaments non soumis à prescription médicale, l'automédication insensée.

 

C'est pourquoi je suis clairement contre la mise en vente libre des médicaments, notamment dans les supermarchés. Tout doit le plus possible rester circonscrit autour du rôle professionnel des pharmaciens. Ce qui permet de les conserver, eux, dans leur rôle de conseils professionnels et d'effectuer un service en faveur de la santé de leurs patients, donc de faire oeuvre de santé publique.

 

05.03  Yolande Avontroodt (Open Vld): Mevrouw de minister, dank u wel.

 

Ik denk dat dit officieel door u verklaarde standpunt met heel veel aandacht zal worden gevolgd.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Samengevoegde vragen van

- de heer Koen Bultinck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "eiceldonatie" (nr. P0108)

- mevrouw Lieve Van Daele aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "eiceldonatie" (nr. P0109)

06 Questions jointes de

- M. Koen Bultinck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "le don d'ovocyte" (n° P0108)

- Mme Lieve Van Daele à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "le don d'ovocyte" (n° P0109)

 

De voorzitter: Het zijn twee uitgestelde vragen.

 

06.01  Koen Bultinck (Vlaams Belang): Mevrouw de minister, weliswaar met een week vertraging wil ik u toch nog even een vraag stellen omtrent de problematiek van de eiceldonatie.

 

U weet zeer goed dat wij tijdens de vorige legislatuur in deze Kamer en ook in de Senaat wetgeving met betrekking tot medisch begeleide voortplanting hebben goedgekeurd. Ik zeg u zeer eerlijk dat wij ons als fractie hier niet tegen hebben verzet omdat wij uiteraard alle begrip hebben voor de mensen die met dergelijke medische problemen worden geconfronteerd. Ik zeg u echter even duidelijk, laat daar geen twijfel over bestaan, dat wij de allergrootste ethische vragen hebben en toch wel huiveren bij de ronselpraktijken als het ware, die dezer dagen de media hebben gehaald met betrekking tot het ronselen van studenten in het dossier van de eiceldonatie.

 

Mevrouw de minister, de wetgeving is ter zake zeer duidelijk en ik citeer: “Handel in menselijke gameten is verboden. De gratis donatie van gameten is toegestaan. De Koning kan echter een vergoeding bepalen om verplaatsingskosten of loonverlies van personen bij wie een afname wordt verricht, te dekken”. Ook na het debat in de Senaat blijven er twee cruciale vragen over.

 

Ten eerste, wanneer mogen wij de uitvoeringsbesluiten verwachten die de problematiek definitief en streng moeten regelen? Ten tweede, welke maatregelen hebben uw diensten al genomen om dergelijke commerciële misbruiken in een ethisch zeer gevoelig dossier, in de toekomst te verhinderen?

 

06.02  Lieve Van Daele (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ik sluit mij aan bij de vraag van de collega.

 

Er is inderdaad wetgeving die enerzijds een verbod op de handel inhoudt, maar anderzijds wel toelaat dat het gratis gebeurt. Het is inderdaad zo dat er, omwille van drie redenen, in een tegemoetkoming kan worden voorzien. Wij denken dat enerzijds de grote nood aan donoren en anderzijds het ontbreken van uitvoeringsbesluiten ervoor zorgt dat elk fertiliteitcentrum zijn eigen weg zoekt.

 

Ik zou mij willen aansluiten bij de vraag wanneer wij het koninklijk besluit mogen verwachten want dat is in deze toch wel heel belangrijk. Ten tweede, heeft u er al enig idee van of er in totaal een maximumvergoeding zal worden uitgekeerd, of dat er maximale vergoedingen zullen worden uitgekeerd voor verplaatsingskosten, loonverlies en hospitalisatiekosten? Tot slot hadden wij graag uw standpunt gekend omtrent een mogelijke samenwerking met het Rode Kruis in deze zaak.

 

06.03  Laurette Onkelinx, ministre: Monsieur le président, chers collègues, nous avons effectivement en Belgique, grâce au parlement, une législation qui traite des dons d'ovocytes. Ceux-ci sont permis mais encadrés. Ils sont uniquement permis à titre gratuit et encadrés du fait qu'une information doit être donnée. Autrement dit, le don d'ovocytes n'est pas considéré comme un acte anodin, puisqu'il peut avoir des conséquences physiques et psychologiques importantes. Il est dès lors encadré, notamment par tout un processus d'information.

 

Cette loi est d'application. Il n'y a pas besoin d'arrêté d'application. Quand le don est gratuit, il ne pose aucun problème. Par contre, s'il n'est pas gratuit, des sanctions pénales importantes sont prévues dans la loi. Quand un don est-il gratuit et quand ne l'est-il pas? La loi dit clairement qu'on peut prévoir de couvrir des frais inhérents au don d'ovocytes comme, par exemple, les frais éventuels de transport. On peut également couvrir le manque à gagner qui entoure le don d'ovocytes. Il s'agit de toute une série de frais qui se rapportent à une réalité économique.

 

La loi dit que le Roi peut définir ce que sont ces frais. Nous ne l'avons pas encore fait mais je compte le faire. Cependant, même en l'absence de cet arrêté d'exécution, la loi est exécutable. La commercialisation peut déjà être sanctionnée aujourd'hui.

 

Les faits qui se sont passés à Leuven ne peuvent être tolérés car il s'agit d'un processus de marchandage et de commercialisation totalement interdit par la loi. Ce n'est pas tellement le montant qui est en cause – c'est à voir si, oui ou non, cela couvre la notion de frais administratifs – mais c'est la démarche commerciale autour du don d'ovocytes qui est absolument interdite par la loi. D'ici peu, je l'espère, nous aurons en plus un arrêté d'exécution. J'ai déjà commencé le travail.

 

06.04  Koen Bultinck (Vlaams Belang): Mevrouw de minister, ik neem akte van het feit dat u ons de wet nog eens komt uitleggen.

 

U zegt dat er wel degelijk een aantal mogelijkheden bestaat. Ik blijf als oppositielid uitdrukkelijk aandringen op een zeer snelle publicatie van de koninklijke besluiten van uitvoering. Dit is noodzakelijk om duidelijkheid te creëren en om zeer stringente regels op te leggen.

 

U hebt mij geen pleidooi horen houden voor een absoluut verbod van eiceldonatie. De regels kunnen dienaangaande echter niet streng genoeg zijn, opdat dit absoluut uit het commerciële circuit zou blijven.

 

06.05  Lieve Van Daele (CD&V - N-VA): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Ik heb echter geen antwoord gekregen op mijn derde vraag. Wat denkt u zelf van de piste om samen te werken met het Rode Kruis om donoren op te sporen? Die piste doet nochtans de ronde. Ik wil het volgende meegeven als bekommernis. Ik denk dat er een heel groot verschil bestaat tussen het inzamelen van bloed en het verzamelen van gameten voor donatie.

 

Er werd in de wetgeving gekozen voor absolute anonimiteit. Ik heb gezien dat u als minister van Justitie een pleidooi hebt gehouden om zo weinig mogelijk gegevens beschikbaar te stellen. Wij moeten ons echter ervan bewust zijn dat er in de ons omringende landen een evolutie aan de gang is waar steeds meer wordt benadrukt dat het voor kinderen heel belangrijk is om hun eigen oorsprongsgeschiedenis te kennen. Ook de Commissie voor de Rechten van het Kind heeft benadrukt dat een kind daarop recht heeft.

 

In Groot-Brittannië is sinds 2005 de anonimiteit bij wet verboden. Wij moeten die evolutie in de gaten houden. Wij vragen dat u als minister de vinger aan de pols wil houden. Omwille van het genetisch belang van het ouderschap en van de evolutie in de medische wereld, maar ook wegens de vele instabiele gezinssituaties, is het immers niet ondenkbaar dat kinderen vroeg of laat hun oorsprongsgeschiedenis op een andere manier te weten komen.

 

Wij zouden heel graag hebben dat u die evolutie mee opvolgt.

 

06.06 Minister Laurette Onkelinx: Ik wacht op de voorstellen van een werkgroep.

 

06.07  Lieve Van Daele (CD&V - N-VA): Ik dank u.

 

De voorzitter: Dit was de eerste uiteenzetting van mevrouw Van Daele in deze Kamer. (Applaus)

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Samengevoegde vragen van

- de heer Koen Bultinck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het opstellen van een kankerplan" (nr. P0110)

- mevrouw Maya Detiège aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het opstellen van een kankerplan" (nr. P0111)

07 Questions jointes de

- M. Koen Bultinck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'établissement d'un plan de lutte contre le cancer" (n° P0110)

- Mme Maya Detiège à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'établissement d'un plan de lutte contre le cancer" (n° P0111)

 

07.01  Koen Bultinck (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, wij wisten reeds dat u geen regering had en dat dit geen regeringsploeg is maar dat hier uiteindelijk veertien ministers staan die los van elkaar werken en dat er vooral geen samenhang is in die ploeg. Vanmorgen zagen wij daar andermaal een bevestiging van toen wij de media lazen. Toen wij onze krant ter hand namen, konden wij akte nemen van de zeer scherpe commentaar van uw grootste coalitiepartner, zijnde de christendemocraten, op uw nationaal kankerplan. Ik citeer daar even een paar woorden uit, mevrouw de minister. Zij verwijten u dat het plan te centralistisch is, dat het teveel aandacht schenkt aan de grote ziekenhuizen, dat het geen aandacht heeft voor de verzorging en uiteindelijk dat het vooral alle inspanningen van de Gemeenschappen negeert. Mevrouw de minister, er is zelfs sprake van een fameuze tegennota van uw grootste kartelpartner. De weinige velletjes die wij hier enkele weken geleden hebben voorgeschoteld gekregen als een soort regeringsverklaring maakten nochtans wel degelijk melding van een kankerplan.

 

Mevrouw de minister, ik heb twee zeer duidelijke vragen. Hoe reageert u politiek op die zeer scherpe zet van de christendemocraten tegen uw kankerplan? Ik zou toch wel eens van u willen weten hoe het overleg met de Gemeenschappen en intern binnen de regering verloopt.

 

07.02  Maya Detiège (sp.a-spirit): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, u hebt onlangs inderdaad voorgesteld om zowel in de commissie als buiten een rondetafel te houden rond het heel belangrijke thema kanker. Het is een heel belangrijk thema in onze maatschappij omdat iedereen in zijn familie of bij vrienden wel iemand heeft die met de aandoening te maken heeft. U hebt het initiatief genomen om tot een degelijk nationaal kankerplan te komen. Wij willen dat kankerplan mee steunen en wij hebben in de commissie zelf ook al een aantal zaken aangereikt. Ik denk bijvoorbeeld aan hersentumoren en aan het feit dat er ook mannen zijn met borstkanker, wat niet vergeten mag worden. Wij willen dus echt wel een goede inbreng hebben.

 

Wij stellen echter vast dat uw collega’s van CD&V in de kranten openlijk het nationaal kankerplan volledig van tafel vegen alvorens het voorligt in de commissie.

 

Ik kan u zeggen dat dat mij echt wel zorgen baart. Waarom? Enerzijds wantrouwen de andere meerderheidspartijen u volledig en anderzijds stel ik vast dat onze vicepremier en minister van Financiën, de heer Reynders, nog dit weekend zei dat er moet worden bespaard op de sociale uitgaven. Ik vind dat heel bizar omdat wij in de vorige legislatuur nog hebben getracht om inzake de uitgaven van de gezondheidszorg en de RVA een gezond beheer te hebben. We zijn er zelfs in geslaagd om een spaarpot aan te leggen rond de gezondheidszorg, al is dit nog geen grote spaarpot. Ik stel echter vast dat er de voorbije maanden enkel werd gekibbeld en dat er structureel weinig of niets is gebeurd. De heer Bonte heeft vorige week of de week daarvoor geïnterpelleerd over hepatitis en de wanpraktijken ter zake. We lazen onlangs in de krant over een arts die operaties uitvoerde op baby’s die totaal niet waren gepast. Er moeten dus structurele maatregelen worden getroffen.

 

Mijn vraag is dan ook hoe deze ploeg op een serieuze manier gaat werken rond een heel belangrijk thema, de sociale zekerheid, de gezondheidszorg en specifiek het kankerplan.

 

Zal de regering enkel maar willen besparen en in de uitgaven snoeien of zal er structureel aan de transparantie in ziekenhuizen en aan het beheersbaar houden van de gezondheidszorg worden gewerkt?

 

Ten slotte, hoe zal de regering erin slagen om een degelijk kankerplan voor te leggen dat door alle meerderheidspartijen wordt gedragen?

 

07.03 Minister Laurette Onkelinx: Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik ben een beetje verbaasd. Ik krijg kritiek inzake een kankerplan dat nog niet bestaat. Men spreekt over drie referentiecentra. Dat is niet mijn doelstelling. Men spreekt over het gebrek aan preventie maar ik werk met Vlaams minister Vanackere aan nieuwe initiatieven voor preventie en screening.

 

Je devrais peut-être dire "de minimis non curat praetor" si la lutte contre le cancer n'était pas aussi importante. Je rappelle que nous enregistrons 55.000 nouvelles tumeurs par an. C'est énorme. D'ici 2020, deux fois plus de personnes seront atteintes du cancer qu'aujourd'hui. Pour tous les enfants qui naissent aujourd'hui, un sur deux connaîtra le cancer. C'est un thème de santé publique majeur.

 

Dans le respect des compétences des uns et des autres, j'entends réellement apporter un élément constructif, sérieux, structurel. Pour l'instant, des tables rondes sont organisées avec des professionnels de la santé. J'ai énormément dialogué et continuerai à le faire avec tous mes collègues pour parvenir, si pas à un plan national, du moins à un plan fédéral "Cancer".

 

J'espère que d'ici le 10 mars, nous aurons élaboré un projet qui pourra être soutenu par tous. Ce qui importe dans le cadre de ce plan, c'est de pouvoir ensemble, Régions, Communautés, fédéral, dans le respect de nos compétences respectives, apporter une réponse adéquate au premier grand défi de santé publique qui nous guette aujourd'hui.

 

07.04  Koen Bultinck (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ik durf bijna zeggen dat er met zulke collega’s in de meerderheid bijna geen oppositie meer nodig is. Er is vanuit de grootste fractie in uw meerderheid zeer scherpe commentaar gekomen op uw nationaal kankerplan. Ik zeg u heel eerlijk dat het commentaar net zo goed uit onze mond had kunnen komen. Het is onze bezorgdheid dat er voldoende aandacht gaat naar de Gemeenschappen, dat er goed wordt overlegd. Het kan niet, mevrouw de minister – laat daarover geen onduidelijkheid bestaan – dat het zogenaamd nationaal kankerplan alleen een doorslagje zou zijn van het PS-wetsvoorstel dat in deze Kamer is ingediend. Op dat vlak deel ik het commentaar van CD&V.

 

Het is alleen merkwaardig – en dat is voor mij een fundamenteel probleem – dat er blijkbaar geen regering is. Men is het over niets eens. Op die manier maakt u het ons als oppositie natuurlijk zeer gemakkelijk.

 

07.05  Maya Detiège (sp.a-spirit): Mijnheer de voorzitter, ik ben eigenlijk een beetje verbaasd over het antwoord dat ik krijg. Ik begrijp de ambities van mevrouw Onkelinx en ik ben ook heel blij dat er rond thema wordt gewerkt. U hebt ook mijn inbreng gezien in commissie. We hebben ook een resolutie ingediend.

 

Ik stel gewoon vast dat iets dat al maanden bezig is, gewoon verder gaat. Zelfs al is er nog geen plan, slagen de andere partijen van de meerderheid er reeds in om ruzie te maken en niet constructief te zijn. Dat is de enige vaststelling die ik hier vandaag kan doen. Ik vind dat zeer spijtig, gezien het belang van dit thema.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Sarah Smeyers aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de praktijken van het socialistisch ziekenfonds te Antwerpen" (nr. P0112)

- mevrouw Yolande Avontroodt aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de praktijken van het socialistisch ziekenfonds te Antwerpen" (nr. P0113)

08 Questions jointes de

- Mme Sarah Smeyers à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les pratiques des mutualités socialistes à Anvers" (n° P0112)

- Mme Yolande Avontroodt à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les pratiques des mutualités socialistes à Anvers" (n° P0113)

 

08.01  Sarah Smeyers (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, meer en meer zien wij dat de ziekenfondsen extra leden trachten te ronselen door aanvullende voordelen te bieden. Zo ontstaat er systematisch een opbod om zoveel mogelijk leden binnen te halen.

 

Zolang die extra voordelen als oogmerk hebben om de gezondheid van de leden in het oog te houden met de bekommernis om de gezondheid te respecteren, hebben wij er geen problemen mee. Zo kan ik mij volledig vinden in extra voordelen om gezonde voeding in scholen te steunen of het deels terugbetalen van sportabonnementen.

 

Ik heb echter meer problemen met de voordelen in de zin van kortingen bij het aankopen van een bepaalde wagen van een bepaald merk, bij kortingen in bepaalde restaurants, kortingen in bepaalde winkels of kortingen in bepaalde wellnesscentra. Hier rijst volgens mij de vraag of wij nog spreken over de kerntaken van de ziekenfondsen, of dat niet hun bevoegdheid te buiten gaat. Hun oogmerk om de gezondheid van de leden van het ziekenfonds in stand te houden of te beogen wordt hier een beetje overschreden.

 

Mevrouw de minister, mijn vraag aan u is dan ook de volgende.

 

Behoort het toekennen van dergelijke voordelen nog tot de kerntaken van de ziekenfondsen?

 

Bent u van plan om wettelijke beperkingen te stellen?

 

Bent u van plan om in dialoog te treden, een dialoog op te starten met de ziekenfondsen om in onderling overleg de nodige beperkingen te stellen?

 

Ik denk dat het volgende u toch wel na aan het hart ligt. Vindt u niet dat het solidariteitsprincipe hier wordt overschreden? Leden die meer begoed zijn en een ruimere financiële capaciteit hebben, kunnen ook sneller genieten van die kortingen. Ik wil dat benadrukken. Ik sluit mij aan bij de volgende vraag van mevrouw Avontroodt. Ik wil echter toch nog eens hameren op het solidariteitsprincipe dat hier volgens mij wordt ontkracht.

 

08.02  Yolande Avontroodt (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, de collega heeft het al uiteengezet.

 

Er zijn drie punten.

 

Ten eerste, de wet is duidelijk. Artikel 3 van de wet van 6 augustus 1990 zegt heel duidelijk wat er is toegelaten. Welnu, wat is er toegelaten? De ziekenfondswet is er gekomen om de ziekte- en de invaliditeitsverzekering en alles wat daaraan gerelateerd is, uit te voeren, zoals preventie, curatie, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid. Dat is heel duidelijk.

 

Daarnaast is er zelfs een wettelijke opdracht inzake gezondheidspromotie, dus alles wat het psychisch, het fysisch en ook het sociaal welzijn van de leden bevordert. So far, so good; geen probleem.

 

Ten tweede, er is ook een lijst van verboden activiteiten. Tijdens de vorige legislatuur hebben wij ook een aantal keren het debat gevoerd over koppelverkoop. Een reisbijstandverzekering verkopen mag, zolang ze slaat op gezondheidszorg of het vervoer, ze moet dus alleszins ziektegerelateerd zijn.

 

We weten ten eerste dus wat er mag, en ten tweede ook wat er niet mag.

 

Ten derde, er is inderdaad een beetje een concurrentiestrijd losgebarsten. Op zich is dat niet slecht, want dat kan heel vaak kwaliteitsverhogend werken.

 

Maar nu moet ik toch aangeven dat ik het aanbieden van een korting voor de aanschaf van een auto er echter niet mee kan verzoenen, tenzij met die auto heel speciale nummertjes kunnen worden opgevoerd of dat men zich er heel speciaal beter bij voelt om met die auto te rijden. Eerlijk gezegd, dat was toch wel behoorlijk provocerend.

 

Mevrouw de minister, graag had ik uw standpunt ter zake vernomen.

 

08.03  Laurette Onkelinx, ministre: Monsieur le président, chères collègues, vous venez de décrire parfaitement ce que peuvent faire les mutuelles dans le cadre de leurs activités obligatoires et complémentaires. Elles doivent tout de même rester dans un champ d'application relatif à la santé et à l'éducation à la santé, notamment au niveau de leurs activités complémentaires.

 

On peut très bien imaginer qu'elles interviennent dans des bons de réduction pour des activités sportives, des séances de yoga ou que sais-je encore, pour autant que cela ait un lien avec la conception d'une meilleure santé pour tous. En revanche, offrir un bon de réduction pour l'achat d'un véhicule, il faut déjà être de bien mauvaise foi pour y voir un lien avec la santé.

 

Autrement dit, comme je suis tout à fait d'accord avec vous, je vais interroger l'Office de contrôle des mutuelles pour éclaircir le dossier.

 

08.04  Sarah Smeyers (CD&V - N-VA): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik verheug mij erover dat u mijn mening ter zake deelt. Ik reken er dan ook op dat er snel een initiatief zal worden genomen en dat er snel paal en perk zal worden gesteld aan dergelijke praktijken.

 

De voorzitter: Ik dank mevrouw Smeyers voor haar eerste uiteenzetting in de Kamer. (Applaus)

 

08.05  Yolande Avontroodt (Open Vld): Mevrouw de minister, ik hoor dat u de controledienst daarvoor zult aanspreken. Ik meen dat het nog veel belangrijker is ter zake overleg te organiseren en de creativiteit niet te fnuiken. Het moet minstens transparant en gezondheidsgerelateerd zijn, in het kader van gezondheidspromotie.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Samengevoegde vragen van

- de heer Filip De Man aan de minister van Justitie over "de ontmanteling van een terreurnetwerk in Marokko" (nr. P0115)

- de heer Jean-Luc Crucke aan de minister van Justitie over "de ontmanteling van een terreurnetwerk in Marokko" (nr. P0116)

- de heer Raf Terwingen aan de minister van Justitie over "de ontmanteling van een terreurnetwerk in Marokko" (nr. P0117)

09 Questions jointes de

- M. Filip De Man au ministre de la Justice sur "le démantèlement d'un réseau terroriste au Maroc" (n°P0115)

- M. Jean-Luc Crucke au ministre de la Justice sur "le démantèlement d'un réseau terroriste au Maroc" (n° P0116)

- M. Raf Terwingen au ministre de la Justice sur "le démantèlement d'un réseau terroriste au Maroc" (n° P0117)

 

09.01  Filip De Man (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, het is jammer genoeg een pijnlijke gewoonte aan het worden in dit land dat nieuwe Belgen zich blijken te ontpoppen tot terroristen. We hebben deze week mogen vernemen dat er opnieuw drie stuks zijn ontdekt. Er is met name een terroristenbende in Marokko opgerold en daarvan zijn drie nieuwe Belgen lid.

 

Een daarvan is, als ik het hier goed lees, Abdelkader Belliraj, met de bijnaam Abdelkrim. Die bijnaam is absoluut niet ten onrechte, want volgens de Marokkaanse regering zou die man hier in België ook nog zes moorden hebben gepleegd. Ik heb dus een aantal vragen aan de minister.

 

Mijnheer de minister, ik lees dat dat heerschap sedert 1992 actief zou zijn in ons land. De vraag rijst dan natuurlijk: werd die Belliraj wel gecontroleerd door onze veiligheidsdiensten? Hebben onze veiligheidsdiensten een rol gespeeld bij het uitschakelen van die meer dan dertigkoppige bende terroristen? Weet u al bij welke moordzaken die man zou zijn betrokken?

 

Een tweede deel gaat over de naturalisaties. Die Belliraj heeft de Belgische nationaliteit gekregen. Ik had graag geweten hoe en op welke manier dat is gebeurd en of u na een eventuele veroordeling wegens terrorisme uw positief injunctierecht zal gebruiken, indien nodig, om die man zijn Belgische nationaliteit af te nemen.

 

Meer in het algemeen, mijnheer de minister, weten we dat er onderhand een dertigtal terroristen momenteel in Belgische cellen verpoost. Daarover zou ik willen weten of u als minister van Justitie van plan bent om, wanneer die mensen hun straf hebben uitgezeten, hun verblijfsvergunning af te nemen en, zo nodig, hun Belgische nationaliteit.

 

Ten slotte zou ik willen weten hoeveel van die nieuwe Belgen die zich ontpopten tot terroristen, tot nu toe hun Belgische nationaliteit werd afgenomen.

 

09.02  Jean-Luc Crucke (MR): Monsieur le ministre, la presse a largement relaté ce qui vient de se passer au Maroc et qui a manifestement un lien direct avec la Belgique.

 

Il s'agit de faits liés à la mouvance Al-Qaida et à l'extrémisme musulman le plus radical - pour autant qu'il puisse encore exister une différence entre extrémisme et radical -, mais aussi au grand banditisme. On assiste à une volonté de déstabilisation politique, qui touche le Maroc certes mais, en Belgique, il est question de six meurtres non élucidés ainsi que de délits qui ont permis de réunir des fonds destinés à la mouvance Al-Qaida.

 

Monsieur le ministre, s'ils sont confirmés, ces faits sont graves. Ils trouvent leur origine dans notre pays puisque le meneur de ce système est domicilié à Gand depuis un certain nombre d'années.

 

Au vu de ce qui précède, voici mes questions.

 

1. Confirmez-vous l'ampleur des faits tels qu'ils sont relatés dans la presse?

2. Comment avons-nous été informés de la situation? Quelles sont les mesures prises par les services belges puisqu'une instruction judiciaire a été ouverte?

3. Les services parlent de prudence. Au regard de la gravité des faits et de leur invraisemblance, qu'entend-on par "prudence"? Cela signifie-t-il que la véracité de ces faits est mise en doute? Cela signifie-t-il que nous ne disposons pas de la bonne information? Ou cela signifie-t-il que nous devons faire preuve de prudence car il est question de faits extrêmement dangereux qui pourraient s'avérer encore plus déstabilisateurs qu'imaginés?

 

Le Parlement a besoin d'une réponse claire en la matière et telle est la raison de ma question.

 

09.03  Raf Terwingen (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, aansluitend op de twee vragen van mijn collega’s.

 

De betrokken man wordt verdacht van zes moordzaken in België. De federale ambtenaar van het parket spreekt van een zeer grote zaak. Ik denk dat wij vooral moeten nagaan wat het belang van die man en die zaken is voor ons land.

 

Ik heb twee concrete vragen. Ten eerste, hebt u al zicht op de dossiers waarover het gaat? In de pers werd daarover een beetje dubbelzinnig bericht. Enerzijds zegt men niet te weten over welke dossiers het gaat. Hebt u ondertussen wel al zicht op die bewuste dossiers. Ik denk dat dat van belang is in verband met de verjaring van die feiten, want men spreekt over feiten die zouden zijn gebeurd eind jaren 80, de periode van 1986 tot 1989. Ik denk dat het van belang is om te kijken over welke dossiers het gaat waarin die man nu opeens wordt aangeduid als de mogelijke dader.

 

Ten tweede, ook belangrijk voor ons land onder andere met het oog op een eventuele vervolging, is wat er zal gebeuren met de uitlevering van die man. Kunt u daarover wat informatie verstrekken?

 

09.04 Minister Jo Vandeurzen: Mijnheer de voorzitter, ik krijg een vraag over "de nationaliteitskwestie van een terreurleider in Marokko en de rol van de Belgische veiligheidsdiensten in de ontmanteling van een terreurnetwerk". Ik probeer de vragen zo goed mogelijk voor te bereiden, maar als die hier mondeling worden uitgebreid met een hele reeks van vragen waarop ik überhaupt niet in staat ben een adequaat antwoord te geven, veroorloof ik het mij mij even te beperken tot het beantwoorden van de vragen die mij zijn gesteld. Uiteraard ben ik bereid om op alle andere vragen te antwoorden als het Parlement dat vraagt. Dat is mijn plicht en ik wil dat ook doen, maar dan wel op basis van correcte gegevens.

 

In de Marokkaanse pers zijn maandag berichten verschenen over het feit dat een terreurnetwerk zou zijn opgerold. Er blijkt ook een aantal arrestaties te zijn verricht. Ik kan u ook bevestigen dat ik via de Belgische diensten ben verwittigd dat een groep is aangehouden waarbij onder meer drie mensen zijn die de dubbele Marokkaans-Belgische nationaliteit hebben.

 

Er vond vanmorgen een coördinatievergadering tussen het federaal parket en het parket van Brussel plaats. Men heeft uiteraard onmiddellijk getracht om de informatie, die ondertussen is toegekomen, te beoordelen en exploreren. Ik kan daarover nog geen andere informatie geven, omdat ik ze ook niet in mijn bezit heb.

 

Er is een vraag over het uitleveringsverdrag. Er bestaat inderdaad een uitleveringsverdrag tussen België en Marokko. In vrijwel alle gevallen levert een land geen eigen onderdanen uit. Dat is een algemene regel. In deze situatie zullen wij ook de precieze juridische toestand moeten bekijken.

 

Met betrekking tot de nationaliteit kan ik bevestigen dat, volgens mijn informatie, de man waarnaar is verwezen, de Belgische nationaliteit heeft. Die zou hem ten gevolge van zijn verzoek in juni 2000 zijn toegekend. Ik kan ook bevestigen dat de Belgische veiligheidsdiensten niet bij het ontmantelen van het terreurnetwerk in Marokko waren betrokken.

 

Dat is de informatie waarover ik thans beschik. Het spreekt voor zich dat ik aan de hand van de inlichtingen, die langzaam worden bijeengebracht, de situatie probeer na te gaan en te vernemen wat de concrete analyse is en onderzoek welke conclusies daaruit moeten worden getrokken.

 

09.05  Filip De Man (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik stel, ten eerste, vooral vast dat de minister niet van zijn diensten te horen krijgt dat die man werd gevolgd. We lezen in de pers dat hij vanaf 1992 actief zou zijn geweest, maar dat de veiligheidsdiensten van dit land hem met rust hebben gelaten. Erger nog, in 2000 heeft men hem de Belgische nationaliteit cadeau gedaan.

 

Dat bewijst nog maar eens hoe onwaarschijnlijk laks men in ons land is. Mijnheer Vandeurzen, u hebt in uw vorige rol van oppositieleider mee aan de kar geduwd, maar zit nu blijkbaar op een ander spoor.

 

Die bijzondere lakse manier van doen maakt dat zo iemand niet alleen in België verblijft en niet alleen de nationaliteit krijgt, maar ook nog eens heen en weer kan vliegen naar Marokko, terwijl hij in feite door onze veiligheidsdiensten in het oog had moeten zijn gehouden en, beter nog, zijn nationaliteit verliezen.

 

Als men iemand van dergelijke feiten verdenkt, moet men hem proberen te snappen en in het beste geval zijn nationaliteit afnemen.

 

Ik hoop dat, wanneer het probleem zich effectief voordoet, u dat ook zult willen doen als minister van Justitie.

 

09.06  Jean-Luc Crucke (MR): Je comprends que le ministre soit préoccupé par ce dossier. Je comprends aussi qu'il faille garder une certaine réserve par rapport aux faits et aux circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés.

 

Cependant, ce n'est pas la première fois qu'on demande au parquet fédéral soit une communication courte et claire, soit une communication comprenant un ensemble plus important d'éléments permettant une plus grande lisibilité du dossier. Or ici, la communication semble hésitante: soit on ne dit rien, soit on dit le strict minimum par prudence.

 

Quand on sait que notre pays est bien malheureusement une base arrière du grand banditisme, il faut un parquet fédéral efficace et je crois que le travail aurait pu être orchestré autrement. Je ne vous en fais absolument pas le reproche mais c'est votre rôle de faire toute la clarté dans ce dossier et de rassurer le citoyen.

 

09.07  Raf Terwingen (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik denk dat men inderdaad niets kan vertellen wat men niet weet. De informatie is er nog niet. Ik twijfel er niet aan dat de minister voort ondervraagd zal worden dienaangaande, ook in de commissies, in de loop van de volgende dagen en weken.

 

Alleszins blijf ik benadrukken dat het mij als jurist voor ons land vooral belangrijk lijkt dat de zaken die ook in België zijn gebeurd, gewoon worden uitgeklaard en dat daaraan dan ook de juiste bestraffing, de juiste gevolgen, worden gegeven.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: De heer Dedecker trekt zijn vraag aan minister De Crem in.

 

10 Vraag van de heer David Geerts aan de minister van Landsverdediging over "de uitvoering van de wet betreffende het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden" (nr. P0118)

10 Question de M. David Geerts au ministre de la Défense sur "la mise en oeuvre de la loi relative à l'Institut National des Invalides de Guerre" (n° P0118)

 

De vraag van de heer Geerts aan de minister van Landsverdediging zal worden beantwoord door de minister van Justitie.

 

10.01  David Geerts (sp.a-spirit): Mijnheer de minister, ik dank u dat u, in plaats van minister De Crem, hier in de eerste linie wil komen staan.

 

Als minister De Crem weg is met de bus, hoop ik dat zijn ticket niet wordt betaald op het begrotingsartikel waarop hij wil besparen en waarover mijn vraag gaat.

 

Minister De Crem zegt dat het inzetten van bussen van het departement Landsverdediging een vorm van deloyale concurrentie is en dat de Inspectie van Financiën hem niet toelaat om dat te doen. Dat klopt niet. In de programmawet van augustus 2002 werd gesteld dat dit wel kan. Er is ook een interne richtlijn van de chef van defensie en zelfs een wet.

 

Ten tweede zegt de minister van Landsverdediging dat vredeseducatie niet tot zijn taken behoort. Ik stel voor dat de minister dan alle balpennen van het departement Landsverdediging, waarop “voorrang aan vrede” staat, afschaft en vervangt door andere en dat hij na de 30ste een nieuwe titel aanneemt, te weten minister van Oorlog in plaats van minister van Defensie.

 

Ten derde stel ik vast dat we op 1 maart in deze Kamer een wet hebben goedgekeurd tot uitbreiding van het takenpakket van het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden. Die wet is door alle democratische partijen mee ondertekend en mee goedgekeurd door toenmalig parlementslid Pieter De Crem, onze huidige minister van Defensie.

 

Mijnheer de minister, ik kom tot mijn vragen.

 

Ten eerste, is minister De Crem bereid om zijn beslissing in te trekken? Er waren immers ook al engagementen genomen ten opzichte van de provincies en de Gemeenschappen.

 

Ten tweede, vindt u het logisch dat de kostprijs voor de bussen, namelijk 4.200 euro, geschrapt wordt? Dat is de prijs voor de busritten van de provincies tot aan het station van Schaarbeek, waar de kinderen vanwege het historisch besef een trein naar de concentratiekampen zouden nemen. Als ik dat vergelijk met de bijkomende inspanning in Afghanistan door het inzetten van vier F-16’s, wat 250.000 euro per dag kost, is 4.200 euro gelijk aan twintig minuten aan bijkomende inspanningen in Afghanistan. Vindt u het logisch dat dit wordt geschrapt?

 

Ten derde, als we allemaal deze wet hebben goedgekeurd, waar blijft dan de uitvoering ervan?

 

10.02 Minister Jo Vandeurzen: Mijnheer de voorzitter, ik kan namens minister De Crem het volgende antwoord geven.

 

“De oud-strijders en oud-krijgsgevangenen blijven alle steun behouden van het ministerie van Landsverdediging en uiteraard ook van de minister. Zij verdienen alle respect en alle waardering”.

 

Ik geef een aantal elementen van antwoord. “Voor het dossier van de militaire bussen voor schoolreizen is de Inspectie van Financiën van mening dat deze zogenaamde hulp aan derden eerst wettelijk en reglementair moet worden geregeld. Als minister van Landsverdediging kan en mag ik,” zegt minister De Crem, “dus slechts optreden binnen het wettelijk kader.

 

De voorschriften die worden opgesteld in verband met de hulp aan derden zullen duidelijkheid en transparantie moeten scheppen. De uiteindelijke bedoeling moet daarbij zijn om meer te doen met minder middelen. Ik verwijs in deze context ook naar het recent gevelde arrest met betrekking tot het organenvervoer, waar er sprake was van oneerlijke concurrentie met de privémarkt.

 

Voor het dossier De Europese Jeugd op het Spoor van Democratie en Vrijheid moet ik zeggen dat dit dossier niet financieel sluitend was. Daartoe was vereist dat elke aangesproken instantie haar aandeel deed. Tot op heden was dit echter niet het geval. Zodra ik het dossier financieel sluitend zie en het gebeurt zoals afgesproken, zal het ook plaatsvinden.

 

Niettemin wil ik er ondertussen op wijzen dat de doelstellingen van deze organisatie maatschappelijk zeer belangrijk en lovenswaardig zijn en kan ik persoonlijk getuigen dat dergelijke initiatieven hun nut bewijzen, getuige mijn recent bezoek aan Auschwitz, samen met de commissie voor Defensie, waarnaar wij honderdtwintig jongeren hebben meegenomen.

 

Ten tweede, de wet van 21 april 2007 wijzigde de wet van 8 augustus 1981 houdende de oprichting van het Instituut voor Veteranen, het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers, alsmede van de Hoge Raad voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers en belast het instituut met een nieuwe opdracht, namelijk - en ik citeer - ‘initiatieven nemen om de Holocaust te herdenken en antisemitisme, racisme, vreemdelingenhaat en onverdraagzaamheid te bestrijden en een aparte cel op te richten om verdraagzaamheid, burgerzin, democratie en respect onder alle mensen te bevorderen’.

 

De ontbinding van de Kamer en het daaropvolgende verdwijnen van de controle op de uitvoerende macht aan het einde van de maand april, maakte het onmogelijk koninklijke besluiten tot uitvoering, nodig voor de toepassing van deze nieuwe bepalingen, aan te nemen.

 

Ik zal aan het instituut eerstdaags opdragen om mij hieromtrent voorstellen te doen”.

 

10.03  David Geerts (sp.a-spirit): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord en voor het feit dat u uitgebreid refereert aan de wet. Ik denk dat u de wet mee ondersteunt en dan lijkt het mij logisch dat ook deze initiatieven worden voortgezet.

 

Wat betreft uw uitleg over de deloyale concurrentie ben ik niet tevreden, want eigenlijk is dat hetzelfde als zeggen dat minister De Crem zich niet meer mag verplaatsen met een militair vliegtuig, maar beroep moet doen op de privémarkt. Dat is precies hetzelfde.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Délégation étrangère

Buitenlandse delegatie

 

De voorzitter: Voor ik het woord geef aan de volgende vraagsteller heb ik het genoegen mevrouw Miriam Defensor Santiago, voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Filippijnse Senaat, te mogen verwelkomen.

 

Je souhaite la bienvenue à Mme Miriam Defensor Santiago, présidente de la commission des Relations extérieures du Sénat de la République des Philippines qui se trouve actuellement à la tribune.

 

(Applaudissements)

 

11 Question de M. Christian Brotcorne au ministre de l'Intérieur sur "les moyens policiers et légaux de lutte contre le trafic d'oeuvres d'art" (n° P0114)

11 Vraag van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de politionele en wettelijke middelen ter bestrijding van de illegale handel in kunstwerken" (nr. P0114)

 

Le président: Une question de ce genre a été posée en commission. J'espère que M. Brotcorne apporte des éléments nouveaux.

 

11.01  Christian Brotcorne (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, vous avez effectivement eu l'occasion de répondre hier à une question relative aux événements de Tournai, c'est-à-dire le vol à la cathédrale Notre-Dame. Dès lors, vous auriez pu arguer de ce fait pour éventuellement échapper à la question de cet après-midi; je vous remercie de ne pas l'avoir fait.

 

J'ai lu la question et votre réponse.

 

Lorsque de tels événements se présentent, il est intéressant de savoir si vous disposez des moyens suffisants en hommes et en matériel pour lutter contre ce trafic d'œuvres d'art, si vous estimez qu'il faut aller au-delà, si vous pouvez nous indiquer comment on élucide ce genre de vols. On peut aussi se demander si la position géographique de la Belgique n'en fait pas une plaque tournante.

 

J'imagine que votre souci comme le nôtre est d'élucider un maximum de ces vols d'œuvres d'art. Mon propos est donc, outre ces questions particulières, de vous demander s'il ne serait pas opportun, à partir de ce fait malheureux, d'examiner si nous avons bien tout mis en oeuvre pour obtenir les éléments légaux et juridiques afin de lutter contre ce trafic d'œuvres d'art.

 

Monsieur le ministre, vous savez que nous avons une Convention UNESCO datant de 1970 qui règle cette problématique. Elle a surtout été suivie en 1995 d'une autre convention qui s'appelle UNIDROIT. Cette dernière rencontre des difficultés pour être transposée dans notre droit interne parce qu'il s'agirait apparemment d'un traité mixte qui intéresse aussi nos Régions et Communautés. Pourtant on nous dit que si cette convention était réellement adoptée, nous disposerions d'outils juridiques nouveaux et intéressants pour poursuivre la lutte qui nous préoccupe tous.

 

Monsieur le ministre, ne faut-il pas profiter de ce qui vient de se passer pour remettre à l'ordre du jour les ratifications de cette convention qui me paraît bien nécessaire dans le cadre de la lutte contre le trafic d'œuvres d'art?

 

11.02  Patrick Dewael, ministre: Monsieur le président, chers collègues, je renvoie à la réponse que j'ai donnée hier en commission à M. Crucke, à laquelle j'ajouterai quelques éléments. Même si M. Brotcorne parle davantage des traités internationaux, il s'agit bien du même sujet.

 

En effet, deux traités sont importants et doivent être ratifiés: la Convention UNESCO et la Convention UNIDROIT de 1995.

 

La première a été qualifiée de "traité mixte" par le Comité interministériel, ce qui implique une ratification par tous les parlements. Jusqu'à présent, je constate que le Parlement fédéral et le Parlement flamand n'ont pas encore ratifié ce texte. Il reste du travail à faire!

 

Pour ce qui concerne la Convention UNIDROIT, on me signale qu'il existe encore des obstacles juridiques, que je vais examiner dans les prochains jours. Je vous ferai part du suivi de mes observations.

 

Pour ce qui concerne la Convention UNESCO, il suffit de la mettre à l'agenda.

 

11.03  Christian Brotcorne (cdH): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. Effectivement, ce travail est à faire. Au-delà de l'UNESCO, UNIDROIT est une association d'importance, et les obstacles juridiques que vous taisez, doivent pouvoir être surmontés. Peut-être faudra-t-il interpeller le ministre de la Justice à cet égard, car j'imagine qu'il est également compétent en la matière? Je ne manquerai pas d'y veiller.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Vraag van mevrouw Tinne Van der Straeten aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de invoering van een federale premie voor dieselroetfilters" (nr. P0106)

12 Question de Mme Tinne Van der Straeten au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "l'instauration d'une prime fédérale en faveur des filtres à particules diesel" (n° P0106)

 

12.01  Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, sinds gisteren is er geen smogalarm meer. Het is echter ondertussen wel al de derde keer op anderhalf jaar tijd dat er in ons land te hoge fijn stofpieken worden gemeten. Dat was niet alleen in 2008 het geval; dat was ook in 2007 en in 2006 het geval.

 

Mijnheer de minister, zoals u heel goed weet, worden mensen ziek van fijn stof. Zij worden dus niet alleen ziek van te veel werken. Het bewijs is geleverd.

 

De ziekenhuizen klagen dat zij veel meer mensen met ademhalingsproblemen over de vloer krijgen. Een studie van de Europese Commissie toonde ook aan dat in ons land ongeveer 13.000 mensen door de gevolgen van fijn stof vroegtijdig overlijden.

 

Wij hebben in ons land een actieplan fijn stof maar dat voldoet niet en slaagt er niet in de luchtkwaliteit structureel te verbeteren. Het moet dus beter op punt worden gesteld. Er moet naar structurele maatregelen op zoek worden gegaan.

 

Een van de structurele maatregelen is ervoor te zorgen dat elke dieselwagen een dieselroetfilter heeft. Feit is dat ons land een dieselnatie is, met een dieselpolitiek en met een voordeel voor dieselwagens. Ongeveer de helft van onze wagens zijn dieselwagens. De inwoners van ons land stikken dus eigenlijk in de diesel en in het stof.

 

Gisteren toonde mevrouw Crevits, Vlaams minister voor Leefmilieu, zich in het Vlaams Parlement bereid te zorgen voor dieselroetfilters voor oude wagens. Zij vraagt dat ook het federale niveau een inspanning zou doen. Zij vraagt dat ook alle nieuwe wagens met een dieselroetfilter zouden worden uitgerust en dat de federale regering daartoe de nodige middelen uittrekt.

 

Ik ben het niet vaak eens met een CD&V-minister. Ik koester dus die momenten. Op voornoemd punt heeft zij echter gelijk. Het federale niveau moet wel degelijk een grotere inspanning doen.

 

Bent u het eens met de Vlaamse minister dat er maar beter ook een grote premie voor dieselroetfilters komt die door het federale niveau wordt gedragen?

 

Wat is uw evaluatie van voornoemd idee?

 

Zal u voor dieselroetfilters een budget uittrekken? De begrotingsbesprekingen lopen. Hoe groot zal voornoemd budget zijn?

 

Wat zal uw politiek betreffende dat aspect zijn?

 

12.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Van der Straeten, er zijn verschillende beslissingen op verschillende niveaus in verband met de roetfilter.

 

Eerst en vooral, op Europees vlak. Er komt een verplichting voor alle nieuwe wagens. Dat is een eerste, zeer goede maatregel op Europees vlak.

 

Ten tweede, er zijn ook verschillende mogelijkheden voor de Gewesten. Zoals u weet, hebben de Gewesten bevoegdheden aangaande de wagenbelasting, de verkeersbelasting en andere elementen. Het is mogelijk om een tarificatie te maken met een referentie aan de roetfilters.

 

Op federaal vlak heb ik al een eerste maatregel genomen. Er is nu een incentive van 150 euro voor de installatie van een roetfilter op dieselwagens. Die maatregel is er al. Er zijn andere maatregelen, inzake CO2-uitstoot, dat een ander probleem is, maar toch zeer belangrijk voor het klimaat.

 

Ik ga akkoord met u om de roetfilter te verplichten. Misschien is dat geen taak voor mijn departement, maar is het wel mogelijk om dat in te voeren in goede samenwerking met het Europees, federaal en gewestelijk niveau.

 

Daarnaast ben ik bereid om een hogere incentive goed te keuren dan 150 euro, maar misschien ook een negatieve incentive, als ik dat zo mag zeggen, voor wagens zonder roetfilter. Er komt dan niet alleen een verplichting, maar het is voor de Gewesten bijvoorbeeld mogelijk om in de verkeersbelasting een hoger tarief aan te rekenen voor dieselwagens zonder roetfilter.

 

Ik heb dus geen probleem om verder te gaan met een verplichting voor de nieuwe wagen, een hogere incentive dan de 150 euro die al bestaat voor de oude wagens, en misschien ook een nadeel in de verkeersbelasting voor de wagens zonder roetfilter.

 

12.03  Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Mijnheer de minister, dank u voor uw antwoord. Aan een goede intentie is natuurlijk nog niemand gestorven maar aan fijn stof wel. Het is natuurlijk gemakkelijk om altijd te verwijzen naar de andere niveaus en naar Europa. Ja, er komt een Europese verplichting vanaf 2009. Tot 2011 kunnen er echter wagens worden verkocht zonder roetfilter. Vorig jaar waren er ongeveer 400.000 nieuwe dieselwagens. Nu zeggen dat we een beetje op Europa gaan wachten, is eigenlijk achter de vervuilingspieken blijven aanhollen.

 

Ik kom dan bij de federale maatregelen die vandaag bestaan. Ik ben de cijfers gaan opzoeken. Vorig jaar kwamen 1.400 wagens in aanmerking voor uw federale premie. Het is dus niet alleen een kwestie van het optrekken van de premie, de voorwaarden moeten ook worden herbekeken. U wil alleen een premie geven aan wagens die nu al zuinig zijn in verbruik. Het gaat om 1.400 wagens per jaar terwijl er elk jaar 500.000 nieuwe wagens zijn waarvan er 400.000 op diesel rijden. Mijnheer de minister, ik denk dat dit een nogal kleine pleister op een zeer grote wond is. Het is gewoon dweilen met de kraan open.

 

Waar ik bezorgd om ben, mijnheer de minister, is dat er geen mensen meer in het ziekenhuis belanden ten gevolge van fijn stof en dat er minder vroegtijdige overlijdens zijn. Onze fractie heeft een wetsvoorstel ingediend dat ertoe strekt de premie ten eerste hoger te maken en verder van toepassing te maken op meer wagens. Mijnheer de minister, ik hoop dat uw fractie dit dan ook ten volle zal steunen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

13 Questions jointes de

- M. Maxime Prévot au ministre du Climat et de l'Énergie sur "la mise en oeuvre des recommandations de la CREG" (n° P0120)

- M. Bart Tommelein au ministre du Climat et de l'Énergie sur "la mise en oeuvre des recommandations de la CREG" (n° P0121)

13 Samengevoegde vragen van

- de heer Maxime Prévot aan de minister van Klimaat en Energie over "de uitvoering van de aanbevelingen van de CREG" (nr. P0120)

- de heer Bart Tommelein aan de minister van Klimaat en Energie over "de uitvoering van de aanbevelingen van de CREG" (nr. P0121)

 

13.01  Maxime Prévot (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, les jours passent et les citoyens continuent à se montrer inquiets face à la flambée des prix. Ils réclament et attendent que le gouvernement prenne des mesures. D'ailleurs, leur réflexion s'étend à présent bien au-delà de la seule question énergétique; en effet, on parle également d'une action à l'égard de certains biens de première nécessité, mais ce n'est pas l'objet de ma question.

 

Monsieur le ministre, il y a quelque temps, vous avez pu vous dire favorable à la mise sur pied d'un Observatoire des prix. Évidemment, en ce sens, puisque vous le présentiez comme un organe qui aurait pour mission d'examiner en détail le mécanisme de formation des prix et de pouvoir aussi contribuer à une plus grande transparence de la facture des consommateurs, l'objectif est louable et je vous soutiens pleinement dans cette démarche.

 

Mais les contours de l'ambition que vous portez à travers l'Observatoire des prix restent encore assez flous. Au-delà de l'observation des prix, ce qu'attendent les gens, c'est que le gouvernement prenne des mesures pour doter un organe – l'Observatoire que vous identifiez de façon privilégiée du côté du SPF Économie ou de la CREG, ce qui nous paraît relever du bon sens afin de ne pas créer un "brol" supplémentaire – d'une réelle capacité d'action sur le contrôle de l'évolution des prix.

 

Je vous rassure tout de suite: je ne parle pas ici de prix maxima. En effet, je pense que, si le concept peut être politiquement intéressant et médiatiquement séduisant, il est surtout aussi porteur d'effets pervers en matière de concurrence. Je parle plutôt d'un plus grand accompagnement vis-à-vis de l'évolution des prix.

 

Donc un meilleur service aux citoyens, des prix plus justes, voilà qui nous apparaît comme une mission particulièrement appropriée pour la CREG, le régulateur fédéral, dont il faut reconnaître que la majorité sous la précédente magistrature a considérablement diminué les prérogatives et qui a été déshabillée, ce que tout le monde regrette à présent. Je plaide pour lui confier à nouveau un mandat stratégique.

 

Nous lui confierions donc une réelle mission de monitoring des prix et des tarifs en matière d'électricité. La CREG pourrait ainsi exercer un rôle plus fort en matière de contrôle du fonctionnement des activités non régulées.

 

Ma question vise à y voir plus clair dans votre idée d'Observatoire des prix. Faut-il simplement s'attendre à une mission d'observation ou peut-on espérer un accompagnement plus strict, un contrôle plus grand? Si oui, comment le voyez-vous? Et surtout, êtes-vous de ceux qui pensent que la CREG doit retrouver des prérogatives de contrôle beaucoup plus importantes que par le passé puisque, tristement, le précédent gouvernement l'a quelque peu déshabillée?

 

13.02  Bart Tommelein (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, als er een wedstrijd wordt gespeeld dan zijn er een aantal spelers op het terrein, maar als er spelers op het terrein zijn, dan moet er ook een scheidsrechter zijn.

 

Mijnheer de minister, het is de bedoeling van mijn fractie erover te waken dat in heel het gebeuren van de gas- en energiemarkt er een scheidsrechter op het terrein staat die een aantal bevoegdheden heeft. Er is een studie uitgevoerd die eind maart van vorig jaar is verschenen. Er staan een aantal aanbevelingen in. De vorige regering had niet meer de tijd deze uit te voeren. Er is wel een wet goedgekeurd voor de ombudsdienst maar op dit moment zijn er nog altijd geen uitvoeringsbesluiten. De vraag van onze fractie is om werk te maken van de uitvoeringsbesluiten rond de installatie van de ombudsdienst en de aanwerving door Selor.

 

Bovendien willen wij meer en duidelijke bevoegdheden geven aan de CREG om ervoor te zorgen dat er kan worden opgetreden. Wij hebben een hoorzitting gehad over maximumprijzen. Er zijn een aantal collega’s en fracties die zweren bij maximumprijzen. In de hoorzittingen is duidelijk gebleken dat dit nefast zou zijn. Wij moeten zorgen voor meer concurrentie maar dat betekent niet dat de spelers op de markt gewoon vrij moeten worden gelaten. Er zijn een aantal activiteiten gereguleerd en daar is de CREG bevoegd voor. Voor de activiteiten die geliberaliseerd zijn, is dit niet het geval.

 

De CREG zou dus een duidelijk zicht moeten krijgen op de prijsvorming om ervoor te zorgen dat er redelijke prijzen zijn. Het heeft geen zin om de mensen wijs te maken dat de energieprijzen drastisch kunnen dalen als de overheid zich daarmee begint te moeien. Wat wel noodzakelijk is, is dat er een duidelijk zicht komt op de tariefvorming van de verschillende componenten van die prijs en dat de CREG daar de rol van scheidsrechter kan spelen en indien nodig rode en gele kaarten kan trekken of zelfs tot uitsluiting overgaan.

 

13.03  Paul Magnette, ministre: Monsieur le président, messieurs, merci pour vos questions. Le fait qu'il faille contrôler le marché de l'électricité et du gaz ne fait aucun doute, d'autant que nous sommes dans un marché récemment libéralisé. Chacun peut s'accorder à reconnaître aujourd'hui qu'il ne comporte ni une concurrence parfaite ni une transparence parfaite. Nous avons donc plus que jamais besoin d'instruments de contrôle et de régulation.

 

Il ne faut pas confondre les missions de l'Observatoire et celles de la CREG. L'Observatoire de l'énergie est un département du SPF Économie dont le but est essentiellement de recueillir des données statistiques et de les analyser de manière à offrir un appui à la décision politique en matière d'énergie, en particulier pour ce qui concerne les choix stratégiques à long terme comme les questions d'approvisionnement. L'Observatoire n'a pas de rôle à jouer sur le terrain de la régulation et ne vient en aucune manière concurrencer la CREG.

 

Faut-il renforcer la CREG? Oui, je le crois. Je crois que nous devons la renforcer pour lui permettre d'effectuer un véritable monitoring des prix et un monitoring permanent des marchés du gaz et de l'électricité. La CREG a réalisé quelques études ponctuelles à l'initiative de mes prédécesseurs mais ne dispose pas actuellement des moyens réels et complets pour mener un tel monitoring et contrôler l'ensemble des données qui permettent notamment de fixer les paramètres d'indexation. Ce monitoring implique, selon moi et selon les experts que j'ai consultés, que la CREG puisse avoir accès, au moins périodiquement, aux coûts réels de tous les producteurs, importateurs et fournisseurs d'électricité et de gaz.

 

Volgens de CREG, die deze bevoegdheid opeist, zal de monitoring het enerzijds mogelijk maken de marktevolutie te kennen en daarop vooruit te lopen, en anderzijds zal men in geval van anomalieën een onmiddellijke toegang hebben tot een databank met daarin alle informatie die relevant en onontbeerlijk is voor de verwezenlijking van een diepgaande studie van maatregelen die aangepast zijn om een antwoord op het probleem te bieden.

 

Een dergelijke monitoring zou als weerslag hebben dat de transparantie op de markt vergroot, en zou desgevallend de bevoegde overheden op de hoogte houden inzake de concrete maatregelen die moeten worden genomen voor een betere werking van de markt.

 

Peut-être que ce n'est pas donner des cartons jaunes et des cartons rouges mais c'est donner les moyens à la CREG de porter de tels jugements.

 

13.04  Maxime Prévot (cdH): Je remercie le ministre pour ses éclaircissements. J'entends bien le distinguo qu'il y a lieu d'opérer entre l'Observatoire, d'une part, et les missions potentielles de la CREG, d'autre part. Ce qui me réjouit particulièrement dans votre réponse, c'est le souhait de renforcer les prérogatives de la CREG. C'était grandement attendu après l'effeuillage auquel on a assisté ces dernières années. J'entends aussi votre souhait de procéder à un monitoring des prix. Chaque mot est important.

 

La question qui reste à clarifier dans les prochaines semaines ou les prochains mois, et je ne doute pas que vous vous y attellerez, ce sera celle des modalités. Une chose est d'assurer un monitoring, un suivi, une autre est d'être doté d'instruments pour pouvoir agir si c'est nécessaire de façon plus contraignante. C'est là-dessus que le débat doit porter. Nous serons attentifs à vos propositions en la matière.

 

13.05  Bart Tommelein (Open Vld): Mijnheer de minister, ik dank u voor het antwoord. Ik denk dat we nagenoeg op dezelfde lijn zitten.

 

Ten eerste, de studie is er. Ze is verschenen op 15 maart vorig jaar. We hebben inderdaad wat tijd verloren met de regeringsvorming, maar nu hebben we een volwaardige interim-regering en hopelijk straks een volwaardige regering. Het is een hapklare brok om een aantal stappen te zetten waar wij als Vlaamse liberalen achter staan. Wij denken echt dat er een goede scheidsrechter moet zijn. Het is niet de overheid die het moet doen, maar een onafhankelijk instituut dat de nodige bevoegdheden heeft om het allemaal transparant te onderzoeken en monitoren.

 

Ten tweede, ik vraag u nogmaals om toch zeker werk te maken van de uitvoeringsbesluiten die nodig zijn voor de oprichting van de ombudsdienst, zodanig dat de mensen en de burgers met klachten terechtkunnen bij deze ombudsdienst en dat deze ombudsdienst kan beginnen werken.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Collega’s, daarmee is het vragenuurtje beëindigd. Onze collega’s van de commissie voor de Volksgezondheid zijn met het stookoliefonds praktisch klaar. De laatste hand wordt gelegd aan het mondeling verslag. Ik stel voor dat we enkele minuten schorsen tot ongeveer vijf voor vier en dat we daarna onze activiteiten hernemen.

 

La séance est suspendue.

De vergadering is geschorst.

 

De vergadering wordt geschorst om 15.50 uur.

La séance est suspendue à 15.50 heures.

 

De vergadering wordt hervat om 16.07 uur.

La séance est reprise à 16.07 heures.

 

La séance est reprise.

De vergadering is hervat.

 

Ontwerpen en voorstellen

Projets et propositions

 

14 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 215 van de programmawet van 27 december 2004 teneinde de doelgroep uit te breiden die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten (846/1-4)

14 Proposition de loi modifiant l'article 215 de la loi-programme du 27 décembre 2004 afin d'élargir le public-cible pouvant bénéficier d'une allocation de chauffage du Fonds social Mazout (846/1-4)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Colette Burgeon, Nathalie Muylle, Joseph George, Bart Tommelein, Jean-Jacques Flahaux

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De voorzitter: Wij waren overeengekomen dat er een mondeling verslag zou zijn.

 

Je donne la parole à M. Mayeur, rapporteur.

 

14.01  Yvan Mayeur, rapporteur: Monsieur le président, chers collègues, la commission de la Santé publique vient d'examiner et de voter la proposition de loi de Mme Burgeon et consorts visant à modifier la loi relative à l'allocation de chauffage du Fonds social mazout.

 

L'objet du présent texte de loi vise, en fait, à tenir compte de certaines remarques du Conseil d'État et à éviter ainsi des problèmes juridiques, en ajoutant les catégories de personnes bénéficiaires à côté des montants qui sont prévus pour pouvoir bénéficier du Fonds social mazout. Il fallait bien entendu ajouter cet élément à la loi afin de permettre au Roi, donc au gouvernement, d'être habilité à modifier les catégories bénéficiaires et d'élargir le champ des bénéficiaires de l'intervention du Fonds social mazout.

 

Plusieurs collègues sont intervenus dans la discussion. Ainsi, Mme Douifi s'est exprimée au nom du sp.a pour rappeler qu'une proposition du PS et du sp.a avait été déposée, mais qu'il avait fallu attendre qu'un gouvernement soit mis en place pour pouvoir débattre de ce Fonds social mazout. Ensuite, il a fallu attendre que le PS fasse partie de ce gouvernement pour corriger les propositions qui avaient été faites. Si le sp.a est d'accord avec le principe de cette intervention, il regrette tout de même que l'élément technique dont on parle aujourd'hui n'ait pas été intégré immédiatement alors qu'il se trouvait dans la proposition de loi initiale. Le sp.a soutient, bien sûr, l'élargissement du public concerné, mais il a déposé un amendement, qui se trouve sur les bancs de ce Parlement, visant à fixer l'application du Fonds social mazout au 1er septembre 2007 afin d'éviter l'existence de deux catégories de bénéficiaires et de permettre ainsi à tous de profiter de la même façon de la mesure de remboursement établie depuis janvier 2008.

 

L'amendement du sp.a-spirit a été déposé en commission et a été voté; j'y reviendrai quand j'aborderai le résultat des votes.

 

D'autres membres sont intervenus: M. Bultinck pour le Vlaams Belang, Mme De Maght pour la LDD, Mme Muylle pour le CD&V - N-VA.

 

Pour Ecolo-Groen!, Mme Gerkens est également intervenue, indiquant que le texte législatif que nous avions voté n'était pas assez clair et qu'il fallait une correction. Elle a indiqué que le groupe Ecolo-Groen! soutiendrait la proposition mais qu'il doutait de la pertinence de ce type de politique dans le contexte énergétique actuel. Elle a ajouté qu'il fallait prendre des mesures visant à l'économie d'énergie et qu'elle était favorable à la rétroactivité de l'entrée en vigueur de ce texte au 1er septembre.

 

Le ministre Dupont a précisé qu'il travaillait avec son collègue M. Magnette à la constitution d'un fonds unique énergie et économies d'énergie, regroupant l'ensemble des fonds existants. Il a marqué son accord sur la proposition de loi qui constitue un amendement technique à ce qui avait été voté.

 

(…): (…)

 

14.02  Yvan Mayeur (PS): Que voulez-vous que je fasse? Posez votre question au président!

 

(…): (…)

 

Le président: Effectivement, il n'y a pas de ministre. Je propose que M. Mayeur continue son rapport et que je convoque un ministre.

 

14.03  Yvan Mayeur (PS): Je vais vous faire part de ce que le ministre a dit.

 

Le ministre Dupont a indiqué qu'il travaillait avec son collègue M. Magnette à la constitution d'un fonds unique énergie reprenant l'ensemble des mesures qui visent à intervenir en matière tant d'énergie que d'économies d'énergie. Il a marqué son accord sur la proposition de loi qui constitue un amendement technique au texte que nous avions voté. Il s'est opposé, pour des raisons pratiques d'entrée en vigueur, notamment dans les CPAS, à l'amendement proposé par le sp.a-spirit en indiquant que le fait de rétroagir au 1er septembre, au-delà de l'aspect scrupuleusement juridique, allait constituer une difficulté d'application pour les CPAS.

 

J'ai indiqué pour ma part, au nom du PS, que nous étions favorables au fait que la mesure "Fonds mazout" intervienne beaucoup plus tôt dans l'année, mais que c'était l'absence de gouvernement qui avait fait traîner son entrée en vigueur. Les crises politiques en Belgique ne sont pas neutres pour le citoyen. Par conséquent, le Fonds mazout intervient quatre mois après la date qui aurait dû représenter pour nous celle de son entrée en vigueur.

 

Le ministre a encore indiqué que le nombre de bénéficiaires n'était pas connu actuellement et qu'il viendrait faire rapport plus tard sur les chiffres exacts de la portée du nouveau Fonds mazout. On peut estimer d'ores et déjà que ces chiffres seront multipliés par trois, qu'il y aura trois fois plus de bénéficiaires que selon la formule précédente.

 

Pour ce qui concerne les votes, sauf amendements et corrections techniques à l'article 2 dont le détail se trouve sur vos bancs, l'ensemble des articles a été adopté à l'unanimité. L'amendement du sp.a à l'article 3 concernant l'entrée en vigueur a été rejeté.

 

Mes chers collègues, je vous remercie.

 

Le président: La discussion générale commencera lorsque le ministre compétent sera présent. Il a été convoqué et j'espère qu'il arrivera d'une minute à l'autre.

 

La séance est suspendue.

De vergadering is geschorst.

 

La séance est suspendue à 16.15 heures.

De vergadering wordt geschorst om 16.15 uur.

 

De vergadering wordt hervat om 16.30 uur.

La séance est reprise à 16.30 heures.

 

La séance est reprise.

De vergadering is hervat.

 

De voorzitter: Wij kunnen onze werkzaamheden hervatten, nu de bevoegde minister hier is. Prijs u gelukkig dat u op applaus wordt onthaald.

 

Wie schrijft zich in voor de algemene bespreking? Ik heb de heer Bultinck, mevrouw Gerkens, mevrouw Van der Straeten en mevrouw Douifi, die in elk geval het woord wenst te voeren over het amendement.

 

14.04  Koen Bultinck (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, collega’s, vermits dit een zeer belangrijk thema is, wil ik nog even de voorgeschiedenis van het Sociaal Stookoliefonds in herinnering brengen.

 

Er was een PS-sp.a-wetsvoorstel, waarbij onze fractie zonder enig probleem de hoogdringendheid heeft gesteund, omdat wij ons ervan bewust zijn dat de hoge stookolieprijzen en aanverwanten een probleem zijn. U kent onze houding. Men kan niet socialer zijn dan het Vlaams Belang. Daarom hebben wij zonder enig probleem de urgentie gesteund.

 

Mijnheer de minister, ik verwijs ook naar wetsvoorstellen van een aantal collega’s, onder andere van collega Valkeniers, die ondertussen voorliggen en waarin wij ook voorstelen om de btw-tarieven die gelden op aardgas en op stookolie van 21 naar 6% terug te brengen. Pijnlijk is dat toen wij enkele maanden geleden het fameuze PS-sp.a-wetsvoorstel in de commissie bespraken, ieder van ons werd geconfronteerd met – de collega’s van oranje-blauw waren toen nog aan het onderhandelen – een berucht amendement waarbij voor de hele regeling werd verwezen naar een regeling binnen de regering. Men zou de regeling dus treffen bij KB.

 

Ik heb toen cynisch gezegd, mijnheer de minister, dat wij geen Belgische regering vertrouwen. Ik had er dus geen vertrouwen in dat dit soort belangrijke zaken bij KB zou worden geregeld. Ik ben vandaag een gelukkig man, als ik het voorliggende wetsvoorstel zie. Als oppositiepartij krijgen wij vandaag namelijk overschot van gelijk. De Raad van State geeft ons vandaag technisch overschot van gelijk. Enkele maanden geleden zeiden wij in de commissie dat dit niet via een KB geregeld kon worden, maar dat het via wetgevend werk moest gebeuren, met een wetsvoorstel of een wetsontwerp.

 

Collega’s van het toenmalige oranje-blauw, vandaag blijkt overduidelijk dat jullie in dit dossier echte prutsers waren en uiteindelijk niet in staat waren om goed wetgevend werk te verrichten. Als ik vandaag de politieke kleur – het is bijzonder symbolisch – van de minister en de politieke kleur van de verslaggever bekijk, mijnheer Mayeur, dan is duidelijk geworden wie ook in dit dossier zijn slag heeft thuisgehaald. Wat ons betreft, is dat geen probleem. De PS kwam in de regering en – ik heb u daarjuist in de commissie daarvoor gefeliciteerd, mijnheer de minister – de eerste trofee voor de PS is wel degelijk binnen. Het Sociaal Stookoliefonds wordt uitgebreid.

 

De collega’s van oranje-blauw hebben zich destijds tegen een uitbreiding verzet. Dat was ook de echte reden, collega Tommelein, waarom men dit wou regelen via een KB. Oorspronkelijk was men van plan om helemaal niet tot een uitbreiding te komen. Wij hebben altijd gezegd dat er wel degelijk een aantal technische problemen waren. De OCMW’s hebben een aantal technisch terechte opmerkingen gemaakt. Voor het toenmalige oranje-blauw moet dit bijzonder pijnlijk zijn. De PS kwam in de regering en heeft nu haar eerste trofee binnen. Mijnheer de minister, ga rustig verder op dit sociaal elan.

 

U zal hiervoor vanuit mijn fractie zelfs de nodige steun vinden, mocht het niet meer lukken in uw eigen meerderheid, of wat voor een meerderheid moet doorgaan. Ga rustig op uw sociaal elan verder. U zal onze steun hiervoor krijgen.

 

Collega’s, ik rond af. Wij zullen met overtuiging het voorliggende wetsvoorstel steunen, niet omdat het een perfecte regeling zou zijn, maar omdat wij – u moet het mij vergeven, collega Tommelein – tenminste consequent zijn in onze redenering. Wij hebben destijds een redenering opgebouwd, bij de bespreking van het wetsvoorstel van PS en sp.a. Wij houden die redenering ook tot op vandaag aan. Wij zullen dit wetsvoorstel met enthousiasme steunen. Ik zal nog meer zeggen. Wij zullen zelfs het amendement van sp.a, dat nog een stuk verder wil gaan, vanuit sociale overwegingen steunen. Wij vinden dat in dit dossier wel degelijk iets moet gebeuren voor de mensen, ook al is dit geen perfecte regeling.

 

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, wij zullen dit voorstel steunen omdat het Vlaams Belang deze sociale maatregel wel degelijk nodig vindt.

 

14.05  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, je ne vais évidemment pas profiter de l'occasion pour relancer entièrement le débat sur la manière d'aider nos citoyens à assumer leurs factures énergétiques. Néanmoins, nous sommes aujourd'hui confrontés à l'aberration d'un fonctionnement politique qui ne veut pas prendre en compte les mesures premières. En effet, pour aider nos citoyens à avoir des factures énergétiques plus légères, il faut les aider à économiser l'énergie. Depuis des années, les écologistes défendent ce point de vue et demandent au gouvernement en place de prendre des mesures rapides et radicales pour activer les outils, pour avancer l'argent – déjà présent – aux citoyens, de manière à économiser l'énergie.

 

On me dit que ce dossier avance mais je constate qu'il avance tellement lentement qu'il ne s'est pas encore concrétisé. Par contre, alors que nous avions des débats au parlement sur des propositions de loi déposées par les socialistes, que les discussions battaient leur plein et que nous aurions pu avoir une loi qui définissait les catégories éventuellement élargies et les montants à octroyer, une majorité de parlementaires en phase de négociation a refusé d'adopter ces textes en commission et en séance plénière.

 

En conclusion, l'article dans la loi-programme du gouvernement ne spécifie rien et laisse tout à régler par arrêté. C'est donc un texte imprécis, travaillé et adopté dans l'urgence que nous devons corriger aujourd'hui! Ce n'est ni à l'honneur du travail parlementaire ni à l'avantage des citoyens!

 

Malgré les critiques que je viens de répéter concernant le mécanisme et le fait que les économies n'aient pas été prises en compte, nous allons voter pour cette modification technique. En effet, à partir du moment où l'élargissement du Fonds social mazout a été adopté, il est important que la sécurité juridique soit garantie et que nous ne puissions pas revenir en arrière. Les citoyens qui y ont droit attendent d'y avoir effectivement droit!

 

Par ailleurs, il est vexant pour le politique, pour le Parlement, d'avoir adopté un texte qui avait, certes, des conséquences pour les citoyens, mais qui contenait des erreurs à un point tel qu'il a déjà dû être corrigé et représenté pour examen devant les assemblées

 

En ce qui concerne l'amendement qui propose d'avancer l'entrée en vigueur des dispositions au 1er septembre 2007, et que Mme Douifi n'a pas encore eu l'occasion de vous présenter en plénière, nous l'avons évidemment soutenu et continuerons à le soutenir.

 

En effet, l'argument selon lequel les factures énergétiques sont trop importantes à assumer par le citoyen, date du début de l'hiver. Dès lors, il importe de pouvoir aider ceux qui n'ont pu attendre jusqu'au 1er janvier pour commencer à faire leur plein, quand on sait que les plus pauvres doivent le faire de manière économique, en limitant les quantités et que ceux qui bénéficient de l'élargissement n'ont pas tous non plus pu attendre le 1er janvier 2008 pour bénéficier d'une mesure que les politiques promettaient aux citoyens avant même que le texte soit adopté, soit depuis le mois de septembre quasiment.

 

Par conséquent, l'éthique à adopter en la matière consiste à anticiper la date d'entrée en vigueur de la mesure.

 

14.06  Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, dit is de tweede keer dat wij het in dit halfrond gaan hebben over het Sociaal Stookoliefonds. De regering – met name vooral de Franstalige socialisten, maar ook de anderen – loopt zich de voeten van onder het lijf om toch maar iedereen ervan te overtuigen dat het zo’n sociaal voorstel is en dat het zo goed is voor de mensen, vooral voor de arme mensen.

 

Ik heb hier toen wij er de eerste keer over spraken een aantal kanttekeningen gemaakt. Ik ga die opnieuw maken.

 

Ik meen dat het kanttekeningen zijn die het verdienen meegenomen te worden om werk te maken van een structureel beleid. Een sociaal stookoliefonds, zoals dat al enkele jaren bestaat, is volgens mij niet meer dan een kleine druppel op een wel heel hete plaat.

 

Hier in het halfrond zitten heel veel mensen die nog een ander mandaat hebben, die bijvoorbeeld OCMW-raadslid of OCMW-voorzitter zijn, of die in een gemeenteraad zetelen, of burgemeester zijn. Ik vraag u, ga eens na in uw lokaal OCMW, bij de mensen die een beroep moeten doen op een vervangingsinkomen, die nauwelijks facturen kunnen betalen, wie er verwarmt met stookolie. Ik denk dat de waarheid ontnuchterend en misschien wel ongemakkelijk zal zijn. De mensen met echt zeer lage inkomens verwarmen vaak niet met stookolie maar gewoon met busjes gas die worden gekocht in de winkel, die worden aangesloten op een gasfornuis. Of zij verwarmen met hout, helemaal niet met stookolie. Die mensen worden met dit voorstel absoluut niet geholpen.

 

Ik vraag mij ook af: wat helpen een paar euro als de warmte langs de ramen, de deuren, de schouw, het dak, de vloer buitenvliegt.

 

De voorzitter: Mevrouw, de heer Mayeur wil u even onderbreken.

 

14.07  Yvan Mayeur (PS): Nous pensons que ce fonds aurait dû entrer en vigueur beaucoup plus tôt: comme je l'ai dit, le PS aurait voulu que cette mesure entre en vigueur beaucoup plus tôt mais ce ne fut pas possible parce qu'il n'y avait pas de gouvernement. Vous savez comme moi qu'il a fallu attendre la constitution d'un gouvernement.

 

Deuxièmement, vous dites que c'est une petite goutte pour les gens. Tout de même: trois cent mille ménages vont bénéficier de cette intervention. Ce n'est pas rien! Vu le coût que représente pour un ménage le fait de remplir sa cuve de mazout, une intervention financière de l'État n'est pas négligeable. On se bat pour améliorer les conditions sociales et les conditions économiques des gens, et cela compte. Vous n'allez pas changer d'un coup de baguette magique le système de chauffage des gens: ils ont des cuves à mazout.

 

Quand vous parlez des CPAS, vous oubliez une chose fondamentale: c'est qu'il n'y a pas que ce fonds-ci, il y en a d'autres comme le Fonds énergie, ex-fonds Vande Lanotte, qui nous permettent dans les CPAS d'agir en faveur de toutes les personnes qui éprouvent des difficultés à se chauffer, quel que soit le mode de chauffage. Nous disons que cette intervention doit être mieux structurée. C'est pourquoi le ministre lui-même a dit qu'il était favorable et qu'il réfléchissait avec son collègue Paul Magnette à la constitution d'un fonds unique reprenant le Fonds mazout et les autres fonds énergétiques qui nous permettent par ailleurs de lutter contre le surendettement, entre autres choses.

 

L'exemple misérabiliste que vous prenez est faux et non fondé; les CPAS peuvent intervenir dans ces cas-là. Beaucoup d'entre eux font mieux encore puisqu'ils permettent aux gens de rétablir un système de chauffage conventionnel, adéquat et accepté par les organismes de contrôle dans les habitations. Votre intervention n'est donc pas fondée sur la réalité du terrain.

 

14.08  Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Mijnheer Mayeur, wat is de realiteit? In het fonds dat u aanhaalt, zit 100 miljoen slapend geld. Mijn collega Yalçin heeft de minister gevraagd hoeveel leningen de lokale besturen hebben gesloten. Ik denk dat het een lening was.

 

U kunt u zich hier wel op de borst slaan en zeggen dat u goede fondsen hebt, maar het fonds werkt niet. Het werkt niet. De lokale besturen doen er geen beroep op. Nu wilt u het gat dichtrijden met een wetsvoorstel over het Sociaal Stookoliefonds. U wilt een paar euro subsidiëren om de stookolietank vol te tanken, terwijl het veel beter zou zijn dat de energiefactuur van de mensen structureel naar beneden gaat. Er moet een antwoord komen van de regering.

 

U zegt dat er de hele tijd geen regering geweest is. Er zijn hier in het halfrond parlementsleden die klagen dat ze te weinig werk hebben. Het is niet omdat er geen regering is, dat het Parlement niet kan werken. Dat is geen reden om niet vooruit te gaan. Het is geen reden om stil te blijven zitten, integendeel.

 

Eén fonds, mijnheer Mayeur, ik ga met u akkoord, wij zullen er ook aan mee werken, dat zal goed zijn. Het is ook nodig, maar de middelen moeten wel worden gebruikt. Vandaag is er 100 miljoen slapend geld en één lokaal bestuur dat er een beroep op doet. Dat kan niet.

 

Zoals ik wou zeggen, voor u mij onderbrak, een structureel antwoord op de energiearmoede wil zeggen: structureel de energiefacturen naar beneden halen. Het is beter om daarmee vandaag te beginnen en niet te wachten tot volgend jaar in de winter, tot het weer koud is, zodat hier niet voor de derde keer een sociaal stookoliefonds voorligt.

 

Naast de inhoud is er ook nog de juridische kant van de zaak.

 

De voorzitter: De heer Versnick wou u even onderbreken.

 

14.09  Geert Versnick (Open Vld): Mevrouw Van der Straeten, ik moet u toch wijzen op het feit dat uw argumentatie over het niet gebruiken van de fondsen nergens op slaat. Het OCMW van Gent spendeert jaarlijks 700.000 euro uit het fonds Vande Lanotte.

 

14.10  Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Mijnheer Versnick, het OCMW van Gent doet dat misschien, maar daarom niet met de middelen die voorzien zijn door de overheid. Anders vertelde de minister ons in de commissie verkeerde zaken. Op een antwoord van mevrouw Yalçin heeft de minister immers gezegd dat er in het fonds één lening is afgesloten. Eén lokaal bestuur heeft daarvan gebruik gemaakt.

 

Misschien moeten wij dan de minister opnieuw ondervragen over de activiteiten van het OCMW van Gent, bijvoorbeeld. Het kan perfect zijn dat u een goed OCMW-voorzitter bent die proactief optreedt. Dat stel ik niet in twijfel. Ik stel wel vast dat er in de fondsen veel geld zit dat nauwelijks gebruikt wordt.

 

Ik kom dan aan de juridische kant van de zaak.

 

14.11  Hilâl Yalçin (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik zou graag het woord willen nemen vermits ik toch persoonlijk ben aangesproken geweest. Wij moeten duidelijk stellen dat het gaat over twee fondsen. Mevrouw Van der Straeten, het fonds waarnaar u verwijst en waarover mijn vraag aan minister Magnette handelde, is het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost. Wij hebben het momenteel over het Stookoliefonds. Wij moeten dus voorzichtig zijn om ze samen te brengen.

 

14.12  Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Het zou goed zijn dat er een meer structureel antwoord is op de energiearmoede of dat er gewoon een globaal beleid rond energiearmoede wordt gevoerd. Dan is het beter dat de verschillende bestaande fondsen – waarbij de PS zich trouwens aansluit – zouden worden gefuseerd om een slagvaardiger beleid te voeren. Nu is het immers verdeeld en kan men ook vaststellen dat de resultaten er niet zijn.

 

Ik zou willen besluiten met de juridische kant van de zaak.

 

14.13  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, je souhaite intervenir complémentairement à l'intervention de M. Versnick et du CD&V.

 

De fait, il est vrai qu'il convient de ne pas confondre le Fonds de réduction du coût de l'énergie avec le Fonds mazout. Il n'empêche que, depuis autant d'années, à force d'oublier que nous disposons d'un Fonds de réduction, que nous ne l'utilisons pas, nous nous voyons obligés de développer le champ d'un Fonds mazout pour aider les gens à payer leur facture d'énergie. Maintenant, on dit que nous travaillons à fusionner; il est presque temps! Et nous soutiendrons certainement l'initiative. Mais il n'est pas question de confondre et non plus d'oublier.

 

Par ailleurs, j'ai interrogé le ministre Magnette sur ce fameux fonds qui devait avoir conclu des accords avec des communes et des CPAS afin de développer des projets d'aide à l'investissement pour les plus démunis. La réponse que j'ai reçue consistait à dire qu'une seule commune avait conclu un accord, et qu'on ne nous révélerait pas le nom des autres communes qui avaient introduit des dossiers et qui étaient donc susceptibles d'être retenues. Pourquoi? Parce que le conseil d'administration du Fonds de réduction du coût de l'énergie a considéré qu'il fallait observer la confidentialité à ce sujet.

 

Voilà comment est connu et utilisé ce fonds, c'est-à-dire en rien!

 

14.14  Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik kom nu tot de juridische of wettelijke kant van de zaak. Er werd hier een wetsvoorstel ingediend waarover we, de vorige keer, hebben gestemd en waarbij onze fractie zich heeft onthouden omwille van fundamentele kritieken.

 

Nauwelijks een paar maanden later moeten wij hier opnieuw vergaderen, omdat blijkbaar in de haast om de kwestie te regelen, een en ander over het hoofd werd gezien en voornoemde wet moet worden gerepareerd.

 

Mijnheer Mayeur, ik kan u geruststellen. Wij zullen u uit de nood helpen. Omwille van de rechtszekerheid zullen wij de reparatie mee goedkeuren. Wij zullen wachten op volgende voorstellen die effectief iets aan de energiearmoede zullen doen. Met het voorliggende voorstel zijn wij immers nog ver van huis.

 

14.15  Dalila Douifi (sp.a-spirit): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, dit is eigenlijk een groot moment, een heel groot moment. De interim-regering komt namelijk met haar eerste wet naar het Parlement. Het is niet gemakkelijk geweest. Het is echt een heel moeilijke bevalling geweest.

 

 Ik ga dieper in op de wet waarvan de interim-regering uiteindelijk is bevallen. Het was dus heel moeilijk. Nochtans waren wij in het Parlement al in september 2007, zelfs lang vóór de officiële start van de stookperiode op 1 september 2007, klaar met een wetsvoorstel. PS en sp.a hadden een wetsvoorstel klaar. Ik meen ook te mogen stellen dat wij het heel grondig hadden aangepakt, inbegrepen een advies van het Rekenhof. Wij hebben in de commissie aan het voorstel gewerkt. Alles was klaar; alles stond op de rails om een beslissing te nemen. De politieke meningen tussen de fracties over wat precies zou worden beslist verschilden. Niettemin was alles klaar.

 

Natuurlijk was er toen min of meer een andere politieke constellatie. Wij hadden toen de christendemocratische partijen en de blauwe partijen die het Parlement lam legden, gestuurd door oranjeblauw. Zij bleven maar bezig met onderhandelen en bleven maar trachten tot een akkoord te komen. We weten allen hoe de teller toen aan het lopen was en hoe oranjeblauw de parlementsleden hier lam legde. Er werd dus niet beslist. Oranje-blauw wou toen in elk geval niet weten van het voorstel over een uitbreiding van het stookoliefonds dat werd ingediend. Oranje-blauw zou wel een en ander doen om te trachten de koopkracht voor de mensen op peil te houden. Toen gebeurde dat in elk geval niet.

 

Het werd dus eenvoudigweg weggestemd, zonder een alternatief te formuleren. Ondertussen bleef de teller lopen voor oranje-blauw maar ook voor de mensen. De stookperiode was ondertussen alweer officieel ingezet op 1 september. We hadden toen al recordprijzen voor stookolie. Het werd koud, zeer koud, en iedereen begon uiteraard zijn stookolietank vol te pompen. Het was natuurlijk terecht en begrijpelijk dat de leveranciers omwille van de zeer hoge, nooit geziene prijzen zelf afbetalingsplannen begonnen af te spreken met de banken. Ondertussen bleef een uitbreiding van het stookoliefonds uit.

 

Vandaag is er dan toch een bevalling. Er is een eerste wet. Ik geef het toe, we hebben moeten wachten tot er socialisten in deze interim-regering kwamen om een eerste beslissing te zien nemen op sociaaleconomisch vlak. Voorts hebben we in dit dossier nog niets gezien. Het is een eerste, schuchtere stap. Het is natuurlijk ook een heel kleine en bijna symbolische stap. Maar kom, de doelgroep wordt uitgebreid. Dat was ook een onderdeel van ons wetsvoorstel en wij gaan dat hier mee goedkeuren. Daarmee heb ik het heel duidelijk gezegd wat onze fractie betreft.

 

Collega’s, wij hebben echter ook geamendeerd. Oranje-blauw heeft niet gewenst iets te doen vanaf het begin van de stookperiode, vanaf 1 september 2007. Nu bieden wij u opnieuw de kans om toch iets te doen. Het lijkt mij maar logisch dat wie zijn tank gevuld heeft tussen september en december 2007 op dezelfde voordelen kan rekenen waarover nu beslist is maar waarvan u de inwerkingtreding pas vanaf januari 2008 zult goedkeuren. Wij bieden u met ons amendement vandaag de kans om die mensen, de uitbreiding van de groep, de kans te geven om alsnog uit het stookoliefonds te kunnen putten. We stellen dus voor deze wet te laten ingaan met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2007, vanaf het begin van de officiële stookperiode 2007-2008. Die kans krijgt iedereen opnieuw, collega’s. We hebben het amendement meegenomen naar de plenaire vergadering. We leggen het u ter stemming voor, temeer daar het budgettair uiteraard zo goed als geen impact heeft.

 

Het heeft geen enkele impact op het budget 2008 en een volgens ons te verwaarlozen impact op het budget van 2007, waar u met een tekort van 0,2% zit.

 

Collega’s, het is uitkijken naar het stemgedrag. Ik verwacht mij niet aan veel nieuws dan wat wij reeds in de commissie hebben gezien. Het lijkt ons in elk geval logisch om het amendement over de terugwerkende kracht goed te keuren. Wij hebben vandaag de mogelijkheid om dat te doen.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie verbeterde tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (846/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte corrigé par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (846/4)

 

Het wetsvoorstel telt 3 artikelen.

La proposition de loi compte 3 articles.

 

*  *  *  *  *

Amendement déposé:

Ingediend amendement:

 

Art. 3

  • 1   Dalila Douifi cs (846/2)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het aangehouden amendement en artikel en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'amendement et l'article réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

Réservé : le vote sur l'amendement et l'article 3.

Aangehouden: de stemming over het amendement en artikel 3.

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 - 2.

Adoptés article par article: les articles 1 - 2.

*  *  *  *  *

 

15 Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie

15 Comité parlementaire chargé du suivi législatif

 

Het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie bestaat uit elf volksvertegenwoordigers, aangewezen door de Kamer van volksvertegenwoordigers overeenkomstig de evenredige vertegenwoordiging van haar fracties en uit elf leden van de Senaat, door hem aangewezen.

Le Comité parlementaire chargé du suivi législatif est composé de onze membres de la Chambre des représentants, désignés par celle-ci à la représentation proportionnelle de ses groupes politiques et de onze membres du Sénat désignés par celui-ci.

 

Het Comité telt evenveel plaatsvervangers als leden.

Le Comité compte autant de membres suppléants que de membres effectifs.

 

Ik stel u voor over te gaan tot de aanwijzing van de leden van de Kamer.

Je vous propose de procéder à la désignation des membres de la Chambre.

 

Geen bezwaar ? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation ? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik herinner er u aan dat overeenkomstig artikel 158 van het Reglement de verdeling van dit Comité de volgende is :

Je rappelle que conformément à l'article 158 du Règlement la répartition de ce Comité est la suivante :

 

- CD&V – N-VA       :            3

- MR    :                       2

- PS     :                       2

- Open Vld            :            1

- VB    :                       1

- sp.a-spirit            :            1

- Ecolo-Groen!            :            1

 

De voorzitters van de politieke fracties hebben mij de kandidaturen doen toekomen van de leden van hun fractie die deel zullen uitmaken van dit Comité.

Les présidents des groupes politiques m'ont fait parvenir les candidatures des membres de leur groupe qui composeront ce Comité.

 

- CD&V – N-VA:

vaste leden / effectifs: Raf Terwingen, Mia De Schamphelaere, Liesbeth Van der Auwera

plaatsvervangers / suppléants: Els De Rammelaere, Roel Deseyn, Sonja Becq

- MR:

vaste leden / effectifs: Carine Lecomte, Olivier Hamal

plaatsvervangers / suppléants: Marie-Christine Marghem, Daniel Bacquelaine

- PS:

vaste leden / effectifs: Claude Eerdekens, André Perpète

plaatsvervangers / suppléants: Karine Lalieux, Thierry Giet

- Open Vld:

vast lid / effectif: Willem-Frederik Schiltz

plaatsvervanger / suppléant: Bruno Steegen

- VB:

vast lid / effectif: Bert Schoofs

plaatsvervanger / suppléant: Peter Logghe

- sp.a-spirit:

vast lid / effectif: Renaat Landuyt

plaatsvervanger / suppléant: Peter Vanvelthoven

- Ecolo-Groen!:

vast lid / effectif: Stefaan Van Hecke

plaatsvervanger / suppléant: Philippe Henry

 

Daar het aantal ontvankelijke kandidaturen overeenstemt met het aantal te begeven plaatsen aan de politieke fracties die kandidaten hebben voorgedragen moet, overeenkomstig artikel 157.6 van het Reglement, niet gestemd worden.

Étant donné que le nombre de candidatures recevables correspond au nombre de places à conférer aux groupes politiques ayant présenté des candidats, il n'y a pas lieu à scrutin conformément à l'article 157.6 du Règlement.

 

Dienvolgens verklaar ik verkozen de kandidaten die voorgedragen werden.

En conséquence, je proclame élus les candidats présentés.

 

16 Eventuele vervolgingen ten laste van een lid

16 Poursuites éventuelles à charge d'un membre

 

Bij brief van 5 februari 2008 zendt de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent een dossier over, om de Kamer in de mogelijkheid te stellen in toepassing van artikel 59 van de Grondwet eventuele vervolgingen ten laste van één onzer collega's toe te laten.

Par lettre du 5 février 2008, le procureur général près la cour d'appel de Gand a communiqué un dossier afin de mettre la Chambre en mesure d'autoriser éventuellement des poursuites à charge de l'un de nos collègues en application de l'article 59 de la Constitution.

 

Overeenkomstig artikel 160 van het Reglement wordt het dossier verzonden naar de commissie voor de Vervolgingen.

Conformément à l'article 160 du Règlement, le dossier est renvoyé à la commission des Poursuites.

 

Geen bezwaar ? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation ? (Non)

Il en sera ainsi.

 

17 Inoverwegingneming van voorstellen

17 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als zijnde aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar ? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation ? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik stel u ook voor in overweging te nemen :

- het wetsvoorstel van de heren Melchior Wathelet en Josy Arens, mevrouw Clotilde Nyssens, de heer Joseph George en de dames Véronique Salvi en Brigitte Wiaux strekkende tot een betere begeleiding van het gebruik van de gezondheidspersoonsgegevens bij het aangaan van een persoonsverzekering en teneinde de verzekerbaarheid mogelijk te maken van het overlijdensrisico voor personen die een verhoogd risico lopen als gevolg van hun gezondheidstoestand (nr. 823/1).

Verzonden naar de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw;

- het wetsvoorstel van de heren Francis Van den Eynde, Peter Logghe en Koen Bultinck tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de overheidsopdrachten van het advocatenkantoor van Marc Uyttendaele (nr. 851/1).

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de Begroting;

- het wetsvoorstel van de heer Hans Bonte en mevrouw Meryame Kitir tot wijziging van de regelgeving voor wat betreft het recht op de anciënniteitstoeslag (nr. 848/1);

- het wetsvoorstel van de heer Hans Bonte, mevrouw Meryame Kitir en de heer Peter Vanvelthoven ter verbetering van het statuut van de uitzendkracht (nr. 855/1).

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken.

 

Je vous propose également de prendre en considération :

- la proposition de loi de MM. Melchior Wathelet et Josy Arens, Mme Clotilde Nyssens, M. Joseph George et Mmes Véronique Salvi et Brigitte Wiaux visant à mieux encadrer l'utilisation des données personnelles de santé lors de la souscription d'assurance personne et à permettre l'assurabilité du risque décès des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé (n° 823/1).

Renvoi à la commission de l'Economie, de la Politique scientifique, de l'Education, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture;

- la proposition de loi de MM. Francis Van den Eynde, Peter Logghe et Koen Bultinck visant à instituer une commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les marchés publics du cabinet d'avocats de Marc Uyttendaele (n° 851/1).

Renvoi à la commission des Finances et du Budget;

- la proposition de loi de M. Hans Bonte et Mme Meryame Kitir modifiant la réglementation concernant le droit au complément d'ancienneté (n° 848/1);

- la proposition de loi de M. Hans Bonte, Mme Meryame Kitir et M. Peter Vanvelthoven améliorant le statut des travailleurs intérimaires (n° 855/1).

Renvoi à la commission des Affaires sociales.

 

Geen bezwaar ? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation ? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

18 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Francis Van den Eynde over "de minimale dienstverlening in geval van staking bij de NMBS" (nr. 17)

18 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Francis Van den Eynde sur "l'instauration d'un service minimum en cas de grève à la SNCB" (n° 17)

 

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van 13 februari 2008.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques du 13 février 2008.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 017/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heren Francis Van den Eynde en Jan Mortelmans;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heren Jef Van den Bergh, François Bellot en David Lavaux.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 017/1):

- une motion de recommandation a été déposée par MM. Francis Van den Eynde et Jan Mortelmans;

- une motion pure et simple a été déposée par MM. Jef Van den Bergh, François Bellot et David Lavaux.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

85

Oui

Nee

42

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

127

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

19 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Luc Sevenhans over "de keuze van het 90mm kanon voor het AIV-voertuig" (nr. 22)

19 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Luc Sevenhans sur "le choix d'un canon de 90mm pour équiper les véhicules AIV" (n° 22)

 

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Landsverdediging van 13 februari 2008.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de la Défense nationale du 13 février 2008.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 022/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Luc Sevenhans;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Liesbeth Van der Auwera, Hilde Vautmans en Brigitte Wiaux.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 022/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. uc Sevenhans;

- une motion pure et simple a été déposée par Mmes Liesbeth Van der Auwera, Hilde Vautmans et Brigitte Wiaux.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

87

Oui

Nee

43

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

130

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

(De heer Devlies doet teken dat hij voor de eerste twee stemmingen met zijn fractie heeft gestemd)

 

20 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Filip De Man over "het Nationaal Veiligheidsplan en de aanwervingen en opleidingen bij de politie" (nr. 27)

20 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Filip De Man sur "le Plan national de sécurité et les recrutements et les formations à la police" (n° 27)

 

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de verenigde commissies voor de Justitie en voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 13 februari 2008.

Cette interpellation a été développée en réunion publique des commissions réunies de la Justice et de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique du 13 février 2008.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 027/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Linda Vissers en de heer Bart Laeremans;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Corinne De Permentier, Jacqueline Galant en Marie-Christine Marghem en de heren Michel Doomst, Bruno Steegen en Eric Thiébaut.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 027/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Linda Vissers et M. Bart Laeremans;

- une motion pure et simple a été déposée par Mmes Corinne De Permentier, Jacqueline Galant et Marie-Christine Marghem et MM. Michel Doomst, Bruno Steegen et Eric Thiébaut.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

88

Oui

Nee

45

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

133

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

21 Aangehouden amendement en artikel van het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 215 van de programmawet van 27 december 2004 teneinde de doelgroep uit te breiden die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten (846/1-4)

21 Amendement et article réservés de la proposition de loi modifiant l'article 215 de la loi-programme du 27 décembre 2004 afin d'élargir le public-cible pouvant bénéficier d'une allocation de chauffage du Fonds social Mazout (846/1-4)

 

Stemming over amendement nr. 1 van Dalila Douifi cs op artikel 3.(846/2)

Vote sur l'amendement n° 1 de Dalila Douifi cs à l'article 3.(846/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

44

Oui

Nee

86

Non

Onthoudingen

5

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 3 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 3 est adopté.

 

22 Geheel van het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 215 van de programmawet van 27 december 2004 teneinde de doelgroep uit te breiden die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten (846/4)

22 Ensemble de la proposition de loi modifiant l'article 215 de la loi-programme du 27 décembre 2004 afin d'élargir le public-cible pouvant bénéficier d'une allocation de chauffage du Fonds social Mazout (846/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

135

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als ontwerp aan de Senaat worden overgezonden. (846/5)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera transmise en tant que projet au Sénat. (846/5)

 

23 Goedkeuring van de agenda

23 Adoption de l’agenda

 

Wij moeten ons thans uitspreken over de ontwerp agenda die de Conferentie van voorzitters u voorstelt.

Nous devons nous prononcer sur le projet d’ordre du jour que vous propose la Conférence des présidents.

 

Geen bezwaar? (Nee) Het voorstel is aangenomen.

Pas d’observation? (Non) La proposition est adoptée.

 

De vergadering is gesloten. Volgende vergadering donderdag 28 februari 2008 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 28 février 2008 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 17.04 uur.

La séance est levée à 17.04 heures.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met volgnummer CRIV 52 PLEN 021 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro consécutif CRIV 52 PLEN 021 annexe.

 

 

 


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 001

 

 

Ja         

085

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bellot, Brotcorne, Burgeon, Chastel, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, Delizée, della Faille de Leverghem, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, De Wever, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Maingain, Mathot, Mayeur, Milquet, Moriau, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Prévot, Reuter, Salvi, Schryvers, Somers, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verherstraeten, Versnick, Wathelet, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

042

Non

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, De Bont, Dedecker, De Maght, De Man, De Vriendt, D'haeseleer, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 002

 

 

Ja         

087

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Chastel, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, Delizée, della Faille de Leverghem, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, De Wever, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Maingain, Mathot, Mayeur, Milquet, Moriau, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Prévot, Reuter, Salvi, Schryvers, Somers, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verherstraeten, Versnick, Wathelet, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

043

Non

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, De Bont, Dedecker, De Maght, De Man, De Vriendt, D'haeseleer, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Vanvelthoven, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 003

 

 

Ja         

088

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Chastel, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, Delizée, della Faille de Leverghem, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Devlies, De Wever, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jambon, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Maingain, Mathot, Mayeur, Milquet, Moriau, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Prévot, Reuter, Salvi, Schryvers, Somers, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verherstraeten, Versnick, Wathelet, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

045

Non

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, De Bont, Dedecker, De Maght, De Man, De Vriendt, D'haeseleer, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Vanvelthoven, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 004

 

 

Ja         

044

Oui

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, De Bont, De Man, De Vriendt, D'haeseleer, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Hamal, Henry, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Steegen, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Straeten, Van Hecke, Van Quickenborne, Vanvelthoven, Vissers

 

 

Nee        

086

Non

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Chastel, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, Delizée, della Faille de Leverghem, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Devlies, De Wever, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Maingain, Mathot, Mayeur, Milquet, Moriau, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Prévot, Reuter, Salvi, Schryvers, Smeyers, Somers, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verherstraeten, Versnick, Wathelet, Wiaux, Yalçin

 

 

Onthoudingen

005

Abstentions

 

Dedecker, De Maght, Van de Velde, Vijnck, Werbrouck

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 005

 

 

Ja         

135

Oui

 

Almaci, Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Chastel, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, Dedecker, Delizée, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Devlies, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Douifi, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Galant, Geerts, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Maingain, Mathot, Mayeur, Milquet, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Prévot, Reuter, Salvi, Schoofs, Schryvers, Sevenhans, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Straeten, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Vissers, Wathelet, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions