Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

woensdag 19 maart 2008

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

mercredi 19 mars 2008

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 16.04 uur en voorgezeten door de heer Herman Van Rompuy.

La séance est ouverte à 16.04 heures et présidée par M. Herman Van Rompuy.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Ministre du gouvernement fédéral présent lors de l'ouverture de la séance:

Pieter De Crem.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Ludo Van Campenhout, David Geerts, wegens ziekte / pour raisons de santé;

Joëlle Milquet, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat;

Christine Van Broeckhoven, verhinderd / empêché.

 

01 Agenda

01 Agenda

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van vandaag, stel ik u voor volgende punten uit te stellen.

- het wetsvoorstel van de dames Katrien Schryvers en Mia De Schamphelaere en de heer Raf Terwingen tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de procedure inzake bepaalde huurgeschillen (nrs 815/1 tot 5);

- het wetsvoorstel van mevrouw Clotilde Nyssens en de heren Joseph George en Christian Brotcorne, mevrouw Brigitte Wiaux en de heer Melchior Wathelet tot opheffing van artikel 1344septies van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de verplichte poging tot minnelijke schikking inzake huurovereenkomsten (nrs 104/1 tot 4);

- het wetsvoorstel van de heren Daniel Bacquelaine, Olivier Maingain, Charles Michel, Olivier Hamal en François Bellot en mevrouw Marie-Christine Marghem tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de procedure betreft met het oog op een voorafgaande minnelijke schikking inzake huurovereenkomsten die betrekking hebben op de hoofdverblijfplaats (nrs 250/1 en 2);

- het wetsvoorstel van de heren Guido De Padt en Herman De Croo, mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, de heer Willem-Frederik Schiltz en mevrouw Carina Van Cauter tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voor wat betreft de gerechtelijke procedure inzake woninghuur (nrs 714/1 tot 3). Deze wetsvoorstellen zullen worden besproken in de plenaire vergadering van donderdag 10 april 2008;

- het wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007 (overgezonden door de Senaat) (nr. 955/1). Dit punt zal worden besproken in de plenaire vergadering van woensdag 9 april 2008.

 

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents d'aujourd'hui, je vous propose de reporter les points suivants:

- la proposition de loi de Mmes Katrien Schryvers et Mia De Schamphelaere et M. Raf Terwingen modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la procédure relative à certains litiges en matière de louage (nos 815/1 à 5);

- la proposition de loi de Mme Clotilde Nyssens et MM. Joseph George et Christian Brotcorne, Mme Brigitte Wiaux et M. Melchior Wathelet visant à supprimer l'article 1344septies du Code judiciaire relatif à la tentative de conciliation obligatoire en matière de baux à loyer (nos 104/1 à 4);

- la proposition de loi de MM. Daniel Bacquelaine, Olivier Maingain, Charles Michel, Olivier Hamal et François Bellot et Mme Marie-Christine Marghem modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la procédure de conciliation préalable en matière de baux de résidence principale (nos 250/1 et 2);

- la proposition de loi de MM. Guido De Padt et Herman De Croo, Mme Sabien Lahaye-Battheu, M. Willem-Frederik Schiltz et Mme Carina Van Cauter modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la procédure judiciaire en matière de location de logement (nos 714/1 à 3). Ces propositions de loi seront examinées en séance plénière du jeudi 10 avril 2008;

- le projet de loi portant assentiment au Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, et à l'Acte final, faits à Lisbonne le 13 décembre 2007 (transmis par le Sénat) (n° 955/1). Ce point sera examiné en séance plénière du mercredi 9 avril 2008.

 

De naamstemmingen zullen plaatsvinden om 16.30 uur.

Les votes nominatifs auront lieu à 16.30 heures

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Projets et propositions

Ontwerpen en voorstellen

 

02 Wetsontwerp tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2008 (948/1-2)

02 Projet de loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2008 (948/1-2)

 

Overeenkomstig artikel 116 van het Reglement wordt, in plenaire vergadering, een beperkte algemene bespreking gehouden.

Conformément à l'article 116 du Règlement, le projet de loi fait l'objet d'une discussion générale limitée en séance plénière.

 

Beperkte algemene bespreking

Discussion générale limitée

 

De beperkte algemene bespreking is geopend.

La discussion générale limitée est ouverte.

 

02.01  Luk Van Biesen, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, het ontwerp werd ter zitting van 11 maart 2008 besproken en ook goedgekeurd met een ruime meerderheid van 11 stemmen bij 3 onthoudingen.

 

Het principe van de voorlopige kredieten bestaat erin dat machtiging, dus de mogelijkheid wordt gegeven om in casu betalingen te doen tijdens de maanden april, mei en juni. Ter vervollediging werd aan het verslag een aantal documenten toegevoegd die tijdens de commissie niet besproken werden, maar die wel door de minister van Begroting, de heer Leterme, werden meegedeeld.

 

Voor alle duidelijkheid voor het verslag wensen wij toch op te merken dat op pagina 200, die toch wel enige discussie met zich meebracht, de euro’s die achter bepaalde zinsneden staan, te maken hebben met de conversie van die regel. Het zijn leningen in vreemde valuta die werden geconverteerd in euro’s. In tegenstelling tot wat de minister meedeelde zijn die bedragen niet in euro’s, maar wel in duizendtallen van euro’s. Het hele verslag en de hele bespreking kunnen dus, met andere woorden, worden opgenomen in het Belgisch Staatsblad.

 

02.02  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister van Landsverdediging, ik neem aan dat u er geen bezwaar tegen hebt dat wij u in deze laatste uren dat u in de interim-regering zit, zullen onderhouden over begrotingsaangelegenheden. U staat waarschijnlijk klaar om in de definitieve regering te stappen, misschien met een zeker ongeduld, maar first things first: laten wij nog even iets zeggen over de voorlopige kredieten.

 

Toen ik op 22 november van vorig jaar op ditzelfde spreekgestoelte enkele beschouwingen en commentaren gaf bij het eerste wetsontwerp aangaande de voorlopige kredieten – men noemde dat toen de financieringswet – was ik ervan uitgegaan dat dit een eenmalig gegeven zou zijn. Velen onder ons leefden toen in de overtuiging dat een definitieve regering niet lang meer op zich zou laten wachten, niettegenstaande de regeringsonderhandelaars van toen met de moed der wanhoop aan het voortploeteren waren om binnen afzienbare tijd alsnog te komen tot een werkbare en eensgezinde regering, liefst met een inhoudelijk regeerakkoord en een duidelijk en concreet regeringsproject.

 

Collega’s, met de CD&V op de voorgrond van het beleid zou het allemaal veranderen. Het was geen kwestie meer van snel en efficiënt, maar een kwestie van goed bestuur. Als ik het parcours beschouw, kan ik alleen maar vaststellen dat wij ons daar toch een beetje in vergist hebben, collega Bogaert.

 

Vandaag, 19 maart – vier maanden na 22 november 2007 – staan wij hier opnieuw voor de bespreking van een wetsontwerp aangaande de voorlopige kredieten. Het is dus een vervolgverhaal geworden, collega’s. Na de voorlopige kredieten voor de maanden januari, februari en maart, zijn nu de kredieten voor de maanden april, mei en juni aan de orde. Om het land niet helemaal in de totale chaos te laten verzeilen, houden de federale departementen de schijn hoog dat er tenminste nog iets werkt in dit land en probeert de minister van Begroting, althans in de laatste uren dat de minister die bevoegdheid heeft, de begroting een beetje op het spoor te houden.

 

Op 22 november 2007 was het excuus om met voorlopige kredieten te werken dat er niet tijdig een regering met volle bevoegdheden was. Op 11 maart 2008 tijdens de bespreking in de commissie voor de Financiën was het excuus voor de tweede ronde voorlopige begrotingskredieten dat wij nog steeds geen definitieve regering hadden. Er was ondertussen echter wel al een begrotingsakkoord, of althans wat voor een begrotingsakkoord moet doorgaan. Wij moeten immers het gedrukte, parlementaire document nog zien en de juiste cijfers en tabellen nog onder ogen krijgen.

 

Net door het ontbreken van een definitieve regering werd er blijkbaar voor geopteerd om met voorlopige twaalfden te werken. Dat maakt natuurlijk dat zowel het vorige als het huidige debat iets onwezenlijks hebben. Er wordt een aantal kredieten vastgelegd. In de vorige financieringswet ging het voor het eerste trimester van 2008 over 28,5 miljard euro vastleggingskredieten en 28,6 miljard euro ordonnanceringskredieten, wat op zich aanzienlijke bedragen zijn. Het voorliggende ontwerp inzake voorlopige twaalfden legt voor de maanden april, mei en juni 2008 15,7 miljard euro vastleggingskredieten en 15,3 miljard euro ordonnanceringskredieten vast. Het gaat dus blijkbaar niet alleen over investeringskredieten en personeelskosten. Voor heel wat departementen werden bijkredieten ingeschreven.

 

Een ander element dat bij de verschillende departementen systematisch naar voren komt, is het bedrag aan van 2007 naar 2008 doorgeschoven facturen. Dat zijn facturen die ingevolge het ankerprincipe niet konden worden betaald. De minister van Begroting doet hier dus wel degelijk de dienst naverkoop van het niet-orthodoxe begrotingsbeleid van de vorige coalitie, bestaande uit liberalen en socialisten. Ik zie het echter al aankomen. De zwartepiet zal naar de sp.a worden doorgeschoven, omdat zij in de twee voorgaande legislaturen de minister van Begroting leverden. Zodoende kan de meerderheid ook de liberale coalitiepartner uit de wind zetten, die nog steeds in de komende regering gebeiteld zit.

 

Wanneer wij de woorden ”voorlopige twaalfden” uitspreken, zijn er altijd mensen die voornoemde term graag horen vallen, vooral dan de leden die deel uitmaken van de koninklijke familie. Prins Laurent springt waarschijnlijk een gat in de lucht. Hij weet immers dat hij de financiering van zijn villa op het idyllische eiland Panarea, dat in werkelijkheid een bouwvallig krot blijkt te zijn, ongestoord kan voortzetten. De leden van het koningshuis worden niet alleen vooruitbetaald, wat betreft hun civiele lijst en hun dotaties. Zij zijn bovendien de enige die tot en met september 2008 al zeker zijn van hun centen. Zij zullen dus in elk geval niet meteen van honger en dorst omkomen.

 

De cijfers in de tabellen leren ons dat de civiele lijst en de dotatie aan de koninklijke familie in deze voorlopige kredieten 3,5 miljoen euro bedragen. Het gaat hier zowel om de dotaties als om de supplementen, lees indexering. In november 2007 hadden zij trouwens reeds een eerste voorafname gekregen van 6,3 miljoen euro. Dat maakt dat zij binnenkort reeds 78% van het geld binnenhebben. Op zich is dat niet slecht. De federale regering zorgt blijkbaar goed voor de koninklijke familie.

 

Collega’s, voor alle duidelijkheid en toch niet onbelangrijk om te vermelden, de toewijzing van die voorlopige kredieten is gebaseerd op een aangepaste begroting 2007, die op zich reeds een verkiezingsbegroting van jewelste was. De Vlaams Belangfractie heeft er destijds meer dat zijn voorbehoud en kritiek op gegeven. Ik meen mij zelfs te herinneren dat een promobus van CD&V samen met Hendrik Bogaert en Carl Devlies, horresco referens, nog campagne is gaan voeren aan de voordeur op de top van Leuven, toen die daar plaatsvond. Het was niet alleen de top van Leuven, maar ook de top van de leugen.

 

Mijnheer de voorzitter, ik rond af. Bij de bemerking van de verslaggever, collega Van Biesen, kan ik mij alleen maar aansluiten. Ik heb inderdaad in de commissie de vraag aangaande de lasten en de leningen op afdeling 45 van het departement Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de orde gesteld. Ik heb de bijkomende toelichting, samen met u, collega Van Biesen, in het verslag gelezen.

 

Er blijft natuurlijk nog wel wat verwarring bestaan over het gegeven dat in het cijfertabelletje van afdeling 45 cijfers in euro worden vermeld terwijl alle andere tabellen in duizendtallen euro worden uitgedrukt. Op zich is dat een beetje verwarrend, maar de verslaggever heeft dat vermeld. Degene die de toelichting leest, kan daarmee verder.

 

Mijnheer de voorzitter, ik rond af. Vermits de voorgaande verkiezingsbegroting van 2007 op drijfzand was gebouwd en wij nu bij wijze van spreken de voorlopige kredieten daarop baseren, voor de tweede maal, kan ik alleen maar vaststellen dat het niet echt geloofwaardig is.

 

Gelet op mijn bemerkingen en commentaren zult u ook al wel begrepen hebben, mijnheer de minister, dat wij dit voorliggende ontwerp inzake de voorlopige twaalfden niet zullen steunen. De Vlaams Belangfractie zal zich onthouden.

 

02.03  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, ook wij hebben in de fractie ons onthouden en wel omwille van twee redenen.

 

De eerste reden is dat wij willen aanklagen dat wij de documenten opnieuw zeer laat hebben ontvangen, de dag voordien om 5 uur ’s avonds. Dit maakt het zeer moeilijk om ze op een degelijke manier door te nemen. Er was ons door de interim-premier, Guy Verhofstadt, beloofd dat het Parlement op een goede manier zou kunnen werken. Wij hopen dat dit in de toekomst niet meer zal voorvallen.

 

Een tweede en meer belangrijke reden waarom wij ons hebben onthouden, is dat wij voor de tweede maal een voorlopige begroting met voorlopige twaalfden moeten goedkeuren. Uiteraard is het noodzakelijk dat ons land de periode van crisis kan overbruggen en kan voortwerken. Het is echter ontstellend om te merken dat wij nu tot de zomer moeten wachten, een jaar na de verkiezingen, om een echte begroting te krijgen. Dit is een vierde van de legislatuur waarvoor wij verkozen zijn. Dit is eigenlijk ongezien.

 

Om deze gang van zaken aan te klagen willen wij ons niet inhoudelijk uitspreken over de begroting zelf maar wel duidelijk maken dat wij niet akkoord gaan met de gang van zaken. Daarom zal onze fractie zich onthouden.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De beperkte algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale limitée est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (948/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (948/1)

 

Het wetsontwerp telt 15 artikelen.

Le projet de loi compte 15 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 15, met de tabel in bijlage, worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 15, ainsi que le tableau annexé, sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

03 Voorstel van resolutie tot invoering van een onderzoek door het Rekenhof naar de opvolging van de beheerscontracten door de NMBS, Infrabel, NMBS Holding en de Staat (740/1-2)

03 Proposition de résolution visant à charger la Cour des comptes d'enquêter sur le suivi des contrats de gestion par la SNCB, Infrabel, la SNCB Holding et l'État (740/1-2)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Guido De Padt, Ludo Van Campenhout, Herman De Croo

 

Bespreking

Discussion

 

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (740/1)

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (740/1)

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

De heer De Potter houdt zijn eerste betoog in de Kamer.

 

03.01  Jenne De Potter, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, dit zal een zeer kort eerste betoog zijn.

 

Dit voorstel van resolutie kreeg op 21 februari 2008 in de plenaire vergadering hoogdringendheid toegekend en werd in de commissie besproken tijdens de vergadering van 5 maart 2008. De indieners, de heren De Padt, Van Campenhout en De Croo, beogen met hun resolutie het Rekenhof te machtigen een onderzoek in te stellen naar de naleving van de doelstellingen en bepalingen opgenomen in het beheerscontract gesloten tussen NMBS, Infrabel en de NMBS Holding enerzijds en de Belgische staat anderzijds. Het gaat om de beheerscontracten die lopen van 1 januari 2005 tot 31 december 2007. Het onderzoek moet door het Rekenhof worden afgerond binnen de vier maanden. Hieraan gekoppeld wordt aan de regering gevraagd de beheerscontracten eventueel aan te passen aan de resultaten van het onderzoek door het Rekenhof.

 

Een aantal overwegingen ligt aan de basis van het voorstel van resolutie. Er is nood aan een grondige evaluatie van de beheerscontracten op het vlak van kwaliteit van de dienstverlening en reizigersaantallen. De beheerscontracten zijn volgens de indieners bijzonder ingewikkeld. Daarom stellen zij dat het Rekenhof het meest aangewezen orgaan is om een evaluatie uit te voeren. Bovendien beschikt het Rekenhof over de nodige expertise op dat vlak vermits het zich in het verleden reeds heeft gebogen over de besteding van de middelen door de NMBS.

 

Tijdens de bespreking van de resolutie bleek een vrij grote eensgezindheid te bestaan over de inhoud van de resolutie. Enkel de Parti socialiste had vragen bij het nut ervan. Volgens mevrouw Linda Musin zijn de klassieke controleorganen op de werking van de NMBS voldoende en is er geen nood aan externe controle door het Rekenhof. De andere partijen, bij monde van de collega’s Van den Bergh, Geerts, Gilkinet, Van den Eynde en De Bue, delen de bekommernis van de indieners van de resolutie en vinden een grondige evaluatie van de beheerscontracten opportuun. Het verbeteren van de dienstverlening moet daarbij centraal staan. De heer Van den Bergh uitte wel de bekommernis dat het onderzoek door het Rekenhof geen interferentie mag hebben met de op dit ogenblik aan de gang zijnde onderhandelingen over het nieuwe beheerscontract.

 

Het voorstel van resolutie werd uiteindelijk goedgekeurd met 11 stemmen voor en 1 stem tegen. (Applaus)

 

03.02  Guido De Padt (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, met uw toestemming wil ik kort het woord nemen van op mijn bank.

 

Ik sluit mij aan bij het uitstekend verslag van Jenne De Potter. Gelet op de vaststelling dat het de laatste maanden niet al te goed gaat met de dienstverlening van de NMBS, dat het drie jaar geleden is dat de NMBS werd opgesplitst in drie entiteiten en een nieuwe beheersovereenkomst werd opgesteld die eind vorig jaar afliep, zou het goed zijn dat het Parlement wordt ingelicht over de manier waarop de NMBS invulling heeft gegeven aan de beheersovereenkomst die de federale overheid met de drie structuren heeft gesloten.

 

Als men weet dat de NMBS elk jaar een dotatie krijgt van ongeveer 3 miljard euro, een openstaande geconsolideerde schuld heeft van meer dan 10 miljard euro en dat elke Belg 1.356 euro per jaar toesteekt aan de NMBS voor schuldaflossingen en dotaties, is het volgens mij goed dat wij over het reilen en zeilen van de NMBS worden ingelicht.

 

Het is tegen die achtergrond dat wij vragen dat het Rekenhof ons inlicht binnen de vier maanden vanaf het ogenblik dat zij die opdracht heeft gekregen. Er moet een nieuwe beheersovereenkomst worden gesloten. Ik vind dat de volgende minister niet moet wachten op het resultaat van het Rekenhof maar daaruit misschien nadien conclusies kan trekken. Het zou goed zijn dat wij worden ingelicht over de wijze waarop deze belangrijke openbaarvervoermaatschappij haar taken vervult met het geld dat de federale overheid bijdraagt.

 

03.03  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Collega’s, een van de belangrijkste zaken die tijdens deze legislatuur moet worden gerealiseerd, is natuurlijk de opmaak van een nieuwe beheersovereenkomst met de verschillende geledingen van de NMBS-holding. Dat is niet alleen omdat onze nationale spoorwegmaatschappij in een vrijgemaakte markt in een gezonde situatie de concurrentie moet kunnen aangaan met andere geïnteresseerden, maar ook en misschien wel vooral omdat de honderdduizenden treingebruikers terecht rekenen op een goede dienstverlening, comfortabele verplaatsingen en stipte treinen.

 

Wij zijn met Groen! en Ecolo reeds jaren voorvechter van een moderne, performante en kwaliteitsvolle NMBS. De vele problemen die de voorbije maanden op tal van lijnen opdoken, tonen aan dat dat ideaal moeilijk te bereiken is. Er werden heel wat besprekingen in commissie gevoerd over tal van problemen, de vertragingen, de verouderde treinstellen, de overvolle treinstellen enzovoort. Er zijn heel wat klachten over het gebrek aan stiptheid, over onduidelijke communicatie of over een ondoorzichtig prijzenbeleid. Dat doet afbreuk aan de kwaliteit van reizen die de spoorwegen kunnen bieden. Er is dan ook nog de hele financiële uitdaging. We staan voor enorm veel investeringen, willen we de beoogde groei van 25% realiseren. Dat kost allemaal heel veel geld en er zullen dus ook keuzes moeten worden gemaakt.

 

Als we een goede nieuwe beheersovereenkomst willen sluiten, is het daarom ook heel belangrijk dat er een grondige evaluatie van de voorbije beheersovereenkomst gebeurt. Hoe is het gesteld met de voorbereiding van de NMBS op de vrijmaking van de markt? Welke inspanningen kunnen er worden geleverd om nog meer en nog betere treinen nog stipter te laten rijden? Hoe zorgen we ervoor dat er nog meer mensen gebruik kunnen maken van het spoor?

 

In de toelichting bij het voorstel tot resolutie spreken de indieners terecht over de complexiteit van de regels en bepalingen in de beheerscontracten. Daarenboven vermelden zij uitdrukkelijk de verwarrende en vaak tegenstrijdige cijfers die we van de NMBS en de gebruikersverenigingen krijgen. Ieder van ons die regelmatig de trein gebruikt, voelt aan dat de cijfers van de NMBS niet altijd kloppen. Het is belangrijk: een overheidsbedrijf moet betrouwbare gegevens kunnen voorleggen, zonder dat daar telkens twijfel over rijst. Daarom is het goed dat een extern en gekwalificeerd controleorgaan ons hierbij kan helpen. Om die redenen zal de fractie Ecolo-Groen! uitdrukkelijk het initiatief steunen. Een modern bedrijf moet zijn werking op een moderne manier laten nakijken, zodat we als parlement een stevige basis hebben om de toekomst van de NMBS mee vorm te geven. We zullen het voorstel dan ook volmondig goedkeuren.

 

03.04  Jean Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de voorzitter, ik ben een beetje erover verwonderd dat de heer De Croo een voorstel van resolutie indient. Normaal is hij daar een heel sterke tegenstander van.

 

Ware het niet moediger geweest – drie weken geleden heb ik dit hier nog aan het Parlement gevraagd van op het spreekgestoelte – om een parlementaire onderzoekscommissie op te starten naar het reilen en zeilen bij de NMBS, waartoe wij ten andere een voorstel indienden? Er is namelijk meer aan de hand. Ik weet zelfs dat de heer De Croo daar twee jaar geleden voorstander van was, maar dat hij werd teruggefloten. Misschien kan hij daarover zijn mening geven.

 

De voorzitter: De heer De Croo vraagt daar even het woord over.

 

03.05  Jean Marie Dedecker (LDD): Mijnheer De Croo, mag ik even mijn redenering afmaken? Ja, toch? We kennen mekaar redelijk goed; u staat mij dat toe.

 

Het gaat niet alleen over beheersovereenkomsten. Ook zou ik graag eens weten – ik heb die vraag hier al gesteld – wat er in het ABX-dossier is gebeurd dat nu al jaren aansleept. Een paar weken geleden waren er geruchten dat we over de anderhalf miljard euro die destijds verloren ging onder het beleid van de heer Schouppe, een onderzoek zouden krijgen, alsook over de verkoop van ABX, wanneer de heer Schouppe weg was. Wat is er gebeurd met dat geld? Waarom mocht Capitalia uit Italië daar niet inspringen?

 

Het ware echt eens moedig geweest, in plaats van de verantwoordelijkheid terug te schuiven naar het Rekenhof en weer met een eenvoudige motie te werken, dat we klaar en duidelijk ons democratisch recht in het Parlement zouden gebruiken om een keer te weten wat er daar al jaren aan de gang is.

 

03.06  Herman De Croo (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, als de heer Dedecker de resolutie had gelezen, dan zou hij weten dat het de enige manier voor de Kamer is om het Rekenhof, dat van ons afhangt, in beweging te krijgen; het is de gepaste formule. Het is geen resolutie gericht tot gelijk wie, noch tot de regering. De resolutie nodigt de Kamer uit om het Rekenhof een opdracht te geven, zoals dat is gebeurd – zo staat het in de consideransen – in 2000 en in 2003.

 

Ten tweede, wat ABX aangaat, ik heb er geen enkel probleem mee dat de Kamer zich daarover buigt en gepaste onderzoeksmaatregelen zou voorstellen.

 

De voorzitter: Ik dank de heer De Croo voor zijn eerste persoonlijke uiteenzetting in negen jaar. (Applaus)

 

03.07  Jean Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de voorzitter, ik ben erover verheugd dat de heer De Croo zich inschrijft op een verzoek tot onderzoekscommissie.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

Er werden geen amendementen ingediend of heringediend.

Aucun amendement n'a été déposé ou redéposé.

 

De stemming over het voorstel van resolutie zal later plaatsvinden.

Le vote sur la proposition de résolution aura lieu ultérieurement.

 

04 Inoverwegingneming van voorstellen

04 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als zijnde aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik stel u ook voor in overweging te nemen het voorstel van resolutie van de heren André Flahaut en Daniel Ducarme betreffende de uitbreiding van de Belgische deelname aan de NAVO-missie International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan, zoals door de regering is beslist op 1 februari 2008 (nr. 990/1).

Verzonden naar de commissie voor de Landsverdediging

Je vous propose également de prendre en considération la proposition de résolution (MM. André Flahaut et Daniel Ducarme) relative à l'engagement des militaires belges en Afghanistan au sein de la Force internationale d'Assistance à la sécurité (ISAF) de l'OTAN, suite à la décision du gouvernement du 1er février 2008, n° 990/1.

Renvoi à la commission de la Défense nationale

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

05 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Bert Schoofs over "het beleid inzake drugs en meer bepaald in het kader van de actie Obelix in het gerechtelijk arrondissement Tongeren en de actie David in het gerechtelijk arrondissement Hasselt" (nr 36)

05 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Bert Schoofs sur "la politique en matière de lutte contre la drogue et, plus particulièrement, dans le cadre de l'opération "Obélix" dans l'arrondissement judiciaire de Tongres et de l'opération "David" dans l'arrondissement judiciaire de Hasselt" (n° 36)

 

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Justitie van 11 maart 2008.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de la Justice du 11 mars 2008.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 036/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Bert Schoofs;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Liesbeth Van der Auwera en Leen Dierick.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 036/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Bert Schoofs;

- une motion pure et simple a été déposée par Mmes Liesbeth Van der Auwera et Leen Dierick.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

 

05.01  Bert Schoofs (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, mijn motie is en blijft een motie van aanbeveling. Ik betreur echter dat deze minister van Justitie kans na kans laat voorbijgaan om in de grensstreek met Maastricht een voorbeeld te stellen en over te gaan tot een repressieve aanpak van de drugs. Dat blijft vooralsnog achterwege. Daarom handhaaf ik ten stelligste mijn motie en hoop ik dat deze kan worden ondersteund om de minister aan te moedigen om zijn beleid te wijzigen.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

87

Oui

Nee

45

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

06 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Barbara Pas over "het gebrek aan middelen bij de Dienst voor alimentatievorderingen" (nr. 35)

06 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de Mme Barbara Pas sur "le manque de moyens au Service des créances alimentaires" (n° 35)

 

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Financiën en de Begroting van 11 maart 2008.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission des Finances et du Budget du 11 mars 2008.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 035/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Barbara Pas en de heer Hagen Goyvaerts;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Kattrin Jadin en Josée Lejeune en door de heren Hendrik Bogaert en Luk Van Biesen.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 035/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Barbara Pas et M. Hagen Goyvaerts;

- une motion pure et simple a été déposée par Mmes Kattrin Jadin et Josée Lejeune et par MM. Hendrik Bogaert et Luk Van Biesen.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

 

06.01  Barbara Pas (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, de Dienst voor Alimentatievorderingen werkt vooral als een dienst die alimentatievoorschotten uitbetaalt. De DAVO slaagt er echter niet in om de voorgeschoten alimentatie van de onderhoudsplichtigen terug te vorderen.

 

Op 31 december 2007 had de DAVO van de onderhoudsplichtigen nog een bedrag van 103 miljoen euro terug te vorderen. Op minder dan twee maanden tijd verhoogde voornoemd bedrag van achterstallige invorderingen met 1 miljoen euro. Voor de volledigheid: op 21 februari 2008 ging het om een in te vorderen bedrag van 104 miljoen euro. Met intresten en werkingskosten inbegrepen gaat het om een bedrag van ongeveer 123 miljoen euro.

 

Dat de invordering van onderhoudsgeld door de DAVO nog steeds zo moeizaam verloopt, is vooral aan een gebrek aan middelen te wijten. Er is niet alleen een gebrek aan financiële middelen, maar ook een gebrek aan personele middelen. Zo was er bij de oprichting van de DAVO sprake van om 220 voltijdse personeelsleden aan te werven. Met de huidige 109 werknemers is de dienst dan ook onderbemand.

 

Ten derde, er is ook een gebrek aan interne middelen. Tot op vandaag heeft de Dienst voor Alimentatievorderingen nog steeds geen automatische toegang tot de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

 

Het gebrek aan middelen werd voorheen al door de Vrouwenraad, de Unie van Financiën en ook door het eigen personeel van de DAVO aangeklaagd. Wij vragen in onze motie om de nodige middelen aan de dienst te verstrekken.

 

Tijdens de vorige legislatuur was dat ook een bekommernis van CD&V. Aangezien zij de eenvoudige motie mede hebben ondertekend, ga ik er echter van uit dat de partij ook hier een bocht heeft genomen. Haar kartelpartner N-VA daarentegen deelde in de commissie wél onze bekommernis. Ik ben dan ook heel benieuwd naar het stemgedrag van N-VA.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

93

Oui

Nee

45

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

138

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

07 Wetsvoorstel tot bekrachtiging van enkele artikelen van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer (893/1)

07 Proposition de loi portant confirmation de quelques articles de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière (893/1)

 

Over dit wetsvoorstel kon de vorige keer niet worden gestemd wegens een technisch mankement.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

Mevrouw Werbrouck, u krijgt het woord voor uw eerste stemverklaring.

 

07.01  Ulla Werbrouck (LDD): Mijnheer de voorzitter, De LDD-fractie zal zich onthouden bij het voorliggende wetsvoorstel, om een dubbel signaal te geven: nee tegen de verkeerswet met de vele categorieën van verkeersovertredingen en ja omdat wij niet willen dat de burgers in een rechtsvacuüm zouden belanden. (Applaus)

 

De voorzitter: Ik dank u voor uw eerste interventie in deze Kamer.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

134

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

5

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als ontwerp aan de Senaat worden overgezonden. (893/2)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera transmise en tant que projet au Sénat. (893/2)

 

(De heer Geert Versnick heeft voor de eerste drie stemmingen gestemd vanop de bank van de heer Hendrik Daems, afwezig)

 

08 Wetsontwerp tot aanvulling van de omzetting van richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap (890/1)

08 Projet de loi complétant la transposition de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (890/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

139

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (890/3)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (890/3)

 

09 Projet de loi portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la société coopérative européenne (I) (810/1)

09 Wetsontwerp houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese coöperatieve vennootschap (I) (810/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

138

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

139

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (810/3)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (810/3)

 

(De heer Gerolf Annemans doet teken dat hij "ja" wilde stemmen)

 

10 Projet de loi portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la société coopérative européenne (II) (811/1)

10 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese coöperatieve vennootschap (II) (811/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 5)

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (811/3)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (811/3)

 

11 Wetsontwerp tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2008 (948/1)

11 Projet de loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2008 (948/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

106

Oui

Nee

1

Non

Onthoudingen

32

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (948/3)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (948/3)

 

12 Voorstel van resolutie tot invoering van een onderzoek door het Rekenhof naar de opvolging van de beheerscontracten door de NMBS, Infrabel, NMBS Holding en de Staat (740/1)

12 Proposition de résolution visant à charger la Cour des comptes d'enquêter sur le suivi des contrats de gestion par la SNCB, Infrabel, la SNCB Holding et l'État (740/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

137

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

137

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (740/3)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement. (740/3)

 

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 20 mars 2008 à 16.00 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 20 maart 2008 om 16.00 uur.

 

La séance est levée à 16.41 heures.

De vergadering wordt gesloten om 16.41 uur.

 

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met volgnummer CRIV 52 PLEN 027 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro consécutif CRIV 52 PLEN 027 annexe.

 

 

 


  


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 001

 

 

Ja         

087

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Chastel, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, Delizée, della Faille de Leverghem, De Padt, De Potter, De Rammelaere, Deseyn, Devlies, De Wever, Dierick, Dieu, Doomst, Ducarme Daniel, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Hamal, Jambon, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Moriau, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Salvi, Schiltz, Schryvers, Smeyers, Somers, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Wathelet, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

045

Non

 

Almaci, Annemans, Boulet, Bultinck, Colen, De Bont, Dedecker, De Maght, De Man, Detiège, De Vriendt, D'haeseleer, Douifi, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Valkeniers, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Vanvelthoven, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 002

 

 

Ja         

093

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Chastel, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, Delizée, della Faille de Leverghem, De Padt, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Devlies, De Wever, Dierick, Dieu, Doomst, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Moriau, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Reuter, Salvi, Schiltz, Schryvers, Smeyers, Somers, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Wathelet, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

045

Non

 

Almaci, Annemans, Boulet, Bultinck, Colen, De Bont, Dedecker, De Maght, De Man, Detiège, De Vriendt, D'haeseleer, Douifi, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Valkeniers, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Vanvelthoven, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 003

 

 

Ja         

134

Oui

 

Almaci, Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Chastel, Clarinval, Clerfayt, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Crucke, Daems, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, Delizée, della Faille de Leverghem, De Man, De Padt, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Detiège, Devlies, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Dieu, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Reuter, Salvi, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Sevenhans, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vissers, Wathelet, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

005

Abstentions

 

Dedecker, De Maght, Van de Velde, Vijnck, Werbrouck

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 004

 

 

Ja         

139

Oui

 

Almaci, Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Chastel, Clarinval, Clerfayt, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Crucke, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, Delizée, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, De Padt, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Detiège, Devlies, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Dieu, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Reuter, Salvi, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Sevenhans, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Vissers, Wathelet, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 005

 

 

Ja         

138

Oui

 

Almaci, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Chastel, Clarinval, Clerfayt, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Crucke, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, Delizée, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, De Padt, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Detiège, Devlies, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Dieu, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Reuter, Salvi, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Sevenhans, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Vissers, Wathelet, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Annemans

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 006

 

 

Ja         

106

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Chastel, Clarinval, Clerfayt, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, Delizée, della Faille de Leverghem, De Padt, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Detiège, Devlies, De Wever, Dierick, Dieu, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Moriau, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Reuter, Salvi, Schiltz, Schryvers, Smeyers, Somers, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Van Biesen, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wathelet, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

001

Non

 

Landuyt

 

 

Onthoudingen

032

Abstentions

 

Almaci, Annemans, Boulet, Bultinck, Colen, Dedecker, De Maght, De Man, De Vriendt, D'haeseleer, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Laeremans, Lahssaini, Logghe, Mortelmans, Nollet, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Valkeniers, Van den Bossche, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 007

 

 

Ja         

137

Oui

 

Almaci, Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Chastel, Clarinval, Clerfayt, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Crucke, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, Delizée, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, De Padt, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Detiège, Devlies, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Dieu, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Salvi, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Sevenhans, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Quickenborne, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Vissers, Wathelet, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions