Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

donderdag 15 mei 2008

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

jeudi 15 mai 2008

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.19 uur en voorgezeten door de heer Herman Van Rompuy.

La séance est ouverte à 14.19 heures et présidée par M. Herman Van Rompuy.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l'ouverture de la séance:

Paul Magnette, Didier Reynders.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend. La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Sophie Pécriaux, Daniel Ducarme, wegens ziekte / pour raisons de santé;

Philippe Henry, Xavier Baeselen, met zending buitenslands / en mission à l'étranger;

Véronique Salvi, zwangerschapsverlof / congé de maternité;

Stefaan Van Hecke, familieaangelegenheden / raisons familiales;

Luc Goutry, Raad van Europa / Conseil de l’Europe.

 

01 Agenda

01 Agenda

 

U hebt een ontwerpagenda ontvangen voor de vergadering van deze week.

Vous avez reçu un projet d'ordre du jour pour la séance de cette semaine.

 

Zijn er dienaangaande opmerkingen?

Y a-t-il des observations à ce sujet?

 

01.01  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, op de Conferentie van voorzitters van gisteren was de heer De Gucht in het land, maar gisterenavond heeft hij in allerijl besloten dat hij toch niet in het land is, zoals wij vanmorgen vernamen. Weet u waar hij is? Is hij met Leterme mee naar Peru?

 

De voorzitter: Ik ben niet de hoeder van mijn broeder.

 

01.02  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): En zeker niet van Karel De Gucht, dat weet ik wel.

 

De voorzitter: Dat is een bijbelse uitdrukking.

 

01.03  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): U bent wel de hoeder van de Kamer.

 

De voorzitter: Ik zal het navragen.

 

01.04  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Het is geen ongezonde nieuwsgierigheid van een Kamervoorzitter om te weten waar de ministers zijn tijdens de plenaire vergadering.

 

De voorzitter: Ik heb de brief niet zelf gezien. Ik zal het navragen en u dat straks weten te zeggen.

 

01.05  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Ik vermoed dat de heer De Gucht een plotse aandrang had om een of ander vliegtuig te vervoegen, vermoedelijk dat van de heer Leterme.

 

De voorzitter: Dat zou kunnen.

 

01.06  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik zie dat u volledig onwetend bent.

 

De voorzitter: Op dat punt ben ik onwetend.

 

01.07  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Ik zou meer belangstelling hebben voor ministers in uw plaats.

 

De voorzitter: Dat komt nog.

 

Questions

Vragen

 

Collega's, minister Magnette moet straks naar de Senaat en heeft gevraagd of hij als eerste aan de beurt mag komen. Met het goedvinden van minister Reynders vraag ik minister Magnette naast mij te komen zitten voor het beantwoorden van de aan hem gerichte vragen.

 

02 Samengevoegde vragen van

- de heer Bruno Tobback aan de eerste minister over "de energiemarkt" (nr. P0269)

- mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Klimaat en Energie over "de energiemarkt" (nr. P0270)

02 Questions jointes de

- M. Bruno Tobback au premier ministre sur "le marché de l'énergie" (n° P0269)

- Mme Muriel Gerkens au ministre du Climat et de l'Énergie sur "le marché de l'énergie" (n° P0270)

 

02.01  Bruno Tobback (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, mag ik een gelijkaardige teleurstelling uitdrukken als de vorige spreker? Ik had de vraag eigenlijk aan de heer Leterme gesteld, maar die zat, weliswaar voorspeld, in een vliegtuig. Misschien is de heer De Gucht mee en komen ze tegen 15 juli terug met een oplossing: men weet nooit. Ik zal mij moeten tevredenstellen met de minister van Energie en ik hoop dat die een duidelijk antwoord heeft, want dat is niet altijd zijn sterkste kant.

 

Mijnheer de minister, ik las gisteren in onder andere De Tijd en De Morgen dat de ceo van Distrigas, waarvan u weet dat Suez zijn aandeel daarin zal verkopen, nu plots een pleitbezorger wordt om Distrigas te laten participeren in het gasnet, dus in Fluxys. Ik neem aan dat dit is omdat hij weet hoe op dit ogenblik concurrenten van de eigenaar van het gasnet worden behandeld, namelijk zeer slecht, en dat op dit ogenblik Suez het gasnet de facto gebruikt om concurrentie uit de markt te houden. Uiteraard is men nu bij Distrigas bang om in dezelfde categorie te vallen en aan hetzelfde nadeel onderworpen te worden.

 

Het zou een zeer ongezonde situatie zijn als we op termijn evolueren naar twee leveranciers van gas in dit land, die dan ook nog eens onder elkaar het eigendom van het gasnet verdelen. Op dit ogenblik maakt de CREG al opmerkingen over het eigendom van het gasnet en over de prijzen die oneigenlijk worden gebruikt om concurrentie van de markt te houden. De consumenten betalen daardoor een veel te hoge prijs. Het is mijn stelling en zeer duidelijk ook die van de sp.a dat bij heel deze operatie het gasnet, het distributienet voor gas in dit land, absoluut het eigendom moet worden en onder controle moet komen van de overheid, zodat alle concurrenten op de markt gelijke toegang kunnen krijgen tot het gasdistributienet.

 

Mijn vraag is heel duidelijk op het moment waarop de komende weken zal worden beslist over de verkoop van Distrigas. Wat is het standpunt van de regering daarover? Wat gaat uw regering daaraan doen? Deelt u op zijn minst de visie dat om concurrentie mogelijk te maken en de consumenten in dit land te beschermen, de overheid de netten in eigendom en beheer zou moeten hebben?

 

02.02  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Monsieur le ministre, mon angle d'approche est légèrement différent. D'après les informations en ma possession, Suez pourrait avoir l'intention de faire des bénéfices sur le dos des consommateurs de gaz par le biais d'un projet de loi à l'étude au gouvernement fédéral.

 

Ma lecture des différents éléments du dossier est que Suez doit se débarrasser de ses parts dans Distrigaz s'il veut fusionner avec Gaz de France mais que, parallèlement, la filiale de Distrigaz nommée Distrigaz & Co qui a en charge les activités de transit de gaz doit céder ces dernières à Fluxys en raison de la directive européenne qui dit que ce transit est en réalité du transport.

 

La CREG avait évalué la valeur des contrats de transit de Distrigaz & Co à hauteur de 150 millions car elle estimait qu'une grande partie des contrats existants étaient illégaux. Elle n'a donc pas tenu compte de leur valeur. Ensuite, j'ai lu dans la presse que, suite au travail réalisé par le gouvernement, la valeur de cet outil se situerait entre 500 et 700 millions. Fluxys devrait donc s'acquitter de cette somme et ce surcoût serait répercuté sur la facture des consommateurs.

 

Un tel avant-projet est-il en négociation au gouvernement? Dans l'affirmative, qu'en est-il de ces contrats qui sont considérés comme illégaux?

 

02.03 Minister Paul Magnette: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Tobback, ik heb, net als u, de voorstellen van de heer Van Bruysel in de pers gelezen. Dat zijn voorstellen van de heer Van Bruysel en niets meer. Hij heeft dat gezegd in de marge van de algemene vergadering van Distrigas. Ik kan alleen maar de twee kernpunten van de regering herhalen.

 

Ten eerste, wij hebben steeds het principe van ownership ondersteund en ondersteunen dat nog steeds. Er is geen reden om daarover van mening te veranderen.

 

Ten tweede, ik citeer uit het regeerakkoord, dat is duidelijker. “De regering kiest resoluut voor de onafhankelijkheid van de netbeheerders en voor een autonoom beheer van de vervoersnetten door een geleidelijke en overlegde vermindering van het aandeel van de producentengaranties onder de grens van 25% en met een substantiële vertegenwoordiging van de publieke sector”.

 

De politiek van de regering is dus absoluut duidelijk op deze punten.

 

À Mme Gerkens, je peux répondre que cette question est étudiée parce qu'il y a un problème d'insécurité juridique pour les contrats de la période transitoire d'avant 2004. Il y a une querelle d'interprétation juridique entre la CREG, les entreprises concernées et un certain nombre de juristes consultés par le gouvernement. Nous étudions une option qui consisterait à trouver une base juridique qui permette de consolider les contrats d'avant 2004, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la troisième directive.

 

Il ne s'agit évidemment pas d'essayer de favoriser les intérêts de Suez. Bien entendu, je ne vais pas jouer un jeu qui pourrait favoriser les intérêts de Suez au détriment des intérêts des consommateurs. C'est une proposition qui devra s'intégrer dans une proposition plus générale qui doit faire en sorte que les tarifs de transport soient bas et que l'avantage en revienne au consommateur et uniquement au consommateur.

 

02.04  Bruno Tobback (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, ik ben slechts gedeeltelijk gerustgesteld, omdat het regeerakkoord daarover – ik ken die passage – veeleer vaag is, terwijl we nu vaststellen dat het niet zozeer een probleem van gedeeld mee-eigenaarschap is, maar wel van een publieke sector die totaal geen controle heeft over het management en de concrete beslissingen bij Fluxys. De stelling van de heer Van Bruysel komt ook heel duidelijk daarop neer: zelfs als men het aandeel terugbrengt tot 10 of 5 procent, dan nog zal de effectieve controle over Fluxys door Suez worden uitgeoefend.

 

Mijn concrete vraag is dan ook – we zullen er in de commissie ongetwijfeld nog op terugkomen – hoe u ervoor zult zorgen dat u daar niet zit met een aandeelhouder uit de privésector, een belanghebbende, die veeleer zijn eigen belang gaat verdedigen dan dat van de consument, de kleine klant en de andere concurrenten. Ik stel vast dat men daarover zeer vaag blijft. Het is ook niet mogelijk om daar in het raam van dit korte antwoord dieper op in te gaan, maar ik pleit er absoluut voor dat deze regering, als ze toch iets nuttigs wil doen tegen 15 juli – misschien volgende vrijdag – duidelijkheid creëert hoe ze ervoor zal zorgen dat geen van de concurrenten op de gasmarkt een beslissende invloed heeft in het management van het gasnet in dit land en hoe ze ervoor zal zorgen dat men daarbij de consumenten een absolute bescherming geeft zodat zij een eerlijke, correcte prijs betalen.

 

02.05  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Monsieur le ministre, j'aurais souhaité une réponse plus précise car, à la fin du mois, nous devrons être fixés en ce qui concerne la fusion entre Suez et Gaz de France. Afin que cette fusion ait lieu, il faut que Suez se débarrasse de Distrigaz et il faut, en même temps, régler cet obstacle de Distrigaz & C°, qui est toujours propriétaire des contrats de transit, ceux-ci devant devenir des contrats de transport transmis à Fluxys.

 

Or, selon votre réponse, votre intention est que le consommateur n'en subisse pas les conséquences et qu'un projet plus global englobe ce qui existe actuellement.

 

J'espère, néanmoins, que les textes des projets de loi visant effectivement à fixer ou modifier la structure de ces contrats et permettre le transfert en question sont prêts et font l'objet de concertations, voire de négociations au sein du gouvernement.

 

Si tel est le cas, je m'attendais à des réponses beaucoup plus claires de votre part car la question de l'illégalité des contrats entre la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, à partir d'un gaz russe, est complexe. Toutes les analyses démontrent que le fait de rendre légaux des contrats illégaux induira une augmentation de la valeur des contrats et c'est le consommateur belge qui en subira les conséquences. À moins que vous ne me précisiez clairement votre intention de prendre une disposition législative qui interdira à Fluxys de faire supporter le surcoût par le consommateur. Dans l'affirmative, pour quelle raison devra-t-il le faire, puisqu'il devra assumer lui-même ce coût?

 

À nouveau, nous sommes dans une confrontation entre un organe de régulation qui, il y a un an, a dénoncé l'illégalité des contrats et donné une valeur de 150 millions pour le réseau, et des mandataires politiques, dont les réponses en lien avec les attentes de Suez, sont pour le moins floues, Suez à qui on demande de donner de l'argent à concurrence de 270 millions. Or, d'après les calculs qui sont effectués, ce montant pourrait provenir de la surestimation de la valeur des contrats de transit.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Question de M. Christian Brotcorne au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "les erreurs dans les déclarations fiscales" (n° P0263)

03 Vraag van de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de fouten in de belastingaangiften" (nr. P0263)

 

03.01  Christian Brotcorne (cdH): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, alors que nous recevons dans nos boîtes aux lettres nos déclarations fiscales pour les revenus 2007, nous apprenons en même temps que des erreurs se sont produites dans la version brouillon du document papier. Je vais me permettre de lire mon document pour éviter d'ajouter à la confusion.

 

Des erreurs apparaissent au cadre VIII concernant les emprunts déductibles.

 

À côté du code 1139, il est demandé aux contribuables de déclarer les intérêts payés en 2007 pour un emprunt hypothécaire ayant servi à une rénovation de leur domicile. Il s'agit donc d'indiquer une somme; or la case voisine sert à renseigner une date. Cela occasionnera probablement une confusion chez les contribuables, d'autant que, sur la déclaration définitive, il ne s'agit plus d'une case pour date, mais d'une case destinée à accueillir un montant en euros.

 

Le problème se pose à nouveau au code 1140. Dans ce cas, c'est la date de l'emprunt qui est à déclarer et ce sont des pointillés destinés à accueillir un montant et non une date qui jouxtent ce code. Ici encore, la déclaration définitive a repris la case correcte destinée à accueillir une date.

 

Nous rencontrons le même problème auprès des codes 2139 et 2140, destinés à accueillir les mêmes informations, cette fois pour le conjoint éventuel.

 

Monsieur le vice-premier ministre, j'imagine que vous partagez mon souci: il s'agit de faire en sorte que ces erreurs et les confusions qu'elles risquent d'engendrer ne causent pas de difficultés supplémentaires auprès des contribuables pour la rédaction de leur déclaration.

 

Dès lors, j'aimerais savoir si vous envisagez des mesures particulières autres qu'une information éventuellement via la presse?

 

Les contribuables seront-ils avisés, peut-être par un courrier?

 

Comment comptez-vous clarifier cette situation?

 

En effet, la déclaration que nous connaissons est déjà par elle-même une structure compliquée avec des cadres. Si, aujourd'hui, comme c'est le cas chez nombre de contribuables, les brouillons sont remplis scrupuleusement avant de reporter les informations sur le document original, la difficulté n'en sera qu'accrue. Comment envisagez-vous de pallier ce problème?

 

03.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, je remercie M. Brotcorne de profiter des questions d'actualité pour m'interroger sur un problème que nous avons réglé, il y a un peu plus de trois semaines. Je vais dès lors lui rappeler ce qui a été fait.

 

L'administration a reçu des informations à ce sujet le 23 avril. Le 25 avril l'avis rectificatif a été publié au Moniteur.

 

Comme vous l'avez dit vous-même, monsieur Brotcorne, la déclaration définitive ne comprend aucune erreur. Tous les contribuables qui rentreront leur déclaration par tax-on-web ne seront pas confrontés au problème. Par ailleurs, nous avons diffusé très largement l'information à travers la presse puisqu'une bonne partie de la conférence de presse lançant tax-on-web a été réalisée à ce sujet.

 

Si on devait constater malgré tout – vous semblez en être un exemple – que quelques difficultés se posent encore pour un certain nombre de contribuables, on prendrait directement contact avec eux puisque seule une partie d'entre eux a été confrontée à une erreur commise exclusivement dans le brouillon de la déclaration.

 

Enfin, je vous remercie d'attirer une nouvelle fois l'attention sur un point que nous avons réglé il y a environ trois semaines.

 

03.03  Christian Brotcorne (cdH): Monsieur le président, je reconnais bien là le ton habituel de M. le vice-premier ministre quand il s'agit de reconnaître l'existence de difficultés au sein de son administration. En effet, ce n'est pas la première fois que des problèmes y sont relevés.

 

Mon souci n'est nullement de polémiquer, ni de m'informer personnellement, mais plutôt de voir comment vous allez vous y prendre pour rectifier cette erreur et en informer le contribuable.

 

Il faut savoir comment on remplit une déclaration fiscale, monsieur le vice-premier ministre. C'est particulièrement compliqué. Quand vous avez un brouillon, vous le remplissez, et c'est ce qui figure sur ce dernier que vous veillez à retranscrire sur l'original. C'est à ce niveau que se posera la véritable difficulté. Selon moi, il serait nécessaire de prendre d'autres mesures que celle qui a consisté à faire passer une information par la presse car tout le monde ne la lit pas.

 

Vous avez dit que les contribuables passant par tax-on-web ne rencontreraient pas cette difficulté. C'est évident, puisque de cette manière, on peut rectifier directement en ligne l'erreur constatée, ce qui n'est pas le cas pour les documents envoyés.

 

Mon souhait était de vous aider et de voir avec vous comment rectifier correctement et valablement le tir auprès des contribuables. Ceux-ci apprécieront la manière dont vous semblez les traiter!

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Vraag van de heer Jean Marie Dedecker aan de eerste minister over "de verhoging van de budgetten voor het Koningshuis" (nr. P0262)

04 Question de M. Jean Marie Dedecker au premier ministre sur "l'augmentation des budgets de la Maison royale" (n° P0262)

 

De voorzitter: De heer Dewael is nog niet aanwezig. Ik stel dus voor om tot de vragen aan de heer Vandeurzen over te gaan. De heer Vandeurzen zal ook namens de eerste minister het antwoord op de vraag van de heer Dedecker geven.

 

04.01  Jean Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de voorzitter, heren ministers, collega’s, het is jammer dat ik de vraag niet aan de eerste minister kan stellen. Het is immers ongeveer drie weken geleden dat de dotaties aan de koninklijke familie of de werkloosheidsuitkering voor de koningskinderen hier ter sprake kwamen.

 

Wij zijn amper drie weken later. In de kleine letters van de begroting moeten wij nu lezen dat de dotatie aan het koningshuis met ongeveer 5,5% gestegen is. U weet dat de lonen in 2007 met 2,4% zijn gestegen.

 

Ik heb de berekening gemaakt, mijnheer de voorzitter. Daarom heb ik hier een briefje bij, waarvoor ik mij verontschuldig. Ik heb de berekening gemaakt van de stijging van de dotaties aan de koninklijke familie. In totaal bedraagt de stijging sedert 2000 136,50% ten opzichte van een index van 100 in 2000. Dat is dus een stijging met 36,5% Voor de arbeiders is de stijging amper 119%.

 

Ik geloof niet dat de Koning veel hinder van de koopkracht ondervindt. Wij praten veel over koopkracht en energie. De Koning krijgt daarvoor nog een apart budget toegewezen. Mijnheer de minister, het is uw departement dat dit apart budget voor verwarming en energiekosten betaalt. Voornoemde kosten vallen dus zelfs niet onder de dotatie.

 

Koningin Fabiola trekt als weduwe 150 keer meer per maand dan een normaal weduwepensioen van 814 euro. Zij krijgt per week 30.000 euro. Dat is een heel royaal overlevingspensioen. Bij voornoemd bedrag komt nu nog eens 5,5% bij.

 

Amper drie weken geleden hadden wij het hier over het immobiliënkantoor van prins Laurent. Uw eerste minister beloofde toen transparantie. Wat vinden wij en stoemelings in de begroting terug? Wij vinden een verhoging van de dotatie terug. Wij merken niets van enige transparantie. Wij zien niets dat ons zou toelaten om de zaak door te lichten.

 

Mijnheer de voorzitter, om af te ronden, wil ik nog meegeven dat net vandaag ook de cijfers voor het koningshuis van Nederland werden bekendgemaakt. De dotatie bedraagt in Nederland de helft van de dotatie in België. De Nederlandse dotatie is met 3% gestegen. In plaats van 13 miljoen euro bedraagt ze in Nederland 4,2 miljoen euro. Het mooie is ook dat in Nederland de koningskinderen die geen kroonprins zijn, uit werken gaan.

 

Ik zou dus heel graag van u een antwoord krijgen op de vraag wanneer wij transparantie krijgen over het bedrag dat de belastingbetaler en stoemelings moet betalen.

 

Waarom komt voornoemde verhoging er die er werd doorgedrukt en het dubbele bedraagt van de indexatie van het loon van de gewone mens in de straat.

 

04.02 Minister Jo Vandeurzen: Geachte collega, namens de eerste minister kan ik u het volgende antwoord geven.

 

De ontwerpbegroting werd op 19 maart bij de Kamer ingediend en is de voorbije weken uitgebreid besproken in de diverse commissies. Het was dus niet nodig op de jaarlijkse publicatie van een krantenartikel over de stijging van de civiele lijst en van de dotaties aan de koninklijke familie te wachten om daaruit vragen te stellen.

 

De basisbedragen van de civiele lijst en van de dotaties aan koningin Fabiola, prins Filip, prinses Astrid en prins Laurent zijn door het Parlement vastgesteld in de wetten van respectievelijk 16 november 1993, 7 mei 2000 en 13 november 2001. Elk van deze wetten bepaalt de manier waarop de basisbedragen gekoppeld worden aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en, wat de civiele lijst betreft, aan een herwaarderingsfactor. De herwaardering gebeurt om de drie jaar; de volgende keer zal in 2009 zijn.

 

In de ontwerpbegroting die de regering bij de Kamer heeft ingediend, en waarover de plenaire vergadering volgende week stemt, is rekening gehouden met de toepassing van deze wettelijke bepalingen, meer bepaald de aanpassing aan het indexcijfer. Dat de stijging ongeveer 5% bedraagt, komt omdat de FOD Financiën voor haar eerste raming vertrokken is van de aangepaste begroting 2007 en niet van de realisaties, die lager waren. Ten opzichte van de aangepaste begroting bedraagt de stijging van de kredieten ongeveer 4%, ten opzichte van de realisaties van 2007 bedraagt ze ongeveer 5%.

 

Dat bij de finalisering van de ontwerpbegroting de aanvankelijke raming werd behouden, moet worden gezien als een veiligheidsmaatregel, gelet op de toenemende inflatietendens. Ik wil eraan herinneren dat de inflatie in maart op jaarbasis 4,39% bedroeg. Voor zover nodig wil ik beklemtonen dat het om begrotingskredieten gaat. De werkelijke bedragen van de civiele lijst en de dotaties aan de koninklijke familie zullen uiteraard conform de wettelijke bepalingen zijn en, gelet op het feit dat de inflatie zich stabiliseert, minder dan 5% hoger liggen dan de werkelijke bedragen van 2007.

 

04.03  Jean Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de minister, ik moet u met klem tegenspreken. Ten eerste, u spreekt altijd over de werkelijke bedragen. De werkelijke bedragen die prins Laurent zou hebben opgenomen vorig jaar zouden 302.000 euro zijn geweest en geen 312.000, doch het was evenwel wel 312.000 euro. Ten tweede, hij krijgt ook nog een loonsverhoging tot 319.000 euro.

 

U hebt het ook verkeerd voor wanneer u het hebt over de indexering. Ik heb hier het lijstje bij mij. Ik heb de index nagegaan van 2000 tot vandaag. Als men over prins Laurent apart spreekt, komt men tot een indexering van 250%, maar ik heb het beschaafd gehouden en kwam aldus amper aan 136,5%, omdat ik iedereen meegeteld had.

 

Ik zou ter zake heel graag een antwoord krijgen, want inzake de indexering zit u net aan het dubbele. Ik weet, er wordt een berekening toegepast aan de hand van de wedden van de financiële ambtenaren en dergelijke om de koopkracht te handhaven en om de indexatie te handhaven. Doch, u zou mij eens moeten uitleggen waarom, voor mensen die geen onkosten hebben, of voor wie de onkosten apart betaald worden, er een verdubbeling is van de indexering ten opzichte van de gewone mens in de straat en waarom wij een pensioen blijven uitbetalen aan de koningin dat 150 keer hoger is, 30.000 euro per week, dan wat wij geven aan een normale weduwe?

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Question de Mme Corinne De Permentier au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles sur "la surpopulation carcérale" (n° P0265)

05 Vraag van mevrouw Corinne De Permentier aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over "de overbevolking in de gevangenissen" (nr. P0265)

 

05.01  Corinne De Permentier (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, vous aurez pu constater comme moi que, depuis quelques jours, il fait chaud à nouveau dans la prison de Forest. Comme vous le savez, la semaine dernière, il y avait déjà eu quelques mouvements d'humeur dans le personnel. Il y a quatre jours, les gardiens se sont mis en grève. En effet, la population carcérale de la prison de Forest est de 668 détenus alors qu'elle ne peut accueillir que 420 détenus.

 

Vous avez trouvé une solution temporaire en déplaçant une vingtaine de détenus mais entre-temps, 22 nouveaux détenus sont arrivés. Les gardiens de prison se plaignent du manque cruel d'outils techniques pour pouvoir travailler confortablement. On ne compte plus les pannes systématiques des moyens de communication à l'intérieur de la prison. Je vous invite à visiter cette prison: vous constaterez que dans des cellules obsolètes, les détenus couchent à même le sol, sans matelas; qu'il y a des problèmes d'organisation dans la distribution des repas, au moment des visites, au moment des rencontres avec les avocats.

 

Que comptez-vous entreprendre après le contrôle budgétaire pour trouver une solution rapide à la surpopulation et aux problèmes soulevés lors de la réunion de ce matin entre les représentants de votre cabinet et les délégations syndicales?

 

05.02 Minister Jo Vandeurzen: Mijnheer de voorzitter, het probleem van de overbevolking in onze gevangenissen is genoegzaam bekend. Het is een zeer ernstig en lang aanslepend probleem. Zoals u wellicht weet, heeft de regering enkele weken geleden een meerjarenplan goedgekeurd dat ons moet toelaten hieraan een fundamentele oplossing te bieden. Ik kan u verzekeren dat men vanuit de directie en het directoraat-generaal alle mogelijke onderhandelingen voert en contacten legt met de gevangenis in Vorst. Ik ben, net als u, zeer bezorgd over de toestand. Op het vlak van de verzuchtingen inzake communicatiemiddelen en andere vragen tracht men zo snel mogelijk adequate antwoorden te geven.

 

Ik heb begrepen dat u via uw vraag ook een aantal cijfergegevens wenst. Het probleem van de overbevolking vertoont op jaarbasis bepaalde trends. Dat wil zeggen dat er zich naar de grote vakantie toe steeds een piekmoment manifesteert. U weet dat we in ons land 8.422 cellen ter beschikking hebben. Momenteel zijn er 9.928 gedetineerden. Dat betekent dus dat de overbevolking een ernstig probleem is. Er zijn op dit moment ook heel wat mensen die onder elektronisch toezicht staan, namelijk ongeveer 700. Het is evident dat we alle mogelijke initiatieven nemen om de druk op onze gevangenissen te verlichten.

 

De gevangenissen die het meest te kampen hebben met overbevolking zijn die van Vorst, Antwerpen, Ieper, Mechelen, Gent, Lantin en Namen. In Vorst is het probleem inderdaad ernstig en probeert men door een aantal overplaatsingen de scherpste kantjes af te vlakken. Ik ben het met u eens dat er echter een fundamentele oplossing nodig is. U weet dat ik daaromtrent ook met collega Reynders afspraken heb gemaakt, meer bepaald wat de herconditionering van de infrastructuur betreft. Dat is een probleem dat zich uiteraard ook in Vorst stelt en dat echt moet aangepakt worden.

 

05.03  Corinne De Permentier (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie.

 

Nous serons tous très attentifs car vous savez très bien qu'en déplaçant la population d'une prison vers une autre, on ne règlera pas le problème à long terme. Je crois qu'il faut vraiment se pencher sur cette situation.

 

Beaucoup de magistrats nous disent qu'il leur est parfois impossible de déférer certains jeunes délinquants en raison du manque des places dans les prisons. Il faut faire quelque chose.

 

En ce qui concerne la prison de Forest, elle est dans un état de grande vétusté. Je vous invite à y rester attentif.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Vraag van mevrouw Leen Dierick aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "het aantal politiemensen in de provinciale domeinen" (nr. P0264)

06 Question de Mme Leen Dierick au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur "le nombre de policiers dans les domaines provinciaux" (n° P0264)

 

06.01  Leen Dierick (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, de zomer staat weer voor de deur en dat betekent dat heel wat mensen verkoeling en verfrissing opzoeken in de provinciale recreatiedomeinen. Het is een heel goede zaak wanneer mensen in hun buurt ontspanning kunnen vinden.

 

Jammer genoeg stellen we vast dat een aantal provinciale recreatiedomeinen wordt geconfronteerd met vandalisme en overlast op het domein en in de nabije omgeving.

 

De lokale overheden en de lokale politiezones die hiermee worden geconfronteerd, moeten extra inspanningen leveren. Onlangs werd in Beersel een politiemacht van maar liefst 70 personeelsleden opgetrommeld en paraat gehouden om incidenten te vermijden. Het ging om een preventieve actie die succes boekte. Er deden zich immers geen incidenten voor.

 

Dat is heel goed, maar dat vraagt enorm veel inspanningen van de overheden. Ook financieel brengt dit toch wel wat lasten met zich mee. Ook het openbaar vervoer ondervindt problemen in de buurt van dergelijke recreatiezones en wordt geconfronteerd met overlast en vandalisme. Ik denk dat het ook daar een kwestie zal zijn om via gerichte aanwezigheid preventieve acties te doen.

 

In dit raam wil ik een aantal vragen stellen, mijnheer de minister.

 

Is een grote aanwezigheid van politiemensen bij recreatiedomeinen houdbaar in de toekomst? We hebben nog maar een weekend mooi weer achter de rug. Is de aanwezigheid van zoveel politiemensen de komende zomermaanden houdbaar? Krijgen de lokale besturen en de politiezones met recreatiedomeinen in de omgeving steun van de overheid? Voorziet u in specifieke maatregelen om de veiligheid te vrijwaren?

 

06.02 Minister Patrick Dewael: Mijnheer de voorzitter, collega's, het probleem van de veiligheid rond bepaalde recreatiedomeinen is volgens mij een jaarlijks terugkerend probleem.

 

Ik denk dat de verschillende overheden, niet alleen federaal, maar ook lokaal, gezamenlijk hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. Het is geen verantwoordelijkheid van de politie alleen. Dat is ook de reden waarom ik in 2006 een omzendbrief heb uitgevaardigd waarin staat hoe beheerders van die domeinen zelf de nodige maatregelen kunnen nemen ter bevordering van de veiligheid.

 

Ik herhaal dat ik het niet alleen heb over de politie maar ook over de mogelijkheid om gemeentelijke administratieve sancties toe te passen en reglementen in dat verband uit te vaardigen. Ik denk eveneens aan het inzetten van private bewakingsfirma's waarop men beroep kan doen. Dat is een wettelijke mogelijkheid. Ik zeg niet dat dit moet, maar het is wel een mogelijkheid.

 

Ik denk eraan een systeem op te zetten waarbij ook de gerechtelijke overheden worden ingeschakeld. Om een lik-op-stukbeleid te voeren, is het vaak noodzakelijk dat ook de gerechtelijke overheden in een globaal programma worden opgenomen.

 

Het kan niet de bedoeling zijn de illusie te wekken dat men permanent een indrukwekkende politiemacht kan inzetten.

 

Dat kan soms soelaas bieden. Dat kan soms nodig zijn. Ik heb ook de woorden van de burgemeester in kwestie gelezen in de pers vanmorgen. Hij heeft gelijk. Wij moeten zeer attent en alert blijven. Ook andere overheden moeten hun verantwoordelijkheid opnemen. Er is dus een vlotte informatie-uitwisseling nodig tussen de uitbaters van die domeinen en alle andere instanties.

 

Last but not least, de politie mag zich uiteraard ook niet wegsteken. Als de lokale politie een bepaalde taak niet zou aankunnen, is het altijd mogelijk om, in uitzonderingsgevallen, een beroep te doen op de federale politie. De federale politie is er ter ondersteuning van de lokale politiezones. Ik denk bijvoorbeeld aan het interventiekorps dat altijd ter hulp kan worden geroepen.

 

06.03  Leen Dierick (CD&V - N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw uitgebreid antwoord waarin ik me voor een groot deel kan terugvinden. Het is inderdaad belangrijk dat er een overleg komt tussen de verschillende politionele overheden, en ook met de openbarevervoersmaatschappijen, om samen te werken en om dat probleem aan te pakken. Het komt er inderdaad op neer dat iedereen, de verschillende overheden en de uitbaters van de recreatiedomeinen, zijn verantwoordelijkheid moet opnemen. Als het gaat om jonge daders hebben ook de begeleiders en de ouders een taak van verantwoordelijkheid. Het lijkt mij ook zinvol om na te gaan of er samengewerkt kan worden met private bewakingsfirma’s. Misschien kunnen zij het toezicht garanderen in het recreatiedomein. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, dan kunnen hopelijk vele mensen genieten van een zorgeloze zomer in een recreatiedomein.

 

De voorzitter: Ik wens mevrouw Dierick proficiat met haar eerste toespraak in de Kamer. (Applaus)

 

06.04 Minister Patrick Dewael: Hopelijk kan de politiek ook genieten van een zorgeloze zomer.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Ik heb twee vragen voor minister De Gucht. Minister Michel zal in zijn plaats antwoorden.

 

Minister De Gucht is op dit ogenblik in Albanië. Hij heeft ons daarvan verwittigd op 13 mei. Dat is eergisteren. Dat zou zelfs moeten staan op het blad van afwezigheden dat in de Conferentie van voorzitters is uitgedeeld.

 

07 Vraag van de heer Bruno Valkeniers aan de minister van Buitenlandse Zaken over "de toegevoegde waarde van de heer Pierre Chevalier als speciaal VN-gezant" (nr. P0266)

07 Question de M. Bruno Valkeniers au ministre des Affaires étrangères sur "la valeur ajoutée de M. Pierre Chevalier en tant qu'envoyé spécial des Nations unies" (n° P0266)

 

07.01  Bruno Valkeniers (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ook ik ben ontgoocheld over het feit dat de minister van Buitenlandse Zaken vandaag niet zelf een antwoord kan geven op de vraag. Het is niet zo dat ik twijfel aan uw competentie integendeel, maar minister De Gucht staat als Open-Vld-politicus toch wel iets dichter bij de problematiek waarover het hier vandaag gaat.

 

Het gaat namelijk over het volgende. “Ik wist van niets en ik ben not amused.” Dat was het antwoord van minister De Gucht op het bekend worden in De Standaard en in Trends dat oud-staatssecretaris en speciaal gezant Pierre Chevalier voor de zoveelste keer deontologisch zwaar uit de bocht is gegaan, door het combineren van zijn mandaat als speciaal gezant bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties met zijn mandaat van afgevaardigd bestuurder bij de mijngroep Forrest.

 

“Ik wist van niets”. Nochtans is Pierre Chevalier niet aan zijn proefstuk toe, integendeel. “Ik wist van niets”. Nochtans wordt van iedereen, van ons verwacht de wetten te kennen. Zeker van een minister wordt verwacht de wetten te kennen. Hoe kent men de wetten en de koninklijke besluiten? Door het Staatsblad te lezen. Wij worden allen verondersteld om het Staatsblad te lezen. Hij wist echter van niets. Het gaat nochtans om iemand die niet aan zijn proefstuk toe was en die zekere recidive kwaliteiten heeft. Ondertussen is het opgelost. Pierre Chevalier heeft zijn besluiten genomen, al dan niet met een omgewrongen arm.

 

Vandaag is het dan het moment om eens een stand van zaken op te maken en eens een managergesprek te hebben. Dat had ik graag gehad met minister De Gucht, een gesprek van zakenman tot zakenman, want een minister van zo’n belangrijk departement als Buitenlandse Zaken beheert zijn departement toch een beetje als een zakenman. Na zaken als deze wordt er dan even een stand van zaken gemaakt. Er wordt dan eens even teruggeblikt. Er wordt een evaluatie gemaakt van hetgeen men heeft meegemaakt. Vooral omdat een andere betrokkene in deze zaak, Verhofstadt, geen eerste minister meer is en niet meer als een schaduw op het dossier hangt, kunnen wij toch eens een evaluatie maken.

 

Wat is nu de meerwaarde geweest. Ik stel mijn vragen. Het zijn er drie.

 

Ten eerste, achteraf gezien, wat was de kwaliteit van de heer Chevalier om boven alle andere ambtenaren uit het diplomatiek korps benoemd te worden tot speciaal afgezant? Waren er echt geen anderen?

 

Ten tweede, wat was de meerwaarde die hij gebracht heeft tijdens dat mandaat van anderhalf jaar? Welke meerwaarde heeft hij ons land gebracht?

 

Ten derde, wat zijn de kosten die daartegenover stonden voor die speciale afgezant? Als belastingbetaler hebben wij immers ook het recht om dat te weten.

 

07.02 Minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, geachte collega’s, de opdracht als bijzonder gezant van de minister van Buitenlandse Zaken voor het lidmaatschap van België van de Veiligheidsraad werd per 1 januari 2007 toevertrouwd aan Pierre Chevalier. De keuze viel op de heer Chevalier en niet op een carrièrediplomaat, omdat het uitdrukkelijk de bedoeling was iemand te benoemen met politieke en internationale ervaring, die de minister kon vervangen voor opdrachten op ministerieel niveau in het kader van ons lidmaatschap van de Veiligheidsraad.

 

Als jurist, voormalig minister en toenmalig senator met ervaring als bijzonder gezant in het kader van het Belgische voorzitterschap van de OVSE, voldeed hij perfect aan de vereisten voor de functie. Het initiële takenpakket bestond uit 4 onderdelen: contacten op politiek niveau met een aantal niet-permanente leden van de Veiligheidsraad; bezoeken aan landen en regio’s die op de agenda van de Veiligheidsraad staan, hetzij ter voorbereiding van het bezoek van de minister, hetzij zelfstandig; ad-hocaanwezigheid op politiek niveau op Veiligheidsraaddebatten in New York; en punctuele aanwezigheid op politiek niveau op evenementen van de Verenigde Naties buiten de VR waar de minister zelf niet aanwezig kan zijn.

 

De concrete uitvoering van de opdracht van de bijzondere gezant sluit dicht aan bij dat initieel bedoelde pakket. Zo heeft de gezant met uitvoering van de eerste opdracht onder meer contacten gelegd in Costa Rica en Burkina Faso met de niet-permanente leden van de VR.

 

De heer Chevalier bracht ook bezoeken aan de regio Ethiopië-Eritrea, waar ons land in de VR inhoudelijk de lead over heeft, aan Ivoorkust, en aan Haïti. Ook verving de gezant minister De Gucht verscheidene keren op de thematische debatten op ministerieel niveau, die elk voorzitterschap kan organiseren in New York, maar dat niet altijd doet.

 

Daarnaast deed de minister een beroep op de gezant voor punctuele vervanging, zoals bijvoorbeeld het high level segment van de Mensenrechtenraad in Genève in maart.

 

Bovendien werd ook een beperkt aantal opdrachten vervuld in de nasleep van ons voorzitterschap van de OVSE, waar de heer Chevalier ook gezant voor was.

 

In antwoord op uw derde vraag kan ik u mededelen dat de heer Chevalier een kostenvergoeding van 2.200 euro per maand ontving, exclusief reiskosten.

 

07.03  Bruno Valkeniers (Vlaams Belang): Mijnheer de minister, het is duidelijk dat de heer Chevalier politieke ervaring had, veeleer dan diplomatieke ervaring. Hij had waarschijnlijk nog een aantal andere ervaringen, waarvoor hij niet aangenomen was, maar daarover zullen we het nu niet hebben – daar heeft de pers het al over gehad.

 

Hij heeft zich gekweten van zijn taak. We weten wat zijn taak was.

 

Blijkbaar is hij te ver gegaan en werd hij teruggeroepen.

 

Ik vraag me nu nog af of hij vervangen zal worden als speciaal gezant. Als dat niet het geval is of als hij vervangen wordt door een diplomaat, dan is het antwoord niet volledig juist. Het had dan ook van in het begin een diplomaat kunnen zijn. Wordt hij niet vervangen, dan vraag ik mij af waarom men hem in eerste instantie zo nodig had.

 

In alle geval, wij hopen dat bij dezen de vriendjespolitiek uit den boze is en dat recidivisme niet meer kan optreden, en dat de regering zowel als VLD daaruit leert dat vriendjespolitiek altijd als een boemerang in het gezicht terechtkomt.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de minister van Buitenlandse Zaken over "het standbeeld dat de Belgische regering aan China heeft geschonken" (nr. P0267)

08 Question de M. Francis Van den Eynde au ministre des Affaires étrangères sur "la statue offerte par le gouvernement belge à la Chine" (n° P0267)

 

08.01  Francis Van den Eynde (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, het is godgeklaagd. Wij maken ons nu al maanden druk over de rechten van de mens in China in het algemeen en over het lot van de Tibetanen die rebelleren tegen het Chinese bewind, we vragen ons af of onze atleten wel naar de Olympische Spelen in Peking moeten gaan en wij vragen ons af of het wel in overeenkomst is met ons geweten dat enkele ministers van onze regeringen aanwezig zouden zijn bij de opening van de Olympische Spelen. Dat lijkt allemaal zo mooi en zo bezorgd, maar het is slechts de ene kant van het verhaal.

 

Aan de andere kant gaat de minister van Buitenlandse Zaken, die hier vandaag niet is omdat hij plots naar Albanië is vertrokken, op 23 mei naar Peking om daar een standbeeld in te huldigen dat een geschenk is van België aan die Chinese regering en waarvan de prijs iets meer dan 200 miljoen voormalige Belgische frank bedraagt. Ik weet ook dat voor het standbeeld, waarvan ons werd gezegd dat het wordt gesponsord door privébedrijven, op zijn minst anderhalf miljoen euro wordt betaald door de Belgische regering, zij het uit de fondsen van de Nationale Loterij. De minister van Buitenlandse Zaken heeft zelf op een vraag van mij geantwoord dat het beeld eerst en vooral, voor een groot deel, door de Belgische regering wordt betaald. Plots hebben we geen enkel gewetensprobleem meer. Plots gaan we daar naartoe, samen met een aantal Belgische bedrijven, zoals van baron Vastapane, de heer Martini, en Belgacom, en maken we ons geen zorgen meer over de problemen in verband met mensenrechten in China.

 

Ik weet het. Het beeld is er. Het cadeau kunt u niet meer terughalen. Waarschijnlijk is het al in Peking aangekomen.

 

Ik wil echter vragen aan de regering of vooralsnog niet in overweging kan worden genomen dat de minister van Buitenlandse Zaken niet aanwezig zou zijn, dat hij die PR-operatie van Belgische bedrijven zou overlaten aan die Belgische bedrijven, dat de regering haar handen netjes rein zou houden en geen rijke geschenken zou geven aan een regering die van de mensenrechten een vodje papier heeft gemaakt.

 

08.02 Minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik kan u de verschillende elementen bevestigen. Een monumentale sculptuur van Olivier Strebelle zal in het Olympisch dorp worden geïnstalleerd. Dit beeld werd door de Belgische regering aan Peking geschonken en gefinancierd door de Nationale Loterij voor een bedrag van 1,5 miljoen euro en door een aantal Belgische bedrijven die in China actief zijn zoals Belgacom, Baron Vastapane, CMB, Janssen Pharmaceutica, InBev, Euronav, Total, Suez, Delhaize en D'Ieteren, samen goed voor een sponsoring van 3,5 miljoen euro. Het monument zal op 23 mei worden ingehuldigd.

 

08.03  Francis Van den Eynde (Vlaams Belang): Proficiat! Het monument zal worden ingehuldigd. Geen zorgen over de mensenrechten. Over de problemen in Tibet hebben we nooit gehoord. Godsdienstvervolging in China kennen we niet. Als we maar een monument kunnen inhuldigen.

 

Mijnheer de minister, vermits u dit vandaag zo glimlachend opneemt, wil ik toch uw aandacht vestigen op het feit dat deze regering stilaan groot-Belgisch aan het worden is. Bij de Belgische bedrijven die u hebt opgesomd, is er immers niet alleen sprake van Belgacom, CMB, Janssen Pharmaceutica en InBev, enzovoort, maar ook, collega's, luister goed – dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken schriftelijk geantwoord en wordt hier bevestigd door minister Michel – van de Belgische bedrijven Total en Suez. Proficiat. La Belgique sera grande et indivisible et surtout ridicule, als het op de mensenrechten aankomt.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Question de M. Pierre-Yves Jeholet à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique sur "la suppression éventuelle des soldes" (n° P0268)

09 Vraag van de heer Pierre-Yves Jeholet aan de minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over "de mogelijke afschaffing van de koopjesperiode" (nr. P0268)

 

09.01  Pierre-Yves Jeholet (MR): Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, un secrétaire d'État du gouvernement a fait état dans la presse ce matin d'une éventuelle possibilité de supprimer les pré-soldes, voire les soldes. Il invoque différents arguments notamment relatifs au pouvoir d'achat des citoyens et à la possibilité de libérer les prix toute l'année.

 

Certes, il faut tenir compte du pouvoir d'achat du citoyen, et je pense que vous et le gouvernement le faites. Néanmoins, il ne faut pas oublier la concertation indispensable avec les commerçants.

 

J'ai déjà eu quelques échos aujourd'hui à la suite de cette annonce. Je crains que les commerçants ne soient pas ravis de cette proposition de supprimer les pré-soldes et les soldes. Je sais que vous êtes très souvent en concertation avec les représentants des commerçants et des indépendants; je souhaiterais donc connaître votre avis sur cette annonce qui m'inquiète ainsi que beaucoup de commerçants.

 

09.02  Sabine Laruelle, ministre: Monsieur le président, cher collègue, on ne peut évidemment pas empêcher les ministres de s'exprimer à titre individuel sur une compétence ou l'autre.

 

La compétence relative aux pratiques du commerce est conjointe. Nous travaillons actuellement à la révision de la loi qui en a bien besoin.

 

À l'origine les pré-soldes, qui débutent aujourd'hui pour la période des soldes d'été, ont comme objectif d'assurer une transparence sur les prix et de permettre au consommateur de contrôler que le prix soldé l'est réellement puisque que, quelques jours avant d'effectuer son achat soldé, il peut vérifier le véritable prix. Par ailleurs, cela permet aux plus petits des commerçants de garder une certaine position concurrentielle.

 

Par le passé, un certain nombre de concertations ont eu lieu avec le secteur et il est vrai que le consensus n'existe pas nécessairement. De fait, la position des grosses chaînes de commerces est différente de celle des petits commerçants indépendants. Vous l'aurez compris, je suis pour suivre la position des petits commerçants indépendants. Si on peut espérer une baisse de prix avec l'abrogation des soldes ou des périodes de pré-soldes, je suis persuadée que ce système de bradage toute l'année, sans règles et sans encadrement, entraînera à terme la disparition d'un grand nombre de petits acteurs et renforcera la position oligopolistique d'un certain nombre d'acteurs. En conséquence, à moyen ou à long terme, je doute que cela entraîne une diminution durable des prix.

 

Autrement dit, dans ce dossier, je suis pour respecter le processus de concertation et respecter les résultats de cette concertation. Nous savons tous que c'est un sujet sensible; il convient dès lors de rester prudent quant à des déclarations à l'emporte-pièce.

 

09.03  Pierre-Yves Jeholet (MR): Madame la ministre, je vous remercie. On ne peut évidemment pas empêcher un ministre, quel qu'il soit, de s'exprimer. Néanmoins, je suis content de vous entendre sur cette problématique des soldes. Vous avez fait allusion à toute une série de pratiques commerciales. Je pense qu'il faut encourager de nombreux commerçants pour qu'ils réalisent les meilleures affaires qui soient mais il faut aussi que les clients puissent acheter au meilleur prix toute une série d'articles.

 

En ce qui concerne les pratiques commerciales, il faut lutter contre certains abus, ce que vous faites depuis très longtemps. Cependant, la concertation et la volonté des commerçants sont absolument indispensables. Aujourd'hui, il faut tenir compte du souhait des commerçants quant à ces périodes de pré-soldes et de soldes. Madame la ministre, me voilà, cet après-midi, un peu plus rassuré que ce matin. Je vous en remercie.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

10 Samengevoegde vragen van

- de heer David Geerts aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de loonsverhoging van de afgevaardigd bestuurder van de NMBS" (nr. P0271)

- mevrouw Linda Musin aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de loonsverhoging van de afgevaardigd bestuurder van de NMBS" (nr. P0272)

- de heer Maxime Prévot aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de loonsverhoging van de afgevaardigd bestuurder van de NMBS" (nr. P0273)

10 Questions jointes de

- M. David Geerts à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur "l'augmentation du salaire de l'administrateur délégué de la SNCB" (n° P0271)

- Mme Linda Musin à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur "l'augmentation du salaire de l'administrateur délégué de la SNCB" (n° P0272)

- M. Maxime Prévot à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur "l'augmentation du salaire de l'administrateur délégué de la SNCB" (n° P0273)

 

10.01  David Geerts (sp.a+Vl.Pro): Mevrouw de minister, mijn vraag dateert al van april en is nu mee opgenomen bij de vragen van de collega’s. In april heeft de heer Descheemaecker een interview gegeven op Kanaal Z en in het weekblad Trends waarin hij zei niet op de hoogte te zijn van de invloed van de stiptheidscijfers op zijn verloning. De wet van 1991 op de overheidsbedrijven stelt duidelijk dat de raad van bestuur bevoegd is voor de verloning van haar ceo's. In de vorige legislatuur heeft collega Tuybens met recht en reden met de voorzitters van de raad van bestuur onderhandeld over de verloning van de ceo's. Als de heer Descheemaecker zegt dat hij niet op de hoogte was en dat hij dat alleen via de pers heeft vernomen van collega Tuybens, dan denk ik dat dit niet correct is. Voor alle duidelijkheid, het variabele gedeelte van de verloning is afhankelijk van de kwaliteitsindicatoren, onder andere stiptheid en personeels- en klantentevredenheid. Als men dan de score bekijkt, dan was die in 2005 2,9 op 3. In 2006 was die gedaald tot 2,3 op 3. De stiptheid heeft dus wel degelijk invloed gehad op de verloning.

 

Ik kom tot mijn vragen. Ten eerste een persoonlijke bedenking. Ik denk dat er met het interview van de heer Descheemaecker eigenlijk een soort politiek spelletje werd gespeeld. Wat was de invloed van de stiptheid op de variabele verloning in 2007? Klopt wat wij vandaag vernomen hebben, namelijk dat het variabele gedeelte van de verloning van de heer Descheemaecker fors omhoog gaat? Tot daar mijn vragen.

 

10.02  Linda Musin (PS): Madame la ministre, "La Libre Belgique" de ce matin nous annonce l'augmentation salariale de l'administrateur de la SNCB, M. Descheemaecker, de l'ordre de 25.000 à 30.000 euros, cela s'étant décidé en conseil d'administration vendredi dernier. C'est une décision qui surprend et qui indigne à la fois. D'une part, si cela s'est décidé en comité restreint, c'est contraire à la pratique habituelle. D'autre part, cela surprend d'autant plus que vous vous étiez personnellement engagée en tant que ministre à réguler les salaires des grands patrons des entreprises publiques. Nous en avions parlé en commission lors de votre déclaration de politique générale. Vous nous aviez dit que vous feriez le tour des conseils d'administration à cet effet.

 

Cette information choque et surprend, d'autant qu'à l'heure actuelle l'Europe s'indigne à juste titre des salaires exorbitants des chefs d'entreprise. Je rappellerai les propos de M. Juncker, président de l'Eurogroupe qui parle de "salaires scandaleux". Par ailleurs, il faut bien dire que la paix sociale est rompue après les exigences de la direction de la SNCB de voir ses travailleurs encore plus mobiles et plus flexibles. Vous comprendrez que, dans ce contexte, une augmentation de salaire de 30.000 euros, cela fait tache.

 

Madame la ministre, confirmez-vous les informations parues dans "La Libre" de ce matin? Le cas échéant, comment peut-on accepter une telle prise de décision unilatérale dans le chef de M. Descheemaecker? Cette personne peut-elle prévoir ainsi une telle augmentation? Je ne pense pas qu'il ait un salaire de misère au sein de la SNCB, lui qui réserve apparemment la modération salariale à ses employés. Madame la ministre, sur quels critères cette augmentation a-t-elle été décidée?

 

10.03  Maxime Prévot (cdH): Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, l'information parue dans la presse francophone ce matin ne manque pas de surprendre à triple titre: premièrement sur le principe, deuxièmement sur les modalités, troisièmement sur le moment.

 

Parlons du principe. Voici quelques jours, le président de l'Eurogroupe déclarait que l'Europe est de plus en plus souvent confrontée – ce n'est pas propre à la Belgique –, à des situations particulièrement interpellantes, pour ne pas dire scandaleuses au regard de l'inflation des salaires des grands patrons. Et voilà qu'intervient la décision d'augmentation de salaire du CEO de la SNCB.

 

Vous aviez vous-même accordé une interview à la presse écrite francophone, dans le courant du mois d'avril: vous aviez fait part de votre souhait de tenter, en faisant appel à des experts externes, de réguler les rémunérations des grands patrons des entreprises publiques de notre pays.

 

Parlons des modalités. Il est normalement prévu que toute augmentation de salaire de l'un des trois administrateurs délégués des trois sociétés des chemins de fer doit faire l'objet d'une décision lors d'une réunion des trois présidents des conseils d'administration. Or, à ma connaissance, pareille réunion n'a jamais eu lieu. Pourtant, un accord clair et net de ce triumvirat est normalement nécessaire. Au contraire, d'après les informations dont je dispose, on ne peut pas dire que l'augmentation dont question ait fait l'objet d'un consensus. Pouvez-vous me confirmer, madame la ministre, qu'il n'y a pas eu d'unanimité sur la manière d'aborder le problème et que l'augmentation a, en quelque sorte, été décidée sans tenir compte des pratiques habituelles et de manière assez isolée et unilatérale? Il est vrai qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même!

 

Parlons enfin du moment. J'estime qu'il est particulièrement malheureux, maladroit que le patron de l'opérateur SNCB décide pareille augmentation. Il crée en effet un appel d'air: à partir du moment où cette attitude est validée par le conseil d'administration, les autres patrons pourraient également demander une augmentation similaire. Je trouve le moment très mal choisi: on se trouve dans une période où le climat social au sein de la SNCB est particulièrement tendu, avec des mouvements de grève annoncés et des négociations en cours dans le cadre desquelles on demande aux syndicats de ne pas être trop gourmands. Le signal qui est donné par le top manager me semble donc très maladroit. Et c'est un euphémisme!

 

10.04  Inge Vervotte, ministre: Monsieur le président, pour cette question, je renverrai à la réponse que j'ai adressée la semaine dernière à M. Bellot. En effet, j'ai déjà répondu à toutes les questions qui sont posées maintenant et ce que j'ai dit est toujours valable.

 

Comme je l'ai dit, j'ai participé à des réunions avec les présidents du Groupe SNCB, au cours desquelles j'ai expliqué mon point de vue. Après la discussion, ils ont décidé de se réunir entre responsables pour se concerter à ce sujet.

 

De enige nieuwe informatie die ik op dit moment heb is dat er nu ook een datum is vastgelegd en dat er een vergadering zal plaatsvinden op 22 mei over het onderwerp, namelijk de remuneratie voor de gedelegeerd bestuurder.

 

J'ai aussi constaté que le conseil d'administration SNCB a déjà pris une décision concernant le salaire fixe de l'administrateur délégué SNCB. Il est clair, pour moi, que le salaire fixe et le salaire variable vont ensemble, comme je l'ai toujours indiqué en commission.

 

Het is dus duidelijk dat er door de raad van bestuur van de NMBS een beslissing is genomen met betrekking tot het vaste gedeelte van het loon voor de gedelegeerde bestuurder van de NMBS. Toen wij de debatten hadden over de variabele verloning heb ik daar echter altijd een criterium bij vermeld, met name dat er transparantie moest zijn en dat er een goede verhouding moest zijn tussen het variabele en het vaste gedeelte. Voor mij moet het debat samen gevoerd worden. Het een kan niet losgetrokken worden van het andere.

 

Ondanks het feit dat wat zij doen binnen hun bevoegdheid valt – zij hebben het recht en trouwens ook de plicht om dit te doen, want in de wet staat dat het hun taak is om dit vast te stellen – kan ik niet anders dan mij aansluiten bij de bedenkingen die daaromtrent gemaakt zijn. Ik vind het dus weinig respectvol, zowel voor de andere voorzitters van de raden van bestuur, van Infrabel en de NMBS-Holding, als voor mezelf, dat men op dit ogenblik solo, in de raad van bestuur van de NMBS, een beslissing neemt met betrekking tot het vaste gedeelte van het loon.

 

Ik wacht nu de conclusies af van de vergadering die op 22 mei zal plaatsvinden, in het kader van de debatten die wij samen hebben gehad. De betrokken voorzitster heeft zich daartoe geëngageerd. Ik wacht dus die vergadering af alvorens verder mijn standpunt te bepalen.

 

10.05  David Geerts (sp.a+Vl.Pro): Mevrouw de minister, ik denk inderdaad dat de vergadering van 22 mei een interessante vergadering zal worden. Hoe zit het nu juist met de cijfers in verband met de stiptheid want zij zullen grotendeels het variabele gedeelte bepalen? Uw argumentering inzake vaste en variabele elementen klopt inderdaad als dat het gezamenlijke loonpakket is. Men laat het vaste gedeelte zo sterk stijgen dat het variabele amper een invloed heeft. Op dat moment heeft het variabele gedeelte volgens mij geen enkele zin meer.

 

10.06  Linda Musin (PS): Madame la ministre, j'entends bien votre réponse concernant "part fixe" et "part variable" dans le salaire. Néanmoins, dans un cas aussi précis que celui-ci, il s'agit, comme vous venez de le dire, d'un manque de respect et d'élégance, pour le moins, dans le chef de ce patron d'entreprise publique.

 

Par rapport à ce que vous vous étiez engagée à faire vis-à-vis des entreprises publiques et de ses salaires, il serait bon de remettre de l'ordre et de serrer de près les décisions prises à ce niveau. J'insiste à ce propos sur le fait que le groupe PS a, depuis longtemps, plaidé pour des critères objectifs, qualitativement et quantitativement, d'un salaire juste, qui tiennent compte de l'aspect décisionnel et des responsabilités à prendre.

 

D'ailleurs, j'ai déposé une proposition de résolution allant dans le sens de plus de transparence et d'équité, notamment en matière de responsabilité. Par exemple, selon cette proposition, l'État définirait clairement des objectifs à atteindre. Dans notre cas, il pourrait s'agir de la ponctualité des trains. Si et seulement si l'objectif est atteint et que cet objectif est reconnu par un organisme indépendant, il pourrait être question d'une augmentation de salaire. Certaines conditions devraient donc être clairement prévues.

 

En revanche, il faudrait aussi pouvoir bloquer le salaire variable annuel de nos grands patrons d'entreprises publiques pour que cette mesure s'applique jusqu'au terme de leur mandat, sinon nous aurons encore souvent à discuter de ce problème en cette enceinte.

 

10.07  Maxime Prévot (cdH): Madame la ministre, j'ai bien entendu votre réponse. Autant il est vrai que mon collègue Bellot avait pu poser ses questions la semaine dernière, autant je pense que les réponses étaient restées relativement évasives. Et, entre-temps, le conseil d'administration s'est réuni, ce qui a modifié encore quelque peu la donne.

 

Tout ce que j'espère, c'est que cela ne générera pas un appel d'air au risque d'envoyer un signal totalement à contre-courant de la tendance que, je pense, vous souhaitez vous-même impulser et qui se dégage également au niveau européen.

 

Je trouve le geste posé par l'administrateur délégué malheureux – mais on n'est jamais si bien servi que par soi-même – surtout si nous sommes d'accord que les parts variables et l'allocation variable doivent être conditionnées à l'atteinte d'objectifs clairs et précis, certainement en fonction de la qualité des services prestés. Je reste ainsi convaincu qu'il s'agit d'un signal malheureux qui crée un précédent: ici, les procédures qu'il est de coutume d'appliquer n'ont pas été suivies. J'espère que, demain, d'autres ne s'engouffreront pas dans la brèche.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Vraag van de heer David Geerts aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de abonnementsprijzen van de NMBS" (nr. P0274)

11 Question de M. David Geerts à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur "le prix des abonnements à la SNCB" (n° P0274)

 

11.01  David Geerts (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, als ik veel vragen mag stellen, is dat omdat ik munitie krijg om veel vragen te stellen natuurlijk. Ik heb hier de munitie bij, een krantenartikel met de titel “Maak de spitsuren op de trein duurder”. Ik heb het zelf niet uitgevonden, ik heb het artikel hier bij.

 

Blijkbaar is het een voorstel van uw fractie om de abonnementsprijzen te moduleren. Als ik het mij goed herinner, is dat nog een oud voorstel dat bij een aantal mensen van de NMBS leefde, maar dat collega Tuybens destijds fel heeft bestreden. Zijn beleid was dat een aantrekkelijk tarievenbeleid er moest voor zorgen dat meer mensen de trein konden nemen. Met de cijfers die we tot op heden hebben, een sterke stijging van meer dan 25%, is het aantrekkelijke tarievenbeleid er ook in gelukt om de mensen op de trein te houden.

 

Mevrouw de minister, het voorstel dat hier wordt gedaan om de spitsuren duurder te maken, kan volgens ons totaal niet. Het is discriminerend ten opzichte van mensen die ’s morgens de trein moeten nemen om te gaan werken. Bovendien, maar dat is dan al de derde aangekondigde vraag, als je vandaag de stiptheid bekijkt – ik wacht dan nog op het antwoord in verband met de cijfers – kan het echt niet dat je tegen mensen die moeten gaan werken zegt dat ze meer voor de trein zullen moeten betalen.

 

11.02 Minister Inge Vervotte: Mijnheer de voorzitter, misschien eerst een antwoord op de vorige vraag met betrekking tot de cijfers en de stiptheid. Precies deze problematiek zal onder meer het voorwerp uitmaken van de vergadering van 22 mei. Het remuneratiesysteem van het variabele loon voor 2007 is nog niet bepaald. Het is juist de bedoeling dat men op die vergadering daarover een consensus bereikt inzake de methodiek en de mate waarop dit zal doorwegen. Daarna zal dit besproken worden in de remuneratiecomité’s van de respectieve ondernemingen. Die zullen dan op basis van de stiptheidscijfers van 2007 de remuneratie kunnen vaststellen voor 2008 met betrekking tot het variabele loon. Dat is de logica zelve.

 

Ik kom tot uw vragen inzake het prijsbeleid. Ik ben het volledig eens met de visie die u vooropstelt. Een prijzenbeleid, de tarificatie zijn cruciaal voor de aantrekkelijkheid van het aanbod. Daarom werden in het verleden verschillende initiatieven daaromtrent genomen en zullen die in de toekomst verder worden uitgebouwd. Aantrekkelijkheid is een aspect. Anderzijds is het wel zo, en dat is mijn uitgangspunt, dat de prijzen gerust gedifferentieerd kunnen zijn. Als je aan doelgroepenbeleid wilt doen, kan het zijn dat je een bepaalde doelgroep gaat favoriseren omdat je bijvoorbeeld wenst dat zij in aanraking komen met het openbaar vervoer. Ik denk aan initiatieven die werden genomen voor de pluszestienjarigen.

 

Anderzijds moeten we ook oppassen met die tarificatie, dat aspect wil ik hier toch ook even in het Parlement mee inbrengen. Differentiatie is goed voor een doelgroepenbeleid. We moeten er evenwel ook voor zorgen dat het eenvoudig en transparant blijft. In andere debatten die we hier in het Parlement hebben met betrekking tot de veiligheidsproblematiek en de agressie, zien we dat juist het prijzenbeleid een belangrijk aspect daarvan is en dit in verband met het zwartrijden. Hoe meer je naar die differentiatie en andere gaat, hoe moeilijker het voor mensen soms wordt. Het maakt mee deel uit van de problematiek van agressie, dat wilde ik er toch nog even aan toevoegen.

 

Ikzelf ben er voorstander van om meer variabiliteit toe te laten in het prijzenbeleid en dit omdat ik er in geloof dat we meer zouden moeten kunnen spelen tussen de piekuren en de daluren.

 

Of dit betekent dat de prijs in de piekuren hoger moet liggen, is helemaal niet juist. Wij voeren immers een beleid dat erop is gericht het woon-werkverkeer aantrekkelijker te maken en ervoor te zorgen dat mensen een modal shift maken met gunstige gevolgen voor de files in de ochtend en avond. Waarvan ik wel voorstander ben, en wat ik besproken heb met de NMBS-groep, is om te bekijken hoe bijvoorbeeld tarieven in de daluren voor bepaalde doelgroepen aantrekkelijker kunnen worden gemaakt.

 

Ik heb mijn voorstel reeds aangekondigd in de beleidsnota en het zal ook deel uitmaken van de beheersovereenkomst. De NMBS moet de ruimte krijgen om aan meer prijsdifferentiatie te doen voor tickets die geen betrekking hebben op het woon-werkverkeer en de schoolabonnementen en met een maximum aan variabiliteit die niet verder gaat dan de stijging van de gezondheidsindex.

 

Kortom, dit is mijn uitgangspunt en ik heb wat dat betreft geen taboes. Ik denk dat men initiatieven moet kunnen nemen als men die groei wil blijven realiseren. Aspecten als aantrekkelijkheid, prijsdifferentiatie en bepaalde doelgroepen favoriseren blijven duidelijke uitgangspunten van het beleid.

 

Ik wil het aspect van de uitvoerbaarheid daaraan toevoegen. U hebt er zelf al naar verwezen: in het verleden zijn al meermaals opties geopperd inzake variabiliteit tussen piek- en daluren. Wij weten dat dit niet makkelijk uitvoerbaar is. Dit is een aspect dat hoe dan ook in rekening moet worden gebracht.

 

Het laatste element dat ik wil aanhalen, is dat er vandaag wat dat betreft geen enkel concreet voorstel is. Er ligt ter zake vandaag niets concreet op tafel.

 

11.03  David Geerts (sp.a+Vl.Pro): Mevrouw de minister, dank u voor uw zeer omstandige antwoord waarin u…

 

(…): (…).

 

11.04  David Geerts (sp.a+Vl.Pro): Ik ben nog niet klaar met mijn repliek. Ik hoop dat u op het einde van mijn repliek mee zult applaudisseren.

 

De variabiliteit in de prijs vindt u zeer belangrijk. Mevrouw de minister, de kern van de zaak is of het klopt dat u de trein ’s morgens al dan niet duurder zult maken.

 

11.05 Minister Inge Vervotte: Ik zal dat sowieso niet doen. U weet dat het prijzenbeleid wel degelijk een bevoegdheid is van de NMBS. Ik heb gezegd dat ik hun ruimte zal geven om buiten het woon-werkverkeer en buiten het schoolverkeer een variabiliteit in prijzen toe te laten tussen piek- en daluren. Mijn antwoord is: neen, ik ben niet van plan de prijzen te verhogen tijdens de spits voor woon-werkverkeer en andere.

 

11.06  David Geerts (sp.a+Vl.Pro): Dit is een kwakkel?

 

11.07 Minister Inge Vervotte: Dat is dan de conclusie, ja.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Samengevoegde vragen van

- de heer Michel Doomst aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de brand in een seinhuis van de NMBS" (nr. P0275)

- de heer Georges Gilkinet aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de brand in een seinhuis van de NMBS" (nr. P0276)

- de heer Francis Van den Eynde aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de brand in een seinhuis van de NMBS" (nr. P0277)

- de heer Guido De Padt aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de brand in een seinhuis van de NMBS" (nr. P0278)

- mevrouw Meyrem Almaci aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de brand in een seinhuis van de NMBS" (nr. P0279)

- de heer David Geerts aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de brand in een seinhuis van de NMBS" (nr. P0283)

12 Questions jointes de

- M. Michel Doomst à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur "l'incendie dans une cabine de signalisation de la SNCB" (n° P0275)

- M. Georges Gilkinet à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur "l'incendie dans une cabine de signalisation de la SNCB" (n° P0276)

- M. Francis Van den Eynde à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur "l'incendie dans une cabine de signalisation de la SNCB" (n° P0277)

- M. Guido De Padt à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur "l'incendie dans une cabine de signalisation de la SNCB" (n° P0278)

- Mme Meyrem Almaci à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur "l'incendie dans une cabine de signalisation de la SNCB" (n° P0279)

- M. David Geerts à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur "l'incendie dans une cabine de signalisation de la SNCB" (n° P0283)

 

12.01  David Geerts (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, dit is trouwens mijn laatste vraag.

 

Het is misschien fout uitgedrukt, maar het is wel een brandend actuele vraag. Gisteren stelde wij immers vast dat er door een brand in het seinhuis in Brussel-Noord een enorme vertraging op het spoornet optrad. Slechts een derde van de capaciteit op de noord-zuidas was operationeel. Dat had voor de treinreizigers enorme gevolgen voor de avondspits, alsook vanmorgen voor de ochtendspits.

 

Ik zal u enkel het voorbeeld geven van onze medewerker die de overheidsbedrijven volgt, om de lijdensweg aan te tonen.

 

Om 19 uur nam hij de trein van Brussel-Centraal naar Brussel-Noord, waar hij overstapte op de trein Dendermonde-Sint-Niklaas. Om 21 uur diende hij in Dendermonde de trein naar Mechelen te nemen. Vervolgens kon hij van Mechelen naar Antwerpen-Centraal en ten slotte van Antwerpen-Centraal naar Berchem sporen. Het verdict was dat hij pas om 22.15 uur thuis was.

 

De brand heeft dus voor tal van reizigers zeker en vast gevolgen gehad.

 

Ten eerste, wat was de oorzaak van de brand? Is dat al geweten?

 

Ten tweede, wat is de schade?

 

Ten derde, werkten de veiligheidsvoorschriften?

 

Ten vierde, in welke mate werden de betrokken reizigers voldoende geïnformeerd? Immers, uit het voorbeeld dat ik hier aanhaal, blijkt dat onze medewerker totaal geen informatie kreeg. Gisteravond surfte ik ook onmiddellijk naar de website van de NMBS. Er stond helemaal niets over de brand op de website.

 

12.02  Michel Doomst (CD&V - N-VA): Mevrouw de minister, gisteren was er inderdaad letterlijk en figuurlijk een oververhitting door de brand aan de seinkast in Brussel-Noord. Ook was er een ravage van het treinverkeer, onder meer omdat er tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid amper nog treinen reden.

 

Er werd onmiddellijk naar alternatieve tracés overgeschakeld: zo hielden treinen in Schaarbeek halt voor de lijnen naar Luik, Hasselt en Leuven. Vanuit het station van Schaarbeek werd ook een pendeldienst naar drie stations ingericht.

 

De mensen hadden veel begrip. Een brand is overmacht en het betrokken NMBS-personeel kan niet onmiddellijk op alle vragen antwoorden. Niettemin bleven vele reizigers, wat gisteren niet gemakkelijk was, in de kou zitten, namelijk op het vlak van communicatie en begeleiding.

 

Het was in alle stations onduidelijk welke pendeldienst er was, wanneer de pendeldienst van start zou gaan en hoe de reizigers de pendeldienst moesten benutten. Zoals de vorige spreker al zei, was ook op de website van de NMBS niet direct actuele informatie te vinden.

 

Ten eerste, mijn ingeboren nieuwsgierigheid noopt mij te vragen naar de oorzaak van de brand.

 

Ten tweede, mijn leergierigheid noopt mij ook te vragen hoeveel treinen werden afgeschaft.

 

Ten derde, hoe kunnen wij in de toekomst in dergelijke gevallen voor een betere begeleiding van de treinreizigers zorgen, zodat de NMBS ook staat voor een normale begeleiding en een betere sturing van treinreizigers?

 

12.03  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Madame la ministre, comme mes collègues l'ont dit et comme chacun le sait, les navetteurs tant flamands que wallons ont vécu une fin de journée particulièrement difficile hier, du moins ceux qui quittaient Bruxelles pour rentrer chez eux.

 

Un incident peut toujours arriver. La plus belle des machines ferroviaires peut se dérégler mais vous admettrez qu'on est face à une loi des séries si on additionne les mouvements de grève plus ou moins spontanés, les mouvements de grève annoncés, le matériel défectueux et tous les incidents. Il faut agir!

 

Selon moi votre responsabilité de ministre est triple.

 

1. Il faut pouvoir prévenir.

 

Qu'est-ce qui a causé cet incident? Est-ce la vétusté du matériel? La chaleur? Le matériel est-il régulièrement révisé? Ce type d'incident ne risque-t-il pas de se reproduire? Qu'allez-vous faire pour l'éviter?

 

2. Il faut gérer.

 

J'ai été frappé hier de voir à la RTBF un représentant d'Infrabel expliquer très clairement ce qui était en train de se passer et quand on pourrait régler les problèmes alors que, derrière lui, grouillait une foule qui ne savait que faire, mal informée par les haut-parleurs et tableaux d'affichage.

 

Je pense que beaucoup d'efforts doivent encore être consentis pour améliorer la signalisation de tels incidents. Cet effort a été réalisé dans les convois. C'est une nouveauté de l'Arc-en-ciel: dès qu'il y a quelque chose, c'est signalé. En revanche, hier c'était le chaos total.

 

3. La confiance entre les navetteurs, les utilisateurs et la SNCB est en train de s'effriter. Il faut la rétablir. C'est de votre responsabilité. Je pense qu'il faut envoyer des signaux clairs aux gestionnaires de la SNCB.

Qu'allez-vous faire en la matière?

 

Je me rappelle d'une initiative il y a quelques années qui s'appelait le "Sorry pass". Cet été, plutôt que de prendre des avions low cost, ce serait intéressant que les navetteurs puissent disposer d'un libre parcours pour visiter notre pays et retrouver le goût du train en famille. C'est une suggestion concrète que je vous fais.

 

12.04  Francis Van den Eynde (Vlaams Belang): Mevrouw de minister, ik sluit mij aan bij de vragen die de vorige sprekers over het onderwerp hebben gesteld.

 

Ik neem wel een beetje afstand van een uitdrukking die de heer Doomst heeft gebruikt. Hij zei dat de reizigers in de kou bleven staan. Mijnheer Doomst, ik kan u verzekeren dat het allesbehalve koud was.

 

Ik was gisteren in het Centraal Station en ik dacht dat het goed zou zijn indien de hoogste leiding van de NMBS, en zelfs de minister, eventjes waren langsgekomen. U moet zich eens inbeelden dat duizenden mensen in de grote hal van het station staan, dat hun wordt gevraagd zich niet naar de perrons te begeven en te blijven staan op de middenverdieping.

 

Het was daar heel warm en vochtig en er was geen verse lucht. Niemand kreeg informatie, iedereen stond te wachten, terwijl onverstaanbare berichten uit de luidsprekers kwamen. Terloops gezegd, dat gebeurde af en toe in zeer bedenkelijk Nederlands. Dat mag ook worden beklemtoond. Niemand wist wat er gebeurde. Iedereen moest afgaan op hetgeen iemand vertelde. De ene sprak van een staking, de andere van een brand enzovoort.

 

Mijn belangrijkste vraag vandaag is de volgende. Ik weet dat het noodlot kan toeslaan, en daar gaat het mij ook niet om. Het is niet de eerste keer dat er brand uitbreekt in een seinhuis in Brussel. Een paar jaar geleden gebeurde dat in het Zuidstation.

 

In dergelijke gevallen zou de eerste opdracht toch moeten zijn de reizigers te informeren en te depanneren. Niemand wist hoe, wanneer en of ze zouden thuis geraken. De heer Geerts zei dat er mensen waren die uren onderweg zijn geweest. De meeste mensen waren uren onderweg.

 

Kan de NMBS in godsnaam nu geen maatregelen nemen die, wanneer zich zoiets voordoet, efficiënt zouden zijn om de mensen zo vlug mogelijk te informeren en te helpen?

 

12.05  Guido De Padt (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, collega's, de feiten werden al geschetst. Brandje in het seinhuis, floep, en het mobiliteitslicht ging uit in ons land. Tot wat een kleine brand kan leiden, vooral wanneer dat dan nog gebeurt in het Brusselse!

 

Ik denk - en ik heb commentaar gekregen vanuit allerlei hoeken - dat er gisteren echt iets schortte aan de communicatie in verband met de feiten. En dat is dan nog een eufemisme. Er was niet alleen in het station zelf geen communicatie, maar, zoals al werd gemeld, was er ook geen enkele melding op de website. De mensen wisten niet wat er gaande was en hoe ze moesten reageren. Dat is een eerste punt.

 

Een tweede punt, waarop ik vroeger al heb gehamerd, is het feit dat mensen er niet over worden geïnformeerd dat zij recht op compensatie hebben wanneer dergelijke vertragingen zich voordoen.

 

Ik heb het al aangegeven: er zijn al zoveel omroepgegevens en het moet toch mogelijk zijn de reizigers minstens te informeren over eventuele compensatie. Op dat vlak zou het goed zijn om eens te vernemen hoeveel mensen gisteren zo verlaat waren dat zij een beroep op een compensatieregeling kunnen doen. Ik weet niet of u over cijfers beschikt, maar misschien kunt u dat bij benadering zeggen.

 

Is er voldoende gebruik van alternatieven gemaakt, tenzij die procedures niet bestaan? Hier bestond de moeilijkheid dat er geen verbinding tussen Noord en Zuid was. Zijn er procedures die bijvoorbeeld via een noodsysteem de MIVB in werking stellen, zodat men zich via de metro van het ene station naar het andere kan begeven? Wordt daarover voldoende informatie gegeven?

 

De heer Doomst zegt dat brand overmacht kan zijn. Dat is niet altijd zo. Wanneer de technische installaties niet zijn onderhouden, is dat niet altijd een feit van overmacht. Deze week verscheen een studie van Berger over de NMBS. Daaruit blijkt ook dat het niet uitgesloten is dat het wat mangelt aan het onderhoud van de technische installaties. Maar de discussie over die audit hoeven we vandaag niet aan te gaan.

 

Mevrouw de minister, hoe kijkt u zelf tegen dat gegeven aan? Bent u het ermee eens dat de communicatie beter moet? Moeten er niet meer noodprocedures worden uitgewerkt, opdat de reizigers zich via een alternatieve vervoerswijze kunnen verplaatsen? Hoe zit het met het onderhoud van de technische installaties?

 

12.06  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Mevrouw de minister, ondertussen werd al heel wat gezegd. Ook ik zat gisteren in de chaos van het Centraal Station tussen de massa mensen die op zoek was naar info op de borden die alleen nog de treinen toonden die niet meer reden of afgeschaft waren – niemand weet het –, die probeerden te begrijpen wat de omroepers zeiden, wat in het tumult onmogelijk was, en die rond 6 uur, na anderhalf uur wachten, van de politie eindelijk de broodnodige informatie kregen.

 

Ik heb zelf gebeld naar mijn echtgenoot, die op de site niets vond. De Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers heeft dat ook gesignaleerd. Ik heb uiteindelijk gebeld naar Belga om te horen dat er brand in de seinkast was. Ik heb dus uiteindelijk naar de journalisten zelf moeten bellen om te weten wat er aan de hand was.

 

's Avonds zei de woordvoerder van Infrabel op het nieuws dat het om een kleine brand ging. Welnu, hoe kan het dat over een kleine brand zo slecht wordt gecommuniceerd aan de massa mensen in het Centraal Station, het drukst bezochte station in België? Er was geen degelijke communicatie, er waren geen voorstellen van alternatieve reiswegen, er was geen info over de vertragingen en de afschaffingen tot heel laat na de brand en er waren ook geen vervangbussen. Dat is onbegrijpelijk.

 

Ik wil ook wijzen op het feit dat het daar zeer warm was. Mensen konden er niet bewegen. Als iemand een appelflauwte had gekregen of indien er een ongeval was gebeurd, dan zouden de hulpdiensten die plaatsen niet hebben kunnen bereiken, met eventueel dramatische gevolgen. Dan hadden mensen vandaag niet alleen vragen gesteld over de brand, maar wellicht ook over uw verantwoordelijkheid en eventueel zelfs uw ontslag gevraagd, mevrouw de minister. Daarmee verwijs ik naar een aantal incidenten in het verleden. Hier mag men dus niet licht overgaan, als zo'n grote massa mensen is betrokken.

 

Mevrouw de minister, was er een noodplan of is er een noodplan voor dergelijke voorvallen? Werd dat noodplan gevolgd?

 

Wat is de reden voor het gebrek aan informatie?

 

Zal er een evaluatie gebeuren en zal die, in het licht van de vragen die hiervoor zijn gesteld, meespelen bij de evaluatie van de topmensen, hun verloning en de bespreking van het beheerscontract van de NMBS, waarover u momenteel onderhandelt? Informeren van reizigers en compenseren van reizigers voor dergelijke incidenten zijn zeer belangrijk. Neemt u dat mee in het beheerscontract? Zult u dat akkoord achteraf ook voorleggen aan het Parlement?

 

12.07  Inge Vervotte, ministre: Chers collègues, pour des raisons encore inconnues, un incendie s'est produit, hier, en fin d'après-midi, dans une installation de signalisation à Bruxelles-Nord. Les équipes d'Infrabel sont immédiatement intervenues, afin d'assurer au mieux le trafic ferroviaire et de rétablir l'installation endommagée.

 

Ik meen dat het heel belangrijk is om in te schatten wat de impact is in die situatie. Het gaat inderdaad over duizenden mensen. Als ik goed geïnformeerd ben, heeft de brand plaatsgevonden omstreeks 16.30 uur. De piekuren waren dan al begonnen. Dat was het grote probleem. Het ging ook juist over de signalisatie bij de inrit van Brussel-Noord. Daar is er heel veel reizigersverkeer. De impact was dus zeer groot. Men heeft al het mogelijke gedaan en alle technische equipes opgeroepen. Er bestaat dus wel degelijk een noodplan, want anders zou u heel andere situaties gezien hebben dan u vandaag en gisteren gezien hebt. Ik kom daarop graag terug.

 

In minder dan twee uren na de brand konden alle sporen van Brussel-Centraal, in de noord-zuidverbinding, en de helft van de sporen in Brussel-Noord opnieuw in gebruik worden genomen. Om veiligheidsredenen zal nog tot vrijdagmorgen het treinverkeer worden beperkt. Alle IC- en IR-treinen en de internationale treinen zullen rijden, maar waarschijnlijk met vertraging. Verschillende P-treinen zullen worden afgelast. Op 14 mei werden 36 treinen volledig afgeschaft, 31 treinen werden gedeeltelijk afgeschaft.

 

Het uitgangspunt is het garanderen van de veiligheid. Ik ben het eens met hetgeen daarover gezegd werd. Het gaat over een massa mensen. De brand heeft plaatsgevonden om 16.30 uur. Veel reizigers bevonden zich al in de verschillende stations. In eerste instantie moet de veiligheid gegarandeerd worden, ook in de stations. Daarom heeft men ook aan de mensen gevraagd om daar te blijven. Men kon hier niet proactief plannen. Dat is het verschil met bijvoorbeeld een aangekondigde stakingsactie van een vakbond. Dan kan men op voorhand al nagaan hoeveel treinen nog ingezet kunnen worden op welke sporen, hoe er gecommuniceerd kan worden, hoe er voor alternatieven gezorgd kan worden, enzovoort. In deze situatie was dit heel moeilijk. De reden daarvoor is heel eenvoudig: het maximale aantal treinen moest door de noord-zuidverbinding, dus door de tunnel aldaar, en er waren op dat ogenblik maar twee sporen beschikbaar, in plaats van zes sporen. Wij weten dat die zes sporen al krap zijn, door het grote aantal reizigers tijdens de spitsuren. Als men dan van zes naar twee sporen moet gaan, dan weet men dat het heel moeilijk is om directe communicatie te kunnen geven over welke trein op welk spoor komt.

 

Laat mij duidelijk zijn. Ik ben het eens met uw opmerkingen, wat de communicatie betreft. Hoe hard er ook is gewerkt en hoe hard de technici zich ook hebben ingezet – ze hebben zelfs de hele nacht doorgewerkt, waarvoor ik hen dankbaar ben – om de veiligheid zo snel mogelijk te garanderen en om ervoor te zorgen dat er geen verdere uitbreiding op het net was, het stond in schril contrast met de inspanningen die wij gezien hebben inzake communicatie. Die is inderdaad helemaal verkeerd gelopen. Op de website was er inderdaad niets aangepast. In de stations was de communicatie onduidelijk. De communicatie kwam ook zeer laat. Ik heb dan ook aan de NMBS gevraagd, aan de NMBS-Holding, de NMBS en Infrabel samen, om te kijken wat er zo snel mogelijk kon gebeuren. Er werd toen beslist om al het beschikbare personeel in te zetten.

 

Men heeft ook beslist, vandaag, dat er extra personeel zal worden ingezet om aanwezig te zijn in de stations, om beter te kunnen communiceren met de mensen zelf omdat de andere communicatiemethodes zeer moeilijk zijn, precies omdat men op dat moment pas kan beslissen welke trein, welk rijpad, men toewijst aan welk spoor voor welke bestemming, gezien de situatie die ik daarnet heb geschetst.

 

Op middellange en lange termijn, heb ik gevraagd aan de NMBS-groep om voor de communicatie structurele oplossingen te vinden. Het komt te regelmatig voor – het is juist dat u mij daar al verschillende keren over ondervraagd hebt in het Parlement – dat er te veel klachten zijn inzake de communicatie.

 

Wij weten dat er elementen zijn die men niet kan beheersen. Enerzijds kan men niet altijd communiceren in real time, zoals de mensen dat verwachten, soms om technische en veiligheidsredenen; anderzijds moet de communicatie vooruit. Daarmee ben ik het volledig eens. Vandaar dat dit een belangrijk aandachtsluik zal zijn in de beheersovereenkomst.

 

Er is gevraagd naar een compensatiesysteem. U weet dat ik het compensatiesysteem wil wijzigen. Ik heb daar al eerder naar verwezen. Dat ga ik nu niet opnieuw doen. Op zulke momenten, meen ik, zou het alleen nog tot meer chaos leiden. Ik meen dat op zo’n moment, in plaats van uitleg te geven over compensatievergoedingen, er in eerste instantie bewarende maatregelen inzake de veiligheid moeten worden getroffen. Ik luister wel naar uw vraag en ik kan wel eens horen hoe voor de getroffenen eventueel een geste gedaan kan worden wanneer zulke zaken zich voordoen, en of er dan ook niet extra gecommuniceerd kan worden over compensatievergoedingen. Ik meen echter dat het geen goed idee is dat op dat moment zelf te doen omdat er dan andere prioriteiten zijn die eerst aangepakt moeten worden.

 

Wat de alternatieven betreft, daar heb ik daarnet al naar verwezen. Ik heb in gesprekken over de beheersovereenkomst expliciet gevraagd, zoals het de bedoeling is, zoveel mogelijk voorzienbare omstandigheden te regelen en de onvoorzienbare omstandigheden zoveel mogelijk voorzienbaar te maken. Ik meen dat het heel moeilijk was dit geval voorzienbaar te maken. Maar goed, dat zal de analyse van de oorzaak van de brand wel uitmaken.

 

Wanneer het voorzienbare situaties zijn, heeft de NMBS-groep inderdaad de opdracht tegelijk mee te zoeken naar alternatieven voor de reizigers. Zij moet die niet aanbieden, laat daar geen misverstand over bestaan, maar zij moet wel samenwerkingsovereenkomsten en afspraken kunnen maken met andere openbare vervoersondernemingen.

 

Er is ook een vraag gesteld in verband met het onderhoud. Heeft het te maken met het onderhoud? Ik weet niet wat de oorzaak was, dus dat kan ik niet zeggen. Waarnaar in die studie wordt verwezen, is het probleem van de aanwerving. Wij hebben gewoon een tekort aan technisch personeel. Er is geen probleem inzake investeringsmiddelen, dotatiemiddelen en zo meer. Er is ook geen probleem inzake het materieel, wat dat betreft. Er is wel een groot probleem van tekort aan personeel.

 

Een van de elementen waaraan wij willen remediëren is dat de aanwerving vandaag dusdanig lang duurt dat die mensen - meestal met een profiel waarbij men snel aan het werk wil - te lang moeten wachten alvorens ze bevestiging krijgen of ze al dan niet kunnen worden aangeworven door de NMBS. Daardoor zijn ze ondertussen al elders aan het werk. Dat is een van de zaken die ik op korte termijn met de NMBS wil aanpakken om het tekort aan personeel in die doelgroep te vermijden.

 

Samengevat, ik betreur wat daar is gebeurd. Wij nemen dit zeer ernstig en het onderzoek naar de oorzaken is lopend. Indien de oorzaken voorzienbaar waren, zullen we nog andere conclusies trekken dan degene die ik vandaag kan trekken. Al het mogelijke is gedaan om de veiligheid te garanderen en daarvoor heb ik heel veel respect.

 

Met betrekking tot de communicatie is er te weinig gebeurd. Dat is geen goed management. Er is nu op korte termijn extra personeel dat ingezet wordt om aanwezig te zijn in de stations. Op middellange en lange termijn wordt er aan de NMBS gevraagd om de crisiscommunicatie volledig uit te werken en dat ook over te maken aan de overheid.

 

12.08  David Geerts (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, u hebt gezegd dat u op 23 mei een belangrijke vergadering hebt. Ik wil u een suggestie doen. Ga daar naartoe, neem een wit blad en vraag dat de mensen daarop de volgende woorden schrijven: informeren, expliceren en communiceren. Hang dat boven uw bed en vraag aan de verantwoordelijken van de spoorwegen dat ze het ook boven hun bed hangen, zodat ze het niet vergeten.

 

12.09  Michel Doomst (CD&V - N-VA): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik denk dat we inderdaad uw respect moeten delen voor het feit dat de mensen zulke grote inspanningen hebben geleverd om de veiligheid te garanderen. Er is inderdaad nood aan een plan om bij zulke incidenten snel de capaciteit in beeld te brengen, zodat de regeling op de meest optimale manier kan worden aangepast. Het is absoluut noodzakelijk dat aan een dergelijke operatie ook een communicatie- en begeleidingsplan is verbonden, zodat men niet alleen het spoor aanduidt, maar men – bijvoorbeeld – ook weet waarheen de pendels leiden.

 

Het vele transpireren en enerveren kan inderdaad worden gepareerd door goed te communiceren.

 

12.10  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Madame la ministre, ce qui donne du poids au côté spectaculaire de cet incident, c'est l'annonce d'un préavis de grève ainsi que de l'augmentation spectaculaire du salaire d'un des directeurs de la SNCB. Il est temps que celle-ci se rappelle que la désignation "entreprise publique autonome" comprend le terme "public". J'entends votre volonté de le rappeler et de poser des exigences plus fermes en la matière.

 

Dans ma question, je disais que le contrat de confiance entre la SNCB et ses utilisateurs était menacé. Je vous invite à en tenir réellement compte en mettant la SNCB devant ses responsabilités, car le train a un rôle essentiel à jouer dans la politique de mobilité que nous menons. De plus en plus de navetteurs l'utilisent. Ce n'est donc pas le moment de faire marche arrière. Cela nécessite des investissements et des indications claires de votre part. Nous vous suivrons de très près par rapport à cela

 

12.11  Francis Van den Eynde (Vlaams Belang): Mevrouw de minister, mocht ik uw antwoord mogen samenvatten, dan zou ik zeggen dat er nu eenmaal ongevallen gebeuren, dat is fataliteit, en dat als zoiets zich voordoet men heel vlug moet reageren. Ik ben het daarover met u eens, ongevallen zijn onvermijdelijk. Alleen wil ik zeggen dat het de tweede keer is dat een seinhuisje op deze delicate plek uitbrandt. Een beetje onderzoek ter zake zou misschien aanbeveling verdienen.

 

Ten tweede zegt u dat het technisch personeel van de NMBS zijn best heeft gedaan en keihard heeft gewerkt om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Ook dat geloof ik. Ik geloof dat u hen terecht bedankt. Niet alleen als parlementslid maar ook als gewone reiziger wil ik dat ook doen.

 

Ten derde, ik blijf u volgen als u zegt dat de communicatie mank liep. Dat was inderdaad het geval, zeker in het Centraal Station, dat in feite momenteel een bouwwerf is. Ik wil hier niet tragisch doen en overdrijven over wat zich allemaal had kunnen voordoen. Soms houdt men echter zijn hart vast als het gaat over zo’n massa, in dit weer en in die omstandigheden. Op dat vlak is er misschien nog iets dat aanbeveling verdient, namelijk dat er zo vlug mogelijk maatregelen getroffen worden die voor een alternatief kunnen zorgen, waarbij men bijvoorbeeld bussen inzet om de mensen naar huis te brengen en men hen op zijn minst laat weten wanneer ze ongeveer thuis zullen zijn. Ik denk dat dit al heel veel zou betekenen.

 

12.12  Guido De Padt (Open Vld): Mevrouw de minister, men heeft het hier al over de communicatie gehad. Men zou ook eens moeten durven nadenken over andere vormen van communicatie, bijvoorbeeld informatieborden waarop men digitaal bepaalde boodschappen kan verspreiden, wat nu niet echt het geval is. Ik daag u uit om eens op het perron te gaan staan in het Centraal Station en naar een mededeling te luisteren op het ogenblik waarop er een trein passeert. Men verstaat daar niets van. Dat is ook op andere plaatsen soms het geval.

 

Mevrouw de minister, de technische installaties zijn een tweede aspect. Ik hoor van binnenuit toch wel zeggen dat het niet uitgesloten is dat in de voorbije jaren het onderhoud van die technische installaties te wensen heeft overgelaten. Misschien zou het goed zijn om, eventueel via een externe audit, eens te laten nagaan in welke mate die technische installaties verouderd of niet meer aangepast zijn omdat ook dat juist met veiligheid te maken heeft.

 

12.13  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Mevrouw de minister, ik ben vooral zeer blij dat u zegt dat er een noodplan was en dat dat heeft gewerkt. Ik wil hier heel duidelijk zeggen dat ik ook geloof dat er een noodplan was. Het gaat dan wel om een noodplan op technisch vlak, want er was geen duidelijk plan op vlak van communicatie.

 

U spreekt over het belang van veiligheid. Het station Brussel-Centraal is het grootste station van België, met een capaciteit van zeventigduizend mensen, maar waar nu elke dag honderdveertigduizend mensen passeren. Er wordt aan gewerkt, vandaar de bouwwerf. Welnu, gisteren zagen wij precies daar het samengaan van communicatie en veiligheid. Het is dan natuurlijk zeer belangrijk dat er op de grote borden die daar hangen, op zijn minst een mededeling staat zodat de mensen die daar aanwezig zijn, weten waar zij aan toe zijn. Dat was niet het geval, met potentiële gevaren.

 

Gisteren ging het om een brand, een geval van overmacht. De mensen begrijpen dat en zijn dan ook rustiger. Maar in andere gevallen, bijvoorbeeld als er zich een incident voorgedaan zou hebben, kan ik mij inbeelden dat iemand ongelukken had veroorzaakt in zijn bedoeling om snel op een perron of van een perron weg te geraken. Ik stond daar en heb geprobeerd om op een bepaald moment op een perron te geraken, maar dat lukte gewoonweg niet. Sommige mensen waren al redelijk paniekerig. Ikzelf ben niet claustrofobisch. Het was er wel een claustrofobische toestand. Maar goed, ik wil hier niet over mezelf spreken. Ik wil alleen wijzen op de situatie daar, die potentieel een gevaar inhield omwille van een gebrek aan communicatie.

 

Mevrouw de minister, ik wil mijn vraag herhalen omtrent het beheersakkoord. Ik zou zeer graag hebben dat we dat hier, binnen het Parlement, samen kunnen bespreken en bekijken om na te gaan hoe de aspecten van informatie en compensatie verder kunnen worden verwerkt en wat de effecten zullen zijn op de evaluatie van bijvoorbeeld de toplonen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

13 Vraag van de heer Herman De Croo aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de overname van Win" (nr. P0280)

13 Question de M. Herman De Croo à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur "la reprise de Win" (n° P0280)

 

13.01  Herman De Croo (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, de spoorwegen krijgen de eer vandaag.

 

In 1998 heeft Wallonië om de technology gap te overbruggen een initiatief genomen en de maatschappij WIN laten oprichten. WIN betekent niet Wallonië-Internet, maar We Innovate Now. Belgacom heeft dat geregeld en vandaag heeft WIN een zakencijfer van meer dan 19,300 miljoen euro. Er zijn echter moeilijkheden gekomen tussen het Waalse Gewest en Belgacom ter zake. Het Waalse Gewest heeft onder meer op het garantiefonds van die maatschappij 3,7 miljoen euro in beslag laten nemen.

 

Belgacom wil van die zaak af. Er zijn verschillende geïnteresseerden, zoals KPN, die daarop biedt via Base, 3C, een groep van zakenlui uit het zuiden, en een nieuwe maatschappij die naar boven komt, Syntigo. Niemand kent Syntigo in deze Kamer. Syntigo is voor honderd procent een filiaal van Infrabel, ze gebruikt de installaties van Infrabel en ze gebruikt ook apparatuur van de NMBS-Holding. Syntigo doet nu een aanbieding.

 

Ik heb vier concrete vragen.

 

Ten eerste, hoe staat u tegenover het al dan niet verkopen door Belgacom van het WIN-filiaal, in de omstandigheden die ik kort heb beschreven?

 

Ten tweede, is Syntigo opnieuw een soort van alibi – we hebben ook ABX op die manier weten ontstaan – om synergie te maken tussen 4.000 kilometer glasvezel die de NMBS min of meer beheert en WIN in Wallonië?

 

Ten derde, hoe zit het met de kapitaalsverhoging van Syntigo? Men heeft dat kapitaal in 2006 speciaal laten verhogen.

 

Ten slotte, hoe staat u tegenover de verkoop of potentiële aankoop van WIN door Syntigo?

 

13.02 Minister Inge Vervotte: Mijnheer de voorzitter, collega, ik hoef de feitelijkheden niet meer te herhalen want die zijn al geciteerd. Misschien kort toch nog even zeggen dat WIN de leverancier is van de Telecomdiensten “Focus op Wallonië” en als doelgroep vooral KMO’s, onderwijs en gezondheidszorg heeft.

 

Zoals u weet lag het Waalse Gewest aan de basis van de oprichting van WIN. Sinds 2000 is Belgacom voor 100% aandeelhouder van WIN. Zoals u weet behoort WIN niet tot de openbare opdracht maar is volledig privé en is ook een privéonderneming. Belgacom wenst nu zijn participatie te verkopen, dat klopt. Het klopt ook dat er verschillende kandidaten zijn. De procedure is, wat dat betreft, nog lopende. Omwille van die procedure zitten we daar met vertrouwelijkheidsclausules.

 

Ingevolge akkoorden die in het verleden werden afgesloten, kan de verkoop van de participatie alleen maar doorgaan nadat een akkoord wordt gegeven door het Waalse Gewest. Tot op heden is daar geen kennis van, dus er is nog geen standpunt van het Waalse Gewest wat dat betreft.

 

Om te verwijzen naar mogelijke synergieën al of niet, weet u dat WIN vandaag klant is van Syntigo. Dat toont de synergieën aan die er vandaag reeds zijn. Dat is in het raam van de commercialisatie van de beschikbare capaciteit, waarheen u ook hebt verwezen. Dat is de reden waarom men ook geïnteresseerd is om eventueel die aankoop te doen. In datzelfde raam van de commercialisatie en betere optimalisatie van de beschikbare capaciteit, is B-Telecom geïntegreerd in Syntigo. Dat is de reden waarom de waarde van Syntigo gestegen is naar 20,3 miljoen euro, wat u ook kunt terugvinden in de financiële verslagen.

 

De aankoop valt dus niet onder de activiteiten van openbare dienst, het zijn allemaal louter commerciële activiteiten. Omdat Syntigo ook communicatie opneemt, staat er wel in de beheersovereenkomst dat zij commerciële activiteiten kunnen uitbaten, zonder dat dit de openbare in het gedrang mag brengen. Met andere woorden, ik heb vandaag geen gegevens of geen elementen die zouden maken dat ik mij zou moeten verzetten tegen de aankoop of de wil tot aankoop, aangezien de procedure nog loopt en er vandaag verschillende kandidaten zijn.

 

13.03  Herman De Croo (Open Vld): Mevrouw de minister, de vraag is natuurlijk een alibivraag omdat ik opnieuw een begin van ABX zie ontstaan van de NMBS.

 

Men mag niet vergeten, voorzitter, dat de NMBS-groep twee essentiële taken heeft: het buitenlands personenvervoer en het goederenvervoer concurrentieel verzorgen, en het binnenlands personenvervoer gesubsidieerd verzorgen. Ik heb daarnet de vragen beluisterd maar men vergeet soms dat de NMBS 2.5 miljard euro per jaar kost. In de goede oude tijd van Schouppe, toen de rijkswacht en de CVP nog bestonden, was dat 100 miljard per jaar of 2 miljard per maand. De NMBS kon toen fier spreken over de winst die zij maakte. Wat ik vrees, is dat dezelfde story als met ABX zich opnieuw kan voordoen waarbij openbare gelden worden afgewend voor zaken waarvoor zij niet bestemd zijn.

 

Ik reken op u om dat te vermijden.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

14 Vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, over "de problematiek van het co-ouderschap" (nr. P0281)

14 Question de Mme Mia De Schamphelaere au secrétaire d'État au Budget, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Politique des familles, adjoint à la ministre de l'Emploi, sur "le problème de la garde alternée" (n° P0281)

 

14.01  Mia De Schamphelaere (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, door recente wijzigingen in ons familierecht wordt voor de opvoeding van kinderen na een scheiding nu volop het co-ouderschap gepromoot.

 

Dat heeft natuurlijk voordelen. Op voornoemde wijze behouden de kinderen een volwaardige relatie met beide ouders en nemen beide ouders ook volledig hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding op.

 

Heel wat kinderen leven nu dus in nieuw samengestelde gezinnen, zij het op verschillende plaatsen.

 

Er zijn in onze samenleving gelukkig ook heel wat voordelen voor gezinnen met kinderen. Meestal worden deze voordelen ook groter, naarmate er meer kinderen in het gezin zijn. Ik denk in dat verband natuurlijk aan de fiscale voordelen maar ook aan de voordelen bij een lening, aan de voordelen verbonden aan de energiefacturen en aan de voordelen in sommige pretparken of supermarktketens, enzovoort.

 

Het probleem bij het co-ouderschap is echter dat voornoemde voordelen meestal enkel op basis van het officiële adres van het kind worden toegekend. Op die wijze vallen heel wat kinderen, minstens voor de helft van de tijd, buiten deze voordelen en worden de co-ouders niet altijd op gelijke wijze behandeld.

 

Kan er een aanpassing komen? Kan een meer rechtvaardige verdeling van de lasten voor de co-ouders worden ontworpen, bijvoorbeeld door het geven van twee adressen aan kinderen die in co-ouderschap leven? Op die manier kunnen alle voordelen en voorzieningen officieel en rechtvaardig tussen beide ouders worden verdeeld.

 

14.02 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Mijnheer de voorzitter, mevrouw De Schamphelaere, ik dank u voor uw vraag. Verschillende ouders die evenveel tijd doorbrengen met hun kinderen, hebben immers inderdaad niet altijd dezelfde voordelen.

 

U had het over de fiscaliteit. Op dat vlak werd heel wat vooruitgang gemaakt. Ook op het gebied van kinderbijslag zijn er mogelijkheden.

 

Het is echter waar dat verschillende voordelen echt aan de adressen van de kinderen zijn gelinkt. Het gaat dan vooral om voordelen inzake sociale zekerheid, zoals bijvoorbeeld het leefloon, het pensioen en verschillende, andere, sociale voordelen die aan het adres van het kind zijn verbonden. Zelfs indien de ouders evenveel tijd met hun kinderen doorbrengen en dus dezelfde lasten voor het kind dragen, krijgt slechts een van de twee ouders het voordeel op basis van het adres van het kind.

 

Uw redenering is dus totaal correct. Ook uw bevestiging is helemaal correct. Ik heb het probleem ook al opgemerkt.

 

Uw oplossing is echter misschien niet doenbaar. Of het mogelijk is om twee verschillende adressen aan hetzelfde kind toe te kennen, moet samen met de minister van Binnenlandse Zaken worden onderzocht. De identiteitskaart moet immers opnieuw worden geprogrammeerd. Ik denk dat de toekenning niet mogelijk zal zijn.

 

Is het bijvoorbeeld voor het buitenland mogelijk om een paspoort te hebben waarop twee verschillende adressen staan vermeld? Kan dat of niet? Ik denk dat er verschillende internationale verdragen zijn die dat onmogelijk maken. Dat moet worden onderzocht.

 

Tegelijk kunnen wij op basis van het probleem dat u voorlegt, voortgaan op verschillende manieren. Wij hebben het opgelost op fiscaal vlak en wij hebben verschillende maatregelen genomen inzake de kinderbijslag. Inzake het leefloon, de werkloosheid en de pensioenen kan ook vooruitgang worden geboekt. Wij hebben ook vaak onderhandeld over treintickets. Enkel de ouder op wiens adres het kind is gedomicilieerd, heeft recht op het voordeel.

 

Er moeten ook discussies worden gevoerd met de Gemeenschappen en de Gewesten. Zij hebben immers verschillende bevoegdheden en kunnen ook verschillende voordelen toekennen aan families. Het zou natuurlijk beter zijn indien de twee ouders die dezelfde last dragen voor eenzelfde kind, allebei dezelfde voordelen hebben. Dat is echter een debat dat moet worden gevoerd met mijn collega's in de regering en met de Gemeenschappen en de Gewesten om zodoende alle maatregelen bij een gelijk co-ouderschap van de ouders, effectief gelijk te maken.

 

14.03  Mia De Schamphelaere (CD&V - N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, u staat zeker achter de bezorgdheid die ten grondslag lag van mijn vraag. Ik begrijp de moeilijkheden op het vlak van een dubbel adres. Dit kan inderdaad op het vlak van internationaal recht zorgen voor moeilijkheden.

 

De vraag is hoe wij kunnen komen tot een algemene regeling voor co-ouderschap waarbij gelijke verantwoordelijkheid wordt opgenomen en waarbij de voordelen voor de ouders ook op een gelijke manier worden verdeeld. Het wordt immers heel complex wanneer men voor elke aparte vergoeding, uitkering of prijsvermindering een nieuw bewijs van het co-ouderschap zou moeten leveren. Ik denk dat wij moeten zoeken naar een algemene regeling voor de verdeling, bij co-ouderschap, niet alleen van de lasten, maar ook van de voordelen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

15 Question de Mme Valérie Déom au secrétaire d'État au Budget, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Politique des familles, adjoint à la ministre de l'Emploi, sur "le futur statut des parents d'accueil" (n° P0282)

15 Vraag van mevrouw Valérie Déom aan de staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, over "het toekomstige statuut van de onthaalouders" (nr. P0282)

 

15.01  Valérie Déom (PS): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, l'hébergement d'un enfant en dehors de son milieu familial d'origine est une mesure tout à fait exceptionnelle qui poursuit un seul objectif: le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant via, d'une part, sa protection et, d'autre part, son épanouissement personnel. Vous le savez, les familles d'accueil ont un rôle tout à fait fondamental. Dans un élan d'amour et de générosité, elles offrent à des enfants qui, malheureusement, ont eu un début de vie un peu chaotique une vie de famille stable qui leur permet de grandir en sécurité, tout en maintenant évidemment des contacts avec leurs parents d'origine.

 

Dans ce contexte, les parents d'accueil assument une grande responsabilité. On vérifie notamment leurs capacités morales et financières à accueillir l'enfant. Ils ont une série de devoirs, comme un devoir de réserve par rapport aux informations qu'ils détiennent concernant l'enfant ou le jeune, des devoirs quant au suivi médical ou encore quant aux informations à fournir aux services de placement. En contrepartie de ces devoirs, de cette responsabilité qu'ils assument et de cet élan d'amour et de générosité, force est de constater qu'ils n'ont quasi aucun droit, vu l'absence de véritable statut global et cohérent les concernant.

 

Nous nous sommes évidemment réjouis, lorsque nous avons vu que, dans l'accord de gouvernement et dans votre note de politique générale, vous mettiez en évidence la nécessité de prévoir un véritable statut pour ces parents et ces familles d'accueil. Malheureusement, il semblerait que ces derniers soient un peu inquiets par rapport à ce qui pourrait être en préparation, car ils n'ont manifestement pas de garanties suffisantes quant à la réelle cohérence et l'efficacité de ce statut. J'en veux pour preuve qu'une manifestation des familles d'accueil aura lieu demain.

 

Monsieur le secrétaire d'État, mes trois questions sont les suivantes. Premièrement, avez-vous déjà pris contact avec ces familles d'accueil ou leurs représentants? Deuxièmement, un projet est-il réellement en préparation? Si oui, pouvez-vous aujourd'hui même nous informer des grandes lignes, afin de donner les garanties que les familles d'accueil réclament dès aujourd'hui et réclameront encore plus demain lors de la manifestation?

 

Enfin, nous le savons, la difficulté réside dans le fait qu'il s'agit d'une matière transversale qui relève de la compétence des Communautés. Dans ce contexte, avez-vous pris contact ou avez-vous déjà des concertations avec les entités fédérées?

 

15.02  Melchior Wathelet, secrétaire d'État: Chère collègue, tout d'abord, il ne faut pas confondre deux choses distinctes. D'une part, il y a les familles d'accueil proprement dites, qui sont mentionnées dans ma note de politique générale: ce sont des personnes qui accueillent un enfant qui n'a pas de famille ou qui a dû être placé, qui vivent avec lui et l'élèvent. Il est vrai qu'il manque une définition correcte de leur statut qui détermine leurs droits, par exemple celui d'inscrire l'enfant dans l'école de leur choix.

 

J'ignore si votre question concerne ces familles d'accueil ou bien les accueillantes: il s'agit de deux questions différentes. Les personnes qui vont rencontrer des représentants des gouvernements, ce sont des accueillantes. Leur statut n'est pas encore complet aujourd'hui. Il y a les accueillantes indépendantes d'une part et les conventionnées d'autre part. Ce sont ces dernières qui viennent demander des solutions au gouvernement.

 

Ma compétence concerne davantage les familles d'accueil. D'ailleurs, les accueillantes ne se sont pas trompées puisqu'elles vont rencontrer la ministre de l'Emploi, Mme Milquet, la ministre des Affaires sociales, Mme Onkelinx et les ministres des deux Communautés. En effet, ces personnes ne jouissent pas d'un statut complet et demandent des avancées en la matière. Vu que votre question était laconique et concernait les parents d'accueil, je peux vous répondre que les familles d'accueil ne sont pas demandeuses de mesures budgétaires mais veulent plutôt une forme de reconnaissance.

 

Dans ma note de politique générale, j'ai évoqué quelques pistes: une délégation d'autorité parentale, permettre d'être associé en matière de choix de vie des enfants, une reconnaissance légale, dans le Code civil par exemple. J'ai lancé ces idées dans ma note de politique générale et j'ai mentionné que je voulais discuter de cette reconnaissance des familles d'accueil avec le Parlement. J'y suis particulièrement sensible étant donné que je l'ai vécu moi-même et je sais que cela peut aider des enfants, cela peut leur apporter quelque chose. Il est important de sortir du flou juridique qui empêche cette reconnaissance et d'imaginer un statut permettant une sécurité juridique.

 

Je suis également ouvert à toute autre proposition visant à reconnaître ces familles d'accueil qui jouent un rôle important en Belgique dans l'éducation de nos enfants.

 

15.03  Valérie Déom (PS): Monsieur le ministre, il s'agissait effectivement des familles d'accueil; déjà à la fin de la précédente législature, un certain nombre d'associations avaient sensibilisé les parlementaires à leur problématique, qui est néanmoins urgente. Nous avions d'ailleurs souhaité qu'elle fasse partie des priorités à examiner dans le cadre de la réglementation relative au domaine du droit familial. Ajoutons à cela les recommandations du Conseil de l'Europe qui vont dans le sens que vous avez indiqué: permettre à ces familles de donner leur opinion, en tout cas, de mieux accompagner, de mieux peser dans la vie au quotidien de l'enfant et d'intervenir pour des décisions fondamentales.

 

En commission de la Justice, nous avons exprimé notre souhait de voir ce sujet bénéficier d'une priorité, afin de pouvoir avancer rapidement en la matière.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

16 Belangenconflict

16 Conflit d'intérêts

 

De voorzitter: Bij brief van 9 mei 2008, zendt de voorzitter van het "Parlement francophone bruxellois" de tekst over van een op 9 mei 2008 door de "Assemblée de la commission communautaire française" aangenomen motie betreffende een belangenconflict, zoals bepaald in artikel 32, §1 van de gewone wet tot hervorming der instellingen van 9 augustus 1980, gewijzigd bij de wet van 16 juni 1989 en de bijzondere wet van 7 mei 1999.

Par lettre du 9 mai 2008, le président du Parlement francophone bruxellois transmet le texte d'une motion adoptée par l'Assemblée de la Commission communautaire française le 9 mai 2008, concernant un conflit d'intérêts tel que défini par l'article 32, §1er de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, modifié par la loi du 16 juin 1989 et par la loi spéciale du 7 mai 1999.

 

Het belangenconflict betreft de wetsvoorstellen tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (nrs. 37 en 39/1).

Le conflit d'intérêts porte sur les propositions de loi modifiant les lois électorales en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (n°s 37 et 39/1).

 

Projets et propositions

Ontwerpen en voorstellen

 

17 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 682 van het Gerechtelijk Wetboek (987/1-3)

- Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 682bis in het Gerechtelijk Wetboek (989/1-2)

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de procedure van rechtsbijstand voor het Hof van Cassatie betreft (101/1-2)

17 Projet de loi modifiant l'article 682 du Code judiciaire (987/1-3)

- Projet de loi insérant un article 682bis dans le Code judiciaire (989/1-2)

- Proposition de loi modifiant le Code judiciaire en matière de procédure d'assistance judiciaire devant la Cour de cassation (101/1-2)

 

Wetsontwerpen overgezonden door de Senaat

Projets de loi transmis par le Sénat

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Clotilde Nyssens

 

Ik stel u voor een enkele bespreking aan deze twee wetsontwerpen te wijden. (Instemming)

Je vous propose de consacrer une seule discussion à ces deux projets de loi. (Assentiment)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

17.01  Carina Van Cauter, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, collega’s, het huidige wetsontwerp werd door de Senaat overgezonden en aan het wetsontwerp werd het wetsvoorstel van mevrouw Nyssens toegevoegd. Het ontwerp heeft als doel de procedure rechtsbijstand voor de rechtspleging in burgerlijke zaken voor het Hof van Cassatie enerzijds, te vereenvoudigen en anderzijds, aan de praktijk die vandaag wordt gehanteerd een wettelijke basis te geven.

 

Er heeft een bespreking plaatsgevonden in de commissie, met verschillende interventies, en uiteindelijk is het wetsontwerp aangenomen met 9 stemmen voor en 2 onthoudingen, zodat het toegevoegde voorstel van mevrouw Nyssens kwam te vervallen. Tot daar het verslag.

 

17.02  Mia De Schamphelaere (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, zeer kort. Beide wetsontwerpen zijn unaniem goedgekeurd in de commissie voor de Justitie. Wij zijn zeer tevreden dat wij deze kleine vereenvoudiging met een parlementair initiatief hebben kunnen realiseren. Het ging inderdaad over een aantal juridische en vooral praktische problemen die door het Hof van Cassatie zelf werden aangebracht. Het gaat erom de gerechtelijke procedure te vereenvoudigen of te versnellen om in een aantal zaken, die kennelijk onontvankelijk zijn, geen ingewikkelde adviesprocedure over mogelijke rechtsbijstand meer toe te laten.

 

Beide ontwerpen werden unaniem goedgekeurd en wij hopen in de toekomst nog een aantal van deze praktische voorstellen door de commissie te kunnen loodsen.

 

17.03  Clotilde Nyssens (cdH): Monsieur le président, je me réjouis de l'adoption de cette proposition de loi qui vient du Sénat et qui est devenue projet. Cette modification du Code judiciaire a été inspirée par la Cour de cassation.

 

Je me réjouis pour deux raisons. La première est que le travail législatif ordinaire reprend, c'est une bonne nouvelle. La deuxième est que nous sommes inondés de rapports des acteurs du monde judiciaire dans lesquels se trouvent très souvent des recommandations et des suggestions de modification des lois afin de faire avancer l'organisation judiciaire.

 

Ce que nous allons voter d'ici peu est une suggestion de la Cour de cassation. Plusieurs parlementaires ont donc déposé cette proposition, certains à la Chambre, d'autres au Sénat. J'étais un des auteurs d'une proposition de loi ayant le même objet. Je crois que ce n'est qu'un début car énormément de suggestions sont faites dans ce rapport et je propose donc à mes collègues de poursuivre ce genre d'exercice.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan van het wetsontwerp nr. 987. De door de commissie verbeterde tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (987/3)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 987. Le texte corrigé par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (987/3)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan van het wetsontwerp nr. 989. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (989/1)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 989. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (989/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

18 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Botswana, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 7 juni 2006 (915/1)

18 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et la République du Botswana, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles, le 7 juin 2006 (915/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Ik heb een hele reeks van wetsontwerpen van internationale aard, waarvan dit het eerste is. Voor die wetsontwerpen is er telkens géén verslag ingediend. Evenmin zijn er sprekers ingeschreven, behalve de heer Bogaert, helemaal op het einde.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (915/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (915/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

19 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI), gedaan te Boedapest op 22 juni 2001 (916/1)

19 Projet de loi portant assentiment à la Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), faite à Budapest le 22 juin 2001 (916/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (916/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (916/1)

 

Het wetsontwerp telt 3 artikelen.

Le projet de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

20 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging (wijzigingen aan de Conventie voor het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op middellange termijn, alsook aan het Protocol over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op middellange termijn, ondertekend te Brussel op 11 oktober 1973), aangenomen op 22 april 2005 (917/1)

20 Projet de loi portant assentiment au Protocole d'amendement (amendements à la Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, ainsi qu'au Protocole sur les privilèges et immunités du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signés à Bruxelles le 11 octobre 1973), adopté le 22 avril 2005 (917/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (917/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (917/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

21 Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten: 1° Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Koninkrijk Thailand inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken; 2° Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Thailand betreffende de overbrenging van gevonniste personen en betreffende de samenwerking in het kader van de strafuitvoering, ondertekend te Bangkok op 12 november 2005 (984/1)

21 Projet de loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants: 1° Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande sur l'entraide en matière pénale; 2° Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Thaïlande sur le transfèrement des personnes condamnées et sur la coopération dans l'application des peines, signées à Bangkok le 12 novembre 2005 (984/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (984/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (984/1)

 

Het wetsontwerp telt 3 artikelen.

Le projet de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

22 Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed (herzien), gedaan te Valetta op 16 januari 1992 (986/1)

22 Projet de loi portant assentiment à la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée), faite à La Valette le 16 janvier 1992 (986/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (986/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (986/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

23 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de erkenning van diploma's betreffende het hoger onderwijs in de Europese Regio, gedaan te Lissabon op 11 april 1997 (1057/1)

23 Projet de loi portant assentiment à la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la Région européenne, faite à Lisbonne le 11 avril 1997 (1057/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1057/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1057/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

24 Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten: - Aanvullende Overeenkomst nr. 5 bij de Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Koninkrijk België betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, en Bijlage; en - Wijziging nr. 1 in de Aanvullende Overeenkomst nr. 4 tussen de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Koninkrijk België betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, gedaan te Parijs op 21 juni 2001 (1058/1)

24 Projet de loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants: - Avenant n° 5 à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant l'exécution en commun d'un programme d'observation de la terre, et Annexe; et - Amendement n° 1 à l'Avenant n° 4 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant l'exécution en commun d'un programme d'observation de la terre, faits à Paris le 21 juin 2001 (1058/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1058/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1058/1)

 

Het wetsontwerp telt 3 artikelen.

Le projet de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

25 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol inzake de explosieve oorlogsresten bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben (Protocol V), aangenomen te Genève op 28 november 2003 (1059/1)

25 Projet de loi portant assentiment au Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), adopté à Genève le 28 novembre 2003 (1059/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1059/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1059/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

26 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende het Eurokorps en de rechtspositie van zijn Hoofdkwartier tussen de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, het Koninkrijk Spanje en het Groot-Hertogdom Luxemburg, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 22 november 2004 (1060/1)

26 Projet de loi portant assentiment au Traité relatif au Corps européen et au statut de son Quartier général entre la République française, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume d'Espagne et le Grand-Duché de Luxembourg, et à l'Acte final, faits à Bruxelles le 22 novembre 2004 (1060/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1060/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1060/1)

 

Het wetsontwerp telt 3 artikelen.

Le projet de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

27 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996 (1061/1)

27 Projet de loi portant assentiment à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, aux Annexes 1 et 2, et aux Appendices I, II, III, IV, et V, faits à Strasbourg le 9 septembre 1996 (1061/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

27.01  Barbara Pas (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, het Afvalstoffenverdrag van de Centrale Rijnvaartcommissie kan pas toegepast worden als het door alle landen is geratificeerd. Ons land heeft zich opnieuw de slechtste van de klas betoond. Het is het enige land waarvan men nog op de ratificatie wacht. De interim-regering heeft er blijkbaar geen tijd voor gevonden en heeft voor maanden vertraging gezorgd.

 

Ik ben verheugd dat de goedkeuring vandaag eindelijk voorligt, zodat het federale niveau na maanden uitstel eindelijk in orde raakt. Het Vlaams Gewest heeft zijn huiswerk reeds gemaakt en is al volledig in orde. Ik zou enkel nog willen vragen om er bij onze Waalse collega’s op aan te dringen dat zij in deze ook hun plicht doen. Ik verneem dat zij naar de Raad van State zijn gegaan om de boel te vertragen. Blijkbaar hebben ze de smaak te pakken. Ik zou erop willen aandringen dat het zo snel mogelijk afgehandeld wordt en er in de Centrale Rijnvaartcommissie eindelijk kan voortgewerkt worden.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1061/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1061/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

28 Wetsontwerp houdende instemming met de Wijziging van het Verdrag inzake de externe beveiliging van kernmateriaal, aangenomen te Wenen op 8 juli 2005 door de conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag (1062/1-2)

28 Projet de loi portant assentiment à l'Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005 par la conférence des États parties à la Convention (1062/1-2)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

M. Baeselen, rapporteur, s'en réfère à son rapport écrit.

 

28.01  Juliette Boulet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, comme je l'avais déjà mentionné en commission, je voudrais dire que ce projet suscite de nettes réserves au sein de notre groupe. En effet, des questions se posent quant à son utilité dès lors qu'il existe déjà des dispositions dans l'arsenal pénal actuel qui permettent d'incriminer et de punir des actes de sabotage contre les installations nucléaires et les menaces, notamment les articles 327 et 331bis du Code pénal. Par ailleurs, il renforce les lois liberticides dans le cadre des lois antiterroristes et limite la liberté d'expression notamment des ONG qui luttent contre l'arsenal nucléaire.

 

Nous nous abstiendrons donc.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1062/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1062/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

29 Wetsontwerp betreffende de toetreding van België tot het Verdrag van Tampere inzake de levering van telecommunicatievoorzieningen voor rampenmitigatie en noodhulpoperaties, gedaan te Tampere (Finland) op 18 juni 1998 (1063/1)

29 Projet de loi relatif à l’adhésion de la Belgique à la Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l’atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, faite à Tampere (Finlande) le 18 juin 1998 (1063/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1063/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1063/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

30 Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds, gedaan te Luxemburg op 15 oktober 2007 (1064/1)

30 Projet de loi portant assentiment à l’Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Monténégro, d’autre part, fait à Luxembourg le 15 octobre 2007 (1064/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1064/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1064/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

31 Wetsontwerp houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds (1065/1)

31 Projet de loi instaurant une réduction d’impôt pour les participations sous la forme d’actions dans des fonds de développement du microfinancement dans les pays en développement et fixant les conditions d’agrément en tant que fonds de développement (1065/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

31.01  Hendrik Bogaert (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik neem even het woord om namens onze fractie en ons hele kartel steun te betuigen aan dit voorstel. Wij hebben het relatief goed in Europa, terwijl heel veel mensen in de wereld het niet goed hebben. Op zich is het een grote schande dat daaraan tot nu toe zo weinig wordt gedaan. De totale ontwikkelingssamenwerking bedraagt ongeveer 50 miljard dollar per jaar. Dat lijkt veel, maar het is weinig als men dat, bijvoorbeeld, vergelijkt met de foreign direct investment in China, die ook elk jaar 50 miljard dollar bedraagt.

 

Ik denk dat de overheid meer kan doen. Wij zijn op weg naar de 0,7 procent, nietwaar, mijnheer de minister van Begroting? We doen daarvoor voor het eerst omvangrijke cashbijdragen, waarbij wij ondertussen meer dan 1 miljard euro besteden aan echte ontwikkelingssamenwerking. Dan gaat het dus niet over het kwijtschelden van leningen, maar over werkelijke bijdragen in cash. Dat is het engagement van de overheid.

 

Er is ook een engagement van de privésector mogelijk. Dat kan natuurlijk in de vorm van giften. Het voorstel dat hier voorligt, is op zich interessant omdat het een belastingaftrek voorziet voor mensen die investeren in aandelen van ontwikkelingsfondsen. Die ontwikkelingsfondsen zijn eigenlijk organisaties die dat geld doorgeven aan microfinancieringsinstellingen, een soort kleine banken of kleine financiële instellingen die in de ontwikkelingslanden zelf zeer kleine kredieten verschaffen.

 

Het gaat hier dus over het helpen van zelfstandigen en kmo-bedrijfsleiders in de ontwikkelingslanden. De mensen die investeren in zo’n ontwikkelingsfonds verdienen dus een extra fiscale aftrek.

 

De fiscale aftrek bedraagt 5 procent, maar ik vestig er de aandacht op dat het 5 procent per echtgenoot is. Als men thuis met twee is, loopt die aftrek toch op tot 10 procent. Er moet wel een minimale storting gebeuren van 250 euro, om het op dat vlak te kunnen verantwoorden.

 

Wat ook belangrijk is voor de mensen, is dat men die aandelen 60 maanden, vijf jaar, moet aanhouden. Als men ze geen vijf jaar aanhoudt, verliest men het fiscale voordeel. Het fiscale voordeel wordt dan terug ontnomen.

 

Globaal denk ik dat dit een schitterend initiatief is. Ik wil hier heel uitdrukkelijk onze collega, senatrice Sabine de Bethune, bedanken voor het initiatief dat zij ter zake heeft genomen. Ik hoop dat heel veel mensen hierop inschrijven. Ik denk dat dit een zeer concrete maatregel is die aantoont hoe ook de privésector aan ontwikkelingssamenwerking kan doen. Het hoeft niet altijd van de overheid te komen. Ik denk dat wij de middelen van de overheid heel kritisch moeten besteden. Wij doen veel meer voor ontwikkelingssamenwerking dan in het verleden maar het is duidelijk dat ook de privésector hierin een hele verantwoordelijkheid heeft. Ik denk dat wij met deze belastingmaatregel hieraan tegemoetkomen.

 

Ik wil mevrouw de Bethune danken voor haar initiatief en haar alle lof toezwaaien en steun betuigen vanuit onze fractie.

 

31.02  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, geachte collega’s, microfinanciering is een vorm van ethisch beleggen, en ethisch beleggen is voor de groenen altijd van zeer groot belang geweest.

 

2005 was het jaar van de microfinanciering en van de microkredieten. In 2006 hebben wij in de Senaat een hele reflectie daarover gezien met uiteindelijk een colloquium. Daaruit is het wetsontwerp, dat wij ook steunen, voortgevloeid.

 

Het belang van microfinanciering werd onlangs nog bewezen met de Nobelprijs voor de Vrede aan professor Yunus, in 2006. Professor Yunus is pionier van het microkrediet zoals dat wereldwijd wordt toegepast na zijn baanbrekend werk in Bangladesh.

 

Ook het Wereld Sociaal Forum in 2007 kwam op voor waardig werk en impliciet ook voor het belang van microfinanciering als hefboom voor de armsten in onze wereld om zichzelf te ontwikkelen en om een economische activiteit te kunnen ondernemen.

 

Door microfinanciering binnen de privésector te laten ondersteunen door die aftrekbaar te maken voor de belastingen, onder de voorwaarden die daarnet al vermeld zijn, geven wij als Parlement een belangrijk signaal dat ethisch beleggen zeer belangrijk is. Wij geven ook het signaal dat wij op die manier ook de millenniumdoelstellingen, die ontzettend belangrijk zijn, willen ondersteunen.

 

Geachte collega’s, microfinanciering en microkredieten dienen vaak ter ondersteuning van de armsten. De armsten zijn veelal vrouwen die kleine economische activiteiten ondernemen en daarmee hun regio, hun eigen dorp, een stukje vooruithelpen en ook een steun en baken vormen in hun eigen dorp en in hun eigen familie.

 

Het is belangrijk aandacht te hebben voor microfinanciering op het platteland, om ze duurzaam en rendabel te maken, want daar leven de armsten. Het is ontzettend belangrijk inspanningen te blijven doen en kapitaal te mobiliseren voor fondsen die investeren in microfinancieringsinstellingen.

 

Dit wetsvoorstel is een goede hefboom om daaraan bij te dragen. Microfinanciering op zich is een goede, krachtige hefboom in de strijd tegen de armoede. Het is een van de manieren om de millenniumdoelstellingen te bereiken, de millenniumdoelstellingen waarvoor wij op dit moment een serieuze achterstand hebben.

 

4 miljard mensen zijn in deze wereld nog altijd uitgesloten van het reguliere banksysteem, en armen hebben nog al te vaak geen toegang tot financiële diensten. Via dit soort kredieten kunnen zij kleinschalige economische activiteiten uitbouwen om hun inkomen te verhogen en zich te beschermen tegen risico’s.

 

Het is een bijzonder ontwikkelingsinstrument, dat het pad van de afhankelijkheid verlaat en de armsten de kans geeft om zichzelf verder te helpen en goed te ondernemen. Het leert hen te vissen, in plaats van de vis die zij krijgen op te eten. Wij zullen dit dan ook volmondig steunen. Wij wensen ook aan de verdere uitwerking van dit soort wetgeving mee te helpen.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1065/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1065/1)

 

Het wetsontwerp telt 4 artikelen.

Le projet de loi compte 4 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 4 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 4 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

32 Voorstel tot wijziging van de aangenomen tekst tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie om de grote fiscale fraude-dossiers te onderzoeken, wat de samenstelling van de commissie betreft (1143/1-5)

32 Proposition de modification du texte adopté de la proposition visant à instituer une commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les grands dossiers de fraude fiscale, en ce qui concerne la composition de la commission (1143/1-5)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Jean Marie Dedecker

 

Bespreking van het enig artikel

Discussion de l' article unique

 

Overeenkomstig artikel 85, alinea 4 van het Reglement wordt de door de commissie aangenomen tekst als basis voor de bespreking van het enig artikel genomen.(1143/4).

Conformément à l'article 85, alinéa 4 du Règlement, le texte adopté par la commission sert de base à la discussion de l'article unique. (1143/4).

 

De bespreking van het enig artikel is geopend.

La discussion de l'article unique est ouverte.

 

32.01  Jean-Jacques Flahaux, rapporteur: Monsieur le président, chers collègues, je rappelle que ce rapport s'insère dans le contexte de toute une série de discussions qui ont eu lieu en commission des Finances sous la présidence de M. de Donnea, à l'occasion des intérêts notionnels et de nombreuses autres propositions qui ont été relevées depuis quelques mois voire années pour certaines.

 

Le 10 avril 2008, avec l'appui d'ailleurs du ministre des Finances et grâce à une procédure rapide mais efficace du président de la commission des Finances, la séance plénière approuvait la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les grands dossiers de fraude fiscale.

 

Le 7 mai 2008, la proposition de modification du texte visant à élargir la composition de la commission d'enquête à un membre permanent par groupe politique reconnu mais non représenté en commission permanente a été déposée.

 

Le 8 mai 2008, le lendemain, en séance plénière, cette demande d'urgence a été prise en considération et a été adoptée par assis et levé à une écrasante majorité.

 

Ce 13 mai 2008, le président de la commission des Finances et du Budget, M. de Donnea, a signalé qu'il venait de recevoir un amendement à cette proposition, visant à ajouter un membre permanent supplémentaire par groupe politique composé de membres de deux groupes linguistiques. Dans ce cas, le membre supplémentaire serait issu de l'autre groupe linguistique que celui prévu à l'alinéa 1er.

 

Cet amendement est déposé par Mme Almaci, MM. Van Biesen, Flahaux, Coëme, Van der Maelen, Brotcorne et Verherstraeten. Le député Flahaux, votre serviteur, est désigné rapporteur. M. le député Dedecker rappelle que cette commission d'enquête empêche actuellement son groupe d'être représenté. Il fait dès lors référence au passé; lors de l'affaire Dutroux, Nihoul et cs et lors de l'enquête parlementaire concernant les évènements du Rwanda, la commission d'enquête avait été complétée par un membre sans voix délibérative de chaque groupe reconnu non représenté au sein de la commission. Lors de la discussion générale, Mme Almaci a présenté et défendu l'amendement que je viens d'évoquer pour que, effectivement, les groupes politiques composés de deux groupes linguistiques puissent avoir un membre supplémentaire.

 

M. le député Daems (Open Vld) estime que la commission d'enquête parlementaire devrait également pouvoir se pencher sur les dossiers de fraude sociale qui entraînent aussi des pertes budgétaires importantes.

 

Il cite l'exemple de la fraude concernant les allocations de chômage. Afin de ne pas retarder les travaux, il ne déposera cependant pas d'amendement, mais il prendra prochainement une initiative en la matière.

 

Le député Jean-Jacques Flahaux déclare que son groupe accorde beaucoup d'importance au respect des principes de démocratie, de transparence et de participation et soutiendra, dès lors, la proposition de M. Dedecker ainsi que l'amendement n°1. Il faut en effet – et c'est la philosophie –, encourager les groupes politiques qui s'ouvrent aux deux communautés linguistiques.

 

Le président François-Xavier de Donnea est d'avis qu'il faut sérier les problèmes. La fraude fiscale et la fraude sociale présentent toutes deux un caractère de gravité important et doivent faire l'objet d'un examen approfondi.

 

Toutefois, la proposition visant à instituer une commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les grands dossiers de fraude fiscale a déjà été adoptée en plénière le 10 avril, comme je l'ai rappelé. Il suggère dès lors à M. Daems de prendre une initiative distincte.

 

Finalement, l'amendement n°1, tel que modifié par la proposition Almaci, Van Biesen, Flahaux et cs, a été adopté par 11 voix contre 2.

 

Monsieur le président, entre temps, nous avons reçu deux propositions d'amendement.

 

La première est une proposition de notre président, M. Van Rompuy. Il souhaite apporter une légère modification au texte tel qu'adopté en commission, afin que les membres supplémentaires siègent sans droit de vote et pour éviter la problématique de la représentation proportionnelle. Toutefois, cela permettra à ces membres de participer aux discussions.

 

À titre personnel, monsieur le président, je me rallie à votre proposition.

 

Nous avons aussi reçu un amendement déposé par des parlementaires du Vlaams Belang. Je ne sais pas s'ils souhaitent le défendre.

 

Le président: Monsieur Flahaux, je vous remercie pour votre rapport.

 

Collega’s, er werd een subamendement ingediend door de heer Goyvaerts en mevrouw Pas.

 

Mijnheer Goyvaerts, u hebt het woord om het subamendement toe te lichten.

 

32.02  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ons stemgedrag in de commissie had al min of meer aangegeven dat wij er helemaal niet mee akkoord gaan dat men nu plots afkomt met een novum binnen roomsblauw-PS. Ik weet niet of het iets te maken heeft met het garanderen van uw tweederdemeerderheid voor uw staatshervorming. Als men afkomt met de idee om commissies of, in dit geval, een onderzoekscommissie samen te stellen op basis van taalgemengde politieke fracties, dan lijkt dat toch wel iets zeer bizar. Ik heb dat hier nog nooit meegemaakt.

 

Ik weet niet wat de repercussies zijn van een dergelijke inschrijving in de samenstelling van een onderzoekscommissie waardoor taalgemengde fracties bijkomende leden kunnen vragen. Wij zijn daar niet mee akkoord gegaan in de commissie en bijgevolg voelen we ons nu verplicht om op uw amendement dat de problematiek regelt rond het al dan niet stemgerechtigd zijn in die commissie, een subamendement in te dienen om het criterium van taalgemengde fracties opnieuw uit het voorstel weg te halen.

 

Wij hebben er geen bezwaar tegen dat Lijst Dedecker mee in de commissie zetelt, maar het tweede amendement heeft men blijkbaar “en stoemelings” in de commissie ingediend en niet goed nagekeken ten aanzien van de reglementering inzake de commissiesamenstelling, waardoor u nog wat depannagewerk moet komen doen. Wij zijn van oordeel dat die taalgemengde kwesties geen goede zaak zijn voor de democratie bij wijze van spreken en dus ook voor precedenten kunnen zorgen, waarvan we nu de draagwijdte niet kennen.

 

De voorzitter: In de Conferentie van voorzitters hebben wij wel afgesproken dat dit niet als precedent kan gelden.

 

32.03  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, collega's, ik ben heel verbaasd dat precies het Vlaams Belang de extra aanwezigheid van een Vlaming contesteert. Ik stel mij vragen bij uw opstelling.

 

De voorzitter: Wij zullen straks daarover stemmen.

 

32.04  Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega's, ik denk dat we dit steriele debat moeten beëindigen. De mensen vragen immers dat de onderzoekscommissie over de fiscale fraude eindelijk van start zou kunnen gaan.

 

Meer dan een maand geleden hebben wij hiertoe het initiatief genomen. Het is vandaag nog altijd omwille van de niet-samenstelling van deze onderzoekscommissie dat dit niet kan gebeuren. Ik wil het Parlement vragen snel vooruit te gaan om van start te kunnen gaan.

 

U weet dat de wetgeving ons een deadline oplegt voor het beëindigen van deze onderzoekscommissie. Het is dus belangrijk dat wij snel en efficiënt kunnen werken om dit probleem te kunnen aanpakken. Wij hebben genoeg getalmd en het is noodzakelijk dat deze onderzoekscommissie volgende week van start kan gaan.

 

De voorzitter: Mijnheer Van Biesen, ik heb de commissie maandag over acht dagen samengeroepen.

 

Wij stemmen binnen enkele minuten over de subamendementen en over het amendement.

 

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De bespreking van het enig artikel is gesloten.

La discussion de l'article unique est close.

 

*  *  *  *  *

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

 

Article unique/Enig artikel

  • 3   Hagen Goyvaerts cs (1143/5)

  • 2   Herman Van Rompuy (1143/5)

*  *  *  *  *

Besluit van de bespreking van het enig artikel:

Conclusion de la discussion de l'article unique:

Réservé: le vote sur les amendements sur l'article unique.

Aangehouden: de stemming over de amendementen op het enig artikel.

*  *  *  *  *

De stemming over de amendementen en het voorstel zal later plaatsvinden.

Le vote sur les amendements et la proposition aura lieu ultérieurement.

 

33 Raad van State – Vacant ambt van een staatsraad (Nederlandstalig kader)

33 Conseil d'État – Fonction vacante de conseiller d'État (cadre néerlandais)

 

Bij brief van 9 mei 2008 deelt de eerste voorzitter van de Raad van State mede dat de algemene vergadering van die Raad, in haar openbare zitting van 15 april 2008, overeenkomstig artikel 70 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, overgegaan is tot het opmaken van een drievoudige lijst van kandidaten voor een vacant ambt van staatsraad in het Nederlandstalig kader.

Par lettre du 9 mai 2008, le premier président du Conseil d'État porte à la connaissance de la Chambre qu'en son audience publique du 15 avril 2008, l'assemblée générale de ce Conseil a procédé, conformément à l'article 70 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, à l'établissement de la liste triple de candidats pour une place vacante de conseiller d'État dans le cadre néerlandais.

 

Werden door de Raad van State voorgedragen:

Eerste kandidaat: de heer Bert Thys, eerste auditeur in de Raad van State;

Tweede kandidaat: de heer Pierre Barra, eerste auditeur in de Raad van State;

Derde kandidaat: de heer Peter Sourbron, eerste auditeur in de Raad van State.

 

Ont été présentés par le Conseil d'État:

Premier candidat: M. Bert Thys, premier auditeur au Conseil d'État;

Deuxième candidat: M. Pierre Barra, premier auditeur au Conseil d'État;

Troisième candidat: M. Peter Sourbron, premier auditeur au Conseil d'État.

 

Aangezien de heer Bert Thys door de algemene vergadering van de Raad van State eenparig als eerste kandidaat is voorgedragen, is artikel 70, §1, vierde lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van toepassing:

"De kandidaat die door de algemene vergadering van de Raad van State eenparig als eerste is voorgedragen, kan tot Staatsraad worden benoemd, tenzij de minister die bevoegd is voor de Binnenlandse Zaken deze voordracht weigert omdat niet aan de in paragraaf 2 vastgestelde voorwaarden voldaan is, dan wel omdat hij meent dat het aantal leden benoemd uit het auditoraat ten aanzien van het aantal andere leden van de Raad van State te hoog wordt."

 

Étant donné que la présentation de M. Bert Thys, en tant que premier candidat, a été votée à l'unanimité par l'assemblée générale du Conseil d'État, l’article 70, §1er, alinéa 4 des lois coordonnées sur le Conseil d’État est d’application:

"Le candidat présenté à l'unanimité par l'assemblée générale du Conseil d'État peut être nommé conseiller d'État, sauf si le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions refuse cette présentation, soit parce que les conditions fixées au paragraphe 2 ne sont pas respectées, soit parce qu'il estime que le nombre des membres du Conseil d'État qui ont été nommés parmi les membres de l'auditorat est trop élevé par rapport au nombre des autres membres du Conseil d'État."

 

Nadat de minister de Kamer meegedeeld heeft dat hij de voordracht aanneemt, beschikt de Kamer over ten hoogste 30 dagen om eventueel de voordracht te weigeren maar enkel als zij van oordeel is dat het aantal leden benoemd uit het auditoraat te hoog zou worden ten aanzien van het aantal andere leden van de Raad van State (artikel 70, §1, vijfde lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State).

Après avoir été informée par le ministre de son acceptation de la présentation, la Chambre dispose de 30 jours maximum pour éventuellement refuser la présentation mais seulement si elle estime que le nombre de membres du Conseil d'État qui ont été nommés parmi les membres de l'auditorat est trop élevé par rapport aux autres membres du Conseil d'État (article 70, §1er, alinéa 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'État).

 

34 Ontslag van een effectif lid van het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties

34 Démission d'un membre effectif du Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles

 

Bij brief van 9 mei 2008 dient mevrouw Maria Santens haar ontslag in als effectief lid van het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties.

Par lettre du 9 mai 2008, Mme Maria Santens présente sa démission en qualité de membre effectif du Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles.

 

Met toepassing van artikel 4, §5, tweede lid, van de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties, volgt de heer Wim Vandekerckhove, plaatsvervangend lid van mevrouw Maria Santens, deze laatste op als effectief lid (N) voor de verdere duur van het mandaat.

En application de l'article 4, §5, deuxième alinéa, de la loi du 2 juin 1998 portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles, M. Wim Vandekerckhove, membre suppléant de Mme Maria Santens, lui succèdera en qualité de membre effectif (N) jusqu'au terme de son mandat.

 

Omdat de heer Wim Vandekerckhove tot de leden behoorde die op voordracht van de Ministerraad door de Kamer werden benoemd, behoort het aan de regering over te gaan tot de oproep van kandidaten voor het mandaat van een plaatsvervangend lid (N) van het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties.

Étant donné que M. Wim Vandekerckhove appartient à la catégorie des membres nommés par la Chambre sur présentation du Conseil des ministres, il appartient au gouvernement de procéder à l'appel aux candidats pour le mandat de membre suppléant (N) du Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles.

 

De vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen zal hiervan worden ingelicht.

Le vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles en sera informé.

 

35 Inoverwegingneming van voorstellen

35 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als zijnde aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Vraagt iemand de urgentie voor een van de voorstellen? (Neen)

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

36 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Filip De Man over "de door de minister van Migratie- en asielbeleid gepromote 'economische immigratie' van niet-Europese vreemdelingen" (nr. 49)

36 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Filip De Man sur "l''immigration économique' d'étrangers non européens promue par la ministre de la Politique de migration et d'asile" (n° 49)

 

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 6 mei 2008.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique du 6 mai 2008.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 049/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Filip De Man;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Jacqueline Galant en Karine Lalieux en de heer Michel Doomst.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 049/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Filip De Man;

- une motion pure et simple a été déposée par Mmes Jacqueline Galant et Karine Lalieux et M. Michel Doomst.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

89

Oui

Nee

44

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

133

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

37 Moties ingediend tot besluit van de interpellaties van:

- de heer Gerolf Annemans over "de stabiliteit van de regering gelet op het 'zogenaamde' tweede pakket van de staatshervorming en de splitsing van BHV" (nr. 51)

- de heer Jean-Marc Nollet over "de aanpak van het dossier BHV" (nr. 53)

- de heer Peter Vanvelthoven over "de verlamming van de regering als gevolg van de heersende onenigheden over tal van dossiers en meer in het bijzonder omtrent het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde" (nr. 54)

- de heer Jean Marie Dedecker over "het beheer van het BHV-dossier door de eerste minister en de parlementaire afwikkeling ervan" (nr. 55)

- mevrouw Meyrem Almaci over "de onenigheid binnen de Regering en de manier waarop de eerste Minister het dossier BHV beheert" (nr. 56)

37 Motions déposées en conclusion des interpellations de:

- M. Gerolf Annemans sur "la stabilité du gouvernement dans la perspective du deuxième paquet de réformes institutionnelles et de la scission de BHV" (n° 51)

- M. Jean-Marc Nollet sur "la manière de gérer le dossier BHV" (n° 53)

- M. Peter Vanvelthoven sur "la paralysie du gouvernement par suite de désaccords persistants au sujet de nombreux dossiers et notamment du dossier Bruxelles-Hal-Vilvorde" (n° 54)

- M. Jean Marie Dedecker sur "la gestion du dossier BHV par le premier ministre et le dénouement parlementaire de ce dossier" (n° 55)

- Mme Meyrem Almaci sur "les dissensions au sein du gouvernement et la manière dont le premier ministre gère le dossier BHV" (n° 56)

 

Deze interpellaties werden gehouden in de plenumvergadering van 8 mei 2008.

Ces interpellations ont été développées en séance plénière du 8 mai 2008.

 

Drie moties werden ingediend (MOT nr. 51/1):

- een eerste motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Meyrem Almaci en de heer Jean-Marc Nollet;

- een tweede motie van aanbeveling werd ingediend door de heren Gerolf Annemans, Filip De Man en Bart Laeremans;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heren Daniel Bacquelaine, Christian Brotcorne, Thierry Giet, Bart Tommelein en Servais Verherstraeten.

Trois motions ont été déposées (MOT n° 51/1):

- une première motion de recommandation a été déposée par Mme Meyrem Almaci et M. Jean-Marc Nollet;

- une deuxième motion de recommandation a été déposée par MM. Gerolf Annemans, Filip De Man et Bart Laeremans;

- une motion pure et simple a été déposée par MM. Daniel Bacquelaine, Christian Brotcorne, Thierry Giet, Bart Tommelein et Servais Verherstraeten.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

94

Oui

Nee

44

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

138

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervallen de moties van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, les motions de recommandation sont caduques.

 

38 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 682 van het Gerechtelijk Wetboek (987/3)

38 Projet de loi modifiant l'article 682 du Code judiciaire (987/3)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

138

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (987/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (987/4)

 

39 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 682bis in het Gerechtelijk Wetboek (989/1)

39 Projet de loi insérant un article 682bis dans le Code judiciaire (989/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 3)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (989/3)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (989/3)

 

40 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Botswana, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 7 juni 2006 (915/1)

40 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et la République du Botswana, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles, le 7 juin 2006 (915/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

129

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

10

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (915/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (915/2)

 

41 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI), gedaan te Boedapest op 22 juni 2001 (916/1)

41 Projet de loi portant assentiment à la Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), faite à Budapest le 22 juin 2001 (916/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

139

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (916/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (916/2)

 

42 Projet de loi portant assentiment au Protocole d'amendement (amendements à la Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, ainsi qu'au Protocole sur les privilèges et immunités du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signés à Bruxelles le 11 octobre 1973), adopté le 22 avril 2005 (917/1)

42 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging (wijzigingen aan de Conventie voor het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op middellange termijn, alsook aan het Protocol over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op middellange termijn, ondertekend te Brussel op 11 oktober 1973), aangenomen op 22 april 2005 (917/1)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 5)

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (917/2)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (917/2)

 

43 Projet de loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants: 1° Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande sur l'entraide en matière pénale; 2° Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Thaïlande sur le transfèrement des personnes condamnées et sur la coopération dans l'application des peines, signées à Bangkok le 12 novembre 2005 (984/1)

43 Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten: 1°Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Koninkrijk Thailand inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken; 2° Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Thailand betreffende de overbrenging van gevonniste personen en betreffende de samenwerking in het kader van de strafuitvoering, ondertekend te Bangkok op 12 november 2005 (984/1)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 5)

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (984/2)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (984/2)

 

44 Projet de loi portant assentiment à la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée), faite à La Valette le 16 janvier 1992 (986/1)

44 Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed (herzien), gedaan te Valetta op 16 januari 1992 (986/1)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 5)

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (986/2)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (986/2)

 

45 Projet de loi portant assentiment à la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la Région européenne, faite à Lisbonne le 11 avril 1997 (1057/1)

45 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de erkenning van diploma's betreffende het hoger onderwijs in de Europese Regio, gedaan te Lissabon op 11 april 1997 (1057/1)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 5)

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de /oi. Il sera soumis à la sanction royale. (1057/2)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1057/2)

 

46 Projet de loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants: - Avenant n° 5 à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant l'exécution en commun d'un programme d'observation de la terre, et Annexe; et - Amendement n° 1 à l'Avenant n° 4 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant l'exécution en commun d'un programme d'observation de la terre, faits à Paris le 21 juin 2001 (1058/1)

46 Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten: - Aanvullende Overeenkomst nr. 5 bij de Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Koninkrijk België betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, en Bijlage; en - Wijziging nr. 1 in de Aanvullende Overeenkomst nr. 4 tussen de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Koninkrijk België betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, gedaan te Parijs op 21 juni 2001 (1058/1)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 5)

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1058/2)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1058/2)

 

47 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol inzake de explosieve oorlogsresten bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben (Protocol V), aangenomen te Genève op 28 november 2003 (1059/1)

47 Projet de loi portant assentiment au Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l'interdiction ou la limiation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), adopté à Genève le 28 novembre 2003 (1059/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 5)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1059/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1059/2)

 

48 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende het Eurokorps en de rechtspositie van zijn Hoofdkwartier tussen de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, het Koninkrijk Spanje en het Groot-Hertogdom Luxemburg, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 22 november 2004 (1060/1)

48 Projet de loi portant assentiment au Traité relatif au Corps européen et au statut de son Quartier général entre la République française, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume d'Espagne et le Grand-Duché de Luxembourg, et à l'Acte final, faits à Bruxelles le 22 novembre 2004 (1060/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 5)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1060/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1060/2)

 

49 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996 (1061/1)

49 Projet de loi portant assentiment à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, aux Annexes 1 et 2, et aux Appendices I, II, III, IV, et V, faits à Strasbourg le 9 septembre 1996 (1061/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 5)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1061/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1061/2)

 

50 Wetsontwerp houdende instemming met de Wijziging van het Verdrag inzake de externe beveiliging van kernmateriaal, aangenomen te Wenen op 8 juli 2005 door de conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag (1062/1)

50 Projet de loi portant assentiment à l'Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005 par la conférence des Etats parties à la Convention (1062/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

128

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

10

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1062/3)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1062/3)

 

51 Wetsontwerp betreffende de toetreding van België tot het Verdrag van Tampere inzake de levering van telecommunicatievoorzieningen voor rampenmitigatie en noodhulpoperaties, gedaan te Tampere (Finland) op 18 juni 1998 (1063/1)

51 Projet de loi relatif à l'adhésion de la Belgique à la Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, faite à Tampere (Finlande) le 18 juin 1998 (1063/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

138

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1063/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1063/2)

 

52 Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds, gedaan te Luxemburg op 15 oktober 2007 (1064/1)

52 Projet de loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Monténégro, d'autre part, fait à Luxembourg le 15 octobre 2007 (1064/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 7)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1064/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1064/2)

 

53 Wetsontwerp houdende de invoering van een belastingvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds (1065/1)

53 Projet de loi instaurant une réduction d'impôt pour les participations sous la forme d'actions dans des fonds de développement du microfinancement dans les pays en développement en fixant les conditions d'agrément en tant que fonds de développement (1065/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 7)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1065/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1065/2)

 

53.01  François Bellot (MR): Monsieur le président, j’ai voté pour le projet.

 

54 Aangehouden amendementen en artikel van het voorstel tot wijziging van de aangenomen tekst tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie om de grote fiscale fraude-dossiers te onderzoeken, wat de samenstelling van de commissie betreft (1143/1-5)

54 Amendements et article réservés de la proposition de modification du texte adopté de la proposition visant à instituer une commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les grands dossiers de fraude fiscale, en ce qui concerne la composition de la commission (1143/1-5)

 

Stemming over subamendement nr. 3 van Hagen Goyvaerts cs op het enig artikel.(1143/5)

Vote sur l’amendement subsidiaire n° 3 de Hagen Goyvaerts cs à l'article unique.(1143/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

19

Oui

Nee

120

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg is het subamendement verworpen.

En conséquence, l’amendement subsidiaire est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 2 van Herman Van Rompuy op het enig artikel.(1143/5)

Vote sur l'amendement n° 2 de Herman Van Rompuy à l'article unique.(1143/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

119

Oui

Nee

18

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

137

Total

 

Bijgevolg is het amendement aangenomen.

En conséquence, l'amendement est adopté.

 

54.01  Daniel Bacquelaine (MR): Monsieur le président, concernant le vote précédent, M. Otlet était contre.

 

Le président: Sur le sous-amendement? D'accord.

 

55 Geheel van het geamendeerde voorstel tot wijziging van de aangenomen tekst tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie om de grote fiscale fraude-dossiers te onderzoeken, wat de samenstelling van de commissie betreft (1143/4)

55 Ensemble de la proposition amendée de modification du texte adopté de la proposition visant à instituer une commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les grands dossiers de fraude fiscale, en ce qui concerne la composition de la commission (1143/4)

 

Quelqu’un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

121

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

18

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het geamendeerde voorstel aan. (1143/6)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition amendée. (1143/6)

 

56 Onderzoekscommissie - Samenstelling

56 Commission d'enquête - Composition

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 14 mei 2008, stel ik u voor de parlementaire onderzoekscommissie om de grote fiscale fraude-dossiers te onderzoeken op te richten.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 14 mai 2008, je vous propose de procéder à la constitution de la commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les grands dossiers de fraude fiscale.

 

De commissie bestaat uit 17 effectieve leden.

La commission compte 17 membres effectifs.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik herinner er u aan dat overeenkomstig artikel 158 van het Reglement de verdeling van deze commissie de volgende is:

Je rappelle que conformément à l'article 158 du Règlement la répartition de cette commission est la suivante:

 

- CD&V – N-VA: 4

- MR: 3

- PS: 2

- Open Vld: 2

- VB: 2

- sp.a+Vl.Pro: 2

- Ecolo-Groen!: 1

- cdH: 1

 

De voorzitters van de politieke fracties hebben mij de kandidaturen doen toekomen van de leden van hun fractie die deel zullen uitmaken van deze commissie.

Les présidents des groupes politiques m'ont fait parvenir les candidatures des membres de leur groupe qui composeront cette commission.

 

- CD&V – N-VA:

vaste leden / effectifs:

Hendrik Bogaert, Raf Terwingen, Liesbeth Van der Auwera, Peter Luykx

- MR:

vaste leden / effectifs:

Marie-Christine Marghem, François-Xavier de Donnea, Jean-Luc Crucke

- PS:

vaste leden / effectifs:

Thierry Giet, Alain Mathot

- Open Vld:

vaste leden / effectifs:

Luk Van Biesen, Carina Van Cauter

- VB:

vaste leden / effectifs:

Hagen Goyvaerts, Barbara Pas

- sp.a+Vl.Pro:

vaste leden / effectifs:

Peter Vanvelthoven, Dirk Van der Maelen

- Ecolo-Groen!:

vast lid / effectif:

Jean-Marc Nollet

- cdH:

vast lid / effectif:

Christian Brotcorne

 

De heren Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!) en Jean Marie Dedecker (LDD) zullen in de hoedanigheid van lid zonder stemrecht zetelen.

MM. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!) et Jean Marie Dedecker (LDD) siègeront comme membre sans voix délibérative.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Daar het aantal ontvankelijke kandidaturen overeenstemt met het aantal te begeven plaatsen aan de politieke fracties die kandidaten hebben voorgedragen moet, overeenkomstig artikel 157.6 van het Reglement, niet gestemd worden.

Étant donné que le nombre de candidatures recevables correspond au nombre de places à conférer aux groupes politiques ayant présenté des candidats, il n'y a pas lieu à scrutin conformément à l'article 157.6 du Règlement.

 

Dienvolgens verklaar ik verkozen de kandidaten die voorgedragen werden.

En conséquence, je proclame élus les candidats présentés.

 

57 Goedkeuring van de agenda

57 Adoption de l’agenda

 

Wij moeten ons thans uitspreken over de ontwerpagenda die de Conferentie van voorzitters u voorstelt.

Nous devons nous prononcer sur le projet d’ordre du jour que vous propose la Conférence des présidents.

 

Geen bezwaar? (Neen) Het voorstel is aangenomen.

Pas d’observation? (Non) La proposition est adoptée.

 

Collega's, wij komen volgende week woensdag samen om 14.15 uur. De stemmingen zullen donderdag plaatsvinden.

Nous nous réunissons à nouveau mercredi prochain à 14.15 heures. Les votes auront lieu le jeudi.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering woensdag 21 mei 2008 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le mercredi 21 mai 2008 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 17.13 uur.

La séance est levée à 17.13 heures.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 52 PLEN 037 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 52 PLEN 037 annexe.

 

 

 


  


 

Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 001

 

 

Ja         

089

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, De Wever, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Giet, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Marghem, Mathot, Moriau, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Perpète, Reuter, Schiltz, Schryvers, Smeyers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

044

Non

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Maght, De Man, Detiège, De Vriendt, D'haeseleer, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Straeten, Vanvelthoven, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 002

 

 

Ja         

094

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, De Wever, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Maingain, Marghem, Mathot, Moriau, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schryvers, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

044

Non

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Maght, De Man, Detiège, De Vriendt, D'haeseleer, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Vanvelthoven, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 003

 

 

Ja         

138

Oui

 

Almaci, Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Douifi, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Maingain, Marghem, Mathot, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 004

 

 

Ja         

129

Oui

 

Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Douifi, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, George, Giet, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Maingain, Marghem, Mathot, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

010

Abstentions

 

Almaci, Boulet, De Vriendt, Genot, Gerkens, Gilkinet, Lahssaini, Nollet, Snoy et d'Oppuers, Van der Straeten

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 005

 

 

Ja         

139

Oui

 

Almaci, Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Douifi, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Maingain, Marghem, Mathot, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 006

 

 

Ja         

128

Oui

 

Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Douifi, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, George, Giet, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Maingain, Marghem, Mathot, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

010

Abstentions

 

Almaci, Boulet, De Vriendt, Genot, Gerkens, Gilkinet, Lahssaini, Nollet, Snoy et d'Oppuers, Van der Straeten

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 007

 

 

Ja         

138

Oui

 

Almaci, Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Douifi, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Maingain, Marghem, Mathot, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 008

 

 

Ja         

019

Oui

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, De Man, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Logghe, Mortelmans, Otlet, Pas, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Valkeniers, Van den Eynde, Vissers

 

 

Nee        

120

Non

 

Almaci, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Douifi, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Maingain, Marghem, Mathot, Moriau, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Partyka, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 009

 

 

Ja         

119

Oui

 

Almaci, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Douifi, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Maingain, Marghem, Mathot, Moriau, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

018

Non

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, De Man, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Logghe, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Valkeniers, Van den Eynde, Vissers

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 010

 

 

Ja         

121

Oui

 

Almaci, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Douifi, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Maingain, Marghem, Mathot, Moriau, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

018

Abstentions

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, De Man, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Logghe, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Valkeniers, Van den Eynde, Vissers