Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

donderdag 22 mei 2008

 

Avond

 

______

 

 

du

 

jeudi 22 mai 2008

 

Soir

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 19.27 uur en voorgezeten door de heer Herman Van Rompuy.

La séance est ouverte à 19.27 heures et présidée par M. Herman Van Rompuy.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l'ouverture de la séance:

Yves Leterme, Didier Reynders, Inge Vervotte, Melchior Wathelet.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Véronique Salvi, zwangerschapsverlof / congé de maternité;

Freya Van den Bossche, bestuursplicht / obligations administratives;

Bruno Tobback, Peter Logghe, Elio Di Rupo, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat;

Leen Dierick, Olivier Maingain, met zending buitenslands / en mission à l'étranger;

Denis Ducarme, buitenslands / à l’étranger.

 

Begrotingen

Budgets

 

01 Ontwerp van rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 (993/1-5)

- Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 (994/1-18)

- Begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2008. Algemene toelichting (992/1)

- Algemene beleidsnota's (995/1-26)

01 Projet de budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2008 (993/1-5)

- Projet de budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2008 (994/1-18)

- Budgets des recettes et des dépenses pour l'année budgétaire 2008. Exposé général (992/1)

- Notes de politique générale (995/1-26)

 

Hervatting van de algemene bespreking

Reprise de la discussion générale

 

De algemene bespreking is hervat.

La discussion générale est reprise.

 

01.01  Dirk Van der Maelen (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, mijnheer de vicepremier, mevrouw de minister, mijnheer de staatssecretaris, u hebt met uw begroting twee problemen.

 

Het eerste probleem is dat de uitgangspunten waarop u die begroting gebouwd hebt, van bij de start al fout zaten en intussen alsmaar meer achterhaald zijn.

 

Het tweede probleem heeft een naam, en het heet Didier Reynders.

 

Didier Reynders is een man van vele kwaliteiten, maar wat hij klaarblijkelijk niet kan, is aan de minister van Begroting de juiste raming van inkomsten en uitgaven geven. Mocht er een olympische discipline bestaan in het fout ramen van belastinginkomsten of belastinguitgaven, dan denk ik, premier, dat we zeker Didier Reynders zouden moeten uitsturen, want in Peking zou hij een gouden medaille winnen. Ik verwijs naar 2006, toen hij zo maar eventjes een fout van 883 miljoen euro presenteerde aan de regering. Ik verwijs naar 2007, toen hij erin slaagde om de voorafbetalingen te onderramen met 1 miljard euro. Op zich zijn dat al twee beste mondiale jaarprestaties, maar ik denk dat Didier Reynders zich dit jaar zal overtreffen.

 

Hij zal zich overtreffen inzake de impact van de notionele-intrestaftrek. Even herinneren – de collega van Ecolo heeft er al over gesproken: de afspraak luidde dat voor aanslagjaar 2007, inkomsten 2006, het een budgettair neutrale operatie zou zijn. Ik vraag al sinds oktober 2007 aan de minister en zijn staatssecretaris naar een studie of een nota met de impact van de notionele-intrestaftrek. Het feit dat we die vandaag nog niet hebben, betekent dat er iets loos is. Er is niet weinig loos, dat weten we intussen. Er is een nota van de heer Valenduc, hoofd van de studiedienst van Financiën, die zegt dat de brutokosten van de maatregel zich situeren op 2 miljard euro, terwijl de nettokosten rond de 760 miljoen euro bedragen. Dat zegt de studiedienst van Financiën.

 

Voor 2008 gaat de regering ervan uit dat er zeer beperkte meerkosten zullen zijn voor de notionele-intrestaftrek.

 

Ik vrees opnieuw dat Didier Reynders hier een zeer grove onderschatting maakt van die impact. Wij gaan uit van het cijfer van de heer Valenduc, twee miljard, en wij houden rekening met drie nieuwe elementen die spelen.

 

Ten eerste, in 2006 hebben niet alle bedrijven, verre van alle bedrijven, en verre van voor de volle omvang, gebruikgemaakt van de mogelijkheid van de notionele-intrestaftrek. Wij mogen dus aannemen dat er voor het aanslagjaar 2008, inkomsten 2007, een belangrijke stijging zal zijn. Als wijst erop dat dat het geval zal zijn.

 

Ten tweede, wij weten dat er zoiets is als de opbouw van een stock voor notionele-intrestaftrek, die dit jaar voor de eerste keer toegepast zal worden.

 

Ten derde is er de onmiskenbare verhoging van de aangerekende intrest: van 3,4 naar 4,3 en voor de KMO’s naar 4,8.

 

Wij wachten nog altijd op een nota van de minister van Financiën. Hoe dan ook, als men die drie elementen laat doorspelen, dan durf ik te zeggen dat, volgens mijn berekeningen, de impact van de notionele-intrestaftrek voor het aanslagjaar 2008, inkomsten 2007, tot drie miljard euro bruto en tot een miljard euro netto kan oplopen.

 

01.02  Hendrik Bogaert (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega’s, opnieuw wordt het verhaal gebracht dat de bedrijven de staatskas leeghalen via de notionele intrest. Nog niet iedereen maakt er gebruik van. De intrest is gestegen, enzovoort. Ik stel opnieuw de vraag die ik daarnet heb gesteld: als de notionele intrest nog veel duurder zou zijn, hoe verklaart u dan dat voor het eerste kwartaal, voor de voorafbetalingen tot 10 april, de ontvangsten in de vennootschapsbelasting met 17% gestegen zijn? Mijnheer Van der Maelen, hoe rijmt u de theorie die u naar voren brengt – alles is in elkaar aan het donderen, want de bedrijven roven alles leeg – met het feit dat de ontvangsten in de vennootschapsbelastingen tot nu toe met 17% gestegen zijn? Wat is er daar aan de hand? Het zou betekenen dat het een enorm boerenjaar is, een schitterend jaar voor de bedrijven, afgezien van de notionele intrest, want anders zie ik niet goed in hoe wat u hier aan het verkopen bent, mathematisch kan kloppen.

 

01.03  François-Xavier de Donnea (MR): Monsieur le président, j'ai déjà entendu ce discours une vingtaine de fois dans la bouche de M. Van der Maelen, mais je n'ai toujours pas entendu comment il définissait la notion de coût.

 

En effet, il parle d'un coût de X milliards. Il a peut-être raison. A priori, je veux bien le croire, mais qu'est-ce que le coût? Je suis comme M. Bogaert. Je ne comprends pas comment on peut affirmer qu'un coût est lié à une mesure qui va de pair avec une augmentation des recettes fiscales venant de l'impôt des sociétés. Je crois que M. Van der Maelen a une vue d'ensemble statique. J'imagine qu'il calcule ce que les entreprises auraient dû payer en l'absence de cette déductibilité, mais il oublie de prendre en compte l'effet dynamique résultant de l'augmentation de l'activité de l'investissement et les profits des entreprises résultant de toute une série de facteurs, notamment du stimulant que constituent les intérêts notionnels.

 

Je pense que M. Van der Maelen a raison en théorie, mais il oublie de considérer la dynamique du phénomène. En tout cas, il est incapable de préciser clairement ce qu'il entend par la notion de coût.

 

01.04  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, je souhaite intervenir pour regretter que M. Coëme ou M. Mathot ne soient pas là pour entendre les propos tenus par M. Van der Maelen. En effet, ce qui vient d'être dit présente un grand intérêt; ce sont des propos tenus par un partenaire du gouvernement qui était présent lors des négociations, qui sait dans quel cadre elles ont eu lieu, selon quelles balises, et qui constate que certaines de ces balises de neutralité ne sont plus respectées. Je peux comprendre que cela ne dérange pas certains. C'est tout à fait logique et cohérent. Mais je répète qu'il est regrettable que M. Coëme ne soit pas là pour l'entendre.

 

01.05  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, je ne tiens pas à réagir sur les propos qui viennent d'être tenus.

 

Ik heb sinds maanden al een probleem met de redenering van de heer Van der Maelen. Wat betreft de voorafbetalingen voor de vennootschapsbelasting hadden wij in 2006 10,8 miljard euro en in 2007 11,5 miljard euro. Dat was dus een zeer forse stijging. Nu is er een raming van bijna 12,3 miljard. Ik heb gezegd dat we na vier maanden een hoger cijfer zouden hebben. We hebben nu dus een raming van 12 miljard maar we komen van iets minder dan 11 miljard, twee jaar geleden. U zegt dat er een kost is van 3 miljard. Dat wil dus zeggen dat we normaal in 2008 15 miljard hadden moeten hebben. Waarom zo’n stijging met meer dan 30% in een jaar, van de ontvangsten van de vennootschapsbelasting? Met welke evolutie in België? Dat begrijp ik niet. Er is inderdaad een bruto kost maar we hebben steeds meer ontvangsten. U zegt dat er in de begroting een kost van 3 miljard schuilt. Dat was uw raming. Dat zou betekenen dat we in plaats van 12 miljard, 15 miljard moesten hebben. Dat betekent dan wel een stijging van de ontvangsten van de vennootschapsbelasting in een jaar, met ongeveer 30%. Dat heeft geen zin, mijnheer Van der Maelen. Ik begrijp uw pleidooi daarvoor maar wij startten twee jaar geleden met minder dan 11 miljard. We hebben nu 12,2 miljard. U zegt dat er nog een kost van 3 miljard is. Hoe is dat mogelijk? Welke indicaties hebt u om te zeggen dat we normaal in 2008 30% meer ontvangsten moesten hebben? Ik wil graag uw antwoord horen. Voor de minister van Financiën is het zeer nuttig om te weten waarom er zo’n verschil van 30% in een jaar zou kunnen zijn tussen de ontvangsten ingeschreven in de begroting en uw raming.

 

01.06  Dirk Van der Maelen (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de minister, ik zal het u voor de zoveelste keer zeggen. Wat u in uw begroting inschrijft als opbrengst van de vennootschapsbelasting is het resultaat van twee variabelen. De eerste variabele is de winst die de bedrijven maken en de tweede variabele is de belastingvoet die daarop van toepassing is. Mijnheer de minister, het is goed mogelijk dat door de notionele intrestaftrek de effectieve belastingvoet zwaar naar beneden gaat, maar dat u door een enorme stijging van de winst toch die cijfers kunt inschrijven. Dat is wat er gebeurt, mijnheer de minister. Dat is wat er gebeurt! Het is toch duidelijk dat 2006 en 2007 jaren waren waarin de bedrijven winsten hebben gemaakt zoals nooit voorheen. Nogmaals, 2006 en 2007 waren jaren waarin de bedrijven winsten hebben gemaakt.

 

01.07  Bart Tommelein (Open Vld): Mijnheer Van der Maelen, ik stel voor de zoveelste maal vast dat u winst blijkbaar een vies woord vindt. Winst is volgens u verderfelijk. Ik stel alleen maar vast dat bedrijven die winst maken, ook mensen tewerkstellen. Ik dacht nochtans dat tewerkstelling voor u een heel belangrijke factor was.

 

01.08  Dirk Van der Maelen (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, ik wil eerst even reageren.

 

Collega, kijk even het geschreven verslag na. U zult in mijn uiteenzettingen op geen enkel moment lezen dat winst fout of lelijk is. Ik heb alleen willen antwoorden op de verklaring van de minister dat hij van 10 naar 11 en 12 miljard zal gaan. Daarop heb ik gewoon willen antwoorden.

 

Laten wij ter zake komen en een sector erbij halen, bijvoorbeeld de banksector. Ik denk aan de vier grote banken.

 

Ten eerste, mijnheer de minister, in de commissie hoorde ik u verklaren dat wij de notionele intrestaftrek nodig hadden, omdat de coördinatiecentra moesten verdwijnen. De banken konden zogezegd geen gebruikmaken van de wet op de coördinatiecentra. Ik stel evenwel vast dat zij nu gebruikmaken van de notionele intrestaftrek. Mijn simpele vraag luidt waarom wij banken gebruik laten maken van de notionele intrestaftrek.

 

Ten eerste, het is niet omdat de banksector een noodlijdende sector is. In 2007 maakten de vier grote banken immers 10,7 miljard euro winst. Nooit maakten zij voorheen meer winst. Om die reden is het dus niet.

 

Het is evenmin omdat de banken ineens van een grote jobcreatie blijk gaven. Tussen 2000 en 2006 ging de tewerkstelling bij de vier grote banken immers met 12% achteruit.

 

Hoeveel belastingverlaging krijgen bedoelde banken dankzij de notionele intrestaftrek? Indien ik De Tijd mag geloven, is dat voor 500 miljoen euro.

 

Het werd vandaag en gisteren al een paar keer gezegd dat de huidige regering moeite heeft om haar sociale agenda uit te voeren, in tegenstelling tot wat de CD&V op Rerum Novarum aan het ACV en het ACW beloofde. De regering kan voornoemde agenda niet uitvoeren en beweert dan maar te moeten zaaien naar de zak.

 

De keuze die deze meerderheid voorstaat - ik richt mij tot de collega’s van CD&V en cdH -, en ik blijf bij mijn voorbeeld van de banken, is 500 miljoen euro aan inkomsten te derven om te geven aan een sector die zeker niet noodlijdend is en die minder mensen tewerkstelt dan in 2000. Als u vrijdag aan de Ministerraad begint, modereer dan eens even.

 

Mijnheer de minister van Financiën, in deze hebt u immers echt uw record gebroken. Uw raming is niet met 100% overschreden, maar met 500%. Het was immers geraamd op een brutokost van 560 miljoen en u zit, volgens mijn berekeningen in de buurt van 3 miljard.

 

Deze regeringsmeerderheid moet weten wat ze doet. Men geeft geld, belastingcadeaus aan sectoren die het helemaal niet nodig hebben en tegelijkertijd zijn er de gewone mensen voor wie - kijk naar pagina 27 van uw toelichting – de belastingdruk stijgt. Aan degenen die het niet nodig hebben geeft u cadeaus, terwijl u tegen degenen die koopkrachtbescherming zouden kunnen gebruiken, zegt u dat u geen geld hebt.

 

Collega’s, alleen al om deze reden zal ik samen met mijn fractie deze begroting niet goedkeuren.

 

01.09  François-Xavier de Donnea (MR): Monsieur le président, M. Van der Maelen est le champion toutes catégories en matière de sophismes. Le raisonnement qu'il vient de tenir en disant qu'on pourrait donner l'avantage des intérêts notionnels aux secteurs qui vont mal plutôt qu'à ceux qui se portent bien ou très bien revient à dire que l'on va moduler les taux d'imposition sur les revenus en fonction de l'épargne de chaque citoyen. C'est tout à fait contraire à tous les principes de base d'équité et à la Constitution!

 

01.10  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, je tiens à faire quelques remarques sur ce débat.

 

Le président: S'agit-il de votre réplique générale?

 

01.11  Didier Reynders, ministre: Non, ce sont des remarques sur ce qui vient d'être dit. Je vous rassure; je ne serai pas long. Ce débat est soi-disant parti d'une discussion technique concernant les intérêts notionnels, qui n'est jamais qu'une baisse d'impôts sur les résultats des entreprises en tenant compte de leurs fonds propres. Or, c'est plutôt positif d'aider des entreprises qui investissent en fonds propres. C'est de là que nous sommes partis et, inévitablement, un débat beaucoup plus idéologique s'en est suivi, comme c'est toujours le cas dans ces matières.

 

Het is geen virtuele wereld. Er zijn veel mensen aan het werk in die sector. Elk jaar zijn er 5.000 aanwervingen.

 

Ten tweede, men heeft gezegd dat het voor de banken niet nodig was. In de hele wereld, eerst in de VS en dan in Europa, heerst er een echte financiële crisis. Dan creëer ik liever meer eigen vermogen voor onze banken. Wie betaalde er in Groot-Brittannië voor het faillissement van een bank? De Staat, en dus de belastingplichtige, en dus ook de klant. Dit is dus een echte bescherming van de klanten van de bank, en dus de burger.

 

Mijnheer de voorzitter, ik heb een nieuwe Cypriotische collega in de Ecofinraad. Cyprus heeft een nieuwe communistische president, die een minister van Financiën heeft benoemd, een bankier. Er is dus een evolutie, zelfs met een communistische aanpak. Ik weet dat er in de wereld nog altijd mensen die tegen de vrije markt, de banken of de verzekeringsmaatschappijen zijn. Ik dacht altijd dat dit het geval was in twee of drie steden in Wallonië. Ik weet nu dat dit ook het geval is bij de sp.a.

 

De voorzitter: Kan ik daaruit afleiden dat de algemene bespreking is afgerond?

 

01.12  Dirk Van der Maelen (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, ik vraag het woord voor een persoonlijk feit.

 

De voorzitter: Deze beschuldiging van communisme is wel zwaar.

 

Bovendien was het waarschijnlijk een volksbank.

 

Persoonlijk feit

Fait personnel

 

01.13  Dirk Van der Maelen (sp.a+Vl.Pro): Wij hebben in dit land, gelukkig maar, nog een Parlement waar wij met elkaar willen debatteren. Mijn stelling is dat er geen overvloed aan geld beschikbaar is in dit land. Wij moeten dus keuzes maken. Mijnheer de minister van Financiën, de vorige regering-Verhofstadt II, heeft de keuze gemaakt om die maatregel van de notionele intrestaftrek in te voeren. Daarbij hebben wij, op basis van uw cijfers, de afspraak gemaakt dat die maatregel budgettair neutraal zou zijn.

 

01.14 Minister Didier Reynders: (…)

 

01.15  Dirk Van der Maelen (sp.a+Vl.Pro): Neen, ik heb u daarstraks gezegd dat uw meerinkomsten inzake vennootschapsbelasting een gevolg zijn van het feit dat de winsten van de bedrijven enorm zijn toegenomen.

 

01.16  Bart Tommelein (Open Vld): (…)

 

01.17  Dirk Van der Maelen (sp.a+Vl.Pro): Collega Tommelein, kijk goed naar het meerjarenplan dat u hebt goedgekeurd. Deze meerderheid gaat de personenbelasting, uitgedrukt in percentages van het bnp, in vier jaar laten stijgen.

 

(…): (…)

 

01.18  Dirk Van der Maelen (sp.a+Vl.Pro): In de vorige regering-Verhofstadt II hebben wij 200.000 jobs gecreëerd en de belastingdruk is naar omlaag gegaan. Nu gaat die belastingdruk omhoog.

 

Ik herhaal dat er keuzes moeten worden gemaakt. Ik vind het een foute keuze dat, op het moment dat grote delen van onze bevolking problemen kent door de economische crisis die eraan komt, men het nodig vindt om 500 miljoen euro te geven aan een sector die op dit ogenblik uitstekend boert.

 

01.19 Minister Didier Reynders: (…)

 

01.20  Dirk Van der Maelen (sp.a+Vl.Pro): U derft inkomsten. De gemeenschap derft inkomsten en u vergroot het onevenwicht in de belastingdruk, die weegt op mensen die met werken hun inkomen moeten verdienen, terwijl u de belastingdruk verlaagt voor inkomens en sectoren die de verlaging niet nodig hebben.

 

U verlaagt de belastingdruk op inkomens en op sectoren die de verlaging niet nodig hebben. Dat is de keuze!

 

Het incident is gesloten.

L´incident est clos.

 

De voorzitter: Collega’s, kan ik nu toch besluiten dat onze algemene bespreking na vijf uur grondig gesprek is afgesloten? De regering heeft de kans gehad om geregeld tussenbeide te komen, daar zijn wij ook niet karig mee geweest. Als zij een algemene repliek wil geven, is het nu het ogenblik om dat te doen. Misschien eerst de heer Wathelet, dan de heer Reynders en dan de eerste minister?

 

01.21  Melchior Wathelet, secrétaire d'État: Monsieur le président, chers collègues, j'ai toujours estimé que les débats interactifs, comme celui que nous avons eu cet après-midi, étaient plus intéressants que la succession de monologues.

 

Monsieur Van der Maelen, vous dites qu'il y aura une augmentation de la pression fiscale. Je vous ai déjà expliqué à deux ou à trois reprises les raisons pour lesquelles, à politique inchangée, la pression fiscale en termes de pourcentage pourrait augmenter. Cette situation serait due à trois éléments. Tout d'abord, les éléments d'activation: si plus de personnes cotisent, si plus de personnes sont mises à l'emploi, cela signifie une augmentation proportionnelle des rentrées fiscales. Ensuite, il y a l'élasticité fiscale qui veut que l'augmentation des rentrées fiscales soit plus rapide que le PIB. Enfin, les années où l'inflation est importante, l'indexation des barèmes fiscaux a lieu l'année qui suit l'indexation des salaires.

 

Je le répète, si vous réunissez ces trois éléments, vous aurez la démonstration qu'à politique inchangée, on pourrait assister à une augmentation de la pression fiscale.

 

Monsieur Van der Maelen, je sais que vous ne croyez pas en vos propos. Si c'était le cas, vous nous applaudiriez! J'imagine que, selon votre conception, si la pression fiscale augmentait en termes de pourcentages, vous seriez terriblement content. C'est bien là la démonstration que vous n'êtes pas convaincu quand vous expliquez qu'à politique constante, la pression fiscale augmenterait.

 

Je voudrais maintenant rappeler certains éléments importants de ce budget. Ainsi, nous avons vraiment la volonté d'avoir un budget transparent. Une préparation budgétaire présente effectivement un certain nombre d'estimations.

 

Mme Almaci disait tout à l'heure qu'un certain nombre de chiffres sont "onzeker".

 

Dat is waar. Het zijn verschillende ramingen voor het jaar 2008 wat uitgaven en ontvangsten betreft. Natuurlijk hebben wij verschillende ramingen gemaakt. Op welke basis is dat gebeurd? Dat is gebeurd op basis van verschillende verslagen van bijvoorbeeld het Planbureau, van de Nationale Bank, van internationale instellingen, waarover wij in januari beschikten toen de begroting werd voorbereid.

 

Op dat moment hebben wij verschillende ramingen gemaakt op basis van een groei van 1,1% en op basis van verschillende cijfers wat inflatie betreft. Wij hebben de begroting opgesteld op basis van de cijfers waarover wij in januari beschikten. Natuurlijk zijn bepaalde cijfers niet zeker.

 

Bien sûr que nous prenons en considération l'ensemble des éléments et les nouvelles estimations qui émanent, par exemple, de la Commission européenne et du Bureau du Plan. Je signale également que ce budget 2008 avait déjà anticipé certains phénomènes. Je pense au mécanisme qui a consisté à prévoir une provision interdépartementale, qui devait servir à payer les personnes en cas de saut d'index prématuré – en avril au lieu de mai. Cela avait été prévu dans le budget initial. Et c'est grâce à cette prudence que nous avons pu financer directement cette indexation anticipée des salaires.

 

Pour confectionner un ajustement budgétaire, nous devons bien entendu connaître le contexte économique, mais il nous faut aussi disposer d'autres éléments comme une vue globale des recettes fiscales. Le ministre des Finances l'a rappelé tout à l'heure, plusieurs chiffres nous permettront, le 24 juin, d'aboutir à une estimation de l'année en termes de recettes fiscales. Il est quand même normal d'opérer un ajustement à partir des recettes pour mieux adapter les premières projections qui ont été faites.

 

Ensuite, et c'est la raison pour laquelle je n'accepte pas les reproches d'inactivité en ce domaine, la circulaire budgétaire est passée en Conseil des ministres avant d'être envoyée à l'ensemble des SPF. Nous avons répété quelle était la politique budgétaire que nous souhaitions mener. Nous avons demandé à tous les départements de nous dire quelles étaient leurs perspectives et comment ils envisageaient la fin de l'année. Pour préparer un ajustement, il faut disposer de toutes ces informations: le contexte macro-économique, l'ensemble des recettes, l'adaptation au sein des administrations et les estimations établies par la sécurité sociale. Un budget se conçoit dans un contexte international, mais il ne peut être ajusté qu'en fonction des recettes et des dépenses. Nous organiserons donc cet ajustement correctement et dans la transparence quand nous disposerons de toutes ces données.

 

Les marges ne sont pas énormes; cela a été dit et rappelé. C'est pourquoi ce budget a dû opérer des choix. Et j'ai envie d'en citer trois. Le premier porte sur les dépenses primaires: coopération au développement, justice, police. Nous avons opéré ces choix, à telle enseigne que nous avons demandé une véritable rigueur budgétaire à l'ensemble des autres départements. Quand vous retirez ces trois départements dans lesquels les dépenses sont autorisées à augmenter, la norme de croissance s'élève à 0,78% – soit en dessous de la croissance.

 

Nous avons donc vraiment voulu poursuivre cette politique budgétaire rigoureuse, sérieuse afin de rester dans ce cadre budgétaire.

 

01.22  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de staatssecretaris, u hebt het over de doorzichtigheid van uw budget, over het sérieux van uw budget. Ik lees vandaag dat er een vernietigend rapport – en er zijn zoveel vernietigende rapporten dat ik bijna niet meer weet welk – is van de inspectie van Financiën over een van de departementen die u noemt, namelijk Justitie. Welnu, hoe gaat u om met zo’n rapport van de inspectie van Financiën dat zegt dat de berekening van de minister van Justitie aan geen kanten klopt, dat de centen er niet zijn.

 

Doorzichtigheid betekent dat u daarop een antwoord geeft, maar ik zie dat de regering daarop geen antwoord geeft en daar gewoon overheen stapt.

 

01.23  Melchior Wathelet, secrétaire d'État: Il suffit de relire le budget en matière de Justice.

 

U werkt zeker bij de inspectie van Financiën?

 

En matière de Justice, monsieur Vanvelthoven, nous avons fait ces choix et les budgets sont présents. C'est la raison pour laquelle, vous venez de le démontrer, un ajustement doit intervenir en fonction des informations issues de l'Administration. C'est pour cela que cette circulaire a été envoyée à l'ensemble de l'Administration. Nous devons faire cet ajustement et nous devons aussi savoir comment ont pu entrer en vigueur les "guidelines" données dans les circulaires budgétaires adressées à la Justice, à l'Intérieur et à tous les départements. Voilà la manière dont on a voulu travailler, en faisant des choix clairs en matière de dépenses primaires.

 

Deuxième autre choix clair: le pouvoir d'achat. Je ne vais pas reprendre l'ensemble des mesures, que ce soit en matière de pensions, d'énergie, d'allocations familiales ou de cotisation de solidarité, etc. Bien sûr, nous devons continuer dans cette même direction. C'est une demande constante de la population de pouvoir augmenter son pouvoir d'achat. Mais dire que rien n'a été fait, ce n'est vraiment pas correct!

 

Troisième choix mis en avant: l'emploi. On agit au niveau des titres-services, de la politique d'activation des chômeurs, de l'exécution de l'accord interprofessionnel et du relèvement de la quotité exemptée d'impôt, tous ces domaines qui peuvent apporter des éléments en matière d'emploi et en matière de pouvoir d'achat.

 

In deze begroting werd, door de kleine marges die er zijn, een echte politieke keuze gemaakt die de richting van de regering wil aangeven.

 

Tot slot, ik heb van verschillende mensen gehoord dat de begroting niets verandert, dat er geen echte begroting is. Jullie moeten toch toegeven dat wij gestopt zijn met het fameuze ankerprincipe. Dat kunnen jullie nu zien.

 

Les différents reports annuels sont déjà en diminution de plus de 6,8% en 2008, ce qui démontre que nous avons mis fin à ce principe de l'ancre.

 

On aurait pu décider, en fin d'année, de créer un soi-disant surplus en décidant un principe de l'ancre de 700 à 800 millions d'euros. Mais, entre-temps, il y aurait eu un montant de 500 millions d'euros de factures qui n'aurait pas été payé, pour des prestations de services ou pour des frais de personnel. Un État peut-il se permettre de ne pas honorer l'ensemble de ses factures alors que nous demandons, ce qui est normal, que l'ensemble des citoyens le fasse? C'est à l'État, en premier, qu'il incombe de respecter les engagements qu'il a pris, qu'ils soient contractuels ou vis-à-vis de son personnel. Il ne peut s'appliquer ce principe de l'ancre qui vise à ne pas payer ses factures.

 

Dat is volgens mij een van de beste zaken van deze begroting, een transparante begroting die echt in structureel evenwicht moet zijn voor het jaar 2008, met verschillende maatregelen die tijdens de aanpassing moeten worden genomen, en die de mensen respecteert door de stopzetting van het ankerprincipe.

 

01.24  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, je voudrais apporter quelques commentaires. Tout d'abord, en ce qui concerne les recettes de façon générale, je rappelle que nous travaillons sur la base d'une prévision de recettes, fondée sur un budget économique. D'après celui-ci, la croissance est de 1,9%. Si le Bureau du Plan revoit aujourd'hui son estimation de croissance à la baisse, à 1,7%, l'effet sur les recettes sera immanquable, notamment en matière de TVA.

 

Cela étant, à la fin du mois d'avril, les recettes indiquaient une évolution tout à fait correcte par rapport au budget, voire même supérieure sur de nombreux postes: le précompte mobilier, l'impôt des sociétés, dont le rendement est plus élevé que le rendement escompté au budget. Le mécanisme d'indexation des rémunérations entraîne dans notre pays une augmentation plus que proportionnelle du précompte professionnel, puisque c'est évidemment au tarif marginal que l'indexation des salaires se fait effectivement toucher par le barème fiscal.

 

Cet ensemble d'éléments nous permet difficilement d'anticiper l'évolution de ces recettes.

 

Er is ook een andere evolutie, zoals gezegd door de staatssecretaris voor Begroting. De herindexering van de fiscale barema’s is wellicht de beste bescherming van de bevolking tegen inflatie. Er is de indexering van het loon maar er is ook de indexering van de fiscale barema’s. Zelfs met een jaar vertraging was het beter sinds enkele jaren dan in het verleden. In het verleden was er gedurende de jaren negentig geen indexering van de fiscale barema’s. Met de herindexering hebben we thans een correcte bescherming. Voor de fiscale ontvangsten heb ik in mijn laatste punt gezegd dat we moeten komen tot een echte evaluatie op 24 juni. Daarna volgt een echte begrotingscontrole inzake de fiscale ontvangsten betreft.

 

Ten tweede, ik zal niet veel woorden besteden aan het ideologisch debat. Wat mij betreft, is het beter een echte steun te geven aan alle economische sectoren, aan alle bedrijven in ons land, zelfs met de notionele intrestaftrek maar ook met andere maatregelen, om daarna een correcte evolutie te zien van de winst van de bedrijven, maar ook van de creatie van nieuwe jobs. Ik denk dat dergelijke evolutie alleen mogelijk is met een grotere activering van mensen om tot een correcte behandeling van de pensioenen te komen, dus een verhoging van de pensioenen. Dat geldt ook voor een correcte behandeling van de gezondheidszorg.

 

C'est seulement par la création d'emplois et d'activités que l'on trouve les moyens pour financer mieux les pensions et la santé. Cette mécanique est imparable.

 

Quant au troisième élément, le pouvoir d'achat, le budget 2008 paraît peut-être un peu technique aux yeux de certains mais je tiens à faire remarquer que, ce mois-ci, les précomptes professionnels diminuent déjà de 50 euros en moyenne par salarié. C'est l'augmentation des frais forfaitaires qui permet, ce mois-ci, une diminution des précomptes de 50 euros. L'augmentation de la quotité exemptée d'impôt qui jouera dès le 1er juillet s'élève à 60 euros. Sur l'année, c'est donc un total de 110 euros. J'ai déjà entendu dire que cela n'était même pas 10 euros par mois. Pourquoi se bat-on alors à ce point pour un treizième mois d'allocations familiales, alors que ces 110 euros pour un seul contribuable représentent déjà plus qu'un treizième mois d'allocations familiales pour de nombreux citoyens? Si les deux conjoints travaillent, l'augmentation atteint dès lors 220 euros pour un même ménage. Ces efforts me semblent être significatifs en matière de pouvoir d'achat.

 

Dernier élément car je ne vais pas être plus long sur le budget. Tous les mois, je participe aux réunions de l'Eurogroupe et de l'ECOFIN et je suis évidemment surpris d'entendre les commentaires d'un côté et de l'autre. Je le répète chaque année: à l'échelon européen, on nous pose la question de savoir comment nous faisons pour baisser l'endettement à ce rythme-là chaque année et pour nous trouver autour de l'équilibre budgétaire. On discute chez nous à 0,1%. Or, nous ne sommes plus que trois ou quatre en Europe à être dans cette situation. On annonce en outre le lancement d'une nouvelle procédure pour déficit excessif en France, qui se rapproche à nouveau des 3% et toute une série de pays autour de nous dérapent. Il ne faut bien sûr pas en tirer un argument pour ralentir nos efforts en matière budgétaire mais il faut quand même se rendre compte de la situation dans laquelle nous nous trouvons.

 

Sur ce plan, il faudra qu'on laisse évidemment jouer, dans le budget, ce que l'on appelle les "stabilisateurs automatiques". Pour être simple, cela signifie que s'il devait y avoir un ralentissement de l'activité, les recettes dans certains domaines seraient peut-être un peu plus faibles et un certain nombre de dépenses augmenteraient probablement, notamment en matière sociale. Il faudra dès lors trouver ailleurs les moyens de financer cela.

 

La seule méthode efficace pour financer ce type de problème lié à un ralentissement de la croissance et qui pourrait survenir, c'est le soutien à l'activité. C'est dès lors le soutien aux entreprises, le soutien à la création d'emplois à travers les entreprises. Voici quelques années, lorsqu'on parlait de la création de 200.000 emplois, cela faisait rire. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'ils ont été créés et on discute de la qualité de ces 200.000 emplois. Personnellement, je serai très heureux si le budget que nous aurons pu mettre sur la table nous conduit à créer autant d'emplois encore cette année, à savoir une moyenne de plus de 50.000 emplois par an. C'est la seule façon, non seulement de faire sortir des personnes du chômage, mais aussi de financer le mieux possible une amélioration du bien-être social dans notre pays.

 

01.25 Eerste minister Yves Leterme: Mijnheer de voorzitter, collega’s, aan het eind van een debat van twee dagen zal ik uiteraard proberen niet in herhaling te vallen ten aanzien van de uitstekende collega’s, de staatssecretaris van Begroting en de minister van Financiën.

 

Je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit mais je voudrais situer notre débat budgétaire dans le cadre plus global de l'action gouvernementale.

 

Mijnheer de voorzitter, acht weken geleden is de regering gestart. Zij is thans in staat vast te stellen dat de essentiële voorwaarden om beleid te voeren, vervuld zijn, op basis van de goedkeuring van de programmawet en de wet houdende diverse bepalingen hier in de Kamer enige dagen geleden. Mits uw goedkeuring kan dat straks ook op basis van de begroting voor 2008. Daarmee zijn de essentiële voorwaarden voor de werking en het beheer van het land vervuld.

 

Pour cette raison, partant de cette situation, avec le soutien de la majorité, nous voulons nous concentrer dans les huit semaines à venir, hormis quelques autres dossiers d'actualité, sur trois éléments essentiels de notre politique telle que transcrite dans l'accord de gouvernement et dans la déclaration gouvernementale: la politique budgétaire avec un contrôle budgétaire avant l'été, la politique socio-économique et le dossier institutionnel.

 

Wat betreft de begrotingscontrole, ik heb aan beide zijden van de barrière gestaan. Uiteraard moet de oppositie haar werk doen. Ik denk echter dat iedereen erkent dat wat ik vanop het spreekgestoelte heb gezegd bij het begin van de lente, op 21 maart, steeds meer bewaarheid wordt. Wij hebben niet alleen een wisselende weersverwachting, maar wat het economisch klimaat betreft, maken we een verandering van de fundamentele voorwaarden voor beleid mee.

 

We hebben toen gezegd dat we daarmee rekening wilden houden in ons begrotingsbeleid. Collega Wathelet heeft terecht verwezen naar de provisionering, die op een voorzichtige manier is gebeurd. Daardoor kunnen we schokken zoals de dubbele indexsprong zonder problemen opvangen.

 

Dat voorzichtig beleid willen wij doorvoeren. Ik kan nog een voorbeeld geven.

 

Le degré d'utilisation des crédits budgétaires en ce qui concerne les dépenses est de 44%, ce qui est parfaitement dans la moyenne des dix ou des quinze dernières années. Pour ce qui est de la gestion des éléments budgétaires sur lesquels nous avons une emprise directe, nous tenons la ligne budgétaire établie par la Chambre.

 

Ik kom aan de uitgaven. Uiteraard is het zo dat gewijzigde macro-economische hypotheses een mechanische invloed hebben op de inkomsten en op een aantal andere factoren. Ook in dat verband zijn wij echter zeer correct wanneer wij verwijzen naar het feit dat begin dit jaar dezelfde hoge instanties, die vandaag andere groeicijfers en hypotheses naar voren schuiven met betrekking tot de inflatie, ons toen zegden, ook op basis van het verslag van het Instituut voor Nationale Rekeningen, wat de te hanteren macro-economische hypotheses waren.

 

Het Planbureau, dat vandaag zeer actueel is vanwege de persconferentie gisteren over de economische vooruitzichten, had het toen over een economische groei met 1,9%. Vandaag spreekt het over 1,7%.

 

Pour ce qui est de la politique budgétaire, nous allons exécuter fidèlement ce qui a é été convenu avec la majorité et dans le gouvernement. Le Conseil des ministres du 25 avril a approuvé la circulaire sur le contrôle budgétaire pour tout l'échéancier. Toutes les activités concernant le contrôle budgétaire ont été programmées. Nous attendons pour le 2 juin les propositions sur les dépenses émanant entre autres des SPF. Comme le ministre des Finances et le secrétaire d'État au Budget l'ont rappelé, pour les recettes fiscales, nous allons nous baser non pas sur les estimations réalisées ici mais sur les estimations le 24 juin des recettes concernant l'État fédéral et les entités fédérées, mais surtout l'État fédéral.

 

Wat dat betreft, is het mij opgevallen – ik heb van de eerste tot de laatste minuut geluisterd naar de redevoeringen in de algemene bespreking – en moet het mij van het hart, ook al weet ik dat ook een regering daar soms schatplichtig aan is, dat de gedrevenheid om in te gaan op een aantal maatschappelijke vragen, boven ligt. Ik heb bijzonder veel voorstellen beluisterd, ook en vooral vanuit de oppositie, om te komen tot meer uitgaven en minder inkomsten, maar bijzonder weinig creativiteit gehoord inzake de beheersing van de begroting en de realisatie van het begrotingsevenwicht. Er zal nochtans ook politieke moed aanwezig moeten zijn in de komende weken en maanden om te zorgen voor extra maatregelen om dat begrotingsevenwicht te behouden. Wij gáán daarvoor met heel de regering. Heel de meerderheid is vast van plan om dat begrotingsevenwicht te realiseren.

 

Het eerste spoor is dat van de begrotingscontrole.

 

Vers le 15 juillet le contrôle budgétaire aura lieu tel qu'il a été décidé le 25 avril.

 

Le deuxième dossier important est celui de la politique socio-économique.

 

In het debat met betrekking tot het sociaaleconomisch beleid hebben wij reeds een aantal maatregelen naar voren geschoven. Gelet op de dringende aard hebben wij voorrang aan de koopkracht gegeven.

 

Nous avons accordé la priorité au pouvoir d'achat, entre autres, en utilisant plus de deux tiers des marges disponibles (240 millions sur les quelque 300 millions) pour le relèvement des pensions, le relèvement de la quotité exemptée d'impôts et d'autres mesures qui ont un impact direct sur le pouvoir d'achat de la population. Ces mesures ne doivent pas entrer en vigueur l'année prochaine mais, comme Didier Reynders vient de le rappeler, à partir de juin ou de juillet en ce qui concerne les pensions et la fiscalité des personnes physiques.

 

Wij hebben dus maatregelen genomen. Er is naar verwezen. Er zijn keuzes gemaakt. De bedoeling is om dit door te zetten. Vanaf morgen, twee maand na 22 maart, toen de regering is gestart, gaan wij uitvoeren wat wij toen hebben toegezegd. Na de begroting, na de programmawet, na het wetsontwerp houdende diverse bepalingen die hier werden goedgekeurd, gaan wij de komende weken werk maken van wat ik toen heb aangekondigd, namelijk de systematische tenuitvoerbrenging van maatregelen die zijn opgenomen in het regeerakkoord dat hier toen werd goedgekeurd.

 

Morgen is daartoe een belangrijke start. Er zal morgen wel over een aantal dossiers worden beslist. Er moet echter niet zozeer een aankondigingsbeleid worden verwacht, maar wel concrete afspraken rond het uitvoeren van het regeerakkoord, rond vijf essentiële krachtlijnen van het sociaaleconomisch beleid.

 

Il s'agit de cinq lignes essentielles de la politique socio-économique.

 

En ce qui concerne la politique de l'emploi, la politique au niveau du marché du travail, il y a lieu de prendre des mesures supplémentaires concernant cette situation paradoxale, dont l'opposition a également parlé: d'un côté, on constate un manque de personnel qualifié et, de l'autre, des centaines de milliers de nos concitoyens sont au chômage, sans perspective d'en sortir. C'est une injustice sociale à laquelle le gouvernement veut s'attaquer.

 

Je pourrais donner d'autres exemples mais ce premier axe est prioritaire: un renforcement de la politique de l'emploi et l'adoption de mesures pour améliorer le fonctionnement du marché du travail.

 

Ten tweede, lastenverlagingen. Collega Daems heeft ernaar verwezen, in een tijd van verhevigde internationale concurrentie moeten wij een deel van de ruimte die we hebben effectief gebruiken om in te zetten inzake loonkosten en inzake de stimulansen die er moeten zijn voor mensen om een economisch initiatief te nemen en actief te zijn op de arbeidsmarkt. Vandaar dat wij consequent met datgene wat we in het regeerakkoord hebben afgesproken, gericht onder meer op de laagste en middeninkomens en daarnaast op de dossiers van de overuren en de ploegenarbeid, extra maatregelen zullen nemen, dit uiteraard zonder de gezondheid van de openbare financiën in gevaar te brengen. Het gaat om maatregelen ten aanzien van de arbeidsmarkt en maatregelen inzake lastenverlaging.

 

Nous envisageons aussi le renforcement de la protection sociale.

 

Évidemment, il reste des mesures à prendre pour ce qui touche au pouvoir d'achat et à la liaison au bien-être, ainsi qu'au domaine des soins de santé; plusieurs collègues y ont fait allusion. Là aussi, nous allons exécuter ce qui a été convenu; ce sera le prolongement de certaines mesures déjà décidées et prêtes à être mises à exécution dans les mois prochains.

 

Le quatrième axe est l'entreprenariat.

 

De vierde as is het ondernemerschap. Als we ons land internationaal vergelijken, heeft het nood aan meer ondernemers en wat de bestaande ondernemingen betreft wellicht aan de versterking van het internationaal functioneren en de innovatie van hun activiteiten. Ook daarvoor moeten wij, in samenspraak met de gewestregeringen, extra maatregelen kunnen nemen. De tijd staat niet stil. Wij leven niet in een gesloten economie maar in een open internationaal gerichte economie. Wij moeten dus dag na dag proberen onze competitiviteit te versterken, onder meer door het ondernemerschap aan te zwengelen.

 

De vijfde belangrijke as van wat wij morgen op het getouw zetten, is een versterking van het beleid inzake duurzame ontwikkeling, bijvoorbeeld ook inzake energie. Wij zullen daar straks misschien op terugkomen, mijnheer de voorzitter, in het raam van een mondelinge vraag in het vragenuurtje. Maar inzake het energiebeleid mag u inderdaad van deze regering de komende dagen resultaten en beslissingen verwachten.

 

Wij hebben reeds een aantal maatregelen genomen. Ik kom daar straks op terug. Wij zullen ook de komende dagen beslissingen nemen die ervoor zorgen dat op het vlak van het energiebeleid en de stijgende energieprijzen waar we niet blind voor zijn, de nodige maatregelen worden genomen.

 

Nous allons donc tenir parole et, dans le cadre d'une politique prudente, notamment budgétaire – en effet, nous ne souhaitons pas, monsieur Coëme, hypothéquer l'avenir – nous allons prendre les mesures nécessaires.

 

De plus, il devrait être possible, à la mi-juillet, de placer ces mesures et leur impact budgétaire dans une perspective pluriannuelle qui aurait pour effet de rassurer quant à la parfaite exécution du contrat passé à l'occasion de l'accord de gouvernement.

 

J'en arrive au troisième et dernier dossier important des semaines et des mois à venir: le dossier institutionnel.

 

Peut-être serez-vous étonnés de ne pas m'entendre parler de best-seller dans le cadre de ce dossier. Je voudrais simplement pointer du doigt un élément très important en relation avec les finances publiques de notre État, la Belgique.

 

Zoals ook door verschillende sprekers werd aangehaald, is de verantwoordelijkheid met betrekking tot de schuld en tot de vergrijzing in dit land vandaag inderdaad onevenwichtig gespreid.

 

Ik herhaal wat ik vroeger heb gezegd, ook in andere hoedanigheden en functies. De huidige financiële verhouding tussen de entiteiten 1 en 2 - om het technisch maar heel precies uit te drukken - zijn op lange termijn niet houdbaar. Wanneer wij de komende weken en maanden - ik hoop niet al te verhitte - debatten zullen voeren over het functioneren van onze instellingen en bevoegdheidsverdelingen in ons land, hoop ik dat we allemaal de moed zullen hebben om dit onder ogen te durven zien.

 

België heeft grote kansen in de toekomst. Wij moeten werken aan een sterke federale overheid die haar verantwoordelijkheden kan opnemen. Dit kan alleen gebeuren als wij de moed hebben om de financiële verhoudingen tussen de verschillende bestuursniveaus in dit land de komende weken en maanden tegen het licht te houden.

 

Mesdames et messieurs, pour l'exécution des mesures sur ces trois priorités, on se donne rendez-vous à la mi-juillet. J'espère votre confiance pour l'exécution du budget 2008 tel qu'il a été proposé. Merci.

 

(Applaudissements)

 

De voorzitter: Collega’s, wij spraken daarstraks af dat elke fractie recht heeft op een korte repliek van vijf minuten, indien zij daarvan gebruik wil maken. Wie wenst in de repliek – vijf minuten per fractie – aan te treden? De collega’s van Ecolo en Groen! zullen de toegemeten tijd evenwichtig onder elkaar spreiden. Ook de heer Vanvelthoven wenst te repliceren.

 

01.26  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, messieurs les ministres, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, permettez-moi, premièrement, de vous soumettre mon impression sur les débats que nous avons eus: au bout de ces deux jours, j'estime que les désaccords resteront, bien sûr, mais que la discussion fut de qualité sur un budget qui l'est beaucoup moins.

 

Nous avons pris le temps d'aller au fond des choses, hier, y compris en interagissant entre nous, chefs de groupe et collègues: c'est un point positif. Il faut pouvoir le dire, même lorsqu'on est dans l'opposition. Hier, avec les collègues, y compris tard dans la soirée, y compris avec M. Lahssaini, un des derniers intervenants, nous avons pu entrer dans le détail.

 

Je ne reviendrai plus sur notre regret de ne pas avoir le premier ministre parmi nous au début de nos travaux afin de rester sur une note positive dans l'organisation de nos travaux.

 

Deuxième élément: monsieur le ministre des Finances, vous faites état de votre fierté quand vous êtes entouré de vos collègues européens pour leur présenter les chiffres de la Belgique. Oui, mais… Je suppose qu'en 2005, vous étiez aussi fier d'aller présenter un budget en équilibre. Trois ans plus tard, les chiffres corrigés nous montrent un déficit de 2,4% du PIB en 2005, c'est-à-dire pire que la France et d'autres pays.

 

Peut-être que, dans trois ans, vous serez moins fier aussi. Malheureusement, cela se passe avec un tel décalage que vos collègues, sauf peut-être avec l'arrivée du Chypriote, restent moins longtemps que vous à la même place.

 

Troisième élément: l'ajustement. Évidemment, il faut un budget avant de parler d'ajustement et, pour ajuster, il faut de nouveaux chiffres et de nouveaux tableaux. Je pose une question: à quoi sert votre réunion de demain? Nous avons tous en tête les dates dont vous nous avez fait part: 22, 24, 26 juin et, d'après le premier ministre tout à l'heure, le 15 juillet, date déjà bien connue. À quoi sert votre réunion de demain? Nous avons entendu le sommaire, l'agenda, l'ordre du jour. Nous avons même déjà pu voir la note; dans cette note, aucune mesure concrète, aucune décision. Nous attendrons le 15 juillet.

 

Dernier élément: monsieur Wathelet, comment osez-vous? Vous parlez d'un budget prévoyant. Comment osez-vous? 2,7 milliards d'euros manquent au fonds de vieillissement pour les pensions! Comment, dans une telle circonstance, osez-vous parler d'un budget prévoyant?

 

01.27  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, ik was enigszins verbaasd toen ik u hoorde zeggen dat men morgen van de superministerraad geen al te grote beslissingen moet verwachten en dat één principe voorop staat: geen aankondigingspolitiek.

 

Laten wij eens bekijken wat er de afgelopen week is aangekondigd door deze regering. Het is niet niks, mijnheer de eerste minister.

 

De minimale dienstverlening werd aangekondigd door een van uw ministers. Er is geen beslissing door de regering.

 

De afschaffing van de solden werd aangekondigd door een van uw ministers. Er is geen beslissing door de regering.

 

De vermindering van het aantal ambtenaren werd aangekondigd door een van uw ministers. Er is geen beslissing door de regering.

 

De inburgeringstest voor migranten werd aangekondigd door een van uw ministers. Er is geen beslissing door de regering.

 

De afschaffing van het hoogste en het laagste belastingtarief werd aangekondigd door een van uw ministers. Er is bij mijn weten nog geen beslissing door de regering.

 

Het onbeperkt bijverdienen voor gepensioneerden werd aangekondigd door een van uw ministers. Er is geen beslissing door de regering.

 

Mijnheer de eerste minister, dat zijn allemaal voorbeelden van slechts één week. Dat zijn allemaal voorbeelden van aankondigingspolitiek. Hetgeen u hier komt vertellen is dus totaal iets anders dan hetgeen uw ministers vandaag doen.

 

01.28  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, u hebt tijdens uw campagne twee verkiezingsbeloften gedaan voor uw legislatuur, namelijk het oplossen van het communautaire probleem Brussel-Halle-Vilvoorde, dat gigantisch in het slop zit en dat uw interim-voorzitter onlangs als een ongelooflijke show heeft omschreven, en twee miljard aan bijdragen voor sociale maatregelen. In deze begroting vinden wij dat niet terug. Wij vinden wel een achteruitgang van 41 miljoen voor de bestaanszekerheid.

 

U zegt dat u heel aandachtig hebt geluisterd. Ik vraag mij af of u alles tegelijk kunt doen en of u nu ook aandachtig aan het luisteren bent, geachte eerste minister. U zegt dat u heel aandachtig hebt geluisterd, maar ik denk dat u dan niet alles goed begrepen hebt. Wij geven immers niet alleen kritiek. Wij hebben reeds vanaf dag één na de verkiezingen alternatieven gegeven.

 

Ik heb daarnet gezegd dat wij voorstander zijn om Electrabel jaarlijks een bijdrage van 400 miljoen te laten betalen en om de 4,3 miljard die in Synatom zit te gebruiken voor derdebetalerinvesteringen. U bent de weddenschap aangegaan. Ik hoop dat u die niet nu reeds vergeten bent. Dat is in elk geval reeds één manier om uw begroting van middelen te voorzien.

 

Een tweede manier, die ik gezien mijn beperkte tijd vooraan niet heb aangehaald, maar wel in de repliek op de heer Daems, is een alternatieve financiering voor uw begroting, namelijk de belasting op lasten verschuiven naar een belasting op vervuiling, op verbruik, een ecofiscaliteit. Daartoe is nog geen enkele stap gezet.

 

Een volgend voorstel, waarvan we trouwens al iets hebben verwezenlijkt, is een echte aanpak van de fiscale fraude. Dat voorstel zou heel wat in het laatje kunnen brengen. Wij hebben een voorstel ingediend tot oprichting van een onderzoekscommissie dat werd goedgekeurd. Wat doet u echter? U zet er twee staatssecretarissen op. Twee staatssecretarissen, die allebei geld kosten. Eén staatssecretaris had u een besparing op uw eigen begroting betekend.

 

Tot slot, de grootte van de kabinetten. De staatssecretaris heeft niet geantwoord op mijn opmerking inzake het koninklijk besluit van 27 april. Ik merkte op dat deze regering niet wil dat de grootte, de omvang van haar eigen kabinetten, geregeld of bepaald wordt via een koninklijk besluit. Het advies van de Raad van State legt de regering daar naast zich neer. Welnu, als we zien dat de OESO zegt dat de grootte van die kabinetten zeer zwaar is, als we zien dat minister Van Quickenborne pleit voor veel kleinere administraties, dan vraag ik mij af waarom u geen koninklijk besluit wil over de omvang van uw strategische organen. Dat had u ook heel wat geld bespaard.

 

Kijk, mijnheer de eerste minister, u had al een aantal miljarden aan extra inkomsten kunnen hebben. U hebt dat verzuimd. We zitten hier vandaag met een halve begroting voor een halve regering. Na al die ruzies en na al het amenderen van fouten die u niet wil toegeven maar dan toch via een koninklijk besluit regelt, is het voor ons meer dan duidelijk dat u een absoluut project en visie mist.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan van het wetsontwerp houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2008. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (993/1)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2008. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (993/1)

 

Het wetsontwerp telt 19 artikelen.

Le projet de loi compte 19 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 19 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 19 sont adoptés article par article.

 

De tabel in bijlage wordt zonder opmerkingen aangenomen.

Le tableau annexé est adopté sans observations.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel van het wetsontwerp houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble du projet de loi contentnat le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2008 aura lieu ultérieurement.

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan van het wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (994/1+2+17)

Nous passons à la discussion du projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2008. Le texte adopté par les commissions sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (994/1+2+17)

 

*  *  *  *  *

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

 

Art. 1-01-2

- 1 Hagen Goyvaerts cs (994/3)

- 2 Hagen Goyvaerts cs (994/3)

- 3 Hagen Goyvaerts cs (994/3)

- 4 Hagen Goyvaerts cs (994/3)

- 5 Hagen Goyvaerts cs (994/3)

- 12 Dirk Van der Maelen (994/12)

- 13 Dirk Van der Maelen (994/12)

- 14 Dirk Van der Maelen (994/12)

- 15 Dirk Van der Maelen (994/12)

- 16 Dirk Van der Maelen (994/12)

- 17 Dirk Van der Maelen (994/12)

- 18 Dirk Van der Maelen (994/12)

- 19 Dirk Van der Maelen (994/12)

- 20 Dirk Van der Maelen (994/12)

- 21 Dirk Van der Maelen (994/12)

- 34 Hagen Goyvaerts cs (994/18)

- 35 Fouad Lahssaini cs (994/18)

Art. 2.14.28 (n)

- 33 Dirk Van der Maelen (994/18)

*  *  *  *  *

Op artikel 1-01-1 is er geen amendement. Aangenomen.

 

Op artikel 1-01-2 hebben de heer Hagen Goyvaerts en mevrouw Barbara Pas de amendementen 1 tot 5 ingediend, alsmede amendement nr. 34. Vraagt iemand het woord?

 

01.29  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik zal een korte commentaar geven, zodat alle leden weten waarover zij straks moeten stemmen.

 

Het zijn een aantal republikeinse amendementen. Zij die hun hart aan het koningshuis kunnen ophalen, kunnen via de vier amendementen van het Vlaams Belang de verschillende vastleggings- en ordonnanceringskredieten met betrekking tot de civiele lijst, namelijk de dotaties aan prins Filip, koningin Fabiola, prinses Astrid en prins Laurent, schrappen.

 

De voorzitter: De amendementen nrs. 1, 2, 3, 4 en 5 van de heer Goyvaerts gaan effectief over de Civiele Lijst.

 

Ik heb een amendement nr. 12 van de heer Van der Maelen inzake preventie, noodhulp, hulp voor rehabilitatie op korte termijn en humanitaire actie. Dat is ook een amendement op artikel 1-01-2.

 

Ik heb ook een amendement nr. 13 van de heer Van der Maelen.

 

01.30  Dirk Van der Maelen (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, ik zal een verantwoording geven voor alle amendementen die u hebt opgesomd. Het is overal dezelfde filosofie die eraan ten grondslag ligt.

 

Het is namelijk zo dat de voorganger van huidig minister Charles Michel bij de hervorming van de ngo-financiering en de ngo-programma’s het engagement had aangegaan om een verhoging van de financiële middelen ter beschikking te stellen aan die ngo’s. Tot onze spijt is Charles Michel daarop teruggekomen en als gevolg daarvan komt een aantal ngo’s financieel krap te zitten. Mijn amendementen van 12 tot 21 hebben net de bedoeling om hier en daar op de begroting geld te vinden om samen te brengen in een enkele pot, om de ngo’s de financiering te waarborgen die hen beloofd was door Armand De Decker, voorganger van Charles Michel.

 

Ik roep dus alle collega’s op om op dit vlak dit amendement te steunen. Ik denk dat een gegeven woord van een minister ook moet gehouden worden ten aanzien van ngo’s die zo nuttig en humanitair belangrijk werk leveren.

 

De voorzitter: Dank u. Het gaat dus effectief over de amendementen nrs.12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 en 21.

 

Ik heb dan nog een amendement (n° 35) van de heren Lahssaini en De Vriendt.

 

01.31  Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, notre amendement a trait au fameux taux de 0,7%. Ce taux est inscrit dans la loi-programme de 2002. Ce que nous voulons faire, grâce à cet amendement, c'est aider le gouvernement à atteindre le taux de 0,7% en 2010. Pour ce faire, nous nous basons sur la voie préconisée par la Cour des comptes pour y parvenir, à savoir injecter une somme de 850 millions d'euros d'ici-là.

 

Tout comme vous, nous avons procédé avec la même orthodoxie budgétaire. Nous avons divisé les 850 millions en autant de tranches que nécessaires d'ici 2010. Cela représente par année une somme de 350 millions. Voilà notre proposition! Elle s'inscrit dans cet ordre-là. Nous proposons d'injecter, chaque année, d'ici 2010, une somme de 350 millions afin d'atteindre ce taux de 0,7% et de nous soumettre à la loi-programme que nous avons adoptée.

 

De voorzitter: Op hetzelfde artikel 1-01-2 heb ik ook amendement nr. 34 van de heer Goyvaerts over het Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel.

 

01.32  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, dit is een amendement dat wij nog hebben ingediend na het verslag en na de bespreking. De bedoeling is de volgende: zolang de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde niet is gesplitst en gelet op het recente belangenconflict dat door het COCOF werd ingeroepen stellen wij voor om de jaarlijkse dotatie van 125 miljoen euro aan het Brusselse Gewest in het kader van de Beliris-toestanden te schrappen.

 

Als ik de eerste minister in zijn repliek hoor pleiten voor het herbekijken van de financieringswet dan komt ons haar helemaal recht natuurlijk. In dat kader zouden wij dus willen dat die 125 miljoen euro niet geblokkeerd maar gewoon geschrapt wordt.

 

De voorzitter: Ik heb nog een amendement van de heer Van der Maelen ertoe strekkend een nieuw artikel 2.14.28 in te voegen. Dit amendement luidt als volgt: "De financiële lasten die uit prefinanciering voortvloeien zullen in aanmerking kunnen genomen worden enzovoort";

 

Gaat dit ook over de NGO's?

 

01.33  Dirk Van der Maelen (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, ik verklaar kort mijn amendementen.

 

De huidige regering is niet alleen onbetrouwbaar, omdat zij de engagementen van voorgaande ministers niet naleeft. Zij is ook verantwoordelijk voor het feit dat de goedkeuring van de programma’s van de ngo’s zo lang op zich laat wachten. Volgens de meest recente informatie zal de goedkeuring ten vroegste in augustus 2008 volgen. Dat betekent dat alle ngo’s tot de achtste maand van 2008 zonder subsidiëring zullen moeten werken.

 

Charles Michel engageerde zich tijdens een contact begin jaar met de ngo’s ertoe dat de overheid bereid was om de uit de prefinanciering voortvloeiende, financiële lasten in de basisallocaties te laten incalculeren.

 

Ik leg aan de collega’s van de Kamer een amendement voor waarin voornoemde mogelijkheid wordt gecreëerd, zodat ngo’s die niet voldoende middelen hebben om acht maanden zonder hun subsidies te werken en moeten lenen, worden vergoed voor de kosten die zij daardoor maken.

 

De voorzitter: De artikelen 1-01-1, 1-01-3 zoals door de commissie aangenomen, 1-01-4 tot 1-01-8, 2.02.1 tot 2.02.13, 2.03.1 en 2.03.2, 2.04.1 tot 2.04.7, 2.05.1 tot 2.05.3, 2.05.4 zoals door de commissie aangenomen, 2.12.1 tot 2.12.09, 2.13.1 tot 2.13.9, 2.14.1 tot 2.14.27, 2.16.1 tot 2.16.30, 2.17.1 tot 2.17.09, 2.18.1 tot 2.18.7, 2.19.1 tot 2.19.16, 2.21.1 tot 2.21.3, 2.23.1 tot 2.23.4, 2.24.1 tot 2.24.8, 2.25.1 tot 2.25.10, 2.32.1 tot 2.32.8, 2.33.1 tot 2.33.9, 2.44.1 tot 2.44.7, 2.44.8 zoals door de commissie aangenomen, 2.44.9 à 2.44.12, 2.46.1 tot 2.46.10, 2.51.1 tot 2.51.9, 2.52.1, 3-01-1 zoals door de commissie aangenomen, 3-01-2 tot 3-01-4, 4-01-1 tot 4-01-3, 5-01-1 tot 5-01-3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1-01-1, 1-01-3 tel qu'adopté en commission, 1-01-4 à 1-01-8, 2.02.1 à 2.02.13, 2.03.1 et 2.03.2, 2.04.1 à 2.04.7, 2.05.1 à 2.05.3, 2.05.4 tel qu'adopté en commission, 2.12.1 à 2.12.09, 2.13.1 à 2.13.9, 2.14.1 à 2.14.27, 2.16.1 à 2.16.30, 2.17.1 à 2.17.09, 2.18.1 à 2.18.7, 2.19.1 à 2.19.16, 2.21.1 à 2.21.3, 2.23.1 à 2.23.4, 2.24.1 à 2.24.8, 2.25.1 à 2.25.10, 2.32.1 à 2.32.8, 2.33.1 à 2.33.9, 2.44.1 à 2.44.7, 2.44.8 tel qu'adopté en commission, 2.44.9 à 2.44.12, 2.46.1 à 2.46.10, 2.51.1 à 2.51.9, 2.52.1, 3-01-1 tel qu'adopté en commission, 3-01-2 à 3-01-4, 4-01-1 à 4-01-3, 5-01-1 à 5-01-3 sont adoptés article par article.

 

De stemming over de amendementen, het artikel 1-01-2 en de tabellen in bijlage wordt aangehouden.

Le vote sur les amendements, l'article 1-01-2 et les tableaux annexés est réservé.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen, het aangehouden artikel 1-01-2, de tabellen in bijlage en over het geheel van het wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements, l'article 1-01-2 réservés et les tableaux annexés ainsi que sur l'ensemble du projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2008 aura lieu ultérieurement.

 

Collega's, ik stel voor dat wij nu overgaan tot het vragenuurtje.

 

Vragen

Questions

 

02 Vraag van de heer Hagen Goyvaerts aan de eerste minister over "de afschaffing van de meerwaardetaks en de btw op bouwgrond" (nr. 0284)

02 Question de M. Hagen Goyvaerts au premier ministre sur "la suppression de la taxe sur la plus-value et de la TVA sur les terrains à bâtir" (n° 0284)

 

02.01  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, op dit ietwat gevorderde uur wil ik u nog lastigvallen met twee dossiers.

 

U kent de problematiek van de btw bij de verkoop van bouwgronden en gebouwen. In het Overlegcomité werd beslist om naar Europa te gaan met een prejudiciële vraag in het kader van het Breitsohl-arrest.

 

Ik verneem dat er in het kader van de destijds in het Overlegcomité gemaakte afspraak gisteren opnieuw een Overlegcomité is samengekomen. Er werd een ontwerpbrief voorgelegd waarin de federale regering aan Europa vraagt dit te herbekijken.

 

Het merkwaardige is dat de tekst die minister Reynders heeft opgesteld toen u in Peru was, gisteren met weinig enthousiasme werd onthaald in het Overlegcomité. Terwijl de titel aanvankelijk nog een beetje de lading dekte, ging het in de conclusie over het mogelijke aspect van de fiscale fraude in dat dossier.

 

Het Vlaamse Gewest, en het kan ook zijn dat de andere Gewesten er zich ook over hebben beklaagd, vindt dat de tekst toch niet de argumentatie bevatte die het had moeten bevatten om Europa te overtuigen van de al of niet toepasbaarheid op het systeem dat wij kennen.

 

Mijn vragen met betrekking tot dat dossier zijn de volgende. Ten eerste, werd de oorspronkelijke tekst van de heer Reynders goedgekeurd door de regering? Ten tweede, wat zijn de argumenten die de regering zal hanteren om aan Europa te vragen het Breitsohl-arrest te betwisten? Ten derde, met welke tekst gaat u naar Europa? Zal het de tekst van Reynders zijn of de aangepaste tekst die gisteren uit het Overlegcomité is gekomen?

 

Een tweede dossier waarover ik u wil ondervragen, is het dossier van de meerwaardebelasting. Ik zal u de hypocrisie van uw fractie dinsdag in de commissie voor de Financiën besparen. Het zou te gênant worden. U bent op de hoogte van het feit dat uw fractie samen met de PS en cdH het wetsvoorstel dat in de commissie voor de Financiën lag terug naar de regeringstafel wil en dus weg uit het Parlement.

 

Ik heb een concrete vraag voor u. Hoe gaat het nu verder met dat dossier in het kader van het wetsvoorstel tot afschaffing van de meerwaardebelasting op obligatiefondsen? Wat zult u daarmee doen?

 

02.02 Eerste minister Yves Leterme: Mijnheer de voorzitter, het zijn heel concrete vragen en ik kan dus heel concrete antwoorden geven. De tekst die gisteren is goedgekeurd op het Overlegcomité, na overleg binnen de regering en met de Gewesten binnen dit comité zelf – daar wordt effectief gewerkt en vergaderd, mijnheer Goyvaerts - heb ik aan de voorzitter van de Kamer bezorgd. Mijnheer de voorzitter, ik stel voor dat u die laat verspreiden onder de leden zodanig dat ze er kennis van kunnen nemen. Ik bezorg de nota. U zult zien welke argumenten daarin worden gebruikt. Het gaat om een vraag overeenkomstig artikel 398 van de btw-richtlijn. Een verzoek tot interpretatie werd gericht aan het btw-comité. Dat is de normale weg om een uitklaring te krijgen van de interpretatieproblemen die wij hebben. Normaal zal dat btw-comité deze zaak in de komende maanden agenderen. Ik vermoed dat we tegen het einde van het jaar een interpretatieve uitklaring zullen hebben van de toestand.

 

Wat de meerwaardetaks op Beveks betreft, weet u allen dat het gaat over een wet die ingevoerd is door de vorige regering, de regering-Verhofstadt. Als ik mij niet vergis gaat het om de wet van 27 december 2005. Zonder andersluidend wetgevend initiatief vóór 1 januari 2008 wordt er per 1 januari 2008 een meerwaardebelasting ingevoerd. Die problematiek maakt het voorwerp uit van diverse wetsvoorstellen die aanhangig zijn in de commissie voor de Financiën. Ik kan u zeggen dat wij op 24 juni zicht zullen hebben op de reële inkomsten- en kostenproblematiek van de regeling. Wij zullen dan zien of dit überhaupt tot enige inkomsten leidt. Het is ook mogelijk dat het zelfs tot minder inkomsten leidt dan wat nu van toepassing is. Op dat moment zullen wij binnen de regering en in het kader van de begrotingscontrole ons standpunt bepalen over de wetsvoorstellen die voorliggen.

 

02.03  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de eerste minister, ik dank u voor uw antwoord. Wat het eerste gedeelte betreft, zijnde de btw, het Breitsohl-arrest en de brief aan Europa, neem ik er kennis van dat u de tekst voorlegt aan het Parlement. Ik zal die bestuderen.

 

Wat het tweede deel betreft, de afschaffing van de meerwaardebelasting, stel ik vast dat het nu de tweede keer is dat dit naar het regeringsniveau gaat. U kent misschien ondertussen het standpunt van de minister van Financiën. Hij was wat dat betreft ook duidelijk in de commissie. Hij was niet van plan om het dossier bij de begrotingscontrole opnieuw op de tafel te leggen omdat hij van oordeel was dat alle posities en standpunten van de politieke partijen bekend waren. Het merkwaardige is dat CD&V in de commissie zegt voor de afschaffing van de meerwaardetaks te zijn, maar dan allerlei argumenten aanhaalt om dat vooralsnog niet te doen. De vorige keer ging het om de begrotingsopmaak en de sociale verkiezingen. Ik stel vast dat het nu om de begrotingscontrole gaat terwijl Reynders helemaal niet meer geïnteresseerd is om het dossier dan ter discussie te brengen, ook niet bij de begrotingsopmaak voor 2009. Hij is dat niet van plan want hij wil niet blijven rondzeulen met dat dossier. Ik vind echter wel dat er klaarheid moet geschapen worden. Men is voor of tegen en men moet dat ook als dusdanig communiceren en zijn kiespubliek verduidelijken waarom men het niet gedaan heeft.

 

Het incident is gesloten.

L´incident est clos.

 

De voorzitter: De vraag van mevrouw Douifi wordt in de commissie behandeld. Dat heb ik hier op mijn papieren staan. Misschien moet u even uw fractieleider raadplegen.

 

De vraag van de heer De Clercq is ingetrokken.

 

03 Samengevoegde vragen van

- de heer Bart Laeremans aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over "de ontmanteling van een terreurnetwerk in Marokko" (nr. P0287)

- mevrouw Katrien Schryvers aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over "de ontmanteling van een terreurnetwerk in Marokko" (nr. P0288)

- de heer Michel Doomst aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over "de ontmanteling van een terreurnetwerk in Marokko" (nr. P0289)

- mevrouw Corinne De Permentier aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over "de ontmanteling van een terreurnetwerk in Marokko" (nr. P0290)

- de heer Georges Dallemagne aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over "de ontmanteling van een terreurnetwerk in Marokko" (nr. P0291)

- de heer Jean Marie Dedecker aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over "de ontmanteling van een terreurnetwerk in Marokko" (nr. P0292)

03 Questions jointes de

- M. Bart Laeremans au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles sur "le démantèlement d'un réseau terroriste au Maroc" (n° P0287)

- Mme Katrien Schryvers au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles sur "le démantèlement d'un réseau terroriste au Maroc" (n° P0288)

- M. Michel Doomst au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles sur "le démantèlement d'un réseau terroriste au Maroc" (n° P0289)

- Mme Corinne De Permentier au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles sur "le démantèlement d'un réseau terroriste au Maroc" (n° P0290)

- M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles sur "le démantèlement d'un réseau terroriste au Maroc" (n° P0291)

- M. Jean Marie Dedecker au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles sur "le démantèlement d'un réseau terroriste au Maroc" (n° P0292)

 

03.01  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, we hebben nog maar kort geleden de blunders gezien in de toch zeer pijnlijke zaak-Belliraj, toen bleek dat een meervoudig moordenaar in betaalde dienst was van de Veiligheid van de Staat. De Veiligheid van de Staat had blijkbaar een adder aan de borst gekoesterd. Blijkbaar had die man, volgens de pers van de jongste dagen, ook nog eens de intentie om een aanslag te plegen op de koning van Marokko. Die man is uiteindelijk aangehouden en de bende is opgerold, louter door het Marokkaanse gerecht, zonder hulp of inspanningen van onze diensten.

 

Nu maken we hetzelfde mee met een andere islamitische terreurbende, waarbij een nieuwe Belg een van de kopstukken is van deze bende. Opnieuw is het helemaal niet door toedoen van onze diensten dat betrokkene werd aangehouden en de bende opgerold. Erger nog, onze diensten bleken op de hoogte te zijn dat die man banden had met terreurnetwerken, maar ze hebben hem niet aangehouden en ze hebben hem zelfs naar het buitenland laten gaan. Dat is toch zeer hallucinant, mijnheer de minister.

 

Ik heb daarover een aantal merkwaardige citaten in de krant gelezen. Op 21 mei vertelde expert Claude Moniquet aan Het Laatste Nieuws: “De relaties tussen de Amerikaanse inlichtingendiensten CIA en zijn dichtste bondgenoot Marokko enerzijds, en de Belgische veiligheidsdiensten anderzijds, zitten daardoor op een absoluut dieptepunt”. Hij gaat verder: “De Amerikaanse CIA, die nauw samenwerkt met Marokko, beschouwt de Belgische veiligheidsdiensten dan ook als één groot blunderboek”. Dat is toch een heel krasse uitspraak, mijnheer de minister.

 

Wisten de Veiligheid van de Staat of onze gerechtelijke diensten inderdaad wat de betrokkene van plan was? Waarom hebben ze hem dan niet aangehouden? Waarom hebben ze hem zelfs naar het buitenland laten gaan?

 

Ten tweede, wat voor iemand is de heer Benali? Heeft hij een strafregister in dit land? Hoe is hij aan zijn Belgische nationaliteit geraakt, mijnheer de minister?

 

Ten derde, er zijn tien andere mensen aangehouden. Zijn daar ook mensen bij – ze hebben blijkbaar niet de Belgische nationaliteit – die hier verbleven of banden hebben met ons land?

 

Ten vierde, hoe reageert u op de zeer zware aantijging in verband met de Veiligheid van de Staat en onze inlichtingendiensten? Ik verwijs naar de kritiek van de CIA en de Marokkaanse inlichtingendienst. Hoe komt het dat er gewoon niet wordt samengewerkt met onze inlichtingendiensten? Wat hebt u al gedaan om die betrekkingen opnieuw te normaliseren?

 

03.02  Katrien Schryvers (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, begin deze week konden we inderdaad via de media vernemen dat in Marokko moslimterroristen zouden zijn gearresteerd, die ook banden met ons land zouden hebben. Naar verluidt was die bende ook de aanleiding voor het terrorismealarm, waardoor een verhoogde waakzaamheid gold tijdens de eindejaarsperiode. Indien dat inderdaad zo is, is hiermee bewezen dat er effectief banden zijn tussen individuen en organisaties in ons land en kleinere of grotere terroristische netwerken. Het terreuralarm op het einde van vorig jaar was dus blijkbaar volstrekt terecht, ondanks het feit dat er hier en daar toch onbegrip en bijna ongeloof bestond. Dat vind ik hoe dan ook een belangrijke vaststelling; heel wat informatie die op dat moment voorhanden was, blijkt toch correct en betrouwbaar te zijn geweest.

 

Graag kreeg ik van de minister een antwoord op volgende vragen.

 

Kunt u enige toelichting geven bij de arrestaties die enkele dagen geleden gebeurden in Marokko? Hoe is het onderzoek verlopen? Op wiens initiatief? Wat was de rol van de Belgische politionele en gerechtelijke autoriteiten daarin? Bestaat er een structureel overleg tussen Belgische politionele en gerechtelijke autoriteiten en die van Marokko inzake de georganiseerde criminaliteit en de terroristische dreiging? Bestaat dit met andere landen? Hoe wordt dit opgezet? Gebeurt dit bilateraal of verloopt dit in Europees verband?

 

03.03  Michel Doomst (CD&V - N-VA): Mijnheer de minister, over dit incident kunnen wij hier moeilijk zwijgen. Het gaat toch over aanslagen die ook gericht waren tegen ons land en waarvan het parket aanvankelijk niet op de hoogte bleek te zijn. Na bekendmaking door een Frans persagentschap werd toch duidelijk dat het voor hen een bekende zaak was. Meer nog, ze zouden ook de doelgroep zijn geweest die aan de basis lag van het terreuralarm van 21 december.

 

Een Marokkaanse krant wijst naar een in Brussel wonende Marokkaan die op zijn beurt mensen van hieruit naar Iran stuurde. Wij begrijpen natuurlijk dat u discreet met deze informatie moet omgaan. Ik denk ook dat de zaak Belliraj al een aantal dingen in beweging heeft gebracht, maar u moet begrijpen dat wij hier mee naar oplossingen moeten zoeken, buiten alle sensatie om.

 

Ik had graag geweten of de Belgische autoriteiten van dit incident al dan niet op de hoogte waren en of het klopt dat deze plannen eigenlijk de reden waren van het terreuralarm. Dan is het een beetje vreemd dat we dat hier via Marokkaanse kranten moeten vernemen.

 

03.04  Corinne De Permentier (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, je ne vais pas répéter tout ce qui vient d'être dit. Cependant, j'aimerais savoir si tout ce qui a été dit par la presse belge se vérifie. Je trouverais déplorable qu'il n'y ait pas plus de coordination entre les services judiciaires dans le cadre des accords de coopération conclus avec le Maroc, d'autant plus que nous avons un agent de liaison à Rabat. Celui-ci a-t-il pu obtenir des informations supplémentaires?

 

Il ne faudrait pas être trop laxiste. Je voudrais vous rappeler certains faits: souvenez-vous de cette jeune femme belge, Muriel Degauque, première kamikaze occidentale de l'histoire à avoir été embrigadée dans des recrutements surprenants sur notre territoire. Son mari, Issam Goris, s'est fait exploser lui aussi en Afghanistan.

 

Du temps de mon mandat de bourgmestre à Forest, je savais que, dans certains quartiers de ma commune, on incitait des jeunes à partir en Afghanistan pour y suivre des cours qui leur permettraient peut-être d'acquérir une autre vision de l'islam ou du terrorisme. Ces tentatives d'embrigadement des jeunes étaient pour le moins dangereuses.

 

Monsieur le ministre, quelles sont nos chances d'établir une meilleure coopération avec le Maroc? Pouvez-vous confirmer ces informations? Que comptez-vous faire pour obtenir, avec les services de sécurité de notre pays, de meilleures investigations sur les réseaux en Belgique alors qu'on offre un peu trop rapidement la nationalité à des personnes pouvant s'avérer dangereuses sur notre territoire?

 

03.05  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, chers collègues, monsieur le ministre, trois mois après l'affaire Belliraj qui concernait une autre filière terroriste belgo-marocaine, nous voici devant l'affaire Benali.

 

On apprend les choses de la même manière, par voie de presse et au départ de la presse marocaine. Cette presse nous dit que M. Benali a été arrêté en février, il y a déjà trois mois, qu'il envisageait avec sa bande de commettre des attentas en Belgique, notamment contre des institutions européennes, contre le Sheraton, une série d'établissements ou contre la police à Bruxelles.

 

En outre, on nous dit que ce serait à cause de lui qu'un dispositif anti-terroriste aurait été mis en place en Belgique à la fin de l'année dernière. C'est aussi en raison de son arrestation qu'on aurait levé ce dispositif et le niveau d'alerte 4 qui avait été décrété à Bruxelles. La mise en place du dispositif serait liée à sa présence en Belgique et la levée du dispositif serait liée à son arrestation.

 

Il circule aussi des informations contradictoires – certains de mes collègues l'ont relevé – quant au niveau de collaboration avec la police marocaine. Certains disent que c'est grâce à la police belge que M. Benali a été arrêté au Maroc. D'autres prétendent qu'en réalité, ils ont été informés par la presse, que la Sûreté était au courant, mais pas la police fédérale. Bref, toutes ces informations font un peu désordre. Il est vrai que les choses ne sont pas très claires.

 

Monsieur le ministre, confirmez-vous ces faits? Benali a-t-il bien été arrêté en février? Était-il bien lié à la menace terroriste en Belgique? Existe-il bien un lien avec l'alerte qui a été décrétée en décembre, mais aussi avec la fin de cette dernière, plus récemment? Quelle est la nature de la collaboration que nous avons avec les services policiers marocains? En effet, il est important qu'une collaboration de bonne qualité soit établie avec ce pays en la matière. Quelles sont les suites de l'affaire Belliraj? Existe-t-il un lien entre les deux affaires? Pour ma part, il me semble que non. Est-il exact que le fameux projet d'évasion de Nizar Trabelsi n'était qu'un leurre? Si oui, une décision a-t-elle été prise en ce sens? Enfin, l'arrivée d'un nouveau juge dans le pool des juges antiterroristes est-elle le signe que la Belgique considère que la menace terroriste s'accentue?

 

Dans une bonne démocratie, il me semble qu'il faudrait réfléchir à la manière dont le parlement et les médias peuvent être informés en la matière. Il est quand même curieux que le public marocain soit systématiquement informé avant le public belge des menaces terroristes qui concernent la Belgique.

 

03.06  Jean Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de voorzitter, ik zal het korter houden. De omstandigheden werden door de vorige spreker al geschetst. Ik zou van de minister echter heel klare en duidelijke antwoorden willen.

 

Op 19 mei 2008 komt uit dat de betrokkenen werden aangehouden. Op 19 mei 2008 verklaart de parketwoordvoerder letterlijk: “Wij waren niet op de hoogte van de ontmanteling van dat terroristisch netwerk. Wij hebben het deze middag vernomen via de pers.”

 

Ik ben tevreden dat het parket ook de gazet leest. De meeste politici doen dat ook. Dat is vooral te merken aan de vragen die dikwijls in het Parlement worden gesteld.

 

’s Anderdaags, op 20 mei 2008, verklaart dezelfde parketwoordvoerster: “Wij zijn wel op de hoogte van dat onderzoek.”

 

Ten eerste, ik zou van u, in uw hoedanigheid van verantwoordelijk minister, klaar en duidelijk willen weten of het parket al dan niet op de hoogte was.

 

Ten tweede, ik zou heel graag willen weten waarom de heer Benali in België werd gezocht, zoals werd gezegd. Hoe kan justitie toestaan dat een terrorist hier met een vliegtuig naar Marokko vertrekt, ginds aankomt en wordt aangehouden? Een goedwerkende politiedienst of juridische dienst houdt de man aan omdat hij wordt gezocht. Hij komt in Marokko toe en wordt aangehouden.

 

Mijn cruciale vraag gaat over de kerstshow, over niveau 4, zijnde het hoogste dreigingsniveau. Voornoemd alarm wordt afgekondigd, wanneer een aanslag ernstig en heel nabij is.

 

U kent de zaak wel. De leken zullen evenwel enigszins verstomd staan. Om voornoemd terreuralarm af te kondigen, was er de operatie-Bhadoi. Maakte het onderzoek naar de heer Benali en naar Al Qaeda pour le Maghreb islamique – ik zou heel graag een correct en heel gedetailleerd antwoord krijgen – deel uit van de operatie-Bhadoi? De speciale eenheden hadden zich daarbij vergist, want zij voerden een onderzoek naar de heer Trabelsi. Op 19 mei 2008 weet het parket van niets en op 20 mei 2008 weet het parket het wel. Daarna wordt de zaak-Benali met de operatie-Bhadoi geassocieerd.

 

Ik zou dat heel graag willen weten. Ik kreeg graag een concreet antwoord op mijn drie vragen.

 

03.07  Jo Vandeurzen, ministre: Monsieur le président, chers collègues, en ce qui concerne les informations publiées dans les médias depuis le 19 mai sur le démantèlement d'un réseau terroriste au Maroc qui planifiait des activités terroristes au Maroc et en Belgique, je ne peux actuellement que répéter ce qu'a déclaré le parquet fédéral, je cite: "Le parquet fédéral est au courant du démantèlement d'un réseau terroriste au Maroc qui aurait planifié des attentats terroristes au Maroc et en Belgique. Certains éléments de l'enquête menée par le Maroc étaient déjà connus du parquet fédéral et font l'objet d'une instruction".

 

En ce qui concerne l'échange d'informations avec les autorités marocaines, le parquet fédéral recourt à ses canaux habituels, à savoir les magistrats de liaison et l'officier de liaison de la police fédérale au Maroc.

 

Vous comprendrez que, dans l'état actuel des choses, pour le bon déroulement de l'instruction en cours et le respect du principe du secret de l'instruction, le procureur fédéral n'est pas autorisé à fournir davantage de détails.

 

Je peux encore vous informer que, dans cette affaire, j'ai reçu une note de la Sûreté de l'État mais qu'elle est classée confidentielle en vertu de la loi du 11 décembre 1998. Cela ne me permet pas de vous en dire davantage.

 

Hier à 15.00 heures, un collège restreint du Renseignement et de la Sécurité s'est réuni notamment au sujet de cette affaire. Le procureur fédéral a souligné qu'une instruction était en cours et n'a pas communiqué d'autres détails. Vous comprendrez qu'en tant que ministre de la Justice, je dois respecter les règles existantes et que je ne peux provisoirement rien communiquer à ce sujet.

 

Aangezien ik nog niet in het bezit ben van de juiste identiteitsgegevens van de personen die in de krantenartikels worden genoemd, is het voor mij thans onmogelijk om te zeggen of zij in België woonden of verbleven en wat hun juiste nationaliteit, statuut of gerechtelijke antecedenten zijn. Indien daar later meer informatie over gevraagd wordt en voor zover het voor mij mogelijk is en wettelijk toegelaten, wil ik u daarover uiteraard komen informeren.

 

Door OCAD worden er op een permanente basis dreigingsevaluaties gemaakt. Sommige daarvan staan echter onder embargo, zoals bepaald in artikel 11 van de wet van 10 juli 2006, op vraag van de federale procureur.

 

De politionele samenwerking tussen België en Marokko wordt bewerkstelligd door de Belgische politionele verbindingsofficier in Marokko. Daarnaast organiseert de centrale dienst Terrorisme van de federale politie samen met zijn Marokkaanse partners sinds 2004 haast jaarlijks een bilaterale ontmoeting, waar zowel operationele als strategische operaties worden besproken.

 

De centrale dienst Terrorisme waakt erover dat de internationale samenwerking vlot verloopt met de landen waar de noodzaak zich laat voelen. Die samenwerking kan zowel multilateraal verlopen, via Interpol, Europol, de Police Working Group on Terrorism, de landen die deel uitmaken van het verdrag van Prüm, of bilateraal via verbindingsofficieren. Behoudens samenwerking met de landen binnen de EU en Marokko legt de centrale dienst Terrorisme en Sekten op dit moment ook nog de klemtoon op de bilaterale samenwerking met de Verenigde Staten, Canada en Turkije.

 

Het overleg met Marokko verloopt wel degelijk bilateraal. Ik kan u bevestigen dat de CIA ten stelligste ontkent dat er problemen zijn tussen het agentschap en de Veiligheid van de Staat. De CIA heeft reeds meer dan vijftig jaar een uitstekende relatie opgebouwd op basis van wederzijds vertrouwen ten dienste van de beide democratieën. Dat is zeker nog meer waar inzake de strijd tegen het terrorisme. De Veiligheid van de Staat – dat kan ik u alvast meedelen – zal morgen daaromtrent ook een persmededeling verspreiden, een persmededeling die slaat op die samenwerking.

 

03.08  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, dat is toch een heel erg mager antwoord, waar we nauwelijks wijzer uit zijn geworden.

 

Het is, ten eerste, mijnheer de minister, in elk geval duidelijk dat, hoewel u spreekt van een goede samenwerking, er geen goede samenwerking is met de Marokkaanse diensten. Wij maken nu twee keer hetzelfde mee: in Marokko is men van alles op de hoogte, men laat iemand gewoon naar ginder komen en die wordt opgepakt zodra hij uit het vliegtuig stapt. Er is een hele voorgeschiedenis, men kent het dossier daar. Hetzelfde gebeurde in de zaak-Belliraj. Men kan daar alles van naaldje tot draadje uit Belliraj halen: 6 moorden, waarvan men hier niet eens de samenhang heeft gezien.

 

Er is dus duidelijk een totaal gebrek aan communicatie en aan vertrouwen tussen de Marokkaanse inlichtingendiensten en onze gerechtelijke diensten. Er is dus wel degelijk een probleem. Ik vind het zeer vreemd dat u daar heel rustig over doet en blijkbaar niet eens het probleem ziet.

 

Ten tweede, u geeft heel weinig antwoorden over het dossier zelf. U mag niets vertellen. Het is allemaal een groot geheim. Wij maken dat nu al maanden mee. Wij hebben u ook uitvoerig ondervraagd over de zaak-Belliraj, waarover ook niets geweten mag zijn en waar zelfs de oppositie uitgesloten is van enige controle op de Veiligheid van de Staat. Ik vind het zeer bedroevend, zeer gevaarlijk ook. Ik ken weinig democratieën – voor zover België nog een democratie genoemd kan worden – waar de oppositie verstoken blijft van het recht om de inlichtingendiensten mee te controleren.

 

Er is dus wel degelijk een groot probleem met de Veiligheid van de Staat, als dat allemaal zo geheim moet blijven dat zelfs parlementariërs er geen zicht op mogen hebben.

 

Ik stel vast, mijnheer de minister, dat de Veiligheid van de Staat een ongelooflijk aantal verkeerde prioriteiten heeft. Zij houdt zich bezig met Vlaamse activisten, maar helemaal niet met de echte bedreigingen voor dit land, de moslimterroristen. In die twee belangrijke dossiers, waarvoor er een groot terreuralarm was, eind vorig jaar in de kerstperiode, staat wij met de billen bloot. Wij hebben eigenlijk geen Veiligheid van de Staat die naam waardig. De enige oplossing, mijnheer de minister is: tabula rasa, die Veiligheid van de Staat moet weg en naar buitenlands voorbeeld moet er een veel efficiëntere politiedienst komen.

 

03.09  Katrien Schryvers (CD&V - N-VA): Mijnheer de minister, ik begrijp dat u met de huidige stand van zaken, gezien het geheim van het onderzoek daarover niet veel meer kunt zeggen. U zult vanzelfsprekend wel onze bekommernis begrijpen over het structureel overleg over informatie-uitwisseling. U stelt dat het structurele overleg er is.

 

Wij willen onderstrepen dat het uitermate belangrijk is en dat het niet zomaar bij een jaarlijks overleg of een regelmatig overleg mag blijven, maar dat het overleg in concrete gevallen, wanneer zich concrete feiten aandienen of men bepaalde informatie heeft, toch geïntensifieerd moet worden.

 

U hebt ook verwezen naar OCAD. Ik wil hier toch wel een lans breken voor voldoende, blijvende aandacht, alsook voor voldoende middelen, zodat men daar zijn werk kan doen. Ik pleit voor voldoende middelen voor informatie-uitwisseling en de analyses op grond daarvan, zodat men op tijd proactieve acties kan ondernemen om aanslagen te voorkomen.

 

03.10  Michel Doomst (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega Laeremans, het is inderdaad wel moeilijk om verder te blijven aandringen op indiscreties. Ik begrijp natuurlijk wel dat men met het dossier aan de veiligheid van de Staat raakt. Wij moeten vanuit het Parlement dus enige bescheidenheid hebben.

 

Mijnheer de minister, wij moeten des te meer denken aan het structureel verfellen van de methodes, in de eerste plaats voor de doorstroming van de informatie. U had reeds aan het comité I gevraagd om daarover te rapporteren. Die opvolging moet heel strikt zijn. Ik hoor ook dat OCAD een tweede adem krijgt. Ik hoop dat die sterk genoeg zal zijn.

 

Bovendien is het voor mij toch duidelijk dat een bisnummer van dat soort zaken niet uitgesloten is en dat wij dus erop moeten aandringen om het speur- en inlichtingenwerk op scherp te houden. Wij zullen vanuit het Parlement, in het besef van onze plaats, in elk geval waakzaam blijven om die dreigende situaties in het belang van onze bevolking absoluut te voorkomen.

 

03.11  Corinne De Permentier (MR): Monsieur le ministre, je comprends très bien votre devoir de réserve étant donné l'instruction en cours. J'espère simplement que les accords de coopération qui interviendront seront meilleurs. Je voudrais attirer votre attention sur la montée du salafisme en Belgique. Dans certains quartiers, on essaie même d'accentuer la pression sur les jeunes. J'aimerais que des actions soient entreprises, afin qu'on n'embrigade pas des jeunes qui sont des proies faciles et que l'on veut faire participer à des scénarios parfois catastrophiques. La Belgique a déjà connu quelques cas malheureux.

 

03.12  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le ministre, je peux comprendre votre retenue quant à une affaire qui est à l'instruction. Je comprends aussi que certaines informations doivent rester confidentielles pour pouvoir garantir l'efficacité de nos services de police.

 

Cela dit, certaines informations relèvent du domaine public. Il est curieux de constater que les lecteurs de journaux marocains, dès février 2008, sont au courant de l'arrestation de M. Benali qui prévoit de commettre des attentats en Belgique, alors que nous, nous ne sommes au courant de rien. Nous avons dû attendre jusqu'au 19 mai. Une information publique devrait être régulièrement organisée autour des infos qui circulent déjà dans le domaine public; elles pourraient être portées à la connaissance sinon du public belge, au moins des parlementaires ou de certains parlementaires.

 

Par ailleurs, vous avez parlé de la bonne coordination des services de police. Je sais que vous travaillez intensément en ce sens et que les relations s'améliorent. Selon les informations en ma possession, cette amélioration résulte des efforts des uns et des autres, mais j'entends aussi que certains protocoles d'accord entre la Sûreté de l'État et la police fédérale ne sont pas encore signés. Selon moi, il est urgent de pouvoir encore améliorer l'efficacité des services.

 

J'ignore quand nous obtiendrons enfin les justifications relatives à l'alerte de fin décembre 2007. Nous aimerions obtenir un jour des informations en la matière. C'est important dans une démocratie.

 

Je voudrais également insister sur les mesures qui sont prises ici en Belgique pour éviter à certaines personnes de tomber dans le fanatisme.

 

03.13  Jean Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de minister, ik kan u niet bedanken voor het antwoord, want er is geen antwoord. Ik heb drie vragen gesteld, maar op geen ervan een antwoord gekregen. U draait nog meer rond de pot dan de parketwoordvoerder die de ene dag zegt dat hij van niets weet en de andere dag dat hij wel van iets weet. Is het in een democratisch land toegelaten dat een parketwoordvoerder in naam van het parket liegt? U bent minister van Justitie. Antwoord daarop eens.

 

U hebt de heer Benali laten ontsnappen, niet met de luchtvaartmaatschappij van Timboektoe, maar met een Belgische luchtvaartmaatschappij. U kunt nog zeggen hoe en wanneer. U hebt een kerstshow georganiseerd waar u er vlak naast zat, operatie Bhadoi. U bent Trabelsi gaan zoeken. Nu durft u dat nu niet meer te zeggen. Plots komt er een aangebrand kieken uit de lucht vallen. Als u nu zegt dat u het wist, was u onbekwaam. Men laat geen terrorist vertrekken. Beliraj stond gedurende meer dan acht jaar op de loonlijst van de Veiligheid van de Staat. Hij was verdwenen in november en teruggevonden in Marokko in februari.

 

Er wordt hier rond de pot gedraaid. Er worden excuses gezocht. U zegt dan dat u niets mag zeggen. U hebt zelf in het Parlement gezegd - dat staat in het verslag - dat u een verplichting aan de bevolking en aan het Parlement hebt. Het alarmniveau is er vandaag nog altijd. Dat is van graad 4 omlaag gehaald. Operatie BADOIS gaat vandaag nog altijd door, maar er moet wat aan windowdressing worden gedaan. Mijnheer de minister, u hebt zelf gezegd dat u de bevolking wil voorlichten over de terroristische dreiging, zowel preventief als in noodsituaties. Ik vind dat u niet rond de pot mag draaien, dat u geen tsjevenstreken moet hebben, dat het uw plicht als minister van Justitie is om klaar en duidelijk te antwoorden op het feit dat u gedurende maanden de bevolking in Brussel de stuipen op het lijf hebt gejaagd, terwijl u er naast zat.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De voorzitter: De vragen van mevrouw De Rammelaere en de heer Bacquelaine zullen in de commissie worden behandeld, evenals de vragen voor minister Milquet en voor minister Magnette.

 

04 Question de Mme Karine Lalieux au ministre pour l'Entreprise et la Simplification sur "les chômeurs wallons et l'observatoire des prix" (n° P0306)

04 Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over "de Waalse werklozen en het prijzenobservatorium" (nr. P0306)

 

04.01  Karine Lalieux (PS): On apprend tout sur vous en surfant sur YouTube, en écoutant la radio, en écoutant la télé, en lisant les journaux. On y apprend donc que vous avec un iPhone bidouillé par votre frère, que vous êtes maître en calcul pour mesurer, la veille, le coût d'une grève à la SNCB, que vous fustigez la période de pré-soldes et que vous vous mettez tout le secteur indépendant à dos, que les Wallons manquent de volonté, qu'il y a trop de fonctionnaires en Belgique, et j'en passe. Bref, vous avez un avis absolument sur tout.

 

J'en viens à mes questions. En effet, je vais profiter du fait que le ministre est présent pour lui poser beaucoup de questions vu qu'il ne vient jamais répondre en commission.

 

Monsieur le ministre, qu'est-ce qui vous fait dire que les travailleurs wallons manquent de volonté? Je pense que ce sont des propos simplistes, caricaturaux, et aussi amnésiques puisque je crois que vous êtes allé écouter le ministre-président Rudy Demotte, à la chambre de commerce de Courtrai, qui vous a expliqué combien il y avait des mesures et combien on travaillait en Wallonie pour que, justement, nos travailleurs puissent aller travailler en Flandre. Vous avez une mémoire fort sélective.

 

Comment, vous le chantre de la concurrence, qui s'exhibe avec un iPhone piraté, pouvez-vous vous taire devant l'illégalité du débarquement d'un appareil en vente conjointe avec Mobistar? Est-ce là votre notion de concurrence: rendre les clients complètement captifs en Belgique?

 

Pourquoi, vous l'admirateur de l'hyperactivité du Conseil de la concurrence, que vous êtes le seul à reconnaître d'ailleurs, qui met plus d'un an et demi pour dénoncer une entente entre les boulangers flamands qui ont augmenté le prix du pain et que tous les consommateurs flamands ont payé pendant un an et demi, qui met plus de dix ans pour dénoncer une entente entre les déménageurs internationaux, n'avez-vous pas encore mis votre Observatoire des prix sur pied, pas encore défini ses objectifs, ses missions et sa composition?

 

Enfin, vous qui clamez partout qu'il y a trop de fonctionnaires, je sais que demain vous allez réclamer au ministre du Budget une augmentation des fonctionnaires pour votre propre administration.

 

Monsieur le ministre, toutes ces questions, je vais vous les reposer en commission, parce que répondre aux questions des parlementaires n'est pas une question de volonté mais une question de devoir.

 

04.02  Vincent Van Quickenborne, ministre: Monsieur le président, chers collègues, c'est bien sûr une question de devoir. Je ne sais pas quel est le problème. Si vous me posez des questions, je vais vous répondre. Vous dites que j'ai une idée sur presque tout, mais comme homme ou femme politique, c'est bien notre devoir. Si je réponds à la presse ou que je passe à la télévision et à la radio, le but du politique est de dire ce que l'on pense, sinon à quoi bon organiser des élections? Voulez-vous me censurer parce que j'ai des idées? Il me revient, en tant qu'homme politique de dire mon opinion si je pense qu'il y a trop de fonctionnaires.

 

Ensuite, je vais répondre à vos différentes questions. L'iPhone vous gêne. Je vous signale que plusieurs collègues parlementaires en possèdent un aussi. Vous avez prétendu qu'il était piraté. Je suis désolé, mais une décision du tribunal correctionnel de Namur du 7 janvier 2004 a estimé que le déblocage n'était pas illégal. Si un problème subsiste, que la société Apple porte plainte contre moi.

 

J'en viens au problème des chômeurs. Il convient de rappeler les faits. Dans ma région, dans la ville de Courtrai, le chômage s'élève à 3%, tandis qu'à Mouscron, commune voisine, il est de 17%. Je ne comprends pas l'absence d'un flux qui entraînerait les chômeurs wallons chez nous. M. Vandenbroucke, ministre socialiste de l'Emploi, a répondu voici une semaine au Parlement flamand que seuls 123 chômeurs wallons étaient actifs en Flandre occidentale, alors que le but à atteindre était de l'ordre de 5.000. Il a ajouté: "Het verloopt zeer moeizaam". Et c'est un socialiste qui a répondu à une question venant des rangs socialistes!

 

Certains partis refusent de maintenir la Belgique, mais moi je veux la garder. Dès lors, si l'on tient à préserver notre pays, il importe que – comme les Flamands allaient jadis travailler en Wallonie – les Wallons, de Mouscron entre autres, acceptent de venir travailler chez nous. C'est la base de l'accord entre le FOREM et le VDAB.

 

Je terminerai par l'Observatoire des prix, veuillez m'en excuser, monsieur le président. Demain, ce point sera discuté avec mon collègue Paul Magnette. J'espère qu'il sera créé, comme je l'avais déjà expliqué ici il y a deux ou trois semaines.

 

Si vous avez des questions à me poser, je ne vois aucun problème à y répondre en commission. Je veux même venir jeudi prochain à 9 heures, comme je l'ai proposé hier soir au président de la commission. Et vous avez répondu: "À 9 heures? C'est peut-être un peu tôt!".

 

04.03  Karine Lalieux (PS): Monsieur le ministre, vous venez de faire la démonstration que vous êtes un beau bavard mais un vrai bavard!

 

J'ai déposé une question le 8 mai, monsieur le ministre. Vous proposez de venir répondre en commission le 11 juin. Si c'est cela le respect du Parlement, dites-le-moi! Vous n'avez pas répondu aux questions sur la vente couplée mais je vous interrogerai à nouveau.

 

Par rapport à la volonté des parlementaires wallons, il s'agit d'effets d'annonce: vous voulez simplement être un bon Flamand. Monsieur le ministre, je ne crois pas que ce soit l'attitude d'un ministre responsable dans un gouvernement. Vous aurez des dizaines de questions et j'exigerai – sinon je les transformerai en interpellations – que vous veniez m'apporter de vraies réponses et pas un peu n'importe quoi comme vous le faites dans les journaux!

 

Het incident is gesloten.

L´incident est clos.

 

De voorzitter: Ik heb ondertussen vernomen dat de vragen, gesteld aan de heer Charles Michel, beantwoord zullen worden, indien u het daarmee eens bent, door mevrouw Turtelboom.

 

05 Questions jointes de

- M. François-Xavier de Donnea au ministre des Affaires étrangères sur "la visite d'une délégation du Parlement wallon en Syrie" (n° P0297)

- M. Francis Van den Eynde au ministre des Affaires étrangères sur "la visite d'une délégation du Parlement wallon en Syrie" (n° P0299)

05 Samengevoegde vragen van

- de heer François-Xavier de Donnea aan de minister van Buitenlandse Zaken over "het bezoek van een delegatie van het Waals parlement aan Syrië" (nr. P0297)

- de heer Francis Van den Eynde aan de minister van Buitenlandse Zaken over "het bezoek van een delegatie van het Waals parlement aan Syrië" (nr. P0299)

 

05.01  François-Xavier de Donnea (MR): Monsieur le président, madame la ministre, j'ai appris avec une certaine stupeur, au travers d'un communiqué légitimement outré et outragé du ministre des Affaires étrangères, que le président du Parlement wallon avait effectué une visite en Syrie. Passe encore qu'il aille passer des vacances en Syrie; ce qui est plus grave, c'est qu'il y a fait des déclarations d'amitié, presque d'amour, qui peuvent évidemment être interprétées par le régime en place comme engageant la Belgique!

 

On ne peut que s'étonner de voir un membre éminent d'un parti qui, à juste titre, défend sincèrement et avec fermeté les droits de l'homme, se rendre dans un pays qui a commis des atrocités au Liban, qui soutient des mouvements terroristes au Moyen-Orient, le Hezbollah, le Hamas, à Gaza, en Cisjordanie. Selon moi, il y a là un grave incident diplomatique qui n'honore pas celui qui l'a commis et qui embarrasse grandement notre pays et probablement aussi son parti.

 

Madame la ministre, je voulais vous poser les questions suivantes. Qui M. Happart a-t-il vu? Notre ambassadeur a-t-il été présent aux entrevues de M. Happart avec les autorités syriennes? En effet, il est de coutume, lorsqu'une délégation officielle se rend dans un pays étranger, que l'ambassadeur assiste aux discussions et rencontres que l'on a avec les autorités du pays en question, précisément pour pouvoir rendre compte au ministre des Affaires étrangères des propos tenus mais aussi pour pouvoir assister les personnalités belges qui se rendent à l'étranger. Dès lors, notre ambassadeur a-t-il assisté à tout ou partie des entretiens de M. Happart et de sa délégation? Quels propos M. Happart a-t-il précisément tenus? J'ai évidemment lu les comptes rendus de presse mais quels sont les propos précis qui ont provoqué l'émoi du ministre?

 

J'ai entendu que M. Happart se retranchait derrière un coup de téléphone qu'il aurait eu avec M. Louis Michel. Le ministre a-t-il pris contact avec M. Louis Michel et quelle était la nature de ses propos? Connaissant M. Michel, je doute qu'il ait encouragé M. Happart à se rendre en Syrie.

 

Enfin, pour l'avenir, le ministre ne devrait-il pas saisir le Comité de concertation pour rappeler aux Régions et Communautés que les délégations officielles doivent l'informer? Un Comité interministériel de politique étrangère sert à cela. Je pense dès lors qu'il serait positif que le ministre demande au Comité de concertation de "resserrer les boulons".

 

Voilà, madame la ministre, les questions que je voulais vous poser, tout en protestant ici, de la façon la plus ferme, au nom de mon groupe quant à la visite d'un président d'assemblée belge dans un pays qui, actuellement, ne se comporte pas de façon digne au sein de la communauté internationale.

 

05.02  Francis Van den Eynde (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ook ik was pijnlijk verbaasd dat precies uit Wallonië, het land dat na Frankrijk de tweede moeder is van de rechten van de mens, een bezoek gebracht werd aan een regime dat zich ook socialistisch noemt – daarin is er natuurlijk een verwantschap – maar waar de mensenrechten al even goed geëerbiedigd worden als in China en waar parlementairen als ik mij niet vergis zelfs niet worden verkozen, maar aangeduid door de president.

 

Dit gezegd zijnde, ik wil mij niet mengen in de buitenlandse politiek van een buurland, van Wallonië. Ik vind dat Wallonië het recht heeft om zelf zijn buitenlandse politiek te voeren. Dat is trouwens grondwettelijk zo. Ik wil mij dan ook verontschuldigen bij onze Waalse collega’s voor de woorden van onze minister van Buitenlandse Zaken die het nodig vond om hen daarvoor te veroordelen want hij sprak, heb ik menen te verstaan, ook namens ons. De minister van Buitenlandse Zaken heeft echter grondwettelijk niet het recht om zich daarmee te bemoeien.

 

Ik heb zo de indruk dat de minister van Buitenlandse Zaken op dit ogenblik een beetje aan Belgische recuperatiepolitiek doet. Een paar weken geleden zei hij dat zijn ambtenaren de economische belangen van Vlaanderen en Wallonië zouden behartigen. Nu begint hij de heer Happart al op de vingers te tikken terwijl de heer Happart dat autonoom mag doen. Dat de heer Happart bekritiseerd wordt in Wallonië is een Waalse zaak. De Belgische minister heeft daar niets mee te maken. Ik wil dan ook aan u, mevrouw de minister, vragen waar de minister van Buitenlandse Zaken het lef vandaan haalt om zich hier te bemoeien met de buitenlandse politiek van Wallonië.

 

05.03  Annemie Turtelboom, ministre: Monsieur le président, chers collègues, la visite d'une délégation du Parlement wallon menée par José Happart en Syrie les 18 et 19 mai a eu lieu sans que le SPF Affaires étrangères ait été consulté au préalable.

 

Notre ambassade à Damas n'a pas été informée et la délégation n'a pas contacté notre ambassade quand elle y est arrivée. Normalement, ce sont nos services à Bruxelles ou les ambassades qui nous informent de telles visites. Ceci nous permet d'éventuellement procurer de l'aide et de préciser la position des Affaires étrangères.

 

Afin de pouvoir être crédible en tant que pays et de pouvoir avoir une influence dans les discussions internationales, il est en effet très important qu'il y ait de la cohérence sur le plan de la politique étrangère.

 

De uitlatingen van de heer Happart wekten terecht heel wat wenkbrauwengefrons op bij onze Europese collega’s. Ik betreur dit ten zeerste en heb niet nagelaten hier onmiddellijk op te reageren, zodra onze ambassade in Damascus ons inlichtte over dit incident. De contacten die de delegatie van het Waalse Parlement had met de Syrische autoriteiten en de verklaringen die ten aanzien van hen werden afgelegd, stroken niet met het Belgische en het EU-beleid jegens Syrië. Het namens België uitdrukken van steun aan het Syrische beleid en de wens tot het aanknopen van nauwere bilaterale betrekkingen, is compleet onverzoenbaar met de positie van de Europese Unie en haar eensgezind optreden in haar extern beleid ten opzichte van het Midden-Oosten.

 

05.04  François-Xavier de Donnea (MR): Monsieur le président, madame la ministre, je ne partage évidemment pas du tout les remarques sarcastiques de M. Van den Eynde, mais je ne veux pas polémiquer à ce sujet. En tout cas, je lui laisse la responsabilité de ses sarcasmes.

 

Cela dit, je me réjouis du fait que la ministre ait pu exprimer devant ce Parlement l'indignation de M. De Gucht. En effet, dans des circonstances aussi sérieuses, il ne suffit pas que l'indignation d'un ministre soit exprimée dans la presse; elle doit également être formulée devant ce Parlement.

 

Madame la ministre, je dois dire que j'ai été intrigué par une information donnée dans un communiqué de presse syrien. En effet, l'agence SANA souligne qu'à Palmyre, M. Happart a tout particulièrement admiré les techniques de momification. J'ai oublié de vous demander, tout à l'heure, quelle était la composition de sa délégation? Par hasard, était-il accompagné d'une délégation de taxidermistes wallons?

 

05.05  Francis Van den Eynde (Vlaams Belang): Mijnheer de Donnea, ik dank u voor het epitheton “sarcastisch.” Ik ben erger gewoon. Neemt u het mij voorts niet kwalijk, maar het einde van uw betoog was ook bepaald sarcastisch.

 

Nogmaals, het onafhankelijke Vlaanderen zou geen bezoek brengen aan Syrië, maar, wij mengen ons niet in het beleid van een buurland. Indien het socialistische Wallonië vindt dat het mag, dan mag dat.

 

Trouwens, uit het antwoord van mevrouw de minister, namens de minister van Buitenlandse Zaken, heb ik nergens vernomen waar bijvoorbeeld de Grondwet geschonden zou zijn. De heer Happart en Wallonië hebben de autonomie, ook op dat vlak, en bijgevolg – u kunt dat betreuren – vind ik dat het niet opgaat. U moet respect hebben voor de Waalse autonomie.

 

L´incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Questions jointes de

- Mme Zoé Genot à la ministre de la Politique de migration et d'asile sur "les critères pour la régularisation" (n° P0307)

- M. Filip De Man à la ministre de la Politique de migration et d'asile sur "les critères pour la régularisation" (n° P0308)

- Mme Dalila Douifi à la ministre de la Politique de migration et d'asile sur "les critères pour la régularisation" (n° P0309)

06 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Zoé Genot aan de minister van Migratie- en asielbeleid over "de criteria voor regularisatie" (nr. P0307)

- de heer Filip De Man aan de minister van Migratie- en asielbeleid over "de criteria voor regularisatie" (nr. P0308)

- mevrouw Dalila Douifi aan de minister van Migratie- en asielbeleid over "de criteria voor regularisatie" (nr. P0309)

 

06.01  Zoé Genot (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, lorsque nous avions analysé l'accord de gouvernement que j'ai sous les yeux, nous avions apprécié un de ses éléments: le retour de l'ancrage local durable et d'une politique de régularisation.

 

Pourquoi une politique de régularisation est-elle importante? Parce que des gens sont présents en Belgique depuis très longtemps et l'on sait qu'ils ne partiront pas vu qu'ils ont construit leur vie chez nous. Si l'on essaie de les éloigner, l'affaire se passe très mal. Cet élément nous paraissait donc important. Vous aviez également prévu une régularisation de type économique pour les gens plus récemment arrivés et qui pourraient s'inscrire économiquement dans notre pays.

 

Ces deux volets figurent très clairement dans votre accord de gouvernement.

 

Toutefois, la presse flamande fait déjà paraître quelques éléments du projet de circulaire, ce qui nous rend inquiets. En effet, nous avons l'impression que la régularisation pour ancrage durable ne pourra se faire que pour ceux qui ont un emploi. À nos yeux, il s'agit d'une arnaque: en Belgique, la majorité des sans-papiers voudraient travailler, mais ne le peuvent pas. Les quelques personnes qui disposent d'un statut d'étudiant peuvent travailler, ainsi que quelques personnes déclarées recevables.

 

Pourtant, j'ai vu des sans-papiers endurer quarante jours de grève de la faim pour obtenir un permis de travail, donc une autorisation de travailler. Après cela, leur dire qu'ils ne pourront pas être régularisés parce qu'ils n'ont pas travaillé, on peut comprendre qu'ils se sentent floués. À juste titre.

 

Le deuxième élément qui nous inquiète dans ce qui transparaît de la directive dans la presse, c'est la question des illégaux. Je vous ai entendue au Sénat déclarer qu'on ne peut pas puiser un droit dans l'illégalité. Il est clair qu'à défaut de régulariser ces illégaux présents depuis longtemps en Belgique, ils y seront toujours présents et les profiteurs de misère puiseront là le droit de les exploiter, de la même manière qu'ils les font actuellement travailler et vivre.

 

Dans les critères d'ancrage durable, on relèvera que la personne ait la volonté de travailler, qu'elle ait la possibilité de pourvoir à ses besoins. Mais tous ces gens présents en Belgique travaillent puisque l'État belge ne les aide pas; on aide les sans-papiers à condition qu'ils soient encore sous couvert de la procédure, soit en fin de procédure ce qui leur permet de se rendre dans des accueils locaux, soit en centre ouvert. Tous les autres vivent en travaillant, en se débrouillant, en faisant ce qu'ils peuvent pour loger et nourrir leur famille. Ils ont cette volonté.

 

C'est pourquoi, à mon avis, pour éviter cette exploitation, ces illégaux doivent entrer dans le cadre de votre circulaire.

 

06.02  Filip De Man (Vlaams Belang): Mijn vraag gaat ook over de sans-papiers, zoals de linksen graag zeggen. Eerlijk gezegd, men zou daarmee moeten ophouden, mevrouw Genot en andere linksen hier aanwezig. Als men eens goed nadenkt, dan zijn er zes miljard sans-papiers in de wereld. Alle niet-Europese burgers zijn namelijk sans-papiers. Ik denk dus dat u beter spreekt over illegale vreemdelingen. Dat is precies wat er aan de hand is.

 

Ik verneem, mijnheer de voorzitter, dat er een 70-puntenplan is. Een 70-puntenplan van Open Vld, ik schrok een beetje toen ik het zag, maar het zegt precies het tegenovergestelde van wat wij vroeger in ons 70-puntenplan stelden. Ik lees dat mevrouw de minister punten zal geven aan illegale vreemdelingen, een soort beloning. Hoe meer goede punten men haalt, hoe beter voor de illegale vreemdelingen. Ik zie dus dat u zegt, mevrouw de minister, dat zij 40 punten krijgen, als ze hier werk hebben. Abdel om de hoek zal dus natuurlijk wel heel snel een contractje schrijven voor Farid, die dan bijvoorbeeld een jaar voor niets zal moeten werken, maar ondertussen zal Farid wel zijn contract hebben. 40 punten. Bingo.

 

U zegt verder dat zij 20 punten krijgen voor sociaal-cultureel engagement. Ook daarbij voorspel ik u dat elke linkse club in dit land en alle sp.a’ers en groenen hun verenigingen attesten zullen laten uitschrijven dat het niet meer mooi is. Het vrijwilligerswerk zal in dit land tot ongekende hoogten uitstijgen.

 

Ik heb ook gelezen dat men 10 punten krijgt per kind. Dat betekent heel concreet, mevrouw de minister, dat het bingo is, als men als illegaal met zeven kinderen hier kan binnenduikelen. Ik wil nu natuurlijk geen lelijke toespelingen maken op hun demografische inspanningen, maar dat zullen er wel wat zijn. Iedereen met zeven kinderen, of ik moet het verkeerd begrepen hebben, wordt dus nouveau Belge. Wanneer de regularisatie is uitgesproken, collega’s, mijnheer de voorzitter, het is goed dat u dat ook weet, dan worden die allemaal na twee, drie of vier jaar – de heer Mortelmans kent dat systeem – nouveaux Belges. Dat worden dan allemaal kiezers van mevrouw Genot en van de socialisten.

 

Ten slotte is er de beoordeling van de burgemeester, mevrouw Turtelboom. Ook daar voorspel ik u dat alle socialistische ministers gaan zorgen voor de kiezers die zij in de toekomst zullen kunnen toevoegen aan hun electoraat en dat zij allemaal zeer goede punten zullen geven.

 

Kortom, collega’s, ik vrees, en onze fractie vreest, dat bijna niemand naast die 70 punten zal grijpen en dat het dus bingo zal zijn. Sociale zekerheid voor iedereen.

 

06.03  Dalila Douifi (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, heel recent hadden wij, naar aanleiding van de indiening van uw beleidsintenties, al een debat in de commissie. Uw beleidsnota was een document dat door de voltallige regering mee werd goedgekeurd.

 

Toen al konden wij in de commissie vaststellen dat er heel grote onenigheid bestaat over het regulariseren van mensen.

 

Wat betekent het regulariseren van mensen? Regulariseren betekent mensen die illegaal op ons grondgebied verblijven, wettelijke papieren geven, legaliseren, legaal maken.

 

U kondigde toen aan dat u een omzendbrief in voorbereiding had. U zei ook dat u heel duidelijk wenste te zijn en voor de regularisaties de grootste objectiviteit wenste na te streven.

 

Wat ondertussen niemand nog gelooft, zeker niet na wat wij vandaag in een paar kranten konden lezen, is dat u een kordaat en in zekere zin streng asielbeleid wil voeren. Het ophangen van die valse strengheid laat u maar beter varen, zeker na wat wij vandaag hebben gelezen.

 

Toen al was in de commissie duidelijk dat de collega’s van de cdH en uw collega in de regering, Joëlle Milquet, willen regulariseren. Dat is één kanaal.

 

Het tweede kanaal waarvan u nogal voorstander bent – u doet er ook alles aan om op dat punt te scoren –, is het aansnijden van een nieuw migratiekanaal, met name de economische migratie. Dat is een tweede kanaal van regularisaties dat u wil gebruiken.

 

Ten derde, er is de grote onenigheid binnen de regering. Immers, wanneer u uitlegt wat u voor ogen hebt en wil doen, knikken de collega’s van andere meerderheidspartijen ja of schudden neen, naargelang de interpretatie die zij, partner van de regering waarvan u en de Open Vld deel uitmaken, hebben.

 

Mevrouw de minister, ik moet toegeven dat uw beleidsnota en uw intenties inzake regularisaties in elk geval één nut hebben, namelijk het interpreteren afhankelijk van de partij binnen de regering waartoe het regeringslid behoort.

 

Vandaag heerste er alom de grootste verwarring over uw puntensysteem.

 

Ik onthoud daaruit vandaag één element, collega’s, met name dat Annemie Turtelboom, als vertegenwoordiger van Open Vld in deze regering, overstag is gegaan voor Joëlle Milquet. U hebt vandaag in enkele kranten immers aangekondigd dat u zult regulariseren en dus geeft u toe aan de vraag van de cdH-partner. U gaat regulariseren.

 

De voorzitter: U moet wel tot uw besluit komen.

 

06.04  Dalila Douifi (sp.a+Vl.Pro): U gaat dat doen volgens een soort puntensysteem. We hebben dat kunnen lezen. Men moet minstens 70 op 100 halen. Het zal natuurlijk afhankelijk zijn van de meester of de juffrouw met welke kleur van balpen de punten worden gegeven, met welke kleur van politieke partij men bepaalde punten op bepaalde vakken zal scoren. Ik zie, bijvoorbeeld, dat de blauwe balpen nogal wat punten wil geven…

 

De voorzitter: Mevrouw Douifi, u bent al drie minuten bezig. Wat zijn uw vragen?

 

06.05  Dalila Douifi (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, wij hebben om de werkzaamheden te bevorderen als oppositie een aantal vragen ingetrokken. Ik zie dat de meerderheid zo goed als al haar vragen heeft aangehouden. U zult onze fractie toch toestaan dat we even ons punt maken in deze vragenronde.

 

De voorzitter: Dat is niet juist. Stel uw vragen.

 

06.06  Dalila Douifi (sp.a+Vl.Pro): Wat het puntensysteem betreft, zie ik dat de blauwe balpen in elk geval nogal veel punten wil geven aan mensen die werk hebben gehad. We weten allemaal dat er heel veel illegalen in het zwarte circuit werken. U gaat het zwartwerk dus regulariseren.

 

Wij hebben een nieuwe asielwetgeving gemaakt voor de toekomst. Wij hebben inderdaad nog een aantal problemen uit het verleden, toen mensen veel te lang moesten wachten op een antwoord, ondertussen schoolgaande kinderen hebben en goed geïntegreerd zijn. Dat was trouwens reeds de politiek van Dewael.

 

We zien nu dat minister Turtelboom van Open Vld de grenzen wil opengooien om economische migranten aan te trekken. Eigenlijk gaat het over de Chinese burgerlijk ingenieur of de goede Indische IT’er, een dertiger met liefst zoveel mogelijk werkervaring en zonder sociale garanties in hoofde van de werkgever. Daarover gaat het eigenlijk. Die mensen wilt u aantrekken. Anderzijds wilt u gezinnen met schoolgaande kinderen, die goed geïntegreerd zijn, terugsturen. Als dit puntensysteem, mevrouw de minister, het voorontwerp van omzendbrief is, dan moet u toch eens aan dit Parlement uitleggen wat de precieze bedoeling is. In de Senaat hebben zo goed als alle meerderheidspartijen het woord genomen om te zeggen dat wat u vandaag in de kranten zegt, alleszins niet hun interpretatie is. U hebt nu de gelegenheid om aan de parlementsleden in de Kamer te zeggen wat uw precieze bedoeling is.

 

De voorzitter: Mevrouw Turtelboom zal nu antwoorden. We zijn in het vragenuurtje, niet in een minidebat.

 

06.07 Minister Annemie Turtelboom: Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, voor alle duidelijkheid, in het regeerakkoord staat dat we mensen gaan regulariseren op basis van een lokale duurzame verankering. Welke elementen zitten daarin? Dat is werk, werkbereidheid, bepaalde competenties hebben, bepaalde kwalificaties hebben, een van de landstalen kennen, een sociale verankering, een lokale verankering enzovoort. De elementen staan perfect opgesomd in het regeerakkoord.

 

Dan kom je natuurlijk tot de situatie waarin je je afvraagt wat werkbereidheid is of wanneer je een van de talen voldoende kent. Net een verwijt dat al mijn voorgangers altijd kregen was dat ze willekeurig waren. Dat was een kritiek die men vaak kreeg van linkse partijen of groene partijen: de minister oordeelt een beetje afhankelijk van wie voor hem staat, als een Romeinse keizer met de duim omhoog of naar beneden. Toch stonden de criteria op websites geafficheerd en kon iedereen ze letterlijk zien.

 

Wat kan je dan doen als minister? Je kan dan zeggen dat je die willekeur voortzet, dat je een discussie kunt openen, een rondzendbrief, een wet, dat de minister of een commissie of de administratie oordeelt. Wat hebben wij gedaan? Wij hebben eerst gekeken hoe wij dat kunnen objectiveren en hoe wij tot een systeem kunnen komen dat heel duidelijk en transparant is, maar waar het eigenlijk niet uitmaakt wie er op een bepaald ogenblik over zal oordelen.

 

Er zijn een aantal vragen inzake de inhoud gesteld. Ik betreur dat, zoals ik gisteren en vandaag heb verklaard. Ik heb mij verslikt in mijn koffie toen ik eergisteren La Libre Belgique las. Het is niet in De Morgen van vandaag voor de eerste keer gelanceerd: De Morgen is voortgegaan op een artikel van La Libre Belgique. Waarom? Omdat ik vind dat je dergelijke rondzendbrief moet maken en dat je die onmiddellijk moet lanceren, zonder dat je valse hoop voor mensen gaat creëren. Ik vind dat je dit debat niet moet voeren in de pers. Ik zou als minister kunnen zeggen dat ik de rondzendbrief zelf maak, maar hier in het Parlement hebben we een ruime tweederde meerderheid die we ook nog nodig hebben voor iets anders. Ik wil daarover dus overleg voeren binnen de meerderheidspartijen.

 

Als je kijkt naar de inhoud, is het nogal evident dat daar werk in zit, dat daar taal in zit, dat daar werkbereidheid in zit. Ik denk dat dit toch net de definitie is van iemand die lokaal duurzaam verankerd is. Als ik onlangs nog een rapport las van een Amerikaanse denktank – ik weet dat er hier in het Parlement partijen zijn die heel goede contacten hebben met Amerikaanse denktanks – blijkt daaruit dat mensen die werken zich veel gemakkelijker en sneller integreren in de samenleving. Zij spreken de taal, zij participeren sociaal en cultureel. Het is dus nogal evident dat dit een van de criteria is om tot een lokale duurzame verankering te komen. Dit is het systeem.

 

Waarom komt er een puntensysteem? Als er mij morgen iemand zegt dat hij een fantastisch ander systeem heeft, ook een objectief systeem waar er geen 150 interpretaties mogelijk zijn, sta ik daar voor open. Mevrouw Douifi verwijst wel naar grote interpretatiemogelijkheden maar ik garandeer dat het een omzendbrief zal zijn die zeer duidelijk en klaar is.

 

Alleen moet ik zeggen – ik richt mij nu tot u – dat ik uw tussenkomst niet altijd goed begrijp. Ik kom van de Senaat en daar verwijt men mij vanuit uw fractie dat ik veel te hard ben. Als ik de blogs lees en de vrije tribune van het tot VlaamsProgressieven omgedoopte Spirit, dan zeggen zij “laat onze vrienden vrij”. Men vindt dat ik veel te streng ben en dat het schandalig is. Ik zou dus eigenlijk heel graag een duidelijk antwoord willen geven aan uw fractie maar ik zit met een moeilijkheid omdat ik niet goed weet tot wie ik mij moet richten, links, rechts of het midden.

 

06.08  Zoé Genot (Ecolo-Groen!): Madame la ministre, vous dites que parmi les critères de l'ancrage durable il y a l'emploi. Mais quand l'emploi pèse quarante points, il faut obligatoirement passer par-là! La difficulté est que ces gens travaillent tous, sinon ils mourraient de faim, mais pas de façon légale puisqu'ils n'en ont pas la possibilité. Je pense donc qu'il faut retravailler la circulaire pour que le travail illégal soit pris en compte. Je suis d'accord avec vous, le travail doit être un facteur d'intégration mais s'il reste illégal, cela ne sert à rien!

 

Par ailleurs, il y a beaucoup d'illégaux qui sont là depuis longtemps, qui travaillent, qui mènent leur vie, et qui méritent aussi d'être pris en compte. Sinon, vous allez laisser la place à l'exploitation illégale de gens inscrits ici depuis longtemps, avec des cas comme celui d'Angelica. Je vous demande de bien réfléchir à ces deux remarques.

 

06.09  Filip De Man (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, het is steeds goed om het hele kader te bekijken. Wat staat er nu op het getouw, door CD&V - N-VA en Open Vld?

 

Ten eerste, asielzoekers die hier vier jaar verblijven krijgen een verblijfsvergunning, ook als het asielbedriegers zijn, daarover valt deze regering niet.

 

Ten tweede, humanitaire redenen leiden tot een verblijfsvergunning, medische redenen leiden tot een verblijfsvergunning, illegaal sedert maart vorig en kunnen bewijzen – ik vraag mij steeds af hoe – dat men werk heeft of een zelfstandigenstatuut leidt tot een verblijfsvergunning.

 

Ten slotte, als er nog, wat ik zeer betwijfel, illegalen zouden overblijven, dan hebt u nog een laatste kanaal gevonden, namelijk de lokale verankering.

 

Nogmaals, ik blijf erbij, u bent uw eigen kiezers aan het bedriegen dat het niet mooi is. Dat geldt ook voor CD&V - N-VA. Wij gaan zoveel mogelijk herhalen van nu tot de volgende verkiezingen.

 

06.10  Dalila Douifi (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ik heb meer en meer de indruk dat u steeds in de voorwaardelijke wijs spreekt. U zegt dat er dan iets uitlekt, dat het nog niet helemaal rond is. Ik vrees u nu reeds te moeten zeggen, ik wil u geen valse hoop geven, dat u met het voorgestelde puntensysteem waarover wij vandaag gelezen hebben binnen deze meerderheid niet zult landen gezien de verschillende reacties van de verschillende collega’s uit de verschillende regeringspartijen.

 

U geeft hoop aan heel veel mensen. Ik herhaal het nog eens. Andere collega’s uit de regering, onder andere van cdH, interpreteren dat zij veel mensen zonder papieren, papieren zullen kunnen geven. U noemt het regularisaties. Het valt onder de regularisaties. Anderzijds is er een nieuw migratiekanaal, de economische migratie, die voor u, een Open Vld-minister, heel belangrijk is.

 

Ondertussen weet de dienst Vreemdelingenzaken ook niet wat uw criteria zijn om te regulariseren. U geeft hoop aan mensen waarvan u straks toch zult moeten zeggen dat het niet kan. Anderen motiveert u misschien om te komen omdat ze denken dat ze zullen kunnen werken en daardoor hier legaal zullen kunnen verblijven, die geeft u ook hoop. Wij hebben nog nooit zo’n grote onduidelijkheid gehad op dat vlak. Wij hebben nog nooit zoveel verwarring gehad.

 

Ik moet zeggen dat het puntensysteem van alles wat ik heb zien passeren in deze materie ongeveer het zotste is wat u maar kon voorstellen. Wij zullen de komende dagen zien wanneer u landt. Uw rondzendbrief was voor eind deze maand aangekondigd. U zult dan natuurlijk niet landen. Wij zullen zien wat het finale akkoord zal zijn.

 

Het incident is gesloten.

L´incident est clos.

 

Ontwerpen en voorstellen

Projets et propositions

 

07 Wetsontwerp strekkende tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 19 maart 2007 in uitvoering van artikel 46 van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid (1069/1-2)

07 Projet de loi confirmant l'arrêté royal du 19 mars 2007 en application de l'article 46 de la loi du 13 décembre 2006 portant des dispositions diverses en matière de santé (1069/1-2)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De voorzitter: De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Mevrouw Maya Detiège, rapporteur, verwijst naar haar schriftelijk verslag.

 

07.01  Martine De Maght (LDD): Mijnheer de voorzitter, ik wil mijn uiteenzetting kort houden, maar ik vind ze toch wel belangrijk.

 

Het gaat over een uitbreiding van de bestaande wetgeving met terugwerkende kracht. Het opzet van het voorliggende wetsontwerp is de discriminatie ten aanzien van de ziekenhuispediaters weg te werken. Het algemeen principe dat echter wordt aangehouden, zijn de ereloonsupplementen die worden aangerekend voor eenpersoonskamers. De intentie, het streefdoel van onderhavig en vorig voorstel was en is de groep beschermde patiënten in verband met ereloonsupplementen uit te breiden met de gehospitaliseerde kinderen, vergezeld door een van hun ouders.

 

Er is echter een groot gebrek aan transparantie. Zelfs na aanvaarding van het wetsontwerp blijft het voor de patiënt, in deze de ouder van het kind dat werd opgenomen, niet duidelijk wat uiteindelijk zal worden aangerekend. De opname van een kind is voor de ouder een zeer emotionele aangelegenheid. Ik heb dat ook al in de commissie gezegd. Bij de aanmelding in een ziekenhuis is de enige betrachting van de ouder dat zijn of haar kind de beste, meest kwalitatieve verzorging krijgt. Bij het onthaal wordt gevraagd of de ouder ja dan neen bij het kind wenst te blijven. In die abnormale situatie tekent iedereen alles wat hem of haar wordt voorgelegd en wordt de keuze voor de betrokkene gemaakt.

 

Kamersupplementen voor een kamer ouder/kind worden nu al aangerekend in de vorm van forfaitaire kosten. Hierbij durf ik onder uw aandacht te brengen dat niet iedereen over een hospitalisatieverzekering beschikt. Evolueren wij dan naar een klassengeneeskunde met toestemming van de federale overheid naar een verzorging op basis van inkomen? Dat kan niet de bedoeling zijn. Ik denk ook dat dat niet de bedoeling is van de wetgeving ter zake. Daarenboven is het een ontlasting van het betrokken personeel, wanneer de ouders bij hun kinderen blijven tijdens een ziekenhuisopname. Dat is niet onbelangrijk.

 

Onze fractie zal zich onthouden, omdat het wetsontwerp de vooropgestelde doelstelling niet bereikt en het nog te veel mogelijkheid tot interpretatie voor de ziekenhuizen toelaat.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1069/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1069/1)

 

Het wetsontwerp telt 3 artikelen.

Le projet de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

08 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de motorfietsen toe te staan gebruik te maken van de aan de bussen voorbehouden rijstroken (96/1-5)

08 Proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'autoriser la circulation des motocyclettes dans les bandes réservées aux bus (96/1-5)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Xavier Baeselen, Valérie De Bue, François Bellot, Corinne De Permentier, Jacqueline Galant, Daniel Bacquelaine

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

08.01  Jef Van den Bergh, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, collega’s, de commissie voor de Infrastructuur heeft een tweetal vergaderingen gewijd aan de bespreking van dit wetsvoorstel, waarvoor er eerder ook al hoorzittingen waren geweest die gedeeltelijk aan het thema waren gewijd. Het voorstel werd ter stemming voorgelegd in de commissie en is daar goedgekeurd. Vandaar dat wij het hier ter bespreking krijgen, uiteraard.

 

Ik wil mij wat het verslag betreft, ten zeerste beperken tot een paar elementen. Tijdens de bespreking is er herhaaldelijk op gewezen dat dit een wetsvoorstel is dat een koninklijk besluit zal wijzigen. Daar moeten wij toch altijd wat voorbehoud bij maken. Niettemin achtten de indieners het voldoende belangrijk om ermee door te gaan, althans tijdens de besprekingen in de commissie.

 

Ik wil ook wijzen op een uitdrukkelijke stelling van collega De Padt die erop wees dat de wegbeheerders de eindbeslissing moeten kunnen nemen inzake het wel of niet toelaten van motorfietsen op busbanen. In die zin zijn wij de voorbije week op het probleem gestoten dat de wettekst niet helemaal overeenstemt met de inhoud zoals wij die hebben besproken in de commissie. Ik wil dan ook voorstellen deze tekst terug naar de commissie te sturen en daar opnieuw ter bespreking voor te leggen.

 

De voorzitter: Dank u, mijnheer Van den Bergh, voor dit verslag.

 

Dans la discussion générale j’ai déjà quelques intervenants inscrits: Mme Snoy et Mme De Bue, M Bellot, mevrouw Werbrouck en de heer Geerts.

 

08.02  Francis Van den Eynde (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, excuseer dat ik u even onderbreek maar ik dacht dat CD&V daarnet een procedurezaak had aangehaald. Zonder mij daarover uit te spreken zou het misschien aangewezen zijn om dat eerst op te lossen want indien het voorstel terug naar de commissie moet, moeten we hier het debat niet houden.

 

De voorzitter: Ik heb niet genoteerd dat het een formeel voorstel was.

 

08.03  Bart Tommelein (Open Vld): Ik hoorde het verslag van de heer Van den Bergh.

 

Ofwel sturen we de tekst terug naar de commissie, en dan moet het debat nu niet worden gevoerd, ofwel sturen we hem niet terug naar de commissie en voeren we het debat hier en nu.

 

Volgens mij, mijnheer de voorzitter, moet eerst worden beslist of de tekst al dan niet naar de commissie wordt teruggestuurd.

 

De voorzitter: Ik had niet begrepen dat dit een formeel voorstel was. Vandaar de verwarring.

 

08.04  François Bellot (MR): Monsieur le président, cette proposition de loi a été déposée en août 2007 et nous avons organisé des auditions pour recueillir les avis des différents intervenants et interlocuteurs pertinents que nous avions identifiés.

 

À l'issue de ces auditions, nous avons inscrit la proposition de loi à l'agenda. Je rappelle d'ailleurs que je l'ai inscrite à trois reprises puisque nous n'avions pas le quorum pour examiner les textes. Au cours de la discussion, il y a eu des amendements. À la suite de l'adoption de certains d'entre eux, la proposition que nous avions déposée a été quelque peu modifiée.

 

Nous avons donc voté en commission et approuvé une proposition de loi.

 

Entre-temps et après cette adoption de la proposition de loi, je pense qu'il y a eu du lobbying de la part de certains acteurs intervenants de la route. Les membres des différents groupes ont alors examiné et réexaminé la proposition de loi qui avait été adoptée et se sont dit qu'ils auraient dû faire autre chose.

 

Je ne pense pas que ce soit un problème de procédure. Il s'agit d'un problème de texte adopté en commission dont le contenu n'avait sans doute pas été clairement identifié par l'ensemble des intervenants.

 

La question est de savoir si nous votons en séance plénière une proposition de loi qui a été adoptée en commission et que certains membres aujourd'hui souhaiteraient contester. Je le répète, il n'y a pas de problème de procédure. Je pense que c'est une proposition de loi au sujet de laquelle la discussion générale peut avoir lieu maintenant.

 

Monsieur le président, il vous appartient d'entendre sans doute les différentes positions et de formuler une proposition. Pour ma part, j'estime que nous devons effectuer un vote pour savoir ce que nous allons faire maintenant.

 

Le président: Nous allons travailler dans l'ordre. Mme Snoy avait demandé la parole, je la lui donne.

 

08.05  Thérèse Snoy et d''Oppuers (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, notre groupe trouve que ce texte n'est pas dans un état suffisamment satisfaisant pour être voté aujourd'hui.

 

Ce texte a des objectifs sans doute louables – partager la route, la sécurité des motards et des deux-roues motorisés et la mobilité durable – mais il a été adopté dans de drôles de circonstances. D'une part, les auditions ne sont pas complètes. Nous n'avons pas auditionné les principaux intéressés, à savoir les sociétés de transport en commun. Si on veut mettre des motos sur les bandes-bus, n'est-il pas logique d'auditionner les sociétés de transport de bus qui vont devoir supporter la situation compliquée et partager les voies avec les motos?

 

D'autre part, je trouve étonnant qu'un certain nombre d'avis aient été négligés: l'avis de l'Institut belge pour la sécurité routière, l'avis des cyclistes. Sur le fond, des éléments n'ont pas été pris en compte.

 

Le dernier événement est celui de la séance du 7 mai, au cours de laquelle il y a eu une confusion par l'introduction d'un amendement du CD&V visant la suppression d'un article rendant cette loi incompréhensible et susceptible d'être interprétée en sens divers.

 

Dès lors, nous estimons que ce texte n'est pas mûr pour être voté aujourd'hui. Nous demandons le renvoi en commission.

 

Le président: Dans le cadre de la discussion générale, chacun a le droit de donner son avis sur cette proposition de loi.

 

08.06  Valérie De Bue (MR): Monsieur le président, nous demandons effectivement la discussion générale de cette proposition de loi. Je rappelle que le 26 avril 2007, cette Assemblée a voté à la quasi-unanimité la proposition de résolution. Des auditions ont eu lieu et il appartenait à tout un chacun de demander, le cas échéant, la convocation de telle association ou de tel expert.

 

Nous avons disposé de suffisamment d'éléments pour nous faire une idée claire du dossier et donc de la matière. Nous prônons, sous certaines conditions, la possibilité pour les motos d'accéder aux voies réservées aux bus.

 

Cette proposition s'intègre dans un ensemble de textes législatifs déposés par le MR en vue d'assurer la sécurité des deux-roues. Pourquoi avons-nous fait ces propositions? Parce que le nombre de motos et de véhicules à deux roues sur nos routes est en constante augmentation. Deux chiffres: en 2000, 277.838 motos; en 2006, on passe à 359.764, soit une augmentation de 25%. Depuis 1980, le nombre de motos a triplé. Les deux-roues motorisés deviennent une alternative à la congestion de nos routes et sont de plus en plus utilisés pour les déplacements domicile-lieu de travail.

 

Autre constat. Il y a effectivement une ombre au tableau. Ce sont les statistiques d'accidents qui impliquent les motocyclistes. Les conducteurs de motos y sont surreprésentés par rapport à leur proportion dans le trafic.

 

La présente proposition, monsieur le président, s'est inspirée de dispositions étrangères et en particulier d'une expérience londonienne. En effet, l'accès des motos aux bandes-bus y a été autorisé. Et après une expérience de quatre ans, on y a constaté une chute d'un tiers du nombre de blessés graves et légers parmi les usagers de la route en deux-roues et à une diminution de 11% des accidents mettant en cause les cyclomoteurs.

 

Nous estimons donc que cette proposition présente de réels avantages pour la sécurité des usagers à deux roues motorisés, qui ne sont plus contraints de remonter les files lors des embouteillages, mais aussi pour la fluidité du trafic.

 

Deux conditions ont été posées lors des débats: l'interdiction de ces bandes aux cyclomoteurs pour des raisons de sécurité et l'interdiction de dépassement par la gauche, pour les mêmes raisons.

 

Je voudrais donc attirer l'attention des membres sur le fait que, contrairement à ce qu'a dit notre rapporteur, M. Van den Bergh, les gestionnaires de voirie jouent un rôle extrêmement important: ils peuvent, à tout moment, apprécier l'opportunité d'ouvrir ou non un couloir de bus aux motocyclistes.

 

Cette proposition de loi a été votée quasiment à l'unanimité en avril 2007. Il s'agit maintenant de la rendre effective.

 

08.07  David Geerts (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, ik ben een bescheiden man uit de oppositie. Het is belangrijk dat de meerderheidspartijen zich eerst akkoord verklaren over een tekst die hier vandaag ter bespreking voorligt. Het is misschien ook belangrijk om de kwestie naar de commissie terug te sturen.

 

Het is niet alleen vanwege mijn rol van oppositielid, maar de tekst die hier vandaag in de plenaire vergadering ter bespreking voorligt, vertoont juridisch een aantal mankementen.

 

Ik wees er destijds tijdens de behandeling in de commissie ook al op dat het niet verstandig zou zijn om de tekst, zoals hij in de commissie werd goedgekeurd, naar de plenaire zitting te verwijzen. De voorbije weken werd ik daarin gesterkt door een aantal adviezen die binnenkwamen.

 

Mijnheer de voorzitter, ik pleit ervoor om de tekst opnieuw naar de commissie terug te verzenden zodat wij in de commissie de zaken in alle rust, ernst en gedegenheid kunnen bestuderen. Op die manier worden er hier geen spelletjes gespeeld, maar wordt aan de verkeersveiligheid gedacht.

 

Indien de meerderheid hier spelletjes wil spelen, ben ik bereid om straks een uiteenzetting van twee à drie uur te houden, waardoor iedereen veel later zal gaan slapen.

 

08.08  Ulla Werbrouck (LDD): Mijnheer de voorzitter, collega’s, het voorliggende wetsvoorstel is volgens ons onvoldoende doordacht en niet voldragen.

 

De MAG, de Motorcycle Action Group, waarschuwde tijdens de hoorzitting van 17 december 2007 al voor het gevaar voor de veiligheid van de motorfietsers door bedoelde, algemene bepaling.

 

Er zijn diverse types van busbanen. Niet overal gelden daarvoor dezelfde regels, wat tot verwarring zal leiden. Hoe zal een modale motorrijder het verschil weten en dus weten waar hij wel of niet mag rijden?

 

Alle soorten voor het busverkeer voorbehouden rijstroken zullen door het voorliggende, algemene wetsvoorstel voor de motorrijder een busbaan zijn waar hij mag rijden. Hij zal geen onderscheid maken tussen een speciale busstrook, een bijzondere, overrijdbare bedding of een niet-overrijdbare bedding, met alle gevolgen van dien.

 

Wij mogen niet vergeten dat sommige, speciale busstroken en bijzondere, overrijdbare beddingen volgens artikel 43, punt 2, van de Wegcode ook door gewone fietsers mogen worden gevolgd, net zoals door de prioritaire voertuigen bij een dringende opdracht, de taxi’s en het leerlingenvervoer.

 

Voor de fietsers wordt er op verkeersbord F17 een symbool van een fiets aangebracht waar ze mogen rijden. Voor de motorrijders is niet in een extra verkeersbord voorzien in dit wetsvoorstel. Dit is een signaal dat ze overal mogen rijden, gevaarlijk of niet. Bovendien wordt er op sommige busbanen in tegenovergestelde richting van het verkeer gereden. Zie hier vlakbij het stuk Leuvenseweg tussen het Paleis der Natie en de Koningsstraat. Busbanen hebben ook een eigen systeem van verkeerslichten, wat bij de gewone weggebruiker onvoldoende bekend is.

 

De toelichting verwijst naar een succesvol proefproject in Londen als een voldoende argument om dit ook in België te implementeren. Londen is een wereldstad, met geen enkele stad in België te vergelijken, met totaal andere verkeerssituaties, en dan heb ik het niet alleen over het links rijden. De toelichting meent dat deze maatregel de veiligheid van de motorfietsers ten goede zal komen. Er is evenwel geen enkel, maar dan ook geen enkel wetenschappelijk bewijs voorhanden om dat te staven. De vele lege busstroken, wat ze dan ook meestal zijn, zullen eerder uitnodigen tot een vrijliggende racebaan voor de motorfietsers. Of gaan we nog meer flitspalen zetten om de kas terug te stijven? Er zal dus een te hoog snelheidsverschil zijn met de rijstroken ernaast die bestemd zijn voor de gewone voertuigen.

 

Een extra gevaar dreigt voor de wachtende, overstekende en in de omgeving zijnde mensen aan een bushalte. Wat als een motorfiets opgehouden wordt door een bus of taxi en zich zal invoegen op de rijstrook met de gewone voertuigen? Is dat dan veiliger? Het wetsvoorstel voorziet in een verbod om links in te halen. Hoe denkt het wetsvoorstel het inhaalverbod in overeenstemming te brengen met artikel 43ter, 1 van de wegcode? Dat is het artikel dat met name toelaat om motorfietsers in twee evenwijdige rijen geschrankt te laten rijden. Wanneer zal het als inhalen beschouwd worden en wanneer als naast elkaar geschrankt rijden? De politierechters zullen blij zijn met die nuanceverschillen.

 

Lijst Dedecker pleit er dan ook voor om dit wetsvoorstel terug naar de commissie te sturen, om het huiswerk opnieuw te maken.

 

08.09  Xavier Baeselen (MR): Monsieur le président, chers collègues, nous savons très bien de quoi nous discutons aujourd'hui. Le texte relatif à la possibilité pour les motards d'utiliser les bandes-bus n'est pas nouveau. C'est un texte qui a été déposé sous la précédente législature, qui a été discuté en commission. Il y a eu des auditions.

 

La plupart des formations politiques, à la veille des élections, sont convenues d'indiquer dans leur programme électoral certaines avancées pour les motards. Ces formations politiques ont défendu ces points de vue lors des élections.

 

Je rappelle que lors du rapport de l'informateur, Didier Reynders, les motards, comme d'autres groupements, ont été reçus. Dans le rapport de l'informateur se retrouvent certaines pistes, dont celle-ci. Nous avons redéposé ces textes, sous cette législature-ci, et ils ont été examinés à plusieurs reprises en commission de l'Infrastructure.

 

Au cours de la dernière réunion de commission, nous savions que nous allions devoir nous prononcer sur ces textes. Que s'est-il passé? Tout le monde n'y était pas présent. Plusieurs parlementaires étaient embarrassés: on était au bout de la discussion, les auditions avaient eu lieu, les groupements avaient été entendus et il fallait prendre position. Tout le monde s'est regardé: que fait-on? On a même demandé au cabinet du secrétaire d'État à la Mobilité ce qu'il fallait faire. Puis nous sommes passés au vote et je me rappelle très bien que le rapporteur a lui-même proposé des amendements dont il connaissait la portée exacte.

 

En réalité, le problème n'est pas très complexe: savoir si, oui ou non, nous autorisons les motos à circuler sur les bandes-bus. Je vais vous dire le fond de ma pensée: je suis motard et aujourd'hui à Bruxelles, les motos sont obligées de remonter des files de voitures jusqu'aux feux et mettent leur sécurité en danger.

 

À Bruxelles, on a autorisé, un peu n'importe comment, les vélos à circuler dans les bandes-bus. Et c'est peut-être là le vrai problème, les vélos n'ont pas nécessairement leur place dans les bandes-bus.

 

Ce texte a finalement été voté en commission et il aboutit ici sur les bancs du Parlement. Et hier, un certain nombre de lobbies se réveillent, notamment les cyclistes. Tous azimuts, on téléphone, on organise des réunions, on convoque même, semble-t-il, une réunion de l'IBSR à la dernière minute pour tenter de faire pression sur les parlementaires afin de ne pas adopter ce texte aujourd'hui.

 

La réalité est que le texte déposé aujourd'hui est suffisant et est utile pour les motards. C'est utile pour la mobilité et pour la sécurité des motards en ville. Je pense qu'il faut prendre ses responsabilités, les débats ont eu lieu et je propose que nous puissions voter ce texte.

 

Si des améliorations doivent y être apportées, je rappelle qu'une possibilité existe dans une assemblée qui ne se trouve pas très loin d'ici et qui peut procéder à une évocation si elle estime que ce texte est incomplet ou qu'il doit être modifié. Mais ce n'est pas mon point de vue!

 

Toujours est-il qu'en ce qui concerne mon groupe, ce texte est un bon texte.

 

08.10  David Lavaux (cdH): Vous avez retracé le très long parcours de cette proposition, cela fait plus de deux ans qu'on en parle. Je me pose la question de savoir pourquoi il faudrait la voter en extrême urgence ce soir et pourquoi on ne peut pas encore attendre une quinzaine de jours afin d'être sûr que le texte soit peaufiné et éclairci.

 

Vous avez rappelé la façon dont les choses se sont passées en commission, dans une confusion certaine suite aux amendements qui ont été intégrés. À l'arrachée, nous avons dû voter sans avoir eu toutes les précisions nécessaires sur les notions de "franchissable "ou "non franchissable". Nous n'avons pas, je pense, suffisamment creusé la notion des bandes-bus.

 

Comme l'a souligné Mme Werbrouck, il existe différentes sortes de bandes-bus: des surélevées, marquées par des lignes, occupées par les trams. Les situations sont multiples et je ne suis pas sûr qu'elles aient toutes été envisagées.

 

Franchement, je ne m'inscris pas ici dans une lutte d'un lobby contre un autre lobby. Ce n'est vraiment pas mon but et j'espère que ce n'est pas non plus le vôtre.

 

Je souhaite seulement que nous votions une bonne loi. Or j'estime que si vous vous contentez du texte actuel, vous vous contentez de peu. Le texte mérite une amélioration. L'attitude la plus respectueuse vis-à-vis des motards est de leur préparer un texte incontestable, clair et précis. Cette affaire pourrait être réglée dans la quinzaine, sans problème.

 

Je propose donc le renvoi du texte en commission.

 

08.11  Guido De Padt (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, we zijn hier niet bezig met de grootste assisenzaak van ons land, maar we moeten wel voorzichtig zijn. We willen met onderhavig wetsvoorstel immers een koninklijk besluit wijzigen, waarvoor we opnieuw naar de Kamer zouden moeten komen als er iets aan zou mangelen, om het dan opnieuw te wijzigen.

 

Ik heb er in de commissie op gehamerd dat een en ander goed moet worden aangestuurd, vooral door de wegbeheerder. Er moet volgens mij een positieve daad van de wegbeheerder zijn om motorfietsen toe te laten op de beddingen voor de bussen. Ik heb de indruk dat die positieve daad van de wegbeheerder in het wetsvoorstel zoals het nu voorligt, niet is opgenomen. Ik sluit mij aan bij degenen die vragen om het opnieuw naar de commissie te verwijzen. Ik denk dat de voorzitter van de commissie, de heer Bellot zelf, ook het engagement moet aangaan om het voorstel hier binnen de drie weken, nadat we overleg hebben gepleegd in de commissie, opnieuw ter sprake te brengen, met de tekstwijzigingen die we eventueel samen zullen hebben aangebracht.

 

08.12  Jan Mortelmans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, collega’s, het is duidelijk dat de heer Van den Bergh de indruk heeft willen wekken dat zijn vraag om het voorstel terug naar de commissie te sturen, tot het verslag zou behoren, maar dat is natuurlijk absoluut niet het geval.

 

Men moet weten wat men wil. Het voorstel is een heel oud voorstel. Er werden ook verschillende hoorzittingen over gehouden. Alle actoren werden gehoord, er is over gedebatteerd en er is trouwens ook een stemming geweest in de commissie.

 

Wat ons betreft, mijnheer de voorzitter, collega’s, mijnheer de staatssecretaris, kan erover gestemd worden. Wij zullen het voorstel dan ook goedkeuren.

 

Wij sluiten ons ook aan bij de genuanceerde houding die de motorrijdersverenigingen hebben ingenomen, die noodzakelijk is om verschillende redenen. Er zijn inderdaad verschillende types van busstroken. Sommige busstroken hebben een eigen systeem van verkeerslichten.

 

Busbanen op autosnelwegen zijn inderdaad geschikter voor motorrijders dan busbanen in stadsomgevingen. Het gaat hier echter enkel om het creëren van een mogelijkheid. Er wordt alleen een kader gecreëerd.

 

De belangrijkste vaststelling die wij moeten doen – dat doen de motorrijdersverenigingen ook, net zoals de Raad van State in zijn advies over de borrelnootjes in de Senaat –, is dat de bevoegdheden op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid versnipperd zijn. Dat is niet alleen het geval op dat vlak. Ze zijn overigens zodanig versnipperd dat het bijzonder moeilijk is om een gecoördineerd, geïntegreerd beleid te voeren. Daarom bepleit het Vlaams Belang de overheveling van het volledige mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid naar de Gewesten, in afwachting van een onafhankelijk Vlaanderen. Dan zijn die problemen allicht ook uit de wereld geholpen, mijnheer Van den Bergh.

 

08.13  Valérie De Bue (MR): Monsieur le président, je voudrais réagir à ce que je viens d'entendre. Ce texte a été voté par neuf voix contre une et quatre abstentions. Je suis donc étonnée de voir que certains ne savent pas très bien sur quoi ils votent. Quand on dit qu'on ne savait pas très bien ce qu'était un site franchissable, je dois rappeler qu'on avait toute latitude de se renseigner.

 

Par rapport à ce qu'a dit M. Lavaux, comme cela arrive dans d'autres dossiers, le ministre de la Mobilité en Région wallonne, M. Antoine, se positionne clairement en faveur de la circulation des motos sur les bandes-bus alors qu'ici on assiste à une volte-face et à une prise de position contraire du même parti!

 

(Applaudissements)

 

08.14  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, j'aurais voulu dire à Mme De Bue et à M. Baeselen que même s'ils ne sont pas d'accord avec ce que d'autres disent, ils ne peuvent être sourds à ce qui se dit et doivent constater qu'aujourd'hui, nombre de ceux qui n'avaient pas rallié le point de vue des écologistes en commission se rendent compte que le texte comporte plein d'incohérences et de problèmes. Sur cette base, je me demande pourquoi un tel acharnement à ne pas reconnaître l'existence d'un problème, au moins d'ordre juridique ou d'écriture de texte, qui nécessiterait un retour en commission.

 

On pourrait faire durer les choses, nous sommes parfaitement capables de le faire sous cette législature, quand la majorité ne sera pas prête, ne saura pas très bien, va se diviser, se chercher. Prenez donc tout de suite l'habitude de renvoyer en commission directement! On gagnera beaucoup de temps.

 

08.15  Thérèse Snoy et d''Oppuers (Ecolo-Groen!): Actuellement, tel que ce texte est écrit, on ne peut même pas savoir clairement s'il s'applique au cas par cas ou de manière générale. S'il s'applique tout le temps, pourquoi dites-vous dans la presse qu'on l'appliquera au cas par cas? Nous sommes devant une telle incurie légistique que nous ne pouvons pas voter pareil texte. La preuve en est que l'auteur même de l'amendement qui a mis un peu de désordre dans la majorité demande le report. Il y a eu confusion, cela arrive à tout le monde mais il faut en accepter les conséquences.

 

08.16  Christian Brotcorne (cdH): Si Mme De Bue a bien écouté M. Lavaux, elle ne l'aura pas entendu se prononcer sur le fond. Il a demandé une loi parfaite, inattaquable, qui garantisse la sécurité juridique pour les motards eux-mêmes.

 

08.17  Xavier Baeselen (MR): Comme M. Nollet m'a considéré comme étant un peu sourd, je tiens simplement à lui répondre.

 

Monsieur Nollet, vous qui défendez la démocratie parlementaire, vous m'accorderez qu'il est sain que, de temps en temps, sur des propositions de loi, chaque groupe puisse exprimer son point de vue. Ce fut d'ailleurs le cas en commission de l'Infrastructure à propos de ce texte qui, je le répète, est examiné depuis plusieurs mois, voire plusieurs années.

 

Il est possible que ce texte puisse ne pas convenir à tout le monde. Chaque groupe a pris position. J'entends que plusieurs collègues demandent son renvoi en commission – et il me semble que nous nous orientons vers cette issue. Mais je donne rendez-vous aux collègues des différentes formations politiques dans trois semaines pour les placer devant leurs responsabilités. Il s'agira de savoir si nous autorisons la circulation des motos dans les bandes-bus – car c'est de cela qu'il s'agit, Mme Snoy. Le texte est assez simple à comprendre si, naturellement, avant de le voter, on le lit!

 

08.18  David Geerts (sp.a+Vl.Pro): (…) Ik heb duidelijk gehoord dat u zei dat deze tekst binnen drie weken zal worden besproken in plenaire vergadering. Dat wil zeggen dat de tekst vooraf terug kan worden besproken in de commissie, ook op juridisch vlak. We kunnen dan nagaan wat eraan schort. Ik meen dat de commissie het recht heeft om een juridisch sluitende tekst aan de plenaire vergadering voor te leggen.

 

08.19  Francis Van den Eynde (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik zou eerst en vooral een oproep willen doen om dit debat met minder passie te voeren. Hier wordt gediscussieerd alsof BHV ervan afhangt.

 

Voorts zou ik nog een paar zaken willen rechtzetten. Naar verluidt werd dit voorstel snelsnel goedgekeurd in de commissie voor de Infrastructuur. Welnu, niets is minder waar. Dit voorstel werd heel lang besproken. Er zijn hoorzittingen geweest. Nu zeggen dat het uit de hemel is gevallen, klopt niet.

 

Ik hoor vervolgens uit verschillende hoeken, onder meer door Ecolo, zeggen dat er van alles aan de tekst schort en dat hij juridisch niet klopt. Ik wil dat allemaal wel aanvaarden, maar ik heb hier nog niemand horen zeggen wat er verkeerd is met die tekst. Wil men mij ervan overtuigen dat de tekst terug naar de commissie moet, dan zou ik wel eens willen weten wat men eraan verwijt. Dat heeft niemand tot nu toe gezegd.

 

08.20  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, je suis étonné des propos tenus par M. Lavaux. Il dit qu'on va revenir – même si cet objectif est tout à fait louable – à une loi parfaite.

 

Je pensais justement que le rôle du Parlement était de rendre plus parfaites des lois qui ne l'étaient pas. Je ne sais pas s'il va arriver en un mois, trois mois ou six mois à élaborer une loi parfaite. Je le mets d'ailleurs au défi de faire des lois parfaites! Je pensais que cela n'existait pas.

 

Par ailleurs, je suis très surpris. J'avais en effet la faiblesse de penser que lorsqu'un texte avait été adopté par une commission, les membres de cette commission qui avaient voté en sa faveur auraient au moins la pudeur de se taire! Or c'est justement un amendement du CD&V qui peut être perçu comme ambigu, qui pose problème. On peut se demander si cet amendement n'a pas été déposé dans le but de freiner le texte.

 

Finalement, je me pose des questions quant à notre travail puisque désormais n'importe quel texte sortant de commission n'est plus nécessairement fiable et qu'on peut le remettre en question en raison du fait que la Chambre est devenue une espèce de "happening" permanent.

 

08.21  Guido De Padt (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik meen dat wij het hier niet moeten hebben over meerderheid en oppositie of over meningsverschillen. Ik meen dat wij politieke volwassenheid moeten betonen als een groot gedeelte van dit Parlement twijfelt over de zinvolheid en de legaliteit van teksten die worden voorgelegd en de vorm waarin zij worden ingediend.

 

Als wij daarover twijfelen, zouden wij politiek niet goed bezig zijn als wij nog eens uitstel vragen voor twee of drie weken om ze dan opnieuw naar hier te brengen. Het is vanuit die gedachtegang, en vanuit de gedachtegang dat wij hier niet met spelletjes maar wel met verkeersveiligheid te doen hebben, dat wij de vraag om het voorstel terug naar de commissie te sturen, steunen.

 

De voorzitter: Collega’s, ik beschouw de algemene bespreking als afgesloten. Ik heb een tekst gekregen, getekend door de heer Van den Bergh, de heer De Padt, de heer Lavaux, mevrouw Snoy, en de heer Tommelein, als ik zijn handschrift goed kan lezen. Ik kan het niet lezen, maar ik vermoed het.

 

“In toepassing van artikel 17, 3 van ons Reglement verzoeken wij om een wijziging van de agenda” – want daar gaat het over bij het terugsturen naar een commissie – “en punt 2 terug te verwijzen naar de commissie voor de Infrastructuur.”

 

Het eerste wat wij in dat geval moeten doen – ik meen dat de zaak wel duidelijk is, maar dat is iets anders – is een telling te houden om na te gaan of een derde van deze Kamer die verwijzing steunt.

 

08.22  Herman De Croo (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, als u eenvoudig vraagt of er consensus is om het naar de commissie te versturen, is het opgelost.

 

De voorzitter: Ik heb niet die indruk. Non?

 

On demande de procéder à un comptage.

 

We gaan dat onmiddellijk doen, dan is de zaak klaar.

 

We zullen dus tellen of er vijftig leden zijn die door een wijziging van de agenda goed te keuren, de stemming over de verwijzing naar de commissie vragen.

 

La question est le renvoi en commission de l'Infrastructure.

 

We tellen elektronisch; dat is het makkelijkst.

 

Er wordt elektronisch geteld.

Il est procédé au comptage électronique.

 

61 leden steunen de verwijzing naar de commissie, 2 leden zijn tegen en er zijn geen onthoudingen.

61 membres soutiennent le renvoi en commission, 2 membres sont contre et personne ne s’abstient.

 

09 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van het inschrijvingsbewijs in twee delen (510/1-2)

09 Proposition de résolution relative à l’introduction du certificat d’immatriculation en deux parties (510/1-2)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Guido De Padt

 

Bespreking

Discussion

 

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (510/1)

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (510/1)

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

09.01  Linda Musin, rapporteur: Monsieur le président, je renvoie à mon rapport écrit.

 

09.02  Guido De Padt (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, dit is een resolutie – ik weet dat dit niet de beste wetgevende techniek is – om aan de regering te vragen om proactief op te treden tegen de fraude die wordt vastgesteld bij het verhandelen van voertuigen.

 

Wij kennen momenteel in ons land een eendelig inschrijvingsbewijs dat, wanneer iemand een voertuig op een onrechtmatige manier heeft verkregen, voldoende is om de eigendomsoverdracht te verwezenlijken, uiteraard mits het overhandigen ervan en mits het betalen - of ontvangen - van de koopprijs.

 

In een vroeger leven heb ik het meegemaakt, als advocaat, dat een cliënt bij mij kwam met de vaststelling dat hij zijn eigen wagen in zijn eigen dorp zag rondrijden. Die wagen was gestolen en werd nadien aangekocht door iemand die ter goeder trouw, niet wetende dat het om een gestolen wagen ging, die wagen had aangekocht. Mijn cliënt kon daar niets tegen doen.

 

Daarom vragen wij aan de regering, in toepassing van een Europese richtlijn en in toepassing van wat onder meer in Nederland van kracht is en wat ook wordt geadviseerd door Federauto, om in de toekomst een inschrijvingsbewijs in twee delen in te voeren.

 

Men moet er rekening mee houden dat momenteel vijfendertig wagens per dag worden gestolen. Iets meer dan de helft daarvan wordt teruggevonden. De andere helft wordt natuurlijk verhandeld. Die verhandeling zal veel moeilijker worden wanneer men beide delen van het inschrijvingsbewijs moet overhandigen aan de koper bij de eigendomsoverdracht. Uiteraard is het zo dat men een deel in het voertuig bewaart en het andere deel op een veilige plaats. De overdracht kan dan alleen maar tot stand komen wanneer de twee delen samengevoegd bij de nieuwe eigenaar geraken.

 

Nu is dat niet het geval. Voor het bestrijden van de fraude op dat vlak, vragen wij aan de regering om in de toekomst het inschrijvingsbewijs in twee delen in te voeren.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

Er werden geen amendementen ingediend of heringediend.

Aucun amendement n'a été déposé ou redéposé.

 

De stemming over het voorstel van resolutie zal later plaatsvinden.

Le vote sur la proposition de résolution aura lieu ultérieurement.

 

10 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 december 2007 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2008 (1106/1)

10 Projet de loi portant confirmation de l’arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d’installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E pour l’année civile 2008 (1106/1)

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1106/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1106/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

11 Voorstel van resolutie om de vreedzame evolutie van de politieke situatie en de inachtneming van de mensenrechten in Birma te steunen (253/1-6)

- Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Birma (252/1)

- Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Birma (415/1)

- Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Birma (380/1)

11 Proposition de résolution visant à soutenir l'évolution pacifique de la situation politique et le respect des droits de l'homme en Birmanie (253/1-6)

- Proposition de résolution relative à la situation en Birmanie (252/1)

- Proposition de résolution relative à la situation en Birmanie (415/1)

- Proposition de résolution relative à la situation en Birmanie (380/1)

 

Voorstellen ingediend door:

Propositions déposées par:

- 253: François-Xavier de Donnea, Daniel Ducarme;

- 252: Wouter De Vriendt, Juliette Boulet, Muriel Gerkens, Dirk Van der Maelen;

- 415: Camille Dieu, Patrick Moriau;

- 380: Christian Brotcorne, Brigitte Wiaux, Josy Arens

 

Ik stel u voor één enkele bespreking aan deze voorstellen van resolutie te wijden. (Instemming)

Je vous propose de consacrer une seule discussion à ces propositions de résolution. (Assentiment)

 

Bespreking

Discussion

 

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (253/5)

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (253/5)

 

Het opschrift werd gewijzigd door de commissie in "voorstel van resolutie betreffende de toestand in Birma":

L'intitulé a été modifié par la commission en "proposition de résolution relative à la situation en Birmanie".

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

11.01  Xavier Baeselen, rapporteur: Monsieur le président, chers collègues, les présentes propositions de résolution ont été examinées par votre commission des Relations extérieures lors de sa réunion du 21 mai 2008.

 

La commission avait décidé, lors de sa réunion du 12 décembre 2007, de renvoyer ces différentes propositions à un groupe de travail chargé de proposer un texte commun. Ce groupe de travail s'est réuni sous la présidence de M. de Donnea. Ce groupe a d'abord entendu M. Christiaan Tanghe, conseiller d'ambassade au SPF Affaires étrangères, qui a fait le point sur l'évolution du dossier birman.

 

Sur cette base, un projet de texte a été rédigé par M. de Donnea; il est devenu l'amendement 1 de MM. De Donnea, Flahaux, Dallemagne, de Mmes Vautmans et Muylle.

 

À la suite de la catastrophe humanitaire provoquée par le cyclone, le groupe de travail s'est toutefois encore réuni le 19 mai suivant pour sous-amender ce texte commun de manière à tenir compte de cette nouvelle situation.

 

En ce qui concerne la discussion, la commission a décidé de faire de l'amendement 1 de M. de Donnea et cs la base de discussion. L'amendement à cette proposition fait référence aux différentes demandes adressées aux auteurs de la proposition initiale et demande aussi de prendre en considération l'évolution de la situation depuis le dépôt des propositions sur la base des informations communiquées par le représentant du SPF Affaires étrangères.

 

Les amendements 4 et 5, qui ont été présentés en sous-amendements à l'amendement principal de M. de Donnea et cs, ont trait au "refus inacceptable du régime militaire birman d'accepter l'aide humanitaire internationale requise pour venir en aide aux centaines de milliers de victimes du cyclone".

 

M. Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!) a déposé des amendements. Son amendement 2 visait à appeler le secteur privé qui investit en Birmanie à prendre ses responsabilités. Son amendement 3 demandait au gouvernement de veiller à ce que l'attribution de marchés publics se fasse dans le respect des droits de l'homme et des droits sociaux.

 

M. Van den Eynde, au nom du Vlaams Belang, a estimé que si les autorités birmanes s'émouvaient aussi peu des réactions de la communauté internationale, c'est précisément parce qu'elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient sous la protection, dit-il, du parapluie chinois. Or les autorités chinoises font peu de cas des droits de l'homme, que ce soit en Chine même, en Afrique ou en Birmanie.

 

Dans l'amendement principal, nous avons évoqué la question du maintien de la référence à la Chine, notamment pour faire pression et améliorer la situation des droits de l'homme en Birmanie. La commission a estimé que ce maintien était justifié. Même si la situation des droits de l'homme n'est pas parfaite en Chine, il est évident que ce pays pourra jouer le rôle de partenaire dans les discussions avec la Birmanie.

 

Les amendements qui ont été déposés par M. De Vriendt n'ont pas été adoptés en commission des Relations extérieures, dont la présidente a d'ailleurs indiqué qu'un débat plus large pourrait être organisé à la rentrée.

 

M. Dallemagne, au nom du cdH, a estimé qu'il fallait, en tout état de cause, maintenir la pression sur le régime birman, considérant qu'il s'agissait de la seule manière de le faire évoluer. Il a aussi demandé que l'on ajoute la référence à l'ASEAN – suggestion qui a été suivie par la commission.

 

Cette proposition de résolution ainsi amendée a été adoptée à l'unanimité par la commission des Relations extérieures, qui a souhaité que ce texte soit examiné par votre assemblée ce soir.

 

11.02  François-Xavier de Donnea (MR): Monsieur le président, je serai très bref, parce que M. Baeselen a vraiment tout dit dans son excellent rapport. Il a souligné les différentes nuances qui avaient pu s'exprimer durant le débat en commission.

 

Je crois que cette proposition a le mérite d'aller à l'essentiel, puisqu'elle est à la fois brève et musclée et qu'elle condamne clairement les attitudes du régime birman lors des manifestations de l'été dernier, mais aussi après le passage du cyclone Nargis.

 

Cette résolution vient à son heure puisqu'elle soutient fermement les efforts faits par M. Ban Ki-moon et par le Conseil de sécurité, dont la Belgique fait d'ailleurs partie, pour que les autorités birmanes acceptent enfin l'aide internationale requise et respectent davantage, de façon générale, les droits humains en Birmanie.

 

11.03  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, mijnheer Baeselen, ik dank u voor het verslag.

 

Wij juichen toe dat er een kritisch signaal komt ten opzichte van de schendingen van de mensenrechten in Birma. Wij hadden enkele maanden geleden al een voorstel van resolutie ingediend.

 

Ik zal een korte toelichting geven bij mijn amendementen. In ons voorstel van resolutie wilden wij een stap verder gaan en een oproep doen aan bedrijven en banken op Belgisch grondgebied om niet langer te investeren in de gas-, olie- en mijnsector in Birma. Wij zijn immers de mening toegedaan dat alle actoren hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. Het is precies met de opbrengsten van de activiteiten die bedrijven in Birma tentoonspreiden dat de militaire junta van Birma de schendingen van de mensenrechten financiert.

 

Het volgend amendement is van meer algemene aard en buigt zich over de mogelijkheden om wat de toekenning van overheidscontracten betreft, rekening te houden met een aantal sociale clausules, milieuclausules en clausules ten aanzien van de mensenrechten. Het is een meer algemeen amendement maar de goedkeuring van de resolutie die hopelijk zo meteen zal volgen, biedt een kans om meteen aan de regering te vragen de mogelijkheden op dergelijke clausules verder te onderzoeken.

 

Onze fractie zou het toejuichen indien hier in de plenaire vergadering, net als in de commissie, een unaniem signaal zou kunnen worden gegeven ten aanzien van de schending van mensenrechten in Birma.

 

11.04  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, je voudrais à mon tour remercier M. Baeselen pour l'excellent rapport qu'il a produit ainsi que M. de Donnea; il a animé le groupe de travail qui a débouché à ce texte de quasi-consensus.

 

Quelques mots pour rappeler que nous avons affaire à un des régimes les plus délirants et les plus paranoïaques de la planète, un régime criminel. Cette résolution, si elle est modeste, n'en constitue pas moins une contribution importante à toute la pression de la communauté internationale pour essayer que les portes s'entrouvrent enfin en espérant que la démocratie s'installe en Birmanie et que les prisonniers politiques, dont Aung San Suu Kyi, puissent être libérés.

 

Deux éléments me paraissent importants dans cette résolution. Le premier est le fait que nous puissions jouer pleinement notre rôle au niveau du Conseil de sécurité par rapport à la Birmanie. Aujourd'hui, un débat a lieu autour de la responsabilité de protection. Le Parlement européen a lui-même demandé, hier, à une très large majorité, que la Cour pénale internationale soit saisie pour crimes contre l'humanité en Birmanie. C'est une option importante, sérieuse et qu'il convient d'examiner avec intérêt.

 

Le second est la possibilité offerte par l'important sommet qui s'ouvre à Phnom Penh entre l'Union européenne et l'ASEAN. L'ASEAN étant en partie écoutée par le régime de Rangoon a une certaine influence. C'est un des cadeaux importants de notre diplomatie sur place. J'espère simplement que notre travail aura contribué à l'établissement de la démocratie et que les milliers de victimes qui appellent à l'aide aujourd'hui puissent enfin recevoir l'assistance qu'ils méritent.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

 

Point/Punt 14 (n)

- 2 Wouter De Vriendt cs (253/3)

Punt/Point 15 (n)

- 3 Wouter De Vriendt cs (253/3)

 

De stemming over de amendementen wordt aangehouden.

Le vote sur les amendements est réservé.

 

De stemming over de aangehouden amendementen en over het geheel van het voorstel van resolutie zal later plaatsvinden.

Le vote sur les amendements réservés et sur l'ensemble de la proposition de résolution aura lieu ultérieurement.

 

12 Inoverwegingneming van voorstellen

12 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als zijnde aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik stel u ook voor in overweging te nemen

- het voorstel van resolutie van de dames Hilde Vautmans, Maya Detiège en Lieve Van Daele, de heren Wouter De Vriendt en Georges Dallemagne, mevrouw Thérèse Snoy, de heer Xavier Baeselen en de dames Karine Lalieux en Martine De Maght betreffende moedersterfte (nr. 1168/1).

Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen;

- het wetsvoorstel van de heren François Bellot, Daniel Bacquelaine en Christian Brotcorne en mevrouw Marie-Christine Marghem tot instelling van de dualiteit van de strafrechtelijke en de burgerlijke fout in het kader van onopzettelijke slagen en verwondingen en onopzettelijke doodslag (nr. 1170/1).

Verzonden naar de commissie voor de Justitie;

- het wetsvoorstel van de heren Luk Van Biesen, Hendrik Bogaert, Christian Brotcorne, Hendrik Daems, François-Xavier de Donnea, Willem-Frederik Schiltz, Bart Tommelein en Ludo Van Campenhout tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aanrekening van de fiscale aftrek van de hypothecaire lening van de enige woning (nr. 1181/1).

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de Begroting;

- het wetsvoorstel van mevrouw Karine Lalieux en de heren Olivier Hamal en Fouad Lahssaini tot wijziging van de wetten van 9 mei 2008 die naturalisaties verlenen (nr. 1185/1).

Verzonden naar de commissie voor de Naturalisaties.

 

Je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de résolution de Mmes Hilde Vautmans, Maya Detiège et Lieve Van Daele, MM. Wouter De Vriendt et Georges Dallemagne, Mme Thérèse Snoy, M. Xavier Baeselen et Mmes Karine Lalieux et Martine De Maght relative à la mortalité maternelle (n° 1168/1).

Renvoi à la commission des Relations extérieures;

- la proposition de loi de MM. François Bellot, Daniel Bacquelaine et Christian Brotcorne et Mme Marie-Christine Marghem instaurant la dualité de la faute pénale et civile dans le cadre des coups et blessures involontaires ou homicide involontaire (n° 1170/1).

Renvoi à la commission de la Justice;

- la proposition de loi de MM. Luk Van Biesen, Hendrik Bogaert, Christian Brotcorne, Hendrik Daems, François-Xavier de Donnea, Willem-Frederik Schiltz, Bart Tommelein et Ludo Van Campenhout modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'imputation de la déduction fiscale de l'emprunt hypothécaire de l'habitation unique (n° 1181/1).

Renvoi à la commission des Finances et du Budget;

- la proposition de loi de Mme Karine Lalieux et MM. Olivier Hamal et Fouad Lahssaini modifiant les lois du 9 mai 2008 accordant des naturalisations (n° 1185/1).

Renvoi à la commission des Naturalisations.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

13 Rouwhulde

13 Éloge funèbre

 

De voorzitter (voor de staande vergadering)

Le président (devant l'assemblée debout)

 

Onze oud-collega Omer De Mey, erelid van de Kamer, is op 27 april jongstleden op 84-jarige leeftijd overleden.

 

Hij begon zijn loopbaan bij de christelijke mutualiteiten en zetelde daarna in onze assemblee van 1959 tot 1981. Als CVP-Kamerlid, vertegenwoordigde hij het arrondissement Sint-Niklaas.

Van 1977 tot 1992 was hij de geliefde en gevierde burgemeester van Sint-Gillis-Waas.

Heel zijn politieke loopbaan was gekenmerkt door zijn grote bereidwilligheid, zijn deskundigheid en zijn diep sociaal engagement.

 

Ik kende Omer De Mey sedert vele jaren. Laatst zag ik hem nog in januari in “zijn” stad. Opnieuw viel me zijn fundamenteel positieve ingesteldheid tegenover mensen op. Een gave die elk van ons moet koesteren.

 

Namens de Kamer heb ik de familie van onze oud-collega de innige deelneming van onze assemblee betuigd.

 

13.01  Charles Michel, ministre: Monsieur le président, le gouvernement s'associe aux condoléances exprimées par la Chambre des représentants.

 

De Kamer neemt een minuut stilte in acht.

La Chambre observe une minute de silence.

 

De voorzitter: Collega’s, inzake het wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de motorfietsen toe te staan gebruik te maken van de aan de bussen voorbehouden rijstroken (nr. 96/1-5) keurden wij daarstraks een wijziging van de agenda goed.

 

Ik stel voor om nu te stemmen over de verwijzing naar de commissie zelf. Zij die vóór de verwijzing zijn, stemmen ja.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

113

Oui

Nee

3

Non

Onthoudingen

19

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Het wetsvoorstel nr. 96/5 wordt terug naar de commissie voor de Infrastructuur verwezen.

La proposition de loi n° 96/5 est renvoyée à la commission de l’Infrastructure.

 

Votes nominatifs

Naamstemmingen

 

14 Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2008 (993/1)

14 Wetsontwerp houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 (993/1)

 

Quelqu´un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

91

Oui

Nee

47

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

138

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (993/6)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (993/6)

 

15 Amendements et article réservés du projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2008 (994/1-18)

15 Aangehouden amendementen en artikel van het wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 (994/1-18)

 

Vote sur l´amendement n° 1 de Hagen Goyvaerts cs à l´article 1-01-2.(994/3)

Stemming over amendement nr. 1 van Hagen Goyvaerts cs op artikel 1-01-2.(994/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

21

Oui

Nee

116

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

137

Total

 

En conséquence, l´amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur les amendements n°s 2 à 5 de Hagen Goyvaerts cs à l´article 1-01-2.(994/3)

Stemming over de amendementen nrs. 2 tot 5 van Hagen Goyvaerts cs op artikel 1-01-2.(994/3)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 3)

 

En conséquence, les amendements sont rejetés.

Bijgevolg zijn de amendementen verworpen.

 

Stemming over amendement nr. 12 van Dirk Van der Maelen op artikel 1-01-2.(994/12)

Vote sur l´amendement n° 12 de Dirk Van der Maelen à l´article 1-01-2.(994/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

25

Oui

Nee

113

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l´amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 13 van Dirk Van der Maelen op artikel 1-01-2.(994/12)

Vote sur l´amendement n° 13 de Dirk Van der Maelen à l´article 1-01-2.(994/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 4)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l´amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 14 van Dirk Van der Maelen op artikel 1-01-2.(994/12)

Vote sur l´amendement n° 14 de Dirk Van der Maelen à l´article 1-01-2.(994/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 4)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l´amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 15 van Dirk Van der Maelen op artikel 1-01-2.(994/12)

Vote sur l´amendement n° 15 de Dirk Van der Maelen à l´article 1-01-2.(994/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 4)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l´amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 16 van Dirk Van der Maelen op artikel 1-01-2.(994/12)

Vote sur l´amendement n° 16 de Dirk Van der Maelen à l´article 1-01-2.(994/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 4)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l´amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 17 van Dirk Van der Maelen op artikel 1-01-2.(994/12)

Vote sur l´amendement n° 17 de Dirk Van der Maelen à l´article 1-01-2.(994/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 4)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l´amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 18 van Dirk Van der Maelen op artikel 1-01-2.(994/12)

Vote sur l´amendement n° 18 de Dirk Van der Maelen à l´article 1-01-2.(994/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 4)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l´amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 19 van Dirk Van der Maelen op artikel 1-01-2.(994/12)

Vote sur l´amendement n° 19 de Dirk Van der Maelen à l´article 1-01-2.(994/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 4)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l´amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 20 van Dirk Van der Maelen op artikel 1-01-2.(994/12)

Vote sur l´amendement n° 20 de Dirk Van der Maelen à l´article 1-01-2.(994/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 4)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l´amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 21 van Dirk Van der Maelen op artikel 1-01-2.(994/12)

Vote sur l´amendement n° 21 de Dirk Van der Maelen à l´article 1-01-2.(994/12)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 4)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l´amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 35 van Fouad Lahssaini cs op artikel 1-01-2.(994/18)

Vote sur l´amendement n° 35 de Fouad Lahssaini cs à l´article 1-01-2.(994/18)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

25

Oui

Nee

113

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l´amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 34 van Hagen Goyvaerts cs op artikel 1-01-2.(994/18)

Vote sur l´amendement n° 34 de Hagen Goyvaerts cs à l´article 1-01-2.(994/18)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

17

Oui

Nee

120

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

137

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 1-01-2 aangenomen.

En conséquence, l´amendement est rejeté et l'article 1-01-2 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 33 van Dirk Van der Maelen op artikel 2-14-28.(994/18)

Vote sur l´amendement n° 33 de Dirk Van der Maelen à l´article 2-14-28.(994/18)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

24

Oui

Nee

113

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

137

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l´amendement est rejeté.

 

16 Geheel van het wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 (994/1)

16 Ensemble du projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2008 (994/1)

 

Quelqu´un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

91

Oui

Nee

47

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (994/19+20)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (994/19+20)

 

17 Wetsontwerp strekkende tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 19 maart 2007 in uitvoering van artikel 46 van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid (1069/1)

17 Projet de loi confirmant l'arrêté royal du 19 mars 2007 en application de l'article 46 de la loi du 13 décembre 2006 portant des dispositions diverses en matière de santé (1069/1)

 

Quelqu´un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

133

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

5

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (1069/3)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (1069/3)

 

18 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van het inschrijvingsbewijs in twee delen (510/1)

18 Proposition de résolution relative à l'introduction du certificat d'immatriculation en deux parties (510/1)

 

Quelqu´un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

126

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

13

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (510/3)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement. (510/3)

 

19 Projet de loi portant confirmation de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E pour l'année civile 2008 (1106/1)

19 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 december 2007 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2008 (1106/1)

 

Quelqu´un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

126

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

138

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (1106/2)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (1106/2)

 

20 Amendements réservés de la proposition de résolution relative à la situation en Birmanie (nouvel intitulé) (253/1-5)

20 Aangehouden amendementen van het voorstel van resolutie betreffende de toestand in Birma (nieuw opschrift) (253/1-5)

 

Vote sur l´amendement n° 2 de Wouter De Vriendt cs tendant à insérer un point 14 (n).(253/3)

Stemming over amendement nr. 2 van Wouter De Vriendt cs tot invoeging van een punt 14 (n).(253/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

24

Oui

Nee

92

Non

Onthoudingen

23

Abstentions

Totaal

139

Total

 

En conséquence, l´amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l´amendement n° 3 de Wouter De Vriendt cs tendant à insérer un point 15 (n).(253/3)

Stemming over amendement nr. 3 van Wouter De Vriendt cs tot invoeging van een punt 15 (n).(253/3)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 12)

 

En conséquence, l´amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

21 Ensemble de la proposition de résolution relative à la situation en Birmanie (nouvel intitulé) (253/5)

21 Geheel van het voorstel van resolutie betreffende de toestand in Birma (nieuw opschrift) (253/5)

 

Quelqu´un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

137

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

138

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement.(253/6)

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (253/6)

 

22 Goedkeuring van de agenda

22 Adoption de l’agenda

 

Wij moeten ons thans uitspreken over de ontwerpagenda die de Conferentie van voorzitters u voorstelt.

Nous devons nous prononcer sur le projet d’ordre du jour que vous propose la Conférence des présidents.

 

Op de agenda staat het wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet,

 

Geen bezwaar? (Nee) Het voorstel is aangenomen.

Pas d’observation? (Non) La proposition est adoptée.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 29 mei 2008 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 29 mai 2008 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 23.12 uur.

La séance est levée à 23.12 heures.

 

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 52 PLEN 041 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 52 PLEN 041 annexe.

 

 

 


  


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 001

 

 

Ja         

113

Oui

 

Almaci, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Claes, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Detiège, De Vriendt, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Galant, Geerts, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lejeune, Luykx, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Partyka, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

003

Non

 

Clarinval, Cocriamont, Flahaux

 

 

Onthoudingen

019

Abstentions

 

Annemans, Bellot, Bultinck, Colen, De Bont, De Man, D'haeseleer, Dieu, Goyvaerts, Laeremans, Mortelmans, Otlet, Pas, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Valkeniers, Van den Eynde, Vissers

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 002

 

 

Ja         

091

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Dieu, Doomst, Ducarme Daniel, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jambon, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

047

Non

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Maght, De Man, Detiège, De Vriendt, D'haeseleer, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Vanvelthoven, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 003

 

 

Ja         

021

Oui

 

Annemans, Bultinck, Colen, De Bont, Dedecker, De Maght, De Man, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Valkeniers, Van den Eynde, Van de Velde, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Nee        

116

Non

 

Almaci, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, Dieu, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux, Yalçin

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 004

 

 

Ja         

025

Oui

 

Almaci, Bonte, Boulet, Detiège, De Vriendt, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Henry, Kitir, Lahssaini, Landuyt, Nollet, Peeters, Snoy et d'Oppuers, Tuybens, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Hecke, Vanvelthoven

 

 

Nee        

113

Non

 

Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, D'haeseleer, Dieu, Doomst, Ducarme Daniel, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jambon, Kindermans, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Marghem, Mathot, Mayeur, Mortelmans, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Perpète, Prévot, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Somers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Eynde, Van der Auwera, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 005

 

 

Ja         

025

Oui

 

Almaci, Bonte, Boulet, Detiège, De Vriendt, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Henry, Kitir, Lahssaini, Landuyt, Nollet, Peeters, Snoy et d'Oppuers, Tuybens, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Hecke, Vanvelthoven

 

 

Nee        

113

Non

 

Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, D'haeseleer, Dieu, Doomst, Ducarme Daniel, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jambon, Kindermans, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Marghem, Mathot, Mayeur, Mortelmans, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Perpète, Prévot, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Somers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Eynde, Van der Auwera, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 006

 

 

Ja         

017

Oui

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, De Man, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Valkeniers, Van den Eynde, Vissers

 

 

Nee        

120

Non

 

Almaci, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, Dieu, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 007

 

 

Ja         

024

Oui

 

Almaci, Bonte, Boulet, Detiège, De Vriendt, Douifi, Geerts, Gerkens, Gilkinet, Henry, Kitir, Lahssaini, Landuyt, Nollet, Peeters, Snoy et d'Oppuers, Tuybens, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Hecke, Vanvelthoven

 

 

Nee        

113

Non

 

Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, D'haeseleer, Dieu, Doomst, Ducarme Daniel, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jambon, Kindermans, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Marghem, Mathot, Mayeur, Mortelmans, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Perpète, Prévot, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Somers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Eynde, Van der Auwera, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 008

 

 

Ja         

091

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Dieu, Doomst, Ducarme Daniel, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jambon, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

047

Non

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Maght, De Man, Detiège, De Vriendt, D'haeseleer, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Vanvelthoven, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 009

 

 

Ja         

133

Oui

 

Almaci, Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, D'haeseleer, Dieu, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Marghem, Mathot, Mayeur, Mortelmans, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vissers, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

005

Abstentions

 

Dedecker, De Maght, Van de Velde, Vijnck, Werbrouck

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 010

 

 

Ja         

126

Oui

 

Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, D'haeseleer, Dieu, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, George, Giet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jambon, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Marghem, Mathot, Mayeur, Mortelmans, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Somers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

013

Abstentions

 

Almaci, Boulet, De Maght, De Vriendt, Genot, Gerkens, Gilkinet, Henry, Lahssaini, Nollet, Snoy et d'Oppuers, Van der Straeten, Van Hecke

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 011

 

 

Ja         

126

Oui

 

Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, D'haeseleer, Dieu, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, George, Giet, Goutry, Goyvaerts, Jadin, Jambon, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Marghem, Mathot, Mayeur, Mortelmans, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Somers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

012

Abstentions

 

Almaci, Boulet, De Vriendt, Genot, Gerkens, Gilkinet, Henry, Lahssaini, Nollet, Snoy et d'Oppuers, Van der Straeten, Van Hecke

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 012

 

 

Ja         

024

Oui

 

Almaci, Bonte, Boulet, Detiège, De Vriendt, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Henry, Kitir, Lahssaini, Nollet, Peeters, Snoy et d'Oppuers, Tuybens, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Hecke, Vanvelthoven

 

 

Nee        

092

Non

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Dieu, Doomst, Ducarme Daniel, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jambon, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux, Yalçin

 

 

Onthoudingen

023

Abstentions

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Maght, De Man, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Landuyt, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Valkeniers, Van den Eynde, Van de Velde, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 013

 

 

Ja         

137

Oui

 

Almaci, Annemans, Arens, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, D'haeseleer, Dieu, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Marghem, Mathot, Mayeur, Mortelmans, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Cocriamont