Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

donderdag 19 juni 2008

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

jeudi 19 juin 2008

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.26 uur en voorgezeten door de heer Herman Van Rompuy.

La séance est ouverte à 14.26 heures et présidée par M. Herman Van Rompuy.

 

Tegenwoordig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l'ouverture de la séance:

Laurette Onkelinx, Jo Vandeurzen.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Christine Van Broeckhoven, Hilâl Yalçin, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Véronique Salvi, zwangerschapsverlof / congé de maternité;

Stefaan De Clerck, Ilse Uyttersprot, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat;

François-Xavier de Donnea, Roel Deseyn, met zending buitenslands / en mission à l'étranger;

Bert Schoofs, persoonlijke verplichtingen / obligations personnelles;

Daniel Ducarme, WEU / UEO

Geert Versnick, IPU / UIP.

 

Vragen

Questions

 

Collega’s, ik heb de volgende mededeling. De heer eerste minister Yves Leterme doet een buitengewone inspanning om hier toch op het vragenuurtje aanwezig te zijn. Hij kan evenwel niet bij het begin van onze vergadering hier zijn, maar zou hier rond 15.30 uur zijn. Ik stel voor, wanneer hij hier is, dat wij hem zo vlug mogelijk de kans geven om te antwoorden op de vragen die aan hem zijn gesteld.

 

Hiervoor moet hij wel zijn Europese agenda door mekaar halen, maar hij zal hier zijn.

 

Gerolf Annemans (Vlaams Belang): (…)

 

De voorzitter: Het Parlement waardeert het.

 

 Gerolf Annemans (Vlaams Belang): (…) Anders zagen wij hem niet meer.

 

De voorzitter: Er is dus toch een verschil.

 

 Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Er is voorlopig een klein verschil tussen de heer Verhofstadt en de heer Leterme.

 

De voorzitter: Dank u, dat is genoteerd.

 

 Bruno Tuybens (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, ik heb voor deze namiddag een vraag, gericht aan vice-eerste minister Reynders. Ik heb vastgesteld op de lijst van verontschuldigde ministers dat hij hier aanwezig moest zijn. Ik vraag mij dus af waarom mijn vraag die tot hem was gericht, werd toegewezen aan de heer Clerfayt die niet bevoegd is inzake de Nationale Loterij.

 

Ik ga ervan uit dat u, in uw hoedanigheid van voorzitter van de Kamer, aan de vice-eerste minister zult vragen om tot hier te komen, wat de gewone uitoefening is van het Reglement van de Kamer.

 

De voorzitter: Ik heb effectief niet zo lang geleden, vanmorgen of zelfs nog later, deze middag, vernomen dat de heer Reynders hier niet is. Hij ontvangt in Luik officieel de Prins van Monaco, die hier op staatsbezoek is.

 

 Bruno Tuybens (sp.a+Vl.Pro): Als dat zo is, voorzitter, vind ik het toch vreemd dat minister Reynders blijkbaar niet op de hoogte was van de aanwezigheid van Prins Albert van Monaco, gisterenmiddag om 16.00 uur, want hij heeft zich niet laten verontschuldigen. Als het zo is, is hij zeer slecht voorbereid of is het in ieder geval geen teken van respect voor het Vorstendom Monaco. Prins Albert was gisteren ook al in Oostende. Hij werd gisterenmiddag ook niet begeleid door een regeringslid van de federale regering. Ik zie dus echt niet in waarom de heer Reynders zich zou moeten onttrekken aan zijn taak als regeringslid door deze namiddag niet te antwoorden op een vraag van een lid van het Parlement.

 

Wij kunnen al een lijstje maken van een aantal incidenten waardoor diverse regeringsleden niet naar het Parlement komen om allerlei gestelde vragen te beantwoorden. Ik vraag u dus met aandrang dat de heer Reynders door de Kamer wordt opgevorderd. Hij moet naar hier komen voor 15.30 uur of 16.30 uur, zodat wij de vraag kunnen stellen over de instellingen en de verenigingen die op dit ogenblik nog altijd geen zekerheid hebben over hun budget van 2008, wat te maken heeft met hun dotatie van de Nationale Loterij. Ik hoop dat hij zich effectief komt verantwoorden in het Parlement. Ik meen dat dit de gewone toepassing is van het Reglement. Ik neem aan dat u daarover wilt waken. Zo eenvoudig is het.

 

 Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik sluit mij daar volledig bij aan. Er zijn zaken waarvoor een minister niet per se naar het vragenuurtje hoeft te komen. Daarom heb ik mijn waardering uitgedrukt voor het feit dat de heer Leterme ondanks de Europese top toch wilt komen.

 

Daar hangt echter wel aan vast dat de heer Reynders om zijn eigen lokale electorale belangen te dienen nu niet in Luik moet zijn. Hij moet hier nu op het vragenuurtje zijn. Het excuus dat hij aandraagt is geen excuus dat u als Kamervoorzitter moet aanvaarden.

 

De voorzitter: Ik laat contact opnemen met minister Reynders. Ik zal u op de hoogte houden van dat contact.

 

 Bruno Tuybens (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, betekent dit dat u hem effectief zult opvorderen, of gaat u gewoon contact met hem opnemen?

 

01 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Lieve Van Daele aan de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de fraude in de gezondheidszorg" (nr. P0384)

- mevrouw Yolande Avontroodt aan de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de fraude in de gezondheidszorg" (nr. P0385)

- mevrouw Lieve Van Daele aan de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de psychofarmaca" (nr. P0386)

01 Questions jointes de

- Mme Lieve Van Daele à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "la fraude dans le secteur des soins de santé" (n° P0384)

- Mme Yolande Avontroodt à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "la fraude dans le secteur des soins de santé" (n° P0385)

- Mme Lieve Van Daele à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les psychotropes" (n° P0386)

 

01.01  Lieve Van Daele (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, in de commissie stelde de heer Crucke deze week een vraag aan de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, over de omvang en de belangrijkheid van de sociale fraude in de ziekteverzekering. Hij verwees ook naar een alarmerende toename van de namaakgeneesmiddelen.

 

In zijn antwoord heeft de heer Carl Devlies de noodzaak aangegeven van een bijzonder intense samenwerking met u, als betrokken minister.

 

Mijn vraag is eenvoudig. Hoe wenst u die samenwerking concreet gestalte te geven?

 

01.02  Yolande Avontroodt (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ik was eerlijk gezegd wel erg verrast door het cijfer van 220 miljoen euro, vooral omdat dit 1% van het budget voor de ziekteverzekering blijkt te zijn. Vooral met de moeilijke discussie over de groeinorm in het achterhoofd is 1% wel ontzettend veel. Mocht effectief 1% kunnen worden gerecupereerd of bespaard, is dat voor onze fractie enorm belangrijk. Dat is dan een goede en juiste aanwending van de middelen. Ik weet dat binnen het RIZIV de dienst voor geneeskundige controle en evaluatie werkt aan een verruiming en verbreding van de dienst. Laat ons zeggen, met deze cijfers voor ogen, dat dit nuttig en efficiënt is.

 

Er is echter meer, mevrouw de minister. De titel “de gezondheidssector is een fraudegevoelige sector”, vind ik toch wel kras. Het gaat immers over 130 dossiers, 130 op de 40.000 zorgverstrekkers. Dat is natuurlijk een connotatie die wat meer uitleg en duiding vraagt. Het zou dan om 1,7 miljoen per dossier gaan, wat mijns inziens niet helemaal juist is. Vandaar dat ik van u als minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid graag verduidelijking kreeg.

 

Het tweede aspect dat mij minstens evenzeer verontrust is het dossier van de namaakgeneesmiddelen. Hier wordt de volksgezondheid per definitie door gehypothekeerd. Er is een risico voor de patiënten, de voorschrijvers en uiteraard ook de industrie zelf. Mevrouw de minister, volgens de WGO neemt het aantal namaakgeneesmiddelen met 50% toeneemt. Als men dit omrekent komt men in de geïndustrialiseerde landen op 1% van het budget voor geneesmiddelen. In economische termen uitgedrukt, wordt in ons land voor 37 miljoen euro onterecht uitgegeven aan geneesmiddelen die nepgeneesmiddelen zijn.

 

Ik kan dat moeilijk aannemen, gezien de controles en het Federaal Agentschap voor de Geneesmiddelen een cel heeft opgericht, vandaar, mevrouw de minister, mijn vragen.

 

Ten eerste, op welke manier zal u die verschillende fraudedossiers uitklaren?

 

Ten tweede, hoever staat het met het meldpunt binnen het Federaal Agentschap voor de Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten?

 

Hoever staat het met de maatregelen die u zal nemen tegen het gebruik van namaakgeneesmiddelen?

 

De voorzitter: Mevrouw Van Daele, uw tweede vraag. De minister zal ze samen behandelen. U kunt ze nu ook meteen stellen dan kan zij een gezamenlijk antwoord geven.

 

01.03 Minister Laurette Onkelinx: Dat betreft de psychofarmaca maar er is ook sprake van fraude in deze sector.

 

01.04  Lieve Van Daele (CD&V - N-VA): Mevrouw de minister, mijn tweede vraag betreft eigenlijk het gebruik van de psychofarmaca.

 

Belgen zijn enorme consumenten van de psychiatrie. Het aantal opnames ligt in ons land vijfmaal hoger dan het Europese gemiddelde. Bovendien zijn wij ook de absolute koploper in het gebruik van geneesmiddelen die worden gebruikt bij psychiatrische stoornissen, maar ook bij psychologische problemen.

 

Uit nieuwe cijfers van het RIZIV blijkt opnieuw een forse stijging ten opzichte van vorig jaar. Dit noopt mij eigenlijk tot de conclusie dat wij misschien met zijn allen – ik bedoel dan artsen, apothekers maar ook patiënten – te snel en te gemakkelijk naar pillen grijpen.

 

Mevrouw de minister, mijn vraag is de volgende. Is het inderdaad zo dat het geneesmiddelenbudget kreunt onder die groeiende tendens om alsmaar makkelijker naar pillen te grijpen.

 

In welke maatregelen voorziet de minister om deze tendens en misschien de overdreven medicalisering van de samenleving onder controle te houden?

 

01.05  Laurette Onkelinx, ministre: La fraude sociale est inacceptable et doit être combattue. Depuis des années, on met en place des systèmes à cet effet comme le CIRS. Avec ce gouvernement, nous avons institué un collège pour lutter contre les fraudes. Carl Devlies est particulièrement actif en la matière.

 

Je proposais que les deux questions soient jointes car l'usage d'antidépresseurs et d'antipsychotiques ne cesse de croître. Par exemple, la croissance de la consommation d'antidépresseurs entre 2006 et 2007 est de 6,9%; pour la même période, celle des antipsychotiques s'élève à 8,8%.

 

On sait bien qu'il ne s'agit pas seulement de problèmes de fraude mais que d'autres facteurs expliquent cette situation tels que l'état de santé de la population, l'usage inapproprié pour certaines catégories de malades. Nous travaillons à une information plus ciblée, notamment pour le troisième âge. Mais une partie de ces chiffres s'explique par la fraude ou par des détournements d'objectifs. J'y reviendrai.

 

Ce n'est qu'une partie de la fraude globale.

 

Men noemde een cijfer van 220 miljoen euro. Dat is een extrapolatie, zoals u hebt gezegd.

 

Il s'agit d'une extrapolation d'un constat venant d'un réseau européen selon lequel la fraude sociale représente environ 1%. Ce pourcentage représente 220 millions de fraude sociale au niveau des médicaments. Mais il s'agit – je le répète – d'une extrapolation.

 

Avec M. Devlies, j'ai signé un protocole. Nous nous réunissons tous les quinze jours. Á chaque fois, des dossiers concrets sont mis sur la table pour cibler les nouvelles orientations. Ainsi, il semblerait que les choses se passent bien pour nos inspecteurs. Lorsqu'ils effectuent des contrôles, ils cherchent et trouvent. Toutefois, des problèmes se poseraient au niveau des prestataires de soins. Nous devons donc travailler vis-à-vis de ces derniers non seulement à une meilleure information et à une conscientisation mais également à un contrôle, sans alourdir les procédures administratives. Ce n'est pas simple!

 

Je vais donc proposer à la commission de la Santé publique d'entendre le Collège et le CIRS pour qu'ils nous expliquent très concrètement leur travail. Il faut savoir que si aujourd'hui, il est question de chiffres, il y a longtemps que le débat relatif à la lutte contre la fraude sociale est en cours. Je ferai donc une proposition avec des conclusions très concrètes.

 

En ce qui concerne l'usage des médicaments – je ne parle pas ici de leur usage normal –, tout un travail doit être fait avec les firmes pharmaceutiques. Pour les médicaments, on se trouve en situation de dépassement. Nous reviendrons sur ce point lors de l'ajustement budgétaire. Nous nous trouvons face à un problème précis et de nouvelles mesures doivent être prises.

 

À chaque fois, nous essayons de cibler en vue de fournir l'information la plus objective possible aux médecins, en dehors des firmes pharmaceutiques. Les voyages des prestataires de soins pour participation aux congrès sont contrôlés. Nous vérifions qu'un travail est bien réalisé. Les primes aux professionnels de la santé ne sont plus autorisées. Une série de tâches sont en cours actuellement. Ce travail devrait – je l'espère – amener à une moindre consommation des médicaments que vous avez cités.

 

Je voudrais donner un dernier exemple concernant les antidépresseurs. Ces derniers sont parfois prescrits pour un mois. Je ne suis pas une grande spécialiste de la dépression, mais j'ai le sentiment qu'en général, la prise en charge de cette maladie s'inscrit dans un processus un peu plus long. Or, on a remarqué, notamment à l'occasion du croisement des données relatives à la lutte contre la fraude des médicaments qu'un seul prescripteur n'est pas concerné. En réalité, il existe toute une catégorie de gens qui reçoivent des prescriptions à très court terme. Des problèmes de tout ordre se posent. On est en train d'y travailler.

 

Je proposerai à la commission de la Santé publique et à sa présidente – Mme Gerkens est présente – d'inviter l'ensemble des acteurs pour qu'ils nous fassent un état des lieux en la matière.

 

De voorzitter: Collega's, mag ik toch wat aandacht vragen voor de vraagsteller en de antwoordende minister. Het is een kwestie van beleefdheid.

 

01.06  Lieve Van Daele (CD&V - N-VA): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw uitvoerig antwoord.

 

Ik ben heel blij te vernemen dat er al een zo vergaand protocol van samenwerking bestaat en dat u beiden op heel regelmatige basis zult bijeenkomen. Ik hoop dat het protocol en de samenkomsten effectief zullen leiden tot resultaten in de fraudebestrijding. Het zijn zeker niet de grootste fraudedossiers bij gezondheidszorg, maar gelet op de noden van de mensen op dat terrein is elke euro die verloren gaat, er een te veel.

 

Wat betreft het gebruik van de psychofarmaca, wil ik nogmaals onze bekommernis onderstrepen om niet zomaar op alle fronten mee te stappen met de medicalisering van de samenleving. Zonder afbreuk te doen aan de enorme verdiensten van medicatie, wil ik echter aandacht vragen voor de psychologische begeleiding. Ik vind dat er ook op andere terreinen voldoende middelen moeten worden vrijgemaakt.

 

Wanneer ik zie hoe lang de wachttijden zijn voor mensen, en zeker voor jongeren die psychologische begeleiding nodig hebben, wanneer ik zie hoeveel psychologische begeleiding kost, is het misschien wel normaal dat men iets te gemakkelijk naar die medicatie grijpt, die eenvoudiger, maar vooral heel wat goedkoper is.

 

Ik hoop dat de bezorgdheid voor de geestelijke gezondheidszorg ook budgettair zal worden vertaald.

 

01.07  Yolande Avontroodt (Open Vld): Mevrouw de minister, dank u voor uw antwoord. Ik moet toegeven dat ik toch wel ontgoocheld ben. Immers, in essentie gaat het om de volksgezondheid. Wanneer het gaat om 1% namaakgeneesmiddelen of budgettair vertaald 37 miljoen bij extrapolatie – daarop zijn de cijfers van staatssecretaris Devlies gesteund – dan vind ik vind dat de problematiek een van de prioriteiten is in termen van volksgezondheid, veeleer dan vanuit het oogpunt van het budget. Bijgevolg meen ik dat u daar aandacht voor zou moeten vragen en dat u het meldpunt eindelijk zou moeten laten werken.

 

Daarom betreur ik dat het debat een beetje is afgegleden naar consumptie of overconsumptie van psychofarmaca, terwijl in eerste instantie vertrouwen zou moeten worden gegeven aan de mensen op basis van kwaliteit en dat een prioriteit is voor de minister van Volksgezondheid.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

02 Question de M. Eric Thiébaut au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur "le malaise général dans la police" (n° P0387)

02 Vraag van de heer Eric Thiébaut aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de algemene malaise bij de politie" (nr. P0387)

 

02.01  Eric Thiébaut (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, depuis un moment déjà, le temps n'est plus au beau fixe pour les services de police. Le temps n'est plus au ciel bleu azur, des nuages sont apparus et, maintenant, je pense que nous sommes carrément dans l'orage.

 

Il y a d'abord eu les craintes exprimées par le Comité P à propos du manque de personnel des services de police qui engendrerait une incapacité à agir suffisamment rapidement dans des situations de crise. Depuis la mi-janvier, on constate des tensions entre les partenaires sociaux, suite au dépôt d'un cahier de revendications en onze points. Il y a eu des menaces de grève; il y a même eu, voici quelques semaines, une manifestation importante qui a bloqué le centre de Bruxelles et créé des embouteillages monstres dans la rue de la Loi.

 

On pensait que le climat allait s'améliorer lorsqu'on a appris que des rencontres étaient prévues, notamment aujourd'hui. Mais, coup de tonnerre! Ce matin, nous avons appris que les syndicats SLFP et SNPS ont décidé de quitter la table des négociations. On ajoute à cela la colère exprimée par la CGSP et par la CSC suite à l'évocation du dépôt d'une proposition de loi, que vous soutiendriez, et qui propose une augmentation des hauts salaires de la police sans se préoccuper des moyens et bas salaires, ni de la négociation des fins de carrière.

 

On peut donc dire qu'il règne un très mauvais climat dans les services de police et que nous sommes aujourd'hui face à une situation de blocage.

 

Monsieur le ministre, les rencontres entre les partenaires sociaux qui étaient prévues aujourd'hui et demain sont-elles maintenues?

 

Avez-vous prévenu les autorités locales de la situation?

 

Quels sont les points qui sont à l'origine de cette situation de blocage?

 

Estimez-vous judicieux aujourd'hui de prévoir une augmentation des hauts salaires dans le secteur de la police?

 

Qu'en est-il de la négociation quant aux fins de carrière?

 

Quelle est votre stratégie pour rétablir la communication et relancer le dialogue entre les partenaires sociaux?

 

02.02  Patrick Dewael, ministre: Monsieur le président, cher collègue, la police intégrée fonctionne correctement. Hier, j'en ai encore été le témoin. Compte tenu des manifestations et des circonstances parfois difficiles, j'ai la plus grande estime pour la façon dont les forces de l'ordre ont exécuté leur mission.

 

Par ailleurs, un cahier de revendications a été établi en vue des négociations syndicales qui avaient lieu ce matin. Elles se poursuivront le 25 juin. Naturellement, il convient de tenir compte des restrictions budgétaires au niveau des souhaits des syndicats et de mon souhait d'améliorer le fonctionnement de la police.

 

En ce qui concerne la problématique des mandataires, un texte parlementaire devrait être déposé. On ne peut, en effet, pas empêcher les parlementaires de formuler des propositions de loi. Jusqu'à l'heure actuelle, aucune proposition officielle n'a été déposée.

 

Une sorte d'anomalie se poserait au niveau des mandataires, mais lors d'une négociation, on ne peut envisager un seul problème. Il faut oser le débat global sur le concept même de la rémunération. Voilà l'idée que j'ai lancée la semaine dernière dans la presse: après une évaluation de dix ans de police intégrée, je suggère de remplacer le système de primes que nous connaissons, soit une rémunération de base additionnée de primes qui peuvent être combinées, par un système de rémunération fonctionnel.

 

Le problème du manque d'agents de quartier peut aussi être résolu de cette façon. Il faut partir des fonctionnalités de base qui ont été prévues dans la loi et adapter les rémunérations.

 

Je crois pouvoir lancer un appel aujourd'hui pour que tout le monde réfléchisse.

 

Il n'y a pas de proposition isolée. Je ne sais pas ce que le Parlement proposera. Pour ma part, je négocie sur base d'un paquet et avec une certaine marge budgétaire. J'espère aboutir à un accord dans l'intérêt de toutes les parties.

 

02.03  Eric Thiébaut (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie.

 

J'espère que vous aboutirez à des résultats concrets d'ici le 28 juin. Avez-vous l'assurance que les deux autres syndicats vont se joindre aux négociations?

 

02.04  Patrick Dewael, ministre: Oui.

 

02.05  Eric Thiébaut (PS): En ce qui concerne la proposition de loi à laquelle j'ai fait référence, elle n'est pas encore déposée. Vous n'avez pas dit aujourd'hui clairement si vous comptiez la soutenir.

 

02.06  Patrick Dewael, ministre: J'ai dit que ce n'était pas à moi d'apprécier les initiatives parlementaires. Je crois que c'est aux parlementaires eux-mêmes de le faire.

 

Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai proposé aux syndicats, au nom du gouvernement. Il ne faut pas négocier avec les syndicats sur la base d'une proposition isolée.

 

02.07  Eric Thiébaut (PS): Quoi qu'il en soit, je pense qu'on se reverra pour en parler après les prochaines négociations.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02.08  Bruno Tuybens (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, hebt u minister Reynders al kunnen contacteren? Komt hij deze richting uit? Gezien het feit dat de staatssecretaris hier aanwezig is, maak ik mij uiteraard al zorgen. Dat begrijpt u.

 

De voorzitter: Ik heb gezegd dat ik u op de hoogte zou houden. Ik heb op dit moment geen nieuws. Spaar uw ongeduld.

 

02.09  Francis Van den Eynde (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, is de minister van Buitenlandse Zaken ook op stap met prins Albert van Monaco?

 

De voorzitter: Hij is op komst.

 

03 Vraag van de heer Bruno Steegen aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over "de economische uitbuiting van werknemers" (nr. P0388)

03 Question de M. Bruno Steegen au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles sur "l'exploitation économique des travailleurs" (n° P0388)

 

03.01  Bruno Steegen (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik vond de voorbije week een krantenartikel, waarin duidelijk staat dat economische uitbuiting vandaag overal te vinden is, in om het even welke sector of regio en voor om het even welke vorm van arbeid die geen speciale scholing vereist.

 

Bij navraag blijkt inderdaad dat er in 2006 83 onderzoeksdossiers bij het parket lagen. In 2007 ging het reeds om 185 dossiers. In 2008 zijn al meer dan 200 dossiers lopende. Het gaat om dossiers waarin, vooral tegen heel grote bedrijven, klachten over economische uitbuiting werden neergelegd.

 

Meestal blijft de opdrachtgever buiten schot. Het gaat immers meestal over multinationals of grotere bedrijven die kleinere bedrijven aantrekken om in onderaanneming bepaalde jobs te doen. Zij dwingen goedkope contracten af, waarvoor de onderaannemer het grootste deel van het personeel dat hij gebruikt, zowel Belgen als buitenlanders, economisch uitbuit.

 

Mijn vraag is drieledig.

 

Ten eerste, hebt u kennis van het feit dat bedoelde, economische uitbuiting zich elk jaar steeds meer voortzet en steeds meer dossiers van economische uitbuiting bij de onderzoeksgerechten gekend zijn?

 

Ten tweede, ik stelde vast dat een koninklijk besluit werd uitgevaardigd dat twee jaar geleden nog niet van kracht was. Het koninklijk besluit stelde voor om de opdrachtgevers als goede huisvaders toch verantwoordelijk te stellen en dat zij ook zouden weten met welke onderaannemers zij werken.

 

Ten derde, zijn er op dit ogenblik binnen uw departement initiatieven komende waarmee het de problematiek van de economische uitbuiting wil aanpakken?

 

03.02 Minister Jo Vandeurzen: Mijnheer de voorzitter, geachte collega, u stelt een vraag over cijfers. Ik heb onmiddellijk aan het college gevraagd of er cijfers voor mij beschikbaar waren. Ik heb die op dit ogenblik niet bij mij, maar ik zal u zo snel mogelijk de cijfers bezorgen over het aantal dossiers dat bekend is.

 

Wat de mensenhandel betreft, is het evident dat deze en de vorige regering een bijzondere prioriteit hebben gelegd bij de strijd ertegen. U stelt nu de vraag, maar louter toevallig zit ik zelf volgende week een interdepartementale bijeenkomst voor waar wij opnieuw de draad zullen opnemen en de verhoogde aandacht voor dit fenomeen zullen bespreken.

 

Dat betekent ook dat wij zullen kijken naar het openbaar ministerie. Hoe wordt de bestaande richtlijn toegepast? Wat kan er beter? Er zijn inderdaad voorstellen om de vraag te bestuderen naar de strafrechtelijke aansprakelijkheid van opdrachtgevers die gebruik maken van firma’s die zich schuldig maken aan het misdrijf mensenhandel. Er zijn ook voorstellen met betrekking tot een aangepaste en aangescherpte onderzoeksmethodes en dataverzameling. Wij zouden er moeten aan kunnen werken en het staat in ieder geval op de agenda.

 

Daarnaast moet ik u ook verwijzen naar het plan dat collega Carl Devlies maakt in de strijd tegen de sociale en fiscale fraude. Ik kan u bevestigen dat ook in dat plan een aantal initiatieven zullen zijn opgenomen om de strijd tegen mensenhandel en sociale fraude te activeren en, door een goed overleg met verschillende actoren, op een efficiënte manier daarvan werk te maken.

 

03.03  Bruno Steegen (Open Vld): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. Het verheugt mij dat er initiatieven worden genomen, zowel door uw departement als door staatssecretaris Devlies. Ik meen, rekening houdend met de economische immigratie en zaken die wij plannen in de loop van de komende maanden, dat het belangrijk is dat wij mensenhandel en dat soort economische uitbuiting zoveel mogelijk proberen te vermijden, ook om de concurrentiekracht van heel wat kleine bedrijven, die momenteel verliezen door de economische uitbuiting, in Vlaanderen en ons land opnieuw scherp te stellen. Ik volg het dossier zeker op.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Nathalie Muylle aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over "de eisen van de boerenorganisaties" (nr. P0396)

- de heer Koen Bultinck aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over "de eisen van de boerenorganisaties" (nr. P0397)

- mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over "de eisen van de boerenorganisaties" (nr. P0398)

- mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over "de eisen van de boerenorganisaties" (nr. P0399)

04 Questions jointes de

- Mme Nathalie Muylle à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique sur "les revendications des agriculteurs" (n° P0396)

- M. Koen Bultinck à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique sur "les revendications des agriculteurs" (n° P0397)

- Mme Jacqueline Galant à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique sur "les revendications des agriculteurs" (n° P0398)

- Mme Muriel Gerkens à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique sur "les revendications des agriculteurs" (n° P0399)

 

04.01  Nathalie Muylle (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ik had eigenlijk een vraag in commissie ingediend over de gevolgen van de gebeurtenissen gisteren, alsook en vooral over de voedselveiligheid en het FAVV. Mijn vraag is doorverwezen naar de plenaire vergadering. Om die reden zal ik dan ook proberen om ze ruimer te stellen.

 

We hebben gisteren de organisaties aangehoord. Ik heb gezien dat u er gisteren zelf bij aanwezig was. De eisen zijn niet nieuw, ze waren al bekend.

 

Er zijn een drietal eisen. Ten eerste zijn er de stijgende voedselprijzen. Dat is een problematiek die ons zeer goed bekend is en waar verschillende oorzaken aan de bron liggen. Die oorzaken gaan vaak ons land te buiten en moeten op globaal niveau worden gezien. We moeten vaststellen dat de landbouwers vandaag als producent in verhouding steeds minder voor hun producten krijgen.

 

Daarbij komt nog heel de problematiek van de stijgende energiekosten en het verhaal van de voedselveiligheid.

 

Daarenboven hebben er heel wat rampen plaatsgevonden, met bijvoorbeeld grote bedrijfsverliezen door blauwtong. Al die fenomenen wegen zeer sterk door op de bedrijfsvoering van heel wat bedrijven.

 

Ten tweede is er heel de problematiek inzake voedselveiligheid. Over het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen hebben we al vaak met mekaar kunnen spreken. Het is een keuze geweest, die ook wij hebben ondersteund, dat de overheid in ons land 60% van de financiering voor haar rekening neemt, tegenover 40% voor de sectoren. Dat is vrij zwaar in vergelijking met andere landen, waar de sector vaak maar 25 tot 30% bijdraagt. De organisaties vragen dus om in de toekomst minder aan het FAVV te moeten bijdragen. Ook vragen ze om initiatieven met het oog op de afbouw van de BSE-tests.

 

Ten derde zijn er ook eisen in verband met fiscaliteit. Er zijn vandaag schommelingen in de sector. Welnu, de betrokkenen vragen om via een bepaald systeem winsten en verliezen te kunnen overdragen.

 

Die eisen zijn niet nieuw; dat weet ik. U hebt dat gisteren ook geantwoord. Ruim een week geleden zijn de organisaties al bij u en de eerste minister geweest. Toen zijn ook de werkgroepen gestart.

 

Mevrouw de minister, voor mij is het bijzonder belangrijk te weten welke richting u met die werkgroepen uitgaat. Wat is de finaliteit? Wat is de timing? Gisteren heb ik namelijk vernomen dat de regering daarin duidelijke engagementen is aangegaan.

 

04.02  Koen Bultinck (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, de landbouwers hebben gisteren op een zeer waardige manier andermaal hun eisen kenbaar gemaakt. Die eisen zijn te herleiden tot ongeveer drie hoofdelementen.

 

Ten eerste willen ze een btw-verlaging voor de brandstofprijzen.

Ten tweede was er zeer duidelijk een vraag naar eerlijke prijzen voor kwalitatief goede landbouwproducten.

Ten derde was er uiteraard de vraag naar minder bijdragen voor het voedselagentschap.

 

Mevrouw de minister, ik zeg het u zeer eerlijk en zeer duidelijk. Onze partij was zeer nadrukkelijk aanwezig op het Muntplein. Wij kunnen immers volmondig de eisen van de landbouwers ondersteunen.

 

Mevrouw de minister, ik heb u samen met de eerste minister horen speechen op het Muntplein. Ik heb vastgesteld dat door deze regering andermaal zeer veel beloften zijn gedaan. U zult echter begrijpen dat ik als lid van een oppositiepartij niet kan leven met en dat de landbouwers ook geen boodschap hebben aan veel beloften. Er moet op het terrein iets concreet gebeuren.

 

Ik heb de belofte gehoord dat men zou onderzoeken wie uiteindelijk met de winstmarges van de stijgende voedselprijzen wegloopt. Ik heb gehoord dat men zal onderzoeken hoe de bijdragen kunnen worden verminderd. Ik heb gehoord dat men eventueel zal onderzoeken hoe men uiteindelijk de belastingen voor landbouwers over meerdere jaren zou kunnen spreiden.

 

Mevrouw de minister, ik heb zeer duidelijk twee vragen.

 

Wat zult u concreet doen met de concrete eisen van de landbouworganisaties?

 

Wanneer zullen die concreet in beleidsmaatregelen worden omgezet en binnen welk tijdskader?

 

04.03  Jacqueline Galant (MR): Monsieur le président, madame la ministre, je vous sais très attentive aux problèmes des agriculteurs. Vous n'attendez pas les manifestations pour vous intéresser à ce secteur!

 

Hier, j'étais également présente à la manifestation. J'ai même mal au dos d'être restée douze heures dans un tracteur mais je tenais vraiment à être à leurs côtés. Venant d'une région agricole, je connais très bien leurs problèmes et je sais qu'ils ont eu confiance dans le message que vous leur avez fait passer. Néanmoins, ils attendent évidemment plus.

 

Ils ont exposé deux revendications principales. D'une part, comme l'a dit ma collègue, en ce qui concerne les prix: les prix d'achat trop élevés du carburant et des aliments pour le bétail et les prix trop bas au niveau de la vente de la production. D'autre part, la perspective de la suppression des quotas laitiers en 2015 qui a également été mise hier sur la table. La Fédération wallonne de l'agriculture vous a également demandé de prendre des mesures pour une meilleure répartition des coûts de production au niveau des prix de vente de la viande et du lait.

 

Madame la ministre, quelle position comptez-vous prendre? Comment allez-vous défendre les intérêts des agriculteurs, tant au Sommet européen de Luxembourg qui se tiendra lundi que dans le cadre des négociations au niveau de l'OMC?

 

04.04  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, madame la ministre, en effet, ma collègue Thérèse Snoy a déjà eu l'occasion de vous interroger à de multiples reprises sur ce sujet. Hier, lors de la manifestation, les familles politiques étaient présentes, y compris les écologistes, évidemment.

 

Je vous ai entendu répéter diverses propositions que vous aviez déjà énoncées en commission: soutenir le maintien des quotas et le maintien de la régulation de l'offre agricole, diminuer les cotisations de l'AFSCA pour les petits producteurs, mettre en place un groupe de travail pour créer un observatoire des prix permettant la transparence dans la composition des prix, mettre en œuvre des mesures fiscales particulières pour étaler l'impôt sur plusieurs années pour les indépendants en difficulté, dont les agriculteurs.

 

J'aimerais effectuer un pas de plus et vous entendre sur la suite à donner aux conclusions de l'observatoire des prix: que faire après avoir observé?

 

Grâce aux échanges qui ont eu lieu et aux outils dont dispose le gouvernement fédéral, il devient possible d'introduire une régulation des prix, d'instaurer des limites, des plafonds, des fourchettes de prix en plus d'un observatoire.

 

S'agit-il d'un mécanisme que vous avez envisagé?

 

Par ailleurs, il est également prévu de mettre au point divers outils qui permettront aux producteurs agricoles de bénéficier d'une rémunération équitable et juste, par exemple, par la maîtrise des coûts de production, c'est-à-dire en limitant les intrants, comme cela se pratique en Irlande. Cela peut être réalisé en favorisant les filières herbe ou via d'autres mécanismes de soutien aux producteurs locaux.

 

À mon avis, nous devons aller plus loin que ce qui a été annoncé jusqu'à présent. Nous sommes face à une volatilité non maîtrisée des prix en raison de la variabilité de beaucoup de données. Ce serait donc via des outils de régulation et non seulement d'observation que nous y parviendrions.

 

C'est sur de telles dispositions, un peu plus engagées, que j'aurais voulu vous entendre.

 

04.05  Sabine Laruelle, ministre: Monsieur le président, je voudrais commencer par répondre à M. Bultinck en paraphrasant une maxime: il est évident qu'aucun agriculteur ne peut vivre de promesses et de lait! Il faut aller beaucoup plus loin que des promesses. Hier, nous avons déjà eu le lait mais je suis d'accord avec vous qu'il faut aller plus loin.

 

De federale regering heeft niet op de betoging van gisteren gewacht om iets te doen. Veertien dagen geleden hebben wij de landbouworganisaties, maar ook de verschillende actoren in de voedselketen gezien, samen met de eerste minister en minister Van Quickenborne. Wij hebben drie werkgroepen opgericht. Een werkgroep houdt zich bezig met de fiscaliteit, onder het voorzitterschap van minister Reynders; een andere werkgroep observeert de transparantie en de prijsvorming bij twee grote groepen in de landbouwsector, namelijk melk- en vleesproductie. Ik weet dat de heer Van Quickenborne al twee vergaderingen heeft bijgewoond, waarvan een deze voormiddag.

 

Om de conclusie te kunnen trekken, moeten wij de analyse maken. Ik weet nog niet welke conclusies er zullen worden genomen noch wat de regering al dan niet zal doen. Het meest belangrijke punt voor de werkgroep is transparantie inzake de prijsvorming. Dat is echter niet zo gemakkelijk. Het is wel gemakkelijk gezegd, maar niet zo gemakkelijk om te analyseren. Voor de melksector bijvoorbeeld is er niet alleen de grote distributie van melk, maar is er ook yoghurt, kaas, roomijs, enzovoort. Dat is een heel complex netwerk.

 

De derde werkgroep staat onder mijn voorzitterschap en gaat over de voedselveiligheid. Ik denk dat iedereen hier akkoord gaat met mij; wij moeten het niveau van voedselveiligheid niet verminderen, maar het niveau handhaven. Ik ben er wel zeker van dat wij de normen en maatregelen kunnen vereenvoudigen.

 

Ce groupe de travail s'est déjà réuni. On y analyse deux choses: d'une part, on y étudie comment simplifier certaines normes sans remettre en cause le niveau de sécurité alimentaire. Cela prendra un peu de temps. D'autre part, on examine comment diminuer les coûts.

 

À ce sujet, je vous rappelle tout de même que je n'ai pas attendu ces groupes de travail pour demander un refinancement de l'AFSCA. J'ai eu 24 millions d'euros de refinancement dont 5 millions serviront à diminuer les coûts des cotisations AFSCA et ce uniquement pour les plus petits acteurs. Il ne faut pas non plus oublier qu'en 2009 arrive le bonus-malus. Mon objectif est que la cotisation soit moins coûteuse pour les petits acteurs dont bien évidemment les agriculteurs.

 

En ce qui concerne le timing, je peux me prononcer sur celui de ce groupe de travail mais pas ceux dont je n'assure pas la présidence.

 

Je ferai des propositions très concrètes au début de la semaine prochaine aux organisations agricoles et au reste de la chaîne. Selon moi, un petit boulanger doit aussi avoir moins de coûts, ainsi que le boucher. Je veux toucher l'ensemble des petits acteurs. Je souhaite aboutir à une solution où tous ceux qui ont moins de 10 équivalents temps-plein voient leurs coûts diminuer et qu'il n'y ait pas d'augmentation pour ceux qui ont de 10 à 20 équivalents temps-plein. On est en train d'y travailler.

 

Le troisième point abordé dans ce groupe de travail était les tests ESB. J'évoquerai ce point lors du Conseil européen de lundi. Vous savez en effet qu'il s'agit d'une décision européenne. Deux scénarios sont étudiés à l'heure actuelle par l'EFSA. L'un a été mis en place par la Commission européenne mais il ne propose pas une diminution rapide des tests et donc des coûts. L'autre a été proposé par la Belgique, par l'AFSCA, on espère donc avoir un aval positif. Si tel est le cas, on pourra aller beaucoup plus vite dans la diminution des coûts qui sont tout de même importants. Il s'agit de plus de 15 millions d'euros pour la Belgique.

 

Wat de WTO-onderhandelingen betreft, het Belgisch standpunt is heel duidelijk. Wij willen een evenwicht, ten eerste tussen het landbouwdossier en de twee andere dossiers, de NAMA en de diensten. De landbouw moet niet betalen om vooruitgang te kunnen boeken in de andere dossiers. Wij willen, ten tweede, een evenwicht in het landbouwdossier.

 

In het landbouwdossier zijn er drie heel belangrijke pijlers. De eerste betreft de uitvoer. De Europese Unie wil de exportsubsidie beëindigen vóór 2013., maar wij willen dat de andere actoren, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten met een exportkrediet, China, Canada, en Nieuw-Zeeland met een monopolie voor de uitvoer, ook in de goede richting gaan.

 

L'Union européenne ne doit pas être la seule à avancer.

 

Quant aux importations, ce qui prévaut, c'est la garantie d'une certaine souveraineté alimentaire; il faut permettre à tout un chacun de se protéger pour certains types d'exportation. Dans ce dossier, nous sommes également à l'extrême limite du mandat de négociation qui semble déjà dépassé pour le sucre et la viande bovine.

 

Le troisième dossier est celui du marché interne. Là aussi, le mandat de négociation de la Commission européenne est dépassé pour le sucre puisqu'il concernait exclusivement la réforme de 2003; le sucre concerne l'année 2005. Les États-Unis sont sur le point de voter la 'Farm Bill' qui va beaucoup plus loin dans le renforcement des aides internes. Là aussi, il faut que chacun fasse un pas.

 

Le dernier dossier qui concerne l'OMC est celui des "Non-trade concerns". C'est un élément très important, notamment pour nous permettre d'empêcher l'importation de poulets chlorés ou de viandes aux hormones. Et là, on n'en parle même plus dans le dossier. La Belgique est très en pointe sur le sujet.

 

Voor het Europese landbouwbeleid moeten wij nu over de health-check discussiëren. Op 23 juni vindt de eerste Landbouwraad plaats.

 

Là aussi, la position de la Belgique sur un certain nombre de points est importante. C'est le maintien d'un premier pilier fort. Madame Gerkens, vous souhaitiez savoir comment nous allions soutenir les revenus. C'est évidemment par le premier pilier. Je vous rappelle cependant que tout ce qui est primes à l'herbage et autres relève des compétences régionales. Dans les propositions, on nous permet en tout cas de maintenir les primes découplées pour les vaches allaitantes et de maintenir aussi l'élevage en pâtures. C'est important pour la Belgique.

 

Nous sommes également d'accord sur un certain nombre de points. Par contre, il reste un désaccord et nous n'avons toujours pas de position belge. Bruxelles peut en discuter mais ce sont évidemment les Régions qui doivent conclure.

 

Dat is de toekomst van de melkquota en ook de vraag wat wij moeten doen met het voorstel van de Europese commissaris om de melkquota met 1% per jaar te verhogen tot 2013. Het Waalse Gewest wil die verhoging niet en wil de melkquota na 2015 behouden. Ook de boerenorganisaties, FWA en De Boerenbond, gaan niet akkoord. Het Vlaamse Gewest wil echter wel een verhoging van de melkquota.

 

04.06  Nathalie Muylle (CD&V - N-VA): Mevrouw de minister, ik dank u voor heel wat positieve elementen in uw antwoord.

 

Ik heb er alle begrip voor dat er nog heel wat studiewerk moet gebeuren, maar ik denk dat de sector wel wat meer verdient dan engagementen. Vandaar wil ik er ook op aandringen om snel met een krachtige besluitvorming te komen. U hebt het zelf aangehaald: gelijktijdig blijft de discussie open in Europa over de health-check en blijft de discussie lopen in de WTO. Zij gaan niet wachten op ons.

 

Mevrouw de minister, u verwijst ook naar studiewerk. Mag ik u zeggen dat er voor sommige dingen geen studiewerk moet gebeuren? U weet het of u weet het niet, maar in de vorige legislatuur heb ik in het Parlement een wetsvoorstel ingediend en heb dat nu herhaald, precies om op het vlak van fiscaliteit die carry back of schommelingen op te vangen. We hebben daar al heel wat studiewerk rond gedaan. Ik reken er dan ook op dat u dat snel gaat uitvoeren.

 

04.07  Koen Bultinck (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ook ik dank u voor uw antwoord, al was het maar omdat het niet iedere dag gebeurt dat een Vlaams Belanger gelijk krijgt van een liberale Franstalige minister. U hebt terecht gezegd dat landbouwers vandaag geen boodschap hebben aan beloften. Er moeten zeer snel op het terrein concrete maatregelen worden genomen. Dit is voor de landbouwsector een zaak van overleven of niet meer overleven.

 

Een element waarin uw antwoord mij wel heeft ontgoocheld – we hadden ook al het ontgoochelend antwoord van staatssecretaris Schouppe dienaangaande gehoord – is dat deze regering blijkbaar niet bereid is tot een verlaging van de btw naar 6% op de brandstofprijzen over te gaan. Onze fractie heeft al een wetsvoorstel dienaangaande ingediend. Wij zullen u verder stimuleren om toch in de goede richting te gaan, mevrouw de minister. Wij zullen doen wat we moeten doen: dat is oppositie voeren, maar als het in de goede richting kan gaan, dan kunt u op onze steun rekenen.

 

04.08  Jacqueline Galant (MR): Madame la ministre, je vous remercie pour votre détermination et vos engagements. En effet, tous les niveaux de pouvoir doivent s'impliquer dans l'agriculture, notamment la Région wallonne. On oublie parfois que de nombreuses matières sont régionalisées au niveau de l'agriculture. J'espère que votre collègue, M. Lutgen, sera aussi actif que vous.

 

Hier à la tribune, j'ai entendu de nombreuses promesses émanant de partis qui menaient, en quelque sorte, une campagne électorale rappelant que certaines de leurs propositions avaient été refusées. À l'égard du monde agricole, mieux vaut proposer des réalisations concrètes que d'entendre des propos négatifs tenus à la tribune devant des milliers d'agriculteurs. Parmi eux se trouvaient de nombreux jeunes agriculteurs. Dès lors, madame la ministre, je vous demande de les soutenir et de prendre des positions fermes dans les prochaines négociations au nom de la Belgique.

 

04.09  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Madame la ministre, je vous remercie également pour les éléments de votre réponse. Je partage évidemment votre analyse selon laquelle il convient d'abord d'observer les prix avant de statuer sur la façon de les réguler. Nous avons eu des discussions en commission à propos de l'observatoire des prix, notamment des produits alimentaires. Il semblerait que la volonté soit absente chez certains de dépasser le stade de l'observation pour aller vers une régulation.

 

Or, toutes les études et tous les échanges qui portent sur les événements se produisant aux niveaux belge, européen et international nous montrent qu'en l'absence de régulation, il y a spéculation, marché complètement ouvert et crise alimentaire au niveau mondial, comme nous la connaissons aujourd'hui.

 

Il serait intéressant que le gouvernement tienne une réflexion quant à cette régulation de la manière la plus adéquate possible, mais en tout cas adopte une position de principe sur ce rôle. La suite logique à vos réponses serait de signaler que peut-être tout ce marché des produits alimentaires devrait être retiré du modèle de l'OMC, parce que ces produits obéissent à d'autres règles.

 

Une des façons d'assurer des revenus et de maîtriser l'offre et la demande, c'est de garantir un maximum d'autonomie aux acteurs de l'agriculture en favorisant la production locale, l'élevage en pâtures et en révisant les quotas. On devrait parvenir à convaincre nos amis flamands de la nécessité d'acquérir davantage d'autonomie dans la maîtrise de leur production de produits de qualité qui se distinguent des produits américains, qui inondent par exemple le marché.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Questions jointes de

- M. Xavier Baeselen au ministre des Affaires étrangères sur "le référendum en Irlande" (n° P0393)

- M. Francis Van den Eynde au ministre des Affaires étrangères sur "le référendum en Irlande" (n° P0394)

- M. Patrick Cocriamont au ministre des Affaires étrangères sur "le référendum en Irlande" (n° P0395)

05 Samengevoegde vragen van

- de heer Xavier Baeselen aan de minister van Buitenlandse Zaken over "het referendum in Ierland" (nr. P0393)

- de heer Francis Van den Eynde aan de minister van Buitenlandse Zaken over "het referendum in Ierland" (nr. P0394)

- de heer Patrick Cocriamont aan de minister van Buitenlandse Zaken over "het referendum in Ierland" (nr. P0395)

 

05.01  Xavier Baeselen (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, hier, en commission des Relations extérieures, nous avons débattu du sommet européen de ces jeudi et vendredi. J'avais déposé cette question préalablement en commission, mais elle est remontée en plénière suite au dépôt d'autres questions.

 

Ce serait l'occasion de revenir sur le non irlandais, ce malheureux non qui, il faut se le rappeler, ne représente que 1% de l'ensemble de la population européenne.

 

Mais il ne s'agit pas ici de fustiger la position irlandaise. Les responsables européens se sont prononcés à cet égard: elle mérite du respect. Sans doute, les Irlandais n'ont-ils pas su saisir les vrais enjeux du Traité de Lisbonne. Certes, ce Traité n'introduisait pas de grands symboles, telle la monnaie européenne. Cependant, il simplifie considérablement l'Europe politique et le processus décisionnel; il renforce aussi le rôle d'une Europe plus démocratique et du parlement.

 

C'est un non qui surprend, qui a saisi l'ensemble des partenaires européens. Il surprend parce que l'Irlande est un pays qui, depuis son entrée au sein de l'Union européenne, a engrangé près de 56 milliards d'euros de dettes européennes. C'est un pays qui a réalisé un succès considérable sur le plan économique. Sans doute, ce non s'est-il fondé sur des craintes injustifiées par rapport notamment, comme on a pu le lire dans diverses analyses, à une éventuelle remise en cause du taux d'impôt des sociétés en Irlande ou encore par rapport à la question de la neutralité militaire du pays.

 

Monsieur le ministre, quelles sont les positions que vous défendrez au nom de la Belgique, au nom du gouvernement, avec le premier ministre au sommet de ces jeudi et vendredi? Pour notre part, nous sommes convaincus que nous devons poursuivre dans la voie de la ratification, même s'il reste encore des étapes à franchir: on ne peut éluder des doutes qui existent encore dans certains pays qui doivent encore ratifier le Traité; je songe à la Pologne ou à la Tchéquie.

 

05.02  Francis Van den Eynde (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik heb een voorafgaande opmerking. Als ik hen zo bezig hoor, heb ik de indruk dat onze Franstalige landgenoten bijna evenveel minachting en misprijzen hebben voor de Ieren als voor de Vlamingen.

 

Ik zou vanuit dit halfrond het Ierse volk willen gelukwensen en feliciteren. Eerst en vooral omdat het Ierse volk het enige Europese volk is dat op dit ogenblik nog het recht heeft om bij stemming zich uit te spreken over zijn lot in Europa.

 

Ten tweede, het Ierse volk heeft gebruik gemaakt van dat recht om heel Europa en zeker de koele, Europese, technocratische machine die de leiding heeft een les in democratie te geven. Ik wil u eraan herinneren dat het eerste verdrag door de Franse en de Nederlandse kiezers werd verworpen in een referendum. Nu wil men het opnieuw doorvoeren in de vorm van het Verdrag van Lissabon.

 

Ten derde, ik wil de Ieren feliciteren omdat zij zo politiek incorrect zijn geweest om ondanks de druk die op hen werd uitgeoefend toch neen te zeggen.

 

Wie ik niet feliciteer, is de Belgische minister van Buitenlandse Zaken en in het bijzonder voor zijn commentaar op dat resultaat. Deze man, die uit een partij komt die van het referendum een strijdvaandel had gemaakt, begon minachting te hebben voor het referendum. Hij vond opeens dat de Ieren te dom zijn om zich uit te spreken. Hij zegt ook om ze te laten vallen en uit de club te gooien als ze niet akkoord gaan. Dit is niet democratisch. In feite is het een vorm van minachting voor de democratie.

 

Ik kom u vragen, mijnheer de minister, om op dat vlak uw standpunt te herzien, en respect te hebben voor de Ieren en de soevereiniteit van de Ierse Republiek.

 

05.03  Patrick Cocriamont (FN): Monsieur le président, monsieur le ministre, étant le fils d'une Irlandaise, je vous avoue que, le week-end dernier, j'ai senti en moi ce sang irlandais bouillir de contentement. Le non des Irlandais, c'est la vieille tradition irlandaise. C'est cette devise Sinn Fein! Sinn Fein n'est pas seulement le nom d'un parti nationaliste et marxiste. C'est aussi la devise de l'Irish Republican Brotherhood qui a été à la base du soulèvement de 1916 contre le libéralisme irlandais et contre le manque de liberté qui existait en Irlande. Les Irlandais, une fois de plus, ont proclamé cette fière devise Sinn Fein. Sinn Fein contre l'Europe hyper libérale! Sinn Fein contre cette Europe qui refuse de définir ses frontières! Sinn Fein contre cette Europe qui veut accepter en son sein les pays du Sud méditerranéen et la Turquie!

 

Monsieur le ministre, à la suite du référendum, j'ai entendu de nombreux politiciens dire qu'il fallait passer outre l'unanimité pour décréter les lois en Europe. Je voudrais connaître votre position sur le sujet. Enfin, d'une façon plus générale, que tirez-vous comme leçon de ce référendum?

 

05.04 Minister Karel De Gucht: Mijnheer de voorzitter, ik vraag mij af of ik de heer Van den Eynde een antwoord moet geven, want hij heeft mij geen enkele vraag gesteld.

 

05.05  Francis Van den Eynde (Vlaams Belang): Toch wel, u hebt slecht geluisterd.

 

05.06 Minister Karel De Gucht: Hij heeft de Ieren gefeliciteerd. Dat is zijn eigen mening, maar hij zit natuurlijk nog niet in het Ierse Parlement, gelukkig maar voor de Ieren.

 

Je vais d'abord répondre aux questions de M. Baeselen. Le résultat du référendum constitue une grande déception. C'est l'expression de la volonté populaire que nous devons respecter et que je respecte. Ce que demande M. Van den Eynde, c'est ce qui se passerait si un second référendum donnait la même réponse négative en Irlande. À ce moment-là, les Européens devront bien se décider, c'est évident et c'est ce que j'ai dit. Enfin, j'ai l'habitude des questions de M. Van den Eynde où il mélange ce qu'il pense et ce que j'aurais dit, ce qui n'est pas forcément la même chose.

 

Il faut trouver une solution et commencer par laisser les Irlandais faire leur propre analyse et avancer des solutions. Cependant, il y a une date limite pour tout cela car le 7 juin 2009 se tiendront les élections européennes et il faudra savoir sur quel traité et sur quelles dispositions se basera le vote. C'est la condition et j'espère qu'une solution surgira avant cette date limite des élections de 2009. Le Traité de Lisbonne n'est pas parfait, il n'est pas vraiment lisible en effet. Dans la déclaration de Laeken, il y avait l'idée d'un texte totalement transparent.

 

On a conclu par la suite le Traité constitutionnel dont l'idée était d'établir une sorte de Constitution qui n'en serait pas tout à fait une, lisible, disant très clairement les obligations, les droits des citoyens, expliquant le fonctionnement des institutions, leur composition, la hiérarchie des normes, bref ce qui se retrouve dans chaque Constitution, tout en restant un traité. Cela fut un échec en France et aux Pays-Bas. Ensuite, nombre de politiciens se sont dit qu'il vaudrait mieux faire quelque chose qui n'agresse pas les gens, les points sensibles n'étant pas aussi apparents. C'est devenu le Traité de Lisbonne, et nous connaissons des problèmes en Irlande.

 

Je ne change pas ma position sur le fond en ce qui concerne le référendum. Je retire de tout ceci qu'il est extrêmement difficile de faire adopter un tel traité par référendum. En effet, il est long et compliqué et, de surcroît, nous sommes dans une période populiste où pas mal de gens ont peur de la globalisation.

 

Monsieur Van den Eynde, il est très difficile d'arriver à une autre conclusion.

 

De resultaten zijn bekend. Elke lidstaat zal een standpunt moeten innemen. Ook wij zullen dat moeten doen.

 

In de Kamer en de Senaat is het verdrag van Lissabon al geratificeerd. Het moet nog worden geratificeerd in het Vlaams parlement. In het Vlaams parlement is er nog een discussie, met name over het samenwerkingsakkoord over de uitoefening van de subsidiariteitsclausule door de parlementen. Ik hoop dat men dat zo vlug mogelijk zou voleindigen, want het zou best zijn om, vooraleer men met concrete oplossingen voor het verdrag met betrekking tot Ierland naar voren komt, er duidelijkheid bestaat over de andere lidstaten. Ideaal zou zijn dat de 26 lidstaten hebben geratificeerd. Maar goed, de wereld is meestal niet ideaal. Dus zou het wel eens kunnen dat we vroeger stelling moeten innemen. In ieder geval lijkt het nu te vroeg om te zeggen op welke manier aan het gerezen probleem moet worden geremedieerd.

 

05.07  Xavier Baeselen (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Quand j'entends les propos tenus par les membres de certains groupes politiques de cette assemblée, je suis de plus en plus convaincu que l'ouverture vers le monde, l'ouverture européenne est une bonne chose. Le repli sur soi, le repli identitaire, la haine de l'autre sont des comportements qui n'ont pas leur place dans une Europe ouverte sur le monde.

 

Cela étant dit, il est évident que nous avons besoin "de plus d'Europe", "de mieux d'Europe". Comme le premier ministre l'a rappelé, hier, en commission des Relations extérieures en réunion commune Chambre et Sénat, il faut poursuivre le processus de ratification. Nous rencontrerons sans doute encore des difficultés sur notre chemin - j'ai évoqué la question de la Pologne et de la Tchéquie -, mais il est évident que l'Europe a besoin de plus de démocratie et de transparence et que le Traité de Lisbonne répond incontestablement à des avancées dans le bon sens.

 

05.08  Francis Van den Eynde (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, de heer Baeselen verwijt mijn partij, Vlaams Belang, zich af te sluiten van de wereld. Ik apprecieer dat, want hij doet dat namens een partij waarvan de grote meerderheid zelfs niet in staat is twee woorden Nederlands te spreken. Wie sluit zich dan af van de wereld?

 

Aan de minister van Buitenlandse Zaken, die tegen mij zei: u hebt geen vraag gesteld, wil ik het volgende zeggen. Ik heb u wel een vraag gesteld, meer dan een. Ik heb u gevraagd consequent te zijn met uzelf. Het is toch nog niet zo lang geleden dat het Burgermanifest verscheen. Dat was de bijbel van uw toenmalige messias, de heer Verhofstadt. Hij stond te zwaaien met het referendum als superargument voor de democratie.

 

Ik heb u gevraagd respect te hebben voor de democratie en dus respect te hebben voor de uitspraak van het Ierse volk. Ik vraag u ook op te houden met wat u op het einde deed: dreigingen uiten aan het Ierse volk, als: wij stellen jullie een vraag, wij stellen ze jullie twee keer, maar als jullie twee keer niet antwoorden zoals wij het willen, vliegen jullie buiten. Dat is druk uitoefenen en niet democratisch.

 

Daarom zeg ik hier vandaag, mijnheer de minister van Buitenlandse Zaken, tegen de Ieren in hun eigen taal, het Gaelic: Erin go bragh! Leve Ierland! En ik voeg eraan toe, speciaal voor u: God save Ireland!

 

05.09  Patrick Cocriamont (FN): Monsieur le ministre, j'ai attendu votre réponse avant de vous dire ce que signifiait "Sinn Fein". Cela signifie "nous mêmes".

 

Pour le reste, lorsque j'entends des gens parler de paix en étant pour le traité, je crie au mensonge! En acceptant la Turquie dans l'Europe, cela nous jetterait dans la zone la plus dangereuse du monde. Les partisans du traité sont des bellicistes!

 

Pour le reste, monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse mais je crois que vous allez pédaler dans la choucroute!

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Vraag van de heer Gerolf Annemans aan de eerste minister over "de stand van zaken in verband met 15 juli 2008" (nr. P0389)

06 Question de M. Gerolf Annemans au premier ministre sur "l'état de la situation en ce qui concerne le 15 juillet 2008" (n° P0389)

 

06.01  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, ik wil u graag enkele vragen stellen in verband met de stand van zaken voor 15 juli.

 

U weet dat het voor de publieke opinie en voor het Parlement een verwarrende agenda aan het worden is. Er zijn allerlei krantenartikels met vrij specifieke informatie over hetgeen gisteren werd besproken en over het verslag van Herman Van Rompuy en Armand De Decker over Brussel-Halle-Vilvoorde en het verslag van Didier Reynders en Jo Vandeurzen, ministers van Institutionele hervormingen, allemaal bij u in de Wetstraat 16.

 

Er wordt door een aantal kranten gefluisterd dat het niet meer kan dat de Kamervoorzitter en de Senaatsvoorzitter zich met BHV blijven bezighouden, en dat dit op iets bredere poten moet gaan staan. Is dat waar?

 

Ik kan de Kamervoorzitter daarover niet ondervragen, en richt mij daarom tot u. Naar verluidt zou Van Rompuy op zijn aloude pistes hebben gezeten over het inschrijvingsrecht dat hij zelfs zou veralgemenen. Ik lees La Libre Belgique om te weten wat er in de 16 gebeurt. "Droit d'inscription pas seulement pour les francophones de la périphérie mais pour tous les électeurs belges." Een veralgemening van het inschrijvingsrecht, applaus van de heer Flahaux.

 

Ik lees ook berichten over de kwestie van de twee kiesbulletins voor Brussel en voor Brussel-Halle-Vilvoorde en het feit dat, wat de arbeidsmarkt betreft, de regio's bevoegd zouden worden voor een klein aantal zaken, maar eigenlijk niet voldoende. Dat lijkt allemaal besproken te zijn, evenals de overdracht van de voogdij over de zes faciliteitengemeenten van het Vlaamse naar het federale niveau.

 

Mijnheer de premier, aan de ene kant zijn er dus de lekjes die ontstaan in de pers en aan de andere kant zijn er de geruchten die we op televisie zien en horen, zoals de heen- en weerpesterijen die voortduren "op zijn Hertoginnedals". Maingain die zegt dat de methode op niets trekt, Moureaux die zegt dat uw partijvoorzitter nog wat vitamientjes moet slikken als ze bij de machoclub van de PS-onderhandelaars wil horen, en dat soort vriendelijkheden. Zelfs een man als Bart De Wever die gelooft in de onderhandelingen op Belgisch niveau, ziet het eigenlijk niet zitten.

 

Mijn vragen zijn kort. Ten eerste, klopt het dat die eerste fase tot nader order geblokkeerd blijft in de Senaat?

 

Ten tweede, wat is precies de oplossing van de parlementsvoorzitters inzake BHV?

 

Ten derde, wat wordt 15 juli? Wordt dat een regeringsmededeling of een in de Ministerraad overlegd aantal wetsontwerpen?

 

Ik hoor in de wandelgangen dat CD&V alle verloven heeft ingetrokken, hier in de Kamer alleszins, maar ook dat de senatoren niet met vakantie mogen vertrekken vóór 8 augustus. Dat wordt gezegd in de wandelgangen, maar daar wordt van alles gezegd. Is dat waar? Heeft CD&V van u de opdracht gekregen om de verloven van haar kamerleden en senatoren in te trekken?

 

06.02 Eerste minister Yves Leterme: Mijnheer de voorzitter, het antwoord op de laatste vraag is voor zover ik weet neen.

 

Het antwoord op de eerste vraag is ook neen.

 

Over de vraag omtrent de voorstellen die zouden gedaan zijn, kunt u best degene die ze heeft geformuleerd ondervragen.

 

06.03  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, hij begint het te leren. Mijnheer Schouppe, ik zie u lachen. Ik zie u naar het verleden blikken. De kogel komt min of meer door de kerk.

 

Mijnheer Leterme, u begint te antwoorden zoals Dehaene dat deed en zoals Verhofstadt hem dat nadien heeft nagedaan. Leterme antwoordt niet.

 

U zegt dat de zaken niet zijn geblokkeerd, hoewel uw borrelnootjes reeds drie maanden, dat is wat men ons op de griffie van de Senaat zegt, door de Franstaligen worden geblokkeerd.

 

Over Brussel-Halle-Vilvoorde wilt u niets zeggen, want u hebt daarover niets te zeggen.

 

Voor de rest doet u of alles in orde is. Dat hebt u trouwens het afgelopen jaar altijd gedaan.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de eerste minister over "de inflatiecijfers" (nr. P0390)

07 Question de M. Peter Vanvelthoven au premier ministre sur "les chiffres de l'inflation" (n° P0390)

 

07.01  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, ik wil de eerste minister bedanken dat hij toch de weg naar het Parlement heeft gevonden. Ik had van de voorzitter begrepen dat u op de Europese ministerraad zat. Toen ik hoorde dat die pas om 17u begon, heb ik mij daarover druk gemaakt. Ik ben dus blij dat u toch naar hier bent gekomen.

 

Mijnheer de eerste minister, wij hebben een woelige veertiendaagse achter de rug in ons landje. Men zou verwachten dat de regering dan toch een antwoord klaarheeft voor iedereen die zich ongerust maakt. Wij hebben twee weken geleden 100.000 mensen op straat zien komen omdat ze bezorgd zijn over de koopkracht. De reactie die wij toen van de regering hebben gekregen, was heel simpel: het is de olie, dat is een buitenlands gegeven, wij kunnen daaraan niets doen, wees blij dat wij niet aan de index raken. Dat was de reactie van twee weken geleden.

 

Deze week raken de inflatiecijfers van mei bekend. Daaruit blijkt nogmaals dat de inflatie in België torenhoog is, 5,1%. Dat is de absolute piek van Europa. In Nederland is dat 2,1%, in Duitsland 5,1%. Wij scheren dus hoge toppen. Dat verschil is verklaarbaar: andere landen hebben wel initiatieven genomen en deze regering heeft het afgelopen jaar niets gedaan. Ook hier regeert de regering niet. Ik heb van niemand van de regering een reactie gehoord over de onrustige cijfers.

 

Nog een gegeven: het ondernemersvertrouwen zakt helemaal in. Daarop komt opnieuw geen reactie van de regering.

 

Afgelopen week kregen wij het toppunt. Het zijn niet meer de werknemers die op de straat komen, maar de bedrijven. De landbouwsector komt op straat, de transportsector komt op straat. Opnieuw komt er geen reactie. Ik heb u gisterenavond alleen horen zeggen dat er nu eindelijk iets aan die onredelijke prijsstijgingen moet worden gedaan omdat het verschil tussen de prijzen van de landbouwers en de prijzen in de winkel te groot is en dat dit moet worden onderzocht.

 

Mijnheer de voorzitter, dat is niet nieuw. De Vlerick-studie die ik hier bij mij heb, dateert van acht maanden geleden. Daarin staat net hetzelfde als wat u gisteren hebt ontdekt. Acht maanden geleden stelt Vlerick in een enquête vast dat een derde van de fabrikanten en twee derde van de grootwarenhuizen toegeeft dat er onredelijke prijsverhogingen zijn. U komt na acht maanden tot de conclusie dat er iets moet gebeuren. U hebt gezegd dat er snel iets aan zal worden gedaan. Na acht maanden vraag ik mij af wat snel is en wat u precies zult doen.

 

Ik heb ook een reactie gezien van staatssecretaris Schouppe, die hier aanwezig is. Hij heeft gezegd dat er wordt vastgesteld dat de mensen 1 miljard euro meer aan de Staat betalen omwille van de inflatie. Staatssecretaris Schouppe zegt dat hij dat niet aan de mensen zal teruggeven. Het pleidooi van de sp.a is om die 1 miljard euro extra inkomsten voor de begroting aan de mensen terug te geven. Het toeval wil dat vorige week is gebleken dat u precies 1 miljard euro nodig hebt om het gat in uw begroting te dichten. Het is een schande dat de mensen omwille van de inflatie meer aan de Staat moeten betalen, en de Staat daarvan iets weigert terug te geven.

 

Mijnheer de minister, is wat staatssecretaris Schouppe heeft gezegd het standpunt van de regering, namelijk dat er geen euro naar de mensen zal terugvloeien?

 

07.02 Eerste minister Yves Leterme: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Vanvelthoven, u geeft mij de kans om nog eens voor iedereen duidelijk te maken welke de beleidskeuze is die deze regering, gesteund door haar meerderheid, heeft genomen en ook consequent uitvoert. Daarnet, op de voorbereidende vergaderingen van de Europese Raad, is daar zeer nadrukkelijk mee ingestemd en werd er zelfs zeer positief gesproken over de keuzes die wij hebben gemaakt.

 

Met name gaat het over de volgende keuzes.

 

Inzake de koopkracht van de mensen garandeert en verdedigt deze regering op alle niveaus – daarover mag geen enkele twijfel bestaan – de koppeling van lonen, wedden en uitkeringen via de gezondheidsindex – een genuanceerde index – aan de inflatie, aan de prijsstijgingen. Dat is een algemene maatregel voor geheel de bevolking.

 

Daarbovenop, voor mensen die het moeilijk hebben, voeren wij een uitermate sociaal beleid. Ondanks de beperkte begrotingsmarge die wij maar hebben, wenden wij zelfs iets meer dan 70% aan om eindelijk voor de gepensioneerden, voor zieken en invaliden, chronische zieken, in de sector van de kinderbijslagen van de zelfstandigen en op nog andere niveaus, inspanningen te leveren. Niet in slogans, niet overmorgen of volgend jaar, maar vanaf 1 juli.

 

Vanaf 1 juli zullen de mensen voelen dat de regering enerzijds een voorzichtig budgettair beleid voert waarbij ze niet vervalt in de fouten van het verleden en, anderzijds de beperkte marge waarover ze beschikt, aanwendt om de koopkracht van degenen die dat het meest nodig hebben, te versterken via belastingverlagingen en via het optrekken van uitkeringen.

 

Ik kom nu nog tot de sectoren die u opsomt.

 

Ik vind dat de afgelopen dagen zowel door de diensten als door de manifestanten zelf op een waardige manier werd betoogd aangaande de zorgen die de mensen hebben inzake de koopkracht.

 

Ten eerste, een geheel van acties werd gevoerd op initiatief van de vakbond. Gisteren heb ik de vertegenwoordigers van de vakbonden een uur ontvangen. Ik heb hen gezegd hoe de zaken er voor staan en welke de beleidskeuze is die de regering maakt, namelijk een keuze voor een uitermate sociaal beleid, wat daarstraks ook door de Europese collega’s werd onderstreept. Welnu, die lijn zullen we doortrekken.

 

Op 15 juli zullen we hier staan met een verklaring die ter zake ook initiatieven aankondigt, en niet alleen aankondigt, maar ook materialiseert via de begrotingscontrole. In de begrotingen van 2009 en 2010 zullen wij, stap na stap, invulling daaraan geven. Dat zijn geen loze beloften, maar dingen die nu in uitvoering zijn en die zulllen worden versterkt in de mate van het budgettair mogelijke. Aangaande de opvolging van die zaken, hebben wij afspraken gemaakt met de vakbonden om elkaar op 5 of 6 juli opnieuw te ontmoeten.

 

Ten tweede, ten aanzien van de transportsector hebben wij de taal van de waarheid gesproken. De taal van de waarheid bestaat erin dat op de stijging van de prijs van de aardolie in US dollars per barrel geen enkele regering impact heeft. Wie dat ontkent, is een demagoog, mijnheer Vanvelthoven!. Ik denk dat de mensen dat wel weten, dat de bevolking zich daarvan bewust is.

 

Op basis van een constructieve dialoog, goed voorbereid door collega Schouppe, zullen wij meer in het bijzonder – vandaag vinden daartoe contacten plaats – werken op twee precieze elementen, twee precieze dossiers waarin wij denken het verschil te kunnen maken in het voordeel van de vrachtwagenbestuurders en vooral de vrachtwagenbedrijven die het ter zake moeilijk hebben.

 

Ten derde, wat de landbouwsector betreft, heb ik samen met collega Laruelle, een paar weken geleden die mensen reeds ontvangen. Wij zullen werken, ten eerste, op de lasten die wij, als overheid, opleggen aan de landbouwsector. Ik meen dat de verhoging van de dotatie aan het FAVV van 24 miljoen, als wij die kunnen doortrekken, effectief moet toelaten om de bijdragen van de sector voor het voedselveiligheidsagentschap te verlagen. Ten tweede zullen wij werken aan de transparante marktwerking. Dat is niet alleen een probleem van onze lidstaat. Ik heb net de collega’s gehoord. In iedere Europese lidstaat ondervindt men dat ter zake wellicht een aantal zaken scheef loopt. U doet alsof er in ons land een uitzonderingssituatie is. Wij zullen zowel Europees, als op het niveau van ons land – dat zijn wij trouwens overeengekomen in het regeerakkoord – initiatieven nemen om desgevallend verkeerde marktwerkingen effectief aan te pakken.

 

Ten slotte, inzake de voedselprijzen hebben wij specifiek wat de landbouwsector betreft, hetgeen wat in het regeerakkoord stond ter hand genomen, namelijk een studie naar het overhevelen op meer dan jaarbasis, van winsten en verliezen voor de betreffende sector.

 

Mijnheer Vanvelthoven, u mag hier vandaag staan. U mag hier morgen staan. U mag hier volgende week staan. Terwijl u staat te roepen, neemt deze meerderheid, de regeringsmeerderheid, initiatieven die weliswaar realistisch zijn, maar die in elk geval tegemoetkomen aan de zorgen van de bevolking.

 

07.03  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, premier, ik wil u garanderen dat ik hier week na week opnieuw zal staan om deze regering op haar plichten te wijzen. U hebt gesproken over de taal van de waarheid.

 

(…): (…)

 

07.04  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): Gaat de fractieleider antwoorden of wat is de bedoeling?

 

De taal van de waarheid is dat deze regering de mensen een miljard meer laat betalen gewoon omdat de prijzen stijgen. Dat miljard verdwijnt in de zakken van de regering. Het wordt niet teruggeven aan de mensen. Dat is wat gebeurt. De maatregelen waarop u week na week terugkomt, premier, gaan over 200 miljoen euro, die u teruggeeft aan de mensen. Dat verheugt ons, maar ondertussen steekt u een miljard extra in uw zakken. Dat geeft u niet terug aan de mensen. Dat is de taal van de waarheid!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Question de M. André Flahaut au premier ministre sur "la république du Congo et les conclusions du Conseil" (n° P0391)

08 Vraag van de heer André Flahaut aan de eerste minister over "de republiek Congo en de conclusies van de Raad" (nr. P0391)

 

08.01  André Flahaut (PS): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, je tiens tout d'abord à vous remercier d'être présent dans cet hémicycle, cet après-midi. D'ailleurs, si vous aviez été absent, je ne sais pas à qui j'aurais pu poser ma question. En effet, elle a trait à un dossier – il s'agit en l'occurrence du dossier relatif aux relations avec le Congo – que vous avez pris à votre niveau.

 

Depuis des semaines, la situation ne semble pas évoluer dans le sens positif, elle semble même s'aggraver. Au début de cette semaine, une réunion des ministres des Affaires étrangères s'est tenue au niveau européen. Au cours de cette réunion, la Belgique a mis sur la table le problème entre le Congo et la Belgique. Notre ministre des Affaires étrangères a – semble-t-il – tenu des propos assez rudes à l'égard des autorités congolaises, ce qui a suscité un échange tout aussi rude avec l'ancien ministre des Affaires étrangères et actuel commissaire européen en charge de la Coopération, M. Louis Michel.

 

Monsieur le premier ministre, ces propos ont-il fait l'objet d'une concertation au sein du gouvernement?

 

Lors de la séance de la semaine dernière, j'avais attiré votre attention sur le fait qu'il n'était peut-être pas indiqué de radicaliser encore les relations avec le Congo en amenant la question au niveau européen. Cela a pourtant été fait. Nous en connaissons le résultat aujourd'hui. Plutôt que de se rapprocher, les points de vue s'écartent de plus plus.

 

Enfin, l'opportunité vous sera peut-être donnée demain, au cours du Conseil européen, d'obtenir des informations précises. En effet, il semblerait qu'alors que nos consulats restent fermés, la France envisagerait d'ouvrir un consulat à Lubumbashi et que le président français aurait l'intention d'inviter le président Kabila à Paris durant la présidence française européenne.

 

Je crois que nous sommes, dans le cadre de ce dossier, en train de tout perdre. Plus encore que la semaine dernière, il est urgent d'agir.

 

08.02  Yves Leterme, premier ministre: Monsieur le président, monsieur Flahaut, je voudrais d'emblée mettre les points sur les i. Il est exact que, ce lundi, nous en avons parlé au Luxembourg, mais je soulignerais que l'inscription de ce dossier à l'ordre du jour du Conseil européen est la conséquence d'une initiative de la présidence slovène. Nous, en tant que pays membre de l'Union européenne, nous n'avons pas eu à demander à la présidence ni à prendre l'initiative: ce point a été mis à l'ordre du jour de la Slovénie.

 

D'ailleurs, cette mise à l'ordre du jour fait suite à des communications non pas de la Belgique mais d'autres pays de l'Union européenne qui, suite à la fermeture des consulats à Lubumbashi et Bukavu, ont souligné que, pour certaines initiatives prises par des organisations multilatérales telles que l'ONU ou l'Union européenne, la fermeture de ces consulats pouvait poser un problème au point de vue opérationnel. C'est donc bien la Slovénie qui a pris l'initiative.

 

Et en ce qui concerne le "semble-t-il" et le "il semble que celui-ci ou celui-là ait dit l'une ou l'autre chose", moi, je m'en réfère aux conclusions du Conseil, conclusions "qui condamnent les violations des droits de l'homme au Congo, qui demandent au gouvernement de ce pays de veiller à ce que les auteurs de ces violations aient à répondre de leurs actes". Dans le point 7, "l'Union européenne" – au service de laquelle se trouve ce commissaire européen – "déplore la décision prise par le gouvernement de la République démocratique du Congo de fermer deux consulats de Belgique à Bukavu et à Lubumbashi, car ceux-ci constituaient, au niveau diplomatique et consulaire, une présence utile et importante de l'Union européenne dans l'Est du pays".

 

Finalement, le communiqué du Conseil de lundi "souligne l'importance et déplore le contenu du rapport spécial de la MONUC sur les événements survenus dans le Bas-Congo en février et mars".

 

Donc, ce débat est donc bien d'initiative slovène et fait suite à des remarques d'autres pays. Les textes que je viens de vous lire ont été approuvés au Luxembourg.

 

Cela dit, je soulignerai qu'entre-temps, mes contacts avec les dirigeants congolais se poursuivent. J'espère que nous pourrons aboutir dans les délais les plus brefs possible à une normalisation des relations, dans l'intérêt de notre pays et dans celui du Congo et de sa population.

 

08.03  André Flahaut (PS): Monsieur le premier ministre, je me réjouis que la Slovénie se préoccupe enfin du Congo. C'est nouveau! Pour avoir pratiqué les réunions européennes, nous savons que certains points sont inscrits à l'ordre du jour selon une certaine pratique bien connue et que nous sommes quand même considérés comme le pays qui connaît le mieux le Congo. Que le sujet ait été abordé à notre demande, c'est tant mieux! Toujours est-il que le rapport de la MONUC a été apporté par la Belgique au dernier moment. Ce point a d'ailleurs été ajouté aux conclusions.

 

Les clefs de la solution au problème entre le Congo et la Belgique vous appartiennent, monsieur le premier ministre. Ce n'est pas au niveau européen que des solutions seront apportées. Toujours est-il que, cette crise n'évoluant pas de semaine en semaine, nous allons nous revoir souvent, le jeudi après-midi, sur le même thème.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Ik heb nog twee vragen aan de eerste minister van de heren Gilkinet en Annemans over Belgacom.

 

08.04  Guido De Padt (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, u weet ongetwijfeld dat ik drie weken geleden in de commissie voor Infrastructuur dezelfde vraag heb ingediend aan minister Vervotte. Om redenen buiten onze wil om is die echter niet behandeld.

 

Artikel 124 van ons Reglement is duidelijk. Ik ben ervan overtuigd dat een parlement het eigen Reglement moet toepassen. Wanneer een vraag in een commissie – er staat niet bij aan dezelfde minister – is ingediend, gaat ze mee naar de plenaire vergadering wanneer daar een gelijkaardige vraag wordt gesteld. Ik wil u daar even op wijzen, niet omdat ik het recht opeis om vooraan te staan, maar omdat ik minister Vervotte in feite niet meer zal kunnen ondervragen, omdat de patroon van de regering die vraag vandaag zal beantwoorden. Mijn vraag in de commissie zal dus komen te vervallen, want minister Vervotte zal verwijzen naar het antwoord van de eerste minister.

 

Mijnheer de voorzitter, ik verwijs gewoon naar het Reglement. Als u mij zegt dat ik mij hierbij niet kan aansluiten, zal ik dat natuurlijk niet doen.

 

De voorzitter: Wij hebben in de Conferentie van voorzitters afgesproken dat wij zouden terugkeren naar de statu quo ante. Ik meen echter dat uw fractieleider niet aanwezig was. Wij blijven vragen die in de commissie aan een bepaalde minister zijn gericht, aan die minister toewijzen. Men komt enkel in plenaire vergadering met een connexe vraag uit de commissie wanneer ze aan dezelfde minister is gericht. Dat hebben wij en toute lettre afgesproken in de conferentie. De heer De Croo was daar aanwezig. Ik kan dat alleen bevestigen.

 

08.05  Guido De Padt (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik neem daar akte van. Het woord van de Conferentie van voorzitters zal wellicht heilig zijn, maar dat zal voor gevolg hebben, mijnheer de voorzitter – ik wil daar even op wijzen – dat we in de toekomst die vragen misschien aan twee of drie ministers zullen richten, om er zeker van te zijn dat we ons kunnen aansluiten en aan de bak komen op het ogenblik dat het thema in de plenaire vergadering aan de orde is. Ik wil daar even voor waarschuwen.

 

De voorzitter: We houden ons aan de afspraken, die trouwens jarenlang hebben gegolden in de Kamer.

 

08.06  Bruno Tuybens (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, ik heb u vannamiddag om kwart over twee gevraagd of vicepremier Reynders naar het Parlement zou komen, zoals dat is bepaald in het Reglement. Ik heb aan hem een vraag gericht en hij was niet verontschuldigd. Dus ik neem aan dat u in de afgelopen twee uur al een antwoord hebt gekregen op mijn vraag.

 

U kunt zich niet blijven verstoppen achter het gegeven dat ik geduldig moet zijn. Ik wil wel geduldig zijn, tot op een bepaalde hoogte, maar na twee uur heb ik toch het recht om te weten of de heer Reynders in deze richting aan het rijden is, of dat hij zich in deze richting laat voeren of sporen, zodat we er toch zicht op krijgen of hij onze vraag al dan niet zal beantwoorden.

 

De voorzitter: Mijnheer Tuybens, ik heb een uur lang in de richting van uw stoel gekeken, maar die stoel was niet door u bezet.

 

De heer Reynders heeft ons vanmorgen te laat – dat geef ik toe – via de fax laten weten dat hij hier niet zou zijn wegens opdracht van de regering. (Protest)

 

Mag ik even? Ik deel mee wat ik heb gehoord. Hij kan zich op dit ogenblik onmogelijk vrijmaken, maar ik heb ondertussen vernomen dat u exact dezelfde vraag veertien dagen geleden in commissie hebt laten agenderen, dat u op dat ogenblik niet aanwezig was, dat de vraag is verdaagd en dat u die vraag nu hier opnieuw aan de orde stelt. Dat heb ik niet alleen van de minister gehoord. Ik heb van verschillende van uw collega’s gehoord dat u deze vraag al lang had kunnen beantwoord zien, maar dat u dat hebt verzuimd. Eerlijk gezegd, in zulke condities is uw vraag eigenlijk onontvankelijk.

 

08.07  Bruno Tuybens (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, ik mag toch antwoorden, hoop ik?

 

De voorzitter: Wacht even. Mevrouw Becq wil iets zeggen.

 

08.08  Sonja Becq (CD&V - N-VA): Mijnheer Tuybens, ik kan voortgaan op de titel van de vraag die u stelt, namelijk “het verdelingsplan voor de Nationale Loterij”. Wij hebben beiden veertien dagen geleden een vraag over het verdelingsplan van de Nationale Loterij aan de heer Reynders kunnen stellen. U was er niet. Ik was er wel. Ik heb geleerd dat het Reglement dan bepaalt dat de vraag wordt afgevoerd. Ik heb de mijne dan kunnen stellen. Ik ken het antwoord. U hebt het antwoord ook kunnen lezen.

 

De voorzitter: Mijnheer Tuybens, u hebt de kans gemist om de heer Reynders voor iets anders te vorderen dan voor dit.

 

08.09  Bruno Tuybens (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, het gaat ook over iets anders. Ik had veertien dagen geleden een vraag laten agenderen over onder meer de verdeling van de subsidies met betrekking tot de vrijwilligersverzekering, waarvan wij vermoeden, zoals u weet, dat die zal wegvallen. Dat is ook een actiepunt dat ik waarneem bij mijn CD&V-collega’s.

 

Mijnheer de voorzitter, ondertussen is er een nieuw feit dat te maken heeft met het volgende. Er zijn diverse federale instellingen en verenigingen die mij de afgelopen veertien dagen hebben gecontacteerd, die mij hebben geduid dat zij op dit ogenblik nog steeds geen enkel woord van het kabinet-Reynders hebben gehoord over de financiering van hun werkzaamheden voor 2008. Die laten bij mij de alarmbel klinken. Ik wilde natuurlijk daarom vandaag aan de heer Reynders de vraag stellen tot wanneer hij denkt dat hij die situatie kan blijven aanhouden. Dat is een andere vraag, een andere inhoud van vraag die ik aan de heer Reynders wens te stellen.

 

De vraag van voor veertien dagen is geannuleerd geweest,

 

De voorzitter: U was er niet.

 

08.10  Bruno Tuybens (sp.a+Vl.Pro): Maar ik heb het recht om vandaag met nieuwe gegevens een vraag te stellen aan de heer Reynders.

 

De heer Reynders is niet verontschuldigd. Hij hoeft ook niet bij prins Albert van Monaco te zijn. Gisteren heeft de prins in Oostende zonder begeleiding van een lid van de regering in de namiddag – mevrouw de minister, uw was in de voormiddag en niet de namiddag bij prins Albert..

 

08.11  Sonja Becq (CD&V - N-VA): Mijnheer Tuybens, ik geef het toe: ik kan niet zeggen dat ik door de verschillende verenigingen die tot nu toe subsidie kregen van de Nationale Loterij, formeel als woordvoerder ben aangesteld, zoals dat bij u het geval is. Maar zonder die formele aanstelling heb ik wel aan minister Reynders ook gevraagd wat er is met de organisaties die erop rekenen effectief middelen van de Nationale Loterij te krijgen. Ik heb verwezen naar voorgaande besluiten die er sneller waren dan nu het geval is. Ik denk dat er toen op uw vraag is geantwoord.

 

08.12  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, laten we even overgaan tot de essentie van wat er nu gebeurt.

 

Ik heb toch goed begrepen dat de vraag van Bruno Tuybens geen probleem was voor het kabinet van minister Reynders, want het heeft de staatssecretaris gestuurd om in zijn plaats te antwoorden. Er was dus geen probleem dat de vraag zou worden beantwoord. Er was geen probleem met de inhoud van de vraag. Dus is de argumentatie die u nu gebruikt om te zeggen dat minister Reynders hier niet hoefde te zijn, totaal irrelevant en niet correct van de voorzitter van de Kamer.

 

Ten tweede, voorzitter, zou ik graag vernemen tot wie u zich richt om de onontvankelijkheid van een vraag op te werpen. Ik begrijp dat u zich richt tot getuigen uit de CD&V-fractie. Als dit de nieuwe manier van werken is hier, dat de onontvankelijkheid wordt beoordeeld door collega’s uit de CD&V-fractie en niet, zoals dat gebruikelijk is, door uw eigen diensten hier, dan gaat u wat dat betreft ook te ver.

 

De voorzitter: Mijnheer Vanvelthoven, ik let gewoonlijk zeer goed op wat ik zeg. Ik heb gezegd: eigenlijk zou ik die vraag onontvankelijk moeten verklaren. Ik heb niet gezegd dat ik ze onontvankelijk verklaar. Gewoonlijk let ik zeer goed op wat ik zeg.

 

Uw vraag die u in de commissie hebt gesteld en waarop niet de moeite is gedaan te antwoorden, daar wil de heer Clerfayt op antwoorden. Het belangrijkste is het antwoord. Ik geef toe en ben het met u eens dat de heer Reynders ons eigenlijk de dag tevoren had moeten verwittigen. Had hij verwittigd, dan was het iets anders geweest. Als u een schriftelijk verzoek indient om de heer Reynders te vorderen, moeten we daar straks over stemmen. We moeten het Reglement toepassen.

 

08.13  Bruno Tuybens (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, diverse collega’s van mij hebben al verschillende malen gezegd dat het niet de eerste keer is dat dat gebeurt. Ik moet alleen maar vaststellen dat deze regering niet alleen niet regeert, maar vanaf nu zelfs ook niet meer doet alsof ze regeert.

 

De voorzitter: Ik heb nog twee vragen voor de eerste minister, die naar de Europese Raad moet gaan.

 

09 Questions jointes de

- M. Georges Gilkinet au premier ministre sur "Belgacom" (n° P0401)

- M. Gerolf Annemans au premier ministre sur "Belgacom" (n° P0402)

09 Samengevoegde vragen van

- de heer Georges Gilkinet aan de eerste minister over "Belgacom" (nr. P0401)

- de heer Gerolf Annemans aan de eerste minister over "Belgacom" (nr. P0402)

 

09.01  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, je vous remercie pour votre présence; je sais que vous êtes fort occupé.

 

Hier, vous avez reçu beaucoup de monde: les camionneurs, les agriculteurs, les syndicats, certains personnes de chez Belgacom. D'après ce que j'ai lu, vous les avez reçus séparément. D'une part, M. Bellens, le CEO et, d'autre part, le président du conseil d'administration, M. Dilissen.

 

Selon moi, cela met en lumière un réel problème à la tête de cette importante entreprise publique en termes de chiffres d'affaires et d'emploi. Dans le contexte particulier du renouvellement éventuel du mandat de M. Bellens, cette situation n'est pas satisfaisante.

 

Dans ce contexte se pose une autre question, celle du salaire de M. Bellens puisqu'on sait qu'il a obtenu une augmentation salariale en 2007 d'environ 1 million d'euros. Cela représente un salaire annuel pour 2007 de 3,5 millions d'euros. C'était 2,6 millions en 2006. Un peu au-delà du seuil de pauvreté… On sait également qu'il bénéficie d'un parachute doré potentiel si on ne l'informe pas six mois avant la fin de son mandat, soit le 31 août 2008, du non-renouvellement de celui-ci. Cela coûterait 8 millions d'euros à l'entreprise.

 

Monsieur le premier ministre, j'ai 3 questions à vous poser.

 

Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez dû recevoir séparément deux personnes importantes qui devraient collaborer au mieux dans l'intérêt de cette entreprise publique? C'est étonnant.

 

Dans l'hypothèse d'un renouvellement du mandat de M. Bellens, est-ce que la position du gouvernement est de diminuer ce salaire qui choque beaucoup de personnes? Cette question a-t-elle été posée lors de votre rencontre de ce mercredi?

 

Dans l'hypothèse d'un non-renouvellement du mandat de M. Bellens, pouvez-vous vous engager, au nom du gouvernement, à lui communiquer cette information dans les délais et dans les formes de façon à ne pas activer le parachute doré?

 

Pouvez-vous nous indiquer la procédure qui sera mise en place pour le renouvellement de ce CEO? Belgacom est une entreprise importante, qui doit faire face à des enjeux importants: la lutte contre la fracture numérique, son ancrage belge et sa politique tarifaire qui ne satisfait pas nos concitoyens.

 

09.02  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, er zijn al heel wat vragen gesteld. Ik wil aan de eerste minister enkel nog vragen of die krantentitels kloppen. Gaat de regering dat dossier naar zich toe trekken? Waar het aanvankelijk een bedrijfsmatige aangelegenheid was – de raad van bestuur bekritiseert de overnamestrategie van de heer Bellens – werd het langzaam een politiek dossier. Naar aanleiding van de hoge wedden zat het dossier in de eerste versnelling maar nu schijnt het helemaal vast te geraken in de politiek. De regering zou, nu het hoofd van Bellens op tafel staat, iemand anders willen aanduiden.

 

Niemand wil hem nog verdedigen: de Vlaamse partijen niet, naar het schijnt, en de Franstalige partijen maar heel bedekt. cdH wil het helemaal niet. De Franstaligen zijn immers van oordeel dat het een Franstalige moet blijven en cdH is van oordeel dat het een cdH’er moet worden. Alle anderen houden de handen vrij, want de ene heeft de NMBS en de andere heeft De Post. Ook de top van de Nationale Loterij moet binnenkort worden benoemd, alsook het hoofd van het ministerie van Financiën.

 

Iedereen vreest, althans ik vrees, dat het een potje politieke benoemingen wordt en dat iedereen een potje poker aan het spelen is om de hoogste posten – niet de hoogste wedden, want daar gaat mevrouw Vervotte een stokje voor steken, mag ik hopen – op een politieke manier, zoals op de beestenmarkt van Anderlecht, binnen te halen.

 

Gaat het in dat straatje terechtkomen, of zult u er iets aan doen?

 

09.03 Eerste minister Yves Leterme: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Gilkinet, mijnheer Annemans, ik wil de zaken even op een rijtje zetten.

 

Belgacom is een bedrijf met een beurskapitalisatie van ongeveer 10 miljard euro en met 17.000 werknemers. Het is essentieel voor de strijd tegen de ongelijke toegang tot internet en andere ICT-toepassingen. Het speelt dus een belangrijke, maatschappelijke rol. Het speelt ook een belangrijke, economische rol in een diensteneconomie zoals de onze.

 

Ik zal niet in detail treden, maar zowel wettelijk als onder een andere vorm werd bepaald dat op een bepaald moment keuzes moeten worden gemaakt met betrekking tot het leiderschap met uitvoerend mandaat van het bedrijf.

 

Een aantal vervaldata komt op ons af. Wij willen op basis van goed gefundeerde argumenten een beslissing nemen en onze opdracht zorgvuldig invullen.

 

Wij zijn met 53,3% meerderheidsaandeelhouder. Middels de wetgeving en op basis van andere documenten, komt ons een belangrijk deel van de beslissing omtrent de aanduiding van de gedelegeerd bestuurder toe. Het is op een dergelijk moment bijgevolg heel belangrijk dat wij ons laten adviseren.

 

Daarom kregen wij gisterenmiddag een advies van vertegenwoordigers van een belangrijke, geloofwaardige zakenbankier en hadden wij ook contact met mensen van de Europese Commissie die de telecomsector opvolgen, teneinde na te gaan welke industriële en financieel-actuariële evoluties, zoals de dividenden en de beurswaarden, in de sector en specifiek voor Belgacom, kunnen worden verwacht.

 

Gisterenmorgen hadden wij effectief een gesprek met de huidige gedelegeerd bestuurder, de heer Bellens, enerzijds, en met de voorzitter van de raad van beheer van Belgacom, anderzijds.

 

D'autre part, un contact a été pris avec le président du conseil d'administration de Belgacom. Je trouve cette approche très rationnelle et très sage en l'espèce. Certains points seront naturellement discutés mais, en ce qui nous concerne, c'est surtout l'occasion d'écouter et d'auditionner les personnes en question. Ensuite, sur la base des arguments que nous aurons entendus, il s'agira de faire un choix allant dans le sens des possibilités qui sont offertes tant par la loi que par le cadre réglementaire et contractuel. Il s'agit donc de la prolongation ou pas de M. Bellens à la tête de Belgacom. Son contrat se termine en mars 2009. Nous avons donc encore un peu de temps devant nous, bien qu'il y ait des échéances en vue.

 

Il faut néanmoins réfléchir à la stratégie future de l'entreprise. Pour rappel, 53,3% d'actionnariat dans le chef de l'État belge, ce n'est pas rien! Nous devrons aussi déterminer où nous en sommes quant aux éléments de service universel offerts par cette entreprise à la société belge. Quelles en seront les évolutions futures?

 

Dat is wat er momenteel bezig is. Op het juiste moment, en dat zal niet lang meer uitblijven, zullen wij op basis van de argumenten die wij onder meer gisteren hebben gekregen, een beslissing nemen.

 

09.04  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Monsieur le premier ministre, je suis désolé mais vous n'avez répondu à aucune de mes trois questions. Je vous ai demandé pourquoi ces deux hauts représentants de Belgacom étaient venus séparément, ce qui dénote d'une très mauvaise gestion à la tête de l'entreprise et de désaccords profonds qui peuvent grever son développement. Je vous ai demandé si la question du salaire de M. Bellens, avait été abordée et si le gouvernement plaidait pour une diminution de ce salaire à mon sens beaucoup trop élevé et qui n'est pas sans lien avec les difficultés sociales et les débats au sein de l'entreprise. Enfin, je vous ai demandé si en cas de non-renouvellement du contrat de M. Bellens vous vous engagiez à lui communiquer ce non-renouvellement dans les délais pour ne pas activer le parachute doré. Comme d'habitude, vous ne répondez à aucune question, vous laissez pourrir la situation, vous ne gouvernez pas!

 

09.05  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Ik dank de eerste minister voor zijn antwoord. Hij heeft mij enorm gerustgesteld. Er zullen alleen bedrijfsmatige argumenten gelden voor de aanduiding van een eventueel nieuwe CEO. Hij heeft hier immers ontkend dat er politieke argumenten achter de tafel zouden spelen.

 

Mocht dat laatste wel het geval zijn, heb ik in ieder geval een suggestie voor hem. Als de Franstaligen Belgacom willen houden, zoals door sommige kranten wordt beweerd, dan kunt u dit misschien inruilen voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde tegen 15 juli. U zegt immers dat u dit dringend gaat doen. Ik neem dan ook aan dat het bij het pakket van 15 juli zal worden gevoegd. Of wordt het nog dringender? U schudt van neen. Gaat u nog vroeger beslissen in deze zaak, of wordt het gewoon 15 juli? Wij houden het op 15 juli.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

10 Vraag van de heer Jean Marie Dedecker aan de vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen over "de middelen van het Zeevisserijfonds" (nr. P0392)

10 Question de M. Jean Marie Dedecker à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances sur "les moyens du Fonds pour la pêche maritime" (n° P0392)

 

10.01  Jean Marie Dedecker (LDD): Mevrouw de minister, niet alleen de landbouwsector en de transportsector kampen met moeilijkheden, zoals u weet staat het zeewater ook onze visserij aan de lippen. Ik stel u deze vraag precies vandaag omdat wij gisteren in het Vlaams parlement minister-president Peeters die verantwoordelijk is voor de visserij de vraag hebben gesteld of het niet mogelijk is om de gelden die in het zeevissersfonds zitten te gebruiken voor de crisis in de visserssector. Zoals gebruikelijk werden wij van kant naar wal gestuurd en omgekeerd. Het zeevissersfonds bleek onder uw bevoegdheid te vallen. Dat is inderdaad ook zo.

 

Er is echter iets speciaals. Ik zal het u heel in het kort uitleggen. Het zeevissersfonds, dus het fonds voor bestaanszekerheid, wordt onder andere gestijfd door een derde van de patronale bijdragen die de reders moeten leveren. Dat is ongeveer begin van de jaren 2000 gebeurd toen men in de baggersector dreigde uit te vlaggen. Men heeft toen bepaald dat ze twee derde van de patronale bijdragen mochten houden. Om een geste te doen voor de visserssector heeft men gezegd dat ze een derde mochten houden. In plaats daarvan is dat naar het zeevissersfonds gegaan, het fonds voor bestaanszekerheid. Dat betekent dat dit een derde van de patronale bijdragen van de reders bevat.

 

Wat heeft men toen besloten om daarmee te doen? Men geeft een derde van diezelfde som aan de stichting SDVO, duurzame visserijontwikkeling. Wat doet dit fonds? Geen kat die het weet. Er zijn een paar heel eigenaardige zaken naar boven gekomen. Men moet de vis promoten. Straks is er geen vis meer. Ik weet dus niet wat er moet worden gepromoot. Vandaag promoot men zelfs de garnaal – de eerste minister moet dat goed weten want hij komt uit West-Vlaanderen – terwijl men er geen meer mag vangen. Het probleem ligt echter niet alleen bij het beheer van die SDVO. Ik raad u echter aan om eens te gaan controleren wat daar allemaal aan het gebeuren is. Vandaag zitten er miljoenen en miljoenen euro in en de rederijen zijn aan het zinken.

 

Mevrouw, ik kan u verzekeren – en dat is geen boutade of overdrijving – dat als het zo doorgaat wij met kerstmis geen vissersschepen meer hebben.

 

Er kunnen maatregelen worden genomen. Men kan weer studies bestellen. Men kan weer businessplannen maken. Wij zijn daarin ontzettend sterk. Zo kan men nog wat bedrijven werk geven. De vraag is echter klaar en duidelijk. Wij hebben ze ook aan minister Peeters gesteld, die ons heeft doorverwezen naar u. Mogen de miljoenen die vandaag beschikbaar zijn, terugkeren naar de rederijen, zoals is gebeurd destijds in de baggersector, om vandaag de visserij van de ondergang te redden?

 

10.02 Minister Joëlle Milquet: Het Zeevisserijfonds is een fonds voor bestaanszekerheid, dat via een gecoördineerde cao op 4 februari 2003 werd opgericht, volgens de wet van 7 januari 1958. Dit fonds wordt op paritaire wijze beheerd door de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers. Ik verwijs naar artikel 5 van de cao.

 

De wet van 7 januari 1958 geeft volledige autonomie aan de sociale partners. Het komt dus de sociale partners toe het bedrag en de bestemming van de bijdragen te bepalen die in het fonds worden gestor. Dit kan enkel op basis van een cao die door de Koning verplicht wordt gesteld.

 

Zoals u weet, wordt dit fonds vooral aangewend om de verplichtingen van de werkgevers te solidariseren. Zo kunnen zij de maatregelen kiezen die zij wensen aan te moedigen, zoals bijvoorbeeld de tweede pensioenpijler of maatregelen die zij voor de sector nuttig achten. Als minister kan ik, in het kader van de wet van 7 januari 1958, enkel tussenbeide komen in geval van een risico op een financieel onevenwicht van het fonds. Dat is nu niet het geval.

 

Wat de Stichting Duurzame Visserijontwikkeling betreft, gaat het hier niet over een fonds voor bestaanszekerheid. Het is een vzw. Ik heb dus geen echte bevoegdheid daarover. Het zijn de sociale partners die de statuten van het fonds hebben opgesteld en die, binnen de beperkingen die hen door de wet worden opgelegd, de bestemming van de middelen zijn overeengekomen. Zij beslissen bijgevolg op autonome wijze over de aanwending van de middelen binnen het fonds, zonder de tussenkomst van de minister.

 

Mijn bevoegdheden in dit dossier zijn heel beperkt. Het is een taak voor de sociale partners. Het gaat over de autonomie van de sociale partners.

 

De sociale partners moeten verschillende beslissingen inzake het geld nemen. Maar dat is de taak van de sociale partners.

 

10.03  Jean Marie Dedecker (LDD): Mevrouw de minister, dat is weer het kampioenschap rond de pot draaien.

 

Het feit dat het fonds voor bestaanszekerheid een uitzonderingsmaatregel heeft gekregen en dat een derde van de werkgeversbijdragen in het fonds wordt gestort door de reders, is een beslissing geweest van de regering. Het is een beslissing geweest van uw voorgangers. Dat is geld dat in principe niet in die pot terechtkomt.

 

Mijn enige vraag is nu de volgende. Het is betaald door de reders aan die mensen. Er zitten miljoenen euro in die pot. Die miljoenen euro worden voor een stuk verkwist, onder andere – noteer het goed, mevrouw, en laat eens een onderzoek uitvoeren, u bent verantwoordelijk als minister van Tewerkstelling – door de stichting Duurzame Visserij uit Oostende. Ik kan u daarover nog wel enkele documenten bezorgen en ik kan u nog wat inlichten over die campagnes.

 

Dat geld wordt verkwist op een moment dat de reders het zeewater tot aan de lippen staat en dat de boten aan het zinken zijn. Ik vraag, daar de regering beslist heeft dat geld in die pot te storten, dat zij beslist dat vandaag niet meer te doen, net zoals men dat heeft gedaan in de baggersector. De baggersector – dat kan ik klaar en duidelijk zeggen – is een van onze beste paradepaardjes op economisch vlak, zeker op internationaal vlak, door die maatregel. Ik meen dat u als verantwoordelijke minister die beslissing nu kunt nemen.

 

Dat was mijn vraag.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10.04  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, ik wil het even hebben over hetgeen wij hebben gezegd tijdens de Conferentie van voorzitters.

 

Ik heb hier toch een flagrant voorbeeld gezien van een minister die een antwoord komt aflezen. Ik wil u vragen de excellenties erop te wijzen dat zowel voor de ministers als voor de Kamerleden dezelfde regels gelden. Dit is een debat en geen afleesuurtje.

 

11 Question de M. François Bellot au secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur "le permis de conduire" (n° P0405)

11 Vraag van de heer François Bellot aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister, over "het rijbewijs" (nr. P0405)

 

11.01  François Bellot (MR): Monsieur le président, chers collègues, je constate qu'il est décidément bien difficile de construire l'Europe au travers de certains avatars rencontrés par des citoyens.

 

J'en appelle au premier ministre qui est appelé à rencontrer ses collègues. Je vois qu'il arbore aujourd'hui non pas le lion des Flandres mais le lion slovène. Je suppose qu'à partir du 1er juillet, il arborera le coq français lorsqu'il viendra dans cette assemblée.

 

Cela étant, nous avons été informés que des automobilistes qui se rendaient en vacances en France se sont vus verbaliser à hauteur de 250 euros pour être en possession d'un permis de conduire antérieur à 1989.

 

Aucune règle n'impose aujourd'hui aux automobilistes européens de disposer d'un permis de conduire européen.

 

Il est surprenant que des inspecteurs du SPF Mobilité et Transports aient écrit à deux communes pour leur faire savoir que les automobilistes qui se rendaient à l'étranger devaient faire modifier leur permis de conduire pour être en règle avec la directive européenne. En effet, ladite directive, que nous avons examinée, n'impose pas la détention d'un permis de conduire européen. Elle impose simplement aux citoyens européens d'être détenteurs d'un permis de conduire.

 

Monsieur le secrétaire d'État, les citoyens rencontrent des difficultés dans le cadre de toute une série de matières. Récemment, je vous ai interpellé au sujet d'usagers de motor-homes en déplacement en Italie, qui conduisaient des mobylettes qui n'étaient pas immatriculées et qui ont été saisies sur place. En effet, en Italie, ce genre de véhicule possède une plaque d'immatriculation alors que ce n'est pas le cas chez nous.

 

Toujours est-il qu'un problème se pose pour des automobilistes qui sont en possession de permis de conduire établis avant 1989.

 

Des mesures doivent, selon moi, être prises au niveau européen.

 

Quelles dispositions comptez-vous prendre envers les inspecteurs du SPF Mobilité et Transports suite aux recommandations qui ont été formulées et qui ne me paraissent pas entrer dans le cadre européen?

 

Quelles dispositions comptez-vous prendre envers les autres pays européens pour leur rappeler que les automobilistes peuvent continuer à rouler avec leur permis pour autant qu'ils remplissent les autres conditions?

 

11.02  Etienne Schouppe, secrétaire d'État: Monsieur le président, monsieur Bellot, le permis européen a été instauré en Belgique en 1989. Depuis lors, les différentes catégories pour lesquelles le permis de conduire est valable sont validées sur le permis par un cachet dans chaque case correspondante. Un permis pour la catégorie C (les camions) est également valable pour la catégorie B (les voitures) et pour la catégorie A (les motos).

 

Sur le permis européen, ces trois catégories sont indiquées par un cachet dans les trois cases. Si l'on est en possession d'un permis antérieur à 1989, donc un permis belgo-belge, le permis est perforé dans la case de la catégorie le validant. Donc, ce permis indiquait la case en question, mais était automatiquement valable pour les cases "de niveau inférieur". Donc, une perforation dans la case C était automatiquement valable pour la case B et la case A.

 

Le problème se manifeste quasiment chaque année en France ce, dans quelques départements seulement, surtout pour la case A et les motards. Pourquoi? Parce que ces personnes disposent très souvent d'un permis belge perforé dans la case B et lorsqu'ils se rendent en France en moto et qu'ils font l'objet d'un contrôle par la gendarmerie française, celle-ci déduit qu'ils ne sont pas détenteurs d'un permis valable pour rouler en moto.

 

Nous avons déjà informé l'administration française ainsi que le ministère. Ils nous ont promis d'en informer les différents départements. Malgré tout, nous constatons que, dans certains départements, la gendarmerie continue à verbaliser les Belges, surtout les motards qui disposent d'un permis B belge.

 

C'est une situation injuste, tout le monde le reconnaît, également le ministre français.

 

Ces personnes prennent un risque, surtout si elles voyagent avec un permis qui date d'avant 1989 perforé dans une autre case que celle de la catégorie à laquelle appartient la voiture ou la moto avec laquelle elles se déplacent. Dans ce cas, je ne peux que leur conseiller de demander un autre permis européen délivré par la commune. Mais un Belge qui dispose d'un permis B et qui roule en France avec sa voiture n'a rien à craindre, il n'y a aucun risque.

 

11.03  François Bellot (MR): Monsieur le secrétaire d'État, vous parlez de 1989, mais c'était il y a vingt ans. Je pense que les visages se sont sans doute un peu modifiés, que quelques rides sont apparues et que les cheveux ont été perdus ou blanchis. En conséquence, il serait préférable que le permis de conduire soit tout simplement renouvelé pour éviter les 250 euros d'amende. Mais c'est une solution de bons sens, la solution juridique étant bien entendu de demander aux autorités françaises d'être attentives à ne pas verbaliser les détenteurs d'un tel permis.

 

Vous me dites que c'est déjà le cas, j'espère que l'information arrivera jusqu'au fin fond de l'Auvergne!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

12 Question de M. Georges Dallemagne au secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur "l'utilisation de la piste 02 à l'aéroport de Bruxelles-National" (n° P0404)

12 Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister, over "het gebruik van baan 02 op de luchthaven van Zaventem" (nr. P0404)

 

12.01  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le secrétaire d'État, je vous interroge aujourd'hui sur l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 29 mai dernier portant sur l'utilisation des pistes de l'aéroport. Quand vous étiez venu en commission il y a une quinzaine de jours, vous aviez dit notamment qu'à l'avenir, les critères de discussion sur la répartition des vols ne seraient plus de nature politique mais technique et que le débat serait plus clair à l'avenir en se basant sur les normes de vent, la longueur des pistes et d'autres éléments du même genre.

 

Ce principe nous réjouit. Cela dit, on s'attend à ce que l'État respecte désormais les décisions de justice. Jusqu'à présent, il y a eu 25 décisions de justice portant sur la gestion de l'aéroport et qui condamnent toutes la gestion calamiteuse des mouvements d'avion à Zaventem par l'État. La dernière décision est intéressante: cet arrêt interprétatif du 29 mai de la cour d'appel de Bruxelles revient sur l'arrêt de 2005 et dit en substance que ce dernier ne souffre d'aucune ambiguïté, qu'il n'a pas besoin d'être interprété, qu'il n'a pas besoin d'explication de texte, qu'il est limpide et qu'il demande que le gouvernement belge revienne à l'état existant avant le plan Anciaux.

 

L'arrêt est limpide dans tous les aspects et dans tous les amendements du plan Anciaux. Il ne demande pas seulement qu'on renonce à mettre la piste 02 sur un plan de répartition mais il demande aussi qu'on revienne aux normes d'avant 2004, en tout cas dans une période provisoire, tant que le gouvernement n'a pas adopté de nouveau plan. Cet arrêt est très clair et oblige l'État belge à revenir à la situation antérieure et à remettre les riverains dans leurs droits préexistant au plan Anciaux de 2004.

 

Je vous demande comment et quand vous allez mettre en œuvre cette décision de justice dans tous ses aspects et notamment en matière de normes de vent arrière sur la piste 25, puisque telle est la question principale. Par ailleurs, quand aurons-nous enfin un plan de répartition des vols, un plan de gestion des mouvements autour de Zaventem qui tienne compte à la fois des droits des riverains, de la sécurité et d'une répartition acceptable des nuisances sans que cette répartition viole les principes élémentaires de sécurité?

 

12.02  Etienne Schouppe, secrétaire d'État: Monsieur le président, monsieur Dallemagne, l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles relève d'un ensemble d'affaires portées devant les tribunaux dans le cadre d'un plan de dispersion de Brussels Airport. Plusieurs jugements ont été prononcés, dont l'arrêt du 17 mars de la même cour, dans le cadre duquel l'arrêt récent doit être vu.

 

Je suppose que vous n'ignorez pas que mon prédécesseur a réagi au premier arrêt. Comme, dans ces circonstances, un arrêt définitif n'est pas encore prononcé, je ne puis pas en ce moment m'exprimer sur les suites à donner.

 

Toutefois, force est de constater que l'analyse de la cour d'appel du 29 mai dernier par les avocats de l'État belge diffère fortement de l'analyse que vous avez citée. En effet, en jugeant la demande des riverains comme non fondée, la cour confirme que son arrêt ne visait que le plan Anciaux bis et pas les mesures prises depuis lors. Soyons clairs.

 

L'État belge estime donc s'être bien conformé à l'arrêt du 17 mars 2005 en supprimant l'utilisation préférentielle de la piste 02 pour les atterrissages et en réévaluant les composantes de vent pour toutes les pistes. Votre analyse ou l'analyse dont vous faites état sous-estime apparemment la connaissance de la base juridique sur laquelle la cour s'est basée dans son arrêt. La procédure de demande d'astreinte dont vous faites état, qui est en cours devant le juge des saisies, devra statuer sur ce point.

 

Je vous signale, monsieur Dallemagne, qu'un groupe intercabinets prépare actuellement un paquet de mesures visant à donner une solution durable à cette problématique. Il est dans mon intention de soumettre dans les plus brefs délais, donc dans les semaines à suivre, des propositions concrètes au gouvernement. J'espère qu'à ce moment-là, et peut-être pour la première fois, j'aurai une contribution positive dans ma recherche d'une solution juste et équitable.

 

12.03  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, votre réponse ne me satisfait évidemment pas. J'ignore qui est votre avocat et qui est celui de l'État belge. Il semble cependant qu'il ait raison contre tous. Peut-être a-t-il une vision particulière des arrêts de la cour d'appel de Bruxelles. Or, en l'occurrence, cet arrêt est très clair. Il vise l'ensemble du plan Anciaux et demande son retrait. Dès lors, je ne comprends pas comment on peut imaginer ne pas faire machine arrière sur l'ensemble de ces dispositions, notamment en matière de normes de vent.

 

Monsieur le secrétaire d'État, j'apprécie le fait que vous travailliez sur un nouveau plan de répartition. J'entends que l'on progresse bien et qu'une série de propositions sont sur la table. Je souhaiterais qu'on puisse enfin se mettre d'accord sur un plan de répartition et j'aimerais vraiment qu'on puisse dépolitiser ce débat. Je doute que nous en prenions actuellement le chemin!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

13 Question de Mme Zoé Genot à la ministre de la Politique de migration et d'asile sur "la directive retour et les implications pour la Belgique" (n° P0403)

13 Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over "de terugkeerrichtlijn en de gevolgen voor ons land" (nr. P0403)

 

13.01  Zoé Genot (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, hier le Parlement européen a malheureusement adopté la directive concernant le retour, l'expulsion, la détention des sans-papiers en Europe. Les 27 États membres s'étaient déjà positionnés. On n'a malheureusement pas pu amender le texte. Le Parlement européen l'a voté tel quel avec une large majorité, qui allait de l'extrême droite aux conservateurs en passant par les libéraux et une partie du groupe socialiste. Je sais que des collègues cdH se sont abstenus.

 

Pour moi, le fait que le Parlement européen, dans l'un de ses premiers engagements formels en la matière, adopte un texte aussi répressif est un véritable échec. La philosophie générale est tout de même de détenir les gens dans la majorité des cas et de les expulser, même si certains éléments permettent d'y déroger.

 

Cette directive comprend quatre points importants: la détention pouvant aller jusqu'à 18 mois, l'expulsion pouvant se faire vers des pays tiers, y compris pour des mineurs non accompagnés, et la fameuse interdiction de réadmission pendant 5 ans.

 

On vous a beaucoup entendu déclarer que nous ne devions pas nous inquiéter car il ne se passerait rien en Belgique. Selon vous, rien ne devait changer. Malheureusement d'autres éléments nous font douter de vos propos. Par exemple, M. Philippe De Bruycker, professeur à l'ULB, déclare que: "Il est vrai que la directive retour est très rigide. Elle limite le pouvoir d'appréciation des États membres car, à part quelques exceptions, elle part du principe que tout étranger en situation illégale doit être expulsé alors que les États doivent juridiquement tenir compte de certaines situations particulières".

 

Prenez par exemple le problème de la réadmission. L'article 9.1 de la directive prévoit que les décisions de retour sont assorties d'une interdiction d'entrée. On y explique dans quelles conditions les États peuvent y déroger. La règle est donc très claire: les décisions de retour sont assorties d'une interdiction d'entrée. On n'y stipule pas que les États membres "peuvent" agir ainsi; on y dit que les États membres doivent le faire. Une modification de la loi de 1980 sur ces matières interviendra donc.

 

Je suis très inquiète à ce sujet et je voudrais que vous puissiez dire très clairement, contrairement à vos déclarations précédentes, en quoi la loi de 1980 va être modifiée à la suite du vote de cette directive.

 

13.02  Annemie Turtelboom, ministre: Monsieur le président, chère collègue, en ce qui concerne la position belge, je vous confirme qu'à ce stade, nous avons toujours une réserve d'examen. La consultation interne devra donc être poursuivie.

 

En ce qui concerne l'interdiction d'entrée ("entry ban"), permettez-moi d'en préciser les contours afin d'éviter toute désinformation.

 

Le compromis actuel, contrairement aux précédentes versions, ne prévoit plus une obligation systématique de délivrer une interdiction d'entrée. Telle était pourtant la volonté des États membres et c'est grâce aux efforts de la Belgique que cette interdiction a été encadrée. Elle ne sera donc appliquée que lorsque l'intéressé n'aura pas respecté un premier ordre de quitter le territoire ou qu'un risque de fuite ou un problème d'ordre public auront été constatés par les autorités. En outre, le délai de cinq ans est un délai maximum. La directive stipule clairement que la durée de l'interdiction d'entrer doit être modulée en fonction des circonstances propres liées au cas précis.

 

Enfin, je considère que les États membres jouissent d'une certaine marge d'appréciation dans l'application de cet article. Ainsi, ils pourront s'abstenir de délivrer, de retirer ou de suspendre toute interdiction d'entrer dans des cas humanitaires. Ils pourront également retirer ou suspendre cette interdiction pour toute autre raison. La loi belge sera donc adaptée en conséquence.

 

En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, la directive n'autorise le retour que comme mesure de dernier recours, bien évidemment dans le plein respect de la Convention des droits de l'enfant et de la Convention européenne des droits de l'homme. Cela implique donc de prévoir un accueil par la famille ou par le tuteur légal dans le pays de destination. La notion de pays de transit à laquelle vous faites allusion n'est pas pertinente dans le cas de mineurs non accompagnés.

 

13.03  Zoé Genot (Ecolo-Groen!): Madame la ministre, je pense que vous n'avez pas lu la dernière mouture du texte. Le texte voté hier précise très clairement que: "Avant d'éloigner du territoire un mineur non accompagné, les autorités de l'État membre concerné s'assurent qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à une structure adéquate dans l'État de retour, l'État de retour pouvant être un État tiers". Ce que vous avez dit est faux. Il est maintenant possible de renvoyer un MENA dans un pays autre que le sien. Sur ce point, je ne suis pas d'accord avec vous.

 

Par contre, vous avez admis que la loi de 1980 allait en effet devoir être modifiée, que les pays devraient systématiquement donner un refus de réadmission, sauf s'ils choisissent arbitrairement, pour tel ou tel cas, de ne pas le donner. Il y aura donc maintenant une systématisation de l'interdiction de revenir et je pense que c'est vraiment dommageable.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

14 Vraag van de heer Bruno Tuybens aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "het subsidieverdelingsplan van de Nationale Loterij" (nr. P0406)

14 Question de M. Bruno Tuybens au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "le plan de répartition des subsides de la Loterie nationale" (n° P0406)

 

14.01  Bruno Tuybens (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, ik moet u tegenspreken. Het was een vraag die ik aan de heer Reynders had gericht. Uit respect voor de instellingen en de verenigingen, die mij hebben gecontacteerd over het feit dat zij nog altijd geen antwoord hebben gekregen op hun diverse vragen en bovendien uit respect voor de staatssecretaris, zal ik de vraag toch stellen, ook al is het duidelijk dat dit alles niet correct is verlopen. Ik meen dat u ter zake ook verantwoordelijkheid draagt.

 

Dit gezegd zijnde, stel ik aan de heer Clerfayt de vraag wanneer de regering – wellicht het kernkabinet, mijnheer Clerfayt, waarop u waarschijnlijk niet aanwezig zult zijn – eindelijk het subsidieverdelingsplan van de Nationale Loterij zal goedkeuren. Waaraan ligt het dat er nog geen beslissing is genomen? Waarom duurt het zo lang? Zijn daarvoor redenen?

 

De voorbije jaren waren er diverse, evenwichtige subsidieverdelingsplannen waarmee drie van de vier huidige regeringspartijen ook akkoord gingen. Waar ligt plots het probleem vandaag? Ik wil u erop wijzen dat vorig jaar het kleine kabinet van de toenmalige staatssecretaris, bestaande uit zes of zeven personen, erin slaagde om in februari al een beslissing op de Ministerraad te brengen. Het kabinet van minister Reynders is veel groter, zoals u weet. Waaraan ligt het dat er nog altijd geen beslissing is genomen?

 

14.02 Staatssecretaris Bernard Clerfayt: U weet dat deze vraag een paar dagen geleden al in de commissie is gesteld. Iedereen weet dat. U zult nu waarschijnlijk sterk ontgoocheld zijn omdat er in een paar dagen niet veel is gebeurd. Die ontgoocheling geldt misschien niet alleen voor u, maar voor alle leden die hier aanwezig zijn. U bent niet ontgoocheld omdat u nu uw vraag hebt kunnen stellen in het Parlement.

 

De regering heeft in februari 2008 van de Nationale Loterij een voorstel van subsidieverdelingsplan ontvangen. Sindsdien zijn de discussies daarover in de Interkabinettenwerkgroep aan de gang. Aangezien deze discussies niet zijn afgerond, kan ik u uiteraard nog niet zeggen wanneer het dossier op de tafel van de Ministerraad zal worden neergelegd.

 

14.03  Bruno Tuybens (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, dat was hetgeen waarvoor ik vreesde. Wij hebben in de commissie voor de Buitenlandse Zaken dezelfde situatie meegemaakt. Wij hadden Karel De Gucht gevraagd om te komen. Hij was in het land. Hij was op een vergadering en wou niet naar het Parlement komen.

 

Wij hebben dan in al onze vriendelijkheid gewacht op de heer Chastel die heeft geantwoord dat hij van niets wist.

Dat is het antwoord dat de heer Clerfayt nu ook geeft. Hij weet niet meer te vertellen omdat hij niet bevoegd is voor deze materie. Mijn vraag was duidelijk niet onterecht. We hebben een nietszeggend antwoord gekregen.

 

Wat is er ondertussen wel veranderd, mijnheer Clerfayt? Dat is dat vitale organisaties, verenigingen, instellingen in ons land, zoals Child Focus en Ouders van Verongelukte Kinderen, opvangtehuizen zoals Pajoke, verenigingen die bezig zijn met armoedebestrijding en met ontwikkelingssamenwerking, thans allemaal in koor zeggen dat het midden juni is en dat zij nog niets weten. Zij hebben er zelfs geen idee van of zij dit jaar al dan niet geld zullen krijgen. Diverse van deze federale instellingen en diverse van deze verenigingen hebben vragen gericht aan het kabinet, maar hebben geen antwoord gekregen.

 

Ten tweede, die verenigingen spreken nu hun reserves aan om de cashproblemen waarmee zij kampen, te ondervangen.

 

Ten derde, diverse beslissingen om mensen aan te werven en om campagnes te starten die vitaal zijn voor onze samenleving, liggen voor bij de raden van bestuur, maar kunnen niet worden doorgevoerd bij gebrek aan een financieel kader wat betreft de inkomsten van 2008.

 

Vorig jaar was er een evenwichtig plan. Waarom hebt u niet gewoon hetzelfde soort plan ingediend? Ik hoor vanuit diverse hoeken dat de heer Reynders zich aan het vastrijden is en dat er geen zicht op is of er zelfs tegen 15 juli –andermaal 15 juli – een beslissing zal zijn genomen.

 

Stel dat er op 15 juli zelfs geen regering meer is –u weet dat ik vind dat er nu ook geen regering is, maar dit volledig terzijde – wat zal er dan met die federale instellingen en met die verenigingen gebeuren? Zal een regering van lopende zaken alsdan beslissingen nemen? Neen. Dit is immers geen bevoegdheid voor een regering van lopende zaken.

 

Er gebeurt dus helemaal niets. Dit is een regering die in de praktijk op heel wat domeinen niets doet; deze regering staart voor zich heen en boekt geen vooruitgang.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

15 Question de M. Joseph George au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "la condamnation de l'État belge pour retard de versement des taxes communales" (n° P0407)

15 Vraag van de heer Joseph George aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de veroordeling van de Belgische Staat wegens het laattijdig doorstorten van de gemeentebelasting" (nr. P0407)

 

15.01  Joseph George (cdH): Monsieur le président, ma question était destinée au ministre des Finances; vous me permettrez donc de regretter que pour répondre à une question qui lui est adressée, celui préfère, alors qu'il n'est pas déclaré absent, déléguer son secrétaire d'État.

 

Cela dit, monsieur le secrétaire d'État, je vous salue et je vous remercie d'avance pour la réponse que vous me donnerez.

 

Une revue traitant de fiscalité a publié, le 6 juin dernier, un arrêt de la cour d'appel de Gand du 13 novembre 2007. Cet arrêt a trait à un problème qui opposait une commune à l'État fédéral, commune qui se plaignait du reversement tardif des additionnels communaux.

 

Cet arrêt est important dans la mesure où il détermine quelles sont les obligations de l'État fédéral. Dans cet arrêt, la cour d'appel de Gand estime que, même si aucun délai n'est prévu dans la loi imposée à l'État pour reverser les additionnels communaux, il n'empêche que l'État ne peut, dans l'exercice de ce pouvoir, agir de manière imprévoyante et s'abstenir d'effectuer ce paiement dans un délai raisonnable.

 

Tout manquement à ce devoir, dit la cour d'appel, peut constituer une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. Et même si l'État a éventuellement d'autres obligations, cela ne justifie pas un retard de plus de deux années. La cour d'appel de Gand va donc condamner l'État belge à des intérêts de retard calculés au taux légal.

 

Ce faisant, la cour d'appel reprend en fait le principe défini dans un arrêt de la Cour de cassation du 27 octobre 2006.

 

Monsieur le secrétaire d'État, cela m'amène à vous poser trois questions.

 

1. Face à ces décisions, pouvez-vous me dire quelles sont les mesures qui ont été prises pour que les taxes communales soient dorénavant reversées dans un délai raisonnable?

2. Si le nécessaire n'a pas été fait depuis l'arrêt rendu par la Cour de cassation du 27 octobre 2006, voire depuis l'arrêt de la cour d'appel de Gand, quelles en sont les raisons?

3. Pouvez-vous m'indiquer le montant des taxes communales additionnelles qui n'ont pas encore été reversées aux communes et depuis quand ces taxes ont été perçues par le service public fédéral sans être reversées à leurs bénéficiaires?

 

15.02  Bernard Clerfayt, secrétaire d'État: Monsieur le président, je tiens tout d'abord à rassurer l'honorable membre en lui disant que cette problématique est bien connue du SPF Finances et qu'elle figure bien à son ordre du jour.

 

Tout le monde sait que les transferts de l'État fédéral vers les communes sont assez erratiques ou ont parfois un profil qui peut sembler très capricieux. En effet, tout dépend du moment à partir duquel on commence l'enrôlement et du rythme de l'enrôlement des impôts sur lequel des additionnels communaux sont perçus.

 

À l'époque de l'arrêt de la Cour de cassation, le ministre a contacté les ministres-présidents de la Communauté flamande, de la Région wallonne, de la Région bruxelloise et de la Communauté germanophone afin de les inviter à discuter de ce problème et à désigner des délégués au sein de la section Fiscalité et Parafiscalité du Conseil supérieur des Finances, qui alors était chargé de remettre un avis sur la question des transferts par l'État fédéral des montants d'impôts dus aux communes.

 

Ce rapport a été remis au mois d'octobre 2007. Je suppose que vous en avez pris connaissance. Il tire une série de conclusions pour les additionnels communaux mais ne dit rien de spécial sur les additionnels à la taxe de circulation, vu leur faible importance. Pour les additionnels communaux, il indique que la situation actuelle est globalement acceptable; cela ne veut toutefois pas dire qu'il n'y ait pas un cas ou l'autre pour lequel une commune aurait un retard particulier – et je n'ai pas à commenter une décision de justice. Pour le précompte mobilier, la situation est acceptable de manière globale. Par contre, pour les additionnels à l'impôt des personnes physiques, le profil annuel de versement est relativement inadéquat et suggère au ministère des Finances de réfléchir à mettre en place un mécanisme d'avances pour faire une avance très forte, d'environ 90%, au premier trimestre. Ces questions sont pour l'instant à l'examen au sein du département des Finances. Il n'a pas encore été tranché dans cette matière.

 

Quant à la dernière partie de votre question sur les demandes statistiques relatives aux montants commune par commune, le délai très court depuis le dépôt de votre question ne me permet pas d'y répondre aujourd'hui mais je vous invite à poser une question écrite.

 

15.03  Joseph George (cdH): Monsieur le secrétaire d'État, j'entends bien votre réponse. Vous me dites que la problématique est bien connue et qu'une commission d'avis s'est penchée sur la question. Il n'empêche que les décisions de justice sont là! Or, la décision m'apparaît quand même être un arrêt de principe pris par une cour d'appel qui pourrait évidemment ouvrir d'autres procédures.

 

Je rappelle que, dans le cas d'espèce, le retard était de deux années, ce qui est loin d'être normal. Je conçois qu'il y ait, dans l'enrôlement et les procédures de récolte des moyens financiers, des mouvements que vous décrivez d'erratiques. Mais si, en plus, l'État fédéral y ajoute ses propres mouvements erratiques pour reverser aux villes et aux communes ce qui leur revient, vous comprendrez que les villes et communes, elles-mêmes, se trouvent dans des situations difficiles. Elles sont également des pouvoirs publics avec des administrés et des responsabilités. Je crois qu'il convient aussi d'en tenir compte.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

16 Agenda

16 Agenda

 

De voorzitter: Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 18 juni 2008, stel ik u voor op de agenda van de plenaire vergadering van deze namiddag het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten (overgezonden door de Senaat) (nrs 1188/1 tot 4) in te schrijven.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 18 juin 2008, je vous propose d'inscrire à l'ordre du jour de la séance plénière de cet après-midi le projet de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et organisant une fiscalité forfaitaire des droits d'auteur et des droits voisins (transmis par le Sénat) (n°s 1188/1 à 4).

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ontwerpen en voorstellen

Projets et propositions

 

17 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, wat de verschoonbaarheid van de voormalige echtgenoten betreft (1032/1-5)

17 Proposition de loi modifiant l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites en ce qui concerne l'excusabilité des ex-conjoints (1032/1-5)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Thierry Giet, Clotilde Nyssens, Jean-Luc Crucke, Renaat Landuyt, Carina Van Cauter, Liesbeth Van der Auwera

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

17.01  Olivier Hamal, rapporteur: Monsieur le président, chers collègues, c'est une loi du 8 août 1997 qui a introduit le principe de l'excusabilité du failli pour permettre à ce dernier, sous certaines conditions, de redémarrer une vie professionnelle et de reprendre une activité économique, même lorsque tous les créanciers n'ont pas été honorés. Cette procédure n'est pas automatique. Elle n'est possible que dans certains cas. En 2002, une première modification est intervenue en vue de poursuivre les objectifs originaires de cette nouvelle loi et ce, dans un souci de plus grande efficacité.

 

C'est ainsi que le conjoint du failli, qui s'est personnellement obligé à la dette de son époux, est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité. L'extension de l'excusabilité au conjoint avait pour but de contrer un effet pervers de la pratique, selon laquelle celui-ci est fréquemment amené à s'obliger personnellement à la dette de son époux. Nonobstant l'excusabilité du failli, les créanciers se trouvaient dès lors en droit de saisir le patrimoine propre de son époux ainsi que le patrimoine commun dans lequel s'inscrivaient les revenus de la nouvelle activité du failli.

 

Une nouvelle modification sera apportée à la loi en raison d'un arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 mai 2004, mais c'est surtout un autre arrêt de cette même cour constitutionnelle qui va retenir notre attention et qui a été rendu en date du 7 mars 2007. En effet, la Cour constitutionnelle a considéré dans son dernier arrêt qu'il y avait discrimination vis-à-vis de l'ex-conjoint du failli, puisque l'excusabilité n'était pas prévue pour celui-ci. D'où l'objet de la proposition déposée par nos collègues Giet, Nyssens, Crucke, Landuyt, Van Cauter et Van der Auwera, en vue d'étendre l'excusabilité à l'ex-conjoint.

 

Très rapidement, un très large consensus est intervenu en commission sur ce point pour mettre ainsi l'ex-conjoint sur un pied d'égalité avec le conjoint. Mais une question subsidiaire s'est posée quant à savoir si l'excusabilité ne devait pas également être étendue à l'ex-cohabitant légal qui bénéficie également d'un régime particulier. Cela a suscité des débats plus conséquents et particulièrement intéressants.

 

Après de longues discussions - il est renvoyé à ce sujet au rapport écrit -, voire à des interventions ultérieures de certains de nos collègues du haut de cette tribune, les membres de la commission ont finalement souhaité ne pas étendre en l'état l'excusabilité à l'ex-cohabitant légal ce, en raison des nombreuses questions que cela pose et dont l'examen nécessiterait des réflexions certaines qui risquaient de retarder inutilement l'adoption de la mesure initialement proposée: l'extension de l'excusabilité à l'ex-conjoint et sur laquelle chacun est d'accord. Il a donc été suggéré à l'auteur de cette suggestion de l'inscrire dans une nouvelle proposition de loi.

 

Par ailleurs s'est posée la question, dans un souci de sécurité juridique, de la mise en œuvre de la nouvelle disposition. Un amendement a été voté à l'unanimité, prévoyant que la présente loi s'applique aux déclarations d'excusabilité prononcées à partir de la date de son entrée en vigueur. Cependant, sur les bancs, un amendement a été déposé par les signataires de la proposition de loi visant à suggérer que la présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. M. Giet aura l'occasion, dans quelques instants, de s'expliquer sur cet amendement déposé en séance publique.

 

Finalement, il y a lieu de noter que la proposition de loi telle qu'amendée a été adoptée à l'unanimité par les membres de la commission chargée du Droit commercial et économique.

 

17.02  Thierry Giet (PS): Monsieur le président, je serai relativement bref. Je remercie le rapporteur, M. Hamal, pour ce qu'il vient de nous dire. Je me réjouis de l'unanimité en commission du Droit commercial et économique pour considérer qu'il fallait étendre l'excusabilité à l'ex-conjoint, même si juridiquement, il n'y avait peut-être pas d'obligation. Nous étions tous d'accord pour signaler une certaine iniquité à ne pas inclure l'ex-conjoint et qu'il fallait par conséquent modifier une nouvelle fois cet article 82 de la loi du 8 août 1997.

 

Sur le fond, je voulais rappeler à la suite du rapporteur que nous nous sommes penchés sur la question du cohabitant légal et de l'ex-cohabitant légal. Par identité de motifs, on pourrait imaginer prendre la même disposition. Je renverrai aux arguments développés dans le rapport pour ne pas étendre la disposition visée au cohabitant légal et à l'ex-cohabitant légal. Il y a diverses motivations à cet égard. Les avis étaient partagés; nous verrons bien dans l'avenir s'il faut aller plus loin. Quant à moi, j'ai considéré qu'il n'y avait pas vraiment identité entre les deux situations, le conjoint et l'ex-conjoint d'un côté, le cohabitant et l'ex-cohabitant de l'autre. On ne peut pas considérer que les situations soient exactement superposables et par conséquent, nous ne sommes pas allés jusque-là. Je considère qu'il existe des différences objectives qui justifient des traitements différents.

 

Je terminerai par l'application dans le temps du texte qui nous est proposé aujourd'hui, problème qui justifie l'amendement déposé sur les bancs.

 

La proposition de loi originelle ne comportait pas de disposition relative à l'application dans le temps. En commission, sur proposition du représentant du ministre, nous avons voté un amendement prévoyant que ce serait applicable pour les décisions d'excusabilité qui interviendraient postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

 

De façon unanime, la commission n'y a vu aucune objection et a voté cet amendement. À la réflexion, toutefois, il me semble qu'en votant cet amendement, nous ne rencontrons pas ce que nous avons voulu à travers le texte de la proposition de loi. En effet, comme je l'ai dit, si cette proposition de loi a été déposée et votée, c'est parce que nous considérons qu'aujourd'hui, je dis aujourd'hui, il existe des situations inéquitables vécues par des citoyens en situation d'ex-conjoint. Par conséquent, en laissant le texte comme énoncé actuellement, nous ne réglerons pas ces situations. Or c'est pourtant l'intention.

 

Par conséquent, un amendement a été déposé, signé par la plupart – même si certains qui auraient voulu signer n'ont pu le faire pour des raisons purement pratiques –, qui précise que la loi est immédiatement applicable. Ainsi, les situations vécues aujourd'hui et qui ne sont pas définitivement réglées pourraient être visées par le nouveau texte.

 

Cet amendement a une deuxième raison d'être: toutes les modifications de cet article 82 de la loi du 8 août 1997, jusqu'à présent, n'ont pas fait l'objet de dispositions particulières pour leur application dans le temps. Cela signifie qu'elles ont été immédiatement applicables.

 

Je tiens à souligner qu'il figure clairement dans le rapport de nos travaux que la jurisprudence, jusqu'à maintenant, a considéré que les précédentes modifications de cet article 82, notamment celle qui prévoyait l'excusabilité du conjoint, constituaient une loi de procédure et qu'elles étaient par conséquent immédiatement applicables. Dès lors, il ne devrait pas y avoir de raison d'agir autrement pour cette modification-ci.

 

C'est le sens de l'amendement sur nos bancs et pour lequel je remercie la Chambre de voter tout à l'heure. La semaine prochaine sans doute, monsieur le président, nous verrons pour le vote en lui-même, pour autant que cet amendement soit adopté, ce que j'espère.

 

Pour le reste, nous faisons ici un travail qui permet de redresser des situations inéquitables. C'est parfois un aspect agréable de notre travail parlementaire.

 

17.03  Jean-Luc Crucke (MR): Monsieur le président, chers collègues, comme l'a fait M. Giet, je tiens à remercier le rapporteur ainsi que l'esprit régnant au sein de cette commission. On sent que les clivages politiques sont largement dépassés. On essaie d'aller de l'avant, de trouver des solutions concrètes.

 

Cette proposition illustre à merveille la possibilité de régler de manière pratique des problèmes qui, si l'on se maintenait sur un plan purement juridique, ne seraient pas résolus.

 

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'excusabilité a déjà fait couler beaucoup d'encre. La Cour d'arbitrage, devenue Cour constitutionnelle, y a participé mais a aussi aidé à ce que la réflexion puisse aboutir.

 

L'excusabilité du failli était une chose acquise dès le début pour les faillis de bonne foi. Il s'agissait de donner une deuxième chance à la personne qui n'est pas nécessairement malhonnête, même si elle est faillie, pour qu'elle puisse recommencer dans les affaires sans avoir une série de dettes qui la poursuivent. Si tel était le cas, cela empêcherait le goût du risque, de l'entreprise. Ce problème a été rapidement réglé.

 

Grâce à la Cour constitutionnelle, on a ensuite pu régler le problème de la caution gratuite – qui était souvent aussi le conjoint – et du conjoint qui se voyait rattraper par les dettes. Le failli qui pensait pouvoir échapper au recours car il était de bonne foi et parce qu'il avait obtenu l'excusabilité, se voyait indirectement rattrapé par le biais de son conjoint, de la communauté. Cela a été modifié.

 

Une autre modification intervenue est celle en relation avec la nature même des dettes. La Cour constitutionnelle avait stipulé que notre texte valait pour les dettes contractuelles mais pas pour les dettes légales. En d'autres termes, lorsque le conjoint était légalement obligé, il n'y échappait pas. Il s'agit des dettes au fisc, à l'ONSS. Cette iniquité a été corrigée par le Parlement.

 

La proposition actuelle est également une correction issue de l'arbitrage de la Cour constitutionnelle. Toutefois, en l'espèce, la Cour a précisé qu'il n'y avait pas matière à discrimination puisque le but de la loi est d'éviter que les faillis se voient atteints dans leurs nouvelles ressources. Dans ce cas, il n'y a pas de risque puisque l'ex-conjoint ne partage plus les biens ou revenus. Ainsi, selon la Cour, il ne peut y avoir dans ce cas un problème de discrimination.

 

En revanche, un problème d'iniquité, de discrimination de fait se pose. Il n'est pas normal que l'ex-conjoint qui n'a souvent pas participé aux affaires ou n'a pas été attentif à tout ce qui s'est passé se voie rattrapé par les dettes car il a divorcé.

 

Cela pourrait enfreindre la liberté de se séparer.

 

La réflexion a parfaitement abouti et ce texte doit être voté rapidement et entrer immédiatement en application; cela permettra de résoudre un certain nombre de problèmes.

 

Il reste néanmoins un débat qui est plus qu'intéressant au plan intellectuel et au plan des principes égalitaires. Je l'ai dit en commission mais je tiens à le répéter ici: je pense que nous aurions pu aller plus loin. On peut citer l'auteur Rémy qui avait fait une analyse circonstanciée de la chose, ce qui a d'ailleurs fait l'objet de discussions en commission. Je pense que nous aurions pu aller plus loin, notamment en visant le cohabitant légal, à propos duquel on retrouve parfois une indivision, mais également en visant la convention d'union civile, car on sait qu'on peut choisir entre les régimes de séparation ou de communauté des biens. On se retrouverait donc dans un cas d'espèce identique et je ne vois pas, objectivement, de différence.

 

Le temps nous dira si j'ai raison ou si j'ai tort, mais je pense que la Cour d'arbitrage risquerait d'être saisie dans ce cas.

 

Notre but est d'être pratique et pour ce faire, il faut voter le plus vite possible. Ce sera chose faite dans une semaine car nous allons voter un amendement tout à l'heure.

 

Nous devons être attentifs à cela, pas simplement parce que nous sommes intéressés par les règles de droit ni parce que des systèmes différents existent.

 

Monsieur Giet, avec toute l'amitié que j'ai pour vous, je pense que le futur plaideur à la Cour d'arbitrage trouverait une raison à vos propos. Vous parliez en commission de ce que vous pensez objectivement être une différence. Vous avez dit que l'une des différences est qu'une cohabitation légale peut également concerner une situation de cohabitation de fait de personnes qui n'entretiennent pas nécessairement des liens affectifs comparables à ceux unissant des personnes qui ne sont pas parentes. Mais, de certains, on pourrait dire qu'ils entretiennent des liens affectifs et dans ce cas, à mon sens, il n'y a objectivement plus de différence. C'est la raison pour laquelle je crois que nous nous reverrons dans quelques mois pour modifier cette loi. Mais je crois que cela se fera avec la même unanimité que nous avons connue en commission.

 

17.04  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, nous soutiendrons également cette proposition, résultat d'un long travail qui s'est déroulé au Parlement et qui portait sur l'élaboration de l'excusabilité du failli et la prise en compte des personnes qui avaient aidé à la prise de risque, et ce de manière que je qualifierai de généreuse. En tout cas, j'estime que c'est le cas quand quelqu'un se porte caution pour permettre à une autre personne, et ce à titre gratuit, de monter son entreprise. Il y avait aussi la question des conjoints qui, en cas de communauté de biens, étaient directement impliqués et subissaient cette mise en commun de la prise de risque et donc les conséquences de la faillite.

 

Il est logique que l'ex-conjoint puisse bénéficier de la même protection et il est, selon moi, intéressant que cela soit stipulé clairement dans une loi. En effet, en cas de séparation ou de divorce, le partage des biens peut s'avérer très difficile et être à l'origine de conflits. En clarifiant la situation, on simplifie les choses, on rassure et on évite certaines conséquences négatives.

 

Peut-être faudra-t-il revenir un jour sur la question des cohabitants. Cela dit, il est intéressant que les dossiers ne soient pas toujours clos et de pouvoir évoluer au gré des rapports entre humains.

 

Cela dit, outre la nature des relations qui peuvent être différentes entre cohabitants – il n'est pas ici seulement question d'affectif –, en principe, les biens des deux personnes qui cohabitent ne sont pas liés comme c'est le cas lorsque l'on est marié. Selon moi, le cohabitant entre donc plutôt dans la catégorie des personnes qui se sont portées caution gratuitement pour un entrepreneur qui a fait faillite. D'autres auront peut-être une autre lecture que la mienne et nous serons ainsi amenés à revoir les positions qui ont été prises. Nous serons tous prêts – me semble-t-il – à améliorer l'outil si cela s'avère nécessaire.

 

Plus largement, un travail de réflexion plus approfondi devrait avoir lieu quant à l'éventuelle généralisation de dispositions prises pour les conjoints aux cohabitants. En commission, j'ai cité l'exemple du statut du conjoint aidant pour les indépendants. Lors de la discussion de cette question, j'aurais voulu introduire des amendements visant, notamment, à permettre aux cohabitants de bénéficier de ce statut. Mais vu la complexité du débat, cela n'a pas été possible. En effet, il était important de créer une protection sociale complète pour le conjoint aidant.

 

Là aussi, il y a une certaine forme d'iniquité! Comme il n'y a pas de recours, on peut se dire que cela fonctionne. Toutefois, il me semble qu'on a très peu modifié les dispositions législatives et vérifié si le cohabitant pouvait bénéficier de la même protection que le conjoint dans toute une série de mesures. C'est évidemment un travail de grande ampleur, mais vu que nous devrons faire du "gender mainstreaming" dans tous nos dispositifs, nous pourrions aussi déterminer ce qu'il en est dans le cas où il s'agirait de cohabitants.

 

En ce qui concerne l'amendement, il n'y a aucun problème à l'accepter. Dans nos réflexions, nous avions à un moment pensé laisser un délai pour nous donner le temps d'informer les gens de l'entrée en vigueur de cette disposition. D'un autre côté, on sait que l'information sera automatique pour les acteurs de la Justice qui interviennent vis-à-vis des personnes concernées par une faillite et donc par une excusabilité.

 

17.05  Joseph George (cdH): Monsieur le président, je viens rapidement dire à cette tribune que nous avons soutenu la proposition que M. Giet a exposée précédemment et que nous soutiendrons également cet amendement. Je tiens également à rappeler, car cela me paraît aussi important, qu'il s'agit de faire preuve d'équité entre des situations qui nous apparaissent devoir être assimilées ou appréhendées de la même façon et de réserver un sort identique au conjoint d'un failli excusable tout autant qu'à l'ex-conjoint du même failli. C'est de cela qu'il s'agit!

 

Il est aussi important de distinguer deux périodes dans la faillite. Tout d'abord, il y a la période de réalisation des actifs qui touche de plein fouet la famille car tout le patrimoine commun est le gage des créanciers. Tout ce patrimoine va donc être réalisé par le curateur au bénéfice des créanciers. Ensuite, il y a la période après faillite où, certes, le failli peut maintenant très largement espérer être excusable mais cette excusabilité ne pouvait bénéficier qu'à son conjoint et non pas à son ex-conjoint, ce qui était évidemment criant sur le plan de l'iniquité et qui méritait une adaptation législative.

 

Pour le surplus, je ne suis pas aussi pessimiste que M. Crucke. Je vous le dis très sincèrement. Il y aura aussi très certainement des choses à revoir car ce chapitre sur l'excusabilité a été rédigé en 1997 mais a déjà fait l'objet de nombreuses modifications législatives. J'attire cependant l'attention de chacun d'entre vous sur le fait que, dans une proposition de loi sur la continuité des entreprises qui modifierait le concordat, cette excusabilité n'apparaît pas. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler en commission de droit commercial.

 

17.06  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega’s, gelet op de unanimiteit die bereikt is in de commissie, is inmiddels het besef ontstaan dat zelfstandig ondernemen heel belangrijk is voor onze economie. Als wij dit zelfstandig ondernemen willen stimuleren en kansen willen geven, is het belangrijk dat wij een aantal problemen, hindernissen die zich vandaag stellen met betrekking tot dit zelfstandig ondernemen, gaan afvlakken.

 

Collega Giet, dit geldt niet alleen voor het sociale statuut. Dat is heel belangrijk. Wij hebben er reeds heel veel aandacht aan besteed en daaromtrent ook een wetsvoorstel ingediend, waarvoor wij hopelijk ook een meerderheid zullen bereiken.

 

Een aantal risico’s moeten echter worden beperkt en tot aanvaardbare proporties worden herleid. Dit is de meerwaarde van dit voorstel, dat hopelijk vandaag zal worden goedgekeurd. Het is inderdaad onaanvaardbaar dat het feit dat men echtgescheiden geraakt tijdens een procedure van faillissement, die reeds zware gevolgen heeft voor betrokkenen, ook nog met zich zou meebrengen dat men achteraf nog kan aangesproken worden voor de schulden die niet zouden geregeld zijn. Dit was een lacune in de bestaande wetgeving. Hieraan zal vandaag eindelijk een einde worden gesteld. Het is een ongelijkheid die op geen enkele objectieve manier kan verantwoord worden. Het is goed dat het vandaag wordt geregeld.

 

Als wij dan toch die ongelijkheid opheffen, dit is dan de meerwaarde van het amendement, dan zou het onrechtvaardig zijn om deze ongelijkheid pas vanaf vandaag op te heffen en de huidige situaties niet te regelen. Het is dus belangrijk dat de situaties die thans nog niet zijn geregeld, ook genieten van dezelfde verschoning.

 

Collega’s, over de samenwonende partner of ex-partner hebben wij het in de commissie ook gehad. De situaties zijn vergelijkbaar, maar niet helemaal hetzelfde, aangezien er door samenwonen geen gemeenschap ontstaat, met de gevolgen die verbonden zijn aan het in gemeenschap samenleven en verwerven van vermogen.

 

Dat de aanpak daar differentieel is, is rechtmatig te verantwoorden. Dit is ook waarom wij deze situatie niet specifiek regelen, omdat - collega Crucke, ik weet dat u dit betwijfelt – de situatie van de samenwonende partner die niet in gemeenschap is getreden met de partner met wie hij samenleeft, te vergelijken is met die derde die zich kosteloos borg heeft gesteld en die vandaag reeds die bescherming geniet. Het is dus reeds geregeld en wij moeten het legistiek niet nog ingewikkelder maken dan het vandaag reeds is.

 

Het voorstel zoals het vandaag ter tafel ligt, kan zeker onze steun genieten. Wij zullen dit dan ook voltallig met onze fractie goedkeuren.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1032/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1032/4)

 

Het wetsvoorstel telt 3 artikelen.

La proposition de loi compte 3 articles.

 

*  *  *  *  *

Amendement déposé:

Ingediend amendement:

 

Art. 3

  • 2   Thierry Giet cs (1032/5)

*  *  *  *  *

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het aangehouden amendement en artikel en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'amendement et l'article réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

Réservé: le vote sur l'amendement et l'article 3.

Aangehouden: de stemming over het amendement en artikel 3.

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 en 2.

Adoptés article par article: les articles 1 et 2.

*  *  *  *  *

 

18 Wetsontwerp betreffende de toetreding van België:

- tot het Verdrag inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken, gedaan te New York op 14 juni 1974, en

- tot het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken, gedaan te Wenen op 11 april 1980 (1150/1)

18 Projet de loi relatif à l'adhésion de la Belgique:

- à la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, faite à New York le 14 juin 1974, et

- au Protocole modifiant la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, fait à Vienne le 11 avril 1980 (1150/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1150/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1150/1)

 

Het wetsontwerp telt 3 artikelen.

Le projet de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

19 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag, gedaan te Brussel op 8 december 2004, betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen, gedaan te Brussel op 23 juli 1990, en tot het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 23 juli 1990, gedaan te Brussel op 25 mei 1999 (1151/1)

19 Projet de loi portant assentiment à la Convention, faite à Bruxelles le 8 décembre 2004, relative à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées, faite à Bruxelles le 23 juillet 1990, et au Protocole modifiant la Convention du 23 juillet 1990, fait à Bruxelles le 25 mai 1999 (1151/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1151/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1151/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

20 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van het Koninkrijk Bahrein inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Manama op 11 juli 2006 (1152/1-2)

20 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Manama le 11 juillet 2006 (1152/1-2)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Rapporteur is de heer Deseyn, die waarschijnlijk in Manama is.

 

20.01  Servais Verherstraeten (CD&V - N-VA): Collega Deseyn heeft laten weten dat hij verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

De voorzitter:Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1152/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1152/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

21 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Federale Democratische Republiek Ethiopië, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 26 oktober 2006 (1153/1-2)

21 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et la République fédérale démocratique d'Ethiopie, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 26 octobre 2006 (1153/1-2)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Rapporteur is wederom de heer Deseyn. Die verwijst wellicht naar het schriftelijk verslag.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1153/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1153/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

22 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Rwanda, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Kigali op 16 april 2007 (1154/1-2)

22 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et la République du Rwanda, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Kigali le 16 avril 2007 (1154/1-2)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Rapporteur is andermaal de heer Deseyn.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1154/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1154/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

23 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, ondertekend te Singapore op 6 november 2006 (1155/1)

23 Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et au Protocole, signés à Singapour le 6 novembre 2006 (1155/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1155/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1155/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

24 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Brussel op 21 december 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van Montenegro inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke of dienstpaspoorten (1156/1)

24 Projet de loi portant assentiment à l'Accord, conclu par échange de lettres à Bruxelles le 21 décembre 2006, entre les Gouvernements des Etats du Benelux et le Gouvernement du Monténégro relatif à la suppression de l'obligation du visa de voyage pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service (1156/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1156/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1156/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

25 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten (1188/1-4)

25 Projet de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et organisant une fiscalité forfaitaire des droits d'auteur et des droits voisins (1188/1-4)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

25.01  Luk Van Biesen, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, collega’s, het ter bespreking liggend wetsontwerp vloeit voort uit een parlementair initiatief uit de Senaat. Het door de heer Philippe Monfils ingediende wetsvoorstel beoogt de belastingregeling voor de inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten en naburige rechten te herzien en te vereenvoudigen. Met de bepalingen van het wetsontwerp ligt het in de bedoeling al de inkomsten in een enkele kwalificatie te groeperen en ze dus te beschouwen als roerende inkomsten, die onderworpen zijn aan een bevrijdende roerende voorheffing van 15% op, voorwaarde dat die inkomsten niet hoger liggen dan 37.500 euro, zijnde 50.000 euro geïndexeerd voor het aanslagjaar 2009. Voor hogere bedragen verandert de kwalificatie en zijn de inkomsten onderworpen aan de belastingregeling van de beroepsinkomsten.

 

De vraag die in de commissie rees, was waarom er een specifiek statuut moet zijn voor die categorie van mensen. In antwoord op die vraag wordt gesteld dat de artistieke beroepen blootstaan aan specifieke risico’s en afhankelijkheden waarmee de andere beroepen niet te kampen hebben: creativiteitsrisico, het risico verbonden aan het onregelmatig karakter van de bezoldigde werkzaamheid, afgewisseld met noodzakelijke maar onbezoldigde creatieve periodes, het risico verbonden aan het prototypisch karakter eigen aan artistieke producten en prestaties, het risico verbonden aan de wisselvalligheden van succes en mode. Die bijzondere factoren onderscheiden hen van andere, nauw verwante beroepscategorieën zoals wetenschappers en industriële uitvinders, die werken met objectieve elementen zoals de wetenschap in plaats van subjectieve elementen uit de verbeeldingswereld. Deze laatsten werken ook in een gestructureerder professioneel kader, denken we maar aan de toegang tot het beroep, het academisch of industrieel onderzoek.

 

De inkomsten uit artistieke activiteiten zijn van nature wisselvallig en bescheiden en worden pas opgestreken na lange onbezoldigde periodes van schepping, waarin de kunstenaar moet investeren, bijvoorbeeld het voorbereiden van een tentoonstelling, het schrijven van een roman gedurende verschillende jaren, het componeren en opnemen van muziek en de exploitatie tijdens de jaren daarna. De inkomsten ondergaan dan ten volle de progressiviteit van de belastingheffing, terwijl ze betrekking hebben op voorgaande activiteitsperiodes. De vraag waarom wij in de Kamer iets moesten doen voor die categorie, is daarmee duidelijk beantwoord. Dat werd dan ook eenstemmig door de commissie aanvaard.

 

Verscheidene leden namen het woord. Onder andere de heer Van der Maelen stelde een vraag over bepaalde opmerkingen die werden gemaakt in het tijdschrift Fiscoloog. De heer Brotcorne verwees naar de brief van de Société des auteurs et compositeurs dramatiques.

 

Uiteindelijk werd de essentiële vraag gesteld wat het gevolg zal zijn van de wetgeving op de fiscale ontvangsten. Is er, zoals het past in onze commissie voor de Begroting en de Financiën, een toetsing van het Rekenhof gebeurd? Het Rekenhof heeft niet kunnen berekenen wat het gevolg zal zijn van de wet als dusdanig, maar er werd verwezen naar een raming van de administratie van Fiscale Zaken. Die stelde dat in een ongewijzigde situatie de budgettaire kostprijs van de wet op 2,9 miljoen euro wordt geraamd. Daarenboven was die dienst van mening dat de kosten in werkelijkheid meer dan waarschijnlijk onbestaande zullen zijn, want we moeten rekening houden met allerlei afgeleide gevolgen en gedragswijzigingen. Zo zullen de Belgische begunstigden van de nieuwe maatregelen in België blijven, terwijl ze vandaag de mogelijkheid hebben zich in een ander land te vestigen of zich te laten belasten. Ook zullen kunstenaars naar België terugkeren, die nu om fiscale redenen zijn uitgeweken naar landen met andere, meer gunstige systemen. In de huidige situatie wordt er rekening mee gehouden dat de aanslag voor 100 procent zal worden geïnd, aangezien de 15 procent bij de bron zal worden afgehouden. Men is dus zekerder wat de inkomsten voor de Staat op dat vlak zijn.

 

Op basis van al die elementen besluit de dienst dat het voorstel veeleer een positief effect zal hebben op onze staatsfinanciën, omdat we op die manier meer kunstenaars in België zouden krijgen.

 

Het wetsontwerp dat in de Senaat is goedgekeurd en aan ons is overgezonden, zal echter opnieuw naar de Senaat moeten, omdat er een amendement werd ingediend door de heer Brotcorne, de heer de Donnea en mijzelf. Het amendement strekt ertoe in artikel 261, eerste lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen de vierde paragraaf, opgeheven bij de wet van 25 april 2006, te herstellen. Aldus wordt gepreciseerd dat de schuldenaars van de inkomsten bedoeld in artikel 17, §1, 5° van het WIB 1992 – rijksinwoners, binnenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen, inrichtingen en lichamen, alsook aan de rechtspersonenbelasting onderworpen rechtspersonen en aan de belasting van niet-inwoners onderworpen belastingplichtigen – roerende voorheffing verschuldigd zijn, ongeacht hun eigen belastingstelsel.

 

Wat de beheersvennootschappen van rechte betreft, zal aan de Koning worden voorgesteld in het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 te voorzien in een vrijstelling van de roerende voorheffing, teneinde een dubbele belastingheffing te voorkomen, zodat geen belastingen verschuldigd zijn door de beheersvennootschap en de auteur, en de fiduciaire interventie van de beheersvennootschap te bevestigen overeenkomstig haar opdracht, aldus bepaald bij de wet van 30 juni 1994.

 

Alle artikelen, alsook het amendement werden eenparig goedgekeurd en zullen dus opnieuw het voorwerp uitmaken van een bespreking in de Senaat.

 

25.02  Guy Coëme (PS): Monsieur le président, mes chers collègues, le groupe PS ne peut que se montrer satisfait de voir aboutir enfin un statut fiscal approprié pour les droits d'auteur et les droits voisins.

 

Le texte que nous allons voter cet après-midi est le fruit de longs travaux et de longs compromis. Comme le PS l'a souligné dans les différentes propositions de loi qu'il a déposées sur la question, les artistes vivaient dans l'insécurité juridique la plus totale en raison de la multiplicité des qualifications possibles des revenus de droits d'auteur.

 

Sur un plan plus philosophique, adopter un statut fiscal des artistes, c'est aussi reconnaître la nature particulière des activités artistiques et des revenus qui en découlent.

 

Le groupe PS se réjouit également de ce que le nouveau statut fiscal des artistes organise une progressivité de la taxation des revenus des droits d'auteur et des droits voisins. La proposition de loi sur ce statut prévoit que les revenus de droits d'auteur et de droits voisins seront désormais taxés au taux de 15%.

 

Le mécanisme de progressivité, proposé par le PS, prévoit par ailleurs que l'artiste aura la faculté de déduire des frais forfaitaires à concurrence de 50% pour la première tranche de ses revenus de 10.000 euros et de 25% pour la tranche de 10.000 euros à 20.000 euros. Au-delà de ces 20.000 euros, aucun frais forfaitaire ne sera admis.

 

Ce mécanisme de progressivité est en phase avec la réalité dans la mesure où il tient compte de l'économie du droit d'auteur tel qu'on le peut constater en analysant les chiffres des sociétés de gestion des droits d'auteur. On constate en effet qu'entre 2003 et 2006, 97 à 98% des auteurs ont perçu moins de 20.000 euros et 93% moins de 10.000 euros.

 

Au nom de mon groupe, monsieur le secrétaire d'État, je tiens cependant à souligner que nous serons très attentifs à la réalité de la mise en œuvre de cette future loi. Nous vous demandons expressément – et, bien sûr, d'abord au ministre des Finances – de prendre très rapidement toutes les dispositions nécessaires pour obliger ceux qui verseront le précompte mobilier à transmettre comme il convient ces informations à l'administration fiscale car, en matière de droits d'auteur aussi, il faut éviter toutes les possibilités d'abus.

 

Cela, c'est l'exécution. Aujourd'hui, c'est le vote. Je crois que nous pouvons être unanimement heureux d'aboutir enfin à ce compromis!

 

25.03  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Pour cette intervention, je souhaitais venir à la tribune car Ecolo-Groen! attend cette réalisation depuis si longtemps. De 1999 à 2003, nous avons enfin pu donner forme au statut social de l'artiste. Ce fut un travail de Titan et il reste des corrections à faire: il faudra évaluer et modifier certains dispositifs par rapport aux effets réels. L'objectif était bien de garantir une sécurité sociale à tous les artistes en tenant compte de la nature aléatoire de leurs revenus et des longues périodes pendant lesquelles ils peuvent se trouver privés de revenus jusqu'à ce qu'une somme leur arrive qu'il faudra investir dans l'œuvre suivante.

 

Nous voulions aussi travailler parallèlement sur le statut fiscal des droits d'auteur. Sans cette disposition, certains auteurs se retrouvent au chômage entre l'écriture du livre précédent et celle du suivant. À partir du moment où on se retrouve au chômage et que les droits d'auteur ne sont pas considérés comme des droits mobiliers, comme ce sera le cas désormais, ils ne pouvaient cumuler les revenus issus des droits d'auteur avec leurs allocations de chômage, alors que ce revenu est lié à l'exploitation d'une œuvre qu'ils ont produite précédemment et dont les bénéfices leur reviennent une fois qu'ils sont chômeurs.

 

L'essentiel de ce dispositif réside dans la protection des artistes dont le revenu aura le même statut quelle que soit l'administration fiscale à laquelle ils vont s'adresser. En outre, ce revenu pourra être cumulé avec des allocations d'interruption d'activité nécessaires quand on est artiste.

 

Je suis ravie que le ministre des Finances ait accepté de travailler sur cette disposition, d'autant plus qu'en 1999 et en 2003, il n'était pas vraiment d'accord avec la proposition de M. Monfils. Je me souviens que la ministre des Affaires sociales de l'époque, Mme Onkelinx, n'était pas vraiment d'accord non plus pour se pencher sur le statut fiscal des droits d'auteur.

 

Je suis heureuse aujourd'hui qu'un consensus existe pour y parvenir.

 

En ce qui concerne la progressivité, je pense qu'elle est intéressante d'un point de vue éthique. En revanche, d'un point de vue financier, je ne sais pas si elle va apporter quelque chose parce que, malheureusement, la grande majorité des artistes belges (90%) ont des revenus de droits d'auteur inférieurs à 10.000 euros. Mais, je le répète, il est intéressant de dire que ces revenus peuvent être considérés comme revenus mobiliers, avec un taux de frais forfaitaire pour les tranches inférieures à 50.000 euros (si j'arrondis) en 2009 et qu'au-delà, ils seront considérés comme revenus professionnels.

 

Il reste encore du travail à faire mais le fait d'avoir reconnu le statut fiscal des droits d'auteurs permettra d'avancer. Ces revenus arrivent de manière curieuse, une grosse somme, puis plus rien, puis des investissements à faire. On sait que certaines catégories professionnelles peuvent étaler l'impôt, le lisser mais pour des activités aussi aléatoires, cela nécessite une démarche commune des représentants de la profession avec l'administration fiscale. Cela ne se faisait pas alors que les artistes auraient pu le faire. Mais je pense qu'une des raisons de cette situation était l'absence de statut fiscal pour les droits d'auteur. Cela plaçait les artistes dans des situations floues quant à la nature de leurs revenus.

 

À présent, j'espère que nous pourrons poursuivre le travail d'amélioration du traitement fiscal des revenus autres que les droits d'auteur.

 

Notre groupe soutiendra cette proposition en saluant le combat permanent qu'a mené Philippe Monfils sur ce sujet. Nous n'avions pas déposé de proposition car cet homme menait le combat. Il faut le saluer aujourd'hui.

 

25.04  Jenne De Potter (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, waarde collega’s, het wetsontwerp tot wijziging van het WIB 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten dat ons werd overgezonden door de Senaat en daar eenparig werd aangenomen, wenst tegemoet te komen aan de nadelen van het huidige stelsel van belastingheffing op auteursrechten en naburige rechten.

 

Het verheugt ons dat er een belastingstelsel komt voor inkomsten uit auteursrechten dat los staat van de andere inkomsten van een auteur. Voor het creëren van dit nieuwe belastingstelsel bestond en bestaat een duidelijke noodzaak. In de eerste plaats zien kunstenaars hun inkomsten uit auteursrechten geweldig schommelen. Daarnaast zijn de fiscale heffingen op auteursrechten ook een complexe zaak. Zij werden ondergebracht in zes verschillende categorieën die, zoals gezegd, ook rekening houden met andere inkomsten die de auteur kan genieten. Daarom de noodzaak van een bijzonder belastingsysteem dat wij hier vandaag zullen goedkeuren.

 

De dag van vandaag is de kwalificatie van het inkomen cruciaal voor de belastingberekening. Naargelang de kwalificatie van het inkomen resulteert dit in een aanzienlijk verschil in belastingdruk. Beroepsinkomsten worden belast aan het progressieve tarief. De kwalificatie als diverse inkomsten geeft een tarief van 33%. De roerende inkomsten worden belast aan 15%. De onderwerping van deze beroepsinkomsten aan het progressieve tarief versterkt bovendien nog het verschil in belastingdruk. De inkomsten uit artistieke activiteiten zijn immers van nature uit wisselvallig en bescheiden en worden pas opgestreken na lange onbezoldigde periodes van schepping en creatie, waarin de kunstenaar moet investeren.

 

De onderwerping van deze inkomsten aan de progressieve tarieven wordt dan ook door dit wetsvoorstel vervangen door een vlaktaks van 15%. Ten einde te vermijden dat de creativiteit van de kunstenaars moet wijken voor de administratieve aard van het bewijs van de beroepskosten, wordt bovendien voorzien in een bijzonder kostenforfait. Op deze manier krijgen wij dan ook een belastingstelsel dat blijk geeft van de waardering van de overheid voor het werk van wie met zijn creatieve geest onze leefwereld rijker maakt.

 

Collega’s, dit wetsontwerp komt ten gunste aan al wie rijk is aan verbeelding in onze samenleving. Ter bevordering van de letteren en de schone kunsten: scherp uw pen, musiceer, wees creatief. Dit wetsontwerp biedt fiscaal interessante mogelijkheden.

 

25.05  Christian Brotcorne (cdH): Monsieur le président, mon groupe se réjouit du fait que ce texte va aboutir dans quelques minutes. Il a au moins le mérite de doter nos artistes de ce statut fiscal. Il y avait une insécurité juridique puisque différentes possibilités de qualification existaient et il n'était pas toujours facile pour eux de s'y retrouver.

 

La technique qui a été utilisée, le précompte mobilier libératoire, reste tout à fait raisonnable dans les conditions où elle est définie dans notre texte.

 

On l'a rappelé, ce statut fiscal voit le jour après le statut social de l'artiste mais je pense qu'il faudra encore imaginer un troisième volet. J'appelle de mes vœux une discussion au sein de notre Parlement sur d'autres éléments qui nous permettront de participer à un esprit créateur, bien nécessaire à nos artistes. Je veux parler de la possibilité d'introduire dans notre droit la notion de mécénat, qui est importante pour permettre à nos artistes de vivre demain.

 

J'appelle donc de mes vœux une réelle discussion sur ces sujets dans les mois à venir.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1188/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1188/4)

 

Het wetsontwerp telt 7 artikelen.

Le projet de loi compte 7 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 7 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 7 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Présidente: Corinne De Permentier, première vice-présidente.

Voorzitter: Corinne De Permentier, eerste ondervoorzitter.

 

26 Inoverwegingneming van voorstellen

26 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als zijnde aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik stel u ook voor in overweging te nemen:

- het wetsvoorstel van mevrouw Katrien Partyka, de heren Jenne De Potter, Luc Goutry en Peter Luykx, mevrouw Sarah Smeyers en de heer Servais Verherstraeten tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de schuldsaldoverzekeringen betreft (nr. 1252/1).

Verzonden naar de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw;

- het wetsvoorstel van de heren Servais Verherstraeten en Hendrik Bogaert, mevrouw Ingrid Claes en de heren Jenne De Potter en Jan Jambon tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de forfaitaire kosten voor het woon-werkverkeer betreft (nr. 1258/1).

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de Begroting;

- het voorstel van resolutie van mevrouw Thérèse Snoy, de heren Fouad Lahssaini, Philippe Henry en Wouter De Vriendt en mevrouw Juliette Boulet betreffende de wereldvoedselcrisis en de rol van België (nr. 1266/1).

Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen;

- het wetsvoorstel van de heer Herman Van Rompuy tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (nr. 1262/1);

- het voorstel van bijzondere wet van de heer Herman Van Rompuy tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (nr. 1263/1).

Verzonden naar de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen.

 

Je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de loi de Mme Katrien Partyka, MM. Jenne De Potter, Luc Goutry et Peter Luykx, Mme Sarah Smeyers et M. Servais Verherstraeten modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances de solde restant dû (n° 1252/1).

Renvoi à la commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture;

- la proposition de loi de MM. Servais Verherstraeten et Hendrik Bogaert, Mme Ingrid Claes et MM. Jenne De Potter et Jan Jambon modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les frais forfaitaires de transport entre le domicile et le lieu de travail (n° 1258/1).

Renvoi à la commission des Finances et du Budget;

- la proposition de résolution de Mme Thérèse Snoy, MM. Fouad Lahssaini, Philippe Henry et Wouter De Vriendt et Mme Juliette Boulet sur la crise alimentaire mondiale et sur le rôle de la Belgique (n° 1266/1).

Renvoi à la commission des Relations extérieures;

- la proposition de loi de M. Herman Van Rompuy modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (n° 1262/1);

- la proposition de loi spéciale de M. Herman Van Rompuy modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises (n° 1263/1).

Renvoi à la commission de Révision de la Constitution et de la Réforme des institutions.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Y-a-t-il des demandes d’urgence? (Non)

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

27 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Jan Mortelmans over "de resultaten van het Bergerrapport" (nr. 58)

27 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Jan Mortelmans sur "les résultats du rapport Berger" (n° 58)

 

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van 9 juni 2008.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques du 9 juin 2008.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 058/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Jan Mortelmans;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Jef Van den Bergh.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 058/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Jan Mortelmans;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Jef Van den Bergh.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

 

27.01  Jan Mortelmans (Vlaams Belang): Mevrouw de voorzitter, de voorliggende motie is bijzonder actueel. Wat de reizigers van de NMBS het voorbije jaar aan de lijve hebben mogen ondervinden, werd gisteren door het verslag van de ombudsman nog maar eens bevestigd.

 

Mevrouw de minister, wat een jaar van goed bestuur had moeten worden, is op een fiasco uitgedraaid. U mocht dat trouwens enkele dagen geleden aan den lijve ondervinden.

 

In onze motie vragen wij dat nu eindelijk werk wordt gemaakt van de stiptheid, van de veiligheid, van de communicatie, van het comfort en van het financieel beleid bij de NMBS, onder meer op basis van de ondervindingen van het Bergerrapport.

 

Dames en heren, het goedkeuren van mijn motie is bij voorbaat reeds een daad van goed bestuur.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

88

Oui

Nee

44

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

28 Amendement et article réservés de la proposition de loi modifiant l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites en ce qui concerne l'excusabilité des ex-conjoints (1032/1-5)

28 Aangehouden amendement en artikel van het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, wat de verschoonbaarheid van de voormalige echtgenoten betreft (1032/1-5)

 

Stemming over amendement nr. 2 van Thierry Giet cs op artikel 3.(1032/5)

Vote sur l'amendement n° 2 de Thierry Giet cs à l'article 3.(1032/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

133

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

133

Total

 

Bijgevolg is het amendement aangenomen. De stemming over het geheel van het geamendeerde wetsvoorstel zal volgende week plaatsvinden.

En conséquence, l'amendement est adopté. Le vote sur l'ensemble de la proposition de loi amendée aura lieu la semaine prochaine.

 

M. De Padt a voté non.

 

29 Wetsontwerp betreffende de toetreding van België:

- tot het Verdrag inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken, gedaan te New York op 14 juni 1974, en

- tot het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken, gedaan te Wenen op 11 april 1980 (1150/1)

29 Projet de loi relatif à l'adhésion de la Belgique:

- à la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, faite à New York le 14 juin 1974, et

- au Protocole modifiant la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, fait à Vienne le 11 avril 1980 (1150/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

134

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1150/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1150/2)

 

30 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag, gedaan te Brussel op 8 december 2004, betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen, gedaan te Brussel op 23 juli 1990, en tot het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 23 juli 1990, gedaan te Brussel op 25 mei 1999 (1151/1)

30 Projet de loi portant assentiment à la Convention, faite à Bruxelles le 8 décembre 2004, relative à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées, faite à Bruxelles le 23 juillet 1990, et au Protocole modifiant la Convention du 23 juillet 1990, fait à Bruxelles le 25 mai 1999 (1151/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 3)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1151/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1151/2)

 

31 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Manama le 11 juillet 2006 (1152/1)

31 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van het Koninkrijk Bahrein inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Manama op 11 juli 2006 (1152/1)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

122

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

134

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1152/3)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1152/3)

 

32 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et la République fédérale démocratique d'Ethiopie, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 26 octobre 2006 (1153/1)

32 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Federale Democratische Republiek Ethiopië, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 26 oktober 2006 (1153/1)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

122

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

134

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1153/3)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1153/3)

 

33 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et la République du Rwanda, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Kigali le 16 avril 2007 (1154/1)

33 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Rwanda, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Kigali op 16 april 2007 (1154/1)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 5)

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1154/3)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1154/3)

 

33.01  Marie-Christine Marghem (MR): Madame la présidente, j'ai voulu voter pour.

 

34 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, ondertekend te Singapore op 6 november 2006 (1155/1)

34 Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et au Protocole, signés à Singapour le 6 novembre 2006 (1155/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

La présidente: Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

133

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

133

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1155/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1155/2)

 

34.01  Gerald Kindermans (CD&V - N-VA): Mevrouw de voorzitter, ik heb "ja" gestemd.

 

35 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Brussel op 21 december 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van Montenegro inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke of dienstpaspoorten (1156/1)

35 Projet de loi portant assentiment à l'Accord, conclu par échange de lettres à Bruxelles le 21 décembre 2006, entre les Gouvernements des Etats du Benelux et le Gouvernement du Monténégro relatif à la suppression de l'obligation du visa de voyage pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service (1156/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

La présidente: Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 6)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1156/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1156/2)

 

36 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten (1188/4)

36 Projet de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et organisant une fiscalité forfaitaire des droits d'auteur et des droits voisins (1188/4)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

130

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

5

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg amendeert de Kamer het wetsontwerp. Het zal aan de Senaat worden teruggezonden. (1188/5)

En conséquence, la Chambre amende le projet de loi. Il sera renvoyé au Sénat. (1188/5)

 

37 Goedkeuring van de agenda

37 Adoption de l’agenda

 

Wij moeten ons thans uitspreken over de ontwerp agenda die de Conferentie van voorzitters u voorstelt.

Nous devons nous prononcer sur le projet d’ordre du jour que vous propose la Conférence des présidents.

 

Geen bezwaar? (Nee) Het voorstel is aangenomen.

Pas d’observation? (Non) La proposition est adoptée.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 26 juni 2008 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 26 juin 2008 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 18.06 uur.

La séance est levée à 18.06 heures.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 52 PLEN 045 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 52 PLEN 045 annexe.

 

 

 


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 001

 

 

Ja         

088

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clercq, De Croo, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Destrebecq, De Wever, Dieu, Di Rupo, Doomst, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Maingain, Mathot, Mayeur, Moriau, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Wiaux

 

 

Nee        

044

Non

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Maght, Detiège, De Vriendt, D'haeseleer, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Nollet, Pas, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Valkeniers, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Vanvelthoven, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 002

 

 

Ja         

133

Oui

 

Almaci, Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clercq, De Croo, Dedecker, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Dieu, Di Rupo, Doomst, Douifi, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Maingain, Mathot, Mayeur, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 003

 

 

Ja         

134

Oui

 

Almaci, Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clercq, De Croo, Dedecker, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Dieu, Di Rupo, Doomst, Douifi, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Maingain, Mathot, Mayeur, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 004

 

 

Ja         

122

Oui

 

Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clercq, De Croo, Dedecker, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Destrebecq, Detiège, De Wever, D'haeseleer, Dieu, Di Rupo, Doomst, Douifi, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, George, Giet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Maingain, Mathot, Mayeur, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Somers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

012

Abstentions

 

Almaci, Boulet, De Vriendt, Genot, Gerkens, Gilkinet, Henry, Lahssaini, Nollet, Snoy et d'Oppuers, Van der Straeten, Van Hecke

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 005

 

 

Ja         

122

Oui

 

Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clercq, De Croo, Dedecker, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Destrebecq, Detiège, De Wever, D'haeseleer, Dieu, Di Rupo, Doomst, Douifi, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, George, Giet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Maingain, Mathot, Mayeur, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Somers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

012

Abstentions

 

Almaci, Boulet, De Vriendt, Genot, Gerkens, Gilkinet, Henry, Lahssaini, Nollet, Snoy et d'Oppuers, Van der Straeten, Van Hecke

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 006

 

 

Ja         

133

Oui

 

Almaci, Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clercq, De Croo, Dedecker, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Dieu, Di Rupo, Doomst, Douifi, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Prévot, Reuter, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 007

 

 

Ja         

130

Oui

 

Almaci, Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clercq, De Croo, della Faille de Leverghem, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Dieu, Di Rupo, Doomst, Douifi, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vissers, Wiaux

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

005

Abstentions

 

Dedecker, De Maght, Van de Velde, Vijnck, Werbrouck