Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

donderdag 26 juni 2008

 

Avond

 

______

 

 

du

 

jeudi 26 juin 2008

 

Soir

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 18.22 uur. In de regeringsbanken hebben plaatsgenomen de heren Yves Leterme, eerste minister, Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, Karel De Gucht, minister van Buitenlanse Zaken, Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden, Pieter De Crem, minister van Landsverdediging, Vincent Van Quickenborne, minister van Ondernemen en Vereenvoudigen en Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan minister van Justitie.

La séance est ouverte à 18.22 heures. Ont pris place au banc du gouvernement MM. Yves Leterme, premier ministre, Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, Patrick Dewael, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Joëlle Milquet, vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances, Karel De Gucht, ministre des Affaires étrangères, Marie Arena, ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes, Pieter De Crem, ministre de la Défense, Vincent Van Quickenborne, ministre pour l'Entreprise et la Simplification et Melchior Wathelet, secrétaire d'État au Budget, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État à la Politique des familles, adjoint à la ministre de l'Emploi, et en ce qui concerne les aspects du droit des personnes et de la famille, adjoint au ministre de la Justice.

 

De jubilarissen worden door de voorzitter van het College van quaestoren, Olivier Maingain, en door quaestor Stefaan De Clerck de vergaderzaal binnengeleid onder het levendige applaus van de vergadering en nemen plaats op de stoelen in het midden van het halfrond.

Introduits par le président du Collège des questeurs, Olivier Maingain, et par le questeur Stefaan De Clerck, les jubilaires font leur entrée dans la salle sous les vifs applaudissements de l'assemblée et prennent place dans les fauteuils qui leur sont réservés au centre de l'hémicycle.

 

De heer Herman Van Rompuy, voorzitter van de Kamer, zit de vergadering voor.

M. Herman Van Rompuy, président de la Chambre, préside la séance.

 

01 Toespraak van de voorzitter

01 Allocution du président

 

De voorzitter: Geachte collega’s en genodigden, ik verklaar de huldezitting ter ere van de heer Herman De Croo, voor zijn 40-jarig mandaat, de heer Daniel Ducarme, voor zijn 25-jarig mandaat en de heren Claude Eerdekens, Elio Di Rupo en Hendrik Daems die 20 jaar mandaat in ons Parlement tellen voor geopend.

Chers collègues et chers invités, je déclare ouverte la séance d’hommage en l’honneur de M. Herman De Croo qui compte 40 années de mandat, M. Daniel Ducarme qui compte 25 années de mandat et de MM. Claude Eerdekens, Elio Di Rupo et Hendrik Daems qui comptent 20 ans de mandat dans notre Parlement.

 

02 Telegram van Zijne Majesteit de Koning

02 Télégramme de Sa Majesté le Roi

 

Alvorens in uw aller naam hulde te brengen aan onze vijf jubilarissen, wens ik u voorlezing te doen van een telegram van Zijne Majesteit de Koning:

"Ik sluit mij van harte aan bij de hulde die de Kamer vandaag brengt aan de heren Elio Di Rupo, Hendrik Daems, Claude Eerdekens, naar aanleiding van hun 20-jarig parlementair mandaat, aan de heer Daniel Ducarme, voor zijn 25-jarig parlementair mandaat en aan de heer Herman De Croo, voor zijn 40-jarig parlementair mandaat.

 

Het is mij een bijzonder genoegen, om samen met de blijken van sympathie die hen betuigd worden, mijn beste wensen aan te bieden voor hun geluk, hun gezondheid en hun vruchtbare inzet ten dienste van het land."

 

26 juni 2008

(Getekend) Albert II

 

Avant de rendre hommage au nom de vous tous, à nos cinq jubilaires, je désire vous donner lecture d’un télégramme de Sa Majesté le Roi:

"Je m’associe bien volontiers à l’hommage qui est rendu aujourd’hui à MM. Elio Di Rupo, Hendrik Daems et Claude Eerdekens à l’occasion de leur 20ième anniversaire de mandat parlementaire et à M. Daniel Ducarme pour son 25ième anniversaire de mandat parlementaire et à M. Herman De Croo, pour son 40ième anniversaire de mandat parlementaire.

 

Il m’est très agréable de joindre aux marques de sympathie qui leur sont témoignées mes vives félicitations et mes meilleurs vœux pour leur santé, leur bonheur et une activité féconde au service du pays."

 

Le 26 juin 2008

(Signé) Albert II

 

03 Telegram van de Senaat

03 Télégramme du Sénat

 

Ik heb eveneens een telegram ontvangen van de voorzitter van de Senaat, de heer Armand De Decker:

"In naam van de Senaat en in mijn persoonlijke naam wens ik de hartelijkste gelukwensen aan te bieden aan de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers die vandaag gehuldigd worden voor het jubileum van hun parlementair mandaat. De heren Herman De Croo, Daniel Ducarme, Hendrik Daems, Elio Di Rupo en Claude Eerdekens hebben een zeer betekenisvolle bijdrage geleverd aan de parlementaire werkzaamheden in ons land en wij wensen hen hiervoor oprecht te danken. Wij delen de vreugde en terechte trots die zij voelen naar aanleiding van deze formele erkenning en waardering voor de vele jaren van inzet voor en dienstbaarheid aan de Natie.

 

Wij houden er aan een bijzondere hulde te brengen aan de loopbaan van de heer Herman De Croo, die gedurende 40 jaar van parlementair mandaat nooit enige moeite heeft gespaard om België en de Belgen te dienen. Onder het voorzitterschap van Herman De Croo is de Kamer van volksvertegenwoordigers er perfect in geslaagd zich aan te passen aan de noden van de hedendaagse samenleving, zonder evenwel te verzaken aan de principes en idealen van de parlementaire democratie. Dit is ontegensprekelijk een van de meest opmerkelijke verdiensten van deze grote figuur van de Belgische politiek."

 

(Getekend) Armand De Decker, voorzitter van de Senaat

 

J’ai également reçu de M. Armand De Decker, président du Sénat, le télégramme suivant:

"Au nom du Sénat et en mon nom personnel, je tiens à féliciter chaleureusement les membres de la Chambre des représentants qui sont honorés aujourd’hui pour leur jubilé de mandat parlementaire. MM. Herman De Croo, Daniel Ducarme, Hendrik Daems, Elio Di Rupo et Claude Eerdekens ont contribué de manière très significative aux travaux parlementaires dans notre pays et nous tenons à les en remercier sincèrement. Nous partageons la joie et la fierté justifiée qu’ils ressentent à l’occasion de ce signe formel de reconnaissance et d’appréciation pour les nombreuses années consacrées au service de la Nation.

 

Nous voudrions saluer particulièrement la carrière de M. Herman De Croo, qui, en 40 ans de mandat parlementaire, n’a jamais ménagé ses efforts afin de servir la Belgique et les Belges. Sous la présidence de Herman De Croo, la Chambre des représentants a parfaitement réussi à s’adapter aux exigences de la société actuelle, sans pour autant s’éloigner des principes et des idéaux de la démocratie parlementaire. C’est indéniablement un des mérites les plus remarquables de ce grand homme de la scène politique belge."

 

(Signé) Armand De Decker, président du Sénat

 

Collega’s, mag ik overgaan tot de huldiging die ik namens u allen mag brengen aan onze jubilarissen. Eerst huldigen wij de jongste, de heer Hendrik Daems.

 

04 Huldebetoon aan de heer Hendrik Daems ter gelegenheid van zijn 20 jaar parlementair mandaat

04 Hommage à M. Hendrik Daems à l’occasion de ses 20 années de mandat parlementaire

 

De voorzitter: Beste collega, u bent geboren in de nasleep van Expo 58, die niet alleen voor ons land maar voor de hele wereld hoge verwachtingen schiep. Het is niet totaal ondenkbaar dat u aan uw kinderjaren in de Golden Sixties uw onverwoestbaar optimisme hebt ontleend dat u altijd heeft gekenmerkt. U was net geen tien toen de mens op de maan landde. Als jongeling hebt u meegemaakt hoe uw vader een van de eerste wijnbouwers van Vlaanderen werd. Uw blik was dus al van jongs af aan naar het zuiden gericht. (Applaus)

 

"On est tous nés quelque part", zingt Maxime Le Forestier. Toch had u het geluk geboren te worden in Aarschot, op de oevers van de Demer, tussen de heuvels van het Hageland. Van deze stad zou eerst uw vader Jos in 1977 en vervolgens uzelf in 1989 burgervader worden. Op dat ogenblik werd u ook, nog geen dertig jaar oud, verkozen als liberaal volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Leuven. Haar levendige handelscentrum, haar mooie ligging, gezelligheid en culturele rijkdom bezorgden de stad Aarschot trouwens de naam 'Parel van het Hageland'.

 

Waarde vriend Rik, wij delen in zekere zin Aarschot omdat mijn grootouders en ouders stammen uit dat kleine dorpje ernaast, Begijnendijk. Voordien was Aarschot – ik zei bijna Oischot – de “place to be”, de referentie voor de inwoners van Begijnendijk. Wij delen dus in zekere zin dezelfde afkomst.

 

Opmerkelijk is ook dat uw eerste voorstel als Kamerlid de internationale politiek betrof. U riep zonder blikken of blozen de grootmachten, met name de Verenigde Staten van Amerika en de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken, op zich terug te trekken uit Centraal-Amerika, waar zij trouwens onmiddellijk gevolg aan hebben gegeven. Dit alles om het vredesplan, een jaar eerder opgesteld door Nobelprijswinnaar voor de Vrede Oscar Arias, kans op slagen te geven.

 

In die jaren waren in de meeste Centraal-Amerikaanse republieken, bloedige burgeroorlogen aan de gang. U vervulde daar toen, in San José de Costa Rica, als adviseur een burgerdienst in het Centraal-Amerikaans Instituut voor Overheidsadministratie. Wellicht sterkte uw verblijf daar – dat ook een tragische kant kent omdat u toen u vader verloor – uw geloof dat liberalisme, welvaart en welzijn brengt.

 

Als handelsingenieur van de Vrije Universiteit Brussel toonde u zich al vlug als iemand die van alle markten thuis is, niet alleen de vrije markt, zoals uw politieke tegenstanders soms willen doen geloven. Als Kamerlid behoort u trouwens tot het kransje voor wie de staatsbegroting een open boek is. Wellicht is het ook door die passie voor fiscale en budgettaire kwesties dat u nooit, in tegenstelling tot uw vader, de stap hebt gezet naar de Senaat, waar, zoals u weet, over begrotingen niet kan gesproken worden.

 

Als eminent lid van de oppositie bent u aanwezig op alle fronten en iedereen herinnert zich nog de "amendementenslag", waarvan de beelden de wereld zijn rondgegaan en waarmee u de regering-Dehaene en haar volmachten die ik als minister van Begroting gevraagd had, wilde jennen door op ieder begrotingsartikel een amendement in te dienen. Ik zie de stapels papier nog voor mij op de banken en ik zie u ook nog haast oververmoeid instorten op het spreekgestoelte. Vriend Rik, de oppositie werd u bijna fataal. Ondanks het feit dat voor die duizenden amendementen die u toen hebt ingediend, nogal wat bomen zijn gesneuveld, hebben de groenen u dat blijkbaar niet kwalijk genomen, vermits ze samen met u in de paars-groene regering van partijgenoot Guy Verhofstadt zijn gestapt.

 

In 1999 trad u in de voetsporen van uw vader Jos, die in de regeringen-Leburton I en II staatssecretaris van PTT was. Als minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven zette u de liberalisering van de telecommunicatiesector in gang, waarvan de balans tien jaar later algemeen als zeer positief wordt ervaren.

 

Ook oefende u de voogdij uit over De Post, waar u zowel de vrijmaking van de postmarkt bepleitte als de sociale rol van de postbode. "The postman always rings twice" is op het lijf van het geslacht-Daems geschreven, zou men kunnen zeggen.

 

Naast vele mooie momenten in de politiek hebt u ook moeilijke en zelfs tragische momenten ervaren. Zo bijvoorbeeld heeft het faillissement van Sabena u ongetwijfeld diep geraakt, zowel vanwege de economische als vanwege de sociale implicaties.

 

Ik wil echter deze hulde niet beëindigen zonder het even over uw violon d’Ingres, de schilderkunst, te hebben. Ik heb mij laten vertellen dat uw eigen stijl “objectisme” noemt. Ik zei bijna “daemsisme”, maar dat doet aan andere dingen denken. U neemt voorwerpen die een verhaal vertellen en verwerkt die in uw doeken. Ik heb ooit de eer gehad uw atelier te bezoeken. Dat was een ruimte vol orde met doeken vol wanorde. Zo zou u zelfs reeds een stuk van de Chinese Muur hebben gebruikt of een amendement op een wetsvoorstel. Vermits u een amendement in een van uw schilderijen hebt verwerkt, mogen wij ons, in navolging van de amendementenslag die u beroemd maakte, ooit verwachten aan een schilderij in een van uw amendementen.

 

Op de vooravond van uw vijftigste verjaardag kunt u reeds terugblikken op een rijkgevulde carrière, op een leeftijd waarop het voor sommigen nog allemaal moet beginnen. U bent een onvermoeibaar campagnebeest, een doener, een diepgewortelde optimist en liefhebber van het leven. Het laat u toe alle ontgoochelingen te overwinnen en nieuwe horizonten te blijven verkennen. In uiterste nood is er de troost van uw eigen wijn, de Hagelander. Het weze u gezegd vanwege deze Hagelander van afkomst die nu voor u staat.

 

Mag ik quaestor Stefaan De Clerck verzoeken de erepenning van de Kamer aan de heer Hendrik Daems te overhandigen?

 

(Quaestor Stefaan De Clerck overhandigt de erepenning van de Kamer aan de heer Hendrik Daems)

 

(Levendig applaus)

 

05 Hommage à M. Elio Di Rupo à l’occasion de ses 20 années de mandat parlementaire

05 Huldebetoon aan de heer Elio Di Rupo ter gelegenheid van zijn 20 jaar parlementair mandaat

 

Le président: Venons en à présent à un personnage clé de notre vie politique, notre cher collègue Elio Di Rupo.

 

Vous êtes, cher collègue, né à Morlanwelz en 1951, la première année du règne du roi Baudouin, dans un lieu qui rappelait la guerre. En effet, ce qui avait été un ancien camp de prisonniers allemands fait de baraquements en bois abrita, au lendemain du conflit, les ouvriers mineurs venus de l’étranger relancer l’industrie minière du Borinage. Ce lieu fut surnommé "Cantine des Italiens".

 

Pour vous, la vie n’a pas été un long fleuve tranquille. Cadet d’une famille de sept enfants, originaire des Abruzzes, vous avez un an à peine lorsque votre père décède tragiquement. Dès ce jour, votre mère devra s’occuper seule de ses sept enfants. Toutefois, si votre enfance a été dure, l’amour de votre mère, sa générosité et son intelligence permettront de faire face. Elle ne parlait pas le français, ne savait ni le lire ni l’écrire, mais avait une immense volonté de vivre. Son exemple vous inspirera certainement pour votre vie future. Elle devait ressembler à la mère d’Albert Camus. À sa mort, Albert Camus a dit: "On n’a qu’une mère".

 

À l’image de votre adolescence, votre scolarité est parfois difficile. Mais vous l’affrontez avec brio et décrochez en fin d’études universitaires un diplôme de docteur en sciences. Très rapidement, le théoricien de la science qui est en vous deviendra sur le terrain un redoutable docteur en sciences politiques quoiqu’il s’agisse, à mon avis, d’une contradiction "in terminis". Très vite, vous vous rendrez compte que même portée par le succès, la rose comporte également ses épines.

 

En 1983, vous débutez, au niveau local, comme conseiller communal puis échevin de la ville de Mons dont vous êtes d’ailleurs l’actuel maïeur. Qui aurait pensé que le "Petit Chose" de Morlanwelz allait un jour présider le Doudou?

 

Vous gravissez à grands pas les échelons et entrez au sein de notre Chambre des représentants en décembre 1987, à l’époque où les socialistes reviennent au pouvoir. Comme pour des noces avec la Nation souveraine, c’est en smoking que vous prêtez serment dans l’hémicycle. Dès ce moment, vos collègues pourront constater que chez vous, le nœud papillon est autant de rigueur que pour d’autres la cravate ou, de nos jours, le plus souvent, l’absence de cravate. Cet accessoire vestimentaire est d’ailleurs devenu en quelque sorte votre pictogramme: sa seule représentation évoque votre personne. Je constate toutefois que vous êtes de plus en plus infidèle à ce papillon.

 

Vous êtes élu ensuite député européen, puis sénateur à une période charnière de l’histoire mondiale. La guerre froide s’achève et beaucoup de certitudes s’écroulent avec la disparition du rideau de fer et de l’URSS.

 

Dans ce contexte bouleversé, vos hautes fonctions se succèdent. Vous devenez ministre de l’Éducation et de l’Audiovisuel de la Communauté française avant d’entrer, en 1994, dans ce gouvernement Dehaene, en qualité de vice-premier ministre, ministre des Communications et des Entreprises publiques, puis des Affaires économiques. Nous étions collègues au kern et voisins au Conseil. Ce fut un grand gouvernement, le meilleur depuis des décennies. Ensemble, nous avons mené de vraies politiques de réformes profondes mais équitables. Vous étiez un partenaire loyal et courageux. Dans les moments très difficiles, on pratiquait la devise des mousquetaires: "Un pour tous, tous pour un". Certains ont dit que, dans ce gouvernement, vous auriez inventé un nouveau vocabulaire. Ainsi désormais, dans le monde entier, l’on ne parle plus de privatisation, mais bien de consolidation stratégique.

 

Par la suite, vous assumerez encore la charge de ministre-président de la Région wallonne ainsi que celle de président de votre parti, la fonction la plus dure dans la vie politique. Cinq années de présidence du CVP m'ont convaincu de cette thèse. Et cette fonction est encore plus dure à assumer après un échec électoral.

 

Cher collègue Elio Di Rupo, vous êtes Belge par votre sens des réalités et méditerranéen par votre sens de l’esthétique. Or réaliser l’alchimie entre l’art et la politique est certes une gageure.

 

Vous avez occupé suffisamment de fonctions pour remplir plusieurs vies. Malgré votre agenda très chargé, vous cultivez néanmoins l’art de vivre. Vous appréciez la bonne cuisine et les vins de qualité qui peuvent lui rendre hommage. Votre amour de la culture s’étend à beaucoup de domaines; le cinéma y occupe une large place.

 

Même en été, lorsque l’activité parlementaire se met en veilleuse, votre activité intellectuelle se ressource dans les universités d’été qu’organise votre parti.

 

Vous êtes à la fois un homme politique, un ministre d’État et un homme de terrain qui ne perd jamais de vue ceux qu’il représente et d’où il vient.

 

Travailleur infatigable, précis et méthodique, tel un artisan du progrès, vous savez qu’il faut avancer pas à pas. Vous connaissez à la fois la tactique et la stratégie. Vous continuez à croire dans votre propre étoile, si nécessaire dans la vie quasi inhumaine que nous menons.

 

Cher collègue Elio, nous vous souhaitons de tout cœur de poursuivre de longues années encore le combat pour vos idéaux de société qui est le vôtre et d’y puiser beaucoup de bonheur pour le plus grand bonheur de tous. D’ailleurs vous êtes avant tout un homme qui aime le bonheur.

 

J’invite M. le président du Collège des questeurs Olivier Maingain à remettre la médaille d’honneur de la Chambre à M. Elio Di Rupo.

 

(M. le président du Collège des questeurs Olivier Maingain remet la médaille d’honneur de la Chambre à M. Elio Di Rupo.)

 

(Vifs applaudissements)

 

06 Hommage à M. Claude Eerdekens à l’occasion de ses 20 années de mandat parlementaire

06 Huldebetoon aan de heer Claude Eerdekens ter gelegenheid van zijn 20 jaar parlementair mandaat

 

Cher collègue Claude Eerdekens, c’est le 13 octobre 1985 que le bouillant député socialiste de Namur rejoignit notre assemblée. Il peut, à ce moment déjà, faire valoir une solide expérience politique.

 

Son attachement au droit et son besoin viscéral de justice ont orienté le choix de ses études et son entrée en politique. En 1971, il devient échevin à Seilles. Un an plus tard, il y est bourgmestre. Avocat au barreau de Huy, il n’a alors que 23 ans et est le plus jeune bourgmestre du pays. Après les fusions de communes, il est nommé bourgmestre d’Andenne, ville dont il est encore, à ce jour, le premier magistrat. En 1974, il est élu conseiller provincial.

 

Cet ancrage local et son expérience d’avocat lui permettent d’appréhender le vécu des gens, et de défendre leurs droits.

 

C’est donc sans surprise que, dans notre assemblée, il s’illustrera essentiellement dans le domaine juridique même s’il ne négligera aucunement les préoccupations sociales et municipales.

 

Ses qualités de juriste furent le moteur de sa participation active et tenace aux travaux des commissions d’enquête parlementaire "Tueurs du Brabant", "Dutroux-Nihoul", "Lumumba" et "Sabena".

 

Spontané et émotif, les déclarations de Claude Eerdekens seront toujours empreintes du souci de rendre la justice plus humaine.

 

Et on retiendra également son opiniâtreté déterminante dans ses combats pour parvenir à l’adoption de législations poursuivant le révisionnisme et la négation des crimes nazis. Tous les extrémismes trouveront toujours en Claude Eerdekens un adversaire acharné.

 

En 1989, il devint président du groupe socialiste de la Chambre. Vous y resterez durant 15 ans! Et nous avons en mémoire ses interventions en séance plénière, pertinentes et hautes en couleur, et ses colères émaillées de pointes d’humour. Et d’aucuns se souviendront aussi de ses fous rires communicatifs en Conférence des présidents. Personnellement, j’ai été témoin d’un de ces accès de fous rires en séance plénière. C'était contagieux!

 

C’est à cette époque qu’il fut une des chevilles ouvrières des législations tendant à rendre notre système démocratique plus transparent, à savoir les lois sur les dépenses électorales, sur l’obligation pour les mandataires de déposer une liste de mandats et une déclaration de patrimoine. Réconcilier le citoyen et la vie politique fut toujours un de ses objectifs. Il participera ainsi à la révision des lois électorales et de la procédure relative à l’immunité parlementaire.

 

La protection de la vie privée, l’abolition de la peine de mort, le dédommagement des victimes de la guerre, le Mémorial de Breendonk, le droit de vote des étrangers, la facilitation de l’acquisition de la nationalité belge, la réforme de la justice, la réforme des polices, la lutte contre le blanchiment d’argent furent parmi les thèmes des législations auxquelles cet homme sérieux bien que boute-en-train apportera sa contribution.

 

En parallèle, il défendit avec pugnacité sa tâche de président de la commission des Naturalisations où sa volonté d’être au service des autres trouva à se déployer.

 

Ce grand travailleur pour lequel, grâce à son fidèle dictaphone, il n’existe pas de temps "perdu", sait cependant prendre le recul nécessaire pour se ressourcer grâce à la musique classique et aux grandes randonnées en montagne. Mélomane averti, il cultive en effet une passion pour Mozart et pour l’art lyrique. Ceux qui aiment la musique sont des personnes de grande sensibilité et de grande tendresse. Un collègue européen m'a dit la semaine dernière encore: "En Alsace l’on dit qu'il ne peut y avoir de mauvaises gens dans les maisons où l’on chante."

 

En 2004, il nous quitta et devint ministre des Sports et de la Fonction publique du gouvernement de la Communauté française. Son but sera de promouvoir le sport pour tous, notamment en créant le "chèque-sport" et en assurant les activités de sports de quartier. Cet ancien footballeur amateur s’intéressera cependant également aux sports de haut niveau et mènera notamment une politique ciblée contre le fléau du dopage.

 

En matière de fonction publique, il induira une meilleure gestion et une modernisation de l’administration, notamment dans le domaine informatique.

 

Après les élections de 2007, il nous revint. Il présida quelques mois avec brio la commission de la Justice avant d’être élu questeur de notre assemblée.

 

Le voilà "homme de dossiers" mais cet amoureux des montagnes et des volcans trépigne d’impatience à l’idée d’entreprendre une nouvelle ascension, toujours en quête d’un nouveau défi.

 

J’invite M. le questeur Stefaan De Clerck à remettre la médaille d’honneur de la Chambre à M. Claude Eerdekens

 

(M. le questeur Stefaan De Clerck remet la médaille d’honneur de la Chambre à M. Claude Eerdekens.)

 

(Vifs applaudissements)

 

07 Hommage à M. Daniel Ducarme à l’occasion de ses 25 années de mandat parlementaire

07 Huldebetoon aan de heer Daniel Ducarme ter gelegenheid van zijn 25 jaar parlementair mandaat

 

Le président: Cher collègue Daniel Ducarme, l’on dit de vous que vous êtes un animal politique d’une race en voie de disparition: un des derniers tribuns. Comme tout tribun qui se respecte, le verbe est votre arme principale. Ce verbe qui sert à merveille vos convictions politiques et vous conduit à vous singulariser, avec panache, dans les débats auxquels vous participez.

 

Nul ne s’étonnera que la page d’accueil de votre site internet s’ouvre sur les mots "donner de la voix…". Une voix de "major" anglais de l’armée des Indes qui traduit votre pugnacité et votre détermination à servir vos idéaux politiques ainsi que votre volonté inébranlable de convaincre vos interlocuteurs. Peu docile et, en même temps, d’esprit très ouvert, vous avez toujours gardé votre liberté de ton et assumé votre franc-parler. C’est là pourtant une image fort incomplète. Ceux qui vous sont chers retiennent surtout de vous le sens de l’amitié, votre dévouement et une vive sensibilité.

 

Né à Liège le 8 mars 1954, vous fréquentez l’école communale du Condroz à Ocquier, lorsque votre père y était gendarme. Vous rejoignez par après l’internat du Petit Séminaire de Basse-Wavre. Vous poursuivez vos études à l’Institut supérieur d’études sociales de l’État à Bruxelles.

 

Attaché au service jeunesse du Bureau d’information de la Commission européenne pour la Belgique, vous participez aux opérations d’information européenne en milieux scolaire, associatif et socioprofessionnel. En 1974, vous êtes élu président national des Etudiants libéraux de Belgique et organisez le premier Congrès des étudiants libéraux européens. L’Europe se trouve déjà sur votre parcours. Ce furent vos premiers pas dans la vie politique.

 

En 1976, vous devenez collaborateur européen de la présidence du Parti libéral de l'époque d'André Damseaux, dont vous êtes l’assistant parlementaire au Parlement européen.

 

Vous faites votre entrée à la Chambre le 8 novembre 1981 en tant que député de l’arrondissement de Thuin. Lors de votre "maiden speech", au cours de la séance plénière du mardi 12 janvier 1982, présidée par Jean Defraigne, président honoraire dont je salue la présence aujourd'hui parmi nous, vous intervenez avec brio dans la discussion générale sur le projet de loi attribuant certains pouvoirs au Roi, c’est-à-dire dans le débat sur les pouvoirs spéciaux alors que la crise touche durement notre pays.

 

Entre 1984 et 2004, vous exercez les fonctions les plus diverses: parlementaire européen, parlementaire fédéral, ministre du gouvernement wallon (à l’âge de 31 ans!), président du PRL (en tandem avec Antoine Duquesne, c’est l’époque des "deux ducs"), président du MR, vice-président de la Chambre, président de groupe au Parlement wallon et au Parlement de la Communauté française. Il y a de quoi remplir plusieurs vies politiques.

 

En 2002, vous êtes nommé ministre d’État.

 

De juin 2003 à février 2004, vous exercez les fonctions de ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale et de ministre des Arts, des Lettres et de l’Audiovisuel du gouvernement de la Communauté française.

 

L’action locale a toujours été l’une de vos passions. Conseiller communal de Thuin en 1982, vous en devenez le bourgmestre en 1988. Vous exercez cette fonction jusqu’en 2000. Vos réalisations concrètes sont nombreuses. Fidèle à votre caractère, vous vous employez en effet à développer le potentiel économique, architectural, culturel et sportif de votre ville. Élu conseiller communal de Schaerbeek en octobre 2000, vous participerez activement à la mise en place de la nouvelle majorité communale.

 

Cher monsieur Ducarme, ce virus de la combativité, vous avez réussi à l’inoculer à votre fils, Denis, qui défend dans notre assemblée, depuis juin 2003, son idéal politique. Père et fils siègent ensemble à la Chambre, à l’instar d’Albert et de Michel Devèze, qui siégèrent ensemble à la Chambre à la fin des années 30 pour le Parti libéral.

 

L’année 2004 fut une année pénible tant sur le plan politique que sur le plan personnel avec de sérieux problèmes de santé auxquels vous faites face avec beaucoup de courage. C’est dans le Cotentin, dans le département de la Manche, que vous vous ressourcez. En contemplant les paysages normands, de cette Normandie à la fois réelle et mythique, chère aux peintres Eugène Boudin et Albert Marquet, vous renouez avec votre goût pour la réflexion et la prospective.

 

Vous reprenez vos activités politiques mais avez néanmoins fait le choix – écrivez-vous – de vous concentrer sur la valeur des rapports humains, la qualité dans le rapport aux choses, l’essentiel dans la réflexion et l’action. Votre vie d’homme a désormais pris le pas sur celle du tout pour la politique. Vous n’abandonnez pas la politique active pour autant. Que du contraire! Cinquième sur la liste du MR à Bruxelles, vous êtes réélu député, en juin 2007. En tant que président du MR international, vous poursuivez votre action pour les Belges vivant à l’étranger. Votre engagement européen est toujours aussi vif, comme en témoignent vos interventions au Comité d’avis chargé des Questions européennes ainsi qu’à l’Assemblée parlementaire de l’UEO. La référence européenne reste, à vos yeux, le mètre-étalon de toutes les politiques.

 

Cher collègue, Saint-Exupéry disait: "l’homme se mesure devant l’obstacle". Vous avez fait face récemment, fidèle à votre devise qui est celle des cavaliers de Saumur: "En avant, Calme et Droit!".

 

J’invite M. le président du Collège des questeurs Olivier Maingain à remettre la médaille d’honneur de la Chambre à M. Daniel Ducarme

 

(M. le président du Collège des questeurs Olivier Maingain remet la médaille d’honneur de la Chambre à M. Daniel Ducarme.)

 

(Vifs applaudissements)

 

08 Huldebetoon aan de heer Herman De Croo ter gelegenheid van zijn 40 jaar parlementair mandaat

08 Hommage à M. Herman De Croo à l’occasion de ses 40 années de mandat parlementaire

 

De voorzitter: Collega’s, met onze laatste jubilaris staan we voor een echt unicum. Deze staatsman heeft alles, of bijna alles, al gezien en is overal, of bijna overal, al geweest. Tien jaar geleden stelde Kamervoorzitter Langendries in zijn huldebetoon dat een dertigjarig parlementair mandaat een historische zeldzaamheid geworden was. En een veertigjarig parlementair mandaat dan? Camille Huysmans en Frans Van Cauwelaert liggen in het vizier. Wellicht zal een andere voorzitter van onze Kamer ooit uw vijftigjarig mandaat vieren.

 

Onze jubilaris werd inderdaad al zo dikwijls gevierd dat het er sterk op begint te lijken dat de Kamer zijn eeuwigheid en zijn hemel is. In elk geval wachten we op uw vereeuwiging in een schilderij.

 

Herman, waarde vriend Herman De Croo, waar blijft u deze drijfkracht en wilskracht toch maar halen? Ik raad u de lectuur aan van het boek van Henri Bergson, de grote filosoof, ‘L’élan vital’.

 

Vorig jaar had een annus horribilis kunnen zijn en het zou dat voor een gewone sterveling ook geweest zijn, maar niet voor u. Moedig, misschien een beetje overmoedig, bent u naar de zoveelste verkiezingsstrijd getrokken, met de bewuste keuze om laatste op de lijst te staan. Het werd een prachtige strijd en een schitterend persoonlijk resultaat, met al de nare gevolgen die enkele, zij het kortstondige sporen hebben nagelaten.

 

Politieke vrienden en vijanden kregen opnieuw voorgeschoteld dat Herman De Croo niet kan worden "afgekozen", maar alleen kan worden "verkozen". Degenen die het waren vergeten, stonden er met hun – ik citeer in het Latijn, maar ik vrees dat wij alleen het zullen verstaan – "digitus in oculo usque ad caudam". Laten we dat zedig vertalen met dat ze eraan waren voor de moeite. U moet dan gezegd hebben aan uw tegenstrevers: "On les aura. Tu les a eus!" Een gevoel dat ik zeer goed ken en begrijp.

 

Onder het motto "onbekend is onbemind, vooral in de politiek", of "savoir faire et faire savoir" werd jouw voorzitterschap van de Kamer gebrandmerkt. De Kamer stond opeens opnieuw in de belangstelling met talrijke innovaties zoals het binnenhalen van rechtstreekse televisieprogramma’s en de mogelijkheid om de debatten live te volgen op internet. Daarvoor moet men echter wel een computer kunnen bedienen. U hebt via internet de Kamer geïntroduceerd in alle huiskamers in het land. De Kamer was geen ivoren toren meer. De eerste burger van het land was geboren. De Croo is atypisch: nauwelijks een federalist, veeleer een Belgicist, un grand chef blanc in Congo, een donkerblauwe maar tevens sociale liberaal, een adept van de oude politieke cultuur zonder complexen.

 

In uw politieke actie staat de mens centraal. Nooit zult u, en ik citeer, "bij dit bewolkte en druilerige politieke weer de kraag van de onverschilligheid omhoog zetten".

 

Bestendig georiënteerd naar de veiligheid van de mensen, blijft u uiterst actief in die sector, namelijk als oprichter van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid in 1986, of als lid van de European Transport Safety Council, een groepering van een 40-tal internationale organisaties begaan met verkeersveiligheid.

 

Als ander stokpaardje is er de luchtvaart en uw inzet, op vraag van toenmalig EU-Commissievoorzitter Jacques Delors, in de Wise Men Committee, een internationale think tank die zich bezighoudt met thema’s als liberalisering en beveiliging van die sector.

 

Na aan uw hart liggen tevens de Cardiologische Stichting Prinses Liliane, het East-West Institute, een think tank tussen Moskou, Beijing, Brussel en Washington, en het Centre belge de référence pour l’expertise sur l’ Afrique centrale met vriend Justin Bomboko.

 

U bent ook de stichter en huidige voorzitter van Autoworld, met als leitmotiv "wanneer men geen verleden heeft, heeft men ook geen toekomst". Dat geldt trouwens ook in de politiek.

 

Wie schuilt er achter deze man? Dikwijls wordt over hem gezegd dat hij zonder de politiek niet kan leven. En toch, achter de politicus schuilt een teder mens, een fiere vader en recent grootvader - ik hoop u ook in die functie binnenkort te kunnen opvolgen -, een man die niet kan leven zonder vriendschap te geven en zonder vriendschap te krijgen. De grootste eenzaamheid is niet wanneer men geen vriendschap krijgt, de grootste eenzaamheid is wanneer men geen vriendschap meer kan geven!

 

De gemeente staat centraal. U kent de Zwalmvallei als uw broekzak. Laatste burgemeester van Michelbeke, huidige burgemeester van Brakel. Honderden bezoeken en spreekbeurten. Vakantieloos, weekendloos. In mijn ogen zelfs te veel, maar je kan jezelf toch niet meer veranderen. Ik wou u een boek schenken "Éloge de la paresse", van Jacques Leclercq, maar ik ben zeker dat u het nooit zult lezen.

 

In de Vlaamse Ardennen, de streek van mijn echtgenote en de mooiste streek van Vlaanderen, kent u iedereen en iedereen kent Herman De Croo, de burgemeester te paard, te voet of met de wagen. Wat voor velen een spreidstand zou zijn tussen de Vlaamse bodem en een gedeeltelijk Franse opvoeding, tussen uw jezuïetenopleiding en het vrije denken, meertaligheid en eigenheid, is voor u een verrijking geworden en ligt aan de basis van uw verdraagzaamheid.

 

Ik kijk uit naar uw schilderij, als Kamervoorzitter. Welke kunstenaar zal dat vat vol tegenstellingen, zoals Multatuli het uitdrukte, kunnen uitbeelden? Herman, je weet dat ik je waardeer en dat ik niet aarzel om op jou een beroep te doen. Ik hoop dat ik dat nog lang zal mogen blijven doen.

 

(De Kamervoorzitter overhandigt de erepenning van de Kamer aan de heer Herman De Croo.)

 

(Levendig applaus)

(Vifs applaudissements)

 

09 Toespraak van de eerste minister

09 Allocution du premier ministre

 

09.01  Yves Leterme, premier ministre: Monsieur le président, mijnheer de voorzitter, monsieur le président honoraire, geachte jubilarissen, chers jubilaires, beste collega’s, chers collègues, au nom du gouvernement, je m'associe naturellement volontiers à l'hommage que la Chambre rend à cinq de ses membres les plus illustres.

 

Dames en heren, een van de vijf jubilarissen – ik laat u raden wie – heeft ooit gezegd: "Parlementslid zijn, dat is een risicoberoep". Inderdaad, in de parlementaire democratie wordt de macht slechts tijdelijk verleend. Om de vier jaar beslissen de kiezers of zij het contract met hun volksvertegenwoordigers verlengen. Bij elke stembusgang dreigt voor een deel van de parlementsleden een tijdelijke onderbreking of een definitief einde van het mandaat. Continuïteit en verandering in de samenstelling van het Parlement, het is een wezenlijk bestanddeel van onze parlementaire democratie.

 

Onderzoekers Stefaan Fiers en Eliane Gubin hebben berekend dat niet meer dan 2.500 mannen en vrouwen die u zijn voorgegaan sinds 1831 door de eed af te leggen als Kamerlid, gemiddeld iets meer dan 11 jaar in onze Assemblee zitting hadden. U weet dat er achter gemiddelden grote verschillen schuilgaan. Het is als de man die een rivier overstak met een gemiddelde diepte van 70 cm en nooit de overkant bereikte. Wanneer men de anciënniteit van de Kamerleden grafisch voorstelt, krijgt men inderdaad een brede basis van korte, soms heel korte, loopbanen en een smalle top van lange carrières.

 

Herman, helemaal aan de top staat nog altijd volksvertegenwoordiger en burgemeester van Brugge Amédée Visart de Bocarmé, die 56 jaar en een maand in de Kamer zetelde. Hij staat daarmee vóór de legendarische Camille Huysmans, die 55 jaar parlementslid was.

 

Mesdames et messieurs, une autre étude de Stefaan Fiers sur la fréquentation au parlement belge nous apprend que, depuis la deuxième guerre mondiale, la carrière moyenne d'un parlementaire est d'un peu moins de dix ans. Fiers a calculé que, de 1945 à 1995, à peine 79 hommes et femmes ont siégé au parlement pendant plus de 25 ans. Lors de l'étude, le nom d'Herman De Croo figurait déjà parmi les 79 hommes et femmes.

 

Ce jour, Daniel Ducarme fait son entrée officielle dans le groupe restreint des parlementaires d'Argent, auquel il appartient en fait depuis novembre 2006. Les trois autres jubilaires s'engagent dans la dernière ligne droite qui verra leur mandat parlementaire atteindre certainement les 25 ans.

 

Mesdames et messieurs, une carrière parlementaire de 20 ans, de 25 ans, voire de 40 ans, signifie dans les faits 20, 25 ou 40 années au service de la "res publica", de la "chose publique", que ce soit au sein de la majorité gouvernementale ou dans l'opposition.

 

Les cinq parlementaires auxquels nous rendons hommage ce soir n'ont pas seulement servi la "chose publique" en qualité de représentant élu du peuple en cette Chambre ou, pour certains d'entre eux, partiellement au Sénat ou au Parlement européen. Non, trois des jubilaires ont également été chefs de groupe. Trois sur cinq ont été ou sont présidents de parti. Tous les cinq ont été ministres, deux d'entre eux ont d'ailleurs été ministres-présidents et tous les cinq, enfin, ont été ou sont bourgmestres.

 

Ensemble, ils représentent non seulement cent vingt-cinq années d'expérience parlementaire, plus de trente-cinq années d'expérience ministérielle mais aussi presque septante ans d'expérience maïorale.

 

Dames en heren, wij hebben het gehoord bij het overlopen van de cv’s van de jubilarissen: elk van de vijf mensen die wij vanavond vieren, heeft een verschillende achtergrond, een verschillende afkomst. Een ding hebben zij evenwel gemeen: het zijn stuk voor stuk mensen die niet gewoon zetelen, die niet gewoon aanwezig zijn. Het zijn mensen die leiding hebben genomen en die leiding geven, gisteren en vandaag, in de gemeente, in de partij, in het Gewest, in het Parlement, in hun Gemeenschap, in ons land. Vandaag worden zij daar terecht voor gehuldigd.

 

Voor elk van hen is dit ongetwijfeld een dag van persoonlijk geluk en voldoening. Die vreugde en voldoening mogen niet doen vergeten dat er gedurende die vele jaren ook moeilijke momenten zijn geweest, niet alleen op het politieke maar soms ook op het persoonlijke vlak. Al degenen die hen op die moeilijke momenten trouw zijn gebleven, verdienen daarom vandaag in deze hulde te worden betrokken.

 

Monsieur Eerdekens, cher Claude, je ne fais point une entorse à la vérité quand je dis que vous êtes connu pour être un bon vivant. Mais vous êtes tout autant réputé comme étant un travailleur assidu, travaillant du matin au soir avec un grand enthousiasme.

 

Sur votre site internet, vous vous présentez vous-même de la manière qui suit. Je vous cite: "Tout au long de ma carrière politique, l'une de mes principales préoccupations a toujours été de maintenir la plus grande proximité possible avec le peuple, avec la population." En effet, je suis convaincu que, tant la population d'Andenne, la ville dont vous êtes bourgmestre, que l'électorat de Namur que vous représentez ici ne peuvent que l'affirmer. La proximité avec les citoyens et la totale disponibilité envers les gens sont indissociables de votre exercice du mandat d'élu. Celui qui vit parmi les citoyens connaît leurs préoccupations et leurs problèmes. Et il apprend parfois aussi que l'opinion publiée peut être différente de l'opinion publique.

 

Au cours de la période pendant laquelle vous avez été chef de groupe parlementaire, nous étions face à face et nous pouvions, pendant de longues heures, nous regarder les yeux dans les yeux. Nous pouvions profiter ensemble de bons moments. Ce matin, je me rappelais ces bons moments où nos collègues André Smets ou François Dufour éclairaient les sujets brûlants du moment. Je me rappelle les nombreuses fois où vous avez été pris d'un fou rire. Ces moments sont et resteront inoubliables.

 

Mijnheer Daems, beste Rik of Hendrik – ik denk op dit moment Rik –, bij een eerste benadering blijkt er tussen ons beiden een wereld van verschil te liggen, maar bij nader inzien hebben we eigenlijk nogal wat gemeenschappelijk, het schilderen bijvoorbeeld. Ik kom uit een gezin waarin mijn vader schilder was om den brode, maar ik heb het zelf nooit gekund, terwijl u erin geslaagd bent van het schilderen een hobby te maken en zelfs uit te groeien tot een geduchte rivaal van die andere meester van Leuven, Mark Eyskens.

 

De oenologie, de wijnkennis, is een ander voorbeeld. Beste Rik, sinds uw ondertussen legendarisch optreden in De Laatste Show weet ik dat wij beiden even grote wijnkenners zijn.

 

Beste Rik, beiden hebben wij vele jaren van ons leven door twee brilglazen gekeken. In 2006 heb ik besloten om voortaan zonder bril door het leven te gaan. In feite volgde ik uw voorbeeld, want u had twee jaar voor mij uw bril al afgelegd. Naar eigen zeggen deed u dat om gemakkelijker te sporten, maar er zijn kwatongen die beweren dat u het deed om vanaf uw plaats als fractieleider een beter zicht te hebben op de linkerzijde van het halfrond.

 

Collega’s, beste Rik, fractieleider zijn wij beiden jaren geweest. Ook dat hebben wij dus gemeenschappelijk.

 

Het was, beste Rik, toen uw pijnlijke lot een meerderheidsfractie te moeten leiden terwijl ik, daar gezeten, Paul Tant en de andere leden van onze oppositiefractie, tot uw ergernis mocht aansporen de teugels te vieren en ongenadig te beuken.

 

Ten slotte delen wij dezelfde passie voor de begroting. Niet voor niets, en terecht, staat u in de media bekend als de begrotingsspecialist van uw partij. Wij zijn hier echter onder elkaar. Laten wij eerlijk zijn; het klinkt indrukwekkend, maar uit ervaring weten wij dat men begrotingsspecialist wordt door sneller en met grotere getallen te goochelen dan iemand anders.

 

Monsieur Di Rupo, cher Elio, en tant que fils d'immigrant, ayant perdu votre père très jeune, vous avez atteint les fonctions politiques les plus élevées de notre pays. C'est une performance qui mérite notre plus grand respect et toute notre estime.

 

Lorsque, au début des années 1990 vous deveniez ministre et commenciez votre chevauchée à travers les institutions, je me suis parfois demandé comment il était possible qu'une personne détenant le titre de Docteur en chimie et qui aurait certainement pu accomplir une brillante carrière académique ait pu se retrouver en politique. Aujourd'hui je sais que la politique fonctionne comme la chimie: c'est l'art de mélanger divers composants dans les proportions indiquées et de temps à autre aussi, c'est l'art de répartir, de scinder, mais le risque d'explosion n'est jamais très loin.

 

Cher Elio, pendant ces dernières années, j'ai eu le plaisir de collaborer étroitement avec vous. Lorsqu'en 2003 je devenais président d'un parti de l'opposition, vous étiez depuis quatre ans déjà à la tête d'un parti dans le gouvernement.

 

C'est surtout au cours de la période pendant laquelle vous étiez ministre-président de la Région wallonne, et que j'occupais la même fonction en Flandre, que nous avons appris à mieux nous connaître et que j'ai commencé à vous apprécier en tant que personne affable, ayant une grande connaissance des dossiers, une personne pour laquelle une parole donnée est une parole tenue.

 

Elio, avec vous, vingt ans d'engagement, toujours avec raffinement. Vingt ans de persévérance dans tous les domaines, entre autres – et le président y a fait allusion – pour lancer la mode du nœud papillon dans l'hémicycle.

 

Vingt ans de convivialité aussi. On sait que depuis plusieurs années déjà, Mons et sa Ducasse, sur vos invitations, sont devenus "the place to be". On y retrouve toujours la moitié du gouvernement, la moitié du monde politique, sans doute pour y arracher quelques poils de dragon et s'assurer de la sorte des grâces de Sainte-Waudru durant l'année qui vient. J'ai déjà regretté de ne pas avoir été à la dernière Ducasse de Mons!

 

Monsieur Ducarme, cher Daniel, le président l'a dit, votre carrière politique est caractérisée par un grand engagement et un degré élevé de capacité de mobilité politique.

 

Vous avez été le dernier président du PRL et le premier président du MR. Bourgmestre de la ville de Thuin et membre du conseil municipal de Schaerbeek; vous avez été ou êtes représentant des arrondissements électoraux de Thuin, de Charleroi et de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Vous avez été ministre à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale. Bref, vous êtes le Thudinien parti à l'assaut de Bruxelles, tel un marcheur de l'Entre-Sambre-et-Meuse avec son tromblon sur l'épaule. Oui, à l'assaut! Avec vous, on ne peut trouver d'autres mots qu'à l'abordage! Courage! J'enrage! Tel un capitaine de vaisseau, vous faites trembler les assemblées de Bruxelles, de Namur et, bien sûr, de la Thudinie, votre fief d'alors que vous avez repeint en bleu. Les colleurs d'affiches d'autres formations s'en souviennent encore, paraît-il.

 

Daniel, chacun reconnaît que vous êtes un excellent orateur qui harangue les foules et qui, en quelques phrases et formules, rallie même les plus réfractaires et les plus récalcitrants à sa cause

 

Vous savez faire preuve d'enthousiasme, de conviction et d'implication dans ces discours qui ne laissent personne indifférent.

 

Mesdames, messieurs, chers collègues, Ducarme, lequel se demandent les plus jeunes d'entre nous. Et oui, désormais il ne faut plus seulement affronter un géant fort en gueule, mais deux, deux Ducarme. Les Ducarme, doit-on donc dire désormais comme on dit les Dalton. Les Ducarme, père et fils, excellents flingueurs qui font trembler les lambris du Parlement depuis 25 ans pour l'un, et forcément un peu moins pour le second pour l'instant.

 

En tout cas, je vous en souhaite encore beaucoup davantage car, sans vous, les débats parlementaires auraient sans doute moins de sel, moins de piquant.

 

Mijnheer De Croo, beste Herman, samen met Jos Chabert, die in 1989 naar het Brusselse regionale niveau is overgestapt - u zou het anders zeggen -, bent u de laatste overlevende van de parlementaire lichting van het parlementair memorabele jaar 1968. U zetelt dus al veertig jaar in de Kamer en het is dus nog altijd te vroeg om een loopbaan in de Senaat te beginnen.

 

Dames en heren, de Duitse socioloog Max Weber heeft lang geleden, in 1919, gezegd dat passie, inzicht en verantwoordelijkheidsgevoel de drie doorslaggevende kwaliteiten van een politicus zijn. Indien Weber u had gekend, Herman, zou hij er ongetwijfeld een vierde kwaliteit aan hebben toegevoegd, namelijk de lenigheid. Naast ruggengraat, is ook lenigheid uw handelsmerk. U bent fysiek lenig, want ondanks uw verzwakte rug bestijgt u nog geregeld het paard om de landouwen van onze Vlaamse Ardennen te verkennen en te doorklieven, en wellicht ook om te controleren of uw borden er nog staan.

 

U bent ook taalkundig zeer lenig. Wie uw website aanklikt, krijgt de melding: “Kies de taal”. Dit is wat u zelf gedaan hebt en nog altijd doet: u maakt gewoon uw eigen taal, een taal die een beetje meandert tussen alle lemma’s van het woordenboek en ook - laten we eerlijk zijn - alle regels van de grammatica. Zo verrijkt u het Nederlands met de onnavolgbare decrooïsmen. Of, om het in uw taal te zeggen, citeer ik: “Met onachternaloopbare verdraaiselingen van de taalgebruikelijkheden der gewoontelijke stervelingen spreken.”

 

Herman, ik wil van de gelegenheid van uw viering gebruikmaken om onze zeer gewaardeerde tolken in de Kamer en de vertalers van ons huis, die meer dan eens voor de schier onmogelijke opdracht stonden om de decrooïsmen te vertalen, hulde te brengen, omdat ze uw vondeliaanse voortbrengselen correct in de taal van Molière hebben omgezet.

 

Herman, u bent niet alleen fysiek en taalkundig lenig, u bent ook politiek lenig. Ik herinner mij – ik heb er daarstraks over gesproken – een anekdote zovele jaren geleden bij de herschikking van de kieskringen toen ik als jong parlementslid naar Brussel kwam en in de Knack een dithyrambe tegen de verruiming van de kieskringen las, terwijl ik 's anderendaags Herman die verruiming zonder blikken of blozen zag goedkeuren.

 

Beste Herman, boven al wat ik heb gezegd, wil ik u zeer in het bijzonder proficiat wensen voor uw fantastische loopbaan.

 

Beste Herman, cher Daniel, cher Elio, beste Rik, cher Claude, geef verder inhoud en spankracht aan het politieke debat in deze Kamer; een debat waarin keuzes worden gemaakt en waarbij keuzes ook mogelijk worden gemaakt door het debat.

 

Chers collègues, dans les mois et années à venir, soyez aussi un coach, un accompagnateur pour les nouveaux parlementaires et, tel un maître envers le compagnon, initiez-les à l'art de la politique.

 

Blijf ook de regering over haar beleid ondervragen. Een waakzame meerderheid en een kritische oppositie houden ministers en staatssecretarissen immers bij de les.

 

Contribuez à l'élaboration de bonnes lois, qui dessinent le cadre dans lequel nous vivons dans ce pays.

 

Bovenal wens ik u nog veel mooie, gezonde, politiek actieve jaren, met talrijke momenten van voldoening en persoonlijk geluk, niet vanwege de eigen eer en glorie, maar ter wille van het voorrecht de mensen en de publieke zaak te mogen dienen.

 

Je vous souhaite encore, pendant de nombreuses années, d'être actifs sur le plan politique, avec beaucoup de moments de satisfaction et de bonheur sincère et personnel, non pas pour votre propre honneur et gloire mais pour le privilège de servir nos concitoyens et la cause publique.

 

Félicitations.

 

(Vifs applaudissements)

 

10 Dankwoord van de heer Herman De Croo namens de jubilarissen

10 Remerciements de M. Herman De Croo, au nom des jubilaires

 

10.01  Herman De Croo (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, voornaamgenoot, mijnheer de eerste minister, leden van de regering, collega’s, als ik hoor wat u over ons hebt durven en willen zeggen, ben ik ontroerd en verrast. Ik ben ontroerd door de fijngevoeligheid van de taal jegens ons allen en verrast door anekdotes die ik over sommigen nog heb ontdekt. Wat mij getroffen heeft is dat wij alle vijf - zij die maar twintig jaar in de Kamer zijn, zijn halfweg met hun loopbaan – ministers van Staat, voorzitters van partijen of ministers, een bijzonder kenmerk hebben, met name dat wij gekneed zijn in de klei van de dorpen en de gemeenten die wij mogen besturen. Wij voelen zoals geen ander de lenden van de bevolking, wij trillen mee met de emoties van onze mensen, wij treuren op begrafenissen van vrienden en wij heffen het glas in de volubiliteit van onze smaak en onze goesting op de feesten.

 

Wij zijn de kinderen van ons gouw, de kinderen van onze streek, en ik zou bijna durven zeggen de geliefden van ons volk.

 

Et je crois que la durabilité de celle qui nous regarde et nous écoute fait que nous soyons ici dans cette Chambre. Monsieur le président, cette Chambre a fortement changé. Lorsqu'en 1968, je suis arrivé, en me taisant durant six mois, ce qui est un effort exceptionnel, il y avait 5% de femmes. Aujourd'hui, avec 56, elles dépassent de loin le tiers. Comme disait mon ami Elio, il faut tendre, et ce mot est un qualificatif extraordinaire, vers l'égalité.

 

De Kamer is ook verjongd. Ik heb vastgesteld dat 50 Kamerleden nog niet waren geboren, toen ik hier de eed aflegde. Mijn partijvoorzitter, wiens vader zeven jaar na mij in de Kamer kwam, heeft mij verteld dat zijn zoon 13 jaar oud is. Ik hoop hem dus te gepasten tijde te verwelkomen. Dank u, Bart.

 

Niet alleen is de Kamer vervrouwelijkt en verjongd. Zij is ook veranderd. Zij is, zoals u al zei, veranderd door de media. Ik weet nog heel goed dat een van mijn weinige toespraken die niet door Pieter De Crem werd onderbroken, wat in die tijd uitzonderlijk was, erin bestond het Franse woordenspel te gebruiken dat u aanhaalde: "Savoir faire, mais faire savoir". Savoir faire est parfois plus facile que le faire savoir, mais faire savoir ce qu'on ne sait pas faire ne dure pas très longtemps.

 

De televisie deed er haar intrede, net als internet, waarbij u mijn handigheid in het gebruik ervan hebt onderstreept. Al die dingen hebben ervoor gezorgd dat de Kamer bereikbaar werd voor de mensen. De bijna woordelijke neerslag van wat u zegt, in het integraal verslag opgenomen – in deze Kamer geldt: verba manent, want de scripta worden niet meer verbeterd –, hebben ervoor gezorgd dat wij “en prise directe” zijn.

 

Grâce aux médias, nous sommes en prise directe avec l'opinion publique mais les médias sont aussi exigeants. Si la bénédiction "urbi et orbi" – qui vous va très bien, monsieur le président – se fait des balcons du Vatican à la place Saint-Pierre à une heure déterminée, c'est parce que l'Eurovision détermine les créneaux de la bénédiction papale.

 

Nous aussi, nous voyons très bien que, lorsque les caméras ont quitté le cadre de cette belle Chambre, il y a une sorte d'affaiblissement de l'attention des uns et des autres. Ici, monsieur le premier ministre, vous êtes gâté par des questions nombreuses. Ne croyez pas que c'est par un souci éminent de vos grandes responsabilités. C'est parce que "Villa Politica" ouvre l'antenne avec la séance du jeudi après-midi.

 

Er is ook een dimensie bijgekomen, de vierde dimensie van de Kamer, de parlementaire diplomatie.

 

Ik kijk nu mijn goede vriend Karel De Gucht recht in de ogen. U gaat binnenkort met uw vriend Senaatsvoorzitter Armand De Decker, die zo mooie zaken schreef over mij dat hij er blijkbaar aan houdt dat ze op een dag ook over hem zouden worden geschreven, een reis maken die het voorbeeld is van parlementaire diplomatie.

 

Nous sommes allés près de cinquante fois – et notre collègue Daems, orientaliste distingué, était souvent de la partie – du Kazakhstan à l'Arménie, de la Mongolie aux pays islamiques. Nous avons visité la plupart des pays du monde. Cette démocratie, cette démarche de diplomatie parlementaire était importante: quand un ministre se déplace, il est présent au nom d'un gouvernement, au nom d'une majorité et il rencontre un autre ministre qui, dans le pays qu'il visite, le reçoit au nom d'une majorité.

 

Quand vous vous déplacez, monsieur le président, accompagné des chefs de groupe, c'est l'ensemble du Parlement, opposition comprise, qui rencontre une autre partie d'un Parlement, opposition comprise. Je me souviens de déplacements parfois préparatoires en Iran, où nous eûmes le plaisir d'ouvrir la voie à Louis Michel. Croyez-moi, il faut des voies larges pour Louis Michel!

 

Le premier ministre a parlé d'autre chose et je prends la balle au bond. Je ne parle pas de fossé entre les élus et les citoyens: aucun d'entre nous ne peut être exemplaire en la matière. Voix de préférence aidant, nous sommes les premiers "ombudsmen" et "ombudswomen" des citoyens. Mais la raison de l'existence de ce fossé qu'on imagine s'élargir entre les élus et les électeurs, ce sont précisément les circonscriptions électorales.

 

En we hebben de ervaring gehad, driemaal in Vlaanderen, tweemaal maar in Wallonië, waar wij grote bisdommen alias provincies hebben gebruikt als kieskring. Wij dachten dat wij op die manier dichter zouden staan bij de bevolking, dat die een ruimere keuze had om vaandeldragers van de partij te kunnen selecteren. Ik denk na drie ervaringen dat, helaas, niets minder waar is. Ik zou – ik mag toch misbruik maken van de Kamer en van uw aandacht – misschien vragen dat men zou nadenken over een dubbel systeem.

 

Le jésuite qui m'écoute et le jésuite qui parle se réveille.

 

Een combinatie van een ruim district voor misschien twintig of dertig zetels wanneer de senatoren hier rechtstreeks aanwezig zullen zijn. U weet dat ik in de wijsheid die ik toen reeds had de zetels van deze Kamer heb laten wegnemen. Het Britse Parlement, dat na de bombardementen van de Tweede Wereldoorlog werd herbouwd, heeft geen plaatsen voor 635, maar voor 400 verkozenen voorzien. Dat bracht met zich dat als de helft aanwezig is, de zaal vol zit.

 

Chez nous, nous avions tellement de sièges, 212 et quelques bancs de ministres avec extensions et quelques chaises parfois à gauche et à droite, que quand la Chambre était entièrement réunie, cela faisait à moitié plein. Que fait alors le jésuite pragmatique? Il n'augmente pas le nombre de parlementaires, il diminue le nombre de sièges.

 

Maar, wanneer de Senatoren ons zouden komen vervoegen in een rechtstreekse verkiezing en wij de goed bewaarde zetels opnieuw zouden installeren, zou misschien erover kunnen worden nagedacht om een deel van de verkozenen in grotere arrondissementen te laten aanduiden. De vaandeldragers van de partijen, de ideologen, de kapstokken van de erkenbaarheid van het politieke leven.

 

Et que l'on revienne à des arrondissements plus petits où le député, l'élu travailleur, qui n'a pas l'aura des médias, qui n'est pas sur les lèvres de chacune et de chacun dans les journaux attitrés, dans les croquis, dans les cartouches, à la télévision, à la radio, par son travail journalier, par la reconnaissance dans le beau sens français du mot, erkenbaarheid en dankbaarheid, puisse être perçu, puisse être reconnu, puisse être celui qui va nouer les tissus parfois égarés de la démocratie.

 

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, deze Kamer is een plaats van dialoog. Op dit ogenblik misschien iets meer dan een paar uur geleden. Ze is ook een plaats van het Griekse of van het Franse drama, met de eenheid van plaats, de eenheid van actie, de eenheid van woord. Deze Kamer die zoveel heeft gehoord en gevoeld, waar destijds de inktpotten van voor de Tweede Wereldoorlog werden verwijderd omdat ermee werd gegooid, is een huis van dialoog.

 

Cette chambre qui en a vu tellement est une maison de dialogue, d'écoute et de compréhension, le creuset des variations politiques, linguistiques et régionales. Peut-être dans cette ancienne culture politique, y avait-il un sens profond, inné de ce que j'appellerai le bien public.

 

Er was een ogenblik waar de oppositie de meerderheid kon bereiken om het land moeilijkheden te besparen van welke aard die ook mochten wezen. Als ik op een dag mijn memoires zal schrijven, zullen daarin een paar passussen staan.

 

Mémoires auxquelles il faut faire attention. Comme disait M. Tindemans, "lorsqu'on les publie trop tôt, on perd ses derniers amis et lorsqu'on les publie trop tard, on perd ses derniers lecteurs".

 

Wij streven naar die zin van gemeenschappelijk goed, van dialoog, van iets willen realiseren, niet omdat wij de mooiste, de beste, de grootste, de sterkste of de meest populaire willen zijn, maar omdat wij iets voor het gemeenschappelijk goed van de burgers van ons land willen doen.

 

Mijnheer de voorzitter, zij die, behalve ikzelf, hier aanwezig zijn, ongeacht wat wij ook van hen mogen denken, bezitten in de grond van hun gevoelens, op het einde van de beweegredenen, die zin voor algemeen welzijn.

 

Je terminerai avec une phrase que j'aime. Je la dirai en français et puis en néerlandais. La reconnaissance, chers amis, c'est la mémoire du cœur.

 

Dankbaarheid is het geheugen van het hart. Dank u wel.

 

(Applaus)

 

De voorzitter: Dames en heren, beste collega’s, ik nodig u uit op de receptie in de conferentiezaal.

 

Mesdames et messieurs, chers collègues, je vous invite à la réception dans la salle des conférences.

 

De huldevergadering is gesloten.

La séance d’hommage est levée.

 

De huldevergadering wordt gesloten om 19.36 uur. Volgende gewone vergadering donderdag 3 juli 2008 om 14.15 uur.

La séance d’hommage est levée à 19.36 heures. Prochaine séance ordinaire le jeudi 3 juillet 2008 à 14.15 heures.