Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

donderdag 3 juli 2008

 

Avond

 

______

 

 

du

 

jeudi 3 juillet 2008

 

Soir

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 19.48 uur en voorgezeten door de heer Herman Van Rompuy.

La séance est ouverte à 19.48 heures et présidée par M. Herman Van Rompuy.

 

Tegenwoordig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Ministre du gouvernement fédéral présent lors de l'ouverture de la séance:

Melchior Wathelet.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Hilâl Yalçin, wegens ziekte / pour raisons de santé;

Véronique Salvi, zwangerschapsverlof / congé de maternité;

Yolande Avontroodt, Xavier Baeselen, Rita De Bont, Valérie De Bue, Herman De Croo, Corinne De Permentier, Wouter De Vriendt, Lieve Van Daele, Dirk Van der Maelen, Hilde Vautmans, met zending buitenslands / en mission à l'étranger;

Daniel Ducarme, met zending / en mission;

François-Xavier de Donnea, OVSE / OSCE;

Filip De Man, Guido De Padt, buitenslands / à l'étranger.

 

01 Inoverwegingneming van voorstellen

01 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als zijnde aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik stel u ook voor in overweging te nemen:

- het wetsvoorstel van de heer Bruno Tuybens, mevrouw Valérie Déom en de heer Bruno Tobback tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders betreft (nr. 1293/1);

- het wetsvoorstel van de heer Bruno Tuybens, de dames Valérie Déom en Muriel Gerkens en de heren Bruno Tobback en Stefaan Van Hecke tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de uitbreiding van de deelname aan de algemene vergadering betreft (nr. 1294/1);

- het wetsvoorstel van de heer Bruno Tuybens, de dames Valérie Déom en Muriel Gerkens en de heren Bruno Tobback en Stefaan Van Hecke tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat de bezoldiging van het management betreft (nr. 1291/1);

- het wetsvoorstel van de heer Bruno Tuybens, de dames Valérie Déom en Muriel Gerkens en de heren Bruno Tobback en Stefaan Van Hecke tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat de ontslagvergoeding van de leden van het directiecomité betreft (nr. 1292/1);

- het wetsvoorstel van de heer Bruno Tuybens, de dames Valérie Déom en Muriel Gerkens en de heren Bruno Tobback en Stefaan Van Hecke tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur betreft (nr. 1297/1);

- het wetsvoorstel van de heer Bruno Tuybens, mevrouw Muriel Gerkens en de heren Bruno Tobback en Stefaan Van Hecke tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat de samenstelling van de raad van bestuur betreft (nr. 1298/1);

- het wetsvoorstel van de heer Bruno Tuybens, de dames Valérie Déom en Muriel Gerkens en de heren Bruno Tobback en Stefaan Van Hecke tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat de transparantie van de bezoldiging van het management betreft (nr. 1299/1);

- het wetsvoorstel van de heer Bruno Tuybens, de dames Valérie Déom en Muriel Gerkens en de heren Bruno Tobback en Stefaan Van Hecke tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat het spreekrecht in de algemene vergadering betreft (nr. 1300/1).

Verzonden naar de commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht;

- het wetsvoorstel van de heer Servais Verherstraeten, de dames Sonja Becq, Mia De Schamphelaere en Katrien Schryvers, de heer Raf Terwingen en mevrouw Liesbeth Van der Auwera tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van het kind wat de invoering van het zorgouderschap betreft (nr. 1303/1).

Verzonden naar de commissie voor de Justitie;

- het wetsvoorstel van de heer Peter Vanvelthoven; tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de vergoeding van spaardeposito's betreft (nr. 1296/1);

- het wetsvoorstel van mevrouw Sarah Smeyers houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de belastingvrijstelling voor de overdracht van erfpacht betreft (nr. 1301/1).

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de Begroting;

- het voorstel van resolutie van (de heren Patrick Moriau en Roel Deseyn betreffende de mensenrechtensituatie in Iran en de schrapping van de Organisatie van de Mujahedin van het Iraanse Volk (OMPI) van de EU-lijst van terroristische organisaties (nr. 1314/1).

Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen.

 

Je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de loi de M. Bruno Tuybens, Mme Valérie Déom et M. Bruno Tobback modifiant le Code des sociétés en ce qui concerne la publicité des rémunérations des administrateurs (n° 1293/1);

- la proposition de loi de M. Bruno Tuybens, Mmes Valérie Déom et Muriel Gerkens et MM. Bruno Tobback et Stefaan Van Hecke modifiant le Code des sociétés en ce qui concerne l'élargissement de la participation à l'assemblée générale (n° 1294/1);

- la proposition de loi de M. Bruno Tuybens, Mmes Valérie Déom et Muriel Gerkens et MM. Bruno Tobback et Stefaan Van Hecke modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en ce qui concerne la rémunération du management (n° 1291/1);

- la proposition de loi de M. Bruno Tuybens, Mmes Valérie Déom et Muriel Gerkens et MM. Bruno Tobback et Stefaan Van Hecke modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en ce qui concerne l'indemnité de licenciement des membres du comité de direction (n° 1292/1);

- la proposition de loi de M. Bruno Tuybens, Mmes Valérie Déom et Muriel Gerkens et MM. Bruno Tobback et Stefaan Van Hecke modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en ce qui concerne la rémunération des membres du conseil d'administration (n° 1297/1);

- la proposition de loi de M. Bruno Tuybens, Mme Muriel Gerkens et MM. Bruno Tobback et Stefaan Van Hecke modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en ce qui concerne la composition du conseil d'administration (n° 1298/1);

- la proposition de loi de M. Bruno Tuybens, Mmes Valérie Déom et Muriel Gerkens et MM. Bruno Tobback et Stefaan Van Hecke modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en ce qui concerne la transparence de la rémunération du management (n° 1299/1);

- la proposition de loi de M. Bruno Tuybens, Mmes Valérie Déom et Muriel Gerkens et MM. Bruno Tobback et Stefaan Van Hecke modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en ce qui concerne le droit de parole à l'assemblée générale (n° 1300/1).

Renvoi à la commission chargée des problèmes de Droit commercial et économique;

- la proposition de loi de M. Servais Verherstraeten, Mmes Sonja Becq, Mia De Schamphelaere et Katrien Schryvers, M. Raf Terwingen et Mme Liesbeth Van der Auwera modifiant la législation relative à la protection de l'enfant, en ce qui concerne l'instauration de la parentalité sociale (n° 1303/1).

Renvoi à la commission de la Justice;

- la proposition de loi de M. Peter Vanvelthoven modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la rémunération des dépôts d'épargne (n° 1296/1);

- la proposition de loi de Mme Sarah Smeyers modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne l'exonération d'impôt pour la cession de l'emphytéose (n° 1301/1).

Renvoi à la commission des Finances et du Budget;

- la proposition de résolution de MM. Patrick Moriau et Roel Deseyn relative à la situation des droits de l'homme en Iran et à la suppression de l'Organisation des Moudjahidines du Peuple d'Iran (OMPI) de la liste noire des organisations terroristes de l'UE (n° 1314/1).

Renvoi à la commission des Relations extérieures.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Urgentieverzoek

Demande d'urgence

 

01.01  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, ik wens de hoogdringendheid te vragen voor het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Inkomstenbelastingen ‘92 inzake de vergoeding van de spaardeposito’s. Wij willen met het wetsvoorstel de maximumrente van 4% tot 5% verhogen.

 

Ik heb uit de pers begrepen dat ook een aantal leden van de meerderheid in de Kamer het voorstel genegen is. Ik vraag dus de hoogdringendheid, omdat het voor de koopkracht van de mensen een belangrijk wetsvoorstel is.

 

De voorzitter: U vraagt dus de urgentie voor het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Inkomstenbelastingen ‘92 wat de vergoeding van de spaardeposito’s betreft. Dat is het document nr. 1296/1.

 

Chers collègues, nous votons sur la demande d’urgence de la proposition de loi de M. Vanvelthoven n° 1296/1.

 

Wij zullen elektronisch stemmen over de urgentie.

 

Zij die de urgentie steunen, stemmen ja.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

44

Oui

Nee

68

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

114

Total

 

De urgentie wordt verworpen.

L’urgence n’est pas accordée.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

02 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Hans Bonte over "de aangekondigde arbeidsmarktmaatregelen voorzien voor 15 juli" (nr. 68)

02 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Hans Bonte sur "les mesures concernant le marché du travail annoncées pour le 15 juillet" (n° 68)

 

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Sociale Zaken van 24 juni 2008.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission des Affaires sociales du 24 juin 2008.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 068/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Hans Bonte;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Sonja Becq en Camille Dieu en de heren François Bellot en Josy Arens.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 068/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Hans Bonte;

- une motion pure et simple a été déposée par Mmes Sonja Becq et Camille Dieu et MM. François Bellot et Josy Arens.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

02.01  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, ik wil meegeven dat ik een stemafspraak heb met de heer De Croo en dat ik mij dus zal onthouden. Ik wil echter van de gelegenheid gebruikmaken om mee te delen dat wij als fractie, die niet tot de meerderheid behoort, vandaag door vier mensen van de meerderheid gevraagd zijn om een afspraak te maken. Ik wil de meerderheid dus vragen om de volgende twee weken nog niet in vakantiestemming te komen, aanwezig te zijn en zelf aan de stemmingen deel te nemen.

 

02.02  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik kan bevestigen dat mijn fractie door niemand gevraagd is maar dat wij het ook niet zouden toegestaan hebben.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

75

Oui

Nee

35

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

114

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

03 Wetsontwerp ter opheffing van de retributie van 0,1 euro op de emissierechten die gratis worden toegekend (1202/3)

03 Projet de loi portant abrogation de la rétribution de 0,1 euro sur les quotas d'émission alloués gratuitement (1202/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

95

Oui

Nee

7

Non

Onthoudingen

13

Abstentions

Totaal

115

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (1202/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (1202/4)

 

04 Amendements et articles réservés du projet de loi portant des dispositions diverses (I) (1200/1-19)

04 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (1200/1-19)

 

Vote sur l'amendement n° 3 de Hagen Goyvaerts tendant à insérer un article 6/1 (n).(1200/19)

Stemming over amendement nr. 3 van Hagen Goyvaerts cs tot invoeging van een artikel 6/1 (n).(1200/19)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

19

Oui

Nee

97

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

116

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 4 de Meyrem Almaci à l'article 26.(1200/19)

Stemming over amendement nr. 4 van Meyrem Almaci op artikel 26.(1200/19)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

32

Oui

Nee

80

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

115

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 26 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 26 aangenomen.

 

04.01  Guy Coëme (PS): Monsieur le président, j'ai voté contre.

 

04.02  Yvan Mayeur (PS): Monsieur le président, j'ai également voté contre.

 

Vote sur l'amendement n° 2 de Philippe Henry tendant à insérer un article 58/1 (n).(1200/19)

Stemming over amendement nr. 2 van Philippe Henry tot invoeging van een artikel 58/1 (n).(1200/19)

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

16

Oui

Nee

83

Non

Onthoudingen

18

Abstentions

Totaal

117

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 6 de Martine De Maght cs tendant à supprimer l'article 88. Nous votons donc sur le maintien de l'article.(1200/19)

Stemming over amendement nr. 6 van Martine De Maght cs tot weglating van artikel 88. Wij stemmen dus over het behoud van het artikel.(1200/19)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

77

Oui

Nee

26

Non

Onthoudingen

13

Abstentions

Totaal

116

Total

 

En conséquence, l'article est adopté.

Bijgevolg is het artikel aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 5 de Martine De Maght cs tendant à supprimer l'article 92. Nous votons donc sur le maintien de l'article.(1200/19)

Stemming over amendement nr. 5 van Martine De Maght cs tot weglating van artikel 92. Wij stemmen dus over het behoud van het artikel.(1200/19)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 7)

 

En conséquence, l'article est adopté.

Bijgevolg is het artikel aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 1 de Renaat Landuyt tendant à insérer un article 141/1 (n).(1200/19)

Stemming over amendement nr. 1 van Renaat Landuyt tot invoeging van een artikel 141/1 (n).(1200/19)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

30

Oui

Nee

80

Non

Onthoudingen

5

Abstentions

Totaal

115

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

05 Ensemble du projet de loi portant des dispositions diverses (I) (1200/18)

05 Geheel van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (1200/18)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

77

Oui

Nee

26

Non

Onthoudingen

13

Abstentions

Totaal

116

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (1200/20)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (1200/20)

 

06 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (1201/1-6)

06 Amendements et articles réservés du projet de loi portant des dispositions diverses (II) (1201/1-6)

 

Stemming over amendement nr. 1 van Renaat Landuyt op artikel 2.(1201/6)

Vote sur l'amendement n° 1 de Renaat Landuyt à l'article 2.(1201/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

44

Oui

Nee

68

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

116

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 2 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 2 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 2 van Renaat Landuyt tot invoeging van een artikel 2/1 (n).(1201/6)

Vote sur l'amendement n° 2 de Renaat Landuyt tendant à insérer un article 2/1 (n).(1201/6)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 10)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 3 van Renaat Landuyt tot invoeging van een artikel 2/2 (n).(1201/6)

Vote sur l'amendement n° 3 de Renaat Landuyt tendant à insérer un article 2/2 (n).(1201/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

35

Oui

Nee

78

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

117

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 4 van Renaat Landuyt tot invoeging van een artikel 2/3 (n).(1201/6)

Vote sur l'amendement n° 4 de Renaat Landuyt tendant à insérer un article 2/3 (n).(1201/6)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 11)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 6 van Renaat Landuyt tot weglating van artikel 4. Wij stemmen dus over het behoud van het artikel.(1201/6)

Vote sur l'amendement n° 6 de Renaat Landuyt tendant à supprimer l'article 4. Nous votons donc sur le maintien de l'article.(1201/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

73

Oui

Nee

40

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

117

Total

 

Bijgevolg is het artikel aangenomen.

En conséquence, l'article est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 7 van Renaat Landuyt op artikel 5.(1201/6)

Vote sur l'amendement n° 7 de Renaat Landuyt à l'article 5.(1201/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

34

Oui

Nee

78

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

116

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 5 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 5 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 5 van Renaat Landuyt op artikel 6.(1201/6)

Vote sur l'amendement n° 5 de Renaat Landuyt à l'article 6.(1201/6)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 13)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 6 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 6 est adopté.

 

07 Geheel van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (1201/5)

07 Ensemble du projet de loi portant des dispositions diverses (II) (1201/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

78

Oui

Nee

35

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

117

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (1201/7)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (1201/7)

 

08 Goedkeuring van de agenda

08 Adoption de l’agenda

 

Wij moeten ons thans uitspreken over de ontwerp agenda die de Conferentie van voorzitters u voorstelt.

Nous devons nous prononcer sur le projet d’ordre du jour que vous propose la Conférence des présidents.

 

Geen bezwaar? (Nee) Het voorstel is aangenomen.

Pas d’observation? (Non) La proposition est adoptée.

 

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 10 juillet 2008 à 14.15 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 10 juli 2008 om 14.15 uur.

 

La séance est levée à 20.01 heures.

De vergadering wordt gesloten om 20.01 uur.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 52 PLEN 049 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 52 PLEN 049 annexe.

 

 

 


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 001

 

 

Ja         

044

Oui

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, Cornil, Dedecker, De Maght, Déom, D'haeseleer, Douifi, Flahaut, Genot, George, Goyvaerts, Henry, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Lalieux, Landuyt, Logghe, Moriau, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Vandenhove, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Nee        

068

Non

 

Arens, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Crucke, Daems, De Block, De Clerck, De Clercq, De Potter, De Schamphelaere, Destrebecq, De Wever, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Eerdekens, Flahaux, Frédéric, Galant, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jeholet, Kindermans, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Campenhout, Van Cauter, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux

 

 

Onthoudingen

002

Abstentions

 

Burgeon, Detiège

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 002

 

 

Ja         

075

Oui

 

Arens, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, De Block, De Clerck, Déom, De Potter, De Schamphelaere, Destrebecq, De Wever, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jeholet, Kindermans, Lalieux, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Marghem, Mathot, Mayeur, Moriau, Musin, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux

 

 

Nee        

035

Non

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, Dedecker, De Maght, D'haeseleer, Genot, Goyvaerts, Henry, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Vandenhove, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

004

Abstentions

 

Detiège, Douifi, Geerts, Vanvelthoven

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 003

 

 

Ja         

095

Oui

 

Annemans, Arens, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Crucke, Daems, De Block, De Clerck, De Clercq, Dedecker, De Maght, Déom, De Potter, De Schamphelaere, Destrebecq, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jeholet, Kindermans, Laeremans, Lalieux, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Marghem, Mathot, Mayeur, Moriau, Mortelmans, Musin, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van der Auwera, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux

 

 

Nee        

007

Non

 

Bonte, Kitir, Landuyt, Peeters, Tobback, Tuybens, Vandenhove

 

 

Onthoudingen

013

Abstentions

 

Almaci, Boulet, Detiège, Douifi, Geerts, Genot, Henry, Lahssaini, Nollet, Snoy et d'Oppuers, Van der Straeten, Van Hecke, Vanvelthoven

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 004

 

 

Ja         

019

Oui

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, Dedecker, De Maght, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Logghe, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Van de Velde, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Nee        

097

Non

 

Almaci, Arens, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, De Block, De Clerck, De Clercq, Déom, De Potter, De Schamphelaere, Destrebecq, Detiège, De Wever, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Douifi, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, Genot, George, Giet, Goutry, Hamal, Henry, Jadin, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahssaini, Lalieux, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Moriau, Musin, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 005

 

 

Ja          

032

Oui

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, D'haeseleer, Douifi, Genot, Goyvaerts, Henry, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Vandenhove, Van der Straeten, Van Hecke, Vanvelthoven, Vissers

 

 

Nee        

080

Non

 

Arens, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Collard, Cornil, Crucke, Daems, De Block, De Clerck, De Clercq, De Maght, Déom, De Potter, De Schamphelaere, Destrebecq, De Wever, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Maingain, Marghem, Mathot, Moriau, Musin, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van der Auwera, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Werbrouck, Wiaux

 

 

Onthoudingen

003

Abstentions

 

Dedecker, Detiège, Geerts

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 006

 

 

Ja         

016

Oui

 

Almaci, Bonte, Boulet, Genot, Henry, Kitir, Lahssaini, Landuyt, Nollet, Peeters, Snoy et d'Oppuers, Tobback, Tuybens, Vandenhove, Van der Straeten, Van Hecke

 

 

Nee        

083

Non

 

Arens, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, De Block, De Clerck, De Clercq, Dedecker, De Maght, Déom, De Potter, De Schamphelaere, Destrebecq, De Wever, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Moriau, Musin, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van der Auwera, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Werbrouck, Wiaux

 

 

Onthoudingen

018

Abstentions

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, Detiège, D'haeseleer, Douifi, Geerts, Goyvaerts, Laeremans, Logghe, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Vanvelthoven, Vissers

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 007

 

 

Ja         

077

Oui

 

Arens, Bacquelaine, Becq, Bellot, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, De Block, De Clerck, De Clercq, Déom, De Potter, De Schamphelaere, Destrebecq, De Wever, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Moriau, Musin, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux

 

 

Nee        

026

Non

 

Annemans, Bonte, Bultinck, Cocriamont, Colen, Dedecker, De Maght, D'haeseleer, Goyvaerts, Kitir, Laeremans, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Vandenhove, Van de Velde, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

013

Abstentions

 

Almaci, Boulet, Detiège, Douifi, Geerts, Genot, Henry, Lahssaini, Nollet, Snoy et d'Oppuers, Van der Straeten, Van Hecke, Vanvelthoven

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 008

 

 

Ja         

030

Oui

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, D'haeseleer, Genot, Goyvaerts, Henry, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Vandenhove, Van der Straeten, Van Hecke, Vissers

 

 

Nee        

080

Non

 

Arens, Bacquelaine, Becq, Bellot, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, De Block, De Clerck, De Clercq, Dedecker, Déom, De Potter, De Schamphelaere, Destrebecq, De Wever, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jeholet, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Moriau, Musin, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van der Auwera, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Werbrouck, Wiaux

 

 

Onthoudingen

005

Abstentions

 

De Maght, Detiège, Douifi, Geerts, Vanvelthoven

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 009

 

 

Ja         

077

Oui

 

Arens, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, De Block, De Clerck, De Clercq, Déom, De Potter, De Schamphelaere, Destrebecq, De Wever, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Moriau, Musin, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux

 

 

Nee        

026

Non

 

Annemans, Bonte, Bultinck, Cocriamont, Colen, Dedecker, De Maght, D'haeseleer, Goyvaerts, Kitir, Laeremans, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Vandenhove, Van de Velde, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

013

Abstentions

 

Almaci, Boulet, Detiège, Douifi, Geerts, Genot, Henry, Lahssaini, Nollet, Snoy et d'Oppuers, Van der Straeten, Van Hecke, Vanvelthoven

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 010

 

 

Ja         

044

Oui

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Block, De Clercq, Dedecker, De Maght, D'haeseleer, Genot, Goyvaerts, Henry, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schiltz, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Van Biesen, Van Cauter, Vandenhove, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Versnick, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Nee        

068

Non

 

Arens, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, De Clerck, Déom, De Potter, De Schamphelaere, Destrebecq, De Wever, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jeholet, Kindermans, Lalieux, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Moriau, Musin, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Schryvers, Schyns, Smeyers, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Campenhout, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Wiaux

 

 

Onthoudingen

004

Abstentions

 

Detiège, Douifi, Geerts, Vanvelthoven

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 011

 

 

Ja         

035

Oui

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, Dedecker, De Maght, D'haeseleer, Genot, Goyvaerts, Henry, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Vandenhove, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Nee        

078

Non

 

Arens, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, De Block, De Clerck, De Clercq, Déom, De Potter, De Schamphelaere, Destrebecq, De Wever, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Moriau, Musin, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux

 

 

Onthoudingen

004

Abstentions

 

Detiège, Douifi, Geerts, Vanvelthoven

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 012

 

 

Ja         

073

Oui

 

Arens, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Cornil, Crucke, Daems, De Block, De Clerck, De Clercq, Déom, De Potter, De Schamphelaere, De Wever, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, George, Giet, Goutry, Hamal, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Maingain, Mathot, Mayeur, Moriau, Musin, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux

 

 

Nee        

040

Non

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, Collard, Dedecker, De Maght, Destrebecq, D'haeseleer, Galant, Genot, Goyvaerts, Henry, Jadin, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Marghem, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Vandenhove, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

004

Abstentions

 

Detiège, Douifi, Geerts, Vanvelthoven

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 013

 

 

Ja         

034

Oui

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, Dedecker, De Maght, D'haeseleer, Goyvaerts, Henry, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Vandenhove, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Nee        

078

Non

 

Arens, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, De Block, De Clerck, De Clercq, Déom, De Potter, De Schamphelaere, Destrebecq, De Wever, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Moriau, Musin, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux

 

 

Onthoudingen

004

Abstentions

 

Detiège, Douifi, Geerts, Vanvelthoven

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 014

 

 

Ja         

078

Oui

 

Arens, Bacquelaine, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, De Block, De Clerck, De Clercq, Déom, De Potter, De Schamphelaere, Destrebecq, De Wever, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Moriau, Musin, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux

 

 

Nee        

035

Non

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, Dedecker, De Maght, D'haeseleer, Genot, Goyvaerts, Henry, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Vandenhove, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

004

Abstentions

 

Detiège, Douifi, Geerts, Vanvelthoven