Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

donderdag 10 juli 2008

 

Avond

 

______

 

 

du

 

jeudi 10 juillet 2008

 

Soir

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 20.31 uur en voorgezeten door de heer Herman Van Rompuy.

La séance est ouverte à 20.31 heures et présidée par M. Herman Van Rompuy.

 

Tegenwoordig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Ministre du gouvernement fédéral présent lors de l'ouverture de la séance:

Jo Vandeurzen.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Jacqueline Galant, wegens ziekte / pour raisons de santé;

Elio Di Rupo, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat;

Véronique Salvi, wegens zwangerschapsverlof / pour congé de maternité;

Camille Dieu, met zending / en mission;

Filip De Man, Jean-Jacques Flahaux, buitenslands / à l'étranger.

 

Ontwerpen en voorstellen

Projets et propositions

 

01 Voorstel van resolutie betreffende moedersterfte (1168/1-3)

01 Proposition de résolution relative à la mortalité maternelle (1168/1-3)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Hilde Vautmans, Maya Detiège, Lieve Van Daele, Wouter De Vriendt, Georges Dallemagne, Thérèse Snoy et d’Oppuers, Xavier Baeselen, Karine Lalieux, Martine De Maght

 

Bespreking

Discussion

 

De door de commissie verbeterde tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1168/3)

Le texte corrigé par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1168/3)

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

01.01  Nathalie Muylle, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, er werd mij gevraagd een mondeling verslag uit te brengen van de werkzaamheden van dinsdag laatstleden in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen, over het voorstel van resolutie betreffende de moedersterfte.

 

Zoals de voorzitter reeds zei, werd dit voorstel getekend door de collega’s Vautmans, Detiège, Van Daele, De Vriendt, Dallemagne, Snoy, Baeselen, Lalieux en De Maght.

 

In het kader van de algemene bespreking wilde mevrouw Vautmans de aandacht vragen voor het wereldwijde probleem. Elke minuut sterft ergens ter wereld een vrouw ten gevolge van een zwangerschap of een bevalling. Het gaat over een half miljoen vrouwen per jaar, waarvan 99 procent in ontwikkelingslanden. De heer De Croo wijst erop dat het Parlement geen resolutieparlement mag worden en dat het instrument met mate moet worden gebruikt, waarop mevrouw Vautmans repliceert dat de resolutie in deze problematiek toch een belangrijk instrument kan zijn. Zo is onze regering verplicht de aanbevelingen in haar beleidsbrieven op te nemen. Zij verwijst hierbij ook naar de beleidsbrief seksuele en reproductieve rechten, waarin tegen de achtergrond van mensenrechten een multidimensionele aanpak wordt bepleit in het ruime kader van de volksgezondheid. De heer De Croo stemt hiermee in en wijst er ook op dat de inhoud van deze resolutie best wordt meegenomen in de herziening van de wet van 1999 op de ontwikkelingssamenwerking, die momenteel in Kamer en Senaat voorligt.

 

Collega’s, de resolutie werd door de aanwezige commissieleden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

 

De voorzitter: Mevrouw Muylle, ik dank u voor uw verslag. Er zijn drie sprekers ingeschreven in de algemene bespreking. Mevrouw Vautmans heeft het woord.

 

01.02  Hilde Vautmans (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, beste collega’s, deze resolutie vraagt aandacht voor moedersterfte. Die aandacht is heel hard nodig, vooral in het zuiden. Dat bewijst ook, het stond vandaag in De Morgen, de oproep die 30 bekende vrouwen hebben gedaan, waaronder Yoko Ono en Claudia Schiffer, tot de echtgenotes en een echtgenoot van de mensen op de G8-top. Zij hebben daar gevraagd dat die echtgenotes en een echtgenoot, van Angela Merkel, aan hun partners zouden vragen om actie te ondernemen.

 

Die actie is nodig, want moedersterfte is de meest verwaarloosde van de acht Millenniumdoelstellingen. Minder dan een kwart van de 68 risicolanden zal de doelstelling tegen 2015 halen. In Afrika, collega’s, sterft 1 vrouw op 16 aan de gevolgen van haar zwangerschap.

 

Wij vinden hier in dit halfrond zeker 16 moeders. Als wij dan zouden denken dat een van die 16 zou sterven bij de bevalling, dan is dat een hallucinante gedachte. Als het halfrond vol zit, dan zouden wij die oefening hier eens kunnen maken.

 

Zoals mevrouw Muylle, als rapporteur, waarvoor mijn dank, al heeft gezegd: elke minuut sterft ergens ter wereld een vrouw tijdens haar bevalling. Elke minuut verliest dus ergens ter wereld een kind zijn moeder.

 

Wij kunnen niet lijdzaam toezien hoe onveilige abortussen en tienerzwangerschappen deze cijfers jaarlijks doen toenemen. Wij hebben, als parlementsleden, in het kader van de Millenniumdoelstellingen al enkele acties op het getouw gezet, om aandacht te vragen voor deze problematiek. U herinnert zich waarschijnlijk nog wel dat wij op acht mei, enkele dagen voor Moederdag, draagberries in het peristilium hebben opgesteld, waarop vrouwelijke parlementsleden en ministers hebben plaatsgenomen. Ook enkele mannelijke collega’s, waaronder Herman De Croo, hebben zich toen solidair getoond.

 

De avond voor Moederdag, collega’s, hebben wij in Gent moedernacht gevierd. Er waren Afrikaanse optredens en wij hebben heel boeiende teksten, van onder andere Walter Zinzen en Kris Smet, gehoord. Met die acties hebben wij moedersterfte onder de aandacht gebracht. Het is nu aan ons, beste vrienden, aan het Parlement, om actie te ondernemen. Daarom vragen wij in deze resolutie om extra maatregelen te nemen, om onze partnerlanden te steunen in hun strijd tegen moedersterfte. Wij vragen langdurige financiële steun, hulp bij het opstellen van actieplannen voor de basisgezondheidszorg en ondersteuning om de universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid te organiseren.

 

Beste vrienden, ik hoop dat wij straks, zoals in de commissie, deze resolutie met eenparigheid kunnen goedkeuren.

 

01.03  Lieve Van Daele (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, ik zal zeer beknopt zijn en niet in herhaling vallen.

 

Ik wil alleen nog zeggen dat onze fractie deze resolutie volmondig steunt. Gezondheidszorg van moeder en kind hebben wij steeds boven aan de agenda geplaatst. Ook de toegankelijkheid en betaalbaarheid van gezondheidszorg, zeker voor de meest kwetsbaren, is voor ons een voortdurende bekommernis. Deze bekommernis stopt uiteraard niet aan de eigen grenzen want de fundamentele mensenrechten zijn universeel.

 

Zoals mevrouw Vautmans al heeft gezegd, heeft het tussentijds VN-rapport over de vooruitgang van de Millenniumdoelstellingen vooral slecht nieuws betreffende de vooruitgang van de gezondheidszorg voor vrouwen en moeders. De cijfers die daarnet zijn genoemd, zijn en blijven helaas schokkend en hallucinant. Vandaar dat er extra inspanningen moeten worden geleverd en dat wij in deze resolutie vragen om een duidelijke focus op de Millenniumdoelstellingen, en de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen.

 

Recht op leven, dames en heren, is wellicht het meest fundamentele mensenrecht. De gemakkelijk vermijdbare sterfte van zoveel jonge vrouwen vraagt dat alle krachten, partij- en grensoverschrijdend worden gebundeld. Om die reden staat onze fractie volmondig achter de acht vragen van de resolutie aan de federale regering. Deze vragen sluiten nauw aan bij ons programma inzake het beleid en de financiering van ontwikkelingssamenwerking, dat ook heel duidelijk wil focussen op gender-gelijkheid.

 

01.04  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier la présidente de notre commission, Mme Vautmans, d'avoir mis ce sujet à l'ordre du jour de notre commission.

 

Il s'agit évidemment d'une question importante et préoccupante. L'idée qu'une femme puisse risquer sa vie en enfantant est choquante. On a tendance à oublier ce genre de risque car, en Belgique, il n'y a pratiquement plus de mortalité maternelle. Le nombre de décès peuvent s'y compter sur les doigts d'une main. Pourtant, comme l'a rappelé Mme Vautmans, dans certains pays, la mortalité est de 900 pour 100.000. Cela signifie que, dans des pays où les femmes ont parfois jusqu'à sept enfants, une femme sur seize meurt en couches.

 

En tant que médecin, j'ai malheureusement eu l'occasion d'assister à la mort de femmes en couches. C'est un événement traumatisant et absolument inacceptable. Se battre contre ce genre d'accident est extrêmement important.

 

Je pense notamment aux jeunes filles qui, dans certains pays, sont mariées très jeunes et ne sont pas physiologiquement prêtes à mettre un enfant au monde. Les risques qu'elles encourent en accouchant sont augmentés en raison de leur jeune âge. Il s'agit donc d'une préoccupation particulière. Et dans ce cadre, le développement de la contraception est évidemment très important.

 

Je pense également à toutes ces femmes qui sont violées, notamment dans les pays en guerre ou à l'est du Congo; quand elles sont enceintes et doivent accoucher, elles souffrent de traumatismes particuliers, psychologiques et physiques comme des fistules vesicovaginales. Il est important, selon moi, d'accorder à ces femmes le droit d'interrompre leur grossesse, si cela s'avère nécessaire.

 

Tous les pays qui s'intéressent à l'égalité entre les hommes et les femmes et à la coopération au développement doivent absolument veiller à ce que cet objectif du Millénaire puisse être atteint rapidement. Il s'agit-là d'une priorité!

 

Le président: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

Er werden geen amendementen ingediend of heringediend.

Aucun amendement n'a été déposé ou redéposé.

 

De stemming over het voorstel zal later plaatsvinden.

Le vote sur la proposition aura lieu ultérieurement.

 

02 Wetsvoorstel ter bekrachtiging van de vestiging van sommige aanvullende gemeentebelastingen en de aanvullende agglomeratiebelasting op de personenbelasting voor elk van de aanslagjaren 2001 tot 2007 en tot wijziging, met ingang van aanslagjaar 2009, van artikel 468 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1276/1-2)

02 Proposition de loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009 (1276/1-2)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Luk Van Biesen, Meyrem Almaci, Christian Brotcorne, Guy Coëme, Jenne De Potter, Josée Lejeune, Peter Vanvelthoven

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

M. Jean-Jacques Flahaux, rapporteur, renvoie au rapport écrit.

 

02.01  Christian Brotcorne (cdH): Monsieur le président, chers collègues, le texte que la commission vous propose d'adopter ce soir est assez particulier et on peut le qualifier d'exception. Je récapitule brièvement la situation. De nombreuses communes, tant au nord qu'au sud ou au centre du pays, ont voté leurs additionnels communaux à l'impôt des personnes physiques trop tard par rapport aux réglementations existantes. Dès lors, des citoyens se sont insurgés contre ces décisions tardives, ont porté la question devant les tribunaux et ont obtenu satisfaction devant ceux-ci, au motif que les règlements-taxes notamment ne peuvent avoir d'effets rétroactifs et ne peuvent valoir que pour les exercices d'imposition postérieurs à leur adoption.

 

Un vrai problème s'est posé, celui d'assurer, d'une part, la continuité du service public et, d'autre part, d'éviter une forme de discrimination. En effet, certains citoyens peuvent se permettre, en raison de leurs connaissances suffisantes ou de leurs capacités financières, d'entamer un recours judiciaire et d'obtenir satisfaction, décision qui n'intervient que pour eux mais non "erga omnes". Lorsque le sujet a été abordé en commission, les membres ont argué qu'il suffisait à la commune en défaut d'avoir voté correctement son règlement-taxe, d'augmenter son taux d'imposition l'année suivante. Il me paraît qu'une telle réaction est particulièrement discriminatoire à l'égard du nombre important de citoyens qui n'ont pas exercé ce droit de recours.

 

Dans un premier temps, le gouvernement s'était engagé à essayer de trouver une solution. Un texte est venu par deux fois en Conseil des ministres, mais son parcours n'a pas été suivi. Il est important de relever que le Conseil d'État qui avait été consulté n'avait pas, par rapport à ce texte, émis d'objections fondamentales.

 

Ensuite, ce texte n'ayant pas poursuivi son cheminement au sein du gouvernement, est arrivé sur la table du Parlement qui a bien dû prendre ses responsabilités. Et ces responsabilités, tous ceux qui ont accepté de cosigner ce texte les ont prises, me semble-t-il. Ce texte, inspiré de celui qui a servi de base aux délibérations du gouvernement, mais qui a également été amendé en certaines parties à la demande de différents commissaires pour répondre à l'exigence de sécurité juridique, est celui qui vous est proposé ce soir.

 

Le reste de mon intervention, monsieur le président, chers collègues, tentera précisément d'expliquer, dans une situation particulière, en quoi le texte peut être considéré comme suffisamment sûr sur le plan juridique. Il faut en effet savoir que nous sommes ici en matière d'imposition et la règle veut que la loi fiscale ne soit absolument pas rétroactive. Il y a en outre cette difficulté particulière liée au fait que des citoyens ont obtenu satisfaction devant les tribunaux et que ces décisions ont été coulées en force de chose jugée. La proposition qui est formulée – si elle est adoptée ce soir – viendra ainsi couvrir ces nullités et empêchera que ces citoyens, ayant obtenu satisfaction, ne puissent tirer bénéfice des décisions ou arrêts intervenus en leur faveur.

 

La proposition de loi à l'agenda tend à régler, tant pour l'avenir que pour le passé, les conséquences de l'adoption tardive d'un règlement-taxe fixant le pourcentage de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques. En contresignant cette proposition de loi, le cdH a surtout voulu proposer une solution structurelle réglant les situations où le règlement-taxe est adopté tardivement. Cette solution s'articule sur deux axes. Le premier ne pose, à mon sens, aucun problème sur le plan juridique, puisqu'il postule pour l'avenir. Il consiste à dire qu'à partir de l'exercice d'imposition 2009, le règlement-taxe qui fixe le pourcentage de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques doit être adopté et publié par affichage avant le 1er février de l'année de l'exercice d'imposition en cours. Ainsi, par exemple, pour les revenus de l'année 2008, exercice d'imposition 2009, le règlement-taxe devra être adopté et publié par affichage au plus tard le 30 janvier 2009.

 

Par rapport à la situation actuelle qui prévaut, un délai supplémentaire d'un mois est donné au conseil communal, ce qui est précieux. L'objectif est de régler des cas particuliers, par exemple le changement de majorité après une élection communale qui peut justifier un dépassement du temps imparti dans lequel le règlement-taxe doit être approuvé. En outre, il s'agit, surtout pour les communes de la Région wallonne, de régler les cas éventuels de motion de confiance qui permettent le renversement ou le remplacement de majorité en cours de législature. Il me semble qu'il n'y a là aucune difficulté puisque nous légiférons pour l'avenir.

 

Le deuxième axe, celui qui posera peut-être le plus de problèmes, est celui qui règle le cas d'une adoption tardive de ce règlement-taxe. Dans le texte que nous proposons, le nouvel article 468 prévoit un filet de sécurité qui consiste à combler le vide juridique résultant de la forclusion qui affecte la validité de la délibération du conseil communal. Dans une telle situation, on retombera sur le pourcentage appliqué pour l'exercice d'imposition précédent et non plus sur une situation de vide juridique où le règlement-taxe était considéré comme inexistant, où il n'y avait plus de base légale à l'imposition communale. On imagine la difficulté pour la continuité des missions des communes concernées.

 

Pour le passé, c'est-à-dire pour les exercices d'imposition 2001 à 2007, la validation des cotisations d'impôt contestées s'opère par une reprise rétroactive par la loi du pourcentage de la taxe additionnelle par année pour chacune des communes du Royaume et, enfin, par la confirmation de la cotisation d'impôt telle qu'elle a été établie en principal et en additionnel. D'une certaine manière, nous allons nous substituer ce soir au législateur communal, raison pour laquelle nous avons voulu que soit repris dans un tableau annexé à notre proposition l'ensemble des communes avec leur règlement et le taux de la taxe qu'elles avaient voté. C'est donc une reprise rétroactive et une confirmation de la cotisation d'impôt.

 

Ce procédé nous paraît en effet nécessaire pour établir le caractère certain de la dette d'impôt. La certitude de la créance vis-à-vis du contribuable ne résulte pas bien entendu comme en droit privé de la convention des parties mais bien de la loi. Pour les additionnels communaux, la légalité de la cotisation résulte de l'adoption à temps d'un règlement-taxe. À défaut, la dette d'impôt est nulle, en tout cas pour sa partie en additionnels et la cotisation doit être dégrevée pour peu que le contribuable introduise une réclamation dans les délais impartis qui sont de trois à six mois. C'est l'objet de l'alinéa 3 de l'article 2 de notre proposition.

 

De la sorte, la dette d'impôt sera incontestablement certaine, c'est-à-dire qu'elle a une base légale, elle sera liquide, elle sera libellée en montants tout à fait particuliers et enfin elle sera exigible, la liquidité et l'exigibilité résultant de l'enrôlement de la cotisation; c'est ce que l'alinéa 2 de l'article 2 confirme explicitement.

 

Enfin, il est indispensable de souligner que la présente initiative parlementaire est totalement respectueuse de la Constitution et de la répartition des compétences entre les entités, fédérale et fédérées, qui composent la Belgique. En effet, l'article 170, §4, al.2 de la Constitution stipule que la loi – au sens constitutionnel du terme, c'est-à-dire loi au sens fédéral – détermine seule les exceptions au pouvoir d'imposition des communes lorsque la nécessité est démontrée. Il nous paraît qu'en l'espèce, la nécessité est particulièrement démontrée.

 

L'article 465 du Code des impôts sur les revenus 1992 est une application de ladite disposition, en telle sorte que la reprise par le législateur fédéral du pourcentage de la taxe additionnelle pour les exercices d'imposition de 2001 à 2007 s'inscrit dans le cadre des exceptions que le pouvoir fédéral peut prévoir à l'égard des pouvoirs locaux. Par ailleurs, il n'est ici nullement porté atteinte par la loi au pouvoir des Régions puisque la loi ne touche ni à l'autonomie des communes ni au pouvoir de tutelle.

 

Voilà, monsieur le président, pour ce qui est de l'aspect essentiellement juridique de cette proposition.

 

J'ose espérer que la situation dans laquelle bon nombre de communes se sont trouvées ne nous obligera plus à l'avenir à avoir à adopter des législations comme celle-ci, qui présente manifestement un caractère tout à fait particulier et exceptionnel. Je souhaite que ce qui vient de se passer servira de leçon pour l'avenir et que, désormais, l'ensemble des pouvoirs communaux, comme l'ensemble des pouvoirs fédérés, veilleront à respecter les règlements qui, en matière d'imposition, sont particulièrement restrictifs et de stricte interprétation.

 

02.02  Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega's, op de wetgeving die voorligt kan de Kamer niet bijzonder fier, maar die wetgeving is wel broodnodig.

 

Zoals de heer Brotcorne daarnet heeft gesteld, is dit een uitzonderlijke situatie. Wij moeten vandaag een uitzonderlijke wet goedkeuren om iets te regulariseren dat in verschillende gemeenten niet correct is gelopen. De gemeenten hebben de aanslagvoeten voor de aanvullende gemeentebelastingen laattijdig goedgekeurd. Men is naar gerechtshoven getrokken en is tot bij het Hof van Cassatie gegaan.

 

Wat de gemeente Lessines betreft, heeft het Hof van Cassatie in haar arrest van 14 maart 2008 duidelijk gesteld dat de belastingplichtige gelijk heeft. Een gemeente kan geen aanvullend reglement goedkeuren na het vervallen van het kalenderjaar waarop deze aanvullende belasting van kracht was.

 

Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel doet de Kamer alsof haar neus bloedt en laten wij elke gemeente aan haar lot over. Wij moeten echter beseffen dat heel wat gemeenten zich in dezelfde omstandigheden bevinden als in Lessines. In Vlaanderen alleen al hebben niet minder dan 89 op 308 gemeenten hun belastingreglement na 31 december 2006 goedgekeurd.

 

De belastingen die toen werden geheven ten voordele van die gemeenten stonden onder druk. Het Hof van Cassatie had de belastingplichtige gelijk gegeven en stelde dat deze de aanvullende belasting niet hoefde te betalen. Als wetgever staat men dan voor een voldongen feit. Ofwel steunen wij degenen die via advocaten of fiscalisten naar de rechtbank zijn gestapt en gelijk hebben gekregen, door niets te doen, ofwel zeggen wij dat wij als federale wetgever zullen optreden.

 

De regering heeft een aantal initiatieven genomen en aan de Kamer gevraagd haar het initiatief uit handen te nemen en om dit samen met alle politieke partijen die regionaal of federaal aan de macht zijn, mee te ondertekenen.

 

Wij komen daarvoor uit. Wij hebben er geen enkel probleem mee dat wij die wet samen hebben goedgekeurd met Ecolo en hebben opgesteld met sp.a, omdat zij deel uitmaakten van de regering. Wij hebben daarmee geen enkel probleem. Waarom niet?

 

02.03  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): (…)

 

02.04  Luk Van Biesen (Open Vld): Die wetgeving, mijnheer Annemans, druist in tegen twee fundamentele begrippen.

 

Een eerste basisbegrip is het recht van de lokale autonomie. Is het de bedoeling dat de federale Kamer in de toekomst in de plaats van de gemeente treedt en de aanvullende gemeentebelasting vastlegt voor de gemeente? Het antwoord daarop moet heel duidelijk ontkennend zijn. Het is niet de bedoeling dat dit gebeurt.

 

Ten tweede, kan de Kamer retroactief belastingreglementen goedkeuren en zelfs tot in het aanslagjaar 2001 teruggaan? Met andere woorden, kan een belastingreglement worden goedgekeurd dat teruggaat in de tijd? De retroactiviteit en het charter van de belastingplichtige. Iedereen die de fiscale deontologie volgt, weet dat het vloekt met de fundamentele fiscaliteit. Iedereen weet dat.

 

Toch hebben wij als democraten in het Parlement geoordeeld een dergelijk voorstel aan de Kamer te moeten voorleggen. Waarom hebben wij dat gedaan? Het kan niet zijn dat wie naar de rechtbank stapt en advocaten en fiscalisten kan betalen, geen gemeentebelastingen moet betalen, terwijl alle andere belastingplichtigen dat wel moeten.

 

Het kan bovendien niet zijn dat wie niet naar de rechtbank is gestapt, het jaar nadien de belastingen moet ophoesten van wie wel naar de rechtbank is gestapt. Dat is onaanvaardbaar.

 

Het voorliggend wetsvoorstel is een unicum en zal hopelijk een unicum blijven. Wij zullen niet aanvaarden dat in de toekomst dergelijke reglementen nog nodig zijn.

 

Daarom bevestigt het voorliggend voorstel niet alleen de retroactiviteit van de aanslagvoeten voor de gemeentebelastingen en de agglomeratiebelastingen. Er werden bovendien twee elementen aan toegevoegd.

 

Het is democratisch moeilijk te verantwoorden dat een oude coalitie de belastingvoet moet vastleggen voor de nieuwe coalitie, die in oktober na de gemeenteraadsverkiezingen wordt verkozen en vanaf januari van start gaat. Daarom hebben wij in de voorliggende wetgeving ingevoerd dat zij tot 31 januari van het jaar volgend op het kalenderjaar, wetgevingaanvullende gemeentebelastingen kan goedkeuren.

 

Een derde nieuwigheid in het voorliggend voorstel is dat, indien aan het goedkeuren van een reglement wordt verzaakt en er in januari onder een nieuwe bestuursploeg geen akkoord is, altijd het oude reglement in voege blijft.

 

Dat zijn de nieuwigheden die dit voorstel wil invoeren en die heel belangrijk zijn voor verschillende gemeenteraadsleden of voor de mensen die verantwoordelijkheid dragen in hun gemeente. Indien u dit voorstel vandaag positief onthaalt – gelet op het feit dat zulks in de commissies is gebeurd, meen ik dat wij ook vandaag het licht op groen zullen krijgen –, zal in de toekomst niet langer de oude meerderheid moeten bepalen met welke belastingvoeten de nieuwe meerderheid in de toekomst zal moeten werken. Wij geven de nieuwe meerderheid tot 31 januari de kans bedoelde belastingvoeten te regelen en dus, met andere woorden, als nieuwe bestuursploeg ook verantwoordelijkheid te dragen voor de fiscaliteit en voor de offers die zij van haar burgers vraagt om haar beleid voor de daaropvolgende jaren te kunnen uitvoeren.

 

Ik meen dat door deze nieuwigheden, die werden toegevoegd, alle appels die men doet aan de hoven van beroep en het Hof van Cassatie en dergelijke, eindelijk een einde kunnen nemen. Ik heb al verschillende reacties gekregen van mensen uit de fiscale wereld die meenden dat die wet sluitend is waarmee elke vorm van annulatieberoep eindigt op de beslissingen die gemeenten hebben gedaan. Ik hoop dat daarmee een einde komt aan heel wat juridische en fiscale complicaties en dat in de toekomst heel wat onzekerheid voor de gemeenten wordt vermeden of zij wel recht hebben op de belastingen die zij voor de aanslagjaren 2001-2007 hebben geheven. Ik dank u.

 

02.05  Jenne De Potter (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega’s, mijnheer de minister, wij stemmen vandaag over een voorstel dat voor heel wat gemeenten in ons land een belangrijk juridisch feit zal zijn. Wij stemmen over een wet die moet toelaten de goede werking van onder andere 88 Vlaamse gemeenten te verzekeren. In heel wat gemeenten is er na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe meerderheid gekomen die volstrekt te goeder trouw het reglement van de aanvullende personenbelasting heeft goedgekeurd, zij het te laat.

 

Het gebeurde te goeder trouw, omdat die nieuwe coalities vaak met enige vertraging tot stand zijn gekomen. Maar ook in de andere gemeenten waar er geen coalitiewissel is geweest, gebeurde het te goeder trouw, omdat het Hof van Cassatie tot zijn arrest van 14 maart 2008 toeliet dat gemeenten hun belastingreglement konden goedkeuren in het aanslagjaar zelf, dus na 31 december.

 

Er is een nieuw feit sinds de nieuwe uitspraak van het Hof van Cassatie op 14 maart 2008. Het Hof van Cassatie heeft daarin gesteld dat een belastingreglement dat is goedgekeurd na 31 december te laat is en dus niet wettig.

 

Een dergelijke laattijdigheid kan natuurlijk een groot probleem betekenen voor de betrokken gemeenten. Burgers kunnen een geding aanspannen tegen het belastingreglement en een terugbetaling van hun belastingen eisen. Op die manier kan de financiële draagkracht van de gemeenten natuurlijk in het gedrang komen, zeker als meerdere gedingen door meerdere burgers worden aangespannen.

 

Vandaar dat wij met dit voorstel voor elk van de aanslagjaren van 2001 tot 2007 de situatie regelen door het percentage van de aanvullende gemeentebelasting wettelijk vast te leggen. Op die manier garanderen wij de inkomsten van de gemeenten. Maar op die manier werken wij ook een discriminatie weg tussen inwoners van dezelfde gemeente, namelijk tussen enerzijds, burgers die een geding hebben aangespannen en een terugbetaling hebben gekregen – met andere woorden de burgers die de wet kennen en een advocaat kunnen betalen – en anderzijds, burgers die geen vordering hebben ingediend en geen terugbetaling hebben verkregen.

 

Bovendien lopen die laatsten het risico nog een tweede maal te worden getroffen als de belastingen worden verhoogd omdat de gemeenten een tekort, een financieel probleem vaststellen.

 

Het voorstel bevat ook een structurele oplossing. Vanaf de inwerkingtreding van de wet mogen belastingreglementen worden goedgekeurd tot 31 januari van het kalenderjaar waarnaar het aanslagjaar is genoemd.

 

Met de voorliggende wet, die de ruime steun geniet van zowel meerderheid als oppositie in de Kamer, proberen wij een probleem dat effectief bestaat in 88 Vlaamse en 200 Waalse gemeenten op te lossen, vermits de gemeenten te goeder trouw waren en wij niet willen dat de financiële draagkracht van die gemeenten in het gedrang wordt gebracht. Evenmin willen wij dat er een ongelijkheid zou bestaan tussen de burgers van eenzelfde gemeente.

 

02.06  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, collega’s – als ik zo nog mag spreken –, heren Van Biesen en De Potter, de zalvende woorden die u hier tracht uit te spreken over het voorliggend wetsvoorstel, zijn volledig van de pot gerukt. Wat u vandaag doet, is pure demagogie, het creëren van een volledig rechtsonzekere Staat, omdat u weigert om mensen die gelijk hebben, ook gelijk te laten hebben. Uw kromme redenering is helemaal ongepast; die past niet in dit verhaal.

 

Het voorliggend wetsvoorstel illustreert dan ook de manier waarop hier te werk wordt gegaan. Enkele mensen hebben een klacht ingediend en krijgen ook gelijk op basis van hun klacht omdat de gemeenten in gebreke zijn gebleven.

 

Wat wordt er hier gedaan? Welnu, retroactief wordt ervoor gezorgd dat die gemeentekassen kunnen worden gespijsd op kosten van de belastingbetaler, omdat jullie met zijn allen in die gemeente- en stadsbesturen zitten en omdat u daar het schoentje voelt wringen. Ik vind dat volledig verkeerd en een zeer slecht signaal.

 

De manier waarop u hier te werk gaat, illustreert ook hoe u dit land wilt organiseren. Wetten dienen blijkbaar niet om de overheid aan banden te leggen. Integendeel, u lapt ze met alle plezier aan uw laars en u past ze zelfs retroactief aan. De rechtszekerheid voor de burger is blijkbaar voor u niet van tel. Wanneer de overheid zich vergist, te goeder trouw, dan worden de wetten met alle plezier retroactief aangepast. Zo werkt het niet; niet voor de burger, niet voor een overheid.

 

U draait met alle plezier de klok terug, de wet wordt van de tafel geveegd en retroactief aangepast. We spreken dan nog niet over de juridische problemen die u daar achteraf mee kan oplopen. Blijkbaar denken alle Vlaamse partijen, behalve Lijst Dedecker en Vlaams Belang, dat de inkomsten van de gemeenten en van de burgemeesters belangrijker zijn dan die van hun burgers. Ik vind dit een volledig verkeerd signaal.

 

Beste VLD-vrienden, helemaal belachelijk wordt het bij het zien van deze Open Vld-wet als we de twee recente initiatieven die door uw partij werden gecreëerd in beschouwing nemen. Ten eerste stelt Van Quickenborne dat de gemeenten de schuldigen zijn voor de hoge energiekosten en dat zij moeten besparen om ervoor te zorgen dat in de toekomst de opcentiemen en de gemeentebelasting niet zullen stijgen. Tegelijkertijd laat u door Van Mechelen aan Vlaamse kant 600 miljoen euro terugstorten voor de schulden van de gemeenten. Hier gaat u dan proberen om belastingen via een achterpoortje te recupereren

 

Ik ben hier volledig tegen. De gemeenten waren in fout, ze hebben hun opdracht niet uitgevoerd. Nu moet u dit niet retroactief gaan rechtzetten. U zegt zelf dat het niet de bedoeling is dat het federale parlement de gemeentebelastingen gaat bepalen of heffen. Hier komt u juist wel tussenbeide. U moet daar tussenuit blijven.

 

Tot slot bewijst dit wetsvoorstel dat geen enkele traditionele partij te vertrouwen is als het erom gaat de kostprijs van deze overheid, de kostprijs van de lokale besturen naar beneden te halen. Elke gelegenheid die u krijgt, gaat u afromen, gaat u op de kap van de belastingbetaler uw gemeentekassen sponsoren. Dat is pervers.

 

02.07  Christian Brotcorne (cdH): Monsieur le président, j'aimerais entendre M. Van de Velde sur la notion d'égalité devant l'impôt.

 

Tout ce que vous dites est exact par rapport aux retards et aux fautes commises par les communes. Ce que nous souhaitons faire aujourd'hui, c'est rétablir une forme d'égalité. Quelques citoyens ont pu se permettre d'introduire des recours et ils ont obtenu satisfaction. Le risque demain, si nous n'intervenons pas, c'est que les citoyens qui n'ont pu se permettre ce type de recours doivent payer l'année suivante pour ceux qui ont été exonérés de l'impôt parce qu'il y aura un manque dans les caisses communales. C'est aussi et essentiellement cela que nous visons par la régularisation exceptionnelle que nous proposons aujourd'hui.

 

02.08  Robert Van de Velde (LDD): Als uw gelijkheid betekent dat mensen die wettelijk gelijk hebben, moeten worden gestraft, dan mag dat soort van gelijkheid gelden voor PS en cdH, maar niet voor mij. Als men in een rechtszaak gelijk krijgt, heeft men gelijk. Andere mensen, die op dit moment gedupeerd zijn omdat ze die belasting – ten onrechte – wel hebben betaald, zouden nu de kans moeten krijgen om ze te recupereren, mijnheer Brotcorne. Met alle respect, maar uw gemeentekas gaat niet boven het belastinggeld van onze burgers. U hebt de gelegenheid gehad om die gemeentelijke verordeningen op een deftige manier uit te voeren, maar u hebt dat nagelaten. Daarmee is de kous af. Dan moet u nu niet acht jaar teruggaan in de tijd.

 

Ik heb daarstraks gezegd dat ik geen enkele van de traditionele partijen nog vertrouw om op een of andere manier de kostprijs van onze lokale besturen naar beneden te halen. De kostprijs van onze lokale besturen doet onze economie verzanden.

 

En dan is er nog de demagogie van Sven Gatz, bijvoorbeeld, die vanochtend zei dat wij ervoor moeten zorgen dat er geen ambtenaren meer bij komen op Vlaams niveau. Dat is pure demagogie, want u haalt het geld hier via achterpoortjes terug. Stop met uw uitleg. U hebt vandaag de kans om op een deftige manier te bewijzen dat het u menens is en dat u de belastingen op een rechtvaardige manier wil innen en doen betalen.

 

Ik heb een oprechte vraag aan Open Vld, MR en N-VA. Als het u menens is om de overheidslast op een of andere manier te verlagen, is het nu het moment om dat te tonen en dit onvoorstelbaar pervers wetsvoorstel, net als onze fractie, radicaal af te wijzen.

 

02.09  Barbara Pas (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik zal niet alles herhalen wat de vorige spreker heeft gezegd, maar ik kan hem volledig bijtreden. Onze fractie heeft de afgelopen jaren in dit Parlement al heel wat fiscale spitsvondigheden meegemaakt, maar het wetsvoorstel dat nu ter bespreking voorligt, kan mijns inziens ook bij die categorie worden ingedeeld.

 

Wie aandachtig naar de lijst van indieners heeft gekeken, kan meteen vaststellen dat alle politieke fracties die ten lande zetelende burgemeesters en dito schepencolleges hebben, met dit wetsvoorstel een retroactiviteit invoeren voor de aanvullende gemeentebelastingen. Zowel CD&V - N-VA, Open Vld, Groen!, cdH, PS, MR als sp.a willen niet alleen de aanvullende belastingreglementen retroactief regelen. Er is voortaan zelfs voorzien in een verlenging van de termijn tot 31 januari van het kalenderjaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd. Het belastbaar tijdperk wordt dus uitgebreid.

 

Het Vlaams Belang is dan ook verbaasd over het gemak waarmee door al die beleidspartijen op het lokale vlak een dergelijke retroactiviteit wordt ingevoerd. Inzake belastingen zorgt dit volgens mij niet voor rechtszekerheid. Bovendien verbreekt men met dit wetsvoorstel de annaliteit van het belastingreglement die de aanvullende bijdrage uit de personenbelasting regelt.

 

 De Vlaamse meerderheidspartijen hebben steeds de mond vol over de autonomie der gemeenten, maar nu een aantal gemeenten de afgelopen jaren aan zijn verplichtingen heeft verzuimd, is het plots de federale wetgever die depannerend moet optreden.

 

En dan maar vragen stellen aan de minister van Financiën om de voorschotten sneller en correcter vanuit de federale overheid aan de gemeenten door te storten! Door het belastbare tijdperk uit te breiden, bemoeilijkt men dat proces. Men moet weten wat men wil natuurlijk.

 

Collega’s, dit wetsvoorstel heeft ook een belangrijke precedentwaarde, zoals ook minister Reynders heeft bevestigd in de commissie. Gelet op deze precedentwaarde vroeg het Vlaams Belang in de commissie om het advies van de Raad van State. Dit werd door alle andere partijen weggestemd.

 

Wij wensen er nog op te wijzen dat het Hof van Cassatie zich onlangs heeft uitgesproken tegen het invoeren van belastingreglementen op retroactieve basis. Het Vlaams Belang is van oordeel dat de aanvullende bijdrage op de personenbelasting tijdig dient te worden goedgekeurd en vindt het onaanvaardbaar dat de overheid zelf dit nu op een retroactieve manier voor de voorbije inkomstenjaren wenst te regelen.

 

Terwijl iedere belastingplichtige zich aan alle verplichtingen dient te houden, is dit blijkbaar niet van toepassing op lokale overheden. Dit is weer zo’n typisch voorbeeld van goed bestuur waar de Vlaamse federale meerderheidspartijen zo hoog mee oplopen.

 

Het staat in de sterren geschreven dat de nieuwe regeling bij het Grondwettelijk Hof zal worden aangevochten op basis van het gelijkheidsbeginsel en bijgevolg tot een schorsing van de wet zal leiden. Vandaar ook dat de Vlaams Belangfractie vandaag radicaal zal tegenstemmen.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1276/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1276/1)

 

Het wetsvoorstel telt 4 artikelen.

La proposition de loi compte 4 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

Ik moet u meedelen dat er in de Nederlandse tekst een aantal grammaticale rechtzettingen zijn, die niets aan de zaak veranderen, maar ik signaleer u het maar. Het gaat over enkelvouden en meervouden, over het woord "bedoeld" dat "zoals bepaald" wordt enzovoort.

 

Er zijn ook bijlagen bij de artikelen.

 

De artikelen 1 tot 4, met tekstverbeteringen, worden artikel per artikel aangenomen, alsmede de bijlage.

Les articles 1à 4, avec corrections de texte, sont adoptés article par article, ainsi que l'annexe.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

03 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (474/1-7)

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (25/1-2)

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (30/1-2)

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (148/1-2)

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (385/1-2)

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (408/1-2)

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (519/1-2)

03 Proposition de loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (474/1-7)

- Proposition de loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (25/1-2)

- Proposition de loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (30/1-2)

- Proposition de loi visant à modifier la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (148/1-2)

- Proposition de loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (385/1-2)

- Proposition de loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (408/1-2)

- Proposition de loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (519/1-2)

 

Voorstellen ingediend door:

Propositions déposées par:

- 474: Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Liesbeth Van der Auwera, Servais Verherstraeten

- 25: André Frédéric

- 30: Jacqueline Galant, François Bellot, Denis Ducarme, Marie-Christine Marghem, Philippe Collard, Daniel Bacquelaine, Corinne De Permentier

- 148: Kattrin Jadin

- 385: Filip De Man, Bart Laeremans, Bert Schoofs

- 408: Stefaan Van Hecke, Fouad Lahssaini, Renaat Landuyt

- 519: André Frédéric, Colette Burgeon, Jean-Marc Delizée, Patrick Moriau, Linda Musin, André Perpète

 

Ik stel u voor een enkele bespreking aan deze zeven wetsvoorstellen te wijden. (Instemming)

Je vous propose de consacrer une seule discussion à ces sept propositions de loi. (Assentiment)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Mme Galant est souffrante. Elle renvoie au rapport écrit.

 

03.01  François Bellot (MR): Monsieur le président, chers collègues, monsieur le ministre, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 8 juin 2006 réglant les activités économiques et individuelles avec des armes, combien de fois n'avons-nous pas été interpellés quant à la pertinence des choix qu'elle contient: excessive rigueur de la loi, difficultés d'application, dépossession et destruction d'armes de grande valeur – financière, artistique, historique ou sentimentale – ou tout simplement détenues en toute légalité depuis de nombreuses années par des personnes honnêtes n'ayant jamais causé le moindre problème, formalités administratives surabondantes, montant excessif des redevances, incertitudes quant au renouvellement des autorisations de détention délivrées, extrême méfiance des détenteurs d'armes envers les intentions réelles des autorités publiques.

 

La rigueur de la loi a-t-elle permis que soit atteint son objectif, à savoir sortir les armes de la clandestinité? Il faut bien admettre que non. Il était par conséquent indispensable de modifier cette loi en plusieurs points. Il s'agissait tout d'abord d'étendre la liste des motifs légitimes en vue d'y intégrer les personnes qui souhaitaient conserver leurs armes sans pour autant tirer. Je pense aux personnes qui ont acquis une arme par voie de succession ou encore aux chasseurs ou aux tireurs sportifs souhaitant cesser leurs activités respectives.

 

Il convenait également de réfléchir à la situation des personnes qui détenaient une arme depuis de nombreuses années avant le vote de cette loi, pour autant bien évidemment que cette arme ne fût pas prohibée. Il s'agissait encore de simplifier la procédure de renouvellement des autorisations de détention d'arme ou de revoir très fortement à la baisse la redevance à payer tous les cinq ans.

 

Dès le début de la législature, le MR a ouvert un débat en déposant plusieurs propositions de loi. C'est d'ailleurs sur la base d'une proposition de loi MR que les périodes transitoires contenues dans la loi sur les armes ont été prolongées jusqu'au 31 octobre 2008. Ce délai supplémentaire devait être mis à profit pour modifier cette loi quant au fond. Dans ce cadre, et toujours sous l'impulsion des élus du MR, la commission de la Justice de la Chambre a auditionné de nombreux experts du secteur des armes en vue de recueillir l'avis de praticiens et d'acteurs de terrain au sujet des améliorations indispensables à apporter à la loi sur les armes.

 

Au mois de décembre 2007, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt particulièrement important et déterminant quant à l'évolution du dossier.

 

La volonté de trouver une solution pour les détenteurs passifs et la motivation de cet arrêt ont amené les groupes de la majorité à déposer l'amendement introduisant un nouvel article 11/1 dans la nouvelle loi sur les armes.

 

Dans la mesure où il s'agit d'un amendement fondamental, je tiens à en préciser à nouveau la portée. Jaqueline Galant l'a déjà fait durant les travaux de la commission de la Justice. Mais il importe que chacun d'entre nous ainsi que les services du ministre de la Justice et des gouverneurs disposent des explications nécessaires pour une application cohérente et uniforme de cette disposition. Ces informations figureront dans le compte rendu de nos travaux et les services compétents pourront s'y référer.

 

Dans son arrêt du 19 décembre 2007, la Cour constitutionnelle reproche à l'article 11, §3, alinéa 9, "de ne pas mentionner comme motif légitime la conservation dans un patrimoine d'une arme qui était détenue légalement". Pour cette raison, la Cour annule l'article 11, §3, alinéa 9, "en ce qu'il ne mentionne pas comme motif légitime la conservation d'une arme dans un patrimoine lorsque la demande d'autorisation de détention concerne une arme soumise à autorisation, à l'exclusion des munitions pour lesquelles une autorisation de détention a été délivrée ou pour laquelle une autorisation de détention n'était pas requise".

 

Plusieurs conclusions doivent être tirées de cet arrêt. Il est indispensable d'intégrer, dans la loi sur les armes, un nouveau type de détention: la détention d'une arme soumise à autorisation sans munitions. Cette détention sans munitions ne peut être accordée que s'il s'agit de conserver une arme dans un patrimoine. Ce nouveau motif légitime ne peut donc être invoqué par une personne qui souhaite acheter une arme chez un armurier, sans pour autant vouloir l'utiliser.

 

La Cour constitutionnelle précise, par ailleurs, que si l'on souhaite conserver cette arme, elle doit avoir été détenue légalement. La Cour envisage deux situations: soit une autorisation de détention a été délivrée, soit une autorisation n'était pas requise pour l'arme concernée.

 

L'amendement n° 7 introduisant un nouvel article 11/1 dans la loi vise à autoriser cette détention sans munition et ce, conformément au prescrit de la Cour constitutionnelle.

 

Ce nouvel article précise très clairement que l'autorisation envisagée n'est valable que pour la simple détention de l'arme à l'exclusion, je le répète, des munitions. Cette autorisation ne peut être accordée qu'aux personnes souhaitant conserver dans leur patrimoine certaines armes. L'article en projet ne permettra donc pas à une personne d'acheter une arme chez un armurier et d'obtenir une autorisation de détention sans munition. Les hypothèses visées ont été définies eu égard à la motivation et au dispositif de l'arrêt de la Cour constitutionnelle.

 

Les armes visées par cet article 11/1 sont les armes détenues légalement. Le principe général de cet article consiste à n'autoriser la détention sans munition que pour les armes qui étaient détenues légalement et que le détenteur souhaite conserver.

 

La deuxième catégorie visée sont les armes qui avaient fait l'objet d'une autorisation. Cet élément de l'article en projet vise les situations suivantes. Il y en a deux. La personne qui a acquis l'arme avant l'entrée en vigueur de la loi de 2006 et a, à l'époque, obtenu l'autorisation ou la personne qui reçoit dans le cadre d'une succession une arme soumise à autorisation, que ce soit en vertu de l'ancienne loi ou de la loi de 2006. Une autorisation a été délivrée pour cette arme à la personne décédée.

 

Il y a le cas des armes pour lesquelles une autorisation n'était pas requise avant l'entrée en vigueur de la loi de 2006. Dans ce cas, la personne a acquis une arme avant l'entrée en vigueur de la loi de 2006 et cette arme n'était pas soumise à autorisation.

 

Il y a bien entendu les chasseurs et les tireurs sportifs qui désirent arrêter de pratiquer leur hobby mais qui souhaitent toutefois conserver leur arme. Avant l'entrée en vigueur de la loi de 2006, les armes de chasse et de sport n'étaient pas soumises à autorisation. L'article 12 de la loi précise que l'article 11 n'est pas d'application pour les chasseurs et les tireurs sportifs. Par conséquent, la détention d'une arme de chasse ou de tir sportif ne fait pas l'objet d'une autorisation au sens strict du terme puisqu'elle est détenue par un chasseur ou un tireur sportif. C'est ce qui explique la rédaction proposée. C'est également pour cette raison qu'il n'est pas fait mention de la date d'acquisition de l'arme.

 

Je voudrais citer un exemple. M. X acquiert une arme de chasse. J'insiste sur le fait que cela soit avant ou après l'entrée en vigueur de la loi de 2006. L'article adopté ne fait pas référence à la date d'acquisition de l'arme.

 

Ce monsieur X est détenteur d'un permis de chasse. L'article 11 de la loi ne s'applique pas. Il n'y a donc pas d'autorisation au sens strict. À l'expiration de la validité de son permis de chasse, M. X ne souhaite plus pratiquer son hobby mais voudrait conserver son arme de chasse. Il peut dès lors bénéficier de la possibilité prévue par le nouvel article 11/1 et, par conséquent, il peut détenir son arme de chasse mais sans munition. Il en va de même dans le cadre d'une succession si la personne reçoit une arme de chasse ou de tir sportif.

 

Comme vous pouvez le constater, la détention sans munition permet aux personnes qui détiennent légalement une arme mais qui ne souhaitent pas l'utiliser de la conserver. Désormais, elles ne seront plus dépossédées de leur bien par l'État, ce qui était légitimement ressenti comme une injustice et une atteinte à leur droit de propriété.

 

Certes, cette modification est fondamentale mais le texte adopté par la commission de la Justice a apporté des modifications pertinentes à plusieurs niveaux. Tout d'abord, au niveau juridique, désormais, avant de pouvoir intégrer une arme dans la catégorie des armes soumises à autorisation, le Roi devra obtenir l'avis du Conseil consultatif des armes. La possibilité donnée au Roi d'étendre, en tout ou en partie, aux armes autres que les armes à feu, les dispositions légales concernant les agréments et les autorisations a été supprimée. Ce faisant, l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi à la base de la loi de 2006 est enfin respecté. Les conditions dans lesquelles des armes peuvent être prêtées sont enfin clarifiées. Par ailleurs, d'autres notions sont précisées, adaptées ou modifiées.

 

Au niveau de la simplification administrative, les auteurs de la proposition de loi et des amendements ont apporté une série d'innovations intéressantes. Tout d'abord, les chasseurs et les tireurs sportifs seront désormais exemptés des épreuves théoriques et pratiques. Les tireurs sportifs seront exemptés de l'attestation médicale. Les collectionneurs et les personnes participant à des activités historiques, folkloriques, culturelles ou scientifiques seront également exemptés de cette attestation médicale.

 

L'article 32 de la nouvelle loi est revu et pose le principe que les agréments et autorisations sont accordés pour une durée indéterminée. Il reviendra au gouverneur de contrôler tous les cinq ans si les titulaires de ces agréments et autorisations respectent la loi et satisfont aux conditions de délivrance des documents.

 

Le mécanisme est aujourd'hui inversé. Le titulaire de l'autorisation ne devra plus demander tous les cinq ans le renouvellement de son autorisation. C'est le gouverneur de la province qui vérifiera si les conditions d'autorisation sont toujours remplies. Les détenteurs ne devront plus produire à nouveau une attestation médicale et repasser les épreuves théoriques et pratiques.

 

Pour ce qui concerne les collectionneurs, le seuil fixé de dix armes est réduit à cinq armes. Désormais, ils ne devront plus acquérir que cinq armes avant d'obtenir leur agrément, ce qui représente une simplification administrative et une réduction considérable des frais à consentir avant d'obtenir l'agrément. Certaines armes prohibées non à feu faisant partie des collections pourront être conservées, pour autant que le propriétaire obtienne un agrément de collectionneur.

 

Pour ce qui concerne le montant des redevances, des aménagements ont été obtenus, compte tenu des marges budgétaires actuelles et de la couverture insuffisante des dépenses effectuées par le département de l'Intérieur pour financer les services des gouverneurs. Désormais, le montant de la redevance à payer lors de la demande et du renouvellement est littéralement déterminé comme suit: "Pour toutes les autorisations de détention d'une arme soumise à autorisation au nom de la même personne, c'est un montant forfaitaire de 85,00 euros". Concrètement, cet article signifie que, pour chaque demande d'autorisation, un montant forfaitaire de 85,00 euros devra être acquitté; que la demande d'autorisation concerne une ou plusieurs armes, le montant sera de 85,00 euros. Il y a donc un intérêt manifeste à déclarer l'ensemble des armes. Lors du contrôle effectué tous les cinq ans par le gouverneur, le montant de la redevance sera de 85,00 euros, que le contrôle porte sur une ou plusieurs armes.

 

Le texte auquel nous avons abouti contient une série d'innovations. Certaines constituent des modifications majeures par rapport à la loi de 2006. D'autres le sont moins, mais faciliteront la vie des détenteurs d'armes qui, pour la plupart, ne posent jamais de problèmes en termes de sécurité publique.

 

Si vous me permettez l'expression, le texte de la proposition de loi corrige le tir, là où le précédent texte se trompait de cible. La loi de 2006 a donné l'impression aux détenteurs d'armes que l'on voulait s'attaquer à la criminalité en réduisant les motifs légitimes de détention d'armes en les soumettant à des tracasseries administratives invraisemblables, voire en les dépossédant des armes qu'ils détenaient en toute légalité et en toute honnêteté depuis de nombreuses années.

 

D'aucuns ont vécu l'élaboration du projet de loi à la base de la loi de 2006 comme étant l'occasion de réduire de manière drastique la détention d'armes par des particuliers. Le prétexte est connu. La réduction de la détention d'armes conduirait à une réduction parallèle de la criminalité. Rien n'est moins vrai.

 

Tout le monde s            ait que le marché illégal est bien plus menaçant pour la sécurité publique que la vente déclarée d'armes aux particuliers ou la détention légale d'armes par les particuliers. En effet, ce sont les armes issues de filières clandestines qui sont utilisées dans la plupart des agressions avec armes à feu. À l'occasion des auditions, le représentant du parquet fédéral a déclaré que les armes à feu, hors armes de chasse et tir sportif, dont la détention pour motif légitime est autorisée, sont présentes dans 2% des homicides alors que les armes issues du trafic international d'armes de guerre représentent 26% et que les armes blanches telles que couteaux, canifs et cutters sont présents pour 36%.

 

Par conséquent, il est essentiel et impératif d'intégrer dans les priorités de la politique des poursuites le démantèlement des filières alimentant le marché parallèle d'armes prohibées. La Chambre des représentants s'est chargée de corriger les égarements les plus manifestes contenus dans la loi que nous avions votée en 2006. Il revient à présent au gouvernement d'intégrer dans les priorités de la politique des poursuites le démantèlement des filières alimentant le marché parallèle. Il est également indispensable et urgent de réformer le Registre central des armes afin qu'il soit enfin opérationnel. Ce registre doit permettre de connaître le nombre d'armes détenues dans notre pays, de vérifier si une personne est titulaire d'une autorisation de détention ou encore permettre aux forces de police et aux gouverneurs de prendre les mesures adéquates s'il apparaît qu'une personne qui constitue un risque pour la sécurité publique détient une arme.

 

Le texte auquel nous avons abouti rééquilibre la loi de 2006, la rend plus acceptable pour le secteur. Il est de nature à rendre possible l'objectif initial de cette loi, à savoir la déclaration d'un nombre maximal d'armes, de faire remonter à la surface un maximum d'armes et non d'en détruire un maximum. D'autres adaptations devront certainement y être encore apportées. Des imperfections existent encore certainement dans cette loi de 2006; il conviendra sans doute de remettre l'ouvrage sur le métier après une nouvelle évaluation.

 

Mais, dès à présent, nous pouvons nous féliciter d'avoir abouti à un texte qui contient une alternative à la destruction des armes détenues légalement, parfois depuis des années. Les dispositions adoptées par la commission de la Justice visent également à réduire l'insécurité juridique et à simplifier les charges administratives auxquelles étaient soumis les détenteurs d'armes.

 

Compte tenu des possibilités budgétaires actuelles, le montant des redevances a été revu à la baisse mais, bien entendu, pas annulé.

 

Sur ce dernier point, il conviendra sans doute de mener une évaluation approfondie et de chiffrer de manière exacte l'impact budgétaire pour le département de l'Intérieur.

 

Chers collègues, le texte qui se trouve sur nos bancs répond, nous semble-t-il, à la plupart des préoccupations que notre groupe a exprimées depuis le vote de la loi de 2006. Nous émettrons par conséquent un vote positif.

 

03.02  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, op 18 oktober 2007, bijna negen maanden geleden, hebben wij hier in dit halfrond de verlenging van de amnestieperiode tot 31 oktober 2008 besproken en goedgekeurd.

 

De Open Vld heeft toen verduidelijkt een dubbelspoor te volgen: enerzijds een verlenging van de amnestieperiode en anderzijds een reparatiewet, met dien verstande dat het een niet zonder het andere kon. Waarom een reparatiewet? Intussen was immers gebleken dat de nieuwe wapenwet van 2006 voor heel wat moeilijkheden op het terrein zorgde en omdat sommige onbedoelde gevolgen vooraf onvoldoende werden ingeschat. Welnu, waarde collega’s, wij hebben woord gehouden want vandaag is die reparatiewet er en straks wordt de wet in deze plenaire vergadering goedgekeurd.

 

Voor ons gaat een goede wapenwetgeving uit van drie belangrijke drijfveren. In de eerste plaats het uit de illegaliteit halen van wapens door mensen aan te zetten om wapens aan te geven. Een tweede drijfveer is het bewust maken van mensen van het mogelijke gevaar van wapens op het vlak van de veiligheid. Een derde drijfveer is het aan de dag leggen van redelijkheid ten opzichte van de wapenliefhebber en de professional die zijn best doet om altijd met alles in orde te zijn.

 

Vanuit deze drie drijfveren hebben wij eind vorig jaar als Open Vld, op basis van de resolutie van 8 maart 2007, die tijdens de vorige legislatuur werd besproken en aangenomen, samen met onze collega’s van de CD&V een evenwichtig, uitvoerig en onderbouwd wetsvoorstel ingediend. Dit wetsvoorstel werd door de commissie voor de Justitie als meest omvattende wetsvoorstel aangenomen en weerhouden als basis voor de bespreking.

 

Tijdens de voorbije maanden, collega’s, volgde het arrest van het Grondwettelijk Hof en werd binnen de meerderheid intens vergaderd en onderhandeld. Dit heeft geleid tot een aantal meerderheidsamendementen die de voorbije weken werd behandeld en goedgekeurd in de commissie voor de Justitie. Het resultaat is geen soepeler maar wel een evenwichtiger wapenwetgeving.

 

Voor de concrete wijzigingen geef ik nu graag het woord aan mijn collega, mevrouw Van Cauter.

 

De voorzitter: Mevrouw Van Cauter heeft het woord.

 

03.03  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega’s, zoals mijn goede collega Sabien Lahaye-Battheu net heeft gezegd, blijven wij achter de oorspronkelijke wet van 8 juni 2006 staan, alsook achter de doelstellingen die wij toen wilden bereiken, zoals het mogelijk maken van de traceerbaarheid van wapens, zoveel mogelijk wapens uit de illegaliteit halen, collega Dedecker, en de strijd tegen zinloos geweld.

 

(…): (…)

 

De voorzitter: U moet wel eerst het woord vragen.

 

03.04  Jean Marie Dedecker (LDD): Mevrouw Van Cauter, ik vraag mij af waarom uw partij dit de vorige keer heeft goedgekeurd.

 

03.05  Carina Van Cauter (Open Vld): Collega Dedecker, u zult dat moeten vragen aan mijn voorgangers.

 

03.06  Jean Marie Dedecker (LDD): Ik doe het, bij dezen.

 

03.07  Carina Van Cauter (Open Vld): Ik kan eraan toevoegen dat een aantal – u hebt mij niet laten uitspreken, maar ik ging ertoe komen – van de gevolgen van de vorige wetgeving niet bedoeld waren. De toepasbaarheid op het terrein heeft ons, parlementsleden, laten inzien dat er effectief een aantal wijzigingen nodig waren.

 

Ondertussen heeft ook het Grondwettelijk Hof een arrest uitgevaardigd zodat een oplossing kon worden geboden voor een aantal wapenbezitters. Ik heb het over jagers, sportschutters en erfgenamen die in hun vermogen een wapen aantreffen of zijn gestopt met hun activiteit en die de mogelijkheid moet worden gelaten, als het gaat over een vergund wapen, om het wapen te behouden in hun vermogen.

 

Ik kom terug naar het punt waar ik was begonnen.

 

03.08  Jean Marie Dedecker (LDD): (…) De vorige keer hebben wij dat ook aangevoeld. Al de elementen die u nu zou veranderen, werden toen allemaal verworpen. Het zou mooi zijn van uw collega’s om daarop eens te antwoorden.

 

03.09  Herman De Croo (Open Vld): Mijnheer Dedecker, u weet de zaken bij voorbaat. Wij wachten de zaken af en dan corrigeren wij.

 

03.10  Jean Marie Dedecker (LDD): (…) kan voorkomen, mijnheer De Croo.

 

De voorzitter: Mevrouw Van Cauter heeft het woord.

 

03.11  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega’s, met deze wetgeving – het is gebleken uit de hoorzittingen dat daaraan nood was – moeten wij voorkomen dat er wapens op een onoordeelkundige manier zouden worden gebruikt, door mensen die daartoe niet zijn opgeleid, en dat wapens impulsief worden gebruikt.

 

Collega’s, dit is dan ook de reden waarom er een aantal aanpassingen werd voorgesteld in dit wetsvoorstel. Men kan zich er niet in algemene bewoordingen van af maken door te zeggen – een aantal collega’s zullen dit straks misschien nog wel doen, in de pers is het ook hier en daar reeds aangehaald – dat het zou gaan over een algemene versoepeling van de wapenwet. Ik zie collega Van Hecke knikken. Dit is niet juist.

 

Aan het onderscheid tussen vergunningsplichtige wapens en verboden wapens is niets gewijzigd. Integendeel, de nachtkijker wordt effectief verboden. Dat is misschien wel geen wapen, maar het is een handig instrument voor degene die geen goede bedoelingen heeft. De lijst van de strafbare feiten die verhinderen dat iemand een wapenvergunning zou krijgen, is uitgebreid. De politiediensten en gouverneurs kunnen vandaag niet alleen vergunningsplichtige wapens, maar ook vrij verkrijgbare wapens in beslag nemen als de openbare veiligheid in het gedrang is. Het verbod op de verkoop van wapens via internet wordt nog uitgebreid.

 

Anderzijds, ik ben ermee begonnen, hebben wij inderdaad willen remediëren aan een aantal onbedoelde gevolgen, hebben wij willen tegemoetkomen aan het arrest van het Grondwettelijk Hof, hebben wij effectief ook de rechtszekerheid willen dienen en hebben wij willen zorgen voor een administratieve vereenvoudiging. Die is er gekomen op expliciete vraag van de gouverneurs en de politiediensten.

 

Daarom zullen de vergunningen voortaan voor onbepaalde duur worden verstrekt. Dit is uiteraard geen vrijgeleide collega Dedecker, want om de vijf jaar zal opnieuw moeten worden gecontroleerd of men effectief aan de voorwaarden voldoet om een vergunning te hebben. Zoals ik reeds zei, deze onbeperkte vergunning dient de rechtzekerheid en houdt een administratieve vereenvoudiging in.

 

Uiteindelijk wordt ook voorzien in de mogelijkheid tot passief wapenbezit voor deze wapens waar voorheen een vergunning voorhanden was of waar voorheen geen vergunning vereist was. Met passief wapenbezit wordt bedoeld dat men niet kan beschikken over munitie. Ik neem aan dat een aantal collega’s daarover straks zal zeggen dat deze regel zijn doel zal missen of zou kunnen missen.

 

Ik dien dit nu bij voorbaat reeds tegen te spreken om straks niet opnieuw te moeten reageren. Wij weten allemaal dat men om munitie te kunnen krijgen in het bezit moet zijn van een vergunning, zodat alleen degenen met een vergunning in de mogelijkheid zullen zijn om zich munitie aan te schaffen.

 

03.12  Clotilde Nyssens (cdH): Monsieur le président, chers collègues, monsieur le ministre, la loi du 8 juin 2006 réglant les activités économiques et individuelles avec des armes représentait une avancée majeure dans l'optique d'un meilleur contrôle des armes circulant dans notre pays. Nous avons à l'époque, comme tout le monde, soutenu cette loi. Il n'est pas dans notre intention de l'assouplir, mais bien de la rendre plus praticable.

 

La proposition qui est votée aujourd'hui et qui fait suite à de nombreuses auditions ne peut pas être considérée comme un assouplissement général de la législation pour les raisons suivantes.

 

Première raison: les cas d'irrecevabilité des demandes d'agrément de personnes exerçant des activités professionnelles impliquant la détention d'armes à feu ont été élargis. La liste des infractions au Code pénal pour lesquelles une personne condamnée est irrecevable pour introduire une demande d'agrément est élargie à tous les délits où il est question de violence et d'abus de confiance. Les demandes d'agrément émanant de personnes ayant commis une infraction à la réglementation concernant la chasse et le tir sportif sont désormais irrecevables.

 

Deuxième raison: sont désormais expressément irrecevables les demandes d'autorisation introduites par les personnes qui ne remplissent pas les conditions légales relatives à l'exigence de la majorité, à l'absence de condamnation pénale ou de décision relevant de la loi sur la protection de la personne des malades mentaux ou de la loi de défense sociale, à l'exigence d'une attestation médicale confirmant que le demandeur est apte à manipuler l'arme sans danger pour lui-même ou pour autrui, à l'absence d'opposition du cohabitant et à l'exigence d'un motif légitime.

 

Troisième raison: il est expressément indiqué que l'autorisation de détention d'une arme n'est accordée au demandeur que si, notamment, il justifie d'un motif légitime, non seulement pour l'acquisition mais aussi pour la détention de l'arme et des munitions. Ainsi celui qui n'exerce plus la profession pour laquelle il pouvait détenir une arme à feu n'a plus de motif légitime pour garder encore cette arme.

 

Quatrième raison: la loi encadre désormais le prêt d'arme entre personnes légalement autorisées à détenir une arme à feu. Cette situation était prévue dans la loi de 2006, mais n'avait pas été suffisamment réglementée.

 

Cinquième raison: le régime des interdictions de vente par correspondance, par internet ou à distance d'armes à des particuliers a été durcie.

 

Sixième raison: les contrevenants à la loi de 1933 s'exposent aux mêmes sanctions que les contrevenants aux dispositions de 2006 et à ses arrêtés d'exécution.

 

Septième raison: en cas de danger pour l'ordre public ou l'intégrité physique des personnes, les officiers de police pourront saisir non seulement l'arme concernée soumise à autorisation, mais aussi les armes à feu en vente libre que possède la personne.

 

Huitième raison: le contrôle des armuriers et des fabricants d'armes ressortit désormais à la police fédérale et non plus locale. Cela permet de recourir aux techniques de contrôle plus spécialisées.

 

Neuvième raison: l'automatisme dans la délivrance d'une autorisation aux personnes détentrices d'une arme devenue soumise à autorisation, dès lors qu'elles sont majeures et n'ont jamais été condamnées, est apparu trop dangereux. Désormais, il ne devra en outre exister aucun motif d'ordre public qui donnerait lieu au retrait de l'autorisation.

 

Pour le reste, la proposition rend la loi certes moins ambitieuse, mais en même temps plus réaliste en donnant la priorité à l'enregistrement d'un plus grand nombre d'armes. L'assouplissement le plus important n'a, en réalité, pas été décidé par le législateur, mais par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 19 décembre 2007. En effet, la proposition se doit de répondre à cet arrêt. Elle permet ainsi aux personnes désirant conserver dans leur patrimoine – ce qui constitue le point essentiel de cette nouvelle législation – une arme qui avait reçu une autorisation ou pour laquelle une autorisation n'était pas requise avant l'entrée en vigueur de la loi de 2006 d'obtenir une autorisation de détention sans munitions. Cette autorisation n'est valable que pour la simple détention de l'arme à l'exclusion des munitions et n'est délivrée que moyennant le respect des conditions légales, hormis les conditions liées à l'exigence d'une attestation médicale, de la réussite d'une épreuve et de la justification d'un motif légitime.

 

L'article 11/2 nouveau règle les délais pour introduire cette demande particulière d'autorisation de détention, exception faite des munitions. Il est clair aussi que, dans notre esprit, cette autorisation de détention sans munitions n'exclut nullement toute condition supplémentaire éventuelle, telle la neutralisation – conformément à la résolution adoptée au parlement fédéral le 12 avril 2007. Dans cette résolution, le parlement demande en effet au gouvernement fédéral de proposer, après consultation du Conseil consultatif des armes, des solutions techniques réalisables pour neutraliser temporairement certaines catégories d'armes et pour en réglementer la détention.

 

En ce qui concerne les autorisations et les agréments, le système de renouvellement quinquennal obligatoire a été remplacé par des agréments et des autorisations à validité indéterminée. Cependant, dans un souci de sécurité publique, un contrôle effectif régulier est prévu tous les cinq ans, par le gouverneur. Si le système est inversé, le résultat est donc identique. L'objectif est d'encourager les déclarations et d'éviter le développement du marché noir.

 

Enfin, la loi tend à résoudre certaines difficultés pratiques d'application de la loi de 2006. Il est vrai que lors des auditions, nous en avons relevé un certain nombre. Nous resterons cependant attentifs à ce que l'application de la loi ne conduise pas à des dérives non souhaitables.

 

Le cdH votera cette loi sans hésitation.

 

03.13  Herman De Croo (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik heb mijnheer Dedecker horen zeggen dat hij in de Senaat tegen het wetsontwerp heeft gestemd. Hij moet zich vergist hebben. Het wetsontwerp werd in de Senaat niet geëvoceerd.

 

03.14  Jean Marie Dedecker (LDD): Ik zal uw geheugen opfrissen. Ik was in de partij tegen die wet. Ik heb 's ochtends nog met iemand van de VLD een debat gevoerd en hem klaar en duidelijk gezegd dat dit een on-wet was. Dat was waarschijnlijk ook een van de redenen waarom ik te veel werd in de partij.

 

03.15  Herman De Croo (Open Vld): U hebt gezegd dat u in de Senaat tegen hebt gestemd. Dat is een leugen.

 

03.16  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, vandaag past een mea culpa van dit Parlement.

 

De wapenwetgeving werd in 2006 naar aanleiding van de heel tragische gebeurtenissen die we allemaal kennen op een te overhaaste, veel te drastische en volkomen irrationele manier gewijzigd.

 

De wet-Onkelinx werd verkocht als een noodzakelijke ingreep om de impulsieve aankoop van gevaarlijke vuurwapens onmogelijk te maken. Tot daar bestond er natuurlijk een algemene consensus.

 

De wet ging echter veel verder. Het was de uitdrukkelijke bedoeling van sommigen om het wapenbezit bij gewone, brave burgers in heel sterke mate te ontmoedigen en verdacht te maken en bonafide wapenbezitters op een verkapte manier te onteigenen.

 

Dit gebeurde via pestbelastingen, vernederende vijfjaarlijkse proeven en het verplicht definitief onklaar maken van vaak heel waardevolle wapens.

 

De wet-Onkelinx leidde bij een heel grote groep burgers – honderdduizenden mensen – tot ongeloof, verbijstering, consternatie en nadien tot regelrechte woede. Woede die heel duidelijk tot uiting kwam in de stembus. In Wallonië droeg ze bij tot de heel zware achteruitgang van de Parti socialiste en in Vlaanderen verklaarde ze mee de zware mokerslag die sp.a-Spirit te verduren kreeg. Spirit, de grote, arrogante pleitbezorger van deze onteigeningswet verdween zelfs helemaal uit dit halfrond.

 

De wet-Onkelinx was zodanig draconisch dat ze kans maakt om te blijven fungeren als schoolvoorbeeld van ondoeltreffende en contraproductieve symboolwetgeving, zelfs van emowetgeving, waarbij men onder druk van de camera's, onbezonnen en zonder dat kritische opmerkingen nog enige kans kregen, wetten doordrukt die geen draagvlak vinden bij de mensen op wie ze van toepassing zijn.

 

Een van de hoofdbedoelingen van de wet was het aanleggen van transparante wapenregisters en het tegengaan van illegaal wapenbezit, het naar boven brengen van wapens. Ondanks de duidelijke strafbepalingen weigerden de wapenbezitters massaal en heel begrijpelijk om hun medewerking te verlenen, waardoor de wet haar doel volkomen voorbijschoot.

 

Het strafste van al was dat deze nieuwe wetgeving gigantisch veel extra werk zou opleveren voor de politie die alle wapenbezitters om de vijf jaar opnieuw had moeten examineren en bijgevolg heel veel tijd en energie had moeten blijven steken in een onverantwoord zwaar toezicht op die categorie van burgers waarmee men inzake veiligheid doorgaans het minst problemen heeft.

 

Dat gebeurt bovendien in een tijd waarin de politie meer dan ooit de handen vol heeft met het bestrijden van draaideurcriminelen, stadsbendes en gewapende gangsters.

 

De wet kreeg daardoor een volkomen contraproductief karakter. Ze dreigde de onveiligheid op een schrijnende wijze in de hand te zullen werken in plaats van te verminderen.

 

Collega’s, wij zijn verheugd dat het gezond verstand in heel belangrijke mate is teruggekeerd. Het heeft lang geduurd, maar vandaag kunnen wij met tevredenheid vaststellen dat de wet in belangrijke mate wordt gewijzigd in de richting die door ons was aangegeven.

 

Belangrijkste verworvenheid is alvast dat de vergunning nu niet langer automatisch afloopt na vijf jaar, maar voor onbepaalde duur wordt toegekend. De vernederende, vijfjaarlijkse, theoretische en praktische examens vallen daardoor gelukkig weg. Dat zal zorgen voor een ontzettende werklastbesparing bij provinciale administraties en politiediensten.

 

Collega’s, niettemin zal veel afhangen van de wijze waarop de vijfjaarlijkse controle van de wapenbezitters, die vandaag met de voorliggende wet wordt ingevoerd, zal geschieden. Wij vinden het in ieder geval onverstandig en fors drempelverhogend dat de overheid ter compensatie van voornoemde controle alle wapenbezitters elke vijf jaar de retributie van 85 euro per vergunning wil doen betalen.

 

Ons amendement om bedoelde retributie enkel bij de toekenning van de vergunning te laten betalen, werd door de andere partijen echter jammer genoeg weggestemd.

 

In elk geval hopen wij dat de controle op de naleving van de wettelijke voorwaarden op een redelijke, proportionele wijze zal geschieden, ook al omdat de erg willekeurige bepaling in artikel 11 wordt gehandhaafd. Bedoelde bepaling perkt het wapenbezit voor persoonlijke verdediging op een draconische wijze in.

 

Een tweede, belangrijke wijziging is dat eindelijk wordt afgestapt van het idee-fixe dat ongebruikte wapens enkel in bezit mogen worden gehouden, indien zij onklaar worden gemaakt. Wij hebben van bij het begin opgeworpen dat voornoemde maatregel onrealistisch en onrechtvaardig is. Deze zou in vele gevallen immers leiden tot de definitieve onbruikbaarheid en bijgevolg de totale devaluatie van bedoelde wapens, die vaak heel waardevol zijn, vaak tientallen en soms honderden jaren oud zijn en op die manier worden vernietigd.

 

Daarom stelden wij als enige partij van bij het begin voor om een vergunningscategorie van wapenbezit zonder munitie in te voeren. Wij zijn heel blij dat ons voorstel eindelijk door de andere partijen werd overgenomen.

 

Ten slotte zijn wij blij dat de voorliggende wetswijziging ook een vereenvoudigde overgang, zonder nieuwe, medische of theoretische proeven, van het jachtverlof en de sportschutterlicentie naar een klassieke wapenvergunning mogelijk maakt.

 

Het gaat hier om zeer logische wijzigingen die de nieuwe wapenwet eindelijk een realistisch karakter geven waardoor ze een veel groter draagvlak zal krijgen bij de bonafide wapenbezitters. Perfect is de wet nog altijd niet maar het gaat om een grote doorbraak in de goede richting. Jammer genoeg dat het zo lang heeft moeten duren vooraleer de meerderheidspartijen tot een akkoord zijn gekomen. Hierdoor moeten nu de komende dagen kunstgrepen plaatsvinden om te verhinderen dat er ongelukken zouden gebeuren in de Senaat.

 

Collega’s, het is van belang dat de ingewikkelde wapenwet nu zo snel mogelijk bekend raakt bij alle betrokkenen en op een behoorlijke manier kan worden toegepast. Daarom willen wij ervoor pleiten een rustperiode in te lassen van enkele jaren om te vermijden dat de verwarring en de rechtsonzekerheid opnieuw zouden toenemen. Hoe dan ook zal deze wet, die duidelijk onvolmaaktheden vertoont, op een gegeven moment opnieuw moeten worden geëvalueerd. Ik denk echter – en dan kijk ik vooral naar de linkerzijde – dat de strijdbijl nu best voor een tijdje wordt begraven.

 

Ik hoop alvast dat de traditionele partijen, zeker deze aan de linkse en extreemlinkse zijde van het politieke spectrum, nu hun les hebben geleerd en dat ze beseffen dat symboolwetgeving niets overlevert, dat ze kort nadien toch weer ongedaan wordt gemaakt. Ik durf hopen dat men nu eindelijk zal ophouden jacht te maken op brave burgers, dat men zal ophouden met het criminaliseren van bonafide wapenbezitters.

 

03.17  André Frédéric (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, je serai bref car je sens l'impatience de mes collègues à passer à d'autres réjouissances.

 

Je ne remonterai pas inutilement le temps afin d'expliquer les raisons qui ont poussé le Parlement à adapter, de manière substantielle, la législation sur les armes de 1933, déjà modifiée en 1992, avec ensuite l'adoption de la loi de juin 2006 dont question aujourd'hui et qui fut votée, à l'époque, à l'unanimité de notre Parlement moins deux abstentions, majorité et opposition confondues. Ceci indiquait la conviction des collègues – il y a à peine deux ans – quant à l'importance de cette loi. Ce sentiment n'a évidemment pas changé. Il s'agissait, à l'époque, au-delà de l'événement dramatique d'Anvers, de transposer les directives européennes en matière de traçabilité des armes et de sécurité publique. Ces objectifs de mieux contrôler le commerce des armes et d'améliorer la sécurité publique sont partagés par l'ensemble des partis politiques et figurent parmi leurs préoccupations actuelles

 

Monsieur le président, contrairement à ce que d'aucuns prétendent, les fondements de la loi de 2006 – les collègues qui viennent d'intervenir l'ont également signalé – restent des acquis importants. Aujourd'hui, l'objectif est d'encourager les personnes qui détiennent des armes à les déclarer afin d'assurer leur traçabilité et de savoir enfin, dans ce pays, qui possède une arme et où elle se trouve. C'est quand même la moindre des choses!

 

Nous avons donc renforcé certaines dispositions en interdisant, par exemple, le commerce des armes par internet et en allongeant la liste des infractions qui entraînent l'interdiction de posséder des armes pour leurs auteurs.

 

Monsieur le président, nous savons tous que cette matière est particulièrement délicate car la détention des armes touche à plusieurs droits essentiels (droit de propriété, droit à la sécurité) mais aussi au sentiment de sécurité ou d'insécurité de l'ensemble de nos concitoyens. Nous savons et nous l'avons entendu dire à l'occasion de rencontres sur le terrain, que nombre de personnes gardent leurs armes en souvenir de parents disparus ou aiment simplement collectionner des armes particulières.

 

Alors que l'ancien gouvernement, de manière unanime (MR, VLD, sp.a, PS), pensait faire œuvre utile, alors que notre Parlement pensait agir dans la bonne direction, nous avons eu collectivement – il faut le reconnaître – une approche insuffisamment nuancée. Nous n'avons pas assez mesuré les dimensions affectives et la valeur sentimentale qu'attachent à leurs biens certains détenteurs d'armes.

 

Nous n'avons pas mesuré non plus le coût excessif demandé pour de nouvelles déclarations de détention d'armes, surtout pour des titulaires détenant plusieurs armes.

 

C'est pour l'ensemble de ces raisons que, comme d'autres collègues, nous avons déposé plusieurs propositions de loi, en vue de remédier aux imperfections engendrées par la nouvelle loi de juin 2006. J'ai entendu mon collègue, M. Bellot, faire allusion aux propositions déposées par le MR. Chaque groupe politique a donné son avis et a pris des initiatives en la matière. M. Gilkinet me dit que tous ne l'ont pas fait. Monsieur Gilkinet, Ecolo n'a effectivement pas pris d'initiative et je ne vous ai entendu qu'à une seule reprise pendant l'ensemble des débats en commission.

 

M. Bellot y a fait allusion; dans un esprit constructif, nous avons reporté le débat, de manière à ce qu'une discussion sereine puisse être engagée. Tel a été le cas puisque nous avons mené un débat de fond, en dehors de toute considération partisane et polémique.

 

03.18  Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, j'espère que le débat se déroulera sans provocation partisane ou politicienne. Les débats en commission se sont passés de manière sereine. Chacun a défendu ses positions. Tous les groupes politiques étaient présents. Si M. Frédéric n'a pas encore une bonne notion de ce qu'est un "groupe politique", je prendrai cinq minutes pour le lui expliquer!

 

03.19  André Frédéric (PS): Monsieur Lahssaini, le débat veut peut-être qu'on élève la réflexion. Je sais ce qu'est un groupe politique et j'ai du respect pour la plupart des groupes politiques de cette assemblée, en tout cas pour les groupes politiques démocratiques. Quand j'ai parlé d'initiative politique, vous n'avez certainement pas pu voir dans votre dos M. Gilkinet, me dire: "non, pas nous!". C'est mon droit de le faire remarquer aussi! Mettez-vous d'accord! Ayez des réunions de groupe Nord-Sud, Est-Ouest, là où vous voulez mais faites en sorte de parler d'une même voix!

 

Monsieur Lahssaini, ne venez pas me dire que nous avons travaillé dans la précipitation! Je l'ai lu.

 

(…): (…)

 

03.20  André Frédéric (PS): Peut-être, madame. Sous la précédente législature, nous avons probablement tous travaillé trop rapidement. Nous avons l'humilité de le reconnaître! Nous devons d'ailleurs tous le reconnaître car vous avez voté comme moi. La plupart des collègues s'en souviennent.

 

Nous avons consacré du temps à écouter et à dialoguer avec les personnes de terrain et nous sommes convaincus que les modifications apportées aujourd'hui répondent aux critiques formulées. De plus, on l'a souligné à plusieurs reprises, la Cour constitutionnelle nous a confortés dans notre réflexion, puisque son arrêt de décembre nous oblige à corriger certaines dispositions de la loi de 2006. Pas n'importe quelle disposition, chers collègues, mais celles qui nous posaient un véritable problème de conscience! L'arrêt de la Cour constitutionnelle, d'une qualité juridique exceptionnelle, nous donne donc les balises indispensables afin de trouver une solution pour les détenteurs passifs, en leur permettant de détenir une arme sans munitions, pour autant qu'elle fasse partie de leur patrimoine et moyennant évidemment autorisation du gouverneur.

 

Il s'agit là d'une avancée considérable qui permet de mettre fin à l'insécurité juridique et de répondre aux craintes émises par un grand nombre de nos concitoyens. C'est notamment par cette mesure que l'on pourra connaître le nombre d'armes en circulation. J'ajouterai que les personnes qui ne respecteraient pas les conditions de la loi s'exposeraient bien évidemment à des mesures administratives et à des poursuites judiciaires.

 

Monsieur le président, chers collègues, nous avons accompli un véritable travail de fond pour clarifier davantage certaines dispositions de la loi. Loin de moi l'idée de passer en revue l'ensemble des modifications techniques. D'autres collègues l'ont fait brillamment avant moi, mais je voudrais mettre en exergue certains points importants.

 

Au cours des auditions, nous nous sommes aperçus combien il était essentiel de s'assurer de la mise en pratique des textes de loi que nous votions. Ainsi, les nouvelles missions attribuées alors aux gouverneurs sans aucune préparation ont accentué les difficultés d'application de la loi. C'est la raison pour laquelle il me semble sage d'avoir décidé que les autorisations seraient octroyées pour une période indéterminée et qu'il incomberait désormais aux gouverneurs d'effectuer des contrôles selon des modalités qui leur sont propres. De plus, ces mesures ont été prises afin de rendre la procédure d'autorisation plus rapide.

 

Nous devrons également veiller à rendre performante la transmission d'informations entre les armuriers, la police et le Registre central des armes, de manière à simplifier les charges administratives incombant aux armuriers.

 

Je le redis, nos travaux s'inscrivent dans la droite ligne des attendus de la Cour constitutionnelle, ni plus ni moins. Il faudra assurer une cohérence nationale dans la politique développée par les gouverneurs en matière de collecte. La plupart des dispositions contenues dans la loi qui nous est soumise constituent, à n'en pas douter, une amélioration.

 

Je voudrais formuler un regret, c'est qu'il n'a pas été possible, pour des motifs budgétaires, de diminuer le montant des redevances perçues lors des demandes d'autorisation. J'estime, par exemple, que pour un détenteur passif d'une arme, on augmente la redevance. Je trouve cela dommageable. Nous continuerons aussi à plaider pour une indemnisation des personnes qui ont respecté la loi, les personnes qui, avant le 30 juin 2007, ont déposé leur arme et ont vu cette arme détruite. On les a spoliées de leur bien, de leur propriété, et aucune indemnisation n'est prévue. Nous resterons attentifs à cet aspect des choses.

 

Dans un esprit de dialogue avec les acteurs de terrain, nous pensons aussi qu'il faudra réfléchir à de nouvelles améliorations dès que l'occasion se présentera.

 

En conclusion, je voudrais remercier le ministre de la Justice et ses collaborateurs ainsi que les collègues qui ont permis de faire avancer ce dossier délicat dans une optique positive.

 

Le groupe socialiste soutiendra sans réserve ce texte et les amendements.

 

03.21  Renaat Landuyt (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, waarde collega's, ik zal proberen even beknopt, of zelfs beknopter te zijn dan de heer Frédéric.

 

Ik wil twee opmerkingen maken. Ik denk dat er inzake de wijziging van de wapenwet niet veel parlementair werk is gebeurd. Wat wel is gebeurd, is dat men het Grondwettelijk Hof op een punt trouw is gevolgd. Dat doet bij mij de vraag rijzen of het Grondwettelijk Hof niet te veel in de plaats van het Parlement is gekomen.

 

(…): (…)

 

De voorzitter: Gewoonlijk vraagt men het woord. Beheers uw spontaneïteit.

 

03.22  Renaat Landuyt (sp.a+Vl.Pro): Ik zal pogen mijn betoog voort te zetten.

 

Als u het arrest van het Grondwettelijk Hof leest, zult u merken dat er een appreciatie wordt gegeven. Met betrekking tot het opstellen van de wet is men van oordeel dat men de wapens niet mag weghalen bij personen die hun wapen willen houden, maar het niet willen gebruiken. De oorspronkelijke bedoeling van de wet was om meer wapens uit de maatschappij weg te halen. Dat was het fundament van de tekst die vorige keer bijna unaniem werd goedgekeurd.

 

Niemand anders dan het Grondwettelijk Hof heeft opgemerkt dat het een vorm van ontnemen van vermogen is, zeker voor degenen die een wapen zouden willen hebben zonder het te gebruiken, en dat op dat moment de redenering niet meer klopt dat een wapen dat men niet gebruikt, niet gevaarlijk is.

 

De essentie van de doelstelling van de wapenwet was om de wapens uit de huizen weg te halen, omdat ze in crisismomenten gevaarlijk kunnen zijn. Uit de feiten blijkt immers dat ze in crisissituaties worden gebruikt. Dat was wat men wou verhinderen.

 

Door de redenering van het Grondwettelijk Hof wordt dat, in een eerste lezing, volledig onderuit gehaald. Het is dus niet het Parlement dat stelt dat men kan beslissen om wapens uit de maatschappij weg te halen.

 

Neen, het blijkt het Grondwettelijk Hof te zijn, dat ons, verkozenen van het volk, zegt dat wij dat niet kunnen doen. Er klopt iets niet aan deze redenering. Ik wil de collega’s op de lange termijn toch even wijzen op deze tendens. De beslissing van het Grondwettelijk Hof is tamelijk verregaand, zeer inhoudelijk en, wat mij betreft, weinig juridisch. Het Parlement kon daartegenover een andere houding hebben aangenomen. Men kon een betere motivering hebben genomen voor de oorspronkelijke doelstelling. Ik herhaal, de oorspronkelijke doelstelling van de wapenwet was om wapens weg te halen uit de maatschappij vanuit de internationale vaststelling dat wapens in de maatschappij gevaarlijk zijn, ik herhaal het, in crisissituaties. Die optie is vandaag volledig geschrapt.

 

Door de toelating een vergunning te geven aan mensen om een wapen te hebben zonder kogels, laat men toe dat de wapens in de maatschappij blijven. Dat is een fundamenteel andere keuze. Dat kan een keuze zijn van de democratie. Ik stel alleen vast dat het de keuze is van het Grondwettelijk Hof dat blind wordt gevolgd. Dit zou kunnen een keuze zijn van deze Kamer en in de mate dat dit effectief een keuze is van deze Kamer kunnen wij dit in ieder geval niet volgen en beschouwen wij dit als een volledig onderuithalen van de oorspronkelijke wet.

 

U zult hopelijk in de praktijk niet tegenkomen dat wij terug worden geconfronteerd met gevallen van wapengebruik in crisissituaties, waarbij wapens leiden tot doodslag, waarbij wapens leiden tot schieten door mensen die een vergunning zullen hebben voor een wapen zonder kogels. Wees gerust, de kogels verspreiden zich nog veel gemakkelijker dan de wapens in onze maatschappij. Wij hebben hier een officiële achterdeur geïnstalleerd voor een oorspronkelijk goede wet.

 

Ik denk dat wij hier vandaag bij het goedkeuren van dit voorstel, de wapenwet effectief begraven.

 

03.23  Liesbeth Van der Auwera (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, na het betoog van de heer Landuyt heb ik de mijne die ik had voorbereid ook maar van mijn bank gegooid. Ik ga rechtstreeks antwoorden op wat hij heeft gezegd.

 

Ik meen dat de collega’s van Open Vld, MR, PS uit de doeken hebben gedaan waar de verandering op neerkomt. Ik kan het dus vrij kort houden.

 

Wat mij van in het begin van het hart moet, is dat ik eigenlijk hetzelfde betoog kan houden dat ik in 2006 heb gehouden. Ik heb hier een aantal collega’s zien staan, en er is een discussie geweest tussen mensen van Lijst Dedecker en Open Vld. Wij hebben vanuit onze fractie steeds aangeklaagd – ook al in 2006, mijnheer Landuyt, al voor de interventie van het Arbitragehof – waar de knelpunten zaten wat de wet van 2006 betrof.

 

Ik meen dat ik even moet opfrissen…

 

De voorzitter: Mevrouw Van der Auwera, de heer Van de Velde wenst, meen ik, op te merken dat hij hier een paar jaar geleden nog niet was.

 

03.24  Robert Van de Velde (LDD): Inderdaad, het doet mij enorm veel plezier dat wij zo’n indruk geven dat wij alom aanwezig zijn geweest. Dat vind ik warm van u, en ik dank u daarvoor. U voelt alsof wij al heel die tijd in deze Kamer aanwezig zijn geweest. Dat is het gevoel dat u weergeeft, en dat siert u op dit late tijdstip. Ik apprecieer dat. Ik dank u daarvoor.

 

03.25  Liesbeth Van der Auwera (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik meen dat toch een aantal dingen moet worden opgefrist.

 

Collega Landuyt, ik meen dat het volgende toch iets typisch was voor paars. Ik zal even opfrissen waarop indertijd de klemtoon lag in de nieuwe wapenwet van 2006.

 

De klemtoon lag, ten eerste, op het transparant maken van de wapenmarkt, ten tweede op het registreren, controleren en het boven water brengen van wapens, ten derde op het centraliseren bij de minister van Justitie van alles wat met wapenbeleid te maken heeft.

 

Maar nergens is klaar en duidelijk gezegd dat wapens moesten worden vernietigd. Een van de stellingen was: wapens moeten boven water komen zodat de controlemechanismen waarin voorzien is werken en gevolgen kunnen hebben.

 

Dat is wat voorafging aan die wet van 2006. Het doel was het boven water brengen van wapens, maar de wet heeft haar doel volledig gemist. Wapenbezit werd niet massaal geregistreerd. Integendeel, het aantal illegale wapens nam toe. In de praktijk bleek de wet onwerkbaar. De provinciale wapendiensten waren niet voorbereid op hun taken, het ontbrak hen aan middelen en kennis om de wet toe te passen. Problemen werden opgelost onder de coördinatie van de Federale Wapendienst. Er waren heel veel knelpunten.

 

Mijnheer Landuyt, u zegt dat er geen parlementair werk is geweest. Vlak na de goedkeuring van die wet in 2006, waarbij onze fractie zich had onthouden is er binnen het Parlement nochtans een werkgroep tot evaluatie van die wet opgericht. Uw fractie maakte daar deel van uit; alle fracties waren vertegenwoordigd. Uiteindelijk werd er een resolutie goedgekeurd, unaniem.

 

De resolutie die toen werd goedgekeurd, omvatte een aantal knelpunten, die ik toch even wil opfrissen. Iedereen was het er toen over eens dat de vergunningenprocedure moest worden vereenvoudigd, dat de beperkte geldigheidsduur van de vergunningen in vraag werd gesteld, dat er oplossingen moesten worden gezocht voor de passieve wapenbezitters en dat passieve wapenbezitters ook wapenbezitters zijn die niet jagen of schieten. Die resolutie hebt u toen mee goedgekeurd.

 

Ondertussen zijn we aan de knelpunten op die manier dus tegemoet gekomen.

 

Inderdaad, een versoepeling, kunt u zeggen, als er vergunningen voor onbeperkte duur worden uitgegeven, maar er wordt wel een vijfjaarlijkse controle ingevoerd. Ik vraag u wat het meest efficiënt zou zijn.

 

03.26  Dirk Van der Maelen (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, als mevrouw Van der Auwera klaar is, zou ik graag even een opmerking willen maken.

 

De voorzitter: Goed.

 

03.27  Renaat Landuyt (sp.a+Vl.Pro): Hij gaat ze een “kwak” geven, nadien.

 

03.28  Liesbeth Van der Auwera (CD&V - N-VA): Mijnheer Landuyt, ik vind dat u mij niet moet onderbreken om mij mee te delen dat u mij nadien een kwak zult geven.

 

Mijnheer Landuyt, inzake de vergunningen met onbeperkte duur, bent u volgens mij ook vergeten dat de onbeperkte duur die nu terug wordt ingevoerd, indertijd ook al bestond.

 

In 2006 werden vergunningen met beperkte duur ingelast, maar periodieke controles waren mogelijk, eigenlijk ad hoc controles.

 

Nu gaan we over naar vergunningen met onbeperkte duur, die periodiek worden gecontroleerd. Dat vergroot volgens mij de rechtszekerheid voor de wapenbezitter.

 

Daarnaast betekent dat ook minder administratieve lasten voor de uitreiking van documenten en is er meer tijd beschikbaar voor de effectieve uitvoering van controles. Die controles gebeuren nu per wapenbezitter en niet meer per wapen. Volgens mij zullen er op die manier ook minder controles nodig zijn.

 

Samengevat kan ik stellen dat na de wapenwet van 2006 in de werkgroep vrij snel werd vastgesteld dat de wet niet werkbaar was. Daarop hebben we unaniem een resolutie goedgekeurd. Met de vandaag voorliggende wetgeving wordt aan die resolutie tegemoetgekomen.

 

03.29  Dirk Van der Maelen (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, ik wil collega Van der Auwera herinneren aan het feit dat wij ons in 2006 in twee marathonvergaderingen van de commissie voor de Justitie hebben gebogen over deze wet.

 

Ik wil u zeggen, collega, dat de geest van de wet zoals hij toen is goedgekeurd, erop was gericht prioriteit te geven, niet aan de wapenbezitters, maar aan de mensen. Ik heb hier de statistieken bij die wij toen ook hebben gebruikt. In Zwitserland vallen er per 100.000 personen 6 doden per jaar, in Frankrijk bijna 5, in Finland 4,5 en in België 3,7 doden. Ik kan zo nog doorgaan. België is op de 27 lidstaten van de Europese Unie het land met het derde meeste slachtoffers die vallen door wapens.

 

Mevrouw Van der Auwera, ik weet niet of u in die commissie aanwezig was, maar in 2006 was de filosofie van de wet – van de eerste minuut tot de laatste – om het aantal menselijke slachtoffers dat door wapens valt, omlaag te halen. Daarom willen wij de honderdduizenden wapens die in België aanwezig zijn, terugdringen. Wat collega Landuyt heeft gezegd, was de filosofie van de wet.

 

Als u dat in 2006 niet hebt begrepen, weet ik niet waar u was. Nu, met deze amendementen, wil men niet langer de mensen centraal stellen, maar wil men de wapenbezitters ter wille zijn. Daar waren wij in 2006 tegen en daar zijn wij vandaag nog tegen.

 

Ik betreur het dat degenen die in 2006 ook de mensen centraal hebben geplaatst in plaats van de wapenbezitters, nu een meerderheid hebben gevonden in deze Kamer om de filosofie van die wetgeving te veranderen.

 

03.30  Liesbeth Van der Auwera (CD&V - N-VA): Mijnheer Van der Maelen, u bent zeer pathetisch en zeer naïef tegelijk. Dat is een zeer gevaarlijke combinatie. Uw doelstelling is nobel, wij onderschrijven die. Denkt u dat hier één persoon in het Parlement zit die niet onderschrijft dat onze samenleving moet worden beschermd en die voor het gewoon wild dragen van wapens is? Men moet echter tegelijkertijd realist zijn. Er zijn jagers, er zijn sportschutters. Er zijn dus wapens in omloop. Als u denkt dat u met dergelijke uitspraken gaat bekomen dat wapens boven water komen, dat mensen die een wapen in hun bezit hebben, kunnen worden gecontroleerd, dan vergist u zich.

 

U hebt hier toch samen met ons moeten vaststellen in de afgelopen jaren, dat hoe langer hoe meer wapens in de illegaliteit zijn geraakt. Is het dat wat wij willen? Onze doelstelling is wapens in de legaliteit te brengen en periodieke controles uitoefenen. Dan kan men maatregelen nemen en tegelijk sensibiliseren. Het hoofd in de grond steken en roepen dat men tegen wapens is, er dermate tegen tekeer gaan dat er geen wapens worden aangegeven en geregistreerd en er geen controles mogelijk zijn, dat is pas gevaarlijk.

 

Mijnheer Van der Maelen, ik ben er in de vorige legislatuur van de eerste tot de laatste minuut bij geweest en dat was ook nu zo. U moet weten dat het vanuit CD&V - N-VA onze diepste wens was om passief wapenbezit te desactiveren, door de slagpin te verwijderen of via het gebruik van chemische middelen om een wapen onklaar te maken. Dat was natuurlijk het ideaal, dan zaten wij nu niet met wapenbezit zonder munitie, waar collega Landuyt smalend over doet, door te zeggen dat men niet kan schieten zonder kogels.

 

Uit de hoorzittingen is echter gebleken dat de techniek op dit ogenblik niet van die aard is dat voor alle kalibers één standaardtechniek mogelijk is waarmee wapens kunnen worden gedesactiveerd. Het kostenplaatje is bovendien hoog voor bepaalde technieken. Na alle hoorzittingen te hebben gevolgd, na alle personen die op het terrein actief zijn te hebben gehoord en na de proefbank te  hebben bezocht, zijn wij tot de conclusie gekomen dat er in de huidige stand van de technologie kan worden gekozen voor passief wapenbezit zonder munitie, zonder dat er voorwaarden worden gesteld om dat wapen te desactiveren.

 

Wat gaat men immers krijgen als men het desactiveren oplegt met het bijbehorende kostenplaatje voor de wapenbezitter? Die mensen gaan dat wapen alweer niet aangeven. Wij komen in onze huishoudens dan weeral met wapens te zitten die illegaal zijn. Ik wil u er toch nog even op wijzen dat dit niet onze doelstelling is. Wij willen weten waar wapens zitten, wij willen een correct, coherent vergunningsbeleid onder toezicht van de minister van Justitie, met controles en opvolging van wat de techniek in de toekomst brengt. Op een bepaald ogenblik in de toekomst kan dan misschien worden beslist tot een definitief desactiveren

 

03.31  Dirk Van der Maelen (sp.a+Vl.Pro): Ten eerste, u kiest voor de belangen van de wapenbezitters. U kiest ervoor dat België het land blijft waar men honderdduizenden wapens in gezinnen laat.

 

Ten tweede, ik heb gezien, mevrouw Van der Auwera, wie u hebt voorgesteld, met wie u bent gekomen in de hoorzittingen. Dat waren mensen die behoren tot de lobby van de wapenbezitters. Dat was duidelijk genoeg.

 

03.32  Liesbeth Van der Auwera (CD&V - N-VA): Ik wil er even op wijzen wie op Vlaams niveau minister van Sport en minister van Cultuur is en wie onze gouverneur is in Limburg, die naar aanleiding van de schuttersfeesten toch belangrijke uitspraken heeft gedaan ten voordele van sportschutters, jagers en mensen die dat vanuit een folkloristische achtergrond doen. U zou beter in uw partijbureau de meningen iets meer op elkaar afstemmen en tot een consequente visie komen, want u blaast warm en koud tegelijk.

 

03.33  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Ik heb twee opmerkingen. Ten eerste, ten opzichte van de collega van de sp.a, de hoorzittingen waren zeker niet eenzijdig. Ze waren heel evenwichtig. Er zijn ook mensen aan het woord gekomen die jullie hebben voorgesteld, waaronder de grote pleiter Jef Vermassen, die zoals u wel weet, zeer eenzijdig is in dit verhaal. Die zijn allemaal aan bod gekomen. Heel wat tegenstanders zijn aan bod gekomen, maar ook mensen die voorstander waren van een wetswijziging. Het was heel evenwichtig, gelukkig maar. Ik meen dat het de bedoeling is van hoorzittingen dat alle strekkingen aan bod komen.

 

03.34  Dirk Van der Maelen (sp.a+Vl.Pro): Ik heb alleen gezegd dat de mensen die wij hebben gehoord en die zijn voorgedragen door de fractie van mevrouw Van der Auwera uit de hoek van de lobby van de wapenbezitters kwamen.

 

03.35  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Het gaat hier niet over lobbies. Het gaat hier over honderdduizenden mensen. De sprekers zijn niet alleen door CD&V, maar door alle fracties, behalve uw fractie misschien, voorgedragen, omdat er zich wel degelijk een probleem voordeed met de toepasbaarheid van de wetgeving. Die opmerking wou ik toch maken.

 

Ten tweede, collega Van der Auwera sprak van een unanieme resolutie. Ik weet dat wij die niet mee hebben goedgekeurd, want de conclusies waren jammer genoeg te braaf. Men heeft toen, onder de vorige regering, niet de verregaande conclusies getrokken die men vandaag gelukkig wel heeft getrokken. Men heeft zeker niet willen luisteren naar die conclusies, want de brave voorstellen die wij toen hebben gedaan, zijn allemaal afgeblokt en gecounterd door minister Onkelinx van de PS. Pas na het vertrek van Onkelinx was een ommekeer mogelijk. Wanneer u zegt dat die veel te brave resolutie unaniem is goedgekeurd, dan moet ik u tegenspreken. Wij hebben die toen zeker niet mee goedgekeurd.

 

03.36  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik merk dat er onmiddellijk heel wat commotie ontstaat als het woordje wapenlobby valt. Onmiddellijk voelt een aantal mensen zich blijkbaar aangesproken.

 

Het is inderdaad waar dat deze wetswijziging, de versoepeling die vandaag wordt voorgesteld, er is gekomen onder druk van de wapenlobby. Zij hebben hun werk blijkbaar heel goed gedaan. Zij hebben even gewacht. Het proces-Van Themsche is achter de rug en dan kon er weer worden overgegaan tot de orde van de dag. Het ligt al wat verder in het geheugen en dus kon de klok wat worden teruggedraaid.

 

Er is inderdaad een evaluatie gemaakt. Ik was er toen niet bij maar onze collega van Ecolo heeft meegewerkt in die werkgroep. Er zijn een aantal conclusies gemaakt. Ik heb die ook gelezen. Als wij die conclusies naast de wijzigingen zetten die vandaag worden doorgevoerd dan zien wij een groot verschil.

 

Wat heeft men gedaan? Men heeft geen uitvoering gegeven aan deze conclusies die vaak technische bepalingen waren of inhoudelijke aanwijzingen bevatten. Men is veel verder gedaan. Men heeft gebruik en zelfs misbruik gemaakt van dat rapport om veel verder te gaan en de wet terug te draaien in de tijd. Dat is de realiteit.

 

Hierdoor gaat België in tegen een internationale trend om particulier wapenbezit steeds strenger te maken en aan strengere voorwaarden te onderwerpen. Met deze wetswijziging wil deze meerderheid, in deze ook gesteund in de commissie door het Vlaams Belang en Lijst Dedecker – deze partij had evenwel geen stemrecht – het individuele recht op wapenbezit doen primeren op het collectieve recht op een veilige leefomgeving. Ik denk dat dit de essentie is van deze wetgeving.

 

België heeft een probleem zoals collega Van der Maelen heeft aangetoond. Dit is een statistiek van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, die een overzicht geeft van cijfers uit de geïndustrialiseerde wereld. Wij staan daar op de vijfde plaats qua aantal slachtoffers door vuurwapens per 100.000 inwoners. Aan de top staat, en dit zal geen verwondering wekken, de Verenigde Staten, het land met de meest liberale wapenwet. Op de tweede plaats staat Zwitserland. Ook dat is een land waar heel veel wapens in omloop zijn omwille van andere, historische redenen. Dit wil zeggen dat er een link is tussen het aantal wapens dat in omloop is en het aantal doden dat valt door vuurwapens.

 

Als we naar die cijfers kijken, is het opmerkelijk dat België zelfs slechter scoort dan Italië, dat wordt geteisterd door maffiagroepen. De cijfers voor België zijn zelfs slechter dan die in Italië.

 

03.37  François Bellot (MR): Monsieur Van Hecke, les données dont vous disposez sont agrégées.

 

Lorsque nous avons mené les auditions, le procureur du parquet fédéral est venu avec des chiffres. Je les ai cités tout à l'heure: 2% des homicides sont commis avec les armes concernées par la loi d'aujourd'hui, 26% sont des armes de guerre en transit dans notre pays via un trafic parallèle dont la loi condamne évidemment la détention puisque ces armes sont prohibées.

 

À notre sens, il faut surtout consacrer les moyens à lutter contre le trafic de ces armes de guerre. Aujourd'hui, la police consacre beaucoup de temps à toutes les formalités qui doivent être remplies. C'est un à deux hommes par zone de police. Faites le total sur le pays! Si on consacrait les unités de police à la recherche de ces armes de guerre plutôt qu'à la recherche des 2% que la loi concerne, je pense qu'on arriverait à un résultat bien différent!

 

À l'époque, lors des débats en commission, j'avais cité à la ministre le fait qu'entre le cabinet et le palais de justice de Bruxelles, il était possible de se procurer des armes de guerre à 150 euros avec des chargeurs. Je voudrais connaître le nombre d'enquêtes et de descentes qui ont été faites sur place depuis lors!

 

(Applaudissements)

 

Par ailleurs, je voudrais savoir si M. Van Hecke parle au nom d'Ecolo-Groen! car je dispose d'une lettre, signée par Mme Durant au cours de la campagne électorale de 2007, estimant que la loi avait été beaucoup trop loin par rapport aux honnêtes citoyens.

 

Je sais aussi que Mme Gerkens s'est rendue chez un armurier à Liège et je lui laisse la primeur de dire ce qu'elle a déclaré sur place!

 

03.38  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, c'est la raison pour laquelle j'ai participé au groupe de travail qui a rédigé la résolution à la fin de la législature précédente. Cette proposition consistait à dire que la loi que nous avions adoptée contenait des éléments qui n'étaient pas clairs et qui posaient problème.

 

Aujourd'hui, le problème est que la loi proposée va plus loin et est différente de ce que nous avions demandé dans la résolution.

 

Donnez-vous la peine de parcourir les interventions que j'ai faites lors de la discussion de la loi antérieure! Vous constaterez que je disais que l'adoption de cette loi était trop rapide, car élaborée en relation avec les événements de l'époque et le raid meurtrier du jeune Van Themssche. Il aurait été nécessaire de prendre du recul, ce qui ne fut pas fait, d'où la résolution de modifier la loi.

 

Je connais des armuriers à Liège qui font des armes de véritables bijoux. Elles sont dorées, sculptées, etc. et leur valeur peut atteindre quelque 6 millions. De telles armes ne seront pas utilisées pour la commission d'actes. On peut comprendre que leurs propriétaires veuillent les conserver. C'est pourquoi j'ai tellement insisté pour mettre au point des mesures qui permettent de neutraliser une arme. Posséder une arme sans munitions, ce n'est pas neutraliser une arme. Car les munitions, je peux toujours dire que je ne les ai pas et m'en procurer ailleurs!

 

Effectivement, j'ai participé à l'élaboration de la résolution. Des activités, d'ordre artistique notamment, gravitent autour de ces objets et il fallait en tenir compte. Mais la proposition de loi actuelle est différente et va plus loin que les éléments de modification que nous avions adoptés. C'est là que se pose le problème évidemment!

 

03.39  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Collega’s, over de cijfers hebben we in de commissie inderdaad gediscussieerd. Er zijn cijfers gegeven. Ik heb ook de vraag gesteld of er cijfers zijn hoeveel slachtoffers er vallen bij criminele gewelddaden dan wel in familiale omstandigheden. Die cijfers heeft men niet kunnen geven. Dat was natuurlijk wel zeer cruciaal, ook in deze discussie.

 

De cijfers waarnaar ik heb verwezen, zijn internationale cijfers en zijn vergelijkingen op internationaal niveau. Dat telt toch ook. Vandaar de vergelijking die ik maak met Italië. Wat is de reden? De reden is niet dat het in België zoveel crimineler is. De reden is gewoon dat er accidenten gebeuren, dat er bij familiale, relationele problemen naar wapens wordt gegrepen. Dit is een realiteit. Men grijpt veel gemakkelijker naar die wapens, wanneer die voorhanden zijn. Een ding is zeker: hoe meer wapens er in omloop zijn, hoe groter de kans op ongevallen, hoe groter de kans op een impulsieve daad.

 

We zien dikwijls dagelijks in de krant ongevallen gebeuren. We hebben nog bijvoorbeeld een jaar geleden een feit gehad in Zelzate in een hele rustige wijk, waar een man van ik denk bijna tachtig jaar, zijn buurman heeft neergeknald omdat die te veel lawaai maakte. Omdat hij een wapen in huis had.

 

En wat wij eigenlijk willen zeggen, en dat is de boodschap die wij moeten geven: particulier wapenbezit moet zoveel mogelijk worden teruggedrongen. Dit is de beste garantie op een veilige samenleving.

 

Het is niet voor niks dat er eigenlijk op twee jaar tijd zowat 200.000 wapens zijn ingezameld. Dat wil zeggen, 200.000 wapens die bij particulieren waren die geen wettige reden hebben om een wapen te bezitten. Daardoor kan de maatschappij veel veiliger worden gemaakt. Het gaat er hem niet om, dat verwijt hebben wij ook gekregen, dat wij zeggen dat elke wapenbezitter een crimineel is. Dit is niet waar en dat wil ik hier herhalen. Het zijn gewoon de omstandigheden. Het zijn vaak de meest normale, de braafste mensen die een wapen hebben, die in bepaalde omstandigheden dat wapen toch gaan gebruiken. Dat zijn niet mensen die in se crimineel zijn.

 

Maar wat krijgen we dan in de discussie? In de discussie in de commissie krijg je dan vergelijkingen dat als je met een wagen iemand doodrijdt, je dan ook de wagens moet verbieden. Zo’n argumenten zijn dan aangehaald door de mensen die pleiten voor een liberale wapenwet. Op zo’n discussie kun je natuurlijk niet ingaan. Er is een hemelsgroot verschil tussen een wapen en een wagen: een wapen is gemaakt om te schieten, om te verwonden, om te doden, en een wagen niet.

 

De evolutie naar de versoepeling is een zeer ongelukkige keuze. Er is al op gewezen welke wijzigingen werden aangebracht. De meeste vorige sprekers wijzen er op dat dit eigenlijk allemaal verbeteringen en vereenvoudigingen zijn.

 

Ik wil er vijf uithalen om aan te tonen dat het absoluut geen verbeteringen zijn, maar eigenlijk ernstige versoepelingen van de wapenwet.

 

Ten eerste, de wapenvergunningen zijn niet langer beperkt in de tijd. Vroeger was er een maximumtermijn opgelegd van vijf jaar en nu is het onbeperkt geldig. Men zegt dan wel dat de gouverneur om de vijf jaar een controle zal doen, maar als dat niet gebeurt, of het gebeurt maar om de zes of de zeven jaar, of het gebeurt bijvoorbeeld niet omdat hij er niet veel zin in heeft, of omdat zijn diensten onvoldoende zijn uitgerust om dit te doen – vandaag kunnen ze het werk al niet aan – wat zal er dan gebeuren? Na vijf jaar blijft men gewoon het wapen bezitten. De vergunning blijft geldig na zes jaar, na zeven jaar, na acht jaar.

 

De beste en meest efficiënte manier om controle uit te oefenen en om wapens te traceren is een periodieke controle, of die nu om de 3 of 4 of 5 jaar of na een andere termijn gebeurt. Een periodieke controle is de beste manier om dat te doen.

 

Door te beslissen de controle niet periodiek te doen, meen ik dat de meerderheid een beslissing neemt die in strijd is met de Europese richtlijn. Ik heb daar even naar verwezen in de commissie. De Europese richtlijn, die recent werd gewijzigd, in december 2007, bepaalt dat er wel een maximumperiode van detentie moet zijn die moet worden vastgelegd in de nationale wetgeving. Dat blijkt niet uit de Nederlandstalige versie, maar dat blijkt uit de Franstalige en de Engelstalige versie. Er is een verschil in de versies van de richtlijn.

 

De Franse versie spreekt over een “période maximale de détention” die moet worden vastgelegd door de nationale wetgever. De Engelse versie spreekt in een zelfde terminologie over een maximale termijn. En wat zegt de Nederlandse versie? Die spreekt over de “maximale limieten tot wapenbezit” maar spreekt niet over de periode.

 

Wel, ik heb de indruk dat de schrijvers van de wetsvoorstellen en de amendementen – onder andere mevrouw Galant die de pen blijkbaar heeft vastgehouden – dat zij – dat siert hen misschien – de Nederlandstalige versie hebben gebruikt en niet de Franstalige versie. Hadden zij de Franstalige versie gebruikt, hadden zij gezien dat dit eigenlijk niet mogelijk was.

 

Verder wil ik het hebben over het bezit zonder munitie voor iedereen die ooit een wapen had dat was vergund. De categorieën van de mensen die nu een wapen mogen houden, zijn al opgesomd. De categorieën zijn uitgebreid: alle personen die een wapen hebben gehad waarvoor geen vergunning was vereist voor 2006, alle personen die een wapen bezitten waarvoor ooit een vergunning is afgegeven, alle personen die een wapen erven, jagers en sportschutters, ook als hun activiteiten zijn beëindigd. Zij zullen allemaal zonder dat ze ooit nog een wettige reden moeten hebben een wapen kunnen houden zonder munitie. En zij niet alleen, ook al hun erfgenamen. Die wapens zullen dus voor eeuwig en altijd in de families blijven. Die zullen altijd in de maatschappij blijven. Weliswaar zonder munitie. En dat is een volgende element.

 

Er is de discussie over het bezit zonder munitie. Het is een heel gevaarlijke evolutie. Men kan wel zeggen: men moet een vergunning hebben om die munitie te moeten kopen. Maar het is bijzonder gemakkelijk om aan munitie te geraken op een andere manier. Men kan bij collega-schutters aan munitie geraken, want die munitie is niet traceerbaar. Wapens wel, maar munitie niet. Men kan lid zijn van een schietclub en daar munitie meenemen. Men kan die op de zwarte markt kopen, enzovoort. Het is voor mensen die beschikken over een wapen dat nog altijd werkt niet moeilijk om aan munitie te geraken. Zo kan er toch een gevaarlijke situatie ontstaan.

 

Die oplossing is dus geen goeie oplossing. Er was een alternatief, namelijk de technische middelen om een wapen tijdelijk onbruikbaar te maken.

 

Nu worden allerlei argumenten aangehaald waarom men die keuze niet heeft gemaakt. Men zegt dat het technisch niet mogelijk is voor alle wapens. Dat is correct. Het werd ons uitgelegd dat het niet voor alle kalibers haalbaar is. Het is wel haalbaar voor een groot aantal kalibers. Waarom begint men dan niet die maatregel op te leggen voor die categorieën waarvoor die technische middelen wel bestaan? Dit kan perfect. Voor de andere, waarvoor het nog niet kan, kan men dan een andere oplossing kiezen.

 

Op die manier zullen de wetenschap, de techniek en ook de wapenindustrie verplicht worden om te zoeken naar alternatieven voor die wapens die vandaag nog niet op die manier onbruikbaar kunnen worden gemaakt.

 

Men verwijst dan ook naar het feit dat dit allemaal te veel geld zou kosten. Ik zou graag even willen zien hoeveel het sportschutter of jager jaarlijks aan kogels, aan licenties en dergelijke meer, kost. Heel de discussie over de kosten is zeer relatief.

 

Ten vierde is er de versoepeling voor de wapenverzamelaars. Dat is ook aangehaald. Vroeger had men om wapenverzamelaar te zijn een collectie nodig van tien wapens. Men gaat dit criterium nu naar beneden halen. Vanaf vijf wapens komt men in aanmerking als verzamelaar. Dit is de poort openen voor categorieën van bezitters die aan vijf wapens geraken. Vele sportschutters en vele jagers zullen waarschijnlijk beschikken over vijf wapens en meer. Zij kunnen nu gebruikmaken van dit achterpoortje om in een veel gunstigere situatie terecht te komen.

 

Ten vijfde is er de kostprijs van de vergunningen. Men doet een wijziging naar 85 euro, een forfaitair bedrag, ongeacht het aantal wapens. Wij hebben een nota ontvangen van de minister van Binnenlandse Zaken. De commissie had om een advies daarover gevraagd. Dat is zeer leerrijk. Uit de cijfers blijkt dat de kostprijs van de controle, van het registratiesysteem, het vergunningensysteem en dergelijke, veel hoger is dan hetgeen binnenkomt aan vergoedingen die ervoor moeten worden betaald. Met deze wijziging, waarmee slechts één forfaitair bedrag moet worden betaald zal die kostprijs nog veel hoger oplopen. Als wij dit een budgetneutrale maatregel zouden willen maken, zouden de prijzen, in plaats van te verminderen, eigenlijk moeten verdubbelen.

 

Er zal een probleem zijn. Nu staat dat immers blijkbaar op het budget van Binnenlandse Zaken. Er zal nog een heel leuke discussie ontstaan bij een van de volgende begrotingsbesprekingen tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie, over wie die meerkost moet dragen. Zal die vallen ten laste van het budget van Justitie of van het budget van Binnenlandse Zaken? Uiteindelijk zal het resultaat evenwel hetzelfde zijn. Uiteindelijk zal het de belastingbetaler zijn die zal betalen voor dit systeem, die zal betalen voor het wapenbezit van anderen. Eigenlijk worden de kosten afgeschoven op de maatschappij. Dat is onaanvaardbaar.

 

Collega’s, het is duidelijk dat dit voorstel de wapenwet volledig uitholt. Het zal tot gevolg hebben dat steeds meer wapens in het bezit blijven van particulieren, dat er bijna geen wapens meer zullen worden ingeleverd, dat de maatschappij er niet veiliger op zal worden, integendeel. Het Parlement draagt vandaag dan ook een grote verantwoordelijkheid.

 

Als de wet wordt goedgekeurd, zullen de champagnekurken vanavond of vannacht waarschijnlijk luid klinken in de salons van de wapenlobby en bij degenen die de wetswijziging mogelijk hebben gemaakt. De kater zal voor later zijn, voor degenen die slachtoffer zullen worden van de versoepeling van deze wet. Het is voor onze fractie en voor degenen die ijveren voor een veiligere maatschappij met veel minder wapens een zwarte dag. Het zal wellicht moeten duren tot zich een tragische gebeurtenis voordoet, voor iedereen weer zal wakker schieten. Als iemand bijvoorbeeld met een wapen zonder munitie toch aan munitie is geraakt en iemand heeft neergeknald, zullen de debatten opnieuw oplaaien. Dan mag niemand zeggen: “wir haben es nicht gewusst”.

 

03.40  Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, chers collègues, comme vient de le dire M. Van Hecke, nous débattons d'une loi très importante, qui provoque des discussions et des clivages qui se retrouvent dans certains dossiers.

 

Pour commencer, je voudrais rappeler que, même si nous ne sommes pas favorables à cette proposition d'amendements, nous n'avons rien contre les chasseurs, les sportifs et les armuriers. Ils sont tous soumis à des contrôles et à des critères qui permettent de protéger la société des dérives en matière d'armes à feu.

 

Une arme n'est pas un jouet ou n'importe quel produit de consommation; on ne la traite pas comme une voiture, comme un objet quelconque. Aujourd'hui, les armes constituent une cause importante d'accidents.

 

Quel était l'objectif de la loi de 2006? M. Van der Maelen avait souligné son intérêt principal: la protection du citoyen. Cette loi avait pour but de protéger les citoyens et la société des dérives et des dangers de l'utilisation des armes à feu. Depuis son application, on a vu se mobiliser des groupes de pression et des personnes pour des raisons professionnelles ou affectives, et c'est leur droit. C'est notre droit de relayer ces préoccupations, sans pour autant mettre en danger la société et l'intérêt du citoyen qui primaient en 2006. Aujourd'hui, les amendements introduits inversent cette logique et font en sorte de défendre les intérêts des détenteurs.

 

Les amendements déposés comportent au moins trois dangers de pervertir les préoccupations de la loi de 2006. Le premier amendement est l'autorisation faite aux détenteurs d'armes de léguer leurs armes à leurs héritiers. Le deuxième amendement permet de ne demander l'autorisation de détention qu'une seule fois pour une durée indéterminée. Le troisième amendement porte sur la détention d'armes sans munitions. Quand on combine les trois, on se rend compte que la loi que nous avions votée en 2006 n'a plus aucun sens: il n'y a plus de contrôle sur les armes; il ne faut plus redemander l'autorisation; il n'y a plus de traçabilité des armes et des personnes qui les détiennent.

 

En tant qu'élu, je me dis que si des groupes de pression veulent modifier cette loi, je me dois de m'intéresser à leurs revendications. J'aimerais donc commencer à défendre leurs intérêts: pourquoi ne pas les défendre? Cependant, puisque la Belgique se situe au cinquième rang mondial et au troisième rang européen par le nombre d'homicides, je me dois d'observer quelques réserves. En étudiant les lieux et les milieux où se produisent les accidents, on observe que 80% des homicides avec armes à feu ont lieu dans l'entourage de détenteurs d'armes; voilà qui me fait encore davantage reculer.

 

Moralement, en tant qu'élu, j'aimerais aussi défendre les intérêts des détenteurs d'armes. Et je vais les défendre. Je les défendrai en les protégeant: leur milieu représente un danger pour eux-mêmes et pour leur entourage. Je me mets donc à les défendre, à défendre leurs intérêts en les protégeant des dangers qui les menacent. Un de ces dangers est la détention d'armes. Moralement, je ne peux donc voter ces amendements.

 

Politiquement non plus. Abstraction faite de mon caractère pacifiste et non violent, je ne puis défendre les intérêts des corporations. Ma logique et mon éducation politique veulent que je défende les principes universalistes; ces principes visent d'abord l'intérêt de la société dans son ensemble.

 

Dès lors, combinant le fait que les détenteurs d'armes représentent un danger pour eux-mêmes et pour leur entourage, qu'ils représentent un danger important vis-à-vis de la société du fait qu'on leur permettra de détenir des armes, de les transmettre et tout cela avec un contrôle moindre, je crie au danger! Et demander aux gouverneurs d'être proactifs et d'effectuer des contrôles, avec les moyens à leur disposition, cela sous-entend une quasi-absence de contrôle.

 

Je reconnais cependant que, depuis l'entrée en application de la loi, 200.000 armes ont été déclarées et déposées. C'est un bilan positif: en une année, avec les moyens dont disposent les services de récolte des armes, j'estime que le résultat est très important.

 

Mais je répète qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas laisser passer ces amendements sans crier au danger, sans crier que nous mettrons en danger non seulement la sécurité de nos enfants, de l'entourage des détenteurs d'armes, mais nous renforcerons ainsi le marché noir.

 

En effet, trouver des armes, des munitions ou des cartouches dans le circuit illicite deviendra non seulement plus facile, mais sera de plus une activité quasiment légalisée, la voie royale pour obtenir des munitions. Voilà pourquoi notre groupe ne peut pas soutenir ces amendements et votera contre ceux-ci de manière affirmée.

 

03.41  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, vooraleer ik met mijn uiteenzetting van start ga, wil ik enkele mededelingen doen.

 

Ten eerste, ik wens alle tweedezitters uit dit halfrond, MR, VLD, PS, te bedanken in naam van de 150.000 gedupeerden tot vandaag die ten onrechte hun wapen hebben binnengebracht en hebben vernietigd gezien. De heksenjacht werd waarlijk geapprecieerd, net als de onterechte verkettering die jullie hebben teweeggebracht, die jullie in de vorige legislatuur met alle plezier zelf hebben ineengebokst en goedgekeurd. Vandaag, als gebuisde studenten, komt u er graag op terug.

 

Een tweede boodschap is dat ik ook mevrouw Van der Auwera wil bedanken. Bij het nalezen van de pers, merkte ik dat het door de hulp van mevrouw Van der Auwera komt dat de tweedezitters die hier voor ons zitten, zich hebben herpakt en die wet op een deftige manier terug hebben kunnen ineensteken.

 

Voor ik verder ga, wil ik ook even het woord richten tot de linkerzijde, tot de heren Landuyt en Van Hecke. Heren, ik ben het helemaal niet eens met het negatieve mensbeeld dat u hier vandaag schetst. De negativiteit en de naïviteit waarmee u vandaag die wet beoordeelt, tart alle verbeelding. De betuttelende houding van iedereen bij de hand te nemen, te profileren en proberen te institutionaliseren met wetten en regeltjes, gaat te ver. In de huidige maatschappij moeten wij zorgen voor meer responsabilisering, voor een sterker eigenbeeld.

 

(Protest van de heren Landuyt en Van Hecke)

 

U mag straks aan het woord komen. Laat u mij eerst uitspreken.

 

Het negatieve mensbeeld moet u …

 

03.42  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): (…)

 

03.43  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, u mag altijd tussenbeide komen, natuurlijk.

 

De voorzitter: Dank u voor die toelating! U moet nog even wachten om een verdieping hoger te mogen komen zitten.

 

03.44  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, ik dank u om mij het woord te verlenen.

 

Ik hoor u twee dingen zeggen, mijnheer Van de Velde. U beschuldigt ons van een negatief mensbeeld. Ik heb dat niet gezegd. Ik heb erop gewezen dat er heel veel accidenten gebeuren. Ik heb heel uitdrukkelijk gezegd dat mensen die een wapen hebben geen criminelen zijn. Ik heb geen negatief mensbeeld, maar er gebeuren ongelukken. Wie dat niet weet, is ook naïef.

 

Ten tweede, u zegt dat de regels en de betutteling te ver gaan. Ik zou u willen vragen wat uw alternatief dan is. Pleit u voor een Amerikaans systeem waar iedereen zomaar wapens kan kopen en waar er geen regels zijn voor het wapenbezit? Wat is dan uw standpunt? Geen wapenwet? Vrijheid, blijheid? Mag iedereen zomaar een wapen kopen? U gaat het mij vertellen?

 

03.45  Robert Van de Velde (LDD): In elk geval ben ik het niet eens met uw eerste stelling. Ik denk niet dat wij in een maatschappij moeten verzeild geraken waar niet meer mag worden gerookt, waar niet meer met een auto mag worden gereden en waar men geen suiker meer mag eten, omdat dat allemaal gevaarlijk is.

 

Ik wil geen maatschappij waarin allerlei betuttelende maatregelen worden omgezet in wetten en regeltjes. Responsabiliseer mensen. Breng ze op de hoogte van de gevaren en zorg ervoor dat ze dat ook zichzelf op een deftige manier inprenten, maar probeer dat niet telkens weer met wetten en regeltjes af te dwingen.

 

Mijnheer Lahssaini, als u hier staat als de grote verdediger van de universele waarden, dan wijs ik u erop dat individuele vrijheid nog altijd een universele waarde is. Als u die probeert te negeren, gaat u een stap te ver.

 

Wie het zich nog herinnert, tijdens mijn eerste betoog in deze Kamer heb ik zowel de huurwet als de wapenwet op de korrel genomen vanwege de manke technische en ideologische inzet en wetgevende kwaliteit van deze wetten. Vandaag is onze fractie dan ook verheugd dat deze wet op een terechte manier een einde zal maken aan de heksenjacht en het verketteren van de bonafide wapenbezitters, zoals jagers, sportschutters en verzamelaars. We steunen dan ook volmondig de voorgestelde wijzigingen, zowel de verstrengingen als de versoepelingen. Ik zal ze niet allemaal opnieuw opnoemen, want dat hebben jullie reeds in extenso gedaan.

 

Ik zou mij nog willen richten tot minister Vandeurzen. Tijdens de hoorzittingen zijn er een aantal zeer duidelijke elementen naar voren gekomen. De uitvoering op het terrein – daarover is al kort gesproken – laat duidelijk te wensen over. De administratie van de provincies is een drama.

 

Niet alleen neemt zij veel te veel tijd in beslag maar ze is bovendien administratief op een erbarmelijke manier georganiseerd.

 

Ten tweede, ik denk dat de oproep van de politie om een lokale specialist zich te laten bezighouden met de wapens terecht is. Het is een stuk van onze visie, mijnheer Van Hecke, om te werken met een lokale specialist die weet waar de wapens zich bevinden en op een deftige manier controle kan uitoefenen. Bovendien kan hij erop toezien dat de vernietiging van de munitie en de wapens op een deftige manier wordt georganiseerd.

 

De kwaliteit van het centrale wapenregister is ook erbarmelijk en moet worden bekeken. Tot slot ben ik het ermee eens dat wij vooral moeten focussen op de internationale wapenhandel en de grote criminelen zonder de kleine bezitters van wapens het leven zuur te maken.

 

Ik denk dat wij een einde moeten stellen aan het government by event, dat nu eigenlijk is gebeurd. Wij moeten gaan voor een maatschappij waarin wordt gekozen voor responsabilisering en niet meer voor betutteling. Dit laatste werkt immers niet en het frustreert bovendien. Wat dat betreft, geeft deze wet een heel duidelijk signaal. Er werd niet alleen door de wapenlobby maar ook door gewone mensen met gezond verstand gereageerd. Zij begrijpen niet dat wij op een dergelijke manier zo ver willen gaan om mensen het bezit van wat dan ook of het doen en laten van wat dan ook te beperken. Ik denk dat dit een duidelijk signaal moet blijven.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (474/7)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (474/7)

 

Het wetsvoorstel telt 35 artikelen.

La proposition de loi compte 35 articles.

 

*  *  *  *  *

Amendement déposé:

Ingediend amendement:

 

Art. 31

  • 23   Bart Laeremans cs (474/4)

*  *  *  *  *

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendement en artikel en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'amendement et l'article réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

Réservé: le vote sur l'amendement et l'article 31.

Aangehouden: de stemming over het amendement en artikel 31.

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1- 30, 32 - 35.

Adoptés article par article: les articles 1 - 30, 32 - 35.

*  *  *  *  *

 

04 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (1232/1-7)

04 Projet de loi modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire (1232/1-7)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

04.01  Renaat Landuyt, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, op verzoek van mijn fractie en reeds geformuleerd om 11.00 uur, zal ik verwijzen naar mijn schriftelijk verslag.

 

04.02  Jean-Luc Crucke (MR): Monsieur le président, chers collègues, permettez-moi d'abord de remercier le rapporteur. Cette législation, à l'instar d'autres, a fait couler beaucoup d'encre avant que nous ne la votions, et sans doute après le vote aussi. Elle est pourtant très neuve. Nous aurions pu penser que ce texte entre en application sans que nous ne modifiions la loi.

 

Ceci dit, toute modification n'est pas nécessairement mauvaise. Si elle fait couler autant d'encre et suscite autant de passion, c'est parce qu'elle touche des intérêts, qui sont ceux de la Justice dans son sens le plus général – les magistrats et les autres professions judiciaires – mais aussi parce qu'elle remet en cause certains équilibres. Dès que vous modifiez des équilibres, vous provoquez des réactions. C'est assez normal, il s'agit d'un phénomène totalement humain.

 

Madame la présidente de la commission de la Justice, vous avez vécu quelques réunions qui ont permis de considérer que l'on touchait non seulement à un élément important – parce qu'il concerne la formation continue des magistrats et de toutes les professions de la justice –, mais aussi à un point extrêmement sensible. Si l'on reconnaît dans ce royaume, dans ce pays, aux magistrats – au sens le plus général du terme, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent dans l'ordre judiciaire – la qualité qui est la leur, c'est aussi parce que leur formation est de qualité.

 

Je ne parle pas seulement de celle qu'ils ont reçue "ab initio", mais aussi de celle dont ils bénéficient durant la formation continue.

 

J'aimerais, monsieur le ministre, aborder plusieurs points par rapport aux débats que nous avons eus. Je tiens à le signaler - en tout cas, c'est ainsi que le groupe MR et moi-même l'avons vécu ­-, ces débats de fond ont été des débats de qualité, au cours desquels les appréciations des uns et des autres ont pu, à un certain moment, non pas être mises entre parenthèses, mais s'élever au point de trouver un certain nombre d'accords.

 

Monsieur le ministre, je vous dirai la satisfaction du MR de voir une législation fédérale rester fédérale. Cela peut sembler hirsute à certains, mais il y avait d'autres possibilités. Les Cassandre ne sont généralement pas très loin pour prôner d'autres options, qui sont, selon moi, non pas des issues mais d'autres catastrophes. La loi du 31 janvier 2007 reste en vigueur mais est simplement modifiée.

 

04.03  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mijnheer Crucke, ik hoor u zeggen dat er eventueel andere opties waren en dat het gelukkig een federale wetgeving is gebleven. De andere opties zouden een catastrofe zijn geweest, zegt u. Kunt u dat even toelichten? Betekent dit dat het volgens u een catastrofe zou zijn geweest, wanneer er per Gemeenschap een eigen magistratenschool of een instituut voor gerechtelijke opleiding zou zijn ontstaan?

 

04.04  Jean-Luc Crucke (MR): Si le rapport écrit que nous connaissons tous avait été lu ici, vous auriez pu vous rendre compte que la catastrophe eût été ce que vous préconisiez. Mais comme le rapport n'a pas été lu, je pense que la voie suivie par le ministre est la bonne: c'est la voie de la sagesse.

 

Si vous êtes attentif à ce que je vais vous dire, vous constaterez que pour ceux qui croient encore qu'une solution peut être trouvée dans ce pays, l'autorité fédérale mais aussi les autorités fédérées y ont leur place. Mais attendez que je développe ce point. Je vous demande de faire preuve de patience comme cela a été notre cas, en commission, lorsque vous vous êtes exprimé très longuement au sujet de ce que j'appelle une catastrophe. Mais il est vrai que nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur tout et c'est heureux! Sinon, nous ne serions pas réunis ici aujourd'hui!

 

Monsieur le ministre, je voudrais revenir sur certains de vos propos. La législation qui est la nôtre n'est pas une école de la magistrature. L'école de la magistrature, c'est celle qui devrait exister pour devenir magistrat. Chez nous, il existe une compétence fédérale où l'on forme de manière continuée et où l'on veille à ce que la qualité de ceux qui évoluent dans ce monde de la justice puisse subsister. En la matière, nous n'avons pas seulement une obligation en termes de moyens mais également en termes de résultats, et j'ai le sentiment que ce texte va dans ce sens.

 

Par ailleurs, le texte en examen permettra d'actionner l'Institut de formation judiciaire. Toutefois, sa mise en vigueur, monsieur le ministre, – c'est sans doute là notre seul point de désaccord – ne nécessitait pas une modification de la loi. Vous savez que le 2 février 2008, le texte du 31 janvier 2007 entrait en vigueur. La législation pouvait donc être appliquée.

 

Toutefois, – et c'est le rôle du politique – pour être opérationnel, il faut aussi qu'il y ait une volonté politique, il faut aussi un consensus politique. C'est dans ce sens que nous avons travaillé en commission.

 

D'autres collègues et moi-même vous avons interpellé à deux reprises, au mois de mars et au mois de mai. Nous avons attiré votre attention sur l'urgence de la situation. Si cette formation n'est pas rapidement applicable, nous encourons le risque de mettre en jeu la responsabilité de l'État, celle des magistrats. Je crois que c'est un élément dont vous avez tenu compte.

 

Je rappelle que ce texte vient du Sénat. Mme la présidente de la commission s'en souviendra. On se rend compte de plus en plus qu'il faut prêter attention à ce qui vient du Sénat. Une modification n'est pas toujours inutile en la matière. On sait cependant que ce texte vient aussi, monsieur le ministre, du gouvernement, d'un accord politique – il faut appeler un chat un chat.

 

Le premier avantage est qu'on rend l'Institut opérationnel. Il est plus que temps qu'il puisse travailler, assumer ses responsabilités. Le vote d'aujourd'hui permettra de dire que dès demain – monsieur le ministre, c'est vous qui le ferez –, cet Institut fonctionnera dans l'intérêt général, du Nord comme du Sud, mais surtout du justiciable, celui qui attend d'avoir en face de lui des magistrats formés.

 

Deuxièmement, il répond à un accord du gouvernement qui précise qu'il y a collaboration entre les Communautés. Nous, libéraux francophones, nous tenons à cette collaboration.

 

En outre, il est intéressant de se dire que des formations se font dans le monde universitaire, dans le monde para-universitaire, le monde supérieur et, pour les niveaux 3 et 4, au niveau des Régions, dans certaines institutions.

 

Ces institutions sont de bonnes conseillères, ont de l'expérience et prodiguent des formations de qualité.

 

Monsieur le ministre, votre ordinateur doit encore chauffer! Je regardais encore le mien il y a quelques minutes –Mme Nyssens reçoit généralement les mêmes messages que moi – et je recevais encore des réactions de magistrats. Je voudrais les remercier car des magistrats qui interpellent des parlementaires ainsi qu'un ministre, sont des magistrats qui s'intéressent à leur profession. Ils nous donnent un certain nombre de signes, de points de vue, et cela ne se balaie pas comme ça. On ne ferme pas les yeux devant de tels textes qui sont généralement très bien écrits. Cela suscite une réflexion, cela suscite le débat. Faut-il le dire, en plus de leur adresser mes remerciements, je demanderai à ces magistrats qui prennent la peine de nous écrire de lire le texte jusqu'au bout.

 

Deux choses suscitent le débat, et il doit y avoir une petite différence entre Groen! et Ecolo à ce sujet. Premièrement, il y a la proportion fixée dans la législation entre ce qu'on appelle le recours aux Communautés et aux Régions et le recours à la pratique habituelle, que connaissent l'Institut de formation ou le Conseil supérieur de la Justice. Ce sont ces fameux 75%, qui sont d'ailleurs modulables. Deuxièmement, il y a la parité au sein du conseil d'administration, il y a cet équilibre entre les organes qui garantit l'indépendance de la magistrature.

 

Il suffit de lire ce que l'Europe nous dit à cet égard. Tout le monde reconnaîtra que la magistrature, qui est un pouvoir à part entière, doit être respectée pour l'indépendance de sa formation. À ce propos, une réaction était possible et le MR s'est d'ailleurs mobilisé. Avec Mme Marghem, nous avons rédigé un amendement, un texte supplémentaire.

 

Deux voies étaient possibles: avoir directement un certain nombre d'auditions, 'hic en nunc'; amender le texte ou le modifier par l'article 11. Il faut reconnaître que la première solution présentait un certain nombre d'avantages et, au début, nous y étions favorables. La deuxième solution présente non seulement le même avantage mais lui donne plus de garantie.

 

Ces auditions, chers collègues, chers commissaires, nous aurions évidemment pu les exiger. Nous aurions ainsi entendu la magistrature. Nous aurions à nouveau entendu ce qui nous est dit et répété mais nous savons lire et nous ne sommes ni sourds, ni aveugles!

 

Je m'adresse maintenant en particulier aux magistrats. Ces auditions présentaient un double inconvénient. Premièrement, elles auraient retardé la mise en application et l'efficacité de l'Institut. Plutôt que de pouvoir commencer aujourd'hui, nous aurions encore dû attendre un certain nombre de mois.

 

Nul ne sait qu'en accordant un certain nombre de mois, quand le délai s'arrêtera.

 

Deuxièmement, c'est faire un débat théorique avec toutes les qualités d'un débat, avec le respect à observer vis-à-vis de toutes les opinions, et pas forcément une relation sur une solution politique. Dans ce cas, monsieur le ministre, vous retrouverez les mêmes inconvénients: la nécessité du consensus.

 

La deuxième voie, choisie par la commission, est celle de modifier le texte. C'est l'amendement que nous avons soumis et qui a été, comme je le dirai tout à l'heure, largement approuvé, de manière extrêmement sage.

 

La modification du texte conduira à dire à l'ensemble du monde de la justice et pas seulement aux magistrats: nous faisons démarrer cet Institut; il prend ses responsabilités et nous les prenons aussi. Non seulement il les prend, mais endéans les neuf mois, il est possible de revoir ce texte. Non seulement il est possible de le revoir, mais on le reverra selon une double base: la première est un rapport du conseil d'administration et un rapport de la direction; la deuxième sera d'en arriver à des auditions si besoin en est. Il s'agit d'une déclaration faite par le ministre.

 

J'y vois plus qu'un avantage. D'abord, nous rencontrons les craintes des magistrats. Monsieur le président, chers collègues, cette rencontre n'est pas seulement théorique, mais surtout concrète, car une ligne a été fixée. Ensuite, je note l'engagement du ministre, mais aussi celui des parlementaires et du parlement. L'université, comme vous l'avez dit, monsieur le ministre, ce n'est pas seulement de l'enseignement théorique, mais aussi toutes les réflexions pratiques. Enfin, c'est un consensus dans lequel la majorité s'est retrouvée de même que l'opposition; je tiens d'ailleurs à remercier les collègues du sp.a et de Groen! qui étaient présents.

 

Je tiens à les remercier parce qu'ils ont approuvé cet amendement. Non seulement, ils l'ont approuvé, mais ils en ont compris le sens, ce qui est moins évident pour l'opposition, mais ce qui réjouit la majorité! Pourquoi l'ont-ils compris? Tout simplement, parce que nous sauvons un texte. Nous lui permettons d'entrer en vigueur. Nous permettons à une solution d'être appliquée. Je suis certain que, dans neuf mois, les mails, les courriers que nous recevrons seront non seulement moins nombreux, mais peut-être plus concrets, car ils nous feront part du problème, si problème il y a!

 

04.05  Renaat Landuyt (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, ik wil toch even verklaren waarom ik persoonlijk vooral het amendement zeer goed vind. Ik ben er namelijk grondig van overtuigd dat het Parlement nog veel meer de magistratuur moet controleren. Dit amendement, dat weliswaar met andere bedoelingen is binnengetreden, eigenlijk op vraag van de magistratuur, geeft parlementsleden zoals ik de kans om nog meer te controleren wat de magistratuur doet. Dat was voor mij een van de fundamentele redenen om u daarin te steunen.

 

04.06  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, wij hebben het amendement inderdaad gesteund. Wij hebben ook een hele discussie over de evaluatie gevoerd.

 

Uiteraard is niemand tegen een evaluatie van de nieuwe regeling, wat ik ook heb beaamd. Ik heb er evenwel aan toegevoegd dat een evaluatie voor ons geen afdoende antwoord is op de bezwaren die ons hebben bereikt. Immers, vooraleer een nieuwe regeling uitwerking heeft, moet goed worden ingeschat of de regeling kans op succes heeft. De zaak niet op voorhand inschatten, gewoon vertrekken en daarna, na negen maanden, evalueren, is niet het juiste antwoord.

 

Ik heb het amendement toch goedgekeurd, omdat wij zeker zouden zijn dat de evaluatie zal gebeuren. Onze goedkeurende stem en steun aan het amendement zijn een steun voor de evaluatie maar niet voor het systeem of voor het alternatief dat hier wordt voorgesteld.

 

Dat wou ik voor alle duidelijkheid even benadrukken.

 

04.07  Jean-Luc Crucke (MR): Nous ne sommes pas très éloignés, seul le vocabulaire diffère légèrement. Les uns vont dire qu'ils ont parié sur la possibilité de contrôler la magistrature, les autres diront qu'il y aura une évaluation, mais le Parlement aura le dernier mot. Dans neuf mois au maximum, vous comme nous, opposition comme majorité, nous aurons la possibilité de modifier l'Institut sur la base d'un rapport de fonctionnement. On pourra dire s'il peut continuer, s'il faut faire autre chose. En attendant, on aura agi de manière pratique. Rien que pour cela, je vous dirai merci.

 

C'est à la fois un pari et un défi. Tous ceux qui voteront ce texte sont dans le même train; on peut s'interroger sur sa vitesse et sur sa qualité et on saura que l'une comme l'autre pourront être modifiées. Il faut faire en sorte que l'encre ne sèche pas et que le Parlement exerce son contrôle avec vigilance. C'est un défi aussi, chers collègues du PS, car je pense sincèrement qu'un texte comme celui-ci montre qu'on peut changer une législation quand chacun a son mot à dire et qu'on peut recourir aux compétences des uns et des autres pour qu'ils donnent ce qu'ils ont de mieux. Si ce n'est pas le cas, il faudra en tirer un certain nombre de conclusions: certains parlent de scission mais c'est peut-être ceux qui parlent d'ambition qui auront le dernier mot.

 

04.08  Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, namens Open Vld wil ik graag over dit wetsontwerp tussenkomen. Alle bedienaars van Vrouwe Justitia, dat zijn ongeveer 3.000 magistraten en ongeveer 8.300 personen griffie- en parketpersoneel, krijgen in ons land een beroepsopleiding, een soort voortgezette opleiding. Tijdens de vorige legislatuur werd beslist om voor deze beroepsopleiding, die tot dan door de Hoge Raad werd toegekend, een apart instituut op te richten, het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, het IGO. De wet tot oprichting van dat instituut moest op 2 februari 2008 uitwerking krijgen, maar die bepaling is tot op heden nog niet uitgevoerd en blijft dode letter.

 

De vraag rijst dan wat vandaag met deze beroepsleiding gebeurt? Enerzijds is het instituut niet operationeel. Anderzijds werd door vertegenwoordigers van de Hoge Raad in de commissie meegedeeld dat zij een soort depannagewerk doen en de continuïteit van de beroepsopleiding verzekeren. In een commissievergadering, als ik mij niet vergis in de maand februari, hebben zij ons gezegd dat zij dat zouden doen tot 23 maart 2008. Intussen is dat verlengd tot eind augustus 2008.

 

Voor het najaar, september 2008 tot december 2008, is er een probleem met de continuïteit. De voorbereiding van de opleidingsprogramma's voor het najaar staat immers nog nergens. In dezelfde periode in 2007 vonden er zesendertig opleidingen plaats. Dit jaar zijn er voor diezelfde periode amper negen gepland. Er is dus een probleem met de beroepsopleiding. Wij moeten uit die impasse geraken.

 

Mijnheer de minister, u werd hierover in de commissie herhaaldelijk ondervraagd. De antwoorden kwamen altijd op hetzelfde neer. Enerzijds zei u dat de opleiding moet gebeuren in samenwerking met de Gemeenschappen, conform het regeerakkoord, maar anderzijds zei u telkens dat het hoog tijd was te weten hoe de wet zal worden gewijzigd en toegepast. U vond het evident dat wij, de parlementsleden, u daarover ondervroegen.

 

De wijziging is er nu. Het wetsontwerp ligt vandaag voor in de Kamer. De wijziging is er wel niet zonder slag of stoot gekomen. Ik verwijs naar hetgeen mijn collega Crucke heeft gemeld. Wij hebben in de commissie voor de Justitie onze opmerkingen aan u geuit, mijnheer de minister. Die opmerkingen en het debat hebben geleid tot het amendement waarover mijn collega het ook al uitvoerig heeft gehad. Dat amendement bouwt een wettelijk verankerde evaluatie in van de werking van het Instituut, negen maanden na de installatie van de raad van bestuur.

 

Als die evaluatie negatief zou zijn, als zou blijken dat de verdeelsleutels die nu in de wet zijn ingevoegd niet of onvoldoende zouden werken of de opleiding al te theoretisch zouden maken, dan zullen die verdeelsleutels moeten worden veranderd. Het ene kan niet zonder het andere.

 

Over de verdeelsleutel is in de commissie heel wat gedebatteerd. De minister heeft daarop telkens geantwoord dat er een raming werd gemaakt en dat men heeft geprobeerd om te ramen wat een goed evenwicht zou zijn tussen opleidingen georganiseerd door het Instituut zelf en opleidingen georganiseerd door de erkende onderwijsinstellingen. Dat is de ene kant van de medaille.

 

De andere kant van de medaille is het feit dat het Hof van Cassatie ons onder andere heeft geschreven dat de verdeelsleutel problematisch is, omdat hij niet zou overeenstemmen met de huidige realiteit. Het Hof van Cassatie stelt onder andere letterlijk dat deze voorgenomen regeling het onmogelijk maakt om, zoals nu het geval is, maximaal praktijkgerichte opleidingen te organiseren, verzorgd door de mensen op het terrein. Vandaar onze onrust, het debat en het initiatief vanuit de meerderheid om een amendement over de evaluatie op te stellen en te laten goedkeuren.

 

Tot slot, geachte collega’s, mijnheer de minister, hebben wij, als parlementsleden, vanuit de verzamelde gerechtelijke wereld vragen en bezwaren gekregen betreffende dit wetsontwerp. Wij hebben in de commissie gevraagd om, bij de uitwerking van dit ontwerp en van het amendement dat wij hebben goedgekeurd en bij het opzetten van de regeling die nu is uitgewerkt, alle mensen te betrekken voor wie de beroepsopleiding zeer belangrijk is, namelijk de magistratuur, het parket en het griffiepersoneel. Volgens ons is dat essentieel voor het welslagen van de wijziging, die wij vandaag zullen goedkeuren en waaraan wij, Open Vld, onze medewerking zullen verlenen.

 

04.09  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, waarde collega’s, wie had gedacht dat CD&V - N-VA met deze regering het verschil zou maken inzake Justitie, komt stilaan, maar steeds duidelijker, bedrogen uit.

 

We zien dat in tal van dossiers. We voerden reeds bij herhaling het debat over de strafuitvoering, waar het lakse vrijlatingsbeleid en de politiek van straffeloosheid onverdroten wordt voortgezet. We zien dat er nog altijd geen ernstige trendbreuk wordt ingezet inzake het jeugdrecht, de wet-Lejeune en de snel-Belgwet. En vandaag wordt de weg naar meer autonomie voor de Gemeenschappen inzake de opleiding van magistraten afgesloten.

 

Nog niet zo lang geleden verklaarde gewezen CD&V-voorzitter Marc Van Peel dat de splitsing van Justitie een nog veel grotere prioriteit is dan de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Ook het CD&V-verkiezingsprogramma ging duidelijk in de richting van veel meer Vlaamse autonomie inzake Justitie.

 

Inzake de gerechtelijke opleiding, waarover we het vandaag hebben, was CD&V zeer expliciet: CD&V pleit voor een magistratenschool die “conform de grondwettelijke bevoegdheidsverdeling moet worden ingericht door de Gemeenschappen.” Dat is een citaat. Zo stond het in het verkiezingsprogramma van uw partij.

 

CD&V plaatste zich daarmee duidelijk op de Octopus-lijn van 1999, die hier toen door een bijna kamerbrede meerderheid werd goedgekeurd. Toen werd aangekondigd dat elke Gemeenschap haar eigen magistratenschool zou krijgen. Dat was destijds dé reden waarom de toenmalige VU-fractieleider Geert Bourgeois het akkoord verdedigde. Eindelijk werd, aldus het voormalige VU-Kamerlid, de eerste stap gezet in de richting van een eigen, Vlaamse rechtsontwikkeling en een eigen Vlaamse justitie.

 

Vandaag zien we diezelfde CD&V samen met N-VA precies het tegenovergestelde doen. In plaats van het fameuze Instituut voor Gerechtelijke Opleiding – dat unitaire bastion, dat vergiftigde geschenk waarmee Onkelinx ons had opgezadeld – te ontmantelen, wordt het Instituut in zijn unitaire glorie vandaag herbevestigd, tot groot jolijt en grote vreugde – dat konden we daarjuist zien – van de collega van MR, de heer Crucke. Minstens hadden we toch kunnen verwachten dat er binnen dat Instituut twee vleugels zouden worden opgericht, zodat elke taalgroep eigen accenten zou kunnen gaan leggen, een eigen beleid zou kunnen ontwikkelen inzake Justitie. Ook daarvan vinden we echter niets terug. Het Instituut blijft een volstrekt unitair, Belgisch organisme, waarbij een paritair bestuursorgaan alle beslissingen neemt inzake programmering en samenwerking.

 

Vergeleken met bijvoorbeeld de Hoge Raad voor de Justitie die in 1999 werd opgericht en wel over een aparte Vlaamse en Franstalige vleugel en beleidsorganen beschikt, zetten wij met dit unitaire instituut dus een grote stap achteruit in plaats van vooruit. Het enige vernieuwende aan wat hier vandaag wordt goedgekeurd, is de toevoeging van drie afgevaardigden van de departementen Onderwijs van de Gemeenschappen.

 

Drie, heel merkwaardig, drie afgevaardigden waarvan welgeteld een Vlaming. Een op deze drie is dus Vlaming, 33%. Zo ver is het vandaag dus gekomen, dat de Vlamingen die 60% vertegenwoordigen van de bevolking in dit land, in dit Belgisch instituut nog maar eens in een minderheidspositie worden geplaatst. Ons amendement om het aantal Nederlandstaligen op 2 te brengen versus 1 Franstalige en 1 Duitstalige, werd door alle andere partijen, inclusief CD&V en N-VA, weggestemd.

 

Hoe dan ook staat dit mijlenver verwijderd van hetgeen CD&V vorig jaar aan zijn kiezers had beloofd, met name een inrichting van een magistratenschool door de Gemeenschappen. Sterker nog, de Gemeenschappen worden in dit verhaal zelfs niet erkend als gesprekspartner. Ik heb uitdrukkelijk en bij herhaling aan de minister van Justitie gevraagd – hij zal mij niet tegenspreken, hoewel hij op dit moment met zijn collega aan het confereren is – wanneer hij over deze toch wel belangrijke materie met zijn Vlaamse en Franstalige ambtgenoot van Onderwijs had gesproken en wanneer hij met de universiteiten over deze kwestie had gesproken en wat het resultaat was van al deze besprekingen. Het bleef evenwel helemaal stil aan de overkant.

 

Vandaag is de minister van Justitie hier volop aan het babbelen, maar in de commissie was hij geheel en al stil als het daarover ging. De minister had duidelijk met niemand overleg gepleegd en dat is zonder meer onvoorstelbaar. Een onzeker percentage van de opleidingen zal worden verstrekt door de universiteiten, maar een voorafgaand overleg met die instellingen wordt vreemd genoeg overbodig geacht.

 

In die omstandigheden, collega’s, kan men eigenlijk spreken van een sluipende federale recuperatie. Dit federale Parlement, wij dus, eigent zich zomaar het recht toe om beslissingen te nemen die een ernstige impact hebben op de werking en de taak van de universiteiten, zonder dat hun zelfs maar wordt gevraagd wat hun zienswijze is, zonder dat de Gemeenschappen wordt gevraagd of dit wel de juiste werkwijze is.

 

De Gemeenschappen worden hierbij op een flagrante wijze miskend in hun autonomie en zelfs ondergeschikt gemaakt aan het federale niveau.

 

Mocht u nog in de oppositie hebben gezeten, dames en heren van CD&V en N-VA, u zou deze werkwijze nooit hebben aanvaard. U zou zwaar zijn tekeergegaan tegen dit soort bedenkelijke methodes. U zou niet hebben aanvaard dat dit unitaire gedrocht zomaar zou worden gehandhaafd.

 

Ik hoef u maar te verwijzen naar de duidelijke en bijna plechtige belofte van uw eigen goede collega Tony Van Parys, vandaag nog altijd senator, die hij hier op dit spreekgestoelte op 25 januari 2007 als slot van zijn toespraak deed. Ik citeer hem: "Ik kan u alleszins zeggen dat als dit ontwerp wordt goedgekeurd" – de consecratie van dat instituut voor gerechtelijke opleiding – "het alleszins zo zal zijn, voor zover en indien CD&V na de verkiezingen aan het beleid zou deelnemen de eerste beslissing zal zijn deze ouderwetse parastatale B af te schaffen". Dat waren de woorden van Tony Van Parys, hier op dit spreekgestoelte, begin 2007.

 

Vandaag zien wij niets van dit alles. CD&V neemt deel aan het beleid. De partij levert met Jo Vandeurzen trouwens zelf de minister van Justitie. Er was dus ruimte, er waren mogelijkheden zat voor een ommekeer, een drastische wijziging of minstens voor een opdeling van het Instituut. Als u het Instituut wou handhaven, had u er twee vleugels in kunnen installeren. Dit gebeurt echter niet.

 

De woorden van oud-collega Van Parys zijn niet besteed aan deze minister van Justitie. Er komt geen afschaffing, maar wel een herbevestiging en zelfs een versterking van deze parastatale B. Minister Vandeurzen heeft zich ontpopt tot een grijze muis die schichtig onder de lat doorschuifelt.

 

Als dit de wijze is waarop CD&V en N-VA ons naar meer Vlaanderen zullen loodsen, dan houden wij ons hart vast. U verloochent uw verkiezingsbelofte op de meest flagrante wijze. U hebt alleen het grote geluk dat de Vlaamse media dit met de brede mantel van het stilzwijgen toedekken.

 

Ik had mij nu willen wenden tot de collega’s van N-VA, maar zij zijn allemaal afwezig. Ik meen dat u evenmin als ik weet waar zij nu zijn. Misschien zijn zij al het glas aan het heffen op 11 juli. Misschien hebben zij andere drukke bezigheden. Maar bij dit belangrijke, toch ook communautaire ontwerp geven zij blijkbaar massaal verstek.

 

Ik had hen willen zeggen dat ik verbaasd ben. Ik heb moeten vaststellen dat de vertegenwoordiger van N-VA zonder enig voorbehoud of motivering al onze amendementen in de commissie heeft verworpen die zouden leiden tot meer autonomie voor de Gemeenschappen, hoe beperkt die amendementen ook waren. Het waren brave amendementen, want zij waren overgenomen van Tony Van Parys. Zij waren voor een stuk een doorslag van zijn amendementen vorig jaar, in de hoop dat CD&V de eigen teksten zou goedkeuren, maar zelfs N-VA heeft ze op een duidelijke en koude manier verworpen. De overgang van een vranke oppositiepartij naar een volgzame en onderdanige regimepartij is bij N-VA bijzonder vlot en snel verlopen.

 

Collega’s, het stilzwijgen van de media zal ons in elk geval niet verhinderen de beschamende houding in dit dossier en de woordbreuk van het zogenaamde Vlaams kartel bij jullie eigen achterban stevig aan te klagen.

 

04.10  Clotilde Nyssens (cdH): Monsieur le président, chers collègues, monsieur le ministre de la Justice, sans répéter tout ce qui a été dit, il est évident qu'en commission de la Justice, nous avons eu des débats animés. Lorsqu'un accord politique est conclu, qu'un texte vient du Sénat, et que nous recevons des dizaines de lettres, notamment de magistrats qui critiquent vertement un projet, la situation n'est évidemment pas facile. C'est après des discussions intéressantes que la pensée des parlementaires a évolué puisque nous avons pris conscience de l'importance de voter rapidement un texte qui organise cet Institut de manière équilibrée entre le pouvoir fédéral et les Communautés. Il convenait de saisir l'occasion de garder un institut fédéral – nous venons d'entendre d'autres opinions à ce sujet.

 

L'objectif du projet est essentiellement d'assurer une qualité de la formation professionnelle des acteurs judiciaires. Le projet fait le pari qu'une formation professionnelle continue puisse être organisée dans un partenariat audacieux entre les universités, les magistrats et des organismes de formation professionnelle. Certes, les universités auront un rôle crucial à jouer puisqu'un quota d'heures important leur est réservé pour organiser ces programmes.

 

Malgré les premières réactions des magistrats, leurs objections, leur indignation, leur consternation – comme en témoignent les courriers que nous recevons –, nous pouvons faire le pari d'une bonne organisation de cette formation professionnelle par les universités en collaboration avec les magistrats et d'autres organismes. Il est peut-être utile pour les universités d'entrer en contact avec le monde des acteurs judiciaires et d'ouvrir les yeux sur la pratique professionnelle des magistrats.

 

C'est avec une certaine distance envers les acteurs judiciaires que le cdH votera ce texte, non pas pour les accuser de ne pas comprendre le projet de loi, mais pour se convaincre avec eux que cette formation pourra être bien organisée. Il faut leur expliquer le contenu du projet et, sans doute, en aurons-nous l'occasion à la rentrée – sans attendre les neuf mois prévus par l'amendement en vue d'une évaluation parlementaire. Nous avons souvent l'occasion de rencontrer les magistrats dans notre commission de la Justice. Il me semble sain qu'à titre individuel ou collectif, nous prenions l'initiative à la rentrée d'expliquer pourquoi nous avons voté ce projet, de sorte que leur première réaction d'indignation ne pourra plus se justifier. Ainsi, ils auront un rôle à jouer dans les programmes conçus par l'Institut avec les universités. Je suis persuadée que celles-ci demanderont aux magistrats de venir enseigner ces programmes pour ne pas laisser les universités dispenser un enseignement trop théorique.

 

Je ne serai pas plus longue. Les débats que nous avons eus ont été difficiles, mais riches. Un travail de fond rapide mais sérieux a été fait. Et l'évolution des mentalités des membres de la commission a permis d'approuver le texte qui nous a été soumis.

 

04.11  Renaat Landuyt (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, waarde collega’s, volgens mij zal de minister alweer niet interveniëren. Het is weer een wetsvoorstel en geen wetsontwerp van de minister.

 

Wij moeten een beetje opletten. Mijnheer de minister, u weet dat ik probeer uw beschermer te zijn, maar u moet zelf ook eens met een wetsontwerp naar het Parlement komen. Ik geef toe dat u dat reeds hebt gedaan; in dat verband denk ik aan het wetsontwerp houdende diverse bepalingen en aan het uitstel van een paar wetten. Dat erken ik ten volle.

 

Ter zake wijs ik u erop dat u zich niet helemaal mag laten doen door senator Vandenberghe, die een beetje schaduwminister aan het spelen is. Ik vind dat hij dat niet goed doet. Als men het verslag van de Senaat leest, dan merkt men dat hetgeen men hier doet de juridische vertaling is van een compromis, aldus senator Vandenberghe. Een compromis tegenover de stelling uit de vorige legislatuur, waarde ex-collega hier aanwezig, waar wij hadden geopteerd voor een model inzake gerechtelijke opleiding waar wij zuiver op het federale niveau bleven op het vlak van de bevoegdheden.

 

CD&V - N-VA was daarmee niet akkoord en heeft blijkbaar in de huidige meerderheid een compromis gesloten, vertaald door senator Vandenberghe als een compromis over veel geld. Hij geeft zelfs het cijfer in het verslag van de Senaat. Hij zegt dat dit geld moet gaan naar de universiteiten. Dat kan een eerbare stelling zijn als men het serieus uitvoert. Het compromis zoals het vandaag voorligt kan echter de toets van de juridische correctheid niet doorstaan.

 

Mijnheer de minister, u bent nu pleitbezorger om dat vehikel van senator Vandenberghe te gebruiken om een beetje te kunnen werken, men weet nooit, na 15 juli. Welnu dat vehikel wordt gecontesteerd door alle magistraten. Als men geconfronteerd wordt met een wetgeving die wordt gecontesteerd door alle magistraten, dan zou ik in het kader van de scheiding der machten toch wel willen zorgen voor stevige wetgeving. Wat vandaag voorligt is voor mij niet stevig genoeg om de toets van het Grondwettelijk Hof en zelfs van de Raad van State te doorstaan.

 

Ik verklaar mij nader. Ik heb u er in de commissie op gewezen dat wij door het compromis een materie hebben waarover er minstens overleg zou moeten zijn geweest met de Gemeenschappen.

 

Ik heb dat in het kader van de toewijzing van het budget even aangekaart, maar zelfs daar zit niet het grote probleem. Men kan als federale wetgever beslissen om 75 procent van het budget toe te wijzen aan de Gemeenschappen, wat we doen. De Gemeenschappen kunnen dat weigeren of – wat ze wellicht zullen doen – aanvaarden.

 

Wat kunnen we echter niet doen als federale wetgever? We nemen de leiding van de onderwijsdepartementen van de Gemeenschappen dermate op in de raad van bestuur van de op te richten instelling, zodat ze meetellen in de pariteit die de raad van bestuur nodig heeft om geldige beslissingen te kunnen nemen.

 

Welnu, volgens vaste, constante adviezen van de afdeling wetgeving van de Raad van State kan men dat niet doen. Als men instellingen van Gemeenschappen of Gewesten opneemt in raden van bestuur, kan dat enkel op vrijwillige basis – we hebben niets te zeggen over die instellingen – en enkel zonder stemrecht, dixit de vaste adviezen van de afdeling wetgeving van de Raad van State.

 

Men zegt dat omdat men op dit moment, met een dergelijke regeling, de autonomie van de Gewesten en de Gemeenschappen schendt. Ook de regio’s, de Gemeenschappen of de Gewesten kunnen in hun decreten of ordonnanties niets bepalen over vertegenwoordigers van federale overheden, zeker niet om hen te verplichten iets te doen of hun werk mede uit te voeren. Als men dat doet, wijzigt men de bevoegdheden van dit land. Dat zegt niet alleen de Raad van State, maar ook het Grondwettelijk Hof. Als men de bevoegdheden geldig wenst te wijzigen, dan moet men dat doen met bijzondere meerderheden.

 

We moeten vandaag de keuze maken. Ofwel maakt men van deze wet een wet met bijzondere meerderheden, maar ik denk dat het daarvoor te laat is. Dat moet men doen van in het begin. Deze wet is met een gewone meerderheidsstemming uit de Senaat gekomen. Als men het toch wil oplossen, zou men die passage uit de gewone wet kunnen halen en even later in een bijzondere wet opnieuw in de kamers indienen. Men kan vandaag de fouten nog vermijden waarvoor ik wil verwittigen.

 

Voor wie denkt dat ik hier een theoretische opmerking maak, wil ik herhalen dat alle magistraten tegen bedoelde wetgeving zijn. Dat betekent dat iedere beslissing van de raad van bestuur van voormelde instelling qua geldigheid aantastbaar is. In de praktijk zal er wel één iemand zijn – mogelijks onder de magistraten – die een procedure tegen een beslissing zal inzetten.

 

Weet dat het statuut en de benoeming van magistraten en de geldigheid van gerechtelijke onderzoeken afhankelijk kan zijn van de gerechtelijke opleiding die wij organiseren via beslissingen van de instelling, die – ik herhaal het – nooit geldige beslissingen kan nemen, omwille van een schending van de autonomie van de Gemeenschap en omwille van de ongeldige wijze waarop wij bedoelde bevoegdheid hebben geïnstalleerd.

 

Ik ben er zeker van dat als één iemand een dergelijke procedure instelt, de magistratuur, die over de procedure moet beslissen, in alle onafhankelijkheid de verzoeker wellicht gelijk zal geven.

 

Ik zou u dus vragen om mijn constructieve raad voor één keer te volgen. Ik vraag u dus om ofwel mijn amendement te steunen, zodat uw tekst wordt gedeblokkeerd en u na 15 juli 2008 kan werken en de Senaat volgende week kan beslissen wat moet worden beslist. Het gaat immers over de genoemde 75% voor de universiteiten. Aan voornoemd percentage wil ik niet raken.

 

Het punt over de raad van bestuur van de instelling zou u echter nog even moeten uitstellen. Misschien kan u dan, in het kader van een of andere staatshervorming, serieuzer discussiëren over de manier waarop dat op een correcte wijze kan worden gedaan, met respect voor de verdeling van bevoegdheden in ons land, zoals ze vandaag bestaat.

 

04.12  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, bedankt dat u mij erop attent maakt dat ik de eerste spreker ben op 11 juli in het federaal parlement.

 

Ik wil eerst en vooral mijn respect tonen voor collega Crucke die als eerste spreker vanavond een fantastische evenwichtsoefening heeft uitgevoerd. Hij heeft zijn woorden goed gewikt en gewogen. Ik apprecieer hoe hij hier eigenlijk zegt dat hij een wetsontwerp zal steunen terwijl hij het eigenlijk niet zo graag wil steunen. Hij zegt dat hij eigenlijk wil gaan luisteren naar de magistraten zonder dat hij ze wil horen. Ik vind het fantastisch hoe u dat in een kwartier of twintig minuten hebt uitgelegd.

 

Het is natuurlijk een ontwerp dat men geprobeerd heeft in ijltempo door het Parlement te jagen, eerst in de Senaat, dan in de Kamer.

 

Fait personnel

Persoonlijk feit

 

04.13  Jean-Luc Crucke (MR): Monsieur le président, je voudrais rappeler à mon estimé et estimable collègue, s'il n'a pas bien compris, les propos que j'ai tenus. J'ai dit que nous avions lu les magistrats et que, ce faisant, nous étions aussi capables de comprendre les textes parcourus. Cependant, cela ne signifiait pas qu'il fallait ânonner tout ce qu'ils disaient.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04.14  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Collega’s, het is een dossier – andere sprekers hebben dit reeds aangehaald – dat af en toe in communautair vaarwater terechtkomt. Ik denk dat een dossier als dit, dat handelt over de opleiding van magistraten, nooit de speelbal kan en mag worden van communautair opbod. Het gaat hier over de opleiding van magistraten en rechtbankpersoneel. De kwaliteit van die opleiding moet centraal staan en niet de vraag of een federale dan wel een gemeenschapsinstelling het best geschikt is om die opleiding te geven. De kwaliteit moet hierbij centraal staan.

 

Als wij verwachten van Justitie dat zij een goede dienstverlening garandeert, is het uiteraard vereist dat de magistraten een goede opleiding hebben genoten, goed gevormd zijn en dit niet alleen technisch maar ook praktijkgericht. Met dit ontwerp knelt daar het schoentje.

 

Met dit ontwerp wordt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding bijna volledig uitgekleed doordat een groot deel van de taken wordt doorgesluisd naar de onderwijsinstelling die afhangen of worden gefinancierd door de Gemeenschappen. De wetswijziging bepaalt immers dat drie vierden van het totale jaaraanbod van interne opleidingen moet worden verzorgd door die onderwijsinstellingen. De wijziging heeft dan ook geen oog voor de kwaliteit van de opleiding. In het raam van de interne vorming van magistraten wordt nu grotendeels een beroep gedaan op ervaren magistraten die hun jonge, onervaren collega’s vormen. Dat is ook logisch. Het is toch logisch dat gerechtelijke stagiairs worden gevormd door en lessen krijgen van ervaren magistraten. Net zoals de stagiair-advocaten hun opleiding genieten in advocatenkantoren van ervaren advocaten. De praktijk moet men leren van de praktijkmensen.

 

Dit is de essentie van dit debat. De opleidingen die zullen worden verzorgd door de universiteiten en de hogescholen kunnen problemen geven want zij hebben niet de ervaring en de knowhow in huis om die heel specifieke en praktijkgerichte opleidingen te geven. Neem nu de opleidingen voor onderzoeksrechter, jeugdrechter en beslagrechter die heel praktijkgericht zijn en niet academisch kunnen worden aangeleerd. Of denken wij maar aan specifieke vormingen over hoe men verdachten of jongeren moet ondervragen, hoe men jongeren moet horen, hoe men een vonnis moet schrijven of hoe men als parketmagistraat een eindvordering moet opstellen. Dat zijn zaken die niet op een academisch niveau maar door ervaren mensen worden aangeleerd.

 

De magistratenorganisaties hebben, zoals reeds gezegd, massaal en unaniem geprotesteerd tegen deze gang van zaken, zowel aan Nederlandstalige als aan Franstalige kant, wat erop duidt dat dit geen communautair dossier is en mag zijn. Ondanks alle bezwaren en protesten weigerde de meerderheid om de magistraten te horen. Onwaarschijnlijk! Ik moet zeggen dat er toch wel heel zware druk was van de regering en de minister van Justitie op de commissie om toch maar geen hoorzittingen te organiseren. Er werd zelfs een beetje gedreigd met politieke consequenties indien er toch hoorzittingen zouden worden georganiseerd. Ik vind dat dit echt niet kan. Er kwam zelfs een schorsing aan te pas en de meerderheid moest zich even beraden. De dissidentie was echter snel opgelost.

 

Ik begrijp het niet. Wij zijn zo gul met hoorzittingen. Over bijna alles wat wij in de commissie voor Justitie voorstellen zijn er suggesties om hoorzittingen te organiseren met deskundigen, magistraten, en anderen. De laatste hoorzittingen gingen over een van de meest ingewikkelde en wereldschokkende problemen in onze maatschappij, met name het probleem van de overhangende takken. Over het probleem van de overhangende takken hebben wij hoorzittingen georganiseerd met vrederechters. Dat was zeer nuttig want het ontwerp dat wij bespraken hebben wij toen maar opzij geschoven. Als wij daarover hoorzittingen organiseren, waarom organiseren wij er dan geen over opleidingen van magistraten, iets wat zoveel belangrijker is. Dat is natuurlijk met twee maten en twee gewichten werken.

 

Het resultaat is jammer genoeg dat de minister met dit ontwerp eigenlijk het hele magistratenkorps tegen zich in het harnas aan het jagen is. Zij kondigden reeds juridische acties aan, waarschijnlijk bij het Grondwettelijk Hof, en andere. Waarom eigenlijk? Het is absoluut niet nodig. Eigenlijk is er maar een essentieel probleem. Schrap de quota uit de wet en alle problemen zijn opgelost. Geef vertrouwen aan het instituut en laat het zelf bepalen welke opleidingen zij willen geven aan de onderwijsinstellingen en welke opleidingen best door ervaren magistraten worden gegeven. Geef het vertrouwen aan die instelling, aan de magistraten, om zelf de keuze te maken en volgens mij zijn dan de problemen opgelost. Vandaar ook ons amendement om de quota te verwijderen uit de wet.

 

Wat is de realiteit? Collega’s, de realiteit is dat als wij kijken naar de interne opleidingen die in 2007 zijn georganiseerd, slechts 10% ervan door academici is gegeven en 46% door magistraten. Er werd dan nog 46% gegeven door andere personen uit de praktijk, politiemensen, ambtenaren, sociale werkers, en anderen.

 

Het is dan ook totaal onduidelijk hoe die interne opleidingen op enkele maanden tijd voor 75% door de universiteiten en de hogescholen kunnen worden verzorgd. Dat is, meen ik, onmogelijk. Het is onrealistisch, tenzij natuurlijk de onderwijsinstellingen massaal een beroep zouden doen op die magistraten die in onderaanneming gaan werken. Dat zou pas pervers zijn.

 

Collega’s, deze wet mist elke realiteitszin en kan enkel leiden tot grote chaos bij de opleiding van magistraten en medewerkers van het gerecht.

 

Onze fractie zal dit ontwerp dan ook niet goedkeuren.

 

De voorzitter: Mijnheer Annemans, u wou reageren op de heer Van Hecke?

 

04.15  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, niet alleen omdat het de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap is ondertussen, maar naar analogie van al de redeneringen van de heer Maingain, vragen wij dat er een nieuwe vergadering zou worden georganiseerd. Wij vragen dat u enige minuten schorst en een nieuwe vergadering opent.

 

De voorzitter: Wij hebben dat toen verworpen, herinner ik mij. Wij zijn daar toen niet op ingegaan.

 

04.16  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Daar is toen in de Conferentie van voorzitters lang over vergaderd.

 

De voorzitter: Wij zijn daar toen niet op ingegaan.

 

04.17  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): U vond dat toen een precedent?

 

De voorzitter: Wij zijn daar toen niet op ingegaan. Wij blijven dus doorgaan.

 

04.18  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Dus, de precedentwaarde is: er zal nooit meer een nieuwe vergadering zijn na middernacht?

 

De voorzitter: Zeg nooit: nooit. Maar wij doen voort.

 

04.19  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Ik hoor dat u zich hult in een 15 julisfeer.

 

De voorzitter: Als laatste spreker – ik was het bijna vergeten – hebben wij de voorzitter van de commissie voor de Justitie, mevrouw De Schamphelaere. Daarna is het de beurt aan de minister, indien hij dat wenst. En daarna doen we verder met het elektronisch stemmen.

 

04.20  Mia De Schamphelaere (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, op unanieme vraag van mijn fractie mag u mijn spreektijd beperken tot twee minuten.

 

Collega's, in het regeerakkoord is uitdrukkelijk ingeschreven dat de gerechtelijke opleiding moet gebeuren in samenwerking met de Gemeenschappen. Het kan inderdaad niet de bedoeling zijn dat het Instituut voor gerechtelijke opleiding los zou staan van de kennis, de expertise en de deskundigheid die aan onze universiteiten en hogescholen worden ontwikkeld.

 

Bovendien is het ook riskant om een instituut zich totaal autonoom van de samenleving te laten ontwikkelen. Het is heel belangrijk dat niet alleen de beroepsgroep van de magistraten zelf bepaalt wat de inhoud van de opleiding moet zijn en hoe de organisatie daarvan moet verlopen.

 

Wij vinden het belangrijk dat de gerechtelijke opleiding samenlevingsbetrokken is. Daarom is de samenwerking met de Gemeenschappen essentieel.

 

Het is niet in tegenspraak met het principe van de onafhankelijkheid van de magistraten aangezien zij onafhankelijk blijven bij het uitoefenen van hun rechtsprekende functie.

 

Wij zijn niet doof voor de onrust bij de verschillende magistratenorganisaties. Wij besluiten met het steunen van het amendement dat een evaluatie mogelijk maakt van de implementatie van dit Instituut voor gerechtelijke opleiding.

 

In verband met de opmerkingen van de heer Landuyt wil ik stellen dat de wet pas kan worden uitgevoerd wanneer hij is goedgekeurd en dat men pas kan overgaan tot een akkoord met de Gemeenschappen na stemming van deze wet. We tasten de bevoegdheden van de Gemeenschappen niet aan door leidende ambtenaren in te schrijven in de raad van bestuur.

 

04.21 Minister Jo Vandeurzen: Mijnheer de voorzitter, collega's, ik wil al degenen danken die een uiteenzetting hebben gehouden en die de bezorgdheden hebben vertolkt die leven omtrent de implementatie van het Instituut, maar ook de noodzaak hebben onderschreven om dit Instituut operationeel te maken en mee gestapt zijn in de redenering dat we dat snel moeten doen en met de nodige evaluatie.

 

Ik zal niet veel toevoegen aan hetgeen al in de commissie aan bod is gekomen. Dit wetsvoorstel is gebaseerd op een politiek akkoord in de meerderheid en werd als wetsvoorstel in de Senaat ingediend. Het bevatte bepalingen die verwijzen naar de ambtenaren die in de raad van bestuur zouden moeten zetelen.

 

Er is daarin een principiële keuze gemaakt. Conform de artikelen uit de bijzondere wet zal ik een koninklijk besluit voorbereiden en daaromtrent de nodige afspraken maken met de deelregeringen. U zult zien dat dit allemaal binnen de bevoegdheden zal gebeuren en dat er geen problemen zullen zijn wat dat betreft.

 

04.22  Renaat Landuyt (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, op dat punt wil ik toch nog even de minister verwittigen voor het feit dat wij in het bewuste artikel, waarin wij de raad van bestuur samenstellen, ervan uitgaan dat wij bij gewone wet zomaar kunnen bepalen dat de hoofden van de onderwijsdepartementen in de raad van bestuur moeten zitten, en wel dermate dat zij meetellen voor de pariteit.

 

De vaste rechtspraak van de Raad van State is dat zulks niet kan. De vaste rechtspraak van het Grondwettelijk Hof is dat zulks niet kan, omdat men dan bevoegdheden regelt in een wet, terwijl deze alleen in een wet met bijzondere meerderheid kunnen worden vastgelegd. Dat zijn de spelregels in ons huidige, federale land. Het zijn die spelregels die u niet respecteert. U zet daardoor alles wat zal worden beslist, op de helling. Dat is dan uw verantwoordelijkheid.

 

De voorzitter: Collega’s, ik heb een hele reeks amendementen op het wetsontwerp ontvangen. Eigenlijk heb ik, behalve op artikel 1, waarop ik geen amendementen heb ontvangen en dat ik derhalve als aangenomen beschouw, op alle, andere artikelen amendementen ontvangen.

 

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1232/6)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1232/6)

 

Het wetsontwerp telt 11 artikelen.

Le projet de loi compte 11 articles.

 

*  *  *  *  *

Amendements déposés:

Ingediende amendementen:

 

Art. 2

  • 1   Bart Laeremans cs (1232/3)

Art. 2/1 (n)

  • 2   Bart Laeremans cs (1232/3)

Art. 3

  • 1   Bart Laeremans cs (1232/3)

  • 12   Bart Laeremans cs (1232/4)

  • 15   Renaat Landuyt (1232/7)

Art. 4

  • 1   Bart Laeremans cs (1232/3)

  • 3   Bart Laeremans cs (1232/3)

  • 14   Stefaan Van Hecke (1232/7)

Art. 4/1 (n)

  • 4   Bart Laeremans cs (1232/3)

  • 5   Bart Laeremans cs (1232/3)

  • 6   Bart Laeremans cs (1232/3)

Art. 5

  • 1   Bart Laeremans cs (1232/3)

Art. 6

  • 1   Bart Laeremans cs (1232/3)

Art. 7

  • 1   Bart Laeremans cs (1232/3)

Art. 8

  • 1   Bart Laeremans cs (1232/3)

Art. 9

  • 1   Bart Laeremans cs (1232/3)

Art. 10

  • 1   Bart Laeremans cs (1232/3)

Art. 11

  • 1   Bart Laeremans cs (1232/3)

Art. 12 (n)

  • 7   Bart Laeremans cs (1232/3)

  • 8   Bart Laeremans cs (1232/3)

  • 9   Bart Laeremans cs (1232/3)

*  *  *  *  *

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

Réservé: le vote sur les amendements et les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Aangehouden: de stemming over de amendementen en de artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Artikel per artikel aangenomen: artikel 1.

Adopté article par article: l'article 1.

*  *  *

 

05 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op het schorsen van de verjaring van de burgerrechtelijke vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State (832/1-7)

05 Projet de loi modifiant le Code civil en vue de suspendre la prescription de l'action civile en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'État (832/1-7)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

05.01  Sabien Lahaye-Battheu, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ook al betreft dit wetsontwerp de wijziging van slechts één artikel, het artikel 2255 van het Burgerlijk Wetboek, toch zijn wij er in de commissie voor de Justitie intens mee bezig geweest. Gedurende zeven commissievergaderingen stond dit wetsontwerp op de agenda. Er werd onder andere advies gevraagd aan de Raad van State, zoals beslist in onze vergadering van 11 maart 2008.

 

In zijn inleidende uiteenzetting heeft de minister van Justitie uitgelegd dat dit wetsontwerp een onbillijkheid wil oplossen, namelijk onbillijkheid die ontstaat indien een administratieve procedure voor de Raad van State te lang aansleept.

 

Tijdens de algemene besprekingen werden er uiteenzettingen gehouden door de collega’s Giet, Crucke, Schryvers, Nyssens, De Schamphelaere, Van Cauter, Schoofs, Marghem en mijzelf.

 

In de artikelsgewijze bespreking werden diverse amendementen ingediend en ook goedgekeurd.

 

Het gewijzigde wetsontwerp is eenparig aangenomen in de commissie voor de Justitie van vrijdag laatstleden.

 

De voorzitter: Drie sprekers zijn ingeschreven: mevrouw Van Cauter, mevrouw De Schamphelaere en de heer Van Hecke.

 

05.02  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega’s, gelet op het gevorderde uur, zal ik het zeer kort houden.

 

In de huidige stand van de regelgeving verjaren burgerlijke vorderingen tot het bekomen van schadevergoeding na het verloop van vijf jaar. Dat geldt actueel ook voor rechtszoekenden die worden geconfronteerd met onwettige overheidsbeslissingen en die daartegen een procedure instellen bij de Raad van State. Het betekent dat gedurende de looptijd van die procedure voor de Raad van State de termijn van verjaring blijft voortlopen. Mogelijkerwijze, wanneer er uitkomst is in die procedure, zien de rechtszoekenden zich vervallen van het recht op schadevergoeding.

 

Dat heeft in de praktijk aanleiding gegeven tot een vloed aan procedures die als conservatoire maatregel worden ingeleid, die de rechtbanken belasten, die duur zijn voor de rechtsonderhorige en die in een aantal gevallen voor die mensen met zich meebrengen dat zij zich effectief, wanneer zij niet tijdig hebben gehandeld, vervallen zien van het recht op schadevergoeding.

 

Teneinde daaraan te verhelpen, werd het huidige artikel 2225 van het Burgerlijk Wetboek gewijzigd, zoals geamendeerd in de commissie.

 

Wij zullen het voorliggend wetsontwerp dan ook ten volle steunen.

 

05.03  Mia De Schamphelaere (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, dit lijkt misschien een erg technisch ontwerp, maar het heeft toch wel een groot belang voor onze burgers die zich willen verdedigen tegen onrechtmatig overheidsoptreden.

 

Als zij gelijk krijgen van de Raad van State, kan het zijn dat zij gelijk hebben ten opzichte van de overheid, maar dat zij hun schade niet vergoed zien. Dat wij willen verhelpen door in een stuitende werking te voorzien, wat de berekening van de verjaringstermijnen betreft.

 

Wij willen ook een aantal verbeteringen aanbrengen ten opzichte van het ontwerp dat de Senaat ons heeft overgezonden. Wij treden inderdaad steeds meer op als reflectiekamer van de Senaat. Wij hebben bijvoorbeeld het toepassingsveld breder gemaakt door ook in te schrijven in de wetten op de rijkscomptabiliteit, dat alle overheidsakten in het toepassingsveld zijn begrepen.

 

05.04  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Dit is inderdaad een heel belangrijk wetsvoorstel. Wij zullen het mee ondersteunen. Wij hebben heel goed werk geleverd in de commissie. Naar mijn oordeel is dit een van de belangrijkste wetsvoorstellen die tijdens deze legislatuur in de commissie voor de Justitie werden goedgekeurd. Als wij in de commissie voor de Justitie een wet hebben goedgekeurd die de burger ten goede komt, dan denk ik dat het deze wet is.

 

Deze wet beschermt de burger beter tegen de overheid. Het probleem werd al geschetst. Als een burger een procedure aanspant bij de Raad van State en gelijk krijgt, dan wil dat zeggen dat de overheid in de fout is gegaan. De burger zag zich echter, wegens de verjaringstermijn, geconfronteerd met een onontvankelijke burgerlijke vordering, omdat de procedure voor de Raad van State te lang duurde.

 

Deze oneerlijke en onaanvaardbare situatie kan via dit wetsontwerp worden rechtgezet. Het belangrijkste is dat dit wetsontwerp vandaag wordt goedgekeurd.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (832/7)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (832/7)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in "wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het stuiten van de verjaring van de vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State".

L'intitulé a été modifié par la commission en "projet de loi modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'État en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'État".

 

Het wetsontwerp telt 4 artikelen.

Le projet de loi compte 4 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 4 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 4 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

06 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1294bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding te verduidelijken (490/1-2)

06 Proposition de loi modifiant l'article 1294bis, § 2, du Code judiciaire afin de clarifier la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce (490/1-2)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Thierry Giet, André Perpète, Valérie Déom

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Mevrouw De Schamphelaere, u bent ingeschreven in de algemene bespreking.

 

06.01  Mia De Schamphelaere (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, dit wetsvoorstel werd unaniem goedgekeurd zonder rapport. Ik heb geen betoog.

 

06.02  Clotilde Nyssens (cdH): Monsieur le président, cette proposition de loi a d'abord été examinée en sous-commission du Droit de la famille. En fait, elle vise simplement à corriger une erreur matérielle de renvoi à un article du Code judiciaire.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (490/1+2)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (490/1+2)

 

Het wetsvoorstel telt 2 artikelen.

La proposition de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

07 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een verbeterd elektronisch stemsysteem (1278/1-5)

- Voorstel van resolutie betreffende de terugkeer tot het stemmen op papier tegen de volgende verkiezingen van juni 2009 (1281/1-2)

07 Proposition de résolution relative à l'instauration d'un système de vote électronique amélioré (1278/1-5)

- Proposition de résolution sur le retour au vote papier pour le prochain scrutin électoral de juin 2009 (1281/1-2)

 

Voorstellen ingediend door:

Propositions déposées par:

- 1278: Servais Verherstraeten, Bart Tommelein, Bruno Steegen, Michel Doomst, Jacqueline Galant, Corinne De Permentier

- 1281: André Frédéric, Eric Thiébaut

 

Ik stel u voor een enkele bespreking aan deze twee voorstellen van resolutie te wijden. (Instemming)

Je vous propose de consacrer une seule discussion à ces deux propositions de résolution. (Assentiment)

 

Bespreking

Discussion

 

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1278/4)

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1278/4)

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

07.01  Josy Arens, rapporteur: Monsieur le président, chers collègues, en commission, la présentation des deux propositions de résolution a eu lieu en présence de M. le premier ministre. Le premier rapport nous a été présenté par Servais Verherstraeten. Il rappelle tout d'abord l'expérience acquise par les tests réalisés en 1991 et ensuite, par la loi du 11 avril 1994, qui a permis d'organiser le vote automatisé.

 

Pour une énumération de tous les avantages présentés par le vote automatisé, l'orateur renvoie, bien entendu, au texte de sa résolution. Toutefois, il souligne le gain de temps d'environ sept heures et le fait qu'un retour au vote papier impliquerait la mobilisation de près de 8.000 personnes supplémentaires. Pour les données chiffrées, M. Verherstraeten renvoie toujours à sa proposition de résolution.

 

Cependant, dans ce contexte, le constat d'une nette différence entre les Régions ne peut passer inaperçu. Il mentionne ensuite l'étude du professeur Delwit pour démontrer que le système actuel jouit d'un large soutien populaire. Toutefois, l'introduction de cette nouvelle technologie est coûteuse. Cette observation doit, par contre, être relativisée si l'on envisage une rémunération plus que symbolique des milliers de citoyens appelés comme assesseurs dans le cadre d'un vote papier.

 

De plus, le système actuel devra être renouvelé d'ici peu. Dans un premier temps, les contrats d'entretien devront être renouvelés et ensuite, le renouvellement total des machines s'imposera. Dans ce cadre, le consortium d'universités a proposé un système de vote papier amélioré dont les avantages se retrouvent également dans le texte de cette proposition de résolution.

 

Dans cette optique, des projets pilote sont à organiser dans le cadre des élections prévues en 2009. De ces projets pilote ressortira la mesure dans laquelle le système est résistant à la manipulation et à la fraude, d'une part, et les coûts et les degrés de dépendance des fournisseurs, d'autre part. La proposition de résolution demande dès lors au gouvernement de prendre les mesures nécessaires permettant de prolonger le vote électronique dans les communes qui utilisaient déjà ce système, d'organiser une expérience du système électronique amélioré en 2009 et, en fonction du résultat de ces projets pilote, de prévoir l'introduction de l'un ou l'autre système amélioré après 2009.

 

Enfin, M. Versherstareten marque son accord sur la décision de la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives du Sénat d'amender le texte initial de la proposition de résolution.

 

M. Éric Thiébaut nous présente ensuite la proposition de résolution du PS. Il renvoie aux critiques qu'il a déjà exprimées dans le cadre de l'échange de vues relatif au vote électronique. Sa proposition de résolution demande le retour au vote papier pour les élections de 2009. Elle demande aussi une revalorisation des jetons de présence octroyés aux assesseurs.

 

En ce qui concerne le choix d'un système de vote postérieur à 2009, son groupe souhaite une véritable étude comparative indépendante des systèmes de vote utilisés: le vote papier, le vote électronique ainsi que le vote papier combiné au dépouillement par lecture optique comme cela se fait aux États-Unis.

 

Il demande également qu'avant toute prise de décision, soit réalisée une estimation des coûts engendrés par une généralisation du système amélioré du vote électronique à l'aide d'un support papier tel que proposé par le consortium universitaire. Enfin, il souhaite que, quelle que soit la solution retenue, il n'y ait pas de charge financière supplémentaire pour les communes.

 

Lors de la discussion, le cdH dépose un amendement n° 1 qui vise à remplacer le point B de la résolution présentée par M. Servais Verherstraeten par ce qui suit: "invite également le gouvernement à organiser dans les cantons des communes qui le souhaitent une expérience de système de vote électronique amélioré dans le cadre de laquelle l'électeur reçoit une copie papier pour le contrôle de son vote ou une autre expérience de vote automatisée dans le but de renforcer les garanties de contrôle démocratique tout en maîtrisant le coût budgétaire global".

 

Le cdH présente un deuxième amendement qui tend à remplacer le point C par ce qui suit: "demande au gouvernement de procéder à l'évaluation de ces expériences pour permettre, pour les élections qui suivent (celles de 2009) de décider du système de vote le plus sûr en termes démocratiques et le moins coûteux, ce qui doit comprendre la possibilité de retourner au vote papier qui, a priori, donne le plus de garantie et est le moins coûteux".

 

Mme Zoé Genot dépose avec M. Fouad Lahssaini les amendements nos 3 à 8. Ces amendements sont de plusieurs types vu que la proposition demandant le retour au vote papier n'a pas recueilli une majorité au Sénat, son groupe a décidé d'amender la présente proposition de résolution afin de la rendre plus claire. Ainsi la proposition évoque la possibilité d'une autre expérience de vote automatisé. À ce niveau, il existe un problème car cette possibilité constituerait un chèque en blanc qui serait donné par le Parlement au gouvernement.

 

Les amendements nos 3 et 6 visent dès lors à demander de supprimer cette possibilité. Mme Genot ne pense pas que cette autre expérience était dans les intentions des auteurs. Le législateur doit rester responsable de l'organisation des élections.

 

L'amendement n° 4 tend à préciser que la technologie RFID ne sera pas utilisée puisqu'elle ne garantit pas une confidentialité suffisante. Mme Genot estime également important de prévoir que les résultats de l'expérience seront présentés au Parlement avant de décider d'aller ou non plus loin.

 

Enfin, elle dépose les amendements nos 7 et 8 axés sur le contrôle du coût. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a déclaré qu'on ne pouvait chiffrer le coût de la nouvelle mesure proposée. Aux Pays-Bas, on a estimé ce coût entre 12 et 13 euros par vote exprimé.

 

Actuellement, ce coût est de 4,5 euros par vote électronique. Entre les deux systèmes, il n'existe pas d'évaluation précise. Elle demande en conséquence que le gouvernement communique au Parlement, au minimum 4 mois avant les élections, l'ensemble des coûts liés aux différents systèmes de vote. Elle demande aussi que le gouvernement communique quel niveau de pouvoir supporte quels types de frais. Il est important que la clarté existe en ce qui concerne les frais supportés par chaque niveau de pouvoir.

 

M. Bruno Steegen annonce que son groupe soutient totalement la présente proposition de résolution, la première, et l'exposé qui a été donné par son auteur principal. Il n'y a pas lieu de refaire la discussion qui a eu lieu dans le cadre d'échanges de vues sur le vote électronique. Suffisamment d'experts ont été entendus. Pour son groupe, le vote électronique est positif et doit être poursuivi dans le sens de l'amélioration. En ce qui concerne les amendements déposés, il communique que son groupe soutiendra le seul amendement n° 1.

 

Mme Linda Vissers s'étonne que contrairement à ce qui a été dit lors de la discussion, la résolution ne prévoit plus l'obligation de décider du système de vote par canton. Deuxièmement, elle déplore que la résolution laisse ouverte la possibilité d'organiser le vote électronique selon un système autre que celui du vote électronique amélioré qui présente toutes les garanties nécessaires. De plus, elle déplore l'absence de l'obligation que le nouveau système prévoie la possibilité d'un recomptage. Finalement, elle annonce le soutien de son groupe aux amendements nos 1 et 2 vu son attachement à un contrôle maximal du processus du vote en général et un contrôle par l'électeur lui-même de son vote en particulier.

 

Nous avons ensuite voté.

 

Le point A a été adopté par 9 voix contre 3 et 1 abstention.

 

L'amendement n° 1 du cdH qui remplace le point B a été adopté par 10 voix contre 3. Les amendements nos 3 et 4 de Mme Genot et M. Lahssaini deviennent en conséquence sans objet.

 

L'amendement n° 2 du cdH est rejeté par 8 voix contre 5.

 

Les amendements nos 5 et 6 de Mme Genot et M. Lahssaini sont successivement rejetés par 10 voix contre 3.

 

Le point C est adopté par 9 voix contre 3 et 1 abstention.

 

Le point D nouveau, proposé par l'amendement n° 7 de Mme Genot et M. Lahssaini, est rejeté par 10 voix contre 3. En conséquence, l'amendement n° 8 de Mme Genot et M. Lahssaini devient sans objet.

 

L'ensemble de la proposition de résolution, telle qu'elle a été amendée, est adopté par 9 voix contre 3 et 1 abstention. En conséquence, la proposition jointe de résolution sur le retour au vote papier pour le prochain scrutin électoral de juin 2009 devient sans objet.

 

07.02  Corinne De Permentier (MR): Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le ministre, chers collègues, notre pays jouit d'une très grande expérience dans l'application du vote électronique puisque ce système de vote a été testé pour la première fois lors des élections législatives et provinciales du 24 novembre 1991.

 

Nous sommes donc bien placés pour mesurer les avantages de ce système de vote parmi lesquels on retrouve:

- l'utilisation de technologies modernes conviviales dans le cadre d'un processus électoral;

- une plus grande rapidité et fiabilité du dépouillement: sauf problème technique, le vote électronique permet un gain de temps de plus ou moins sept heures par rapport au vote papier;

- une absence de manipulation de bulletins de votes trop grands, notamment à Bruxelles;

- une impossibilité d'émettre un vote non valable;

- une réduction du nombre d'assesseurs à mobiliser le jour des élections.

 

À titre d'illustration, un retour au vote papier impliquerait une mobilisation de quelque 8.000 personnes supplémentaires par élection. Dans le cas de quatre élections simultanées, il s'agirait donc de mobiliser 32.000 personnes au total.

 

Le vote électronique jouit d'un haut degré de confiance. Plus de 89% des personnes interrogées dans le cadre d'une étude universitaire ont exprimé leur confiance dans cette procédure de vote. Moins de 9% d'entre elles ont exprimé un avis négatif. En fait, le vote électronique a répondu à toutes les attentes, exception faite du coût, clameront sans doute les détracteurs du système. On peut en effet difficilement contester le fait que le vote électronique soit plus coûteux que le vote papier.

 

J'insiste toutefois sur le fait que l'utilisation des technologies modernes a un coût que l'on peut difficilement comparer avec le travail des milliers de personnes qui dépouillent les bulletins de vote pendant plusieurs heures d'affilée et qui reçoivent en contrepartie une indemnité pour le moins symbolique.

 

À titre d'illustration, une augmentation de l'indemnité accordée aux présidents des bureaux de vote et aux assesseurs, qui s'élève actuellement à 15 euros par jour de scrutin, réduirait grandement la différence du coût entre le vote manuel et le vote électronique, surtout dans le cas éventuel de quatre élections simultanées impliquant une mobilisation importante. Nous considérons dès lors que les avantages et l'utilité du système de vote électronique que nous utilisons depuis quinze ans sont réels. Ceci n'empêche pas que le système doit aujourd'hui être renouvelé car on constate notamment l'un ou l'autre manquement par rapport aux exigences fixées par le Conseil de l'Europe.

 

Le consortium d'universités qui avait été chargé par le ministre de l'Intérieur de réfléchir à l'avenir des procédures de vote en Belgique a recommandé un système amélioré, mêlant les avantages du vote électronique et ceux du vote papier. Celui-ci présenterait des avantages évidents, notamment celui du contrôle du vote par l'électeur. Face à cette proposition, le gouvernement a déjà souligné qu'une décision devait être prise en vue de l'adoption de ce nouveau système et afin qu'un projet-pilote puisse être organisé lors des prochaines élections. Si les résultats du projet-pilote sont concluants, ce système pourrait être proposé à tous les cantons ou à toutes les communes pour les élections suivantes.

 

Pourtant, malgré un état des lieux positif, on constate que la polémique continue à gronder. Nous ne pouvons être sourds aux nombreuses critiques émises lors des auditions en commission commune de l'Intérieur de la Chambre des représentants et du Sénat. Certains ont exprimé leur méfiance à l'égard du vote automatisé en évoquant, par exemple:

- le risque de fraude ou de manipulation des suffrages exprimés;

- l'impossibilité pour l'électeur de contrôler l'exactitude de son vote sur la bande magnétique des cartes utilisées jusqu'à présent;

- la possibilité de violer le secret du vote à l'aide de moyens technologiques;

- le coût élevé du vote automatisé;

- la dépendance à l'égard de firmes privées et les risques d'abus de la part de ces firmes.

 

Face à ces critiques, à la méfiance exprimée par certains groupes politiques vis-à-vis du vote électronique et au souhait d'élus de ces mêmes groupes de privilégier le vote papier lors des prochaines élections, il semblerait judicieux de prévoir pour les cantons, dont les communes décident de ne pas recourir au vote automatisé, la possibilité encore de prendre cette décision à l'avenir et d'opter pour le vote papier.

 

Cette possibilité fait donc l'objet d'une résolution qui a été votée au Sénat et en commission de l'Intérieur à la Chambre.

 

Je préciserai cependant qu'au MR, nous pensons que le vote papier présente certains inconvénients non dédaignables.

 

Il implique notamment le recrutement de personnel supplémentaire le jour des élections; or on connaît les difficultés éprouvées pour recruter les assesseurs qui sont mobilisés des heures durant pour un dédommagement assez symbolique.

 

Le coût écologique est assez important et le procédé peu qualitatif pour l'électeur.

 

Le vote papier est également moins convivial que le vote automatisé. Cela est particulièrement vrai dans les grandes villes: il suffit de repenser aux bulletins de vote kilométriques que l'on a connus à Bruxelles et on ne fera plus croire aux électeurs, notamment aux personnes âgées ou à mobilité réduite, qu'il s'y retrouverait mieux qu'à l'écran.

 

De plus, le système automatisé empêche les erreurs; par exemple, le panachage conduisant à l'annulation du vote.

 

Plus encore, le vote papier présente l'inconvénient de la fraude avérée. Faut-il rappeler le nombre de fraudes auxquelles ce procédé donne lieu? Ce vote papier est d'autant plus source de fraudes que le vote est nominatif, que l'électeur n'est pas simplement invité à glisser un coupon avec le nom de son candidat au choix dans une enveloppe, mais qu'il convient de rougir un certain nombre de cases. Ce vote papier entraîne donc des occasions de fraude à plus large échelle qu'en France, par exemple.

 

Signalons également que, dans certaines villes, on ne vote plus sur papier depuis quinze ans. Outre le fait que ces localités ont probablement perdu leur savoir-faire en matière de vote papier, il est surprenant de constater que les localités dans lesquelles on a fait le choix du vote électronique ne s'en plaignent pas; au contraire. Elles ne souhaitent manifestement pas revenir au vote papier.

 

Les expériences menées depuis 17 ans sont concluantes, mais ne constituent qu'une première étape. Nous partageons les préoccupations et suggestions avancées dans les rapports et évaluations qui nous ont été soumis. Nous y voyons matière à développer notre réflexion et notre créativité afin de renforcer le contrôle démocratique en matière de technique de vote.

 

Nous restons également convaincus que, bien pensé, le vote électronique permet d'apporter une réelle plus-value démocratique par rapport à la procédure papier. Nous pensons que la réglementation concernant le vote ne doit pas seulement tendre à encadrer techniquement l'organisation du scrutin, mai aussi à convaincre l'électeur que le système de vote reflète réellement les votes exprimés en excluant toute éventualité possible ou simplement supposée.

 

Á notre connaissance, les experts n'ont jamais décelé en pratique l'existence de fraude dans l'utilisation du vote électronique. Peut-on en dire autant du vote papier et de ses multiples possibilités de fraude sur lesquelles nous ne nous étendrons pas mais qui se sont avérées? En matière de vote électronique, les experts reconnaissent la possibilité théorique d'une fraude; aussi s'avère-t-il nécessaire de pallier pour l'avenir le risque qu'une carte magnétique contienne à l'insu de l'électeur une information de vote distincte des suffrages qu'il a émis. Le processus de vote doit être transparent.

 

Il importe de conforter la confiance de l'électeur dans la fiabilité du système. Dès aujourd'hui, il a la possibilité de réintroduire sa carte dans la machine à voter après son vote et de vérifier le résultat porté sur sa carte. Malgré cette possibilité, il peut subsister un doute dans l'esprit de certains. Pour cette raison, des mesures visant à accroître la transparence des opérations doivent être prises. Dans cette optique, il nous semble que cette adjonction à la procédure électronique de l'impression d'un ticket confirmant le vote émis, en toutes lettres et au moyen d'un code-barre, correspond à un système efficace offrant les garanties démocratiques souhaitées. Ce système qui allie facilité et rapidité de manipulation, franchise et transparence au niveau des procédures est marqué du sceau du progrès démocratique.

 

La confiance citoyenne devrait être rétablie. Le citoyen a la garantie que le vote enregistré correspond bien à son choix et le monde politique ne doit plus faire confiance aux seuls experts pour avoir la garantie du bon fonctionnement du système.

 

Pour ces raisons, le MR est favorable au principe du vote électronique et entend naturellement offrir aux électeurs toutes les garanties démocratiques et l'efficacité pratique qu'ils sont en droit d'attendre d'une procédure électorale fiable et transparente.

 

07.03  Michel Doomst (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, beste collega's, ik denk dat dit land weet wat stemmen is en wat verkiezingen zijn. Ik denk dat wij een bijzonder rijke ervaring hebben, want wij hebben met elektronisch stemmen ondertussen al bijna 20 jaar, sinds 1991, ervaring en wij blijven ook regelmatig oefenen.

 

In de commissie hebben wij als ervaringsdeskundigen een aantal prioriteiten voorop gesteld. Ten eerste, mensen die gaan stemmen, zijn erom bekommerd dat hun stemming correct en discreet kan gebeuren.

 

Ten tweede, openbare besturen hebben het steeds moeilijker om mensen, die de burgerplicht hebben om aanwezig te zijn op stembureaus of stemopnemingsbureaus, te rekruteren.

 

Ten derde, mensen willen ook snel en onverwijld de resultaten van een telling kennen. Mensen vinden het belangrijk dat dit onverwijld en zonder uitstel kan gebeuren. Wij denken dat wij met de elektronische stemming daarvoor in de goede richting gaan.

 

Wij hebben ook in dit dossier moeten vaststellen, dat is blijkbaar onvermijdelijk, dat er een communautaire breuklijn is tussen de Gewesten, waar Brussel en Vlaanderen op dezelfde lijn zitten en Wallonië het blijkbaar anders ziet. Onze conclusie is “laat die verscheidenheid in eenheid het lot zijn waar wij ons hier ook in moeten schikken.”

 

Daarom zijn wij met deze resolutie gekomen tot een aantal belangrijke punten. Het is ook goed dat wij daar het subsidiariteitprincipe laten spelen. Het zijn de gemeenten die de kiesverrichtingen organiseren. Laten wij de gemeenten de vrijheid geven om verkiezingen op hun maat te organiseren. Wie dus met potlood en papier wil stemmen, kan dat blijven doen. Wie elektronisch wil stemmen en dat bestendigen, kan dat ook doen.

 

Bovenop vragen wij de regering zo snel mogelijk de voordelen van het elektronisch stemmen te koppelen aan de terechte zorg van de mensen om hun stemverrichting te kunnen controleren en zo snel mogelijk een proefproject van geautomatiseerd stemmen uit te testen, maar met een barcodebiljet dat de kiezer zelf kan controleren, waardoor hij zicht blijft hebben op wat hij heeft beslist.

 

Onze fractie is ervan overtuigd dat deze weg, die moet worden gevolgd, de beste is om de democratie aan de technologie te koppelen; hier vindt men een stukje vrijheid, een stukje solidariteit en een stukje subsidiariteit. Daarom denk ik dat bijna geen enkele fractie een probleem kan hebben om deze resolutie goed te keuren.

 

07.04  Linda Vissers (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de staatssecretaris, mijnheer de minister, collega’s, deze avond, of liever in de vroege morgen van onze Vlaamse feestdag, ligt een voorstel van resolutie voor, betreffende de invoering van een verbeterd elektronisch stemsysteem. In het verleden is al meermaals gebleken dat het elektronisch stemmen en het elektronisch verwerken van de uitgebrachte stemmen kwetsbare procedures zijn. Bovendien zijn de systemen ondertussen zwaar verouderd.

 

De kwetsbaarheid kan trouwens in meer algemene zin worden aangetoond door te verwijzen naar enkele potentiële problemen zoals het opduiken van virussen in de stem- of telcomputer, het mogelijk onklaar raken van de magneetlezer, zowel bij de stem- als de telverrichtingen, het eventueel doorgeven van foute gegevens via de diskettes, enzovoort.

 

Het is bovendien ondenkbaar dat in een democratisch land verkiezingen worden gehouden die door de bevolking niet als veilig en eerlijk worden erkend. Er moet derhalve een controle mogelijk zijn op de correctheid van de registratie van de commando’s van de kiezer. De mogelijkheid die nu bestaat om de uitgebrachte stem te visualiseren door het invoeren van de magnetische kaart in de stemcomputer is onvoldoende als controlemiddel.

 

Het Vlaams Belang heeft dan ook van bij de start van het huidige elektronische stemsysteem vraagtekens geplaatst achter de betrouwbaarheid ervan en stelt nu tevreden vast dat er een groeiende consensus bestaat over het feit dat het huidige systeem gebrekkig en niet waterdicht is. De resolutie die thans voorligt, is een stap in de goede richting. Maar dit is voor ons niet verregaand genoeg.

 

Het Vlaams Belang is voorstander van een verplicht elektronisch systeem met een uitprint van de uitgebrachte stem. Het resultaat is dan een papieren stembiljet en dit stembiljet bevat de uitgebrachte stem van de kiezer in de vorm van een gecodeerde barcode enerzijds, en een door mensen leesbare afdruk anderzijds. Dit stembiljet kan dan door de kiezer worden nagekeken, alvorens het in de urne te deponeren. Na de stemming worden de urnen leeggemaakt en alle stemmen worden elektronisch gescand.

 

Op deze manier kunnen de stemmen ook manueel worden herteld in geval van fouten of vermoede fraude. Een procedure om een hertelling na de verkiezingen mogelijk te maken, wensten wij in deze resolutie op te nemen. Toch zullen wij deze resolutie steunen, omdat het – zoals ik reeds stelde – een stap in de goede richting is.

 

Onze fractie zal erop toezien dat het experiment met een verbeterd elektronisch stemsysteem, waarbij de kiezer een papieren afdruk ter controle van zijn stem ontvangt, met de bedoeling de garanties voor een democratisch toezicht te vergroten, na de verkiezingen van 2009 grondig zal worden geëvalueerd en waar nodig zal worden bijgestuurd.

 

Wij zullen straks deze resolutie steunen.

 

07.05  Bruno Steegen (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de staatssecretaris, mijnheer de minister, collega’s, als Open Vld zijn wij blij dat wij in de commissie, na heel wat experts gehoord te hebben en na heel wat dagen te hebben gedebatteerd, toch een meerderheid hebben kunnen vinden om het elektronisch stemmen voort te zetten. We vinden dat heel belangrijk.

 

Meer dan zeventien jaar geleden hebben we dat ingevoerd in België. Ik denk ook niet dat de verwijzing naar Nederland, waar men terugkeert naar papier en potlood, hier opgaat. De controlecommissie, die de federale verkiezingen in juni 2007 heeft gecontroleerd, heeft ons in de commissie kunnen overtuigen dat er geen fouten zijn vastgesteld in ons systeem. Ons systeem is beter dan in de andere landen. Daarom denk ik dat het ook moet worden voortgezet en gemoderniseerd in de volgende periode.

 

We zijn ook blij dat ieder kanton en zelfs iedere gemeente de keuzevrijheid krijgt om in 2009 verder te stemmen via elektronisch stemmen of via papier en potlood, voor de gemeenten of kantons die dat op dit ogenblik niet deden.

 

De regering heeft zich geëngageerd om in een tweetal kantons een experiment met het elektronisch stemmen op te starten waarbij de kiezers toch de papieren afdruk ontvangt ter controle van zijn stem.

 

Als wij verder gaan met de modernisering van ons stemsysteem, is het ook belangrijk dat wij in de volgende maanden eens verder nadenken over ons wetsvoorstel om de afschaffing van de opkomstplicht ter discussie en ter stemming te brengen in dit halfrond.

 

Ik meen dat wij in dit land ook wat dat betreft moeten durven moderniseren. Er zijn nog vier landen, Australië, Cyprus, Luxemburg en ons land, waar men nog stemplicht heeft met een sanctie. Net als collega Vautmans heb ik een voorstel ingediend om die opkomstplicht af te schaffen en de sanctie weg te nemen. Ik roep alle partijen om daar de volgende maanden mee over na te denken. Als wij een modernisering willen van ons stemsysteem is ook de afschaffing van de stemplicht een must.

 

07.06  Eric Thiébaut (PS): Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le ministre, chers collègues, cela fait maintenant plus de dix-sept ans que nous expérimentons le vote automatisé dans notre pays. À l'époque, cinq arguments avaient été avancés en faveur d'une automatisation de notre système de vote. Le premier concernait l'utilisation des technologies modernes dans le processus électoral. Le second visait un dépouillement plus rapide et plus fiable. Le troisième envisageait une diminution du nombre d'assesseurs et le quatrième une diminution des coûts. Enfin, le dernier concernait les inconvénients liés à des bulletins de vote beaucoup trop grands et impossibles à manipuler par l'électeur. Celui de la Région bruxelloise faisait quasiment 1m2.

 

Quel bilan pouvons-nous tirer de ces dix-sept années d'expérience? Que nous a démontré cette expérimentation qui dure depuis beaucoup trop longtemps selon moi? Avons-nous rencontré les objectifs que nous nous étions fixés? La réponse de mon groupe est simple et unanime. Jusqu'à présent, rien de satisfaisant n'a été démontré, tant sur le plan des objectifs annoncés en 1991 qu'en matière de respect des droits fondamentaux liés aux élections d'une démocratie représentative.

 

Sur le premier argument, nous avons effectivement introduit des technologies modernes dans le processus électoral mais, aujourd'hui, notre système est complètement obsolète et demande une mise à jour complète des logiciels. Pour ce qui concerne le second argument relatif à un dépouillement plus rapide et plus fiable, les années d'expérimentation ont fait apparaître plusieurs dysfonctionnements. Ceci dit, à quoi sert d'avoir des résultats très rapides dans un pays où il faut parfois quelques mois pour constituer un gouvernement. En 2003, à Schaerbeek, par exemple, une erreur …

 

07.07  Daniel Ducarme (MR): (intervention hors micro)

 

07.08  Eric Thiébaut (PS): Vous avez raison, monsieur Ducarme! Faites attention parce que vous en ferez encore un jour et je ne vous raterai pas non plus!

 

À Schaerbeek, en 2003, une erreur de 4.096 voix de préférence a été détectée chez un candidat. À Liège, en 2006, les résultats ont été connus à une heure tardive bien après ceux obtenus dans les cantons où le vote traditionnel était d'application. Ajoutons à cela les nombreux petits problèmes techniques qui ont parfois provoqué de longues files d'attente dans les bureaux de vote, tels que des crayons optiques défectueux, des pannes de courant ou encore des blocages de cartes magnétiques dans les machines.

 

Quant au troisième argument, qui mettait en exergue une diminution du nombre d'assesseurs, nous pouvons nous poser la question de savoir si l'objectif est louable en démocratie. N'est-il pas sain que les citoyens participent au déroulement des élections, qu'ils contrôlent eux-mêmes la procédure électorale? Par ailleurs, si le vote électronique requiert moins d'assesseurs, il les mobilise aussi plus longtemps, puisque les bureaux de vote restent ouverts jusqu'à 15 heures et même 16 heures à Bruxelles.

 

En ce qui concerne la diminution des coûts, les chiffres font apparaître clairement que, dans l'état actuel des choses, le système automatisé coûte trois fois plus cher que le vote papier. En effet, on parle de 4,50 euros par vote pour le vote électronique contre 1,50 euro pour le vote sur papier. Par ailleurs, avec le nouveau système proposé par le consortium universitaire et commandé par le ministère de l'Intérieur, ce coût est près de dix fois plus élevé que le vote sur papier.

 

Quant aux inconvénients liés aux bulletins trop grands, il existe des solutions assez simples et pratiques, tel que, par exemple, un système de feuillets pour remédier à ce problème.

 

Si je me réfère aux différents experts qui ont été entendus en commission, nous sommes face à un système qui remet en question deux des fondements de notre système de démocratie représentative: le contrôle des opérations électorales par les électeurs et la garantie du secret du vote. C'est un système qui n'est pas toujours aussi rapide et efficace qu'on le pense; un système dont la maintenance et la logistique sont entièrement assurés par des firmes privées, choisies par l'État - ce qui ressemble quand même fort à une forme de privatisation du processus électoral -; un système tellement technique qu'il en est devenu complètement opaque.

 

Alors qu'avec le vote papier, tout un chacun peut contrôler le bon déroulement des élections, le système du vote électronique ne peut être contrôlé que par une poignée de spécialistes.

 

C'est un système qui ne résout pas les problèmes de fraude et qui, pire, en crée de nouveaux; un système dont le coût actuel est trois fois plus élevé que celui du vote papier, une dépense qui pèse certainement sur les budgets régionaux et communaux. Pour terminer, c'est un système qui pose des problèmes d'accessibilité aux personnes âgées, aux malvoyants, aux citoyens moins instruits par exemple.

 

À la lumière de ces éléments, chers collègues, je ne vois qu'une seule raison de maintenir le vote électronique, celle de pouvoir introduire coûte que coûte des technologies modernes dans le processus électoral. Cette volonté peut-elle justifier, à elle seule, de continuer envers et contre tout dans la voie du vote électronique alors que tous les autres pays européens y ont renoncé? Je ne le pense pas.

 

Plus concrètement se pose aussi pour nous le problème de l'organisation des élections de 2009.

 

En principe, il y aura des régionales et des européennes mais nous savons tous que des législatives risquent aussi d'être organisées. Dans ce cas, les adaptations du logiciel ne pourraient pas être réalisées à temps et impliqueraient sans doute un retour forcé au vote papier.

 

Il y a également le problème de la vétusté des appareils utilisés. Il faut savoir que si l'on continue dans la voie du vote électronique, on va utiliser dans certaines communes des ordinateurs qui ont été achetés en 1991. Cela paraît inconcevable. Utiliser un ordinateur qui a 17 ans d'âge est complètement absurde pour tout consommateur.

 

La résolution qui nous est soumise ici en séance plénière ne tient absolument pas compte ni des arguments relatifs aux droits fondamentaux d'une démocratie représentative ni des aspects pratiques auxquels nous sommes confrontés. Apparemment, les experts auditionnés en commission n'ont pas tous été entendus puisque six des huit intervenants se sont prononcés à l'encontre du vote électronique et certains de mes collègues n'en ont apparemment pas tenu compte.

 

Que trouve-t-on dans cette résolution?

 

Il y a une prolongation du système actuel pour 2009 malgré les objections qui ont été émises par les experts. Je relève toutefois un élément positif dans la possibilité de revenir au vote papier pour les communes qui le souhaitent.

 

Ensuite, il est proposé d'essayer en 2009 et de généraliser par la suite le système de vote automatisé tel que préconisé par l'étude du consortium universitaire, commandée par le ministère de l'Intérieur.

 

Cette étude se devait d'être objective. Bien qu'elle présentât une certaine exhaustivité, elle n'a pas tenu compte des possibilités papier.

 

Quant au nouveau système proposé, d'après un informaticien néerlandais très actif dans ce dossier, il ressemble très fortement à celui qui vient d'être abandonné par nos voisins du Nord. Il combine le système électronique et la méthode papier, avec l'impression d'un bulletin de vote que l'électeur peut déposer dans une urne qui sera utilisée en cas de problème.

 

C'est ce qu'a proposé le consortium universitaire dont l'étude a été commandée par le ministère de l'Intérieur.

 

(Intervention de divers membres hors micro)

 

Dans quelques minutes, je vais aussi parler de nos amis français, ce qui fera certainement plaisir à M. Ducarme!

 

Le coût écologique de ce nouveau dispositif ne sera pas négligeable, puisqu'il va nécessiter l'achat d'un nombre incroyable de petites imprimantes. Il coûtera dix fois plus cher que le vote papier et ne garantira ni la sécurité ni le contrôle des élections. En clair, on nous demande de tester et de mettre en application après 2009 un système de vote électronique qui a déjà démontré toutes ses failles chez nos voisins.

 

Au surplus, je citerai encore un article paru hier dans le journal français "Le Monde" dont le sérieux ne peut pas être mis en doute. Il évoquait une étude qui remettait en cause la fiabilité des machines à voter. En voici un bref extrait: "Les bureaux de vote équipés de machines à voter électroniques seraient moins fiables que les autres. C'est le résultat paradoxal d'une étude rendue publique, le mardi 8 juillet, et conduite par Chantal Enguehard, chercheuse au laboratoire d'informatique de l'université de Nantes.

 

Selon ces travaux, le nombre de votes et d'émargements théoriquement identiques sont différents dans 29,8% des bureaux de vote équipés de machines électroniques dans lesquels votent environ 1,5 million de Français".

 

En conclusion, le seul point positif de cette résolution est que les communes et de facto nos concitoyens pourront choisir de ne pas utiliser le vote électronique pour 2009. Selon nous, ce système ne garantit pas la sécurité du scrutin et ne permet pas le contrôle total des élections par les citoyens.

 

Avant de terminer, je tiens à préciser que nous ne voterons pas en faveur des amendements déposés par Écolo-Groen! car le débat a été mené en commission. Je pense pouvoir dire que notre groupe a été très actif dans le traitement de ce dossier. Nous avons déposé une proposition de résolution claire et limpide qui réclame avec force le retour au vote papier.

 

Aujourd'hui, nous nous inclinons devant la majorité sans avoir à rougir de la bataille que nous avons menée en commission.

 

07.09  Zoé Genot (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, monsieur le ministre, il y a quelques moments importants dans une démocratie. Le moment des élections en est un car le politique remet son pouvoir entre les mains du citoyen. Pendant cette journée symbolique, des citoyens votent, des citoyens organisent ce vote, des citoyens comptent, des citoyens annoncent les résultats aux politiques.

 

07.10  Daniel Ducarme (MR): (…)

 

07.11  Zoé Genot (Ecolo-Groen!): Même vous, monsieur Ducarme, vous êtes un citoyen et vous pouvez voter comme tous les autres ce jour-là

 

Les différents systèmes que nous avons expérimentés font que ces citoyens ne sont plus autant les grands artisans de la journée. Pendant de longs mois, le ministre et son administration doivent préparer les ordinateurs avec des entreprises qui fabriquent les logiciels, qui les expérimentent. Il y a des experts qui essayent de contrôler, de sociétés privées qui essayent de certifier que le matériel n'a pas été utilisé de manière inadéquate entre deux votes. On s'éloigne donc peu à peu de ce grand idéal, de ce grand moment où les citoyens organisent les élections.

 

Nous avons commencé en 1991, nous avons fait différentes expériences, nous n'utilisons plus les mêmes logiciels qu'au départ. Nous avons notamment expérimenté le scanning et les ordinateurs avec imprimantes. Il est d'ailleurs amusant de se rappeler que lorsque nous avons testé les ordinateurs munis d'imprimantes, on nous a dit que c'était une mauvaise expérience, que cela coûtait cher et que ces imprimantes se grippaient. Or, maintenant, c'est dans cette direction qu'on se dirige.

 

Il faut toutefois rappeler que 56% de nos citoyens votent toujours sur papier et, à ma connaissance, on ne voit jamais de grands articles dans les journaux relater que cela se passe mal. Nous parlons donc ce soir d'une pratique qui ne touche que 44% des citoyens.

 

Comment les choses se passent-elles dans les autres pays? L'Irlande a dépensé 53 millions pour fabriquer des machines à voter qu'elle n'a pas utilisées parce qu'à la suite des différentes études et réflexions qui ont été menées, on a jugé que ce n'était pas une bonne chose, malgré les investissements réalisés.

 

Les Pays-Bas avaient instauré un système de vote par ordinateur, très proche de celui que nous voulons adopter mais, après mûre réflexion sur le coût de l'expérience et après qu'on leur ait démontré qu'on pouvait suivre à distance les opérations effectuées sur l'ordinateur - expérience que nous n'avons malheureusement pas pu mener chez nous -, les Pays-Bas ont décidé de mettre fin à cette expérience. La France a connu diverses expériences, que plusieurs communes ont abandonnées. La commune d'Embourg a arrêté son expérience. La Belgique est le seul pays d'Europe dans lequel 10% des électeurs exercent le vote électronique.

 

La bonne nouvelle, c'est que tout le monde ici est d'accord sur le fait que le vote électronique ne fonctionne pas très bien, puisque nous décidons de changer de système pour passer à un système beaucoup plus perfectionné. Nous reconnaissons donc tous que le vote électronique n'est pas au point et ne met pas l'électeur en confiance. On nous dit que nous pouvons remettre la carte blanche dans un autre ordinateur pour vérifier ce qui est inscrit dessus. Moi qui suis nulle en informatique, je peux tout de même vous dire que cette carte peut contenir plus d'une information: ce que j'ai voté et d'autres choses. Le citoyen n'est pas convaincu que remettre une carte dans l'ordinateur était suffisant pour certifier du contenu de la carte.

 

À chaque rapport, les experts désignés par nos parlements soulignent toute une série de difficultés. Ils ne prétendent pas qu'il y a fraude ou que rien ne fonctionne mais ils ne peuvent assurer qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas un bug informatique. En effet, différents moments dans la procédure sont susceptibles de générer des problèmes. Il faudrait contrôler tous les ordinateurs du pays: ce n'est pas possible; contrôler toutes les disquettes: ce n'est pas possible; il faudrait contrôler le logiciel: on a désormais accès aux codes-sources, mais comme les informaticiens amateurs ne sont pas en possession de tous les éléments, même avec le code-source, il est difficile de vérifier que tout fonctionne correctement.

 

La dernière difficulté, c'est le respect des procédures. Si vous avez eu l'occasion de discuter avec certains présidents de bureau, vous avez constaté que ce n'est pas facile pour tous et que certains font appel aux fonctionnaires pour lancer la machine, même si c'est tout à fait contraire au Code électoral, parce que c'est trop compliqué pour eux.

 

J'ai deux questions à l'attention du ministre de l'Intérieur, deux questions techniques auxquelles on n'a pas pu répondre en commission, ce que vous pourrez peut-être faire maintenant. Imaginons qu'il y ait des élections régionales et européennes. Quand les électeurs votent sur papier, ils mettent leur bulletin régional dans une urne, leur bulletin européen dans une autre. Or, certains électeurs – européens – voteront seulement pour les élections européennes.

 

Il sortira de l'imprimante un ticket qui ne contiendra que les gens pour lesquels ils ont voté au scrutin européen. Imaginons qu'il n'y ait qu'un électeur européen, dans l'urne, on pourrait voir de suite quels sont ses tickets européens et pour qui il a voté. Comment résoudra-t-on cette difficulté?

 

Monsieur le ministre, aucune commune ne votera avec ticket en 2009?

 

07.12  Patrick Dewael, ministre: Non. Maintenant, il est un peu tard: le parlement a pris trois mois pour sortir de ce débat. On garde le système actuel.

 

07.13  Zoé Genot (Ecolo-Groen!): Désolée. Vous aviez demandé une expérience; manifestement, le ministre ne répond pas à votre demande qui était pourtant dans votre résolution.

 

07.14  Patrick Dewael, ministre: Ne jouez pas ainsi à cette heure. J'ai répondu que c'était assez tardif et mon administration m'a fait savoir que commencer maintenant avec des expérimentations n'était pas possible. Le parlement a mis trois mois pour en débattre. Je ne commencerai pas ces expérimentations en septembre.

 

07.15  Zoé Genot (Ecolo-Groen!): Ce que je dois donc comprendre, c'est que vous n'avez pas de solution pour le cas où des électeurs européens participent à ce scrutin et pas à l'autre pour garantir la confidentialité du vote. Nous votons aujourd'hui non sur le système actuel, mais sur le fait d'avoir un nouveau système.

 

07.16  Patrick Dewael, ministre: Mais non. Ce sera pour après les élections de 2009.

 

07.17  Zoé Genot (Ecolo-Groen!): Eh bien, après les élections de 2009, ce problème se posera. Les électeurs européens ne votent plus après 2009?

 

07.18  Patrick Dewael, ministre: Qu'est-ce que vous voulez: vous voulez le retour…?

 

07.19  Zoé Genot (Ecolo-Groen!): Non, je veux que vous nous expliquiez comment on garantit la confidentialité pour les électeurs européens.

 

07.20  Patrick Dewael, ministre: Madame Genot, c'est bien essayé, mais je vous dis que, pour les élections de 2009, cela relève du choix des communes. Je suis persuadé que les communes continueront à utiliser le système actuel: d'une part, ceux qui votent avec papier et crayon continueront et, d'autre part, l'informatique sera revisée et remise en ordre en vue des élections de 2009. C'est donc la continuation du système actuel. Si une expérimentation est possible, je ne l'exclus pas mais, pour le moment, l'administration me fait savoir que c'est déjà fort tard.

 

Après 2009, nous verrons la demande des communes qui veulent un autre système, soit donner une chance à l'informatique, soit continuer avec papier et crayon; elles pourront le faire. En fait, c'est un système de subsidiarité et c'est le choix des communes. On vote aujourd'hui sur une résolution, c'est-à-dire une recommandation. Poursuivez.

 

07.21  Zoé Genot (Ecolo-Groen!): Monsieur le ministre, c'est vous qui devez poursuivre en répondant à ma question.

 

Que ce soit en 2009, dans le cadre d'une expérimentation potentielle, que ce soit cinq ans plus tard lors des élections européennes avec le système proposé avec le consortium des universités et qui est soutenu par la résolution qui va être votée aujourd'hui, un ticket sort. Or ce ticket ne sera pas le même pour les électeurs européens que pour les électeurs qui participent aux deux types de scrutin. Et je constate que vous ne pouvez me donner aucune réponse concernant la garantie de confidentialité pour les électeurs européens. Cet état de fait me semble quelque peu inquiétant, surtout, comme vous l'avez dit, après trois mois de débats approfondis.

 

Je me pose également une autre question quant au système que vous nous proposez dans la résolution. Ainsi, on y a longuement parlé du ticket, du code-barres. Vous vous rappelez! Un système a été commandé aux universités. Il est d'ailleurs défendu dans la résolution qui nous est soumise aujourd'hui. Lors des discussions en commission, un des problèmes soulevés a trait au fait que la comptabilité se fait par le passage du ticket devant le scanner. Que se passe-t-il si l'on présente plusieurs fois le même ticket? Comment faire pour que ledit ticket ne soit pas comptabilisé plusieurs fois? Cette éventualité a-t-elle été prise en compte?

 

Je ne sais pas si vous faites vos courses. Mais il arrive que la caissière scanne deux fois un même article, pour une raison ou une autre. Celui-ci est donc compté deux fois. Il me semble que le même genre de problème pourrait se poser avec le système électronique. Mais je constate que certains ne font pas souvent leurs courses et sont étonnés que cela soit possible. Je vous invite à discuter avec vos concitoyens qui vérifient leurs tickets de courses.

 

(….): (….)

 

07.22  Zoé Genot (Ecolo-Groen!): Mais oui! Et il en existe certains qui ne les fréquentent pas souvent.

 

Cela dit, si vous ne faites pas vos courses, peut-être utilisez-vous un ordinateur. Vous savez que c'est du matériel fragile. Quand cela fonctionne, c'est génial, mais quand ce n'est pas le cas, les choses se compliquent. D'ailleurs, ces dernières années, de nombreuses machines sont tombées en panne et ont dû être remplacées. Cela fait partie des inconvénients. Mais vous me direz sans doute que tous les systèmes ont leurs inconvénients.

 

Certains problèmes sont plus importants. On a évoqué ce qui s'est passé à Schaerbeek où 4.096 voix ont été attribuées injustement à un candidat. Heureusement, après comptabilisation, l'erreur a été détectée.

 

Suite à cela, j'ai interrogé le ministre pour lui demander si une erreur du même type avait pu avoir lieu ailleurs sans être détectée. Il m'a avoué qu'il ne pouvait pas garantir qu'aucune erreur du même genre n'avait pu survenir. En effet, donner ce genre de garantie est impossible.

 

Il faut qu'on sache que si on utilise un système de vote automatisé, on ne peut garantir qu'aucun bug ne se produira. C'est ainsi. Le ministre a été très honnête dans sa réponse à la question parlementaire.

 

07.23  Patrick Dewael, ministre: (…)

 

07.24  Zoé Genot (Ecolo-Groen!): Je suis d'accord avec vous. Aucun système n'est parfait mais je voudrais que chacun ici soupèse les difficultés de ce système et voit dans quelle mesure il est prêt à s'y engager.

 

Je sais qu'à Bruxelles-Ville – plusieurs échevins de Bruxelles-Ville sont présents –, on a testé les vieilles machines pour voir si on pouvait continuer à les utiliser. Les résultats étaient inquiétants. J'espère qu'on sera prudent car je ne voudrais pas qu'on se trouve dans des situations où de nombreux ordinateurs tombent en panne et revivre ainsi les situations pénibles des gigantesques files pour accéder à l'isoloir.

 

Dernier problème: l'accessibilité.

 

On peut dire que beaucoup de gens travaillent maintenant avec des ordinateurs et ont pris l'habitude de les utiliser. Toutefois, il y a encore toute une partie de la population pour qui l'ordinateur n'est pas un élément de la vie de tous les jours. C'est donc plus difficile.

 

Par exemple, les personnes âgées demandent de l'aide. Elles indiquent le parti pour qui elles veulent voter mais elles osent rarement embêter davantage la personne en précisant les personnes à qui elles souhaitent donner leur voix. C'est toujours gênant d'être mal à l'aise avec l'informatique. D'autres tapent au hasard en espérant que cela s'arrête vite et qu'on leur rende leur carte.

 

Le système présente l'avantage – je le reconnais – d'éviter les erreurs de type panachage ou autre puisqu'il est impossible de les commettre. Malheureusement, cela ne surpasse pas toutes les difficultés rencontrées.

 

Je suis allée par ailleurs récemment à une conférence de presse de personnes handicapées qui relevaient toutes les difficultés pour se rendre aux urnes, que ce soit en cas de vote papier ou automatisé.

 

Un monsieur expliquait qu'avec sa voiturette électrique très lourde, il n'avait jamais pu entrer dans l'école car les marches étaient trop hautes. Heureusement, on votait sur papier dans sa commune et on a pu lui sortir le bulletin de vote. Il a alors pu voter caché par des manteaux. S'il s'était agi de vote électronique, il n'aurait pas pu voter.

 

J'espère que le ministre va prendre à bras-le-corps ces problèmes d'accessibilité pour les handicapés et que tout le monde pourra atteindre les isoloirs, dans toutes les communes, qu'elles appliquent le système papier ou automatisé.

 

Le dernier élément important est celui du coût. Un ordinateur qu'on utilise une fois par an présente une "difficulté", même s'il est utilisé pendant dix ans. Un ordinateur utilisé une seule fois par an ne vieillit fatalement pas très bien. Il ne s'agit pas de machines qui se conservent excessivement bien. Il faudra recourir à une série d'équipes de dépannage. De toute évidence, à l'heure actuelle, le vote automatisé est trois fois plus coûteux que le vote papier.

 

Vous me rétorquerez qu'on doit faire appel à des assesseurs, sachant qu'à Bruxelles, leurs prestations doivent être prolongées pour le vote automatisé, car chacun doit avoir la possibilité de voter.

 

Sur un total de 7 millions d'électeurs avec un vote papier à 1,50 euro, la facture s'élève à 10 millions d'euros. Dans le cas d'un vote à 4,50 euros pour 7 millions d'électeurs, la facture s'élève à 31 millions d'euros. Dans le nouveau système qui nous est proposé, la Hollande a estimé son coût à 12 euros par vote (scanner, imprimante, etc.). Ainsi, la facture s'élèvera-t-elle à 84 millions d'euros contre 10 millions pour le vote papier. Une somme supplémentaire de 70 millions mérite réflexion. Elle pourrait être affectée à la prise d'une série de mesures importantes pour nos concitoyens.

 

Ce n'est pas la première fois que nous avons ce débat. Il y a quelques années, le cdH, plus précisément Mme Nyssens et M. Brotcorne avaient déjà déposé une proposition de résolution, qui mettait en évidence les problèmes techniques, l'impossibilité du contrôle démocratique, une procédure plus complexe et moins transparente, le coût des équipements et qui proposait le dépouillement par lecture optique. J'ai d'ailleurs été plutôt étonnée de voir le cdH voter la continuation de l'expérience du vote automatisé.

 

Nous soutenions très clairement la résolution qui prônait le retour au vote papier. Manifestement, une majorité a envie de travailler sur le texte de retour au vote électronique amélioré.

 

Monsieur Dewael, peut-être croyez-vous que ce que nous votons aujourd'hui, c'est uniquement la continuation de votre expérience? Non la proposition est "relative à l'instauration du système de vote électronique". Nous parlons bien de ce système avec ticket.

 

Aussi, je propose quatre amendements visant une continuation par le Parlement de l'exercice de ses prérogatives en la matière, quatre amendements s'inscrivant dans la volonté de la majorité de travailler avec ce vote électronique amélioré.

 

Dans la résolution, on soutient très clairement ce vote électronique amélioré. Par contre, dans le texte, on parle bizarrement "du vote électronique amélioré ou d'une autre expérience". Selon moi, cela revient à donner un chèque en blanc. On pourrait, par exemple, retourner un vote sans ticket, ce qui est tout à fait le contraire de ce que l'on a souhaité pendant l'ensemble des discussions.

 

M. Ducarme fait signe que non mais, vu qu'il n'était pas présent, il ne pourrait pas le savoir!

 

Monsieur Ducarme, vous me demandez si vous pouvez rester. Si vous écoutez, vous pouvez bien entendu rester!

 

Je vous propose de rendre cette résolution plus claire, en indiquant que nous souhaitons un vote électronique amélioré avec ticket et de supprimer "ou une autre expérience du vote automatisé".

 

Nous avons parlé d'une expérience à réaliser. Il me semble important que le Parlement puisse se pencher sur les résultats de cette expérience. Je propose dans le deuxième amendement, de présenter les résultats de l'expérience au Parlement. Vous constaterez que c'est loin d'être des "ultra-amendements"!

 

Enfin, tout bon gestionnaire ne peut que soutenir l'amendement qui propose de demander au gouvernement de communiquer au Parlement, au minimum quatre mois avant les élections, les coûts liés à l'organisation de ces élections. À l'heure actuelle, le ministre lui-même nous dit ignorer les coûts avec le nouveau système. Je trouverais normal que le Parlement en soit informé quatre mois à l'avance. Si, vous, cela ne vous pose aucun problème que le Parlement n'ait pas la possibilité de connaître le coût des choses qu'il vote, moi, cela m'en pose un!

 

Dans le dernier amendement, nous vous proposons de pouvoir recompter, dans certaines communes. Nous vous proposons dans 1% des communes de recompter les tickets, ce qui sera de nature à rassurer toutes les personnes qui manquent de confiance vis-à-vis du vote électronique.

 

De voorzitter: De laatste spreker over het elektronisch stemmen is mevrouw Almaci.

 

07.25  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, dat is een geweldig ondankbare taak. Ik hoop echter dat ik toch jullie aandacht krijg, omdat ik de laatste spreker ben.

 

Collega’s, het dossier van het elektronisch stemmen is een belangrijk dossier. In elke, echte democratie telt elke stem. Elke stem is even belangrijk. Verkiezingen zijn, zoals wij allen weten, de moeder van de uiteindelijke regering.

 

Aan de agendering van het punt dat ter bespreking voorligt, zijn dan ook heel wat discussies voorafgegaan. Wij consulteerden, terecht, verschillende experts.

 

Uiteindelijk bleken in de commissie twee resoluties voor te liggen, In de eerste resolutie, van de CD&V, de Open Vld en de MR, worden experimenten met een verbeterd stemsysteem voorgesteld. In de tweede resolutie, van de PS, wordt de elektronische stemming afgeschaft.

 

Collega’s, beide resoluties vertrekken niet alleen van de meerderheid. Zij vertrekken ook van dezelfde vaststelling, namelijk de vaststelling dat het elektronisch stemsysteem, zoals het vandaag in ons land wordt toegepast, nog onvoldoende transparant en ook onvoldoende controleerbaar is. Vanuit democratisch en technisch oogpunt is het hergebruik van een oude code, om even technisch te worden, van het elektronisch stemsysteem voor de verkiezingen van 2009 dan ook niet zonder problemen.

 

Sta mij toe duidelijk te zijn: Groen! is absoluut voorstander van een verdere automatisering en van een vlotte, comfortabele en snelle stembusgang. Het huidige debat heeft echter niet te maken met de vraag of men voor of tegen een automatisering van het stemmen en/of het tellen is, maar alles met de mate waarin dat op een open, professionele en goede manier wordt georganiseerd, gecontroleerd en vooral gelegitimeerd.

 

Op dat vlak kunnen wij enkel vaststellen dat er nog heel wat vragen resten. Niet alleen beantwoordt de stemcomputer nog onvoldoende aan het principe van gelijkheid, waarbij onder andere het probleem van toegankelijkheid voor slechtzienden en blinden nog altijd bestaat. Het systeem houdt ook geen rekening met de nog steeds bestaande, digitale kloof in onze samenleving. Ongeveer 20% van onze bevolking heeft immers nog nooit met een computer leren omgaan.

 

Op het gebied van controle – heel belangrijk – rijst de vraag naar de fraudegevoeligheid en de correctheid van het systeem. In de Verenigde Staten, waar ook met elektronische stemsystemen wordt gewerkt, werden proefopstellingen uitgevoerd. Het stemsysteem werd door experts gehackt met een programma dat zichzelf achteraf gewoonweg vernietigde, zodat het geen enkel spoor naliet. Kiescomputers geven ginds daarom ook een papieren print.

 

In Nederland, een land dat zelf elektronische stemsystemen ontwikkelde en doorverkocht aan andere landen, waren er zoveel problemen opgedoken bij tests, uitgevoerd door de eigen inlichtingen- en veiligheidsdienst, dat men besloten heeft terug te keren naar het stemmen op papier.

 

In Ierland, dat stemcomputers uit Nederland heeft aangekocht, heeft men uiteindelijk besloten die stemcomputers nooit te gebruiken. Ons land is het laatste land in Europa dat nog gebruikt maakt van een elektronisch stemsysteem, een systeem dat bovendien nog zeer veel kost: maar liefst drie keer zoveel als het stemmen op papier.

 

Gezien die kostprijs en gezien de vele vragen die onopgelost blijven op het gebied van beveiliging, op gebied van controle, op gebied van toegankelijkheid, zijn wij vragende partij voor duidelijke en kritische controlemechanismen en ook voor het gebruik van een papieren bewijsstuk dat in geval van discussie het enige is met een juridische waarde.

 

Samen met Ecolo hebben wij dan ook verschillende amendementen op het voorstel dat voorligt ingediend. Wij willen dat de resultaten van het voorgestelde experiment met het verbeterde ticketsysteem aan het Parlement worden voorgelegd zodat wij ons daarover kunnen uitspreken.

 

In de voorliggende resolutie wordt tersluiks vermeld dat in de toekomst de regering eigenlijk geheel autonoom kan beslissen over het toepassen van het voorgestelde ticketsysteem of een ander geautomatiseerd systeem. Voor ons, geachte collega’s, is het niet aanvaardbaar dat de regering, zeker gezien de gevoeligheid van de discussie, los van het Parlement eenzijdig een nieuw systeem kan goedkeuren en introduceren. Wij vragen dan ook de intrekking van die verwijzing naar een ander geautomatiseerd systeem in de resolutie.

 

Bovendien is uit onderzoek in Nederland gebleken dat de papieren stem bij benadering 1,5 euro kost. Een elektronische stem kost 4,5 euro, en dat zonder inbegrip van de printer, extra beveiligingsmaatregelen tegen het hacken, enzovoort.

 

Wij hebben vastgesteld dat de minister van Binnenlandse Zaken ons nog niet kan antwoorden wat het nieuwe systeem zal kosten. Wij hebben dan ook voorgesteld ten minste vier maanden voor de verkiezingen aan het Parlement de kostprijs van het systeem mee te delen. Maar jammer genoeg, en tot onze ontsteltenis, hebben wij gemerkt dat onze drie toch redelijke amendementen door de commissie werden weggestemd. Voor ons is dat absoluut onbegrijpelijk omdat de door CD&V zo continu benadrukte controlefunctie van dit Parlement – ik heb het vorige week nog gezegd en ik herhaal het vandaag – met laaiende uithalen van minister De Crem en van fractievoorzitter Verherstraeten over het uithollen van het Parlement en over het uithollen van de controlefunctie van het Parlement – opnieuw wordt achtergelaten.

 

Geachte collega’s, omdat dit voor ons onbegrijpelijk is, omdat wij drie redelijke voorstellen hebben gedaan en omdat daarop niet werd ingegaan, is het voorstel van resolutie zoals het nu voorligt voor ons dan ook te kort door de bocht. U hebt hier een kans gemist.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

*  *  *  *  *

Amendements déposés:

Ingediende amendementen:

 

Punt B / Point B

  • 3   Zoé Genot cs (1278/2)

  • 9   Zoé Genot cs (1278/5)

Punt C / Point C

  • 5   Zoé Genot cs (1278/2)

  • 6   Zoé Genot cs (1278/2)

Punt D / Point D (n)

  • 7   Zoé Genot cs (1278/2)

*  *  *  *  *

De stemming over de aangehouden amendementen en het voorstel van resolutie zal later plaatsvinden.

Le vote sur les amendements réservés et sur la proposition de résolution aura lieu ultérieurement.

 

Herziening van de Grondwet

Révision de la Constitution

 

08 Voorstel tot herziening van artikel 180 van de Grondwet, teneinde de controle door het Rekenhof verder te doen reiken dan zijn strikt tot de overheidsrekeningen beperkte bevoegdheid (531/1-5)

08 Proposition de révision de l'article 180 de la Constitution afin d'étendre le contrôle de la Cour des comptes au-delà de sa compétence strictement limitée aux comptes de l'État (531/1-5)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

François-Xavier de Donnea, Daniel Bacquelaine

 

Bespreking van het enig artikel

Discussion de l'article unique

 

Overeenkomstig artikel 85, alinea 4 van het Reglement wordt de door de commissie aangenomen tekst als basis voor de bespreking van het enig artikel genomen. (531/5)

Conformément à l'article 85, alinéa 4 du Règlement, le texte adopté par la commission sert de base à la discussion de l'article unique. (531/5)

 

De bespreking van het enig artikel is geopend.

La discussion de l'article unique est ouverte.

 

De heer Schiltz, rapporteur, verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

De heer de Donnea wenst te interveniëren.

 

08.01  François-Xavier de Donnea (MR): Monsieur le président, vu l'heure tardive, je serai très bref. Je vais quand même expliquer que cette proposition vise à permettre à la Cour des comptes, moyennant bien sûr une loi d'application – l'article 180 révisé –, de contrôler d'autres organismes publics ou privés que ceux qui étaient prévus dans l'alinéa 2 de l'ancien article 180.

 

En particulier, l'idée de déposer cette proposition de révision de la Constitution est née du souci de permettre à la Cour des comptes de contrôler les comptes d'organismes faisant appel à la générosité publique, comme c'est d'ailleurs le cas dans d'autres pays de l'Union européenne et en particulier en France. Il n'en reste pas moins qu'en révisant cet article, conforme à l'esprit de la déclaration de révision qui avait été votée le 2 mai 2007, nous permettons également aux différentes assemblées parlementaires de notre pays – qu'il s'agisse des Chambres fédérales ou des assemblées parlementaires des entités fédérées – de confier de nouvelles missions à la Cour des comptes et de renforcer ainsi la transparence générale de la gestion de plusieurs institutions publiques ou d'intérêt public dans notre pays.

 

Pour conclure, monsieur le président, je voudrais simplement faire remarquer à nos collègues que, grâce aux travaux de la Chambre, nous pouvons voter aujourd'hui un premier paquet de révisions de la Constitution.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De bespreking van het enig artikel is gesloten.

La discussion de l'article unique est close.

 

De stemming over het voorstel tot herziening wordt aangehouden.

Le vote sur la proposition de révision est réservé.

 

09 Voorstel tot herziening van artikel 28 van de Grondwet betreffende het petitierecht door er het College van de federale ombudsmannen in op te nemen (260/1-5)

09 Proposition de révision de l'article 28 de la Constitution relative au droit de pétition en vue d'y inscrire le Collège des médiateurs fédéraux (260/1-5)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Olivier Destrebecq

 

Bespreking van het enig artikel

Discussion de l'article unique

 

Overeenkomstig artikel 85, alinea 4 van het Reglement wordt de door de commissie aangenomen tekst als basis voor de bespreking van het enig artikel genomen. (260/5)

Conformément à l'article 85, alinéa 4 du Règlement, le texte adopté par la commission sert de base à la discussion de l'article unique. (260/5)

 

De bespreking van het enig artikel is geopend.

La discussion de l'article unique est ouverte.

 

09.01  Jan Jambon, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik zal mijn rapport zeer kort houden. Op 11 juli hadden wij misschien een andere herziening van de Grondwet willen voorleggen. Het is nu een herziening geworden betreffende het petitierecht door er het College van Federale Ombudsmannen aan toe te voegen. Het was een uitgebreid wetsvoorstel van de heer Destrebecq. Dat is tijdens de bespreking in de commissie tot zijn essentie gereduceerd en dan aangenomen met 12 stemmen en 2 onthoudingen vanwege het Vlaams Belang.

 

09.02  Olivier Destrebecq (MR): Monsieur le président, chers collègues, je voudrais d'abord remercier mon collègue pour son excellent rapport, succinct mais très proche de la réalité. Je voudrais dire également que je ne suis pas le dépositaire initial de cette proposition de révision. Rendons à César ce qui appartient à César. Quand Olivier Chastel qui devait se retirer en raison de ses nouvelles fonctions m'a parlé de cette proposition et me l'a argumentée, j'ai compris toute l'importance et tout le sens d'une telle démarche dans le respect que les politiques doivent avoir de nos citoyens et des organes de contrôle de nos institutions.

 

L'essence même de cette proposition de révision est qu'il est préférable, voire nécessaire, d'accorder un statut constitutionnel au Collège des médiateurs fédéraux pour toute une série de raisons. Afin d'être le plus bref possible, je ne reviendrai pas sur les détails de l'argumentaire, puisque les débats ont déjà eu lieu. Permettez-moi malgré tout de souligner ses éléments les plus importants en termes de raisons formelles, en termes institutionnels et en termes de données comparatives.

 

Les raisons formelles lui permettraient d'abord d'assurer sa pérennité et le protégeraient contre le fait du prince. Cette reconnaissance empêcherait qu'une loi ordinaire ne porte atteinte à la substance même de ce collège, voire ne l'abolisse. Au niveau institutionnel ensuite, même si comparaison n'est pas raison, force est de constater que majoritairement en Europe, l'ombudsman parlementaire a été positionné comme une des plus hautes institutions, comme le Conseil d'État ou la Cour des comptes, institutions qui ont été placées dans un contexte législatif tel qu'elles méritent le respect, démontrent l'objectivité, la neutralité et la crédibilité.

 

Vous serez donc tous d'accord avec moi pour souligner l'importance de l'indépendance et de l'autonomie de cet organe étatique non juridictionnel de contrôle administratif.

 

Enfin, au niveau des données comparatives, la majeure partie des pays européens dispose d'un ombudsman au plan national. La question du statut constitutionnel de l'ombudsman national de ces pays ne suscite aucun doute. Vos services ont d'ailleurs pu le vérifier, monsieur le président. En effet, ces pays d'Europe ont pris conscience que cet organe de médiation est aussi un organe de contrôle de l'administration au sujet des dysfonctionnements de laquelle il fait régulièrement rapport, de là toute son importance.

 

Autre comparaison, tout mécanisme garantissant un contrôle sur l'exécutif est constitutionnel. Les questions, les interpellations, les enquêtes parlementaires sont constitutionnelles. Je vous ai déjà cité le Conseil d'État et la Cour des comptes, mais je pourrais aussi vous citer le Conseil supérieur de la Justice. Tous ces organes ont une base constitutionnelle.

 

Comment conférer à ce Collège un statut constitutionnel? En inscrivant son existence dans la Constitution. En effet, la déclaration de révision de la Constitution de mai 2007 a déclaré l'article 28 relatif au droit de pétition ouvert à révision.

 

Précédemment, les discussions au sujet de l'instauration du Collège des médiateurs fédéraux ont établi un parallèle entre l'ombudsman et la Commission des pétitions en spécifiant leur champ d'activité respectif et en organisant l'un avec l'autre.

 

Il est donc non seulement logique, mais également souhaitable que la médiation soit traitée dans le même article que celui qui traite de la pétition.

 

Les propositions de textes de révision ont été analysées et amendées en commission afin de répondre positivement à la grande majorité des parties autour de la table tout en préservant – je me permets d'insister sur ce point – l'essence même de cette proposition, à savoir la constitutionnalisation de ce Collège.

 

Le vote en commission ne laisse planer aucun doute quant à l'importance de cette modification de la Constitution. Il y va de notre responsabilité d'hommes et de femmes politiques.

 

Voilà, monsieur le président, chers collègues, un aperçu des éléments qui doivent vous convaincre de voter cette révision de la Constitution.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De bespreking van het enig artikel is gesloten.

La discussion de l'article unique est close.

 

De stemming over het voorstel tot herziening wordt aangehouden.

Le vote sur la proposition de révision est réservé.

 

10 Opvolging buitenlandse missies

10 Suivi des missions à l'étranger

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 3 juli 2008, stel ik u voor de kamerleden aan te wijzen die belast worden de buitenlandse missies op te volgen en met de commissie "Deelname aan buitenlandse missies" van de Senaat zullen vergaderen.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 3 juillet 2008, je vous propose de désigner les membres de la Chambre qui seront chargé du suivi des missions à l'étranger et qui se réuniront avec la commission "Participation aux missions à l'étranger" du Sénat.

 

De Conferentie van voorzitters stelt voor één lid per fractie aan te duiden.

La Conférence des présidents propose de désigner un membre par groupe politique.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

De voorzitters van de politieke fracties hebben mij de kandidaturen doen toekomen van volgende leden:

Les présidents des groupes politiques m'ont fait parvenir les candidatures des membres suivants:

 

- CD&V ‑ N-VA: Gerald Kindermans

- MR: Jean-Luc Crucke

- PS: André Flahaut

- Open Vld: Hilde Vautmans

- VB: Luc Sevenhans

- sp.a+Vl.Pro: Ludwig Vandenhove

- Ecolo-Groen!: Wouter De Vriendt

- cdH: Brigitte Wiaux

- LDD: Martine De Maght

 

Daar het aantal ontvankelijke kandidaturen overeenstemt met het aantal te begeven plaatsen aan de politieke fracties die kandidaten hebben voorgedragen moet, overeenkomstig artikel 157.6 van het Reglement, niet gestemd worden.

Étant donné que le nombre de candidatures recevables correspond au nombre de places à conférer aux groupes politiques ayant présenté des candidats, il n'y a pas lieu à scrutin conformément à l'article 157.6 du Règlement.

 

Dienvolgens verklaar ik verkozen de kandidaten die voorgedragen werden.

En conséquence, je proclame élus les candidats présentés.

 

11 Inoverwegingneming van voorstellen

11 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als zijnde aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik stel u ook voor in overweging te nemen:

- het wetsvoorstel van mevrouw Clotilde Nyssens, de heer Olivier Hamal, mevrouw Carina Van Cauter, de heer Thierry Giet, mevrouw Zoé Genot, de heer Pierre-Yves Jeholet, de dames Marie-Christine Marghem en Sarah Smeyers, de heer Raf Terwingen en mevrouw Katrien Schryvers teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken, nr. 1334/1.

Verzonden naar de commissie voor de Justitie;

- het voorstel van resolutie van de heer Yvan Mayeur, de dames Marie-Claire Lambert en Valérie Déom en de heer Eric Thiébaut betreffende een betere beschikbaarstelling van consumenteninformatie bij de aankoop van een gsm, nr. 1335/1;

- het voorstel van resolutie van de heren Daniel Bacquelaine en Olivier Hamal, mevrouw Kattrin Jadin, de heer David Clarinval, mevrouw Josée Lejeune en de heren Jean-Jacques Flahaux en Denis Ducarme betreffende de toekomst van België op energievlak in een kader van duurzame ontwikkeling, nr. 1343/1;

- het wetsvoorstel van de heer Olivier Hamal, mevrouw Kattrin Jadin en de heer David Clarinval tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en van de wet van 22 mei 2005 houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij om een billijke vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik te waarborgen, nr. 1344/1;

- het wetsvoorstel van de dames Karine Lalieux, Valérie Déom en Colette Burgeon tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en van de wet van 22 mei 2005 houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij om een billijke vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik te waarborgen, nr. 1352/1;

- het wetsvoorstel van de heer Philippe Henry, mevrouw Meyrem Almaci en de heren Jean-Marc Nollet en Georges Gilkinet tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en van de wet van 22 mei 2005 houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij om een billijke vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik te waarborgen, nr. 1354/1.

Verzonden naar de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw;

- het wetsvoorstel van de heren David Geerts, André Flahaut, Bart Tommelein en Ludwig Vandenhove en mevrouw Hilde Vautmans tot wijziging van de wet van 10 april 2003 tot toekenning van eretitel van veteraan aan sommige personeelsleden van het departement van Landsverdediging wat de toekenning van materiële bijstand betreft, nr. 1345/1;

- het voorstel van resolutie van de heren André Flahaut en Daniel Ducarme, mevrouw Hilde Vautmans, de heren Bart Tommelein en Christian Brotcorne en mevrouw Nathalie Muylle betreffende het raketafweersysteem van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en de weerslag daarvan op het Europees veiligheids- en defensiebeleid, nr. 1353/1.

Verzonden naar de commissie voor de Landsverdediging;

- het voorstel van resolutie van de heren Stefaan Van Hecke en Georges Gilkinet betreffende het garanderen van de sociale voorwaarden en de financiering van de universele dienstverlening in het kader van de liberalisering van de postdiensten, nr. 1289/1;

- het wetsvoorstel van de heer Josy Arens tot aanvulling van de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer, teneinde de installatie van alcoholsloten in bepaalde voertuigen verplicht te maken, nr. 1339/1.

Verzonden naar de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven;

- het voorstel van resolutie van mevrouw Tinne Van der Straeten, de heren Wouter De Vriendt, Jean-Marc Nollet, Philippe Henry en Fouad Lahssaini en mevrouw Meyrem Almaci betreffende de bescherming van het Nationaal Park Yasuni in Ecuador, nr. 1347/1.

Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen;

- het voorstel van resolutie van mevrouw Clotilde Nyssens en de heer Josy Arens betreffende het verbod op het opsluiten van begeleide minderjarige vreemdelingen in gesloten centra, nr. 1360/1.

Verzonden naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt;

- het wetsvoorstel van mevrouw Barbara Pas en de heren Hagen Goyvaerts, Jan Mortelmans en Gerolf Annemans tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de vergoeding van spaardeposito's betreft, nr. 1361/1;

- het wetsvoorstel van mevrouw Barbara Pas en de heren Hagen Goyvaerts, Jan Mortelmans en Gerolf Annemans tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de vrijstelling van roerende voorheffing betreft, nr. 1362/1.

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de Begroting;

- het wetsvoorstel van de dames Nathalie Muylle, Yolande Avontroodt, Katia della Faille de Leverghem en Josée Lejeune en de heren Robert Van de Velde, Flor Van Noppen en Mark Verhaegen tot wijziging van de wet van 11 mei 2007 tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren wat de inwerkingtreding betreft, nr. 1358/1.

Verzonden naar de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing.

 

Je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de loi de Mme Clotilde Nyssens, M. Olivier Hamal, Mme Carina Van Cauter, M. Thierry Giet, Mme Zoé Genot, M. Pierre-Yves Jeholet, Mmes Marie-Christine Marghem et Sarah Smeyers, M. Raf Terwingen et Mme Katrien Schryvers visant à moderniser et assurer une meilleure transparence dans le fonctionnement des copropriétés, n° 1334/1.

Renvoi à la commission de la Justice;

- la proposition de résolution de M. Yvan Mayeur, Mmes Marie-Claire Lambert et Valérie Déom et M. Eric Thiébaut visant à améliorer la disponibilité d'informations à l'attention des consommateurs lors de leurs achats de GSM, n° 1335/1;

- la proposition de résolution de MM. Daniel Bacquelaine et Olivier Hamal, Mme Kattrin Jadin, M. David Clarinval, Mme Josée Lejeune et MM. Jean-Jacques Flahaux et Denis Ducarme relative à l'avenir énergétique de la Belgique dans un cadre de développement durable, n° 1343/1;

- la proposition de loi de M. Olivier Hamal, Mme Kattrin Jadin et M. David Clarinval modifiant la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et la loi du 22 mai 2005 transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information en vue d'assurer une juste rémunération pour la copie privée, n° 1344/1;

- la proposition de loi de Mmes Karine Lalieux, Valérie Déom et Colette Burgeon modifiant la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et la loi du 22 mai 2005 transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information en vue d'assurer une juste rémunération pour la copie privée, n° 1352/1;

- la proposition de loi de M. Philippe Henry, Mme Meyrem Almaci et MM. Jean-Marc Nollet et Georges Gilkinet modifiant la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et la loi du 22 mai 2005 transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information en vue d'assurer une juste rémunération pour la copie privée, n° 1354/1.

Renvoi à la commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture;

- la proposition de loi de MM. David Geerts, André Flahaut, Bart Tommelein et Ludwig Vandenhove et Mme Hilde Vautmans modifiant la loi du 10 avril 2003 accordant le titre honorifique de vétéran à certains membres du personnel du département de la Défense en ce qui concerne l'octroi d'une assistance matérielle, n° 1345/1;

- la proposition de résolution de MM. André Flahaut et Daniel Ducarme, Mme Hilde Vautmans, MM. Bart Tommelein et Christian Brotcorne et Mme Nathalie Muylle relative à la défense anti-missile au sein de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et à son implication sur la Politique européenne de sécurité et de défense, n° 1353/1.

Renvoi à la commission de la Défense nationale;

- la proposition de résolution de MM. Stefaan Van Hecke et Georges Gilkinet visant à garantir les conditions sociales et le financement du service universel dans le cadre de la libéralisation des services postaux, n° 1289/1;

- la proposition de loi de M. Josy Arens complétant les lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière, en vue de rendre obligatoire l'installation d'alcolocks dans certains véhicules, n° 1339/1.

Renvoi à la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques;

- la proposition de résolution de Mme Tinne Van der Straeten, MM. Wouter De Vriendt, Jean-Marc Nollet, Philippe Henry et Fouad Lahssaini et Mme Meyrem Almaci relative à la protection du Parc national Yasuni en Equateur, n° 1347/1.

Renvoi à la commission des Relations extérieures;

- la proposition de résolution de Mme Clotilde Nyssens et M. Josy Arens relative à l'interdiction de la détention des mineurs accompagnés dans les centres fermés, n° 1360/1.

Renvoi à la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique;

- la proposition de loi de Mme Barbara Pas et MM. Hagen Goyvaerts, Jan Mortelmans et Gerolf Annemans modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la rémunération des dépôts d'épargne, n° 1361/1;

- la proposition de loi de Mme Barbara Pas et MM. Hagen Goyvaerts, Jan Mortelmans et Gerolf Annemans modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'exonération de précompte mobilier, n° 1362/1.

Renvoi à la commission des Finances et du Budget;

- la proposition de loi de Mmes Nathalie Muylle, Yolande Avontroodt, Katia della Faille de Leverghem et Josée Lejeune et MM. Robert Van de Velde, Flor Van Noppen et Mark Verhaegen modifiant la loi du 11 mai 2007 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en ce qui concerne l'entrée en vigueur, n° 1358/1.

Renvoi à la commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

12 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Bart Laeremans over "het nieuwe nationale voetbalstadion" (nr. 67)

12 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Bart Laeremans sur "le nouveau stade national de football" (n° 67)

 

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 2 juli 2008.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique du 2 juillet 2008.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 067/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heren Koen Bultinck en Bart Laeremans;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heren Jean-Luc Crucke en Yvan Mayeur.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 067/1):

- une motion de recommandation a été déposée par MM. Koen Bultinck et Bart Laeremans;

- une motion pure et simple a été déposée par MM. Jean-Luc Crucke et Yvan Mayeur.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

89

Oui

Nee

41

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

132

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

12.01  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, ik heb mij onthouden omdat ik een stemafspraak heb met de heer Versnick. Voor de volgende stemmingen geldt hetzelfde.

 

12.02  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, voor deze en de volgende stemmingen heb ik een stemafspraak met mevrouw Dieu.

 

13 Vraag tot verzending

13 Demande de renvoi

 

De voorzitter: Ik geef het woord aan de heer Georges Gilkinet die de verzending van zijn amendement naar de commissie vraagt op grond van artikel 93.1 van het Reglement.

 

Je donne la parole à M. Georges Gilkinet qui demande le renvoi de son amendement à la commission sur la base de l'article 93.1 du Règlement.

 

13.01  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, je vous remercie. Cela concerne donc le projet de loi sur la plate-forme eHealth.

 

J'ai bien entendu les explications de la ministre, ainsi que les propos lénifiants de M. Mayeur à ce sujet. Il me semble, comme je l'ai exprimé dans mon exposé, qu'il y a un problème de confiance manifeste par rapport à ce texte. En proposant le renvoi en commission de l'amendement que nous avons déposé, nous voulons donner à la ministre l'occasion de poursuivre le dialogue avec les représentants du monde médical et de mieux les convaincre, afin de donner toutes les chances à ce projet important, dont nous soutenons les principes, d'aboutir effectivement.

 

De voorzitter: Collega’s, eigenlijk is dat een wijziging van de agenda. Dan moeten wij een telling houden, geen stemming.

 

Le renvoi en commission est une modification de l'agenda. Il faut donc un comptage. Si cinquante membres le demandent, le projet est renvoyé en commission.

 

Ik ga nu verifiëren of vijftig leden de wijziging van de agenda steunen. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

 

De vraag wordt bij zitten en opstaan verworpen.

La demande est rejetée par assis et levé.

 

14 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform (1257/1-5)

14 Amendements et articles réservés du projet de loi relatif à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth (1257/1-5)

 

Stemming over amendement nr. 14 van Koen Bultinck cs op het opschrift.(1257/5)

Vote sur l'amendement n° 14 de Koen Bultinck cs à l'intitulé.(1257/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

16

Oui

Nee

113

Non

Onthoudingen

5

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is het opschrift aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’intitulé est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 15 van Koen Bultinck cs tot weglating van artikel 26.(1257/5)

Vote sur l'amendement n° 15 de Koen Bultinck cs tendant à supprimer l'article 26.(1257/5)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 2)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 26 aangenomen.

En conséquence, l’amendement est rejeté et l'article 26 est adopté.

 

Monsieur Gilkinet, vous maintenez votre amendement? (Oui)

 

Stemming over amendement nr. 16 van Georges Gilkinet cs op artikel 37.(1257/5)

Vote sur l'amendement n° 16 de Georges Gilkinet cs à l'article 37.(1257/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

28

Oui

Nee

101

Non

Onthoudingen

6

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 37 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 37 est adopté.

 

15 Geheel van het wetsontwerp houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform (1257/4)

15 Ensemble du projet de loi relatif à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth (1257/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

15.01  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, si je prends la parole, ce n'est pas tant pour une explication de vote que pour conclure le mauvais débat entamé par M. Mayeur tout à l'heure quant au prétendu manque de compétence de Mme Gerkens en tant que présidente de commission.

 

Mme Gerkens était à Paris en mission pour le Parlement; elle est maintenant de retour. N'en déplaise à M. Mayeur, je propose qu'on lui laisse le temps de s'exprimer en réponse à ce qui a été dit en son absence, non seulement parce que le débat ne portait pas là-dessus, mais aussi parce que la manière dont vous avez osé critiquer un travail qui est reconnu par tout le monde était déplacée.

 

Je laisse Mme Gerkens s'expliquer à ce sujet.

 

15.02  Yvan Mayeur (PS): (…)

 

Le président: La récréation est finie!

 

15.03  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, je serai brève: tout le monde en a marre.

 

Néanmoins, je voudrais dire deux ou trois choses. La première, c'est que, dans l'organisation des travaux de la commission, j'essaie chaque fois de tenir compte de la disponibilité des ministres pour savoir quand on travaille et jusque quand. Nous nous mettons d'accord en commission. Vous imaginez bien qu'étant dans l'opposition, seule représentante comme membre effectif de mon parti, je ne peux organiser des travaux que s'il y a accord de la majorité de la commission. Il faut donc relativiser l'autonomie dont je peux jouir. Nous nous mettons donc d'accord pour que le projet puisse être voté en plénière aujourd'hui. C'était bien l'agenda à tenir. Le fait que les disponibilités de la ministre aient changé et que la commission ait prolongé le travail après mon départ, je l'assume effectivement. La commission a donc gagné deux heures par rapport au timing qui aurait été le mien si j'avais encore été là. Il n'y a donc rien de dramatique.

 

Je voudrais quand même ajouter que, d'une manière générale, il me semble important qu'en commission, on permette aux parlementaires de savoir de quoi l'on parle dans un projet ou dans une proposition de loi, que le moment de la discussion générale et le moment de la discussion des articles permettent également de savoir de quoi l'on parle et de présenter des amendements, surtout quand ils sont compliqués. Et il est vrai que M. Mayeur n'apprécie pas ma présidence de commission, d'une manière générale et pas seulement sur l'eHealth.

 

Pour terminer, comme je trouve cela généralement injuste, j'aimerais ajouter que, si M. Mayeur ne peut pas supporter que je sois présidente de la commission, c'est peut-être parce qu'il aurait voulu l'être. S'il ne l'est pas, c'est parce que son groupe ne l'a pas présenté comme tel. S'il n'est pas vice-président, c'est parce que la commission ne l'a pas retenu comme tel. On pourrait donc en rester là. (Applaudissements)

 

15.04  Yvan Mayeur (PS): Monsieur le président, je voudrais dire que Mme Gerkens préside la commission, en général, extraordinairement bien et que personnellement – et ce n'est pas politique –, j'apprécie vraiment sa manière d'orienter les débats. Mais en l'occurrence – et ce n'est pas de sa faute – elle a dû s'absenter et les débats ont dû se poursuivre sans elle. Cependant, M. Goutry a été un excellent président. Il a permis à ces débats d'aboutir. Je ne voulais rien faire d'autre que de remercier M. Goutry de la manière dont il a dirigé les débats!

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

101

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

34

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (1257/6)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (1257/6)

 

16 Wetsontwerp betreffende de Belgische bijdrage aan de financiering van de schuldkwijtschelding door het Internationaal Monetair Fonds ten gunste van Liberia (1248/1)

16 Projet de loi portant sur la contribution belge au financement de l'annulation de la dette consentie par le Fonds Monétaire International au profit du Libéria (1248/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

118

Oui

Nee

16

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (1248/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (1248/2)

 

17 Voorstel van resolutie betreffende het organiseren van een rondetafel met het oog op een verminderd gebruik van zout, suikers en vetten in bereide voeding (1205/1)

17 Proposition de résolution relative à l'organisation d'une table ronde en vue de réduire l'utilisation de sel, de sucres et de graisses dans les aliments préparés (1205/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

126

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

6

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (1205/3)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement. (1205/3)

 

18 Wetsontwerp houdende instemming met de avenant van 28 december 2006 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, bekrachtigd door de wet van 10 mei 2006 (1229/1)

18 Projet de loi portant assentiment à l'avenant du 28 décembre 2006 à l'accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle, approuvé par la loi du 10 mai 2006 (1229/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

134

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1229/3)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1229/3)

 

19 Wetsontwerp houdende instemming met de avenant van 20 september 2007 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, bekrachtigd door de wet van 10 mei 2006 (1230/1)

19 Projet de loi portant assentiment à l'avenant du 20 septembre 2007 à l'accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle, approuvé par la loi du 10 mai 2006 (1230/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/Vote 7)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1230/3)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1230/3)

 

20 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Ghana tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinst, ondertekend te Brussel op 22 juni 2005 (1322/1)

20 Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Ghana tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Bruxelles le 22 juin 2005 (1322/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 7)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1322/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1322/2)

 

21 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Den Haag op 30 mei 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Macedoonse Regering inzake de afschaffing van de visumplicht met betrekking tot diplomatieke paspoorten (1323/1)

21 Projet de loi portant assentiment à l'Accord, conclu par échange de lettres à La Haye le 30 mai 2006, entre les Gouvernements des États du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement macédonien relatif à la suppression de l'obligation de visa concernant les passeports diplomatiques (1323/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 7)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1323/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1323/2)

 

22 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Sarajevo op 19 juli 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van Bosnië-Herzegovina inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten (1324/1)

22 Projet de loi portant assentiment à l'Accord, conclu par échange de lettres à Sarajevo le 19 juillet 2006, entre les Gouvernements des États du Benelux et le Gouvernement de Bosnie et Herzégovine relatif à la suppression de l'obligation du visa de voyage pour les titulaires d'un passeport diplomatique (1324/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 7)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1324/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1324/2)

 

23 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Belgrado op 21 december 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van de Republiek Servië inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke of dienstpaspoorten (1325/1)

23 Projet de loi portant assentiment à l'Accord, conclu par échange de lettres à Belgrade le 21 décembre 2006, entre les Gouvernements des États du Benelux et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la suppression de l'obligation du visa de voyage pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service (1325/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 7)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1325/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1325/2)

 

24 Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel globaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigations Satellite Systeem) (GNSS) - GALILEO tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en de Volksrepubliek China, gedaan te Peking op 30 oktober 2003 (1326/1)

24 Projet de loi portant assentiment à l'Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) - GALILEO entre la Communauté européenne et ses États membres et la République populaire de Chine, fait à Pékin le 30 octobre 2003 (1326/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

112

Oui

Nee

16

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

129

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1326/3)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1326/3)

 

25 Projet de loi portant assentiment à l'Accord sur la promotion, la fourniture et l'utilisation des systèmes de navigation par satellites de GALILEO et du GPS et les applications associées, et à l'Annexe, faits à Dromoland Castle, Co. Clare (Irlande) le 26 juin 2004 (1327/1)

25 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het GALILEO- en het GPS-satellietnavigatiesysteem en verwante toepassingen, en met de Bijlage, gedaan te Dromoland Castle, Co Clare (Ierland) op 26 juni 2004 (1327/1)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

133

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

134

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1327/3)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1327/3)

 

26 Projet de loi portant assentiment à l'Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne et ses États membres et l'État d'Israël, fait à Bruxelles le 13 juillet 2004 (1328/1)

26 Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel globaal navigatiesatellietsysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten en de Staat Israël, gedaan te Brussel op 13 juli 2004 (1328/1)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 9)

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1328/3)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1328/3)

 

27 Projet de loi portant assentiment à l'Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne ainsi que ses États membres et l'Ukraine, fait à Kiev le 1er décembre 2005 (1329/1)

27 Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten en Oekraïne, gedaan te Kiev op 1 december 2005 (1329/1)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 9)

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1329/2)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1329/2)

 

28 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de Corée concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 12 décembre 2006 (1330/1)

28 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Korea inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 12 december 2006 (1330/1)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

121

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

13

Abstentions

Totaal

134

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1330/2)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1330/2)

 

29 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre les Gouvernements des États du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement macédonien relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (Accord de réadmission) et au Protocole d'application, faits à Voorburg le 30 mai 2006 (1331/1)

29 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Macedoonse Regering betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst) en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Voorburg op 30 mei 2006 (1331/1)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

122

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

13

Abstentions

Totaal

135

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1331/3)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1331/3)

 

30 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre les États du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la Bosnie et Herzégovine relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (Accord de reprise et de réadmission) et au Protocole d'application, faits à Sarajevo le 19 juillet 2006 (1332/1)

30 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en Bosnië-Herzegovina betreffende de terug- en overname van onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen (Terug- en overnameovereenkomst) en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Sarajevo op 19 juli 2006 (1332/1)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 11)

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1332/2)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1332/2)

 

31 Projet de loi portant assentiment au Protocole et à la Déclaration conjointe, signés à Bruxelles le 17 avril 2007, modifiant le Protocole additionnel relatif aux impôts annexé à la Convention concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des réglementations se rapportant à la réalisation des objectifs de l'Union économique Benelux, signé à La Haye le 29 avril 1969 (1333/1)

31 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol en met de Gezamenlijke Verklaring, ondertekend te Brussel op 17 april 2007, tot wijziging van het Aanvullend Protocol inzake de belastingen, gevoegd bij de Overeenkomst inzake de administratieve en strafrechtelijke samenwerking op het gebied van de regelingen die verband houden met de verwezenlijking van de doelstellingen van de Benelux Economische Unie, ondertekend te 's Gravenhage op 29 april 1969 (1333/1)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

133

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

134

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1333/2)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1333/2)

 

32 Voorstel van resolutie betreffende moedersterfte (1168/3)

32 Proposition de résolution relative à la mortalité maternelle (1168/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

134

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (1168/4)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement. (1168/4)

 

33 Wetsvoorstel ter bekrachtiging van de vestiging van sommige aanvullende gemeentebelastingen en de aanvullende agglomeratiebelasting op de personenbelasting voor elk van de aanslagjaren 2001 tot 2007 en tot wijziging, met ingang van aanslagjaar 2009, van artikel 468 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1276/1)

33 Proposition de loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009 (1276/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

112

Oui

Nee

21

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als ontwerp aan de Senaat worden overgezonden. (1276/3)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera transmise en tant que projet au Sénat. (1276/3)

 

34 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (474/1-7)

34 Amendements et articles réservés de la proposition de loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (474/1-7)

 

Stemming over amendement nr. 23 van Bart Laeremans cs op artikel 31.(474/4)

Vote sur l'amendement n° 23 de Bart Laeremans cs à l'article 31.(474/4)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

21

Oui

Nee

113

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 31 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 31 est adopté.

 

35 Geheel van het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (474/7)

35 Ensemble de la proposition de loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (474/7)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 16)

Ja

110

Oui

Nee

21

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als ontwerp aan de Senaat worden overgezonden. (474/8)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera transmise en tant que projet au Sénat. (474/8)

 

36 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (1232/1-7)

36 Amendements et articles réservés du projet de loi modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire (1232/1-7)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Stemming over amendement nr. 1 van Bart Laeremans cs op artikelen 2 tot 11.(1232/3)

Vote sur l'amendement n° 1 de Bart Laeremans cs aux articles 2 à 11.(1232/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 17)

Ja

21

Oui

Nee

113

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en zijn artikelen 2, 5 tot 11 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et les articles 2, 5 à 11 sont adoptés.

 

Stemming over amendement nr. 2 van Bart Laeremans cs tot invoeging van een artikel 2/1 (n).(1232/3)

Vote sur l'amendement n° 2 de Bart Laeremans cs tendant à insérer un article 2/1 (n).(1232/3)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 17)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 15 van Renaat Landuyt op artikel 3.(1232/7)

Vote sur l'amendement n° 15 de Renaat Landuyt à l'article 3.(1232/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 18)

Ja

27

Oui

Nee

90

Non

Onthoudingen

18

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 12 van Bart Laeremans cs op artikel 3.(1232/4)

Vote sur l'amendement n° 12 de Bart Laeremans cs à l'article 3.(1232/4)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 19)

Ja

21

Oui

Nee

113

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 3 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 3 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 3 van Bart Laeremans cs op artikel 4.(1232/3)

Vote sur l'amendement n° 3 de Bart Laeremans cs à l'article 4.(1232/3)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 19)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 14 van Stefaan van Hecke op artikel 4.(1232/7)

Vote sur l'amendement n° 14 de Stefaan van Hecke à l'article 4.(1232/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 20)

Ja

12

Oui

Nee

110

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 4 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 4 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 4 van Bart Laeremans cs tot invoeging van een artikel 4/1 (n).(1232/3)

Vote sur l'amendement n° 4 de Bart Laeremans cs tendant à insérer un article 4/1 (n).(1232/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 21)

Ja

21

Oui

Nee

113

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 5 van Bart Laeremans cs tot invoeging van een artikel 4/1 (n).(1232/3)

Vote sur l'amendement n° 5 de Bart Laeremans cs tendant à insérer un article 4/1 (n).(1232/3)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 21)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 6 van Bart Laeremans cs tot invoeging van een artikel 4/1 (n).(1232/3)

Vote sur l'amendement n° 6 de Bart Laeremans cs tendant à insérer un article 4/1 (n).(1232/3)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 21)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 7 van Bart Laeremans cs tot invoeging van een artikel 12 (n).(1232/1)

Vote sur l'amendement n° 7 de Bart Laeremans cs tendant à insérer un article 12 (n).(1232/1)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 21)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 8 van Bart Laeremans cs tot invoeging van een artikel 12 (n).(1232/3)

Vote sur l'amendement n° 8 de Bart Laeremans cs tendant à insérer un article 12 (n).(1232/3)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 21)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 9 van Bart Laeremans cs tot invoeging van een artikel 12 (n).(1232/3)

Vote sur l'amendement n° 9 de Bart Laeremans cs tendant à insérer un article 12 (n).(1232/3)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 21)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

37 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (1232/6)

37 Ensemble du projet de loi modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire (1232/6)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 22)

Ja

90

Oui

Nee

32

Non

Onthoudingen

13

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Aangezien het gewijzigd is zal het aan de Senaat worden teruggezonden. (1232/8)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Comme celui-ci a été modifié, il sera renvoyé au Sénat. (1232/8)

 

Raison d'abstention?

Reden van onthouding?

 

37.01  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik heb mij onthouden om toch even mijn verbijstering uit te drukken over het stemgedrag van CD&V en vooral van N-VA. Zij hebben al onze amendementen verworpen, amendementen die allemaal gingen in de richting van meer autonomie voor de Gemeenschappen inzake de opleiding van de magistraten. Zaken die vroeger door CD&V zelf als amendement werden ingediend, door collega Van Parys toen nog, worden nu door de N-VA in de vuilnisbak geworpen. Ik ben verbijsterd, ik ben onthutst, ik had dit werkelijk niet voor mogelijk gehouden.

 

38 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het stuiten van de verjaring van de vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State (nieuw opschrift) (832/7)

38 Projet de loi modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'État en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'État (nouvel intitulé) (832/7)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Le président: Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 23)

Ja

134

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Aangezien het gewijzigd is zal het aan de Senaat worden teruggezonden. (832/8)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Comme celui-ci a été modifié, il sera renvoyé au Sénat. (832/8)

 

39 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1294bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding te verduidelijken (490/1)

39 Proposition de loi modifiant l'article 1294bis, § 2, du Code judiciaire afin de clarifier la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce (490/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 24)

Ja

132

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

133

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als ontwerp aan de Senaat worden overgezonden. (490/3)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera transmise en tant que projet au Sénat. (490/3)

 

40 Aangehouden amendementen en punten van het voorstel van resolutie betreffende de invoering van een verbeterd elektronisch stemsysteem (1278/1-5)

40 Amendements et points réservés de la proposition de résolution relative à l'instauration d'un système de vote électronique amélioré (1278/1-5)

 

Stemming over amendement nr. 3 van Zoé Genot cs op punt B.(1278/2)

Vote sur l'amendement n° 3 de Zoé Genot cs au point B.(1278/2)

 

40.01  Zoé Genot (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, je tiens à préciser que mes amendements ont été cosignés par Mme Almaci, et non par M. Lahssaini qui les avait cosignés pour le dépôt en commission.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 25)

Ja

27

Oui

Nee

104

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 9 van Zoé Genot cs op punt B.(1278/5)

Vote sur l'amendement n° 9 de Zoé Genot cs au point B.(1278/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 26)

Ja

12

Oui

Nee

100

Non

Onthoudingen

17

Abstentions

Totaal

129

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is punt B aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et le point B est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 5 van Zoé Genot cs op punt C.(1278/2)

Vote sur l'amendement n° 5 de Zoé Genot cs au point C.(1278/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 27)

Ja

28

Oui

Nee

102

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 6 van Zoé Genot cs op punt C.(1278/2)

Vote sur l'amendement n° 6 de Zoé Genot cs au point C.(1278/2)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 27)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is punt C aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et le point C est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 7 van Zoé Genot cs tot invoeging van een punt D (n).(1278/2)

Vote sur l'amendement n° 7 de Zoé Genot cs tendant à insérer un point D (n).(1278/2)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 27)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

41 Geheel van het voorstel van resolutie betreffende de invoering van een verbeterd elektronisch stemsysteem (1278/4)

41 Ensemble de la proposition de résolution relative à l'instauration d'un système de vote électronique amélioré (1278/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Nee)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 28)

Ja

97

Oui

Nee

29

Non

Onthoudingen

9

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (1278/6)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement. (1278/6)

 

Wij gaan over tot de stemmingen over de voorstellen tot herziening van de Grondwet. Ik herinner u eraan dat deze voorstellen met een speciale meerderheid moeten aangenomen worden (artikel 195 van de Grondwet).

Nous passons aux votes sur les propositions de révision de la Constitution. Je vous rappelle que ces propositions doivent être adoptées à la majorité spéciale (article 195 de la Constitution).

 

42 Voorstel tot herziening van artikel 180 van de Grondwet, teneinde de controle door het Rekenhof verder te doen reiken dan zijn strikt tot de overheidsrekeningen beperkte bevoegdheid (531/5)

42 Proposition de révision de l'article 180 de la Constitution afin d'étendre le contrôle de la Cour des Comptes au-delà de sa compétence strictement limitée aux comptes de l'État (531/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

We herbeginnen.

 

(Stemming nr. 29 wordt geannuleerd.)

(Le vote n° 29 est annulé.)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

 

(Stemming/vote 30)

Ja

133

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Het quorum van de aanwezigen is bereikt. De 2/3 meerderheid is bereikt. Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel tot herziening van artikel 180 van de Grondwet aan. Het zal als ontwerp aan de Senaat worden overgezonden. (531/6)

Le quorum des présences est atteint. La majorité des 2/3 est atteinte. En conséquence la Chambre adopte la proposition de révision de l'article 180 de la Constitution. Elle sera transmise en tant que projet au Sénat. (531/6)

 

42.01  Dalila Douifi (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, ik heb met mijn fractie gestemd.

 

43 Voorstel tot herziening van artikel 28 van de Grondwet betreffende het petitierecht door er het College van de federale ombudsmannen in op te nemen (260/5)

43 Proposition de révision de l'article 28 de la Constitution relative au droit de pétition en vue d'y inscrire le Collège des médiateurs fédéraux (260/5)

 

Le président: Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 31)

Ja

113

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

17

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Het quorum van de aanwezigen is bereikt. De 2/3 meerderheid is bereikt. Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel tot herziening van artikel 28 van de Grondwet aan. Het zal als ontwerp aan de Senaat worden overgezonden. (260/6)

Le quorum des présences est atteint. La majorité des 2/3 est atteinte. En conséquence la Chambre adopte la proposition de révision de l'article 28 de la Constitution. Elle sera transmise en tant que projet au Sénat. (260/6)

 

44 Goedkeuring van de agenda

44 Adoption de l’agenda

 

Wij moeten ons thans uitspreken over de ontwerp agenda die de Conferentie van voorzitters u voorstelt.

Nous devons nous prononcer sur le projet d’ordre du jour que vous propose la Conférence des présidents.

 

Geen bezwaar? (Nee) Het voorstel is aangenomen.

Pas d’observation? (Non) La proposition est adoptée.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering dinsdag 15 juli 2008 om 15.00 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le mardi 15 juillet 2008 à 15.00 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 02.19 uur.

La séance est levée à 02.19 heures.

 

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met volgnummer CRIV 52 PLEN 051 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro consécutif CRIV 52 PLEN 051 annexe.

 

 

 


  


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 001

 

 

Ja         

089

Oui

 

Arens, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, De Wever, Dierick, Doomst, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schyns, Smeyers, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

041

Non

 

Almaci, Annemans, Boulet, Bultinck, Colen, De Bont, Dedecker, De Maght, Detiège, De Vriendt, D'haeseleer, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Mortelmans, Nollet, Pas, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Tobback, Valkeniers, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

002

Abstentions

 

Bonte, Vanvelthoven

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 002

 

 

Ja         

016

Oui

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Valkeniers, Van den Eynde, Vissers

 

 

Nee        

113

Non

 

Almaci, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, Dierick, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Genot, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schyns, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Wiaux, Yalçin

 

 

Onthoudingen

005

Abstentions

 

Dedecker, De Maght, Van de Velde, Vijnck, Werbrouck

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 003

 

 

Ja         

028

Oui

 

Almaci, Annemans, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, De Vriendt, D'haeseleer, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Laeremans, Lahssaini, Mortelmans, Nollet, Pas, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Valkeniers, Van den Eynde, Van der Straeten, Van Hecke, Vissers

 

 

Nee        

101

Non

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Wever, Dierick, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Geerts, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schyns, Smeyers, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Wiaux, Yalçin

 

 

Onthoudingen

006

Abstentions

 

Bonte, Dedecker, De Maght, Van de Velde, Vijnck, Werbrouck

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 004

 

 

Ja         

101

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Wever, Dierick, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Geerts, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schyns, Smeyers, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

034

Abstentions

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Maght, De Vriendt, D'haeseleer, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Laeremans, Lahssaini, Mortelmans, Nollet, Pas, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Valkeniers, Van den Eynde, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 005

 

 

Ja         

118

Oui

 

Almaci, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, Dierick, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Geerts, Genot, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schyns, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vijnck, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

016

Non

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Valkeniers, Van den Eynde, Vissers

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Bonte

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 006

 

 

Ja         

126

Oui

 

Almaci, Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Doomst, Douifi, Ducarme Denis, Flahaut, Frédéric, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Mortelmans, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schoofs, Schyns, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Uyttersprot, Valkeniers, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

006

Abstentions

 

Bonte, De Maght, Ducarme Daniel, Geerts, Van Biesen, Van de Velde

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 007

 

 

Ja         

134

Oui

 

Almaci, Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Geerts, Genot, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Mortelmans, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schoofs, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Bonte

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 008

 

 

Ja         

112

Oui

 

Almaci, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, Dierick, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Geerts, Genot, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Hamal, Henry, Jadin, Jeholet, Kitir, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schyns, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vijnck, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

016

Non

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Valkeniers, Van den Eynde, Vissers

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Bonte

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 009

 

 

Ja         

133

Oui

 

Almaci, Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Geerts, Genot, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Mortelmans, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schoofs, Schyns, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Bonte

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 010

 

 

Ja         

121

Oui

 

Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Geerts, Giet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Mortelmans, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Somers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

013

Abstentions

 

Almaci, Bonte, Boulet, De Vriendt, Genot, Gerkens, Gilkinet, Henry, Lahssaini, Nollet, Snoy et d'Oppuers, Van der Straeten, Van Hecke

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 011

 

 

Ja         

122

Oui

 

Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Geerts, Giet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Mortelmans, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schoofs, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Somers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

013

Abstentions

 

Almaci, Bonte, Boulet, De Vriendt, Genot, Gerkens, Gilkinet, Henry, Lahssaini, Nollet, Snoy et d'Oppuers, Van der Straeten, Van Hecke

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 012

 

 

Ja         

133

Oui

 

Almaci, Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Geerts, Genot, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Mortelmans, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schoofs, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Bonte

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 013

 

 

Ja         

134

Oui

 

Almaci, Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Geerts, Genot, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Mortelmans, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schoofs, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Bonte

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 014

 

 

Ja         

112

Oui

 

Almaci, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, Dierick, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Geerts, Genot, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kitir, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schyns, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

021

Non

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Maght, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Valkeniers, Van den Eynde, Van de Velde, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Bonte

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 015

 

 

Ja         

021

Oui

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Maght, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Valkeniers, Van den Eynde, Van de Velde, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Nee        

113

Non

 

Almaci, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, Dierick, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Geerts, Genot, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schyns, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Wiaux, Yalçin

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Bonte

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 016

 

 

Ja         

110

Oui

 

Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, Deseyn, Destrebecq, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Doomst, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Giet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Mortelmans, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schoofs, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Somers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Eynde, Van der Auwera, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

021

Non

 

Almaci, Boulet, De Vriendt, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Henry, Kitir, Lahssaini, Landuyt, Nollet, Peeters, Snoy et d'Oppuers, Tobback, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Hecke

 

 

Onthoudingen

004

Abstentions

 

Bonte, De Schamphelaere, Detiège, Vanvelthoven

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 017

 

 

Ja          

021

Oui

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Maght, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Valkeniers, Van den Eynde, Van de Velde, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Nee         

113

Non

 

Almaci, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, Dierick, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Geerts, Genot, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schyns, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Wiaux, Yalçin

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Bonte

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 018

 

 

Ja         

027

Oui

 

Almaci, Bonte, Boulet, Dedecker, De Maght, De Vriendt, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Henry, Kitir, Lahssaini, Landuyt, Nollet, Peeters, Snoy et d'Oppuers, Tobback, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Vijnck, Werbrouck

 

 

Nee        

090

Non

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, De Wever, Dierick, Doomst, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schyns, Smeyers, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Wiaux, Yalçin

 

 

Onthoudingen

018

Abstentions

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Detiège, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Valkeniers, Van den Eynde, Vanvelthoven, Vissers

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 019

 

 

Ja         

021

Oui

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Maght, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Valkeniers, Van den Eynde, Van de Velde, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Nee        

113

Non

 

Almaci, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, Dierick, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Geerts, Genot, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schyns, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Wiaux, Yalçin

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Bonte

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 020

 

 

Ja         

012

Oui

 

Almaci, Boulet, De Vriendt, Genot, Gerkens, Gilkinet, Henry, Lahssaini, Nollet, Snoy et d'Oppuers, Van der Straeten, Van Hecke

 

 

Nee        

110

Non

 

Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Doomst, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Giet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Mortelmans, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Perpète, Prévot, Schiltz, Schoofs, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Somers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Eynde, Van der Auwera, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Onthoudingen

012

Abstentions

 

Bonte, Detiège, Douifi, Geerts, Kitir, Landuyt, Peeters, Tobback, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Maelen, Vanvelthoven

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 021

 

 

Ja         

021

Oui

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Maght, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Valkeniers, Van den Eynde, Van de Velde, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Nee        

113

Non

 

Almaci, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, Dierick, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Geerts, Genot, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schyns, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Wiaux, Yalçin

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Bonte

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 022

 

 

Ja         

090

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, De Wever, Dierick, Doomst, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schyns, Smeyers, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

032

Non

 

Almaci, Annemans, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Maght, De Vriendt, D'haeseleer, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Lahssaini, Mortelmans, Nollet, Pas, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Valkeniers, Van den Eynde, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

013

Abstentions

 

Bonte, Detiège, Douifi, Geerts, Kitir, Laeremans, Landuyt, Peeters, Tobback, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Maelen, Vanvelthoven

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 023

 

 

Ja         

134

Oui

 

Almaci, Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Geerts, Genot, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Mortelmans, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schoofs, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Bonte

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 024

 

 

Ja         

132

Oui

 

Almaci, Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Genot, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Mortelmans, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schoofs, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Bonte

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 025

 

 

Ja         

027

Oui

 

Almaci, Annemans, Boulet, Bultinck, Colen, De Bont, De Vriendt, D'haeseleer, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Laeremans, Lahssaini, Mortelmans, Nollet, Pas, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Valkeniers, Van den Eynde, Van der Straeten, Van Hecke, Vissers

 

 

Nee        

104

Non

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Wever, Dierick, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schyns, Smeyers, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vijnck, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Onthoudingen

004

Abstentions

 

Bonte, Cocriamont, Geerts, Vanvelthoven

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 026

 

 

Ja         

012

Oui

 

Almaci, Boulet, De Vriendt, Genot, Gerkens, Gilkinet, Henry, Lahssaini, Nollet, Snoy et d'Oppuers, Van der Straeten, Van Hecke

 

 

Nee        

100

Non

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Brotcorne, Claes, Clarinval, Coëme, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, della Faille de Leverghem, De Maght, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Wever, Dierick, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Geerts, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Peeters, Prévot, Reuter, Schiltz, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Tobback, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vijnck, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Onthoudingen

017

Abstentions

 

Annemans, Bonte, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Mortelmans, Pas, Schoofs, Stevenheydens, Valkeniers, Van den Eynde, Vanvelthoven, Vissers

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 027

 

 

Ja         

028

Oui

 

Almaci, Annemans, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, De Vriendt, D'haeseleer, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Laeremans, Lahssaini, Mortelmans, Nollet, Pas, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Valkeniers, Van den Eynde, Van der Straeten, Van Hecke, Vissers

 

 

Nee        

102

Non

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Claes, Clarinval, Coëme, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Wever, Dierick, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Flahaut, Frédéric, Geerts, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schyns, Smeyers, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vijnck, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Onthoudingen

002

Abstentions

 

Bonte, Vanvelthoven

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 028

 

 

Ja          

097

Oui

 

Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Bultinck, Claes, Clarinval, Colen, Crucke, Daems, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Geerts, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Landuyt, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mortelmans, Muylle, Otlet, Partyka, Pas, Peeters, Reuter, Schiltz, Schoofs, Sevenhans, Smeyers, Somers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Tobback, Tommelein, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van de Velde, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Yalçin

 

 

Nee        

029

Non

 

Almaci, Boulet, Burgeon, Coëme, Cornil, Déom, De Vriendt, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Genot, Gerkens, Giet, Gilkinet, Henry, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Mathot, Mayeur, Musin, Nollet, Pécriaux, Perpète, Snoy et d'Oppuers, Thiébaut, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke

 

 

Onthoudingen

009

Abstentions

 

Bonte, Brotcorne, Cocriamont, Dallemagne, Lavaux, Nyssens, Prévot, Schyns, Wiaux

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 029

 

 

Ja         

131

Oui

 

Almaci, Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Geerts, Genot, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Mortelmans, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schoofs, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Bonte

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 030

 

 

Ja         

133

Oui

 

Almaci, Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Doomst, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Geerts, Genot, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Mortelmans, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schoofs, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Bonte

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 031

 

 

Ja         

113

Oui

 

Almaci, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, della Faille de Leverghem, De Maght, Déom, De Padt, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, Dierick, Doomst, Douifi, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Geerts, Genot, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schiltz, Schyns, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vijnck, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

017

Abstentions

 

Annemans, Bonte, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Valkeniers, Van den Eynde, Vissers