Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

dinsdag 14 oktober 2008

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

mardi 14 octobre 2008

 

Après-midi

 

______

 

 


 

De vergadering wordt geopend om 14.40 uur en voorgezeten door de heer Herman Van Rompuy, uittredend voorzitter.

La séance est ouverte à 14.40 heures et présidée par M. Herman Van Rompuy, président sortant.

 

Tegenwoordig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l'ouverture de la séance:

Marie Arena, Bernard Clerfayt, Pieter De Crem, Karel De Gucht, Jean-Marc Delizee, Carl Devlies, Patrick Dewael, Julie Fernandez-Fernandez, Sabine Laruelle, Yves Leterme, Paul Magnette, Charles Michel, Joëlle Milquet, Laurette Onkelinx, Didier Reynders, Etienne Schouppe, Annemie Turtelboom, Jo Vandeurzen, Vincent Van Quickenborne, Inge Vervotte, Melchior Wathelet.

 

(De dames Barbara Pas en Hilâl Yalçin nemen plaats aan het bureau als secretarissen)

(Mmes Barbara Pas et Hilâl Yalçin prennent place au bureau en qualité de secrétaires)

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Linda Vissers, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

François-Xavier de Donnea, Patrick Moriau, Geert Versnick, IPU / UIP.

 

01 Opening van de gewone zitting 2008-2009

01 Ouverture de la session ordinaire  2008-2009

 

Dames en heren, collega's, de Kamer komt heden van rechtswege bijeen op grond van artikel 44 van de Grondwet.

Mesdames, messieurs, chers collègues, la Chambre se réunit aujourd'hui de plein droit, en vertu de l'article 44 de la Constitution.

 

Ik verklaar de wetgevende zitting 2008-2009 voor geopend.

Je déclare ouverte la session législative 2008-2009.

 

02 Benoeming van het Vast Bureau

02 Nomination du Bureau définitif

 

Aan de orde is de benoeming van het vast Bureau.

L'ordre du jour appelle la nomination du Bureau définitif

 

Het aftredende Bureau is als volgt samengesteld:

leden verkozen door de vergadering :

- de heer Herman Van Rompuy, voorzitter;

- Mevrouw Corinne De Permentier, eerste ondervoorzitter;

- Mevrouw Colette Burgeon, tweede ondervoorzitter;

- de heren Herman De Croo, Bart De Wever en Filip De Man, ondervoorzitters;

- de dames Maggie De Block en Tinne Van der Straeten en de heren Dirk Van der Maelen en Philippe Collard, secretarissen;

leden van rechtswege:

de voorzitters van de fracties.

 

Le Bureau sortant se compose de:

membres élus par l'assemblée :

- M. Herman Van Rompuy, président;

- Mme Corinne De Permentier, première vice-présidente;

- Mme Colette Burgeon, deuxième vice-présidente;

- MM. Herman De Croo, Bart De Wever en Filip De Man, vice-présidents;

- Mmes Maggie De Block et Tinne Van der Straeten et MM. Dirk Van der Maelen et Philippe Collard, secrétaires;

membres de droit :

les présidents des groupes politiques.

 

Benoeming van de voorzitter

Nomination du président

 

Wij gaan over tot de benoeming van de voorzitter.

Nous passons à la nomination du président.

 

Vraagt iemand het woord?

Quelqu'un demande-t-il la parole?

 

02.01  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de voorzitter, het zou voor ons een eer en een genoegen zijn, mocht u ook het volgende politieke werkjaar Voorzitter in de Kamer willen zijn. Vandaar dat ik uw kandidatuur zou willen voordragen.

 

De voorzitter: U heeft het voorstel gehoord.

Vous avez entendu la proposition.

 

Aangezien er slechts één kandidaat wordt voorgedragen, wordt er geen stemming gehouden.

Étant donné qu'il n'y a qu'un seul candidat, il n'y a pas lieu à scrutin.

 

Bijgevolg is de heer Herman Van Rompuy verkozen tot voorzitter van de Kamer.

En conséquence, M. Herman Van Rompuy est élu en qualité de président de la Chambre.

 

(Applaudissements)

(Applaus)

 

03 Benoeming van de ondervoorzitters en van de secretarissen

03 Nomination des vice-présidents et des secrétaires

 

Aan de orde is de benoeming van de eerste ondervoorzitter, de tweede ondervoorzitter, de ondervoorzitters en de secretarissen.

Il y a lieu de nommer le premier vice-président, le deuxième vice-président, les vice-présidents et les secrétaires.

 

Vraagt iemand het woord?

Quelqu'un demande-t-il la parole?

 

03.01  Daniel Bacquelaine (MR): Monsieur le président, je propose la candidature de Mme Corinne De Permentier pour la première vice-présidence.

 

De voorzitter: U hebt het voorstel gehoord.

Vous avez entendu la proposition.

 

Geen bezwaar? (Nee)

N'y a-t-il pas d'opposition? (Non)

 

In dat geval verklaar ik mevrouw Corinne De Permentier verkozen als eerste ondervoorzitter.

Dans ce cas, je proclame Mme Corinne De Permentier élue en qualité de première vice-présidente.

 

(Applaudissements)

(Applaus)

 

Vraagt iemand het woord voor de benoeming van de tweede ondervoorzitter?

Quelqu'un demande-t-il la parole au sujet de la nomination du deuxième vice-président?

 

03.02  Thierry Giet (PS): Monsieur le président, je propose la candidature de Mme Colette Burgeon.

 

De voorzitter: U hebt het voorstel gehoord.

Vous avez entendu la proposition.

 

Geen bezwaar? (Nee)

N'y a-t-il pas d'opposition? (Non)

 

In dat geval verklaar ik mevrouw Colette Burgeon verkozen als tweede ondervoorzitter.

Dans ce cas, je proclame Mme Colette Burgeon élue en qualité de deuxième vice-présidente.

 

(Applaudissements)

(Applaus)

 

Vraagt iemand het woord voor de benoeming van de andere ondervoorzitters?

Quelqu'un demande-t-il la parole au sujet de la nomination des autres vice-présidents?

 

03.03  Bart Tommelein (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, de Open Vld heeft de eer en het genoegen de heer Herman De Croo voor te stellen als ondervoorzitter.

 

03.04  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, ik zou de heer Dirk Van der Maelen willen voorstellen als nieuwe ondervoorzitter.

 

03.05  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, de Vlaams Belang-fractie zal de onvolprezen heer Filip De Man voorstellen.

 

De voorzitter: U hebt de voorstellen gehoord.

Vous avez entendu les propositions.

 

Geen bezwaar? (Nee)

N'y a-t-il pas d'opposition? (Non)

 

In dat geval verklaar ik de heren Herman De Croo, Dirk Van der Maelen en Filip De Man verkozen als ondervoorzitters.

Dans ce cas, je proclame MM. Herman De Croo, Dirk Van der Maelen et Filip De Man élus en qualité de vice-présidents.

 

(Applaudissements)

(Applaus)

 

Vraagt iemand het woord voor de benoeming van de secretarissen?

Quelqu'un demande-t-il la parole au sujet de la nomination des secrétaires?

 

03.06  Bart Tommelein (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijn fractie stelt mevrouw Maggie De Block voor.

 

03.07  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, le groupe Ecolo-Groen! propose la candidature de Mme Tinne Van der Straeten.

 

03.08  Daniel Bacquelaine (MR): Monsieur le président, mon groupe propose la candidature de M. Philippe Collard.

 

03.09  Thierry Giet (PS): Monsieur le président, je vous propose la candidature de Mme Camille Dieu.

 

De voorzitter: U hebt de voorstellen gehoord.

Vous avez entendu les propositions.

 

Geen bezwaar? (Nee)

N'y a-t-il pas d'opposition? (Non)

 

In dat geval verklaar ik de dames Maggie De Block, Tinne Van der Straeten, de heer Philippe Collard en mevrouw Camille Dieu verkozen als secretarissen.

Dans ce cas, je proclame Mmes Maggie De Block, Tinne Van der Straeten, M. Philippe Collard et Mme Camille Dieu élus en qualité de secrétaires.

 

(Applaudissements)

(Applaus)

 

04 Wettig- en voltalligverklaring van de Kamer

04 Constitution de la Chambre

 

De Kamer is voor wettig en voltallig verklaard.

Daarvan zal worden kennis gegeven aan de Koning, aan de Senaat en aan de gemeenschaps- en gewestraden.

 

La Chambre est constituée.

Il en sera donné connaissance au Roi, au Sénat et aux conseils de communauté et de région.

 

Die Kammer ist zusammengestellt.

Seine Majestät der König, der Senat sowie die Regional- und Gemeinschaftsräte werden hiervon in Kenntnis gesetzt.

 

05 Verdeling van de politieke fracties

05 Répartition des groupes politiques

 

Het Bureau heeft akte genomen van de splitsing van de politieke fractie CD&V – N-VA en heeft de nieuwe tabel tot vaststelling van de evenredige verdeling van de politieke fracties goedgekeurd.

Le Bureau a pris acte de la scission du groupe politique CD&V – N-VA et a marqué son accord sur le nouveau tableau fixant la répartition proportionnelle des groupes politiques.

 

Artikel 158 van het Reglement van de Kamer bepaalt dat de Kamer, op voorstel van het Bureau, het aantal plaatsen vaststelt dat aan iedere politieke fractie toekomt.

L'article 158 du Règlement de la Chambre dispose que la Chambre détermine, sur proposition du Bureau, le nombre de places à attribuer à chaque groupe politique.

 

De tabel met de evenredige verdeling werd op de banken rondgedeeld.

Le tableau fixant la nouvelle répartition proportionnelle a été distribué sur vos bancs.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

06 Goedkeuring van de agenda

06 Adoption de l’agenda

 

Wij moeten ons thans uitspreken over de ontwerp agenda die de Conferentie van voorzitters u voorstelt.

Nous devons nous prononcer sur le projet d’ordre du jour que vous propose la Conférence des présidents.

 

Op de ontwerp agenda stond het volgende vermeld: de samenstelling van het Bureau, hetgeen wij net gedaan hebben, en de algemene beleidsverklaring van de regering. Zijn er andere punten?

 

07 Demande d'urgence du gouvernement

07 Urgentieverzoek van de regering

 

07.01  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, comme je l'ai déjà précisé en Conférence des présidents, le gouvernement demande l'urgence pour l'inscription à l'ordre du jour de cette séance du projet de loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'État relative aux crédits octroyés et autres opérations dans le cadre de la stabilité financière (n° 1470). La demande porte sur un traitement de ce projet de loi par la commission des Finances cet après-midi même et sur la possibilité de revenir ensuite en plénière.

 

De voorzitter: Het voorstel is formeel en ik neem het voorstel ook over. De vraag is om vanmiddag eerst in de bevoegde commissie en daarna in plenaire zitting het wetsontwerp te bespreken waarvan de minister net kennis heeft gegeven

 

07.02  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, wat dringend is, is dringend. We zullen met plezier meewerken aan een dringende oplossing die hopelijk kan bijdragen tot het oplossen van de financiële crisis. We zullen dus volop meewerken aan de commissievergadering van straks en desgevallend de plenaire vergadering daarna. Als er ’s nachts moet worden gewerkt, zullen wij hier ook ’s nachts aanwezig zijn.

 

Ik wil er wel op aandringen, mijnheer de voorzitter – dat is een vraag aan de regering – dat niet alleen de garantie voor de banken dringend wordt behandeld maar ook de garantie voor de spaarders. Ik dring erop aan dat het optrekken van de waarborg voor de spaarders van 20.000 naar 100.000 euro ook vandaag wordt beslist. Daarnaast stel ik voor dat we vandaag ook voor de klanten van de Kaupthing Bank, die ook in de kou staan, een regeling in het Parlement uitwerken. Dan zullen niet alleen de banken maar ook de mensen die slachtoffer zijn van de financiële crisis, geholpen zijn.

 

07.03  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, je voulais signaler au gouvernement que, dans le pays, de nombreuses choses sont urgentes et que, dans la crise que nous traversons, il n'y a pas que les banques qui nécessitent une action urgente de votre part. Je pense notamment à l'aspect humain du problème. J'ose espérer que, dans la déclaration que nous aurons dans quelques instants, les aspects humains qui traînent depuis trop longtemps dans ce pays, depuis des mois et bien avant le début de la crise financière, auront aussi droit à une réponse urgente de la part du gouvernement.

 

Si effectivement nous pouvons soutenir, comme nous l'avons fait tout à l'heure en Conférence des présidents, le besoin d'une urgence en matière financière, j'aimerais que la Chambre puisse également accorder l'urgence bien nécessaire sur les matières humaines.

 

(Applaudissements)

 

De voorzitter: Zijn er nog mensen die het woord wensen in dit debat over de agenda? (Neen)

 

Tenzij u om een stemming daarover vraagt, beschouw ik de agenda als aangenomen en gaan wij straks over tot de bespreking van het wetsontwerp over interbancaire kredieten in de commissie voor de Financiën.

 

08 Verklaring van de regering over haar algemeen beleid

08 Déclaration du gouvernement sur sa politique générale

 

Aan de orde is de verklaring van de regering over haar algemeen beleid.

L'ordre du jour appelle la déclaration du gouvernement sur sa politique générale.

 

Het woord is aan de eersteminister.

La parole est au premier ministre.

 

08.01 Eerste minister Yves Leterme: Mijnheer de voorzitter, collega's uit de regering, dames en heren, wij beleven stormachtige tijden met de grootste financiële crisis van de laatste 100 jaar, met een omvang en een draagwijdte zonder voorgaande.

 

Dit is een crisis die de hele wereldeconomie treft. In tal van landen daveren de financiële instellingen op hun grondvesten. Het is dan ook normaal dat ook ons land niet gespaard bleef. De geglobaliseerde economie toont dezer dagen haar kwetsbaarheid.

 

De gevolgen van de financiële crisis laten zich stilaan ook gevoelen voor de rest van de economie. De groei valt terug, bedrijven kondigen herstructureringen aan, mensen dreigen hun job te verliezen en de koopkracht komt nog meer onder druk te staan.

 

Ook de overheidsfinanciën ondervinden hiervan een negatieve weerslag. De mensen zijn ongerust. Zij vrezen voor hun inkomen en voor hun toekomst. In deze context moeten wij aan de mensen, aan onze landgenoten meer zekerheid en vertrouwen geven door snel en krachtdadig op te treden en door in deze woelige tijden een veilig baken en indien nodig de laatste reddingsboei te zijn.

 

Om deze reden heeft de federale regering er de voorbije weken en dagen alles aan gedaan om onze financiële instellingen veilig te stellen. Het belang van de gewone rekeninghouders en de spaarders, de werkgelegenheid in de sector en de kleine aandeelhouders stonden en staan voorop. De bevolking moet worden beschermd tegen de gevolgen van bepaalde avonturen en excessen in de financiële sector.

 

Daarom roep ik met aandrang bepaalde bankiers, bestuurders en managers op tot meer ethisch besef. Er zijn dringende maatregelen nodig om het vertrouwen in het systeem te herstellen en om het beter te reguleren.

 

Mesdames, messieurs, chers collègues, la majorité des institutions financières ont des ramifications européennes, parfois même mondiales. Les problèmes rencontrés sont similaires dans toute l'Europe. Il faut donc plus de coopération entre les États membres.

 

Au cours des semaines précédentes, des mesures nationales ont été prises en ordre dispersé.

 

Mesdames, messieurs, nous sommes confrontés aujourd'hui à un problème international, mais il n'existe aucune instance internationale pour y faire face.

 

Notre pays a apporté une réponse urgente à des besoins pressants, ce en étroite collaboration avec nos pays voisins. Et notre approche est désormais suivie au niveau européen.

 

Lors du Sommet européen qui se tiendra demain et après-demain, tout comme je l'ai fait dimanche à Paris, je plaiderai au nom du gouvernement fédéral avec beaucoup de conviction pour une réelle politique européenne en la matière. Mais en attendant, les mesures nécessaires sont prises. Ainsi, un projet de loi visant à instituer une garantie d'État vient d'être déposé afin de rétablir la confiance et nous demandons au Parlement, monsieur le président, de le voter aujourd'hui.

 

Sta mij toe om hier ook een woord te zeggen – er is al naar verwezen – over de penibele situatie van duizenden Belgische klanten van de Kaupthing Bank, die ondervinden wat het gebrek aan Europese aanpak concreet kan betekenen. Ik heb er ondertussen bij mijn Luxemburgse collega Jean-Claude Juncker op aangedrongen dat Luxemburg het bedrag van de deposito's dat gewaarborgd wordt minstens optrekt tot 50.000 euro, zoals trouwens reeds vorige week op Europees niveau werd afgesproken.

 

Morgenvroeg heb ik, samen met een delegatie van Kaupthing-klanten, een afspraak met de Luxemburgse eerste minister om de situatie van Kaupthing grondig te bespreken. Collega's, dames en heren, ik denk dat ik uw aller wens vertolk, dat de regering ook deze landgenoten niet zal laten vallen.

 

Collega's, er zijn belangrijke hervormingen nodig om de zwakheden van de financiële markten en de reguleringsmechanismen te verhelpen. Om geloofwaardige en duurzame maatregelen te nemen, mogen wij evenwel niet overhaast en ondoordacht te werk gaan. Ik geef enkele voorbeelden. Zogenaamde ratingagentschappen moeten meer verantwoording geven. Bepaalde financiële technieken en instrumenten moeten in de toekomst beter en strakker worden gereglementeerd. Het Europa, waarvan wij zoveel mogen verwachten, moet in deze een voortrekkersrol spelen. Daarom pleit België op alle fronten voor de oprichting van een onafhankelijke Europese regulator. In samenwerking met de Europese Centrale Bank kan die regulator de werking van de nationale regulatoren in alle lidstaten beter coördineren.

 

Wij pleiten ook voor de oprichting van een Europees interventiefonds, dat de zogenaamde systemische banken, de zogenaamde grootbanken die internationaal opereren, moeten kunnen financieren in het geval van solvabiliteitsproblemen.

 

Mesdames, messieurs, la crise financière a aussi un impact négatif sur les PME, sur les grandes entreprises et sur les particuliers. Ils devront faire face à une absence ou à un manque de liquidités sur le marché. À cet égard, des décisions de l'Eurogroupe s'imposent, décisions destinées à renforcer la confiance dans les marchés interbancaires. La Banque européenne d'Investissement a été invitée – entre autres par nous – à augmenter dès 2009 un programme de 'funding' à hauteur de 30 milliards d'euros. D'autres mesures devront très vite venir compléter cette démarche tant au niveau national qu'au niveau européen.

 

Enfin, le comité Bâle II devrait réévaluer l'impact et les éventuelles lacunes du cadre réglementaire existant.

 

Une révision de certaines règles comptables, en raison de leur impact sur la stabilité des banques, notamment en cas de crise, devra également être menée. À cet égard, lesdites règles du soi-disant "market to market" devront être réévaluées.

 

Dames en heren, dat die initiatieven moeten worden bepleit en genomen op internationaal vlak, hoeft uiteraard niet te beletten dat wij op nationaal niveau snel alle maatregelen nemen die wij kunnen nemen. Voor de regering dringen zich in het bijzonder drie soorten maatregelen op. Ten eerste, er moet een hogere transparantie komen in de verloningen in het kader van een betere corporate governance van ondernemingen. De regering zal in dat kader de zogenaamde gouden handdruk reglementeren om bepaalde ontsporingen, die wij hebben kunnen vaststellen, in de toekomst te kunnen vermijden.

 

Ten tweede, wij moeten een balans opmaken, een evaluatie van het onlangs hervormde toezicht op de financiële sector en de financiële diensten in ons land door de CBFA, de bankcommissie, en de Nationale Bank. Wij moeten ook de interne controle versterken.

 

Ten slotte moeten wij, samen met de sector, nog meer inspanningen doen voor een doeltreffende informatie aan en bescherming van de spaarders, zowel betreffende de financiële producten als de verzekeringsproducten.

 

Monsieur le président, mesdames, messieurs, le gouvernement vous présente aujourd'hui les lignes directrices d'une politique socio-économique à la fois crédible et solide. Dans des circonstances budgétaires particulièrement difficiles, le gouvernement déploie des efforts considérables pour soutenir le pouvoir d'achat des citoyens et la compétitivité de nos entreprises. Nous ne voulons pas, néanmoins, que cela se traduise par d'importants déficits et de lourdes charges budgétaires pour l'avenir. En bon père de famille, le gouvernement nous préserve d'un dérapage des finances publiques.

 

Le ralentissement de la croissance économique se fait ressentir brusquement et subitement à la fois. Les perspectives de croissance viennent d'être réduites de moitié en un an. Notre propre Bureau du Plan prévoit 1.2%. Certaines institutions internationales tablent même, pour l'année prochaine, sur une croissance 0, ce qui offre un contraste criant avec la croissance moyenne de 2.3% affichée ces dix dernières années. Dix années pendant lesquelles le solde s'améliorait en moyenne de 0.1% par an. La réalisation, par le budget que nous allons vous présenter, d'un équilibre budgétaire sur fond d'une conjoncture budgétaire particulièrement faible n'est dès lors pas évidente.

 

Malgré le bouleversement que vit notre économie, le gouvernement garde le cap de la politique budgétaire. Nous déposons donc un budget en équilibre. Dans le contexte de la crise financière et d'une récession économique menaçante, ce fut loin d'être évident! Nous sommes d'ailleurs l'un des rares pays européens à présenter un budget en équilibre.

 

Mesdames, messieurs, le budget jette les bases d'un surplus budgétaire structurel, afin de parvenir à réduire à l'avenir notre taux d'endettement. Mais, en cette période d'insécurité, nous ne pouvons pas nous serrer davantage la ceinture. Cela entacherait encore la confiance des consommateurs et la compétitivité de nos entreprises.

 

Dames en heren, we hebben meer dan ooit een betrouwbare en doelmatige overheid nodig om op te treden, om te omkaderen, om vertrouwen en zekerheid te bieden. Internationale benchmarking zal ons in staat stellen om de werking van onze overheidsdiensten verder te optimaliseren, onze personeelsuitgaven beter te beheersen en de personeelseffectieven nog beter in te zetten. Doorgedreven informatisering moet verder leiden tot efficiëntiewinst en vermindering van de administratieve lasten.

 

Dames en heren, in deze moeilijke tijden, ook budgettair, zullen we de fiscale en parafiscale druk niet verhogen. Wel roepen wij alle overheden in ons land, ook de gemeenschappen, de gewesten en de lokale besturen, op om door extra inspanningen bij te dragen aan de gezondmaking van onze gezamenlijke overheidsfinanciën.

 

De moeilijke begrotingssituatie mag geen excuus zijn om geen oog te hebben voor de financiële zorgen van de bevolking. Er is de forse stijging van de energie- en voedselprijzen, er is de druk die daardoor wordt uitgeoefend op elk gezinsbudget, er is het gevaar voor de job van de mensen. Collega’s, ons antwoord is duidelijk en klaar. Wij ondersteunen met onderhavige begroting de koopkracht van de gezinnen door ons economische draagvlak en de concurrentiekracht van onze bedrijven te versterken. Gezonde ondernemingen creëren immers jobs. Meer jobs is de beste garantie voor meer koopkracht. Ook versterken wij het werkgelegenheidsbeleid en geven wij steun aan wie het moeilijk heeft of uit de boot valt. We richten daarbij onze inspanningen, zoals reeds vroeger aangekondigd, vooral op de laagste inkomens en de middeninkomens.

 

Collega’s, 95% van onze ondernemingen is klein of middelgroot. We hebben daarom een pakket van 49 concrete maatregelen uitgewerkt om hun de kans te geven de doorgroeimogelijkheden ten volle te benutten. Dat concreet plan heeft als doel nieuwe ondernemingen op te richten en verder te ontwikkelen, tegemoet te komen aan de gerechtvaardigde veiligheidsnorm van ondernemers en de relatie tussen overheid en KMO’s te verbeteren, ook en niet het minst wat betreft de arbeidsmarkt. Het plan wil degenen die beslissen hun eigen lot in handen te nemen, een sociaal statuut aanbieden dat in verhouding staat tot de risico’s die zij nemen.

 

Wij moeten daarnaast uiteraard ook onze kenniseconomie verder versterken met bijzondere aandacht voor de zogenaamde digitale kloof. Meer dan ooit moet daartoe de samenwerking van alle betrokkenen, overheden, bedrijven en wetenschappelijke instellingen, worden versterkt. Innovatie is de toekomst. Daarom blaast de regering het forum Onderzoek en Innovatie nieuw leven in. Wij roepen de sociale partners op om werk te maken van het engagement om 1,9% van de loonsom te investeren in opleiding.

 

Mesdames, messieurs, une concurrence libre et honnête est d'une importance capitale pour notre économie. Un marché fonctionnant de manière correcte et transparente garantit les meilleurs prix ainsi que la protection du consommateur. Le gouvernement déposera pour cela un projet de loi qui modernise l'encadrement des pratiques de commerce en intégrant une approche équilibrée entre la protection du consommateur, le développement économique du secteur et le commerce indépendant.

 

Mesdames, messieurs, il convient d'adopter une approche sévère à l'égard des conventions de prix et des abus de position dominante en collaboration avec des organes de concurrence solides et un Observatoire des prix.

 

Le gouvernement élaborera, pour la fin de l'année, des propositions en vue d'une transposition correcte et à temps de la troisième directive postale. Pour ce faire, nous tenons compte de la couverture géographique, de la fréquence des distributions et des conditions de travail du personnel. Par ailleurs, nous garantissons des règles du jeu équitables pour tous les opérateurs actuels et futurs. Des mesures seront prises afin de protéger l'emploi.

 

La Poste, en outre, sera désignée fournisseur du service universel à partir de 2011. Le financement de ce service universel sera garanti par les autorités soit via des contributions raisonnables des opérateurs, soit par des moyens publics, soit en combinant ces deux sources. De plus, l'IBPT sera également renforcé.

 

Dames en heren, traditioneel volgt de evolutie van de werkloosheid de economische situatie met een vertraging van enkele kwartalen. Daarom moeten dit budget en deze beleidsverklaring extra inspanningen inhouden om de jobs te beveiligen. Deze inspanningen kunnen worden geleverd door de werkzoekenden nog meer te ondersteunen en te activeren, door te investeren in innovatie en opleiding en door de concurrentiekracht van onze economie te versterken. Daarom treden voor het einde van het jaar, in het kader van een strategie voor de werkgelegenheid, nieuwe matregelen in werking.

 

Die nieuwe maatregelen hebben drie doelstellingen, namelijk meer mensen aan het werk krijgen door een betere activering, een verlaging van de lasten op arbeid en een verbetering van de arbeidskwaliteit en de veiligheid. Parallel zullen en moeten de sociale partners hun verantwoordelijkheid opnemen om maximaal in te zetten op werkgelegenheid, innovatie, concurrentievermogen en koopkracht.

 

Het eerste doel van het werkgelegenheidsbeleid is werkzoekenden sneller aan een job te helpen. De activeringsprocedure die nu aan de gang is, heeft haar nut bewezen. In de groepen die tot nu toe aan een procedure zijn onderworpen, daalde de werkloosheid met maar liefst 24 procent. Op die weg wil en moet de regering voortgaan. Daarom wenst de regering, onverminderd de lopende gemeenschapsdialoog, dat zo snel mogelijk een nieuw akkoord met de Gewesten kan worden gesloten over de activering en de begeleiding van werkzoekenden. Dit moet gebeuren op basis van het voorstel dat de regering heeft gedaan om de termijn van de tenlasteneming te verkorten, door de begeleiding en de opvolging te verbeteren, duidelijke doelstellingen en engagementen inzake activering en efficiëntie van het beleid vast te stellen en de bevoegdheden van de gewestelijke diensten uit te breiden.

 

Mesdames, messieurs, le gouvernement souhaite aussi renforcer la mobilité au moyen de primes pour la formation intensive en langues, les longs déplacements et les déplacements interrégionaux. Nous poursuivrons la lutte contre les pièges à l'emploi. Dans cette optique, le gouvernement a d'ailleurs renforcé dernièrement le bonus à l'emploi.

 

Chers collègues, notre système de concertation sociale doit concilier pouvoir d'achat, emploi et compétitivité. Dans un contexte d'inflation élevée, la maîtrise des coûts salariaux s'avère essentielle. Notre régime particulier d'indexation des salaires a fait ses preuves. Dans les pays qui ne connaissent pas d'indexation automatique, les salaires sont adaptés à l'inflation mais de manière moins progressive et plus brusque. Dans ce budget, le gouvernement dégage une enveloppe afin d'indexer structurellement les salaires des travailleurs "titres-services".

 

De regering wil bijkomende lastenverlagingen doorvoeren, verlagingen van de werkgeversbijdragen, onder meer inzake ploegenarbeid, in ruil voor geloofwaardige afspraken tussen de sociale partners over de ontwikkeling van de loonkosten en over de versterking van de inspanningen voor innovatie en opleiding. Alleen door meer te vernieuwen en ervoor te zorgen dat de loonkosten worden beheerst kunnen we de werkgelegenheid in ons land veiligstellen.

 

In afwachting zal het akkoord inzake de vereenvoudiging van de banenplannen worden uitgevoerd. De bestaande lastenverlagingen die nu versnipperd zijn in een wirwar van complexe banenplannen, zullen worden omgezet en geconcentreerd op een structurele en voor de lagere lonen nog versterkte lastenverlaging. Daarnaast moeten werkzoekenden sneller geleid worden tot een passende job. De regering heeft aan de sociale partners concrete voorstellen gevraagd aangaande de zogenaamde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en zal op die basis de nodige beslissingen nemen.

 

De regering beloont door de jobkorting te versterken. De eerste schijf van forfaitaire beroepskosten wordt daarom opgetrokken en ook het plafond wordt verhoogd. Daarnaast worden de fiscale vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de verplaatsingskosten van de werknemers verdubbeld. De regering zal ook waken over de diversiteit en werkzaamheid van jongeren en allochtonen en zal werk en privéleven beter op elkaar laten afstemmen. Ze zal binnenkort ook een meerjarenplan voorleggen voor arbeidsveiligheid en kwaliteit van de arbeid. Een van de doelstellingen is de vermindering van het aantal arbeidsongevallen met maar liefst 25%.

 

Mesdames, messieurs, l'inflation, l'augmentation des prix rongent le pouvoir d'achat de bon nombre de concitoyens, avec en première ligne les bas revenus. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a, l'an dernier, essentiellement utilisé sa marge budgétaire afin d'augmenter les revenus les plus bas et les allocations.

 

Le gouvernement souhaite l'augmentation des allocations en fonction du bien-être. Dans son budget, il a réservé les moyens nécessaires à cette fin. L'impact de cette enveloppe est considérable pour les personnes concernées. Dans de nombreux cas d'ailleurs, les personnes les plus vulnérables verront ainsi leurs revenus augmenter de quelques centaines d'euros par an. Cela peut faire la différence face à la difficulté de la situation.

 

Le gouvernement n'abandonnera pas à leur sort les allocataires sociaux, qu'il s'agisse des chômeurs, des invalides, des bénéficiaires d'allocations familiales, des personnes souffrant d'une maladie professionnelle, des victimes d'un accident de travail et des pensionnés. Les mesures que nous avons prises cette année se traduiront par une augmentation des allocations de pas moins de 800 millions d'euros au cours de l'année à venir.

 

Bovenop de al genomen maatregelen, onder meer met de welvaartsenveloppe, verhoogt de regering vanaf 1 juni van volgend jaar de pensioenen met 1,5 procent. De minimum- en oudste pensioenen zullen met respectievelijk 3 en 2 procent worden opgetrokken. Analoog zullen ook de kinderbijslagen voor kinderen met een handicap worden verhoogd.

 

Dames en heren, de regering heeft beslist de genomen maatregelen in het zogenaamd sociaal energiebeleid te evalueren. Zij wil dat beleid versterken. Vanaf 1 januari kunnen gezinnen met een netto belastbaar inkomen van minder dan 26.000 euro, een forfait van 105 euro genieten, of ze zich nu verwarmen met stookolie, met gas of met elektriciteit.

 

Dames en heren, kinderen zijn de toekomst. De kosten van opvoeding zijn hoog vandaag. Bijzondere inspanningen worden gedaan in het budget om de leeftijdstoeslag op te trekken en de discriminatie van kinderen met een handicap op te heffen.

 

Collega’s, de regering is van plan de gelijkschakeling van de minimumpensioenen van de zelfstandigen voort te zetten. Op 1 mei volgend jaar worden ze met 20 euro per maand opgetrokken.

 

Nous avons tous droit à une vie digne. C'est la raison pour laquelle nous poursuivons, étape par étape, la mise en œuvre des nombreuses mesures du plan ambitieux de lutte contre la pauvreté.

 

Mesdames, messieurs, pour chaque euro que nous gagnons en commun, 10 centimes sont consacrés aux dépenses de santé. La norme de croissance légale pour les dépenses de santé nous permet de répondre aux besoins d'aujourd'hui et, par l'intermédiaire du fonds d'avenir, de faire face aux besoins de demain. En 2009, le gouvernement réserve 307 millions d'euros au fonds d'avenir.

 

Le développement de nouvelles technologies impose une politique à la fois ambitieuse et rigoureuse. Ainsi, nous assurons à chacun l'accès à des soins de santé de qualité. Il en va de même en matière de médicaments, domaine où le soutien à l'innovation implique de dégager des marges budgétaires, notamment en renforçant le recours aux médicaments génériques et aux médicaments bon marché. Il en va de même pour les implants, étant donné que les prix en Belgique sont aujourd'hui nettement supérieurs à ceux pratiqués dans les pays voisins.

 

Afin de réduire les différences injustifiées de pratiques médicales en milieu hospitalier, le système des montants de référence sera instauré.

 

Par ailleurs, le gouvernement poursuivra en 2009 la mise en œuvre du plan cancer. Priorité sera également donnée aux malades chroniques, à la sécurité tarifaire dans les secteurs appelés à renégocier des accords pour les deux années à venir, au renforcement de l'attractivité de la profession d'infirmier, à l'amélioration du réseau d'aide médicale urgente et à la promotion de la médecine générale.

 

Dames en heren, ziek zijn kan arm maken, maar arm zijn, maakt ook vaak ziek. Principieel heeft iedereen recht op dezelfde kwaliteitsvolle gezondheidszorg, maar 60% van de armen in dit land kan op vandaag de kosten voor de gezondheidszorg niet meer dragen. 17% moet zelfs verzorging uitstellen om louter financiële redenen: dit is onaanvaardbaar. Onze samenleving moet daarom de gezondheidsongelijkheid verder terugdringen. De regering vergemakkelijkt daarom binnen de grenzen van wat haalbaar is de toegang tot het omnio-statuut en de derdebetalersregeling.

 

De jongste jaren merken we, collega’s, een verschuiving van de kostenstijging in de gezondheidszorg. Tussen 2002 en 2005 nam het persoonlijk aandeel van de patiënt met bijna een vijfde toe. Patiënten reageerden hier soms op met het afsluiten van een extra ziektekostenverzekering bij een ziekenfonds of bij een privéverzekeraar. Het is essentieel de leefbaarheid en de goede werking van deze bijkomende verzekeringen te beveiligen en ook op te treden tegen abusieve tariefverhogingen.

 

Dames en heren, ook in moeilijke tijden, onder meer op economisch en budgettair vlak, moeten wij voldoende oog hebben voor de lange termijn. Daarom, om de pensioenen van morgen veilig te stellen, organiseert de regering dit najaar een nationale pensioenconferentie. Er staan immers belangrijke vragen open. De vraag naar de financiering: hoe onze pensioenen in de toekomst financieren. Hoe we voor de mensen een pensioen verzekeren dat hen in staat stelt om de levensstandaard te behouden. Hoe we de solidariteit bewaren tussen de huidige en toekomstige generaties en binnen de oudere generatie op zich. De reflectie over die vragen moet breed zijn, moet omvattend zijn, maar moet het ook mogelijk maken om over een of twee jaar concrete en betekenisvolle veranderingen voor te stellen.

 

Mesdames, messieurs, chers collègues, l'énergie devient plus chère. Elle ronge le budget des ménages et la compétitivité des entreprises.

 

Les autorités nationales n'ont, en fait, que peu d'emprise sur le processus mondial de l'offre et de la demande de sources d'énergie primaire. Notre pays étant importateur de gaz naturel et de pétrole, mais aussi d'électricité, il risque de ne pas pouvoir maîtriser son approvisionnement, ce en dépit de la création d'un marché européen de l'énergie.

 

Dans le courant de 2009, nous déterminerons le mix énergétique de l'avenir sur la base d'arguments rationnels et réfléchis en fonction de la sécurité d'approvisionnement et d'un taux d'émission de CO2 le plus faible, tout en tenant compte du coût.

 

Chers collègues, notre mode de vie provoque l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et de fines particules, entraînant des conséquences néfastes pour le climat et pour la santé. Les ménages, les entreprises, les autorités d'autres secteurs devront réduire drastiquement leurs émissions.

 

Nous partageons l'ambition de la Commission européenne pour ce qui est du volet européen Climat et Énergie. Il convient de promouvoir les bâtiments "éconergétiques" et des moyens de transport pauvres en émission de CO2.

 

Le gouvernement, en concertation avec les Régions, prendra donc des mesures supplémentaires pour créer un climat d'investissements plus favorable afin que les investissements en capacité supplémentaire de production puissent intervenir à temps. Il veillera également à une concurrence accrue entre les différents acteurs présents sur le marché, ce qui implique que soient poursuivis nos efforts en vue d'une gestion autonome du réseau du transport du gaz, mais aussi que les réseaux de transport indépendants veillent à offrir des prix justifiés aux ménages et aux citoyens. En outre, la CREG devra pouvoir intervenir si des marges bénéficiaires excessives sont constatées.

 

Le gouvernement entend s'atteler résolument à favoriser la concurrence dans la production et donc des prix moins élevés, éliminant ce faisant les profits de monopole. C'est pourquoi il a considérablement renforcé la CREG.

 

La demande a également été formulée d'étudier comment la diminution des prix des fournitures énergétiques peut entraîner des prix nationaux plus bas.

 

À cette fin, le gouvernement élaborera un plan d'approche qui se traduira cette année encore par des mesures concrètes.

 

Chers collègues, la hausse du coût de l'énergie ne peut constituer un frein à la mobilité des travailleurs. Il n'est pas possible qu'une personne doive refuser un emploi parce que les coûts liés aux déplacements entre son domicile et son lieu de travail sont trop élevés. Le gouvernement est donc prêt à concrétiser le souhait des partenaires sociaux de mieux tenir compte des coûts liés aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail.

 

Dames en heren, in tegenstelling misschien tot vroeger is de bestrijding van de fraude dit keer niet aangewend als traditionele sluitpost van de begroting. Wel integendeel, de fraude wordt aangepakt. Het actieplan voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude is gebaseerd op een gestructureerde gegevensuitwisseling tussen alle diensten die bij de fraudebestrijding betrokken zijn. Dat maakt in de feiten heel gerichte en gecoördineerde fiscale en sociale acties mogelijk, dit om te verzekeren dat alle belastingplichtigen, rechthebbenden en werkgevers in heel het land, gelijk worden behandeld. Daarom werd de opdracht gegeven een meting te starten van de performantie van de sociale en fiscale inspectiediensten van heel het koninkrijk.

 

Dames en heren, de regering werkt aan een totaalaanpak van de migratie. Op die manier willen wij een algemene visie op dat beleid voor de komende jaren vastleggen. In het terugkeerbeleid waar de minister van Migratie een vernieuwende opvangmethode voor gezinnen met kinderen uitprobeert, zijn wij met die aanpak al begonnen. De regering engageert zich verder om minderjarigen niet langer in gesloten centra op te sluiten, tenzij als uiterste maatregel en in welbepaalde gevallen. Voorts maakte de regering concrete afspraken over de terugkeer van asielzoekers die in de opvangcentra verblijven.

 

Collega’s, ook in budgettair moeilijke tijden blijft de regering bij het engagement van dit land om in 2010 0,7% van onze rijkdom te delen met mensen over heel de wereld. Zij zal volgend jaar, in 2009, in het budget zelf de opstap van 0,6% daadwerkelijk realiseren. Dat impliceert een belangrijke inspanning waarin alle betrokken regeringen moeten bijdragen.

 

Ten opzichte van de Millenniumdoelstellingen is er halfweg enige vooruitgang geboekt maar de ontwikkelingen verschillen sterk van land tot land en ook binnen de landen zelf. Daaruit blijkt dat er langdurige inspanningen moeten worden geleverd, zowel kwantitatief als kwalitatief. Vanuit die vaststelling ten aanzien van de Millenniumdoelstellingen mag ons land niet achterblijven. De evaluatie van de wet van 1999 inzake de internationale samenwerking wordt voltooid en zal zeer binnenkort leiden tot ontwerpen van wet die de wet meer doeltreffend moeten maken en die het acquis van de Verklaringen van Monterey, van Parijs en Accra en van de Gedragscode van de Europese Unie erin integreren.

 

Het is belangrijk in deze de procedures op één lijn te brengen en de coördinatie tussen alle partijen te verbeteren. In die context zal de regering een debat beginnen over de beperking van de lijst van de begunstigde landen van onze ontwikkelingssamenwerking, om ook hier onze steun zo doeltreffend mogelijk te richten.

 

Monsieur le président, mesdames, messieurs, la situation géopolitique de notre monde se transforme radicalement et nous ne pourrons maîtriser cette évolution qu'en adoptant une approche internationale commune, en première instance via l'Union européenne, ensuite dans le cadre de l'OTAN et des Nations Unies. Nous plaidons en faveur d'un renforcement du rôle de l'Union au sein de la mondialisation et pour un renforcement du multilatéralisme. Cela implique un effort continu et collectif de notre diplomatie, de notre coopération au développement et de notre défense mais également de la part de chacun des ministres qui interviennent au niveau européen et international dans les limites de leurs domaines de compétences.

 

Sans un environnement sûr, tous nos efforts seront vains. C'est la raison pour laquelle nous prenons nos responsabilités en participant aux opérations internationales en relation avec les Nations Unies, l'OTAN et l'Union européenne, conformément à la Charte des Nations Unies, en engageant des moyens militaires et civils. Avec 1.200 militaires déployés, le centre de gravité est situé au Kosovo, en Afghanistan, au Liban et au Tchad. Sur le plan civil, 67 fonctionnaires de police, magistrats et autres experts participent à huit opérations. Cet effort constitue un instrument solide dans la lutte contre le crime organisé, le terrorisme, la traite d'êtres humains et le trafic de drogue.

 

Je tiens expressément à rendre hommage à tous nos compatriotes qui, jour  après jour, dans un environnement parfois hostile, contribuent à un monde plus sûr. Je salue tout particulièrement la mémoire de ceux qui ont perdu la vie l'année dernière en accomplissant leur mission.

 

Chers collègues, la Belgique poursuit sa voie en matière de politique étrangère. Cette voie s'est révélée par exemple dans le débat portant sur l'octroi d'un NAVO-membership Action Plan à l'Ukraine et à la Géorgie et dans les discussions relatives à la conclusion d'un accord de stabilisation et d'association avec la Serbie.

 

La Belgique prend aussi ses responsabilités. Telle est l'intention renouvelée du gouvernement, en particulier à l'égard de la région des Grands Lacs. Il veut maintenir des relations privilégiées entre la Belgique et la République démocratique du Congo. C'est pourquoi il espère normaliser ces relations.

 

Mesdames, messieurs, chers collègues, la mondialisation crée des opportunités et lance également de grands défis. C'est pourquoi le gouvernement belge est partisan d'un commerce mondial plus libéralisé mais aussi plus régulé, à l'instar des objectifs de l'OMC. Le rôle du FMI et de la Banque mondiale sont décisifs pour de nombreux pays. La Belgique plaide en faveur d'un meilleur fonctionnement des institutions financières internationales.

 

Dames en heren, België leeft van de uitvoer en van buitenlandse investeringen. Het zwaartepunt hiervan ligt duidelijk buiten de eurozone. Wij stellen vast dat bijvoorbeeld in Azië de economische groei veel hoger is. Daarom moeten en zullen wij onze Belgische ondernemingen nog beter helpen om in dat continent, maar ook in Latijns-Amerika, Centraal- en Oost-Europa, marktaandeel te winnen. Daarom precies zet de federale regering alle zeilen bij voor een versterking van de economische diplomatie, in samenwerking met de Gewesten.

 

Collega’s, de verschuivingen in de wereldeconomie zetten ook blijvend druk op de voedselprijzen. Voedselveiligheid en voedselzekerheid worden een steeds grotere zorg. Daarom blijft de regering het Europese landbouwmodel bepleiten; het waarborgt voedselzekerheid, het waarborgt voedselveiligheid. Daarom ook verkregen wij in Europa dat biobrandstoffen duurzaam moeten zijn, dat ze de voedselprijzen niet mogen doen stijgen en dat de landbouw in ontwikkelingslanden meer moet worden geholpen.

 

Collega’s, ons land wordt in de tweede helft van 2010 voorzitter van de Europese Unie. Wij hebben de voorbereiding van het voorzitterschap aangevat. Wij zetten een mechanisme op om het brede publiek, de sociale partners en de civiele maatschappij bij de voorbereiding ervan te betrekken.

 

Mesdames, messieurs, la politique de sécurité nous réserve également un programme chargé.

 

Au niveau de la sécurité civile, la réforme des services d'incendie reste la priorité.

La loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile sera pleinement exécutée. Mais la réforme devra s'opérer graduellement, avec une participation dans les discussions de la part des villes, des communes et des fédérations des services d'incendie. Le gouvernement élaborera un statut moderne pour les pompiers tant professionnels que volontaires. Les discussions avec les organisations représentatives des travailleurs démarreront d'ailleurs dans peu de temps.

 

En ce qui concerne l'aspect financier de cette réforme, nous déterminerons une période au cours de laquelle la dotation de l'autorité fédérale pourra systématiquement augmenter afin qu'au terme de cette période, la proportion légale de 50/50 soit atteinte.

 

Malgré la grande sévérité de nos normes de contrôle en matière de sécurité nucléaire, il s'est avéré, il y a peu, que des améliorations étaient possibles. L'AFCN doit remplir au mieux ses missions d'information et de protection.

 

Chers collègues, notre vision de la politique de la police intégrée ne déroge pas aux objectifs stratégiques du plan national de la sécurité 2008-2012. Le débat sur les missions essentielles n'est pas terminé. Une poursuite de la rationalisation des structures et des processus de travail doit augmenter la capacité opérationnelle. Un débat sur l'augmentation et l'élargissement des zones de police en fait partie.

 

Collega’s, de regering werkt voort aan een betere verstandhouding, een meer doeltreffende samenwerking en informatie-uitwisseling, ook tussen de verschillende diensten, om ons land zo goed mogelijk te beveiligen tegen het internationaal terrorisme. Zij zal de mogelijkheid en de wenselijkheid van de oprichting van een nationale terrorisme-eenheid in de federale politie nagaan.

 

De regering zal ook werk maken van een noodzakelijke betere beveiliging van de belangrijkste ICT-infrastructuur en informatiesystemen en de reactiecapaciteit tegen cyberaanvallen en andere ICT-incidenten verhogen.

 

Op het vlak van justitie gaan wij volop verder op de ingeslagen weg. Een geloofwaardige strafuitvoering is de absolute topprioriteit.

 

Collega’s, de uitvoering van het masterplan voor de gevangenissen is op schema en krijgt volgend jaar haar beslag. De eerste resultaten zijn reeds zichtbaar op het terrein. De regering investeert in een substantiële verhoging van de gevangeniscapaciteit en evenzeer in een uitbreiding van alternatieven zoals het elektronisch toezicht en de autonome werkstraf.

 

Zij maakt ook werk van de hervorming van de gerechtelijke organisatie. Onze justitie moet immers efficiënt, betaalbaar en laagdrempelig zijn. Wij moeten vandaag meer doen met minder. Collega’s, de gedeconcentreerde werking van de FOD Justitie moet leiden tot een verbetering van de dienstverlening voor de gerechtelijke organisatie. Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding moet zich waarmaken als vormingsinstituut.

 

In ons verkeershandhavingsbeleid zal een verbetering van de verwerkingscapaciteit leiden tot meer veiligheid in het verkeer. Niet alleen de pakkans, maar ook de kans op een effectieve straf zal daartoe verhoogd worden.

 

Er is natuurlijk ook de bijzondere zorg voor de jeugdcriminaliteit. Er is een duidelijkere en intensere samenwerking nodig tussen alle actoren, federaal en regionaal. Goede afspraken moeten een correcte toepassing van de bestaande jeugdwet mogelijk maken. Een voorbeeld hiervan is alvast het protocolakkoord dat wordt afgerond over de federale centra en waardoor meer plaatsen vrijkomen voor delinquente minderjarigen.

 

Mijnheer de voorzitter, collega’s, het federaal regeerakkoord is zeer duidelijk en bepaalt uitdrukkelijk dat een nieuwe stap in de hervorming van onze instellingen noodzakelijk is. Dat engagement krijgt vandaag en in de nabije toekomst verder vorm in een verruimd onderhandelingskader binnen de dialoog van Gemeenschap tot Gemeenschap, een dialoog die vorige week werd opgestart. Die staatshervorming blijft integraal deel uitmaken van het federaal regeerakkoord. De realisatie ervan maakt deel uit van de gemaakte afspraken. De federale regering zal de dialoog van nabij volgen en ondersteunen.

 

Monsieur le président, mesdames, messieurs, les temps sont durs! Nos concitoyens vivent dans l'incertitude et sont en quête de confiance. Nous voulons leur garantir cette sécurité, leur rendre cette confiance. Le gouvernement prend ses responsabilités dans ces circonstances. Le gouvernement est en effet intervenu avec fermeté et a pris les devants dans la crise financière. Il continue d'ailleurs de suivre ces développements avec vigilance.

 

Chers collègues, en introduisant aujourd'hui un budget en équilibre et en veillant en permanence à ses objectifs, le gouvernement empêche les finances publiques de déraper. À l'intérieur des marges disponibles certes étroites, il fait des efforts importants pour soutenir la compétitivité des entreprises et renforcer le pouvoir d'achat pour tous ceux qui en ont le plus besoin, ce à travers toutes sortes de mesures sociales.

 

Deze regering stelt zich op als een betrouwbare partner van de sociale partners, in het bijzonder bij hun onderhandelingen over het IPA 2009-2010.

 

Dames en heren, ons land staat voor grote uitdagingen en problemen. De vertraging van de economische groei weegt op de overheidsfinanciën, zet de concurrentiepositie van onze bedrijven en de werkgelegenheid onder druk en vreet vandaag in op de koopkracht van de mensen. Er is een toenemende instabiliteit en onzekerheid op het internationale politieke vlak en een blijvende dreiging van onveiligheid en terreur. Door onze manier van leven, produceren en consumeren, is er ook een blijvende druk op het leefmilieu en het klimaat.

 

De regering neemt haar verantwoordelijkheid en zal deze en andere uitdagingen en problemen aanpakken, toekomst- en resultaatgericht. Zij kan dat echter niet alleen. De echte antwoorden moeten wij vandaag samen geven, want de samenleving is niet van de overheid, ze is van de mensen. Samen dragen wij de verantwoordelijkheid voor heden en toekomst. Iedereen moet zijn bijdrage leveren. Iedereen moet een inspanning doen.

 

De andere overheden, de deelstaten en de lokale besturen, moeten hun bijdrage leveren, zodat wij in de veranderende context de begrotingsdoelstellingen halen, nu en volgend jaar, en de lasten van de vergrijzing niet naar de toekomst doorschuiven.

 

Van de sociale partners, de vakbonden en de werkgevers, die straks onderhandelen over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor 2009 en 2010, verwachten wij dat zij waken over onze concurrentiepositie, over onze werkgelegenheid en over de kwaliteit van onze arbeid. Van de ziekenfondsen en de artsen verwachten wij dat zij, binnen de beschikbare budgetten, de gezondheidszorg kwaliteitsvol, toegankelijk en betaalbaar houden. Van de ambtenaren, de magistraten en de politiemensen verwachten wij dat zij op een klantvriendelijke, efficiënte en onkreukbare manier ten dienste staan van de bevolking, elke dag opnieuw. Van de burgers, ten slotte, verwachten wij dat zij de regelgeving, die op een democratische manier tot stand is gekomen, naleven, dat zij hun burgerplichten nakomen, zich respectvol gedragen en zorgzaam omgaan met milieu en natuur.

 

De aarde moet nog een hele tijd mee. De mensen en de samenleving mogen van ons verwachten dat wij investeren in onze kerntaak en dat wij als politici onze job doen ten dienste van alle inwoners van dit land.

 

Collega’s, werken aan de toekomst moeten wij samen doen. Samen kunnen wij effectief zorgen voor meer veiligheid, meer vrijheid, meer zekerheid, meer vooruitgang voor elke inwoner van dit land. Voor dit werk zal ik u het vertrouwen vragen. (Applaus)

 

De voorzitter: Overeenkomstig onze agenda die daarstraks werd vastgelegd, zal de commissie voor de Financiën na deze plenaire vergadering bijeenkomen en daarna verslag uitbrengen in de plenaire vergadering die in de loop van de namiddag zal worden samengeroepen.

 

La séance est suspendue.

De vergadering is geschorst.

 

La séance est suspendue à 15.34 heures.

De vergadering wordt geschorst om 15.34 uur.

 

La séance est reprise à 21.05 heures.

De vergadering wordt hervat om 21.05 uur.

 

Le président: La séance est reprise.

De vergadering is hervat.

 

Ontwerpen en voorstellen

Projets et propositions

 

09 Wetsontwerp houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit (1470/1-5)

09 Projet de loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'État relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière (1470/1-5)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

09.01  Pierre-Yves Jeholet, rapporteur: Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, la commission des Finances a examiné en urgence le projet de loi du gouvernement portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'État relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière.

 

Le ministre a répondu longuement à toutes les questions qui ont été posées. M. Nollet a souhaité un rapport écrit. Il l'a sur son banc. Le projet de loi n'a suscité aucun vote négatif. Je me réfère donc au rapport écrit. Merci, monsieur Nollet!

 

Le président: Monsieur Jeholet, je vous remercie pour votre brillant rapport, d'autant plus qu'il fut bref.

 

09.02  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, op dit enigszins gevorderde uur zal ik het relatief kort houden.

 

Zoals de rapporteur reeds vermeldde, werden tijdens de bespreking in de commissie nogal wat punctuele en technische vragen gesteld. Ik heb ze in de commissie al gesteld en zal ze hier nu niet herhalen. Ik zal hier in de lopende plenaire vergadering van de gelegenheid gebruik maken om namens de Vlaams Belang-fractie een korte politieke beschouwing te geven.

 

Zij die vandaag de beurskoersen hebben gevolgd, hebben kunnen vaststellen welke gekke bokkensprongen bijvoorbeeld een Dexia-aandeel toch nog kan maken. In de context van de huidige crisis op de financiële markten en hun aanhoudende instabiliteit heeft het Vlaams Belang er dan ook begrip voor dat de regering - weliswaar met de rug tegen de muur - een aantal maatregelen moet nemen om het vertrouwen in de financiële sector te versterken. Dat is het voorwerp van het voorliggende ontwerp. Collega’s, het voorgaande is evenwel slechts één pijler van het hele verhaal van de bankcrisis.

 

Er is ook nog een tweede, belangrijke pijler, waar momenteel vele kleine spaarders wakker van liggen. Dat is met name de waarborg die de overheid garandeert ten aanzien van hun spaartegoeden bij de diverse financiële instellingen.

 

Mijn fractie betreurt dat de regering vandaag niet de gelegenheid te baat neemt om op een wettelijke manier de spaargarantie, die momenteel 20.000 euro bedraagt, naar 100.000 euro op te trekken, zowel voor de rekeningen bij binnenlandse banken als voor rekeningen bij filialen van buitenlandse banken. In dat verband is het Kaupthing-verhaal momenteel het meest dringende. Wie weet echter wat er morgen zal gebeuren.

 

Voornoemde mogelijkheid zou op dit moment voor vele spaarders een geruststelling zijn. Bedoelde problematiek wordt vandaag echter blijkbaar niet geregeld, wat wij, mijnheer de minister, ten zeerste betreuren.

 

Bovendien mogen wij de omvang van het voorliggende wetsontwerp niet onderschatten. Collega’s, ik wil erop wijzen dat met het voorliggende ontwerp publieke financiën nooit voorheen op een dergelijke omvangrijke manier werden ingezet.

 

De waarborg voor bijvoorbeeld Dexia mochten zij de regering vragen om staatsgarantie te krijgen, zou voor de verstrekte kredieten om 90 miljard euro gaan. Dat is een heel bedrag, geen habbekrats. Dat is natuurlijk ook een van de nadelen: meteen worden ook de publieke financiën blootgesteld aan een zeker risico, waar het de belastingbetaler zal zijn die ervoor zal opdraaien als het misloopt. Dat mogen we toch ook niet vergeten.

 

Bovendien mogen we niet vergeten dat er met dit wetsontwerp door de regering een aantal symptomen van de huidige bankcrisis wordt bestreden. Voor een parlement dat zijn controle op de regering op een degelijke en ernstige manier wil voeren, kan dit niet volstaan: ook de oorzaken van de bankcrisis moeten, ons inziens, uitgespit worden. Vandaar onze blijvende vraag naar het instellen van een onderzoekscommissie: die is absoluut noodzakelijk om de fouten, het eventuele bedrog, de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van het management van de betrokken banken en hun brede, al dan niet politieke, entourage bloot te leggen.

 

Er moeten lessen getrokken worden uit de debacles die zich hebben voorgedaan zodat men als overheid beter gewapend is. Dat zal ook bijdragen tot meer vertrouwen in het bancaire systeem. Daarbij mogen we een aantal taboes als de politisering en andere heilige huisjes niet uit de weg gaan. Collega’s, iedere spaarder, iedere belegger heeft het recht op duidelijkheid over de omstandigheden van de financiële ingrepen van de overheid bij Fortis en bij Dexia en heeft het recht te weten welke besluitvormingsprocessen er zijn geweest die mogelijk hebben geleid tot riskante bankproducten die tot op de dag van vandaag blijven bestaan. Vandaar het belang van een grondig onderzoek.

 

Tot zo ver mijn kort betoog. Vlaams Belang zal het voorliggende wetsontwerp steunen.

 

09.03  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, la crise financière que nous traversons est – je ne suis pas le seul à le dire – la plus grave que nous ayons eu à traverser au cours de ce siècle. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas me limiter à aborder point par point chacun des articles qui se retrouvent dans le texte de loi. Je trouve déplacée l'idée d'imaginer que, pour un tel débat, on se limite simplement à des considérations d'ordre technique.

 

Nous sommes, et pour un certain temps encore, au cœur de la crise la plus importante. C'est une crise systémique, qui requiert une solution systémique. Et ce que le gouvernement nous propose aujourd'hui en urgence n'est en rien une solution systémique. C'est une pièce du puzzle, une pièce que vous jugez nécessaire, une pièce qui est remise dans l'urgence, une pièce qui a été amendée en commission cet après-midi, mais surtout une pièce qui est insuffisante par rapport au dispositif qui est à mettre en œuvre. J'y reviendrai tout à l'heure.

 

Monsieur le président, permettez-moi tout d'abord de remercier les services pour la qualité du travail effectué en si peu de temps afin que nous puissions tous disposer d'un rapport sur un sujet aussi important.

 

Monsieur Brotcorne, vous pouvez sourire mais nous sommes probablement face à un texte qui pourrait engager le pays, au niveau budgétaire, au-delà de la somme de tous les autres textes que nous aurons eu à voter au cours de cette législature. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé qu'il y ait un rapport; c'est aussi la raison pour laquelle nos interventions à la tribune dépasseront le point de vue technique pour aborder le fond du problème.

 

Quel est ce problème?

 

Nous avons trop longtemps cru pouvoir fonctionner avec une économie en déconnexion totale avec la réalité économique: 3,250 milliards de dollars en transactions financières quotidiennement, soit vingt fois plus que le PIB et cinquante fois plus que les exportations. Voilà qui nous donne un rapport entre l'économie réelle et l'économie financière, un écart tel que ce ne sont pas les quelques mesures que vous proposez aujourd'hui à la Chambre d'adopter qui permettront de répondre de manière structurelle et systémique à la crise.

 

Aujourd'hui, monsieur le vice-premier ministre, nous assistons à la faillite d'un système, à la faillite d'un modèle, le modèle que vous avez toujours défendu et que vous souhaitez aujourd'hui sauver. Ce que nous voulons et estimons nécessaire à ce moment, c'est de changer les règles, de changer le modèle.

 

Vu que je n'ai pas pris le temps de développer en commission ces mesures proposées, je tiens à les aborder en séance plénière. Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, nous estimons nécessaire d'aborder d'autres mesures, totalement absentes de votre texte et de votre proposition.

 

Il est nécessaire de tirer toutes les leçons de la crise et commencer à distinguer clairement les métiers bancaires avec, d'un côté, la banque pour dépôts et pour prêts et, de l'autre, les banques purement d'affaires, celles-là mêmes à l'origine d'une partie de la crise actuelle, celles-là mêmes qui nous obligent aussi à remonter dans les fondements encore plus profonds que ce simple regard sur les sub-primes ou sur les dérives liées à la titrisation. Cette distinction des métiers bancaires est au cœur du modèle à reconstruire de fond en comble.

 

La deuxième dimension est la création d'agences de notation publiques et indépendantes. À ce sujet, divers bancs de la majorité s'y sont déjà dits favorables.

 

Monsieur Brotcorne, vous y êtes favorable. C'est en tout cas ce que vous dites ici au Parlement. Par contre, au Parlement européen, pas plus tard que le 24 septembre 2008, votre parti a voté contre cette idée de création d'agences de dotation et de régulation européennes. C'est en discordance totale avec ce que vous dites ici!

 

Pour tout vous dire, monsieur Brotcorne, les libéraux francophones au Parlement européen ont voté notre amendement visant à introduire ces agences mais le représentant de votre parti, M. Langendries, a voté contre! Je vous demande dès lors un peu de modestie et de cohérence par rapport au débat que nous menons ici aujourd'hui. Il est effectivement trop facile de se servir de l'alibi européen, de dire qu'il faudrait que l'Europe mette en place certaines choses. Quand il s'agit de prendre ses responsabilités au niveau européen, vous vous montrez absent! Or, tout à l'heure, vous direz certainement que vous êtes favorable à la création d'agences de dotation publique et à une régulation européenne plus forte. Je vous demande dès lors davantage de cohérence dans les faits et dans les votes!

 

J'en viens à une autre proposition nécessaire: l'amélioration des normes comptables. J'en parle aujourd'hui car,  monsieur le vice-premier ministre, vous avez demain un Conseil des ministres européens d'importance. Il s'agit de ces mêmes normes comptables qui ont poussé les entreprises à devoir faire aujourd'hui du chiffre en lien avec leurs résultats boursiers beaucoup plus qu'avec leurs résultats effectifs.

 

Jusqu'à présent, je n'ai pas lu, dans vos propositions, de mesures concrètes qui permettraient de ramener toutes les opérations qui s'effectuent pour l'instant hors bilan. Monsieur le vice-premier ministre, étant donné que l'État est maintenant largement actionnaire dans une banque belge – Dexia pour ne pas la nommer – et actionnaire de référence, comme vous le dites, dans une banque française, je vous pose une question directe. Pouvez-vous nous garantir que l'État, en tant qu'actionnaire, va effectivement rapatrier dans le bilan de Dexia, de Fortis et de ce qu'il en reste depuis sa fusion, toute une série d'opérations qui se situent actuellement hors bilan?

 

De manière encore plus claire, l'État va-t-il s'interdire d'investir et de jouer avec les paradis fiscaux?

 

Telles sont les mesures, les décisions qu'on attend de vous si vous voulez vraiment tirer des leçons de la crise que nous connaissons aujourd'hui. Pour l'instant, c'est le silence autour de cette responsabilité qui est désormais la vôtre. Vous êtes actionnaire principal d'un côté; vous êtes actionnaire de référence de l'autre. Il y a autant d'urgence à tirer les leçons qu'à mettre en place le dispositif que vous proposez aujourd'hui.

 

Une série d'autres mesures sont nécessaires, notamment la limitation de la titrisation. Je me permets de venir à la tribune aujourd'hui pour vous en parler car il s'agit d'un débat en cours au niveau européen.

 

Je suppose que vous savez que la Commission a proposé que chaque organisme financier, qui décide de titriser une série de produits et de les revendre à l'extérieur, doit garder sur sa propre comptabilité un minimum de 15% de la valeur des actifs qui font l'objet d'une titrisation. Cette proposition date du mois de juin. Elle était soumise à consultation auprès de l'ensemble des gouvernements et de tous les acteurs.

 

Quelle a été la réponse du gouvernement belge à cette proposition? Une absence totale de réponse! La Belgique est l'un des seuls gouvernements à ne pas avoir réagi officiellement à une proposition de la Commission européenne.

 

En revanche, le silence du gouvernement belge a laissé tout l'espace nécessaire aux banques (Dexia, Fortis, ING, KBC qui aujourd'hui font appel au dispositif que vous comptez mettre en place) pour remettre un avis à la Commission européenne dans lequel elles demandent de ne plus maintenir à 15% la valeur des titres sur le compte propre des banques concernées mais de l'abaisser à 5%.

 

Qu'a fait l'Union européenne sur la base de l'ensemble des consultations et des réponses reçues, notamment celle des banques belges? Dans sa proposition finale, monsieur le vice-premier ministre, elle a retenu le chiffre de 5%! C'est totalement à l'opposé de tout ce qui a pu être dit par tous ceux qui acceptent aujourd'hui de reconnaître que ce système a fait faillite et qu'il faut le réformer de fond en comble.

 

Demain, vous participerez au Conseil des ministres européen. Nous attendrons, pour notre part, votre retour devant cette assemblée pour mener le débat. J'estime extrêmement important que vous puissiez venir nous dire alors qu'une marche arrière a été effectuée. C'est un débat d'actualité. C'est ce qui nous permettra de prendre de nouvelles mesures au niveau du Parlement européen. Limiter la titrisation, faire marche arrière en ce qui concerne les propositions finales, revenir à de justes proportions  où celui qui prend un risque l'assume plutôt que de vendre avec les conséquences que cela peut avoir.

 

Des propositions visant à renforcer les exigences de solvabilité des banques, à limiter l'effet de levier et à interdire les ventes à découvert doivent également être prises. Toutes ces propositions ont fait l'unanimité au lendemain de la découverte de l'ampleur de la crise. Pourtant, à l'heure actuelle, dès le lendemain du vote du plan Paulson, les ventes à découvert sont à nouveau autorisées aux États-Unis. Dans ces conditions, comment aller au cœur des changements nécessaires?

 

L'Union européenne a décidé de maintenir, pour trois mois seulement, l'interdiction de vendre à découvert. Nous vous demandons de maintenir de manière structurelle, dans les dispositifs législatifs, l'interdiction de telles ventes.

 

Par ailleurs, on a beaucoup entendu parler des parachutes dorés. Le premier ministre a dit en commission de cette Chambre que les parachutes dorés n'étaient plus admissibles et qu'il fallait prendre des dispositions en la matière. Aujourd'hui, le texte qui nous est présenté ne dit mot à ce sujet alors que les écologistes ont déposé, il y a maintenant déjà dix jours, une proposition de loi visant à mettre fin au dispositif des parachutes dorés.

 

Monsieur Jeholet, je sais que mes propos vous dérange. Vous en aurez peut-être besoin!

 

Il faut pourtant mettre fin au système des rémunérations basé sur les stock-options, limiter la rémunération des dirigeants d'entreprises qui sont à ce point déconnectés de la réalité économique qu'ils ne se rendent plus compte de ce qui se passe aujourd'hui. Des textes existent. Des propositions sont formulées. Si vous n'avez pas le temps de déposer un projet de loi à ce sujet, sachez que ces propositions sont à votre disposition! Toujours est-il que le texte actuel ne fait nullement référence à ces questions.

 

Monsieur Jeholet, on ne peut invoquer l'urgence pour protéger les banques sans mettre en place les dispositifs nécessaires, que vous avez pourtant soutenus devant les caméras, en vue de mettre fin aux parachutes dorés.

 

Aujourd'hui, rien ne figure dans le texte ni à ce sujet, ni en ce qui concerne d'autres mesures pourtant nécessaires.

 

Je veux encore aborder la nécessité de taxer les opérations boursières spéculatives. Dire qu'un texte a été adopté ici et qu'il ne peut entrer en application que moyennant un accord des 27 pays de l'Union européenne est un argument trop facile. Il importe de dépasser ce concept et d'oser aborder à nouveau cette discussion en Eurogroupe, en coopération renforcée ou avec d'autres pays également attentifs à cette dimension.

Monsieur le vice-premier ministre, j'espère que cette question sera déposée par vos soins sur la table du Conseil des ministres européen.

 

L'autre proposition relative à l'orientation du placement effectué dans les fonds de pension date déjà de 2006. Il s'agit d'une proposition que nous avons rédigée, il y a déjà quelques mois. Elle s'inspire du modèle québécois, où les fonds de pension, deuxième et troisième piliers, sont utilisés pour soutenir l'entreprise locale, et partant l'emploi local, qui répond à une série de critères de durabilité. Pourquoi cette proposition qui traîne dans nos commissions depuis lors n'est-elle pas davantage soutenue? Ce n'est qu'avec ce genre de mécanisme que nous parviendrons à transformer le système; voilà l'objectif nécessaire.

 

Je ne vous cache pas, monsieur le vice-premier ministre, que si vous voulez effectivement œuvrer rapidement, vous réussirez, mais vous raterez alors l'objectif que vous nous avez annoncé: ne plus revivre de telles crises.

 

Nous dénonçons aujourd'hui avec force la logique dans laquelle vous voulez entraîner l'ensemble du Parlement de façon précipitée et selon laquelle un texte de loi est déposé, voté et la crise est résolue! Nous savons très bien que nous n'aurons ni résolu la crise, ni apporté les changements structurels, les changements systémiques nécessaires. Vous aurez évidemment votre outil de communication, mais ce n'est pas cela qui permettra de résoudre la crise, c'est l'ensemble des propositions ici développées.

 

Les pays européens réunis à Paris il y a quelques jours ont estimé nécessaire de prendre des mesures pour garantir, pour faire garantir par l'État, par la puissance publique, les prêts bancaires et interbancaires. La décision européenne visait à limiter cette garantie, à limiter l'intervention financière très importante de l'État au 31 décembre 2009. Dans votre texte, il n'y a pas de limite de temps. Ce dispositif peut être utilisé comme dispositif d'urgence dans cinq ans, dans dix ans ou dans vingt ans. Ce n'est pas cela que nous attendons pour résoudre structurellement la crise.  

 

Deuxièmement, il n'y a pas plus de limite en termes de volumes engagés. J'ai consulté les décisions des autres pays, puisque vous faisiez écho en commission aux décisions prises dans d'autres pays: tous ont limité le montant qui pouvait être engagé, parfois des montants importants, en lien avec la taille du pays. Ici, le Parlement s'apprête à voter un texte qui ne précise aucune limite temporelle et aucune limite de volume financier. J'estime que c'est aller trop loin.

 

De même, comme nous l'avons dit en commission, vous demandez une forme de pouvoirs spéciaux par ce texte, également illimités dans le temps. Ce n'est pas normal. Que vous proposiez des mesures exceptionnelles pour gérer la crise dans l'urgence, d'accord. Nous avons d'ailleurs soutenu certaines des mesures que vous avez proposées. Mais que vous profitiez de l'urgence aujourd'hui pour demander un soutien total à un plan qui ne comporte aucune balise, notamment sur ce que les banques vont faire de l'argent qui leur sera prêté ou donné, cela, non, nous ne pouvons l'appuyer.

 

Monsieur Jeholet, si vous aviez été présent en commission, si vous aviez lu le rapport, vous sauriez pertinemment que nous n'avons pas soutenu ce texte, que nous nous sommes abstenus en commission et que nous nous abstiendrons également en plénière, pour toutes les raisons que je viens d'avancer: parce qu'il n'y a pas de limites, que vous ne voulez pas mettre fin à ce système car votre objectif est de le préserver. Voilà pourquoi nous ne soutiendrons pas ce texte: parce que vous ne tirez pas les leçons de la crise et que vous voulez continuer de la même manière! Vous continuerez sans nous!

 

09.04  Jenne De Potter (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega’s, uitzonderlijke omstandigheden vragen soms uitzonderlijke maatregelen. De financiële crisis die de afgelopen weken de wereld, en dus ook ons land, heeft getroffen, vraagt dat de regering krachtig kan optreden. De doeltreffendheid waarmee de regering de afgelopen weken het hoofd heeft geboden aan de financiële crisis, moet ook in de toekomst worden gewaarborgd. Op dit ogenblik zien we dat de genomen maatregelen een effect sorteren, maar misschien is in de toekomst meer nodig.

 

Vandaag stemmen wij met hoogdringendheid over een ontwerp, als krachtig signaal dat de regering het financieel systeem zal waarborgen, ook in de toekomst. Met onderhavig ontwerp, dat terecht de hoogdringendheid heeft gekregen, worden aan de Koning inderdaad bijzondere bevoegdheden toegekend om snel bepaalde beslissingen te nemen ter vrijwaring van het financieel stelsel, wanneer er zich plots een financiële crisis of een ernstige bedreiging van het financieel systeem zou voordoen. Op die manier kan men snel optreden.

 

Ik denk dat iedereen heeft gezien dat het Dexiadossier aantoont dat op korte termijn de liquiditeit van een bank ernstig in de problemen kan komen. Vandaar dat snel optreden noodzakelijk is.

 

Ten tweede voorziet het ontwerp ook in een staatsgarantie aan de Nationale Bank om de kredieten die zij verschaft in het kader van de financiële stabiliteit, te garanderen. Op die manier wordt ook de werking van de centrale bank in extreme omstandigheden verzekerd.

 

Ten derde wordt er ook een staatswaarborg verleend voor de leningen tussen de systeembanken. Dat moet het noodzakelijk vertrouwen tussen de financiële instellingen opnieuw opkrikken om op die manier voldoende liquiditeit in het systeem te pompen. Liquiditeit is immers de smeerolie van het hele systeem.

 

De maatregelen verdienen dan ook onze volwaardige steun, maar staan los van de principiële vragen die we in de toekomst moeten oplossen. Het is onze stelligste overtuiging dat er ten gronde maatregelen nodig zullen zijn om de problemen voor de toekomst op te lossen. Meer transparantie, een betere regulering en een versterking van het toezicht zijn de maatregelen die we ten gronde moeten aanpakken, niet vandaag maar in de komende weken en maanden. Dat moet voor iedereen duidelijk zijn.

 

Tot slot willen wij er hier nogmaals op aandringen om het wettelijk kader voor het optrekken van de waarborggarantie van spaarders van 20.000 naar 100.000 euro zo snel mogelijk in orde te brengen. De minister van Financiën heeft ons verzekerd dat het KB daartoe zeer snel zal worden genomen, maar ik wil toch van de gelegenheid gebruikmaken om te vragen om daar de nodige spoed achter te zetten, als belangrijk signaal aan de vele duizenden spaarders in ons land, die mogelijks zitten te wachten op de uitbreiding van dat waarborgsysteem.

 

09.05  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, collega's, ik zal mijn uiteenzetting op dezelfde manier beginnen als de CD&V-collega. Uitzonderlijke omstandigheden vergen uitzonderlijke maatregelen.

 

Ik hoop dat CD&V het met mij eens is dat deze uitzonderlijke maatregelen niet alleen gelden wanneer we het hebben over de banken, maar ook wanneer we het hebben over de spaarders. Ik heb daarnet al aangekondigd en in de commissie besproken dat we een aantal amendementen hebben neergelegd die intussen werden rondgedeeld. De bedoeling daarvan is om vandaag niet alleen de garantie voor de banken goed te keuren, maar ook nog twee andere zaken, namelijk de garantie voor de spaarders in België en de garantie voor de klanten van buitenlandse banken die in België een kantoor hebben. Dat is wat sp.a vandaag, naast de garantie voor de banken, geregeld en goedgekeurd wil zien.

 

Wat zien we? Wat is de reactie van de regering? Vorige week maandag kwam de Ecofin-raad bijeen. Minister Reynders was daarop uiteraard aanwezig. Vorige week maandag besliste de Ecofin-raad dat de garantie voor de spaarders wordt opgetrokken van 20.000 naar 50.000 euro - verplicht - en naar 100.000 euro - facultatief.

 

Thans, meer dan een week later, is er, tenzij een aantal beloftes van de regering dat dit er zou komen, niets ondernomen om dat voor de kleine spaarders te regelen.

 

Het verschil met de regeling voor de banken is ongelooflijk. Gisteren, precies een week na vorige maandag, kwamen staatsleiders en ministers van de eurozone bij elkaar en er werd terecht beslist dat er een garantie moest zijn voor het toestaan van leningen tussen banken. Nog geen twaalf uur later ligt hier al een wetsontwerp klaar. Goed gewerkt, regering. Snel gewerkt.

 

Snel gewerkt voor de banken en niet gewerkt voor de spaarders. We gaan u nu allemaal de gelegenheid geven om daar waar de regering de afgelopen week niets heeft gedaan voor de spaarders dat vandaag recht te zetten.

 

Ik zal u de uitleg geven die minister Reynders daarstraks in de commissie gegeven heeft. Wat zegt minister Reynders? Reynders zegt dat we dit voor de spaarders niet moeten regelen via de wet. De regering kan dat zelf bij koninklijk besluit regelen. Dat gaat in principe een stuk sneller dat een wet via het Parlement goedkeuren. De minister heeft dus meer dan een week de tijd gehad om dat KB op te stellen. Ik stel vandaag vast dat er nog geen tekst van een KB is. Ik zie niets. Ik zie alleen een ontwerp van wet voor de banken.

 

Collega’s, namens de sp.a wil ik klaar en duidelijk zeggen dat wij zullen goedkeuren wat goed is. Het wetsontwerp dat vandaag door de regering is ingediend zullen wij mee goedkeuren omdat het goed is. De vraag is of u, CD&V, Open Vld, ook wil goedkeuren wat goed is en wat vanuit de oppositie komt. Dat is vanavond de vraag. Bent u bereid om voor de spaarders op te komen en de zaak niet verder uit te stellen? Vandaag is de lakmoesproef, vandaag is het het moment om de daad bij het woord te voegen en goed te keuren wat goed is. We zijn nieuwsgierig of deze meerderheid inderdaad bereid is om goed te keuren wat goed is.

 

09.06  Hendrik Daems (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik zal zodadelijk een antwoord geven aan de heer Vanvelthoven die ik toch wel van enig poujadisme beschuldig. Hij zegt namelijk dat de regering alle tijd heeft gehad en dat het wetsontwerp alleen nog maar voor de banken dient. Dat is het grote verhaal van sp.a, daar waar iedereen natuurlijk de problematiek van de banken en de afgeleide kent. Alleen zegt hij hier dat zijn voorstel exact hetgeen is dat wij moeten goedkeuren om het probleem van de spaarder op te lossen en, bij afgeleide, het Europese voorstel van toepassing maken.

 

09.07  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): (…)

 

09.08  Hendrik Daems (Open Vld): Wel, mijnheer Vanvelthoven, u wordt al nerveus nog voordat ik goed begonnen ben. Misschien omdat u al weet wat ik zal zeggen?

 

De waarheid heeft haar rechten. Het ontwerp dat voorligt, geeft namelijk exact de volmacht aan de regering om te doen wat u voorstelt, alleen met een aantal omkaderde elementen dat maakt dat het afdoende en efficiënt is. Dus, wat u voorstelt, te weten: “Kameraden, laten wij zorgen dat de waarborg voor de spaarder kan verhogen”, dat is exact wat we zullen doen, want dat is het ontwerp dat de regering vandaag voorstelt.

 

In plaats van hier te proberen de slimste van de klas uit te hangen met een – jawel – onwaarheid… U doet alsof, wanneer wij vandaag die wet goedkeuren, het probleem van de spaarder dan niet opgelost is. Dat is niet juist. (Applaus)

 

09.09  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, begrijp ik de heer Daems goed? Volgens de meerderheid kan het probleem van de spaarders enkel opgelost worden door aan de regering een volmacht te geven. Mijnheer Daems, dat is wat u ons hier komt vertellen!

 

09.10  Hendrik Daems (Open Vld): Mijnheer Vanvelthoven, u gaat weer kort door de bocht. De regering stelt – dat weet u perfect – een wet voor die een aantal mogelijkheden biedt, inderdaad in uitzonderlijke omstandigheden, om enkele problemen op te lossen. Een van de zaken die zonder die wet niet, maar door die wet wel opgelost kan worden, is met name de verhoging van de garantie voor de spaarder van 20.000 euro naar 100.000 euro, wat de minister ook zal doen, want hij heeft het in de commissie bevestigd en hij zal het hier nogmaals bevestigen. Dat is de realiteit. (Applaus)

 

Met andere woorden, het is een beetje te gemakkelijk om dit of dat te verkondigen. Het is toch laat en de pers is misschien minder alert, maar de waarheid heeft haar rechten. Wat is het punt?

 

09.11  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): Dat is geen ernstige opmerking.

 

U zegt nogmaals dat de enige manier om de garantie voor de kleine spaarder van 20.000 naar 100.000 euro op te trekken via onderhavige wet, die aan de regering volmachten geeft, is. Ik zeg u dat de minister dat had kunnen regelen zonder de wet. Ik zeg u dat de minister het afgelopen week niet heeft geregeld. Ik vraag u het vanavond wel te regelen. Dat is wat ik u vraag.

 

09.12  Hendrik Daems (Open Vld): Mijnheer Vanvelthoven, ik zal het nog eens eenvoudig zeggen. U staat op het spreekgestoelte en u zegt: waarom is dat koninklijk besluit nog niet genomen, waarover in de commissie gesproken is? Wel, omdat er nog geen wet is die toelaat dat het koninklijk besluit genomen wordt. Dat is de wet die wij nu zullen goedkeuren. Dat is de realiteit. Zo eenvoudig is dat.

 

Dat is exact wat de minister heeft gezegd. Ik heb goed geluisterd, en van deze dingen weet ik iets.

 

De voorzitter: De heer Van de Velde wil ook interveniëren.

 

09.13  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, als de regeringspartners zo met de waarheid schermen, wil ik toch vragen dat deze zogenaamd zeer proactieve regeringsdeelnemers er hun persarchieven eens op naslaan. Op 14 juli hebben wij namelijk al gevraagd de waarborg te verhogen. Maar op dat moment zaten zij zoals Lodewijk XVI nog in hun ivoren toren te denken dat de Bastille niet in brand stond. Die stond op dat moment wel al in brand.

 

Het wordt elke keer opnieuw duidelijk dat men te laat en met te weinig komt. Dat wil ik er toch even aan toevoegen.

 

09.14  Hendrik Daems (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik zal nogmaals op dat element ingaan, en dan doe ik voort met mijn algemeen betoog. Wij kunnen het wel zes keer herhalen, maar goed.

 

Het is duidelijk dat op het eerst mogelijke moment de regering naar het Parlement is gekomen, te weten vandaag, om in een uitzonderlijke procedure, waarmee wij het unaniem eens zijn, straks een wet, hopelijk bij unanimiteit, te laten goedkeuren die exact de bezorgdheid die u en wij allen delen, oplost door het mogelijk te maken de garantie voor de spaarder te verhogen, zoals Europees is bepaald. Onderhavige wet geeft exact de volmacht daartoe aan de minister. Dat is wat zij doet.

 

Mijnheer Vanvelthoven, men kan het op een aantal wijzen oplossen. Alleen is dit de wijze die de regering verkiest, omdat er enkele omkaderende maatregelen voor deze heel belangrijke zaak nodig zijn. Dat is de realiteit.

 

Met andere woorden, zeggen “met ons kan het wel en met u niet”, is gewoon niet juist.

 

Ik kom dan bij een aantal algemene bedenkingen, mijnheer de minister. Ten eerste, er is een probleem van credibiliteit in de interbancaire kredietvorming. Men gelooft mekaar niet meer. Het bancaire systeem functioneert onder meer op basis van het lenen van geld aan mekaar. We hoeven daarover nu geen cursus te geven. Men vraagt zich nu af wat er verborgen zit in de kast. Met andere woorden, wat hier gebeurt, is niet het feit dat de markt werkt maar dat de markt faalt.

 

De banken zijn solvabel. De CBFA stelt vast dat de banken in staat zijn hun schulden terug te betalen, alleen kunnen zij geen schulden meer aangaan. De markt werkt dus niet meer. Dat is de reden waarom ik denk dat het maar normaal is dat bij het niet werken van de markt een tussenkomst moet komen die de markt wel terug op de sporen kan zetten. Dat is uitgerekend wat wij van deze regering op een bijzonder snelle en goede manier hebben gezien, met name het in de plaats treden van een actor op de markt door een garantie op tafel te leggen zodat de interbancaire liquiditeiten terug op gang komen.

 

Tussen haakjes, dat is ook iets wat niet duidelijk is. Het geven van een garantie is geen uitgave. Dit is de indruk die men hier nochtans creëert. Het geven van garanties betekent niet noodzakelijk kosten; net zomin als het participeren van de overheid in een bedrijf, door het overnemen van aandelen, noodzakelijkerwijs kosten zouden zijn. De regering neemt een risico maar het geven van een garantie opdat de liquiditeit in de bancaire wereld terug mogelijk wordt - en dus ook de leningen voor de mensen op de straat -, houdt niet noodzakelijk kosten in. Om die reden moet de controle zeer secuur worden uitgevoerd want het kan absoluut niet dat, omwille van een staatsgarantie, de bancaire wereld zijn slechte producten tracht kwijt te raken. Op die manier blijft de belastingbetaler wel met de rotte appels zitten. Controle is op dit vlak dan ook van essentieel belang.

 

Mijnheer de minister, ik denk bovendien dat het bestaande interbancaire financieringssysteem niet lang meer zal blijven bestaan. Volgens mij zullen er nieuwe systemen komen. Elementen die dit vandaag onmogelijk maken, zoals onder andere het moeten boeken van een marktwaarde waardoor het eigen vermogen in duigen valt, zijn niet langer houdbaar. Met andere woorden, ergens zal er een nieuw soort van financiering moeten worden gevonden. Ik heb in de eerste commissievergadering daarover gezegd dat er op een bepaald ogenblik waarschijnlijk een garantiefonds zal komen zodat de staat uit deze situatie kan weggaan. Het is immers geen taak van de staat om die garanties te bieden.

 

Ik zal evenwel, naast de aandacht voor de spaarder, die we allemaal hebben met een wet die het zal mogelijk maken dat op te lossen, niet ingaan op het aspect van de kleine aandeelhouder wanneer de Staat is tussengekomen – ik denk aan Fortis – en evenmin verder ingaan op gemeenten en provincies. De minister heeft zich geëngageerd om de liquiditeitsproblematiek te bekijken in positieve zin, met onder meer de gemeentelijke holding.

 

Ik wil evenwel een bijkomend punt aanhalen. Een gevolg van deze bancaire crisis zal onvermijdelijk zijn dat het verkrijgen van kredieten in de economie zeer moeilijk zal worden; dat is trouwens vandaag al het geval. Wanneer gisteren een eenvoudige KMO voor een investering voor een totaalbedrag van honderd euro, twintig euro eigen geld op tafel moest leggen, dan vraagt de bank vandaag al veertig of vijftig euro. Er zal dus, eenvoudig gezegd, slechts de helft kunnen gebeuren, want men heeft al dat kapitaal niet. Ik wil dus, naast aandacht voor de spaarder – belangrijk! –, naast aandacht voor de kleine aandeelhouder – belangrijk! – en naast aandacht voor aspecten zoals gemeenten en provincies, dus de belastingbetalers – belangrijk! –, de regering heel duidelijk vragen om op korte termijn met een aantal elementen naar voren te komen die de nu aankomende kredietmoeilijkheden voor de kleine, middelgrote en grote bedrijven op een of andere manier bijkomend faciliteren, naast de garantie voor de interbancaire liquiditeiten. Deze laatste zal er inderdaad voor zorgen dat de banken niet failliet gaan en dat er terug olie in het systeem is, maar die zal er nog niet voor zorgen dat de banken, zoals gisteren, krediet verstrekken aan bedrijven om de economie te laten functioneren.

 

Ik vraag heel duidelijk dat de regering op korte termijn een aantal aspecten in stelling brengt opdat de garantie van de Staat op korte of middellange termijn ten opzichte van de banken, zich ook vertaalt in het vlot verstrekken van kredieten die de economie minstens gaande houden. Dat gaat dan over jobs, over inkomen; met andere woorden, dat gaat over koopkracht. Dat aspect mogen wij niet uit het oog verliezen. Dat element komt er onvermijdelijk aan, door deze crisis.

 

09.15  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer Daems, het is de tweede keer dat u erop aandringt dat er dringend initiatieven worden genomen om KMO’s toe te laten vlotter kredieten te krijgen na de nationalisering die u mee hebt gesteund.

 

U zei dat overheden die aandelen in bedrijven nemen of bedrijven helemaal overnemen, niet per definitie iets verlieslatend doen. Ik hoor u dat graag zeggen. Ik wil even terugkomen op uw precies voorstel, juist omdat u het nu al twee keer zo affirmatief zegt. Ik vermoed dat het zelfs een Open Vld-standpunt dreigt te worden. Ik vraag mij evenwel af wat u daarmee precies bedoelt.

 

Pleit u voor een investeringsfonds op federaal niveau dat een aantal extra garanties geeft of extra financiert zoals we het zeer lang gekend hebben of wordt daarentegen teruggekeerd naar methodes zoals de nationale sectoren uit de jaren zestig, waarbij effectief aan bedrijven uit bepaalde sectoren een aantal garanties wordt geboden?

 

Wat bedoelt u precies? Voor welke bedrijven wenst u op federaal niveau wat te zien gebeuren om de betrokken bedrijven toe te laten meer en op een makkelijkere manier kredieten te verwerven?

 

09.16  Hendrik Daems (Open Vld): De piste die überhaupt kan worden gevolgd, is niet de piste waarbij de overheid in KMO’s investeert. De bestaande instrumenten werden nota bene via de wetten van 1956 en 1970 op de financiering van de nationale sectoren, die u ook kent, deels geregionaliseerd. Het gaat dan over de kapitaalgaranties en -investeringen of de rentesubsidies. Dat zijn zaken die aflopend zijn. Dat is niet de piste.

 

Het punt dat ik wil maken, is dat men vandaag als resultaat van de bancaire crisis waarbij niet meer in de wederzijdse garanties wordt geloofd aan het bedrijfsleven te veel garanties gaat vragen. Er moet inderdaad worden nagegaan of er niet op een of andere manier een bijkomende garantie – laat mij uitspreken – kan worden geboden, waardoor kredietvorming wel tot stand komt. Onder welke vorm dat gebeurt, is een zaak die de regering moet bekijken.

 

Bedoelde totstandkoming kan diverse vormen aannemen. Het kan het klassieke systeem van het oude Waarborgfonds, waarvan ik geen voorstander ben, zijn. Voornoemd, oud Participatiefonds bestaat nota bene nog. Ik ben daarvan geen voorstander.

 

Ik wil alleen dat de garantie die de Staat geeft om de liquiditeit tussen de banken mogelijk te maken, op een of andere manier wordt overgedragen naar de kredietvorming. De elementen, systemen en technieken moeten worden bekeken.

 

Echter, indien wij niets aan het probleem doen – dat is mijn punt – of het niet minstens onder de aandacht brengen, zal de kredietvorming in de komende zes tot achttien maanden stilvallen en zal de economie nog een bijkomende knauw krijgen. Het gevolg zal zijn: tewerkstelling die verloren gaat en niet kan worden behouden. Bijkomend zal ook de voor u zo belangrijke koopkracht verloren gaan.

 

09.17  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): U trapt open deuren in bij het schetsen van het probleem. Wij krijgen allen genoeg getuigenissen van allerlei bedrijven die moeilijk aan kredieten geraken of projecten schrappen. Het probleem situeren op de manier waarop u het situeert, is dus een open deur intrappen.

 

Het enige wat ik u hoor vertellen, is dat wij absoluut dringend iets aan het probleem moeten doen. Indien ik u echter vraag wat aan het probleem moet worden gedaan, antwoordt u dat de regering dat maar moet bekijken.

 

Ik meende dat u bezig was met een soort Open Vld-voorstel te maken. Het is echter wachten op de regering.

 

Ik wacht dan ook met heel grote nieuwsgierigheid op wat de regering op bedoeld punt zal doen, want het probleem is inderdaad heel acuut.

 

09.18  Hendrik Daems (Open Vld): …omdat er een bancaire crisis is. Het probleem was een maand geleden niet acuut. Dat is de realiteit. Met andere woorden, nu moet ingezien worden wat de toekomstige problematiek is. Daarvoor moet men een aantal maatregelen naar voren brengen.

 

09.19  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Monsieur Daems, vos propos m'étonnent! Cela fait des années que les banques ne prêtent pas aux PME et aux petits indépendants, même de petites sommes. Il y a eu Bâle I, il y a eu Bâle II, et cela n'arrête pas. La seule solution que vous prônez est une garantie d'État pour soutenir le risque des banques. Vous intégrez donc le fait que prêter à des PME comporte un risque important nécessitant une garantie de l'État. À aucun moment vous ne dites que c'est le métier des banques de prendre des risques et d'investir dans une activité plus sûre que la spéculation, ce qu'elles ont eu tendance à faire un peu trop.

 

Je trouve que vos propositions devraient être étoffées et revisitées.

 

09.20  Hendrik Daems (Open Vld): Il n'est pas vrai de dire que, précédemment, la grande problématique résidait dans le fait que les banques ne prêtaient plus aux PME. On ne faisait effectivement pas de mauvais crédits assortis de mauvaises garanties. Par contre, il y avait bien formation de crédits pour les PME. Tous les taux de croissance économique sont là pour le prouver!

 

Or, aujourd'hui, à cause de la crise bancaire, les banques ont un problème dans leur propre bilan. Elles vont dès lors être extrêmement – peut-être trop – prudentes et exigeront beaucoup plus de capital de la part des PME, alors que celles-ci n'en ont tout simplement pas. En conséquence, la formation de crédits ne se fera pas.

 

Vous semblez suggérer que les banques doivent prendre des risques. Non! Les banques ne sont pas faites pour prendre des risques. On le voit dans la crise bancaire actuelle. Une banque est faite pour avoir des déposants et elle doit placer l'argent de ces déposants de la manière la plus sûre, entre autres dans la formation de crédits.

 

À côté de la formation de crédits, il y a des garanties des sociétés du secteur privé. Se pose alors le problème que l'on va demander trop de garanties. J'attire tout simplement l'attention sur le fait que le problème ne date pas d'il y a un ou deux mois mais qu'à cause de la crise bancaire, le problème se posera dans les mois à venir. Après avoir apporté une réponse aux épargnants, aux petits actionnaires et à d'autres choses, il faudra aussi réfléchir et s'attaquer à cette problématique. Sinon, l'économie le paiera en termes d'emplois et de pouvoir d'achat.

 

De voorzitter: Kunt u afronden, mijnheer Daems.

 

09.21  Hendrik Daems (Open Vld): Ik rond af, mijnheer voorzitter. Naast de bestaande instrumenten kunnen er ook een aantal nieuwe instrumenten komen. Men kan, bijvoorbeeld, inderdaad een soort van garantiegegeven opbouwen, met kapitaal dat op collectieve wijze wordt ondersteund, een woord dat u toch goed in de oren moet klinken.

 

(…): (…)

 

09.22  Hendrik Daems (Open Vld): Neen, niet noodzakelijk belastinggeld. Die ondersteuning kan een indeplaatsstelling zijn voor het gebrek aan kapitaal en dus een garantie voor de kmo’s.

 

Ik rond af, mijnheer de voorzitter, want men is verveeld wanneer men een aantal dingen zegt aan de socialisten. Vooral de heer Dedecker is daardoor verveeld.

 

In de nabije toekomst moet er toch een reflectie gebeuren – je rejoins là peut-être un peu paradoxalement l’opinion de M. Nollet – over het verschil tussen investeren en speculeren. Ik zeg dat als liberaal. Investeren is een marktgebeuren, waarbij toegevoegde waarde wordt gecreëerd. Het is een zaak van één plus één is drie. Terwijl op de financiële markten posities innemen verzekeringsattitudes waren, is speculeren vandaag veeleer een zaak van winst en verlies, waarbij plus één gelijk is aan min één en waaraan geen economische toegevoegde waarde is verbonden. Ik denk dus ook dat er grenzen zijn aan niet-gecontroleerde speculatie. Een bekend econoom zei onlangs nog dat men de hebzucht niet kan zelf reguleren. Ik denk dat hij gelijk had.

 

Mijnheer de voorzitter, ik denk dat een reflectie in de nabije toekomst nodig is hoe men het speculeren op een of andere manier uit de markt kan bannen, want het is geen marktgegeven. Die uitdaging komt eraan, zeker voor liberalen. Ik zal die uitdaging op ideologisch vlak graag aangaan met de collega’s van de linkerzijde.

 

Ziedaar enkele elementen van mijn betoog, mijnheer de voorzitter.

 

09.23  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, collega's, staatsgaranties voor leningen van de Nationale Bank van België zijn belangrijk. U hoort het mij goed zeggen. Ze zijn belangrijk omdat ze het vertrouwen op de interbancaire markt mee kan herstellen.

 

Zoals u allemaal terdege beseft, is dat echter niet het enige dat dringend is. Ook de zorg voor de spaarders - deze middag nog met veel aplomb naar voren gebracht door de premier - is belangrijk. De zorg voor de burgers, voor kwetsbare groepen in onze samenleving, voor de asielzoekers die voor de zoveelste keer op rij weer op hun honger blijven zitten, zelfs voor het klimaat, allemaal lijden ze onder de crisis van vandaag.

 

Daarnet in de commissie betreurde de heer Van Biesen, lid van Open Vld, nog openlijk dat de aangekondigde verhoging van de spaartegoeden niet mee werd opgenomen in het voorliggend wetsontwerp. Een liberaal die vertelt wat de socialisten en de groenen vragen. het is sterk. Nochtans ligt het vandaag niet voor.

 

Ik wil twee zaken doen. Ik wil inhoudelijk discussiëren over het wetsontwerp en een parallel trekken met een fundamentele discussie over de markt zoals die is. Beiden hangen sterk samen, niet alleen praktisch maar vooral inhoudelijk.

 

Wat betreft het ontwerp, en ik hoop dat u de moeite neemt om te luisteren, mijnheer de vice-premier. Ik weet dat dit niet de sterkste kant is van de meerderheid en van deze regering. Kijk zelf maar rond, vooraleer u met boegeroep begint. Veelzeggend.

 

De overheid vraagt speciale bevoegdheden. We begrijpen dat men in moeilijke tijden moeilijke en moedige beslissingen moet nemen. Wij zijn ook van goede wil. Wij willen deze wet graag goedkeuren, mocht er niet een aantal fundamentele problemen inzitten.

 

Wij gaan immers uit van de hoop dat die crisis niet zal blijven duren. De maatregel zal immers het vertrouwen moeten herstellen. De vraag is echter waarom daarop dan geen termijn wordt geplakt? In de Europese Unie hebt u samen met veertien andere landen afgesproken om de termijn tot 29 december 2009 te laten gelden. Wij begrijpen echt niet, geachte collega’s, waarom deze regering een afspraak die ze in Europa heeft gemaakt, niet in de wet opneemt. Daar kan ik niet bij. Gelooft u zelf niet in het herstel, of niet in die mate dat het in de komende 10 of 20 jaar zou kunnen gebeuren? Gelooft u niet in het engagement dat u uitspreekt op Europese fora maar niet in het Parlement in een wetsontwerp durft te zetten? Laten wij eerlijk zijn, indien nodig kan een termijn altijd worden verlengd. U kunt dat aan het Parlement vragen. Wij zijn redelijk, wij willen discussiëren, maar carte blanche geven is een brug te ver. De crisis heeft verschillende stadia doorlopen. Het was een crisis op de hypothecaire markt, het is een internationale financiële crisis geworden, een crisis tussen de banken en uiteindelijk een recessie. Sommige economen spreken van een beginnende of nakende depressie. Elk van deze factoren vraagt een ander antwoord en aangepaste maatregelen. Nu deze maatregel betonneren zonder termijn is dan ook bijzonder dom. Een vaste termijn voor die bijzondere machten lijkt, volgens mijn boerenverstand, een goede methode te zijn.

 

Geachte collega’s, beste leden van Open Vld, er zijn op dit moment geen specialisten of economen te vinden die uitspraken doen over de lange termijn. Toch bent u vandaag die lange termijn aan het vastleggen.

 

Een mandaat zonder limiet betekent ook geen terugkoppeling naar het Parlement. Ik kijk naar CD&V. Dat betekent dat de Nationale Bank van België eigenlijk haar gang mag gaan zonder toezicht. Net omdat de financiële crisis kost wat kost gestopt moet worden is dit toezicht ontzettend belangrijk. Op die manier kan er worden ingespeeld op een situatie. Een goed kader blijft nodig. Dat kader, beste collega’s, betekent ook een plafond. Mijn collega heeft daarnet aangehaald dat in alle andere landen het bedrag beperkt wordt. Het gaat daarbij niet om kleine bedragen. Het gaat in Groot-Brittannië om 312 miljard, in Nederland om 200 miljard, in Frankrijk om 300 miljard, in Oostenrijk en in Spanje om 100 miljard en in Duitsland – ook een buurland – om 400 miljard.

 

Kijk, ik begrijp niet waarom deze regering dat niet kan. Ik begrijp het niet. Sommigen in het Parlement hebben in het verleden datgene wat er nu gebeurt, gewoon, zonder kader, uw eigen gang gaan, geen toezicht laten aan het Parlement, minder fraai een marionettenparlement genoemd. Dat zijn niet mijn woorden; het kwam van een eerbare meerderheidspartij.

 

Mijn tweede belangrijke kritiek is de volgende. Artikel 6 van het wetsontwerp is, wat mij betreft, een serieuze eye-opener, een ogenopener die toont waar de prioriteit en vooral de gedachten van deze regering liggen. Het toont dat u op de eerste plaats kijkt, opnieuw, naar een neoliberaal systeem, dat gefaald heeft.

 

De staatsgarantie zoals nu voorgesteld, houdt in dat de regering 100% van de risico’s draagt, maar in geval van inkomsten, niet 100% van de inkomsten weer genereert. Dat is niet rechtvaardig. Wij geven een volledige en onbeperkte garantie aan de leningen van de Nationale Bank van België, maar gelet op de aandeelhoudersstructuur van dezelfde Nationale Bank, bestaande uit 50% privéaandeelhouders, zal de overheid slechts boven de 3% alles regenereren, en onder de 3% een en ander moeten delen met de privéaandeelhouders, die geen risico’s hebben gedragen. Vindt u dat normaal? Is dat waar uw prioriteit moet liggen?

 

Het antwoord van de medewerker van de minister was dan ook ruim onvoldoende in de commissie. Immers, we spreken hier – u merkt dat ook wanneer u de plafonds van de buurlanden bekijkt – niet over peanuts, het gaat hier over miljarden. Uit die miljarden kunnen evenwel nog miljoenen of eventueel zelfs miljarden aan inkomsten gegenereerd worden.

 

Wanneer men vaststelt dat de belastingbetaler vandaag opdraait voor de put die de alfamanagers in de zakenwereld hebben gemaakt, dan is het niet meer dan normaal volgens dezelfde vrijemarktlogica dat zij die het risico dragen, ook de vruchten ervan mogen plukken. Maar de regering slaagt erin om dat niet toe te laten, om te zorgen dat zij het risico op zich neemt, maar niet de vruchten ervan plukt.

 

De regering zorgt ervoor dat de belastingbetaler, die al heeft mogen opdraaien voor de crisis, nu opnieuw niet volledig wordt vergoed of beschermd. Nochtans – ik ben misschien naïef – lijkt mij dit toch de kerntaak van een overheid: goed bestuur. Rechtvaardigheid is in ieder geval ver weg.

 

We belonen hier, met dat artikel 6, een systeem dat faalt, een systeem dat geleid heeft tot jarenlange deregulering. Daar kan ik niet bij.

 

Het verschil tussen woord en daad is stuitend. De vrije markt is dood, leve de vrije markt! Dat is het adagium van deze regering. Als men kijkt naar de amendementen die onze partijen hebben neergelegd in het Europees Parlement en de antwoorden daarop en de houding daartegenover van de verschillende meerderheidspartijen die een Europese regulator verwerpen, terwijl de eerste minister daar vandaag voor pleit – dan valt mijn mond open van verbazing. Want het was op 23 september, nog niet zo lang geleden, dat wij dat voorstel hebben gedaan.

 

Wat ons betreft, geachte collega’s, moet de hele financiële sector ten dienste staan van de reële economie en van de maatschappij. Dat is de boodschap die de regering moet begrijpen. Zij toont duidelijk in haar wetsontwerp dat zij die boodschap niet begrepen heeft.

 

Er is grote nood aan financiële middelen en aan investeringen voor de ombouw naar een echt duurzame economie, naar een ecologische economie ook. Als ik de eerste minister op zijn woord van vanmorgen mag geloven, is hij daar ook mee begaan. Maar is hij dat in de feiten? Er is ook nood aan middelen voor de creatie van een degelijke duurzame tewerkstelling en voor de aanpak van de vergrijzing zijn. Kapitaal dat in die zin wordt ingezet mag voor mijn part effectief beloond worden. Maar overmatige speculatie, blind streven naar woekerwinsten, vervreemdt de financiële wereld van de reële economie. Dat maakt dat wij vandaag met een last voor de reële economie rekening moeten houden waarvoor de belastingbetaler mag opdraaien. Wij lopen allemaal, stuk voor stuk, schade op vandaag.

 

Des te belangrijker is het dat u de bevolking beschermt en vergoedt. Opnieuw zien wij daar de gespleten tong van deze regering.

 

Stop met pompier te spelen en u vervolgens terug te trekken. Pas het systeem aan, geef concrete voorstellen. Als u effectief begaan bent met de spaarder, had de oplossing hier vandaag kunnen liggen. U had de financiële wanorde verder onder controle kunnen brengen. U had bewarende maatregelen kunnen treffen om de kleine spaarders te beschermen. U had structurele hervormingen kunnen voorstellen. Wij hebben hier een maand geleden gevraagd dat u dat zou doen. Toen is er geen reactie gekomen.

 

Onze voorstellen zijn daarnet door mijn collega’s al zeer uitgebreid naar voren gebracht. De Europese toezichthouder werd weggestemd. Wij stellen ook de versterking voor van de CBFA in haar rol als nationale toezichthouder, door de consumentenorganisaties een plaats te geven, en door de mogelijkheid te geven bepaalde giftige producten te verbieden, het beschermingsfonds aan te spekken, meer transparantie en controle te brengen, en de commerciële banken niet langer toe te laten speciale investeringsvehikels buiten hun balans te houden. De scheiding tussen commerciële banken en zakenbanken, zoals die na de grote crisis van de jaren ‘30 werd ingevoerd maar sinds de jaren ’90 is vervaagd, die moet er opnieuw komen.

 

09.24  Hendrik Daems (Open Vld): (…).

 

De voorzitter: U moet wel het woord vragen.

 

09.25  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Dat eerst en vooral, maar ik ben het al gewend dat men dat niet doet. Ik ben de heer Clinton niet, mijnheer Daems. Ik zie er volgens mij ook niet zo uit.

 

Niets van dat alles zien wij vandaag. De sociale crisis is duidelijk minder belangrijk. Artikel 6 bewijst dat u in uw denken nog altijd vastzit in een failliet systeem. Wij zullen ons dan ook onthouden bij de stemming over dit wetsontwerp dat ruim onvoldoende is.

 

De voorzitter: De laatste spreker is de heer Bonte.

 

09.26  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, collega’s, wie daarstraks in de commissie was, zal niet verbaasd zijn dat ik hier op de tribune sta. Ik had dit immers reeds aangekondigd nadat ik tot mijn ongerustheid en verbazing vaststelde dat ik geen antwoord kreeg op mijn precieze vragen betreffende Citibank.

 

Ik lees zeer graag het eerste blad van de regeerverklaring voor: “De bevolking moet worden beschermd voor de gevolgen van bepaalde avonturen en excessen in de financiële sector. Met aandrang doe ik een oproep voor meer ethisch besef bij bepaalde bankiers, bestuurders en managers…” Het gaat zo nog een tijdje door. Ik veronderstel dat u die tekst ook heeft gezien, mijnheer Reynders.

 

In elk geval klinkt het mij toch wel een beetje soft om een oproep te doen tot ethisch bankieren, zonder een reeks verantwoordelijkheden te formuleren ten aanzien van wat er verkeerd is gelopen. Wij gaan er blijkbaar allemaal wat snel overheen.

 

Als er een ding duidelijk is, mijnheer de minister, dan is het wel dat Citibank niet alleen onethisch is maar ook onwettelijk. Het is een onwettelijke machine omdat zij permanent de wetgeving overtreedt. Ik zal daarvoor later zeker een aantal bewijzen leveren. Ik zal dit zelfs niet moeten doen want anderen zullen het in mijn plaats doen. Ik vermoed dat ook de Economische Inspectie dit zal doen. Zoals de voorbije jaren staat deze inspectiedienst permanent ter beschikkingen van mensen die zich in die sector gedupeerd of misleid voelen. Deze mensen kunnen sinds jaar en dag terecht bij de Economische Inspectie.

 

Ik ga ten gronde niet in op wat mijn mening is ten aanzien van Citibank. De vraag is zeer simpel en ik wil ze hier herhalen in de hoop dat u wat tijd gevonden hebt om een precies antwoord te vinden. Mijn vraag is zeer duidelijk, mijnheer de minister: loopt er nu een onderzoek naar de praktijken van Citibank? Ik heb premier Leterme dit horen aankondigen op 30 september in dit huis. Ik heb de bevoegde minister van Economie – we hebben hier boeiende economische debatten, maar hij is er blijkbaar weer niet in geïnteresseerd, moet ik bijna zeggen – horen zeggen dat hij daar al lang mee bezig is, dat hij al drie weken geleden opdracht heeft gegeven en dat binnen twee weken het resultaat op tafel ligt. Ik hoor u daarstraks zeggen dat u ook wel wat aanbevelingen of opdrachten heeft gegeven.

 

De vraag die ik stel, mijnheer de minister, is de volgende. Heeft de regering een onderzoek bevolen naar de praktijken van Citibank? Wanneer is dat gebeurd? Wie heeft die opdracht ontvangen? Tegen wanneer zult u het resultaat hebben? Dat wil ik nu wel eens horen van u, mijnheer de minister, in de hoop dat de regering voor een keer hetzelfde zegt, dat de premier hetzelfde zegt als de minister van Economie en u hetzelfde zegt als de minister van Economie. De vraag is duidelijk, ik hoop dat u ook even duidelijk bent in uw antwoord.

 

09.27  Bart Tommelein (Open Vld): Mijnheer Bonte, ik weet niet waar u mee bezig bent. Ik weet trouwens ook niet wat dit te maken heeft met het voorliggende wetsontwerp. Als u een vraag wilt stellen aan de minister van Economie, dan hebt u volgende week in de commissie daar de gelegenheid toe. Mijnheer Van Quickenborne, de minister, heeft aangekondigd dat hij al drie weken geleden een onderzoek heeft ingesteld daarin en dat hij u daarvoor niet nodig had. U komt hier opnieuw. Als u een vraag heeft aan de minister van Economie, stel die vraag dan in de commissie. Dit heeft niets met het onderwerp van dit moment te maken.

 

09.28  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Als u in de commissie had gezeten, had u perfect geweten waarom ik die vraag vandaag stel. We zijn hier bezig met belangrijke beslissingen, op een laat uur, met een ongebruikelijke procedure. Vanuit de oppositie werken we constructief mee om dit goed te keuren. We zullen het zelfs goedkeuren om zekerheden te bieden in een zeer onzekere wereld: zekerheden voor de banksector om opnieuw interbancaire kredieten mogelijk te maken. Ons pleidooi is om zekerheden te geven in verband met de bescherming van de spaarvolumes, waar jullie zeggen dat dit op een andere manier moet worden geregeld.

 

Mijnheer de vice-premier, als het u echt menens was dat u even snel wilde gaan voor de spaarder als voor de banken, had u nu misschien ter informatie aan ons uw KB kunnen bezorgen.

 

Als u echt een wettelijke basis nodig hebt en u daarover zult beschikken, zodra we de tekst hebben goedgekeurd, zo zegt u, dan is de vraag hoe het met uw koninklijk besluit is. Ik wil het wel eens zien. We zullen daarop toch geen week hoeven te wachten om een technische uitleg te krijgen?

 

Mijnheer Tommelein, u zegt dat ik alles op een hoopje gooi. Weet u wie er op een hoopje wordt gegooid? Dat zijn de duizenden spaarders, die van mening waren dat hun een spaarformule werd voorgesteld door verkopers van Citibank en die achteraf moeten vernemen dat het een belegging was. Die verkopers gooien alles op een hoopje.

 

U vraagt wat hier het onderwerp is. Het onderwerp is die spaarders, heel vaak hardwerkende Vlamingen, die aan het einde van hun carrière hun spaarpotje wilden beleggen, die de garantie kregen dat het kapitaal en de intresten verzekerd waren en die vandaag brieven ontvangen waarin staat dat ze er hoogstwaarschijnlijk niet meer op moeten rekenen dat ze aan hun spaarpotje zullen geraken.

 

Mijnheer de vicepremier, ik heb de volgende vraag. U hebt het daarnet gezegd. U hebt de tijd gevonden om zich te informeren. Wie heeft welke opdracht? Waar zit het onderzoek? Om welk onderzoek gaat het?

 

Mijnheer de premier, u zegt dat ik zot ben. Neem het woord en verklaar u nader. Ik hoor de premier zeggen dat hij een onderzoek beveelt en dat hij zijn minister van Economie een opdracht heeft gegeven. Ik kan het citeren en ik zal dat ook doen wanneer u zegt dat ik zot ben. "Leterme gelast onderzoek naar praktijken Citibank".

 

Er staat ook in dat prins Filip, in volle kredietcrisis, in volle economische paniek, aan het wandelen was met de minister van Ondernemen, de zelfverklaarde libertijn.

 

De voorzitter: Mijnheer Bonte, kunt u ter zake blijven?

 

09.29  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, dat staat hier in het artikel. Ik zeg wat de premier meedeelde, namelijk dat hij de minister van Ondernemen en Vereenvoudigen heeft belast met de opdracht om een onderzoek op te starten naar de praktijken van Citibank.

 

Mijnheer Tommelein, een beetje niveau. Mocht de minister van Economie een beetje betrokkenheid toont bij de kredietcrisis, zou hij toch anders reageren. Terwijl de rest van de regering – terecht -heel Europa afloopt, terwijl bedrijven aan de lopende band problemen signaleren om kredieten te krijgen, vanuit Latijns-Amerika zeggen dat men er al drie weken mee bezig, terwijl er in de praktijk geen spoor van terug te vinden is, duidt niet op betrokkenheid. Op het departement van Economie weet men van geen enkele opdracht van de minister van Economie. Het CBFA weet niets van opdrachten van de minister van Economie over een onderzoek naar Citibank. Wat blijft van die aankondiging over? Wees alstublieft duidelijk, mijnheer de vicepremier. Ik geef u de kans om die verwarring in elk geval uit de wereld te helpen.

 

De voorzitter: De minister van Financiën gaat antwoorden.

 

09.30  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Ik ben zeer benieuwd.

 

09.31 Minister Didier Reynders: Mijnheer Bonte, er is een schriftelijk verslag met een antwoord op pagina 11. U kunt vijf, zes of zeven keer dezelfde vraag stellen maar het antwoord blijft hetzelfde. Een onderzoek bij Economische zaken en een onderzoek bij de CBFA. Er zijn geen camera’s, het is niet nodig om dezelfde vraag in de plenaire vergadering te stellen. Op dezelfde vraag krijgt u hetzelfde antwoord.

 

09.32  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de vicepremier, ik ken dat verslag uit het hoofd. Daar staat inderdaad in wat u leest. Het enige wat ik vernomen heb is dat de minister van Economie drie weken tevoren een onderzoek gelast heeft en beloofd heeft dat het tegen eind deze maand af zou zijn.

 

Een tweede punt moet mij ook van het hart. Iedereen spreekt bij deze kredietcrisis over meer toezicht en controle. Dat staat letterlijk in de tekst van de regeringsverklaring. Ik ben naar de hoorzitting met de heer Servais geweest. De heer Servais zegt dat zij hun werk perfect gedaan hebben. Zij hebben toezicht gehouden en alles gecontroleerd, hen valt niets te verwijten. Intussen merken we, mijnheer de vicepremier, dat Citibank aan de lopende band producten van Lehman Brothers verkoopt alsof het een spaarformule is. Hierbij voelen duizenden mensen zich bedrogen.

 

09.33 Minister Didier Reynders: U hebt in de commissie een vraag gesteld en ik heb er antwoord op gegeven. Waarom moet dezelfde vraag in de plenaire worden gesteld? Voor de show? Waarom moet dezelfde vraag worden gesteld? Het antwoord is hetzelfde. U hebt gevraagd wie er belast is met het onderzoek. Ik heb het antwoord gegeven: Economische Zaken en de CBFA. Dat is klaar en duidelijk.

 

Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik heb geen vragen gekregen in verband met het ontwerp. Ik denk dus dat het een goed ontwerp is. Ik heb veel commentaar gehoord op andere punten. Ik zal eerst en vooral een verslag geven van onze acties van de laatste weken en de reden waarom er nu zo’n ontwerp komt. In een eerste fase hebben we een aantal beslissingen genomen. Eerst en vooral ging het om een herkapitalisering van sommige banken. Het ging erom om in een eerste fase 4,7 miljard of 49,9% van Fortis Bank België over te nemen en in een tweede fase om bij Fortis bijna 100% te nemen. Ook was er bij Dexia een herkapitalisering van 6,376 miljard met 1 miljard vanuit de federale staat.

 

Dat was de eerste fase van de herkapitalisering van verschillende banken. In een tweede fase hebben wij liquiditeiten gegeven aan de banken. Het was een actie van de Europese Centrale Bank, met een waarborg van de Nationale Bank van België. In een derde fase gaf de federale staat een echte waarborg, rechtstreeks aan de banken en de financiële instellingen, zoals nu ook in andere lidstaten van de Europese Unie gebeurt. Wij zijn in België gestart met die acties. Nu gebeurt hetzelfde in alle Europese lidstaten: herkapitalisering, liquiditeiten op de markt en een staatswaarborg om nog meer liquiditeiten te geven aan de banken en de financiële instellingen.

 

C'est dans cet esprit que le projet de loi est déposé. Il est peut-être utile qu'en plénière, on en dise quand même un mot. Il vise avant tout à donner la garantie de l'État à la Banque nationale de Belgique pour couvrir les engagements de cette banque en cas de crise lorsqu'elle doit fournir des liquidités aux acteurs financiers alors que ceux-ci n'en trouvent plus sur le marché interbancaire.

 

Voilà ce que nous cherchons à faire. C'est pour cela d'ailleurs que certaines dispositions ont un effet rétroactif à la fin du mois de septembre, au moment où la Banque nationale de Belgique mettait d'énormes moyens financiers à disposition du Groupe Fortis, notamment, comme je l'ai rappelé en commission.

 

Ce projet de loi nous permet aussi de gérer en temps de crise exceptionnelle, un certain nombre de situations par des modifications légales à quatre lois fondamentales en matière de contrôle sur le secteur financier. Je réponds là à M. Nollet qu'il est évident que ces dispositions ne doivent pas connaître une fin au milieu ou à la fin de l'année prochaine. Le dispositif mis en place, comme dans bien d'autres pays, permet de réagir en cas de crise, mais que ce soit celle-ci ou une autre plus tard. Nous ne devrons pas recommencer la même démarche et revenir devant le Parlement pour pouvoir utiliser un tel instrument. La garantie donnée à la suite de l'avis du Conseil d'État est de faire ratifier dans les 12 mois, par le Parlement, les arrêtés royaux pris en exécution de cette loi.

 

M. Nollet a évoqué l'idée d'une insécurité juridique, en commission et en plénière, parce qu'il y aurait eu un amendement. Bien entendu qu'il y a un amendement; en effet, dans la phase suivante de la crise, non seulement nous donnons une garantie d'État à la Banque nationale de Belgique, mais nous donnons une garantie à des institutions en direct. C'est cela que l'amendement déposé en commission prévoit: pouvoir accorder une garantie en direct à des institutions. Concrètement, le Groupe Dexia en a déjà fait la demande.

 

Wij hebben nu een protocolakkoord met Frankrijk en Luxemburg over een staatswaarborg van de drie betrokken landen tot en met 31 oktober 2009 en voor een maximumtotaalbedrag van 150 miljard euro voor de herfinanciering van de Dexiagroep en van alle banken die tot voornoemde groep behoren.

 

Het is een staatswaarborg die dus niet meer aan de Nationale Bank van België, maar rechtstreeks aan een financiële instelling wordt gegeven. Er is een kostprijs voor de betrokken financiële instelling en dus een vergoeding voor de Staat. Is het niet normaal om zulks te doen?

 

Ik herhaal dat wij zulks moeten doen om meer liquiditeit op de markten te brengen.

 

Monsieur le président, le projet de loi qui vous est soumis prévoit essentiellement des dispositions interprétatives pour clarifier les choses. La Banque nationale reste entièrement indépendante, y compris dans sa mission de mise à disposition de fonds dans le cadre de la stabilité financière avec garantie d'État. Elle est totalement indépendante dans sa prise de décision. De plus, une série d'autres dispositions corrigent purement et simplement des problèmes de texte dans les législations existantes. Nous avons donc là un cadre qui permet de répondre à la situation d'urgence.

 

Je voudrais encore préciser, contrairement à ce qu'ont dit certains intervenants, que l'intention du gouvernement –et nous le rappelons depuis plusieurs semaines – n'est pas de gérer la faillite de l'une ou l'autre institution bancaire mais bien de garantir à 100% les épargnants. La seule préoccupation qui guide le gouvernement, c'est cette protection à 100%. Cela signifie la continuité de l'activité des institutions financières qui ont un impact sur notre économie. Cela signifie aussi, au-delà de la protection des épargnants, la protection du personnel dans ces institutions et la protection de toutes celles et tous ceux qui souhaitent travailler à travers des investissements dans notre pays, qu'il s'agisse de petites, de moyennes ou de grandes entreprises ou de particuliers. C'est l'objectif!

 

Le projet de loi qui vous est soumis vise évidemment à garantir cette continuité d'activité. Heureusement, tout le monde prend le même chemin aujourd'hui en Europe, ce qui garantit cette continuité d'activité.

 

Bien entendu, nous avons aussi pris des engagements, comme tous les Européens, en cas de faillite: cette deuxième protection, que nous ne voulons pas voir fonctionner, consiste à porter la garantie des dépôts de 20.000 à 100.000 euros. Nous avons dit tout de suite que nous passerions à 100.000 euros.

 

Je tiens à rassurer celles et ceux qui entendent un certain nombre de commentaires sur ce sujet. Nous avons pris la décision de le faire, ce sera donc avec effet rétroactif au moment où la décision a été prise. C'est toujours le cas dans ce genre de décisions de garantie.

 

Pourquoi peut-on se permettre d'attendre de mettre en œuvre cette garantie par un arrêté royal d'exécution du projet de loi qui vous est soumis? Simplement, parce dans le cas de cette garantie, c'est une relation directe entre l'État et l'épargnant, il n'y a pas d'intermédiaire. Si quelqu'un fait défaut, l'État interviendra au-delà de l'intervention du secteur bancaire lui-même par sa protection. Par contre, ici, nous avons besoin d'une loi parce que pour faire jouer le crédit interbancaire et la garantie de l'État, il faut qu'il y ait une institution financière, une banque ou une autre institution, qui accepte de prêter de l'argent. Personne ne va le faire sans avoir la certitude que la garantie est votée.

 

J'ai cru comprendre que sur les bancs de la Chambre, tout le monde souhaitait que cette garantie soit portée à 100.000 euros pour les épargnants. C'est donc sans aucune difficulté que le gouvernement a pris et prend encore l'engagement d'offrir cette garantie, comme nous l'avons décidé en Europe, pendant une période temporaire d'un an que nous espérons être la période de crise.

 

Mais, de grâce, je voudrais demander aux membres de cette assemblée de ne dès lors pas faire croire à des épargnants, alors que nous les garantissons complètement par la continuité d'activité, alors que nous avons pris formellement cet engagement de couvrir 100.000 euros en cas de faillite, que ce n'est pas la réalité. De grâce, arrêtez! Vous savez tous que telle est la réalité, que c'est l'engagement du gouvernement. C'est aussi l'engagement du Parlement, ce dont je vous remercie.

 

(Applaudissements)

 

09.34  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, ik heb twee vragen naar aanleiding van de laatste woorden van de vicepremier.

 

De eerste vraag dient gewoon om uit te klaren wat er nu van is. Ik heb namelijk de wijsheden van collega Daems aangehoord, die gezegd heeft dat dit ontwerp dat zodadelijk ter stemming voorligt, de wettelijke basis is om aan de regering toe te laten een koninklijk besluit uit te vaardigen. Ik heb daarstraks de minister iets anders horen zeggen, namelijk dat hij een koninklijk besluit kon uitvaardigen op basis van de wet van 1993.

 

Mijnheer de minister, ik citeer dat uit het verslag: “Het is mogelijk om de garantie voor de spaarders tot 100.000 euro op te trekken door de wet van 1993 aan te passen via koninklijk besluit.” Maar dit is niet de wet van 1993!

 

09.35 Minister Didier Reynders: Mijnheer Vanvelthoven, u moet volgen. Ik heb klaar en duidelijk het volgende gezegd. In toepassing van het wetsontwerp van vandaag, kan de regering een koninklijk besluit uitvaardigen voor een aanpassing van de wet van 1993. Het is klaar en duidelijk!

 

De voorzitter: Mijnheer Vanvelthoven, u had nog een tweede vraag.

 

09.36  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): Er is nog een andere mogelijkheid, waarmee ik kom tot mijn inhoudelijk belangrijkste punt. Wat is namelijk het verschil? Welnu, het verschil is dat deze regering de garantie wil geven voor het optrekken van 20.000 euro tot 100.000 euro voor – luister goed, collega’s – één jaar. Beperkt in de tijd.

 

Waarom willen wij het bij wet regelen? Wel, wij willen die garantie onbeperkt in de tijd hebben. Dat is de keuze die hier vandaag voorligt. Ik heb het de vicepremier net horen zeggen dat hij die garantie maar wil, beperkt in de tijd. Ik en mijn fractie wensen dat voor de toekomst, ongeacht de tijd.

 

Dat is de keuze die vandaag aan u allen voorligt. U kiest hier vandaag, en u bent verantwoordelijk voor uw keuze.

 

09.37  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, si de nombreuses choses ont été dites, je voudrais signaler une fois de plus que, malgré l'importance de ce débat et des enjeux concernés, force est de constater le silence du cdH et du Parti socialiste.

 

09.38  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, ik heb nog twee korte vragen voor de heer Reynders. Ten eerste, artikel 8 gaat in op 28 september. Waarom precies op 28 september?

 

Ten tweede, de eerste minister heeft zich in de loop van de week laten ontvallen dat de Nationale Bank is moeten bijspringen voor Fortis, vooral in Nederland. Wat is daarvan aan geweest? In hoeverre is dat probleem er nog?

 

De voorzitter: Mijnheer Van de Velde, u had dat ook in de algemene bespreking kunnen vragen.

 

09.39 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, ik heb daarnet een antwoord gegeven op de vraag over de inwerkingtreding op 28 september. Het was de eerste interventie van de Nationale Bank voor Fortis op de liquiditeitenmarkt. Ik heb dat net gezegd. Waarom stelt u twee minuten later nog eens die vraag?

 

09.40  Christian Brotcorne (cdH): Monsieur le président, je voudrais préciser à M. Nollet que je suis intervenu en commission; par ailleurs, il recevra jeudi une réponse directe à son interpellation relative au vote intervenu au Parlement européen!

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1470/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1470/4)

 

Het wetsontwerp telt 15 artikelen.

Le projet de loi compte 15 articles.

 

*  *  *  *  *

Amendements déposés:

Ingediende amendementen:

 

Art. 2

  • 15   Jean-Marc Nollet cs (1470/5)

  • 16   Jean-Marc Nollet cs (1470/5)

Art. 8

  • 17   Jean-Marc Nollet cs (1470/5)

  • 18   Jean-Marc Nollet cs (1470/5)

Art. 14/1

  • 13   Peter Vanvelthoven cs (1470/5)

Art. 14/2

  • 14   Peter Vanvelthoven cs (1470/5)

*  *  *  *  *

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

Réservé: le vote sur les amendements et les articles 2 et 8.

Aangehouden: de stemming over de amendementen en de artikelen 2 en 8.

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1, 3 tot 7 en 9 tot 15.

Adoptés article par article: les articles 1, 3 à 7 et 9 à 15.

*  *  *  *  *

Votes nominatifs

Naamstemmingen

 

10 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit (1470/1-5)

10 Amendements et articles réservés du projet de loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'État relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière (1470/1-5)

 

Stemming over amendement nr. 15 van Jean-Marc Nollet cs op artikel 2. (1470/5)

Vote sur l'amendement n° 15 de Jean-Marc Nollet cs à l'article 2. (1470/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

21

Oui

Nee

110

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

(Mevrouw Schryvers doet teken dat zij zoals haar fractie gestemd heeft.)

 

Stemming over amendement nr. 16 van Jean-Marc Nollet cs op artikel 2. (1470/5)

Vote sur l'amendement n° 16 de Jean-Marc Nollet cs à l'article 2. (1470/5)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 1)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 2 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 2 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 17 van Jean-Marc Nollet cs op artikel 8. (1470/5)

Vote sur l'amendement n° 17 de Jean-Marc Nollet cs à l'article 8. (1470/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

21

Oui

Nee

113

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 18 van Jean-Marc Nollet cs op artikel 8. (1470/5)

Vote sur l'amendement n° 18 de Jean-Marc Nollet cs à l'article 8. (1470/5)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 2)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 8 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 8 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 13 van Peter Vanvelthoven cs. tot invoeging van een artikel 14/1 (n).(1470/5)

Vote sur l'amendement n° 13 de Peter Vanvelthoven cs. tendant à insérer un article 14/1 (n).(1470/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

48

Oui

Nee

87

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 14 van Peter Vanvelthoven cs. tot invoeging van een artikel 14/2 (n).(1470/5)

Vote sur l'amendement n° 14 de Peter Vanvelthoven cs. tendant à insérer un article 14/2 (n).(1470/5)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 3)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

11 Geheel van het wetsontwerp houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit (1470/4)

11 Ensemble du projet de loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière (1470/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

124

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

11

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (Applaus.)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (Applaudissements.)

 

12 Motie van vertrouwen (22.47 uur)

12 Motion de confiance (22.47 heures)

 

12.01  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, chers collègues, vous vous souviendrez qu'en début d'après-midi, le ministre a présenté une déclaration de politique générale au nom du gouvernement. Je voudrais dès lors déposer une motion de confiance au nom du gouvernement et à la demande du premier ministre.

 

De voorzitter: Collega's, ik heb van de eerste minister om 22.47 uur een motie van vertrouwen ontvangen. Zij luidt als volgt:

"Hierbij vraagt de eerste minister aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, na de verklaring van de regering over haar algemeen beleid te hebben gehoord, het vertrouwen in de regering te bevestigen".

Chers collègues, j'ai reçu de la part du premier ministre à 22.47 heures une motion de confiance libellée comme suit: "Par la présente le premier ministre demande à la Chambre des représentants, après avoir écouté la déclaration du gouvernement sur sa politique générale, de confirmer sa confiance dans le gouvernement".

 

Wij kunnen niet vroeger dan 48 uur, vanaf vandaag en dit uur, over deze vraag stemmen.

Nous ne pouvons pas voter sur ce texte avant les 48 heures qui viennent.

 

Autrement dit, le vote interviendra au plus tôt le jeudi 16 octobre à 22.47 heures.

 

13 Goedkeuring van de agenda

13 Adoption de l’agenda

 

Wij moeten ons thans uitspreken over de ontwerp agenda die de Conferentie van voorzitters u voorstelt.

Nous devons nous prononcer sur le projet d’ordre du jour que vous propose la Conférence des présidents.

 

Geen bezwaar? (Nee) Het voorstel is aangenomen.

Pas d’observation? (Non) La proposition est adoptée.

 

La séance est levée. Prochaine séance le mercredi 15 octobre 2008 à 10.00 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering  woensdag 15 oktober 2008 om 10.00 uur.

 

La séance est levée à 22.48 heures.

De vergadering wordt gesloten om 22.48 uur.

 

 

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 52 PLEN 053 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 52 PLEN 053 annexe.

 

 

 


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 001

 

 

Ja         

021

Oui

 

Almaci, Bonte, Boulet, Detiège, De Vriendt, Douifi, Genot, Gerkens, Gilkinet, Henry, Kitir, Lahssaini, Landuyt, Nollet, Snoy et d'Oppuers, Tuybens, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Straeten, Vanvelthoven

 

 

Nee        

110

Non

 

Annemans, Arens, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere Els, De Rammelaere Els, Deseyn, Destrebecq, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Doomst, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jambon Jan, Jambon Jan, Jeholet, Kindermans, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Maingain, Mayeur, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Eynde, Van der Auwera, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vijnck, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 002

 

 

Ja         

021

Oui

 

Almaci, Bonte, Boulet, Detiège, De Vriendt, Douifi, Genot, Gerkens, Gilkinet, Henry, Kitir, Lahssaini, Landuyt, Nollet, Snoy et d'Oppuers, Tuybens, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Straeten, Vanvelthoven

 

 

Nee        

113

Non

 

Annemans, Arens, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere Els, De Rammelaere Els, Deseyn, Destrebecq, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Dieu, Doomst, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jambon Jan, Jambon Jan, Jeholet, Kindermans, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Maingain, Mayeur, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Eynde, Van der Auwera, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vijnck, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 003

 

 

Ja         

048

Oui

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Colen, De Bont, Dedecker, De Maght, De Man, De Rammelaere Els, Detiège, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Douifi, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Jambon Jan, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Luykx, Mortelmans, Nollet, Pas, Schoofs, Sevenhans, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Straeten, Van de Velde, Van Noppen, Vanvelthoven, Vijnck, Werbrouck

 

 

Nee        

087

Non

 

Arens, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere Els, Deseyn, Destrebecq, Dierick, Dieu, Doomst, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Hamal, Jadin, Jambon Jan, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Mathot, Mayeur, Moriau, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schryvers, Schyns, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Wiaux, Yalçin

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 004

 

 

Ja         

124

Oui

 

Annemans, Arens, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere Els, De Rammelaere Els, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Dieu, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jambon Jan, Jambon Jan, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Maingain, Mathot, Mayeur, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Tuybens, Valkeniers, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vijnck, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

011

Abstentions

 

Almaci, Boulet, De Vriendt, Genot, Gerkens, Gilkinet, Henry, Lahssaini, Nollet, Snoy et d'Oppuers, Van der Straeten