Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

donderdag 16 oktober 2008

 

Avond

 

______

 

 

du

 

jeudi 16 octobre 2008

 

Soir

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 20.35 uur en voorgezeten door mevrouw Corinne De Permentier.

La séance est ouverte à 20.35 heures et présidée par Mme Corinne De Permentier.

 

Tegenwoordig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Ministre du gouvernement fédéral présent lors de l'ouverture de la séance:

Annemie Turtelboom.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Bruno Tobback, Linda Vissers, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Martine De Maght, met zending / en mission;

François-Xavier de Donnea, met zending buitenslands / en mission à l'étranger.

 

01 Hervatting van de bespreking van de verklaring van de regering

01 Reprise de la discussion de la déclaration du gouvernement

 

De bespreking van de verklaring van de regering is hervat.

La discussion de la déclaration du gouvernement est reprise.

 

01.01  Filip De Man (Vlaams Belang): Mevrouw de voorzitter, mijn interventie handelt, zoals de minister wellicht verwacht, over het luik asiel en immigratie, of, beter gezegd, het ontbreken van een luik asiel en immigratie.

 

Ik moet eerst en vooral vaststellen dat de grootste regeringspartij na de verkiezingen van vorig jaar een monsterscore heeft behaald met forse verklaringen inzake de communautaire kwestie, maar toch ook door stevige beloften inzake het vreemdelingenbeleid.

 

We weten allemaal dat het Vlaamse onderdeel van de beloften ondertussen begraven is, begraven in een dialoog. Inzake de strengere immigratieregels zien we al evenmin iets komen.

 

De meest schijnheilige passus uit de verklaring van de heer Leterme is wel de volgende, en ik citeer: “De regering werkt aan een totaal aanpak van de migratie. Op die manier willen wij een algemene visie op dit beleid voor de komende jaren vastleggen.”

 

Iedereen weet dat die totaal aanpak er niet komt. Ik geef u de echte reden waarom. Geen besluit is natuurlijk ook een besluit. Daarmee bedoel ik het volgende. Eigenlijk zijn de regeringspartijen best tevreden met de status-quo.

 

En, jazeker, de voorbije weken werd een schijnvertoning opgevoerd in de Wetstraat. De linkse partijen PS en cdH weten dat het extreemlinkse Ecolo zwaar investeert in de vreemdelingenproblematiek en willen geen stemmen verliezen aan de groenen. Zij willen ook voor mekaar niet onderdoen qua xenofilie en boden de voorbije weken dus tegen elkaar op.

 

Maar dat alles, waarde collega’s, is berekening. Dat alles is show. Onkelinx en Milquet weten zeer goed dat de linkse en lakse vreemdelingenwetgeving van Verhofstadt – van de VLD en sp.a – ondertussen gewoon van kracht blijft, en dat de allochtonen en de allahtonen via allerlei kanalen blijven toestromen, dat zij massaal worden geregulariseerd, dat zij massaal worden genaturaliseerd tot nieuwe kiezers, of, beter gezegd, tot nouveaux Belges. Diep in hun binnenste zijn Onkelinx en Milquet al best tevreden als CD&V en VLD hun beloften van voor de verkiezingen inslikken, en dat doen zij ook. Straks geef ik daarvan de nodige voorbeelden.

 

Ik kom tot de Vlaamse kant. Ook daar is er een schijnvertoning. CD&V en Vld weten maar al te goed dat die onverbeterlijken van het Vlaams Belang ook nu weer moord en brand zullen schreeuwen bij de minste toegeving, dat ze bij de minste aanleiding weer gaan zwaaien met “eigen volk eerst” en daar volgend jaar electoraal garen bij spinnen. Dus voeren zij ook hun nummertje op. Turtelboom weigert zogenaamd de massale regularisatie en wordt hierin, schoorvoetend weliswaar, maar toch, gevolgd door CD&V.

 

Maar wat is, collega’s, de realiteit? Tijdens de onderhandelingen die werden gevoerd op het niveau van de interkabinettenwerkgroep, stelden PS en cdH dat er 80.000 tot 90.000 sans-papiers, de zogenaamde sans-papiers, moeten geregulariseerd worden. Ik herhaal: 80.000 tot 90.000 illegale vreemdelingen. Dat is trouwens met zoveel woorden gezegd door Milquet op Télé-Bruxelles. Dat worden dus binnen een paar jaar, moest dat lukken, 80.000 nouveaux Belges. Zeg maar, op vrij korte termijn, twee Kamerzetels extra voor de Franstaligen. Want zo redeneren natuurlijk de Franstaligen in dit land: hun panische angst voor minorisatie maakt dat zij er alles aan doen om de Vlaamse meerderheid te minimaliseren. Hun hardnekkige claim inzake het Vlaamse Halle-Vilvoorde heeft ook daarmee te maken: het gaat ook daar over twee Kamerzetels die ze in geval van splitsing dreigen te verliezen.

 

80.000 regularisaties, daarop konden CD&V en Open Vld natuurlijk niet ingaan. Het Vlaams Belang zou met dat cijfer in heel Vlaanderen de boer opgaan en hun zware electorale schade toebrengen. Van CD&V kwam dan het tegenvoorstel om het aantal regularisaties te beperken tot zo’n 25.000. Dat volstond echter niet voor de Franstaligen. Voor een halve Kamerzetel doen ze niet mee.

 

Dus blijft alles bij het oude, bij de regelingen die Verhofstadt, Open Vld en sp.a hebben ingevoerd. Collega’s, ik herinner u even aan de cijfers. Onder Verhofstadt werden 120.000 illegale vreemdelingen geregulariseerd, al dan niet op basis van valse stukken. Er werden zomaar eventjes 350.000 vreemdelingen nouveaux Belges.

 

Tussen haakjes, ook de verkozenen van N-VA en LDD steunen deze massale naturalisaties, hier in deze Kamer. Nietwaar, mijnheer Dedecker? Het is nuttig dat uw kiezers dat ook weten. Alleen al in 2008 heeft deze Kamer 7.882 nouveaux Belges gecreëerd en binnen enkele weken moet de Kamer beslissen over nog eens 7.600 dossiers. Mijnheer Dedecker, ik vraag mij af of u dat ook dit keer zult goedkeuren.

 

Let op, men moet weten dat de naturalisaties in de Kamer slechts 30% uitmaken van het totale aantal nationaliteitsverwervingen. Ook dit jaar gaat het dus over ongeveer 40.000 nouveaux Belges. Blijkbaar kan het CD&V, Open Vld, sp.a, N-VA en LDD niet deren dat wij stilaan vreemden worden in ons eigen land.

 

Het aanvaardbaar klinkende principe LIFO – last in, first out – werd in de feiten gewijzigd in het principe FINO: first in, never out. Open Vld mag dan wel doen alsof dat niet waar is, in de praktijk is het natuurlijk wel zo. Onder de Open Vld-ministers Dewael en Turtelboom werden en worden er jaarlijks 10.000 tot 12.000 illegale vreemdelingen geregulariseerd. Veel mensen laten zich, jammer genoeg, vangen aan het schijngevecht van Turtelboom met madame Milquet. U kent ze wel, die grote humaniste die zich ontpopt tot een trouwe kerkbezoekster, als er maar sans-papiers inzitten.

 

Nog zo’n schijnmanoeuvre van Open Vld was de koppeling van de regularisatie aan de activeringsplannen. De linkse liberalen wilden dus wel regulariseren, maar dan moesten de werkonwilligen ook aangepakt worden. Zij dachten dat de hardwerkende Vlaming daar dan toch oor naar zou hebben, althans dat hoopten zij. Beste leden van Open Vld, u weet toch goed genoeg dat de PS nooit zijn electoraat van beroepsdoppers zal laten bruuskeren door activeringsplannen? U weet zeer goed dat Milquet haar Brusselse allochtonen niet zal willen schofferen. Zij is niet gek; haar verkiezingslijsten in Brussel staan immers vol allochtonen. U doet echter of u toch enig weerwerk biedt. Het zijn wel goede acteurs, de Open Vld-ers.

 

Dus blijft alles bij het oude en slikken Open Vld en CD&V hun verkiezingsbeloften in. Onbeschaamd als steeds bedriegen zij de kiezers. Ik geef een niet-exhaustieve lijst van voorbeelden.

 

Voor de verkiezingen zei Open Vld dat de familiehereniging met ouders moest worden ingeperkt. CD&V pleitte ervoor dat de gezinshereniger over voldoende bestaansmiddelen moest beschikken om te vermijden dat gezinsleden een beroep doen op onze sociale zekerheid. Welnu, mevrouw de minister, de eerste letter van een dergelijke reglementering moet nog op papier worden gezet. Ondertussen wordt natuurlijk volop herenigd en dat op onze kosten.

 

Een tweede voorbeeld, CD&V ging de nieuwe asielprocedure een jaar na de inwerkingtreding grondig evalueren en indien nodig bijsturen. Van evalueren en bijsturen is echter geen sprake. Nochtans is de nieuwe asielwet al anderhalf jaar van kracht.

 

Open Vld was ook tegen de collectieve regularisatie, net zoals CD&V, maar zoals reeds gezegd draait de regularisatiemachine onder mevrouw Turtelboom nog altijd op volle toeren. Ook dit jaar worden volgens de eerste schattingen ongeveer 12.000 illegale vreemdelingen geregulariseerd en op termijn dus ook genaturaliseerd.

 

Ik kom tot een laatste voorbeeld. Voor de verkiezingen eiste Open Vld dat er strengere regels zouden komen voor wie de Belgische nationaliteit wenst te verwerven. Let wel, dat is dezelfde Open Vld die onder Verhofstadt precies het tegenovergestelde deed. Eerst keurt Open Vld de beruchte snel-Belgwet goed, om ze daarna terug te willen afschaffen. Open Vld zit in de regering, maar schaft ze die wet af? Nee, ze schaft niets uit die wet af.

 

Voor CD&V geldt hetzelfde, mijnheer Vandeurzen. In volle verkiezingscampagne pleit uw partij voor het strenger maken van die wet. CD&V levert de bevoegde minister van Justitie, piske Vandeurzen, en wij hebben nog altijd niets gezien van het strenger maken van de nationaliteitswetgeving.

 

Erger nog, in het regeerakkoord van 18 maart van dit jaar, ondertekend door Open Vld en CD&V, wordt zelfs het minimum minimorum niet aangehouden om nieuwe Belg te worden. De verplichte kennis van een van de landstalen wordt niet eens meer vermeld. Zoals wij hier al verschillende keren mochten meemaken, ging het niet zelden om pooiers, maffiosi, fundamentalisten en terroristen.

 

Alles blijft bij het oude. U slikt uw verkiezingsbeloftes in. U bent onbeschaamd.

 

Ik ga voort met de beleidsverklaring van eergisteren. Ik lees daarin, ik citeer: “De regering werkt aan een betere verstandhouding en informatie-uitwisseling tussen de verschillende diensten om ons land zo goed als mogelijk te beveiligen tegen het internationaal terrorisme. Zij zal de mogelijkheid en de wenselijkheid van de oprichting van een nationale terrorisme-eenheid binnen de federale politie nagaan". Welnu, in dit land worden terroristen bij mijn weten niet geneutraliseerd, ze worden genaturaliseerd. Dit jaar mochten wij zelfs vernemen dat sommigen van hen ingehuurd worden door de Belgische staatsveiligheid.

 

Een laatste aspect is het volgende en ik richt mij tot de Vld. De vraag is of jullie, ook vandaag, voorstander blijven van de door u zo geprezen economische immigratie. U knikt van ja. U hebt dat net als de N-VA beloofd in het verkiezingsprogramma. Het staat in het regeerakkoord-Leterme van maart. U voorziet daar in economische migratie. Tussen haakjes, ook CD&V is voor economische migratie, want het staat in het regeerakkoord-Leterme. Vandaag staat u daar mooi. U wilde al niet luisteren toen ik in maart zei dat economische immigratie regelrechte onzin is, wanneer in dit land een half miljoen werklozen zijn. Vandaag blijkt uw plan helemaal te gek om los te lopen, want wij sukkelen wellicht, door het multicultureel hypotheekbeleid in de VS – ik verwijs naar de wanpraktijken van Fanny Mae en Freddie Mac –, in een periode van economische recessie en stijgende werkloosheid. Toch blijft de minister ja knikken. Zij is voor die zogeheten economische immigratie.

 

Mevrouw de minister, ik kan alleen maar herhalen dat het Vlaams Belang van oordeel is dat wij de bedoelde gastarbeiders niet nodig hebben, te meer omdat er een systeem van arbeidskaarten bestaat. Er worden in ons land per jaar tienduizenden kaarten uitgereikt. Bovendien vallen heel binnenkort de EU-grenzen voor werknemers weg.

 

Collega’s, bovenal zijn wij tegen, omdat ons volk in het verleden heeft geleerd hoe gastarbeid gepaard gaat met een aanzienlijke volgmigratie, die onze sociale zekerheid nog meer dan anders zal belasten. Indien er nu een tweede golf bijkomt, wordt de belasting op onze sociale zekerheid nog erger dan ooit tevoren.

 

Over voornoemde arbeidsmigratie, die in feite bijstandsmigratie is, wordt de bevolking in het ongewisse gelaten. De regering zwijgt erover als vermoord, net zoals de traditionele partijen trouwens weigeren om welk maatschappelijk debat dan ook te voeren over de drama’s die de eerste golf van gastarbeiders hier bij ons heeft veroorzaakt.

 

Mevrouw Turtelboom, hoe u het ook wil noemen – nieuwe immigranten, gastarbeiders of economische migranten – het komt, gezien de volgmigratie, altijd neer op het importeren van nog maar eens tienduizenden steuntrekkers. Door de gezinshereniging en de gezinsvorming moet het aantal gastarbeiders in feite met drie, vier of misschien zelfs met meer worden vermenigvuldigd.

 

Collega’s, zo komt het trouwens dat vandaag de dag jaarlijks tussen 60.000 en 90.000 vreemdelingen ons land binnenkomen. Dat is dus elk jaar opnieuw de bevolking van een stad als Oostende of Leuven.

 

Collega’s, denk ook eens aan het feit dat de grote meerderheid van de vreemdelingen niet werkt en dus, ook na verloop van tijd, ten laste van de sociale zekerheid valt. Ik verwijs in dat verband naar een onverdachte bron, met name het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. Bedoeld onderzoek wees uit dat zelfs na vijf jaar de helft van de geregulariseerde vreemdelingen niet werkt.

 

Let wel, collega’s, het gaat hier dus om vreemdelingen die zo vriendelijk wilden zijn om aan voornoemd onderzoek van het centrum mee te werken. Er mag dus worden aangenomen dat de resultaten van het onderzoek van het centrum op zijn minst een valse indruk geven. Dat was echter wellicht de bedoeling.

 

Voorzitter, collega’s, het Vlaams Belang wil precies het tegenovergestelde van het huidige beleid: een zeer forse inperking van de zogenaamde gezinshereniging – in feite gaat het meestal over gezinsvorming, die blijkbaar altijd hier moet gebeuren – het volledig herschrijven van de naturalisatiewetgeving, een actief opsporingsbeleid voor illegalen, een drastische verhoging van de capaciteit van de gesloten centra voor asielaanvragers en illegalen, de systematische opsluiting van asielbedriegers en illegalen met het oog op hun repatriëring, een detentietermijn tot 18 maanden voor weerspannige illegalen, zoals trouwens op Europees vlak is afgesproken, geen massale regularisaties en, tot slot, de uitwijzing van criminele, fundamentalistische en werkonwillige vreemdelingen. Meer moet dat voor het Vlaams Belang niet zijn, maar zeker ook niet minder.

 

01.02  Dalila Douifi (sp.a+Vl.Pro): Mevrouw de voorzitter, heren van de regering, mevrouw de minister, beste collega’s, ik zal beginnen met u te zeggen, mevrouw de minister, dat ik hier veel liever namens mijn fractie had gestaan om te debatteren over wat zou zijn voorgesteld door u en door de regering inzake wat nu al zo lang is aangekondigd, te weten een globaal akkoord over asiel en migratie, om het met de woorden van de regering te zeggen, en ook een rondzendbrief.

 

Dat is nu waar wij al weken, al maanden, op zitten te wachten. Wij zitten er niet zomaar op te wachten. Het is aangekondigd. Ik heb het grootste deel van de leden van de meerderheid gehoord, ik heb de eerste minister gehoord, ik heb de tekst nog eens goed onderzocht, maar over een rondzendbrief, over een akkoord over asiel en migratie, is er geen sprake. Ik vind daarover niets. Over een rondzendbrief om uitgeprocedeerde asielzoekers, om mensen zonder papieren, een wettelijk verblijf onder bepaalde voorwaarden toe te kennen – dus ze te regulariseren – en over een akkoord – waarover u het de voorbije maanden gehad hebt – inzake het dossier asiel en migratie, is er vandaag niets.

 

Nochtans, mevrouw de minister, in maart, toen deze regering met haar regeringsverklaring naar het Parlement is gekomen, vond ik dat u samen toch veel had kunnen bekomen in dat dossier. Er waren twee bladzijden over migratie en over wat er allemaal zou gaan gebeuren. Ik had in elk geval de indruk – en ik niet alleen, ook alle mensen hier buiten, iedereen die van nabij betrokken is, maar vooral de betrokkenen zelf die zitten te wachten op de beloftes die zullen worden uitgevoerd door uw regering – dat de ambitie toen groot was.

 

Ik had ook de stellige indruk dat de honger groot was om iets te doen inzake mensen zonder papieren, en inzake asiel en migratie in het algemeen. Ik meende dat het stellig de bedoeling was van deze regering er echt de tanden eens in te zetten. Dat werd ook aangetoond door u te benoemen. Dit is de eerste regering die een aparte minister in het zadel heeft geholpen met de bevoegdheid over asiel en migratie. Open Vld vult die functie in.

 

De regeringsverklaring is heel duidelijk en stipuleert een aantal heel duidelijke taken die door u zouden moeten worden uitgevoerd.

 

Sindsdien werd een pilootproject opgestart om gezinnen met kinderen in detentie een alternatief te bieden, werd de dienst Economische Migratie opgericht en hebt u heel wat interviews gegeven. Ik heb ze niet allemaal meegebracht, want de stapel zou te groot zijn. U hebt heel wat aan communicatie gedaan. Men weet wel wie in dit land de minister van Asiel en Migratie is.

 

Op uw palmares prijkt tot nu toe echter niet bijzonder veel. Wat ik u moet toegeven, is dat u zich heel snel de stijl van deze regering eigen gemaakt hebt, de stijl om zaken aan te kondigen, deadlines aan te kondigen om ze vervolgens op te schuiven.

 

Dat is wat er gebeurd is met de omzendbrief. Eerst werd door u verschillende malen gezegd dat de omzendbrief er in mei zou komen. Dat is niet gelukt. Vervolgens zou de omzendbrief er in juni komen. Het zou een degelijke omzendbrief zijn en alles moest goed gewikt en gewogen worden binnen deze regering. Men is dus degelijk bezig. Men is goed aan het besturen.

 

Het wordt uiteindelijk midden juli. Eventjes, toen de acties zich aan het cumuleren waren - de hongerstakingen en de kraanbezettingen waren volop aan de gang -, was er crisiscommunicatie. We konden dat tijdens het reces allemaal volgen in de pers. Eventjes zag het ernaar uit dat u uit het mooie Italië zou terugkomen om te onderhandelen over een dossier in crisis, van mensen die ondertussen bleven wachten op wat door jullie werd beloofd.

 

Sindsdien is er niets gebeurd. Iedereen blijft op zijn honger zitten. De gesprekken over asiel en migratie zijn herleid tot gekibbel en onderling geruzie. Ik illustreer dat nog even. Ik weet niet of u de voorbije dagen de tijd hebt gehad om de berichtgeving te volgen. Wij wel.

 

We konden de voorbije dagen in de pers de volgende uitspraken van ministers lezen. Patrick Dewael zei tot Milquet dat zij niet op haar plaats was in deze regering. Laurette Onkelinx - er zijn hier nu weinig PS'ers aanwezig - zei tot Patrick Dewael en Karel De Gucht: "Vous êtes des petits messieurs". Jullie zijn kleine meneertjes, waarbij ze vijf centimeter tussen haar duim en wijsvinger liet.

 

Mevrouw de minister, er is sprake van een verrottingsstrategie bij de regeringspartners en een verkiezingsstrategie bij Open Vld om een oplossing te blokkeren tot de volgende verkiezingen om vervolgens daarover dan campagne te kunnen voeren. Ik geef een citaat van u, minister Turtelboom, gisteren in de pers: “Het is een dovemansgesprek met cdH en PS.” Het zijn nochtans dezelfde partijen die vandaag deel uitmaken van de regering en die het regeerakkoord opgemaakt hebben. Het zijn toch dezelfde mensen, dezelfde partijen, dezelfde woordvoerders in dit dossier met alle verklaringen van de voorbije dagen, weken en maanden, de verwijten die jullie elkaar naar het hoofd slingeren en die ten gronde niet eens tot een goed gesprek komen over dit dossier. Het zijn jullie toch die dat regeerakkoord neergepend hebben en het hier zijn komen aankondigen in het Parlement. Het zijn CD&V, Open Vld, cdH, MR en PS die de regularisatiecriteria beloofd hebben. Jullie hebben beloofd dat er een omzendbrief zou komen met criteria als – ik herhaal ze even – een langdurige procedure, ziekte en een prangende humanitaire situatie, met inbegrip van lokale duurzame verankering. Collega’s van CD&V, jullie hebben beloofd dat bij de beoordeling van een prangende humanitaire situatie op grond van duurzame lokale verankering rekening zou worden gehouden met kennis van een der landstalen, de schoolloopbaan van kinderen, de inburgering van kinderen, het werkverleden en de werkbereidheid van mensen zonder papieren, het beschikken over kwalificaties of competenties afgestemd op het arbeidsaanbod of uitzicht hebben op werk of de mogelijkheid hebben om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Als men aan die criteria kan voldoen is door jullie allemaal beloofd dat die mensen in aanmerking komen om geregulariseerd te worden.

 

Belofte maakt schuld, collega’s uit de meerderheid. Mevrouw de minister, het valt mij enorm op dat tot nu toe noch door de regering, noch door de premier, noch door iemand maar één woord is gezegd over deze situatie, over al deze mensen die jullie hoop hebben gegeven maar waarvoor jullie niets doen. Door die hoop te geven, mevrouw de minister, zijn er heel veel mensen zonder papieren beginnen hopen op een wettig verblijf. Door die hoop te geven hebben uitgeprocedeerde asielzoekers niet langer de minste intentie om het land te verlaten. Dan kunt u zoveel u wil herhalen dat u de nadruk wil leggen op een kordaat asielbeleid, dat u de nadruk wil leggen op de vrijwillige verwijdering uit ons land maar als u zo lang die hoop zelf aanwakkert, dan is er op dit ogenblik niemand die maar de geringste intentie heeft om vrijwillig het land te verlaten.

 

U holt dus eigenlijk alle inspanningen van de voorbije jaren verder uit. Iedereen is echter aan het kijken wanneer deze regering daden bij de woorden zal voegen. Dat is men aan het doen.

 

Mevrouw de minister, u blijft steeds dezelfde antwoorden herhalen. Wij hebben dat de voorbije weken ook in de commissie kunnen vaststellen. Ik vat samen. Het komt erop neer dat u een globaal akkoord wilt, een evenwichtig akkoord wilt over alles. U blijft dezelfde plaat draaien.

 

Collega’s, in het regeerakkoord, ik heb het er nog eens goed op nagelezen, staat er nergens dat de rondzendbrief met criteria om te regulariseren gekoppeld is aan een globaal en evenwichtig akkoord over asiel en migratie. Nergens wordt dat gekoppeld.

 

Mevrouw de minister, bijgevolg zitten wij vandaag in dit dossier in een situatie met een verwarring, onduidelijkheid en onzekerheid, zelfs rechtsonzekerheid die nog nooit zo groot was. De Orden van Advocaten, de Nederlandse en Franstalige Orde van Advocaten hebben het u ook geschreven. Ik citeer uit de brief: “De afwezigheid van de aangekondigde rondzendbrief schept op het terrein een zeer moeilijke toestand. De afwezigheid van enige zekerheid voor deze buitenlanders ten aanzien van hun situatie in een rechtstaat niet waardig.”

 

Collega’s van CD&V, ook het ACW schreef de regering aan. Mijnheer Leterme, ik citeer uit de brief: “… om op korte termijn regularisatiecriteria te bepalen zoals in het regeerakkoord is vooropgesteld. De mensen,” zegt het ACW, “dachten eindelijk een houvast te hebben, maar blijven achter met lege handen. Ideologische discussies kleuren het debat.”

 

Ik meen nochtans het volgende te mogen zeggen, te mogen stellen, over verschillende partijgrenzen heen. Ik heb een jaar geleden in volle campagne debatten gevoerd met collega Bogaert, om het in mijn provincie te houden, en met andere collega’s van de partijen die vandaag in de meerderheid zitten.

 

In dit dossier waren wij het over een aantal zaken, over een aantal situaties van mensen, gezinnen die in aanmerking zouden moeten kunnen komen om geregulariseerd te worden, volmondig eens. Ik dacht dat er, eender hoe de constellatie van de regering er zou uitzien, in dit dossier een deblokkering zou zijn, dat wij er zouden geraken.

 

01.03  Hendrik Bogaert (CD&V): Collega, het volgende is voor mij belangrijk. Iemand die illegaal binnenkomt in het land moet achteraf niet komen zeggen dat men hem papieren moet geven, want dat hij in die of die omstandigheden zit. Ik heb daarmee principieel een groot probleem.

 

Ik begrijp de problematiek en de gevoeligheden bij de collega’s zeer goed. Ik vind dat op vlak van menswaardigheid wij een serieuze tand moeten bijsteken. Dat geloof ik best en voel ik goed aan.

 

Tegen de toestand, de richting waar jullie het hele Parlement naartoe willen duwen, om te zeggen dat iemand die illegaal binnenkomt in het land na verloop van tijd op een of andere manier toch binnengeloodst moet worden, heb ik principieel een groot bezwaar.

 

Als men die angel er al uit kan halen op een geloofwaardige manier, staan we al veel verder, denk ik. (Applaus)

 

01.04  Dalila Douifi (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer Bogaert, het is zeer merkwaardig dat u maar een klein applaus krijgt. (Applaus)

 

U hebt het regeerakkoord gelezen. Nergens in het regeerakkoord staat er iets over dit criterium, dat geen criterium is; nergens wordt er vermeld dat mensen die illegaal het land zijn binnengekomen en hier nooit wettelijk verbleven, zouden worden geregulariseerd.

 

(…): (…)

 

De voorzitter: Dit is geen minidebat. Mevrouw Van der Straeten vraagt het woord.

 

01.05  Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Collega Bogaert, weet u waar ik principieel een probleem mee heb? Het heeft lang geduurd voor er een regering was. Op het moment waarop er een regering was en premier Leterme hierheen kwam met de regeerverklaring, stonden in de regeerverklaring niet minder dan drie paragrafen over regularisatie. Het gaat niet over iedereen die hier zonder papieren binnenkomt; het gaat over mensen die hier al zeer lang zijn en in welk verband de regering - en uw fractie was op dat moment de grootste van de meerderheid - beloofde die situatie te zullen aanpakken via een rondzendbrief met duidelijke criteria. Men zou case by case, op individuele basis, mensen regulariseren op grond van duidelijke criteria. Het gaat om de rechtszekerheid, collega Bogaert. Hoe lang gaat uw fractie, CD&V, nog accepteren dat die rondzendbrief er niet is? Daar heb ik een principieel probleem mee, met een regering die haar regeerprogramma niet uitvoert.

 

01.06  Hendrik Bogaert (CD&V): Ik begrijp dat het er heel snel moet komen; ik ben daar voorstander van. Mijn punt is gewoon dat het niet is omdat iemand heel lang in het land is, dat die dan per definitie plots van de illegaliteit in de legaliteit terechtkomt. Dat is op zich geen criterium.

 

01.07 Minister Annemie Turtelboom: Mevrouw de voorzitter, hoe langer dit debat gevoerd wordt, hoe meer het mij duidelijk wordt dat de mensen die mij aanvallen op het feit dat er geen akkoord is – dat is er niet vandaag en dat zal ik ook niet ontkennen – eigenlijk geen minister van migratie willen, maar een minister van regularisatie. (Applaus)

 

(…): (…)

 

01.08 Minister Annemie Turtelboom: Collega, ik heb u laten uitspreken. Ik heb u uw redenering gedurende een hele tijd laten ontwikkelen en ik wens nu een korte redenering te maken. U mag straks voortspreken, maar eerst wens ik bondig mijn redenering af te maken.

 

Ik heb een fundamenteel probleem. Als men straks mijn ontslag vraagt als minister van Migratie dan zit men volgens mij fout, want eigenlijk zou men een motie moeten indienen waarin men het ontslag vraagt van de minister van regularisaties; dat is in feite wat men wil.

 

Men zegt dat ik nog niets heb gedaan. Ik denk aan de kinderen in de gesloten centra. Is dat niets? Is het niet zo dat heel de samenleving eigenlijk al heel lang vindt dat kinderen niet thuishoren in een gesloten centrum? Ik begrijp dat u gefrustreerd bent omdat u dit tijdens de vorige legislatuur niet heeft kunnen doen, maar dat is mijn schuld niet.

 

Wij hebben gisteren op Europees niveau het Europees migratiepact aangenomen dat niet haaks staat op ons beleid. Vergeet trouwens niet dat België geen eiland is in Europa. Wij hebben dit overigens gemerkt met de toestroom van illegalen in Oostende waar we, door snel op te treden, ervoor hebben gezorgd dat het probleem snel was opgelost. Volgens het Europees migratiepact reageert een land fundamenteel verkeerd wanneer het de flou artistique laat voortbestaan, waarnaar collega Bogaert verwijst, en dat erin bestaat illegaal binnen te komen langs de achterdeur en de sleutel van de voordeur te vragen.

 

01.09  Dalila Douifi (sp.a+Vl.Pro): Mevrouw de minister, u weet zeer goed dat als men al maanden aan een stuk deadlines vooropstelt, als men al maanden aan een stuk zegt dat er criteria zullen komen – dit is niet alleen de verantwoordelijkheid van de minister, maar van heel de meerderheid – en men doet dit niet, dan organiseert men eigenlijk instabiliteit in zo’n dossier. U mag dan nog zoveel kordate verklaringen afleggen en interviews weggeven (…)

 

La présidente: Madame Douifi, je vous demande de conclure.

 

(...): Il n'y a aucune raison de devoir conclure…

 

La présidente: Madame, je suis désolée, un accord entre les présidents des partis démocratiques a été conclu en Conférence des présidents. Suivant cet accord, chaque intervenant a droit à un temps de parole de 10 minutes.

 

(…): (...)

 

La présidente: Madame, ne vous mettez pas dans un état pareil! Je vous précise que j'ai parlé des partis démocratiques. Le Vlaams Belang, qui n'a pas souscrit à cette proposition, s'est exprimé durant 20 minutes. J'ai laissé votre collègue parler pendant 14 minutes. Cela prend la tournure d'un mini débat. Je lui demande donc de conclure. Après la réponse du ministre, elle aura l'occasion de répliquer.

 

(Protestations)

 

01.10  Dalila Douifi (sp.a+Vl.Pro): U doet niet wat u beloofd hebt; u doet niets aan de regularisaties, waarvan u nu zegt dat dat niet alleen uw taak is. U doet er niets aan. U voert dus volledig een ander beleid dan dat wat u mogelijk zou kunnen voeren, waarover wij nochtans mee willen debatteren en dat wij zelfs willen steunen, voor een stuk. Het beleid, dat trouwens vooral op ons afkomt vanuit Europa, bent u volledig aan het uithollen. Europa is het enige argument wat u nog kunt aanhalen om u recht te houden. Mevrouw de minister, wat u, samen met deze regering, ondertussen in dat dossier hebt gedaan, is alles in de soep laten draaien. Alles draait in de soep tot hiertoe.

 

01.11  Filip De Man (Vlaams Belang): Mevrouw de voorzitter, ik zou toch wel eens een verduidelijking willen van sp.a, en trouwens ook van de andere partijen.

 

Waar klaagt iedereen over? Er wordt nu, sedert Verhofstadt I en II, geteld op ongeveer 120.000 regularisaties. Dat is gigantisch veel. Ook vandaag, ook dit jaar, zal deze minister 12.000 illegale vreemdelingen regulariseren. Dus, waar klagen jullie over?

 

Of – maar dan moet u het met zo veel woorden zeggen – …

 

01.12  Willem-Frederik Schiltz (Open Vld): (…)

 

01.13  Filip De Man (Vlaams Belang): Mijnheer Schiltz, als de Vld ook ongelukkig is, dan moet u dat ook maar luidop zeggen.

 

Ofwel wilt u terug naar het systeem van 2000, toen er in een keer 50.000 illegalen werden geregulariseerd. Het is dat, ofwel het systeem dat nu bestaat, met 12.000 regularisaties per jaar. Wat is uw keuze?

 

01.14  Dalila Douifi (sp.a+Vl.Pro): U stelt die vraag aan mij?

 

01.15  Filip De Man (Vlaams Belang): Uiteraard! Waarom klaagt u?

 

01.16  Dalila Douifi (sp.a+Vl.Pro): Om te beginnen – dit wil ik nog eens herhalen voor de collega’s van de meerderheid –, er is nergens sprake van een collectieve regularisatie, en ook sp.a vraagt dat niet.

 

De regering opteert voor een regularisatiebeleid op basis van individuele dossiers, individueel, geval per geval. Mevrouw de minister, waarom begint u daar niet aan?

 

De dienst Vreemdelingenzaken, een van uw eigen administratieve diensten, mevrouw de minister, reageert vandaag in de krant moedeloos, de wanhoop nabij. Mevrouw Arena is vertrokken. Elke dag stuurt men honderd asielzoekers die hun aanvraag indienen op de dienst Vreemdelingenzaken…

 

(…): Mais non. Ce n’est pas correct.

 

De voorzitter: Minister Turtelboom krijgt het woord.

 

01.17 Minister Annemie Turtelboom: Mevrouw de voorzitter, op dat punt wil ik even het woord nemen. Er staat namelijk gewoonweg een fout in de krant. De fout is dat de dienst Vreemdelingenzaken gereageerd zou hebben. In feite zijn het de ambtenaren van Fedasil, die toevallig gehuisvest zijn in hetzelfde gebouw als de dienst Vreemdelingenzaken. De ambtenaren van Fedasil hebben zelf gereageerd tegen het beleid dat gevoerd wordt door Fedasil en op die administratie, wat niet mijn competentie is. Ik wil daarop dus punctueel antwoorden. Het is niet mijn administratie die gereageerd heeft. Er werd vandaag trouwens een persbericht verstuurd om die fout recht te zetten. Daarom wilde ik nu al even het woord nemen. Straks zal ik nog globaal antwoorden op de andere opmerkingen.

 

01.18  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): Mevrouw de voorzitter, ik wil formeel protesteren tegen het feit dat u tot vier keer toe de spreker in het Parlement onderbreekt om het woord te geven aan iemand anders. Ik verwacht van de voorzitter dat zij ten minste degene die interpelleert, laat uitspreken en haar redenering laat afmaken. De microfoon mag niet in het midden van een zin worden afgezet. Dat is tot vier keer toe gebeurd.

 

01.19  Dalila Douifi (sp.a+Vl.Pro): Ik meen dat het aantoont hoe gevoelig het dossier is, mevrouw de minister. Wij hebben de regeringsverklaring niet geschreven. Jullie hebben die beloftes gemaakt. Samen met alle collega’s van de meerderheidspartijen die hier zitten, dragen deze regering en u, als minister van Asiel- en Migratiebeleid de verantwoordelijkheid voor de wanorde, de wanhoop en de miserie die men vandaag, en waarschijnlijk ook nog in de toekomst, op straat kan aantreffen.

 

U slaagt er zelfs niet in om tot een debat ten gronde te komen over legale en illegale migratie, terwijl u meer dan ooit nood hebt aan een goed en efficiënt beheer van het dossier, aan duidelijkheid en aan het wegnemen van onzekerheid. Waarom niet? Omdat jullie in deze regering blijven ruziën en het er niet over eens geraken wat u zult doen aan de beloftes die u gemaakt hebt, namelijk het regulariseren van mensen.

 

Ongeacht of u al dan niet de geschiedenis wilt ingaan als de minister van regularisaties, u zat mee aan de onderhandelingstafel. Uw handtekening staat onder de regeringsverklaring. Er is geen enkele minister van Asiel- en Migratiebeleid, die zal ontkomen aan een regularisatiepolitiek.

 

Zoals het er vandaag aan toegaat, mijnheer Leterme, vragen wij ons werkelijk af waarom er in de regering een aparte minister van Asiel- en Migratiebeleid moet zijn. Ik begin steeds meer te geloven dat wat de regering in dit dossier aan het doen is, hetzelfde is als wat zij in het communautaire dossier doet. U blijft koppig staan op uw eigen standpunten om niet tot een akkoord te komen, zodat men de eigen partijpolitieke profilering kan aanhouden, om erop te scoren.

 

01.20  Zoé Genot (Ecolo-Groen!): Madame la présidente, Mme Turtelboom a profité de l'absence de Mme Arena pour dire que nous n'avions pas bien compris les propos tenus dans la presse et qu'en fait, ce qui ne fonctionnait pas trouvait son origine au cabinet de Mme Arena. J'espère que cette dernière pourra nous répondre. Manifestement, le gouvernement lui-même estime l'administration de Mme Arena déficiente. Il importe d'éclaircir rapidement ce gros problème.

 

Mme Turtelboom nous explique qu'elle considère l'illégalité comme un gros problème. Il est dommage qu'au moment de l'amnistie fiscale, elle n'éprouvait pas la même chose!

 

01.21 Minister Annemie Turtelboom: Mevrouw de voorzitter, ik wil enkele reacties geven op de interventies.

 

Ten eerste, het is natuurlijk altijd een beetje moeilijk om te reageren op een betoog van het Vlaams Belang, want dat is meer een aanklacht dan dat er vragen wordt gesteld. Ik weet niet onmiddellijk wat ik daarop moet zeggen. U weet dat wij daarover fundamenteel van mening verschillen. Wij hebben daarover in commissie al veel kunnen discussiëren. Ik voel mij niet verwant aan uw visie op migratie, wanneer u spreekt over vreemdelingen die allemaal d’office criminelen zijn, die allemaal d’office buiten moeten en die eigenlijk allemaal d’office worden gecriminaliseerd. Ik zeg u: ik geloof niet in uw politiek van een fort België of een fort Europa. Ik voel mij daar niet mee verwant.

 

01.22  Filip De Man (Vlaams Belang): Mevrouw de voorzitter, de minister heeft hier toch wel een krasse beschuldiging geuit, die we niet zomaar over ons mogen laten gaan, alsof wij zouden hebben gezegd, geschreven of gedacht – dan zijn we altijd schuldig – dat alle vreemdelingen criminelen zijn. Als mevrouw de minister zoiets beweert, dan is dat een keiharde leugen, met de bedoeling om ons natuurlijk nogmaals in een kwaad daglicht te stellen.

 

La présidente: L’incident est clos. Si vous voulez vérifier, vous pourrez lire le compte rendu.

 

01.23 Minister Annemie Turtelboom: Mevrouw de voorzitter, wat de opmerkingen van mevrouw Douifi betreft, heb ik daarjuist al een aantal zaken gezegd. Ik blijf erbij. Mensen die vragen waarom ik geen beleid voer, zijn gefixeerd op één aspect van het regeerakkoord. Ik heb daarover daarjuist al een opmerking gegeven.

 

Ik wil ook zeggen dat het altijd een beetje vervelend voor mij is om in het Parlement op vragen van de sp.a te moeten antwoorden. Het is voor mij altijd moeilijk te weten tot wie ik mij moet richten. Moet ik mij richten tot Bert Anciaux en tot de VlaamsProgressieven, die één vertegenwoordiger hebben in de Senaat, die mij bombarderen met vrije tribunes en brieven en die carrément pleiten voor open grenzen? Net zoals ik niet ben voor een fort België, ben ik ook niet voor open grenzen. Zij vinden dat alles moet kunnen.

 

Of moet ik mij richten tot collega Douifi in de Kamer, die soms keiharde vragen stelt en op een zeer harde lijn zit, terwijl ze vandaag laat uitschijnen dat ze op een zeer softe lijn zit, want illegalen die nooit een legaal verblijf hebben gehad, kunnen voor haar ook onder de criteria vallen.

 

Of moet ik mij richten tot een andere lijn, die daar ergens tussenin zit, maar die toch ook niet altijd duidelijk is? Of moet ik mij richten tot de heel duidelijke rondzendbrief die men mij ooit eens heeft gegeven, met heel duidelijke criteria, waarin de grootste flou artistique stond die ik ooit in mijn leven heb gelezen?

 

Ik heb nooit gezegd dat ik tegen een regularisatie ben. Ik heb alleen gezegd dat daarbij voor mij een aantal heel duidelijke criteria gelden. Dat zijn taal en werk. Die lijn heb ik van in het begin uitgezet en die lijn is ook aangehouden in het regeerakkoord. Dat is volgens mij ook de lijn voor de toekomst. Dan criminaliseert men geen mensen en zorgt men ervoor dat zij niet alleen papieren krijgen, maar dat men ze ook een toekomst geeft, dat men ze kans geeft op integratie, kans op aansluiting bij de arbeidsmarkt en kans op een werkelijke plaats in onze samenleving.

 

Ik wil van het moment gebruikmaken om het ook over een aantal andere realisaties te hebben, waarnaar men niet vraagt. Er is de dienst Economische Integratie. Er is het project van de families met kinderen die niet meer in een gesloten centrum verblijven. Ik denk dat dit toch een van de grote realisaties van deze regering is, waarvoor ook een groot maatschappelijk draagvlak bestaat. Er zijn ook de readmissieakkoorden die wij met landen ondertekenen. Morgen is dat met Guinee, maar ook met Vietnam is een akkoord ondertekend. Er staan ook nog een aantal projecten inzake preventie op stapel die de komende weken bekend zullen worden. Wij willen ook kijken op welke manier wij mensen kunnen sensibiliseren om goed na te denken alvorens een tocht naar Europa te beginnen.

 

01.24  Dalila Douifi (sp.a+Vl.Pro): Mevrouw de minister, op welke lijn zit u eigenlijk? U komt hier telkens opnieuw dezelfde plaat draaien. U bent de kar aan het overladen. Wij kennen de dossiers waarover u het hebt. Wat wij u hier vandaag vragen – na alle commotie in dit dossier, na alles wat we weten dat er gaande is, de sfeer in dit dossier, de standpunten en het niet komen tot een akkoord –is hoe en wanneer u het regeerakkoord gaat uitvoeren. Niet meer en niet minder.

 

01.25  Zoé Genot (Ecolo-Groen!): Madame la présidente, j'aurais souhaité que Mme Turtelboom nous explique ce qui ne fonctionnait pas chez Mme Arena. Il y a eu un élément important.

 

La présidente: Je donnerai la parole à Mme Arena quand Mme Turtelboom aura terminé sur ce point.

 

01.26  Zoé Genot (Ecolo-Groen!): J'attends donc que Mme Turtelboom répète.

 

01.27 Minister Annemie Turtelboom: Mevrouw de voorzitter, wij hebben allen gemerkt dat deadlines in de politiek niet werken.

 

Voor mij is het van essentieel belang dat er een goed akkoord is. Mocht ik een slecht akkoord sluiten, zou u mij hier vandaag aanvallen omdat ik de sluizen openzet. In de Senaat zou uw fractie mij dan weer verwijten dat ik de sluizen dichthoud. Voor mij is het allerbelangrijkste dat het een goed, evenwichtig akkoord is waarmee wij geen verkeerde signalen aan de hele wereld geven en waarmee wij naar een verstandige, evenwichtige regularisatie gaan.

 

01.28  Marie Arena, ministre: J'ai plusieurs précisions à apporter dans ce débat. Tout d'abord, il y a un accord de gouvernement, il faut le répéter. Il faut le respecter aussi, et on peut acter aujourd'hui un désaccord sur sa mise en oeuvre. Je n'en suis pas très heureuse. Nous avons eu l'occasion de discuter et d'avancer sur certains points mais malheureusement, aujourd'hui, nous divergeons sur la mise en oeuvre de cet accord de gouvernement. Que je sache, la législature n'est pas terminée et nous avons toujours la possibilité de travailler à ce dossier certes délicat, qui fait apparaître des sensibilités différentes au sein du gouvernement comme dans le pays et pour lequel nous voulons faire respecter l'accord sous cette législature, comme nous le voulons pour d'autres aspects de cet accord.

 

Deuxièmement, quelles sont aujourd'hui les institutions et les personnes pénalisées par l'absence d'accord? Des gens qui sont ici depuis des années, qui sont intégrés, dont les enfants fréquentent nos écoles. Oui, ils sont pénalisés. Tout comme sont pénalisées des institutions telles que Fedasil. Avec un financement de 75% du taux d'occupation, Fedasil arrive à offrir cent pour cent de capacité d'occupation aujourd'hui, dans des conditions très difficiles.

 

Si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, je demanderai au gouvernement – et j'en fais part au Parlement – qu'on donne à Fedasil les moyens nécessaires à son bon fonctionnement en attendant l'application de l'accord, pour que ce centre puisse accueillir les gens dans la dignité. C'est le travail que nous menons aujourd'hui dans Fedasil.

 

La présidente: L'incident est-il clos?

 

01.29  Zoé Genot (Ecolo-Groen!): Nous avons interpellé le premier ministre tout à l'heure et il s'est réfugié dans son Blackberry! Maintenant, nous avons devant nous deux ministres qui disent clairement que des problèmes se posent et qu'on n'arrive pas à les régler. Nous aimerions obtenir un calendrier précis.

 

Quand on voit ce qui se trouve actuellement dans la déclaration du gouvernement, on n'a pas besoin de ministre de la Migration! Pour ce qu'on va faire en la matière, c'est-à-dire signer quelques accords de réadmission et rien d'autre, ce n'est pas la peine d'entretenir un cabinet de 30 personnes.

 

La présidente: Si j'ai bien entendu, les deux ministres se sont exprimées concrètement sur leurs projets. J'ai entendu de la bouche de Mme Arena que c'était inscrit dans la déclaration, que ce n'était pas encore mis en œuvre et que le bilan n'était pas encore dressé. C'est en négociation actuellement et cela viendra sur la table du gouvernement. Nous ne sommes pas au gouvernement mais bien au Parlement. Si vous voulez poser plus de questions à ce sujet, vous pourrez interroger les personnes concernées en commission.

 

L'incident est clos et nous pouvons passer au sujet suivant.

 

01.30  Bruno Tuybens (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de eerste minister, dames en heren van de regering, collega’s, de voorbije uren en dagen hebben wij veel verschillende opinies gehoord over de regeerverklaring, over de State of the Union van de eerste minister en zijn regering. Wij hebben gehoord over een regering – of veeleer het gebrek daaraan – die in moeilijke omstandigheden, zowel economisch als fysiek, is ontstaan, en over wat nauwelijks een ernstige begroting kan genoemd worden, bij gebrek aan eenheid binnen deze regering.

 

Wij hebben gehoord over de zekere, tastbare, koopkrachtverhogende maatregelen – of veeleer het gebrek daaraan – die het gat helemaal niet dichtrijden dat er is, tegenover onze noorderburen onder meer, bij gebrek aan eenheid binnen deze regering.

 

Wij horen over een pensioenconferentie, een meeting van performantie, van sociale en fiscale inspectiediensten, maar niets wezenlijks meer over wat de mensen echt nodig hebben, bij gebrek aan eenheid binnen deze regering.

 

Wij hebben ook weer niets of nauwelijks iets gehoord over het asiel- of migratiebeleid – dat is net uitgewerkt – of over de nood aan humanitaire zorgen en aan rechtszekerheid voor de betrokken mensen, bij gebrek aan eenheid binnen deze regering.

 

Het is dan ook logisch dat de term State of the Union enkel gevolgd kan worden door de retorische vraag: which union?

 

Voorzitter: Herman Van Rompuy, voorzitter.

Président: Herman Van Rompuy, président.

 

In de wandelgangen van de regering en van dit huis hoor ik van mensen die het kunnen weten, mensen die nauw betrokken zijn bij het regeringswerk – of veeleer bij het gebrek daaraan – dat de regeringsleden zich openlijk afvragen wat zij nu nog kunnen doen om minimaal de schijn te wekken dat zij met regeren bezig zijn, zich vooruitslepend en strompelend naar de volgende verkiezingen, die wel of niet federale verkiezingen zullen zijn.

 

Het applaus op de banken van de Open Vld-fractie en de PS-fractie, of veeleer het gebrek daaraan, na de State of the Union, sprak boekdelen, mijnheer de eerste minister. Het werd natuurlijk overstemd door de applausmeester van uw eigen fractie. De heer Verherstraeten doet dat zeer goed, dat moet ik toegeven.

 

Ik heb aandachtig geluisterd naar uw regeerverklaring, mijnheer de eerste minister, en ik moet toegeven dat er twee passages waren in uw lange verklaring die mij ei zo na verleid hebben tot een klein applausje. Uit onverdachte bron. Het zou mooi geweest zijn. U had het met aandrang over een oproep tot meer ethisch besef bij bepaalde bestuurders en managers en de nood aan dringende maatregelen om het systeem beter te reguleren.

 

U had het over de hogere transparantie over de toplonen in het raam van een betere corporate governance van ondernemingen en over een reglementering van de gouden handdruk om bepaalde ontsporingen te vermijden.

 

U kent mijn politieke loopbaan tot nu. Mijn politieke leven startte in oktober 2005 en nauwelijks een paar weken later moest ik in dit Parlement een beleidsverklaring indienen. De eerste titel van die beleidsverklaring luidde: een meer transparant bestuur van overheidsbedrijven. Verder in de tekst en in allerlei interventies pleitte ik als neofiet in deze politieke sector voor meer echt onafhankelijke bestuurders, voor de transparantie van het auditproces in een onderneming, voor zoveel mogelijk transparantie inzake toplonen van zowel overheids- als privébedrijven, en voor de beperking van ontslagvergoedingen tot maximaal 1 jaar, voor variabele verloning die niet louter afhankelijk is van financiële, maar ook van niet-winstgebonden en kwalitatieve criteria.

 

Weet u nog wat toen de reacties waren? “Demagogisch afgunstsocialisme”. Dat was de inbreng van de kleine fractie N-VA. De toenmalige CD&V-voorzitter Etienne Schouppe zei dat de politiek niet met het vingertje moest wijzen en dat de verloning een zaak van de bedrijven was, waarna hij overigens zijn beklag maakte over zijn eigen verloning. Open Vld bakte het nog bruiner. Collega Rik Daems noemde het weinig gezond voyeurisme en maande mij aan mij bezig te houden met de regering in plaats van met het partijprogramma. Dezelfde Rik Daems had enkele jaren voordien als voogdijminister van Belgacom de overeenkomst met de huidige CEO onderhandeld, met alle gekende gevolgen van dien. Toenmalig fractieleider Pieter De Crem had het over goedkope, pure hypocrisie.

 

Collega's, het verheugt mij zeer dat, nu de regering mijn toenmalige oproep in haar verklaring onderschrijft en overneemt, de vertegenwoordigers van Open Vld en CD&V de facto de huidige regeringsleden dus goedkope hypocrieten noemt. Ministers Reynders, Dewael, De Gucht, Van Quickenborne en consoorten mogen vanaf nu met de titel van ongezonde voyeurs door het leven gaan.

 

Mijnheer de premier, ik breng deze reacties niet in herinnering om hier nu mijn groot gelijk te halen, maar om u de volgende vraag te stellen. Met deze MR, met deze Open Vld in de regering, met uw partijgenoten die liever in geef acht staan voor de vragende wensen van het VBO en van andere werkgeversorganisaties, dan zich te interesseren in wat het ACW te vertellen heeft, hoe kunt u garanderen dat deze vrome oproepen en wensen geen oproepen en wensen zullen blijven, maar in reëel beleid zullen worden omgezet?

 

Ik had in het verleden reeds diverse contacten met het VBO en met andere belangengroepen van onze economische wereld over deze aangelegenheden. Meer dan lippendienst bewijzen aan de zachte waarden van het maatschappelijk verantwoord ondernemen kwam er tijdens dergelijke gesprekken en debatten niet uit. Men zwoer bij de vrijwilligheid. Men vroeg mij zelfs, integendeel, of het wel paste dat een regeringslid pleitte voor een unilaterale Belgische maatregel in die richting. Dit zou immers de concurrentiekracht van onze ondernemingen aan banden kunnen leggen, onze werkgevers in groot gevaar kunnen brengen, en nog meer waarschuwingstaal van die aard.

 

Ik zal u niet de recente woorden van de opiniemakers en andere commentatoren in herinnering brengen. Die liggen immers nog vers in het geheugen. Iedereen in dit land schreeuwt echter om een regulering, om maatregelen tegen de overdadige zelftoegestane gouden handdrukken en de te kort lopende bonus- en optieplannen. Men schreeuwt om het creëren van een kader om de cynische uitwassen van het passé neoliberale economische systeem aan banden te leggen.

 

Echter, met de woorden van Schouppe, De Crem en Daems in het achterhoofd ben ik bijzonder benieuwd hoe u wat zal kunnen realiseren.

 

Mijnheer de eerste minister, ik heb ondertussen al enig huiswerk, volledig in de lijn van uw plannen, voorbereid. Er liggen in de Kamer negen wetsvoorstellen op tafel, onder andere over de beperking van de ontslagvergoedingen, de bekendmaking van de toplonen, de onafhankelijkheid en over de diversiteit binnen de raad van bestuur van bedrijven. Ik geloof immers dat hoe meer divers – naar leeftijd, naar geslacht, naar ervaring en naar beschikbare tijd – een raad van bestuur is samengesteld, hoe meer kans op betere bestuursbeslissingen een onderneming krijgt.

 

De voorzitter: Mijnheer Tuybens, de eerste minister wenst nu al te antwoorden. Mag hij dat doen? Ik herinner er u wel aan dat de afspraak is dat wij tien minuten per vraag uittrekken.

 

01.31 Eerste minister Yves Leterme: Mijnheer de voorzitter, ik wil gewoon een informatief element meegeven.

 

Voor mezelf heb ik de voorbije maanden, naar aanleiding van de voorstellen die bij de aanduiding van een nieuwe gedelegeerd bestuurder voor Belgacom werden geformuleerd, het dossier ter hand genomen. Ik deed dat ook naar aanleiding van het onderzoeken van bepaalde afspraken die tijdens de vorige legislatuur bij aanstellingen door voorgangers van belangrijke bestuurders in overheidsbedrijven werden gemaakt.

 

Ik nam het dossier opnieuw ter hand, toen ik vernam dat iemand die u in uw partij waarschijnlijk kent, met name de heer Verwilst, ook werd geciteerd naar aanleiding van zijn korte periode aan het hoofd van Fortis.

 

Vandaag is er een voorontwerp van wet in voorbereiding, ter omzetting van een Europese richtlijn, zowel met betrekking tot de gouden handdruk als met betrekking tot een aantal elementen van verloning. Wij hopen binnenkort een tekst dienaangaande in het Parlement in te dienen.

 

01.32  Bruno Tuybens (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de eerste minister, het is altijd pathetisch dat u het over de heer Verwilst hebt. De heer Verwilst heeft het recht om op het einde van zijn politieke carrière een baan in de privésector, weliswaar via de ASLK, aan te nemen. Punt.

 

Voorzitter, er heeft een voorzitterswissel plaatgevonden.

 

De voorzitter: Dat valt precies tegen. U moet zich met mij tevreden stellen.

 

01.33  Bruno Tuybens (sp.a+Vl.Pro): Ik zal dat met genoegen doen.

 

We wachten, zoals wij daarjuist al aangaven, al een tijdje op de bijeenroeping van de Kamercommissie Handelsrecht om voornoemde voorstellen te bespreken. Ik vermoed dat de besprekingen vrij snel zullen kunnen worden afgerond.

 

De ondernemingen hebben in ieder geval de voorbije paar decennia een globalisatie van kansen gekend. Het is tijd dat het bedrijfsleven nu ook een globalisatie van verantwoordelijkheden op zich neemt.

 

Het bedrijfsleven pleit er traditioneel voor om zelf te mogen beslissen wat het van de maatschappelijke verantwoordelijkheden zal invullen. Wij hebben gezien hoe ver wij daarmee komen.

 

Er is geen balans meer in deze samenleving. The sky was the limit. Ondernemingen hebben heel veel kansen gekregen. Zij hebben voor welvaartcreatie en voor tewerkstelling gezorgd. Dat klopt. Ondertussen is de focus op het kortetermijnondernemen en op het onmiddellijke gewin echter zo groot geworden dat alle moeilijke verplichtingen naar de toekomst werden doorgeschoven, waardoor er nu effectief een probleem rijst, niet het minst in de banksector. Zoveel is duidelijk.

 

Dat de regering in haar verklaring deze aspecten heeft opgenomen, kan ik alleen maar toejuichen. Het is natuurlijk jammer dat het pas gebeurt na een internationale financiële crisis, een crisis met kwalijke gevolgen uiteraard. De pensioenfondsen worden aangetast. De kleine beleggers zijn de gedupeerden. Spaarders wachten onzeker af. Personeelsleden zijn in onzekerheid, tegen beter weten in. De verliezen van de banken kunnen zorgen voor een deuk in de tewerkstelling, in de welvaartcreatie voor de mensen.

 

Banken en andere bedrijven krijgen het dus moeilijk. De bereidheid van kapitaalverstrekkers is op een dieptepunt beland. Ik betreur dat, maar verwonderen doet het mij niet. Het bedrijfsleven, de managers en de bestuurders zijn, vrees ik, al te veel verblind geraakt door een gulzigheid van de quick profits. Met evenveel energie als ze de vraag om regulering van de overheid bekampten, smachten de betrokken banken nu dat diezelfde overheid hen redt.

 

Maar goed, volgens de Schouppes, de Daemsen en de De Crems van deze wereld zijn wij en nu de regering voyeurs en hypocrieten. Twee onder hen zijn dus met enige vertraging bezig aan snoeiharde zelfkritiek.

 

Desalniettemin ben ik blij dat de regeringspartijen tot dit inzicht zijn gekomen. Daarom vraag ik de dringende behandeling van de ingediende wetsvoorstellen in een spoedig bijeen te roepen commissie voor Handelsrecht, met een nieuwe voorzitster. Ik hoop dat de regering haar beloften nakomt en deze voorstellen zo snel mogelijk mee goedkeurt.

 

01.34  Willem-Frederik Schiltz (Open Vld): Mijnheer Magnette, ik wil het woord vooral tot u richten.

 

Zoals u allen weet, geachte collega’s, houdt de financiële crisis het land in haar greep. We hebben hier net al verschillende uiteenzettingen daarover gehoord. Evenwel wil ik u erop attent maken dat er aan de horizonten van ons avondland een andere crisis dreigt, namelijk een energiecrisis. De evolutie van de olieprijzen, de schaarste van de fossiele brandstoffen, alsook het ontbreken van een geïntegreerd Europees beleid of minstens een visie, baren mij grote zorgen, mijnheer de minister. Hoewel er een vrijgemaakte Europese markt is, dreigen we overgeleverd te worden, voor onze energiebehoeften weliswaar, aan mogendheden die het minder nauw nemen met prijstransparantie en bestrijding van marktdominantie.

 

Zelfs in eigen land, mijnheer de minister, mijnheer de premier, stagneert de verdere vrijmaking en het transparant maken van de energiemarkt. Zo maak ik mij bedenkingen bij de magere bepaling die ik eergisteren in de beleidsverklaring las. Ik had iets meer structurele visie van u verwacht. Vorig jaar hebben wij hier in de late uurtjes op de banken een zeer pittig debat gevoerd waarin u mij uw intenties bekende om werk te maken van de energiemarkt. Waarom smijt u handenvol geld naar de energiecheques, terwijl u het koopkrachtprobleem, dat u als partij en als individu zeer ter harte gaat, op een andere en meer duurzame manier kunt organiseren? Het lijkt mij alsof u zult dweilen met de kraan open.

 

Daarom wil ik van u graag horen, mijnheer de minister, wat met de energiemix? Wat is uw houding naar aanleiding van de kernenergie? In de begroting, die ik uiteraard zal steunen, staat de maatregel om het geld van Electrabel te halen. U hebt mij ook bezworen op vorige interpellaties en vorig jaar dat u het geld van Electrabel zult halen, maar als u niet met een herziening van de kernuitstap komt, waar zult u dan de hefboom vinden om dat geld van Electrabel los te krijgen? Waar blijven de maatregelen om innovatie en alternatieve energie te stimuleren? Waarom niet meer aandacht voor het besparen van energie?

 

Een tweede punt in mijn betoog, mijnheer de minister - en u weet dat het een van mijn stokpaardjes aan het worden is -, is de distributie. Er is wel sprake van onafhankelijke vervoersnetten, maar net als ik zult u weten dat dat vandaag nog een droom is, dat daar een heisa is, dat daar een juridisch kluwen is ontstaan met de regulator, waardoor er van een werkelijk onafhankelijk en transparant vervoer geen sprake is. Dan heb ik het nog niet over de intercommunales met de moeilijke prijsvorming voor elektriciteit.

 

Om dat mogelijk te maken, hebt u, zoals de minister het ook in zijn replieken toegelicht heeft, ermee ingestemd, mede op ons voorstel, om de CREG te versterken. Een sterke en onafhankelijke regulator, mijnheer de minister, is in een de facto monopolistische structuur, die de transit en de distributie is, onontbeerlijk. Wat wel ontbreekt, is een missie. Momenteel vechten Fluxys en de CREG een homerische strijd uit inzake de evaluatie van de aandelen en de contracten van Distrigas. Het gaat over de transit. Waarom is dat zo? De CREG is onafhankelijk, maar zij verschuilt zich achter een zeer strikt juridische interpretatie van haar missie, die zij nergens in de wet terugvindt. Zij is een scheidsrechter, maar ziet haar middelen en haar tijd verkwist worden in het oeverloos gebakkelei met de spelers op het veld over het reglement. U weet, net als ik, dat voor de distributie- en de transitnetbeheerders procederen tot de vaste kosten behoren, die doorgerekend worden aan u en ik, in de prijs.

 

Mijnheer de minister, als u onafhankelijkheid van de regulator voorstaat, net als wij, dan neem ik ook aan dat u er niet op zult aansturen om de regulator te verwateren door er een regeringscommissaris in te pousseren. Open Vld zal geen greep op de regulator dulden. De enige controle die daarop uitgevoerd mag worden, is een juridische controle, via een gedegen en een gedreven missie, die wij, als beleidsmakers en wetmakers, moeten inschrijven in de wet.

 

Wat het MYRRHA betreft, mijnheer de minister, ook een jaar geleden stond ik hier om in de late uurtjes daarover te interpelleren. Wat gebeurt er met het MYRRHA, met de werkgelegenheid, met de kennis die wij gedurende jaren met overheidsgeld hebben opgebouwd? Momenteel hoor ik dat men twijfelt, dat men aarzelt, dat internationale projecten dreigen van België naar Frankrijk verhuisd te worden. Mijnheer de minister, waar is uw langetermijnvisie? Waar zijn de structurele maatregelen? Ik hoop ten stelligste dat u die niet zult vinden in de slapende draak die u vorige week van stal hebt gehaald. Het gaat over de draak die ik in de maximumprijzen zie, dezelfde waarvan ik dacht dat hij, na uitvoerige debatten in de comissie, een collectieve doodssteek had gekregen.

 

Dames en heren, ook u, mijnheer Bogaert, moet weten dat een prijsplafonnering, zeker in de energiesector, zoals hij zich vandaag in België aftekent, elke instapmogelijkheid of groeimogelijkheid van een nieuwe speler in de kiem smoort. Wij zullen opgezadeld zijn met een almachtige, door de overheid gelegitimeerde Electrabel, die naar welbelieven de prijzen kan manipuleren. Neen, zegt u, want wij hebben maximumprijzen. Wat zult u doen? Wat zullen die pirouetten te betekenen hebben, wanneer Electrabel lachend haar elektriciteit aan gunstigere voorwaarden in het buitenland verkoopt en wij nog steeds niet beschikken over een diverse en Europees geïntegreerde energiemix?

 

01.35  Paul Magnette, ministre: Monsieur le président, monsieur Schiltz, votre question comprend de nombreuses questions. Elles ne sont pas toutes de la même nature. Elles n'appellent donc pas le même type de réponse.

 

La concurrence existe. C'est un fait. Nous devons faire avec. Intimement, je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure des solutions. Mais soit, il s'agit d'un marché en voie de libéralisation. Qualifier le marché tel que nous le connaissons aujourd'hui de marché libéralisé est une vue de l'esprit. Nous sommes sur un marché en voie de libéralisation et nous devons accompagner cette libéralisation. Cela passe en partie par ce que l'on appelle le "unbundling", la séparation entre la distribution et la production. Les conditions de concurrence et de contrôle ne sont pas les mêmes dans ces différents éléments – vous le savez aussi bien que moi

 

En déposant un projet de loi, nous avons donc veillé à ce que le transport face l'objet d'un contrôle strict et que les producteurs ne puissent pas y être présents avec une minorité de blocage. Nous avons également veillé à ce qu'il y ait une concurrence aussi large que possible sur la distribution et un contrôle strict des tarifs. Tout cela fait notamment partie du travail de la CREG.

 

Aujourd'hui, le problème se pose principalement dans le secteur de la production. J'ai soulevé une question à l'occasion d'une interview. En effet, ce n'est pas parce qu'un ministre se doit de respecter les accords gouvernementaux, accords que je relis d'ailleurs très régulièrement et qui sont ma bible, qu'il ne peut pas chercher, dans les marges de ces accords, un peu de liberté créative et proposer des idées. C'est ainsi que, dans les marges de la déclaration gouvernementale, j'ai trouvé un espace qui permettait de réfléchir sur le problème de la concurrence en matière de production.

 

À l'heure actuelle, il y a un producteur qui possède 85% de l'outil de production. Monsieur Schiltz, vous avez lu de nombreux manuels. Ce n'est pas ce que Friedrich Hayek ou Milton Friedman appelleraient un marché parfait. On peut, selon moi, considérer qu'il y a là une situation au minimum d'oligopole, sinon de monopole. Cette situation pose un véritable problème en termes de théorie de la concurrence.

 

La Pax, qui avait été expérimentée par les gouvernements précédents, consistait à attendre un geste de bonne volonté de la part du producteur qui cèderait volontairement une part de sa capacité de production à un autre pour que ce dernier puisse être un concurrent sur le marché.

 

Vous aurez remarqué, comme moi, que cet opérateur historique n'a pas respecté ses engagements, chose qu'il aurait dû faire avant le 31 décembre 2007. Nous devons donc trouver d'autres moyens. Il existe des moyens "brutaux". Je crois savoir que vous ne les soutiendriez pas avec beaucoup d'enthousiasme; je pense ici notamment à l'expropriation. Il existe aussi des moyens plus "doux" qui consistent à inciter. Ainsi, on pourrait imaginer une fiscalité "évitable", comme l'on dit; c'est ce que nous faisons avec la taxe sur les sites inoccupés, par exemple. Il s'agit là d'un moyen pour produire un marché concurrentiel tout en passant par de la fiscalité et un contrôle public.

 

J'ai cherché un système du même type et j'ai proposé un mode de contrôle public des prix transitoire – j'ai bien dit transitoire –, le temps que s'établisse une concurrence sous le contrôle de la Commission européenne qui est garante de la concurrence et sur proposition de la CREG. Cette proposition vise à assurer des prix abordables pour les particuliers et les entreprises et à faire en sorte que la hausse des prix qui pèse lourdement sur notre inflation (au moins 1,5% selon la Banque nationale) puisse être réduite. Mais j'ai bien dû constater que ma proposition n'avait pas recueilli l'unanimité au sein du gouvernement. Néanmoins, j'ai constaté avec plaisir que le problème de la hausse des prix, que la situation de monopole ou de quasi-monopole et de rentes n'avaient été niés par personne.

 

Suivant la déclaration du premier ministre, donc la déclaration gouvernementale – je cite de mémoire –, il faut établir de la concurrence sur le segment de la production pour faire baisser les prix et pour éliminer les profits de monopole. C'est cette direction que je privilégierai.

 

Et si ma proposition de le faire à travers un système transitoire et contrôlé de contrôle des prix ne recueille toujours pas d'assentiment, j'écouterai toutes les autres propositions, mais celle-ci est celle qui me semble permettre, sur un délai de trois ans par exemple, de se positionner sur un marché beaucoup plus concurrentiel.

 

Il faut souvent, monsieur Schiltz, – l'histoire en est pleine – recourir aux moyens de l'État pour aboutir à créer une situation concurrentielle. Refuser de recourir aux instruments dont disposent l'État et la puissance régalienne pour créer de la concurrence, c'est souvent entretenir des situations d'oligopole et donc des situations de rente.

 

01.36  Willem-Frederik Schiltz (Open Vld): Mijnheer de minister, het is trouwens met dezelfde creativiteit en vrijheid van geest dat ik deze commentaren tot u heb gericht. Ze hebben absoluut geen betrekking op mijn loyauteit aan deze meerderheid. Desalniettemin kunnen wij binnen de marge die ons toegestaan is wel over een en ander van gedachten wisselen. Ik ben zeer bevreesd dat wanneer u als overheid ingrijpt – begrijp mij niet verkeerd, het is de overheid perfect toegestaan om een onafhankelijke regulator in te stellen – en zo ver zou gaan om, zij het maar voor de beperkte periode die u insinueert, de prijzen te manipuleren, een aantal producenten in België het land zullen ontvluchten.

 

01.37  Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, we zullen het vandaag niet oplossen maar ik zou toch graag hebben dat op het vlak van energie in dit land ooit eens iets opgelost geraakt. Het moet daarom vanavond niet zijn, maar er zou toch gedurende deze legislatuur die al een jaar loopt iets mogen gebeuren op het vlak van energie.

 

Ik kreeg in mijn mailbox deze week nog een bericht over de daling van de energieconsumptie in Europa. Het was weliswaar een studie van BP, wat tegenwoordig Beyond Petroleum betekent. Ze is dus waard wat ze waard is. Ze sprak echter van een daling van de energieconsumptie in 2007 in Europa met 2,2%, in Duitsland met 7,7% en in België met 0,1%. Mijnheer de minister, ik zou graag vanavond met u een uitdaging aangaan. Ik zou graag vanavond met u en ook met de heer Schiltz een uitdaging en een engagement aangaan. Het gaat over de volgende frase in de beleidsverklaring van de eerste minister: “Vanaf 1 januari kunnen gezinnen met een netto belastbaar inkomen van minder dan 26.000 euro een forfait van 105 euro genieten, of ze zich nu verwarmen met stookolie, gas of elektriciteit”. De uitdaging die ik wil aangaan met u, mijnheer de minister, met de heer Schiltz en met ieder die het wenst is om de facturen van de mensen die binnen die doelgroep uit de beleidsverklaring vallen van minder dan 26.000 euro structureel in vijf jaar tijd met de helft te verminderen, dit door in te spelen op besparing, door ervoor te zorgen dat ze gewoon minder energie verbruiken en daardoor minder gaan betalen. Dat zou pas een sociaal energiebeleid zijn. Als we kijken naar het sociaal energiebeleid vandaag moeten wij misschien wat verder kijken dan onze neus lang is en een aantal ongemakkelijke waarheden onder ogen zien.

 

Over het stookoliefonds bijvoorbeeld zeggen het VVSG en de OCMW's dat het geen werk op maat is, dat het de doelgroep mist, dat het een te grote administratieve last is. De heer Goutry heeft op dat moment in de krant ook gezegd dat de criteria te soepel zijn. Welgestelde mensen die misschien wel een laag jaarinkomen hebben, maar met veel vastgoed, krijgen ook die korting terwijl ze die eigenlijk niet nodig hebben. In het fonds van de reductie van de energiekosten, het fonds-Van Weert, zit 100 miljoen euro. Hoeveel leningen zijn daarvan echter uitgeschreven? Welgeteld 1 lening. Ook de CD&V-fractie kaartte dit een half jaar geleden aan. Misschien moeten wij ons afvragen of de methodiek van leningen voor arme mensen wel de gepaste of juiste methodiek is.

 

Er is ook het Synatom-fonds dat voor allerlei zaken wordt gebruikt, onder andere om de begroting een beetje te redden. In het Synatom-fonds is ook 100 miljoen euro ter beschikking voor energiebesparing. Bij mijn weten wordt dit fonds vandaag niet of nauwelijks aangewend. Er is ook het sociaal fonds bij de CREG waar 4 miljoen euro moest worden gebruikt voor de financiering van gasconvectoren, wat ook niet is gebeurd.

 

Als ik naar het sociaal energiebeleid van vandaag kijk, stel ik vast dat er een waaier aan ideeën is. Elke minister heeft zijn idee. Er is geen structureel beleid. Dan heeft de regering de pleister van de stookoliecheque nodig om te verstoppen dat er eigenlijk geen energiebeleid is. Ik ben het met u eens. Die 105 euro zal misschien tijdelijk het gezinsbudget verlagen. Dat heeft echter absoluut geen structurele impact op het gezinsbudget en zal op geen enkele structurele manier het gezinsbudget verlagen. Het is tijdelijk, niet structureel en het getuigt – om de heer Schiltz te citeren – niet of nauwelijks van een visie.

 

Mijnheer de minister, laten wij de uitdaging aangaan om in het regeerakkoord te zetten om voor de doelgroep - laat ons dat opsplitsen in een groep van mensen die echt een laag inkomen hebben en de mensen die een iets ruimer inkomen hebben - de facturen op vijf jaar tijd met de helft te verlagen door de creatie van één structureel energiefonds dat preventief een aantal maatregelen kan nemen, dat structureel kan ingrijpen en dat liefst ook door de producenten kan worden gestijfd. Ik denk bijvoorbeeld aan Electrabel.

 

Laten wij samen de uitdaging aangaan, mijnheer de minister, maar laten wij alstublieft onze tijd niet verspelen met onnozelheden zoals Myrrha, dat 900 miljoen euro kost. Aan de federale regering wordt een investering van een derde, 300 miljoen euro, gevraagd. Een regering die nauwelijks geld heeft, kan dat geld beter investeren in een beleid rond energiebesparingen.

 

Mijnheer de minister, ik zou ook de tijd niet meer verdoen aan een praatbarak zoals “De lente van het leefmilieu”, die na twee maanden dood is en waar weinig uitkomt, hoewel er veel tijd en moeite in is gestoken, zonder resultaat. Ook zou ik stoppen met het uitgeven van teksten die niet kloppen en die nadien gerepareerd moeten worden, zoals inzake stookolie, zoals inzake de forfaitaire korting, zoals binnenkort met het transitgasontwerp, dat wij volgende week moeten bespreken – ook dat is een tekst die niet klopt. Laten we daar alstublieft mee stoppen.

 

Laten we ook stoppen met achter de slippen te lopen van bijvoorbeeld Electrabel. Laten we stoppen met aan de zoveelste studies geld uit te geven, en na te denken wat we gaan doen.

 

Inderdaad, mijnheer Schiltz, er dreigt geen crisis, de crisis is er vandaag al. Het is uw kernenergie die vandaag zo veel geld kost aan de mensen. Laten wij dus gewoon samen hier het engagement aangaan om effectief werk te maken van een sociaal energiebeleid op een structurele manier. Dan pas zullen de mensen hun factuur zien dalen.

 

01.38  Willem-Frederik Schiltz (Open Vld): Mevrouw Van der Straeten, voordat u het over “spelen” hebt, op het moment van een crisis de stekker trekken uit innovatie, lijkt mij een zeer heikele piste die u bewandelt. Het lijkt mij eerder een teruggang in de tijd naar toen we ons nog verwarmden met houtvuurtjes.

 

01.39  Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Mijnheer Schiltz, ik denk dat er twee dingen met mekaar verward worden. Ik ben niet tegen het SCK, niet tegen het Studiecentrum voor Kernenergie. De toekomst van het SCK ligt daarom echter niet noodzakelijk in MYRRHA.

 

Het SCK doet zo veel meer dan alleen onderzoeken of MYRRHA al dan niet binnengehaald kan worden. Het SCK is ook bezig met stralingsbescherming, net als met het maken van medische radio-isotopen. Het SCK is met zo veel dingen bezig. Het heeft misschien een instrument nodig, maar dat hoeft niet noodzakelijk MYRRHA te zijn.

 

300 miljoen euro van de federale regering, daarmee kunnen we, denk ik, best iets anders doen.

 

01.40  Paul Magnette, ministre: Monsieur le président, un mot sur MYRRHA. Je suis toujours fasciné par ces débats soi-disant idéologiques entre partisans du progrès et partisans de la régression. Sur MYRRHA, mon raisonnement est très simple: le projet est extrêmement cher avec ses 735 millions d'euros, dont au moins un tiers à charge de l'État. Il me semble qu'on ne prend pas d'engagement sur des projets de recherche dont le coût est si élevé sans en avoir effectué une évaluation très stricte. J'ai demandé cette évaluation à l'Agence internationale de l'Énergie; lorsque nous la recevrons, si elle indique que le projet est très novateur, utile et intéressant et que le gouvernement dispose de masses budgétaires permettant de financer un projet de recherche aussi élevé, je ne soulèverai pas d'objection.

 

Là non plus, je ne me lancerai pas avec précipitation: le débat entre pro et antinucléaires, passionné et idéologique, n'a pas de sens. Il convient simplement de réaliser des évaluations sereines et d'examiner si les masses financières qu'on peut investir dans un tel programme de recherche en valent la peine. Je prends donc le temps nécessaire pour y procéder.

 

Pour ce qui est de la réduction de la consommation de l'énergie, madame Van der Straeten, je suis intégralement d'accord avec vous sur l'objectif. Personne ne peut ne pas l'être. Évidemment qu'il faut réduire la consommation d'énergie, évidemment que c'est la meilleure politique. Nous y travaillons d'ailleurs avec tous les instruments du gouvernement fédéral.

 

Au plan européen, nous travaillons à défendre les normes les plus strictes, ce qui n'est pas le plus simple par les temps qui courent, même si le premier ministre a rappelé au Conseil européen, cet après-midi, combien la Belgique était attachée au paquet énergie-climat et aux normes d'efficacité énergétique. Vous avez pu suivre comme moi les tentatives de certains États européens de déficeler ce paquet. Cet élément est très important: le jour où nous aurons des normes pour les voitures, pour les logements, pour les appareils électroménagers qui fixent des performances d'efficacité élevées, un gros progrès sera déjà accompli.

 

Par ailleurs, nous devons réaliser de gros efforts pour isoler nos bâtiments et nous le savons: le parc de logements et de bureaux dans notre pays est d'une efficacité énergétique désastreuse, à peu près égale à celle du Portugal, alors que nous jouissons presque du climat du Danemark. Le problème n'est même pas un problème financier. Le système d'emprunt que nous avons mis en place avec le Fonds de Réduction du Coût global de l'Énergie (FRCE) peut s'amplifier. Je rencontre régulièrement des responsables de banques durables qui nous disent disposer de masses financières, de moyens suffisants pour mettre en place du tiers investisseur; le problème n'est donc pas financier.

 

D'ailleurs, M. Nollet a des solutions. Je l'entendais avec beaucoup d'intérêt hier matin proposer d'alimenter le budget des pensions par un mécanisme très simple: l'État ne rembourserait pas ses dettes. De telles idées sont extrêmement créatives. Si vous en avez d'autres, surtout transmettez-les-nous. Elles ne feront pas beaucoup avancer le débat, mais elles feront au moins rire un peu.

 

Le problème n'est pas principalement un problème financier. C'est un problème d'inertie. Depuis neuf mois que j'occupe ces fonctions, j'ai passé un temps immense à travailler avec les Régions, avec les collectivités locales, avec tous les niveaux de pouvoir, avec les entreprises à essayer de les convaincre du bon fonctionnement de ce système du tiers investisseur, de la disponibilité de masses financières, de l'effet positif que cela aurait sur nos entreprises, sur l'emploi, sur l'activité économique. Avec Joëlle Milquet, nous annoncerons bientôt l'Alliance pour l'environnement et l'emploi afin d'aller plus durement dans cette direction. Mais l'inertie est encore considérable: on voit le mouvement commencer à prendre, des collectivités locales prennent de l'avance, des villes décident d'avancer plus loin que les objectifs de Kyoto, des provinces se lancent et des Régions réalisent des efforts considérables.

 

Mais la coordination des niveaux de pouvoir sur des matières comme celle-là, où les compétences sont terriblement éclatées, est un travail titanesque auquel j'ai essayé de me livrer, notamment avec le Printemps de l'environnement. Même si les forces d'inertie restent considérables, cela ne doit pas nous empêcher de continuer à travailler. Il ne faut surtout pas pointer un soi-disant problème budgétaire qui n'existe pas ici. En effet, les dépenses que nous faisons maintenant s'autoremboursent par le système du tiers investisseur, système dont la fiabilité technique est parfaitement démontrée et dont les disponibilités financières sont considérables malgré la crise que nous traversons.

 

01.41  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, le ministre Magnette parle bien! Le ministre Magnette parle très bien! Le ministre Magnette parle vite! Le ministre Magnette parle très vite! Il aurait pu être professeur d'université. M. le ministre parle bien mais M. le ministre n'écoute pas. Là est le problème. M. le ministre parle bien mais M. le ministre ne lit pas les propositions que nous avons déposées.

 

Il fait des déclarations dans la presse pour lancer des idées qu'il devrait peut-être discuter au sein du gouvernement. Je rappelle que la ministre Laruelle a dit sur les antennes de la RTBF ne même pas avoir entendu parler de sa proposition au sein du gouvernement.

 

Nous rédigeons des propositions de loi, certaines déposées depuis plusieurs semaines dont une, que je peux aller vous chercher dans les services, permet de ramener effectivement non pas une fois 250 millions d'euros mais l'ensemble du pactole qui a été engrangé au cours des années par l'amortissement accéléré des centrales nucléaires. Il s'agit de plus d'un milliard. Ce n'est pas un article de presse, ce n'est pas une déclaration dans laquelle on dit qu'on essaie de trouver des marges dans l'accord de gouvernement alors qu'on sait qu'on n'y arrivera pas, c'est une proposition de loi signée par dix députés écologistes.

 

01.42  Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, u hebt dat onderzoek dat u besteld hebt over MYRRHA ook met verve in de commissie verdedigd. Ik vraag mij echter één ding af. Was het niet beter geweest om eerst na te gaan of het onderzoeksproject MYRRHA past in de statuten van het SCK?

 

Uit de statuten van het SCK werd ongeveer tien jaar geleden, of iets minder lang geleden expliciet de ontwikkeling van nieuwe kerninstallaties geschrapt. En wat is MYRRHA? Dat is de eerste stap naar de ontwikkeling van een kerncentrale van de vierde generatie.

 

Ik heb u verschillende keren de vraag gesteld in de commissie of u ja of neen van mening bent dat het past binnen de statuten van het SCK. U hebt daarop geen antwoord gegeven. Mijnheer de minister, ik vraag mij af of die studie toch geen glijmiddel is om uiteindelijk toch die 300 miljoen af te troggelen van de oh zo krappe federale begroting om toch de kerncentrales van de vierde generatie te steunen.

 

01.43  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, le ministre Magnette nous dit que les mécanismes existent, notamment le Fonds de Réduction du Coût de l'Énergie (FRCE) et que ce qui pose problème, c'est l'inertie. Je suis d'accord: l'inertie inhérente à tout système installé dans un fonctionnement qui nécessite une protection de ses compétences, rend ces matières et leur réalisation difficiles.

 

Néanmoins, et je suis désolée pour mes collègues du sp.a, ce FRCE, mis en place avant les élections, concrétisé uniquement dans la ville d'Ostende, hyper compliqué et posant un problème de partage de compétences, est inapplicable, dans sa forme actuelle, par les CPAS, les communes, etc.

 

Dès lors, ne peut-on avouer que ce système mis en place depuis un certain laps de temps et qui devrait mobiliser autant de millions d'euros pour réaliser autant d'économies ne fonctionne pas? Pourquoi ne pas s'asseoir autour de la table pour créer un réel fonds tiers investisseur qui fonctionne en partant sur d'autres bases?

 

Il m'est insupportable d'être, depuis autant d'années, coincée par un système qui pose problème même pour les acteurs de bonne volonté qui veulent l'appliquer.

 

01.44  Paul Magnette, ministre: Sur ce point, madame Gerkens, je peux vous donner entièrement raison. C'est bien dans cette direction que nous avançons. D'une part, le FRCE a procédé lui-même à l'analyse des difficultés de sa mise en œuvre, a émis des propositions que nous allons tenter de suivre, pour autant que nous en trouvions les moyens, notamment une garantie financière de l'État, la suppression de conditions diverses. Nous reparlerons des détails en commission. Mais nous ferons en sorte que les conditions de mise en application prévues au contrat de gestion du FRCE soient largement simplifiées.

 

Par ailleurs, près de 25 contrats entre le FRCE et des entités locales sont en cours de finalisation. Ces derniers mois ont donc connu une vive accélération de ce point de vue, la difficulté restant en grande partie l'articulation avec les compétences régionales. L'efficacité énergétique et l'usage rationnel de l'énergie étant des compétences presque totalement régionales, j'ai entamé des concertations avec les Régions pour faire en sorte que ces fonds apportés par le gouvernement fédéral à travers ce mécanisme d'aide fiscale puissent bien être mis en conformité avec les priorités politiques telles que définies par les Régions en cette matière.

 

01.45  Denis Ducarme (MR): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, mesdames, messieurs les représentants du gouvernement, je voudrais vous dire tout d'abord que le MR se réjouit et soutient naturellement l'Alliance que le ministre Magnette a constituée avec la ministre de l'Emploi. Nous nous réjouissons également que, dans le cadre de la libération du marché de l'énergie, le gouvernement et le ministre Magnette aient finalement décidé de mettre de côté les moyens plus brutaux. Nous avons pu constater en effet que certaines actions encaissaient mal en bourse la brutalité ces derniers temps.

 

Nous nous réjouissons également de l'intention du gouvernement de définir le mix énergétique, en vue d'améliorer notre indépendance énergétique. Ceci nous permettra de mieux gérer les coûts de l'énergie et donc d'avoir une influence positive sur le pouvoir d'achat. Nous rappelons que, déjà avant l'été, le groupe MR avait appelé de ses vœux un tel débat et avait même déposé une proposition de résolution à cet égard. Nous souhaitons, monsieur le président, que le débat parlementaire à ce niveau puisse s'organiser le plus rapidement possible.

 

Le gouvernement a voulu fournir un effort en faveur du pouvoir d'achat. Nous en parlons maintenant depuis plusieurs jours. Le pouvoir d'achat est également au cœur de la question énergétique. L'explosion de la facture énergétique grève tant les budgets des ménages que la compétitivité des entreprises. Elle est un frein aux marges financières des familles. Elle ralentit notre développement économique, la relance de la consommation et de notre croissance. Pour aider les ménages dans ce cadre, l'intervention "chauffage" étendue aux consommateurs de gaz et d'électricité aux plus bas revenus est naturellement à souligner. Elle est extrêmement importante.

 

Il faut aussi relever la volonté du gouvernement visant à ce que le coût de l'énergie ne soit pas un frein à la mobilité des travailleurs. Il y a un certain nombre d'Hennuyers dans l'hémicycle qui savent que le coût de mobilité pour les travailleurs est un obstacle à la diminution du chômage. Naturellement, j'estime et j'espère que l'ensemble des ces Hennuyers, comme les autres, relèveront l'importance de la démarche du gouvernement dans ce cadre-là.

 

Aussi, qu'il me soit permis de souligner la satisfaction du groupe MR quant à la fin des difficultés relatives aux 250 millions d'euros qu'il était convenu de devoir négocier avec Electrabel et SPE et qui arriveront finalement dans le budget de l'État par le biais d'une loi que nous voterons d'ici la fin de l'année. Cette contribution obligatoire ne pourra être répercutée en direct sur le consommateur final. La CREG aura mission d'y veiller. Nous espérons sincèrement au niveau des réformateurs que ce sera le cas.

 

Comme je l'ai dit, nous saluons par ailleurs l'intention du gouvernement de définir ce mix énergétique en vue d'améliorer notre indépendance énergétique.

 

Nous souhaitons également que la concertation avec les Régions commence dans les plus brefs délais afin de créer dans les temps un climat le plus favorable possible pour que les investissements en capacités de production supplémentaires ne subissent aucun retard.

 

Monsieur le ministre Magnette, pour que le marché fonctionne au mieux – vous en avez déjà parlé également –, il faut que la libéralisation des marchés de l'énergie soit complètement effective. Il est donc fondamental de favoriser une saine concurrence entre les différents acteurs. C'est là, à notre sens, que le consommateur pourra vraiment voir la différence dans l'offre de prix qui sera proposée.

 

Il y a différentes pistes en la matière. Nous insistons cependant sur le fait que ces libertés créatrices soient collégiales au sein du gouvernement et ne soient pas trop individualistes. Il est par ailleurs important d'avoir un régulateur fort et indépendant. C'est pourquoi nous ne pouvons que saluer la décision de renforcer les pouvoirs de la CREG. Il nous faut aussi saluer l'installation prochaine de l'Observatoire des prix qui, en matière d'énergie également, permettra au gouvernement de surveiller la politique des prix des différents fournisseurs.

 

Cela vous fait rire, monsieur Giet? Vous savez, le libéralisme social est un libéralisme régulateur. Il est donc normal que les libéraux qui mettent au centre de leur projet politique non pas le capital mais l'intérêt des citoyens et du consommateur se réjouissent qu'un Observatoire des prix se mette en place.

 

En outre, comme bien d'autres pays, la Belgique est confrontée à de nombreux défis concernant l'avenir de la production énergétique.

 

Tout d'abord, il nous faudra respecter les engagements de réduction des émissions de CO2 conformément aux objectifs européens. Ensuite, il nous faudra faire face à la hausse du prix des produits pétroliers. Sur ce point, je rejoins le député Schiltz.

 

Les prix sont peut-être repartis à la baisse depuis quelques semaines, conséquemment à la crise financière. Mais cela risque de ne pas durer. Monsieur le premier ministre, je vous ai bien écouté tout à l'heure, j'ai vu votre courbe. Il serait évidemment logique que la baisse des prix du coût du pétrole se ressente dans les portefeuilles du consommateur. Nous attendons d'ailleurs que le gouvernement prenne une initiative en la matière.

 

Toutefois, je le répète, au-delà de cette baisse liée à la crise financière, aucun analyste sérieux aujourd'hui ne voit s'arrêter la tendance à la hausse des prix du pétrole et ce, tout simplement à cause du différentiel sans cesse grandissant entre la demande qui explose et l'offre qui commence à stagner et qui ne pourra plus augmenter.

 

Nous devons tenir compte de la diminution progressive du volume de production du pétrole. Selon les experts, nous ne sommes pas loin d'atteindre le point de production maximale. L'Association internationale de l'énergie estime en effet que la diminution des capacités de production non utilisées de l'OPEP pourrait amener une situation de pénurie de pétrole d'ici 2012.

 

Il indique aussi que ce ne sont pas les biocarburants qui pourront remplacer ce manque. L'émergence et le développement de La Chine et de l'Inde sont, en effet, à l'origine de cette difficulté.

 

Dans ce contexte et face à ce constat, chacun est conscient que 2009 sera une année décisive. Monsieur le ministre, vous êtes serein, vous évaluez. Mais 2009 sera néanmoins une année décisive en matière d'énergie, compte tenu de la loi du 31 janvier 2003 dite loi de sortie du nucléaire qui prévoit la fermeture progressive de l'ensemble des centrales nucléaires situées en Belgique.

 

Par conséquent, 2009 sera une année charnière. Des décisions urgentes devront être prises afin de garantir l'avenir énergétique de notre pays. Nous attendons que ce débat soit organisé avec le pragmatisme utile – comme le premier ministre le disait tout à l'heure –, sans aucun tabou ni relent idéologique.

 

De nombreuses études ont déjà été réalisées, monsieur le ministre, à ce sujet. Vous procédez à de nouvelles évaluations, mais nous disposons déjà d'un certain nombre de rapports. Je pense ici au rapport de la commission 2030 qui devait proposer des solutions.

 

Ladite commission a remis son rapport, il y a maintenant un peu plus d'un an. Ce rapport a donné lieu à de multiples auditions au sein de la commission de l'Économie. Avec Kattrin Jadin et David Clarinval, j'ai assisté à ces longues auditions. Ce rapport soulignait, par exemple, que les énergies alternatives ne rencontreraient pas la portion consistant en la simple augmentation de la demande d'énergie d'ici 2030, même dans une perspective de maintien de la production d'énergie nucléaire.

 

À la lumière des rapports du GIEC et de la Commission européenne qui plaide pour la prolongation du nucléaire au regard, naturellement, des enjeux environnementaux, à la lumière des décisions réalistes prises encore récemment en Finlande et en Grande-Bretagne, à la lumière de vos évaluations et peut-être d'autres encore, il nous faudra trancher. En effet, je répète que le débat sur l'approvisionnement énergétique est urgent, nécessaire pour le consommateur. Des choix devront être faits et des réponses devront être données.

 

Tout comme la commission 2030, nous estimons que la réflexion doit s'articuler autour de trois axes principaux.

 

Le président: Monsieur Ducarme, je vous demande de conclure.

 

01.46  Denis Ducarme (MR): Monsieur le président, il me reste trois points à aborder, mais ils sont très importants.

 

Le président: Je vous en prie, monsieur Ducarme.

 

01.47  Denis Ducarme (MR): Merci, monsieur le président.

 

Il y a donc trois axes principaux:

1. Assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique.

2. Conserver une indépendance énergétique relative, mais suffisante.

3. Limiter, bien entendu, les émissions de gaz à effet de serre.

 

Ajoutons qu'il convient d'atteindre ces objectifs à un coût économiquement et socialement acceptable.

 

En ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement, les aspects suivants doivent devenir des priorités.

1. Diversifier les sources primaires d'approvisionnement des technologies.

2. Veiller à réaliser une étude poussée pour définir ce mix énergétique approprié, incluant l'ensemble des énergies renouvelables (gaz, charbon, pétrole, nucléaire).

3. Garantir un climat d'investissement stable pour les acteurs du marché afin qu'ils puissent avoir une capacité suffisante de production d'électricité nouvelle génération pour des technologies telles que les renouvelables. Le gouvernement doit prendre des engagements et les suivre. Il convient de traiter le dossier énergétique avec tout l'effort qu'il implique à travers les crises politique, financière ou économique qui nous pendent au nez; nous ne devons pas être confrontés à une crise énergétique demain.

 

L'équation est difficile à rencontrer qui touche à la sécurité de l'approvisionnement, au coût de l'énergie pour les consommateurs et au respect de l'environnement. Dans cette équation complexe, le groupe MR sera à l'initiative et aux côtés du gouvernement pour dégager les progrès essentiels à cette question.

 

01.48  Paul Magnette, ministre: Monsieur Ducarme, je suis ravi d'apprendre qu'étant dans le gouvernement, vous serez aux côtés de celui-ci: c'est une bonne nouvelle. Je suis aussi ravi d'apprendre un nouveau concept: le libéralisme régulateur. Hier, votre collègue Bacquelaine nous expliquait que le libéralisme était par essence régulateur et que c'était bien pour cette raison qu'il était différent du capitalisme. Je suppose donc que votre libéralisme l'est au carré: c'est un libéralisme régulateur! J'ai bien écouté et j'aime beaucoup les distinctions doctrinales et je serais très intéressé d'en connaître davantage sur ce libéralisme régulateur.

 

Pour le reste, je suis ravi d'apprendre que vous soutenez l'Observatoire des prix et le contrôle des prix, j'imagine aussi appliqué au secteur de l'énergie, qui est l'un des éléments de dépenses essentiels.

 

Pour ce qui est des 250 millions, ils seront bien versés dans le budget de l'État puisque nous avons adopté un projet de loi qui prévoit un prélèvement obligatoire de 250 millions et qui prévoit que ce prélèvement ne peut pas être répercuté sur les prix au consommateur final. Comme une précaution vaut toujours mieux que de ne pas en prendre, nous avons prévu dans ce projet qu'au cas fort improbable où l'opérateur ou les opérateurs concernés ne verseraient pas spontanément cette contribution, le ministre des Finances pourrait la récupérer via une amende.

 

Cette contribution finira donc bien dans le budget de l'État, puisque nous avons prévu tout le dispositif nécessaire à cette fin. En ce qui concerne le mix énergétique…

 

01.49  Pierre-Yves Jeholet (MR): (…)

 

01.50  Paul Magnette, ministre: Expliquez-moi quel élément de conviction vous comptez utiliser pour expliquer à une entreprise quelle qu'elle soit qu'elle doit verser 10 milliards de francs belges sans contrepartie!

 

01.51  Pierre-Yves Jeholet (MR): (…)

 

01.52  Paul Magnette, ministre: Telle a toujours été ma proposition!

 

Le président: Monsieur Jeholet, si vous désirez prendre la parole, vous devez la demander!

 

01.53  Pierre-Yves Jeholet (MR): (…)

 

Le président: Non! Non! Non!

 

01.54  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): (…)

 

Le président: Un minimum de discipline! Demandez la parole et vous l'aurez!

 

01.55  Paul Magnette, ministre: Monsieur le président, je poursuis donc mon exposé sur le mix énergétique. Je ne le répéterai pas cent fois, la déclaration de gouvernement l'a mentionné, divers rapports ont abouti dans le passé à des conclusions différentes, voire radicalement différentes. Le gouvernement ne peut, sur la base de rapports différents émanant d'instances aussi respectables les unes que les autres (le SPF Économie, la CREG, le Bureau fédéral du Plan, la Commission 2030, dire que tel rapport est meilleur que tel autre. Ce serait privilégier une instance par rapport à une autre et ce ne serait pas impartial.

 

Un problème se posait manifestement dans la manière dont ces études avaient été conçues et commanditées. Le gouvernement a convenu de demander à un groupe d'experts internationaux de réexaminer les conclusions de ces quatre rapports et de nous en dresser la synthèse, afin que nous puissions prendre position, un calendrier clairement établi à l'appui. C'est ce que nous ferons. Je ne vois pas, monsieur Ducarme, la raison de l'urgence en 2009 par rapport à 2015. Si c'est une année charnière au point de vue électoral, elle ne l'est pas forcément de ce point de vue-là. Mais, je le répète, les délais sont prévus. Nous déciderons dans le courant de l'année 2009. Il n'y a, dès lors, pas nécessité de presser le pas sinon pour faire de l'exploitation électorale.

 

01.56  Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, ik wou de heer Ducarme niet onderbreken want ik dacht dat hij zijn punt zou maken maar het punt kwam niet en daarom heb ik hem maar laten uitspreken.

 

In zijn opsomming waren er twee belangrijke vaststellingen. Ten eerste, dat er meer concurrentie moet worden georganiseerd op de markt en, ten tweede, dat er een zekerheid moet zijn voor investeringen.

 

Mijnheer Ducarme, als u constant in bedekte of minder bedekte termen de wet op de kernuitstap in vraag stelt, creëert u zelf onzekerheid voor investeringen. U pleit voor een klimaatbeleid. Alleen een doorgedreven klimaatbeleid zal de zekerheid voor investeringen in groene energie organiseren. Als u pleit voor meer concurrentie op de energiemarkt wat is dan de beste manier om die concurrentie te krijgen? Dit is toch wel de geleidelijke uitstap uit de kernenergie waarbij de kerncentrales een voor een zullen sluiten en waarbij de energiemarkt zal worden opengebroken. Ik begrijp hoegenaamd niet waarom u die wet steeds in vraag stelt.

 

01.57  Denis Ducarme (MR): Monsieur le président, je voudrais intervenir très brièvement au sujet du libéralisme régulateur.

 

J'étais à l'université en même temps que le ministre Magnette. À ce moment, j'étais étudiant et il était professeur. Déjà, à l'époque, il ne comprenait pas que les libéraux avaient coupé la main d'Adam Smith, ils l'avaient même haché menu depuis très longtemps. Monsieur le ministre, je vous apporterai quelques ouvrages sur la régulation et l'interventionnisme à la prochaine commission de l'Économie.

 

Cela dit, nous soutenons l'Observatoire des prix. Il y a, aujourd'hui, un certain nombre de prix qui ne sont pas justifiés. On ne va pas planifier les prix, on va les observer et vous pourrez, ainsi que deux autres ministres du gouvernement, demander à l'Observatoire des prix d'étudier un certain nombre d'offres. Je ne vois pas pourquoi on ne soutiendrait pas cela.

 

Je ne parle pas d'urgence, je dis que nous devrons nous décider en 2009. Il y aura un budget 2009, une déclaration gouvernementale en 2009; 2009, c'est l'année prochaine, c'est demain!

 

Par rapport à cela, en remettant en question la loi sur la sortie du nucléaire, je mettrais le champ des investisseurs en danger. Non, je ne le pense pas.

 

Monsieur le ministre, j'apprécie difficilement, alors qu'au niveau parlementaire nous avons passé trois mois d'auditions à écouter les experts qui ont contribué à la Commission 2030, de vous entendre dire qu'il fallait la balayer d'un revers de la main. Dans la Commission 2030, je crois qu'il y a un certain nombre de choses que nous devons garder. Il y aura d'autres évaluations mais nous tiendrons compte de ce qui a pu être dit en termes de sécurité d'approvisionnement et sur d'autres aspects par les experts que nous avons rencontrés au Parlement pendant trois mois.

 

Je suis d'accord sur le fait d'avoir d'autres évaluations et de garder un certain nombre de rapports de la Commission européenne, du GIEC et de la Commission 2030 sur la table et pas dans la poubelle.

 

01.58  Camille Dieu (PS): Monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, permettez-moi d'intervenir quelque peu, ici à cette tribune, sur la situation du secteur postal en Belgique, puisque ce point a été évoqué dans la déclaration gouvernementale.

 

En s'engageant à élaborer pour la fin de l'année des propositions nécessaires à la transposition de la troisième directive postale, le gouvernement vise évidemment à lever une insécurité juridique hautement préjudiciable. Mais au-delà de cette insécurité juridique, il y a une question de fond essentielle: c'est celle de la qualité du service postal. C'est pourquoi le groupe PS se réjouit de voir souligner l'importance de critères qualitatifs pour tous les promoteurs, tels que la couverture géographique, la fréquence de la distribution du courrier et, bien entendu, les conditions de travail du personnel.

 

Cependant, permettez-moi de formuler deux remarques. En se voyant désignée comme futur fournisseur du service universel à partir de 2011, l'entreprise publique qu'est La Poste se voit dotée d'armes apparemment suffisantes dans un futur marché totalement libéralisé. Je dis bien "suffisantes" – nous l'espérons – pour garantir la qualité du service universel mais aussi pour garantir un emploi de qualité à l'ensemble de ses travailleurs. Nous pensons que, pour ces travailleurs, l'emploi précaire, à temps partiel, doit rester l'exception et l'emploi statutaire la règle. Si le gouvernement, par la voix du premier ministre, s'est bien engagé à protéger l'emploi, nous continuerons, quant à nous, à nous battre pour maintenir et promouvoir un emploi de qualité, ce tant à La Poste que chez les promoteurs concurrents. En effet, nous ne voudrions pas voir le modèle "à la hollandaise", où vous voyez une ménagère enfourcher deux fois par jour sa bicyclette pour aller de-ci de-là distribuer le courrier. Et je n'exagère pas!

 

Il faut garantir un emploi de qualité mais aussi un service de qualité. Nos citoyens y ont droit! Pour cela, il ne suffit pas de décréter qu'il faut un service de qualité; il faut donner les moyens de pouvoir prester ce service de qualité. C'est là un des nœuds de cette libéralisation totale du marché. De fait, au-delà du discours idéologique visant à dire que tout ira mieux grâce à la libéralisation, comment s'assurer que La Poste aura les moyens suffisants pour assurer ce service universel de qualité?

 

Aujourd'hui, nous avons le service réservé qui finançait. Demain, la directive nous laisse le choix: ou le secteur ou les fonds publics. La déclaration gouvernementale ne tranche pas; elle laisse le choix et songe même à un mix des deux possibilités.

 

Mon groupe le regrette. En effet, ce serait trop grave de se tromper en cette matière. Nous pensons que le financement doit être à charge des différents opérateurs postaux. Nous ne pouvons pas oublier les exemples catastrophiques des pays pionniers en la matière, comme l'Angleterre, la Suède, la Hollande, pays où la libéralisation du secteur postal rimait trop souvent avec démantèlement du service public, précarisation de l'emploi et augmentation des coûts pour les citoyens et les PME; des pays où les nouveaux opérateurs postaux se sont concentrés uniquement sur la rentabilité; des pays où les nouveaux venus dans le paysage postal ont délaissé les zones rurales au profit de zones à forte densité de population; des pays où cette concurrence tant exigée, tant désirée s'est concentrée sur des clients avec un gros volume de courrier au détriment du courrier des particuliers.

 

Si nous voulons que le service postal garde un sens, il faut se souvenir de ces exemples et ne pas les suivre. Nous pensons donc que le financement par les opérateurs est une garantie de succès.

 

Hier matin, j'ai entendu M. Nollet "se scandaliser" de la participation du Parti Socialiste à une politique visant à démanteler le service public, à se désolidariser des entreprises publiques et des travailleurs. Je peux vous lire vos paroles puisque j'ai amené le PV. Monsieur Nollet, je comprends et je respecte l'opposition, mais je la comprends et je la respecte moins lorsqu'il s'agit d'une opposition qui fait beaucoup de vent sans rien produire d'efficace. Bref, une opposition que certains n'hésiteraient pas à qualifier d'éolienne. Je n'entrerai pas dans ce raccourci: les éoliennes produisent de l'énergie électrique sans rejeter de CO2. Par contre, je déplore trop souvent que vous produisiez peu tout en rejetant automatiquement les propositions des autres.

 

Je tiens à vous rappeler qu'en commission de l'Infrastructure – et vous ne pouvez pas me contredire là-dessus –, le PS est la seule formation – le président de la commission est présent – à avoir déposé des propositions concrètes pour tenter de résoudre la situation. Les deux propositions que nous avons déposées, celle qui permet l'ouverture d'agences postales communales, celle qui permet le renforcement d'un service postal de qualité sont toujours en discussion, ne sont toujours pas votées, et ce, depuis de nombreux mois.

 

Quand on ferme un bureau de poste, de nombreuses voix s'élèvent – électoralement, cela rapporte – mais quand il s'agit de soutenir un projet volontariste, concret, les voix se taisent. Il n'y a que ces deux textes! M. Gilkinet a déposé in extremis à la dernière commission de l'Infrastructure une proposition de résolution qui est une resucée de la nôtre et dont la ressemblance, frappante, a été soulevée par le président de la commission lui-même. Les seules nouveautés apportées par M. Gilkinet étaient, tenez-vous bien, qu'il fallait créer l'IBPT et un syndicat pour s'occuper des conditions de concurrence et des intérêts du personnel. Bref, une belle innovation!

 

Plutôt que de parler d'opposition éolienne, je parlerai d'opposition papier carbone.

 

Le président: Madame Dieu, plusieurs membres veulent intervenir: M. Bellot, Mmes Gerkens et Genot et M. Gilkinet.

 

01.59  François Bellot (MR): Monsieur le président, pour ajouter à la situation confuse que Mme Dieu signale, je rappelle qu'en juin 2007, la commission de l'Infrastructure a adopté à l'unanimité une proposition de résolution pour donner un mandat au gouvernement belge pour aller au Sommet. Tous les partis démocratiques – je ne m'occupe pas des autres – ont approuvé à l'unanimité la proposition de résolution pour demander au gouvernement de ne pas approuver la troisième directive postale.

 

Je l'ai déjà dit, le Parlement européen est physiquement très proche de chez nous mais les informations ont difficile à percoler puisque l'ensemble des groupes politiques du Parlement européen, à quelques abstentions près et hormis Ecolo, a approuvé la transposition de la troisième directive postale. Je tenais à le rappeler.

 

Tout le monde l'a approuvé, à l'exception de quelques réticents. Je parle ici, bien entendu, du Parlement européen.

 

Par ailleurs, la semaine prochaine, nous avons convié les deux ministres qui ont ces matières dans leurs attributions, à venir nous expliquer la manière d'interpréter l'accord du gouvernement. À cette occasion, nous aurons tout le loisir, madame Dieu, d'examiner les propositions de résolution qui ont été déposées. Je pense pouvoir dire que nous veillerons tous à l'intérêt de l'entreprise publique, du personnel, mais aussi au respect d'une directive européenne qui, bien entendu, est la règle suprême qui devra être appliquée et transposée, en tout cas pour ce qui est de ses éléments déterminants.

 

Le président: Madame Dieu, je vais tout d'abord donner la parole à Mme Gerkens et à M. Gilkinet.

 

01.60  Camille Dieu (PS): (…)

 

Le président: Vous pourrez répondre aux trois intervenants.

 

Je vous en prie, madame Gerkens.

 

01.61  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, madame Dieu, quand on est dans l'opposition, on critique, on fait des propositions et, forcément, ces propositions ont du mal à se concrétiser puisqu'on n'appartient pas à l'organe exécutif. De plus, il arrive souvent que quand des propositions de l'opposition sont bonnes, elles soient reprises par le gouvernement. Il est vrai que c'est de bonne guerre dans un rapport de forces. Mais il ne faut pas reprocher à l'opposition de faire des propositions qui ne se concrétisent pas dans les faits.

 

Par ailleurs, je suis irritée lorsque je vois que le banc parlementaire dépose des propositions et que ses représentants au gouvernement adoptent une position différente, alors qu'il s'agit du même parti! En effet, j'ai le sentiment que l'on utilise parfois le banc parlementaire pour sauver la face et se donner bonne conscience alors que le gouvernement agit autrement. Cette façon d'agir me choque parfois particulièrement!

 

01.62  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Madame Dieu, vous ne devez pas prétendre être la seule à défendre le service public postal tout en regrettant que d'autres partis que le vôtre déposent des propositions en la matière, notamment par rapport à la défense du service public postal dans le cadre de la dérégulation proposée par l'Union européenne.

 

Vous parlez de l'inefficacité de l'opposition qui fait du vent. Et moi, je vous parlerai de l'inefficacité de votre parti, qui fait partie de la majorité. En effet, cette proposition de résolution, inscrite à plusieurs reprises à l'ordre du jour, n'a pu être traitée en raison de l'absence de vos collègues de la majorité en commission de l'Infrastructure. Quant à nous, nous étions présents lors de chaque réunion. Cela s'appelle du sabotage et malgré votre présence au niveau du gouvernement, on continue de fermer des bureaux de poste, même s'il y a un engagement moral de La Poste d'ouvrir systématiquement un Point Poste en contrepartie, il y a des contre-exemples évidents en la matière.

 

Dans le dernier budget, j'interrogerai dès lundi la ministre à ce sujet, on nous annonce que La Poste sera encore soumise à des pressions, elle qui éprouve de la difficulté, dans les conditions financières qui sont les siennes actuellement, à maintenir son niveau d'emploi et de services! On va encore ponctionner les bénéfices de La Poste pour essayer d'équilibrer, même s'il ne s'agit que d'un équilibre de façade, le budget de l'État!

 

Il y a, madame Dieu, des différences fondamentales et vous les caricaturez! C'est dommage, car dans le cadre d'un débat constructif, des différences fondamentales entre notre proposition et la vôtre, des apports nouveaux au niveau de notre proposition additionnés aux vôtres déboucheraient sur un travail constructif!

 

Cela dit, en matière postale, tout reste à faire! Le gouvernement n'a pas encore fixé dans le chef de Mme Vervotte et de M. Van Quickenborne, qui est surtout responsable et n'est pas présent, les conditions de la libéralisation du marché postal en Belgique. Les responsables de La Poste s'interrogent … Mais que faites-vous dans ce cas dans ce gouvernement, madame Dieu?

 

01.63  Camille Dieu (PS): Mais inscrivez-vous!

 

01.64  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Quelle impuissance! À quoi sert la présence du Parti Socialiste au sein de ce gouvernement si, même sur votre sujet de combat principal, vous ne parvenez pas à faire entendre votre avis? C'est là le problème! Aussi, ne reprochez pas à l'opposition ce que vous ne parvenez pas à obtenir dans le cadre de votre participation! Vous inversez les rôles!

 

01.65  Camille Dieu (PS): Monsieur Bellot, puis-je me permettre de vous dire qu'avant que vous ne soyez président de la commission, le Parti Socialiste ne souhaitait pas la libéralisation totale du secteur postal. Nous avons d'ailleurs mis une pétition en ligne qui a reçu beaucoup de signatures car tout cela effrayait nombre de nos concitoyens. À ce moment, nous nous y sommes opposés – je ne veux pas vous provoquer – et tout ce que nous avons obtenu à l'époque, c'est qu'on passe de 2009 à 2011.

 

Madame Gerkens, je n'ai jamais reproché à l'opposition de ne pas faire son travail. Je n'ai pas dit ça! Vous ne m'avez pas bien écoutée! Je ne voulais pour ma part provoquer personne; j'ai répondu aux provocations hier de M. Nollet. Je vous ai simplement dit que lorsque je dépose un texte concret, que lorsque ma collègue Karine Lalieux en dépose un, nous n'avons pas votre appui. Nous ne pouvons que constater que, brusquement, M. Gilkinet dépose un texte et court-circuite le travail que nous avons réalisé.

 

01.66  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): C'est faux!

 

01.67  Camille Dieu (PS): Reprenez les procès-verbaux de la commission.

 

Le président: Vous avez répondu à M. Gilkinet. Je crois que vous avez encore quelque chose à dire.

 

01.68  Camille Dieu (PS): Je souhaiterais que la politique politicienne pratiquée par certains cesse.

 

Nous devons tous, tous les partis confondus, faire en sorte que la libéralisation totale du secteur postal soit encadrée au maximum et n'engendre pas de chaos social.

 

(…): (…)

 

01.69  Camille Dieu (PS): Vous n'avez pas la parole. Vous ne l'avez pas demandée!

 

Le président: Madame Dieu, vous devez également ne pas dépasser les dix minutes prévues!

 

01.70  Camille Dieu (PS): Monsieur le président, il ne faut pas exagérer!

 

Nous souhaitons donc être associés aux travaux du gouvernement sur la transposition de la directive, dans son volet accès au marché. Nous avions en effet mis cette résolution à l'examen au sein de la commission Infrastructure. Puis, M. Van Quickenborne s'est montré subitement intéressé, à notre grande surprise – monsieur Bellot, vous ne pourrez pas me contredire –, par nos travaux et a souhaité être auditionné, avec pour conséquence une interruption des travaux.

 

Je me réjouis donc que la commission reprenne ses travaux la semaine prochaine et que nous puissions y mener des débats de qualité.

 

01.71  David Geerts (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, dames en heren ministers, collega’s, ik zou het wel appreciëren, mocht minister Van Quickenborne aanwezig zijn, aangezien de postsector ook onder zijn bevoegdheid valt. Ik heb vernomen dat de minister onderweg is.

 

(…): (…)

 

01.72  David Geerts (sp.a+Vl.Pro): Anders zou u voor niets hebben gewacht.

 

Ik zal zeer kort zijn, mijnheer de minister, omdat ook in de regeerverklaring de passage over De Post zeer kort is. Eigenlijk heb ik slechts drie vragen.

 

Ten eerste lees ik in de tekst dat de regering zal beginnen met de omzetting van de derde postrichtlijn. Het lijkt mij logisch dat het erin staat. Mijnheer de minister voor Ondernemen, wat hebt u de voorbije vijftien maanden gedaan, als nu pas wordt verklaard dat u ermee zult beginnen tegen het einde van het jaar? Dat is mijn eerste vraag.

 

Ten tweede lees ik in die passage dat de regering gelijke spelregels zal opleggen voor alle huidige en toekomstige operatoren in de sector. Collega’s, ik denk dat dit een zeer belangrijke passage is, ook al zijn het slechts tien regels. Dit is ongelooflijk belangrijk voor het debat over De Post. Ik veronderstel dan wel dat de minister voor Ondernemen akkoord gaat met het feit dat er één apart paritair comité zal worden geïnstalleerd voor alle spelers in de postale sector, waarin de arbeids- en loonvoorwaarden voor de ganse sector zullen worden bepaald, zonder dat die naar beneden worden gehaald. In een aantal interviews uit het verleden, met woord en wederwoord tussen u en mevrouw Vervotte, leken mij uw opvattingen totaal verschillend. Daarover zou ik verduidelijkingen willen. Bent u ermee akkoord dat men de loon- en arbeidsvoorwaarden in de postale sector niet naar beneden mag halen, maar op het huidige niveau moet houden?

 

Het derde punt, waarmee ik zal afronden, betreft de financiering van de universele dienst. U moet mij helpen, mevrouw de minister. Er staat letterlijk in de beleidsverklaring dat men de universele dienst zal financieren, ofwel via de overheid, ofwel via de bijdragen van de nieuwe en andere operatoren in de sector, ofwel via een combinatie van beide. Wat is het nu eigenlijk? Waren er tien verschillende mogelijkheden geweest, dan zou ik verwacht hebben om tien verschillende mogelijkheden te mogen lezen. Men weet nog niet hoe men het gaat doen.

 

Mijnheer de minister voor Ondernemen en mevrouw de minister, eigenlijk blijkt uit die passage dat u beiden het totaal niet eens bent, want u zet de drie verschillende mogelijkheden in de tekst. U zet het in de tekst, u moet tien regels over De Post hebben, maar eigenlijk weet u het niet. Eigenlijk hebt u geen akkoord en draait u de mensen die werken in de postsector een rad voor de ogen.

 

Regeren is keuzes maken. Regeren is soms een compromis sluiten. De eerste minister is er helaas niet. Eigenlijk duiden deze tien lijnen aan dat dit een virtuele regering is, met een virtuele begroting. De mensen die bij De Post werken, werken en leven echter in een reële wereld. De postbodes, de loketbedienden, alle mensen die verbonden zijn aan De Post, stellen zich vragen over wat hun job morgen zal zijn, over hoe hun bedrijf er morgen zal uitzien.

 

Mijnheer de voorzitter, de titel van de regeerverklaring luidt “Zekerheid en Vertrouwen Geven”, maar uit deze tien passages kan ik slechts besluiten dat deze regering er totaal niet in slaagt om zekerheid en vertrouwen te geven.

 

01.73  Guido De Padt (Open Vld): Mijnheer Geerts, het interesseert mij het standpunt te kennen van de sp.a-fractie op het vlak van de financiering van de universele dienstverlening. U zegt dat de Europese richtlijn voorschrijft dat men de keuze heeft. Ofwel financiert de overheid, ofwel financieren de operatoren. Ik neem aan dat u pleit voor een tussenkomst van de overheid, als men dat kadert in de algemene problematiek van overheidstussenkomsten in bepaalde sectoren. Of ziet u het liever gebeuren door de operatoren zelf?

 

Ik peil naar uw standpunt op dat vlak, want dat kan misschien nuttig zijn in het verdere debat.

 

01.74  David Geerts (sp.a+Vl.Pro): Volgende week zien wij beide ministers in de commissie, zoals de heer Bellot aangekondigd heeft. Ik zal u echter nu reeds zeer kort antwoorden.

 

Wij hebben samen met de PS de resolutie ingediend. Voor ons is het belangrijk dat de gewone burgers in het land op een bevredigende manier hun post blijven krijgen. Wij hebben in het verleden steeds gezegd dat wanneer deze dienstverlening door de huidige operator, de historische operator, kan gebeuren, wij voldoende middelen ter beschikking moeten stellen. Wij hebben ervoor gepleit dat de overheid dit moet doen, omdat wij veel minder vertrouwen hebben in de vrije markt dan u.

 

01.75  Guido De Padt (Open Vld): Mijnheer Geerts, in feite zwemt u rond de materie. U weet dat de minimale dienstverlening in de Europese richtlijn staat beschreven. Daarin staat beschreven wat men moet doen om de minimale dienstverlening te verzekeren.

 

Ik zou echter graag duidelijk van u het volgende willen weten. Moet volgens u die dienstverlening worden gefinancierd door de Belgische Staat of door de operatoren? U kunt uw keuze gewoon aangeven en dan kunnen wij daarmee verder gaan.

 

01.76  David Geerts (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer De Padt, u verdraait de waarheid. Mijn vraag is wat deze regering wil. Deze regering schuift drie mogelijkheden naar voren, ofwel dit ofwel dat ofwel een combinatie van beide. Ik stel gewoon vast dat er in deze regering helemaal geen akkoord bestaat tussen uw fractie en de CD&V-fractie.

 

Mijnheer de minister, wanneer ik onzin vertel, kunt u nu antwoorden en bewijzen dat het onzin is. Mevrouw Vervotte is aanwezig. Zij kan het dan onmiddellijk bevestigen of ontkennen.

 

01.77 Minister Vincent Van Quickenborne: Mijnheer Geerts, er is meer wat mij bindt met CD&V dan met u, en dat is met name dat in het Europees Parlement bij de stemming over de richtlijn CD&V, vertegenwoordigd in de conservatieve EVP-fractie, en mijn partij, vertegenwoordigd in de liberale fractie, voor de liberalisering van De Post hebben gestemd en de socialistische fractie tegen heeft gestemd. Het is in elk geval duidelijk dat u tegen bent en dat wij voor.

 

Wat De Post betreft, hebt u het over 15, 16 maanden. Ik weet niet of u hebt leren tellen, maar deze regering is in volwaardige activiteit getreden in maart 2008. Dat betekent dat we een aantal maanden bezig zijn en dat wij intussen een aantal zaken hebben opgelost.

 

Ten eerste - en daarover hebt u blijkbaar nog steeds geen mening maar de regering wel - wij hebben beslist om de nv De Post, ons postbedrijf, tussen 2011 en 2018 aan te stellen als universele dienstverlener. Dat is een keuze die we hebben gemaakt. Dat staat ook in de beleidsverklaring. U hebt daarop blijkbaar geen antwoord, wij wel.

 

Een tweede keuze die we de voorbije maanden hebben gemaakt, is dat wij de postmarkt willen openstellen vanaf 1 januari 2011 en niet eerder. Er zijn andere landen die de postmarkt vroeger openstellen. Wij zullen dat niet doen.

 

Ten derde, wij hebben beslist om met het BIPT, het orgaan dat onder mijn bevoegdheid ressorteert, het kostenmodel te objectiveren om de universele dienstverlening te berekenen. Met andere woorden, wij willen een antwoord op de vraag wat de kostprijs is van de universele dienstverlening, om te weten wat de bijdrage kan zijn die nieuwe postoperatoren moeten betalen aan nv De Post.

 

Dat is wat wij tot nu toe hebben gedaan. Dat zijn dus drie belangrijke stappen.

 

01.78  David Geerts (sp.a+Vl.Pro): (…).

 

01.79 Minister Vincent Van Quickenborne: Dat hangt af van het kostmodel. Aan de studie ter zake wordt momenteel gewerkt bij het BIPT.

 

Wat zullen wij de komende maanden doen? Wij zullen voor het einde van dit jaar in de regering een voorontwerp van wet maken waarin wij de modaliteiten van openstelling van de postmarkt zullen bepalen. Die modaliteiten gaan over de dekking van het grondgebied – wat zullen we de operatoren opleggen met betrekking tot de plaatsen waar er moet worden verdeeld -, de hoeveelheid distributie per week – hoeveel dagen per week moet er worden verdeeld en opgehaald -, de arbeidsvoorwaarden – tegen welke condities zullen mensen moeten werken in die postoperatoren en dat zal een level playing field zijn, dat is evident, want die voorwaarden zullen voor alle operatoren die op ons grondgebied actief zijn, gelijk moeten zijn – en de financiering van de universele dienstverlening.

 

Wij hebben gewerkt en tegen het einde van dit jaar zullen wij dat voorontwerp afronden. In het voorjaar van 2009 zullen wij met een ontwerp naar het Parlement komen. Wat is de doelstelling? Er moet een echte opening worden gemaakt op de postmarkt voor nieuwe operatoren en tegelijkertijd moet er een level playing field worden gecreëerd, zodat alle operatoren onderworpen worden aan dezelfde voorwaarden. Ik zeg u dat mijn antwoord niet verschilt van het antwoord van mijn collega, Inge Vervotte.

 

01.80  David Geerts (sp.a+Vl.Pro): (…)

 

01.81 Minister Inge Vervotte: Neen, want het is zijn bevoegdheid. Ik wil daar als verantwoordelijke van De Post nog het volgende aan toevoegen.

 

Ten eerste, die richtlijn bestaat nog geen vijftien maanden. Dat is de reden waarom er geen vergelijking kan worden gemaakt met die andere vijftien maanden. Zodra de richtlijn in het Europees Parlement werd goedgekeurd, hebben wij gezegd dat het volgens ons redelijk was dat De Post in de loop van 2008 een zicht zou krijgen op het kader waarin zij verder zou moeten functioneren. De regering bevestigt dat zij, na de hoorzitting op woensdag zal beslissen. Wanneer de studie van het BIPT is afgerond, is het onze wens om in november of december aan De Post duidelijkheid te geven over het kader en de omstandigheden waarin zij zal moeten werken.

 

Belangrijk is, dat er inderdaad – daar heeft mijn collega naar verwezen – nu al duidelijkheid is, zodat De Post voldoende tijd zal hebben om zich om te vormen, om met die situatie rekening te houden. Wij kiezen er niet voor om de markt eerder open te stellen dan 31 december 2010. Dat is belangrijk, denk ik. Er is dus de termijn die we onszelf opleggen, het kader van 2008, en vervolgens de termijn die er nog is, zodanig dat De Post zich kan aanpassen.

 

Aangaande de methode van financieren, kan ik het volgende zeggen. Wanneer de studie van het BIPT binnen is, zullen wij de voor- en nadelen van alle elementen onderzoeken. U kunt er in elk geval van op aan dat onze criteria de rechtszekerheid en de uitvoerbaarheid zullen zijn. Welke methodiek van betaling van universele dienstverlening er ook wordt gekozen, het moet in elk geval voor ons heel rechtszeker zijn. Dat zal de keuze zijn van deze regering.

 

Nu zijn we het volgende aan het onderzoeken. Ten eerste is er de berekening van de kostprijs van de universele dienstverlening. Ten tweede is er de vraag hoe we de markt voldoende kunnen openstellen op een level playing field, waarin gewerkt wordt met bepalingen van geografische dekking en frequentie, die moeten oplopen na verloop van termijn. Dat is uiteindelijk wat met level playing field ook wordt bedoeld en dat moeten we met de nodige omzichtigheid bekijken. We mogen ons niet vastpinnen op één criterium voor een hele termijn. Wel moeten we percentages vastleggen, over verloop van termijnen, en die percentages moeten ook toenemen. In de commissie kunnen we het debat daarover gerust voort voeren.

 

Er is ook verwezen naar de arbeidsvoorwaarden. Momenteel onderzoeken wij voor de werknemers in de ophaling, de sortering, het transport en de uitreiking of een onweerlegbaar vermoeden dat zij tewerkgesteld zijn krachtens een arbeidsovereenkomst, kan worden gehanteerd.

 

Tot slot wil ik ook nog het volgende aankondigen dat we, wanneer we het debat ter zake bekijken, ook de beheersovereenkomst opnieuw onderzoeken. Het is, mijns inziens, cruciaal om dan ook de beheersovereenkomst te hernegotiëren.

 

01.82  David Geerts (sp.a+Vl.Pro): Ik denk dat het belangrijk is dat beide collega’s vandaag het beginnend debat over het level playing field naar voren schuiven. De consument heeft recht op een kwalitatieve dienstverlening. De 35.000 werknemers van De Post op dit moment en ook de andere mensen binnen de postale sector hebben eigenlijk recht – ik meen dat toch goed begrepen te hebben – op één grote postale sector met een paritair comité waar de loon- en arbeidsvoorwaarden gelijk zijn, zonder dat we komen tot een sociale dumping. We zullen dit debat zeker de komende weken voortzetten in de commissie.

 

De voorzitter: Mijnheer Geerts, blijft u op de tribune, want u hebt nog een vraag aan de heer Wathelet. Moeten wij het absoluut nog verder over De Post hebben? In de commissie gaat u daar volgende week toch verder over spreken.

 

01.83 Minister Vincent Van Quickenborne: Vindt u die eensgezindheid niet ontroerend, mijnheer Geerts?

 

01.84  David Geerts (sp.a+Vl.Pro): Ik heb een vraag over Landsverdediging. Ik ga niet zoals in het verleden de aanwezigheid van de minister van Defensie eisen. Het is eigenlijk een zeer korte budgettaire vraag en ik wil ze onmiddellijk stellen aan de staatssecretaris voor Begroting omdat we met deze regeerverklaring eigenlijk belangrijke discussies hebben over de juistheid en de correctheid van de begroting. Wij hebben daarstraks gezegd dat deze begroting eigenlijk een virtuele begroting is. Van de collega’s uit de liberale fracties heb ik gehoord dat men onmiddellijk een herziening van deze begrotingtabellen zal vragen.

 

Mijnheer de staatssecretaris, ik haal een post aan bij het departement Defensie, waar ik mijn voorbeeld aan ophang. U weet dat er een post is waarbij het departement Defensie door de verkoop van materieel zelf in middelen dient te voorzien. In uw initiële begroting staat daar 115 miljoen euro voor ingeschreven, plus 89 miljoen euro die men bijkomend moet voorzien op de begrotingspost. Ik heb de vraag al meermaals gesteld aan de minister van Defensie, maar ik ben blij dat ik ze nu aan u kan stellen, omdat ik er twijfels over heb in welke mate u op de hoogte bent van de werkelijkheid in en de werkelijke situatie van het departement Defensie. Op 17 juni zei het Rekenhof dat van de 205 miljoen waarop dit aanvankelijk was begroot, er op dat moment 3,1 miljoen euro binnen was.

 

Onlangs, tijdens het reces, stelde ik opnieuw de vraag aan het ministerie van Defensie. Het antwoord van minister De Crem was dat men vandaag 15 miljoen euro binnen heeft. Dan rijzen bij mij toch vragen omdat er ten eerste, vandaag al 190 miljoen euro te kort is, ten tweede, u de thesaurierekening waarop de personeelskosten verkeerd zijn betaald nog steeds niet hebt aangezuiverd en ten derde - dat stond in de regeerverklaring - er niet is voorzien in de nodige budgettaire maatregelen voor de bijkomende operaties in het buitenland, zoals het Rekenhof trouwens in haar opmerkingen heeft gezegd. Mijnheer de staatssecretaris, wacht niet tot volgende maand, zoals de liberale collega's zeggen, om de begroting na te kijken, maar begin er morgenvroeg aan. Ik denk immers dat u en de hele regering hier op een dwaalspoor is gezet. Ik zou graag hebben dat u morgen begint met de herziening en de monitoring van de begroting van Defensie.

 

01.85 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Een deel van de financiering van Defensie gebeurt door Defensie zelf door de verkoop van verschillend materieel en goederen. De begroting werd gemaakt op basis van onderhandelingen met het departement Defensie. De groeinorm van het departement Defensie is 2,5%. Het is ook waar dat een deel van de verkoop moet gebruikt worden voor het betalen van facturen uit het verleden. Volgens de raming van Defensie zijn de verschillende verkopen genoeg om hun begroting zelf te financieren. De groeinorm plus hun zelfinvestering is volgens het departement voldoende om hun resultaten te bereiken.

 

01.86  David Geerts (sp.a+Vl.Pro): Ik begrijp uw antwoord, mijnheer de staatssecretaris. Ik zeg alleen dat op basis van een rapport van het Rekenhof en op basis van een antwoord van het ministerie van Defensie zelf er minstens een gat van 190 miljoen euro is in de wederuitrusting. Ik vrees ervoor dat u en uw administratie onvoldoende op de hoogte zijn van de werkelijke situatie waarin het departement zich bevindt. Ik hoop dat u vanaf morgen een striktere monitoring gaat toepassen zodat het budget op dat aspect niet ontspoort.

 

01.87 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Ik heb geen reden om geen vertrouwen te geven aan de minister van Defensie.

 

Hij heeft mij de verschillende gegevens van het departement Landsverdediging gegeven en hij heeft de begroting voorgesteld met verschillende parameters, verschillende investeringsenveloppes en een groeinorm voor zijn departement om de facturen uit het verleden te kunnen betalen. Volgens die begroting, volgens zijn voorstellen, kan hij zijn resultaten bereiken voor het jaar 2009. Voorlopig heb ik dus absoluut geen redenen om hem tegen te spreken.

 

01.88  David Geerts (sp.a+Vl.Pro): …dat u met een kluitje in het riet gestuurd wordt.

 

01.89  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, ik vind het al erg vervelend dat er vragen zijn over Landsverdediging waarbij de minister van Landsverdediging niet aanwezig is.

 

De voorzitter: …Ik heb daar met hem een paar uur geleden over gesproken.

 

01.90  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): Ten tweede, ik heb er alle begrip voor dat ook de premier af en toe een sanitaire stop moet maken. Dat kan soms wat langer duren en soms wat minder lang. Ik denk echter dat het stilaan tijd wordt dat u de premier laat weten dat we zijn gezelschap hier erg op prijs zouden stellen.

 

De voorzitter: De premier is hier de hele tijd geweest tijdens de algemene bespreking. Nu waren het de vakministers die moesten antwoorden. Hij heeft mij gevraagd of hij nog hoefde te blijven. Ik heb gezegd dat de ministers namens de regering spreken en dat zij zullen antwoorden op de vragen over de verschillende deelterreinen. Dat lijkt mij helemaal normaal te zijn. De vakministers spreken voor de regering. Ik wil de premier gerust vragen om voor de eindstemming terug te komen. Als u hem niet kunt missen zal ik hem dat vragen.

 

(…): …

 

De voorzitter: Er is voor alles een eerste keer.

 

01.91  Marie-Claire Lambert (PS): Monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, en ces temps d'austérité budgétaire, de crise financière, de ralentissement conjoncturel, grand fut mon soulagement de constater que le gouvernement avait saisi l'importance de garantir à nos citoyens un système de soins de santé de qualité, un système performant, accessible mais aussi durable.

 

N'oublions pas que ce système, qui repose sur les principes fondamentaux que sont la solidarité, la qualité et la liberté des choix, demeure un rempart pour beaucoup contre la survenue de véritables drames. Encore récemment, une étude est venue confirmer le parallélisme choquant qui existe entre précarité et prévalence à la maladie.

 

Si les faits sont là, nous ne pouvons évidemment les accepter. Nous nous réjouissons donc de constater que le gouvernement à également choisi de se battre pour les plus faibles d'entre nous, les moins bien portants, ceux qui, rappelons-le, sont les premiers et les plus fortement touchés en ces périodes d'effritement du pouvoir d'achat.

 

Aussi, lorsque le gouvernement nous présente un budget des soins de santé respectueux de la norme légale de croissance de 4,5%, nous ne pouvons que nous réjouir. Le maintien de cette norme permet tout simplement de répondre aux besoins croissants en matière de soins de santé, tout en adoptant une attitude prévoyante et responsable pour l'avenir. Un peu plus de 23 milliards d'euros seront donc consacrés au budget des soins de santé. Mieux encore, quelque 393 millions seront affectés à de nouvelles initiatives.

 

Une préoccupation majeure de ce nouveau budget concerne sans conteste l'accessibilité financière des soins de santé et les nouvelles initiatives répondront aux besoins criants de plus en plus de citoyens qui peinent chaque jour à honorer leur facture d'hôpital, à payer leur ordonnance, à avancer le montant de la consultation et bien d'autres choses encore. On sait que le poste santé est relégué à l'arrière plan dans les ménages confrontés d'abord au coût de leur logement et de leur chauffage.

 

Aussi, lorsque vous annoncez l'extension de la gratuité des soins dentaires pour les jeunes jusqu'à 18 ans et la non-indexation du plafond des tickets modérateurs des spécialités pharmaceutiques, voire la réduction des tickets modérateurs pour les séances de kinésithérapie ou pour ceux qui ont le plus besoin de soins infirmiers à domicile, vous avez vraiment eu à cœur de défendre l'accessibilité de nos soins.

 

Cette accessibilité serait d'autant plus garantie si tous les ayants droit au statut OMNIO recouraient à cette facilité. Il semble qu'une information et sensibilisation des citoyens concernés soit nécessaire à ce propos. Un effort important devra aussi être fait en ce qui concerne le régime du tiers payant qu'il faudrait – me semble-t-il – étendre mais de manière ciblée.

 

Le plan cancer et celui relatif aux maladies chroniques seront également largement budgétés en 2009, respectivement à hauteur de 161 millions et 40 millions d'euros. Nous ne pouvions effectivement décevoir en ces deux domaines qui touchent tant de personnes, tant de malades. De la prévention aux soins, ces personnes doivent débourser, de manière récurrente, énormément d'argent. Ces plans figuraient parmi nos priorités. Ce sont deux priorités de santé envers lesquelles le gouvernement s'était également engagé. Nous nous réjouissons donc de leur mise en œuvre.

 

Une meilleure prise en charge de certains tests de dépistage, le suivi gratuit des femmes à haut risque de cancer du sein, l'extension à 18 ans du remboursement du vaccin contre le cancer du col de l'utérus sont bien des mesures qui rencontrent directement les besoins et les attentes de nos citoyens. En outre, les professionnels des soins de santé sont, eux aussi, attentifs à notre budget 2009. Les infirmiers, par exemple, sont aujourd'hui soulagés car confiants dans l'annonce faite en matière de plan de promotion et d'attractivité de cette profession si lourde et si difficile. Toutefois, l'exécution de toutes ces mesures n'est possible que si elle se concilie avec un impératif de maîtrise des dépenses. La croissance excessive des prescriptions et du coût des médicaments nécessite toute notre attention.

 

Lorsque vous annoncez une économie de 120 millions en matière de politique des médicaments, nous ne pouvons qu'approuver.

 

Le patient est et sera in fine le bénéficiaire de cette politique d'économie qui veut encourager la prescription des médicaments les moins chers et baisser le prix des médicaments remboursés. Cette lutte contre les excès ne doit certainement pas se limiter aux spécialités pharmaceutiques. Comment expliquer qu'en matière d'implants, de bandages et de matériel d'orthopédie, les prix sont beaucoup plus élevés chez nous que dans les pays voisins.

 

La mise en garde du secteur stipulant que si d'ici le 30 juin 2009 aucune diminution de prix n'est constatée, vous mettrez en œuvre une taxe sur leur chiffre d'affaires généré par les produits remboursés, nous semble être une démarche excellente.

 

Cette politique de restriction budgétaire, qui ne touche pas à la qualité des soins, qui ne compromet pas la santé des patients et qui garantit la promotion des professions de soins de santé, est la preuve d'une démarche responsable. En effet, d'une part, vous respectez les impératifs budgétaires que l'accord du gouvernement prévoit et, d'autre part, vous alimentez à concurrence de 307 millions d'euros le fonds pour les soins de santé pour l'avenir. Il s'agit-là évidemment d'une attitude fondamentale si l'on veut répondre au défi désormais proche que représente le vieillissement démographique.

 

Je terminerai mon intervention en vous remerciant pour ce budget 2009 en matière de soins de santé qui intervient, comme chacun le sait, dans un contexte difficile et qui propose pourtant des initiatives nouvelles, permet un montant d'économies à réaliser non négligeable sans, pour autant, limiter l'accès aux soins, sans rogner sur la qualité de ceux-ci et en prenant garde à limiter, voire à baisser la facture des soins pour le patient.

 

01.92  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, collega’s, heren en dames ministers, de titel van de beleidsverklaring van premier Leterme luidt: “De crisis aanpakken, zekerheid en vertrouwen geven.” Dat zijn zeer mooie woorden, maar de voorwaarden om zekerheid en vertrouwen te geven, zijn transparantie en eerlijkheid. Men moet de zaken voorstellen zoals ze zijn en dan een krachtdadig actieplan ontwikkelen.

 

Wij hebben het er hier al over gehad, de regering-Leterme kiest een andere weg en maakt een begroting op basis van een aantal veronderstellingen. Het is een virtuele begroting, gebaseerd op drijfzand. Dat heeft ook een impact op de sociale maatregelen die hier vandaag voorliggen. Daarover wil ik het met u hebben, vermits een heel belangrijke verkiezingsbelofte van premier Leterme niet wordt nagekomen, met name twee miljard euro voor sociale uitkeringen en koopkracht, die met deze beleidsverklaring in rook opgaat. Daarom stel ik graag een aantal vragen.

 

Beseft deze meerderheid niet dat koopkracht een reëel probleem is voor heel wat gezinnen, dat heel wat mensen koopkrachtproblemen hebben, niet alleen de mensen in armoede, maar ook de doorsneegezinnen, de middenklasse als het ware? Zij voelen ook die koopkrachtproblemen.

 

Iedereen kent de problematiek. De huur- en voedingsprijzen zijn gestegen, meer dan de indexeringen kunnen opvangen. Het is nodig dat wij dat goed beseffen. Iedereen, ook de werkgeversorganisaties, moet beseffen dat op een jaar tijd de lonen en de uitkeringen met ongeveer 3% gestegen zijn, maar de algemene kosten voor huisvesting zijn met 15% gestegen. De algemene kosten voor voeding zijn met 20% gestegen. Dat zijn cijfers van de FOD Economie. Daaruit kan men heel duidelijk afleiden dat de indexeringen niet volstaan om de koopkrachtproblematiek op te vangen.

 

Wat doet de regering-Leterme?

 

In de voorliggende beleidsverklaring worden er effectief een aantal koopkrachtmaatregelen aangekondigd, zoals bijvoorbeeld een jobkorting van omgerekend 7 à 8 euro per maand en de uitbreiding van de schoolpremie met 25 euro.

 

Dan wordt het echter al moeilijker om na te gaan welke maatregelen de huidige regering nog in petto heeft om de koopkracht te versterken.

 

Het koopkrachtverlies is dubbel zo hard voor gezinnen met uitkeringsgerechtigden, voor gepensioneerden en voor alleenstaande ouders. In de voorliggende beleidsverklaring duikt één getal op, namelijk 800 miljoen euro aan maatregelen die in 2008 werden genomen. Echter, collega’s, daarin zijn uiteraard de indexeringen inbegrepen.

 

Het is dus mist spuien, wanneer wordt voorgesteld alsof de voornoemde 800 miljoen euro nieuwe maatregelen zijn, die enkel en alleen aan de regering-Leterme te danken zijn. Dat is fout. De indexeringen gebeuren automatisch; zij komen er sowieso, ongeacht of de huidige regering ze nu wil of niet.

 

De voorzitter: Mijnheer Bogaert, de vraag wordt weliswaar aan de minister gesteld, maar u mag de heer De Vriendt onderbreken.

 

01.93  Hendrik Bogaert (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik dank u voor de inleiding.

 

Mijnheer De Vriendt, ik begrijp wat u wil zeggen en wat u bedoelt. De cijfers zijn echter de volgende.

 

Er werd, eens op kruissnelheid, twee miljard euro beloofd tegen het einde van de legislatuur en niet in het eerste jaar. Er werd voorzien in een opbouw van telkens 500 miljoen euro, tot de twee miljard wordt bereikt. In 2007 werd op kruissnelheid al 800 miljoen euro aan maatregelen gelanceerd. Nu is nog in 400 miljoen euro voorzien.

 

Na twee jaar van de legislatuur zijn wij al over de helft van het pad naar de twee miljard euro. Ik begrijp dus totaal niet wat u zegt.

 

01.94  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!): Mijnheer Bogaert, dat is nu al de tweede keer dat u hier goochelt met cijfers waarover de parlementsleden van de oppositie blijkbaar niet beschikken.

 

Waar haalt u uw cijfers? Waar haalt u de door u vernoemde vier schijven van 500 miljoen euro? U tovert hier cijfers en maatregelen tevoorschijn. Wij kunnen niet meer volgen.

 

Mag ik mijn redenering afmaken?

 

Als u mij zegt dat in de genoemde twee miljard euro, in het reeds gerealiseerde bedrag aan maatregelen en in de bewuste 800 miljoen euro – een cijfer dat in de beleidsverklaring staat en het enige cijfer waarover wij beschikken –, de indexeringen niet zijn inbegrepen, geloof ik alles wat u verder nog zal zeggen.

 

Als dat echter niet het geval is, dan bewijst dat dat deze regering-Leterme geen 2 miljard euro extra investeringen doet, maar enkel en alleen de indexeringen voor zich neemt, en daarnaast nog een aantal kleine maatregelen neemt om de koopkracht sporadisch, hier en daar, fractioneel te verhogen.

 

01.95  Hendrik Bogaert (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik voel dat het weinig zin zal hebben, vanavond.

 

Mijnheer De Vriendt, er zijn vier jaren in een legislatuur. Tot zover gaan wij akkoord. Alles wat in het eerste jaar beslist geweest is, onder andere de koopkrachtverhogingen van 1 juli, werden hier in het Parlement goedgekeurd. Ik zal u de lijst bezorgen. Ook zal ik u bezorgen wat dat betekent, op kruissnelheid, voor het tweede jaar van de legislatuur.

 

Ik heb hier niet over de indexeringen gesproken; daar heb ik niets over gezegd. Maar ik voel dat het vanavond niet zal lukken. We komen er nog op terug.

 

01.96  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!): Mijnheer Bogaert, in de beleidsverklaring staat een bedrag van 800 miljoen euro aan koopkrachtmaatregelen. Ik zeg dat de indexeringen daarin inbegrepen zitten. U draait de mensen een rad voor ogen als u blijft zeggen dat deze regering 2 miljard euro extra verhogingen zal doorvoeren. Ik denk dus dat we daar toch met een probleem zitten.

 

Laat me tot de pensioenen komen.

 

De voorzitter: Mijnheer De Vriendt, wacht u even. Misschien is het best van de regering even aan het woord te laten.

 

01.97  Marie Arena, ministre: Monsieur le président, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Si on veut, on peut y passer la nuit! Je peux vous donner la liste des mesures qui concernent le pouvoir d'achat avec les budgets dédicacés. Je peux vous dire que l'indexation n'est pas prise en considération et que cela aboutit bien à 800 millions d'euros.

 

Nous avons travaillé sur la concentration de certaines dépenses de l'État vers des dépenses qui concernent le pouvoir d'achat. Nous avons non seulement affecté des marges, à concurrence du montant dont vous venez de parler, mais aussi concentré des dépenses vers le pouvoir d'achat. Au total, il y a effectivement 800 millions en dehors de l'indexation.

 

01.98  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!): Mevrouw de minister, ik denk dat we hier een goed debat voeren want we maken vooruitgang, terwijl het document ons geen klaarheid biedt. Zegt u nu dat deze regering in het jaar 2009 800 miljoen euro aan koopkrachtmaatregelen zal nemen en dat de indexering daarin niet inbegrepen is?

 

01.99  Marie Arena, ministre: Monsieur De Vriendt, la seule mesure relative aux pensions prévoit une augmentation de 3% pour les pensions les plus basses, de 2% pour les pensions les plus anciennes et de 1,5% pour les pensions de manière générale, le budget est de 122 millions d'euros hors indexation. En plus de ces 122 millions, l'indexation sera appliquée, car elle est automatique. D'ailleurs, elle est prévue au niveau du budget. Ces 122 millions, qui font partie des 800 millions, feront bien l'objet de cette augmentation nette. En plus, il y aura l'indexation!

 

01.100  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!): Dat zit in dat bedrag van 800 miljoen euro.

 

01.101  Marie Arena, ministre: Je peux passer en revue l'ensemble des mesures prises en faveur du pouvoir d'achat qui sont des augmentations nettes qui s'élèvent à 800 millions et en sus, il y a l'indexation.

 

Le président: Je crois que la réponse a été très claire!

 

01.102  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!): Mevrouw de minister, u moet mij dan uitleggen waarom in de bijlage, die wij dinsdag na de beleidsverklaring hebben gekregen, zwart op wit staat dat de verhoging van de pensioenen met maximum 3% - er is een categorie pensioenen die slechts met 2% wordt verhoogd – zal gebeuren in 2011. Het staat zo in dat document. U spuit mist.

 

01.103  Marie Arena, ministre: Nous devrions peut-être faire la lecture ensemble. Dans cette déclaration, il est dit qu'à l'horizon 2011, il y a un objectif à atteindre de 5% pour les pensions minimums et de 3% pour toutes les autres. Sur la législature, l'objectif à atteindre est de 5% et de 3%. Aujourd'hui, nous avons fait une part du chemin qui est de 3% pour celles qui doivent arriver à 5% et de 1,5% pour celles qui doivent arriver à 3%.

 

01.104  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik wou het betoog van de heer De Vriendt niet onderbreken, maar wanneer mevrouw de minister zegt dat ze op een eenvoudige manier een oplijsting kan maken van die 800 miljoen, dan kan ze ons hier zo dadelijk een A4’tje bezorgen waarop al die initiatieven worden opgesomd, zodat we niet moeten blijven discussiëren over het al dan niet inbegrepen zijn van de indexatie in die 800 miljoen. Dan wordt er onmiddellijk klaarheid geschapen, zowel voor de regering als voor ons. Ik dring er dus op aan dat de minister een lijstje indient met de opsomming van al die initiatieven om aan 800 miljoen te komen. Dat lijkt mij een eenvoudige oefening te zijn.

 

01.105  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!): Ik zou het nog altijd over de pensioenen willen hebben, maar dan over de toekomst van de pensioenen en de voorbereiding van de vergrijzing. Mevrouw de minister, u kondigt hier een en ander aan zonder dat wij dat zwart op wit hebben. In uw beleidsverklaring maakt u ook ruimte voor het aankondigen van een vergadering. Dit is uniek: de regering neemt de beslissing om een vergadering te organiseren. Blijkbaar is dat nogal belangwekkend in de huidige situatie waarin uw partij zich bevindt. Het gaat om een vergadering, een nationale pensioenconferentie die u zult organiseren.

 

Ik kan u zeggen wat de belangrijkste conclusie zal zijn van die pensioenconferentie. De belangrijkste conclusie zal zijn dat het dringend noodzakelijk is dat de overheid de vergrijzing voorbereidt en dat ze verder de stijgende kosten van de vergrijzing opvangt en daar nu al middelen voor vrijmaakt. Mevrouw de minister, dat doet u nu niet. U beslist om geen geld in het Zilverfonds te stoppen en dus om het voorbereiden van de vergrijzing stop te zetten of te blokkeren. U bereidt de toekomst dus op dat punt niet voor. Dat is het beleid waarvoor uw partij blijkbaar staat in deze regering.

 

Ik vraag mij af hoe u de titel van de beleidsverklaring dan kunt rechtvaardigen, namelijk de crisis aanpakken, zekerheid en vertrouwen geven. Heel wat mensen die gepensioneerd zullen zijn, moeten immers het vertrouwen en de zekerheid hebben dat hun pensioen is gegarandeerd. Maar u werkt niet naar een overschot toe, u financiert het Zilverfonds niet.

 

Ook de werklozen mogen zich blijkbaar aan een en ander verwachten, collega’s. Wat staat er in de beleidsverklaring? In de beleidsverklaring staat dat de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen mogelijk moet worden gemaakt en dat de regering vragende partij is om voorstellen van de sociale partners te ontvangen over de manier om dat te realiseren.

 

Hoe langer iemand werkloos is, hoe lager de uitkering. Dat is de richting waarin deze regering evolueert. De werklozen in ons land die effectief op zoek zijn naar een job, weten waaraan ze zich kunnen verwachten. Deze regering zorgt voor een trendbreuk. Het is nog nooit eerder gezien. Deze regering neemt de principiële beslissing om het principe van de gegarandeerde werkloosheidsuitkering te doorbreken en te voorzien in de degressiviteit.

 

Mevrouw Vervotte, in uw beleidsverklaring staat dat u de sociale partners vraagt om voorstellen te formuleren om de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering te kunnen realiseren.

 

Nu de werkgelegenheidsgraad door een economische crisis vermindert en het voor werklozen moeilijker wordt om een job te vinden, is dat niet verantwoord. Immers, werklozen die effectief op zoek zijn naar een job, worden gestraft, om welke reden dan ook, met een in de tijd dalende uitkering. Dat is wat uw beleidsverklaring voorstelt.

 

Ik wil u de bedragen van de huidige minimumwerkloosheidsuitkering meegeven. Op 1 oktober 2008 ligt de armoedegrens voor een alleenstaande op 860 euro. Een werkloosheidsuitkering voor een alleenstaande ligt op 830 euro. Dat betekent dat iemand die op zoek is naar een job maar er geen vindt, met het voorstel van deze regering een lagere werkloosheidsuitkering ontvangt, naarmate de tijd vordert.

 

Voor ons is het criterium tijd geen relevant criterium. Wanneer u dan toch op zoek bent naar een criterium, hanteer dan het criterium werkbereidheid. U doet het niet. U zorgt voor een trendbreuk wanneer u de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering introduceert in uw beleid.

 

Ik rond af. Morgen is het werelddag tegen de armoede.

 

01.106 Minister Joëlle Milquet: De werkloosheidsuitkeringen zijn een deel van het bedrag van 200 miljoen van de welvaartsenveloppe. Natuurlijk hebben wij een stijging van ongeveer 2% voor elke werkloosheidsuitkering.

 

Voor de enveloppe over de degressiviteit praten wij over een stijging. Natuurlijk is het nu de taak van de sociale partners om modaliteiten te kiezen. Wij praten echter over stijgingen en niet over verminderingen.

 

Voor de algemene werkloosheidsuitkeringen hebben wij, ik heb de cijfers hier, ik kan ze geven, een stijging van ongeveer 2% voor elke werkloosheidsuitkering. Dat is een bedrag van 75 miljoen voor 2009, alleen voor de werkloosheidsuitkeringen.

 

01.107 Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, ik kan de helft niet horen. Er is een punt dat mij een beetje intrigeert, mevrouw de minister. Werd er in de schoot van de regering ook een beslissing genomen in verband met de uitkering voor schoolverlaters? Ik heb inderdaad begrepen wat de budgetten zijn voor de degressiviteit enzovoort. Specifiek voor de schoolverlaters: is het zo dat de regering daar intenties heeft of beslissingen rond heeft genomen, een enveloppe voor heeft gemaakt om dat bedrag te verhogen of te verlagen? Daar hoor ik in uw reactie op de heer De Vriendt niets van.

 

01.108 Minister Joëlle Milquet: … de vermindering voor de schoolverlaters en geen stijging van het aantal dagen wachttijd. De reglementering blijft dezelfde.

 

De voorzitter: De reglementering blijft dezelfde, heb ik begrepen.

 

01.109  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Dat is een geruststelling. Ik geloof er niks van!

 

01.110  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!): Morgen, collega’s, is het de werelddag tegen de armoede. Deze beleidsverklaring biedt weinig garanties om de armoede tegen te gaan. Er is een passage in de beleidsverklaring die gaat over het goede plan van staatssecretaris Delizée met 59 voorstellen, waarbij er letterlijk staat dat men fase per fase zal werken aan de uitvoering van die voorstellen. Daar stopt het plan van staatssecretaris Delizée: bij de nietszeggende verklaring dat men fase per fase zal werken aan de uitvoering. Morgen is het werelddag tegen de armoede: ik had gehoopt dat deze regering toch voor een iets krachtdadiger antwoord zou hebben gezorgd.

 

Ik rond af met een heel concreet voorstel dat we hebben ingediend: het wetsvoorstel om de uitkeringen op te trekken tot boven de Europese armoededrempel en deze welvaartsvast te maken. Dat is een wetsvoorstel, ingediend door onze fractie. We hebben de kostprijs daarvan laten berekenen zoals u weet. Die komt neer op 1,25 miljard euro. Dames en heren ministers, dat is een haalbaar bedrag om op een periode van een aantal jaren tijd die fundamentele onrechtvaardigheid van inkomens onder een armoedegrens aan te pakken. Wij vragen u om uw woorden om te zetten in de praktijk. Mijn partij, Groen! stelt een sterk sociaal beleid voor. In veel gezinnen is het vijf over twaalf. Morgen is het werelddag tegen de armoede. Ik hoop op een initiatief, ik hoop op een signaal. Wij hopen dat deze regering beloftes waarmaakt en de koopkracht voor de gezinnen en voor de meest kwetsbaren effectief ook verhoogt.

 

De voorzitter: De heer Bonte is de voorlaatste spreker. Mijnheer Goyvaerts, u moet nog even wachten.

 

01.111  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, ik wil eerst en vooral laten opmerken dat ik het ten zeerste betreur dat wij de primeur moeten meemaken om een regeerverklaring, een State of the Union, in deze specifieke context te moeten bespreken in afwezigheid van de eerste minister. Ik herinner mij dat zelfs eerste minister Dehaene, die het imago had zich geen seconde iets aan te trekken van wat er in het Parlement gebeurde, tijdens de bespreking van het regeerakkoord geen seconde naar buiten ging. Dit louter om aan te geven dat ik het een gebrek aan respect vind voor wat hier gebeurt, temeer omdat ik van plan ben om in te gaan op wat de eerste minister in zijn repliek heeft aangekondigd als zijnde een oproep om alle krachten te mobiliseren teneinde te proberen om de overslag van de kredietcrisis op de reële economie te beperken.

 

Mevrouw de minister, ik zal het niet hebben over arbeiders en bedienden, over PWA’ers, over inkomensgarantie-uitkeringen, over de vierdagenweek, over familiale verloven, over flexibiliteit, over arbeidsveiligheid. Ik zal het ook niet hebben over economische migratie of over discriminatie op de arbeidsmarkt. Evenmin zal ik het hebben over de eindeloopbaan, over studentenarbeid, over jeugdlonen, over loondiscriminatie tussen mannen en vrouwen, over aanvullende pensioenen, brugpensioenen, schoolverlaters, enzovoort. Daarover zal ik het niet hebben.

 

Ik hoor u zuchten, maar ik vermoed, mevrouw de minister, dat u ook zult zuchten wanneer u weet dat ik daaromtrent wil weten wat de intenties zijn van deze regering. Ik zie mij daarom verplicht in de commissie voor de Sociale Zaken opnieuw te proberen om daarover meer duidelijkheid te krijgen.

 

Ik meen dat wij het hoofdstuk werkgelegenheid in deze moeilijke economische context, dooreengeschud door de kredietcrisis, slechts kunnen bestempelen als bijzonder mager. Het is eigenlijk een verzameling van een paar partijpolitieke dada’s. De liberalen hebben iets, cdH heeft iets. De enige die niets heeft volgens mij – en ik kom daar straks op terug – lijkt mij CD&V te zijn. In elk geval is hier absoluut geen sprake van een coherent antwoord op de uitdagingen waarvoor wij staan, de uitdagingen waarvoor wij ook stonden voor de kredietcrisis.

 

Collega's, wij lezen allemaal veel kranten. Ik lees het volgende: 205 jobs verdwijnen bij Nyrstar, 160 bij Philips, 154 bij Janssen Pharmaceutica, 100 jobs bij Chiquita, 25 bij INEOS, 300 jobs bij Agfa, 126 bij Moens, DAF Trucks. Er wordt geschreven dat er wellicht 3.000 jobs verdwijnen bij Fortis. In De Tijd staat dat er 5.000 jobs weg zijn sinds begin juli. Dit staat allemaal op een dag in twee kranten.

 

Maak ons niet wijs dat uw economisch budget dat gebaseerd is op 9.000 bijkomende werklozen voor volgend jaar, enige steek houdt. De Tijd rekent tussen juli en nu 5.000 werklozen bij in de harde, reële economie. Wij weten allen dat het verdwijnen van die jobs ook zorgt voor het wegvallen van jobs in de dienstensector en de quartaire sector. Laat ons niet die illusie koesteren dat de 9.000 extra werklozen waarop het budget is gebaseerd ook maar enige realiteitszin heeft.

 

Ik wijs trouwens ook op een illuster gezelschap in de Knack van deze week: de heer Verplaetse, de heer Paul Van Rompuy, de heer Bogaert. Zij trekken zeer pertinent aan de alarmbel en geven aan dat wij wellicht volgend jaar 35.000 en geen 9.000 werklozen bij hebben. Dat betekent dat het hele budget, dat is gebaseerd op de stelling van 9.000 werklozen, niet klopt. Ik denk dat ook dat een van de redenen is waarom de begroting compleet ongeloofwaardig is en ook zo overkomt hierbuiten.

 

01.112 Minister Joëlle Milquet: U spreekt over een vermindering van het aantal jobs maar u spreekt niet over de creatie van jobs. In 2007 hebben wij 36.000 jobs verloren maar wij hebben tegelijkertijd 72.000 jobs gecreëerd. Er is altijd een verschil tussen de herstructurering en het verlies van jobs, en de creatie van nieuwe jobs. Over de creatie van nieuwe jobs wordt niet gesproken maar ze is nochtans werkelijkheid.

 

01.113  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Mevrouw Milquet, acht u de heren Bogaert, Van Rompuy en Verplaetse dan als zo naïef dat, wanneer zij spreken over 35.000 extra werklozen, zij niet het verschil maken tussen de jobs die erbij komen en de jobs die verloren gaan? Op een jaar, mevrouw de minister, gaan er jammer genoeg meer dan 35.000 jobs verloren. Het is de toename van de werkloosheid waarover ik het heb. Het is evident dat er elk jaar jobs bijkomen. Elke dag gebeuren er aanwervingen. U moet ons dat niet komen uitleggen. De realiteit onder ogen zien, betekent inzien dat er volgend jaar, ten gevolge van de economische toestand, wellicht 35.000 werklozen zullen bijkomen. Niet ik zeg dat maar wel de voorzitter van het Planbureau en de voorzitter van de Hoge Raad. Het gaat om een zeer eminent economist die jarenlang voorzitter was van onze Nationale Bank.

 

01.114 Minister Joëlle Milquet: Er is elke maand een vermindering van het aantal werklozen, tot nu toe. De resultaten zijn dus tamelijk goed.

 

01.115  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Mevrouw de minister van Werkgelegenheid, ik nodig u uit om de meest recente statistieken te bekijken en u zult zien dat de werkloosheid jammer genoeg toeneemt. Het is echt jammer dat de minister van Werk vandaag niet inziet dat de werkloosheid aan het stijgen is.

 

Mijnheer de minister van Ondernemen, misschien kan u eens de vergelijking maken.

 

In elk geval, wij zullen zien. Zeg echter niet dat u niet gewaarschuwd bent; is het niet door mij dan wel door een aantal mensen die het zouden moeten weten. Rekenen op 9.000 bijkomende werklozen lijkt mij echter te getuigen van een voluntarisme dat ons budget finaal in de puree zal helpen.

 

Wat is het antwoord van de regering?

 

Er is economisch onheil en niet alleen ten gevolge van de kredietcrisis. We weten al van juni-juli 2008 dat de economische groei terugvalt. De herstructureringen zijn al langer bezig dan 15 september 2008. De textiel in West- en Oost-Vlaanderen gaat kapot. Dat weten we dus al. De signalen stonden al op rood, vóór de kredietcrisis er aankwam. Ze staan nu allemaal op rood, zelfs op bloedrood.

 

Wat is het antwoord van de regering? Ik wil het citeren. In de tekst van de regeerverklaring staat letterlijk: “Het eerste doel van het werkgelegenheidsbeleid is werkzoekenden sneller aan een job te helpen. Activering, activering, activering en nog eens activering.” Ik herhaal wat ook ministers hier hebben verklaard.

 

Dat is dus het antwoord, op het moment dat onze bedrijven sluiten. Dat is het antwoord, op het moment dat bedrijven allerlei projecten schrappen. Dat is het antwoord, op het moment dat complete, industriële sectoren, zoals de textiel- en de metaalsector, onderuitgaan.

 

De eerste ambitie van de huidige regering zou op dit moment moeten zijn te vermijden dat herstructureringen leiden tot een massale toestroom van groepen werklozen, die wij achteraf dan willen activeren, activeren, activeren.

 

01.116 Minister Joëlle Milquet: Er zijn twee doelen. Ten eerste, de activering. Ten tweede, de lastenverlaging voor de werkkosten. Wij zijn bezig met de voorbereiding van het volgende IPA. In dat IPA zullen wij natuurlijk over de lastenverlaging spreken. Dat is heel belangrijk voor de competitiviteit van onze ondernemingen. Dat is het tweede doel van ons werkgelegenheidsbeleid.

 

01.117  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Ik heb absoluut niets tegen activering. Ik zal straks uitleggen waarom. Mevrouw de minister, onze fractie zou echter veel liever zien dat er ook een inspanning gebeurt om te vermijden dat een herstructurering massaal leidt tot nieuwe categorieën van werklozen, die men via uw activering nooit meer aan de slag zal krijgen. Ik hoop dat u het profiel kent van de mensen die nu hun vooropzeg aan het krijgen zijn. Ik hoop dat u beseft dat het, bijvoorbeeld in de textielsector, gaat over 45-50-jarigen, vooral vrouwelijke werknemers, vooral laaggeschoolden, waarvan u en ik weten dat wij hen zonder extra inspanningen nooit aan het werk krijgen.

 

Onze ambitie moet groter zijn. Onze ambitie moet erin bestaan te vermijden dat zij omwille van de moeilijke periodes van herstructureringen niet en masse in de werkloosheid geraken. Dat is de ambitie die wij vandaag moeten hebben, op een ogenblik dat in de economie alle knipperlichten op rood staan.

 

U spreekt over de aangekondigde lastenverlaging. Ik heb uw persmededeling bij van 10 juni 2008. Wat lees ik daarin? Iets wat ik al in de begroting 2008 en in het verslag van de superministerraad van 23 mei had gelezen. Op 10 juni zegt minister Milquet dat er tegen 15 juli een akkoord moet zijn van de sociale partners over de vereenvoudiging van de banenplannen en dat daaraan ook een bijkomende lastenvermindering moet zijn gekoppeld. Dezelfde lastenvermindering die u vandaag belooft voor volgend jaar, hebt u enkele maanden geleden beloofd tegen 15 juli van dit jaar. Dat is de manier waarop u uw concurrentiepositie aan het beschermen bent.

 

01.118 Minister Joëlle Milquet: Het akkoord voor de vereenvoudiging van het banenplan is bijna klaar. U weet dat. Dat was gelinkt aan andere problemen, aan institutionele problemen. Ook dat weet u. Ik ben ervan overtuigd dat wij binnenkort een akkoord over de vereenvoudiging van het banenplan kunnen bereiken. Dat hangt af van de goodwill van de sociale partners. Ik ben er echter van overtuigd dat tijdens de onderhandelingen over het IPA een heel goed akkoord daarover kan worden bereikt.

 

01.119  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, van die aankondigingen hebben we er al veel gehoord. Ik stel gewoon vast, mevrouw de vice-eerste minister, dat u de lastenverlaging voor de bedrijven die u had aangekondigd voor 15 juli van dit jaar, nu uitstelt en in het licht stelt van een interprofessioneel akkoord, van toepassing volgend jaar. We zullen zien. Ik ben het niet vaak eens met het VBO of met Unizo, maar de voorbije dagen ben ik het roerend eens als zij de kritiek formuleren dat de lastenverlaging die in het vooruitzicht is gesteld, compleet ontoereikend is om de concurrentiepositie – zeker van onze industriële bedrijven – op peil te houden. Dat is het probleem waarvoor we staan. Dat is het probleem waaraan via dit budget veel te weinig wordt verholpen. We zullen activeren, mevrouw de minister, maar we zullen er eerst tienduizenden werklozen zien bijkomen, van het profiel zoals ik het u net heb geschetst.

 

Ik wil toch even uw bijzondere aandacht. U spreekt over lastenverlaging. Mij niet gelaten, maar er zitten veel te weinig lastenverlagingen in. Arbeid is te duur geworden in een aantal sectoren. Het regeerakkoord is op dat punt te weinig ambitieus. Men holt toch een beetje achter de feiten aan als de premier hier zegt dat hij een oproep gaat doen aan alle politieke verantwoordelijkheden om de krachten te bundelen om de economische crisis tegen te gaan, die als fall-out uit de kredietcrisis zal voortkomen. Het is nu dat er beslissingen moeten worden genomen, het is nu dat er maatregelen moeten worden genomen en het is nu dat er lastenverlagingen moeten komen. Er mag nu geen uitstel komen. Men doet veel te weinig.

 

01.120 Minister Joëlle Milquet: Mijnheer de voorzitter, we hebben totaal dezelfde verwachtingen. In de vereenvoudiging van de banenplannen hebben we een bedrag van ongeveer 500 miljoen voor de lastenverlaging, met name voor de lage lonen. Dat zal dus heel belangrijk zijn, met een heel grote lastenverlaging voor de lage lonen.

 

Tegelijk zullen we belangrijke begrotingsmiddelen voor het IPA reserveren.

 

De voorzitter: Mijnheer Bonte, u begint aan uw laatste twee minuten spreektijd.

 

01.121  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Mevrouw de minister, ik ben bijna geneigd om u te geloven ware het niet dat ik al wat ervaring heb inzake aankondigingen van akkoorden en extra middelen. Ik lees in dit budget niets over extra middelen.

 

Collega's, gezien wat er op stapel staat en gelet op de naderende economische problemen, in de echte industrie en de echte economie, vraag ik uw bijzondere aandacht voor de situatie van de vijftigplussers op onze arbeidsmarkt. We hebben het er allemaal over dat daar de grote uitdaging ligt, ook in het kader van de betaalbaarheid van de vergrijzing. We weten zwart op wit dat het aandeel van de vijftigplussers de komende maanden alleen maar fors zal toenemen in de werkloosheidscijfers. Meer zelfs. Als men de goede economische groei van de voorbije maanden bekijkt, merken we inderdaad een daling van 2,3 tot 2,4% op jaarbasis van ondernemen. Ondanks alle maatregelen die in dit land werden genomen, is het aandeel van een groep echter fors toegenomen in de werkloosheid, met name de vijftigplussers. Ook wanneer men de cijfers van de voorbije drie maanden analyseert van degenen die bij de RVA terechtkomen als uitkeringstrekkers, merkte men de voorbije maanden al een forse toename van de vijftigplussers.

 

Wat zegt de regering? Activeren, activeren, activeren. Ik heb begrepen dat het gestoven heeft in de Kern, over de mate waarin we de vijftigplussers moeten activeren. Mevrouw de minister, u moet vandaag maatregelen nemen om te vermijden dat zij en masse in de werkloosheid verzeilen. U kunt dat doen. Wij hebben daarvoor een voorstel neergelegd. Wij hebben daaromtrent trouwens dit jaar een voorstel besproken. Samen met Open Vld waren we bereid om een lastenverlaging voor de vijftigplussers in te dienen, in de hoop dat het de toevloed van vijftigplussers in de werkloosheid zou afremmen. De regering wil er echter niet van weten. Ze discussieert liever over hoe men vijftigplussers in de werkloosheid kan opjagen. Dat is het beleid van deze regering op het vlak van werkgelegenheid.

 

01.122 Minister Joëlle Milquet: Een ander voorstel is bijvoorbeeld de afschaffing van de voorwaarde van 20 jaar anciënniteit voor de oudere werknemers of oudere werklozen. Dat is heel belangrijk. Dat is hetzelfde idee als hetgeen u voorstelt, namelijk de afschaffing van deze voorwaarde van 20 jaar anciënniteit. Dat is een van onze voorstellen.

 

Ik zal al deze voorstellen echter in de commissie uiteenzetten.

 

01.123  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Mevrouw de minister, ik dacht dat wij hier over regeringsbeslissingen aan het discussiëren waren en niet over voorstellen.

 

Ik stel vast dat wij weten, dat wij de voorbije maanden zagen dat die 50-plussers en masse in de werkloosheid gaan komen. Hier zijn er voorstellen hoe men die 50-plussers daar opnieuw uit kan halen. Ik zeg u dat deze regering volledig een beleid mankeert dat ertoe leidt dat 50-plussers aan het werk blijven. Dat is de essentiële kritiek die wij moeten maken.

 

Ik hoop dat de ruimte er nog komt voor het Open-Vld-voorstel, dat ik mee gesteund heb de voorbije maanden, om fundamentele lastenverlagingen te voorzien voor 50-plussers op de arbeidsmarkt teneinde ze competitief te houden wanneer er moet geherstructureerd worden, als er ontslagen komen. Ik hoop dat bij de regering de bereidheid bestaat om daarover te spreken, om daarover discussies te voeren en vooral beslissingen te nemen.

 

Ik wil afronden met mijn laatste punt. Er kan veel worden gezegd over de minister van Werk, maar niet dat ze niet geslepen is. Ze is zeer geslepen. U zat ver in het buitenland op het moment dat er ruzie was tijdens de onderhandelingen, mijnheer Van Quickenborne.

 

Het is moeilijk voor liberalen om te zien dat er banken zijn die de mensen aan het duperen zijn. En het is moeilijk als minister van Economie om een onderzoek te vragen. Het doet pijn hé, mijnheer Van Quickenborne. Het doet pijn dat de hardwerkende Vlaming zijn spaargeld kwijt is omdat hij beleggingsproducten aangesmeerd kreeg. Het doet pijn als wij merken dat de armoedecijfers omhoog gaan door consumentenkredieten die worden aangesmeerd aan mensen die niet kunnen lezen en schrijven. Het doet pijn als u moet erkennen dat banken een groot manco hebben aan ethisch gedrag en à la limite, en masse de wet overtreden, de wet die u moet bewaken. Langs allerlei kanalen, met de eerste minister op kop, moeten wij u dwingen om een onderzoek te vragen om na te gaan of uw wet wel wordt nageleefd.

 

01.124 Minister Vincent Van Quickenborne: Mijnheer Bonte, het doet goed dat er een minister is die voordat u lawaai maakt op basis van klachten van mensen een onderzoek instelt. Ik herhaal, op 25 september, voordat u…

 

Hij heeft voor de verkiezingen van 2007 heel veel lawaai gemaakt over dat dossier. Op dat ogenblik zat uw partij trouwens in de regering, met de minister bevoegd voor de zaak. Toen hebt u veel lawaai gemaakt. Nu maakt u lawaai terwijl u in de oppositie zit. U hebt nu een minister die optreedt en nu is het weer niet genoeg. Ik versta het niet meer. Er zijn mensen die iets doen en er zijn mensen die lawaai maken, dat is het verschil.

 

01.125  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer Van Quickenborne, u bent bevoegd voor de Economische Inspectie. Uw departement heeft vorig jaar, toen we hier samen met de PS en andere fracties hebben aangeklaagd dat er een probleem was met de consumentenkredieten, onderzoeken gevoerd. Dat heeft uw Economische Inspectie gedaan. Het resultaat was, mijnheer Van Quickenborne – misschien is het u ontgaan of zat u te ver weg – dat uw Economische Inspectie een gans dossier naar de rechtbank heeft gebracht waarin het parket van Brussel heeft geoordeeld dat het nodig was om Citibank te dagvaarden. U weet toch dat Citibank zich had moet verantwoorden ten aanzien van de Belgische staat? U weet dat toch? Dat was ver voor uw tijd. Blijkbaar is u dat ontgaan.

 

01.126 Minister Vincent Van Quickenborne: Mijnheer de voorzitter, we gaan stilaan afronden want het wordt laat.

 

01.127  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): En pijnlijk.

 

01.128 Minister Vincent Van Quickenborne: Absoluut niet, mijnheer Vanvelthoven, het wordt niet pijnlijk. Gisteren heeft de heer Bonte hier in de plenaire vergadering beweerd dat Citibank gedagvaard zou zijn voor de rechtbank en dat ze een veroordeling zou hebben opgelopen. Ik zeg u heel duidelijk dat er in juni van dit jaar op basis van feiten die dateren van voor ik minister was een minnelijke schikking is geweest in dit dossier ten aanzien van misleidende reclame die werd gevoerd door deze bank. Dat weet ik zeer goed. Voor de rest wil ik u nog één ding zeggen. Ik ben een minister die een onderzoek voert op basis van feiten. Als er feiten zijn om iets voor de rechtbank te brengen, dan doe ik dat. Mensen veroordelen vooraleer er een onderzoek of een uitspraak is geweest is echter uw stijl, niet de mijne. Ik doe dat op een ernstige manier en we zullen dat op een ernstige manier blijven doen. Dat is het verschil met u.

 

01.129  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Laten we een praktische afspraak maken, mijnheer Van Quickenborne. Ik wil dat u mij eens op papier aangeeft dat er sprake is van een minnelijke schikking naar aanleiding van de dagvaarding van de Brusselse rechtbank. Er is geen sprake van een minnelijke schikking. Ik wil mij laten overtuigen. Bewijs het mij. Geef uw document. Ik heb hier gisteren trouwens niet gezegd dat men werd veroordeeld. Ik wil het verslag opvragen. Laten we open kaart spelen. Ik vraag het verslag op en u bezorgt mij het document waaruit blijkt dat er een minnelijke schikking is.

 

Ik wil nog een tweede document, namelijk het document van 25 september waarin u het onderzoek beveelt, want ik wil wel eens weten wat u laat onderzoeken. Ik wil graag die documenten. Ik hoop dat dat is genoteerd, voorzitter. In de democratie is het een goede spelregel dat de uitvoerende macht volle transparantie geeft aan de wetgevende macht.

 

De voorzitter: Alles wat hier gezegd wordt, wordt genoteerd.

 

01.130  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Een laatste element wat ik nog wou aanhalen, zijn de truken van de foor zoals ze soms worden genoemd, die mevrouw de minister aan de dag heeft gelegd op het vlak van de dada van sommigen onder u, namelijk de activering.

 

Een van de zinnetjes die blijkbaar voor nogal wat nervositeit heeft gezorgd, heeft betrekking op het feit dat, ongeacht wat er in het gemeenschapsoverleg moet komen, het begeleidingsplan moet doorgaan inzake de controle van de werklozen. Wat is de geslepenheid hieraan, collega’s? Mevrouw de minister heeft op 2 oktober een persconferentie gehouden onder de slogan “het begeleidingsplan werkt, alle Gewesten doen inspanningen en we zitten ongeveer op hetzelfde niveau”. Dat is zowat de boodschap die in globo werd verkocht.

 

01.131 Minister Joëlle Milquet: (…) werklozen. De resultaten van de huidige activeringsplannen zijn duidelijk. Er is sprake van een daling met 24% van het aantal werklozen tijdens de toepassingsperiode van de huidige activeringsplannen. Als wij een akkoord met de Gewesten kunnen sluiten, zullen wij met het nieuwe activeringsplan natuurlijk meer resultaten boeken. Het volgende plan zal immers een beetje strenger zijn met een verkorting van de verschillende termijnen. Dat is de reden waarom ik op de herneming van de onderhandelingen wacht.

 

01.132  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Mevrouw de minister, ik heb begrepen dat er nogal wat te doen was naar aanleiding van uw zinnetje dat, onverminderd de lopende gemeenschapsdialoog – “onverminderd” lijkt een beetje op “onverwijld” –, het proces dat nu via het begeleidingsplan werd ingezet, toch moest doorgaan.

 

Mij niet gelaten. Ik heb gewoon het document dat de RVA achteraf, na uw persconferentie, heeft gekregen, eens grondig bekeken. Ik heb ook de cijfertjes en de kleine tabelletjes bekeken. Ik heb mij daarbij de vraag gesteld wat Vlaanderen voor zijn werklozen doet, wat Brussel voor zijn werklozen doet en wat Wallonië voor zijn werklozen doet.

 

De voorzitter: Mijnheer Bonte, u bent een half uur aan het woord. Ik ben een vriendelijk man, maar ik heb de telling gemaakt. U bent bijna twintig minuten zelf bezig.

 

01.133  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Ik ben aan mijn laatste punt.

 

De voorzitter: Dat was niet onze afspraak. Het is bovendien niet de eerste keer. Ik tel alles heel goed op. Zelfs u bent de schuldige niet.

 

01.134  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Het verslag van de tijdmeting moet u ons maar bezorgen.

 

De voorzitter: Ik zal uw micro afzetten. Ik doe dat bijna nooit. U houdt zich echter helemaal niet aan de afspraken. U doet dat systematisch.

 

De micro staat nog aan. U krijgt nog één minuut.

 

01.135  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Collega’s van CD&V, ik mag blijkbaar niet alles meer zeggen, maar ik wil gewoon één cijfer aanhalen, in antwoord op de vraag wat Actiris in Brussel doet.

 

Actiris in Brussel heeft het voorbije semester – ik vind dit niet uit, maar lees het gewoon uit de tabel af – transmissies naar de RVA wegens weigering van opleidingsaanbod gedaan voor nul werklozen. Actiris heeft transmissies naar de RVA wegens weigering van werkaanbod gedaan voor vijf werkzoekenden. Brussel telt nochtans 92.000 werklozen.

 

Mevrouw de minister, dat is wat u zo militant heeft gemaakt. U hebt hen wijsgemaakt dat alles juist verliep.

 

01.136 Minister Joëlle Milquet: (…) 45% gestegen en tegelijkertijd 4% tot 40% voor Wallonië.

 

01.137  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Mevrouw de minister, (…). Wij hebben in de commissie voor de Sociale Zaken nachtenlang de tijd om duidelijk te maken dat u de betrokkenen hebt bedrogen door te verklaren dat de inspanningen in alle Gewesten gebeuren. Door uw uitspraak "onverminderd de lopende gemeenschapsdialoog" zorgt u ervoor dat de hele discussie over efficiënter optreden van de bemiddelingsdiensten in de regio's van tafel is verdwenen.

 

Dat is de echte reden.

 

De voorzitter: De laatste spreker is de heer Goyvaerts.

 

01.138  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, op dit ietwat gevorderde uur ben ik de laatste spreker in de rij, en ik neem aan dat u mijn micro over 10 minuten niet zult afsluiten, maar ik zal proberen het kort en bondig te houden.

 

Ik had evenwel verwacht dat de eerste minister hier fit en wel aanwezig zou zijn. Ik neem aan dat hij wat slaap wil recupereren. Of misschien is hij zich aan het voorbereiden voor de Top van de Francofonie waar hij morgen naartoe moet. Hij acht dat waarschijnlijk belangrijker dan hier aanwezig te zijn in het federale Parlement voor de bespreking van zijn federale beleidsnota.

 

Ik heb dinsdagmiddag met gespitste oren geluisterd naar die beleidsverklaring van de eerste minister. Wat was de titel weer? Iets met toekomst en wij zullen ervoor zorgen dat er geen zorgen meer zijn. Zoiets.

 

Ja, ik heb ze wel gelezen. Ik moet zeggen, mijnheer Wathelet, dat ik er niet alleen naar heb geluisterd, ik heb ze ook gelezen. Ik vind dat de eerste minister het op een nogal saaie manier heeft gebracht, en met weinig bevlogenheid. Ik kan dat wel begrijpen. Het was voor hem de eerste keer. Maar het laat toch sporen na.

 

Ik was nogal overdonderd door zijn stortvloed aan boodschappen zodat de rode lijn in die hele beleidsnota in feite zoek is geraakt. Wat dat betreft, was ik toch niet helemaal gelukkig. Ik neem aan dat de regering de afgelopen dagen de tijd heeft gehad alle commentaren in de media en in de geschreven pers te bestuderen. Ik stel vast – dat is misschien een trendbreuk – dat er niet veel positiefs was in de Vlaamse pers om het eufemistisch uit te drukken.

 

Zoals in een Vlaamse televisiereeks waarvan de zoveelste herhaling loopt, zou ik tegen de eerste minister – die nu afwezig is – willen zeggen: man, man, man, miserie! Wat is dat toch met uw begrotingsopmaak voor 2009? In welke toestand hebt u dat document samengesteld dat u hier naar voren hebt gebracht? U sprong van de hak op de tak, van Buitenlandse Zaken over Sociale Zaken naar Tewerkstelling en weer het buitenlands beleid, naar de bankcrisis, en ga zo maar door.

 

Tot slot is er natuurlijk het element van de financiële nota, waarin niets van transparantie en van duidelijkheid zit.

 

Bijgevolg vind ik het nuttig om als laatste spreker toch nog een aantal puntjes op de i te zetten. Dat kan ons misschien wat wakker houden. Tegen wie er helemaal geen zin in heeft, zeg ik: trek maar naar de koffiekamer voor een halfuurtje.

 

Ik heb de ontwikkelingen van de begrotingsopmaak nagenoeg van uur tot uur gevolgd. Ik moet vaststellen dat het in het afgelopen weekend redelijk goed vooruitging. Het ging niet over het bereiken van politieke akkoorden en het nemen van cruciale en noodzakelijke beslissingen. Neen, ik heb het over het wegwerken van een tekort van 6 of 7 miljard euro. De snelheid waarmee dat begrotingsgat werd dichtgereden, was indrukwekkend. Geen enkele bankier kan op tegen een snelheid van ongeveer 100 miljoen euro per uur. Dat was een nieuwigheid. Gevolg van het snelle dichtrijden van het begrotingstekort is opnieuw het enorm veel knip- en plakwerk dat gebeurd is om deze begroting te kunnen samenstellen.

 

U weet ongetwijfeld dat de begrotingsopmaak valt of staat met de gebruikte randvoorwaarden. U gebruikt voor 2009 een parameter die de economische groei heet. U baseert zich daarvoor op de richtcijfers van september van het Planbureau, namelijk het getal 1,2%. Het zal zijn zoals net voor de begroting van 2008 die was opgesteld met een groeicijfer van 1,9%. Nadien hebben talrijke instituten gezegd dat het te hoog was en dat het zou moeten worden bijgesteld. Wij hebben moeten wachten tot de begrotingscontrole van juni om de regering te laten inzien dat ze zich toch een beetje aan de realiteit zou moeten aanpassen. Sindsdien zijn wij ook aan het wachten op die begrotingscontrole. Men heeft een handige weg gevonden om dat hier uit het Parlement weg te halen. In ieder geval, u gebruikt voor de begroting van 2009 een economische groei van 1,2%.

 

Daar hebben een aantal instituten waaronder het IMF, misschien wel gekend als een pessimistisch instituut, een groei van 0,2% tegenover geplaatst. Dat is dus een overschatting met een volle procent bbp. Ik weet niet of u de actualiteit van de laatste uren hebt gevolgd, maar de Duitse minister van Economie heeft alvast de realiteit ingezien en de groei voor volgend jaar bijgesteld aan het economisch realisme dat momenteel in Duitsland heerst, van 1,2% naar 0,2%.

 

In Duitsland ziet de regering dus de economische realiteit in en daar heeft men de politieke moed om dat in de begroting aan te passen, al zal dat daar waarschijnlijk zeer pijnlijk zijn. Deze regering doet echter alsof er niets aan de hand is. We zullen wel zien wanneer die aanpassing die Open Vld vraagt met betrekking tot alleen maar de parameter economische groei, zal gebeuren. Deze regering is er vast van overtuigd dat hier in november begrotingsdocumenten zullen worden ingediend met een economische groei van 1,2%, wat volledig onrealistisch is.

 

Met een dergelijk laag groeicijfer is het ook onvermijdelijk dat de staatsschuld sneller zal groeien dan het bbp. Dat betekent dat de Belgische schuldgraad, de verhouding van de staatsschuld tot het bbp, opnieuw zal stijgen, waarschijnlijk voor het eerst sinds decennia. De begrotingsopmaak heeft ook een hoog kunst- en vliegwerkgehalte. Ik som een aantal elementen op die in de loop van de namiddag nog uitgebreid werden behandeld. Ten eerste, het inschrijven van de bijdragen van Gewesten en Gemeenschappen ten bedrage van 800 miljoen euro, terwijl er nog niets is verworven, laat staan dat er een akkoord over is. De Vlaamse minister-president Kris Peeters heeft gisteren in het Vlaams Parlement nog bevestigd dat het heel wat anders is dan wat in de voorliggende begrotingsopmaak staat genoteerd. Die 500 miljoen euro, dat weten we stilaan, die komen er niet, tenzij Kris Peeters bij wijze van spreken een spelletje tjeventrekkerij speelt en zich na de verkiezingen plooit naar de wil van het federale niveau.

 

Voor wat het Brussels Gewest betreft, weten we het: de Brusselse minister van financiën Guy Vanhengel heeft gezegd dat Brussel niets zal bijdragen. Dat is dus zeer duidelijk; van die kant komt er niets. De resterende 300 miljoen euro zullen waarschijnlijk van het Waals Gewest komen. Voor de rest heeft het Waals Gewest nooit geld, maar blijkbaar kunnen ze dat bedrag wel reserveren, wat een merkwaardig gegeven is.

 

U heeft gisteren waarschijnlijk ook het schouwspel gezien in het Vlaams Parlement, waar Open Vld toch heeft moeten toegeven dat er iets loos is met het begrotingsevenwicht. Om Open Vld-fractieleider Sven Gatz te citeren: “Het moeizaam, het virtueel of zelfs het niet rondkrijgen van een federale begroting bewijst meer dan ooit dat een staatshervorming noodzakelijk is”. Daarmee bevestigt hij in feite impliciet dat uw begroting op het federale niveau niet in evenwicht is. Ook bij een aantal CD&V’ers die blijkbaar hunkeren naar hun oppositietijd klonken in de wandelgangen en op hun banken de kreten en het gefluister dat zij toch graag die ongeloofwaardige federale begroting zouden willen bekritiseren. U ziet maar, collega’s van CD&V, dat u het dezer dagen moet hebben van uw geestesgenoten aan de overzijde. Ik maak mij echter als oppositieleider geen illusies meer. Immers, straks, bij de vertrouwensstemming, zullen CD&V en Open Vld waarschijnlijk met de ogen dicht en het verstand op nul deze beleidsverklaring met de daaraan gekoppelde begroting goedkeuren.

 

Het tweede element is het inpikken van de reserves en het opeisen van dividenden bij, onder andere, de Nationale Bank en andere instellingen, alsof dat zomaar in een-twee-drie kan. Geef toe, dat zijn toch geen praktijken van de goede huisvader?

 

Het derde element is de 500 miljoen van de energiesector, deels door het plunderen van de Synatom-spaarpot, voor een bedrag van 250 miljoen euro. Daarover hebben wij het hier vanmiddag ook al gehad. Ik dacht dat die spaarpot moest dienen om de toekomstige ontmanteling van de kerncentrales te financieren, maar niet om uw begroting te spijzen. Blijkbaar heeft men daarvoor nieuwe technieken gevonden. Ik neem aan dat dit ook past in uw goed bestuur? Over de andere schijf van 250 miljoen euro bestaat er momenteel nog altijd grote onduidelijkheid. De financiering zou verlopen via een fonds voor energiebesparende maatregelen, waarmee een publiek-private samenwerking en andere projecten worden gefinancierd. Er blijkt maar één probleem te zijn, te weten dat het fonds bestaat momenteel niet, laat staan dat het concreet is uitgewerkt.

 

Hoe ongeloofwaardig kunt u zijn, mijnheer de eerste minister, beste regeringsleden?

 

Het grote rookgordijn dat hier, met deze begrotingsopmaak, de voorbije dagen werd opgehouden, is ongetwijfeld het zogezegde begrotingsevenwicht. U probeert vast te houden aan de psychologische oefening die de minister van Begroting Johan Vande Lanotte destijds heeft ingezet. Met die psychologische oefening probeert u dat evenwicht te verkopen; u zegt dat wij goed bezig zijn en dat wij het beter doen dan onze buurlanden. Onze buurlanden hebben natuurlijk niet zo’n staatschuld. Zij kunnen zich op begrotingsvlak iets meer permitteren dan deze regering die toch nog altijd met een staatsschuld van 85% zit.

 

Ik verwijs ook naar het gegeven dat die psychologische oefening jaar na jaar al doorprikt is geweest. Het recente rapport van Eurostat bevestigt dat de begrotingssaldo’s voor de periode 1999-2007 de laatste vijf keer, in plaats van een keer een begrotingsoverschot te hebben vertoond, altijd negatief zijn geweest. Ik weet dat zoiets pijnlijk is voor de liberale coalitiepartner die dat verhaaltje nu al acht jaar probeert vol te houden, maar dat is nu eenmaal de realiteit. Het was ook, bij wijze van spreken, het resultaat van de hele oefening.

 

Als regeringsleider en eerste minister van dit land weet u zeer goed dat het begrotingsevenwicht in feite gezichtsbedrog is, zeker met de hele reeks maatregelen die in de begrotingsopmaak vervat zitten. Het gaat over eenmalige maatregelen waartegen CD&V, toen nog in de oppositie, acht jaar lang tekeer is gegaan, maar er zich nu rijkelijk laat door bedienen. Ik zal de tussenkomsten en statements niet aanhalen die door de eerste minister destijds, als leider van de oppositie, gebruikt zijn tegen Verhofstadt, want dat zou een beetje gênant kunnen zijn.

 

Bovendien stel ik vast dat al die one shots haaks staan op een orthodox begrotingsbeleid. Eerste minister Leterme had nochtans een trendbreuk aangekondigd. Met al de eenmalige maatregelen die momenteel worden gebruikt, zoals het inpikken van reserves en de extra dividenden van diverse overheidsinstellingen, wordt de werkelijkheid gemaskeerd. De realiteit wordt daarmee gewoon verdoezeld.

 

U plundert nu de kassen met reserves en dividenden van de Nationale Bank, van de banksector, van Belgacom, van de NMBS, van De Post, van de Delcrederedienst enzovoort. Het is niet meer mooi om zien. Ik heb even een lijstje gemaakt. Ik zal dat kort overlopen.

 

De banksector zal 600 miljoen euro bijdragen, waaronder 500 miljoen voor de bankwaarborg via een staatsgarantie. De reserves van de Nationale Bank worden aangesproken voor 340 miljoen euro. Tussen haakjes, deze cijfers komen niet uit de financiële nota die we hier gisteren hebben gekregen. Ze komen uit een nota die waarschijnlijk in handen is geraakt van de pers. Uit de fragmenten die we in de pers lezen, kunnen we de cijfers samenstellen en zo weten we ondertussen wat er aan de hand is. Het is dus helemaal niet op basis van de transparantie die eerste minister Leterme deze middag, bij de aanvang van de vergadering, probeerde te wekken door te zeggen dat wij volledig zouden zijn geïnformeerd. Dat is helemaal niet het geval.

 

De energiesector zal 500 miljoen euro bijdragen, weliswaar met een groot vraagteken erbij, maar het is zo voorzien. De NMBS zal 200 miljoen euro bijspijzen. De verkoop van vastgoed zal 50 miljoen opleveren en de verkoop van leegstaande gebouwen 116 miljoen euro. De bestrijding van de fiscale fraude via een betere inning – een jaarlijks terugkerende budgettaire post – zal 200 miljoen euro opbrengen. De deelstaten zullen 800 miljoen euro bijdragen. Daarbij staat niet één vraagteken, maar drie vraagtekens. De vakantiebelasting zal 132 miljoen opbrengen en het cliquetsysteem op brandstof 159 miljoen euro. Het terugverdieneffect op de jobkorting wordt op 85 miljoen euro geraamd. Er wordt een extra dividend bij Belgacom opgeëist ten bedrage van 391 miljoen euro. Dividenden uit overheidsbedrijven, zoals De Post en de Delcrederedienst, moeten 181 miljoen euro opbrengen. De controle op het tijdskrediet moet nog eens 30 miljoen euro opbrengen. De inning van achterstallige vorderingen inzake rijksocialezekerheid moet nog eens 100 miljoen euro opleveren. Samengevat, collega’s, gaat het om ongeveer 4 miljard euro aan ontvangsten, waarbij 1,7 miljard euro afkomstig is uit eenmalige maatregelen.

 

Nu moet ik terugkeren naar de financiële nota die hier is ingediend. Nu begrijp ik waarom ik in die kolommen lees: “30 september-14 oktober, différence.” Inderdaad, op 30 september werden de niet-fiscale ontvangsten geraamd op 2,7 miljard. Op 14 oktober, veertien dagen later, slaagt de regering erin om er 4,4 miljard van te maken. Het verschil tussen beide getallen is 1,7 miljard. Dat is dus heel dat waslijstje van allerlei fondsen, die men overal is gaan plunderen: de aangesproken reserves en de extra opgeëiste dividenden om dat bedrag toe te rijden. Het is wel straf dat men op veertien dagen tijd al die niet-fiscale inkomsten tevoorschijn kan toveren.

 

Ik probeer er nog een verhaal aan te knopen zodat mijn betoog nog enige consistentie heeft.

 

Mijnheer de minister, uw hele beleidsverklaring is een ratjetoe van een aantal elementen. Uw financiële nota trekt op niets. U hebt zelf de tijd van Verhofstadt meegemaakt. Die kwam met een financiële nota waar we iets mee konden doen.

 

01.139  Bart Tommelein (Open Vld): (…) heimwee.

 

01.140  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Neen, ik heb geen heimwee. U bent nog altijd dezelfde Bart Tommelein. Open Vld liegt en bedriegt terwijl we erbij staan, dus wat dat betreft, is er nog niets veranderd.

 

Ik hoor Patrick Dewael dinsdag bij het ochtendgloren nog zeggen in de Wetstraat 16 dat zij ervoor zouden zorgen dat er geen belastingverhogingen zouden komen voor de burgers. Hij zag er een beetje vermoeid uit, maar hij zei dat toch.

 

Ik stel vast dat er een vakantiebelasting is gekomen, en niet van de minste, namelijk 132 miljoen euro. Wij zijn tegen die belastingverhoging. Dit is gewoon in de zakken van de mensen zitten. U zult dat waarschijnlijk verkopen als een milieumaatregel, wat het helemaal niet is. Dat zou al te doorzichtig zijn. U hebt dat echter al eens gedaan. Ten tijde van Verhofstadt hebt u de picknicktaks ingevoerd. De Top van Leuven, het laatste element was de picknicktaks. De picknicktaks betrof het zilverpapier en de zakjes wanneer men zijn boterhammen in het park wou opeten.

 

Welnu, de vakantietaks is ook zoiets. Wij zijn ertegen omdat dit het probleem verplaatst. De consument kan helemaal niet meer kiezen waar hij heengaat. Ik zou niet weten met welk ander transportmiddel men bijvoorbeeld naar Amerika zou kunnen dan met het vliegtuig. Met de trein over het water?

 

Nederland is u voorgegaan en weet wat het gevolg is van een dergelijke maatregel. Ze hadden vorig jaar 230.000 minder vertrekkende passagiers. Als men dat naar Brussel vertaalt, met 1 personeelslid per 1.000 passagiers betekent dit dat u 230 personeelsleden die u nu op de verschillende luchthavens in dit land werken te grabbel gooit.

 

Een ander element is het asociale. Iemand die buiten Europa op reis gaat met zijn gezin, betaalt 200 euro vliegtuigtaks. Wij vinden dat niet echt sociaal. Ik hoop dat deze taks niet zal worden verkocht als een groene maatregel, zoals ik daarnet al heb gezegd. Het begrotingstekort toont duidelijk aan dat het de regering vooral te doen is om de centen en niet om het milieu.

 

Het verhaal van het niet-invoeren van het omgekeerde cliquetsysteem, ook dat is zonder meer een ordinaire belastingverhoging.

 

Ik kom tot mijn besluit. Ik ben de laatste spreker. Ik wilde uw aandacht vasthouden zodat u niet in slaap zou vallen. Dit is de eerste beleidsverklaring van Leterme zelf, en ook zijn eerste begrotingsopmaak aangezien hij de vorige maar gedeeltelijk kon bijwonen omwille van zijn gezondheid.

 

De verwachtingen waren na juni 2007 natuurlijk zeer hoog. Hij zou niet in een regering stappen zonder dat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde was gesplitst. Er moest een grote staatshervorming komen op korte termijn. Er moest een structureel en gezond budgettair beleid komen zonder eenmalige maatregelen. En er moesten begrotingsoverschotten zijn om de vergrijzing het hoofd te bieden.

 

Hij plaatste dat toen in het kader van goed bestuur voor de mensen. Ik stel vast dat vandaag van al die beloften niets is overgebleven. Wie dacht dat wij met Verhofstadt alles hadden meegemaakt, is er ook aan voor de moeite. Het cynisme kent vandaag de dag in deze regering gewoonweg geen grenzen. Velen hadden gehoopt dat Leterme het verschil zou maken met het verleden, het verschil zou maken met Verhofstadt. Ik kan vandaag alleen maar vaststellen dat er helemaal geen trendbreuk is met het verleden.

 

Nadat de begroting 2008 volledig in de prak is gereden, kan Vlaams Belang voor de begrotingsopmaak 2009 alleen maar vaststellen dat de grote stilstand is aangebroken. Collega’s, herinner het u. Eerst hadden wij een begrotingsoverschot van 0,5%, zoals vooropgesteld in het oorspronkelijke Stabiliteitsplan en zoals de Hoge Raad van Financiën had voorgerekend. Dat is bijgesteld. Men is naar 0,3% begrotingsoverschot gegaan. Men zal nu tevreden mogen zijn als er een evenwicht is. Iedereen vermoedt dat er waarschijnlijk op papier een evenwicht is en niet in de werkelijkheid.

 

Mijnheer de eerste minister, u doet dan misschien wel een poging om als een goede boekhouderklerk op de winkel te passen, maar er is helemaal geen toekomstvisie in onderhavige beleidsnota, laat staan in de maatregelen die daaruit zullen voortvloeien.

 

De uitdagingen van de toekomst worden niet voorbereid. De kosten van de vergrijzing worden nu reeds jaren doorgeschoven. Collega’s, herinner u, het jaar 2004 zou volgens minister Vande Lanotte het scharnierjaar worden, het jaar waarin de structurele begrotingoverschotten zouden worden gerealiseerd. Straks is het 2009, vijf jaar later. Tot op heden is er nog nooit een structureel overschot geweest.

 

Op het vlak van de pensioenen presteert u het zelfs om in het najaar een pensioenconferentie te houden, waarna men nog twee jaar wacht om de aanbevelingen en maatregelen uit te voeren. Op zichzelf vind ik dat ongehoord. Dat is waarschijnlijk de nieuwe invulling van goed bestuur.

 

De voorzitter: Mijnheer Goyvaerts, u bent in uw 21ste minuut.

 

01.141  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik doe er nog twee bij en dan ben ik klaar.

 

De voorzitter: Ik geloof u niet meer. Uw geloofwaardigheid is totaal ondermijnd.

 

01.142  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Ik kan de boel natuurlijk nog tien minuten rekken, als u dat wilt. Laat mij gewoon uitspreken en dan bent u er over twee minuten van af.

 

De voorzitter: Ik neem u op uw woord.

 

01.143  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer Van Quickenborne, hoeveel rapporten van de vergrijzingcommissie moeten nog rond de oren van deze regering worden geslagen om te beseffen dat er een probleem is met de betaalbaarheid van de vergrijzingproblematiek? De hele Zilverfondsconstructie is ondertussen een lege doos geworden. U hebt al twee jaar op rij de Zilverfondswet niet toegepast. Op het moment dat de kosten van de vergrijzing beginnen te wegen en buffers moeten worden aangelegd, zijn er geen elementen.

 

Na 18 maanden met CD&V aan het roer komt er dus geen trendbreuk. Na 18 maanden heeft CD&V aangetoond ongeloofwaardig te zijn. Sp.a en Open Vld waren dat na 8 jaar paars. CD&V is dat na 18 maanden. Dat is voor ons bijgevolg een voldoende element om de voorliggende beleidsverklaring en de begrotingsopmaak niet goed te keuren.

 

Motions

Moties

 

De voorzitter: Collega's, ik heb twee moties ontvangen.

 

Een motie van vertrouwen ingediend op 14 oktober 2008 door de eerste minister en die als volgt luidt: "Hierbij vraagt de eerste minister aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, na de verklaring van de regering over haar algemeen beleid te hebben gehoord, het vertrouwen in de regering te bevestigen."

Une motion de confiance déposée le 14 octobre 2008 par le premier ministre, libellée comme suit: "Par la présente, le premier ministre demande à la Chambre des représentants, après avoir écouté la déclaration du gouvernement sur sa politique générale, de confirmer sa confiance dans le gouvernement."

 

Collega’s, ik heb vandaag van de heer Annemans een motie van wantrouwen ontvangen. Zij luidt als volgt:

“De Kamer,

 

gelet op de regeringsverklaring van 14 oktober 2008;

 

gelet op de antwoorden van de eerste minister, de heer Yves Leterme;

 

overwegende dat de regering geenszins – zoals uitdrukkelijk is bepaald in haar regeringsakkoord van 18 maart 2008 en in haar regeringsverklaring van 20 maart 2008 – tegen half juli een verklaring aflegde over de inhoud van het tweede pakket hervormingsvoorstellen, geenszins de noodzakelijke wetteksten hiervoor indiende met oog op hun goedkeuring voor het parlementaire reces en dus met andere woorden geen tweede ontwerp van bijzondere wet met voornoemde doelstellingen indiende;

 

overwegende dat de regering niet in staat blijkt om met een gedegen visie en als een goede huisvader de noodzakelijke sociaaleconomische maatregelen te treffen, de financiën van dit land te beheren, een antwoord te bieden aan de toekomstige vergrijzing en de huidige (bank)crisis efficiënt te bestrijden;

 

ontneemt het vertrouwen aan de regering.”

 

Chers collègues, j’ai reçu aujourd'hui de la part de M. Annemans un motion de méfiance libellée comme suit:

"La Chambre,

 

considérant la déclaration gouvernementale du 14 octobre 2008;

 

considérant les réponses du premier ministre, M. Yves Leterme;

 

considérant que le gouvernement n’a nullement – comme le prévoit expressément son accord de gouvernement du 18 mars 2008 et sa déclaration gouvernementale du 20 mars 2008 – effectué pour la mi-juillet une déclaration sur le contenu du deuxième paquet de propositions de réformes, déposé les textes de loi nécessaires à cet effet en vue de leur adoption avant les vacances parlementaires, ni donc déposé un deuxième projet de loi spéciale poursuivant les objectifs précités;

 

considérant que le gouvernement n’est pas à même de prendre les mesures socio-économiques nécessaires, de gérer les finances de ce pays, d’apporter une réponse au problème futur du vieillissement et de combattre efficacement la crise (bancaire) actuelle, et cela sur la base d’une vision solide et en bon père de famille;

 

retire la confiance au gouvernement."

 

Over deze moties zal binnen enkele ogenblikken worden gestemd.

Le vote sur ces motions aura lieu dans quelques instants.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

02 Motie van vertrouwen ingediend door de eerste minister na de verklaring van de regering over haar algemeen beleid

02 Motion de confiance déposée par le premier ministre à l’issue de la déclaration du gouvernement sur sa politique générale

 

Ik breng deze motie in stemming.

Je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

 

02.01  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, ik heb het gisteren in mijn uiteenzetting al gehad over de geschiedenisboeken waarin Leterme zou komen. Ik denk dat het ongezien is dat de motie van vertrouwen in deze Kamer niet door de premier is ingediend en dat de premier op het ogenblik van de vertrouwensstemming niet aanwezig is.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

91

Oui

Nee

51

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

142

Total

 

De motie van vertrouwen is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van wantrouwen.

La motion de confiance est adoptée. En conséquence, la motion de méfiance est caduque.

 

(Applaudissements)

(Applaus)

 

Ontwerpen en voorstellen

Projets et propositions

 

03 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1231-31, 1231-41 en 1231-42 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 24bis van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, met het oog op het verlengen van de geldigheidsduur van geschiktheidsvonnissen en attesten inzake adoptie (1448/1-3)

03 Projet de loi modifiant les articles 1231-31, 1231-41 et 1231-42 du Code judiciaire et 24bis de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption visant à prolonger la durée de validité des jugements d'aptitude en matière d'adoption (1448/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

03.01  Raf Terwingen, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik verwijs naar het schriftelijk verslag.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie verbeterde tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1448/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte corrigé par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1448/3)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in "wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1231-31, 1231-41 en 1231-42 van het Gerechtelijk Wetboek en 24bis van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, met het oog op het verlengen van de geldigheidsduur van geschiktheidsvonnissen en attesten inzake adoptie".

L’intitulé a été modifié par la commission en "projet de loi modifiant les articles 1231-31, 1231-41 et 1231-42 du Code judiciaire et 24bis de la loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption afin de prolonger la durée de validité des jugements d’aptitude et les certificats en matière d’adoption".

 

Het wetsontwerp telt 7 artikelen.

Le projet de loi compte 7 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 7 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 7 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

04 Comité P – Ingediende kandidaturen voor het ambt van voorzitter (N) en plaatsvervangend voorzitter (N)

04 Comité P – Candidatures introduites pour les fonctions de président (N) et de président suppléant (N)

 

Overeenkomstig artikel 4 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, dient de Kamer de voorzitter (N) en de plaatsvervangend voorzitter (N) van het Vast Comité P te benoemen.

Conformément à l'article 4 de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, la Chambre doit nommer le président (N) et le président suppléant (N) du Comité permanent P.

 

Op 17 september 2008 verscheen in het Belgisch Staatsblad een oproep tot kandidaten voor het ambt van voorzitter (N) en van plaatsvervangend voorzitter (N) van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten. De kandidaatstellingen dienden uiterlijk de 21ste dag na de bekendmaking in het Staatsblad per aangetekend schrijven te worden gericht aan de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Le 17 septembre 2008, un appel aux candidats est paru au Moniteur belge pour les fonctions de président (N) et de président suppléant (N) du Comité permanent de contrôle des services de police. Les candidatures devaient être adressées au président de la Chambre des représentants, par lettre recommandée, au plus tard le 21jour suivant la publication au Moniteur.

 

Volgende kandidaturen werden ingediend:

a) voor het mandaat van voorzitter:

- de heer Walter Peeters, Raadsheer bij het Comité P;

- de heer Frank Schuermans, Raadsheer bij het Comité P;

- de heer Bartholomeus Van Lijsebeth, Procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen;

b) voor het mandaat van plaatsvervangend voorzitter:

- mevrouw Kathleen Desaegher, Substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel;

- mevrouw Dominique Reyniers, Eerste substituut procureur des Konings bij het parket te Antwerpen;

- de heer Frank Schuermans, Raadsheer bij het Comité P.

 

Les candidatures suivantes ont été introduites:

a) pour le mandat de président:

- M. Walter Peeters, Conseiller au Comité P;

- M. Frank Schuermans, Conseiller au Comité P;

- M. Bartholomeus Van Lijsebeth, Procureur du Roi près le tribunal de première instance d'Anvers;

b) pour le mandat de président suppléant:

- Mme Kathleen Desaegher, Substitut du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles;

- Mme Dominique Reyniers, Premier substitut du procureur du Roi près le parquet d'Anvers;

- M. Frank Schuermans, Conseiller au Comité P.

 

Bij brief van 5 oktober 2008 trekt de heer Frank Schuermans zijn kandidatuur voor beide functies in.

Par lettre du 5 octobre 2008, M. Frank Schuermans retire sa candidature pour les deux fonctions.

 

05 Inoverwegingneming van voorstellen

05 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als zijnde aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik stel u ook voor in overweging te nemen:

- het voorstel van de heren Hagen Goyvaerts en Gerolf Annemans en mevrouw Barbara Pas tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie wat de tussenkomst van de regering in een aantal financiële instellingen betreft, nr. 1472/1;

- het voorstel van de heer Robert Van de Velde tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie wat het onderzoek naar Fortis betreft, nr. 1483/1;

- het voorstel van de heer Jan Jambon tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie wat de crisis in de Belgische banksector betreft, nr. 1486/1.

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de Begroting;

- het wetsvoorstel van de heren Bart Laeremans, Bert Schoofs, Koen Bultinck, Francis Van den Eynde en Hagen Goyvaerts en mevrouw Rita De Bont tot wijziging van de wetgeving betreffende het huwelijk wat de beteugeling van het schijnhuwelijk betreft, nr. 1473/1;

- het wetsvoorstel van de heren Raf Terwingen en Stefaan De Clerck, mevrouw Mia De Schamphelaere, de heer Roel Deseyn en mevrouw Katrien Schryvers tot wijziging van de racismewetgeving wat het verbod van bijeenkomsten van racistische en neonazistische groeperingen betreft, nr. 1487/1.

Verzonden naar de commissie voor de Justitie;

- het voorstel van resolutie van mevrouw Juliette Boulet, de heer Wouter De Vriendt en mevrouw Zoé Genot betreffende de erkenning van een specifieke status voor de klimaatvluchtelingen, nr. 1478/1;

- het voorstel van resolutie van de heren Xavier Baeselen, Daniel Bacquelaine, Jean-Luc Crucke en Georges Dallemagne en mevrouw Nathalie Muylle over de toestand in Georgië, nr. 1484/1.

Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen.

Je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de MM. Hagen Goyvaerts et Gerolf Annemans et Mme Barbara Pas visant à instituer une commission d'enquête parlementaire chargée d'enquêter sur l'intervention du gouvernement dans un certain nombre d'organismes financiers, n° 1472/1;

- la proposition de M. Robert Van de Velde visant à instituer une commission d'enquête parlementaire en ce qui concerne l'enquête relative à Fortis, n° 1483/1;

- la proposition de M. Jan Jambon visant à instituer une commission d'enquête parlementaire sur la crise dans le secteur bancaire belge, n° 1486/1.

Renvoi à la commission des Finances et du Budget;

- la proposition de loi de MM. Bart Laeremans, Bert Schoofs, Koen Bultinck, Francis Van den Eynde et Hagen Goyvaerts et Mme Rita De Bont modifiant la législation relative au mariage en ce qui concerne la répression du mariage de complaisance, n° 1473/1;

- la proposition de loi de MM. Raf Terwingen et Stefaan De Clerck, Mme Mia De Schamphelaere, M. Roel Deseyn et Mme Katrien Schryvers modifiant la législation relative à la répression du racisme en vue d'interdire les réunions de groupes racistes et néonazis, n° 1487/1.

Renvoi à la commission de la Justice;

- la proposition de résolution de Mme Juliette Boulet, M. Wouter De Vriendt et Mme Zoé Genot visant à la reconnaissance d'un statut spécifique pour les réfugiés climatiques, n° 1478/1;

- la proposition de résolution de MM. Xavier Baeselen, Daniel Bacquelaine, Jean-Luc Crucke et Georges Dallemagne et Mme Nathalie Muylle sur la situation en Géorgie, n° 1484/1.

Renvoi à la commission des Relations extérieures.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

06 Urgentieverzoeken

06 Demandes d'urgence

 

06.01  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik heb de lijst van de inoverwegingnemingen bekeken en ik zou er graag, met de goedkeuring van de Kamer, in verband met het wetsvoorstel nr. 1472 inzake “de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie wat de tussenkomst van de regering in een aantal financiële instellingen betreft" het volgende aan willen toevoegen.

 

Wij hebben de afgelopen dagen in de commissie voor de Financiën talrijke hoorzittingen en debatten gehouden, zowel met de gouverneur van de Nationale Bank als met de voorzitter van de CBFA. Daar zijn veel vragen gesteld, maar er zijn weinig antwoorden gekomen.

 

De Vlaams Belangfractie blijft van oordeel dat een parlementaire onderzoekscommissie een absolute noodzaak blijft, al was het maar om de fouten en het eventuele bedrog vast te stellen en al was het maar om de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de dagelijkse leiding van enkele banken die in de aandacht zijn geweest, en van hun brede, wel of niet politieke entourage bloot te leggen. Vandaar mijn urgentieverzoek, mijnheer de voorzitter.

 

06.02  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, wij vragen de hoogdringendheid voor wetsvoorstel 1483 wat betreft de parlementaire onderzoekscommissie voor specifiek Fortis. Ik zal hier niet het hele debat over Fortis voeren, het is laat genoeg. Ik zou er de collega-Kamerleden toch willen op wijzen dat in het dossier Fortis bij het onderhandelen met de verschillende regeringen en het verloop erna een aantal zaken is gebeurd die ten minste moeten worden onderzocht en waar ten minste ook de indruk is gewekt dat de Nederlandse regering met een soort van voorbedachtheid heeft gewerkt en ervoor heeft gezorgd dat de activa…

 

De voorzitter: U hoeft niet over de grond van de zaak te spreken! U hebt een voorstel ingediend. Vraagt u daar de hoogdringendheid voor?

 

06.03  Robert Van de Velde (LDD): Wij vragen daarvoor de hoogdringendheid, maar ik wil dat kort even toelichten.

 

De voorzitter: Dat hoeft u niet.

 

06.04  Jan Jambon (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik vraag ook de hoogdringendheid voor voorstel 1486 in dezelfde geest als vorige vraag.

 

De voorzitter: U vraagt daar ook de hoogdringendheid voor.

 

06.05  Thierry Giet (PS): Monsieur le président, j'ai dit tout à l'heure l'importance que nous accordions à notre proposition de loi, qui est d'ailleurs reprise dans la liste en dernière position, relative à la création d'une commission d'enquête parlementaire.

 

Qu'il s'agisse de la N-VA, de la liste Dedecker ou du Vlaams Belang ‑ ils sont présents en Conférence des présidents - ils ne peuvent ignorer que, lors de la Conférence des présidents de la semaine dernière, nous sommes convenu, après en avoir déjà débattu, de revenir la semaine suivante sur le sujet, car il y a eu tant des propositions de loi tendant à la création d'une commission d'enquête parlementaire que des demandes émanant de divers groupes en faveur de la création d'une commission "spéciale" ou "du suivi".

 

Par conséquent, nous savons tous que nous aurons à en discuter mercredi prochain en Conférence des présidents. Nos approches du sujet sont différentes. Cela signifie que nous aurons tout d'abord un débat en Conférence des présidents et ensuite, éventuellement, en commission. Cela se décidera mercredi matin. Il n'y a donc pas lieu de voter l'urgence aujourd'hui. Nous en discuterons ensemble en Conférence des présidents.

 

06.06  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Collega Giet is iemand die zeer goed kan weten dat een onderzoekscommissie het enige middel is om op een efficiënte manier dit onderzoek te kunnen voeren en om dat te kunnen doen met een gegarandeerde vertrouwelijkheid, waarin het Reglement voorziet, zelfs als dat het probleem zou zijn. Wij hebben genoeg ervaring in de Kamer om te weten dat een onderzoekscommissie een betere garantie is dan een of andere speciale commissie, zonder garanties.

 

Wij pleiten, met andere woorden, voor een onderzoekscommissie, maar wij kunnen toch op geen enkele andere manier de urgentie vragen dan hier en nu? Wij kunnen dat toch geen week uitstellen, tenzij wij hier volgende week opnieuw over de urgentie stemmen? Reglementair kunnen wij niets anders dan het nu vragen en laten goedkeuren.

 

De voorzitter: Ik kan alleen bevestigen dat wat de heer Giet zegt juist is. Wij hebben in de Conferentie van voorzitters afgesproken, al of niet bij consensus, dat wij daarover volgende week zouden spreken, maar ik kan er natuurlijk ook niet onderuit dat wanneer iemand de urgentie vraagt ik dit ter stemming moet voorleggen.

 

Het zou natuurlijk wijs en verstandig zijn van de Conferentie om volgende week af te wachten.

 

06.07  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Wij kunnen dat volgende week niet doen.

 

De voorzitter: Dat kan wel volgende week.

 

06.08  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, je suis prêt à vérifier si ce qui a été dit en Conférence des présidents ne concernait qu'une simple prise en considération et non une demande d'urgence. À partir du moment où la prise en considération a lieu, le débat relatif à l'organisation des travaux peut avoir lieu en Conférence des présidents dès la semaine prochaine. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de demander l'urgence.

 

Monsieur le président, vous vous êtes bien engagé à ce que la question soit examinée en Conférence des présidents dès la semaine prochaine si la prise en considération a lieu?

 

Le président: C'est effectivement ce qui a été convenu en Conférence des présidents, mais je ne peux m'opposer à une demande d'urgence.

 

06.09  Thierry Giet (PS): Monsieur le président, je voudrais simplement préciser qu'en cas de demande d'urgence, il est normal que la Chambre se prononce, conformément au Règlement.

 

Qu'il s'agisse d'une commission d'enquête parlementaire ou d'une commission spéciale du suivi, c'est quand même la Chambre qui devra se prononcer. Le débat devra donc avoir lieu.

 

Si l'on veut absolument voter sur l'urgence que l'on procède au vote!

 

06.10  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, ik zou ten eerste de heren en dames van de meerderheid erop willen wijzen dat het om de hete brij heen draaien nu wel lang genoeg heeft geduurd. Een comité B, een specialistencommissie, uitstel… Wil u even luisteren? U hebt de hele tijd om de hete brij heen gedraaid. Het vertrouwen daalt zienderogen. Als u dat wil, ga gerust uw gang.

 

Ten tweede wil ik er nog aan toevoegen dat ondertussen een meerderheid van kleine aandeelhouders gerechtelijke stappen aan het ondernemen is. Als u denkt dat u er met uitstel en om de hete brij heen draaien van af zult komen, dan hebt u het mis. Zodra zij gehoor vinden staat u voor aap.

 

06.11  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, ik denk dat we er allemaal belang bij hebben om zo snel mogelijk klaarheid te scheppen over de wijze waarop het Parlement dit gaat aanpakken. Wij zullen in ieder geval de urgentie steunen, laat dat heel duidelijk zijn. Wij vinden ook dat op dat ogenblik in de commissie andere voorstellen dringend moeten worden bekeken, bijvoorbeeld het voorstel van Ecolo. Laat ons de urgentie gewoon goedkeuren en er zo snel mogelijk over spreken in de commissie.

 

Le président: Monsieur Giet, maintenez-vous la prise en considération de votre proposition de loi?

 

06.12  Thierry Giet (PS): Bien entendu, monsieur le président! Je comprends d'ailleurs assez mal l'attitude de certains groupes. Je comprends bien qu'aujourd'hui est un jour un peu particulier, étant donné que nous sommes dans un débat de principe et que nous devons voter la confiance au gouvernement. Néanmoins, la Conférence des présidents de la semaine passée a clairement dit que nous aurions ce débat dans quinze jours. Tout le monde était d'accord sur cette façon de procéder, pour décider à un moment donné ce qu'il faut faire et déterminer quelle est la meilleure solution. Je l'ai dit précédemment; nous sommes prêts à discuter sur la solution à retenir. Nous aurons ce débat.

 

Aujourd'hui, il s'agit d'une simple prise en considération de notre proposition de loi et donc je la maintiens! Pour le reste, il y avait un consensus qui précisait que la Conférence des présidents, en conséquence la Chambre, devait en discuter. Nous le ferons donc mercredi prochain comme convenu. Si certains souhaitent malgré tout un vote…

 

De voorzitter: Collega’s, ik moet respecteren wat het Reglement ons voorschrijft. De collega’s van het Vlaams Belang hebben hun voorstel het eerst ingediend. Ik leg dus de vraag om urgentie ter stemming voor het voorstel nr. 1472/1, ingediend door de heren Goyvaerts, Annemans en mevrouw Pas.

 

Wie steunt de vraag om urgentie?

 

De urgentie wordt bij zitten en opstaan verworpen.

L'urgence est rejetée par assis et levé.

 

(Stemming nr. 2 wordt geannuleerd.)

(Le vote n° 2 est annulé.)

 

Naamstemmingen (voortzetting)

Votes nominatifs (continuation)

 

07 Moties ingediend tot besluit van de interpellaties van:

- de heer Hagen Goyvaerts over "het nucleair incident op de IRE-site van Fleurus" (nr. 88)

- de heer Jean-Marc Nollet over "het ernstig incident op de IRE-site" (nr. 90)

- mevrouw Meyrem Almaci over "het ernstige incident op de site van het IRE" (nr. 91)

- de heer Georges Gilkinet over "de interprovinciale coördinatie van de veiligheidsmaatregelen na het lek van radioactief materiaal bij het Instituut voor Radio-elementen te Fleurus" (nr. 92)

- mevrouw Maya Detiège over "het nucleair incident te Fleurus" (nr. 94)

07 Motions déposées en conclusion des interpellations de:

- M. Hagen Goyvaerts sur "l'incident nucléaire survenu sur le site de l'IRE à Fleurus" (n° 88)

- M. Jean-Marc Nollet sur "l'incident grave survenu sur le site de l'IRE" (n° 90)

- Mme Meyrem Almaci sur "l'incident grave survenu sur le site de l'IRE" (n° 91)

- M. Georges Gilkinet sur "la coordination interprovinciale des mesures de sécurité suite à la fuite radioactive intervenue à l'Institut des Radios-Eléments à Fleurus" (n° 92)

- Mme Maya Detiège sur "l’incident nucléaire à Fleurus" (n° 94)

 

Deze interpellaties werden gehouden in de openbare vergadering van de verenigde commissies voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt en voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing van 3 september 2008.

Ces interpellations ont été développées en réunion publique des commissions réunies de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique et de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société du 3 septembre 2008.

 

Vier moties werden ingediend (MOT nr. 088/1):

- een eerste motie van aanbeveling werd ingediend door de heren Servais Verherstraeten, Yvan Mayeur, Josy Arens, Jean-Luc Crucke en Bart Tommelein;

- een tweede motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Meyrem Almaci en de heren Jean-Marc Nollet en Georges Gilkinet;

- een derde motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Maya Detiège;

- een vierde motie van aanbeveling werd ingediend door de heren Hagen Goyvaerts, Koen Bultinck en Peter Logghe.

Quatre motions ont été déposées (MOT n° 088/1):

- une première motion de recommandation a été déposée par MM Servais Verherstraeten, Yvan Mayeur, Josy Arens, Jean-Luc Crucke et Bart Tommelein;

- une deuxième motion de recommandation a été déposée par Mme Meyrem Almaci et MM. Jean-Marc Nollet et Georges Gilkinet;

- une troisième motion de recommandation a été déposée par Mme Maya Detiège;

- une quatrième motion de recommandation a été déposée par MM. Hagen Goyvaerts, Koen Bultinck et Peter Logghe.

 

Zijn er verscheidene moties van aanbeveling over hetzelfde onderwerp ingediend, dan hebben de moties ingediend door interpellanten bij de stemming van rechtswege voorrang op de moties ingediend door andere leden. Binnen elk van beide categorieën wordt de volgorde van stemming bepaald door de volgorde van indiening.

Si plusieurs motions de recommandation portent sur le même objet, celles déposées par des interpellateurs ont, lors du vote, la priorité de droit sur celles déposées par d'autres membres. L'ordre du vote est, pour chacune de ces deux catégories de motions, déterminé par l'ordre dans lequel celles-ci ont été déposées.

 

Ik breng de motie van aanbeveling van mevrouw Meyrem Almaci en de heren Jean-Marc Nollet en Georges Gilkinet in stemming.

Je mets aux voix la motion de recommandation de Mme Meyrem Almaci et MM. Jean-Marc Nollet et Georges Gilkinet.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

50

Oui

Nee

92

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

143

Total

 

De motie van aanbeveling wordt niet aangenomen. Bijgevolg kan de Kamer zich uitspreken over de andere moties van aanbeveling.

La motion de recommandation n’est pas adoptée. Par conséquent, la Chambre peut se prononcer sur les autres motions de recommandation.

 

Ik breng de motie van aanbeveling van mevrouw Maya Detiège in stemming.

Je mets aux voix la motion de recommandation de Mme Maya Detiège.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

38

Oui

Nee

92

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

142

Total

 

De motie van aanbeveling wordt niet aangenomen. Bijgevolg kan de Kamer zich uitspreken over de andere moties van aanbeveling.

La motion de recommandation n’est pas adoptée. Par conséquent, la Chambre peut se prononcer sur les autres motions de recommandation.

 

Ik breng de motie van aanbeveling van de heren Hagen Goyvaerts, Koen Bultinck en Peter Logghe in stemming.

Je mets aux voix la motion de recommandation de MM. Hagen Goyvaerts, Koen Bultinck et Peter Logghe.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote ? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

26

Oui

Nee

118

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

144

Total

 

De motie van aanbeveling wordt niet aangenomen. Bijgevolg kan de Kamer zich uitspreken over de laatste motie van aanbeveling.

La motion de recommandation n’est pas adoptée. Par conséquent, la Chambre peut se prononcer sur la dernière motion de recommandation.

 

Ik breng de motie van aanbeveling van de heren Servais Verherstraeten, Yvan Mayeur, Josy Arens, Jean-Luc Crucke en Bart Tommelein in stemming (eerste motie van aanbeveling).

Je mets aux voix la motion de recommandation de MM. Servais Verherstraeten, Yvan Mayeur, Josy Arens, Jean-Luc Crucke et Bart Tommelein (première motion de recommandation).

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote ? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

92

Oui

Nee

39

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

143

Total

 

De motie van aanbeveling wordt aangenomen.

La motion de recommandation est adoptée.

 

08 Moties ingediend tot besluit van de interpellaties van:

- de heer Peter Vanvelthoven over "de verontrustende berichten over de evolutie van de begroting 2008 en 2009" (nr. 95)

- de heer Hagen Goyvaerts over "de begrotingstoestand 2008 en de voorwaarden begrotingsopmaak 2009" (nr. 98)

- mevrouw Meyrem Almaci over "de recente alarmerende berichten omtrent de begroting" (nr. 99)

- de heer Georges Gilkinet over "de dreigende budgettaire ontsporing en de bijsturingen die de regering heeft doorgevoerd of in overweging neemt" (nr. 100)

- de heer Robert Van de Velde over "de begrotingsopmaak" (nr. 101)

08 Motions déposées en conclusion des interpellations de:

- M. Peter Vanvelthoven sur "les informations inquiétantes au sujet de l'évolution des budgets 2008 et 2009" (n° 95)

- M. Hagen Goyvaerts sur "la situation budgétaire 2008 et les conditions de la confection du budget 2009" (n° 98)

- Mme Meyrem Almaci sur "les informations alarmantes concernant le budget" (n° 99)

- M. Georges Gilkinet sur "la menace de dérapage budgétaire et les mesures correctives entreprises ou envisagées par le gouvernement" (n° 100)

- M. Robert Van de Velde sur "la confection du budget" (n° 101)

 

Deze interpellaties werden gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Financiën en de Begroting van 5 september 2008.

Ces interpellations ont été développées en réunion publique de la commission des Finances et du Budget du 5 septembre 2008.

 

Vier moties werden ingediend (MOT nr. 095/1):

- een eerste motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Meyrem Almaci en de heer Georges Gilkinet;

- een tweede motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Barbara Pas en de heer Hagen Goyvaerts;

- een derde motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Robert Van de Velde;

- een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Josée Lejeune en de heren Hendrik Bogaert, Luk Van Biesen, Alain Mathot, Christian Brotcorne, Jenne De Potter en Jean-Jacques Flahaux.

Quatre motions ont été déposées (MOT n° 095/1):

- une première motion de recommandation a été déposée par Mme Meyrem Almaci et M. Georges Gilkinet;

- une deuxième motion de recommandation a été déposée par Mme Barbara Pas et M. Hagen Goyvaerts;

- une troisième motion de recommandation a été déposée par M. Robert Van de Velde;

- une motion pure et simple a été déposée par Mme Josée Lejeune et MM. Hendrik Bogaert, Luk Van Biesen, Alain Mathot, Christian Brotcorne, Jenne De Potter et Jean-Jacques Flahaux.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring ? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote ? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

93

Oui

Nee

51

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

144

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervallen de moties van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, les motions de recommandation sont caduques.

 

09 Moties ingediend tot besluit van de interpellaties van:

- de heer Jean Marie Dedecker over "het personeelsbeleid bij de federale politie en bij de algemene inspectie en betreffende het functioneren van de hoofden van beide diensten (art. 131)" (nr. 105)

- de heer Fouad Lahssaini over "de gevolgen van de rapporten van het Comité P" (nr. 111)

- de heer Stefaan Van Hecke over "mogelijke onregelmatigheden bij benoemingen federale politie" (nr. 112)

- de heer Filip De Man over "de drie rapporten van het Comité P" (nr. 113)

- de heer Ludwig Vandenhove over "de berichten betreffende het personeelsbeleid bij de federale politie en bij de algemene inspectie en betreffende de rapporten van het Comité P" (nr. 116)

09 Motions déposées en conclusion des interpellations de:

- M. Jean Marie Dedecker sur "la politique du personnel à la police fédérale et à l'inspection générale ainsi que sur le comportement des chefs de ces deux services (art. 131)" (n° 105)

- M. Fouad Lahssaini sur "les suites du rapport du Comité P" (n° 111)

- M. Stefaan Van Hecke sur "les irrégularités qui auraient été commises lors de nominations à la police fédérale" (n° 112)

- M. Filip De Man sur "les trois rapports du Comité P" (n° 113)

- M. Ludwig Vandenhove sur "les informations concernant la politique du personnel à la police fédérale et à l'inspection générale ainsi que les rapports du Comité P" (n° 116)

 

Deze interpellaties werden gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 17 september 2008.

Ces interpellations ont été développées en réunion publique de la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique du 17 septembre 2008.

 

Vier moties werden ingediend (MOT nr. 105/1):

- een eerste motie van wantrouwen tegen de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken werd ingediend door mevrouw Linda Vissers en de heren Filip De Man en Gerolf Annemans;

- een tweede motie van wantrouwen tegen de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken werd ingediend door de heer Jean Marie Dedecker;

- een derde motie van wantrouwen tegen de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken werd ingediend door de heren Fouad Lahssaini en Stefaan Van Hecke;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Jacqueline Galant en Corinne De Permentier en de heren Bart Tommelein, Josy Arens, François-Xavier de Donnea, Thierry Giet en Servais Verherstraeten.

Quatre motions ont été déposées (MOT n° 105/1):

- une première motion de méfiance à l'égard du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a été déposée par Mme Linda Vissers et MM. Filip De Man et Gerolf Annemans;

- une deuxième motion de méfiance à l'égard du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a été déposée par M. Jean Marie Dedecker;

- une troisième motion de méfiance à l'égard du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a été déposée par MM. Fouad Lahssaini et Stefaan Van Hecke;

- une motion pure et simple a été déposée par Mmes Jacqueline Galant et Corinne De Permentier et MM. Bart Tommelein, Josy Arens, François-Xavier de Donnea, Thierry Giet et Servais Verherstraeten.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring ? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote ? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

93

Oui

Nee

51

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

144

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervallen de moties van wantrouwen.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, les motions de méfiance sont caduques.

 

10 Motions déposées en conclusion des interpellations de:

- M. André Flahaut au premier ministre, au secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au premier ministre et au ministre de la Défense sur "les nouvelles dispositions envisagées par le secrétaire d'État pour les mouvements aériens à partir de Bruxelles National" (n° 109)

- Mme Thérèse Snoy et d'Oppuers au secrétaire d'Etat à la Mobilité sur "le projet d'organisation des vols au départ et vers l'aéroport de Bruxelles National" (n° 123)

10 Moties ingediend tot besluit van de interpellaties van:

- de heer André Flahaut tot de eerste minister, tot de Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister en tot de minister van Landsverdediging over "de nieuwe bepalingen die de staatssecretaris overweegt te nemen voor de vliegbewegingen vanop Zaventem" (nr. 109)

- mevrouw Thérèse Snoy et d'Oppuers tot de staatssecretaris voor Mobiliteit over "het plan tot organisatie van de vluchten van en naar de luchthaven van Zaventem" (nr. 123)

 

Ces interpellations ont été développées en réunion publique de la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques du 24 septembre 2008.

Deze interpellaties werden gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van 24 september 2008.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 109/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Thérèse Snoy et d'Oppuers;

- une motion pure et simple a été déposée par MM. Jef Van den Bergh, Michel Doomst, Luk Van Biesen et François Bellot.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 109/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Thérèse Snoy et d'Oppuers;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heren Jef Van den Bergh, Michel Doomst, Luk Van Biesen en François Bellot.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote ? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Vote/stemming 8)

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

11 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Koen Bultinck over "de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker" (nr. 110)

11 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Koen Bultinck sur "la vaccination contre le cancer du col de l'utérus" (n° 110)

 

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing van 24 september 2008.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société du 24 septembre 2008.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 110/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Rita De Bont en de heer Koen Bultinck;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Véronique Salvi en Yolande Avontroodt en door de heer Eric Thiébaut.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 110/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Rita De Bont et M. Koen Bultinck;

- une motion pure et simple a été déposée par Mmes Véronique Salvi et Yolande Avontroodt et par M. Eric Thiébaut.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Vote/stemming 8)

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

12 Moties ingediend tot besluit van de interpellaties van:

- de heer Gerolf Annemans over "de politieke toestand na het verslag van de drie koninklijke bemiddelaars" (nr. 84)

- de heer Peter Vanvelthoven over "de huidige politieke toestand" (nr. 127)

- de heer Jean-Marc Nollet over "de politieke crisis" (nr. 128)

- de mevrouw Meyrem Almaci over "de economische crisis en de politieke toestand" (nr. 129)

- de de heer Jean Marie Dedecker over "de aanhoudende politieke crisis" (nr. 130)

12 Motions déposées en conclusion des interpellations de:

- M. Gerolf Annemans sur "la situation politique après le rapport des trois médiateurs royaux" (n° 84)

- M. Peter Vanvelthoven sur "la situation politique actuelle" (n° 127)

- M. Jean-Marc Nollet sur "la crise politique" (n° 128)

- Mme Meyrem Almaci sur "la crise économique et la situation politique" (n° 129)

- M. Jean Marie Dedecker sur "la crise politique persistante" (n° 130)

 

Deze interpellaties werden gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 26 september 2008.

Ces interpellations ont été développées en réunion publique de la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique du 26 septembre 2008.

 

Vier moties werden ingediend (MOT nr. 084/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Meyrem Almaci en de heer Jean-Marc Nollet;

- een eerste motie van wantrouwen tegen de regering werd ingediend door de heren Gerolf Annemans en Filip De Man;

- een tweede motie van wantrouwen tegen de regering werd ingediend door de heren Peter Vanvelthoven en Ludwig Vandenhove;

- een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Corinne De Permentier en de heren Servais Verherstraeten, Bart Tommelein, Thierry Giet en Josy Arens.

Quatre motions ont été déposées (MOT n° 084/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Meyrem Almaci et M. Jean-Marc Nollet;

- une première motion de méfiance à l'égard du gouvernement a été déposée par MM. Gerolf Annemans et Filip De Man;

- une deuxième motion de méfiance à l'égard du gouvernement a été déposée par MM. Peter Vanvelthoven et Ludwig Vandenhove;

- une motion pure et simple a été déposée par Mme Corinne De Permentier et MM. Servais Verherstraeten, Bart Tommelein, Thierry Giet et Josy Arens.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote ? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 8)

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervallen de moties van aanbeveling en van wantrouwen.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, les motions de recommandation et de méfiance sont caduques.

 

13 Moties ingediend tot besluit van de interpellaties van:

- de heer Filip De Man tot de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de onregelmatigheden bij de dienst Telematica bij de federale politie" (nr. 121)

- de heer Peter Vanvelthoven tot de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de schorsing van de inspecteur-generaal bij de federale politie" (nr. 132)

- de heer Jean Marie Dedecker tot de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "het personeelsbeleid bij de algemene inspectie en de rechtstreekse betrokkenheid van de minister hierbij" (nr. 133)

- mevrouw Meyrem Almaci tot de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de ontslagen op zijn kabinet naar aanleiding van de affaires bij de politietop" (nr. 135)

- de heer Fouad Lahssaini tot de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de politieke verantwoordelijkheid van de minister in het benoemingsdossier" (nr. 136)

- de heer Jan Jambon tot de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de nieuwe ontwikkelingen in de zaak "Christa Debeck"" (nr. 138)

13 Motions déposées en conclusion des interpellations de:

- M. Filip De Man au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur "les irrégularités au service Télématique de la police fédérale" (n° 121)

- M. Peter Vanvelthoven au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur "la suspension de l'inspecteur général de la police fédérale" (n° 132)

- M. Jean Marie Dedecker au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur "la politique du personnel à l'inspection générale et l'implication directe du ministre à cet égard" (n° 133)

- Mme Meyrem Almaci au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur "les démissions à son cabinet à la suite des affaires touchant la hiérarchie de la police" (n° 135)

- M. Fouad Lahssaini au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur "la responsabilité politique du ministre dans le dossier des nominations" (n° 136)

- M. Jan Jambon au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur "les derniers développements dans l'affaire "Christa Debeck"" (n° 138)

 

Deze interpellaties werden gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 26 september 2008.

Ces interpellations ont été développées en réunion publique de la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique du 26 septembre 2008.

 

Drie moties werden ingediend (MOT nr. 121/1):

- een eerste motie van wantrouwen tegen de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken werd ingediend door de heren Peter Vanvelthoven en Ludwig Vandenhove;

- een tweede motie van wantrouwen tegen de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken werd ingediend door de heer Jan Jambon;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heren Bart Tommelein, Servais Verherstraeten, François-Xavier de Donnea, Josy Arens en Thierry Giet.

Trois motions ont été déposées (MOT n° 121/1):

- une première motion de méfiance à l'égard du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a été déposée par MM. Peter Vanvelthoven et Ludwig Vandenhove;

- une deuxième motion de méfiance à l'égard du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a été déposée par M. Jan Jambon;

- une motion pure et simple a été déposée par MM. Bart Tommelein, Servais Verherstraeten, François-Xavier de Donnea, Josy Arens et Thierry Giet.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring ? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote ? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Vote/stemming 8)

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervallen de moties van wantrouwen.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, les motions de méfiance sont caduques.

 

14 Motions déposées en conclusion des interpellations de:

- M. Guy Coëme sur "les impacts de la crise financière sur notre pays et la réaction des acteurs financiers et des organes de contrôle belges" (n° 140)

- M. Robert Van de Velde sur "Fortis" (n° 141)

- M. Robert Van de Velde sur "Fortis" (n° 142)

- M. Jean-Marc Nollet sur "la situation financière internationale et les retombées en Belgique" (n° 143)

- Mme Meyrem Almaci sur "la crise financière actuelle et ses conséquences pour la Belgique" (n° 144)

- M. Peter Vanvelthoven sur "la crise financière internationale et ses effets sur le secteur bancaire belge et les conséquences pour les clients des banques belges" (n° 145)

- M. Hagen Goyvaerts sur "les garanties offertes par le gouvernement belge aux épargnants" (n° 147)

14 Moties ingediend tot besluit van de interpellaties van:

- de heer Guy Coëme over "de weerslag van de financiële crisis voor België en over de reactie van de financiële actoren en de Belgische controle-instanties" (nr. 140)

- de heer Robert Van de Velde over "Fortis" (nr. 141)

- de heer Robert Van de Velde over "Fortis" (nr. 142)

- de heer Jean-Marc Nollet over "de internationale financiële situatie en de weerslag daarvan in België" (nr. 143)

- mevrouw Meyrem Almaci over "de huidige financiële crisis en de gevolgen voor België" (nr. 144)

- de heer Peter Vanvelthoven tot de vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de internationale financiële crisis en de gevolgen voor de Belgische banksector en voor zijn klanten" (nr. 145)

- de heer Hagen Goyvaerts tot de eerste minister over "de waarborgen die de Belgische regering biedt aan spaarders" (nr. 147)

 

Ces interpellations ont été développées en réunion publique de la commission des Finances et du Budget du 30 septembre 2008.

Deze interpellaties werden gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Financiën en de Begroting van 30 september 2008.

 

Cinq motions ont été déposées (MOT n° 140/1):

- une première motion de recommandation a été déposée par Mme Meyrem Almaci et M. Jean-Marc Nollet;

- une deuxième motion de recommandation a été déposée par M. Hagen Goyvaerts;

- une troisième motion de recommandation a été déposée par M. Robert Van de Velde;

- une quatrième motion de recommandation a été déposée par MM. Peter Vanvelthoven, Dirk Van der Maelen et Hans Bonte;

- une motion pure et simple a été déposée par Mme Josée Lejeune et MM. François-Xavier de Donnea, Servais Verherstraeten, Luk Van Biesen, Christian Brotcorne et Yvan Mayeur.

Vijf moties werden ingediend (MOT nr. 140/1):

- een eerste motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Meyrem Almaci en de heer Jean-Marc Nollet;

- een tweede motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Hagen Goyvaerts;

- een derde motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Robert Van de Velde;

- een vierde motie van aanbeveling werd ingediend door de heren Peter Vanvelthoven, Dirk Van der Maelen en Hans Bonte Robert Van de Velde;

- een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Josée Lejeune en de heren François-Xavier de Donnea, Servais Verherstraeten, Luk Van Biesen, Christian Brotcorne en Yvan Mayeur.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote ? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring ? (Nee)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Vote/stemming 8)

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervallen de moties van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, les motions de recommandation sont caduques.

 

15 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Bart Laeremans over "het nieuwe nationale voetbalstadion" (nr. 115)

15 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Bart Laeremans sur "le nouveau stade national de football" (n° 115)

 

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 1 oktober 2008.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique du 1er octobre 2008.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 115/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Bart Laeremans;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heren Philippe Collard, Bruno Steegen, Pierre-Yves Jeholet, Eric Thiébaut en Michel Doomst.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 115/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Bart Laeremans;

- une motion pure et simple a été déposée par MM. Philippe Collard, Bruno Steegen, Pierre-Yves Jeholet, Eric Thiébaut et Michel Doomst.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 8)

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

16 Moties ingediend tot besluit van de interpellaties van:

- mevrouw Tinne Van der Straeten over "het uitblijven van een omzendbrief regularisatie mensen zonder papieren" (nr. 79)

- de heer Filip De Man over "de onderhandelingen op regeringsvlak inzake de vele migratie- en asielvraagstukken" (nr. 89)

- mevrouw Dalila Douifi over "de aanhoudende commotie in het asiel en migratiedossier" (nr. 146)

- mevrouw Zoé Genot over "het uitblijven van de omzendbrief in verband met de sans-papiers" (nr. 149)

16 Motions déposées en conclusion des interpellations de:

- Mme Tinne Van der Straeten sur "l'absence de circulaire relative aux sans-papiers" (n° 79)

- M. Filip De Man sur "les négociations gouvernementales concernant les questions d'immigration et d'asile" (n° 89)

- Mme Dalila Douifi sur "l'agitation persistante autour du dossier relatif à l'asile et aux migrations" (n° 146)

- Mme Zoé Genot sur "l'absence de circulaire relative aux sans-papiers" (n° 149)

 

Deze interpellaties werden gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 1 oktober 2008.

Ces interpellations ont été développées en réunion publique de la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique du 1er octobre 2008.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 079/1):

- een motie van wantrouwen tegen de de minister van Migratie- en asielbeleid werd ingediend door de dames Tinne Van der Straeten, Dalila Douifi en Zoé Genot;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heren Philippe Collard, Bart Tommelein, Eric Thiébaut en Michel Doomst.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 079/1):

- une motion de méfiance à l'égard de la ministre de la Politique de migration et d’asile a été déposée par Mmes Tinne Van der Straeten, Dalila Douifi et Zoé Genot;

- une motion pure et simple a été déposée par MM. Philippe Collard, Bart Tommelein, Eric Thiébaut et Michel Doomst.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

 

16.01  Zoé Genot (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, nous avons passé la journée à discuter de la déclaration. S'il est difficile d'y revenir, il importe cependant de le faire dans le cadre du débat qui nous occupe. En effet, lorsque nous avons déposé la motion à la suite des interpellations sur une éventuelle politique de régularisation, il y avait encore de l'espoir. À présent, il n'y en a plus! Étant donné ce qui est prévu pour la ministre de la Migration, on n'ose plus lui confier grand-chose, car le gouvernement s'attellera à une approche intégrale de la Migration. On ne confie déjà plus ce sujet à la ministre de la Migration. On n'ose plus! Que devra-t-elle donc faire cette année? Elle mettra au point une nouvelle méthode d'accueil des familles – elle nous signale l'avoir déjà fait – et conclura des accords sur le retour des demandeurs d'asile. C'est la seule chose qui soit prévue cette année! À mon sens, si ses fonctions se résument à cela, nous n'avons plus besoin d'une ministre de la Migration!

 

De voorzitter: Wij gaan thans stemmen over de eenvoudige motie.

 

Mevrouw Van der Straeten, vraagt u het woord over hetzelfde onderwerp?

 

16.02  Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, wij hebben tot het besluit van die interpellaties (…)

 

(…): (…)

 

De voorzitter: U hebt gelijk.

 

Eigenlijk heeft mevrouw Genot in naam van de groene fractie gesproken. Zijn er nog tussenkomsten?

 

16.03  Jean Cornil (PS): Monsieur le président, mon abstention traduit la profonde déception de mon groupe politique face au refus d'un partenaire du gouvernement de trouver une solution juste et digne au profond désespoir de milliers d'étrangers en séjour clandestin.

 

Au nom de mon groupe, je voudrais (…), que nous devons subir aujourd'hui un parti de la majorité qui, ayant en charge l'immigration, a fait semblant, depuis plusieurs mois, d'ignorer l'accord du gouvernement négocié par cinq partis; un accord qui devait permettre à nombre de personnes de sortir de la clandestinité, des familles avec des enfants dans nos écoles, des gens qui travaillent tous les jours dans l'illégalité, des gens qui attendent depuis des mois qu'une circulaire fixe enfin des critères clairs comme celui de l'ancrage durable et que ces gens puissent enfin relever la tête.

 

Monsieur le président, je demande au nom de mon groupe, au premier ministre de faire preuve de créativité et de prendre une initiative qui permette de débloquer enfin cette situation indigne de notre démocratie et qui plonge des hommes, des femmes et des enfants (…) dans le désarroi.

 

16.04  Clotilde Nyssens (cdH): Monsieur le président, j'ai décidé de m'abstenir, au nom de mon groupe, sur le vote de cette motion pour souligner l'urgence en la matière.

 

Vous savez que le cdH a déjà manifesté son profond regret de ne pas avoir vu intervenir une décision en cette matière.

 

Nous demandons et je demande simplement l'exécution d'un accord de gouvernement, rien de plus! Il y a urgence en la matière!

 

Nous avons promis, dans l'accord de gouvernement, de faire quelque chose en cette matière et en particulier en matière de régularisation. Nous ne pouvons plus attendre!

 

Je demande donc au premier ministre de trouver une solution et de jouer son rôle d'arbitre si des différends existent encore à ce sujet. Je lui demande de faire l'impossible et ce, sans plus attendre, afin que des initiatives puissent être prises en vue de la mise en place d'une nouvelle procédure.

 

À titre individuel et au nom de mon groupe, je tenais à exprimer notre point de vue et à marquer notre différence.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

89

Oui

Nee

50

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

141

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervallen de moties van wantrouwen.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, les motions de méfiance sont caduques.

 

17 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Filip De Man over "de niet-vervolging van asielzoekers die verdacht worden van zware criminele feiten" (nr. 96)

17 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Filip De Man sur "l'absence de poursuites à l'encontre des demandeurs d'asile soupçonnés d'actes criminels graves" (n° 96)

 

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 1 oktober 2008.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique du 1er octobre 2008.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 096/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Filip De Man;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heren Philippe Collard, Bart Tommelein, Eric Thiébaut en Michel Doomst.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 096/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Filip De Man;

- une motion pure et simple a été déposée par MM. Philippe Collard, Bart Tommelein, Eric Thiébaut et Michel Doomst.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

93

Oui

Nee

51

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

144

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

18 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Filip De Man tot de minister van Migratie- en asielbeleid over "de staalharde ontkenning dat de chantage uitgeoefend door illegale vreemdelingen loont en haar regularisatiepolitiek in het algemeen" (nr. 97)

18 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Filip De Man à la ministre de la Politique de migration et d'asile sur "ses dénégations formelles quant au succès du chantage exercé par des étrangers en situation illégale et sur sa politique de régularisation en général" (n° 97)

 

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 1 oktober 2008.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique du 1er octobre 2008.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 097/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Filip De Man;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heren Philippe Collard, Bart Tommelein, Eric Thiébaut en Michel Doomst.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 097/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Filip De Man;

- une motion pure et simple a été déposée par MM. Philippe Collard, Bart Tommelein, Eric Thiébaut et Michel Doomst.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 10)

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

19 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Koen Bultinck over "het Plan Verpleegkunde" (nr. 102)

19 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Koen Bultinck sur "le plan de relance de la profession d'infirmier" (n° 102)

 

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing van 1 oktober 2008.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société du 1er octobre 2008.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 102/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Rita De Bont en de heer Koen Bultinck;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Véronique Salvi en Maggie De Block en door de heer Daniel Bacquelaine.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 102/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Rita De Bont et M. Koen Bultinck;

- une motion pure et simple a été déposée par Mmes Véronique Salvi et Maggie De Block et par M. Daniel Bacquelaine.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 10)

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

20 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Bert Schoofs over "de hiaten in het justitiebeleid inzake de bestraffing en de behandeling van seksuele delinquenten" (nr. 107)

20 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Bert Schoofs sur "les insuffisances de la politique de justice en ce qui concerne la répression et le traitement des délinquants sexuels" (n° 107)

 

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Justitie van 1 oktober 2008.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de la Justice du 1er octobre 2008.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 107/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heren Bert Schoofs en Bart Laeremans;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Katrien Schryvers, Sabien Lahaye-Battheu en Clotilde Nyssens en de heer Michel Doomst.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 107/1):

- une motion de recommandation a été déposée par MM. Bert Schoofs et Bart Laeremans;

- une motion pure et simple a été déposée par Mmes Katrien Schryvers, Sabien Lahaye-Battheu et Clotilde Nyssens et M. Michel Doomst.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 10)

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

21 Moties ingediend tot besluit van de interpellaties van:

- de heer Bert Schoofs over "de aangekondigde staking vanwege het ACOD" (nr. 117)

- de heer Renaat Landuyt over "de aangekondigde staking van het gevangenispersoneel" (nr. 119)

21 Motions déposées en conclusion des interpellations de:

- M. Bert Schoofs sur "la grève annoncée par la CGSP" (n° 117)

- M. Renaat Landuyt sur "la grève annoncée du personnel pénitentiaire" (n° 119)

 

Deze interpellaties werden gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Justitie van 1 oktober 2008.

Ces interpellations ont été développées en réunion publique de la commission de la Justice du 1er octobre 2008.

 

Twee moties werden ingediend (MOT n° 117/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Bert Schoofs;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Clotilde Nyssens en Katrien Schryvers en de heer Michel Doomst.

Deux motions ont été déposées (MOT nr. 117/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Bert Schoofs;

- une motion pure et simple a été déposée par Mmes Clotilde Nyssens et Katrien Schryvers et M. Michel Doomst.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 10)

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

22 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1231-31, 1231-41 en 1231-42 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 24bis van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, met het oog op het verlengen van de geldigheidsduur van geschiktheidsvonnissen en attesten inzake adoptie (nieuw opschrift) (1448/3)

22 Projet de loi modifiant les articles 1231-31, 1231-41 et 1231-42 du Code judiciaire et 24bis de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption afin de prolonger la durée de validité des jugements d'aptitude et les certificats en matière d'adoption (nouvel intitulé) (1448/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

142

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

142

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (1448/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (1448/4)

 

23 Goedkeuring van de agenda

23 Adoption de l’agenda

 

Wij moeten ons thans uitspreken over de ontwerp agenda die de Conferentie van voorzitters u voorstelt.

Nous devons nous prononcer sur le projet d’ordre du jour que vous propose la Conférence des présidents.

 

Geen bezwaar? (Nee) Het voorstel is aangenomen.

Pas d’observation? (Non) La proposition est adoptée.

 

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 23 octobre 2008 à 14.15 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 23 oktober 2008 om 14.15 uur.

 

La séance est levée à 01.16 heures.

De vergadering wordt gesloten om 01.16 uur.

 

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met volgnummer CRIV 52 PLEN 057 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro consécutif CRIV 52 PLEN 057 annexe.

 

 

 


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 001

 

 

Ja         

091

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Hamal, Jadin, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schryvers, Schyns, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

051

Non

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Man, De Rammelaere, Detiège, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Jambon, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Luykx, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Van Noppen, Vanvelthoven, Vijnck, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 002 (Deze stemming werd vernietigd. – Ce vote a été annulé.)

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 003

 

 

Ja         

050

Oui

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Man, De Rammelaere, Detiège, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Jambon, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Luykx, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Vanvelthoven, Vijnck, Werbrouck

 

 

Nee        

092

Non

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schryvers, Schyns, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux, Yalçin

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Van Noppen

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 004

 

 

Ja         

038

Oui

 

Annemans, Bonte, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Man, De Rammelaere, Detiège, De Wever, D'haeseleer, Geerts, Goyvaerts, Jambon, Kitir, Laeremans, Landuyt, Logghe, Luykx, Mortelmans, Pas, Peeters, Schoofs, Smeyers, Stevenheydens, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Maelen, Van de Velde, Van Noppen, Vanvelthoven, Vijnck, Werbrouck

 

 

Nee        

092

Non

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schryvers, Schyns, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux, Yalçin

 

 

Onthoudingen

012

Abstentions

 

Almaci, Boulet, De Vriendt, Genot, Gerkens, Gilkinet, Henry, Lahssaini, Nollet, Snoy et d'Oppuers, Van der Straeten, Van Hecke

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 005

 

 

Ja         

026

Oui

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Man, De Rammelaere, De Wever, D'haeseleer, Goyvaerts, Jambon, Laeremans, Logghe, Luykx, Mortelmans, Pas, Schoofs, Smeyers, Stevenheydens, Valkeniers, Van den Eynde, Van de Velde, Van Noppen, Vijnck, Werbrouck

 

 

Nee        

118

Non

 

Almaci, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Douifi, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Hamal, Henry, Jadin, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Moriau, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schryvers, Schyns, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux, Yalçin

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 006

 

 

Ja         

092

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Moriau, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schryvers, Schyns, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

039

Non

 

Annemans, Bonte, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Man, De Rammelaere, Detiège, De Wever, D'haeseleer, Douifi, Geerts, Goyvaerts, Jambon, Kitir, Laeremans, Landuyt, Logghe, Luykx, Mortelmans, Pas, Peeters, Schoofs, Smeyers, Stevenheydens, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Maelen, Van de Velde, Van Noppen, Vanvelthoven, Vijnck, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

012

Abstentions

 

Almaci, Boulet, De Vriendt, Genot, Gerkens, Gilkinet, Henry, Lahssaini, Nollet, Snoy et d'Oppuers, Van der Straeten, Van Hecke

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 007

 

 

Ja          

093

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Moriau, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schryvers, Schyns, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

051

Non

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Man, De Rammelaere, Detiège, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Jambon, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Luykx, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Van Noppen, Vanvelthoven, Vijnck, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 008

 

 

Ja         

093

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Moriau, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schryvers, Schyns, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

051

Non

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Man, De Rammelaere, Detiège, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Jambon, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Luykx, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Van Noppen, Vanvelthoven, Vijnck, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 009

 

 

Ja         

089

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Marghem, Mathot, Moriau, Musin, Muylle, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schryvers, Schyns, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

050

Non

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Man, De Rammelaere, Detiège, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Jambon, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Luykx, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Van Noppen, Vanvelthoven, Vijnck, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

002

Abstentions

 

Cornil, Nyssens

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 010

 

 

Ja         

093

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Moriau, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schryvers, Schyns, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

051

Non

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Man, De Rammelaere, Detiège, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Jambon, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Luykx, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Van Noppen, Vanvelthoven, Vijnck, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 011

 

 

Ja         

142

Oui

 

Almaci, Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, della Faille de Leverghem, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Douifi, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Schyns, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Werbrouck, Wiaux, Yalçin

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions