Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

donderdag 27 november 2008

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

jeudi 27 novembre 2008

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.22 uur en voorgezeten door de heer Herman Van Rompuy.

La séance est ouverte à 14.22 heures et présidée par M. Herman Van Rompuy.

 

Tegenwoordig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Ministre du gouvernement fédéral présent lors de l'ouverture de la séance:

Yves Leterme.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Meyrem Almaci, Alain Mathot, Florence Reuter, Christine Van Broeckhoven, Linda Vissers, Hilâl Yalcin, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Elio Di Rupo, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat;

Roel Deseyn, met zending buitenslands / en mission à l'étranger;

Philippe Collard, buitenslands / à l’étranger;

David Geerts (stemmingen/votes), met zending / en mission.

 

Vragen

Questions

 

01 Samengevoegde vragen van

- de heer Robert Van de Velde aan de eerste minister over "het tijdstip van de begrotingscontrole" (nr. P0594)

- de heer Gerolf Annemans aan de eerste minister over "het tijdstip van de begrotingscontrole" (nr. P0595)

01 Questions jointes de

- M. Robert Van de Velde au premier ministre sur "le calendrier du contrôle budgétaire" (n° P0594)

- M. Gerolf Annemans au premier ministre sur "le calendrier du contrôle budgétaire" (n° P0595)

 

01.01  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, de begrotingsopmaak is een ware cocktail van goed bestuur geworden. Men neme wat irrealistische groeiverwachtingen, die trouwens al een tijdje worden tegengesproken door internationale instellingen. Men doet daar een aantal inkomsten bij die men niet kan verantwoorden, maar waarvan men gelooft dat ze misschien toch zullen binnenkomen, bijvoorbeeld het 0,2 procent overschot – in totaal 700 miljoen – dat u bij de lokale besturen bij elkaar wil halen. Men werkt het af met een toefje aan belastingmaatregelen die men uiteindelijk niet zal uitvoeren zoals de vliegtuigtaks, waarvoor 130 miljoen in de begroting staat ingeschreven en waarvoor u op dit moment geen alternatieve beslissing hebt genomen. U denkt dat het Parlement die cocktail met alle plezier zal slikken.

 

Uiteindelijk komt er dan het rapport van het Rekenhof die deze begroting vernietigt vanwege het gebrek aan transparantie en vanwege het gebrek aan duidelijke, realistische maatregelen en inkomsten aan de inkomstenzijde. Uw antwoord hierop is zeer duidelijk. U vindt dat niet erg en u kondigt aan dat u een begrotingscontrole zult doen na de feiten, ergens in januari of in het voorjaar. Het maakt niet uit.

 

Mijnheer de eerste minister, u hebt voldoende tijd gehad om een correcte en goede begroting in elkaar te steken. U was op de hoogte van de dramatische situatie. Ik veronderstel dat de maanden september en oktober u ook niet zijn ontgaan. Nu vraagt u een blanco cheque die door dit Parlement moet worden getekend zodat u de machine zonder verdere zorgen in gang kunt zetten.

 

In die begrotingscontrole geloof ik trouwens ook niet te veel. De PS heeft al gezegd dat deficit spending kan, cdH heeft net hetzelfde beweerd en de grote begrotingsorthodoxe Open Vld heeft ook al gezegd dat een tekort kan. Wel, mijnheer de eerste minister, van mij krijgt u geen blanco cheque. Ik vraag nu, cito presto, een nieuwe begroting.

 

01.02  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de premier, u weet dat niets mij te veel is om u te plezieren.

 

Ik wil u vandaag weerom een vraag stellen zodat u weer aan het land kunt zeggen dat u het doet voor de mensen en dat u het crisisbeheer als een staatsman probeert te vervullen zodat al die brave werkende en bijna bestolen spaarders en investeerders zo prachtig door u kunnen worden bediend.

 

Vooraleer u die uithaal kunt doen en daarmee uw wekelijks praatje kunt afronden, moet u toch even een detail toelichten, met name het detail over het tijdstip van uw begrotingscontrole.

 

Vermits u uw peroratie altijd aanvat door te zeggen dat u het goed bestuur als peilstok, als norm neemt van de manier waarop u het volk dient, moet u mij eens zeggen hoe het precies zit met dat goed bestuur wanneer u, en zelfs Open Vld die een bocht van 180 graden heeft gemaakt, beweert dat er onmiddellijk een begrotingscontrole zal komen terwijl mevrouw Onkelinx in de pers van de afgelopen dagen en afgelopen zondag in een RTBF-uitzending, zegt dat we de begrotingscontrole ergens in maart kunnen doen.

 

De PS heeft een agenda. U kent die agenda. De PS zegt dat als we op een tekort afstevenen, gelet op de fictieve cijfers die we in september hebben gehanteerd, het dan maar zo zal zijn.

 

Door de timingkwestie die niet zonder belang is wat het eindresultaat betreft, zorgt de PS ervoor dat de toon al meteen is gezet. Gisteren in de commissie voor de Sociale Zaken heeft ze er nog een schepje bovenop gedaan. Ze heeft gezegd dat er geen sprake kan zijn van een begrotingscontrole in januari, maar dat die in maart zal gebeuren.

 

Mijn vraag is heel simpel. Vooraleer u uithaalt en zegt hoe goed u het allemaal doet, zeg eerst eens wanneer u het zult doen.

 

01.03 Eerste minister Yves Leterme: Mijnheer de voorzitter, de heer Van de Velde heeft niet echt een vraag gesteld, daarom concentreer ik mij op de vragen van collega Annemans.

 

De wetten op de rijkscomptabiliteit voorzien 30 april als de limietdatum voor een begrotingscontrole. De begrotingscontrole moet in het voorjaar gebeuren, moet ernstig en diepgaand zijn, op basis van vaststaande gegevens.

 

Vandaag zijn er groeiramingen – gisteren heb ik nog informeel mensen van het IMF ontmoet – die nog zullen worden bijgesteld de komende dagen. Daarnaast is er het interprofessioneel akkoord. Het staat in de sterren geschreven – wij zijn daartoe ook bereid – dat de federale regering zal worden geroepen om mee inspanningen te leveren om zo dit belangrijke akkoord mogelijk te maken, waarvan wij hopen dat het effectief de zaak zal oplossen.

 

Eenmaal deze gegevens bekend zijn en wij vaststaand kunnen zeggen wat de evolutie van de groei en de inflatie zal zijn – wellicht vanaf januari – zullen wij werken aan een begrotingscontrole waarin wij uiteraard ook de vragen en adviezen zullen opnemen die de Commissie gisteren als voorstellen op tafel heeft gelegd en die half december zullen worden besproken in de Europese Raad.

 

Samengevat, de limietdatum in de wet is 30 april, maar wij gaan uiteraard niet zolang wachten. Wij gaan des te minder lang wachten, omdat om effect te ressorteren het uiteraard van belang is, wanneer wij bijkomende maatregelen nemen in plus en in min, dat die maatregelen over het volledige jaar hun effect kunnen hebben.

 

01.04  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, het applaus begint magerder te worden. In alle ernst, ik ben dan misschien niet geëindigd met een vraagteken, maar ik denk dat mijn oproep zeer duidelijk is.

 

U onderschat in uw begroting zeer duidelijk de economische crisis. U gaat uit van een groei die helemaal niet haalbaar is. U onderschat het aantal werklozen. Zelfs uw eigen RVA kwam gisteren of eergisteren met cijfers die veel dramatischer zijn dan hetgeen u in uw begroting neerschrijft. Het tekort waarop u zich op dit moment beroept, gaat ongeveer 1,4 miljard in de begroting zijn. Ondertussen weten wij allemaal dat het 3,5 à 4 miljard zal zijn.

 

Mijnheer de eerste minister, de begroting, ik moet u dit niet uitleggen, is de basis voor uw beleid. Als uw beleid net zo correct zal zijn als uw begroting, dan houd ik mijn hart vast voor de toekomstige economische crisis.

 

01.05  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, de eerste minister begint het te leren. Wij vragen hem of de begrotingscontrole nu in januari of in maart 2009 zal gebeuren. Hij antwoordt dat ze vóór april 2009 zal doorgaan.

 

Wij weten het dus niet. Wij weten slechts één zaak, dat Onkelinx de begroting wil laten ontsporen, dat we op een tekort afstevenen en dat het debat ter zake al achter de rug is. Zij verklaart dat we op een tekort afstevenen, maar dat een tekort voor haar partij niet zo slecht is.

 

Mevrouw Onkelinx zit trouwens niet voor niets namens de Parti Socialiste op het departement Sociale Zaken. Immers, 40% van alle uitgaven worden op haar departement bedisseld en bekokstoofd.

 

Het is ook geen wonder dat de Leterme van vroeger verdwenen is. Hij beweerde vroeger dat er in ons land zonder een deftige staatshervorming, die de kern en de ruggengraat van een nieuw bestuur voor de Vlamingen moet vormen, geen begroting, geen economisch beleid en geen welvaart voor de mensen kan worden gecreëerd. Die Leterme is verdwenen. Er is geen staatshervorming. Onkelinx beheert het departement Sociale Zaken; de geldkraan is volop opengedraaid en het tekort wordt door iedereen aanvaard.

 

Bovendien wordt de begrotingscontrole verschoven naar een datum die ergens wettelijk werd vastgelegd. Ze gaat dus, zoals we al weten, zeker niet door in januari 2009, mijnheer Bogaert. Dat heeft iedereen gehoord. Eerst moeten immers alle gegevens worden bijeengeraapt.

 

Mijnheer de minister, ik wens u het allerbeste met de begrotingscontrole. Ik kijk er met veel aandacht naar uit, ongeacht of ze nu in januari, april, mei of met Sint-Juttemis zal worden uitgevoerd. Iedereen weet dat bedoelde controle op betere cijfers dan op de cijfers van september 2008 zal moeten zijn gebaseerd. Iedereen weet echter ook dat de echte oplossingen, die u aan uw kiezers had beloofd, er niet met Onkelinx en niet met de begrotingscontrole zullen komen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Samengevoegde vragen van

- de heer Robert Van de Velde aan de eerste minister over "het herstelplan" (nr. P0596)

- de heer Hendrik Bogaert aan de eerste minister over "het herstelplan" (nr. P0597)

02 Questions jointes de

- M. Robert Van de Velde au premier ministre sur "le plan de redressement" (n° P0596)

- M. Hendrik Bogaert au premier ministre sur "le plan de redressement" (n° P0597)

 

02.01  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, het relanceplan lijkt op Europees vlak te zijn gelanceerd. De kogel is door de kerk.

 

Er wordt gesproken van een totaalbedrag van 200 miljard euro. Aan elk land wordt, afhankelijk van de mogelijkheden van het land, gevraagd een bijdrage van ongeveer 1,2% van het bruto binnenlands product te leveren, met een maximumtekort op het bruto binnenlands product van 3%.

 

Ondertussen weten wij met zijn allen dat het idee van deficit spending – wij hebben het daarnet in de begrotingsdiscussie kort aangehaald en waarvoor vooral uw PS-collega’s gewonnen zijn – weinig soelaas zal bieden.

 

Let op de vraagtekens. Ik heb drie vragen. Ik hoop dat ik op die drie vragen een duidelijk antwoord zal krijgen.

 

Ten eerste, onderschrijft u dit Europese plan?

 

Ten tweede, hoe zal die 1,2%, die aan economische maatregelen moet worden besteed, op de begroting wegen? Gaat dit on top komen van het niet-gekende begrotingstekort dat wij vandaag al hebben of gaat u dit op een of andere manier inpassen?

 

Ten derde, welke strategie zal u hanteren om ervoor te zorgen dat die 1,2%, die we dan investeren, duurzaam worden ingezet zodat zij geen extra last worden voor de toekomst en wij op korte termijn onze economie terug aan de klap kunnen krijgen?

 

02.02  Hendrik Bogaert (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de premier, beste collega’s, gisteren heeft ons belangrijk nieuws bereikt. Tot nu toe hebben de begrotingsvoorspellingen een beetje de economische groei gevolgd. Die economische groei is begonnen op 2%, is vervolgens gedaald naar 1,2% en zakt nu af naar 0,1% of zelfs nog lager. Parallel daarmee zijn de voorspellingen voor ons begrotingsoverschot van 0,3 naar 0% gezakt. Nu hoor ik informeel spreken over –0,5% of nog dieper.

 

Gisteren bereikte ons ook het nieuws dat wij in België een soort herstelplan zullen uitvoeren voor een totaal van 3,5 miljard euro. In onze fractie begrijpt men dit maar er is ook heel wat bezorgdheid over de betaalbaarheid van de pensioenen in de toekomst. Als wij nu pensioengeld gebruiken, hoe zullen wij er dan kunnen voor zorgen dat wij dit in de toekomst op de een of andere manier recupereren?

 

Ik heb een aantal concrete vragen.

 

Ten eerste, hoe groot is dat herstelplan? Wat zit er precies in aan actiepunten?

 

Hoe lang blijven wij in die herstelperiode? Een jaar? Twee jaar? Of kan het eventueel ook langer?

 

Hoe is de verhouding tussen maatregelen die nu geld kosten maar later misschien geld zullen opleveren? Een tweede type van maatregelen zijn degene die nu geld kosten en later neutraal zullen zijn. Een derde type zijn de maatregelen die nu maar helaas ook later geld zullen kosten. Het is heel belangrijk om te weten welke mix dat herstelplan voor België zal bevatten?

 

02.03 Eerste minister Yves Leterme: Mijnheer Van de Velde, mijnheer Bogaert, bedankt voor de vragen. Mijnheer Van de Velde, u begint het te leren, dus ik zal antwoorden op uw vragen.

 

Ten eerste, ik onderschrijf in grote lijnen het voorstel dat gisteren door de Europese Commissie is voorgelegd. Wat betreft de 1,2%, gemiddeld – lees ook eens de nota van de Europese Commissie – wordt er ook gezegd dat men rekening moet houden met de budgettaire situatie van elke lidstaat. Men zal grosso modo werken met drie categorieën van landen. Landen met een bepaalde schuldgraad zullen wellicht niet in de topcategorie zitten van degenen die gezwind 1,2% of meer kunnen doen.

 

Wat betreft on top of niets, effectief boven op het evenwicht, boven op de werking van de automatische stabilisatoren is het voorstel van de Commissie om voor 1,2% te doen inzake koopkracht en investeringsinjecties. Als we maatregelen nemen ten gevolge van de voorstellen van de Commissie zal dat – zoals u dat in mooi Nederlands zegt – on top gebeuren.

 

Wat betreft het duurzaam inzetten denk ik dat van de vijf criteria die de voorzitter van de Europese Commissie naar voren schuift – de tijdigheid van de maatregelen, de tijdelijkheid van de maatregelen, het gecoördineerd zijn, de combinatie en het evenwicht tussen de verschillende sectoren – het element van de tijdelijkheid essentieel is, willen we de structurele sanering van onze overheidsfinanciën kunnen doorzetten. Het gaat dus om een maatregel om te vermijden dat de Europese economie te sterk zakt en in recessie blijft steken. In die zin vind ik relance niet altijd een aangepast woordgebruik. Het gaat om maatregelen die, wat ons betreft, gelet op onze schuldgraad en de toestand van onze openbare financiën, vooral een tijdelijk karakter moeten hebben.

 

Wat het herstelplan betreft, dat is natuurlijk een publiek geheim. Ik heb op 5 november al gezegd dat het antwoord dat de federale regering wenst te geven op de crisis, eigenlijk bestaat uit vier assen.

 

Ten eerste moeten we op een kordate en krachtdadige manier de bankcrisis, die bij ons zwaarder heeft toegeslagen dan in andere landen, aanpakken. Dat is gebeurd, we zijn nog bezig met een aantal dossiers, maar dat loopt gunstig.

 

Ten tweede moeten we er in samenspraak met de Gewesten voor zorgen dat een aantal elementen en instrumenten van het sociaaleconomisch beleid wordt versterkt op vijf domeinen, die ik bij een vorige gelegenheid heb geschetst, namelijk de toegang tot krediet voor bedrijven, de vermindering van de kosten voor de bedrijven en ook voor de gezinnen, bijvoorbeeld op het vlak van energie, voorts het arbeidsmarktbeleid, heel specifiek in periodes van teruglopende economische activiteit, het versnellen van de investeringsenveloppes en ten slotte – niet onbelangrijk – op termijn ervoor zorgen dat het aandeel aan export dat we realiseren, en aan investeringsacquisitie wordt versterkt door onder meer de economische diplomatie, die we moeten versterken vanuit de federale regering.

 

De derde as van dat herstelbeleid is – wij kunnen daarbij alleen ondersteunend werken voor degenen die vandaag de verantwoordelijkheid nemen – de hulp van de federale regering om tot een nieuw loon- en arbeidsvoorwaardenakkoord te komen voor de periode 2009-2010, op initiatief van de sociale partners. Dat is wellicht het meest duidelijke antwoord op de crisis die ons bedreigt.

 

De vierde as is een anticyclisch begrotingsbeleid dat een duurzame sanering van onze overheidsfinanciën niet in gevaar brengt. Het anticyclisch karakter moet onder meer blijken uit het feit dat wij het evenwicht en de doelstellingen realiseren zonder lastenverhogingen of zonder kortingen op de uitkeringen, die de koopkracht aantasten.

 

Hoe groot zal het worden? Ik heb dit al gezegd, in een antwoord op een vraag van de heer Van de Velde, maar ik herhaal voor de goede orde dat wij rekening moeten houden met het feit dat wij nog een bijzonder hoge schuldgraad hebben, wel lager dan die van Italië en Griekenland, maar wij mogen ons geen avonturen permitteren waarbij wij nu alle sluizen zouden openzetten en de toekomstige generaties de rekening zouden betalen. Wij moeten en zullen maatregelen nemen, maar vooral in de richting van tijdelijke maatregelen.

 

Ik kom tot mijn laatste opmerking. Iemand van jullie heeft gezegd dat het document van de Commissie er ligt. Ik wil eraan toevoegen dat wij daarover in de regering zullen spreken. Dit is, luidens het initiatiefrecht van de Europese Commissie, een voorstel van de Europese Commissie, op initiatief van de heer Barroso. Op 10 en 11 december zullen wij daarover spreken in de Europese Raad en pas dan de maatregelen vastleggen. Ik zal daarover spreken in de regering, maar wij hebben in elk geval her en der nog wat aanvullingen, vragen en suggesties voor aanpassingen van hetgeen de Europese Commissie op tafel heeft gelegd.

 

02.04  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de premier, ik dank u voor uw duidelijk antwoord. Het verheugt mij dat u het element van de bankcrisis hebt aangehaald, want er moet een les uit de bankcrisis worden getrokken. Waarom hebben wij daarvan het meest afgezien? Het heeft gewoon te maken met de structurele problemen die bij de banken al aanwezig waren. Hetzelfde element is aanwezig in onze economie.

 

Wij zien af van een dalend exportmarktaandeel. De voorbije 12 jaar hebben wij 25% verloren.

 

Wij lijden onder een te hoge belastingdruk. De loonlast voor onze bedrijven ligt te hoog. Als wij investeren, dan moeten wij vooral ervoor zorgen dat wij investeren in arbeid.

 

Ik ben het ermee eens, export stimuleren door de diplomatie is een van de factoren, maar ik meen dat wij de export vooral en duidelijk kunnen stimuleren door ervoor te zorgen dat onze bedrijven de nodige zuurstof krijgen, zodat arbeid verder kan worden gestimuleerd en ondersteund.

 

02.05  Hendrik Bogaert (CD&V): Collega’s, mijnheer de eerste minister, ik meen dat wij een superbelangrijk moment meemaken in de geschiedenis van de overheidsfinanciën. Wij kunnen niet genoeg het historische belang onderstrepen van wat wij van plan zijn te doen. Wat wij eigenlijk doen op het ogenblik, is pensioengeld lenen. Het is belangrijk voor onze fractie dat wij voor elke euro die wij lenen van dat pensioengeld, maatregelen hebben waarvan wij zeker zijn dat zij 2 of 3 euro aan pensioengeld zullen opbrengen. Dat is, meen ik, de conditio sine qua non om er geld in te stoppen.

 

Als wij het niet doen, zijn wij met iets bezig dat niet zo verstandig is. Een evenwicht inzake de overheidsfinanciën is superbelangrijk. Wij begrijpen de tijdelijke omstandigheden en wij onderstrepen drie keer dat woord "tijdelijk". Die tijdelijke maatregelen kunnen wij steunen. Maar het is duidelijk dat wij zo snel mogelijk terug moeten naar een evenwicht en dat wij naar een overschot moeten gaan om de pensioenen in de toekomst veilig te stellen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Vraag van de heer Bart De Wever aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de gemeenschapsdialoog" (nr. P0598)

03 Question de M. Bart De Wever au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "le dialogue communautaire" (n° P0598)

 

03.01  Bart De Wever (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik zal het kort houden, want ik begrijp dat u om 15.00 uur nog een afspraak hebt. Ik zal u ook geruststellen, in die zin dat ik u niet elke week met dezelfde vraag zal komen lastigvallen, maar na het antwoord dat u de vorige keer hebt gegeven – “de sfeer is goed” – is er toch enige aanleiding in de realiteit om de vraag opnieuw te stellen.

 

Is de sfeer inderdaad nog altijd goed, nadat de kwestie van de burgemeesters gisteren in het Vlaams Parlement is beslecht? Al moet worden gezegd – niets is wat het lijkt – dat de Vlaamse partijen de Franstaligen toch erg ver tegemoetkomen, niet alleen de CD&V, maar ook de Open Vld, die bij monde van minister Keulen eigenlijk het juridische pad heeft verlaten door te zeggen dat de benoeming er wel kan komen, als de burgemeesters hun gedrag beteren. Iemand die twee keer door het rood licht rijdt en belooft het de derde keer niet te doen, kan blijkbaar worden gepardonneerd. Dat is een eigenaardige logica.

 

Volstaat dat om de dialoog in een goede sfeer te kunnen voortzetten? Ik begrijp dat u er straks een afspraak over hebt, dus ik had die vraag misschien beter straks gesteld.

 

Hoe combineert u uw rol als minister van Institutionele Hervormingen, waarbij u reeds elf jaar een grote bezorgdheid aan de dag legt om het regeerakkoord uit te voeren, met uw rol als partijvoorzitter en feitelijk leider van de Franstalige partijen, die met de opschorting van diezelfde dialoog dreigt, net het instrument dat de federale regering heeft gekozen om het regeerprogramma uit te voeren? Hoe ziet u die zaken vandaag, gezien de recente gebeurtenissen?

 

03.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, mijnheer De Wever, het lijkt wel of diezelfde vraag week na week wordt gesteld, maar goed. Ik heb gezegd, in antwoord op uw vorige vraag, dat de sfeer goed was.

 

03.03  Bart De Wever (N-VA): Was!

 

03.04 Minister Didier Reynders: Dat was twee weken geleden. Dat is dan toch de normale terminologie, meen ik. Ik heb tot nu geen nieuwe vergadering inzake de dialoog meegemaakt.

 

Ik herhaal, eerst en vooral, dat de federale regering geen deel uitmaakt van de dialoog. Collega Vandeurzen van Institutionele Hervormingen en ik hebben wel een uitnodiging gekregen, maar meer niet.

 

Er is een vraag, niet alleen van de minister-president van de Vlaamse regering, maar van de hele Vlaamse regering, om voor de correcte werking van de dialoog een strikte confidentialiteit te bewaren. Ik herhaal dus hetzelfde antwoord als Jo Vandeurzen gaf vorige week, te weten dat wij in dat verband niets zullen zeggen.

 

U vraagt wat de mogelijke evoluties zijn. Niet alle beslissingen die binnen de verschillende regeringen worden genomen, betekenen voor dit misschien spannende debat tussen de Gemeenschappen een goede zaak. Tot nu toe blijven wij aan dezelfde redenering vasthouden, wat de federale regering betreft. Het is de taak van de deelnemers aan die dialoog om verder te gaan, of niet, op basis van het verslag van de bemiddelaars. Het gaat daarbij om de heer de Donnea maar ook om twee andere bemiddelaars. Wij zullen zien wat het geeft. Wij maken geen deel uit van die dialoog.

 

De mensen die de dialoog voeren, moeten werken in strikte confidentialiteit. Ik herhaal wat ik twee weken geleden antwoordde op uw vraag, met name dat de sfeer goed is. In die twee weken heb ik geen nieuwe vergadering inzake de dialoog gezien.

 

03.05  Bart De Wever (N-VA): Ik meen dat dit een duidelijk antwoord is. Twee weken geleden zei u: de sfeer is goed. Vandaag zegt u: de sfeer was goed. Er was toen geen resultaat, maar de sfeer was goed. Nu is er geen resultaat, en de sfeer is niet meer goed. Ik noteer dat de federale regering zich daar voor het overige niets van aantrekt en zich desolidariseert van de dialoog.

 

Wat de uitvoering van het federale regeerprogramma inzake de staatshervorming betreft, mogen wij dus verwachten wat zeer waarschijnlijk is, met name niets.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Question de M. Xavier Baeselen au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur "les menaces terroristes à l'encontre de la Belgique" (n° P0602)

04 Vraag van de heer Xavier Baeselen aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "de bedreigingen van terroristen aan het adres van België" (nr. P0602)

 

04.01  Xavier Baeselen (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, les actes de terrorisme font malheureusement à nouveau l'actualité dans le monde, avec notamment les incidents qui se sont produits la nuit dernière à Bombay. La Belgique ne semble pas épargnée par la menace terroriste. Nous avons appris cette semaine que deux chaînes de télévision néerlandophones ont reçu des dvd appelant à la menace envers notre pays entre autres à la suite de la présence de troupes belges en Afghanistan.

 

Par ailleurs, cette nuit, nous avons appris que différentes perquisitions ont été menées dans les milieux terroristes en lien avec le dossier Belliraj. Ma question ne porte pas sur les dossiers judiciaires en cours qui, me semble-t-il, sont couverts par le secret de l'instruction.

 

Ma question porte principalement sur le niveau d'alerte et de crise en Belgique. L'OCAM a déclaré, avant même d'avoir terminé l'analyse des dvd, qu'il n'y avait pas lieu de relever le niveau de menace et de crise dans notre pays. Monsieur le ministre, à l'aune des nouveaux éléments et éventuellement de cette analyse, une réévaluation de ce niveau de menace est-elle d'actualité dans les jours qui viennent et notamment à l'occasion de l'approche des fêtes de fin d'année? En effet, nous n'avons pas oublié qu'en raison du niveau de malaise, certaines festivités avaient dû être annulées voici un an ou deux. Ma question est donc assez simple. Le niveau d'alerte est-il amené à être réévalué dans les prochains jours? Quel est l'état exact de la situation par rapport à cela?

 

04.02  Patrick Dewael, ministre: Monsieur le président, cher collègue, le 24 novembre 2008, VTM, VRT et Indymedia ont contacté les services de police après avoir reçu chacun un dvd contenant des menaces à l'encontre de la Belgique. À la demande du parquet fédéral, les services de police ont analysé le matériel. Leur enquête se base sur l'analyse du drapeau, de la voix et des chants. En outre, une enquête judiciaire a été ouverte. Je ne peux dès lors pas donner davantage d'informations, étant donné que cette matière relève de la compétence de mon collègue de la Justice.

 

Le 25 novembre 2008, le centre de crise a été informé qu'un dvd similaire a été reçu aux Pays-Bas par le NCRV.

 

Chaque menace doit être prise au sérieux mais, actuellement, une adaptation du niveau de la menace n’est pas nécessaire. Cependant, si la menace devenait réelle ou éminente, le centre de crise prendrait les mesures adéquates.

 

Je vous informe également qu’un échange permanent d’informations entre les services de la police, le parquet, l’OCAM et le centre de crise est assuré. Mon collègue le ministre de la Justice et moi-même suivons cette problématique de près.

 

Le niveau de la menace est actuellement qualifié de bas. Des mesures de sécurité particulières ne sont donc pas nécessaires.

 

04.03  Xavier Baeselen (MR): Monsieur le président, je remercie le ministre pour sa réponse claire. Selon lui, les autorités chargées de l’analyse de la menace procèdent à une analyse constante des risques. Il en résulte qu’aujourd’hui, il n’y a pas lieu de relever le niveau d’alerte dans notre pays.

 

En tout cas, je me réjouis du fait que cette situation soit suivie de près. Une chose est certaine: les citoyens belges doivent être informés, non pas nécessairement des éléments pratiques des dossiers, mais du niveau de risque encouru. Tel est le sens d’un organe comme celui de l’OCAM.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Martine De Maght aan de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het toenemend aantal hiv-besmettingen bij risicogroepen" (nr. P0599)

- mevrouw Maya Detiège aan de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het toenemend aantal hiv-besmettingen bij risicogroepen" (nr. P0600)

05 Questions jointes de

- Mme Martine De Maght à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'incidence accrue du VIH parmi les groupes à risque" (n° P0599)

- Mme Maya Detiège à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'incidence accrue du VIH parmi les groupes à risque" (n° P0600)

 

05.01  Martine De Maght (LDD): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, gisteren mochten wij via de krant vernemen dat er cijfers over met hiv-besmette personen beschikbaar zijn. Er zouden 9.181 besmette personen in België wonen. In 2007 alleen al zouden er volgens de gegevens 1.051 nieuwe diagnoses en dus ook 1.051 personen zijn bijgekomen. Het grootste gedeelte van hen zouden niet-Belgen zijn.

 

Ik had ter zake een aantal heel concrete vragen voor u, ook omdat uit de beschikbare cijfergegevens blijkt dat niet van alle, gedetecteerde gevallen het profiel is gekend. Het is dus niet van iedereen geweten of zij Belgen of niet-Belgen zijn.

 

Kunt u voornoemde cijfers bevestigen?

 

Kunt u mij op basis van de cijfergegevens eventueel mededelen of de migratie – sociaal of economisch – effectief medeverantwoordelijk is voor de stijging van voornoemde cijfers?

 

Kunt u mij ook mededelen waarom niet voor iedereen die wordt getest en bij wie de diagnose van hiv wordt gesteld, een profiel wordt opgesteld?

 

Mevrouw de minister, ik begreep uit een vroegere vraag aan u dat de preventiemaatregelen in het kader van de bestrijding van aids en hiv tot de Vlaamse bevoegdheid behoren.

 

Kunt u mij expliciet bevestigen dat er op dat vlak wel degelijk overleg gebeurt? Uit het stijgend aantal gevallen mogen wij immers afleiden dat er nood is aan meer preventie. Ik wou dus van u de bevestiging krijgen dat wij, zij het dan via Vlaanderen, aan preventie doen.

 

05.02  Maya Detiège (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ik merk dat u al een rood lintje draagt. U bent zich dus bewust van de actie die wij vandaag ten bate van de parlementaire millenniumdoelstellingen voeren. Mijn collega Hilde Vautmans in de Kamer en mevrouw Temmerman in de Senaat engageren zich mede voor voornoemd thema, omdat wij allen het heel belangrijk vinden.

 

De aandacht voor aids mag echt niet verslappen. Mevrouw De Maght gaf een aantal nationale cijfers voor België. Ik zou willen specificeren dat vooral bij de jongeren en bij lesbiennes en homo’s het aantal aidsgevallen en hiv-besmettingen stijgt.

 

Ik zal de cijfers niet nader specificeren. Het is echter heel belangrijk om te weten dat bijvoorbeeld in 2007 er op internationaal vlak twee miljoen mensen aan aids overleden en dat 2,7 miljoen mensen met het virus werden geïnfecteerd.

 

Momenteel lijden in heel de wereld 33 miljoen mensen aan deze aandoening, terwijl slechts 31% daarvan de noodzakelijke geneesmiddelen krijgt.

 

Wij vragen dat de regering een aantal maatregelen neemt. Ik som ze even op: de budgetten voor hiv/aids en seksuele en reproductieve gezondheid en ontwikkelingssamenwerking verhogen; opnieuw een aids-ambassadeur aanstellen – die was er in het verleden, maar dat werd van het budget geschrapt –; de aandacht voor preventie verhogen, evenals de steun voor onderzoeken naar microbiciden in aidsvaccins en programma's steunen die het taboe rond seks en hiv/aids doorbreken.

 

Als minister van Volksgezondheid kunt u een aantal zaken doen. Basisgezondheidszorg in de wereld en in België is immers belangrijk en aids moet daarin een centrale plaats krijgen.

 

Waaruit kan uw inbreng als nationaal minister van Volksgezondheid bestaan in de internationale aanpak van de aidsproblematiek? Welke concrete acties kunt u als minister ondernemen om de verontrustende stijging, vooral bij jongeren, tegen te gaan?

 

Ik weet dat preventie een bevoegdheid is van de Gemeenschappen, maar ik weet ook dat u een heel goed nationaal kankerplan hebt opgesteld. In die zin wil ik ervoor pleiten dat u samen met uw collega's van de deelregeringen samenwerkt om ook hiervoor een nationaal plan op te stellen.

 

Een laatste belangrijk punt is de toegang tot de voorbehoedsmiddelen. Samen met mijn collega Marleen Temmerman hebben wij een actie gevoerd bij u op het kabinet om de voorbehoedsmiddelen beter betaalbaar te maken. Ik wil ervoor pleiten hiervan werk te maken en, wanneer het gaat om de risicogroepen, zeker de condooms gratis te maken.

 

05.03 Minister Laurette Onkelinx: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Detiège, de strijd tegen de hiv-infectie mobiliseert veel mensen en middelen. Dat is noodzakelijk.

 

Ik geef een paar cijfers. In 2007 werden 1.051 nieuwe diagnoses van hiv-infectie gesteld. Dit aantal ligt zeer dicht bij de jaarlijkse incidentie geobserveerd sinds 2003.

 

De proportie personen van Belgische nationaliteit onder de nieuw gediagnosticeerde gevallen is tussen 2005 en 2007 gestegen van 36,5% tot 42% van de patiënten van wie de nationaliteit is gekend.

 

Het aantal infecties gediagnosticeerd bij homo- en biseksuele mannen neemt toe. Deze overdrachtswijze werd gemeld in 23,2% van de gediagnosticeerde infecties in 2002 en in 37,8% van de infecties in 2007.

 

Heteroseksuele contacten zijn nog steeds de eerste oorzaak van infecties in België. Het betreft 54,4% van de infecties gediagnosticeerd in 2007. De proportie infecties toe te schrijven aan deze overdrachtswijze bedroeg 67,3% in 2002 en is dus gedaald in de loop van de voorbije jaren.

 

In 2007 werden 111 nieuwe aidsdiagnoses gerapporteerd. Sinds het begin van de epidemie werd een gecumuleerd totaal van 3.777 gevallen gerapporteerd.

 

In 2007 werden 19 sterfgevallen ten gevolge van aids gerapporteerd. Een totaal van 1.875 sterfgevallen werd gerapporteerd tussen 1983 en 2007.

 

In de loop van het jaar 2007 werden 9.181 patiënten die drager zijn van de hiv-infectie medisch opgevolgd in België. Het aantal opgevolgde patiënten is met 7% gestegen ten opzichte van het jaar 2006.

 

Ten slotte, er worden in België 600.000 screeningtests gedaan per jaar. Dat is een zeer hoog cijfer in vergelijking met andere Europese landen.

 

Voor al deze testen wordt geen individuele surveillance gedaan. Voor elke geconfirmeerde positieve hiv-test wordt een vragenlijst naar de aanvragende arts gestuurd met de vraag deze aan te vullen en terug te sturen naar het referentielaboratorium. Niet alle artsen beantwoorden deze oproep. De bekomen gegevens worden vervolgens geanalyseerd en gebruikt voor de surveillance.

 

Ter herinnering, de federale en medische behandeling van hiv is de volgende: de terugbetaling van de geneesmiddelen, de drie therapieën, aan 100%. Twee, overeenkomsten tussen RIZIV en referentiecentra. Er zijn in België zeven referentiecentra. Anonieme en gratis depistage, vooral in de referentiecentra.

 

Wat betreft de bevoegdheid, preventie is voor de Gemeenschappen en de medische behandeling voor de federale staat, uiteraard met overleg. Zo is bijvoorbeeld de algemene preventie met een algemene informatiecampagne voor de Gemeenschappen. Een voorbeeld voor de acties van de federale staat voor de moeders…

 

Le taux de transfert du VIH de la mère à l'enfant est de 20%. Les campagnes des Communautés sont nécessaires mais nous travaillons également en proposant d'éviter l'allaitement maternel, en proposant la césarienne et une trithérapie immédiate pour la mère dans le but d'éviter la contamination de l'enfant. Cela participe aussi de la prévention.

 

Il y aurait encore beaucoup de choses à dire mais je sens que le président va m'interrompre bientôt. Vous avez raison de dire qu'il est nécessaire de mener une action d'envergure sur le plan international.

 

Een laatste cijfer. In 2007 waren er 33,2 miljoen seropositieve personen van wie de meesten in Zwart-Afrika.

 

Het is dus een echte humanitaire catastrofe. We zitten samen met andere landen om onze middelen te bundelen in de strijd tegen hiv en aids.

 

05.04  Martine De Maght (LDD): Mevrouw de minister, bedankt voor uw toelichting. U hebt ons heel veel cijfergegevens meegedeeld die wel degelijk allemaal kloppen, maar ik blijf nog altijd een stukje op mijn honger zitten. Misschien kunt u mij vandaag niet antwoorden, maar dan hoop ik dat u het mij later meedeelt. Er ontbreken in elk geval gegevens in het referentielaboratorium. Niet alles wordt geregistreerd. U moet dus eigenlijk een beleid voeren op basis van gedeeltelijke cijfers. Daarom durf ik ervoor pleiten, met het oog op het voeren van een meer accuraat en meer verantwoord beleid, dat u toch wel degelijk over alle cijfers beschikt.

 

U kunt mij evenmin bevestigen of al dan niet de socio-economische migratie verantwoordelijk is voor de grote stijging van de cijfers.

 

Wij blijven erop hameren dat tussen de Gemeenschappen en de federale overheid overleg moet plaatsvinden, maar ook tussen de bevoegdheden binnen de federale regering zelf, zoals Asiel en Migratie, en Volksgezondheid.

 

05.05  Maya Detiège (sp.a+Vl.Pro): Mevrouw de minister, ik heb een dubbel gevoel bij uw antwoord. Ik verwacht van u als krachtig minister, altijd ook krachtige antwoorden. In deze vind ik het dan ook een beetje spijtig dat u niet uitdrukkelijk zegt een actieplan te willen opzetten met de Gemeenschappen inzake de preventie voor de jongeren.

 

Iedereen weet dat de huidige tendens is dat de jongeren serieel monogaam zijn. Zij denken dat het allemaal geen kwaad kan omdat ze monogaam zijn. Op zich wisselen ze toch heel snel van partner. Het is daarom erg belangrijk dat zij ervan op de hoogte zijn dat het gebruik van voorbehoedsmiddelen nodig blijft.

 

Daarnaast hebben heel veel mensen – dat geldt ook voor de leden hier, in het Parlement – een beeld als zou aids eigenlijk geen probleem meer zijn omdat er geneesmiddelen bestaan. De mensen krijgen dus een vals gevoel van veiligheid. Ik kan u verzekeren dat het voor wie heel zijn leven lang geneesmiddelen moet nemen, elk bepaald aantal uren, heel zwaar op zijn leven weegt.

 

Er blijven ook mensen aan sterven.

 

Mevrouw de minister, alstublieft, we moeten er actie rond voeren, zeker omdat we zien dat de cijfers stijgen, ook in ons land. Daarom dat wij vandaag dit signaal ook willen geven aan u.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Vraag van de heer Bert Schoofs aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over "de doodsbedreigingen aan het adres van Filip Dewinter" (nr. P0603)

06 Question de M. Bert Schoofs au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles sur "les menaces de mort à l'encontre de Filip Dewinter" (n° P0603)

 

06.01  Bert Schoofs (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, uw premier, die daar zit, heeft ooit over mijn partij gezegd dat wij bestaan uit een bende criminelen, of minstens een bende potentiële criminelen. Een andere minister, die zonet het halfrond heeft verlaten, heeft ons ooit uitgescholden voor mestkevers. Ik kan dat nog catalogeren onder het gebruik maken van het recht op vrije meningsuiting en onder provoceren. Wij hebben zelf, als partij, ook ooit geprovoceerd.

 

Wat volgens mij echter niet kan, mijnheer de minister, is het volgende. Ik citeer uit hetgeen een rapgroep, een muziekgroepje, adresseert aan Filip Dewinter, kopstuk van mijn partij: “Je zal sterven door middel van een dodelijke schotwond. De uitspraken die je maakt, zal je betalen met je leven, op een dag of een nacht zullen ze het je afnemen”. Dat zijn woorden waarvan men ijzig stil wordt, mijnheer de minister. Ik meen dat hier het recht op vrije meningsuiting wel degelijk is overschreden.

 

Daarom heb ik voor u een aantal vragen.

 

Met welke straf wordt die uitspraak, die als een doodsbedreiging kan worden opgevat, bestraft? Welke straf zouden deze kerels kunnen ondergaan, wanneer het parket – en hopelijk doet het dat – tot vervolging overgaat? Stel dat zou gebeuren wat zij Filip Dewinter toewensen, kunnen zij dan, wanneer er ook maar de minste verwijzing is naar die feiten, als medeplichtige van een misdrijf worden vervolgd?

 

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding neemt een zeer dubbelzinnige houding aan. Men zegt te willen optreden tegen dergelijke vormen van discriminatie, maar de heer Dewinter zou hen daarop zelf attent moeten maken. Wanneer het gaat over groepen die worden beledigd of gediscrimineerd, dan zegt het centrum spontaan te zullen optreden. Wanneer het gaat over een individu, dan zegt men dat men wacht op een vraag. Volgens mij is er daarin al een zeer grote grijze zone.

 

Ten slotte, wat denkt u, als het hoofd van Justitie, over deze problematiek? Wat denkt u ervan, als dergelijke doodsbedreigingen tegen een politicus worden geuit?

 

06.02 Minister Jo Vandeurzen: Mijnheer de voorzitter, beste collega, ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat ik, toen ik uw vraag las, niet kon vermoeden dat u al die specifieke vragen zou stellen. Ik ben wel graag bereid om op een aantal punctuele zaken een antwoord te geven. Ik neem trouwens aan dat het Strafwetboek u ook niet onbekend is. U kunt een aantal zaken opzoeken. Ik moet mij hier beperken tot een aantal algemeenheden.

 

Ik heb natuurlijk via de pers vernomen dat er doodsbedreigingen zouden zijn geuit aan het adres van Filip Dewinter. Dat zou zijn gebeurd in een raplied, dat op Youtube was geplaatst. Blijkens dezelfde berichtgeving zou echter reeds door de betrokkene zelf dienaangaande een klacht met burgerlijke partijstelling zijn ingediend bij de onderzoeksrechter in Antwerpen.

 

Als dat het geval is, loopt er een gerechtelijk onderzoek. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht maakt natuurlijk dat ik ter zake geen andere concrete elementen kan meedelen. De resultaten van het gerechtelijk onderzoek moeten worden afgewacht. Als minister van Justitie heb ik er eerlijk gezegd alle vertrouwen in dat dit onderzoek zeer correct zal worden gevoerd.

 

Meer in het algemeen kan ik u wijzen op de beleidsnota waarin een aantal maatregelen is aangekondigd inzake een verbeterde strijd tegen informaticacriminaliteit. Een daarvan is dat wij gaan onderzoeken welke juridische en technische mogelijkheden ons ter beschikking staan om websites met illegale inhoud gemakkelijker te blokkeren.

 

Ik heb begrepen dat het kwestieuze filmpje ondertussen al van het internet is verwijderd.

 

Wat uw concrete vragen betreft, aarzel niet ze mij te stellen in de commissie. Er waren er 64 deze week, dus ik neem aan dat het volgende week perfect kan.

 

06.03  Bert Schoofs (Vlaams Belang): Dank u voor uw antwoord, mijnheer de minister. Ik had daarstraks vier vragen. Ik ga nu vier wensen uiten.

 

Ten eerste, hoop ik dat Filip De Winter, vader van drie kinderen, niet het slachtoffer zal worden van wat die rappers hem toewensen. Ten tweede, hoop ik dat het Centrum verdwijnt want het draagt toe tot een dubbelzinnige politiek en het is in het leven geroepen om ons te bestrijden. Ten derde, hoop ik voor u en voor Justitie dat er krachtdadig zal worden opgetreden en dat onze beschaving zal worden gevrijwaard. Ten vierde, hoop ik dat die rappers – ik zeg dit zonder haat en zonder vrees – de weg naar onze beschaving vinden. Ik hoop dat zij zich in de toekomst van dergelijke zaken zullen onthouden en twee keer nadenken voor zij nog zoiets doen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Samengevoegde vragen van

- de heer Bart Laeremans aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over "mogelijk moslimterrorisme" (nr. P0604)

- de heer Flor Van Noppen aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over "mogelijk moslimterrorisme" (nr. P0605)

- de heer Georges Dallemagne aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over "de bedreigingen van terroristen aan het adres van België" (nr. P0606)

07 Questions jointes de

- M. Bart Laeremans au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles sur "la menace terroriste islamiste" (n° P0604)

- M. Flor Van Noppen au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles sur "la menace terroriste islamiste" (n° P0605)

- M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles sur "les menaces terroristes à l'encontre de la Belgique" (n° P0606)

 

07.01  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mijnheer de minister, nauwelijks enkele uren na de bloedige daden van moslimterreur in India ditmaal, hebben wij bij ons mogen vaststellen dat het gerecht eindelijk in actie is geschoten, en huiszoekingen en arrestaties heeft verricht in de zaak-Belliraj.

 

Ik zeg eindelijk, want het heeft veel te lang geduurd. In februari is de arrestatie van Belliraj in Marokko bekend geraakt. In juni zijn uitleveringen gevraagd van 14 mensen en pas vijf maanden later, in november, wordt dan opgetreden en worden mensen aangehouden. Dat is duidelijk veel te lang. Zijn handlangers hadden al lang hun biezen kunnen pakken en het gerecht heeft zich hier nog maar eens van zijn traagste kant getoond.

 

Mijn eerste vraag is dan ook de volgende, mijnheer de minister. Hoe komt het dat het zo lang moet duren eer er eindelijk op zo’n evidente vraag van Marokko wordt geantwoord? Ik vond het toch ook zeer vreemd, mijnheer de minister, dat ’s nachts tijdens de huiszoekingen alles voor de camera’s gebeurde. Was het de bedoeling dat er camera’s zouden aanwezig zijn? Is er sprake van een lek? Bij zo’n onderzoek vind ik dat toch zeer merkwaardig.

 

Ik geef een tweede element. Onder meer uit het Belgabericht van daarstraks blijkt dat van de 14 mensen er uiteindelijk 7 niet kunnen worden uitgeleverd, omdat zij de Marokkaans-Belgische nationaliteit hebben. Zij hebben de dubbele nationaliteit, waardoor zij blijkbaar beschermd zijn en niet kunnen worden uitgeleverd. Dat is een heel merkwaardig verhaal. Volgens Belga zijn die mensen blijkbaar ook niet van hun bed gelicht. Wat zal er met die mensen gebeuren? Zal ervoor worden gezorgd dat ook zij worden berecht? Zult u het nodige doen om, indien mogelijk, hun nationaliteit af te nemen en ze te laten berechten door Marokko? Ik hoop in elk geval dat u ter zake de nodige initiatieven kunt nemen.

 

Derde element, ik lees dat drie van de gearresteerden zwaar werden veroordeeld. De eerste zou veroordeeld zijn voor terrorisme in het GICM-proces. De tweede zou in het GIA-dossier zijn veroordeeld en de derde is dan weer veroordeeld voor zwaar banditisme. Hoe komt het dat zulke mensen hier nog rondlopen, mijnheer de minister? Waarom werden die al niet veel eerder, na het uitzitten van hun straf, naar hun herkomstland gestuurd?

 

Ten slotte, dit is allemaal gebeurd in het kader van de Marokkaanse dossiers van Belliraj. In het dossier van de zes moorden die hier zijn gepleegd, zie ik nog altijd geen vooruitgang. Allerlei medeplichtigen zijn bekend. Die dossiers zijn twee weken geleden nog uitvoerig verschenen in De Standaard van 16 november. Alle verhoren zijn toen uitgelekt. Die mensen zijn zowel in de media als bij uw diensten bekend. Waarom zijn die moordenaars nog altijd niet aangehouden? Wat zult u doen om die moordenaars zo snel mogelijk van hun bed te lichten?

 

07.02  Flor Van Noppen (N-VA): Mijnheer de minister, ik zal wat zachter zijn. Eerst en vooral wil ik opmerken dat ik respect heb voor het geheim van het onderzoek. Ten tweede ben ik niet van plan het spreekgestoelte te misbruiken om onnodig paniek te zaaien.

 

Toch mogen we niet naïef zijn. Het is nu eenmaal een feit dat het internationale terrorisme nog lang niet dood is, dat het nog springlevend is. Bovendien is Brussel met al haar internationale instellingen een niet-oninteressant doelwit voor aanslagen.

 

De jongste dagen staat het moslimfundamentalisme weer in de volle aandacht. Denken we maar aan de aanslagen in Mumbai en de dvd’s met waarschuwingen aan het adres van België om het beleid met betrekking tot Afghanistan dringend te herzien. Ik stel wel vast dat die dvd’s kunnen worden gerelativeerd.

 

Uit de media heb ik vernomen dat de huiszoekingen van vanochtend zouden passen in een breder onderzoek naar de activiteiten van Belliraj, de voormalige informant van de Belgische veiligheidsdiensten, die nu zowel in België als in Marokko wordt verdacht van terroristische activiteiten en een reeks moorden.

 

Daarom heb ik voor u de volgende vragen. In welke context moeten we de huiszoekingen van vanochtend zien. Passen ze in het onderzoek naar Belliraj, in het onderzoek naar parallelle wapentrafieken, waarin een aantal dezelfde verdachten voorkomt, of is er nog een andere reden voor de huiszoekingen?

 

Bij de acties van vanochtend zijn enkele mensen gearresteerd. Wat is hun nationaliteit? Wat wordt hun ten laste gelegd? Op grond waarvan?

 

Wat zijn de eerste vaststellingen na de acties van vanochtend?

 

Ik heb ook begrepen dat de ontmijningsdienst DOVO ter plaatse is geweest. Waarom? Wat heeft DOVO precies gevonden?

 

Is er een terreurdreiging voor België?

 

Zoals u weet, verloopt de samenwerking tussen de Belgische en Marokkaanse geheime dienst stroef, enerzijds vanwege de ronselpraktijken van de geheime dienst in ons land en anderzijds vanwege de dubbelzinnige houding van Marokko in het dossier-Belliraj. Is er in het dossier samengewerkt met de Marokkaanse geheime dienst? Hoe is dat verlopen? Zijn er nog bijkomende acties gepland?

 

07.03  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, quatre dvd ont été transmis à des médias, dont la VRT et VTM du côté néerlandophone et au moins un à des médias aux Pays-Bas. Ils contenaient une mise en scène pour le moins choquante et les propos tenus étaient particulièrement abjects, puisqu'on nous menaçait de chaos, de terribles attentats, de bains de sang au motif que nous avons envoyé des avions F-16 en Afghanistan.

 

Nous venons d'entendre le ministre de l'Intérieur; il semble que la menace ne soit pas plus importante aujourd'hui qu'hier. C'est l'analyse faite par l'OCAM. Et ce matin, coup de théâtre! Cette série de perquisitions, d'interpellations en rapport avec ce fameux dvd et cette menace d'attentats en Belgique seraient, d'après les dernières informations, liées à l'affaire BelIiraj.

 

J'aurais aimé obtenir quelques éclaircissements en la matière. Ces deux dossiers sont-ils liés? Y a-t-il un lien entre ce dvd et les interpellations de ce jour? Que reproche-t-on aux personnes interpellées, sans dévoiler le secret de l'instruction, et sur quelle base ces interpellations ont-elles été menées? Combien de personnes ont-elles été interpellées? Des recherches de personnes sont-elles toujours en cours?

 

Quel est le niveau de la collaboration avec les Pays-Bas? En effet, il semble qu'il y ait également un lien, cette cassette ayant été déposée aux Pays-Bas. Devons-nous nous attendre à une évolution du niveau de la menace au cours des prochaines semaines? Quelle est la raison pour laquelle ces actions sont menées en différents endroits de la capitale?

 

07.04 Minister Jo Vandeurzen: Mijnheer de voorzitter, chers collègues, uiteraard waardeer ik aan de ene kant ten zeerste dat aandacht wordt gevraagd of begrip wordt opgebracht voor het geheim van het onderzoek maar als aan de andere kant, enkele uren na een aantal huiszoekingen, heel wat punctuele vragen worden gesteld over de aard van de huiszoekingen en alle mogelijke vragen naar de gevolgen ervan, dan hoop ik dat u begrijpt dat het voor mij niet mogelijk is om op al die vragen punctueel te antwoorden.

 

Ik heb contact opgenomen met het federaal parket en het federaal parket heeft mij de volgende inlichtingen gegeven.

 

Ten eerste, de huiszoekingen die vanochtend in het kader van een dossier van het federaal parket en van een dossier van het parket van Brussel werden uitgevoerd, zijn niet gelinkt aan de dvd's die recent aan een aantal televisiestations werden toegezonden. Ze zijn ook niet gelinkt aan de aanslagen in India.

 

Misschien kan ik eerst iets zeggen over het onderzoek van het federaal parket. De uitgevoerde huiszoekingen kaderen in een strafonderzoek dat door het federaal parket werd geopend lastens onbekenden die ervan worden verdacht op Belgisch grondgebied te hebben deelgenomen aan activiteiten van de terroristische groep rond Abdelkader Belliraj. In dit kader werden in totaal twaalf huiszoekingen uitgevoerd, waarvan één in Aarlen, één in Tongeren, één in Nijvel en negen in Brussel. Elf personen werden voorlopig van hun vrijheid beroofd. Tegelijk werd, ter fine van uitlevering, uitvoering verleend aan een aantal internationale aanhoudingsmandaten dat door de Marokkaanse autoriteiten in die context werd uitgevaardigd.

 

Mijnheer Laeremans, een persoonlijke bedenking ter zake is dat het nogal goedkoop is daarop allerlei commentaar te geven als men niet over alle informatie beschikt, informatie die ik u trouwens niet kan geven.

 

Ik ga verder met het antwoord van het federaal parket. In het kader van de uitleveringen gevraagd door Marokko, werden zeven van de voormelde elf personen door het federaal parket eveneens van hun vrijheid beroofd, namelijk één in Tongeren en zes in Brussel. Deze personen worden thans voor de onderzoeksrechters in Tongeren en Brussel geleid, die zullen beslissen over de vordering van het federaal parket tot hun voorlopige aanhouding ter fine van een uitlevering aan Marokko.

 

Hiervoor werden in totaal een 90-tal leden van de federale gerechtelijke politie, hoofdzakelijk van de FGP-Brussel, ingezet.

 

Ten tweede, het onderzoek van het parket van Brussel betreft een onderzoek in het kader van het groot banditisme. De onderzoeksrechter heeft op basis van artikel 57, §3, van het Wetboek van strafvordering formeel geweigerd dat het parket van Brussel hierover zou communiceren.

 

Ik kom tot het gecoördineerd optreden. Er werd simultaan en gecoördineerd tussengekomen in het dossier van het federaal parket en in het dossier van het parket van Brussel omdat één persoon in beide onderzoeken een hoofdverdachte was.

 

De gerechtelijke actie van deze ochtend is nog volop bezig. Het goed verloop van de aan de gang zijnde strafonderzoeken en het principe van de schending van het geheim van het strafonderzoek laten op dit moment niet toe om meer details te verschaffen. Einde van de informatie die ik van het federaal parket mocht bekomen.

 

Sur la base des éléments disponibles, à savoir les informations reçues de sources ouvertes et de sources fermées, et après analyse, l'OCAM a établi un niveau de menace moyen (niveau 2) à la suite des menaces proférées sur un message enregistré sur dvd transmis à plusieurs médias.

 

Aucun élément ne justifie à ce jour un niveau plus élevé. L'OCAM adaptera ce niveau si besoin est en fonction de l'enquête ainsi que des éléments qui nous seront transmis et qui feront l'objet d'une analyse par notre service. Un niveau de menace moyen indique déjà un certain risque.

 

L'évaluation faite par l'OCAM en date du 25 novembre 2008 recommandait déjà d'accorder une vigilance particulière envers les endroits publics.

 

07.05  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mijnheer de minister, ten eerste, ik vind het nogal eigenaardig dat u de vragen suggestief vindt en dat u zegt op een aantal zaken niet te kunnen antwoorden bij gebrek aan informatie.

 

Ik heb mijn vragen niet gebaseerd op allerlei vermoedens, maar op de harde informatie van het officiële persagentschap Belga, dat weergeeft wat het federaal parket vanmiddag heeft verkondigd. Daarin is onder meer gezegd dat van 14 mensen de uitlevering werd gevraagd en dat er 7 niet kunnen worden uitgeleverd, omdat zij de Belgische nationaliteit hebben. Die zijn blijkbaar niet eens verontrust. Ik vind dat heel verontrustend. Ik wil dat al die mensen van wie men de uitlevering vraagt, minstens worden gearresteerd en dat zij, als zij ginder niet kunnen worden berecht, hier worden berecht.

 

In elk geval kan het niet zijn dat de Belgische nationaliteit een soort beschermingsmantel kan zijn voor die mensen om allerlei daden te verrichten en uiteindelijk niet te worden veroordeeld. Dat is absoluut onaanvaardbaar.

 

Ten tweede, u legt helemaal niet uit waarom het zoveel maanden duurt. De uitlevering is gevraagd in juni, en het duurde tot november eer die mensen werden verontrust. Dat is absoluut veel te lang.

 

Bovendien, mijnheer de minister, heb ik u al vier keer ondervraagd in de commissie. Iedere keer wordt er geschermd met het geheim van het onderzoek. Telkens opnieuw moeten wij de meest gedetailleerde informatie in de krant lezen, tot en met de verhoren toe. Het gaat niet op dat in zo’n belangrijk dossier inzake islamterrorisme, waarin Aboe Nidal en dergelijke worden vermeld, het Parlement in het ongewisse wordt gelaten en dat u doet alsof uw neus bloedt. Ik vind dat informatie die in de krant kan verschijnen, ook in het Parlement kan worden meegedeeld.

 

Ten derde en ten slotte, mijnheer de minister, gaat het zeker niet op dat de controle daarop, en op de Veiligheid van de Staat, alleen in handen van de meerderheid wordt gelaten.

 

De voorzitter: Mijnheer Laeremans, het is een repliek, geen nieuwe interventie.

 

07.06  Bart Laeremans (Vlaams Belang): In het dossier van Belliraj zijn het vier leden van de meerderheid die kunnen controleren, en niet de oppositie. Dat is onaanvaardbaar.

 

07.07  Flor Van Noppen (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw uitgebreide antwoord. U hebt wel niet op al mijn vragen geantwoord, maar uit respect voor het geheim van het onderzoek zal ik u dat niet kwalijk nemen. Ik hoop dat onze diensten waakzaam blijven, want het terrorisme is nog lang niet dood.

 

07.08  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, je vous remercie pour les informations que vous avez pu nous donner sur les éléments que vous avez bien voulu rendre publics.

 

D'une part, j'entends dans votre réponse que la collaboration entre la Belgique et le Maroc est aujourd'hui meilleure. C'est aussi un motif de satisfaction.

 

Ensuite, certaines de ces personnes liées aux attentats imputés à M. Belliraj seront peut-être un jour jugées en Belgique; cela permettra d'ouvrir également un procès en Belgique et de faire la lumière sur cette affaire chez nous, ce qui n'était nullement certain jusqu'à présent.

 

Troisièmement, je retiens que le message diffusé depuis lundi n'est pas lié aux interpellations. Il n'en reste pas moins que ce message est intolérable et que l'on trouvera, je l'espère, ses auteurs afin de les sanctionner.

 

Enfin, j'ai compris qu'une vigilance particulière était accordée aux lieux publics; j'imagine donc que certains dispositifs spéciaux ont été mis en place.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Samengevoegde vragen van

- de heer Bert Schoofs aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over "de verkoop van kinderen via internet" (nr. P0607)

- mevrouw Mia De Schamphelaere aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over "de verkoop van kinderen via internet" (nr. P0608)

- de heer Geert Versnick aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over "de verkoop van kinderen via internet" (nr. P0609)

- de heer Georges Gilkinet aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over "de verkoop van kinderen via internet" (nr. P0610)

08 Questions jointes de

- M. Bert Schoofs au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles sur "la vente d'enfants via internet" (n° P0607)

- Mme Mia De Schamphelaere au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles sur "la vente d'enfants via internet" (n° P0608)

- M. Geert Versnick au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles sur "la vente d'enfants via internet" (n° P0609)

- M. Georges Gilkinet au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles sur "la vente d'enfants via internet" (n° P0610)

 

08.01  Bert Schoofs (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, wij weten inmiddels allemaal wat er is gebeurd.

 

Gisteren stelden wij tijdens de begrotingsbespreking en de beleidsverklaring in de commissie voor de Justitie nog een vraag over de kwestie. Inmiddels zijn echter nieuwe ontwikkelingen opgedoken in de zaak van de baby die via het internet door een Vlaams echtpaar aan een Nederlands echtpaar werd verkocht.

 

Ik weet niet hoe het met de Nederlandse justitie zit. Dat kan u misschien even verduidelijken. Misschien hebt u inmiddels contact met uw Nederlandse collega opgenomen.

 

Ik had het gisteren ook al even over het parket van Gent, dat twijfelt of het wel wil vervolgen. U verklaarde gisteren in de commissie – ik kan u nu ter zake verduidelijking vragen – dat u toch even met het parket van Gent zou praten, omdat het aanvankelijk beweerde dat er niet kon worden vervolgd.

 

Zal er nu wel vervolging tegen de wensouders worden ingesteld?

 

Ten slotte, het juridische kluwen wordt alleen maar groter. De ouders die hun kind via het internet hebben afgestaan, willen het kind nu immers terug.

 

Bestaat er een sluitende wetgeving of bestaan er eventueel akkoorden op Europees vlak – wij leven immers in een beschaafde wereld – waarmee het bewuste kind terug naar België kan worden gehaald en het minstens in België onder voogdij kan worden geplaatst? Dat was trouwens ook het advies in Nederland. Kan via voornoemde weg worden beslist dat het kind beter bij zijn echte ouders zou verblijven?

 

In elk geval zie ik een juridisch kluwen. Mijnheer de minister, ik hoop dat u verduidelijking kan verschaffen over de relaties tussen België en Nederland alsook over het uiteindelijke lot van het kind, waar het uiteindelijk allemaal om te doen is.

 

08.02  Mia De Schamphelaere (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, na het intrieste verhaal van baby D wordt onze samenleving opnieuw geconfronteerd met een nieuw, pril levensdrama, namelijk het drama rond baby J.

 

Wij mogen absoluut niet vergeten dat dergelijke kinderen door het digitale geheugen van onze samenleving later de totale waarheid over hun ontstaan zullen kunnen achterhalen. Dit is de realiteit: ofwel werden zij door hun ouders via het internet aangekocht, ofwel werden zij door hun ouders op het internet te koop aangeboden.

 

Wat mij op dit moment het meest verontrust, is de totale onduidelijkheid of onzekerheid in onze samenleving over wat geoorloofd en wat strafbaar is. Parketwoordvoerders verklaren dat het moeilijk is om een strafbepaling inzake kinderhandel te vinden voor ouders die hun kind op het internet te koop aanbieden. Kan een biologische vader, die zelf op het internet naar een commerciële draagmoeder op zoek gaat, zich als slachtoffer opstellen? Of nog: indien de koopouders uiteindelijk worden beschouwd als het meest ideale opvoedingsmilieu, hoe kan de samenleving, de publieke opinie of de jonge surfende generatie dan weten wat wel en wat niet strafbaar is?

 

In dit Parlement liggen reeds enkele jaren wetsvoorstellen klaar om commercieel draagmoederschap strafbaar te stellen, ook kinderhandel en zeker ook commerciële bemiddeling voor draagmoederschap of voor kinderhandel. Deze wetsvoorstellen zijn echter geblokkeerd omwille van een mogelijke blokkering in onze samenleving op ethisch vlak. Misschien zijn enkele gevallen van draagmoederschap wel geoorloofd. Dat wil zeggen dat dit debat geblokkeerd blijft en dat onze samenleving geen strafbepaling kan invoeren, zoals bijvoorbeeld in Nederland of Frankrijk, om commercieel draagmoederschap, kinderhandel en het openbaar aanbieden op internet eenvoudig strafbaar te stellen.

 

Mijnheer de minister, wij vragen gewoon een eenvoudige en duidelijke strafbepaling want kinderen zijn geen koopwaar.

 

08.03  Geert Versnick (Open Vld): Mijnheer de minister, een veertiental dagen geleden werd ik geconfronteerd met het volgende. Op een parking van een Gents ziekenhuis werd een kind verkocht voor 7.500 euro. Het was een koop op afbetaling, namelijk 2.600 euro cash en 300 euro per maand af te betalen. Ik heb vernomen dat dit contact tot stand gekomen is via internet. Ik ben eens gaan kijken op internet. Ik heb moeten vaststellen dat daar eigenlijk kinderen worden aangeboden in zoekertjes alsof het over ordinaire puppies gaat. De ene keer vraagt men 50.000 euro, de andere keer is er een aanbieding om levenslang 50 euro per maand te betalen voor een kind. Eigenlijk gaat men hier om met kinderen alsof het ordinaire koopwaar was.

 

Mijnheer de minister, mijn vraag is heel eenvoudig en duidelijk. Wat zult u doen om deze mensonterende toestanden een halt toe te roepen?

 

08.04  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, monsieur le ministre, un être humain, un enfant, son propre enfant n’ont pas de prix ou plutôt, leur prix est inestimable.

 

On ne peut transformer l’être humain en une marchandise que l’on peut échanger, vendre ou acheter. C’est pourtant ce qui s’est passé, dans notre pays, au mois de juillet.

 

On se trouve aujourd’hui face à une question d’ordre éthique difficile et essentielle. On pourrait s’interroger – mais cette question ne relève pas de votre compétence – quant à la façon dont on accompagne les familles et à l’aide proposée aux parents.

 

Ce qui m’interpelle aujourd’hui, c’est l’absence de sanction pénale en cas de vente d’un enfant.

 

Suite à ce fait difficilement qualifiable, qui nous préoccupe aujourd’hui, une lacune de notre droit pénal a donc été identifiée.

 

Monsieur le ministre, cela fait quelques jours maintenant que ce sujet fait l’objet de débats. En tant que ministre de la Justice, envisagez-vous de prendre des mesures en vue d’interdire formellement, même s’il y a risque d’enfoncer une porte ouverte, la vente d’enfants? En effet, je rappelle qu’actuellement, les parents ne peuvent être poursuivis qu’au civil.

 

Par ailleurs, il semble que les parents souhaitent, aujourd’hui, retrouver leur enfant, ce qui est plutôt un élément positif. En outre, il est ici question de la protection d’un enfant. Avez-vous pris contact avec les autorités néerlandaises? Si oui, de quel genre de contact s’agit-il? Envisage-t-on de placer cet enfant sous protection juridictionnelle?

 

08.05 Minister Jo Vandeurzen: Mijnheer de voorzitter, geachte collega’s, ik ben uiteraard, net als u, diep geschokt door de gebeurtenissen.

 

En même temps, je suis bouleversé de voir l'argent mener à de tels actes dans notre société, qui constituent également des drames personnels. Il ne serait pas sage d'imaginer une réforme précipitée sur la base d'un seul cas qui présente un caractère exceptionnel. Cependant, il est utile que la commission commune Justice et Affaires sociales du Sénat, qui a déjà abordé ces questions dans son débat sur les mères porteuses, poursuive ces discussions dans la perspective d'une approche globale du problème. Je soutiens les travaux de cette commission installée au Sénat.

 

La vente d'un enfant est un acte scandaleux qui appelle une réaction adéquate de la part de l'État. Comme j'ai eu l'occasion de le rappeler cette semaine en réponse à une autre question orale sur le même sujet, les faits visés ici peuvent déjà faire l'objet de poursuites dans l'état actuel du droit belge, notamment sur la base de l'article 363 du Code pénal sur la substitution d'enfants. Une incrimination spécifique de la vente d'enfants aurait dès lors une portée avant tout symbolique.

 

Ik zal die artikelen niet uitvoerig citeren, maar ik wil wel erop wijzen dat de verkoop van kinderen met het oog op hun exploitatie expliciet als een misdrijf wordt gezien, volgens artikel 433quinquies van het Strafwetboek inzake mensenhandel.

 

Als een minderjarige wordt verhandeld, wordt dat als een verzwarende omstandigheid beschouwd, zoals blijkt uit artikel 433septies van datzelfde wetboek.

 

Ten slotte, wat de vraag betreft naar de noodzakelijkheid om een bepaling op te nemen in het Burgerlijk Wetboek, ik acht dat op dit moment niet noodzakelijk. Ik zal de werkzaamheden van de commissie die in de Senaat werd geïnstalleerd, heel actief volgen, omdat ik van oordeel ben dat we het probleem in zijn globaliteit moeten bekijken.

 

Het is op dit moment echter niet onmiddellijk noodzakelijk. Personen zijn niet in de handel en dit op grond van de tegenstrijdigheid met de beginselen van openbare orde en goede zeden. Dat vloeit voort uit artikel 1128 van het Burgerlijk Wetboek, dat stelt dat rechten met betrekking tot het menselijk lichaam, persoonlijkheidsrechten, rechten en plichten van ouders en familiale rechten in principe niet als vermogensrechten, bijvoorbeeld in de vorm van contracten, mogen worden behandeld.

 

08.06  Bert Schoofs (Vlaams Belang): Mijnheer de minister, als er sluitende wettelijke bepalingen zijn, dan vraag ik me nog meer af wat de woordvoerder van het parket van Gent deze week heeft bezield om te zeggen dat er mogelijk geen vervolging kon worden ingesteld. Ik hoop dat u een hartig woordje zult doen in Gent.

 

Ten tweede, we kunnen wetten maken zoveel we willen en u kunt het parket zoveel u wilt achterna zitten, maar we moeten de oorzaken van dit alles onder ogen zien, met name de afbraak van het gezin, die werd ingezet in mei 1968, het is het toenemend materialisme waarbij elke authentieke menselijke emotie, elk menselijk waardevol gegeven wordt gecommercialiseerd.

 

Dat is volgens mij de oorzaak. Wij kunnen hier dan zoveel commentaar leveren als we willen. De oorzaak ligt bij de afbraak van onze traditionele waarden en bij de toenemende decadentie en promiscuïteit.

 

08.07  Mia De Schamphelaere (CD&V): Mijnheer de minister, er is meer nood aan duidelijke strafbepalingen, zeker door de nieuwe vormen van internetbemiddeling en aanbiedingen op het internet.

 

Collega’s, ik roep u op om in het debat over draagmoederschap een onderscheid te maken tussen de minimumnormen. Er moet zeker een strafbepaling worden ingevoerd in verband met het verbod op commercialisering, op internetbemiddeling, op aanbieding op het internet van kandidaat-draagmoeders en van toekomstige baby’s die kunnen worden aangekocht. Het ethische debat over wat er dan nog wel zou mogelijk zijn, moet daarvan los gekoppeld worden. Onze samenleving heeft nood aan duidelijkheid.

 

08.08  Geert Versnick (Open Vld): Mijnheer de minister, over een aantal zaken zijn wij het eens. Wij zijn beiden zwaar geschokt. Ik heb ook een lezing van de artikelen van het Strafwetboek gedaan. Wij zijn het daarover eens. Het zijn zeer duidelijk misdrijven.

 

Hetgeen ik echter gemist heb in uw antwoord, is de actie die u zult ondernemen, de instructies die u zult geven aan het parket om die misdrijven krachtdadig aan te pakken en te vervolgen.

 

08.09  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Monsieur le ministre, ce type de question éthiquement délicate requiert parfois de prendre le temps. Notre Sénat a montré sa capacité à élaborer des réponses fines à des questions aussi complexes. Cependant, cette réponse ne suffit pas! Nous sommes tous interpellés par un cas particulier et, en tant que ministre de la Justice, des signaux précis doivent être donnés.

 

En outre, monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu à ma question qui concerne davantage ce cas personnel. Je vous invite à agir, en tant que ministre de la Justice, pour apporter une solution à ce cas précis dans le souci du bien-être de l'enfant concerné.

 

Pour le reste, c'est une question de société qui nous est posée. Quelle place donnons-nous à nos enfants? Quel accompagnement offre-t-on aux familles? Cela nécessite des moyens et il faut continuer à investir dans le secteur des soins de santé et dans le secteur non marchand. C'est un signal que le gouvernement doit garder à l'esprit en ces temps difficiles!

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Samengevoegde vragen van

- de heer Francis Van den Eynde aan de minister van Buitenlandse Zaken over "de terroristische aanslagen in India" (nr. P0612)

- de heer Christian Brotcorne aan de minister van Buitenlandse Zaken over "de terreuraanslagen in India" (nr. P0613)

09 Questions jointes de

- M. Francis Van den Eynde au ministre des Affaires étrangères sur "les attentats terroristes en Inde" (n° P0612)

- M. Christian Brotcorne au ministre des Affaires étrangères sur "les attentats terroristes en Inde" (n° P0613)

 

09.01  Francis Van den Eynde (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik ben blij dat ik u gezond en wel mag zien terugkeren uit New York. U hebt dat vrij snel gedaan. Dat is belangrijk, want dat is de enige manier – volgens wat ik hier vorige week heb gehoord – waarop u nog minister van Buitenlandse Zaken bent. Gefeliciteerd.

 

Mijnheer de minister van Buitenlandse Zaken, het is nu een kleine 24 uur geleden dat men in Mumbai, de economische hoofdstad en belangrijkste stad van India – een stad die u nog niet zolang geleden hebt bezocht – werd geconfronteerd met een zeer ernstige terroristische aanval in hotels waarin u vermoedelijk zelf hebt overnacht, gepleegd door de Mujahideen. Dan weten we al uit welke hoek de terroristen komen. Volgens de informatie waarover wij beschikken, zouden er meer dan honderd doden zijn.

 

Er waren ook Belgen bij de gijzelaars, die ondertussen vrij zouden zijn. U zult mij dat kunnen bevestigen. Mijnheer de minister, ik neem aan dat u, net als mijzelf en de meesten hier aanwezig, bezorgd bent over de situatie. Ik moet bekennen – dat mag ook worden beklemtoond – dat, voor zover ik het heb gevolgd over de radio, de plaatselijke consul zeer alert heeft gereageerd en de situatie op de voet heeft gevolgd.

 

Ik wou u de volgende vragen stellen.

 

Kunt u ons vertellen of er nu nog slachtoffers zijn? Zijn er landgenoten bij de gekwetsten? Welke maatregelen voorziet u om in de toekomst in gelijkaardige situaties tussenbeide te kunnen komen, natuurlijk in de mate dat zoiets te voorzien is?

 

09.02  Christian Brotcorne (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, effectivement, vous insistez souvent sur le fait que nos questions doivent être d'actualité. Or, nous ne pouvons être mieux au faîte de l'actualité, les événements survenus datant de cette nuit et de ce matin. Si j'en crois les informations qui circulent, de nouveaux attentats sont intervenus. Peut-être, monsieur le ministre, n'êtes-vous pas en possession de tous les éléments qui pourraient vous permettre de répondre aux questions légitimes que nous nous posons.

 

Ces attentats semblent avoir été concertés. Ils sont importants. Ils ont ciblé certains lieux bien précis: des hôpitaux, des hôtels, des lieux publics à Bombay. L'origine est apparemment islamiste. Des Belges pourraient être concernés, soit comme blessés – mais ce ne semble pas être le cas selon les informations reçues – soit comme otages dans l'un ou l'autre hôtel visé, peut-être depuis libérés. Sans doute sont-ils en contact avec le consul sur place et, dès lors, avec votre administration et votre cabinet.

 

Aussi, monsieur le ministre, que pouvez-vous nous dire aujourd'hui de cette situation afin de rassurer les victimes belges possibles, si elles sont effectivement prises dans cet étau? Êtes-vous en mesure de nous livrer rapidement une analyse plus stratégique ou plus politique de la menace qui vient d'être exécutée sur Bombay?

 

09.03 Minister Karel De Gucht: Mijnheer de voorzitter, ik geef eerst de feiten. Er waren, voor zover wij weten, een vijftiental Belgen op doorreis in Mumbai, op het ogenblik dat de feiten zich hebben afgespeeld. Wij moesten ook enige tijd ervan uitgaan dat er zich, zowel in het hotel Trident als in het hotel Taj Mahal, telkens één Belg bij de mogelijke slachtoffers, bij de gijzelaars, bevond. Ondertussen is dat niet meer het geval.

 

Een dame en een heer zijn ontzet, de een ’s morgens, de andere ’s namiddags. Voor zover wij weten, zijn er op dit ogenblik dus geen Belgen meer betrokken en zijn er geen Belgische slachtoffers. Er zijn ook geen Belgen bij de gewonden. Wellicht kunnen de betrokkenen vanavond terugkomen met een commerciële vlucht uit Mumbai. Dat zijn de feiten. Ik wil het nu hebben over de voorzienbaarheid van dergelijke feiten.

 

Monsieur Brotcorne, la prévisibilité n'est pas évidente: au moment de régler la visite d'État en Inde, un rapport a été dressé sur la situation sécuritaire, notamment dans cette partie du pays. Pour le sud de l'Inde, rien ne laissait prévoir un quelconque risque terroriste.

 

Wel was er nood aan verhoogde waakzaamheid, omdat er binnenkort verkiezingen plaatsvinden in Maharashtra Misschien zegt de naam Raj Thackeray u iets. Hij is een politicus met uitgesproken xenofobe inspiratie. De neef van die politicus vervolgt dat pad. Als gevolg daarvan waren er in Mumbai de laatste tijd wel een aantal spanningen tussen de verschillende gemeenschappen. Daarbij vond ook een politiek debat plaats over de vraag of mensen die oorspronkelijk niet van Maharashtra zijn, wel in die staat konden blijven. Er was dus wel degelijk een spanning.

 

Die spanning kwam ook op het nationaal vlak naar buiten rond die politieke beweging van Thackeray. Daar heeft de aanslag echter blijkbaar niets mee te maken.

 

Dans ce cas-ci, il s'agit vraiment d'une attaque terroriste en règle par les "Deccan Moudjahidin" ou les "Moudjahidin du Deccan". Cela veut-il vraiment signifier un lien avec Al-Qaida? Ce n'est pas évident à déterminer dans l'immédiat.

 

Il s'agissait d'une attaque massive, qui a causé plus de cent victimes et des dégâts considérables. En fait, m'étant rendu sur place voilà deux semaines, je puis dire que l'hôtel Taj Mahal est une très grosse bâtisse, de même que l'hôtel Oberoi Trident. Et tout est en flammes: l'attaque a donc été particulièrement importante.

 

Wij hebben ook onmiddellijk ons reisadvies aangepast, dat reeds waarschuwde voor mogelijke spanningen ten gevolge van de verkiezingen. Ik zal het u voorlezen: “In het najaar 2008 worden in de deelstaten Chattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Delhi, Rajasthan en Maharashtra regionale verkiezingen georganiseerd. Gelieve in deze periode de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen en in de mate van het mogelijke grote publieke bijeenkomsten met een politiek karakter te vermijden". Dit reisadvies stond reeds op de website.

 

Wij hebben dat advies nu natuurlijk verstrengd. Er staat nu in, ik citeer: “Wij raden de Belgische burgers, aanwezig in Mumbai, ten zeerste aan om binnen te blijven en de Belgische burgers, die een niet-essentiële reis naar Mumbai gepland hebben, hun reis uit te stellen tot de lokale autoriteiten aankondigen dat de veiligheidssituatie weer onder controle is en dat het gevaar is geweken”. Er zijn nog een aantal wijzigingen die ik niet allemaal zal voorlezen maar wij waarschuwen in het reisadvies ook voor het feit dat het echt wel opletten geblazen is.

 

09.04  Francis Van den Eynde (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik had die reisadviezen ook gezien op de website van Buitenlandse Zaken. Ze werden trouwens ook al vermeld in de kranten van vandaag. Ik ben ervan overtuigd dat dit een maatregel is die moest worden getroffen. Ik ben er ook van overtuigd dat u landgenoten op reis naar ginder probeert te waarschuwen met alle middelen die u ter beschikking staan.

 

Het probleem zit evenwel dieper. Hetzelfde soort aanslagen kan om het even waar in de wereld gebeuren. Zoals u zei, zijn zij niet altijd voorzienbaar. Er zijn landen die kwetsbaarder zijn dan andere. Ik denk dat wij ermee rekening moeten houden dat men op internationaal vlak zo sterk mogelijk moet proberen om wapens en springstoffen uit handen te houden van dergelijke islamisten. Met hun zelfmoordcommando’s kunnen zij nog jarenlang blijven moorden. Zij beschikken over genoeg mensen om zich op te offeren in de heilige oorlog.

 

09.05  Christian Brotcorne (cdH): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse qui confirme l'absence de victimes belges et qui a retracé le contexte politique. Il faut garder ce contexte à l'esprit et rappeler, comme vous l'avez fait dans votre intervention, que le terrorisme et l'extrémisme ne sont pas la solution des conflits qui peuvent exister entre les hommes et les communautés.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

10 Samengevoegde vragen van

- de heer Bart Tommelein aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over "de opvang van asielzoekers" (nr. P0614)

- de heer Hans Bonte aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over "de opvang van asielzoekers" (nr. P0615)

- de heer Yvan Mayeur aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over "de opvang van asielzoekers" (nr. P0616)

- mevrouw Lieve Van Daele aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over "de opvang van asielzoekers" (nr. P0617)

10 Questions jointes de

- M. Bart Tommelein à la ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes sur "l'accueil des demandeurs d'asile" (n° P0614)

- M. Hans Bonte à la ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes sur "l'accueil des demandeurs d'asile" (n° P0615)

- M. Yvan Mayeur à la ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes sur "l'accueil des demandeurs d'asile" (n° 0616)

- Mme Lieve Van Daele à la ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes sur "l'accueil des demandeurs d'asile" (n° P0617)

 

10.01  Bart Tommelein (Open Vld): Mevrouw de minister, een paar dagen geleden hebt u aan Fedasil gevraagd om een nota rond te sturen om eenmalig de code 207 voor bepaalde personen op te heffen. Dat betekent dat een aantal mensen die in een beroepsprocedure zit en van wie het statuut is geweigerd, de opvangcentra zullen verlaten. Mevrouw de minister, ik heb daarbij toch een aantal bedenkingen.

 

Ten eerste, het aantal van instromers op dit moment in ons land is dankzij een vrij goed management in het verleden, ook van de paarse regering, herleid tot 1.000 per jaar. De opvangcapaciteit in de open centra is 16.000. Wij hebben toch wel een aantal bedenkingen bij de uitstroom van het aantal asielzoekers in ons land.

 

Ten tweede, u plaatst iets dat heel belangrijk is geweest in de voorbije jaren, namelijk dat wij geen financiële steun meer geven aan de asielaanvragers, maar wel een menselijke, humanitaire hulp, op de helling. Dat is een belangrijk gegeven. In de vorige regering heeft de heer Vande Lanotte daaraan een eind gemaakt. Dat heeft ook gezorgd voor een vrij belangrijke vermindering van de instroom van asielzoekers in ons land. Als u dat nu op de helling zet en weer toelaat dat die mensen bij de OCMW’s aankloppen en als de OCMW’s weer financiële hulp geven, dan zou dat opnieuw een aanzuigeffect kunnen hebben voor asielzoekers naar ons land.

 

Mevrouw de minister, ik wil heel duidelijk zijn. Wij begrijpen dat er problemen kunnen zijn. Wij hebben echter bedenkingen bij de uitstroom. Ofwel is er een probleem met de vrijwillige terugkeer van een aantal asielzoekers. Ofwel laat u na om een aantal mensen die zijn uitgeprocedeerd, opnieuw over te dragen aan de minister van Asiel en Migratie, zodat zij kunnen worden uitgewezen.

 

10.02  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Mevrouw de minister, ik behoor als OCMW-voorzitter tot de groep die de instructies heeft ontvangen. De opdracht was om een deel van ons opvanginitiatief te ontruimen om op die manier plaats te creëren voor andere mensen.

 

Wanneer ik dan eens praktisch bekijk wat dat inhoudt, dan betekent het dat ik als OCMW-voorzitter mee dien te werken aan een project waarbij ik aan mensen die er vier jaar of langer verblijven, moet uitleggen dat ze, hoewel ze nog steeds in de zeer vervelende onzekerheid zitten over het lot van hun asielaanvraag, nu, net voor de winter, een leefloon krijgen en hun plan moeten trekken, dat ze een huis in de stad moeten zoeken en het daarmee moeten doen en dat men niets kan zeggen over de onzekerheid van het verblijf.

 

Mevrouw de minister, dat is niet alleen een onmogelijke opdracht, die u vraagt aan de OCMW’s, het is ook een onmenselijke opdracht.

 

Het is echt een onmenselijke opdracht om tegen die mensen, die al jaren in onzekerheid zitten, onder meer ten gevolge van het gekibbel in de regering, en die geen duidelijkheid krijgen, net voor de winter te zeggen: zoek maar een woning, terwijl we weten dat er geen enkele huiseigenaar bereid is om met iemand zonder identiteitspapieren, die niet kan zeggen of hij volgende maand nog in het land is, een huurcontract te sluiten.

 

Dat is mijn ervaring, mevrouw de minister. Dat is ook de reden waarom ik klaar en duidelijk zeg – en dit is absoluut niet mijn gewoonte – dat ik die instructie als OCMW-voorzitter niet zal uitvoeren, omdat ze strijdig is met artikel 1 van de OCMW-wet, dat u zeer goed kent. Het is mensonwaardig om mensen op straat te zetten, want dat zal in de praktijk het resultaat zijn.

 

10.03  Yvan Mayeur (PS): Monsieur le président, madame la ministre, je suis également président de CPAS, mais d'une grande ville qui subit, depuis des mois, la présence sur son territoire de gens qui doivent s'inscrire à l'Office des étrangers, que l'Office des étrangers renvoie vers des centres pour sans-abri faute de places disponibles dans les centres Fedasil où ces personnes suivant la procédure devraient normalement bénéficier d'une aide matérielle.

 

Clairement, dès lors qu'on décide de l'aide matérielle, il est hors de question que les CPAS prennent en charge ces personnes. En effet, les CPAS font de l'intégration sociale, alors que l'aide matérielle relève de la politique fédérale et est dévolue à Fedasil.

 

Dès lors, soyons conséquents! Quand plus de 15.000 personnes doivent être accueillies, il faut que l'on décide de l'ouverture de places supplémentaires d'accueil dans le cadre de l'aide matérielle. Si ce n'est pas le cas, nous n'avons d'autre choix que d'en revenir à une aide financière et les gens en reviennent à leur situation antérieure. Mais je ne suis pas d'accord que cette aide financière repose sur les CPAS, donc sur les communes et les villes, déjà confrontés à un surcroît, une surcharge dans leur accueil des personnes en difficulté.

 

J'exige que ce gouvernement se penche non seulement sur la régularisation des sans-papiers, ce qui correspond à la position du PS, mais aussi sur un plan de répartition imposant que les communes plus riches prennent aussi en charge des personnes en difficulté. Nous venons de trouver une solution avec vous: 500 personnes seront accueillies pour l'hiver dans des centres adéquats afin de répondre à la situation de débordement dans laquelle se débat le système. Nous apportons donc cette aide humanitaire.

 

Mais, pour l'instant, seuls les CPAS bruxellois ont déclenché de telles procédures d'accueil d'urgence. Je demande que la solidarité soit complète dans notre pays et que d'autres, notamment ceux qui créent le problème – je fais allusion à Mme Turtelboom –, décident également de mettre en œuvre des moyens pour un accueil décent des demandeurs d'asile dans notre pays.

 

10.04  Lieve Van Daele (CD&V): Mevrouw de minister, de overbezetting is inderdaad een feit; het stond in de sterren geschreven. Onze fractie heeft reeds lang geleden ervoor gewaarschuwd dat een materiële steun gedurende de hele procedure zonder de verhoging van de opvangcapaciteit gedoemd was tot de problemen, die wij al een hele tijd zien aankomen.

 

De problemen zijn er. Gisteren hebt u tijdens de bespreking, die heel constructief was, van de beleidsnota nogmaals de reden van de overbezetting toegelicht, alsook de reden waarom u de mensen die inderdaad al veel te lang in een slopende, onzekere procedure zitten, laat vertrekken.

 

U hebt in de commissie gezegd dat u 100% gerust bent dat de OCMW’s ten volle zullen worden ondersteund om die bijkomende opdracht – want dat is het toch – goed uit te voeren. Alle reacties, ook die van de collega’s daarjuist, tonen dat dat niet overeenkomt met de realiteit en dat er geen 100% gerustheid is. Integendeel, de lokale besturen en de OCMW’s hebben de indruk dat de hete aardappel naar hen wordt doorgeschoven.

 

Daarom heb ik een heel concrete vraag, waarop ik graag een heel concreet antwoord zou krijgen. Het is een bijkomende taak voor de OCMW’s. Krijgen zij daarvoor ook bijkomende ondersteuning? Is dat een ondersteuning met extra financiële middelen? Is er een soort van meldpunt of contactpersoon voor de OCMW’s die aan den lijve ondervinden dat de opdracht binnen een of twee maand niet werkbaar is, zodat er op het terrein zeer goed wordt opgevolgd of het inderdaad realistisch is?

 

Blijft het spreidingsplan dat op die mensen van toepassing is, gelden bij de nieuwe maatregel? Moeten de mensen zich op de vooropgestelde plaats huisvesten of zullen zij naar de grote steden trekken, met alle gevolgen van dien?

 

10.05 Minister Marie Arena: Wij hebben in de opvangcentra een overbezetting. Daarom hebben wij verschillende maatregelen genomen.

 

De eerste maatregel is dat de personen die een verblijfsrecht hebben of geregulariseerd zijn, buiten de opvangcentra blijven.

 

De tweede maatregel is de verhoging van de capaciteit van de opvangcentra.

 

De derde maatregel is de creatie van noodopvangplaatsen, bijvoorbeeld met de OCMW’s van Brussel, alsook met verschillende partners.

 

De vierde maatregel die wij hebben genomen, is de afschaffing van de code 207.

 

Cette quatrième mesure est celle qui nous concerne aujourd'hui. Que veut dire la suppression du code 207 pour certaines personnes? La loi "Accueil" prévoit en effet que dans des situations exceptionnelles de sur-utilisation, d'indisponibilité de places, le code 207 peut être supprimé, ce qui signifie le passage à l'aide financière. J'entends bien certains présidents de CPAS qui s'expriment par l'intermédiaire de l'Union des villes et communes et de sa section "CPAS" qui regrettent le passage à l'aide financière.

 

Je dois vous avouer que si nous avions obtenu les mesures structurelles de sortie des centres d'accueil par le biais de la régularisation, nous n'aurions pas utilisé cette solution. Si nous avions obtenu des marges budgétaires suffisantes pour créer des places en urgence, nous n'aurions pas eu recours à cette solution. Mais quand des personnes qui ont le droit à l'accueil ne peuvent être accueillies en raison d'un nombre insuffisant de places, nous sommes dans une situation exceptionnelle qui peut renvoyer au code 207 et à sa suppression, et donc à l'aide financière.

 

Pour les CPAS, qu'est-ce que cela veut dire? Pour vous rassurer, cela ne va pas créer des effets de nouvelles demandes dans la mesure où la suppression du code 207 est prévue uniquement pour les personnes actuellement engagées dans une procédure et qui sont là depuis cinq ans ou quatre ans pour les familles avec enfants.

 

De maatregel is dus zeer beperkt; hij geldt voor een beperkt publiek. Er is geen uitstroom van personen die asiel aanvragen in België.

 

En ce qui concerne la charge pour les CPAS, 90% des personnes concernées sont des personnes en ILA. Vous les connaissez donc bien parce qu'elles sont dans les structures individuelles. Quand ces personnes obtiennent l'aide financière, celle-ci est remboursée à 100% aux CPAS.

 

Monsieur Bonte, qu'y a-t-il de changé par rapport à ce qui se faisait dans le passé? Ces personnes ont reçu l'aide financière, l'aide matérielle. Aujourd'hui, l'aide matérielle pour ces personnes n'est plus possible pour pouvoir rencontrer le droit à l'accueil. En attendant que d'autres ministres prennent leurs responsabilités, je prends la mienne en garantissant l'accueil à toutes les personnes qui y ont effectivement droit aujourd'hui. Prenons chacun nos responsabilités en la matière!

 

De voorzitter: Collega’s, hoewel ik weet dat de materie gevoelig ligt, bedraagt de spreektijd één minuut per interpellant.

 

10.06  Bart Tommelein (Open Vld): Mevrouw de minister, u draait de zaken om. Het probleem is dat een van de pijlers van het asielbeleid de jongste jaren bestond in een afschaffing van de financiële tegemoetkomingen. Daarom zijn er ook minder asielzoekers en is de instroom de jongste jaren onder controle gehouden.

 

Het probleem zit bij de uitstroom. Met andere woorden, wij hebben een aantal mensen die hier in een beroepsprocedure zit, die hier inderdaad al te lang is, die uitgeprocedeerd is maar daartegen in beroep is gegaan, en die u tijdelijk in open asielcentra houdt. U gaat nu een beperkt deel van die mensen gebruiken om uw zin te krijgen in het regularisatiedossier. Daar zit het probleem.

 

Nogmaals herhaal ik hier namens mijn partij dat wij voorstander zijn van een akkoord. Wij willen een oplossing voor deze problematiek. Echter, wij zullen nooit aanvaarden dat er een collectieve algemene regularisatie komt, wat u daar ook probeert voor te doen.

 

10.07  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, welk triest schouwspel wordt hier thans weer opgevoerd.

 

Ik stel vast dat drie partijen van de meerderheid vragen stellen over de nieuwe regeling, die niet anders kan worden geïnterpreteerd dan als een soort van exporteren van de politieke onenigheid in de schoot van de regering, maar nu op kap van de OCMW’s. Wat mij betreft, is dat laatste nog het minste. Ik weet zeer goed dat wij voor 100% subsidie krijgen. Maar toch gebeurt het een beetje op kap van de OCMW’s.

 

Mevrouw de minister, stop alstublieft met het exporteren van de politieke miserie op kap van de mensen die al jaren in onzekerheid zitten en die wij nu, als OCMW-voorzitter, verplicht worden om op straat te brengen. Stop daarmee. Sluit een compromis in uw regering; ik zal het mee verdedigen. Maar sta mij toe de vrijheid te nemen om niet deel te nemen aan de miserie die hieruit zal voortvloeien.

 

10.08  Yvan Mayeur (PS): Monsieur le président, je remercie Mme la ministre pour sa réponse.

 

Cela dit, maintenir les personnes dans l’incertitude, comme c’est le cas aujourd’hui, parce qu’un membre du gouvernement, membre du Vld, en l’occurrence Mme Turtelboom, ne prend pas ses responsabilités, crée une charge supplémentaire pour les CPAS. En effet, vous créez, messieurs du Vld une surcharge pour les communes et en particulier les CPAS en utilisant les personnes les plus faibles, ce qui est inadmissible. Il en va de votre responsabilité! C’est donc vous qui devriez assumer le coût de cette situation. Votre attitude est scandaleuse. Ressaisissez-vous messieurs!

 

10.09  Lieve Van Daele (CD&V): Mevrouw de minister, toch bedankt voor uw antwoord.

 

Dit weinig fraaie schouwspel toont aan dat er een constructief gesprek moet komen. Niemand, van welke mening ook, is gebaat bij een stellingenoorlog. Dit is, mijns inziens, een gedeelde verantwoordelijkheid waarvan zo snel mogelijk werk moet worden gemaakt.

 

Namens de fractie wil ik het volgende zeggen. CD&V dringt aan op een spoedig maar ook veelomvattend debat rond dit soort zaken. Ik wil pleiten voor een enerzijds humane maar anderzijds ook normale regeling die misbruiken en achterpoortjes uitsluit. Als die bereidheid er is, moeten we tot een goede oplossing kunnen komen omwille van de mensen die dat verdienen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

11 Questions jointes de

- M. André Flahaut au ministre de la Défense sur "la visite à New York" (n° P0618)

- M. David Geerts au ministre de la Défense sur "la visite à New York" (n° P0619)

- M. Wouter De Vriendt au ministre de la Défense sur "la visite à New York" (n° P0620)

11 Samengevoegde vragen van

- de heer André Flahaut aan de minister van Landsverdediging over "het bezoek aan New York" (nr. P0618)

- de heer David Geerts aan de minister van Landsverdediging over "het bezoek aan New York" (nr. P0619)

- de heer Wouter De Vriendt aan de minister van Landsverdediging over "het bezoek aan New York" (nr. P0620)

 

11.01  André Flahaut (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, je voudrais tout d'abord faire remarquer que ma question a été introduite avant les articles parus dans la presse ces derniers jours.

 

Avant votre départ aux États-Unis, je considérais qu'il était utile que nous sachions ce que vous alliez y faire pour la deuxième fois dans une période particulière, phase de transition. Ce n'est qu'aujourd'hui que nous avons appris que le secrétaire d'État à la Défense serait prolongé.

 

Ma question initiale était de savoir quel était votre programme de visite, qui vous alliez rencontrer et les différentes étapes. Aujourd'hui, je me permets de vous poser une question complémentaire.

 

Est-il exact qu'avant de partir, vous aviez été informé du fait que nombre de vos entretiens étaient supprimés? Par ailleurs, au cours de votre voyage, vous avez été contraint de faire deux passages à New York alors qu'un seul était prévu initialement.

 

Par ailleurs, que l'on prenne un verre, je n'y vois aucun problème! Nous faisons tous cela, certains plus que d'autres, avec un certain entraînement! Je trouve que finalement, avec l'entraînement que vous avez – dans les casernes, en général, on boit bien – vous devriez résister un peu mieux.

 

Peu m'importe ce qui s'est passé, ce qu'on a lu dans la presse. Si c'est vrai, c'est ainsi. C'est dommage. Peut-être la prochaine fois boirez-vous moins fort ou moins de verres!

 

Quand on est ministre, on doit faire attention. Je suis bien payé pour le savoir. Chaque fois, j'ai été épinglé: quand je prenais un hélicoptère, quand j'allais à droite ou à gauche. Vous êtes bien placé pour savoir qui m'épinglait à cette époque!

 

Un autre point est plus grave et mérite des explications sérieuses car il est inacceptable. Si ce que nous avons vu dans la presse est vrai, si la personne qui se trouvait dans le bar à New York a été licenciée…

 

Le président: Veuillez conclure, monsieur Flahaut!

 

11.02  André Flahaut (PS): Monsieur le président, je pose rarement des questions et au moment où j'arrive à la question importante, vous me dites que je dois abréger. Je vais quand même aller jusqu'au bout de ma question et la poser de façon très claire pour éviter que l'on ne retienne contre moi certains arguments.

 

Si la personne qui était derrière le bar à New York et qui a communiqué – est-ce une erreur ou une faute? – sur son blog ce qu'elle avait vu, si elle a été victime d'un licenciement à la suite d'une intervention de votre cabinet ou de vous-même, c'est très grave! C'est inadmissible, et je crois qu'il faudra réfléchir à la façon dont vous travaillez.

 

11.03  David Geerts (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, collega’s, mijnheer de minister, de feiten zijn genoegzaam bekend en een inleiding is bijgevolg onnodig. Vandaar dat ik onmiddellijk overga tot de volgende vier concrete vragen.

 

Ten eerste, klopt het, mijnheer de minister, dat de betrokken VN-vergadering was afgelast voor u vertrok en dus met andere woorden dat u dat reeds wist? Zo ja, wat hebt u dan gedaan? In welke mate hebt u uw programma aangepast?

 

Ten tweede, men zegt mij dat er een aantal vergaderingen met militairen was gepland. Was u daarop aanwezig of had u een ander programma?

 

Ten derde, mijnheer de voorzitter, collega’s, ik verdedig zeker en vast dat men op cafébezoek gaat. Ik doe dat zelf ook graag en meermaals, soms te veel. Wat ik nog niet heb gedaan, is de volgende dag naar de betrokken eigenaar telefoneren om mijn beklag te doen. Dat heb ik nog nooit gedaan en ik zou mij schamen mocht ik dat ooit doen.

 

Kortom, mijnheer de minister, bevestigt u of ontkent u dat een van uw kabinetsmedewerkers of iemand uit uw entourage naar het café heeft getelefoneerd met als gevolg dat het betrokken meisje werd ontslagen?

 

Ten vierde, mijnheer de minister, heb ik begrepen dat u volgende week naar Chili en Brazilië gaat. Ik zou graag weten wat daarvan de bedoeling is. Wat is de meerwaarde voor uw departement en wat is uw programma?

 

Tot daar, mijnheer de voorzitter, mijn zeer concrete vragen.

 

11.04  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, op een blog van een barmeisje in New York zijn enkele verhalen opgedoken die toch de moeite waard zijn om ze verder te onderzoeken. Dat u een glas drinkt in New York na uw werkuren, mijnheer de minister, is voor mij geen punt. Dat u er een te veel drinkt eigenlijk ook niet. Wat mij wel interesseert, is uw werkprogramma. Hebt u daar in New York nuttig werk verricht of niet? Hebt u daar werk verricht dat u hier in Brussel niet zou kunnen uitvoeren?

 

Het betrokken barmeisje beweert, mijnheer de minister, dat mensen uit uw omgeving ter plekke hebben rondgebazuind dat u in Brussel eigenlijk geen dingen te doen had en dat u dan maar met vakantie naar New York bent gegaan. Als dat zo blijkt te zijn, mijnheer de minister, is dat erg omdat zulke reizen worden gefinancierd met belastinggeld. Wij betalen mee voor die reizen. Die reizen moeten nuttig zijn, zeker in tijden van financiële crisis, in tijden waarin velen het moeilijk hebben, is het nodig dat de overheid haar middelen goed besteedt en dat zij zich niet bezondigt aan spilzucht.

 

Collega’s, wij hebben bericht gekregen dat het betrokken barmeisje is ontslagen. Zij beweert dat dit gebeurd is na een telefoontje van Defensie.

 

Mijnheer de minister, als dat bericht klopt, is dat uiteraard een pure schande. Als een minister zijn invloed laat gelden om iemand te laten ontslaan die kritiek op hem geeft, is dat voor mijn partij totaal onaanvaardbaar. Daar had ik dus graag wat verduidelijking over.

 

11.05 Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, collega's, ik zal antwoord geven op alle vragen en bemerkingen.

 

De verplaatsing naar de Verenigde Staten was reeds lang gepland en was grondig voorbereid, zowel op operationeel als diplomatiek niveau.

 

De verplaatsing kaderde in de goedkeuring van de nota buitenlandse operaties door het kernkabinet. Het is trouwens deze nota die morgenochtend op de Ministerraad komt ter goedkeuring.

 

De delegatie bestond uit zeven leden. Behoudens mijzelf waren er een burger en zes militairen: de diplomatieke adviseur op mijn kabinet, de stafchef Defensie, de kolonel-kabinetchef van de stafchef Defensie, de admiraal-directeur operaties en training van mijn kabinet, de majoor protocolofficier van het administratief en technisch secretariaat van het departement, de militaire attaché van de Verenigde Staten in Brussel en een fotograaf van de dienst public relations van het departement. De delegatie bestond dus uit mijzelf, twee leden van mijn kabinet en vier leden van het departement.

 

Tijdens de verplaatsing vonden veel contacten plaats. Ik zal er een paar opsommen die heel nuttig zijn geweest. De Atlantic Council in Washington, de Veiligheidsraad bij de Verenigde Naties in New York, de National Defense University in Washington waar ik een ontmoeting had met luitenant-generaal Wilson, dame en enige driesterrengeneraal in het Amerikaans leger, verschillende hooggeplaatste militairen en hun staf.

 

We werden nadien verwacht op de Davis Monthan Base in Tucson, Arizona, waar we een oefening hebben bijgewoond van de Belgische F-16's, de zogenaamde block training CCT. Deze bestaat uit 14 Belgische piloten, 8 F-16's en een 100 man sterke begeleidingsstaf. Onze piloten worden daar voorbereid op buitenlandse operaties, onder meer in Afghanistan. Elk piloot krijgt minstens een keer per dag de mogelijkheid om een shorty te doen, een vlucht in omstandigheden gelijk aan deze van de gevechtsoperaties, zowel bij dag als bij nacht. Ik kan u meegeven dat hun vervolmaking op tal van vlakken werd aangetoond en heel erg wordt gewaardeerd door onze bondgenoten.

 

In het onderhoudscentrum van de marine, het Fleet Readiness Center Southwest, Coronado Island in San Diego, was er naast briefings ook tijd voor rondleidingen en een onderhoud met de Belgische marineofficieren die zich daar ter plaatse vervolmaken en nadien hun kennis bij onze marine ten goede laten komen.

 

We bezochten vervolgens Camp Pendleton dat zich in de omgeving van San Diego bevindt. Er werden meerdere briefings bijgewoond en ikzelf heb actief deelgenomen aan een simulatie die door de US-marines wordt gebruikt als voorbereiding op het terreinwerk in Afghanistan.

 

Het Korean Memorial in Washington waar de Belgische soldaten worden herdacht, werd ook door ons bezocht.

 

Vervolgens gingen we naar de Naval Postgraduate School in Monterey. Dit instituut kan worden vergeleken met de universiteit van de Amerikaanse Defensie, waar het meest geavanceerde niveau van high-techresearch op defensievlak wordt bereikt. Wie naar de RTBF kijkt, heeft trouwens gisteravond gedurende een uur in het programma “Questions à la Une” kunnen zien welk belang voornoemd instituut heeft. Het zal voor het eerst sedert 1961 zijn dat vanaf 2009 opnieuw Belgische rekruten naar het instituut worden gezonden.

 

In het Pentagon waren er afspraken met de diensten van het Undersecretary for African Affairs van mevrouw Theresa Whelan. Ons gesprek ging heel in het bijzonder over Afghanistan en over de RDC.

 

Mijnheer de voorzitter, collega’s, behalve voormelde bezoeken had ik ook tal van ontmoetingen met academici, captains of industry en diplomatiek personeel. Ik vermeld u onder meer de Belgische, permanente vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, ambassadeur Grauls; de Belgische ambassadeur in de Verenigde Staten te Washington, ambassadeur Struye de Swielande; de consul-generaal te New York, de heer Portocarero; de consul-generaal in Los Angeles, de heer Criel en de ereconsul in San Diego, professor-doctor Sebrechts.

 

De diplomatieke vertegenwoordigers hebben elk op hun manier een substantiële rol gespeeld in onze contacten met de Verenigde Staten en met de Verenigde Naties. Zij hebben bovendien bijgedragen tot de opbouw en het welslagen van deze missie.

 

Monsieur le président, chers collègues, durant ces discussions, il a surtout été question des opérations de la Défense à l'étranger. Lors des rencontres liées à l'ONU, les discussions ont en particulier porté sur l'engagement de nos troupes au Tchad et au Liban de même que sur la situation dans l'est du Congo.

 

Durant d'autres rencontres, les discussions se sont élargies à notre engagement en Afghanistan, au Kosovo et au sein de la MONUC. Avec mes interlocuteurs, nous avons échangé nos idées sur le contenu de ma note politique. En effet, il a été également amplement question des défis budgétaires de la Défense. Celle-ci maximalisera les relations pour se rassurer de la situation budgétaire globale et aussi prévoir les moyens nécessaires pour les investissements et le ré-équipement.

 

J'ai aussi eu l'occasion de discuter avec des diplomates et des académiciens sur leur vision en ce qui concerne le résultat des élections présidentielles américaines; parmi d'autres choses, nous avons abordé la répercussion attendue du changement d'administration sur les relations internationales et sur la Défense en particulier. J'ai d'ailleurs eu la chance d'échanger des idées avec des personnes qui devront jouer un rôle important dans la future administration du président Obama.

 

Par ailleurs, j'ai eu un entretien approfondi avec mon homologue américain, le secrétaire à la Défense, Robert Gates. Tout au long de cette conversation, la Belgique fut mise à l'honneur pour son nouveau leadership, et non pas dans une moindre mesure, pour nos efforts persistants et supplémentaires en Afghanistan et au Kosovo. Le compte rendu diplomatique qui fut transmis de Washington à Bruxelles est très explicite à ce sujet.

 

L'actuel et futur secrétaire à la Défense, M. Robert Gates, a également fait allusion à la note de politique étrangère des États-Unis, laquelle, comme par le passé, tient compte des intérêts de son propre pays et de l'Alliance. Dans ces discussions, il a confirmé le déplacement des efforts de l'Irak vers l'Afghanistan avec la notion "Search", dont l'ampleur doit encore être déterminée, et une coordination indispensable des efforts militaires et civils.

 

Vele inspanningen…

 

(Rumoer/Brouhaha)

 

Voorzitter, men vroeg naar het programma. Ik heb de indruk dat het programma te zwaar was.

 

De voorzitter: Het programma is volledig. Nu nog de caféscène.

 

11.06 Minister Pieter De Crem: Voorzitter, ik heb gewacht op dit moment om het Parlement de primeur te gunnen. Zij die later willen meegaan op verplaatsing: zij weten waar zij aan toe zijn.

 

Belangrijk om te weten, is dat de eerste NAVO-top in Straatsburg bijzonder belangrijk zal zijn omdat president Obama zich dan, samen met de minister van Buitenlandse Zaken Clinton en mijn collega Bob Gates, voor het eerst samen op het internationale vlak zal begeven.

 

Voorzitter, de verplaatsing was van een bijzonder belang voor ons land en voor de inspanningen die Defensie doet om opnieuw een kleine maar betrouwbare partner te zijn. Dit is wat wij moeten onthouden van deze waardevolle verplaatsing.

 

Wat betreft het programma op maandag 17 november in het bijzonder. Na een technische stop in Gander, Canada kwam de delegatie rond 16.30 uur aan te New York. Na de afhandeling van de nodige formaliteiten had de delegatie een ontmoeting met consul-generaal Herman Portocarero en ook met de militaire vertegenwoordigers van België in New York waarbij de ontmoetingen met de UNO werden voorbereid.

 

Alle andere opmerkingen overschrijden het niveau van achterklap en toogpraat niet.

 

Voorzitter, wat het telefoonverkeer tussen mij en mijn kabinet, en de eigenaar betreft, kan ik u meedelen dat een lid van mijn delegatie ter plaatse de eigenaar van de zaak heeft geïnformeerd over de inhoud van de blog en wat de pers hierover had gepubliceerd. Ik voeg er uitdrukkelijk aan toe dat noch ik, noch het lid van mijn delegatie dat de eigenaar heeft gebeld, gevraagd hebben of zelfs maar een insinuatie hebben gemaakt over een ontslag van de auteur van de blog die van Nederlandse nationaliteit is. Ik herhaal dat de auteur van de blog van Nederlandse nationaliteit is. Een ontslag is altijd een kwestie tussen een werkgever en een werknemer waarin ik niet tussenbeide kom en waarin ik niet wens tussenbeide te komen.

 

Voorzitter, ik rond af. Ik wil van deze gelegenheid en dit non-event gebruik maken om een gevaarlijk fenomeen in onze maatschappij te signaleren. Wij leven in een tijdsgeest waarin het iedereen vrij staat naar goeddunken en zonder enige verantwoordelijkheid op blogs te gaan posten. Dit overstijgt zelfs het moddergooien. Samen met u en andere collega’s uit het Parlement en de regering stel ik vast dat het bijna onmogelijk is om zich daartegen te verdedigen. Iedereen van u is een potentieel slachtoffer. Ik vraag u om ons daar met zijn allen over te bezinnen.

 

(Applaus)

(Applaudissements)

 

11.07  André Flahaut (PS): Monsieur le président, ce n'est qu'un début, continuons le combat!

 

Monsieur le ministre, je serais tenté de dire que vous êtes puni par où vous avez péché! C'est ce que l'on dit, non? Amen!

 

Le fait d'aller à New York, c'est très bien; y aller avant l'adoption de la note sur les opérations, c'est curieux, puisque, selon vos propos, cette note n'arrivera au Conseil des ministres que demain. De plus, vous discutez avec des responsables américains qui ne sont pas encore confirmés, qui sont pressentis pour entrer dans une nouvelle administration; vous discutez d'une note de politique générale qui n'est pas encore acceptée ni adoptée par le gouvernement puisque les travaux en commission ne sont pas encore terminés. Je trouve cela très curieux.

 

En ce qui concerne la composition de la délégation, c'est votre problème, je ne veux pas savoir qui était là!

 

En ce qui concerne le programme, il était sans doute complet, mais un certain nombre de personnes étaient présentes sans doute par obligation. Quand on fait un déplacement, il y a un ambassadeur, il y a un consul, un vice-consul, etc. Cela allonge la liste mais, finalement, cela n'apporte rien au contenu de la mission.

 

Quant aux engagements et à la discussion sur le futur sommet de l'OTAN, vous m'excuserez, monsieur le premier ministre, mais cette discussion devra être menée à votre niveau, avec le ministre des Affaires étrangères.

 

À propos de ce dernier, j'ai l'impression qu'on lui marche un peu sur le ventre de tous les côtés! Le ministre de la Coopération va au Congo et le ministre de la Défense va aux État-Unis pour faire le travail du ministre des Affaires étrangères. Qui plus est, le ministre des Affaires étrangères part à New York quand le ministre de la Défense revient. Où est la cohérence dont on parle tant dans la déclaration?

 

Je me borne à constater.

 

Sur l'autre élément, nous n'avons pas obtenu de réponse. Je ne reviens pas sur l'épisode bibitif mais on dit que c'est un non-événement, que cette dame a écrit des choses qui ne sont pas vraies sur un blog. Faisons simplement un exercice: demandons aux membres de la délégation ce qu'ils ont fait exactement! Peut-être peut-on le faire en commission? Demandons aussi à cette dame de s'expliquer! Il y a un menteur quelque part!

 

Un jour, M. Verwilghen a dit dans une commission: "Un de vous deux ne dit pas la vérité. Quand le saurons-nous?"

 

11.08  Pieter De Crem, ministre: (…)

 

11.09  André Flahaut (PS): La vérité touche celui qui est blessé!

 

11.10  Pieter De Crem, ministre: Non, pas du tout! Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose!

 

11.11  André Flahaut (PS): Vous en savez quelque chose, monsieur le ministre de la Défense!

 

11.12  David Geerts (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, op mijn vraag of u op voorhand wist dat de VN-vergadering niet zou doorgaan, hebt u niet geantwoord. Daaruit leid ik af dat u op voorhand wist dat ze niet doorging.

 

Ten tweede, uit uw uitgebreid antwoord wie u hebt ontmoet, leid ik wel degelijk af dat de lichtjes van Defensie uitgebreid hebben gebrand. Ik denk dat de “sortie” met de zevenkoppige delegatie op maandag wel degelijk heeft plaatsgevonden.

 

11.13  Luc Goutry (CD&V): (…)

 

11.14 David Geerts (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer Goutry, mag ik tot mijn conclusie komen? U had zelf een vraag kunnen stellen, dan had u het hier kunnen komen zeggen. Ik wens tot mijn conclusie te komen, mijnheer de voorzitter.

 

Collega’s, de conclusie is de volgende. De minister verdraait eigenlijk de zaken. Hij zegt dat hij het slachtoffer is, omdat hij aangeschoten wild is op die blog. Eigenlijk is hij het slachtoffer niet. Het betrokken meisje is het slachtoffer. Zij is haar werk kwijt.

 

(…): (…)

 

11.15  David Geerts (sp.a+Vl.Pro): Dat kan in de toekomst misschien nog gebeuren.

 

Mijnheer de minister, als lid van de commissie voor de Landsverdediging wist ik dat u niet tegen kritiek kunt. Collega’s, u hebt vandaag allemaal kunnen vaststellen dat de minister een probleem heeft met kritiek. Dat is zeer bedroevenswaardig voor het niveau van debat in dit Parlement.

 

Mijnheer Goutry, de volgende keer komt u hier staan en dan kunt u zelf meepraten.

 

11.16  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!): Mijnheer de minister, dank u voor uw antwoord. Ik denk dat we de ware toedracht van het ontslag van de vrouw nooit zullen kennen. Ik weet wel dat zij bij haar versie van de feiten blijft, zowel telefonisch naar een aantal journaalredacties als in e-mailverkeer. Maar goed, het is woord tegen wederwoord dus de ware toedracht zullen we niet kennen. Ik heb hier vandaag wel geleerd, mijnheer de minister, dat er effectief contact is geweest tussen iemand uit uw omgeving en het betrokken café. Dat is nieuw want in de communicatie van de voorbije dagen hebt u een dergelijk contact altijd ontkend.

 

Collega’s, ten gronde denk ik dat het niet demagogisch is om te informeren naar het nut van een werkbezoek van zeven dagen in New York wanneer blijkt dat er afspraken werden geannuleerd. Ik heb vorige week reeds een vraag ingediend om een schriftelijke kopie te krijgen van het werkprogramma van de minister. Waarom heb ik die hier niet gekregen, mijnheer de minister? Dat laat mij achter met een vreemd gevoel. U zit hier wel een aantal afspraken op te sommen maar wij weten dat er vergaderingen werden geannuleerd. Ik heb u een kopie van uw agenda gevraagd. U hebt een week de tijd gehad om een kopie van uw agenda te nemen maar u hebt dat niet gedaan. Ik blijf dus met vragen zitten over de meerwaarde van deze missie.

 

11.17 Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, voor al wat nuttig is zal ik u meedelen dat ik de juridische dienst van het departement Defensie heb gevraagd om te zien in welke mate ik maatregelen kan nemen om mij en mijn integriteit te beschermen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

12 Question de Mme Linda Musin à la ministre de la Politique de migration et d'asile sur "le rapport du Comité contre la torture de l'ONU" (n° P0621)

12 Vraag van mevrouw Linda Musin aan de minister van Migratie- en asielbeleid over "het verslag van het VN-comité tegen foltering" (nr. P0621)

 

12.01  Linda Musin (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, ma question est d'un tout autre ordre.

 

Le Comité contre la torture de l'ONU vient tout juste de rentrer un rapport accablant en matière de politique d'asile qui concerne notamment la Belgique. Ce rapport suit un autre rapport déjà paru au niveau de la Commission des libertés civiles du Parlement européen qui fustigeait également notre politique en la matière. C'est maintenant au tour de l'ONU de nous épingler! Ces deux rapports font suite à pas mal de voix qui s'élèvent dans notre pays en matière de politique d'asile. Aujourd'hui, c'est l'image même de notre pays à l'étranger qui est en cause.

 

Que dit ce rapport en substance? Ce Comité contre la torture se préoccupe surtout de deux choses. D'une part, il n'y a en Belgique aucun caractère suspensif en matière de procédure d'expulsion que ce soit en matière de recours en urgence – en cas d'extrême urgence, la personne a 24 heures pour réagir – ou en matière de recours en annulation. Toute personne sujette à cela évoque évidemment le principe de précaution en matière de retour dans un pays où il peut y avoir menace de torture, de peine de mort ou de traitement affligeant.

 

D'autre part, ce Comité s'inquiète également du suivi des personnes qui sont renvoyées dans des pays tiers. On ne sait pas ce qu'il en advient face à ces traitements notamment.

 

Monsieur le ministre, mes questions sont simples. Votre collègue, Mme Turtelboom, compte-t-elle suivre les recommandations de ce Comité contre la torture pour conférer un caractère suspensif aux procédures d'expulsion, que ce soit au niveau d'un recours en annulation ou d'un recours en extrême urgence? En matière de recours en extrême urgence, quand va-t-elle modifier le délai qui est actuellement de 24 heures? À combien de temps pense-t-elle l'étendre? Enfin, quelles mesures envisage-t-elle de prendre pour assurer le suivi des personnes qui sont renvoyées, pour être certain que ces personnes ne risquent pas la peine de mort, des tortures ou tout traitement dégradant?

 

12.02  Pieter De Crem, ministre: Monsieur le président, chers collègues, j'ai l'honneur de vous communiquer la réponse et les informations de la ministre de la Politique de migration et de l'asile.

 

Le Comité contre la torture de l'ONU a émis quelques critiques qui seront examinées avec toute l'attention requise. Le Comité mentionne également des aspects positifs de la politique menée en Belgique concernant les étrangers. Ainsi, depuis la loi du 15 septembre 2006 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la procédure de protection subsidiaire a été insérée dans la loi. Cette mesure est destinée aux demandeurs d'asile qui ne remplissent pas les critères de la Convention de Genève mais à l'égard desquels il existe de sérieux motifs de croire qu'en cas de renvoi dans leur pays d'origine, leur intégrité physique serait menacée.

 

Ensuite, le Comité a également approuvé les mesures prises après le décès de Semira Adamu. Plus précisément, il a accueilli positivement la création de la commission chargée d'évaluer les instructions en matière d'éloignement et de l'organisation d'une formation spécifique pour les agents de police chargés de l'éloignement. En outre, le Comité est très satisfait de la création d'un service spécial pour les mineurs non accompagnés (MENA) au sein de l'Office des étrangers. D'autres initiatives telles que la création de centres spécialisés pour les MENA et la mise en œuvre d'un service administratif de tutelle sont également jugées positives.

 

Au sujet de l'accès à la zone de transit, la ministre de la Politique de migration et de l'asile veut souligner que certaines personnes employées d'une institution dont l'indépendance est garantie par la loi, notamment le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, y sont autorisées. La ministre de la Politique de migration et de l'asile veut attirer votre attention sur le fait que le Conseil des ministres de demain, à l'occasion de la loi portant des dispositions diverses non urgentes, se prononcera sur le projet de texte qui proroge le délai de 24 heures à cinq jours calendrier pour l'introduction d'un recours par des personnes détenues.

 

Voilà la réponse que j'ai l'honneur de vous donner au nom de Mme Turtelboom.

 

12.03  Linda Musin (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, à vous entendre, la politique d’asile présente certains aspects positifs. Toutefois, au regard de l’explication donnée par votre collègue, permettez-moi d’en douter.

 

Nous ne reviendrons pas sur un débat dans le cadre duquel sont soulevées de nombreuses questions et sur l’absence de décision malgré un accord de gouvernement.

 

J’ai pris acte du fait que le délai de 24 heures serait étendu à 5 jours, ce qui me semble être un minimum vu l’importance de la question. En effet, il est ici question d’expulsion et du temps nécessaire pour établir un dossier.

 

Monsieur le ministre, je voudrais savoir quand cette mesure prendra réellement ses effets. Selon certaines informations, il serait question du 30 juin 2009. Il serait pourtant souhaitable que cette mesure puisse être d’application avant cette date. Nous serions donc très heureux si le délai prévu pouvait être réduit.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

13 Question de M. Pierre-Yves Jeholet à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances sur "la sidérurgie" (n° P0611)

13 Vraag van de heer Pierre-Yves Jeholet aan de vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen over "de staalindustrie" (nr. P0611)

 

13.01  Pierre-Yves Jeholet (MR): Monsieur le président, madame la ministre, une réunion se déroule aujourd'hui au siège luxembourgeois d'ArcelorMittal au sujet de la situation difficile que connaît le secteur de la sidérurgie, comme d'autres d'ailleurs. En effet, on parle d'une diminution importante des exportations d'acier, de licenciements secs sur le site polonais voire de son éventuelle fermeture. Les nouvelles ne sont donc pas rassurantes et ne le sont pas plus dans notre pays, notamment dans la région liégeoise: des mesures de fermeture provisoire ont été décidées et peut-être même prolongées.

 

Voilà la situation difficile du secteur sidérurgique et de l'économie en général.

 

Hier, notre commission a abordé divers problèmes, dont celui du chômage économique, au travers de votre note de politique générale et du plan emploi. Nous en reparlerons. Dans d'autres pays où est installé ArcelorMittal, aucune mesure n'est prise, notamment vis-à-vis de ce chômage économique. Il convient donc de rester attentif à un éventuel dumping antisocial né de systèmes différents sévissant dans ces pays où est établi ArcelorMittal.

 

Ma première question est de savoir quels contacts vous avez eu ou comptez avoir avec la Commission européenne et le commissaire en charge de l'Industrie et de l'Économie, ainsi que la commissaire à la Concurrence. Voilà pour le premier volet. Hier, s'agissant de la crise économique dans son ensemble, vous avez dit qu'il était important, non seulement à l'Ecofin, mais aussi dans d'autres matières au niveau européen, d'aborder la crise économique générale.

 

Pour ma deuxième question, j'espère que les nouvelles seront rassurantes encore aujourd'hui: on parle de suppression d'emplois ou, au mieux, de chômage économique. Quels contacts avez-vous avec vos collègues des Régions où ArcelorMittal est présent, notamment avec le ministre de l'Économie en Région wallonne, pour anticiper d'éventuelles mesures concernant ce chômage économique?

 

En résumé, mes questions visent essentiellement les concertations, avec la Commission européenne et vos collègues régionaux, pour tenter de résoudre les difficultés rencontrées par le secteur de la sidérurgie.

 

13.02  Joëlle Milquet, ministre: Monsieur le président, cher collègue, je partage vos préoccupations. Comme vous, j’ai appris, aujourd’hui, l’hypothèse d’une large restructuration du secteur de la sidérurgie et notamment d’ArcelorMital.

 

Il va s’en dire que des concertations devront avoir lieu. Des contacts vont donc être pris à mon initiative ou à celle du gouvernement fédéral, mais aussi – me semble-t-il – à l’initiative du gouvernement wallon afin d’obtenir de plus amples informations en la matière. En effet, jusqu’à présent, aucun responsable politique n’a plus de renseignements à ce sujet que ce dont vous avez fait état. Je viens d’aborder cette question avec quelques-uns de mes collègues, qui n’en savent pas plus que moi.

 

Nous allons donc prendre les contacts afin de voir quel pourraient être les répercussions de cette restructuration au niveau belge. Jusqu’à présent, cette thématique n’a pas été évoquée en tant que telle.

 

Au-delà des contacts avec la Commission, des contacts seront pris, dès aujourd’hui, avec la Région wallonne et les ministres responsables. Enfin, dans le cadre des discussions que nous aurons avec les partenaires sociaux et les Régions quant aux mesures liées aux restructurations, il faudra que nous puissions apporter différentes améliorations. J’ai déjà fait état d’une série de mesures, notamment à l’occasion du plan pour l’emploi: cela peut concerner des mesures relatives à la problématique du chômage économique, des intérimaires, de l’accompagnement, de la reconversion et de la formation, qui sont très importantes pour des personnes qui se retrouvent au chômage économique ou qui sont purement et simplement licenciées.

 

Bien entendu, j’espère que nous n’en arriverons pas là. Nous constatons déjà suffisamment de signaux inquiétants en matière de chômage économique.

 

Cela dit, vous pouvez compter sur notre vigilance. En outre, soyez assuré que des contacts seront pris tant avec la direction qu’avec les autres partenaires politiques au niveau régional et européen.

 

13.03  Pierre-Yves Jeholet (MR): Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse. Je prends note que les contacts auront lieu aux différents niveaux de pouvoir. Cela me paraît important pour rassurer les travailleurs et leurs familles. Il s'agira également d'un exemple – c'est un axe de votre politique que vous avez présentée hier – de concertation entre le fédéral et les Régions visant à prendre des mesures concrètes afin de rassurer non seulement les travailleurs mais aussi de maintenir une économie forte. Certes, le secteur est en difficulté de même que la société. De plus, il importera d'examiner les décisions qui seront prises aujourd'hui à l'issue du conseil d'entreprise d'ArcelorMittal au Luxembourg.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Ontwerpen en voorstellen

Projets et propositions

 

14 Wetsontwerp tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader (1479/1-4)

14 Projet de loi modifiant le statut des militaires du cadre de réserve (1479/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De voorzitter: De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteur, de heer Geerts, is verontschuldigd. Hij verwijst naar zijn schriftelijk verslag.

 

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1479/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1479/4)

 

Het wetsontwerp telt 57artikelen.

Le projet de loi compte 57 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 57 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 57 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

15 Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2008 (1504/1-5)

15 Projet de loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2008 (1504/1-5)

 

Overeenkomstig artikel 116 van het Reglement wordt een beperkte algemene bespreking gehouden.

Conformément à l'article 116 du Règlement, le projet de loi fait l'objet d'une discussion générale limitée.

 

Beperkte algemene bespreking

Discussion générale limitée

 

De beperkte algemene bespreking is geopend.

La discussion générale limitée est ouverte.

 

De verslaggever is de heer Jenne De Potter, die op dit moment niet aanwezig is.

 

15.01  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, er werd een amendement door de regering ingediend. Moet dat ontwerp niet teruggezonden worden naar de commissie?

 

De voorzitter: Dat zullen we zo dadelijk bespreken.

 

De heer De Potter, rapporteur, die net binnenkomt, verwijst naar zijn schriftelijk verslag.

 

15.02  Melchior Wathelet, secrétaire d'État: Monsieur le président, un amendement a été déposé. Je crois qu'il a été distribué. Pourquoi cet amendement après le vote de l'ajustement en commission? Parce qu'entre-temps, nous avons reçu le versement de l'Union européenne relatif à ces différents montants FSE. C'est un financement européen classique: on attend que les montants soient versés par la Commission européenne pour établir le versement au niveau belge qui est le pendant de l'intervention au niveau européen. Ce montant n'avait pu être prévu car nous étions toujours dans l'attente des versements de l'Union européenne. Entre la discussion de l'ajustement et cette séance plénière, ce montant a été versé par l'Union européenne. C'est pour pouvoir honorer l'ensemble des dépenses liées à ce versement que nous devons libérer les montants au niveau belge. Il ne serait pas opportun de se priver de ces montants versés par l'Union européenne en n'acceptant pas cette dépense complémentaire.

 

C'est la raison pour laquelle cet amendement a été déposé et surtout pour laquelle il l'a été à ce moment-là dans le cadre de la discussion de l'ajustement budgétaire.

 

Le président: Demandez-vous le renvoi de l'amendement en commission?

 

15.03  Melchior Wathelet, secrétaire d'État: Je demande un vote sur l'amendement. S'il n'y a pas de problème avec cet amendement, la Chambre n'est pas tenue réglementairement de le renvoyer en commission. Je ne m'oppose pas à ce qu'il le soit mais il vaut mieux être efficace et rapide. En l'absence de problème, je préfèrerais qu'il ne faille pas se réunir à nouveau en commission pour examiner cet élément. S'il le faut, nous le ferons.

 

15.04  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik weet niet precies of het Reglement van de Kamer stipuleert dat het een verplichting is om het wetsontwerp naar de commissie terug te sturen of niet. Niettemin wordt het op die manier een zootje.

 

De regering is al te laat met haar begrotingscontrole. Ik zal straks in mijn uiteenzetting een aantal elementen ter zake naar voren brengen. De bespreking in de commissie is afgesloten. Nu krijgen wij hier op de banken een bijkomend amendement van de regering.

 

Het is niet mijn bedoeling om de werkzaamheden van de plenaire vergadering stil te leggen door het ontwerp terug naar de commissie te laten verwijzen. Op een gegeven moment moet de huidige regering zich echter schikken naar een aantal geplogenheden die in de Kamer al jaren van toepassing zijn. Ik heb altijd geweten dat, wanneer er amendementen van de regering zijn, de werkzaamheden in de commissie worden hervat.

 

Ik kan wel akkoord gaan met het feit dat het niet om een erg belangrijk amendement gaat. Op een gegeven moment moet de regering zich niettemin schikken naar de werkzaamheden, zoals wij ze hier gewoon zijn. Wij hoeven dus niet te plooien voor de wensen, verwachtingen en verzuchtingen van de huidige regering.

 

De voorzitter: U verzoekt dus om het amendement naar de comissie terug te sturen. Indien ik goed ben ingelicht, komt de commissie morgen bijeen.

 

15.05 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Mijnheer de voorzitter, de commissie komt inderdaad morgen bijeen. Er kan echter geen eindstemming komen, indien vandaag niet over het amendement wordt gestemd.

 

De voorzitter: Indien wij vandaag over het amendement stemmen, moeten wij hoe dan ook volgende week over het geheel stemmen.

 

Ofwel sturen wij het amendement dus terug naar de commissie en komt het geheel volgende week terug op de agenda van de plenaire vergadering, ofwel stemmen wij nu over het amendement en moeten wij toch volgende week over het geheel stemmen. De eindstemming gebeurt dus sowieso volgende week.

 

Mijnheer Goyvaerts, indien wij het amendement naar de commissie terugsturen, kunnen wij de algemene bespreking stoppen en ze volgende week hervatten.

 

15.06  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, dat is waarop ik wou alluderen. Indien wij het amendement hier vandaag aanvaarden, kunnen wij sowieso de eindstemming niet houden. Ik zag dus niet een probleem om het amendement terug te sturen naar de commissie. Of het nu vrijdag of dinsdag wordt behandeld, maakt mij niet uit. Wij kunnen in dat geval de algemene bespreking inclusief het amendement volgende week in één vergadering houden.

 

De voorzitter: Indien u het ermee eens bent, stuur ik het amendement terug naar de commissie. De algemene bespreking en de stemming volgen dan volgende week, 4 december 2008. (Instemming.)

 

16 Wetsontwerp inzonderheid tot oprichting van een auditcomité in de genoteerde vennootschappen en de financiële ondernemingen (1471/1-5)

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde binnen de beursgenoteerde vennootschappen een auditcomité op te richten (198/1-2)

16 Projet de loi instituant notamment un comité d'audit dans les sociétés cotées et dans les entreprises financières (1471/1-5)

- Proposition de loi modifiant le Code des sociétés en vue d'instituer un comité d'audit au sein des sociétés cotées en bourse (198/1-2)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Christian Brotcorne

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

16.01  Joseph George, rapporteur: Monsieur le président, mesdames et messieurs, chers collègues, le projet de loi examiné par notre commission avait pour objet de transposer les articles 38, 41 et 42 de la directive du Parlement européen ou plus exactement une partie de cette directive. Pour rappel, cette directive aurait dû être transposée pour le 29 juin 2008. Comme cela a été exposé, la Belgique a été mise en demeure de faire le nécessaire. Le gouvernement a répondu à la requête de la Commission le 17 septembre 2008.

 

Il est utile de préciser que le rapport au Roi, déposé avec ce projet de loi, indiquait que le but de la directive et de sa transposition en droit interne était de restaurer la crédibilité de l'information financière dans le cadre des scandales qui ont touché des sociétés par le passé. C'était pour le moins prémonitoire! Il convient de rappeler qu'en obligeant des entités d'intérêt public à instituer un comité d'audit, la directive entendait augmenter les garanties en vue d'élaborer des informations financières de grande qualité, devant ainsi renforcer la confiance du public dans le caractère sincère et complet de celles-ci. Rappelons que par "entités d'intérêt public", nous entendons les sociétés cotées.

 

Il nous a été précisé que le gouvernement a travaillé de concert avec la CBFA et la Banque Nationale et a consulté divers intervenants dans le secteur (FEB, IRE, Fédération royale du Notariat).

 

M. Brotcorne, auteur de la proposition, a rappelé que, lui aussi, souhaitait, dans le cadre de cette proposition, assurer un meilleur contrôle interne et faire en sorte que ce comité d'audit puisse jouer un rôle fondamental.

 

En commission, la discussion générale a porté autour des objectifs de cette proposition et de ce projet de loi. Tout le monde s'est accordé à dire qu'il s'agissait de rétablir la confiance du public dans l'information financière des institutions, plus particulièrement des institutions financières cotées en bourse. Le souci était de faire en sorte que la composition et la qualité du comité d'audit répondent à des critères de qualité et de compétence: confiance du public, qualité des personnes. Chacun s'est accordé à dire qu'il fallait que les garanties maximales soient assurées.

 

M. Brotcorne a rappelé qu'il y avait aussi des exceptions, à savoir les PME au sens de la définition européenne, et que la catégorie qui est exemptée de cette obligation de réunir des comités d'audit était celle des sociétés cotées qui n'émettaient que des obligations.

 

La commission a examiné un amendement déposé par Mme Gerkens. Elle me complètera certainement si elle intervient aujourd'hui. Elle souhaitait renforcer les différents mécanismes prévus dans le projet de loi. Elle voulait notamment que le nombre d'administrateurs indépendants soit augmenté, que ceux-ci ne cumulent pas plusieurs mandats et que le délai de viduité entre la période où ils avaient éventuellement exercé une activité au sein de l'entreprise et celle où ils étaient amenés à siéger comme indépendants soit prolongée. Elle ajoutait également d'autres conditions qui touchaient aux incompatibilités, renforçant celles-ci au-delà des degrés prévus dans le projet de loi. Elle souhaitait également que ces administrateurs ne puissent pas exercer plus de deux mandats successifs au sein de la même entreprise. L'échange de vues a été courtois et chacun a exposé son point de vue, exprimant le fait que le nombre d'administrateurs indépendants n'était pas fort important pour l'heure et qu'il convenait effectivement de ne pas élargir trop les structures car on risquait de diluer les responsabilités.

 

Finalement, la commission a examiné des amendements de Mme Gerkens et les a rejetés.

 

L'ensemble des articles a été adopté par 10 voix pour et une abstention.

 

16.02  Christian Brotcorne (cdH): Monsieur le président, j'avais aussi un rapport au nom de la commission des Finances mais je me réfère à ce qui vient d'être dit. La commission des Finances avait été saisie parce que le projet s'étendait aux entreprises financières et d'assurances. Ce que vient de dire M. George vaut également pour nos propres travaux.

 

Monsieur le président, chers collègues, je me réjouis du fait que le gouvernement a décidé de transposer en droit belge une directive européenne à l'égard de laquelle il était déjà bien en retard. De mon côté, au début de cette législature, j'avais déposé un texte visant à donner une base légale à ces comités d'audit car il était temps d'arrêter leurs compositions, leurs missions et leurs moyens même si rien n'empêchait, et n'empêche encore aujourd'hui, la création de tels comités au sein de l'entreprise sur base volontaire.

 

Pourquoi souhaitais-je la création de ces comités d'audit?

 

Pour renforcer la crédibilité des comptes que les entreprises écrivent, mettent sur la place publique et donnent à la connaissance de différents intervenants, il fallait vraiment que cette information soit transparente, de qualité et objective.

 

Pour ce faire, il fallait nécessairement que ces comités d'audit soient composés au moins de certains éléments ou représentants indépendants. À l'époque, chers collègues, le développement de ma proposition de loi débutait comme suit: "Face aux scandales financiers mis en lumière dans la presse américaine mais également internationale, la réaction des investisseurs américains a été de remettre en cause, de manière générale, la qualité de l'information comptable publiée par les sociétés cotées sur une des multiples places boursières".

 

Comme l'a dit le rapporteur, c'était prémonitoire dans la mesure où nous savons, depuis quelques semaines, le peu de crédit qu'il y avait à accorder à ces informations. Dès lors, je me réjouis de l'adoption de ce texte par notre Parlement dans les minutes qui suivent, car il me paraît que c'est probablement une des premières pièces d'un puzzle beaucoup plus important qui doit rétablir cette crédibilité et qui, en la rétablissant, renforcera ou rétablira aussi la nécessaire confiance que les citoyens et les entreprises doivent avoir à l'égard des institutions financières au sens large.

 

Je me réjouis dès lors et me félicite de l'adoption imminente de ce texte par notre Chambre.

 

16.03  Valérie Déom (PS): Monsieur le président, messieurs les ministres, chers collègues, après l'échec criant d'instruments de bonne conduite, comme le maintenant tristement célèbre code Lippens, après les errements d'institutions qui ont provoqué la terrible crise financière, ce projet est évidemment d'une grande actualité.

 

En effet, le projet que nous allons voter aujourd'hui s'inscrit, un peu par hasard il est vrai, dans la nécessité de revoir toute l'architecture des entreprises ainsi que les structures de contrôle interne et externe de celles-ci. C'est en fait davantage le hasard qu'une première réponse à la crise du secteur bancaire et financier qui nous amène ce projet aujourd'hui, celui-ci ayant été élaboré bien avant la crise.

 

Ce projet est, en fait, la finalisation de la transposition d'une directive. Il oblige les entreprises à créer un comité d'audit au sein de l'organe de gestion ce, pour renforcer à la fois la solidité de l'information financière et la confiance du public dans ces informations. De plus, ce comité d'audit doit comporter au minimum un administrateur indépendant.

 

Sous son apparence technique, ce projet est un premier pas vers la fin d'une autorégulation pure et dure, chère à beaucoup dans ce pays, grandes entreprises et idéologues du marché en tête.

 

C'est un premier pas qui vaut toutefois la peine d'être salué surtout lorsque l'on s'attarde à ce que l'arrêt Fortis a révélé: non seulement l'autorégulation est insuffisante mais, plus surprenant, elle peut nuire aux intérêts tant des tiers que des actionnaires.

 

En adoptant son propre code de bonne gouvernance, Fortis a créé des attentes légitimes dans le chef de nombreuses personnes. On a laissé penser que les administrateurs étaient liés par les règles de bonne gouvernance qu'ils s'étaient eux-mêmes donné de suivre. La simple existence de ces règles a induit en erreur de nombreuses personnes quant à leurs droits et devoirs vis-à-vis de la banque. C'est là toute la particularité des règles de bonne gouvernance. Quand tout va bien, leur utilité confine à l'esthétique; quand les choses se compliquent, elles apparaissent comme inutiles, quand elles ne sont pas nuisibles.

 

Obliger aujourd'hui les entreprises à créer au sein de leur organe de gestion un comité d'audit avec au moins un administrateur indépendant est, je l'ai dit, un premier pas mais il faut continuer dans cette voie. Je sais que le gouvernement va nous présenter prochainement un autre projet qui aura trait cette fois aux rémunérations et aux fameux parachutes dorés. Pour mon groupe, ce sont des pans entiers des codes de bonne gouvernance, type Lippens ou autres, qui doivent maintenant et en urgence être coulés dans les textes de loi et qui, pour le reste, doivent au minimum engager sérieusement la responsabilité des administrateurs et du management en général.

 

C'est dans cet esprit que mon groupe a déposé une proposition de loi qui prévoit d'insérer toute une série de principes dans le Code des sociétés. Ces principes concernent la rémunération (par exemple limiter la partie variable à 30% de la partie fixe), l'amélioration de la publicité des opérations réalisées sur les titres de la société par les dirigeants d'entreprises, l'obligation d'imposer un vote de l'assemblée générale des actionnaires sur l'ensemble des éléments de la rémunération et autres avantages directs et indirects des tops managers, l'obligation pour la société de s'assurer que tous les moyens et informations sont disponibles notamment sur le site internet de la société pour permettre aux actionnaires d'exercer leurs droits, l'extension de la notion d'intérêt social de l'entreprise actuellement limitée aux seuls actionnaires aux autres parties prenantes.

 

Dans ce contexte et en attendant de poursuivre ces débats ô combien importants, mon groupe votera pour ce projet qui est, comme je l'ai déjà dit, un premier pas dans la bonne direction.

 

16.04  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, chers collègues, ce projet de loi est évidemment important au vu des difficultés que nous avons rencontrées ces dernières années en lien avec une série de scandales qui témoignent d’une absence ou d’un manque important et grave de contrôles dans la gestion des sociétés cotées en bourse.

 

Néanmoins, j'estime que ce projet aurait dû aller plus loin; c’est la raison pour laquelle j’ai déposé des amendements. Avant de vous expliquer les différentes dispositions envisagées, j’aurais voulu poser une question au ministre de la Justice qui ne m’écoute pas!

 

Monsieur le ministre, à l’occasion des travaux en commission, j’ai introduit des amendements visant à renforcer les critères qui permettront de déterminer qu’un administrateur est indépendant, mais aussi à renforcer le nombre des administrateurs indépendants dans les sociétés cotées en bourse et dans les banques et sociétés d’assurances visées par ce projet.

 

Votre représentant nous a informés que vous alliez déposer un projet de loi visant à renforcer ce que l’on appelle le code de "corporate governance", et notamment l’intégration du contenu du code Lippens et d'autres dispositions.

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quand ce projet nous sera soumis?

 

16.05  Jo Vandeurzen, ministre: Monsieur le président, chère collègue, le gouvernement a déjà approuvé l’avant-projet qui est actuellement soumis au Conseil d’État. Il s’agit d’un projet élaboré en parallèle avec le projet relatif aux parachutes dorés. Il prévoit l’installation dans ces sociétés d’un comité de rémunération avec un certain nombre de gestionnaires indépendants. Ce comité sera appelé à faire un rapport sur la politique de rémunération des cadres qui devra être approuvé par l’assemblée générale. Ce projet prévoit également l’indication du code de "corporate governance" que la société doit respecter et qui doit figurer dans le rapport annuel présenté lors de l’assemblée générale. Je répète que l’avant-projet a déjà été approuvé par le gouvernement. Le projet de loi sera donc prochainement soumis à cette assemblée.

 

16.06  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Monsieur le ministre, je vous remercie pour cette réponse.

 

Je me permettrai de présenter mes amendements d'une façon plus détaillée; même s'ils ne sont pas acceptés aujourd'hui dans ce projet de loi-ci – ce que je pense –, ils pourraient être débattus et inspirer le prochain projet, nettement plus général, concernant la gouvernance de ces sociétés, abordée de manière plus large qu'uniquement via le comité d'audit.

 

Le premier renforcement que nous visions était d'imposer dans une société cotée un nombre minimal de trois administrateurs indépendants. Pourquoi introduire cet amendement? Dans une société, diverses instances – en l'occurrence un comité d'audit exigera un administrateur indépendant, et si j'entends le ministre, un comité de rémunération et d'autres organes – devront aussi comprendre au moins un administrateur indépendant. C'est pourquoi il n'est pas superflu d'exiger un nombre minimal de trois administrateurs indépendants dans une société.

 

Un autre argument, constituant un des rares éléments que j'avais trouvés positifs dans la manière dont M. Lippens avait présenté son code, c'est qu'au-delà de l'indépendance des administrateurs, malgré tout assez relative, l'important est d'en disposer de plusieurs et de leur imposer d'exposer leur analyse ou leur accord vis-à-vis des activités de la société face aux autres, de manière à s'obliger mutuellement à intervenir et à déchiffrer exactement la situation, afin d'être amenés à assumer correctement ses responsabilités.

 

Pendant les discussions, plusieurs membres et même le représentant du ministre ont reconnu la pertinence d'imposer ce nombre minimal de trois administrateurs, mais ont cependant suggéré que cette disposition apparaisse plus haut dans la hiérarchie des lois, donc plutôt dans le Code des sociétés. J'espère donc qu'elle se trouvera dans le projet de loi qui nous parviendra prochainement.

 

Une autre disposition que j'avais voulu introduire permettait de définir plus clairement ce qu'on attend de la part d'un administrateur indépendant. Les dispositions que je propose ne viennent pas de nulle part. Quand nous avons travaillé sur les projets de loi relatifs à la "corporate governance", au début des années 2000, nous avons introduit des dispositions qui visaient à éviter les conflits d'intérêts dans le chef des personnes accomplissant des missions de contrôle, de vérification des comptes des sociétés cotées en bourse.

 

Si on veut des administrateurs indépendants, il faut définir strictement dans la loi ce que ces mots veulent dire, ce qui n'est pas le cas de ce projet de loi selon nous. Pour pouvoir juger librement du fonctionnement et de la gestion d'une société, il est important à nos yeux de répondre aux critères suivants: ne plus avoir de fonctions de gestion ou de direction de la société depuis cinq ans; ne pas être lié au premier degré à des personnes exerçant un mandat de direction de cette société, donc pas le conjoint, pas les enfants; pas de mandats ou de fonctions croisés entre la société d'où vient l'administrateur indépendant et celle dans laquelle il exerce son mandat; limiter le nombre de mandats successifs à huit ans ou deux mandats car il serait difficile après tant d'années de se prétendre administrateur indépendant et apportant un regard neuf; ne pas détenir une part dans la société excédant celle que nous définissons comme maximale; enfin, ne pas avoir été associé ou salarié de l'auditeur externe de la société pendant les cinq dernières années.

 

Ces dispositions ont été jugées trop sévères. J'aimerais que ces dispositions soient analysées à la faveur du projet à venir, qui sera plus vaste. Si nous mettons en place des administrateurs indépendants dans toute une série d'organes et que leur indépendance ne permet pas une distance suffisante, nous vivrons les mêmes catastrophes qu'aujourd'hui: ces personnes ne pourront pas assumer leurs responsabilités.

 

Une des questions qui ont surgi concerne le manque de personnes capables d'assumer ce rôle d'administrateur indépendant. C'est en tout cas ce qui est dit et pensé du côté politique et peut-être chez certains gestionnaires de grandes sociétés. Si c'est le cas, nous avons l'obligation de former des administrateurs pour qu'ils soient à même d'assumer ces fonctions, pour élargir l'éventail d'administrateurs parmi lesquels nous pourrons faire un choix.

 

Je considère qu'actuellement, le nombre d'administrateurs dits indépendants qui siègent dans les conseils et commissions des sociétés cotées en bourse dans notre pays, et plus particulièrement les plus importantes, se limite à un petit cercle de personnes qui ont été formées dans les mêmes écoles. Elles sont mutuellement administrateurs dans leurs sociétés et leurs capacités à s'interpeller et s'obliger à remplir leur rôle correctement ne sont plus garanties. Ce qui s'est passé chez Fortis me semble être un bon exemple de cette situation!

 

En tant que politiques, nous nous devons de mettre en place des outils qui nous permettront d'avoir suffisamment d'administrateurs indépendants que pour pouvoir oser définir strictement ce que l'on entend par "administrateur indépendant". Il nous faut organiser de véritables outils de contrôle dans la gestion des entreprises.

 

Pour Mme Déom ainsi que pour mes autres collègues, j'espère que, lors de la discussion du projet qui viendra du gouvernement, nous pourrons poursuivre les travaux qui ont été entamés en commission à partir de notre proposition de loi. Madame Déom, ceux-ci permettront aussi de se pencher sur votre proposition, en vue de véritablement renforcer ces règles de transparence et de transmission d'informations vis-à-vis des actionnaires les plus faibles, c'est-à-dire ceux qui ont naturellement et spontanément le moins accès aux informations.

 

J'espère véritablement que notre commission poursuivra ces travaux et que nous oserons aller assez loin, en tout cas suffisamment loin que pour rejoindre les déclarations musclées qui ont été faites au moment où l'on a découvert la catastrophe dans nos banques. Cela nous a amenés à revoir de manière importante la gestion et la transparence aussi bien au niveau de la gestion que des informations. Or, au fil des jours et des semaines, on se rend compte que les exigences et l'ampleur des réformes diminuent.

 

Monsieur le président, j'espère pouvoir revenir dans quelques mois vous dire que mes demandes et les préoccupations du groupe Ecolo-Groen! auront été rencontrées dans le cadre du projet que le gouvernement nous transmettra.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen. De door de commissie verbeterde tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1471/5)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte corrigé par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1471/5)

 

Het wetsontwerp telt 36 artikelen.

Le projet de loi compte 36 articles.

 

*  *  *  *  *

Amendement déposé:

Ingediend amendement:

 

Art. 12/1 (n)

  • 1   Muriel Gerkens cs (1471/2)

Art. 16

  • 2   Muriel Gerkens cs (1471/2)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

Réservé: le vote sur les amendements et l'article 16.

Aangehouden: de stemming over de amendementen en artikel 16.

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 - 15, 17 - 36.

Adoptés article par article: les articles 1 - 15, 17 - 36.

*  *  *  *  *

 

17 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, ondertekend te Rabat op 19 maart 2007, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 (1406/1-2)

17 Projet de loi portant assentiment au Protocole additionnel, signé à Rabat le 19 mars 2007, à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997 (1406/1-2)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

17.01  Herman De Croo, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik wil verwijzen naar de omvangrijke schriftelijke verslagen bij sommige van deze wetsontwerpen. Ik doe dat nu voor alle ontwerpen waarvan ik verslaggever ben, dan moet ik het niet herhalen.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1406/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1406/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

18 Wetsontwerp houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst nr. 6 gesloten tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, ondertekend te Parijs op 12 oktober 2006 (1558/1)

18 Projet de loi portant assentiment à l'Avenant n° 6 à l'Accord conclu entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française, concernant l'exécution en commun d'un programme d'observation de la terre, signé à Paris le 12 octobre 2006 (1558/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1558/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1558/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

19 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, gedaan te Kiev op 21 mei 2003 (1559/1)

19 Projet de loi portant assentiment au Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants, fait à Kiev le 21 mai 2003 (1559/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1559/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1559/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

20 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie, gedaan te Straatsburg op 15 mei 2003 (1560/1)

20 Projet de loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, fait à Strasbourg le 15 mai 2003 (1560/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De voorzitter: Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1560/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1560/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

21 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea, ondertekend te Brussel op 5 juli 2005 (1561/1)

21 Projet de loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Corée, signée à Bruxelles le 5 juillet 2005 (1561/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1561/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1561/1)

 

Het wetsontwerp telt 3 artikelen.

Le projet de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

22 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van het Gemenebest van de Bahama's inzake de afschaffing van de visumplicht van houders van diplomatieke en officiële of dienstpaspoorten, gesloten door Uitwisseling van brieven ondertekend te Washington D.C. op 2 februari 2006 en op 3 maart 2006 (1562/1)

22 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre les Gouvernements des États du Benelux et le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas relatif à la suppression de l'obligation du visa de voyage pour les titulaires d'un passeport diplomatique et officiel ou de service, conclu par Échange de lettres signées à Washington D.C. le 2 février 2006 et le 3 mars 2006 (1562/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1562/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1562/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

23 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Oosterse Republiek Uruguay, ondertekend te Montevideo op 22 november 2006 (1563/1)

23 Projet de loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République Orientale de l'Uruguay, signée à Montevideo le 22 novembre 2006 (1563/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1563/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1563/1)

 

Het wetsontwerp telt 3 artikelen.

Le projet de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

24 Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 2001 betreffende de controle op schadelijke aangroeiwerende systemen op schepen, en met de Bijlagen, gedaan te Londen op 5 oktober 2001 (1564/1)

24 Projet de loi portant assentiment à la Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, et aux Annexes, faites à Londres le 5 octobre 2001 (1564/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1564/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1564/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

25 Wetsontwerp houdende instemming met het akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kazachstan over samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand inzake de douane, ondertekend te Brussel op 5 december 2006 (1565/1)

25 Projet de loi portant assentiment à l'Accord de coopération et d'assistance mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, signé à Bruxelles le 5 décembre 2006 (1565/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1565/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1565/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

26 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kroatië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Zagreb op 30 mei 2005 (1566/1)

26 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Croatie sur l'exercice d'une activité à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire, signé à Zagreb le 30 mai 2005 (1566/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1566/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1566/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

27 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina, ondertekend te Brussel op 6 maart 2006 (1567/1)

27 Projet de loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la Bosnie-Herzégovine, signée à Bruxelles le 6 mars 2006 (1567/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1567/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1567/1)

 

Het wetsontwerp telt 3 artikelen.

Le projet de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

28 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering, ondertekend te Brussel op 13 februari 2007 (1568/1-2)

28 Projet de loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien, signée à Bruxelles le 13 février 2007 (1568/1-2)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1568/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1568/1)

 

Het wetsontwerp telt 3 artikelen.

Le projet de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

29 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Mozambique inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 juli 2006 (1569/1-2)

29 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Mozambique concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 juillet 2006 (1569/1-2)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

29.01  Herman De Croo, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik verwijs naar mijn schriftelijk verslag.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1569/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1569/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

30 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek India, ondertekend te New Delhi op 3 november 2006 (1570/1)

30 Projet de loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde, signée à New Delhi le 3 novembre 2006 (1570/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1570/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1570/1)

 

Het wetsontwerp telt 3 artikelen.

Le projet de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

31 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende een Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem (EUCARIS), gedaan te Luxemburg op 29 juni 2000 (1571/1)

31 Projet de loi portant assentiment au Traité sur un système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS), fait à Luxembourg le 29 juin 2000 (1571/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1571/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1571/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

32 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk België en Australië, ondertekend te Canberra op 10 augustus 2006 (1572/1)

32 Projet de loi portant assentiment à la Convention sur l'assurance soins de santé entre le Royaume de Belgique et l'Australie, signée à Canberra le 10 août 2006 (1572/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1572/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1572/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

33 Wetsontwerp houdende instemming met de Wijziging aan het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, aangenomen te Almaty op 27 mei 2005 (1573/1)

33 Projet de loi portant assentiment à l'Amendement à la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, adopté à Almaty le 27 mai 2005 (1573/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1573/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1573/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

34 Wetsontwerp houdende instemming met het Raamakkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek betreffende de grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg, ondertekend te Moeskroen op 30 september 2005 (1574/1)

34 Projet de loi portant assentiment à l'Accord cadre entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française sur la coopération sanitaire transfrontalière, signé à Mouscron le 30 septembre 2005 (1574/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1574/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1574/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

35 Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite System) (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, gedaan te Helsinki op 9 september 2006 (1575/1-2)

35 Projet de loi portant assentiment à l'Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite à usage civil entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, fait à Helsinki le 9 septembre 2006 (1575/1-2)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

35.01  Herman De Croo, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik verwijs naar mijn schriftelijk verslag.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1575/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1575/1)

 

Het wetsontwerp telt 3 artikelen.

Le projet de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

36 Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite System) (GNSS), gedaan te Brussel op 12 december 2006 (1576/1)

36 Projet de loi portant assentiment à l'Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne ainsi que ses États membres et le Royaume du Maroc, fait à Bruxelles le 12 décembre 2006 (1576/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1576/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1576/1)

 

Het wetsontwerp telt 3 artikelen.

Le projet de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Monsieur Lahssaini, je vous ai oublié. Vous vouliez intervenir sur un acte international.

 

36.01  Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen!): Sur la Convention entre la Belgique et le Maroc en matière d'entraide judiciaire.

 

Le président: Le projet 1406/1 et 2. Je vous en prie.

 

36.02  Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, le projet dont il est question aujourd'hui fait suite à un autre projet qui a été signé en 2007. Ceci n'est que la suite qui complète la démarche et qui permet aux États de pouvoir saisir certaines informations ou du matériel pour compléter une enquête judiciaire.

 

Déjà pour le premier accord, notre groupe avait manifesté son opposition pour la simple et bonne raison que ce protocole met à mal certaines valeurs qui nous sont très chères. Ces valeurs ont été mises en évidence par la convention contre les tortures et autres traitements inhumains et dégradants des Nations unies ainsi que par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

 

Dans ces conventions concernant le Maroc, il est apparu que les Nations unies affichent un certain nombre de préoccupations quant à la situation judiciaire dans ce pays. En particulier, le comité des Nations unies est préoccupé par les questions suivantes.

 

La première concerne l'extension considérable du délai de garde à vue, période durant laquelle le risque de torture est maximal, tant dans le droit pénal général que dans les lois antiterroristes intervenues postérieurement à l'examen du deuxième rapport périodique.

 

Il ajoute aussi l'absence, durant la période de garde à vue, de garanties assurant l'accès rapide et approprié à un avocat, à un médecin ainsi qu'à un membre de la famille des personnes gardées.

 

Ensuite, l'accroissement, selon certaines informations, du nombre d'arrestations pour des motifs politiques durant les périodes examinées, ainsi que l'accroissement du nombre de détenus et de prisonniers en général, y compris les prisonniers politiques, et l'accroissement du nombre d'allégations de tortures et de peines, de traitements cruels, inhumains et dégradants impliquant la direction de la Surveillance du territoire.

 

Enfin, le manque d'informations sur les mesures prises par les autorités judiciaires, administratives et autres, pour donner suite aux plaintes et procéder à des enquêtes, inculpations, procès et jugements contre les auteurs d'actes de torture, notamment dans les actes de torture vérifiés par la commission d'arbitrage.

 

Je pourrais énumérer encore d'autres éléments relevés par le comité chargé par les Nations unies de vérifier le respect par le Royaume du Maroc des conventions contre la torture et autres peines.

 

Monsieur le président, chers collègues, voilà quelques-unes des préoccupations de notre groupe qui nous ont déjà amenés une première fois à nous opposer à la signature de ce protocole et qui nous amènera encore aujourd'hui à voter contre sa signature.

 

37 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voor wat betreft de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat (930/1-6)

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijke Wetboek voor wat betreft de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat (1049/1-2)

37 Proposition de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat (930/1-6)

- Proposition de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat (1049/1-2)

 

Voorstellen ingediend door:

Propositions déposées par:

- 930: Katrien Schryvers, Raf Terwingen

- 1049: Renaat Landuyt

 

De voorzitter: Ik stel u voor een enkele bespreking aan deze twee wetsvoorstellen te wijden. (Instemming)

Je vous propose de consacrer une seule discussion à ces deux propositions de loi. (Assentiment)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

37.01  Marie-Christine Marghem, rapporteur: Monsieur le président, j'ai très peu de choses à dire. Je voudrais donc m'en référer à mon rapport écrit bien que Mme Nyssens et M. Landuyt, surtout depuis notre retour du Canada, eussent certainement préféré un rapport plus vivant.

 

Le président: Je vous remercie pour votre remarquable rapport.

 

37.02  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ondanks het korte verslag van de collega denk ik dat deze voorgestelde wetswijziging toch te belangrijk is, maatschappelijk te relevant is om zomaar te laten passeren.

 

Ik veroorloof mij als nieuw parlementslid ook om eventjes terug te gaan in de tijd. Ik herinner u aan de vorige legislatuur en de besprekingen die toen hebben plaatsgevonden. Een aantal collega’s zal zich deze ongetwijfeld nog herinneren. Er was de problematiek rond de vraag met betrekking tot de verhaalbaarheid van erelonen van advocaten. Is dit al dan niet vergoedbare schade en kunnen partijen al dan niet deze schade in rechte verhalen?

 

In deze zijn er vervolgens belangrijke arresten geweest van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof. Er was onder meer het arrest van 2 september 2004 ingevolge waarvan vast kwam te staan dat erelonen van advocaten effectief deel kunnen uitmaken van deze vergoedbare schade.

 

Een aantal confraters zal zich deze periode nog wel herinneren. Dit arrest had tot gevolg dat bij een veroordeling effectief participatie in de kosten van de advocaten werd gevraagd van de tegenpartij, met als gevolg zeer uiteenlopende rechtspraak en rechtsonzekerheid.

 

Het is aldus dat deze Kamer terecht de wet van 21 april 2004 heeft goedgekeurd waarin een antwoord werd geboden op deze problematiek. Het principe van de verhaalbaarheid van de erelonen werd verankerd in het Gerechtelijk Wetboek. Deze rechtsplegingvergoeding kreeg ook een andere definitie, namelijk een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.

 

Daarbij werd ook voorzien dat de rechter beschikt over een zeer ruime beoordelingsmogelijkheid. Daarenboven werden in de wet een aantal precieze criteria vooropgesteld ingevolge waarvan de rechter deze rechtsplegingvergoeding in goede banen kon leiden en toch kon blijven zorgen voor en aandacht kon blijven hebben voor een gelijke toegang tot het gerecht voor alle partijen, ook de meest zwakken in deze samenleving.

 

Waarde collega’s, ik hoef u niet te herinneren aan de talrijke problemen die zich in de praktijk met betrekking tot de toepassing van dit artikel stellen, belangrijke rechtsvragen en onbedoelde gevolgen. Ik verwijs hiervoor naar de ontelbare vragen die hierover zijn gesteld aan de minister van Justitie. Ik som er enkele op.

 

Een vraag betrof de vaststelling dat een partij die voor de rechter verschijnt, de vordering niet betwist en enkel om afbetalingen komt vragen, mogelijkerwijs tot een hogere rechtsplegingsvergoeding wordt veroordeeld dan een partij die niet komt opdagen en verstek laat gaan.

 

Een andere vraag betrof de vaststelling dat een partij die enkel verzet aantekent omdat hij afbetalingen wenst te bekomen en mogelijkerwijs in het gelijk wordt gesteld, afbetalingen bekomt en recht heeft op een rechtsplegingsvergoeding ten opzichte van degene die de betaling moet ontvangen.

 

De vraag is of de rechtsplegingsvergoeding en deze regeling van toepassing is in administratief recht.

 

De minister heeft zich in de commissie geëngageerd om al deze problemen met de verschillende actoren te bespreken. Het merendeel van deze problemen betreft niet de toepassing van artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek, maar de toepassing van het koninklijk besluit.

 

Vandaar dat de minister zich heeft geëngageerd om deze wet en het koninklijk besluit te evalueren, daarbij rekening houdend met de te verwachten uitspraken van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie om aldus te komen tot een coherente en eensluidende aanpassing.

 

Het artikel en de vandaag voorliggende wetswijziging verdienen onze aandacht omdat deze wijziging voorziet in een wijziging van het derde lid van artikel 1022. Dit voorstel heeft de verdienste om de problematiek op te lossen van een partij die aanvankelijk geen vermindering van rechtsplegingsvergoeding heeft gevraagd terwijl hij of zij daarop recht heeft, omdat hij het vergat te vragen of niet wist dat hij dat kon vragen.

 

Dit artikel en deze aanpassing voorzien in een mogelijkheid voor de rechter om deze partij actief te bevragen en aldus informatie te verzamelen zodat hij desgevallend toch zou komen tot een beslissing en de vermindering van de rechtsplegingsvergoeding.

 

Hierbij wordt evenwel de procesautonomie van de partijen en de rechten van verdediging gehandhaafd. Een partij zal dit immers moeten vragen in rechte en de rechter zal dit niet ultra petita kunnen statueren.

 

Dat is ook de reden waarom wij het geamendeerde voorstel hebben gesteund in de commissie en wij het als fractie straks ook zullen goedkeuren.

 

37.03  Valérie Déom (PS): Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, la proposition qui est débattue aujourd'hui relance le débat relatif à la répétibilité des honoraires et frais d'avocats. En effet, la pratique a fait apparaître plusieurs imprécisions et lacunes dans la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité. Un groupe de travail a d'ailleurs été chargé de l'évaluation globale de cette loi.

 

Dans ce contexte, nous rejoignons la conclusion de ce groupe de travail selon laquelle il y a lieu d'attendre les arrêts de la Cour constitutionnelle, saisie à plusieurs reprises en cette matière, pour entamer un travail de réforme plus global de la loi.

 

Toutefois, la disposition qui est débattue aujourd'hui concerne un point précis qui n'a pas été discuté de manière approfondie lors de l'examen de la loi au cours de la législature précédente et qui peut donc, d'ores et déjà, être soumis au vote. Cette disposition confère au juge un pouvoir d'interpellation des parties pour qu'elles prennent position sur la possibilité pour elles de s'écarter du montant de base de l'indemnité de procédure. L'attribution au juge de ce droit d'interpellation est par ailleurs tout à fait conforme aux principes du débat contradictoire et aux droits de la défense.

 

Monsieur le ministre, je voudrais, toutefois, revenir sur l'un des points qui a fait débat lors de la discussion en commission, à savoir le fait que la loi organise la répétibilité des seuls frais et honoraires d'avocats au détriment de ceux du délégué syndical. En effet, le justiciable, qui choisit dans les matières où cela est possible de se faire assister par son délégué syndical, ne peut actuellement bénéficier de la répétibilité. Or, l'indemnité de procédure couvre non seulement les actes matériels accomplis au cours de cette procédure par l'avocat de la partie qui a obtenu gain de cause, mais aussi les prestations intellectuelles posées par cet avocat.

 

Dès lors, il n'est pas justifié d'en exclure les prestations intellectuelles que pose le délégué syndical lorsqu'il représente un travailleur devant les juridictions du travail et qui sont, en tout point, analogues à celles posées par l'avocat.

 

Cette discussion touche aux principes fondamentaux de notre ordre juridique, principe de l'accès effectif au juge et de l'égalité des armes mais aussi à la liberté d'association et à la liberté syndicale. Les libertés impliquent, en effet, le droit pour les organisations syndicales d'avoir des membres et de pouvoir défendre les intérêts de ceux-ci. Priver le délégué syndical de l'accès à la répétibilité a pour effet d'inciter les travailleurs à recourir aux services d'un avocat plutôt qu'à ceux d'un délégué syndical espérant ainsi bénéficier, en cas de succès de sa cause, du mécanisme de la répétibilité.

 

En outre, cela est de nature à inciter les employeurs à soutenir une action en justice contre un travailleur assisté d'un délégué syndical, ceux-ci ne courant pas le risque d'être condamnés à verser au travailleur une indemnité de procédure.

 

Dans ce contexte et dans son état actuel, la loi sur la répétibilité pourrait avoir des effets insidieux et priver les organisations syndicales d'une part substantielle de leurs membres, ce qui les contraindra à réduire, voire même à supprimer leurs services d'assistance juridique aux travailleurs, parties au litige devant une juridiction.

 

La protection des travailleurs y perdra ainsi en richesse et en diversité. Il faut donc impérativement rétablir l'équilibre entre les parties à une procédure, qu'elles soient représentées par un avocat ou un délégué syndical, pour qu'elles puissent l'une et l'autre bénéficier de la répétibilité.

 

Lors de la discussion sur ce point en commission, votre représentant s'est engagé à soumettre cette discrimination à la discussion du groupe de travail chargé de l'évaluation globale de la loi sur la répétibilité.

 

Monsieur le ministre, afin que mon groupe puisse voter en toute confiance la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui, pouvez-vous me confirmer que cette problématique sera en effet – ou est déjà – sur la table des négociations relatives à la révision globale de la loi?

 

37.04  Jo Vandeurzen, ministre: Je confirme ce qui a été convenu lors de la discussion.

 

On a installé un groupe de spécialistes de cette matière assez complexe et de cette législation récente. On attend des décisions de la Cour constitutionnelle. Je m'engage à étudier la question que vous posez lors des discussions à venir. Je ne cache pas que le problème est complexe mais la volonté est là de le résoudre et l'engagement est pris.

 

37.05  Valérie Déom (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Les différents arrêts de la Cour constitutionnelle, en particulier celui relatif à cette problématique, sont attendus pour le 18 décembre. Il pourra certainement éclairer nos travaux sur le projet de réforme globale de la loi sur la répétibilité.

 

Au vu de votre réponse et dans ce contexte, mon groupe votera en faveur du texte tel qu'il est proposé aujourd'hui.

 

37.06  Renaat Landuyt (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, op dit punt zou ik de minister graag een bijkomende vraag stellen.

 

De voorzitter: Dat mag.

 

37.07  Renaat Landuyt (sp.a+Vl.Pro): Dank u, mijnheer de voorzitter, dat ik die vraag mag stellen. Als de minister zijn blackberry aan de kant wil leggen?

 

Mijnheer de minister, u zegt dat het een complex probleem is om te stellen dat voor de inspanningen van een vertegenwoordiger van de vakbond, die diezelfde zijn als de inspanningen van een advocaat op de rechtbank, ook een vergoeding zou moeten kunnen worden betaald door de verliezende partij. Ik heb daar twee reacties op.

 

Het lijkt mij geen complex probleem, het lijkt mij wel een groot probleem. Bij de arbeidsrechtbank, vooral gekend om haar grote toegankelijkheid, zorgen de vakbonden er door een vorm van collectieve inspanning voor dat de mensen goedkoper worden verdedigd in hun geschillen, meestal tegen bedrijven die iets sterker staan. Het grote probleem is nu dat de vergoeding van de advocaten van deze bedrijven in het geval waarin de betrokkene zijn recht niet haalt, zeer hoog is. Ondanks het feit dat het om procedures voor de arbeidsrechtbank gaat, kan het om grote bedragen gaan die niet in de collectieve verzekering zitten. Ze vallen in het beste geval de vakbond ten laste als men dit kan opnemen en in het slechtste geval vallen ze de betrokkene ten laste.

 

Men kan dat oplossen door minstens in deze situatie de situatie gelijk te trekken voor een advocaat en een vertegenwoordiger van de vakbond die op dat moment eigenlijk hetzelfde werk doet. Ik begrijp dus niet waarom u zich daartegen hebt verzet. Vooral gezien uw sociale achtergrond begrijp ik dit niet. U had het over de werkgroep van specialisten. Ik ken de opinies en teksten van een zekere heer Voet zeer goed en ze geven me niet veel hoop. Aangezien u zich nu engageert om het in een werkgroep te behandelen, is mijn vraag wanneer er iets uit die werkgroep zal komen.

 

37.08 Minister Jo Vandeurzen: Mijnheer Landuyt, ik moet eerlijk zeggen dat ik iets niet begrijp. Dit is een recente wet die werd goedgekeurd op het ogenblik dat u zeer actief betrokken kon zijn bij de redactie van die wetgeving. Er zijn toen keuzes gemaakt.

 

Dit is een wetgeving die heel wat gevolgen heeft. Ik heb onmiddellijk gevraagd om met een aantal deskundigen de effecten op het terrein na te gaan. Ik ben daarmee bezig. Er zijn een heleboel zaken aanhangig voor het Grondwettelijk Hof. De uitspraken ter zake zijn cruciaal voor de richting die wij moeten inslaan. Ik heb mij geëngageerd om de vraag zoals ze werd gesteld te bestuderen.

 

Toen het wettelijk kader werd gecreëerd was die vraag blijkbaar niet aan de orde. Zij heeft alleszins niet geleid tot bepaalde keuzes die nu worden voorgesteld. Ik heb mij in elk geval geëngageerd om dat probleem te bestuderen. Dit is een parlementair initiatief waarbij men met hoogdringendheid een billijkheidselement in de discussie wil inbrengen. Als het Parlement wil dat de discussie opnieuw wordt uitgesteld om het bredere en fundamentelere debat te kunnen voeren, is dat voor mij geen probleem.

 

Ik zou het echter beter vinden om dit wetsvoorstel nu goed te keuren. Dit is dringend en billijk. De andere discussies zullen wij, zoals afgesproken, meenemen naar de globale evaluatie. Qua timing zal deze evaluatie afhangen van een aantal uitspraken van het Grondwettelijk Hof, die essentieel zijn om de evaluatie behoorlijk te kunnen maken.

 

37.09  Renaat Landuyt (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de minister, ik vind dat uw spraak steeds breder wordt. Mijn vraag was heel specifiek: wanneer zal ter zake een regeling worden getroffen?

 

De voorzitter: De minister heeft geantwoord.

 

37.10  Renaat Landuyt (sp.a+Vl.Pro): Ik heb begrepen dat hij de oneindigheid als antwoord geeft. Ik begrijp dat vanuit zijn andere achtergrond.

 

De voorzitter: Het is ook de mijne.

 

37.11  Renaat Landuyt (sp.a+Vl.Pro): Ik wil iedereen met een sociale achtergrond hier kleur laten bekennen. Verwijzend naar het feit dat wij een dergelijk systeem hebben uitgewerkt, wil ik benadrukken dat wij, om de kosten voor de mensen te drukken, een en ander hebben gekoppeld aan het systeem van de rechtsplegingsvergoedingen. Het zijn de mensen die in uw werkgroep zitten, die in de rechtsleer en de rechtspraak alle mogelijke interpretaties van die technieken hebben verruimd omdat daaruit oneigenlijk gebruik wordt gemaakt om winsten te genereren voor een beroepsgroep die mij bij momenten genegen is, maar niet in deze materie.

 

Ik herhaal de deskundigen uit uw werkgroep zullen precies het omgekeerde bepleiten, net zoals de lobby van de advocatuur het omgekeerde heeft bepleit. Het eenvoudig gelijkschakelen van iedereen die iemand verdedigt, is de enige vraag die achter het amendement zat van mijn collega Déom. Aangezien ik wat minder vertrouwen in u heb, zal ik dit amendement opnieuw indienen.

 

37.12  Bert Schoofs (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, het debat is al een tijdje aan de gang.

 

Wat de vergoeding van de leden van de syndicale organisaties die pleiten voor betrokkenen in onder andere arbeidszaken betreft, wil ik toch het volgende zeggen. Men heeft destijds al verkregen dat het pleitmonopolie van de advocaat werd doorbroken. Tot daar aan toe, maar nu vragen dat er ook een vergoeding zou volgen, vind ik onbillijk. Waarom? Aan wie zou die vergoeding tenslotte ten goede komen? Zou ze ten goede komen aan de persoon die zich laat verdedigen door iemand van de syndicale organisatie? Ik denk het niet. Ik denk dat die vergoeding gewoon de vakbonden ten goede zou komen.

 

Wanneer men spreekt over het oneigenlijke gewin dat bepaalde organisaties of beroepsgeroepen maken, dan wil ik ook verwijzen naar de vakbonden. Wij hebben de jongste tijd bepaalde misbruiken bij vakorganisaties blootgelegd, zoals het misbruiken van gelden, het onrechtmatig of oneigenlijk aanwenden of toe-eigenen van gelden door vakbonden. Ik vind dat het debat op dit punt gerust kan stoppen en dat degenen die de vakbonden menen te moeten vertegenwoordigen, toch enige schroom aan de dag moeten leggen. De vakbonden willen hier weer een graantje meepikken, maar dat zal niet doorgaan, als het aan het Vlaams Belang ligt. Als collega Landuyt het amendement opnieuw indient, dan zullen wij dat met alle mogelijke middelen proberen tegen te gaan en uiteraard tegenstemmen.

 

37.13  Zoé Genot (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, je souhaiterais intervenir pour soutenir l’amendement de M. Landuyt.

 

Il n'y a pas longtemps, je rencontrais un responsable juridique d’une petite régionale syndicale qui m’expliquait que, dans le cadre de la préparation des élections syndicales, ils avaient décidé, après mûre réflexion, de porter dix affaires en justice, sachant que s’ils perdaient, ils devraient payer. Ils ont gagné huit de ces dix affaires. Ils ont dû payer pour les deux affaires perdues et ils n’ont pas reçu un euro pour les huit affaires gagnées.

 

Le fait que la répétibilité ne fonctionne que dans une direction met gravement en danger la possibilité pour les syndicats d’ester en justice et de faire respecter les droits de leurs adhérents. En effet, le déséquilibre introduit dans le système ne leur permet plus de se battre à arme égale avec la partie adverse dans les tribunaux.

 

Selon moi, la justice est basée sur cet équilibre, qui a clairement été rompu. Je soutiens donc l’amendement déposé par M. Landuyt. J’espère que nous pourrons rapidement avancer en la matière. Les propos rassurants du ministre visant à dire qu’un groupe de travail constitué de spécialistes a été créé, que ce dernier allait peut-être faire avancer les choses et se pencher sur la question à l’issue des différentes décisions qui seront prises par la Cour, ne constituent pas un engagement clair en la matière.

 

37.14  Gerald Kindermans (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik denk dat ik in het debat toch moet toevoegen dat de procedures voor de arbeidsrechtbank onderworpen zijn aan een specifiek systeem wat de gerechtskosten betreft. Immers, voor alle procedures in verband met ziekteverzekering, pensioenverzekering, kinderbijslag en dergelijke, kortom voor alle sociale procedures, worden de gerechtskosten altijd ten laste van de instelling gelegd, ook als de burger ongelijk krijgt.

 

Wanneer iemand dus bij de arbeidsrechtbank een geschil inleidt tegen de pensioenkas, tegen de RVA, tegen de ziekteverzekering, tegen het ziekenfonds, dan wordt de instelling altijd tot de gerechtskosten veroordeeld, met inbegrip van de expertisekosten, ongeacht of men gelijk krijgt of ongelijk krijgt van de rechtbank. Alleen bij tergende en roekeloze procedures riskeert de burger de gerechtskosten te moeten betalen. Wat het sociaal aspect betreft, denk ik dus dat er al uitzonderingen bestaan.

 

De rest moet worden opgenomen in een breder debat, zoals in de commissie zal worden besproken.

 

37.15  Marie-Christine Marghem (MR): Monsieur le président, chers collègues, l'ensemble des interventions que nous avons entendues montre à quel point la problématique soulevée par Mme Déom et M. Landuyt est complexe. De plus, elle vient s'insérer dans un ensemble tout aussi complexe, sur lequel planche le groupe de travail dont a parlé le ministre.

 

Nous voulions en commission, et nous l'avons répété à plusieurs reprises, que ce groupe de travail puisse œuvrer jusqu'au moment où il rendra ses conclusions et où nous pourrons connaître son rapport et en débattre, et également attendre la suite et le prononcé des arrêts de la Cour constitutionnelle, saisie de problèmes en cette matière, cette loi ayant fait l'objet de nombreux recours.

 

Il me semblait utile de rappeler que c'était la position la plus sage qui nous permettrait de ne pas nous engager sur un terrain obscur puisque nous ne disposons pas de tous les éléments nous autorisant à débattre et conclure aujourd'hui.

 

37.16  Katrien Schryvers (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, de wet van 21 april 2007 tot wijziging van artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek had tot doel de winnende partij in een geding minstens een deel of het geheel van de advocatenkosten te laten terugbetalen door de verliezende partij. Vanaf het eerste moment van toepassing hebben zich tal van problemen voorgedaan.

 

Het waren er tientallen, honderdtallen. Tegen wie mee geweest is naar Canada wil ik zeggen dat er meer dan 380 waren. Dat betekent: veel. Overigens, we hebben het ook al uit de discussie van daarnet kunnen afleiden. CD&V heeft dan ook het initiatief genomen om de nieuwe regelgeving te verduidelijken op het vlak van de vermindering van de vergoeding, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 26 oktober 2007. De formulering van artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek met interpretatieproblemen tot gevolg zorgt bij de toepassing voor een onrechtvaardig effect en benadeelt de burgers die hun zaak zelf bepleiten.

 

Wie van de burgers weet immers dat men om een verlaging van het basisbedrag van de rechtsplegingvergoeding kan vragen? Dat is geen klein probleem, als men weet dat de rechter bij gebrek aan een expliciete vraag systematisch het basisbedrag oplegt.

 

Het verschil is groot. Ik geef een voorbeeld. Het basisbedrag van de rechtsplegingvergoeding in een geschil voor de vrederechter dat niet in geld waardeerbaar is, is 1.200 euro. Het minimumbedrag is 75 euro, meer dan 15 keer minder.

 

Ook de rechterlijke macht heeft het probleem snel onderkend en gesignaleerd. Uit rechtvaardigheidsoverwegingen suggereerden heel wat rechters dan ook aan de burgers de mogelijkheid tot vermindering. Maar de vraag bleef of zij zo niet handelden buiten wat hun toegelaten is. Heel wat rechters voelen zich dan ook ongemakkelijk en doen het daarom vaak niet. Bijgevolg krijgen de burgers geen vermindering van de rechtsplegingvergoeding, omdat zij hun rechten eenvoudigweg niet kennen en ze niet vragen.

 

Van de burger kan niet worden verwacht dat hij steeds op de hoogte is van het feit dat hij kan vragen de rechtsplegingvergoeding te verminderen. Onderhavig voorstel, zoals geamendeerd, werkt die onrechtvaardigheid weg zonder evenwel te raken aan de fundamenten van het civiele geding.

 

Enerzijds, krijgt de rechter initiatiefrecht, zodat hij de partijen kan wijzen op hun recht om een afwijking van het basisbedrag van de RPV aan te vragen, hetgeen ook past in de evolutie van ons rechtsysteem van een actieve naar een proactieve rechter. Op die manier belet de wetswijziging dat mensen die persoonlijk naar de rechtbank komen, altijd de volle pot zouden moeten betalen, enkel omdat zij onvoldoende zijn geïnformeerd.

 

Anderzijds, wordt niet zover gegaan dat de rechter ambtshalve en zonder dat de partijen hun opmerkingen kunnen geven, kan ingrijpen, zodat de partijen wel meester blijven van het geding.

 

CD&V hoopt dat de rechters van de mogelijkheid die hun nu wordt gegeven, ook effectief gebruik zullen maken, zodat elke onduidelijkheid en onrechtvaardigheid wordt opgeheven. Het is immers onrechtvaardig dat iemand die persoonlijk naar de rechter stapt, meer moet betalen dan wie een advocaat heeft of wie verstek laat gaan.

 

De doelstelling van een rechtvaardige justitie was voor CD&V dan ook de aanleiding tot het voorstel. We weten dat er nog tal van andere problemen zijn. De minister heeft zich ertoe geëngageerd om daarover na de arresten van het Grondwettelijk Hof voort adviezen uit te werken in een werkgroep en dan terug te komen naar het Parlement. Overigens zijn de meeste van die problemen veroorzaakt door het KB en zal de minister daar zelf een aantal aanpassingen in aanbrengen wanneer de adviezen bekend zijn en wanneer de arresten van het Grondwettelijk Hof er zijn.

 

Dat was ook de conclusie in de commissie, mijnheer Landuyt. Ik wil er toch duidelijk op wijzen dat, zoals de minister zopas heeft gesteld, we met onderhavige wetswijziging een grote onbillijkheid wegwerken. De rest van de slechtere wetgeving van vorig jaar zal nadien moeten worden aangepast. Het amendement is dan ook ingetrokken in de commissie. U hebt het niet ingediend als wetsvoorstel, hoewel u andere voorstellen in verband met het desbetreffende artikel hebt ingediend. U hebt het niet ingediend als wetsvoorstel, u hebt het niet ingediend als amendement en u komt er nu plots mee boven.

 

Wij rekenen erop dat de diverse problemen die zich nog voordoen, later in de werkgroep aan de orde zullen komen. Wij rekenen er echter wel op dat intussen de onbillijkheid al wordt weggewerkt.

 

37.17  Clotilde Nyssens (cdH): Monsieur le président, je tiens tout d'abord à remercier Mme Marghem pour son rapport écrit complet et pour l'ambiance qu'elle met en commission de la Justice et les liens qu'elle crée entre les commissaires pour arriver à un travail fructueux.

 

En ce qui concerne le projet de loi, la loi sur la répétibilité des honoraires, nous l'avons votée, en tout cas au cdH! Il faut savoir que la Belgique était l'un des rares pays européens où il n'existait pas un système de répétibilité des honoraires. Il était donc temps de créer l'instrument et il est effectivement temps de l'évaluer!

 

J'en conviens, le groupe de travail créé auprès du ministre de la Justice doit rapidement arriver à des conclusions pour pouvoir évaluer cette loi qui, peut-être, n'est pas toujours à l'avantage d'une partie. C'est à voir! La question soulevée par M. Landuyt et d'autres devra être examinée au sein de ce groupe de travail.

 

L'avantage de la proposition de loi d'aujourd'hui est important, puisque le projet de loi donne aux magistrats, aux juges le pouvoir d'interpeller une des parties pour éveiller l'attention de la partie la plus faible sur éventuellement le montant des frais qu'elle aura à payer. C'est un premier pas vers un pouvoir plus actif du juge. Nous avons vu que, dans d'autres pays, au Canada par exemple, le juge a un pouvoir manifeste pour faire avancer les affaires mais aussi pour protéger la partie la plus faible dans le procès. En respectant le principe dispositif comme quoi les parties sont maîtres du procès mais, en donnant quand même au juge le pouvoir de les interpeller, le projet va dans la bonne direction!

 

Je propose bien évidemment que la question de la représentation des syndicats et de la manière dont il faut poser le problème dans le cadre de la répétibilité des honoraires soit en tout cas un élément parmi les multiples éléments à analyser à très brève échéance pour voir comment évaluer cette loi sur la répétibilité des honoraires, tout en sachant que le représentant syndical n'a évidemment pas la même fonction, pas le même rôle et pas le même statut que l'avocat.

 

Le cdH votera sans état d'âme ce projet de loi qui va de l'avant!

 

De voorzitter: Mijnheer Landuyt, wenst u het woord nog te nemen voor uw amendement, want u hebt reeds een aantal keren de kans gekregen?

 

37.18  Renaat Landuyt (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, u wekt de indruk dat u niet graag hebt dat ik iets zeg.

 

De voorzitter: Als ik uw dag goed kan maken door te zeggen dat ik u héél graag heb, dan wil ik dat gerust zeggen.

 

37.19  Renaat Landuyt (sp.a+Vl.Pro): Nu weet ik dat het niet gemeend is. U zegt dat alleen maar omdat ik het vraag.

 

De voorzitter: Te weten wat iemand meent en niet meent, is een heel moeilijke zaak.

 

37.20  Renaat Landuyt (sp.a+Vl.Pro): Ik wil mevrouw Marghem en alle commissieleden danken voor de sfeer. Ik wil ook mijn ontgoocheling uitspreken voor het feit dat men nooit of bijna nooit mijn standpunt volgt. Dat is een algemene opmerking en meteen ook het bewijs dat de huidige meerderheid geen goede meerderheid is.

 

Ten tweede, dit wetsvoorstel is een stap vooruit. Ik weet heel goed wat wij hebben gemaakt. Deze wet, die wij nu reeds sociaal bijsturen, is ontstaan nadat de cassatierechtspraak ons dwong om als wetgever tussen te komen in het geval van vergoeding van de advocaatkosten ingeval iemand een proces verliest.

 

Men kan dat op het eerste gezicht eerlijk vinden, op het tweede gezicht ziet men dat er daaraan asociale aspecten verbonden zijn. Er zijn nu eenmaal spelers bij de rechtbank die meerdere keren optreden, die betere afspraken kunnen maken, die ook duurdere advocaten kunnen kiezen. Zomaar stellen dat de verliezende partij de advocaatkosten moet betalen, was geen goede regel.

 

De tweede poging die werd ondernomen in het verleden was om te zien of men de tarieven van de advocatuur kon reglementeren. Dit is niet gelukt, omdat sommigen dit niet wensten. Zelfs ik wenste dit niet meer nadat ik de voorgestelde tarieven had gezien, want dan kon men als advocaat in de provincie veel vlugger rijk worden; de Brusselse tarieven zijn niet dezelfde als die in de rest van het land.

 

De derde methode was om de rechtsplegingvergoeding een klein beetje aan te passen aan de realiteit en zo een soort van maximumvergoeding in te stellen voor de verdedigingskosten. Het effect op het terrein, en daarom de noodzaak aan meer dan wat vandaag gebeurt, is dat men op een creatieve wijze alle mogelijkheden zoekt om die tarieven op te drijven. In de rechtspraak en in de rechtsleer stuurt men erop aan om hiervan een winstgevend systeem voor de advocatuur te maken dat niets te maken heeft met een eerlijke verdeling.

 

Daarom ben ik akkoord dat wij nu uitdrukkelijk toelaten aan de rechter om tussen te komen in deze discussie en uit te lokken dat een of andere partij vraagt dat hij die rechtsplegingvergoeding verlaagt, dat hij die vergoeding verlaagt naar het wettelijk minimum als het even kan.

 

Ik ben dus voor hetgeen wij vandaag goedkeuren. Ik betreur alleen dat men een werkgroep van geleerde mensen nodig heeft om nog een paar andere goede maatregelen te nemen.

 

Ik weet dat minister Vandeurzen langzaamaan “minister Vanduren” aan het worden is. Ik heb er geen enkel vertrouwen in dat die werkgroep met enig resultaat voor de dag zal komen. U hoeft mij vandaag niet te geloven, maar onthoud het: volgend jaar zal er nog niets veranderd zijn aan oneerlijke situaties die vandaag op het terrein bestaan. Ik vind het heel spijtig dat sommige kameraden of andere leden van dit Parlement niet hun getal gebruiken om ervoor te zorgen dat wie wordt verdedigd door een vertegenwoordiger van de vakbond, op gelijke wijze wordt behandeld als de anderen. Dat kan ik alleen maar, nogmaals, extra betreuren, vandaar mijn amendement.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (930/5)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (930/5)

 

Het wetsvoorstel telt 2 artikelen.

La proposition de loi compte 2 articles.

 

*  *  *  *  *

Amendement déposé:

Ingediend amendement:

 

Art. 3 (n)

  • 7   Renaat Landuyt (930/6)

*  *  *  *  *

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

Aangehouden:de stemming over het amendement.

Réservé: le vote sur l'amendement.

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 - 2.

Adoptés article par article: les articles 1 - 2.

*  *  *  *  *

 

38 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 1067bis in het Gerechtelijk Wetboek (1286/1-2)

- Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1067bis in het Gerechtelijk Wetboek (111/1-2)

38 Projet de loi insérant un article 1067bis dans le Code judiciaire (1286/1-2)

- Proposition de loi insérant un article 1067bis dans le Code judiciaire (111/1-2)

 

Wetsontwerp overgezonden door de Senaat

Projet de loi transmis par le Sénat

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Clotilde Nyssens

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

38.01  Katrien Schryvers, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, op gevaar af van niet even volledig te zijn als collega Marghem zal ik verwijzen naar mijn schriftelijk verslag.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1286/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1286/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Geheime stemming

Scrutin

 

39 Benoeming van de externe leden van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid

39 Nomination des membres externes du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé

 

Aan de orde is de geheime stemming voor de benoeming van de externe leden van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.

L'ordre du jour appelle le scrutin en vue de la nomination des membres externes du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.

 

Overeenkomstig artikel 38 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid moet de Kamer overgaan tot de benoeming van zeven effectieve en van zeven plaatsvervangende leden.

Conformément à l'article 38 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, la Chambre doit procéder à la nomination de sept membres effectifs et de sept membres suppléants.

 

Het stuk met de namen van de kandidaten werd rondgedeeld (1602/1).

Le document portant le nom des candidats vous a été distribué (1602/1).

 

De kandidaten werden voorgedragen door de Ministerraad.

Les candidats ont été présentés par le Conseil des ministres.

 

Om te stemmen voor elk mandaat, moet men een kruisje in het vakje tegenover de naam van de gekozen kandidaat plaatsen. Zijn ongeldig de stemmen uitgebracht op meer dan één kandidaat per mandaat.

Il y a lieu de voter, pour chaque mandat, en traçant une croix dans la case figurant en regard du nom du candidat choisi. Sont nuls, les suffrages exprimés en faveur de plus d'un candidat par mandat.

 

Ik vestig nog uw aandacht op het feit dat de heren Stefaan Bartholomeeusen en Bart Viaene kandidaat zijn voor twee verschillende mandaten. Als bijgevolg bij het tellen van de stemmen blijkt dat één van deze kandidaten verkozen is voor een mandaat, komt zijn kandidatuur natuurlijk niet meer in aanmerking voor het volgende mandaat. Voor dit mandaat is de andere kandidaat automatisch verkozen met toepassing van artikel 157.6 van het Reglement van de Kamer.

J'attire votre attention sur le fait que MM. Stefaan Bartholemeeusen et Bart Viaene se présentent à deux mandats différents. Donc, lors du comptage des voix, s'il apparaît que l'un de ces candidats est désigné pour un mandat, sa candidature n'entre évidemment plus en ligne de compte pour le mandat suivant. Pour ce mandat, l'autre candidat sera automatiquement désigné en application de l'article 157.6 du Règlement de la Chambre.

 

Daar de stemming geheim is, mogen de stembiljetten niet worden ondertekend.

Le scrutin étant secret, les bulletins ne peuvent être signés.

 

We moeten eerst een of twee bureaus van stemopnemers bij loting samenstellen. Elk bureau bestaat uit vier leden. Ik stel u evenwel voor om voor de stemopneming de twee secretarissen aan te wijzen die heden aan het bureau hebben plaatsgenomen.

Nous devons d'abord procéder au tirage au sort d'un ou de deux bureaux de scrutateurs composés chacun de quatre membres qui seront chargés du dépouillement. Je vous propose cependant de désigner les deux secrétaires siégeant au bureau ce jour pour dépouiller les scrutins.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

De dames Tinne Van der Straeten en Maggie De Block worden aangewezen om de stemmen op te nemen.

Mmes Tinne Van der Straeten et Maggie De Block sont désignées pour dépouiller les scrutins.

 

Ik stel u voor dat de stembiljetten geteld worden in de Conferentiezaal, in aanwezigheid van de stemopnemers.

Je vous propose de procéder au dépouillement des scrutins à la salle des Conférences, en présence des scrutateurs.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik verzoek elk lid om bij het afroepen van zijn naam zijn ongetekende stembiljet in de stembus te komen deponeren. Gelieve langs mijn linkerzijde op het spreekgestoelte te komen en dit aan mijn rechterzijde te verlaten.

À l'appel de son nom, chaque membre est prié de venir déposer son bulletin non signé dans l'urne, en montant à la tribune, de ma gauche à ma droite.

 

Ik nodig de secretarissen uit de namen af te roepen.

J'invite les secrétaires à procéder à l'appel nominal.

 

Heeft iedereen gestemd?

Tout le monde a-t-il déposé son bulletin dans l'urne?

 

De stemming is gesloten.

Je déclare le scrutin clos.

 

40 Inoverwegingneming van voorstellen

40 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als zijnde aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik stel u ook voor in overweging te nemen:

- het voorstel van resolutie van de heren Georges Dallemagne, Xavier Baeselen, Christian Brotcorne en Daniel Ducarme over de militaire deelname van België aan vredehandhavingsoperaties in de landen waarmee ons land vroeger koloniale betrekkingen heeft onderhouden (nr. 1618/1).

- het voorstel van resolutie van de heren Georges Dallemagne, Xavier Baeselen, Christian Brotcorne en Daniel Ducarme en mevrouw Brigitte Wiaux over een versterking door België en de Europese Unie van de VN-vredesmacht in het oosten van de Democratische Republiek Congo (nr. 1619/1).

Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen.

 

Je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de résolution de MM. Georges Dallemagne, Xavier Baeselen, Christian Brotcorne et Daniel Ducarme relative à la participation militaire de la Belgique à des opérations de maintien de la paix dans les pays avec lesquels elle a entretenu des relations coloniales (n° 1618/1).

- la proposition de résolution  de MM. Georges Dallemagne, Xavier Baeselen, Christian Brotcorne et Daniel Ducarme et Mme Brigitte Wiaux relative à un renforcement par la Belgique et l'Union européenne de la Force de maintien de la paix des Nations unies, dans l'Est de la République démocratique du Congo (n° 1619/1).

Renvoi à la commission des Relations extérieures.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

41 Mondelinge vragen

41 Questions orales

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 19 november 2008, stel ik u voor het vragenuurtje van donderdag 4 december 2008 te beperken tot één vraag per fractie.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 19 novembre 2008, je vous propose de limiter le nombre de questions orales par groupe politique à une le jeudi 4 décembre 2008.

 

De reden daarvoor is dat wij dan ook de dalai lama zullen ontvangen en pas om 16 uur met de plenaire vergadering zullen beginnen.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observations? (Non)

Il en sera ainsi.

 

42 Belangenconflict

42 Conflit d'intérêts

 

Bij brief van 20 november 2008, zendt de voorzitter van de Senaat de tekst over van een op 20 november 2008 door de Senaat aangenomen motie betreffende een belangenconflict, zoals bepaald in artikel 32, §1 van de gewone wet tot hervorming der instellingen van 9 augustus 1980, gewijzigd bij de wet van 16 juni 1989 en de bijzondere wet van 7 mei 1999.

Par lettre du 20 novembre 2008, le Président du Sénat transmet le texte d'une motion adoptée par le Sénat le 20 novembre 2008, concernant un conflit d'intérêts tel que défini par l'article 32, §1er de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, modifié par la loi du 16 juin 1989 et par la loi spéciale du 7 mai 1999.

 

Het belangenconflict betreft de wetsvoorstellen tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (doc. 37 en 39/1).

Le conflit d'intérêts porte sur les propositions de loi modifiant les lois électorales en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (doc. 37 et 39/1).

 

43 Urgentieverzoeken van de regering

43 Demandes d'urgence du gouvernement

 

De regering heeft de spoedbehandeling gevraagd, met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II), nr. 1609/1.

Le gouvernement a demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi portant des dispositions diverses (II), n° 1609/1.

 

Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

De urgentie wordt aangenomen.

L'urgence est adoptée.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

44 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Francis Van den Eynde tot de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "het uitgeven door De Post van een postzegel die honderd jaar Belgisch Congo viert" (nr. 161)

44 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Francis Van den Eynde à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur "l'émission par La Poste d'un timbre commémorant le centième anniversaire du Congo belge" (n° 161)

 

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van 17 november 2008.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques du 17 novembre 2008.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 161/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heren Francis Van den Eynde en Jan Mortelmans;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heren Jef Van den Bergh en François Bellot.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 161/1):

- une motion de recommandation a été déposée par MM. Francis Van den Eynde et Jan Mortelmans;

- une motion pure et simple a été déposée par MM. Jef Van den Bergh et François Bellot.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

 

44.01  Francis Van den Eynde (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, elke medaille heeft een keerzijde; het omgekeerde is dus ook waar. Zelfs België heeft af en toe zijn goede kanten. Dat bleek op het ogenblik dat, rond de eeuwwisseling, dit land zeer reticent was in verband met het koloniaal avontuur. Het is een truc geweest van Leopold II om ons “zijn” Congo door de strot te duwen.

 

Ondertussen is niemand nog kolonialist in Europa, en dus ook niet in deze assemblee – op misschien een paar mensen bij de MR en de heer De Croo na –, en is iedereen ervan overtuigd dat dat geen goede zaak was.

 

Toch wil België “100 jaar Belgisch Congo” herdenken met een postzegel, met andere woorden: Belgisch Congo vieren. Dat is een kolonialistische viering.

 

Ik vraag dan ook aan iedereen die antikolonialist is om mijn motie die zich daartegen verzet, goed te keuren.

 

Monsieur le président, je voudrais – une fois n'est pas coutume – m'adresser en français aux représentants de la conscience de gauche francophone – je parle à la gauche, pas aux colonialistes.

 

Pour vous, mesdames et messieurs du PS et Ecolo, l'idée que la Belgique puisse commémorer – je souligne le mot commémorer – le colonialisme doit être inacceptable et de ce fait je vous demande avec insistance d'appuyer pour une fois cette motion qui est fondamentalement anticolonialiste!

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

86

Oui

Nee

48

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

135

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

Reden van onthouding?

Raison d'abstention?

 

44.02  Meryame Kitir (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, ik heb een stemafspraak met Hilâl Yalçin.

 

De voorzitter: Ik vermoedde het al.

 

45 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Francis Van den Eynde tot de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de aangekondigde sterke verhoging van de posttarieven" (nr. 177)

45 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Francis Van den Eynde à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur "la forte augmentation annoncée des tarifs postaux" (n° 177)

 

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van 17 november 2008.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques du 17 novembre 2008.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 177/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heren Francis Van den Eynde en Jan Mortelmans;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heren Jef Van den Bergh en François Bellot.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 177/1):

- une motion de recommandation a été déposée par MM. Francis Van den Eynde et Jan Mortelmans;

- une motion pure et simple a été déposée par MM. Jef Van den Bergh et François Bellot.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Vote/stemming 1)

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

45.01  Ludwig Vandenhove (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, ik heb een stemafspraak met collega Bruno Steegen. Ik zal mij onthouden voor deze, de vorige en alle andere stemmingen.

 

De voorzitter: Ik zal het corrigeren bij de vorige stemming.

 

46 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Jan Mortelmans tot de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de toelage van de Staat voor het vervullen van taken van openbare dienst van De Post" (nr. 196)

46 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Jan Mortelmans à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur "la subvention accordée par l'État à La Poste pour ses missions de service public" (n° 196)

 

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van 17 november 2008.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques du 17 novembre 2008.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 196/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heren Jan Mortelmans en Francis Van den Eynde;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heren Jef Van den Bergh en François Bellot.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 196/1):

- une motion de recommandation a été déposée par MM. Jan Mortelmans en Francis Van den Eynde;

- une motion pure et simple a été déposée par MM. Jef Van den Bergh et François Bellot.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote1)

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

(Mme Muriel Gerkens a voté avec son groupe).

 

47 Projet de loi modifiant le statut des militaires du cadre de réserve (1479/4)

47 Wetsontwerp tot wijziging van het statuut van de militairen van het reservekader (1479/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

124

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

11

Abstentions

Totaal

135

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (1479/5)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (1479/5)

 

48 Amendements et article réservés du projet de loi instituant notamment un comité d'audit dans les sociétés cotées et dans les entreprises financières (1471/1-5)

48 Aangehouden amendementen en artikel van het wetsontwerp inzonderheid tot oprichting van een auditcomité in de genoteerde vennootschappen en de financiële ondernemingen (1471/1-5)

 

Vote sur l'amendement n° 1 de Muriel Gerkens cs tendant à insérer un article 12/1 (n). (1471/2)

Stemming over amendement nr. 1 van Muriel Gerkens cs tot invoeging van een artikel 12/1 (n).(1471/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

49

Oui

Nee

84

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

135

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 2 de Muriel Gerkens cs à l'article 16. (1471/2)

Stemming over amendement nr. 2 van Muriel Gerkens cs op artikel 16. (1471/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

20

Oui

Nee

111

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

133

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 16 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 16 aangenomen.

 

49 Ensemble du projet de loi instituant notamment un comité d'audit dans les sociétés cotées et dans les entreprises financières (1471/5)

49 Geheel van het wetsontwerp inzonderheid tot oprichting van een auditcomité in de genoteerde vennootschappen en de financiële ondernemingen (1471/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

124

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

11

Abstentions

Totaal

135

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (1471/6)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (1471/6)

 

50 Projet de loi portant assentiment au Protocole additionnel, signé à Rabat le 19 mars 2007, à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997 (1406/1)

50 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, ondertekend te Rabat op 19 maart 2007, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 (1406/1)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

123

Oui

Nee

11

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

135

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1406/3)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1406/3)

 

51 Wetsontwerp houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst nr. 6 gesloten tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, ondertekend te Parijs op 12 oktober 2006 (1558/1)

51 Projet de loi portant assentiment à l'Avenant n° 6 à l'Accord conclu entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française, concernant l'exécution en commun d'un programme d'observation de la terre, signé à Paris le 12 octobre 2006 (1558/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

135

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1558/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1558/2)

 

52 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, gedaan te Kiev op 21 mei 2003 (1559/1)

52 Projet de loi portant assentiment au Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants, fait à Kiev le 21 mai 2003 (1559/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 7)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1559/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1559/2)

 

53 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie, gedaan te Straatsburg op 15 mei 2003 (1560/1)

53 Projet de loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, fait à Strasbourg le 15 mai 2003 (1560/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 7)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1560/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1560/2)

 

54 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea, ondertekend te Brussel op 5 juli 2005 (1561/1)

54 Projet de loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Corée, signée à Bruxelles le 5 juillet 2005 (1561/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 7)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1561/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1561/2)

 

55 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van het Gemenebest van de Bahama's inzake de afschaffing van de visumplicht van houders van diplomatieke en officiële of dienstpaspoorten, gesloten door Uitwisseling van brieven ondertekend te Washington D.C. op 2 februari 2006 en op 3 maart 2006 (1562/1)

55 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux et le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas relatif à la suppression de l'obligation du visa de voyage pour les titulaires d'un passeport diplomatique et officiel ou de service, conclu par Echange de lettres signées à Washington D.C. le 2 février 2006 et le 3 mars 2006 (1562/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 7)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1562/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1562/2)

 

56 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Oosterse Republiek Uruguay, ondertekend te Montevideo op 22 november 2006 (1563/1)

56 Projet de loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République Orientale de l'Uruguay, signée à Montevideo le 22 novembre 2006 (1563/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 7)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1563/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1563/2)

 

57 Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 2001 betreffende de controle op schadelijke aangroeiwerende systemen op schepen, en met de Bijlagen, gedaan te Londen op 5 oktober 2001 (1564/1)

57 Projet de loi portant assentiment à la Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, et aux Annexes, faites à Londres le 5 octobre 2001 (1564/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 7)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1564/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1564/2)

 

58 Wetsontwerp houdende instemming met het akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kazachstan over samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand inzake de douane, ondertekend te Brussel op 5 december 2006 (1565/1)

58 Projet de loi portant assentiment à l'Accord de coopération et d'assistance mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, signé à Bruxelles le 5 décembre 2006 (1565/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 7)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1565/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1565/2)

 

59 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Croatie sur l'exercice d'une activité à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel diplomatique et consulaire, signé à Zagreb le 30 mai 2005 (1566/1)

59 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kroatië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Zagreb op 30 mei 2005 (1566/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 7)

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1566/2)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1566/2)

 

60 Projet de loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la Bosnie-Herzégovine, signée à Bruxelles le 6 mars 2006 (1567/1)

60 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina, ondertekend te Brussel op 6 maart 2006 (1567/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 7)

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1567/2)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1567/2)

 

61 Projet de loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien, signée à Bruxelles le 13 février 2007 (1568/1)

61 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering, ondertekend te Brussel op 13 februari 2007 (1568/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 7)

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1568/3)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1568/3)

 

62 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Mozambique concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 juillet 2006 (1569/1)

62 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Mozambique inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 juli 2006 (1569/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

124

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

11

Abstentions

Totaal

135

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1569/3)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1569/3)

 

63 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek India, ondertekend te New Delhi op 3 november 2006 (1570/1)

63 Projet de loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde, signée à New Delhi le 3 novembre 2006 (1570/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

135

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1570/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1570/2)

 

64 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende een Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem (EUCARIS), gedaan te Luxemburg op 29 juni 2000 (1571/1)

64 Projet de loi portant assentiment au Traité sur un système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS), fait à Luxembourg le 29 juin 2000 (1571/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 9)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1571/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1571/2)

 

65 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk België en Australië, ondertekend te Canberra op 10 augustus 2006 (1572/1)

65 Projet de loi portant assentiment à la Convention sur l'assurance soins de santé entre le Royaume de Belgique et l'Australie, signée à Canberra le 10 août 2006 (1572/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 9)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1572/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1572/2)

 

66 Wetsontwerp houdende instemming met de Wijziging aan het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, aangenomen te Almaty op 27 mei 2005 (1573/1)

66 Projet de loi portant assentiment à l'Amendement à la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, adopté à Almaty le 27 mai 2005 (1573/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 9)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1573/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1573/2)

 

67 Wetsontwerp houdende instemming met het Raamakkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek betreffende de grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg, ondertekend te Moeskroen op 30 september 2005 (1574/1)

67 Projet de loi portant assentiment à l'Accord cadre entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française sur la coopération sanitaire transfrontière, signé à Mouscron le 30 septembre 2005 (1574/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 9)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1574/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1574/2)

 

68 Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite Systeem) (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, gedaan te Helsinki op 9 september 2006 (1575/1)

68 Projet de loi portant assentiment à l'Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite à usage civil entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, fait à Helsinki le 9 septembre 2006 (1575/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 9)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1575/3)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1575/3)

 

69 Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite Systeem) (GNSS), gedaan te Brussel op 12 december 2006 (1576/1)

69 Projet de loi portant assentiment à l'Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres et le Royaume du Maroc, fait à Bruxelles le 12 décembre 2006 (1576/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 9)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1576/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1576/2)

 

70 Aangehouden amendement van het wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voor wat betreft de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat (930/1-6)

70 Amendement réservé de la proposition de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat (930/1-6)

 

Stemming over amendement nr. 7 van Renaat Landuyt tot invoeging van een nieuw artikel 3.(930/6)

Vote sur l'amendement n° 7 de Renaat Landuyt visant à insérer un nouvel article 3.(930/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

19

Oui

Nee

112

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

71 Geheel van het wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voor wat betreft de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat (930/5)

71 Ensemble de la proposition de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat (930/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

116

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

13

Abstentions

Totaal

129

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als ontwerp aan de Senaat worden overgezonden. (930/7)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera transmise en tant que projet au Sénat. (930/7)

 

72 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 1067bis in het Gerechtelijk Wetboek (1286/1)

72 Projet de loi insérant un article 1067bis dans le Code judiciaire (1286/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

134

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1286/3)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1286/3)

 

73 Uitslag van de geheime stemming voor de benoeming van de externe leden van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid

73 Résultat du scrutin en vue de la nomination des membres externes du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé

 

Ziehier de uitslag van de geheime stemming voor de benoeming van de externe leden van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.

Voici le résultat du scrutin en vue de la nomination des membres externes du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.

 

Aantal stemmers

108

Nombre de votants

Blanco en ongeldige bulletins

17

Bulletins blancs et nuls

Geldige stemmen

91

Votes valables

Volstrekte meerderheid

46

Majorité absolue

 

1. Doctor of licenciaat in de rechten

1. Docteur ou licencié en droit

 

Effectief 1

Effectif 1

 

De heer Paul Schoukens heeft 85 stemmen bekomen.

M. Paul Schoukens a obtenu 85 suffrages.

 

De heer Mark De Zutter heeft 1 stem bekomen.

M. Mark De Zutter a obtenu 1 suffrage.

 

Aangezien de heer Paul Schoukens 85 stemmen heeft bekomen, dit is de volstrekte meerderheid, is hij benoemd tot vast lid van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.

M. Paul Schoukens ayant obtenu 85 suffrages, soit la majorité absolue, est nommé membre effectif du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.

 

Plaatsvervanger 1

Suppléant 1

 

De heer Dirk Van Der Kelen heeft 86 stemmen bekomen.

M. Dirk Van Der Kelen a obtenu 86 suffrages.

 

De heer Remy Donckerwolcke heeft geen enkele stem bekomen.

M. Remy Donckerwolcke n'a obtenu aucun suffrage.

 

Aangezien de heer Dirk Van Der Kelen 86 stemmen heeft bekomen, dit is de volstrekte meerderheid, is hij benoemd tot plaatsvervangend lid van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.

M. Dirk Van Der Kelen ayant obtenu 86 suffrages, soit la majorité absolue, est nommé membre suppléant du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.

 

Effectief 2

Effectif 2

 

De heer Michel Dispersyn heeft 89 stemmen bekomen.

M. Michel Dispersyn a obtenu 89 suffrages.

 

De heer Charles-Edouard Henrion heeft geen enkele stem bekomen.

M. Charles-Edouard Henrion n'a obtenu aucun suffrage.

 

Aangezien de heer Michel Dispersyn 89 stemmen heeft bekomen, dit is de volstrekte meerderheid, is hij benoemd tot vast lid van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.

M. Michel Dispersyn ayant obtenu 89 suffrages, soit la majorité absolue, est nommé membre effectif du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.

 

Plaatsvervanger 2

Suppléant 2

 

De heer Pascal Hubain heeft 89 stemmen bekomen.

M. Pascal Hubain a obtenu 89 suffrages.

 

De heer Jean Herveg heeft geen enkele stem bekomen.

M. Jean Herveg n'a obtenu aucun suffrage.

 

Aangezien de heer Pascal Hubain 89 stemmen heeft bekomen, dit is de volstrekte meerderheid, is hij benoemd tot plaatsvervangend lid van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.

M. Pascal Hubain ayant obtenu 89 suffrages, soit la majorité absolue, est nommé membre suppléant du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.

 

2. Deskundige op het vlak van de informatica

2. Expert en informatique

 

Effectief

Effectif

 

De heer Jean Ramaekers heeft 89 stemmen bekomen.

M. Jean Ramaekers a obtenu 89 suffrages.

 

De heer Joël Goossens heeft geen enkele stem bekomen.

M. Joël Goossens n'a obtenu aucun suffrage.

 

Aangezien de heer Jean Ramaekers 89 stemmen heeft bekomen, dit is de volstrekte meerderheid, is hij benoemd tot vast lid van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.

M. Jean Ramaekers ayant obtenu 89 suffrages, soit la majorité absolue, est nommé membre effectif du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.

 

Plaatsvervanger

Suppléant

 

De heer Bart Sijnave heeft 85 stemmen bekomen.

M. Bart Sijnave a obtenu 85 suffrages.

 

De heer Marc Nyssen heeft 2 stemmen bekomen.

M. Marc Nyssen a obtenu 2 suffrages.

 

Aangezien de heer Bart Sijnave 85 stemmen heeft bekomen, dit is de volstrekte meerderheid, is hij benoemd tot plaatsvervangend lid van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.

M. Bart Sijnave ayant obtenu 85 suffrages, soit la majorité absolue, est nommé membre suppléant du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.

 

3. Geneesheer/deskundige op het vlak van beheer van gezondheidsgegevens

3. Médecin/expert en matière de gestion de données relatives à la santé

 

Voor beide afdelingen samen:

Pour les deux sections ensemble:

 

Effectief

Effectif

 

De heer Bart Viaene heeft 86 stemmen bekomen.

M. Bart Viaene a obtenu 86 suffrages.

 

De heer Patrick Verheijen heeft geen enkele stem bekomen.

M. Patrick Verheijen n'a obtenu aucun suffrage.

 

Aangezien de heer Bart Viaene 86 stemmen heeft bekomen, dit is de volstrekte meerderheid, is hij benoemd tot vast lid van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.

M. Bart Viaene ayant obtenu 86 suffrages, soit la majorité absolue, est nommé membre effectif du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.

 

Plaatsvervanger

Suppléant

 

De heer Stefaan Bartholomeeusen heeft 86 stemmen bekomen.

M. Stefaan Bartholomeeusen a obtenu 86 suffrages.

 

De heer Théo Putzeys heeft 1 stem bekomen.

M. Théo Putzeys a obtenu 1 suffrage.

 

Aangezien de heer Stefaan Bartholomeeusen 86 stemmen heeft bekomen, dit is de volstrekte meerderheid, is hij benoemd tot plaatsvervangend lid van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.

M. Stefaan Bartholomeeusen ayant obtenu 86 suffrages, soit la majorité absolue, est nommé membre suppléant du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.

 

Voor het comité "Gezondheid”:

Pour le comité "Santé":

 

Effectief 1

Effectif 1

 

De heer Christian Smulders heeft 86 stemmen bekomen.

M. Christian Smulders a obtenu 86 suffrages.

 

De heer Corentin Duyver heeft geen enkele stem bekomen.

M. Corentin Duyver n'a obtenu aucun suffrage.

 

Aangezien de heer Christian Smulders 86 stemmen heeft bekomen, dit is de volstrekte meerderheid, is hij benoemd tot vast lid van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.

M. Christian Smulders ayant obtenu 86 suffrages, soit la majorité absolue, est nommé membre effectif du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.

 

Plaatsvervanger 1

Suppléant 1

 

De heer Etienne De Clercq heeft 84 stemmen bekomen.

M. Etienne De Clercq a obtenu 84 suffrages.

 

De heer Francis Roger France heeft 2 stemmen bekomen.

M. Francis Roger France a obtenu 2 suffrages.

 

Aangezien de heer Etienne De Clercq 84 stemmen heeft bekomen, dit is de volstrekte meerderheid, is hij benoemd tot plaatsvervangend lid van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.

M. Etienne De Clercq ayant obtenu 84 suffrages, soit la majorité absolue, est nommé membre suppléant du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.

 

Effectief 2

Effectif 2

 

De heer Benoît Debande heeft 85 stemmen bekomen.

M. Benoît Debande a obtenu 85 suffrages.

 

De heer Etienne Noël heeft 1 stem bekomen.

M. Etienne Noël a obtenu 1 suffrage.

 

Aangezien de heer Benoît Debande 85 stemmen heeft bekomen, dit is de volstrekte meerderheid, is hij benoemd tot vast lid van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.

M. Benoît Debande ayant obtenu 85 suffrages, soit la majorité absolue, est nommé membre effectif du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.

 

Plaatsvervanger 2

Suppléant 2

 

De heer Didier Thillaye du Boullay heeft 85 stemmen bekomen.

M. Didier Thillaye du Boullay a obtenu 85 suffrages.

 

Mevrouw Bernadette Germain heeft 1 stem bekomen.

Mme Bernadette Germain a obtenu 1 suffrage.

 

Aangezien de heer Didier Thillaye du Boullay 85 stemmen heeft bekomen, dit is de volstrekte meerderheid, is hij benoemd tot plaatsvervangend lid van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.

M. Didier Thillaye du Boullay ayant obtenu 85 suffrages, soit la majorité absolue, est nommé membre suppléant du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.

 

Effectief 3

Effectif 3

 

De heer Georges De Moor heeft 85 stemmen bekomen.

M. Georges De Moor a obtenu 85 suffrages.

 

De heer Bart Viaene heeft 1 stem bekomen.

M. Bart Viaene a obtenu 1 suffrage.

 

Aangezien de heer Georges De Moor 85 stemmen heeft bekomen, dit is de volstrekte meerderheid, is hij benoemd tot vast lid van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.

M. Georges De Moor ayant obtenu 85 suffrages, soit la majorité absolue, est nommé membre effectif du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.

 

Plaatsvervanger 3

Suppléant 3

 

De heer Michel Deneyer heeft 86 stemmen bekomen.

M. Michel Deneyer a obtenu 86 suffrages.

 

De heer Stefaan Bartholomeeusen heeft geen enkele stem bekomen.

M. Stefaan Bartholomeeusen n'a obtenu aucun suffrage.

 

Aangezien de heer Michel Deneyer 86 stemmen heeft bekomen, dit is de volstrekte meerderheid, is hij benoemd tot plaatsvervangend lid van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.

M. Michel Deneyer ayant obtenu 86 suffrages, soit la majorité absolue, est nommé membre suppléant du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.

 

74 Goedkeuring van de agenda

74 Adoption de l’agenda

 

Wij moeten ons thans uitspreken over de ontwerp agenda die de Conferentie van voorzitters u voorstelt.

Nous devons nous prononcer sur le projet d’ordre du jour que vous propose la Conférence des présidents.

 

Geen bezwaar? (Nee) Het voorstel is aangenomen.

Pas d’observation? (Non) La proposition est adoptée.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 4 december 2008 om 16 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 4 décembre 2008 à 16 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 18.55 uur.

La séance est levée à 18.55 heures.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 52 PLEN 062 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 52 PLEN 062 annexe.

 

 

 


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 001

 

 

Ja         

086

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Destrebecq, Dierick, Dieu, Doomst, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mayeur, Moriau, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Salvi, Schiltz, Schryvers, Schyns, Somers, Staelraeve, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux

 

 

Nee        

048

Non

 

Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Maght, De Man, De Rammelaere, Detiège, De Vriendt, De Wever, Douifi, Flahaux, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Jambon, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Luykx, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Valkeniers, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Hecke, Van Noppen, Vijnck, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Kitir

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 002

 

 

Ja          

124

Oui

 

Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bogaert, Bonte, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Destrebecq, Detiège, De Wever, Dierick, Dieu, Doomst, Douifi, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Maingain, Marghem, Mayeur, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Salvi, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Somers, Staelraeve, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Werbrouck, Wiaux

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

011

Abstentions

 

Boulet, De Vriendt, Genot, Gerkens, Gilkinet, Henry, Lahssaini, Nollet, Snoy et d'Oppuers, Van der Straeten, Van Hecke

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 003

 

 

Ja         

049

Oui

 

Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Bonte, Boulet, Crucke, Daems, De Block, De Bue, De Clercq, De Croo, della Faille de Leverghem, De Padt, De Permentier, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, Douifi, Ducarme Daniel, Flahaux, Genot, Gerkens, Gilkinet, Hamal, Henry, Jadin, Jeholet, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Landuyt, Lecomte, Marghem, Nollet, Peeters, Schiltz, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Tobback, Tuybens, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van den Bossche, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Hecke, Vautmans, Versnick

 

 

Nee        

084

Non

 

Annemans, Arens, Becq, Bogaert, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Cornil, Dallemagne, De Bont, De Clerck, Dedecker, de Donnea, De Maght, De Man, Déom, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, De Wever, Dierick, Dieu, Doomst, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Goyvaerts, Jambon, Kindermans, Laeremans, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lejeune, Logghe, Luykx, Maingain, Mayeur, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Perpète, Prévot, Salvi, Schoofs, Schryvers, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Valkeniers, Van Daele, Van den Bergh, Van den Eynde, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vijnck, Werbrouck, Wiaux

 

 

Onthoudingen

002

Abstentions

 

Kitir, Vandenhove

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 004

 

 

Ja         

020

Oui

 

Bonte, Boulet, Detiège, De Vriendt, Douifi, Genot, Gerkens, Gilkinet, Henry, Lahssaini, Landuyt, Nollet, Peeters, Snoy et d'Oppuers, Tobback, Tuybens, Van den Bossche, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Hecke

 

 

Nee        

111

Non

 

Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bogaert, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, Destrebecq, De Wever, Dierick, Dieu, Doomst, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Jambon, Jeholet, Kindermans, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Maingain, Marghem, Mayeur, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Perpète, Prévot, Salvi, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Somers, Staelraeve, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Eynde, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Werbrouck, Wiaux

 

 

Onthoudingen

002

Abstentions

 

Kitir, Vandenhove

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 005

 

 

Ja         

124

Oui

 

Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bogaert, Bonte, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Destrebecq, Detiège, De Wever, Dierick, Dieu, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Maingain, Marghem, Mayeur, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Salvi, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Somers, Staelraeve, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Werbrouck, Wiaux

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

011

Abstentions

 

Boulet, De Vriendt, Genot, Gerkens, Gilkinet, Henry, Lahssaini, Nollet, Snoy et d'Oppuers, Van der Straeten, Van Hecke

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 006

 

 

Ja         

123

Oui

 

Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bogaert, Bonte, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Destrebecq, Detiège, De Wever, Dierick, Dieu, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Maingain, Marghem, Mayeur, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Salvi, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Somers, Staelraeve, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Werbrouck, Wiaux

 

 

Nee        

011

Non

 

Boulet, De Vriendt, Genot, Gerkens, Gilkinet, Henry, Lahssaini, Nollet, Snoy et d'Oppuers, Van der Straeten, Van Hecke

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Tuybens

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 007

 

 

Ja         

135

Oui

 

Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, Dierick, Dieu, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Maingain, Marghem, Mayeur, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Salvi, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Werbrouck, Wiaux

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 008

 

 

Ja         

124

Oui

 

Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bogaert, Bonte, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Destrebecq, Detiège, De Wever, Dierick, Dieu, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Maingain, Marghem, Mayeur, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Salvi, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Somers, Staelraeve, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Werbrouck, Wiaux

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

011

Abstentions

 

Boulet, De Vriendt, Genot, Gerkens, Gilkinet, Henry, Lahssaini, Nollet, Snoy et d'Oppuers, Van der Straeten, Van Hecke

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 009

 

 

Ja         

135

Oui

 

Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, Dierick, Dieu, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Maingain, Marghem, Mayeur, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Salvi, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Werbrouck, Wiaux

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 010

 

 

Ja          

019

Oui

 

Bonte, Boulet, Detiège, De Vriendt, Genot, Gerkens, Gilkinet, Henry, Lahssaini, Landuyt, Nollet, Peeters, Snoy et d'Oppuers, Tobback, Tuybens, Van den Bossche, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Hecke

 

 

Nee        

112

Non

 

Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bogaert, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Destrebecq, De Wever, Dierick, Dieu, Doomst, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Maingain, Marghem, Mayeur, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Perpète, Prévot, Salvi, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Somers, Staelraeve, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Eynde, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Werbrouck, Wiaux

 

 

Onthoudingen

003

Abstentions

 

Déom, Kitir, Vandenhove

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 011

 

 

Ja         

116

Oui

 

Arens, Avontroodt, Baeselen, Becq, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, Dierick, Dieu, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Marghem, Mayeur, Moriau, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Salvi, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Werbrouck, Wiaux

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

013

Abstentions

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, De Man, Goyvaerts, Mortelmans, Pas, Schoofs, Stevenheydens, Valkeniers, Van den Eynde

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 012

 

 

Ja         

134

Oui

 

Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, Dierick, Dieu, Doomst, Douifi, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Maingain, Marghem, Mayeur, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Salvi, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Staelraeve, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Werbrouck, Wiaux

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions