Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

donderdag 11 december 2008

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

jeudi 11 décembre 2008

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 13.22 uur en voorgezeten door de heer Herman Van Rompuy.

La séance est ouverte à 13.22 heures et présidée par M. Herman Van Rompuy.

 

Tegenwoordig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l'ouverture de la séance:

Yves Leterme, Didier Reynders, Sabine Laruelle, Melchior Wathelet.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Thierry Giet, Hilâl Yalçin, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé.

 

Questions

Vragen

 

Collega’s, we hebben zojuist een Conferentie van voorzitters gehouden. Er werd besloten dat we over de problematiek van het economisch relanceplan en het interprofessioneel akkoord een minidebat zullen houden, waarin elke fractie een viertal minuten spreektijd krijgt om haar standpunt daarover uiteen te zetten. Liefst één spreker per fractie maar daar zijn de fracties vrij in. Daarna zullen we de eerste minister horen, die twintig minuten spreektijd krijgt voor zijn antwoord. Ten slotte krijgt elke fractie nog twee minuten voor een repliek.

 

Actualiteitsdebat

Débat d'actualité

 

01 Samengevoegde vragen van

- de heer Jan Jambon aan de eerste minister over "het interprofessioneel akkoord en het economisch herstelplan" (nr. P0640)

- de heer Hendrik Daems aan de eerste minister over "het interprofessioneel akkoord en het economisch herstelplan" (nr. P0641)

- de heer Jean-Marc Nollet aan de eerste minister over "het interprofessioneel akkoord en het economisch herstelplan" (nr. P0642)

- de heer Peter Vanvelthoven aan de eerste minister over "het interprofessioneel akkoord en het economisch herstelplan" (nr. P0643)

- de heer Christian Brotcorne aan de eerste minister over "het interprofessioneel akkoord en het economisch herstelplan" (nr. P0645)

- de heer Hagen Goyvaerts aan de eerste minister over "het interprofessioneel akkoord en het economisch herstelplan" (nr. P0646)

- de heer Jean Marie Dedecker aan de eerste minister over "het interprofessioneel akkoord en het economisch herstelplan" (nr. P0647)

- mevrouw Meyrem Almaci aan de eerste minister over "het interprofessioneel akkoord en het economisch herstelplan" (nr. P0648)

- de heer Yvan Mayeur aan de eerste minister over "het interprofessioneel akkoord en het economisch herstelplan" (nr. P0649)

- de heer Daniel Bacquelaine aan de eerste minister over "het interprofessioneel akkoord en het economisch herstelplan" (nr. P0662)

- de heer Servais Verherstraeten aan de eerste minister over "het interprofessioneel akkoord en het economisch herstelplan" (nr. P0663)

01 Questions jointes de

- M. Jan Jambon au premier ministre sur "l'accord interprofessionnel et le plan de relance économique" (n° P0640)

- M. Hendrik Daems au premier ministre sur "l'accord interprofessionnel et le plan de relance économique" (n° P0641)

- M. Jean-Marc Nollet au premier ministre sur "l'accord interprofessionnel et le plan de relance économique" (n° P0642)

- M. Peter Vanvelthoven au premier ministre sur "l'accord interprofessionnel et le plan de relance économique" (n° P0643)

- M. Christian Brotcorne au premier ministre sur "l'accord interprofessionnel et le plan de relance économique" (n° P0645)

- M. Hagen Goyvaerts au premier ministre sur "l'accord interprofessionnel et le plan de relance économique" (n° P0646)

- M. Jean Marie Dedecker au premier ministre sur "l'accord interprofessionnel et le plan de relance économique" (n° P0647)

- Mme Meyrem Almaci au premier ministre sur "l'accord interprofessionnel et le plan de relance économique" (n° P0648)

- M. Yvan Mayeur au premier ministre sur "l'accord interprofessionnel et le plan de relance économique" (n° P0649)

- M. Daniel Bacquelaine au premier ministre sur "l'accord interprofessionnel et le plan de relance économique" (n° P0662)

- M. Servais Verherstraeten au premier ministre sur "l'accord interprofessionnel et le plan de relance économique" (n° P0663)

 

01.01  Jan Jambon (N-VA): Mijnheer de eerste minister, in een eerste uiteenzetting in dit, wat we net vernomen hebben, actualiteitsdebat, heb ik een hele reeks vragen. Het land zit in een crisis en op dat moment verwacht de bevolking een stevig beleid, een regering die de zaken aanpakt, kijkt wat de zwakke punten zijn en remedies voor die zwakke punten naar voren schuift. Dat is wat de bevolking en het Parlement van de regering mogen verwachten. Wij hopen dat hier vandaag van u te vernemen.

 

We hebben een aantal zaken zien passeren. Er is het IPA en de reactie van de regering daarop. De reactie van de Vlaamse partijen was contradictoir met de reactie van de PS op het IPA. De Vlaamse partijen vonden dat wat de sociale partners onderhandeld hadden in deze fase onbetaalbaar was. De PS zei naar gewoonte dat dit er door moest kunnen. Niets is te duur, elk gat in de begroting wordt toch in grote mate door de Vlamingen betaald. Let the beast go.

 

Mijnheer de eerste minister, ik heb dan ook een aantal heel concrete vragen voor u. Een eerste vraag gaat over de begroting, zonder dat we rekening houden met het IPA en het relanceplan. Concreet, op welk begrotingstekort stevenen we af in 2009 zonder die twee punten van inbreng in de begroting? Wat is uw inschatting ter zake?

 

Ten tweede, het IPA. In de pers hebben wij een aantal zaken vernomen. Is dat een volledig beeld? Mijn concrete vraag is wat het interprofessioneel akkoord specifiek inhoudt. We hebben de tegenstrijdige reacties gezien van de meerderheidspartijen maar wat bent u nu deze morgen overeengekomen met de sociale partners? Wat is de inhoud van het IPA? Ik heb nog enkele vragen specifiek over het IPA. Hoeveel bedroeg de factuur van het IPA voor de begroting voor u met de sociale partners had gesproken? Hoeveel zal de factuur uiteindelijk bedragen, nu u een akkoord hebt gesloten met de sociale partners?

 

Vervolgens is er het relanceplan. Daarover heb ik in feite dezelfde vragen. Wat houdt het relanceplan in? Wat zijn de voorstellen die de regering ter zake heeft uitgewerkt? Wat is de kostprijs?

 

Tot slot, wat zal uiteindelijk het begrotingstekort zijn waarop we in 2009 afstevenen? Normaal kan ik straks die optelsom ook maken. Mijnheer de eerste minister, op deze vragen had ik graag een concreet antwoord gehad.

 

01.02  Hendrik Daems (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, premier, collega’s, uit het verleden weten wij dat een begrotingstekort niet vanzelf komt, en vooral niet vanzelf weggaat.

 

De foute beleidslijn die eind jaren ’70, begin jaren ’80 ter zake werd genomen, heeft geleid tot een ontploffing van het begrotingstekort tot de hoogten van 14%. Gedurende twintig jaar hebben opeenvolgende generaties politici en politieke partijen – u incluis, mijnheer de voorzitter –, moeten knokken om dat begrotingsprobleem op te lossen.

 

Een begrotingsprobleem is eenvoudig: het neemt geld weg van de toekomstige generaties.

 

Mijn eerste punt is dat Open Vld absoluut niet wil dat, wat de regering ook doet, dit in de toekomst zou leiden tot een begrotingsproblematiek zoals wij die hebben gekend en voortvloeiend uit de fouten van het verleden.

 

Ten tweede, de financiële economische crisis die wij kennen, is ook niet vanzelf gekomen en zal ook niet vanzelf weggaan. Volgens Open Vld moet de regering wel degelijk optreden, in samenspraak met de sociale partners. Terwijl de financiële wereld zich tien tot twintig jaar geleden voor 80% met echte economie bezighield, houdt hij zich nu voor 80% bezig met virtuele economie.

 

Mijn volgende punt is dat ons economisch huis onder water staat. Iedereen kent de test in de beheerscholen. Wat doet men als het huis onder water staat? Het eerste wat men doet is de kraan dichtdraaien. Dat heeft de regering gedaan. Zij heeft de kraan van de financiële crisis toegedraaid door de bankcrisis effectief aan te pakken.

 

Ik weet, mijnheer de eerste minister, en u weet dat ook, dat vele stuurlui aan wal zeggen dat zij het beter konden, maar achteraf is dat uiteraard gemakkelijk gezegd.

 

Wel wil ik het volgende opmerken. Vandaag lees ik dat eventueel de BNP- en Fortis-aandelen in de Fortis-holding gebracht zouden worden – collega Van Biesen zal daarop terugkomen – en dat is misschien wel een goed idee. Dat wordt trouwens al een tijd bepleit door onze partij en dat zou aan de honderdduizenden gedupeerde aandeelhouders wel degelijk een oplossing kunnen bieden.

 

Na de kraan te hebben dichtgedraaid, als het huis onder water staat, moet men de boel in orde brengen. Daarmee bent u thans bezig. De regering legt een plan ter tafel, dat de problemen van het bedrijfsleven en van de mensen die vandaag met een koopkrachtprobleem worden geconfronteerd, voor een stuk probeert te milderen.

 

Een derde zaak - en dat zie ik nog niet gebeuren, maar dat zal later komen - is hoe men vermijdt dat morgen de kraan weer wordt opengedraaid. Dat is een kwestie van het beter beschermen van de markt, het verdrijven van de speculanten, en dergelijke. Ik neem aan dat men dat later zal aanpakken.

 

Mijnheer de eerste minister, ik heb de volgende concrete vragen.

 

Ten eerste, welk is het budgettair kader waarover men spreekt? Wat is de min die men mag verwachten? En vooral, wat is de plus, en de garantie voor de plus, nadien, opdat we niet, zoals ik al zei, de volgende twintig jaar onszelf opzadelen met een probleem, vooral in de context waarin de vergrijzing en andere stijgende kosten hard op ons zullen toeslaan?

 

Ten tweede, wat is de inhoud en vooral wat zijn de kosten van de relance die u samen, in de context van het IPA, doet? Wat is het tijdelijke stuc ervan opdat de begrotingen niet verder bezwaard worden? Welke zijn de opbrengsten die we kunnen verwachten?

 

Ik neem aan dat als wij de btw voor de bouw tijdelijk verlagen, mensen sneller zullen beslissen om te bouwen.

 

Kortom, wat zijn de kosten, maar vooral wat is de opbrengst die wij tijdelijk mogen verwachten?

 

Ten derde, wanneer worden de maatregelen van kracht? Dat is belangrijk. Hoe snel kunnen wij die zuurstof aan het bedrijfsleven en aan de mensen geven opdat onze acties voor de relance van de economie zo snel mogelijk effect hebben?

 

Tot daar, mijnheer de eerste minister, mijnheer de voorzitter, mijn drie concrete vragen.

 

01.03  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, le plan que vous venez de présenter à la presse et que vous présenterez, dans un instant, à l'occasion de votre réponse, n'est pas un plan de relance et encore moins un plan de réorientation. Tout au plus, est-il un plan de stabilisation comprenant quelques mesures ponctuelles, des mesures limitées à un an. Or, ce dont notre économie a besoin aujourd'hui, ce sont des mesures de réforme structurelle.

 

Mais vous, vous limitez les mesures envisagées sur une année. Si on prend l'exemple de la construction et de la réduction de la TVA en la matière, vous profiterez de cette mesure et vous en ferez fructifier les effets d'aubaine, mais qu'en sera-t-il pour ceux qui sont en attente d'un projet? En effet, bien plus d'une année se sera écoulée avant de trouver un terrain, de l'acheter, d'élaborer des plans, avant de débuter les travaux. C'est d'autant plus vrai quand on considère le rythme de travail du gouvernement: il faudra déjà six mois avant que les textes soient soumis au Parlement pour être adoptés!

 

Monsieur le premier ministre, nous sommes bien loin des belles envolées que nous avons entendues durant ces derniers jours concernant une véritable alliance entre l'emploi et l'environnement. C'est pourtant autour de ce genre de mesures structurelles qu'il faut pouvoir construire un autre projet.

 

Il existe un grand écart – il est important pour moi de relever ce paradoxe – entre les mesures que vous annoncez et les moyens prévus dans le budget 2009 qui sera examiné la semaine prochaine dans cette assemblée.

 

Dans ce budget – que la majorité s'apprête à approuver – il est question pour ce qui concerne la SNCB de moins de 250 millions d'euros d'investissements et de moins de 210 millions de frais d'entretien. Vous parlez d'accélérer les investissements alors qu'en réalité vous vous contenterez de les stabiliser. En effet, d'un côté, comme je viens de le dire, il est question d'une diminution de 250 millions d'investissements et d'une diminution de 210 millions pour frais d'entretien, et d'un autre côté, une accélération est annoncée, ce sans aucune mesure de renforcement de la régulation. Vous voulez prétendument stabiliser le système, mais vous ne prenez pas les mesures de régulation économique nécessaires en vue d'accompagner des mesures qui ne sont que ponctuelles.

 

01.04  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, collega’s, een relanceplan moet de economie die aan het slabakken is, de economie die vastloopt, heropstarten. Mijnheer de eerste minister, wanneer ik uw plan, als ik dat zo mag noemen, bekijk, dan is uw relanceplan inefficiënt en ongelooflijk onrechtvaardig.

 

Het is inefficiënt, omdat ik echt niet zie waar de relance van onze economie hierin zit. Men zou verwachten dat er belangrijke maatregelen zouden genomen worden in verband met de kenniseconomie. Ik zie daarvan niets.

 

Ik heb het gelezen. U zult straks wel uitleggen hoe weinig hetgeen u voorstelt is. Relance wil zeggen, dat is hetgeen de Europese Commissie gevraagd heeft, tijdelijke krachtige maatregelen die een boost aan de economie geven. U prutst in de rand.

 

Over kenniseconomie staat er niets in. Over milieumaatregelen en milieueconomische zaken staat er niets in. Innovatie, ik zie het eerlijk gezegd niet.

 

Mijnheer de eerste minister, het enige waarover u hard roept, tenminste op tv en radio, is dat u ongelooflijke inspanningen levert voor de bouwsector. Dat is hypocriet. Herinner u hetgeen deze regering een half jaar geleden beslist heeft. Herinner het u, liberalen op kop. Het was een belastingverhoging, 21% op de grond wanneer men met sleutel op de deur of appartementen zou bouwen. Dat was een belastingverhoging van 10% naar 21%. De liberalen in deze regering hebben dat samen met de eerste minister beslist. Nu heeft Europa gezegd dat het zo moet. Het moet zo. U hebt tot die belastingverhoging beslist.

 

Vandaag komt men dan af met een andere bouwmaatregel. De eerste vraag die ik u wil stellen, mijnheer de eerste minister, is of het nu afgetoetst is met Europa of die maatregel kan of niet? Immers, ook daarbij kunnen vraagtekens geplaatst worden.

 

Het is niet alleen inefficiënt, het is ook onrechtvaardig. Er zijn de lastenverlagingen voor de bedrijven. Wij hebben dat gezien. Het is een lineaire lastenverlaging waarvan de bedrijven reeds jaren dromen en die niets opbrengt op het vlak van relance, niets. Het gaat over 90 euro, luister goed, per kwartaal aan lastenverlaging per werknemer, 90 euro per kwartaal. Zal er nu één bedrijf zijn dat vanwege die 90 euro per kwartaal, 30 euro per maand, mensen zal aanwerven of geen mensen zal ontslaan? Geen enkel.

 

Dat is gewoon geld in een put steken. Het draagt niets bij tot een relance. Daarenboven, premier, moet het betaald worden – dit is het erge, het onrechtvaardige en oneerlijke van de zaak – door de 50-plussers en door de laaggeschoolde jongeren, want de belangrijke lastenverlagingen die zij kregen of die zij naar de bedrijven konden meenemen, worden afgeschaft. De meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt, de 50-plussers en laaggeschoolde jongeren, zet u met uw relanceplan in de volle wind van de economie. Dat is bijzonder onrechtvaardig. Het is bijzonder oneerlijk.

 

Ook inzake energie is er hypocrisie ten top. De energiefactuur van de mensen is anderhalf jaar geleden met 30% gestegen. Deze regering heeft er anderhalf jaar lang niets, maar dan ook niets, aan gedaan. U had maximumprijzen kunnen opleggen, zoals men in andere landen heeft gedaan. Dat is niet beslist door deze regering. Nergens in Europa zijn de energieprijzen zo gestegen als in ons land. U hebt anderhalf jaar niets gedaan en nu komt u met een verlaging, met 10%, van de prijs voor de mensen. Dat is prima, maar zij blijven natuurlijk wel zitten met de 30%-verhoging die zij hebben moeten betalen.

 

01.05  Christian Brotcorne (cdH): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, chers collègues, contrairement aux deux orateurs précédents, je pense que les décisions que le gouvernement a prises hier soir et s'apprête à communiquer plus précisément au Parlement sont des décisions importantes.

 

En effet, nous attendions tous ce plan de relance. Sa première lecture via nos journaux montre à la fois qu'il se fonde sur le soutien de l'accord interprofessionnel (AIT), élément essentiel dans la manière dont notre pays s'organise et fonctionne, et qu'il vise deux objectifs parallèles: soutenir le pouvoir d'achat des gens, lequel sera mis à rude épreuve, et maintenir la compétitivité de nos entreprises.

 

Nous avons pu lire divers éléments: augmentation des salaires en 2009-2010, accord interprofessionnel, baisse de la TVA à 6%, réduction de la facture des ménages, investissement économiseur d'énergie, anticipation d'investissements publics, ce qui est important pour nos entreprises, augmentation de l'allocation en cas de chômage technique, chèques énergie, augmentation de l'exonération du précompte pour les chercheurs – société de la connaissance, n'est-ce pas, monsieur Vanvelthoven –, outplacement étendu aux personnes de moins de 45 ans, etc.

 

Et d'autres mesures encore dont l'une, que je n'ai pas relue mais dont je crois savoir qu'elle existait dans votre plan, me paraît fondamentale: mettre un terme définitif à ce principe de l'ancre, tant décrié. On me dit que le simple fait de régler aujourd'hui des factures dues par l'État permettra d'injecter près de 400 millions d'euros dans le circuit économique. Voilà des mesures particulièrement intéressantes.

 

Monsieur le premier ministre, je suppose que vous nous détaillerez ces mesures et nous apporterez des précisions quant:

- à l'impact qu'elles auront nécessairement sur un budget, budget que nous devons rapidement adopter de manière à pouvoir l'adapter, comme chacun le sait;

- au type de déficit qui sera toléré dans le cadre de votre plan de relance;

- à la manière dont seront financées les nouvelles mesures;

- aux recettes fiscales que vous en escomptez, puisque des mesures peuvent être prometteuses de recettes nouvelles;

- à l'appréciation de l'Union européenne à qui vous présenterez ce dossier cet après-midi: doit-elle l'approuver ou simplement en prendre acte?

- au moment où nous pourrons espérer voir entrer en vigueur certaines mesures dont on sait qu'elles nécessiteront des interventions légistiques et/ou des arrêtés royaux;

- à l'émission de chèques verts: leur mode de financement sera-t-il calqué sur le modèle des chèques-repas que nous connaissons déjà?

 

En ce qui concerne cette alliance entre l'environnement et le développement environnemental, une des bases de votre plan, avez-vous concerté votre plan avec le plan déjà mis en place par les entités fédérées?

 

Enfin, quels travaux d'investissements seront-ils anticipés?

 

01.06  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, aansluitend bij wat voorgaande collega’s reeds hebben gezegd, kan ik alleen maar vaststellen dat wij met uw economisch herstelplan en met het interprofessioneel akkoord opnieuw verzeild zijn geraakt in de Belgische compromissen.

 

Ik vernam op uw middagpersconferentie dat er een aantal maatregelen zijn genomen om de totale energiefactuur van gas en elektriciteit met 10% te doen dalen. De verlaging met 30 euro is een speelgoedje van Van Quickenborne. Er is ook de btw-maatregel. We weten sinds enkele dagen wat Europa denkt van het vorige initiatief van deze regering om btw te heffen op bouwgrond en gebouwen. Nu blijkt er een maatregel te zijn genomen waardoor op de eerste schijf van de bouwfactuur een tarief van 6% van toepassing zal zijn. Mijn vraag aan u is of dit allemaal zomaar kan. Werd dit doorgesproken met Europa?

 

Achterstallige facturen. Ik dacht dat onder het goed bestuur van de CD&V achterstallige facturen niet langer aan de orde waren. Ik lees dat er nog altijd 400 miljoen euro open staat. Ik zie Laurette Onkelinx juichen dat zij met haar Beliris-instrument opnieuw wat geld kan uitgeven in Brussel voor allerlei investeringen in openbaar vervoer. Ik zou zeggen: voor elk wat wils!

 

Wat mij vooral interesseert, mijnheer de eerste minister, is de budgettaire impact van alles wat in de afgelopen dagen in het kernkabinet en andere daar rond hangende vehikels werd afgesproken. U weet dat uw begroting 2009 helemaal op apegapen ligt. Afgelopen weekend hebben uw Franstalige collega’s gezegd dat zij voor een tekort van 2% gaan. Afgelopen dinsdag heeft de gouverneur van de Nationale Bank gezegd dat 2% hem een maximum aanvaardbare limiet lijkt. Voor mij zijn dit rode knipperlichten.

 

Boven dit alles komt nu uw herstelplan. Ik verneem dat er cijfers circuleren tussen 600 miljoen en 2 miljard euro. Nog meer rode knipperlichten. En dan komt uw interprofessioneel akkoord met nog meer geld. Nog veel meer rode knipperlichten dus.

 

Ik heb dan ook maar een vraag, mijnheer de eerste minister. Ik zou willen dat u ons eens haarfijn uitlegt wat de budgettaire impact is van alles wat u vanmiddag zo glorieus aan de pers heeft voorgesteld. Hoe staat dit ten opzichte van de begroting van 2009? Ik ben zeer benieuwd naar uw antwoord.

 

01.07  Jean Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, collega’s, ik las vandaag nog een artikel van u, mijnheer Leterme, waarin u stelt dat u tijd hebt tot in 2011.

 

Ik hoor hier zopas de heer Daems vragen wat iemand moet doen als het water in zijn huis staat. Dan moet hij volgens de heer Daems de kraan dichtdoen.

 

Mijnheer Daems, de kraan kan niet worden dichtgedraaid als de waterleiding is gesprongen.

 

Mijnheer de minister, in ons land is momenteel de economische waterleiding gesprongen.

 

Ik vraag mij af wie hier eigenlijk het land regeert. Ongeveer een maand geleden verklaarde u hier op het spreekgestoelte dat we een begroting in evenwicht, en zelfs een begrotingsoverschot van 0,7%, moesten hebben en u zou een conferentie voor de vergrijzing organiseren.

 

Ondertussen horen wij van notoire economen dat wij op een begrotingstekort van 3 tot 4% afstevenen. Dat is twaalf miljard euro, te betalen door de komende generatie.

 

Wat doet u? Ik heb enige zaken via de pers kunnen vernemen. Zo werkt dat immers in onze democratie. Wij moeten het nieuws ook via de pers vernemen. Daarna mogen wij er in het Parlement even over praten. Wat zal u nu doen? U zal nu aspirientjes toedienen om de kanker te bestrijden. U zal een klein stopje in het gat plaatsen, terwijl de kelder onder water staat.

 

Ik zal uw maatregelen even overlopen.

 

U praat over oude beloften, onder andere inzake ploegen- en nachtarbeid en inzake overuren, op een moment dat er in ons land 200 tot 300 banen per dag sneuvelen.

 

U praat inderdaad over een verlaging van de btw op gronden. Ik zal zelfs niet praten over de Europese maatregel die bepaalt dat de registratierechten door 21% btw moeten worden vervangen. Ik zou graag hebben dat u ons straks mededeelt of u voornoemde rechten al dan niet door 21% btw zal vervangen.

 

Vandaag is hiernaast, in het Vlaams Parlement, door uw collega Peeters beslist dat de prijs van de bouwgronden, alleen al door de toepassing van het grond- en pandendecreet, met 12.000 tot 15.000 euro zal stijgen. Wat u hier doet, is dus opnieuw een vestzak-broekzakoperatie.

 

Mijnheer de eerste minister, dat u openstaande facturen van leveranciers bij de overheid sneller zal betalen, is geen relanceplan. Ik noem dat goed fatsoen. Wanneer een normale handelaar bijvoorbeeld zijn RSZ te laat betaalt, dan betaalt hij bijkomend al 12% boete. U moet ter zake een beleid van goed fatsoen voeren.

 

Hetzelfde geldt voor de rantsoenbonnen voor energie. Mijnheer de eerste minister, zult u het cliquetsysteem toepassen? U geeft immers opnieuw geld uit met de linkerhand om het met de rechterhand terug te nemen. De werkende man, die zijn autootje nodig heeft, zal opnieuw het gelag moeten betalen. Immers, u hebt hier momenteel via uw programmawet het cliquetsysteem ingevoerd, terwijl u de vrije economie zou kunnen volgen. De prijs van een vat olie is immers van 147 dollar naar minder dan 50 dollar gezakt.

 

Uw verklaring staat vol van dergelijke zaken.

 

Waarom hebt u de moed niet gehad om rechtstreeks iets te doen aan de netto-indexering van de lonen? U laat de sociale partners doen en wie betaalt het gelag? Jan modaal betaalt het gelag, terwijl men klaar en duidelijk had kunnen zeggen dat wij eenmalig overgaan tot een netto-indexering van de lonen en iedereen had centen in de zak. U had meer moeten zaaien naar de zak. Zo was het veel gemakkelijker geweest.

 

U zult wat infrastructuurwerken doen, terwijl de kas leeg is. U zult het laten terugbetalen door de volgende generatie. De Vlaamse regering heeft 800 miljoen over, wat amper genoeg is om de fundering te gieten van het BAM-project. En zo gaat het maar door.

 

Ik wil echt weten waar u uitkomt met dit plan, waar de besparingen liggen en hoeveel dit plan zal kosten? Zult u inderdaad 12 miljard euro extra doorsluizen naar de volgende generatie?

 

Mijnheer de eerste minister, tegen die symptomen helpen geen aspirientjes. Ik verwacht dat er een ernstig relanceplan komt.

 

01.08  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, collega's, ik wens vandaag de sociale partners te feliciteren. Zij zijn erin geslaagd hun verantwoordelijkheid te nemen, in afwezigheid van een sterke overheid.

 

Het IPA is hun verdienste, zoals u zult zeggen dat het herstelplan uw verdienste is. En dus wordt u daarop beoordeeld. Als we nagaan wat economische experts in de kranten zeggen, bevat het niet veel soeps. Ivan Van de Cloot zegt vandaag in de krant: "Normaal zou ik het verketteren, maar in crisistijden wordt een mens al wat milder".

 

Mijnheer de premier, waarom hebt u de kans niet aangegrepen om een echt antwoord te bieden op de financiële crisis? We moeten lezen over opnieuw een werkgroepje. Nochtans had onze fractie in oktober al een twintigpuntenplan klaar dat u heel wat inspiratie kon bieden. Het is weer too little too late.

 

Waarom hebt u geen keuze gemaakt voor een echte groene new deal, voor ecologische innovatie, voor een allesomvattende isolatie, voor hernieuwbare energie of, naar voorbeeld van Duitsland, voor een alliantie groen/werk? Dat heeft in Duitsland 200.000 jobs opgeleverd, 300.000 huizen geïsoleerd, voor 40% daling van de energiefactuur gezorgd en voor 25 miljoen ton minder CO2 gezorgd.

 

We moeten het doen met wat groene franje, met name de isolatiepremie waarvan we niet eens weten hoeveel huizen ermee kunnen worden geïsoleerd. Voor hoeveel huizen kan ze dienen? Nergens, werkelijk nergens in heel dit herstelplan wordt een antwoord geboden op de situatie van mensen zonder werk, die geen huis en geen spaargeld bezitten. En dat voor een premier die een aantal jaren geleden op Rerum Novarum grote sociale uitspraken deed.

 

Uw tekort loopt intussen op tot 7 miljard, maar deze regering claimt een evenwicht tijdens deze legislatuur. Hoe zult u dat bekomen?

 

Ik besluit mijn uiteenzetting. Mijnheer de eerste minister, dit is opnieuw een pijnlijk gemiste kans, zoals heel deze regering dat is.

 

Le président: Monsieur Mayeur, vous avez la parole. Votre intervention ne peut dépasser quatre minutes. Ensuite, ce sera au tour de MM. Bacquelaine et Verherstraeten.

 

01.09  Yvan Mayeur (PS): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, pour faire face à la crise libérale que nous traversons, il faut …

 

(…): (…)

 

01.10  Yvan Mayeur (PS): Ai-je attaqué quelqu'un? Il ne me semble pas avoir cité de noms!

 

C'est une crise majeure du régime libéral, capitaliste!

 

Monsieur le président, j'ose espérer que tout ceci est décompté de mon temps de parole car il ne me semble pas avoir attaqué quelqu'un! Je comprends évidemment la gêne.

 

Il faut la mobilisation de tous les États, y compris chez nous. Il était vraiment temps que le gouvernement belge, avec les Régions, appuie un plan de relance de notre économie. Comme pour nos voisins européens, ce plan de relance doit reposer sur deux piliers: d'une part, la consommation des ménages et les mesures proposées en matière de réduction de TVA sur les coûts de l'énergie, les mesures qui sont contenues dans l'accord interprofessionnel, notamment vis-à-vis des victimes de cette crise. Je pense aux personnes qui perdront leur emploi et se retrouveront au chômage, dont effectivement, monsieur le vice-premier ministre, un certain nombre d'électeurs socialistes! Ces victimes doivent être soutenues, entre autres dans leur pouvoir d'achat. Relancer la consommation des ménages est, nous semble-t-il, un des piliers essentiels du plan de relance.

 

D'autre part, les investissements dans l'économie nécessitent également des moyens, quitte à ce qu'en effet, comme partout ailleurs, il y ait temporairement une situation de déficit sur le plan budgétaire. Pour nous, ces déficits doivent servir à terme. Il n'est pas question de reporter sur les générations futures le coût des politiques actuelles. Au contraire, investir dans des réformes structurelles qui doivent permettre le retour aux grands équilibres demain est fondamental. Comment? Par le soutien à l'économie d'énergie, à l'environnement et au développement durable. Ce sont évidemment les choix qui doivent être opérés! C'est bien entendu vers ceux-là que l'on souhaite voir aller l'action du gouvernement belge et des Régions.

 

Monsieur le premier ministre, la question est simple. À combien se chiffre l'accord interprofessionnel? Quels moyens seront-ils dégagés pour la population en termes de relance de la consommation et de soutien aux ménages? Quels types d'investissements le gouvernement belge est-il prêt à consentir avec les Régions? À combien s'élèveront-ils? Voilà les questions que le groupe socialiste souhaite vous poser.

 

01.11  Daniel Bacquelaine (MR): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, bien entendu, nous soutenons un plan de relance, qui est nécessaire. Nous le soutenons à condition qu'il ait des effets immédiats. Ce qui caractérise un plan de relance, c'est le fait qu'il ait des effets immédiats. Je voudrais tout de suite dire à M. Nollet que je pense qu'il se trompe lorsqu'il met en doute la nécessité de diminuer la TVA dans le secteur de la construction, même pour une période limitée. Pourquoi? Parce que nous savons qu'à l'heure actuelle, un très grand nombre de ménages et de particuliers ont suspendu l'exécution de leur projet ou de leur permis de bâtir parce qu'ils n'ont plus confiance dans le système. Il est donc bon de rétablir la confiance, c'est le premier intérêt d'un plan de relance.

 

Il faut soutenir les entreprises et l'activité économique par une diminution des charges, par une série de mesures qui favorisent la recherche et le développement. C'est un point capital. Le gouvernement a déjà abondé dans ce sens pour que le précompte relatif à l'engagement de chercheurs soit diminué. Le fait de renforcer cette mesure me paraît essentiel.

 

Ce plan de relance a des effets immédiats, contrairement à d'autres qui prévoient parfois des investissements dont on ne verra les premiers effets que dans cinq ou six ans. Celui-ci comprend une série de mesures immédiatement applicables.

 

Ce plan n'est pas suspendu dans les airs. Il s'inscrit dans une politique menée par le gouvernement; je pense au plan INITIO pour les PME, qui est essentiel pour rétablir la confiance; je pense au renforcement du pouvoir d'achat par les primes en matière d'énergie mais aussi à une série de mesures fiscales qui ont déjà été prises par votre gouvernement. L'indexation des barèmes fiscaux, la quotité exemptée d'impôt sont des mesures nécessaires et qui favorisent le pouvoir d'achat.

 

Bien entendu, il faut soutenir l'emploi et l'activité économique. Monsieur Mayeur, je dirais qu'il faut lutter contre cette sorte de crise du socialisme permanent qu'est le chômage dans notre pays. Il convient de prendre des mesures importantes dans ce domaine.

 

Monsieur le premier ministre, ma question porte sur le timing car, je l'ai dit, ces meures doivent être appliquées immédiatement. Quel est le timing prévu par le gouvernement? De quelle façon va-t-on pouvoir réaliser immédiatement les mesures que vous comptez prendre?

 

01.12  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, collega's, de crisis die ons de laatste maanden is overkomen, is bijzonder omwille van haar omvang en omwille van haar snelheid van een tsunami. Daarvan worden wij inderdaad met zijn allen nat. Dan is het de opdracht van de overheid om binnen haar bevoegdheden het vertrouwen trachten te herstellen. Daarin staat ons land gelukkig niet alleen. Wij hebben Europa waar belangrijke maatregelen moeten worden genomen. Wij hebben onze deelstaten die belangrijke inspanningen leveren. En wij hebben ook het sociaal akkoord.

 

Collega's, ik weet dat er veel kritiek op dit sociaal akkoord is. Sommigen zeggen dat het te duur is. Het belangrijkste is echter dat het er is, dat het bestaat. Consensus in moeilijke tijden is zeer veel geld waard. Het is belangrijk dat er voor de inspanningen die iedereen vandaag zal moeten leveren een maatschappelijk draagvlak is, dat er aandacht is voor de concurrentiekracht van ondernemingen en de koopkracht van de mensen, zeker voor hen die vandaag omwille van de crisis economisch werkloos worden.

 

Dan komen er relanceplannen, overal in de wereld. Men spreekt over wonderplannen. Er is geen wonderplan in de VS. Er is geen wonderplan in Frankrijk. Er is geen wonderplan in Duitsland. Er zal ook geen wonderplan zijn in ons land, zeker niet in het licht van het feit dat ons land een kleine en open economie is. Dat moet bovendien ook allemaal in de internationale context worden bekeken.

 

Het is belangrijk dat er maatregelen worden genomen voor de ondernemingen, voor de koopkracht, de groei, de duurzaamheid. Het is belangrijk om daarover enige cijfermatige duidelijkheid te geven in deze plenaire zitting, mijnheer de eerste minister.

 

Het is ook belangrijk dat er maatregelen zijn die op termijn niets kosten, zoals de snellere terugbetaling van de btw en het geven van faciliteiten aan ondernemers die een betalingsachterstand bij RSZ en fiscus hebben opgelopen. Het sneller betalen van facturen zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn, maar wij zijn daar toch aan een serieuze inhaaloperatie bezig.

 

Mijnheer de eerste minister, een van de aspecten van dit akkoord is de vereenvoudiging van de banenplannen. Dat was niet alleen een vraag van alle sociale partners, maar ook een vraag op het politieke terrein. De sociale partners hebben afspraken gemaakt en doelstellingen bepaald om een einde te maken aan het doelgroepenbeleid op federaal niveau, als voorafname en met de bedoeling om geen nieuwe, financiële maatregelen inzake het doelgroepenbeleid op federaal vlak te nemen maar om dat naar de regio's over te hevelen. Ik neem aan dat deze regering de afspraken en ook de bedoelingen van de sociale partners zal respecteren. Wij vragen hierover ook verduidelijking.

 

01.13 Eerste minister Yves Leterme: Mijnheer de voorzitter, geachte collega’s, voor het goede verloop van het debat heb ik aan de diensten gevraagd dat men de tekst van het herstelplan en de begrotingstabel met de exacte cijfers zou kopiëren en laten ronddelen. Ik denk dat dit in belangrijke mate al een antwoord biedt op een aantal concrete vragen. Ik kan veel begrip opbrengen voor het feit dat een aantal van deze vragen blijkbaar is gebaseerd op onvoldoende kennis van de cijfermatig onderbouwde beslissingen zoals ze zijn ingevuld tot en met vanmorgen, onder meer in het overleg met de sociale partners.

 

Dames en heren, collega’s, zoals ik reeds zei, dit is niet zomaar een onweer dat even boven ons land passeert en - en dit is voor het eerst - boven alle economieën ter wereld toeslaat. Nee, dit is een dreiging zoals we er de afgelopen vijfendertig tot veertig jaar geen meer hebben gekend. Zeer kenmerkend voor de crisis die wij thans meemaken is dat zij gekenmerkt wordt door een extreme onzekerheid. Een aantal mensen is zeer sterk in het voorspellen van het verleden, maar heeft het iets moeilijker met het inschatten van de effecten van de crisis op middellange termijn. Onzekerheid dus. Deze crisis is ook gebaseerd op een enorme snelheid. Onze internetsamenleving en onze globaliserende economie zorgen ervoor dat de effecten van een teruggang die vanuit de Verenigde Staten is begonnen, zeer snel voelbaar zijn, en dat ook de overslag van een bancaire crisis naar een crisis in de reële economie bijzonder snel gaat.

 

Et cela pose un problème pour les processus décisionnels. Les processus démocratiques de nos parlements et de nos gouvernements sont basés sur des procédures qui prennent leur temps et sur la fiction de la certitude des documents parlementaires ou des documents concernant les budgets où on remplit des chiffres sur des hypothèses qui ne cessent d'évoluer.

 

Dames en heren, ik las vandaag een krant waarin een econoom voorspellingen deed. Diezelfde econoom voorspelde zes weken geleden nog een groei van ongeveer 1% van het bbp voor ons land. Om de week worden de ramingen en de hypotheses aangaande onze economie bijgesteld.

 

Ik zeg u als algemene opmerking – ik kom straks tot de inhoud van de maatregelen – dat wij dat heel goed voor ogen moeten houden. Wij treden op, wij handelen – straks zeg ik wat de inhoud is van onze maatregelen – maar wij doen dat telkens op basis van de inschatting – met een zekere voorzichtigheid en met buffers weliswaar – van de huidige realiteit.

 

Ik ga straks naar de Europese top. Wij hebben vanochtend reeds een aantal contacten gehad met onze buurlanden. Ik kan u zeggen dat vandaag de Duitse, noch de Nederlandse, noch de Franse collega’s kunnen ramen wat in januari of februari de reële toestand zal zijn van onze economie. Crisis, onzekerheid, snel om zich heen slaande recessie. Op dat ogenblik moet de regering handelen.

 

Wij hebben dat gedaan in een eerste fase van de crisis bij de ineenstorting van het bancaire systeem in de Verenigde Staten met het oog op de mogelijke risico’s voor de banksector in ons land. Van de Europese landen heeft België het hoogste risico gelopen, door de specifieke kenmerken van een aantal van onze bancaire instellingen.

 

Depuis cinq semaines – cela a été annoncé début novembre –, nous avons travaillé à un plan de relance, qui tient également compte des caractéristiques du processus décisionnel dans notre pays. Ceci implique, étant donné la répartition des compétences, un engagement non seulement du pouvoir fédéral mais aussi des gouvernements des Régions et des Communautés.

 

Dat impliceert bovendien – en dat is een goede traditie – dat de sociale partners mee zorgen voor engagement en maatschappelijk draagvlak voor de noodzakelijke maatregelen, onder meer inzake competitiviteit en evolutie van de koopkracht. Via overleg garanderen zij vooral de zo noodzakelijke sociale vrede in ons land. Dat heeft effectief vier tot vijf weken keihard werken gevraagd, niet alleen van de collega’s in de regering, maar ook van de sociale partners, in moeilijke omstandigheden, en van de collega’s uit de deelregeringen. Onze ambitie was en is om ten opzichte van de crisis de rangen te sluiten en te zorgen voor een eendrachtig antwoord. Wij zijn daarin aan het slagen. Wat we vandaag als resultaat op tafel leggen, is effectief het antwoord van de politieke geledingen – Gewesten, Gemeenschappen en federaal niveau – en van de sociale partners. Dat is een signaal dat kan tellen, denk ik, voor het heropbouwen van het vertrouwen van de consument en het vertrouwen van de ondernemers. Het is pas gezamenlijk, met alle sociaaleconomische actoren in dit land en ook in samenspraak met de Europese collega’s en de collega’s op wereldvlak, dat wij een doeltreffend antwoord zullen geven op deze economische crisis; eerst de aanpak van de bancaire crisis en nu de aanpak van de economische crisis.

 

Dames en heren, mag ik onderstrepen dat de regering reeds een eerste antwoord heeft gegeven?

 

Le gouvernement a apporté une première réponse très claire à la crise qui s'annonçait à partir de la fin septembre, et ce via le budget 2009. En effet, ce fut un choix politique très décisif, très déterminé, nonobstant le fait qu'il fallait pallier un déficit, de ne pas prévoir d'augmentation d'impôts.

 

Wij hebben er ook voor gekozen om niet te korten op pensioenen en uitkeringen en om een structureel begrotingsevenwicht te realiseren, niet door belastingen te verhogen, want dat is gemakkelijkheidsoplossing. Dat is al een heel belangrijke bijdrage, ook in budgettaire termen, tot het relancebeleid. Wij kunnen de koopkracht van de mensen niet vergroten via belastingverhogingen of kortingen op pensioenen of ziekte- en andere uitkeringen.

 

Er moest en er moet meer gebeuren. Sinds een vier- of vijftal weken zien wij de cijfers inzake economische groei evolueren. Stilaan blijkt het ook in ons land om een negatieve groei te gaan. Daarom moeten wij een gezamenlijke inspanning leveren. Om schematisch te blijven wil ik de drie krachtlijnen van ons herstelplan illustreren.

 

Ons herstelplan is effectief gebaseerd op drie essentiële krachtlijnen. Wij opteren voor een duidelijke visie. Wij hebben een duidelijke keuze gemaakt, die ook verband houdt met hetgeen wij Europees hebben afgesproken, want het zou geen zin hebben om, met onze kleine open economie, keuzes te maken die fundamenteel afwijken van hetgeen op Europees vlak naar voren wordt geschoven.

 

Ten eerste, wij geven zuurstof aan ondernemingen – dat is van essentieel belang – door ervoor te zorgen dat onze ondernemers, onze KMO’s, onze bedrijven dit moeilijke moment, deze moeilijke maanden, kunnen doorkomen. Er zullen verstikkende ontwikkelingen plaatsvinden: de vraag zal terugvallen, bijvoorbeeld de vraag naar auto’s, de bestellingen zullen terugvallen, bepaalde klanten zullen moeilijkheden hebben om hun facturen te betalen. Wij moeten ervoor zorgen dat onze bedrijfsleiders ondersteund worden door de overheid, die hun zuurstof geeft om verder te kunnen ondernemen en de continuïteit van de tewerkstelling in de bedrijven maximaal te kunnen garanderen.

 

Daarvoor nemen wij concrete maatregelen. Wij voeren bijvoorbeeld effectief lastenverlagingen uit inzake ploegenarbeid, overuren en nachtarbeid. Dat kan het verschil maken – dat blijkt ook uit gesprekken met vertegenwoordigers van de grote autoconstructeurs in België – voor Ford, Volvo, Audi en GM Antwerpen, om de komende weken en maanden het hoofd boven water te houden. Het kan er ook voor zorgen dat er voldoende bestellingen en orders aan onze assembleurs, aan de werknemers van Ford, Audi, Volvo en GM in België worden toebedeeld, wanneer er opnieuw orders over de verschillende vestigingen verdeeld zullen worden. Het gaat over 184 miljoen in 2009 en 428 miljoen op kruissnelheid, in 2010.

 

Ten tweede, wij geven zuurstof aan de ondernemingen door effectief ja te antwoorden, binnen het budgettair mogelijke, op de vraag van de ondernemingen en van de werkgevers in ons land naar lastenverlagingen bovenop hetgeen geprogrammeerd was, ondanks de moeilijke budgettaire situatie, en middels een inperking ten belope van 160 miljoen in 2009, door een vertraging van inwerkingtreding tot 1 juni 2009 en door het voorzien in een lastenverlaging middels het zogenaamd correctiemechanisme dat de niet-doorstorting inhoudt van een deel bedrijfsvoorheffing vanuit de werkgevers naar de administratie van de belastingen.

 

Dat correctiemechanisme was in 2007 voor het eerst van toepassing ten belope van 0,25% van de loonmassa en wordt verviervoudigd, collega’s, in de periode van dit IPA.

 

Et naturellement il s'agit d'un effort important. Et ce n'est pas la dernière fois que je vais répéter que c'est un effort produit par toute la société belge: par les contribuables y compris les contribuables qui ne travaillent pas dans le secteur privé mais qui savent que notre économie et tout notre système social sont basés sur une bonne prestation des entreprises privées dans ce pays.

 

Dus een belangrijke budgettaire inspanning. Daarstraks werd de prijs gevraagd van het IPA. Welnu, het IPA kost als IPA op zich in 2009 233 miljoen en het volgend jaar 590 miljoen euro. Dit is niet weinig, maar in tijden van crisis denk ik dat wij maatschappelijk effectief moeten investeren in onze economie, maatregelen dus opnieuw om zuurstof te geven aan onze ondernemingen. En wij innoveren ook, wij ondersteunen de innovatie. Bijvoorbeeld, om maar een maatregel te nemen, mijnheer Vanvelthoven: wij gaan effectief de vrijstelling voor de bedrijfsvoorheffing optrekken van 65% naar 75% voor onderzoekers.

 

Un impact budgétaire de 38 millions d'euros: c'est un effort particulier. Encore une fois, 10% de plus, de 65 à 75%, un impact budgétaire de 38 millions d'euros qui doit stimuler la recherche et l'innovation dans les entreprises privées du pays.

 

Er komt zuurstof voor de ondernemingen, ook door een belangrijke maatregel waaraan daarstraks de nodige aandacht is besteed, ook in de uiteenzettingen van de collega’s. We voorzien effectief in faciliteiten inzake uitstel van betalingen. Heel wat van onze bedrijfsleiders, KMO’s en grote bedrijven riskeren de komende weken en maanden in moeilijkheden te geraken door omstandigheden buiten hun wil om, waardoor ze de betalingen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid niet tijdig kunnen verrichten. Daarom willen wij extra betalingsfaciliteiten organiseren voor alle ondernemingen in dit land, op het vlak van de RSZ en het RSVZ. Wij zullen daarbij niet over één nacht ijs gaan, maar eerst contact opnemen met de Europese instanties inzake de ESER-verrekening en de toelaatbaarheid van de maatregel.

 

On va organiser en outre dans les jours qui viennent un système d'accélération.

 

Wij gaan over tot een versnelling van de terugbetaling van de btw-tegoeden van de bedrijven. Wij gaan inspanningen leveren die begroot zijn op een klein half miljard euro. Het zijn dat soort inspanningen die het verschil kunnen maken. Via dergelijke maatregelen voor KMO's en ondernemers, zorgen wij ervoor dat ongeveer een half miljard aan btw-tegoeden waar de ondernemingen recht op hebben, sneller bij die ondernemingen terechtkomen.

 

De eerste grote krachtlijn is kortom: zuurstof voor de ondernemers, zuurstof voor de bedrijven.

 

De tweede krachtlijn is: de tewerkstelling en de koopkracht van de mensen. Dat is de eerste zorg voor degenen die de komende weken en maanden, meer dan ooit gevreesd was, zullen terechtkomen in stelsels van tijdelijke werkloosheid. Het gaat dan om de mensen van Ford die hun job gaan verliezen een maand aan een stuk, maar ook om mensen op andere plaatsen.

 

Wij gaan ervoor zorgen dat de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid worden opgetrokken met 10%.

 

Pour les conjoints, on passe de 60% à 70%; pour les isolés, de 65% à 75%.

 

Misschien kan men meewarig doen over die 10%, maar voor die mensen maakt dat wel een verschil in hun koopkracht, maakt dat wel een verschil om aan het einde van de maand de eindjes aan elkaar te knopen. Het is een maatregel die de koopkracht van de mensen zal ondersteunen.

 

Wij leveren ook maatschappelijk een belangrijke bijdrage, opnieuw in het kader van het IPA natuurlijk, door de nettobetaling van premies toe te staan ten belope van 125 euro in 2009 en 250 euro in 2010, waarop dus een aantal bijdragen niet zal betaald worden.

 

Monsieur Brotcorne, les chèques verts sont une des possibilités offertes au niveau des secteurs, de monnayer une prime nette de 125 euros en 2009 et de 250 euros en 2010.

 

Er komt een verhoging van de uitbetalingen in het kader van de tijdelijke werkloosheid. We zorgen er ook voor dat mensen netto iets meer overhouden en daarnaast garanderen we dat dé sociale verworvenheid eerste klas van ons land, het indexeringssysteem, onverkort blijft functioneren.

 

Bovendien komt er effectief een belangrijke daling van de energieprijs, zowel voor elektriciteit als gas, voor de consument. De bijdrage van 30 euro op de elektriciteitsfactuur is eigenlijk maar een klein deel, hoogstens een vijfde, van wat er aan prijsdaling is afgesproken met de sector. Er is afgesproken dat de gemiddelde prijs voor gas en elektriciteit voor onze gezinnen in 2009 in elk geval met 10% zal dalen. 80% van die daling zal door de sector zelf worden aangeleverd via het doorrekenen van de gedaalde referentieprijs van de olie. Wij zorgen dus voor een versterking van de garanties op een job en voor een versterking en bescherming van de koopkracht van de mensen.

 

De derde en laatste krachtlijn is dat we zullen investeren in groei, vooral in duurzaamheid. Er is een belangrijke maatregel die een soort boost moet zijn voor onze economie, namelijk de verlaging van de btw van 21 naar 6% op gefactureerde bedragen in de bouwsector. Het hoeft trouwens niet noodzakelijk om de eerste schijf van 50.000 euro te gaan, het is een verlaging van de btw op eender welke schijf van 50.000 euro. Dat is een belangrijke impuls.

 

En réponse au collègue Bacquelaine à propos de l'ambition du gouvernement de mettre cette mesure en œuvre au 1er janvier 2009, les contacts avec la Commission européenne ont été pris. Cette mesure étant possible, nous l'appliquerons le plus tôt possible, l'idéal étant à partir du 1er janvier 2009. Il s'agit d'une mesure "one shot". Elle a précisément pour but de donner une impulsion au secteur de la construction qui en a besoin.

 

De bouwsector heeft dat nodig. Iedereen maakt dat mee in zijn omgeving. Wanneer mensen bedreigd worden in die zaken die hen het meest na aan het hart liggen, namelijk de toegang tot en bereikbaarheid van datgene waarvoor zij gewerkt hebben, hun spaargeld, dan is hun eerste reactie om een aantal investeringsbeslissingen uit te stellen, zoals de aankoop van een nieuwe wagen, het bouwen van een huis of het verbouwen van de eigen woning.

 

Precies om het vertrouwen van de mensen te herstellen en de bouwsector een impuls te geven hebben wij gekozen voor het nemen van een maatregel met een belangrijke budgettaire impact, met name via een eenmalige verlaging van het toepasselijk btw-tarief in 2009.

 

Als overheid kunnen wij ook zelf een inspanning leveren. De federale overheid is ten belope van 12% van de publieke investeringen in dit land verantwoordelijk voor die investeringen. Op basis van een beperkte lijst van projecten die reeds in de pipeline zaten, hebben wij beslist om die investeringen te versnellen. Het gaat trouwens hoofdzakelijk om projecten die te maken hebben met openbaar vervoer, wat meteen ook een investering is in duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling staat ook centraal in het nieuwe stelsel van staatsgewaarborgde leningen die wij zullen toebedelen aan particulieren die hun woning willen aanpassen inzake energieverbruik, energieprestaties en inzake duurzaamheid.

 

Wij gaan dus investeren in duurzame groei, door de btw-maatregel, door het versnellen van eigen investeringen en ook door te zorgen voor groene investeringen in hoofde van onze gezinnen. Dat moet trouwens ook toelaten om de vrij hoge ambities inzake CO2, de vermindering van CO2-uitstoot, wat wij straks nog op Europees vlak gaan bespreken, te realiseren.

 

Er zijn drie krachtlijnen: zuurstof voor de ondernemingen, herstel en versterking van de koopkracht van de mensen en investeren in duurzame groei.

 

Ik kom dan aan het financiële plaatje. De cijfers zullen worden rondgedeeld. Wij proberen door inperking van de budgettaire impact van een aantal maatregelen goed koers te houden wat betreft ons begrotingsbeleid. Dit was een belangrijk discussiepunt met de sociale partners. Ik heb zelf met collega’s daar ver mijn nek uitgestoken.

 

Ik heb op een bepaald moment ook vernomen dat men sprak over kaartenhuisjes, waaraan niet geraakt kon worden. Wij zijn allemaal verkozen door de belastingbetaler om namens de samenleving ervoor te zorgen dat door een geheel van maatregelen die wij nu snel zouden nemen, de budgettaire sanering niet op het spel wordt gezet; dat aldus de toekomst niet zou worden bezwaard. Daarom zijn wij in discussie gegaan met de sociale partners en hebben wij vanochtend beslist, zoals ik daarstraks reeds zei, om een vermindering ten belope van 160 miljoen te doen van de inspanning voor het IPA vanuit de samenleving, en dit naast de vermindering van de budgettaire impact van een van de zogenaamde tripartiete dossiers, namelijk de maatregelen inzake energie.

 

Men heeft mij gevraagd wat het geraamde begrotingssaldo voor 2009 is. Welnu, met kennis van de huidige cijfers, met een kleine marge, en met kennis van de budgettaire impact van alle aangekondigde maatregelen, zullen wij normaal in 2009 eindigen op een tekort van 1,8 procent. Dat verspreidt zich over drie grootheden.

 

Ten eerste is er de werking van de stabilisatoren. Ik las dinsdag in het NRC dat collega Wouter Bos voorstelt om in Nederland alleen de stabilisatoren te laten werken, wat in 2010 in Nederland een geraamd tekort zal betekenen van 2,4 procent. Zover als de heer Bos willen wij niet gaan, maar we willen de automatische stabilisatoren wel laten werken.

 

Dat betekent het volgende, collega Daems. Begin 2008 was er een overschot van 0,3 procent vooropgesteld op basis van een geraamde groei van 2 procent. Nu de groeiraming volgens de recentste cijfers is teruggevallen op -0,2 procent, zal dat begrotingsresultaat met iets meer dan 1 procent van het bbp verslechteren, zonder dat wie dan ook iets doet. Ten opzichte van de nullijn, gaat men dus van 0,3 procent naar -0,7 procent. Dat betekent een verlies van 1 procent van het bbp. Dat betekent ook dat van het deficit van 1,8 procent, 0,7 procent voortvloeit uit de werking van de stabilisatoren.

 

Een tweede component, ongeveer een half procent, is de verslechtering of het loslaten van normen binnen Entiteit II. De gemeente- en provinciebesturen zullen slechtere begrotingsresultaten kennen, die wij nu al incalculeren. Wij laten de ambitie varen om van de Gemeenschappen en de Gewesten een extra inspanning te vragen. Zij mogen het geld besteden op een nuttige manier, bijvoorbeeld via de herstelprogramma’s die zij naar voren hebben geschoven. Een laatste element binnen die 0,5 procent, zijn een aantal maatregelen die niet zullen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld de vliegtaks.

 

Een derde component om aan een deficit van 1,8 procent te komen – naast de 0,7 procent via de automatische stabilisatoren en 0,5 procent vanuit Entiteit II – is effectief de kostprijs van het IPA en de kostprijs van het herstelplan, wat gezamenlijk iets minder dan 0,6 procent van het bbp betekent. Ik heb u al in grote lijnen gezegd wat de bedragen zijn. Ze zullen worden rondgedeeld.

 

Mijnheer de voorzitter, ik wil daaraan toevoegen dat een belangrijk deel van de inspanningen die we doen, conform het Barrosodocument, ook eenmalig is. De helft van de inspanningen die we leveren, is eenmalig en vertaalt zich niet in extra uitgaven op kruissnelheid. Ik denk dat we grosso modo, inclusief de facturen, 2 miljard extra zullen injecteren in 2009. Vanuit die maatregelen geïsoleerd bekeken, is dat slechts iets meer dan 1.300 miljoen in 2010.

 

Wat de facturen betreft, wil ik beklemtonen dat dit een last is uit het verleden die we geleidelijk proberen weg te werken. In 2008 zullen we van de ongeveer 2 miljard aan facturen dat er lag, opnieuw 300 miljoen wegwerken. De bedoeling is om volgend jaar een extra inspanning te leveren van 400 miljoen.

 

Naast de inspanningen die wij geleverd hebben voor de banksector, leveren wij nu als maatschappij, als samenleving en ook als regering gesteund door de meerderheid, een belangrijke inspanning om de jobs van de mensen te beschermen en de economie sterk te houden, en dit alles in een bestaanbaar kader van duurzame sanering van de overheidsfinanciën.

 

Collega’s, 2008 is het jaar geweest van het beschermen van het spaargeld van de mensen. 2009 moet voor ons allen het jaar zijn waarin wij vooral de jobs van de mensen en het ondernemen van de ondernemers in dit land sterk houden. (Applaus)

 

De voorzitter: Collega’s, excuseer dat ik terugkeer naar de aarde, maar er staan elf interventies op de agenda; voor elke interventie wordt er twee minuten spreektijd toebedeeld, zodat de eerste minister op tijd naar de Europese Raad kan vertrekken.

 

01.14  Jan Jambon (N-VA): Mijnheer de eerste minister, ik ben ervan overtuigd dat we u, om deze operatie te verkopen, de komende dagen en weken heel vaak zullen zien teruggrijpen naar de noemer van Keynesiaanse politiek en zogenaamd deficit spending om de economie terug op rollen te doen draaien.

 

Mijnheer de eerste minister, collega’s, deficit spending betekent een tijdelijk tekort met het oog op een economische relance. Wat u hier opdient is een tekort boven op een tekort. Dat zijn geen tijdelijke maar langdurige effecten op de staatskas met een mini-effect op de economie. Dat is geen deficit spending, het is stupid spending.

 

Als men weinig geld ter beschikking heeft – België heeft weinig geld ter beschikking – en toch het vertrouwen wenst te herstellen, zet dan toch maximaal in op één maatregel of enkele krachtige maatregelen die iedereen begrijpt en die maximaal effect hebben. Men moet toch geen groot econoom zijn om dat in te zien. Neen, de vergelijking is hier gemaakt – ik denk door collega Daems – met een lekkende kraan. Ik denk dat de leidingen op verschillende plaatsen lekken. Het water spuit eruit en u probeert met een handvol afgeknabbelde kauwgom die lekken in de leiding te dichten.

 

Waar haalt u het geld vandaan om die leidingen te dichten? Alweer bij de Vlamingen. Het is gewoon schandelijk dat u rond een half miljard laat weghalen bij de Vlaamse 50-plussers. Ik heb begrepen dat Kris Peeters met de hele Vlaamse regering onze kritiek ter zake ondersteunt. Wij zullen in het Vlaams parlement de Vlaamse regering oproepen om deze maatregel te blokkeren met alle mogelijke middelen. Misschien is men daar wel consequent. Vroeger stonden verschillende leden van deze regering achter het AVV-VVK, alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus. Deze regering-Leterme laat zich leiden door AVW-RVV, alles voor Wallonië, rekening voor Vlaanderen.

 

01.15  Hendrik Daems (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, onze fractie neemt nota van een aantal punten.

 

Ten eerste, wij nemen nota van uw engagement dat u de huidige crisis niet zal aangrijpen om tot een budgettaire ontsporing te komen die haar gelijke zou kennen met de ontsporing van de jaren zeventig, waarvoor wij twintig jaar hebben moeten werken om de gevolgen ervan kwijt te geraken.

 

Wij maken dus niet dezelfde fout van het verleden, waarin de sp.a in het algemeen toen een heel groot aandeel heeft gehad, beste vrienden-socialisten.

 

Ten tweede, ik stel vast en neem akte van het feit dat de regering de helft van de twee miljard euro die zij aan bijkomende maatregelen treft – ik neem in dat verband de minister van Financiën tot getuige –, aan belasting- of lastenverlagingen zal besteden. Bovendien komt er 800 miljoen euro zuurstof voor het bedrijfsleven.

 

Ik heb altijd geleerd dat de beste, sociale verzekering het behouden of het verkrijgen van een job is. Welnu, u deelt mij mee dat 90% van de maatregelen uit belastingverlagingen en zuurstof voor de bedrijven bestaat. Het is verdomme ooit anders geweest met jullie in de regering.

 

Ik doe een derde vaststelling, een vaststelling die reeds door de eerste minister zelf werd gedaan.

 

Deze voorstellen, mijnheer de surrogaatliberaal, de heren Dedecker en collega’s noemen zichzelf zo graag liberalen, bevatten geen belastingverhogingen.

 

Uit de voorstellen van de regering kan ik concluderen dat er een vast engagement is om de begroting niet te laten ontsporen en ze zo snel mogelijk opnieuw op de rails te zetten. De helft van de twee miljard euro aan genomen maatregelen bestaat uit 90% lastenverlagingen en zuurstof voor de ondernemingen. De maatregelen bevatten ook geen belastingverhogingen.

 

Ik kan alleen maar zeggen: het zal nooit genoeg zijn. De voorgestelde maatregelen lijken ons echter wel de juiste weg om uit te gaan, mijnheer Jambon. Ze zijn geen “stupid spending”. Wat u vertelt, is “stupid opposition”.

 

01.16  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, monsieur le ministre, l'intervention de mon collègue Bacquelaine a montré toute la limite des mesures présentées. Selon lui, il s'agit de simplement réactiver des projets qui avaient été suspendus à cause de la crise. Il ne s'agit donc pas d'un plan de relance mais bien d'un plan de stabilisation comme prévu dans le passé.

 

Cela ne permettra pas de sauver, de relancer et de réorienter notre économie. Ces mesures manquent d'ambition, de portée, de moyens, monsieur le vice-premier ministre. Le fait de limiter ces mesures dans le temps ne va que stimuler les effets d'aubaine et non pas relancer l'économie.

 

Vous avez investi 20 milliards dans le secteur bancaire et financier, et vous n'êtes pas capable d'investir aujourd'hui ce qui est nécessaire pour relancer réellement l'économie.

 

01.17  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, u hebt het heel treffend gezegd: terug op aarde. Het is inderdaad de hint die ik aan de eerste minister zou willen geven: terug met de voeten op de grond.

 

Ik heb twee dingen onthouden die mij erg verbaasden in het antwoord van de premier. Een eerste is dat hij het zogenaamd relanceplan verkoopt als zijnde een plan, niet alleen van de federale regering, maar van alle deelregeringen. Ik heb hem dat horen zeggen. Ik heb de Vlaamse minister van Werk zich met hand en tand horen verzetten tegen de afschaffing van de doelgroepenmaatregel, de lastenverlaging specifiek voor de vijftigplussers en de laaggeschoolden. Ik heb de Vlaamse minister-president, Peeters, zich daar met hand en tand tegen horen verzetten. Ook een CD&V’er, vermoed ik toch wel. Het is weer hetzelfde als altijd: men heeft CD&V’ers die voor zijn en CD&V’ers die tegen zijn.

 

Het is klaar en duidelijk dat de maatregel die u hier vandaag komt verdedigen, CD&V’ers, om de vijftigplussers de dupe te laten zijn van heel het spel, catastrofaal is voor het werkgelegenheidsbeleid in Vlaanderen. Wij zullen met onze fractie hier week na week terugkomen om u onder de neus te wrijven hoeveel vijftigplussers er keer op keer op straat zullen worden gezet. Dat is uw verantwoordelijkheid.

 

Een tweede zaak die ik vaststel, premier, is dat u zelfs meent te mogen zeggen dat u verder gaat met de duurzame sanering van de overheidsfinanciën en dat u op koers ligt. Dat is toch ongelofelijk. Ik heb nog maar een week geleden de prognose van de Nationale Bank gelezen, die het heeft over een tekort van 1,7. U zegt 1,8, terwijl die 1,7 het cijfer was vóór het relanceplan. Dus u zit al, vrienden van de VLD, 2,3% erboven. Er zijn economen die het hebben over 4%. Met andere woorden, deze meerderheid heeft het over het vroeger betalen van facturen van de bedrijven, maar waar de premier en deze regering over zwijgen is een belangrijke andere factuur, een factuur van 3.700 euro die de werkende mens vanaf 2010 gaat betalen wegens het beleid van deze regering, en dat is de echte schande van het relanceplan.

 

01.18  Christian Brotcorne (cdH): Monsieur le premier ministre, je suis satisfait des précisions que vous nous avez apportées sur le plan de relance en vous présentant d'ailleurs comme le porte-parole de l'ensemble des interlocuteurs, à savoir le gouvernement fédéral, les partenaires sociaux et les entités fédérées. Les propositions que vous venez de formuler sont autant de signes positifs dans la grisaille actuelle. J'entends déjà certains vous reprocher aujourd'hui de "saupoudrer". Si vous ne nous aviez présenté qu'une seule mesure, on vous aurait rétorqué qu'elle était insuffisante et certainement pas apte à soutenir la relance. Au contraire, les quelques mesures que vous nous avez proposées sont ciblées. Vous n'allez pas ajouter l'austérité à la crise que connaissent nos concitoyens. Vous allez avoir un déficit budgétaire raisonnable que nous pourrons contenir.

 

En tant que parlementaires, il nous reste aujourd'hui à voter rapidement ce budget, monsieur le premier ministre.

 

01.19  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, bedankt voor uw toelichting, maar zoals de voorzitter zei: misschien toch even terug met de twee voeten op de grond. Dit land is in crisis. Het kaartenhuisje waarmee men u heeft afgedreigd, staat nog overeind. In dergelijke momenten verwacht men van een eerste minister staatsmanschap, leiderschap en ambitie.

 

Ik zal de tabel die u zonet hebt laten ronddelen nader moeten bekijken, maar als ik het kostenplaatje zie, stel ik vast dat u dit land opnieuw een budgettaire ontsporing bezorgt. U hebt het nu over 1,8% bbp. De gouverneur was afgelopen dinsdag, voor de gewone begroting, ook al ongeveer op dat cijfer gekomen. Ik stel vast dat Open Vld ondertussen een bocht heeft genomen en het federale begrotingstekort heeft aanvaard. U hebt de laatste weken wat tegengesputterd, maar dat heeft niet veel opgebracht.

 

Ik lees ook in een interview dat u tijd hebt tot 2011. Iedereen weet dat er volgend jaar regionale verkiezingen plaatsvinden. Er moet dus ook af en toe wat goed nieuws zijn. Het kan allemaal dienen om uw interne meningsverschillen toe te dekken.

 

Een element uit het IPA betreft de vereenvoudiging van de banenplannen. Het is de zoveelste keer dat wij hier de episode van de vereenvoudiging van de banenplannen gepresenteerd krijgen. Ik betreur, mijnheer de eerste minister, dat u de kans niet hebt benut om de regionalisering van de arbeidsmarkt nu aan te vatten. U hebt die kans laten liggen. Ik stel vast dat daarvan waarschijnlijk opnieuw niets in huis gaat komen. Ik betreur dat. Ik had verwacht dat u ter zake toch iets meer ambitie aan de dag zou hebben gelegd.

 

01.20  Jean Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, in tijden van crisis verwacht men inderdaad woorden en maatregelen van een krachtige leider. Het enige wat ik hier heb gehoord, is de preek van een onderpastoor. Geef elk wat snoep in de hoop dat iedereen tevreden is.

 

U hebt hier immers geen economische maatregelen genomen. U hebt alleen enkele oude beloften omgezet. U hebt er alleen maar voor gezorgd dat de sociale partners tevreden zijn. Ik kan dat heel goed begrijpen. U komt uit dit verzuild systeem, dus u moet de zuilen bedienen om ze allemaal gelukkig te maken.

 

Ik zie hier inderdaad een bocht van 180 graden van uw partij, mijnheer Tommelein. Het enorme punt van geloof was een begroting in evenwicht: wij moeten zorgen dat de generatie in de toekomst onze lasten niet moet betalen. Inderdaad, er is geen belastingverhoging, maar men gaat wel lenen, schulden maken, mijnheer Tommelein, en ze door onze kinderen laten betalen. Dit gebeurt hier vandaag met een begrotingstekort – er is al een begrotingstekort – van 4 miljard euro, 6 miljard euro - en men gaat er nu nog een begroting van 2 miljard euro bijnemen.

 

Mijnheer Tommelein, als u de moed had, kwam u hier ook spreken, maar u hebt er de moed niet voor.

 

(…): (…)

 

01.21  Jean Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de voorzitter, mijnheer Tommelein, ik zal eens zeggen welke maatregelen te nemen zijn.

 

Als men moed heeft in de sociale onderhandelingen, doet men wat essentieel gevraagd werd in den beginne. Dat is een netto indexering van de lonen. Van de huidige indexeringen komt van elke 3 euro maar 1 euro in the pocket van de arbeider terecht.

 

Met de economische toestand in gedachten, rommelt men niet in de marge. Het is gerommel in de marge als men nagaat of er misschien nog 100 euro meer is voor de arbeider, terwijl er in dit land een bloedbad plaatsgrijpt onder de bedienden. Heb dan de moed om te zeggen dat u hetzelfde zult doen, ook voor die mensen. Dát zijn echte maatregelen, in plaats van met de linkerhand geven en met de rechterhand terugpakken, zoals in de energiesector, want de werkende mens moet wel betalen aan de pomp. Dat zou u moeten doen. Dat zijn echte maatregelen.

 

Wat gebeurt er vandaag? De heer Verherstraeten heeft gelijk. Het is een tsunami. Het onweert. Zoals de heer Daems zegt, staat inderdaad het huis onder water. Maar, wat doen jullie? Jullie steken een stop in de lavabo. Dat zijn jullie maatregelen.

 

01.22  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Mijnheer de premier, op dit moment heeft ongeveer 10% van onze bevolking een depressie. Ik heb de indruk dat u blijkbaar van plan bent om dat aantal nog verder te doen stijgen.

 

U moet ervoor zorgen dat de economische brand die werd geblust, niet opnieuw zal oplaaien in de toekomst. Ik stel echter vast, en velen met mij, dat u echt niets hebt begrepen van de aard van de crisis, noch van wat sociale en groene maatregelen echt betekenen.

 

De heer Daems verheldert: de verhouding tussen sociaal en bedrijven bedraagt 10-90. De lastenverlaging wordt niet aangegrepen om bijvoorbeeld een belasting op speculatie en effectisering in te voeren die toch de financiële wereld heeft gedestabiliseerd. U noemt maar liefst zeven keer de autosector, maar geen een keer de sectoren van de toekomst. U blijft steken in de oude recepten, terwijl rondom ons alle landen een wissel op de toekomst voorbereiden.

 

Tenzij u van plan bent er de komende jaren de brui aan te geven, stel ik voor dat u zich herpakt. Anders zal het uw naam zijn die, samen met het herstelplan, in de annalen als een mislukking wordt geciteerd.

 

01.23  Yvan Mayeur (PS): Monsieur le premier ministre, face à la crise libérale, la crise du système, l'effondrement du système, il importe évidemment de rétablir la confiance. Mais il ne faut pas que derrière ce rétablissement de la confiance se cache le rétablissement du système qui a failli. Or, c'est bien le contenu de votre déclaration, émaillé, malgré tout, d'accents de changement.

 

Je pense qu'il faut profiter de la crise. Elle doit constituer une opportunité pour le changement, notamment en investissant dans l'emploi, en préservant le pouvoir d'achat des ménages; c'est essentiel! En investissant dans la reconstruction; c'est évidemment fondamental pour nous!

 

En ce qui concerne les grands travaux, vous n'en avez pas parlé en tant que tel. La SNCB, le métro, Beliris pour Bruxelles, sont des éléments structurels évidemment essentiels pour l'avenir, mais qui représentent autre chose que le rétablissement pur et simple du système que nous ne voulons pas.

 

Il faut investir dans le changement et celui-ci passe par le développement durable. Votre note contient ces accents et ce sont ceux-ci que nous soutenons.

 

01.24  Daniel Bacquelaine (MR): Monsieur le président, je suis entièrement satisfait de la réponse du premier ministre. Simplement, monsieur Mayeur, un âne ne bute pas deux fois sur la même pierre!

 

01.25  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

We hebben hier heel wat replieken gehoord. Er waren collega's die zeiden dat het niet genoeg is, dat het veel te weinig is, dat het onvoldoende effect heeft, dat het geen relance is en dat het geen economische maatregelen zijn. Wat willen zij? Nog meer begrotingstekorten? Dit is niet onze keuze.

 

Er waren collega's die beweerden dat het te veel was en dat het veel te veel geld kost. Wat willen zij? Zij willen minder lastenverlagingen en minder koopkracht voor degenen die hun job verliezen. Dat is pas stupid.

 

Collega's, deze regering heeft in moeilijke omstandigheden evenwichtige maatregelen gezocht met sociale, fiscale en duurzame aspecten. Een evenwicht, dit is smart spending.

 

De voorzitter: Ik dank alle collega's dat zij zich aan de spreektijd hebben gehouden.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

02 Question de Mme Colette Burgeon au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "le conflit entre la SA Triage-Lavoir du Centre et la Régie des Bâtiments" (n° P0652)

02 Vraag van mevrouw Colette Burgeon aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "het conflict tussen de NV Triage-Lavoir du Centre en de Regie der Gebouwen" (nr. P0652)

 

02.01  Colette Burgeon (PS): Monsieur le président, je voudrais vous sensibiliser à l'avenir du triage-lavoir de Péronnes-lez-Binche qui s'est assombri depuis quelques semaines. En effet, la réaffectation de ce magnifique site, monument classé, est aujourd'hui à l'arrêt. La cause en est le non-respect par le fédéral de ses engagements.

 

Je vais faire un rétroacte. En février 2003, le gouvernement fédéral décide de soutenir la réaffectation du site en prévoyant d'acquérir un espace pour y organiser un dépôt des Archives du Royaume et plus tard de l'Institut des sciences naturelles de Belgique.

 

En mai 2006, la Régie des Bâtiments annonce que les Archives du Royaume ne souhaitent plus s'installer à Péronnes-lez-Binche. Depuis, d'autres utilisateurs comme les Musées royaux des Beaux-Arts et le Musée du Cinquantenaire ont manifesté leur intérêt.

 

Il apparaît que l'on n'a pas dépassé le stade du projet et rien ne semble avoir été concrétisé puisque l'Inspection des Finances de la Politique scientifique a remis un avis négatif sur le dossier. Le résultat est concret: tous les travaux sont bloqués et le projet est menacé. L'ensemble des travaux était estimé à 25 millions d'euros. Une partie des travaux a été réalisée; il semblerait que le bâtiment – la carcasse étant terminée – soit sauvé et protégé mais pour combien de temps?

 

Aujourd'hui, comme le fédéral n'a pas honoré sa promesse d'achat des 9.600 m2 du site sur un total de 20.000 m2, les investissements ne peuvent continuer. Leur financement reposait notamment sur le montant tiré de la vente de ces surfaces.

 

Monsieur le ministre, comment est-on arrivé à une telle situation?

 

La Régie des Bâtiments est un partenaire de la SA Triage-Lavoir qui pourrait, lors de son conseil d'administration du 15 décembre, l'assigner en justice. Peut-on d'ici là dégager des solutions?

 

Quelle est la marche à suivre dans ce dossier? Le gouvernement maintient-il sa volonté d'acquérir des surfaces au triage-lavoir?

 

02.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, chère collègue, la Régie des Bâtiments travaille pour un certain nombre de clients. Elle ne réalise évidemment des projets qu'en cas de demande d'achat ou de location d'espace, en vue d'organiser un certain nombre de services.

 

À un moment donné, Il a été imaginé que les services de la Politique scientifique utiliseraient des locaux pour entreposer des archives. Vous avez reconnu vous-même que l'Inspection des Finances avait rendu un avis négatif à ce sujet. Je veux bien réinterroger ma collègue en charge de la Politique scientifique ainsi que le président du département à ce sujet, mais, à ce jour, nous n'avons toujours pas de proposition concrète d'occupation de l'espace. Vous comprendrez que la Régie des Bâtiments ne participera pas à une opération de rénovation en l'absence d'un réel projet d'utilisation de l'espace.

 

Par ailleurs, il n'y a aucune convention, aucun contrat entre la Régie des Bâtiments et la société que vous citez. Un protocole d'accord a effectivement été envisagé, mais rien n'a été conclu, toujours pour les mêmes raisons. Tant qu'il n'y a pas de projet réel de mise en œuvre, la Régie des Bâtiments n'investira aucun fonds public.

 

Pour répondre concrètement à votre question, les contacts ne sont pas rompus entre la Régie des Bâtiments, le promoteur chargé du dossier, les responsables de la société en cause et les services de la Politique scientifique. Toutefois, je vais demander au responsable de la Régie des Bâtiments d'interroger à nouveau le président du département de la Politique scientifique afin de voir s'il existe une intention de concrétiser une opération d'occupation d'espace. Mais – je vous le répète –, je n'encouragerai jamais la Régie des Bâtiments à acquérir ou à louer des espaces sans savoir ce que l'on veut y mettre.

 

02.03  Colette Burgeon (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses, même si elles ne me donnent pas beaucoup d'espoir quant à l'avenir.

 

Cela dit, il y a quatre ans, un engagement avait été pris à l'égard de certains intervenants et maintenant, il semble qu'il y ait désistement.

 

Monsieur le ministre, à partir du moment où des travaux ont déjà commencé et où une partie des 25 millions a déjà été investie, ne serait-il pas opportun de permettre qu'ils se poursuivent? Cela permettrait d'éviter que le bâtiment dont question redevienne un chancre et que des travaux aient été effectués inutilement. Travaux inutiles contre lesquels – je le rappelle – M. Destexhe aime à lutter.

 

En fait, monsieur le ministre, le privé s'est dit intéressé mais il souhaite que les installations soient terminées avant de prendre une décision. Or, ce n'est pas encore le cas.

 

Monsieur le ministre, je sais que vous n'êtes pas le seul décideur dans ce dossier, mais j'espère quand même que vous et vos collègues tenterez de décoincer tous ces rouages afin que ce monument classé puisse avoir une destination et ne tombe pas en ruine. En effet, vu sa situation, le risque est grand qu'il se dégrade rapidement même si ses façades extérieures ont été refaites.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Vraag van de heer Flor Van Noppen aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "het geknoei van Brusselse gemeenten met het zogenaamde EU-Fonds" (nr. P0654)

03 Question de M. Flor Van Noppen au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur "les pratiques frauduleuses de communes bruxelloises avec le Fonds dit UE" (n° P0654)

 

03.01  Flor Van Noppen (N-VA): Mijnheer de minister, vandaag pakten verschillende media uit met de misbruiken van Brusselse gemeenten in het kader van het Fonds voor de Beveiliging van de Europese Topbijeenkomsten. Zoals u weet, is dat fonds zes jaar geleden opgericht ter financiering van de Brusselse gemeenten voor de veiligheid van de Europese diensten. Het budget bedraagt 25 miljoen euro per jaar.

 

Nu blijkt dat verschillende Brusselse gemeenten hiervan misbruik maken. Bronnen bij de FOD Binnenlandse Zaken verwoordden het op volgende manier, ik citeer: “Er wordt gelijk wat van kosten ingediend die in de verste verte niets te maken hebben met de beveiliging van de Europese topbijeenkomsten.” Met andere woorden, Brusselse gemeenten doen maar op en schuiven de rekeningen door naar de federale overheid.

 

In dat verband heb ik ook ernstige vragen over de wenselijkheid van de bijkomende financiering voor Brussel, waarin is voorzien in het eerste pakket van de staatshervorming. Daarin wordt onder andere 30 miljoen euro toebedeeld aan het Belirisfonds om te investeren in de veiligheid, naast 35 miljoen voor de mobiliteit. Gelet op het feit dat Brussel dergelijke fondsen misbruikt, is het mij enigszins onmogelijk om in extra geld te voorzien voor een Gewest dat eigenlijk toch al rijkelijk wordt beloond.

 

Met tevredenheid, mijnheer de minister, heb ik al vastgesteld dat u al maatregelen hebt genomen en een onderzoek hebt bevolen. Toch heb ik nog enkele vragen voor u. Hoelang bent u al op de hoogte van de misbruiken? Wat hebt u, naast het vragen van een onderzoek, reeds ondernomen? Hebt u al zicht op over hoeveel geld het gaat dat de Brusselse gemeenten ten onrechte hebben verkregen? Hoe verloopt de controle voor het inbrengen van de facturen? Bent u van plan de onterecht verkregen gelden terug te eisen en eventueel ook boetes op te leggen?

 

03.02 Minister Patrick Dewael: Mijnheer de voorzitter, ik meen dat de heer Van Noppen zich vergist, om de eenvoudige reden dat er destijds inderdaad wel is beslist om een bedrag van 25 miljoen euro ter beschikking te stellen van de Brusselse zones voor de EU-topvergaderingen, zoals er vandaag en morgen een doorgaat in Brussel. Op het vlak van onze politie- en veiligheidsdiensten vergt dat effectief heel wat extra middelen. Dat is een globaal bedrag dat destijds werd overeengekomen.

 

U zult al dan niet hebben gemerkt dat die 25 miljoen euro nooit in zijn totaliteit kan worden uitgegeven, omdat een aantal uitgaven die worden ingediend, niet worden aanvaard door mijn diensten. Er zijn een aantal uitgaven die ook met preventie te maken hebben en waarover mijn diensten en ook het Rekenhof opmerkingen maken. Dat zorgt ervoor dat gemiddeld slechts zo’n 17 à 18 miljoen van die 25 miljoen euro effectief kan worden uitgegeven.

 

Er loopt op dit ogenblik nog altijd een discussie over de jaren 2004, 2005 en 2006. De heer Van Noppen vergist zich wanneer hij denkt dat het geld aan die gemeenten werd gegeven en dat ik dat moet terugvorderen. Die uitgaven worden betwist en als men er niet uitraakt, kan het geld gewoon niet worden uitgegeven en dan wordt het ook geblokkeerd.

 

Omwille van een meer duurzame oplossing voor de toekomst meen ik dat het goed zou zijn als het aspect preventie van die uitgaven zou worden opgenomen en geïntegreerd deel zou uitmaken van de strategische veiligheids- en preventiecontracten. Op die manier hoeft niet elke factuur te worden bekeken, maar krijgt men die sommen voor een periode van vier jaar. Jaar na jaar kan dan de controle nadien gebeuren. Dat was wat ik trouwens heb meegedeeld in de commissie voor de Binnenlandse Zaken tijdens de begrotingsdiscussie van vorige week. Ik dacht dat u daarbij aanwezig was.

 

03.03  Flor Van Noppen (N-VA): Mijnheer de minister, dank u voor uw uitleg, die een en ander verduidelijkt. Misschien stond het in de krant een beetje verkeerd. Alvast bedankt.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over "het afscheid van de heer Closset" (nr. P0655)

04 Question de M. Renaat Landuyt au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur "la fin de carrière de M. Closset" (n° P0655)

 

04.01  Renaat Landuyt (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, beste Patrick, u mag het mij niet kwalijk nemen maar ik ben er nog altijd van overtuigd dat u inzake de tuchtprocedure lastens de heer Koekelberg beter niet tussenbeide zou komen, al was het alleen al om juridische veiligheidsredenen. Mijn bezorgdheid is – en hopelijk is dat ook uw bezorgdheid – dat het politieapparaat dat wij hebben opgericht pas goed kan functioneren onder een goede leiding, zowel administratief als politiek.

 

Inzake de zaak-Closset heb ik eigenlijk dezelfde opinie. De schijn – en ik benadruk de schijn – van betrokkenheid is daar zeer groot. Ik vind het wijzer afstand van die zaak te nemen, maar het kalf is hier al verdronken. De Raad van State heeft al een uitspraak gedaan. Wij zien nu het effect. Wij lezen in de pers dat u een akkoord moet uitwerken: hij zal ontslag nemen eind februari en voor die laatste 6 maanden vindt u wel een elegante opdracht. Nu horen wij – allicht omdat collega’s aan het spinnen zijn, en dan bedoel ik niet uw goede collega’s in de regering maar collega’s binnen de federale politie – dat er een mooie opdracht wordt gezocht, en daarvoor zal eens worden gekeken bij al onze verbindingsofficieren in de verschillende landen. Zou dat geen mooie opdracht zijn zo vlak voor het pensioen van de heer Closset?

 

Men is dat blijkbaar aan het regelen. De sfeer is dermate verpest, ook in het korps, dat wij het kunnen lezen nog vooraleer u het zelf leest en uw handtekening eronder moet plaatsen, zoals bij een benoeming het geval is.

 

Dat is nu openbaar geworden. Vandaar mijn drie vraagjes.

 

Ten eerste, misschien kunt u de officiële versie eens geven? Dat is altijd interessant. Daartoe moet u de kans krijgen.

 

Ten tweede, hoe gaat u nu een regeling treffen met iemand die u eigenlijk te pakken heeft en die zegt met enkele mails te zullen gaan zwaaien. Die mails worden dan uitgedeeld aan andere collega’s in het Parlement die u daarmee kunnen koeioneren, waarna u aan tafel gaat zitten met de heer Closset om dat op te lossen? Dat wekt mijn interesse. Wat is er nu precies afgesproken met de heer Closset?

 

Ten derde, – ik val ik in herhaling maar ik zal dat blijven doen – zou het niet beter zijn dat u in al die tuchtprocedures het werk laat doen door iemand anders? Zo kan men u daar niet op pakken, want nogmaals, dit ondermijnt uw gezag.

 

04.02 Minister Patrick Dewael: Mijnheer de voorzitter, goede collega’s, beste Renaat, eerst en vooral wil ik voor alle duidelijkheid het volgende zeggen. Wij hebben samen in een parlementaire onderzoekscommissie gezeten, mijnheer Landuyt, en toen maakte u terecht een aantal punten, meestal op basis van uw goede dossierkennis. Hier mist u evenwel enkele elementen in het dossier.

 

Ten eerste, er heeft tegen de heer Closset nooit een tuchtprocedure gelopen. Ik ben daarin dus geen partij. Er heeft geen tuchtprocedure gelopen om de eenvoudige reden dat de heer Closset het voorwerp uitmaakt van een strafonderzoek. Althans, er is een aangifte gebeurd door het Comité P bij het parket. Dat heeft een onderzoek geopend wegens mogelijk strafbare feiten.

 

Kortom, er loopt geen disciplinaire procedure tegen hem. Dat is een eerste belangrijke verduidelijking.

 

Ten tweede, het is de heer Closset die tegenover mij maar ook aan collega Vandeurzen – want wij zijn beiden voogdijminister over de Algemene Inspectie – de wens geuit heeft zijn functie van inspecteur-generaal neer te leggen. Hij heeft een brief geschreven. Ik geef gewoon het communiqué weer dat collega Vandeurzen en ik toen hebben verspreid.

 

Ik citeer: “In overleg met de betrokkene hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie zijn ontslag aanvaard. Deze beslissing gaat in op 28 februari aanstaande. Vervolgens en tot de datum van zijn oppensioenstelling op 1 november 2009, zal de heer Closset lid blijven van de Algemene Inspectie, belast met een specifieke opdracht, die in overleg zal worden bepaald.” Tot zover het communiqué.

 

Ik kom tot mijn laatste element van antwoord. Over wat die opdracht juist moet inhouden, heeft nog geen overleg plaatsgevonden tussen mij en collega Vandeurzen, laat staan dat er al iets aan de heer Closset zou zijn meegedeeld.

 

Ik vat samen. Ten eerste, er loopt geen disciplinair onderzoek. Hoe kan ik mij terugtrekken uit een procedure waarin ik zelfs niet betrokken ben?

 

Ten tweede, wij hebben akte genomen van een ontslag op een bepaalde datum. De twee ministers zullen in gemeen overleg een opdracht bepalen voor de betrokkene, tot november volgend jaar. Er is vandaag nog niets bepaald over de inhoud van die opdracht. Het verheugt mij dat u die vraag hebt gesteld, want het geeft mij de kans om enige stemmingmakerij uit de wereld te helpen.

 

04.03  Renaat Landuyt (sp.a+Vl.Pro): Beste Patrick, er moeten mij twee zaken van het hart. Wij hebben goede tijden meegemaakt, maar een zaak mag u nooit als systeem toepassen, namelijk beginnen te vitten.

 

Ten eerste, wij hebben het over een strafprocedure, die uiteraard gevolgd zal worden door een tuchtrechtelijke procedure. Wij hadden het over voorlopige maatregelen die niet konden worden genomen, wegens een schijn van betrokkenheid. Dat zal u altijd zuur blijven opbreken.

 

Ten tweede, ik ben van u niet gewoon dat u vit inzake dossierkennis, maar ook niet dat u zo snel veranderd bent en een vorm van schijnheiligheid hebt overgenomen van eventuele andere vrienden. Natuurlijk wordt er bij zo’n akkoord een brief geschreven waarin staat dat de betrokkene ontslag zal nemen en wordt er zelfs gesuggereerd en geformaliseerd hoe men de deal van de aangename opdracht zal maken. Het blijft in dezelfde sfeer waarin allerlei zaken geregeld worden.

 

Ik kan het niet genoeg herhalen, mijnheer de minister van Binnenlandse Zaken, als u uw autoriteit in zo’n boîte, zoals het nu evolueert, ons politieapparaat …

 

04.04 Minister Patrick Dewael: (…)

 

04.05  Renaat Landuyt (sp.a+Vl.Pro): Als u het lastig hebt met de inhoud, dan begint u over de woorden. Laten wij terugkeren naar de inhoud. De inhoud is dat uw gezag, als chef van de politie, voortdurend ondermijnd wordt. U kunt er nog iets aan doen. U kunt zelfs in de zaak-Closset tijdig opzij gaan staan, zodat na de strafprocedure effectief een juiste tuchtprocedure kan worden gevoerd.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Collega’s, de twee vragen voor de eerste minister die nog resten, zullen met goedkeuring van de betrokkenen door minister Vandeurzen beantwoord worden.

 

05 Vraag van de heer Gerolf Annemans aan de eerste minister over "de redding van de diamantsector" (nr. P0650)

05 Question de M. Gerolf Annemans au premier ministre sur "le sauvetage du secteur du diamant" (n° P0650)

 

05.01  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, de aanleiding voor mijn vraag is het bericht van gisteren dat in het certificatiebureau voor de diamantsector in Antwerpen, negenendertig ontslagen vallen. Aldus luidde het persbericht gisteren.

 

Het zal allen die de economische heropleving van ons land en de inkomsten van de overheid na aan het hart liggen, een hart onder de riem steken dat wij in Antwerpen een sector hebben die toch nog altijd 80% van de handel in ruwe diamant vertegenwoordigt. De sector staat ook voor 70% in voor het positieve karakter van onze handelsbalans. Het is dus een sector die ons – niet alleen Antwerpenaren – na aan het hart ligt of zou moeten liggen.

 

Het probleem is dat de diamantsector in een heel ernstige crisis zit. Deze crisis is natuurlijk de tsunami van de financieel-economische crisis, maar toch niet in uitsluitende mate. De sector zit in een ernstige crisis na een aantal gerechtelijke procedures, die heel wat verwarring hebben gecreëerd. Er waren inbeslagnames van hele partijen diamanten, die zo grote delen van de diamantsector lamlegden. Er worden immers ook partijen in beslag genomen die geen eigendom zijn van de firma’s waar beslag wordt gelegd en dergelijke. Ook zorgen de gerechtelijke procedures voor onduidelijkheid over de richting die ons land op fiscaal en gerechtelijk vlak met voornoemde sector uit wil. Er wordt gesproken van een exodus van belangrijke handelaars in de komende maanden en zeker in de komende jaren. Sommige handelaars prepareren zich om ons land en Antwerpen te verlaten.

 

De crisis zit dus diep. De grote, jaarlijkse gala-avond werd in 2008 omgebouwd tot een colloquium, waarin de ziektetoestand werd bestudeerd. De uitkomst was dat de sector het globaal nog goed doet, maar dat de sector het in Antwerpen erg slecht doet.

 

Bovendien zijn er voornoemde ontslagen. Zij zijn een ernstige verwittiging dat de handel in ruwe diamant krimpt en niet alleen wegens de financiële crisis.

 

Ik had drie interpellaties ingediend. Een aan de minister van Economische Zaken, over wat er moet gebeuren inzake deze aangelegenheid. Een aan de minister van Financiën, over wat er moet gebeuren met het fiscaal regime en of er ernstig werk zal worden gemaakt van een speciale fiscale behandeling voor de diamantsector. Tot slot was er een interpellatie aan u gericht, mijneer de minister, over de inbeslagnames.

 

Er is een wetsvoorstel om de inbeslagnames in algemene zin te regelen. Het voorstel is veel te langdradig en veel te uitgebreid. Wat de sector nodig heeft, is een heel gespecificeerde, snel door te voeren herziening van het inbeslagnamesysteem in de diamantsector.

 

Wat kan de huidige regering doen om de diamantsector in Antwerpen te houden?

 

05.02 Minister Jo Vandeurzen: Mijnheer de voorzitter, geachte collega, namens de eerste minister kan ik het volgende meedelen.

 

Uiteraard onderkent de regering het economisch belang van de Antwerpse diamantsector. Ze is uiteraard ook op de hoogte van de problemen waarmee de sector wordt geconfronteerd. Er wordt regelmatig overleg gepleegd tussen de bevoegde leden van de regering, de ministers van Justitie, Financiën en Economie, en de diamantsector en regelmatig komen een aantal zorgen aan bod.

 

Na overleg tussen de diamantsector en de FOD Financiën werd enkele jaren geleden een controlemethodiek in het leven geroepen waarmee een werkbaar en eenvoudig controleerbaar fiscaal kader werd gecreëerd dat tevens een correcte belastinginning waarborgt. Deze methodiek kan jaarlijks op verzoek van een van de partijen en in onderling overleg worden aangepast.

 

Er moet ook verwezen worden naar de begeleidingsmaatregel voor de voorraadactualisering door erkende diamanthandelaars, waarbij aan de sector werd toegestaan onder welbepaalde voorwaarden een eenmalige voorraadherwaardering door te voeren. Dat is een wet die dateert van 2006.

 

Het is juist dat in de Kamer een aantal wetsvoorstellen aanhangig zijn met betrekking tot inbeslagnames. Het is u waarschijnlijk bekend dat er heel wat ernstige vragen van juridische aard zijn geuit door onderzoeksrechters en het openbaar ministerie over deze voorstellen. Ik kan bevestigen dat naar aanleiding van het feit dat we absoluut moeten nagaan wat er voor de inbeslagnameprocedures kan gebeuren, ik maanden geleden al het initiatief heb genomen om de verschillende actoren bij elkaar te brengen, namelijk het openbaar ministerie, vertegenwoordigers van de onderzoeksrechters, van de betrokken sector en van de werkgeversorganisaties.

 

Men gaat thans na hoe een aantal wetgevende procedures kan worden georganiseerd, die de problematiek van de inbeslagname van ondernemingsgoederen beter kunnen regelen en dus meer kunnen betekenen voor de ondernemingscontinuïteit. Dat geldt natuurlijk in algemene zin en voor de toekomst, en is niet geënt op een of andere concrete situatie. We proberen dus in goed overleg een aantal wetgevende initiatieven uit te werken. U kunt dat ook merken in de nota Algemeen Beleid voor Justitie 2009.

 

Wat de procedures zelf betreft, ik kan daar uiteraard absoluut niet in tussenkomen. Het zijn lopende onderzoeken. De scheiding der machten en het geheim van het onderzoek verbieden mij daaromtrent enig initiatief te nemen.

 

Samengevat, de regering is zich bewust van de problematiek. We proberen overleg te organiseren en we proberen specifiek binnen Justitie te kijken of een aantal algemene procedures een antwoord kunnen bieden op de problemen die gesignaleerd zijn, maar in een breder, algemeen kader.

 

05.03  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik denk dat ik mijn interpellaties toch maar zal handhaven en ze niet laat vervangen door het antwoord dat ik hier vandaag heb gekregen. Het antwoord dat de regering zich bewust is van de problematiek is natuurlijk niet voldoende.

 

Ik ben blij dat de regering zich bewust is van het probleem, maar wat er moet komen is een pact tussen de sector, alle betrokkenen en de overheid. Wij beseffen dat deze sector die veel te precieus is, niet alleen in de letterlijke maar ook in de figuurlijke betekenis van het woord, die ook veel te mobiel is en die ons aan het verlaten is, hier maar zal blijven, niet alleen als wij zeggen ons bewust te zijn van de problematiek, maar als wij een gedegen economisch en vooral fiscaal kader scheppen.

 

U zegt dat er een pact is over de fiscale methodiek, maar dat is er niet. De recente inbeslagnames tonen aan dat de problematiek actueel is, dat het niet volstaat met iedereen rond de tafel te zetten en na te denken over hoe men het zou kunnen doen, maar dat er nu dringend maatregelen nodig zijn, niet van algemene aard maar van specifieke aard. Die sector is veel te essentieel en veel te belangrijk, niet alleen voor Antwerpen, maar voor ons allemaal.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Vraag van de heer Luk Van Biesen aan de eerste minister over "de onderbrenging van het overheidsaandeel in BNP Paribas en Fortis Holding in de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij" (nr. P0651)

06 Question de M. Luk Van Biesen au premier ministre sur "le placement de la quote-part des pouvoirs publics dans BNP Paribas et la Fortis Holding dans la Société fédérale de participation et d'investissement" (n° P0651)

 

06.01  Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de vice-eerste minister, collega’s, de vraag was inderdaad gericht aan de eerste minister. In dit dossier moeten we uiteraard bijzonder voorzichtig zijn, omdat het gaat over een beursgenoteerde waardering van een beursgenoteerd aandeel, namelijk het aandeel van Fortis. We hebben gezien dat het Fortisaandeel sinds vanochtend met meer dan 20 procent is gestegen, tot bijna 1 euro, vanwege een aantal verklaringen in de pers, waarin wordt gesteld dat het niet langer uitgesloten is dat de Belgische regering het Belgisch belang van 11,6 procent in de Franse bank BNP Paribas op termijn zou inbrengen in de Fortis Holding. U weet dat wij als liberalen al een tijdje participant van dat idee zijn, maar het verwonderde ons toch dat een dergelijk belangrijk standpunt, dat een directe invloed heeft op de waardering van het aandeel, via de pers wordt gecommuniceerd.

 

Anderzijds zullen wij juist vandaag de eerste stap die we hebben genomen in de regering, namelijk de regeling inzake coupon 42, goedkeuren via de programmawet. Het is een beetje eigenaardig dat de verklaringen er vandaag komen, op hetzelfde ogenblik dat de Kamer een belangrijke stap zet, namelijk de vergoeding van de kleine aandeelhouder met maximum 5.000 aandelen, indien hij voor 1 juli aandeelhouder was en een natuurlijke persoon is.

 

Omdat de aandeelhouders recht hebben op de juiste en concrete informatie, is het nodig om in het dossier honderd procent accuraat te zijn. Daarom vraag ik, mijnheer de vice-eerste minister, of u ons kunt meedelen of het standpunt dat is meegedeeld in de pers, het standpunt van de regering is. Of is het een persoonlijk standpunt van de eerste minister? Kunt u mij zeggen welke de timing is voor de uitvoering van een dergelijke operatie? Kunt u mij ook zeggen wat daarvan de gevolgen zijn voor de coupon 42-regeling, die wij straks in de programmawet zullen goedkeuren?

 

06.02 Minister Jo Vandeurzen: Mijnheer de voorzitter, ik kan de geachte collega namens de eerste minister het volgende meedelen.

 

Allereerst wil ik eraan herinneren dat zowel BNP Paribas als Fortis Holding beursgenoteerde bedrijven zijn. Om het even wie, ook politici en journalisten, moeten er zich bijgevolg voor hoeden om tijdens beurstijd grote verklaringen af te leggen of spectaculaire en/of speculatieve berichten de wereld in te sturen, gelet op het feit dat die meteen een impact kunnen hebben op de beurskoers. Ik zeg dat omdat de beurskoers van Fortis Holding vanochtend op een bepaald ogenblik bijna 34% is gestegen op grond van enkele spectaculaire krantentitels. Zo luidt de kop van het openingsartikel van De Tijd: “Regering herziet Fortisdeal”. In de bovenkop klinkt het, ik citeer de krant: “…dat de Belgische regering plannen heeft die het Fortisaandeel weer opwaarts potentieel geven”. Als u dan nakijkt, aan wie wordt die zogenaamde informatie toegeschreven. Dat is dan, opnieuw een citaat: “De redactie vernam dit in regeringskringen en erbuiten”.

 

Wat is de realiteit? De realiteit is dat een verkoop van de overheidsparticipatie in BNP Paribas niet aan de orde is. Momenteel wordt trouwens de laatste hand gelegd aan de juridische overeenkomsten tussen de overheid en BNP Paribas met betrekking tot de operatie waarbij de overheid 75% van haar participatie in Fortisbank België ruilt voor een participatie in de Franse bank. Een van de clausules bevat een klassieke lock-upperiode. Daarin engageert de overheid er zich tegenover BNP Paribas toe om gedurende twee jaar aandeelhouder te blijven.

 

De realiteit is ook dat de regering altijd duidelijk heeft gezegd dat de overheid niet tot taak heeft bankier of verzekeraar te spelen. Wegens de financiële crisis heeft een aantal financiële instellingen de overheid te hulp geroepen, maar wanneer de financiële crisis achter de rug is en als de markten gestabiliseerd zijn, zal de overheid haar participaties opnieuw afbouwen. Onze aanwezigheid in enkele banken en verzekeraars heeft dus per definitie een tijdelijk karakter, zonder dat we ons vandaag kunnen vastpinnen op een tijdskader.

 

Ten derde, de realiteit is ook dat de regering op het moment dat ze haar participatie in banken en verzekeraars zal verzilveren, dat zal doen als een goede huisvader. De regering heeft 19,9 miljard euro belastinggeld geïnvesteerd in banken en verzekeraars en verstrekt daar bovenop garanties, bijvoorbeeld om toe te laten dat banken zich kunnen financieren op de interbankenmarkt. De overheid heeft de plicht om die middelen goed te beheren. Het zou dus niet verstandig zijn vandaag om het even welke piste uit te sluiten.

 

Ten vierde, de realiteit is echter ook dat een inbreng van de participatie van BNP Paribas in Fortis Holding vandaag niet alleen niet aan de orde is - zoals ik daarnet heb gezegd - maar ook niet wenselijk is, noch voor BNP Paribas, noch voor de Belgische regering.

 

Zolang Fortis Holding het voorwerp uitmaakt van allerlei juridische betwistingen in binnen- en buitenland - Nederland en de Verenigde Staten - lijkt het mij niet bijzonder verstandig dat de overheid zich zou associëren met Fortis Holding.

 

Ik wil eraan herinneren dat de overheid niets te maken had en heeft met de Fortis Holding en met de beleidsbeslissingen van die beursgenoteerde vennootschap.

 

Ten slotte geef ik een laatste realiteit mee. De aandeelhouders van Fortis verdienen beter. Ze hebben de jongste maanden al genoeg miserie meegemaakt. Ze zijn niet gebaat met valse hoop en misleidende berichtgeving op basis van geruchten of anonieme bronnen.

 

06.03  Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de vicepremier, ik dank u voor uw uitleg. Het antwoord is duidelijk. Het punt is niet aan de orde en het is niet wenselijk.

 

Ik ben het met u eens dat men afstand moet nemen van krantenartikelen waarin derden iets zouden insinueren. Het moet mij echter van het hart dat u toch wat te gemakkelijk antwoordt.

 

Volgens het interview in Trends is het precies premier Yves Leterme geweest die die piste heeft onderschreven. Het zou mij verwonderen dat de premier de teksten niet naleest vooraleer ze worden gepubliceerd. Het lijkt me toch iets te gemakkelijk.

 

Ik wil vragen dat iedereen in de regering het hoofd koel houdt in het dossier en alleen de werkelijke beslissingen communiceert, zeker wanneer het om beursgenoteerde ondernemingen gaat.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Questions jointes de

- M. Pierre-Yves Jeholet au ministre du Climat et de l'Énergie sur "les tarifs sociaux en matière d'énergie" (n° P0657)

- Mme Marie-Martine Schyns au ministre du Climat et de l'Énergie sur "les tarifs sociaux en matière d'énergie" (n° P0658)

07 Samengevoegde vragen van

- de heer Pierre-Yves Jeholet aan de minister van Klimaat en Energie over "de sociale energietarieven" (nr. P0657)

- mevrouw Marie-Martine Schyns aan de minister van Klimaat en Energie over "de sociale energietarieven" (nr. P0658)

 

07.01  Marie-Martine Schyns (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, je reviens sur un sujet qui a déjà été abordé par notre groupe lors des débats sur la note de politique générale. L'automatisation des tarifs sociaux est vraiment une question d'actualité, notamment au vu du contexte économique. Le problème majeur lié à ces tarifs sociaux est le manque d'information. On le sait, les personnes qui remplissent les conditions ne sont souvent pas du tout au courant qu'elles y ont droit. Ce manque d'information a été soulevé, cette semaine, par la Région wallonne.

 

En outre, le ministre Antoine est en train de faire éditer, avec la collaboration de la CWaPE, un feuillet qui à partir de janvier sera joint aux factures des consommateurs. Ce feuillet permettra des explications sur l'accès aux tarifs sociaux. Malgré tout, cela reste une mesure palliative et il nous paraît essentiel de mettre en application cette automatisation des tarifs sociaux.

 

Monsieur le ministre, nous savons que vous êtes favorable à cette mesure. Vous l'avez d'ailleurs confirmé hier dans le cadre des discussions sur le plan de relance. Pourriez-vous cependant nous expliquer pourquoi l'arrêté royal qui activera cette automatisation n'est toujours pas publié? Y a-t-il des raisons techniques qui peuvent l'expliquer? Quel calendrier prévoyez-vous pour la sortie de cet arrêté et surtout pour son entrée en vigueur?

 

07.02  Pierre-Yves Jeholet (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, l'élégance à l'égard d'une dame qui, en plus, est de ma commune voulait que je pose ma question en second!

 

Monsieur le ministre, j'ai lu ce matin les propos relativement durs d'un ministre régional à l'égard du gouvernement et à votre égard par rapport à des personnes qui souffrent et qui bénéficient, ou devraient bénéficier, de tarifs sociaux en matière d'énergie. Une loi-programme a été votée ici au parlement. Elle doit évidemment être mise en œuvre. On a parlé du 1er juillet 2009. Le ministre lui-même dit avoir fait son travail, contrairement au gouvernement fédéral, en ce qui concerne l'information de nombreuses personnes qui pourraient bénéficier de l'octroi automatique des tarifs sociaux. Je souhaiterais connaître les intentions du gouvernement quant à la mise en œuvre de cette mesure à partir du 1er juillet 2009.

 

La polémique n'est pas bonne, surtout lorsqu'il s'agit de personnes qui souffrent, notamment à travers leurs factures d'électricité. Il serait bon, me semble-t-il, d'avoir quelques éclaircissements au niveau fédéral.

 

07.03  Paul Magnette, ministre: Merci, monsieur Jeholet, je reconnais votre élégance dans ce souci d'éviter la polémique. Je sais combien vous y êtes hostile. Et je l'éviterai moi aussi, d'autant qu'il serait déplacé de polémiquer à distance avec un ministre régional. J'ai vu l'initiative du ministre Antoine et je me réjouis de la publication d'un dépliant pour informer nos concitoyens de leurs droits. Selon vos propres mots, madame Schyns, ce n'est qu'un palliatif. Il faut poursuivre cette automatisation des tarifs sociaux.

 

La raison pour laquelle ce processus a pris du retard est simple: le marché n'a pu être attribué parce que le SPF Économie n'avait pas de budget; ce dernier n'avait pas de budget parce que le gouvernement n'avait pas de budget; le gouvernement n'avait pas de budget parce qu'il n'y avait pas de gouvernement; il n'y avait pas de gouvernement – pardonnez-moi de le rappeler, madame Schyns et monsieur Jeholet – parce que vos formations ne parvenaient pas à former cette magnifique Orange bleue dont on nous promettait monts et merveilles.

 

Heureusement, un gouvernement finit par se former, il vota un budget, un crédit fut attribué au SPF Économie, celui-ci attribua le marché et le marché une fois attribué, l'automatisation est en cours. Les données sont en cours d'encodage, les données des fournisseurs, d'une part, les données de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, d'autre part. L'automatisation sera effective le 1er juillet 2009 comme on l'a toujours dit. Un arrêté royal le confirmant sera déposé sur la table du gouvernement vendredi prochain.

 

07.04  Marie-Martine Schyns (cdH): Je ne reviendrai pas sur l'Orange bleue. À cette époque, j'étais en congé de maternité. Je ne me sens donc pas partie prenante de cette polémique. Moi au moins, j'accouchais de quelque chose! Je note que ce parcours difficile est dû en partie aux turbulences de l'année dernière. Je me réjouis de voir cette mesure arriver vendredi prochain sur la table du gouvernement. Comme vous l'avez dit à de nombreuses reprises dans vos interventions à propos de la note de politique générale, le public visé est une population précarisée, qui a le moins accès à l'information. Je vous remercie de cette mesure.

 

07.05  Pierre-Yves Jeholet (MR): Merci, monsieur le ministre. Le propre au ministre de l'Énergie est qu'il a les éoliennes dans ses compétences; il parle parfois pour faire du vent ou se livrer à des effets d'annonce! Je me réjouis moi aussi de voir que nous pouvons nous accorder par rapport à des personnes qui souffrent et mettre enfin en œuvre cette réforme. Mme Lalieux m'a soufflé qu'elle a été à l'origine de cette réforme et je l'en félicite. Comme quoi son parti peut faire preuve de bonnes initiatives. Je me réjouis de voir arriver cet octroi automatique à partir du 1er juillet.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Question de M. Jean-Luc Crucke à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur "le Selor" (n° P0659)

08 Vraag van de heer Jean-Luc Crucke aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "Selor" (nr. P0659)

 

08.01  Jean-Luc Crucke (MR): Monsieur le président, madame la ministre, nous avons déjà évoqué ce sujet à plusieurs reprises. Souvenez-vous! Au début du mois de juin, je vous disais toutes mes craintes par rapport à la transparence du Selor en ce qui concerne la sélection des hauts cadres de la Région wallonne, ce qu'on appelle les directeurs généraux. Je ne pensais pas si bien dire!

 

En effet, quelques jours plus tard, sur les treize directeurs généraux que nommait le gouvernement à la suite de la sélection du Selor, onze candidats étaient socialistes. Vous voyez ce qu'il reste pour les autres! Certes, cela peut arriver! L'erreur est humaine! Quoique, on a peut-être tort d'avoir raison trop tôt! Quelques semaines plus tard, au mois d'août, le ministre Antoine sortait sa plume pour dire, par presse interposée, tout le mal qu'il pensait du Selor, par rapport à l'aménagement du territoire, l'énergie, etc., lequel avait très mal évalué une candidate, qui ne pouvait par conséquent pas être nommée. Bref, il disait pis que pendre!

 

Benoîtement, je vous interrogeais sur le sujet. "Avez-vous eu connaissance des remarques de M. Antoine?" "Non!" répondiez-vous, "il n'avait même pas eu la délicatesse de nous écrire". J'ai donc fait le facteur. Rassurez-vous! Il ne m'a pas répondu non plus! J'en déduis que vous aviez raison!

 

Cette fois, c'est le premier ministre qui tape sur les doigts du patron du Selor critiquant le fonctionnement. Je me dis donc que les Verts avaient vu juste il y a quelques mois. À l'époque, le cdH était prêt à nous suivre, mais à un certain moment, il s'est écarté.

 

Madame la ministre, ne pensez-vous pas que "trop is te veel!" et que, face à tant de sonnettes d'alarme tirées, même dans le chef du premier ministre, il faudrait vraiment investiguer sur le fonctionnement du Selor et sur la qualité de la sélection, via une commission, un audit externe?

 

Il nous revient que de plus en plus de recours sont introduits à l'égard des évaluations pratiquées par le Selor. Ce sont les statistiques qui parleront en la matière. Vous en disposez. Cette information est-elle exacte? Ces recours aboutissent-ils? Il ne s'agit pas d'engager un autre recours, mais ces informations peuvent s'avérer utiles.

 

08.02  Inge Vervotte, ministre: Monsieur le président, il est toujours intéressant d'examiner d'abord les chiffres avant de tirer des conclusions. Depuis la nouvelle procédure mise en place en 2004, on relève 3.615 inscriptions aux sélections de top manager. Sur ce nombre, seuls 35 recours ont été déposés au Conseil d'État, soit moins de 1%.

 

Parmi ces recours, le Conseil d'État a donné raison au Selor à plus de 84% des cas. En ce qui concerne les managers, deux recours sont toujours pendants contre des managers en place. L'un d'entre eux concerne l'arrêt du Conseil d'État du 26 septembre 2008. Cet arrêt n'est pas un arrêt d'annulation mais de suspension. Cela signifie que l'affaire reste pendante devant le Conseil d'État. Il serait particulièrement déplacé que je prenne position publiquement tant que cette décision n'est pas définitive car mes déclarations peuvent avoir des conséquences sur des procédures juridiques.

 

Si la décision définitive du Conseil d'État établit que le Selor a commis une faute dans ce dossier, je veillerai à ce que les mesures nécessaires soient prises. Ces mesures peuvent porter sur l'attitude de l'administrateur délégué du Selor mais aussi sur la procédure établie en 2004.

 

Je constate avec vous qu'en 2008, toutes les procédures de désignation de présidents de comité de direction ont été attaquées devant le Conseil d'État par un même candidat. Cela me pose question. Cette personne est l'auteur de la plupart des recours. Quant aux recours contre les présidents de comité de direction, rien ne dit que le Conseil d'État leur donnera raison. Sur base des éléments dont je dispose aujourd'hui, les mesures que vous me proposez me semblent assez lourdes. Néanmoins, je suis le dossier de près et je n'hésiterai pas à prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la sécurité juridique ainsi que l'égalité de traitement entre les candidats.

 

08.03  Jean-Luc Crucke (MR): Madame la ministre, je constate que 84% des recours aboutissent, même s'ils ne sont pas nombreux. C'est un chiffre alarmant! Cela pourrait inciter certains à déposer des recours plus fréquemment.

 

Peut-on balayer de la main ce qui est dit par un ministre régional par rapport au premier ministre? Je comprends que vous soyez attentive au dossier. Je veux même vous aider à l'être. J'espérais qu'après que le premier ministre ait donné son avis à l'égard du patron du Selor, on puisse non pas me dire que j'ai été un peu excessif dans mes propos mais que dès maintenant nous sommes dans le même bateau!

 

Je reviendrai sur ce sujet en janvier ou en février en espérant qu'entre-temps, aucun autre ministre ne m'aura contredit. Si c'est le cas, ce sera un élément supplémentaire. Si ce n'est pas le cas, comme on l'a fait pour le Forem à l'époque, il faudra observer le Selor de très près.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Vraag van de heer Roel Deseyn aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over "het plan voor het bestrijden van de digitale kloof" (nr. P0660)

09 Question de M. Roel Deseyn au ministre pour l'Entreprise et la Simplification sur "le plan de lutte contre la fracture numérique" (n° P0660)

 

09.01  Roel Deseyn (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, u hebt deze week een plan gelanceerd om meer mensen toegang te geven tot pc en internet. Daarin zaten een aantal maatregelen vervat. Die maatregelen zijn gesteund op vroegere beslissingen van deze regering die nu in één plan naar voren zijn gebracht. Ik wil enkele vragen over dit plan stellen en enkele bezorgdheden over dit plan uiten, opdat een effectieve en goede realisatie zeker zou mogelijk zijn volgend jaar.

 

U spreekt in het plan over 10.000 pc’s, dat is een van de drie sporen, die zouden worden toebedeeld aan kansengroepen via een recyclagesysteem. Mijn vraag is hoe u aan die 10.000 pc’s zult komen als wij weten dat de federale overheidsdiensten vorige jaren maximaal 7500 pc’s hebben afgeschreven en dat, zo zeggen de specialisten en analisten, slechts een derde daarvoor geschikt was. Hoe zal u dat gat overbruggen van 2500 tot 10.000 pc’s?

 

Het zou ook interessant zijn om te weten of er een aanbesteding zal gebeuren voor dat refurbishen, dat in orde zetten, van die pc’s. Mijn bezorgdheid daar is de volgende. Als men een kostprijs heeft van 100 euro en men laat de mensen 100 euro betalen, kunnen wij dan geen systeem aanbieden aan die kansengroepen dat veel performanter, veel hoogtechnologischer is voor ongeveer dezelfde gecumuleerde kostprijs?

 

Mijnheer de minister, dan is er nog een probleem. In het verleden zijn in de federale overheidsdiensten, de bron vanwaar die pc’s moeten komen, een aantal afspraken gemaakt, onder andere met het personeel, via de vakbonden, en is afgesproken dat deze afgeschreven pc’s voor een deel ter beschikking zouden gesteld worden van het personeel. Wat zal er gebeuren met deze afspraken? Zal dat het cijfer niet naar beneden halen?

 

Ik kom dan aan de distributie. U hebt terecht gezegd dat de OCMW’s daar een rol te spelen hebben. Zijn er daarvoor verdeelsleutels en criteria? Anders zou dat gemiddeld neerkomen op acht pc’s per OCMW.

 

Ook het hoofdstuk vorming is zeer belangrijk in uw plan. Is dat een taak van de Gemeenschappen? Is dat overlegd met de Gemeenschappen?

 

Mijnheer de minister, ten slotte, hoe zal het gaan met die vergoeding? Zullen de OCMW’s, onder Vlaamse voogdij, daarvoor betalen en zal dat geld dan federaal geïnd worden? Wat is daar de afspraak?

 

Wat is de afspraak met uw collega-ministers op het federale niveau? In uw plan van deze week lees ik bijna integrale passages uit de beleidsnota van de heer Delizée, bevoegd voor Armoedebestrijding. Gaat het over dezelfde pc’s? Hij spreekt daar over 5000. Zitten die vervat in uw plan? Wat is daar de afspraak met collega’s Arena en Delizée?

 

09.02 Minister Vincent Van Quickenborne: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Deseyn, u vraagt mij om uitleg over het cijfer van de 10.000. Het is zo dat de federale overheid ongeveer 80.000 computers per jaar gebruikt. Daarvan zijn er 10.000, geen 7.500, die jaarlijks worden gerecycleerd. 5.000 daarvan – dat wordt door Fedict geschat – komen voor het programma in aanmerking. Daaraan voegen wij 5.000 computers toe die afkomstig zijn van grote bedrijven die zich bereidwillig hebben verklaard om aan het project mee te doen.

 

Er is al overleg met de FOD's geweest. Een eerste overleg vond plaats op 28 november met de ICT-verantwoordelijken van de verschillende FOD's. Zij hebben daarop positief gereageerd. Op 2 december werd daarover gesproken met de voorzitters.

 

Vandaag is de afspraak dat de computers terechtkomen bij Domeinen en Registratie. Voor het project dat wij voor ogen hebben, zal de kennis die daar vervat zit niet volstaan. Daarom zullen wij een samenwerkingsakkoord met de POD Maatschappelijke Integratie afsluiten. Dan komen wij mij mevrouw Arena en de heer Delizée. Die 5.000 computers zijn dus federale computers.

 

Wij gaan dus een samenwerkingsprotocol afsluiten. Er komt ook een aanbesteding voor een privépartner die de opkuis en de distributie zal verzorgen. Dat moet immers op een professionele manier gebeuren. die kennis hebben wij niet in huis. Dat zal uiteraard gebeuren volgens de richtlijnen die wij zullen bepalen. Die richtlijnen zullen worden afgesproken met onder meer het middenveld, OCMW's, maar ook met vierdewereldorganisaties die kennis hebben van kansarmen op het terrein.

 

Uw suggestie in verband met particuliere computers is een waardevolle suggestie. Ik heb aan mijn administratie gevraagd om dit te onderzoeken.

 

09.03  Roel Deseyn (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor deze belangrijke elementen van verduidelijking. U weet het of u weet het niet, maar een van uw voorgangers, de heer Vanvelthoven, heeft ook een recyclageprogramma geïnitieerd. Hij opende met veel bravoure het pc-recupproject in Leuven in mei 2007. Dat project was reeds eind juli 2007 failliet.

 

Daarom zijn deze bekommernissen zeker aan de orde. Een goed overdacht plan is noodzakelijk zodat wij zo veel mogelijk mensen kunnen helpen. Mensen zouden zo vlug mogelijk moeten kunnen weten of zij in aanmerking komen, hoeveel dat kost met het oog op de begroting van hun persoonlijk budget, en via welke kanalen zij dat kunnen verkrijgen. Ik denk dat de informatiecampagne de komende weken en maanden cruciaal zal zijn.

 

09.04 Minister Vincent Van Quickenborne: Ik wil hier nog aan toevoegen dat wij dit echt wel serieus nemen. Wij hebben ook in 400.000 euro in de begroting 2009 van de POD Maatschappelijke Integratie voorzien. Er is dus in middelen voorzien om het project te ondersteunen.

 

09.05  Roel Deseyn (CD&V): U had inderdaad geen begrotingsmiddelen. Het is ook belangrijk dat overheidsbedrijven worden betrokken bij die 5.000 computers van bedrijven zodat er geen 10 parallelle projecten lopen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

10 Vraag van de heer Guido De Padt aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over "malafide ronselaars" (nr. P0661)

10 Question de M. Guido De Padt au ministre pour l'Entreprise et la Simplification sur "les démarcheurs malhonnêtes" (n° P0661)

 

10.01  Guido De Padt (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, wij kenden in het verleden al de problematiek rond de bedrijvengids, waarbij bedrijven op een bepaalde, agressieve manier werden benaderd om facturen te betalen voor producten waarvan de betrokken bedrijven niet wisten dat zij ze hadden besteld.

 

Nu is er in ons land een nieuwe golf van pogingen tot oplichting via advertenties. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen heeft voor voornoemde praktijk gewaarschuwd. Er worden facturen gestuurd naar zelfstandigen en bedrijven, waarbij bedragen tussen 150 en 170 euro worden gevraagd voor een publicatie in bepaalde gidsen, waarvan de bedrijven niet weten of ze wel bestaan. Zij weten in feite wel dat de gidsen niet bestaan.

 

De daders trachten op die manier de betrokkenen te bedriegen, wat de reden is waarom ik bedoelde praktijk malafide ronselarij heb genoemd, mijnheer de voorzitter.

 

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen heeft de kwestie aangeklaagd en heeft er ook voor gewaarschuwd. Het pleit echter – mijnheer de minister, dat is meteen ook de reden waarom ik u de vraag stel – voor een soort Europese samenwerking om dergelijke praktijken aan te pakken.

 

Daarom heb ik de volgende vragen voor u.

 

Ten eerste, hoeveel klachten zijn er inmiddels op uw departement en bij de inspectie toegekomen? Is op die manier inderdaad opnieuw een soort griepvirus ontstaan?

 

Ten tweede, hoe kijkt u aan tegen de vraag of de suggestie van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen om de zaak op Europese schaal aan te pakken?

 

10.02 Minister Vincent Van Quickenborne: Mijnheer de voorzitter, mijnheer De Padt, ik geef u eerst de cijfers.

 

De inspectiedienst heeft 213 klachten in 2005, 328 klachten in 2006, 483 klachten in 2007 en 370 klachten sinds 1 januari 2008 ontvangen.

 

Het gaat over een twintigtal – meestal buitenlandse – firma’s. Vijf ervan hebben hun sociale zetel in België.

 

Wat doen wij met het probleem? De inspectie heeft twee mogelijkheden. Ofwel wordt een proces-verbaal op basis van misleidende reclame en handelspraktijken aan het parket doorgespeeld, ofwel wordt er een aangifte van oplichting bij het parket gedaan.

 

Er is ook een grensoverschrijdende samenwerking, wanneer het gaat over bedrijven die hun zetel in het buitenland hebben.

 

Er zijn verschillende procedures lopende. In Zwitserland werd onder meer het bedrijf dat de zogenaamde “European City Guide” uitgaf, gerechtelijk veroordeeld. Het heeft zijn activiteiten moeten stopzetten. Ook voor de rechtbank van Verviers is er nu een zaak hangende tegen de onderneming “Deutsche Adressendienst”, die haar zetel in België had. Het parket oordeelde dat er in voornoemd geval sprake was van oplichting. Wij wachten ter zake op een uitspraak ten gronde.

 

De beste verdediging is uiteraard de preventie. Mijn inspectiedienst en mijn FOD hebben al enige initiatieven, zoals een persmededeling, genomen. Ik heb hen nu gevraagd om begin 2009 te overleggen, teneinde een gemeenschappelijke preventiecampagne, onder meer met de organisatie waarnaar u verwijst, te voeren.

 

Er is al een Europees-internationale samenwerking, via het International Consumer Protection and Enforcement Network, en in Europees verband ook tussen de verschillende inspectiediensten. België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Zwitserland en Spanje hebben kennis opgebouwd. Vervolgingen, die onder meer in Zwitserland plaatsvinden, tonen aan dat de samenwerking vlot verloopt. Wij nemen die klachten bijzonder au sérieux. Wij proberen ook heel snel op de bal te spelen.

 

10.03  Guido De Padt (Open Vld): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik meen dat het goed is om het van zeer dichtbij op te volgen. Ik denk dat veel goedgelovige bedrijfsleiders en zelfstandigen bijna zonder meer betalen, wanneer zij een factuur krijgen. De valsspelers moeten uit de markt worden gewerkt.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

11 Question de Mme Muriel Gerkens à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "la mise sur le marché d'amiante" (n° P0653)

11 Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de verkoop van asbest" (nr. P0653)

 

11.01  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, je ne sais pas si vous le saviez, je l'ignorais complètement, 100 tonnes d'amiante entrent encore chaque année dans les pays de l'Union européenne, alors qu'on s'attend à 500.000 décès dus à l'amiante d'ici 2030 dans cette même Union européenne.

 

Du 17 au 19 décembre 2008, l'Union européenne, via la Commission et via un vote des États membres, devra se positionner afin de prolonger ou non la dérogation qui est accordée pour la mise sur le marché et donc l'importation d'amiante sur notre territoire. Cette dérogation est prévue car des cellules d'électrolyse, qui permettent de séparer des éléments lors d'un processus chimique, utilisent des diaphragmes contenant de l'amiante.

 

Lorsqu'en 1999, l'Union européenne s'est enfin décidée à interdire la mise sur le marché de l'amiante, elle avait prévu une interdiction totale pour 2005. Quelques pays ont demandé une dérogation jusqu'en 2008 afin de soutenir certaines entreprises. À présent, de nombreux États sembleraient vouloir prolonger cette dérogation pour protéger soi-disant deux entreprises allemandes et une entreprise polonaise. J'ai dit "soi-disant" car il s'agit notamment de l'entreprise Solvay. Solvay n'utilise plus de diaphragmes contenant de l'amiante en Belgique mais bien en Allemagne. Une autre entreprise, Dow, a supprimé ces diaphragmes avec amiante aux États-Unis mais en aurait toujours besoin en Allemagne.

 

Monsieur le secrétaire d'État, j'interrogeais la ministre Onkelinx car c'est elle qui devra se prononcer au nom de la Belgique. Je voudrais vraiment savoir quelle sera la position de la Belgique. Pour le moment, seule la France, qui serait rejointe par les Pays-Bas et la Slovénie, s'est exprimée clairement pour une interdiction totale.

 

Quelle sera la position de la Belgique? La Belgique compte-t-elle entamer une sorte de lobbying?

 

Les victimes de l'amiante chez nous sont nombreuses et nous allons devoir consacrer des millions pour les soigner et les indemniser. Ce serait un comble de continuer l'importation d'amiante chez nous!

 

11.02  Jean-Marc Delizée, secrétaire d'État: Monsieur le président, chère collègue, je peux vous apporter la réponse suivante au nom de Mme Onkelinx.

 

La directive européenne de 1999, qui modifiait la précédente directive de 1976, interdit la mise sur le marché de l'emploi des fibres d'amiante et des produits auxquelles elles ont été délibérément ajoutées. Toutefois, les États membres peuvent exempter les diaphragmes des cellules d'électrolyse existantes jusqu'à la fin de leur vie utile.

 

La directive indique aussi que la Commission réexaminera cette dérogation. Conformément à cette directive, la Commission examinera cette problématique lors de la réunion du groupe de travail qui aura lieu le 19 décembre prochain. La Belgique n'a pas repris cette dérogation dans sa législation nationale.

 

En parallèle, la Commission propose une annexe compilée, c'est-à-dire rassembler la proposition de l'annexe 17 de REACH, qui reprend notamment les textes de 1976 et la directive de 1999. La Belgique votera favorablement la proposition de la Commission le 17 décembre prochain.

 

Cela dit, la ministre Onkelinx comprend les oppositions à cette dérogation de certains États. Elle veut aussi tenir compte des raisons de cette dérogation que sont les difficultés de solutions de remplacement, le risque d'exposition extrêmement faible et le nombre faible de productions de ce type en Europe. Par ailleurs, il faut ajouter qu'un vote négatif ne peut s'effectuer que sur la proposition entière de l'annexe 17 faite par la Commission et pas uniquement sur ce point particulier.

 

En tout cas, la Belgique votera en faveur de la proposition de la Commission européenne en la matière.

 

11.03  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, je suis scandalisée par la position de la Belgique. En effet, la faible quantité représente quand même 100 tonnes, ce qui fait 100.000 kilos d'amiante qui entrent dans l'Union européenne.

 

Or les solutions de remplacement existent. Économiquement, elles sont aussi intéressantes, elles présentent les mêmes normes de sécurité et les mêmes taux de consommation d'énergie. Tous ces tests ont été réalisés. Dans les autres pays, cela fonctionne, et même sans diaphragme. En Belgique, les sociétés comme Solvay, présentes à la fois en Belgique et en Allemagne, fonctionnent sans ces diaphragmes pour électrolyse à l'amiante.

 

Ainsi, si des pays comme le nôtre, qui connaissent bien l'expression "victimes de l'amiante" et savent ce qu'elle recouvre, qui expérimentent tous les jours à travers leurs entreprises les formules alternatives existantes, tout aussi performantes, si ces pays n'utilisent pas tous ces éléments en leur possession pour recommander de refuser cette dérogation, cela signifie que l'amiante sera encore utilisée dans dix ans et occasionnera encore de nouvelles victimes.

 

En outre, nous sommes conscients que tout le monde ignore la présence d'amiante dans ces produits. Pourtant, leur retraitement en tant que déchets entraînera que des travailleurs y seront exposés sans le savoir.

 

Je suis particulièrement déçue, plus encore, je suis fâchée que la Belgique n'assume pas son rôle de protecteur de la santé des travailleurs et des citoyens européens.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Vraag van de heer Stefaan Vercamer aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over "het Kringloopfonds" (nr. P0656)

12 Question de M. Stefaan Vercamer à la ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes sur "le Fonds de l'économie sociale et durable" (n° P0656)

 

12.01  Stefaan Vercamer (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, 2008 zou het jaar van de grote verandering worden in de sociale economie. Dat was de aankondiging van mevrouw Arena, minister bevoegd voor Sociale Economie. De Raad van Wijzen had beslist dat Sociale Economie zou worden geregionaliseerd. Heel concreet werd overeengekomen dat vanaf 1 januari 2009 – over twintig dagen – een uitdoofscenario zou starten voor het Kringloopfonds, dat het belangrijkste federaal instrument is voor de sociale economie en dat financier of medefinancier is van projecten in de sociale economie.

 

Vanaf 1 januari 2009 mag het Kringloopfonds geen eigen kredieten meer toestaan. Het fonds mag enkel nog beheren wat uitstaat. Het is de bedoeling dat de regio’s de taak overnemen.

 

Ik heb daarover al verschillende vragen gesteld in de commissie. De minister vroeg telkens uitstel. Ze had meer tijd nodig om te overleggen en te informeren, maar ondertussen is de tijd om. 1 januari 2009 staat voor de deur. Hoever staat het nu met dat overleg? Wat is er concreet afgesproken?

 

Ten tweede, op 16 mei kreeg de minister de opdracht om de raad van bestuur aan te passen aan de regeringssamenstelling en – dat is belangrijk – uit te breiden met vertegenwoordigers van de Gewesten. Wanneer zal daarvoor een initiatief worden genomen, zeker met het oog op het uitdoofscenario vanaf 1 januari 2009?

 

Een tweede deel van mijn vraag heeft betrekking op het financiële aspect. Het Kringloopfonds wil ook een pioniersrol spelen inzake ethisch beleggen. De directie heeft aan de solidaire financiers medegedeeld dat de minister geen dossiers meer zou goedkeuren vanwege de financiële crisis, wat mij doet veronderstellen dat de financiële crisis een impact heeft gehad op de financiële situatie van het Kringloopfonds. Dat zou mij niet verwonderen, want in het jaarverslag 2007 zien we dat er 20 miljoen euro in effecten zit van Fortis en Dexia en een kleine 30 miljoen in KBC-obligaties.

 

Welke impact heeft de financiële crisis op die beleggingen gehad? Wat zijn die beleggingen vandaag nog waard?

 

12.02 Staatssecretaris Jean-Marc Delizée: Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik dank de heer Vercamer voor zijn vraag. Ik zal het antwoord van mijn collega, minister Arena, voorlezen.

 

Voor alle duidelijkheid, het Kringloopfonds heeft zijn meerwaarde de voorbije jaren uitgebreid bewezen. Het is dan ook mijn bezorgdheid dat die meerwaarde niet mag verloren gaan, zeker nu niet. De financiële crisis zorgt er immers voor dat de behoefte aan stabiele kredieten in de sector van de sociale economie nog groter is dan anders.

 

Ik had dan ook, aldus mevrouw Arena, een artikel ingediend voor de wet diverse bepalingen om de phasing-out van het Kringloopfonds met een jaar te verlengen zodat, in de mate waarin de beschikbare middelen het toelaten, het Kringloopfonds de sector van de sociale en duurzame economie kan blijven ondersteunen tijdens deze moeilijke periode.

 

Het verlengen is op de Ministerraad van 7 november 2008 afhankelijk gemaakt van het akkoord van de regio's. Het Brussels en het Waals Gewest hebben intussen schriftelijk bevestigd dat zij de meerwaarde van het Kringloopfonds erkennen en verschillende pistes onderzoeken om in een opvolging te voorzien. Echter, om een bevredigende oplossing te kunnen uitwerken, verklaren zij zich akkoord om 2009 als een overgangsjaar te beschouwen en de phasing-out dus met een jaar te verlengen.

 

Het Vlaams Gewest werkt ook aan een opvolger, maar tot nog toe is er mij – dit zijn dus nog steeds de woorden van mevrouw Arena - geen formele beslissing bekend in verband met de verlenging van de periode. Nog deze week heb ik in dit verband opnieuw een brief gericht aan mevrouw Van Brempt, met de vraag om een schriftelijk standpunt. Ik hoop dat er snel een positief antwoord van de Vlaamse regering komt.

 

12.03  Stefaan Vercamer (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, ik krijg eigenlijk geen duidelijk antwoord.

 

De afspraak is dat het uitdoofscenario op 1 januari 2009 van start gaat. Vlaanderen heeft nog geen antwoord gegeven op de vraag, maar eigenlijk moet dat ook niet, gezien voormelde afspraak die vastligt.

 

Ik kreeg evenmin een antwoord over de samenstelling van de raad van bestuur en de uitbreiding met de vertegenwoordigers van de Gewesten. Ook met betrekking tot de financiële impact van de crisis kreeg ik geen antwoord.

 

Ik kom dus zeker terug op deze aangelegenheid, misschien zelfs nog tijdens deze begrotingsbesprekingen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Ontwerpen en voorstellen

Projets et propositions

 

13 Ontwerp van programmawet (1607/1-22)

- Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (1608/1-18)

- Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (1609/1-6)

14 (voortzetting)

13 Projet de loi-programme (1607/1-22)

- Projet de loi portant des dispositions diverses (I) (1608/1-18)

- Projet de loi portant des dispositions diverses (II) (1609/1-6)

14 (continuation)

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

De voorzitter: Wij vatten de bespreking van de artikelen aan van het ontwerp van programmawet nr. 1607. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1607/19)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi-programme n° 1607. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1607/19)

 

Het ontwerp van programmawet telt 278 artikelen.

Le projet de loi-programme compte 278 articles.

 

*  *  *  *  *

Amendements déposés:

Ingediende amendementen:

 

Art. 60

  • 6   Philippe Henry cs (1607/21)

Art. 61

  • 7   Philippe Henry cs (1607/21)

Art. 62 à/tot 66

  • 8   Philippe Henry cs (1607/21)

Art. 124/1 (n) et/en 124/2 (n)

  • 9   Hans Bonte cs (1607/21)

Art. 124/1 (n) à/tot 124/6 (n)

  • 10   Hans Bonte cs (1607/21)

Art. 184/1 (n)

  • 1   Robert Van de Velde (1607/20)

Art. 184/2 (n)

  • 2   Robert Van de Velde (1607/20)

Art. 185

  • 3   Robert Van de Velde (1607/20)

Art. 199/1 (n) à/tot 199/3 (n)

  • 4   Jean-Marc Nollet cs (1607/21)

 Art. 199/4 (n) à/tot 199/5 (n)

  • 5   Jean-Marc Nollet cs (1607/21)

*  *  *  *  *

 

Wenst er iemand de amendementen te verdedigen?

 

14.01  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, de amendementen nrs. 1, 2 en 3 zijn eigenlijk maar een kleine toevoeging. Ik heb moeten vaststellen dat tijdens de verschillende discussies zowel CD&V als Open Vld het ermee eens waren om de verhoging van de kilometeraftrek aan te brengen. Op het gebied van die kilometeraftrek is er een wetsvoorstel van CD&V ingediend. U weet dat ik niet meedoe aan alle mogelijke versnipperde maatregelen die door deze regering worden genomen maar ik stel vast dat zelfs de meest elementaire voorstellen die worden ingediend, worden genegeerd tijdens deze nieuwe wetgevende ronde.

 

De voorzitter: De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

Réservé: le vote sur les amendements et les articles 60 à 66, 185.

Aangehouden: de stemming over de amendementen en de artikelen 60 tot 66, 185.

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 tot 59, 67 tot 184, 186 à 278, alsmede de bijlagen.

Adoptés article par article: les articles 1 à 59, 67 à 184, 186 à 278, ainsi que les annexes.

*  *  *  *  *

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan van het wetsontwerp nr. 1608. De door de commissies aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1608/14+17)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 1608. Le texte adopté par les commissions sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1608/14+17)

 

Het wetsontwerp telt 239 artikelen.

Le projet de loi compte 239 articles.

 

*  *  *  *  *

Amendements déposés:

Ingediende amendementen:

 

Art. 6/1 (n)

  • 9   Hans Bonte (1608/16)

Art. 178

  • 3   Peter Vanvelthoven cs (1608/16)

Art. 189/1 (n) à/tot 189/17 (n)

  • 7   Hans Bonte cs (1608/16)

Art. 197/1 (n)

  • 5   Hans Bonte cs (1608/2)

Art. 198

  • 6   Hans Bonte cs (1608/16)

Art. 202/1 (n) à/tot 202/5 (n)

  • 8   Hans Bonte cs (1608/16)

Art. 229

  • 4   Martine De Maght cs (1608/16)

*  *  *  *  *

 

14.02  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Ik zal dat in een stemverklaring doen.

 

De voorzitter: Bij stemverklaring? Die stemverklaring gaat dan wel over het geheel want bij amendementen kunt u later het woord niet meer voeren. U kunt straks een stemverklaring afleggen. U hebt hiervoor een of twee minuten.

 

Ik kom bij het amendement nr. 3 van de heren Vanvelthoven en Van der Maelen op artikel 178. Wenst iemand nog een toelichting te geven?

 

14.03  Dirk Van der Maelen (sp.a+Vl.Pro): In de voorgestelde tekst, vallen de mensen die nog na 1 juli 2008 te goeder trouw aandelen van Fortis hebben gekocht - soms op advies van medewerkers van de betrokken financiële instelling maar ook buiten die financiële instelling werd van diverse zijden positief geadviseerd en werden geruststellende verklaringen en afgelegd - buiten de regeling voorgesteld in het wetsontwerp. Amendement nr. 3 strekt ertoe om die datum van 1 juli 2008 te wijzigen in 26 september 2008.

 

14.04  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, ik wil daar een kleine ondersteuning aan geven.

 

Op 28 september heeft de regering door haar verklaringen de intrinsieke waarde van de onderneming Fortis op dat moment op 18 miljard gebracht. Wat de aandelenkoers van 29 september betreft - bij aanvang van 6 euro en bij avond van 3,97 euro - kan er moeilijk geargumenteerd worden dat de nieuwe aandeelhouders, de nieuwe kopers, speculanten waren. Op dat moment werd het bedrijf 8 euro per aandeel gevaloriseerd door de interventie van de regering en de communicatie die door haar werd gevoerd. Het waren geen speculanten maar mensen die op dat moment een zeer rationele beslissing hebben genomen. Dat is de reden waarom ik het amendement steun. Lijst Dedecker zal het evenwel niet mee goedkeuren omdat wij volledig tegen de regeling zijn zoals ze vandaag opgebouwd is. Ik wilde alleen collega Van der Maelen steunen met de juiste, correcte informatie.

 

De voorzitter: Ik heb dan nog een amendement nr. 7 van de heren Bonte, Vanvelthoven en mevrouw Kitir op de artikelen 189/1 tot 189/17

 

14.05  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, collega’s, een van de vele duidelijk vergeten groepen in het herstelbeleid en in het interprofessioneel akkoord, maar die op zijn minst even kwetsbaar zijn als de tijdelijke werklozen, zijn de interim-werknemers. Ik hoor veel mensen daarover mooie intenties formuleren, maar tot mijn spijt vind ik daarover niets terug, noch in het engagement van de regering, noch in het ontwerp dat voorligt.

 

Met ons amendement nr. 7 willen wij effectief een aantal stappen voorwaarts zetten om tot een betere bescherming van de interim-werknemers te komen, en meer specifiek van de interim-werknemers die soms maanden aan een stuk bij dezelfde werkgever actief zijn, maar nu ook ten gevolge van de economische crisis zeer gemakkelijk van de ene dag op de andere op straat terechtkomen. Met dit amendement willen wij aan dat probleem remediëren. Ik hoop dat wij daarvoor de nodige steun kunnen vinden.

 

De voorzitter: Bij artikel 197/1 heb ik een amendement nr. 5 van de heer Bonte.

 

14.06  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, we krijgen altijd instemming van de minister van Werk om iets te doen voor de kwetsbare groep van alleenstaande ouders met een laag inkomen. Met het amendement nr. 5 willen we van de verbetering van het dienstenchequestelsel gebruik maken om ook die mensen toegang te geven tot een aantal gratis dienstencheques.

 

Ik verwacht daar niet veel van omdat wij dit al verschillende keren hebben voorgesteld en het al verschillende keren werd weggestemd. Ik hoop dat met de grote economische problemen en de kwetsbaarheid van die groep de frank valt.

 

De voorzitter: Ik heb een amendement nr. 6 van de heren Bonte, Vanvelthoven en mevrouw Kitir op het artikel 198. Er is nog een amendement nr. 8 ook van uw hand op de artikelen 202/1 tot 202/5.

 

14.07  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, collega’s, met het amendement nr. 8 proberen wij invulling te geven aan wat door vele fracties bepleit wordt, namelijk de invoering van adoptieverlof. Dit amendement omschrijft wat ook in de Senaat door vele partijen bepleit wordt. Ik hoop dat wij er hier ook een meerderheid voor zullen kunnen vinden.

 

De voorzitter: Ten slotte komen wij tot amendement nr. 4 van mevrouw De Maght.

 

14.08  Martine De Maght (LDD): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik wil gewoon zeggen dat het voorstel zoals het vandaag voorligt een stuk willen maar niet kunnen betekent in de strijd tegen de fiscale fraude. Wij pleiten ervoor een strijd à fond te voeren. Als u als meerderheid dan toch de moeite neemt die strijd te voeren, doe het dan grondig en zoals het hoort. Dat is de boodschap die wij met dit amendement nr. 4 willen overbrengen.

 

De voorzitter: De amendementen en de artikelen waarop ze betrekking hebben worden aangehouden, de andere artikelen zijn aangenomen.

 

We zullen over de amendementen en het geheel later stemmen.

 

14.09  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, j'aurais souhaité poser une question à la ministre de la Santé dont la réponse conditionnera ou non le dépôt d'un amendement. Peut-être puis-je la poser maintenant à M. Wathelet qui me servira de relais?

 

Le président: Je vous en prie, madame Gerkens.

 

14.10  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, en 2004, des dispositions ont été prises en vue de permettre le remboursement de la contraception pour les jeunes femmes âgées de moins de 21 ans. Cette mesure a été adoptée à l'unanimité. Toutefois, il s'agissait d'une mesure expérimentale qui devait porter sur une période de trois ans, c'est-à-dire jusqu'en 2007. Ladite mesure a été prolongée jusque fin de cette année. Or, en juillet, la ministre a fait savoir qu'elle travaillait, en collaboration avec l'INAMI, à l'élaboration d'un arrêté royal visant à rendre cette mesure structurelle qui entrerait en vigueur le 1er janvier 2009.

 

J'ai consulté les rapports des Conseils des ministres qui ont été publiés depuis juillet. Il n'est fait nulle part référence à cet arrêté. Nous approchons de la fin de l'année. Si rien n'est prévu en la matière d'ici la fin de la semaine prochaine, une disposition devra être introduite dans une de nos deux lois afin de permettre la continuité dudit remboursement. Si on nous dit que c'est en cours, alors pas de problème!

 

Le président: Madame Gerkens, je vous rappelle que la discussion générale est close. Le secrétaire d'État peut répondre, mais aucun amendement ne pourra être déposé par la suite.

 

14.11  Melchior Wathelet, secrétaire d'État: Monsieur le président, madame Gerkens, je suis au regret de vous dire que je ne connais pas tous les aspects du projet de loi-programme portant des dispositions diverses. Il m'est donc impossible de vous répondre techniquement. Mais j'interrogerai la ministre à ce sujet.

 

14.12  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, het kan zijn dat ik niet nauwkeurig heb gevolgd, maar ik dacht dat ons laatste amendement, amendement nr. 9, nog niet aan de orde was geweest, tenzij dit reeds gepasseerd is.

 

De voorzitter: Amendement nr. 9 was het eerste amendement. U hebt toen gezegd dat u de documenten niet had.

 

14.13  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Die heb ik nu. Ik zou dat amendement graag nog toelichten.

 

Collega’s, ik wil uw bijzondere aandacht. Ik denk dat wij die programmawet en dat ontwerp houdende diverse bepalingen niet mogen laten voorbijgaan zonder ook maar één maatregel te nemen voor het armoedebeleid uit het armoedeplan van de regering. Ik hoop althans dat het armoedeplan van de voltallige regering is. De staatssecretaris beklemtoont dat steeds.

 

In elk geval, ik nodig u uit om eens te kijken wat er in het ontwerp staat. Daarin staat niets van hetgeen de staatssecretaris bepleit.

 

Ons amendement, dat de overheid niets kost, wil, zoals in het armoedeplan staat en overigens ook in het plan van CD&V, de doorlopende kredieten beperken. Dat zijn kredieten voor consumenten waarvoor geen einddatum vermeld staat. Dat wordt zeer hard bepleit door de staatssecretaris.

 

Wij hebben hier een amendement genomen dat niet ons eigen voorstel bevat, maar dat van de PS. Wij willen daarmee de steun geven aan onze staatssecretaris. Ik hoop dat de ontwerpen toch niet passeren zonder één maatregel uit het armoedeplan van de staatssecretaris.

 

Er is immers niet alleen ellende op de arbeidsmarkt. U zult ook wel reeds gemerkt hebben dat ook de cijfers inzake bestaansonzekerheid en armoede niet echt rooskleurig zijn, om het zacht uit te drukken. Ik hoop dat wij daarvoor alsnog een meerderheid vinden.

 

De voorzitter: De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

Réservé: le vote sur les amendements et les articles 178, 198, 229.

Aangehouden: de stemming over de amendementen en de artikelen 178, 198, 229.

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 tot 177, 179 tot 197, 199 tot 228, 230 tot 239.

Adoptés article par article: les articles 1 à 177, 179 à 197, 199 à 228, 230 à 239.

*  *  *  *  *

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan van het wetsontwerp nr. 1609. De door de commissies aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1609/6)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 1609. Le texte adopté par les commissions sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1609/6)

 

Het wetsontwerp telt 6 artikelen.

Le projet de loi compte 6 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 6 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 6 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

15 Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2008 (1504/1-6)

15 Projet de loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2008 (1504/1-6)

 

Overeenkomstig artikel 116 van het Reglement wordt een beperkte algemene bespreking gehouden.

Conformément à l'article 116 du Règlement, le projet de loi fait l'objet d'une discussion générale limitée.

 

Beperkte algemene bespreking

Discussion générale limitée

 

De beperkte algemene bespreking is geopend.

La discussion générale limitée est ouverte.

 

15.01  Jenne De Potter, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik verwijs naar mijn schriftelijk verslag. De heer Flahaux zal waarschijnlijk voor de aanvulling zorgen.

 

15.02  Jean-Jacques Flahaux, rapporteur: Monsieur le président, eu égard à sa faible importance, je me réfère à mon rapport écrit.

 

15.03  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, als men de begrotingen van dit land ernstig wenst te nemen, moet men doorgaan tot de laatste snik want anders heeft het geen enkele zin om de regering het vuur aan de schenen te leggen.

 

De voorzitter: Wacht u toch nog maar even met die laatste snik. Ik wens u die niet toe.

 

15.04  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Ik wens die Yves Leterme ook niet toe. Hij beweert dat hij tot 2011 tijd heeft. Wat dat betreft zijn we dus ook nog niet aan de nieuw patatten.

 

Wat de eerste begrotingsaanpassing 2008 betreft, mijnheer de staatssecretaris, wij zijn vandaag 11 december. Dat is nog niet te laat. Dat valt nog echt goed mee.

 

Wat de procedure betreft, mijnheer de voorzitter, moet er mij toch iets van het hart. Op basis van de voorliggende elementen heb ik toch de indruk dat de regering u een beetje verschalkt heeft als Kamervoorzitter. Waarom zeg ik dat? U zult zich herinneren dat wij in de maand september in de Europazaal een interpellatieronde hadden over de begrotingsaanpassing. Staatssecretaris voor Begroting, de heer Wathelet, is daar een soort van PowerPointpresentatie komen geven waarin een aantal gegevens van die begrotingscontrole 2008 werden weergegeven en dit op basis van cijfers van juli. De cijfers die in september werden weergegeven, waren in feite al volledig achterhaald. De staatssecretaris voegde eraan toe: “Geen nood, u zult op tijd en stond een wetsontwerp in de Kamer zien verschijnen waarin alle cijfers en alle tabellen zullen worden opgenomen.”

 

Wat doet deze regering? Op 3 oktober neemt de Ministerraad een beslissing om een machtiging te verlenen voor de vastlegging, de ordonnancering en de betaling van alle uitgaven die door de algemene uitgavenbegroting werden geopend. De regering beroept zich daarvoor op artikel 44 van de gecoördineerde wetten van de rijkscomptabiliteit, zonder daarover enige precisering of bijkomende toelichting te geven. De leden van de oppositie krijgen enkel een aantal verwijten naar hun hoofd geslingerd want als de regering dit niet voor alle uitgaven had gedaan, dan had zij een aantal sociale maatregelen niet kunnen nemen.

 

Zij die iets van begrotingen afweten, weten dat artikel 44 alleen van toepassing is voor bijzondere uitgaven, die bovendien als hoogdringend dienen te worden beschouwd als gevolg van uitzonderlijke of onvoorzienbare omstandigheden. De regering heeft in haar begrotingsaanpassing 2008 op geen enkele manier een motivatie gegeven voor de hoogdringendheid, noch voor de uitzonderlijke of onvoorzienbare omstandigheden. Een laattijdige begrotingscontrole, mijnheer de staatssecretaris, mijnheer de minister van Financiën, kan voor mij geen argument zijn om artikel 44 in te roepen.

 

Bovendien werden er door de regering uitgaven gedaan die niet in het Parlement goedgekeurd zijn en dus werd de procedure om in de vereiste begrotingsmiddelen te voorzien door de regering niet gerespecteerd. Ik weet niet of dat nu ook al deel uitmaakt van de nieuwe trendbreuk van CD&V of de regering, maar ik heb toch de overtuiging dat het Parlement hiermee buitenspel is gezet en dat bovendien, mijns inziens, een gevaarlijk precedent geschapen werd, in die zin dat men zich voortaan bij iedere begrotingscontrole op dat argument zou kunnen baseren.

 

Wij mogen ook niet vergeten dat de begrotingsaanpassing slechts op 21 oktober in het Parlement werd ingediend. Mijns inziens is dat rijkelijk laat. Op 4 november zijn wij aan de bespreking in de commissie begonnen. Tijdens de afgelopen 14 dagen moest het ontwerp terug naar de commissie, omdat de regering alsnog een amendement had.

 

Wat het wetsontwerp aangaande de begrotingsaanpassing 2008 zelf betreft, ben ik wel verheugd dat vandaag zowel de staatssecretaris voor Begroting als de minister van Financiën hier aanwezig zijn. U zult zich afvragen waarom, collega’s. Welnu, de reden daarvoor is heel eenvoudig. Tijdens de bespreking van de begrotingsaanpassing in de commissie hebben wij moeten meemaken dat de staatssecretaris beweerde alleen bevoegd te zijn voor de uitgaven, waardoor hij over de inkomsten niets kon zeggen.

 

Wij moesten, wat de inkomsten betreft, ons wenden tot de minister van Financiën, die evenwel niet aanwezig was tijdens de besprekingen in de commissie. Op zich vond ik dat toen een merkwaardig gegeven, te meer omdat wij als parlementslid proberen, mijnheer de minister van Financiën en mijnheer de staatssecretaris voor Begroting, een globaal beeld op de begroting 2008 te behouden. Het heeft natuurlijk niet veel zin om van u te vernemen, via de tabellen, welke aanpassingen er gebeurd zijn in de uitgaven, terwijl wij geen globaal zicht meer hebben op de inkomsten. Dat is juist het precaire element van de hele begroting. Iedereen voelt dat met zijn ellebogen aan.

 

Een bespreking van een begrotingsaanpassing heeft mijn inziens geen zin, als men het niet kan hebben over de inkomsten, tenzij het de bedoeling was, collega’s van Open Vld, om op dat moment de discussie over het begrotingsevenwicht van de begroting 2008 uit de weg te gaan. Iedereen weet ondertussen dat de begroting 2008 helemaal niet op een evenwicht zal eindigen, wel integendeel.

 

Gelet op de gewijzigde koers van Open Vld, zullen zij waarschijnlijk ook nu niet langer vasthouden aan een begrotingsevenwicht in 2008, zoals zij niet langer vasthouden aan een begrotingsevenwicht in 2009. Integendeel, wij gaan een aardig tekort tegemoet. Het is een kwestie van niet te plooien, collega Van Biesen. Iedereen is er zich van bewust dat er een probleem is met de inkomsten van 2008, het kwam er alleen op aan om cijfers te krijgen over de inkomsten van 2008.

 

Wat bleek nu? Toen de minister van Financiën in het kader van zijn beleidsnota voor de begroting 2009 een nota verspreidde, was daaraan een bijlage toegevoegd. Daarin stond een tabel over de actuele toestand – dat was op 19 november – van de inkomsten van dit land.

 

Tussen de soep en de patatten – u was de beleidsnota 2009 aan het toelichten, mijnheer de minister – was daar plots een tabel van 2008. Wat lees ik in die tabel? Dat de lopende fiscale uitgaven met 552 miljoen euro achterliggen op de ramingen van 2008. Er is dus inderdaad een serieus probleem, wat wij altijd al hebben gezegd en verwacht. Dat werd dus gestaafd met cijfers in een tabel, mijnheer de staatssecretaris. Ik weet niet wat vandaag, 11 december, de toestand is.

 

In elk geval, bij de bespreking van de beleidsnota 2009 heeft de minister een tabel verdeeld waarin staat dat ten opzichte van de raming voor de fiscale ontvangsten er een achterstand van 552 miljoen euro is. Dat zorgt natuurlijk voor een probleem en geeft een vertekend totaalbeeld, want het geeft aan dat de begroting 2008 helemaal de slechte kant uitgaat.

 

Ik wou dit even toelichten om toch ergens in het verslag een verwijzing naar die gegevens te hebben. Die tabel is bij wijze van spreken tussen de soep en de patatten gepasseerd. Daarom lijkt het mij zinvol om het Parlement daarover iets te laten weten.

 

Ik dacht dat het een van de beloften van de eerste minister was, de man die met 800.000 voorkeursstemmen verkozen is, om het beter te doen dan Verhofstadt. Dat was zijn uitgangspunt. Hij doet inderdaad beter in de zin van slechter. Het gaat helemaal de verkeerde kant uit met het begrotingstekort.

 

Leterme heeft ook de belofte gedaan om de begrotingen van dit land op orde te stellen. Hij ging ervoor zorgen dat de begrotingen in structureel evenwicht en structureel sluitend zouden zijn. Ik stel vast dat het voor het jaar 2008 in elk geval geen waarheid zal worden, integendeel. Wij zouden nog wel eens kunnen schrikken van het tekort. In dergelijke omstandigheden, waarbij cijfers in andere discussies over de inkomsten naar boven komen en waarbij de staatssecretaris zegt dat hij alleen voor de uitgaven verantwoordelijk is, zult u wel begrijpen dat wij de begrotingsaanpassing 2008 niet zullen goedkeuren.

 

15.05  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik zal het zeer kort houden. In se valt er namelijk ook niet veel zinnigs te zeggen over een begrotingsbeleid dat werkelijk al zijn geloofwaardigheid heeft verloren.

 

Mijnheer Reynders, laten we even teruggaan. In maart dient u samen met de regeringscollega’s een begroting in. Die begroting heeft als doelstelling naar een evenwicht te grijpen. Daar zou u wel geraken.

 

In mei hebben wij de eerste duidelijke signalen gelanceerd over de btw-inkomsten.

 

Mijnheer Van Biesen, u zou beter luisteren, want ik denk dat u er misschien eventueel nog een bijsturing op na kunt houden.

 

In mei heeft iedereen die de moeite nam om naar de cijfers te kijken, heel duidelijk gezien dat de btw-inkomsten dermate achterbleven dat het volledig behalen van de inkomsten niet mogelijk was.

 

Wat gebeurt er echter? Tijdens de begrotingscontrole komt minister Reynders, le Saint Didier, hoewel het toen nog niet 6 december was, met cijfers die aantoonden dat, in plaats van minder inkomsten, er 257 miljoen extra inkomsten zouden zijn. Er zou zelfs nog 100 miljoen kunnen worden geïnvesteerd in koopkrachtmaatregelen. Op dat moment hebben wij gezegd dat die cijfers niet gehaald zouden worden. Wij stelden dat u met een tekort te kampen zou hebben dat op termijn een probleem zou geven voor de betaling van de vergrijzing. Het leek ons daarom beter om de uitgaven aan te passen. Maar neen, dat was blijkbaar niet noodzakelijk. Er waren voldoende inkomsten, en de begroting zou in evenwicht kunnen worden afgesloten.

 

Dat spelletje heeft geduurd tot en met september. Op het moment dat de financiële crisis zich op ons land stortte, heeft de regering de ijdelheid gehad te zeggen dat we nu inderdaad afstevenen op een tekort.

 

Ik vond dat een schandalige manier van doen. Het ondermijnt alle geloofwaardigheid op begrotingsgebied die u ook maar gehad zou kunnen hebben.

 

Op dit moment ligt hetzelfde probleem voor: een begroting waarvan de inkomsten die eraan ten grondslag liggen, onbetrouwbaar zijn. Opnieuw zit u met een uitgavenpatroon dat niet is aangepast. Negen kansen op de tien ontspoort dat verhaal opnieuw, net zoals het dit jaar is ontspoord.

 

Uiteindelijk zullen de enigen die met de problemen geconfronteerd worden, onze kinderen en kleinkinderen zijn.

 

Ik zou Open Vld ook nog eens willen oproepen om een heel duidelijke berekening te maken. De bocht die u genomen hebt om een evenwicht over de volledige legislatuur na te streven, betekent op dit moment wel dat u minstens twee jaar na elkaar, in 2010 en 2011, zult moeten eindigen met een begrotingsoverschot van 1,5%, wat op dit moment, gezien de economische vooruitzichten, totaal niet haalbaar is. U stort ons land in de financiële afgrond. U bent ermee begonnen in maart en dat doet u elke dag meer en meer.

 

15.06  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, we zijn vandaag met 2009 bezig, maar 2008 is zo mogelijk een even grote ramp. Ik had graag van de staatssecretaris eens gehoord hoe groot volgens hem het gat voor 2008 is. Eigenlijk dienen begrotingscontroles daar precies voor, om vast te stellen hoe groot het gat is en vervolgens om te bepalen hoe men zal proberen om het gat te dichten.

 

Wanneer is de begrotingscontrole gebeurd? De begrotingscontrole is gebeurd in juni met een uitloper in juli van dit jaar, sedertdien niets meer, tenzij de staatssecretaris of de minister mij verbeteren. Ik heb op geen enkel ogenblik begrepen dat de regering na juli nog maatregelen heeft genomen om het gat in de begroting voor 2008 te dichten. In juli is er een begrotingscontrole geweest en daar hield het mee op.

 

Wat blijkt er als wij de ambtenaren van Financiën mogen geloven? In hun rapport van 30 september 2008 zeggen zij dat er een gat is van maar liefst 1,4 miljard euro op basis van de begrotingscontrole van juli. Wat is de uitleg van deze verantwoordelijke regering? Deze verantwoordelijke regering zegt dat ze daar niets aan kan doen, omdat we met een financiële en economische crisis zitten. Collega’s, voor de duidelijkheid, op het moment van de begrotingscontrole was er geen sprake van een financiële of een economische crisis.

 

Het enige wat ik kan vaststellen is dat deze regering het gat van 1,4 miljard euro op 30 september – volgens de eigen administratie, niet volgens de oppositie – gewoon geaccepteerd heeft.

 

In plaats van te proberen het gat te dichten is de regering koortsachtig gaan zoeken naar een uitleg waarom het gat er is en waarom zij het niet zou moeten dichten. Ik vind het onverantwoordelijk, mijnheer de staatssecretaris en mijnheer de minister, dat u niks, maar dan ook niks, hebt ondernomen om het gat in de begroting te dichten.

 

U mag blazen, want dat is het blazen waard!

 

Ik heb het halfjaarlijkse rapport van de Nationale Bank gezien, waarin staat dat het tekort voor 2008 0,9% bedraagt.

 

De woorden van de eerste minister en van de minister van Financiën galmen hier nog na. Een begroting in evenwicht. Die woorden weerklinken nog. Voor Open Vld kon aan die begroting in evenwicht niet getornd worden. Die moest er komen. Nu is er een tekort van 0,9% en de regering doet er niks aan. Niks.

 

De economische omstandigheden maken het soms moeilijk, maar de economische omstandigheden, mijnheer de minister, mijnheer de staatssecretaris, mogen niet verhinderen dat u tenminste voor uzelf – zoals een goed huisvader dat doet voor de eigen financiën – vaststelt hoe groot het gat is en hoe u gaat proberen dat gat te dichten. Dat hebt u precies nagelaten.

 

Dit heeft evenwel twee ernstige gevolgen, waarvan wij allemaal zouden moeten wakker liggen.

 

Ten eerste, de onverantwoordelijkheid van deze regering inzake de begroting voor 2008, terwijl wij eerder voor het hele jaar nog een economische groei hadden. Laten wij daarover duidelijk zijn. 2008 was een jaar met economische groei, terwijl deze regering nu bijna 1% deficit toelaat. De laksheid van deze regering is erg voor begroting voor 2008, maar we zien diezelfde laksheid terug wat betreft de begroting 2009.

 

U zegt allemaal – en dat is het hypocriete van de zaak – dat wij moeten vermijden terug naar de jaren ’70 te gaan. Ik heb het daarnet Open Vld’er Hendrik Daems nog horen zeggen. Welnu, de jaren ’70 werden gekenmerkt door een laks begrotingsbeleid onder toenmalig eerste minister Martens.

 

De jaren 2000 worden nu al anderhalf jaar gemarkeerd door een ongelooflijk laks begrotingsbeleid van de regering-Leterme. De factuur die wij met zijn allen afbetalen dateert uit de jaren ’70 onder eerste minister Martens van de CVP. Dankzij paars en de socialisten is die grotendeels afbetaald.

 

Mijnheer de staatssecretaris, u kunt ermee lachen – ik zie u glimlachen –, maar die factuur schuift u door naar de nieuwe generatie.

 

In 2020 zal ik hier niet meer zitten. Dan zal er een nieuwe generatie zitten die zal verwijzen naar de jaren-Leterme, waarvoor u verantwoordelijk bent, en die de bevolking zal bezweren dat men nooit meer mag hervallen in de fouten van de regering-Leterme.

 

U weet dat u de bevolking een rad voor ogen draait. U weet dat u gaten maakt, maar u ontkent dat. U doet er niks aan.

 

Mijnheer de minister, mijnheer de staatssecretaris, dat is niet alleen onverantwoordelijk, maar dat is ook crimineel gedrag ten aanzien van de komende generatie.

 

15.07  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, collega's, aan de agenda staat de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008. Wie de kalender heeft bekeken, weet dat het vandaag 11 december 2008 is.

 

Mijnheer de staatssecretaris, collega's van de meerderheid, ik vraag u oprecht wat vandaag de zin is van dit agendapunt? Als u alle verslagen van het voorbije halfjaar erop nakijkt, merkt u dat de oppositie al sinds de lente van 2008 vraagt om een begrotingsaanpassing. Het is ronduit lachwekkend en beschamend dat die begrotingsaanpassing pas vandaag aan de agenda staat.

 

Bovendien is die begrotingsaanpassing gebeurd via een begrotingsberaadslaging waarbij het Parlement werd gepasseerd. Daarbij werd opnieuw het gebrek aan transparantie pijnlijk duidelijk geïllustreerd, en dat door partijen die de voorbije legislatuur moord en brand schreeuwden zodra er ook maar een detail in de richting van weinig transparantie evolueerde. Vanaf het moment dat zij ook maar vermoedden dat er hen iets werd onthouden, mijnheer Verherstraeten, schreeuwden zij moord en brand. En schreeuwen kunnen ze goed.

 

Deze begrotingsaanpassing voorziet in een aanpassing van een bedrag van 286 miljoen euro aan ordonnanceringskredieten. Dat bedrag is een verwaarloosbaar aandeel van de Algemene uitgavenbegroting. Het is ronduit marginaal, en dat terwijl minister Didier Reynders in maart 2008 op Radio Première aangaf dat de groeinorm en de fiscale ontvangsten toen al absoluut overschat waren.

 

Alles herhaalt zich, en het slechte eerst. Ik heb het al eens eerder gezegd. Dit ontwerp van begrotingsaanpassing werd te laat ingediend en bevat maatregelen die ontoereikend zijn. Het gaat om een echte klucht.

 

De verslechtering van de economische conjunctuur is inderdaad het gevolg van mondiale gebeurtenissen, van het casinokapitalisme dat zich wereldwijd heeft ontwikkeld zonder nog enige band te behouden met de economische realiteit. Wat zien we echter? Noch de programmawet, noch het herstelplan van de regering biedt daarop enig antwoord.

 

Noch de begroting 2008, noch de ontwerpbegroting 2009 - we zullen het daarover nog hebben - hebben dan ook nog enig verband met de werkelijke economische situatie. Het is meer dan ooit tijd dat u als meerderheid ophoudt uzelf illusies te maken.

 

De aanpassing van een Algemene uitgavenbegroting, beste collega’s – dat is toch redelijke basiskennis – is onlosmakelijk verbonden met de evolutie van de ontvangsten. Tenzij de ontvangsten gelijk blijven of slechts in geringe mate verschillen van de prognoses, moeten er ook maatregelen worden genomen op het vlak van de uitgaven, maar die blijven uit. Er is enkel een marginaal bedrag.

 

We hebben er al heel wat over gediscussieerd in de commissie, mijnheer de staatssecretaris. De nota van de macrobudgettaire dienst van de FOD Budget en Beheerscontrole is u voor het begrotingsconclaaf bezorgd. Dat waren gegevens waarmee u rekening kon houden. Terwijl zij raamden dat de ontvangsten zouden neerkomen op 42,6 miljard, bleef de regering het bedrag van 43,4 miljard vooropstellen. Dat stond in die nota.

 

Wat de bijdrage van de energiesector – van Electrabel – betreft, heeft Electrabel gedreigd met een rechtszaak. In de commissie voor de Volksgezondheid hebben wij de minister van Energie daarover ondervraagd, maar we hebben nooit een degelijk antwoord gekregen. De 250 miljoen blijft dus een groot vraagteken. Hetzelfde geldt voor de 200 miljoen uit de circulaire over de notionele intrestaftrek.

 

Op grond van al die elementen, geachte collega’s, komen wij op een begrotingstekort van ongeveer 1,7 miljard euro uit voor 2008. Wat doet deze regering? Deze regering doet er nog eens 2,86 miljoen bovenop en doet niets aan haar ontvangsten. Ze steekt haar kop in het zand.

 

Het chronisch gebrek aan informatie, het ongelooflijk groot gebrek aan transparantie voor de begroting 2008 en het feit dat het dezelfde weg opgaat voor 2009, toont aan dat het optreden van de regering absoluut onrealistisch is. Om het met de woorden van de voorzitter te zeggen: het is dringend tijd om terug naar de planeet Aarde te komen.

 

Mijnheer Van Biesen, ik citeer u graag. U weet dat. Ik ga citeren wat u in de commissie hebt gezegd: “Mijnheer Luk Van Biesen betreurt dat de regering de Kamer van volksvertegenwoordigers geen volledige en nauwkeurige gegevens ter beschikking stelt. Waarom heeft zij geen aangepaste algemene toelichting ingediend? Waarom heeft zij geen ontwerp houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting voor het lopende begrotingsjaar ingediend? Door het ontbreken van informatie over de belangrijkste budgettaire en economische indicatoren, kunnen de volksvertegenwoordigers de begrotingsevolutie niet correct inschatten.”

 

Mijnheer Van Biesen, zult u tegenstemmen vandaag? Wij hebben die informatie immers nog altijd niet gekregen. Ik stel voor dat u zich aan uw woord houdt.

 

Hetzelfde geldt voor de budgettaire orthodoxie. De hele fractie van de Open Vld – u bent op dit moment toevallig niet met velen – is niet bereid een begrotingstekort te aanvaarden, noch is de heer Hendrik Bogaert dat van plan. Opnieuw ben ik benieuwd hoe ze straks zullen stemmen.

 

Het adagium “luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden” zal wellicht weer van toepassing zijn.

 

Geachte collega’s, de regering heeft de plicht inzake haar budgettair beheer zo duidelijk mogelijk te zijn, zeker in tijden van financiële crisis. Ik heb het de premier reeds gezegd. Het is ontstellend hoezeer er tijdens deze financiële crisis zo slecht en zo weinig informatie werd gegeven door zowel banken als regering. Dit geldt ook voor de begroting.

 

Als er een tekort wordt verwacht voor 2008 en 2009, moet u aangeven wat de omvang van dat tekort zal zijn en welke maatregelen u zal nemen om dit te verhelpen. Wij hebben op dat vlak gemerkt dat de premier heel mooie uitspraken doet en dat de meerderheid vasthoudt aan een structureel evenwicht voor de hele legislatuur. Hoe ze die zeven miljard die ze te kort zullen hebben in 2009 zullen oplossen de komende vier jaar, heb ik de heer Verherstraeten ook niks over horen zeggen.

 

U bent geen goede huisvader. U bent geen huisvader tout court. U rent het huis uit op het moment dat de rekening komt en laat uw kinderen ermee zitten. U bent niet gedekt door de regering wat betreft deze begroting, mijnheer de staatssecretaris. Ik zei het en ik zeg het opnieuw: telkens als er moeilijke discussies aankomen, zit u in de commissie altijd moederziel alleen. Telkens als er grote, mooie verhalen worden verkondigd, dan zijn het de minister van Financiën en de premier. Ik zie u zeer graag en vandaar ook dat ik medelijden heb dat u altijd alleen zit, mijnheer de staatssecretaris.

 

Hoe dan ook, de vaststelling van de heer Van Biesen is terecht: deze begroting vertoont een tekort. Wel, geachte leden van Open Vld, geachte leden van CD&V, geachte evenwichtsfetisjisten, er is maar één boodschap: stem er vandaag dan tegen, anders lijdt u nog maar eens gezichtsverlies.

 

De voorzitter: Er hebben zich geen andere sprekers ingeschreven.

 

15.08 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Mijnheer de voorzitter, ik wil toch een aantal elementen van antwoord geven. Ik zal natuurlijk bondig zijn.

 

(…): (…)

 

15.09 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Wilt u niet dat ik antwoord? Hebt u niet graag dat ik antwoord en informatie geef? U zegt dat wij niet genoeg informatie geven. Ik ben bereid om opnieuw dezelfde antwoorden te geven. Mijnheer Vanvelthoven, u hebt net hetzelfde gezegd als in de commissie.

 

Vorige week waren er in de commissie verschillende discussies over de begroting 2009, die vrij interessant waren dankzij de interventies van verschillende leden van de oppositie, onder meer mevrouw Almaci en de heer Nollet. Er werden verschillende interessante vragen gesteld, maar jammer genoeg waren er weinig vragen van de sp.a. Voor mij zijn alle debatten over de begroting interessant. Jammer genoeg waren alleen verschillende leden van de bepaalde partijen van de oppositie aanwezig om die discussie te voeren.

 

Mijnheer Goyvaerts, u stelde een vraag over artikel 44. Wij hebben die procedure gekozen om direct de uitzonderlijke indexering voor het jaar 2008 te kunnen implementeren. U weet allemaal dat de inflatie in het jaar 2008 uitzonderlijk hoog was. Daarom hebben wij gekozen voor de procedure in artikel 44. Dankzij die procedure hebben wij de sociale bijdragen en de lonen dadelijk kunnen verhogen. Dat is een koopkrachtmaatregel die noodzakelijk was voor de Belgen en voor de sociale uitkeringen. Het was de keuze van de regering om zo spoedig mogelijk de lonen te verhogen en de sociale uitkeringen te indexeren. Dat was noodzakelijk voor de Belgen en dat moest zo spoedig mogelijk gebeuren.

 

U zegt dat wij de procedure niet voldoende gemotiveerd hebben. Ik heb in dat verband uitleg verstrekt in de commissie. Ik heb zelfs een schriftelijk antwoord gegeven op de opmerkingen van het Rekenhof. Meer kon ik niet doen om dit te motiveren.

 

Ik wil ook zeggen dat die aanpassing alleen maar over de uitgaven gaat. Dat staat zelfs geschreven in de verschillende tabellen in de Kamer. Dat zijn aanpassingen van de uitgaven. Die waren noodzakelijk wegens de hoge inflatie.

 

Ik herhaal dat de uitgaven totaal onder controle zijn. Mijnheer Vanvelthoven, u had het over het betalen van facturen. Voor u is dat misschien een beetje vreemd. Ik kan dat wel begrijpen. Deze regering betaalt echter haar facturen. Wij betalen zelfs steeds vlugger de facturen.

 

Ik weet dat u het er moeilijk mee hebt om dit te aanhoren. Het bedrag van de facturen "en cours" daalde in 2008 met 300 miljoen euro. Ik weet dat u dat niet meer gewoon bent, maar deze regering betaalt haar facturen.

 

Ten slotte, collega’s, wat de inkomsten betreft, krijg ik soms de indruk dat u niet hebt gemerkt dat er zich eind 2008 een crisis voordeed. De eerste minister heeft vandaag zelfs zijn relanceplan aan de Kamer voorgesteld. Uiteraard is dit een bijzondere periode. Uiteraard is er een daling van de consumptie en uiteraard is er dus een daling van de inkomsten. Dat is evident. Een en ander is natuurlijk het directe gevolg van de huidige crisis.

 

Ik wil mijn betoog afronden met de opmerking van mevrouw Almaci. Ik geef toe dat het vreemd is om vandaag over de begrotingsaanpassing 2008 te moeten stemmen, onmiddellijk nadat de eerste minister zijn relanceplan heeft uiteengezet. Dat toont duidelijk de noodzakelijkheid aan om de procedure van artikel 44 toe te passen, teneinde de aanpassing zo spoedig mogelijk te kunnen uitvoeren. Het is niettemin enigszins merkwaardig om vandaag op hetzelfde moment én over een aanpassing van de begroting 2008 te stemmen én een relanceplan te lanceren.

 

De voorzitter: Ik had de algemene bespreking ten onrechte gesloten. Ik had de minister vergeten. Mijn excuus daarvoor.

 

De heren Van de Velde en Vanvelthoven en mevrouw Almaci willen nog reageren op wat de staatssecretaris gezegd heeft.

 

15.10  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de staatssecretaris, ik denk dat een belangrijk ding u ontgaat. U doet hier nogal smalend, alsof wij niet onderkennen dat er een economische crisis over ons land is gedaald. Dat is een echt belachelijk statement. In de maand mei, toen de btw-inkomsten danig achterliepen, hebben wij u gezegd de begroting aan te passen en ervoor te zorgen dat de uitgaven in lijn zouden liggen met de inkomsten. De inkomsten waren vanaf dat moment uiterst onzeker. Dat had helemaal niets te maken met wat er nadien gebeurd is. Op dat moment wisten we al goed dat we in een scenario zouden terechtkomen van een tekort. Op geen enkele manier hebt u daarop gereageerd. Dat is de reden dat u vandaag met de gebakken peren zit. Mochtt u toen geluisterd hebben, dan had u uw uitgaven nog kunnen aanpassen. Op dat moment had u nog meer dan een half jaar de tijd om nog bij te sturen. U hebt dat vertikt en daardoor zitten we vandaag met de gevolgen.

 

Ik zie hetzelfde weer aankomen voor de volgende begroting. Het zal ons bakken vol geld kosten. U stort het land in een financiële afgrond, dat verzeker ik u.

 

15.11  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, het antwoord van de staatssecretaris doet mij echt het ergste vrezen. De lichtzinnigheid waarmee deze regering over de financiële huishouding van de Staat heen gaat, is echt ongepast in deze moeilijke tijden.

 

Mijnheer de staatssecretaris, u lacht er weer overheen. U verwijst nogmaals naar de economische crisis. Wij weten allemaal dat er een economische crisis is.

 

15.12 Staatssecretaris Melchior Wathelet: (…)

 

15.13  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): Waarom zegt u dat nu? Waarom zouden wij ontkennen dat er een economische crisis is? Wij zijn degenen die in augustus, aan het begin, toen de eerste tekenen van de economische crisis de kop opstaken, aan u hebben gevraagd om opnieuw een begrotingscontrole te doen. Uw begrotingscontrole dateerde namelijk van juli. Toch hebt u gezegd: niets van.

 

Blaast u nu maar. Ik weet dat dat vervelende vragen zijn, maar u antwoordt er niet op.

 

Sinds het begin van de economische crisis hebt u de begroting van 2008 aan niets aangepast, nergens, nul. Dat is een lichtzinnigheid die ik u verwijt.

 

Daarnet heb ik u een vraag gesteld, dezelfde vraag als dewelke ik stelde voor de begroting-2008. De vraag luidde hoe groot het gat nu is, volgens de regering, voor 2008. U hebt echter niet geantwoord. U weet het niet, want u hebt uw huiswerk niet gemaakt. Als staatssecretaris van Begroting kent u vandaag dus zelfs niet de grootte van het gat in de begroting van 2008. Zegt u het ons als u het weet. Ik wacht op uw antwoord, zeg het maar. Hoeveel is het?

 

15.14 Staatssecretaris Melchior Wathelet: De heer Vanvelthoven wil niet luisteren naar de argumenten. Hij wil dat gewoon niet begrijpen. Ik begrijp dat, mijnheer Vanvelthoven.

 

Vandaag ontkent u niet langer dat er een crisis aan zit te komen. Dat is al iets. Dank u, mijnheer Vanvelthoven. Nu moet u ook niet meer ontkennen dat de inkomsten lager zijn en de consumenten minder uitgeven. U begint het te begrijpen. Vóór het einde van het jaar zult u misschien…

 

15.15  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): (…) toen de economische crisis de kop op stak. Toen had u iets moeten doen. Met zijn twee hebt u niets gedaan. Ik krijg opnieuw geen antwoord op de vraag hoe groot het gat is. Op het moment dat wij in het Parlement de begrotingsaanpassing 2008 bespreken, mogen wij van deze regering toch wel verwachten wat volgens haar eigen inschatting het gat in de begroting is. Ik heb het tot vervelens toe aan de minister van Begroting gevraagd. Vandaag krijg ik opnieuw geen antwoord.

 

Ik heb een vraag gesteld. Ik krijg het verwijt van de staatssecretaris dat ik bij de bespreking in de commissie niet het woord heb genomen. Ik heb een vraag gesteld: hoe groot is volgens deze regering het gat in de begroting 2009? Ook daar heb ik geen antwoord gekregen. Als deze regering op die manier de centen van ons allemaal beheert en verkwanselt, dan mag de volgende generatie zich inderdaad ernstig zorgen beginnen te maken.

 

De staatssecretaris heeft het over het betalen van facturen. Inderdaad, hij vergeet er echter bij te zeggen dat hij nu een factuur aan het doorschuiven is naar de volgende generatie.

 

Mijnheer de staatssecretaris, u lacht weer! Er is een tekort van 4 miljard en u lacht dat allemaal weg!

 

15.16 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Dat is geen factuur voor de volgende generatie! Een anker is geen factuur voor de volgende generatie!

 

Mijnheer Vanvelthoven, als de facturen gedurende een jaar niet worden betaald, worden zij het jaar nadien betaald. Het “encours” wordt steeds groter. U verwijst altijd naar een nota van de Schatkist en die zegt zelf dat het “encours” vermindert, zelfs in het jaar 2008. Dat is te danken aan een betaling van die facturen.

 

U komt hier zeggen dat het niet betalen van de factuur geen nieuwe factuur betekent voor het volgende jaar. Uw redenering is niet aanvaardbaar, vooral niet vandaag, nu de ondernemingen in de moeilijkheden zitten. De facturen niet betalen, nu de ondernemingen in moeilijkheden zitten, zou absoluut niet aanvaardbaar zijn. Dat is de reden waarom wij dat hebben veranderd. Wij zijn bezig met het betalen van uw factuur, mijnheer Vanvelthoven, de factuur van de vorige minister van Begroting. Dat doen wij nu.

 

15.17  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): Laat ik duidelijk zijn, mijnheer de staatssecretaris, u hebt mij op geen enkel ogenblik horen zeggen dat het betalen van facturen en het sneller betalen van facturen voor ons een probleem is, integendeel. U bent, wetende dat er wat achterstand was met het betalen van facturen, afgekomen met de verklaring dat de begroting 2008 in evenwicht was. U hebt gezegd dat de begroting 2009 in evenwicht was. Als u consequent bent, kunt u vandaag niet zeggen dat de begroting een deficit heeft om die reden. Neen, de begroting heeft vandaag een zwaar deficit door uw onbehoorlijk, slordig, onkundig beheer van de staatsfinanciën. Dat is uw schuld, de schuld van deze regering, de schuld van Leterme.

 

U kunt dat nog 100 keer op anderen proberen af te schuiven, maar het is duidelijk dat u de centen van vandaag, de schulden van vandaag op de volgende generatie afschuift. Wij zullen u daarmee keer op keer confronteren.

 

15.18  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Mijnheer de staatssecretaris, wij hebben het debat inderdaad al grotendeels in de commissie gevoerd. Wij hebben daar een goed en bij wijlen een zeer hard debat gevoerd, waarvoor dank.

 

Wij krijgen echter nog altijd geen antwoord op de vraag, die uw collega's van de meerderheid ook stelden, namelijk wat zal het tekort bedragen, met de informatie die u nu hebt? Wij vragen u dus niet om in een glazen bol te kijken. Wij vragen u ook niet om zaken te zeggen waarvan u geen parameters hebt. Wij vragen gewoon hetzelfde als wat de heren Van Biesen en Bogaert in de commissie hebben gevraagd. Als men ervan uitgaat dat de oppositie die vragen alleen stelt om oppositie te voeren, is er iets grondig mis bij een aantal mensen van de meerderheid. Die zijn dan toch wel heel raar bezig. Op die vraag krijgen wij geen antwoord.

 

Ik doe een tweede vaststelling, ik maak alleen vaststellingen, ik hecht daar zelfs geen moreel waardeoordeel aan. In maart 2008, in april 2008, in mei 2008, in juni 2008 hebben wij voor verschillende aspecten van deze begroting gewaarschuwd. Wij hebben gezegd dat er een groot aandeel aan onzekere inkomsten in de begroting stond. Denk aan de weddenschap over Electrabel, waarvoor nu constructies worden opgezet die beschamend zijn. We zijn 11 december. De eerste minister, die hier niet meer is, heeft zijn weddenschap al lang verloren.

 

Dat is niet de enige, onzekere maatregel. Een tweede feit is dat wij in maart al hebben gezegd – en dit is bevestigd door leden van de regering - dat de groeinorm en de fiscale ontvangsten absoluut overschat waren. Dat blijkt ook nu het geval te zijn. Toen reeds hebben wij alternatieven voorgesteld, maar op dat moment was het de eerste minister die zei: op 14 juli, de ongelooflijke deadline, zult u zien dat alles in orde komt, tot hij zijn ontslag gaf. Daarna is er een begrotingscontrole geweest, die wij nooit hebben gezien. Vandaag staat er iets op onze agenda, waarvan u terecht zegt dat het alleen over de uitgaven gaat.

 

Maar, geachte staatsecretaris, de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting is onlosmakelijk verbonden met de evolutie van de ontvangsten. Hoe kunt u meer geld uitgeven, zonder te zeggen hoe u die portemonnee weer zult vullen? Ik heb het niet alleen over 2008. Wij moeten heel deze legislatuur bekijken, ook de jaren 2009 en 2010. Het herstelplan zal ettelijke miljarden kosten. Als de meerderheid meent wat zij zegt – ik kijk opnieuw naar CD&V, Open Vld en degenen, de premier incluis, die beweren dat wij in deze legislatuur een structureel evenwicht zullen hebben –, dan moet zij eens heel goed bekijken hoe zij dat zal betalen, met een tekort in 2008 en een tekort van 7 miljard in 2009! Er resten u slechts luttele jaren om dat recht te trekken. Het herstelplan gaat niet alleen over 2009, tenminste als u zichzelf serieus neemt.

 

Ik vind het absoluut – ik meen dat echt, vanuit mijn hart – een beschamend werk. Ik zou daarmee niet naar de bevolking durven te stappen! Het is mijn plicht om hun stem hier te laten horen, want het gaat om hun centen.

 

Wat het ankerprincipe betreft, tijdens de begrotingsbespreking voor 2009 heeft onze fractie u reeds geconfronteerd met het feit dat het bij deze regering al meer dan teruggekeerd is. Alles komt terug, het slechtste eerst. Ik meen dat Open Vld en CD&V eens goed in het eigen hart mogen kijken.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De beperkte algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale limitée est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1504/1+6)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1504/1+6)

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1-01-1, 1-01-2, 2.04.1, 2.05.1, 2.05.2, 2.12.1, 2.13.1, 2.14.1 tot 2.14.5, 2.16.1, 2.16.2, 2.18.1, 2.19.1 tot 2.19.4, 2.21.1, 2.23.1, 2.25.1, 2.32.1, 2.44.1, 2.51.1, 6-01-1, 7-01-1 worden artikel per artikel aangenomen, alsook de tabellen in bijlage zoals gewijzigd door de commissie.

Les articles 1-01-1, 1-01-2, 2.04.1, 2.05.1, 2.05.2, 2.12.1, 2.13.1, 2.14.1 à 2.14.5, 2.16.1, 2.16.2, 2.18.1, 2.19.1 à 2.19.4, 2.21.1, 2.23.1, 2.25.1, 2.32.1, 2.44.1, 2.51.1, 6-01-1, 7-01-1 sont adoptés article par article, ainsi que les tableaux tels que modifiés par la commission.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

16 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 november 1993 houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II, tot toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Hare Majesteit Koningin Fabiola en van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent (1606/1-3)

16 Projet de loi modifiant la loi du 16 novembre 1993 fixant la Liste Civile pour la durée du règne du Roi Albert II, l'attribution d'une dotation annuelle et viagère à Sa Majesté la Reine Fabiola et l'attribution d'une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et la loi du 7 mai 2000 attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe, une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid et une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Laurent (1606/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

16.01  Kattrin Jadin, rapporteur: Monsieur le président, chers collègues, votre commission des Finances a examiné ce projet de loi au cours de sa réunion du 3 décembre dernier.

 

Dans son exposé introductif, le ministre des Finances a insisté sur le fait que les modifications prévues dans ce projet ne sont pas des modifications de la liste civile au sens de l'article 89 de la Constitution qui précise que "la liste civile est fixée pour la durée du règne" et que "la liste civile ne peut pas être assimilée à un traitement".

 

Le ministre a également rappelé que les montants de la liste civile et des dotations des différents membres de la famille royale, qui figurent dans le projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009, sont nettement plus élevés que ceux prévus en 2008 étant donné que ceux-ci ont été fixés à un moment où le taux d'inflation était particulièrement élevé dans notre pays.

 

Le projet de loi prévoit pour l'essentiel qu'à partir du 1er janvier 2009, la liste civile et les dotations suivront le mécanisme d'indexation lié à l'indice santé, qui n'est entré en vigueur qu'après l'entrée en vigueur de la loi que nous nous proposons de modifier ce jour.

 

La discussion générale a débouché sur le constat auprès des commissaires du MR, du CD&V, de l'Open Vld, du PS, d'Ecolo-Groen! et du sp.a selon lequel le gouvernement a rapidement fait face aux réactions de la population suite à la publication des montants alloués à la liste civile et aux dotations en 2009; ils soutiennent le projet de loi.

 

Quelques intervenants ont également fait remarquer que le groupe de travail chargé d'examiner la problématique des dotations au Sénat n'a pas encore abouti, mais qu'il convient de le laisser travailler en toute sérénité.

 

Pour le Vlaams Belang, la liste civile, avec ou sans indexation, reste source de mécontentement. Il convient purement et simplement pour eux de supprimer celle-ci. Il annonce d'ailleurs le dépôt de plusieurs amendements en ce sens.

 

La N-VA, même si elle est en faveur de l'instauration d'une république, concède que, dans l'attente de la réalisation de celle-ci, il faille uniquement mettre les moyens financiers à la disposition du chef de l'État et de son successeur. Elle souhaite, tout comme Ecolo/Groen!, que le présent projet de loi entre en vigueur avec effet rétroactif et a déposé des amendements en ce sens.

 

Pour le vice-premier ministre, toute proposition de modification de la liste civile doit être examinée de manière sereine et être conçue pour l'avenir. Par le passé, des dotations ont été allouées au cours des règnes successifs selon des critères différents fixés par le parlement, qui fait à cet égard un choix en fonction des circonstances du moment. Le gouvernement attendra donc le résultat du groupe de travail chargé de cette problématique au Sénat.

 

Quant au vote, l'ensemble du projet de loi, y compris les remarques d'ordre légistique, a été adopté par onze voix contre deux, les différents amendements introduits par le Vlaams Belang et la N-VA ayant tous été rejetés.

 

16.02  Jan Jambon (N-VA): Mevrouw de rapporteur, u hebt terecht gezegd dat wij er in de commissie op gewezen hebben dat de staatsvorm die N-VA voorstaat de republiek is - de meest democratische staatsvorm - en dat voor ons het koningshuis best zo snel mogelijk kan verdwijnen. Zolang daar geen meerderheid voor gevonden is in deze Kamer blijft het koningshuis bestaan en is het logisch dat die mensen een zekere vergoeding voor hun talloze inspanningen krijgen. Vandaar dat wij blij zijn dat deze regering onder onze druk eindelijk de indexering aanpast van de dotaties aan het koningshuis.

 

Eens temeer is de regering in deze echter niet consequent. Nog snel doet u het koningshuis een pleziertje door de aanpassing pas op 1 januari 2009 te laten ingaan terwijl de grote stijging van de energieprijzen zich in 2008, dit jaar, situeert. In 2009 zullen de energieprijzen waarschijnlijk sterk dalen als gevolg van de economische crisis waardoor de Koning wel heeft kunnen genieten van de sterke stijging in 2008 maar geen effect hoeft te vrezen van de sterke daling in 2009. Twee keer gewonnen dus. Iedereen voelt de crisis vandaag behalve het koningshuis. Die mensen krijgen een genereuze aanpassing van hun dotatie. Wij zijn voor het geven van inkomenssteun maar niet aan een van de rijkste families van dit land. Voor de N-VA mag de dotatie ook dit jaar hoogstens geïndexeerd worden met de index die voor iedereen geldt en niet met een verdubbelde index. Vandaar ons eerste amendement.

 

De andere amendementen gaan over meer transparantie in de dotaties aan het koningshuis en de gefaseerde afbouw van de dotaties aan prinses Astrid en prins Laurent. Immers, met de mond belijden alle Vlaamse partijen al veel langer dat zij heel de financiering aangepast willen zien. Zij belijden met de mond dat zij transparantie in de dotaties willen. De amendementen die wij vandaag voorleggen besparen u allen veel werk. Ze besparen vooral de commissie in de Senaat veel vergaderuren. We weten toch allemaal dat de senatoren hun tijd en hun energie veel nuttiger kunnen besteden. Specifiek voor CD&V besparen ze ook wat interne twisten over wie al dan niet in de commissie mag gaan zitten. Dankzij de goedkeuring van onze amendementen moet niemand er nog gaan inzitten en is deze zaak direct geregeld.

 

16.03  Jean Marie Dedecker (LDD): Mijnheer Annemans, ik heb u niet begrepen.

 

16.04  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Dit kan u achteraf uw ministerschap kosten .

 

16.05  Jean Marie Dedecker (LDD): Ik weet ook wel dat ik nooit baron of ridder zal worden, een titel waarop bepaalde mensen in dit huis nochtans hopen. Ik heb alle ambities in die zin, ook voor het ministerschap waarover u het hebt, al vele jaren opgeborgen.

 

Collega’s, het is jammer dat wij op een ernstige manier over ons gesubsidieerd volkstheater moeten discussiëren. Een groot staatsman heeft immers ooit gezegd: “De republiek hoort bij de democratie zoals een kalkoen bij Kerstmis.” Ik weet dat niet iedereen met Kerstmis kalkoen eet, maar het hoort toch bij het feest.

 

Vroeg of laat zullen wij beseffen dat de monarchie een overblijfsel is van middeleeuwse toestanden is. Vandaag blijft zij echter het eigen Belgische cement, omdat men angst heeft voor autonomie en onafhankelijkheid.

 

Wij zullen ons bij de stemming over het voorliggende wetsontwerp onthouden, om de eenvoudige reden dat het toch een heel kleine verbetering inhoudt. Ik vraag u evenwel om straks dan ook de hoogdringendheid van ons nieuwe wetsvoorstel goed te keuren. Wij hebben ter zake immers een nieuw wetsvoorstel ingediend, waarbij wij aan de koningskinderen, vooral Astrid en Laurent, geen dotatie meer wensen toe te kennen.

 

Ik ben in een redelijk groot gezin opgegroeid. Mijn vader hield mij altijd voor dat er aan werken niets oneerbaar is. Wanneer iemand de gezegende leeftijd van ruim dertig of veertig jaar heeft bereikt en een vader heeft die overal kennissen en invloed heeft – bijvoorbeeld op het ministerie van Financiën, mijnheer Reynders –, dan kan die vader zijn zoon toch ten dienste van de gemeenschap stellen en hem bijvoorbeeld op het ministerie van Financiën laten werken. Ik denk niet dat u dat aan koning Albert zou weigeren. Ondertussen zou de bewuste, lieve jongen zich ten dienste van de gemeenschap stellen.

 

Een tv-zender, VTM als ik mij niet vergis, heeft berekend wat onze prins opstrijkt, telkens hij ten strijde trekt. Welnu, vorig jaar trok hij 32 keer ten strijde en daarvoor streek hij telkens 8.800 euro op, betaald door de gemeenschap. We bevinden ons in tijden van crisis, waardoor iedereen naar de zak moet zaaien. Onze prins Laurent moet dat dus ook doen. Begin 2008 hebben wij nog over zijn onroerend vermogen in Sardinië gediscussieerd. Ik wacht echter op het neerleggen van de balans op 31 december 2008 om na te gaan of onze vriend Davignon – de man die Fortis had moeten redden – ook het prinselijk vermogen zou hebben gered.

 

Wij zijn voor prinses Astrid dezelfde mening toegedaan. Het zaad is er immers niet op de rotsen gevallen. Zij is getrouwd met een zeer rijke Habsburgse prins die in Zwitserland een bestuursmandaat in een bank heeft. Hij verdient er een frank bij, zodanig dat wij het geld van de belastingbetaler niet moeten aanwenden voor die koningskinderen.

 

Wij zouden moeten doen wat in elk beschaafd Europees land wordt gedaan.

 

Ik wou dat koning Albert naar zijn vriendin Beatrix van Nederland belde om haar te vragen wie van haar kinderen nog geld krijgt van de belastingbetaler. Er is er nog een, met name prins Willem-Alexander. Al de anderen werken en er werkt er zelfs een in Brussel.

 

Hij mag naar Engeland bellen ook. In Engeland gebeurt net hetzelfde. Wist u dat onze Charel, dus de kroonprins, geen dotatie krijgt van de bevolking? Alleen de koningin krijgt een dotatie en er valt nog een stuivertje af voor onze Philip.

 

Hier, hier zijn we met een inflatie begonnen, dankzij onze Verhofstadt in het jaar 2001. Waarschijnlijk ook met Herman De Croo als voorzitter die wellicht ook aan zijn prinsentitel zal gedacht hebben. Prinsentitel zal te veel zijn, maar baron misschien. En Armand De Decker. Als hij baron wordt, raad ik aan van naam te veranderen, want ik zou toch niet willen dat wij daarmee geassocieerd worden, met een baronstitel.

 

We hebben dus een inflatie uitgevonden. Een keer in de hele Belgische geschiedenis, in 1856, is de koning naar het Parlement geweest. Hij had nog een tweede zoon en dat was ook een Flupke. Die was toen graaf van Vlaanderen, een Philippe. Hij heeft toen tweehonderdduizend goudfranken gevraagd voor zijn tweede telg van de familie. Dat is een keer gebeurd in de hele geschiedenis. In 1999 moest Astrid erbij en hoe gaat dat dan in een jaloerse familie? Als de een wat krijgt, moet de ander ook wat hebben. In 2001 hebben we toen prins Laurent er ook bijgevoegd.

 

We gingen toen in de Senaat een werkgroep oprichten. We hebben dat toen weggestemd, mijnheer Verherstraeten. Ook CD&V ging daar toen niet mee akkoord, wat prins Laurent betreft. De VLD ging daar ook niet mee akkoord. Er was toen een notoir minister met sturm und drang, Vincent Van Quickenborne, die op dat moment samen met mij een wetsvoorstel had ingediend om te zeggen dat het toch niet kon dat de koningskinderen geld kregen. Vandaag is onze Vincent volgens mij raadgever van prins Philippe, want de prins kan niet meer buitenkomen of Vincent moet mee. Vorige week ging de prins naar Indonesië en met wie in zijn kielzog? Met Vincent Van Quickenborne. If you can’t beat them, join them!

 

Nu toch even serieus, collega’s. Wat staat er in ons wetsvoorstel? Dat we de dotatie aan de twee koningskinderen die geen troonopvolger zijn afschaffen; Laurent was de elfde in de reeks en ik denk nu al de dertiende; straks wordt het de zestiende, maar dat speelt geen rol. Er staat ook in dat we de dotatie van koningin Fabiola een beetje gaan aanpassen aan de realiteit. Fabiola is weduwe. Ik heb uitgerekend dat ze een dotatie krijgt, een weduwepensioen, dat 160 keer groter is dan een normaal weduwepensioen. En als er dan nog een indexatie komt, is dat een netto-indexatie. We hebben het gehad over de maatregelen die moeten genomen worden. Welnu, als men ingevolge een loonindexering 3 euro krijgt, dan kan men daarvan slechts 1 euro op zaken steken, maar als die mensen een indexering krijgen van 5%, 4% of 6%, dan is dat netto. Onze koningin Fabiola heeft op een jaar tijd 98.000 euro bijgekregen.

 

Ik kan begrijpen dat een weduwe bepaalde noden in het leven heeft, maar 98.000 euro bij krijgen op een jaar, terwijl we hier moeten zeggen dat er een aanpassing moet komen voor de mensen, vind ik een beetje van het goede te veel.

 

Wij onthouden ons daarom op dit wetsvoorstel. Ik hoop echt van harte dat u de hoogdringendheid zult goedkeuren voor het nieuwe wetsvoorstel zodat we kunnen overgaan tot de werkelijke sanering van het gesubsidieerd volkstheater. De mensen hebben nood aan sprookjes en prinsessen. In een volgende fase kunnen we misschien gaan naar een protocollaire rol voor de koning, maar zoveel ineens zullen we nu niet vragen.

 

16.06  Barbara Pas (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, collega's, de koninklijke familie kost de belastingbetaler meer dan 13 miljoen euro aan jaarlijks terugkerende dotaties en sommen uit de civiele lijst.

 

Op 15 november, Dag van de Dynastie, werd aangekondigd dat deze familie in 2009 een opslag van maar liefst 6% zou krijgen. Daarmee zouden, ook al zijn het tijden van crisis, de uitkeringen voor koning Albert, koningin Fabiola, prins Filip, prinses Astrid en ook nog voor de twaalfde opvolger in lijn voor de troon, prins Laurent, dubbel zo snel stijgen als die van de werkende onderdanen.

 

De verontwaardiging bij de bevolking was dan ook - terecht - heel groot. Na die grote golf van verontwaardiging zag de regering zich genoodzaakt om in te grijpen, niet om het onrechtvaardig systeem ten gronde aan te passen - helaas - en ook niet om het dotatiesysteem eindelijk transparant te maken.

 

De regering moest wel dringend ingrijpen om een zoethoudertje te vinden voor de bevolking. Dat zoethoudertje werd gevonden met dit wetsontwerp dat ervoor zorgt dat de bedragen van de civiele lijst en de dotaties niet meer stijgen op basis van de index van de consumptieprijzen, maar voortaan gekoppeld zijn aan de gezondheidsindex.

 

Het is ontroerend dat de meerderheidspartijen hier vandaag verkondigen dat deze aanpassing dringend nodig is en dat alles gelukkig zo snel is kunnen gaan, terwijl diezelfde meerderheid het mogelijk maakte dat er in 2008, terwijl de bevolking kampte met een groot verlies aan koopkracht, gemiddeld al 5,3% bij de royale - in alle betekenissen van het woord - dotaties kwam.

 

Voor degenen die het zich niet goed meer herinneren, eind maart werden in dit halfrond, bij gebrek aan begroting 2008, de voorlopige twaalfden goedgekeurd. Wat die timing van de begroting betreft, gaat het trouwens nog niet altijd veel beter. We moeten vandaag immers de begrotingscontrole voor 2008 goedkeuren en we zijn bijna 2009, maar dat is een discussie die we daarnet al hebben gevoerd.

 

Met die stemming van de voorlopige twaalfden zo'n acht maanden geleden werd een frappante indexsprong van maar liefst 800.000 euro goedgekeurd.

 

Dat lijkt mij toch een indexsprong waar de naar koopkracht zoekende burger alleen maar van kan dromen.

 

Voor wie het zich nog altijd niet herinnert, die dotaties en de civiele lijst vormden toen de uitzondering op de algemene beperking voor voorlopige kredieten dat zij maximaal 4 maanden golden. De centjes voor de koninklijke familie werden toen door u voor 9 maanden uitgetrokken.

 

Ondertussen is dat dus allemaal vergeten. Er moet plots ingegrepen worden. De drang om in te grijpen is bijzonder groot, maar het ingrijpen gebeurt wel op een bizarre manier.

 

Toen deze week de Senaatswerkgroep voor de koninklijke dotaties bijeenkwam stelde de expert die gehoord werd, professor Herman Matthijs, vast dat als men nu de gezondheidsindex zou toepassen, in tijden van dalende olieprijzen, de dotaties minstens zo hoog zijn als bij toepassing van de volledige index, en waarschijnlijk zelfs hoger.

 

Kortom, mijnheer Dedecker, u zegt dat dit wetsontwerp een verbetering is. Inderdaad, het is een verbetering voor de koninklijke familie. In tegenstelling tot de bevolking zal het koningshuis u dan ook zeer dankbaar zijn, collega’s, wanneer u straks het groene knopje indrukt, of het witte knopje, wat op een laffe houding wijst. Als u die knopjes indrukt: proficiat, u bent zeer goed bezig.

 

De fractie van Vlaams Belang doet aan deze klucht alleszins niet mee, integendeel. Met onze amendementen willen wij de hele ondoorzichtige dotatieregeling van het Belgische koningshuis voor eens en altijd afschaffen.

 

16.07  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, chers collègues, j'ai beaucoup apprécié l'humour de M. Dedecker quand il a parlé de théâtre populaire subventionné. Monsieur le député, je vous rassure: il existe d'autres théâtres populaires subventionnés en Belgique et vous n'en faites pas tout un cinéma!

 

Nous sommes tous d'accord pour dire qu'en période de crise, un effort doit être consenti par tous, à commencer par le chef de l'État et sa famille. Il me semble que la proposition faite conjointement par le Roi et le gouvernement rencontre en tout cas partiellement la volonté populaire.

 

Cela dit, ce n'est pas un hasard si c'est l'extrême droite et la droite extrême qui prennent la parole sur ce sujet! En effet, derrière cela se cache l'odeur fétide de la Seconde Guerre mondiale. Il est clair qu'en prônant la république, c'est une république flamande que vous voulez et non une république belge.

 

Certains se voient déjà dans un palais, probablement situé à Anvers, bottés de cuir et d'autres choses… et tout cela soi-disant ne coûterait plus rien au pays.

 

16.08  Jean Marie Dedecker (LDD): Collega, u moet een beetje de geschiedenis leren. De redding van het koningshuis is indertijd zelfs – hadden we het geweten – door de Vlamingen gebeurd. Als u iets weet van de koningskwestie, dan weet u toch dat het koningshuis werd verjaagd door links in Wallonië. U moet toch even de geschiedenis leren, vooraleer u verwijten doet. Wij hebben het vel gered van Boudewijn en Leopold III.

 

16.09  Jean-Jacques Flahaux (MR): La vérité n'est pas tout à fait celle-là! En tant qu'historien et spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, je sais à quel point les ravages…

 

16.10  Jean Marie Dedecker (LDD): (…)

 

16.11  Jean-Jacques Flahaux (MR): Ce n'est pas aussi simple! Dans la vie, rien n'est blanc ou noir! La république, ce sont aussi des exemples très négatifs, comme Brejnev, Pinochet ou Hitler. La royauté, ce sont des symboles démocratiques, comme la Suède, le Danemark ou la Belgique! Il convient de le préciser.

 

Vous évoquez le fait de savoir travailler. Effectivement, tout un chacun doit travailler. Tout travail mérite salaire et tout salaire mérite travail. Je suis d'accord avec vous. À ce point de vue, tant Sa Majesté le Roi que la plupart de ses enfants montrent qu'ils travaillent pour faire avancer la situation de notre pays.

 

16.12  Jean Marie Dedecker (LDD): (…) iets mooi zeggen over Pinochet. Ik ken de geschiedenis van het vorstenhuis, want ik meen dat men zijn vijanden heel goed moet bestuderen voor men er iets over zegt.

 

Weet u dat Edward Corry, de voormalige ambassadeur van Canada in Chili, gezegd heeft – het werd bevestigd door pater Vekemans – dat de voorganger, Eduardo Frei, die Pinochet mee aan de macht hielp, gesteund werd door het Belgische vorstenhuis? U moet even uw geschiedenis leren, vooraleer u heel grote woorden gebruikt. Dat is echt gebeurd. Ik zal u die papieren bezorgen. Ik zal u die historische data bezorgen. Vooraleer u over links, rechts en koningshuizen praat, moet u ook daarover iets zeggen.

 

16.13  Jean-Jacques Flahaux (MR): Je ne vais pas revenir sur Pinochet. En tant qu'historien, je peux mener un débat à ce sujet. Je sais que ce sont vos amis.

 

16.14  Jean Marie Dedecker (LDD): Pinochet a été supporté par la monarchie belge!

 

16.15  Jean-Jacques Flahaux (MR): Ce sont vos affirmations!

 

16.16  Jean Marie Dedecker (LDD): Non! C'est l'histoire!

 

Le président: Laissez parler M. Flahaux!

 

16.17  Jean-Jacques Flahaux (MR): Manifestement, ce sujet vous dérange. La famille royale est un des ciments de la Belgique et cela vous dérange très fort. En tant qu'historien, je voudrais rappeler que la Belgique n'existerait plus si le roi Léopold 1er, oncle de la reine Victoria, n'avait pas fait en sorte d'empêcher la dislocation du pays en 1848. Je pense au fameux épisode de Risquons-Tout, que vous connaissez sans doute tout autant que moi. N'oublions pas qu'il a renoncé au trône allemand pour rester roi des Belges.

 

(…): (…)

 

16.18  Jean-Jacques Flahaux (MR): J'ai eu la politesse de vous écouter alors ayez la politesse de m'écouter également, même si cela ne vous fait pas plaisir! Je sais que dans la future république que vous proposez, on n'aurait pas le droit à la parole mais je lutterais pour ce droit s'il le fallait!

 

Des choses fausses ont été dites. J'ai même entendu que la famille de Habsbourg-Este était particulièrement riche. Je pense que vous devriez réviser vos connaissances à ce sujet.

 

Vous avez évoqué le fait qu'en Grande-Bretagne, le prince Charles n'était pas rémunéré. C'est faux! Il vit des bénéfices du duché de Cornouailles qui sont beaucoup plus élevés qu'une dotation. La vérité a ses droits!

 

De voorzitter: Mijnheer Dedecker, wacht even. De heer Flahaux gaat zijn toespraak eerst afronden.

 

16.19  Jean-Jacques Flahaux (MR): Pour revenir au sujet de ce jour, il est quelque peu facile pour les groupes de droite extrême de s'attaquer aux membres de la famille royale qui ne sont pas là pour se défendre. Je tiens à faire remarquer que ce sont les représentants du peuple qui les ont choisis en 1831 – et vous n'étiez pas là –, et par une majorité flamande, il ne faut pas l'oublier. Vous opérerez le tri vous-même entre Flamands flamands et Flamands francophones.

 

Pour revenir à la proposition de ce jour, nous sommes tous d'accord au fait de réfléchir pour le futur. M. Jambon a dit simplement qu'il suffit d'adopter sa proposition. C'est facile et antidémocratique. Un groupe de travail se met en place qui va œuvrer sans tabou. Ce sera la fameuse page blanche! Nous sommes tous conscients de ne plus être en 1830 ou en 1880 et qu'il faut que les familles royales s'adaptent à la situation du jour. Il faut être ouvert en la matière.

 

Je me rends compte de ce que font les princes, en tout cas la princesse Astrid, le prince Philippe et son épouse, qui travaillent aussi pour le bien de la Belgique, même si cela ne fait pas plaisir à certains d'entre nous. Il est clair cependant qu'il faudra réfléchir à ce qui se passera pour le règne suivant et revoir les dotations à la baisse, bien évidemment. Cela dit, je trouve crapuleux que seuls les groupes de la droite extrême et de l'extrême droite se soient prononcés alors que la famille royale accomplit un travail intéressant et impeccable. Rappelez-vous le Roi chevalier, le Roi Albert, ou le Roi Baudouin et tout ce qu'ils ont apporté à notre Belgique.

 

16.20  Francis Van den Eynde (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik wil alleen maar aan de geachte historicus die nu het spreekgestoelte heeft verlaten vertellen dat er na 1830 tot driemaal toe in de stad Gent gemeenteraadsverkiezingen geweest zijn waarbij alle zetels telkenmale naar de orangisten gingen.

 

De stad Sint-Niklaas stuurde in 1831 bij de verjaardag van onze goede koning Willem I een telegram naar onze goede koning Willem I en werd prompt afgezet door de democratie die u hier nu verdedigt.

 

16.21  Jan Jambon (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer Flahaux, het zijn wij die voorgesteld hebben om een commissie in de Kamer te laten samenwerken met de commissie in de Senaat om zo die discussie zo snel mogelijk te laten eindigen. Dat werd geweigerd door onder andere uw vertegenwoordigers in het Bureau.

 

Ten tweede, ik weet niet wat het verschil is tussen extreemrechts en rechtsextreem, maar wij voelen ons niet aangesproken door deze titulaturen.

 

Ten derde, wij hebben u hier reeds met alle mogelijke vlaggen zien zwaaien in dit halfrond. Vandaag hebt u met de enige echte vlag gezwaaid die u vertegenwoordigt, namelijk de oude verschrompelde en uitgerafelde tricolore vlag.

 

16.22  Jean Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de voorzitter, ik wil nog één ding toevoegen. Mijnheer Flahaux, In 2001 werd er in de Senaat een werkgroep opgericht die toen getorpedeerd werd door Armand De Decker. Volgens mij was die man voorzitter. Hij heeft die werkgroep nooit samengeroepen. Hij is van de MR, van uw partij.

 

Ten tweede, ik heb het lastig als ik een les krijg in democratie van mensen die een systeem verdedigen dat politieke macht geeft aan, dat de toelating geeft over een land te regeren aan mensen door geboorterecht. Dat is het meest ondemocratische gegeven dat vandaag nog in onze maatschappij bestaat.

 

De voorzitter: Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1606/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1606/1)

 

Het wetsontwerp telt 4 artikelen.

Le projet de loi compte 4 articles.

 

Ingediende amendementen:

Amendements déposés:

 

Art. 1/1 (n)

  • 7   Jan Jambon (1606/2)

Art. 2

  • 1   Hagen Goyvaerts cs (1606/2)

  • 3   Jan Jambon (1606/2)

Art. 2/1 (n)

  • 4   Jan Jambon (1606/2)

Art. 3

  • 2   Hagen Goyvaerts cs (1606/2)

  • 5   Jan Jambon (1606/2)

Art. 5 (n)

  • 6   Jan Jambon (1606/2)

*  *  *  *  *

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

Réservé: le vote sur les amendements et les articles 2, 3

Aangehouden: de stemming over de amendementen en de artikelen 2, 3

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1, 4.

Adoptés article par article: les articles 1, 4.

*  *  *  *  *

17 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrek voor de enige en eigen woning (555/1-6)

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aanrekening van de fiscale aftrek van de hypothecaire lening van de enige woning (1181/1-4)

17 Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la déduction pour habitation propre et unique (555/1-6)

- Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'imputation de la déduction fiscale de l'emprunt hypothécaire de l'habitation unique (1181/1-4)

 

Voorstellen ingediend door:

Propositions déposées par:

- 555: Dirk Van der Maelen, Jan Jambon, Meyrem Almaci, Jean-Marc Nollet, Jenne De Potter, Christian Brotcorne

- 1181: Luk Van Biesen, Hendrik Bogaert, Christian Brotcorne, Hendrik Daems, François-Xavier de Donnea, Willem-Frederik Schiltz, Bart Tommelein, Ludo Van Campenhout

 

Ik stel u voor een enkele bespreking aan deze wetsvoorstellen te wijden. (Instemming)

Je vous propose de consacrer une seule discussion à ces propositions de loi. (Assentiment)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

17.01  Dirk Van der Maelen, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, de collega’s die hoopten dat ik zou verwijzen naar mijn schriftelijk verslag, wil ik meedelen dat ik dat niet kan doen, omdat ik een mondeling verslag moet uitbrengen.

 

Collega’s, uw commissie voor de Financiën heeft zich in de vergaderingen van 1 juli en 8 december gebogen over twee wetsvoorstellen. Het eerste wetsvoorstel van onze collega Devlies, overgenomen door collega De Potter, strekt ertoe de aftrekmogelijkheden, voorzien in de wet die gemeenzaam bekend staat als de wet op de woonbonus, te versoepelen. De aftrek kan in de huidige stand van de wetgeving immers niet meer worden genoten als op 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin het leningscontract werd gesloten, de andere woning niet daadwerkelijk is verkocht. De aftrek kan ook niet worden genoten, indien op 31 december van het tweede jaar dat volgt op het jaar waarin het leningscontract werd gesloten, de belastingplichtige de woning waarvoor hij de lening aanging, niet zelf betrekt.

 

Na bespreking van het wetsvoorstel, volgde de aankondiging van de minister van Financiën dat hij een aantal amendementen zou voorbereiden. Die amendementen zijn ingediend op de vergadering van 8 december. Het amendement nr. 1 verleent aan de belastingplichtigen opnieuw het recht op aftrek voor de enige eigen woning vanaf het belastbaar tijdperk waarin ze de woning waarvoor de lening werd aangegaan, op 31 december daadwerkelijk zelf betrekken. Het tweede amendement regelt de datum van inwerkingtreding. De nieuwe regeling zou van toepassing zijn vanaf het aanslagjaar 2009. De amendementen nr. 3 en 4, ingediend door de minister, hieven de artikelen 4 en 5 van het wetsvoorstel op.

 

Na een kort debat is de commissie overgegaan tot de stemming. Het artikel, alle amendementen en het hele, aldus geamendeerde wetsvoorstel werden eenparig goedgekeurd door de commissie.

 

De commissie heeft zich in haar twee vergaderingen van 1 juli en 8 september ook gebogen over een wetsvoorstel van de hand van collega Van Biesen. Het wetsvoorstel van collega Van Biesen heeft tot doel de huidige regeling aan te passen. Als in de huidige regeling een van de partners niet kan genieten van de woonbonus, wordt de woonbonus voor de andere partner – die er wel van kan genieten – immers tot 85 procent beperkt.

 

Opnieuw had de minister na een eerste bespreking aangekondigd om amendementen in te dienen. De minister van Financiën heeft twee amendementen ingediend. Het eerste amendement vervangt artikel 2 en maakt het mogelijk dat de belastingplichtigen die zijn onderworpen aan een gemeenschappelijke aanslag en die beiden uitgaven hebben gedaan die recht geven op de aftrek voor de enige eigen woning, die aftrek vrij onder elkaar kunnen verdelen, zonder daarbij nog rekening te moeten houden met een verplichte aanrekening van 15 procent van de aftrekbare sommen bij een van de belastingplichtigen.

 

Het tweede amendement, ingediend door de minister, vervangt het artikel 3 en bepaalt dat de nieuwe regeling van toepassing is vanaf het aanslagjaar 2009.

 

Opnieuw na een kort debat heeft de commissie gestemd en alle amendementen, alle artikels en het aldus geamendeerd wetsvoorstel, werden unaniem aangenomen.

 

Collega’s, dat was een voorbeeld van snelle en efficiënte samenwerking tussen de parlementsleden van meerderheid en oppositie en de regering. Ik denk dat wij daarmee goed werk geleverd hebben.

 

17.02  Jenne De Potter (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik dank de heer Van der Maelen voor zijn uitmuntend mondeling verslag.

 

Wij bespreken inderdaad een aanpassing van de fiscale aftrek die bouwers of verbouwers van een eigen woning kunnen genieten voor de lening die zij zijn aangegaan. Met die wetsvoorstellen werken wij eigenlijk een probleem weg dat bestond in hoofde van een aantal gezinnen, namelijk een probleem van een fiscaal verlies.

 

Het probleem was het volgende. De huidige wetgeving inzake fiscale aftrek bevatte een zeer strenge sanctie, namelijk het verlies van de fiscale aftrek wanneer op het einde van het tweede jaar nadat de lening was aangegaan, de woning waarvoor de lening was aangegaan, niet werd bewoond. Bovendien ging de fiscale aftrek verloren voor de volledige duurtijd van de lening, die soms zelfs tot dertig jaar loopt, wat voor die gezinnen toch een aanzienlijk financieel nadeel met zich meebracht. Als er overmacht in het spel is of wanneer er vertragingen zijn in de bouwwerkzaamheden door allerhande moeilijkheden die kunnen opduiken, dan leidt dat voor die gezinnen tot een aanzienlijk financieel verlies.

 

Vandaar dat Carl Devlies een voorstel had ingediend om dat te verhelpen, een voorstel dat ik met veel plezier heb overgenomen.

 

Het voorstel ging iets verder dan wat door de minister werd aanvaard, maar wij kunnen ons volledig akkoord verklaren met de aanpassingen zoals ze voorgesteld zijn door de minister. Er wordt voorzien dat enkel voor die jaren waarop de woning niet wordt bewoond ten gevolge van een vertraging in de bouwwerkzaamheden, de fiscale aftrek verloren gaat. Wordt de woning vanaf een bepaald moment wel bewoond, dan herwint men het recht op aftrek.

 

Volgens mij is dat een zeer goede maatregel die de praktische problemen van heel wat gezinnen zal oplossen. Zij hoeven zich niet langer extra zorgen te maken omtrent de gevolgen van de vertragingen in de bouwwerkzaamheden, op het vlak van hun belastingen.

 

Ook de tweede aanpassing in het voorstel is een echt pluspunt. De 85/15-regel wordt volgens mij terecht verlaten, zodat bijvoorbeeld gehuwden van wie er slechts één belastingplichtig is, de volle 100% kunnen aftrekken. Zij zien dus niet 15% verloren gaan, zoals nu wel nog het geval was door het feit dat verplicht 15% toegerekend moest worden aan een van de belastingplichtigen.

 

Mijnheer de voorzitter, ik besluit. Met deze versoepeling in de voorwaarden en de modaliteiten wordt een aantal praktische problemen voor de belastingplichtigen opgelost. Het gaat over praktische problemen die echter voor die gezinnen financiële zorgen met zich meebrengen. Vandaag wordt daaraan terecht een einde gesteld.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan van het wetsvoorstel nr. 555. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (555/6)

Nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi n° 555. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (555/6)

 

Het wetsvoorstel telt 3 artikelen.

La proposition de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan van het wetsvoorstel nr. 1181. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1181/4)

Nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi n° 1181. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1181/4)

 

Het wetsvoorstel telt 3 artikelen.

La proposition de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

18 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 november 2001 tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren teneinde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken en de wet van 14 december 2004 tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg en van artikel 211 van het Gerechtelijk Wetboek (1495/1-4)

18 Projet de loi modifiant la loi du 29 novembre 2001 fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel et la loi du 14 décembre 2004 modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance et l'article 211 du Code judiciaire (1495/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

18.01  Katrien Schryvers, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik verwijs naar het schriftelijke verslag.

 

De voorzitter: In de algemene bespreking intervenieert maar één spreker, de heer Van Hecke.

 

18.02  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, ik houd het heel kort. Wij hebben hierover in de commissie een discussie gevoerd. Ik heb toen gezegd – en ik herhaal dat hier – dat onze fractie alle initiatieven toejuicht die ertoe leiden dat de gerechtelijke achterstand kan worden weggewerkt. Wij steunen dan ook principieel het ontwerp dat beoogt de verschillende wetten die bestaan gelijk te schakelen.

 

Mijnheer de minister, er is toch een opmerking die wij moeten maken en die vrij fundamenteel is. Om het wetsontwerp te motiveren wordt in de memorie van toelichting verwezen naar cijfermateriaal om aan te tonen dat het effectief nodig is er verder in te investeren.

 

In de memorie van toelichting hebben wij enkel cijfers gezien over 2006. Niet over 2007, niet over 2008. Na discussie is er beloofd dat die cijfers nog bij het verslag gevoegd zouden worden. Dat is gebeurd, maar slechts gedeeltelijk.

 

Wij hebben in de bijlage bijkomende cijfers gekregen over de evolutie van de achterstand bij de hoven van beroep van Antwerpen en Brussel. Zo kunnen wij vaststellen dat men in Antwerpen op een jaar tijd nog een stapje vooruitgegaan is. In Brussel daarentegen is de achterstand nog een klein beetje toegenomen, wellicht als gevolg van andere wettelijke bepalingen die de achterstand beoogden aan te pakken maar die het omgekeerde effect hadden.

 

Opmerkelijk is dat er geen cijfers zijn van de andere drie hoven van beroep: noch van Luik, noch van Gent, noch van Bergen, voor 2006 en 2007. Dat is echt niet aanvaardbaar.

 

Ons wordt gevraagd een bepaalde uitzondering te gaan bevestigen tot 2010 omdat de strijd tegen de gerechtelijke achterstand zo belangrijk is. Wij weten echter niet wat de cijfers zijn en wat de evolutie is wat de gerechtelijke achterstand betreft in drie van de vijf hoven van beroep. Dat is onaanvaardbaar.

 

Er zijn twee mogelijkheden, mijnheer de minister. Ofwel beschikt u over die cijfers en bezorgt u ze ons niet – maar ik ken u ondertussen en neem aan dat dit niet het geval is – ofwel hebt u de cijfers van die hoven van beroep ook niet. Dat zou best kunnen, maar die hoven zijn verplicht jaarlijks een werkingsverslag op te maken. Wil dat dan zeggen dat die werkingsverslagen niet zijn opgemaakt of niet doorgespeeld zijn aan de FOD Justitie of aan uw kabinet? Beschikt u daarom niet over de reële cijfers van de evolutie van de gerechtelijke achterstand in die drie hoven van beroep?

 

Mij lijkt het dat wij een maatregel nemen die in principe positief is, maar wij weten niet of die wel nuttig en noodzakelijk is voor een aantal hoven van beroep.

 

Wij hebben vorig jaar trouwens in een gelijkaardig dossier werkingsverslagen gezien. Ik herinner mij nog dat de eerste voorzitter van het hof van beroep van Bergen meedeelde dat er bij hem geen gerechtelijke achterstand meer was.

 

Als wij zo’n beslissing nemen, dan vind ik het essentieel dat wij kunnen beschikken over de werkingsverslagen van alle hoven van beroep, met daarin een duidelijk beeld van de evolutie van de gerechtelijke achterstand.

 

Wij steunen het principe, mijnheer de minister. Ik heb het u gezegd, onze fractie zal uw ontwerp steunen, maar ik zal mij persoonlijk onthouden, om de redenen die ik hier heb aangehaald. Ik hoop dat wij kunnen beschikken over alle noodzakelijke informatie, als wij in de toekomst nog dergelijke discussies moeten voeren. Ik wil u ook vragen, mocht u niet op de hoogte zijn van de resultaten in drie hoven beroep en als u niet over de werkingsverslagen zou beschikken, dat u het nodige doet opdat die verslagen publiek zouden worden gemaakt.

 

De voorzitter: Wenst er nog iemand het woord te nemen in de algemene bespreking? De minister heeft het woord.

 

18.03 Minister Jo Vandeurzen: De laatste cijfers zijn toegevoegd, zoals gevraagd werd. Het zijn de verslagen van 2007. Dat is geen enkel probleem. Ik meen trouwens dat ze al aan de Kamer werden bezorgd.

 

18.04  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Mijnheer de minister, in de commissie hebt u beloofd dat u het nodige zou doen om de cijfers van 2007 in een bijlage te bezorgen. Het gaat maar over twee hoven van beroep: Brussel en Antwerpen.

 

18.05  Renaat Landuyt (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, ik wil de minister helpen. In de drukproef waren enkel die twee hoven opgenomen, maar na een mail heeft hij dat rechtgezet. In de eindversie staan ook de drie andere hoven, weliswaar volgens een methode die niet volledig geruststellend is, omdat de termijnen die men vermeldt niet alles zeggen over de cijfers.

 

De minister blijft dus met het probleem zitten dat één hof van beroep in ons land, met name Gent, in staat is om cijfers op de dag af te geven. Wij stellen vast dat andere hoven van beroep die zelfs niet willen geven, op instructie, nota bene, van een ex-kabinetsmedewerker van de voormalige ministers Wathelet en De Clerck, die nu de mededeling rondstuurt naar de hoven van beroep dat zij geen cijfers moeten geven, als die gevraagd worden.

 

Mijnheer de minister, ik vraag u om, in het bijzonder ten opzichte van procureur-generaal Visart de Bocarmé, op te treden en hem te zeggen dat hij geen obstructie mag plegen tegen de bezorgdheid van het Parlement en de minister inzake het inhalen van de gerechtelijke achterstand.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1495/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1495/4)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in "wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en van de parketten-generaal".

L'intitulé a été modifié par la commission en "projet de loi modifiant la législation relative aux cadres temporaires dans les cours d'appel et les parquets généraux".

 

Het wetsontwerp telt 10 artikelen.

Le projet de loi compte 10 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 10 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 10 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

19 Bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de financiële en bankcrisis – benoeming van de leden

19 Commission spéciale chargée d’examiner la crise financière et bancaire – nomination des membres

 

Overeenkomstig de beslissing van de plenum van 4 december 2008, stel ik u voor de leden van de Kamer die deel zullen maken van de bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de financiële en bankcrisis te benoemen.

Conformément à la décision de la séance plénière du 4 décembre 2008, je vous propose de nommer les membres de la Chambre des représentants qui feront partie de la commission spéciale chargée d’examiner la crise financière et bancaire.

 

Het gaat over 11 vaste leden en 11 plaatsvervangers.

Il s'agit de 11 membres effectifs et 11 membres suppléants.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik herinner er u aan dat overeenkomstig artikel 158 van het Reglement de verdeling de volgende is:

Je rappelle que conformément à l'article 158 du Règlement la répartition est la suivante:

 

- CD&V: 2

- MR: 2

- PS: 2

- Open Vld: 1

- VB: 1

- sp.a-spirit: 1

- Ecolo-Groen!: 1

- cdH: 1

 

De voorzitters van de politieke fracties hebben mij de kandidaturen doen toekomen van de leden van hun fractie die deel zullen uitmaken van deze commissie.

Les présidents des groupes politiques m'ont fait parvenir les candidatures des membres de leur groupe qui seront membres de cette commission.

 

- CD&V:

vaste leden / effectifs: Liesbeth Van der Auwera, Servais Verherstraeten;

plaatsvervangers / suppléants: Hendrik Bogaert, Jenne De Potter;

- MR:

vaste leden / effectifs: François Bellot, Olivier Hamal;

plaatsvervangers / suppléants: Jacqueline Galant, David Clarinval;

- PS:

vaste leden / effectifs: Yvan Mayeur, Guy Coëme;

plaatsvervangers / suppléants: Karine Lalieux, Alain Mathot;

- Open Vld:

vast lid / effectif: Bart Tommelein;

plaatsvervanger / suppléant: Herman De Croo;

- VB:

vast lid / effectif: Gerolf Annemans;

plaatsvervanger / suppléant: Barbara Pas;

- sp.a+Vl.Pro:

vast lid / effectif: Peter Vanvelthoven;

plaatsvervanger / suppléant: Dirk Van der Maelen;

- Ecolo-Groen!:

vast lid / effectif: Meyrem Almaci;

plaatsvervanger / suppléant: Jean-Marc Nollet;

- cdH:

vast lid / effectif: Christian Brotcorne;

plaatsvervanger / suppléant: Joseph George.

 

De heren Jan Jambon (N-VA) en Robert Van de Velde (LDD) zullen in de hoedanigheid van leden zonder stemrecht zetelen.

MM. Jan Jambon (N-VA) et Robert Van de Velde (LDD) siégeront comme membres sans voix délibérative.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Daar het aantal ontvankelijke kandidaturen overeenstemt met het aantal te begeven plaatsen aan de politieke fracties die kandidaten hebben voorgedragen moet, overeenkomstig artikel 157.6 van het Reglement, niet gestemd worden.

Etant donné que le nombre de candidatures recevables correspond au nombre de places à conférer aux groupes politiques ayant présenté des candidats, il n'y a pas lieu à scrutin conformément à l'article 157.6 du Règlement.

 

Dienvolgens verklaar ik verkozen de kandidaten die voorgedragen werden.

En conséquence, je proclame élus les candidats présentés.

 

20 Inoverwegingneming van voorstellen

20 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, en met uitzondering van het wetsvoorstel nr. 1624/1 van de heer Xavier Baeselen en de dames Corinne De Permentier en Valérie De Bue die de verdaging van de inoverwegingneming van hun voorstel vragen, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet et à l'exception de la proposition de loi n° 1624/1 de M. Xavier Baeselen et Mmes Corinne De Permentier et Valérie De Bue qui demandent le report de la prise en considération de leur proposition, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik stel u ook voor in overweging te nemen:

- het wetsvoorstel van de heer Jean Marie Dedecker wat de financiering van de leden van de koninklijke familie betreft (nr. 1659/1).

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de Begroting;

- het wetsvoorstel van de dames Katrien Schryvers, Valérie Déom en Sabien Lahaye-Battheu en de heren Olivier Hamal en Joseph George tot wijziging van artikel 133, §6, eerste lid, en 526ter van het Wetboek van Vennootschappen (nr. 1663/1).

Verzonden naar de commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht.

 

Je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de loi de M. Jean Marie Dedecker relative au financement des membres de la famille royale (n° 1659/1).

Renvoi à la commission des Finances et du Budget;

- la proposition de loi de Mmes Katrien Schryvers, Valérie Déom et Sabien Lahaye-Battheu et MM. Olivier Hamal et Joseph George modifiant l'article 133, §6, alinéa 1er, et l'article 526ter du Code des sociétés (n° 1663/1).

Renvoi à la commission chargée des problèmes de Droit commercial et économique.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Urgentieverzoeken

Demandes d'urgence

 

20.01  Katrien Schryvers (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik vraag de hoogdringendheid voor het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 133, §6, eerste lid en 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, dat daarnet werd rondgedeeld.

 

De voorzitter: Dat is het wetsvoorstel nr. 1663/1 van de dames Schryvers, Déom, Lahaye-battheu en de heren Hamal en George tot wijziging van artikel 133, §6, eerste lid en 526ter van het Wetboek der Vennootschapsbelastingen.

 

Het voorstel wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

La proposition est adoptée par assis et levé.

 

Zijn er nog vragen tot hoogdringendheid?

 

20.02  Jean Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de voorzitter, ik vraag de hoogdringendheid voor het wetsvoorstel nr. 1659/001 ter financiering van de leden van de koninklijke familie. Als dit zou worden aangenomen, zou dat de belastingbetaler ontzettend veel geld doen besparen.

 

Het voorstel wordt bij zitten en opstaan verworpen.

La proposition est rejetée par assis et levé.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

21 Moties ingediend tot besluit van de interpellaties van

- de heer Hagen Goyvaerts tot de eerste minister over "het budgettaire gat van 133 miljoen euro in de begroting 2009 omwille van het schrappen van de vliegtaks" (nr. 208)

- de heer Hagen Goyvaerts tot de vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "het budgettaire gat van 133 miljoen euro in de begroting 2009 omwille van het schrappen van de vliegtaks" (nr. 209)

21 Motions déposées en conclusion des interpellations de

- M. Hagen Goyvaerts au premier ministre sur "le trou de 133 millions d'euros dans le budget 2009 par suite de l'abandon de la taxe sur les billets d'avion" (n° 208)

- M. Hagen Goyvaerts au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "le trou de 133 millions d'euros dans le budget 2009 par suite de l'abandon de la taxe sur les billets d'avion" (n° 209)

 

De voorzitter: Deze interpellaties werden gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Financiën en de Begroting van 3 december 2008

Ces interpellations ont été développées en réunion publique de la commission des Finances et du Budget du 3 décembre 2008.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 208/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Hagen Goyvaerts en mevrouw Barbara Pas;

- een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Josée Lejeune en de heren François-Xavier de Donnea en Luk Van Biesen.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 208/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Hagen Goyvaerts et Mme Barbara Pas;

- une motion pure et simple a été déposée par Mme Josée Lejeune et MM. François-Xavier de Donnea et Luk Van Biesen.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

82

Oui

Nee

54

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

136

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

(Mevrouw Sarah Smeyers heeft gestemd zoals haar fractie)

 

22 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Francis Van den Eynde tot de minister van Buitenlandse Zaken over "het aanstaande bezoek van de Dalai Lama aan België"(nr. 214)

22 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Francis Van den Eynde au ministre des Affaires étrangères sur "la visite prochaine du Dalaï Lama en Belgique" (n° 214)

 

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van 3 december 2008.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission des Relations extérieures du 3 décembre 2008.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 214/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Francis Van den Eynde;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heren Jean-Luc Crucke en Georges Dallemagne.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 214/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Francis Van den Eynde;

- une motion pure et simple a été déposée par MM. Jean-Luc Crucke et Georges Dallemagne.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

 

22.01  Francis Van den Eynde (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, aangezien vorige week de urgentie ter zake werd geweigerd en de dalai lama ons ondertussen helaas heeft verlaten, is het volgens mij zinloos om hierover te stemmen. Ik trek mijn motie in.

 

De voorzitter: Wij nemen daar akte van.

 

23 Aangehouden amendementen en artikelen van het ontwerp van programmawet (1607/1-22)

23 Amendements et articles réservés du projet de loi-programme (1607/1-22)

 

Stemming over amendement nr. 6 van Philippe Henry cs op artikel 60.(1607/21)

Vote sur l'amendement n° 6 de Philippe Henry cs à l'article 60.(1607/21)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

25

Oui

Nee

113

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en artikel 60 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 60 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 7 van Philippe Henry cs op artikel 61.(1607/21)

Vote sur l'amendement n° 7 de Philippe Henry cs à l'article 61.(1607/21)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 2)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en artikel 61 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 61 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 8 van Philippe Henry cs op artikelen 62 tot en met 66.(1607/21)

Vote sur l'amendement n° 8 de Philippe Henry cs aux articles 62 à 66.(1607/21)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 2)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en zijn de artikelen 62 tot en met 66 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et les articles 62 à 66 sont adoptés.

 

Stemming over amendement nr. 9 van Hans Bonte cs tot invoeging van de artikelen 124/1 (n) en 124/2 (n).(1607/21)

Vote sur l'amendement n° 9 de Hans Bonte cs tendant à insérer les articles 124/1 (n) et 124/2 (n).(1607/21)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

43

Oui

Nee

96

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 10 van Hans Bonte cs tot invoeging van de artikelen 124/1 (n) tot 124/6 (n).(1607/21)

Vote sur l'amendement n° 10 de Hans Bonte cs tendant à insérer des articles 124/1 (n) à 124/6 (n).(1607/21)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 3)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 1 van Robert Van de Velde tot invoeging van een artikel 184/1 (n).(1607/20)

Vote sur l'amendement n° 1 de Robert Van de Velde tendant à insérer un article 184/1 (n).(1607/20)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

41

Oui

Nee

94

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

23.01  Renaat Landuyt (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, ik heb mij vergist, ik wou tegenstemmen.

 

23.02  André Frédéric (PS): Monsieur le président, j’ai voulu voter contre.

 

De voorzitter: Stemming over amendement nr. 2 van Robert Van de Velde tot invoeging van een artikel 184/2 (n).(1607/20)

Vote sur l'amendement n° 2 de Robert Van de Velde tendant à insérer un article 184/2 (n).(1607/20)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 4)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 3 van Robert Van de Velde op artikel 185.(1607/20)

Vote sur l'amendement n° 3 de Robert Van de Velde à l'article 185.(1607/20)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 4)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en artikel 185 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 185 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 4 van Jean-Marc Nollet cs tot invoeging van de artikelen 199/1 (n) tot 199/3 (n).(1607/21)

Vote sur l'amendement n° 4 de Jean-Marc Nollet cs tendant à insérer des articles 199/1 (n) à 199/3 (n).(1607/21)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

24

Oui

Nee

112

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

23.03  Yvan Mayeur (PS): Monsieur le président, j’ai voulu voter contre.

 

De voorzitter: Stemming over amendement nr. 5 van Jean-Marc Nollet cs tot invoeging van de artikelen 199/4 (n) en 199/5 (n).(1607/21)

Vote sur l'amendement n° 5 de Jean-Marc Nollet cs tendant à insérer les articles 199/4 (n) et 199/5 (n).(1607/21)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 5)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

24 Ensemble du projet de loi-programme (1607/19)

24 Geheel van het ontwerp van programmawet (1607/19)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

24.01  Philippe Henry (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, notre hémicycle a été le témoin d'un débat important sur l'énergie. Vous vous rappellerez que nous avons entendu les différents avis des ministres du gouvernement et de certains parlementaires à la suite de diverses interventions significatives dont la presse avait fait état.

 

Nous étions en droit d'attendre aujourd'hui une réponse du gouvernement quant à savoir si la taxe de 250 millions, telle que prévue dans la loi-programme, était suffisante ou non; sur l'idée du ministre de l'Économie selon laquelle une intervention serait nécessaire vu le manque de concurrence dans le secteur de l'énergie; sur l'idée du ministre de l'Énergie par rapport au blocage des prix.

 

Eu égard à ces trois points, la presse a relaté quelques interventions tonitruantes qui ont été démenties selon les cas. Nous avons reçu des réponses partielles dans cette enceinte et n'avons pas de réponse cohérente de la part du gouvernement.

 

Aussi, avant le vote global, je souhaiterais connaître la position du gouvernement.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

87

Oui

Nee

54

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (1607/23)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (1607/23)

 

25 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (1608/1-18)

25 Amendements et articles réservés du projet de loi portant des dispositions diverses (I) (1608/1-18)

 

Stemming over amendement nr. 9 van Hans Bonte tot invoeging van een artikel 6/1 (n).(1608/16)

Vote sur l'amendement n° 9 de Hans Bonte tendant à insérer un article 6/1 (n).(1608/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

43

Oui

Nee

97

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 3 van Peter Vanvelthoven cs op artikel 178.(1608/16)

Vote sur l'amendement n° 3 de Peter Vanvelthoven cs à l'article 178.(1608/16)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 7)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 178 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 178 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 7 van Hans Bonte cs tot invoeging van de artikelen 189/1 tot 189/17.(1608/16)

Vote sur l'amendement n° 7 de Hans Bonte cs tendant à insérer des articles 189/1 à 189/17.(1608/16)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 7)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 5 van Hans Bonte cs tot invoeging van een artikel 197/1.(1608/16)

Vote sur l'amendement n° 5 de Hans Bonte cs tendant à insérer un article 197/1.(1608/16)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 7)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 6 van Hans Bonte cs op artikel 198.(1608/16)

Vote sur l'amendement n° 6 de Hans Bonte cs à l'article 198.(1608/16)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 7)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en artikel 198 is aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 198 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 8 van Hans Bonte cs tot invoeging van de artikelen 202/1 tot 202/5.(1608/16)

Vote sur l'amendement n° 8 de Hans Bonte cs tendant à insérer des articles 202/1 à 202/5.(1608/16)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 7)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 4 van Martine De Maght cs op artikel 229.(1608/16)

Vote sur l'amendement n° 4 de Martine De Maght cs à l'article 229.(1608/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

11

Oui

Nee

92

Non

Onthoudingen

36

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 229 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 229 est adopté.

 

26 Geheel van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (1608/14+17)

26 Ensemble du projet de loi portant des dispositions diverses (I) (1608/14+17)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

86

Oui

Nee

54

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (1608/19)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (1608/19)

 

27 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (1609/6)

27 Projet de loi portant des dispositions diverses (II) (1609/6)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

27.01  Hans Bonte (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik zal een paar bedenkingen formuleren.

 

De politieke vraag die volgens mij nu voorligt, is of deze programmawet, en zeker de wet houdende diverse bepalingen, een antwoord bieden op de uitdagingen waarvoor wij staan. Wij hebben deze namiddag al geleerd dat vijftigplussers op onze arbeidsmarkt werkelijk in de verdrukking zullen komen. Ik kan alleen zeggen dat als de Vlaamse en andere regeringen een beetje consequent zijn, zij een belangenconflict moeten voorbereiden want het gaat echt de verkeerde kant op voor de vijftigplussers op onze arbeidsmarkt.

 

Ik wil van de gelegenheid toch ook wel gebruikmaken om te wijzen op een aantal andere thema’s die wij in de commissie hebben besproken. Velen achten deze noodzakelijk bij deze economische tegenwind. Ik heb het dan over het amendement dat hier zo wordt weggestemd en dat had moeten leiden tot een betere bescherming van de interim-werknemers. Ook daarop wordt op dit moment geen antwoord geboden. De minister van Werk pleit nochtans altijd voor een betere bescherming van de alleenstaande, laagverdienende ouders met kinderlast. Ook dat amendement wordt weggestemd.

 

Wij wilden ook iets doen aan de strijd tegen sociale fraude via een hoofdelijke aansprakelijkheid. De vakbonden, de inspectiediensten, de minister van Sociale Zaken en de minister van Werk zijn hiervan pleitbezorgers. Wij wilden die hoofdelijke aansprakelijkheid invoeren om massale fraude in bepaalde sectoren tegen te gaan. Dit wordt weggestemd.

 

Collega’s van de PS, wat mij helemaal onbegrijpelijk lijkt, is dat wij hier over twee belangrijke wetsontwerpen stemmen met daarin geen enkele maatregel uit het armoedeplan van onze goede collega, Jean-Marc Delizée.

 

Wij hebben een amendement ingediend om overmatige schulden tegen te gaan. Dat amendement is niet geïnspireerd op ons wetsvoorstel, omdat ons wetsvoorstel een stuk verder gaat. Het is een amendement dat werd geschreven door PS-mensen, dat in het Parlement is ingediend. Bovendien kost het geen euro, maar brengt enkel op aan OCMW’s, die nu massaal aan schuldbegeleiding doen. Dat amendement, collega’s, hebben wij gisteren verdedigd, verdedigen wij vandaag en wordt met een pennentrek weer weggestemd. Wat blijft er over: twee ontwerpen waar van het zogenoemde plan van de regering inzake armoedebestrijding niets, maar dan ook niets, in zit. Bedankt!

 

De voorzitter: Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 9)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (1609/7)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (1609/7)

 

28 Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2008 (1504/1+6)

28 Projet de loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2008 (1504/1+6)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

86

Oui

Nee

53

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1504/7)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1504/7)

 

29 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 november 1993 houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II, tot toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Hare Majesteit Koningin Fabiola en van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent (1606/1-3)

29 Amendements et articles réservés du projet de loi modifiant la loi du 16 novembre 1993 fixant la Liste Civile pour la durée du règne du Roi Albert II, l'attribution d'une dotation annuelle et viagère à Sa Majesté la Reine Fabiola et l'attribution d'une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et la loi du 7 mai 2000 attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe, une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid et une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Laurent (1606/1-3)

 

Stemming over amendement nr. 7 van Jan Jambon tot invoeging van een artikel 1/1 (n).(1606/2)

Vote sur l'amendement n° 7 de Jan Jambon tendant à insérer un article 1/1 (n).(1606/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

11

Oui

Nee

110

Non

Onthoudingen

17

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

29.01  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, ik zou willen vragen dat de persoon op nr. 40 even rechtstaat.

 

(Bank nr. 40 lijkt leeg, maar mevrouw Lalieux heeft op een andere bank gestemd.)

 

De voorzitter: Stemming over amendement nr. 1 van Hagen Goyvaerts cs op artikel 2.(1606/2)

Vote sur l'amendement n° 1 de Hagen Goyvaerts cs à l'article 2.(1606/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

28

Oui

Nee

110

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 3 van Jan Jambon op artikel 2.(1606/2)

Vote sur l'amendement n° 3 de Jan Jambon à l'article 2.(1606/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

12

Oui

Nee

110

Non

Onthoudingen

16

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 2 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 2 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 4 van Jan Jambon tot invoeging van een artikel 2/1 (n).(1606/2)

Vote sur l'amendement n° 4 de Jan Jambon tendant à insérer un article 2/1 (n).(1606/2)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 13)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 2 van Hagen Goyvaerts op artikel 3.(1606/2)

Vote sur l'amendement n° 2 de Hagen Goyvaerts à l'article 3.(1606/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

28

Oui

Nee

110

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 5 van Jan Jambon op artikel 3.(1606/2)

Vote sur l'amendement n° 5 de Jan Jambon à l'article 3.(1606/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

11

Oui

Nee

110

Non

Onthoudingen

17

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 3 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 3 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 6 van Jan Jambon tot invoeging van een artikel 5 (n).(1606/2)

Vote sur l'amendement n° 6 de Jan Jambon tendant à insérer un article 5 (n).(1606/2)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 15)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

30 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 november 1993 houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II, tot toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Hare Majesteit Koningin Fabiola en van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent (1606/1)

30 Ensemble du projet de loi modifiant la loi du 16 novembre 1993 fixant la Liste Civile pour la durée du règne du Roi Albert II, l'attribution d'une dotation annuelle et viagère à Sa Majesté la Reine Fabiola et l'attribution d'une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et la loi du 7 mai 2000 attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe, une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid et une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Laurent (1606/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 16)

Ja

111

Oui

Nee

17

Non

Onthoudingen

11

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (1606/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (1606/4)

 

31 Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la déduction pour habitation propre et unique (555/6)

31 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrek voor de enige en eigen woning (555/6)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 17)

Ja

139

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

139

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera transmise en tant que projet au Sénat. (555/7)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als ontwerp aan de Senaat worden overgezonden. (555/7)

 

32 Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'imputation de la déduction fiscale de l'emprunt hypothécaire de l'habitation unique (1181/4)

32 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aanrekening van de fiscale aftrek van de hypothecaire lening van de enige woning (1181/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 17)

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera transmise en tant que projet au Sénat. (1181/5)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als ontwerp aan de Senaat worden overgezonden. (1181/5)

 

33 Projet de loi modifiant la législation relative aux cadres temporaires dans les cours d'appel et les parquets généraux (nouvel intitulé) (1495/4)

33 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en van de parketten-generaal (nieuw opschrift) (1495/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 18)

Ja

106

Oui

Nee

14

Non

Onthoudingen

17

Abstentions

Totaal

137

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (1495/5)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (1495/5)

 

34 Goedkeuring van de agenda

34 Adoption de l’agenda

 

Wij moeten ons thans uitspreken over de ontwerp agenda die de Conferentie van voorzitters u voorstelt.

Nous devons nous prononcer sur le projet d’ordre du jour que vous propose la Conférence des présidents.

 

Geen bezwaar? (Nee) Het voorstel is aangenomen.

Pas d’observation? (Non) La proposition est adoptée.

 

La séance est levée. Prochaine séance le mardi 16 décembre 2008 à 14.15 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering dinsdag 16 december 2008 om 14.15 uur.

 

La séance est levée à 18.18 heures.

De vergadering wordt gesloten om 18.18 uur.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 52 PLEN 066 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 52 PLEN 066 annexe.

 

 

 


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 001

 

 

Ja         

082

Oui

 

Arens, Avontroodt, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, Deseyn, Destrebecq, Dierick, Dieu, Doomst, Ducarme Denis, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Goutry, Hamal, Jadin, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Marghem, Mayeur, Moriau, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux

 

 

Nee        

054

Non

 

Almaci, Annemans, Baeselen, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Maght, De Man, De Rammelaere, Detiège, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Jambon, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Luykx, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Van Noppen, Vanvelthoven, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 002

 

 

Ja         

025

Oui

 

Almaci, Bonte, Boulet, Detiège, De Vriendt, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Henry, Kitir, Lahssaini, Landuyt, Nollet, Peeters, Tobback, Tuybens, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Hecke, Vanvelthoven

 

 

Nee        

113

Non

 

Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Dieu, Doomst, Ducarme Denis, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Marghem, Mayeur, Moriau, Mortelmans, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Somers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Eynde, Van der Auwera, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 003

 

 

Ja         

043

Oui

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Colen, De Bont, De Man, Detiège, De Vriendt, D'haeseleer, Douifi, Eerdekens, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Hecke, Vanvelthoven, Vissers

 

 

Nee        

096

Non

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, De Wever, Dierick, Dieu, Doomst, Ducarme Denis, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Goutry, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Marghem, Mayeur, Moriau, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Werbrouck, Wiaux

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 004

 

 

Ja         

041

Oui

 

Annemans, Bonte, Bultinck, Colen, De Bont, Dedecker, De Maght, De Man, De Rammelaere, Detiège, De Wever, D'haeseleer, Douifi, Geerts, Goyvaerts, Jambon, Kitir, Laeremans, Logghe, Luykx, Mortelmans, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Smeyers, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Maelen, Van de Velde, Van Noppen, Vanvelthoven, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Nee        

094

Non

 

Almaci, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, Deseyn, Destrebecq, De Vriendt, Dierick, Dieu, Doomst, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Galant, Genot, George, Gerkens, Gilkinet, Goutry, Hamal, Henry, Jadin, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Marghem, Mayeur, Moriau, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schryvers, Schyns, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Cocriamont

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 005

 

 

Ja         

024

Oui

 

Almaci, Bonte, Boulet, De Vriendt, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Henry, Kitir, Lahssaini, Landuyt, Nollet, Peeters, Tobback, Tuybens, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Hecke, Vanvelthoven

 

 

Nee        

112

Non

 

Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, Deseyn, Destrebecq, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Dieu, Di Rupo, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Marghem, Moriau, Mortelmans, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Somers, Staelraeve, Steegen, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Eynde, Van der Auwera, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 006

 

 

Ja         

087

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Marghem, Mayeur, Moriau, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schryvers, Schyns, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux

 

 

Nee        

054

Non

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Maght, De Man, De Rammelaere, Detiège, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Jambon, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Luykx, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Smeyers, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Van Noppen, Vanvelthoven, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 007

 

 

Ja         

043

Oui

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, De Man, Detiège, De Vriendt, D'haeseleer, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Hecke, Vanvelthoven, Vissers

 

 

Nee        

097

Non

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, De Wever, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Goutry, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Marghem, Mayeur, Moriau, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Werbrouck, Wiaux

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 008

 

 

Ja         

011

Oui

 

Dedecker, De Maght, De Rammelaere, De Wever, Jambon, Luykx, Smeyers, Van de Velde, Van Noppen, Vijnck, Werbrouck

 

 

Nee        

092

Non

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, George, Goutry, Hamal, Jadin, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Marghem, Mayeur, Moriau, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schryvers, Schyns, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Tuybens, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van der Maelen, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux

 

 

Onthoudingen

036

Abstentions

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, De Man, De Vriendt, D'haeseleer, Douifi, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Laeremans, Lahssaini, Logghe, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Tobback, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Straeten, Van Hecke, Vissers

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 009

 

 

Ja         

086

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Goutry, Hamal, Jadin, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Marghem, Mayeur, Moriau, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schryvers, Schyns, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux

 

 

Nee        

054

Non

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Maght, De Man, De Rammelaere, Detiège, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Jambon, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Luykx, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Smeyers, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Van Noppen, Vanvelthoven, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 010

 

 

Ja         

086

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Goutry, Hamal, Jadin, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Marghem, Mayeur, Moriau, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schryvers, Schyns, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux

 

 

Nee        

053

Non

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Maght, De Man, De Rammelaere, Detiège, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Jambon, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Luykx, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Smeyers, Tobback, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Van Noppen, Vanvelthoven, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 011

 

 

Ja         

011

Oui

 

Dedecker, De Maght, De Rammelaere, De Wever, Jambon, Luykx, Smeyers, Van de Velde, Van Noppen, Vijnck, Werbrouck

 

 

Nee        

110

Non

 

Almaci, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Douifi, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, Genot, George, Gerkens, Gilkinet, Goutry, Hamal, Henry, Jadin, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Marghem, Mayeur, Moriau, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schryvers, Schyns, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux

 

 

Onthoudingen

017

Abstentions

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, De Man, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Logghe, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Valkeniers, Van den Eynde, Vissers

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 012

 

 

Ja         

028

Oui

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Maght, De Man, De Rammelaere, De Wever, D'haeseleer, Goyvaerts, Jambon, Laeremans, Logghe, Luykx, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Smeyers, Valkeniers, Van den Eynde, Van de Velde, Van Noppen, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Nee        

110

Non

 

Almaci, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Claes, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Douifi, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, Genot, George, Gerkens, Gilkinet, Goutry, Hamal, Henry, Jadin, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Marghem, Mayeur, Moriau, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schryvers, Schyns, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 013

 

 

Ja         

012

Oui

 

Cocriamont, Dedecker, De Maght, De Rammelaere, De Wever, Jambon, Luykx, Smeyers, Van de Velde, Van Noppen, Vijnck, Werbrouck

 

 

Nee        

110

Non

 

Almaci, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Douifi, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, Genot, George, Gerkens, Gilkinet, Goutry, Hamal, Henry, Jadin, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Marghem, Mayeur, Moriau, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Salvi, Schiltz, Schryvers, Schyns, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux

 

 

Onthoudingen

016

Abstentions

 

Annemans, Bultinck, Colen, De Bont, De Man, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Logghe, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Valkeniers, Van den Eynde, Vissers

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 014

 

 

Ja         

028

Oui

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Maght, De Man, De Rammelaere, De Wever, D'haeseleer, Goyvaerts, Jambon, Laeremans, Logghe, Luykx, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Smeyers, Valkeniers, Van den Eynde, Van de Velde, Van Noppen, Vijnck, Vissers, Werbrouck

 

 

Nee        

110

Non

 

Almaci, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Douifi, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, Genot, George, Gerkens, Gilkinet, Goutry, Hamal, Henry, Jadin, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Marghem, Mayeur, Moriau, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schryvers, Schyns, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 015

 

 

Ja         

011

Oui

 

Dedecker, De Maght, De Rammelaere, De Wever, Jambon, Luykx, Smeyers, Van de Velde, Van Noppen, Vijnck, Werbrouck

 

 

Nee        

110

Non

 

Almaci, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Douifi, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, Genot, George, Gerkens, Gilkinet, Goutry, Hamal, Henry, Jadin, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Mayeur, Moriau, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schryvers, Schyns, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux

 

 

Onthoudingen

017

Abstentions

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, De Man, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Logghe, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Valkeniers, Van den Eynde, Vissers

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 016

 

 

Ja         

111

Oui

 

Almaci, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Clerck, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Douifi, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, Genot, George, Gerkens, Gilkinet, Goutry, Hamal, Henry, Jadin, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Marghem, Mayeur, Moriau, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schryvers, Schyns, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux

 

 

Nee        

017

Non

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, De Man, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Logghe, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Valkeniers, Van den Eynde, Vissers

 

 

Onthoudingen

011

Abstentions

 

Dedecker, De Maght, De Rammelaere, De Wever, Jambon, Luykx, Smeyers, Van de Velde, Van Noppen, Vijnck, Werbrouck

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 017

 

 

Ja         

139

Oui

 

Almaci, Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Douifi, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Geerts, Genot, George, Gerkens, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Marghem, Mayeur, Moriau, Mortelmans, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Valkeniers, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Wiaux

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 018

 

 

Ja         

106

Oui

 

Almaci, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, della Faille de Leverghem, De Maght, Déom, De Padt, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, De Vriendt, De Wever, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Genot, George, Gerkens, Gilkinet, Goutry, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Luykx, Marghem, Mayeur, Moriau, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schryvers, Schyns, Smeyers, Somers, Staelraeve, Steegen, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van der Straeten, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Werbrouck, Wiaux

 

 

Nee        

014

Non

 

Bonte, Detiège, Douifi, Geerts, Kitir, Landuyt, Peeters, Tobback, Tuybens, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Maelen, Vanvelthoven

 

 

Onthoudingen

017

Abstentions

 

Annemans, Bultinck, Colen, De Bont, De Man, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Logghe, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Valkeniers, Van den Eynde, Van Hecke, Vissers