Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

donderdag 18 december 2008

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

jeudi 18 décembre 2008

 

Après-midi

 

______

 

 


 

De vergadering wordt geopend om 20.24 uur en voorgezeten door de heer Herman Van Rompuy.

La séance est ouverte à 20.24 heures et présidée par M. Herman Van Rompuy.

 

Tegenwoordig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l'ouverture de la séance:

geen / aucun.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Wouter De Vriendt, David Lavaux, Hilâl Yalçin, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Christine Van Broeckhoven, beroepsplicht / pour obligations professionnelles.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Collega's, ik verontschuldig mij omdat niet alleen ik, maar dat wij u zo lang hebben laten wachten.

 

Toutes mes excuses pour ce retard important.

 

De Conferentie van voorzitters is daarnet bijeengekomen. Wij hebben afgesproken om vanavond geen plenaire vergadering meer te houden, maar dat er morgen om 11.30 uur een Conferentie van voorzitters is. Daar zullen we gebeurlijk een agenda voorstellen voor een openbare vergadering morgen, met dien verstande dat er tussen het ogenblik van de convocatie en het ogenblik dat we vergaderen minstens twee uur zit.

 

La Conférence des présidents discutera demain à 11.30 heures de l'agenda. Nous veillerons à déterminer un délai de deux heures entre le moment de la convocation et de la réunion, de sorte que tout le monde puisse venir à l'aise.

 

Dat is de belangrijke mededeling, die ik u moest doen.

 

De vergadering is gesloten. De Kamer gaat tot nadere bijeenroeping uiteen.

La séance est levée. La Chambre s'ajourne jusqu'à convocation ultérieure.

 

De vergadering wordt gesloten om 20.25 uur.

La séance est levée à 20.25 heures.

 

Dit verslag heeft geen bijlage.

 

Ce compte rendu n'a pas d'annexe.