Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

woensdag 24 december 2008

 

Voormiddag

 

______

 

 

du

 

mercredi 24 décembre 2008

 

Matin

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 11.20 uur en voorgezeten door de heer Herman Van Rompuy.

La séance est ouverte à 11.20 heures et présidée par M. Herman Van Rompuy.

 

Tegenwoordig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l'ouverture de la séance:

Marie Arena, Pieter De Crem, Jean-Marc Delizée, Julie Fernandez-Fernandez, Sabine Laruelle, Yves Leterme, Paul Magnette, Laurette Onkelinx, Melchior Wathelet.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Hilâl Yalçin, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé.

 

01 Agenda

01 Agenda

 

U hebt een ontwerp-agenda ontvangen voor de vergadering van vandaag.

Vous avez reçu un projet d'ordre du jour pour la séance d'aujourd'hui.

 

Het gaat over twee wetsontwerpen: een ontwerp van financiewet voor het begrotingsjaar 2009, dat zopas werd besproken in de commissie voor de Financiën, en een wetsontwerp tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2009.

 

Zijn er dienaangaande opmerkingen?

Y a-t-il une observation à ce sujet?

 

01.01  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik heb u vanochtend in de Conferentie van voorzitters een motie bezorgd die in toepassing van ons Reglement de agenda zou wijzigen. Wij zouden vandaag moeten kunnen stemmen over de splitsingsvoorstellen inzake Brussel-Halle-Vilvoorde.

 

Ik weet dat sommigen dit geen goed moment vinden. Ik heb deze week nog een debat gezien met de heer Somers die onmiddellijk en bijna instinctief reageerde “U gaat toch niet met zoiets afkomen op dergelijke belangrijke momenten, momenten waarop wij de regering doen vallen, zult u toch niet afkomen met Brussel-Halle-Vilvoorde”.

 

Ik ben een naïef man, nog altijd gebleven, zelfs in deze Kamer. Ik zou denken dat als wij een regering kunnen doen vallen over een brief van de voorzitter van het Hof van Cassatie, en ik was het ermee eens dat dit zou gebeuren, dan vind ik ook dat wij hier ook in vijf minuten een stemming zouden moeten kunnen organiseren over iets waarover het Arbitragehof zich al zo lang geleden heeft uitgesproken.

 

Ik vind dat de heer Somers van gedachten is veranderd. Sommigen zullen het zich niet meer herinneren, maar af en toe haal ik die herinnering op. Ik herinner mij de tijd dat de heer Somers de heer Dewael was opgevolgd als minister-president van de Vlaamse regering. Ik herinner mij nog de beelden van de heer Somers met de zes burgemeesters van de Vlaamse Rand. Zij werden toen - terecht - als een soort volkshelden door Vlaanderen gedragen.

 

Ik herinner mij hoe Somers hen op zijn theater zette en samen met hen een plechtig protocol ondertekende waarbij niet alleen de VLD, maar ook de hele Vlaamse regering zich ertoe engageerde de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde net na de verkiezingen van 2004 meteen door te voeren. Dit was niet alleen een plechtige belofte op Vlaams niveau, maar ook op federaal niveau. Herinner u die tijd.

 

Probeer dat opnieuw in uw geheugen in te prenten. Wie ben ik om die Somers tegen te spreken, tenzij de kiezer, die dat al gedaan heeft? Hoe dan ook, alle gekheid op een stokje, men mag niet doen alsof ik door het verzoek de rechtsstaat wil omverwerpen. Dat is namelijk nu de sfeer: “Wie komt er nu met Brussel-Halle-Vilvoorde af?” Neen, het is omwille van de rechtsstaat dat ik hier dat verzoek doe. Mijnheer de voorzitter, ik heb het u vanmorgen nog gezegd, ik doe het ook door de unieke gelegenheid die zich voordoet. Tot nu toe was de argumentatie altijd: let op, want over zo’n wetsvoorstel zal de regering vallen.

 

Wij hebben nu een kleine lapse of time, mijnheer de premier. Wij hebben nu vijf minuten waarin wij dat wetsvoorstel zouden kunnen goedkeuren, met een Vlaamse meerderheid, en waarin wij het vervolgens, theoretisch, als het door de Senaat op dezelfde manier wordt behandeld, meteen naar de Koning kunnen brengen, die niet kan weigeren om het te ondertekenen, want het is een gewoon wetsvoorstel. Hij moet het dus gewoon tekenen. Reynders en Onkelinx kunnen het niet blokkeren, want zij kunnen geen regering doen vallen, die al gevallen is.

 

Die kleine mogelijkheid wil ik u voorstellen, omdat het een uniek moment, een unieke kans, is om toch nog terug te keren, goede collega’s van CD&V, naar het moment waarop u de kiezer hebt ontmoet en waarop u juist dat hebt beloofd. Wij kunnen nu vandaag hier recht en orde herstellen en opnieuw een stuk rechtsstaat brengen in dit land, dat langzaam onderuit aan het zakken is. Ik zou u willen vragen: doe het, laat u niet op sleeptouw nemen door de generaties van de vorige eeuw, maar doe hier wat u zelf hebt gedaan om uit de smurrie van de oppositie te komen. Doe hier wat u zelf aan uw kiezers hebt beloofd. Doe hier datgene waarvoor u vorige keer de verkiezingen hebt gewonnen. Grijp die kans.

 

01.02  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, collega’s, wij hebben hier vorige week een oproep gekregen vanuit de meerderheid om een onderzoekscommissie inzake de financiële crisis op te richten nadat de oppositie hiervoor al maanden vragende partij was.

 

Ik wil collega Verherstraeten even citeren: “Wij willen een onderzoekscommissie met de opdrachten die wij enkele dagen geleden hebben gegeven aan de bijzondere commissie maar met daarnaast de bijkomende opdracht om na te gaan of alle hangende procedures naar aanleiding van de bankencrisis correct, en met respect voor de wet en de Grondwet hebben plaatsgevonden.” Dit is het standpunt van CD&V van vorige week woensdag.

 

Ik citeer Bart Tommelein van Open Vld: “Wij hebben al onze goedkeuring gegeven aan de bijzondere commissie. Wij vragen dat deze procedure wordt stopgezet om zo snel mogelijk over te gaan tot de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie.”

 

Dit betekent – gezond verstand kan men bij de sp.a terugvinden – dat wij maandag in dit Parlement een voorstel hebben ingediend tot oprichting van die parlementaire onderzoekscommissie waarvoor iedereen hier heeft gepleit.

 

Ik heb daarstraks in de Conferentie van voorzitters gevraagd dat het wetsvoorstel vandaag in het Parlement in overweging zou worden genomen, zodat wij volgende week in de commissie voor de Financiën het wetsvoorstel kunnen bespreken en tijdens de plenaire vergadering in de eerste week van januari 2009 voornoemde onderzoekscommissie kunnen oprichten.

 

Collega’s, wat stel ik sedertdien vast? Ik heb onze achtbare voorzitter van het Parlement, Herman Van Rompuy, in Terzake horen verklaren dat de manier waarop de bankencrisis moet worden onderzocht via welke commissie en op welke wijze, een prioritaire opdracht van de verkenner is.

 

Dat van de voorzitter van het Parlement te horen krijgen, is ongelooflijk. De oprichting van een onderzoekscommissie is een zaak waarover wij hier in het Parlement beslissen en waarmee de bedoelde verkenner, of hij nu Martens heet of niet, geen fluit, maar dan ook geen fluit mee te maken heeft. Wij beslissen over de oprichting van de onderzoekscommissie.

 

Ten tweede, ik heb vanmorgen het duo-interview met de twee fractieleiders van de Vlaamse meerderheid – eigenlijk de Vlaamse minderheid – gehoord. In het interview hoorde ik de heer Verherstraeten ook plots twijfelen. Hij zei nu immers dat hij geen onderzoekscommissie wilde en dat moest worden bekeken op welke manier de feiten moeten worden onderzocht.

 

Nu stel ik vast dat de voorzitter van de Kamer gewoon carrément de inoverwegingneming van het wetsvoorstel dat op de banken ligt, weigert. Het wetsvoorstel, waarvoor iedereen vorige week opriep, wordt niet geagendeerd. De Kamervoorzitter wil het voorstel niet in overweging laten nemen.

 

Collega’s, wat is nu het verschil? Vorige week hebben de meerderheidspartijen de oprichting van de bewuste onderzoekscommissie geëist. Zij deden zulks blijkbaar in de ijdele hoop dat daarmee de kop van de eerste minister kon worden gered.

 

Vanaf het moment waarop de premier het ontslag van zijn regering heeft aangeboden begon CD&V weer te twijfelen. Collega’s, ik vraag vandaag de agendering van en de stemming over de inoverwegingneming van dit wetsvoorstel. Als dat vandaag niet het geval is, is het voor mij duidelijk – en mag het voor heel België duidelijk zijn – dat de operatie doofpot hier vandaag is gestart.

 

De voorzitter: Collega’s, ik heb twee verzoeken tot toevoeging aan de agenda, een van de heer Annemans voor de bespreking van zijn motie en een tweede van de heer Vanvelthoven voor de inoverwegingneming van een wetsvoorstel. Wij stemmen niet over de inhoud, wij gaan een beslissing nemen over de agendering. Mijnheer Vanvelthoven, u hebt geen voorstel tot agendering. Daar is geen debat over. Het voorstel is afgesloten.

 

Wilt u een voorstel tot agendering doen? Dat is nieuw voor mij. U mag dat nog altijd doen.

 

01.03  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, wij hebben zonet in de commissie voor de Financiën en de Begroting gesproken over Kaupthing. Wij hebben een resolutie ingediend waarover ik graag de stemming wil vragen. Die resolutie behelst dat we in plaats van het depositogarantiefonds in de begroting op te nemen we dit depositogarantiefonds zouden gebruiken om een subrogatie voor te stellen waarbij de regering in de plaats treedt van de Kaupthingspaarders en waardoor er een bedrag van 25.000 euro zou kunnen worden uitbetaald aan die spaarders om de eerste nood te lenigen. Technisch-wettelijk is het mogelijk. Ik vraag dus de stemming over de resolutie.

 

De voorzitter: Ik heb niets gezien.

 

01.04  Robert Van de Velde (LDD): Die tekst stond vorige keer geagendeerd, maar door die hele cinema konden de werkzaamheden niet doorgaan en is hij niet in overweging genomen.

 

De voorzitter: Het gaat nu over het voorstel van de agenda vandaag. Het gaat niet over de vorige plenaire vergadering, maar over deze.

 

Wij zullen eerst een beslissing nemen over het voorstel van de heer Annemans. Ik stel voor dat het gebeurt bij zitten en opstaan.

 

La proposition est rejetée par assis et levé.

Het voorstel wordt verworpen bij zitten en opstaan.

 

Wie steunt het voorstel tot agendering van de heer Vanvelthoven? Wij beslissen bij zitten en opstaan.

 

(Il est procédé au vote par assis et levé)

(Er wordt overgegaan tot de stemming bij zitten en opstaan)

 

01.05  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): (…)

 

De voorzitter: Vraagt u een elektronische telling? Bij zitten en opstaan telt men gewoonlijk niet. Het is een algemeen beeld.

 

Om alle twijfel weg te nemen laat ik dus elektronisch tellen. Wie steunt het voorstel van de heer Vanvelthoven?

 

Il est procédé au comptage électronique.

Er wordt elektronisch geteld.

 

Het voorstel wordt verworpen.

La proposition est rejetée.

 

(Mevrouw Mia De Schamphelaere en de heer Luc Goutry doen teken dat zij zoals hun fractie hebben gestemd)

 

Wij stemmen bij zitten en opstaan over het voorstel tot agendering van de heer Van de Velde.

 

La proposition est rejetée par assis et levé.

Het voorstel wordt verworpen bij zitten en opstaan

 

Bijgevolg is de agenda aangenomen.

En conséquence, l'ordre du jour est adopté.

 

Ontwerpen en voorstellen

Projets et propositions

 

02 Ontwerp van financiewet voor het begrotingsjaar 2009 (1699/1)

02 Projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2009 (1699/1)

 

Overeenkomstig artikel 116 van het Reglement wordt in plenaire vergadering een beperkte algemene bespreking gehouden.

Conformément à l'article 116 du Règlement, le projet de loi fera l'objet d'une discussion générale limitée en séance plénière

 

Beperkte algemene bespreking

Discussion générale limitée

 

De beperkte algemene bespreking is geopend.

La discussion générale limitée est ouverte.

 

Het woord is aan de heer Van Biesen voor een mondeling verslag.

 

02.01  Luk Van Biesen, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, dames en heren ministers, collega’s, de commissie voor de Financiën en de Begroting is vanmorgen bij elkaar gekomen om het ontwerp van financiewet voor het begrotingsjaar 2009 te bespreken, in aanwezigheid van de staatssecretaris van Begroting, de heer Wathelet, en van de vice-eerste minister en minister van Financiën, de heer Reynders.

 

Er werd duidelijk gemaakt dat het voorliggende ontwerp van financiewet een puur lineaire tekst is, wat betekent dat die een juiste verdeling maakt van de laatst goedgekeurde begroting van 2008, waarbij 25% op elke begrotingslijn werd neergeschreven, met uitzondering van een aantal personeelslijnen, waarvoor het nodig is om in kredieten voor vier maanden te voorzien.

 

Een belangrijke vraag om te onthouden uit de bespreking in commissie door de Kamerleden en de regering, luidde in welke mate de wetten houdende diverse bepalingen en de programmawet, die reeds zijn goedgekeurd, in uitvoering kunnen worden gesteld. Op vraag van Kamerlid Daems hebben de aanwezige regeringsleden beslist om samen met het Parlement begin januari in de subcommissie Rekenhof een gesprek te voeren over wat er al dan niet kan en in welke mate wij de legitimiteit hebben om de wetten houdende diverse bepalingen met uitvoeringsbesluiten en de wetten in voorbereiding inzake het relanceplan uit te voeren of goed te keuren, eventueel mits enkele wetsaanpassingen in de plenaire vergadering, indien de regering nog steeds in lopende zaken zou zijn.

 

Ik neem aan dat de collega’s die het woord hebben gevoerd in de commissie voor de Financiën, hun uiteenzetting zo dadelijk zullen herhalen. Daarover zal ik het dus niet hebben.

 

Elk artikel en het geheel van ontwerp van financiewet werden telkens goedgekeurd met 12 stemmen voor en 4 onthoudingen.

 

De voorzitter: Mijnheer Van Biesen, bedankt voor uw verslag.

 

02.02  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, monsieur le premier ministre démissionnaire, mesdames et messieurs les ministres membres d'un gouvernement également démissionnaire, nous devons tous prendre conscience de la gravité de la situation et de la gravité des diverses crises que nous traversons: la crise financière et la crise économique, la crise sociale qui les accompagne, la crise environnementale trop oubliée et, depuis peu, se sont ajoutées une crise politique et une crise entre institutions et entre pouvoirs.

 

Dès la semaine dernière, notre groupe a pris l'option de ne pas rajouter du chaos au chaos. Nous resterons fermement accrochés à cette ligne politique. La situation est déjà suffisamment problématique.

 

En outre, la situation est regrettable, et ce, à plusieurs égards.

D'une part, parce que la cause profonde de l'actuel blocage et de notre séance de vote de ce jour sur des textes de loi de finances et des douzièmes provisoires, c'est un non-respect du principe fondamental de séparation des pouvoirs.

D'autre part, parce qu'une autre cause, plus ponctuelle et, malheureusement, plus habituelle, c'est l'impasse dans laquelle tous les partenaires de la coalition se ruent en exigeant des exclusivités, en refusant d'ouvrir des portes et en préférant fermer des pistes possibles.

 

Il y a les exclusives de ceux qui, dès dimanche sur les plateaux de télévision, ne veulent pas d'un tel ou d'un tel comme premier ministre; les exclusives de ceux qui posent des conditions en sachant très bien qu'elles sont inacceptables; les exclusives de ceux qui veulent bien travailler avec tel partenaire et de ceux qui ne veulent absolument pas voir arriver tel autre; les exclusives de ceux qui boudent parce qu'on ne leur a pas téléphoné pendant le week-end; les exclusives de ceux qui ne veulent travailler que dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Toutes ces exclusives sont la preuve que les partis qui composent l'actuelle majorité regardent davantage leurs propres intérêts que l'intérêt général.

 

Ce petit jeu entraîne toute la classe politique dans une situation très dangereuse pour la démocratie mais aussi pour le système économique et financier.

 

Qu'en serait-il si une nouvelle vague de la crise financière et bancaire nécessitait la prise de mesures urgentes?

 

Monsieur le ministre des Finances, monsieur le secrétaire d'État au Budget, j'ai eu l'occasion d'évoquer cette question en commission tout à l'heure, ainsi qu'un dossier brûlant, celui de la banque Kaupthing. Monsieur le premier ministre, la situation est particulièrement problématique pour plus de 20.000 de nos citoyens auxquels vous aviez dit accorder toute votre attention même s'ils étaient clients d'une filiale située au Luxembourg. Vous l'aviez dit mais les actes n'ont pas suivi!

 

Monsieur le ministre des Finances, en commission, vous avez demandé que la vérité puisse être dite. Je vais répéter ce que j'y ai dit. Vous auriez déjà pu signer, vous auriez déjà pu conclure avant même que la démission de votre gouvernement soit acceptée.

 

Vu l'urgence de la situation – non pas tant pour le gouvernement, mais bien pour les clients de cette banque dont les comptes sont bloqués depuis le 8 octobre –, vous auriez dû et vous pourriez encore aujourd'hui trouver une solution et envoyer un signal. En effet, vous dites qu'il est possible d'attendre jusqu'au mois d'avril. Permettez-moi de vous répondre que vous n'avez pas le temps d'attendre pour envoyer le nécessaire signal positif!

 

Dans le cadre des mesures urgentes et de votre situation juridique, vous avez le pouvoir de faire avancer le dossier en tenant compte – je le répète – de l'urgence de la situation et dans un souci de continuité. Il n'est pas question ici d'un dossier que vous découvrez aujourd'hui! Il se trouve sur le bureau du Conseil des ministres depuis plusieurs semaines. Je vous ai d'ailleurs interpellé à ce sujet, en commission des Finances, à plusieurs reprises. À ces occasions, vous avez refusé d'admettre l'urgence de la situation pour les citoyens concernés. Sachez que, pour notre part, nous ne pouvons pas suivre votre position à cet égard!

 

Enfin, monsieur le président, au-delà des textes proposés, je voudrais attirer l'attention sur le fait que si le gouvernement est en affaires "prudentes", en affaires "courantes", ce n'est pas le cas du Parlement. Je voudrais donc signaler notre disponibilité, non pas tant pour aller à la rencontre des éventuels partenaires afin de former une majorité, mais notre disponibilité pour adopter les mesures nécessaires. Je pense à la traduction de l'accord interprofessionnel. Par ailleurs, compte tenu du fait que le gouvernement ne souhaite manifestement pas avancer, je tiens également à signaler que nous pourrions travailler dans cette enceinte, dès la première semaine de janvier afin d'envoyer les signaux nécessaires en ce qui concerne le dossier Kaupthing et d'autres dossiers actuellement bloqués parce que vous et votre gouvernement, monsieur le premier ministre, nous avez menés à cette situation regrettable.

 

02.03  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, je voudrais revenir sur deux points. Nous pourrions refaire le débat qui a eu lieu en commission sur l'exécution de l'accord interprofessionnel et du plan de relance. Il a été convenu en commission des Finances de réunir la sous-commission qui traite entre autres avec la Cour des comptes pour vérifier avec cette dernière, le parlement et le gouvernement ce qui peut être exécuté en affaires courantes par le gouvernement et ce qui pourrait aussi être exécuté par le parlement lui-même.

 

Monsieur Nollet, vous me posez à nouveau la question, en plénière cette fois, mais la réponse a été donnée et une solution trouvée en commission. Il ne faut pas inquiéter inutilement: les douzièmes provisoires vont être votés, la loi de finances aussi. Cela permet à la fois de lever les impôts et de payer les dépenses urgentes en début d'année. Nous avons prévu également de réunir la sous-commission présidée par M. Van Biesen pour débattre avec la Cour des comptes. Nous verrons sous quelle forme on peut exécuter les dispositions.

 

Pour ce qui est de Kaupthing Bank, vous et d'autres avez posé la question en commission. Je vous ai également répondu mais on y revient en séance plénière. J'ignore quels sont vos contacts avec les épargnants mais avant d'entrer au parlement, j'ai rencontré les représentants du groupe K qui réunit un nombre assez important de clients de cette banque. Nous n'avons pas attendu: s'il y a aujourd'hui un "memorandum of understanding" (MoU) avec des partenaires luxembourgeois, c'est parce que nous l'avons négocié depuis des semaines. Ce texte est là aujourd'hui.

 

Ce que je vous demande et que j'ai également demandé aux épargnants, c'est de ne pas donner de faux espoirs. Il existe aujourd'hui des avances pouvant être obtenues par tout client de cette banque auprès des autorités luxembourgeoises à concurrence de 20.000 euros et un espoir de reprise avec un partenaire au début du mois d'avril. Arrêtez de prétendre qu'on pourrait libérer les comptes dans les 24 heures: cela n'est pas le cas. Ce qui est en discussion, c'est un dossier de reprise, auquel nous sommes prêts à collaborer, une reprise qui devrait intervenir début avril, le gel des avoirs dans la procédure luxembourgeoise ayant été décidé pour six mois.

 

Vous m'avez déjà dit en commission que nous devrions faire un geste pour la Noël, pour le Nouvel An, que vous compreniez, mais nous, pas! Arrêtez! Les clients savent que les avoirs sont gelés pour une durée de six mois. La reprise sera possible début avril, mais d'ici-là, des avances seront accordées à concurrence de 20.000 euros, ce qui d'ailleurs - je vous le signale - représente la totalité de la somme pour 10.000 des 20.000 clients que vous signalez. Pour les 10.000 autres, nous cherchons la solution la plus efficace, c'est-à-dire le redémarrage des activités.

 

La situation actuelle de certaines personnes est suffisamment douloureuse que pour ne pas leur envoyer tous les jours des signaux qui ne sont pas corrects, qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas sincères. Travaillons à une solution de reprise! C'est ce que nous faisons, mais en disant la vérité aux clients!

 

02.04  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Monsieur le ministre, je n'arrêterai pas! Aussi longtemps qu'une solution n'aura pas été trouvée, je n'arrêterai pas! Car cette question, vous ne la découvrez pas maintenant! En effet, en commission, je suis déjà intervenu à plusieurs reprises sur ce dossier. Mais vous n'avez pas voulu agir, alors qu'à l'époque, vous aviez les pleins pouvoirs. Qui plus est, je ne partage pas du tout votre analyse!

 

Vous parlez d'avances de 20.000 euros. Premièrement, ces montants sont fortement limités pour une série de personnes, une série d'entreprises, qui ont besoin de bien davantage pour poursuivre leurs activités. Deuxièmement, vous connaissez la lenteur de la procédure pour dégager ces montants de 20.000 euros. Le nombre des dossiers traités n'est pas à la hauteur des demandes pour l'instant et les titulaires de ces comptes doivent effectivement passer les fêtes de fin d'année sans avoir accès à leur compte. Je n'arrêterai pas, monsieur le ministre, aussi longtemps qu'une solution n'aura pas été trouvée!

 

02.05  Didier Reynders, ministre: (…)

 

02.06  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Cela vous dérange quand on parle?

 

02.07  Didier Reynders, ministre: Mais l'erreur peut être durable aussi!

 

02.08  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Effectivement, plus longtemps vous attendrez, plus vous resterez dans l'erreur, car le signal qui pourrait être envoyé aujourd'hui n'est pas de franchir toutes les étapes mais au moins celle de la signature nécessaire du "MoU" que vous ne voulez pas signer pour l'instant - on se demande pourquoi - alors que vous en avez la capacité!

 

02.09  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, collega's, toch nog even mijn excuses dat ik enkele minuten van uw tijd neem.

 

De regering die is gevallen, heeft nooit rechtgestaan. Dat lijkt mij een fysieke onmogelijkheid, maar het is toch gebeurd. De regering is er nooit geweest, maar ze is toch gevallen.

 

Ik zou toch willen protesteren tegen de mentaliteit van de laatste dagen. In de pers en ook in deze Kamer wordt een sfeer gecreëerd als zou de crisis het gevolg zijn van de waanzin van politici die hun hoofd verloren zijn, die waanzinnig geworden zijn; en het zou in tijden van Kerstmis toch wel nuttig zijn dat – zelfs de kardinaal zei dat vanmorgen, ik schrok mij een bult – dat de ander in zijn gesprekken moet kunnen worden binnengelaten. Alsof het door een soort van psychiatrische aandoening van de wetstraat alleen is dat dit land onbestuurbaar is geworden. Dit land is onbestuurbaar geworden omdat de structuur van dit land het niet meer toelaat om dit land nog overeind te houden.

 

Collega's en vooral bevolking, laat u door commentatoren allerhande niet wijsmaken dat het alleen maar de waanzin van de politici is. De politici komen aan een eindpunt. Zij kunnen niet meer met elkaar praten omdat er geen enkele oplossing meer is om dit land draaiende te houden.

 

Als één man dat weet, is het Yves Leterme zelf, die dat allemaal van in het begin heeft meegemaakt. En het is ook CD&V die dit van in het begin heeft meegemaakt. Zij moeten nu aanzien hoe een verkenner op het terrein komt. U weet wat een verkenner in het strategospel is, mijnheer De Clerck. Een verkenner is een pion die vooruit wordt gestuurd. Men krijgt er een stuk of 12 en daarmee kan men de bommen lokaliseren. Dat is een verkenner.

 

Ik zie Martens de ene na de andere ontvangen. Ik zou bijna zeggen: gelukkig ontvangt hij ons niet, maar wat ik niet aanvaard is dat hij hier in het Parlement consultaties doet waarbij hij openlijk zegt dat hij de grootste oppositiepartij van Vlaanderen niet zal ontvangen. Dat is onaanvaardbaar voor mij en wij zullen er straks ook op de gepaste op manier reageren.

 

Ik vraag mij af wat de CD&V-ers denken die nu zien hoe de generatie van de vorige eeuw met methodes van de vorige eeuw mekaar in gang trapt. Officieel is het immers nog altijd Martens die voor Dehaene rijdt, Dehaene die dringend naar hier moet komen, want hij moet de Fortiszaak regelen. De baas van Dexia die namens het ACW bij Dexia is gezet, moet nu dus Fortis regelen. Ik begrijp dat allemaal niet. Ik ben geen CD&V-er natuurlijk, maar ik begrijp dat allemaal niet.

 

Ik hoop dat u toch nog ergens in uw geweten iets over hebt van die moderne politieke cultuur die u vertegenwoordigde toen u de verkiezingen had gewonnen. Over de oude politieke cultuur heb ik de heer Tobback gehoord, de oude Tobback weliswaar. Die zegt dat hij Leterme nog heeft gezegd dat die met een roeibootje zou proberen de oceaan over te steken, dat hij dat niet zou kunnen, dat het onmogelijk is en dat hij van zijn zinnen beroofd was door te denken dat hij kon doen wat hij aan zijn kiezers had beloofd.

 

Excuseer mij, maar dat is dus de oude politieke cultuur in de oudste betekenis van het woord. Dat is echt de vorige eeuw. Dat is denken: wij bepalen wat goed is voor het volk, want het volk, dat door Leterme om de tuin is geleid, weet niet wat goed is voor zichzelf. Wij weten wat goed is voor het volk. Dat is de oude politieke cultuur. Wij weten wanneer u van uw zinnen bent beroofd, omdat u te veel belooft, omdat u het haalbare opzijzet en het noodzakelijke naar voren schuift. Met die oude politieke cultuur was afgerekend in 2007, goede collega’s van CD&V. Daarmee heeft de Vlaming u een mandaat gegeven samen met de N-VA. Ik zie dat de heer De Wever vertrokken is naar de heer Martens. Hij is hier helaas niet om te vernemen dat wij ook vonden dat die N-VA een deel was van die overwinning voor die nieuwe politieke cultuur, voor die duidelijke keuze voor die eenentwintigste eeuw. Voor die keuze bedankt u nu en u laat het gebeuren dat die oude knarren terugkomen om met de oude methodes van weleer te proberen dringend de nieuwe tijden tot stand te brengen. Wat een toestand, wat een hopeloze toestand!

 

Zelfs Brussel-Halle-Vilvoorde, CD&V’ers, mag u hier daarjuist niet op de agenda zetten. VLD, u mag zelfs de onderzoekscommissie niet op de agenda zetten! Ik hoor vanmorgen nog de heer Tommelein op de radio, ten volke, nietwaar – want we zijn voor het volk bezig; we gaan de verkiezingen tegemoet – dat er dringend een onderzoekscommissie moet komen, heel dringend.

 

Tussen haakjes, mijnheer Tommelein, u moet mij eens uitleggen waarom plots uit uw koker en uit uw mond kwam dat het een onderzoekscommissie met een beperkte opdracht moest zijn, een zeer beperkte opdracht. Zullen we alleen maar de schending van de scheiding der machten bespreken in die onderzoekscommissie of is dat de opdracht van voordien? Ik zal het graag vernemen, mijnheer Tommelein, maar ik heb begrepen dat het nog alleen maar over de scheiding der machten mag gaan. Daarom mocht het dringend zijn, maar heel dringend mocht het ook niet zijn; we konden er juist een debat over beginnen en het hier kunnen goedkeuren. De meeste zaken hadden meteen kunnen doorgevoerd worden, maar u hebt er tegengestemd. Met heel uw Vld-fractie hebt u uw eigen voorstel van vanmorgen weggestemd.

 

Wij zijn er dus erg aan toe.

 

Collega’s, ik ben maar een gewone Vlaming. Ik kan het, zoals de Vlamingen, via radio en televisie volgen. Er is nu weer verwarring. De Franstaligen wilden van in het begin Leterme en het kartel weg. Leterme heeft het omgedraaid. Hij heeft eerst zijn kartel weggedaan en dan zichzelf. Dan bleef er nog een Franstalige eis over, namelijk de verkiezingen moeten samenvallen. Tot gisteravond dacht iedereen dat de verkiezingen zouden samenvallen.

 

Na hetgeen ik vanmorgen hoorde, blijven er drie mogelijkheden over: ofwel bent u een constructie aan het opzetten via Martens om door te gaan tot 2011, met CD&V, dat zichzelf nog sterk voelt, ofwel komen er verkiezingen in 2009, zoals de Open Vld tot vanmorgen scheen te vragen, hoewel zij dat ook al wat heeft losgelaten – de Open Vld is namelijk gewoon om van alles los te laten onderweg – ofwel blijft enkel het cynisme van de heer Reynders over, die twee jaar lang zegt dat de verkiezingen moeten samenvallen, maar vanmorgen opstond en zei dat ze niet moesten samenvallen en dat er verder geregeerd mag worden tot 2011. Dat is het cynisme. Dat is Reynders.

 

Ik denk dat het cynisme het uiteindelijk zal halen. Wij zullen samenvallende verkiezingen krijgen, maar het zal niet mogen worden gezegd, want CD&V wil niet dat het gezegd wordt. CD&V moet doen alsof de Vlaamse verkiezingen iets anders zijn dan de federale verkiezingen. Alles zal dus achter de schermen van het schaduwtheater van de heer Martens worden geregeld, en niet in het Parlement. Daar zal het debat worden gevoerd, en niet voor de publieke opinie. Het is een slechte dag voor het Parlement. Het is een zeer slechte dag voor het Parlement, maar misschien wordt het wel de kiem van een goede dag voor Vlaanderen.

 

Ik heb een droevig gevoel in uw plaats, mijnheer Vanvelthoven, over de rol waarin u nu terechtkomt, met een half been in de regering, want Vande Lanotte wil erin, terwijl u hier nog oppositie wil voeren. Het lot dat u nu beschoren is, moet vreselijk zijn.

 

De drie traditionele partijen zijn dus bezig met zichzelf kapot regeren. Zij zijn bezig met een laatste hoofdstuk te schrijven van de periode van 60 jaar na de Tweede Wereldoorlog, waarin de drie traditionele partijen afwisselend met elkaar hebben geregeerd. Zij hebben geprobeerd om compromissen te vinden die nodig zijn om deze wankele structuur toch nog recht te houden. De drie traditionele partijen langs Vlaamse kant gaan teloor. Zij zullen uiteindelijk – hoe lang u het ook probeert uit te stellen – de kiezer ontmoeten. Hoezeer u ook probeert de kiezer in de war te brengen, met al dan niet de Vlaamse verkiezingen te mengen, u zult hem niet in de war kunnen brengen over één zaak: al wat u hebt beloofd, hebt u niet gehaald. Al wat u had aan te bieden, hebt u niet kunnen halen. Het enige wat u hier vandaag kunt doen, is met uw bedelende hand drie voorlopige twaalfden vragen. Op ons moet u niet rekenen.

 

02.10  Jan Jambon (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega’s, wij stemmen seffens over voorlopige kredieten, omdat dit land in een totale impasse zit. Er is dus verandering nodig in dit land.

 

Alles wat wij de afgelopen dagen en uren vernemen, staat haaks op die verandering. Zoals het er nu uitziet, gaan wij gewoon door met oude wijn in oude zakken, met opnieuw een regering zonder Vlaamse meerderheid en dus gedomineerd door de Franstaligen.

 

De vraag die bij ons dan opkomt, is de volgende: waarom zouden de Vlamingen verdorie nog deelnemen aan verkiezingen. Voor de Vlamingen telt de democratie blijkbaar niet meer. Voor de Vlamingen is er geen respect voor de Grondwet en ik verwijs naar BHV. Wij hebben daarover daarnet nog een prachtig stukje theater gezien. Voor de Vlamingen is er geen respect voor de democratische, Vlaamse meerderheid.

 

Als het resultaat, collega’s, van de crisis is dat Leterme Un gewoon zal worden vervangen door Dehaene Trois dan vegen Vld en CD&V opnieuw hun laars aan de wil van de Vlamingen. Wanneer Vld en CD&V de democratie niet wensen te respecteren, de Grondwet niet wensen te respecteren en vooral de wil van de Vlamingen niet wensen te respecteren, zullen zij ons op hun weg vinden.

 

02.11  Peter Vanvelthoven (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, dames en heren ministers, collega’s, we hebben een tweetal uur geleden een boek van een tweehonderdvijftigtal bladzijden mogen ontvangen, het ontwerp van financieringswet. Ik heb in de commissie al aangegeven dat het voor ons uiteraard niet mogelijk is om in twee uur tijd die 250 bladzijden te doorgronden maar dat we in elk geval niet zinnens zijn om hier een procedureslag te voeren om de puntjes op de i te zetten wat de procedure betreft. Vanaf 1 januari – dat is de bekommernis van iedereen hier – moeten er immers pensioenen en uitkeringen worden uitbetaald en moeten de ambtenaren worden betaald. Met andere woorden, het overheidsapparaat moet verder functioneren, vandaar dus geen procedureslag.

 

Wanneer we het hebben over drie twaalfden, dan zijn dat drie twaalfden van de begroting voor 2008. Die begroting hebben wij uiteraard niet goedgekeurd. Als we dat even overschouwen was dat een ongelooflijke begroting. 2008 was een jaar met – tot nu toe – een groei van 1,2%. Ondanks die groei slaagt deze regering, de voorgaande regering, er in om de begroting met een tekort van 0,9% af te sluiten. Er is dus een groei van 1,2% en een tekort van 0,9%. Ik mag hier toch wel zeggen dat dit een brevet van onbekwaamheid is.

 

Ik heb vastgesteld dat de oorzaak waarom we vandaag voorlopige twaalfden moeten goedkeuren bij de regering zelf ligt, in de eerste plaats bij de premier zelf. We waren hier vorige week woensdag aanwezig om de begrotingsbespreking aan te vatten en erover te stemmen. Dat kon echter niet doorgaan omdat de premier met zijn intussen bekende brief op de proppen is gekomen waardoor we er niet aan toe zijn gekomen om de begroting voor volgend jaar goed te keuren. Met andere woorden, het was door het optreden van de regering zelf dat haar eigen begroting hier in het Parlement niet kon worden gestemd en dat we vandaag over voorlopige twaalfden moeten stemmen.

 

Collega’s, de huidige regering is achttien maanden bezig en slaagt erin om voor de tweede maal op rij door het Parlement voorlopige kredieten te moeten laten goedkeuren. Voor de tweede keer op rij moet de huidige regering door het Parlement voorlopige kredieten laten goedkeuren. Ook dat is bijna ongezien.

 

Mijnheer de voorzitter, ik kom bij de horrorvaststelling van vorige vrijdag. Vorige vrijdag besliste de regering, na veel duwen en trekken, om aan de Koning haar ontslag aan te bieden. Nog geen uur later verklaarden al drie partijvoorzitters, met name de partijvoorzitters van de PS, CD&V en de VLD, dat zij met dezelfde ploeg zouden doorgaan. Zij willen met dezelfde ploeg voortdoen, alsof er niks is gebeurd. Zij verklaarden zulks een uur later, “want het land heeft een sterke regering nodig”. “Hahaha”, galmde het in het hele land. Collega’s, een uur later wil de huidige ploeg, die er zelfs niet in slaagt een begroting door het Parlement te laten goedkeuren, voortdoen.

 

Daarstraks had de heer Jambon het over oude wijn in oude zakken. Collega’s, het is slechte wijn in oude zakken.

 

De regering denkt dus blijkbaar – zij heeft hetzelfde trucje tijdens de zomer al eens uitgehaald – dat zij opnieuw haar maagdelijkheid kan herwinnen. Zij stapt naar de Koning en een uur later staat zij alweer klaar om opnieuw het land te redden.

 

Collega’s, het enige wat ik vaststel, is dat de huidige regering vorige maandag, toen het ontslag nog niet was aanvaard, er niet in is geslaagd om de Kaupthingzaak op te lossen. De huidige regering heeft ook geen akkoord, zelfs niet over een overgangsregering en zelfs niet over welke soort regering er moet komen. De huidige regering weet zelfs niet of zij al dan niet naar vervroegde verkiezingen gaat.

 

Collega’s, over één zaak zijn de huidige regering en de meerderheid, die haar steunt, het wel eens. Dat is over het feit dat er geen parlementaire onderzoekscommissie mag komen. Om de bedoelde onderzoekscommissie riep eerste minister Leterme nochtans vorige week, opdat hij zou kunnen worden witgewassen. Het is een van de twee zaken: ofwel wil de meerderheid geen onderzoekscommissie, omdat zij niet wenst dat de onderste steen bovenkomt, ofwel wil zij geen onderzoekscommissie, om de eerste minister niet toe te laten zich wit te wassen.

 

Het is een van de twee.

 

Het is wel een schande dat het Parlement, na de grote uitspraken van vorige week, vandaag het omgekeerde beweert.

 

Collega’s van de meerderheid, knoop het in uw oren: vertrouwen is belangrijk. Om vertrouwen bij de mensen terug te winnen, is het belangrijk dat u op vijf dagen tijd niet helemaal van richting verandert. Vorige week hier allemaal komen roepen dat de onderzoekscommissie er moet komen en dat overal op televisie gaan vertellen, maar vandaag het tegendeel goedkeuren, dat is hetgeen wat het vertrouwen van de mensen in ons land ondermijnt.

 

02.12  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, collega's, de dagen vóór Kerstmis zijn altijd de donkerste.

 

De voorbije dagen waren bijwijlen surrealistisch donker, op het kafkaiaanse af. Midden in een economische crisis heeft de regering haar eigen werking onmogelijk gemaakt door haar eigengereid handelen. Wat normalerwijs het hoogtepunt van het politiek jaar zou moeten worden, is vandaag het betreurenswaardig dieptepunt, met name de begroting.

 

Geachte collega' van CD&V, het zou ongelooflijk gemakkelijk zijn om nu de vele gebreken van de regering-Leterme I op te sommen. Met 2009 in het vooruitzicht wil ik echter van de korte uiteenzetting gebruikmaken om vier zaken vooruit te schuiven.

 

Eerst en vooral, wat er vorige week gebeurde, is voor mij het bewijs dat de kern van onze democratie nog steeds naar behoren functioneert. De hoogste magistraat van ons land heeft een brief gericht aan het Parlement, zeggende dat er ernstige aanwijzingen waren van beïnvloeding van de rechtsgang. Het Parlement heeft daarop haar rol gespeeld.

 

Onze trias politica heeft de aardschok gevoeld, maar haar fundamenten heeft die opgevangen. In tijden van crisis is het een goede reflex om terug te grijpen naar deze fundamenten van de democratie: vrijheid, gelijkheid en de scheiding van de machten. Het is de enige garantie op rechtvaardigheid voor iedereen.

 

De premier en zijn kabinet moeten aan dezelfde wetten gehoorzamen als eenieder. Dat fundamenteel principe vormt de hoeksteen van elke democratische rechtsstaat. Er mag in dat alles ook niet worden afgedongen op de onafhankelijkheid van de rechters. Het past niet zaken achteraf te minimaliseren of afbreuk te doen aan de ernst ervan.

 

Mijn eerste conclusie is dat de controlemechanismen die in het systeem vervat zitten, gelukkig naar behoren hebben gefunctioneerd. Vanuit die conclusie moet er ruimte worden gemaakt voor nuancering, maar niet omgekeerd, zoals een aantal vandaag probeert te doen.

 

De nuancering moet er komen via de parlementaire onderzoekscommissie, die zo snel mogelijk van start moet gaan om alle onduidelijkheden uit te klaren.

 

Alle partijen hebben hier vorige week woensdag beloofd dat die onderzoekscommissie er komt. De meerderheidspartijen riepen hier uit volle borst dat zij niets te verbergen hadden; ook de heer Verherstraeten en de heer Tommelein, die daarnet nog gezellig aan het keuvelen waren.

 

Wij, groenen, zullen dit opvolgen opdat die belofte wordt waargemaakt en de onderste steen boven wordt gehaald, zoals u hier zo plechtig hebt beloofd.

 

Wij zullen er ook over waken dat er geen trucs van de foor worden gebruikt en dat de kar niet wordt overladen. Er moet in eerste instantie worden nagegaan hoe de crisis in België werd beheerd door deze regering en of er pogingen geweest zijn om het gerecht en de rechtsgang te beïnvloeden. Niet meer maar ook niet minder dan dat, mijnheer Verherstraeten.

 

Waarom? Omdat vertrouwen cruciaal is voor de samenleving, en ook voor onze economie. Dat vertrouwen is de voorbije 18 maanden voortdurend beschadigd. Het kan alleen worden hersteld door volledig vertrouwen en waarheid te bieden.

 

Ik kan enkel zeggen dat het mij verbaast dat u, terwijl u tegen een wetsvoorstel stemt van de oppositie, vandaag niet zelf de moed had, mijnheer Verherstraeten en mijnheer Tommelein – ik hoop dat u de ernst van de zaak echt inziet – zelf een wetsvoorstel in te dienen.

 

Hoe het komt dat u na uw boude uitspraken van vorige week nog een wetsvoorstel van de oppositie moet wegstemmen, dat begrijp ik met de beste wil van de wereld niet.

 

02.13  Bart Tommelein (Open Vld): Mevrouw Almaci, u en de vorige sprekers, en wellicht ook de volgende, zeg ik: het is manifest onjuist dat wij hier hebben gestemd tegen een parlementaire onderzoekscommissie. (Rumoer)

 

U weet zeer goed dat het gaat over de agenda en over het wijzigen van de agenda. Dat is iets fundamenteel anders dan stemmen tegen een wetsvoorstel.

 

02.14  Jean Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de voorzitter, collega’s, er is momenteel een inflatie aan wetsvoorstellen voor een onderzoekscommissie.

 

Het is heel gemakkelijk, mijnheer Tommelein. Er ligt een wetsvoorstel. Dat ligt er al een maand. Mijnheer Vanvelthoven, ik stem mee voor de dringende behandeling. Als men wil, kan men dat voorstel vanmiddag nog behandelen. Men moet het alleen agenderen. Men kon het vanmorgen voor de financiewet, men kan vanmiddag hetzelfde doen voor dit voorstel. Men moet klaar en duidelijk weten waarover het feitelijk gaat. Men hoeft zich niet meer weg te steken achter een tijd- of proceduregrens. Als men wil, kan men de commissie onmiddellijk samenroepen. De wetsvoorstellen liggen er, ook van onze collega’s naast mij. U kunt ze dus dringend gaan behandelen.

 

02.15  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Mijnheer Tommelein – en dat geldt ook voor de CD&V-fractie – als u werkelijk uw woorden van vorige week meende, dan had u hier vandaag zelf een voorstel tot wijziging van de agenda ingediend in plaats van nu boude uitspraken te doen en hard te roepen. Dan had u dat vandaag zelf gedaan!

 

Er is een grote kloof tussen woord en daad bij de meerderheid van de voorbije 18 maanden. Dat kan ik wel stellen.

 

Collega’s, ik wil de sereniteit herstellen, want daarvoor ben ik hier vandaag op het spreekgestoelte gekomen. Wij willen als groenen opnieuw de grote bezorgdheid die bij de bevolking leeft onder de aandacht brengen. Sinds het ontstaan van de nu ontslagnemende regering heeft ons land het hoofd moeten bieden aan fundamentele crisissen. Er is de sociale crisis van de stijgende armoede, de vergrijzing en de asielproblematiek. Er is een ecologische crisis, met de stijgende grondstofprijzen en de klimaatverandering, en er is een financieeleconomische crisis, met de bankencrisis. Het aantal mensen in financiële moeilijkheden groeit elke dag. Bedrijven sluiten, er is een stijgende technische en volledige werkloosheid, mensen worden geconfronteerd met te hoge energiefacturen en het producenten- en consumentenvertrouwen is tot op het laagste peil ooit gezakt.

 

De volle omvang van de verschillende crisissen zal ons wellicht veel te snel duidelijk worden. Dat er magere jaren voor ons liggen, weet iedereen. De komende vier tot tien jaar zijn cruciaal voor de aanpak van elk van de drie crisissen. De regering is er temidden van die omstandigheden, terwijl ze een historische taak had, door haar manier van handelen in geslaagd een politieke crisis te veroorzaken, die we konden missen als kiespijn. Die crisis bedreigt het interprofessioneel akkoord, de afhandeling van de bankendossiers en de goede werking van onze instellingen. Terwijl ons land in snel tempo afglijdt naar een recessie, zit onze politieke klasse in een ongelooflijke depressie.

 

We staan hier voor u om voorlopige twaalfden goed te keuren, omdat ons land anders helemaal niet meer zou functioneren. Wij opereren vanuit stand-by of vanuit een veilige modus, om het in computertermen te zeggen, maar het keurslijf van de begroting mag niet te lang duren. Voor het IPA, het Kaupthingdossier en het Fortisdossier is er op korte termijn nood aan een volledige begroting.

 

Wat nu voorligt, is geen oplossing. Om de heer Van Biesen uit de krant te citeren: “Het geeft geen antwoord op de vraag naar subsidies, verzekeringen, de staatsgarantie en dies meer”.

 

Collega’s, ik besluit vandaag met mijn vierde en laatste punt. Wij willen hier vandaag oproepen om de bescherming van de bevolking vandaag in deze woelige tijden prioriteit te geven. Wij roepen op om de partijpolitieke berekening te stoppen, en zo het vertrouwen eindelijk te herstellen.

 

Wij, de groenen, zijn de komende weken zeker bereid te helpen bij het goedkeuren van wetteksten die goed zijn voor de bevolking. Wij hebben ons achttien maanden constructief opgesteld. Voor elke kritiek hebben wij een alternatief gegeven. Dat kunt u perfect nagaan.

 

De democratie is het georganiseerde meningsverschil. Het is heel normaal dat in deze woelige tijden het halfrond zich luider laat horen. De onrust is groot; de vertegenwoordigers laten die onrust voelen. Maar de politiek moet ook antwoorden bieden, antwoorden die bestaan uit concrete voorstellen, niet alleen antwoorden die afbreken, maar antwoorden die het vertrouwen herstellen.

 

Wij roepen u allen op om vandaag terug te keren naar de kernvraag: hoe kunnen wij bijdragen tot een betere toekomst voor de mensen? Hoe kunnen wij terugkeren naar de sereniteit en de redelijkheid?

 

Wij hopen dat er niet alleen vandaag, maar ook in de komende moeilijke tijd voldoende mensen van goede wil zijn om de nodige beslissingen te nemen. Beslissingen die voor het eerst in achttien maanden blijk geven van verantwoordelijkheidszin en staatsmansschap, die we zo lang hebben moeten ontberen, al was het maar, mijnheer Reynders, om de handtekening te zetten onder het Kaupthingdossier, waar 20.000 mensen op wachten, om hen hun spaargeld in april terug te geven. Wij vragen beslissingen die de basis vormen voor de effectieve aanpak van de problemen die voor ons liggen.

 

Er wacht ons nog heel wat werk. Onze fractie is er klaar voor.

 

In de tussentijd wens ik u allen een periode van bezinning toe, in goede oude christelijke traditie, enkele rustige dagen, om vanaf begin januari weer ten volle de uitdagingen op te nemen.

 

02.16  Jean Marie Dedecker (LDD): Mevrouw Almaci, toen ik vanmorgen op mijn bureau kwam, lag er een prachtig nieuwjaarskaartje van u. Er stond iets heel moois op. Ik vind het eigenaardig dat de groenen mij al beginnen aan te schrijven, maar wij zullen het daarbij houden. Niet alleen de regering is kaduuk. Er stond een prachtig citaat op het kaartje: "Bestaan kan iedereen. Er zijn vraagt moed". Ik hoop alleen dat u dat ook naar alle leden van de regering hebt gestuurd. Ik denk dat het meest misbruikte woord van het voorbije jaar "moed" was, vijf minuten politieke moed.

 

Ik ben beetje verwonderd dat men ons vandaag samenroept – straks kruipen wij onder de kerstboom – en niet op 28 december, het feest van de Onnozele Kinderen. Daarmee wil ik de mensen die op die dag verjaren, niet tegen het hoofd stoten. Ik heb de indruk dat de regering van zichzelf zegt: wij zijn onschuldig en jullie zijn zo onnozel om dat te geloven.

 

Ik zal hier niet het debat over de financiewet voeren. Dat is een nutteloos debat. Wij zullen ons bij de stemming onthouden. Eigenlijk hadden wij een debat over de begroting moeten voeren. Vorige week is dat in het water gevallen.

 

Wat er vandaag gebeurt, is dat men ons een beetje voor onnozel houdt. Ik hoor de leden van de regering en van de meerderheid hier zeggen dat er vandaag een onmiddellijk krachtdadig bestuur nodig is. Dan vraag ik mij af wat jullie de voorbije 18 maanden hebben uitgevreten. U hebt 18 maanden de tijd gehad voor een krachtdadig bestuur en u hebt niets gedaan.

 

Er was geen splitsing van de kieskring, alleen de splitsing van de regering. Dat is het enige wat wij hebben meegemaakt. Er is geen staatshervorming, geen asielwetgeving, geen debat over de vergrijzing. De lusten voor vandaag, de lasten voor morgen. Men is nog niet in staat om op een wettelijke manier een bank te verkopen. Men moet zelfs daarvoor sjoemelen. En nu is men aan het sjoemelen om absoluut geen onderzoekscommissie te krijgen, of een onderzoekscommissie met een heel kleine bevoegdheid. Zeg mij dan eens hoe jullie in de toekomst voortwerken, als de regeringspartijen elkaar beschuldigen in de onderzoekscommissie?

 

Het enige cement van deze regering is de angst voor de kiezer. Over uw relanceplan kan nog altijd niet worden gestemd. Vandaag heeft men een enquête gehouden bij 600 ondernemers. Zij hebben gezegd: het zijn amper aspirientjes voor de economie.

 

Ik ben het woord een beetje moe, die roep van jullie allemaal om een krachtdadig bestuur, terwijl jullie het hier gedurende achttien maanden hebben verkwanseld.

 

Mijnheer Tommelein, mijnheer Verherstraeten, ik hoorde u vanmorgen bezig op de radio. Ik ga u een goede raad geven. We zijn in tijden van peis en vree, mijnheer Tommelein. Wij kunnen dat misschien wel gebruiken, dat weet ik heel goed. Trek u vanavond terug onder uw kerstboom en denk er eens over na, mijnheer Verherstraeten en mijnheer Tommelein: de os en de ezel kunnen er misschien in slagen om met hun adem een baby in leven te houden, maar zeker niet om een lijk tot leven te wekken, toch een prettige kerst.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De beperkte algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale limitée est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1699/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1699/1)

 

Het wetsontwerp telt 31 artikelen.

Le projet de loi compte 31 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 31 worden artikel per artikel aangenomen, alsmede de tabellen in bijlage.

Les articles 1 à 31 sont adoptés article par article, ainsi que les tableaux annexés.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

03 Wetsontwerp tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2009 (1631/1-3)

03 Projet de loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2009 (1631/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

03.01  Ingrid Claes, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik verwijs naar het schriftelijk verslag.

 

03.02  David Geerts (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik zal het heel kort maken.

 

Mijnheer de minister, ik twijfel er niet aan dat u de 39.000 personeelsleden allemaal kent, maar ik heb vandaag voor u specifiek een vraag over een bepaald personeelslid, namelijk de Chief of Defense. Vorige week en ook voorgaande weken heb ik u hieromtrent al meerdere vragen gesteld. U hebt mij telkens een antwoord gegeven dat vis noch vlees was. Het antwoord van vorige week was dermate lang, dat ik het zelfs uit het hoofd ken. U hebt gezegd: “Generaal Van Daele zal op 31/12 worden vervangen en op 01/01 is er een nieuwe CHOD”.

 

Mijn vraag aan u is: hoe gaat u nu de nieuwe CHOD aanduiden? Is het de oudste van de generaals of is het de chef van de Operaties en Training? Of is het een derde in plaats van, bij Gods gratie, bij ieders gratie, graag een antwoord?

 

03.03 Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, collega’s, met betrekking tot de zeer specifieke en enige vraag van collega Geerts, ik blijf bij het antwoord dat ik in de commissie en andere vergaderingen heb gegeven. De heer Geerts zal als alle leden van de commissie van de Kamer worden geïnformeerd over de beslissing.

 

03.04  David Geerts (sp.a+Vl.Pro): Mijnheer de voorzitter, dat is natuurlijk weer een antwoord dat men onmiddellijk van buiten kan leren. Mijnheer de minister, eigenlijk is het bedroevend dat u dat antwoord op deze dag moet geven.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1631/1+2)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1631/1+2)

 

Het wetsontwerp telt 3 artikelen.

Le projet de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Votes nominatifs

Naamstemmingen

 

04 Projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2009 (1699/1)

04 Ontwerp van financiewet voor het begrotingsjaar 2009 (1699/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

87

Oui

Nee

1

Non

Onthoudingen

44

Abstentions

Totaal

132

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1699/2)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1699/2)

 

04.01  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijn tegenstem moest een onthouding zijn.

 

05 Eindejaarstoespraak van de voorzitter

05 Allocution de fin d'année du président

 

De voorzitter: Collega’s, voor wij overgaan tot de laatste stemming van vandaag, richt ik enkele woorden tot u – wees gerust, ik ben opgevoed in een geest van beknoptheid – bij het einde van deze vergadering en bijna bij het einde van het jaar.

 

Wij zijn wellicht aan het einde van onze werkzaamheden in 2008 gekomen.

 

Pendant quelques jours, en tout cas, nous pourrons nous reposer et retrouver nos proches.

 

Dit jaar was voor de hele wereld uitzonderlijk en zal in de economische geschiedenis van onze planeet geboekstaafd blijven. De economische gevolgen van de financiële crisis zullen ook op het vlak van de werkgelegenheid overal ter wereld nog niet te overzien zijn.

 

Pour notre pays, ce fut aussi une année politique mouvementée. Voici un an, pratiquement jour pour jour, un nouveau gouvernement recevait la confiance; aujourd'hui, un autre gouvernement est démissionnaire.

 

Het is met des te meer nadruk dat ik elk van u op persoonlijk vlak alle geluk toewens, voor uzelf, voor al van wie u houdt en voor wie u graag heeft. Wij zijn allen zoekers naar geluk, met vallen en opstaan, in grote en kleine dingen.

 

Ik herhaal dat ik u die warmte toewens.

 

Que ces journées de fin d'année soient pour vous un moment privilégié sur le plan personnel et familial.

 

Chers collègues, je vous souhaite malgré tout d'excellentes vacances de fin d'année. Je vous adresse à tous, membres du gouvernement, journalistes qui relatez nos travaux et aussi à vous, monsieur le greffier et, à travers vous, à tous les membres du personnel, qui avez fourni, avec dévouement et compétence, un travail de qualité, mes meilleurs vœux pour les fêtes et pour l'année 2009.

 

Beste collega’s, ik bied u allen, leden van de regering, journalisten die verslag uitbrengen over onze werkzaamheden, en ook u, mijnheer de Griffier, en via u tevens alle personeelsleden, die met deskundigheid uitstekend werk hebben verricht, mijn beste wensen aan voor de kersttijd en voor het jaar 2009.

 

05.01  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de voorzitter, namens alle collega’s zou ik u willen bedanken voor de wijze waarop u het afgelopen jaar het voorzitterschap in moeilijke omstandigheden heeft waargenomen. Bedankt daarvoor! Namens alle collega’s zou ik u, uw gezin en al uw vrienden en familie het allerbeste willen toewensen. Prettige kerstdagen!

 

Diezelfde wensen wil ik namens de Kamer ook overmaken aan het personeel dat heel het jaar, zelfs op een dag als vandaag, voor ons ter beschikking heeft gestaan, alsook de media en alle leden van de regering.

 

Ik dank u!

 

05.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, namens de regering wil ik u danken voor uw wensen en ook voor de perfecte samenwerking tussen het Parlement en de regering gedurende het hele jaar 2008.

 

Je voudrais aussi vous souhaiter à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année et espérer que la collaboration soit, en 2009, au moins de même qualité qu'en 2008.

 

06 Wetsontwerp tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2009 (1631/1+2)

06 Projet de loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2009 (1631/1+2)

 

Le président: Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

135

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1631/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1631/4)

 

La séance est levée. La Chambre s'ajourne jusqu'à convocation ultérieure.

De vergadering is gesloten. De Kamer gaat tot nadere bijeenroeping uiteen.

 

La séance est levée à 12.33 heures.

De vergadering wordt gesloten om 12.33 uur.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 52 PLEN 071 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 52 PLEN 071 annexe.

 

 

 


  


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 001

 

 

Ja         

048

Oui

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Colen, Dedecker, De Maght, De Rammelaere, Detiège, De Vriendt, De Wever, D'haeseleer, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Jambon, Kitir, Laeremans, Landuyt, Logghe, Luykx, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Smeyers, Stevenheydens, Tobback, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Van Noppen, Vanvelthoven, Vijnck, Vissers

 

 

Nee        

084

Non

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, Deseyn, Destrebecq, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Galant, George, Giet, Hamal, Jadin, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Moriau, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schryvers, Schyns, Somers, Staelraeve, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Van Biesen, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 002

 

 

Ja         

087

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, della Faille de Leverghem, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Galant, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Moriau, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schryvers, Schyns, Somers, Staelraeve, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Van Biesen, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Van Rompuy, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Wiaux

 

 

Nee        

001

Non

 

Smeyers

 

 

Onthoudingen

044

Abstentions

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Dedecker, De Maght, De Rammelaere, Detiège, De Vriendt, D'haeseleer, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Jambon, Kitir, Laeremans, Landuyt, Logghe, Luykx, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Vanvelthoven, Vijnck, Vissers

 


 

Naamstemming - Vote nominatif: 003

 

 

Ja         

135

Oui

 

Almaci, Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Collard, Cornil, Crucke, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clerck, De Clercq, De Croo, Dedecker, della Faille de Leverghem, De Maght, Déom, De Padt, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, D'haeseleer, Dierick, Dieu, Di Rupo, Doomst, Douifi, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Frédéric, Galant, Geerts, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Laeremans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Luykx, Maingain, Marghem, Mathot, Moriau, Mortelmans, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Salvi, Schiltz, Schoofs, Schryvers, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Somers, Staelraeve, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Valkeniers, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Van Rompuy, Vanvelthoven, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Versnick, Vijnck, Vissers, Wiaux

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions