Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

donderdag 29 januari 2009

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

jeudi 29 janvier 2009

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.18 uur en voorgezeten door de heer Patrick Dewael.

La séance est ouverte à 14.18 heures et présidée par M. Patrick Dewael.

 

Tegenwoordig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Ministre du gouvernement fédéral présent lors de l'ouverture de la séance:

Herman Van Rompuy.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Claude Eerdekens, Francis Van den Eynde, Linda Vissers, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Elio Di Rupo, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat;

Hilâl Yalçin, zwangerschapsverlof / congé de maternité;

Christine Van Broeckhoven, beroepsplicht / obligations professionnelles;

Ingrid Claes, Jean-Luc Crucke, Katia della Faille de Leverghem, David Geerts, Gerald Kindermans, Véronqiue Salvi, Lieve Van Daele, Hilde Vautmans, Dirk Vijnck, Brigitte Wiaux, met zending buitenslands / en mission à l'étranger;

Geert Versnick, buitenslands / à l'étranger;

Luc Goutry, Raad van Europa / Conseil de l'Europe;

Patrick Moriau, IPU / UIP.

 

Vragen

Questions

 

01 Samengevoegde vragen van

- de heer Robert Van de Velde aan de eerste minister over "de steunmaatregelen aan Opel" (nr. P0762)

- de heer Ludo Van Campenhout aan de eerste minister over "de steunmaatregelen aan Opel" (nr. P0763)

- de heer Jo Vandeurzen aan de eerste minister over "de steunmaatregelen aan Opel" (nr. P0764)

01 Questions jointes de

- M. Robert Van de Velde au premier ministre sur "les mesures d'aide en faveur d'Opel" (n° P0762)

- M. Ludo Van Campenhout au premier ministre sur "les mesures d'aide en faveur d'Opel" (n° P0763)

- M. Jo Vandeurzen au premier ministre sur "les mesures d'aide en faveur d'Opel" (n° P0764)

 

01.01  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, u hebt samen met uw collega van de Vlaamse regering, de heer Kris Peeters, een brief geschreven aan Opel/GM. In die brief maakt u gewag van mogelijke steunmaatregelen die u vrijwillig en op voorhand aan het bedrijf aanbiedt. Het bedrijf heeft daar tot nu toe niet om gevraagd. Het is een initiatief van voorzienigheid. U hebt een initiatief genomen. Niemand kan u kwalijk nemen dat u een initiatief neemt, maar ik heb daarover toch een aantal vragen.

 

Ten eerste, toen ik gisteren in de commissie voor de Financiën met uw collega Reynders sprak over de manier waarop de financieringen aan de bedrijven verlopen, bleek minister Reynders niet op de hoogte te zijn van dit initiatief. Dat verwonderde mij. Hij zei heel duidelijk dat alles wat staatswaarborgen betreft tot zijn bevoegdheden behoort. Mijn eerste vraag is dus: is dit een regeringsbeslissing? Is er een plan waarop u zich baseert om een dergelijk initiatief te nemen?

 

Het is wel duidelijk dat er een initiatief genomen moet worden, want vandaag nog verscheen een rapport van de Europese Commissie waarin wordt gesteld dat de sociaaleconomische modernisering in ons land veel te traag verloopt, dat de fiscale druk op de arbeid veel te hoog blijft, dat de overheidsfinanciën nog niet gezond zijn en dat er nog geen vrije concurrentie op de gas- en elektriciteitsmarkt is. Er is dus effectief ruimte voor verbetering. U moet ingrijpen. Ik kan mij indenken dat er een plan moet komen en dat dit misschien deel is van dat plan, maar dat is niet duidelijk.

 

Ten tweede, als u zo’n initiatief neemt, zet u dan de deur niet open voor allerlei aanvragen? Ik heb nergens een melding gezien van criteria waaraan een bedrijf moet voldoen om steun te verkrijgen. Tot welke sector moet het behoren? Er is op geen enkele manier gewag gemaakt van criteria.

 

Ten derde, ik zie de logica niet tussen de ingrepen die u doet in de banksector, waar u vraagt, door die ingrepen, om de bedrijven te blijven financieren en de waarborg voor een bedrijf, waarmee u tegelijkertijd naar buiten komt. Dat lijkt mij een logica die niet klopt.

 

01.02  Ludo Van Campenhout (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, collega Van de Velde, ik neem aan dat u de inspanningen van de regering om Opel Antwerpen open te houden apprecieert. Ook de vorige regering heeft dat gedaan. Het is belangrijk dat er een waarborg komt van de Vlaamse regering. Er is echter natuurlijk meer nodig om Opel in Antwerpen te houden.

 

Mijnheer de eerste minister, ik lees, waarvoor waardering, dat de lasten op nacht- en ploegenarbeid zouden verlaagd worden.

 

Mijn vraag aan u is heel concreet. Welke batterij aan maatregelen, welk plan wilt u ontwikkelen om Opel Antwerpen in Antwerpen te houden?

 

Ik heb het dan over fiscale maatregelen, structurele maatregelen, zodat wij niet om de twee à drie jaren vragen moeten stellen in de Kamer om de automobielsector in Vlaanderen te houden.

 

De vroegere eerste minister Guy Verhofstadt heeft een taskforce opgericht, is erin geslaagd om Opel in Antwerpen te houden. Ik heb er vertrouwen in dat ook u daarin kunt slagen.

 

Mijn vraag is welke maatregelen er in het verschiet zijn.

 

Wanneer gaat u samen zitten met topman Forster van Opel, om een dergelijk belangrijk bedrijf, dat voor heel veel tewerkstelling zorgt, in Antwerpen te houden?

 

Ik heb er vertrouwen in, misschien in tegenstelling tot collega Van de Velde, dat u erin kunt slagen om een dergelijke belangrijke sector te consolideren in Vlaanderen.

 

01.03  Jo Vandeurzen (CD&V): Mijnheer de eerste minister, wij zijn allemaal de tolk van vele mensen die werken in de autoassemblage in de regio en die met veel zorg kijken naar wat er zich gaat afspelen. GM is uiteraard het eerste bedrijf waar wij aan denken maar dat geldt uitaard voor heel de sector. Het is heel belangrijk te weten in welke mate België en Vlaanderen, met hun open economie, in staat zijn een beleid te voeren dat voorkomt dat onze regio en ons land het meest getroffen worden als er beslissingen worden genomen in de multinationale hoofdkwartieren.

 

Mijn eerste vraag heeft betrekking op de Europese houding die wij kunnen aannemen. Als Europa zijn rol niet zou spelen en het protectionisme overhand zou toenemen, dan zullen we in een situatie komen waarin we bijkomende inspanningen moeten doen, alleen nog maar om op gelijke hoogte te blijven met de inspanningen die andere landen, bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk, kunnen doen. Ik vraag dus naar uw strategie inzake Europa en ik vraag ook naar uw intenties om samen met de Vlaamse regering geconcerteerd op te treden. Waarborgen geven is één en uw IPA is al een belangrijk element, maar ik vrees dat ook de federale overheid en de federale sociale zekerheid terug in het vizier zullen komen als er maatregelen moeten genomen worden. Het zal een geconcerteerde actie moeten worden van de verschillende overheden. Zijn we federaal en Vlaams in staat om de nodige acties te ondernemen?

 

01.04 Eerste minister Herman Van Rompuy: Mijnheer de voorzitter, waarde collega’s, op 26 januari is er effectief door mij en minister-president Kris Peeters een brief ondertekend die was gericht aan de top van GM Europe, met een kopie aan de hoofdkwartieren in de Verenigde Staten. De inhoud van die brief werd bekendgemaakt en besproken op de Ministerraad van vrijdag 23 januari. Dit is geen persoonlijk initiatief maar een initiatief waarvan alle collega’s in de federale regering op de hoogte waren.

 

Ik citeer uit die brief die in het Engels is: “The Flemish and Belgian government are open for further discussion with regard to possible government intervention, every government within its powers" En verder: "This, for example, can be done by the use of the regional instruments of bank guarantees.” De regio’s kunnen gebruikmaken van bancaire waarborgen. Dat staat als voorbeeld aangegeven van hoe elk binnen zijn bevoegdheden kan tussenbeide komen.

 

Het is zo dat de Vlaamse regering mij heeft gevraagd naar medeondertekening van het schrijven, wellicht vanuit mijn functie als voorzitter van de High Level Working Group Automotive. Dat is een overlegcentrum met vertegenwoordigers van de automobielindustrie, dat op vraag van Agoria, de patroonsfederatie, werd opgericht onder voorzitterschap van de toenmalige premier, Yves Leterme, en onder covoorzitterschap van de Vlaamse minister-president. Die groep heeft zijn eerste vergadering gehad in een heel moeilijke periode op maandag 22 december onder leiding van toenmalig premier Yves Leterme.

 

Men moet goed beseffen dat de huidige bevoegdheidsverdeling in ons land reeds een groot aantal instrumenten ter beschikking stelt van de Gewestelijke regeringen en Parlementen. Zoals de heer Van Campenhout er reeds op heeft gealludeerd, heeft de federale regering in het verleden reeds algemene – geen specifieke - beleidsmaatregelen genomen die onder meer sterk ten goede kwamen aan de automobielindustrie. Zo denk ik bijvoorbeeld aan de verlaging van de lasten op overuren en op de ploegenarbeid. Die engagementen werden nog versterkt tijdens het interprofessioneel akkoord en zij zullen heel binnenkort op legistiek vlak worden ondersteund en waargemaakt.

 

Ik kan u laten weten dat de federale regering op dit moment geen formele vragen naar bijkomende steunmaatregelen, die de federale bevoegdheden impliceren, heeft ontvangen. Wij onderhouden in de materie trouwens, zoals ik daarnet al zei, nauwe contacten met de Vlaamse regering.

 

Dinsdag bracht ik een bedrijfsbezoek aan Ford Genk. Het bezoek was door mijn voorganger toegezegd. Ik heb er de heer John Fleming, ceo van Ford Europe, ontmoet. Maandag aanstaande heb ik een onderhoud met een delegatie van Volvo Europe, waarop ook de ceo, Stephen Odell, aanwezig zal zijn.

 

Voor zover nodig, toont het voorgaande goed aan dat de regeringen in ons land zich sterk inzetten voor de werkgelegenheid en dat zij met de onrust van de werknemers begaan zijn.

 

Ondertussen hebt u vernomen dat de Vlaamse minister-president in Davos contact met de Europese leiding van GM heeft gehad. De GM-leiding heeft hem geen formele vragen gesteld. Hij heeft echter, binnen de bevoegdheden die de zijne zijn, een formeel aanbod gedaan.

 

In antwoord op de vragen van de heer Vandeurzen kan ik nog het volgende meegeven.

 

Ook ik heb via de pers de geuite intenties van onze collega-lidstaten over bijkomende steunmaatregelen vernomen. Ik ga ervan uit dat voornoemde intenties eerstdaags formeel aan de Europese Commissie zullen worden genotificeerd. Daarna zal blijken of zij al dan niet in overeenstemming met de Europese regels inzake staatssteun en mededinging zijn.

 

Uit bijkomende informatie, die natuurlijk niet in de nationale en internationale pers te lezen staat, blijkt dat voornoemde steunmaatregelen zich in eerste instantie op het verstrekken van bankwaarborgen richten. Dat is precies het middel dat de Vlaamse regering vooropstelt. Ik kan er niet meer dan dat over zeggen. In alle landen wordt naar genoemd instrument gegrepen. Welnu, bedoeld instrument wordt in de eerste plaats aan de leiding van GM Europe aangeboden.

 

De regering is dus anticipatief en preventief aan het werk. Over verdere plannen zullen wij inlichten, op het moment dat wij er concreet gestalte aan geven. Het is niet mijn gewoonte om iets aan te kondigen, maar wel om te proberen resultaten te boeken.

 

De voorzitter: Mijnheer de eerste minister, ik dank u voor uw omstandig antwoord.

 

01.05  Robert Van de Velde (LDD): Collega Van Campenhout, uiteraard staan wij achter een behoud. U hoeft daarover helemaal geen twijfels te hebben.

 

Ik heb echter wel twijfels over de capaciteit van deze regering om op een planmatige manier onze economische activiteit te ondersteunen, voor heel de economie; niet enkel voor een in het oog springend dossier, maar ook voor die vele kmo’s, die vele zelfstandigen, die vandaag net zo veel afzien en waar vandaag net zo veel problemen de kop opsteken. Daarom hebben wij gedurende de voorbije maanden continu gevraagd naar een deftig relanceplan, een deftig plan met criteria die duidelijk uitgewerkt zijn. Maar wat zie ik? Eigenlijk wordt er een soort van marketingpolitiek gevoerd. In het oog springende dossiers, daar wordt gauw op gesprongen.

 

Eerlijk gezegd, de hele economie heeft het moeilijk. Overal wordt er vandaag gevraagd naar duidelijke plannen. Welnu, die plannen zie ik op die manier niet tot stand komen.

 

Mijnheer de eerste minister, ik blijf erbij dat u op een zeer onlogische manier te werk gaat door tegelijkertijd steun aan de banken te geven, waarbij u vraagt om voor extra financiering van onze bedrijven te zorgen – een terechte vraag trouwens –, en dan nog eens bankwaarborgen voor bedrijven erboven op te leggen. Dat lijkt mij dubbelop.

 

01.06  Ludo Van Campenhout (Open Vld): Collega Van de Velde, ik heb er alle vertrouwen in dat de regering wel structurele maatregelen neemt, zal nemen. De verlaging op de nacht- en ploegenarbeid is een structurele maatregel die de Antwerpse, de Vlaamse economie, absoluut op een structurele, fundamentele manier ten goede komt.

 

Mijnheer de eerste minister, ik vraag u alleen om het dossier Opel van dichtbij te volgen en om structurele maatregelen te nemen om de automobielsector in Vlaanderen te verankeren en maatregelen te nemen die heel de economie ten goede komen, zoals de verlaging op de nacht- en ploegenarbeid.

 

01.07  Jo Vandeurzen (CD&V): Mijnheer de eerste minister, ik ben natuurlijk ook tevreden met de proactieve aanpak. Ik kan alleen maar blijven aandringen – ik weet dat dit ook uw overtuiging is – om zeer waakzaam te zijn op het Europees niveau. Immers, als daar het hek van de dam is en als er wordt teruggeplooid op echt protectionisme, denk ik dat het voor een land als het onze een bijzonder moeilijke situatie wordt.

 

Ik kan alleen maar pleiten voor een goede concertatie met de Vlaamse regering, zeker als het gaat over de autoassemblage. Waarborgregelingen zijn inderdaad een zeer veel gevraagd instrument, maar ook de beslissingen in het IPA of het systeem van de economische werkloosheid zijn federale elementen die in zo’n besluitvorming een rol kunnen spelen.

 

Ik hoop dat u kort op de bal blijft spelen om na te gaan waar we kunnen ondersteunen, uiteraard met respect voor al de regels die daarvoor gelden, en dat wij het maximum doen om dit soort van industrie ook in ons land te houden.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

02 Question de M. Georges Dallemagne au premier ministre sur "les relations belgo-congolaises et la situation au Congo" (n° 0765)

02 Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de eerste minister over "de Belgisch-Congolese betrekkingen en de toestand in Congo" (nr. 0765)

 

02.01  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, chers collègues, comme beaucoup d'entre vous, nous nous félicitons de la reprise des relations diplomatiques entre la Belgique et le Congo. Monsieur le premier ministre, je sais que vous en avez été un des artisans, avec l'ensemble de votre gouvernement et votre prédécesseur.

 

En effet, nous ne pouvions pas rester au balcon lorsqu'on voit la situation gravissime que connaît actuellement le Congo: une crise économique sans précédent, une pauvreté absolue dans la plupart de ses régions, la guerre à l'est avec la présence de deux armées étrangères aujourd'hui. Tous ces éléments méritaient que la Belgique puisse retrouver la pleine capacité de ses relations diplomatiques.

 

Monsieur le premier ministre, premièrement, quel est le calendrier précis de la reprise de ces relations diplomatiques? Quand aurons-nous un ambassadeur sur place? Qu'en est-il des consulats? Qu'en est-il de la reprise d'accords de coopération? Il est important de ne pas traîner.

 

Deuxièmement, il subsiste des divergences de vues, voire de politiques, qui ont existé dans le passé. Il convient aujourd'hui que nous nous efforcions d'arriver à une seule politique à l'égard du Congo et à un seul élan en matière de relations diplomatiques. Comment éviter à l'avenir les problèmes rencontrés dans le passé en ce domaine?

 

Troisièmement, notre coopération du développement avait prévu une série d'accords. Il conviendrait de les signer très prochainement pour éviter que des coopérants ne reviennent au pays et que des projets ne soient abandonnés. N'est-il pas utile de revoir certains aspects de notre coopération en fonction de l'évolution de la situation, notamment de l'économie et de la très grande pauvreté du pays? Il me semble intéressant d'y réfléchir.

 

Enfin, que pensez-vous de la présence de ces deux armées, dont l'armée rwandaise depuis quelques jours, à l'est du Congo?

 

Je dois vous avouer que je suis inquiet de voir la présence de forces armées qui viennent d'être durement mises en cause par le rapport des Nations unies, notamment sur le recrutement d'enfants soldats et sur l'exploitation de ressources naturelles. Il est curieux de voir à présent cette armée rwandaise "faire le travail" qu'aurait dû réaliser la MONUC depuis si longtemps et qu'aurait peut-être pu accomplir une force européenne au Congo.

 

02.02  Herman Van Rompuy, premier ministre: Monsieur le président, monsieur Dallemagne, je vous remercie pour vos questions et vos remarques.

 

Le gouvernement belge se réjouit de l'étape qui vient d'être franchie avec la déclaration commune cosignée par les deux premiers ministres, M. Musito et moi-même. La coopération entre les deux pays peut reprendre sur la base de relations diplomatiques normalisées.

 

Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont contribué à cette déclaration, entre autres l'ancien premier ministre Leterme et d'autres qui se sont efforcés d'améliorer nos relations.

 

Pour répondre à votre question précise, il n'y a pas de calendrier, à proprement parler, de reprise de ces relations. La première concrétisation de cette normalisation concerne l'installation des ambassadeurs. Ainsi l'agrément de notre nouvel ambassadeur à Kinshasa vient d'être accordé. Il devrait rejoindre très bientôt la capitale congolaise.

 

Des développements parallèles sont attendus du côté de la République démocratique du Congo en ce qui concerne sa représentation diplomatique à Bruxelles.

 

Une fois les ambassadeurs installés, on pourra faire de nouveaux pas. Un de ceux-ci concerne la reprise de la concertation en matière de coopération au développement avec la tenue d'une réunion qui permettra de reprendre la programmation de projets concrets.

 

La question relative à notre réseau diplomatique au Congo, les fameux consulats, devra aussi être abordée avec la réouverture des deux consulats généraux.

 

Toutes ces étapes doivent être menées en leur temps. J'ai deux livres datant de l'école primaire: le tome I s'intitule "Pas à pas", le tome II "On va loin". C'est applicable ici aussi.

 

Ce processus de normalisation répond à une volonté unanime du gouvernement. Il n'y a pas de divergence de vue sur cette approche.

 

Il est vrai que la situation au Congo est difficile, notamment sur le plan économique, la crise mondiale frappant là aussi durement, outre les problèmes structurels du pays que je connais très bien. Ceci a des conséquences directes sur la population dont les besoins doivent être pris en compte. La discussion sur l'avenir de notre coopération devra évidemment intégrer ces données. C'est pourquoi la coopération au développement est devenue un motif supplémentaire pour la normalisation des relations belgo-congolaises. Le sort des Congolais devrait nous concerner davantage.

 

Pour répondre à votre toute dernière question, il est à mon avis difficile de se prononcer à ce stade-ci sur la situation à l'est du pays. De nouveaux développements y ont cours. Je crois qu'il faut éviter toute analyse précipitée. Dans l'intervalle, nous devons réitérer l'espoir que la situation humanitaire dans la région ne se détériore pas mais s'améliore et qu'un processus de stabilisation s'enclenche.

 

02.03  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le premier ministre, je vous remercie pour votre mobilisation en faveur de la population congolaise. Celle-ci vit actuellement une situation dramatique qui mérite que la Belgique soit très active afin d'aider le Congo à sortir de cette nouvelle ornière.

 

Quant à la situation dans l'est du Congo, je ne peux que réitérer mon inquiétude. Je rappelle que l'armée ougandaise qui a traversé la frontière voici un mois n'a pas permis de défaire l'Armée de libération du Seigneur, la LRA. Cette offensive a causé la mort de plus de 1.000 Congolais dans des conditions atroces. La presse en a encore fait mention ces derniers jours. Je regrette vraiment que l'Europe ne soit pas plus présente dans l'est du Congo.

 

Je vous demande, monsieur le premier ministre, dans la mesure de vos possibilités, de continuer à vous mobiliser pour que l'Europe soit plus présente dans cette région afin d'éviter de nouveaux bains de sang.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Ik heb een aantal vragen in verband met Fortis. Ik heb vernomen dat de minister van Financiën gisteren in de commissie voor de Financiën heel uitvoerig is ingegaan op een zevental vragen in verband met het rapport van de experts.

 

Als ik correct moet zijn, en ik wil dat ook zijn, kunnen vragen in verband met het rapport nu eigenlijk niet meer aan bod komen. Anders heeft het geen zin gehad om dat debat in de commissie te voeren. Dat werd gisteren volledig uitgeput in de commissie. Ik heb gezegd dat ik de vragen in verband met Fortis ontvankelijk wil verklaren, maar dan moet het gaan over andere aspecten. We gaan geen twee debatten over hetzelfde thema organiseren, de ene dag in commissie en de andere dag in plenum.

 

Men heeft mij verzekerd dat de verschillende vraagstellers andere facetten willen behandelen en daarom heb ik een aantal vragen ontvankelijk verklaard.

 

03 Samengevoegde vragen van

- de heer Robert Van de Velde aan de eerste minister over "de zaak-Fortis" (nr. P0766)

- mevrouw Meyrem Almaci aan de eerste minister over "de zaak-Fortis" (nr. P0767)

03 Questions jointes de

- M. Robert Van de Velde au premier ministre sur "l'affaire Fortis" (n° P0766)

- Mme Meyrem Almaci au premier ministre sur "l'affaire Fortis" (n° P0767)

 

03.01  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, gaat het hier om een spelletje, waarbij ik het woord "expertenrapport" niet mag uitspreken?

 

De voorzitter: Het gaat erom dat u andere aspecten moet behandelen. Spelletjes spelen wij hier niet!

 

03.02  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, ik dank u om mij het woord te verlenen.

 

Mijnheer de eerste minister, op basis van dat bewuste rapport van de deskundigen zijn nu de heronderhandelingen opgestart. Over dat rapport valt trouwens wel een en ander te zeggen. Het belangrijkste is echter dat de heronderhandelingen opgestart zijn. Dat is voor alle partijen, althans voor een aantal belangrijke partijen, het belangrijkste.

 

Op een aspect wil ik echter dieper ingaan, met name het feit dat het rapport in se 8 miljard van de deal met BNP in vraag stelt: de 25% van de bank die eventueel zou moeten behouden worden, 25% tot 50% van de verzekeringen, 2,3 miljard van de cashes en 1,3 miljard waarde van de aandelen BNP. Dat is een gigantisch bedrag en ik denk dat het opletten geblazen is tijdens die onderhandelingen.

 

Ik wil echter heel specifiek vragen naar de garanties tegen verwatering, die nu worden ingebouwd. Laten we wel wezen, door de kapitaalsverhoging die bij BNP gedaan is door de Franse Staat, bestaat het risico van winstverwatering of verwatering van de waarde van het aandeel. Gezien de impact van die totale heronderhandeling, is er uiteraard eventueel ook een impact op de begroting.

 

Mijnheer de eerste minister, welke garanties zijn er ingebouwd op het vlak van winstverwatering van uw participatie in het geheel, van de verwatering van de waarde van het aandeel en van de eventuele impact op de begroting van deze nieuwe onderhandelingen?

 

03.03  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, u hebt vannacht wellicht een korte nacht gehad. Ik hoop voor u dat u toch wat hebt kunnen slapen. Blijkbaar volstond de nacht alleen niet. Hoewel ik had verwacht dat er vanmorgen in de pers, in de media, via de radio, enzovoort, verslag zou worden uitgebracht van de resultaten, hoorde ik niets. Ik heb dan deze vraag ingediend om een stand van zaken te krijgen. Een uur nadat ik de vraag had ingediend kwam er een Belgabericht dat er vanavond een extra kernkabinet is om 20.00 uur om zich te buigen over de zaak.

 

Mag ik dan concluderen dat er nog geen definitief resultaat is na de onderhandelingen? Dat is mijn eerste vraag. Ik stel die vraag omdat de timing natuurlijk erg strikt is. Op 11 februari is er in Brussel de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, zoals u wel weet. De uitlatingen van een van de betrokkenen of vertegenwoordigers van de minderheidsaandeelhouders, de heer Modrikamen, zijn reeds heel duidelijk geweest. Als er geen substantiële veranderingen gebeuren aan de deal, dan zullen zij vragen dat er tegen de deal wordt gestemd, met andere woorden, dat de deal niet doorgaat. Een substantiële aanpassing is natuurlijk dat de verkoopprijs, de uitverkoop van Fortis aan BNP, teruggedraaid zou worden, dat de aankoopprijs zou zakken.

 

BNP wil blijkbaar nog niet meteen die richting uitgaan. Dat is ook niet verwonderlijk. Zij hebben alle kaarten in handen. Zij hebben Fortis zó goedkoop kunnen kopen, een gouden zaak gedaan, dat ze natuurlijk niet direct geneigd zijn om hun prijs te laten zakken of hun voorwaarden aan te passen. Dat wordt ook erkend door de experts, maar ik zal daar niet dieper op ingaan. De bedoeling van de heronderhandelingen, dat weet iedereen die de zaak een beetje volgt, is precies om te komen tot een meer evenwichtige deal. Ondertussen waarschuwt Deminor ook, en dat is toch niet onbelangrijk voor een regering die de bevolking vertegenwoordigt, voor een bloedbad bij Fortis.

 

Deelt de regering de mening dat het akkoord substantieel moet veranderen en dus dat de verkoopprijs evenwichtiger moet zijn?

 

Welke timing hanteert u uiteindelijk voor het vinden van een oplossing, gezien de aandeelhoudersvergadering?

 

Welke garanties vraagt u om het sociale bloedbad te vermijden?

 

03.04  Herman De Croo (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik verneem dat de twee vragen die nu werden gesteld, reeds in de commissie werden gesteld en beantwoord. Ik verneem eveneens dat twee collega's, en misschien nog anderen, vragen wilden stellen die niet werden gesteld in de commissie. Ze zijn hier echter niet aan bod gekomen. Ik vind dat ongehoord.

 

De voorzitter: Mijnheer De Croo, ik wil heel duidelijk zijn. Er werd mij gesignaleerd dat twee vragen in aanmerking kwamen, maar dat de hele problematiek gisteren aan bod is gekomen in verband met het rapport van de experts.

 

Ik heb het commissieverslag gelezen. Ik heb aan de diensten gevraagd na te gaan of het over recente actuele ontwikkelingen gaat. Het kan niet gaan over de aspecten waarover het gisteren in de commissie is gegaan. U noch ik waren gisteren in de commissie aanwezig. De minister van Financiën was dat wel.

 

Als men vandaag tot de vaststelling zou komen, en ik zal er lectuur op nahouden van hetgeen gisteren in de commissie aan bod is gekomen, dat dezelfde aspecten opnieuw naar voren komen, zal ik optreden. U moet in eerste instantie kijken naar het gebrek aan fairplay van een aantal collega's die misbruik maken van het Reglement.

 

Als men mij verzekert dat het over andere aspecten gaat, dan ben ik bereid de mensen op hun woord te geloven. Stel ik vast dat het over dezelfde zaken gaat, dan zal ik optreden. Aan het spelletje van vragen stellen in commissie en ze mee te nemen naar de plenumvergadering omdat de televisiecamera's daar draaien - want dat is de reden waarom men ze hier wil stellen - moet nu een einde komen.

 

03.05 Eerste minister Herman Van Rompuy: Mijnheer de voorzitter, ik was gisteren niet in de commissie, maar ik denk dat men zijn best zal moeten doen om een verschil van mening tussen de minister van Financiën en mijzelf te vinden. Er is geen sigarettenblaadje verschil tussen zijn en mijn mening.

 

Als men het dan toch over het rapport wil hebben, het is een interessant rapport. Het werd opgesteld door vijf experts die op vraag van een aantal aandeelhouders werden aangeduid door het hof van beroep van Brussel. Die experts richten zich trouwens rechtstreeks tot de Fortisaandeelhouders.

 

Zij zeggen letterlijk dat Fortis Bank aan de vooravond van 27 en 28 september 2008 niet meer beschikte over de noodzakelijke liquiditeiten en daartoe ook geen toegang meer had. Over de overheidsinterventie tijdens het eerste Fortisweekend, toen de Federale Investeringsmaatschappij een participatie verwierf van 49,9%, zeggen de experts dat niemand de dwingende noodzaak van de hulp kan of wil betwisten. Dat is een heel belangrijk statement van de expertencommissie.

 

Het interim-rapport heeft ook een pedagogische waarde. Ik heb bijvoorbeeld uit de lectuur van het rapport geleerd dat de zogenaamde emergency liquidity assistance, die Fortis in leven moest houden, de speciale toestemming van de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank in Frankfurt vereiste. Het is de allereerste keer dat dergelijke noodfinanciering heeft plaatsgevonden.

 

De experts zeggen over de verkoop op 3 oktober 2008 van ABN-AMRO, Fortis Bank Nederland en Fortis Verzekeringen ook dat de verkoop tegen redelijke voorwaarden werd gerealiseerd. Over het tweede Fortisweekend verklaren de experts dat de oplossing waarvoor werd gekozen en de beslissing van 5 en 6 oktober 2008 betreffende een nieuwe interventie van de Belgische Staat harde maar aanvaardbare voorwaarden geven.

 

Het rapport is luidens de experts dus positief voor de houding die de vorige regering heeft aangenomen.

 

Ik rond af. Gisteren antwoordde ik in de marge van mijn bezoek aan mijn Luxemburgse collega, eerste minister Juncker, al op vragen van journalisten dat de regering rekening zal houden met de aanbevelingen en suggesties die de experts in hun rapport naar voren schuiven. Ik bevestig dat namens de regering onderhandelingen met BNP Paribas worden gevoerd, met de bedoeling na te gaan op welke punten de protocolovereenkomst die wij beiden op 10 oktober 2008 hebben gesloten, kan worden bijgestuurd en verbeterd.

 

Over de resultaten van voornoemde onderhandelingen kan ik enkel meegeven dat wij erover zullen communiceren opnieuw op het ogenblik – en niet eerder – dat er effectief resultaten zijn. In het belang van de onderhandelingen in kwestie en gelet op het feit dat zowel BNP Paribas als Fortis Holding beursgenoteerde bedrijven zijn, lijkt het mij echt niet opportuun en echt niet verantwoord om meer commentaar te leveren.

 

03.06  Robert Van de Velde (LDD): Ik hoop dat de rust is weergekeerd. Mijnheer de eerste minister, ik meen dat er nog heel veel te vertellen is over het expertenrapport. Ik heb u gezegd dat ik dat niet wou doen, want het is een deel van de activiteiten die wij zullen doen in de bijzondere commissie, maar als u er toch over begint, dan kan ik u net zo goed zeggen dat er in het rapport geen deftige waardering van de banken gemaakt werd en dat de volledige contractbreuk van de Nederlandse regering werd omzeild.

 

Als u spreekt over harde, maar goede voorwaarden of eerlijke voorwaarden en als het rapport dan zelf 8 van de 15 miljard in vraag stelt, dan lijkt het mij zeer hard. De duidelijke vragen die ik u heb gesteld, hebt u niet beantwoord. Zult u garanties inbouwen voor de winstverwatering van het aandeel en op een deftige manier, samen met het Parlement, de begrotingsimpact overleggen? Het gaat hier namelijk over heel veel geld. Ik heb geen antwoord daarop gekregen.

 

03.07  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Ik ben een beetje verbaasd, want mijn vraag ging helemaal niet over het rapport. De discussie van gisteren in de commissie heb ik dus niet herhaald of opnieuw willen voeren. Mijnheer de premier, ik dank u toch voor het antwoord over het rapport. Wetende dat de aandeelhouders zich ten laatste op 4 februari moeten aanmelden en hun aandelen moeten laten blokkeren, dringt de tijd voor het vinden van een oplossing. Dat is een vaststelling. Ik hoop dan ook, samen met velen, dat er snelle oplossing zal komen, die de deal substantieel verbetert. Het is niet omdat de vorige regering steken heeft laten vallen, dat deze regering die niet kan rechtzetten. Daarover ging mijn vraag vandaag.

 

Dat er een Belgabericht is gekomen dat aangeeft dat er nog geen resultaten zijn en dat er vanavond opnieuw een kernkabinet moet bijeenkomen, dat stemt natuurlijk een beetje tot nadenken, gezien de timing. Een van de zaken waarvoor ik de aandacht vroeg, is het feit dat Deminor heel uitdrukkelijk gewaarschuwd heeft voor het mogelijke banenverlies, ten gevolge van de synergieën. Die waarschuwing wil ik u vandaag graag opnieuw meegeven. Ik zal het niet hebben over de experten. Ik zal de Open Vld geruststellen, maar ik hoop dat uw regering erin slaagt om deze operatie tot een goed einde te brengen en dat wij kunnen discussiëren over dat soort elementen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Buitenlandse delegatie

Délégation étrangère

 

De voorzitter: Ik verwelkom de leden van de delegatie van het Parlement van de Democratische Republiek Congo, die zich op dit ogenblik in de tribune bevindt.

 

Je souhaite la bienvenue à la délégation du parlement de la République démocratique du Congo qui se trouve actuellement à la tribune.

 

(Applaus)

(Applaudissements)

 

04 Vraag van mevrouw Barbara Pas aan de eerste minister over "de sociale gevolgen van de verkoop van Fortis" (nr. P0769)

04 Question de Mme Barbara Pas au premier ministre sur "les conséquences sociales de la vente de Fortis" (n° P0769)

 

04.01  Barbara Pas (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik wil het inderdaad hebben over de sociale gevolgen en de werkgelegenheidsaspecten van de bankcrisis. In de commissie voor de Financiën is dit gisteren al eventjes ter sprake gekomen. Mijn vraag gaat specifiek over de waarschuwing van Deminor van vandaag.

 

Vandaag blijkt dat een overname van Fortis Bank door BNP Paribas niet alleen financieel geen goede zaak zou zijn, maar dat het ook een sociaal bloedbad zou veroorzaken. Volgens het juridisch adviesbureau Deminor staan er door de overname tot 10.000 banen op de helling. BNP Paribas heeft synergie-effecten ingeschreven van 750 miljoen euro. Volgens Deminor komen die synergie-effecten niet uit de bancaire producten maar zouden die in hoofdzaak komen uit een inkrimping van de werkgelegenheid. Vooral op het vlak van ondersteunende functies op de hoofdzetel en jobs die te maken hebben met de internationale activiteiten, zou een enorm banenverlies worden verwacht.

 

Mijnheer de eerste minister, binnen uw meerderheid werd al geopperd om de Fortis-deal met BNP op te heffen. Ik vraag mij überhaupt af waarom u er met zo’n sociaal bloedbad in het vooruitzicht nog zo halsstarrig mee doorgaat. Ik zou dan ook van u willen weten, mijnheer de eerste minister, of u in de Fortis-deal, die momenteel wordt heronderhandeld, bijzondere garanties zult vragen voor de tewerkstelling bij Fortis.

 

04.02 Eerste minister Herman Van Rompuy: Mijnheer de voorzitter, geachte collega, ook dat punt is gisteren uitgebreid aan bod gekomen tijdens de vergadering van de commissie voor de Financiën en de minister van Financiën heeft daarop een heel uitgebreid antwoord gegeven. Ik zal niet meer herhalen wat gisteren is gezegd. Ik zou dat kunnen maar ik denk dat het de moeite loont om dat antwoord te herlezen.

 

Ik zal er alleen aan herinneren dat de regering in al haar acties, ook die van de laatste en de komende uren, ernaar streeft de impact op de werkgelegenheid zo klein mogelijk te houden. Wat ik wel weet, is dat de optie van de zogenaamd grote Belgische bank een sociaal bloedbad zou veroorzaken. Wij willen dit met deze deal vermijden.

 

Op uw concrete vraag of de werkgelegenheid een rol speelt bij het tot stand komen van de overeenkomst en de verbetering van de overeenkomst is het antwoord ja.

 

04.03  Barbara Pas (Vlaams Belang): Mijnheer de eerste minister, ik dank u voor uw korte antwoord. U zegt dat de federale regering in al haar acties gevraagd heeft dat er zo weinig mogelijk impact zou zijn op de werkgelegenheid. Ik moet toch vaststellen dat alle banken waaraan overheidssteun werd gegeven, telkens de garantie hebben gegeven aan de federale regering dat de impact op de werkgelegenheid zo klein mogelijk zou zijn. Het resultaat is er echter niet echt naar. Ik stel vast dat er een honderdtal ontslagen zijn aangekondigd bij ING Investment, 45 bij Citibank, 33 bij Centea en 33 bij Kaupthing Bank. De Nederlandse bankverzekeraar ING schrapt 300 banen. Vandaag horen wij dat Dexia 700 tot 800 banen zal schrappen dit jaar waarvan de helft in ons land.

 

De duizenden banen bij Fortis zullen na waarschuwing van Deminor waarschijnlijk wel volgen. Mijns inziens zijn er dringend initiatieven nodig van de regering om verder jobverlies in de banksector te beperken.

 

04.04 Eerste minister Herman Van Rompuy: Overal in de wereld gebeuren helaas dergelijke operaties, niet in ons land alleen. Wij proberen de impact zo klein mogelijk te houden.

 

04.05  Barbara Pas (Vlaams Belang): Het Parlement heeft altijd het laatste woord, mijnheer de voorzitter.

 

Nog een korte slotopmerking, mijnheer de eerste minister. Ik lees dat de regering de stand alone van Fortisbank een horrorscenario noemt. Als de deal die nu voorligt, doorgaat, met eventueel duizenden verloren banen tot gevolg, zal men pas echt spreken over een horrorscenario. Niet een horrorscenario voor de begroting zoals het horrorscenario dat u voorstelt, maar wel voor duizenden mensen van wie de baan op de helling staat.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van de heer Bruno Valkeniers aan de eerste minister over "de bijkomende verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid van ex-bestuurders van Fortis" (nr. P0770)

05 Question de M. Bruno Valkeniers au premier ministre sur "l'assurance complémentaire 'Responsabilité administrateur' d'ex-administrateurs de Fortis" (n° P0770)

 

05.01  Bruno Valkeniers (Vlaams Belang): Mijnheer de eerste minister, op de webstek van De Tijd vanmorgen, herhaald in een Belgabericht, staat te lezen dat de samenstelling van een nieuwe raad van bestuur van Fortis heel wat voeten in de aarde heeft gehad. Het is extreem moeilijk, niet omdat er geen kandidaten zijn, maar omdat de oude bestuurders niet weg willen, tenzij er een extra verzekering is voor hun aansprakelijkheid, voor hun bestuurdersaansprakelijkheid.

 

Ik citeer nu uit het Belgabericht: “Uiteindelijk bleek de kandidaat-overnemer, BNP Paribas, bereid tot die nieuwe verzekering. Als BNP Paribas afhaakt, zal de overheid betalen voor die verzekering, zo werd afgesproken.”

 

Daar heb ik natuurlijk een aantal ernstige bedenkingen bij, maar ik wacht eerst op de antwoorden die u mij met zekerheid zult geven.

 

Ten eerste, klopt dat bericht? Krijgen de oud-bestuurders inderdaad een extra verzekering voor hun bestuurdersaansprakelijkheid uit het verleden?

 

Ten tweede, wat houdt dat akkoord in? Is dat al gesloten? Met wie werd het gesloten, en bij wie?

 

Ten derde, wat zijn de limieten tot nu toe in de aansprakelijkheidsverzekering? Wat wordt het excedent, wat zal er bijkomen?

 

Ten vierde, kan dat zomaar, extra verzekeringen aangaan met terugwerkende kracht? In een ver verleden heb ik ook eens verzekeringsrecht gestudeerd. Ik denk dat veel mensen geïnteresseerd zullen zijn in het antwoord op die vraag, want ik kan mij inbeelden dat veel mensen dan na datum verzekeringen zullen sluiten.

 

Ten slotte, klopt het dat de regering, indien BNP Paribas het niet op zich neemt, de premies of het risico op zich zou nemen? We hebben het dan over de overheid, de regering, de belastingbetaler.

 

05.02 Eerste minister Herman Van Rompuy: Mijnheer Valkeniers, in verband met uw vraag over de verzekering van bestuurders van Fortisbank, wil ik eerst opmerken dat dat eigenlijk een vraag is over een zuiver operationeel aspect.

 

Ik zal hier geen grote uitspraken doen in antwoord op een vraag die is gebaseerd op een krantenartikel dat vanmorgen is verschenen en dat ik ook gelezen heb. U zult begrijpen dat ik die zaak rustig wil bekijken. Althans, tot nu toe ben ik daar zelf niet over geïnformeerd.

 

Gelet op de juridische procedures waarmee de Fortisholding geconfronteerd wordt, lijkt het mij niet onlogisch dat bestuurders van Fortisbank een goede verzekering wensen voor de aansprakelijkheidsrisico’s als bestuurder.

 

05.03  Bruno Valkeniers (Vlaams Belang): Mijnheer de eerste minister, ik noteer dat u hier blijkbaar geen weet van hebt. Ik kijk ernaar uit dat u de kwestie zult onderzoeken en dat wij hierover te gepasten tijde zullen worden ingelicht.

 

Ik ben het volledig met u eens dat nieuwe bestuurders in de toekomst een goede bestuurdersverzekering moeten kunnen aangaan. De oude bestuurders hadden echter een bestuurdersverzekering. Die retroactief opnieuw gaan bijpassen zou een totaal verkeerd signaal zijn naar de burger op een moment waarop de bankcrisis nog voortwoedt en u aan het zoeken bent naar oplossingen om de gedupeerde – er is geen ander woord voor – kleine aandeelhouder toch nog ietwat soelaas te bieden. Op het moment waarop een bijzondere commissie op zoek is naar de verantwoordelijkheden en naar wat er allemaal juist gebeurd is, zou dat een totaal foutieve actie zijn. Het zou het vertrouwen niet bevorderen. Het zou het wij-en-zijgevoel, waarover u het had in uw toespraak tegenover de Belgische ongestelde lichamen, alleen maar doen toenemen. Ik wacht met spanning uw verder onderzoek af.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Samengevoegde vragen van

- de heer Hans Bonte aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "Lehman Brothersproducten" (nr. P0771)

- mevrouw Karine Lalieux aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "Lehman Brothersproducten" (nr. P0772)

06 Questions jointes de

- M. Hans Bonte au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "les produits Lehman Brothers" (n° P0771)

- Mme Karine Lalieux au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "les produits Lehman Brothers" (n° P0772)

 

06.01  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, de vorige spreker eindigde met het woord "gedupeerden”. Ik wil daarmee beginnen.

 

Ik wil even terugkomen op wat de minister van Economie heeft becijferd als een groep van vierduizend gedupeerden die vorig jaar in de zak werden gestoken door Citibank, samen voor een bedrag van 25 miljoen euro spaargeld. Inmiddels is het duidelijk dat de Economische Inspectie de inbreuken ook heeft gedetecteerd. Honderdachttien dossiers werden overgemaakt aan het parket van Brussel, dat zelf een oproep doet om nog bijkomende gedupeerden te kennen om op die manier nog een grotere verantwoordelijkheid te kunnen leggen bij Citibank.

 

Ik vraag mij af hoever het staat met het onderzoek dat u hebt bevolen, met name het onderzoek door de bankencommissie. U hebt hier een aantal keren gemeld dat u de CBFA heeft belast met de taak om de praktijken bij de verhandeling van Lehman Brothersproducten te onderzoeken. Hoever staat het met dat onderzoek van de CBFA? Welke stappen zijn daarin gezet? Wat zijn de eventuele conclusies en wat zijn daarvan de eventuele gevolgen? Het moet duidelijk zijn dat we de toenmalige belofte dat alle gedupeerden zouden worden vergoed, zoals minister Van Quickenborne het aankondigde, moeten kunnen hard maken.

 

06.02  Karine Lalieux (PS): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, on apprend que Deminor cite aujourd'hui la Deutsche Bank et Citibank devant les tribunaux. Que reproche Deminor à ces deux banques au nom de ses clients lésés? Une mauvaise information, voire une information trompeuse, sur les produits Lehman Brothers ainsi que le non-respect de la directive européenne MiFid.

 

Pour Deminor, les clients ont été trompés, premièrement, parce qu'il s'agissait de simples épargnants, qui ont été poussés par leur banquier à acheter des produits structurés en minimisant le risque; trompés ensuite, parce que les prospectus proposés limitaient le risque vu le bon rating de Lehman Brothers à ce moment-là. On estime donc que l'information n'était pas neutre.

 

Actuellement, la Deutsche Bank s'abrite derrière l'aval donné par la CBFA à ses produits. Elle le fait pour s'exonérer des critiques émanant d'un autre organe de contrôle belge, à savoir l'inspection économique. En effet, celle-ci a mis en cause ses brochures en spécifiant qu'elles ne sont pas suffisamment claires.

 

Je vous poserai la même question que celle posée par le patron de la Deutsche Bank aujourd'hui. D'une part, un gendarme dit "oui, vous pouvez emprunter cette route. Engagez-vous!" et 200 mètres plus loin, un autre gendarme dit "Non, vous ne pouvez pas circuler par ici!"

 

Monsieur le ministre, nous savions que les systèmes financiers n'étaient pas des plus transparents. Que pouvons-nous constater en plus de la non-transparence de ce système financier? Une cacophonie en ce qui concerne les organes de contrôle: l'inspection économique et la CBFA.

 

Monsieur le ministre, qui dit vrai? Comment comptez-vous mettre fin à cette cacophonie dérangeante? Une fois de plus, les tribunaux seront-ils amenés à devoir trancher?

 

06.03 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, ik wil u eerst en vooral danken. Enkele minuten geleden heb ik dezelfde vraag en hetzelfde antwoord gehoord als gisteren in de commissie voor de Financiën, met betrekking tot Fortis.

 

Nu ben ik er zeker van dat er tussen een commissievergadering en de uitzending Villa Politica ten minste twee dagen moeten verlopen. Minder dan twee dagen heeft geen zin, want het gaat om dezelfde vragen en dezelfde antwoorden. We zullen zien hoe dat volgende week verloopt.

 

Ik dank u voor uw opmerking en uw intentie om een lezing te doen van de verschillende documenten in de Kamer.

 

Nogmaals, het ging om exact dezelfde vraag en hetzelfde antwoord als gisteren in de commissie voor de Financiën.

 

Ik kom tot de vragen over de producten van Citibank, Deutsche Bank en Lehman Brothers Bank. Er zijn twee verschillende organen met betrekking tot de toepassing van twee verschillende wetten. Het is niet zo moeilijk om dat te begrijpen. Er is een wet met betrekking tot de commerciële praktijken en er is een andere wet met betrekking tot de prospectus. Het is dus normaal om met twee verschillende organen een dergelijke controle te organiseren. Dat is de normale weg van een dergelijk dossier.

 

De heer Bonte heeft er al iets over gezegd. In de FOD Economie was er een onderzoek in verband met de commerciële praktijken. Nu is er een onderzoek van een gerechtelijke autoriteit, de procureur des Konings, om na te gaan of er fouten zijn gebeurd bij verschillende banken. Het gaat dan niet alleen om Citibank. Nu is er misschien ook een klacht van Deminor, over de Deutsche Bank.

 

In het eerste geval gaat het dus om een normale gang van zaken met betrekking tot de commerciële praktijken.

 

Pour ce qui concerne la CBFA, il s'agit d'un contrôle sur les prospectus.

 

Je voudrais tout d'abord rappeler que – mais je pense que les parlementaires qui suivent ces dossiers en commission des Finances le savent – la CBFA n'a évidemment pas à se prononcer sur un prospectus qui a été approuvé en Irlande. Dès qu'un prospectus est autorisé par une autorité prudentielle quelque part en Europe, la règle européenne s'applique; on doit évidemment autoriser la commercialisation sur le territoire belge.

 

Ensuite, la CBFA doit vérifier que les informations commerciales qui lui sont soumises sont correctes. Je vous confirme que l'enquête débouche effectivement sur cette constatation. Les indications commerciales mentionnaient bien l'émetteur de manière tout à fait précise, le distributeur et le rôle de distributeur des banques. De ce point de vue, le prospectus ne posait pas de problème étant entendu que cela concerne les émissions accessibles de moins de 50.000 euros. Au-dessus de cette somme, aucun contrôle n'est à effectuer.

 

Cela étant dit, la CBFA ne vérifie évidemment pas – ce sont les autorités judiciaires qui vont le faire – si l'information figurant sur ces prospectus a été correctement diffusée auprès des clients – c'est une autre démarche puisqu'il s'agit ici de pratiques commerciales –, et si tous les documents diffusés auprès des clients ont effectivement été soumis à la CBFA. L'enquête judiciaire dira ce qu'il en est exactement.

 

Mais je voudrais rassurer Mme Lalieux, il n'y a aucune cacophonie. Il y a de la part de deux organismes différents un rôle de contrôle sur deux législations différentes que le Parlement a lieu-même adoptées.

 

En ce qui concerne les prospectus et les documents commerciaux soumis à la CBFA, aucune irrégularité n'a été constatée. Cela ne veut évidemment pas dire que toute cette information a été correctement diffusée ensuite auprès des clients. C'est ce que l'enquête judiciaire va vérifier.

 

06.04  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de minister, dat is natuurlijk een dooddoener; alsof er hier iemand aan twijfelt dat de Economische Inspectie iets anders is dan de CBFA en dat de CBFA op een andere wetgeving moet toezien dan de Economische Inspectie. Dat is de evidentie zelf!

 

Wat toch wel zeer merkwaardig is, is dat de overheid via haar inspectiediensten vaststelt dat er een systematische inbreuk gebeurt op de commercialisering van een bepaald product. De Economische Inspectie stelt dat vast en gaat ermee naar het parket. Gelijktijdig zegt de CBFA de prospectussen te hebben onderzocht en dat er geen probleem is. Ik wil erop wijzen dat de wet van 2002 veel meer inhoudt en veel meer bevoegdheid heeft dan de CBFA, en dat het dus verder strekt dan enkel en alleen een voorafgaande controle van prospectussen.

 

De vraag is welke onderzoeksopdracht u hen gaf. Gaf u hen de onderzoeksopdracht om toe te zien dat de MiFID-regels correct werden gerespecteerd, wat de bankcommissie kan? Gaf u aan de CBFA de opdracht om informatie in te winnen bij de Economische Inspectie? Ging u na of Citibank of Deutsche Bank met Lehman Brothers Bank een contract sloten toen Lehman Brothers al in de problemen zat? Ik vermoed dat u dat niet bent nagegaan.

 

U zegt dat de bankcommissie haar werk heeft gedaan, dat er geen enkel probleem is en dat de bankcommissie heeft toegezien op prospectussen, waarmee haar opdracht vervuld is. Het is echter absoluut verkeerd om dit te beschouwen als zijnde de enige en ultieme opdracht van de CBFA. Ik kan slechts vaststellen dat een inspectiedienst dag na dag vaststelt dat Citibank in de fout is gegaan en dat de bankcommissie, die controle moet houden op de bankpraktijk, zegt dat er geen enkel probleem is. Ik zal u opnieuw moeten ondervragen, met de wetgeving in de hand, om u duidelijk te maken dat de opdracht van de bankcommissie meer inhoudt dan het controleren van prospectussen.

 

06.05  Karine Lalieux (PS): Monsieur le ministre, je rejoins bien évidemment mon collègue. Vous venez de démontrer qu'il y avait un manque total de cohérence dont les premières victimes sont les clients qui ont souscrit à ces produits. Monsieur le ministre, je vous rappelle que le rôle de la CBFA, telle que la loi a été votée, est aussi de protéger le consommateur, ce qu'elle n'a jamais fait et ce qui lui fait, selon moi, totalement défaut.

 

Monsieur le ministre, une solution serait d'avoir un organe unique de protection du consommateur en matière de services financiers car, actuellement, l'inspection économique a lieu a posteriori. Entre-temps, des personnes ont été grugées parce que la CBFA a donné son accord.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De voorzitter: In verband met de problematiek van het dubbel gebruik ga ik aan de Conferentie van voorzitters het volgende voorstellen. Als er vragen worden ingediend voor de plenumvergadering op donderdag, worden die meestal thematisch omschreven, zonder details. Wanneer ik vaststel dat het gaat over een thema dat aan bod gekomen is in de commissie en wanneer de vrees bestaat dat het om dubbel gebruik gaat, zal ik de vraagsteller en de commissievoorzitter voorafgaandelijk in mijn bureau uitnodigen. Dan moet de vraagsteller de details van zijn vraag geven, om er zeker van te zijn dat het over iets anders gaat.

 

Ik meen dat dit een kwestie is van minimale fair play tegenover andere collega’s die ook over die problematiek een vraag willen stellen.

 

Met andere woorden, ik kan niet aanvaarden dat men de diensten met de vinger wijst. Want als de diensten te horen krijgen dat het over iets anders gaat, kunnen zij moeilijk zeggen dat men de waarheid niet vertelt en de vraag onontvankelijk verklaren. Als het over hetzelfde thema gaat, moet men mij de details van de vraagstelling vooraf meedelen. Dat is de enige manier, meen ik, om meer sportiviteit te krijgen in deze Assemblee.

 

06.06 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, de voorzitter van de commissie zit hier toevallig naast mij.

 

Die twee laatste vragen stonden gisteren op de agenda van de commissie voor de Financiën. Ik stond gisteren ter beschikking van alle leden, maar ik heb geen lid gezien aan wie ik het antwoord kon geven. Toch komen die vragen terug in de plenaire vergadering. Het is toch abnormaal wat men met die vragen doet? Ik heb geen probleem met die evolutie, maar dan heeft het geen zin om naar de commissievergaderingen te gaan en moeten wij alleen naar de plenaire vergadering komen.

 

De voorzitter: Dat is een analyse die wij samen maken, mijnheer de minister. Ik ben het met u eens.

 

Men dient een vraag in onder de titel “Fortis, actuele stand van zaken.” De diensten nemen daarover contact op en er wordt gezegd: “Het gaat over iets anders dan wat gisteren in de commissie aan bod gekomen is.” De diensten kunnen dan toch geen intentieproces maken? Met andere woorden, als er twijfel is, zullen de vragenstellers van mij een telefoontje krijgen en ik zal hun vragen de details van hun vraag mee te delen, opdat ik kan nagaan of het effectief over andere facetten gaat. Ik meen dat dit eerlijk is tegenover eenieder.

 

Mijnheer Annemans, u wil daar nog iets over zeggen?

 

06.07  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Wij zullen dit inderdaad in de Conferentie van voorzitters bespreken, maar ik kan nu al zeggen dat het mij een beetje verbaast dat hier plots paniek ontstaat over die vragen, die overigens aan een andere minister waren gesteld. Gelet op de afgelopen weken is er meer dan reden genoeg om af en toe nadat de heer Reynders iets geantwoord heeft, het ook nog eens aan de heer Van Rompuy te vragen. Ik betreur een beetje dat op initiatief van een liberale Kamervoorzitter een strenger systeem, een repressiever systeem, ontstaat dan voordien.

 

De voorzitter: Mijnheer Annemans, dat is uw persoonlijke inschatting.

 

Mijn taak komt erop neer te waken dat men niet systematisch debatten die volledig uitgeput zijn geworden in de commissie en die vaak aanleiding geven tot goede kwaliteitsdebatten, nog eens gaat overdoen in de plenaire vergadering enkel en alleen omdat hier de camera’s draaien.

 

07 Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over "de afslanking van het overheidsapparaat" (nr. P0777)

07 Question de M. Peter Vanvelthoven au vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles sur "le dégraissage de l'administration publique" (n° P0777)

 

07.01  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, wij weten allen dat ondertussen, na de financiële crisis, de economische crisis toeslaat. De echte economie ondervindt problemen. Ik heb de voorbije weken een aantal krantenartikels gelezen. Bij Sabena Technics verdwijnen 371 jobs, bij Picanol 115 jobs, bij Philips Turnhout 264 jobs en bij Arcelor Mittal 800 jobs. Vandaag lezen wij in de krant dat Open Vld wil dat er bij de overheid 27.000 jobs verdwijnen. Dat is ongelooflijk.

 

De reden die wordt aangehaald, is nog ongelooflijker. Het verdwijnen van 27.000 jobs is immers nodig om het gat in de begroting te dichten. Wij weten ondertussen dat het gat in de begroting in 2009 10,5 miljard euro zal bedragen. In 2008 bedroeg het 3,5 miljard euro. Dat is samen 14 miljard euro, waarvan een derde met de economische crisis te maken heeft en twee derde niet. Twee derde heeft met het lakse begrotingsbeleid van de huidige regering te maken. Om het voorgaande op te lossen, moeten er 27.000 jobs verdwijnen.

 

Mijnheer Verherstraeten, het gaat over uw begroting. U bent verantwoordelijk voor de twee meest recente begrotingen. Wij zijn dat niet. Bij ons werd onder meer voor het Zilverfonds gespaard. Bij u gebeurt dat niet. Neen, het bedrag van 14 miljard euro mag u opschrijven als zijnde het bedrag waarmee u in deficit gaat.

 

Ik bekijk de Europese cijfers. Europa spreekt van een tekort van 10,5 miljard euro in 2009 onder Van Rompuy en Leterme. Dat heeft niks met paars te maken. Laat dat duidelijk zijn.

 

Wij hebben er nooit voor gekozen om het gat in de begroting te dichten door het schrappen van 27.000 jobs. Daarvoor kiezen wij niet. Dat is blijkbaar de keuze van een minister of van Open Vld.

 

De schande is dat, om genoemd begrotingsgat te dichten, 27.000 mensen hun job moeten verliezen.

 

Over wie gaat het? Het gaat over een brandweerman. Het gaat over een politieagent, hoewel ik Open Vld hoor roepen om meer blauw op straat. Er moeten echter minder politieagenten komen. Wij hebben verpleegsters te kort. Niettemin moeten er minder verpleegsters komen. Dat is waarvoor Open Vld vandaag blijkbaar pleit.

 

Ik wil van de minister het volgende weten.

 

Ten eerste, is het standpunt van minister Van Quickenborne van Open Vld ook het standpunt van de regering?

 

Ten tweede, is minister Van Quickenborne met een plan inzake afvloeiingen naar de regering gestapt?

 

Ten derde, indien zulks het geval is, wat betekent zijn plan dan concreet voor de verschillende overheidsdiensten?

 

07.02 Minister Steven Vanackere: Mijnheer de voorzitter, ik ben opgelucht dat de vraagsteller op het einde toch tot zijn vragen kwam.

 

Eerst dacht ik dat we het zouden hebben over het lakse begrotingsbeleid. Daar wil ik bij gelegenheid wel iets over zeggen.

 

Het gaat hier echter wel degelijk om Ambtenarenzaken. Ik wil om te beginnen bevestigen dat ik minister van Ambtenarenzaken ben. Dit is hetgeen er te verklaren valt over aangelegenheden die betrekking hebben op de federale logica van wat we vandaag vaststellen: als men vandaag tien federale ambtenaren voor zich heeft staan, zullen vier onder hen in de komende 10 jaar met pensioen gaan. Dat is een demografische realiteit.

 

Tegenover die realiteit en tegenover de vaststelling dat wij uiteraard verstandig moeten omspringen met de middelen die de overheid ter beschikking krijgt van de belastingbetaler, is er reeds door mijn voorgangster een benadering op tafel gelegd van een selectief vervangingsbeleid. Dat selectief vervangingsbeleid samenvatten als een op de twee ambtenaren vervangen, is te kort door de bocht. Het is eigenlijk niet juist. Het is misschien een of andere samenvatting die men kan maken, maar onze benadering is budgettair. De benadering is er een waarbij wij in 2009 0,91% van de loonmassa willen besparen en in de jaren die erop volgen, nog eens 0,7%, in 2010 en 2011. Op die manier zullen we op kruissnelheid voor ongeveer 200 miljoen minder uitgaven hebben voor de loonmassa van het ambtenarenapparaat. Dat is niet tegen 2011, maar tegen 2013.

 

Een ding moet duidelijk zijn, daarin lineair te werk gaan, is geen goede benadering. Dat is geen strategie. Dat heb ik in mijn ervaring te veel meegemaakt. Men moet kijken naar de leeftijdspiramide, de jobs die nodig zijn. In veel gevallen zal het zelfs nodig zijn om er van bepaalde functies juist meer te hebben. Dat moet veel subtieler zijn dan gewoon een benadering van een op twee.

 

Om af te ronden, de grote benadering van de 27.000 heeft te maken met een gedachteoefening die de heer Van Quickenborne maakt. Hij zegt dat hetgeen wij bij de federale overheid doen, samen leidt tot iets van een 5.800. Ik denk niet dat dat cijfer juist is - hij is ook geen minister van Ambtenarenzaken -; het is iets minder dan dat. Het cijfer van 27.000 past bij de hypothese indien alle overheden dat zouden doen. Goed, alle overheden hebben vandaag ook elk hun verantwoordelijkheid. Ik weet bijvoorbeeld dat de Vlaamse overheid werkt met een formule van geen groei zonder snoei. Met andere woorden, ze bekijkt bij nieuwe aanwervingen ook aandachtig of het niet mogelijk is om dat bij compensatie te doen.

 

Ik zit echter niet in een logica waarin ik lessen te geven heb aan de andere overheden over de manier waarop zij hun budgettaire problemen en hun aanpak van hun overheidsapparaat moeten behandelen. Ik voel mij verantwoordelijk voor het selectieve vervangingsbeleid van de federale overheid. Ik heb trouwens gisteren een omzendbrief getekend om dat goed te monitoren.

 

07.03  Yvan Mayeur (PS): Monsieur le président, j'ai la même question, mais elle est adressée à M. Van Quickenborne puisqu'il s'agit de ses déclarations. Je la poserai donc tout à l'heure mais je répète qu'elle porte sur le même sujet.

 

Le président: Monsieur Mayeur, je vous propose de laisser M. Vanvelthoven terminer sa réplique.

 

07.04  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer de minister, ten eerste, u hebt klaar en duidelijk gezegd dat uw collega-minister Van Quickenborne moet zwijgen over de bevoegdheid van een andere minister. Ik begrijp dan ook niet waarom er uitvoerig applaus is geweest van Open Vld.

 

Inderdaad, Van Quickenborne zou zich moeten bezighouden met de economie van ons land in plaats van uitspraken te doen over de bevoegdheid van een andere collega. Dat zou hij moeten doen vandaag. En dat doet hij dus niet.

 

Mijnheer de minister, het is, ten tweede, inderdaad logisch dat een goed personeelsbeheer betekent dat men kijkt waar er mensen kunnen verdwijnen en waar men mensen moet aanwerven. De boodschap vandaag voor Open Vld is dat er 27.000 jobs zullen verdwijnen. Dat is een totaal foute boodschap op een moment dat het economisch moeilijk gaat.

 

Mijnheer de minister, ten derde, u kunt misschien de boodschap doorgeven aan uw collega-minister Van Quickenborne dat hij eerst eens in eigen tuin moet kijken. Ik heb de cijfers nog eens bekeken. De personeelskredieten van Van Quickenborne zijn in een jaar tijd met 50% gestegen op zijn eigen kabinet. Dat is niet correct. Roepen dat gewoon mensen hun job moeten verliezen, dat is gemakkelijk, maar ondertussen op zijn eigen kabinet extra volk aanwerven, dat is een schande.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Question de Mme Marie-Christine Marghem au ministre de la Justice sur "le risque de condamnation de l'État belge pour sa politique en matière de détention préventive" (n° P0780)

08 Vraag van mevrouw Marie-Christine Marghem aan de minister van Justitie over "het risico dat de Belgische Staat veroordeeld wordt wegens haar beleid inzake voorlopige hechtenis" (nr. P0780)

 

08.01  Marie-Christine Marghem (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'État turc, le 27 novembre 2008, dans une relative indifférence pour la Belgique, au motif qu'il y avait eu violation, dans une affaire traitée en Turquie, du droit d'être assisté d'un défenseur et du droit à un procès équitable, tous deux reconnus comme droits par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

Fort étonnamment, la procédure pénale turque est quasi rigoureusement semblable à notre procédure en matière de détention préventive. C'est un élément frappant qui doit attirer notre attention! Monsieur le ministre, comptez-vous avoir une réflexion sur le sujet, afin d'éviter que la Belgique ne soit condamnée lorsqu'un prévenu ira plaider, devant la Cour européenne des droits de l'homme, son droit à l'assistance d'un défenseur durant la période de garde à vue et son droit à un procès équitable?

 

En l'occurrence, ce suspect aurait avoué devant les autorités policières et se serait ensuite rétracté. Dans la mesure où la loi sur la détention préventive a subi de nombreux changements, tout comme la réglementation en matière de collecte de preuves et d'utilisation de ces preuves, il nous semble favorable d'introduire, dans notre droit, un élément qui permettra de rencontrer les objections de la Cour européenne des droits de l'homme.

 

Il s'agira de permettre à tout suspect d'être accompagné d'un avocat, face à la police ou au juge d'instruction, de manière à ce que les déclarations soient faites de façon précise et cohérente et qu'on n'obtienne pas le résultat inverse que celui souhaité.

 

En effet, dans la recherche de la vérité, il arrive que certaines personnes avouent, alors qu'elles sont innocentes, parce qu'elles sont épuisées par l'interrogatoire. D'autres nient en bloc des évidences et subissent dès lors une courte détention préventive pour les faire réfléchir.

 

La présence d'un avocat pourrait être utile précisément pour permettre à ces personnes de dire les choses clairement, avec précision, dans le respect des lois et règlements, y compris du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l'ONU en 1966 et par la Belgique en 1976. Celui-ci permet à un suspect de ne pas s'incriminer lui-même, droit élémentaire et fondamental qui n'est peut-être pas toujours rappelé dans le cours de l'information répressive.

 

08.02  Stefaan De Clerck, ministre: Monsieur le président, chère collègue, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est connu en ce qui concerne la Turquie. La condamnation de celle-ci est claire et la décision n'est pas opposable à la Belgique. C'est la Turquie qui doit chercher une solution. D'ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe doit encore en juger.

 

Cela dit, nous constatons un glissement vers une nouvelle conception: la présence de l'avocat lors des procès. C'est un signal! Entre-temps, un autre arrêt allant dans le même sens a été rendu le 11 décembre dernier en ce qui concerne une affaire contre Chypre.

 

J'ai demandé une étude afin de déterminer si, en vertu du droit belge, un risque d'être condamné de la même manière existe. Certes, il y a un risque. Je ne suis pas encore en possession de l'étude définitive de l'administration. Un débat a lieu entre "the right to access to a lawyer" et "the assistance to a lawyer". Ainsi, des nuances subsistent-elles dans les arrêts rendus et il importe de les étudier.

 

Aussi, j'attends la conclusion de mon administration. Il y a une indication claire et nette. Nous ne pouvons pas être naïfs, mais en même temps, essayons d'être réalistes et prenons le temps de bien étudier le dossier avant de prendre une décision définitive et, le cas échéant, revoyons l'ensemble du système. En effet, à partir du moment où on fait entrer tel élément dans notre droit, il est nécessaire de revoir l'ensemble de la procédure. C'est un travail conséquent!

 

08.03  Marie-Christine Marghem (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

J'apprécie le fait que vous ayez l'intention d'étudier de manière approfondie cet élément important qui va modifier les équilibres dans le procès pénal, à n'en pas douter.

 

La survenance de l'avocat et des droits de la défense au niveau de la phase inquisitoriale qui, comme son nom l'indique, est une phase dans laquelle les droits de la défense sont tus ou quasiment inexistants va modifier les équilibres dans le procès et peut-être aussi amener des nouveautés en ce qui concerne les droits de la défense pour les futures parties civiles et les victimes, car si l'on veut autoriser des précisions censées faire éclater la vérité dans le procès pour la personne suspectée, on peut vouloir, sans contradiction, le faire également pour les victimes.

 

Par ailleurs, je crains que des difficultés potentielles se profilent à moyen terme pour la Belgique. En effet, la procédure turque est quasiment identique à la procédure belge en cette matière – mais j'ignore ce qu'il en est de la procédure chypriote. Bien entendu, un plaideur doit saisir la Cour. À ce moment seulement, l'affaire sera opposable. Donc, "hâtons-nous lentement!" et faisons en sorte de faire évoluer notre droit pénal vers la modernité!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Questions jointes de

- M. Georges Gilkinet à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "le modèle kiwi" (n° P0773)

- M. Stefaan Vercamer à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "le modèle kiwi" (n° P0774)

09 Samengevoegde vragen van

- de heer Georges Gilkinet aan de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het kiwimodel" (nr. P0773)

- de heer Stefaan Vercamer aan de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het kiwimodel" (nr. P0774)

 

09.01  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, madame la ministre, la boîte de paracétamol que j'ai achetée m'a coûté 5,50 euros. Si je l'avais achetée en Hollande, cela m'aurait coûté six à huit fois moins cher. C'est d'ailleurs ce que font certains dans le cadre d'un tourisme du médicament. Mais il n'y a pas que l'aspirine qui y soit moins chère. En effet, depuis le 1er juillet, le système kiwi est appliqué dans ce pays et les organismes assureurs hollandais estiment à 750 millions d'euros les économies réalisées au sein de leur système de soins de santé.

 

Si on appliquait le même modèle à certains médicaments courants en Belgique, l'économie estimée s'élèverait à près de 200 millions d'euros pour le système d'assurance maladie et à 60 millions d'euros pour les bénéficiaires de ces médicaments.

 

Madame la ministre, quelle est votre position par rapport au système kiwi light, très light, appliqué en Belgique? N'est-il pas temps de l'évaluer et de l'élargir?

 

Êtes-vous prête, madame la ministre, à réaliser un appel d'offres, puisque c'est comme cela que les choses fonctionnent en Hollande, pour le paracétamol? Chacun sait que ce médicament est important, notamment pour les malades chroniques et que cela peut représenter une différence importante dans un budget en termes de soins de santé. Je ne fais pas ici de publicité.

 

Quelles sont vos autres pistes? En effet, j'ai lu, madame la ministre, que vous aviez d'autres pistes à proposer pour diminuer le prix du médicament qui constitue un vrai problème en Belgique tant pour notre système d'assurance que pour les malades.

 

09.02  Stefaan Vercamer (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ook u hebt een uitnodiging gekregen voor de opening morgen van de symbolische grensapotheek in Meerle, aan de grens tussen Nederland en België.

 

Men wil daarmee symbolisch de aandacht vestigen op de grote prijsverschillen tussen Nederland en België. Door het kiwisysteem dat men in Nederland toepast, zijn medicijnen daar 5 tot 17 keer goedkoper.

 

Ik zal de cijfers van de heer Gilkinet niet herhalen, maar sinds juli werden daar dankzij het kiwimodel ook 30 medicijnen op voorschrift fors goedkoper gemaakt. Het meest voorgeschreven antidepressivum is 5 tot 15 keer goedkoper in Nederland dan in België en het meest voorgeschreven cholesterolverlagend medicijn 5 tot 7 keer.

 

Als we de Nederlandse prijzen zouden toepassen op de Belgische medicijnen, zou dat een besparing opleveren voor het RIZIV van 198 miljoen euro en voor de patiënten 66 miljoen euro.

 

In uw beleidsnota onderschrijft u het belang van de prijsverlaging voor medicijnen. We vinden echter geen evaluatie terug van hetgeen al werd opgestart inzake de prijsverlaging in België.

 

Ik heb daarom de volgende vragen. Ten eerste, hoever staat het met de evaluatie en door wie zal die worden uitgevoerd?

 

Ten tweede, wanneer mogen we - hopelijk op korte termijn - een uitbreiding van het Belgische kiwimodel verwachten?

 

09.03  Laurette Onkelinx, ministre: Monsieur le président, si j'avais eu connaissance de la possibilité d'un visuel, j'aurais amené une boîte de simvastatine: le modèle a débuté depuis le 1er janvier 2008 avec ce médicament réducteur de cholestérol et cela a permis d'en diminuer le prix de 40%. À lui seul, il a donc permis d'économiser 15 millions d'euros.

 

Le système est-il parfait? Non. Il connaît notamment des problèmes juridiques. On a pu l'observer avec l'intervention du Conseil d'État pour certains arrêtés d'exécution.

 

Cela dit, lors d'un débat en commission, j'avais promis d'en faire l'évaluation après un an; nous arrivons à ce terme et j'ai demandé à l'INAMI de procéder à l'évaluation de notre système kiwi.

 

De uitbreiding naar andere moleculen zal misschien na de evaluatie worden overwogen.

 

Ik ken het Nederlandse systeem goed, met zeer duidelijke voordelen op het niveau van besparingen voor de patiënt, maar dat systeem is volgens mij niet toepasbaar in België.

 

D'abord, il faudra évaluer ce système hollandais. Pour des patients âgés qui consomment plusieurs pilules de couleur différente, changer de traitement tous les six mois peut provoquer de réels problèmes en termes de continuité des soins.

 

Nous avons surtout en Belgique une autre culture, notamment une autre notion de la liberté thérapeutique des médecins.

 

Le système kiwi a été discuté en concertation avec tous les professionnels dont les médecins. Nous avons créé un autre cadre. Mais n'oubliez jamais que c'est grâce à ce modèle de concertation sociale que nous avons la sécurité tarifaire et que nous évitons, comme dans d'autres pays, une santé à deux vitesses. La qualité de notre système est par ailleurs est à ce point intéressante que beaucoup de patients des Pays-Bas sont accueillis massivement dans nos hôpitaux.

 

Il est toujours difficile de voir l'avantage d'une partie d'un système de soins de santé d'un pays sans regarder l'ensemble du facteur culturel santé de ce pays.

 

Cela étant dit, il faut faire quelque chose.

 

Dans l'accord médicomut 2009 – vous voyez que la concertation a du bon –, les médecins s'engagent à commencer un traitement dans 80% des cas avec une ancienne molécule qui, pour rappel, est trois fois moins chère que les molécules plus récentes. Sur ce point, il n'y a pas de problème de continuité des soins puisqu'il s'agit de traitements qui débutent. Cela va permettre des diminutions sensibles. Vous savez que la diminution entre une molécule originale et un générique est beaucoup plus sensible que des diminutions entre deux génériques, comme c'est le cas aux Pays-Bas.

 

Par ailleurs, je l'ai dit en commission, nous avons dégagé des moyens budgétaires pour un projet-pilote au profit des pharmaciens afin qu'ils puissent faire jouer la concurrence des prix entre génériques et conseiller les médicaments les moins chers et ce, grâce à une prime.

 

09.04  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Madame la ministre, nous pouvons être fiers de notre système de soins de santé mais nous pouvons aussi l'améliorer. Le prix du médicament reste un obstacle à l'efficacité des soins.

 

Dans ce cadre, nous avons pointé, dans le système hollandais, une application plus volontariste du système kiwi, dont on a fait beaucoup de cas sous la précédente législature. Le système kiwi fonctionne pour la molécule réductrice de cholestérol; dès lors, pourquoi ne pourrait-on pas élargir ce système à d'autres molécules, de manière progressive.

 

Il faut éviter le tourisme médical. Le rôle de conseil du pharmacien est aussi important et le fait d'aller chercher son médicament n'importe où n'est pas une bonne chose.

 

Si je suis venu avec une boîte de paracétamol, c'est parce qu'il me semble que c'est un exemple concret de médicament très utile pour les malades chroniques et qu'il serait possible de proposer à des prix six à huit fois moins cher que les prix actuels.

 

09.05  Stefaan Vercamer (CD&V): Mevrouw de minister, ik ga ermee akkoord dat men het Nederlandse model niet zomaar naar hier kan overplanten. Dat is ook niet de bedoeling, maar meer dan een derde van het budget van de RSZ gaat naar gezondheidszorg. Een groot deel daarvan heeft met geneesmiddelen te maken. Als men weet dat de OESO aangeeft dat de Belgische burger een eigen bijdrage van 28% levert voor gezondheid en welzijn en dat dit voor poets- en strijkhulp slechts 21% is, dan denk ik dat wij daarvan werk moeten maken. Ik dring aan op een dringende evaluatie van hetgeen nu bestaat, om zo snel mogelijk werk te maken van een eigen Belgisch kiwimodel.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

10 Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het rookverbod" (nr. P0775)

10 Question de Mme Sarah Smeyers à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'interdiction de fumer" (n° P0775)

 

10.01  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, in Roeselare werd een uitbater van een poolbiljartcafé door de FOD Volksgezondheid beboet omdat hij het rookverbod in zijn café niet respecteerde. De rechtbank van Kortrijk heeft hem vrijgesproken op basis van de motivering dat de wet op het rookverbod onvoldoende duidelijkheid verschafte over het verschil tussen sport en spel.

 

Het is geen nieuws dat de huidige regelgeving discriminerend en vrij onduidelijk is, mevrouw de minister. In de pers zegt u verbaasd te zijn over de uitspraak van de rechtbank van Kortrijk en te overwegen beroep tegen deze beslissing aan te tekenen. Wat mij verbaast, mevrouw de minister, is dat u niet onmiddellijk opteert voor de invoering van een duidelijke en eenvormige wetgeving.

 

U kent uiteraard de wetgeving. Voor de collega’s geef ik een paar staaltjes van de absurditeit van de huidige wetgeving.

 

In een jeugdhuis mag men niet roken. Vraagt datzelfde jeugdhuis een licentie voor sterke dranken aan, dan mogen sigaretten plots wel. In een gewoon café mag men wel roken. Als er drie biljarttafels worden geplaatst, dan is het plots een sportzaal en mag er niet wordt gerookt. In de cafetaria van de plaatselijke voetbalploeg mag men niet roken. In het café ernaast wel. Alle restaurants zijn rookvrij. De obers kunnen er vrijuit ademen.

 

Ik rond af, mijnheer de voorzitter.

 

Mevrouw de minister, bent u voorstander van een duidelijke wetgeving? Wij kunnen inderdaad nu de discussie aangaan of poolen een sport of een spel is. Mag het wel of niet? Ik vind dat wij het debat ten gronde moeten voeren. Bent u bereid dit debat ten gronde te voeren en wenst u een algemeen rookverbod in te voeren?

 

De voorzitter: Ik ga het woord even aan mevrouw Gerkens geven, want deze problematiek komt volgende week in de commissie aan bod, waar een aantal voorstellen ter discussie staan.

 

10.02  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Je ne vais pas répondre à la place de la ministre sur ses intentions. La semaine dernière, j'ai donné l'ordre des travaux de la commission à un membre de votre groupe et ce dossier sera à l'ordre du jour de la commission de la Santé.

 

Nous allons revoir les propositions et faire le point sur la situation. Nous avons reçu l'avis du Conseil d'État sur la proposition. Des amendements doivent être rédigés, ce que vous pouvez faire d'ici la semaine prochaine si vous voulez aller encore plus vite.

 

10.03  Laurette Onkelinx, ministre: Je m'en réfère à ce que vient de dire la présidente de la commission.

 

10.04  Sarah Smeyers (N-VA): Mag ik daar nog een antwoord op geven?

 

De voorzitter: U mag daarop een antwoord geven, maar het is weer een typisch voorbeeld. Nogmaals, het zijn de fractieleiders die de vragen indienen. Er staat in de omschrijving van de vraag “uitspraken in verband met het rookverbod”. Dat kunnen gerechtelijke uitspraken zijn, maar het kunnen ook verklaringen zijn. Als men weet dat de problematiek volgende week aan de orde is in de commissie en dat een aantal voorstellen zal worden besproken, dan kan het toch niet de bedoeling zijn…

 

10.05  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): (…) Nu gaat u nog een stap verder. (…)

 

De voorzitter: Als men zegt “uitspraken in verband met het rookverbod”, dan kan men dat dubbel interpreteren. Dat was de eerste opmerking die de minister terecht maakte. Een uitspraak kan een verklaring zijn of een gerechtelijke uitspraak.

 

10.06  Sarah Smeyers (N-VA): Het ging niet over de gerechtelijke uitspraken. Mijn vraag ging over de visie van de minister.

 

10.07 Minister Laurette Onkelinx: Mijnheer de voorzitter, wij hebben al drie keer dat debat in de commissie voor de Sociale Zaken gevoerd en wij zullen hierover in de commissie een nieuw debat hebben op dinsdag.

 

De voorzitter: We hoeven het Parlement niet af te schaffen, maar we kunnen misschien beter de commissies afschaffen en alles in plenum behandelen? Ik denk dat wij daar het minimale moeten respecteren van wat de bedoeling is van een question time, en dat is inspelen op de actualiteit en een aantal vragen stellen die actueel zijn. Als men wetsvoorstellen heeft over een thematiek zoals het rookverbod, lijkt het mij toch evident dat men de commissie in haar rechten en prerogatieven respecteert.

 

10.08  Jan Jambon (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik volg u in uw analyse, maar ik volg u niet wat deze zaak betreft. Er is gisteren in de pers melding gemaakt van een gerechtelijke uitspraak. Er is een actualiteitsvraag die vandaag aan bod moet kunnen komen. Wat er volgende week in de commissies gebeurt, is iets anders. Wij hebben hier nog meegemaakt dat de politieke situatie ineens omdraait in een week tijd en wij in een heel ander spel moeten spelen. Het punt is vandaag aan de orde, omdat ter zake een bericht vandaag in de pers is verschenen. Het is absoluut gerechtvaardigd dat er nu een actualiteitsvraag wordt gesteld over een wetsvoorstel dat al zoveel maanden geleden is ingediend. Ik verwacht van de uitvoerende macht dat daarop een concreet en normaal antwoord wordt gegeven.

 

Ik begrijp dat u verveeld zit met het debat, mevrouw de minister.

 

10.09 Minister Laurette Onkelinx: Mijnheer Jambon, over de duidelijkheid van de wet hebben wij al drie keer een debat gevoerd in de commissie voor de Volksgezondheid. Ik ga ermee akkoord om de wet te veranderen. Ik heb daar geen probleem mee. Wij zullen werken met de voorstellen van sommige parlementariërs zoals mevrouw Smeyers. Zij moet wachten tot dinsdag.

 

10.10  Bart Tommelein (Open Vld): Mijnheer Jambon, ik begrijp dat de minister zegt dat zij de werkzaamheden van het Parlement respecteert. Als u als fractieleider telkens uitspraken verlangt van de uitvoerende macht vooraleer de wetgevende macht haar werk heeft kunnen doen, dan bent u de zaak aan het omdraaien. Laat het Parlement zijn werk doen en de minister mag niet voor haar beurt spreken. Zo is dat.

 

10.11  Yvan Mayeur (PS): Au sujet de la procédure, sur le même objet et dans le respect de tous, quand le débat est inscrit à l'ordre du jour de la commission, chaque groupe peut intervenir, bien évidemment. Quand on double la commission en venant poser rapidement une question en plénière parce qu'un article a paru dans la presse, je n'y vois pas d'inconvénient. Néanmoins, il y a un problème de fair-play entre les groupes qui n'ont pas forcément la même position que le gouvernement sur cette matière. Je dirais même, monsieur le président, qu'il faudrait une discussion générale sur les questions et sur la manière dont les questions sont posées en commission car souvent, cela n'a pas beaucoup de sens. Vous devriez prendre l'initiative de réunir les présidents de commission et les chefs de groupe pour réfléchir à la manière d'organiser les travaux en termes de contrôle de l'action du gouvernement.

 

Le président: Commençons par la séance plénière!

 

Ik stel alleen maar vast wat ik al verschillende weken na mekaar vaststel. Men tracht om datgene wat in de commissie gebeurt, te doubleren of te anticiperen. In een aantal gevallen gebeurt dat manifest. Mevrouw Smeyers heeft het recht om haar vraag te stellen. Ik zeg alleen, als ik lees “uitspraken in verband met het rookverbod”, dat ik op basis van die omschrijving niet duidelijk kan afleiden waar het over gaat. Gaat het over gerechtelijke uitspraken of over verklaringen? Dat is een eerste zaak.

 

Ten tweede, de minister zegt dat zij al verschillende keren het debat heeft gevoerd. Er zijn gerechtelijke uitspraken, op basis van een wetgeving waarvan wordt gezegd dat ze niet duidelijk genoeg zou zijn. De minister zegt dat volgende week in de commissie het debat daarover gevoerd zal worden. Alle groepen kunnen daar het woord nemen.

 

Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat alle leden van de Kamer dezelfde mogelijkheden hebben om een debat te voeren en aan een debat te participeren. Ik zal initiatieven nemen om dat beter te stroomlijnen, want op die manier voel ik aan dat het ene parlementslid zich benadeelt voelt door een ander lid, dat zegt handig te zijn geweest. Daarmee wil ik niet zeggen dat dit het voorliggende geval is. Zulke handigheden hebben we in het begin van de vergadering gezien met heel het Fortis-debat, waarbij de voorzitter van de commissie zegt dat het om dezelfde vragen gaat die gisteren in de commissie gesteld werden, enzovoort.

 

Dus, afspraak, volgende week, in de Conferentie van voorzitters.

 

U hebt het voorlopig antwoord gehoord van de minister. Volgende week zal het debat daarover in de commissie worden voortgezet.

 

10.12  Jan Jambon (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik wil er toch tegen protesteren dat u die twee incidenten over dezelfde kam scheert. Het gaat hier om iets fundamenteel anders, dan de commissie gebruiken om hier vragen tussendoor te stellen, wat een fundamenteel andere techniek is. In mijn ogen is er hier niets verkeerd gebeurd. Er is in dit debat een nieuw feit door een gerechtelijke uitspraak.

 

10.13  Bart Tommelein (Open Vld): U fnuikt het Parlement, mijnheer Jambon.

 

10.14  Jan Jambon (N-VA): Tjonge tjonge, zal ik u eens een bloemlezing geven van fnuiken in het Parlement vanuit de meerderheid? Dat zou ik best kunnen.

 

Het gaat over een fundamenteel ander debat.

 

De voorzitter: Minister Onkelinx heeft een voorlopig antwoord gegeven. Zij behoudt zich het recht voor om daar volgende week in de commissievergadering nader op in te gaan. Allen daarheen.

 

10.15  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de voorzitter, staat u mij de repliek toe?

 

Gelet op de scheiding der machten, ging mijn vraag niet over de gerechtelijke uitspraak, maar over de uitspraak die de minister zelf heeft gedaan, mijnheer Tommelein. De uitvoerende macht heeft zelf een uitspraak in de pers gedaan. Het is toch maar normaal dat het Parlement over die uitspraak een vraag stelt.

 

10.16  Bart Tommelein (Open Vld): De minister heeft geantwoord.

 

10.17  Sarah Smeyers (N-VA): Neen, de minister heeft niet geantwoord. Ze heeft gezegd dat ze er geen antwoord op geeft.

 

Het is goed, laat maar. Dat het niet zal veranderen, dat weet ik ook.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

11 Question de M. Maxime Prévot à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "la mise en place d'un SAMU psychiatrique" (n° P0776)

11 Vraag van de heer Maxime Prévot aan de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de invoering van psychiatrische MUG's" (nr. P0776)

 

11.01  Maxime Prévot (cdH): Monsieur le président, madame la ministre, sans transition, une thématique acquiert toujours davantage d'importance dans notre société et commence à éveiller les consciences des politiques, à quelques rares exceptions près, mais que les travailleurs de terrain connaissent pourtant très bien vu qu'ils y sont confrontés de longue date: il s'agit des problèmes liés à la santé mentale.

 

La récente tragédie de Termonde, dans la foulée de celle survenue à Nivelles voilà quelques mois, rappelle combien cette question est d'une grande acuité. Le problème est particulièrement complexe et difficile à prendre en considération: bien souvent, les personnes confrontées à des problèmes de santé mentale, tant légers qu'aigus, n'en sont pas conscientes elles-mêmes et refusent donc toutes les mains tendues.

 

Au contraire, vu que ces malades développent dans la plupart des cas des problèmes psychotiques couplés à une certaine paranoïa, ils ont tendance à considérer que toute main tendue est une volonté de les canaliser, de les "normer". Le phénomène de rejet devient ainsi de plus en plus important.

 

Sur le terrain, nombreuses sont les personnes et les familles complètement démunies faute de savoir à quel saint se vouer pour trouver une solution. Actuellement, la seule est bien souvent le recours à la loi sur la protection des malades mentaux, mais, très souvent, elle procure des effets contraires à ceux souhaités.

 

Madame la ministre, à observer ce qui se passe autour de nous, nous remarquons partout sur la planète, comme en Grande-Bretagne, comme en France qui a fondé le groupe ERIC (Équipe Rapide d'Intervention de Crise), qu'il existe des systèmes mobiles d'intervention de soutien psychiatrique. À cause de ces drames, que ce soit à Termonde ou ailleurs, qui poussent à décanter la situation, les professionnels avouent de plus en plus qu'une organisation similaire serait nécessaire en Belgique.

 

Madame la ministre, à l'instar de ce qui se fait dans ces pays et qui est en germe à Bruxelles, à travers les organismes SMES-B ou Similes, comptez-vous, en concertation avec les entités fédérées, développer un système d'équipes mobiles de soins psychiatriques?

 

11.02  Laurette Onkelinx, ministre: Monsieur le président, cher collègue, je vais essayer de répondre brièvement.

 

Oui, le projet existe. Il est examiné par le Conseil national des établissements hospitaliers. J'attends l'avis, fin février, début mars. Pour 2009, j'ai obtenu un budget de plus de 3.600.000 euros. Dès que j'aurais reçu l'avis du Conseil national, l'appel à projets sera lancé pour douze équipes mobiles de chacune cinq équivalents temps plein qui pourront, comme vous l'envisagez, se rendre sur place immédiatement et être le chaînon manquant entre les centres de santé mentale qui existent au niveau régional et les urgences psychiatriques dans nos hôpitaux généraux ou spécialisés.

 

11.03  Maxime Prévot (cdH): Monsieur le président, madame la ministre, voilà une nouvelle que j'accueille très favorablement. Cela était attendu depuis longtemps.

 

Vous avez parlé de douze équipes de cinq équivalents temps plein. J'imagine qu'elles seront essentiellement structurées autour des grandes villes.

 

Selon moi, il est essentiel de ne pas perdre de vue qu'en dehors de l'assistance au sein des hôpitaux généralistes, il y a aussi, sur le terrain où la grande précarité est traitée, un besoin urgent des travailleurs sociaux. J'espère donc que cela y contribuera!

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Vraag van mevrouw Maggie De Block aan de vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen over "de stress bij jonge ouders op werkdagen" (nr. P0778)

12 Question de Mme Maggie De Block à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances sur "le stress des jeunes parents durant les journées de travail" (n° P0778)

 

12.01  Maggie De Block (Open Vld): Mevrouw de minister, een enquête van de Gezinsbond heeft aan het licht gebracht dat jonge mensen ’s morgens en ’s avonds nogal met piek- en stressmomenten geconfronteerd worden, als zij naar het werk moeten vertrekken en de kinderen naar school gebracht moeten worden. Soms zijn er onvoorziene omstandigheden in het gezin, zoals een ziek kind, een ouder die zorg behoeft, enzovoort. Dat maakt de combinatie arbeid en gezin zeer moeilijk.

 

In de commissie hebben wij daarover ook al gepraat, mevrouw de minister. Er werd een aantal concrete voorstellen ingediend, zoals een voorstel van mijzelf voor het flexibeler opnemen van de kleine verletdagen in uren, voorstellen over het deeltijds telethuiswerk en een voorstel van collega Staelraeve voor de uitbreiding van de dienstencheques naar huishoudelijke hulp en kinderopvang.

 

Naar aanleiding van dit groot maatschappelijk probleem en aangezien wij vragen dat beide partners aan het werk zouden kunnen blijven, wil ik u vragen of u ermee akkoord gaat om naar meer flexibiliteit op de werkvloer te streven door een aantal van deze instrumenten te gebruiken.

 

12.02 Minister Joëlle Milquet: Mijnheer de voorzitter, mevrouw De Block, sinds ik minister van Werk werd, heb ik erover gewaakt dat bepaalde maatregelen werden getroffen om de bestaande regels te versoepelen en aan reële en gerechtvaardigde gezinsbehoeften tegemoet te komen. Dat is het geval voor het ouderschapsverlof en het moederschapsverlof. Ook voor het vaderschapsverlof hebben wij nieuwe maatregelen genomen. Natuurlijk ben ik bereid – dat is een van onze voorstellen – om bijvoorbeeld de dienstencheque naar de kinderopvang uit te breiden.

 

Tijdens onze onderhandelingen over het IPA heb ik ook een nieuw idee over de extra legale voordelen, zoals de dienstencheque, op de tafel van de sociale partners gelegd. Tot nu toe is er geen akkoord tussen de sociale partners over dat voorstel, maar volgens mij is het een heel interessant voorstel om de werkgelegenheid te versterken en een betere dienst voor de gezinnen te organiseren. Ik ben uiteraard ook bereid om aan de verschillende voorstellen te werken. Wij kunnen in onze commissie een debat daarover voeren.

 

12.03  Maggie De Block (Open Vld): Mevrouw de minister, verlof is niet altijd de oplossing. Het gaat meer over maatregelen die van de maandag tot de vrijdag de mensen helpen om arbeid en gezin te combineren. De themaverloven, zoals ouderschapsverlof, bevallingsverlof, betreffen niet arbeid én gezin; op dat moment blijft een van de twee partners thuis en dan gaat het dus of om het werk, of om het gezin. Ik zoek eigenlijk meer naar maatregelen om arbeid en gezin gedurende de loopbaan van 40 tot 45 jaar die wij moeten hebben, te kunnen blijven combineren.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

13 Question de M. Pierre-Yves Jeholet à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances sur "les recommandations de la Commission européenne en matière d'emploi" (n° P0779)

13 Vraag van de heer Pierre-Yves Jeholet aan de vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen over "de aanbevelingen van de Europese Commissie inzake arbeid" (nr. P0779)

 

13.01  Pierre-Yves Jeholet (MR): Monsieur le président, madame la ministre, la Commission européenne a fait des recommandations suite à la stratégie de Lisbonne mise en place début des années 2000. Cette stratégie fait l'objet d'une évaluation annuelle au niveau économique. Quand on connaît la situation économique actuelle, non seulement en Belgique mais aussi en Europe, il faut y être attentif, d'autant plus que nous vivons une semaine noire pour l'emploi en Belgique.

 

La Commission européenne fait toute une série de recommandations assez fortes en matière d'emploi. Elles portent sur des réformes structurelles en matière d'emploi, d'activation des chômeurs, de formation continue, de remise au travail de personnes plus âgées. Ces recommandations vont déterminer la politique à mener en Europe mais aussi dans notre pays.

 

Madame la ministre, comment peut-on anticiper les réformes qui sont proposées aujourd'hui? Le groupe MR a déposé une proposition de résolution très forte et très complète.

 

Quelle est votre réaction par rapport à ces recommandations de la Commission européenne? Que comptez-vous faire?

 

Quelles mesures d'urgence avez-vous l'intention de prendre non seulement par rapport à ces recommandations mais aussi par rapport à la crise économique qui affecte notre pays ainsi qu'aux pertes d'emploi annoncées?

 

Je crois que le moment est opportun pour prendre des mesures concrètes.

 

13.02  Joëlle Milquet, ministre: Monsieur Jeholet, les deux minutes de question d'actualité ne vont pas me permettre de résumer le plan pour l'emploi que nous avons déposé et actualisé avec le plan de relance que la Commission européenne n'a pas eu, hélas, le temps d'analyser. Ses recommandations se rapportent en effet à début octobre, sans le plan de relance, sans le plan pour l'emploi et donc sans connaître les différents projets et propositions en la matière. J'ai déjà eu l'occasion de les expliquer longuement en commission mais je veux bien vous en donner à nouveau les grands axes.

 

Tout d'abord, ce que la Commission européenne nous communique n'est qu'un encouragement à nos propositions, puisqu'elle dit que les mesures d'accompagnement et d'activation des chômeurs commencent à produire leurs effets. Dans l'évaluation que j'ai organisée en commission, on peut observer pour la période du plan d'accompagnement des chômeurs 20% de demandeurs d'emploi en moins. C'est efficace et il faut aller plus loin. Au mois de mai, on a déposé des propositions ambitieuses en la matière. Elles sont bloquées par le gouvernement flamand puisque nous devons discuter d'un accord de coopération qui dépend de discussions institutionnelles, notamment en matière d'activation. L'objectif était de renforcer l'accompagnement, de réduire les délais et d'améliorer la prise en charge immédiate des jeunes demandeurs d'emploi.

 

Ensuite, la Commission nous invite à renforcer notre politique de mobilité interne. Je m'y suis attelée avec une proposition de prime de mobilité en cas de longs déplacements et de renforcement de la mobilité interrégionale. Des propositions en la matière ont été acceptées par les Régions. Il existe aussi des primes de formation linguistique. Nous allons donc dans le sens suggéré par la Commission.

 

La Commission nous parle d'un plan de réduction du coût du travail. C'est ce à quoi nous nous sommes attelés avec les partenaires sociaux. Elle ne le savait pas encore mais en 2009, le coût du travail aura diminué de 455 millions d'euros et en 2010 cette réduction sera de 1,056 milliard d'euros. Je ne pense pas que beaucoup d'autres pays aient organisé jusqu'à présent dans leurs plans de relance une telle réduction du coût global du travail. Je vous passe les différentes mesures en matière de formation notamment. Cette question mériterait un développement plus long en commission.

 

13.03  Pierre-Yves Jeholet (MR): Madame la ministre, un plan a effectivement été présenté par le gouvernement. Toutefois, le rapport de la Commission européenne est très clair, sans équivoque et il met en avant des mesures.

 

Madame la ministre, vous dites avoir présenté amplement le rapport en commission. J'étais présent et je suis d'ailleurs intervenu très longuement pour défendre nos propositions. Les négociations futures, communautaires ou autres, joueront probablement un rôle mais nous ne devons pas attendre ou tenir compte de l'évolution positive ou négative de ces accords éventuels. Au vu de la situation économique que traversent l'Europe et notre pays et de cette semaine noire au niveau de l'emploi, il faut agir rapidement et concrètement dans le sens de nos propositions ou des vôtres. Cela mériterait un débat, d'autant plus que les prochaines semaines ne risquent pas de s'améliorer. Il pourrait y avoir encore beaucoup d'autres commentaires ou discussions mais, si vous me permettez l'expression, vous serez "marquée à la culotte" à l'avenir par le Mouvement réformateur par rapport aux mesures que nous préconisons depuis un certain temps.

 

13.04  Joëlle Milquet, ministre: Monsieur Jeholet, au-delà de l'utilisation de termes que je préfèrerais plus galants dans cette assemblée, notamment avec un peu plus de maîtrise, je tiens à vous faire savoir, au cas où vous l'ignoreriez, que le gouvernement, dans lequel votre formation est représentée, a adopté ce matin un projet de loi comprenant plus d'une vingtaine d'articles en matière d'emploi. Ces articles sont loin de montrer de l'inaction et une méconnaissance de l'ampleur de la crise, tant en ce qui concerne les restructurations que le chômage économique.

 

Monsieur Jeholet, je serais très heureuse d'entendre vos propositions aussi au sein du gouvernement.

 

13.05  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Bravo!

 

13.06  Pierre-Yves Jeholet (MR): Madame la ministre, vous avez le soutien de parti écologiste et je vous en félicite! Que je sache, il n'est pas encore au gouvernement mais, peut-être, y a-t-il un lien très fort en ce qui concerne les mesures prises.

 

En ce qui concerne la formule que j'ai utilisée, je m'en excuse. Je ne tiens pas à ce que vous la preniez mal. Monsieur Nollet, cela ne me pose aucun problème qu'elle soit retirée. Il ne s'agit là que d'une formule. Monsieur Prévot, vous avez manifestement plus d'humour que votre ministre!

 

Nous sommes ici pour interroger le gouvernement. Je ne dis pas que rien ne se fait. Je me réjouis que des mesures soient prises en matière d'emploi. Comme je vous l'ai dit, la Commission européenne est très claire. Vous dites que nous n'avons pas de proposition. En ce qui nous concerne, nous demanderons à prendre rapidement en considération notre proposition de résolution qui va beaucoup plus loin, plus loin encore que les mesures prises aujourd'hui par le gouvernement!

 

J'espère néanmoins que vous serez d'accord avec toutes les mesures que nous préconisons et qui vont dans le même sens que celles de la Commission européenne.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

14 Question de Mme Muriel Gerkens au ministre du Climat et de l'Énergie sur "le projet de consultation populaire" (n° P0781)

14 Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Klimaat en Energie over "de geplande volksraadpleging" (nr. P0781)

 

14.01  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, monsieur le ministre, ma question a trait à la consultation populaire concernant le traitement des déchets nucléaires de longue durée et de haute intensité. C'est évidemment ce dernier élément qui est particulièrement important.

 

Le gouvernement belge n'a toujours pas pris de décision quant à la destination de ces déchets de longue durée de vie et de haute intensité nucléaire.

 

Parmi ses missions, l'ONDRAF a le traitement de ces déchets et l'organisation d'études relatives aux sites ou aux procédés qui pourraient convenir pour leur traitement. La loi prévoit que, lorsqu'un plan déchets avec une étude d'incidence environnementale aura été mis au point, une consultation de la population sera organisée avant qu'une décision politique ne soit prise.

 

Or, hier, en lisant le journal, j'ai appris que l'ONDRAF allait procéder à une consultation populaire sous la forme de panels ou de cafés citoyens pour connaître la position du citoyen belge sur le plan philosophique, des valeurs, de façon à les intégrer dans le futur plan déchets.

 

Monsieur le ministre, cette consultation sous la forme de panels ou de cafés citoyens avant l'élaboration d'un plan remplacera-t-elle la consultation prévue par la loi après l'élaboration du plan et l'étude d'incidence environnementale? J'espère que "non", mais je voudrais que vous me rassuriez à ce sujet.

 

Chacun sait que le lobby nucléaire a un problème, à savoir la subsistance durant un long laps de temps des déchets dont on ne saura que faire. Pour redorer son image, le secteur nucléaire a besoin de se rendre plus sympathique. Certains de ses représentants sont d'ailleurs déjà venus à plusieurs reprises en commission pour dire qu'ils devaient trouver la manière de s'exprimer positivement auprès de la population. Pourriez-vous me dire si un comité d'éthique a été créé dans le cadre de cette consultation populaire de manière à ce que cette dernière n'ait pas pour seul but de "rouler dans la farine" le citoyen et de lui présenter les choses conformément à ses attentes?

 

14.02  Paul Magnette, ministre: Madame Gerkens, je vous rassure d'emblée. Cette consultation ne se substitue pas à la consultation prévue par la loi. Ce serait tout à fait inacceptable. Il s'agit d'une consultation préalable visant à préparer la proposition elle-même avant de procéder à la consultation, lorsque le projet lui-même sera prêt.

 

Cette initiative prise par l'ONDRAF répond ainsi à une invitation déjà assez ancienne de la tutelle de 2004 lui demandant de susciter un débat sociétal autour de la question des déchets nucléaires, car vous avez raison, c'est la question la plus sensible autour de ce sujet.

 

Ce faisant, l'ONDRAF fournit quand même un effort de transparence, puisqu'un débat aura lieu sur les options qu'elle envisage. Mais, elle fournit surtout un effort visant à s'informer elle-même. C'est en tout cas l'objectif de cette consultation préalable. J'ai cru comprendre que les consultations populaires étaient des procédés que votre formation politique apprécie particulièrement. Elle a lieu sous la forme d'un panel ou d'un café citoyen, qui sont des formules à la mode. Mais le but est bien d'identifier les sensibilités, les principes avant d'élaborer sa proposition.

 

Si elle ne le fait pas formellement entourée d'un comité éthique, les débats seront encadrés par des scientifiques, des experts de ce type de débat, afin de s'assurer qu'il se déroule dans les règles d'un café citoyen ou d'un panel, selon des méthodologies qui sont aujourd'hui bien éprouvées.

 

Dès le 5 février, une réunion préparatoire aura lieu avec des experts, des scientifiques ainsi que les associations très spécialisées sur le sujet, dont notamment Greenpeace.

 

14.03  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Monsieur le ministre, vous me rassurez en ce qui concerne l'encadrement et le fait que cela ne remplace pas la consultation. Je me permets simplement d'insister à nouveau sur l'honnêteté qui doit présider ce genre de consultation et l'honnêteté aussi quant aux options.

 

On connaît l'option de l'ONDRAF d'enfouir les déchets nucléaires dans l'argile dans les environs de Mol. Il ne faudrait donc pas que, via cette consultation, elle trouve la manière de soumettre à son avantage les propositions qu'elle compte faire.

 

Il me semble opportun que cette consultation soit examinée en détail (contexte, contenu, matière) en commission de l'Économie et de l'Énergie, puisque la sous-commission nucléaire, qui aurait dû être mise en place, ne l'est pas encore. Ce serait l'occasion de traiter du sujet anticipativement.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

15 Question de M. Yvan Mayeur au ministre pour l'Entreprise et la Simplification sur "l'ampleur de la crise économique et les chiffres de l'ICN" (n° P0782)

15 Vraag van de heer Yvan Mayeur aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over "de omvang van de economische crisis en de cijfers van het INR" (nr. P0782)

 

15.01  Yvan Mayeur (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, ma question concerne la crise économique, sujet déjà abordé tout à l'heure par M. Vanvelthoven dans sa question au vice-premier ministre.

 

Le Bureau du Plan mais aussi les comptes nationaux tablent sur une année 2009 extrêmement difficile. On annonce la perte de quelque 22.000 emplois dans l'ensemble de notre économie.

 

Monsieur le ministre, votre réaction est particulièrement troublante. Alors que vous êtes ministre de l'Économie, vous dites que tout cela n'est pas grave, qu'il faut aller plus loin et continuer notamment en réduisant l'emploi dans la Fonction publique. Vous affirmez qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires non seulement au niveau fédéral mais aussi dans les administrations régionales et communautaires. Vous annoncez la nécessité de réduire de 27.000 emplois le cadre de la fonction publique.

 

Vous imaginez bien que le monde économique s'inquiète de la perte de 22.000 emplois et vous affirmez qu'il faut en supprimer 27.000 supplémentaires et ce, pour gagner 1 milliard! C'est un raisonnement exclusivement budgétaire, ce que nous a d'ailleurs confirmé tout à l'heure le vice-premier ministre en charge de la Fonction publique. Ce n'est absolument pas un raisonnement économique!

 

Monsieur le ministre, je pense que vous êtes dépassé par les événements. Vous avez repris une logique des années 80. On ne réfléchit plus ainsi aujourd'hui! Nous sommes dans les années 2000! La "reaganonite" ou la "tatcheronite" – appelez cela comme vous voulez – est une logique éculée! Dans le monde entier, on parle de plans d'investissements publics.

 

Vos déclarations ne sont d'ailleurs pas conformes à l'accord de gouvernement – le vice-premier ministre l'a confirmé tout à l'heure. Il s'agit de déclarations personnelles mais c'est embêtant lorsqu'elles viennent d'un ministre du gouvernement. Par ailleurs, ce message constitue un mauvais signal envers les travailleurs de ce pays.

 

Pour nous, annoncer les choses de cette façon est inacceptable et relève d'un passé dont je pense que vous devriez vous affranchir. Les choses ont changé, je le répète. Vous êtes encore un peu jeune. Tout n'est pas perdu: il y a de l'espoir; il y a moyen de s'adapter!

 

15.02  Vincent Van Quickenborne, ministre: Monsieur le président, cher collègue, je fais référence à ce que le gouvernement fédéral et les cinq partis de la majorité ont décidé: à partir du budget 2009, une réduction des crédits au personnel de 1%, de 0,7% en 2010, de 0,7% en 2011. Par cette mesure étalée sur trois ans, le total des fonctionnaires au fédéral diminuera.

 

Le système consistera à ne pas remplacer les personnes qui partent à la retraite. Le système est donc social, mais permet quand même de réaliser des économies. C'est ce plan qui a été défendu; il sera exécuté par le gouvernement fédéral.

 

Ce que j'ai proposé, c'est qu'après ce travail actuellement réalisé par le fédéral, les autres entités fédérées, les Communautés et les Régions, les communes, les provinces fassent le même effort. J'ai déjà effectué le calcul: si ces autres entités travaillent dans le même sens, le total pourrait se chiffrer à 27.000 personnes en moins en 2011.

 

Pourquoi ai-je proposé pareille mesure?

En fait, c'est que je suis inquiet du déficit structurel actuel. Vous avez pu voir les chiffres. J'espère qu'une fois la crise passée, nous pourrons combler ce déficit structurel. La mesure que je propose donc est de copier le système fédéral adopté vers les autres entités.

 

15.03  Yvan Mayeur (PS): Monsieur le ministre, d'abord, tout à l'heure, M. Vanackere a dit exactement le contraire de vous.

 

Ensuite, quand vous parlez de fonctionnaires, ils portent un nom: il peut s'agir de policiers, de pompiers, d'infirmiers, d'enseignants, et d'autres. Il convient de les qualifier, de les désigner pour savoir qui vous désirez voir virés. C'est bien de cela qu'il s'agit!

 

Enfin, puisque vous êtes très inquiet de la situation budgétaire, j'ai une proposition très concrète à émettre, monsieur le ministre. Pour lutter contre la fraude fiscale, il suffit d'engager quelques bons fonctionnaires aux Finances. Les recettes possibles en contrant la fraude fiscale s'élèveraient à 3,5 milliards, soit trois fois et demi ce que vous proposez comme économies en virant 27.000 personnes qui sont des pompiers, des policiers, des enseignants, des infirmiers, des gens dont notre pays a cruellement besoin.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

16 Agenda

16 Agenda

 

De voorzitter: Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 28 januari 2009, stel ik u voor op de agenda van de plenaire vergadering van deze namiddag in te schrijven:

- het wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Raad van de Europese Unie van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen 2007 (overgezonden door de Senaat) (nrs 1740/1 en 2);

- het wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:

1° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Albanië,

2° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië,

ondertekend te Brussel op 9 juli 2008 (overgezonden door de Senaat) (nr. 1753/1).

 

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 28 janvier 2009, je vous propose d'inscrire à l'ordre du jour de la séance plénière de cet après-midi:

- le projet de loi portant assentiment à la Décision du Conseil de l'Union européenne du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (transmis par le Sénat) (s 1740/1 et 2);

- le projet de loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants:

1° Protocole au Traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République d'Albanie,

2° Protocole au Traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de Croatie,

signés à Bruxelles le 9 juillet 2008 (transmis par le Sénat) (n° 1753/1).

 

De heer Herman De Croo zal over het tweede wetsontwerp mondeling verslag uitbrengen.

M. Herman De Croo fera rapport oral sur le deuxième projet de loi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observations? (Non)

Il en sera ainsi.

 

17 Belangenconflict Brussel-Halle-Vilvoorde

17 Conflit d'intérêts Bruxelles-Hal-Vilvorde

 

Bij brief van 28 januari 2009, zendt de eerste minister de beslissing over van het Overlegcomité van 16 januari 2009 betreffende een belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie over de wetsvoorstellen tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (nrs 37 en 39/1).

Par lettre du 28 janvier 2009, le premier ministre transmet la décision du Comité de concertation du 16 janvier 2009 concernant la procédure en conflit d'intérêts initiée par l'Assemblée de la Commission communautaire française sur les propositions de loi visant à scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (nos 37 et 39/1).

 

Bij brief van 15 januari 2009, zendt de voorzitter van het Waals parlement de tekst over van een op 14 januari 2009 door het Waals parlement aangenomen motie betreffende een belangenconflict, zoals bepaald in artikel 32, § 1 van de gewone wet tot hervorming der instellingen van 9 augustus 1980, gewijzigd bij de wet van 16 juni 1989 en de bijzondere wet van 7 mei 1999.

Par lettre du 15 janvier 2009, le président du Parlement wallon transmet le texte d'une motion adoptée par le Parlement wallon le 14 janvier 2009, concernant un conflit d'intérêts tel que défini par l'article 32, § 1er de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, modifié par la loi du 16 juin 1989 et par la loi spéciale du 7 mai 1999.

 

Het belangenconflict betreft de wetsvoorstellen tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (nrs 37 en 39/1).

Le conflit d'intérêts porte sur les propositions de loi modifiant les lois électorales en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (nos 37 et 39/1).

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 28 januari 2009 geef ik het woord aan één spreker per fractie, gedurende 10 minuten.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 28 janvier 2009, je donne la parole à un orateur par groupe politique, pendant 10 minutes.

 

17.01  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, waarde collega’s, nogmaals en voor de zoveelste keer staan wij hier om de dringende agendering te vragen van het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde. Het gaat om een dringende agendering, omdat precies u zelf, heren en dames van CD&V, VLD en ook sp.a, bij het begin van deze legislatuur de hoogdringendheid van de wetsvoorstellen hebt gevraagd. Alleen al daarom is het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat u de kwestie altijd maar verder voor u uit heeft geschoven.

 

Tweede element, er bestaat ook nog zoiets als het Kamerreglement. Een volksvertegenwoordiging die zichzelf respecteert, koestert haar eigen Reglement en staat erop dat dat wordt nageleefd. Van een Kamervoorzitter mag verwacht worden dat hij de behoeder is van dat reglement, dat hij nauwgezet waakt over de naleving ervan.

 

Wat zegt het Reglement, collega’s? Ik citeer artikel 102, ten vierde: “De behandeling van het belangenconflict blijft geschorst totdat het Overlegcomité een beslissing heeft genomen en ten hoogste nog dertig dagen nadat de Senaat een gemotiveerd advies heeft uitgebracht”.

 

Die bepaling, collega’s, is zo klaar als pompwater en kan zelfs met de beste onwil van de wereld niet misbegrepen worden. Uiterlijk dertig dagen na 20 november en dus uiterlijk op 20 december was de procedure voorbij. Dat betekent dat de kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde al begin januari opnieuw op de agenda had moeten staan en dat bijgevolg de traditionele partijen de voorbije weken telkens opnieuw het Reglement verkracht hebben door de agendering weg te stemmen. CD&V en VLD maakten misbruik van de macht van het getal om de procedures van de Kamer, die bedoeld zijn om ons allemaal en de democratie zelf te beschermen, naar de prullenmand te verwijzen.

 

Het blijft voor ons onvoorstelbaar, voorzitter, dat u als jurist en als gewezen advocaat dat mee in de hand hebt gewerkt en dat u de toevallige belangen van een toevallige meerderheid, een Franstalige meerderheid nog wel, laat voorgaan op de elementaire regels en belangen van het Parlement.

 

De consequenties van het verhaal kennen we. Het gaat hier niet om een zoveelste agendakwestie, over een discussie over de agendering vandaag of volgende week of de week nadien. Neen, het gaat erom dat u verhinderd hebt dat de fameuze splitsingsvoorstellen, die in de commissie door een meerderheid goedgekeurd werden, misschien wel ooit nog op de agenda zouden komen. Minstens zijn ze weg tot 7 juni en hoogstwaarschijnlijk zullen ze voor altijd verdwijnen. Het is jammer genoeg en helaas wel degelijk de intentie van de Vlaamse meerderheidspartijen ze te vervangen door een of ander ranzig compromis, waarbij de splitsing helemaal van haar essentie zal worden beroofd.

 

Op die manier zal de greep van Brussel op Vlaams-Brabant even groot zijn als vandaag en zal ze misschien zelfs nog toenemen. De splitsing dreigt door een dergelijk compromis compleet zinloos en nefast te zullen worden. De remedie dreigt nog erger dan de kwaal te worden.

 

Collega’s, ik moet u erkennen dat ik bijzonder ongerust ben. Tegen al hun uitdrukkelijke engagementen in leggen de Vlaamse meerderheidspartijen zich nu definitief neer bij het feit dat er wel degelijk zal worden onderhandeld en dat er bijgevolg zware prijzen zullen worden betaald.

 

Kris Peeters mag in het Vlaams Parlement nog honderd keer uitroepen dat de Vlaamse regering niets met voornoemde onderhandelingen te maken heeft en dat ze niet aan de onderhandelingen zal deelnemen. In de notulen van het Overlegcomité, die wij gisteren hebben gekregen, lezen wij niets over enig protest van Vlaanderen. Het voltallige Overlegcomité, zijnde alle regeringen samen, neemt akte van het bestaan van de werkgroep die de onderhandelingen moet voorbereiden.

 

Voornoemde werkgroep zal dus in de afhandeling van het dossier een cruciale rol spelen. Collega’s, sinds wij weten wie in de werkgroep zitting heeft, is onze ongerustheid enkel nog toegenomen.

 

Aan Franstalige zijde zitten de absolute toponderhandelaars, doorwinterde, communautaire wolven van het kaliber Moureaux, Maingain en Delpérée. Tegenover hen plaatsen de Vlaamse partijen vier watjes. Om in de metafoor te blijven, noem ik hen vier communautaire lammeren en weerloze prooien voor de wolven aan Franstalige zijde. Drie van de vier onderhandelaars hebben in de verste verte geen ervaring met communautaire onderhandelingen. De vierde is niemand minder dan Annemie Neyts, die zich voor de camera’s heeft geuit als een openlijke tegenstander van de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.

 

Collega’s, eigenlijk is het dus in de werkgroep niet vier tegen vier, maar vijf tegen drie. Heren en dames van CD&V en VLD, voor zover jullie hier aanwezig zijn - de zaal is hier vanmiddag heel dun bezaaid -, wij zijn werkelijk verbluft door jullie strategisch doorzicht.

 

U protesteert voor twintig man. Goed voor het verslag is het echter te melden dat twee leden van de Vld-fractie, behalve de voorzitter, hier aanwezig zijn. Dat zijn met name de heren Daems en Van Biesen. Alle andere zijn afwezig. Bij CD&V zie ik ook maar drie leden. In elk geval is dat aantal beschamend weinig voor het huidige, belangrijke onderwerp, waarvoor u zelf de hoogdringendheid hebt gevraagd.

 

Wij zijn in elk geval onthutst door jullie strategisch doorzicht, of beter gezegd door het klaarblijkelijke, absolute gebrek aan strategisch doorzicht, van CD&V en VLD.

 

Collega’s, ten slotte wil ik jullie elk apart – voor zover u hier aanwezig bent; breng de boodschap anders maar aan jullie collega’s over – vragen om in eer en geweten het belangenconflict te onderzoeken dat het Waals Parlement ons de voorbije dagen heeft bezorgd. Op basis van voornoemd belangenconflict dreigt ons werk opnieuw gedurende maanden te worden geblokkeerd.

 

Hoewel u natuurlijk heel goed weet wie ten grondslag van voornoemd belangenconflict ligt, met name de kopstukken van de Vlaamse meerderheidspartijen CD&V en VLD, wat op zich al schandalig genoeg is, ontslaat voorstaande wetenschap u niet van uw plicht om in uw hoedanigheid van volksvertegenwoordiger na te gaan of uw en onze parlementaire rechten hier niet op een onaanvaardbare wijze worden gefnuikt.

 

Dat is wel degelijk het geval. Immers, toen het systeem van de belangenconflicten werd ingevoerd, is het nooit de bedoeling geweest dat de verschillende parlementen achtereenvolgens dezelfde motie zouden indienen, zeker niet wanneer de leden van het tweede parlement bijna identiek zijn aan die van het eerste parlement. De meeste leden van het Waalse Parlement maken deel van het Parlement van de Franse Gemeenschap. Het is dus compleet zinloos dat dezelfden opnieuw verhinderen dat wij ons werk doen.

 

Zij geven dat ook zelf toe. Niemand minder dan de voorzitter van het Waalse Parlement, José Happart – horresco referens – verklaarde in De Standaard van 8 januari: “Ik zie niet goed in welk belang het Waalse Gewest in BHV heeft.”

 

Dat belangenconflict is dus zonder voorwerp. Alleen al daardoor is het nietig. Bovendien is het nietig, omdat het gaat om een evidente vorm van rechtsmisbruik. Het abusieve gebruik van procedures is strijdig met het federale loyauteitsbeginsel van artikel 143 van de Grondwet en moet dus buiten toepassing worden verklaard.

 

Om die reden hebben zes eminente juristen, onder wie hoogleraar Matthias Storme, ons allen in de Kamer opgeroepen geen rekening te houden met dat belangenconflict en door te gaan met de wetsvoorstellen tot splitsing.

 

Wanneer u die vraag negeert en doet alsof uw neus bloedt, schept u een bijzonder zwaar precedent dat zeer schadelijke gevolgen kan hebben voor de Kamer. Dan kan in de toekomst elk wetsvoorstel dat in de Kamer besproken wordt, op willekeurige wijze een hele legislatuur lang geblokkeerd worden. De democratie in dit land zou daardoor in niet geringe mate onderuitgehaald worden.

 

Collega’s, ik dien zo meteen opnieuw een motie in bij de voorzitter om de voorstellen toch te agenderen. Het is uw laatste kans, mijnheer Tommelein, om de fouten uit het verleden recht te zetten. Ik reken op uw democratische ingesteldheid en op uw trouw aan uw uitdrukkelijk engagement tegenover de Vlaamse kiezers.

 

17.02  Ben Weyts (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik zal niet verder ingaan op de diverse juridische redenen die vanzelfsprekend bestaan om zich te verzetten tegen dit derde belangenconflict of om dat belangenconflict eigenlijk klakkeloos naast ons neer te leggen. Feit is – en dat weet iedereen hier aanwezig – dat er totaal misbruik wordt gemaakt van heel die procedure. Net daarom, vanwege die juridische redenen en dat misbruik, zal ik met mijn partij het belangenconflict van het Waals parlement aanvechten bij het Grondwettelijk Hof. Wij gaan niet alleen dit belangenconflict inzake BHV aanvechten bij het Grondwettelijk Hof, wij gaan dat ook doen met het belangenconflict dat door het Waals parlement is ingeroepen tegen het N-VA-decreet inzake het faciliteitenonderwijs dat werd ingediend in het Vlaams Parlement. Wij stappen naar het Grondwettelijk Hof omdat het voor ons nu maar eens moet afgelopen zijn met de blokkeringen door de Franstaligen. Die belangenconflictprocedures hebben niets meer te maken met belangen, maar enkel met koeioneren. Het zijn geen belangenconflictprocedures die jullie inroepen, het zijn koeioneerprocedures.

 

De Grondwet heeft het in artikel 143 over de federale loyauteit die de deelstaten en de federale overheid ten opzichte van elkaar moeten hanteren. Sommigen, naar ik vrees vooral Franstalige politici - en er zijn er hier enkelen vandaag - verwarren loyauteit met profijt. Loyauteit is in dit land blijkbaar iets dat moet komen van de Vlamingen en dat altijd leidt tot profijt voor de Franstaligen. Dat is loyauteit, in deze federale Staat.

 

Als de Vlamingen, de meerderheid in dit land, hun democratische meerderheid, zelfs in dit Parlement, willen aanwenden, dan zeggen de Franstaligen: non! Wat in de Grondwet staat over federale loyauteit, de bepalingen van dat artikel, dat is eigenlijk alleen maar om te lachten. Dit is geen confederale Staat, het is een deloyale Staat.

 

Wat voor zin heeft de democratie hier in België nog? Er is een regering die bestuurt zonder Vlaamse meerderheid. Dat is blijkbaar geen probleem, zelfs niet voor de Vlaamse partijen. De democratische beslissingen die de Vlaamse meerderheid in dit federaal Parlement neemt, worden geblokkeerd. Ook dat is geen probleem. De splitsing van BHV wordt gevraagd door de meerderheid in dit land, door zes miljoen Vlamingen, door hun democratische vertegenwoordiging. Die vraag vindt dan ook nog steun in de uitspraak van de hoogste rechtbank van dit land, die trouwens tweetalig is, voor alle duidelijkheid.

 

Hoe kan het dat een minderheid van vier miljoen Franstaligen die vraag straal kan negeren en blokkeren? In de gemeentebesturen van de faciliteitengemeenten worden de Vlamingen al jaren weggestemd. Dat is dan plots wel een democratische meerderheid, die wel moet worden gerespecteerd. Men hanteert twee maten en twee gewichten en de brave Vlamingen respecteren dan ook nog eens de Franstalige meerderheid in de faciliteitengemeenten. Hoe gek kan men zijn? De meerderheid is in dit land alleen een meerderheid als het de Franstaligen goed uitkomt.

 

Het verhaal wordt pas echt intriest, als men vaststelt dat er steeds opnieuw Vlaamse handlangers – mijn excuses voor het woord – worden gevonden om die situatie gewoonweg te bestendigen. De politiek kan ongemeen hard en genadeloos zijn. De partijtop van Open Vld en CD&V is echt genadeloos voor zijn eigen parlementsleden. De partijbasis en het partijkader in Vlaams-Brabant mogen mee actie voeren voor de splitsing van BHV. In het Vlaams Parlement zegt de partijtop van CD&V en Open Vld tegen zijn parlementsleden dat ze er inzake BHV goed tegenaan mogen gaan. Geef er maar een lap op! Tegen hun burgemeesters in Halle-Vilvoorde zeggen ze dat zij mogen meedoen aan de acties voor de splitsing, zolang de mensen denken dat CD&V en Open Vld voor die splitsing zijn en zolang het maar geen kwaad kan. Hier, in dit Parlement, laat de partijtop van CD&V en Open Vld de eigen mensen echter door de modder kruipen, op handen en voeten. De gekste toeren moeten hier worden uitgehaald – ik ben blij dat u binnenkomt, mijnheer Verherstraeten - en de onnozelste bochten moeten worden gemaakt.

 

Vandaag zegt men dat het belangenconflict van het Waals Parlement pas nu van toepassing is, dat het pas nu is ingeroepen. Nochtans, mijnheer Verherstraeten, heb ik hier een verslag van de plenaire vergadering van 8 januari. Ik vroeg toen de agendering van de splitsing van BHV. U antwoordde mij dat u wel wilde, maar dat u niet kon en niet mocht omdat er nog een belangenconflict van de COCOF liep. Ik citeer u: “Het punt is, collega’s, geagendeerd op het Overlegcomité, dat op 14 januari bijeenkomt. De agendering heeft plaatsgevonden op 17 december. Vanaf 17 december waren er nog dertig dagen”. U besluit: “Met andere woorden, de termijn verstrijkt pas op 16 januari toekomend, zodanig dat we niet tot de agendering vandaag kunnen overgaan”. U zei toen dat het belangenconflict van de COCOF afliep op 17 januari. Een week later zegt premier Van Rompuy tegen mij in de commissie voor de Binnenlandse Zaken dat ik het niet goed heb begrepen. Dan volgt een uitleg van een bladzijde lang over iets dat niet was verstuurd en niet was aangekomen. Het was een lange uitleg, om te besluiten dat het belangenconflict van de COCOF niet afloopt op 17 januari, maar op 29 januari.

 

Vandaag zegt men dat het belangenconflict op 28 januari afliep. Als u de bevolking echt iets wil wijsmaken, moeten de regering en de meerderheidspartijen beter onder elkaar afspreken.

 

De wet is zeer duidelijk. Het belangenconflict liep af op 20 december omdat de Senaat zijn advies heeft uitgebracht op 20 november. Dat is de laatste stap in de procedure. De wet voorziet duidelijk in een termijn van dertig dagen. Dat zijn strikte termijnen die niet kunnen worden opgeschort worden omdat de postbode te laat is of omdat een vergadering niet is kunnen doorgaan of werd uitgesteld. Dat is allemaal onzin! De Senaat heeft zijn advies uitgebracht op 20 december en vanaf dan begon de termijn van 30 dagen te lopen – driemaal tien dagen. Of het Overlegcomité zich nu heeft uitgesproken of niet, dat doet niet ter zake. De wet is daarover zeer duidelijk. Ook het Kamerreglement is daarover zeer duidelijk. Artikel 102 werd hier daarstraks voorgelezen.

 

Waarom al dat gerommel met die termijnen, mijnheer Verherstraeten? Dat is alleen omdat u wilt vermijden dat er nog eens, voor de eerstvolgende verkiezingen, een belangenconflict moet worden ingeroepen, dat u nog eens met handen en voeten door de modder moet kruipen, dat u uw mandatarissen van Halle-Vilvoorde nog eens plat op de buik moet laten gaan. Dat wilt u vermijden. U wilt zichzelf de zoveelste schande besparen.

 

Collega's, verschillende lokale CD&V'ers en Open Vld'ers uit Vlaams-Brabant willen de verkiezingen boycotten vanwege de niet-splitsing van BHV. Hier in dit Parlement boycotten CD&V en Open Vld niet de verkiezingen, zij boycotten de stemmingen over BHV.

 

17.03  Jean Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de voorzitter, dit werd reeds uitvoerig besproken door mijn collega's.

 

Mijn partij sluit zich aan bij de vorige sprekers wat betreft het misbruik van de carrousel van het belangenconflict.

 

Er werden al heel wat zaken gezegd, maar ik wil daaraan het juridisch argument van de wet van 9 augustus 1980 toevoegen. Het belangenconflict dat men met die wet wil inroepen met de verschillende parlementen, en zelfs met de COCOF, is volgens mij ongrondwettelijk. Ook daarin worden de Vlamingen immers benadeeld omdat zij maximaal een of twee keer het belangenconflict kunnen inroepen. Dit werd echter jammer genoeg zo goedgekeurd in 1980.

 

Wat er wel nog juridisch belangrijk is en waardoor u dit wel nog zou kunnen agenderen, is het volgende. De wet bepaalt helemaal niet dat de schorsing gedurende deze tweede fase van het belangenconflict blijft voortduren zodat men dit nu wel kan kunnen behandelen.

 

U weet dat er in de medische wereld zoiets bestaat als therapeutische hardnekkigheid. Die eindigt meestal toch met de euthanasie van de persoon in kwestie. Hier zijn we bezig met therapeutisch rechtsmisbruik voor een staat in ontbinding. Ik vind dat wij dit niet moeten blijven rekken. Ik vind dit nodeloze pijn.

 

Ik sluit mij daarom aan bij de vorige sprekers en eis de onmiddellijke behandeling van het wetsvoorstel dat hier bij hoogdringendheid werd goedgekeurd door bijna alle Vlaamse partijen. Groen! is nog groen achter de oren wat dit betreft. Ik vraag dat men dit onverwijld zou behandelen in dit Parlement.

 

De voorzitter: Vraagt iemand anders nog het woord? (Neen.)

 

Ik wil eerst en vooral opmerken dat de Kamer de praktijk van successieve belangenconflicten in het verleden altijd heeft aanvaard. Bij het eerste belangenconflict heeft de Kamer aanvaard dat het Overlegcomité de termijn van 30 dagen overschreed en wachtte op de ontvangst van de beslissing van het Overlegcomité om de wetsvoorstellen verder te behandelen. Hetzelfde scenario heeft zich voltrokken bij de behandeling van het tweede belangenconflict.

 

Indien men nu voor het derde belangenconflict, dat dit keer wordt ingeroepen door het Waalse Parlement, de schorsingstermijn waarnaar een van de intervenanten heeft verwezen, zou laten ingaan op 15 januari – de dag nadat het werd goedgekeurd in het Waalse Parlement – kort men die termijn de facto met bijna 2 weken in aangezien de beslissing van het Overlegcomité aangaande het tweede conflict – ik heb ze hier voor mij liggen – pas bekend werd op 28 januari. Ik denk niet dat dezelfde wetsvoorstellen het voorwerp van discussie kunnen uitmaken enerzijds in het Overlegcomité en, anderzijds in een overlegprocedure tussen de betrokken wetgevende assemblees. Op hetzelfde moment over dezelfde wetsvoorstellen discussiëren in de schoot van het Overlegcomité en parallel in een overlegprocedure tussen een aantal wetgevende vergaderingen lijkt mij niet mogelijk. Het lijkt mij dan ook logisch, en dat heb ik ook in de Conferentie van voorzitters gezegd, om de wettelijke bepalingen zo te interpreteren dat de termijn van 60 dagen voor overleg pas op 28 januari 2009 ingaat.

 

De vorige vergaderingen heb ik telkens op verzoek van leden die zich hiervoor hebben beroepen op artikel 17.3 van het Kamerreglement, de motie ter stemming voorgelegd. U weet dat de agenda kan worden gewijzigd op verzoek van de voorzitter, de regering of als een derde van de leden daarom verzoekt. Ik heb de vorige keren gevraagd of het verzoek wel degelijk werd ondersteund door 50 leden, quod non. Dat was niet het geval.

 

Vandaag moet ik vaststellen dat die motie, collega Laeremans, eigenlijk niet eens ontvankelijk is omdat sinds gisteren hoe dan ook de termijn van 60 dagen is begonnen voor de behandeling van het conflict. Wat wij nu moeten doen, is datgene wat de wet ons voorschrijft en binnen die gestelde termijn effectief het overleg organiseren met die betrokken assemblee. Ik zal daartoe de nodige stappen zetten.

 

Mijnheer Laeremans, u moet het met mij niet eens zijn, maar die motie is alleszins niet ontvankelijk. Nogmaals, sinds gisteren, 28 januari, heb ik kennis gekregen van de notificatie van het Overlegcomité. Dienvolgens is die procedure nu in werking, is die termijn in voege. Wij moeten dan ook effectief het overleg organiseren met vertegenwoordiging van het Waals Parlement.

 

17.04  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik stel vast dat u niet goed geluisterd hebt. Ik heb daarnet uitvoerig uitgelegd dat het belangenconflict dat door het Waals Parlement werd ingediend, zelf onontvankelijk is, want nietig, want zonder voorwerp, en bovendien ongrondwettelijk. De Grondwet verwijst naar de federale loyauteit waarin die belangenconflicten uitgevoerd moeten worden. Ik verwijs naar artikel 143 van de Grondwet. Wij moeten dat artikel toepassen. De Kamer kan niet anders dan te stellen dat het belangenconflict niet bestaat, dat het ongeldig is, nietig. U kunt dus niet zeggen dat er nu een procedure loopt en dergelijke. Dat belangenconflict moet u negeren. Grondwettelijk gezien is de Kamer verplicht om het belangenconflict te negeren.

 

Ik vraag dus de stemming over het voorstel dat ik u gedaan heb. Het staat heel duidelijk in mijn voorstel. Het gaat niet om hetzelfde verzoek als de vorige keer. Er wordt nu uitdrukkelijk verwezen naar de nietigheid van het abusief gebruik van het belangenconflict. Het verschilt dus van het vorige. Omwille van die nietigheid moet de Kamer zich daarover uitspreken. Wij kunnen die nietigheid vaststellen. Ik vraag dus de stemming over de agendering.

 

17.05  Ben Weyts (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik sluit mij daarbij aan.

 

Vooral stuit mij tegen de borst wat u daarvóór gezegd hebt. Uw boodschap komt op het volgende neer. U zegt dat met de termijnen inderdaad wat gespeeld werd, dat ze wat gerekt werden. Aan de wettelijke termijn hebt u zich niet gehouden. U stelt echter dat dit mag, omdat de meerderheid dat zo beslist heeft in de Conferentie van voorzitters, en dan mogen we die termijnen en die wet zomaar naast ons neerleggen.

 

Wat voor een beeld geeft dat nu? U legt gewoon de wet naast u neer. U legt ook het Reglement van de Kamer naast u neer.

 

Hoe zou de burger zich dan in godsnaam nog aan een of andere wet moeten houden, wanneer deze meerderheid er echt vierkant haar voeten aan veegt?

 

De voorzitter: Ik verklaar die motie niet ontvankelijk.

 

Ontwerpen en voorstellen

Projets et propositions

 

18 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen (1664/1-4)

18 Projet de loi modifiant la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions (1664/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Mevrouw Van der Auwera verwijst naar haar schriftelijk verslag.

 

18.01  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): (…)

 

De voorzitter: U vordert de verslaggever? U kan dat vragen. Ik zal vragen dat mevrouw Van der Auwera zich even meldt om mee te delen dat zij verwijst naar haar schriftelijk verslag.

 

Mevrouw Van der Auwera, op basis van een mededeling van iemand van uw fractie ging ik ervan uit dat u verwijst naar uw schriftelijk verslag.

 

18.02  Liesbeth Van der Auwera, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, dat is juist, ik verwijs naar mijn schriftelijk verslag.

 

18.03  Sofie Staelraeve (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, nu er toch geen mondeling verslag komt van dit belangrijke ontwerp, ben ik zo vrij om toch even toelichting te geven aan de collega’s.

 

Beste collega’s, hoewel dit ontwerp eerder van technische aard is en het bovendien in de commissie eenparig werd goedgekeurd, is het toch helemaal niet onbelangrijk.

 

Dit ontwerp van wet stelt in de eerste plaats een nieuwe en duidelijkere definitie voor van de ondernemingen die in de Kruispuntbank voor Ondernemingen moeten worden opgenomen. Enerzijds, worden personen als actieve vennoten en mandatarissen, helpers, meewerkende echtgenoten en loontrekkenden, die geen ondernemingen zijn in economische zin, door dit ontwerp niet langer opgenomen.

 

Anderzijds, moet elke rechtspersoon, natuurlijke persoon of vereniging die een vrij intellectueel of dienstverlenend beroep uitoefent zich vanaf heden wel inschrijven.

 

In tweede instantie voorziet het ontwerp in de mogelijkheid tot het in bepaalde gevallen ambtshalve schrappen, wanneer dit nodig zou zijn om de kwaliteit van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen te verbeteren. Dat kan het geval zijn wanneer de natuurlijke personen die een onderneming uitbaten reeds drie maanden overleden zijn en in het geval van het verstrijken van de termijn van drie maanden na een faillissement of het afsluiten van de vereffening van de onderneming.

 

Wat het eerste betreft, heeft de commissie voor het Bedrijfsleven de termijn terecht verlengd tot 6 maanden.

 

Met die twee pistes, namelijk de mogelijkheid ook dienstverlenende beroepen en vrije beroepen in de Kruispuntbank op te nemen, en de mogelijkheid tot het ambtshalve schrappen van gegevens in de Kruispuntbank, wordt zij verder op punt gesteld.

 

De Kruispuntbank van Ondernemingen is helemaal niet onbelangrijk. Zij is een heel belangrijk instrument dat bijdraagt tot administratieve vereenvoudiging en tot een meer klantvriendelijke overheid. Zij is trouwens bij uitstek een verwezenlijking van toenmalig minister Rik Daems, die ze op poten heeft gezet. Het moet gezegd, bij de aanvang heeft de Kruispuntbank geleden onder een aantal mankementen. Die hebben soms wat langer aangesleept dan verhoopt, maar de bedoeling blijft overeind en de Kruispuntbank is zeker een volwaardig middel tot afstemming en tot versnelling van de mogelijkheid voor starters om te ondernemen.

 

Bovendien is de Kruispuntbank een heel mooi voorbeeld van publiek-privésamenwerking, daar de ondernemingsloketten geconcipieerd zijn als privéorganisaties, die weliswaar aan een aantal wettelijke verplichtingen moeten voldoen en die erkend worden door de overheid.

 

De voordelen van de Kruispuntbank zijn legio. Ik meen dat ik u daar niet meer van hoef te overtuigen. Het is de taak van de federale overheid de komende jaren verder te werken aan de verbetering van de Kruispuntbank.

 

Zoals gezegd, moet de kwaliteit van de gegevens verder verbeterd worden. Met dit ontwerp worden ter zake enkele stappen gedaan. De integratie van de vrije beroepen in de Kruispuntbank is gebeurd op basis van overleg met de sector en is goed doorgepraat. Zij houdt een aantal specifieke maatregelen in voor de sector.

 

Daar dit ontwerp een werkelijke meerwaarde biedt voor de administratieve vereenvoudiging en een beter functioneren van onze overheid op dat terrein, zal Open Vld het ontwerp in zijn geheel goedkeuren. Met ons hebben alle collega’s in de commissie dat gedaan. Ik hoop dus ook op uw stem straks in de plenaire vergadering.

 

Voorzitter: Corinne De Permentier, eerste ondervoorzitter.

Présidente: Corinne De Permentier, première vice-présidente.

 

18.04  Philippe Henry (Ecolo-Groen!): Madame la présidente, comme nous l'avons fait en commission, nous soutiendrons ce projet de loi. Il s'agit d'une amélioration technique du système existant, qui prend en compte des situations qui, jusqu'ici, posaient problème. C'est l'occasion de rappeler l'intérêt d'une centralisation administrative de ce type pour les entreprises. Je crois que c'était une étape nécessaire.

 

Je voudrais aussi rappeler que d'autres étapes importantes sont encore nécessaires en termes de simplification administrative pour les entreprises. Je pense donc que nous pourrons encore avoir d'autres débats à propos d'autres initiatives afin de simplifier la vie des entreprises.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1664/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1664/4)

 

Het wetsontwerp telt 9 artikelen.

Le projet de loi compte 9 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 9 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 9 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

19 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 8bis van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, om de wachttijd voor de vaststelling van een handicap in te korten (1260/1-6)

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde inzake de behandelingstijd voor aanvragen van sommige sociale tegemoetkomingen (442/1-2)

- Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 10 en 12 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde, teneinde de behandeling van de aanvragen tot tegemoetkomingen aan personen met een handicap te versnellen (888/1-3)

19 Projet de loi modifiant l'article 8bis de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, en vue de réduire le délai de confirmation d'un handicap (1260/1-6)

- Proposition de loi modifiant, en ce qui concerne la durée de traitement des demandes de certaines allocations sociales, la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social (442/1-2)

- Proposition de loi modifiant les articles 10 et 12 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social en vue d'accélérer le traitement des demandes en matière d'allocations pour personnes handicapées (888/1-3)

 

Wetsontwerp overgezonden door de Senaat

Projet de loi transmis par le Sénat

 

Voorstellen ingediend door:

Propositions déposées par:

- 442: Koen Bultinck, Guy D’haeseleer, Hagen Goyvaerts, Francis Van den Eynde

- 888: Josy Arens, Maxime Prévot, Brigitte Wiaux

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Mme Maggie De Block, rapporteur, renvoie au rapport écrit.

 

19.01  Mathias De Clercq (Open Vld): Mevrouw de voorzitter, leden van de regering, mevrouw de staatssecretaris, beste collega’s, dit wetsontwerp voorziet in het terugbrengen van de wachttijden voor uitkeringen aan personen met een handicap, tot zes maanden, vanaf 1 januari 2010. Dit ontwerp was oorspronkelijk een voorstel van mijn partijgenoot, en gewezen senator, mevrouw Anseeuw. Het werd na de verkiezingen ontheven uit kaduciteit.

 

Het oorspronkelijke voorstel voorzag in een trapsgewijze vermindering van de wachttijd van acht naar zeven maanden, op 1 januari 2008, en naar zes maanden, vanaf 1 januari 2009. Gelet op het feit dat bij de behandeling de eerste datum al was verstreken, is op mijn initiatief, ondersteund door de meerderheid en de oppositie, de wachttijd in één beweging herleid tot zes maanden, met ingang van 1 januari 2010.

 

Ik herinner eraan dat de ambitie van mijn partijgenote groter was. Zij wilde de wachttijd herleiden tot vijf maanden, gelet op de precaire financiële situatie waarin de meeste aanvragers zich bevinden. Omdat dit niet haalbaar was, zijn wij gekomen tot het compromis dat nu voorligt. Het jaarlijkse gemiddelde van de wachttijd varieert van zes tot tien maanden. In het jaar 2000 lag de wachttijd op tien maanden. Daarna is de wachttijd stelselmatig gedaald, om in 2007 weer te stijgen naar acht maanden, 7,9 maanden, om precies te zijn. In september 2008 werd 50% van de dossiers weer behandeld binnen een termijn van zeven maanden.

 

Uit mijn vraag aan mevrouw de staatssecretaris in juli vorig jaar, leerde ik dat in 2007 een bedrag van 2.319.874 euro aan verwijlintresten, werd betaald. Ik wil benadrukken, collega’s, dat de aanvragers veelal mensen zijn die niet alleen een handicap hebben of hulpbehoevend zijn, maar ook tot de laagste inkomenscategorieën behoren, waardoor elke overschrijding van die wettelijke behandelingstermijn van het dossier voor hen financieel zeer pijnlijk is.

 

De duur van de behandelingstermijn wordt beïnvloed door diverse factoren. De belangrijkste zijn de tijd die de aanvragers nemen om opgevraagde gegevens door te sturen, de medisch-sociale evolutie, de verificatie van de inkomsten en in het bijzonder de inkomsten die voortvloeien uit roerende goederen. Vooral bij die twee laatste is er heel wat vertraging. Het verkrijgen van de medische gegevens leidt tot vertragingen die kunnen oplopen tot 296 dagen. De controle van de inkomsten uit onroerende goederen duurt soms tot 222 dagen.

 

Collega’s, de problematiek van de wachttijden is niet nieuw. Tijdens de vorige legislatuur werden de eerste maatregelen genomen om die wachttijden terug te dringen. Ik verwijs daarbij naar de Communit-e, waarbij onmiddellijk gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen de gemeentebesturen en de administratie, Medic-e, waarbij medische gegevens kunnen worden uitgewisseld, de digitalisering van de dossiers, wat toeliet sneller te werken, en de elektronische uitwisseling van de gegevens op het vlak van de sociale zekerheid, via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

 

Een andere belangrijke maatregel die reeds werd genomen, is de mogelijkheid van de diensten om te beslissen op basis van bestaande stukken. Dat gebeurt nu al voor 20% van de aanvragen. Op die manier wordt een belangrijke tijdswinst geboekt, mevrouw de staatssecretaris. Op fiscaal vlak zijn ondertussen heel wat gegevens rechtstreeks toegankelijk, maar het knelpunt blijft evenwel de duur voor de controle op inkomsten uit onroerende goederen en het feit dat die niet op korte termijn drastisch in te korten is.

 

Voor de medische gegevens blijkt de vertraging vooral te wijten te zijn aan de bijkomende informatie die de controlerende artsen nodig hebben en die vereist is van de behandelende specialist of arts.

 

Om de in dit wetsontwerp geformuleerde doelstelling te halen, heeft mevrouw de staatssecretaris in haar beleidsbrieven reeds een aantal belangrijke maatregelen aangekondigd. Zo voorziet zij in twaalf voltijds equivalenten voor de werkstations. Op die manier kan het dossier administratief sneller worden afgewerkt en kan ook het volume van het aantal dossiers worden beperkt.

 

Er komen ook – dat is belangrijk – negen medische assistenten in de expertisecentra om vooraf een analyse van het medisch dossier te maken, waardoor men ook snel aanvullende inlichtingen voor het medische onderzoek kan opvragen. Ten slotte zullen ook de medische formulieren die door de behandelende arts dienen ingevuld te worden, worden verbeterd.

 

We hopen uiteraard ook dat mevrouw de staatssecretaris samen met de minister van Financiën erin zal slagen om ook de termijnen voor de controle op de inkomsten uit onroerende goederen sneller te laten verlopen, zodat ook daar die wachttijden kunnen worden ingekort. Uiteraard blijft mijn partij, Open Vld, hopen dat we op korte termijn de wachttijden vooralsnog kunnen reduceren tot vijf maanden, wat eigenlijk het oorspronkelijke idee was in het oorspronkelijke voorstel.

 

19.02  Camille Dieu (PS): Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, chers collègues, ce sont des sénateurs Open Vld et PS qui sont à l'origine de l'important texte législatif que nous avons sous les yeux aujourd'hui. Ce texte est important car ses dispositions sont de nature à modifier les relations existantes entre l'administration fédérale et les personnes qui introduisent une demande de reconnaissance de leur handicap.

 

À ce jour, M. De Clercq vient de le rappeler, le délai légal pour le traitement des demandes est de huit mois à compter de la date d'introduction du dossier. Ce délai de huit mois est respecté dans 65% des cas. Cela représente déjà un temps d'attente suffisamment long mais quand on dépasse ce délai, on peut imaginer ce que cela représente pour les citoyens concernés.

 

Si l'objectif du texte de diminuer la durée légale de traitement des dossiers est salué consensuellement parce qu'il est tout à fait légitime, les moyens pour y arriver sont aussi importants que la fixation de délais réalistes. Nous pensons qu'il serait malhonnête pour les citoyens concernés que les parlementaires décident arbitrairement de fixer des délais, à la limite pour se faire bien voir, tout en sachant que ces délais ne seront pas respectés. Ce serait donner de faux espoirs à ces personnes qui sont déjà dans la souffrance. De plus, ce serait irresponsable car nous savons que lorsque les délais ne sont pas respectés, l'État doit payer des indemnités de retard.

 

Les obstacles à la réduction du délai légal sont nombreux et ils sont de la responsabilité de nombreux acteurs. Je ne vais pas développer le travail de la commission, il suffit de lire le rapport. Toutefois, je voudrais dire que nous avons effectué un travail sérieux, que nous avons reçu de nombreux chiffres et études et que nous avons pu faire des projections pour l'avenir. Finalement, nous avons pu obtenir un engagement formel sur ces projections de la part de la secrétaire d'État afin de poursuivre cet objectif ambitieux de réduction du délai à six mois à partir du 1er janvier 2010.

 

C'est un délai audacieux mais réaliste. Nous pensons que le signal donné au gouvernement est tout à fait clair puisque les demandeurs sont dans leur bon droit.

 

Nous, parlementaires, serons aussi intransigeants quant au respect de ce nouveau délai de traitement des dossiers.

 

Il faut dire que, depuis des années, les responsables politiques en charge du dossier ont acté les retards, les ont déplorés sans toutefois oser initier une politique ambitieuse. Celle-ci est désormais sur les rails. Il faudra qu'elle soit soutenue par des moyens financiers – et je déplore que le ministre des Finances ne soit pas présent pour m'entendre –, mais j'espère que lesdits moyens seront bientôt mis à disposition. C'est à vous, madame la secrétaire d'État, qu'il appartient aujourd'hui de mener ce projet à bon port. Et je ne doute nullement que vous vous y emploierez!

 

19.03  Maxime Prévot (cdH): Madame la présidente, je ne serai pas très long. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je m'exprime de mon banc.

 

Madame la secrétaire d'État, la proposition sur laquelle nous allons être appelés à nous prononcer, dans un instant, n'est probablement pas suffisante. Cependant, on peut la considérer comme satisfaisante.

 

Pourquoi n'est-elle pas suffisante? Parce que mon collègue Josy Arens et moi-même avions déposé, au nom du groupe cdH, une proposition visant à réduire davantage les délais pour nous calquer sur les prescrits de la Charte de l'assuré social qui préconise, pour l'ensemble des bénéficiaires d'allocations sociales, un délai de traitement maximal de quatre mois. Il nous semblait que les personnes porteuses d'un handicap méritaient autant que les autres de pouvoir bénéficier d'un traitement rapide par l'administration des demandes introduites.

 

Comme différents intervenants l'ont dit, il est vrai qu'aujourd'hui les délais sont longs, beaucoup trop longs. Dès lors, tout pas allant dans la direction d'un raccourcissement de cette durée de traitement par l'administration est à saluer, ce qui nous amène à considérer, malgré tout, la proposition satisfaisante.

 

Cela dit, nous n'en démordons pas, madame la secrétaire d'État, et j'espère vous ne nous tiendrez pas rigueur d'être têtus: nous considérons que ce délai de quatre mois prescrit par la Charte de l'assuré social doit rester un objectif partagé non seulement par les cosignataires et par ma formation politique, mais aussi par tous et notamment par vous-même. S'il a été possible d'obtenir une obligation de délai de six mois à l'horizon possible, j'espère que vous vous battrez – et si c'est le cas, vous pourrez compter sur nous – pour obtenir un raccourcissement du délai à quatre mois d'ici la fin de la législature. Les personnes qui sont directement bénéficiaires de ces allocations sont en droit de l'attendre et de l'obtenir.

 

19.04  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Madame la présidente, nous ne pouvons que soutenir cette proposition visant à raccourcir les délais de traitement des dossiers de demande d'allocations, plus particulièrement pour les personnes handicapées. En faisant cela, on n'est encore nulle part si ce n'est qu'on s'engage à le faire, à tout mettre en place concrètement mais aussi à dédommager les personnes dont le délai de traitement du dossier serait trop long.

 

Idéalement, je partage l'avis de M. Arens et de M. Prévot: le sort des dossiers des personnes handicapées devrait être le même que pour tout assuré social, c'est-à-dire qu'il devrait être traité dans un maximum de quatre mois. Je ne vais pas juger ce qui a été adopté en commission par rapport à cette norme idéale, étant informée des difficultés auxquelles cette administration doit faire face: il manque du personnel et malgré la restructuration, il y avait des problèmes d'organisation dans la gestion des demandes. Je sais qu'il reste beaucoup à faire. Je voudrais qu'on arrive le plus vite possible à réduire le délai de traitement de ces dossiers, si possible avant 2010.

 

Je n'ai pas pu participer aux discussions en commission, parce que j'étais retenue en commission Santé. Je voudrais simplement insister sur la nécessité de renforcer et de veiller à ce que les antennes délocalisées de l'administration soient au fait de tous les éléments, donnent les bonnes indications aux personnes qui s'adressent à elles quant au contenu du dossier, qu'elles soient à la disposition des médecins généralistes, des médecins spécialistes, des familles qui doivent remplir et y insérer des documents, de manière que lors du traitement du dossier, celui-ci soit le plus complet possible.

 

Il faut également insister pour que vos moyens budgétaires soient revus à la hausse. Disposant de peu de temps pour atteindre cet objectif, le budget 2009 devrait déjà inscrire une augmentation de votre enveloppe pour couvrir les frais inhérents à l'augmentation du nombre de membres du personnel nécessaire pour traiter les dossiers dans les délais impartis. Il n'y a pas de miracle! Il y a un dysfonctionnement de plus de dix ans, voire davantage, à rattraper. Cela ne se fera pas d'un simple claquement de doigts.

 

Aussi, j'espère, madame, que vous allez défendre cette augmentation budgétaire et que les autres membres du gouvernement accepteront de vous l'octroyer.

 

En ce qui concerne le transfert des informations depuis le secteur des Finances, celui-ci ne doit, en principe, pas prendre plus de cinq minutes, à partir du moment où le traitement des dossiers est informatisé et où l'engagement a été pris pour que le processus se déroule de la sorte. Il en va de même pour le lien avec la Banque-Carrefour. Une série de données sont également intégrées de façon automatique.

 

Il va falloir insister sur la collaboration avec les organismes régionaux, qui travaillent avec les personnes handicapées, car ils disposent de dossiers, parfois depuis longtemps, et offrent des aides complémentaires. Il serait intéressant de se servir de leurs données en plus de celles qui vous sont fournies par les personnes.

 

Par ailleurs, il faudrait au plus vite dissocier le montant de l'allocation d'intégration de tous les autres revenus de la personne handicapée ainsi que de son cohabitant. L'allocation d'intégration veille à couvrir des frais dus au handicap et est totalement étrangère aux autres revenus. Cela représenterait un gain de temps appréciable dans le traitement des dossiers.

 

Étant donné les promesses qui ont été faites par les différents partis membres de la majorité, je vous invite à réclamer les moyens budgétaires nécessaires, de manière à pouvoir concrétiser cette proposition dans le courant de cette année.

 

19.05  Sonja Becq (CD&V): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, CD&V is blij dat wij deze stap kunnen zetten.

 

Ik heb destijds gevraagd hoe lang die behandelingstermijnen toen waren. Ik moest toen vaststellen dat het soms nog ging over gemiddeld negen maanden. Dat wil zeggen dat er veel kortere maar ook veel langere termijnen zijn. De stap naar zes maanden is volgens ons dan ook een belangrijke stap.

 

Dankzij uw uitnodiging hebben wij kunnen zien hoe de administratie haar best doet om die aanvragen op een snelle manier af te handelen, deels dankzij de informatica.

 

Ik vind het belangrijk dat men kijkt naar de redenen waarom die termijnen zo lang zijn. We hebben geleerd dat dit vaak komt doordat mensen onvolledige gegevens aanbrengen, maar ook door de medische wereld - de artsen, de onderzoeken die nog moeten worden gedaan. Dit alles maakt dat een en ander langer aansleept.

 

We hebben ook onthouden dat dankzij de informatisering en het linken van gegevens van fiscaliteit en sociale zekerheid de verkorting van die termijn realistisch mogelijk is. Ik vind het belangrijk dat wij een realistisch signaal kunnen geven en de mensen niet wijsmaken dat hun dossier effectief binnen drie of vier maanden afgehandeld zal zijn wanneer dat niet het geval is.

 

Wij moeten verder gaan en gegevensbanken aan mekaar linken. Het zou ideaal zijn mochten bepaalde tegemoetkomingen automatisch kunnen worden doorgegeven voor de mensen waarvan men de situatie en de medische gegevens met zekerheid kent.

 

Dit is een belangrijke stap. Het is aan ons en vooral ook aan u om dit op te volgen en ervoor te zorgen dat dit effectief binnen de vier maanden gebeurt en op langere termijn ook nog sneller.

 

19.06  Pierre-Yves Jeholet (MR): Madame la présidente, je ferai une brève intervention de mon banc.

 

Nous avons examiné ce projet en commission des Affaires sociales. L'objectif est de réduire les délais de confirmation d'un handicap car, pour ces personnes déjà dans une situation délicate, difficile, toute cette procédure administrative est encore plus pesante que pour tout un chacun.

 

À nos yeux, ce projet est d'une importance capitale pour les personnes handicapées qui font appel à l'administration de la Vierge noire dans le but d'obtenir une allocation pour les aider à vivre leur handicap.

 

Madame la ministre, nous soutenons bien évidemment votre projet. Il est important qu'il puisse y avoir une réponse claire et rapide. Nous votons aujourd'hui le raccourcissement de ce délai à sept mois à partir de 2009 et à six mois à partir de 2010.

 

Comme l'ont dit mes collègues, s'il est encore possible d'aller plus loin, de raccourcir encore davantage ce délai, pourquoi pas! Faut-il encore que cela soit techniquement possible! Les propositions de loi de certains collègues allaient dans ce sens et raccourcissaient encore le délai. Il faut cependant être raisonnable et surtout ne pas jeter de la poudre aux yeux de ces personnes qui vivent une situation difficile, en leur faisant croire que le délai pourra encore être réduit. Si on le peut à l'avenir, je m'en réjouirai. Il faut cependant que l'administration suive et qu'il y ait une modernisation plus importante de l'administration pour qu'elle soit encore plus efficace et qu'elle raccourcisse ces délais, le cas échéant.

 

Nous faisons aujourd'hui un pas dans le bon sens! Tous, nous demandons un raccourcissement des délais. Madame la secrétaire d'État, c'est une chose de voter aujourd'hui un raccourcissement de ces délais, encore faut-il qu'ils soient respectés. Les personnes qui souffrent, les personnes handicapées seraient évidemment terriblement déçues que ce ne soit pas le cas. Si d'un point de vue législatif, on peut encore aller plus loin à l'avenir, tant mieux! Cela va bien entendu de pair avec une modernisation et une efficacité accrue de l'administration.

 

Madame la secrétaire d'État, votre rôle est de faire en sorte que ces délais soient respectés dans les prochaines semaines. Vous avez notre soutien pour ce projet! Nous en avons débattu en commission; le délai est équilibré et raisonnable. N'anticipons pas et n'essayons pas d'aller trop vite! En effet, la pire des choses serait que ces délais ne soient pas respectés à l'avenir.

 

19.07  Koen Bultinck (Vlaams Belang): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de staatssecretaris, ook namens onze fractie wil ik herinneren aan het feit dat onze fractie reeds heel lang geleden een wetsvoorstel heeft ingediend om de termijnen tot vier maanden terug te brengen.

 

Wij moeten heel wat ambitieuzer zijn dan de ambitie die het door de Senaat overgezonden ontwerp betoont. Dat neemt echter niet weg dat de oppositie zich constructief zal opstellen. Het ontwerp gaat immers de goede richting uit. De termijn van acht maanden wordt tot zes maanden herleid.

 

Wij zullen het ontwerp steunen. Wij zullen u echter wel blijven achtervolgen met de dwingende vraag om van de zaak werk te maken en tot een kortere termijn te komen. Het gaat hier over de zwaksten in de samenleving. Het is niet normaal dat mensen die in de samenleving zwak staan, zo lang op een uitkering of erkenning van hun uitkering moeten wachten.

 

U hebt dus voorlopig onze steun. Wij willen echter veel verder gaan. Ons eigen voorstel wil tot vier maanden gaan. Het is goed dat wij u toch nog even daarop attent maken.

 

19.08  Maxime Prévot (cdH): Madame la présidente, je m'adresserai à M. Jeholet pour éviter qu'il ne vote pas tout à l'heure en connaissance de cause.

 

Pour la précision, suite à votre intervention, le projet de loi qui nous est soumis vise à prévoir un délai de traitement de six mois dès 2010. Ce n'est pas la version visant à raccourcir déjà, via une étape intermédiaire, en 2009. C'était un texte précédent, mais pas celui de Mme la secrétaire d'État.

 

19.09  Pierre-Yves Jeholet (MR): M. Arens proposait quatre mois. C'est facile, je veux bien proposer deux mois!

 

19.10  Maxime Prévot (cdH): À mon avis, vous avez dû mal me comprendre: j'évoquais effectivement le fait que M. Arens et moi-même avions proposé quatre mois; on sait bien pour quelle raison ce n'est pas possible pour l'instant. C'est pourquoi nous nous rallions à la proposition de la secrétaire d'État, en l'appelant à poursuivre l'effort pour enfin tendre vers ce délai de quatre mois. Je peux sans problème répéter ce qui a été dit.

 

Simplement, dans votre intervention, vous disiez que le projet sur lequel nous voterons proposait une solution positive vu la réduction des délais à sept mois en 2009, puis à six mois en 2010. J'attirais simplement votre attention sur le fait qu'il ne s'agissait pas de ce texte là, mais six mois en 2010, sans préciser d'étape intermédiaire pour 2009.

 

La présidente: La question a été discutée en commission. Vous avez été clair, M. Jeholet aussi. Inutile d'entamer un match de ping-pong après votre intervention.

 

19.11  Pierre-Yves Jeholet (MR): Madame la présidente, nous soutenons le projet de loi de Mme la secrétaire d'État, mais il est vrai que nous n'avons pas soutenu la proposition du cdH en commission.

 

19.12  Julie Fernandez-Fernandez, secrétaire d'État: Madame la présidente, les débats ont été longs et intéressants en commission.

 

Cependant, pour répondre à Mme Gerkens, j'ajouterai que cette proposition de loi va de pair avec un plan qualité, déposé pour l'administration, plan qualité qui augmente le personnel de près de 10%. Dans cette augmentation de personnel, les antennes médicales locales n'ont pas été oubliées: dans chacune des neuf antennes médicales du pays, un nouveau poste est créé. Il s'agit de l'assistant médical: il permettra d'encadrer les usagers dans la composition de leur dossier médical, une cause fréquente de retard.

 

19.13  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Madame la présidente, dans l'amélioration du service qui est proposée, j'ai remarqué une augmentation du nombre de membres du personnel et un renforcement des antennes. Elles constituent réellement le lieu où seront mis au point de bons dossiers, ce qui accélérera considérablement le processus.

 

Madame la secrétaire d'État, cependant, je pense que ces moyens ne sont pas encore suffisants que pour atteindre les objectifs visés. Ainsi, autant j'en appelle à votre capacité à mobiliser les autres membres du gouvernement et à continuer à mobiliser l'administration, autant j'en appelle aussi à vos partenaires du gouvernement, dont mon voisin M. Jeholet, afin de soutenir l'appel à des moyens financiers importants – M. Reynders se cache –, indispensables pour atteindre les objectifs que nous allons adopter via ce projet de loi.

 

Je crois me souvenir des discussions et des chiffres. Outre tout cela, nous aurons encore besoin de plus ou moins une soixantaine de personnes pour parvenir à un fonctionnement correct. Il n'y a donc plus qu'à libérer les moyens et tout le monde serait d'accord pour les libérer à cette fin.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1260/6)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1260/6)

 

Het wetsontwerp telt 3 artikelen.

Le projet de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

20 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, ondertekend te Rabat op 19 maart 2007, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 (1649/1)

20 Projet de loi portant assentiment au Protocole additionnel, signé à Rabat le 19 mars 2007, à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et le transfèrement des personnes condamnées, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997 (1649/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1649/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1649/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Voorzitter: Patrick Dewael, voorzitter.

Président: Patrick Dewael, président.

 

21 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Speciale administratieve Regio van Hongkong van de Volksrepubliek China betreffende de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 8 november 2006 (1650/1)

21 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine sur le transfèrement des personnes condamnées, signé à Bruxelles le 8 novembre 2006 (1650/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1650/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1650/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

22 Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Straatsburg op 8 november 2001 (1651/1)

22 Projet de loi portant assentiment au Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Strasbourg le 8 novembre 2001 (1651/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1651/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1651/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

23 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Bulgarije en Roemenië aan de Europese Economische Ruimte, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 25 juli 2007 (1652/1)

23 Projet de loi portant assentiment à l'Accord relatif à la participation de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Espace économique européen, et à l'Acte final, faits à Bruxelles le 25 juillet 2007 (1652/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1652/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1652/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

24 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Democratische Republiek Congo tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 23 mei 2007 (1673/1-2)

24 Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Démocratique du Congo en vue d'éviter la double imposition et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Bruxelles le 23 mai 2007 (1673/1-2)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De heer Deseyn verwijst naar zijn schriftelijk verslag.

 

24.01  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik vraag kort het woord om te zeggen dat onze fractie tegen dat verdrag zal stemmen, en ook tegen het volgend geagendeerd verdrag, om de eenvoudige reden dat België nalaat om bij de opstelling van zijn verdragen gebruik te maken van de jongste versie van het OESO-modelverdrag.

 

Dat soort van dubbelbelastingverdragen, zeker met landen waar er een zeer zwakke fiscale administratie is en waar er fiscaal gezien een light-wetgeving bestaat, zijn, als daar geen ruime mogelijkheid tot informatie-uitwisseling tegenover staat, een uitnodiging aan bepaalde actoren om fiscale ontduiking te organiseren.

 

Om die reden zullen wij tegen het verdrag met Congo stemmen, en ook tegen het verdrag met Rwanda, dat ziek is in hetzelfde bedje.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1673/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1673/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

25 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Rwanda tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Kigali op 16 april 2007 (1674/1-2)

25 Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Rwanda tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Kigali le 16 avril 2007 (1674/1-2)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteur is de heer Deseyn, die verwijst naar zijn schriftelijk verslag.

 

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1674/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1674/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

26 Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Raad van de Europese Unie van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (1740/1-2)

26 Projet de loi portant assentiment à la Décision du Conseil de l'Union européenne du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (1740/1-2)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

26.01  Herman De Croo, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, collega’s, de commissie heeft toch wat tijd besteed aan het bespreken van de goedkeuring van het besluit van de Raad van de Europese Unie van 7 juni. Eerst en vooral gebeurde dit zonder rapport, dat wil zeggen met een mondelinge toelichting in de Senaat. We hadden dus geen teksten noch een verslag van de Senaat.

 

Een aantal collega’s uit onze commissie, onder meer de heer Dallemagne, De Vriendt en ik, had vragen bij een aantal aangelegenheden die het rapport vermeldt. Het is een besluit van de Raad van 7 juni 2007 dat pas bij de Senaat op 7 januari 2009 werd ingediend, met een korte raadpleging van de Raad van State. Het gaat nochtans om een belangrijke aangelegenheid die ook de commissie niet is ontgaan.

 

Wij zijn het laatste land van de Europese Unie om dit besluit goed te keuren. Het heeft ook een niet geringe impact. Die werd kort uitgelegd door de medewerkers van de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken die dankzij de vraag van de commissie een aantal tabellen heeft laten meedelen, in het verslag aanwezig.

 

Mevrouw Muylle, die ook het woord heeft gevoerd, dacht dat dit naar de commissie voor de Financiën moest. In principe is het echter voor Buitenlandse Zaken.

 

De heer Dallemagne had zoals ik daarstraks al aanhaalde vragen over de laattijdigheid van het indienen van de goedkeuring van dit besluit want het heeft betrekking op een programma van financiële vooruitzichten voor de periode 2007-2013. Het wordt nu goedgekeurd in de Kamer, na de Senaat, in januari 2009.

 

De heer De Vriendt had ook een aantal bemerkingen. Hij stelde dat de middelen van de Europese Unie onvoldoende zijn voor het programma dat zij moet waarmaken, onder meer het programma inzake milieu. Hij wou dat er een betere bijdrage zou zijn rechtstreeks aan Europa zelf.

 

Ik wil de Kamer meedelen dat een aantal landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Nederland en Zweden, bepaalde begunstigingen hebben gekregen in de vorm van kortingen terwijl België – dit moet toch aangehaald worden – dat als nationale rijkdom 2,77% van de Unie heeft een bijdrage doet van 3,74%. Dat is een heel belangrijk bedrag waarmee ons land voor 2009 2,43 miljard euro bijdraagt tot de begroting van de Europese Unie. Men ziet ook in het advies van de Raad van State – ik raad u aan het te lezen – dat dit een impact zal hebben op de begrotingen voor 2006, 2007, 2008 en 2009.

 

Desalniettemin, voorzitter, heeft onze commissie het wetsontwerp goedgekeurd met negen stemmen voor bij één onthouding.

 

26.02  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, je voudrais intervenir pour regretter qu'encore une fois, la Belgique soit le dernier pays de l'Union européenne à ratifier cette décision du Conseil. Je rappelle que cette dernière ne peut être mise en œuvre sans la ratification de tous les États membres. Je le répète, ce n'est pas la première fois que notre pays est le dernier à ratifier des directives du Conseil européen. Il en va de même pour d'autres décisions et d'autres traités internationaux. Je pense entre autres à ceux qui ont trait à l'élargissement de l'OTAN et qui figurent aux points 10 et 11 de notre ordre du jour. Je regrette d'ailleurs que notre secrétaire d'État aux Questions européennes ne soit pas présent aujourd'hui dans cette enceinte.

 

Il est temps que nous ayons un plan de résorption du retard de la Belgique en matière de ratification des décisions et des traités internationaux et européens.

 

Je voudrais rappeler aussi qu'il s'agit d'une décision importante puisqu'elle porte sur une contribution de 2,43 milliards d'euros, dont des suppléments de l'ordre de 20 millions par an liés au compromis intervenu et notamment au rabais que continue à obtenir la Grande-Bretagne au niveau de ses contributions européennes. Il est temps, selon moi, que nous puissions obtenir que ce pays apporte une contribution à la hauteur de son revenu national brut et de son poids dans les décisions européennes.

 

Enfin, cette décision entérine malheureusement la diminution du budget européen par rapport aux ressources des États membres. Elle ne permettra donc pas – et c'est regrettable – de mener des politiques européennes ambitieuses, à la hauteur des défis que nous connaissons sur le plan social et climatique. Toutefois, il s'agit bien évidemment d'un budget important et précieux pour l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle nous approuverons ce projet de loi, malgré les quelques remarques que je viens d'émettre.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1740/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1740/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

27 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten: 1° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Albanië, 2° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië, ondertekend te Brussel op 9 juli 2008 (1753/1)

27 Projet de loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants: 1° Protocole au Traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République d'Albanie, 2° Protocole au Traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de Croatie, signés à Bruxelles le 9 juillet 2008 (1753/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

27.01  Herman De Croo, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik zal een mondeling verslag uitbrengen over de goedkeuring in onze commissie de dato 27 januari van deze beide verdragen.

 

Collega’s, opvallend is dat er nu meer landen lid zijn van de NAVO dan van de Europese Unie. Dat duidt toch aan dat sommige bemerkingen in het verslag de moeite lonen om kort te worden aangehaald.

 

Dat was ook de houding van collega Wouter De Vriendt die vond dat de NAVO niet die uitbreiding zou moeten kennen en die onder meer de out of area-optredens van de NAVO in vraag stelde.

 

Collega Dirk Van der Maelen, die zich een koele minnaar noemt van de NAVO – koele minnaars zijn gewoonlijk gevaarlijk – is van oordeel dat beide landen, zowel Kroatië als Albanië, reeds lang geleden een soort weg tot stabilisering konden ervaren door deel uit te maken van deze heel belangrijke internationale unie.

 

Hetzelfde standpunt werd ook geuit door collega François-Xavier de Donnea, die liet opmerken geen probleem te hebben met de toetreding van Kroatië, maar zich toch een aantal vragen stelde over Albanië, onder meer over de Albanese minderheden in Macedonië en Kosovo. Alles bij mekaar vond hij het ook een signaal, onder meer ten aanzien van de belangrijke religie die de islam is, dat een islamitisch land als Albanië hier tot de NAVO zou toetreden.

 

Mijnheer de voorzitter, collega’s, finaal was er uw rapporteur zelf. Ik had enkele vragen bij het toetreden van Kroatië. Die gingen over het nationalisme in dit land en de conflicten die nog niet zo lang geleden met de buurlanden werden beslecht. Ik stelde ook vragen in de zin van deze van collega de Donnea over Albanië.

 

Mijnheer de voorzitter, in fine werd het hele ontwerp aangenomen met acht stemmen tegen één.

 

Unaniem werd er gevraagd om een mondeling verslag uit te brengen, wat ik met genoegen heb gedaan.

 

27.02  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, onze fractie zal zich op het voorliggende punt onthouden. Wij doen dat niet omdat wij iets hebben tegen de landen waarover het gaat maar omdat wij de rol van de NAVO vandaag in vraag stellen en er de nodige vraagtekens bij willen formuleren.

 

Het gaat effectief om de ontwikkeling van de NAVO, die als een puur defensieve organisatie is gestart, maar nu steeds meer offensieve taken – ook taken die out of area zijn – op zich neemt.

 

Het gaat ook om operaties waarvan de link met een VN-mandaat niet altijd even duidelijk is. Wij zijn geen voorstander van een NAVO die zonder VN-mandaat out of area opereert.

 

Wij zijn dan ook niet zinnens om zomaar mee te stappen in het uitbreidingsscenario dat hier vandaag voorligt, zonder effectief het debat aan te gaan over de fundamentele rol van de NAVO vandaag in het licht van de actuele situatie en de actuele uitdagingen in de wereld.

 

27.03  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, je voudrais intervenir brièvement pour dire que nous approuverons cet élargissement parce qu'il contribue à la stabilité européenne, notamment dans les Balkans occidentaux, qui en ont bien besoin. En effet, l'Albanie et la Croatie sont dans un processus politique qui nous semble positif, important et qu'il nous semble devoir soutenir, y compris à travers cette question de la sécurité collective en Europe.

 

Cela dit, se pose la question des élargissements successifs. C'est le troisième élargissement en moins de dix ans. Le débat est important. Il faut pouvoir être à l'écoute, notamment des inquiétudes de la Russie par rapport à certains élargissements supplémentaires. Nous ne devons pas nous voir opposer un droit de veto par la Russie, mais nous devons en tout cas entamer un dialogue avec celle-ci sur son sentiment d'encerclement et vérifier dans quelle mesure, nous pouvons répondre à l'appel de M. Poutine de travailler sur l'idée d'un partenariat stratégique entre la Russie et l'OTAN.

 

C'est une des grandes questions que nous aurons à résoudre et dont nous devrons débattre ici dans la perspective du sommet qui aura lieu à Kehl et à Strasbourg en avril prochain, sommet très symbolique à cheval sur la frontière franco-allemande.

 

D'autres questions sont également importantes sur la structure de l'OTAN, ses moyens, son efficacité. Il est demandé à la Belgique d'augmenter sa contribution à l'OTAN. Cela ne paraît pas raisonnable dans l'état actuel des finances publiques. Néanmoins, cela nécessite une efficience supplémentaire dans les moyens tant de l'OTAN que de la nécessaire construction d'une défense européenne sur les questions de l'intégration des équipements, du matériel et du commandement. Ce sont quelques-unes des questions que nous aurons à examiner très prochainement dans notre Parlement afin de préparer la position belge au sommet très important qui aura lieu à Strasbourg en avril prochain.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1753/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1753/1)

 

Het wetsontwerp telt 3 artikelen.

Le projet de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

28 Wetsontwerp tot vaststelling van de totale kostprijs van de dienst van de gewestelijke belastingen, in uitvoering van artikel 68ter van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten (1583/1-2)

28 Projet de loi fixant le prix de revient total du service des impôts régionaux, en exécution de l'article 68ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (1583/1-2)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

28.01  Christian Brotcorne, rapporteur: Monsieur le président, je me réfère à mon rapport écrit.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1583/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1583/1)

 

Het wetsontwerp telt 4 artikelen.

Le projet de loi compte 4 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 4 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 4 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

29 Verzending van een wetsvoorstel naar een andere commissie

29 Renvoi d'une proposition de loi à une autre commission

 

Op aanvraag van de indiener en overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 28 januari 2009, stel ik u voor het wetsvoorstel van de heer Josy Arens tot aanvulling van de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer, teneinde de installatie van alcoholsloten in bepaalde voertuigen verplicht te maken (nr. 1339/1) te verwijzen naar de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing.

À la demande de l'auteur et conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 28 janvier 2009, je vous propose de renvoyer à la commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société la proposition de loi de M. Josy Arens complétant les lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière, en vue de rendre obligatoire l'installation d'alcolocks dans certains véhicules (n° 1339/1).

 

Dit voorstel werd vroeger verzonden naar de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven.

Cette proposition avait été précédemment renvoyée à la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

30 Inoverwegingneming van voorstellen

30 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik die als aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik stel u ook voor in overweging te nemen:

- het wetsvoorstel van mevrouw Carina Van Cauter en de heer Willem-Frederik Schiltz tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen (nr. 1761/1).

Verzonden naar de commissie voor de Justitie;

- het wetsvoorstel van mevrouw Sofie Staelraeve en de heer Bart Tommelein strekkende tot het verhogen van de toegankelijkheid van schuldsaldoverzekeringen voor mensen met een verhoogd gezondheidsrisico (nr. 1764/1).

Verzonden naar de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw;

- het wetsvoorstel van de heer Koen Bultinck, mevrouw Rita De Bont en de heren Hagen Goyvaerts, Peter Logghe en Guy D'haeseleer tot vereenvoudiging van de regelgeving betreffende het roken in openbare plaatsen (nr. 1763/1).

Verzonden naar de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing;

- het wetsvoorstel van de heer Ben Weyts tot wijziging van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen teneinde voor de werknemers een betaalde feestdag in te richten op het feest van hun gemeenschap (nr. 1765/1).

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken.

 

Je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de loi de Mme Carina Van Cauter et M. Willem-Frederik Schiltz modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres (n° 1761/1).

Renvoi à la commission de la Justice;

- la proposition de loi de Mme Sofie Staelraeve et M. Bart Tommelein augmentant l'accessibilité des assurances de solde restant dû pour les personnes présentant un risque sanitaire accru (n° 1764/1).

Renvoi à la commission de l'Economie, de la Politique scientifique, de l'Education, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture;

- la proposition de loi de M. Koen Bultinck, Mme Rita De Bont et MM. Hagen Goyvaerts, Peter Logghe et Guy D'haeseleer simplifiant la réglementation concernant la consommation de tabac dans les lieux publics (n° 1763/1).

Renvoi à la commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société;

- la proposition de loi de M. Ben Weyts modifiant la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés afin d'instituer pour les travailleurs un jour férié payé le jour de la fête de leur communauté (n° 1765/1).

Renvoi à la commission des Affaires sociales.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

31 Huldebetoon aan de slachtoffers van de gewelddaden in Dendermonde

31 Hommage rendu aux victimes des actes violents perpétrés à Termonde

 

Le président (devant l'assemblée debout):

De voorzitter (voor de staande vergadering):

Drie doden, twee baby’s van 6 en 8 maanden en de kinderverzorgster, alsook een groot aantal gewonden, dat is de trieste balans van het blind geweld dat op vrijdag 23 januari 2009 in de “Fabeltjesland”-crèche in Dendermonde werd gepleegd. Het nieuws over die dramatische gebeurtenissen sloeg ons met verstomming.

 

Die feiten zijn des te onbegrijpelijker omdat ze gepleegd werden in een crèche, het symbool zelf van de kinderlijke onschuld en van de mooiste toekomstverwachtingen.

 

Door jonge levens in de knop te breken, worden de grondslagen zelf van onze geciviliseerde maatschappij ondermijnd.

 

Door kinderverzorgsters als doelwit te kiezen – van wie we allen weten hoe onbaatzuchtig en professioneel ze hun taak vervullen – worden toewijding en grootmoedigheid tenietgedaan.

 

On ne peut que formuler le vœu que toute la lumière soit faite sur les circonstances exactes de ce drame.

 

Avant tout, nous nous inclinons devant la mémoire des victimes et nous partageons la douleur des familles endeuillées.

 

Nos pensées accompagnent également les membres du personnel de la crèche et les enfants dont certains porteront à jamais dans leur chair les stigmates de cet acte odieux.

 

Je tiens à mettre en exergue l’intervention des services de secours et la prise en charge des familles des victimes et des témoins de ce drame.

 

Chers Collègues, waarde Collega’s, we weten allen dat zinloos geweld niet uit te sluiten valt. Geweldplegingen zijn van alle tijden en het is een illusie dat we dit volledig kunnen voorkomen en uitschakelen. Dat betekent natuurlijk niet dat we er ons bij moeten neerleggen. De strijd voor een meer veilige en rechtvaardige samenleving is een dagelijkse opdracht, niet alleen van de overheid, maar van alle burgers. Want behalve het recht dat we als mens hebben op een zo groot mogelijke veiligheid, hebben we ook allemaal de plicht er mee gestalte aan te geven. We hebben nood aan een steeds groter moreel besef in ons doen en laten. We hebben nood aan meer respect voor het leven en goed van onze medemens.

 

Ik vraag de Kamer een minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis van de onschuldige slachtoffers.

 

31.01 Staatssecretaris Carl Devlies: De regering sluit zich hierbij aan en betuigt haar deelname in het leed van de slachtoffers en de families.

 

De Kamer neemt een minuut stilte in acht.

La Chambre observe une minute de silence.

 

Votes nominatifs

Naamstemmingen

 

32 Projet de loi modifiant la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions (1664/4)

32 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen (1664/4)

 

Le président: Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

118

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

118

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (1664/5)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (1664/5)

 

33 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Georges Gilkinet au vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles sur "la transposition en droit belge de la directive sur la libéralisation du marché postal" (n° 252)

33 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Georges Gilkinet tot de vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over "de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn over de vrijmaking van de postmarkt" (nr. 252)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques du 19 janvier 2009.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van 19 januari 2009.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 252/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Georges Gilkinet;

- une motion pure et simple a été déposée par MM. Jef Van den Bergh et Ludo Van Campenhout.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 252/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Georges Gilkinet;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heren Jef Van den Bergh en Ludo Campenhout.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

33.01  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, je voudrais une nouvelle fois insister sur l'importance d'adopter des règles en matière de libéralisation du marché postal qui respectent les missions du service public postal. En effet, la décision prise par le gouvernement, fin décembre, ne répond pas aux critères relatifs aux services aux personnes, au respect et à la qualité de l'emploi. C'est la raison pour laquelle j'ai interpellé le nouveau ministre des Entreprises publiques.

 

J'ose espérer que cette motion de recommandation recevra le soutien de ceux et celles qui se déclarent, comme nous, des défenseurs du service public postal.

 

33.02  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, ik heb een stemafspraak met de heer Willem-Frederik Schiltz en ik zal mij dan ook onthouden bij de stemmingen.

 

Le président: Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

72

Oui

Nee

46

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

119

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

34 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer David Geerts tot de vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over "de uitvoering van de geplande prijsstijgingen van de NMBS" (nr. 259)

34 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. David Geerts au vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles sur "la mise en oeuvre des augmentations de prix prévues par la SNCB" (n° 259)

 

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van 19 januari 2009.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques du 19 janvier 2009.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 259/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer David Geerts;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heren Jef Van den Bergh en François Bellot.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 259/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. David Geerts;

- une motion pure et simple a été déposée par MM. Jef Van den Bergh et François Bellot.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

72

Oui

Nee

46

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

119

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

35 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Bart Laeremans tot de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister over "het nieuw akkoord over het baangebruik in Zaventem" (nr. 251)

35 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Bart Laeremans au secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au premier ministre sur "le nouvel accord concernant l'utilisation des pistes à Zaventem" (nr. 251)

 

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van 21 januari 2009.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques du 21 janvier 2009.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 251/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heren Bart Laeremans, Peter Logghe en Jan Mortelmans;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Valérie De Bue en Sonja Becq en de heren François Bellot et Georges Dallemagne.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 251/1):

- une motion de recommandation a été déposée par MM. Bart Laeremans, Peter Logghe et Jan Mortelmans;

- une motion pure et simple a été déposée par Mmes Valérie De Bue et Sonja Becq et MM. François Bellot et Georges Dallemagne.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

72

Oui

Nee

48

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

121

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

36 Moties ingediend tot besluit van de interpellaties van:

- de heer Ben Weyts tot de eerste minister over "het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde" (nr. 254)

- de heer Bart Laeremans tot de eerste minister over "de splitsing van de kieskring en het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde" (nr. 255)

36 Motions déposées en conclusion des interpellations de:

- M. Ben Weyts au premier ministre sur " le dossier Bruxelles-Hal-Vilvorde" (n° 254)

- M. Bart Laeremans au premier ministre sur "la scission de la circonscription et de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde" (n° 255)

 

Deze interpellaties werden gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 21 januari 2009.

Ces interpellations ont été développées en réunion publique de la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique du 21 janvier 2009.

 

Drie moties werden ingediend (MOT nr. 254/1):

- een eerste motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Ben Weyts;

- een tweede motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Bart Laeremans;

- een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Leen Dierick en de heer Philippe Collard.

Trois motions ont été déposées (MOT n° 254/1):

- une première motion de recommandation a été déposée par M. Ben Weyts;

- une deuxième motion de recommandation a été déposée par M. Bart Laeremans;

- une motion pure et simple a été déposée par Mme Leen Dierick et M. Philippe Collard.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

 

36.01  Ben Weyts (N-VA): Mijnheer de voorzitter, het enige wat ik vraag in mijn motie van aanbeveling is dat er niet zou worden onderhandeld over de aantasting van de tweetaligheid in Brussel, dat er niet zou worden onderhandeld over de uitbreiding van Brussel en dat er niet zou worden onderhandeld over de uitbreiding van de faciliteiten voor de Franstaligen in de Vlaamse Rand.

 

Ik roep mijn Vlaamse collega’s in het halfrond op om deze motie te steunen. Ik heb het daarstraks in mijn toespraak over het belangenconflict van het Waals Parlement inzake BHV gehad over de genadeloze politiek en over de manier waarop de partijtop van CD&V en Open Vld genadeloos omgaat met zijn eigen mensen, die men in dit Parlement op handen en voeten door de modder drijft. Dit is weer een illustratie van die gedachte. Daarom roep ik hen op om enige politieke moed te tonen, zelfs minder dan vijf minuten, en mijn motie te ondersteunen.

 

36.02  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik was aanvankelijk niet van plan om nog tussenbeide te komen aangezien er daarstraks al een debat was over Brussel-Halle-Vilvoorde.

 

U, als Kamervoorzitter, hebt ons daarstraks echter geheel ten onrechte belet dat wij ons zouden kunnen uitspreken over de agendering van die splitsingsvoorstellen, terwijl het belangenconflict van het Waals Gewest hoe dan ook nietig is en zonder voorwerp.

 

Het voorwerp van onze motie vandaag is niets anders dan enerzijds de vaststelling dat het systeem van het belangenconflict wordt misbruikt om de democratie in dit land te fnuiken, en anderzijds de vraag dat men het federaal Parlement ongehinderd en onverwijld zijn werk laat doen in het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde. Hier kan men niet tegen zijn.

 

Collega’s van CD&V en Open Vld, u kunt zich vandaag gewoon niet veroorloven om over te gaan tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

73

Oui

Nee

46

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

120

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervallen de moties van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, les motions de recommandation sont caduques.

 

37 Projet de loi modifiant l'article 8bis de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, en vue de réduire le délai de confirmation d'un handicap (1260/6)

37 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 8bis van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, om de wachttijd voor de vaststelling van een handicap in te korten (1260/6)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

122

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

122

Total

 

En conséquence, la Chambre amende le projet de loi. Il sera renvoyé au Sénat. (1260/7)

Bijgevolg amendeert de Kamer het wetsontwerp. Het zal aan de Senaat worden teruggezonden. (1260/7)

 

38 Projet de loi portant assentiment au Protocole additionnel, signé à Rabat le 19 mars 2007, à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et le transfèrement des personnes condamnées, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997 (1649/1)

38 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, ondertekend te Rabat op 19 maart 2007, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 (1649/1)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

38.01  Els De Rammelaere (N-VA): Mijnheer de voorzitter, de N-VA-fractie zal zich bij de stemming over voorliggende punt onthouden. Wij zijn immers van oordeel dat er, niettegenstaande de instemming van de gedetineerde geen absolute voorwaarde voor de overbrenging meer is, toch nog te veel uitzonderingsgronden zijn. In de praktijk zal de maatregel dan ook niet veel verschil uitmaken.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

84

Oui

Nee

12

Non

Onthoudingen

26

Abstentions

Totaal

122

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1649/2)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1649/2)

 

39 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine sur le transfèrement des personnes condamnées, signé à Bruxelles le 8 novembre 2006 (1650/1)

39 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Speciale administratieve Regio van Hongkong van de Volksrepubliek China betreffende de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 8 november 2006 (1650/1)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

106

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

121

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1650/2)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1650/2)

 

40 Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Straatsburg op 8 november 2001 (1651/1)

40 Projet de loi portant assentiment au Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Strasbourg le 8 novembre 2001 (1651/1)

 

Overgezonden door de Senaat.

Transmis par le Sénat.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

122

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

122

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1651/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1651/2)

 

41 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Bulgarije en Roemenië aan de Europese Economische Ruimte, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 25 juli 2007 (1652/1)

41 Projet de loi portant assentiment à l'Accord relatif à la participation de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Espace économique européen, et à l'Acte final, faits à Bruxelles le 25 juillet 2007 (1652/1)

 

Overgezonden door de Senaat.

Transmis par le Sénat.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 9)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1652/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1652/2)

 

42 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Democratische Republiek Congo tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 23 mei 2007 (1673/1)

42 Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Démocratique du Congo en vue d'éviter la double imposition et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Bruxelles le 23 mai 2007 (1673/1)

 

Overgezonden door de Senaat.

Transmis par le Sénat.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

99

Oui

Nee

24

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

123

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1673/3)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1673/3)

 

43 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Rwanda tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Kigali op 16 april 2007 (1674/1)

43 Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Rwanda tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Kigali le 16 avril 2007 (1674/1)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 10)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1674/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1674/2)

 

44 Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Raad van de Europese Unie van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (1740/1)

44 Projet de loi portant assentiment à la Décision du Conseil de l'Union européenne du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (1740/1)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

96

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

27

Abstentions

Totaal

123

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1740/3)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1740/3)

 

45 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten: 1° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Albanië, 2° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië, ondertekend te Brussel op 9 juli 2008 (1753/1)

45 Projet de loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants: 1° Protocole au Traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République d'Albanie, 2° Protocole au Traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de Croatie, signés à Bruxelles le 9 juillet 2008 (1753/1)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

95

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

27

Abstentions

Totaal

122

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1753/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1753/2)

 

46 Wetsontwerp tot vaststelling van de totale kostprijs van de dienst van de gewestelijke belastingen, in uitvoering van artikel 68ter van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten (1583/1)

46 Projet de loi fixant le prix de revient total du service des impôts régionaux, en exécution de l'article 68ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (1583/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

122

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

122

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (1583/3)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (1583/3)

 

47 Goedkeuring van de agenda

47 Adoption de l’agenda

 

Wij moeten ons thans uitspreken over de ontwerp agenda die de Conferentie van voorzitters u voorstelt.

Nous devons nous prononcer sur le projet d’ordre du jour que vous propose la Conférence des présidents.

 

Geen bezwaar? (Nee) Het voorstel is aangenomen.

Pas d’observation? (Non) La proposition est adoptée.

 

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 5 février 2009 à 14.15 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 5 februari 2009 om 14.15 uur.

 

La séance est levée à 18.09 heures.

De vergadering wordt gesloten om 18.09 uur.

 

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 52 PLEN 080 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 52 PLEN 080 annexe.

 

 

 


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 001

 

 

Ja         

118

Oui

 

Almaci, Annemans, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bonte, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, De Groote, De Man, Déom, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, Dewael, D'haeseleer, Dierick, Dieu, Doomst, Douifi, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Mortelmans, Musin, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schoofs, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Somers, Staelraeve, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Vandeurzen, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Vanvelthoven, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte, Weyts

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 002

 

 

Ja         

072

Oui

 

Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Brotcorne, Burgeon, Coëme, Collard, Cornil, Daems, Dallemagne, De Block, De Clercq, De Croo, de Donnea, Déom, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Dewael, Dierick, Dieu, Doomst, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Hamal, Jadin, Jeholet, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Schyns, Somers, Somers, Staelraeve, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Vandeurzen, Van Grootenbrulle, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte

 

 

Nee        

046

Non

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Groote, De Man, De Rammelaere, Detiège, De Vriendt, D'haeseleer, Douifi, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Jambon, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Hecke, Van Noppen, Vanvelthoven, Weyts

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Van de Velde

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 003

 

 

Ja         

072

Oui

 

Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Brotcorne, Burgeon, Coëme, Collard, Cornil, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clercq, De Croo, de Donnea, Déom, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Dewael, Dierick, Dieu, Doomst, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Hamal, Jadin, Jeholet, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Schyns, Somers, Staelraeve, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Vandeurzen, Van Grootenbrulle, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte

 

 

Nee        

046

Non

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Groote, De Man, De Rammelaere, Detiège, De Vriendt, D'haeseleer, Douifi, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Jambon, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Hecke, Van Noppen, Vanvelthoven, Weyts

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Van de Velde

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 004

 

 

Ja          

072

Oui

 

Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Brotcorne, Burgeon, Coëme, Collard, Cornil, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clercq, De Croo, de Donnea, Déom, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Dewael, Dierick, Dieu, Doomst, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Hamal, Jadin, Jeholet, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Schyns, Somers, Somers, Staelraeve, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Vandeurzen, Van Grootenbrulle, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte

 

 

Nee        

048

Non

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Groote, De Maght, De Man, De Rammelaere, Detiège, De Vriendt, D'haeseleer, Douifi, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Jambon, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Hecke, Van Noppen, Vanvelthoven, Werbrouck, Weyts

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Van de Velde

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 005

 

 

Ja         

073

Oui

 

Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Brotcorne, Burgeon, Coëme, Collard, Cornil, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clercq, De Croo, de Donnea, Déom, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Dewael, Dierick, Dieu, Doomst, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Hamal, Jadin, Jeholet, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Schyns, Somers, Somers, Staelraeve, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Vandeurzen, Van Grootenbrulle, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte

 

 

Nee        

046

Non

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Groote, De Maght, De Man, De Rammelaere, Detiège, De Vriendt, D'haeseleer, Douifi, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Jambon, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Smeyers, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Hecke, Van Noppen, Vanvelthoven, Werbrouck, Weyts

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Van de Velde

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 006

 

 

Ja         

122

Oui

 

Almaci, Annemans, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bonte, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, De Groote, De Maght, De Man, Déom, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, Dewael, D'haeseleer, Dierick, Dieu, Doomst, Douifi, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Mortelmans, Musin, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schoofs, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Somers, Staelraeve, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Vandeurzen, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Vanvelthoven, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte, Werbrouck, Weyts

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 007

 

 

Ja         

084

Oui

 

Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bonte, Brotcorne, Burgeon, Coëme, Collard, Cornil, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clercq, De Croo, de Donnea, Déom, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, Dewael, Dierick, Dieu, Doomst, Douifi, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Hamal, Jadin, Jeholet, Kitir, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schyns, Somers, Somers, Staelraeve, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Vandeurzen, Van Grootenbrulle, Vanvelthoven, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte

 

 

Nee        

012

Non

 

Almaci, Boulet, De Vriendt, Genot, Gerkens, Gilkinet, Henry, Lahssaini, Nollet, Snoy et d'Oppuers, Van der Straeten, Van Hecke

 

 

Onthoudingen

026

Abstentions

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Groote, De Maght, De Man, De Rammelaere, D'haeseleer, Goyvaerts, Jambon, Laeremans, Logghe, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Smeyers, Stevenheydens, Tuybens, Van de Velde, Van Noppen, Werbrouck, Weyts

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 008

 

 

Ja         

106

Oui

 

Almaci, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bonte, Boulet, Brotcorne, Burgeon, Collard, Cornil, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, De Groote, De Maght, Déom, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, Dewael, Dierick, Dieu, Doomst, Douifi, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kitir, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schyns, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Somers, Staelraeve, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Vandeurzen, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Vanvelthoven, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte, Werbrouck, Weyts

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

015

Abstentions

 

Annemans, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, De Man, D'haeseleer, Goyvaerts, Laeremans, Logghe, Mortelmans, Pas, Schoofs, Sevenhans, Stevenheydens

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 009

 

 

Ja         

122

Oui

 

Almaci, Annemans, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bonte, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, De Groote, De Maght, De Man, Déom, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, Dewael, D'haeseleer, Dierick, Dieu, Doomst, Douifi, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Mortelmans, Musin, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schoofs, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Somers, Staelraeve, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Vandeurzen, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Vanvelthoven, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte, Werbrouck, Weyts

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 010

 

 

Ja         

099

Oui

 

Annemans, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, De Groote, De Maght, De Man, Déom, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Dewael, D'haeseleer, Dierick, Dieu, Doomst, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Laeremans, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Mortelmans, Musin, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Perpète, Prévot, Reuter, Schoofs, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Somers, Somers, Staelraeve, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Vandeurzen, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte, Werbrouck, Weyts

 

 

Nee        

024

Non

 

Almaci, Bonte, Boulet, Detiège, De Vriendt, Douifi, Genot, Gerkens, Gilkinet, Henry, Kitir, Lahssaini, Landuyt, Nollet, Peeters, Snoy et d'Oppuers, Tobback, Tuybens, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Hecke, Vanvelthoven

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 011

 

 

Ja         

096

Oui

 

Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Brotcorne, Burgeon, Coëme, Collard, Cornil, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, De Groote, De Maght, Déom, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, Dewael, Dierick, Dieu, Doomst, Douifi, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kitir, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schyns, Smeyers, Somers, Somers, Staelraeve, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Vandeurzen, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Vanvelthoven, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte, Werbrouck, Weyts

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

027

Abstentions

 

Almaci, Annemans, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, De Man, De Vriendt, D'haeseleer, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Laeremans, Lahssaini, Logghe, Mortelmans, Nollet, Pas, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Van der Straeten, Van Hecke

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 012

 

 

Ja         

095

Oui

 

Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bonte, Brotcorne, Burgeon, Coëme, Collard, Cornil, Daems, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, De Groote, De Maght, Déom, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, Dewael, Dierick, Dieu, Doomst, Douifi, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, George, Giet, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kitir, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schyns, Smeyers, Somers, Somers, Staelraeve, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Vandeurzen, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Vanvelthoven, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte, Werbrouck, Weyts

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

027

Abstentions

 

Almaci, Annemans, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, De Man, De Vriendt, D'haeseleer, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Laeremans, Lahssaini, Logghe, Mortelmans, Nollet, Pas, Schoofs, Sevenhans, Snoy et d'Oppuers, Stevenheydens, Van der Straeten, Van Hecke

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 013

 

 

Ja         

122

Oui

 

Almaci, Annemans, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bellot, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Cornil, Daems, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, De Groote, De Maght, De Man, Déom, De Permentier, De Potter, De Rammelaere, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, Dewael, D'haeseleer, Dierick, Dieu, Doomst, Douifi, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Galant, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kitir, Laeremans, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Lejeune, Logghe, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Mortelmans, Musin, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Peeters, Perpète, Prévot, Reuter, Schoofs, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Snoy et d'Oppuers, Somers, Somers, Staelraeve, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Bossche, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Vandeurzen, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Vanvelthoven, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte, Werbrouck, Weyts

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions