Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

donderdag 5 maart 2009

 

Avond

 

______

 

 

du

 

jeudi 5 mars 2009

 

Soir

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 19.21 uur en voorgezeten door de heer Patrick Dewael.

La séance est ouverte à 19.21 heures et présidée par M. Patrick Dewael.

 

Tegenwoordig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Ministre du gouvernement fédéral présent lors de l'ouverture de la séance:

Bernard Clerfayt.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Jacqueline Galant, Thérèse Snoy et d’Oppuers, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Jean Cornil, Elio Di Rupo, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat;

Hilâl Yalçin, zwangerschapsverlof / congé de maternité;

Josée Lejeune, verhinderd / empêché;

Hendrik Daems, buitenslands / à l'étranger.

 

Projets et propositions

Ontwerpen en voorstellen

 

01 Ontwerp van economische herstelwet (1788/1-14)

- Wetsvoorstel strekkende tot het toepassen van een verlaagd tarief van 6% BTW op de huishoudelijke levering van gas en elektriciteit (399/1-2)

- Voorstel van resolutie betreffende de voorafgaande kennisgeving aan de Europese Commissie van de toepassing van een btw-tarief van 6% op de residentiële levering van gas en elektriciteit (416/1-2)

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets betreft (499/1-4)

- Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 176(2) van het Wetboek diverse rechten en taksen, teneinde de premies voor de exportkredietverzekeringscontracten vrij te stellen van de taks op de verzekeringscontracten (533/1-2)

- Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de spreiding over diverse aanslagjaren van de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen in de woning (637/1-3)

- Wetsvoorstel inzake de toekenning van een korting voor energiebesparende uitgaven (675/1-3)

- Wetsvoorstel tot wijziging van koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven voor wat betreft het BTW-tarief voor aardgas en elektriciteit (752/1-2)

- Wetsvoorstel tot omvorming van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in een belastingkrediet (1071/1-2)

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de moratoriumintresten inzake bedrijfsvoorheffing (1072/1-2)

- Wetsvoorstel tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat de verlaging van de tarieven met betrekking tot de bouw en levering van privéwoningen betreft (1098/1-2)

- Wetsvoorstel teneinde het fietsgebruik voor woon-werkverkeer fiscaal aan te moedigen (1130/1-4)

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de fiscale vrijstelling van de fiets- en voetgangersvergoeding betreft (1555/1-2)

01 Projet de loi de relance économique (1788/1-14)

- Proposition de loi visant à appliquer un taux réduit de 6% de TVA sur la fourniture domestique de gaz et d'électricité (399/1-2)

- Proposition de résolution visant à informer préalablement la Commission européenne de l'application d'un taux de TVA de 6% sur la fourniture domestique de gaz et d'électricité (416/1-2)

- Proposition de loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la mise à disposition d'une bicyclette de société (499/1-4)

- Proposition de loi complétant l'article 176(2) du Code des droits et taxes divers en vue d'exonérer de la taxe sur les contrats d'assurance les primes des contrats d'assurance-crédit à l'exportation (533/1-2)

- Proposition de loi complétant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de prévoir une réduction d'impôt sur plusieurs exercices pour les dépenses d'investissements réalisées en vue d'économiser l'énergie dans les habitations (637/1-3)

- Proposition de loi octroyant une réduction pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie (675/1-3)

- Proposition de loi modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de TVA applicable au gaz naturel et à l'électricité (752/1-2)

- Proposition de loi transformant la réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie en crédit d'impôt (1071/1-2)

- Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les intérêts moratoires en matière de précompte professionnel (1072/1-2)

- Proposition de loi modifiant l'annexe de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, en ce qui concerne la diminution des taux relatifs à la construction et à la livraison d'habitations privées (1098/1-2)

- Proposition de loi visant à encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail (1130/1-4)

- Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'exonération fiscale de l'indemnité de marche et de bicyclette (1555/1-2)

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1788/13)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1788/13)

 

Het wetsontwerp telt 69 artikelen.

Le projet de loi compte 69 articles.

 

*  *  *  *  *

Amendements déposés:

Ingediende amendementen:

Art. 6/1(n) à/tot 6/8(n)

· 5 – Peter Vanvelthoven cs (1788/14)

Art. 18/1(n)

· 6 – Peter Vanvelthoven cs (1788/14)

Art. 58/1(n)

· 4 – Peter Vanvelthoven cs (1788/14)

Art. 70(n) à/tot 91(n)

· 7 – Peter Vanvelthoven cs (1788/14)

*  *  *  *  *

 

De heer Van der Maelen heeft het woord gevraagd voor de amendementen die ingediend zijn door de heer Vanvelthoven.

 

01.01  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijn collega Hans Bonte zal amendement nummer vier, dat hij zelf heeft ingediend, verdedigen. Ik wil het, om te beginnen, hebben over het amendement nummer vijf. Dat is een amendement waarbij wij voorstellen om in de relancewet een hoofdstuk in te voegen, met als titel “Slooppremie ter vervanging van oude wagens”.

 

Mijnheer de voorzitter, wij hebben in de afgelopen weken vastgesteld dat er vanuit de regeringsmeerderheid, zelfs door ministers, voorstellen gelanceerd werden om in een slooppremie te voorzien. Wij stellen echter vast dat in de relancewet hieromtrent niets staat. Onze fractie geeft dan ook, in het kader van haar constructieve oppositie, aan alle collega’s in de Kamer de gelegenheid om de slooppremie in de relancewet in te voegen. Wij nodigen hen uit om dat straks samen met ons goed te keuren.

 

Wat het amendement nummer zes betreft, wij stellen vast dat in de relancewet in allerlei faciliteiten wordt voorzien voor bedrijven die het moeilijk hebben om hun belastingschulden te voldoen. Maar het zijn niet alleen bedrijven die het moeilijk hebben in deze economische crisisperiode, ook heel wat personen, zoals wie zijn werk verliest, kunnen in de problemen komen, wat betreft de betaling van de directe belastingen en de onroerende voorheffingen. Daarom hebben wij een amendement nummer zes, waarin wij aan onze collega’s voorstellen dat ook voor de gewone mensen, net zoals voor de bedrijven, faciliteiten zouden worden geboden voor de afbetaling van hun belastingschulden, meer bepaald een spreiding over een periode van maximaal 12 maanden.

 

Ik kom tot ons amendement nummer zeven. Over de crisis, die wij nu meemaken, mijnheer de voorzitter, zeg ik altijd dat ze is begonnen als een financiële crisis, die overgegaan is naar een economische crisis, maar dat ze ook een sociale crisis dreigt te worden. Wij zijn van oordeel dat het probleem bij de wortel moet worden aangepakt, namelijk bij de financiële sector. Tot onze ontsteltenis stellen wij vast dat, ongeveer zes maanden na het uitbreken van de financiële crisis, nu in volle kracht, deze regeringsmeerderheid nog niet eens bij machte is om een aantal hervormingsvoorstellen voor de financiële sector voor te stellen.

 

Onze fractie heeft daaromtrent een wetsvoorstel, dat wij nu in de vorm van een amendement indienen, waarin wij voorstellen dat er een nieuwe regulator voor de financiële sector wordt geïnstalleerd, die onder meer als opdracht heeft om vooral de gewone spaarder, de gewone man, die met zijn geld naar banken gaat, beschermd zou worden.

 

Wij betreuren dat de regeringsmeerderheid op dat vlak niets doet en wij geven de collega's de kans om daar wel iets aan te doen en nodigen hen dan ook uit om ons amendement nr. 7 goed te keuren.

 

Mijn collega, de heer Bonte, zal het amendement nr. 4 toelichten.

 

01.02  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik wil inderdaad het amendement nr. 4 toelichten, dat tot doel heeft een nieuw artikel 58.1 in te voegen.

 

U weet dat onze algemene bedenking bij de herstelwet is, dat hij te laat komt en ook te weinig ambitieus is. Specifiek aan de tekst is dat die ook een ongeoorloofde discriminatie versterkt tussen enerzijds werknemers die het slachtoffer zijn van een herstructurering en anderzijds werknemers die het slachtoffer zijn van een faillissement.

 

Ik herhaal dat onze fractie absoluut verheugd is over de bijkomende maatregelen waarin voorzien wordt voor werknemers die het slachtoffer zijn van een herstructurering. Ik denk dan aan de uitbreiding van de tewerkstellingscellen, de uitbreiding van de leeftijdscategorieën en de versterkingen van lastenverlaging voor werknemers die via de herstructureringscellen elders aan de slag kunnen. Dat zijn allemaal goede maatregelen en wij willen dat ook met zoveel woorden gezegd hebben.

 

Wat er bij ons echter absoluut niet in kan, is dat niet in een lastenverlaging wordt voorzien - ook niet wanneer het onder de aandacht werd gebracht – voor werknemers die het slachtoffer zijn van een faillissement. Zij worden sowieso al minder gesteund en staan er voor hertewerkstelling sowieso vaker op hun eentje voor en kunnen minder een beroep doen op een tewerkstellingscel. Daarenboven worden zij in de feiten daardoor ook een pak duurder dan de duizenden werknemers die vandaag jammer genoeg in die herstructureringscellen zitten.

 

Die discriminatie is absoluut niet te verantwoorden. Vandaar dat wij absoluut aandringen op een stemming over dat amendement nr. 4, want ik denk dat wij misschien nog net op tijd de kansen van slachtoffers van een faillissement kunnen vrijwaren.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord in verband met de amendementen?

 

01.03  Joëlle Milquet, ministre: Monsieur le président, je voulais confirmer, comme je l'ai dit lors du débat en commission, qu'en ce qui concerne l'élargissement à la problématique des faillites, l'objectif est partagé. Dans le cadre des mesures complémentaires dont nous discuterons dans les semaines qui viennent, nous pourrons aborder cette thématique au sein du gouvernement. Pour ce faire, nous devrons l'intégrer dans un ensemble. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens budgétaires, mais c'est une question de semaines.

 

01.04  Patrick Cocriamont (FN): Monsieur le président, j'ai remarqué que les libéraux, qui sont parfois des gens athées, aiment trouver de nouveaux démons. Leur démon est maintenant le protectionnisme. J'aimerais quand même leur rappeler que tous les pays dont l'économie fonctionne bien ou a bien fonctionné ont pratiqué le protectionnisme. Citons par exemple les États-Unis ou le Japon. En Europe, les pays qui marchent le mieux au niveau économique actuellement sont ceux qui n'ont pas investi aux États-Unis. Leurs banques ont braqué leurs affaires localement.

 

Il va de soi que je ne prône pas un protectionnisme total; le protectionnisme doit être intelligent dans certains cas. Si à Binche, il n’y a plus d’industries textiles, c’est parce que l’on a préféré faire travailler des enfants en Thaïlande et au Vietnam. Si des usines comme Renault, comme la British Leyland à Seneffe ont fermé, c’est parce qu’on a préféré faire venir les voitures du Brésil. A-t-on rendu service aux gens de ces pays? Pas du tout, seuls certains agioteurs bénéficient du protectionnisme.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord?

Quelqu'un demande-t-il encore la parole?

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

Réservé: le vote sur les amendements.

Aangehouden: de stemming over de amendementen.

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 tot 69.

Adoptés article par article: les articles 1à 69.

*  *  *  *  *

 

02 Inoverwegingneming van voorstellen

02 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik stel u ook voor in overweging te nemen :

- het wetsvoorstel van de heren Bert Schoofs, Bart Laeremans, Peter Logghe, Bruno Stevenheydens en Jan Mortelmans betreffende de bekendmaking van, het woonverbod voor en de uitsluiting tot eerherstel van veroordeelde pedofielen (nr. 1846/1).

Verzonden naar de commissie voor de Justitie;

- het wetsvoorstel van de heren Georges Dallemagne en Christian Brotcorne, mevrouw Véronique Salvi en de heer Josy Arens tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement, teneinde het stemrecht voor de Europese verkiezingen uit te breiden tot de Belgen die buiten de Europese Unie wonen (nr. 1848/1);

- het wetsvoorstel van de heer Ben Weyts tot wijziging van het Kieswetboek wat betreft de stemming door in het buitenland verblijvende Belgen (nr. 1857/1).

Verzonden naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt;

- het wetsvoorstel van de heer Jef Van den Bergh tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat het invoeren van het alcoholslot betreft (nr. 1856/1).

Verzonden naar de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven.

 

Je vous propose également de prendre en considération :

- la proposition de loi de MM. Bert Schoofs, Bart Laeremans, Peter Logghe, Bruno Stevenheydens et Jan Mortelmans relative à l'information du voisinage, à l'interdiction de résidence et à l'exclusion du bénéfice de la réhabilitation pour les pédophiles condamnés (n° 1846/1).

Renvoi à la commission de la Justice;

- la proposition de loi de MM. Georges Dallemagne et Christian Brotcorne, Mme Véronique Salvi et M. Josy Arens modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, visant à étendre le droit de vote aux élections européennes pour les Belges vivant en dehors de l'Union européenne (n° 1848/1);

- la proposition de loi de M. Ben Weyts modifiant le Code électoral en ce qui concerne le vote des Belges résidant à l'étranger (n° 1857/1).

Renvoi à la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique;

- la proposition de loi de M. Jef Van den Bergh modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne le recours à l'alcolock (n° 1856/1).

Renvoi à la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

03 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Philippe Henry sur "les suites données à l'incident nucléaire de l'IRE à Fleurus" (n° 273)

03 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Philippe Henry over "de gevolgen die zijn gegeven aan het nucleair incident bij het IRE in Fleurus" (nr. 273)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture du 17 février 2009.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw van 17 februari 2009.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 273/1) :

- une motion de recommandation a été déposée par M. Philippe Henry et Mme Tinne Van der Straeten;

- une motion pure et simple a été déposée par Mme Karine Lalieux et MM. Jean-Luc Crucke et Willem-Frederik Schiltz.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 273/1) :

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Philippe Henry en mevrouw Tinne Van der Straeten;

- een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Karine Lalieux en de heren Jean-Luc Crucke en Willem-Frederik Schiltz.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

03.01  Philippe Henry (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, je voudrais insister auprès de mes collègues pour qu'ils soutiennent notre motion qui concerne les suites de l'incident à l'IRE, un incident grave qui s'est déroulé à la fin de l'été dernier et que vous avez bien connu dans une autre incarnation politique. Il a eu des répercussions importantes dans ce Parlement: il y eut beaucoup de discussions et des recommandations ont été adressées au gouvernement. Il faut constater que, des mois plus tard, de nombreuses recommandations sont restées sans effet sur le gouvernement comme au Parlement puisque la commission de suivi n'est pas encore installée. Cela nous paraît problématique et c'est donc l'objet de cette nouvelle motion.

 

Je voudrais ajouter qu'en ces temps de propagande du secteur nucléaire, les pouvoirs publics doivent montrer qu'ils sont capables d'assurer la sécurité et la protection de l'environnement, d'organiser une mission de vigilance. C'est le sens de l'interpellation que j'avais déposée et de la motion de recommandation présente que je demande à nos collègues de soutenir.

 

Le président: Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

74

Oui

Nee

48

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

122

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

03.02  Herman De Croo (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik heb geduwd, maar zonder resultaat.

 

De voorzitter: Mijnheer De Croo, als u duwt, moet u duwen met resultaat. Maar u hebt ja gestemd, neem ik aan.

 

04 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Ben Weyts over "de uitlatingen van de Europese Commissie betreffende de boycot van de komende Europese verkiezingen door een aantal Vlaamse burgemeesters" (nr. 277)

04 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Ben Weyts sur "les déclarations de la Commission européenne concernant le boycott des prochaines élections européennes par un certain nombre de bourgmestres flamands" (n° 277)

 

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 18 februari 2009.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique du 18 février 2009.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 277/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Ben Weyts;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heren André Frédéric, Josy Arens en Xavier Baeselen.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 277/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Ben Weyts;

- une motion pure et simple a été déposée par MM. André Frédéric, Josy Arens et Xavier Baeselen.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

 

04.01  Ben Weyts (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijn motie is betrekkelijk eenvoudig en vraagt de Europese Commissie om na te gaan of er in Halle-Vilvoorde vrije en eerlijke verkiezingen kunnen worden georganiseerd.

 

Ik stel vast dat de eenvoudige motie enkel werd ondertekend door Franstalige leden van de meerderheid. Dat is opmerkelijk. Meer nog, in de commissie weigerden de Vlaamse leden van de meerderheid om deze motie te ondertekenen, zo goed vonden ze mijn motie. Dat heeft toen zelfs een relletje veroorzaakt.

 

Het verbaast mij eerlijk gezegd dat de handtekening van de heer Baeselen er nog staat. Hij had in de commissie immers aangekondigd dat hij, uit protest tegen de afwezigheid van een handtekening van de collega's van de Vlaamse meerderheid, wou zien dat zijn handtekening werd teruggetrokken.

 

Het verbaast mij dat zijn handtekening hier nog op staat. Op de geluidsbanden van de commissie zal te horen zijn dat hij aankondigde dat hij uit protest wou dat zijn handtekening werd teruggetrokken van deze motie.

 

Mijn uiteenzetting wil niet zozeer het gedrag van de heer Baeselen in herinnering brengen als wel enigszins hulde brengen aan de Vlaamse collega’s van de meerderheid die een zekere daad van Vlaamse heldenmoed in de strijd op weg naar de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde aan de dag hebben gelegd met de zeer duidelijke weigering om deze motie te ondertekenen.

 

Voorzitter, aangezien de Vlaamse meerderheidspartijen geweigerd hebben deze motie van de meerderheid te ondertekenen, veronderstel ik dat zij mijn motie zullen goedkeuren en de eenvoudige motie vanzelfsprekend zullen wegstemmen.

 

04.02  Xavier Baeselen (MR): Monsieur le président, je voudrais signaler qu'en commission, j'ai regretté de ne pas avoir obtenu la signature de la motion pure et simple d'un certain nombre de membres présents de la majorité.

 

Monsieur Weyts, vous êtes assez obnubilé par la scission de Bruxelles-Hal-Vilvorde, vous y revenez régulièrement. Je suis persuadé que l'ensemble des formations de la majorité, y compris le CD&V, va soutenir cette motion pure et simple et passer à l'ordre du jour.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

79

Oui

Nee

49

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

129

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

04.03  David Geerts (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik heb een stemafspraak met mevrouw Yalçin. Dat is een wekelijkse gewoonte.

 

05 Moties ingediend tot besluit van de interpellaties van :

- de heer Jan Jambon ster over "het opzeggen van de communautaire dialoog" (nr. 286)

- de heer Jean-Marie Dedecker over "het stopzetten van de communautaire dialoog door Vlaams minister-president Kris Peeters " (nr. 287)

- de heer Gerolf Annemans over "het stopzetten van de communautaire dialoog door Vlaams minister-president Peeters" (nr. 288)

05 Motions déposées en conclusion des interpellations de :

- M. Jan Jambon sur "le coup d'arrêt au dialogue communautaire" (n° 286)

- M. Jean-Marie Dedecker sur "le coup d'arrêt donné au dialogue communautaire par le ministre-président flamand, M. Kris Peeters" (n° 287)

- M. Gerolf Annemans sur "le coup d'arrêt donné au dialogue communautaire par le ministre-président flamand, M. Peeters" (n° 288)

 

De voorzitter: Deze interpellaties werden gehouden in de plenumvergadering van 19 februari 2009.

Ces interpellations ont été développées en séance plénière du 19 février 2009.

 

Drie moties werden ingediend (MOT nr. 286/1) :

- een eerste motie van wantrouwen tegen de regering werd ingediend door de heren Gerolf Annemans, Bruno Valkeniers en Filip De Man;

- een tweede motie van wantrouwen tegen de regering werd ingediend door de heer Jan Jambon;

- een derde motie van wantrouwen tegen de regering werd ingediend door de heer Jean Marie Dedecker;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heren Servais Verherstraeten, Christian Brotcorne, Luk Van Biesen, Guy Coëme en Pierre-Yves Jeholet.

Trois motions ont été déposées (MOT n° 286/1) :

- une première motion de méfiance à l'égard du gouvernement a été déposée par MM. Gerolf Annemans, Bruno Valkeniers et Filip De Man;

- une deuxième motion de méfiance à l'égard du gouvernement a été déposée par M. Jan Jambon;

- une troisième motion de méfiance à l'égard du gouvernement a été déposée par M. Jean Marie Dedecker;

- une motion pure et simple a été déposée par MM. Servais Verherstraeten, Christian Brotcorne, Luk Van Biesen, Guy Coëme et Pierre-Yves Jeholet.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

05.01  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik wil niet veel van uw tijd in beslag nemen maar ik wil toch opmerken dat dit weer een moment is waarop we zullen merken of CD&V al dan niet onder de lat doorgaat.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

80

Oui

Nee

49

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

130

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervallen de moties van wantrouwen.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, les motions de méfiance sont caduques.

 

06 Projet de loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires (1742/1)

06 Wetsontwerp tot wijziging van diverse wetten betreffende het statuut van de militairen (1742/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

129

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

129

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (1742/3)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (1742/3)

 

07 Projet de loi modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en vue de l'agrément et du financement des équipes de soins palliatifs à domicile pour enfants (1675/1)

07 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op de erkenning en financiering van palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen (1675/1)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

128

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

128

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1675/3)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1675/3)

 

08 Projet de loi portant approbation des Résolutions 63-2 et 63-3 du Conseil des gouverneurs du Fonds Monétaire International et relatif à l'amendement des statuts du Fonds Monétaire International (1772/1)

08 Wetsontwerp houdende goedkeuring van de Resoluties 63-2 en 63-3 van de Raad van gouverneurs van het Internationaal Monetair Fonds betreffende de amendering van de statuten van het Internationaal Monetair Fonds (1772/1)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

08.01  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, onze fractie zal zich onthouden op dit wetsontwerp. Wij stemmen niet tegen, omdat in dit wetsontwerp ontegensprekelijk een lichte vooruitgang zit, maar wij kunnen ook niet voor stemmen, omdat een aantal heel belangrijke aangelegenheden niet geregeld is.

 

Wij denken dat het IMF pas een rol kan spelen in mondiale organisatie van onze economie en onze financiën als de samenstelling van die raad van bestuur ook een weergave is van de werkelijke verhoudingen in de wereld. Wij stellen vast dat het Zuiden, de opkomende economieën in het Zuiden, onvoldoende vertegenwoordigd zijn. Wij stellen helaas ook vast dat er geen einde komt aan een aberratie, namelijk dat één staat, de Verenigde Staten, nog steeds over een vetorecht beschikt in het IMF.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

105

Oui

Nee

12

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

129

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1772/3)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1772/3)

 

09 Amendements réservés du projet de loi de relance économique (1788/1-14)

09 Aangehouden amendementen van het ontwerp van economische herstelwet (1788/1-14)

 

Vote sur l'amendement n° 5 de Peter Vanvelthoven cs tendant à insérer des articles 6/1 à 6/8 (n).(1788/14)

Stemming over amendement nr. 5 van Peter Vanvelthoven cs tot invoeging van artikelen 6/1 tot 6/8 (n).(1788/14)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

26

Oui

Nee

89

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

127

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 6 de Peter Vanvelthoven cs tendant à insérer un article 18/1 (n).(1788/14)

Stemming over amendement nr. 6 van Peter Vanvelthoven cs tot invoeging van een artikel 18/1 (n).(1788/14)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

37

Oui

Nee

90

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

128

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

09.01  Jean Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de voorzitter, ik heb tegengestemd.

 

De voorzitter: Waarvan akte.

 

Vote sur l'amendement n° 4 de Peter Vanvelthoven cs tendant à insérer un article 58/1 (n).(1788/14)

Stemming over amendement nr. 4 van Peter Vanvelthoven cs tot invoeging van een artikel 58/1 (n).(1788/14)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

35

Oui

Nee

91

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

127

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 7 de Peter Vanvelthoven cs tendant à insérer des articles 70 à 91 (n).(1788/14)

Stemming over amendement nr. 7 van Peter Vanvelthoven cs tot invoeging van artikelen 70 tot 91 (n).(1788/14)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 9)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

10 Ensemble du projet de loi de relance économique (1788/13)

10 Geheel van het ontwerp van economische herstelwet (1788/13)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

80

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

49

Abstentions

Totaal

129

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (1788/15)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (1788/15)

 

11 Goedkeuring van de agenda

11 Adoption de l’agenda

 

Wij moeten ons thans uitspreken over de ontwerp agenda die de Conferentie van voorzitters u voorstelt.

Nous devons nous prononcer sur le projet d’ordre du jour que vous propose la Conférence des présidents.

 

Geen bezwaar? (Nee) Het voorstel is aangenomen.

Pas d’observation? (Non) La proposition est adoptée.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 12 maart 2009 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 12 mars 2009 à 14.15 heures.

 

La séance est levée à 19.50 heures.

De vergadering wordt gesloten om 19.50 uur.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 52 PLEN 085 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 52 PLEN 085 annexe.

 

 

 


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 001

 

 

Ja         

074

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Crucke, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clercq, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Permentier, De Potter, Deseyn, Destrebecq, Dewael, Dierick, Dieu, Doomst, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, George, Giet, Hamal, Jadin, Jeholet, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Prévot, Salvi, Schiltz, Schyns, Somers, Staelraeve, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte, Wiaux

 

 

Nee        

048

Non

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Groote, De Maght, De Man, Detiège, De Vriendt, D'haeseleer, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Jambon, Kitir, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Smeyers, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Van Noppen, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Weyts

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 002

 

 

Ja         

079

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Crucke, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Permentier, De Potter, Deseyn, Destrebecq, Dewael, Dierick, Dieu, Doomst, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Prévot, Salvi, Schiltz, Schyns, Somers, Staelraeve, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte, Wiaux

 

 

Nee        

049

Non

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Groote, De Maght, De Man, Detiège, De Vriendt, D'haeseleer, Douifi, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Jambon, Kitir, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Smeyers, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Van Noppen, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Weyts

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Geerts

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 003

 

 

Ja         

080

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Crucke, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Dewael, Dierick, Dieu, Doomst, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Prévot, Salvi, Schiltz, Schyns, Somers, Staelraeve, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte, Wiaux

 

 

Nee        

049

Non

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Groote, De Maght, De Man, Detiège, De Vriendt, D'haeseleer, Douifi, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Jambon, Kitir, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Smeyers, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Van Noppen, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Weyts

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Geerts

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 004

 

 

Ja         

129

Oui

 

Almaci, Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Crucke, Dallemagne, De Block, De Bont, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, De Groote, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, Dewael, D'haeseleer, Dierick, Dieu, Doomst, Douifi, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Geerts, Genot, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Logghe, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Mortelmans, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Prévot, Salvi, Schiltz, Schoofs, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Somers, Staelraeve, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Weyts, Wiaux

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 005

 

 

Ja         

128

Oui

 

Almaci, Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bogaert, Bonte, Boulet, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Cocriamont, Coëme, Colen, Collard, Crucke, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, De Groote, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Detiège, De Vriendt, Dewael, D'haeseleer, Dierick, Dieu, Doomst, Douifi, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, Geerts, George, Gerkens, Giet, Gilkinet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Henry, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Kitir, Lahaye-Battheu, Lahssaini, Lalieux, Lambert, Landuyt, Lavaux, Lecomte, Logghe, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Mortelmans, Musin, Muylle, Nollet, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Peeters, Prévot, Salvi, Schiltz, Schoofs, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Somers, Staelraeve, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tobback, Tommelein, Tuybens, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Broeckhoven, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Auwera, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Hecke, Van Noppen, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Weyts, Wiaux

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 006

 

 

Ja          

105

Oui

 

Annemans, Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bogaert, Brotcorne, Bultinck, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Colen, Collard, Crucke, Dallemagne, De Block, De Bont, De Bue, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, De Groote, della Faille de Leverghem, De Maght, De Man, Déom, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Dewael, D'haeseleer, Dierick, Dieu, Doomst, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, George, Giet, Goutry, Goyvaerts, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Logghe, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Mortelmans, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pas, Pécriaux, Prévot, Salvi, Schiltz, Schoofs, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Somers, Staelraeve, Stevenheydens, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Valkeniers, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van den Eynde, Van der Auwera, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Weyts, Wiaux

 

 

Nee        

012

Non

 

Almaci, Boulet, Cocriamont, De Vriendt, Genot, Gerkens, Gilkinet, Henry, Lahssaini, Nollet, Van der Straeten, Van Hecke

 

 

Onthoudingen

012

Abstentions

 

Bonte, Detiège, Douifi, Geerts, Kitir, Landuyt, Peeters, Tobback, Tuybens, Van Broeckhoven, Vandenhove, Van der Maelen

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 007

 

 

Ja         

026

Oui

 

Annemans, Bonte, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Detiège, D'haeseleer, Douifi, Goyvaerts, Kitir, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Pas, Peeters, Schoofs, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Maelen, Vissers

 

 

Nee        

089

Non

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Becq, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Crucke, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, De Groote, della Faille de Leverghem, Déom, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Dewael, Dierick, Dieu, Doomst, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Prévot, Salvi, Schiltz, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Somers, Staelraeve, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte, Vijnck, Werbrouck, Weyts, Wiaux

 

 

Onthoudingen

012

Abstentions

 

Almaci, Boulet, De Vriendt, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Henry, Lahssaini, Nollet, Van der Straeten, Van Hecke

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 008

 

 

Ja         

037

Oui

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Detiège, De Vriendt, D'haeseleer, Douifi, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Kitir, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van Hecke, Vissers

 

 

Nee        

090

Non

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Crucke, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clercq, De Croo, de Donnea, De Groote, della Faille de Leverghem, De Maght, Déom, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Dewael, Dierick, Dieu, Doomst, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Prévot, Salvi, Schiltz, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Somers, Staelraeve, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte, Vijnck, Werbrouck, Weyts, Wiaux

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Geerts

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 009

 

 

Ja         

035

Oui

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Detiège, De Vriendt, D'haeseleer, Douifi, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Kitir, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Straeten, Van Hecke, Vissers

 

 

Nee        

091

Non

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Crucke, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clercq, De Croo, Dedecker, de Donnea, De Groote, della Faille de Leverghem, De Maght, Déom, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Dewael, Dierick, Dieu, Doomst, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jambon, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Prévot, Salvi, Schiltz, Schyns, Sevenhans, Smeyers, Somers, Staelraeve, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van de Velde, Van Grootenbrulle, Van Noppen, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte, Vijnck, Werbrouck, Weyts, Wiaux

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Geerts

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 010

 

 

Ja         

080

Oui

 

Arens, Avontroodt, Bacquelaine, Baeselen, Becq, Bogaert, Brotcorne, Burgeon, Claes, Clarinval, Coëme, Collard, Crucke, Dallemagne, De Block, De Bue, De Clercq, De Croo, de Donnea, della Faille de Leverghem, Déom, De Permentier, De Potter, De Schamphelaere, Deseyn, Destrebecq, Dewael, Dierick, Dieu, Doomst, Ducarme Denis, Eerdekens, Flahaut, Flahaux, Frédéric, George, Giet, Goutry, Hamal, Jadin, Jeholet, Kindermans, Lahaye-Battheu, Lalieux, Lambert, Lavaux, Lecomte, Maingain, Marghem, Mathot, Mayeur, Musin, Muylle, Nyssens, Otlet, Partyka, Pécriaux, Prévot, Salvi, Schiltz, Schyns, Somers, Staelraeve, Terwingen, Thiébaut, Tommelein, Uyttersprot, Van Biesen, Van Campenhout, Van Cauter, Van Daele, Van den Bergh, Van der Auwera, Van Grootenbrulle, Vautmans, Vercamer, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte, Wiaux

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

049

Abstentions

 

Almaci, Annemans, Bonte, Boulet, Bultinck, Cocriamont, Colen, De Bont, Dedecker, De Groote, De Maght, Detiège, De Vriendt, D'haeseleer, Douifi, Geerts, Genot, Gerkens, Gilkinet, Goyvaerts, Henry, Jambon, Kitir, Lahssaini, Landuyt, Logghe, Mortelmans, Nollet, Pas, Peeters, Schoofs, Sevenhans, Smeyers, Stevenheydens, Tobback, Tuybens, Valkeniers, Van Broeckhoven, Van den Eynde, Vandenhove, Van der Maelen, Van der Straeten, Van de Velde, Van Hecke, Van Noppen, Vijnck, Vissers, Werbrouck, Weyts