Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

donderdag 2 juli 2009

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

jeudi 2 juillet 2009

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten door de heer Patrick Dewael.

La séance est ouverte à 14.21 heures et présidée par M. Patrick Dewael.

 

Tegenwoordig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l'ouverture de la séance:

Pieter De Crem, Karel De Gucht, Laurette Onkelinx, Didier Reynders, Herman Van Rompuy.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Daniel Ducarme, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Jean-Marc Nollet, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat;

Thérèse Snoy et d'Oppuers, met zending buitenslands / en mission à l'étranger;

Stefaan Van Hecke, begrafenis / funérailles;

François-Xavier de Donnea, Roel Deseyn, Sabien Lahaye-Battheu, Francis Van den Eynde, OVSE / OSCE.

 

01 Rouwhulde

01 Éloge funèbre

 

De voorzitter (voor de staande vergadering)

Le président (devant l'assemblée debout)

 

Collega’s, waarde familie, het plotse overlijden van Karel Van Miert heeft ons allen met verbijstering geslagen.

 

In een tuin, een idyllisch paradijs, waar hij ooit als kind zijn dromen koesterde, is hij ook gestorven.

 

De kring van zijn leven is gesloten.

 

Karel Van Miert werd op 17 januari 1942 geboren in Oud-Turnhout, in een landbouwersgezin met negen kinderen.

 

Zoals het toen heel gewoon was voor kinderen uit zijn milieu, ging hij op 14-jarige leeftijd werken. Hij deed verschillende jobs. Uit die levensschool trok hij lering zoals enkel de besten dat kunnen.

 

Uiteindelijk behaalde hij voor de Centrale Examencommissie het diploma van middelbaar onderwijs, en werd hij derhalve een exponent van de democratisering van het onderwijs in ons land.

 

In 1966 studeerde hij af aan de Rijksuniversiteit Gent - met grote onderscheiding - als licentiaat in de Diplomatieke Wetenschappen. Zijn eindverhandeling betrof een analyse van de Europese Commissie. Sindsdien zou hij Europa niet meer loslaten.

 

Vervolgens behaalde Van Miert met een beurs van de Franse regering een diploma in Europese Studies aan de Universiteit van Nancy. Dat opende voor hem de deuren bij de Europese commissarissen Sicco Mansholt en Henri Simonet. Enige tijd werkte hij ook als onderzoeker en docent aan de Vrije Universiteit Brussel. Ik heb nog les van hem gekregen.

 

Tijdens zijn studies was hij wel geïnteresseerd in politiek, maar het was erna dat hij zich engageerde. Zo kwam hij als secretaris van de Jong-Socialisten in het partijbureau van de BSP en werd hij in 1976 adjunct-nationaal secretaris van die partij. In 1978 werd hij voorzitter van de autonoom geworden Vlaamse Socialistische Partij. Ook bekleedde hij functies in de Europese en internationale socialistische beweging.

 

En 1979, Karel Van Miert devient membre du premier Parlement européen issu d’élections.

 

Au sein de la commission des Affaires politiques, il fut principalement actif dans le domaine des réformes institutionnelles. Il fut ainsi étroitement associé au Rapport Spinelli qui proposait un projet de Traité instituant l’Union européenne, un précurseur de la Constitution européenne.

 

Au Parlement européen, il œuvra avec ses amis politiques à une Europe fédérale, bâtie sur un modèle communautaire. Il se sentait également très concerné par les droits de l’homme dans le monde et par les questions de paix et de sécurité.

 

Tout au long de son mandat parlementaire, il prêta une attention constante au volet social de la construction européenne.

 

De 1985 à 1988, il fut membre de notre Chambre des représentants. Son passage ne passa pas inaperçu au sein de notre Assemblée.

 

Fort de son expérience européenne, il avait compris que, parallèlement au Parlement européen, les parlements nationaux doivent également continuer à jouer un rôle dans le contrôle démocratique du processus décisionnel européen. C’est sous son impulsion qu’en 1985, la Chambre créa le Comité d’Avis chargé des Questions européennes, constitué à l’origine de 10 députés nationaux et de 10 députés européens belges. Par la suite, son rapport sur l’affectation par la Belgique des fonds structurels européens allait également faire date.

 

Goede collega’s, zijn politieke carrière bereikte een hoogtepunt toen hij in 1989 lid werd van de Europese Commissie. Zijn Europees en Belgisch parlementair mandaat hebben ongetwijfeld de basis gevormd voor zijn succesvol functioneren als Europees commissaris. De eerste vijf jaar was Van Miert bevoegd voor Transport en Consumentenbeleid; in zijn tweede ambtstermijn was hij bevoegd voor het Mededingingsbeleid.

 

Hij groeide vooral tijdens zijn tweede termijn uit tot “de machtigste man van Europa”. Door te waken over de concurrentieregels gaf hij vorm aan de ‘interne Europese markt’.

 

Op het eerste gezicht lijkt het een paradox dat uitgerekend een sociaaldemocraat zich als hoeder opwierp van de liberalisering van de economie. Van Miert was er echter van overtuigd dat precies door de controle over het functioneren van de mededinging in de vrije markt, de sociale dimensie van de markteconomie het best gewaarborgd werd. Zo werd hij door sterke economische actoren in Europa zowel gevreesd als belaagd.

 

Naar aanleiding van problemen in de Commissie waarin hijzelf geen enkele verantwoordelijkheid droeg, nam hij in 1999, samen met de voltallige Europese Commissie ontslag. Dat betekende wel het einde van een schitterende carrière in de Europese politiek, maar niet van zijn politiek engagement voor Europa.

 

Door zijn gedegen Europese ervaring, werd hij door de bedrijfswereld aangezocht om bestuursmandaten op te nemen.

 

Maar het meest blijft zijn stem nazinderen, wanneer hij verontwaardigd over de onzekere ontwikkeling van zijn Europees project sprak: geëmotioneerd en gedreven.

 

De kracht van zijn overtuiging was sterker dan die van het woord. Zijn huismerk was: authenticiteit en oprechtheid, en niet de gladde, gepolijste taal van de politieke marketeers.

 

Voor België en Europa betekent het overlijden van Karel Van Miert een waar verlies. Zijn beginselvastheid als sociaaldemocraat, Vlaming en Europeaan is een ijkpunt voor de huidige politieke generatie.

 

Namens onze assemblee heb ik aan zijn familie onze innige deelneming betuigd.

 

De eerste minister heeft het woord.

 

01.01 Eerste minister Herman Van Rompuy: Mijnheer de voorzitter, waarde collega’s, de regering sluit zich aan bij de rouwhulde van uw assemblee aan minister van Staat Karel Van Miert.

 

Le gouvernement s'associe à l'hommage que rend votre assemblée au ministre d'État Karel Van Miert.

 

Ons is een uitzonderlijk man ontvallen, een man met een overtuiging, maar ook met de zin voor compromis, een positief en enthousiast man, een man van karakter. Hij heeft zijn partij gemoderniseerd, het land federaler gemaakt, de vrede gediend en Europa vormgegeven. Karel Van Miert was gedurende tien jaar een briljant en standvastig eurocommissaris, zonder vrees voor machtige lobby’s en belangen.

 

Karel was bovenal een prachtig mens. Hij is een kempenzoon gebleven, trouw aan zijn boerenafkomst, en dus aan zijn boomgaard en zijn moestuin. Hij was een man van attenties voor velen, niet van pretenties. Hij was een collega en bovenal voor enkelen een vriend. De boomgaard van het leven van Karel Van Miert droeg vele vruchten. Vaarwel Karel. Adieu.

 

De Kamer neemt een minuut stilte in acht.

La Chambre observe une minute de silence.

 

Eedafleggingen

Prestations de serment

 

02 Toelating, onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging

02 Admission, vérification des pouvoirs et prestation de serment

 

De voorzitter: Wij moeten overgaan tot de toelating en eedaflegging van de opvolger die in aanmerking komt om de heer Olivier Chastel te vervangen overeenkomstig artikel 1bis van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers.

Nous devons procéder à l'admission et à la prestation de serment du suppléant appelé à siéger en remplacement de M. Olivier Chastel en application de l'article 1bis de la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'État, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives.

 

Deze opvolger is mevrouw Françoise Colinia, eerste opvolger voor de kieskring Henegouwen, die het mandaat aanneemt en de heer Olivier Chastel voor de duur van zijn ambt vervangt.

Ce suppléant est Mme Françoise Colinia, première suppléante de la circonscription électorale du Hainaut, qui accepte le mandat et remplacera M. Olivier Chastel pour la durée de ses fonctions.

 

Wij moeten overgaan tot de toelating en eedaflegging van de opvolger die in aanmerking komt om mevrouw Catherine Fonck te vervangen overeenkomstig artikel 1bis van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers.

Nous devons procéder à l'admission et à la prestation de serment du suppléant appelé à siéger en remplacement de Mme Catherine Fonck en application de l'article 1bis de la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'État, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives.

 

Deze opvolger is mevrouw Hélène Clément, eerste opvolger voor de kieskring Henegouwen, die het mandaat aanneemt en mevrouw Catherine Fonck voor de duur van haar ambt vervangt.

Ce suppléant est Mme Hélène Clément, première suppléante de la circonscription électorale du Hainaut, qui accepte le mandat et remplacera Mme Catherine Fonck pour la durée de ses fonctions.

 

De heer Bart Tommelein, vertegenwoordiger voor de kieskring West-Vlaanderen, heeft ontslag genomen op 30 juni 2009.

M. Bart Tommelein, représentant de la circonscription électorale de Flandre occidentale, a démissionné le 30 juin 2009.

 

De opvolger die hem zal vervangen is mevrouw Sofie Staelraeve, eerste opvolger.

La suppléante appelée à le remplacer est Mme Sofie Staelraeve, première suppléante.

 

Op 20 maart 2008 werd zij toegelaten zitting te hebben in de hoedanigheid van lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers ter vervanging van de heer Vincent Van Quickenborne, minister van de federale regering, en voor de duur van zijn ambt.

Le 20 mars 2008, cette dernière avait été admise à siéger en qualité de membre de la Chambre des représentants en remplacement de M. Vincent Van Quickenborne, ministre du gouvernement fédéral, et pour la durée des fonctions de celui-ci.

 

Wij moeten overgaan tot de toelating en eedaflegging van de opvolger die op zijn beurt in aanmerking komt om de heer Vincent Van Quickenborne te vervangen overeenkomstig artikel 1bis van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers.

Nous devons procéder à l'admission et à la prestation de serment du suppléant appelé à siéger à son tour en remplacement de M. Vincent Van Quickenborne en application de l'article 1bis de la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'État, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives.

 

Deze opvolger is de heer Roland Defreyne, tweede opvolger voor de kieskring West-Vlaanderen, die het mandaat aanneemt en de heer Vincent Van Quickenborne voor de duur van zijn ambt vervangt.

Ce suppléant est M. Roland Defreyne, deuxième suppléant de la circonscription électorale de Flandre occidentale, qui accepte le mandat et remplacera M. Vincent Van Quickenborne pour la durée de ses fonctions.

 

Mevrouw Ulla Werbrouck, vertegenwoordiger voor de kieskring West-Vlaanderen, is ontslagnemend vanaf 30 juni 2009.

Mme Ulla Werbrouck, représentant de la circonscription électorale de Flandre occidentale, a démissionné le 30 juin 2009.

 

De opvolger die haar zal vervangen is de heer Paul Vanhie, eerste opvolger.

Le suppléant appelé à la remplacer est M. Paul Vanhie, premier suppléant.

 

Mevrouw Linda Vissers, vertegenwoordiger voor de kieskring Limburg, is ontslagnemend vanaf 30 juni 2009.

Mme Linda Vissers, représentant de la circonscription électorale du Limbourg, a démissionné le 30 juin 2009.

 

De eerste opvolger, de heer Chris Janssens, doet afstand van zijn mandaat bij brief van 22 juni 2009.

Le premier suppléant, M. Chris Janssens, renonce à son mandat par lettre du 22 juin 2009.

 

De opvolger die haar zal vervangen is mevrouw Annick Ponthier, tweede opvolger.

La suppléante appelée à la remplacer est Mme Annick Ponthier, deuxième suppléante.

 

De heer Peter Vanvelthoven, vertegenwoordiger voor de kieskring Limburg, is ontslagnemend vanaf 30 juni 2009.

M. Peter Vanvelthoven, représentant de la circonscription électorale du Limbourg, a démissionné le 30 juin 2009.

 

De opvolger die hem zal vervangen is mevrouw Magda Raemaekers, eerste opvolger.

La suppléante appelée à le remplacer est Mme Magda Raemaekers, première suppléante.

 

Mevrouw Freya Van den Bossche, vertegenwoordiger voor de kieskring Oost-Vlaanderen, is ontslagnemend vanaf 30 juni 2009.

Mme Freya Van den Bossche, représentant de la circonscription électorale de Flandre orientale, a démissionné le 30 juin 2009.

 

De opvolger die haar zal vervangen is mevrouw Cathy Plasman, eerste opvolger.

La suppléante appelée à la remplacer est Mme Cathy Plasman, première suppléante.

 

De heer Jo Vandeurzen, vertegenwoordiger voor de kieskring Limburg, is ontslagnemend vanaf 30 juni 2009.

M. Jo Vandeurzen, représentant de la circonscription électorale du Limbourg, a démissionné le 30 juin 2009.

 

De opvolger die hem zal vervangen is de heer Peter Luykx, eerste opvolger.

Le suppléant appelé à le remplacer est M. Peter Luykx, premier suppléant.

 

De heer Bart De Wever, vertegenwoordiger voor de kieskring Antwerpen, is ontslagnemend vanaf 30 juni 2009.

M. Bart De Wever, représentant de la circonscription électorale d'Anvers, a démissionné le 30 juin 2009.

 

De eerste opvolger, mevrouw Katrien Schryvers, doet afstand van haar mandaat bij brief van 30 juni 2009.

La première suppléante, Mme Katrien Schryvers, renonce à son mandat par lettre du 30 juin 2009.

 

De opvolger die hem zal vervangen is de heer Kristof Waterschoot, tweede opvolger.

Le suppléant appelé à le remplacer est M. Kristof Waterschoot, deuxième suppléant.

 

Er dient niet overgegaan te worden tot het onderzoek van de geloofsbrieven van de opvolgers die werden toegelaten zitting te hebben in de hoedanigheid van lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers ter vervanging van een minister of een staatssecretaris voor de duur van hun ambt.

Il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des suppléants qui avaient été admis à siéger en qualité de membre de la Chambre des représentants en remplacement d'un ministre ou d'un secrétaire d'État et pour la durée des fonctions de celui-ci.

 

De geloofsbrieven van de dames Françoise Colinia, Hélène Clément, Annick Ponthier, Magda Raemaekers en Cathy Plasman en de heren Roland Defreyne, Paul Vanhie, Peter Luykx en Kristof Waterschoot werden tijdens onze vergadering van 28 juni 2007 geldig verklaard.

Les pouvoirs de Mmes Françoise Colinia, Hélène Clément, Annick Ponthier, Magda Raemaekers et Cathy Plasman et MM. Roland Defreyne, Paul Vanhie, Peter Luykx et Kristof Waterschoot ont été validés en notre séance du 28 juin 2007.

 

Daar het aanvullend onderzoek door artikel 235 van het Kieswetboek voorgeschreven, uitsluitend slaat op het behoud van de verkiesbaarheidsvereisten, gaat het, gelet op de verkregen stukken, in de huidige omstandigheden om een loutere formaliteit.

Comme la vérification complémentaire, prévue par l'article 235 du Code électoral, ne porte que sur la conservation des conditions d'éligibilité, il apparaît que cette vérification, n'a, au vu des pièces obtenues, qu'un caractère de pure formalité.

 

Ik stel u dus voor tot de toelating over te gaan van deze leden.

Je vous propose donc de passer à l'admission des membres.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik memoreer de bewoordingen van de eed: "Ik zweer de Grondwet na te leven" "Je jure d'observer la Constitution" "Ich schwöre die Verfassung zu befolgen".

Je rappelle les termes du serment: "Je jure d'observer la Constitution" "Ik zweer de Grondwet na te leven" "Ich schwöre die Verfassung zu befolgen".

 

Ik verzoek mevrouw Françoise Colinia de grondwettelijke eed af te leggen.

Je prie Mme Françoise Colinia de prêter le serment constitutionnel.

 

Mme Françoise Colinia prête le serment constitutionnel en français et en néerlandais.

Mevrouw Françoise Colinia legt de grondwettelijke eed af in het Frans en in het Nederlands.

 

Mevrouw Françoise Colinia zal deel uitmaken van de Franse taalgroep. (Applaus)

Mme Françoise Colinia fera partie du groupe linguistique français. (Applaudissements)

 

Ik verzoek mevrouw Hélène Clément de grondwettelijke eed af te leggen.

Je prie Mme Hélène Clément de prêter le serment constitutionnel.

 

Mme Hélène Clément prête le serment constitutionnel en français et en néerlandais.

Mevrouw Hélène Clément legt de grondwettelijke eed af in het Frans en in het Nederlands.

 

Mevrouw Hélène Clément zal deel uitmaken van de Franse taalgroep. (Applaus)

Mme Hélène Clément fera partie du groupe linguistique français. (Applaudissements)

 

Ik verzoek mevrouw Sofie Staelraeve de grondwettelijke eed af te leggen.

Je prie Mme Sofie Staelraeve de prêter le serment constitutionnel.

 

Mevrouw Sofie Staelraeve legt de grondwettelijke eed af in het Nederlands en in het Frans.

Mme Sofie Staelraeve prête le serment constitutionnel en néerlandais et en français.

 

Mevrouw Sofie Staelraeve zal deel uitmaken van de Nederlandse taalgroep. (Applaus)

Mme Sofie Staelraeve fera partie du groupe linguistique néerlandais. (Applaudissements)

 

Ik verzoek de heer Roland Defreyne de grondwettelijke eed af te leggen.

Je prie M. Roland Defreyne de prêter le serment constitutionnel.

 

De heer Roland Defreyne legt de grondwettelijke eed af in het Nederlands en in het Frans.

M. Roland Defreyne prête le serment constitutionnel en néerlandais et en français.

 

De heer Roland Defreyne zal deel uitmaken van de Nederlandse taalgroep. (Applaus)

M. Roland Defreyne fera partie du groupe linguistique néerlandais. (Applaudissements)

 

Ik verzoek de heer Paul Vanhie de grondwettelijke eed af te leggen.

Je prie M. Paul Vanhie de prêter le serment constitutionnel.

 

De heer Paul Vanhie legt de grondwettelijke eed af in het Nederlands.

M. Paul Vanhie prête le serment constitutionnel en néerlandais.

 

De heer Paul Vanhie zal deel uitmaken van de Nederlandse taalgroep. (Applaus)

M. Paul Vanhie fera partie du groupe linguistique néerlandais. (Applaudissements)

 

Ik verzoek mevrouw Annick Ponthier de grondwettelijke eed af te leggen.

Je prie Mme Annick Ponthier de prêter le serment constitutionnel.

 

Mevrouw Annick Ponthier legt de grondwettelijke eed af in het Nederlands.

Mme Annick Ponthier prête le serment constitutionnel en néerlandais.

 

Mevrouw Annick Ponthier zal deel uitmaken van de Nederlandse taalgroep. (Applaus)

Mme Annick Ponthier fera partie du groupe linguistique néerlandais. (Applaudissements)

 

Ik verzoek mevrouw Magda Raemaekers de grondwettelijke eed af te leggen.

Je prie Mme Magda Raemaekers de prêter le serment constitutionnel.

 

Mevrouw Magda Raemaekers legt de grondwettelijke eed af in het Nederlands.

Mme Magda Raemaekers prête le serment constitutionnel en néerlandais.

 

Mevrouw Magda Raemaekers zal deel uitmaken van de Nederlandse taalgroep. (Applaus)

Mme Magda Raemaekers fera partie du groupe linguistique néerlandais. (Applaudissements)

 

Ik verzoek mevrouw Cathy Plasman de grondwettelijke eed af te leggen.

Je prie Mme Cathy Plasman de prêter le serment constitutionnel.

 

Mevrouw Cathy Plasman legt de grondwettelijke eed af in het Nederlands.

Mme Cathy Plasman prête le serment constitutionnel en néerlandais.

 

Mevrouw Cathy Plasman zal deel uitmaken van de Nederlandse taalgroep. (Applaus)

Mme Cathy Plasman fera partie du groupe linguistique néerlandais. (Applaudissements)

 

Ik verzoek de heer Peter Luykx de grondwettelijke eed af te leggen.

Je prie M. Peter Luykx de prêter le serment constitutionnel.

 

De heer Peter Luykx legt de grondwettelijke eed af in het Nederlands.

M. Peter Luykx prête le serment constitutionnel en néerlandais.

 

De heer Peter Luykx zal deel uitmaken van de Nederlandse taalgroep. (Applaus)

M. Peter Luykx fera partie du groupe linguistique néerlandais. (Applaudissements)

 

Ik verzoek de heer Kristof Waterschoot de grondwettelijke eed af te leggen.

Je prie M. Kristof Waterschoot de prêter le serment constitutionnel.

 

De heer Kristof Waterschoot legt de grondwettelijke eed af in het Nederlands.

M. Kristof Waterschoot prête le serment constitutionnel en néerlandais.

 

De heer Kristof Waterschoot zal deel uitmaken van de Nederlandse taalgroep. (Applaus)

M. Kristof Waterschoot fera partie du groupe linguistique néerlandais. (Applaudissements)

 

Vragen

Questions

 

03 Samengevoegde vragen van

- de heer Filip De Man aan de eerste minister over "asiel en migratie" (nr. P1249)

- mevrouw Dalila Douifi aan de eerste minister over "asiel en migratie" (nr. P1250)

03 Questions jointes de

- M. Filip De Man au premier ministre sur "l'asile et les migrations" (n° P1249)

- Mme Dalila Douifi au premier ministre sur "l'asile et les migrations" (n° P1250)

 

03.01  Filip De Man (Vlaams Belang): Mijnheer de eerste minister, in 2000 is er een eerste grote regularisatieronde geweest onder Verhofstadt. Toen hebben meer dan 50.000 illegale vreemdelingen verblijfspapieren gekregen.

 

In de jaren daarna is het niet opgehouden. Men heeft tussen 10.000 en 12.000 illegalen geregulariseerd, elk jaar opnieuw. Dat gaf natuurlijk aanleiding tot een aanhoudend aanzuigeffect. Het bewijs van dat aanzuigeffect is geleverd, mijnheer de eerste minister, bijvoorbeeld door de uitspraak van uw minister van Immigratie, die verklaarde dat er wellicht opnieuw meer dan 100.000 illegalen in dit land rondzwerven.

 

Nu heb ik daarover natuurlijk een paar vragen. Ten eerste en vooral, vindt u het gepast in deze moeilijke tijden, waarin u bijna als een bedelaar langs de straten moet gaan om de kassen wat gevuld te krijgen en waarin de werkloosheid enorm toeneemt, nog eens 70.000 tot 80.000 – want zo hoog zijn de cijfers – vreemdelingen te laten genieten van onze sociale zekerheid?

 

Is dat volgens u echt een verstandige beslissing? Of moet men, zoals de wet voorschrijft, illegalen oppakken en het land uitzetten?

 

Ten tweede, is het niet een beetje geniepig van uwentwege die beslissing uit te stellen tot 17 juli of later? Dat is met name een dag nadat het Parlement met reces vertrokken zal zijn. Is het niet geniepig om zo’n zwaarwichtige beslissing door te drukken op een moment dat er politiek eigenlijk geen weerwerk meer mogelijk is?

 

03.02  Dalila Douifi (sp.a): Mijnheer de eerste minister, in het akkoord van maart 2008 heeft de regering – u mag het draaien en keren hoe en zoveel u wil – de krijtlijnen vastgelegd. Zij waren voor de ene bllijkbaar al wat duidelijker dan voor de andere, te horen aan de verschillende interpretaties aan Vlaamstalige en Franstalige zijde. In elk geval heeft de huidige regering in haar akkoord van maart 2008 krijtlijnen voor een asielbeleid en impliciet ook voor een regularisatiebeleid uitgezet. Sindsdien – dat is ondertussen al anderhalf jaar – zijn de ruzies, de onenigheid en het politieke gekibbel over de kwestie blijven duren.

 

Mijnheer de eerste minister, iedereen is het erover eens, zowel de vluchtelingenorganisaties, het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, de advocaten als iedereen die met rechtzekerheid voor, enerzijds, asielzoekers en, anderzijds, op wetgevend vlak bezig is, dat, eens de krijtlijnen van een regularisatiebeleid worden uitgetekend, de tijd tussen het uittekenen en de uitvoering zo kort mogelijk moet zijn. Er is immers duidelijkheid en rechtzekerheid nodig.

 

Mijnheer de eerste minister, ik doe dus absoluut een oproep aan u om nu de knopen in het asielbeleid door te hakken. Het is op dat gebied voor ons land heel belangrijk dat er niet langer wordt getalmd.

 

Wij vernemen nu dat de huidige regering heel binnenkort in asielconclaaf zal gaan. Daarover heb ik een aantal vragen ter verduidelijking.

 

Ten eerste, wordt er gewerkt op basis van de tekst inzake asiel en migratie in het regeerakkoord van maart 2008? Is voormelde tekst de basis voor de onderhandelingsnota’s die straks ter tafel zullen liggen?

 

Wat zijn de acht deeldossiers die zullen worden besproken? Ik neem immers aan dat er meteen een akkoord over verschillende aspecten van zowel het asiel- als het regularisatiebeleid zal worden gezocht, indien de regering tot een globaal akkoord wil komen. Over welke acht deeldossiers gaat het dus?

 

Mijnheer de eerste minister, wat zijn, aangezien Guy Verhofstadt in de huidige regering geen minister en zelfs geen federaal parlementslid meer is, de verwachtingen van Guy Verhofstadt in het bedoelde dossier? Wat is zijn precieze statuut straks aan de onderhandelingstafel? Wat is de opdracht die u hem hebt toebedeeld?

 

Ten slotte, mijnheer de voorzitter, - ik rond daarmee af -, acht u het mogelijk dat beide betrokken ministers, zijnde mevrouw Turtelboom, enerzijds, en mevrouw Arena, anderzijds, op post blijven? Wij weten immers dat het water om tot een akkoord te komen, tussen hen heel diep is geworden. Acht u het mogelijk dat zij allebei op post blijven? Er gaan immers ook stemmen op om beide bevoegdheden in een ministerpost te verzamelen.

 

03.03 Eerste minister Herman Van Rompuy: Mijnheer de voorzitter, waarde collega’s, veertien dagen geleden heb ik het kernkabinet voorgesteld om in verband met asiel en migratie doorbraken en akkoorden tot stand te brengen in de zomer. Gisteren hebben wij afgesproken dat wij met een uitgebreid kernkabinet hiertoe zullen trachten over te gaan in het weekend voorafgaand aan de nationale feestdag. Ik zal hiertoe zelf de nodige voorstellen doen, waarbij vanzelfsprekend het regeerakkoord van maart 2008 zeer belangrijk is. Ik kan u verzekeren dat ik ter beschikking ben van de Kamer om daar in voorkomend geval nadien uitleg over te geven.

 

Ik verwelkom alle inspanningen om te komen tot een sereen en constructief gesprek. Ik heb echter geen weet van initiatieven ter zake. Naast de zogenaamde regularisatiedossiers zijn er inderdaad verschillende andere dossiers die op een oplossing wachten, onder meer de gezinshereniging, de studentenvisa, de nationaliteitswetgeving, de afspraken inzake samenwerking tussen de dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil, een alternatief voor opsluiting van gezinnen met kinderen, economische migratie en de strijd tegen de schijnhuwelijken.

 

03.04  Filip De Man (Vlaams Belang): Mijnheer eerste minister, het doet mij ten eerste plezier dat u ermee akkoord gaat – dat wordt hier officieel genotuleerd – om eventueel na uw beslissing van 20 juli de Kamer daarover nog te komen informeren. Als er al een beslissing komt, zullen wij dus zeker en vast de voorzitter van de Kamer vragen om de commissie voor de Binnenlandse Zaken bijeen te roepen.

 

Mijnheer de eerste minister, ten tweede wil ik u waarschuwen. Er is in Vlaanderen alleszins geen draagvlak voor het regulariseren van 70.000 tot 80.000 illegale vreemdelingen. Ik hoop dat u daar rekening mee houdt. Het is de verzuchting van heel veel Vlamingen om die migratiestroom nu eindelijk een halt toe te roepen en het aanzuigeffect van de regularisaties ongedaan te maken. Als u zich daar niet aan houdt, waarde heer Van Rompuy, dan zal het Vlaams Belang natuurlijk luid over de straten schreeuwen dat u nogmaals dingen realiseert waar de meerderheid in Vlaanderen absoluut niet achter staat.

 

03.05  Dalila Douifi (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik heb een antwoord gehad op de vraag over de thema’s, de deeldossiers die zullen worden besproken. Dat is een antwoord en we zullen zien wat het resultaat daarvan zal zijn. Ik heb begrepen dat het regeerakkoord ter zake overeind blijft tot hiertoe en dat op basis daarvan voort gesproken wordt over die acht verschillende thema’s.

 

Ik heb geen antwoord gehad over wat de rol van Guy Verhofstadt morgen, overmorgen en in dat conclaaf aan tafel zal zijn. Misschien zal hij commentaar geven op de beste wijnen en de beste gerechten die zullen worden geserveerd, ik weet het niet. In elk geval heb ik daar geen antwoord op gehad, evenmin als enige appreciatie van de eerste minister of hij het al dan niet mogelijk acht dat het tot een oplossing kan komen met beide huidige ministers, die eigenlijk al anderhalf jaar zijn blijven talmen en ruzie maken over het dossier.

 

Mijnheer de eerste minister, wat wij nodig hebben, wat wij als sp.a-fractie vragen, is duidelijkheid. Wanneer het over asiel en regularisatiebeleid gaat, moet men heel duidelijk zijn gelet op de nadelige gevolgen die wij vandaag op het terrein volop meemaken: de financiële hulp, die alweer wordt gegeven, het aanzuigeffect daardoor, de opvangproblemen die er zijn, het feit dat het aantal asielaanvragen aan het stijgen is volgens het antwoord dat ik gisteren van mevrouw Turtelboom heb gekregen. Doe uw werk, doe wat u hebt gezegd en wees heel duidelijk.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Samengevoegde vragen van

- de heer Jan Jambon aan de eerste minister over "de hulp van deelstaten in het kader van de begroting" (nr. P1251)

- de heer Gerolf Annemans aan de eerste minister over "de hulp van deelstaten in het kader van de begroting" (nr. P1252)

04 Questions jointes de

- M. Jan Jambon au premier ministre sur "l'aide des entités fédérées dans le cadre du budget" (n° P1251)

- M. Gerolf Annemans au premier ministre sur "l'aide des entités fédérées dans le cadre du budget" (n° P1252)

 

04.01  Jan Jambon (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, sedert april schuift uw regering alle mogelijke beleidsdaden voor zich uit tot na de regionale verkiezingen. Wij zijn nu na de regionale en Europese verkiezingen – wij hebben dit bij de eedaflegging van daarnet duidelijk kunnen merken – en de eerste krachtige beleidsdaad die u stelt, is met de verschillende Gewesten en Gemeenschappen spreken – sommigen durven het zelfs een bedeltocht noemen – over hun inbreng in het saneren van de begroting.

 

Ik had eigenlijk een zeer eenvoudige vraag, mijnheer de eerste minister. Wat is uit die gesprekken gebleken? Wat zijn de verschillende inspanningen die de deelregeringen bereid zijn te dragen?

 

04.02  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Premier, ik heb begrepen dat u wat was tegen de term bedeltocht toen die receptie ten huize wetstraat 16 ter sprake kwam. Waarschijnlijk is dat de reden waarom u ze dan toch bij u zelf hebt ontvangen.

 

Vlaanderen wil alweer met een begrotingsevenwicht te voorschijn komen in 2011. Ik kan u wel al zeggen dat wij daar als oppositie aan Vlaamse kant – de heer Jambon kan dit natuurlijk niet zeggen – sterke twijfels bij hebben. Alles hangt af van de vraag of de Vlaamse regering haar infrastructuurwerken al dan niet in de begroting zal mogen of moeten opnemen. Alles hangt af van heel wat factoren waarvan Kris Peeters zelf zegt dat Vlaanderen als open economie waarschijnlijk nog een veel grotere krimp zal moeten slikken dan andere regio's. Die zaken zijn dus zeer betwistbaar, maar er is de belofte gedaan om een begrotingsevenwicht te bereiken tegen 2011. Tot zover Vlaanderen dat zijn best zal doen.

 

Dan kom ik bij de rubriek van degenen die u zeggen dat u de boom in kunt, of iets in die strekking. Om te beginnen Brussel. Volgens de geruchten in de pers hebt u daar een vlucht genomen door een werkgroep op te richten waarin alles nog eens zal worden bekeken. Picqué en Vanhengel hebben in ieder geval al gezegd dat u op hen niet moet rekenen omdat zij eerst een herfinanciering willen van het Gewest vooraleer zij nog maar aan een evenwicht kunnen denken.

 

Dan Wallonië. Alleen al het feit dat men de heer Daerden als personage meeneemt naar die onderhandelingen zegt al voldoende. Met de gehele olijfboomcoalitie is men daar bij u op de 16 aanbeland. Zij hebben laten weten dat u wel een mooie prognose had om in 2014 te komen tot een percentage voor de regio's van 25 procent. Kloppen die percentages? Zij hebben officieel gezegd dat zij in ieder geval niet voor 2015 een evenwicht zullen bereiken. Daerden heeft zonder microfoon zelfs over 2016 gesproken. Dit is ook niet verwonderlijk, gelet op de desastreuze schuldsituatie van het Waalse Gewest. Wij kunnen het daar later nog eens over hebben.

 

Met andere woorden, wat is daar allemaal van waar? De olijfboomcoalitie zou u ook hebben gezegd dat de federale overheid geen 65 maar 75 procent voor zijn rekening moet nemen. Dat zal wel wat deftiger zijn. Zij hebben u dus eigenlijk wandelen gestuurd met uw inleidingsnota. Ik zou graag weten wat er allemaal aan is van die geruchten in de pers.

 

04.03 Eerste minister Herman Van Rompuy: Mijnheer de voorzitter, waarde collega’s, de herhaling is de moeder van de studerende. Dat werd reeds gezegd in het antieke Rome, tweeduizend jaar geleden.

 

Ik herhaal dus – mijnheer Jambon, ik baseer mij daarvoor op de tekst waarvan u zo vriendelijk bent geweest om mij die op voorhand door te sturen – dat niet het begrotingstekort, maar de economische en financiële crisis uniek zijn. In Duitsland en in Vlaanderen, twee grote exporteconomieën, zou de achteruitgang van de economie dit jaar tot 6 procent kunnen oplopen, hoor ik langs verschillende kanten zeggen, zeker in een land als het onze, zwaar getroffen door de bankencrisis, omdat wij drie grote transnationale banken hebben waarvan de redding alleen al 5 tot 6 procent kost van het bruto binnenlands product.

 

Ik herhaal ook dat in de ons omringende landen de begrotingstekorten beduidend hoger liggen. In een groot aantal van die landen wordt geen beleid van terugdringing van het deficit gevoerd, omdat men vreest dat dit zal wegen op de economische groei en op de werkgelegenheid. Duitsland zal pas in 2013 of 2014 onder de 3 procent-grens gaan, zegt de minister van Financiën. Frankrijk zal volgens zijn minister van Begroting een deficit hebben van 7 tot 7,5 procent in 2009 en 2010 en van 5 procent in 2012.

 

Ik herhaal dat de overheden van ons land vanaf deze zomer de weg richting evenwicht zullen inslaan, in tegenstelling tot tal van andere landen. Die inspanning zal geleidelijk gebeuren en door alle overheden.

 

Het budgettair, en dus politiek, zwaartepunt ligt veruit bij de zogenaamde entiteit 1, de federale overheid en de sociale zekerheid, die 60 procent van de primaire uitgaven van alle overheden beheert, zijnde 120 miljard. De grootste Gemeenschap beheert ongeveer 25 miljard en het kleinste Gewest 4 miljard. Dat zijn de ordes van grootte.

 

Elke component van de overheid heeft haar eigenheid inzake openbare financiën. Allen zijn bereid zich in te schrijven in een gemeenschappelijke inspanning. Ik herhaal dat de omvang en het tempo van de inspanning door elke component zelf zal worden bepaald. De federale overheid heeft tot taak om voldoende impulsen te geven, indien nodig.

 

Die inspanningen zullen in drie etappes telkens worden verfijnd.

 

Eerst door de vastlegging van de vermindering van het tekort voor respectievelijk entiteit 1 en entiteit 2 voor de jaren 2010 en 2011. Dat is de eerste operatie, deze zomer.

 

Daarna, door in de vier componenten – federale overheid, sociale zekerheid, Gewesten en Gemeenschappen en lokale besturen – de inspanning voor de jaren 2009-2013 te bepalen in het kader van het stabiliteitsprogramma dat wij in september aan de Europese Commissie moeten bezorgen.

 

Ten slotte, de derde etappe is het sluiten van een samenwerkingsakkoord voor alle overheden waarin in detail de afbouw van de tekorten wordt vastgelegd.

 

Ik herhaal dat de federale overheid noch dictaten oplegt, noch bedelt, hoewel ik wel wil bedelen om de pensioenen, de gezondheidszorg, de kinderbijslag en de werkloosheidsvergoedingen voor Vlamingen en Franstaligen veilig te stellen in deze economische en financiële crisis.

 

In zekere zin zijn alle overheden nu bedelaars, omdat ze bij de economische agenten, bij de samenleving en sommigen soms zelfs bij de burgers moeten aankloppen om tekorten te dempen.

 

Ik herhaal ten slotte dat het enthousiasme om te saneren snel zal koelen, zodra het concreet zal worden. Het is beter daarover illusieloos te zijn. Ik kan u verzekeren dat ik dat ben.

 

04.04  Jan Jambon (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, wat u hebt gezegd was mooi om te horen, maar het was geen antwoord op mijn vraag. Ik heb gevraagd tot welke engagementen de deelgebieden die u hebben bezocht zich hebben verbonden. Van Vlaanderen weten wij het, maar over alle andere deelgebieden blijven wij in het ongewisse.

 

Een eerste opmerking, u – uw voorganger deed hetzelfde – maakt altijd een vergelijking met de buurlanden. Het grote verschil tussen ons land en de buurlanden is de ondraaglijke last van de schulden die wij hebben en die in de buurlanden veel minder is.

 

Een tweede opmerking, als ik u bezig hoor, bent u voor de vijf werven die u hebt geopend een eerste minister van de hulplijnen. Voor BHV legt u een hulplijn open naar de Franstaligen en gaat u hun amendement overnemen. Voor het asiel- en migratiebeleid legt u een hulplijn open naar de heer Verhofstadt die u moet komen helpen. Voor het budgettair tekort legt u een hulplijn open naar de deelgebieden. U bent de eerste minister van de hulplijnen.

 

04.05  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, bij mijn weten is het de eerste keer, en ik dank u daarvoor, dat ik als interpellant van de oppositie en daardoor illusieloos ten aanzien van het regeringsbeleid – en wat ik ook probeer aan te klagen – als antwoord krijg dat ook de regering illusieloos is. Dat is uw oprecht antwoord en ik dank u daarvoor.

 

Wij zijn dus beiden illusieloos. Ik, omdat ik denk dat het niet zal lukken. U hebt volgens de pers een nota voorgelegd waarin u die verdeling hebt gesuggereerd van 65-25-15 tussen de verschillende entiteiten. Zij hebben u wandelen gestuurd. Nu komt u naar het Parlement, niet om te erkennen dat ze u wandelen hebben gestuurd maar om te erkennen dat iedereen zal bijdragen zoals hij zelf wil.

 

U schetst dus het beeld van een Belgische Staat waar iedereen aan zelfbediening doet en waar alleen Vlaanderen als regio bijdraagt in de afbetaling van de staatsschuld, terwijl Vlaanderen als grootste regio de federale schuld ook al afbetaalt.

 

Er is in Wallonië een interessant electoraal debat geweest. U kent dat debat. De heer Daerden beweert dat de globale schuld van het Waalse Gewest 4,3 miljard euro is, terwijl de heer Reynders zegt dat het iets tussen de 8 en de 10 is en waar de MR in alle kalmte zegt dat het tenminste 4 miljard euro meer is, dus dubbel zo veel. De heer Daerden als chef van de Begroting is dus een waardige opvolger van de heer Mathot.

 

De schuldsituatie, het wegzakken van Wallonië en het feit dat men u in alle eerlijkheid heeft gezegd dat zij geen inspanningen zullen doen, schetst en onderstreept wat het schema zal worden. Als Vlaanderen er opnieuw bovenop komt, zal het Vlaanderen zijn dat moet bijdragen en Wallonië niet.

 

Dit land dat u illusieloos leidt, stevent op de klippen af. Dat is iets wat wij als Cassandra zullen blijven zeggen, alleen vragen wij aan de Vlaamse bevolking om zich daarop voor te bereiden.

 

De voorzitter: Mag ik nog eens aandringen op korte replieken?

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van de heer Hans Bonte aan de eerste minister over "het werkgelegenheidspact" (nr. P1253)

05 Question de M. Hans Bonte au premier ministre sur "le pacte pour l'emploi" (n° P1253)

 

05.01  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de premier, toen ik deze morgen het radionieuws hoorde, dacht ik dat de VBO-voorzitter het slachtoffer was geworden van een zonneslag. Hij pleitte voor een tweede generatiepact en legde zwaar de nadruk erop dat men misschien langer zal moeten werken, als remedie tegen de economische crisis.

 

Mijnheer de premier, ik hoop dat ik u niet moet overtuigen dat we andere katten te geselen hebben. In onze arbeidsmarkt gaan dagelijks duizenden jobs verloren, de tijdelijke werkloosheid treft 250.000 mensen, overigens een verdubbeling op een jaar. Het moet mij toch van het hart dat keer op keer wanneer ik in de commissie voor de Sociale Zaken vragen stel over de stand van zaken met betrekking tot de aangekondigde maatregelen en de uitvoering van een aantal beslissingen van de regering, ik keer op keer moet vaststellen dat er in de schoot van deze regering geen enkele consensus meer bestaat.

 

Ik heb gisteren moeten vaststellen, in aanwezigheid van de staatssecretaris voor fraudebestrijding, dat de regering niet meer over een wettelijke basis beschikt, omdat ze veel te lang heeft getalmd om bijvoorbeeld het probleem van de schijnzelfstandigen aan te pakken. Inspecteurs wijzen erop dat dit een immigratiekanaal is voor mensen uit de nieuwe EU-lidstaten: duizenden mensen maken misbruik van ons stelsel en men is niet meer in staat daartegen op te treden omdat de regering het niet meer kan en ook verdeeld is.

 

Ik wil het hebben over de tijdelijke werkloosheid. Ik heb de minister van Werkgelegenheid erop gewezen dat een contract van een dag bij een werkgever volstaat om de dag daarna voor een hele periode in de tijdelijke werkloosheid te gaan. De vraag is: waarom doet men er niets aan? Het antwoord is: men is compleet verdeeld.

 

Een element nog, mijnheer de eerste minister. Jeugdwerkloosheid zou boven aan de agenda van de regering moeten komen. 25 procent toename op een jaar tijd van jonge schoolverlaters die geen werk vinden. Wat zien we? De regering heeft een beslissing genomen rond jeugdwerkloosheid, met name jongeren fors duurder maken in het raam van de vereenvoudiging van de banenplannen en de jobkorting voor jongeren te schrappen.

 

Mijn vraag, mijnheer de premier. U heeft het daarstraks gehad over uw bekommernis voor RSZ-middelen en de betaalbaarheid van de vergrijzing. Haal eens die ministers uit de tijdelijke werkloosheid en zorg er eens voor dat er een coherent werkgelegenheidsbeleid komt zodat mensen nog kansen krijgen in deze moeilijke tijden.

 

05.02 Eerste minister Herman Van Rompuy: Mijnheer de voorzitter, waarde collega, natuurlijk is werkgelegenheid de belangrijkste prioriteit, zeker in vergelijking met andere zaken waar de jongste uren over is gesproken.

 

In het verslag van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, dat u ongetwijfeld hebt gelezen, wordt in de eerste plaats aandacht besteed aan de optie van de federale overheid aandacht te besteden aan de economie en aan de concurrentiekracht van onze economie.

 

De verbetering van de werkgelegenheid hangt immers samen met de versterking van de economie. Het interprofessioneel akkoord dat eind vorig jaar is afgesloten, en de wetgevende invulling daarvan, liggen volledig in de lijn van die centrale optie: dat de werkgelegenheid in de eerste plaats wordt gediend door een economisch draagvlak.

 

Bovendien moet alles in het werk worden gesteld om erop toe te zien – zegt de Hoge Raad – dat de conjuncturele werkloosheid niet omslaat in structurele werkloosheid. De federale crisismaatregelen inzake de arbeidsmarkt – onder meer de invoering van een overlegd systeem van tijdelijke werkloosheid voor bedienden – beogen dit precies. Trouwens, in een aantal conventies die nu worden afgesloten in diverse sectoren, wordt daar sterk gebruik van gemaakt.

 

Wanneer ik kijk wat de evolutie is, merk ik dat de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid zegt dat volgens de meest recente vooruitzichten van de Europese Commissie de daling van de economische activiteit in 2009 in ons land – het is een schrale troost – geringer zal uitvallen dan het gemiddelde in de Europese Unie. De ommekeer, in 2010, zou vergelijkbaar zijn met de ommekeer in de rest van de Unie. In België zouden in 2009 ook relatief minder arbeidplaatsen verloren gaan. Ik herhaal: het is een schrale troost. Wij zijn een deel van het geheel.

 

Diezelfde Hoge Raad zegt trouwens dat de sleutels voor het structureel versterken van de participatie op de arbeidsmarkt liggen bij adequaat onderwijs en bij permanente opleiding. Dat is het centrale thema in het verslag van de Hoge Raad.

 

Ik lees er maar één passage uit voor: “Het onderwijs dient basisvaardigheden bij te brengen die elk op zich een solide basis bieden voor een professionele loopbaan en voor een levenslang leren. Na het onderwijs moet voortgezette opleiding voor de aflossing zorgen, zowel in de ondernemingen als daarbuiten.”

 

Men vergeet dat werkgelegenheid niet alleen meer een bevoegdheid van de federale overheid is maar ook van de Gewesten en van de Gemeenschappen. Ik twijfel er geen seconde aan dat uw partij samen met andere partijen, bij de onderhandelingen voor de Vlaamse regering ter zake een belangrijke bijlage zal leveren. Ik kijk natuurlijk ook uit naar de regeerakkoorden in de andere Gemeenschappen.

 

Wat de verklaringen van de jongste uren betreft, de vergrijzing is geen eendimensionaal probleem. Om alle facetten van die uitdaging te belichten werd dit jaar de Nationale Pensioenconferentie gestart. Daar komen alle facetten van het probleem aan bod: zowel de modernisering van het pensioenstelsel als de actieve participatie van ouderen in onze maatschappij. De resultaten van deze werkzaamheden worden tegen het einde van het jaar verwacht. Ik ga niet vooruitlopen op de conclusies.

 

05.03  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de premier, u hebt een aantal hoofdstukjes uit het rapport van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid voorgelezen. U zult ook gelezen hebben dat wij wel vooroplopen op het vlak van de stijging van de werkloosheid.

 

Mijnheer de premier, vind ik het erg dat u een beetje citeert uit het rapport van de Hoge Raad maar geen antwoord geeft wat betreft de knooppunten die de federale regering telkenmale voor zich uitschuift. Ik heb ernaar verwezen. De minister van Sociale Zaken erkent zelf dat de RSZ maandelijks duizenden euro aan het verliezen is omdat deze regering geen knopen doorhakt in de strijd tegen de schijnzelfstandigheid.

 

U hebt gelijk wanneer u wijst op het belang van de Vlaamse regering en andere regio’s. U hebt gelijk wanneer u wijst op het belang van opleiding.

 

Er moet mij echter nog iets van het hart, mijnheer de premier. U zult blijkbaar geen werkgelegenheidsmaatregelen meer treffen op korte termijn. Het is absurd dat de federale regering vasthoudt aan de schrapping van de jobkorting voor jonge werkzoekenden zoals die beschreven staat in de vereenvoudiging van het banenplan, op een moment dat onze jeugdwerkloosheid de pan uitswingt. Dit betekent niet meer en niet minder dan dat deze regering zorgt voor extra hinderpalen voor de jonge werklozen die op zoek zijn naar werk. Dat is in de huidige economische tijden compleet onverantwoord.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Samengevoegde vragen van

- de heer Bart Laeremans aan de eerste minister over "de terugkeer naar arrondissementele kieskringen" (nr. P1254)

- de heer Ben Weyts aan de eerste minister over "de terugkeer naar arrondissementele kieskringen" (nr. P1255)

06 Questions jointes de

- M. Bart Laeremans au premier ministre sur "le retour aux circonscriptions électorales d'arrondissement" (n° P1254)

- M. Ben Weyts au premier ministre sur "le retour aux circonscriptions électorales d'arrondissement" (n° P1255)

 

06.01  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mijnheer de eerste minister, de laatste dagen – zonet is het nog gebleken – is het meer dan duidelijk geworden dat deze meerderheid en deze regering met haken en ogen aaneen hangen. Denk maar aan de asielproblematiek, de begrotingsproblematiek of de kernenergie, waaromtrent zelfs uw jongeren een fors standpunt hebben ingenomen tegen een deel van de regering. Ook inzake Justitie is het onenigheid troef. Ten slotte zijn er natuurlijk ook alle communautaire zaken, de staatshervorming en Brussel-Halle-Vilvoorde.

 

Ik wil het precies met u hebben over Brussel-Halle-Vilvoorde. Via smeken bij de Franstaligen bent u erin geslaagd om belangenconflicten uit te lokken waardoor de zaak over de verkiezingen heen werd getild. Dat kan natuurlijk niet blijven duren.

 

Intussen las ik deze week op de website van Knack dat CD&V blijkbaar een oplossing zou hebben gevonden. Er staat “CD&V wil af van Brussel-Halle-Vilvoorde”. Voor het eerst zou ook een Vlaamse partij zich ernstig beraden over de mogelijkheid om de provinciale kieskringen weer af te schaffen. Dat is zeer verregaand, mijnheer de eerste minister. Dat is helemaal geen oplossing voor Brussel-Halle-Vilvoorde want de problemen blijven even huizenhoog als vandaag.

 

Bovendien gaat u hiermee regelrecht in tegen wat alle Vlaamse partijen altijd al hebben gezegd. Dit is gewoon het napraten van wat de Franstalige eisen. Dat is hun oplossing voor Brussel-Halle-Vilvoorde. Op die manier gaat u op de lijn van het FDF staan.

 

Ten slotte verloochent u op die manier al uw eigen engagementen en steekt u al uw burgemeesters – die in Halle-Vilvoorde meestal van CD&V-signatuur zijn – het mes in de rug.

 

Mijnheer de eerste minister, klopt het dat dit de piste zal worden om uit dit dossier te geraken? Als dat niet zo is, wat gaat u dan doen om eindelijk het circus van de belangenconflicten te stoppen zodat deze Kamer, deze assemblee, eindelijk haar werk kan doen en die splitsing kan doorduwen?

 

06.02  Ben Weyts (N-VA): Mijnheer de eerste minister, het gerucht gaat inderdaad dat u zou willen terugkeren naar de arrondissementele kieskringen. Dat is de Franstalige oplossing voor het dossier BHV. Dat is natuurlijk geen oplossing. Het is eigenlijk volstrekt het tegenovergestelde van wat u en uw fractie altijd hebben voorgestaan.

 

Mijn vraag is kort. Kunt u bij deze duidelijk verklaren dat de terugkeer naar de arrondissementele kieskringen voor uw en uw partij absoluut geen optie is?

 

De voorzitter: Dat was een korte vraag.

 

06.03 Eerste minister Herman Van Rompuy: Mijnheer de voorzitter, ik zal een even kort antwoord geven. In de regering, noch in het kernkabinet of elders is hierover, voor zover ik weet – over elders ben ik echter niet goed geïnformeerd – formeel noch informeel gesproken.

 

06.04  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mijnheer de eerste minister, dat is natuurlijk geen antwoord. Het ging immers in eerste instantie over CD&V. De vraag is of het klopt dat dit bij CD&V – dat is toch uw partij – de ronde doet.

 

De voorzitter: (…)

 

06.05  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Hij is wel een prominent figuur bij CD&V.

 

De voorzitter: (…)

 

06.06  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Dat is de oplossing van de Franstaligen.

 

Mijnheer de voorzitter, u zou eigenlijk de neutraliteit moeten behouden. U zou zich niet moeten bemoeien met de inhoud van de debatten.

 

De voorzitter: U mag de regering bevragen maar u gaat geen lid van de regering bevragen over de standpunten van zijn partij. Anders zijn we natuurlijk vertrokken voor…

 

06.07  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Nogmaals, als het de inhoud van de vraagstelling betreft, denk ik dat u uw boekje al te buiten bent gegaan. U moet zich niet bemoeien met de inhoud van de vragen.

 

De voorzitter: Als u een vraag stelt aan de premier, dan antwoordt hij voor de regering en niet voor zijn partij.

 

Ik geef u het woord, maar gelieve af te ronden.

 

06.08  Bart Laeremans (Vlaams Belang): In elk geval zit de premier hier namens de regering waar ook Franstaligen deel van uitmaken. De zogenaamde oplossing van de Franstalige meerderheidspartijen is altijd geweest dat men zou terugkeren naar de oude kieskringen.

 

Ik heb geen duidelijk antwoord gekregen. Het kan nog alle kanten uit.

 

Ik wil nog even verduidelijken dat er inzake Brussel-Halle-Vilvoorde geen onderhandelingsmarge is. Het is een kwestie van het wegwerken van een discriminatie. Dat betekent dat de voorstellen, zoals ze hier ter tafel liggen, moeten worden goedgekeurd.

 

Nogmaals, gelieve er zo snel mogelijk voor te zorgen dat het circus van de belangenconflicten stopt en dat het Parlement eindelijk opnieuw kan functioneren en zijn werk kan doen.

 

De voorzitter: Dat was evenmin de vraag.

 

06.09  Ben Weyts (N-VA): Mijnheer de eerste minister, ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag.

 

Ik heb u gevraagd of u die piste kunt uitsluiten en u hebt niet geantwoord. De enige oplossing voor BHV is de Vlaamse meerderheid gebruiken en het betreffende wetsvoorstel goedkeuren met de Vlaamse meerderheid. Dat was altijd het standpunt van CD&V, maar sinds het einde van het kartel is de communautaire lat van CD&V steeds lager gaan liggen.

 

Uiteindelijk heeft Yves Leterme de communautaire lat in de grond gestampt en nu ligt zij diep onder de aardkorst, ergens in het vloeibaar magma. Als de communautaire lat van CD&V blijft zakken, dan zal ze uiteindelijk naar boven komen in China. Dat is misschien een goede zaak. In Brussel- Halle en Vilvoorde, in Vlaams Brabant, trapt men allang niet meer in het bedrog. Misschien lukt het nog met de Chinezen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Tinne Van der Straeten aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de belastingen van Electrabel" (nr. P1256)

- de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de belastingen van Electrabel" (nr. P1257)

- de heer Christian Brotcorne aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de belastingen van Electrabel" (nr. P1258)

- de heer Philippe Henry aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de belastingen van Electrabel" (nr. P1259)

07 Questions jointes de

- Mme Tinne Van der Straeten au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "les impôts d'Electrabel" (n° P1256)

- M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "les impôts d'Electrabel" (n° P1257)

- M. Christian Brotcorne au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "les impôts d'Electrabel" (n° P1258)

- M. Philippe Henry au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "les impôts d'Electrabel" (n° P1259)

 

07.01  Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, we hebben deze week in de commissie voor het Bedrijfsleven hoog bezoek ontvangen, van de heer Hansen zelf, die tijd had vrijgemaakt om naar de commissie te komen en een en ander uit te leggen over een aantal studies van de CREG. We hebben daar kunnen vaststellen dat de heer Hansen absoluut geen mogelijkheid onbenut laat om winst te maken. Daarom fronsten we een beetje de wenkbrauwen toen in de krant verscheen dat Electrabel geen belastingen zou hebben moeten betalen. Meer nog, het zou een belastingkrediet hebben van een dikke 90 miljoen euro.

 

Mijnheer de minister, ik weet niet of u al in de boeken van Electrabel hebt gekeken, maar men is daar bijzonder creatief in het boekhouden. Kijk bijvoorbeeld naar de problematiek van de CO2-emissierechten. Er zijn drie methodes om dat in de boeken neer te schrijven, maar Electrabel hanteert net een andere methode. Als men een aantal zaken onder de loep neemt, zou het mij niet verwonderen dat het de boeken op een zeer creatieve manier heeft opgesteld en dat het er inderdaad in geslaagd is om een en ander te verbergen voor de fiscale controle.

 

Ik heb de volgende vragen. Ten eerste, klopt het verhaal?

 

Ten tweede, is de aangifte van Electrabel effectief gecontroleerd?

 

Ten derde, uw collega in de regering, minister Magnette, heeft hier verklaard dat hij u zou vragen om een taks uit te werken op de windfall profits die Electrabel heeft gegenereerd op de CO2, ter waarde van 1,2 miljard. Ik wil gebruikmaken van de gelegenheid om u te vragen of u die vraag van minister Magnette inderdaad hebt ontvangen.

 

07.02  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik ben ervan overtuigd dat er een schok door het land ging toen de burgers moesten vaststellen dat een bedrijf als Electrabel, met miljarden winsten, geen belastingen betaalt, terwijl alle loon- en weddetrekkenden in ons land op hun inkomen tussen 30 en 40 procent, sommigen zelfs meer, belastingen moeten betalen. Ik ga niet in op de details van het dossier van Electrabel, maar ik wil wel ingaan op het debat dat in ons land moet worden gevoerd, met name over de verdeling van de belastingdruk.

 

Het is duidelijk dat de belastingen op arbeid te hoog zijn in ons land, maar het dossier van Electrabel maakt duidelijk dat wie groot en machtig is en wie zich dure belastingadviseurs kan veroorloven, geen belastingen betaalt. Ik heb dan ook één voorstel aan u, mijnheer de minister, want ik ben er bijna van overtuigd dat Electrabel geen alleenstaand geval is.

 

Mijnheer de minister, ik stel voor om dat debat, dat we in september en oktober zullen voeren, op basis van cijfers te voeren. Ik stel u voor eens uit te rekenen hoeveel de 500 grootste bedrijven in België aan belastingen betalen.

 

Ik wil namens mijn fractie weten hoeveel winst zij hebben gemaakt. Ik hoef dat niet bedrijf per bedrijf te weten, maar ik wil een studie die mij inzicht geeft in hoeveel winst die 500 grootste bedrijven maken en hoeveel belasting zij betalen. Dan zullen wij eens samen vanaf september of oktober dat debat voeren over de vraag of de belastingdruk in ons land eerlijk verdeeld is. Volgens mij is dat niet zo, maar ik wacht met belangstelling op uw studie, mijnheer de minister.

 

07.03  Christian Brotcorne (cdH): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, à l'heure où les Belges rentrent leur déclaration fiscale et s'attendent à recevoir leur avertissement-extrait de rôle, apprendre qu'une des sociétés les plus puissantes du pays échappe à l'impôt et bénéficie même de crédits d'impôts suscite l'incompréhension.

 

Selon les explications données par la presse, il serait question de transferts vers la maison-mère située en France en raison du fait que l'on considérerait que des honoraires ou des prestations peuvent passer d'une comptabilité à une autre. Les charges financières auraient également pu augmenter à l'occasion de l'acquisition de Suez-Tractebel. En outre, les intérêts notionnels auraient joué un rôle important puisque les fonds propres d'Electrabel ont été largement majorés suite au rachat de Suez-Tractebel. Voilà des informations qui interpellent!

 

Je crois savoir, monsieur le vice-premier ministre, que vous aviez l'intention de poser des questions à qui de droit. Pouvez-vous nous dire ce que vous envisagez de faire suite à cette information pour le moins surprenante? Pouvez-vous vérifier que les obligations fiscales imposées à Electrabel ont été correctement remplies et qu'à défaut, des redressements seraient effectués le cas échéant?

 

En outre, je voudrais vous interroger au sujet de la surfacturation de droits d'émission de CO2 par Electrabel qui la répercute sur la facture des consommateurs alors que cela ne devrait pas être le cas. En commission, le ministre Magnette déclarait qu'il demanderait au ministre des Finances d'élaborer un impôt visant à récupérer ces bénéfices indus dans le cadre de l'élaboration du prochain budget. Il poursuivait en disant qu'il était évidemment inacceptable que les entreprises ayant reçu des droits d'émission gratuitement les répercutent sur les factures des consommateurs. Il est possible qu'il s'agisse d'une mauvaise formulation, mais avez-vous eu, à la demande du ministre en charge de l'Énergie, des contacts pour débattre de cette situation pour le moins étonnante et interpellante?

 

07.04  Philippe Henry (Ecolo-Groen!): Monsieur le ministre, comme d'autres collègues et acteurs, j'ai également été sidéré d'apprendre qu'Electrabel n'avait versé aucun impôt dans notre pays pour l'exercice 2008. Si une telle entreprise développe une ingénierie fiscale importante, apprendre que son crédit d'impôt s'élevait à 94 millions d'euros est particulièrement indéfendable, d'autant plus que, grâce à sa situation de quasi-monopole, elle bénéficie de rentes sur des centrales amorties et de vente d'électricité à des prix qui restent très élevés.

 

Mon étonnement était d'autant plus grand que les bénéfices annoncés il y a quelques années, avant la fusion avec Suez, pouvaient dépasser le montant d'un milliard d'euros. On s'interroge quant à la rentabilité de l'entreprise. On n'a pas l'impression que la société a perdu des parts de marché considérables. La situation est donc interpellante.

 

Monsieur le ministre, confirmez-vous ces différents chiffres? Avez-vous des informations quant au transfert interne entre Electrabel et la société-mère? Avez-vous des informations par rapport à l'utilisation des intérêts notionnels? En quoi consiste cette représentation dans le montage fiscal?

 

Vous avez annoncé une demande d'enquête par votre administration. Je voulais en savoir davantage sur cette demande. Existe-t-il un calendrier? Quel en est exactement l'objet? Qu'en est-il de l'annonce d'un impôt particulier faite par le ministre Magnette en concertation avec vous? Quelle est la position du gouvernement et son calendrier en la matière?

 

07.05  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, chers collègues, avant tout, je remercie les intervenants d'avoir, pour la plupart, posé des questions de nature assez générale plutôt que de citer directement le dossier d'un contribuable. En effet, comme je le fais régulièrement, je dois évidemment rappeler qu'en vertu de l'article 337 du Code des impôts sur les revenus, le secret professionnel m'oblige à ne communiquer aucune donnée relative à la situation d'un contribuable en particulier. Vous le savez, puisque plusieurs d'entre vous siègent en commission des Finances, mais il est toujours utile de le rappeler.

 

Er zijn vier vragen gesteld over de vennootschapsbelasting. Een bedrijf als Electrabel betaalt nog vele andere belastingen dan alleen de vennootschapsbelasting in België. Wat Electrabel betreft, kan ik nog zeggen dat het 222,5 miljoen euro heeft betaald op een totaal van 250 miljoen euro voor de speciale heffing op energie in 2008. Dat was een eerste evolutie. Bovendien is er in de begroting een bedrag van 500 miljoen euro ingeschreven. Dat is niet niks voor zo’n bedrijf.

 

Pour le surplus, je vous confirme qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, doit appliquer correctement l'ensemble des législations (la législation générale sur l'impôt des sociétés et les législations particulières), en ce compris sur les prix de transfert. Tout cela sera évidemment vérifié par les services des administrations fiscales, comme c'est le cas pour l'ensemble des entreprises, en tout cas de cette taille, qui sont soumises à de fréquents contrôles. J'ai confirmé, il est vrai, que je souhaitais que ce contrôle ait lieu notamment sur des points mis en avant concernant les prix de transfert à l'intérieur du groupe.

 

Ik heb nog geen vraag ontvangen van de heer Magnette met betrekking tot een mogelijke CO2-heffing, maar dat zal wel komen. Ik heb gehoord dat er een verslag van de CREG was. We zullen zien of het nodig is om ter zake iets te doen. Ik herhaal dat er reeds een beslissing is genomen om in de begroting te voorzien in een algemene heffing van 500 miljoen euro. Wij moeten daarvan misschien een analyse maken.

 

Mijnheer Van der Maelen, ik heb geen probleem om met statistieken naar de commissie te komen. Dat is de beste plaats.

 

U vroeg ook een precisering van de belastingen die werden betaald door de 50 of 100 grootste bedrijven in België. Ik zal een studie van de 10 voorbije jaren aan mijn administratie vragen, zoals u in uw schriftelijke vraag hebt gevraagd. Dat kan zeer vlug gebeuren.

 

07.06  Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Mijnheer de minister, vindt u dat nu zelf niet een beetje gemakkelijk om te verwijzen naar de heffing van 250 en 500 miljoen? Die heffing wordt aangevochten door de groep voor het Grondwettelijk Hof. De wet trok op niets en het verweer van de Belgische Staat trekt ook op niets.

 

De heffing is betaald en ze wordt teruggevraagd, omdat de wet voor het Grondwettelijk Hof wordt aangevochten. Het is een slechte wet. Het is geen structurele belasting op de nucleaire windfall profits die het bedrijf maakt.

 

Ik vind het superstraf, want nog geen enkele belasting ten aanzien van Electrabel werd effectief betaald. Die 250 miljoen wordt teruggevraagd. De belasting afgesproken in de Pax Electrica op de niet-gebruikte sites werd niet betaald. De maatregel werkt niet. De CO2, u hebt er nog niet van gehoord.

 

Deze regering gaat gewoon eens te meer plat op de buik voor de groep GDF SUEZ, zal straks de levensduur van de kerncentrales verlengen, zal er op staan kijken en zal er zelf gewoon armer door worden.

 

07.07  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik heb twee reacties.

 

Eerste punt is een woord van dank aan de minister. Hij belooft een studie en ik nodig de collega's uit om vanaf de herfst met zijn allen eens na te kijken of belastingen die door grote bedrijven in België worden betaald, te verrechtvaardigen zijn tegenover kleinere bedrijven. Er zijn immers aanwijzingen dat kleinere bedrijven wel hun belastingen betalen, maar grote bedrijven helemaal niet. Dat is een eerste vraagstuk van fiscale rechtvaardigheid.

 

Een tweede vraagstuk van fiscale rechtvaardigheid is de vraag of bedrijven hun deel van de belastingen betalen. Bedrijven genieten ook de diensten die een land aanbiedt: infrastructuur, goed gevormd personeel. Als wij moeten afgaan op de cijfers die door Electrabel werden gepresenteerd, dan is hun bijdrage heel beperkt, maar genieten zij wel ten volle.

 

Ten laatste heb ik nog een tip en een vraag, mijnheer de minister. Dat de fiscale optimalisatie – zo wordt dat eufemistisch genoemd – in België zo verregaande effecten heeft, heeft dat soms niets te maken met het feit dat sinds 2004 in de Coperfin-hervorming, wat uw verantwoordelijkheid was, voorzien was in de oprichting van een sectie Grote Ondernemingen – uw politieke partijvriend Jacqui zou daarvan de leiding nemen –, maar dat die vandaag nog steeds niet opgericht? Ik stel vast dat de heer Clerfayt vandaag een persbericht rondstuurt waarin hij triomfantelijk aankondigt dat de afdeling Grote Ondernemingen tegen 2010 zal worden opgericht. Misschien ligt daar een stuk van de verklaring waarom grote bedrijven in België het zo makkelijk hebben om geen belastingen te betalen?

 

07.08  Christian Brotcorne (cdH): Monsieur le président, monsieur le vice-premier ministre, je prends acte de votre réponse quant au contrôle dont fera l'objet Electrabel. Nous serons attentifs à ce contrôle et surtout aux résultats qui nous seront communiqués. Pour le reste, ne confondons pas l'impôt "droit des sociétés" auquel Electrabel comme tout autre contribuable est soumis et les montants qui lui sont réclamés par le gouvernement à d'autres titres. L'investissement des centrales nucléaires est une chose, contestée d'ailleurs par Electrabel; le CO2 mis gratuitement à sa disposition et qu'elle répercute, c'est encore une autre chose pour laquelle le ministre Magnette souhaite trouver une formule fiscale permettant au contribuable de récupérer ce qui lui a été indûment réclamé. Ce sont des choses différentes. J'ai pris acte de vos deux réponses.

 

07.09  Philippe Henry (Ecolo-Groen!): Monsieur le ministre, il est évidemment intéressant qu'une enquête soit demandée. Je comprends que vous ne puissiez pas parler d'un dossier précis mais il s'agit tout de même d'un contribuable particulier qui représente quasiment le monopole du marché de l'électricité en Belgique. Ce n'est pas n'importe quel contribuable et il est normal qu'on regarde cela de près. Je répète que cette situation est particulièrement choquante. Sur le marché de l'énergie, on a une rente de situation, des centrales amorties qui produisent une électricité vendue extrêmement cher. Sur le plan de l'aide aux entreprises, de l'ingénierie fiscale aussi, et c'est pour cela que je mentionnais les intérêts notionnels et que cela devrait être examiné dans ce montage, c'est extrêmement choquant par rapport à de petites entreprises qui essaient de créer de l'emploi et qui n'ont pas accès à la même ingénierie fiscale. Elles voient une multinationale parvenir à un impôt négatif globalement: c'est inadmissible.

 

Quant à la réponse à votre discussion avec M. Magnette, je constate une fois encore sur ce dossier de la taxation sur l'énergie que le gouvernement tient des discours différents: le vôtre d'attente, celui de M. Van Quickenborne selon lequel il y a un problème de concurrence, celui de M. Magnette. Pendant ce temps, rien ne se fait, on est à la moitié de l'année et on n'est nulle part dans cette taxation de 250 millions. Il faut tenir un discours cohérent en la matière et surtout assurer un retour effectif important dans les caisses de l'État et au bénéfice du consommateur.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Vraag van de heer Jean Marie Dedecker aan de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het boetebeleid voor inbreuken in verband met de tabakshandel" (nr. P1260)

08 Question de M. Jean Marie Dedecker à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "la politique de verbalisation des infractions liées au commerce du tabac" (n° P1260)

 

08.01  Jean Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, sedert er nu al enkele jaren over een rookverbod wordt gepraat, zitten nogal wat leden van de regering met hun hoofd niet in de wolken maar wel in de rook. Zij maken er immers al jaren een zootje van.

 

U had een wet op het rookverbod, waarbij er in brasserieën nog altijd kon worden gerookt, op voorwaarde dat het aanbod aan eten beperkt was. Daarna kwamen de verkiezingen eraan. Er lag een wetsvoorstel voor, maar niemand had de moed om het wetsvoorstel in kwestie op dat moment door te drukken. De verkiezingen zijn nog maar net voorbij, of er ligt al een nieuw wetsvoorstel voor, dat opnieuw repressiever wordt. Als een marktkramer in een café een kom soep en een homp brood bestelt, mag dat niet meer. Hij zal opnieuw een bifiworstje of een instantsoepje moeten eten. In het andere geval mag in het café in kwestie niet meer worden gerookt.

 

Het voorbeeld is misschien ridicuul, maar het is de waarheid voor de toekomst.

 

Het ergste is echter dat u de heksenjacht op de roker nog hebt verhoogd. Mevrouw de minister, ik heb documenten bij waarin het verhaal staat van iemand die een tabakszaak openhoudt. Het gaat niet over een tabaksproducent zoals Philip Morris of Belga, maar gewoon over iemand die een tabakswinkeltje heeft.

 

Er komt een klant binnen die twaalf sloffen sigaretten bestelt. Wat doet de uitbater? Hij geeft tien aanstekers zonder reclameboodschap op. Ik kan het u tonen. Het verhaal is door uw controleur bevestigd. Hij geeft ook vijf pakjes sigarettenvloeitjes om een sigaretje te rollen. Socialist zijnde, moet u weten dat sommige werkmensen nog graag zelf hun sigaretje rollen. De klant in kwestie krijgt het voorgaande gratis.

 

Wat gebeurt er? Een overijverige controleur van het Voedselagentschap ziet of hoort van voormeld euvel, van voornoemde medewerking aan de dood van de klant met zijn twaalf sloffen sigaretten. Hij geeft 55.000 euro boete. Mevrouw de minister, u hoort het goed: 55.000 euro boete aan een kleine commerçant. Ik meende nochtans dat volgens de socialisten de kleine commerçanten toch een beetje moeten worden beschermd. Ik heb dat immers in de commissie nog gehoord. Een boete van 55.000 euro betekent evenwel het faillissement van de betrokken zaak.

 

Mevrouw de minister, daarom heb ik voor u de volgende vraag.

 

Wij hebben aan de kust de gewoonte om, wanneer iemand een kilogram vis koopt, er een citroentje bij te geven. De citroen dient om op de vis te doen en niet om in te bijten. Ik heb echter de indruk dat er te veel in de citroen wordt gebeten.

 

Zult u, terwijl de flou artistique heerst, uw heksenjacht voortzetten?

 

Er is immers niet alleen de voormelde flou artistique. Mijnheer de voorzitter, op de dag dat de desbetreffende wet kan stoppen, is er ook een uitspraak over de horezaak “De Kleppende Klipper”, waarin staat dat de huidige wet zelfs discriminerend is. De nieuwe wet die nu voorligt, is ook discriminerend. Op datzelfde moment geeft u uw controleurs de opdracht mensen te ruïneren.

 

Gaat de controle door of gaat ze niet door? Gaat de heksjacht door of niet door?

 

Mevrouw de minister, wat zult u in voornoemde, specifieke zaak doen?

 

08.02 Minister Laurette Onkelinx: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Dedecker, ik maak vijf opmerkingen en formuleer dan mijn conclusies.

 

Ten eerste, een precisering inzake de handelaars. Het gaat hier niet om een kleine tabakswinkel of krantenwinkel. Neen, de zaakvoerder heeft verschillende zaken aan de kust.

 

De voorzitter: De heer Dedecker heeft zijn dossier bij.

 

08.03 Minister Laurette Onkelinx: Ik heb mijn dossier ook bij.

 

Die zaken richten zich naar een specifiek cliënteel, met name Britten die zich in ons land komen bevoorraden. Er worden tientallen sloffen tegelijk verkocht.

 

Ten tweede, er werd al verschillende keren gecontroleerd. Telkens werden er inbreuken vastgesteld op de wet van 1997 die tabaksreclame verbiedt. Die wet bepaalt duidelijk dat het gratis geven van geschenken bij de verkoop van tabaksproducten verboden is.

 

Ten derde, de zaakvoerder werd mondeling en schriftelijk verwittigd en kreeg dus de mogelijkheid om zich in regel te stellen. Dat gebeurde niet. Hij bleef geschenken aanbieden.

 

Ten vierde, tijdens de jongste controle werd weer een inbreuk vastgesteld. Daarop stelden de inspectiediensten uiteraard een administratieve boete in, van 55.000 euro, het minimumbedrag.

 

Ten vijfde, indien de zaakvoerder betaalt, wordt het dossier gesloten. Indien hij niet betaalt, wordt het dossier bezorgd aan het parket.

 

Mijn conclusie. Heel de procedure verliep volledig volgens de wet. De andere tabakshandelaars respecteren die wet wel. Wij kunnen niet een uitzondering aanvaarden, anders zouden we concurrentievervalsing ondersteunen. Daar is geen sprake van.

 

08.04  Jean Marie Dedecker (LDD): Mevrouw de minister, dat klopt niet. Ik heb alle documenten bij. Ik zal u straks een kopie overhandigen, zodat u het dossier kunt bestuderen.

 

Het gaat, ten eerste, over een tabakswinkeltje in Brugge. Of die man eigenaar is van nog andere tabakswinkels en of er daar Britten of socialisten uit Frankrijk een slof sigaretten komen kopen, dat doet er voor mij niet toe.

 

Ten tweede, u zou eens de moeite moeten doen om ergens een slof sigaretten te kopen en te kijken of u een briquet krijgt, als u een vuurtje vraagt. Ik nodig u uit om dat te doen.

 

Ten derde, mevrouw de minister, wat voor mij vooral een rol speelt, is dat er een verband moet zijn tussen misdaad en straf. In dezelfde streek is er zelfs iemand die 125.000 cannabisplanten teelt, maar men is nog niet in staat om hem aan te houden. Men heeft zelfs zijn auto’s en centen teruggegeven. Een tabakshandelaar heeft inderdaad de wet overtreden, maar die wet is absurd. U weet ook heel goed dat die wet niet gemaakt is voor de kleine tabakshandelaar. De boete van 55.000 euro is zelfs een minimum, want ze kan oplopen tot 550.000 euro. Die wet werd indertijd gemaakt om grote tabaksfabrikanten, zoals Philip Morris, terecht te wijzen.

 

Mevrouw de minister, zult u al dan niet die heksenjacht stoppen? Er hangt tot vandaag een hele flou artistique over de wetgeving. Ik geef u graag een goede raad. Als u het probleem wilt oplossen, laat dan de cafébazen vrij in de keuze of er in hun zaak al dan niet mag gerookt worden. Laat het op de voorgevel aanbrengen en dan zullen er minder problemen zijn dan bij de poging tot volksverheffing waarmee u bezig bent.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Question de M. Georges Dallemagne au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères sur "la libération des otages du Pompéi" (n° P1261)

09 Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over "de vrijlating van de gijzelaars van de Pompeï" (nr. P1261)

 

09.01  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le ministre des Affaires étrangères, je me réjouis bien entendu de la libération des otages du Pompéi. J'espère qu'ils vont bien, que vous avez reçu de bonnes nouvelles de leur santé à la fois physique et psychique. Il s'agit d'une épreuve importante: septante-deux jours à bord d'un bateau arraisonné en Somalie!

 

J'aurais voulu parler avec vous de quelques éléments concernant la libération de ces otages et les suites à donner à cette prise d'otages. Premièrement, sur la coordination au sein du gouvernement belge, on a beaucoup entendu le ministre de la Défense, on vous a moins entendu, on a également entendu que le ministre de l'Intérieur était chargé du financement de cette opération. J'aurais aimé en savoir un peu plus sur la coordination au sein du gouvernement, la manière dont cela s'était passé et les leçons à en tirer si par malheur une autre prise d'otages devait intervenir.

 

Deuxièmement, j'aurais voulu vous parler de la coordination internationale. Si j'ai bien compris, les otages auraient pu être libérés dès mercredi dernier. Ils ne l'ont été que samedi, c'est-à-dire quatre jours plus tard, notamment en raison d'un refus des responsables de l'opération Atalante, à laquelle nous participons pourtant, de contribuer à la protection du Pompéi. Comment explique-t-on ce refus? Quelles sont les raisons pour lesquelles le bateau grec a mis tant de temps à se porter au secours du Pompéi?

 

Qu'en est-il des poursuites? J'entends que nous allons tenter d'arrêter ces preneurs d'otages. Je mesure la difficulté puisqu'ils demeurent en Somalie. A-t-on vraiment une chance de mettre la main sur ces preneurs d'otages et de les faire condamner?

 

Enfin, le ministre de la Défense a estimé qu'il fallait intervenir en Somalie. Quel est l'état de la question au niveau du gouvernement belge? Qu'est-ce que cela signifie concrètement, quand on sait que plusieurs tentatives ont échoué à la fois par la force, sur le plan politique et sur le plan humanitaire? Je ne vois pas beaucoup de solutions à court terme pour cet important problème.

 

09.02  Karel De Gucht, ministre: Monsieur le président, chers collègues, d'abord, la libération récente du navire Pompéi et de son équipage est le fruit de la collaboration de plusieurs administrations fédérales, de nos postes diplomatiques ainsi que des sociétés privées qui, ensemble, constituent l'association momentanée Pompéi. Et j'en conclus que cette collaboration entre diverses administrations et le secteur privé a très bien fonctionné.

 

Pour ce qui concerne vos questions spécifiques, il est vrai qu'une rançon a été versée aux ravisseurs, dans le sens littéral du mot vu qu'il s'est agi d'un 'dropping' en mer.

 

Je ne me prononcerai pas sur le montant. D'ailleurs, les négociations ont été menées par la société privée; l'État n'a pas payé de rançon, en aucune façon. Le paiement a donc été effectué par elle et sous son entière responsabilité.

 

En ce qui concerne l'identité des pirates et les poursuites, il faudrait s'adresser au ministre de la Justice. Mais il est bien dans nos projets de tenter de les poursuivre. Que cela puisse être réalisé à brève échéance, c'est un autre problème.

 

Pour la protection des bâtiments naviguant dans la région, nous faisons appel à Atalante: c'est sous sa protection que le Pompéi fait route vers un port, plus particulièrement sous la protection d'un navire grec. À partir de septembre, une frégate belge naviguera dans ces eaux, à bord de laquelle se trouvera un VPD (Vessel Protection Detachment) belge, c'est-à-dire une équipe d'intervention pour les cas de menace envers un navire battant pavillon belge.

 

09.03  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le ministre, merci. Vous estimez que la coopération belge a bien fonctionné. Néanmoins, plusieurs départements ont été concernés et, visiblement, certains d'entre eux ont davantage communiqué que d'autres. C'est pourquoi je m'interroge toujours sur le rôle du ministère de l'Intérieur dans cette opération. Je le note.

 

J'estime qu'il serait intéressant, en vue d'une prochaine occasion, de connaître les dispositifs mis en place de manière opérationnelle pour ce type d'opérations.

 

Sur le plan de la coopération internationale, je continue à m'interroger sur les quatre jours qui ont été nécessaires à l'arrivée des secours émanant de l'opération Atalante. C'est quatre jours de trop: cette prise d'otages aurait pu se dénouer dès mercredi dernier.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Question de M. Fouad Lahssaini au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères sur "le rapport d'Amnesty International sur Israël" (n° P1262)

10 Vraag van de heer Fouad Lahssaini aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over "het rapport van Amnesty International over Israël" (nr. P1262)

 

10.01  Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, monsieur le ministre, voici quelques jours, le CICR publiait un rapport intitulé "Gaza, 1,5 million de personnes en proie au désespoir". À présent, c'est l'ONG Amnesty International qui publie son rapport intitulé "Opération Plomb durci: 22 jours de mort et de destruction". Ces deux rapports accablent l'État d'Israël pour les massacres commis dans la bande de Gaza durant les mois de décembre et janvier derniers.

 

Le rapport d'Amnesty International accuse directement l'État d'Israël d'avoir enfreint des lois humanitaires internationales et de n'avoir fait aucune distinction entre les civils et les militaires. Sur les 1.400 Palestiniens tués lors de cette opération, 500 sont des civils désarmés. Plus d'une personne sur trois tuées par l'armée israélienne étaient des civils. En outre, ce rapport dénonce très clairement l'utilisation, par l'armée israélienne, de la population, dont des enfants, comme bouclier humain, l'obligeant parfois à rester devant les positions qu'ils occupaient et à vérifier des objets qui auraient pu être des pièges. Cela prouve à quel point cette opération a été désastreuse pour la population. L'État d'Israël a bel et bien menti!

 

La deuxième partie de ce rapport concerne les armes utilisées par Israël, plus particulièrement celles au phosphore blanc, dans des régions à forte densité de population.

 

Monsieur le ministre, que compte faire le gouvernement pour soutenir la mission des Nations unies qui vise à mener une enquête, sans réserve, dans la région. Cette enquête est actuellement bloquée à cause de l'attitude d'Israël. En ce qui concerne l'embargo total et immédiat sur les armes, tant vis-à-vis d'Israël que du Hamas, que compte faire le gouvernement pour le rendre effectif? Enfin, comment le gouvernement se joindra-t-il aux actions de tous les États qui prévoient d'engager des poursuites judiciaires contre les criminels de guerre?

 

10.02  Karel De Gucht, ministre: Monsieur le président, cher collègue, en fait, ce rapport, qui compte 117 pages, nous est parvenu fin de cette matinée. Vous comprendrez donc que nous n'ayons pas encore eu l'occasion de l'étudier de manière approfondie.

 

Par ailleurs, vous savez, cher collègue que, dès le début, je me suis prononcé en faveur d'une enquête internationale indépendante sur les possibles violations du droit international humanitaire par toutes les parties concernées. Lors du Conseil des Affaires générales et des Relations extérieures, j'étais d'ailleurs le seul à soutenir cette demande. Les Nations unies ne se sont même pas prononcées en faveur de cette enquête. Elles voulaient attendre de connaître le résultat des enquêtes nationales. Cela dit, je continuerai à défendre mon point de vue et j'espère que le rapport qui a été publié par Amnesty International nous fournira des éléments supplémentaires en vue d'obtenir la réalisation d'une enquête internationale.

 

10.03  Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. Je n'en attendais pas moins de vous. Je soutiens bien entendu votre démarche et les revendications que vous êtes peut-être le seul à porter actuellement. Mais je crois que le rapport des Nations unies et celui d'Amnesty International apportent suffisamment d'éléments pour imposer l'envoi d'une mission d'enquête et mettre en place un embargo sur les armes.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Vraag van mevrouw Lieve Van Daele aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over "de collectieve terugtrekking van EU-ambassadeurs uit Iran" (nr. P1263)

11 Question de Mme Lieve Van Daele au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères sur "le rappel coordonné d'ambassadeurs de l'UE en Iran" (n° P1263)

 

11.01  Lieve Van Daele (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, sinds de verkiezingen van 12 juni is de rust in Iran niet meer teruggekeerd.

 

The Guardian en internationale mensenrechtenorganisaties maken gewag van honderden, zoniet duizenden vreedzame demonstranten die in de nasleep van de verkiezingen werden gearresteerd. Bijzonder onrustwekkend is dat veelal niet geweten is door wie en waar ze worden vastgehouden.

 

Dit weekend zijn negen Iraanse medewerkers van de Britse ambassade gearresteerd en ondervraagd. Als we goed zijn ingelicht, zouden acht van hen reeds vrijgelaten zijn. Over een is er minder duidelijkheid.

 

In elk geval heeft dit bij de Britten de vraag losgeweekt om vanuit de Europese Gemeenschap een solidair signaal te zenden. Naar het schijnt zou worden overwogen om met de 27 lidstaten te komen tot een collectieve, weliswaar tijdelijke terugtrekking van het ambassadepersoneel.

 

Mijn vraag is tweevoudig. Klopt het dat de EU-lidstaten dit overwegen? Is daarin al enige richting? Er wordt immers beweerd dat de meningen uiteenlopen. Klopt het dat er morgen een bijeenkomst is van belangrijke EU-diplomaten? Indien ja, is er dan ook een Belgische delegatie afgevaardigd? Wat zal de Belgische houding zijn ten aanzien van deze kwestie?

 

11.02 Minister Karel De Gucht: Mijnheer de voorzitter, collega's, zondag is inderdaad een bijkomende, uitzonderlijke vergadering doorgegaan van de Raad Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen van de Europese Unie op Korfoe waar wij waren voor een interministeriële conferentie van de OVSE. U ziet dat wij zelfs arbeiden op de dag des Heren.

 

Ik kan u niets zeggen over de inhoud van die debatten. Er werd immers afgesproken dat de inhoud van de debatten over deze aangelegenheid vertrouwelijk zouden zijn, wat toch vrij uitzonderlijk is. Die debatten gingen over mogelijke Europese reacties naar aanleiding van het gevangennemen van Brits ambassadepersoneel door Iraanse autoriteiten. Het gaat over Iraanse onderdanen die als plaatselijk agent werkten voor de Britse ambassade.

 

We zullen dat verder opvolgen. Ik vind inderdaad dat er een reactie moet komen. Er moet echter verder worden afgesproken wat die reactie zal zijn en wanneer die zal plaatsgrijpen. Daarover kan ik spijtig genoeg omwille van de vertrouwelijkheid geen verdere informatie geven.

 

De voorzitter: Dank u, mijnheer de minister. Mevrouw Van Daele, kunt u daarmee leven?

 

11.03  Lieve Van Daele (CD&V): Ik zal ermee moeten leven.

 

Mijnheer de minister, ik onthoud vooral dat u vindt dat er een reactie moet zijn. Ik wil daaraan nog iets toevoegen. Begin deze week is hier in Brussel een rondetafel georganiseerd door Carnegie, waarop een aantal Iraanse specialisten over de situatie is komen spreken. Als fractie willen wij ons voor een deel aansluiten bij hun conclusies. Enerzijds moet er een heel duidelijk signaal komen – we hebben het daarover al in de commissie gehad – dat men op die manier niet kan reageren ten aanzien van vreedzame betogers, ook niet ten aanzien van het ambassadepersoneel. Anderzijds werd daar gezegd, en wij willen dat beklemtonen, dat het belangrijk is om de deur open te houden voor Iran. Er is een enorme polarisering in het land. Wij denken dat we er geen enkel belang bij hebben om Iran te isoleren van de rest van de wereld. Wij menen ook dat de dialoog verder zou moeten gaan dan alleen het atoomprogramma. Ook economische ontwikkeling en mensenrechten zouden heel sterk de aandacht van Europa moeten krijgen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

12 Question de M. Daniel Bacquelaine au ministre de la Justice sur "les grèves dans les prisons" (n° P1268)

12 Vraag van de heer Daniel Bacquelaine aan de minister van Justitie over "de stakingen in de gevangenissen" (nr. P1268)

 

12.01  Daniel Bacquelaine (MR): Monsieur le ministre, ma question a trait aux problèmes que posent les grèves dans les prisons, plus particulièrement celle menée à la prison de Lantin, région que je connais bien, où les zones de police doivent sans cesse fournir des contingents de policiers pour effectuer le travail de surveillance indispensable dans les établissements pénitentiaires.

 

Cette situation commence à poser un réel problème en termes d'organisation des zones de police elles-mêmes. Plusieurs d'entre elles, mandatées par leur collège de police, se sont réunies, hier, pour prendre un certain nombre de décisions, notamment celle de ne plus fournir les effectifs qui sont demandés par les établissements pénitentiaires, car cela désorganise complètement les zones de police. Quelques-unes ont d'ailleurs fermé purement et simplement leur commissariat et n'ont plus donné suite aux apostilles et aux PV à transmettre aux parquets.

 

Nous sommes dans une situation paradoxale. Cette grève à la prison de Lantin est motivée par le fait qu'il y aurait un risque éventuel de tuberculose. D'aucuns prétendent que le problème ne se pose pas! De plus, ce qui serait risqué pour les agents pénitentiaires serait tout à fait banal pour les policiers! J'ignore s'il existe une différence génétique entre les deux, mais en matière de résistance au bacille de Koch, cela me paraît curieux comme paradoxe.

 

Par ailleurs, il existe un service minimum en matière de police. Les articles 125 à 126 de la loi organisant la police intégrée à deux niveaux, prévoient effectivement le service minimum dans les services de police. Ces services minimums sont maintenant imposés dans les zones de police, parce que la plupart des agents sont convoqués dans les prisons, dans lesquelles ce service minimum n'existe pas.

 

Il est temps de revoir l'organisation des établissements pénitentiaires. Il existe une proposition de loi en la matière, qui aurait été déposée au Parlement par le groupe Open Vld.

 

Monsieur le ministre, que pensez-vous d'une réorganisation des services pénitentiaires, incluant notamment l'organisation d'un service minimum par analogie à ce qui se passe dans les services de police?

 

12.02  Stefaan De Clerck, ministre: Monsieur le président, cher collègue, tout d'abord, je regrette les dernières actions car les problèmes invoqués peuvent trouver rapidement une solution. La réalité est que le danger n'existe pas. Nous sommes en contact avec le directeur de la prison et les syndicats pour tenter de résoudre le problème à Lantin, comme nous le faisons à chaque fois, et j'espère qu'une solution sera trouvée rapidement, d'ici ce soir ou demain au plus tard.

 

Ensuite, bien sûr qu'il y a une obligation légale. Les services de police doivent intervenir. La police locale et le cas échéant la police fédérale peuvent être sollicitées. J'ai dressé une liste des points de friction entre l'organisation interne en prison et les services de police qui se plaignent de problèmes d'organisation et dans le contact. Le relais entre les deux mondes, le monde intérieur et le monde extérieur des services de police, ne se passe pas comme il faudrait. Il faudrait organiser un débat général sur ces points.

 

Par ailleurs, il y a le service minimum. Il y a eu un protocole en 2005, du temps de Mme Onkelinx, qui n'est plus d'application et qui fixait une procédure à suivre. Je voudrais reprendre ce débat car il est très utile d'avoir une procédure, sauf qu'il faut du temps pour s'organiser après l'annonce d'une grève. J'ai pris contact avec les syndicats pour revenir sur ce dossier, sachant qu'il y a eu un accord au comité A sur ce sujet mais que le comité n'a pas été suivi politiquement. Sa solution n'a pas été confirmée par le niveau politique.

 

En conclusion, l'intervention est une obligation légale. La loi prévoit explicitement l'obligation de la police d'intervenir en cas de problème. Il faut le rappeler aux collèges de police. Il y a deux problèmes à régler en la matière: revenir au protocole et trouver une solution politique commune au service minimum. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Je remettrai donc ce point à l'ordre du jour. Je veux que les prisons puissent se baser sur des procédures claires et nettes pour que tous, policiers ou gardiens, sachent exactement ce qu'ils doivent faire. Pour l'instant, dans ce qui se passe en Wallonie, il faut regretter des incidents. Je veux des solutions définitives pour septembre ou octobre.

 

12.03  Daniel Bacquelaine (MR): Monsieur le ministre, je me réjouis qu'on remette le dossier sur la table afin de trouver une solution. Il est inacceptable, lorsqu'il y a des grèves dans les prisons, que l'on organise l'insécurité dans les zones de police. Le nombre de policiers détachés des zones de police dans les prisons fait qu'on organise l'insécurité dans les villes et les communes autour des prisons. C'est peut-être une façon d'aggraver, à terme, la surpopulation dans les prisons. Je vous demande donc une réelle et vigilante attention sur ce dossier.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

13 Samengevoegde vragen van

- de heer Stefaan Vercamer aan de vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen over "de stijging van de werkloosheid in 2010" (nr. P1264)

- mevrouw Valérie De Bue aan de vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen over "de stijging van de werkloosheid in 2010" (nr. P1265)

13 Questions jointes de

- M. Stefaan Vercamer à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances sur "la croissance du chômage en 2010" (n° P1264)

- Mme Valérie De Bue à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances sur "la croissance du chômage en 2010" (n° P1265)

 

13.01  Stefaan Vercamer (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, wij hebben de voorbije weken nogal wat rapporten gekregen over de prognoses van de economie en de werkloosheid. Niettegenstaande heel wat signalen dat het ergste van de economische crisis voorbij zou zijn, zijn de voorspellingen over de werkloosheid desastreus. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat de arbeidsmarkt altijd later reageert op economische fluctuaties.

 

Men voorspelt de komende maanden en vooral in 2010 een toename van 200.000 werklozen. Daarvan zouden er 60.000 nieuwkomers zijn, wat het gevolg blijkt te zijn van een historisch hoog immigratiepeil. Het hoogste peil van legale immigratie situeert zich in 2008. Het gaat vooral om legale immigranten uit andere EU-landen. Een tweede fenomeen zijn natuurlijk de schoolverlaters die vandaag aan de poort van de arbeidsmarkt aankloppen. 150.000 jobs zouden verloren gaan.

 

De rapporten suggereren dat de tijdelijke maatregelen van de regering goed zijn, maar dat ze niet zullen volstaan om te anticiperen op de voorspelde evolutie, ook in 2010.

 

Mevrouw de minister, wat zal de regering ondernemen, met het oog op de situatie in 2010? Welke andere maatregelen zullen worden genomen om te anticiperen op de voorspelde werkloosheidscijfers van 2010?

 

13.02  Valérie De Bue (MR): Madame la vice-première ministre, mon collègue a fait état des estimations du Bureau du Plan – la projection de 800.000 chômeurs à l'horizon 2011. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'une étude brandisse des chiffres qui sont interpellants. Notamment, une étude de Manpower prétend qu'un employeur sur cinq éprouve beaucoup de difficultés à trouver des travailleurs. La FEB, quant à elle, mentionne 70.000 postes vacants.

 

Nous nous trouvons face à un paradoxe: forte augmentation du chômage, d'une part, et pénurie de travailleurs, d'autre part. Des mesures ont été prises par le gouvernement, mais il faut sans doute aller plus loin. On ne pourra pas faire l'économie d'un débat sur l'accompagnement des chômeurs, sur les mesures à prendre dès l'entrée au chômage, sur la possibilité d'organiser un coaching personnalisé, d'améliorer et d'intensifier les formations et d'instaurer un guichet unique entre l'ONEM et les offices régionaux.

 

Enfin, le Comité d'étude sur le vieillissement annonce que le taux d'emploi des 54-65 ans est beaucoup trop faible et doit être augmenté si l'on veut pouvoir faire face au coût du vieillissement.

 

Quelles mesures préconisez-vous pour faire face à la pénurie d'emploi? Êtes-vous prête à entreprendre une réforme sur l'accompagnement des chômeurs? Quelles mesures spécifiques peuvent-elles être mises en place pour les plus de cinquante ans?

 

13.03 Minister Joëlle Milquet: Mijnheer de voorzitter, op de eerste vraag van de heer Vercamer, kan ik antwoorden dat ik het in mijn hoedanigheid van minister niet eens moet zijn met een voorspelling, maar er wel kennis moet van nemen. De economische voorspellingen van de Nationale Bank bevestigen in elk geval de rechtvaardiging van de maatregelen inzake tewerkstelling, die tot nu toe zijn genomen in het kader van het herstelplan en van de recentere wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen.

 

Ik merk ook op dat ons land de crisis tot nu toe beter heeft doorstaan dan onze buurlanden. Volgens de jongste cijfers van Eurostat is de geharmoniseerde werkloosheidsgraad slechts met 0,3 procent vooruitgegaan in België tegenover 1,5 procent in de eurozone tussen september 2008 en april 2009. Voor april 2009 hebben we een cijfer van 7,5 procent en het gemiddelde in de eurozone is 9,2 procent. Dat is dus een beter cijfer.

 

Il n'empêche que la situation nécessite une troisième phase de mesures. En novembre, nous avons déposé un plan en matière de politique de l'emploi, déjà exécuté à plus de 60%. Nous avons adopté le plan de relance et nous avons pris les dernières mesures.

 

Je prépare en ce moment une troisième phase de mesures que je déposerai au mois de septembre et qui comprendra notamment les différents éléments que vous avez cités, dont certains sont recommandés dans le rapport de la Banque nationale ou du Bureau du Plan. Cela concernera une politique nouvelle pour les jeunes, principalement ceux qui quittent l'école, la problématique d'augmentation du taux d'emploi des aînés, la problématique de l'accompagnement et de l'activation des demandeurs d'emploi, avec le lien vers les métiers en pénurie, et, surtout, les politiques fédérales que nous pouvons prendre en matière de formation.

 

Nous avons déjà déposé au gouvernement une série de pistes qui viendraient en soutien des politiques régionales négociées actuellement.

 

13.04  Stefaan Vercamer (CD&V): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Ik heb er nota van genomen dat u in september 2009 een nieuwe reeks maatregelen aan het Parlement zult voorleggen.

 

Ik kan alleen maar hopen dat daarvan werk zal worden gemaakt. Wij hebben voor een aantal zaken al principieel het licht op groen gezet. Zij moeten echter nog worden uitgewerkt. Ik denk aan taal en mobiliteit, waarover er overleg met de regio’s zou zijn. De vraag is om daarvan dringend werk te maken.

 

Tegelijk zouden ook de laatste uitvoeringsbesluiten met betrekking tot de crisismaatregelen heel snel mogen worden genomen. Zij zijn immers vandaag nog niet allemaal genomen.

 

Voor de kwestie van de schoolverlaters dring ik erop aan een tandje bij te steken. Zij staan, zoals de OESO al jaren aangeeft, voor een handicap om een plaats te vinden op de arbeidsmarkt.

 

13.05  Valérie De Bue (MR): Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Il est vrai que même si notre pays semble mieux se comporter que d'autres, il n'empêche que la crise n'est pas terminée et qu'elle devrait encore avoir des effets négatifs au niveau de l'emploi.

 

Je me réjouis d'apprendre qu'un débat sera organisé au sein de ce Parlement dans les prochaines semaines. Il nous donnera l'occasion de discuter de notre proposition de résolution portant sur les mesures d'accompagnement pour les chômeurs et de revoir cette politique en vue d'y apporter des améliorations et faire en sorte que les personnes qui perdent malheureusement leur emploi puissent retrouver rapidement un travail. Il nous donnera aussi l'occasion de discuter et d'adopter des mesures d'accompagnement ainsi que des mesures relatives à la formation et de faire en sorte d'organiser une meilleure collaboration entre l'État fédéral et les Régions.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

14 Vraag van mevrouw Sofie Staelraeve aan de vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen over "de activering van werkzoekenden" (nr. P1266)

14 Question de Mme Sofie Staelraeve à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances sur "l'activation de demandeurs d'emploi" (n° P1266)

 

14.01  Sofie Staelraeve (Open Vld): Mevrouw de minister, u zult het met mij eens zijn dat wij vandaag op de arbeidsmarkt worden geconfronteerd met een tegenstelling die wij niet kunnen dulden in een modern land als België. Wij worden namelijk geconfronteerd met een hoge werkloosheid ten gevolge van de economische crisis, terwijl er tegelijkertijd grote nood is aan werkkrachten om bepaalde jobs in te vullen. Er zijn meer bepaald 61.000 vacatures voor knelpuntberoepen en die knelpuntberoepen blijven steeds dezelfde.

 

Kortom, wij worden geconfronteerd met de tegenstelling van nood aan werk en nood aan werknemers. Wij kunnen daar als beleidsverantwoordelijken niet naar blijven staan kijken, maar wij moeten actie ondernemen, vandaar mijn vraag inzake activering.

 

Ten eerste, in het regeerakkoord staat dat er een nieuw samenwerkingsakkoord zou worden gesloten met de regio’s over de uitbreiding van de activering, waarbij de regio’s en de federale overheid nauwer samenwerken. Ik wil graag weten hoever het daarmee staat en hoe snel men tot dat nieuwe samenwerkingsakkoord kan komen.

 

Ten tweede, werkt u voor het verhelpen van het probleem van de knelpuntvacatures aan een meerjarenplan met concrete streefcijfers?

 

14.02 Minister Joëlle Milquet: Allereerst wil ik de genoemde cijfers inzake het tekort aan arbeidskrachten voor knelpuntberoepen nuanceren. Het rapport van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, dat vorige dinsdag werd vrijgegeven, geeft aan dat het aantal bedrijven dat laat weten dat hun activiteiten worden belemmerd door een tekort aan geschoolde arbeidskrachten, over het algemeen vermindert. Dat is misschien goed nieuws.

 

Men kan dus niet laten doorschijnen dat het tekort aan arbeidskrachten nog altijd even hoog is. Het rapport van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid onderstreept evenwel dat er voor sommige beroepen waar sinds lang een tekort aan arbeidskrachten bestaat, zoals kraanarbeiders, boekhouders, horecapersoneel en schrijnwerkers, geen verbetering optreedt.

 

Dat alles gezegd zijnde, ben ik het ermee eens dat de omvang van het probleem van de knelpuntberoepen onaanvaardbaar is en dat de vorming en begeleiding van werkzoekenden nog moet worden verbeterd en versterkt. Het zijn echter vooral de Gewesten die ter zake bevoegd zijn. De arbeidsbemiddeling en de opleiding van werkzoekenden zijn immers gewestmateries.

 

Ik hoop dat de nieuwe regionale regeerakkoorden sterk de nadruk zullen leggen op onderwijs, vorming en begeleiding van werknemers, precies met het oog op de knelpuntberoepen.

 

In het kader van de activeringsprocedure van werkzoekenden valt begeleiding onder de bevoegdheid van de regio’s, terwijl de federale overheid instaat voor de opvolging. Wat dat laatste betreft, dient te worden opgemerkt dat de opvolging van werkzoekenden nog nooit zo effectief en evenwichtig is geweest als vandaag. Verschillende externe evaluaties via consultancybureaus hebben uitgewezen dat het plan voor de begeleiding en opvolging van werkzoekenden goede resultaten afwerpt en het functioneren van onze arbeidsmarkt bevordert. We stellen met name sinds de inwerkingtreding ervan een gemiddelde daling vast met 24 procent van de werkzoekenden die onder het plan vallen.

 

Het plan kan evenwel nog worden verbeterd en versterkt. Ik heb in die zin dan ook een voorstel aan de Ministerraad voorgelegd. Op unaniem advies van de sociale partners heeft de Ministerraad mijn voorstel in mei 2008 goedgekeurd. Intussen zijn de onderhandelingen natuurlijk om institutionele redenen gestopt. Ik ben ervan overtuigd dat ze zo snel mogelijk opnieuw moeten worden opgestart. Ik zal dat doen, zodra de nieuwe gewestregeringen zijn gevormd.

 

Ik ben nu bezig met de voorbereiding van een aantal nieuwe maatregelen, namelijk wat de werkgelegenheid voor de jeugd en de vorming betreft, precies met een link naar de knelpuntberoepen.

 

14.03  Sofie Staelraeve (Open Vld): Mevrouw de minister, ik was even bang dat u alleen zou zeggen dat u tevreden bent met de evolutie. We kennen u echter als een zeer actief minister, die graag de touwtjes zelf in handen wil houden. Ik ben dus blij met het tweede deel van uw antwoord dat u het samenwerkingsakkoord na de vorming van de regionale regeringen zo spoedig mogelijk voor de bakker zult krijgen.

 

Voorts werkt u aan een plan dat de knelpuntberoepen met concrete maatregelen en concrete cijfers zal wegwerken.

 

Ik dank u daarvoor. Wij houden dat in de gaten.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

15 Vraag van mevrouw Hilâl Yalçin aan de vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen over "de integratie van allochtonen op de arbeidsmarkt" (nr. P1267)

15 Question de Mme Hilâl Yalçin à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances sur "l'intégration d'allochtones sur le marché du travail" (n° P1267)

 

15.01  Hilâl Yalçin (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ik stel u deze vraag naar aanleiding van het onlangs verschenen OESO-rapport over de integratie van migranten op de arbeidsmarkt. In dit onderzoek is de positie van de etnisch-culturele minderheden vergeleken in een aantal Europese landen. Helaas komt in dat onderzoek heel goed naar voren dat ons land daar zeer bedroevend in scoort. De werkloosheid bij allochtonen ligt 10 procent hoger dan bij autochtonen. En wat misschien nog opmerkelijker is, is dat slechts een derde van de vrouwelijke allochtonen een job heeft.

 

Wat volgens mij echt alarmerend is in dit onderzoek, is het gebrek aan tewerkstellingskansen voor de tweede generatie allochtonen. Dit zijn nota bene mensen die hier zijn geboren en opgegroeid, en hier school hebben gelopen maar helaas kunnen zij niet aan een job geraken. Er is ook geen enkel ander Europees land waar de kloof tussen allochtonen en autochtonen op de arbeidsmarkt zo groot is. Deze lage tewerkstellingskans blijft ook bestaan na uitzuivering van socio-economische status, opleidingsgraad en ouderlijke achtergrond.

 

Mevrouw de minister, ik weet dat dit een topic is dat ook u na aan het hart ligt en dat u het met mij eens zult zijn dat dit verontrustende gegevens zijn. Vandaar dat ik u de vraag wil stellen hoe u deze cijfers interpreteert en welke maatregelen u ter zake zult nemen.

 

15.02 Minister Joëlle Milquet: Ik ben het roerend eens met de conclusie en aanbevelingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

 

Wat mijn bevoegdheden betreft, zijn de maatregelen die op het federale niveau worden opgestart de volgende: de socio-economische monitoring, het label diversiteit, de testing, de nieuwe maatregel voor startbanen met betrekking tot activa, de lancering van rondetafels van de interculturaliteit in september 2009 met nieuwe voorstellen inzake discriminatie, de strijd tegen werkloosheidsvallen, enzovoort.

 

Rekening houdend met het belang van deze vaststelling en met de noodzaak om onze waakzaamheid ter zake te versterken, aangezien de crisis het voor migranten op de arbeidsmarkt nog moeilijker dreigt te maken dan voor anderen, ben ik van mening dat er bij de budgetopmaak 2010 en bij het presenteren van mijn volgende beleidsnota in bijkomende en specifieke maatregelen zal moeten worden voorzien om de inschakeling van de migranten op de arbeidsmarkt te bevorderen.

 

Ik heb mijn kabinet en mijn administratie de opdracht gegeven om daarover voorstellen te bezorgen. Ik heb ook een paar ideeën, gebaseerd op met name de aanbevelingen van de OESO en de good practices in het buitenland. Dat zal ook in mijn nota staan.

 

15.03  Hilâl Yalçin (CD&V): Mevrouw de minister, ik ben zeer blij te horen dat er concrete maatregelen zullen worden genomen, en ook budgettaire maatregelen.

 

Het is natuurlijk wel schrijnend. Mijn collega van Open Vld maakt duidelijk dat er een tekort is aan arbeidskrachten, terwijl het in mijn vraagstelling gaat over een aanbod aan arbeidskrachten. Het zou goed zijn om dat te kunnen vermengen en een synthese daarrond te maken.

 

Ik ben het met u eens dat het gaat om een sociaal en menselijk kapitaal dat we niet mogen laten verloren gaan.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

16 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Nathalie Muylle aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over "het overleg tussen melkveehouders en de distributiesector" (nr. P1269)

- de heer Georges Gilkinet aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over "de onderhandelingen met de melkproducenten" (nr. P1270)

- mevrouw Sofie Staelraeve aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over "het overleg tussen melkveehouders en de distributiesector" (nr. P1271)

- de heer Josy Arens aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over "de onderhandelingen met de melkproducenten" (nr. P1272)

16 Questions jointes de

- Mme Nathalie Muylle à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique sur "la concertation entre les éleveurs de vaches laitières et le secteur de la distribution" (n° P1269)

- M. Georges Gilkinet à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique sur "les négociations avec les producteurs de lait" (n° P1270)

- Mme Sofie Staelraeve à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique sur "la concertation entre les éleveurs de vaches laitières et le secteur de la distribution" (n° P1271)

- M. Josy Arens à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique sur "les négociations avec les producteurs de lait" (n° P1272)

 

16.01  Nathalie Muylle (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, de voorbije weken zijn we getuige geweest van de acties die melkveehouders in Brussel hebben gevoerd. Hun vraag was een eerlijke melkprijs. U weet het beter dan ikzelf: het zijn niet alleen de melkveehouders, maar verschillende takken binnen land- en tuinbouw vandaag die het zeer moeilijk hebben en hun producten onder de productieprijs moeten verkopen, dus met verlies.

 

Oplossingen zijn mogelijk op twee terreinen. Een eerste is Europa, maar dat laat de boeren momenteel in de kou staan. Het is niet uw fout, mevrouw de minister, maar ik vind het jammer dat België geen standpunt heeft kunnen innemen. Ik vind het ook spijtig dat minister Lütgen een brief heeft gestuurd aan alle Europese collega’s en de Europese Commissie met zijn visie op de problematiek: dit is niet de visie die wordt gedeeld door de andere regio’s. Dit wilde ik toch even kwijt.

 

Ten tweede zijn er interne maatregelen. Wat kunnen we intern doen? We hebben het prijsobservatorium gehad, maar wat kunnen we nu doen voor melk? Een crisistoelage is een van de mogelijkheden. Gisteren zou er daarover overleg hebben plaatsgevonden tussen zuivel-, distributie- en landbouwsector. Dat zou zijn afgesprongen op de problematiek van wie betaalt.

 

Waar staan we vandaag als Belgische regering ten opzichte van Europa toe? Kunnen wij intern iets doen? Kan het overleg daarover nog goed komen?

 

16.02  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, madame la ministre, j'ai acheté tout à l'heure cette bouteille de lait à 1,15 euro - un des premiers prix dans une grande surface. Vous le savez mieux que moi, ce litre a été payé un peu moins de 0,20 euro au producteur, alors que son prix de revient se situe au-delà des 0,30 euro, soit environ 20 cents au-delà du prix de vente au transformateur.

 

La situation des producteurs laitiers est très grave. Ce n'est pas nouveau: nous avons déjà interpellé le premier ministre; voilà quelques semaines, nous avons déposé une proposition de résolution pour laquelle nous demandions l'urgence, car une absence de réaction entraînera de nombreuses faillites avec des conséquences économiques et environnementales importantes.

 

Ce lundi, vous avez décidé d'agir; vous n'êtes pas la seule responsable puisque les compétences sont largement régionalisées et européennes. Permettez-moi cependant de vous dire que j'ai trouvé votre réaction tardive et que les résultats proposés aujourd'hui sur la table sont particulièrement décevants, tant sur la méthode que sur l'importance, si j'en crois cette aumône de 2 cents par litre accordée aux producteurs. C'est pourquoi les actions ne sont pas achevées, les barrages ne sont pas levés; s'ils le sont, c'est à cause de la fatigue des agriculteurs, mais ils reviendront.

 

Madame la ministre, quel est votre bilan de cette petite semaine de négociations?

Comme la situation est loin d'être débloquée, que comptez-vous mettre en place, en fonction de vos compétences, pour trouver une réelle solution, peut-être en agissant différemment et en associant aux discussions tous les acteurs concernés?

 

16.03  Sofie Staelraeve (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, de problematiek is ondertussen door de collega's geschetst. Ik zal dat niet herhalen.

 

Ik heb vernomen dat de onderhandelingen na gisterenavond te zijn afgesprongen, vanmiddag opnieuw zijn opgestart. Ik wil graag weten wat de stand van zaken is en welke elementen volgens u een mogelijke oplossing kunnen bieden, in combinatie met een eventuele prijzentoeslag.

 

Breder gezien wil ik toch even de aandacht vestigen op de hele situatie van de land- en tuinbouwsector die momenteel heel fragiel is. Wordt de sector in bredere context daarbij betrokken?

 

16.04  Josy Arens (cdH): Madame la ministre, je voudrais savoir où en sont les négociations. Il existe, paraît-il, un accord du côté néerlandophone et non du côté wallon. Envisagez-vous, en votre qualité de ministre fédéral, d'autres mesures, malgré que ces compétences soient largement régionalisées? Nous avons encore une série d'outils à notre disposition. Envisagez-vous de les mettre en œuvre? Où en êtes-vous au niveau de l'Observatoire des prix, au niveau du gouvernement?

 

16.05  Sabine Laruelle, ministre: Monsieur le président, je tenterai de répondre de manière aussi complète que possible. Monsieur Gilkinet, vous me permettrez de ne pas tomber dans la démagogie!

 

Certes, le prix du lait est particulièrement problématique. C'est peu de le dire! Au niveau européen, une baisse du prix du lait avait été prévue, mais pas de façon aussi profonde et aussi longue. Il importe de remarquer que le prix payé en Belgique par rapport à l'Europe des Quinze est, hélas, le prix le plus bas. Il s'élève à 20 cents, alors que dans les autres pays, il est de quelques cents supplémentaires. Au niveau des Régions, il y a lieu de s'interroger quant à la valorisation et à la valeur ajoutée apportée au lait.

 

La moitié de notre production laitière est exportée. Ainsi, l'ampleur de toute mesure relative à la distribution sera nécessairement réduite de moitié au niveau de la production. Par conséquent, le secteur de la distribution ne sait prendre aucune mesure en ce qui concerne les exportations. Or, les organisations agricoles souhaitent une mesure profitant à chaque litre de lait produit. Il y a un certain nombre d'éléments dont il faut tenir compte.

 

J'ai souhaité organiser une réunion, ce mardi, avec les collègues régionaux. En effet, le Conseil européen s'est réuni la semaine dernière et divers contacts ont été prix. L'objectif de cette réunion était de remettre l'ensemble des acteurs autour de la table, afin de réinstaurer un dialogue et travailler de façon constructive dans les jours et les semaines à venir.

 

Na de vergadering met mijn Waalse en mijn Vlaamse collega maar ook met de sector van de zuivelindustrie, van de verwerkende nijverheid en van de distributie hebben we vier conclusies getrokken.

 

Premièrement, la mise en place d'un système de solidarité pour certains produits alimentaires. Un fonds serait créé et redistribué directement aux agriculteurs. Cette idée a été émise sans plus de précision le mardi.

 

Ten tweede, het opstellen van een gedragscode van goede handelspraktijken. Ik noem als voorbeeld de problematiek van de techniek van de lokprijs voor sommige landbouwproducten zoals melk, brood, vlees of groenten.

 

Die twee eerste conclusies zijn geformuleerd door de werkgroep onder voorzitterschap van de heer Verjus, de vice-voorzitter van de FOD Economie.

 

Ten derde, de FOD Economie moet voor begin september drie analyses maken.

 

Ten eerste moet worden nagegaan welke elementen nodig zijn om een echte transparantie te verkrijgen in de vorming van de prijs in de melksector. We hebben een prijsobservatorium en twee conclusies, maar we hebben nog geen echte transparantie in de vorming van de prijs. Welke elementen moet de FOD Economie invoeren om dat te bekomen?

 

Ten tweede, in Frankrijk bestaat er een systeem tussen de zuivelindustrie, de distributie en de boeren. Het gaat in Frankrijk om echt interprofessionele organisaties. In België kennen wij dat niet.

 

Nous devons procéder à cette analyse juridique, examiner le contexte légal belge et voir si le système français peut être transposé, en sachant également que la Commission européenne est en train d'examiner de très près le système français qui contreviendrait peut-être aux règles de la concurrence.

 

Vierde conclusie. De landbouworganisaties en de zuivelindustrie zullen vergaderen over de oprichting van een echte interprofessionele organisatie in de zuivelketen in België, maar ook om na te gaan of het mogelijk is een echte producentgroepering te hebben in de melksector.

 

L'objectif est de voir si l'on peut créer une réelle interprofession en Belgique et travailler avec des organisations de producteurs. Cette réunion aura lieu avec des représentants de l'industrie laitière et des agriculteurs.

 

Une réunion s'est tenue hier sous la présidence de M. Verjus. Un pré-accord a été proposé, dans lequel le secteur de la distribution s'engage à mettre un montant de 34 millions d'euros dans ce fonds de solidarité qui serait reversé aux agriculteurs. La Fédération wallonne des agriculteurs n'a pas pu donner son aval à ce pré-accord, mais elle ne l'a pas non plus refusé. Ce matin est intervenu un accord formel entre la Fédération de la distribution, le Boerenbond et ABS. Cet accord ne sera d'application sur l'ensemble de la Belgique que si les barrages sont levés.

 

Enfin, si je vous ai déçu, monsieur Gilkinet, vous m'avez encore plus déçue en ne venant pas avec du lait bio!

 

16.06  Nathalie Muylle (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, u hebt gezegd dat verschillende elementen positief zijn.

 

Ik hoop dat we heel snel tot een besluitvorming komen. Ik blijf erbij dat het niet alleen een probleem van de melksector is, maar ook van heel wat andere sectoren. Ik weet dat u met heel wat andere werkgroepen bezig bent. Ik denk bijvoorbeeld ook aan fiscale maatregelen. Blijf daar zeker werk van maken.

 

U hebt verwezen naar de gedragscode en hebt gezegd dat heel wat melk bestemd is voor de export. Ik kom uit die sector en zie vandaag nog heel veel distributiebedrijven die op de Europese markt kopen en niet met hun melk op de Belgische markt kopen. Dat zou al een heel belangrijk punt zijn om op te nemen in de gedragscode.

 

Ik wil nog een laatste punt meegeven aan collega Arens. Ik hoop dat het Belgisch standpunt niet wordt dat we in Europa naar quotumdalingen moeten gaan, want ik meen dat dit echt niet goed zou zijn voor onze boeren.

 

16.07  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, madame la ministre, si je ne peux être d'accord avec vous tout en étant démagogue, j'adopterai encore souvent cette attitude!

 

16.08  Sabine Laruelle, ministre: Oui, je vous connais!

 

16.09  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Il me semble avoir été nuancé puisque j'ai attiré l'attention sur le fait que vous n'étiez pas la seule responsable et que les Régions et l'Europe avaient également une responsabilité en la matière. Toujours est-il que les agriculteurs ne doivent pas être les victimes de la complexité institutionnelle et de la mésentente entre les différents acteurs, et notamment de votre mésentente avec vos collègues régionaux.

 

16.10  Sabine Laruelle, ministre: (…)

 

16.11  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): J'ai eu des contacts avec des personnes qui ont participé aux tables rondes. Elles m'ont rapporté qu'elles avaient été particulièrement malmenées. Il est donc certainement possible de faire mieux!

 

Par ailleurs, vous avez dit que vous aviez confié une mission au SPF Économie afin de procéder à une évaluation. Madame la ministre, un débat a eu lieu au sein de ce Parlement, il y a deux ou trois mois, sur un observatoire des prix. Je crois me rappeler que ce sont les libéraux qui ont voulu que l'on "atténue" les propositions mises sur la table!

 

Pour notre part, nous demandons depuis toujours un véritable contrôle des prix. En effet, les agriculteurs souhaitent ne pas devoir dépendre d'aides diverses – je pense ici aux 2 centimes d'euro au litre qui vont leur être accordés –, mais pouvoir bénéficier du fruit de leur labeur à l'instar de tout travailleur. Ils souhaitent que le prix de vente du lait qu'ils produisent corresponde au prix de production.

 

Madame la ministre, je profite de cette occasion pour vous offrir un litre de lait, même s'il n'est pas bio.

 

16.12  Sofie Staelraeve (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, uw uitgebreide en heel gedetailleerde antwoord bevat inderdaad een aantal elementen die tegemoetkomen aan de vier eisen van het Agrofront. U gaat dus heel duidelijk in op die vier eisen.

 

Ik hoop dat dit tegen de maand september mooi kan afgerond zijn en dat ondertussen de boeren opnieuw aan de slag kunnen. Zij zijn nu immers aan het praten, maar het akkoord zal pas definitief zijn wanneer de blokkade wordt opgeheven.

 

16.13  Josy Arens (cdH): Madame la ministre, je vous remercie. Il y a le secteur laitier mais il y a aussi les autres secteurs. Il faudra que nous réfléchissions globalement à l'avenir du monde agricole en Belgique car un pays doit toujours s'organiser afin de pouvoir produire ses propres denrées alimentaires. Les consommateurs doivent comprendre qu'il y va aussi de leur intérêt. Nous devons garantir une agriculture efficace dans notre pays.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

17 Samengevoegde vragen van

- de heer Koen Bultinck aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over "bijverdienen voor gepensioneerden" (nr. P1273)

- de heer Georges Gilkinet aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over "de inkomensgrens voor gepensioneerden" (nr. P1274)

- mevrouw Sonja Becq aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over "bijverdienen voor gepensioneerden" (nr. P1275)

- mevrouw Maggie De Block aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over "bijverdienen voor gepensioneerden" (nr. P1276)

- mevrouw Carine Lecomte aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over "de inkomensgrens voor gepensioneerden" (nr. P1277)

17 Questions jointes de

- M. Koen Bultinck à la ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes sur "les revenus d'appoint des retraités" (n° P1273)

- M. Georges Gilkinet à la ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes sur "le plafond maximum de revenus des pensionnés" (n° P1274)

- Mme Sonja Becq à la ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes sur "les revenus d'appoint des retraités" (n° P1275)

- Mme Maggie De Block à la ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes sur "les revenus d'appoint des retraités" (n° P1276)

- Mme Carine Lecomte à la ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes sur "le plafond maximum de revenus des pensionnés" (n° P1277)

 

17.01  Koen Bultinck (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, de jongste dagen worden wij geconfronteerd met pijnlijke verhalen van gepensioneerden. Als zij te veel bijverdienen, krijgen zij een bericht van de pensioendienst dat zij het hele pensioen van het voorbije jaar moeten terugbetalen.

 

Ik neem het voorbeeld van de gepensioneerde, zelfstandige slager die in de media kwam. Hij had volgens de regels inderdaad 300 euro te veel verdiend. Hij kreeg daarbij in 2007 nog wat vakantiegeld. Uiteindelijk ontving hij een dodelijke brief van de administratie waarbij stond dat hij zijn volledig pensioen van 2006 moest terugbetalen.

 

Ik denk dat ik u als socialist niet moet overtuigen van het feit dat dit een asociale, absurde maatregel is, mevrouw de minister. Dat is bijzonder pijnlijk, want wij zijn het enige land in Europa dat nog dergelijke absurde regels met betrekking tot de cumul bij gepensioneerden overeind houdt.

 

Mevrouw de minister, het wordt een slechte gewoonte dat de parlementsleden allerlei zaken via de media moeten vernemen en u niet in eerste orde het Parlement inlicht. Ik heb akte genomen van het feit dat u de hele problematiek wil herzien. Ik zou durven zeggen dat het de goede richting uitgaat; de minister van Pensioenen kondigt andermaal aan dat ze iets zal herzien.

 

Mevrouw de minister, ik heb drie concrete vragen. Kunt u mij zeggen hoeveel de kostprijs voor de sociale zekerheid zal zijn als wij de beperkingen die nu bestaan op de mogelijkheden om bij te verdienen voor gepensioneerden, afschaffen? Wat is de kostprijs van de ambtenaren die de absurde regeling moeten controleren? De oefening om een deel van de ambtenarij af te schaffen zou wel eens zeer nuttig en kostenbeperkend kunnen zijn.

 

De essentiële vraag is of u bereid bent om de regels te herzien, mevrouw de minister? In de regeringsverklaring staan daarover een paar vage zinnen. Ook in de beleidsbrieven van de voorbije jaren stonden zeer vage zinnen. Onze fractie wil stilaan zeer concrete maatregelen ter zake zien.

 

17.02  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, madame la ministre, dans votre interview au journal "De Standaard" ce matin, vous déclarez envisager la suppression de la limite maximale des revenus complémentaires aujourd'hui autorisés aux pensionnés. Je ne doute pas de la progressivité et de la simplification administrative de la mesure. On peut saluer ces aînés qui contribuent, de par leur intelligence, au fonctionnement de notre économie, paient des cotisations sociales et contribuent ainsi à la solidarité. Toutefois, il me semble que vous allez vite en besogne! En effet, une conférence nationale sur les pensions est en cours et devrait aborder ce sujet.

 

Il faut étudier le profil des personnes concernées. S'agit-il d'Albert Frère qui renonce à sa pension parce qu'il gagne très bien sa vie par ailleurs ou du petit indépendant qui doit travailler pour survivre? En outre, cette mesure éventuelle, qu'elle ait un coût ou qu'elle rapporte au budget, a un impact symbolique qui n'est pas neutre sur la solidarité entre actifs et non-actifs.

 

Madame la ministre, disposez-vous de statistiques sur le profil des personnes concernées, au-delà du nombre qui a été cité dans la presse ces deux derniers jours. S'agit-il de personnes qui gagnent très bien leur vie ou plutôt de personnes qui doivent travailler après leur pension pour nouer les deux bouts? Quel est actuellement le coût lié au contrôle de cette limite maximale pour l'ONP? Confirmez-vous votre intention de supprimer ce plafond? Le cas échéant, quel sera le rôle de la conférence nationale sur les pensions? Sera-t-elle inutile ou l'écouterez-vous pour cette matière comme pour toutes celles relatives aux pensions?

 

17.03  Sonja Becq (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ik heb u nog niet zo lang geleden over dezelfde thematiek ondervraagd, namelijk over het overschrijden van de grens van 15 procent. We weten dat het grensbedrag voor de mogelijke overschrijding is verhoogd, omdat we soms met schrijnende gevallen te maken hebben van mensen die meer dan die 15 procent verdienen. U zegt dat ze dat weten, maar uiteindelijk is het toch een probleem dat ze vaak meer pensioenbedragen moeten terugbetalen dan wat ze bijverdienen. Bovendien moet een onderscheid worden gemaakt tussen mensen boven de 65 en onder de 65 jaar; verschillende bedragen zijn van toepassing.

 

U hebt ons op dat moment niet geantwoord dat u zou onderzoeken wat eventueel de opbrengst is wanneer mensen werken na hun 65 jaar. Ik lees vandaag in de krant dat u dat wel gaat onderzoeken. Ik herinner u eraan dat ik u daarover eind januari van dit jaar een schriftelijke vraag heb gesteld. Ik heb daarop ondertussen nog geen antwoord gekregen of er moet ergens een vergissing zijn gebeurd. Ik vind het wel belangrijk om dat antwoord te kennen.

 

Ik denk ook dat we niet moeten wachten op het einde van de Pensioenconferentie als we hier een consensus bereiken om voor mensen boven de 65 jaar, die nog aan het werk willen zijn en die grens overschrijden, die sanctie op te heffen.

 

Vervolgens herhaal ik mijn pleidooi uit de commissie, voor degenen onder de 65 jaar die werk en pensioen combineren, maar eigenlijk pas twee jaar na datum worden verwittigd van het feit dat ze te veel hebben verdiend. Daardoor konden ze die situatie ook niet in het jaar nadien regulariseren. Ook voor hen moet er een oplossing worden gevonden.

 

17.04  Maggie De Block (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, de problematiek is gekend. In 2001 werd reeds door onze partij een wetsvoorstel ingediend om het bijverdienen door gepensioneerden volledig mogelijk te maken, dus zonder plafond, zonder overschrijdingen en zonder sancties. De mensen zouden onbeperkt kunnen bijverdienen, zonder hun pensioen of een deel ervan te riskeren. Ondertussen is het voorstel voor de derde keer opnieuw ingediend, mevrouw de minister. Het verheugt ons dat we deze week vanuit de PS en de CD&V positieve signalen hebben opgevangen.

 

Het was altijd een bizar punt. We zijn er nochtans tijdens de regeringen-Verhofstadt I en II in geslaagd om het toegelaten bedrag met 235 procent te verhogen. Ook deze regering heeft het toegelaten bedrag reeds met 25 procent verhoogd.

 

Dat staat niet in vage termen in het regeerakkoord. Het staat er duidelijk in.

 

Mevrouw de minister, mijn vraag is heel eenvoudig en u kunt een heel kort antwoord geven. Deze onzinnige maatregel sanctioneert mensen die willen werken en blijven bijdragen aan de sociale zekerheid, die zoals wij weten kreunt onder het gewicht van de vergrijzing. Bent u van plan om die maatregel te laten vallen en het bedrag onbeperkt toe te laten? Een ja of een neen is voor mij voldoende.

 

17.05  Carine Lecomte (MR): Monsieur le président, madame la ministre, je voudrais revenir sur une mesure certes intéressante, mais peut-être pas suffisante.

 

Les pensionnés peuvent poursuivre une activité professionnelle tout en conservant leur pension pour autant que leur revenu professionnel n'atteigne pas un certain plafond. En 2008, le gouvernement a consacré 12.800.000 euros pour relever ce plafond de 25%. Ainsi, un pensionné peut aujourd'hui gagner plus de 26.000 euros dans le régime salarié et près de 21.000 euros en tant qu'indépendant et conserver sa pension. Cependant, environ 2.500 personnes dépassent le plafond fixé d'au moins 15% et doivent par conséquent rembourser les pensions qu'ils ont indûment touchées.

 

Notre groupe est un fervent défenseur du fait de permettre à tout un chacun, sur base volontaire, de poursuivre une activité professionnelle qu'elle qu'en soit la rémunération.

 

Quelle est l'information transmise aux pensionnés qui poursuivent une activité professionnelle? Reçoivent-ils un avis de régularisation avant de voir leur pension suspendue ou de devoir la rembourser?

Pourrait-on envisager un système de régularisation, un peu sur le principe des vases communicants? Le trop-perçu d'une année serait par exemple compensé par une diminution de l'activité, et par conséquent de la rémunération, l'année suivante.

 

Je vous rappelle que le MR est partisan d'une libéralisation totale en la matière, telle qu'elle est décrite dans notre proposition de loi n° 88.

 

17.06 Minister Marie Arena: Mijnheer de voorzitter, mevrouw De Block, het is niet zo simpel, het is niet ja of neen. Er zijn drie verschillende situaties voor de personen die het plafond overschrijden.

 

La première chose à dire, c'est qu'on a répondu à une question écrite en donnant des informations sur le nombre de personnes qui ont une activité professionnelle outre leur pension et qui ont dépassé ce fameux seuil de 15%, ce qui leur a valu une sanction. C'est cela qui a été repris par les médias: pas une déclaration de ma part mais bien ma réponse à une question écrite.

 

Premièrement, dans la Conférence nationale des pensions et de manière générale, on dit et on répète qu'il est essentiel que la pension légale permette à leurs bénéficiaires de vivre dignement et que ce travail autorisé soit une faculté offerte aux personnes qui peuvent et qui veulent travailler. Ce n'est pas une obligation de travailler au-delà de 65 ans mais, au contraire, la confirmation que la pension légale est ce qui permet de vivre dignement et que les pensionnés qui désirent et peuvent travailler en ont la possibilité.

 

Trois situations très différentes doivent être prises en considération. La première est celle des personnes qui ont constitué leur droit à la pension et qui ont plus de 65 ans. Comme je l'ai dit en commission des Affaires sociales où on discutait des pensions – c'est ce qui a été repris par les médias –, pour ces personnes de plus de 65 ans qui ont le droit à la retraite et qui expriment le désir de pouvoir travailler, je ne m'oppose pas à une discussion sur la levée de ce plafond. On a déjà réalisé un exercice en 2008, une augmentation de 25% mais cette augmentation a un coût qui est supporté par le département des Pensions et l'effet retour n'est pas calculé. Si on arrive à calculer l'effet retour de l'activité des retraités de plus de 65 ans et que l'opération se révèle neutre pour les pensions, on peut l'envisager dans le contexte budgétaire actuel.

 

Monsieur Bultinck, vous faisiez référence à l'effet que cela pouvait avoir sur la sécurité sociale, vu que des personnes de plus de 65 ans travaillent et contribuent à la sécurité sociale. Après le rehaussement de 25% du plafond, on a constaté un coût et si on supprimait le plafond, sans les effets retour, cela coûterait 60 millions. Je veux qu'on puisse déposer une proposition en ce sens mais que le coût ne soit pas assumé par le département des Pensions au détriment des progrès que nous pourrions accomplir ailleurs, en faveur des pensions minimum, au lieu de compenser cette perte de 60 millions sur les retraites les plus basses.

 

Il convient de prendre en considération les effets retour et d'arriver à une opération neutre en ce domaine. C'est important!

 

Deuxième catégorie de personnes concernées: celles qui ont constitué un droit de pension sans avoir atteint les 65 ans. Dans ce cas, il ne serait pas du tout dans l'air du temps d'encourager la retraite avant l'échéance de 65 ans.

 

J'entends partout, mais encore aujourd'hui je ne dis pas être d'accord avec la FEB, qu'il faut encourager les gens à travailler plus longtemps. Il est certain qu'une mesure permettant une activité autorisée et déplafonnée entre 60 et 65 ans encouragerait la prise de la retraite à 60 ans; or tout le monde pousse au contraire à augmenter ce taux d'activité entre 60 et 65 ans, donc évitons d'encourager la prise de la retraite.

 

D'ailleurs, un dispositif appelé "bonus pension" donne un pourcentage supplémentaire du montant de la pension pour toutes les années prestées entre 62 et 65 ans; pourquoi alors initierions-nous un dispositif encourageant à agir à l'opposé? Dans la vie, et particulièrement en politique, il s'agit de se montrer cohérent et de ne pas proposer des mesures qui permettent tout et son contraire. Ainsi, pour les mesures concernant les 60 à 65 ans, il ne me semble pas opportun de lever ces plafonds.

 

La dernière catégorie concerne les pensions de survie. En commission, nous avons proposé de réfléchir à un système plus dégressif en matière de sanction. En effet, nous avons là des cas particuliers de deuil, de durée de deuil, de rentrée sur le marché du travail. Il convient d'agir selon des préoccupations particulières pour cette troisième catégorie, en travaillant sur une dégressivité au niveau de la sanction prise.

 

Voilà les trois catégories et les intentions. Bien entendu, monsieur Gilkinet, tout cela sera concerté et discuté en conférence nationale des pensions. Mais cela reflète le sentiment des discussions avec les partenaires sociaux, en commission et en Conférence nationale des pensions.

 

De voorzitter: Ik dring erop aan dat er zeer kort wordt gerepliceerd, alstublieft, gelet op het omstandig antwoord van de minister en het gevorderde uur.

 

17.07  Koen Bultinck (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, ik ga ervan uit dat we in het Parlement toch nog een repliek mogen geven en dat die regels toch nog niet zijn afgeschaft? We mogen vanuit de oppositie toch nog iets zeggen, hoop ik?

 

Mevrouw de minister, ik stel vast dat u de hele problematiek kadert in die fameuze nationale pensioenconferentie. Eerlijk gezegd, wij zouden willen dat het wat sneller vooruitgaat. Ik hoor u deze dagen zeer veel doorverwijzen naar de nationale pensioenconferentie en ik vrees stilaan dat het een slechte gewoonte wordt om alles op de lange baan te schuiven. Neem akte van het feit dat de oppositie u wil stimuleren om wat sneller te gaan dan we de jongste tijd, de jongste maanden en zelfs de jongste twee jaar van u gewoon zijn.

 

Ten tweede, mevrouw de minister, u komt ons niet het goede nieuws melden inzake de absurde sancties, waarbij totaal uit het verband gerukt volledige pensioenbedragen moeten worden terugbetaald, ook al heeft men maar een klein beetje te veel verdiend. U zegt daaraan te zullen werken en te zullen zien in welke mate de sancties degressief kunnen zijn. Laten we eerlijk zijn: we moeten naar een totale afschaffing van die absurde sancties, dat moeten we radicaal durven oplossen door wat verder te durven te kijken.

 

Ik ben niet de eerste die zoiets lanceert: ik stel vast dat een bepaalde ouderenvereniging vandaag zeer duidelijk vraagt om naar een sanctie te gaan die mensen alleen verplicht terug te betalen wat ze eventueel te veel hebben verdiend. Dat zou al een stuk milder zijn dan de absurde realiteit die nu bestaat. We moeten dat zeer ernstig bekijken.

 

Als het van ons afhangt, zullen wij u steunen. Er ligt al zeer lang een wetsvoorstel van Vlaams Belang ter tafel om onbeperkt bijverdienen toe te laten voor gepensioneerde vijfenzestigplussers. Dat zou de logica zelf zijn.

 

17.08  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Si je comprends bien, madame la ministre, votre annonce de ce matin était prématurée. Ou bien vous avez été mal comprise par la presse. Selon la presse, vous étiez très favorable à une suppression de ce plafond. Vous avez été plus nuancée ici.

 

J'attends de vous un chiffrage précis. La mesure n'est pas a priori la plus redistributive, ni la plus exempte de pièges. Vous en avez d'ailleurs cité quelques-uns. Au sujet de l'avis de la Conférence nationale sur les pensions, il s'agit d'un débat que nous avons déjà eu sur la suppression de la cotisation de solidarité, vous vous en souviendrez.

 

Il faut faire la différence entre M. Albert Frère et le pensionné qui doit travailler pour nouer les deux bouts. Nous ne voulons pas d'un modèle où la norme serait de devoir travailler quand on est pensionné. Ce que nous attendons prioritairement de vous, c'est un relèvement des plus petites pensions pour permettre à chacun de vivre dignement.

 

17.09  Sonja Becq (CD&V): Ten eerste, ik wil niet in demagogie vervallen. Voor ons moet het wettelijk pensioen ook voldoende zijn. Wij willen geen stimulansen geven aan VS-toestanden. Daar is men verplicht om bij te verdienen om aan voldoende pensioen te komen. Die toer willen wij niet opgaan. Dat is niet het discours dat wij willen geven.

 

Ten tweede, voor de plus-65-jarigen vragen wij inderdaad om dat plafond op te heffen en om die combinatie mogelijk te maken. Dat genereert fiscale inkomsten, waarvan wij graag te weten zouden komen hoeveel. Het geneert ook socialezekerheids- en pensioenbijdragen, waarvan wij ook graag te weten zouden komen hoeveel. Wij denken dat het ene zeker met het andere te compenseren is.

 

Ten derde, voor de gepensioneerden die jonger dan 65 jaar zijn, wordt die vraag momenteel niet gesteld, maar voor hen is er wel een vraag betreffende de sancties, zeker wanneer men heel laat wordt verwittigd.

 

Ten vierde, wat het overlevingspensioen betreft, ons voorstel is dat de gradatie van 15 procent naar 100 procent gaat, zodat men gradueel afbouwt wat men aan de andere kant bijverdient. Wij denken dat dat de beste stimulans is. Het geeft een signaal. Het biedt effectief mogelijkheden en het zet ertoe aan om tot de leeftijd van 65 te blijven werken.

 

17.10  Maggie De Block (Open Vld): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw uitvoerig antwoord.

 

U hebt inderdaad een aantal argumenten aangehaald die al in de commissie werden besproken. Ik gaf u de kans om een eenvoudig antwoord te geven op de vraag of u bereid bent om het plafond te laten wegvallen. U hebt gezegd: ja, maar… U hebt de vis verdronken. Wij zijn dat van u gewoon in de commissie. Alles wordt verwezen naar de grote pensioenconferentie.

 

Wanneer u zegt dat men waardig moet kunnen leven van het pensioen van de eerste pijler, dan kent u toch de cijfers niet waaruit blijkt dat twee derde van de vrouwen, alsook zelfstandigen met een overlevingspensioen, onder de armoedegrens leeft. Als u daarmee kunt leven, mevrouw de minister van Pensioenen, dan zeg ik: doe maar.

 

17.11  Carine Lecomte (MR): Madame la ministre, j'ai cru comprendre que vous étiez favorable à un déplafonnement. Évidemment, je ne peux que m'en réjouir, d'autant qu'il engendrera des effets retour qu'il conviendra de mesurer. Vous avez opté pour la solution que nous prônions, à savoir une libéralisation à court ou à plus long terme de cette mesure.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

18 Question de M. André Flahaut au ministre de la Défense sur "l'organisation du comité d'armes" (n° P1278)

18 Vraag van de heer André Flahaut aan de minister van Landsverdediging over "de organisatie van het wapencomité" (nr. P1278)

 

18.01  André Flahaut (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, si je vous interroge cet après-midi, c'est parce que, mercredi en commission de la Défense, nous n'avions pas connaissance de l'information et que, mercredi ou jeudi prochain, cela aurait été trop tard.

 

Monsieur le ministre, est-il exact qu'un comité d'armes, autrement dit, un comité de promotion des officiers supérieurs, sera organisé le lundi 6 juillet prochain, ce uniquement pour les généraux-majors et des lieutenants- généraux?

 

Monsieur le président, le ministre n'écoute pas, mais je suppose qu'il connaît le contenu de ma question!

 

Cela étant dit, si cette information est exacte, pourquoi organiser ce comité maintenant, pourquoi uniquement pour les généraux-majors et les lieutenants-généraux? Pourquoi faire patienter plus longtemps les officiers supérieurs (colonels, lieutenants-colonels et majors)?

 

Par ailleurs, monsieur le ministre, je suis quelque peu étonné dans la mesure où quand vous avez pris vos fonctions, vous disiez considérer qu'il y avait trop d'officiers supérieurs et trop de généraux. Pourtant, vous avez très vite nommé plus de généraux que prévu. Et aujourd'hui vous poursuivez dans ce sens et vous organisez des comités d'arme pour désigner plus de lieutenants-généraux et de généraux alors que – je le répète – vous disiez qu'il fallait réduire le nombre d'officiers. Où est la logique? Je la cherche toujours et pas seulement dans ce domaine-là!

 

18.02  Pieter De Crem, ministre: Monsieur le président, cher collègue, c'est sur proposition de l'état-major de la Défense que j'ai accepté l'organisation de comités supérieurs. Ils auront lieu le lundi 6 juillet prochain. Ils examineront les candidatures au grade de lieutenant-général et de général-major dont la nomination peut intervenir entre la date de ces comités et la fin de cette année.

 

J'attire l'attention sur le fait qu'il s'agit de comités supérieurs et non de comités d'armes, ceux-ci étant réservés aux promotions jusqu'au grade de colonel.

 

Comme vous le savez, la procédure de fonctionnement de ces comités est décrite à l'article 18 de l'arrêté ministériel du 31 mars 1971. Cette procédure était déjà d'application quand vous étiez ministre de la Défense. Elle n'a pas été modifiée depuis. Elle sera, cette fois, strictement respectée.

 

Conformément à ces dispositions, le nombre maximum d'emplois à conférer sera notifié par moi en séance après que le comité ait rendu son avis sur la présentation des candidatures recommandables.

 

Ce nombre tient compte des besoins de l'organisation au sein de la structure unique ainsi que pour les postes internationaux.

 

Depuis le 21 décembre 2007 jusqu'à la période qui couvre ce comité, soit le 1er janvier 2010, 16 lieutenants-généraux ou généraux-majors auront été mis à la retraite. Dans le même temps, j'aurai accepté la promotion de sept nouveaux généraux, ce qui permet, à la date du 1er janvier 2010, de réaliser une réduction d'un quart du cadre autorisé.

 

Je peux également vous signaler que l'emploi impropre de prestations volontaires d'encadrement appartient définitivement au passé.

 

Selon les travaux préparatoires menés par l'état-major, je peux vous communiquer que, parmi neuf candidats lieutenants-généraux du cadre actif, bien que tous bilingues, huit appartiennent au régime linguistique néerlandophone et un au régime linguistique francophone.

Il y a 67 candidats généraux-majors: 47 néerlandophones et 20 francophones.

 

Les promotions seront présentées au Roi, conformément à l'article 11 de l'arrêté royal du 7 avril 1959.

 

18.03  André Flahaut (PS): Monsieur le ministre, je connais la réglementation et j'aurais pu donner lecture de la réponse que vous venez de donner. Je l'ai sans doute faite à l'époque.

 

Pourquoi instaurer ce comité maintenant? On aurait très bien pu attendre la fin de l'année pour regrouper l'ensemble des promotions. Ensuite, je ne vois pas pourquoi il faut absolument augmenter le nombre ou nommer des lieutenants-généraux. Je crois d'ailleurs savoir qu'il y a entre vous et l'état-major une discussion à ce sujet. L'état-major était favorable à la nomination de généraux, mais réticent à la promotion de lieutenants-généraux. Nous aurons l'occasion d'en discuter à nouveau.

 

Pour le reste, les chiffres que vous évoquez démontrent combien vos propos, selon lesquels il existerait un déséquilibre en faveur des francophones, ne se trouvent pas vérifiés au sein de la Défense. C'est plutôt l'inverse actuellement!

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

19 Samengevoegde vragen van

- de heer Michel Doomst aan de minister van Klimaat en Energie over "het klimaatbeleid" (nr. P1279)

- de heer Flor Van Noppen aan de minister van Klimaat en Energie over "het klimaatbeleid" (nr. P1280)

- mevrouw Rita De Bont aan de minister van Klimaat en Energie over "het klimaatbeleid" (nr. P1281)

- de heer Georges Dallemagne aan de minister van Klimaat en Energie over "het klimaatbeleid" (nr. P1282)

- mevrouw Karine Lalieux aan de minister van Klimaat en Energie over "het klimaatbeleid" (nr. P1283)

19 Questions jointes de

- M. Michel Doomst au ministre du Climat et de l'Énergie sur "la politique climatique" (n° P1279)

- M. Flor Van Noppen au ministre du Climat et de l'Énergie sur "la politique climatique" (n° P1280)

- Mme Rita De Bont au ministre du Climat et de l'Énergie sur "la politique climatique" (n° P1281)

- M. Georges Dallemagne au ministre du Climat et de l'Énergie sur "la politique climatique" (n° P1282)

- Mme Karine Lalieux au ministre du Climat et de l'Énergie sur "la politique climatique" (n° P1283)

 

19.01  Michel Doomst (CD&V): Mijnheer de minister, ik meen dat het klimaat een van de prioriteiten is waarvan onze kinderen en kleinkinderen het ons kwalijk zouden nemen als wij er geen grote aandacht aan besteden. Straks zal in de Ronde van Frankrijk echter weer blijken dat een spurter geen bergrit kan winnen. Ik heb het gevoel dat wij als federale klimaatspurters proberen regionale bergritten te winnen. Het rapport van het Rekenhof roept op om daarmee te stoppen en het klimaatbeleid naar onder te richten.

 

Mijnheer de minister, ik moet vaststellen dat u toegeeft dat wat in 2004 in Oostende is vooropgesteld niet is gehaald. Nu is mijn vraag: wat vindt u van het auditverslag? Hoe wil u dat pakket aan maatregelen bijsturen of evalueren? Kan er worden gepraat om ook op andere niveaus meer klimaatverantwoordelijkheid te creëren en zo doelmatiger, efficiënter te werken?

 

19.02  Flor Van Noppen (N-VA): Mijnheer de minister, het Rekenhof heeft brandhout gemaakt van uw klimaatbeleid. Eigenlijk schiet er helemaal niets meer van over. Als ik de kritiek van het Rekenhof bekijk, bestaat er eigenlijk geen klimaatbeleid. U reageert er nog laconiek op door in de pers te zeggen dat u dat al wist en er werk van zal maken wanneer de gewestregeringen zijn gevormd.

 

U blijft zich verschuilen achter allerlei excuses in verband met het klimaat. Vandaar, mijnheer de minister, dat ik volgende vragen voor u heb.

 

Wat vindt u van het rapport? Bent u het eens met de conclusies van het Rekenhof dat er helemaal geen federaal klimaatbeleid bestaat? Hoe weerlegt u de verschillende specifieke kritieken van het Rekenhof? U bent het blijkbaar eens met het Rekenhof, want u zei dat u het al wist. Wat heeft u weerhouden om de jongste twee jaar een beleid te voeren? Mogen wij deze legislatuur nog oplossingen verwachten? Zoals u weet, mijnheer de minister, zijn verkiezingen in België altijd nabij.

 

19.03  Rita De Bont (Vlaams Belang): Mijnheer de minister, er zijn de voorbije weken overal rapporten uitgedeeld. Zoals zojuist vermeld, hebt ook u een rapport gekregen van het Rekenhof inzake het klimaatbeleid. Het is al geschetst: dat rapport was niet heel fraai. Ik krijg zo’n beetje de indruk dat u een wit blad papier hebt afgegeven op uw examen. Men zegt immers: er is geen federaal klimaatbeleid, er is geen fatsoenlijke rapportering, er is niet voldoende feedback, er is onvoldoende evaluatie. Het ergste, volgens het Rekenhof, is dat er ook nergens een prijskaartje bij staat.

 

Dat maakt het voor het Rekenhof heel moeilijk om het te beoordelen. U maakt u er gemakkelijk vanaf door te zeggen dat het allemaal de schuld is van Europa en van de Gewesten. Dat werd zo samengevat, onder andere op de VRT. In elk geval, ik zou van u toch een meer fatsoenlijke verklaring willen horen, want als u geen verantwoordelijkheid hebt, dan is er ook geen federale minister van Klimaat, Milieu en Energie nodig.

 

Als het waar is dat de Gewesten mee verantwoordelijk zijn dat u de federale maatregelen niet hebt kunnen doorvoeren, vraag ik mij toch af of het niet beter is om het integrale pakket rond het klimaatbeleid over te hevelen naar de Gewesten. Die homogene pakketten zouden toch reeds tot een eenvoudigere manier van handelen leiden.

 

Ik denk dat mijn voorganger van de N-VA het daarmee eens kan zijn, maar ik vrees dat u het niet eens bent met dat voorstel van het Vlaams Belang. Daarom heb ik nog een slotvraag. Wat gaat u doen om u voor te bereiden op uw herexamen? Wat gaat u doen om tegen het einde van deze legislatuur toch nog iets fatsoenlijk te maken van dat federaal klimaatbeleid?

 

19.04  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le ministre, vous conviendrez que ce rapport de la Cour des comptes est assez sévère et alarmant. Pour rappel, il fait l'état des lieux de la manière dont la Belgique met en œuvre les mesures permettant de répondre aux exigences de Kyoto et notamment la réduction des émissions de carbone.

 

La Cour des comptes conclut en faisant trois constatations majeures. Tout d'abord, d'après la Cour des comptes, "il n'y a pas de plan climatique fédéral". La Cour estime qu'il existe une série de mesures mais qu'il n'y a pas de méthode de mise en œuvre, pas de budget, pas de calendrier, pas de répartition des tâches. On ne peut donc pas parler d'un plan. La version du plan qu'a analysée la Cour des comptes datait de 2002. Entre-temps, le Conseil des ministres en a approuvé un plus récent, que la Cour de comptes considère comme une énumération de mesures et non comme un plan.

 

Deuxièmement, d'après la Cour des comptes il n'y a pas de système de rapportage qui permette de vérifier quel est l'impact des différentes mesures. Troisièmement, il n'y a pas de système de coordination entre l'État fédéral et les Régions afin de créer un véritable plan national.

 

Je sais que vous n'êtes pas le seul à bord sur cette question, mais vous avez un rôle très important. Je suis certain que cette question majeure vous tient à cœur. Il est extrêmement important que nous puissions avoir des instruments et un plan qui nous permette d'aller de l'avant et de répondre aux exigences de Kyoto et, demain, à celles de Copenhague. Nous sommes à quelques mois de cette grande conférence internationale. Il est temps de remettre de l'ordre dans la maison Belgique sur le plan climatique. J'attends vos propositions.

 

19.05  Karine Lalieux (PS): Monsieur le ministre, ce rapport est plus que critique sur tous les plans: pour les entités fédérées comme pour le fédéral et pour tous les acteurs. La fiscalité pose problème, on ne sait pas évaluer les incitants fiscaux pour les voitures, pour les travaux économiseurs d'énergie. La problématique de la mobilité est très forte, notamment avec le retard du RER. On voit que la politique du climat nécessite plus de coordination. Tous les acteurs doivent être autour de la table.

 

Quelle est votre analyse de ces critiques? Nous espérons que ce soit un nouveau départ et qu'on utilisera ce rapport afin de mieux coordonner et mieux appliquer les différentes mesures.

 

En parlant du CO2, M. Reynders a dit ici que vous n'aviez pas envoyé de lettre concernant la windfall tax, la problématique du CO2 et Suez, Electrabel et la SPE. Lui avez-vous envoyé, oui ou non, une lettre concernant cette problématique?

 

19.06  Paul Magnette, ministre: Monsieur le président, en réponse à la question annexe de Mme Lalieux, je précise que la lettre a bien été envoyée, avec copie au premier ministre, en date du 9 juin.

 

Ik heb uiteraard de evaluatie van het Rekenhof ontvangen en ik heb kennis genomen van die evaluatie over het federaal beleid en de federale maatregelen in verband met de strijd tegen de klimaatverandering.

 

Zoals u weet baseert de evaluatie zich op zestien maatregelen die door de Ministerraad van maart 2004 werden aangenomen.

 

Het gaat ook om maatregelen in verband met mobiliteit en fiscaliteit. In verband met die maatregelen, nodig ik u uit de vragen aan mijn collega’s te stellen.

 

Comme je l'ai déjà dit, je me réjouis des conclusions de la Cour des comptes. Cela ne devrait pas vous étonner, étant donné que, depuis que j'ai pris mes fonctions en 2008, je n'ai pas cessé de répéter ces messages: nous n'avons pas de vraie politique fédérale de lutte contre le réchauffement climatique; il n'y a pas assez de coordination entre les départements ni entre le fédéral et les entités fédérées et les différentes mesures prises ne sont pas suffisamment clairement évaluées.

 

Dans la foulée de ces convictions confirmées par la Cour des comptes, j'ai pris un certain nombre d'engagements. Le printemps dernier, nous avons mis sur pied le Printemps de l'Environnement qui a permis d'améliorer, dans une certaine mesure, la coordination entre les départements du fédéral ainsi qu'entre le fédéral et les Régions. Contrairement à mes prédécesseurs, j'ai soumis la politique fédérale de lutte contre le réchauffement climatique à une évaluation externe qui nous sera soumise dans quelques semaines et que nous évaluerons très sereinement. Je suis le premier à l'avoir fait! Nous pourrons ainsi décider de revoir certaines de ces mesures si elles n'apparaissent pas efficaces en termes de coût. Quant aux mesures qui relèvent de ma compétence propre, de nombreuses décisions ont été prises.

 

Vandaag nog zullen wij de wet over de verplichte bijmenging van biobrandstoffen stemmen. Ik heb ook maatregelen genomen om het FRG en Fedesco te versterken, nieuwe beheerscontracten, het verhogen van hun schuldpositie.

 

Nous avons aussi une grande simplification des procédures pour l'éolien offshore et j'ai beaucoup travaillé avec mes collègues du Pentaforum pour qu'on puisse interconnecter les parcs éoliens offshore de ces cinq pays. Je pourrais citer nombre d'autres mesures mais nous n'avons pas le temps de le faire en séance plénière. Je confirme que nous avons essayé d'avancer sur les dossiers qui relèvent proprement du fédéral et que nous avons encore besoin d'évaluations plus strictes des mesures que nous prenons – et à tous les niveaux de pouvoir. Je ne suis pas opposé à ce que les Régions jouent un rôle encore plus important dans ces matières; elles ont aujourd'hui 80 à 90% des compétences utiles pour lutter contre le réchauffement climatique.

 

Mais nous devons aussi nous engager collectivement et c'est le sens d'une loi Climat, d'un accord de coopération Climat pour tenir compte de nos structures fédérales, qui viserait à ce que toutes les mesures à tous les niveaux de pouvoir fassent l'objet d'évaluations régulières pour juger de leur efficacité.

 

19.07  Michel Doomst (CD&V): Mijnheer de minister, bedankt voor uw antwoord.

 

Dit rapport bewijst echt dat er een veel te dikke ozonlaag zit tussen het federale niveau en de lagere niveaus. We moeten echt leren dat het lagere niveau de strafste streek is inzake klimaatbeleid. Ik ben ervan overtuigd dat de regio’s de beste groeikas tegen broeikas zijn. We moeten de ambitie om federaal de grootste klimaatkrachtpatser te zijn afbouwen.

 

Dat merkt men bij het GEN. Daar zijn er verschillende regionale bezwaren. We zien dat ook bij de windmolen. Ik spreek uit ervaring uit mijn eigen regio dat we niet weten of we dit offshore of on shore moeten aanpakken, biomassa en windenergie.

 

Federaal zijn we het nuttigst door ons inzake het klimaatbeleid zoveel mogelijk weg te cijferen. Ik hoor dat u Waals minister gaat worden en ik vind dat u dat best daarheen meeneemt in uw portefeuille. Daar zal dat het nuttigst en het meest efficiënt besteed zijn.

 

19.08  Flor Van Noppen (N-VA): Mijnheer de minister, u verwijst terecht naar de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende niveaus. Dikwijls is dit stupide. De offshore windmolens vallen onder de federale bevoegdheid terwijl de rest van de hernieuwbare energie een gewestelijke bevoegdheid is. Ik wil u een voorstel doen: hevel alle bevoegdheden over naar de Gewesten en het probleem is opgelost.

 

19.09  Rita De Bont (Vlaams Belang): Mijnheer de minister, ik kan mij hier uiteraard bij aansluiten. U bent een coördinator en dat is geen dankbare taak. Ik wens u veel succes als minister in de Waalse regering. Er ligt duidelijk een knoop op federaal niveau. De richtlijnen van Europa moeten immers grotendeels worden uitgevoerd door de Gewesten. Ik zou u de raad willen geven om die knoop, dat federale niveau, er tussenuit te halen. Dan zal alles veel vlotter en waarschijnlijk ook voordeliger kunnen worden uitgevoerd.

 

19.10  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le président, je m'inquiète quand le ministre du Climat dit qu'il n'y a pas de politique fédérale en matière climatique. C'est un constat inquiétant de la part du gouvernement fédéral.

 

La question n'est pas la compétence du gouvernement fédéral, ni le nombre de mesures prises. Au-delà des 16 mesures annoncées initialement, la Cour des comptes recense aujourd'hui 33 mesures au niveau fédéral. L'État fédéral est donc hautement compétent et je ne rejoins pas mes collègues sur ce point: il peut prendre des mesures. Par contre, ce que souligne la Cour des comptes, c'est l'absence de méthodologie, l'absence de calendrier, l'absence de budget, l'absence de répartition des tâches, l'absence d'indicateurs.

 

C'est donc beaucoup plus une question d'organisation et de méthode de travail visant à vérifier que les mesures annoncées sont celles qui sont prises, que les mesures prises ont un véritable impact et que nous sommes sur le droit chemin en matière de réduction de carbone. Voilà ce que souligne la Cour des comptes et non un problème de mesures supplémentaires à prendre.

 

Il est donc important de nous doter d'un plan Climat. J'espère que vous – ou votre successeur, mais pourquoi pas vous – nous présentiez rapidement un véritable plan Climat dont la Belgique a besoin. Et certainement avant la conférence de Copenhague.

 

19.11  Karine Lalieux (PS): Monsieur le ministre, il faut vraiment que vous preniez ce dossier en main et que vous contraigniez vos collègues à adopter cette méthodologie et ces mesures.

 

J'avais interrogé le secrétaire d'État M. Clerfayt sur toutes les mesures fiscales capables de constituer un outil d'évaluation et j'attends toujours. Pas d'outil d'évaluation pour toutes les mesures fiscales en matière d'économie d'énergie, de voitures vertes, et autres.

 

À vous de prendre la main et d'imposer une méthodologie à l'ensemble des ministres car cette politique est transversale. Il conviendra aussi d'obtenir la collaboration des nouveaux gouvernements régionaux; c'est fondamental pour l'avenir.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

20 Constitution du Parlement de la Communauté française

20 Constitutie van het Parlement van de Franse Gemeenschap

 

Le président: Par message du 30 juin 2009, le Parlement de la Communauté française fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour.

Bij brief van 30 juin 2009 brengt het Parlement van de Franse Gemeenschap ons ter kennis dat het ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

 

21 Constitution du Parlement de la Communauté germanophone

21 Constitutie van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

 

Par message du 30 juin 2009, le Parlement de la Communauté germanophone fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour.

Bij brief van 30 juin 2009 brengt het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap ons ter kennis dat het ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

 

Mit Schreiben vom 30.Juni 2009 teilt das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft mit, dass es sich in seiner Sitzung vom 30.Juni 2009 konstituiert hat.

 

22 Belangenconflict Brussel-Halle-Vilvoorde

22 Conflit d'intérêts Bruxelles-Hal-Vilvorde

 

Bij brief van 25 juni 2009, zendt de voorzitter van de Senaat de tekst over van een op 25 juni 2009 genomen beslissing om geen gemotiveerd advies uit te brengen aan het Overlegcomité over een belangenconflict, zoals bedoeld in artikel 31, § 1 van de gewone wet tot hervorming der instellingen van 9 augustus 1980, gewijzigd bij de wet van 16 juni 1989 en de bijzondere wet van 7 mei 1999.

Par lettre du 25 juin 2009, le Président du Sénat transmet le texte d'une décision adoptée par le Sénat le 25 juin 2009 de ne pas rendre un avis motivé au Comité de concertation concernant un conflit d'intérêts tel que défini par l'article 31, § 1er de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, modifié par la loi du 16 juin 1989 et par la loi spéciale du 7 mai 1999.

 

De Senaat is van oordeel dat daartoe een geëigend dialogerend kader moet gevormd worden dat tot een constructief resultaat moet leiden.

Le Sénat considère qu'il convient de constituer un cadre de dialogue approprié qui aboutira à un résultat constructif.

 

Het belangenconflict betreft de wetsvoorstellen tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (nrs. 37 en 39/1).

Le conflit d'intérêts porte sur les propositions de loi modifiant les lois électorales en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (nos 37 et 39/1).

 

Ontwerpen en voorstellen

Projets et propositions

 

23 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (2027/1-2)

23 Projet de loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (2027/1-2)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

23.01  Christian Brotcorne, rapporteur: Monsieur le président, une directive européenne permet aux États membres d'exonérer de TVA l'affermage et la location du bien immeuble.

 

Le projet qui nous est soumis permet, dans notre cas précis, d'exonérer de la TVA les biens immeubles par nature dans le cadre de l'exploitation des ports, des voies navigables et des aéroports. Ce dossier a fait l'objet d'une approbation unanime de la commission des Finances.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2027/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2027/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden met een tekstverbetering artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article, avec une correction de texte.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

24 Wetsontwerp tot omzetting van richtlijn 2007/44/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector (2011/1-3)

24 Projet de loi assurant la transposition de la directive 2007/44/CE relative aux procédures et critères d'évaluation prudentielle des acquisitions de participation dans des entités du secteur financier (2011/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

24.01  Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, de heer Daems, rapporteur, verwijst naar zijn schriftelijk verslag.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie verbeterde tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2011/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte corrigé par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2011/3)

 

Het wetsontwerp telt 37 artikelen.

Le projet de loi compte 37 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 37 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 37 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

25 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van het artikel 13 van de programmawet van 8 juni 2008 (2035/1-2)

25 Projet de loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de l'article 13 de la loi programme du 8 juin 2008 (2035/1-2)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteur is de heer Deseyn. De heer Deseyn is met zending. Hij is dus verhinderd. Wij verwijzen naar zijn schriftelijk rapport.

 

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2035/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2035/1)

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Geheime stemming over de naturalisaties

Scrutin sur les demandes de naturalisation

 

Aan de orde is de geheime stemming over de naturalisaties. (2036/1-2)

L’ordre du jour appelle le scrutin sur les naturalisations. (2036/1-2)

 

De leden worden verzocht het voorstel van naturalisatiewetten te deponeren in de stembus.

Les membres sont priés de déposer la proposition de lois de naturalisation dans l’urne.

 

Het voorstel van naturalisatiewetten mag niet ondertekend worden.

La proposition de lois de naturalisation ne peut pas être signée.

 

Wanneer een lid gekant is tegen de naturalisatie van een aanvrager schrapt hij de naam van de belanghebbende op de lijst die hem werd bezorgd.

Le membre qui n’entend pas accorder la naturalisation à un demandeur biffera le nom de l’intéressé sur la liste qui lui a été remise.

 

25.01  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, u weet dat wij wel enig belang hechten aan de naturalisatiewetten. Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel houden we nu een betoog in de algemene bespreking, ofwel beperken we ons zoals afgesproken binnen onze fractie tot een stemverklaring van collega Mortelmans en mijzelf. Wij kunnen u misschien plezieren en wat tijd winnen door ons te beperken tot een stemverklaring. U zult wel begrijpen dat, vermits het om een vijftal wetten gaat, dit niet beperkt zal zijn tot twee minuten maar iets langer zal duren.

 

De voorzitter: Ik neem daar akte van. Uw fractie schrijft zich in voor twee stemverklaringen bij de stemmingen.

 

Twee secretarissen moeten tot de stemopneming overgaan. Ik stel u voor de dames Maggie De Block en Tinne Van der Straeten, secretarissen, als stemopnemer zonder loting aan te duiden.

Deux secrétaires doivent procéder au dépouillement du scrutin. Je vous propose de désigner Mmes Maggie De Block et Tinne Van der Straeten en qualité de scrutateur.

 

Ik nodig de secretarissen uit de namen af te roepen.

J'invite les secrétaires à procéder à l'appel nominal.

 

Voorzitter: Dirk Van der Maelen, ondervoorzitter.

Président: Dirk Van der Maelen, vice-président.

 

Er wordt overgegaan tot de naamafroeping.

Il est procédé à l’appel nominal.

 

Voorzitter: Patrick Dewael, voorzitter.

Président: Patrick Dewael, président.

 

Wij gaan de geheime stemming over de naturalisatieaanvragen sluiten.

Nous allons clore le scrutin pour les demandes de naturalisation.

 

Ik vraag de leden die zulks nog niet gedaan hebben hun stembiljet onmiddellijk in de bus te steken.

Je prie les membres qui n’ont pas encore déposé leur bulletin de le faire immédiatement.

 

De geheime stemming is gesloten.

Je déclare le scrutin clos.

 

26 Voordracht van een lid van het Europees Parlement

26 Présentation d'un membre du Parlement européen

 

De heer Bart De Wever, verkozen lid van het Europees Parlement, doet afstand van zijn mandaat bij brief van 17 juni 2009.

M. Bart De Wever, membre élu du Parlement européen, renonce à son mandat par lettre du 17 juin 2009.

 

De eerste opvolger die in aanmerking komt om hem te vervangen is mevrouw Frieda Brepoels. De verkiezing van deze laatste als plaatsvervangend lid van het Europees Parlement werd tijdens de plenaire vergadering van onze assemblee op 25 juni 2009 goedgekeurd.

La première suppléante appelée à le remplacer est Mme Frieda Brepoels. L'élection de cette dernière comme membre suppléante du Parlement européen a été validée par notre assemblée au cours de la séance du 25 juin 2009.

 

Betrokkene voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, bedoeld bij de artikelen 1 en 41 van de wet van 23 maart 1989 met betrekking tot de verkiezing van het Europees Parlement.

L'intéressée remplit les conditions d'éligibilité prévues par les articles 1er et 41 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.

 

Ik stel u voor mevrouw Frieda Brepoels voor te dragen als vast lid van het Europees Parlement.

Je vous propose dès lors de présenter Mme Frieda Brepoels comme membre effectif du Parlement européen.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

27 Communications – Présidents de groupes

27 Mededelingen Fractievoorzitters

 

Bij brief van 30 juni 2009 heeft de Open Vld-fractie van de Kamer mij medegedeeld dat mevrouw Hilde Vautmans als fractievoorzitter werd aangesteld.

Par lettre du 30 juin 2009, le groupe Open Vld de la Chambre m'a informé de la désignation de Mme Hilde Vautmans en qualité de président de groupe.

 

(Applaus)

(Applaudissements)

 

U zult de plaats willen meedelen waar u de voltallige Kamer straks wil ontvangen?

 

Bij brief van 2 juli 2009 heeft de sp.a-fractie van de Kamer mij medegedeeld dat de heer Bruno Tobback als fractievoorzitter werd aangesteld.

Par lettre du 2 juillet 2009, le groupe sp.a de la Chambre m'a informé de la désignation de M. Bruno Tobback en qualité de président de groupe.

 

(Applaus)

(Applaudissements)

 

U mag de kosten delen. Ik wens u beiden veel succes.

 

28 Benoeming van een ondervoorzitter van de Kamer

28 Nomination d'un vice-président de la Chambre

 

Ik stel u voor over te gaan tot de benoeming van een ondervoorzitter, ter vervanging van de heer Jo Vandeurzen, die ontslag heeft genomen als lid van de Kamer.

Je vous propose de procéder à la nomination d'un vice-président en remplacement de M. Jo Vandeurzen qui a démissionné en qualité de membre de la Chambre.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

De CD&V-fractie stelt mevrouw Mia De Schamphelaere als kandidaat voor.

Le groupe CD&V propose la candidature de Mme Mia De Schamphelaere.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Pas d'observation? (Non)

 

Ik verklaar daarom, overeenkomstig artikel 157, 6 van ons Reglement, mevrouw Mia De Schamphelaere benoemd tot ondervoorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Zij zal de ambtstermijn van de heer Jo Vandeurzen beëindigen.

Dès lors, conformément à l'article 157, 6 de notre Règlement, je proclame Mme Mia De Schamphelaere vice-présidente de la Chambre des représentants. Elle achèvera le mandat de M. Jo Vandeurzen.

 

(Applaudissements)

(Applaus)

 

29 Communications – Présidents de commissions

29 Mededelingen – Commissievoorzitters

 

Bij brief van 2 juli 2009 stelt de Open Vld-fractie van de Kamer voor mevrouw Hilde Vautmans te vervangen door de heer Geert Versnick als voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen.

Par lettre du 2 juillet 2009, le groupe Open Vld de la Chambre propose de remplacer Mme Hilde Vautmans par M. Geert Versnick en qualité de président de la commission des Relations extérieures.

 

Bij brief van 2 juli 2009 stelt de CD&V-fractie van de Kamer voor

- mevrouw Mia De Schamphelaere te vervangen door mevrouw Sonja Becq als voorzitter van de commissie voor de Justitie;

- mevrouw Sonja Becq te vervangen door de heer Gerald Kindermans als voorzitter van de commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht.

Par lettre du 2 juillet 2009, le groupe CD&V de la Chambre propose de

- remplacer Mme Mia De Schamphelaere par Mme Sonja Becq en qualité de président de la commission de la Justice;

- remplacer Mme Sonja Becq par M. Gerald Kindermans en qualité de président de la commission chargée des problèmes de Droit commercial et économique.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

30 Inoverwegingneming van voorstellen

30 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik stel u ook voor in overweging te nemen:

- het voorstel van resolutie van de heer Josy Arens over de seniorenbiljetten van de NMBS (nr. 2071/1);

- het voorstel van resolutie van de heren André Perpète en Bruno Van Grootenbrulle betreffende de opheffing van de uurbeperkingen voor het seniorenbiljet (nr. 2082/1).

Verzonden naar de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven;

- het wetsvoorstel van de heer Renaat Landuyt tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering wat betreft de motivering in assisenzaken (nr. 2085/1).

Verzonden naar de commissie voor de Justitie;

- het voorstel van resolutie van de heer François-Xavier de Donnea, de dames Hilde Vautmans en Nathalie Muylle, de heren Georges Dallemagne, Dirk Van der Maelen en Xavier Baeselen, mevrouw Juliette Boulet en de heren André Flahaut, Bruno Tuybens en Wouter De Vriendt betreffende de viering van de Mandela-dag (nr. 2089/1).

Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen.

 

Je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de résolution de M. Josy Arens relative aux billets seniors de la SNCB (n° 2071/1);

- la proposition de résolution de MM. André Perpète et Bruno Van Grootenbrulle concernant la levée des restrictions horaires applicables au billet senior (n° 2082/1).

Renvoi à la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques;

- la proposition de loi de M. Renaat Landuyt modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la motivation dans les dossiers d'assises (n° 2085/1).

Renvoi à la commission de la Justice;

- la proposition de résolution de M. François-Xavier de Donnea, Mmes Hilde Vautmans et Nathalie Muylle, MM. Georges Dallemagne, Dirk Van der Maelen et Xavier Baeselen, Mme Juliette Boulet et MM. André Flahaut, Bruno Tuybens et Wouter De Vriendt relative à la commémoration de la Journée Mandela (n° 2089/1).

Renvoi à la commission des Relations extérieures.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Urgentieverzoek

Demande d'urgence

 

30.01  Renaat Landuyt (sp.a): Mijnheer de voorzitter, voor het voorstel nr. 2085, mede ingediend door Meyrem Almaci, in verband met de motivering in assisenzaken, zou ik de hoogdringendheid willen vragen.

 

Zoals u weet, bestaat er enig gevaar dat de komende arresten in de hoven van assisen nietig worden verklaard omdat er geen motivering wordt gegeven. Er is zelfs geen wettelijke basis om een motivering te geven, zoals de Europese regels inzake de Rechten van de Mens het wensen.

 

Zoals u ook weet, is er in de Senaat een globaal debat gaande over de hervorming van de hoven van assisen. Mede in dat raam kwam men tot de vaststelling dat ook onze Grondwet gewijzigd zal moeten worden, als men de wijziging zoals voorzien in de Senaat wenst goed te keuren.

 

De voormalige voorzitter van de commissie voor de Justitie, Mia De Schamphelaere, heeft letterlijk in deze assemblee gezegd, twee weken geleden, dat de Senaat een tekst zou goedkeuren. Welnu, materieel bestaat er nog niet eens een tekst. In de Senaat heeft vorige week een discussie plaatsgevonden en volgende week zal er eveneens een plaatsvinden. Ik herhaal dat wat in de Senaat besproken wordt, een grondwetswijziging vereist.

 

Ons voorstel strekt ertoe de motiveringsverplichting in de wet in te schrijven, op de wijze zoals er een akkoord bestaat binnen de meerderheid in de Senaat. Ik denk dat er ook vlug een akkoord kan komen in de Kamer.

 

Daarom vraag ik iedereen eerbiedig ten laatste male de hoogdringendheid goed te keuren om te voorkomen dat vanaf september de processen in de hoven van assisen worden vernietigd.

 

Dat geeft ons de kans om dinsdag, onder het voorzitterschap van mevrouw Sonia Becq, een tekst goed te keuren waardoor dit voorstel tijdens de laatste plenaire vergadering vóór het zomerreces kan worden aangenomen. Er bestaat een akkoord in de Senaat over die tekst.

 

Nogmaals, collega's, laten wij voorkomen dat er in september nog processen worden vernietigd.

 

De voorzitter: Collega's, wie vraagt nog het woord over de vraag tot urgentie?

 

30.02  Mia De Schamphelaere (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer Landuyt, deze problematiek is aan bod gekomen tijdens de vragen in de commissie voor de Justitie.

 

De minister van Justitie had een duidelijk antwoord. Hij heeft aan alle procureurs-generaal van het land de richtlijn gegeven dat de motivatieverplichting nu al geldt.

 

De volledige hervorming van de hoven van assisen is door de Senaat afgerond en we zullen dit in september verder afwerken in de commissie voor de Justitie.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord over de vraag tot urgentie van de heer Landuyt? Ik stel vast dat er geen eenparigheid bestaat over deze vraag tot urgentie. Dat heb ik alleszins afgeleid uit wat mevrouw De Schamphelaere heeft gezegd.

 

De Kamer moet zich dus uitspreken bij zitten en opstaan. Degenen die de vraag tot urgentie van de heer Landuyt steunen moeten nu rechtstaan en daarna gaan we over tot de tegenproef.

 

De urgentie wordt bij zitten en opstaan verworpen.

L' urgence est rejetée par assis et levé.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

31 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Francis Van den Eynde over "de bemoeienissen van de Amerikaanse president in Europese aangelegenheden" (nr. 334)

31 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Francis Van den Eynde sur "l'immixtion du président des États-Unis dans les affaires européennes" (n° 334)

 

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van 23 juni 2009.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission des Relations extérieures du 23 juin 2009.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 334/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heren Francis Van den Eynde en Peter Logghe;

- een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Lieve Van Daele en de heren Herman De Croo et Xavier Baeselen.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 334/1):

- une motion de recommandation a été déposée par MM. Francis Van den Eynde et Peter Logghe;

- une motion pure et simple a été déposée par Mme Lieve Van Daele et MM. Herman De Croo et Xavier Baeselen.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

84

Oui

Nee

47

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

134

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

Reden van onthouding?

Raison d'abstention?

 

31.01  Bruno Tobback (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik heb even geteld. Vermits de meerderheid in aantal is, zal ik mijn stemafspraak met de heer Schiltz respecteren.

 

De voorzitter: Waarvan akte.

 

31.02  Renaat Landuyt (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik heb een stemafspraak met mevrouw Battheu, gehuwd Lahaye.

 

De voorzitter: U hebt de namen wel correct uitgesproken.

 

32 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Patrick De Groote over "het discrimineren bij het rekruteren van militairen op basis van het medische dossier" (nr. 333)

32 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Patrick De Groote sur "l'existence de discriminations basées sur le dossier médical lors du recrutement de militaires" (n° 333)

 

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Landsverdediging van 24 juni 2009.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de la Défense nationale du 24 juin 2009.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 333/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Patrick De Groote;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Ingrid Claes, Nathalie Muylle en Brigitte Wiaux en de heren André Flahaut, Gerald Kindermans, en Geert Versnick.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 333/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Patrick De Groote;

- une motion pure et simple a été déposée par Mmes Ingrid Claes, Nathalie Muylle et Brigitte Wiaux et MM. André Flahaut, Gerald Kindermans et Geert Versnick.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

 

32.01  Patrick De Groote (N-VA): Mijnheer de voorzitter, het is eerder een symbolisch dossier.

 

Waarover gaat het collega's? Recent heeft zich een kandidaat-rekruut bij Defensie aangemeld en op basis van zijn medisch verleden werd hij geweigerd. De persoon in kwestie is 18 jaar en ondanks zijn jeugdige leeftijd heeft hij al een hele strijd tegen kanker geleverd. Wat kreeg deze persoon te horen? Ik citeer: "De periode sinds het overwinnen van uw kanker beslaat slechts twee jaar. Wij kunnen alleen mensen aanwerven met een kankervrije periode van vijf jaar. Kom binnen drie jaar eens terug."

 

Collega's, terwijl het leger misschien vreest voor de fysieke conditie van bepaalde mensen, kiest de sportwereld andere voorbeelden. Ik denk hierbij aan ex-kankerpatiënt Lance Armstrong, die reeds na twee jaar opnieuw op de fiets klom.

 

Daarom luidt mijn motie en de vraag aan de minister van Defensie, die beloofde om er werk van te maken, als volgt: "… om bij de rekrutering van kandidaat-militairen geen rekening te houden met het medisch verleden, weliswaar in die zin dat de kandidaat-militair na een medische behandeling van kanker geen vijf jaar durende periode moet overbruggen, zoals in de medische wereld gebruikelijk is vooraleer iemand kankervrij wordt verklaard, en om de kandidaat-militair aldus medisch geschikt te verklaren wanneer hij de fysieke proeven doorstaat."

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

86

Oui

Nee

47

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

136

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

Reden van onthouding?

Raison d'abstention?

 

32.02  Luc Sevenhans (onafhank.): Mijnheer de voorzitter, ik heb een stemafspraak met de heer Roel Deseyn.

 

33 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de plaats van het huwelijk betreft (1239/7)

33 Projet de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne le lieu du mariage (1239/7)

 

Geamendeerd door de Senaat

Amendé par le Sénat

 

Le président: Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

135

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1239/8)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1239/8)

 

34 Wetsontwerp tot invoering van speekseltesten op drugs in het verkeer (1985/6)

34 Projet de loi relatif à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation (1985/6)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

135

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (1985/7)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (1985/7)

 

35 Aangehouden amendementen en artikel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (2022/1-4)

35 Amendements et article réservés du projet de loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (2022/1-4)

 

Stemming over amendement nr. 2 van Tinne Van der Straeten cs op artikel 3.(2022/2)

Vote sur l'amendement n° 2 de Tinne Van der Straeten cs à l'article 3.(2022/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

21

Oui

Nee

112

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 1 van Flor Van Noppen op artikel 3.(2022/2)

Vote sur l'amendement n° 1 de Flor Van Noppen à l'article 3.(2022/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

36

Oui

Nee

86

Non

Onthoudingen

14

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 3 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 3 est adopté.

 

36 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (2022/4)

36 Ensemble du projet de loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (2022/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

111

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

24

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (2022/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (2022/5)

 

36.01  Mia De Schamphelaere (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik heb ja gestemd.

 

37 Amendements et articles réservés du projet de loi relatif à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à la consommation (2037/1-5)

37 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen (2037/1-5)

 

De voorzitter: Vote sur l'amendement n° 3 de Tinne Van der Straeten cs à l'article 2.(2037/3)

Stemming over amendement nr. 3 van Tinne Van der Straeten cs op artikel 2.(2037/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

22

Oui

Nee

104

Non

Onthoudingen

10

Abstentions

Totaal

136

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 2 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 2 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 5 de Tinne Van der Straeten cs à l'article 8.(2037/3)

Stemming over amendement nr. 5 van Tinne Van der Straeten cs op artikel 8.(2037/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

36

Oui

Nee

97

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

136

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 8 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 8 aangenomen.

 

38 Ensemble du projet de loi relatif à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à la consommation (2037/5)

38 Geheel van het wetsontwerp houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen (2037/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

100

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

36

Abstentions

Totaal

136

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (2037/6)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (2037/6)

 

Raison d'abstention?

Reden van onthouding?

 

38.01  Peter Logghe (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik wil even een verklaring geven voor mijn onthouding, terwijl de fractie onderhavig wetsontwerp heeft goedgekeurd.

 

Ik wilde mij in de eerste plaats onthouden, omdat onze fractie wil waarschuwen voor de sluipende recuperatie van milieubevoegdheden, die gewestmaterie zijn, door het federale niveau. Ook de Raad van State heeft hierover zijn twijfel uitgesproken.

 

Ten tweede, misschien nog fundamenteler is dat het grote debat over de biobrandstoffen niet is gevoerd en uitblijft, zoals onze fractie ook in de commissie voor het Bedrijfsleven heeft aangeklaagd. Met voorliggende wetsontwerp wordt een tijdelijke nood gelenigd. Heel wat onduidelijkheden zijn nog steeds niet uit de weg geruimd. Ik meen dat dat voldoende redenen zijn om mijn onthouding hier te verklaren.

 

39 Projet de loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone en ce qui concerne les incompatibilités pour les membres du Parlement de la Communauté germanophone (2018/4)

39 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (2018/4)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Le président: Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

136

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

136

Total

 

En conséquence, la Chambre amende le projet de loi. Il sera renvoyé au Sénat. (2018/5)

Bijgevolg amendeert de Kamer het wetsontwerp. Het zal aan de Senaat worden teruggezonden. (2018/5)

 

40 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens met het oog op het verbod op de financiering van de vervaardiging, het gebruik of het bezit van uraniumwapens (1935/1)

40 Projet de loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, en vue d'interdire le financement de la fabrication, de l'utilisation ou de la détention des armes à uranium (1935/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

136

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1935/3)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1935/3)

 

41 Aangehouden amendement en artikel van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Centraal Strafregister (nieuw opschrift) (1997/1-5)

41 Amendement et article réservés du projet de loi portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central (1997/1-5)

 

Stemming over amendement nr. 8 van Stefaan Van Hecke op artikel 4.(1997/5)

Vote sur l'amendement n° 8 de Stefaan Van Hecke à l'article 4.(1997/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

38

Oui

Nee

86

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 4 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 4 est adopté.

 

42 Geheel van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Centraal Strafregister (nieuw opschrift) (1997/4)

42 Ensemble du projet de loi portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central (1997/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

86

Oui

Nee

15

Non

Onthoudingen

35

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (1997/6)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (1997/6)

 

43 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (2027/1)

43 Projet de loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (2027/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

124

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

11

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (2027/3)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (2027/3)

 

(De heer Gerald Kindermans heeft zoals zijn fractie gestemd)

 

44 Wetsontwerp tot omzetting van richtlijn 2007/44/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector (2011/3)

44 Projet de loi assurant la transposition de la directive 2007/44/CE relative aux procédures et critères d'évaluation prudentielle des acquisitions de participation dans des entités du secteur financier (2011/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 16)

Ja

106

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

30

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (2011/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (2011/4)

 

45 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van het artikel 13 van de programmawet van 8 juni 2008 (2035/1)

45 Projet de loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de l'article 13 de la loi programme du 8 juin 2008 (2035/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 17)

Ja

118

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

17

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (2035/3)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (2035/3)

 

Geheime stemming over de naturalisaties (voortzetting)

Scrutin sur les demandes de naturalisation (continuation)

 

Ziehier de uitslag van de geheime stemming over de naturalisaties. (2036/2)

Voici le résultat du scrutin sur les naturalisations. (2036/2)

 

Aantal stemmen

104

Nombre de votants

Geldige stemmen

103

Votes valables

Volstrekte meerderheid

52

Majorité absolue

 

Alle naturalisaties hebben de volstrekte meerderheid bekomen. Over het voorstel van naturalisatiewetten zal dadelijk worden gestemd.

Toutes les naturalisations ont obtenu la majorité absolue. Le vote sur la proposition de lois de naturalisation aura lieu dans un instant.

 

Het voorstel van de commissie voor de Naturalisaties omvat vier delen (A, B, C en D) die elk verscheidene aan te nemen artikelen tellen.

La proposition de la commission de Naturalisations est divisée en quatre parties (A, B, C et D) comportant chacune plusieurs articles à adopter.

 

Voorstel van naturalisatiewetten

Proposition de lois de naturalisation

 

46 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 13 april 1995 tot wijziging van de naturalisatieprocedure en van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (deel A) (2036/2)

46 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 13 avril 1995 modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge (partie A) (2036/2)

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel van het voorstel van naturalisatiewet (deel A) zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble de la proposition de loi de naturalisation (partie A) aura lieu ultérieurement.

 

47 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit wat de naturalisatieprocedure betreft (deel B) (2036/2)

47 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 22 décembre 1998 modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation (partie B) (2036/2)

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel van het voorstel van naturalisatiewet (deel B) zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble de la proposition de loi de naturalisation (partie B) aura lieu ultérieurement.

 

48 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (deel C) (2036/2)

48 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge (partie C) (2036/2)

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

De artikelen 1 tot 4 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 4 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel van het voorstel van naturalisatiewet (deel C) zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble de la proposition de loi de naturalisation (partie C) aura lieu ultérieurement.

 

49 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (deel D) (2036/2)

49 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et modifiant le Code de la nationalité belge (partie D) (2036/2)

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel van het voorstel van naturalisatiewet (deel D) zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble de la proposition de loi de naturalisation (partie D) aura lieu ultérieurement.

 

Naamstemmingen (voortzetting)

Votes nominatifs (continuation)

 

Wij gaan over tot de stemming over het voorstel van naturalisatiewetten waarvan wij zojuist de artikelen hebben besproken.

Nous allons procéder au vote sur la proposition de lois de naturalisation dont nous venons d'examiner les articles.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

 

49.01  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, excellenties, waarde collega's, zonder in herhaling te vallen weet u ondertussen dat het tot de traditie van de Vlaams Belangleden van de commissie voor de Naturalisaties behoort om vóór de definitieve stemming over de naturalisatiewetten van op deze tribune toch een aantal elementen van de voorliggende nationaliteitswetten onder de publieke aandacht te brengen, kwestie van de meerderheidsfracties, maar ook zij die de snel-Belgwet tot stand hebben helpen brengen, te confronteren met de nefaste gevolgen van die snel-Belgwet.

 

Zoals ik eerder bij voorgaande uiteenzettingen al heb gezegd, collega's, mag dit Parlement vooral het politieke signaal niet onderschatten van het voorliggende naturalisatieboek. Het voorliggende naturalisatieboek bevat vandaag 2.121 dossiers waarvan er 2.086 via de procedure van de snel-Belgwet verlopen. Vermits het ieder parlementslid vrij staat om twee weken voor de stemming de dossiers in te kijken, maak ik daarvan steeds gebruik om een en ander nader te onderzoeken en een aantal dossiers toch nog even tegen het licht te houden. Van de andere fracties in dit Parlement heb ik tot op heden helaas nog nooit iemand gezien. Maar goed, het zij zo.

 

Zoals bij voorgaande keren heb ik ook deze keer een aantal dossiers ter hand genomen en wat statistisch materiaal verzameld. Op een totaal van 2.063 dossiers met aanvragen tussen 1996 en 2008 zijn er 578 dossiers waarbij de nationaliteit werd toegekend op basis van een regularisatie. Dit wil zeggen, op basis van een illegaal verblijf op het grondgebied. Dat is zowat 28 procent voor dit hele naturalisatieboek en dus meer dan 1 op 4.

 

We kennen de principes van de regularisatie. Regularisatie gebeurt ofwel via de vreemdelingenwet van 15 december 1980, veelal op basis van artikel 9, §3, of op basis van de regularisatiewet van 12 december 1999, zijnde de zogenaamde wet-Duquesne.

 

Voor de voorliggende reeks naturalisatietoekenningen bedraagt het aantal regularisaties op basis van de vreemdelingenwet zowat 20 procent. Het aantal regularisaties op basis van de wet-Duquesne bedraagt zowat 7 procent.

 

Vele regularisatiedossiers tonen aan op welke manier de betrokkenen in de aanloop naar of tijdens de naturalisatieaanvraag alle, mogelijke procedures hebben gebruikt en misbruikt om uiteindelijk hun slag, zijnde het verwerven van een definitief verblijfsstatuut, thuis te halen.

 

Ik houd mijn hart vast, indien de huidige regering de bedoeling heeft 80.000 nieuwe regularisaties te verlenen. Zij komen immers op een gegeven moment allen opnieuw via de commissie voor de Naturalisaties in het voorliggende nationaliteitsboek terecht. Men weze dus gewaarschuwd.

 

Een ander element dat ik heb onderzocht, zijn de landen van herkomst. Dat is ook een oefening die ik traditioneel maak.

 

Collega’s, u zult het waarschijnlijk niet geloven, maar in het voorliggende naturalisatieboek zitten aanvragen vanuit 109 landen van oorsprong, gaande van Albanië over Burundi, Ecuador, Ghana, Kazachstan, Nigeria, Oezbekistan, Pakistan, Togo en Tunesië tot Zambia. Het boek wordt stilaan een hele les aardrijkskunde, als u het mij vraagt.

 

Ik heb ook een top 5 gemaakt. Op de eerste plaats staat, zoals altijd met stip, Marokko als land van herkomst. Het staat in voor ongeveer 16 procent van de naturalisaties. Op de tweede plaats komt de Russische Federatie met 11 procent van de aanvragen. Wij slagen er zelfs in om na vandaag de neef van de voormalige Tsjetsjeense president Doedajev Belgisch staatsburger te maken. Dat kan blijkbaar allemaal in dit apenland.

 

Op de derde plaats staat Congo met 9 procent van de naturalisaties. Op de vierde plaats is het Servië-Montenegro met zowat 4,5 procent van de nationaliteitstoekenningen. Op de vijfde plaats vinden we Turkije met 4 procent van het aantal toegekende naturalisaties.

 

Dit bonte gezelschap uit 109 landen van herkomst wordt straks nieuwe staatsburgers, zonder dat daar ook maar enige voorwaarde aan gekoppeld is van integratie en arbeidsbereidheid, laat staan dat het spreken van een van de landstalen een noodzakelijkheid is. Ik wil natuurlijk de polemiek met mijn fractieleider uit het Vlaams parlement niet heropenen over “waar zit de poen van ons pensioen”. Wie deze dossiers echter een beetje nauwkeurig bekijkt, kan alleen vaststellen dat er onder de noemer van de gezinshereniging momenteel een massale volgnaturalisatie aan de gang is, met alle gevolgen van dien. Het valt op dat steeds meer ouderlingen – personen die geboren zijn tussen 1935 en 1940 – worden genaturaliseerd. Inburgeringscursus of niet, in de verslagen van het onderzoek dat wordt uitgevoerd door de lokale politie komt het steeds meer voor dat die mensen analfabeet zijn en dus niet kunnen lezen of schrijven. Daar gaat het hele integratieproces, een zoveelste mislukking.

 

Mijnheer de voorzitter, wij stemmen vandaag over vijf wetten. U zult wel aannemen dat wij dan ook de tijd mogen gebruiken om een korte stemverklaring af te leggen en dat dit niet beperkt hoeft te worden tot twee minuten.

 

Collega’s, ik hoef er geen tekening bij te maken. De uitwassen van de snel-Belgwet en de gezinsherenigingpolitiek zijn voor onze fractie onaanvaardbaar, laat staan dat het geloofwaardig is en te catalogeren valt onder behoorlijk bestuur. Het leidt er alleen toe dat van een daadwerkelijk integratie- en assimilatieproces geen sprake is en dat het hele mechanisme van de gezinshereniging er steeds opnieuw toe leidt dat het hele integratieproces vanaf nul moet herbeginnen.

 

Bijgevolg rijst de politieke vraag natuurlijk hoe lang deze bestuursmeerderheid van liberalen en christendemocraten aan Vlaamse kant een dergelijk wanbeleid blijft aanvaarden. Na twee jaar non-beleid is nog niet eens een eerste aanzet gegeven tot de verstrenging van de snel-Belgwet, buiten wat vertragingsmanoeuvres in de commissie voor de Naturalisaties, door een hele reeks van dossiers te verdagen omdat onvoldoende taalkennis aan de dag wordt gelegd, maar iedereen weet dat het natuurlijk een pleister is op een houten been.

 

Hoe lang kan deze meerderheid de alsmaar groter wordende spreidstand volhouden tussen de verkiezingsbelofte om de snel-Belgwet te verstrengen en aan te passen enerzijds en het non-beleid dat nu al twee jaar lang wordt gevoerd anderzijds? Het is allemaal stoere politieke taal gebleken, collega’s, politiek correct gewauwel. Eens aan de macht, doet de politieke elite niets.

 

Ondertussen tikt de klok alsmaar verder. Ik heb de recente cijfers ontvangen van de minister van Binnenlandse Zaken met betrekking tot het aantal toegekende naturalisaties in 2008. Het zijn er welgeteld 45.200 geweest. Sinds de invoering van de snel-Belgwet in maart 2000 staat de teller van het aantal nieuwe Belgen op 445.143. U hoort het goed: dat is allemaal het gevolg van negen jaar snel-Belgwet.

 

Veel gekker kan het, mijns inziens, niet meer worden. Merci, sp.a. Merci, PS. Merci Open Vld, met de nadruk op Open. En, voor de afgelopen twee jaar, ook merci CD&V, voor een dergelijk laks beleid inzake staatsburgerschap. Wat voor een incompetente politieke elite zijn jullie? Ik sta hier met plaatsvervangende schaamte. Jullie zijn gewoon knettergek geworden. Vanaf vandaag komen daar, met de vingerknip, nog eens 2.121 nieuwe Belgen bij.

 

Vlaams Belang blijft zich verzetten tegen die aanhoudende toevloed van nieuwe Belgen. Bijgevolg zullen wij de voorliggende naturalisaties niet goedkeuren.

 

Ik dank u voor uw aandacht.

 

49.02  Jan Mortelmans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, collega Goyvaerts heeft het cijfer genoemd van 445.000 naturalisaties sinds de invoering van de snel-Belgwet. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal inwoners van de stad Antwerpen, een hallucinant cijfer.

 

Bij ongewijzigde omstandigheden, zal dat proces zich gestaag voortzetten.

 

Duizenden die niet wilden integreren, hebben de afgelopen jaren de nationaliteit verkregen. Criminelen hebben de nationaliteit verkregen. Duizenden kunnen of willen hun spiksplinternieuwe identiteitskaart niet lezen.

 

De voorbije jaren hebben ook duizenden geregulariseerden, van wie de dienst Vreemdelingenzaken zelf zegt niet te weten over wie het gaat, de weg gevonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers, en nog veel meer naar de steden en gemeenten.

 

Het zit eraan te komen dat een massale regularisatiegolf de komende maanden ook een massale naturalisatiegolf teweeg zal brengen, met alle gevolgen van dien voor onze samenleving.

 

Het zou allemaal veranderen. Het zou vorige legislatuur al veranderen, en het zou deze legislatuur veranderen. Na al die jaren is er echter nog steeds niets veranderd. Ja, er zou volgens de minister van Justitie wetgeving klaar zijn en hij hoopte begin dit jaar dat dat snel behandeld zou kunnen worden in de commissie. Het is er nog steeds niet.

 

Natuurlijk is het niet de minister die daarover beslist, maar wel de PS. Met andere woorden, ofwel komt er niets van in huis, ofwel zullen de wijzigingen zodanig zijn dat het favoriete PS-kiespotentieel niet al te verontrust hoeft te zijn.

 

Dames en heren, tegen beter weten in misschien, doe ik toch een oproep aan de Vlaamse partijen om nu eindelijk eens iets nuttigs te doen in deze legislatuur en een einde te maken aan die massale naturalisaties.

 

49.03  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik wil een korte stemverklaring afleggen.

 

Tijdens mijn vorige uiteenzetting hieromtrent heb ik ook al gezegd dat N-VA van oordeel is dat het dringend tijd is om de rol en de inhoud van de naturalisatieprocedure opnieuw te bekijken.

 

Zowel de criteria voor naturalisatie als de manier waarop deze naturalisatieprocedure gebeurt, zijn volgens ons dringend aan herziening toe. N-VA is, net als andere partijen die dat nu niet meer openlijk zeggen, van oordeel dat het niet aan de wetgevende macht toekomt om de nationaliteit aan vreemdelingen toe te kennen. N-VA vindt dat dergelijke zaken moeten gebeuren door een administratief orgaan dat alle aspecten van de naturalisatiedossiers van de betrokkenen grondig kan onderzoeken en objectief kan oordelen of er zwaarwichtige redenen zijn om de nationaliteit op basis van naturalisatie al of niet toe te kennen.

 

N-VA zal dan ook een voorstel indienen om artikel 9 van de Grondwet voor herziening vatbaar te verklaren. Dat artikel bepaalt dat de Kamer van volksvertegenwoordigers bevoegd is voor de naturalisaties. Wij zullen dat artikel voor herziening vatbaar verklaren met het oog op een grondige vernieuwing van de naturalisatieprocedure in de volgende legislatuur.

 

Wat andere partijen denken, maar niet doen, zal N-VA doen.

 

Daarom zullen wij niet deelnemen aan deze stemming.

 

50 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 13 april 1995 tot wijziging van de naturalisatieprocedure en van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (deel A) (2036/2)

50 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 13 avril 1995 modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge (partie A) (2036/2)

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 18)

Ja

107

Oui

Nee

15

Non

Onthoudingen

10

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van naturalisatiewet (deel A) aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi de naturalisation (partie A). Elle sera soumise à la sanction royale.

 

51 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit wat de naturalisatieprocedure betreft (deel B) (2036/2)

51 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 22 décembre 1998 modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation (partie B) (2036/2)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(stemming/vote 18)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van naturalisatiewet (deel B) aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi de naturalisation (partie B). Elle sera soumise à la sanction royale.

 

52 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (deel C) (2036/2)

52 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge (partie C) (2036/2)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(stemming/vote 18)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van naturalisatiewet (deel C) aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi de naturalisation (partie C). Elle sera soumise à la sanction royale.

 

53 Voorstel van naturalisatiewet toegekend bij toepassing van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (deel D) (2036/2)

53 Proposition de loi de naturalisation accordée en application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et modifiant le Code de la nationalité belge (partie D) (2036/2)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(stemming/vote 18)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van naturalisatiewet (deel D) aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi de naturalisation (partie D). Elle sera soumise à la sanction royale.

 

54 Voorstel tot verwerping door de commissie voor de Naturalisaties van de dossiers die in haar verslag nr. 2036/1, op bladzijden 4 tot 8 zijn opgenomen

54 Proposition de rejet faite par la commission des Naturalisations en ce qui concerne les dossiers repris dans son rapport n° 2036/1, aux pages 4 à 8

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

 

(Stemming/vote 19)

Ja

132

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel tot verwerping aan.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de rejet.

 

55 Goedkeuring van de agenda

55 Adoption de l’agenda

 

Wij moeten ons thans uitspreken over de ontwerp agenda die de Conferentie van voorzitters u voorstelt.

Nous devons nous prononcer sur le projet d’ordre du jour que vous propose la Conférence des présidents.

 

Geen bezwaar? (Nee) Het voorstel is aangenomen.

Pas d’observation? (Non) La proposition est adoptée.

 

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 9 juillet 2009 à 14.15 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 9 juli 2009 om 14.15 uur.

 

La séance est levée à 18.17 heures.

De vergadering wordt gesloten om 18.17 uur.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met volgnummer CRIV 52 PLEN 106 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro consécutif CRIV 52 PLEN 106 annexe.

 

 

 


  


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 001

 

 

Ja         

084

Oui

 

Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Clément Hélène, Coëme Guy, Colinia Françoise, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Eerdekens Claude, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Lalieux Karine, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Perpète André, Privé Isabelle, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

047

Non

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Bonte Hans, Boulet Juliette, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Groote Patrick, De Maght Martine, De Man Filip, De Rammelaere Els, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, D'haeseleer Guy, Douifi Dalila, Geerts David, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Henry Philippe, Jambon Jan, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Peeters Jan, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Smeyers Sarah, Stevenheydens Bruno, Tuybens Bruno, Van Broeckhoven Christine, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vijnck Dirk, Weyts Ben

 

 

Onthoudingen

003

Abstentions

 

Landuyt Renaat, Sevenhans Luc, Tobback Bruno

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 002

 

 

Ja         

086

Oui

 

Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Clément Hélène, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Eerdekens Claude, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Lalieux Karine, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Perpète André, Privé Isabelle, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee         

047

Non

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Bonte Hans, Boulet Juliette, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Groote Patrick, De Maght Martine, De Man Filip, De Rammelaere Els, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, D'haeseleer Guy, Douifi Dalila, Geerts David, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Henry Philippe, Jambon Jan, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Peeters Jan, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Smeyers Sarah, Stevenheydens Bruno, Tuybens Bruno, Van Broeckhoven Christine, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vijnck Dirk, Weyts Ben

 

 

Onthoudingen

003

Abstentions

 

Landuyt Renaat, Sevenhans Luc, Tobback Bruno

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 003

 

 

Ja         

135

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Clément Hélène, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Eerdekens Claude, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goutry Luc, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Henry Philippe, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Moriau Patrick, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Pas Barbara, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Privé Isabelle, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Schyns Marie-Martine, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Stevenheydens Bruno, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Sevenhans Luc

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 004

 

 

Ja         

135

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Clément Hélène, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Eerdekens Claude, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goutry Luc, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Henry Philippe, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Moriau Patrick, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Pas Barbara, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Privé Isabelle, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Schyns Marie-Martine, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Stevenheydens Bruno, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Landuyt Renaat

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 005

 

 

Ja         

021

Oui

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, Boulet Juliette, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Douifi Dalila, Geerts David, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Henry Philippe, Kitir Meryame, Lahssaini Fouad, Peeters Jan, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Tuybens Bruno, Van Broeckhoven Christine, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne

 

 

Nee        

112

Non

 

Annemans Gerolf, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Clément Hélène, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Eerdekens Claude, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Laeremans Bart, Lalieux Karine, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Moriau Patrick, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Pas Barbara, Perpète André, Ponthier Annick, Privé Isabelle, Schoofs Bert, Schyns Marie-Martine, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Stevenheydens Bruno, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

003

Abstentions

 

Landuyt Renaat, Sevenhans Luc, Tobback Bruno

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 006

 

 

Ja         

036

Oui

 

Annemans Gerolf, Bonte Hans, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Groote Patrick, De Maght Martine, De Man Filip, De Rammelaere Els, Detiège Maya, D'haeseleer Guy, Douifi Dalila, Geerts David, Goyvaerts Hagen, Jambon Jan, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Smeyers Sarah, Stevenheydens Bruno, Tuybens Bruno, Van Broeckhoven Christine, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vijnck Dirk, Weyts Ben

 

 

Nee        

086

Non

 

Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Clément Hélène, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Eerdekens Claude, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Lalieux Karine, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Perpète André, Privé Isabelle, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

014

Abstentions

 

Almaci Meyrem, Boulet Juliette, De Vriendt Wouter, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Henry Philippe, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Peeters Jan, Sevenhans Luc, Tobback Bruno, Vandenhove Ludwig, Van der Straeten Tinne

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 007

 

 

Ja         

111

Oui

 

Annemans Gerolf, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Clément Hélène, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Eerdekens Claude, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Laeremans Bart, Lalieux Karine, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Moriau Patrick, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Pas Barbara, Perpète André, Ponthier Annick, Privé Isabelle, Schoofs Bert, Schyns Marie-Martine, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Stevenheydens Bruno, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

024

Abstentions

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, Boulet Juliette, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Douifi Dalila, Geerts David, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Henry Philippe, Kitir Meryame, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Peeters Jan, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Sevenhans Luc, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Van Broeckhoven Christine, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 008

 

 

Ja         

022

Oui

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, Boulet Juliette, De Bont Rita, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Douifi Dalila, Geerts David, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Henry Philippe, Kitir Meryame, Lahssaini Fouad, Peeters Jan, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Tuybens Bruno, Van Broeckhoven Christine, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne

 

 

Nee        

104

Non

 

Annemans Gerolf, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Clément Hélène, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Eerdekens Claude, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Laeremans Bart, Lalieux Karine, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Pas Barbara, Perpète André, Ponthier Annick, Privé Isabelle, Schyns Marie-Martine, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

010

Abstentions

 

Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Goyvaerts Hagen, Landuyt Renaat, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Schoofs Bert, Sevenhans Luc, Stevenheydens Bruno, Tobback Bruno

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 009

 

 

Ja         

036

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Bonte Hans, Boulet Juliette, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Man Filip, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, D'haeseleer Guy, Douifi Dalila, Geerts David, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Henry Philippe, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Peeters Jan, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Stevenheydens Bruno, Tuybens Bruno, Van Broeckhoven Christine, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne

 

 

Nee        

097

Non

 

Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Clément Hélène, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Eerdekens Claude, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Lalieux Karine, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Perpète André, Privé Isabelle, Schyns Marie-Martine, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

003

Abstentions

 

Landuyt Renaat, Sevenhans Luc, Tobback Bruno

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 010

 

 

Ja         

100

Oui

 

Annemans Gerolf, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Clément Hélène, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, De Man Filip, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Eerdekens Claude, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Laeremans Bart, Lalieux Karine, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Moriau Patrick, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Pas Barbara, Perpète André, Ponthier Annick, Privé Isabelle, Schoofs Bert, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Stevenheydens Bruno, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

036

Abstentions

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, Boulet Juliette, Dedecker Jean Marie, De Groote Patrick, De Maght Martine, De Rammelaere Els, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Douifi Dalila, Geerts David, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Henry Philippe, Jambon Jan, Kitir Meryame, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Logghe Peter, Peeters Jan, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Van Broeckhoven Christine, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vijnck Dirk, Weyts Ben

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 011

 

 

Ja         

136

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Clément Hélène, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Eerdekens Claude, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goutry Luc, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Henry Philippe, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Moriau Patrick, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Pas Barbara, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Privé Isabelle, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Schyns Marie-Martine, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Stevenheydens Bruno, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 012

 

 

Ja         

136

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Clément Hélène, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Eerdekens Claude, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goutry Luc, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Henry Philippe, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Moriau Patrick, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Pas Barbara, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Privé Isabelle, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Schyns Marie-Martine, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Stevenheydens Bruno, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 013

 

 

Ja         

038

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Bonte Hans, Boulet Juliette, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Groote Patrick, De Man Filip, De Rammelaere Els, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, D'haeseleer Guy, Douifi Dalila, Geerts David, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Henry Philippe, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Peeters Jan, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Stevenheydens Bruno, Tuybens Bruno, Van Broeckhoven Christine, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne

 

 

Nee        

086

Non

 

Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Clément Hélène, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Eerdekens Claude, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Lalieux Karine, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Perpète André, Privé Isabelle, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

012

Abstentions

 

Dedecker Jean Marie, De Maght Martine, Jambon Jan, Landuyt Renaat, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Tobback Bruno, Van de Velde Robert, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vijnck Dirk, Weyts Ben

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 014

 

 

Ja         

086

Oui

 

Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Clément Hélène, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Eerdekens Claude, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Lalieux Karine, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Perpète André, Privé Isabelle, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

015

Non

 

Annemans Gerolf, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Man Filip, D'haeseleer Guy, Goyvaerts Hagen, Laeremans Bart, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Stevenheydens Bruno

 

 

Onthoudingen

035

Abstentions

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, Boulet Juliette, Dedecker Jean Marie, De Groote Patrick, De Maght Martine, De Rammelaere Els, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Douifi Dalila, Geerts David, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Henry Philippe, Jambon Jan, Kitir Meryame, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Peeters Jan, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Van Broeckhoven Christine, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vijnck Dirk, Weyts Ben

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 015

 

 

Ja         

124

Oui

 

Annemans Gerolf, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Clément Hélène, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Eerdekens Claude, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lalieux Karine, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Moriau Patrick, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Pas Barbara, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Privé Isabelle, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Schyns Marie-Martine, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Stevenheydens Bruno, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

011

Abstentions

 

Almaci Meyrem, Boulet Juliette, De Vriendt Wouter, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Henry Philippe, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Sevenhans Luc, Van der Straeten Tinne

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 016

 

 

Ja         

106

Oui

 

Almaci Meyrem, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Clément Hélène, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Destrebecq Olivier, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Eerdekens Claude, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Henry Philippe, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Perpète André, Privé Isabelle, Schyns Marie-Martine, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

030

Abstentions

 

Annemans Gerolf, Bonte Hans, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Man Filip, Detiège Maya, D'haeseleer Guy, Douifi Dalila, Geerts David, Goyvaerts Hagen, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Landuyt Renaat, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Peeters Jan, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Sevenhans Luc, Stevenheydens Bruno, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Van Broeckhoven Christine, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 017

 

 

Ja         

118

Oui

 

Almaci Meyrem, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Clément Hélène, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Eerdekens Claude, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Henry Philippe, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Privé Isabelle, Raemaekers Magda, Schyns Marie-Martine, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

017

Abstentions

 

Annemans Gerolf, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Man Filip, D'haeseleer Guy, Goyvaerts Hagen, Laeremans Bart, Landuyt Renaat, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Sevenhans Luc, Stevenheydens Bruno

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 018

 

 

Ja         

107

Oui

 

Almaci Meyrem, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Clément Hélène, Coëme Guy, Colinia Françoise, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Ducarme Denis, Eerdekens Claude, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Henry Philippe, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Privé Isabelle, Raemaekers Magda, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

015

Non

 

Annemans Gerolf, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Man Filip, D'haeseleer Guy, Goyvaerts Hagen, Laeremans Bart, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Stevenheydens Bruno

 

 

Onthoudingen

010

Abstentions

 

Dedecker Jean Marie, De Groote Patrick, De Maght Martine, Jambon Jan, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Van de Velde Robert, Vanhie Paul, Vijnck Dirk, Weyts Ben

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 019

 

 

Ja          

132

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Clément Hélène, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Ducarme Denis, Eerdekens Claude, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Goutry Luc, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Henry Philippe, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Moriau Patrick, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Pas Barbara, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Privé Isabelle, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Schyns Marie-Martine, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Stevenheydens Bruno, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions