Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

donderdag 16 juli 2009

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

jeudi 16 juillet 2009

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten door de heer Patrick Dewael.

La séance est ouverte à 14.21 heures et présidée par M. Patrick Dewael.

 

Tegenwoordig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l'ouverture de la séance:

Herman Van Rompuy, Didier Reynders, Stefaan De Clerck.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Daniel Ducarme, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Catherine Fonck, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat;

Alexandra Colen, familieaangelegenheden / raisons familiales.

 

Vragen

Questions

 

01 Samengevoegde vragen van

- de heer Gerolf Annemans aan de eerste minister over "de herschikking van de regering" (nr. P1308)

- de heer Bruno Tobback aan de eerste minister over "de herschikking van de regering" (nr. P1309)

- mevrouw Tinne Van der Straeten aan de eerste minister over "de herschikking van de regering" (nr. P1310)

- de heer Jan Jambon aan de eerste minister over "de herschikking van de regering" (nr. P1311)

- de heer Jean Marie Dedecker aan de eerste minister over "de herschikking van de regering" (nr. P1312)

01 Questions jointes de

- M. Gerolf Annemans au premier ministre sur "le remaniement ministériel" (n° P1308)

- M. Bruno Tobback au premier ministre sur "le remaniement ministériel" (n° P1309)

- Mme Tinne Van der Straeten au premier ministre sur "le remaniement ministériel" (n° P1310)

- M. Jan Jambon au premier ministre sur "le remaniement ministériel" (n° P1311)

- M. Jean Marie Dedecker au premier ministre sur "le remaniement ministériel" (n° P1312)

 

De voorzitter: Mijnheer de eerste minister, er zijn veel vragen voor u. Een eerste reeks handelt over de herschikkingen binnen de regering. Ik heb vragen van de heer Annemans, de heer Tobback, mevrouw Van der Straeten, de heer Jambon en de heer Dedecker. Ik geef als eerste het woord aan de heer Annemans.

 

01.01  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Beste minister, in een normaal functionerende democratie, zou ik denken, probeert de regeringsleider het gedoe van herschikkingen zo snel mogelijk af te ronden en komt hij vóór de parlementaire vakantie even naar de Kamer met een korte regeringsmededeling, waarna eventueel kort een debat daarover en een democratische stemming volgen. Zo heb ik dat zelfs een paar keer meegemaakt, meen ik, onder Dehaene als er iets moest worden herschikt. Men was daar niet verlegen voor. Men kwam daarmee naar het Parlement.

 

Niet zo echter onder Herman Van Rompuy en zijn toch wel lamentabel wordende regering. Wij hebben gisteren als parlementsleden, zoals iedere Belg, gezien hoe de Koning een koninklijk besluit heeft ondertekend dat vanmorgen in uw staatsblad stond met alvast het ontslag van de heer Vanackere, Magnette, Clerfayt en mevrouw Fernandez-Fernandez. De vraag is natuurlijk wie van hen zal terugkeren en wie zal niet terugkeren. Er zijn op dit ogenblik veel geruchten.

 

Is het waar, mijnheer de premier, dat de heer Leterme zal terugkeren als minister van Buitenlandse Zaken? Hij zal als het ware in de voetsporen treden, mijnheer Van Rompuy, van Leo Tindemans. Is het waar dat Turtelboom weg moet en dat in ruil voor mevrouw Arena? Is het waar dat die twee uit mekaar worden gehaald en worden weggestuurd? Is het waar dat Wathelet een beetje lastig is om de bevoegdheid van Begroting af te geven, maar dat u daar als CD&V'er uw voogdij bovenop zult gooien om dan van heel het pakket een soort ministerie van Begroting te maken? Is het waar dat de heer Vanackere aan de heer Wathelet de bevoegdheid over de overheidsbedrijven moet afstaan en dat u dat door de strot van CD&V moet wringen? Ik hoor dat allemaal. Is het waar dat de heer Vanhengel dan op Begroting zal verschijnen in opvolging van de heer De Gucht als vicepremier, maar ook met een vooralsnog onbekende bevoegdheid, maar die u ongetwijfeld zult kennen?

 

Is het waar dat mevrouw Fernandez-Fernandez niet zal terugkeren? Zij zal zeer gemist worden, in het Parlement zeker, en ook in de regering neem ik aan. Is het waar dat zij zal worden vervangen door ene meneer Courard van de PS, die zelf zegt dat hij verrast is dat hij minister moet worden en dat hij deze zomer Nederlands zal leren.

 

Mijnheer de voorzitter, excuseert u mij, het loopt een beetje uit, maar de lijst is nu eenmaal lang. Ik heb hem niet gemaakt.

 

Is het waar dat de heer Clerfayt zal terugkeren, in tegenstelling tot mevrouw Fernandez? Is het waar dat, samen met de heer Vanhengel, zijn collega en minister van Begroting in de Waalse regering, de heer Daerden, op u wordt afgestuurd en dat de PS dat nog beargumenteert met het feit dat hij een man is die de cijfers goed kent, wat natuurlijk de ironie ten top is?

 

Mijnheer de minister, is het waar dat u die twee ministers, Vanhengel van de Brusselse regering, die openlijk heeft onderhandeld dat de schulden van de Brusselse instanties alleen zullen worden opgelost nadat u als federale regering die schulden oplost, en Daerden, die al heeft gezegd dat hij helemaal niets oplost en ook niet van plan was iets op te lossen, moet ondergaan en dat die mensen op u worden afgestuurd om, zogenaamd met kennis van de cijfers, ervoor te zorgen dat uw begroting in orde komt?

 

Is dat allemaal waar? Hebt u zich dat allemaal laten aandoen? Of is het misschien niet waar of half waar? Kunt u voor het Parlement, in deze tempel van de democratie, enige verheldering brengen?

 

01.02  Bruno Tobback (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik zal uiteraard niet op de vragen van de vorige spreker terugkomen. Zij zijn echter in grote mate ook mijn vragen. Niettemin wou ik van de gelegenheid profiteren om de eerste minister voorlopig nog van de regering-Van Rompuy I te ondervragen, vooraleer wij aan Van Rompuy II beginnen.

 

Mijnheer de eerste minister, aan dat tempo, namelijk twee regeringen op zes maanden tijd, zult u uw collega Wilfried Martens nog heel snel inhalen. Ik laat het aan u over of u hem ook op andere domeinen wil inhalen. Dat zijn echter in de grond mijn zaken niet.

 

Mijnheer de eerste minister, wat wel mijn zaak is, is dat u stilaan niet de eerste minister van een regering bent, maar wel van een voortdurend wisselende duiventil. Indien wij eerlijk zijn, moeten wij bij het overlopen van de lijst vaststellen dat wat vandaag op uw duivenkot valt, niet per se de vlucht uit Barcelona is.

 

De heren Vanhengel en Daerden dienen veeleer te worden gerangschikt in de categorie van de fuifbeesten dan in de categorie van de prijsbeesten. Ik neem aan dat u ook met de terugkeer van de tandem-Didier Reynders -Yves Leterme, die de vorige twee regeringen op het spoor hebben gezet, ongelukkig, of liever ongelooflijk gelukkig bent. Ik verontschuldig mij voor de verspreking.

 

Mijnheer Van Rompuy, indien ik uw geloof zou aanhangen, wat ik niet doe, zou ik met alle respect denken dat u ongelooflijke zaken moet hebben misdaan om op een dergelijke manier door God te worden gestraft. Is hij misschien met uw voeten aan het spelen? Vermits ik uw geloof niet aanhang, moet ik iets anders denken. Ik denk dat uw coalitiepartners met uw voeten aan het spelen zijn, mijnheer de eerste minister. Wanneer ik kijk naar wat zij u sturen en naar de restanten die u krijgt voor de regering die u mag leiden en voor de last die u in voornoemde regering moet dragen, kan ik slechts een conclusie trekken, namelijk uw coalitiepartners zijn met uw voeten aan het rammelen.

 

Mijnheer de eerste minister, u kunt bijgevolg niet de zomer ingaan met een dag na dag toenemend begrotingstekort, met een dag na dag toenemend probleem van mensen die in Brussel op straat slapen en van steeds meer mensen die hun hypotheek niet kunnen afbetalen, en dan doen alsof u niet naar het Parlement hoeft te komen om het vertrouwen te vragen, al was het maar voor de komende twee maanden met de genoemde club.

 

Ik wil graag van u de bevestiging dat u hier volgende week met de nieuwe regeringsleden en de nieuwe club het vertrouwen van het Parlement zult komen vragen.

 

01.03  Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Mijnheer de eerste minister, dat uw regering een duiventil is, is mijn zaak niet. Wat mijn zaak wel is, is of uw regering in staat is om een beleid te voeren en, belangrijker nog, om oplossingen aan te reiken voor problemen die zich dagelijks voordoen.

 

Wat het asielbeleid betreft, hebt u op het spreekgestoelte verschillende keren aangekondigd dat u uiterlijk op 21 juli met een compromis, een antwoord, een oplossing zou komen voor de schrijnende situatie van mensen zonder papieren, van asielzoekers.

 

Vandaag lijkt de oplossing erin te bestaan een aantal mensen simpelweg te vervangen. Mensen die moeilijk doen en een principieel standpunt innemen, kieperen we uit de regering en dan zullen we er wel uitgeraken. Volgens mij is dat helemaal niet het antwoord.

 

Mijn vragen zijn simpel. Ten eerste, zult op 21 juli komen met een antwoord op de asielproblematiek?

 

Ten tweede, zal dat een antwoord zijn in de lijn van het regeerakkoord, met name een omzendbrief? Komt er volgende week dinsdag een omzendbrief die een antwoordt biedt voor de schrijnende situatie van mensen zonder papieren?

 

Ten derde, zijn al die personeelswissels ondergeschikt aan een concrete oplossing voor het asielbeleid in ons land?

 

01.04  Jan Jambon (N-VA): Mijnheer de eerste minister, er werden al veel vragen gesteld, maar de vraag die ons het meest op de lippen brandt, is wat er waar is van die geruchten. U zult daarover ongetwijfeld opheldering geven.

 

Ik heb nog drie andere, meer specifieke vragen. Als er iets waar is van de geruchten, gaat u morgen een conclaaf in over asiel- en migratiebeleid met een minister of ministers die slechts de tijd hebben gekregen tussen hun eedaflegging op het Koninklijk Paleis en de ingangspoort van dat conclaaf om het dossier asiel en migratie door te nemen. Hoe ziet u dat? Wie zal de competente minister zijn om dat conclaaf met kennis van zaken tot een goed einde te brengen?

 

Ten tweede, wat hun vorming betreft, merken wij dat heel wat regionale regeringen de inspanning hebben gedaan om hun regering en hun kabinetten af te slanken. Gaat u van de op til zijnde herschikking in uw regering ook gebruik maken om dat goede voorbeeld te volgen? U gaat in de toekomst waarschijnlijk offers van de burgers moeten vragen. Gaat u met uw regering ook het goede voorbeeld geven en deze club afslanken, zeker wat bijvoorbeeld de staatssecretarissen betreft.

 

Dat brengt mij bij mijn laatste vraag. Er zijn zeven staatssecretarissen, vijf Franstaligen en twee Nederlandstaligen. Zult u van de herschikking van uw regering gebruik maken om die communautaire scheeftrekking recht te zetten?

 

01.05  Jean Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, onlangs las ik een citaat van u, waarin u zei dat als de verkiezingen waren samengevallen, u hier niet meer zou zitten als premier. Eerlijk gezegd, wij zouden dat nooit gemerkt hebben. Dit is de laatste plenaire vergadering van het Parlement en nu lees en hoor ik dat u gaat beginnen werken, evenwel nog niet meteen, want naar verluidt zult u eerst de chantage van het asieldossiers gebruiken alvorens de begroting in evenwicht te brengen. Enkele miljarden meer of minder per dag, wij zullen het verschil niet merken.

 

Mijnheer de eerste minister, ik heb toch een paar vragen. Dit Parlement wordt vandaag op non-actief gesteld. Alle parlementsleden knikken heel goed naar hun partij. Nu gaat u beginnen werken in het asieldossier. Ten eerste, zult u nu, vanaf morgen, na uw conclaaf, tussen 50.000 en 100.000 mensen regulariseren? U hebt dan de verpletterende verantwoordelijkheid dat u daardoor binnen de vier, vijf of zes jaar ongeveer 250.000 nieuwe Belgen zult gecreëerd hebben. Neemt u de verantwoordelijkheid om dit te doen zonder dat u dit terug voorlegt aan het Parlement?

 

Ten tweede, ik kan goed begrijpen dat een aantal mensen, vooral bij Open Vld, voelen dat de grond onder hun voeten te heet wordt en zorgen voor jobbehoud, zonder jobkorting wat de heer De Gucht betreft. Ondertussen hoor ik echter allerhande geruchten over nieuwe mensen die naar hier komen. Ik ben verontrust want mijn vraag is of zij zich hier in het Parlement zullen komen melden en de toestemming van het Parlement zullen vragen. Ik ben vooral verontrust over de kwaliteit. Is het waar dat figuren zoals de heer Daerden, die niet goed genoeg bevonden wordt om in de Waalse regering te fungeren, gedraineerd worden naar dit Parlement om te waken over de Vlaamse pensioenen? Ik denk dat de toegevoegde waarde zal zijn dat we de bar langer zullen moeten openhouden. Voor het overige zal hij echter geen toegevoegde waarde zijn voor het Parlement.

 

Mijnheer de minister, ik hoop toch een paar concrete antwoorden te krijgen op die vragen.

 

01.06 Eerste minister Herman Van Rompuy: Mijnheer de voorzitter, waarde collega’s, zoals ik hier vorige donderdag heb aangekondigd, heeft de regering in een brief aan de voorzitter van de Europese Commissie, de heer De Gucht voorgedragen voor het Belgische mandaat in de Europese Commissie, dat door het ontslag van de heer Michel vacant is geworden. De procedure voor de aanvaarding van de kandidaturen loopt tot middernacht.

 

Wanneer, zoals verwacht, de kandidatuur aanvaard wordt, zal ik morgen aan de Koning het ontslag aanbieden van de heer De Gucht als vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken. Ik herhaal wat ik vorige week gezegd heb. Het staatshoofd zal dan conform artikel 96 van de Grondwet in de vervanging voorzien. Dat is ook het geval voor de eventuele vervanging van andere leden van de regering die te kennen zouden geven ontslag te nemen.

 

Mijnheer Annemans, op al uw vragen antwoord ik alleen dat ze van een ongezonde nieuwsgierigheid getuigen.

 

Mijnheer Tobback, ik heb met de sp.a zes jaar samengewerkt, met vijf vice-eerste ministers in zes jaar tijd, maar allemaal goede ministers. Het verschil tussen u en mij is dat ik respect heb voor die mensen. (Applaus)

 

01.07  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Is het applaus uitgeraasd? Ik heb de indruk dat u zichzelf moed inklapt voor de komende gebeurtenissen.

 

Mijnheer de eerste minister, de afgelopen weken heb ik echt de indruk gehad dat u denkt dat het hier een soort Comedy Casino is. Het enige wat wij doen, is beleefd vragen stellen en u de gelegenheid te geven nog een beetje parlementaire orde op zaken te stellen. U negeert dat. U wuift dat weg. Meer nog, u zegt dat ik van ongezonde nieuwsgierigheid getuig wanneer ik wil weten hoe het met uw regering staat.

 

U zegt zelf dat u wel zult wachten en dat u wel zult zien hoe de vervanging gebeurt van degenen die u te kennen hebben gegeven dat zij niet langer in uw regering blijven.

 

Kortom, u ondergaat de gebeurtenissen. Meer nog, u verplicht ons die gebeurtenissen ook te ondergaan. Dingen als het dumpen van de heer Daerden in uw regering kunt u toch onmogelijk dulden? U kunt wel proberen – samen met uw fractie die applaudisseert – te zeggen dat wij van respect moeten getuigen, maar ik kan mij niet voorstellen dat u daar gelukkig mee bent, zeker niet als u weet dat die man met de begroting van het Waalse Gewest – die u zeer goed kent via de begroting van Entiteit II – naar hier gestuurd wordt, door een partijvoorzitter die beweert dat hij hem om die reden naar hier stuurt.

 

U weet zeer goed dat u in oktober voor de begroting van Entiteit II alleen zult kunnen rekenen op de naïviteit van de Vlaamse regering maar zeker niet op de naïviteit van de Brusselse regering van de heer Vanhengel en evenmin op de naïviteit van de Waalse regering met de heer Daerden. U kunt daar onmogelijk gelukkig mee zijn.

 

Straks gaan wij met vakantie. Volgende week gaat u ook – even ‘stoemelings’ als de vervangingen in uw regering – het asieldossier regelen, met alle gevolgen van dien.

 

De voorzitter: Mijnheer Annemans, uw repliek!

 

01.08  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): U hoort dat ik aan mijn laatste zin bezig ben.

 

Het land weet, en Vlaanderen vreest, dat u, beroesd door de PS-Ecolo-manie die in uw regering heerst, een links asielbeleid op poten zult zetten, met waarschijnlijk een regularisatieoperatie. Het positieve hiervan is dat de bevolking tijdens de vakantie zal zien waarom het Vlaams Belang absoluut nodig is.

 

01.09  Bruno Tobback (sp.a): Mijnheer de eerste minister, als u geschiedenislessen geeft, zal ik dat ook doen. Een goede twintig jaar geleden zat ik in de cursus bij professor Els Witte, die ons uitleg gaf over het toenmalig recente verleden van Belgische regeringen die om de zes maanden veranderen, drie regeringen in twee jaar, geen bestuur in moeilijke tijden, dagelijks oplopende tekorten met miljoenen en miljarden, en alle gevolgen van dien. Als onschuldige student zaten wij daar toen allemaal met grote ogen bij en zeiden wij allemaal: oef, goed dat het niet meer zo is.

 

Maar, wat is de realiteit? Voor wie in een cyclische levensvisie gelooft: we staan weer terug op dat punt.

 

Mijnheer de eerste minister, het allerergste is dat u toen geen student was. U was er bij! Voor u moet het dus nog veel erger zijn om vast te stellen dat de cirkel nu terug rond is.

 

Op dit moment, in deze omstandigheden – dat is de reden waarom u volgende week niet naar het Parlement wil komen om hier met open vizier het vertrouwen te vragen – leidt u een regering van achterblijvers en overschotjes die niet in staat is om eender welke ernstige beleidsdaad te nemen. U verstopt dat achter halfbakken antwoorden, want u hebt eigenlijk zelfs niet op mijn vraag geantwoord.

 

Om op uw suggestie of uw provocatie te antwoorden: het verschil tussen degenen van nu en de zes vicepremiers die u gekend hebt, is dat die zes vicepremiers goed werk wilden leveren. Ik ben ervan overtuigd dat tweederde van de huidige ministers in uw regering én uw coalitiepartners – want daarom spelen zij met uw voeten – niet eens probeert om ernstig werk te leveren. U dekt dat toe.

 

01.10  Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Mijnheer de eerste minister, het is schrijnend dat elke inhoudelijke vraag wordt afgedaan met een antwoord over postjes en ongezonde nieuwsgierigheid.

 

U komt volgende week woensdag naar het Parlement. Maar wat zult u dan komen vertellen? Dat kunt u nu nog niet zeggen.

 

Echter, welke macht hebt u vandaag om ervoor te zorgen dat deze regering effectief met een oplossing komt?

 

Mijn vraag luidde of u er alles aan zult doen om een oplossing te vinden in de lijn van het regeerakkoord, met andere woorden: een rondzendbrief. Daarover gaat het. Of zal dat het zoveelste dossier op rij zijn waar een oplossing geloosd wordt, achtergelaten wordt, omdat deze regering niet in staat is om ook maar eender welke beslissing te nemen?

 

U verstopt zich achter postjes verwisselen. Het getuigt van de onmacht van deze regering. Het is een regering van kneusjes, mijnheer de eerste minister, en hoe langer hoe meer wordt u de opperkneus.

 

01.11  Jan Jambon (N-VA): Mijnheer de eerste minister, een maand na de regionale verkiezingen zijn alle regionale regeringen up en running. Twee jaar na de federale verkiezingen baadt uw regering nog altijd in het immobilisme. Erger nog, zij wordt door de op til zijnde postjeswissel nog voort verzwakt. Wie niet goed genoeg was voor 4 miljoen Walen, moet zodadelijk wel goed genoeg zijn voor 6 miljoen Vlamingen. Ik richt mij tot de Vlaamse regeringspartijen, de Open Vld, maar vooral CD&V. In Vlaanderen gaan wij samen een assertief Vlaams beleid voeren en hier laat u zich op die manier vernederen.

 

01.12  Jean Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de voorzitter, Open Vld wordt wakker. Wij moeten dat moment noteren.

 

Mijnheer de eerste minister, dat wij van u geen antwoord krijgen, zijn wij gewoon. Als men geen beleid voert, kan men moeilijk antwoorden geven. Nu slaat u wel het record in het aantal seconden om het antwoord te geven op de meest prangende vragen die de maatschappij bezighouden. Het gaat over de begroting en het asieldossier.

 

Collega’s, u verwondert mij ontzettend met uw reactie. Applaudisseert u uit onmacht? Applaudisseert u uit naïviteit? Of zijn er die de natte droom hebben ooit op die banken terecht te komen? Hoe kunt u dat? Vandaag worden wij naar huis gestuurd voor drie maanden vakantie. Wij zijn met zijn allen ontzettend tevreden. Hier komt een nieuwe postjespakkerij, een zetelverschuiving. Ik weet niet met wie en van waar. U applaudisseert lekker op voorhand. Men stelt dat niet voor aan het parlementair halfrond. Het is uw taak, dacht ik, de regering te controleren.

 

Ik kom tot mijn tweede punt, een dossier dat al twee jaar verrot. Het dreigt opnieuw ons land te overspoelen met 200.000 of 300.000 nieuwe landgenoten. Als men er 50.000 of 100.000 regulariseert, heeft men dat immers. Open Vld zou dat moeten weten, 1999 indachtig. Intussen zijn er 445.000 door dat systeem genaturaliseerd. Applaudisseert u omdat er geen antwoord komt en er geen enkele plenaire vergadering van het Parlement meer komt tot 30 oktober? Proficiat met uw democratisch gehalte.

 

De voorzitter: Collega’s, zoals afgesproken in de Conferentie van voorzitters, vestig ik de aandacht van de Kamer erop dat de eerste minister woensdag om 14 uur in de commissie voor de Binnenlandse Zaken zal antwoorden op interpellaties die reeds werden ingediend en die nog zullen worden ingediend.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Samengevoegde vragen van

- de heer Hendrik Daems aan de eerste minister over "de explosieve stijging van wanbetalingen door de gezinnen" (nr. P1313)

- de heer Hans Bonte aan de eerste minister over "de nood aan een betere ondersteuning van de OCMW's" (nr. P1318)

02 Questions jointes de

- M. Hendrik Daems au premier ministre sur "l'augmentation exponentielle des défauts de paiement des ménages" (n° P1313)

- M. Hans Bonte au premier ministre sur "la nécessité de mieux soutenir les CPAS" (n° P1318)

 

De heer Bonte vestigt mijn aandacht op het feit dat hij een vraag heeft in dezelfde orde. Ik stel voor deze twee vragen samen te behandelen.

 

02.01  Hendrik Daems (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer Jambon, ik zou u willen bedanken dat u ons terug in de Vlaamse regering wilde opnemen. Dat was heel fijn van u. Het was absoluut geen sollicitatie, maar u bent een belangrijke vent bij de N-VA.

 

Ik zou het willen hebben over de bal en niet over de man. De vorige vraag ging immers over de man. Uiteindelijk hebben de collega’s bij de vorige vraagstelling nagelaten om een aantal belangrijke thema’s aan te kaarten. Zij zijn bezig geweest over de poppetjes.

 

Mijnheer de eerste minister, een van de zeer grote problemen die zich vandaag voordoen, is dat aan de ene kant een groot stuk van onze samenleving meer spaart dan anders uit vrees voor de economische situatie, en dat aan de kant een steeds toenemend stuk van de maatschappij gewoon hun schulden niet meer kunnen betalen.

 

Dat gaat dan ook over consumentenkredieten. Heel eenvoudig gezegd, dat gaat over iemand die een koelkast heeft gekocht en die niet kan afbetalen. Het gaat over dat soort zaken. Het kan ook gaan over een woning die men met een financiering heeft gekocht en niet meer kan betalen.

 

Men krijgt dus een tweedeling, een tweespalt die steeds groter wordt, maar wel met één groot economisch gevolg, namelijk dat de twee evoluties, aan de ene kant meer sparen en aan de andere kant de schulden niet meer kunnen betalen, het economisch draagvlak van ons land meer en meer eroderen, meer en meer kapotmaken. Wij komen zo in een negatieve spiraal terecht.

 

Wij hebben een eerste golf gekend met de banken. Wij hebben een tweede golf gekend met de bedrijven, de domino van faillissementen. Ik vrees dat er nu een derde golf komt waarbij een heel groot aantal gezinnen echt in de problemen komt, met niet alleen een economisch gevolg voor ons land, want wij hangen heel hard af van consumptie, maar ook met een zeer groot maatschappelijk gevolg.

 

Met andere woorden, het is mijn aanvoelen dat de regering, die in de bankencrisis alert en snel goede maatregelen heeft genomen, die voor het bedrijfleven alert en snel een aantal maatregelen heeft genomen, onder meer om faillissementen te proberen tegen te gaan, ook op korte termijn een aantal maatregelen naar voren zou moeten brengen voor al die gezinnen die door de economische situatie in de problemen komen. Beeld het gewoon eens in, iemand kan vandaag een kleine schuld niet betalen, krijgt een aangetekend schrijven, kan nog niet betalen, er komt een deurwaarder en voor men het weet heeft men een spiraal van kosten en kosten en kosten en geraakt men daar niet meer uit.

 

Is de regering bereid om op korte termijn daarover na te denken en om een aantal maatregelen in de praktijk te brengen die ten minste voor een stuk een dam kunnen opwerpen?

 

Is de regering bereid om op middellange termijn in de begroting fundamentele maatregelen te nemen die uiteindelijk deze twee evoluties in de positieve zin kunnen laten keren?

 

02.02  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de premier, ik wil mijn appreciatie uitdrukken ten aanzien van de vorige spreker die blijkbaar ook tot het inzicht komt en enigszins herhaalt wat ik al een paar jaar in de commissie voor de Sociale Zaken herhaal, namelijk dat een van de grootste uitdagingen voor deze regering de dualisering is in de samenleving. Met andere woorden, de kloof tussen wie het goed heeft en wie het niet goed heeft, wordt steeds ruimer en breder.

 

Het grote verschil, mijnheer de premier, is dat wij ook al een aantal jaren de aandacht vragen voor de OCMW's die in de eerste lijn staan om mensen die het moeilijk hebben, om de extra 17,5 procent gezinnen die hun lening niet kunnen afbetalen, bij te staan. Ook de heer Daems vraagt een aantal maatregelen. Keer na keer, mijnheer Daems, moeten wij vaststellen dat er geen enkele ondersteuning is gekomen voor de OCMW's om de schuldbegeleiding te versterken, om de tewerkstelling van leefloners te versterken, enzovoort.

 

Mijn vraag is zeer simpel, mijnheer de premier. In de mate dat het sociale gehalte van een regering kan worden afgemeten aan de manier waarop zij mensen die in moeilijkheden zitten bijstaat, zou ik willen aandringen om op korte termijn extra inspanningen te doen inzake schuldbemiddeling, budgetbegeleiding, collectief schuldbeheer en daarvoor de middelen uit te trekken om te vermijden wat wij nu krijgen, namelijk dat gezinnen maanden moeten wachten vooraleer zij hulp krijgen van een OCMW-medewerker.

 

Een tweede concrete vraag, mijnheer de premier. Zal de regering eindelijk eens het jarenlange contingent van 3.000 mensen – die via artikel 60 van de OCMW-wetgeving opnieuw aan de slag kunnen geraken – verbreken, doorbreken en verruimen zodat ook die mensen in deze huidige economische crisis effectieve kansen krijgen om opnieuw aan de slag te geraken?

 

02.03 Eerste minister Herman Van Rompuy: Mijnheer de voorzitter, collega's, in verband met de vragen van de heer Daems heb ik enkele cijfers laten nakijken. Het is correct dat in nominale cijfers voor beide vormen van krediet – consumentenkredieten en hypothecaire kredieten samen – een recordhoogte is bereikt.

 

De teneur dat het zeer slecht zou gaan in de hypothecaire kredieten moet echter worden genuanceerd. Eind juni was de totaal opgelopen achterstand weliswaar 650 miljoen euro, maar die is nog altijd minder dan in de periode 2003-2004 toen de achterstand zelfs boven de 700 miljoen opliep.

 

Wij moeten dit ook bekijken in het totaal van de kredieten in omloop. De totale uitstaande schuld inzake hypothecaire leningen is de laatste tien jaar verdubbeld van 66 miljard in 1999 naar 132 miljard eind 2008.

 

Daarbij bedroeg de stijging de laatste drie jaren alleen al 35 procent. Dat is een goede zaak, want dat wil zeggen dat men toegang had tot woningkredieten en bouwlustig was.

 

De uitstaande schuld inzake consumentenkredieten is de laatste tien jaar minder spectaculair gestegen, ook dat is een goede zaak, door allerhande maatregelen die werden genomen. Er is een stijging van 53 procent; van 10 naar 15,4 miljard.

 

Indien we de verhouding nemen tussen de achterstallen en de uitstaande kredieten, zien we dat die in de laatste tien jaar in belangrijke mate is gedaald van 0,66 procent van de uitstaande kredieten naar 0,49 procent, dit in tegenstelling tot de schijn van het ogenblik.

 

Het is helaas een vast gegeven dat bij iedere crisisperiode de wanbetalingen toenemen. Dat is helaas ook vandaag niet anders. De economische crisis slaat toe, en zeker bij de bijzonder kwetsbare groepen.

 

Daarom heeft vooral de regering-Leterme een zogenaamde rechtvaardigheidsagenda uitgebouwd met meer dan 2 miljard euro allerhande koopkrachtondersteunende maatregelen voor de minsten in de samenleving.

 

De laatste maanden werd daaraan een aantal maatregelen toegevoegd. Zo werd de bouwfactuur in 2009 met 7.500 euro aan btw verlaagd, zeker voor degenen die uitstaande hypothecaire kredieten hebben. Dat heeft het voor veel kandidaat-bouwers en ontleners mogelijk gemaakt om een lager krediet te sluiten.

 

We hebben de groene lening met intrestbonificaties van 1,5 procent ontwikkeld, maatregelen voor de tijdelijke werkloosheid, zowel voor arbeiders als de nieuwe maatregel voor bedienden en maatregelen voor de verlichting van de elektriciteitsfactuur. Die voegen zich allemaal bij de agenda die werd uitgebouwd onder de regering-Leterme.

 

Zoals u daarvoor terecht de volle aandacht vraagt, zullen wij daarvoor bij de begroting oog en oor moeten hebben. Wat in elk geval niet gaat, is dat men budgettaire saneringen zou leggen op deze minst begoede groepen van de samenleving.

 

Wat de vragen van de heer Bonte betreft, voor de schuldproblematiek zijn, zoals u wel weet, de gewestelijke overheden als eersten aan zet. Ik stel vast dat al de recente regionale regeringsakkoorden akkoorden en beleidsintenties bevatten ter ondersteuning van schuldbemiddelingsdiensten.

 

Een nauwe samenwerking met de Gewesten blijft een prioriteit, met name in de interministeriële conferentie waarvan de activiteiten, nu de nieuwe regionale regeringen zijn gevormd, na het zomerreces opnieuw onmiddellijk van start moeten gaan.

 

De federale gas-, elektriciteits- en energiefondsen zullen optimaal worden ingezet, niet alleen curatief, maar ook preventief om op een ecologisch duurzame wijze de betrokken doelgroepen aan te moedigen om hun woningen beter te isoleren en andere maatregelen te nemen.

 

Wij zullen de problematiek van de schuldbemiddeling vanaf september met de Gewesten opnemen.

 

02.04  Hendrik Daems (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, het is nogal evident dat, wanneer de totale uitstaande kredieten stijgen, er procentueel wordt overdreven over de cijfers die wij zien. Daartegenover staat echter dat het aantal mensen dat in de problemen komt, wel vergroot. Dat is een realiteit.

 

Mijn aanvoelen is dat wij nog altijd niet de volle weerslag van de neergang van de economie hebben gekregen. Wji hebben het er al over gehad. Er is ter zake een vertragingseffect. De negatieve, economische situatie in de bestedingen van de mensen wordt niet meteen doorgerekend. Een en ander gebeurt met enige vertraging.

 

Ik vrees dat wij in september-oktober 2009 een versneld effect van de economische neergang zullen krijgen. Het zou voor de regering dus raadzaam zijn om op korte termijn te bekijken op welke manier het effect voor de voornoemde categorie mensen kan worden getemperd.

 

Wij hebben bijvoorbeeld de bedrijven toegelaten om sommige zaken wat later te betalen. Wij hebben te dien einde budgetten uitgetrokken en maatregelen getroffen. Het is niet zo moeilijk om met enige creativiteit de maatregelen voor de bedrijven op de situatie van de gezinnen te transponeren.

 

U kunt bijvoorbeeld – u zult ter zake overigens de volle steun van de Open Vld krijgen – een aantal zaken in kaart brengen en een aantal maatregelen in de steigers plaatsen, om ervoor te zorgen dat wij op een bepaald moment niet enkele honderdduizenden mensen of misschien zelfs meer verliezen, omdat zij in een put terechtkomen waar zij nooit meer uit kunnen geraken. Dat is toch het laatste wat wij willen.

 

U zal met andere woorden in de Open Vld zeker een partner vinden om door te gaan en om de minder sterken in de maatschappij in de huidige, economisch barre tijden een helpende hand te reiken. Er moeten in dat geval naar ons aanvoelen echter wel op korte termijn een aantal beperkte, specifieke, gefocuste maatregelen worden uitgedacht.

 

Ik dank u voor uw antwoord.

 

02.05  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, toen ik het eerste luik van uw antwoord aanhoorde, meende ik bijna dat de conclusie zou zijn dat er geen probleem is.

 

Wij en ook de koepels van de OCMW’s wijzen er al weken en maanden op dat er wachtlijsten voor weken, maanden, zelfs een half jaar worden aangelegd, vooraleer ook maar de eerste inspanning kan worden geleverd om met schulden kampende mensen te begeleiden. Wij vingen echter telkens bot bij de bevoegde minister.

 

Gelukkig hebt u de zaak enigszins gecorrigeerd, door te erkennen dat er wel degelijk een groep is die in de problemen zit.

 

Mijnheer de eerste minister, wachten tot na de zomer betekent nogmaals uitstel. Het eerste wat er zou moeten gebeuren en wat al lang had moeten gebeuren als armoedebestrijding effectief een prioriteit is, is een uitnodiging sturen naar de nieuwe regeringsleiders om hun schuldenbeheerdossiers op elkaar af te stemmen. Dat is wat er de komende weken moet gebeuren.

 

Ten tweede, mijnheer de eerste minister, 82.000 mensen overleven vandaag met een leefloon. Ik zeg “overleven”, omdat allerlei rapporten aangeven dat het niveau van het leefloon niet toereikend is om de armoededrempel te overschrijden. Er zijn dus 82.000 mensen die het met een leefloon moeten stellen.

 

Toch krijgen wij geen enkel duidelijk antwoord op het pleidooi van alle OCMW’s om het aantal artikel-60’ers, die sinds jaar en dag gecontingenteerd zijn op 3.000, te verruimen.

 

Mijnheer de eerste minister, ten slotte geef ik u mee dat het moeilijk werken is in de OCMW’s. Gisteren zagen wij bijvoorbeeld mevrouw Turtelboom, met de camera over haar schouder, vier nieuwe rijkswachterwoningen bezoeken waar asielzoekers kunnen worden gehuisvest. Op hetzelfde moment kreeg ik als OCMW-voorzitter vijf brieven van Fedasil om ten aanzien van het OCMW van Vilvoorde te eisen mensen binnen twee maanden op straat te zetten. Dat is de manier waarop moeilijke sociale menselijke problemen worden aangepakt. Ik hoop dat u zich in de zomer nogmaals bezint om ook die kansarmoede en armoedeproblematiek boven aan uw agenda te krijgen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Question de Mme Camille Dieu au premier ministre sur "les aides d'État reçues par La Poste" (n° P1315)

03 Vraag van mevrouw Camille Dieu aan de eerste minister over "de overheidssteun aan De Post" (nr. P1315)

 

03.01  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, plusieurs de mes collègues et moi-même avons déposé la même question à l'attention de M. Vanackere, pour le moment démissionnaire. Je propose, si vous me le permettez ainsi qu'à mes collègues, de poser également la question au premier ministre.

 

Le président: Ces questions ne figurent pas sur ma liste, laquelle est communiquée. Je n'ai pas reçu d'appel et il est quelque peu difficile, pendant la séance, de permettre à chacun d'ajouter une question. Lorsque la liste est distribuée, vous pouvez la contester et je peux la vérifier. Les questions ayant été posées en commission ont été jointes. Je n'ai pas reçu d'appel et m'en tiendrai donc à ma liste.

 

03.02  Camille Dieu (PS): Monsieur le premier ministre, en février de cette année, avec mes collègues M. Gilkinet et Mme De Bue, qui avaient aussi déposé des questions, nous avions interrogé le ministre des Entreprises publiques à propos, notamment, de la décision de la Cour européenne de justice mettant en cause la position prise par la Commission européenne à l'époque concernant l'aide de 300 millions accordée par l'État belge à La Poste, notre opérateur historique.

 

Il nous avait été dit que cette décision ne concernait que la méthode utilisée par la Commission européenne, à savoir la procédure informelle au détriment d'une procédure formelle. Mais voilà que nous apprenons par la presse d'hier que la commissaire à la Concurrence, Mme Neelie Kroes, revient à la charge avec ce problème et parle aussi des aides qui auraient été accordées à La Poste par l'État belge depuis 1992.

 

Si ces aides sont considérées comme illégales par la Commission, celles-ci devront être remboursées.

 

(Colloques)

 

Je sais bien que cela ne concerne que trente mille travailleurs, ce qui n'est sûrement pas suffisant!

 

Il semble que la "colère" de la commissaire porte aussi sur le fait que l'État belge n'aurait pas transmis les contrats de gestion successifs à la Commission. Je viens donc aux nouvelles. Monsieur le premier ministre, confirmez-vous ces informations? Devait-on ou non envoyer ces contrats de gestion à la Commission et, si oui, pourquoi ne l'a-t-on pas fait? Enfin, quelles seraient les conséquences pour La Poste, son organisation, ses travailleurs et le maintien de son service universel?

 

03.03  Herman Van Rompuy, premier ministre: Madame, je vous réponds au nom de M. le ministre Vanackere. L'État belge a effectivement reçu un courrier de la Commission européenne annonçant l'ouverture d'une procédure d'enquête formelle. L'introduction de la procédure formelle d'examen est au premier chef la conséquence normale de la récente annulation par le tribunal européen de première instance de la décision d'approbation de la Commission européenne du 23 juillet 2003 d'une augmentation de capital de La Poste fin 2002. Cette annulation a eu lieu non pas pour des motifs de fond mais en raison d'une faute de procédure. La Belgique a introduit un recours contre cet arrêt du 10 février 2009 devant la Cour européenne de justice. Le jugement de la Cour est attendu seulement en 2010.

 

03.04  Camille Dieu (PS): Monsieur le premier ministre, si je comprends qu'il ne doit pas être facile pour vous de me répondre, en fait, je constate que vous ne répondez pas à ma question.

 

Á l'époque, M. Vanackere avait été extrêmement rassurant en nous disant de ne pas nous en faire car il s'agissait d'une question de procédure et non d'une question de fond. Nous savions que vous aviez introduit un recours. Mais, en l'occurrence, c'est quand même plus grave: non seulement, on s'attaque à ces 300 millions, qui étaient une recapitalisation et qui sont devenus – paraît-il – récurrents pour assurer le service universel mais, de plus, on remonte à 1992. Comment l'État a-t-il réagi en fonction de ce nouvel élément intervenu depuis le mois de février? Je n'ai pas obtenu de réponse.

 

03.05  Herman Van Rompuy, premier ministre: Nous avons introduit une procédure de recours.

 

03.06  Camille Dieu (PS): Contre cela aussi?

 

03.07  Herman Van Rompuy, premier ministre: Oui, je viens de le dire.

 

03.08  Camille Dieu (PS): Donc en février 2009. Je reviendrai à la charge, je vous le dis!

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Samengevoegde vragen van

- de heer Robert Van de Velde aan de eerste minister over "het begrotingstekort" (nr. P1316)

- de heer Hagen Goyvaerts aan de eerste minister over "het begrotingstekort" (nr. P1317)

04 Questions jointes de

- M. Robert Van de Velde au premier ministre sur "le déficit budgétaire" (n° P1316)

- M. Hagen Goyvaerts au premier ministre sur "le déficit budgétaire" (n° P1317)

 

04.01  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de premier, na twee jaar in dit circus is er nog weinig dat mij van mijn stuk brengt. Ik was evenwel aangedaan door uw uitspraak deze week dat als de regering dit weekend in het asieldossier niet tot een oplossing komt, u zelfs niet begint aan een begroting.

 

Kijk naar de pijnlijke begrotings- en economische situatie. Het begrotingstekort stevent af op 6 procent, daar is stilaan consensus over. Tegelijkertijd zien we de werkloosheid toenemen en worden er negatieve berichten over de sociale zekerheid de ether in gestuurd. Net op dat moment, in een van de belangrijkste fases waarin het land zich bevindt op financieel vlak, maakt u het begrotingsdossier ondergeschikt aan een aanslepend maatschappelijk dossier dat niet alleen al lang opgelost had moeten zijn maar waarvoor u zelf een aantal maanden garant hebt gestaan en u zich verantwoordelijk hebt gesteld, en dat niet opgelost is geraakt. De enige deadline die u vandaag stelt is dus een deadline ten opzichte van u zelf.

 

Ten eerste, verkondigt u hier een regeringsstandpunt?

 

Ten tweede, kunt u deze uitspraak op een of andere manier rijmen met het verantwoordelijkheidsgevoel dat u zou opnemen? Ik vind dit vooral onverantwoord. Misschien was uw uitspraak als humor bedoeld, maar ik denk het niet.

 

Ten derde, heel concreet. U ging op bedelronde bij de regio’s. Ik zou van u graag willen weten waar u staat en op welke bedragen u kunt rekenen om uw begroting niet in de richting van 6% te laten stijgen.

 

04.02  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, welkom op onze wekelijkse afspraak! Ik had aangekondigd dat ik u nog zou ondervragen vlak voor het parlementair reces over het oplopende begrotingstekort en de alsmaar toenemende staatsschuld. Momenteel moeten we beroep doen op de pers, want de regering communiceert daar niet meer over, laat staan dat we daar nog iemand over kunnen ondervragen op een deftige manier.

 

Via de pers vernemen we dat het begrotingstekort opschuift naar 18 miljard euro, zowat 5 procent van het bruto binnenlands product, en dat u steeds verder doorschuift naar 20 miljard euro, dat allemaal natuurlijk in een raam waar deze regering nooit over heeft gecommuniceerd. Dergelijke onheilsscenario’s zijn nooit voorgelegd.

 

Een tweede element waarover ik u vandaag kom ondervragen is het gegeven van de staatsschuld. Die blijft ook alsmaar toenemen en men heeft er de 110 procent tot 115 procent bruto binnenlands product in het vizier. Ik las gisteren een persbericht van het Agentschap van de Schuld dat deel uitmaakt van de administratie van de Thesaurie, een afdeling van de FOD Financiën.

 

Het Agentschap van de Schuld schrijft dat eind juni 2009 de bruto federale staatsschuld 322 miljard euro bedroeg. Om dat bedrag beter te schetsen, collega’s: het gaat om zowat 13.000 miljard Belgische frank. De maandelijkse staatsschuld neemt toe, afgerond, met zowat 400 miljoen euro.

 

De voorzitter: Kom tot uw vragen.

 

04.03  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Ik wil de volgende vragen stellen, mijnheer de eerste minister.

 

Ten eerste, ik neem aan dat u stilaan begint te denken aan een plan B. Hebt u – of heeft de regering, want ik neem aan dat u spreekt namens de regering – een plan B om dat toenemend begrotingstekort weg te werken? Er is geen zinnig mens in dit Parlement of buiten dit Parlement die nog denkt dat u dat kunt doen via een bedeltocht langs Gewesten en Gemeenschappen, laat staan dat u het zult kunnen doen met een grondige sanering van uw uitgaven.

 

Ten tweede, overweegt de regering overheidsparticipaties te verkopen? De Post ligt nu toch in het vizier van de Europese Commissie. Misschien is het opportuun die denkoefening te maken, al was het maar om uw begrotingstekort en uw staatsschuld wat verder aan te zuiveren.

 

Ten derde en tot slot, mijnheer de eerste minister, bent u van plan een soort crisisbelasting in te voeren? De toestand waarin u zich nu bevindt, moet u toch doen terugdenken aan de jaren ’90 toen u minister van Begroting was? Ik weet niet of u al enige parallel hebt getrokken met die periode? U was toen kampioen in crisisbelastingen. Ik vraag u vandaag: bent u met deze regering opnieuw van plan met dergelijke maatregelen uw begroting aan te zuiveren?

 

De voorzitter: Mag ik nog eens voorstellen dat alle collega’s die er behoefte aan hebben te praten dat buiten doen. Het is buiten mooi weer. Er wordt gebeld wanneer er gestemd wordt. Ga buiten een praatje slaan. Loop daar wat rond. Maar geef hier de mensen die vragen stellen en de leden van de regering die antwoorden de kans dat te kunnen doen met enige sereniteit. Bedankt voor uw medewerking.

 

04.04  Bert Schoofs (Vlaams Belang): Zeg het ook eens in het Frans.

 

De voorzitter: Er is vertaling, mijnheer Schoofs. Ik meen dat iedereen het wel begrepen heeft. De boodschap is duidelijk. Ik zit hier niet voor de simultaanvertaling.

 

04.05 Eerste minister Herman Van Rompuy: Mijnheer de voorzitter, waarde collega’s, mijnheer Van de Velde, ik heb de voorbije maanden, week na week, de belangrijke dossiers opgesomd waar de regering voor staat. De jongste weken heb ik ook herhaaldelijk de timing van onze werkzaamheden aangekondigd. Ik weet niet of u het opgemerkt hebt, maar ik heb het week na week gedaan.

 

Het spreekt voor zich dat het de bedoeling is telkens oplossingen te vinden voor elk dossier. Precies om koppelingen te vermijden heb ik voorgesteld – in samenspraak met de hele regering – in juli een akkoord te bereiken over asiel en migratie. Daarna gaan wij over – van september tot midden oktober – tot de opmaking van de begroting voor 2010-2011. Het is om te vermijden wat u vreest dat deze werkwijze gekozen is. Voor de rest kan ik u alleen zeggen, mijnheer Van de Velde, dat mijn verantwoordelijkheidsgevoel minstens even sterk ontwikkeld is als het uwe.

 

Ik kom tot de vragen van de heer Goyvaerts.

 

Mijnheer Goyvaerts, u hebt mij gevraagd of ik dit zal doen, of ik dat zal doen. Ik neem aan dat u per se een vraag moest stellen. U hebt vooral een voor mij niet zo geslaagde filippica gehouden. De regering wordt niet ondervraagd op haar intenties.

 

Ik geef u rendez-vous op 14 oktober om uw applaus in ontvangst te nemen voor de begrotingsmaatregelen die wij zullen uitwerken.

 

04.06  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de eerste minister, ik ben ontroerd door uw verantwoordelijkheidsgevoel. Toch moet ik u zeggen dat uw antwoord mij enigszins choqueert. Wij vragen immers geen mirakeloplossingen. Wij vragen wel dat er daadwerkelijk wordt gewerkt aan die begroting. U hebt telkens het uitstel verklaard; dat is wat u gedaan hebt.

 

Mirakeloplossingen vragen we niet, maar wel een duidelijk standpunt in efficiëntie in de sociale zekerheid, een financieringswet, een bevoegdheidsdebat dat hier gevoerd moet worden. Dat debat werd door uw partij aangekondigd, maar het komt er niet.

 

Tot slot, gelet op de situatie, zou er vandaag op de begroting een globale administratieve cost cut moeten kunnen komen. Daarover moet u nadenken, opdat u de situatie niet zou laten ontsporen, waardoor uw en onze kinderen en kleinkinderen niet met de problemen opgezadeld worden die u nu creëert.

 

04.07  Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang): Mijnheer de eerste minister, bedankt voor uw nietszeggend antwoord. Ik heb helemaal niet de drang om u elke week te ondervragen.

 

Ik stel wel vast dat de begrotingstoestand van dit land volledig uit de hand aan het lopen is. U zult begrijpen dat wij vanuit de oppositie altijd zeer argwanend zijn.

 

Enkele weken geleden hebt u gezegd dat u de enige zult zijn die het hoofd koel zou houden. Ik weet niet of dat nog steeds het geval is. Vervolgens hebt u gezegd dat u volledig illusieloos bent. Het antwoord dat u ons vandaag kwam geven, stelt ons natuurlijk niet helemaal gerust.

 

Ik stel alleen vast dat er binnen deze regering voor dat dossier, maar ook voor andere dossiers, helemaal geen politieke wil meer bestaat om iets fundamenteels te doen aan dat begrotingstekort. Het zou nochtans uw eerste prioriteit moeten zijn, als eerste minister. U zou bij wijze van spreken niet mogen rusten alvorens het begrotingstekort is opgelost. Ik stel echter vast dat u een zware hypotheek legt op de onwerkbaarheid en de onbestuurbaarheid van deze regering. U weet dat wij daar als Vlaams Belang niet echt om treuren. Het opent alleen maar perspectieven opdat u uiteindelijk misschien toch de “prise”, de stekker uit dit land zou trekken.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van de heer Roland Defreyne aan de eerste minister over "de spaarbescherming en het debat over de spaarfranchise" (nr. P1314)

05 Question de M. Roland Defreyne au premier ministre sur "la protection de l'épargne et le débat sur la franchise en matière d'épargne" (n° P1314)

 

05.01  Roland Defreyne (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de vice-eerste minister, in antwoord op de financiële crisis heeft de regering een aantal pertinente maatregelen genomen, zowel in het voordeel van de banken als in het voordeel van de spaarders. Tot het arsenaal van de maatregelen die werden genomen in het voordeel van de spaarders is niet de minste zeker de depositogarantie waardoor de spaarder vandaag tot 100.000 euro beschermd wordt voor het geld dat hij spaart op zijn spaarboekje, zichtrekening of termijnrekening.

 

Ik lees thans in de pers dat de banken dit principe eigenlijk in vraag stellen. Febelfin, de beroepsfederatie waarbij de meeste grootbanken zijn aangesloten, vraagt de invoering van een spaarfranchise. Wat is een spaarfranchise? Het is eigenlijk een mechanisme waardoor een deel van het risico op het geld zou moeten worden gedragen door de spaarder. Met andere woorden, een spaarder die vandaag gebruikmaakt van de opportuniteiten op de kapitaalmarkt en een wat hogere rente wil op zijn belegging, zou al gestraft worden omdat hij een deel van de depositogarantie zou verliezen in tegenstelling tot de wat bravere spaarder die zijn geld naar de grootbank brengt. Het is onnodig te zeggen dat dit principe eigenlijk haaks staat op de depositogarantie.

 

Ik heb dan ook drie vragen. Ten eerste, wat is uw standpunt ten overstaan van het voorstel van Febelfin, een voorstel dat eigenlijk uitgaat van de banken die door de regering toch werden gered? Ten tweede, vindt u ook niet dat deze spaarfranchise, het nieuwe mechanisme dat voorgesteld wordt, eigenlijk het bestaande mechanisme van de depositogarantie ondermijnt? Ten derde, bent u van plan om stappen te zetten, zoals een groep banken dat vraagt, tegen de grootbanken die het principe van de bescherming van de spaarder zouden willen ondermijnen?

 

De voorzitter: Collega’s, dit is ook de eerste tussenkomst van collega Defreyne in plenum, waarvoor ik hem feliciteer. (Applaus)

 

05.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer Defreyne, proficiat met uw eerste interventie in de Kamer.

 

Eerst en vooral wil ik zeggen dat wij blijven bij ons mechanisme van de waarborg tot en met 100.000 euro. Als het nodig is, is het zelfs mogelijk om nog andere maatregelen te nemen, bijvoorbeeld zoals voor Kaupthing Bank. Daar is er nu een oplossing, niet via een waarborg op deposito's, maar via een andere interventie met een lening, met Luxemburg.

 

Ten tweede hebben we met Febelfin of andere partners in dat verband geen bespreking gehad. Zelfs of Europees vlak is er momenteel geen bespreking van die franchise. We zullen dus verder gaan met onze waarborg.

 

Ik meen dat dit een zeer goede redenering is.

 

Ten slotte kan ik u nog zeggen dat er in de Kamer een opvolgingscommissie komt. Dat is beslist in de Conferentie van voorzitters. Wij zullen in de tweede helft van september starten met een bespreking van het Lamfalussy-verslag, maar ook met de bespreking van het verslag van de bijzondere commissie van Kamer en Senaat die de financiële crisis heeft onderzocht. Dat is een zeer goede opportuniteit om alle mechanismen te bestuderen.

 

Ik herhaal dat wij de waarborg tot 100.000 euro blijven handhaven voor alle spaarders. Er is tot nu toe geen bespreking of mogelijke bespreking voor een ander mechanisme, zoals de franchise.

 

Mijnheer de voorzitter, ik zal niet elke dag commentaar geven op alle mogelijke verklaringen van een bankier of een vertegenwoordiger van alle bankiers. Wij hebben een beslissing genomen, namelijk een waarborg voor alle spaarders. Die waarborg blijft bestaan, zonder franchise.

 

05.03  Roland Defreyne (Open Vld): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. Het zal voor kleine spaarders zeker een geruststelling zijn dat u zich verder houdt aan het principe van de depositogarantie, zoals het door de regering goedgekeurd is. Het is ook altijd de bedoeling van Open Vld geweest om zo veel mogelijk de bescherming van de kleine spaarder na te streven.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Vraag van de heer Luc Goutry aan de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de inkomenssituatie van de invaliden" (nr. P1319)

06 Question de M. Luc Goutry à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "la situation des invalides sur le plan de leurs revenus" (n° P1319)

 

06.01  Luc Goutry (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, collega’s, ik kom steeds maar op hetzelfde punt terug, omdat ik het zo belangrijk vind.

 

230.000 personen in ons land genieten noodgedwongen een ziekte-uitkering, omdat ze ziek zijn, omdat ze arbeidsongeschikt zijn. Daarvan krijgen er 120.000 slechts een minimumuitkering, die trouwens lager is dan de bestaanszekerheid. 60.000 van die personen, waaronder 30.000 jonger zijn dan 40 jaar, zijn meer dan een jaar ziek. Het gaat dan toch al om ernstige aandoeningen. Over die groep personen, die toch wel behartigenswaardig is, gaat het hier. Ik kom daar al jaren op terug, omdat ik vind dat benevens de algemene evolutie inzake welvaartvastheid en bijpassingen van de uitkeringen, wij voor die groep iets extra zouden moeten doen. Zij blijven immers achter ten opzichte van andere categorieën.

 

Andere groepen uitkeringtrekkers bevinden zich in een situatie waar ze misschien uit kunnen. Werklozen bijvoorbeeld kunnen nog altijd aan de werkloosheid ontsnappen, maar wie langdurig ziek is, die kan daar meestal, jammer genoeg, niet meer aan ontsnappen. Wij moeten daar iets voor doen. Wij vragen concreet al langere tijd 150 euro erbij voor de invalide gezinshoofden met gezinslast, wij vragen 250 euro bij als vakantiegeld, wij vragen dat in gezinnen met twee invalide partners minstens een van de partners de hoogste uitkering zou kunnen genieten. Als men dat alles in een keer zou regelen, – en dat vraag ik niet –, kost dat 100 miljoen.

 

Maar, mevrouw de minister, de belofte staat in het regeerakkoord, het is hoog tijd. Ik heb grote verwachtingen over de komende begroting beleidsnota’s. Vandaar dat ik nu voor het reces duidelijk nog de boodschap wil meegeven om, alstublieft, nog voldoende aandacht te besteden aan dat belangrijk dossier.

 

06.02 Minister Laurette Onkelinx: Mijnheer de voorzitter, ik heb Alteo en een delegatie van de CM ontmoet. Het was een aangenaam en interessant gesprek. Zij wisten immers wat ik al had gedaan voor de invaliden, bijvoorbeeld de welvaartsaanpassing en het gevolg van het interprofessioneel akkoord betreffende de invalide loontrekkenden. Daarnaast ga ik ook absoluut akkoord met hun voorstel.

 

Als wij in 2010 een budgettaire marge hebben en ik de steun krijg van CD&V, zal ik een eerste deel van de voorstellen kunnen realiseren. In afwachting werken wij met hen aan een ander voorstel, met name de verhoging van het inkomensplafond van de partner van het invalide gezinshoofd. Zoals u ziet, delen wij allen dezelfde bezorgdheid voor de invaliden.

 

06.03  Luc Goutry (CD&V): Mevrouw de minister, ik moet voor het dossier in eerste instantie bij u aankloppen, omdat het gaat over personen die onder uw bevoegdheid ressorteren. Wat u tot nu doet, is zeer goed, want alle inspanningen zijn belangrijk voor hen. U bent het er echter over eens dat wij dat extra nodig hebben.

 

Als het aan CD&V-ministers lag, zou ik binnen mijn beperkte macht – men weet echter nooit – mijn uiterste best doen. Het staat trouwens in het regeerakkoord. Wij waren toentertijd trouwens samen op die onderhandelingen. Ik denk dat wij dat nu hard moeten maken. Wij zijn nu halfweg de legislatuur. Als wij nu niet van de gelegenheid gebruikmaken, komt het er niet meer van. Ik vraag dus dat er absoluut een inspanning gebeurt. Ik zal het ook bekijken in de beleidsnota.

 

Mevrouw de minister, het zou goed zijn indien er een soort taskforce kwam. U werkt ook terecht met plannen op andere vlakken. U moet er een groep op zetten die daarvan werk wil maken. Het is evident dat wij dat moeten volgen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Questions jointes de

- Mme Juliette Boulet à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances sur "la situation chez Bridgestone" (n° P1320)

- M. Eric Thiébaut à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances sur "la situation chez Bridgestone" (n° P1321)

07 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Juliette Boulet aan de vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen over "de situatie bij Bridgestone" (nr. P1320)

- de heer Eric Thiébaut aan de vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen over "de situatie bij Bridgestone" (nr. P1321)

 

07.01  Juliette Boulet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, madame la ministre, voici une semaine ou deux, je vous ai interrogée sur la situation de Bridgestone à Frameries. Aujourd'hui, je viens aux nouvelles. Quelle est l'évolution de la situation, sachant qu'on a dépassé le mois de grève? Pour défendre neuf de leurs collègues, cent-quarante travailleurs sont en grève depuis 36 jours.

 

Madame la ministre, je souhaiterais souligner certains événements qui se sont produits dernièrement et qui mettent en évidence la grave détérioration de la situation. Bridgestone Frameries est à l'arrêt. Sur votre initiative, la direction a participé pour la deuxième fois à une conciliation mise en place avec les travailleurs. Ce fut un échec et nous ne connaissons toujours pas la date de la prochaine conciliation. Cette direction s'est fendue d'une sortie dans la presse qui a eu comme seule conséquence de remettre de l'huile sur le feu. J'ai également appris que vous aviez rencontré la direction de Bridgestone à sa demande.

 

Que s'est-il passé pendant cette rencontre, madame la ministre? Avez-vous l'intention de rencontrer la délégation syndicale et une délégation de travailleurs? Cette entreprise fait de larges bénéfices qu'elle rétribue à son conseil d'administration qu'elle rémunère grassement. Elle bénéficie d'énormément d'intérêts notionnels (600.000 euros pour cette année), de réductions de cotisations sociales, etc.

 

Visiblement, la conciliation sociale est totalement bloquée. Quand la troisième conciliation sociale aura-t-elle lieu? Quel est l'espoir de sortie de crise au niveau de la sécurité d'emploi entre la direction et les travailleurs par rapport à la convention collective pour Bridgestone Frameries? Cette convention ne doit-elle pas être respectée? Est-ce le cas à l'heure actuelle?

 

07.02  Eric Thiébaut (PS): Madame la ministre, je ne répéterai pas ce que ma collègue a dit. Symboliquement aujourd'hui, nous entrons dans la sixième semaine de grève pour les travailleurs de Bridgestone. La situation commence à devenir pénible pour les travailleurs. On vous avait déjà questionnée en séance plénière le 25 juin dernier, au lendemain de la première concertation organisée par le conciliateur que vous avez désigné.

 

Cette conciliation s'était terminée par un constat de carence. Vous nous avez dit qu'il fallait attendre et laisser le temps au temps. Je me souviens des termes que vous avez utilisés. Vous affirmiez que le conciliateur désigné était un homme d'expérience, qu'il avait besoin de temps.

 

Mais d'autres initiatives ont été prises. Le 1er juillet, une nouvelle concertation a débouché sur un nouveau constat de carence. Vous avez été interpellée au Sénat par mon collègue Franco Seminara. Depuis 15 jours, plus aucune nouvelle initiative n'a été connue du conciliateur. Les travailleurs commencent vraiment à s'inquiéter. Avez-vous d'autres informations sur le dossier? Comptez-vous prendre de nouvelles initiatives pour tenter de sortir de ce conflit qui devient vraiment très préoccupant?

 

07.03  Joëlle Milquet, ministre: Monsieur Thiébaut, comme vous le rappelez, j'ai été interrogée à plusieurs reprises, avant ou après un moment de conciliation. La dernière fois, c'était la veille du 1er juillet, date de la deuxième conciliation qui avait débouché sur un constat de carence.

 

Lorsque nous disons qu'il faut donner du temps au temps, c'est relativement sage, car un laps de temps est nécessaire pour ouvrir les positions.

 

Jusqu'à présent, il y a deux positions tranchées: parfois les organisations syndicales veulent la réintégration totale de l'ensemble des travailleurs; le patronat ne veut réintégrer aucun des travailleurs dans l'entreprise. Toutefois, au-delà des indemnités, il veille, le cas échéant, à trouver des emplois alternatifs dans d'autres entreprises.

 

Jusqu'à présent, ces positions sont restées figées. Vous parliez de contacts connus, mais je me suis employée à nouer des contacts moins connus, encore ces derniers temps, pour tenter de parvenir à une situation évolutive de part et d'autre, au moins d'un côté. Vu les derniers contacts, il est probable que des propositions permettant de sortir de ces deux positions tranchées puissent être déposées rapidement, peut-être demain, par le conciliateur social, sur base de nos derniers contacts.

 

Il convient donc de se montrer très prudent et d'éviter toute déclaration intempestive: la presse n'aide certainement pas dans ce type de conflits. Personnellement, en tant que ministre, je n'ai pas à m'y impliquer: nous essayons simplement de préciser les conditions propres à faciliter les choses. Les choses évoluent, au moins partiellement, et il importe de donner cette chance.

 

C'est pourquoi – et c'était prévu avant votre question – le conciliateur, pour la troisième fois, pourrait demain redéposer des propositions rédigées sur base du dernier contact.

 

07.04  Juliette Boulet (Ecolo-Groen!): Madame la ministre, je vous remercie pour ces réponses. En effet, nous resterons attentifs à ce qui se passera demain.

 

Le but de poser cette question aujourd'hui était qu'il ne fallait pas que tout cela tombe dans l'oubli à cause des vacances. En effet, cent-quarante travailleurs ne travaillent plus et se trouvent dans une situation extrêmement difficile, tant humainement que financièrement. Une solidarité forte se crée entre eux et nous devons être capables de la relayer.

 

Je suivrai donc ce qui se passe demain. Dans le cas où les choses se passeraient mal – ce que nous ne souhaitons pas –, je vous inviterais à recevoir une délégation syndicale et une délégation de travailleurs afin d'entendre leurs points de vue.

 

Je suis parfaitement d'accord sur le fait que des déclarations paraissant dans la presse ne font qu'ajouter de l'huile sur le feu. Le problème doit pouvoir se résoudre avec les outils en notre possession.

 

07.05  Eric Thiébaut (PS): Madame la ministre, à nouveau, vous vous voulez rassurante. J'espère que cette troisième fois sera positive.

 

Si j'ai bien compris, la prochaine conciliation se déroulera demain avec de nouvelles propositions du conciliateur. À présent, vu la période de congé parlementaire qui approche, il devient urgent de régler le conflit. Nous suivrons donc le dossier.

 

J'espère pouvoir obtenir des informations de votre part par une autre voie que la presse. Je vous le demande.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Question de Mme Valérie De Bue à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances sur "la fraude sociale" (n° P1322)

08 Vraag van mevrouw Valérie De Bue aan de vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen over "de sociale fraude" (nr. P1322)

 

08.01  Valérie De Bue (MR): Monsieur le président, madame la vice-première ministre, le groupe "Sud Presse" a fait état ce matin d'une filière de fraude sociale. Des comptables peu scrupuleux créeraient des SPRL et feraient venir de la main d'œuvre étrangère en délivrant de faux documents. Ces personnes verraient leur situation régularisée sur le territoire belge et, peu après, recevraient un C4 qui leur donnerait accès aux allocations de chômage et aux allocations sociales.

 

Les chiffres qui circulent sont assez interpellants. On parle de 600 sociétés et de 5 000 familles qui auraient bénéficié d'aides dans ce contexte. Cela occasionnerait un montant de 30 millions d'euros de préjudice pour l'État.

 

Dans ce cas précis, y a-t-il eu dépôt de plainte de l'ONEM ou de l'État fédéral, tant au civil qu'au pénal?

 

Madame la ministre, cette situation de fraude a déjà été évoquée ici et est connue depuis 2004. Dans la déclaration de politique générale, le gouvernement a clairement décidé de lutter contre toutes les formes de fraude, tant fiscale que sociale. Une "task force" a été créée au sein de l'ONEM et des contrôles intensifs sont poursuivis, ainsi que des projets de croisement de données informatiques avec la sécurité sociale.

 

Une telle fraude peut-elle encore être possible?

 

Y a-t-il des résultats significatifs suite aux contrôles?

 

L'État va-t-il pouvoir récupérer son argent?

 

08.02  Joëlle Milquet, ministre: Il est évident qu'une vaste instruction pénale est en cours au sujet de ce dossier qui touche l'ONEM mais également l'ONSS, l'INAMI, l'ONAFTS, etc. Cette fraude a débuté plus ou moins autour des années 2004-2005. Nous avons déjà obtenu de bons résultats puisqu'une série de sociétés frauduleuses ont été découvertes.

 

Je pense que l'ONEM est vraiment en première position et cela a été dit dans le rapport du secrétaire d'État chargé de la fraude. Ce type de fraude est une des priorités dans le nouveau plan de lutte contre la fraude dans les années 2009-2010.

 

Nous avons créé, pour faire face à ces problématiques, mais il y en a d'autres, une "task force" d'une trentaine d'agents à l'ONEM qui travaillent intensément. Nous avons gonflé au fur et à mesure cette "task force". Elle travaille en étroite collaboration à la fois avec les autorités judiciaires et avec l'ensemble des institutions de sécurité sociale. Jusqu'à présent, même si des chiffres circulent dans la presse, 1 000 dossiers individuels ont été ouverts pour un montant à récupérer, à ce stade, de 9,4 millions d'euros.

 

Certains types de fraudes touchaient aussi les agréments titres-services. Mais grâce aux nouvelles mesures prises ces dernières années, toute une série de choses assez ciblées ont été mises à jour. Comme vous l'avez dit, on a par ailleurs mis en place un système préventif qui nous permet de détecter beaucoup plus rapidement, grâce au croisement des données, l'existence d'un indice de fraude.

 

Nous en sommes conscients et nous y travaillons ardemment avec les autorités judiciaires et avec une "task force" de 30 personnes, de manière intégrée avec d'autres organismes de sécurité sociale.

 

08.03  Valérie De Bue (MR): Madame la ministre, j'en déduis qu'il y a bien eu dépôt de plaintes au niveau de l'ONEM, au pénal et que l'instruction est en cours.

 

Nous attendons des résultats plus précis des contrôles puisque la situation est assez nouvelle. Tout n'est pas encore au point, notamment au niveau du croisement de données. Je pense qu'il faut être très vigilant et poursuivre le travail. Il ne faut pas oublier que, derrière ce phénomène, se cachent aussi des situations humaines dramatiques et inadmissibles.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Vraag van de heer Raf Terwingen aan de minister van Justitie over "de uithandengeving van minderjarigen" (nr. P1323)

09 Question de M. Raf Terwingen au ministre de la Justice sur "le dessaisissement des mineurs" (n° P1323)

 

09.01  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, wij hadden ook een vraag over deze problematiek. Het gaat om de feiten in Hasselt. Onze vraag ging daar ook over. Het is dan ook logisch dat de vragen aan elkaar zouden worden gekoppeld.

 

De voorzitter: Mijnheer Laeremans, ik heb u daarnet geantwoord. Uw fractie krijgt kennis van de vragen. De diensten kijken dat na. Ik kan dat onmogelijk nagaan zonder dat ik de beschikking heb over alle vragen die in de commissies zijn gesteld. Dat is de reden waarom de lijst van de vragen tijdig wordt verspreid.

 

Als er dan mensen zijn die zich onrecht voelen aangedaan, of als de diensten twijfelen, kan ik het nakijken voor ik hier zit. Van hieruit kan ik dat onmogelijk checken.

 

Vandaag bent u het. Morgen is het iemand anders. Dan zijn er geen 20 of 30 maar 50 of 60 vragen. Zo werkt het niet.

 

Ik geef het woord aan de heer Terwingen.

 

09.02  Raf Terwingen (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, niet alleen heel Limburg, maar heel Vlaanderen is vorige week geschrokken door de brutale moord die heeft plaatsgevonden in Leopoldsburg. Aanvankelijk was het een mysterieuze moord, maar uiteindelijk bleek het erger te zijn dan dat, het bleek over oudermoord te gaan.

 

De feiten zijn duidelijk. Een 17-jarige minderjarige zou de moord hebben gepleegd en er zou sprake zijn van het feit dat dit eigenlijk in opdracht was van de 15-jarige dochter van het slachtoffer. Dat maakt de zaak natuurlijk nog meer choquerend.

 

Wat maatschappelijk ook nog blijft hangen en het ongenoegen bij de mensen wekt is dat de betrokken 17-jarige, die de moord zou hebben gepleegd, uit handen kan worden gegeven en dus waarschijnlijk, als daarvoor de procedure wordt gevolgd, maar dat lijkt wel zo te zijn, het parket in Hasselt heeft dat aangekondigd, voor het assisenhof moet verschijnen. De 15-jarige dochter daarentegen, die misschien de opdrachtgeefster zou kunnen zijn – zonder op de feiten vooruit te lopen – kan, omdat ze slechts 15 jaar en nog geen 16 jaar is, niet voor het assisenhof verschijnen. Zij zal de gewone procedure voor de jeugdrechtbank moeten volgen.

 

Dat dreigt een bepaald ongenoegen bij de bevolking te creëren, mijnheer de minister. Ik had graag uw opinie daarover geweten.

 

09.03 Minister Stefaan De Clerck: Mijnheer de voorzitter, collega, het zijn opnieuw verschrikkelijke feiten, gepleegd door minderjarigen. Wij hebben nog steeds het kader van de wet van 1965. Die is in 2006 gewijzigd. Er is op dat ogenblik een grote consensus gevonden om ook die uithandengeving te regelen, in specifieke omstandigheden. Dat kan dus niet zomaar, maar slechts wanneer de maatregelen die voorzien zijn in de wet niet gepast zijn, wanneer er een ernst is en wanneer betrokkenen minstens 16 jaar zijn. Dit is een soort van consensus die men gevonden heeft.

 

Wij zijn daarover reeds bekritiseerd geworden vanuit de Verenigde Naties. Het Comité voor de Rechten van het Kind heeft gezegd dat het niet past om dat te doen. Toch hebben wij beslist om het te doen, vanaf 16 jaar weliswaar. Dit is een evenwicht dat in 2006, in het kader van de nasleep van de zaak-Joe Van Holsbeeck, gevonden is.

 

Ik ben niet zinnens om deze wetgeving nu opnieuw te wijzigen. Wij moeten de wet nu even stabiliteit laten kennen. Wij moeten de moed hebben om te zeggen dat het jeugdrecht zijn specificiteit heeft, met uitzondering van de uithandengeving vanaf 16 jaar.

 

Hier is het natuurlijk dramatisch in die zin dat de ene betrokkene jonger is dan 16 jaar en de andere ouder dan 16 jaar, waardoor er een verschillend lot kan ontstaan. Wij moeten daarop echter nog niet anticiperen. De jeugdrechter moet immers nog beslissen over die uithandengeving. De rechters moeten beslissen of ze het doen of niet. Dat wil ook niet zeggen dat degene jonger dan 16 niet zal gesanctioneerd worden, want ook op dat niveau beschikken wij over een heel arsenaal.

 

De wetgeving als dusdanig blijft dus het beste behouden. Wij moeten die lijn nog even volhouden en rustig evalueren. Voor het overige moeten wij vertrouwen hebben in de magistratuur die in dit specifieke geval zal moeten oordelen over de uithandengeving en over gepaste sancties voor beide minderjarigen die verantwoordelijk zijn voor deze verschrikkelijke feiten.

 

09.04  Raf Terwingen (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik meen dat het goed is dat u niet met steekvlamwetgeving reageert. U en uw voorganger hebben in het verleden al voldoende kritiek daarop gehad. Dat is niet onze bedoeling. Ik meen dat het duidelijk is dat de uithandengeving een zeer extreme procedure is. Ze moet slechts in heel extreme situaties worden toegepast. Laat dat duidelijk zijn. Ook voor CD&V moeten jeugdige delinquenten in principe voor de jeugdrechtbank komen. De grens ligt op 16 jaar. Wij laten die grens daar nu liggen, maar het is wel zo dat ook voor alle diensten van de jeugdbescherming – ik begeef mij nu niet alleen op federaal, maar ook op Vlaams terrein – de nodige middelen uitgetrokken moeten blijven worden, om die diensten hun werk te laten doen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Question de Mme Marie-Christine Marghem au ministre de la Justice sur "les indemnisations des victimes de Ghislenghien" (n° P1324)

10 Vraag van mevrouw Marie-Christine Marghem aan de minister van Justitie over "de schadevergoedingen voor de slachtoffers van Gellingen" (nr. P1324)

 

10.01  Marie-Christine Marghem (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, comme je le craignais et alors que je l'avais répété à plusieurs reprises dans une question que je vous ai posée, voici quelques semaines, les indemnisations qui sont proposées aux victimes de Ghislenghien sont loin de correspondre aux critères de la jurisprudence actuelle en ces matières. Elles sont plutôt fondées sur une sorte de cadre restrictif établi par le fonds commun de garantie automobile, qui a l'habitude d'indemniser les victimes d'accidents de roulage, et elles sont largement inférieures aux critères de la jurisprudence.

 

Quand elles sont proposées aux victimes, elles le sont après que les victimes ont répondu ou pas, à un formulaire dans lequel on leur demande d'indiquer quelles sont les sommes qu'elles ont déjà reçues de leurs assureurs-loi et, éventuellement, par le fonds d'indemnisation lancé part Guy Verhofstadt, au moment où la catastrophe s'est fait jour.

 

Vous devez savoir que les sommes qui ont été versées dans le cadre de ce fonds d'indemnisation n'ont pas donné lieu à une quittance subrogatoire. C'est-à-dire qu'on peut supposer, dans un premier temps et si on y connaît quelque chose, que ces sommes ont été perçues une fois pour toutes par les victimes et ne doivent pas être déduites d'indemnisations qui leur seraient proposées ou octroyées plus tard dans le cadre du procès judiciaire.

 

Autre problème, on propose aux gens de remplir ce formulaire et on leur donne 15 jours pour répondre à cette proposition financière absolument pas étayée par des critères objectifs. On vous propose un montant et on ne dit pas, dans le détail, pourquoi on octroie ces sommes.

 

Vous voyez la situation dramatique dans laquelle sont placées ces victimes sur le plan de leur vie privée. On leur propose une indemnisation à la va-vite, 15 jours avant l'ouverture du procès. Je trouve cela scandaleux car on les met sous pression en leur disant que, si elles acceptent, elles auront la possibilité d'être indemnisées assez rapidement alors que le procès va durer longtemps. On leur demande de saisir cette chance. Dans le même temps, si les montants proposés sont insupportablement et indécemment bas, les gens vont accepter des sommes, pour des raisons personnelles, qui sont largement inférieures à la jurisprudence. De plus, après la proposition, elles ont seulement 15 jours pour réagir.

 

Je voudrais donc avoir des explications à ce sujet. J'aurais également souhaité que votre autorité morale, du fait que vous êtes ministre de la Justice, puisse s'exercer dans ce cadre pour rétablir un certain équilibre.

 

10.02  Stefaan De Clerck, ministre: Monsieur le président, chère collègue, je n'ai aucun pouvoir direct sur les compagnies d'assurance qui, pour la première fois en Belgique, se sont réunies pour trouver une solution dans le cadre de l'affaire de Ghislenghien. C'est la première fois qu'un accord est intervenu et que des propositions individualisées ont été formulées. Le Fonds commun de garantie automobile, qui a beaucoup d'expérience, est intervenu également. On essaie de trouver une solution, de nouvelles procédures. Mais à partir du moment où une proposition est faite par une compagnie d'assurance ou par le Fonds commun, il appartient aux victimes de l'accepter ou non.

 

Entre-temps, la procédure a déjà démarré et met l'accent sur le timing, qui est peut-être difficile. De nombreuses personnes préfèrent attendre jusqu'au procès, estimant ainsi préserver leurs chances de voir leurs droits exercés. Un problème de timing se pose, mais ce n'est pas un scandale si les compagnies d'assurance, pour la première fois dans l'histoire de la Belgique, se sont mises d'accord pour trouver une solution. Cela nous a incité à élaborer un nouveau projet, qui est presque prêt, sur l'organisation structurelle de ces procédures.

 

En Belgique, on doit arriver à un système, non pas à l'américaine, mais un système solide grâce auquel plusieurs victimes, plusieurs personnes lésées se verront représentées de manière formelle devant les tribunaux, de sorte que leurs intérêts soient mieux défendus.

 

Si vous connaissez des problèmes concrets, qui font l'objet d'un scandale, il faut nous le signaler, mais le système en soi n'est pas un scandale et il ne faut pas parler en ces termes d'un système qui est inexpérimenté, mais qui a, de bonne foi, été démarré par les compagnies d'assurance après avoir, certes, fait l'objet d'une pression politique. Il importe de leur accorder notre confiance pour qu'elles aboutissent.

 

10.03  Marie-Christine Marghem (MR): Monsieur le président, je remercie le ministre pour sa réponse. Loin de moi l'idée de considérer qu'il est scandaleux que, pour une fois en Belgique, on se soit mis d'accord au sujet d'indemnisations à proposer avant l'issue d'un procès, dans le cadre d'un sinistre d'une ampleur exceptionnelle.

 

Par contre, lorsque vous faites une proposition qui, a priori, selon les connaisseurs est inacceptable, cela revient à ne rien proposer du tout. C'est bien ce qui est scandaleux. J'épinglerai tous les cas qui peuvent poser problème et j'en référerai auprès de vous afin de progresser en la matière.

 

Par ailleurs, certaines personnes âgées ont été victimes de la catastrophe. Celles-ci pensent donc ne pas pouvoir disposer de suffisamment de temps pour faire un procès, qui durera plusieurs années. Cette situation est grave et très irritante. Comptez donc sur les compagnies d'assurance pour être au courant de ces données et jouer sur ce timing-là. Aussi, ne soyons pas naïfs et essayons, avec votre aide, de faire en sorte que le dossier évolue favorablement pour ne pas donner l'impression de proposer des choses inacceptables!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

11 Question de M. Fouad Lahssaini à la ministre de la Politique de migration et d'asile sur "les graves incidents au centre 127bis" (n° P1326)

11 Vraag van de heer Fouad Lahssaini aan de minister van Migratie- en asielbeleid over "de ernstige incidenten in het centrum 127bis" (nr. P1326)

 

11.01  Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, madame la ministre, début juin, un infirmier a été dénoncé par ses collègues pour attouchements sexuels sur les résidents du centre 127bis. Le 10 juin, la directrice du centre a pris la déclaration des victimes de ces attouchements mais elle n'a pas jugé nécessaire, à ce moment-là, d'orienter les victimes vers la Commission des plaintes. C'est un premier manquement! Elle a préféré avertir l'Office des étrangers qui a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour mener une enquête. C'est un deuxième manquement! Troisième manquement: l'infirmier en question est resté en poste jusqu'au 10 juillet, à savoir un mois après le dépôt de la plainte. En outre, du jour au lendemain, les victimes de ces attouchements ont dû quitter ce centre 127bis. Qui a donné l'ordre à ces personnes de quitter le centre et dans quel but?

 

Le comble, c'est que ces personnes se sont rendues chez Pag-Asa, une association qui protège les victimes de la traite des êtres humains. Selon la presse d'aujourd'hui, une enquête serait menée par l'Office des étrangers et, d'après la porte-parole, l'idée circulerait que l'infirmier en question ne faisait que des massages aux résidents du centre. Depuis quand le centre 127bis est-il un lieu de bien-être?

 

Madame la ministre, face à ces manquements, considérez-vous qu'il s'agit de faits ou de fautes graves? Quant à l'enquête, pensez-vous que l'Office des étrangers ait encore la crédibilité nécessaire pour pouvoir la mener? En effet, ce n'est pas la première fois qu'il répond par "R.A.S." quand on l'interpelle.

 

11.02  Annemie Turtelboom, ministre: Monsieur le président, cher collègue, comme indiqué dans votre question, l'Office des étrangers a bien été saisi d'une plainte à l'égard d'un infirmier, plainte introduite par un de ses collègues. Suite à cette plainte, des instructions ont été immédiatement données en vue de mener une enquête approfondie. Ainsi, des résidents ont été entendus et certains dossiers examinés. La direction générale de l'Office des étrangers et la direction du centre 127bis se sont concertées à plusieurs reprises sur l'approche à adopter dans cette enquête.

 

Par contre, vos informations selon lesquelles l'Office des étrangers aurait décidé de ne pas donner suite à la plainte sont incorrectes. À ce stade, l'enquête n'est pas encore clôturée. Il me paraît donc prématuré de porter un jugement sur les prétendus agissements comme sur la manière dont l'Office des étrangers gère ce genre d'incidents. Il me paraît logique mais surtout conforme aux procédures d'entendre toutes les parties à l'affaire avant de tirer des conclusions. Par ailleurs, si vous le souhaitez, je peux vous tenir informé de la décision finale qui sera prise dans ce dossier.

 

En ce qui concerne le règlement d'ordre intérieur, le centre utilise à ce propos des notes de service qui sont groupées et mises à la disposition du personnel sous la forme d'un recueil.

 

11.03  Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen!): Je vous remercie, madame la ministre. Je vous avais déjà interpellée au sujet de maltraitances dont les résidents étaient victimes dans les centres. Ce n'est pas la première fois que l'Office des étrangers ou l'administration centrale répond "R.A.S.". Ce qui est étonnant, c'est que les plaintes auraient été déposées le 12 juin et que l'enquête n'aurait démarré que le 10 juillet, un mois après. Voilà ce que j'appelle prendre cette situation à la légère.

 

Si aujourd'hui il vous semble que cette enquête suit le processus normal, je considère qu'il y a là un problème assez grave. Il s'avère que dans toute la chaîne de l'information, la directrice a essayé de protéger l'infirmier tout comme la direction centrale et qu'on pratique la loi du silence parce qu'on considère avoir affaire à des citoyens de seconde zone. La situation est suffisamment grave, l'ensemble de la chaîne est informé de la gravité de la situation et vous êtes en premier la responsable de cette situation. Il n'y a qu'une seule réaction possible face à la gravité des faits: c'est de proposer votre démission. C'est ce que je vous invite à faire.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De voorzitter: Collega's, wij zijn aan het einde van het vragenuurtje. Ik stel een korte schorsing van tien minuten voor omdat een aantal eedafleggingen moeten tussenkomen en ik even moet nagaan of alles wel "en bonne et due forme" kan gebeuren.

 

De vergadering is geschorst.

La séance est suspendue.

 

De vergadering wordt geschorst om 15.51 uur.

La séance est suspendue à 15.51 heures.

 

De vergadering wordt hervat om 16.01 uur.

La séance est reprise à 16.01 heures.

 

De voorzitter: De vergadering is hervat.

La séance est reprise.

 

Eedafleggingen

Prestations de serment

 

12 Toelating, onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging

12 Admission, vérification des pouvoirs et prestation de serment

 

Sinds 25 juni 2009 vervangt de heer Eric Libert de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën. Deze is ontslagnemend Kamerlid op 16 juli 2009.

Depuis le 25 juin 2009, M. Eric Libert a remplacé M. Bernard Clerfayt, secrétaire d'État à la Modernisation du Service public fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances. Ce dernier a démissionné de la Chambre en date du 16 juillet 2009.

 

Zijn opvolger dient dus opnieuw zijn eed af te leggen.

Son suppléant doit donc à nouveau prêter serment.

 

De heer Jean-Marc Nollet, vertegenwoordiger voor de kieskring Henegouwen, is benoemd tot minister van het Waalse Gewest op 16 juli 2009.

M. Jean-Marc Nollet, représentant de la circonscription électorale du Hainaut, a été élu en qualité de ministre régional wallon le 16 juillet 2009.

 

De opvolger die hem zal vervangen, voor de duur van zijn ambt, is de heer Ronny Balcaen, eerste opvolger.

Le suppléant appelé à le remplacer pour la durée de ses fonctions est M. Ronny Balcaen, premier suppléant.

 

De heer Philippe Henry, vertegenwoordiger voor de kieskring Luik, is benoemd tot minister van het Waalse Gewest op 16 juli 2009.

M. Philippe Henry, représentant de la circonscription électorale de Liège, a été élu en qualité de ministre régional wallon le 16 juillet 2009.

 

De opvolger die hem zal vervangen, voor de duur van zijn ambt is de heer Eric Jadot, eerste opvolger.

Le suppléant appelé à le remplacer pour la durée de ses fonctions est M. Eric Jadot, premier suppléant.

 

De heer Claude Eerdekens, vertegenwoordiger voor de kieskring Namen, is ontslagnemend vanaf 16 juli 2009.

M. Claude Eerdekens, représentant de la circonscription électorale de Namur, a démissionné le 16 juillet 2009.

 

De opvolger die hem zal vervangen is mevrouw Valérie Déom, eerste opvolger.

La suppléante appelée à le remplacer est Mme Valérie Déom, première suppléante.

 

Op 24 april 2008 werd zij toegelaten zitting te hebben in de hoedanigheid van lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers ter vervanging van de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris, en voor de duur van zijn ambt.

Le 24 avril 2008, cette dernière avait été admise à siéger en qualité de membre de la Chambre des représentants en remplacement de M. Jean-Marc Delizée, secrétaire d'État, et pour la durée des fonctions de celui-ci.

 

Wij moeten overgaan tot de toelating en eedaflegging van de opvolger die op zijn beurt in aanmerking komt om de heer Jean-Marc Delizée te vervangen overeenkomstig artikel 1bis van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers.

Nous devons procéder à l'admission et à la prestation de serment du suppléant appelé à siéger à son tour en remplacement de M. Jean-Marc Delizée en application de l'article 1bis de la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'État, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives.

 

Deze opvolger is de heer Guy Milcamps, derde opvolger voor de kieskring Namen, die het mandaat aanneemt en de heer Jean-Marc Delizée voor de duur van zijn ambt vervangt.

Ce suppléant est M. Guy Milcamps, troisième suppléant de la circonscription électorale de Namur, qui accepte le mandat et remplacera M. Jean-Marc Delizée pour la durée de ses fonctions.

 

De tweede opvolger, mevrouw Eliane Tillieux, heeft ontslag in deze hoedanigheid genomen op 16 juli 2009.

La deuxième suppléante, Mme Eliane Tillieux, a démissionné en cette qualité par lettre du 16 juillet 2009.

 

De geloofsbrieven van deze opvolgers werden tijdens onze vergadering van 28 juni 2007 geldig verklaard.

Les pouvoirs de ces suppléants ont été validés en notre séance du 28 juin 2007.

 

Daar het aanvullend onderzoek door artikel 235 van het Kieswetboek voorgeschreven, uitsluitend slaat op het behoud van de verkiesbaarheidsvereisten, gaat het, gelet op de verkregen stukken, in de huidige omstandigheden om een loutere formaliteit.

Comme la vérification complémentaire, prévue par l'article 235 du Code électoral, ne porte que sur la conservation des conditions d'éligibilité, il apparaît que cette vérification, n'a, au vu des pièces obtenues, qu'un caractère de pure formalité.

 

Ik stel u dus voor tot de toelating over te gaan van deze opvolgers.

Je vous propose donc de passer à l'admission de ces suppléants.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik herinner eraan dat de volksvertegenwoordigers gekozen door het kiescollege van het arrondissement Brussel deel uitmaken van de Nederlandse of van de Franse taalgroep van de Kamer, naargelang zij de eed in het Nederlands dan wel in het Frans afleggen. Wordt de eed in verscheidene talen afgelegd, dan is de taal waarin hij het eerst is afgelegd beslissend.

Je rappelle que les députés élus par le collège électoral de l'arrondissement de Bruxelles font partie soit du groupe linguistique français, soit du groupe linguistique néerlandais de la Chambre, selon qu'ils prêtent serment en français ou en néerlandais. Si le serment est prêté en plusieurs langues, celle d'entre elles qui est utilisée en premier lieu est déterminante.

 

Ik memoreer de bewoordingen van de eed: "Ik zweer de Grondwet na te leven" "Je jure d'observer la Constitution" "Ich schwöre die Verfassung zu befolgen".

Je rappelle les termes du serment: "Je jure d'observer la Constitution" "Ik zweer de Grondwet na te leven" "Ich schwöre die Verfassung zu befolgen".

 

Ik verzoek de heer Eric Libert de grondwettelijke eed af te leggen.

Je prie M. Eric Libert de prêter le serment constitutionnel.

 

M. Eric Libert prête le serment constitutionnel en français.

De heer Eric Libert legt de grondwettelijke eed af in het Frans.

 

De heer Eric Libert zal deel uitmaken van de Franse taalgroep. (Applaus)

M. Eric Libert fera partie du groupe linguistique français. (Applaudissement)

 

Ik verzoek de heer Ronny Balcaen de grondwettelijke eed af te leggen.

Je prie M. Ronny Balcaen de prêter le serment constitutionnel.

 

M. Ronny Balcaen prête le serment constitutionnel en français, en néerlandais et en allemand.

De heer Ronny Balcaen legt de grondwettelijke eed af in het Frans, in het Nederlands en in het Duits.

 

De heer Ronny Balcaen zal deel uitmaken van de Franse taalgroep. (Applaus)

M. Ronny Balcaen fera partie du groupe linguistique français. (Applaudissement)

 

Ik verzoek de heer Eric Jadot de grondwettelijke eed af te leggen.

Je prie M. Eric Jadot de prêter le serment constitutionnel.

 

M. Eric Jadot prête le serment constitutionnel en français, en néerlandais et en allemand.

De heer Eric Jadot legt de grondwettelijke eed af in het Frans, in het Nederlands en in het Duits.

 

De heer Eric Jadot zal deel uitmaken van de Franse taalgroep. (Applaus)

M. Eric Jadot fera partie du groupe linguistique français. (Applaudissement)

 

Ik verzoek mevrouw Valérie Déom de grondwettelijke eed af te leggen.

Je prie Mme Valérie Déom de prêter le serment constitutionnel.

 

Mme Valérie Déom prête le serment constitutionnel en français.

Mevrouw Valérie Déom legt de grondwettelijke eed af in het Frans.

 

Mevrouw Valérie Déom zal deel uitmaken van de Franse taalgroep. (Applaus)

Mme Valérie Déom fera partie du groupe linguistique français. (Applaudissement)

 

Ik verzoek de heer Guy Milcamps de grondwettelijke eed af te leggen.

Je prie M. Guy Milcamps de prêter le serment constitutionnel.

 

M. Guy Milcamps prête le serment constitutionnel en français.

De heer Guy Milcamps legt de grondwettelijke eed af in het Frans.

 

De heer Guy Milcamps zal deel uitmaken van de Franse taalgroep. (Applaus)

M. Guy Milcamps fera partie du groupe linguistique français. (Applaudissement)

 

13 Mededeling – wederopname van mandaat

13 Communication – reprise de mandat

 

Ten gevolge van de nieuwe samenstelling van de regeringen van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap neemt mevrouw Catherine Fonck haar mandaat van kamerlid opnieuw op met toepassing van artikel 59 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

A la suite de la nouvelle composition du gouvernement de la Région wallonne et du gouvernement de la Communauté française, Mme Catherine Fonck reprend son mandat de membre de la Chambre en application de l'article 59 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

 

Mevrouw Hélène Clément die zitting had in de hoedanigheid van lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers ter vervanging van mevrouw Catherine Fonck, houdt op zitting te hebben en wordt opnieuw eerste opvolger voor de kieskring Henegouwen.

Mme Hélène Clément, admise à siéger en qualité de membre effectif de la Chambre des représentants en remplaçement de Mme Catherine Fonck, cesse de siéger et redevient première suppléante de la circonscription électorale du Hainaut.

 

Ik dank mevrouw Hélène Clément.

Je tiens à remercier Mme Hélène Clément.

 

14 Mededeling - Fractievoorzitter

14 Communication – Présidente de groupe

 

Bij brief van 16 juli 2009 heeft de Ecolo-Groen!-fractie van de Kamer mij medegedeeld dat mevrouw Muriel Gerkens als fractievoorzitter werd aangesteld.

Par lettre du 16 juillet 2009, le groupe Ecolo-Groen! de la Chambre m'a informé de la désignation de Mme Muriel Gerkens en qualité de président de groupe.

 

Je vous félicite, madame Gerkens.

 

(Applaudissements)

(Applaus)

 

15 Constitutie van het Vlaams Parlement

15 Constitution du Parlement flamand

 

Bij brief van 13 juli 2009 brengt het Vlaams Parlement ons ter kennis dat het ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

Par message du 13 juillet 2009, le Parlement flamand fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour.

 

16 Raad van State – Voordracht van een Franstalig staatsraad

16 Conseil d'État – Présentation d'un conseiller d'État francophone

 

De lijst met drie kandidaten voorgedragen door de Raad van State, voor een ambt van Franstalige staatsraad, werd u meegedeeld tijdens de plenaire vergadering van 9 juli 2009 en is gepubliceerd in stuk nr. 2104/1.

La liste de trois candidats présentés par le Conseil d'État pour une place de conseiller d'État francophone, vous a été communiquée au cours de la séance plénière du 9 juillet 2009 et a été publiée dans le document n° 2104/1.

 

Aangezien de voordracht niet unaniem is, kan de Kamer van volksvertegenwoordigers, overeenkomstig artikel 70, § 1, lid 7, van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, binnen een termijn van ten hoogste dertig dagen vanaf de ontvangst van de voordracht, hetzij de door de Raad van State voorgedragen lijst bevestigen, hetzij een andere lijst met drie namen die uitdrukkelijk wordt gemotiveerd, voordragen.

Étant donné que la présentation n’est pas unanime, la Chambre des représentants peut, conformément à l’article 70, § 1er, alinéa 7, des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973, dans un délai ne pouvant dépasser trente jours à compter de la réception de la présentation, soit confirmer les listes présentées par le Conseil d'État, soit présenter une autre liste de trois noms qui fait l'objet d'une motivation formelle.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 8 juli 2009 stel ik u voor de door de Raad van State voorgedragen lijst te bevestigen.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 8 juillet 2009, je vous propose de confirmer la liste présentée par le Conseil d'État.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

17 Rekenhof – Benoeming van de voorzitter van de Nederlandse Kamer

17 Cour des comptes – Nomination du président de la Chambre néerlandaise

 

In de plenaire vergadering van donderdag 25 juni 2009 werd meegedeeld dat de Kamer de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Kamer van het Rekenhof zal moeten benoemen ingevolge de opruststelling op 1 januari 2010 van de huidige eerste voorzitter, de heer Franki Vanstapel.

Au cours de la séance plénière du jeudi 25 juin 2009, il a été communiqué que la Chambre devra procéder à la nomination du nouveau président de la Chambre néerlandaise de la Cour des comptes, à la suite de la mise à la retraite, au 1er janvier 2010, de l'actuel premier président, M. Franki Vanstapel.

 

Op donderdag 25 juni 2009 heeft de plenaire vergadering de termijn voor de indiening van de kandidaturen op 14 dagen vastgesteld met ingang van maandag 29 juni 2009.

Le jeudi 25 juin 2009, la séance plénière a fixé le délai pour l'introduction des candidatures à 14 jours à partir du lundi 29 juin 2009.

 

Volgende kandidaturen werden ingediend:

- de heer Jozef Beckers, raadsheer in het Rekenhof;

- de heer Ignace Desomer, raadsheer in het Rekenhof.

Les candidatures suivantes ont été introduites:

- M. Jozef Beckers, conseiller à la Cour des comptes;

- M. Ignace Desomer, conseiller à la Cour des comptes.

 

18 Rekenhof – Taalkaders

18 Cour des comptes – Cadre linguistique

 

In zijn vergadering van 24 juni 2009 heeft het Bureau beslist in te stemmen met de verlenging van de taalkaders voor het personeel van het Rekenhof, met uitwerking van 2 augustus 2008.

Au cours de sa réunion du 24 juin 2009 le Bureau a décidé d'approuver la prolongation du cadre linguistique pour le personnel de la Cour des comptes avec effet au 2 août 2008.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

19 Renvoi d'une proposition de loi à une autre commission

19 Verzending van een wetsvoorstel naar een andere commissie

 

Op vraag van de indiener stel ik u voor het wetsvoorstel van de heren Koen Bultinck, Jan Mortelmans, Guy D'haeseleer, Peter Logghe en Hagen Goyvaerts en mevrouw Rita De Bont wat de organisatie van sociale verkiezingen in de openbare sector betreft (nr. 1377/1), te verwijzen naar de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven, teneinde het toe te voegen aan het wetsvoorstel van de heren Daniel Bacquelaine en François Bellot en mevrouw Valérie De Bue tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven om sociale verkiezingen te organiseren met het oog op de vertegenwoordiging van hun werknemers (nr. 86/1).

À la demande de l'auteur, je vous propose de renvoyer à la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques la proposition de loi de MM. Koen Bultinck, Jan Mortelmans, Guy D'haeseleer, Peter Logghe, Hagen Goyvaerts et Mme Rita De Bont relative à l'organisation d'élections sociales dans le secteur public (n° 1377/1), afin de la joindre à la proposition de loi de MM. Daniel Bacquelaine et François Bellot et Mme Valérie De Bue modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en vue d'y instaurer la représentation des travailleurs par des élections sociales (n° 86/1).

 

Dit voorstel werd vroeger verzonden naar e commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt.

Cette proposition avait été précédemment renvoyée à la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

20 Voordracht van een lid van het Europees Parlement

20 Présentation d'un membre du Parlement européen

 

De heer Jean-Claude Marcourt, verkozen lid van het Europees Parlement, doet afstand van zijn mandaat bij brief van 16 juli 2009.

M. Jean-Claude Marcourt, membre élu du Parlement européen, renonce à son mandat par lettre du 16 juillet 2009.

 

De eerste opvolger die in aanmerking komt om hem te vervangen is de heer Marc Tarabella. De verkiezing van deze laatste als plaatsvervangend lid van het Europees Parlement werd tijdens de plenaire vergadering van onze assemblée op 25 juni 2009 goedgekeurd.

Le premier suppléant appelé à le remplacer est M. Marc Tarabella. L'élection de ce dernier comme membre suppléant du Parlement européen a été validée par notre assemblée au cours de la séance du 25 juin 2009.

 

Betrokkene voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, bedoeld bij de artikelen 1 en 41 van de wet van 23 maart 1989 met betrekking tot de verkiezing van het Europees Parlement.

L'intéressé remplit les conditions d'éligibilité prévues par les articles 1er et 41 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.

 

Ik stel u voor de heer Marc Tarabella voor te dragen als vast lid van het Europees Parlement.

Je vous propose dès lors de présenter M. Marc Tarabella comme membre effectif du Parlement européen.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

21 Benoeming van de quaestoren

21 Nomination des questeurs

 

Aan de orde is de benoeming van de quaestoren.

L'ordre du jour appelle la nomination des questeurs.

 

Het mandaat van de heren Olivier Maingain, Luc Goutry, Hendrik Daems, Guy D'haeseleer, Claude Eerdekens en Gerald Kindermans is ten einde gekomen.

Le mandat de MM. Olivier Maingain, Luc Goutry, Hendrik Daems, Guy D'haeseleer, Claude Eerdekens et Gerald Kindermans est venu à expiration.

 

Vraagt iemand het woord?

Quelqu'un demande-t-il la parole?

 

21.01  Bruno Tobback (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijn fractie wenst de heer Renaat Landuyt voor te dragen als quaestor.

 

21.02  Daniel Bacquelaine (MR): Monsieur le président, mon groupe propose la candidature de M. Olivier Maingain en qualité de questeur.

 

21.03  Hilde Vautmans (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, onze groep stelt collega Hendrik Daems voor als quaestor.

 

21.04  Gerolf Annemans (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, wij stellen Guy D'haeseleer voor als quaestor.

 

21.05  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de voorzitter, onze fractie stelt collega Luc Goutry voor.

 

21.06  Thierry Giet (PS): Monsieur le président, pour le groupe PS, nous proposons la candidature de Mme Colette Burgeon.

 

De voorzitter: Het aantal kandidaten is in overeenstemming met het aantal te begeven plaatsen.

Le nombre de candidats est égal au nombre de places à pourvoir.

 

Dientengevolge, overeenkomstig artikel 157.6 van ons Reglement, moet er niet gestemd worden en worden de heren Olivier Maingain, Luc Goutry, Hendrik Daems, Guy D'haeseleer, mevrouw Colette Burgeon en de heer Renaat Landuyt als quaestoren van de Kamer van volksvertegenwoordigers voor een termijn van twee jaar benoemd.

Dès lors, conformément à l'article 157.6 de notre Règlement, il n'y a pas lieu de procéder à un scrutin et je proclame MM. Olivier Maingain, Luc Goutry, Hendrik Daems, Guy D'haeseleer, Mme Colette Burgeon et M. Renaat Landuyt questeurs de la Chambre des représentants. Ils sont élus pour deux ans.

 

(Applaudissements)

(Applaus)

 

22 Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiële en bankcrisis- Samenstelling

22 Commission spéciale de suivi chargée d’examiner la crise financière et bancaire - Composition.

 

Overeenkomstig de beslissing van de Conferentie van voorzitters van 24 juni 2009, stel ik u voor de leden van de Kamer die deel zullen maken van de bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiële en bankcrisis te benoemen.

Conformément à la décision de la Conférence des présidents du 24 juin 2009, je vous propose de nommer les membres de la Chambre des représentants qui feront partie de la commission spéciale de suivi chargée d’examiner la crise financière et bancaire.

 

Het gaat over 11 vaste leden en 11 plaatsvervangers.

Il s'agit de 11 membres effectifs et 11 membres suppléants.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik herinner er u aan dat overeenkomstig artikel 158 van het Reglement de verdeling de volgende is:

Je rappelle que conformément à l'article 158 du Règlement la répartition est la suivante:

- CD&V: 2

- MR: 2

- PS: 2

- Open Vld: 1

- VB: 1

- sp.a: 1

- Ecolo-Groen!: 1

- cdH:1

 

De voorzitters van de politieke fracties hebben mij de kandidaturen doen toekomen van de leden van hun fractie die deel zullen uitmaken van deze commissie.

Les présidents des groupes politiques m'ont fait parvenir les candidatures des membres de leur groupe qui seront membres de cette commission.

 

- CD&V

vaste leden / effectifs: Hendrik Bogaert; Liesbeth Van der Auwera

plaatsvervangers / suppléants: Jenne De Potter; Kristof Waterschoot

- MR:

vaste leden / effectifs: François Bellot, Olivier Hamal

plaatsvervangers / suppléants: David Clarinval, Jacqueline Galant

- PS:

vaste leden / effectifs: Yvan Mayeur, Karine Lalieux

plaatsvervangers / suppléants: Guy Coëme, Thierry Giet

Open Vld:

vast lid / effectif: Herman De Croo;

plaatsvervanger / suppléant:                    Ludo Van Campenhout

VB:

vast lid / effectif: Gerolf Annemans

plaatsvervanger / suppléant: Barbara Pas

- sp.a:

vast lid / effectif: Dirk Van der Maelen

plaatsvervanger / suppléant: Bruno Tuybens

- Ecolo-Groen!:

vast lid / effectif: Meyrem Almaci

plaatsvervanger / suppléant: N.

- cdH:

vast lid / effectif:Joseph George

plaatsvervanger / suppléant: Christian Brotcorne

 

De heren Jan Jambon (N-VA) en Robert Van de Velde (LDD) zullen in de hoedanigheid van leden zonder stemrecht zetelen.

MM. Jan Jambon (N-VA) et Robert Van de Velde (LDD) siégeront comme membres sans voix délibérative.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Daar het aantal ontvankelijke kandidaturen overeenstemt met het aantal te begeven plaatsen aan de politieke fracties die kandidaten hebben voorgedragen moet, overeenkomstig artikel 157.6 van het Reglement, niet gestemd worden.

Etant donné que le nombre de candidatures recevables correspond au nombre de places à conférer aux groupes politiques ayant présenté des candidats, il n'y a pas lieu à scrutin conformément à l'article 157.6 du Règlement.

 

Dienvolgens verklaar ik verkozen de kandidaten die voorgedragen werden.

En conséquence, je proclame élus les candidats présentés.

 

23 Benoeming van de tweede ondervoorzitter van de Kamer

23 Nomination du deuxième vice-président de la Chambre

 

Ik stel u voor over te gaan tot de benoeming van de tweede ondervoorzitter van de Kamer, ter vervanging van mevrouw Colette Burgeon, die tot quaestor werd benoemd.

Je vous propose de procéder à la nomination du deuxième vice-président de la Chambre en remplacement de Mme Colette Burgeon, nommée questrice.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

23.01  Thierry Giet (PS): Monsieur le président, en remplacement de Mme Burgeon, je propose à la Chambre M. André Flahaut en qualité de deuxième vice-président.

 

De voorzitter: Geen bezwaar? (Nee)

Pas d'observation? (Non)

 

Ik verklaar daarom, overeenkomstig artikel 157.6 van ons Reglement, de heer André Flahaut benoemd tot tweede ondervoorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Hij zal de ambtstermijn van mevrouw Colette Burgeon beëindigen.

Dès lors, conformément à l'article 157.6 de notre Règlement, je proclame M. André Flahaut deuxième vice-président de la Chambre des représentants. Il achèvera le mandat de Mme Colette Burgeon.

 

(Applaudissements)

(Applaus)

 

24 Opruststelling van de griffier van de Kamer – Benoemingsprocedure voor de nieuwe griffier

24 Mise à la retraite du greffier de la Chambre - Procédure de nomination du nouveau greffier

 

De griffier van de Kamer heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en gevraagd om op 31 augustus van dit jaar zijn ambt te mogen neerleggen.

Le greffier de la Chambre a atteint l'âge de la retraite et a demandé à pouvoir cesser d'exercer ses fonctions au 31 août de cette année.

 

Gezien het korte tijdsbestek stel ik voor dat we hem tijdens een volgende plenaire vergadering het huldebetoon geven dat hij verdient, maar ik wil hem alvast nu kort danken.

Compte tenu du bref délai qui nous est imparti, je propose de lui rendre l’hommage qu’il mérite lors d’une prochaine réunion mais je tiens à le remercier dès à présent.

 

De heer Robert Myttenaere trad op 1 april 1968 in dienst bij de Kamer en bouwde er een schitterende carrière uit, eerst als commissiesecretaris en daarna als bestuursdirecteur van de dienst Public Relations en Internationale Betrekkingen.

Entré à la chambre le 1er avril 1968, M. Robert Myttenaere y fit une brillante carrière de secrétaire de commission d’abord, de directeur d’administration du service des Relations publiques et internationales ensuite.

 

In deze laatste functie was het mede zijn verdienste dat de Kamer meer belang ging hechten aan public relations, Europa en de internationale betrekkingen.

Dans cette dernière fonction il eut le mérite d’avoir contribué à accroître l’intérêt de la Chambre pour les relations publiques, l’Europe et les relations internationales.

 

Ook toen hij in 1995 adjunct-griffier werd, vervulde hij zijn taken plichtsbewust en nauwgezet, maar met de nodige humor.

Greffier-adjoint en 1995, il accomplit ses tâches avec sérieux, tout en conservant un humour certain.

 

Sinds 2004 is hij griffier van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Uit mijn naam en namens mijn voorgangers dank ik de heer Robert Myttenaere voor de deskundigheid waarmee hij de voorzitters van de Kamer heeft bijgestaan.

Il remplit ses fonctions de Greffier de la Chambre depuis 2004. En mon nom et au nom de mes prédécesseurs, je remercie M. Robert Myttenaere pour la compétence avec laquelle il assista les présidents de la Chambre.

 

We zullen hem blijven herinneren als een welbespraakt man met een grote culturele bagage.

Nous nous souviendrons tous d’un homme qui nous séduisait par sa culture et sa faconde.

 

Namens ons allen wens ik hem veel voorspoed en geluk in zijn verdere leven.

Au nom de nous tous, je lui souhaite une retraite heureuse et enrichissante.

 

(Langdurig applaus)

(Longs applaudissements)

 

Namens u allen stel ik dan ook voor hem de titel van ere-secretaris-generaal van de Kamer van volksvertegenwoordigers toe te kennen.

En votre nom à tous, je propose dès lors de lui accorder le titre de secrétaire général honoraire de la Chambre des représentants.

 

De plenaire vergadering moet voor de opvolging zorgen conform artikel 168 van het Kamerreglement naar luidt waarvan "de Kamer een griffier met de rang van secretaris-generaal benoemt die te allen tijde kan worden afgezet. De stemming voor deze benoeming heeft plaats overeenkomstig de regelen die gelden voor de benoeming van het Bureau”.

L'assemblée plénière doit veiller à la succession, conformément à l'article 168 du Règlement de la Chambre, qui dispose ce qui suit: "Un greffier ayant rang de secrétaire général est nommé par la Chambre; il est toujours révocable. Le vote pour cette nomination se fait conformément aux règles établies pour la nomination du Bureau".

 

Overeenkomstig de beslissing van het Bureau van 16 juli 2009, stel ik u voor in te stemmen met de volgende benoemingsprocedure voor de nieuwe griffier:

1° De kandidatuurstelling wordt beperkt tot het administratief personeel van de Kamer dat vast is benoemd in de graad van (bestuurs)directeur of een hogere graad en dat deze functie effectief uitoefent sinds ten minste twee jaren. Deze voorwaarden moeten vervuld zijn op 1 juli 2009. De kandidaten moeten van Belgische nationaliteit zijn en tweetalig Nederlands/Frans;

2° Een oproep tot de kandidaten zal worden gestuurd aan de betrokken personeelsleden op donderdag 16 juli, na mededeling van de oproeping tot aanduiding van een nieuwe griffier in de plenaire vergadering, met verzoek hun gemotiveerde kandidatuur in te dienen. De uiterlijke datum voor indiening van de kandidaturen is 15 september 2009.

3° Het Bureau van de Kamer wordt belast met het onderzoek van de ontvankelijkheid van de kandidaturen en de geschiktheid om de functie zoals bepaald bij artikel 169 van het Kamerreglement uit te oefenen, evenals met het voorleggen van een gemotiveerd rangschikkingsvoorstel aan de plenaire vergadering.

4° De plenaire vergadering spreekt zich uit over de eventuele onontvankelijkheid van bepaalde kandidaturen en vervolgens door geheime stemming over het door het Bureau voorgelegde voorstel. Is er slechts een kandidaat of blijft er slechts een kandidaat over (na intrekking van kandidaturen) dan wordt deze conform artikel 157 nr. 6 van het Reglement verkozen verklaard zonder stemming. De benoeming wordt formeel door de plenaire vergadering gemotiveerd.

5° De door de plenaire vergadering genomen beslissingen worden medegedeeld aan de kandidaten.

 

Conformément à la décision du Bureau de la Chambre du 16 juillet 2009, je vous propose de marquer notre accord sur la procédure de nomination du nouveau greffier, reprise ci-après:

1° Les candidatures sont limitées aux membres du personnel administratif de la Chambre nommés à titre définitif au grade de directeur (d’administration) ou à un grade supérieur et exerçant cette fonction de manière effective depuis deux ans au moins. Ces conditions doivent être remplies au 1er juillet 2009. Les candidats doivent être de nationalité belge et bilingues français/néerlandais.

2° Un appel aux candidats, les invitant à poser leur candidature motivée, sera envoyé aux membres du personnel concernés le jeudi 16 juillet, après la communication de l’appel à la désignation d’un nouveau greffier en séance plénière. La date ultime de dépôt des candidatures est fixée au 15 septembre 2009.

3° Le Bureau de la Chambre est chargé de l’examen de la recevabilité des candidatures et de l’aptitude des candidats à exercer la fonction, telle que décrite à l’article 169 du Règlement de la Chambre. Il soumet également à l’assemblée plénière une proposition motivée de classement des candidats.

4° L’assemblée plénière se prononce sur l’irrecevabilité éventuelle de certaines candidatures et, ensuite, au scrutin secret, sur la proposition soumise par le Bureau. S’il n’y a ou s’il ne reste qu’un seul candidat (retrait de candidatures), celui-ci est proclamé élu, sans vote, conformément à l’article 157 n° 6 du Règlement.

La nomination est formellement motivée par l’assemblée plénière.

5° Les décisions prises par l’assemblée plénière sont communiquées aux candidats.

 

25 Inoverwegingneming van voorstellen

25 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik die als aangenomen; overeenkomstig het reglement worden de voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik stel u ook voor in overweging te nemen:

- het voorstel van resolutie van mevrouw Thérèse Snoy et d'Oppuers en de heer Wouter De Vriendt over de bescherming van het Noordpoolgebied (nr. 2112/1);

- het voorstel van resolutie van de heren Patrick Moriau en André Flahaut, mevrouw Karine Lalieux en de heer Jean Cornil over de door het Litouwse parlement aangenomen wet waarin holebi's en transgenders worden gediscrimineerd (nr. 2116/1).

Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen;

- het wetsvoorstel van de dames Thérèse Snoy et d'Oppuers, Muriel Gerkens en Meyrem Almaci tot instelling van een verbod op de verkoop van transvetzuren (nr. 2113/1);

Verzonden naar de commissie voor Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing;

- het wetsvoorstel van de dames Sonja Becq, Ingrid Claes en Hilâl Yalçin, de heren Jef Van den Bergh, Roel Deseyn en Servais Verherstraeten en mevrouw Inge Vervotte betreffende de cumul van het overlevings- en rustpensioen met een beroepsinkomen, nr. 2114/1.

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken.

- het voorstel van resolutie van de heer Robert Van de Velde houdende opdracht aan het Rekenhof om de gederfde inkomsten voor de schatkist te berekenen ten gevolge van de fiscale vrijstellingen in de sociale sector (nr. 2117/1).

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de Begroting

- het wetsvoorstel van de heer Servais Verherstraeten betreffende de doorlichting door het Rekenhof van de budgettaire en macro-economische gevolgen van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen bij verkiezingen voor de Kamer, de Senaat en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (nr. 2118/1).

- het voorstel van bijzondere wet van de heer Servais Verherstraeten betreffende de doorlichting door het Rekenhof van de budgettaire en macro-economische gevolgen van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen bij verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Parlement van het Waalse Gewest, het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Parlement van de Franse Gemeenschap (nr. 2119/1).

Verzonden naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt

 

Je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de résolution (Mme Thérèse Snoy et d'Oppuers et M. Wouter De Vriendt) pour la protection de l'Arctique, n° 2112/1.

- la proposition de résolution de MM. Patrick Moriau et André Flahaut, Mme Karine Lalieux et M. Jean Cornil concernant la loi votée par le Parlement lituanien discriminant les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres (n° 2116/1).

Renvoi à la commission des Relations extérieures

- la proposition de loi de Mmes Thérèse Snoy et d'Oppuers, Muriel Gerkens et Meyrem Almaci visant à interdire la vente des acides gras trans (n° 2113/1).

Renvoi à la commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société;

- la proposition de loi de Mmes Sonja Becq, Ingrid Claes et Hilâl Yalçin, MM. Jef Van den Bergh, Roel Deseyn et Servais Verherstraeten et Mme Inge Vervotte) relative au cumul de la pension de survie et de la pension de retraite avec des revenus professionnels, n° 2114/1

Renvoi à la commission des Affaires sociales

- la proposition de résolution de M. Robert Van de Velde visant à charger la Cour des comptes de calculer la perte de recettes pour le Trésor résultant des exemptions fiscales dans le secteur social (n° 2117/1).

Renvoi à la commission des Finances et du Budget;

- la proposition de loi de M. Servais Verherstraeten relative à l'analyse par la Cour des comptes des conséquences budgétaires et macroéconomiques des programmes électoraux présentés par les partis politiques lors de l'élection de la Chambre, du Sénat et du Parlement de la Communauté germanophone (n° 2118/1).

- la proposition de loi spéciale de M. Servais Verherstraeten relative à l'analyse, par la Cour des comptes, des conséquences budgétaires et macroéconomiques des programmes électoraux présentés par les partis politiques lors de l'élection du Parlement flamand, du Parlement de la Région wallonne, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté française (n° 2119/1).

Renvoi à la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Urgentieverzoek

Demande d'urgence

 

25.01  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, namens mijn fractie wil ik de urgentie vragen voor resolutie 2117/1, die opdracht wil geven aan het Rekenhof de gederfde inkomsten van de Schatkist te berekenen ten gevolge van de fiscale vrijstellingen in de sociale sector.

 

Ik wil dat kort motiveren. Ik meen dat ik niemand in de Kamer het nut ervan hoef uit te leggen in onze huidige begrotingssituatie. Wij stevenen af op ernstige tekorten. Van alle kanten wordt solidariteit gevraagd. Ik ben de eerste om aan die vraag toe te geven, maar dan moeten wij wel met faire en doorgedreven partners kunnen praten.

 

Op dit moment blijft het volledige pakket inzake sociale zekerheid een soort black box, die niet alleen vrijgesteld is van belasting op de winsten, maar die ook vrijgesteld is van belasting op de roerende voorheffing. Ik meen dat het verstandig is om in de volgende begrotingsronde het Rekenhof de opdracht te geven na te gaan welke inkomsten gederfd worden en hoeveel inkomsten er gederfd worden door het vrijstellen van allerlei sociale instellingen, vzw’s enzovoort, van belastingen en onroerende voorheffing.

 

Het gaat mij op dit moment niet om een ideologisch debat. Het gaat mij erom het Rekenhof duidelijk de opdracht te geven die sommen te bepalen.

 

De voorzitter: U hebt het voorstel van de heer Van de Velde gehoord. Hij vraagt de urgentie voor resolutie 2117/1.

 

Is de Kamer het daarmee eens? Er is geen eenparigheid. Ik vraag dus dat de Kamer zich zou uitspreken bij zitten en opstaan. Wie het voorstel van de heer Van de Velde steunt, staat nu recht. Wij doen daarna de tegenproef.

 

Het urgentieverzoek wordt bij zitten en opstaan verworpen.

La demande d’urgence est rejetée par assis et levé.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

26 Aangehouden amendement en artikel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de kansspelcommissie betreft (nieuw opschrift) (1992/1-10)

26 Amendement et article réservés du projet de loi portant modification de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la commission des jeux de hasard (nouvel intitulé) (1992/1-10)

 

Vote sur l'amendement n° 29 de Georges Gilkinet cs à l'article 2.(1992/3)

Stemming over amendement nr. 29 van Georges Gilkinet cs op artikel 2.(1992/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

11

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

37

Abstentions

Totaal

129

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 2 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en het artikel 2 is aangenomen.

 

27 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de kansspelcommissie betreft (nieuw opschrift) (1992/7)

27 Ensemble du projet de loi portant modification de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la commission des jeux de hasard (nouvel intitulé) (1992/7)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

83

Oui

Nee

14

Non

Onthoudingen

34

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (1992/11)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (1992/11)

 

28 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, van de wet van 26 juni 1963 betreffende de aanmoediging van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven en het toezicht op de ondernemingen die wedstrijden van weddenschappen op sportuitslagen inrichten, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (nieuw opschrift) (1992/1-10)

28 Amendements et articles réservés du projet de loi portant modification du Code civil, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, de la loi du 26 juin 1963 relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives et de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale (nouvel intitulé) (1992/1-10)

 

Stemming over amendement nr. 31 van Georges Gilkinet cs op artikel 22.(1992/3)

Vote sur l'amendement n° 31 de Georges Gilkinet cs à l'article 22.(1992/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

11

Oui

Nee

96

Non

Onthoudingen

22

Abstentions

Totaal

129

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en het artikel 22 is aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 22 est adopté.

 

Vote sur l'amendement n° 32 de Georges Gilkinet cs à l'article 23.(1992/3)

Stemming over amendement nr. 32 van Georges Gilkinet cs op artikel 23.(1992/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

11

Oui

Nee

89

Non

Onthoudingen

32

Abstentions

Totaal

132

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 23 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en het artikel 23 is aangenomen.

 

Stemming over amendement nr. 30 van Georges Gilkinet cs op artikel 35.(1992/3)

Vote sur l'amendement n° 30 de Georges Gilkinet cs à l'article 35.(1992/3)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 4)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en het artikel 35 is aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 35 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 127 van Sarah Smeyers op artikel 37.(1992/10)

Vote sur l'amendement n° 127 de Sarah Smeyers à l'article 37.(1992/10)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

32

Oui

Nee

88

Non

Onthoudingen

11

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Vote sur l'amendement n° 34 de Georges Gilkinet cs à l'article 37.(1992/3)

Stemming over amendement nr. 34 van Georges Gilkinet cs op artikel 37.(1992/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

11

Oui

Nee

88

Non

Onthoudingen

31

Abstentions

Totaal

130

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 37 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en het artikel 37 is aangenomen.

 

Stemming over amendement nr. 128 van Sarah Smeyers op artikel 39.(1992/10)

Vote sur l'amendement n° 128 de Sarah Smeyers à l'article 39.(1992/10)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

32

Oui

Nee

89

Non

Onthoudingen

11

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en het artikel 39 is aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 39 est adopté.

 

29 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, van de wet van 26 juni 1963 betreffende de aanmoediging van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven en het toezicht op de ondernemingen die wedstrijden van weddenschappen op sportuitslagen inrichten, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (nieuw opschrift) (1992/8+9)

29 Ensemble du projet de loi portant modification du Code civil, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, de la loi du 26 juin 1963 relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives et de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale (nouvel intitulé) (1992/8+9)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

84

Oui

Nee

15

Non

Onthoudingen

33

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (2121/1)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (2121/1)

 

30 Projet de loi relatif aux aspects de droit judiciaire concernant le statut et le contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins (nouvel intitulé) (2051/4)

30 Wetsontwerp betreffende aspecten van gerechtelijk recht wat het statuut van en de controle op de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten betreft (nieuw opschrift) (2051/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

131

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

132

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (2123/1)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (2123/1)

 

31 Projet de loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins (2051/5)

31 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten wat het statuut van en de controle op de vennootschappen voor het beheer van de rechten betreft (2051/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

132

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (2051/8)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (2051/8)

 

32 Projet de loi modifiant le Code judiciaire quant à la répartition des dépens entre parties dans le cadre d'une procédure en divorce (1803/7) (nouvel intitulé)

32 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de kostenverdeling onder partijen bij een echtscheidingsprocedure (1803/7) (nieuw opschrift)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

117

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

132

Total

 

En conséquence, la Chambre amende le projet de loi. Il sera renvoyé au Sénat. (1803/8)

Bijgevolg amendeert de Kamer het wetsontwerp. Het zal aan de Senaat worden teruggezonden. (1803/8)

 

33 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken (1334/12) (nieuw opschrift)

33 Proposition de loi modifiant le Code civil afin de moderniser et le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion (1334/12) (nouvel intitulé)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

131

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als ontwerp aan de Senaat worden overgezonden. (1334/13)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera transmise en tant que projet au Sénat. (1334/13)

 

34 Voorstel van resolutie betreffende de toepassing van sociale- en milieunormen in het kader van de globalisering (1948/4)

34 Proposition de résolution concernant l'application de normes sociales et environnementales dans le cadre de la mondialisation (1948/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

34.01  Barbara Pas (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, collega’s, de resolutie bevat veel positieve voorstellen, waar onze fractie zich achter kan scharen. Ik ben ervan overtuigd dat alle collega’s hier aanwezig in het halfrond uiteraard voorstander zijn van fundamentele arbeidsrechten en van waardig werk voor iedereen, maar in de strategie die daartoe in de resolutie naar voren wordt geschoven, kan ik mij niet helemaal vinden. Men wil te veel centralisatie opleggen aan een hele wereldgemeenschap van westerse normen en waarden. Het lijkt op een wereldregering, waar ik absoluut geen voorstander van ben. Integendeel, laat de bevoegdheden bij de regio’s.

 

Ik betreur dan ook dat onderhavige resolutie te weinig oog heeft voor de diversiteit, de eigen geschiedenis, de geografische ligging en de eigen ontwikkeling van de beoogde landen. Wij zijn voorzichtig met het opleggen van onze westerse waarden en normen aan de rest van de wereld. Wij hebben vertrouwen dat die landen zelf heel wat kunnen verwezenlijken, zonder regeltjes uit het Westen opgelegd te krijgen.

 

Punt 4 van de resolutie schrijft voor om op het internationale toneel naleving te blijven eisen van de internationale arbeidsnormen, waaronder onder andere de vakbondsvrijheid.

 

In een amendement vroeg het Vlaams Belang om dat punt niet te beperken tot het internationale toneel, maar uit te breiden naar het nationale toneel. Een land dat zulke resoluties maakt, moet immers zelf het goede voorbeeld geven. Een voorbeeldfunctie is vaak belangrijker dan een wettelijke verplichting. Een land waar honderden arbeiders uit een vakbond worden gezet wegens hun politieke overtuiging, kan zelf ook een stimulans gebruiken om de vakbondsvrijheid te doen respecteren. Ons amendement werd echter verworpen.

 

Ook ons amendement om zich niet vast te klampen aan de fetisj om 0,7% van het bnp aan ontwikkelingshulp te spenderen, werd verworpen. Wij blijven er echter van overtuigd dat niet de kwantiteit, maar de kwaliteit en het resultaat van de ontwikkelingshulp moeten tellen. Indien resultaat geboekt kan worden, mag de bijdrage voor mijn part ook meer bedragen dan het steeds vooropgestelde 0,7%.

 

Collega’s, om al die redenen zal de Vlaams Belangfractie zich vandaag dan ook onthouden bij de stemming over de resolutie.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

112

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

20

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (1948/5)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement. (1948/5)

 

35 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van Vennootschappen (1988/1-5)

35 Amendements et articles réservés du projet de loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et le Code des sociétés (1988/1-5)

 

De heer Van der Maelen heeft het woord.

 

35.01  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, nu mijn collega Landuyt, niet meer tussenbeide komt in de plenaire vergadering is er wat tijd over voor mij.

 

Ik ga in een beweging al mijn amendementen toelichten, mijnheer de voorzitter.

 

De voorzitter: Mijnheer Van der Maelen, die toelichting had gisteren plaats. Vandaag hebt u recht op een stemverklaring.

 

35.02  Dirk Van der Maelen (sp.a): Dan zal ik in mijn stemverklaring de toelichting geven zodat mijn collega's met kennis van zaken kunnen stemmen.

 

De voorzitter: Een stemverklaring gebeurt normaal bij de eindstemming, zoals u weet. Het is de laatste zitting van het jaar. U mag geen misbruik maken van mijn eindeloze goedheid.

 

Laat ons eerst stemmen over de amendementen. Dan krijgt u ruim de tijd voor uw stemverklaring.

 

35.03  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, dan zal ik uw goedheid niet op de proef stellen.

 

De voorzitter: Dank u voor het begrip, mijnheer Van der Maelen.

 

Stemming over amendement nr. 1 van Dirk Van der Maelen cs op artikel 4.(1988/3)

Vote sur l'amendement n° 1 de Dirk Van der Maelen cs à l'article 4.(1988/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

22

Oui

Nee

89

Non

Onthoudingen

20

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 4 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 4 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 2 van Dirk Van der Maelen cs op artikel 5.(1988/3)

Vote sur l'amendement n° 2 de Dirk Van der Maelen cs à l'article 5.(1988/3)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 14)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 5 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 5 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 6 van Dirk Van der Maelen cs op artikel 6.(1988/3)

Vote sur l'amendement n° 6 de Dirk Van der Maelen cs à l'article 6.(1988/3)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 14)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 6 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 6 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 7 van Meyrem Almaci cs op artikel 30.(1988/3)

Vote sur l'amendement n° 7 de Meyrem Almaci cs à l'article 30.(1988/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

21

Oui

Nee

93

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

129

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 3 van Dirk Van der Maelen cs op artikel 30.(1988/3)

Vote sur l'amendement n° 3 de Dirk Van der Maelen cs à l'article 30.(1988/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 16)

Ja

22

Oui

Nee

95

Non

Onthoudingen

14

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 30 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 30 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 4 van Dirk Van der Maelen cs op artikel 34.(1988/3)

Vote sur l'amendement n° 4 de Dirk Van der Maelen cs à l'article 34.(1988/3)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 16)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 34 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 34 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 8 van Meyrem Almaci cs op artikel 38.(1988/3)

Vote sur l'amendement n° 8 de Meyrem Almaci cs à l'article 38.(1988/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 17)

Ja

22

Oui

Nee

95

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 38 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 38 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 5 van Van der Maelen cs op artikel 40.(1988/3)

Vote sur l'amendement n° 5 de Van der Maelen cs à l'article 40.(1988/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 18)

Ja

36

Oui

Nee

89

Non

Onthoudingen

7

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 40 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 40 est adopté.

 

36 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van Vennootschappen (1988/5)

36 Ensemble du projet de loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et le Code des sociétés (1988/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

36.01  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik doe een laatste oproep aan de collega’s. Als dit wetsontwerp goedgekeurd wordt, vindt hier een uitholling plaats van de meldingsplicht die voor cijferberoepen bestaat. Dat is dan zeer te betreuren, want in België is het aantal meldingen vanuit de cijferberoepen – zeker wanneer wij ze vergelijken met de ons omringende landen – dramatisch laag.

 

Uit het jaarverslag van 2008 blijkt dat elf bedrijfsrevisoren en vijftien belastingconsulenten en accountants melding deden van grote georganiseerde fiscale fraude. Daarover gaat het immers. In Nederland was het aantal de jongste vijftien jaar minstens tien keer hoger. Daar werd een opbrengst uit gepuurd die gelijk is aan 28% van de totale opbrengst van de strijd tegen witwassen.

 

De commissie voor de fiscale fraude heeft haar werkzaamheden twee maanden geleden afgesloten. Zij is tot de conclusie gekomen dat de aanpak van grote georganiseerde fiscale fraude alleen mogelijk is als er een minimum aan medewerking is van de cijferberoepen.

 

De cijfers die ik daarnet geciteerd heb, maken duidelijk dat er zelfs geen begin van samenwerking van de cijferberoepen is.

 

Wij weten dat in alle ons omringende landen, evenals onder meer in de OESO, op dit ogenblik wordt gewerkt aan een beleid dat erop gericht is de cijferberoepen te verplichten mee te werken aan de strijd tegen de fiscale fraude.

 

Thans richt ik mij tot de collega’s van CD&V, en vooral tot de collega’s van het ACW. Ik zal mij beperken tot de eerste rij. Collega Verherstraeten, collega Vervotte, collega Goutry, CD&V en vooral de personen van ACW-signatuur, hebben zich bij de neus laten nemen door iemand als onze collega Van Biesen of door staatssecretaris Clerfayt, wiens kabinetschef behoort tot de raad van bestuur van het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten.

 

Collega’s van CD&V, en vooral collega’s van het ACW, het is ongehoord dat u akkoord gaat en hiermee instemt, zeker als u ook een staatssecretaris hebt die belast is met de strijd en de coördinatie tegen de fiscale fraude. Ik kijk met veel belangstelling uit naar het stemgedrag van de collega’s van CD&V en de cdH. Wij zullen niet nalaten hun stemgedrag zo breed mogelijk bekend te maken.

 

36.02  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, het voorliggende wetsontwerp is de omzetting naar Belgische recht van een Europese richtlijn tegen het misbruik van de financiële sector voor het witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Deze omzetting is een stap vooruit. Jammer genoeg heeft deze meerderheid ervoor gekozen om de omzetting niet volledig te doen en toch een artikel 17 te behouden, waarin cijferberoepen de mogelijkheid krijgen om een stukje beroepsgeheim aan te houden en waarin de meldingsplicht voor cijferberoepen eigenlijk afgezwakt wordt. Dit is de zwakte in dit wetsontwerp, maar omdat het geheel een stap vooruit is, zal mijn fractie voor stemmen. Ikzelf zal mij echter onthouden.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 19)

Ja

93

Oui

Nee

11

Non

Onthoudingen

27

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (1988/6)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (1988/6)

 

37 Toespraak van de voorzitter

37 Allocution du président

 

We zijn aan het einde van onze werkzaamheden gekomen.

 

Ik verwacht dat de regering in de komende weken en maanden fundamentele keuzes zal maken in verband met een aantal belangrijke politieke projecten. We staan immers voor grote budgettaire en institutionele uitdagingen, die niet langer kunnen wachten en waarover we vanaf de start van het nieuwe parlementaire jaar diepgaand en zinvol moeten kunnen debatteren.

 

Ik wil ook dat we na het reces onze werkzaamheden in de commissie belast met de wetsevaluatie aanvatten. Dat is noodzakelijk om het bestaande arsenaal aan wetten en besluiten kritisch te evalueren, manke wetgeving te verbeteren en overbodige wetten te schrappen.

 

Notre commission spéciale Climat et Développement durable a défini cette semaine un certain nombre de thèmes prioritaires qui seront traités à l’automne. J’ai la conviction que cette commission peut devenir une sorte de commission de l’Avenir, à l’image de celles qui existent déjà dans de nombreux pays européens. Un parlement ne doit pas seulement exercer sa mission de contrôle du gouvernement avec promptitude mais doit aussi développer des visions à long terme.

 

Parmi les recommandations formulées par la commission spéciale chargée d’enquêter sur la crise financière et bancaire figure la création d’une commission de suivi mixte. La Chambre a désigné ses membres et nous espérons que le Sénat fera de même au début de l’année parlementaire.

 

Onze Assemblee heeft eveneens de nodige bakens uitgezet om werk te maken van de aanbevelingen van de commissie belast met het onderzoek naar de grote fiscale fraudedossiers. De Conferentie van voorzitters heeft een blauwdruk goedgekeurd met betrekking tot de samenstelling, de werking en de bevoegdheden van die werkgroep. De regering heeft ook laten weten dat ze aan de werkzaamheden van die groep actief zal participeren.

 

Tot slot zal ik bij de start van het nieuwe parlementaire jaar samen met de fractievoorzitters onderzoeken hoe we onze werking verder kunnen rationaliseren.

 

Beste collega’s, totdaar een korte schets van het werk dat ons na de vakantie wacht.

 

Voor het zover is, wens ik u allen, de griffier, de personeelsleden van de Kamer en natuurlijk ook de vertegenwoordigers van de pers, een prettige vakantie toe.

 

37.01 Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, in naam van de eerste minister en de leden van de regering wil ik mij aansluiten bij uw wensen voor een goede vakantie voor iedereen, met veel inspiratie deze zomer. We hebben uw boodschap goed ontvangen en ik mag namens de regering ook het personeel danken, de medewerkers van de fracties, alle personeelsleden en in het bijzonder de heer griffier, Robert Myttenaere, die ons vandaag zal verlaten. Ook in naam van de regering en de premier wil ik hem welgemeend een gelukkig en gezond pensioen toewensen.

 

Bonnes vacances à tous! Revenez revigorés et pleins d'inspiration!

 

De voorzitter: Dat laatste geldt inderdaad voor parlement en regering.

 

37.02  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega’s, het voorbije politiek jaar is zeer bewogen geweest, niet alleen vanwege wissels in de regering, niet alleen vanwege het feit dat verkiezingen dit politiek werkjaar hoe dan ook doorkruist hebben, maar ook vanwege werkzaamheden, onder meer in de bijzondere commissies.

 

Het is dan niet evident om de debatten in deze plenaire assemblee te leiden. Mijnheer de voorzitter, u doet dat sedert de jaarwisseling en u doet dat voortreffelijk. Namens de Kamer dank ik u daarvoor.

 

Daarnaast wil ik het personeel van de Kamer in het algemeen en de griffier in het bijzonder danken voor de voortreffelijke wijze waarop de werkzaamheden werden georganiseerd.

 

Tevens dank ik de leden van de pers, die altijd aanwezig zijn, voor hun berichtgeving.

 

Ik wens u allen een prettige vakantie. (Applaus)

 

38 Projet de loi contenant le règlement définitif des budgets d'organismes d'intérêt public pour l'année 2003 (2066/1)

38 Wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2003 (2066/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 20)

Ja

104

Oui

Nee

21

Non

Onthoudingen

5

Abstentions

Totaal

130

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2066/3)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2066/3)

 

La séance est levée. La Chambre s'ajourne jusqu'à convocation ultérieure.

De vergadering is gesloten. De Kamer gaat tot nadere bijeenroeping uiteen.

 

La séance est levée à 16.52 heures.

De vergadering wordt gesloten om 16.52 uur.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 52 PLEN 111 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro consécutif CRIV 52 PLEN 111 annexe.

 

 

 


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 001

 

 

Ja         

011

Oui

 

Almaci Meyrem, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Lahssaini Fouad, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Van der Straeten Tinne, Van Hecke Stefaan

 

 

Nee        

081

Non

 

Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Perpète André, Privé Isabelle, Schiltz Willem-Frederik, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Vervotte Inge, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

037

Abstentions

 

Annemans Gerolf, Bonte Hans, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Groote Patrick, De Maght Martine, De Man Filip, De Rammelaere Els, Detiège Maya, Geerts David, Goyvaerts Hagen, Jambon Jan, Laeremans Bart, Landuyt Renaat, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Peeters Jan, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Smeyers Sarah, Stevenheydens Bruno, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vijnck Dirk, Weyts Ben

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 002

 

 

Ja         

083

Oui

 

Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Perpète André, Privé Isabelle, Schiltz Willem-Frederik, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Vervotte Inge, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

014

Non

 

Annemans Gerolf, Bultinck Koen, De Bont Rita, De Man Filip, Goyvaerts Hagen, Laeremans Bart, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis

 

 

Onthoudingen

034

Abstentions

 

Almaci Meyrem, Balcaen Ronny, Bonte Hans, Boulet Juliette, Cocriamont Patrick, Dedecker Jean Marie, De Groote Patrick, De Maght Martine, De Rammelaere Els, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Jambon Jan, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Peeters Jan, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Smeyers Sarah, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vijnck Dirk, Weyts Ben

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 003

 

 

Ja         

011

Oui

 

Almaci Meyrem, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Lahssaini Fouad, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Van der Straeten Tinne, Van Hecke Stefaan

 

 

Nee        

096

Non

 

Arens Josy, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Galant Jacqueline, Geerts David, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Perpète André, Plasman Cathy, Privé Isabelle, Raemaekers Magda, Schiltz Willem-Frederik, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Vervotte Inge, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

022

Abstentions

 

Annemans Gerolf, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, De Bont Rita, De Groote Patrick, De Maght Martine, De Man Filip, De Rammelaere Els, Goyvaerts Hagen, Jambon Jan, Laeremans Bart, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Smeyers Sarah, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis, Van Noppen Flor, Weyts Ben

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 004

 

 

Ja         

011

Oui

 

Almaci Meyrem, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Lahssaini Fouad, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Van der Straeten Tinne, Van Hecke Stefaan

 

 

Nee        

089

Non

 

Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Perpète André, Privé Isabelle, Schiltz Willem-Frederik, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

032

Abstentions

 

Annemans Gerolf, Bonte Hans, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, De Bont Rita, De Groote Patrick, De Man Filip, De Rammelaere Els, Detiège Maya, Geerts David, Goyvaerts Hagen, Jambon Jan, Laeremans Bart, Landuyt Renaat, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Peeters Jan, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Smeyers Sarah, Stevenheydens Bruno, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van Noppen Flor, Weyts Ben

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 005

 

 

Ja         

032

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, De Bont Rita, De Groote Patrick, De Man Filip, De Rammelaere Els, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Jadot Eric, Jambon Jan, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Smeyers Sarah, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis, Van der Straeten Tinne, Van Hecke Stefaan, Van Noppen Flor, Weyts Ben

 

 

Nee        

088

Non

 

Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Marghem Marie-Christine, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Perpète André, Privé Isabelle, Schiltz Willem-Frederik, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

011

Abstentions

 

Bonte Hans, Detiège Maya, Geerts David, Landuyt Renaat, Peeters Jan, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 006

 

 

Ja         

011

Oui

 

Almaci Meyrem, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Lahssaini Fouad, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Van der Straeten Tinne, Van Hecke Stefaan

 

 

Nee        

088

Non

 

Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Perpète André, Privé Isabelle, Schiltz Willem-Frederik, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

031

Abstentions

 

Annemans Gerolf, Bonte Hans, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, De Bont Rita, De Groote Patrick, De Rammelaere Els, Detiège Maya, Geerts David, Goyvaerts Hagen, Jambon Jan, Laeremans Bart, Landuyt Renaat, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Peeters Jan, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Smeyers Sarah, Stevenheydens Bruno, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van Noppen Flor, Weyts Ben

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 007

 

 

Ja         

032

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, De Bont Rita, De Groote Patrick, De Man Filip, De Rammelaere Els, De Vriendt Wouter, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Jadot Eric, Jambon Jan, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Smeyers Sarah, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis, Van der Straeten Tinne, Van Hecke Stefaan, Van Noppen Flor, Weyts Ben

 

 

Nee        

089

Non

 

Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Perpète André, Privé Isabelle, Schiltz Willem-Frederik, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

011

Abstentions

 

Bonte Hans, Detiège Maya, Geerts David, Landuyt Renaat, Peeters Jan, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 008

 

 

Ja         

084

Oui

 

Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Perpète André, Privé Isabelle, Schiltz Willem-Frederik, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

015

Non

 

Annemans Gerolf, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, De Bont Rita, De Man Filip, Goyvaerts Hagen, Laeremans Bart, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis

 

 

Onthoudingen

033

Abstentions

 

Almaci Meyrem, Balcaen Ronny, Bonte Hans, Boulet Juliette, Dedecker Jean Marie, De Groote Patrick, De Maght Martine, De Rammelaere Els, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Jambon Jan, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Peeters Jan, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Smeyers Sarah, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vijnck Dirk, Weyts Ben

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 009

 

 

Ja         

131

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Bellot François, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Galant Jacqueline, Geerts David, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goutry Luc, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Laeremans Bart, Lahaye-Battheu Sabien, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Pas Barbara, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Privé Isabelle, Raemaekers Magda, Schiltz Willem-Frederik, Schoofs Bert, Schyns Marie-Martine, Smeyers Sarah, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Stevenheydens Bruno, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Valkeniers Bruno, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Landuyt Renaat

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 010

 

 

Ja         

132

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Bellot François, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Galant Jacqueline, Geerts David, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goutry Luc, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Laeremans Bart, Lahaye-Battheu Sabien, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Pas Barbara, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Privé Isabelle, Raemaekers Magda, Schiltz Willem-Frederik, Schoofs Bert, Schyns Marie-Martine, Smeyers Sarah, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Stevenheydens Bruno, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Valkeniers Bruno, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 011

 

 

Ja         

117

Oui

 

Almaci Meyrem, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Bellot François, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Galant Jacqueline, Geerts David, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Privé Isabelle, Raemaekers Magda, Schiltz Willem-Frederik, Schyns Marie-Martine, Smeyers Sarah, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee         

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

015

Abstentions

 

Annemans Gerolf, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, De Bont Rita, De Man Filip, Goyvaerts Hagen, Laeremans Bart, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 012

 

 

Ja         

131

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Bellot François, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Galant Jacqueline, Geerts David, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goutry Luc, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Laeremans Bart, Lahaye-Battheu Sabien, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Pas Barbara, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Privé Isabelle, Raemaekers Magda, Schiltz Willem-Frederik, Schoofs Bert, Schyns Marie-Martine, Smeyers Sarah, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Stevenheydens Bruno, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Valkeniers Bruno, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 013

 

 

Ja         

112

Oui

 

Almaci Meyrem, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Bellot François, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Galant Jacqueline, Geerts David, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Privé Isabelle, Raemaekers Magda, Schiltz Willem-Frederik, Schyns Marie-Martine, Smeyers Sarah, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

020

Abstentions

 

Annemans Gerolf, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Maght Martine, De Man Filip, Goyvaerts Hagen, Laeremans Bart, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis, Van de Velde Robert, Vanhie Paul, Vijnck Dirk

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 014

 

 

Ja         

022

Oui

 

Almaci Meyrem, Balcaen Ronny, Bonte Hans, Boulet Juliette, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Peeters Jan, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van Hecke Stefaan

 

 

Nee        

089

Non

 

Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Perpète André, Privé Isabelle, Schiltz Willem-Frederik, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

020

Abstentions

 

Annemans Gerolf, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, De Bont Rita, De Groote Patrick, De Rammelaere Els, Goyvaerts Hagen, Jambon Jan, Laeremans Bart, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Smeyers Sarah, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis, Van Noppen Flor, Weyts Ben

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 015

 

 

Ja         

021

Oui

 

Almaci Meyrem, Balcaen Ronny, Bonte Hans, Boulet Juliette, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Lahssaini Fouad, Peeters Jan, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van Hecke Stefaan

 

 

Nee        

093

Non

 

Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Perpète André, Privé Isabelle, Schiltz Willem-Frederik, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

015

Abstentions

 

Annemans Gerolf, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, De Bont Rita, Goyvaerts Hagen, Laeremans Bart, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Smeyers Sarah, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 016

 

 

Ja         

022

Oui

 

Almaci Meyrem, Balcaen Ronny, Bonte Hans, Boulet Juliette, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Peeters Jan, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van Hecke Stefaan

 

 

Nee        

095

Non

 

Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Perpète André, Privé Isabelle, Schiltz Willem-Frederik, Schyns Marie-Martine, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

014

Abstentions

 

Annemans Gerolf, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, De Bont Rita, Goyvaerts Hagen, Laeremans Bart, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 017

 

 

Ja         

022

Oui

 

Almaci Meyrem, Balcaen Ronny, Bonte Hans, Boulet Juliette, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Peeters Jan, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van Hecke Stefaan

 

 

Nee        

095

Non

 

Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Perpète André, Privé Isabelle, Schiltz Willem-Frederik, Schyns Marie-Martine, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

015

Abstentions

 

Annemans Gerolf, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, De Bont Rita, De Man Filip, Goyvaerts Hagen, Laeremans Bart, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 018

 

 

Ja         

036

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Balcaen Ronny, Bonte Hans, Boulet Juliette, Bultinck Koen, De Bont Rita, De Man Filip, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Geerts David, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Jadot Eric, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Peeters Jan, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Stevenheydens Bruno, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van Hecke Stefaan

 

 

Nee        

089

Non

 

Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Perpète André, Privé Isabelle, Schiltz Willem-Frederik, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

007

Abstentions

 

Cocriamont Patrick, De Groote Patrick, De Rammelaere Els, Jambon Jan, Smeyers Sarah, Van Noppen Flor, Weyts Ben

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 019

 

 

Ja         

093

Oui

 

Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Bellot François, Bogaert Hendrik, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Galant Jacqueline, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Kindermans Gerald, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Perpète André, Privé Isabelle, Schiltz Willem-Frederik, Schyns Marie-Martine, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van der Straeten Tinne, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

011

Non

 

Bonte Hans, Detiège Maya, Geerts David, Landuyt Renaat, Peeters Jan, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk

 

 

Onthoudingen

027

Abstentions

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Groote Patrick, De Maght Martine, De Man Filip, De Rammelaere Els, Goyvaerts Hagen, Jambon Jan, Laeremans Bart, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Smeyers Sarah, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis, Van de Velde Robert, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vijnck Dirk, Weyts Ben

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 020

 

 

Ja         

104

Oui

 

Almaci Meyrem, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Bellot François, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Galant Jacqueline, Geerts David, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Privé Isabelle, Raemaekers Magda, Schiltz Willem-Frederik, Schyns Marie-Martine, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vautmans Hilde, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vervotte Inge, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

021

Non

 

Annemans Gerolf, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, De Bont Rita, De Groote Patrick, De Man Filip, De Rammelaere Els, Goyvaerts Hagen, Jambon Jan, Laeremans Bart, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Smeyers Sarah, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis, Van Noppen Flor, Weyts Ben

 

 

Onthoudingen

005

Abstentions

 

Dedecker Jean Marie, De Maght Martine, Van de Velde Robert, Vanhie Paul, Vijnck Dirk