Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

donderdag 15 oktober 2009

 

Avond

 

______

 

 

du

 

jeudi 15 octobre 2009

 

Soir

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 19.37 uur en voorgezeten door mevrouw Mia De Schamphelaere, ondervoorzitter.

La séance est ouverte à 19.37 heures et présidée par Mme Mia De Schamphelaere, vice-présidente.

 

Tegenwoordig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Ministre du gouvernement fédéral présente lors de l'ouverture de la séance:

Laurette Onkelinx.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Luc Sevenhans, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Valérie De Bue, Sarah Smeyers, met zending buitenslands / en mission à l'étranger;

Geert Versnick, IPU /UIP.

 

Ontwerpen en voorstellen

Projets et propositions

 

01 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI tot regeling van het notarisambt om het jaarlijks aantal kandidaat-notarissen op te trekken (2077/1-4)

01 Projet de loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en vue d'augmenter le nombre annuel de candidats-notaires (2077/1-4)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie verbeterde tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2077/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte corrigé par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2077/4)

 

Het opschrift in het Nederlands werd door de commissie gewijzigd in "wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt om het jaarlijks aantal kandidaat-notarissen op te trekken".

L'intitué en néerlandais a été modifié par la commission en "wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt om het jaarlijks aantal kandidaat-notarissen op te trekken".

 

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

Le projet de loi compte 2 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 en 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 et 2 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

02 Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (2107/1-4)

- Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (2108/1-4)

02 Projet de loi mettant en équivalence le grade de master en droit, master en notariat, master en droit social et respectivement une licence ou un doctorat en droit, une licende en notariat, une licence en droit social en ce qui concerne les exigences de diplôme pour les professions juridiques dans les lois et règlements qui règlent une matière visée à l'article 78 de la Constitution (2107/1-4)

- Projet de loi mettant en équivalence le grade de master en droit, master en notariat, master en droit social et respectivement une licence ou un doctorat en droit, une licence en notariat, une licence en droit social en ce qui concerne les exigences de diplôme pour les professions juridiques dans les lois et règlements qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution (2108/1-4)

 

Wetsontwerpen overgezonden door de Senaat

Projets de loi transmis par le Sénat

 

Ik stel u voor een enkele bespreking aan deze twee wetsontwerpen te wijden. (Instemming)

Je vous propose de consacrer une seule discussion à ces deux projets de loi. (Assentiment)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteur verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen van het wetsontwerp nr. 2107. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2107/4)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 2107. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2107/4)

 

Het wetsontwerp telt 5 artikelen.

Le projet de loi compte 5 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 5 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 5 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen van het wetsontwerp nr. 2108. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2108/4)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 2108. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2108/4)

 

Het wetsontwerp telt 5 artikelen.

Le projet de loi compte 5 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 5 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 5 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

03 Wetsontwerp dat machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie (2156/1-6)

- Wetsontwerp houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 – Sectie 25 - "FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu" (2162/1-2)

03 Projet de loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe (2156/1-6)

- Projet de loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009 – Section 25 - "SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement" (2162/1-2)

 

Ik stel u voor een enkele bespreking aan deze twee wetsontwerpen te wijden. (Instemming)

Je vous propose de consacrer une seule discussion à ces deux projets de loi. (Assentiment)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

03.01  Maya Detiège, rapporteur: Ik ga het heel kort houden want ik heb van de minister vernomen dat ook in de Senaat de bespreking voorligt, en de commissieleden aan het wachten zijn. Uit respect voor de Kamer zal ik hier iets melden, en uit respect voor de collega’s in de Senaat zal ik het kort trachten te houden.

 

Op 22 september was er een vergadering in de commissie over de A/H1N1-griep. Enerzijds gaf de minister daar een stand van zaken over de stand binnen Europa en ook andere landen, zoals de situatie bijvoorbeeld in Australië en Zuid-Afrika. Anderzijds lichtte zij ook de situatie binnen België toe.

 

Ze heeft ook gesproken over de bevoorrading, meer bepaald hoe alles in zijn werk zou gaan, en ook over de communicatie over de griep. Voorts werd er gesproken over de taak van de gemeenten in onder andere hoe de bestelling van de vaccins dient te gebeuren, het aantal vaccins, et cetera.

 

Het eerste wetsontwerp is het wetsontwerp dat machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of een pandemie, vervat in het document 2156. Het wetsontwerp moet worden gezien als een maatregel die de regering heeft genomen om België voor te bereiden op een eventuele grieppandemie.

 

Het wetsontwerp bakent vijf aangelegenheden af die een bijzondere aanpak vergen en waarin aan de Koning een bijzondere machtiging wordt verleend. Het gaat ten eerste over de verdeling en aflevering van geneesmiddelen. Ten tweede, gaat het over de mogelijkheid om meer bloeddonaties per jaar toe te staan, en ten derde de mogelijkheid om andere beroepscategorieën dan de gezondheidswerkers te mogen opvorderen. Het voorlaatste punt is het mogelijk maken voor de gemeenten en provincies om in het kadaster van gezondheidsbeoefenaars bepaalde informatie te verkrijgen.

 

Tot slot wordt er een meer algemene machtiging in het vooruitzicht gesteld voor de situaties die men in het heden niet rationeel kan voorzien. Deze machtiging is wel beperkt tot situaties die een bedreiging zouden vormen voor de volksgezondheid. Voor al deze bepalingen wordt een beperkte terugwerkende kracht mogelijk gemaakt.

 

Het wetsontwerp werd in de commissie met dertien stemmen voor en twee onthoudingen aangenomen. Vandaag hebben wij opnieuw kort vergaderd. Er werden twee bijkomende amendementen besproken. Die hebben tot doel duidelijk in de wet op te nemen dat de vaccinatie voor de A/H1N1 niet verplichtend mag zijn met uitvoering van de wet. De leden van de commissie waren het erover eens dat een bepaling ter zake in de wet zou worden opgenomen. Het eerste amendement werd eenparig aangenomen. Bijgevolg bleef het tweede amendement, dat hetzelfde onderwerp heeft, zonder voorwerp.

 

Een tweede wetsontwerp geeft de regering de mogelijkheid om het begrotingskrediet te overschrijden. Het gaat om een bedrag van 9 miljoen euro voor de aankoop van maskers. Het wetsontwerp werd met negen stemmen voor en vijf onthoudingen aangenomen.

 

De algemene bespreking laat ik over aan de collega’s.

 

03.02  Koen Bultinck (Vlaams Belang): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, collega’s, ook ik beloof het beknopt te houden, maar het onderwerp is voldoende belangrijk om ons statement dienaangaande te maken tijdens deze plenaire vergadering.

 

Het is belangrijk te onderstrepen dat het hier gaat om een probleem van volksgezondheid. Onze fractie heeft er geen enkel probleem mee dat de regering het voorzorgsprincipe heeft toegepast. Nogmaals, de huidige situatie mag geenszins aanleiding geven tot het creëren van een alarmerende of paniekerige sfeer. De manier waarop de Mexicaanse griep zich nu ontwikkelt, bereikt nog niet eens het niveau van een doorsnee wintergriep. Er is dus hoegenaamd geen reden tot paniek noch tot hysterie. In die zin — en daar verschillen wij inderdaad van mening, mevrouw de minister — vragen wij ons af of het wel nodig is een volmachtwet goed te keuren om aan de regering verregaande bevoegdheden te geven, terwijl het op het terrein overduidelijk is dat er op dit moment geen fundamenteel probleem is.

 

Ik meen dat wij het moeten hebben over de criteria aan de hand waarvan een pandemie bepaald wordt. Wat wij vandaag meemaken is immers voor een stuk het gevolg van de sfeer en de reglementering bij de Wereldgezondheidsorganisatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft zeer snel haar ongerustheid laten blijken, terwijl op het terrein nu blijkt dat de bestaande criteria eigenlijk niet voldoen aan wat men in een geglobaliseerde wereld zou mogen verwachten.

 

Misschien is het moment aangebroken om op het niveau van de Wereldgezondheidsorganisatie te zeggen dat die criteria voor het bepalen van een pandemie moeten worden herzien.

 

Mevrouw de minister, een van de essentiële punten in het debat was de discussie over het al dan niet verplicht vaccineren. Als lid van de Vlaams Belangfractie zag ik met trots dat onze kritische vragen duidelijk werden beantwoord. Het is nu glashelder — en bij amendering werd het deze namiddag nog verduidelijkt — dat de voorziene vaccinatie niet verplicht zal zijn, ook niet voor de betrokken risicogroepen.

 

Als lid van het Vlaams Belang zou ik, om enigszins cynisch te zijn, kunnen vragen of de amendering het logisch gevolg was van een kort geding dat een Franstalige burgerorganisatie tegen de Staat heeft aangespannen. Zou de meerderheid, in casu onze collega’s van de PS, even snel hebben gereageerd met een regeringsamendement indien het initiatief uit het Noorden van het land was gekomen?

 

Zoals ik reeds zei, u zult een historisch moment meemaken, in die zin dat het Vlaams Belang met enthousiasme de Franstalige burgerorganisatie zal steunen en het PS-amendement zonder enig probleem zal goedkeuren.

 

Ik kom tot de essentie. Het is goed dat het nu zeer duidelijk is dat de vaccinatie geenszins verplicht is in de huidige situatie. Gelet op de huidige internationale regelgeving kan de Wereldgezondheidsorganisatie ons op een bepaald ogenblik echter wel verplichten om te vaccineren. We moeten nagaan of dit wel gezond is. Het verplichtend karakter moet absoluut worden vermeden.

 

Ik erken zonder enig probleem dat het dossier in de loop van de voorbije weken en maanden in positieve zin is geëvolueerd. De leden van de commissie voor de Volksgezondheid die het dossier aandachtig volgen, zullen mij waarschijnlijk niet tegenspreken. We mogen meemaken dat de apothekers als groep wel degelijk bij het hele plan worden betrokken. Bovendien mogen huisartsen nu zelf vaccineren in de eigen praktijk; het oorspronkelijke scenario van de gemeentelijke vaccinatiecentra is afgevoerd.

 

Mevrouw de minister, er blijft nog ongenoegen bestaan bij de huisartsen, met betrekking tot die verplichte registratie voor het kanaal via eHealth. Daarover moet er nog duidelijkheid komen. U hebt deze namiddag in de commissie gezegd dat dit deels te maken heeft met het honorarium dat betrokkenen zullen krijgen voor de vaccinaties.

 

03.03  Laurette Onkelinx, ministre: Monsieur Bultinck, je ne voudrais pas que l'on mélange deux choses.

 

Il y a tout d'abord la question des honoraires des médecins. Au niveau de la nomenclature, nous allons travailler pour les rémunérer sur base des honoraires qui ont fait l'objet d'un accord avec eux. Nous avons donc répondu à leur demande. Ensuite, nous avons également répondu à leur demande de vacciner dans leur cabinet. En effet, j'ai estimé qu'il s'agissait là d'une très bonne méthode puisque les médecins proposaient à la fois de vacciner dans leur cabinet, mais aussi de s'organiser pour pouvoir, vu les flacons multidoses, travailler dans un cadre permettant de vacciner plusieurs personnes dans un temps relativement court. Sur ce sujet, nous nous sommes donc également accordés.

 

Par contre, pour ce qui concerne l'enregistrement, question qui n'a rien à voir avec les honoraires ou avec le fait de vacciner dans leur cabinet, je leur ai fait savoir qu'en termes de pharmacovigilance, il était indispensable que les patients puissent être enregistrés ou en tout cas que nous puissions disposer d'un code patients pour connaître la couverture maximale et poursuivre notre politique de santé publique sereinement. Je les ai également informés que nous nous organisions pour que le relevé des données soit effectué avec un code algorithme ne permettant pas de dévoiler l'identité des patients. C'est absolument nécessaire puisque la responsabilité de l'État est engagée dans la mesure où c'est lui qui organise cette vaccination volontaire.

 

03.04  Koen Bultinck (Vlaams Belang): Mevrouw de minister, de verduidelijking die u maakt is meer dan welkom. Ik denk dat dit heel het debat verfijnt en voor hen die dit debat zullen nalezen is het ook goed dat dit vandaag in plenaire zitting is bevestigd.

 

Ik kom nog even op een ander pijnpunt terug, mevrouw de minister. Ik heb het dan over heel het debat dat wij in dit dossier hebben gevoerd over de verantwoordelijkheid met betrekking tot die vaccinatie. De vraag is in commissie gesteld en de antwoorden zijn enigszins uitgebleven. Wat als zich ernstige neveneffecten of complicaties voordoen van de vaccinaties? Wie zal dan uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de eventueel opgelopen schade? Ik denk dat het goed zou zijn mocht dit debat in uw antwoord nog meer wordt uitgeklaard. Op het terrein blijft ter zake immers nog enige bezorgdheid bestaan. Ik denk dat ik als parlementslid de plicht en de taak heb om die bezorgdheid te uiten.

 

Een ander element in heel het debat, mevrouw de minister, is de veiligheid en de kwaliteit van het vaccin. Ik verwijs u zeer uitdrukkelijk naar de Angelsaksische pers waar men melding maakt van vragen bij de kwaliteit van dit vaccin omdat hier een versnelde procedure is gebruikt. Deze procedure was veel korter dan bij het ontwikkelen van een normaal vaccin. Noch in de Nederlandstalige, noch in de Franstalige pers heeft men daar veel aandacht aan geschonken. Ik heb wel degelijk nota genomen van het feit dat er in de Angelsaksische wereld een aantal vragen over de veiligheid van het vaccin overeind is gebleven. Als parlementslid werden wij de voorbije dagen bestookt met allerlei mails, al dan niet goed bedoeld en al dan niet paniekzaaiend.

 

Ik reken er namens onze fractie op dat u nog eens bevestigt dat u kan garanderen dat de vaccins zoals ze nu werden aangemaakt wel degelijk veilig en niet toxisch zijn. Ik denk dat die geruststelling op het terrein in plenaire vergadering nogmaals moet worden bevestigd.

 

Voorzitter: Patrick Dewael, voorzitter.

Président: Patrick Dewael, président.

 

Mevrouw de minister, ik rond stilaan mijn verhaal af. Ik had ook beloofd dat ik het beknopt zou houden.

 

Ik heb er u – op dit vlak verschilden wij inderdaad van mening – van bij het begin op gewezen dat het Vlaams Belang het er moeilijk mee heeft om een volmachtenwet van een Belgische regering zomaar klakkeloos te onderschrijven. Dat is zeker het geval, nu wij – ik voel mij gesterkt – op het terrein vaststellen dat er op dit moment geen reden tot paniek is.

 

Mevrouw de minister, ik wil ter zake de goede afspraken herbevestigen die alle leden van de commissie voor de Volksgezondheid, op lastige vraag van uw dienaar trouwens, in voornoemde commissie hebben gemaakt. U hebt toen bevestigd dat de ontwerpen van koninklijk besluit, ingeval wij ooit naar volmacht-KB’s moeten grijpen, voorafgaandelijk aan de commissie voor de Volksgezondheid ter kennis zullen worden gegeven. Op die manier zouden wij de normale controleprocedure, waarvoor de parlementsleden altijd vragende partij zijn, kunnen uitvoeren, vooraleer de ontwerpen van koninklijk besluit voor advies naar de Raad van State gaan.

 

Mevrouw de minister, voor de orde van de debatten zou het goed zijn dat u straks in uw antwoord de in de commissie dienaangaande gemaakte afspraken herbevestigt, zodat iedereen op het terrein kan worden gerustgesteld.

 

Mevrouw de minister, ik zou mij ter zake tot één punctuele vraag willen beperken. Kunt u al dan niet bevestigen dat op dit moment reeds eventuele ontwerpen van koninklijk besluit voor de potentiële volmacht-KB’s al dan niet zijn ontworpen of uitgeschreven? Voor de orde van het debat en ook voor het debat dat wij volgende week in de commissie verder zullen voeren, is uw antwoord niet onbelangrijk.

 

Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, collega’s, ik rond af door te verklaren waarom wij ons ook in de plenaire zitting zullen blijven onthouden. Het is en blijft, voor mij en voor mijn fractie, belangrijk een signaal van blijvende bezorgdheid te geven. Ik geef grif toe dat ik het in mijn hoedanigheid van parlementslid heel moeilijk heb om zomaar volmachten voor een federale, Belgische regering goed te keuren. Ik heb u ook in de commissie erop gewezen dat het Vlaams Belang dag en nacht ter beschikking is van de bevolking. Wij zijn bereid om, indien nodig, dag en nacht naar het Parlement te komen werken, wanneer het nodig blijkt en de Volksgezondheid in het geding is, om dringende maatregelen in het Parlement te laten passeren. Zulks zal ons blijvend signaal zijn en verklaart ook onze onthouding straks tijdens de eindstemming.

 

03.05  Katia della Faille de Leverghem (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, collega’s, de Mexicaanse griep zal de komende weken wellicht haar hoogtepunt kennen. Reeds enkele maanden verkeren we in de ban van de Mexicaanse griep. Het ontwerp dat nu ter stemming voorligt, is eigenlijk het sluitstuk van een hele reeks maatregelen die zijn genomen om in geval van pandemie te kunnen ingrijpen.

 

In de commissie voor de Volksgezondheid heeft de minister ons de afgelopen maanden zeer regelmatig een stand van zaken gegeven. De twee belangrijkste acties zijn ongetwijfeld de aankoop van de vaccins en het opzetten van een structuur om in geval van pandemie de situatie het hoofd te kunnen bieden.

 

Het vaccin is er inmiddels gekomen en is ook getest op de veiligheid, wat voor Open Vld een breekpunt was. Dat maakt dat men nu kan beginnen met vaccineren. De start van de vaccinaties, eerst bij de gezondheidswerkers en later bij de risicogroepen, is ondertussen geregeld. De prioritaire doelgroepen zijn afgelijnd. Daarnaast is er ook een duidelijke structuur uitgetekend die in actie treedt op het ogenblik dat de epidemie werkelijkheid wordt. Een duidelijke en belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de lokale besturen.

 

In de commissie hebben we enerzijds heel wat tijd besteed aan de vraag of de griep wel degelijk zo gevaarlijk was en anderzijds aan de veiligheid van de vaccinaties.

 

De aanvankelijke onheilsberichten over de gevaarlijkheid van dit type griep lijken zich gelukkig niet te vertalen in de realiteit. Voorlopig is de Mexicaanse griep een zachte griep, met uitzondering van de virale longontsteking, die wel degelijk gevaarlijk is. Uiteraard zullen we uit voorzorg zeer aandachtig blijven voor mogelijke mutaties. Doordat bij de aangekochte vaccins het antigen en de adjuvans gescheiden zijn, kan bij een mutatie het vaccin gemakkelijk worden aangepast.

 

Een tweede belangrijke discussie in de commissie was de veiligheid van de vaccinatie. De toediening kan slechts nadat de Europese instanties hun goedkeuring hebben verleend. Dat is inmiddels gebeurd.

 

De machtigingen die in deze wet worden verleend aan de Koning zijn belangrijk, zeker de machtiging in artikel 2, eerste lid, 6. Daar verlenen we de Koning eigenlijk de machtiging om maatregelen te nemen voor elk probleem dat zich stelt.

 

Het amendement dat we vandaag in de commissie hebben aangenomen is belangrijk en stelt duidelijk – zoals de minister in de commissie trouwens steeds heeft gezegd– dat niemand verplicht kan worden om zich te laten vaccineren.

 

De machtigingen die aan Koning worden verleend zijn trouwens ook sterk gekaderd, ze zijn beperkt in zowel de tijd als het toepassingsgebied. Open Vld wil in deze zeer pragmatisch zijn. We verlenen de minister een goed omkaderde volmacht voor het geval de Mexicaanse griep zou uitgroeien tot een crisis inzake volksgezondheid.

 

Met deze wet nemen we, zonder enige paniek te zaaien rond de Mexicaanse griep, gewoon onze verantwoordelijkheid. De Engelsen hebben daar trouwens een heel goed spreekwoord voor: better safe than sorry.

 

In de hoop dat we deze wet en haar uitvoeringsbesluiten niet nodig zullen hebben, zal Open Vld ze dan ook goedkeuren.

 

Geachte voorzitter, mevrouw de minister, beste collega’s, ik hoop dat de Mexicaanse griep ook onze ogen heeft geopend voor het feit dat er in de hele wereld heel wat pandemieën en ziekten zijn die in de toekomst onze volle aandacht en steun zullen verdienen.

 

03.06  Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, madame la ministre, je voudrais tout d'abord vous citer les nouvelles fraîches émanant de l'Institut de Santé publique. Il s'agit de constatations épidémiologiques que nous avons relevées aujourd'hui sur le site dudit institut, qui transmet les statistiques de la semaine dernière.

 

Selon ces dernières, "les données de surveillance montrent une augmentation de la circulation du virus et une activité modérée des syndromes grippaux". Selon les critères établis, la Belgique est en début d'épidémie influenza.

 

L'incidence des syndromes grippaux rapportés par les médecins Vigies continue à augmenter et le seuil épidémique est franchi depuis trois semaines. Sur les 253 échantillons prélevés par les médecins vigies, 76 présentent le virus A/H1N1, soit 30 %. Il s'agit bien entendu d'une estimation, puisque ces échantillons sont prélevés par les médecins vigies et à partir desquels ils font des extrapolations.

 

Selon l'Institut de Santé publique, "ce résultat montre une circulation modérée du virus dans la population. Ces dernières semaines, aucun excès significatif de mortalité n'a été constaté". Voilà les nouvelles que je peux vous rapporter.

 

03.07  Laurette Onkelinx, ministre: Madame Snoy, je me dois de vous interrompre. Certes, nous avons dans notre pays détecté plus de 20 000 cas de grippe. Jusqu'il y a peu, trois personnes étaient décédées et nous venons, hélas, d'apprendre qu'un enfant de cinq ans vient de décéder des séquelles de la grippe A/H1N1.

 

03.08  Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen!): Il s'agit donc du quatrième décès.

 

Madame la ministre, je ne veux pas relativiser un décès, loin de moi cette intention. Cependant, je souhaiterais connaître le nombre de décès liés aux grippes saisonnières. Le nombre de décès annuels causés par la grippe saisonnière est bien plus élevé; on l'estime entre 2 000 et 3 000 cas par an. Le fait que les trois premières victimes étaient des femmes d'âge moyen m'a surpris. Cela pose question, je le reconnais. Toutefois, il faut relativiser le phénomène.

 

La semaine dernière était la troisième semaine de l'épidémie. Nous en sommes aujourd'hui à la quatrième. Les graphiques fournis par l'Institut de Santé publique montrent effectivement que le syndrome de la grippe saisonnière est élevé et augmente très fort ces dernières semaines et que celui de la grippe A/H1N1 est largement en dessous et reste proportionnellement assez faible, même s'il est également à la hausse.

 

Comme l'ensemble des partis politiques démocratiques, nous avons voté en commission pour ce projet de loi d'exception le 22 septembre 2009 car nous estimions le projet suffisamment balisé au niveau des pouvoirs accordés au Roi. À ce moment-là, on parlait d'une grippe dont la contagiosité était extrêmement élevée. Cela ne se vérifie pas! L'ISSP dit que la circulation du virus dans la population est modérée, cela ne semble pas se vérifier. Le projet prévoyait une proposition de réquisition du personnel ainsi que la délivrance de médicaments par d'autres professionnels que les pharmaciens. Sur ce point, nous n'avions d'ailleurs pas d'objection.

 

Ce projet de loi s'accompagnait de promesses de votre part de ne pas user de la vaccination obligatoire, de n'autoriser les vaccins que suite à l'aval et aux garanties de non-toxicité via les organes ad hoc et que seuls les publics cibles seraient appelés à y recourir. En outre, vous savez que la commission de la Santé fait depuis longtemps le point sur cette question.

 

Cependant, ce projet de loi d'exception a suscité de nombreuses réactions citoyennes auxquelles nous ne pouvions rester indifférents. Les inquiétudes portent sur plusieurs aspects, principalement la possibilité d'une obligation vaccinale.

 

Madame la ministre, aujourd'hui, la majorité a introduit un amendement supprimant la possibilité d'ouvrir une éventuelle obligation vaccinale. Cet amendement a rejoint le nôtre et a été voté à l'unanimité en commission. Très sincèrement, je vous remercie, ainsi que mes collègues de la majorité, d'avoir pris cette décision afin d'apaiser une grande partie des craintes citoyennes.

 

Néanmoins, nous nous posons encore certaines questions.

 

Cette loi apparaît comme un dispositif démesuré par rapport au peu de gravité de la situation. Doit-on vraiment considérer que nous sommes en présence d'un danger majeur et qu'il est toujours justifié de garder la disposition de l'article 3.6 dans la loi d'exception? Cet article confère au Roi un ensemble de pouvoirs, liés à l'existence d'un péril grave, qui ne sont pas très clairement définis. Des possibilités de sanctions, issues du Code pénal, y sont liées et pourraient "criminaliser" ceux qui s'opposeraient aux mesures prises.

 

Ensuite vient la question du temps. La vaccination va bientôt commencer, vous allez sans doute nous dire quand. Certaines sources prétendent qu'il faut administrer deux doses du vaccin à trois semaines d'intervalle et que ce vaccin n'est efficace que quinze jours après avoir été administré.

 

Le temps que l'ensemble des publics à risque ait été vacciné, ne sera-t-il pas trop tard? Ne serons-nous pas au-delà de l'épidémie? Est-il donc encore nécessaire d'organiser une campagne de vaccination massive? Nous en doutons. Nous ne voulons pas nous opposer au vaccin ni à son administration mais bien à une campagne qui va, en quelque sorte, mettre une pression morale sur l'opinion publique, sur les entreprises et leurs patrons. Par exemple, certains responsables de la grande distribution ont déjà dit à leurs employés qu'ils devaient se faire vacciner.

 

03.09  Laurette Onkelinx, ministre: Madame Snoy, vos propos ne sont pas conformes au programme de vaccination qui, s'il est volontaire, est réservé à certains groupes prioritaires et à des malades chroniques décrits par le comité scientifique Influenza.

 

Dire que dans les entreprises, on fait pression pour que tout le monde se fasse vacciner est contraire à la réalité. C'est contraire à l'organisation de la vaccination.

 

03.10  Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen!): Je ne dis pas que vous le souhaitez, je ne dis pas que c'est la consigne mais …

 

03.11  Laurette Onkelinx, ministre: C'est impossible!

 

03.12  Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen!): C'est possible à terme puisque vous avez prévu 12 millions de doses.

 

03.13  Laurette Onkelinx, ministre: Madame Snoy, vous étiez favorable à ce projet en commission. Je comprends vos fantasmes et vos actions. Je comprends que vous préfériez vous abstenir ici pour gagner une part d'électorat mais je ne trouve pas cette attitude responsable en matière de santé publique!

 

Je vous dis clairement que ce que vous envisagez est impossible!

 

Un chef d'entreprise, un responsable de grande distribution ne peut pas obliger son personnel à se faire vacciner puisque cette vaccination n'est pas prévue pour tout le monde! C'est le personnel hospitalier qui est visé. Ce sont les médecins généralistes. C'est le personnel d'encadrement des écoles. S'ils le souhaitent! Ensuite, ce sont les malades chroniques. Ce n'est donc pas M. et Mme Tout-le-monde! Ne commencez pas à alimenter les rumeurs et les fantasmes, s'il vous plaît!

 

(Applaudissements)

 

03.14  Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen!): Il n'est pas impossible qu'un employeur fasse pression sur ses employés pour qu'ils se fassent vacciner! C'est possible, c'est la réalité!

 

03.15  Laurette Onkelinx, ministre: C'est impossible!

 

03.16  Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen!): Je ne suis pas en train de vous dire que les employés sont obligés, puisque légalement ils ne le sont pas, mais reconnaissez la situation sur le terrain. On met la pression sur des travailleurs qui ont souvent intérêt à obéir à leur patron. On met la pression sur des parents d'enfants.

 

Prenons le cas des crèches. Madame la ministre, aucun vaccin n'est obligatoire, à part celui contre la polio, mais vous savez très bien que la plupart des crèches exigent toute une série de vaccinations pour accepter les enfants.

 

03.17  Laurette Onkelinx, ministre: Ces vaccins ne sont pas réservés à des groupes particuliers. Voulez-vous bien essayer de comprendre?

 

Le vaccin contre la grippe saisonnière est disponible en pharmacie pour qui veut se faire vacciner. Ce que vous me dites là pourrait éventuellement exister concernant le vaccin contre la grippe saisonnière. Il est en effet ouvert à tous ceux et à toutes celles qui veulent l'acheter.

 

Ce vaccin-ci ne suit pas le même schéma. On ne peut pas aller l'acheter en pharmacie, même suite à une pression.

 

En effet, il faut faire partie des groupes prioritaires, des groupes à risque pour avoir la possibilité, si on le souhaite, de se faire vacciner, après avis médical. Vous voyez donc qu'on est bien loin du nouveau fantasme que vous évoquez.

 

03.18  Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen!): Selon moi, un patient peut demander à son médecin de se faire vacciner. Vous ne pouvez pas contrôler le nombre …

 

(…): (….)

 

03.19  Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen!): Je vous parle de possibilités. Sur le terrain, un certain public peut tout à fait faire l'objet de pressions morales. Il s'agit d'une situation sociologique, psychologique qui existe réellement et à laquelle contribue cette loi d'exception en créant une psychose alors que l'on a affaire à une épidémie bénigne.

 

Je voudrais maintenant aborder la question de la mise au point rapide de ce vaccin qui contient des adjuvants qui pourraient être dangereux. J'ai déposé une question qui a été transformée en question écrite sur le squalène. Je n'ai pas encore reçu de réponse. Madame la ministre, si vous pouviez me répondre, ce soir, j'en serais ravie.

 

03.20  Laurette Onkelinx, ministre: Madame, vous relayez des questions qui ont été posées par des ASBL, et c'est normal. Je dois vous dire que non seulement j'ai répondu à ces questions, mais j'ai aussi transmis à la commission de la Santé de la Chambre, quand Mme Gerkens était présidente, les questions et les réponses sur le sujet. J'ai même lu in extenso toute la réponse à la question relative au squalène. Je répète que nous avons eu une discussion à ce sujet en commission de la Santé et, à cette occasion, j'ai répondu le plus précisément possible.

 

03.21  Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen!): Il n'empêche que le squalène fait aujourd'hui encore l'objet de restrictions de la part de certains pouvoirs publics. En Allemagne, il a été retiré des vaccins administrés aux femmes enceintes. Ma question reste donc légitime. Cela dit, je suis désolée de devoir vous dire que je n'ai pas encore reçu de réponse à la question que je vous ai posée.

 

Madame la ministre, on a quand même le droit de s'interroger quant à la sécurité du vaccin et à son efficacité. D'ailleurs, nombreux sont ceux y compris parmi les scientifiques qui s'interrogent sur l'efficacité des vaccins contre la grippe en général.

 

Il n'est pas évident de faire la balance entre le degré d'efficacité des vaccins contre la grippe et l'importance de leurs éventuels effets secondaires, qui restent d'une importance relative, je l'admets. Il est cependant légitime de se poser ces questions et nous continuerons à les poser.

 

Il reste la question de l'administration des antiviraux: le stock stratégique a été acquis à juste titre lors de la menace de grippe aviaire, dans le but d'atténuer les conséquences d'une épidémie grave. Aujourd'hui, les généralistes l'administrent à des patients à risque, qui présentent un syndrome grippal, alors que seuls 30 % sont de type A/H1N1 et que la maladie est assez ordinaire. On se demande s'il est vraiment raisonnable de consommer le stock de ces antiviraux pour la grippe A/H1N1.

 

Quant au niveau de responsabilité en cas d'effet toxique de ces vaccins, nous avons encore à ce sujet des questions. La ministre est-elle d'accord avec nous pour dire que, même avec une autorisation des autorités publiques, les firmes restent responsables et que l'État assume seulement subsidiairement la responsabilité de manière à garantir réparation auprès des citoyens? Certaines questions restent encore sans réponse.

 

Au sujet des médecins qui font de la résistance, je vous ai entendue tout à l'heure en commission. J'entends bien que vous comptez protéger le secret médical et que les médecins ne devront pas divulguer les noms de leurs patients dans les fichiers électroniques qui seront diffusés auprès des autorités publiques. Il reste à convaincre les médecins de travailler de cette manière.

 

Pour ce qui concerne le coût pour l'ensemble du budget de la sécurité sociale et de l'INAMI, le coût des vaccins et consultations n'est pas encore assuré. J'ai aussi entendu que vous proposiez un tarif de 6 euros, mais les médecins n'ont pas encore accepté. Ainsi, un ensemble de problèmes ne sont pas encore du tout résolus.

 

Madame la ministre, je voudrais vous dire que je crois sincèrement en votre bonne foi. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons voté cette loi voilà trois semaines; aujourd'hui, cependant, étant donné l'évolution de la situation, nous sommes dans un dispositif démesuré, nous utilisons un bazooka pour atteindre une cible assez petite.

 

Il faudrait plutôt réfléchir à la manière de gérer une pandémie au cas où elle deviendrait grave, nettement plus grave que celle-ci. Au lieu de procéder par une loi d'exception liée à une maladie, épidémie ou pandémie, nous devrions réfléchir à mettre en place des dispositifs vous permettant d'agir en cas de péril grave pour la santé, sans recourir à des lois d'urgence ou des lois d'exception.

 

C'est la raison pour laquelle, effectivement, nous nous abstiendrons et continuerons, par ailleurs, à demander en commission de la Santé publique que vous fassiez état de la situation très régulièrement.

 

03.22  Luc Goutry (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, collega’s, ik zal het zeker kort houden, opdat we niet al te vermoeid worden. Wie vermoeid is, is nu eenmaal vatbaarder voor griep.

 

Laten we vooral hopen dat wij de voorgestelde maatregelen dit jaar niet nodig hebben, al is dat onvoorspelbaar.

 

We hebben de werkzaamheden al voor de zomer opgestart. Toen het fenomeen nog ver van ons bed was, hebben de regering en de commissie voor de Sociale Zaken actief daarover een debat opgestart. We hebben ons op voorhand meer dan voldoende geïnformeerd met vooraf vragen alom.

 

We hebben het voorzorgsprincipe in acht genomen en een pragmatische houding aangenomen, de enige juiste. Nogmaals, laten we hopen dat het niet nodig zal zijn, maar het staat in de sterren geschreven dat de kans op pandemieën van virale aandoeningen sterk zal toenemen. De overdraagbaarheid is groter geworden, wij zijn kwetsbaarder voor besmettingen geworden en de mondiale mobiliteit is toegenomen. Vroeg of laat zal ons land of een van onze buurlanden worden getroffen. Het zou godgeklaagd zijn, mochten we op dat moment geen draaiboek voorhanden hebben.

 

In de commissie was er ruimte voor breed overleg. We hebben daar alle mogelijke wetenschappelijke informatie bij gehaald. Nu hebben we een model op basis van een case, dat duidelijk bepaalt wie welke rol in zo een situatie opneemt. Een dergelijk model komt tot stand in de praktijk. Dat heeft geleid tot een aantal bijsturingen, ik denk aan de rol van de gemeentebesturen en de huisartsen.

 

Het is evident dat een dergelijk model wettelijk moet worden bekrachtigd. Men heeft er immers de nodige middelen voor nodig. Dat men in een dergelijk model een beroep moet doen op situationele volmachten, vind ik niet meer dan normaal. Het is belangrijk om vooruit te denken en niet om, telkens wanneer zich een nieuwe fase aandient, vertraging op te lopen door parlementaire handelingen.

 

Wij hebben er eigenlijk wel vrede mee, we denken dat er een goed model is ontwikkeld. We zouden wel willen vragen, mevrouw de minister, de we ons voldoende blijven afstemmen op de internationale context. Men ontwikkelt ook vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie parameters die zouden moeten aanduiden wanneer een dergelijk plan in werking moet kunnen treden.

 

Tot slot, mevrouw de minister, zou ik vooral bij collega’s erop willen aandringen dat, indien de pandemie zich deze winter in ons land niet voordoet, we over het model een debriefing organiseren. Dan moeten we nagaan of, indien de toepassing van het model nodig was geweest, het inderdaad goed zou hebben gewerkt. Uiteraard hopen we dat er zich geen rampen voordoen in onze gemeente, maar het zou toch zeer onzorgvuldig zijn mochten we niet over een rampenplan beschikken. Het zou nog veel onzorgvuldiger zijn om op een bepaald ogenblik geen test uit te voeren om te controleren of alles goed werkt en de afspraken worden nagekomen.

 

Naast het opvolgen van de actuele situatie zullen we dus, mijns inziens, in de commissie het systeem grondig moeten evalueren en wel op een wetenschappelijke wijze, niet enkel op het gevoel. Daarbij moeten alle actoren die nu mee hebben geparticipeerd in het model, worden betrokken. We moeten ons uiteraard voordurend laten adviseren door de virologen die de cel uitmaken die het beleid aanstuurt.

 

Wij moeten als land gewapend zijn om zo’n pandemie te lijf te gaan en we zullen dan ook onderhavige voorstellen goedkeuren.

 

03.23  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, je ne reviendrai pas dans le détail sur le débat qui a eu lieu en commission et dont nous avons déjà parlé mais j'insisterai sur quelques points. Vous avez affirmé à plusieurs reprises que la vaccination ne serait pas obligatoire. Des voix se sont élevées pour remettre en question ce caractère non obligatoire. On peut comprendre ces doutes, vu la portée du projet de loi et aussi, il faut bien le reconnaître, de la communication au sujet du vaccin. Ces voix ont été entendues; l'absence d'obligation a été précisée dans le projet de loi, et c'est une bonne chose.

 

Je ne peux que revenir sur les propos de Mme Snoy il y a un instant. On peut s'étonner de l'incohérence d'une opposition qui ne s'oppose pas et qui vote en faveur de ce projet de loi il y a quinze jours, qui le louange ou peu s'en faut pour s'y opposer aujourd'hui alors même que nous l'avons amendé raisonnablement en garantissant le caractère non obligatoire du vaccin. Vous vous offusquez? J'avoue ne pas suivre votre logique: je voterai ce projet de loi plus volontiers aujourd'hui qu'il y a quinze jours en raison de l'attention accordée à ces craintes et traduite par la non-obligation de se vacciner.

 

Aucune médication, aucune vaccination n'est jamais anodine: principe de précaution pour le virus, cela s'impose, c'est logique mais un même principe de précaution doit s'appliquer au vaccin.

 

03.24  Zoé Genot (Ecolo-Groen!): Madame Fonck, étant donné que vous nous avez directement interpellés, il me semble logique de vous répondre. La situation a évolué. Comme vous tous, nous étions très inquiets et nous nous demandions comment cette grippe allait se comporter, quelle allait être sa dangerosité et surtout comment l'épidémie allait évoluer. Aujourd'hui, l'épidémie est là! Nous constatons que, le temps que les vaccins soient prêts, l'épidémie sera déjà à moitié passée. Quel est l'objectif de poursuivre ainsi? C'est tout à l'honneur du politique de se remettre en question après avoir pris les bonnes précautions au bon moment en fonction de l'information disponible à ce moment-là. Aujourd'hui, l'information ayant évolué, il faut en tenir compte. Si vous ne vous retrouvez pas dans cette démarche, pour notre part, nous nous y retrouvons!

 

03.25  Catherine Fonck (cdH): Madame Genot, soyons un minimum scientifiques et rationnels! Ce n'est pas en quinze jours que l'on analyse les chiffres de l'évolution d'une grippe! Certes, ils doivent toujours être réévalués et il faut constamment pouvoir s'adapter. Autant je peux entendre qu'entre juin et septembre, il y a eu une évolution au niveau du suivi, autant, je peux difficilement me fier à votre courbe sur quinze jours si pas dix! Nous nous situons peut-être dans la première partie de la phase ascendante ou dans sa dernière partie mais nous pourrions très bien aussi avoir un pic beaucoup plus élevé. Personne ne peut vous apporter de certitude ni dans un sens, ni dans l'autre! Ni vous, ni moi, ni même Mme la ministre ne changeront rien à l'évolution des chiffres. Par contre, nous avons évolué ensemble car ce projet de loi est aujourd'hui amendé et le caractère non obligatoire du vaccin a été "verrouillé". Nous en avons discuté ensemble en commission et nous pensons que c'est une bonne chose.

 

Le président: Madame Fonck, seriez-vous d'accord que M. Flahaux vous interrompe?

 

03.26  Catherine Fonck (cdH): Je ne doute pas que M. Flahaux souhaitait que je fasse ce petit mot!

 

03.27  Jean-Jacques Flahaux (MR): Une fois n'est pas coutume! Je souhaiterais venir en renfort de Mme Fonck. Si Mme Genot est intervenue de cette manière, c'est probablement parce qu'elle n'a pas assisté à la commission de la Santé. Or, en commission de la Santé, les deux représentantes Ecolo ont à l'époque mis en évidence le fait que nous étions dans une situation de gravité bien moindre que ce que l'on aurait pu subodorer il y a quelques semaines. L'argument utilisé maintenant par Mme Genot est exactement le même qui a été utilisé au moment du vote positif du groupe Ecolo voici quinze jours.

 

03.28  Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen!): Effectivement, j'étais présente en commission le 22 septembre dernier. Nous avions à ce moment déjà posé de nombreuses questions dont celle relative à la vaccination obligatoire. Non seulement la situation a changé depuis trois semaines à propos de nos inquiétudes quant à l'évolution de la maladie mais, de plus, nous n'avons obtenu aucune réponse à une série de questions critiques que nous avions soulevées.

 

03.29  Catherine Fonck (cdH): Par rapport à cette remarque, je préciserai que ce groupe a voté favorablement un projet de loi plus large voici quinze jours et refuse aujourd'hui un projet de loi plus strict. Notre groupe ne suivra pas cette logique.

 

J'en reviens à mon fameux principe de précaution. Il a été évidemment suivi en ce qui concerne la gestion du virus. Cela s'imposait, mais ce principe de précaution doit aussi être pris en matière de vaccin. Certes, nous n'avons jamais de sécurité absolue pour tout médicament, pour tout vaccin, quel que soit le type d'intervention exogène, par rapport à un patient ou une personne. Étant donné cette sécurité toute relative, je plaide, madame la ministre, en faveur d'une information complète et claire à destination des personnes qui seraient amenées à bénéficier d'une vaccination. C'est d'autant plus vrai que, disposant de flapules de dix doses, non accompagnées de notice, il importe de pouvoir s'adapter au choix du vaccin. Le fait que la vaccination se fasse dans le cadre d'une consultation et d'une relation de confiance entre le médecin généraliste et son patient est un élément positif par rapport à cette information.

 

Des questions se posent également plus particulièrement dans le chef des vaccinateurs, des médecins généralistes entre autres. Il est question de responsabilités face à la survenue d'un effet secondaire potentiel à la suite de la vaccination. On a évoqué cet après-midi la question de l'encodage. En effet, des difficultés sont parfois liées à cette obligation logistique de gérer dix doses dans une flapule qui, évidemment, doit être jetée après 24 heures.

 

Je pense donc qu'il ne serait pas inutile d'apporter un soutien logistique aux vaccinateurs, d'autant plus si la fréquence des vaccinations augmente. Dans l'intérêt général, il importe que le dispositif mis en place colle au mieux à la réalité.

 

Enfin, je voudrais insister sur la proportionnalité qui existe entre l'ampleur de la grippe et les moyens dégagés. Il faudra rester vigilant et mesuré, en se basant sur des éléments rationnels et non des éléments émotionnels.

 

03.30  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, si je devais faire un commentaire lapidaire, je dirais "ni fantasme, ni banalisation; simplement prêts". En effet, je crois qu'il faut couper les ailes à toute une série de canards qui encombrent le ciel de nos réflexions. Quand on entend les commentaires de certains, on a l'impression que nous sommes en train de préparer un siège. Je suis d'ailleurs surpris qu'il y ait un rapprochement entre Ecolo-Groen! et le Vlaams Belang autour de cette crainte.

 

03.31  Zoé Genot (Ecolo-Groen!): (…)

 

03.32  Jean-Jacques Flahaux (MR): Madame Genot, je ne vous ai pas interrompue.

 

Si nous ne faisions rien, les premiers qui nous le reprocheraient, à juste titre, seraient les membres de l'opposition. Aujourd'hui, nous travaillons efficacement mais les membres de la même opposition nous disent, pour les uns, qu'ils ne veulent pas de pouvoirs spéciaux pour un gouvernement belge et, pour les autres, qu'on risque des éventuels pouvoirs spéciaux à la latino-américaine.

 

Je crois qu'il ne faut pas exagérer!

 

03.33  Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen!): Nous n'avons jamais dit qu'il ne fallait rien faire. C'est tronquer tout à fait notre intervention.

 

Tout d'abord, il est scandaleux de faire des rapprochements entre des partis de l'opposition qui ne se ressemblent absolument pas, qui n'ont pas les mêmes motivations. Ensuite, nous n'avons jamais dit qu'il ne fallait rien faire. Nous avons remis en question le principe d'une loi d'exception.

 

On n'a pas dit qu'il ne fallait pas vacciner; on a dit qu'il ne fallait pas dramatiser. Je suis fatiguée d'entendre que nous évoquons des arguments émotionnels alors que je viens de citer les statistiques de l'Institut de Santé publique.

 

03.34  Koen Bultinck (Vlaams Belang): Collega Flahaux, voor de goede orde en voor een goed begrip, voor alle leden, het volgende.

 

Dit wordt een zeer interessant debat als men Ecolo en Vlaams Belang op één lijn zet. Ik zal het nog erger maken voor Ecolo. Aanvankelijk stemden zij voor de volmachten, maar deze namiddag hebben zij zich onthouden. Het klopt dus dat Ecolo in stemgedrag het Vlaams Belang is gevolgd.

 

03.35  Jean-Jacques Flahaux (MR): Mme Snoy a l'air de s'emporter et je peux la comprendre. Madame Snoy, je m'interroge de la même façon sur la raison pour laquelle vous siégez au Parlement européen dans le même groupe politique que la N-VA. Mais cela, c'est une autre affaire. Vous ne le saviez peut-être pas mais c'est le cas.

 

03.36  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Je n'interviendrai pas sur ce qu'on vient d'entendre car c'est hors propos. Quelque chose m'étonne dans le déroulement du débat. Je peux comprendre qu'on s'interroge sur les votes différents en commission et en plénière. Mme Snoy vous a expliqué ce qui nous a amenés à ce changement de position. Par contre, je voudrais vous demander ce qui vous empêche à tous d'assumer votre vote positif. Le projet de loi va passer: qu'est-ce qui vous inquiète dans le fait qu'un groupe politique s'abstienne? Expliquez-nous ce qui vous intéresse, ce qui vous rassure complètement, on vous écoutera. Essayez de nous convaincre par des arguments mais n'essayez pas d'assumer notre choix à nous.

 

03.37  Jean-Jacques Flahaux (MR): J'aurais beaucoup de mal à assumer votre choix à vous: je n'ai pas l'habitude de changer d'attitude en 15 jours. J'assume notre futur vote mais on a parfois du mal à vous suivre. Dans 15 jours, vous changerez peut-être encore d'avis.

 

Comme je l'ai déjà dit en commission, les mêmes qui aujourd'hui nous interpellent et nous critiquent considéraient il y a un an à peine, en matière de finances, que nous travaillions dans l'improvisation. Nous avions pourtant réussi à travailler efficacement, même si ce fut hélas dans l'improvisation. Cette fois, au contraire, le gouvernement et la ministre de la Santé se préparent au pire tout en espérant que le pire n'arrivera pas, comme nous tous sauf peut-être l'un ou l'autre prédicateur du pire – ce n'est pas vous, je vous rassure –, et on nous reproche d'écraser une mouche avec un marteau.

 

C'est complètement ridicule. Vous tenez deux langages différents. Je sais qu'un des apports importants d'Ecolo, il y a 15 ans, était le principe de précaution. Ce principe a percolé dans l'ensemble de l'opinion publique et des partis politiques. Nous appliquons donc aujourd'hui ce principe par le biais de ce projet de loi. Dès lors, je suis scié, sidéré, étonné, heurté même de constater que vous nous critiquiez et que vous nous reprochiez de trop nous préparer à ce qui pourrait arriver, tout en espérant que cela n'arrivera pas.

 

Trouvez-vous que M. Van Rompuy et Mme Onkelinx ont des têtes de néodictateurs qui voudraient mettre en place un état de siège?

 

Étant donné le contexte, le principe de précaution est l'élément qui doit nous porter!

 

Il est clair que l'on pouvait se poser toute une série de questions.

 

La problématique de l'obligation du vaccin a été au centre des discussions. En commission de la Santé, la ministre a bien précisé – cela figure dans l'excellent rapport de Maya Detiège – qu'il n'y aurait pas d'obligation de vaccination.

 

Nous vivons aujourd'hui une société médiatisée et tous les parlementaires reçoivent des dizaines de mails par jour concernant toute une série de questions. C'est sain. C'est la démocratie directe.

 

Dans ce contexte, l'amendement qui a été voté à une large majorité, cet après-midi en commission, devrait contribuer à rassurer, non pas les parlementaires puisqu'ils l'étaient déjà, mais l'ensemble de l'opinion publique et lui faire savoir qu'à ce stade, il ne sera pas obligatoire de se faire vacciner. Si jamais cela devait arriver, de nouvelles discussions devraient être organisées au sein de ce parlement.

 

Toujours est-il que nous sommes arrivés à un accord à ce sujet. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il était intéressant que nous nous réunissions cet après-midi en commission de la Santé et que nous puissions discuter des différents aspects de ce projet de loi, ce soir, en séance plénière.

 

Au sujet de la déclaration obligatoire que devront effectuer les médecins, notre chef de groupe, Daniel Bacquelaine, en a parlé en commission tout à l'heure. En effet, il reste des interrogations: à partir de cette déclaration obligatoire, ouvre-t-on le champ à une série d'obligations pour les médecins, alors que la discussion est encore en cours sur ce plan? La ministre a donné des réponses qui nous ont rassurés et qui nous permettent d'abonder en son sens.

 

Cela étant, nous maintiendrons la proposition de loi. Nous ne sommes pas en situation d'état de siège, mais en situation de principe de précaution. Néanmoins, et je tiens à rappeler combien j'avais insisté avec force en commission à ce sujet, il me reste encore quelques questions auxquelles la ministre n'a que partiellement donné réponse. Le gouvernement aura certainement l'occasion de donner des informations lors de la préparation des arrêtés qui seront discutés et approuvés en Conseil des ministres; la ministre s'est engagée à impliquer le parlement au quotidien à ce sujet.

 

Il s'agit d'abord de la problématique du don de sang. Le projet prévoit d'accroître le nombre de dons de sang par donneur. J'ai des interrogations.

 

Premièrement, actuellement, les donneurs de sang sont limités par l'âge: 60 ans, je pense. Pourquoi dès lors ne pas simplement envisager d'allonger la limite d'âge jusqu'à 65 ans, par exemple? Je ne pense pas que franchir la barre des 60 ans rende mauvais le sang du donneur. La ministre se doit d'examiner ce genre de situation.

 

Deuxièmement, moi-même et d'autres parlementaires, nous avons déjà interpellé la ministre sur un point précis à l'occasion de la réflexion sur les dons de sang. En cas de pandémie, les besoins en sang augmenteraient considérablement et je me dois de reposer la question de savoir pourquoi on stigmatise l'ensemble de la communauté homosexuelle à propos du don de sang?

 

Voilà quelques semaines, le ministre Smet, ministre de l'Enseignement en Flandre, s'est ému de se voir interdire de donner son sang parce qu'il est homosexuel.

 

Je peux comprendre que les personnes qui ont un comportement à risque sur le plan sexuel ne puissent pas donner du sang mais appliquer un refus à toute une communauté dans son ensemble, sans distinction, est tout à fait inacceptable. Je profite de ce débat pour le répéter à Mme la ministre mais je crois qu'elle le sait aussi.

 

Ensuite, il y a la problématique du nombre de doses qui a été commandé par le gouvernement, 12,5 millions de doses si je ne me trompe. Il est vrai que lors du débat en commission, la ministre nous a signalé que, dans certains cas, deux injections pourraient s'avérer nécessaires.

 

À ce sujet, j'avais suggéré de réfléchir au fait que nous ne vivons pas sur une île mais dans un monde de plus en plus ouvert, où les gens voyagent beaucoup. Nous avons également un devoir de solidarité envers nos partenaires du tiers-monde. Dans ce contexte, il me semblerait normal que nous puissions offrir une partie de notre capital de doses aux pays du tiers-monde. De plus, il y va de notre intérêt puisque plus la situation est en ordre dans ces pays, mieux cela fonctionne chez nous.

 

En matière d'information, nous avons demandé à Mme le ministre qu'elle assure une concertation au quotidien, jour et nuit s'il le fallait, avec le parlement et la commission de la Santé en particulier. La ministre s'y est engagée. Il faut également augmenter la coordination avec les gouvernements fédérés. La prévention relève en effet des gouvernements régionaux et communautaires.

 

Par ailleurs, Mme Fonck a évoqué la problématique des médecins prescripteurs et des infirmiers mais il faut aussi que la population soit mieux informée. Quand on visite les sites internet, l'information est parfois difficile à trouver. En outre, je l'ai testé, le centre d'appel n'est pas toujours excellent. Un effort doit donc être consenti en la matière.

 

Comme je l'ai dit en commission de la Santé, on demande actuellement à chaque ville, chaque province d'établir un plan d'urgence.

 

On demande de l'établir non pas dans le cadre de cette pandémie-ci mais de manière générale. Nous faisons actuellement une sorte d'exercice de préparation de plan d'urgence. Je demande à Mme la ministre qu'à l'issue de cette crise qui, je l'espère, n'aura pas lieu, on fasse un débriefing pour tirer les enseignements utiles de la situation de crise, de manière à élaborer, pour l'avenir, un cadre juridique complet permettant d'éviter de travailler dans l'urgence comme nous sommes en train de le faire.

 

03.38  Daniel Bacquelaine (MR): Monsieur le président, madame la vice-première ministre, ayant entendu les propos de Mme Snoy, je voulais réagir. Comme toujours, quand apparaît une épidémie nouvelle, une infection ou un parasite, cela suscite un certain nombre d'inquiétudes bien légitimes. Cela suscite parfois une certaine angoisse, ce qui nécessite aux pouvoirs publics en charge de la Santé publique de garder leur calme. Effectivement, ces sujets sont porteurs de dérives possibles.

 

Il y a trois écueils que le positionnement politique doit, à mes yeux, éviter. Le premier est la minimisation, en se disant ne nous inquiétons pas, tout se passera bien. Nous avons, me semble-t-il, évité cet écueil. Le deuxième est celui de la dramatisation: ce sera catastrophique! Rentrez chez vous et ne sortez plus! Des choses abominables vont se produire! On crée ainsi du mal-être, ce qui n'est nullement propice ni positif. Il me semble que cette dramatisation a été évitée. Le troisième écueil, je le dis clairement, ce sont les dérives obscurantistes.

 

Madame Snoy, on a souvent tendance à voir le programme Ecolo par le prisme des économies d'énergie, du réchauffement climatique, etc. et on peut se rejoindre sur toute une série de mesures. Par contre, cette méfiance instinctive que vous développez par rapport à la science, à la recherche scientifique et aux progrès scientifiques doit nous inquiéter!

 

Cette vision transcendantale de la nature et d'un homme forcément prédateur me paraît extrêmement réductrice. À un certain moment, si l'humanité a enregistré de nombreux progrès, c'est parce qu'elle a vaincu la nature. Les virus, les germes font partie de la nature et, à un moment donné, il faut les combattre. Aussi faut-il cesser de croire que tout ce qui émanerait de la réflexion de l'homme, de son cerveau, serait dangereux et pourrait entraîner des dérives et des complots gigantesques. Le complotisme et l'obscurantisme ne sont pas porteurs de sagesse, lorsqu'il s'agit de considérer des problèmes qui peuvent toucher chacune et chacun d'entre nous. Il convient d'observer la plus grande prudence par rapport au type de discours que l'on tient à ce moment.

 

03.39  Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, je demande à répondre à M. Bacquelaine, car être traitée d'obscurantiste appelle quelques nuances. Et les élargissements du débat auxquels on assiste ici et les amalgames sont assez pénibles.

 

Avez-vous entendu tous les scientifiques? D'aucuns prétendent que ces vaccins sont sûrs et sans danger. D'autres nous disent qu'ils présentent des dangers et ne sont pas dénués d'effets secondaires, liés aux adjuvants. Certaines personnes sont tombées gravement malades après l'administration d'une série de doses de vaccin. Vous savez qu'il n'existe aucun consensus en la matière au niveau scientifique. Certaines études démontrent des effets non désirés, tandis que d'autres les excluent. Dans la plupart de nos débats, nous sommes confrontés à ces divergences de vues.

 

Il en découle que le politique doit observer une certaine distance, en particulier par rapport aux intérêts économiques occultés par la science. Dans ce cas-ci, la majorité a peut-être œuvré trop rapidement dans le sens des grands intérêts économiques que représente une telle opération. Mais je ne veux pas pour autant imaginer de grands complots et que l'on est occupé à nous préparer je ne sais quoi. Non, nous ne sommes pas des adeptes du grand complot non plus! Nous demandons un peu de calme! Et précisément, nous sommes contre la dramatisation. Nous ne sommes pas non plus en faveur d'une minimisation du risque. Nous pensons que la loi d'exception n'est pas la bonne manière de répondre au risque qui se présente aujourd'hui devant nous.

 

03.40  Daniel Bacquelaine (MR): Aujourd'hui, nous allons approuver un projet de loi qui permet de prendre certaines mesures si celles-ci s'avèrent nécessaires, ni plus ni moins. Nous dotons la santé publique de ce pays d'un outil pour faire face à une évolution que nous ne connaissons pas parfaitement. Les épidémies sont un peu comme le positionnement d'Ecolo, elles sont variables. Je voudrais me permettre de vous dire qu'une vaccination doit se faire avant que l'épidémie ne soit dans sa phase la plus active.

 

03.41  Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen!): (…)

 

03.42  Daniel Bacquelaine (MR): Vous dites n'importe quoi! Vous faites fi de tous les acquis scientifiques! Ce qui vous intéresse, c'est de dire ce que vous avez envie de dire quelle que soit la réalité du secteur. Nous sommes en pleine phase de vaccination pour la grippe classique. Pourquoi choisit-on le mois d'octobre? Il y a une raison à cela, qui est reconnue dans tous les pays civilisés du monde. De la même façon, avant l'hiver, nous prenons certaines précautions en matière vaccinale.

 

(…): (…)

 

03.43  Daniel Bacquelaine (MR): Vous l'ignoriez peut-être mais le mois d'octobre a toujours été la période de vaccination pour les grippes. Il est donc normal de faire les vaccins à ce moment-là. Comme pour la grippe normale, nous allons favoriser la vaccination dans les groupes à risque. C'est ce que nous faisons aussi pour la grippe classique, depuis toujours! Les gens qui ont des problèmes respiratoires, les gens qui ont des problèmes cardiaques, les gens qui ont des problèmes rénaux sont ceux qui vont recevoir prioritairement le vaccin. Bien entendu, il ne s'agit pas de vacciner tout le monde n'importe comment et n'importe quand, il s'agit de se tenir aux acquis de l'expérience scientifique de ces dernières années en matière de vaccination. On applique donc à un nouveau type de virus le même raisonnement scientifique et méthodologique qui a fait ses preuves depuis des années.

 

Franchement, il y a chez Ecolo une dérive qui veut remplacer l'objectivité scientifique par de la sémantique pure, par de la théorie, qui correspond à ce que vous avez envie de dire, parce que cela fait bien à ce moment-là et que cela conforte une certaine dérive obscurantiste.

 

Il me semble utile de prévoir une vaccination intelligente, répondant aux critères scientifiques de cette vaccination et il faut le faire pour les gens – si ceux-ci le souhaitent, bien entendu. Aujourd'hui, nous avons donc prévu un amendement qui précise la chose. Dans notre esprit et dans le chef du gouvernement, il n'a jamais été question de promouvoir une vaccination obligatoire; personne n'a jamais dit cela. Nous donnons simplement une plus grande sécurité juridique dans le texte au fait que la vaccination n'est pas obligatoire. Pour réaliser cette vaccination, la collaboration du corps médical sera nécessaire. C'est ce qui est prévu, c'est ce qui est fait.

 

On entend parfois des discours étranges; je précise donc qu'il ne s'agit pas de vacciner à la chaîne dix patients qui viendraient pour consommer la flapule de dix doses. Il ne s'agit évidemment pas de cela. Si je le précise, madame la ministre, c'est parce qu'il faut s'enquérir d'éventuelles contre-indications avant d'administrer le vaccin. On ne pourrait pas vacciner un patient atteint de bronchite dont il n'aurait pas parlé précédemment et qui serait en pleine évolution. Après la vaccination, il faut surveiller le patient parce que tout vaccin, comme tout médicament, peut entraîner des effets secondaires.

 

03.44  Laurette Onkelinx, ministre: C'est pour cette raison que j'ai accepté un honoraire de consultation spécifique, pour qu'il y ait un dialogue entre le médecin et la personne qui vient prendre des renseignements au sujet de la vaccination.

 

03.45  Daniel Bacquelaine (MR): Comme pour tout traitement, qu'il soit préventif ou curatif, il faut mesurer les effets positifs et les effets négatifs. En l'occurrence, devant le danger d'une épidémie qui menace des personnes fragiles, la vaccination est un outil utile pour la collectivité. Il faut parfois accepter les faits sur la base de leur véracité scientifique.

 

Je me réjouis du fait que nous pourrons poursuivre le débat sur les questions qui se poseront immanquablement, comme celle de l'enregistrement, sur laquelle je suis intervenu tout à l'heure en commission de la Santé. Il doit se faire en concertation avec la Commission de la protection de la vie privée et le comité sectoriel Santé publique. Cela s'est fait jusqu'à présent et cela va continuer à se faire de la sorte. Peut-être que les ordres médicaux devront intervenir au sujet de l'utilisation qui pourrait être faite des enregistrements.

 

Nous devons protéger la vie privée et le libre choix dans toute décision que nous serons amenés à prendre en fonction de l'évolution de cette épidémie et nous devons lui réserver un traitement correct sans récupération polémique ou politicienne.

 

Nous ne sommes pas – me semble-t-il – sur un terrain qui se prête à l'argumentation strictement idéologique et politique. Nous devons être fiables par rapport aux décisions que nous allons prendre. Il en va de la santé publique, de la santé des gens. C'est cela qui doit nous guider et je me réjouis que le gouvernement prenne les choses en main de cette façon et dans cet esprit.

 

03.46  Maya Detiège (sp.a): Mijnheer de voorzitter, normaal gezien begin ik nooit over de verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië, want ik hou van België, maar vanavond merkte ik geen groot verschil tussen de uiteenzettingen van de Waalse en de Vlaamse sprekers. Ik stel voor om dinsdag, wanneer het debat opnieuw in de commissie wordt gevoerd, de tekst mee te brengen van het liedje "Mexico" van de Zangeres Zonder Naam. Dat zal de sfeer in de commissie wellicht verbeteren en tot minder langdradige interventies leiden.

 

Ik zal bondig zijn. Sp.a stemt voor het eerste wetsontwerp omdat het de logica zelve is dat wanneer er een pandemie zou kunnen uitbreken, wij de Koning machtigingen moeten kunnen geven en heel snel moeten kunnen reageren.

 

Bij de stemming over het tweede wetsontwerp zullen wij ons onthouden omdat er nog extra geld van deze regering wordt gevraagd om nog een aantal maatregelen te kunnen nemen. Ik heb het daar moeilijk mee. In het verleden was er de vogelgriep, SARS, de dollekoeienziekte en nu is er de Mexicaanse griep. Rekening houden met de mortaliteit op wereldvlak over al die jaren, komen wij gelukkig nog steeds op een vergelijkbaar aantal doden met een seizoensgebonden Belgische griep. Ik zeg dit bewust. Gelet op de aanpak, niet alleen in België, maar in Europa en in de hele wereld, moeten wij ons gaan bezinnen over de verdere aanpak in de toekomst.

 

Ik herinner mij de discussie over de vogelgriep. Iedereen moest een net plaatsen boven zijn vogelhok. Als ik dan in de commissie voor de Buitenlandse Zaken vroeg of Niger dat ook zou doen, was het antwoord "dat zijn wij niet". Als ik dan verder doorvroeg, ging Niger dat niet doen want Niger had geen geld. Daarmee wil ik zeggen dat er vaak toch nog problemen rijzen wil men zoiets wereldwijd aanpakken.

 

In de commissie heeft minister Onkelinx een goede en duidelijke toelichting gegeven. Er werden 12,6 miljoen vaccins besteld bij GSK. Eerlijk gezegd schrok ik en schrik ik nog altijd van die enorme hoeveelheid. De minister heeft mij niet echt kunnen overtuigen omdat ik heb gemerkt dat in het verleden, bij alle andere vaccinaties, slechts 25 tot 30 procent van de bevolking zich liet vaccineren. Dat is al jaren geweten. Zolang het niet verplicht is, denk ik niet dat wij die 12,6 miljoen vaccinaties ooit nodig zullen hebben.

 

Ik kom tot mijn tweede argument. In dit verband had ik graag iets meer documentatie gekregen, maar daarover zal ik dinsdag meer uitgebreid vragen stellen. De klinische tests zijn nog onvoldoende, zeker als het gaat over de risico’s van de vaccins. Ik zie u knikken, dus ik verwacht daar nog meer commentaar op. België zou in vergelijking met de andere Europese landen de meeste vaccins hebben besteld. Die dingen liggen toch moeilijk bij mij.

 

Over de onderhandelingen met GSK heb ik in de commissie gezegd dat ik het heel spijtig vond, omdat normaal gezien bij vaccinaties met openbare aanbestedingen wordt gewerkt en op zijn minst met meer dan een firma wordt gepraat. We hebben er een aantal in België — Solvay, Pasteur, Baxter — die ook voor de gewone seizoensgebonden griep werken en vaccins maken. Ik vond het dan ook een beetje spijtig dat er slechts een gesprek is geweest met GSK. Hierdoor liggen de kosten volgens mij veel hoger. Had u met andere partners gesproken, dan hadden de kosten lager kunnen zijn. De N-VA bijvoorbeeld bij monde van de heer Van Noppen heeft daarover ook geargumenteerd. Het antwoord vond ik niet meteen bevredigen.

 

Het meest gevoelige punt voor mij, een ervaring die ik al jaren in de apotheek had, zijn eigenlijk de stockonderbrekingen. Ik ben een beetje bezorgd dat niet alleen in België, maar in heel Europa, door ons massaal te storten op de productie van het vaccin tegen de Mexicaanse griep, de productie van de vaccins voor de gewone griep die veel slachtoffers maakt, … Mevrouw Avontroodt, ik meen dat echt.

 

Ik meen dat wij echt wel moeten opletten. Die firma’s moeten de garantie geven dat zij voor deze winterperiode in een dekking voorzien voor de gewone seizoensgebonden griep, want daardoor vallen – dat weten wij – wel degelijk doden. Dat blijft voor mij een enorme bezorgdheid.

 

Ik wil nog een klein puntje aanhalen inzake de circuits. Ik heb gemerkt – dit kan een signaal zijn voor de toekomst – dat als er een pandemie heerst en men wil de mensen goed bevoorraden, men het beste de circuits gebruikt die de mensen kennen. In deze zouden de apothekers in de kou worden gezet. Ik begrijp dat eerlijk gezegd niet goed. Ik heb dat argument al aangehaald. Iedereen kent die weg. Iedereen weet dat preventie via dat circuit heel gemakkelijk is. De apothekers hebben koelkasten en alles wat nodig is. Kortom, respecteer die mensen.

 

03.47  Laurette Onkelinx, ministre: Monsieur le président, comme vous le savez tous, depuis le début de la pandémie, j'ai essayé de travailler sur base de trois concepts clés: le dialogue, la sérénité et la vigilance.

 

Le dialogue, c'est au quotidien qu'on le mène, avec les experts scientifiques, les autorités médicales, les professionnels de la santé, mais également avec toutes celles et tous ceux qui veulent une explication claire de la situation, qui se posent des questions.

 

C'est ainsi que, chaque fois que nous avons reçu des questionnements d'associations, de groupes, sur internet ou ailleurs, nous avons eu à cœur, avec le comité scientifique Influenza, de répondre très précisément, parce que je sais que les rumeurs grandissent quand on n'apporte pas de réponse rationnelle claire aux craintes que peut nourrir une campagne de vaccination, notamment contre une grippe.

 

Dialogue aussi avec le parlement. Je prends à témoin celles et ceux qui font partie de la commission de la Santé publique; ils savent que, depuis le début, je suis venue régulièrement devant la commission et que j'ai essayé de travailler sur une réponse à la pandémie, concertée avec le parlement, pour qu'au-delà des différences entre opposition et majorité, nous puissions être ensemble pour aborder un thème de santé publique, qui n'a rien à voir avec les discordances entre partis.

 

Depuis le début, j'ai voulu agir dans la sérénité. À aucun moment, nous n'avons cédé à la panique et nous n'avons fait du cinéma autour de cette grippe A/H1N1, même dans les moments où la panique était aux portes du parlement, aux portes du pays.

 

À aucun moment, vous ne nous avez entendu déclarer, avant même qu'il n'ait été question de vaccination, qu'il fallait interdire les voyages vers le Mexique. N'oubliez pas qu'il y a eu une demande de la France pour que l'Europe aille dans ce sens. Nous ne l'avons pas soutenue.

 

Quand il a été question de vaccination, nous avons abordé le sujet sereinement. Nous n'avons pas, comme cela s'est passé dans d'autres pays, imaginé la fermeture des écoles; nous n'avons pas travaillé sur un plan pour amener des tribunaux d'exception. À aucun moment, nous n'avons cédé à la panique et, contrairement à d'autres pays, nous avons dit constamment qu'au regard des données dont nous disposions, il nous semblait que cette grippe A/H1N1 était comparable à la grippe saisonnière, qu'il n'y avait pas matière à paniquer et ce, toujours avec l'accord du parlement.

 

Mais nous avons dit aussi qu'il fallait être vigilant, ce qui est bien normal. Pour les responsables de la santé publique, la vigilance doit être au cœur de l'action. Dès lors, nous avons organisé en permanence des campagnes de prévention avec les Régions. En effet, en la matière, la prévention est la mère de toutes les politiques. Nous avons ensuite expliqué que, si cette grippe était comparable à la grippe saisonnière, elle avait quelques particularités.

 

Ainsi, cette grippe est beaucoup plus contagieuse que la grippe saisonnière. Par ailleurs, cette grippe s'attaque à des groupes d'âges différents, notamment à des jeunes et à des populations en âge de travailler. Ces deux facteurs réunis et le fait, en outre, que cette grippe A est parallèle à la grippe saisonnière peuvent faire craindre qu'un nombre beaucoup plus important de nos concitoyens soit touché par la grippe, avec des facteurs de risque que nous connaissons.

 

C'est dans ce cadre que, sereinement, nous avons organisé non seulement la transmission des antiviraux et l'information sur ceux-ci mais également la vaccination libre, volontaire. Vous savez qu'à aucun moment – déjà avant l'été je le disais ‑, il n'a été question d'une vaccination obligatoire. Je n'en veux pas. Aujourd'hui, c'est écrit dans le texte de la loi. C'est encore plus clair.

 

Telle est ma seule critique au vu de votre changement de position, même si vous avez le droit de changer d'avis.

 

J'ai essayé de rester en dehors des barrières entre partis. J'ai essayé de travailler avec l'ensemble des groupes du parlement. Nous étions tous ensemble convaincus et nous avons avancé la main dans la main or, au moment où les rumeurs et les fantasmes enflent, ce revirement peut soutenir ce genre de questionnement. C'est cela que je regrette car nous étions dans un contexte de confiance mutuelle. C'est votre choix, passons!

 

Je reviens à la grippe A/H1N1. Il y a effectivement pour le moment 20 100 personnes qui ont été contaminées dans le pays, dont plus de 7 500 rien que la semaine dernière.

 

Nous sommes donc bien dans une phase ascendante pour le moment. Vous avez raison de préciser que la grippe saisonnière est mortelle. Évidemment! Elle est mortelle aussi. C'est la vérité. Et qu'il y en ait peu ou beaucoup, il faut toujours regretter que des personnes puissent mourir des suites de la grippe et contrecarrer cette stratégie du virus. C'est ce que nous faisons grâce à la vaccination et les antiviraux.

 

On me posait la question de savoir si le moment de la vaccination était adéquat par rapport au pic, à l'épidémie. Dans l'hémisphère Sud, 25 % de la population a été contaminée. On parle de pic d'épidémie au moment où la moitié du total des personnes contaminées est atteinte, autrement dit 1 250 000 personnes. Dans notre pays, nous en dénombrons un peu plus de 20 000. Nous sommes au début d'une vague. J'ignore quel chemin elle va prendre. Sera-t-elle ascendante? Va-t-elle se stabiliser et retomber? Personne pour le moment ne pourrait le dire, mais conformément à ma stratégie en la matière, je prône pour la sérénité et la vigilance. Nous allons suivre cette vague pour constater où elle va nous mener.

 

En ce qui concerne la stratégie de vaccination, je suis très heureuse d'avoir pu nouer des accords avec les grossistes répartiteurs, avec les pharmaciens, les médecins, parce que cela se fait dans un cadre concerté.

 

Je suis heureuse que la vaccination, même si nous l'avions imaginé, ne se fasse pas dans des centres communaux, qui pouvaient faire peur, avec une invitation faite à la population qui pouvait également faire naître des craintes. Au contraire, cette vaccination se passera tout simplement dans les cabinets médicaux, avec un honoraire de consultation, en prenant le temps de discuter avec les patients. Cela se passera comme une vaccination ordinaire où, volontairement, on va chez son médecin de famille et on discute du fait de savoir si on est dans un groupe prioritaire ou dans un groupe à risque, du fait de savoir s'il y a des contre-indications, des effets pervers habituels. Le patient et le médecin décident donc ensemble, je ne peux donc pas être plus rassurante que cela.

 

En termes d'information, nous avons voulu travailler sur des campagnes qui prônent la transparence. Nous avons mis sur pied un call center qui reçoit en moyenne 70 appels et 40 mails par jour. Nous répondons à toutes les demandes. Cette semaine, deux nouvelles brochures ont vu le jour. Il y a une brochure à destination des médecins, pour les informer convenablement de l'utilisation et l'administration du vaccin, et une brochure d'information pour chaque personne vaccinée. Nous souhaitons la transparence la plus complète. Je ne peux pas faire plus que cela.

 

Une campagne dans les médias est prévue pour rappeler que le vaccin n'est pas destiné à tout le monde mais uniquement aux groupes prioritaires et aux groupes à risque. On dira simplement aux gens que s'ils sont asthmatiques ou diabétiques par exemple, ils font partie des groupes prioritaires et qu'ils peuvent se rendre chez leur médecin pour discuter de l'opportunité d'une vaccination. Je pense qu'il est nécessaire de donner ces informations.

 

Enfin, quelques éléments d'information sur la stratégie concrète. La vaccination sera organisée en deux phases. Elle commence ce dimanche, uniquement pour le personnel hospitalier. Les pharmacies hospitalières recevront cette semaine les doses nécessaires pour vacciner la totalité du personnel des hôpitaux, bien sûr sur base volontaire. Les médecins généralistes qui le souhaitent pourront aussi aller se faire vacciner à l'hôpital. Pour le reste, que ce soit les autres médecins généralistes qui le souhaitent ou les groupes prioritaires ou les groupes à risques, ce sera à partir du 1er novembre.

 

La stratégie, comme déjà rappelé, c'est à travers les cabinets médicaux, les médecins qui, comme pour les antiviraux, iront s'approvisionner chez les pharmaciens et auront à disposition les doses nécessaires pour répondre à la demande particulière.

 

Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur Bacquelaine. Je comprends tout à fait les interrogations concernant l'enregistrement.

 

J'en terminerai nécessairement en vous disant que c'est avec grand plaisir que je continuerai à informer la commission. Mardi prochain, nous avons de nouveau un débat sur la vaccination. J'avertirai mardi prochain sur tout le dispositif concernant l'enregistrement, la protection de la vie privée, notamment.

 

Et lorsque la pandémie sera terminée, évidemment, monsieur Flahaux – la demande est tout à fait légitime –, je ferai un débriefing complet et nous essayerons de voir comment mieux nous préparer encore pour les années suivantes si une nouvelle pandémie devait voir le jour.

 

Dialogue, sérénité et vigilance. Je demande au parlement de soutenir cette stratégie.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan van het wetsontwerp nr. 2156. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2156/6)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 2156. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2156/6)

 

Het wetsontwerp telt 6 artikelen.

Le projet de loi compte 6 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 6 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 6 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan van het wetsontwerp nr. 2162. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2162/1)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 2162. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2162/1)

 

Het wetsontwerp telt 4 artikelen.

Le projet de loi compte 4 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 4 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 4 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Mededelingen

Communications

 

04 Raadgevende interparlementaire Beneluxraad

04 Conseil interparlementaire consultatif du Benelux

 

De Open Vld-fractie heeft mij de kandidatuur van de heer Ludo Van Campenhout medegedeeld, als effectief lid van de Raadgevende interparlementaire Beneluxraad en van de heer Willem-Frederik Schiltz ter vervanging van de heer Ludo Van Campenhout, als plaatsvervangend lid.

Le groupe Open Vld m'a fait parvenir la candidature de M. Ludo Van Campenhout comme membre effectif du Conseil interparlementaire consultatif du Benelux et de M. Willem-Frederik Schiltz en remplacement de M. Ludo Van Campenhout comme membre suppléant.

 

Aangezien er geen andere kandidaturen zijn, moet er, overeenkomstig artikel 157, 6, van het Reglement, niet gestemd worden en verklaar ik de heer Ludo Van Campenhout verkozen als effectief lid en de heer Willem-Frederik Schiltz als plaatsvervangend lid in de Raadgevende interparlementaire Beneluxraad.

Etant donné qu'il n'y a pas d'autres candidatures, il n'y a pas lieu à scrutin, conformément à l'article 157, 6, du Règlement, et je proclame M. Ludo Van Campenhout élu en qualité de membre effectif et M. Willem-Frederik Schiltz élu en qualité de membre suppléant du Conseil interparlementaire consultatif du Benelux.

 

05 Parlementaire vergadering van de Raad van Europa en Vergadering van de Westeuropese Unie

05 Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale

 

De PS-fractie heeft mij de kandidatuur van de heer Patrick Moriau medegedeeld ter vervanging van de heer André Flahaut, als effectief lid van de Parlementaire vergadering van de Raad van Europa en van de Vergadering van de Westeuropese Unie.

Le groupe PS m'a fait parvenir la candidature de M. Patrick Moriau en remplacement de M. André Flahaut comme membre effectif de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et de l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale.

 

Aangezien er geen andere kandidaturen zijn, moet er niet gestemd worden en verklaar ik de heer Patrick Moriau verkozen als effectief lid van de Parlementaire vergadering van de Raad van Europa en van de Vergadering van de Westeuropese Unie.

Etant donné qu'il n'y a pas d'autres candidatures, il n'y a pas lieu à scrutin et je proclame M. Patrick Moriau élu en qualité de membre effectif de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et de l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale.

 

06 Comité P – Benoeming

06 Comité P – Nomination

 

Het mandaat van de vaste leden van het Comité P loopt op 2 februari 2010 af. Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 14 september 2009 stel ik voor een oproep tot de kandidaten in het Belgisch Staatsblad te publiceren. De kandidaturen dienen uiterlijk de veertiende dag na de bekendmaking van deze oproep te worden bezorgd.

Le mandat des membres effectifs du Comité P prendra fin le 2 février 2010. Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 14 septembre 2009, je propose de publier un appel aux candidats au Moniteur belge. Les candidatures devront être introduites au plus tard le quatorzième jour qui suit celui de la publication de cet appel.

 

Hierdoor hoeven wij niet afzonderlijk een vervanger voor de heer Frank Schuermans, die op 1 mei 2009 ontslagnemend was, te benoemen.

Par conséquent nous ne devons pas procéder séparément au remplacement de M. Frank Schuermans, démissionnaire au 1er mai 2009.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

07 Benoeming van de griffier

07 Nomination du greffier

 

Ik stel u voor op de agenda de benoeming van de griffier van de Kamer in te schrijven.

Je vous propose d'inscrire à notre ordre du jour la nomination du greffier de la Chambre.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Gelet op de procedure voor de benoeming van de griffier die door de plenaire vergadering van 16 juli 2009 werd aangenomen,

gelet op de oproep tot kandidaten van 17 juli 2009 en de kandidatuur ingediend door mevrouw Emma De Prins, adjunct-griffier,

gelet op het gemotiveerd voorstel dat het Bureau van de Kamer op 14 oktober 2009 heeft geformuleerd om eenparig aan de plenaire vergadering mevrouw Emma De Prins, adjunct-griffier, als griffier van de Kamer voor te stellen,

overwegende dat de leden van de Kamer het volledig proceduredossier hebben kunnen inkijken en dat geen enkele opmerking werd gemaakt,

gelet op artikel 157.6 van het Reglement van de Kamer dat bepaalt dat indien er slechts één kandidaat is deze verkozen wordt verklaard door de plenaire vergadering zonder geheime stemming,

overwegende de bekwaamheidsbewijzen en verdiensten van de kandidaat,

verklaar ik mevrouw Emma De Prins verkozen tot griffier van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

 

Vu la procédure de nomination du greffier de la Chambre adoptée en séance plénière du 16 juillet 2009,

vu l'appel aux candidats du 17 juillet 2009 et la candidature introduite par Mme Emma De Prins, greffière adjointe,

vu la proposition motivée formulée par le Bureau de la Chambre le 14 octobre 2009 de présenter à l'unanimité à la séance plénière, Mme Emma De Prins, greffière adjointe, en qualité de greffière de la Chambre des représentants,

considérant que les membres de la Chambre ont pu consulter le dossier de procédure complet ce jour et qu'aucune observation n'a été faite,

vu l'article 157.6 du Règlement de la Chambre qui dispose que s'il n'y a qu'un candidat, celui-ci est proclamé élu par la séance plénière sans procéder à scrutin,

considérant les titres et mérites de la candidate,

je proclame Mme Emma De Prins élue en qualité de greffière de la Chambre des représentants.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

(Vifs applaudissements)

(Levendig applaus)

 

Zelden zo een eensgezindheid gemerkt. Veel succes, mevrouw!

 

08 Inoverwegingneming van voorstellen

08 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik stel u ook voor in overweging te nemen:

- het wetsvoorstel van mevrouw Karine Lalieux en de heren Philippe Blanchart en Guy Milcamps tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, teneinde het takenpakket van het Prijzenobservatorium te verruimen (nr. 2195/1).

Verzonden naar de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw;

- het voorstel van de heer Gerolf Annemans tot hervatting van de werkzaamheden van de onderzoekscommissie belast met het parlementair onderzoek naar de eerbiediging van de Grondwet, in het bijzonder de scheiding der machten, en de wetten in het raam van de tegen de nv FORTIS ingestelde gerechtelijke procedures (nr. 2200/1).

Verzonden naar de commissie voor de Justitie.

 

Je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de loi de Mme Karine Lalieux et MM. Philippe Blanchart et Guy Milcamps modifiant la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses visant à élargir les missions de l'observatoire des prix (n° 2195/1).

Renvoi à la commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture;

- la proposition de M. Gerolf Annemans relative à la reprise des travaux de la commission d'enquête chargée de l'enquête parlementaire sur le respect de la Constitution, en particulier le principe de la séparation des pouvoirs, et des lois dans le cadre des procédures judiciaires entamées à l'encontre de la sa FORTIS (n° 2200/1).

Renvoi à la commission de la Justice;

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

09 Moties ingediend tot besluit van de interpellaties van:

- de heer Filip De Man over "het conclaaf "asiel en migratie"" (nr. 340)

- de heer Robert Van de Velde over "het asiel- en migratieconclaaf" (nr. 341)

- mevrouw Sarah Smeyers over "het asiel- en migratieconclaaf" (nr. 342)

- mevrouw Tinne Van der Straeten over "de instructie regularisatie" (nr. 343)

09 Motions déposées en conclusion des interpellations de:

- M. Filip De Man sur "le conclave qui sera consacré à l'asile et à l'immigration" (n° 340)

- M. Robert Van de Velde sur "le conclave qui sera consacré à l'asile et à l'immigration" (n° 341)

- Mme Sarah Smeyers sur "le conclave qui sera consacré à l'asile et à l'immigration" (n° 342)

- Mme Tinne Van der Straeten sur "l'instruction relative à la régularisation"(n° 343)

 

Deze interpellaties werden gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 22 juli 2009.

Ces interpellations ont été développées en réunion publique de la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique du 22 juillet 2009.

 

Vier moties werden ingediend (MOT nr. 340/1):

- een motie van wantrouwen tegenover de regering werd ingediend door de heer Filip De Man;

- een eerste motie van aanbeveling werd ingediend door de heren Koen Bultinck en Hagen Goyvaerts;

- een tweede motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Robert Van de Velde;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Jacqueline Galant, Karine Lalieux en Sofie Staelraeve en de heren Josy Arens en Michel Doomst.

Quatre motions ont été déposées (MOT n° 340/1):

- une motion de méfiance à l'égard du gouvernement a été déposée par M. Filip De Man;

- une première motion de recommandation a été déposée par MM. Koen Bultinck et Hagen Goyvaerts;

- une deuxième motion de recommandation a été déposée par M. Robert Van de Velde;

- une motion pure et simple a été déposée par Mmes Jacqueline Galant, Karine Lalieux et Sofie Staelraeve et MM. Josy Arens et Michel Doomst.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik die motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Neen)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

89

Oui

Nee

50

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

140

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervallen de moties van wantrouwen en van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, les motions de méfiance et de recommandation sont caduques.

 

10 Moties ingediend tot besluit van de interpellaties van:

- de heer Renaat Landuyt over "de politieke gevolgen van de gebeurtenissen van de afgelopen maanden juli en augustus in de wereld van het gerecht en de gevangenissen" (nr. 344)

- de heer Robert Van de Velde over "de recente gebeurtenissen binnen justitie, het Brusselse gerechtshof, de gevangenissen en het dossier Fortis" (nr. 345)

- de heer Stefaan Van Hecke over "de ernstige problemen bij het Brusselse gerecht en het gebruik van het positief injunctierecht door de minister van Justitie" (nr. 346)

- mevrouw Muriel Gerkens over "de consequenties van de dossiers in verband met vermeende corruptie bij het voorzitterschap van de Brusselse rechtbank van koophandel" (nr. 348)

10 Motions déposées en conclusion des interpellations de:

- M. Renaat Landuyt sur "les conséquences politiques des événements des mois de juillet et août derniers en ce qui concerne la justice et les prisons" (n° 344)

- M. Robert Van de Velde sur "les récents événements concernant la justice, certaines juridictions bruxelloises et le dossier Fortis" (n° 345)

- M. Stefaan Van Hecke sur "les problèmes sérieux rencontrés par les juridictions bruxelloises et l’usage qu’il a fait du droit d’injonction positive" (n° 346)

- Mme Muriel Gerkens sur "les implications des dossiers de corruption supposée concernant la Présidence du Tribunal de commerce de Bruxelles" (n° 348)

 

Deze interpellaties werden gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Justitie van 28 augustus 2009.

Ces interpellations ont été développées en réunion publique de la commission de la Justice du 28 août 2009.

 

Vijf moties werden ingediend (MOT nr. 344/1):

- een eerste motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Muriel Gerkens en de heer Stefaan Van Hecke;

- een tweede motie van aanbeveling werd ingediend door de heren Bart Laeremans, Gerolf Annemans en Bert Schoofs;

- een derde motie van aanbeveling werd ingediend door de heren Renaat Landuyt en Stefaan Van Hecke en de dames Els De Rammelaere en Muriel Gerkens;

- een vierde motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Robert Van de Velde;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Clotilde Nyssens, Sabien Lahaye-Battheu en Mia De Schamphelaere en de heren Thierry Giet et Olivier Maingain.

Cinq motions ont été déposées (MOT n° 344/1):

- une première motion de recommandation a été déposée par Mme Muriel Gerkens et M. Stefaan Van Hecke;

- une deuxième motion de recommandation a été déposée par MM. Bart Laeremans, Gerolf Annemans et Bert Schoofs;

- une troisième motion de recommandation a été déposée par MM. Renaat Landuyt et Stefaan Van Hecke et Mmes Els De Rammelaere et Muriel Gerkens;

- une quatr'ième motion de recommandation a été déposée par M. Robert Van de Velde,

- une motion pure et simple a été déposée par Mmes Clotilde Nyssens, Sabien Lahaye-Battheu et Mia De Schamphelaere et MM. Thierry Giet et Olivier Maingain.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik die motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

 

10.01  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, deze moties zijn ingediend na het uitvoerig debat dat wij hebben gevoerd in de commissie voor de Justitie over de vele problemen die er zijn geweest bij Justitie voorbije zomer. In de motie is uitdrukkelijk gevraagd en is door een aantal oppositiepartijen aangeboden om mee te helpen aan de hervorming van Justitie.

 

Ik heb gemerkt, dat werd gisteren ook gezegd, dat de regering dit heeft aanvaard. Ik stel dus voor dat de meerderheid haar eenvoudige motie niet goedkeurt maar consequent is met de houding die de regering heeft aangenomen en dus de motie ook aanvaardt of althans een van de moties. Dat zou consequent zijn met de houding die is aangenomen door de meerderheid.

 

10.02  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de voorzitter, wij zijn in de feiten ingegaan op het verzoek van de oppositie om samen met hen te proberen de hervormingen van de justitie te lanceren. Maandag was de eerste vergadering. Wij hopen dat wij samen met hen tot een groot akkoord kunnen komen. Door de eenvoudige motie goed te keuren om over te gaan tot de orde van de dag, bevestigen wij de afspraak die wij hebben. Beter doen dan stemmen.

 

10.03  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, ondanks het late uur …

 

(…): (…)

 

De voorzitter: Mijnheer Van de Velde, laat u niet afleiden.

 

10.04  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, een belangrijk element voor onze fractie is het herstarten van de Fortiscommissie. Dat is een belangrijk punt. (Hilariteit)

 

De voorzitter: Nog een laatste poging, mijnheer Van de Velde. Het is inderdaad laat.

 

10.05  Robert Van de Velde (LDD): Ik wens de vergadering erop te wijzen dat het voor onze fractie belangrijk is. Van de gebeurtenissen bij het Brusselse gerechtshof de jongste weken en maanden, is er één blijkbaar onopgemerkt voorbijgegaan. (Hilariteit)

 

Le président: Madame Gerkens, je vous en prie.

 

10.06  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, le temps que mes collègues tentent de recupérer leur sérieux, je me permets d'appuyer la demande de mon collègue Stefaan Van Hecke parce que le ministre de la Justice nous a dit quand il nous a invités à participer avec lui et avec la majorité à ces travaux qu'il le faisait sur la base de la motion signée par certains partis de l'opposition et pas tous. C'est sur la même base que j'invite certains partis et pas tous à participer au travail collectif pour la réforme du paysage judiciaire.

 

À partir du moment où le ministre se base sur une motion pour expliquer qu'il appelle une partie de l'opposition à la table des travaux, il serait dommage de le priver de sa référence.

 

De voorzitter: Er is maar één mogelijkheid. Indien er toch op de stemming over de eenvoudige motie wordt aangedrongen, moet ik de stemming laten doorgaan. Ik richt mij dus tot de indieners van de eenvoudige motie. Vragen zij de stemming over de eenvoudige motie? Ja?

 

10.07  Daniel Ducarme (MR): Monsieur le président, pourriez-vous résumer ce qui se passe? Nous sommes un certain nombre à ne pas bien saisir les interventions de l'opposition.

 

Le président: On insiste sur le vote de la motion pure et simple.

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

89

Oui

Nee

50

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

140

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervallen de moties van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, les motions de recommandation sont caduques.

 

11 Motions déposées en conclusion des interpellations de:

- M. André Flahaut sur "la fermeture du bureau de poste de Louvain-la-Neuve (1348) et de l'application aveugle des critères de fermeture prévus par le contrat de gestion" (n° 350)

- Mme Thérèse Snoy et d'Oppuers sur "la fermeture du bureau de poste de Louvain-la-Neuve" (n° 351)

- M. Jacques Otlet sur "la fermeture du bureau de poste de Louvain-la-Neuve" (n° 352)

- Mme Camille Dieu sur "les fermetures des bureaux de poste" (n° 358)

11 Moties ingediend tot besluit van de interpellaties van:

- de heer André Flahaut over "de sluiting van het postkantoor van Louvain-la-Neuve (1348) en de blinde tenuitvoerlegging van de in het beheerscontract opgenomen criteria in verband met de sluiting van kantoren" (nr. 350)

- mevrouw Thérèse Snoy et d'Oppuers over "de sluiting van het postkantoor van Louvain-la-Neuve" (nr. 351)

- de heer Jacques Otlet over "de sluiting van het postkantoor van Louvain-la-Neuve" (nr. 352)

- mevrouw Camille Dieu over "de sluitingen van postkantoren" (nr. 358)

 

Ces interpellations ont été développées en réunion publique de la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques du 22 septembre 2009.

Deze interpellaties werden gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van 22 september 2009.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 350/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers et M. Georges Gilkinet;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Jef Van den Bergh.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 350/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Thérèse Snoy et d’Oppuers en de heer Georges Gilkinet;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Jef Van den Bergh.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

89

Oui

Nee

50

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

140

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

12 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Jan Peeters over "de brand in het station van Herentals en de gevolgen ervan voor de treinreizigers uit de Kempen" (nr. 363)

12 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Jan Peeters sur "l'incendie à la gare de Herentals et les conséquences pour les voyageurs en provenance de la Campine" (n° 363)

 

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van 28 september 2009.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques du 28 septembre 2009.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 363/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heren Jan Peeters en David Geerts;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Ine Somers en Camille Dieu en de heren David Lavaux, François Bellot, Jef Van den Bergh en Roel Deseyn .

Deux motions ont été déposées (MOT n° 363/1):

- une motion de recommandation a été déposée par MM. Jan Peeters et David Geerts;

- une motion pure et simple a été déposée par Mmes Ine Somers et Camille Dieu et MM. David Lavaux, François Bellot, Jef Van den Bergh et Roel Deseyn.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

89

Oui

Nee

48

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

138

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

13 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de Mme Thérèse Snoy et d'Oppuers sur "la crise du lait et la régulation des prix à la consommation" (n° 362)

13 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Thérèse Snoy et d'Oppuers over "de melkcrisis en de regulering van de consumptieprijzen" (nr. 362)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture du 29 septembre 2009.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw van 29 september 2009.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 362/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers et M. Georges Gilkinet;

- une motion pure et simple a été déposée par Mmes Catherine Fonck, Jacqueline Galant, Kattrin Jadin et Karine Lalieux.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 362/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Thérèse Snoy et d’Oppuers en de heer Georges Gilkinet;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Catherine Fonck, Jacqueline Galant, Kattrin Jadin en Karine Lalieux.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

88

Oui

Nee

49

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

138

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

14 Moties ingediend tot besluit van de interpellaties van:

- de heer Bart Laeremans over "de aanhoudende problemen met gewelddadige bendes in Brussel" (nr. 359)

- de heer Jan Jambon over "de recente onlusten in verschillende Brusselse gemeenten" (nr. 361)

14 Motions déposées en conclusion des interpellations de:

- M. Bart Laeremans sur "les problèmes que continuent à poser les bandes violentes à Bruxelles" (n° 359)

- M. Jan Jambon sur "les troubles récents dans diverses communes bruxelloises" (n° 361)

 

Deze interpellaties werden gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 30 september 2009.

Ces interpellations ont été développées en réunion publique de la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique du 30 septembre 2009.

 

Twee moties werden ingediend (MOT n° 359/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Laeremans en mevrouw Annick Ponthier;

- een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Sofie Staelraeve en de heren André Frédéric en Michel Doomst.

Deux motions ont été déposées (MOT nr. 359/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Bart Laeremans et Mme Annick Ponthier;

- une motion pure et simple a été déposée par Mme Sofie Staelraeve et MM. André Frédéric et Michel Doomst.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

89

Oui

Nee

50

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

140

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

15 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Filip De Man over "de voorzitter van de Moslimraad" (nr. 353)

15 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Filip De Man sur "le président du Conseil musulman" (n° 353)

 

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Justitie van 1 oktober 2009.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de la Justice du 1er octobre 2009.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 353/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Filip De Man;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Raf Terwingen .

Deux motions ont été déposées (MOT n° 353/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Filip De Man;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Raf Terwingen.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik die motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

89

Oui

Nee

50

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

140

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

16 Projet de loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en vue d'augmenter le nombre annuel de candidats-notaires (2077/4)

16 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt om het jaarlijks aantal kandidaat-notarissen op te trekken (nieuw opschrift) (2077/4)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

100

Oui

Nee

23

Non

Onthoudingen

17

Abstentions

Totaal

140

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2077/5)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2077/5)

 

17 Projet de loi mettant en équivalence le grade de master en droit, master en notariat, master en droit social et respectivement une licence ou un doctorat en droit, une licende en notariat, une licence en droit social en ce qui concerne les exigences de diplôme pour les professions juridiques dans les lois et règlements qui règlent une matière visée à l'article 78 de la Constitution (2107/4)

17 Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (2107/4)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

140

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

140

Total

 

En conséquence, la Chambre amende le projet de loi. Il sera renvoyé au Sénat. (2107/5)

Bijgevolg amendeert de Kamer het wetsontwerp. Het zal aan de Senaat worden teruggezonden. (210/7/5)

 

18 Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (2108/4)

18 Projet de loi mettant en équivalence le grade de master en droit, master en notariat, master en droit social et respectivement une licence ou un doctorat en droit, une licence en notariat, une licence en droit social en ce qui concerne les exigences de diplôme pour les professions juridiques dans les lois et règlements qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution (2108/4)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 9)

 

Bijgevolg amendeert de Kamer het wetsontwerp. Het zal aan de Senaat worden teruggezonden. (2108/5)

En conséquence, la Chambre amende le projet de loi. Il sera renvoyé au Sénat. (2108/5)

 

19 Wetsontwerp dat machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie (2156/6)

19 Projet de loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe (2156/6)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

112

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

28

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (2156/7)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (2156/7)

 

20 Wetsontwerp houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 - Sectie 25 - "FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu" (2162/1)

20 Projet de loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009 - Section 25 - "SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement" (2162/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

20.01  Flor Van Noppen (N-VA): Mijnheer de voorzitter, er wordt 9 miljoen euro gevraagd terwijl er in werkelijkheid maar 3,4 miljoen nodig is. Daarom zullen wij ons onthouden.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord voor een stemverklaring? (neen)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

89

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

51

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2162/3)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2162/3)

 

21 Goedkeuring van de agenda

21 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten ons thans uitspreken over de ontwerp agenda die de Conferentie van voorzitters u voorstelt.

Nous devons nous prononcer sur le projet d’ordre du jour que vous propose la Conférence des présidents.

 

Geen bezwaar? (Nee) Het voorstel is aangenomen.

Pas d’observation? (Non) La proposition est adoptée.

 

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 22 octobre 2009 à 14.15 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 22 oktober 2009 om 14.15 uur.

 

La séance est levée à 21.48 heures.

De vergadering wordt gesloten om 21.48 uur.

 

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 52 PLEN 117 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 52 PLEN 117 annexe.

 

 

 


  


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 001

 

 

Ja         

089

Oui

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, de Donnea François-Xavier, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Schiltz Willem-Frederik, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

050

Non

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Groote Patrick, De Man Filip, De Rammelaere Els, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, D'haeseleer Guy, Geerts David, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Jadot Eric, Jambon Jan, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Logghe Peter, Luykx Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Peeters Jan, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Stevenheydens Bruno, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Valkeniers Bruno, Van Broeckhoven Christine, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vijnck Dirk, Weyts Ben

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

De Maght Martine

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 002

 

 

Ja         

089

Oui

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, de Donnea François-Xavier, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Schiltz Willem-Frederik, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

050

Non

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Groote Patrick, De Man Filip, De Rammelaere Els, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, D'haeseleer Guy, Geerts David, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Jadot Eric, Jambon Jan, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Logghe Peter, Luykx Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Peeters Jan, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Stevenheydens Bruno, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Valkeniers Bruno, Van Broeckhoven Christine, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vijnck Dirk, Weyts Ben

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

De Maght Martine

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 003

 

 

Ja         

089

Oui

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, de Donnea François-Xavier, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Schiltz Willem-Frederik, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

050

Non

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Groote Patrick, De Man Filip, De Rammelaere Els, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, D'haeseleer Guy, Geerts David, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Jadot Eric, Jambon Jan, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Logghe Peter, Luykx Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Peeters Jan, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Stevenheydens Bruno, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Valkeniers Bruno, Van Broeckhoven Christine, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vijnck Dirk, Weyts Ben

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

De Maght Martine

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 004

 

 

Ja         

089

Oui

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, de Donnea François-Xavier, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Schiltz Willem-Frederik, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

048

Non

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Groote Patrick, De Man Filip, De Rammelaere Els, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Geerts David, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Goyvaerts Hagen, Jadot Eric, Jambon Jan, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Logghe Peter, Luykx Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Peeters Jan, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Stevenheydens Bruno, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Valkeniers Bruno, Van Broeckhoven Christine, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vijnck Dirk, Weyts Ben

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

De Maght Martine

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 005

 

 

Ja         

088

Oui

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, de Donnea François-Xavier, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Schiltz Willem-Frederik, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee         

049

Non

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Groote Patrick, De Man Filip, De Rammelaere Els, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, D'haeseleer Guy, Geerts David, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Jadot Eric, Jambon Jan, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Logghe Peter, Luykx Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Peeters Jan, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Stevenheydens Bruno, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Valkeniers Bruno, Van Broeckhoven Christine, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vijnck Dirk, Weyts Ben

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

De Maght Martine

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 006

 

 

Ja         

089

Oui

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, de Donnea François-Xavier, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Schiltz Willem-Frederik, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

050

Non

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Groote Patrick, De Man Filip, De Rammelaere Els, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, D'haeseleer Guy, Geerts David, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Jadot Eric, Jambon Jan, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Logghe Peter, Luykx Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Peeters Jan, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Stevenheydens Bruno, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Valkeniers Bruno, Van Broeckhoven Christine, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vijnck Dirk, Weyts Ben

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

De Maght Martine

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 007

 

 

Ja         

089

Oui

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, de Donnea François-Xavier, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Schiltz Willem-Frederik, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

050

Non

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Groote Patrick, De Man Filip, De Rammelaere Els, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, D'haeseleer Guy, Geerts David, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Jadot Eric, Jambon Jan, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Logghe Peter, Luykx Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Peeters Jan, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Stevenheydens Bruno, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Valkeniers Bruno, Van Broeckhoven Christine, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vijnck Dirk, Weyts Ben

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

De Maght Martine

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 008

 

 

Ja         

100

Oui

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, de Donnea François-Xavier, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, Déom Valérie, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Schiltz Willem-Frederik, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

023

Non

 

Almaci Meyrem, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Geerts David, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Kitir Meryame, Lahssaini Fouad, Peeters Jan, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Van Broeckhoven Christine, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van Hecke Stefaan

 

 

Onthoudingen

017

Abstentions

 

Annemans Gerolf, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Man Filip, D'haeseleer Guy, Goyvaerts Hagen, Laeremans Bart, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 009

 

 

Ja         

140

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bont Rita, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, de Donnea François-Xavier, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goutry Luc, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahaye-Battheu Sabien, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Pas Barbara, Peeters Jan, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schiltz Willem-Frederik, Schoofs Bert, Schyns Marie-Martine, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Stevenheydens Bruno, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Valkeniers Bruno, Van Biesen Luk, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 010

 

 

Ja         

112

Oui

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, de Donnea François-Xavier, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, Déom Valérie, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Peeters Jan, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schiltz Willem-Frederik, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

028

Abstentions

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Man Filip, De Vriendt Wouter, D'haeseleer Guy, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Jadot Eric, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Schoofs Bert, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis, Van der Straeten Tinne, Van Hecke Stefaan

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 011

 

 

Ja         

089

Oui

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, de Donnea François-Xavier, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Daniel, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Schiltz Willem-Frederik, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

051

Abstentions

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Groote Patrick, De Maght Martine, De Man Filip, De Rammelaere Els, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, D'haeseleer Guy, Geerts David, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Jadot Eric, Jambon Jan, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Logghe Peter, Luykx Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Peeters Jan, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Stevenheydens Bruno, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Valkeniers Bruno, Van Broeckhoven Christine, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vijnck Dirk, Weyts Ben