Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

donderdag 3 december 2009

 

Avond

 

______

 

 

du

 

jeudi 3 décembre 2009

 

Soir

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 20.34 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen, ondervoorzitter.

La séance est ouverte à 20.34 heures et présidée par M. Dirk Van der Maelen, vice-président.

 

Tegenwoordig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Ministre du gouvernement fédéral présent lors de l'ouverture de la séance:

Stefaan De Clerck.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Daniel Ducarme, Luc Sevenhans, Tinne Van der Straeten, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Bruno Stevenheydens, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat;

Marie-Martine Schyns, wegens zwangerschapsverlof / pour congé de maternité;

Catherine Fonck, buitenslands / à l'étranger;

Luc Goutry, WEU / UEO;

François-Xavier de Donnea, IPU / UIP.

 

01 Wetsontwerp tot invoering van een sociaal Strafwetboek (1666/1-12)

- Wetsontwerp houdende bepalingen van het sociaal strafrecht (1667/1-5)

01 Projet de loi introduisant le Code pénal social (1666/1-12)

- Projet de loi comportant des dispositions de droit pénal social (1667/1-5)

 

Ik stel u voor een enkele bespreking aan deze twee wetsontwerpen te wijden. (Instemming)

Je vous propose de consacrer une seule discussion à ces deux projets de loi. (Assentiment)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

01.01  Raf Terwingen, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, geachte collega’s, de verleiding is groot, gezien de opkomst hier vanavond en het reeds gevorderde uur, om te verwijzen naar het verslag maar ik ga dat toch niet doen. Het is mijn verantwoordelijkheid, niet enkel als volksvertegenwoordiger maar ook als rapporteur, om even toe te lichten wat de belangrijkste hoofdpunten zijn van dit belangrijke wetsontwerp zodat u weet waarover u dadelijk gaat stemmen.

 

01.02  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, ik wil collega Terwingen even melden dat het feit dat hij dit wetsontwerp op een grondige manier wil toelichten, al ons respect wegdraagt.

 

De voorzitter: Dat staat genoteerd in het verslag van deze vergadering.

 

01.03  Raf Terwingen, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik voel de menselijke warmte naar mij toestromen.

 

Voor alle duidelijkheid, het wetsontwerp is niet alleen belangrijk qua omvang, het is ook belangrijk qua inhoud. Er is een hele historiek aan voorafgegaan. Het ontwerp is het resultaat van een tiental jaar werken door commissies en de administratie. Dat heeft uiteindelijk geleid tot dit ontwerp, dit sociaal strafwetboek zoals het nu voorligt. Het ontwerp werd eerst ingediend door minister Onkelinx in 2007 en vervolgens door minister van Justitie Vandeurzen in 2008. Het ontwerp is gepasseerd via de commissie voor de Sociale Zaken en ligt hier nu ter stemming voor.

 

Waarom is dit wetsontwerp zo belangrijk? Ten eerste houdt het voor het eerst een codificatie in van alles wat met sociaal strafrecht te maken heeft. Vroeger — en op dit ogenblik nog steeds — was het sociaal strafrecht verspreid over een honderdtal wetten, met alle gevolgen van dien en ook met allerlei uiteenlopende voorwerpen van dien, zoals zwartwerk, kinderarbeid, enzovoort. Een van de belangrijkste kwaliteiten van dit ontwerp is dat dit alles nu wordt samengebracht in één wetboek.

 

Ingevolge die verspreiding van het sociaal strafrecht in het verleden was het ook zo dat er geen samenhang was in de bestraffingen. Dat is een tweede belangrijk punt in dit ontwerp, dat men is gekomen tot vier categorieën van straffen, wat enkel de rechtzekerheid en de duidelijkheid ten goede komt. Vroeger waren er tot zestien verschillende vrijheidsstraffen die konden worden opgelegd en tot vijftien soorten boetes. Tegelijk met het invoeren van de verschillende categorieën van bestraffing is er ook een aanpassing van de strafmaat zelf. Een aantal kleinere misdrijven werden uit het sociaal strafrecht gehaald en worden voortaan administratief afgehandeld. Tegelijk is het ook zo — dat is ook in de pers gekomen — dat een aantal zwaardere bestraffingen in het sociaal strafrecht zijn ingevoerd, tot en met de mogelijke sluiting in geval van zeer zware strafrechtelijke inbreuken op het sociaal strafrecht.

 

Een derde belangrijk punt in dit ontwerp lijkt mij de bijkomende bevoegdheden die gegeven worden aan de sociale inspecteurs. Hierbij is ook in de commissie steeds gezocht naar een evenwicht tussen het recht op privacy van degene die onderzocht wordt, enerzijds, en het efficiënt kunnen uitvoeren van bepaalde onderzoeken zodat een en ander de strafrechtelijke vervolging niet in de weg zou staan, anderzijds.

 

Tot slot wil ik, ter voorbereiding op de debatten die zodadelijk zullen worden gevoerd, aanhalen dat er in de commissie een hele discussie is geweest over artikel 95. Dat voorzag in de verankering van de verdeelsleutel van de geldboetes uit het sociaal strafrecht. Aanvankelijk bepaalde artikel 95 dat 50 % van de geldboetes naar de sociale zekerheid zou vloeien. In de commissie diende Open Vld een amendement in om die 50 %, die oorspronkelijk naar de RSZ zou gaan, op te splitsen in 45 % voor de RSZ en 5 % voor RSZ voor zelfstandigen. Uiteindelijk werd artikel 95 geschrapt. Dat betekent dat er in de wetgeving op dit ogenblik geen verankering is van enige verdeelsleutel.

 

Geachte collega's, mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, wij hebben in totaal zeven commissievergaderingen aan dit ontwerp besteed. Er zijn 146 amendementen ingediend. Uiteindelijk werd het ontwerp door alle partijen goedgekeurd. Sp.a, het Vlaams Belang en Groen! onthielden zich.

 

Ik wil tot slot een woord van dank richten tot de personen die mee tot het welslagen van en het ontwerp zelf hebben bijgedragen. Ik dank graag de dames Fabienne Kefer, hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de Université de Liège en Marie-Anne Franquinet, Marie Debauche en de heer Jackie Van Damme, die ons tijdens de commissievergaderingen hebben bijgestaan.

 

01.04  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, het staat vast dat ons sociaal model ongetwijfeld nog steeds een van de betere, misschien zelfs het beste ter wereld is. Uiteraard kan een sociaal systeem maar bestaan wanneer er handhaving is. Soms moeten wij een en ander ondernemen om te kunnen doen wat wij willen doen. Dit betekent ook dat handhaving een belangrijk aspect is.

 

Tot op heden is dit een probleem. Collega Terwingen heeft het daarnet aangeraakt. Het is inderdaad zo dat wij te maken hebben met een veelheid van regelgeving in de sociale zekerheid, maar ook in het arbeidsrecht. Deze regelgeving is in de praktijk, niet alleen voor de juristen, maar ook voor de werkgevers, een onontwarbaar kluwen geworden. Dit komt door de verschillende tijdstippen waarop de verschillende regelgeving tot stand is gekomen, een gebrek aan afstemming en dat heeft geleid tot een weinig coherent geheel.

 

Ook wat betreft de technieken van strafbaarstelling stellen wij een gebrek aan samenhang en vooral ook aan evenredigheid vast van de verschillende straffen die in deze verschillende wetgevingen zijn opgenomen. Of om het met de woorden van de advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie Henkes te zeggen: "In de mate dat het sociaal strafrecht nauw verbonden is met het ontstaan van het sociaal strafrecht vertoont het dezelfde zwakheden: wanorde, versnippering en gebrek aan samenhang".

 

De noodzaak om tot een coherent en volledig normsysteem te komen, collega's, werd reeds in '81 door het comité van de ministers van de Europese Raad van de Europese lidstaten aanbevolen. In ons land heeft het geduurd tot 2001 alvorens bij KB de commissie tot hervorming van het sociaal strafrecht werd opgericht. Deze commissie heeft belangrijk studiewerk gedaan; niet alleen inzake het Belgisch recht, en heeft veel rechtsvergelijkend onderzoek verricht om uiteindelijk te komen tot de twee ontwerpen zoals ze vandaag worden voorgelegd aan de Kamer.

 

Collega Terwingen heeft terecht gezegd dat het twee belangrijke ontwerpen zijn en dat onfatsoenlijk zou zijn om daar snel overheen te gaan. Het zijn effectief twee zeer belangrijke ontwerpen omdat de rechten van verdediging en de rechten van de mens in het algemeen in deze ontwerpen worden verbeterd. Denken wij maar aan de beroepsprocedure waarin wordt voorzien, tegen de dwangmaatregelen die kunnen worden opgelegd door de sociale inspecteurs.

 

Ook belangrijk in de ontwerpen is dat de bevoegdheden van de sociale inspecteurs geactualiseerd worden, met eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, de rust en meer in het bijzonder het privéleven van de betrokkene. Zo blijft de machtiging tot visitatie van de onderzoeksrechter nog steeds vereist bij inspecties van de bewoonde ruimte. Dat draagt effectief bij tot de bescherming van het privéleven.

 

De regels die ontstaan zijn uit de goede administratieve gewoontes, de rechtspraak en de strafrechtelijke procedures worden vandaag gecodificeerd. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan de motiveringsplicht van de administratieve beslissingen, hetgeen niet alleen de rechtzekerheid, maar uiteraard ook opnieuw de rechten van de verdediging ten goede komt.

 

Een ander belangrijk aspect is dat inbreuken waarvoor vandaag een administratieve geldboete volstaat, als het ware uit de strafrechtelijke sfeer worden gehaald, aangezien er voortaan wordt gewerkt met een burgerlijke sanctie. Die werkmethode sluit zeer nauw aan bij de aanbevelingen van de commissie voor de Fiscale Fraude, dat men moet kiezen voor ofwel een administratieve afhandeling of voor een strafrechtelijke beteugeling en men de beide procedures niet naast mekaar mag laten bestaan, wat in het verleden ongetwijfeld aanleiding heeft gegeven tot verspilling van heel wat tijd en middelen.

 

Collega’s, eveneens belangrijk - het werd ook reeds kort aangehaald door de collega - is dat de inbreuken en de sancties vandaag in een coherent strafschema zijn ingeschreven. De meest in het oog springende wijziging is de invoering van vier categorieën volgens de ernst en uiteraard ook van vier sanctieniveaus. Er komt een classificatie van alle inbreuken binnen die vier categorieën, waarbij het strafstelsel bijgevolg varieert naargelang de categorie waaronder de inbreuk valt.

 

Bovendien wordt een verzwarend element van sanctie toegevoegd wanneer de verdachte bedrieglijk heeft gehandeld of wanneer de betrokkene wetens en willens en niet door onachtzaamheid of nalatigheid heeft gehandeld. Dat is ook een te ondersteunen streven.

 

Collega’s, ten slotte is in beide ontwerpen in nieuwe straffen voorzien, meer bepaald de sluiting van de onderneming of desgevallend een beroepsverbod. Dat is een facultatieve straf, die weliswaar zeer zwaar is, maar die effectief noodzakelijk moet worden opgelegd wanneer wij te maken hebben met zware of zeer zware overtredingen. Ik denk onder andere aan overtredingen waarbij de werknemers in gevaar zijn, of aan werkelijke fraudecarrousels die worden opgezet enkel en alleen om bepaalde rechten te openen.

 

Daar moet paal en perk aan worden gesteld en dat kan uiteraard maar op één manier: door de kwestieuze onderneming te sluiten.

 

Tijdens de bespreking in de commissie zijn er weinig breekpunten vastgesteld. Voor Open Vld waren er wel enkele bijzondere aandachtspunten die onze bekommernis wegdroegen, zoals u ongetwijfeld hebt kunnen lezen in het verslag dat aan de vergadering gebracht wordt.

 

Ik bespreek er kort twee. Ten eerste verdwijnt de ambtshalve veroordeling. In het oorspronkelijke ontwerp werd bepaald dat de ambtshalve veroordeling werd behouden. De ambtshalve veroordeling tot betaling van de ontdoken bijdragen of de ten onrechte gekregen uitkering moest worden uitgesproken door de rechter, die de betrokken partij desgevallend verhoort. Na een amendering die door de commissie is aangenomen, is de tekst gewijzigd en de ambtshalve veroordeling eruit verdwenen. De overheidsdiensten zullen zich voortaan dus burgerlijke partij moeten stellen als zij de betaling willen verkrijgen van ten onrechte betaalde uitkeringen of ontdoken rechten.

 

Ik meen dat zo de rechten van de verdediging worden verbeterd. Het recht op tegenspraak is essentieel wanneer het gaat om de rechten van de verdediging. Bovendien wordt de ongelijkheid die vandaag bestaat tussen de overheid en andere derden weggeschreven. Maar vooral is de ambtshalve veroordeling in de praktijk dikwijls contraproductief gebleken. Zij schiet immers haar doel voorbij. De praktijk heeft ons geleerd dat ten gevolge van de ambtshalve veroordeling de strafvordering vaak onaanvaardbaar werd vertraagd en dat de uitvoering van de opgelegde straf desgevallend onmogelijk werd gemaakt. De ambtshalve veroordeling behoorde immers tot de strafvordering. Zolang die niet volledig was uitgeput, was er cassatieberoep mogelijk en kon de straf niet worden uitgevoerd.

 

Ik meen dat wij met het amendement gevolg gegeven hebben aan wat hoge parketmagistraten reeds lang hebben bepleit. Ik denk bijvoorbeeld aan procureur-generaal Tilly of aan procureur-generaal Visart de Bocarmé. Zij hebben dat in hun openingsredes en in hun publicaties herhaaldelijk bepleit.

 

Ik kan ook verwijzen naar de zeer recentelijk gehouden openingstoespraak voor het arbeidshof te Gent van substituut-generaal Lievens die onomwonden stelde dat de afschaffing van het verplicht karakter van die veroordeling zonder meer de efficiëntie van de invordering van de bijdragen en de aanhorigheden ten goede zal komen. In de commissie werd die stelling ons trouwens door mevrouw Franquinet bevestigd.

 

Het is een goede zaak dat de ambtshalve veroordelingen vandaag niet aangehouden zijn in het sociale strafrecht.

 

Tot slot, oorspronkelijk was erin voorzien dat de helft van de opbrengsten van de boetes in het kader van de fiscale fraude rechtstreeks naar de RSZ zou gaan en dat de andere helft aan de algemene middelen zou toekomen. Wij denken echter dat de allocatie van die opbrengsten zonder dat men de omvang ervan kent of men rekening heeft gehouden met de variabele kosten van het beheer van de RSZ, in tegenspraak is met een orthodox begrotingsbeleid, dat vandaag meer dan ooit noodzakelijk is. Het komt wat ons betreft de regering toe een voorstel van begroting op te stellen waarbij rekening gehouden wordt met het geheel van de ontvangsten en waarbij uiteraard in voldoende middelen wordt voorzien voor de kerntaken van de overheid, waartoe uiteraard de sociale zekerheid van werknemers en werkgevers behoort.

 

01.05  Hans Bonte (sp.a): Mevrouw Van Cauter, u moet mij misschien toch enige toelichting geven bij uw uitspraak dat de helft van de opbrengsten van de administratieve boetes niet langer in de sociale zekerheid, maar in de algemene middelen worden gestort.

 

Overigens, collega’s van CD&V, ik wil opmerken dat u af en toe, en hoe meer kritiek wij geven op het regeringsbeleid hoe frequenter, verwijzen naar het belang van het sociaal overleg.

 

Welnu, de bepaling waarbij de opbrengst van administratieve boetes niet wordt toegewezen aan de sociale zekerheid, is dus compleet onttrokken aan het sociale overleg. Misschien hebt u andere informatie, maar in het ontwerp dat de goedkeuring van de sociale partners wegdroeg, stond dat de helft zou worden gestort aan de RSZ en de helft aan de algemene middelen. Ik noteer dat er blijkbaar toch wel ruimte is onder politieke druk om af te stappen van het eensgezind advies van de sociale partners en dat men de opbrengst zal storten in de algemene middelen.

 

Mijn vraag aan u, mevrouw Van Cauter: wat heeft dat te maken met orthodox begrotingsbeleid. Mag ik u vragen wat er volgend jaar in de begroting staat? Wat verwacht u als opbrengst en inkomsten en waarvan u een beetje zeker bent, zodat je orthodoxe begrotingen kunt maken op basis van opbrengsten van inbreuken op allerlei sociale wetgeving? Zeg eens wat daar orthodoks aan is? U kunt dat nooit inschatten.

 

01.06  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer Bonte, ten eerste, wat het sociaal overleg betreft, het bedoelde amendement is inderdaad na het sociaal overleg en na het uitgebrachte advies ingediend en aanvaard. De teksten zijn echter – op verzoek van uw collega trouwens – expliciet toegestuurd, teneinde alsnog, indien gewenst, toe te laten ambtshalve een bijkomend advies te formuleren.

 

Wij hebben ter zake geen enkele opmerking gekregen. Ik neem dus aan dat de schrapping in het wetboek op zich geen probleem is voor de sociale partners. In het andere geval zouden zij immers effectief spontaan hebben gereageerd, wat zij blijkbaar tot op heden niet hebben gedaan.

 

Ten tweede, voor een orthodox begrotingsbeleid is het niet meer dan logisch dat de middelen worden begroot, dat wordt bekeken welke uitgaven, ook uitgaven inzake sociale zekerheid, tegenover de middelen moeten staan en dat in functie van de verwachte ontvangsten de nodige middelen worden ingeschreven om de uitgaven effectief te dekken.

 

U beweert dat geen enkel idee te hebben wat de hoegrootheid aan opbrengsten van boetes zal zijn. Ik dien u ter zake tegen te spreken. Van de administratieve boetes weten wij dat de opbrengsten ervan in 2008 vier miljoen euro bedroegen. Wij weten ook dat de opbrengsten van de provinciale cellen ongeveer 110 miljoen euro bedragen. Wij hebben het dan nog niet over de uitgevoerde strafrechtelijke boetes, waarvan ik de cijfers schriftelijk heb opgevraagd maar nog niet heb gekregen; ik neem echter aan dat zij wel ter beschikking zijn.

 

Indien wij een idee van de hoegrootheid van de verwachte opbrengsten hebben, kan ook jaar na jaar de strijd tegen de sociale fraude worden opgevoerd. Ik neem aan dat, middels de hantering van de voorliggende, duidelijke, coherente regelgeving, de strijd tegen de sociale fraude nog zal kunnen worden geïntensifieerd en dat de desbetreffende opbrengsten jaar na jaar groter zullen worden of misschien zelfs, wat ideaal zou zijn, helemaal zouden wegvallen. Het is geen goede zaak dat de genoemde verdeelsleutel zomaar in een sociale wetgeving of in een Sociaal Strafwetboek wordt ingeschreven. Het is veel beter dat de regering jaar na jaar in haar begroting en in functie van de evolutie van voormelde opbrengsten, met de te verwachten inkomsten, enerzijds, en met de nodige financiering en te verwachten kosten, anderzijds, rekening houdt.

 

01.07  Hans Bonte (sp.a): Mevrouw Van Cauter, dat u ervan overtuigd bent dat het beter is om dat naar de algemene middelen te brengen; is duidelijk. Dat de sociale partners daarvan overtuigd zijn, en meer bepaald de vakbonden, is evenwel niet duidelijk.

 

Mijnheer de minister, er is een ontwerp goedgekeurd, in grote mate door de sociale partners opgesteld. Zij hebben er zeven jaar aan gewerkt. Bestaat het grote respect voor de sociale partners erin dat de wetgever dan een amendement indient, met de argumentatie zoals we ze gehoord hebben, en dat dit in een briefje wordt verwoord? Er werd een briefje gestuurd. Ik weet niet waar dat briefje is. Ik heb er in elk geval geen antwoord van gekregen. Wel heb ik echo’s ontvangen.

 

Collega’s, als de amendering van een ontwerp van de sociale partners het grote respect is voor het sociaal overleg, waarna een briefje naar de sociale partners wordt gestuurd met de boodschap dat het wel in orde zal zijn, dan zal ik jullie daar dikwijls aan herinneren als we over andere dossiers spreken.

 

Mijnheer de minister, van u zou ik dus wel eens willen vernemen welk sociaal overleg er precies plaatsgevonden heeft over dat amendement.

 

Ten tweede, in de rekensom van mevrouw Van Cauter hoor ik: 4 miljoen, 110 miljoen, en van de strafrechtelijke inkomsten weet men het nog niet.

 

Collega’s van CD&V en andere collega’s, bekommerd om de inkomsten van de sociale zekerheid, dat betekent dat met het ingediende amendement 52 miljoen euro onttrokken wordt aan de sociale zekerheid, namelijk de helft van de 114 miljoen die door mevrouw Van Cauter al opgeteld is. Ik hoor haar 110 miljoen noemen en 4 miljoen als opbrengst van diverse bronnen van administratieve sancties. De helft wordt toegewezen, volgens het ontwerp dat de sociale partners ingediend hebben, aan de algemene middelen, en de andere helft aan de sociale zekerheid. Dat laatste valt nu weg. Met andere woorden, als de cijfers kloppen die we net gehoord hebben van mevrouw Van Cauter, dan betekent dit dat door het amendement minstens 52 miljoen weggetrokken wordt uit de sociale zekerheid. Dat is wat er hier gebeurt.

 

Mijnheer de minister, ook daarop had ik graag uw reactie gekend.

 

01.08  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer Bonte, ik wil even reageren voor ik de minister aan het woord laat.

 

Dat geld is niet weg, want het is er nooit geweest.

 

Enkel inzake de administratieve boetes is in de verschillende wetgevingen voorzien dat die voor gemiddeld 80 % rechtstreeks toegewezen wordt aan de sociale zekerheid. Dan spreken we, als we rekening houden met het geïnd percentage van 65 %, over 3 miljoen euro.

 

Wat vandaag in het ontwerp voorzien was, is dat daar bovenop nog eens de strafrechtelijke boetes voor 50 % – jullie willen dat het voor 80 % is – toegewezen zouden worden aan de sociale zekerheid. Dat zou gebeuren, rekening houdend met de daar voorziene uitgaven en de overfinanciering van het beheer van de sociale zekerheid, zonder dat daar verwachte uitgaven tegenover staan. Als u het mij vraagt, dan is dat effectief in tegenspraak met een orthodox begrotingsbeleid.

 

Als men in de begroting akkoord gaat om in de sociale zekerheid een besparing te realiseren van 10 miljoen euro, dan is het geen goede zaak om een rechtstreekse afvloeiing van 50 % van deze opbrengsten naar de sociale zekerheid wettelijk te verankeren, zonder dat er zelfs nog maar verantwoorde, laat staan, begrote uitgaven tegenover staan. Daar kunnen wij effectief niet mee leven. Daarom hebben wij dat amendement ingediend.

 

01.09  Hans Bonte (sp.a): De redenering van u en uw partij is zeer goed. De sociale zekerheid wordt beheerd door de sociale partners. Die hebben ook een begroting en doen dat op een correcte manier. Hun begrotingen kloppen ook. Het enige wat ik weet is dat we in de toekomst, en eigenlijk vandaag al, in gigantische problemen komen voor de financiering van de sociale zekerheid.

 

De kern van de houding van de sociale partners, zowel werkgevers als werknemers, ligt in de overtuiging dat de opbrengsten van administratieve sancties, zoals RSZ-ontduiking, zwartwerk, of niet aangegeven overuren, toekomen aan wie ze toekomen, namelijk de RSZ.

 

Dan kwam inderdaad de verdeelsleutel via de alternatieve financiering van de sociale zekerheid en dus de aanwending van overheidsmiddelen. Het was logisch om een split voor te stellen.

 

Het moet toekomen aan wie er recht op heeft. In dit geval gaat het om de sociale zekerheid. Dat jullie daarom niet bekommerd zijn, dat weet ik al lang. Maar CD&V verwijt mij geen respect te hebben voor het sociaal overleg. Zij zeggen: wij zorgen voor de sociale zekerheid van morgen.

 

Daarom vraag ik nog eens: wanneer kwam het advies van de sociale partners om de regeling, die voorzag in een gegarandeerde financiering richting sociale zekerheid, te schrappen?

 

01.10 Minister Stefaan De Clerck: Het is juist dat we de begrotingsmaterie niet in een sociaal strafwetboek moeten regelen. Dit werk is fantastisch en is in overleg met alle sociale partners tot stand gekomen. Het is prachtig en uniek parlementair werk. Maar een sociaal strafwetboek is niet de plaats om middelen begrotingsmatig te verdelen.

 

De tussenkomst in de sociale zekerheid is de verantwoordelijkheid van de regering. In overleg met de sociale partners komt hen toe wat hen moet toekomen. Ik denk dat zulks ook wordt gerespecteerd.

 

Het is evident dat dit in de toekomst zo zal blijven. U moet zich dus geen zorgen maken dat door deze wijziging de financiering van de sociale zekerheid plots zal worden geschaad.

 

Wat is wel de realiteit? In het verleden waren de bedragen van de administratieve boetes steeds stijgend en zij werden volgens bepaalde mechanismen verdeeld tussen de Schatkist en de sociale zekerheid, zonder volledige transparantie en via bepaalde inbreuken. Die cijfers zijn bekend. Voor 2008 gaat het over een totaal bedrag van 3 466 000 euro. Dat is het hoogst geïnde bedrag ooit. Het ging steeds in stijgende lijn. Vroeger werd dat vreemd verdeeld. Op het einde was de verhouding inderdaad 90/10. Het is dus meer dan een verhouding van 50/50. Die 50/50 kan dus ook relatief zijn. Het kan dus ook in het voordeel zijn van de sociale zekerheid om tot een andere verhouding te komen dan 50/50.

 

Wat is de beslissing van de regering? De afspraak werd gemaakt dat de regering zich zou engageren om de middelen wel degelijk op een zo voordelig mogelijke manier ter beschikking te stellen van de sociale zekerheid. Het is dus niet zo dat het geld wordt afgenomen. Het zou wel eens kunnen zijn dat het uiteindelijk veel meer is dan de verhouding 50/50, dus dat we veel meer geven dan 50 %.

 

Dit is een discussie die past in de context van een begroting, binnen de verantwoordelijkheid van de regering, maar niet binnen de context van het sociaal strafwetboek. Ik denk dat uw zorg ten onrechte is geformuleerd. De regering neemt ter zake manifest haar verantwoordelijkheid, met de steun van de meerderheidspartijen. (Applaus)

 

01.11  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de minister, ik heb gemerkt dat er geen applaus kwam vanuit de banken van de PS. Misschien zijn ze niet alert genoeg.

 

01.12  Valérie Déom (PS): (…)

 

01.13  Hans Bonte (sp.a): Mevrouw Déom, laat u zich niet opwinden. Ik ben benieuwd naar wat jullie in dit dossier zullen doen.

 

Mijnheer de minister, u hebt overschot van gelijk. Dit was fantastisch werk. Er is zeven jaar aan gewerkt, en dan begint de meerderheid eraan te sleutelen.

 

Mijnheer de minister, ik vraag u gewoon waar het advies over het wegtrekken van middelen uit de sociale zekerheid is, middelen die uit de administratieve boetes voortvloeien. Waar is dat advies? Met volle respect voor de sociale partners, maar dat advies bestaat niet.

 

Nogmaals, dat advies bestaat niet. Laat dat duidelijk zijn. Ik vind principieel, net zoals de werkgevers en vakbondsorganisaties daarover principieel zijn, dat er een verzekerde financiering moet zijn uit opbrengsten van inbreuken waarvoor zij verantwoordelijk zijn. De boetes voor RSZ-inbreuken moeten aan de sociale zekerheid toekomen. Elke toekomstige regering zal een beslissing moeten nemen of er nog een beetje van die middelen naar de sociale zekerheid gaat. Dat is niet volgens de geest en de letter van het ontwerp, zoals de sociale partners het hebben voorgelegd. Ik noteer dat en ik zal er zeker nog op terugkomen.

 

De voorzitter: Collega Vautmans, u hebt het woord.

 

01.14  Hilde Vautmans (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega Bonte is ingeschreven als spreker. Laat hem straks op het spreekgestoelte zijn betoog houden. Ik ben nu naar hier gekomen om mevrouw Van Cauter te aanhoren. Als u op het spreekgestoelte staat, kunt u de minister ondervragen, mijnheer Bonte, maar ik zou nu graag het verhaal van mevrouw Van Cauter horen.

 

De voorzitter: Collega Vautmans, collega Bonte is niet ingeschreven in de algemene bespreking.

 

01.15  Hilde Vautmans (Open Vld): Dat hij zich dan inschrijft. Ik dacht dat u zich had ingeschreven, mijnheer Bonte.

 

De voorzitter: Een lid heeft altijd het recht om vanop zijn bank te interveniëren of een vraag te stellen.

 

01.16  Hilde Vautmans (Open Vld): Uiteraard, maar dat moet wel met enig respect gebeuren. Anders schrijft hij zich beter in en dan kan hij zelf op het spreekgestoelte gaan staan.

 

De voorzitter: Ik stel voor dat we opnieuw het woord geven aan collega Van Cauter, zodat zij haar betoog kan afronden.

 

01.17  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik ben het in ieder geval over een zaak eens met de heer Bonte, metname dat het een fantastisch werkstuk is. Ik hoop dat we het zo zullen houden en dat wanneer bijkomend wetgevend werk wordt geleverd in het kader van de sociale zekerheid, het onmiddellijk verder zal worden gecodificeerd, zodat we behouden wat fantastisch is.

 

01.18  Valérie Déom (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, dans le cadre de l'examen de ce Code, il faut saluer, comme vient de le faire mon collègue, le travail des experts et collaborateurs qui nous ont assistés pendant les travaux de notre commission de la Justice mais également de la commission de réforme du droit pénal social, qui a été créée en 1999 à l'initiative de la ministre de la Justice de l'époque, Mme Onkelinx, et qui ont permis l'élaboration de ces deux projets de loi particulièrement ambitieux.

 

En effet, l'illisibilité actuelle du droit pénal social, due notamment à l'extrême émiettement des sources et des textes juridiques, engendre une insécurité juridique, qui n'est pas de nature à enrayer efficacement la fraude sociale et à protéger le citoyen. Il importe de souligner qu'au-delà de la codification, certaines dispositions du Code constituent une réponse adéquate à différents problèmes qui se posent en matière de lutte contre la fraude sociale, ce qui représente en soi une avancée positive supplémentaire.

 

Toutefois, pour assurer la durabilité de ce travail important, les lois ultérieures devront veiller à insérer les dispositions pénales qu'elles créent justement dans ce Code pénal social. Il s'agit, en effet, de respecter les principes d'exhaustivité et de cohérence en prenant bien soin de décrire précisément les faits incriminés et de moduler le niveau de la peine en fonction de la gravité des faits. Par ailleurs, l'objectif de simplification et de lisibilité du droit pénal social ne sera réellement atteint que si la législation sociale dans sa globalité, dont le droit pénal social est le soutien, fait elle-même l'objet d'une simplification à l'avenir.

 

Nous nous réjouissons donc d'apporter notre soutien à un texte qui permettra d'améliorer l'accès à la norme juridique et d'inscrire les infractions et les sanctions dans un schéma répressif cohérent tout en assurant également un plus grand respect des droits de la défense.

 

01.19  Mia De Schamphelaere (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, een kort betoog om ook vanuit onze fractie dit wetsontwerp te steunen en de deskundige begeleiding van mevrouw Kefer en de heer Van Damme, hier aanwezig. Dit wetsontwerp heeft inderdaad een hele lange weg afgelegd. Reeds in 1999 is de politieke beslissing genomen om een degelijker codificatie op te bouwen zodat ons sociaal recht kon gehandhaafd worden met alle rechten en verplichtingen. Het heeft immers geen zin om sociale rechten en verplichtingen uit te bouwen als er geen handhaving kan zijn. Die handhaving was onmogelijk omdat de sancties her en der versnipperd waren en omdat ook de bevoegdheden van de inspecteurs en de controleurs erg onduidelijk waren.

 

Het sociaal strafwetboek is dan ook opgebouwd rond drie duidelijke basisprincipes. Men wil de leesbaarheid bevorderen. Het ontwerp heeft ervoor gekozen om het geheel van de incriminaties in een limitatieve lijst te hergroeperen in een geheel. Dat is een goede zaak want nu wordt duidelijk welke sanctie aan welk feit wordt toegekend en welke verhouding dit staat tot de zwaarte van het feit. Men wil de samenhang bevorderen. Er is een duidelijke gradatie in de incriminaties. De inbreuken worden gegroepeerd per materie en er zijn vier sanctieniveaus. De lichte overtredingen kunnen nu voortaan duidelijk administratief worden afgehandeld, wat betekent dat voor zwaardere vormen van sociale fraude het sociaal strafrecht een grotere concentratie kan opbrengen en een grotere werkzin. Dan is het toch belangrijk om te vermelden dat de bevoegdheden van de sociale inspecteurs eenvormig worden gemaakt. Ze krijgen een ruime beoordelingsbevoegdheid in de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie. Het is nu ook de onderzoeksrechter die de onderzoeks- en opsporingsdaden moet toelaten en controleren, wat uiteraard een belangrijke verbetering is in de afweging met de grondwettelijk beschermde rechten zoals het recht van woning, het recht van verdediging, de privacy. Wij hebben ook nog geamendeerd. Als Parlement vormden we het sluitstuk van een heel lang besluitvormingsproces maar hadden we wel degelijk het laatste woord. We hebben een aantal vereenvoudigingen aangebracht. We hebben laten vermelden dat de sociale controleurs steeds hun legitimatiebewijs moeten voorleggen. Wij hebben ook ingeschreven dat bij voorkeur de elektronische kopie wordt gevraagd van de gegevens die ter inzage moeten zijn, dit in verhouding met de opdracht en de tijdsbesteding die van de werkgever wordt gevraagd.

 

Voorzitter: Patrick Dewael, voorzitter.

Président: Patrick Dewael, président.

 

Het voorgaande moet in verhouding zijn met de opdracht en met de tijdsbesteding die van de werkgever wordt gevraagd, zijnde de zogenaamde toepassing van het proportionaliteitsbeginsel.

 

Wij hebben ook de opsporings- en onderzoeksbevoegdheden in een meer logische volgorde laten inschrijven. Wij hebben ook duidelijk gemaakt dat het proces-verbaal heel duidelijk moet aangeven en aantonen welke opsporings- en onderzoeksdaden zijn verricht, zodat de gerechtelijke controle achteraf mogelijk kan worden gemaakt.

 

Wij zijn ook van mening dat de sociale inspecteurs zelf moeten worden opgeleid, zodat zij zelf de informaticabestanden kunnen nakijken en controleren. Op die manier moeten de bedoelde informatiedragers niet uit handen worden gegeven van de controleurs die de wettelijke bevoegdheid hebben om opsporingen te doen. Het kan immers niet zijn dat de controle zonder bijkomende garanties voor de gecontroleerde wordt geprivatiseerd.

 

Ten slotte, wij hebben, om de leesbaarheid te bevorderen, een hele reeks technische amendementen aangebracht. Eigenlijk waren wij in de commissie ook nog eens het ultieme leescomité van het voorliggende werkstuk. In ieder geval staan wij volledig achter de tekst. Het is een belangrijk document. Het zal een belangrijke wetgeving en een belangrijk instrument zijn voor de handhaving van ons sociaal recht en voor de strijd tegen de sociale fraude, mijnheer Bonte.

 

01.20  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mevrouw De Schamphelaere, ik heb uw uiteenzetting ook begrepen als een uitnodiging om u te onderbreken, wat ik dan ook met veel plezier doe.

 

Mevrouw De Schamphelaere, in elk geval ben ik het er compleet mee eens dat het Parlement het laatste woord heeft. U hebt verklaard dat de sociale partners zeven jaar, ook tijdens de parlementaire behandeling, het voorliggende ontwerp hebben gedragen en gemaakt. Wij mogen ze daarvoor dankbaar zijn. Vervolgens meldt u dat de commissie een reeks aanpassingen en amendementen heeft doorgevoerd, want de politiek heeft het laatste woord.

 

Ik ben het daar 100 % mee eens. U moet mij in dat geval echter eens het volgende uitleggen.

 

Deze namiddag was er hier in het Parlement een debat over het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden. Alle fracties dringen er al jaren op aan dat voornoemd statuut snel wordt geregeld. Ik ben nog auteur geweest van een resolutie die ik hier in het Parlement samen met uw toenmalige collega, mevrouw D’Hondt, heb ingediend. De resolutie werd met unanimiteit aangenomen. In de resolutie staat dat, indien tegen een bepaalde datum de sociale partners geen akkoord bereiken over het wegwerken van de grote discriminatie tussen arbeiders en bedienden, de politiek zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

 

Vanmiddag hoorde ik hier het pleidooi dat we veroordeeld door het hof, dat de sociale partners te kennen hebben gegeven dat zij er niet uitgeraken en dat ze nu een deadline moeten halen. Welnu, mevrouw, er werden voorstellen ingediend in het Parlement, mevrouw, die de discriminatie opheffen. Maar op dat moment hoor ik uw partij en ook uw eerste minister zeggen: “Ja maar, dat behoort tot het domein van de sociale partners, de politiek moet daar afblijven!”

 

Het is het ene of het andere. Als u voor onderhavig ontwerp, los van het advies van de sociale partners, van oordeel bent dat de politiek het laatste woord heeft, en dat de knoop hier moet worden doorgehakt, waarom doet u dat dan in godsnaam niet, zoals afgelopen week in de commissie, voor de opheffing van de discriminatie tussen arbeiders en bedienden? Leg mij dat eens uit? Er kan maar één verklaring zijn: omdat u niet durft en niet wilt!

 

Leg mij toch eens uit waarom u het voor onderhavig ontwerp wel kunt en voor al die andere ontwerpen niet kunt? Wij hebben van de eerste minister de les gekregen dat wij er moeten afblijven.

 

01.21  Mia De Schamphelaere (CD&V): Ik zal u antwoorden. Het dossier van de gelijkschakeling van arbeiders en bedienden is een zeer complex dossier, want het gaat om...

 

01.22  Renaat Landuyt (sp.a): (…)

 

01.23  Mia De Schamphelaere (CD&V): Mag ik nog iets zeggen? Mijnheer de voorzitter, ik wil voortspreken.

 

01.24  Renaat Landuyt (sp.a): (…)

 

01.25  Mia De Schamphelaere (CD&V): Waar zit ter zake het grote knelpunt? Het gaat daarbij om vele soorten vergoedingen, om uittreding en ontslag, en om vele verplichtingen die allemaal anders geregeld zijn, denk maar aan de vakantiestelsels en de ontslagregelingen. De opheffing van de discriminatie ter zake is natuurlijk een heel nobel doel, maar men moet wel op alle vlakken weten of men het op het hoogste niveau of op het laagste niveau regelt. Dat is een heel complex debat dat door de samenleving gevoerd wordt, en door het sociaal overleg. Af en toe kunnen daar kleine stappen in gedaan worden, maar dat debat zal nog wel een tijd voortduren.

 

Hier gaat het om een ontwerp dat gedragen wordt door de sociale partners. Wij hebben twee adviezen gekregen van de Nationale Arbeidsraad. Hier heeft men het over de bepaling voor wie de opbrengsten van de sancties bestemd zijn, sancties die worden ingevoerd om het sociale recht en het arbeidsrecht te kunnen handhaven. Welnu, ik vind – en dat was ook het oordeel van de meerderheidsfracties – dat de verdeling van die opbrengsten niet thuishoort in onderhavige codificatie. Voorgelegde codificatie moet een groot aantal jaren meegaan. Wij weten op dit moment niet hoeveel een en ander zal opbrengen. Als het systeem heel goed werkt, kunnen er natuurlijk zeer hoge opbrengsten zijn. Maar sanctioneren omwille van de opbrengsten vind ik niet het juiste systeem. De verdeling van de opbrengsten moet op een ander moment gebeuren en zij moet ook op bepaalde momenten herzien kunnen worden.

 

Misschien gaan die opbrengsten verloren voor de sociale zekerheid. Maar wij moeten nu eenmaal nagaan hoeveel opbrengsten er zijn, elk jaar opnieuw. Als de handhaving goed werkt, als de wettekst zeer goed werkt, zullen er hoge opbrengsten zijn. In een andere wet, die hoort bij de begroting, moet de verdeling omschreven worden. Daar zullen wij ook aan werken.

 

01.26  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik onderschrijf volledig het discours van mevrouw De Schamphelaere. Ik wil er alleen nog dit aan toevoegen. Wij hebben onderhavig ontwerp ter bespreking voorgelegd gekregen. Wij hebben er ettelijke besprekingen aan gewijd. Ik heb u echter niet gezien in de commissie, mijnheer Bonte. Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen.

 

01.27  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer Van Cauter, ofwel bent u helemaal naïef, ofwel kent u de voorgeschiedenis van het ontwerp niet. De commissie voor de Sociale Zaken heeft dagen gewijd aan het ontwerp in de vorige legislatuur. Toen de finale beslissing er moest komen, ging het ontwerp om welke reden dan ook naar de commissie voor de Justitie. Mij is het duidelijk waarom dat naar de commissie voor de Justitie is gegaan. Ik zal u zeggen waarom. Het laatste amendement dat u hebt goedgekeurd om middelen te onttrekken aan de sociale zekerheid, zou nooit of te nimmer gepasseerd zijn bij mevrouw Onkelinx. Jamais! Schrijf het op: dat zou nooit of te nimmer onttrokken zijn aan de sociale zekerheid.

 

Bovendien, u zegt dat u het volkomen eens bent met mevrouw De Schamphelaere. U hebt wel twee totaal tegengestelde dingen gezegd. U zegt: "Wij hebben toch wel respect getoond voor de sociale partners. Wij hebben brieven gestuurd en ze hebben niet gereageerd. Wij denken dan ook dat het in orde is." Mevrouw De Schamphelaere zegt: "Wij hebben het sociaal overleg gerespecteerd, met uitzondering van dat laatste amendement over de financiering." Dat zijn wel twee totaal verschillende houdingen in verband met de vraag hoe het zit met het sociaal overleg.

 

U kunt haar volkomen gelijk geven en zij u, maar u zegt wel twee verschillende dingen.

 

01.28  Carina Van Cauter (Open Vld): Ten eerste, ik denk dat het logisch is dat de bespreking van sociaal strafrecht gebeurd in de commissie voor de Justitie.

 

Ten tweede, wij hebben geen twee verschillende dingen gezegd. Ik ben vollediger geweest dan mevrouw De Schamphelaere. Er is effectief, zoals mevrouw De Schamphelaere zegt, expliciet advies gevraagd aan de sociale partners, die het advies ook hebben gegeven. Daarenboven hebben zij de kans gekregen om, indien zij dat wilden, als het ware ambtshalve een advies te formuleren en zij hebben dat niet gedaan. Ik neem dan ook aan dat er effectief geen probleem is.

 

Ten derde, collega Bonte, wij onttrekken geen gelden of middelen aan de sociale zekerheid. Wij hebben ons alleen gekant tegen het principe dat in een wetgeving met betrekking tot sociaal strafrecht automatisch een verdeelsleutel wordt geschreven wanneer men zelfs nog niet weet hoeveel de ontvangsten zullen bedragen en men absoluut geen idee heeft van wat de begrote uitgaven zullen zijn. Dat hoort thuis in een begroting. Ik denk dat wij ter zake een terechte beslissing hebben genomen.

 

01.29  Hans Bonte (sp.a): Ik stel gewoon een nieuw klimaat in de verhouding tussen de politiek en het sociaal overleg vast. Er bestaat nu blijkbaar zoiets als ambtshalve sociaal overleg.

 

Ambtshalve sociaal overleg! Ze konden ambtshalve gereageerd hebben op een brief!

 

Mijnheer de minister, breng eens klaarheid in deze chaos. Is er een akkoord, is er overleg geweest over het amendement of niet? Was er overleg met de sociale partners.

 

01.30 Minister Stefaan De Clerck: Het Parlement heeft het laatste woord en heeft overleg gepleegd.

 

01.31  Hans Bonte (sp.a): Maar niet met de sociale partners, dat is duidelijk.

 

01.32 Minister Stefaan De Clerck: Mijnheer de voorzitter, ik heb pas uiteengezet hoe de zaak tot stand is gekomen. Het is juist dat het sociaal strafwetboek, behandeld in de commissie voor de Justitie, gaat over het sociale strafrecht. De verantwoordelijkheid die de meerderheid heeft, maar ook de regering, om de financiering van de sociale zekerheid in overleg met de sociale partners te verzekeren, is een ander type debat dan waarmee wij nu bezig zijn.

 

In het verleden zijn er inderdaad administratieve boetes betaald, heb ik u gezegd. Nu was er fiftyfifty voorzien, op advies van en na overleg. Ik heb u gezegd dat dit heel anders zou kunnen uitdraaien en in de toekomst veel meer zou kunnen zijn dan een verhouding 50/50. De regering engageert zich om ervoor te zorgen dat de financiering van de sociale zekerheid ook gerespecteerd wordt. U zult dat op de juiste manier beslist zien. De financiering van de sociale zekerheid moet niet worden geregeld in een sociaal strafwetboek; dat moet op de juiste manier gebeuren, met de juiste budgettaire bepalingen in de wetten die daarvoor gemaakt zijn. Dat is de keuze die gemaakt is en dat is de correcte keuze die ik verdedig. Het zal wellicht, zelfs met heel veel zekerheid, meer zijn dan fiftyfifty. Er zal meer dan 50 % naar de sociale zekerheid gaan, dat kan ik u verzekeren.

 

01.33  Mia De Schamphelaere (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik zou graag afronden. Natuurlijk streven we, allemaal hoop ik, naar de ideale wereld waar het arbeidsrecht in al zijn aspecten wordt gerespecteerd en gehandhaafd, en waar er dus geen sociale fraude is. Dat is toch ook uw ideale wereld, mijnheer Bonte. Geen sociale fraude zou betekenen dat er geen opbrengsten zijn. Ik vraag me af waar er een rechtszekere basis is om in een codificatie te bepalen welk percentage van de opbrengsten van administratieve en strafrechtelijke boetes naar de sociale zekerheid gaat. Dit hoort inderdaad thuis op een andere plaats.

 

Mijnheer de minister, mijnheer de voorzitter, wij zijn zeer blij met dit wetboek en wij denken dat het een stevig instrument is voor de handhaving van ons sociaal recht.

 

01.34  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, collega’s, de sfeer zit er al goed in. Hoe later op de avond, hoe boeiender.

 

Het voorliggend wetsontwerp is eigenlijk een heel bijzonder initiatief. De debatten tonen aan dat dit ook politiek bijzonder gevoelig ligt, althans een aantal aspecten ervan.

 

Zoals vele sprekers reeds gezegd hebben, het was een werk van lange adem. Het was een zeer grondig en noodzakelijk werk. Het was een titanenwerk. Eigenlijk is het uitzonderlijk dat een parlement nog over dergelijke wetten stemt, zeer omvattende codificaties. Wij zouden dat eigenlijk meer moeten doen, want dat wordt ook verwacht van ons. Met deze wet hebben wij geprobeerd om orde te scheppen in ik zal niet zeggen chaos, maar in een wetgeving die overal verspreid is in talrijke wetten en die daarom ook zeer moeilijk toepasbaar is of zeer complex is geworden voor al degenen die er dagelijks moeten mee werken. Felicitaties zijn dus zeker op hun plaats voor al degenen die tien jaar lang, met vele tientallen mensen, daaraan gewerkt hebben.

 

Ik zei reeds dat het een bijzonder belangrijk wetboek is geworden, voor alle actoren, voor de werknemers, voor de werkgevers, voor de vakbonden, voor advocaten, voor magistraten. Zij gaan nu een degelijke bundeling krijgen van alle relevante bepalingen.

 

Toch betreuren wij dat niet alle sociale wetten in het wetboek zijn opgenomen. Bijvoorbeeld de wet inzake het welzijn op het werk is niet opgenomen. Wij hebben het daarover ook gehad in de commissie. Het Grondwettelijk Hof heeft daarover een aantal opmerkingen gemaakt in een aantal arresten en gezegd dat een aantal bepalingen te vaag is. Het was eigenlijk de ideale gelegenheid om die bepalingen mee op te nemen in dit wetboek en meteen ook te verduidelijken en te preciseren. Dan was het werk veel vollediger geweest.

 

Collega’s, het bestaan van een dergelijk wetboek, en het gaat inderdaad over strafrecht, is één zaak, de toepassing is natuurlijk een andere zaak. Om dit wetboek in de praktijk naar behoren te kunnen uitvoeren, zal het ook nodig zijn dat er voldoende sociale inspecteurs zijn om de nodige controles uit te voeren. Wij mogen immers een perfecte handleiding geven met een goed overzicht van alle inbreuken en alle sancties, maar als er te weinig middelen zijn om de controle te organiseren, dan zal dit ook niet veel helpen. Belangrijk is dus niet alleen dat wij een goed wetboek hebben — of het zo goed is, daarover zullen we het straks hebben —, maar dat wij ook de nodige middelen kunnen uittrekken voor de controle op het terrein.

 

Zoals reeds gezegd door andere sprekers, degelijk wetgevend werk was het resultaat van tien jaar werk, tot de politiek, meer bepaald de meerderheid en specifiek de liberalen, zich met de zaak gingen bemoeien.

 

Wij hebben het nu over die ene poging, gesteund door de meerderheid, door al degenen die voor sociaal overleg zijn, die voor sterke vakbonden zijn, die voor de sociale zekerheid zijn en vooral voor een goede financiering van de sociale zekerheid. Het zijn vooral degenen die meegestemd hebben met het amendement van de liberalen.

 

Dat was niet de enige poging die werd ondernomen om een aantal fundamentele bepalingen te wijzigen. De eerste poging was, ook vanuit liberale hoek natuurlijk, om het de sociale inspecteurs moeilijker te maken om controles uit te voeren. Men heeft de private lokalen en men heeft natuurlijk de werkplaatsen. Men wilde een derde type, een zogezegd gemengd lokaal, invoeren. Wij hebben lang gediscussieerd over het invoeren van die gemengde lokalen. Dat wou men enkel en alleen om het werk van de sociale inspecteurs moeilijker te maken, want ook dan zou een machtiging van de onderzoeksrechter nodig zijn.

 

Gelukkig zijn die amendementen niet geselecteerd. Dat was een eerste poging.

 

Een tweede poging was wel succesvol. Het was de poging om inderdaad de bestemming van de opbrengsten van de administratieve en strafrechtelijke geldboetes te ondermijnen. Zoals gezegd, 50 % was voorzien in het wetsontwerp, zowel van de administratieve als de strafrechtelijke boetes, die aan de sociale zekerheid zouden worden bezorgd. Dat was een grote doorn in het oog van de liberalen.

 

Wat hebben de liberalen gedaan? Eigenlijk spelen zij het hier niet correct. Eigenlijk zijn ze schijnheilig wanneer ze zeggen dat het geld niet in de kas gestort mag worden. Dat was het eerste amendement dat de liberalen hebben ingediend, maar dat ze niet goedgekeurd kregen. Er zou niet alleen 50 % gegeven worden aan de sociale zekerheid, maar ook 5 % aan de zelfstandigen. Dat was wat zij oorspronkelijk wilden. Dat was absoluut geen schande.

 

De liberalen hebben dus eerst geprobeerd om 5 % van de opbrengsten te verkrijgen om in de kas van de zelfstandigen te kunnen krijgen. Dat is niet gelukt. Wat doen ze dan? Welnu, dan schaft men maar meteen alles af. Dan gaat alles naar de staatskas. Vervolgens verkondigen ze hier een mooi verhaal, zeggende dat niet bij wet bepaald moet worden waar die opbrengsten naartoe moeten gaan. Dat was wel de oorspronkelijke bedoeling, dus de bedoelingen zijn niet eerlijk.

 

01.35  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer Van Hecke, al doende leert men.

 

01.36  Renaat Landuyt (sp.a): U bent goed bezig!

 

01.37  Carina Van Cauter (Open Vld): Al doende leert men. Bij eerste lezing stelde ik inderdaad vast dat een verdeelsleutel was ingeschreven in het sociaal strafwetboek, waarbij 50 % van de opbrengsten zou toekomen aan de RSZ, aan de rijkssociale zekerheid van de werknemers.

 

Nochtans zijn enkele van de inbreuken ook inbreuken waarvan de opbrengsten zouden moeten toekomen aan de zelfstandigen. We denken maar aan de carrousels waarbij aan werknemers een sociaal statuut gegeven wordt, enkel en alleen om bepaalde rechten te openen.

 

Na bespreking en rijp beraad – de bespreking in de commissie dient daar ook toe, denk ik – hebben wij effectief beseft dat de verdeelsleutel en de toewijzing, de affectatie van die middelen, niet ingeschreven dienen te worden in het Sociaal Strafwetboek, omdat het daar niet in thuishoort. De begroting van middelen, de raming van inkomsten en het nagaan welke middelen effectief noodzakelijk zijn voor een goede sociale zekerheid, hoort thuis in de begrotingsbesprekingen. Dat is uiteindelijk het finaal amendement dat wij hebben ingediend en dat behouden werd, gesteund door de meerderheid.

 

01.38  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, bij elk betoog leert men hier bij. Ik hoor mevrouw Van Cauter daarstraks met vuur pleiten dat we die middelen vanwege het orthodox begrotingsbeleid niet per definitie mogen versleutelen naar de sociale zekerheid. Dat heb ik u horen zeggen.

 

Ik ben echter absoluut voorstander van uw eerste amendement, waarover de heer Van Hecke ons hier informeert. Uw eerste amendement stelt dat de middelen die we recupereren uit inbreuken op de sociale wetgeving voor de helft naar de sociale zekerheid gaan. Daarna kan men discussiëren over een verdeelsleutel tussen zelfstandigen en werknemers. Ik ben daar voorstander van, omdat men dan ophoudt de socialezekerheidsmiddelen te nationaliseren, wat nu gebeurt. Een deeltje van de sociale zekerheid wordt op dat moment genationaliseerd.

 

Mijnheer De Clerck, in de geschiedenis van onze sociale zekerheid wilden de werkgevers- en werknemersorganisaties absoluut de zorg en de verantwoordelijkheid dragen voor een goede financiering van de sociale zekerheid, om niet afhankelijk te zijn van de wispelturigheid van regeringen, waarbij al dan niet toegevingen moeten worden gedaan. Dat is precies het essentiële verschil met uw voorstel van daarstraks, om toch een deel te versleutelen naar de sociale zekerheid. Wat mij betreft, mag de helft naar de werknemers gaan en de andere helft naar de socialezekerheidssystemen. Ik ben daar voor, maar laten we niet doen wat de meerderheid nu verdedigt. Laten we het niet vanwege een orthodox begrotingsbeleid allemaal aan de staatskas geven.

 

01.39  Carina Van Cauter (Open Vld): De uiteindelijk geamendeerde tekst van het ontwerp bewijst dat wij daadwerkelijk een orthodox begrotingsbeleid ondersteunen. U hebt het over schijnheiligheid, maar wat u nu zegt, is niet wat uw fractie heeft voorgehouden in de commissie. Als ik het mij goed herinner, waren jullie tegen het versleutelen van een gedeelte van de opbrengsten naar het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

 

01.40  Sonja Becq (CD&V): Mijnheer Bonte, ik wil twee opmerkingen maken.

 

Ten eerste, mijnheer Bonte, ik luister naar u. Ik heb u vroeger regelmatig gehoord in de commissie voor de Sociale Zaken. U verdedigt de sociale partners en het overleg tussen de sociale partners als het u uitkomt om tegen te zijn, want ik heb u al even vaak horen zeggen dat men niet altijd naar de sociale partners moet luisteren.

 

Ten tweede, mijnheer Bonte, als wij in een fifty-fiftyverdeling hadden voorzien, zou u hebben geprotesteerd omdat het in realiteit een 90/10-verdeling is.

 

01.41  Hans Bonte (sp.a): Mevrouw Becq, wat ik zou hebben gezegd, in deze of gene hypothese, daar antwoord ik zelfs niet op. We kunnen er uren over debatteren als u dat wil, maar ik stel voor om het zo te laten.

 

Tien jaar geleden, zes jaar geleden, vorig jaar en wellicht ook morgen ben ik ervan overtuigd dat de politiek het laatste woord heeft. Dit staat niet in tegenstrijd met groot respect voor het sociaal overleg. Wat ik daarstraks heb opgemerkt wil ik ook nog eens onder uw aandacht brengen: het gaat over het beheer van de sociale zekerheid, over de inning en de uitgaven van socialezekerheidsmiddelen. Ik wil niet dat we tornen aan de verantwoordelijkheid van de sociale partners. We moeten respecteren wat hier in de wet niet gebeurt.

 

Deze middag heb ik tijdens het debat op het eenheidsstatuut gewezen.

 

De minister en de eerste minister zeggen: het hele Parlement is voorstander om knopen door te hakken. We hebben resoluties goedgekeurd. Iedereen is het ermee eens dat de discriminatie van arbeiders moet ophouden. Maar, zegt de eerste minister, wij gaan het niet doen, de sociale partners moeten het doen.

 

Deze hypocrisie heb ik vandaag binnen uw partij vastgesteld.

 

01.42  Camille Dieu (PS): Monsieur le président, je voudrais rappeler que l'objectif principal d'un meilleur contrôle de la fraude sociale est d'éradiquer le travail au noir et de parvenir à une alimentation saine de la sécurité sociale grâce à la contribution de ceux qui travaillent ou de ceux qui procurent du travail. Tel est l'objectif final.

 

N'étant pas membre de la commission de la Justice, c'est dans cette enceinte que j'ai entendu tenir des propos concernant les moyens pour atteindre cet objectif. Mais toujours est-il que l'objectif final est d'alimenter la sécurité sociale de manière correcte. Et je voudrais d'ailleurs qu'il en soit de même pour la fraude fiscale!

 

01.43  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Dat is een heel terechte opmerking, maar ondertussen wordt de sociale zekerheid geplunderd.

 

Ik was wel onder de indruk van het betere bochtenwerk van mevrouw Van Cauter toen zij probeerde uit te leggen hoe ze van haar eerste amendement met betrekking tot de 5 % voor de zelfstandigen tot de andere redenering is gekomen.

 

Ook de redenering van de meerderheid getuigt van het betere bochtenwerk. Als men de redenering volgt, die nu door de meerderheid wordt aangehouden, zult u nog veel andere wetten moeten wijzigen. Er zijn nog wetten waar opbrengsten of een deel van de opbrengsten rechtstreeks naar de sociale zekerheid gaan. Ik denk aan de accijnzen op de tabak en misschien ook op de brandstoffen. Ik ken dat niet van buiten, maar er zijn nog opbrengsten die naar de sociale zekerheid gaan.

 

Mijnheer de minister, als u consequent bent, zult u dan al die wetten wijzigen? Zult u zeggen: dat kan allemaal niet, dat moet allemaal in de grote pot komen en wij, de grote, sociale regering die wij zijn, zullen dat verdedigen en wij zullen zelfs nog veel meer aan de sociale zekerheid geven. Gelooft u dat werkelijk? U gelooft natuurlijk veel.

 

Wat zullen wij dan met het boetefonds doen? De boetes komen binnen, gaan in een fonds en worden gebruikt om de gemeenten in hun verkeersveiligheidsbeleid te ondersteunen. Dat mag ook niet meer. De liberalen hebben nu een nieuwe lijn, die door de meerderheid wordt gevolgd. Dat mag niet meer. Dat moet allemaal in de algemene middelen worden gestort. Zult u dan ook zeggen: wij zullen dan nog veel meer aan de gemeenten geven. Wie gelooft dat nog allemaal? Ik denk dat de meerderheid hier werkelijk een mal figuur slaat.

 

Het resultaat is bekend: minder geld voor de sociale zekerheid. Daarmee gaan wij 35 jaar terug in de tijd. Wij hebben dat gezien in de historiek van de wet. De eerste bepaling dateert van 1971 en bepaalt dat alle inkomsten integraal naar de Schatkist gaan. Dat was toen de regel.

 

In 1994 is dat gewijzigd en ging 50 % naar de RSZ. Dat was ook een wet. Die wet van 1994 schaffen wij nu waarschijnlijk af. Ik hoop voor u dat die wet wordt afgeschaft, anders blijft de bepaling wat de besteding van de opdrachten betreft overeind.

 

In 2009 zeggen wij dat we alles opnieuw aan de Schatkist uitkeren. In 2009 staan wij dus op hetzelfde niveau als in 1971 toen de eerste wetgeving hierover werd gemaakt. Dat is van de hand van de regering die vooruitkijkt, die toekomstgericht is.

 

Om die aanslag op de sociale zekerheid tegen te gaan, heeft Ecolo-Groen! samen met de collega's van sp.a een amendement ingediend, dat ertoe strekt om dat geld opnieuw aan de sociale zekerheid toe te wijzen, zoals oorspronkelijk was bepaald.

 

Ik denk dat er een compromis mogelijk is. Ik zie dat sp.a wel te vinden is voor het oorspronkelijk amendement van mevrouw Van Cauter. Mocht de meerderheid ons amendement over de 50 % steunen, dan kunnen wij eventueel het amendement in verband met de 5 % van mevrouw Van Cauter steunen en geraken wij er ook uit.

 

Dat is een win-winsituatie voor de sociale zekerheid en dan hoeft de minister elk jaar dat moeilijke debat in de regering niet meer te voeren en vechten voor de middelen voor de sociale zekerheid en worden die opbrengsten automatisch toegekend, zowel aan de RSZ als aan de zelfstandigen. Ik denk dat dat een mooi compromis zou kunnen zijn, maar blijkbaar is daarvoor nog wat overleg nodig.

 

Een tweede heikel punt – wij hebben oorspronkelijk immers wel degelijk een heel mooi werkstuk gekregen – gaat over de strafmaat. Het is de bedoeling dat wij zoveel mogelijk de sociale fraude kunnen bestrijden. Wanneer inbreuken worden vastgesteld, moet er natuurlijk worden gesanctioneerd. Wij kunnen via administratieve weg en via strafrechtelijke weg sanctioneren. Er zijn vier niveaus. Het voordeel is dat de vier niveaus op elkaar zijn afgestemd, zowel aan strafrechtelijke als aan administratieve zijde.

 

Voornoemde afstemming was een groot probleem in het verleden. Een grote verdienste van het voorliggende ontwerp is dan ook dat de afstemming is geregeld. Er zijn echter ook verschuivingen. Zij zijn natuurlijk noodzakelijk of evident, wanneer verschillende wetgevingen moeten worden opgegeven of in de vier bedoelde tabellen moeten worden ingepast. Voor sommige inbreuken verstrengen de straffen: De geldboetes gaan omhoog. Bij andere inbreuken gaan de geldboetes naar beneden. Bij nog andere inbreuken worden vastgelegde gevangenisstraffen afgeschaft.

 

Niettemin wil ik, zoals ik ook in de commissie heb gedaan, drie voorbeelden geven van inbreuken die vrij licht worden bestraft. Een eerste voorbeeld – er zijn veel voorbeelden te geven – zijn de inbreuken op de dag- en weekgrens van de arbeidstijd. Wij en de vakbonden hebben lang gevochten voor regels over de arbeidsduur: een maximaal aantal uur per dag en een maximaal aantal uur arbeidstijd. Wat staat in het ontwerp? Wij zullen dergelijke inbreuken op niveau 2 sanctioneren. Wat betekent voornoemde bepaling? Bij gebruik van de strafrechtelijke piste gaat het om straffen van 50 tot 500 euro maal 5,5. Wij hebben het over het strafrecht. Zo komen wij op een minimumboete van 275 euro uit. In het ontwerp is echter bepaald dat de sancties tot 40 % van het minimumbedrag kunnen worden verminderd. Wanneer wij voornoemde bepaling toepassen, is de minimumsanctie 110 euro per inbreuk en per persoon, wat natuurlijk niet veel is.

 

Mijnheer de minister van Justitie, u bent niet de minister van Binnenlandse Zaken, maar ik geef u een voorbeeld. Wanneer u in Gent met de fiets een straat inrijdt waar dat niet mag omdat men niet weet dat er eenrichtingsverkeer geldt, krijgt u een minnelijke schikking van 150 euro. Wij beboeten in het voorliggende ontwerp inbreuken op de sociale wetgeving, bijvoorbeeld inbreuken op de dag- en weekgrens, met een minimumboete van 110 euro. Indien het om een administratieve sanctie gaat, is de boete 55 euro. Dat zijn, in vergelijkend perspectief bekeken, de niveaus die in de voorliggende tekst worden gehanteerd en die, naar mijn gevoel, enigszins te laag liggen.

 

Het gaat natuurlijk over minima. Het kan zijn dat de boete meer zal zijn.

 

Ten tweede, een ander voorbeeld zijn de inbreuken op de moederschaps- en vaderschapsrust. Ik kijk daarbij specifiek naar de gezinspartij, zijnde CD&V. Dergelijke inbreuken zijn ook als niveau 2 gecatalogeerd. Dat wil zeggen dat de minimale, administratieve geldboete 55 euro bedraagt.

 

Het is een strijd van vele jaren geweest om ouderschapsverlof aan vaders en moeders te laten toekennen. Voornoemd verlof is maatschappelijk heel relevant. Nu bepaalt het ontwerp dat een werkgever die weigert de werknemer het recht op ouderschapsverlof toe te kennen, een administratieve minimumboete van 55 euro krijgt.

 

Dit is de keuze die is gemaakt. Ik heb die opmerking gemaakt in de commissie maar ik werd helaas niet gesteund. Nachtarbeid, daar vallen wij straks ook onder. Hier gaat het echter om nachtarbeid voor jeugdige werknemers. Idem dito, niveau 2. We kunnen lang discussiëren over welk niveau van bestraffing noodzakelijk is. Men zou op bijna elk artikel amendementen kunnen indienen en een discussie voeren over de hoogte van de strafmaat. Dat heeft weinig zin. Men heeft een bepaald ontwerp gemaakt en wij vinden dat bepaalde sancties iets te laag zijn. Ze zijn echter wat ze zijn. De problemen zijn geschetst. Het meest fundamentele probleem is wat er gebeurd is met de opbrengsten. Wij zullen dit ontwerp dan ook niet goedkeuren.

 

01.44  Renaat Landuyt (sp.a): Mijnheer de voorzitter, waarde collega’s, ik kom uit Brugge, de stad van de familie Van Acker die de grondleggers waren van de sociale zekerheid.

 

Wij zouden in ons land trots moeten zijn op ons systeem van sociale zekerheid. Dat houdt echter een bepaalde logica in die men vandaag wenst af te bouwen. Wat wij hier vandaag goedkeuren zouden we met zijn allen moeten toejuichen. Eindelijk is er een instrument, met name letterlijk een sociaal strafwetboek dat jarenlang uitgewerkt is samen met de sociale partners.

 

Voordat het hier behandeld werd in de commissie voor de Justitie — waar ik er mij voor het eerst volledig van distantieerde — werd het samen met de sociale partners uitgewerkt als het sluitstuk van ons systeem van sociale zekerheid. In 2006 hebben we nog beslist om voor de administratieve boetes, ingevolge de miserie die men heeft omdat sommigen hun bijdragen niet leveren en hun solidariteit niet betuigen, niet 50 % maar 100 % van de administratieve boetes naar de sociale zekerheid te sturen Dat was toen de correcte sfeer bij de vorige meerderheid.

 

Deze meerderheid zet stappen in de afbouw van ons systeem van sociale zekerheid. Dit sociaal strafwetboek, tien jaar lang onderhandeld met de sociale partners, was bedoeld als een sluitstuk, als een voorbeeld voor de fiscale fraudebestrijding. Men gebruikt het argument dat men niets kan doen tegen fiscale fraude omdat er sociale fraude is. Wij hebben altijd gezegd dat ook het sociale luik correct moet verlopen en dat wij ervoor zouden zorgen dat eenieder die instaat voor de inspectie en de vervolging ter zake, over een duidelijk wapen beschikt, maar met een duidelijk sluitstuk.

 

We zullen de sociale fraude niet bestrijden om het verlies van de fiscale fraude te dekken. Dit is wat men nu voorstelt. We hebben morgen een beter wapen om de sociale fraude te bestrijden en we zullen het besteden aan het verlies van de fiscale fraude. Dat is het perverse van wat hier begint. De bedoeling was altijd dat we de sociale zekerheid beter zouden bewaken en dat we ervoor zouden zorgen dat de miserie van de sociale zekerheid - het feit dat er te weinig geld binnenkomt door de bijdragen die niet worden betaald en dat, zoals op een gewone factuur, wordt gecompenseerd door administratieve boetes - wordt opgelost. In 2006 werd dit nog versterkt, vandaag gaat men het herleiden tot 0 %, dus afschaffen.

 

Op het vlak van de fiscale fraude heeft men niet de wil om een goed strafwetboek op te stellen, maar wel voor de sociale fraude om de verliezen van de fiscale fraude te dekken. Dit is wat vandaag zal worden goedgekeurd. Het is bijzonder spijtig dat een werk van 10 jaar - een meer efficiënt wapen om de sociale solidariteit correct te beleven - onderuit wordt gehaald met een amendement dat tersluiks in de commissie voor de Justitie werd ingediend zonder afspraken ter zake met de commissie voor de Sociale Zaken - daar zou het trouwens niet gelukt zijn - en zonder afspraken met de sociale partners.

 

C'est dommage que votre chef de groupe ne soit pas présent, chers collègues du PS. C'est très dommage. En effet, je me pose la question de savoir ce que nous ferons au moment où l'on nous demandera de supprimer les tribunaux du travail. Ce sera cela le deuxième pas!

 

Dus, men begint met te zeggen dat de sociale fraude het verlies van de fiscale fraude mag betalen. De volgende stap is de afschaffing van de arbeidsrechtbanken. Ik kijk ernaar uit wat dan de houding zal zijn van de PS en van de mensen van het ACW. Dat is namelijk de logica van het voorliggend wetsontwerp. Ik zeg het met spijt, maar door dit ene manoeuvre wordt een zeer mooi werk van tien jaar lang onderuit gehaald.

 

Ik vraag aan iedereen die de sociale zekerheid genegen is, om toch nog even na te denken en ons amendement te steunen, eventueel met een subamendement voor de zelfstandigen — ons niet gelaten.

 

01.45  Clotilde Nyssens (cdH): Monsieur le président, chers collègues, il est dommage de se focaliser sur un article que l'on a décidé de modifier non pas quant au fond mais simplement quant à la place qu'il occupe dans notre organisation législative. Je trouve cela particulièrement ingrat pour les personnes qui ont travaillé pendant plus de dix ans. Ces personnes sont présentes ce soir et je les en remercie. Je citerai parmi elles Mme Franquinet, M. Van Damme, toute l'équipe de droit social, les professeurs de Liège, les partenaires sociaux.

 

Il y a ici des centaines d'articles qui sont le fruit d'une codification. Dans cette assemblée, on ne vote jamais un code! Le Grand Franchimont n'est jamais passé! Le fait de voter un code aujourd'hui, c'est un événement!

 

Je déplore que votre vision de ce dont nous avons longuement parlé ne corresponde absolument pas à celle des personnes présentes. Je vais me mouiller personnellement, ce qui est très rare! J'ai une sensibilité pour le droit social. Je ne vais pas raconter ma vie mais je suis particulièrement fâchée ce soir! J'ai fait mon stage d'avocat en droit social. J'ai un aïeul, que je n'ai jamais cité, qui a été le premier ministre du Travail en Belgique. Il s'appelait Albert Nyssens et c'est lui qui a fait les lois concernant la durée du travail, le travail des enfants, le repos. C'est donc vraiment une gifle malsaine que vous donnez ici à l'ensemble de la majorité!

 

(Applaudissements)

 

Je n'ajouterai rien sur ce sujet car nous n'avons pas encore parlé des autres articles. Il y en a des centaines.

 

Ce projet est une codification d'un ensemble de lois, attendue par tous les acteurs, que ce soient les avocats, les partenaires sociaux, tous ceux qui plaident devant les tribunaux ou encore les employeurs. Il a été très difficile de comprendre la logique, le montant et la nature de la sanction dans les différentes lois de droit social éparses dans notre législation.

 

Ce Code clarifie les choses de manière cohérente, ce qui n'est jamais le cas dans ce parlement. Trop souvent, nous votons dans la précipitation des lois manquant de cohérence. Ce qui nous est présenté aujourd'hui est un modèle de code en termes de forme, de méthodologie et de contenu. Nous parlementaires, nous ne sommes pas capables de produire un tel travail. Nous n'en avons pas le temps. Ce sont les partenaires sociaux qui ont donc effectué ce travail.

 

Ce Code a le mérite non seulement de reprendre l'ensemble des lois mais aussi – on n'a pas assez insisté sur ce point – d'ajouter des garanties procédurales pour toutes les missions des inspecteurs sociaux, ce qui est très important. En effet, le nombre d'inspecteurs sociaux est élevé même s'il reste insuffisant. Pour ma part, je souhaiterais que ces inspecteurs soient plus nombreux pour veiller à l'application de chacun des articles.

 

Par ailleurs, toutes les déontologies en vigueur au niveau du ministère de l'Emploi sont aujourd'hui reprises dans un code. Et chacun pourra dorénavant connaître l'ampleur de sa mission. Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont inspirés des garanties procédurales prévues dans le Code Franchimont. Ainsi, par exemple, les garanties et le contenu des procès-verbaux d'audition sont calqués sur le droit pénal.

 

Je suis assez fière car, pour une fois, la commission de la Justice a pu traiter d'une matière relevant du droit social. Habituellement, de telles matières nous échappent car elles relèvent, à juste titre, de la commission des Affaires sociales. Mais il était important, étant donné la nature mixte de cette matière, que la commission de la Justice s'en saisisse. En effet, ne croyez pas que les membres de cette commission ne soient pas concernés par le droit social qui relève d'une logique bien particulière qui n'est pas celle du droit pénal ou du droit commun! Il faut avoir une sensibilité sociale particulière pour traiter ce genre de matière.

 

01.46  Hans Bonte (sp.a): (…)

 

01.47  Clotilde Nyssens (cdH): Laissez-moi parler! Je vous répondrai ensuite.

 

Le président: Madame Nyssens, il s'agit d'un débat et M. Bonte demande la parole.

 

01.48  Clotilde Nyssens (cdH): Monsieur le président, laissez-moi poursuivre encore quelques instants et puis, j'écouterai M. Bonte.

 

Le président: Madame, chaque membre de cette assemblée a le droit d'interrompre.

 

01.49  Hans Bonte (sp.a): Mevrouw Nyssens, ik ben het bijna integraal eens met wat u zegt. Het siert u dat u inderdaad ook verwijst naar het verleden. Ik wil daaraan toevoegen dat ook toen de ministers van Werk zeker bij de ontwikkeling van belangrijke wetten eigenlijk veel meer een notarisfunctie hadden, want sociale zekerheid en sociale wetgeving is in belangrijke mate gemaakt via sociaal overleg, om te beginnen met de besluitwet van 1944 rond de opbouw van de sociale zekerheid. U heeft gelijk om dit in een dergelijk historisch perspectief te zetten.

 

Ik wil daar wel twee dingen aan toevoegen. Het was misschien beter geweest voor het debat dat de finale teksten werden bediscussieerd in de gemengde commissie voor de Justitie en voor de Sociale Zaken. Vandaag krijgen wij voorstellen en ontwerpen van de regering waar ook nog altijd strafbepalingen en sancties in staan. De commissie voor de Sociale Zaken is echt wel mee met de discussies over efficiëntie enzovoort. Naar de kern van de zaak hebt u overschot van gelijk: hier is een einde aan titanenwerk aan het komen.

 

Het enige punt dat ik ook aan u wil vragen, is: wat heeft de bepaling dat er zoveel middelen naar de sociale zekerheid dan wel naar de staatskas moeten gaan, te maken met juridische competentie? Niets, juist niets. Dit is hier een inbreuk op een zeer lange traditie waarbij het principe wordt losgelaten dat de sociale partners mee beslissen over de inrichting van het sociaal model. Dat is wat hier gebeurt en dat is ook ons enige punt van kritiek dat we op heel die wetgeving hebben.

 

01.50  Clotilde Nyssens (cdH): Nous aurons l'occasion de travailler ensemble puisque le Code contient un article extrêmement intéressant qui met sur pied un conseil consultatif du droit pénal social. Cette structure a pour mission de donner des avis, d'initiative ou à la demande du parlement ou d'autres personnes intéressées, sur les questions d'application de ce Code ou sur les nouvelles questions de droit social.

 

Lorsqu'il y a des projets de cette nature, il serait intéressant que les commissions travaillent de manière conjointe. Je suis tout à fait ouverte à cette idée. Mais quand on demande un avis sur un texte à une autre commission, vous savez comment cela se passe!

 

01.51  Bruno Tobback (sp.a): Mijnheer de voorzitter, laten wij, daar mevrouw Nyssens het zelf voorstelt – en ik ben het eens met haar – die mooie woorden toepassen, nu, voor het te laat is. Laten wij dit hele ontwerp inderdaad terugsturen naar een gezamenlijke commissie en laten wij het daar behandelen zoals zij ons voorspiegelt omdat dat zeer correct zou zijn.

 

Ik vraag mij af waarom u die mooie woorden komt brengen terwijl u ze in de praktijk niet toegepast hebt. “Het is gemakkelijk voor de toekomst.” Maar laten wij het onmiddellijk toepassen, collega’s! Laten wij dit hele verhaal terugsturen naar de commissie. Laten wij er een gemengde commissie van maken en een correct overleg voeren.

 

01.52  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Madame Nyssens, je suis un membre assidu de la commission des Affaires sociales. J'interviendrai après vous.

 

Nous avons effectivement remis un avis sur le texte dans sa forme initiale. Il en fut de même pour le Conseil national du Travail qui a remis un avis plutôt positif sur la base de la version originale du texte. Quelques amendements techniques ont amélioré le texte mais un amendement en particulier l'a changé fondamentalement. C'est un choix politique antisocial, anti-financement de la sécurité sociale! Or, on constate aujourd'hui des pertes d'emploi et des difficultés à financer la sécurité sociale.

 

Une réunion conjointe de la commission de la Justice et de la commission des Affaires sociales permettrait de remettre les choses à leur juste mesure. Ce n'est pas un choix juridique que vous avez posé. C'est un choix politique avec la désaffectation de ces recettes au budget de la sécurité sociale!

 

01.53  Clotilde Nyssens (cdH): Monsieur Gilkinet, vous avez une vision du droit très particulière. Dire que la commission de la Justice est constituée de notaires qui sont formels et qui s'occupent du droit sans s'occuper du fond n'est pas tout à fait avoir une bonne vision du rôle de la commission de la Justice.

 

Vous soutenez à présent l'idée d'une commission conjointe. Vous ne l'aviez pas proposée auparavant. On verra pour l'avenir!

 

J'en viens à la quatrième remarque. Des choix politiques ont été posés dans ce texte. Ce n'est pas seulement une codification, le fait d'établir une échelle de peines, de revoir des peines et d'instituer quatre catégories de peines, comme l'a rappelé M. Van Hecke. On a chargé les personnes qui ont travaillé sur ce texte d'une mission de forme et de codification mais il est évident que, pour codifier, il a fallu instaurer une échelle des peines et proposer des variantes en faisant des choix qui dépassent la simple forme. Je suis bien d'accord sur ce point avec M. Van Hecke.

 

Je suis très heureuse que ce Code soit voté. Je n'espérais pas qu'il le soit aussi rapidement, étant donné les autres expériences malheureuses que j'ai eues avec des codes. Je me réjouis du fait que tout le travail accompli ait pu être utilisé et que le gouvernement puisse faire une répartition qui sera plus avantageuse à la sécurité sociale que celle inscrite dans le paragraphe supprimé.

 

01.54  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Chers collègues, monsieur le ministre, je serai bref. Je ne suis pas membre de la commission de la Justice et je n'ai nullement participé aux travaux de la commission à propos de ce Code pénal social. Néanmoins, je suis membre de la commission des Affaires sociales, qui n'est pas indifférente à cette matière et qui a remis un avis initial par rapport à ce texte. J'ai attentivement écouté ce débat et ai lu avec intérêt le rapport de la commission. En conséquence, j'aurai quelques remarques à apporter. J'invite mes collègues du cdH et du PS à être attentifs à ce qu'ils s'apprêtent à voter. J'ignore si chacun en est bien conscient.

 

L'objectif de ce texte, comme le rappelle le Conseil national du Travail, dans son avis initial est "d'améliorer la lisibilité et la cohérence du droit pénal social et de rechercher à diversifier les sanctions pénales, en vue d'accroître l'efficacité du droit pénal social dans le respect des droits fondamentaux, tels que le respect du principe de la légalité des peines et du respect de la vie privée".

 

Ce texte est en projet depuis dix ans. Il faut saluer les personnes qui y ont travaillé pendant tout ce temps. Nous y sommes évidemment sensibles. Ce projet a fait l'objet d'une longue maturation, de nombreuses consultations, dont celle des partenaires sociaux réunis au sein du Conseil national du Travail, ce qui est positif en soi, si ce n'est qu'on y a apporté dans la dernière ligne droite une modification fondamentale.

 

Globalement, le grand-oncle de Mme Nyssens serait assez fier de ce travail. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des principes, mais plus précisément sur la question des sanctions. Celles-ci doivent en effet être proportionnées, ni trop faibles, parce qu'inutiles, ni trop fortes parce que jamais appliquées, comme les peines de prison qui figuraient dans les anciens textes. Elles doivent être proportionnées pour être réellement dissuasives. L'idéal est qu'il n'y ait pas de sanction, que chacun respecte le droit social, règle les cotisations, que l'on ne doive pas poursuivre les fraudeurs, que ce soit sur le plan social ou fiscal. Vous savez combien nous sommes attentifs à la lutte contre la fraude fiscale!

 

À ce titre, en ce qui concerne la proportion des peines, je ne peux que partager les inquiétudes de mon collègue Stefaan Van Hecke, quant à la faiblesse de certaines pénalités relatives à des questions essentielles, comme la législation sur le temps de travail, la durée maximum sur un jour ou sur une semaine, le travail de nuit, les congés de paternité et de maternité, autant d'avancées sociales importantes vis-à-vis desquelles les travailleurs sont parfois démunis par rapport à leur employeur. Il importe de disposer d'un Code pénal social avec des sanctions.

 

C'est le bâton derrière la porte pour encourager les employeurs à respecter le droit social.

 

Ces pénalités ne nous semblent pas tout à fait bien proportionnées. Elles sont potentiellement inefficaces par rapport à leurs objectifs fondamentaux.

 

Notre critique la plus grave, et vous l'aurez compris dans les interventions déjà formulées, est la conséquence de deux amendements, introduits apparemment un peu fortuitement; par Mme Van Cauter du Vld et votés par l'ensemble de la majorité, y compris le PS, y compris le cdH, y compris le CD&V qui montre parfois un certain sens social, qui participe à de grands rassemblements et qui semble intéressé au financement de la sécurité sociale.

 

Ces amendements nos 80 et 81 modifient l'affectation du fruit des amendes consécutives à l'application de ce Code pénal social. Madame Dieu, vous avez raison, l'idéal serait que ces amendes égalent zéro. Aujourd'hui, il s'agit à peu près de 4 millions d'euros annuellement.

 

Précédemment, après avoir pris mes renseignements pour savoir comment cela fonctionnait, les textes indiquaient une répartition 50/50: 50 % pour la sécurité sociale et 50 % pour le budget général; dans les faits, il paraît que c'était 90 % pour la sécurité sociale et 10 % pour le budget, je ne sais par quel effet magique, mais ce n'est pas très important.

 

Deuxièmement, le texte original déposé par le gouvernement, approuvé par le CNT, approuvé par la commission des Affaires sociales, prévoyait un statu quo à 50/50: 50 % pour la sécurité sociale et 50 % pour le budget général. Ces amendements introduits, votés par la majorité, réduisent à zéro la part des montants ristournés à l'ONSS. C'est une option de la majorité: du cdH, du CD&V, du PS et, évidemment, du MR et du Vld, ce qui est moins étonnant.

 

À nos yeux, c'est inacceptable. Il ne fallait pas déposer d'amendement, monsieur Flahaux. Comme nous l'avons dit dans le débat d'actualité tout à l'heure, dans la situation de crise que nous vivons, la sécurité sociale fonctionne comme ce filet de secours; elle est mise à rude épreuve et il a fallu, par diverses mesures (…)

 

01.55  Clotilde Nyssens (cdH): (…) Ce n'est pas 50/50, c'est encore plus!

 

01.56  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Oui, c'est bien ce que j'ai dit.

 

01.57  Clotilde Nyssens (cdH): Alors pourquoi plaidez-vous pour ce texte, puisque c'est mieux d'avoir 90/10?

 

01.58  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Je pourrais déposer un amendement qui dirait 100/0. Cette sécurité sociale, nous en avons débattu cette semaine en commission des Affaires sociales. On va chercher partout des réserves pour essayer de la refinancer, pour qu'elle tienne le coup. On a besoin plus que jamais de financement pour la sécurité sociale. C'est toujours un choix politique, dans un gouvernement avec des partis plutôt à droite sur le plan socio-économique et des partis plutôt à gauche. C'est un combat de tous les jours, chacun luttant pour sa cause, pour essayer d'obtenir plus de financement pour la sécurité sociale. S'il y a des mécanismes automatiques de financement, il ne faudra pas mener ce combat tous les ans au moment des négociations budgétaires.

 

01.59  Geert Versnick (Open Vld): Ik heb de indruk dat u er op een dogmatische manier van uitgaat dat dit automatisch minder middelen zou genereren voor de sociale zekerheid. Welnu, op het ogenblik dat de fondsen naar de algemene middelen gaan, kunnen er vanuit de algemene middelen, middelen ter beschikking worden gesteld van de sociale zekerheid.

 

Goede collega's, denk even na over speciale fondsen, over middelen die her en der zijn verspreid. Recent vernamen we dat er 25 miljoen euro verloren is gegaan omdat er met deze middelen een speciaal fondsje was opgericht. Dat speciaal fondsje was belegd in twijfelachtige producten. Ik denk dat het veel wijzer is om de centen naar de centrale middelen te laten vloeien. Deze rijksbegroting wordt jaar na jaar gedefinieerd en gecontroleerd in dit Parlement. Hier wordt beslist waaraan de middelen moeten worden besteed. Dat is veel wijzer.

 

01.60  Bruno Tobback (sp.a): Volgens de redenering van de heer Versnick kunnen we meteen het hele globaal beheer afschaffen en het allemaal bij de algemene middelen gooien.

 

Mijnheer Versnick, u zegt dat we de middelen in een fondsje kunnen steken, maar dan hebt u uiteraard niet goed begrepen hoe het werkt. Die middelen gaan niet naar een obscuur fondsje, maar rechtstreeks naar de sociale zekerheid. Uw redenering is bovendien dat de middelen niet rechtstreeks naar de sociale zekerheid hoeven te gaan, maar wel via de algemene middelen.

 

Hij is hier nu niet zo vaak de laatste tijd, maar u heeft toch een minister van Vereenvoudiging? Waarom wil u nu absoluut een omweg via de algemene middelen als het uw bedoeling is om de fondsen naar de sociale zekerheid te loodsen? Doe het dan meteen! Bespaar u de moeite, bespaar u het amendement. Als u de zaken laat zoals ze zijn, dan gaat dat geld naar de sociale zekerheid.

 

Wat u doet kan twee redenen hebben. Ofwel wil u het ingewikkeld maken, maar daar durf ik u niet van verdenken; ofwel wil u niet dat het geld naar de sociale zekerheid gaat. Dat zijn de twee mogelijkheden. Anders verspeelt u onze tijd met dit amendement.

 

01.61  Geert Versnick (Open Vld): Mijnheer Tobback, dit is een intentieproces. U zegt dat ik het moeilijk maak of de intentie heb om minder middelen naar de sociale zekerheid te laten gaan. Nee, wat ik zeg is dat jaar na jaar hier in dit Parlement wordt gedefinieerd wat er nodig is voor de sociale zekerheid en wat er nodig is voor de andere departementen die een toelage moeten krijgen en dat daarover wordt beslist.

 

01.62  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Vindt u dan ook dat alle andere wetgeving waarvan een deel van de opbrengst naar de sociale zekerheid gaat, moet gewijzigd worden? Het gaat dan bijvoorbeeld over een deel van de opbrengsten van bepaalde accijnzen, op tabak en dergelijke. Moet dat dan allemaal gewijzigd worden en allemaal naar de Staat gaan? Vindt u dan ook dat al die andere wetgeving moet gewijzigd worden, in uw logica?

 

01.63  Geert Versnick (Open Vld): Dat is inderdaad een onderzoek waard.

 

01.64  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): C'est ce qu'il fallait démontrer avec cette excellente question de mon collègue Van Hecke et votre dernière réponse.

 

Vous me dites que l'on peut mettre cela à zéro, qu'après il y aura négociation et qu'il y aura peut-être plus que 50 % pour la sécurité sociale.

 

Ce que je sais aujourd'hui, c'est que c'est 50 % en théorie et davantage dans la pratique pour la sécurité sociale. Il est inacceptable de changer cette répartition car les besoins de la sécurité sociale sont plus importants que jamais. Dans le cadre de la législation actuelle, il n'y a pas de négociation politique chaque année mais des moyens qui sont affectés, à l'instar d'autres moyens, comme les accises sur le tabac, par exemple, qui sont affectées à des politiques de santé publique. Il est assez logique que ce qui concerne la fraude sociale, notamment des cotisations non payées, revienne au budget de la sécurité sociale.

 

Je ne comprends pas ce mauvais signal en ces temps de crise. Comment et pourquoi avez-vous accepté cela, collègues du PS, du cdH, du CD&V? Il s'agit d'un recul inacceptable que n'aurait certainement pas cautionné le CNT. Si on le réinterrogeait aujourd'hui, il est évident qu'il pointerait ces deux amendements comme déséquilibrant ce texte, par ailleurs remarquable.

 

J'ai lu le rapport pour essayer de comprendre les raisons de ce revirement. J'ai lu le texte des discussions qui ont conduit à cette très mauvaise option. Certains ont dit qu'en Belgique on ne pouvait pas préaffecter des recettes. Pourtant, on le fait tout le temps, et heureusement! J'ai donné l'exemple des accises sur le tabac. J'ai écouté vos explications. À chaque explication donnée par l'un des membres de la majorité, cela devient plus vaseux, plus flou!

 

On ne comprend pas que Mme Van Cauter, qui défend ses idées politiques – et je respecte cela – vous a convaincus; elle a dû profiter d'un moment d'inattention, d'une distraction, ou alors c'est que vous partagez l'idée de ne plus financer de la même façon la sécurité sociale demain et que vous ne voulez pas aujourd'hui revenir en arrière et réparer cette erreur!

 

C'est pourtant ce que nous vous invitons à faire! Mes collègues MM. Landuyt et Van Hecke et moi-même avons préparé un amendement qui permet de revenir à la proposition initiale soumise au CNT et à la commission des Affaires sociales, à savoir les règles actuelles qui répartissent à 50/50 les recettes liées à la lutte contre la fraude sociale.

 

Nous espérons vraiment, maintenant que les enjeux sont posés après un bon débat parlementaire, que nous pourrons corriger cette erreur. Cela nous permettrait, à nous Ecolo-Groen!, de voter en faveur de ce Code pénal social, qui est remarquable et qui est le fruit d'un long travail.

 

À nouveau, je remercie tous ceux qui se sont occupés de droit pénal social au cours des cent cinquante dernières années et principalement les deux personnes qui ont conduit, ces dix dernières années, à l'élaboration de ce texte.

 

En conclusion, je vous demande de corriger cette erreur de distraction et donc d'adopter notre amendement.

 

01.65  Bert Schoofs (VB): Mijnheer de voorzitter, het debat is natuurlijk een beetje afgeleid in een andere richting. Ik heb er helemaal geen problemen mee dat de middelen zouden worden gealloceerd naar de sociale zekerheid, maar we moeten wel begrijpen dat het hier over strafrecht gaat. Dat is de kern van de zaak. Het gaat dus om de besteding van het geld van de boeten. Men moet dan maar het debat voeren over het gehele strafrecht en de allocatie van alle boeten naar alle sectoren waarop ze betrekking hebben. Op dat punt is het fundamenteel debat vandaag maar half gevoerd.

 

Ten tweede, wat de inhoud van de wetgeving zelf betreft, ben ik verheugd dat eindelijk een coördinatie en codificatie tot stand zijn gekomen. Dat was nodig. Op dat punt is er helemaal geen tegenstand van ons. Daarom zullen we ook voor het ontwerp stemmen.

 

Ik hoop alleen dat de uitvoering van de controles en de inspecties op het terrein op een correcte manier zal gebeuren, want enkele jaren geleden zijn er nogal straffe cijfers naar buiten gekomen van pestcontroles, in de eerste plaats testcontroles die pestcontroles werden, onder andere in mijn kieskring. Zelfstandigen werden echt de keel toegeknepen. Dat is geen verwijt aan de sociale inspectiediensten. Het was allicht een reactie op het feit dat de koppelbazerij er ooit zo welig heeft getierd, maar ik hoop in elk geval dat de wetgeving op het terrein ook correct zal worden toegepast: eerlijk, hard en rechtvaardig.

 

De voorzitter: Het woord is aan de minister van Justitie.

 

01.66 Minister Stefaan De Clerck: Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik wil nog even het woord nemen. Het is een beetje spijtig dat het gevoerde debat niet echt op maat is van het schitterend wetgevend werk dat hier op tafel ligt. Er ligt hier een uniek werk, een unieke codex, een uniek wetboek voor. Ik dank hen die daaraan zo lang hebben gewerkt, die het hebben voorbereid en begeleid.

 

Ik was nogal onder de indruk van Clotilde Nyssens die hier, een beetje wit van woede, intervenieerde en op een indrukwekkende manier verwees naar haar grootnonkel. Niet alleen omdat het haar grootnonkel is, maar omdat hij inderdaad aan de basis ligt. We zullen even historisch moeten nakijken of het Achille Van Acker was of grootnonkel Nyssens die de wetgeving heeft gemaakt.

 

(…): (…)

 

01.67 Minister Stefaan De Clerck: Daarenboven was grootnonkel Nyssens van Ieper. Hij was ook een groot politicus uit Ieper.

 

(…): (…)

 

01.68  Renaat Landuyt (sp.a): Mijnheer de voorzitter, stap voor stap is men bezig ons sociaal zekerheidssysteem onderuit te halen. Ik herhaal de logica die wij in 2006 strak bepaald hadden. Wat inzake de sociale zekerheid gefraudeerd wordt, moet terugkeren naar de sociale zekerheid, en ook de fiscale fraude zou op die manier moeten worden aangepakt. Wat daar gefraudeerd is, moet naar de staatskas terugkomen.

 

Ik kijk uit naar de volgende stap: de beslissing over de arbeidsrechtbanken in ons land. Ook dat systeem wenst men onderuit te halen. Dat is dezelfde logica!

 

01.69 Minister Stefaan De Clerck: Ik herhaal dat wij hier schitterend wetgevend werk geleverd hebben. Er wordt een codex gemaakt die uniek is. Het is inderdaad het goede voorbeeld, meen ik. Ik wil aanbrengen dat wij, zeker in het sociaal recht, door het samenbrengen van vele wetten een coherent geheel krijgen, dat leesbaar is. 103 wetten zijn samengebracht, collega’s! 103 wetten zijn samengebracht in 1 wetboek! Leesbaar, voor iedereen. Voor werkgever, voor werknemer, voor iedereen die betrokken is bij het sociaal recht.

 

Ik meen dat wij daar een grote verdienste in hebben. Maar ik dank ook de mensen die gedurende 10 jaar hebben gewerkt aan de voorbereiding.

 

Ik kan ook bevestigen dat de wet op het welzijn – die hier nu nog niet in zit – ook zal worden geïntegreerd. Het is een basis, meen ik, die ook in de toekomst zal dienen om het sociale strafrecht voortdurend gecoördineerd te houden.

 

Het is ook belangrijk omdat er een algemeen deel in staat dat toepasbaar kan zijn op andere materies. Ook dat is belangrijk. Het algemene deel is nu toepasbaar op het sociale strafrecht, maar het kan ook voor andere materies overgenomen worden.

 

Wat hier gebeurt om het administratieve gedeelte gecoördineerd te krijgen met het strafrechtelijke gedeelte, het gerechtelijke gedeelte, is een heel mooi voorbeeld van hoe het administratieve gedeelte kan overlopen in een gerechtelijk gedeelte, enerzijds vanuit de administraties, maar anderzijds ook opvolgend vanuit het parket en de gerechtelijke diensten die de dossiers afwerken. Ook dat is hier geregeld. Dit is eigenlijk een model voor andere materies, en ik hoop dat het mogelijk zal zijn het ook daar toe te passen.

 

Het is, tot slot, ook de basis voor de informatisering. Ook dat is verschillende keren aangebracht. Op basis van deze wet is een heel efficiënte aanpak op het terrein mogelijk. Door de automatisering, door het opstellen van de formulieren en door het ter beschikking stellen aan alle sociale inspecteurs van documenten die precies op maat van deze wet gemaakt zijn, zal de interventie meer coherent zijn, efficiënter, veel eenvoudiger. Dat zal veel beter tot resultaten leiden. Ook dat is de verdienste van deze wet.

 

Ik meen kortom dat wij vanavond fier mogen zijn. Ik hoop dat het met veel overtuiging goedgekeurd wordt.

 

Ik wil tot slot nog even op het debat terugkomen. Dit gebeurt niet om het geld af te nemen van de sociale zekerheid. Het gebeurt integendeel om meer geld te geven aan de sociale zekerheid dat wij dit amendement hebben gecreëerd. (Applaus)

 

De regering zal haar verantwoordelijkheid nemen, op heel korte termijn.

 

01.70  Hans Bonte (sp.a): (…) Leg mij dat eens uit?

 

01.71 Minister Stefaan De Clerck: Dat de regering op heel korte termijn, zo mogelijk morgen, beslist om 90 % aan de sociale zekerheid te geven in de plaats van de 50 % die u wilt.

 

01.72  Hans Bonte (sp.a): Zet dat dan in de wet.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen van het wetsontwerp nr. 1667. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1667/5)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 1667. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1667/5)

 

Het wetsontwerp telt 6 artikelen.

Le projet de loi compte 6 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 6 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 6 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen van het wetsontwerp nr. 1666. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1666/10)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 1666. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1666/10)

 

Het opschrift in het Nederlands werd door de commissie gewijzigd in “wetsontwerp tot invoering van het Sociaal Strafwetboek”.

L’intitulé en néerlandais a été modifié par la commission en “wetsontwerp tot invoering van het Sociaal Strafwetboek”.

 

Het wetsontwerp telt 83 artikelen.

Le projet de loi compte 83 articles.

 

*  *  *  *  *

Amendements déposés:

Ingediende amendementen:

 

Art. 2

  • 131 - Renaat Landuyt cs (1666/11)

  • 132 – Hans Bonte cs (1666/12) (subamendement op amendement nr. 131 – sous-amendement à l'amendement n° 131)

*  *  *  *  *

Vraagt iemand het woord?

Quelqu'un demande-t-il la parole?

 

01.73  Renaat Landuyt (sp.a): Mijnheer de voorzitter, in het huidige systeem gaat de opbrengst van administratieve boetes die worden geïnd in het kader van de sociale fraude rechtstreeks naar de sociale zekerheid. Dat wensen wij in de huidige wettekst herin te voeren.

 

Wat wij ook wensen herin te voeren n de huidige wettekst, is de bepaling van de helft van de opbrengst van de penale boetes ten gevolge van sociale boetes, zoals het jarenlang in ons systeem bestond, ook teruggaat naar de sociale zekerheid. Wij wensen dus terug te gaan naar wat werd afgesproken met de sociale partners. Ook bedrijfsleiders aanvaarden niet dat, wanneer zij concurrentieel benadeeld werden omdat anderen de sociale zekerheid niet naleven, dat niet rechtstreeks wordt gecompenseerd richting sociale zekerheid.

 

Het amendement is bedoeld om de efficiëntie van het Sociaal Strafwetboek ten goede te laten komen aan de sociale zekerheid en niet om het gebrek aan efficiëntie inzake fiscale fraudebestrijding te compenseren.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord in verband met het amendement?

 

Mijnheer Gilkinet, het amendement is al verdedigd. Normaal gezien krijgt een spreker het woord voor de verdediging van een amendement.

 

Collega’s, er is een subamendement op het amendement van de heer Landuyt, dat ingediend werd door de heer Bonte en de heer Peeters.

 

01.74  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de minister, ik herinner mij verschillende vergaderingen van de commissie voor de Sociale Zaken omtrent het ontwerp, zoals het ook in de officiële organen van het sociaal overleg jarenlang bediscussieerd werd. Na moeilijke discussies in dat overleg is men tot een resultaat gekomen.

 

Ik herinner mij dat wij met grote fierheid eindelijk konden doen wat uw partij, mijn partij en veel andere partijen wilden: orde brengen in de chaos van het administratief strafrecht.

 

Die fierheid had ik graag behouden, fierheid, tot op het laatste, omdat we hier met zijn allen, eensgezind, zoals het destijds geadviseerd werd door de commissie voor de Sociale Zaken, over alle partijen van oppositie en meerderheid heen, een tekst zouden kunnen goedkeuren.

 

Het spelletje dat gespeeld werd, omdat de Vld absoluut iets wilde, namelijk een verzekerde bijdrage voor de sociale zekerheid van de zelfstandigen, heeft ertoe geleid dat wij met grote spijt in het hart de fierheid moeten opgeven en dat mooi historisch werk niet kunnen steunen. Dat is het resultaat van het politiek spel dat resulteert in een inbreuk op een van de fundamentele pijlers in ons sociaal model, ook al betekent het budgettair gezien misschien niet zo veel.

 

Wij hebben vandaag geleerd dat het sociaal overleg veranderd is in wat nu ambtshalve sociale consultatie, ambtshalve sociaal overleg wordt genoemd.

 

Als socialistische partij hadden wij graag de fierheid kunnen bewaren om met zijn allen dat mooi historisch werk goed te keuren. U ontneemt ons dat. Het gaat niet over socialisme, maar het gaat erover dat er soms wetten nuttig zijn in een democratie, wetten waar iedereen achter kan staan.

 

Ons subamendement heeft tot doel toeschietelijk te zijn naar onze liberale vrienden, om het principe te kunnen bewaren. Wij schrijven in ons subamendement dat de helft van de middelen naar sociale zekerheid gaat. Wij zijn bereid te garanderen dat een deel daarvan naar de tak van de sociale verzekering van zelfstandigen gaat. Ook als socialist zijn wij er immers van overtuigd dat er nog zeer veel moet gebeuren om zelfstandigen een volwaardige sociale zekerheid te brengen.

 

Laten wij alstublieft dát aanvaarden. Ik hoop dat iedereen zich daarachter kan scharen, zodat wij met zijn allen met bijzonder grote fierheid onderhavig mooi ontwerp kunnen steunen.

 

01.75 Minister Stefaan De Clerck: Collega Bonte, ik waardeer uw inzet en ik waardeer ook uw argumentatie, maar wij hebben hierover nu uitgebreid geargumenteerd en ik verzeker u dat wij meer dan 50 %, dat wij 90 % aan de sociale zekerheid zullen uitkeren van die bedragen en dat wij dat engagement opnemen.

 

Ik begrijp dat u, nadat wij daarover gedebatteerd hebben, amendementen indient. Ik zou het echter ook waarderen mocht het mogelijk zijn dat u los van dat debat en met respect voor de verschillende meningen die wij hebben, het ontwerp mee zou steunen, omdat het uniek wetgevend werk is, met een heel grote sociale inspiratie. Probeer het debat te overstijgen en probeer het goede te zien in hetgeen hier gebeurt.

 

Ik zou het zeer waarderen als u los van dat debat, nadat ik u verzeker dat wij meer dan 50 % zullen betalen, zou kunnen meegaan in de goedkeuring van onderhavig ontwerp en het amendement verwerpt, want het heeft geen zin. Morgen worden er wellicht andere beslissingen genomen in de Ministerraad en dat is veel efficiënter.

 

01.76  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, le ministre vient d'affirmer pour la deuxième fois, si j'ai bien compris, que 90 % de ce qui serait versé au budget général serait affecté à la sécurité sociale. J'aimerais savoir quelle est la nature de la décision qui lui permet d'avancer cela? Est-ce une décision du gouvernement déjà intervenue? Doit-il encore la prendre? Est-ce un arrêté déjà pris ou à prendre? Ne serait-il pas plus sage de s'en tenir à la répartition de 50/50 prévue dans le texte initial?

 

Monsieur le ministre, quelle est la base légale de vos propos si ce n'est votre très grande conviction?

 

01.77 Minister Stefaan De Clerck: Er zal in de Ministerraad een beslissing worden genomen over de besteding van de middelen, via de wet diverse bepalingen of andere. We zullen onze verantwoordelijkheid opnemen op een normale, coherente manier om middelen die binnenkomen te verdelen en ook aan de sociale zekerheid uit te keren. Dit is het engagement dat binnen de regering werd opgenomen, dat kan ik u verzekeren. Daarmee roep ik u op om mee te gaan in het goedkeuren van het hele ontwerp en het debat over de 50/50-verhouding te laten vallen in het voordeel van een beslissing die wij zullen nemen om in een verhouding van 90/10 uit te keren in het voordeel van de sociale zekerheid.

 

01.78  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Monsieur le ministre, si j'ai bien compris, une décision sera prise et vous la défendrez avec conviction. C'est bien cela? Il ne s'agit donc pas pour moi d'une garantie, mais d'un engagement moral de défendre le principe.

 

De voorzitter: Mijnheer Bonte, u hebt uw amendement verdedigd, de minister heeft gerepliceerd, dus ik denk dat het debat stilaan uitgeput geraakt.

 

01.79  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, nog even kort. Mijnheer de minister, u maakt het ons moeilijk om ons stemgedrag te bepalen.

 

Ik wil ook een voorstel doen. Mijn subamendement is een poging om een consensus te bereiken. Ik heb begrepen dat uw partij — het tegendeel zou mij verbazen — geen enkel probleem heeft met een verzekerde toewijzing naar de sociale zekerheid. U hebt daar principieel geen probleem mee. U hebt daar zeventig jaar geen probleem mee gehad. Uit het debat blijkt dat ook uw partij geen principieel probleem heeft met het feit dat een deel aan de sociale zekerheid wordt toegekend.

 

Van onze vrienden van Open Vld hebben wij gehoord dat het hun grote bekommernis was om ook in middelen te voorzien voor de verzekering van zelfstandigen. Ik ben daarvan voorstander, evenals uw partij, mijnheer de minister.

 

Wij kunnen allen samen dit amendement aanvaarden. Het gaat hier niet over gezichtsverlies, want er is geen pers meer. Het is wel het behoud van het principe dat de sociale partners als de beheerders van de sociale zekerheid hun middelen hebben. Ik zou u willen oproepen om toch eens naar het amendement te kijken. Als u dat aanvaardt, gaat iedereen akkoord en zit iedereen op de stelling die hij heeft verdedigd.

 

De voorzitter: De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het aangehouden amendement, het aangehouden subamendement, het aangehouden artikel en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'amendement, le sous-amendement et l'article réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

Réservé: le vote sur l'amendement, le sous-amendement et l'article 2.

Aangehouden: de stemming over het amendement, het subamendement en artikel 2.

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1, 3 tot 83.

Adoptés article par article: les articles 1, 3 à 83.

*  *  *  *  *

 

02 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de kansspelcommissie betreft (1992/12)

- Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen (2121/2-3)

02 Projet de loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la commission des jeux de hasard (1992/12)

- Projet de loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard (2121/2-3)

 

Wetsontwerpen geamendeerd door de Senaat

Projets de loi amendés par le Sénat

 

Zonder verslag

Sans rapport

 

Ik stel u voor een enkele bespreking aan deze twee wetsontwerpen te wijden. (Instemming)

Je vous propose de consacrer une seule discussion à ces deux projets de loi. (Assentiment)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

02.01  Renaat Landuyt (sp.a): Mijnheer de voorzitter, om in de sociale sfeer te blijven, vraag ik kort de aandacht van de collega’s voor de wetgeving inzake kansspelen.

 

Ook hier is er venijn binnengeslopen in de teksten. Tot op heden hebben we een systeem dat bepaalde…

 

De voorzitter: Mijnheer Landuyt, gaat u alstublieft verder.

 

02.02  Renaat Landuyt (sp.a): Wilt u vragen dat de minister van Justitie de zaal verlaat?

 

De voorzitter: Nee, dat vraag ik niet. Ik verzoek u uw betoog voort te zetten.

 

(…): (…)

 

02.03  Renaat Landuyt (sp.a): Ja, maar daar zit iemand van de regio; een specialist in fiscale fraude.

 

Om in dezelfde sociale sfeer te blijven, het volgende. Tot op heden hebben wij een systeem waarbij kansspelen en weddingschappen in beperkte mate worden toegelaten, door deze gedeeltelijk te kanaliseren en te reglementeren. Een regel uit het burgerlijk wetboek, zo oud als de sociale zekerheid of zelfs veel ouder, artikel 1965, hebben we altijd bewust geldig gehouden. Dat artikel bepaalt dat men nooit een vordering kan stellen voor de inning van schulden uit een kansspel of een weddenschap. Dat artikel biedt de beste garantie en de beste bescherming aan wie uiteindelijk verslaafd geraken aan kansspelen.

 

Ik nodig u uit om de sociale helpers te horen van mensen die in problemen geraken door te veel naar het casino te gaan of te veel deel te nemen aan weddenschappen of andere kansspelen. Die mensen hebben niet alleen een financieel probleem, maar ook een moreel, maatschappelijk en familiaal probleem. De wet, gebaseerd op principes van het Romeinse recht, heeft echter altijd bepaald dat de schuld van een verlies uit een weddenschap of een kansspel nooit voor de rechtbank kan worden opgeëist. Dit was de beste bescherming ten aanzien van wie kansspelen en weddenschappen organiseren.

 

Er moet niet op worden gerekend dat onze rechtbanken zullen helpen met het innen van de schulden van de sukkelaars die bij de deelname aan weddenschappen en kansspelen te ver zijn gegaan.

 

Het voornoemde artikel was, behalve de reglementering van casino’s en dergelijke, de beste garantie en bescherming voor de zwakken in onze maatschappij. Het kan niet worden onderschat welke miserie de mensen kennen die bij kansspelen te ver gaan.

 

Nogmaals, vandaag schrappen wij die regeling. Indien dat wordt goedgekeurd, staat men toe dat casino’s en andere, gelijksoortige etablissementen mensen schulden laten opbouwen en daarbij nog de steun van de rechtbanken zullen krijgen om hun geld te innen. Dit beschermingsmechanisme wil men doorknippen, omdat er met de reglementering inzake kansspelen iets eigenaardigs aan het gebeuren is. Dat wordt steeds meer ingezien. De overheid maakt zich zelfs zorgen over de economische sector van de kansspelen en weddenschappen, alsof dat de zorg van de overheid zou moeten zijn.

 

In deze logica wil men zelfs toelaten dat casino’s en andere, gelijkaardige instellingen op de rechtbanken de schulden opeisen van de sukkelaars die te veel aan kansspelen en weddenschappen hebben deelgenomen.

 

Ik zou niet met mijn woorden lachen. Onderschat immers niet de groep mensen in de miserie. Dat wil ik echt benadrukken. Ik zou niet met de geschetste situatie lachen. De bescherming valt weg, wat betekent — laat u niet afleiden en toon aandacht voor het probleem — dat wij veel mensen in de miserie storten.

 

Er is nog een venijnig artikel bijgekomen. Vroeger was vastgelegd dat in casino’s met een bankkaart kan worden gewerkt. Er is echter nooit toegestaan dat met een kredietkaart kan worden gewerkt, wat iets heel anders is. Een kredietkaart laat immers toe de schulden op te stapelen.

 

In het voorliggende wetsontwerp — ter zake hebben wij twee amendementen ingediend — laat de wetgever, enerzijds, toe dat in de casino’s schulden worden opgebouwd en dat, anderzijds, de schulden ook nog eens opvolgbaar zullen zijn en via de rechtbank zullen kunnen worden opgevorderd. Met andere woorden, het is niet langer een wet ter bescherming van de consument. Het is een wet ter bescherming van een economische sector die bijzonder veel geld wenst te verdienen aan de zwakken.

 

02.04  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, mijnheer Landuyt, ik had nog een zeer kleine opmerking betreffende de kredietkaarten. Ik veronderstel dat in Brugge, waar de sociale zekerheid zijn roots heeft, ondertussen ook kredietkaarten worden verdeeld en dat de banken daar, net zoals in de rest van het land, de limiet van een kredietkaart op voorhand bepalen. Dat betekent dat het opstapelen van schulden een nepargument is om kredietkaarten waar dan ook te verbieden. Het al dan niet gebruiken van een kredietkaart is een persoonlijke vrijheid. Blijkbaar wilt u dat telkens in een sfeer van sociale sukkelaars onderdompelen. Ik kan u bijtreden dat in een aantal gevallen kredietkaarten ook worden misbruikt. Niettemin bestaat er ter zake ook een limiet en die limiet is wat hij is. Ik denk dan ook dat wij een kredietkaart niet mogen beschouwen als het zwaarste risico in een gokomgeving.

 

02.05  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, collega's, ik ben inderdaad een beetje gechoqueerd wanneer ik vandaag verneem dat middels een amendement wordt toegelaten dat men in casino's op krediet kan gokken. Dat is wat hier nu gebeurt. Kredietkaarten kunnen voortaan worden gebruikt in casino's.

 

Mijnheer de voorzitter, collega's, ik wil u erop wijzen dat wij in het Parlement met de minister van Ondernemen en de staatssecretaris bevoegd voor Armoedebestrijding de cijfers nauwkeurig opvolgen. Wij weten dat overmatig krediet ten gevolge van kredietkaarten een zeer belangrijke factor in de samenleving aan het worden is waardoor mensen definitief in de armoede verzeild raken. In het armoedeplan van dezelfde regering, collega's die u steunt, waarover wij urenlang hebben gedebatteerd met toenmalig staatssecretaris Delizée, staat er een zeer duidelijke doelstelling om het overmatige krediet ten gevolge van kredietkaarten te beperken. Er zijn zelfs voorstellen vanuit de meerderheidspartijen om kredietkaarten overal te verbieden. Hier gaat het over het segment van het gokken op krediet.

 

Met andere woorden, men neemt hier dubbel risico, het is dubbel gokken. Finaal – ik wil dit nog eens onderstrepen, omdat het ook uit de cijfers blijkt – is die miserie voor de gemeenschap en de OCMW-voorzitters. Dat is de absolute contradictie vanwege de regering.

 

De voorzitter: Onderbrekingen zijn onderbrekingen, geen afzonderlijke uiteenzettingen.

 

02.06  Mia De Schamphelaere (CD&V): Ik wil er gewoon op wijzen dat de heer Landuyt en misschien ook de heer Bonte zich zes maand vergissen in het debat. Het debat is al heel uitvoerig gevoerd. Wij hebben over het ontwerp gestemd. Mijnheer Landuyt, wij hebben over uw amendementen gestemd. Het was toen een zeer mooie zomeravond en u was er niet. Misschien wil u dat nu inhalen. Het ontwerp is op een bepaald punt gewijzigd door de Senaat. Voor onze verdediging verwijs ik gewoon naar het verslag van juli van dit jaar waarin onze argumenten worden weergegeven tegen uw amendementen, die nu opnieuw worden ingediend. We zullen er verder geen woorden aan verspelen. Lees het verslag van juli 2009.

 

02.07 Staatssecretaris Carl Devlies: Ik ben er toch wat over verwonderd dat die opmerking vanuit de sp.a-fractie komt. In het debat in de commissie is immers gebleken dat in de oorspronkelijke wetgeving van 1999 de kredietkaarten niet toegestaan waren. Die zijn ingevoerd met de programmawet van 8 april 2003. Men heeft mij gezegd dat sp.a daar een belangrijk rol in gespeeld heeft. Wie heeft de wet die gepubliceerd werd op 17 april 2003, ondertekend? Dat waren onder meer de heer Johan Vande Lanotte, Jef Tavernier en Isabelle Durant. Het is maar ter informatie, met het oog op een historisch beeld in de aangelegenheid.

 

De reden waarom men het gebruik van kredietkaarten zou ingevoerd hebben, was dat in casino’s een zeer internationaal publiek aanwezig is. Gelet op de concurrentie met casino’s in andere landen zou men dat gedaan hebben. De systematiek van onderhavige wettekst is kanaliseren. Bestaande bepalingen worden meegenomen. Men heeft geprobeerd om zoveel mogelijk te reguleren, te beperken en de speler te beschermen. Dat is het opzet van de wet.

 

02.08  Renaat Landuyt (sp.a): Mijnheer de staatssecretaris, ik zal ongeveer hetzelfde antwoorden als wat ik op uw zelfde argument ad hominem heb geantwoord in de commissie. Maar eerst richt ik mij tot Mia De Schamphelaere richten. Als u mij durft te verwijten in het dossier niet te hebben gewerkt, wil ik nog eens herhalen wat ik gedaan heb in de commissie. U dekt uw zwakke inhoudelijke argumentatie altijd toe door collega's pretentieus terecht te wijzen en dat is een zwakke argumentatiemethode.

 

De sterke argumentatie van de staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Justitie die zich met de reglementering van de economische sector van de kansspelen en de weddenschappen bezighoudt, in verband met het gebruik van de kredietkaarten moet altijd aan mijn hoofdprobleem worden gekoppeld: u schaft een regel uit ons Burgerlijk Wetboek, die uit het Romeinse recht stamt, af. Artikel 1965 staat voor een zeer gezond principe en is zeer sterk qua administratieve eenvoud. Men moet eigenlijk niets controleren. Men zegt aan iedereen die zich inlaat met weddenschappen en kansspelen: als u komt om een speelschuld te innen dan geven we u ongelijk. Met andere woorden, wij beschermen u niet.

 

Wat doet men nu? Het probleem zit niet in de kredietkaarten, wel in de venijnige combinatie van de twee. Men organiseert de mogelijkheid van schuldopbouw door weddenschappen en kansspelen, gekoppeld aan de mogelijkheid om deze door de organisator te laten opeisen.

 

Ik nodig u uit, collega, om de sector te bezoeken van mensen en families die slachtoffer zijn van verslaving aan kansspelen en weddenschappen. De miserie die daaruit ontstaat is niet te vatten. Tot op vandaag was er nog de garantie dat de financiële problemen grotendeels konden worden aangepakt met die heel eenvoudige regel. Onze rechtbanken beschermen casino's en andere organisatoren van kansspelen en weddenschappen niet. Morgen gaan ze dat wel doen.

 

De geschiedenis, mijnheer de staatssecretaris van de Fiscale Fraude, zal wellicht tonen wat de gevolgen zijn van uw inspanningen om de casino's ten dienste te zijn.

 

De voorzitter: Mag ik nu vragen om de heer Van de Velde de kans te geven zijn argumentatie verder te ontwikkelen?

 

02.09  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, ik voel mij gesteund in de rug en dat geeft mij een heel goed gevoel.

 

Nu we de pamperzucht zijn ontgroeid, wilde ik mij vooral richten tot de leden van de meerderheid, meer bepaald MR en CD&V. Ik wil jullie vooral behoeden voor stommiteiten. Ik had mijn goede daad vandaag nog niet gesteld.

 

De belangrijkste stommiteit is de paarse wetgevende zucht die telkens leidde tot het goedkeuren van een wet die achteraf moest worden gewijzigd omdat een aantal zaken niet was uitgeklaard. Dat is nu niet anders.

 

Ik begin met mijn belangrijkste kritiek. Kijkend naar wat is teruggezonden kan ik stellen dat de Senaat zichzelf als Raad der Wijzen danig heeft overtroffen.

 

Het is voornamelijk het risico van opheffing door deze Kamer dat hen een soort van buskruit moet gegeven hebben om ervoor te zorgen dat ze nu toch eens een keer inhoudelijk een sterke wetgeving wilden neerzetten, of toch iets anders dan hetgeen hier in de Kamer beslist was. Het gaat hier echter niet om een sterke wetgeving. Als ik de staatssecretaris bezig hoor, dan zijn er twee belangrijke elementen in deze wetgeving die nagestreefd worden, twee doelen, namelijk een betere bescherming van de consument en een kanalisering om een betere controle te hebben op de inrichting en op de manier waarop weddenschappen en kansspelen zich ontwikkelen.

 

Mijnheer de staatssecretaris, als ik de elementen uit deze wet bekijk, dan hebben onze collega’s van de Senaat zich uiteindelijk alleen beperkt tot het organiseren van een pure economische inmenging, van protectionisme van een aantal individuele instellingen in de sector. U hebt op geen enkele manier uw kanalisering gebruikt voor een betere controle, voor een betere bescherming van de consument. Neen, u hebt ervoor gezorgd dat een aantal partijen in de markt disproportioneel wordt bevoordeeld ten opzichte van andere.

 

Tegelijkertijd hebt u zelfs een aantal ongrondwettelijke ongelijkheden georganiseerd die blijkbaar aan de neus van deze meerderheid voorbijgaan. Ik richt mij dan tot de MR. Als ik dan zie hoe er in de Senaat door de MR op deze nieuwe aanpassingen gereageerd is, kan ik moeilijk begrijpen dat wij vandaag over deze wet zullen stemmen, ten eerste, inhoudelijk en, ten tweede, omdat er de soep is waar u nog niet door bent, namelijk de soep met Europa, met een aantal punten waarop u nog geen antwoord hebt gekregen. Ik zal daarop zo meteen verder ingaan.

 

Deze aanpassing heeft een tweede monopolie georganiseerd voor de renverenigingen. Het uitbreiden van de buitenlandse rennen naar de binnenlandse of het verdelen van de weddenschappen van buitenlandse rennen naar de eigen lokalen en niet via het volledige kantorennet is een tweede monopolie dat georganiseerd wordt. Het is trouwens compleet tegen de geest van de wet. U zorgt ervoor dat hetgeen gebeurt in een omgeving gebeurt die u beter kunt controleren - waar minderjarigen niet welkom zijn, waar een betere controle is, en waar u trouwens camera’s wil gaan installeren -, maar op een ander vlak gaat u meer toestaan. Dat is heel raar.

 

Tegelijkertijd organiseert u daardoor ook een ongelijkheid. Volgens mij zijn in een dagbladhandel, in een krantenwinkel minderjarigen welkom. Dat mag dan wel, maar in de rest van het distributienet wordt het vingertje geheven en gezegd dat er moet gecontroleerd worden, dat er gezorgd moet worden voor camera’s. Dat is dus een ongelijkheid, die volgens mij niet tolereerbaar is.

 

Daarenboven, ik heb het reeds gezegd, u hebt vanuit Europa heel duidelijk de vingerwijzing gekregen dat er twee zaken niet konden.

 

Ten eerste kon het straffen van de consument die deelneemt aan verboden kansspelen niet. Dat wordt door Europa heel duidelijk als disproportioneel aanzien.

 

Ten tweede, de verplichte vestiging van internetaanbieders op Belgisch grondgebied is volledig in strijd met de geest van de wetgeving die Europa nastreeft, zijnde een vrij verkeer van goederen en diensten.

 

U bent te ijverig wat de controle betreft. Ik heb begrip getoond, ook vorige keer, want ik begrijp dat het zeer moeilijk is internetactiviteiten te controleren, en zeker om ze te vervolgen en te bestraffen indien zij in overtreding zijn. Ik begrijp dat. Maar tegelijk heeft Europa heel duidelijk gezegd dat het niet mogelijk is en dat het volledig in strijd is met wat wij op Europees vlak nastreven, met name het vrije verkeer van goederen en diensten.

 

Europa zegt het volgende. Ik ga het voorlezen. “The practical implication of such measures is that an operator licensed in a member state is required to apply for two further licences in Belgium”. Die operator moet dan zijn servers gaan verplaatsen. Dat is niet van deze tijd! Dat gaat niet!

 

Vandaag opereren er in dit land bedrijven met een licentie die verkregen is in Italië. Waarom doen wij in deze sector niet wat ook in andere sectoren gebeurt? Wanneer er een licentie is, wanneer er een goedkeuring op Europees grondgebied is, geldt die ook in dit land. Wat dat betreft, lijkt het mij zeer onlogisch dat men in een eigen bekrompen geest wil proberen de wetgeving te veranderen om een controle na te streven die sowieso bijna niet mogelijk is.

 

Daarbovenop komt dat u hebt geantwoord op de Europese kritieken, maar dat het antwoord op uw antwoord nog niet terug is. Het is duidelijk dat u de inwerkingtreding van de wetgeving die u vandaag goedgekeurd wil krijgen zo ver vooruitschuift dat u ze uiteindelijk nog steeds zou kunnen aanpassen mocht dat noodzakelijk zijn. Dat is pure tactiek. Wel, ik meen dat het belangrijk is nu te beslissen om te wachten met de inwerkingtreding. Indien u niet wacht, is het voor mij duidelijk dat u de economische inmenging in de sector organiseert.

 

Ik begrijp dat voor grote partijen de druk van de burgemeesters en van de lokale afdelingen zeer groot is. Dat betekent nog niet dat deze Kamer een georganiseerde economische misdaad moet organiseren. Ik ben het daar in elk geval niet mee eens.

 

In tweede orde hebben wij, voor als u dan toch wenst door te gaan, een aantal amendementen ingediend. Die amendementen moeten ervoor zorgen dat van die georganiseerde economische sturing die u vandaag onder de term “kanaliseren” tracht onder te brengen — maar ik noem het pure broodroof — een aantal elementen wordt uitgeschakeld. Wij moeten ervoor zorgen dat door het organiseren van een activiteit als een weddenschap, een instelling niet meteen het voorrecht krijgt die ook via internet te gaan organiseren. Artikel 10.

 

Daarnaast vragen wij ook heel duidelijk om ervoor te zorgen dat de vestiging van internetaanbieders niet noodzakelijk op Belgisch grondgebied hoeft te gebeuren. Dat is zinloos. In een tijdsgeest waarin we evolueren naar internationalisering op alle vlakken, is dat een stap achteruit. Ik vind het schrijnend dat het land dat de Europese president levert en daarnaast ook de Europese commissaris voor Handel, zich werkelijk belachelijk maakt met een wet waardoor men een pure vorm van protectionisme organiseert en tegelijk economische broodroof pleegt, doordat men een aantal partijen in de markt heel duidelijk wenst te bevoordelen. Dat is niet van deze tijd en dat past zeker niet in deze Kamer.

 

02.10  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, si vous le permettez, j'interviendrai de mon banc.

 

Nous sommes intervenus assez longuement lors de la première discussion de ce texte au sein de cette Chambre. À cette occasion, nous avons fait savoir que ledit texte était positif dans la mesure où il organise mieux les choses, notamment en ce qui concerne la question des paris sur internet, mais qu'il n'était pas assez protecteur pour les joueurs. À l'époque, nous avions posé la question de l'orientation des joueurs qui demandent à se faire exclure ou qui sont exclus des jeux de hasard pour être orientés vers des services d'aide à la lutte contre la dépendance aux jeux. Il y avait aussi la question de l'utilisation des cartes de crédit qui peut entraîner les personnes sur la voie du surendettement. Enfin, comme l'a dit M. Landuyt, il y avait encore la question de la protection des joueurs telle qu'elle existe actuellement et qui est modifiée par la loi qui nous est soumise aujourd'hui.

 

En commission, nous avons soutenu deux amendements qui règlent deux des trois questions que je viens de rappeler et qui ont été déposés par M. Landuyt. Nous invitons l'ensemble des collègues, éclairés par sa brillante intervention et par la mienne un peu plus courte, à soutenir ces amendements lors du vote qui aura lieu tout à l'heure.

 

02.11  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik wil kort amendement nr. 6 toelichten.

 

De voorzitter: Het gaat om twee ontwerpen. Laten we eerst de bespreking van de artikelen van het wetsontwerp tot wijziging van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers afhandelen.

 

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen van het wetsontwerp nr. 1992. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1992/12)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 1992. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1992/12)

 

Het wetsontwerp telt 23 artikelen.

Le projet de loi compte 23 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

Vraagt u daarover het woord, mijnheer van de Velde?

 

02.12  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, ik had graag van de staatssecretaris een antwoord gekregen.

 

De voorzitter: Wij komen daar nog toe. Ik handel eerst het eerste ontwerp af, waarop geen amendementen zijn ingediend.

 

De artikelen 1 tot 23 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 23 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

Er is nog een tweede ontwerp. U moet goed naar de agenda kijken. Dat is het ontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake de kansspelen.

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen van het wetsontwerp nr. 2121. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2121/2)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 2121. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2121/2)

 

Het wetsontwerp telt 61 artikelen.

Le projet de loi compte 61 articles.

 

*  *  *  *  *

Amendements déposés:

Ingediende amendementen:

Art. 10

  • 1 - Robert Van de Velde cs (2121/3)

Art. 12

  • 2 - Robert Van de Velde cs (2121/3)

Art. 23

  • 6 - Sarah Smeyers cs (2121/3)

Art. 25

  • 3 - Robert Van de Velde cs (2121/3)

Art. 37

  • 4 - Renaat Landuyt cs (2121/3)

 Art. 46

  • 5 - Renaat Landuyt cs (2121/3)

 

*  *  *  *  *

Ik neem aan dat de heer Landuyt zijn amendementen als zijnde verdedigd beschouwt. Mijnheer Van de Velde, ik neem aan dat u uw amendementen tijdens uw betoog hebt verdedigd.

 

Ik geef nu het woord aan mevrouw Smeyers voor een toelichting van haar amendement, waarna de staatssecretaris kan repliceren.

 

02.13  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de voorzitter, het amendement nr. 6 heeft als doel artikel 23 van het wetsontwerp te schrappen. Dat artikel heeft de bedoeling om weddenschappen op paardenrennen in dagbladwinkels mogelijk te maken. Wij vinden dat geen juiste, verantwoorde en afdoende oplossing om de sector van paardenwedrennen nieuw leven in te blazen.

 

Bovendien wordt, door dat mogelijk te maken, een tweede monopolie gecreëerd in het voordeel van binnenlandse renverenigingen en ten nadele van de buitenlandse renverenigingen.

 

Ik wil mij ook excuseren voor de schrijffout in de verantwoording van mijn amendement. Noch is met ch en niet met g.

 

De voorzitter: Waarvan akte. Als niemand nog het woord vraagt, geef ik het woord aan de staatssecretaris.

 

02.14 Staatssecretaris Carl Devlies: Mijnheer de voorzitter, de amendementen nrs. 1, 2 en 3, ingediend door de heer Van de Velde en Dedecker, gaan fundamenteel in tegen de filosofie van het wetsontwerp. Zij voorzien in een nieuwe klasse H. Zij voorzien in de mogelijkheid dat aanbieders die niet in de reële wereld in België aanwezig zijn en die niet over een vergunning beschikken, ook internetproducten aanbieden.

 

In het wetsontwerp wordt het belangrijk principe gehanteerd om de internetvergunningen te beperken tot de aanbieders die ook in de reële wereld aanwezig zijn. Onderhavige tekst gaat daar fundamenteel tegen in. Ik stel voor om dat amendement niet goed te keuren.

 

Het amendement nr 4 van de heer Landuyt houdt een rechtzetting in van wat vroeger zelf door de paarse regering, toen Groen! van de regering deel uitmaakte, werd goedgekeurd in het kader van een programmawet. Wij voeren een kanalisatiebeleid. Het is op dit ogenblik niet mogelijk om daarop terug te komen.

 

Wat het amendement nr 5 met betrekking tot het artikel 1966 van het Burgerlijk Wetboek betreft, onze tekst is een vooruitgang voor de speler. Een speler heeft geen kredietmogelijkheid. Dat is verboden. Er zijn dus geen speelschulden mogelijk. Dat werd allemaal in de bespreking in de commissie toegelicht. De voorzitter van de Kansspelcommissie heeft ook toegelicht hoe dat functioneert. In de praktijk is dat niet mogelijk. De speler die een bedrag heeft gewonnen, zal wel over de mogelijkheid beschikken om dat in de toekomst in te vorderen.

 

Tot slot, het laatste amendement van mevrouw Smeyers en de heer Van de Velde heeft betrekking op de voorstellen van de Senaat. Ik wens toch wel te zeggen dat de Senaat dat grondig bestudeerd heeft. De Senaat heeft zeer veel vergaderingen gewijd aan het wetsontwerp. Ook organiseerde de Senaat twee hoorzittingen.

 

De Senaat besteedde ook een aantal uur aan de problematiek van de paardenwedrennen. Het gevolg daarvan is dat een amendement goedgekeurd werd in de Senaat. Ik signaleer trouwens dat er in de plenaire vergadering van de Senaat geen enkele tegenstem was, enkel een aantal onthoudingen.

 

Het principe blijft gelden dat een onderscheid wordt gemaakt tussen paardenweddenschappen tegen notering en onderlinge weddenschappen. De onderlinge weddenschappen werden traditioneel via de dagbladhandel verkocht. Op dit ogenblik worden er enkel Belgische wedrennen aangeboden. Het aantal Belgische wedrennen is teruggevallen tot een zeer laag peil, zodat in de praktijk de omzet inzake de paardenwedrennen gedaald is tot ongeveer 10 % van wat vroeger het geval was.

 

Er werd besloten om het onderscheid tussen weddenschappen tegen noteringen en onderlinge weddenschappen te behouden, en de onderlinge weddenschappen uit te breiden tot buitenlandse wedrennen. Ook dat wordt toevertrouwd aan de Belgische renverenigingen. Dat is gebeurd na grondige studie en bespreking in de Senaatscommissie en ook na de organisatie van een hoorzitting waarbij alle betrokkenen gehoord zijn. Ik denk dan ook dat er geen reden is om het amendement goed te keuren.

 

Trouwens, de strekking van het wetsontwerp gaat volledig in de richting van een resolutie van het Europees Parlement. De juridische positie van het wetsontwerp ten opzichte van Europa is nog verbeterd door een uitspraak van het Europees Hof van 8 september in een zaak van de Liga Portuguesa, een arrest dat verstrekkende gevolgen heeft en dat aansluit bij de visie van de Belgische wetgever, zoals die nu terug te vinden valt in het voorliggend wetsontwerp.

 

02.15  Renaat Landuyt (sp.a): Mijnheer de staatssecretaris, bedankt voor de record en om de geschiedenis zijn waarheid te geven.

 

De amendementen 4 en 5 moeten samen worden gelezen.

 

Als amendement 5 goedgekeurd wordt, dan is het probleem van de kredietkaarten eigenlijk opgelost. Ik verklaar mij nader. Het amendement 5 is erop gericht om de eenvoudige regel van artikel 1965 te behouden voor de speelschulden, niet meer dan de speelschulden.

 

Mijnheer de staatssecretaris, nu beweren dat er geen speelschulden kunnen zijn ingevolge de reglementering van de spelen en weddingschappen, gaat een beetje tegen de realiteit in. U moet niet alleen spreken met de kansspelcommissie die de spelen reglementeert en bewaakt, u moet ook even met het middenveld gaan praten – ik dacht dat u daar dichtbij stond – dat te maken heeft met mensen die schulden en miserie hebben ingevolge deelname aan gereglementeerde spelen. Voor die categorie van mensen verdwijnt het beschermingsmechanisme. Als u het eeuwenoude beschermingsmechanisme behoudt, kunt u veel gemakkelijker omgaan met kredietkaarten. Als u nu de bepaling uit 1965 afschaft voor speelschulden, dan mag u zeker geen kredietkaarten invoeren. Dat is de logica.

 

Ik vraag u om amendement 5 dat het probleem regelt van de leveranciers en van de werknemers en hun vorderingen die kunnen gesteld worden op de rechtbank, op te lossen via een interpretatieve passage die in een volgend artikel van het Burgerlijk Wetboek wordt gevoegd, waardoor het probleem van de tijdelijkheid en de problemen in de praktijk verdwijnen. Ik los dus een probleem op voor de sector en vooral voor de werknemers van de sector, maar ik gooi het kind niet weg met het badwater: de ultieme bescherming voor de mensen die het slachtoffer zijn van speelschulden mag men niet schrappen.

 

Ik herhaal: u mag niet enkel spreken met de mensen van de kansspelcommissie, u moet ook spreken met het middenveld dat zich inlaat met de slachtoffers van het legale systeem.

 

02.16  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, u schrijft onze amendementen nogal snel af. De klasse H voor internetaanbieders is volgens ons een prima idee en veel eerlijker dan wat u vandaag doet. Met het wetsontwerp gaat u in feite het voordeel toekennen aan bestaande partijen die in een voor u reële wereld aanwezig zijn. De facto zegt u dus eigenlijk dat aanbieders hetzij vanuit het buitenland, hetzij enkel internetaanbieders malafide zijn. Dat is waar het hier om draait. Het is veel eerlijker een nieuwe klasse te organiseren, waarop u terecht samen met uw Europese collega’s controle kan uitoefenen. Dat is veel sterker dan nu een economisch voordeel toe te kennen aan een beperkt aantal partijen. Ik ben het volledig oneens waar u zegt dat uw organisatiemethode de juiste is.

 

Wat allemaal in het paardenrennen is gebeurd om uiteindelijk tot deze situatie te komen, kunnen we uren bespreken, maar ik denk dat dat hier niet de bedoeling is.

 

U gaat hier weer een aantal partijen bevoordelen, volledig tegen de geest van uw wet in. U gaat de buitenlandse rennen toevoegen aan de binnenlandse, waardoor u een beschikbaar kantorennet dat u beter wenst te controleren, volledig uitsluit ten voordele van enkelen. Wat dat betreft, is dit wetsontwerp volledig misplaatst, mijnheer de staatssecretaris.

 

Ik heb nog een laatste vraag, waarop ik geen antwoord heb gekregen. U zegt dat u in de geest van een Europese resolutie werkt. Neen, de teksten bewijzen het. Europa heeft u duidelijk terechtgewezen op een aantal punten. U hebt geantwoord, maar er is nog een antwoord onderweg. Daarom schuift u de invoering van de wet naar voren in de tijd, om het eventueel nog te kunnen aanpassen. Dat is geen goed bestuur en geen manier om over wetten te stemmen. We zullen hierop geheid moeten terugkomen. Net zoals in de tijd van de paarse regering, laat u over een wet stemmen en ziet u daarna wel wat er gebeurt. Après nous le déluge. Dat doet u vandaag.

 

02.17  Mia De Schamphelaere (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik bemerk een tegenstrijdigheid in amendement nr. 5. Ik denk dat de bijwoordelijke bepalingen “enkel” en “evenmin” elkaar opheffen. Als dat een interpretatief artikel bedoeld te zijn, dan zijn er twee interpretaties mogelijk. Ik vraag aan de heer Landuyt welk woord moet worden geschrapt, “enkel” of “evenmin”?

 

02.18  Renaat Landuyt (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik ga akkoord dat men een subamendement indient op mijn amendement. Het is voor mij het belangrijkste dat men binnentreedt in mijn amendement. Als dat de voorwaarde is om het goedgekeurd te krijgen, is dat geen probleem. We kunnen elkaar daarin vinden, mevrouw De Schamphelaere.

 

02.19  Mia De Schamphelaere (CD&V): Mijnheer Landuyt, het heeft een totaal andere betekenis. Ik weet niet welk woord er moet worden geschrapt.

 

02.20  Renaat Landuyt (sp.a): Als het meningsverschil enkel een technisch probleem is, wie ben ik dan om u op technisch vlak tegen te spreken? Steun dan mijn amendement. Speel geen spelletje op de rug van de miserie van de mensen. U lacht met iets dat u zich nog zult beklagen. Spreek met uw eigen middenveld en u zult minder lachen.

 

De voorzitter: Collega's, ik denk dat wij, behalve als de staatssecretaris nog het woord vraagt, het debat hebben uitgeput.

 

02.21 Staatssecretaris Carl Devlies: Mijnheer de voorzitter, heel kort. Dit is een wetsontwerp van de regering, maar het werd aan de parlementaire commissies voorgelegd en het werd op heel wat punten geamendeerd. Ik denk dat er terdege rekening werd gehouden met de bemerkingen van het Parlement waardoor het in feite een werk van het Parlement zelf is geworden.

 

Ik denk dat er ook heel wat voorafgaandelijke studie is uitgevoerd, ook binnen de commissies van Kamer en Senaat. Er werden hoorzittingen gehouden. Het middenveld, waarover de heer Landuyt spreekt, is uitvoerig gehoord. Ik denk dat deze wet de bescherming van de speler organiseert. Vandaag is er een totale wildgroei op het internet. Op deze manier wordt dat op een gepaste manier aangepakt.

 

Het amendement van de heer Landuyt gaat ervan uit dat speelschulden mogelijk zijn. Welnu, in de commissie is aangetoond dat speelschulden niet mogelijk zijn. Ik denk dan ook dat dit amendement weinig zin heeft.

 

De bemerkingen van de heer Van de Velde zijn heel principieel. Als wij daarop ingaan, zouden we in feite heel het debat opnieuw moeten doen want hij stelt de fundamenten van deze wetgeving in vraag. Ik kan wel zeggen met betrekking tot het beperken van de aanbieders op het internet, dat die beperking gebeurt tot degenen die vandaag in de reële wereld aanwezig zijn. Dit heeft te maken met de garantie op kwaliteit, met de mogelijkheden op controle die dit biedt en tegelijkertijd met de beperking van aanbieders die wij wensen te organiseren. Het is duidelijk dat Europa met deze principes akkoord kan gaan en dit wordt ook bevestigd door het arrest dat in de maand september werd uitgesproken in de zaak met Portugal.

 

De voorzitter: Mijnheer de staatssecretaris, uw repliek lokt natuurlijk een reactie uit van de heer Van de Velde en zoals u weet heeft het Parlement het laatste woord.

 

02.22  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de staatssecretaris, hebt u al dan niet al een antwoord gekregen in verband met het arrest waarnaar u verwijst vanuit de Europese Commissie? Een gedetailleerd antwoord? Hebt u al dan niet al een volledige goedkeuring gekregen en een antwoord op de uitspraken van dat arrest?

 

02.23 Staatssecretaris Carl Devlies: Het arrest was natuurlijk een andere zaak. Het had betrekking op een gelijkaardige organisatie van kansspelwetgeving in Portugal. Ik heb het bij wijze van voorbeeld gegeven. Het standpunt van de Europese Commissie ten aanzien van België is nog niet definitief. De procedure loopt. Wij hebben een antwoord gegeven. Dit werd volledig toegelicht in de commissie.

 

De voorzitter: Kunnen wij de discussie hierbij afklokken?

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

Réservé: le vote sur les amendements et les articles 10, 12, 23, 25, 37 et 46.

Aangehouden: de stemming over de amendementen en artikelen 10, 12, 23, 25, 37 en 46.

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 tot 9, 11, 13 tot 22, 24, 26 tot 36, 38 tot 45, 47 tot 61.

Adoptés article par article: les articles 1 à 9, 11, 13 à 22, 24, 26 à 36, 38 à 45, 46 à 61.

*  *  *  *  *

 

03 Voorstel van resolutie met het oog op de VN conferentie van Kopenhagen inzake klimaatsverandering van 7 tot 18 december 2009 (2263/1)

03 Proposition de résolution en vue de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique de Copenhague du 7 au 18 décembre 2009 (2263/1)

 

Bespreking

Discussion

 

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2263/1)

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2263/1)

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

03.01  Nathalie Muylle, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, collega's, de Conferentie van voorzitters van 12 november 2009 heeft bij toepassing van artikel 76 van het Kamerreglement aan de bijzondere commissie Klimaat en Duurzame Ontwikkeling de opdracht gegeven een debat te wijden aan de voorbereiding op de Klimaatconferentie van Kopenhagen, een ontwerpresolutie op te stellen en daarover in de plenaire vergadering verslag uit te brengen.

 

De bijzondere commissie is bij de bespreking uitgegaan van een ontwerptekst opgesteld door een technische werkgroep. Over die punten, waarover in de werkgroep geen consensus werd bereikt, werden in de commissie amendementen neergelegd. De resolutie wijst op het belang van het bereiken van een ambitieus en sectorieel alomvattend klimaatakkoord te Kopenhagen. In het beschikkend gedeelte wordt de regering enerzijds gevraagd om in het akkoord van Kopenhagen de milieu-integriteit en de duurzaamheid centraal te stellen, om uit te gaan van kostenefficiënte maatregelen waarbij concurrentieverstoring wordt vermeden, en om efficiëntie en solidariteit met elkaar te verzoenen.

 

Anderzijds vraagt het Parlement de regering om een aantal punten op Europese en internationale fora te bepleiten. Deze vraag is opgedeeld in vier luiken. Het eerste luik handelt over de emissie- en reductiedoelstellingen, het tweede over de financiering, het derde over de ontbossing en het vierde over het technologisch aspect. Naast deze vier luiken wordt een algemene bepaling opgenomen omtrent de mogelijkheid om een statuut van milieuvluchteling uit te werken. Vlaams Belang is het niet eens met dit punt. Open Vld en CD&V plaatsen de bemerking dat zulks eigenlijk buiten het bestek van Kopenhagen valt.

 

In het eerste luik betreffende de emissie- en reductiedoelstellingen worden de vorken van het IPCC-rapport hernomen. De industrielanden moeten hun broeikasgassen terugdringen met 25 tot 40 % tegen 2020, en met 80 tot 95 % tegen 2050, zulks ten opzichte van het niveau van 1990. Er wordt hier benadrukt dat interne maatregelen belangrijk zijn en dat deze met flexibiliteitsmechanismen kunnen worden aangevuld, mits het naleven van de milieu-integriteit. Ecolo-Groen! dient een amendement in waarin wordt gesteld dat België dringend een klimaatwet moet uitwerken. Sp.a gaat hiermee akkoord. CD&V gaat ermee akkoord dat het nationale klimaatbeleid moet worden genationaliseerd, maar vindt deze resolutie niet het geschikte kader.

 

Ook Open Vld stelt dat een resolutie die handelt over internationale maatregelen geen nationale maatregelen moet bevatten. Het amendement wordt verworpen.

 

Voorts wordt er aandacht besteed aan de doelstellingen voor ontwikkelingslanden. Het belang van het meetbare, rapporteerbare en verifieerbare karakter van de doelstellingen wordt onderstreept. CD&V en PS dienen samen een amendement in dat ertoe strekt de competitiviteit van de Europese economie te vrijwaren ten opzichte van de invoer uit landen die geen vergelijkbaar klimaatbeleid voeren. Het amendement wordt eenparig aangenomen. Ten slotte wordt gesteld dat de ambitie van de EU kan uitgebreid worden van twintig tot dertig indien andere ontwikkelde landen vergelijkbare inspanningen willen doen. Ecolo-Groen! en sp.a stellen dat hierdoor de voortrekkersrol van de EU wordt weggenomen. Er wordt een amendement aangenomen van sp.a, dat de daling van de broeikasgasemissies voor lucht- en scheepvaart vastlegt. Op vraag van CD&V en Open Vld wordt het amendement aangevuld met een bepaling die stelt dat dit niet mag leiden tot concurrentieverstoring en koolstoflekkage.

 

Het tweede luik van deze resolutie heeft betrekking op de financiering. Er wordt stilgestaan bij de verdeling en de invulling van de inspanningen die industrielanden moeten leveren om de ontwikkelingslanden te steunen. Deze middelen mogen de andere doelstellingen zoals ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding niet in het gedrang brengen. Het amendement van CD&V en Open Vld dat de verschillende bronnen specificeert waaruit geput kan worden om de klimaatfactuur van 100 miljard euro per jaar tegen 2020 voor de ontwikkelingslanden te betalen, met name naast internationale publieke financiering eigen inspanning van de ontwikkelingslanden en de internationale koolstofmarkt, wordt aangenomen. Ecolo-Groen! en sp.a hebben problemen met de verwijzing naar de fondsen van de internationale koolstofmarkt. CD&V stelt dat er over die drie bronnen van financiering een akkoord bestaat binnen de EU.

 

Het derde luik betreft de ontbossing en beoogt het halveren van de bruto ontbossingsgraad tegen 2020 en het volledig stoppen ervan tegen 2030. Hierbij wordt zowel op het belang van de biodiversiteit als op het sociale aspect gewezen. De financiering hiervan kan voor 2020 niet langs de internationale koolstofmarkt verlopen. Na 2020 kan dit eventueel wel. Bovendien kan aan een fonds worden gedacht om eventuele pilootprojecten te steunen.

 

Het vierde en laatste luik gaat over de technologie en de rol ervan. Technologieoverdracht moet een van de bouwstenen van het akkoord van Kopenhagen zijn. Algemeen gezien is de fractie van het Vlaams Belang van oordeel dat twee belangrijke factoren ontbreken in het voorstel van resolutie, met name de verantwoordelijkheid die ook ontwikkelingslanden hebben en de doelstellingen die zij moeten vooropstellen. Ecolo-Groen! vindt dat het feit dat men tot een resolutie kan komen aantoont dat alle politieke fracties het belang van het probleem van klimaatverandering erkennen.

 

Ecolo-Groen! zou wel liever een meer ambitieuze tekst hebben gezien. Sp.a kan grotendeels akkoord gaan met de ontwerptekst.

 

De voorliggende tekst ligt in de lijn van het EU-standpunt.

 

De PS verheugt zich erover dat de commissie over een tekst beschikt en de resolutie zal aannemen.

 

De resolutie werd aangenomen met twaalf stemmen voor en twee onthoudingen.

 

03.02  Philippe Blanchart (PS): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, dans trois jours, nous y serons. Nous attendons ce rendez-vous historique depuis de nombreux mois. Pourtant, à la veille du Sommet, les nouvelles changent si vite qu'il est difficile de savoir s'il faut être optimiste ou pessimiste. Pour ma part, sans être candide tout en adhérant toujours aux idées de Voltaire, je reste optimiste.

 

En fait, je considère que ce n'est pas une question de choix, mais un devoir. Nos enfants, les générations futures nous jugeront sur nos capacités à faire face à ce défi climatique, qui est le défi de notre siècle, le défi de notre civilisation.

 

Grâce aux travaux extraordinaires des scientifiques rassemblés au sein du GIEC, nous savons que le réchauffement climatique est une réalité. Pourtant, ces derniers temps, les remises en question se multiplient, les rumeurs se propagent dans les médias pour nous expliquer que l'activité humaine n'influence en rien le climat. On entend même certains nous dire que la planète ne subit aucun réchauffement; bien au contraire, elle se refroidirait.

 

Toutes ces rumeurs fantaisistes, loin de nous éclairer ou de nous offrir des solutions, nous demandent de rester immobiles; elles nous supplient de maintenir nos habitudes, de ne rien changer, de continuer comme si nos modes de production et de consommation étaient toujours indolores et notre environnement invincible.

 

Il faut tout de même se poser la question: à qui profite ce crime? À qui profite la réfutation des dérèglements climatiques? Pourquoi cette levée de boucliers obscurantistes s'intensifie-t-elle à la veille du Sommet? Nous le savons bien, des intérêts financiers gigantesques sont ici en jeu. Les pays dont les sols recèlent le pétrole et le gaz, les multinationales qui exploitent ces ressources, les industriels du charbon et tous ceux qui veulent éviter de voir leurs responsabilités de pollueurs mises en question ont intérêt à s'attaquer aux conclusions du GIEC.

 

Finalement, nous voyons bien que les climatosceptiques ne portent pas un discours scientifique, mais un plaidoyer égoïste, un plaidoyer en faveur de nos intérêts financiers particuliers. En fait, ces forces conservatrices sont tout simplement satisfaites avec notre modèle économique actuel et ses impacts environnementaux. Très clairement, ce n'est pas mon cas.

 

Cependant, chers collègues, pas de malentendu entre nous: mon propos n'est pas de vous dire que les constats sur le réchauffement climatique sont intouchables. Comme toutes les analyses scientifiques, elles doivent pouvoir être contestées, vérifiées et remises en question. Pour ce faire, il faut des arguments solides, être à la hauteur des études élaborées par les experts du GIEC. C'est un travail immense qui a été réalisé, impliquant des centaines de contributeurs pour arriver à mettre des chiffres et des mots sur une réalité que les habitants des petites îles du Pacifique ou de l'Antarctique constatent – malheureusement – chaque jour.

 

Le temps du scepticisme est terminé. Nous savons que nous devons limiter à deux degrés le réchauffement climatique et que si nous ne réussissons pas, cela aura pour conséquence désastreuse un impact sur la vie de millions d'habitants de notre planète. En notre qualité d'acteurs politiques, notre responsabilité est donc de nous saisir des conclusions des experts mandatés par la communauté internationale afin de les transformer en actes, en mesures concrètes. C'est ce que nous avons fait à notre modeste niveau en commission du Climat et du Développement durable.

 

Les résultats de ce travail se retrouvent dans cette proposition de résolution qui sera, j'en suis persuadé, un outil précieux dans les mains de notre gouvernement. Ce texte a été voté en commission à l'unanimité des partis démocratiques. Je tiens à saluer le travail des commissaires, qui ont adopté une attitude constructive et qui ont accepté de faire des concessions, afin que notre mouvement commun ne se transforme pas en division, puis en paralysie.

 

On peut dire d'une résolution qu'elle ne sert à rien, mais c'est oublier un peu vite que si chaque parlement des pays participant au Sommet de Copenhague adoptait une position aussi ambitieuse que la nôtre, une part significative de la solution serait déjà sur la table. Nous avons donc parcouru notre modeste partie du chemin. Cette proposition pose les grands principes qui, selon nous, feront le succès de Copenhague.

 

À long terme, les pays industrialisés doivent, d'ici 2050, réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 80 % par rapport à 1990. Les pays industrialisés doivent également, en tant que groupe, réduire les émissions de 25 à 40 % d'ici 2020. Les pays en développement devront participer à l'effort en diminuant leurs émissions de 15 à 30 % par rapport au scénario business as usual. Voilà pour les grands objectifs chiffrés!

 

Il faut cependant souligner qu'aucun accord ne sera possible si les pays industrialisés, historiquement responsables de ce réchauffement, ne fournissent pas un soutien technologique et financier important aux pays en développement. Nous n'avons aucune légitimité pour demander aux pays du Sud de remettre en question leur développement économique et social au nom de la lutte pour le climat. À l'heure actuelle, leurs populations sont déjà les plus touchées par les sécheresses et les famines.

 

Pour le PS, il et primordial que l'aide aux pays du Sud soit non seulement conséquente – on parle de 30 milliards d'euros pour l'Union européenne – mais également additionnelle aux moyens actuels dévolus à la situation des Objectifs du Millénaire. La solidarité Nord-Sud est une condition indispensable à la réussite du Sommet de Copenhague.

 

Chers collègues, la solidarité est tout simplement indispensable à toute politique efficace de lutte contre le réchauffement climatique. Nous le savons, les ménages les plus aisés polluent le plus, alors que les ménages précarisés sont les premiers à souffrir de ce renchérissement des coûts de l'énergie. En tant que socialistes, nous savons que rien ne se fera en matière environnementale sans un large consensus social, impliquant les classes les plus précarisées. La révolution écologique sera sociale ou ne sera pas!

 

Par ailleurs, il faudra une transition vers une société faible émettrice en carbone qui se fasse dans le respect des travailleurs, en concertation avec les partenaires sociaux et en évitant toute forme de dumping environnemental.

 

Bien que nous n'ayons pas pu obtenir que la résolution soit catégorique sur le sujet, il est clair, pour le groupe socialiste, qu'un mécanisme d'inclusion carbone doit être installé aux frontières extérieures de l'Union. Il pourrait prendre la forme d'une taxe carbone, par exemple, afin de lutter contre les délocalisations vers les pays qui ne participeraient pas à un accord international sur le climat ou ne pratiqueraient aucun contrôle du respect des mesures relatives à la réduction d'émissions.

 

Chers collègues, pour conclure, je voudrais émettre le souhait, au nom de mon groupe, de voir la Conférence de Copenhague devenir le moment historique où notre génération politique aura fait de la lutte contre le changement climatique le moteur d'une croissance durable au service du progrès social, de la solidarité Nord-Sud et de la lutte contre la pauvreté.

 

Le président: Monsieur Blanchart, je vous félicite pour votre maiden speech.

 

(Applaudissements)

 

03.03  Yolande Avontroodt (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik zal proberen mijn betoog kort en gebald te houden.

 

Wanneer ik nadenk over wat de grootste trendbreuk is van dit jaar – wij worden tegenwoordig allemaal geconfronteerd met zulke vragen – zou ik durven te zeggen dat het misschien de brede consensus is, die voor het eerst gevonden is in de Klimaatcommissie ad hoc, over een nationale resolutie inzake onze houding op de Klimaatconferentie in Kopenhagen.

 

Ik vind het heel belangrijk dat er een consensus kan ontstaan over een van de belangrijkste thema’s voor de volgende jaren en voor de volgende generaties. Dat is op zichzelf al een trendbreuk. Ik meen dat wij daar wel eens bij mogen stilstaan.

 

Uiteraard is een en ander voorbereid in Bali, in 2007. Mijnheer de voorzitter, ik was daar toen aanwezig en werd er geconfronteerd met het grote, disparate veld van stakeholders inzake het klimaat, van de klimaatindustrie tot en met de meest fervente supporters van het klimaat.

 

Na de klimaatconferentie in Bali is in de Kamer een commissie ad hoc opgericht, waarvan onderhavige resolutie het resultaat is. In die commissie zaten zowel leden die normaal met het vervoer bezig zijn, als leden die met de energie, de gezondheid of de klimaatproblematiek begaan zijn, rond de tafel. Daarom is onderhavige resolutie ook beter gestoffeerd.

 

In Bali werd gesteld dat het klimaat de verantwoordelijkheid is van elk land, ook het onze. Het klimaat vergt ook een gezamenlijke inspanning van de ontwikkelingslanden. Het klimaat is ten slotte vooral de verantwoordelijkheid van de industrielanden, die het voortouw moeten nemen. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Die drie krachtlijnen moeten vertaald worden in actieplannen.

 

De emissiereductiedoelstellingen die aan de industrielanden voorgelegd worden, zijn automatisch ook de uitdagingen in Kopenhagen. Wat dan met de nieuwe industrielanden, die hun verantwoordelijkheid in deze niet op dezelfde manier zullen willen dragen of die zich niet verantwoordelijk achten voor de historische klimaatverandering?

 

De hele problematiek 20/20/10 is reeds achterhaald, wat benadrukt dat de trendbreuk van de voorbije jaren erg actueel is. De grenzen zijn momenteel immers heel hoog gelegd.

 

U kunt opwerpen dat de lat heel hoog wordt gelegd, maar dat het nog altijd de bedoeling is om, in klimaattermen gesproken, over en niet onder de lat te gaan.

 

Mijnheer de voorzitter, er zullen knelpunten zijn. Wij mogen geen hoerasfeer verwachten. Er is nu reeds een oplijsting van alle knelpunten gemaakt. Zij situeren zich niet het minst bij de klimaatpolitiek van de Verenigde Staten en van China.

 

Ik had vanmiddag een heel merkwaardige ontmoeting met een Japanse ambtenaar. Hij vertelde dat het voor Japan 30 % is en dat Japan ook over 30 % kan geraken. Er is een consensus dat Japan voornoemde 30 % zal bereiken. Collega’s, merkwaardiger nog is dat er in Japan geen groene partij is. Het groene aspect, het klimaat, de duurzame ontwikkeling zijn er immers het gedachtegoed van elke partij. Ik ben ervan overtuigd dat er ook hier in het halfrond geen partijen meer zitten die het voorgaande niet in hun toekomstplannen hebben opgenomen, zij het dan dat de invulling van partij tot partij verschillend zal zijn. Dat mag. Er is geen exclusiviteit meer. Het klimaatbeleid wordt integendeel de opportuniteit.

 

Daarom is de voorliggende resolutie zo evenwichtig. Zij legt immers de nadruk op zowel innovatie als op de noodgedwongen verwezenlijkingen van de ondernemingen als gevolg van de verplichtingen om de milieudoelstellingen te realiseren en de ontwikkelingslanden te steunen.

 

Mijnheer de voorzitter, de resolutie geeft zuurstof aan de creatieve en innovatieve ondernemingen en aan de economie. Wij kunnen in ons land die zuurstof genereren door allen samen, schouder aan schouder voor een duurzame klimaatverandering te vechten. Of het nu om één graad of om twee graden gaat, het belangrijkste is dat het een realistische resolutie is, waardoor hopelijk een goed resultaat zal kunnen worden neergezet en wij niet met de kraan open moeten blijven dweilen. Aldus kunnen wij voor de grote broers uit de Verenigde Staten, China en Brazilië – voor Brazilië uiteraard met het accent op de ontbossing – alle, voornoemde elementen, gedragen door het Parlement en door een hopelijk plenaire goedkeuring, naar Kopenhagen meenemen.

 

03.04  Cathy Plasman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, collega’s, ook onze fractie is blij met de resolutie, maar ik wil toch een aantal opmerkingen maken. Het was immers niet zo evident om tot die tekst te komen. Het verwonderde ons toch wel dat het voor bepaalde fracties niet evident was om een aantal punten op te nemen waarover al een consensus is op Europees niveau, in de Europese Raad. Dat is toch een minpunt. Ik dacht toch dat de voorzitter van de subcommissie een stapje verder wou gaan. Dat hebben we dus niet bereikt, maar we hebben wel iets. Ik ben al blij dat we zover geraakt zijn. Wanneer men kijkt naar de stemming van de CD&V’ers in het Europees Parlement, dan heeft men het daar veel slechter gedaan. Ik ben dus zeer blij dat we hier wel de resolutie hebben opgesteld.

 

Een en ander is ook ietwat in contradictie met wat premier Leterme hier vorige week is komen vertellen. De prioriteit voor het klimaat is wel een stap, maar het is niet de grote stap vooruit. Wanneer we kijken naar de marges voor onderhandelingen, hoop ik dat de premier toch rekening zal houden met zijn prioriteit voor het klimaat. De Denen houden nu een informele ronde op hoog niveau. Ik hoop dat hij daarmee rekening wil houden.

 

Ik wil hier twee punten opmerken. We mogen niet zomaar voor de 30 % gaan, want 30 % met hete lucht betekent niets. Dat is een luchtbel. We moeten zeer goed oppassen dat we de daaraan gekoppelde voorwaarden niet verwaarlozen.

 

Een andere vraag is om ook een kans te geven aan het draagvlak, dat nu aan het groeien is, om voor de financiering van de ontwikkelingslanden weer een soort van Tobintaks op tafel te leggen. Ik denk aan het voorstel van collega Van der Maelen. Op Europees niveau staan Sarkozy, Merkel en een aantal andere regeringsleiders achter een dergelijk voorstel. Ik hoop dat onze premier dat ook zal doen.

 

03.05  Nathalie Muylle (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik wil u vooreerst bedanken om het initiatief te nemen, alsook mevrouw Van der Straeten, die hier vandaag niet is, die de werkgroep heeft voorgezeten.

 

Ik ga de inhoud van de resolutie niet herhalen. Ik denk dat wij allemaal zeer goed weten wat in de tekst staat.

 

Ook mijn fractie is enorm positief over deze tekst. Ik denk dat het belangrijk is dat alle partijen in het halfrond dit signaal hebben gegeven. Ik heb begrepen dat de regering de komende dagen gaat onderhandelen over het mandaat waarmee ze naar Kopenhagen trekt. Ik heb gezien dat wij hierover volgende week woensdag verder kunnen praten in de commissie voor de Volksgezondheid.

 

Ik denk dat iedereen van ons wel op een of ander vlak een accent wou veranderen in de resolutie die vandaag ter stemming voorligt. Mevrouw Plasman spreekt over de 20/30. Sommige collega's willen nog een stuk verder gaan op het vlak van financiering.

 

In de jaren dat ik met het thema bezig ben, heb ik heel zelden gezien dat wij een dergelijk signaal kunnen geven. Wij weten dat we met een krachtig mandaat naar Kopenhagen moeten gaan. De Amerikanen willen vandaag een climate bill in de Senaat laten goedkeuren waarin zij het over 13 % hebben. Als wij dat op 1990 plaatsen, is dat slechts een daling van 3,3 %.

 

Ik denk dat dit enorm belangrijk zal zijn. Wat Kopenhagen brengt, weten wij niet. Of er een groot dan wel een klein akkoord komt, er zal hoe dan ook nazorg nodig zijn. Dan komen wij al heel snel in de tweede helft van 2010 waar België het Europees voorzitterschap heeft en waar het thema zeker op de agenda zal staan.

 

Ik wil alle collega's danken voor hun constructieve houding. Ik hoop dat wij dit in dit dossier de komende weken en maanden kunnen blijven doen.

 

03.06  Rita De Bont (VB): Mijnheer de voorzitter, collega's, ik was aanvankelijk van plan om mijn uiteenzetting van op mijn bank te doen, gezien het late uur en gezien het feit dat onze partij slechts in de marge bij de totstandkoming van deze resolutie betrokken was. Dat is echter precies de reden om er hier wat meer tijd aan te besteden.

 

In de commissie werd meegedeeld dat een werkgroep zou worden samengesteld om deze resolutie tot stand te brengen. De invulling van deze werkgroep gebeurde zoals gewoonlijk in de coulissen, zonder onze partij daarin te kennen.

 

Er kwam nooit een uitnodiging en dat is niet te verwonderen. Alles moest zo snel mogelijk worden afgehandeld en tijd of plaats voor tegenargumenten was er gewoon niet. Dat is nu eenmaal de democratie van de linkse, politiek correcte kerk met CD&V en Open Vld in hun kielzog.

 

Men zegt hier op het spreekgestoelte dat alle partijen het met deze resolutie eens zijn, dus wij bestaan eigenlijk niet in dit Parlement.

 

De politieke partijen in België zijn op dat vlak in hetzelfde bedje ziek als het IPCC. Een tiental dagen geleden geraakte bekend dat blijkt uit duizenden privé-e-mails en documenten van Britse en Amerikaanse topwetenschappers, e-mails die door computerhackers op het internet zijn gezet, dat informatie over klimaatveranderingen wordt gemanipuleerd en geselecteerd.

 

In één e-mail suggereerde Phil Jones, directeur van de gerenommeerde afdeling Klimaatverandering van de universiteit van East-Anglia, om een trucje te gebruiken om zo temperatuurverlagingen te verbergen. Ook wordt er gesproken over cijfers die in het rapport van de Verenigde Naties moeten geperst worden.

 

De berichten zijn overigens niet nieuw. Reeds een hele tijd geleden kon men in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Eos zwart op wit lezen hoe temperatuurgegevens worden gemanipuleerd om de theorie van global warming toch te doen kloppen.

 

Weersvoorspellingen zijn momenteel zelfs in ons moeilijke land België betrouwbaar te noemen. Over klimaat praten is echter een ander paar mouwen. Dat is veel moeilijker. Het gebeurt aan de hand van rekenkundige modellen die in het beste geval, en ik zeg dan wel in het beste geval, proberen alle factoren in rekening te brengen. Een aantal factoren, zoals bijvoorbeeld het mechanisme van de vorming van wolken, is volgens professor Noël Vandenberghe van het departement Geografie en Geologie van de Katholieke Universiteit Leuven nu eenmaal onvoldoende gekend en onvoldoende begrepen.

 

Bovendien wordt door het IPCC het toenemende koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer gewoonlijk in één adem genoemd met het veranderende klimaat. Men benadrukt dan dat dit in grote mate veroorzaakt wordt door de mens, de westerse geïndustrialiseerde mens. Er wordt niet vaak bij verteld dat er ook vooraanstaande klimatologen zijn die erop wijzen dat dit wel erg vergezocht is, omdat de toename van koolstofdioxide in de atmosfeer van de grootteorde is van enkele miljoenste volume-eenheden van de totale atmosfeer, ook bij recordhoogtes waarover men vandaag spreekt. Dit kan moeilijk het klimaat, dat in wezen een spel is van luchtdrukverdeling, sturen.

 

Bovendien oefent de afstand van de aarde tot de zon in de ellipsvormige baan waarin de aarde rond de zon draait en die afhankelijk is van de kanteling van de as van de aarde ten opzichte van dit bewegingsvlak een veel grotere invloed uit op de temperatuur op aarde.

 

Hier kunnen wij spijtig genoeg niets aan veranderen. Hieraan hebben wij geen enkele schuld. Het is nu eenmaal zo dat de zon bijna op haar dichtste punt ten opzichte van de aarde staat. Deze elementen kunnen dus niet worden gebruikt om ons onder druk te zetten om een hele boel geld op te hoesten. Daarover zal het in essentie in Kopenhagen gaan.

 

Ik ben er mij heel goed van bewust dat wat ik hier vertel heel politiek incorrect is. Er is immers een merkwaardige entente over deze materie ontstaan tussen drukkingsgroepen, wetenschap, internationale politiek en media. Aan goed gefundeerde boeken, artikels en documentaires die erg kritisch staan tegenover de gangbare voorstelling en benadering van de opwarming van de aarde wordt nauwelijks aandacht besteed. Het IPCC geeft zelf toe dat men een beetje moet overdrijven, dat men paniek moet zaaien om de vereiste maatregelen tot stand te brengen. Dat maakt dat professor Van den Bergh zegt: het is blijkbaar zeer moeilijk om op een beleefde manier van mening te verschillen.

 

Met zo een houding ten opzichte van wetenschappers is het geen wonder dat men onze partij, het Vlaams Belang, het liefst buiten deze parlementaire discussie houdt.

 

Daarom, mijnheer de voorzitter, collega's, vind ik het nodig om onze standpunten hier toe te lichten. Zeer bewust van de nadelige invloed dat het milieu kan uitoefenen op mens, plant en dier, en op onze hoede zijnde voor de uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen, wil onze partij maximaal inzetten op duurzame ontwikkeling. Onze generatie heeft niet het recht om de aarde, die we in bruikleen van onze voorouders hebben gekregen, op te leven. We moeten ze ongeschonden aan het nageslacht kunnen doorgeven. Er moet een halt worden toegeroepen aan de vernieling van de natuur en aan de ontbossing. Energieverspilling is uit den boze. Hernieuwbare energiebronnen moeten aan een versneld tempo worden ontwikkeld en aangewend. De ontwikkeling en het eerlijke – ik zeg heel duidelijk eerlijke – onderzoek naar nieuwe technologieën moet worden gestimuleerd. Hierover zijn we het allemaal eens. De CO2-uitstoot moet tot een maximum worden beperkt, maar onze fractie pint zich niet vast op de percentages die in het Vierde Klimaatrapport van het IPCC naar voren worden geschoven. De reducties moeten realistisch en haalbaar zijn, zowel voor onze industrie als voor de individuele burgers en gezinnen.

 

Onze fractie dringt ook aan op een wereldwijde solidariteit en het reserveren van voldoende fondsen die nodig zouden kunnen zijn om noodzakelijke adaptatiemaatregelen door te voeren bij een eventuele opwarming van de aarde of andere mogelijke natuurrampen. De sterkste schouders moeten daarbij de zwaarste lasten dragen. Het heeft geen enkele zin om die schouders te verzwakken.

 

Ook de ontwikkelingslanden en de ontwikkelende landen moeten hun verantwoordelijkheid dragen. Bij de overdracht van financiële steun moeten de diverse doelstellingen op het vlak van mitigatie en adaptatie, zoals in de resolutie ook is vermeld, meetbaar, rapporteerbaar en verifieerbaar zijn. Bij de aanwending van de steun moet er ook volledige transparantie worden gegarandeerd. Ook die landen moeten binnen hun mogelijkheden, hun huishouden in orde brengen. Daarmee verwijs ik ook naar de letterlijke omvang van hun huishoudens, een element dat spijtig genoeg in de voorliggende resolutie ontbreekt.

 

Zoals Steven Sinding, een internationaal bevolkingsdeskundige, zegt in het recent rapport van de Verenigde Naties, over de wereldbevolking, waarnaar werd verwezen in Le Monde van 19 november en in het NRC Handelsblad van 20 november, moet de bevolkingsgroei in Afrika worden afgeremd. Anders dreigen bestaande problemen, zoals de productie van voldoende voedsel, de bestrijding van ziektes en de voorkoming van milieuschade, onoplosbaar te worden. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor andere ontwikkelingslanden.

 

Die verantwoordelijkheid ligt niet in de eerste plaats bij de bevolking zelf, maar wel bij de overheid en de wereldgemeenschap die te weinig aandacht en middelen besteden aan gezinsplanning, terwijl dat werkelijk nodig is. Beheersing van de wereldbevolking en ecologie gaan hand in hand.

 

(…): (…)

 

03.07  Rita De Bont (VB): Of mevrouw Colen daarmee akkoord gaat? U kunt het haar zelf vragen. Wij hebben het er met mekaar over gehad.

 

03.08  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, ik moet zeggen, hoe langer dat betoog duurt, hoe meer ik versteld sta over wat er allemaal wordt uitgekraamd.

 

We zijn het gewoon om af en toe negationisme te horen; ditmaal horen we klimaatnegationisme in de zuiverste vorm. Bovendien wordt er verwezen naar Afrika en wordt er gezegd dat het de schuld is van de Afrikaantjes dat wij een probleem hebben, terwijl Afrika geen enkele schuld treft aan de opwarming van de aarde en de klimaatproblematiek! Volgens mevrouw De Bont is het nochtans hun schuld omdat zij te veel kinderen hebben; zij moeten iets doen aan de voortplanting!

 

Als dat het niveau is van het debat, dan was het een zeer juiste beslissing van de werkgroep om de mensen van het Vlaams Belang niet uit te nodigen.

 

03.09  Bruno Tobback (sp.a): Ik kan mij helemaal aansluiten bij de heer Van Hecke met de volgende suggestie.

 

(…): (…)

 

03.10  Bruno Tobback (sp.a): Het hoort wellicht bij mijn puriteinse opvattingen om pas iets te zeggen nadat iemand anders is uitgesproken.

 

Ik kan u misschien suggereren om inderdaad eens na te gaan hoe het zit met de CO²-uitstoot, maar blijkbaar gelooft u dat niet. Er is iets eigenaardigs in uw redenering. Aan de ene kant gelooft u niet dat die klimaatopwarming iets met de menselijke activiteit te maken heeft, maar aan de andere kant is de klimaatopwarming wel te wijten aan het feit dat er te veel mensen in Afrika zijn. Ergens klopt er iets niet in uw verhaal. Misschien moet u eens nagaan, als u de redenering wilt doortrekken, hoeveel CO²-uitstoot of invloed op het milieu per persoon er is tussen u en zeven Afrikaantjes. Ik denk dat u zeven Afrikaantjes waard bent op dat vlak.

 

Wat mij veel meer intrigeerde, was uw plotse pleidooi voor actieve geboortebeperking. Mag ik er nu vanuit gaan dat u hier namens uw partij, met inbegrip van mevrouw Colen en al de anderen, pleit voor actieve geboortebeperking in Afrika door bijvoorbeeld het promoten van condooms, anticonceptie? Spreekt u namens uw partij of is dit een hoogst individuele expressie van uw hoogst individuele emotie?

 

03.11  Rita De Bont (VB): Ik denk dat het standpunt van onze partij is dat de wereldbevolking, waar het nodig is, ook onder controle moet worden gehouden.

 

03.12  Bruno Tobback (sp.a): Gewoon even om praktisch te zijn, vooraleer we terug de Wehrmacht daarvoor als middel gebruiken. U heeft het over…

 

03.13  Rita De Bont (VB): Mijn collega Van den Eynde heeft al geantwoord dat condoomgebruik door mannen in Afrika geen succes is. Ik zal u antwoorden met het citaat uit hetzelfde rapport van de Verenigde Naties: "Beheersen van de wereldbevolking: daar is noodzakelijk iedere dollar die wordt geïnvesteerd in gezinsplanning" en "opleiding van de vrouwen brengt evenveel reductie van broeikasemissie met zich mee dan een dollar geïnvesteerd in windenergie". Dat staat in het rapport van de Verenigde Naties, dat zijn niet mijn woorden.

 

Mijn antwoord op de vraag hoe men tot een geboortebeperking kan komen, luidt: door te investeren in de opvoeding en dan vooral van de vrouwen in Afrika.

 

03.14  Bruno Tobback (sp.a): Ik ga u verbazen. Hoe later op de avond, hoe plezanter het debat. Ik ben het misschien niet voor 100 %, maar toch voor 99 % met u eens op dat vlak. Ik zie toch minstens een aantal leden van uw eigen fractie hier enigszins misprijzend knikken bij uw uitleg over geboortebeperking. Ik vraag u dus nogmaals: spreekt u hier ook namens mevrouw Colen?

 

03.15  Rita De Bont (VB): Mijnheer Tobback, er is nog altijd een verschil tussen geboortebeperking en abortus. Ik weet niet of dat al tot u is doorgedrongen. Dat is wel een andere …

 

De voorzitter: Dat is inderdaad iets helemaal anders!

 

03.16  Gerolf Annemans (VB): Mijnheer Tobback, maakt u zich geen zorgen over de toestand in mijn partij. We gaan ieder onze eigen partij opkuisen en daarna zien we wel. U moet zich daar niet mee bezig houden. Luister liever naar wat het Kamerlid te zeggen heeft en probeer te begrijpen wat zij zegt. Nadien zullen wij daarover een nuttig debat voeren.

 

03.17  Bruno Tobback (sp.a): Mijnheer Annemans, ik ben het ook met u helemaal eens. Ik probeer te begrijpen wat mevrouw De Bont zegt. Ik probeer ook te begrijpen of zij zelf begrijpt wat zij zegt. Ik heb op sommige momenten de indruk dat zij ofwel niet begrijpt wat zij zegt ofwel niet begrijpt wat u in het verleden hebt gezegd. Ik detecteer hier een wijziging van standpunt vanuit uw partij en kan die tot op zekere hoogte zelfs toejuichen. Ik vraag bevestiging van mijn vreugde.

 

03.18  Gerolf Annemans (VB): … wat de standpunten van onze partij in het verleden zijn geweest. Dat u niet helemaal doordrongen bent door de nuances ervan, dat kan ik begrijpen. Laten we eerst naar mevrouw De Bont luisteren en daarna kunnen we daarover misschien een debat voeren, als we daarvoor vanavond nog wat tijd overhebben.

 

03.19  Rita De Bont (VB): U trekt mijn verstandelijke begaafdheid in twijfel? Ik heb u gezegd dat ik geen eerlijke discussie met u verwacht als u dat ook niet met wetenschappers doet. Ik wil alleen maar benadrukken dat ook de mensen van de Verenigde Naties vragen om ook met dat aspect rekening te houden in Kopenhagen. Meer vraag ik niet van u.

 

In ieder geval, volgens hen valt dat niet binnen de bevoegdheid of de opdracht van de milieuconferentie in Kopenhagen. Wat wel buiten deze opdracht valt is artikel 4A van de resolutie waarin men pleit voor het uitwerken van een statuut van milieuvluchtelingen. Wetende hoeveel misbruik vandaag al wordt gemaakt van het statuut van politiek vluchteling en welke ontwrichting hiermee gepaard gaat, is onze fractie uiteraard volledig gekant tegen het invoeren van dit nieuw statuut. Vluchtelingen moeten worden voorkomen, onder andere door geboortebeperking, maar mogen niet worden aangemoedigd door een gemakkelijkheidsoplossing.

 

Collega's, ik gunde u nog wat plezier op dit late uur. Laat het duidelijk zijn dat onze fractie zich zal onthouden bij de stemming over deze resolutie, niet alleen wegens de manier waarop deze resolutie tot stand is gekomen, maar ook wegens de diverse gebreken ervan.

 

De voorzitter: Waarvan akte.

 

03.20  Jean-Jacques Flahaux (MR): Monsieur le président, je voudrais d'abord vous féliciter pour avoir présidé la commission qui a discuté de la résolution. C'est grâce à la volonté du président de la Chambre que cette commission existe. Je ne saurais trop vous en remercier. Et nous continuons nos travaux.

 

Par ailleurs, je regrette vraiment que nous abordions ce que j'estime être le sujet le plus important de la journée parlementaire à cette heure tardive. Cela mériterait vraiment toute une après-midi de débats parlementaires. Il est extrêmement déplorable de l'aborder à cette heure-ci.

 

Comme l'ont rappelé l'excellente rapporteuse, Mme Muylle et d'autres collègues, les travaux ont fait l'objet d'un consensus parmi les partis démocratiques, cela va de soi, car parfois on se demande si certains discours ont encore lieu sur la terre.

 

Président: André Flahaut, deuxième vice-président.

Voorzitter: André Flahaut, tweede ondervoorzitter.

 

Je ne vais pas m'étendre sur cette résolution en tant que telle. Je voudrais simplement rappeler à quoi elle sert.

 

Cette résolution a plusieurs objectifs. Le premier est de nous sensibiliser, nous les cent cinquante députés, aux enjeux de la Conférence de Copenhague. Quand j'entends certains discours, je constate qu'il y a encore du travail!

 

Le deuxième objectif est de convaincre les véritables décideurs. Nous sommes des décideurs politiques mais il y a les décideurs économiques et sociaux, les chercheurs qui conçoivent les technologies du futur. Tout cela conditionnera notre société de demain bien plus que les 20 ou 30 % de réduction de gaz à effet de serre.

 

Enfin et surtout, dernier objectif extrêmement important, cette résolution met en avant toute une série d'actions que nous devons absolument mener pour convaincre l'ensemble de la population belge, européenne et mondiale du fait que sa situation est comparable à celle du Titanic. L'orchestre continue à jouer. On ne se rend pas compte à suffisance que nos enfants et petits-enfants pourront demain nous reprocher de ne pas avoir considéré à leur juste mesure les problèmes rencontrés.

 

Cela me fait penser à 1453. Sur les murailles de Byzance, monsieur le chef de groupe Giet, on discutait du sexe des anges! Dans cette Assemblée, j'ai parfois l'impression, comme dans toutes les assemblées en Europe ou dans le monde, que l'on s'attarde sur des sujets secondaires – BHV est un exemple mais il y en a beaucoup d'autres – plutôt que sur le véritable enjeu, la question de savoir s'il y aura encore un être humain dans 100 ans sur la terre.

 

L'être humain est la victime de ce que nous ferons ou ne ferons pas. Tout ce dont nous allons discuter à Copenhague concerne l'avenir de notre société!

 

À cet égard, nous avons encore eu cette semaine une réunion de la commission Mondialisation, présidée par M. Van der Maelen, où nous avons tenu des débats semblables à ceux tenus au sein de la commission Climat.

 

M. Zacharie, le secrétaire général de 11.11.11 nous a présenté un diagnostic, réaliste et objectif. Il nous a fait savoir également ce qu'il faudrait faire pour y arriver. Ce qui nous manque, c'est la clef pour parvenir au résultat. C'est là que se situe le problème.

 

Président: Patrick Dewael, président.

Voorzitterl Patrick Dewael, voorzitter.

 

En effet, nous discutons au quotidien de toute une série de sujets. Pour résoudre véritablement le problème auquel nous sommes confrontés, si les Conférences de Copenhague, de Bali ou de Mexico sont extrêmement importantes car elles constituent une amorce de mobilisation de l'opinion publique et des élites, nous savons tous que c'est insuffisant.

 

On est en train d'ergoter sur des pourcentages. On est tous conscients qu'il faudra se doter des moyens pour arriver aux résultats escomptés, et que pour ce faire, il faudra mobiliser les énergies au niveau du futur gouvernement européen. Excusez-moi, l'extrême droite, je sais que vous êtes anti-européens!

 

Le Conseil européen a maintenant un président belge. Il me semble qu'il est tout à fait conscient de l'importance du Sommet de Copenhague. Néanmoins, il faudra également une mobilisation au niveau mondial. Et je ne cache pas que j'ai certaines craintes à ce sujet; j'en ai d'ailleurs fait part en commission Mondialisation cette semaine. En effet, il est évident que l'Europe est en train de se "ratatiner" par rapport au reste du monde. Comme M. Zacharie l'a dit, le monde est en train de devenir multipolaire avec, d'une part, l'atelier du monde qu'est la Chine, le bureau du monde qu'est l'Inde et la ferme du monde qu'est le Brésil et, d'autre part, l'Europe et les États-Unis qui ont encore des technologies, un know how, des capacités mais qui, proportionnellement, se recroquevillent.

 

Dans ce contexte de changement climatique, il faut comprendre les nouvelles nations qui ont dû "sukkeler", comme on dit à Bruxelles, longtemps avant de voir se développer leur économie. Elles, à qui on demande aujourd'hui de faire un effort comme les autres, estiment qu'elles doivent d'abord assurer le bien-être de leurs habitants avant de produire des efforts importants.

 

Il faut donc arriver à convaincre progressivement tout le monde de la nécessité d'avoir, dans un délai le plus court possible, une véritable autorité mondiale qui puisse influencer, gouverner les différents États.

 

Je prends l'exemple des États-Unis. Tout le monde était favorable à l'arrivée de M. Obama au pouvoir. Or, aujourd'hui, il faut constater ce que nous savions déjà: M. Obama doit d'abord se montrer responsable devant ses propres électeurs. Ses électeurs doivent eux aussi, encore plus qu'en Europe, être convaincus de la nécessité de l'évolution des décisions de fond en ce qui concerne le changement climatique.

 

Je pense que notre travail est gigantesque sur ce point. Fascinant, mais gigantesque. Cet après-midi, à l'Assemblée nationale française, chère à beaucoup d'entre nous, une action a été menée par des militants de Greenpeace: ils ont escaladé les tribunes. On peut s'interroger sur les modalités, mais cette action participe à la sensibilisation de l'opinion publique. Monsieur le président, il est trop tard pour voir une telle action chez nous ce soir.

 

Monsieur le président, je voudrais vraiment que votre commission continue à faire du travail aussi médiatique, comme vous en avez déjà l'intention, je le sais.

 

En tout cas, je crois fermement que cette résolution est importante. C'est pourquoi je demande au président de la Chambre de particulièrement la populariser vis-à-vis de l'opinion publique, de la presse, des médias et peut-être de l'afficher en grand à l'entrée de notre parlement, lorsqu'elle aura été adoptée. Cependant, elle n'est qu'une étape par rapport à tout ce qui reste à faire.

 

Je voudrais donc que nous mobilisions nos énergies, que nous bandions nos muscles, tous ensemble, pour l'avenir de ce qui nous est le plus cher: la planète bleue.

 

03.21  Flor Van Noppen (N-VA): Mijnheer de voorzitter, onze fractie moet niet overtuigd worden van het belang van deze klimaatconferentie. Het is een zeer ambitieus plan dat wij alleen kunnen toejuichen. Iedereen verwacht dat de moeilijkheden in Kopenhagen niet van ons land of van Europa zullen komen. We moeten ons echter durven afvragen wat Amerika zal doen, wat China zal doen, wat Rusland zal doen en wat wij daartegen zullen doen.

 

Wij betreuren het dat de Belgische delegatie blijkbaar meer dan 120 deelnemers telt terwijl er tussen de verschillende beleidsniveaus nog geen overeenstemming is over het uitvoeren van het klimaatplan.

 

De voorzitter: De heer Dedecker was ook ingeschreven maar ik zie hem niet. We zullen de heer Dedecker redden via de heer Jadot die ook ingeschreven is.

 

03.22  Éric Jadot (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer l'initiative de la Commission spéciale Climat et Développement durable qui s'est attelée sérieusement à la rédaction de cette proposition de résolution relative aux enjeux de la Conférence de Copenhague.

 

À la veille du début de ces négociations, on ne peut en effet que se réjouir du fait que notre parlement ait tenu à s'emparer de ce dossier et à envoyer un signal clair au gouvernement, en particulier aux membres de la délégation belge de Copenhague. Pour avoir participé aux travaux, je tiens à saluer aussi personnellement les efforts de ma collègue Tinne Van der Straeten qui n'est pas présente ce soir pour des raisons de santé mais qui, dans son rôle de vice-présidente de la commission, a coordonné les travaux du groupe technique et n'a pas ménagé ses efforts pour faire en sorte que nous puissions aboutir à un texte ambitieux.

 

Pour en revenir au fond du dossier, vous me permettrez de me réjouir en tant qu'écologiste de l'unanimisme rencontré auprès des représentants de l'ensemble des partis démocratiques ayant participé aux travaux de la commission. Aujourd'hui, l'impérieuse nécessité de lutter contre le réchauffement climatique ne fait donc plus débat dans cette enceinte. J'ai envie de dire qu'elle ne fait presque plus débat, après ce que nous avons entendu voici quelques minutes.

 

Souvenons-nous tout de même que le réchauffement climatique fut jadis un sujet controversé. Il ne s'agirait pas de revenir en arrière sur ce point. Les temps ont changé et il faut souligner qu'aujourd'hui en Belgique, tous les partis démocratiques reconnaissent l'urgence en la matière.

 

La proposition qui est soumise au vote aujourd'hui reprend plusieurs objectifs ambitieux. Cependant, du point de vue écologiste, il est clair que ce texte est le fruit d'un compromis et qu'il n'est pas parfait. Ainsi, il ne reprend pas assez clairement certaines revendications importantes pour les négociations de Copenhague.

 

Cela étant dit, il nous est apparu souhaitable de participer positivement et activement aux travaux et d'ainsi privilégier la chance qui nous était donnée de parvenir à un texte fort qui puisse recevoir l'assentiment du plus grand nombre. Nous sommes heureux d'y voir apparaître certains objectifs contenus dans les recommandations du quatrième rapport du GIEC. Le fait que le chiffre de 40 % de réduction des gaz à effet de serre à l'horizon 2020 pour les pays industrialisés soit cité dans le texte constitue une avancée majeure, même si nous aurions préféré qu'il soit affirmé comme seul objectif plutôt que repris dans une fourchette allant de 25 à 40 %.

 

Parmi les autres éléments de satisfaction, je relèverai la volonté affirmée de créer un statut pour les déplacés environnementaux, les objectifs ambitieux évoqués pour la lutte contre la déforestation et les objectifs de réduction des émissions pour la navigation aérienne et maritime à l'horizon 2020.

 

Les chiffres relatifs à la nécessaire aide à apporter aux pays en voie de développement dans le cadre d'une politique de soutien à l'atténuation et à l'adaptation aux changements climatiques constituent aussi un point essentiel. Rappelons que d'après les derniers rapports internationaux, le chiffre de 100 milliards est plus que probablement sous-estimé à ce stade.

 

De nombreux éléments positifs émaillent cette résolution, même si on peut déplorer l'impossibilité de faire passer un amendement visant à évoquer la loi Climat belge dans le paragraphe relatif aux efforts que les pays industrialisés comme le nôtre devront immanquablement fournir dans le cadre de leur propre politique.

 

Si on ne discutera pas à Copenhague de la politique belge, il restera utopique d'envisager des objectifs ambitieux aussi longtemps qu'un pays comme le nôtre aura été incapable de se doter des outils nécessaires à la mise en œuvre d'une politique cohérente basée sur des objectifs annuels contraignants. Car au moment où d'aucuns découvrent que l'écologie sera sociale ou ne sera pas, nous tenons à préciser que l'écologie est par nature sociale et qu'il importe aujourd'hui de passer de la parole aux actes, en Belgique également.

 

D'autres points auraient également pu être formulés de manière plus ambitieuse. J'ai cité tout à l'heure le fait que pour Ecolo et Groen!, comme pour d'ailleurs nombre de scientifiques et d'associations qui suivent ce dossier de près, il aurait été préférable d'opter pour la fourchette haute des estimations chiffrées pour les diminutions d'émissions des pays industrialisés, soit une diminution de 40 % pour 2020 et 95 % pour 2050. N'oublions pas que même pour des objectifs plus ambitieux, le GIEC ne nous donnerait qu'une chance sur deux de ne pas dépasser une augmentation de deux degrés Celsius, qui serait déjà synonyme d'un pacte irréversible pour la planète!

 

Par ailleurs, il aurait été intéressant de préciser que les efforts à mettre en œuvre dans les pays industrialisés devront essentiellement porter sur des mesures internes et que le recours aux mécanismes de flexibilité ne pourrait, par exemple, en aucun cas dépasser l'équivalent d'un quart des réductions.

 

Dans le même ordre d'idées, il aurait aussi été intéressant de préciser que l'aide financière apportée aux pays en voie de développement par les pays industrialisés devra nécessairement être additionnelle aux efforts traditionnels de la coopération. On sait que ce point pourrait poser question au moment où la Belgique vient seulement d'atteindre le chiffre de 0,7 %.

 

En conclusion, monsieur le président, chers collègues, malgré les remarques que je viens de formuler, c'est sans réticence que le groupe Ecolo-Groen! soutient cette proposition de résolution. Même imparfait, ce texte exprime la volonté de notre parlement de s'emparer de la question des changements climatiques. Il contient des objectifs ambitieux pour le long terme et donne un mandat clair à notre gouvernement pour les négociations de Copenhague. Si le texte est, comme nous l'espérons, largement plébiscité, il appartiendra aussi au gouvernement de se montrer à la hauteur des ambitions énoncées et ce, tant dans le cadre des négociations de Copenhague que lorsqu'il s'agira d'adopter ici les mesures qui permettront à la Belgique de répondre, à l'avenir, à ses obligations en matière climatique.

 

03.23  Jean Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de voorzitter, ik zal spreken vanop mijn bank, gezien het late uur. Net als de heer Flahaux meen ik dat het debat inderdaad een ander uur en een andere benadering verdient, maar ik zal toch ingaan op één punt, de emissiehandel.

 

Sedert het ecologisme een nieuwe staatsgodsdienst geworden is, is het heel gevaarlijk geworden te vloeken in die kerk. Ik zal toch een klein beetje vloeken, nu wij in euforie bezig zijn. Wij gaan straks naar de hoogmis in Kopenhagen. België wordt daar fantastisch vertegenwoordigd door een 120-tal enthousiastelingen. Dat is een veelvoud van de Chinese delegatie. Het is dus ontzettend belangrijk.

 

Ik wil hier één aspect bekijken dat ons kleine landje betreft, namelijk de emissiehandel. Ik zal geen discussie voeren over het wel of niet opwarmen van de aarde, om niet gekruisigd te worden. Ik wil wel klaar en duidelijk stellen dat wij het – in tegenstelling tot die 30 %, waar de groenen van dromen – liever houden bij het realistische van die 20 %.

 

Aan het halen van die 20 %, collega’s, hangt een enorm prijskaartje. Wij hebben hier vorige week nog staan roepen en tieren over de werkgelegenheid bij bijvoorbeeld Bayer. Wanneer men bedenkt dat België na Houston de grootste chemiereus ter wereld is en dat het nu begint met de handel in emissierechten, staan wij er niet goed voor! Men berekent nu bijvoorbeeld dat ons land, ten laste van de ondernemingen, 16,5 miljard euro zal moeten ophoesten voor emissierechten om die 20 % te halen. Ik meen dat dat heel moeilijk wordt.

 

Ik wil u dus waarschuwen voor de emissiehandel. Ten slotte ben ik een ecorealist in plaats van een ecologist. Ik ben geen aanhanger van welk geloof ook, ik heb ondertussen mijn geloof afgezworen. Wij moeten er toch voor waken dat wij in onze euforie ginder niet de voorloper van de wereld worden. Dat is ontzettend plezant, maar het kan als een ontzettend grote boemerang werken. Wanneer ik vaststel – ik hoorde het mevrouw Muylle daarnet nog zeggen voor CD&V – wat de Verenigde Staten doen met de heer Obama, de nieuwe Christus, die afkomt met zijn boterzachte klimaatbeloften, en wat China doet, dat veeleer met ecologische symboolpolitiek bezig is, mag België toch niet de grote voorloper worden ten koste van de eigen industrie!

 

Ik zal daar niet verder op ingaan, mijnheer de voorzitter. Ik ben niet aanwezig geweest bij het debat in de commissie. Daarom zal ik het niet doen.

 

Maar de emissiehandel zou een ontzettend grote zwendel kunnen worden, op wereldschaal. Men spreekt hier wel prachtig over ontwikkelingssamenwerking en daarnet heeft men nog wat gelachen met mevrouw De Bont van Vlaams Belang. Men moet maar het nut van de jongste 50 jaar ontwikkelingssamenwerking bekijken. Nu begint men opnieuw en stuurt men er geld heen via de emissiehandel. Ik meen dat daar een groot gevaar in schuilt, en niet alleen voor onze economie.

 

Ik zal het hierbij houden, mijnheer de voorzitter, en vraag dat wij, in deze euforie, toch even nadenken over onze economie en onze werkgelegenheid.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

Er werden geen amendenten ingediend of heringediend.

Aucun amendement n'a été déposé ou redéposé.

 

De stemming over het voorstel zal later plaatsvinden.

Le vote sur la proposition aura lieu ultérieurement.

 

04 Belangenconflict – Brussel-Halle-Vilvoorde

04 Conflit d'intérêts – Bruxelles-Hal-Vilvorde

 

De delegatie van de Kamer die belast is met het overleg met het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap in het kader van het vierde belangenconflict inzake de wetsvoorstellen Brussel-Halle-Vilvoorde (nrs 37 en 39/1) is samengesteld als volgt:

La délégation de la Chambre qui se concertera avec le Parlement de la Communauté germanophone dans le cadre du quatrième conflit d'intérêts sur les propositions de loi Bruxelles-Hal-Vilvorde (n°s 37 et 39/1) est composée comme suit:

 

- Voorzitter / Président: André Frédéric

- CD&V: Michel Doomst

- MR: Daniel Bacquelaine

- PS: Thierry Giet

- Open Vld: Hilde Vautmans

- VB: Bart Laeremans

- sp.a: Hans Bonte

- Ecolo-Groen!: Muriel Gerkens

- cdH: Christian Brotcorne

- N-VA: Ben Weyts

- LDD: Robert Van de Velde

 

05 Verzending van een voorstel van resolutie naar een andere commissie

05 Renvoi d'une proposition de résolution à une autre commission

 

Op aanvraag van de auteurs, stel ik u voor het voorstel van resolutie van de dames Camille Dieu en Marie Arena en de heren Philippe Blanchart en Guy Milcamps waarbij wordt gevraagd het Europese minimumloon op de agenda te plaatsen van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in 2010 (nr. 2199/1) te verwijzen naar de commissie voor de Sociale Zaken.

A la demande des auteurs, je vous propose de renvoyer à la commission des Affaires sociales la proposition de résolution de Mmes Camille Dieu et Marie Arena et MM. Philippe Blanchart et Guy Milcamps visant à inscrire la question du salaire minimum européen à l'agenda de la présidence belge de l'Union européenne en 2010 (n° 2199/1).

 

Dit voorstel werd vroeger verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen.

Cette proposition avait été précédemment renvoyée à la commission des Relations extérieures.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

06 Verzending van wetsontwerpen naar commissies

06 Renvoi de projets de loi en commissions

 

Ik zend het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I) (nr. 2292/1) (aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet) en het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (II) (nr. 2293/1) (aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet) naar de commissie voor de Sociale Zaken en, overeenkomstig artikel 74, 4, a), van het Reglement, naar de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw om advies te vragen.

Je renvoie à la commission des Affaires sociales le projet de loi portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) (n° 2292/1) (matière visée à l’article 78 de la Constitution) et le projet de loi portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (II) (n° 2293/1) (matière visée à l’article 77 de la Constitution) et conformément à l'article 74, 4, a), du Règlement, pour avis à la commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

07 Urgentieverzoeken van de regering

07 Demandes d'urgence du gouvernement

 

De regering heeft de spoedbehandeling gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van volgende wetsontwerpen:

Le gouvernement a demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt des projets de loi suivants:

 

1. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle op het Rekenhof (nr. 2230/1).

1. Projet de loi modifiant la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes (n° 2230/1).

 

Geen bezwaar? (Nee)

Pas d'objection? (Non)

 

De urgentie wordt aangenomen bij instemming.

L'urgence est adoptée par assentiment.

 

2. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en het Gerechtelijk Wetboek wat de rechtsmiddelen tegen bepaalde beslissingen van het toezichthoudend orgaan en de veiligheidsinstantie betreft (nr. 2249/1).

2. Projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire et le Code judiciaire en ce qui concerne le recours contre certaines décisions de l'organe de contrôle et de l'autorité de sécurité (n° 2249/1).

 

Geen bezwaar? (Nee)

Pas d'objection? (Non)

 

De urgentie wordt aangenomen bij instemming.

L'urgence est adoptée par assentiment.

 

3. Wetsontwerp tot invoeging van een nieuw boek betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen in de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (nr. 2276/1).

3. Projet de loi introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services (n° 2276/1).

 

Geen bezwaar? (Nee)

Pas d'objection? (Non)

 

De urgentie wordt aangenomen bij instemming.

L'urgence est adoptée par assentiment.

 

08 Inoverwegingneming van voorstellen

08 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

09 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol) wat betreft de benoeming in de graad van aanstelling van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de gerechtelijke politie (nieuw opschrift) (2193/4)

09 Projet de loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire (nouvel intitulé) (2193/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

130

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (2193/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (2193/5)

 

10 Voorstel van resolutie over de rechten van de in een ziekenhuis of in een psychiatrische dienst opgenomen kinderen en adolescenten (nieuw opschrift) (1477/9)

10 Proposition de résolution relative aux droits des enfants et des adolescents séjournant en hôpitaux ou en services psychiatriques (nouvel intitulé) (1477/9)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

129

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

129

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (1477/10)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement. (1477/10)

 

11 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de schuldsaldoverzekeringen voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico betreft (1977/9)

11 Proposition de loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en ce qui concerne les assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru (nouvel intitulé) (1977/9)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

131

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als ontwerp aan de Senaat worden overgezonden. (1977/10)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera transmise en tant que projet au Sénat. (1977/10)

 

12 Wetsontwerp houdende instemming met de Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring, gedaan te Ottawa op 28 mei 1988 (2105/1)

12 Projet de loi portant assentiment à la Convention d'Unidroit sur l'affacturage international, faite à Ottawa le 28 mai 1988 (2105/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

131

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2105/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2105/2)

 

13 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:

- 1° Overeenkomst houdende stichting van de Europese Conferentie voor moleculaire biologie, gedaan te Genève op 13 februari 1969,

- 2° Overeenkomst houdende oprichting van het Europese Laboratorium voor moleculaire biologie, gedaan te Genève op 10 mei 1973 (2106/1)

13 Projet de loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants:

- 1° Accord instituant la Conférence européenne de biologie moléculaire, fait à Genève le 13 février 1969,

- 2° Accord instituant le Laboratoire européen de biologie moléculaire, fait à Genève le 10 mai 1973 (2106/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 4 )

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2106/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2106/2)

 

14 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Quebec, ondertekend te Quebec op 28 maart 2006 (2242/1)

14 Projet de loi portant assentiment à l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Québec, signée à Québec le 28 mars 2006 (2242/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

14.01  Peter Luykx (N-VA): Mijnheer de voorzitter, onze fractie steunt onderhavig wetsontwerp, maar wij zouden hier graag een kleine kanttekening bij maken. Blijkbaar lijden onze Franstalige collega’s immer aan het not-in-my-backyard-syndroom. U hebt zich steeds gekant tegen de defederalisering van ons stelsel van sociale zekerheid. Is het dan vandaag niet hypocriet dat u vandaag een bilaterale conventie wil ratificeren tussen Quebec en België?

 

In andere federale staten behoren grote stukken van de sociale zekerheid, zeker de kostencompenserende regelingen, tot de bevoegdheid van de deelstaten. In Canada heeft de provincie Quebec een eigen pensioenregeling. Quebec is bevoegd voor hospitaalbeleid en de ziektekostenverzekeringen. In februari 1999 tekenden de Canadese federale regering en de negen Engelstalige provincies een verdrag waarin regels werden vastgelegd voor de federale en provinciale sociale zekerheid. Quebec wees dat verdrag af wegens een te zeer beperkt autonoom gezag. Welnu, de Franstalige minderheid, Quebec, scheurt zich af van de federale socialezekerheidsstructuur, terwijl de PS en de Franstalige minderheid in ons land zich met hand en tand tegen die bevoegdheidsoverdracht verzetten. In Canada blijkt dat nochtans zeer leefbaar, we horen daar geen problemen.

 

Indien uw Franstalige tegenvoeters in Quebec deze sociale bevoegdheden durven splitsen, waarom zouden jullie dan die stap niet zetten? Immers, plus est en vous.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

115

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

130

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2242/2)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2242/2)

 

15 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Chili tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, gedaan te Brussel op 6 december 2007 (2243/1)

15 Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Chili tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, faits à Bruxelles le 6 décembre 2007 (2243/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

15.01  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, namens onze fractie zal ik kort verklaren waarom wij zullen tegenstemmen.

 

In artikel 26 van het verdrag staat dat er informatie uitgewisseld mag worden indien de nationale wetgeving dat toelaat, maar in ons land bestaat er een fiscaal bankgeheim, dus ons land zal geen bankgegevens moeten doorspelen aan Chili. Als België dat niet moet doen, moet Chili dat evenmin doen. Op papier lijkt alles hier dus wel mooi geregeld, maar in de praktijk zal er zeer weinig van terechtkomen.

 

Bovendien zijn er ook problemen met de artikelen 10 en 23, die ervoor zorgen dat dividenden van Chileense filialen die worden uitbetaald aan Belgische moedervennootschappen, nergens belast worden. Wij zijn van oordeel dat Belgische bedrijven in zo’n internationale context geen belastingen moeten betalen.

 

Het gaat hier dus eigenlijk niet zozeer om het vermijden van een dubbele belasting, maar om het vermijden van welke belasting dan ook. Dat is een veel te groot risico voor ons.

 

Wij hebben toch een aantal problemen met dat verdrag. Wij zullen dus tegenstemmen.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

109

Oui

Nee

23

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2243/2)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2243/2)

 

16 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Mauritius, gedaan te Brussel op 10 april 2007 (2244/1)

16 Projet de loi portant assentiment à l'Accord d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Maurice, fait à Bruxelles le 10 avril 2007 (2244/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

132

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2244/2)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2244/2)

 

17 Wetsontwerp houdende goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de internationale Bank voor wederopbouw en ontwikkeling bij resolutie 596 van 30 januari 2009 van de Raad van gouverneurs van de internationale Bank voor wederopbouw en ontwikkeling met het oog op de hervorming van het stemgewicht en deelname van de ontwikkelings- en transitielanden in de internationale Bank voor wederopbouw en ontwikkeling (2245/1)

17 Projet de loi portant approbation des modifications des statuts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement par la résolution 596 du 30 janvier 2009 du Conseil des gouverneurs de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement en vue de renforcer la voix et la participation des pays en développement et des pays en transition au sein de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (2245/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

132

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2245/2)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2245/2)

 

18 Projet de loi portant assentiment à la Convention sur les armes à sous-munitions, faite à Dublin le 30 mai 2008 (2232/1)

18 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake clustermunitie, gedaan te Dublin op 30 mei 2008 (2232/1)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

132

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2232/3)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2232/3)

 

19 Aangehouden amendement en artikel van het wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds en tot oprichting van een Belgisch Fonds voor de voedselzekerheid (2054/1-8)

19 Amendement et article réservés de la proposition de loi abrogeant la loi du 9 février 1999 portant création du Fonds belge de survie et créant un Fonds belge pour la Sécurité alimentaire (2054/1-8)

 

Stemming over amendement nr. 8 van David Geerts cs op artikel 6.(2054/8)

Vote sur l'amendement n° 8 de David Geerts cs à l'article 6.(2054/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

43

Oui

Nee

89

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 6 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 6 est adopté.

 

20 Geheel van het wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds en tot oprichting van een Belgisch Fonds voor de voedselzekerheid (2054/7)

20 Ensemble de la proposition de loi abrogeant la loi du 9 février 1999 portant création du Fonds belge de survie et créant un Fonds belge pour la Sécurité alimentaire (2054/7)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

20.01  David Geerts (sp.a): Mijnheer de voorzitter, collega's, ik wil een zeer korte stemverklaring doen namens onze fractie. Wij zullen ons onthouden bij de stemming over het wetsvoorstel, hoewel wij het eigenlijk grotendeels eens zijn met de inhoud van de tekst, die wij trouwens zelf mee hebben geredigeerd.

 

De reden van onthouding is – ik weet dat onze vergadering bijna de finish heeft bereikt - dat wij bij de finish van de werkzaamheden de gracht in zijn gereden door de meerderheid, aangezien wij niet gekend werden in de financieringssleutel. Het blijft voor ons dan ook de vraag hoe een en ander in 2012, 2013 en volgende zal worden gefinancierd. Om die reden zal onze fractie zich onthouden.

 

20.02  Francis Van den Eynde (VB): Mijnheer de voorzitter, in tegenstelling tot de sp.a-fractie zal de Vlaams Belangfractie hier geen spelletje spelen over de honger in de wereld en in Afrika in het bijzonder. Mijn fractie zal het voorstel goedkeuren. Ik zal mij onthouden om de hypocrisie van de traditionele partijen aan te klagen want de mensen die het meest gewerkt hebben in deze zaak, mochten zelfs niet tekenen.

 

Wij hebben daarstraks woorden over negationisme gehoord: als er een soort negationisme is, dan zit het ginder!

 

20.03  Roel Deseyn (CD&V): Mijnheer de voorzitter, als we dit voorstel goedkeuren, krijgen we een substantiële stijging van de middelen voor het Fonds voor de voedselzekerheid. In het verleden hebben we altijd met een kamerbrede consensus kunnen werken. Ik denk dat het een zeer slecht signaal is van de sp.a, voor de zeer waardevolle projecten in deze manier van ontwikkelingssamenwerking.

 

Ik betreur het ten zeerste dat de sp.a deze stemverklaring geeft. We mogen niet vergeten dat er voor de komende twee jaar extra kredieten zijn vastgelegd. Als alles goed gaat, zullen we voor de volgende schijf van het Overlevingsfonds een bedrag vrijmaken van meer dan 300 miljoen euro.

 

Uw fractie is altijd een groot voorstander geweest van het groeipad in ontwikkelingssamenwerking. Wanneer zich dat vertaalt in een concreet engagement van de regering, in een wetsvoorstel dat zo goed is voorbereid in een gemengde parlementaire werkgroep, vind ik het zeer jammer dat u niet mee over de streep gaat.

 

(…): (…)

 

De voorzitter: We gaan het debat niet heropenen. Een stemverklaring geeft geen aanleiding tot een nieuw debat.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

118

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

14

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als ontwerp aan de Senaat worden overgezonden. (2054/9)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera transmise en tant que projet au Sénat. (2054/9)

 

21 Aangehouden amendementen en artikel van het wetsontwerp tot invoering van het Sociaal Strafwetboek (nieuw opschrift) (1666/1-12)

21 Amendements et article réservés du projet de loi introduisant le Code pénal social (1666/1-12)

 

Stemming over amendement nr. 132 van Hans Bonte cs op artikel 2 (subamendement op amendement nr. 131).(1666/12)

Vote sur l'amendement n° 132 de Hans Bonte cs à l'article 2 (sous-amendement à l'amendement n° 131.(1666/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

25

Oui

Nee

93

Non

Onthoudingen

14

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 131 van Renaat Landuyt cs op artikel 2.(1666/11)

Vote sur l'amendement n° 131 de Renaat Landuyt cs à l'article 2.(1666/11)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

30

Oui

Nee

93

Non

Onthoudingen

8

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 2 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 2 est adopté.

 

22 Geheel van het wetsontwerp tot invoering van het Sociaal Strafwetboek (nieuw opschrift) (1666/10)

22 Ensemble du projet de loi introduisant le Code pénal social (1666/10)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

 

22.01  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, collega’s, het is pijnlijk dat een dergelijk monument van ons sociaal recht op zo een lachwekkende manier wordt ingeleid.

 

Een paar zinnen hiervoor heeft de heer Deseyn nog opgeworpen dat het soms goed is om met unanimiteit teksten aan te nemen. Het voorliggende wetsontwerp heeft alle redenen om op de unanimiteit van de Kamer te kunnen rekenen.

 

Het gaat over een werkstuk, een monument, waaraan in het Parlement negen jaar is gewerkt. Mevrouw De Schamphelaere, sinds 1999 en nog vroeger zijn de sociale partners met het dossier bezig.

 

Onder de regeringen-Dehaene waren de sociale partners daarmee bezig, onder de paarse regeringen waren de sociale partners daarmee bezig en vandaag zijn de sociale partners daarmee bezig.

 

Toen wij in de commissie voor de Sociale Zaken daarover vele uren gediscussieerd hebben – ik herinner mij dat nog zeer goed –, dan was er altijd unanimiteit over de inhoud. Dat was te danken aan het feit dat, naar ik dacht, heel het Parlement waarde hecht aan ons sociaal model. Welnu, wat volgt, is de essentie van wat er staat te gebeuren.

 

Chers collègues socialistes, c'est notre modèle social qui est à l'ordre du jour.

 

Wat gebeurt er? Elke stap in dit ontwerp komt uit het sociaal overleg en wordt door de sociale partners gedragen. Elke stap heeft tot doel ons sociaal model en de sociale partners in dit model mee te betrekken, mee te responsabiliseren in het handhaven van arbeidsrecht en het handhaven van sociaal zekerheidsrecht.

 

Het gaat niet om die paar miljoenen euro die we met de sociale zekerheid mislopen, hoewel ze die kan gebruiken. Het gaat erover of we blijven kiezen voor een model waarbij sociale partners mee verantwoordelijk zijn voor de wetgeving en voor het beheer van sociale zekerheid, inclusief de handhaving van het sociaal recht.

 

Mijnheer Giet, dit amendement staat los van het sociaal overleg; een compromis tussen blauw en oranje. Het is goedgekeurd, los van het sociaal overleg, en wordt niet gesteund door de sociale partners, maar het leidt ertoe dat de sociale partners niet meer verantwoordelijk zijn voor de handhaving van het sociaal recht. Als we dit toelaten is er geen enkel argument meer om de arbeidsrechtbanken langer te behouden. Met deze inbreuk op ons sociaal model kunnen de arbeidsrechtbanken niet langer functioneren.

 

De voorzitter: Collega Bonte, uw tijd is om.

 

22.02  Hans Bonte (sp.a): Ik heb een concreet voorstel dat ik in alle sereniteit wil meegeven, in de hoop dat wij dat nog kamerbreed kunnen goedkeuren. Ik zou willen vragen om de stemming een week uit te stellen. Wij zullen heel constructief meewerken in de commissie voor de Sociale Zaken. Dat moet ons echter toelaten een consensus te vinden, en die consensus ligt binnen bereik, om dat essentieel punt van ons sociaal model te handhaven.

 

22.03  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, comme je l'ai dit lors de mon intervention de tout à l'heure, le texte qui nous est soumis est très important. Il s'agissait d'un très bon texte avant que cet amendement relatif à l'affectation des recettes de la lutte contre la fraude sociale ait été déposé par le Vld et voté par la majorité.

 

Cet amendement de dernière minute n'est pas correct à l'égard des partenaires sociaux qui ont été étroitement associés à l'élaboration de ce texte et qui traditionnellement gèrent la sécurité sociale. Cela constitue un précédent dangereux au niveau du financement de cette dernière. En effet, comme on l'a entendu, certains souhaiteraient voir renégocier annuellement l'ensemble de ces budgets plutôt que d'affecter des recettes à la sécurité sociale qui en a bien besoin en ces temps difficiles. Tel n'est pas notre modèle.

 

Même si le texte constitue une avancée importante, et si des personnes y ont travaillé de façon remarquable pendant 10 ans, nous ne pourrons pas le soutenir. Je le regrette vraiment. Et je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi certains membres du gouvernement ont accepté de suivre cette piste qui consiste à ne plus affecter automatiquement les recettes de la lutte contre la fraude sociale au moins partiellement à la sécurité sociale.

 

22.04  Mia De Schamphelaere (CD&V): Mijnheer de voorzitter, wij staan volledig achter dit ontwerp en wij betreuren dat op dit ene punt het ideologisch debat in zekere zin ontspoord is en dat men niet geluisterd heeft naar onze argumenten. Wij willen niet dat de inkomsten van de sociale zekerheid afhankelijk zijn van het al dan niet succes hebben van de strijd tegen de sociale fraude. Dat is onze bekommernis. Dit is niet de plaats om de opbrengsten te verdelen en daar sleutels in aan te brengen. De plaats daarvoor is een programmawet of een wet houdende diverse bepalingen zodat jaar na jaar kan nagegaan worden hoeveel opbrengsten de fraudebestrijding heeft.

 

22.05  Thierry Giet (PS): Monsieur le président, je suis triste de voir un tel travail législatif réduit à des arguments caricaturaux. Le fait pour la Belgique de se doter d'un code pénal social qui était attendu depuis longtemps, des années voire des décennies, vu que tous se rendaient compte qu'il fallait codifier une matière aussi particulière, est une étape importante, non seulement pour l'application d'un droit pénal mais également dans la lutte contre la fraude sociale. Sauf erreur de ma part, tous les groupes politiques de cette assemblée réclament à cor et à cri d'intensifier cette lutte, peut-être pour des raisons différentes.

 

Nous allons donc nous doter d'un instrument essentiel pour les personnes chargées d'appliquer cette législation importante. Par conséquent, cette proposition vaut davantage que le débat que nous vivons pour le moment.

 

Je voudrais rappeler aussi qu'en matière de financement de la sécurité sociale, sauf erreur de ma part, puisque le PS a été interpellé à travers ma personne, nous ne sommes pas les derniers à faire en sorte que ce financement soit assuré, plus qu'assuré, que ce soit les années précédentes ou encore dans le budget des années 2010 et 2011, que nous voterons, je l'espère, dans les semaines qui viennent.

 

Par conséquent, c'est un très mauvais procès que l'on nous mène à l'occasion de ce qui, à mon sens et comme vous l'avez dit, se révèlera un monument législatif capital pour tous ceux qui seront chargés d'appliquer ces lois, que ce soit au niveau de l'administration, donc les inspections sociales, que ce soit au niveau du parquet, donc des auditorats du travail, que ce soit au niveau des magistrats, donc du tribunal du travail.

 

Nous faisons œuvre plus qu'utile aujourd'hui. Cela ne mérite pas le débat que nous venons de vivre.

 

(Applaudissements)

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

109

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

23

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (1666/13)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (1666/13)

 

23 Wetsontwerp houdende bepalingen van het sociaal strafrecht (1667/5)

23 Projet de loi comportant des dispositions de droit pénal social (1667/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 14)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (1667/6)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (1667/6)

 

24 Voorstel van resolutie met het oog op de VN conferentie van Kopenhagen inzake klimaatsverandering van 7 tot 18 december 2009 (2263/1)

24 Proposition de résolution en vue de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique de Copenhague du 7 au 18 décembre 2009 (2263/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

112

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

19

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (2263/2)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement. (2263/2)

 

25 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de kansspelcommissie betreft (1992/12)

25 Projet de loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la commission des jeux de hasard (1992/12)

 

Geamendeerd door de Senaat

Amendé par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

25.01  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter …

 

(Protest)

 

Collega’s, gezeten aan de overkant, ik zou u zeker willen vragen om niet… Allez, ja.

 

25.02  Ben Weyts (N-VA): Die ándere socialisten! …

 

25.03  Robert Van de Velde (LDD): Beste collega’s… Als het stil wordt…

 

De voorzitter: Mijnheer Van de Velde, u bent wel te vroeg. Het gaat over twee ontwerpen. Dat heb ik u daarstraks ook moeten uitleggen. De amendementen zijn ingediend op het tweede ontwerp.

 

Als u echter nu al uw stemverklaring wil geven, dan mag dat.

 

25.04  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, u hebt mij nu het woord gegeven. Ik zal het nu zeggen, dan is het van de baan.

 

De voorzitter: Eenmaal, andermaal.

 

25.05  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, los van het feit dat u de twee door mekaar wil gooien, is dat geen enkel probleem.

 

De voorzitter: Ze ter stemming voorleggen, mijnheer Van de Velde.

 

25.06  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, ik wens in elk geval aan de leden van de meerderheid toch nog eens de volgende zaken mee te geven.

 

Ten eerste, de amendementen die u hebt ontvangen van de Senaat, maken van deze markt dat er een volledige competitievervalsing optreedt en dat wij werken in een systeem van protectionisme, volledig tegen de Europese geest waarin wij ons inschrijven.

 

Ten tweede, het www staat voor” world wide web”, niet voor een “wereldvreemd wijk webje”. Dat is nochtans wat u vandaag wenst te organiseren door te proberen elke aanbieder in zijn eigen hokje, in zijn eigen land, te gaan beoordelen.

 

Oot slot, de staatssecretaris heeft daarnet toegegeven dat hij op het Santa Casa-arrest, dat hij gebruikt als argument om deze wetgeving toch toe te staan, nog geen antwoord heeft gekregen van de Europese Commissie. Binnen enkele maanden staan we hier weer. De servers die u hier vandaag wenst te installeren en controleren, kunt binnen een paar maanden terug weghalen.

 

Ik wil dus vragen dat de meerderheid nog eens over het wetsontwerp nadenkt en het vandaag niet goedkeurt.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 16)

Ja

95

Oui

Nee

20

Non

Onthoudingen

16

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1992/13)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1992/13)

 

26 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen (2121/2-3)

26 Amendements et articles réservés du projet de loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard (2121/2-3)

 

Geamendeerd door de Senaat

Amendé par le Sénat

 

Stemming over amendement nr. 1 van Robert van de Velde cs op artikel 10.(2121/3)

Vote sur l'amendement n° 1 de Robert van de Velde cs à l'article 10.(2121/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 17)

Ja

25

Oui

Nee

105

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 10 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 10 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 2 van Robert van de Velde cs op artikel 12.(2121/3)

Vote sur l'amendement n° 2 de Robert van de Velde cs à l'article 12.(2121/3)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 17)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 12 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 12 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 6 van Sarah Smeyers cs op artikel 23.(2121/3)

Vote sur l'amendement n° 6 de Sarah Smeyers cs à l'article 23.(2121/3)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 17)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 23 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 23 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 3 van Robert Van de Velde cs op artikel 25.(2121/3)

Vote sur l'amendement n° 3 de Robert Van de Velde cs à l'article 25.(2121/3)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 17)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 25 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 25 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 4 van Renaat Landuyt cs op artikel 37.(2121/3)

Vote sur l'amendement n° 4 de Renaat Landuyt cs à l'article 37.(2121/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 18)

Ja

38

Oui

Nee

91

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

129

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 37 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 37 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 5 van Renaat landuyt cs op artikel 46.(2121/3)

Vote sur l'amendement n° 5 de Renaat landuyt cs à l'article 46.(2121/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 19)

Ja

23

Oui

Nee

94

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 46 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 46 est adopté.

 

27 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen (2121/2)

27 Ensemble du projet de loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard (2121/2)

 

Geamendeerd door de Senaat

Amendé par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 20)

Ja

82

Oui

Nee

33

Non

Onthoudingen

16

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2121/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2121/4)

 

28 Goedkeuring van de agenda

28 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten ons thans uitspreken over de ontwerp agenda die de Conferentie van voorzitters u voorstelt.

Nous devons nous prononcer sur le projet d’ordre du jour que vous propose la Conférence des présidents.

 

Geen bezwaar? (Nee) Het voorstel is aangenomen.

Pas d’observation? (Non) La proposition est adoptée.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 10 december 2009 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 10 décembre 2009 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 1.10 uur.

La séance est levée à 1.10 heures.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 52 PLEN 126 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 52 PLEN 126 annexe.

 

 

 


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 001

 

 

Ja         

130

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Cornil Jean, Daems Hendrik, De Block Maggie, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Pas Barbara, Peetermans Luc, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Valkeniers Bruno, Van Biesen Luk, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 002

 

 

Ja         

129

Oui

 

Almaci Meyrem, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Cornil Jean, Daems Hendrik, De Block Maggie, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahaye-Battheu Sabien, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Pas Barbara, Peetermans Luc, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Valkeniers Bruno, Van Biesen Luk, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee         

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 003

 

 

Ja         

131

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Cornil Jean, Daems Hendrik, De Block Maggie, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahaye-Battheu Sabien, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Pas Barbara, Peetermans Luc, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Valkeniers Bruno, Van Biesen Luk, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee         

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 004

 

 

Ja         

131

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Cornil Jean, Daems Hendrik, De Block Maggie, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahaye-Battheu Sabien, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Pas Barbara, Peetermans Luc, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Valkeniers Bruno, Van Biesen Luk, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 005

 

 

Ja         

115

Oui

 

Almaci Meyrem, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Cornil Jean, Daems Hendrik, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lahaye-Battheu Sabien, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Peetermans Luc, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

015

Abstentions

 

Annemans Gerolf, Bultinck Koen, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Man Filip, D'haeseleer Guy, Goyvaerts Hagen, Laeremans Bart, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 006

 

 

Ja         

109

Oui

 

Annemans Gerolf, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Cornil Jean, Daems Hendrik, De Block Maggie, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Laeremans Bart, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Pas Barbara, Peetermans Luc, Perpète André, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Valkeniers Bruno, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van den Eynde Francis, Van der Auwera Liesbeth, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

023

Non

 

Almaci Meyrem, Balcaen Ronny, Bonte Hans, Boulet Juliette, De Vriendt Wouter, Douifi Dalila, Geerts David, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Kitir Meryame, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Peeters Jan, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Van Broeckhoven Christine, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 007

 

 

Ja         

132

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Cornil Jean, Daems Hendrik, De Block Maggie, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahaye-Battheu Sabien, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Pas Barbara, Peetermans Luc, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Valkeniers Bruno, Van Biesen Luk, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 008

 

 

Ja         

132

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Cornil Jean, Daems Hendrik, De Block Maggie, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahaye-Battheu Sabien, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Pas Barbara, Peetermans Luc, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Valkeniers Bruno, Van Biesen Luk, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 009

 

 

Ja         

132

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Cornil Jean, Daems Hendrik, De Block Maggie, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahaye-Battheu Sabien, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Pas Barbara, Peetermans Luc, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Valkeniers Bruno, Van Biesen Luk, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 010

 

 

Ja         

043

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Balcaen Ronny, Bonte Hans, Boulet Juliette, Bultinck Koen, Colen Alexandra, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Maght Martine, De Man Filip, De Vriendt Wouter, D'haeseleer Guy, Douifi Dalila, Geerts David, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Jadot Eric, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Peeters Jan, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Valkeniers Bruno, Van Broeckhoven Christine, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Vijnck Dirk

 

 

Nee        

089

Non

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Cornil Jean, Daems Hendrik, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Peetermans Luc, Perpète André, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Grootenbrulle Bruno, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 011

 

 

Ja         

118

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Cornil Jean, Daems Hendrik, De Block Maggie, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Laeremans Bart, Lahaye-Battheu Sabien, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Pas Barbara, Peetermans Luc, Perpète André, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Valkeniers Bruno, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

014

Abstentions

 

Bonte Hans, Douifi Dalila, Geerts David, Kitir Meryame, Landuyt Renaat, Peeters Jan, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Van Broeckhoven Christine, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 012

 

 

Ja         

025

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Balcaen Ronny, Bonte Hans, Boulet Juliette, De Vriendt Wouter, Dieu Camille, Douifi Dalila, Geerts David, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Kitir Meryame, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Peeters Jan, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Van Broeckhoven Christine, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan

 

 

Nee        

093

Non

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Cornil Jean, Daems Hendrik, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Dewael Patrick, Dierick Leen, Doomst Michel, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Peetermans Luc, Perpète André, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

014

Abstentions

 

Bultinck Koen, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Man Filip, D'haeseleer Guy, Goyvaerts Hagen, Laeremans Bart, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 013

 

 

Ja         

030

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Balcaen Ronny, Bonte Hans, Boulet Juliette, De Vriendt Wouter, D'haeseleer Guy, Dieu Camille, Douifi Dalila, Geerts David, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Kitir Meryame, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Logghe Peter, Peeters Jan, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Valkeniers Bruno, Van Broeckhoven Christine, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan

 

 

Nee        

093

Non

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Cornil Jean, Daems Hendrik, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Dewael Patrick, Dierick Leen, Doomst Michel, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Peetermans Luc, Perpète André, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

008

Abstentions

 

Bultinck Koen, De Bont Rita, De Man Filip, Goyvaerts Hagen, Laeremans Bart, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Schoofs Bert

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 014

 

 

Ja         

109

Oui

 

Annemans Gerolf, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Cornil Jean, Daems Hendrik, De Block Maggie, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Laeremans Bart, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Pas Barbara, Peetermans Luc, Perpète André, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Valkeniers Bruno, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van den Eynde Francis, Van der Auwera Liesbeth, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

023

Abstentions

 

Almaci Meyrem, Balcaen Ronny, Bonte Hans, Boulet Juliette, De Vriendt Wouter, Douifi Dalila, Geerts David, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Kitir Meryame, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Peeters Jan, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Van Broeckhoven Christine, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 015

 

 

Ja          

112

Oui

 

Almaci Meyrem, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Cornil Jean, Daems Hendrik, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lahaye-Battheu Sabien, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Peetermans Luc, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

019

Abstentions

 

Annemans Gerolf, Bultinck Koen, Colen Alexandra, Dedecker Jean Marie, De Maght Martine, De Man Filip, D'haeseleer Guy, Goyvaerts Hagen, Laeremans Bart, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis, Van de Velde Robert, Vanhie Paul, Vijnck Dirk

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 016

 

 

Ja          

095

Oui

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Cornil Jean, Daems Hendrik, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, George Joseph, Giet Thierry, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Peetermans Luc, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

020

Non

 

Annemans Gerolf, Bultinck Koen, Colen Alexandra, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Maght Martine, De Man Filip, D'haeseleer Guy, Goyvaerts Hagen, Laeremans Bart, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis, Van de Velde Robert, Vanhie Paul, Vijnck Dirk

 

 

Onthoudingen

016

Abstentions

 

Almaci Meyrem, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, De Groote Patrick, De Vriendt Wouter, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Jambon Jan, Lahssaini Fouad, Luykx Peter, Smeyers Sarah, Van Hecke Stefaan, Van Noppen Flor, Weyts Ben

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 017

 

 

Ja          

025

Oui

 

Annemans Gerolf, Bultinck Koen, Colen Alexandra, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Groote Patrick, De Maght Martine, De Man Filip, D'haeseleer Guy, Goyvaerts Hagen, Jambon Jan, Laeremans Bart, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Smeyers Sarah, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis, Van de Velde Robert, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vijnck Dirk, Weyts Ben

 

 

Nee        

105

Non

 

Almaci Meyrem, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Cornil Jean, Daems Hendrik, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lahaye-Battheu Sabien, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Peetermans Luc, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Luykx Peter

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 018

 

 

Ja          

038

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Balcaen Ronny, Bonte Hans, Boulet Juliette, Bultinck Koen, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Man Filip, De Vriendt Wouter, D'haeseleer Guy, Douifi Dalila, Geerts David, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Jadot Eric, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Peeters Jan, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Valkeniers Bruno, Van Broeckhoven Christine, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan

 

 

Nee        

091

Non

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Cornil Jean, Daems Hendrik, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, Deseyn Roel, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Peetermans Luc, Perpète André, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 019

 

 

Ja         

023

Oui

 

Almaci Meyrem, Balcaen Ronny, Bonte Hans, Boulet Juliette, De Vriendt Wouter, Douifi Dalila, Geerts David, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Kitir Meryame, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Peeters Jan, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Van Broeckhoven Christine, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan

 

 

Nee        

094

Non

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Cornil Jean, Daems Hendrik, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Peetermans Luc, Perpète André, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

015

Abstentions

 

Annemans Gerolf, Bultinck Koen, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Man Filip, D'haeseleer Guy, Goyvaerts Hagen, Laeremans Bart, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 020

 

 

Ja         

082

Oui

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Cornil Jean, Daems Hendrik, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Peetermans Luc, Perpète André, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

033

Non

 

Annemans Gerolf, Bonte Hans, Bultinck Koen, Colen Alexandra, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Maght Martine, De Man Filip, D'haeseleer Guy, Douifi Dalila, Geerts David, Goyvaerts Hagen, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Landuyt Renaat, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Peeters Jan, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Valkeniers Bruno, Van Broeckhoven Christine, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Vanhie Paul, Vijnck Dirk

 

 

Onthoudingen

016

Abstentions

 

Almaci Meyrem, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, De Groote Patrick, De Vriendt Wouter, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Jambon Jan, Lahssaini Fouad, Luykx Peter, Smeyers Sarah, Van Hecke Stefaan, Van Noppen Flor, Weyts Ben