Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

donderdag 28 januari 2010

 

Avond

 

______

 

 

du

 

jeudi 28 janvier 2010

 

Soir

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 19.01 uur en voorgezeten door de heer Patrick Dewael.

La séance est ouverte à 19.01 heures et présidée par M. Patrick Dewael.

 

Tegenwoordig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l'ouverture de la séance:

Philippe Courard, Stefaan De Clerck.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Corinne De Permentier, Daniel Ducarme, Annick Ponthier, Luc Sevenhans, Bruno Tobback, Dirk Vijnck, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Guy D’Haeseleer, Katrien Partyka, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat;

Meryame Kitir, Geert Versnick, buitenslands / à l'étranger;

Marie-Martine Schyns, zwangerschapsverlof / congé de maternité;

Luc Goutry, Raad van europa / Conseil de l’Europe;

Gerald Kindermans, Daniel Bacquelaine, NAVO / OTAN.

 

Projets et propositions

Ontwerpen en voorstellen

 

01 Wetsontwerp met betrekking tot de verplichte bewaring door een spoorwegvervoerder van verloren, achtergelaten of niet afgehaalde bagage en goederen (2177/1-3)

01 Projet de loi relatif à la conservation obligatoire auprès d'un transporteur ferroviaire des bagages et marchandises perdus, abandonnés ou non réclamés (2177/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Mevrouw Valérie De Bue, rapporteur, verwijst naar haar schriftelijk verslag.

 

01.01  Ine Somers (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, beste leden van deze Kamer, ieder van ons neemt geregeld de trein. Aan die treinreis zijn soms frustraties verbonden. Aan sommige frustraties kan de reiziger niets doen; dat hebben wij vandaag gehoord tijdens de interventies over de stiptheid van het spoor. Voor andere frustraties zijn de reizigers wel zelf verantwoordelijk. Ik denk aan het verliezen van bagage. Ook al zijn de reizigers zelf verantwoordelijk voor het verlies, toch is het klantvriendelijk om het terechtkomen van de bagage op een eenvoudige en zo efficiënt mogelijke manier te organiseren. Daarom zal onze fractie het voorliggend ontwerp met een nieuwe procedure voor het afhalen van verloren bagage, steunen. Dit dan voornamelijk omdat het klantvriendelijker is voor de treinreiziger, maar eveneens kostenbesparend voor de overheid.

 

Onze fractie heeft altijd al aan de kar getrokken van de administratieve vereenvoudiging. Daarom is het ook voor ons belangrijk dat deze eenvoudigere procedure om verloren voorwerpen af te halen, een stap in de goede richting is. Het inkorten van de termijn om verloren bagage af te halen van zes maanden naar vijftig dagen is zeker en vast verdedigbaar. 99,3 % van de verloren zaken worden binnen deze termijn door de reiziger opgehaald. Een voorwaarde voor deze nieuwe maatregel is wel dat er duidelijke communicatie met de reizigers zal plaatsvinden, zodat zij weten hoe en waar zij hun verloren voorwerpen kunnen recupereren.

 

In dit wetsontwerp werd geen datum van inwerkingtreding opgenomen en bijgevolg zal het op zeer korte termijn na publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking treden. Daarom denken wij dat er een aantal belangrijke vragen zijn inzake communicatie. Zullen de reizigers voldoende geïnformeerd worden? Zal er een informatiebrochure worden verspreid? Zal de NMBS investeren, bijvoorbeeld in signalisatie om de bewaarplaats van de verloren bagage in de stations duidelijk te maken?

 

Tenslotte is onze fractie van oordeel dat de ondernemingen uit de sociale economie die in de toekomst zullen instaan voor de verkoop en de recyclage van de niet afgehaalde voorwerpen, via een transparante aanbestedingsprocedure en op niet discriminerende wijze moeten worden geselecteerd.

 

01.02  Jef Van den Bergh (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik sluit mij aan bij de rede van mevrouw Somers.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2177/1)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2177/1)

 

Het wetsontwerp telt 15 artikelen.

Le projet de loi compte 15 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 15 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 15 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

02 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (2171/1-6)

02 Proposition de loi modifiant la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (2171/1-6)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

François-Xavier de Donnea, Patrick Dewael, Herman De Croo, André Frédéric, Ludwig Vandenhove, Stefaan Van Hecke, Servais Verherstraeten, Daniel Ducarme, Josy Arens

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

02.01  Michel Doomst, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik verwijs naar het uitstekend schriftelijk verslag.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2171/6)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2171/6)

 

Het wetsvoorstel telt 16 artikelen.

La proposition de loi compte 16 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 16 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 16 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

03 Voorstel van besluit met betrekking tot de verlenging van de aanvullende kamers van de hoven van beroep, te nemen met toepassing van de artikelen 106bis en 340, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek (2383/1-3)

03 Proposition de décision concernant la prorogation des chambres supplémentaires des cours d'appel à prendre en application des articles 106bis et 340, § 3, du Code judiciaire (2383/1-3)

 

Bespreking

Discussion

 

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking (Rgt 85,4) (2383/2)

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion (Rgt 85,4) (2383/2)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in “voorstel van besluit met betrekking tot de verlenging van de aanvullende kamers van de hoven van beroep, te nemen met toepassing van artikel 106bis, § 1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek”.

L’intitulé a été modifié par la commission en “proposition de décision concernant la prorogation des chambres supplémentaires des cours d'appel à prendre en application de l'article 106bis, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire”.

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

De rapporteur is mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, maar zij heeft mij laten weten dat zij ook verwijst naar haar schriftelijk verslag.

 

Collega Stefaan Van Hecke heeft zich ingeschreven in de algemene bespreking, maar ik zie hem niet.

 

03.01  Clotilde Nyssens (cdH): Monsieur le président, nous avons rapidement décidé, en commission de la Justice, de prolonger encore pour un an les chambres complémentaires près les cours d'appel, après analyse des différents rapports des présidents des cours d'appel, et le texte que nous allons voter prévoit que, dans un an, il faudra définir le régime d'extinction des dossiers encore pendants devant ces cours.

 

Ce sera un moment important. En effet, si j'ai bien compris la représentante du ministre en commission, une loi sera nécessaire pour définir ce régime d'extension. Aussi, j'invite le ministre à être attentif à ce délai pour présenter un projet de loi définissant ce régime d'extinction. Il ne faudrait pas que, d'ici un an exactement, les dossiers pendants soient malmenés ou que les cours ignorent comment clôturer le volume des dossiers qui pourraient encore faire l'objet du travail de ces chambres.

 

03.02  Els De Rammelaere (N-VA): De N-VA zal dat voorstel niet steunen omdat wij van oordeel zijn dat de aanvullende kamers een tijdelijke maatregel zijn om de gerechtelijke achterstand in te halen.

 

In 1999 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat het een uitzonderlijke en tijdelijke maatregel was. Dertien jaar later de maatregel nogmaals verlengen, is niet ernstig. In dat geval is het geen tijdelijke maatregel meer.

 

Wij zullen het voorstel dan ook niet steunen.

 

De voorzitter: Ondertussen is mij gemeld dat de heer Van Hecke op komst was. Hij krijgt bij deze uiteraard het woord, hoewel de vergadering wou dat hij bij verstek werd veroordeeld. Hij kan echter op enige clementie rekenen.

 

03.03  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, de lunchpauze was wat te kort. Het is echter gelukt.

 

Mijnheer de voorzitter, collega’s, het voorliggende voorstel doet zeker en vast een aantal problemen rijzen. Wij hebben het er in de commissie uitgebreid over gehad.

 

Er is oorspronkelijk, met name in 1997, geopperd dat de aanvullende kamers tijdelijk zouden zijn. Wij zijn nu twaalf à dertien jaar later. De tijdelijke kamers zijn nog altijd tijdelijk.

 

Zij zouden tijdelijk zijn, in afwachting van structurele oplossingen. In voornoemde periode van twaalf à dertien jaar zijn de structurele oplossingen er nog steeds niet gekomen.

 

Dus worden de tijdelijke kamers nu eigenlijk permanente kamers.

 

Het tweede probleem is het probleem van de grondwettelijkheid. Wij kunnen niet om het reeds in 1999 uitgesproken arrest van het Grondwettelijk Hof heen. Het Grondwettelijk Hof heeft toen de maatregel aan de Grondwet getoetst. Het heeft geoordeeld dat de invoering van aanvullende kamers wel kon, op voorwaarde dat de maatregel uitzonderlijk was. Het heeft geoordeeld dat slechts mits naleving van uitzonderlijke voorwaarden, binnen een beperkt tijdskader en met het oog op een precieze taak – de wegwerking van de gerechtelijke achterstand – advocaten als plaatsvervangende raadsheren mochten zetelen.

 

De OVB heeft in haar advies uitdrukkelijk gesteld dat zij van oordeel is dat de maatregel in kwestie op heden niet langer grondwettelijk is. Haar oordeel ligt volledig in de lijn van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof van 1999.

 

De OVB is niet de enige die zich tegen de maatregel verzet. Ook de Hoge Raad voor de Justitie is bijzonder kritisch. Ook de balies zelf zijn kritisch. Zij weigeren op vele plaatsen aan het leveren van advocaten mee te werken. Dat is het geval in de rechtsgebieden van Gent en Luik.

 

Ten derde, er is een gevaar op belangenvermenging. Het gevaar op belangenvermenging is in de voorliggende zaak niet onbelangrijk. Wij hebben het hier immers over advocaten die af en toe worden geroepen om rechter te worden. Zij komen de ene keer voor magistraten pleiten; de andere keer trekken zij een andere toga aan en zetelen als magistraat, waarna zij opnieuw als advocaat optreden.

 

Ik wil hier nogmaals verwijzen – ik heb dat ook in de commissie gedaan – naar de besprekingen in de onderzoekscommissie Fiscale Fraude. Daar is duidelijk aangetoond dat er in een aantal specifieke gevallen duidelijk sprake is van belangenvermenging. Dat geldt vooral voor fiscale zaken. We kunnen de vaststellingen en aanbevelingen die gedaan zijn niet zomaar opzij schuiven. Het is vastgesteld dat er plaatsvervangende magistraten zijn die ook advocaat zijn en tegelijkertijd hoogleraar. In de rechtsleer die ze schrijven geven ze bepaalde interpretaties van bepalingen. Als magistraat gaan ze recht spreken en creëren ze op die manier een zekere rechtspraak die ze zeer graag zouden hebben. Dat kunnen ze ook als magistraat. Vervolgens kunnen zij of hun collega’s van die rechtspraak gebruik maken om ze voor andere rechtbanken als precedent of voorbeeld aan te halen om ook daar de rechtspraak te gaan beïnvloeden. Dat is vastgesteld in de onderzoekscommissie, mijnheer de minister. Op pagina 253 kunt u dat lezen bij de aanbevelingen. Ik heb het over fiscale zaken, mijnheer de minister. Naar aanleiding van de bespreking van het rapport hebben sommige sprekers ook man en paard genoemd. Ik zal dat niet opnieuw doen. U weet waarschijnlijk wel over welke personen het gaat. Dat is natuurlijk een fundamenteel probleem. Men kan natuurlijk zeggen dat het zeer belangrijk is dat we maatregelen nemen in de strijd tegen de gerechtelijke achterstand. Iedereen is daar voor. Als de oplossing die geboden wordt echter leidt tot dergelijke flagrante gevallen van belangenvermenging, dan hebben we ook een probleem. Als rechtsonderhorige heeft men enerzijds recht op een snelle afhandeling van zijn zaak, anderzijds moet men echter ook kunnen rekenen op een correcte en objectieve beoordeling. In fiscale aangelegenheden is dat niet altijd het geval.

 

Mijnheer de minister, we hebben dan ook een amendement ingediend waarin we voorstellen om in het advies dat is geformuleerd de fiscale zaken uit te sluiten, dit met uitdrukkelijke vermelding van de vaststellingen en aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie. Als deze Kamer zou beslissen om de zaak te verlengen of een positief advies zou geven, dan kan of mag dit absoluut niet toepasselijk zijn in fiscale aangelegenheden. Mijnheer de minister, collega’s, we handelen dan consequent met het oog op de aanbevelingen die hier in het Parlement bijna unaniem zijn goedgekeurd. We kunnen dan al meteen een van de aanbevelingen in praktijk gaan brengen. Mijnheer de minister, dat is natuurlijk ook wat we van u verwachten, dat u de aanbevelingen van de onderzoekscommissie Fiscale Fraude ook in praktijk brengt. Wel, vandaag hebben we de kans om dat al op een concreet punt te doen.

 

Een vierde element in mijn uiteenzetting is dat dit absoluut geen structurele maatregel is en dat het beleid van de laatste weken en maanden ook aantoont dat er eigenlijk ook geen structurele maatregelen worden genomen om de gerechtelijke achterstand aan te pakken. Na 12 jaar zijn er nog geen structurele maatregelen. Brussel is een probleem, mijnheer de minister. Wij hebben het er gisteren nog over gehad in de commissie.

 

Er is de audit van de Hoge Raad voor de Justitie. U hebt zelf gezegd, voor de zoveelste keer, dat dit de derde audit is. De Hoge Raad heeft nu ook vastgesteld dat het hof van beroep in Brussel zich zelfs niet de moeite getroost om te antwoorden en uitvoering te geven aan de audit van de Hoge Raad voor de Justitie. Zij zullen ons dan wel blijven vragen om bepaalde systemen, die tijdelijk bedoeld waren, te laten voortbestaan terwijl de problemen veel fundamenteler zijn en er geen maatregelen worden genomen om effectief orde op zaken te stellen in het hof van beroep. Mochten zij rekening houden met alle aanbevelingen die worden gedaan door de Hoge Raad voor de Justitie, dan zou een stuk van de problemen volgens mij kunnen worden opgelost.

 

Er is natuurlijk een probleem van capaciteit wanneer er wordt gezegd dat 13 of 14 magistraten moeten worden vervangen omdat zij om een of andere reden niet aanwezig zijn. Wij moeten bekijken hoe op dat vlak structureel kan worden ingegrepen opdat die 13 of 14 magistraten effectief kunnen zetelen. Op dat moment hebben wij misschien die advocaten niet nodig die af en toe eens magistraat komen spelen.

 

Een ander probleem, mijnheer de minister, is natuurlijk ook uw fameuze omzendbrief nr. 154 die ook niet bijdraagt tot een structurele oplossing want dit zal ertoe leiden dat vervangingen de komende maanden en jaren later zullen worden doorgevoerd waardoor er steeds een aantal maanden zal moeten worden opgevangen. Ook dit zal dus niet helpen. Toelaten dat notarissen plaatsvervangend raadsheer worden, zal ook geen oplossing zijn. Beslissen dat magistraten tot hun 73 jaar kunnen blijven zetelen, is ook geen structurele maatregel.

 

Mijnheer de minister, wat wij de laatste weken hebben gezien, toont aan dat structurele maatregelen effectief noodzakelijk zijn, en dat dit Parlement en de regering daartoe nog niet de nodige stappen hebben gezet. Ik denk dan ook dat dit een absolute prioriteit moet worden. U hebt gezegd dat tegen het einde van dit jaar definitieve oplossingen moeten worden gevonden. Er moet dan ook worden beslist over de tijdelijke kaders. Mijnheer de minister, ik meen dat wij niet mogen wachten tot het einde van het jaar alvorens het debat te beginnen over een structurele aanpak van de problemen. Ik denk dat wij dit vóór de zomer moeten doen. Als wij het vóór de zomer niet doen, zullen de structurele maatregelen niet klaar zijn tegen december want alles vergt natuurlijk wat voorbereiding.

 

Ik zou u dan ook willen vragen, mijnheer de minister, wanneer u bereid bent om het debat op te starten. U wacht natuurlijk ook op de resultaten van de werklastmeting. Dit zal bijzonder belangrijk zijn in het debat. Als dit niet klaar is, moeten wij er misschien niet op wachten om het debat te starten. Om het probleem echt ernstig aan te pakken, meen ik dat wij het debat moeten voeren vóór het reces. Ook de maatregelen moeten vóór het reces worden genomen zodat zij in het najaar kunnen worden ingevoerd.

 

Dat is de enige manier om een echte oplossing te hebben tegen het einde van het jaar.

 

Mijnheer de minister, dit zijn de redenen waarom wij niet gelukkig zijn met deze maatregel: hij is niet grondwettelijk en niet structureel en het probleem van de belangenvermenging blijft een grote dreiging.

 

Ik meen dat ook in de commissie een heel duidelijk signaal is gegeven. In de commissie hebben bijna alle vertegenwoordigers van alle politieke fracties gezegd dat dit eindelijk eens moet stoppen. U zegt dat u de eerste bent om dat te zeggen. Wij nemen u op uw woord. De tijd is rijp – iedereen in het Parlement is het erover eens – om daarvan werk te maken. Wij moeten niet wachten tot december, mijnheer de minister. Wij moeten het debat nog voor het reces beginnen, zodat wij tot effectieve maatregelen kunnen komen.

 

03.04  Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, les chambres supplémentaires sont prévues à l'article 106bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 9 juillet 1997. Cet article vise à permettre à titre exceptionnel l'installation, auprès des cours d'appel, de chambres supplémentaires en vue de résorber l'arriéré judiciaire là où il est important.

 

Je ne reviendrai pas sur les débats qui ont eu lieu en commission.

 

Face à l'aggravation de l'arriéré judiciaire près la cour d'appel de Bruxelles, le mécanisme de juges de complément a été utilisé pour tenter de résorber les affaires qui étaient en l'état depuis plus de six mois sans possibilité de fixer une date d'audience. Après bien des difficultés politiques pour faire respecter l'accord du 17 mars 2000 ‑ j'insiste sur cette date ‑, la décision a été prise de doubler les juges de complément selon une distribution dans toutes les cours d'appel, même celles qui n'en avaient pas ou moins besoin.

 

La mesure a été assortie d'une procédure de prorogation expresse bisannuelle, sur avis favorable de la Chambre et sur rapport des chefs de corps. Aujourd'hui, monsieur le ministre, les avis convergent pour affirmer que cette mesure de conflit d'intérêts pose problème, à tout le moins en ce qui concerne les avocats. Pour ces raisons, les ordres des avocats sont très demandeurs d'un autre moyen de maîtriser l'arriéré judiciaire. Certains barreaux, comme celui de Liège par exemple, refusent par principe d'y participer.

 

Cette critique est justifiée et nous la partageons dans la mesure où l'on devrait instaurer, en lieu et place des chambres supplémentaires, une manière plus structurelle de contenir l'arriéré judiciaire. La mesure des juges de complément a d'ailleurs été plus ou moins validée par la Cour d'arbitrage pour autant qu'elle soit commandée par l'impératif de lutter contre l'arriéré judiciaire et soumise à la procédure de prorogation expresse.

 

"La Cour estime d'ailleurs qu'il ne saurait être reproché aux autorités de lutter contre l'arriéré judiciaire là où cet arriéré est le plus important et où son élimination semble la plus urgente. Il en est ainsi, d'autant plus que la désignation de juges de complément n'a qu'un caractère temporaire et qu'elle vise à faire face, selon les nécessités du service à des circonstances exceptionnelles dans l'attente d'une intervention législative plus globale."

 

Cet arrêt reprend d'ailleurs les termes utilisés par le Conseil d'État dans son avis rendu sur le projet de loi 50/836 qui dit: "Seule une modification de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire constituerait une solution structurelle". Monsieur le ministre, cette modification nécessiterait néanmoins – tout le monde en conviendrait – un travail législatif important, voire délicat.

 

La plupart des cours d'appel pourraient se passer de ces chambres supplémentaires, mais pas la cour d'appel de Bruxelles. Ces données sont incontournables au fil des rapports transmis aux chambres. À la cour d'appel de Bruxelles, les affaires en délibéré sont passées de 17 742 en 2006 à 13 193 aujourd'hui, alors que les chambres des cours d'appel ont prononcé 4 539 arrêts et les 12 chambres supplémentaires en ont prononcé 658.

 

Dans ce contexte, le délai d'examen devant la cour d'appel se compte en années, au point que l'arriéré judiciaire devient une arme au service des parties pour gagner du temps et forcer un arrangement en médiation. En termes d'égalité devant la justice, cette situation est dramatique, monsieur le ministre, bien plus grave comparativement que le problème posé par le conflit d'intérêts.

 

Enfin, le projet rédigé par les chambres diffère des années précédentes sur deux éléments. D'abord, il propose de proroger les chambres pour une durée d'un an au lieu de deux, comme c'était le cas précédemment; ensuite, il est assorti d'un régime d'extinction, annoncé en des termes qui ne disent pas précisément si ce régime sort ses effets pendant cette dernière année ou à son terme.

 

Je réitère donc la question qui vous a déjà été posée et que mon collègue vient de rappeler: qu'en sera-t-il de ce projet que vous comptez nous proposer? Dans quel délai? Comment interpréterez-vous cette donnée de régime d'extinction?

 

Au regard du caractère indispensable des chambres supplémentaires, à défaut d'une autre mesure visant l'arriéré, cette mention est très problématique dès aujourd'hui. En effet, les affaires ne pouvant plus être fixées devant les chambres, elles seront dès à présent, au moins vers la fin février, redirigées vers les chambres permanentes, qui verront ainsi leur arriéré augmenter structurellement par cette mesure de 600 à 1 000 affaires, comme le président de la cour d'appel de Bruxelles nous le signalait.

 

Selon lui "la cour d'appel de Bruxelles a encore assez souvent recours aux chambres supplémentaires en vue de résorber l'arriéré". Mais dans ce cas aussi, la tendance est à la baisse. Or, l'utilité de ces chambres supplémentaires est évidente.

 

Le nombre d'arrêts définitifs et intermédiaires prononcés par les chambres supplémentaires au 1er janvier 2006, 2007, 2008 et 2009 s'élevait respectivement à 995, 1 057, 978 et 638. Cela démontre le flux important allant de 1 000 à au moins 600 affaires.

 

Toutefois, l'accent est mis sur la difficulté grandissante de recruter des conseillers suppléants en raison notamment du montant quasi symbolique de l'indemnité financière; c'est ce que nous signalait le président de la cour d'appel de Bruxelles qui estimait, en conclusion, "indispensable de proroger la durée du fonctionnement des chambres supplémentaires tant que l'arriéré n'aura pas été résorbé et en attendant la mise en œuvre d'une solution structurelle".

 

Nous insistons sur cette notion de mesures structurelles urgentes, qui devraient voir le jour avant la fin de l'année pour que nous puissions enfin examiner vos propositions en la matière. L'arriéré de la cour d'appel de Bruxelles est important. Il n'est pas près de se résorber et risque de s'aggraver si nous en restons à la proposition de ce jour.

 

03.05 Minister Stefaan De Clerck: Ik heb de eer gehad om de bedoelde methode in 1997 voor te stellen. Het was een tijdelijk voorstel om de achterstand in de hoven van beroep op te lossen. Dat was ook zo bedoeld. Ik ben blij dat ik het nu opnieuw kan afschaffen. Het is genoeg geweest. We moeten het dossier op een structurele manier aanpakken.

 

Van in den beginne was mijn voorstel om met het systeem te stoppen. Tegelijkertijd is een uitdoofscenario nodig, een wetswijziging om behoorlijk een en ander af te sluiten.

 

Waarom hebben wij er nog een jaar bijgenomen? Dat is omdat er voor het einde van het jaar een definitieve beslissing over de tijdelijke kamers in de hoven van beroep nodig was. Binnen dezelfde periode moest de werklastmeting in zijn eerste vorm afgehandeld zijn. Een uitdoofscenario en structurele beslissingen, mede gebaseerd op de werklastmeting, zijn noodzakelijk tegen het einde van het jaar. Tegelijkertijd moeten we met de leeftijdspiramide rekening houden. Heel wat magistraten in het hof van beroep hebben een hogere leeftijd.

 

Natuurlijk moeten we speciaal aandacht hebben voor Brussel. Aanvankelijk stelde ik voor om in de motie op te nemen dat er met de specificiteit van elk hof van beroep rekening moet worden gehouden. Wij hebben dat element uiteindelijk laten wegvallen.

 

Gelet op de conclusies van de Hoge Raad voor de Justitie inzake de werking van het hof van beroep van Brussel en het daaropvolgend recent meegedeelde verslag, zullen wij voor Brussel heel strakke maatregelen moeten nemen. Naar aanleiding van de, hopelijk heel snelle, aanstelling van de nieuwe eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, zullen wij een methodiek afspreken om de werking in zijn geheel, en de achterstand in het bijzonder, in Brussel structureel aan te pakken. Ik engageer mij om daarover ook een voorstel te formuleren.

 

Mijn conclusie is dat het goed is dat wij die beslissing vandaag nemen. De Senaat heeft de beslissing eerder genomen. Voor 13 februari moet een en ander gepubliceerd worden. Ik meen dat het een duidelijke beslissing is: stop met dat systeem en maak dat het op een ordentelijke wettelijke basis wordt afgehandeld!

 

Collega Van Hecke vraagt om onmiddellijk te stoppen met de fiscale kamers. Ook dat zou een wetswijziging vragen. Met andere woorden, ik meen dat wij het beter in één keer regelen, in één wetsvoorstel of één wetsontwerp, dat het systeem definitief afsluit. Dat is mijns inziens de meest efficiënte aanpak en ik engageer mij ertoe om op de kortst mogelijke termijn een ontwerp ter zake op tafel te leggen.

 

03.06  Renaat Landuyt (sp.a): Mijnheer de minister, wat gebeurt er als u binnen het jaar niets doet? Stel dat men het verslag opvat als een resolutie zoals een andere en het verticaal klasseert. Stel dat de regering het niet eens is met u. Wat gebeurt er indien u niets doet met de bestaande aanvullende kamers?

 

03.07 Minister Stefaan De Clerck: Het heeft weinig zin mij te vragen wat er gebeurt indien ik iets wat ik net heb gezegd, nu niet doe. Ik bedoel: ik zal het doen! Ik meen dat, mocht blijken dat het nu niet kan worden uitgevoerd, om het even wie het initiatief kan nemen om in de plaats van de regering, via een wetsvoorstel, een en ander te regelen. Ik meen dat u dan beter meteen in uw pen kruipt, collega Landuyt, om bij afwezigheid van een initiatief vanwege de regering de problematiek te regelen vanuit het Parlement.

 

03.08  Renaat Landuyt (sp.a): Daar heb ik geen probleem mee. Dat gebeurt ook zo met alle andere materies waarmee u naar het Parlement komt. Volgende week gebeurt dat inzake de dataretentie. Er is geen akkoord in de regering. Dan volgt er hier een maatschappelijk debat.

 

Mijn vraag blijft. Maar goed, ik neem akte van uw stoere verklaring u het binnen het jaar zult regelen. Ik zal u daar zeker bij steunen. Ik meen wel dat u over twee jaar een probleem zult hebben. Maar ja, dat is dan een blunder zoals de andere en het is wellicht iets voor de volgende regering. Wellicht kunt u dan vanuit uw nieuwe positie in West-Vlaanderen toekijken op de gevolgen van uw beleid.

 

03.09  Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, la réplique du ministre suscite chez moi de l'inquiétude. En effet, s'il nous soumet une proposition, nous l'attendrons, mais dans le cas contraire, en laissant la faculté au Parlement d'en présenter une, il nous fait entrer dans un jeu inquiétant.

 

Monsieur le ministre, je voudrais un engagement rapide de votre part, afin de faire évoluer la situation et ne pas laisser le jeu ouvert à d'autres marchandages. Vous voyez très bien ce à quoi je fais allusion!

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

*  *  *  *  *

Amendement déposé:

Ingediend amendement:

 

  • 1 - Stefaan Van Hecke cs (2383)

 

De stemming over het aangehouden amendement en het voorstel van besluit zal later plaatsvinden.

Le vote sur l'amendement réservé et la proposition de décision aura lieu ultérieurement.

 

04 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (2376/1-3)

04 Projet de loi modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive (2376/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

04.01  Marie-Christine Marghem, rapporteur: Monsieur le président, je m'en réfère à mon rapport écrit.

 

04.02  Renaat Landuyt (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik begrijp dat niemand van de meerderheid het woord durft te nemen, want wat hier gebeurt, is super gênant. Het is de eerste correctie op die grote hervorming van het hof van Assisen, waaraan de minister, samen met de Senaat, maandenlang heeft gewerkt. Blijkbaar heeft hij al een eerste detail over het hoofd gezien, met name dat de wet op de voorhechtenis verkeerd werd gewijzigd. Proficiat! Dat is de eerste blunder van het jaar.

 

04.03 Minister Stefaan De Clerck: Mijnheer de voorzitter, ik wil het geacht lid er opmerkzaam op maken dat het om een wetsvoorstel gaat en dat het als dusdanig zonder enige bedenking op dat punt door het Parlement, inbegrepen door de heer Landuyt, werd behandeld. In al zijn wijsheid had ook hij dat punt niet opgemerkt.

 

04.04  Renaat Landuyt (sp.a): Shame on you!

 

De voorzitter: Afziende van uw appreciatie daarbij, geef ik het woord aan mevrouw Nyssens.

 

04.05  Clotilde Nyssens (cdH): Il n'existe aucune gêne, monsieur Landuyt!

 

Monsieur le président, je tiens à féliciter le ministre d'avoir corrigé aussi vite une erreur matérielle. La loi est extrêmement urgente, puisqu'il est question de la détention des gens. Il ne faudrait pas que des personnes restent trois mois de plus en prison à cause d'une erreur.

 

L'erreur est humaine, et le parlement sert aussi à parer au plus pressé quand il en va de la liberté individuelle.

 

04.06  Marie-Christine Marghem (MR): Monsieur le président, je serai brève, car je sens que nous parvenons à la fin des débats et que certains d'entre nous voudraient voter.

 

Il est notoire que je ne me signale pas par une défense systématique du travail de M. le ministre. Mais, dans ce cas-ci, le problème est urgent. De plus, il ne s'agit pas d'une gaffe, comme le souligne de façon moqueuse M. Landuyt, mais d'un oubli que nous avons commis ensemble dans un dossier extrêmement compliqué. À un moment donné, nous avons développé six pistes de réflexion pour trouver le meilleur échelonnement en termes de correctionnalisation de crimes qui doivent être traités devant la juridiction la plus adéquate, sans que soit détruite l'architecture du Code pénal. Dans tout ce travail qui a duré plus d'un mois et demi, nous avons peut-être commis un oubli que nous réparons à présent.

 

04.07  Renaat Landuyt (sp.a): Oui, mais l'oubli peut être une gaffe.

 

Le président: L'erreur est humaine.

 

04.08  Renaat Landuyt (sp.a): Mijnheer de voorzitter, voor de volledigheid en voor de sfeer nog één zinnetje. Wij zijn al zo laag gezakt dat wij trots zijn dat wij de fouten vlug herstellen. Dat is al iets. C’est déjà quelque chose, mais on oublie que c’est une gaffe!

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie verbeterde tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2376/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte corrigé par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2376/3)

 

Het wetsontwerp telt 3 artikelen.

Le projet de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

05 Benoeming bij Euro-mediterrane Parlementaire Assemblee

05 Nomination à l'Assemblée Parlementaire Euroméditerranéenne

 

Wij moeten overgaan tot de benoeming van een afgevaardigde van de Kamer van volksvertegenwoordigers bij de Euro-mediterrane Parlementaire Assemblee (EMPA).

Nous devons procéder à la nomination d'un délégué de la Chambre des représentants à l'Assemblée Parlementaire Euroméditerranéenne (APEM).

 

De MR-fractie stelt de kandidatuur voor van de heer Xavier Baeselen als plaatsvervangend lid.

Le groupe MR propose la candidature de M. Xavier Baeselen comme membre suppléant.

 

Daar het aantal ontvankelijke kandidaturen overeenstemt met het aantal te begeven plaatsen, moet, overeenkomstig artikel 157, 6, van het Reglement, niet gestemd worden.

Étant donné que le nombre de candidatures recevables correspond au nombre de places à conférer, il n'y a pas lieu à scrutin conformément à l'article 157, 6, du Règlement.

 

Dienvolgens verklaar ik verkozen de kandidaat die voorgedragen werd.

En conséquence, je proclame élu le candidat présenté.

 

06 Inoverwegingneming van voorstellen

06 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik stel u ook voor in overweging te nemen het voorstel van resolutie van de heren Daniel Ducarme, Philippe Collard, Olivier Destrebecq en Denis Ducarme, de dames Kattrin Jadin en Josée Lejeune en de heer Olivier Maingain over de intensivering van de samenwerking met Haïti (nr. 2385/1).

Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen.

Je vous propose également de prendre en considération la proposition de résolution de MM. Daniel Ducarme, Philippe Collard, Olivier Destrebecq et Denis Ducarme, Mmes Kattrin Jadin et Josée Lejeune et M. Olivier Maingain relative à l'intensification de la coopération avec Haïti (n° 2385/1).

Renvoi à la commission des Relations extérieures.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Votes nominatifs

Naamstemmingen

 

07 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de Mme Juliette Boulet sur "l'accident survenu à Mons la nuit de jeudi à vendredi 20 novembre 2009" (n° 399)

07 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Juliette Boulet over "het treinongeval dat zich in de nacht van donderdag op vrijdag 20 november 2009 in Bergen heeft voorgedaan" (nr. 399)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques du 18 janvier 2010.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van 18 januari 2010.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 399/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Juliette Boulet;

- une motion pure et simple a été déposée par Mme Ine Somers et MM. Jef Van den Bergh et Michel Doomst.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 399/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Juliette Boulet;

- een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Ine Somers en de heren Jef Van den Bergh en Michel Doomst.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

07.01  Juliette Boulet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, je ne serai pas longue, mais je voudrais informer mes collègues d'un petit incident qui a justifié le dépôt de cette motion. J'avais introduit une interpellation relative à l'accident de train à Mons, que le secrétaire d'État à la Mobilité a décidé de ne pas traiter, alors que d'autres questions avaient été déposées à ce propos. Il fut convenu que ce serait la ministre Vervotte qui y répondrait. Or quand je l'ai interpellée, elle n'a quasiment pas répondu à mes questions. Nous avons eu un échange assez difficile.

 

Selon elle, l'accident relevait des compétences du secrétaire d'État à la Mobilité. J'ai bien voulu entendre cet argument. Toutefois, bien que compétente pour les conditions de travail des conducteurs de train et les mesures relatives à Infrabel, elle ne m'a pas répondu concrètement. C'est pourquoi j'ai décidé de maintenir ma motion. J'invite donc mes collègues et ceux de la Région (wallonne) à la soutenir. L'accident ferroviaire à Mons, qui a provoqué la mort d'une jeune accompagnatrice de train, a montré que des problèmes se posaient sur le plan de l'entretien de l'infrastructure. De plus, le gouvernement doit vraiment se pencher sur les conditions de travail des conducteurs de train.

 

J'ai eu les plus grandes difficultés à obtenir des réponses concrètes de la part de la ministre.

 

07.02  Camille Dieu (PS): Monsieur le président, j'ai également suivi ce dossier. Les locomotives ne disposaient pas d'un système de sécurité suffisant et il y avait également un problème de signalisation.

 

Nous sommes tous intervenus pour que les choses aillent mieux. Je pense que cela ira mieux à l'avenir et que nous ne connaîtrons plus ce genre de problèmes.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

82

Oui

Nee

48

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

130

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

08 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de Mme Zoé Genot sur "les sanctions prises à l'encontre des chômeurs et le poids que celles-ci font peser sur les CPAS" (n° 398)

08 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Zoé Genot over "de sancties die werklozen krijgen opgelegd en de grote gevolgen daarvan voor de OCMW's" (nr. 398)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission des Affaires sociales du 19 janvier 2010.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Sociale Zaken van 19 januari 2010.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 398/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mmes Zoé Genot, Muriel Gerkens et Meryame Kitir;

- une motion pure et simple a été déposée par Mmes Valérie De Bue, Mia De Schamphelaere, Jacqueline Galant et Isabelle Tasiaux-De Neys et MM. Xavier Baeselen et André Perpète.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 398/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de dames Zoé Genot, Muriel Gerkens en Meryame Kitir;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Valérie De Bue, Mia De Schamphelaere, Jacqueline Galant en Isabelle Tasiaux-De Neys en de heren Xavier Baeselen en André Perpète.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

08.01  Zoé Genot (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, à l'heure où les files s'allongent devant les bureaux de chômage, à l'heure où beaucoup de gens pleurent pour avoir un emploi, il me semble urgent d'enfin évaluer le plan de contrôle et de sanction des chômeurs qui renvoie les gens soit vers la solidarité familiale soit vers les CPAS, qui n'ont vraiment pas besoin de cela.

 

J'accepterais avec plaisir de retirer cette motion qui demande au Parlement d'évaluer le plan d'activation des chômeurs si le président de la commission des Affaires sociales s'engage à ce que ce débat soit organisé avant Pâques, comme cela avait déjà été prévu avant Noël.

 

08.02  Yvan Mayeur (PS): Monsieur le président, je vais tenter de répondre à l'injonction de la députée Ecolo.

 

Nous avons déjà interpellé la ministre de l'Emploi sur ce sujet à trois ou quatre reprises, notamment lors de la discussion de la note de politique générale et lors du débat sur le budget. Il est bien prévu d'organiser, dans les prochaines semaines, une évaluation de la politique générale d'activation en commission des Affaires sociales. Je pense qu'on peut faire confiance au gouvernement et rejeter la motion, en votant la motion pure et simple.

 

Le président: Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

82

Oui

Nee

48

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

130

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

09 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering en tot opheffing van artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (nieuw opschrift) (2313/5)

09 Projet de loi modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle et abrogeant l'article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (nouvel intitulé) (2313/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

116

Oui

Nee

13

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (2313/6)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (2313/6)

 

10 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden (nieuw opschrift) (2122/1-8)

10 Amendements et articles réservés du projet de loi modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (nouvel intitulé) (2122/1-8)

 

Stemming over amendement nr. 4 van Fouad Lahssaini cs op artikel 4.(2122/8)

Vote sur l'amendement n° 4 de Fouad Lahssaini cs à l'article 4.(2122/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

12

Oui

Nee

106

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is het artikel 4 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 4 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 5 van Fouad Lahssaini cs op artikel 12.(2122/8)

Vote sur l'amendement n° 5 de Fouad Lahssaini cs à l'article 12.(2122/8)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 4)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is het artikel 12 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 12 est adopté.

 

11 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden (nieuw opschrift) (2122/7)

11 Ensemble du projet de loi modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (nouvel intitulé) (2122/7)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

117

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

13

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (2122/9)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (2122/9)

 

12 Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen, gedaan te 's-Gravenhage op 28 mei 1970 (2319/1)

12 Projet de loi portant assentiment à la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, faite à La Haye le 28 mai 1970 (2319/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

127

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2319/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2319/2)

 

13 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband, betreffende strategische milieueffectrapportage, gedaan te Kiev (Oekraïne) op 21 mei 2003 (2320/1)

13 Projet de loi portant assentiment au Protocole à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l'évaluation stratégique environnementale, fait à Kiev (Ukraine) le 21 mai 2003 (2320/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 6)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2320/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2320/2)

 

14 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Turkije inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Istanboel op 31 oktober 2008 (2321/1)

14 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Turquie sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, signé à Istanbul le 31 octobre 2008 (2321/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

129

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

129

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2321/3)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2321/3)

 

15 Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning, aangenomen te New York op 20 december 2006 (2357/1)

15 Projet de loi portant assentiment à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York le 20 décembre 2006 (2357/1)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

128

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2357/2)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2357/2)

 

15.01  Jacqueline Galant (MR): Monsieur le président, mon vote n'a pas été enregistré.

 

15.02  Marie-Christine Marghem (MR): Le mien non plus.

 

Le président: C'est noté, nous apporterons les modifications nécessaires.

 

16 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française concernant l'échange d'informations et de données à caractère personnel relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation de véhicules contenues dans les fichiers nationaux d'immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation, signé à Paris le 13 octobre 2008 (2358/1)

16 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek betreffende de uitwisseling van informatie en van persoonsgegevens over houders van een inschrijvingsbewijs van voertuigen opgenomen in de nationale inschrijvings- en kentekenregisters, teneinde verkeersovertredingen te bestraffen, ondertekend te Parijs op 13 oktober 2008 (2358/1)

 

Transmis par le Sénat

Overgezonden door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

130

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

130

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2358/3)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2358/3)

 

17 Proposition de résolution concernant l'accès aux médicaments essentiels dans les pays en développement (1828/1)

17 Voorstel van resolutie betreffende de toegang tot essentiële geneesmiddelen in ontwikkelingslanden (1828/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

129

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

129

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement. (1828/3)

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (1828/3)

 

18 Amendement réservé à la proposition de résolution concernant la survie des communautés chrétiennes et des minorités religieuses et philosophiques au Proche-Orient, au Moyen-Orient et dans le reste du monde (nouvel intitulé) (2031/1-10)

18 Aangehouden amendement op het voorstel van resolutie betreffende de instandhouding van de christelijke gemeenschappen, de religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Nabije Oosten, het Midden-Ooste en in de rest van de wereld (nieuw opschrift) (2031/1-10)

 

Vote sur l'amendement n° 11 de Francis Van den Eynde au point 7.(2031/10)

Stemming over amendement nr. 11 van Francis Van den Eynde op punt 7.(2031/10)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

24

Oui

Nee

104

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

128

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

19 Ensemble de la proposition de résolution concernant la survie des communautés chrétiennes et des minorités religieuses et philosophiques au Proche-Orient, au Moyen-Orient et dans le reste du monde (nouvel intitulé) (2031/9)

19 Geheel van het voorstel van resolutie betreffende de instandhouding van de christelijke gemeenschappen, de religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Nabije Oosten, het Midden-Ooste en in de rest van de wereld (nieuw opschrift) (2031/9)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

108

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

16

Abstentions

Totaal

124

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement. (2031/11)

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (2031/11)

 

19.01  Denis Ducarme (MR): Monsieur le président, j'ai voté en faveur de la proposition de résolution.

 

19.02  Éric Libert (MR): Moi de même.

 

De voorzitter: Mag ik van sommige leden van de MR-fractie meer aandacht vragen.

 

Collega Peeters heeft ook voor gestemd.

 

20 Wetsontwerp met betrekking tot de verplichte bewaring door een spoorwegvervoerder van verloren, achtergelaten of niet afgehaalde bagage en goederen (2177/1)

20 Projet de loi relatif à la conservation obligatoire auprès d'un transporteur ferroviaire des bagages et marchandises perdus, abandonnés ou non réclamés (2177/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

130

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (2177/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (2177/4)

 

21 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (2171/6)

21 Proposition de loi modifiant la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (2171/6)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

130

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als ontwerp aan de Senaat worden overgezonden. (2171/7)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera transmise en tant que projet au Sénat. (2171/7)

 

22 Projet de loi modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive (2376/3)

22 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (2376/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

106

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

23

Abstentions

Totaal

129

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (2376/4)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (2376/4)

 

(De heer Van den Bergh heeft voor gestemd)

 

23 Aangehouden amendement op het voorstel van besluit met betrekking tot de verlenging van de aanvullende kamers van de hoven van beroep, te nemen met toepassing van artikel 106bis, § 1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek (nieuw opschrift) (2383/1-3)

23 Amendement réservé à la proposition de décision concernant la prorogation des chambres supplémentaires des cours d'appel à prendre en application de l'article 106bis, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire (nouvel intitulé) (2383/1-3)

 

Stemming over amendement nr. 1 van Stefaan Van Hecke cs.(2383/3)

Vote sur l'amendement n° 1 de Stefaan Van Hecke cs.(2383/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 16)

Ja

12

Oui

Nee

104

Non

Onthoudingen

14

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

24 Geheel van het voorstel van besluit met betrekking tot de verlenging van de aanvullende kamers van de hoven van beroep, te nemen met toepassing van artikel 106bis, § 1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek (nieuw opschrift) (2383/2)

24 Ensemble de la proposition de décision concernant la prorogation des chambres supplémentaires des cours d'appel à prendre en application de l'article 106bis, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire (nouvel intitulé) (2383/2)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

 

24.01  François-Xavier de Donnea (MR): Monsieur le président, je voudrais justifier mon abstention. Nous avons, durant les travaux de la commission d'enquête sur la grande fraude fiscale, entendu à huis clos des témoins, qui apportent en effet de l'eau au moulin de MM. Van Hecke et Lahssaini. Toutefois, je pense que le même raisonnement que celui qu'ils appliquent aux matières fiscales pourrait s'adapter aux autres matières.

 

Par conséquent, autant je pense que cette question mérite débat, autant je pense que l'amendement de MM. Van Hecke et Lahssaini a été rédigé dans la précipitation, sans tenir compte du fait qu'il faut un débat et une réflexion plus approfondis sur la question.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 17)

Ja

82

Oui

Nee

22

Non

Onthoudingen

25

Abstentions

Totaal

129

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van besluit aan. (2383/4)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de décision. (2383/4)

 

(De heer Jan Jambon heeft tegen gestemd)

 

25 Goedkeuring van de agenda

25 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten ons thans uitspreken over de ontwerp agenda die de Conferentie van voorzitters u voorstelt.

Nous devons nous prononcer sur le projet d’ordre du jour que vous propose la Conférence des présidents.

 

Geen bezwaar? (Nee) Het voorstel is aangenomen.

Pas d’observation? (Non) La proposition est adoptée.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 4 februari 2010 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 4 février 2010 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 20.00 uur.

La séance est levée à 20.00 heures.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 52 PLEN 139 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 52 PLEN 139 annexe.

 

 

 


  


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 001

 

 

Ja         

082

Oui

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, de Donnea François-Xavier, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Peetermans Luc, Perpète André, Schiltz Willem-Frederik, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

048

Non

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Balcaen Ronny, Bonte Hans, Boulet Juliette, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Groote Patrick, De Maght Martine, De Man Filip, De Rammelaere Els, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Douifi Dalila, Geerts David, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Jadot Eric, Jambon Jan, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Logghe Peter, Luykx Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Peeters Jan, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Smeyers Sarah, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Stevenheydens Bruno, Tuybens Bruno, Valkeniers Bruno, Van Broeckhoven Christine, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Weyts Ben

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 002

 

 

Ja         

082

Oui

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, de Donnea François-Xavier, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Peetermans Luc, Perpète André, Schiltz Willem-Frederik, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

048

Non

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Balcaen Ronny, Bonte Hans, Boulet Juliette, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Groote Patrick, De Maght Martine, De Man Filip, De Rammelaere Els, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Douifi Dalila, Geerts David, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Jadot Eric, Jambon Jan, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Logghe Peter, Luykx Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Peeters Jan, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Smeyers Sarah, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Stevenheydens Bruno, Tuybens Bruno, Valkeniers Bruno, Van Broeckhoven Christine, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Weyts Ben

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 003

 

 

Ja         

116

Oui

 

Almaci Meyrem, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, de Donnea François-Xavier, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, Déom Valérie, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Jambon Jan, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Peetermans Luc, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Schiltz Willem-Frederik, Smeyers Sarah, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

013

Non

 

Annemans Gerolf, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Man Filip, Goyvaerts Hagen, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Landuyt Renaat

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 004

 

 

Ja         

012

Oui

 

Almaci Meyrem, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, De Vriendt Wouter, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Lahssaini Fouad, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Van der Straeten Tinne, Van Hecke Stefaan

 

 

Nee        

106

Non

 

Annemans Gerolf, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, de Donnea François-Xavier, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Pas Barbara, Peetermans Luc, Perpète André, Schiltz Willem-Frederik, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Stevenheydens Bruno, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Valkeniers Bruno, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van den Eynde Francis, Van der Auwera Liesbeth, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

012

Abstentions

 

Bonte Hans, Detiège Maya, Douifi Dalila, Geerts David, Landuyt Renaat, Peeters Jan, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Tuybens Bruno, Van Broeckhoven Christine, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 005

 

 

Ja         

117

Oui

 

Almaci Meyrem, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, de Donnea François-Xavier, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, Déom Valérie, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Jambon Jan, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Peetermans Luc, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Schiltz Willem-Frederik, Smeyers Sarah, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

013

Abstentions

 

Annemans Gerolf, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Man Filip, Goyvaerts Hagen, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 006

 

 

Ja         

127

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, de Donnea François-Xavier, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Douifi Dalila, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Jambon Jan, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Pas Barbara, Peetermans Luc, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Schiltz Willem-Frederik, Smeyers Sarah, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Stevenheydens Bruno, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Valkeniers Bruno, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee         

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 007

 

 

Ja         

129

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, de Donnea François-Xavier, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Jambon Jan, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Luykx Peter, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Pas Barbara, Peetermans Luc, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Schiltz Willem-Frederik, Smeyers Sarah, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Stevenheydens Bruno, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Valkeniers Bruno, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee         

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 008

 

 

Ja         

128

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, de Donnea François-Xavier, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Jambon Jan, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Pas Barbara, Peetermans Luc, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Schiltz Willem-Frederik, Smeyers Sarah, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Stevenheydens Bruno, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Valkeniers Bruno, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 009

 

 

Ja         

130

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, de Donnea François-Xavier, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Jambon Jan, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Pas Barbara, Peetermans Luc, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Schiltz Willem-Frederik, Smeyers Sarah, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Stevenheydens Bruno, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Valkeniers Bruno, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee         

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 010

 

 

Ja         

129

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, de Donnea François-Xavier, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Jambon Jan, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Pas Barbara, Peetermans Luc, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Schiltz Willem-Frederik, Smeyers Sarah, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Stevenheydens Bruno, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Valkeniers Bruno, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 011

 

 

Ja         

024

Oui

 

Annemans Gerolf, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Groote Patrick, De Maght Martine, De Man Filip, De Rammelaere Els, Goyvaerts Hagen, Jambon Jan, Logghe Peter, Luykx Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Smeyers Sarah, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis, Van de Velde Robert, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Weyts Ben

 

 

Nee        

104

Non

 

Almaci Meyrem, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, de Donnea François-Xavier, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Peetermans Luc, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Schiltz Willem-Frederik, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 012

 

 

Ja         

108

Oui

 

Almaci Meyrem, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, de Donnea François-Xavier, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadot Eric, Jambon Jan, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Luykx Peter, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Peetermans Luc, Perpète André, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Schiltz Willem-Frederik, Smeyers Sarah, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

016

Abstentions

 

Annemans Gerolf, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Maght Martine, De Man Filip, Goyvaerts Hagen, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis, Vanhie Paul

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 013

 

 

Ja         

130

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, de Donnea François-Xavier, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Jambon Jan, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Pas Barbara, Peetermans Luc, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Schiltz Willem-Frederik, Smeyers Sarah, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Stevenheydens Bruno, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Valkeniers Bruno, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 014

 

 

Ja         

130

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, de Donnea François-Xavier, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Jambon Jan, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Pas Barbara, Peetermans Luc, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Schiltz Willem-Frederik, Smeyers Sarah, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Stevenheydens Bruno, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Valkeniers Bruno, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 015

 

 

Ja         

106

Oui

 

Almaci Meyrem, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, de Donnea François-Xavier, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Peetermans Luc, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Schiltz Willem-Frederik, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

023

Abstentions

 

Annemans Gerolf, Bultinck Koen, Colen Alexandra, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Groote Patrick, De Maght Martine, De Man Filip, De Rammelaere Els, Goyvaerts Hagen, Jambon Jan, Logghe Peter, Luykx Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Smeyers Sarah, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis, Van de Velde Robert, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Weyts Ben

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 016

 

 

Ja         

012

Oui

 

Almaci Meyrem, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, De Vriendt Wouter, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Lahssaini Fouad, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Van der Straeten Tinne, Van Hecke Stefaan

 

 

Nee        

104

Non

 

Annemans Gerolf, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Luykx Peter, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Pas Barbara, Peetermans Luc, Perpète André, Schiltz Willem-Frederik, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Stevenheydens Bruno, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Valkeniers Bruno, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van den Eynde Francis, Van der Auwera Liesbeth, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

014

Abstentions

 

Bonte Hans, de Donnea François-Xavier, Detiège Maya, Douifi Dalila, Geerts David, Landuyt Renaat, Maingain Olivier, Peeters Jan, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Tuybens Bruno, Van Broeckhoven Christine, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 017

 

 

Ja         

082

Oui

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, de Donnea François-Xavier, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadin Kattrin, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Peetermans Luc, Perpète André, Schiltz Willem-Frederik, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

022

Non

 

Bonte Hans, Dedecker Jean Marie, De Groote Patrick, De Maght Martine, De Rammelaere Els, Detiège Maya, Douifi Dalila, Geerts David, Landuyt Renaat, Luykx Peter, Peeters Jan, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Smeyers Sarah, Tuybens Bruno, Van Broeckhoven Christine, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Weyts Ben

 

 

Onthoudingen

025

Abstentions

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Man Filip, De Vriendt Wouter, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Jadot Eric, Lahssaini Fouad, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis, Van der Straeten Tinne, Van Hecke Stefaan