Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

donderdag 4 maart 2010

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

jeudi 4 mars 2010

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.18 uur en voorgezeten door de heer Patrick Dewael.

La séance est ouverte à 14.18 heures et présidée par M. Patrick Dewael.

 

Tegenwoordig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Ministre du gouvernement fédéral présent lors de l'ouverture de la séance:

Yves Leterme.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Daniel Ducarme, Christine Van Broeckhoven, Dirk Vijnck, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

François-Xavier de Donnea, wegens ambtsplicht / pour devoirs de mandat;

Marie-Martine Schyns, zwangerschapsverlof / congé de maternité;

Luc Goutry, Raad van Europa / Conseil de l’Europe.

 

Vragen

Questions

 

01 Vraag van de heer Gerolf Annemans aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid, over "de brief aan de voorzitter van het Europees Parlement" (nr. P1729)

01 Question de M. Gerolf Annemans au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de migration et d'asile, sur "le courrier adressé au président du Parlement européen" (n° P1729)

 

01.01  Gerolf Annemans (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de premier, onder meer naar aanleiding van de brief die u aan de voorzitter van het Europees Parlement hebt gestuurd, heeft een Europees parlementslid een sanctie van 3 000 euro opgelopen, wegens het formuleren van zijn mening over Herman Van Rompuy. Ik mag wel hopen dat zoiets hier nooit het geval zal zijn, want dan zou ik maar één keer per maand iets mogen zeggen of ik zou aan het einde van mijn vraag al direct naar de bank moeten lopen om te gaan bijlenen.

 

De voorzitter: U brengt mij op gedachten.

 

01.02  Gerolf Annemans (VB): Dat is allemaal gratis advies voor u, mijnheer de voorzitter.

 

Ik ben erg verontrust, want volgens mij – u mag mijn mening delen of niet – is het woord van een parlementslid in een parlement iets heiligs in een democratie. Het is een soort schrijn, een soort Lam Gods waar men moet afblijven, zeker als regeringsleider, die in dat parlement eigenlijk niets te zeggen heeft en daarvoor geen bevoegdheid heeft. Wij moeten daarmee delicaat omgaan.

 

Ik moet zeggen dat de manier waarop het betrokken Europees parlementslid Herman Van Rompuy heeft beledigd, als het ware, niet mijn stijl is. Ik zou nogal wat werk hebben als ik hier alle fysieke kenmerken van de verschillende collega’s in mijn uiteenzettingen zou moeten gebruiken.

 

(…): (…..)

 

01.03  Gerolf Annemans (VB): U verwijst geregeld naar mijn overgewicht. Ik verwijs geregeld naar de wijze waarop u, soms door uw eigen regeringsleden, wordt beledigd, wat uw charisma betreft. Zo zouden wij dus wel bezig blijven. Het is mijn stijl niet.

 

Mocht het mijn stijl zijn, zou ik u vragen waarom u die Buzek, die eruit ziet als een Wehrmachtgeneraal uit de Tweede Wereldoorlog, in godsnaam geschreven heeft, om een parlementslid uit een parlement waarover wij en u geen bevoegdheid hebben, achterna te zitten over wat hij gezegd heeft, terwijl u al vele malen veel erger door uw eigen regeringsleden bent beledigd over uw charisma, want daarover ging het. Wij kennen Herman Van Rompuy allemaal. Hij weet het leven en zelfs zijn eigen uiterlijk wel te relativeren. Hij heeft er zelfs heel dikwijls zelf heel wat meningen over geformuleerd. Hij weet dat dus wel te relativeren.

 

Wat heeft u bezield om in die context de voorzitter van het Europees Parlement aan te schrijven?

 

01.04 Eerste minister Yves Leterme: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Annemans, wij zijn het erover eens dat in een parlement de freedom of speech moet gelden. De parlementsleden moeten vrijuit hun mening kunnen geven, argumenteren en gebruik kunnen maken van welke argumenten dan ook.

 

Wat mijzelf aangaat, naar aanleiding van de gebeurtenissen in het Europees Parlement, heb ik uiting willen geven aan de gevoelens die veel landgenoten, denk ik, met mij delen. Wij zijn er allemaal fier over dat Herman Van Rompuy de eerste permanente voorzitter is van de Raad. Wij zijn voorstanders van een goed debat. Ik denk dat persoonlijke aanvallen op een landgenoot niet thuishoren in een goedwerkende instelling zoals het Europees Parlement. Nogmaals, alle argumenten mogen uitgewisseld worden, maar aanvallen op een persoon op een schandelijke wijze zoals de heer Farage gedaan heeft, zijn niet op zijn plaats.

 

In mijn schrijven aan de heer Buzek heb ik twee dingen gezegd. Ten eerste, ik heb gezegd dat ik dat schandelijk vond en dat ik dat zei namens de regering en namens veel inwoners van ons land. Ten tweede, ik heb gezegd dat ik zijn reactie in de vergadering goed vond.

 

Ik heb uiteraard niet gevraagd dat hij een sanctie zou uitspreken. Dat is de verantwoordelijkheid van de voorzitter van het Europees Parlement.

 

Eergisteren heb ik een informeel telefoongesprek gevoerd met de heer Jerzy Buzek, waarin hij zei dat hij mijn verontwaardiging deelt en dat hij zelf als voorzitter ter zake zijn verantwoordelijkheid zou opnemen. ’s Anderendaags heb ik, zoals u waarschijnlijk, in de krant gelezen of via tv of radio vernomen wat uiteindelijk de beslissing was van de voorzitter.

 

Samengevat, in een parlement moeten argumenten namens de bevolking kunnen worden uitgewisseld. Er moet kritiek kunnen worden gegeven. Voor een landgenoot, om het even wie, vind ik echter dat aanvallen op de persoon, op de schandelijke manier zoals de heer Farage gedaan heeft, niet horen. Ik denk dat veel van mijn landgenoten, onze mensen, die mening delen.

 

01.05  Gerolf Annemans (VB): Mijnheer de eerste minister, ik denk dat het nog veel heiliger is. U zegt dat parlementsleden mogen argumenteren. Natuurlijk, liefst! Maar eigenlijk bepaalt een parlementslid helemaal zelf wat hij zegt.

 

Ik herhaal dat het niet mijn stijl is. Ik zou Van Rompuy ook niet zo hebben aangepakt. Hoewel, bij een van zijn laatste vragen, toen wij hem uitwuifden, zei ik dat hij zich vooral niet mocht vergelijken met een verkozen president zoals Obama. Daarover ging het debat toen ook, en dat was ook de kritiek in het Europees Parlement ten aanzien van zijn functie.

 

U vergist zich wanneer u denkt dat u als premier van België mag bepalen wat er in het Europees Parlement wordt gezegd, of dat u mag beïnvloeden of manipuleren wat daar wordt gezegd. Het geeft een minder fraai kantje te zien van het Belgisch Koninkrijk, wanneer u zich daar als premier mee gaat bemoeien.

 

De vrijheid van meningsuiting is absoluut. Zij mag op geen enkele manier beperkt worden. Niemand mag proberen daaraan te morrelen.

 

Het zou fraaier geweest zijn wanneer u zich daar niet mee had bemoeid, zeker niet met het argument dat het betrokken parlementslid in het Europees Parlement gezegd heeft dat België een “non-country” is. Dat is namelijk een mening die door heel wat Vlamingen, door heel wat kiezers, en niet in de laatste plaats door uzelf in de afgelopen jaren, meermaals is geformuleerd.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van mevrouw Meryame Kitir aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid, over "het Opeldossier" (nr. P1730)

02 Question de Mme Meryame Kitir au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de migration et d'asile, sur "le dossier Opel" (n° P1730)

 

02.01  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, de vakbonden van de 2700 werknemers die met direct ontslag bedreigd zijn, strijden en vechten dag in dag uit om de directie te doen terugkomen op haar intentieverklaring tot sluiting van de Opelfabriek in Antwerpen. Als zij daar niet in zouden slagen, en de top van General Motors zal toch zijn beslissing doorduwen, dan dreigen er nog veel meer werknemers hun job te verliezen, namelijk de werknemers van de 23 toeleveranciers.

 

In hun strijd krijgen de vakbonden — het moet worden gezegd, wat waar is, is waar — heel veel steun van de Vlaamse regering. Vlaams minister-president Kris Peeters en vice-minister-president Ingrid Lieten hebben op verschillende Europese fora geprobeerd de solidariteit tussen de lidstaten te bestendigen en de Europese Commissie aan te zetten om actiever op te treden. Ook de Belgische vertegenwoordigers in het Europees Parlement houden de druk op de ketel, zowel de christen-democraten, de liberalen als de sociaal-democratische fracties.

 

De belangrijkste steun die onze mensen in Antwerpen echter krijgen, is de steun die ze krijgen van hun collega’s uit de andere EU-landen. Zij beseffen maar al te goed dat zij allen in dezelfde tang van de top van General Motors zitten, die zonder enige economische logica en zonder serieus businessplan de hakbijl hanteert. Zij beseffen maar al te goed dat solidariteit over de lidstaten heen hun enige wapen is om deze blinde logica, het winstbejag en het wanbeleid te keren.

 

De belangrijkste pijler daarbij is natuurlijk ook dat de lidstaten bij hun engagement hebben toegezegd dat zij zich niet willen laten uitspelen door de EU-top.

 

Als ik in heel dat verhaal één iemand mis, dan is het wel de federale regering, met name uzelf mijnheer de premier. Ik hoor niets en zie niets. Bij welke instanties probeert u op internationale fora ons land te verdedigen met betrekking tot de tewerkstelling van al die werknemers?

 

Mijn vraag is dus heel kort. Welke inspanningen hebt u gedaan op internationale fora, sinds de aankondiging van de intentie om de Opelfabriek te sluiten?

 

Ten tweede, hebt u op het autosalon, waar u 50 meter van de heer Reilly verwijderd was, van de gelegenheid gebruik gemaakt om de werkgelegenheid in ons land te verdedigen?

 

02.02 Eerste minister Yves Leterme: Mijnheer de voorzitter, ik heb de vraag van mevrouw Kitir met bijzonder veel aandacht beluisterd. We moeten allemaal respect opbrengen voor de strijd die vandaag door de werknemers van Opel en hun vertegenwoordigers wordt gevoerd voor het behoud van de werkgelegenheid. Anderzijds is het ook belangrijk de huidige stand van zaken te kaderen in de procedure die voorligt, namelijk die van de toepassing van de wet-Renault.

 

Met de syndicale vertegenwoordigers is afgesproken dat zij binnen het bedrijf zullen strijden voor iets anders dan de sluiting van Opel Antwerpen, dat het hun recht is om daar voluit voor te gaan en een beroep te doen op onze steun wanneer dat op hun vraag aangewezen is. Uiteraard doen wij wat hoor, internationaal en in samenspraak met de Vlaamse regering. Collega Kris Peeters heeft de afgelopen maanden zelf initiatieven genomen met steun van mijn voorganger, Herman Van Rompuy. Er is een strategie uitgezet en de federale regering heeft die strategie ondersteund en staat te allen tijde ter beschikking van de werknemersvertegenwoordigers en andere mensen die Opel Antwerpen een betere toekomst willen geven dan de sluiting van het bedrijf.

 

Ik heb hier een opsomming van de internationale fora waar wij en anderen namens ons land zijn tussengekomen. Er is de Europese Raad voor het concurrentievermogen geweest op 3 en 4 december. Er is de informele Raad voor het Concurrentievermogen geweest in San Sebastian op 9 februari. Er is de informele economische top geweest op 11 februari waar wij als enigen over dat dossier zijn tussengekomen. Er is de Europese ronde tafel over de Europese autosector geweest. Wij hebben trouwens, in overleg met en op vraag van de Vlaamse regering, telkens ook ruimte gemaakt op die Europese raden opdat de heer Peeters soms in vervanging van een federale collega zelf het dossier-Opel zou kunnen bepleiten.

 

Ik betreur dat tot nu toe op Europees vlak ter zake niet veel gebeurt en men vanuit de Europese Commissie verwijst naar een correcte toepassing van de regelgeving. Volgens de Europese Commissie zijn tot nu toe de maatregelen die GM aankondigt niet in tegenstrijd met het Europees recht. Ik betreur dat omdat ook uit andere dossiers blijkt dat ons land, dankzij de inzet van zijn werknemers, ook soms van de lokale directie en van alle beleidsmakers in dit land, wel degelijk competitief is inzake autoassemblage. De goede inzet van mensen in andere assemblagebedrijven en het feit dat beslissingen worden genomen — dat is toekomstgericht ook heel belangrijk — om hier nieuwe modellen te produceren, te assembleren, bewijst dat België wel degelijk competitief is dankzij de inzet van velen. Indien louter de economische logica zou spelen ten opzichte van Opel Antwerpen, zou er in de toekomst ook rendabel competitief geassembleerd kunnen worden in de Opel’s plant in Antwerpen.

 

02.03  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de eerste minister, ik stel voor dat u op die internationale fora de werkgelegenheid in ons land, en met name de werknemers van Opel, verdedigt. De heer Kennis is hier aanwezig. U moet in de toekomst meer contact opnemen en die mensen inlichten, al was het maar per sms, zodat zij weten dat ons land strijdt en er alles aan doet om de tewerkstelling in ons land te behouden, waarvoor dank.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Sarah Smeyers aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid, over "de uitspraken van minister Milquet op de Congolese radio Okapi" (nr. P1731)

- mevrouw Hilde Vautmans aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid, over "de uitspraken van minister Milquet op de Congolese radio Okapi" (nr. P1732)

- de heer Jean Marie Dedecker aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid, over "de uitspraken van de woordvoerder van de eerste minister over asiel en migratie" (nr. P1733)

03 Questions jointes de

- Mme Sarah Smeyers au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de migration et d'asile, sur "les déclarations faites par Mme la ministre Milquet à la radio congolaise Okapi" (n° P1731)

- Mme Hilde Vautmans au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de migration et d'asile, sur "les déclarations faites par Mme la ministre Milquet à la radio congolaise Okapi" (n° P1732)

- M. Jean Marie Dedecker au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de migration et d'asile, sur "les déclarations faites par le porte-parole du premier ministre en matière d'asile et de migration" (n° P1733)

 

03.01  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de eerste minister, gisteren – we kunnen het herbeluisteren – konden we minister Milquet aanhoren op de Congolese radio Okapi. Ze hield een uiteenzetting over hoe gemakkelijk het is voor Congolezen om naar België te emigreren. Vorige week echter antwoordde een partijgenoot van minister Milquet, staatssecretaris Wathelet, op een vraag van mij over de massale instroom van asielzoekers uit de Servisch-Macedonische grensstreek dat er paal en perk aan zou worden gesteld. Er zou een duidelijk signaal worden gegeven dat België niet het land van melk en honing is.

 

Mijnheer de eerste minister, ik heb voor u als coördinator van het asiel- en migratiebeleid binnen de regering enkele vragen. Heeft de regering nu eigenlijk een eenduidige visie op het migratie- en asielbeleid? Met andere woorden, worden de uitspraken van mevrouw Milquet van gisteren gedragen door de rest van de regering? Hoe kadert u dat dan in uw reeds gedurende weken en maanden gedane aankondiging dat de teksten inzake de verstrenging van de regels inzake gezinshereniging en de snel-Belgwet weldra aan het Parlement zullen worden voorgelegd?

 

De voorzitter: De heer Dedecker geeft mij te kennen dat zijn vragen ook over hetzelfde onderwerp handelen. Hij kan zich hierbij aansluiten.

 

03.02  Hilde Vautmans (Open Vld): Mijnheer de eerste minister, ook ik heb een vraag over de uitspraken van minister Milquet in Congo. Wanneer een lid van de Belgische regering naar Congo gaat, houden wij heel vaak de dag nadien een debat over de uitspraken die men ginder deed. Dit keer gaat het om minister Milquet. Zij zei tegen de Congolezen over de radio: “Het is helemaal niet zo moeilijk om naar België te komen.”

 

Mijnheer de minister, dat staat volledig haaks op een campagne die de vorige regering in 2006 gevoerd heeft. Toen heeft de huidige Kamervoorzitter, de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, samen met de Congolese regering en samen met de Internationale Organisatie voor Migratie een ontradingscampagne opgezet met een film.

 

Voor 45 000 euro werd ter plaatse een campagne gevoerd om er melding van te maken dat het niet zo gemakkelijk is om naar België te komen en dat België niet zomaar het beloofde land van melk en honing is. Het is niet zo gemakkelijk er werk te vinden. Het is niet zo dat men er onmiddellijk een huis krijgt. Wij hebben beelden getoond van de toch soms schrijnende omstandigheden waarin mensen hier terechtkomen. Vandaar dat ik nogal verbaasd was over de uitspraken van de vice-eerste minister.

 

U weet, mijnheer de eerste minister, dat de Congolezen nog altijd boven aan de lijst staan van de asielaanvragers. Zij staan nog altijd op de derde of de vierde plaats van de landen waaruit de meeste asielzoekers naar België komen. Wij stellen wel vast dat hun aantal iets gedaald is, van 930 naar meer dan 800, en DVZ voert nu een onderzoek naar het effect van die ontradingscampagne van 2006.

 

Mijn vragen zijn heel eenvoudig, mijnheer de eerste minister.

 

Ten eerste, waar komen de uitspraken van minister Milquet vandaan? Ik hoop dat u haar getelefoneerd hebt om te vragen vanwaar zij komen?

 

Ten tweede, zult u dit probleem rechtzetten en zult u een duidelijk signaal geven dat dit niet het standpunt van de Belgische regering is? En tot slot, wanneer komt u met de beloofde projecten inzake asiel en migratie, namelijk: de verstrenging van de gezinshereniging, de herziening van de nationaliteitswetgeving en de aanpak van de schijnhuwelijken?

 

De voorzitter: Collega Dedecker, mag ik vragen dat u hierbij aansluit, daar uw vraag over hetzelfde onderwerp gaat?

 

03.03  Jean Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de voorzitter, het gaat niet over radio Okapi. Ik lees meer de kranten en luister soms naar de VRT.

 

De woordvoerder van de minister heeft gisteren in The Observer gesproken over de visie die onder andere in Servië en Macedonië leeft over ons land. Hij heeft daarover gezegd en ik citeer: “Go to Belgium. You get a house, you get whatever you want.” Kijk naar wat dat vandaag resulteert en dan heeft men een soort déjà vu-gevoel. Men is hier al maanden bezig met ons allerhande beloftes te doen over opvangcapaciteit in dit land. Daaraan is heel weinig veranderd. Er is in feite geen opvangproblematiek, maar wel een instroomproblematiek.

 

Vandaag merkt men dat een asielzoeker tot 500 euro per dag krijgt, voor een gezin betekent dit tot 2 000 euro per dag, omdat hij geen opvang krijgt. Dat is voor veel mensen in dit land meer dan een maandloon pensioen. Dit gebeurt door de laksheid van deze regering.

 

Vandaar mijn vragen. Wanneer zult u werkelijk eens ingrijpen in plaats van Fedasil te laten dweilen terwijl u zelf de kraan open zet? Wanneer zult u echt eens maatregelen nemen? Ik zal nog meer zeggen. Ik heb een voorbeeld voor u, mijnheer de minister. U staat hier te praten over ontradingscampagnes. Ik kan u nu direct een brief tonen. De Foyer is een gesubsidieerde vzw voor asielzoekers. Op de website van de Foyer kunt u onmiddellijk een eenzijdig verzoekschrift bij uiterste hoogdringendheid vinden. Als men wordt afgewezen, stapt men buiten, gaat naar de arbeidsrechtbank en dan kan men 500 euro per dag toucheren. Hoelang zult u een dergelijk beleid tolereren in dit land?

 

Gisteren stond er op de agenda van de commissie een aanpassing van de asielwetgeving aan de Europese regelgeving. Weet u wat de Europese regelgeving bepaalt voor meervoudige asielaanvragen, mijnheer de eerste minister? Men moet in dat geval zelfs niet in opvang voorzien. Door de gulheid van uw wetgeving zijn wij inderdaad een aantrekkingspunt voor iedereen uit de wereld en u blijft dweilen met de kraan open. Wanneer zult u werkelijk eens iets doen in plaats van een generaal pardon te organiseren?

 

03.04 Eerste minister Yves Leterme: Mijnheer de voorzitter, het betreft hier twee dossiers over immigratie vanuit minstens twee streken die in een vraag worden verenigd.

 

Ik zal het eerst hebben over een probleem dat zou zijn gerezen over een interview van mevrouw Milquet aan Radio Okapi en waaruit de verwarring is ontstaan. Dit is de bron van de verwarring, in Het Belang van Limburg en de Gazet van Antwerpen staat: “Mevrouw Milquet haalt in Kinshasa het standpunt-Dewael onderuit. Milquet zet de deur wijdopen voor Congolezen”.

 

Het tegendeel is waar. Wie Belga gisteravond las en wie het radio-interview heeft gehoord, ik heb vanmorgen nog contact met mevrouw Milquet gehad, zal het tegendeel vaststellen

 

In afspraak met de ambassadeur, met de dienst Immigratie, met de mensen ter plekke, heeft mevrouw Milquet uitgelegd dat het verwerpelijk is om in te gaan op aanbiedingen van kanalen van illegale immigratie in België. Ze heeft ook gezegd dat er mogelijkheden in de wet zijn, maar dat het slecht is om zich te laten verleiden tot het ingaan op allerlei rooskleurige voorstellingen met betrekking tot immigratie in België via illegaliteit.

 

Mevrouw Vautmans, het toeval past. Mevrouw Milquet heeft dezelfde woorden gebruikt als u daarnet. Ze heeft gezegd: "Les gens pour qui l'Europe, en général, et la Belgique, en particulier, apparaissent, erronément, comme un Eldorado".

 

Zij heeft eigenlijk juist dezelfde taal gebruikt. Trouwens, ik moet het verifiëren, maar ik denk dat zelfs die film nog gebruikt is. De bedoeling van mevrouw Milquet is - ze heeft dit ook gedaan - om ontradend op te treden tegenover de gewone Congolezen, ter plekke.

 

Het tweede geografische element betreft de plotse immigratieopstoot vanuit Servië en vooral Macedonië. De achtergrond is de visumliberalisering, beslist op 19 december door de Europese Raad. Collega’s, vroeger kon men vanuit Joegoslavië vrij het land binnen. Na het uiteenvallen van het land is dat dan afgeblokt en moest men een visum hebben - voor een aantal landen is dat nog altijd het geval - om naar ons land te komen, ook als toerist.

 

In het kader van afspraken tussen de Europese Unie en de betrokken landen heeft de Europese Raad op 19 december beslist tot het vrije verkeer van mensen tussen die landen en de Europese Unie, omdat het systeem, de wijze van werken van die landen, beantwoordt aan een heel strenge benchmarking. Dat is geen politieke keuze, dat is een keuze op basis van technische gegevens en van merites van een dossier.

 

Het probleem is dat sinds 19 december in een aantal dorpen, vooral in Macedonië, maar wellicht ook in een aantal kringen in Servië, geruchten de ronde doen dat men zomaar op een bus kan stappen, hier op maandagochtend in België kan belanden en hier dan gegarandeerd blijven. Wel, dat kan niet. Er is een heel klein percentage van mensen uit die landen dat uiteindelijk politiek asiel krijgt, het overgrote deel wordt gewoon teruggestuurd.

 

Mijnheer Dedecker, u zei dat de instroom het probleem is. Dat is juist. Er is een opstoot vanuit die landen. Dat is de reden waarom ik morgen een afspraak heb met de eerste minister van Servië en waarom ik maandag persoonlijk naar Macedonië ga, samen met de heer Wathelet, om daar niet alleen in de media, maar ook aan de mensen zelf uit te leggen dat het een foute keuze is om de verplaatsing te maken naar Brussel.

 

Ik kan u trouwens zeggen dat het Europees voorzitterschap van ons land vanaf juli uiteraard ook ten gunste van veel dossiers wordt gebruikt, maar dat de collega’s uit Macedonië, Albanië en Servië ook heel goed weten dat het aangeraden is voor die landen om nu onmiddellijk maatregelen te nemen, wat ze trouwens zullen doen - we zullen er morgen trouwens nog een aantal aankondigen -, en om mee te werken aan de stopzetting van de instroom vanuit die landen van enkele honderden personen per week. Zo niet zullen er problemen rijzen op Europees vlak, niet alleen met betrekking tot de genomen beslissing en het doortrekken ervan inzake visa en liberalisering, maar ook inzake het eventuele statuut van kandidaat-lidstaat van de Europese Unie.

 

03.05  Sarah Smeyers (N-VA): Ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag wanneer wij de teksten over de verstrenging van de snel-Belgwet en van de regels inzake gezinshereniging mogen inkijken. Het is duidelijk dat u uw regering niet op een lijn krijgt. Enerzijds is er Milquet Travel, die als ideale reisbegeleidster Congolezen naar hier lokt, en anderzijds probeert u de brokken te lijmen in de Servisch-Macedonische grensstreek door bevolking aldaar te ontraden om naar hier te komen. De enige oplossing zijn duidelijke wetsontwerpen waarover het Parlement kan stemmen. De Franstaligen hebben hun slag thuisgehaald. Zij kregen waar zij om vroegen. De Vlamingen wachten op u; de Vlamingen wachten op de uitvoering van het programma waardoor u eerste minister bent geworden.

 

03.06  Hilde Vautmans (Open Vld): Mijnheer de eerste minister, ik keek wel even op, toen u, terwijl u het artikel uit Het Belang van Limburg bovenhaalde, zei “dit is de bron van verwarring”. Ik heb die ervaring helemaal niet met Het Belang van Limburg.

 

Ten tweede, u antwoordt over het probleem zelf dat we ontradend moeten optreden. Ik begrijp dat u de film blijft gebruiken. Ik begrijp ook dat minister Milquet de boodschap die wij aanklagen, absoluut niet heeft willen geven. Ik vraag u dan ook om dat echt wel duidelijk te stellen bij de Congolese ambassadeur.

 

03.07 Eerste minister Yves Leterme: Er is ondertussen een rechtzetting gekomen van mevrouw Milquet zelf, na de verwarring die werd gecreëerd na een artikel van gisterenavond.

 

03.08  Hilde Vautmans (Open Vld): Dank u. Tot slot, ik deel de menig van de collega niet. Ik denk dat de regering wel degelijk werkt aan de werf inzake asiel en migratie, met onder andere de verstrenging van de gezinshereniging. Ik hoop alleen dat u snel met de teksten hierheen komt, mijnheer de eerste minister. Wij werken alleszins heel erg mee om dat te bespoedigen.

 

03.09  Jean Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de minister, ik blijf een beetje op mijn honger. Er is inderdaad een extra instroom, maar iedere maand is er een extra instroom van elders. Ik heb de ambassadeur van Rusland bezig gehoord: die lacht zelfs met ons beleid inzake migratie. Vandaag komt men uit Servië, gisteren kwam men uit Tsjetsjenië, morgen komt men weer uit Oekraïne of weet ik veel.

 

U moet eens nadenken waarover het precies gaat. U hebt niet geantwoord op de klacht dat uw eigen vzw’s die moeten zorgen voor de asielzoekers, mensen doorsturen naar de website en zeggen dat men 500 euro per dag kan verdienen. Het gaat over de laksheid van uw beleid. Als u de tamtam laat klinken tot in Macedonië en laat horen dat men onmiddellijk gratis medische verzorging krijgt, komen die mensen naar hier voor enkele maanden. Als men dan beloond wordt voor illegaliteit, als men hier rustig blijft zitten, dan krijgt men een generaal pardon. Als men hier maar lang genoeg blijft zitten en men vervolgens een lidkaart bij de biljartclub haalt en zegt dat men hier vijf jaar is, dan wordt men geregulariseerd. Daarover gaat het. Het gaat over meervoudige asielaanvragen: tot 23 keer toe dezelfde persoon en daar moet u 23 keer opvang voor zoeken. U schudt met het hoofd, mijnheer de minister, als ik u het voorbeeld geef. Het gaat over gebrek aan beleid. U laat in al die landen de tamtam roffelen: kom maar naar België, wij lossen het voor u op, desnoods betalen wij u 500 euro per dag als wij niks voor u vinden. Dat zijn de beste hotels van Europa.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Question de Mme Marie Arena au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "l'enquête de l'ISI sur les abus des intérêts notionnels" (n° P1734)

04 Vraag van mevrouw Marie Arena aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "het onderzoek van de BBI met betrekking tot de misbruiken met de notionele interestaftrek" (nr. P1734)

 

04.01  Marie Arena (PS): Monsieur le ministre, vous allez croire que le groupe PS a des obsessions en revenant sur le sujet! Mais en ce qui concerne les intérêts notionnels, même s'il s'agit de mesures que nous avons votées – monsieur Gilkinet, nous n'avons pas voté les dérapages –, des articles de presse relèvent le fait que l'ISI aurait identifié, voire coincé des entreprises, qui auraient abusé du système des intérêts notionnels. Cela signifie que l'ISI fait son travail mais surtout que des entreprises effectuent des montages leur permettant de profiter d'un système, initialement lié à la création d'emplois et à l'investissement en Belgique.

 

Monsieur le ministre, ces informations sont-elles correctes? Des dérapages ont-ils eu lieu dans le chef de ces grosses entreprises? Dans certains cas, le système s'avère tellement compliqué que les entreprises ne savent pas toujours comment entrer dans le dispositif. Il s'agit dans ce cas d'entreprises importantes, me semble-t-il. En tout cas, elles sont pourvues d'ingénieries suffisamment bien rôdées que pour ne pas se tromper. S'agit-il de grandes entreprises qui auraient utilisé à mauvais escient le système des intérêts notionnels? Êtes-vous toujours prêt à revoir un système qui permettrait d'être mieux cadré et davantage lié à l'emploi?

 

04.02  Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, madame Arena, le fait que le groupe socialiste ait des obsessions ne me dérange pas du tout. Si je peux ne pas être le centre exclusif de ces obsessions, cela m’arrangerait! C'est un premier élément fondamental.

 

Deuxièmement, il existe des montages dans toutes les professions, dans toutes les entreprises, dans tous les milieux; ce n’est pas une raison pour abandonner les règles de base. Troisièmement, je suis très fier de voir que l’Inspection spéciale des impôts fait son travail, contrairement à ce que j’entends parfois sur les bancs de certains groupes au parlement – pas de votre part, nous en avons encore débattu hier, comme vous venez de le rappeler.

 

Elle fait son travail et je peux vous confirmer l’information diffusée par la presse: pour 17 entreprises à ce jour depuis l’exercice 2007, l’ISI a déjà obtenu pour plus de 30 millions d’euros de redressement, avec l’accord des entreprises. Cela veut donc dire que des redressements complémentaires auront lieu, au fur et à mesure des travaux et que des redressements contestés donneront probablement lieu à des actions en justice.

 

Cela démontre que nous avons un système très efficace pour développer l’investissement et l’activité en Belgique, pour attirer des investisseurs mais un système comme tous les autres qui doit bien évidemment donner lieu à un contrôle. Que ce soit à l’impôt des sociétés, à l’impôt des personnes physiques, en matière de TVA ou dans n’importe quel autre impôt, les administrations sont là pour lutter, à ma demande, contre tout abus, contre toute fraude. Au sein de la majorité, nous avons établi une circulaire que j’ai soumise au Conseil des ministres pour définir la lutte contre les abus.

 

Je l’ai dit à plusieurs reprises dans cette enceinte et en commission, on ne peut évidemment contrôler avant que les premières déclarations ne soient rentrées. Pour l’exercice 2007, nous sommes en plein dans ce contrôle et je suis heureux de constater que sur ce total utilisé en matière de déductions liées aux intérêts notionnels, l’ISI fait son travail. Sur 17 sociétés, nous avons déjà 30 millions d’euros de redressement avec l’accord des entreprises. Cet argent va rentrer dans les caisses et nous allons continuer. Comme je l’ai dit dès le début, si l’ISI démontre que certaines adaptations sont nécessaires pour éviter que des fraudes se multiplient, nous réaliserons ces adaptations.

 

Comme je vois M. Gilkinet sourire, monsieur le président, je vous dirai que ce n’est pas parce que l’ISI enquête sur des mécanismes mis en place par des personnes à l’impôt des personnes physiques, par exemple, qu’il faut nécessairement modifier fondamentalement le système de l’impôt des personnes physiques. Il faut rappeler à tous ceux qui sont soumis à cet impôt de le respecter, quelle que soit leur qualité de citoyen ou de mandataire.

 

04.03  Marie Arena (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, vous avez fait référence à deux notions, mais vous avez oublié la troisième.

 

Vous avez fait référence à l'erreur. Il est vrai que l'erreur est humaine; il est donc normal que nous puissions corriger certaines choses.

 

Vous avez fait référence à la fraude. La fraude est-elle organisée? Ce serait la raison pour laquelle il y a des récupérations.

 

Vous n'avez pas fait référence à la troisième partie des intérêts notionnels, à savoir la création d'emplois et l'ancrage en Belgique.

 

J'aimerais que, dans le cadre des auditions que nous aurons en commission des Finances, nous puissions aborder sans aucun tabou cette logique de création d'emplois et d'ancrage en Belgique, puisque les intérêts notionnels sont liés à la création d'emplois. Nous aimerions que les choses se passent de cette manière.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Questions jointes de

- M. Xavier Baeselen au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "le financement de stades de football par l'autorité fédérale" (n° P1735)

- M. Luk Van Biesen au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "le financement de stades de football par l'autorité fédérale" (n° P1736)

- M. Jenne De Potter au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "le financement de stades de football par l'autorité fédérale" (n° P1737)

05 Samengevoegde vragen van

- de heer Xavier Baeselen aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de financiering van voetbalstadions door de federale overheid" (nr. P1735)

- de heer Luk Van Biesen aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de financiering van voetbalstadions door de federale overheid" (nr. P1736)

- de heer Jenne De Potter aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de financiering van voetbalstadions door de federale overheid" (nr. P1737)

 

05.01  Xavier Baeselen (MR): Monsieur le ministre, on parle beaucoup des stades de football à l'occasion, bien sûr, de la Coupe du Monde. Mais, en dehors de cette question, le confort et la sécurité de nos stades sont importants, toutes Régions confondues.

 

Vous avez annoncé une piste intéressante relative à la prise en charge de certains frais de rénovation des stades à travers le pays pour renforcer le confort et surtout la sécurité, afin que nous puissions nous montrer à la hauteur des espérances pour l'organisation de la Coupe du Monde.

 

Mes questions portent sur les modalités de ce nouveau dispositif. Je m'intéresserai plus particulièrement au stade de Bruxelles. Le gouvernement bruxellois a très longtemps tergiversé sur le choix d'un stade qui pourrait accueillir des compétitions internationales. Nous savons que la préférence porte sur le stade Roi Baudouin. Quelles sont les propositions concrètes du gouvernement bruxellois en termes de rénovation et d'extension des places de ce stade? Quels moyens est-il prêt à dégager à cette fin?

 

05.02  Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor uw gedachtewisseling in Le Soir van gisteren waar te lezen stond dat de mogelijkheid zou bestaan dat de Belgische regering fiscaal zou interveniëren in de bouw of de verbouwing van bepaalde voetbalstadions. Ik denk dat dit een belangrijk gegeven is.

 

Wij wisselen al een hele tijd van gedachten over de uitbreiding van de huidige tax shelter-regeling, die een zeer groot succes is geweest voor de film, de strip en de audiovisuele sector. In het verleden hebben wij wetsvoorstellen ingediend voor een uitbreiding naar de mode en de grote infrastructurele werken.

 

Als u het idee van een tax shelter voor grote sportinfrastructurele of culturele infrastructurele werken mogelijk zou maken, ik hoop dat dit inderdaad de grond van uw uitspraak is, lijkt mij dat een zeer grote stap vooruit. Wij denken dat dergelijke infrastructuurwerken voor sportcentra en dergelijke slechts mogelijk zijn als er een positieve impuls voor het bedrijfsleven komt; zodat zij dat fiscaal beter in mindering kunnen brengen dan in het verleden.

 

Mijnheer de minister, ik vind uw idee dat het alleen zou gaan over bepaalde stadions die voor de wereldbeker zouden worden geselecteerd te beperkend. Tax shelter moet, mijns inziens, voor elke sportinfrastructuur van een bepaalde omvang mogelijk zijn. Kunt u vandaag verzekeren dat een dergelijke uitbreiding van de tax shelter voor Europa mogelijk is?

 

05.03  Jenne De Potter (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, iedereen weet dat België en Nederland kandidaat zijn om het WK 2018 te organiseren. Dat zou een goede zaak zijn, niet alleen op sportief vlak maar ook voor de economie en de consumptie in ons land.

 

Iedereen weet ook dat wij op zoek moeten naar nieuwe, moderne en veilige stadions. Op allerlei manieren is men op zoek naar geld. De Vlaamse regering heeft al gesproken over een goedkope lening via de Participatiemaatschappij Vlaanderen.

 

Nu vernemen wij dat u zegt dat ook de federale regering wil investeren in de kostprijs van de stadions. Zij zou tot een derde van de kostprijs op zich willen nemen via de tax shelter.

 

Wij kennen het systeem. Privé-investeerders kunnen een deel van hun belastbare winst verminderen met de investeringen die zij hebben gedaan.

 

De vraag is natuurlijk in hoeverre dit een akkoord binnen de regering is. Is daarover al gesproken? Is dit akkoord verworven of is dit uw persoonlijke stelling?

 

Is er ook een akkoord met de Gewesten, want zij zijn natuurlijk op hun manier bezig om investeringen te zoeken? Ik denk dat wij er toch voor moeten zorgen dat de investeringen op elkaar zijn afgestemd.

 

Kunt u iets meer zeggen over hoe ruim u die tax shelter ziet? Er zijn voorstellen allerhande. Wij hebben voorstellen over videogames, maar wij kunnen zo ruim gaan als wij willen.

 

Wat is de budgettaire kostprijs? Wij staan voor moeilijke budgettaire jaren. We weten dat we geld voor de sociale zekerheid en de pensioenen moeten zoeken.

 

Hoe gaan we dat betalen?

 

05.04 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, collega’s, de tax shelter is tot nu toe een groot succes in de filmindustrie en de audiovisuele industrie. Dankzij de redenering van het terugverdieneffect van de minister van Begroting destijds, de heer Vande Lanotte, is er geen kost. Het is op zijn minst neutraal en misschien is er zelfs een winst voor de Staat. Het is een nieuwe activiteit met nieuwe sociale en fiscale lasten.

 

Wij worden geconfronteerd met de vraag van verschillende stadions om veel investeringen te doen. Zonder investeringen heeft de Staat geen winst. Met zo een investering, zelfs met de steun van de Staat, is het mogelijk om inkomsten te boeken op sociaal en fiscaal vlak, niet alleen gedurende de activiteit van het werk, maar ook tijdens de exploitatie door de verschillende stadions.

 

De punten in verband met 2018. Samen met de eerste minister hebben wij alle Gewesten maar ook alle clubs ontmoet. Tot nu toe is er een engagement van de verschillende Gewesten om eventueel leningen met bonificatie uit te geven. Het is iets, maar het is geen groot deel van zo een investering.

 

Op federaal vlak vragen wij ons af: waarom geen zogenaamde tax shelter? Andere mogelijkheden zijn een investeringsreserve of andere fiscale maatregelen. Dankzij zo’n fiscale maatregel kan een derde van een dergelijke investering betaald worden of kunnen de lasten van een derde van de investeringen worden gedekt. Wij zullen werken op bilateraal vlak. De volgende dagen en weken zullen we een afspraak maken met alle promotoren van de verschillende projecten. Er zijn verschillende soorten vennootschappen en verschillende soorten investeerders. Een tax shelter kan een mogelijkheid zijn voor een soort investeerder, een investeringsreserve voor een andere en nog een ander mechanisme voor weer andere investeerders.

 

Faisant cela, monsieur le président, nous n'allons pas seulement toucher au stade qui pourrait être retenu pour l'organisation des compétitions en 2018. Il y a aussi les stades d'entraînement. Je pense notamment à la Communauté germanophone qui met à disposition le stade d'Eupen. Il y en aura d'autres. Je pense aussi à un club d'une certaine importance en Région bruxelloise qui envisage de rénover son propre stade. On peut difficilement ne pas traiter de manière équivalente ce club par rapport à d'autres. Je pense enfin au centre d'excellence auquel on songe pour la promotion des élites olympiques sur l'ensemble du pays. Si l'on peut effectivement développer un stade, comme Jacques Borlée l'a souvent évoqué, pourquoi ne pas les faire bénéficier du même mécanisme fiscal?

 

En ce qui concerne Bruxelles, il nous est proposé de faire un stade de 80 000 places sur le site du Heysel, le stade Roi Baudouin. Puisque, dans un premier temps, il fallait passer de 40 000 à 60 000 places le fédéral aurait déjà pu prendre en charge le surcoût ou une partie du surcoût. Maintenant que l'on passe à 80 000 places, il faudra voir comment réaliser l'opération. Nous sommes prêts à mettre les mêmes mécanismes fiscaux en place.

 

Je rappelle à tous ceux qui voudraient soutenir un projet que nous ne pouvons intervenir par la voie fiscale qu'à l'égard de contribuables. Il ne faudra pas perdre de vue que l'investissement devra d'abord être réalisé par des promoteurs du stade qui réaliseront l'ensemble de l'investissement et qui récupèreront – c'est le principe même du tax shelter – jusqu'à un tiers de cet investissement par des réductions d'impôt et pas autrement, sauf pour le stade de Bruxelles où nous pourrions éventuellement intervenir d'une autre manière vu son ampleur et son caractère un peu plus fédéral.

 

05.05  Xavier Baeselen (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie. Je pense que la réflexion est intéressante car elle ne se limite pas aux stades qui seraient éventuellement concernés par la Coupe du Monde.

 

Je félicite le gouvernement fédéral et le ministre des Finances en particulier de vouloir concrétiser un dossier qui figurait dans l'accord de gouvernement et de venir à la rescousse de la Région bruxelloise qui ne s'est pas montrée très volontariste quant au choix du stade et quant aux rénovations nécessaires au stade Roi Baudouin.

 

05.06  Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de vice-eerste minister, ik denk dat we inderdaad een belangrijke stap zetten als vandaag de idee gelanceerd wordt van de mogelijkheid tot tax shelter voor de grotere stadia en dergelijke, met inbegrip van de culturele sector.

 

Voor de andere niveaus denkt u veeleer aan een investeringsreserve, wat de perfecte combinatie van beide investeringen vergemakkelijkt voor de ploegen en de verschillende ondernemingen die dat vandaag uitbaten.

 

Wij zijn inderdaad op de goede weg en u mag vanuit de commissie voor de Financiën de volle steun verwachten voor dit initiatief.

 

05.07  Jenne De Potter (CD&V): Mijnheer de minister, u zegt dat de terugverdieneffecten van die aard zijn dat de budgettaire kost nihil zal zijn of alleszins zeer gering. Ik deel uw mening wanneer u zegt dat er in ieder geval maatwerk nodig zal zijn, want niet elk dossier is gelijk en we kunnen niet elk financieringsdossier over dezelfde kam scheren.

 

Wat ik ook positief vind, is dat we niet alleen voor de voetbalstadia, maar ook voor de andere olympische sporten, een inspanning willen doen. We kijken met veel verwachting uit naar uw wetsontwerp dat wij hopelijk zo snel mogelijk zullen ontvangen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Questions jointes de

- M. Jacques Otlet à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, sur "l'augmentation de la prescription de médicaments" (n° P1738)

- Mme Isabelle Tasiaux-De Neys à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, sur "l'augmentation de la prescription de médicaments" (n° P1739)

06 Samengevoegde vragen van

- de heer Jacques Otlet aan de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "het stijgende geneesmiddelenverbruik" (nr. P1738)

- mevrouw Isabelle Tasiaux-De Neys aan de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "het stijgende geneesmiddelenverbruik" (nr. P1739)

 

06.01  Jacques Otlet (MR): Madame la ministre, le dernier rapport de l'INAMI est particulièrement alarmiste au sujet des prescriptions et de la consommation de médicaments. Pour les prescriptions, il a épinglé en 2008 une augmentation de 6 % de plus qu'en 2007. Les dépenses en médicaments ont augmenté de 12,5 %. De plus, il a été observé une augmentation très nette de prescriptions de neuroleptiques, d'antidépresseurs, de réducteurs d'acidité gastrique qui seraient prescrits en continu au lieu de l'être quand les patients se plaignent et de réducteurs de cholestérol. Enfin, la trop faible consommation de génériques a été dénoncée.

 

Madame la ministre, quelles sont vos réactions et propositions pour enrayer cette escalade, tout en préservant évidemment les moyens qui sont nécessaires à l'amélioration du remboursement des médicaments destinés aux maladies chroniques?

 

06.02  Isabelle Tasiaux-De Neys (cdH): Madame la ministre, il est exact que ce rapport interpelle, puisqu'il nous informe que la prescription des médicaments a augmenté de 50 % entre 2000 et 2008. Ce chiffre est absolument énorme. En 2008, les Belges auraient consommé 4,2 milliards de doses quotidiennes de médicaments sur prescription, soit 6 % de plus qu'en 2007.

 

Vous en conviendrez, madame la ministre, ces chiffres sont alarmants. Ils sont explicités dans le rapport en invoquant l'ouverture aux petits risques pour les petits indépendants. Or ces derniers ne tombent pas tous malades. Donc, ce n'est qu'une explication partielle. La consommation de médicaments cardiovasculaires et d'antidépresseurs a augmenté - et je ne répéterai pas, à cet égard, les propos de mon collègue.

 

Le rapport évoque également certaines dispositions que l'INAMI compte prendre pour réduire cette croissance, comme la diminution du remboursement de certains médicaments.

 

Madame la ministre, pouvons-nous accepter des croissances aussi fortes, jusqu'à 12,5 %, dans un secteur propre aux soins de santé? Cela vous semble-t-il justifié? Selon vous, quelles sont les meilleures dispositions à prendre? Ne conviendrait-il pas de lutter contre une certaine forme de surconsommation de médicaments? Quelles sont vos pistes de réflexion à ce sujet?

 

06.03  Laurette Onkelinx, ministre: Monsieur le président, chers collègues, le travail du journaliste est bien fait. Il indique qu'il faut rester attentif à la maîtrise du coût des médicaments au sein de la sécurité sociale.

 

Globalement, je dirais que les médicaments coûtent moins cher pour les ménages par unité mais, comme mis en évidence dans le travail de l'INAMI repris par le journaliste, qu'il faut tenir compte de l'augmentation du volume des médicaments prescrits, ce qui a des conséquences pour la sécurité sociale et pour certains ménages.

 

L'augmentation en 2008 est due notamment à l'intégration des petits risques des indépendants, qui étaient couverts pour la première fois. Sur l'augmentation de 12 %, plus de 5 % concernent les petits risques; nous avons en réalité une augmentation de 6,85 %; il faut le préciser.

 

Est-ce un problème pour la santé publique? Je vous dirai oui et non. Oui, pour certaines catégories de médicaments où apparaît un dérapage manifeste. Non, parce que cette augmentation est due, d'une part, au vieillissement de la population et au traitement préventif afin de rester en bonne santé, même plus vieux, ce qui est une bonne chose; d'autre part, parce que cela entraîne le remboursement de nouveaux médicaments.

 

Par exemple, le Gardasil ou le vaccin contre certaines formes du cancer de l'utérus: dans les 6,85 %, cela représente déjà 1,80 %. Nous pouvons nous en réjouir. Cela constitue-t-il un problème d'un point de vue financier? Oui. Il faut regarder cela de près même si, en 2009, l'augmentation est de 2,9 %. Cela dépend vraiment d'une année à l'autre.

 

Cela dit, comme vous, je suis inquiète pour certains secteurs, notamment celui de la santé mentale, en particulier des psychotropes.

 

Monsieur le président, quelques chiffres. En ce qui concerne les antidépresseurs, environ un million de Belges en consomment chaque année, dont deux fois plus de femmes que d'hommes. Le volume a doublé en dix ans.

 

Pour les antipsychotiques, c'est un vrai problème de surconsommation qui concerne particulièrement les maisons de repos et les maisons de repos et de soins. Il s'agit là d'une réelle inquiétude pour moi. Je prends pour exemple la tranche d'âge entre 66 et 79 ans: pour les personnes vivant à domicile, environ 7 % en consomment; pour celles qui vivent en maison de repos, le pourcentage s'élève à 39 %. La différence est significative. Pour terminer, un dernier chiffre: pour les enfants et les ados, la consommation des psychostimulants est passée de 6 000 utilisateurs en 2004 à 26 000 en 2009.

 

Le problème majeur se situe là, mais il en existe d'autres. Que vais-je faire? Le problème des génériques existait en 2008. Depuis lors, comme discuté en commission de la Santé publique, diverses mesures ont déjà été prises.

 

Que vais-je faire le 11 mars? Je tiendrai une table ronde notamment avec les médecins. Je verrai également les représentants des Régions et Communautés puisque les maisons de repos dépendent de leurs compétences. J'espère pouvoir vous faire des propositions à très court terme.

 

C'est urgent, non seulement en termes de santé publique, en termes de budget mais aussi parce que dans une période de crise économique et sociale comme nous la connaissons, il y a des risques que ce chiffre augmente encore.

 

06.04  Jacques Otlet (MR): Madame la ministre, je vous remercie pour ces explications complémentaires qui étaient extrêmement importantes à communiquer.

 

Je vous rejoins sur le danger de la surconsommation de neuroleptiques et d'antidépresseurs.

 

Vous avez parlé aussi de la surconsommation dans les maisons de repos et de soins. On pourrait se demander si cette surconsommation n'est pas due aux conditions d'existence dans certaines de ces maisons. On pourrait lancer une réflexion à ce sujet.

 

J'entends par ailleurs que vous aller tenir une table ronde avec les médecins et les autres intervenants. Nous serons attentifs à vos propositions, notamment pour assurer le maintien de la liberté thérapeutique et un minimum de contraintes administratives pour les médecins.

 

06.05  Isabelle Tasiaux-De Neys (cdH): Madame la ministre, j'entends votre inquiétude.

 

Vous reconnaissez certains dérapages. Je pense que des économies sont possibles si, d'une part, on encourage à prescrire davantage les médicaments génériques et si on évite, d'autre part, la sur-prescription des médicaments plus récents et plus chers. On constate aussi une tendance à faire durer des traitements qui devraient être limités dans le temps.

 

Comme vous l'avez dit, c'est une excellente initiative que celle qui aura lieu le 11 mars. Il faut mettre les médecins autour de la table mais aussi les industries pharmaceutiques pour définir des prix raisonnables.

 

Notre système de santé est généreux. On n'a peut-être pas l'habitude de chercher à privilégier les traitements les moins coûteux. Il y a toute une réflexion à mener en la matière afin de garantir la même qualité de soins de santé aux générations futures.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Question de M. Ronny Balcaen à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur "les locomotives Eurosprinter non utilisées de la SNCB" (n° P1745)

07 Vraag van de heer Ronny Balcaen aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de ongebruikte Eurosprinterlocomotieven van de NMBS" (nr. P1745)

 

07.01  Ronny Balcaen (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, madame la ministre, mon attention a été attirée par des informations parues dans la presse concernant la non-utilisation d'une série de locomotives Eurosprinter commandées, semble-t-il, par la SNCB à Siemens en 2006. Les livraisons ont commencé en 2009 mais ces locomotives ne seraient pas utilisées pour des raisons d'incompatibilité avec notre réseau électrique.

 

Ces locomotives seraient stockées actuellement dans des dépôts et j'ignore dans quelle mesure on essaie d'apporter une solution au problème. Madame la ministre, confirmez-vous ces informations? Une soixantaine de locomotives auraient été commandées. Qu'en est-il?

 

Envisagez-vous, avec la SNCB, une solution pour que ces locomotives puissent être utilisées, d'autant plus qu'elles semblent être équipées en matière de normes ETCS?

 

07.02  Inge Vervotte, ministre: Monsieur Balcaen, 120 machines ont été commandées.

 

Le conseil d'administration de la SNCB a approuvé le 22 décembre 2006 une commande de 60 locomotives auprès de la firme Siemens. Le 31 décembre 2008, l'option de 60 locomotives supplémentaires a été levée par le conseil d'administration.

 

Le marché prévoit:

- le respect des spécifications techniques du cahier des charges qui a été rédigé en fonction des contraintes techniques du réseau SNCB;

- la prise en charge par le constructeur de l'homologation des locomotives avant livraison;

- la livraison des premières locomotives en août 2009.

 

La livraison de la première série de 60 locomotives devait être effectuée entre août 2009 et juin 2010. La deuxième série devrait être livrée entre août 2010 et juin 2012.

 

Actuellement, ces locomotives sont en phase d'homologation sous la responsabilité du constructeur Siemens, comme le prévoit le cahier des charges.

 

Des problèmes techniques dus à Siemens sont apparus et le SSICF a dès lors refusé l'homologation du projet en l'état. Entre-temps, une nouvelle solution technique est à l'examen au SSICF.

 

Les pénalités de retard prévues dans le contrat sont d'application.

 

07.03  Ronny Balcaen (Ecolo-Groen!): Madame la ministre, je vous remercie pour ces informations qui apportent des éléments concrets. Vous confirmez la situation. Visiblement, certaines locomotives ne fonctionnent pas aujourd'hui. En ce qui concerne la responsabilité, la SNCB l'impute plutôt à Siemens. Cette situation est évidemment regrettable. Certes, trois ans se sont écoulés entre la commande du matériel bien nécessaire sur le réseau et sa livraison. Or, on constate qu'il est en défaut d'homologation et qu'il ne peut fonctionner. À qui ce dysfonctionnement est-il imputable? Cela reste discutable mais j'espère que l'on pourra néanmoins trouver une solution rapide au problème.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over "de hervorming van de Justitie" (nr. P1740)

08 Question de M. Renaat Landuyt au ministre de la Justice sur "la réforme de la Justice" (n° P1740)

 

08.01  Renaat Landuyt (sp.a): Mijnheer de minister, waarschijnlijk was u in de Senaat aan het praten met uw collega, senator Van Parys, die u van de week een open brief heeft geschreven, met de vraag aan u, minister van Justitie, of u de dwarsliggers inzake de gerechtelijke hervorming gelijk zult geven.

 

Het is eigenlijk een oproep om uw bevoegdheden te gebruiken en van onderuit de gerechtelijke hervorming te ondersteunen, die gebeurt op het terrein. Hij vraagt u om ofwel te zorgen dat het Atomiumoverleg, dat was de naam, voortgezet wordt of om anders uw eigen bevoegdheid te gebruiken om de hervormingen die bezig zijn op het terrein, te ondersteunen door uw administratie in de hand te nemen, een goede leiding te geven en effectief te zorgen dat er sprake is van hervormingen.

 

Zult u het overleg heropstarten? Daarover horen wij immers niets meer. Wij zijn steeds bereid om daaraan mee te werken.

 

Anderzijds, gaat u in op zijn oproep om effectief uw eigen bevoegdheid te gebruiken?

 

08.02 Minister Stefaan De Clerck: Mijnheer de voorzitter, collega’s, in de media staan vele adviezen, vele commentaren, soms staat er ook een beetje nonsens in, dat is bekend, wij nemen daarvan nota, wij luisteren daarnaar, wij lezen dat. Ik heb het advies van collega Tony Van Parys ook gelezen. Ik waardeer het advies dat hij formuleert, Tony Van Parys is een vriend, ik lees dat, ik waardeer dat, ik zal daarmee ook rekening houden.

 

Hetgeen hij zegt, is op een bepaalde manier zeer juist. Er gebeuren zeer veel positieve dingen. Wij zijn dus bezig, in het openbaar ministerie en in de zetel en op verschillende plekken zijn dingen aan het veranderen. Wij moeten dat laten doorgaan. Dat is dus de beweging van onderuit.

 

Ik blijf ervan overtuigd dat wij daarnaast nog politieke keuzes moeten maken, dat is in het Atomiumoverleg. En dat is inderdaad opgeschort. Wij hebben gezegd dat wij nog even een en ander zouden nakijken. Ik heb de adviezen gevraagd aan diverse instanties en de meeste zijn binnen. Er is nog één advies te kort. Ik heb het advies van het College van procureurs-generaal, van de Nationale Arbeidsraad, van de procureurs des Konings en van de arbeidsauditeurs. Ik wacht nog op het advies van de Hoge Raad voor de Justitie, wat ik volgende week verwacht,. Zodra ik alle adviezen ter beschikking heb, zal ik daarvan de synthese maken, conclusies trekken en opnieuw een voorstel formuleren.

 

Op het einde, aan de meet, zullen we zien wie onze bondgenoten zijn. Ik hoop in elk geval dat een politiek akkoord bereikt kan worden. Wij gaan verder op die weg, op basis van de binnenkomende adviezen.

 

Ik ben een goed opgevoed man, voorzitter, u zult het mij niet kwalijk nemen dat ik vandaag Renaat Landuyt feliciteer met zijn verjaardag. Proficiat!

 

08.03  Renaat Landuyt (sp.a): Op dat punt moet ik u corrigeren, mijn verjaardag is al een tijdje voorbij, maar ik begrijp dat u een beetje gedesoriënteerd bent.

 

Ik wil u toch vragen de boodschap die uw collega u heeft gestuurd, goed te lezen. Het is geen gazettenpraat, het is een officiële brief. Vooral het slot vind ik zeer goed en wil ik, en wellicht velen onder ons, volledig onderschrijven. Ik zal zijn besluit lezen. Het is heel kort. Hij zegt: “Doen, mijnheer de minister van Justitie, beste Stefaan, doen!”

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de minister van Justitie over "de huiszoekingen bij tientallen Koerden" (nr. P1741)

09 Question de M. Francis Van den Eynde au ministre de la Justice sur "les perquisitions effectuées chez des dizaines de Kurdes" (n° P1741)

 

09.01  Francis Van den Eynde (VB): Mijnheer de minister, reeds om 06 u 30 vanmorgen konden wij via de radio met veel poeha vernemen dat er vandaag een formidabele operatie aan de gang is bij allerlei Koerdische instanties in dit land. Men is op zoek naar terroristen. Ik zou in eerste instantie uw diensten willen feliciteren voor de ijver die ze aan de dag leggen in deze zaak tegen terrorisme. Ik wil ook de wens uiten dat ze dat in andere dossiers ook zouden doen. Er zijn immers een paar vragen die zich opdringen.

 

Eerst en vooral vraag ik mij af op basis van welke informatie zij werken. Ik wil eraan herinneren dat vooral Turkije er belang bij heeft dat de Koerden kort gehouden worden en dat Turkije met zijn islamistische regering op dat vlak niet al te betrouwbaar is. Nog niet zo lang geleden werd de legertop aangehouden op de vrij bizarre beschuldiging dat zij vijf of zes jaar geleden zouden hebben geprobeerd om een militaire coup te plegen. Ik had de indruk dat men een excuus heeft gezocht om oppositiemensen aan te houden.

 

Veel minder lang geleden werd een Koerdische politieke partij met vertegenwoordigers in het Parlement, in Turkije verboden; de parlementsleden mogen het Parlement zelfs niet meer betreden. Ik stel mij dan vragen over de informatie die wij krijgen in verband met de Koerdische oppositie hier. Voorts is het heel merkwaardig dat dit zo formidabel gevolgd werd door de media, niet alleen bij ons. Om 12 u 15 deelde Belga mee dat men twee kopstukken van de PKK zou aangehouden hebben. Om 13 u 00 verscheen dat bericht op de Turkse televisie. Met andere woorden, dit is een mediaoperatie. Ik heb de indruk dat ze alleen gehouden wordt om Turkije, dat men zo graag in de EU zou hebben, nogmaals een plezier te doen.

 

Mijnheer de minister, wat is er aan de hand?

 

09.02 Minister Stefaan De Clerck: Mijnheer de voorzitter, ik denk dat de heer Van den Eynde heel goed weet dat ik het gerechtelijk onderzoek hier niet uit de doeken zal doen en dat ik hier geen uitleg zal geven over wie, wat en waar. Het onderzoek is bezig. Het dossier is op diverse plaatsen in volle ontplooiing. Ik denk ook dat het een goede actie is omdat ze jarenlang werd voorbereid door de onderzoeksrechters van Charleroi en Brussel. Het federaal parket coördineert bovendien heel de actie. Dit onderzoek vindt plaats in een context van terrorisme. Er zijn in het dossier belangrijke elementen voorhanden. Vandaag gaat het over een goed gecoördineerde actie tegen de PKK.

 

Ik zal te gepasten tijde daarover verslag kunnen uitbrengen, maar u begrijpt dat ik vandaag, in het kader van het geheim van het lopende onderzoek, niet meer informatie kan en wil mededelen.

 

09.03  Francis Van den Eynde (VB): Mijnheer de minister, neemt u het mij niet kwalijk, maar in dit geval trek ik uw bewering in twijfel. U zegt mij dat u, in uw hoedanigheid van minister van Justitie, hierover vandaag geen informatie kunt geven. Uw diensten hebben vanmorgen echter al aangekondigd dat er om 17 u 00 een persconferentie zal plaatsvinden, waarbij de nodige informatie zal worden gegeven. Met andere woorden, wij zullen van het parket kunnen horen wat wij in het Parlement niet kunnen horen. Waar is de logica?

 

09.04 Minister Stefaan De Clerck: Dat is de correcte manier van werken. Als de actie gedaan is, zullen zij een conclusie kunnen formuleren. Het parket zal dit doen via zijn woordvoerder.

 

09.05  Francis Van den Eynde (VB): Vandaag, nietwaar? Terwijl u net zei dat zulks niet kan.

 

09.06 Minister Stefaan De Clerck: Wij zijn nu 15 u 30 en zij kunnen dat nu nog niet.

 

09.07  Francis Van den Eynde (VB): En over twee uur zal dit wel gaan? Komaan zeg!

 

Ik vraag u nogmaals of deze actie plaatsvindt op basis van informatie uit Turkije. Als dit het geval is, zeg ik u dat deze informatie dan, wat mij betreft, verdacht is.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Mevrouw Van der Straeten is aanwezig en kan haar vraag stellen. De collega’s die niet aanwezig zijn, hebben ongelijk.

 

10 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Tinne Van der Straeten aan de minister van Klimaat en Energie over "het MYRRHA-project" (nr. P1743)

- mevrouw Karine Lalieux aan de minister van Klimaat en Energie over "het MYRRHA-project" (nr. P1744)

10 Questions jointes de

- Mme Tinne Van der Straeten au ministre du Climat et de l'Énergie sur "le projet MYRRHA" (n° P1743)

- Mme Karine Lalieux au ministre du Climat et de l'Énergie sur "le projet MYRRHA" (n° P1744)

 

10.01  Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik heb begrepen dat de kogel door de kerk is voor het MYRRHA-project, om een plutoniumreactor te bouwen in ons land. Nochtans werd het project zeer negatief geëvalueerd door de OESO in een studie die uzelf hebt gevraagd en die wees op de grote financiële risico’s die het project inhoudt.

 

Mijn vragen zijn evident.

 

Wat is het financieel engagement dat de Belgische Staat aangaat, meer concreet voor de constructiefase – de 12 jaar om die reactor te bouwen – maar ook voor de exploitatiefase van 30 jaar? Nemen wij een financieel engagement gedurende minstens 42 jaar voor de financiering van het project? Hoeveel zal dat dan zijn? Zal het sowieso 40 % van de kosten zijn of is het geplafonneerd op een bedrag van een paar honderd miljoen euro?

 

Ten tweede, klopt het dat u ter zake een negatief advies hebt gekregen van de Inspectie van Financiën en dat u toch zult overgaan tot de uitbetaling van die vele honderden miljoenen euro, ondanks dat negatief advies?

 

Ten slotte, het SCK, dat de centen zal krijgen om de reactor te bouwen, is het voorwerp geweest van een erg kritische doorlichting van het Rekenhof. Het SCK respecteert de overheidsopdrachtenwetgeving en vennootschapswetgeving niet. Er zijn problemen met de gecofinancierde projecten met Europa, de gefinancierde projecten samen met Euratom. Zij hebben geen beheersverslagen gemaakt en zij hebben een tekort op hun begroting. Onder welke voorwaarden gaat u die onderzoeksinstelling zoveel geld toekennen?

 

10.02  Karine Lalieux (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, vous vous êtes montré très prudent par rapport à MYRRHA. En effet, depuis que vous avez repris l'Énergie, de nombreux collègues vous interrogent, chaque année, sur le financement de MYRRHA. Vous avez d'ailleurs demandé une évaluation indépendante sur ce projet et je suppose que c'est en fonction de cette étude que vous le financez aujourd'hui. Monsieur le ministre, quels sont les résultats de cette étude indépendante?

 

En Belgique, notre know how du nucléaire est reconnu; il s'agit aussi d'une problématique médicale car le nucléaire aide à soigner des cancers ou des maladies cardiovasculaires. Ce know how doit rester en Belgique.

 

Monsieur le ministre, où en est l'évaluation de ce projet? Combien comptez-vous investir dans ce projet? Quelles seront les retombées directes et indirectes en matière d'emploi pour notre pays? Quels seront les acquis de MYRRHA au niveau de la recherche en matière de santé? La prudence est de rigueur! Vous vous souviendrez des débats énormes que nous avons menés en commission sur MYRRHA. Or, le ministre ne s'est jamais prononcé avec rapidité sur cette question.

 

10.03 Minister Paul Magnette: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Van der Straeten, mevrouw Lalieux, het kernkabinet heeft inderdaad op woensdag beslist om de twee federale instellingen voor kernonderzoek te financieren, te ondersteunen.

 

Wat het SCK betreft, het gaat om de financiering van een eerste fase van het MYRRHA-project. Die eerste fase duurt vijf jaar. Een bedrag van 60 miljoen euro wordt gespreid over vijf jaar om een gedetailleerde studie van het MYRRHA-project te kunnen afronden.

 

Het kernkabinet heeft ook beslist om een opvolgingsgroep op te richten om dat project te volgen. Elk jaar zal het SCK een verslag moeten brengen, een precieze evaluatie van hoever het staat. Dat opvolgingscomité zal gevormd worden met vertegenwoordigers van de FOD Economie, de POD Wetenschapsbeleid, de inspectie van Financiën, de regeringscommissaris van het IRE en het SCK en de Nationale Bank. Het zal hun taak zijn om het project jaarlijks te evalueren.

 

Na de vijfjarige periode zal het SCK een vijfjarig eindverslag moeten brengen. De regering zal dan een beslissing moeten nemen voor de volgende fase, de constructiefase van de reactor die de BR2 kan vervangen.

 

En effet, madame Lalieux, cette décision est issue d'un long processus d'évaluation. C'était un engagement financier important, en particulier pendant une période de récession. Il fallait donc être prudent. Nous avons demandé une évaluation indépendante à un groupe d'experts issus de l'Agence de l'énergie nucléaire.

 

Cette évaluation a duré près d'un an. Elle est extrêmement rigoureuse sur le contenu du projet, sur son montage financier. Elle recommandait un financement préalable d'une période de 5 ans pour finaliser ce type de projet. Nous avons suivi strictement cette recommandation. Nous l'avons fait car le gouvernement pense qu'en période de récession, il ne faut pas investir moins mais plus pour assurer la relance. Ce projet peut permettre la création de 700 emplois directs et jusqu'à 2 000 emplois indirects, principalement en Belgique.

 

En période de récession, il ne faut pas suspendre les projets de recherche. L'administration Obama a suspendu certains projets de recherche spatiale; le gouvernement Leterme, lui, ne suspend pas les projets de recherche nucléaire. Nous pensons en effet qu'il faut maintenir ce know how en Belgique pour attirer les chercheurs de réputation internationale afin d'assurer les missions que nous remplissons pour la sûreté du cycle nucléaire, pour le traitement des déchets nucléaires dont on peut réduire, avec ce type de recherches, le volume et la durée, ainsi que pour les finalités médicales que vous avez rappelées. Le gouvernement veillera donc tous les ans à examiner de très près ces rapports sur l'état d'avancement du projet.

 

10.04  Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Ten eerste, mijnheer de minister, ik begrijp niet goed hoe zoveel geld vrijmaken, met een negatief advies van de Inspectie van Financiën en op een moment dat wij een begrotingstekort tussen 20 en 30 miljard hebben, een vorm van goed bestuur kan zijn.

 

Ten tweede, het is evident dat er ook in tijden van crisis geïnvesteerd wordt. 6 windmolens op de Noordzee hebben gezorgd voor 1 miljoen arbeidsuren! Ik meen dat er dus best wel andere projecten te bedenken zijn die een pak meer jobs creëren dan die 2 000 jobs in de Kempen, die overigens absoluut niet gegarandeerd zijn door dat project.

 

Ten derde, mevrouw Lalieux, het is precies om de kankerbestrijding dat ik heel bezorgd ben. Het MYRRHA-project is niet voor vandaag. Het is ten vroegste voor over 12 jaar. Het onafhankelijke rapport waarnaar u verwezen hebt, stelt duidelijk dat het zelfs niet zeker is dat deze timing gehaald wordt. Onze radio-isotopen laten afhangen van zo’n installatie die er ten vroegste over 12 jaar staat en misschien vertraging oploopt, dat is pas onverantwoord!

 

10.05  Karine Lalieux (PS): Bravo pour la confusion! Madame Van der Straeten, on ne remet pas en cause aujourd'hui le développement des énergies renouvelables et des éoliennes dans la mer du Nord. Aussi, ne commencez pas à raconter n'importe quoi et à confondre les dossiers!

 

La mer du Nord est aussi très bien! Ce n'est par la Noordzee, c'est la mer du Nord pour moi, monsieur Dedecker!

 

Monsieur le ministre, l'étude indépendante démontre qu'il faut avancer dans ces projets avec un comité de suivi. Je ne doute pas que de nombreux parlementaires assureront un contrôle et un suivi très serré de l'argent investi dans ce projet et suivront, pas à pas, les recommandations de ce rapport indépendant.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

11 Question de M. Joseph George au ministre du Climat et de l'Énergie sur "la coordination de la sécurité autour des conduites de gaz" (n° P1742)

11 Vraag van de heer Joseph George aan de minister van Klimaat en Energie over "de veiligheidscoördinatie met betrekking tot de gasleidingen" (nr. P1742)

 

11.01  Joseph George (cdH): Monsieur le ministre, vous connaissez les problèmes des fuites de gaz et ceux causés tant à Liège que dans d'autres entités. Il y a peu, l'accident de Pecq a fait l'objet d'une décision judiciaire.

 

Au niveau fédéral, il existe une cartographie nationale des conduites de gaz à haute tension. Un arrêté royal de 1988 stipule que "toute personne qui souhaiterait effectuer des travaux dans les environs immédiats de ces conduites est tenue d'en informer Fluxys, le distributeur du gaz à haute tension, dès la phase du projet, au minimum 15 jours avant le début des travaux". En réalité, ce n'est pas toujours le cas, hélas!

 

Au niveau fédéral, il existe un site internet, le Contact fédéral d'Informations Câbles et Conduites (CICC) destiné à toute personne souhaitant obtenir l'information. Ce site est le résultat d'une collaboration entre le gouvernement fédéral, la Fédération des Transporteurs par Pipeline (FTP), le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à haute tension (Elia) et les fédérations de construction. Mais il ne concerne pas le gaz à moyenne et à basse tension.

 

Le problème, c'est que la cartographie réalisée pour les conduites à haute tension n'est pas complète. Ne faudrait-il pas que l'administration fédérale, même si ce sujet ne relève pas tout à fait de sa compétence, coordonne les initiatives des Régions et la réalisation d'une semblable cartographie pour l'ensemble des conduites? En effet, nous sommes face à un problème de sécurité publique. Il serait opportun qu'un groupe de travail fédéral-Régions soit mis en place.

 

Les conduites de gaz à haute, basse et moyenne tension ne s'arrêtent pas à la frontière d'une Région. Dès lors, d'une frontière à l'autre, les cartes correspondent-elles? Nous avons tout intérêt à collaborer avec les Régions pour aligner toutes les données. Ne conviendrait-il pas de mettre en place une série de coordinations relatives à la sécurité de toutes ces conduites et que les normes soient évidemment identiques d'un côté et de l'autre de la frontière linguistique et des Régions?

 

Ne faudrait-il pas envisager l'extension du site internet que j'ai évoqué aux responsables des conduites de basse et moyenne tension?

 

11.02  Paul Magnette, ministre: Monsieur le président, monsieur George, comme vous l'avez dit vous-même, il existe une cartographie fédérale pour les conduites qui relèvent des compétences et de la législation fédérales de même qu'un point de contact qui vise simplement à faciliter la vie des entrepreneurs avant qu'ils entament des travaux. Ceux-ci peuvent consulter l'état du sous-sol et des différentes conduites présentes éventuellement là où ils entament les travaux, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.

 

Les Régions ont entrepris de réaliser un travail de cartographie identique pour les conduites qui relèvent de leurs compétences et de leur législation, essentiellement pour les conduites de distribution de basse et de moyenne tension que vous avez rappelées. La Région flamande l'a fait et les deux autres Régions sont en train de le faire.

 

Les deux incidents que vous avez cités, ceux de Pecq et de Liège, relevaient du réseau de distribution de compétence strictement régionale. Il n'est pas de la compétence du fédéral d'effectuer ce travail à la place des Régions, ni même de demander aux Régions de le faire. C'est le rôle des Régions. Aussitôt que ce sera fait, il faudra veiller à ce que l'ensemble des cartographies des conduites soit joint. C'est une manipulation informatique relativement simple qui sera effectuée dans les meilleurs délais.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Samengevoegde vragen van

- de heer Roel Deseyn aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister, over "Belgocontrol en de investeringen in veiligheidssystemen" (nr. P1746)

- de heer Patrick De Groote aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister, over "Belgocontrol en de investeringen in veiligheidssystemen" (nr. P1747)

- de heer Jan Mortelmans aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister, over "Belgocontrol en de investeringen in veiligheidssystemen" (nr. P1748)

- de heer Luk Van Biesen aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister, over "Belgocontrol en de investeringen in veiligheidssystemen" (nr. P1749)

12 Questions jointes de

- M. Roel Deseyn au secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur "Belgocontrol et les investissements dans les systèmes de sécurité" (n° P1746)

- M. Patrick De Groote au secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur "Belgocontrol et les investissements dans les systèmes de sécurité" (n° P1747)

- M. Jan Mortelmans au secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur "Belgocontrol et les investissements dans les systèmes de sécurité" (n° P1748)

- M. Luk Van Biesen au secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur "Belgocontrol et les investissements dans les systèmes de sécurité" (n° P1749)

 

12.01  Roel Deseyn (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, collega’s, veiligheidssystemen bij de verschillende transportmodi zijn een zeer actueel onderwerp, gelukkig ook maar, als we het op die manier beter kunnen doen in de toekomst. We zijn inderdaad niet alleen intensief bezig met het spoor. Ook in verband met de luchtverkeersleiding is de jongste dagen en weken heel wat commotie.

 

Het is goed om even bij u te toetsen om de puntjes op de i te zetten, want sinds 10 februari beschikt Belgocontrol, dat naast de infrastructuur in Brussel Nationaal ook de 5 controletorens op de regionale luchthavens Oostende, Antwerpen, Luik en Charleroi bemant, over een volledig nieuw luchtverkeersleidingcentrum. Dat moet resulteren in meer veiligheid. Het is goed om even mee te geven dat wij daarbij tot de Europese avant-garde behoren inzake technische uitrusting. Ook op het vlak van expertise zijn wij internationaal geroemd om ons zeer ervaren personeel bij Belgocontrol.

 

Nu is er discussie gerezen over de radars. Het controlecentrum is volledig state of the art met de allerlaatste technologie, maar de radars zouden verouderd zijn. Ik hoorde iemand van het bestuur aanklagen dat de regering het verbiedt om de kosten door te rekenen aan de maatschappijen op de regionale luchthavens en dat dat leidt tot financiële moeilijkheden.

 

Dat lijkt me zeer kort door de bocht, gezien ook de vragen en de antwoorden die ik gekregen heb van de staatssecretaris, die precies van plan is om ons land volledig te conformeren aan wat Europa, die bezorgd is over die financiële input, daarover heeft opgelegd.

 

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de stopzetting van de kruissubsidiëring?

 

Wat moet er gebeuren met het financierings- en personeelsbeleid? Wat betreft het personeelsbeleid op korte termijn wordt paniek gezaaid over de uitbetaling van de lonen. Dat zou een zeer acuut probleem zijn.

 

Een ander structureel probleem betreft de investeringen. Ik heb begrepen dat men toch radarsystemen onder meer voor Charleroi heeft besteld. Zijn die te verantwoorden inzake afschrijvingen en gegarandeerde financiering?

 

Ten slotte, wat gebeurt er met de regionale luchthavens? Zal men de kosten doorrekenen op korte termijn? Of speelt de volledige autonomie van de gewesten, die de bevoegdheid inzake die luchthavens moeten delegeren om al dan niet de kosten door te rekenen?

 

12.02  Patrick De Groote (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, als u het mij toestaat, begin ik met een citaat uit de krant: “De regering is tegen de vervanging van de oude, versleten radars. Toch doen we dat nu, tegen hun advies in. Safety first, aldus de heer Raf Vermeiren, bestuurslid van Belgocontrol.

 

Mijnheer de staatssecretaris, Belgocontrol regelt het verkeer op Zaventem en de regionale luchthavens. Het is een autonoom overheidsbedrijf en het zorgt dus voor de eigen inkomsten. Naar verluidt zou Belgocontrol in zware financiële moeilijkheden zitten. Tot op heden wordt Belgocontrol verplicht gratis diensten te leveren aan de regionale luchthavens. Mijn collega heeft het net aangehaald: het huidige systeem van de kruissubsidiëring kan door Europese regelgeving niet meer. Men spreekt over jaarlijkse verliezen van toch wel 22 miljoen. Dat is de financiële kant van het verhaal.

 

Ten tweede is er het dossier van de nieuwe radars. De oude zijn ongeveer dertig jaar oud. Naar verluidt had de raad van bestuur beslist nieuwe te bestellen en heeft een regeringscommissaris daarop gereageerd met de stelling dat ze het geld niet hadden. Een bestuurslid van Belgocontrol waarschuwt voor problemen met veiligheid en bij Belgocontrol wil men vooruitzien en investeren in veiligheid. Dat is mijn indruk en u hebt dat ook aangehaald in de commissie.

 

Mijnheer de staatssecretaris, deelt u de mening van de regeringscommissaris? Wat is uw visie op de noodzaak aan nieuwe radars? Kunt u een toelichting geven bij de financiële situatie van Belgocontrol? Welke oplossing stelt u voor om de problematiek van de gratis dienstverlening aan te pakken?

 

12.03  Jan Mortelmans (VB): Mijnheer de staatssecretaris, op 15 januari 2009 stond ik hier samen met de collega's Van Biesen en Deseyn met een mondelinge vraag over Belgocontrol. Ik heb die discussie deze ochtend nog eens nagelezen. Het ging over de precaire financiële situatie van Belgocontrol, de personeelsproblematiek, de samenwerkingsakkoorden en een aantal andere zaken bij Belgocontrol die moeilijk lagen. Het ging over het gepolitiseerde management en over de veiligheid.

 

We zijn een jaar verder. Ik heb de situatie de afgelopen weken en maanden gevolgd. Buiten het bestellen van de studie heb ik nog niet veel gezien.

 

Hoe zit het daarmee? Hoe wordt die situatie in het belang van de luchtverkeersleiders en de veiligheid van het luchtruim veranderd?

 

12.04  Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, inderdaad, een jaar geleden hebben wij hier een vraag gesteld over Belgocontrol. De precaire financiële situatie van Belgocontrol verbetert er niet op.

 

Net geteld binnen één week moet Belgocontrol een belangrijke lening terugbetalen aan Fortis, maar Belgocontrol heeft de middelen niet. In april zal Belgocontrol niet meer in staat zijn om bepaalde lonen uit te betalen. Dat werd mij door verschillende bronnen bij Belgocontrol bevestigd. Er wordt een bijkomende lening aangevraagd, onder waarborg, om dat te kunnen overbruggen.

 

Daarmee is het probleem natuurlijk niet opgelost. Met een nieuwe lening is het probleem van de fiscale en financiële verliezen van die organisatie niet opgelost.

 

De vraag is dan ook zeer duidelijk. We zien dat er op een jaar tijd ten gronde eigenlijk niets veranderd is. Belgocontrol moet inspanningen leveren voor heel veel andere, regionale luchthavens, maar kan daarvoor niet worden terugbetaald. De Europese wetgeving is daarin zeer duidelijk. De organisatie Belgocontrol zit dan ook met een probleem. Wij kunnen er, met andere woorden, vandaag bijzonder weinig aan verhelpen.

 

Het is uw taak als staatssecretaris om daar wel een oplossing voor te vinden. U hebt daartoe een belangrijke studie aangevraagd bij KPMG.

 

Volgens mij is eind december een koerier op uw departement toegekomen met het rapport. Nu is het maart. Niemand van ons heeft echter inzage gekregen in de bevindingen van KPMG daaromtrent.

 

Mijn vraag is dan ook heel duidelijk: wat staat er in dat rapport?

 

Hoe zult u die belangrijke instelling, Belgocontrol, opnieuw financieel leefbaar maken? Met overbruggingskredieten kan een probleem tijdelijk wel worden opgelost, maar niet ten gronde.

 

De voorzitter: Mijnheer de staatssecretaris, dit zijn verschillende vragen. U krijgt dan ook wat meer tijd voor uw antwoord.

 

12.05 Staatssecretaris Etienne Schouppe: Mijnheer de voorzitter, heren, ik was er, net zoals u, erg verbaasd over dat een lid van de raad van bestuur via de kranten meende een en ander te moeten vertellen over het financiële huishouden van Belgocontrol. Dat lijkt mij een uitermate eigenaardige procedure te zijn.

 

Het verbaasde mij ook dat hij een vergelijking maakte met het ongeval van Buizingen, alsof de vliegtuigen op het punt stonden te crashen omdat een welbepaalde investering niet was gebeurd.

 

Als deze man regelmatig op de vergaderingen van de raad van bestuur zou zijn geweest, ik weet niet of dat het geval was, ik controleer hem niet, zou hij waarschijnlijk wel hebben geweten dat medio 2007 door de raad van bestuur de bestelling is goedgekeurd — de heer Landuyt hier aanwezig zal zich dat wellicht herinneren — om de markt te consulteren om de naderingsradars van Brussel, Oostende en Charleroi te vernieuwen. Dat is 2,5 jaar geleden.

 

Niemand van de raad van bestuur heeft blijkbaar enige informatie gehad, blijkt achteraf. Op de vooravond van de vergadering waarop het voorstel moest worden goedgekeurd, hebben de leden van de raad van bestuur wel een document gekregen waarin hen werd gevraagd om het voorstel goed te keuren.

 

De regeringscommissaris heeft er goed aan gedaan mij te consulteren. Hij deelde mij mee dat niemand van de raad van bestuur dit op voorhand had kunnen inkijken. Het ging over een investering van 23 miljoen euro — bijna een miljard oude Belgische frank — en over de manier waarop het zou worden gefinancierd kon niets worden vernomen. Ik heb die man dan ook toegestaan om dit dossier nog eens grondig te laten bekijken door de raad van bestuur om te zien of de procedure correct is verlopen en of de financiering op een korte manier kan gebeuren. De regeringscommissaris heeft wat dat betreft ongetwijfeld zeer correct gehandeld door doodeenvoudig te zeggen dat er moest worden gewacht tot de volgende bijeenkomst van de raad om het dossier op tafel te leggen. Als men tweeënhalf jaar nodig heeft gehad om een hele procedure te doorlopen dan mag men de leden van de raad van bestuur volgens mij toch een kleine week de tijd geven om het dossier inhoudelijk te bestuderen en de financiering ervan goed na te zien.

 

U stelt vragen omtrent de financiële toestand. Ik heb die geruchten ook opgevangen en ik heb eens nagegaan wat daarvan de mogelijke oorzaak zou kunnen zijn. U weet dat Belgocontrol in het verleden een riante financiële positie had omdat de “en route”-heffingen van het vliegverkeer boven dit land allemaal in die globale pot terechtkwamen. Op die wijze konden de kosten die Belgocontrol heeft voor het naderingsverkeer, zoals de kosten van de luchtverkeersleiding, gemakkelijk worden gedragen. Men kon doodeenvoudig de ontvangsten van het ene gebruiken om de lasten van het andere te dragen.

 

Nu heeft de Europese Commissie in het kader van Single Sky II gezegd dat dit soort kruissubsidiëring niet meer mogelijk is, waardoor Belgocontrol op dit ogenblik met een financieel probleem kampt, want zij moet per jaar grosso modo 35 miljoen euro aanrekenen, ongeveer 14 miljoen euro aan de federale regering en een kleine 9 miljoen aan Vlaanderen en een kleine 12 miljoen aan Wallonië voor de prestaties die zij doet voor de luchthavens in het noorden en het zuiden van het land.

 

Ik heb de aandacht van de twee Gewesten reeds gevestigd op de nieuwe situatie. Zij weten dus dat die kosten niet meer uit de grote pot van Belgocontrol zullen worden betaald. Er zal dus een oplossing moeten worden gevonden tussen Belgocontrol enerzijds en de Waalse en Vlaamse regering anderzijds, alsook tussen Belgocontrol en de federale regering. Op een of andere manier zal die 35 miljoen euro moeten worden betaald door de drie schuldenaars, namelijk de federale regering, de Vlaamse regering en de Waalse regering. Dat creëert op dit ogenblik ongetwijfeld thesaurieproblemen voor Belgocontrol. Dat weten wij.

 

U volgt het dossier en u weet dat Belgocontrol nog niet zo lang geleden een vastgoedoperatie heeft gedaan aan het Noordstation, waarbij heel wat voor de thesaurie is vrijgekomen. De hele financiële problematiek van Belgocontrol wordt op dit ogenblik met de loep bekeken, aansluitend op de studie waarop u hebt gealludeerd. Ik hoop in de zeer nabije toekomst, zowel voor de Vlaamse en Waalse regering als voor de federale regering, met concrete voorstellen te kunnen komen omtrent de betalingen die zij zijn verschuldigd en omtrent de manier waarop het punt van de “en routes” moet worden geregeld tussen de Belgische Staat en het geheel van de luchtvaartactiviteiten boven ons land.

 

Wij zitten in een periode van onderzoek inzake allerlei financiële toestanden. Wij zoeken nog naar de passende financiering voor de belangrijke investeringen, maar daar komt in de zeer nabije toekomst wel een passende oplossing voor.

 

12.06  Roel Deseyn (CD&V): Dank u voor uw antwoord. Men heeft vroeger een politiek gevoerd van stimulering van de regionale luchthavens. Nu kan dat niet meer, en misschien hoeft het ook niet meer nu ze van de grond gekomen zijn – het woord is goed gekozen – maar men mag die discriminatie ook niet in het volgende systeem inbouwen. U weet heel goed hoe stiefmoederlijk de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem in deze behandeld wordt.

 

Men mag absoluut geen paniek zaaien bij de publieke opinie, zoals is gebeurd. Voor de treinen bestaat er een detectie wanneer men een sein voorbijrijdt. Ook in de luchtvaart bestaat dat. Men heeft het over 23 overschrijdingen die mogelijk konden leiden tot een ongeval. Dat getal, 23, moet men afwegen tegen het aantal vliegbewegingen: enkele honderdduizenden. De overschrijding is dus niet van die aard dat er, conform het beheerscontract, bijsturing en extra controlemechanismen moeten komen.

 

Het is zeker wenselijk dat het Parlement naast de interne audit, die wij bij de bespreking van de beleidsnota hebben behandeld, ook het KPMG-rapport kan inzien en daarover een debat kan voeren in de commissie.

 

Wat de radars betreft, men moet de vliegtuigen natuurlijk eerst goed zien vliegen om ze goed te doen vliegen. Dat is onze collectieve verantwoordelijkheid, zeker nu het Europese luchtruim opnieuw wordt ingedeeld. Er zullen hopelijk ook ons land nieuwe verantwoordelijkheden worden toebedeeld, wat uiterst belangrijk is voor het maximaal honoreren van onze expertise en het veiligstellen van onze tewerkstelling. Wij hebben daarover, bij het formuleren van onze Europese ambities, eerder deze week nog van gedachte kunnen wisselen. Ik wil u danken voor uw inzet voor dit dossier.

 

12.07  Patrick De Groote (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, luchtverkeersleiders hebben een heel belangrijke taak inzake veiligheid. U bent verbaasd dat een bestuurslid zich richt tot een krant. Er is daarop slechts een antwoord: het moet zijn dat het hem heel hoog zit.

 

U stelt dat de raad van bestuur na twee jaar tijd heel plots komt aandraven met een document om centen te vragen voor het project van de radars. Wel, dat bestuur werkt gewoon zoals de regering, men stelt altijd alles uit tot de laatste minuut en dan jaagt men beslissingen er vlug vlug door. Wij zijn dat hier gewoon.

 

Mijnheer de staatssecretaris, het gaat om veiligheid, het onderzoek loopt en ik hoop dat wij hier over een paar weken niet terug hoeven te komen met een of ander amendement op de wet van Murphy. Wij zullen het dossier absoluut verder blijven volgen.

 

12.08  Jan Mortelmans (VB): Mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor uw antwoord. U bevestigt enerzijds dat er een probleem is. Helaas hoor ik wat u hier komt te zeggen, al een hele tijd vertellen: u zult dit en dat doen, u zult rond de tafel zitten en zus en zo. Ik begin de indruk te krijgen dat u de slechte gewoonten van uw collega’s uit het verleden aanneemt, want het dossier loopt al een hele tijd.

 

Ik geef u een goede raad. Begin met komaf te maken met dat gepolitiseerde management, dat onder invloed staat van de PS. Doet dat al. Maak ook werk van de werkdruk van de verkeersleiders. Dan staat u al een heel stuk verder. Als u dan nog doet wat u hier komt te zeggen, dan zullen we zaken ten gunste zien veranderen, zoals het moet.

 

12.09  Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de staatssecretaris, uiteraard dank ik u voor uw antwoord. Toch moeten mij een en ander van het hart. Ten eerste, u zegt dat er inderdaad een precaire financiële situatie is. Binnen een week kan die lening niet terugbetaald worden of er moet een nieuwe financiering gevonden worden. U hebt dus mijn uitspraken bevestigd.

 

U zegt dat u die oorzaken nu onderzoekt, maar die zijn al bekend. Reeds in januari 2009 hebt u van de ingenieurs en technici van het Belgische Gilde der Luchtverkeersleiders, van het VSOA, van ACV-Transcom en van ATSEP Belgium een lijvig en uitvoerig rapport gekregen over onder andere de financiering van Belgocontrol. Het werd daardoor zeer duidelijk dat de situatie onleefbaar is. Het is een onderneming die in de huidige omstandigheden niet kan overleven en virtueel failliet is. Dat zijn niet mijn woorden, het waren de woorden van de onderneming meer dan een jaar geleden.

 

U zegt dat u het nog aan het onderzoeken bent. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar geen genoegen mee neem. Ik vraag u in alle duidelijkheid en eerlijkheid om het auditrapport van KPMG, dat u eind december gekregen hebt, openbaar te maken in het Parlement, in de commissie voor de Infrastructuur. Als parlementsleden hebben wij het recht exact te weten waar daarin staat. Wij kunnen niet verdragen dat een onderneming als Belgocontrol blijvend in moeilijkheden zou raken, niet alleen op het vlak van de financiën door een precaire financiële situatie, maar ook, indirect, op het vlak van de veiligheid. Wij vragen u dus in alle duidelijkheid om met alle gegevens naar het Parlement te komen, zodat we kunnen beslissen wat het beste is voor de onderneming. We mogen ze immers niet failliet laten gaan, nu ze reeds virtueel failliet is.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

13 Mondelinge vragen in plenum – Procedure

13 Questions orales en séance plénière – Procédure

 

De voorzitter: Wat de mondelinge vragen in plenum betreft, stelt de Conferentie van voorzitters van 3 maart jongstleden, bij wijze van proef de volgende werkwijze voor:

1. Als een vraag voor plenum hetzelfde onderwerp heeft als een eerder ingediende maar nog niet in commissie gestelde vraag, wordt deze voor de commissie bestemde vraag verzonden naar plenum. De voorwaarde is wel dat zij uiterlijk op dinsdag, 11 uur, voorafgaand aan de plenaire vergadering met vragen ingediend is.

2. Voor commissie bestemde vragen die naar plenum verwezen worden hebben niet langer voorrang: zij volgen chronologisch na de voor plenum ingediende vragen.

 

En ce qui concerne les questions orales en séance plénière, la Conférence des présidents du 3 mars dernier propose de procéder à la phase d’essai suivante:

1. Si une question déposée en vue de la séance plénière a le même objet qu’une question orale déposée antérieurement, mais non encore posée en commission, la question destinée initialement à la commission est renvoyée en séance plénière pour autant qu’elle soit déposée à 11 heures au plus tard le mardi précédant le jour de la séance plénière où les questions orales sont à l’ordre du jour.

2. Les questions orales déposées en commission renvoyées en séance plénière n’auront plus la priorité mais seront posées dans l’ordre chronologique après les questions orales déposées en vue de la séance plénière.

 

De proefperiode loopt tot de paasvakantie. De eerste Conferentie van voorzitters na die vakantie zal de nieuwe procedure evalueren.

La période d’essai se poursuivra jusqu’aux vacances de Pâques. La première Conférence des présidents après les vacances évaluera cette nouvelle procédure.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

14 Treinongeval in Buizingen – Internationaal medeleven

14 Accident ferroviaire à Buizingen – Témoignage de sympathie en provenance de l'étranger

 

Naar aanleiding van het treinongeval in Buizingen op maandag 15 februari 2010 heeft de Kamer van Afgevaardigden van de Tsjechische Republiek mij zijn medeleven betuigd.

 

À l'occasion de l'accident ferroviaire survenu à Buizingen le lundi 15 février 2010 un message de soutien et de condoléances m'est parvenu de la Chambre des Députés de la République tchèque.

 

Ontwerpen en voorstellen

Projets et propositions

 

15 Wetsontwerp tot bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen (899/8-10)

15 Projet de loi visant à promouvoir une objectivation du calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfants (899/8-10)

 

Geamendeerd door de Senaat

Amendé par le Sénat

 

Overeenkomstig artikel 87 van het Reglement wordt geen algemene bespreking in plenaire vergadering gewijd aan een wetsontwerp dat door de Senaat naar de Kamer is teruggestuurd, tenzij de Conferentie van voorzitters anders beslist.

Conformément à l'article 87 du Règlement, les projets de loi renvoyés à la Chambre par le Sénat ne font plus l'objet d'une discussion générale en séance plénière, sauf si la Conférence des présidents en décide autrement.

 

15.01  Clotilde Nyssens, rapporteuse: Monsieur le président, comme vous l'avez dit, ce texte nous revient du Sénat. La Chambre, en sa sous-commission du Droit de la famille, avait commencé ses travaux en début de législature par deux propositions de loi tendant à objectiver les parts contributives. Ce texte a été amélioré par le Sénat qui a apporté quatre modifications que je vous rappelle.

 

Elles ont été présentées en commission par M. Melchior Wathelet, le secrétaire d'État à la Politique des familles.

 

Premièrement, le Sénat a décidé l'introduction de la notion du mois auquel les contributions et les avantages sociaux des parents doivent être versés sur le compte enfant en vue de permettre des plaintes et poursuites pour abandon de famille sur la base de l'article 319bis du Code pénal, lequel prévoit des paiements mensuels.

 

Deuxièmement, le Sénat a prévu l'introduction d'une faculté d'appréciation du juge, lui permettant de déroger dans des conditions exceptionnelles à l'automaticité de la délégation de somme.

 

En troisième lieu, le Sénat a décidé la modification de l'article 1280 du Code judiciaire afin que la délégation de somme soit exécutée par simple notification par le greffe. Cette modification s'aligne sur l'article 221 du Code civil.

 

Enfin, le Sénat a précisé la manière selon laquelle chaque entité fédérée concernée par les matières familiales est invitée à participer aux travaux de la commission des contributions alimentaires.

 

Après avoir entendu le ministre, différents membres en commission de la Justice de la Chambre ont pris la parole, la plupart pour dire qu'il était grand temps de terminer le chemin parlementaire de ce projet de loi, car le terrain attendait cette réforme tant annoncée.

 

Plusieurs parlementaires se sont interrogés quant à l'opportunité de maintenir ou non la création d'un compte enfant. À la suite des réactions du terrain, l'ensemble des parlementaires a décidé de ne pas retoucher le texte et de le laisser en l'état. Étant donné que la commission était partagée sur ce compte enfant, cela valait la peine d'essayer de faire vivre cette disposition, malgré les critiques de certaines associations. Le texte a été adopté à l'unanimité en commission. Nous avons finalement atteint la phase finale de cette matière!

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

De voorzitter: Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie verbeterde tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (899/10)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte corrigé par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (899/10)

 

Het wetsontwerp telt 18 artikelen.

Le projet de loi compte 18 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 18 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 18 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

16 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie wat betreft de verandering van operator (2005/1-7)

16 Proposition de loi modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en ce qui concerne le changement d'opérateur (2005/1-7)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Roel Deseyn, Jef Van den Bergh

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

16.01  David Lavaux, rapporteur: Monsieur le président, chers collègues, votre commission a examiné à partir de juin 2009 et à plusieurs reprises la proposition de loi déposée par les collègues MM. Deseyn et Van den Bergh modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en ce qui concerne le changement d’opérateur.

 

Une adresse e-mail est aujourd’hui un élément identifiant d’une personne comme peut l’être son numéro de gsm, son numéro de téléphone, son adresse postale. Si des procédures existent pour faire suivre le courrier postal en cas de déménagement, si on peut aujourd’hui changer d’opérateur téléphonique sans changer de numéro, il n’est pas encore possible de changer de fournisseur de services internet sans perdre son adresse e-mail. La proposition de loi vise donc à ce que les adresses e-mail et les URL restent accessibles pendant les six mois qui suivent le changement d’opérateur et à permettre d’être redirigé vers les nouveaux sites d’hébergement.

 

Au-delà de l’aspect strictement pratique, instaurer ainsi la portabilité fait sauter un des obstacles qui empêchent l‘internaute de changer de fournisseur de services internet. Elle permet de faire jouer la concurrence et, nous l’espérons, de faire évoluer le marché vers des tarifs plus favorables. Les membres de la commission ont tous accordé un accueil favorable à cette proposition, répondant à un réel besoin de l’utilisateur, comme l’a souligné d’ailleurs M. Gilkinet.

 

Cependant, des interrogations sont vite apparues, notamment dans le chef du président François Bellot, relatives aux opérateurs actifs sur le marché belge sans être pour autant établis dans notre pays. Favorable à la proposition, le ministre a estimé toutefois que quelques adaptations étaient nécessaires, notamment afin d’éviter le transfert de spams vers la nouvelle adresse. En effet, certains utilisateurs changent précisément d’adresse e-mail pour échapper aux courriels indésirables.

 

L’IBPT a dès lors été sollicité par la commission pour examiner ces aspects et organiser la consultation du secteur et des organisations de consommateurs. Un rapport fut établi. Suite à ce rapport, notre collègue M. Deseyn a présenté des amendements afin d’adapter la proposition de loi aux observations formulées par le ministre et par l’Institut.

 

Voorzitter: Mia De Schamphelaere, ondervoorzitter.

Présidente: Mia De Schamphelaere, vice-présidente.

 

Le transfert automatique des e-mails vers la nouvelle adresse est ainsi abandonné pour éviter celui des spams. Un nouveau mécanisme est mis en place en vue de permettre à l'utilisateur, pendant au moins six mois, d'accéder à son ancienne messagerie. En outre, l'expéditeur ayant envoyé un message à l'ancienne adresse pourrait recevoir un message lui indiquant qu'elle n'est plus active. Dans les deux cas, il s'agit d'un service gratuit qui doit être offert sur demande. Il est d'ailleurs probable que les opérateurs offrent la possibilité de prolonger ce service contre paiement à l'issue de la période de six mois.

 

La suggestion formulée dans les avis de donner la possibilité aux opérateurs d'élaborer eux-mêmes un code de bonne conduite en ce domaine a été retenue. Ils disposeraient de douze mois pour ce faire.

 

Des craintes furent exprimées par Mme Somers quant au coût pour les opérateurs de ce nouveau service. Mme Plasman s'est, quant à elle, inquiétée des garanties juridiques relatives à la gratuité pour les consommateurs.

 

Si les souhaits et l'esprit du législateur n'étaient pas satisfaits, notamment en termes de gratuité, il appartiendrait au ministre, sur proposition de l'IBPT, d'intervenir et de fixer définitivement les dispositions d'exécution dans un souci de protection du consommateur; ce à quoi le ministre a souscrit.

 

En conséquence, monsieur le président, chers collègues, c'est à l'unanimité que votre commission a adopté la proposition de loi ainsi amendée.

 

16.02  Roel Deseyn (CD&V): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de vice-eerste minister, mevrouw de minister, collega’s, mijn dank gaat in eerste instantie uit naar de rapporteur die een goed verslag naar voren heeft gebracht. Dat was niet evident met de vele wijzigingen in de tekst en de vele aanpassingen na verschillende adviezen en wensen van de verschillende fracties.

 

Ik hou eraan toelichting te geven bij de wijziging van het systeem voor de internetklanten. De bedoeling is dat de aanbieders, zeg maar de Internet Service Providers, binnen een termijn van vier maanden na de inwerkingtreding een gedragscode uitwerken waarin zij volgende dwingende zaken moeten opnemen. Wanneer een klant beslist om te veranderen van operator dan moet hij de keuze krijgen. Die keuze wordt niet bepaald door de consument, maar wel door de desbetreffende operator. Ofwel krijgt hij de mogelijkheid tot een automatisch onderscheppingsmechanisme dat zijn mail van het oude naar het nieuwe adres forwardt ofwel krijgt de klant de optie dat hij toegang krijgt tot de elektronische post die naar zijn oude emailadres werd verstuurd, eventueel via een online webtoegang.

 

Zulke regeling is ook op websites toepasbaar. De informatie die op de website is gepubliceerd en de URL bij de vroegere provider is nog zes maanden toegankelijk. Wanneer deze gedragscode niet wordt opgevolgd, wanneer de sector in gebreke blijft, dan is het aan de minister om, na een voorstel van het BIPT, de regels op te leggen aan de operatoren zodanig dat zij de consumenten op indirecte wijze de faciliteiten aanbieden.

 

Daarover zal worden gecommuniceerd. Dat maakt integraal deel uit van dit wetsvoorstel. Minstens eenmaal per jaar wordt op het samenvattende deel van de factuur over deze mogelijkheden bericht. Bij stopzetting van het contract wordt er aan de klant informatie over de faciliteiten inzake beschikbaarheid van email en internetinformatie aangeboden zodat hij op de hoogte is van de nieuwe rechten en faciliteiten. Dat is de inhoudelijke component.

 

Wat willen wij met dit politiek initiatief beogen? Meer keuzevrijheid en meer transparantie. De internetklant moet de regie over zijn abonnementen beter kunnen voeren. Hij moet, met andere woorden, kunnen veranderen van operator. Het emailadres dient natuurlijk als login voor vele sites. Paspoorten zijn daaraan gelinkt. Een overstap van Internet Service Provider stuit op heel wat praktische bezwaren. Nu die keuzevrijheid er is en de klant niet wordt gehypothekeerd door het niet meer kunnen ontsluiten van zijn informatie, denken wij dat de sector meer wordt gestimuleerd om de consument betere en individueel aangepaste internettarieven aan te bieden.

 

Dat is de bedoeling van de indieners van dit wetsvoorstel. Wij danken de fracties bij voorbaat voor hun steun.

 

16.03  Cathy Plasman (sp.a): Mevrouw de voorzitter, collega’s, eerst en vooral dank ik de heer Deseyn voor de goede samenwerking omtrent dit voorstel, zoals hij trouwens zelf benadrukte. Vervolgens dank ik de rapporteur, die ook onze opmerkingen juist heeft weergegeven.

 

Ik wil één punt herhalen. Voor ons was het zeer belangrijk dat het kosteloos zou zijn en dat is ook gegarandeerd, waarvoor dank. Werkt het niet, dan is er toch een stok achter de deur.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2005/7)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2005/7)

 

Het wetsvoorstel telt 5 artikelen.

La proposition de loi compte 5 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 5 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 5 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

17 Wetsontwerp betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg (I) (2240/1-7)

- Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in het kader van de wet van ... betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg (II) (2241/1-3)

17 Projet de loi relatif à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé (I) (2240/1-7)

- Projet de loi modifiant le Code judiciaire dans le cadre de la loi du ... relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé (II) (2241/1-3)

 

Ik stel u voor een enkele bespreking aan deze twee wetsontwerpen te wijden. (Instemming)

Je vous propose de consacrer une seule discussion à ces deux projets de loi. (Assentiment)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Le rapporteur est Mme Burgeon. Les orateurs inscrits sont Mmes Avontroodt, Van Daele, Lambert, Smeyers, Fonck et MM. Bultinck et Otlet.

 

17.01  Thierry Giet (PS): Madame la présidente, je propose de suspendre la séance quelques minutes pour permettre à Mme Burgeon de nous rejoindre.

 

La séance est suspendue.

De vergadering is geschorst.

 

La séance est suspendue à 16.18 heures.

De vergadering wordt geschorst om 16.18 uur.

 

La séance est reprise à 16.23 heures.

De vergadering wordt hervat om 16.23 uur.

 

La séance est reprise.

De vergadering is hervat.

 

17.02  Colette Burgeon, rapporteuse: Madame la présidente, madame la vice-première ministre, chers collègues, la commission de la Santé publique a consacré sept de ses séances à la discussion du projet de loi qui nous occupe aujourd'hui, dont trois furent plus spécifiquement employées à auditionner les experts et les différentes parties concernées.

 

Ainsi, des experts du modèle français, dont s'inspire largement le projet, ont été entendus. Ont suivi des représentants des prestataires des institutions de soins. Enfin, la commission a entendu les assureurs et les représentants des patients, y compris des mutualités. En ce qui concerne le contenu de ces auditions, je me permets de me référer à mon rapport écrit.

 

Après l'exposé introductif fait par la ministre, mes collègues Fonck, Lejeune et Flahaux ont respectivement présenté leurs propositions de loi initialement jointes au projet de loi. Ces textes visaient à l'indemnisation des victimes de l'hépatite C, du virus HIV ou encore des victimes de la thalidomide. Après avoir déposé des amendements visant l'introduction de ces problématiques dans le projet de loi, les auteurs susmentionnés ont, tout d'abord, retiré leurs amendements reconnaissant, d'une part, la difficulté d'introduire pour certaines victimes seulement la notion de rétroactivité et, d'autre part, les incertitudes budgétaires engendrées par ces amendements. Les auteurs ont également demandé à disjoindre du projet de loi leurs propositions.

 

Lors de la discussion générale, les membres ont tout d'abord exprimé leur appréciation générale sur le projet de loi. Ainsi, Mme Avontroodt s'est dite satisfaite de l'instauration d'un système de réparation des dommages résultant de soins de santé sans faute du prestataire. Elle s'est, toutefois, inquiétée du fait que quelques experts craignaient que nombre de procédures judiciaires n'allaient pas être maîtrisées par ce projet. Elle a donc demandé à la ministre d'apporter des garanties selon lesquelles les assurances n'allaient pas, à l'avenir, coûter plus cher aux acteurs des soins de santé.

 

M. Bultinckx a rappelé l'inexécutabilité de la loi de 2007 due à des difficultés juridiques, mais aussi due au risque d'aboutir à une médecine par trop défensive et à une impossibilité de maîtriser les coûts.

 

Je suis personnellement intervenue pour essentiellement rappeler l'urgence d'adopter un tel projet, dont le patient est au cœur, projet qui apporte également une réponse aux inquiétudes légitimes des prestataires de soins.

 

M. Flahaux a rappelé que les deux pierres d'achoppement dans ce dossier étaient, d'une part, le maintien ou l'abrogation de la responsabilité civile et, d'autre part, le financement du système.

 

Il a cité les neuf lignes de force du projet qui, selon lui, sont les suivantes: l'approche à deux voies plus respectueuse des droits des patients; le maintien du droit commun en matière des responsabilités qui évite la déresponsabilisation des prestataires; l'intervention de la solidarité nationale en cas d'aléa thérapeutique; l'indemnisation des seuls dommages conséquents en l'absence de responsabilité; une grande accessibilité du Fonds; l'encouragement du règlement à l'amiable; le traitement rapide et efficace par le Fonds des demandes; la stabilisation des primes d'assurance pour les prestataires de soins; la garantie pour les victimes d'une indemnisation effective.

 

Mme Fonck a appelé à une opérationnalisation rapide du Fonds. Mme Gerkens, quant à elle, a accueilli favorablement le nouveau dispositif.

 

M. Goutry a mis en évidence les six éléments positifs suivants: l'instauration d'une réparation des dommages résultant d'accidents sans responsabilité et sans faute; l'instauration d'une double voie; la réparation intégrale par le Fonds d'un préjudice; la gratuité pour le patient de la procédure devant le Fonds; l'indemnisation rapide; les fonctions de médiation, de rapportage et d'enregistrement du Fonds.

 

Mme Van Broeckhoven a rappelé que le système proposé en 2007 a démontré son inapplicabilité notamment pour des raisons budgétaires. Elle a par ailleurs insisté pour qu'un suivi de la législation soit effectué.

 

Enfin, Mme Smeyers a exprimé des doutes sur la constitutionnalité de certains aspects du système projeté et a annoncé l'abstention de son groupe.

 

En ce qui concerne les remarques plus spécifiques, Mmes della Faille, Fonck, Gerkens, Van Broeckhoven et M. Goutry se sont interrogés sur la définition du dommage réparable et sur la possibilité d'introduire une notion de vraisemblance ou de probabilité. La ministre a toutefois estimé que la définition retenue était suffisamment précise et qu'il fallait la lire en lien avec les explications apportées dans le commentaire des articles.

 

MM. Bultinck et Goutry ont souhaité savoir si les maisons de repos et de soins (MRS) et les maisons de repos pour personnes âgées (MRPA) entraient dans le champ d'application de la loi. La ministre a répondu que les MRS relevaient des compétences de l'État fédéral et étaient donc visées par le projet de loi, au contraire des MRPA qui, elles, dépendent des Communautés. Toutefois, la loi s'appliquera dès lors qu'un prestataire de soins sera intervenu, qu'il s'agisse d'une MRS ou d'une MRPA.

 

De nombreuses interventions visaient les infections nosocomiales. La ministre a précisé que le projet soumettait ces infections au régime général d'indemnisation: si une faute est démontrée, c'est l'assureur du prestataire qui indemnise; s'il s'agit d'un aléa, le Fonds indemnisera.

 

M. Flahaux et Mmes della Faille, Fonck et Gerkens sont tout particulièrement intervenues sur la problématique de l'exclusion du champ d'application de la loi des prestations de soins accomplies dans un but esthétique non remboursables.

 

Les intervenants se sont ralliés à l'option prise de ne pas faire intervenir la solidarité nationale dans le cadre de prestations purement esthétiques sans aucune justification médicale. Mme Gerkens a toutefois fait remarquer qu'il importait particulièrement sur ce point d'informer très clairement et de manière très complète le patient.

 

De nombreuses questions sont apparues concernant la responsabilité du fait des produits défectueux. Mme la ministre a fait remarquer que la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux qui organise un régime de responsabilité spécifique et favorable à la victime couvre les dommages pouvant résulter d'un produit utilisé dans le cadre d'une prestation de soins.

 

En ce qui concerne les offres manifestement insuffisantes de l'assureur, mes collègues Flahaux, Fonck et Goutry ont rappelé que le système français prévoit un volet de sanctions qui permet de dissuader les assurances à formuler des offres d'indemnisation clairement indécentes. Un amendement de la majorité a ainsi été déposé pour compléter le projet de loi.

 

De nombreuses autres questions sont apparues sur les seuils de gravité retenus, sur la présomption réfragable du lien causal, sur la procédure devant le Fonds et l'absence d'obligation d'assurance.

 

Pour ne pas faire trop long, je vous renvoie pour ces points à mon rapport écrit. Je ferai de même pour la discussion des articles.

 

Finalement, le texte dont question a été soumis à une seconde lecture au cours de la réunion du 23 février. Quelques modifications légistiques ont été apportées. L'ensemble du projet de loi a été adopté par neuf voix et trois abstentions.

 

Je voudrais profiter d'avoir la parole pour féliciter les deux secrétaires de la commission pour l'excellent travail réalisé dans la rédaction du rapport. Ce rapport n'a pas été retranscrit intégralement à partir d'une autre commission, mais chacun des thèmes a été réétudié. Je vous avoue, ne serait-ce que pour avoir retouché le rapport, qu'il s'agissait d'un travail de titan. Nous pouvons les remercier pour le travail extraordinaire qu'ils ont accompli.

 

17.03  Yolande Avontroodt (Open Vld): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, collega’s, als ik hier op de tribune sta, geeft dat een déjà vu-gevoel want ik heb hier al drie keer gestaan voor een wet op de no fault. Laat ons hopen dat driemaal scheepsrecht is en dat wij straks een definitief verbeterde wet zullen kunnen goedkeuren.

 

(…): (…)

 

17.04  Yolande Avontroodt (Open Vld): J’ai exprimé mon espérance et ma foi concernant ce projet.

 

Waarom staan wij hier, collega’s? Het is gebleken dat het vorige ontwerp haastwerk was. Mijnheer Bonte, dit was ook al het geval toen wij samen nog dezelfde mening deelden of moesten delen. Wij hebben hier toen ook al eens gestaan. Mijnheer Bonte, ik ben altijd blij dat u er de schwung in houdt.

 

Dit brengt mij eigenlijk bij de basispijler. Waarom hebben wij een wet op de no fault? Onder Verhofstadt I hebben wij de basis hiervoor kunnen leggen. Die basis werd gevormd door enerzijds de bescherming van de patiënten en anderzijds de verzekerbaarheid garanderen. De premies van de zorgverstrekkers en de instellingen swingden de pan uit en sommige disciplines konden enkel nog mits hoge premies een verzekering afsluiten. De patiëntenbescherming kwam hierdoor finaal in het gedrang.

 

De basis voor de no fault-wet is te vinden in onze wil om niet in Amerikaanse toestanden verzeild te raken en een ontsporing van het medico-legale tegen te gaan. De juristen in de zaal zullen dit misschien minder leuk vinden, maar dit was sowieso de intredepoort.

 

Collega’s, deze wet besteedt terecht veel aandacht aan iets bruikbaars, iets met een korte procedure en iets waaraan veel minder aandacht wordt besteed. Dit laatste betreur ik wel een beetje, maar wij hebben dit reeds besproken, mevrouw de minister. Ik hoop dat u voldoende instrumenten zult hebben om deze wet te monitoren.

 

Président: Patrick Dewael, président.

Voorzitter: Patrick Dewael, voorzitter.

 

Zodat we niet naar meer processen evolueren in plaats van naar minder processen.

 

Het grote verschil is dat we van een éénsporenbeleid terug naar een tweesporenbeleid zijn gegaan. Open Vld kan zich vinden in de bescherming van ieders recht maar het risico bestaat dat er toch nog een inflatie van juridische rechtzaken mogelijk is.

 

De commissie heeft hoorzittingen georganiseerd. Ik dank onze verslaggever die dat heel uitgebreid heeft gedaan. Uit die hoorzittingen, en vooral als de juristen op de tribune komen, hoor je toch heel vaak dat er nog valkuilen zouden kunnen zitten in de wet. Deze valkuilen hebben aandacht gekregen tijdens de bespreking, mevrouw de minister, en waar u op een aantal daarvan afdoende hebt kunnen antwoorden.

 

De grootste valkuil is natuurlijk de definitie. De eerste rechter die het verslag leest, zal kunnen vaststellen dat over deze definitie gediscussieerd is geweest. Wat is de definitie van abnormale schade? Dit zal de jurisprudentie, mijns inziens, gaan uitwijzen.

 

Een tweede valkuil betreft – we kunnen dat begrijpen want in de realiteit is dat zo – het verschil tussen een RVT-bed en een ROB-bed. Wie zal zeggen in welk bed wie verzorgd wordt? Ook hier denk ik, mevrouw de minister, dat dit op een hele concrete en pragmatische manier gemonitord zal moeten worden opdat patiënten die toevallig in een ROB-bed liggen van een RVT en nog niet in een RVT-bed zijn terechtgekomen omdat er geen plaats is, maar toch die schade geleden. De monitoring moet ervoor zorgen dat deze mensen niet het slachtoffer worden omdat ze toevallig niet in het juiste bed liggen.

 

Dan is er nog de vraag met betrekking tot esthetische chirurgie die uitgevoerd wordt door geneesheren die erkend zijn, die bijgevolg opgeleid zijn en volgens het boekje moeten werken en dus geen fouten maken. Indien dergelijke patiënten een ziekenhuisinfectie opdoen, is er misschien voor hen een probleem. Ook hierover zal, mijns inziens, jurisprudentie kunnen ontstaan.

 

We zijn gekomen aan mijn stokpaardje, mevrouw de minister. We hebben daar heel open over gediscussieerd. Patiënten die behandeld worden op een niet-conventionele wijze komen ook in aanmerking komen voor deze no fault-verzekering, terwijl er natuurlijk niet op dezelfde manier evidence based zorgen verstrekt worden. U hebt gezegd dat wij veroordeeld zijn en de wet van 1999 moeten uitvoeren. U heeft ook gezegd dat u dat zal doen en alle valkuilen die nog kunnen opduiken om deze wet uit te kunnen voeren, stap voor stap genomen zullen moeten worden. Dit blijft ook een aandachtspunt.

 

Dan is er natuurlijk nog het probleem rond de samenstelling. Ik herinner mij de heroïsche discussies over de raad van bestuur en wie uiteindelijk zal oordelen over het al dan niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de no fault-verzekering.

 

Ook hier heeft een amendement een aantal experts in de raad van bestuur toegevoegd zodat, mijns inziens, de eerste basis voor een objectieve benadering zeker gelegd kan worden.

 

De begeleiding van de slachtoffers, mevrouw de minister, heeft ook de aandacht van velen onder ons getrokken. Dat slachtoffers zich voor advies tot het Fonds kunnen wenden, is zeker een hulpmiddel voor de slachtoffers, maar wij zullen moeten afwachten hoeveel slachtoffers zich tot het Fonds zullen wenden en hoeveel expertise men daar zal kunnen opbouwen. Het is volgens mij zeker nuttig om de mensen op het terrein, zowel van de private verzekeringsmaatschappijen als van de verzekeraars, hierbij te betrekken.

 

Over de betaalbaarheid bent u heel transparant en duidelijk geweest, mevrouw de minister. U hebt gezegd wat er in het budget staat: 5 miljoen euro en 12 miljoen euro, volgend jaar. Wij zullen het evalueren en misschien zullen wij het eerste jaar nog kunnen meemaken en samen met u en met de collega’s uit de commissie kunnen zien waar het ons brengt.

 

Tot slot, mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, collega’s, meen ik dat wij zeker een goede stap zetten in de richting van de bescherming van de patiënten, die uiteindelijk het slachtoffer zijn van no fault. No fault is het belangrijkste begrip dat wij hier bovenhalen. De wetgeving komt tegemoet aan een nood. Wij verwachten van de wetgeving, hoe complex die ook is, dat ze op een eenvoudige manier voor de patiënten toegepast zal kunnen worden en dat ze de scepsis bij de artsen kan laten dalen. Er mogen geen valse verwachtingen gecreëerd worden, maar wel een billijke wetgeving voor patiënten die slachtoffer zijn. Dat woord staat niet ter discussie. Een slachtoffer is een slachtoffer, van een no fault dan nog. De wet komt zowel de verstrekkers, de patiënten als de overheid tegemoet. Wij zullen deze wet dan ook met overtuiging goedkeuren en opvolgen.

 

17.05  Lieve Van Daele (CD&V): Mijnheer de voorzitter, dames ministers, geachte collega’s, het wetsontwerp dat wij vandaag bespreken, is inderdaad de opvolger van de wet van 15 mei 2007 tot vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg.

 

De wet van 2007 is nooit in werking getreden omdat er problemen waren met de uitvoering ervan, maar ook wegens gebrek aan politieke consensus. Onze fractie zat toen in de oppositie. Wij hebben ons destijds tegen die wetgeving gekant, vooral omdat de medische fouten door die wetgeving eigenlijk werden geïmmuniseerd.

 

Met het huidig wetsontwerp, dat geënt is op het Franse systeem dat op een tweesporenbeleid mikt, wordt grotendeels tegemoetgekomen aan onze vroegere bezwaren. Voor onze fractie is het belangrijk dat de vergoeding van schade er zal komen, ongeacht of de zorgverlener al dan niet een fout heeft gemaakt. Ik denk dat het bijzonder belangrijk is dat de slachtoffers van toevalschade of pech, ook vergoed zullen worden.

 

Een tweede verbetering volgens CD&V is dat de patiënt, het slachtoffer, de mogelijkheid blijft krijgen om zich te wenden tot de rechtbank. Hij zal geen keuze moeten maken tussen het Fonds of de rechtbank, maar kan beide sporen bewandelen.

 

Een derde belangrijke verbetering is dat het Fonds de schade volledig zal vergoeden. Dat wil zeggen dat er niet langer sprake is van franchises of plafonds. Er is wel één belangrijke voorwaarde voor de vergoeding, en dat is dat de schade een hoge graad van ernst bereikt, en inderdaad zal dat een belangrijk discussiepunt zijn waarvoor allicht jurisprudentie nodig zal zijn.

 

Wat wij ook bijzonder positief vinden, is dat de procedure via het Fonds gratis is voor het slachtoffer, en dat er bovendien ook een snelle vergoeding komt. Dus, wanneer zou blijken dat er toch sprake is van een medische fout, maar wanneer de verzekeraar die fout betwist, dan zal het Fonds het slachtoffer ook onmiddellijk vergoeden en later die kosten verhalen op de verzekeraar. Ook wanneer zorgverstrekkers geen verzekering zouden hebben, kunnen de slachtoffers terecht bij het Fonds. Dat is bijzonder belangrijk.

 

Ten slotte, een vijfde element dat wij heel belangrijk vinden, is niet alleen de bemiddelingsfunctie van het Fonds in geval van betwisting, maar ook de rapporterende functie. Het feit dat er registratie zal zijn, zal ook beleidsmatig nuttig zijn ter verbetering van de preventie van medische behandelingen.

 

Ik wil aansluiten bij de rapporteur en bij collega Avontroodt wanneer zij zei dat de bespreking in de commissie op een zeer constructieve wijze is verlopen tussen alle partijen. Er zijn zeer veel amendementen besproken en aanvaard, ook een heel aantal onder impuls van onze fractie. Wij kunnen ons dan ook echt achter dit voorstel scharen.

 

Dat neemt niet weg dat wij toch ook een aantal bekommernissen hebben, die wij nog graag even onder de aandacht brengen. Eerst en vooral vrezen wij voor het overspoelen van het Fonds. Het is goed dat de procedure gratis is, maar dit betekent dat heel veel mensen via dit kanaal een aanvraag tot vergoeding zullen doen. Het is bijzonder belangrijk dat die grote vraag, op zich positief, niet zal leiden tot een opschorting van wat de bedoeling is, namelijk een snelle afhandeling van de dossiers. Daarom is het bijzonder belangrijk dat er voldoende personeel zal zijn voor al die aanvragen en om de begeleiding van de mensen te doen. Het is vooral belangrijk dat van bij de start van het Fonds dit goed functioneert, want anders zullen veel mensen die daar hun hoop op stellen, bijzonder teleurgesteld zijn.

 

De verwachtingen van patiënten zijn hoog: er wordt al lang over deze vergoeding gepraat. Daarom denken wij dat het ook zo belangrijk is om zeer goed te communiceren met de patiënten, zodat er geen valse verwachtingen worden gecreëerd, bijvoorbeeld bij mensen die een kleine schade hebben opgelopen en menen daarop beroep te kunnen doen. De communicatie bij de start is bijzonder belangrijk, vooral om die beperking tot zware schade in de verf te zetten.

 

Het Fonds zal gefinancierd worden via de administratiekosten van het RIZIV. Mevrouw de minister, u bent bijzonder transparant geweest omtrent de voorziene bedragen. In 2010 voorziet u in 5 miljoen euro en in 2011 in 12 miljoen euro. Wij hebben in de commissie gevraagd of dit toereikend zal zijn, wanneer zowel de vergoeding van de kosten als de werking en het personeel allemaal van die budgetten moeten komen. Daarom is een goede opvolging van in den beginne absoluut noodzakelijk.

 

Wij delen de bezorgdheid van collega Avontroodt wat betreft de verschillende toepassingen van deze wet op de rusthuizen of ROB’s enerzijds en de rust- en verzorgingstehuizen of RVT’s anderzijds. Die RVT’s vallen onder het toepassingsgebied van deze wet en de ROB’s niet. Dat is toch wel zeer moeilijk als u weet dat er ook mensen met een RVT-profiel in een ROB-bed liggen. Leg dit maar uit aan de patiënten. Het is maar de vraag of dit de toets van het gelijkheidsbeginsel zal doorstaan.

 

Wij zullen ook met overtuiging hierover stemmen en dit nauwgezet opvolgen. Ik wil eindigen door toch nog eens met aandrang te vragen om het Fonds operationeel te maken en de uitvoeringsbesluiten klaar te hebben op het moment dat de wet van kracht wordt, zodat het Fonds een goede start kan nemen in het belang van de patiënten die slachtoffer zijn van deze ernstige medische schade.

 

17.06  Marie-Claire Lambert (PS): Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, depuis plusieurs années, force a été de constater que le régime traditionnel de la responsabilité civile appliqué aux dommages résultant de prestations de soins de santé n'était pas satisfaisant, pour aucune des parties concernées.

 

Nous avons assisté à des procédures longues, laborieuses, incertaines et surtout coûteuses, devant des tribunaux surchargés. Ces procédures pouvaient parfois durer quinze ou vingt ans.

 

Ce n'était pas satisfaisant pour les patients qui n'avaient pas d'autre possibilité d'être indemnisés que de chercher à tout prix une faute qui aurait été commise par le médecin de famille, par le spécialiste ou tout simplement à l'hôpital. Ce n'était pas satisfaisant non plus pour les prestataires de soins qui exerçaient leur pratique avec la crainte d'un procès et les conséquences professionnelles ou en matière d'assurance que cela pouvait engendrer.

 

Bref, il fallait agir sous peine de voir la médecine se judiciariser, de voir les médecins refuser les cas à risques et notre système de soins de santé se diviser entre les soignants et les patients.

 

Une première tentative a vu le jour en 2007, nous avons voté un texte ici même. Certes, il n'est pas entré en vigueur mais il a eu le mérite de poser les bases de la discussion relative à l'indemnisation des dommages résultant des prestations de soins de santé dans le cadre d'un système no fault. Cette réflexion novatrice devenait urgente car, je le rappelle, le nombre de dossiers de dommages et intérêts pour des erreurs médicales ne faisait que croître et les conclusions apportées à ces dossiers laissaient le plus souvent un goût très amer tant aux patients qu'aux prestataires de soins.

 

Les options législatives qui ont été prises à l'époque, à la lumière de l'expérience – bien rôdée maintenant – de nos amis français, sont apparues inadéquates. C'est pourquoi Mme la ministre nous soumet aujourd'hui ce projet de loi qui, je l'espère, sera voté, car il constitue certainement une avancée majeure en ce qui concerne les droits des patients.

 

Dans les grandes lignes, ce texte garantit deux voies de recours aux patients victimes. L'une devant le Fonds institué par la présente loi, l'autre devant les tribunaux.

 

Le projet de loi permet aux victimes de savoir rapidement si leur dommage mérite d'être indemnisé. De plus, il autorise une indemnisation intégrale, donc sans plafond ni franchise. En outre, il offre la possibilité à la victime d'être soutenue et de recevoir un avis objectif sur une proposition d'indemnisation formulée par un prestataire ou son assurance dans le cadre d'une négociation à l'amiable.

 

Les victimes pourront également être indemnisées en cas d'aléa thérapeutique. C'est la solidarité nationale qui interviendra dans ce cas.

 

Grâce au système proposé, la victime pourra être surtout rapidement indemnisée. En cas de désaccord sur la responsabilité et le montant de l'indemnisation proposée par le prestataire ou sa compagnie d'assurances, le Fonds indemnisera lui-même la victime, qui n'aura ainsi pas de longues années de procédure à supporter. Cela devrait clairement encourager les patients à suivre cette voie plutôt que l'option judiciaire.

 

Si ce texte apporte une réponse très claire aux souffrances des patients victimes d'une prestation de soins de santé, je crois pouvoir affirmer que le projet de loi résulte d'un texte équilibré et presque parfait. Équilibré, il a été largement travaillé en concertation avec les prestataires de soins, les patients, les hôpitaux, les mutuelles et les assurances. La proposition du conseil d'administration du Fonds en est, d'ailleurs, le reflet.

 

À cet égard, j'aimerais apporter une rectification, car j'ai lu dans la presse que ce serait le comité de gestion qui déciderait si le médecin a commis ou non une faute et que les mutuelles y occuperaient une place prépondérante. Je tiens à corriger cette mauvaise perception, dans la mesure où il est erroné de dire que le conseil d'administration analyserait les dossiers individuels et que telle partie serait mieux représentée qu'une autre. Comme je viens de le dire, le projet est équilibré. Grâce à un amendement que nous avons déposé en commission, la présence des prestataires de soins a été renforcée par l'ajout d'un médecin hygiéniste. Nous avons également veillé à ce que ce comité dispose de toute l'expertise nécessaire en lui adjoignant deux professeurs - ou chargés de cours - spécialisés en droit médical.

 

Outre les patients, les prestataires de soins sont également gagnants. En effet, ce projet de loi encourage sans doute et encouragera dans l'avenir le recours à des procédures à l'amiable.

 

Le texte qui nous est proposé est aussi très rationnel, car il a été consciencieusement budgétisé, notamment par le KCE, instance qu'on ne peut accuser de légèreté, je crois.

 

Reste maintenant la mise en pratique du Fonds. La commission de la Santé a pu éviter les débats sur des cas pratiques devant donner lieu ou non à une indemnisation. Il importe, en effet, que le Fonds fasse lui-même au fur et à mesure sa jurisprudence. Le législateur garde toutefois toute sa liberté et, surtout, sa responsabilité de réorienter au besoin le tir. Effectivement, dans les amendements déposés en commission par la majorité, il est également prévu que le rapport annuel d'activités du Fonds soit transmis au parlement.

 

Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, pour conclure, je dirais que le groupe socialiste se réjouit évidemment de voter aujourd'hui ce texte capital, texte attendu depuis tant d'années par les patients et les praticiens. Nous serons évidemment attentifs à sa mise en œuvre que nous souhaitons la plus rapide possible. Ce texte créera inévitablement de nombreuses attentes; ce sera alors à nous tous d'éviter toute frustration et toute déception.

 

17.07  Koen Bultinck (VB): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, als eerste spreker namens een oppositiefractie heb ik er geen probleem mee om het te erkennen vanuit de Vlaams Belangfractie – dat mag wel eens gebeuren -dat er in de Kamer nog ernstig en degelijk parlementair werk geleverd wordt, met respect voor de oppositie. Ik wens daarop uitdrukkelijk de nadruk te leggen. Het wetsontwerp is daar toch wel de mooie uitzondering op de slechte gewoontes die er soms wel degelijk zijn in ons Huis.

 

Wij hebben rustig en degelijk onze tijd genomen om goed parlementair werk te leveren, met voldoende hoorzittingen. Er is inderdaad door de meerderheid rekening gehouden met een aantal verzuchtingen van de oppositie. Een aantal meerderheidsamendementen kwam wel degelijk tegemoet aan wat de collega’s van de oppositie vroegen. In die zin waren wij ook vanuit de oppositie zeer constructief, omdat men inderdaad terecht doorhad dat het dossier reeds veel te lang aansleepte en wij het toch eens, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, tot een goed einde moesten brengen.

 

Mevrouw de minister, het gaat inderdaad over heel de problematiek van medische fouten en de evolutie naar de juridisering van medische fouten. Als wij niet ten gronde ingrepen met een ontwerp dat dienaangaande een en ander concretiseert, dreigden wij in Amerikaanse toestanden terecht te komen, waarmee een aantal verzekeringsmaatschappijen grof geld kunnen verdienen met het al dan niet organiseren van schadeclaims. En dat kan uiteindelijk toch niet de bedoeling zijn.

 

Mevrouw de minister, wij erkennen zeer uitdrukkelijk vanuit onze fractie dat de twee ontwerpen de verdienste hebben eindelijk te zijn ingediend, al was het maar - en dit moet toch nog eens herhaald worden, mevrouw de minister -, omdat het dossier reeds zeer lang aansleept. Ik herinner u aan de wet op de patiëntenrechten van 22 augustus 2002, waarvan het ontwerp dat nu vandaag zal passeren, de fameuze tegenhanger moest zijn. Het heeft dan ook veel te lang op zich laten wachten, om uiteindelijk toch tegemoet te komen aan de terechte zorg van allerlei zorgverleners, die moesten vaststellen dat wij enerzijds, de wet op de patiëntenrechten goedkeurden, maar anderzijds dreigden tekort te schieten door niet tegemoet te komen aan hun terechte verzuchtingen, indien we geen parlementair initiatief tot een goed einde zouden brengen. In die zin is het goed dat wij eindelijk een en ander concretiseren en tot een einde komen in de zaak.

 

Het werk heeft lang aangesleept. Wij hebben reeds op het einde van de vorige legislatuur, in 2007, uiteindelijk zeer snel, op een drafje toen, een ontwerp aangenomen en moeten vaststellen dat het onuitvoerbaar was, omdat het op het einde een aantal juridische en andere problemen gaf, waaraan wij nu voor een stuk moeten remediëren. Met onderhavig ontwerp is dat voor een stuk gelukt.

 

Ik heb er geen probleem mee om vanuit onze hoek te zeggen dat het ontwerp een aantal positieve elementen bevat. De invoering van een vergoeding voor schade als gevolg van ongevallen zonder aansprakelijkheid en zonder fout is voor ons zo een positief element.

 

In tegenstelling tot het ontwerp van 2007 heeft men voor het herstellen van het dubbele spoor even naar het zuiden gekeken, zodat de patiënt, al dan niet slachtoffer van een medische fout, nu de keuze gegeven wordt of hij naar het Fonds stapt of een juridische procedure aangaat, die soms lang dreigt aan te slepen.

 

Ook dat het Fonds volgens de plannen beoogt de geleden schade integraal te vergoeden, beschouwen wij als positief, net zoals het feit dat de procedure bij het Fonds gratis is.

 

Ik wil nog op een aantal detailelementen terugkomen, mevrouw de minister. Ik heb totaal niet de ambitie het degelijke werk van de commissie over te doen.

 

Een eerste element waarop ik wil terugkomen, is de hele problematiek van de medische fouten in RVT’s en ROB’s. Zoals het nu gepland is, vallen alleen medische fouten die plaatsvinden in RVT’s, onder de regeling. Ik kan dat zeker begrijpen, omdat wij in het dossier met een bevoegdheidsprobleem worden geconfronteerd: de ROB’s vallen immers eenduidig onder de Gemeenschappen, terwijl de RVT’s deels onder federale bevoegdheid vallen. Wij zullen ervoor moeten zorgen dat wij op termijn niet ongewild een of andere discriminatie tussen die twee soorten patiënten invoeren.

 

Een tweede element wat ik even in herinnering wil brengen, mevrouw de minister, is de hele problematiek van de communicatie. Ik meen dat die de komende weken van groot belang zal zijn. Wij mogen immers bij de patiënten, de slachtoffers van medische fouten, geen valse verwachting wekken alsof wij met de tweevoorliggende ontwerpen alle problemen regelen.

 

In die zin, mevrouw de minister, wil ik even polsen hoe u concreet staat tegenover de vergelijking met het ontwerp van 2007? Uw voorganger, toenmalig minister Demotte, zei dat men de ambitie had om met dat vorige ontwerp 70 % van de geschillen te regelen. Ik wil graag uit uw antwoord straks uw ambitie ter zake kennen. Hoeveel gevallen beoogt u met het ontwerp te regelen, zonder dat er valse verwachtingen geschapen worden bij de eventuele slachtoffers van medische fouten?

 

Een derde element waarop ik wil terugkomen, mevrouw de minister, is de financiering van het Fonds. De collega’s die het dossier gevolgd hebben, weten dat het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg de kostprijs heeft geraamd op ruim 5 miljoen euro voor het lopende jaar 2010 en op ruim 12,5 miljoen euro voor 2011.

 

Zo blijft de cruciale vraag, mevrouw de minister, wat wij zullen doen na die twee jaren. Wij hebben nu een begroting voor 2010, het lopende jaar, en voor 2011. Welke garanties hebben wij dat er ook voldoende financiering zal zijn voor de komende jaren, zodat wij niet telkenmale in het typische begrotingsgemarchandeer terechtkomen? Kunt u ons, de patiënten, de slachtoffers van medische fouten enige minimale garantie geven dat er ook in de toekomst voldoende begrotingsmiddelen uitgetrokken zullen worden?

 

We weten nu dat de financiering in tegenstelling tot in het ontwerp van 2007 uitsluitend gebeurt via de administratiekosten van het RIZIV. Wat het artsenkorps en bij uitbreiding het medisch korps betreft, willen we ook de garantie dat het niet de bedoeling kan zijn om vroeg of laat met deelbudgetten te schuiven. Zeker gelet op enige scepsis bij het artsenkorps is er wel de vrees dat er geschoven zou kunnen worden met deelbudgetten die wat hen betreft het artsenkorps zelf toekomen. Graag had ik ook even uw antwoord op die tweede kritische vraag.

 

Mevrouw de minister, als ik het heb over de samenstelling van het Fonds, weet u zeer goed dat daar aardig over gediscussieerd is in de commissie, deels op basis van een aantal elementen. Enerzijds ging het om de politiek gekleurde samenstelling, die, zoals die er nu uitziet, het risico inhoudt dat bij de aanstelling van de beheerders van het Fonds de kwaliteit niet zal voorgaan op politieke evenwichten. Laten we hopen dat u ons straks met de KB’s ter uitvoering van het tegendeel kunt overtuigen. Mevrouw de minister, voor onze fractie blijft het gevoelig liggen dat men kiest voor een paritair samengesteld fonds naar slechte federale traditie met 50 % Nederlandstaligen en 50 % Franstaligen.

 

Een slotelement dat ik even wil aanhalen, is de bezorgdheid bij het hele artsenkorps dat we er met onderhavige ontwerpen in zouden moeten slagen om de verzekeringspremies die de medici en paramedici moeten betalen, niet te laten verhogen. Voor een stuk hangt daar zeer veel van af. De medici en paramedici verwachten echt dat we daar met het ontwerp toch iets aan doen. Zo niet zullen wij voor een deel van de ontwerpen missen wat wij betracht hebben. Dat kan toch echt niet de bedoeling zijn.

 

Mevrouw de minister, ik heb in een korte uiteenzetting zeer duidelijk de positieve elementen aangehaald. Ik heb ook getracht een aantal overblijvende pijnpunten naar voren te brengen. Ik herhaal echter zeer uitdrukkelijk dat de grote verdienste van het ontwerp is dat het er nu eindelijk is. We hebben nu eindelijk de tegenhanger van de wet op de patiëntenrechten. Vanuit onze fractie zijn wij voor een stuk tevreden dat het dossier nu wel degelijk afgehandeld is. Wat ons betreft is het ontwerp echter nog niet perfect. Wij zullen dat straks ook via ons positief kritisch stemgedrag laten blijken.

 

17.08  Jacques Otlet (MR): Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, de nombreux pays ont mis en place, quoique dans une mesure variable, un régime devant permettre aux patients d'obtenir plus facilement une indemnisation de leurs dommages.

 

Alors que certains ont fait le choix de simplement inciter les parties à parvenir à un accord amiable, parfois grâce à un recours à des instances extrajudiciaires reconnues, d'autres ont purement et simplement institué un régime d'indemnisation automatique pour tous les dommages, comme par exemple dans les pays scandinaves.

 

En Belgique, depuis la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, nous avons revendiqué la nécessité d'obtenir une loi sur la responsabilité médicale. En effet, avec des actes de technique médicale de plus en plus sophistiqués, des procédures judiciaires de plus en plus lourdes et un contexte sociétal de plus en plus revendicatif, il s'imposait de créer dans notre arsenal légistique une notion nouvelle, celle de la responsabilité sans faute.

 

Cette réflexion a souffert de nombreuses péripéties pendant dix ans. Les deux questions centrales dans ce dossier étaient, d'une part, le maintien ou l'abrogation de la responsabilité civile et, d'autre part, le financement du système. La loi du 15 mai 2007, dite de la voie unique nous a toujours posé problème, car elle abrogeait la responsabilité civile. Il n'y avait donc plus pour la victime qu'un seul recours possible, le Fonds, et l'ensemble des dommages étaient couverts.

 

Certes, il s'agissait d'un guichet unique et d'une couverture uniforme des risques, mais les inconvénients étaient aussi interpellants: une réparation nécessairement limitée, même s'il y avait faute, une déresponsabilisation des prestataires de soins, le risque de favoriser les pratiques douteuses et une distorsion certaine entre le pénal qui, lui, était maintenu et le civil qui, lui, était supprimé.

 

En consacrant le libre choix de la victime de solliciter le dommage soit devant le Fonds soit devant le juge, le retour à un système à deux voies, avec maintien de la responsabilité civile, nous apparaît plus respectueux des droits du patient.

 

Le MR avait d'ailleurs concrétisé cette autre vision dans une proposition de loi déposée en janvier 2003. Bien entendu, s'il y a contestation de la procédure amiable, la victime pourra toujours s'adresser au juge. Il y a donc bien un recours à deux voies.

 

La deuxième question était relative au financement du système.

 

Quel budget? Qui allait payer? La collectivité, les médecins, les patients? L’option finalement retenue est un financement par l’État par le biais d’un montant annuel à charge des frais d’administration de l’INAMI. Le projet de loi à l’examen a un coût évalué par le KCE à 19,4 millions d’euros à vitesse de croisière. La première année, le coût devrait se situer aux alentours de 5,3 millions, compte tenu des dépenses liées à la mise en place du Fonds et 12,5 millions sont prévus en 2011. Cela étant, force est de constater que rien n’a été décidé pour les années suivantes. Il faudra bien entendu évaluer et adapter le système si nécessaire.

 

Le projet à l’examen présente les avantages suivants: l’intervention de la solidarité nationale en cas d’accident médical sans responsabilité, l’accessibilité, le fait d’éviter autant que possible le recours au juge et de favoriser les règlements amiables. En outre, la méthode est rapide et efficace pour obtenir l’avis du Fonds et, le cas échéant, l’indemnisation. Il garantit aux patients victimes d’un accident médical une indemnisation effective du préjudice subi, et cela que la responsabilité du prestataire de soins soit engagée ou non.

 

Les auditions d’experts organisées par la commission on fait apparaître cependant quelques remarques auxquelles nous souhaitons apporter des éclaircissements. La première était relative à l’obligation d’assurance. Le projet ne prévoit pas d’obligation d’assurance pour les médecins, ce qui suscite toujours leur mécontentement et qui a provoqué de nombreuses réactions lors des auditions. Il n’y a pas non plus de disposition accordant aux médecins un droit à être assuré par l’intervention d’un bureau de tarification. Néanmoins, pour mémoire, c’est le code de déontologie des médecins qui prévoit l’obligation pour les médecins de couvrir leur responsabilité professionnelle. L’Ordre des médecins sera donc sollicité pour obtenir un état des lieux sur le respect de cette obligation. Par ailleurs, nous retenons qu’une évaluation est prévue sur ce point et que, le cas échéant, nous pourrons revenir sur cet aspect si l’évaluation ne nous donnait pas satisfaction.

 

La deuxième remarque porte sur la couverture ou non des interventions chirurgicales esthétiques. Il a été décidé de ne couvrir que les dommages provoqués par des prestations remboursables par l’assurance maladie, ce qui n’empêche pas un recours devant les tribunaux dès lors qu’il y aurait faute dans le chef d’un prestataire. Nous soutenons bien entendu cette restriction pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’esthétique n’est pas couverte par l’assurance maladie-invalidité. Les aléas esthétiques sont difficilement appréciables: quelles sont les normes en la matière, qui peut juger de la normalité d’un aléa esthétique? L’insuccès d’une prestation esthétique est-elle un critère d’anormalité? Il n’était donc pas opportun à ce stade de mettre à charge de la solidarité nationale l’indemnisation de prestations qui relèvent de la pure esthétique, sauf lorsqu’elles sont réparatrices.

 

Troisième remarque: la composition du conseil d'administration du Fonds.

 

La composition initiale du Fonds nous posait problème quant à la professionnalisation, l'indépendance et l'impartialité de ses membres dans le domaine de la prise de décision et/ou de l'évaluation des cas. Par ailleurs, nous déplorions le manque de représentation des médecins au sein de conseil d'administration. Deux amendements de la majorité nous ont permis de nous rallier au texte en y ajoutant deux professeurs spécialisés en droit médical ainsi qu'un médecin spécialisé en hygiène hospitalière.

 

La quatrième remarque concerne la gratuité de la procédure devant le Fonds.

 

Nous espérons en effet qu'il n'y aura pas d'instrumentalisation du dispositif via cette gratuité. Si l'évaluation de la loi en démontrait le contraire, il y aurait bien entendu lieu de placer des balises à cette situation.

 

In fine, nous voulions encore insister sur la communication à l'égard des patients. Les auditions ont suffisamment insisté sur ce point et il ne faut bien sûr pas susciter de fausses attentes dans le chef des patients en faisant croire que désormais tout peut être indemnisé.

 

Permettez-moi encore un mot sur les propositions de loi qui étaient jointes au présent débat et qui portaient sur l'indemnisation des patients victimes de contamination par le virus de l'hépatite ou du HIV à la suite d'un accident transfusionnel ou des personnes ayant subi un dommage posé par la Thalidomide avant le 31 décembre 1965. Nous rappelons que ce débat reste plus que jamais à l'ordre du jour de notre commission, ainsi que Mme la ministre s'y est engagée. Nous trancherons ce débat à l'issue de l'étude commandée au KCE relative à ce point.

 

Pour conclure, monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, le groupe MR apportera son soutien à ce texte car nous sommes convaincus que les victimes de prestations de santé seront rapidement et correctement indemnisées sans supporter de longues et coûteuses procédures judiciaires.

 

17.09  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, collega’s, hoewel onze fractie het uitgangspunt van dit wetsontwerp steunt, namelijk ervoor zorgen dat mensen geen jarenlange gerechtelijke procedure moeten doorlopen alvorens een schadevergoeding te krijgen, blijven er voor ons toch een aantal onduidelijkheden over die de toepassing van het wetsontwerp kunnen bemoeilijken. Een ervan is de financiering van het Fonds, die jaarlijks wordt bepaald door de Ministerraad. Het is onze fractie en bepaalde groepen die tijdens de hoorzittingen aan bod zijn gekomen, niet duidelijk wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Kunnen personen die terecht een aanvraag indienen er op die manier wel echt zeker van zijn dat zij ook een effectieve schadevergoeding zullen uitbetaald krijgen? Dat is mijn eerste bedenking.

 

Mijn tweede bedenking gaat over de procedure voor het Fonds. Het is een zeer ingewikkelde procedure. Wij dringen er bij de minister op aan dat zij de inwerkingtreding gepaard zou laten gaan met een zeer duidelijke informatiecampagne om te vermijden dat mensen hun weg naar het Fonds niet vinden en om ervoor te zorgen dat vooraf duidelijk is in welke gevallen het Fonds een schadevergoeding kan uitbetalen en in welke gevallen niet.

 

Een andere onduidelijkheid — ik heb het hier vandaag nogal gehoord — is de definitie van medisch ongeval zonder aansprakelijkheid, de basis van het wetsontwerp. Zowel de Raad van State als verschillende juristen hebben opgemerkt dat de definitie, zoals omschreven in het wetsontwerp, op een zodanige manier kan worden geïnterpreteerd dat ze slaat op ongevallen waarin de medische verantwoordelijkheid eigenlijk wel speelt. Bovendien is de definitie zo ruim dat ook zaken die geen rechtstreeks verband houden met het ongeval voor een schadevergoeding in aanmerking zouden kunnen komen.

 

De minister heeft in de commissie geantwoord dat de definitie bewust zo ruim gehouden werd om het Fonds de mogelijkheid te geven om zijn eigen rechtspraak te ontwikkelen, maar daar knelt volgens ons het schoentje. De raad van bestuur, die verantwoordelijk is voor het uitstippelen van het vergoedingsbeleid van het Fonds, is een politiek samengesteld orgaan en die samenstelling biedt volgens ons onvoldoende garanties dat de leden over de relevante kennis beschikken om de hen opgelegde taak tot een goed einde te brengen. Om die reden heb ik, samen met de heer Bultinck, het amendement aangehouden dat een minder politieke samenstelling bepleit, met meer experts, om op die manier de politieke inmenging en verzuiling tegen te gaan.

 

Omwille van het belang van de patiënt volgen wij de redenering van de regering dat een nieuwe procedure noodzakelijk is. Gezien de aangehaalde redenen zijn er volgens ons voldoende elementen voorhanden om te besluiten dat het voorliggend wetsontwerp niet de juiste manier is om deze schuldloze schadevergoeding te regelen.

 

Onze fractie zal zich onthouden of, zoals de heer Bultinck het noemt, positief kritisch zijn.

 

17.10  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, je voudrais d'abord remercier le rapporteur. Je me joindrai aussi à ses remerciements à l'égard des services qui ont réalisé un excellent rapport dans une matière qui n'est pas simple.

 

Madame la ministre, oserais-je dire "Enfin, ça y est!"? L'histoire m'incite à la prudence car un texte avait déjà été voté sans être appliqué. Attendons donc peut-être le jour J, le jour où cette loi sera enfin appliquée!

 

Les attentes des victimes et des prestataires de soins sont majeures en ce qui concerne ce Fonds d'indemnisation.

 

Oserais-je rappeler l'année 1992? Certains collègues, dont Mme Avontroodt ou M. Otlet, ont évoqué quelques dates mais c'est, en fait, en 1992 que les groupes interuniversitaires ont débuté ce travail. Par la suite, les premières propositions de loi ont été déposées.

 

Il faut rendre à César ce qui appartient à César! Il ne fait plus partie de notre groupe aujourd'hui, car il a été appelé à d'autres missions, mais c'était Benoît Drèze, pour le cdH, qui avait déposé le tout premier texte concernant le Fonds d'indemnisation. Cela fait donc dix-huit ans. Ce laps de temps est une belle illustration de la patience dont il faut parfois faire preuve pour voir certains dossiers aboutir, sur le plan politique en général et au niveau du parlement en particulier.

 

Je voudrais insister sur les trois points qui me semblent les plus importants au niveau des acquis de cette loi. Je m'attarderai ensuite sur les points qui ont été discutés en commission. Enfin, j'aborderai la vigilance dont il faudra faire preuve dans le futur.

 

Les trois acquis les plus importants pour les patients, pour les victimes sont, d'abord et avant tout, d'avoir permis un système à deux voies: la solidarité et le maintien du droit commun. Le cdH l'avait précédemment déjà soutenu. Lors du vote de cette loi, M. Demotte insistait déjà sur ce système à deux voies.

 

Le deuxième acquis est l'indemnisation intégrale sans plafond ni franchise. Il demeure certes une restriction de taille: les seuils de gravité; j'y reviendrai.

 

Enfin, le troisième acquis, l'accessibilité, est particulièrement positif. En effet, la charge de la preuve pèse particulièrement lourd sur les victimes; or, l'instruction du dossier serait permise en cas de prestation de santé et de dommage. Il s'agirait d'un rôle majeur pour les victimes vu la gratuité de cette instruction et la fonction de médiation.

 

Le travail fut important. Plusieurs avancées positives peuvent être relevées: avant tout, une maximisation de la sécurité pour les patients et les victimes, notamment en termes de délais modifiés; la suspension de la prescription lors de la négociation à l'amiable; la nouvelle composition avec l'adjonction d'un médecin hygiéniste et des juristes.

 

Une autre avancée est le fait d'éviter les abus de la part des assureurs proposant une offre insuffisante à la victime, sachant que le Fonds est chargé de pallier la carence.

 

Madame la ministre, chers collègues, ce n'est pas parce qu'il a fallu attendre pendant 18 ans ce projet de loi, qui deviendra tout à l'heure – j'espère – une loi, qu'il ne mérite plus une particulière vigilance de la part du politique. Effectivement, divers points méritent une attention spéciale, voire certaines nouvelles modifications dans le futur.

 

Il conviendra de conserver de la vigilance quant à l'opérationnalité de ce Fonds. Certains ont rappelé tout à l'heure, et je les rejoins, que ce point est crucial pour les patients.

 

Les seuils de gravité constituent aussi un élément important. Ils sont très élevés et, de ce fait, beaucoup de victimes seront exclues. Selon les représentants des patients, notamment les associations et les mutuelles, près de 90 % des victimes d'aléas thérapeutiques seront exclues compte tenu des seuils de gravité retenus.

 

Certes, ces seuils ont été retenus pour des raisons budgétaires. En même temps, il me semble primordial que ces limites d'intervention du Fonds fassent l'objet d'une communication sans aucune équivoque. Sinon, cela reviendrait à donner de faux espoirs aux patients. J'espère qu'à l'avenir, nous pourrons abaisser ces seuils. Tout le monde reconnaîtra aujourd'hui qu'ils sont tout sauf trop bas.

 

Nous devrons aussi nous montrer vigilants quant à la définition qui a été retenue du dommage anormal, dans le sens où il est défini comme "n'aurait pas dû se produire". Les avis juridiques convergent, comme nous l'avons entendu au cours des auditions. Il nous reste à savoir si une définition basée sur un haut degré de probabilité ne devra pas être préférée par la suite.

 

Notre vigilance devra aussi porter sur les prestataires. Une jurisprudence va se construire, mais il ne faudrait pas non plus que les protestations fusent contre eux. Cela conduirait alors à une augmentation des primes d'assurance en responsabilité civile et à une multiplication des recours judiciaires. De plus, madame la ministre, si un juge conclut que ce n'est ni un aléa ni une réelle faute, quel sera le sort réservé aux patients par le Fonds?

 

Enfin, nous devrons être attentifs sur le plan politique. Nous ne le dirons jamais assez: il est essentiel que les personnes soient indemnisées lorsqu'elles sont en quelque victimes de la fatalité. Mais l'enregistrement des données permettra aussi de pouvoir influer en amont sur les aléas et les accidents thérapeutiques. Plus encore que le Fonds d'indemnisation, il s'agira d'une plus-value importante pour les victimes.

 

Je conclurai en vous disant que le cdH soutiendra cette loi car nous sommes convaincus de son bien-fondé pour les victimes. De plus, j'espère que ce ne sera pas une occasion manquée pour ceux qui sont de grandes victimes oubliées. Je pense plus particulièrement à ceux pour lesquelles le dommage est clairement établi: les victimes de la Thalidomide et du Softenon, mais également les personnes qui ont contracté le virus de l'hépatite C après une transfusion de sang ou de dérivé sanguin.

 

Celles-ci sont aujourd'hui fortement discriminées. En effet, les personnes qui ont contracté un autre virus, le sida notamment, à la suite d'une transfusion de produits sanguins, bénéficient déjà d'une indemnisation depuis plusieurs années. Nous ne pouvons rester aveugles ou myopes par rapport à cette situation discriminante.

 

Les amendements que j'ai déposés n'ont pu être suivis. J'espère qu'à l'avenir, nous pourrons faire les avancées auxquelles le cdH tient particulièrement. Madame la ministre, vous avez vous-même pris des engagements et vous pouvez compter sur nous pour avoir une vigilance sans pareil afin que ceux-ci soient tenus.

 

17.11  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, chers collègues, nous attendions avec impatience une version qui puisse se concrétiser et organiser un Fonds d'indemnisation pour les victimes d'aléas thérapeutiques. Il devenait insupportable que les victimes d'erreurs médicales doivent attendre des années et se battre face à des compagnies d'assurances ou des acteurs ne voulant pas reconnaître leur responsabilité avant d'obtenir le dédommagement auquel elles ont droit.

 

En 2007, un projet a été présenté à la va-vite, alors que des propositions de loi étaient sur la table et qu'on aurait pu prendre le temps d'un vrai débat et élaborer une loi. Les réalités politiques sont telles qu'en 2007, un projet de loi a été adopté qui s'est avéré inapplicable. Le travail a donc dû être recommencé.

 

Ecolo-Groen! soutiendra le projet qui nous est soumis aujourd'hui, tout en relevant qu'il faudra accorder une attention particulière à certains détails mais aussi à plusieurs éléments importants qui ont été soulevés en commission, lors de l'examen du projet. Certains aspects requerront une évaluation, tandis que d'autres nécessiteront la prise de dispositions complémentaires.

 

Nous soutiendrons ce projet parce que la victime d'un aléa thérapeutique pourra directement être prise en compte et bénéficier d'une indemnisation. La détermination de la responsabilité, du montant et de la manière du dédommagement fera l'objet de discussions et de négociations qui se dérouleront sans qu'elle n'ait à en subir les délais d'attente et les complexités y afférentes.

 

Par ailleurs, ce projet réintroduit la possibilité d'user des deux voies en fonction de ce que la personne estime le plus approprié pour elle: la voie du Fonds ou la voie judiciaire.

 

Un élément nécessitera une attention particulière et une évaluation, à savoir le seuil d'incapacité donnant droit à l'intervention du Fonds. Il est apparemment relativement élevé par rapport au nombre de victimes d'aléas thérapeutiques.

 

Notre position est donc d'approuver ce projet dans une première phase. Une enveloppe budgétaire déterminée est prévue pour la concrétisation de celui-ci. Il conviendra de procéder à des évaluations et, sans doute, d'améliorer et de diminuer ce seuil pour parvenir à couvrir la majorité des accidents ou des aléas qui se produisent.

 

Les formulations contenues dans le projet font essentiellement référence à l'incapacité professionnelle. Or, il serait intéressant de prendre en compte les incapacités de la vie quotidienne, de la vie ménagère, de la vie scolaire. À cet égard, il s'agira aussi de déterminer correctement les victimes, la manière et le lieu où se manifestent les problèmes et la spécificité des aides dont les personnes ont besoin à la suite d'erreurs thérapeutiques qui ne porteraient pas préjudice à leur travail, parce qu'elles ne travaillent pas, mais parce qu'elles méritent également d'être prises en compte via le Fonds d'indemnisation.

 

Eu égard à ces éléments qui ont été discutés, l'intention est de dénombrer les cas, de les évaluer ainsi que d'apporter des améliorations.

 

Un autre point nous pose problème dans la formulation, mais à nouveau, nous considérons être face à une première étape: il s'agit de tout ce qui concerne les maladies nosocomiales. Seront-elles considérées comme des erreurs qui ne devraient pas se produire? Partant de là, de quelle manière la responsabilité sera-t-elle déterminée en sachant que des pratiques et des actes médicaux entraînent davantage de risques que d'autres?

 

Il s'agira de répertorier les dommages subis par les patients victimes de maladies nosocomiales et d'évaluer, d'une part, ce que cela représente pour eux et, d'autre part, comment les prestataires de soins, le Fonds et les hôpitaux assument leurs responsabilités.

 

L'une de nos préoccupations est la capacité de remboursement des sommes avancées par le Fonds par un prestataire ou une institution de soins lorsque sa responsabilité a été reconnue. Si les dispositions prévues, les contraintes imposées au Fonds ne permettent pas de récupérer cet argent, ce Fonds sera rapidement mis en faillite, d'où la nécessité de suivre le processus et d'évaluer de quelle manière chacun assume ses responsabilités. En tout cas, le patient ne doit pas être lésé.

 

Par ailleurs, selon nous, un élément fondamental manque par rapport au projet de 2007: l'obligation d'assurance imposée aux prestataires de soins.

 

À cet égard, à l'exception des représentants des compagnies d'assurances, tous les intervenants préconisaient cette obligation. Néanmoins, il n'est apparemment pas évident de l'organiser, la contrôler et de garantir l'accès et le droit de chacun à cette assurance.

 

Madame la ministre, vous avez dit que vous lanciez un groupe de travail pour réfléchir à cette question et trouver des réponses. Ecolo-Groen! va poursuivre la réflexion en la matière. La piste que nous envisagions et envisageons toujours est de lier l'agrément des prestataires de soins à la souscription d'une assurance en responsabilité civile, ce qui permettrait de vérifier qu'ils sont bien assurés.

 

Malheureusement, rien n'est aussi simple. Il faudra aussi veiller à ce que les montants des assurances, les actes couverts par ces assurances laissent aux médecins la latitude de poser les choix nécessaires à l'exercice de leur profession et à la prise en compte des besoins des patients. Par ailleurs, on devra aussi prendre en compte les complexités variées des différentes disciplines assurées par ces prestataires de soins.

 

Vu les engagements que vous avez pris en commission, vu le fait que des dispositions complémentaires et parallèles peuvent être déposées, ce à quoi nous allons contribuer, pour compléter le dispositif mis en place par cette loi, nous allons approuver le projet. Nous regrettons que certains des amendements que nous avions déposés aient été refusés alors qu’ils semblaient rejoindre vos préoccupations, madame la ministre, d’après ce que nous avons entendu dans les discussions en commission et dans vos réponses. Ils seront réintroduits à brève échéance. Les délais des travaux et les relations majorité-opposition rendent parfois les choses compliquées, tout comme des accords dans la majorité qui peuvent freiner des modifications.

 

Je voudrais insister sur un dernier point important, l’information de la population. Beaucoup croient qu’il existe déjà un Fonds d’indemnisation et pas mal de journalistes le croient aussi. Je me souviens avoir signalé à l’un ou l’autre que nous étions en train de travailler à un Fonds d’indemnisation des aléas thérapeutiques, dans l’indifférence générale, alors que c’est un sujet important pour les citoyens, et on me répondait que cela existait depuis longtemps. Le travail d’information sera nécessaire. La presse ne suffira pas: on sait qu’on ne lit pas assez les journaux. Vu les cas qui ne seront pas concernés ou les démarches à accomplir par les patients, il faut que cette information soit prodiguée par les hôpitaux, par tous les lieux où un citoyen belge sera en contact avec un professionnel des soins, de manière collective ou individuelle. Il faudra prévoir les moyens financiers, humains et stratégiques pour toucher le plus grand nombre de personnes possible.

 

Le dernier point concerne la prise en compte des victimes du Softenon, les victimes de perfusion ayant attrapé une hépatite C. On en a parlé en commission et ce sont deux problèmes très importants auxquels nous sommes tous sensibles et auxquels nous voulons tous apporter une réponse. Il était difficile d’y répondre par ce projet de loi car on ne peut indemniser des victimes via ce Fonds avec un effet rétroactif pour certaines personnes, certaines maladies ou erreurs médicales que nous connaissons bien.

 

Il est vraiment nécessaire de créer un Fonds d'indemnisation spécifique pour les personnes qui ont été contaminées ou victimes d'erreurs médicales et qui ne rentrent pas dans le cadre du Fonds actuel. Nous devons assumer notre responsabilité du passé.

 

Madame la ministre, vous vous êtes engagée à travailler sur cet aspect et à demander au KCE d'évaluer le nombre de ces personnes et le coût des engagements que nous pourrions prendre à leur égard. Nous vous soutiendrons dans la mise en place de ce dispositif. Il faut soulager les souffrances de ces personnes qui se sont sans doute senties oubliées depuis des années. Ces personnes ont peut-être tendance à croire qu'elles sont concernées par ce Fonds d'indemnisation des erreurs médicales. Mais ces erreurs se sont produites auparavant, et c'est donc un autre fonds qui devra les indemniser.

 

17.12  Laurette Onkelinx, ministre: Monsieur le président, chers collègues, vous avez devant vous une femme heureuse, à titre privé mais aussi en ma qualité de ministre de la Santé publique.

 

Comme tous ceux qui se sont exprimés aujourd'hui, je sais combien ce projet est attendu par les victimes d'erreurs ou d'accidents médicaux.

 

Mme Nyssens sait que dans les procédures judiciaires, qui durent des années – une période de dix ans étant courante en cette matière –, les victimes d'aléas médicaux doivent se battre contre des compagnies d'assurances, avec des expertises et des contre-expertises qui ajoutent finalement une violence aux problèmes qu'elles vivent au quotidien.

 

Il nous fallait dès lors agir. Je suis heureuse qu'à la suite du travail réalisé au sein du gouvernement ainsi qu'au parlement avec la prise en compte d'amendements, nous obtenions un très large consensus. Grâce à cela, cette loi pourra être d'application à très court terme.

 

Je remercie Mme le rapporteur pour le travail réalisé et les services rendus et je voudrais donner quelques indications aux différents intervenants. Madame Avontroodt, ce rapport est effectivement très important, notamment par la jurisprudence qui devra nécessairement préciser certains termes de la loi. Dans le cadre des travaux, nous avons par exemple précisé, de manière très pointue, dans quels lieux la loi allait pouvoir s'appliquer. Je pense notamment à la question des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, aux lits qui dépendent du fédéral ou des Régions. Vous savez qu'en Belgique, rien n'est simple en la matière! Tout cela est précisé de manière très pointue dans le rapport de nos travaux.

 

Nous avons aussi expliqué pourquoi il y avait exclusion des prestations de soins à caractère esthétique. La présidente de la commission me disait que le travail allait de toute façon être entamé en commission de la Santé pour ce qui concerne le cadre relatif aux prestations esthétiques. Je vous précise à cet égard que la seule chose exclue est l'indemnisation de l'aléa thérapeutique à la suite d'une prestation de soins à caractère purement esthétique. La victime d'une faute peut bien entendu toujours se retourner contre le prestataire. C'est une évidence! Je tenais à le rappeler.

 

Que couvrons-nous ou qu'excluons-nous de la responsabilité du fait des produits défectueux? Une loi existe déjà en la matière. Il me semble que celle-ci donne entière satisfaction. Nous avons également explicité dans le rapport pourquoi nous ne prévoyons pas de présomption de lien causal entre la prestation de soins et le dommage.

 

Oui, madame Avontroodt, le travail de la commission et toutes les précisions du rapport seront importants pour la jurisprudence.

 

Madame Van Daele, le dossier a bien évolué. Nous devrons donc faire attention à l'embouteillage. Il est vrai que lorsque les dispositifs prévus par la loi seront d'application, nous devrons être prêts: il faudra que le Fonds dispose du personnel nécessaire pour accueillir tous les bénéficiaires. Je précise que l'application concerne les victimes au jour de la publication de la loi. Ainsi, entre le moment de l'application de la loi et le moment où le Fonds recevra les demandes, un certain délai interviendra durant lequel un afflux de demandes pourrait arriver. Il conviendra donc de se montrer très attentifs pour éviter tout embouteillage défavorable aux victimes.

 

Madame Lambert, vous avez raison de souligner que le régime actuel ordinaire de la responsabilité civile est inadéquat pour le risque médical: il était nécessaire d'inventer ce nouveau système, tout à fait particulier, qui nous faisait encore défaut en Belgique. Les explications, notamment juridiques, dispensées en commission permettront d'ouvrir ce nouveau pilier de la sécurité sociale.

 

Monsieur Bultinck et d'autres, vous m'interrogez sur le financement suffisant et vous avez raison. Vous avez vu combien j'ai été précise au sujet de la montée en puissance des moyens nécessaires au fonctionnement du Fonds. Le gouvernement fédéral a déjà prévu un budget pour 2010 et 2011. Il va de soi que le parlement n'accepte pas qu'un ministre de la Santé, quel qu'il soit, brade les moyens au détriment du Fonds, donc au détriment des victimes.

 

Monsieur Otlet et madame Gerkens, vous avez raison de parler de cette problématique de défaut d'assurance chez les prestataires.

 

C'est un vrai problème. Je voudrais que nous arrivions à court terme à mettre en œuvre cette obligation d'assurance. Le rapport explique pourquoi ce n'était pas possible à travers ce projet de loi, mais nous allons y travailler avec les prestataires et les assurances. Néanmoins, cette tâche sera un peu compliquée, pour les raisons que j'ai données en commission.

 

Cela dit, j'en profite pour évoquer le rôle que le Fonds pourra jouer en tant que filet de sauvetage en faveur des victimes de prestataires qui ne sont pas assurés. En effet, le Fonds pourra intervenir à leur place et être subrogé dans leurs droits en se retournant contre le prestataire qui n'est pas assuré à titre individuel. Heureusement, ce phénomène n'est pas courant.

 

Je remercie Mme Smeyers. Je sais, pour en avoir discuté avec elle en commission, qu'elle aurait voulu certaines adaptations de la loi. Mais nous n'avons pas pu la suivre à cet égard, et le rapport montrera très précisément pour quelles raisons. En tout cas, je la remercie de sa critique constructive.

 

Pour répondre à Mme Fonck, je lui dirai que j'entends bien ses appels à la vigilance. Il faudra, bien entendu, évaluer la nouvelle loi sur tous les points qu'elle a cités. Comme Mme Gerkens, elle a parlé des victimes de la thalidomide et de transfusions sanguines qui ont contracté l'hépatite C ou le sida et qui ne sont pas couvertes par les dispositions du Fonds d'indemnisation sida. Comme je m'en suis expliquée en commission, il était impossible de tout prévoir dans le cadre de cette loi qui ne concerne pas les médicaments mais les victimes d'erreurs thérapeutiques, après la publication de ladite loi.

 

Cela étant dit, j'ai pris des engagements que je tiendrai. C'est ainsi que le Centre d'expertise, le Kenniscentrum, a été chargé pour les victimes de transfusions sanguines d'une étude urgente. Il espère pouvoir remettre ses conclusions pour juin 2010.

 

Il a des références, notamment en France où, après un certain temps de fonctionnement, ce Fonds d'indemnisation a reçu la mission complémentaire de rencontrer la problématique des victimes de l'hépatite C et du virus du sida. En fonction du résultat de cette étude, une demande sera introduite lors de l'élaboration du budget 2011.

 

Pour ce qui concerne les victimes de la thalidomide, je suis en négociation avec elles. Je les ai encore rencontrées mardi dernier. J'espère faire une proposition au gouvernement et leur faire une proposition à très court terme.

 

Madame Gerkens, je serai claire au sujet des maladies nosocomiales. Celles-ci sont évidemment prises en compte. Qu'il n'y ait pas d'inquiétude à ce sujet! C'était vraiment une nécessité sous peine de voir cette loi perdre de l'intérêt.

 

Par ailleurs, vous avez raison en ce qui concerne l'information. Il nous faudra être très précis et ne pas se baser sur une information ponctuelle donnée par les médias à l'occasion de la sortie de la loi, mais aller à la rencontre des patients, dans les hôpitaux, etc. pour les tenir au courant de l'existence de ce Fonds.

 

En termes de timing, ces deux projets de loi seront examinés au Sénat. Nous en sommes à l'étude des arrêtés d'application. Mon espoir est que ce Fonds puisse recueillir les premières demandes des patients dès septembre prochain.

 

Il me reste à vous remercier pour le travail très positif réalisé en commission.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen van het wetsontwerp nr. 2240. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2240/7)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 2240. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2240/7)

 

Het wetsontwerp telt 35 artikelen.

Le projet de loi compte 35 articles.

 

*  *  *  *  *

Amendement déposé:

Ingediend amendement:

 

Art. 7

  • 52 - Sarah Smeyers cs (2240/5)

*  *  *  *  *

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het aangehouden amendement, het aangehouden artikel en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'amendement et l'article réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

Réservé: le vote sur l'amendement et l'article 7.

Aangehouden: de stemming over het amendementen en artikel 7.

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 - 6, 8 - 35.

Adoptés article par article: les articles 1 - 6, 8 - 35.

*  *  *  *  *

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen van het wetsontwerp nr. 2241. De door de commissie verbeterde tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2241/2)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 2241. Le texte corrigé par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2241/2)

 

Het wetsontwerp telt 4 artikelen.

Le projet de loi compte 4 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 4 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 4 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

18 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van artikelen 2 en 3 van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie (2386/1-3)

18 Projet de loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application des articles 2 et 3 de la loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe (2386/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

18.01  Jean-Jacques Flahaux, rapporteur: Monsieur le président, étant donné que le débat a été très bref, environ une minute, tenant en une question posée par la présidente elle-même, je m'en réfère à mon rapport écrit.

 

18.02  Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, cette loi ne nous pose pas de problème en soi.

 

Puisque le rapporteur n'a pas lu son rapport, je vais rappeler, pour l'information de tous, qu'il s'agit de valider les arrêtés royaux qui ont été pris en exécution de la loi spéciale, votée en octobre 2009, qui donnait des pouvoirs spéciaux au Roi pour gérer la pandémie de grippe.

 

Il s'agit donc d'avaliser des arrêtés royaux pris en octobre, novembre 2009 sur la transmission de banques de données, sur les modalités de prescription de médicaments et sur le nombre de dons de sang admissible annuellement pour augmenter les possibilités de dons.

 

Notre groupe va s'abstenir sur ce vote car nous voulons rester cohérents avec notre abstention précédente. Je vous rappelle que nous avions été les seuls à nous abstenir lors du vote de cette loi donnant des pouvoirs spéciaux au Roi. Madame la ministre, vous vous en rappellerez, nous estimions à l'époque que le dispositif était disproportionné. Nous n'étions pas du tout excessifs dans nos propos. Nous étions d'accord sur la nécessité de prévoir des mesures pour maîtriser la pandémie et mettre la population à l'abri mais, étant donné que nous savions déjà que cette maladie était sans grande gravité ‑ une grippe bénigne même si très contagieuse ‑, nous avions estimé que le dispositif que vous vouliez mettre en place était exagéré.

 

Au nom de mon groupe, je voulais faire à nouveau le point. Cela permet aussi de savoir ce qui s'est dit en commission Santé sur la gestion de cette pandémie. J'estime important qu'il y ait un retour sur le sujet.

 

Madame la ministre, vous avez heureusement négocié une diminution du nombre de vaccins fournis par la firme.

 

On n’a pas cédé à une dramatisation excessive dans la campagne de vaccination, elle est restée volontaire et nous y sommes pour quelque chose pour avoir mis le holà, afin d’éviter la dramatisation. Mais nous avons tous subi des pressions: vos services, le groupe Influenza, tous ont subi des pressions visant à dramatiser cette pandémie. On peut se demander qui a donné à cette pandémie une telle gravité. Quand on voit le lien avec les gains immenses de l’industrie pharmaceutique dans la vente des vaccins, on est en droit d’émettre des doutes quant à l’indépendance de certains experts de l’OMS, de l’Union européenne et même au niveau belge envers les pressions qui auraient pu être exercées et quant au défaut d’imperméabilité entre les milieux pharmaceutiques et les institutions de santé publique. Je ne plaide pas ici pour délégitimer ces institutions mais au contraire pour être sûre qu’elles conservent leur légitimité.

 

Nous avons demandé en effet une enquête indépendante; d’autres l’ont demandée aussi. Les parlementaires du Conseil de l’Europe l’ont obtenue. Elle va avoir lieu, vous nous l’avez confirmé, au niveau de l’OMS et de l’Union européenne. Nous demandons – ce que vous avez promis – une évaluation finale en Belgique du dispositif qui a été mis en œuvre, de son efficacité et de la qualité de sa gestion. Il n’empêche que nous nous trouvons aujourd’hui avec cinq millions de doses de vaccin inutilisées et payées, qui seront probablement inutilisables dans la mesure où le virus, s’il revient, peut avoir muté. Vous dites que les adjuvants tiennent cinq ans mais vous nous avez parlé d’un prochain vaccin contre la grippe saisonnière qui intégrerait déjà le virus A/H1N1. Se dirige-t-on vers la commande de nouveaux vaccins? Ce sera peut-être inévitable.

 

Tout cela nous laisse un goût amer. Nous faisons don de 1,2 million de doses de vaccin à des pays en voie de développement. Je voudrais savoir s’il existe un réel besoin dans ces pays et si cela rencontre des enjeux essentiels de santé publique pour eux. Nous avons aussi 1,5 million de personnes vaccinées mais leur immunisation est de très courte durée alors que beaucoup de gens qui ont été en contact avec le virus sont sans doute immunisés à vie.

 

Madame la ministre, pour tirer les leçons de la gestion de la pandémie, j'aimerais insister brièvement sur trois points.

 

Premièrement, nous pouvons déjà conclure qu'il faut mettre en œuvre des règles de gouvernance qui assurent l'imperméabilité entre les institutions de santé publique et les industries pharmaceutiques.

 

Deuxièmement, nous devons prévoir des clauses de retrait dans les contrats d'achat des vaccins.

 

Enfin, et notre groupe y tient beaucoup, il convient de réfléchir à la santé publique sans être toujours obnubilé par l'hypermédicalisation de la maladie. Quand elle est bénigne, nous devons renforcer les résistances de l'organisme, et non augmenter sa dépendance aux médicaments. Or nous avons vu, ces derniers jours, à quel point le Belge était devenu dépendant aux médicaments. Les dépenses en ce domaine sont de plus en plus difficiles à supporter par la sécurité sociale et par les ménages. Nous devrons donc aller jusqu'au bout de cette réflexion.

 

18.03  Laurette Onkelinx, ministre: Je ne vous répondrai pas à ce sujet, car nous en avons dialogué abondamment en commission. Le rapport en témoigne.

 

Simplement, vous avez dit en commission que l'OMS allait probablement annoncer la postpandémie. Je suis allée à l'Organisation mondiale de la Santé à l'occasion d'un autre débat mercredi dernier. Le comité d'experts internationaux venait d'avoir lieu. Ils ont décidé de ne pas déclarer la postpandémie, parce que la pandémie se maintenait. Pas mal de pays d'Asie du Sud-Est connaissent ainsi encore des difficultés à cet égard.

 

Par ailleurs, ces experts expriment certaines craintes, car dans certains pays comme l'Égypte coexistent le virus A/H1N1 et A/H5N1. Ils tenaient donc à rester vigilants à ce propos.

 

Voilà la précision que je voulais apporter et qui complète ce que j'ai dit en commission.

 

De voorzitter:Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie verbeterde tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2386/2)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte corrigé par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2386/2)

 

Het wetsontwerp telt 3 artikelen.

Le projet de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal zo dadelijk plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

19 Inoverwegingneming van voorstellen

19 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik stel u ook voor in overweging te nemen:

- het wetsvoorstel van de heer Georges Dallemagne, mevrouw Catherine Fonck en de heer Christian Brotcorne betreffende de uitoefening van de vrijheid van gaan en staan op de openbare weg (nr. 2442/1);

- het wetsvoorstel van de heren Roland Defreyne, Josy Arens en Roel Deseyn, de dames Jacqueline Galant en Sofie Staelraeve en de heer Eric Thiébaut tot wijziging van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen wat het verder stimuleren van computerbezit betreft (nr. 2459/1).

Verzonden naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt;

- het wetsvoorstel van mevrouw Meyrem Almaci, de heer Georges Gilkinet en mevrouw Muriel Gerkens tot opsplitsing van de bankactiviteiten (nr. 2455/1).

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de Begroting.

 

Je vous propose également de prendre en considération:

la proposition de loi de M. Georges Dallemagne, Mme Catherine Fonck et M. Christian Brotcorne sur l'exercice de la liberté d'aller et venir sur la voie publique (n° 2442/1);

- la proposition de loi de MM. Roland Defreyne, Josy Arens et Roel Deseyn, Mmes Jacqueline Galant et Sofie Staelraeve et M. Eric Thiébaut modifiant la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses en ce qui concerne la poursuite de la promotion de la possession d’un ordinateur (n° 2459/1).

Renvoi à la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique;

la proposition de loi de Mme Meyrem Almaci, M. Georges Gilkinet et Mme Muriel Gerkens visant à scinder les activités bancaires (n° 2455/1).

Renvoi à la commission des Finances et du Budget.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Urgentieverzoek

Demande d'urgence

 

19.01  Roland Defreyne (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik vraag het woord voor een urgentieverzoek.

 

Ik vraag de urgentie voor het voorstel nr. 2459 dat betrekking heeft op de verlenging van de actie Start to serve at home tot einde dit jaar.

 

De voorzitter: Collega’s, u hebt het voorstel van de heer Defreyne gehoord. Hij vraagt de urgentie voor zijn voorstel dat ook mee is ingediend door collega’s Arens, Deseyn, Galan, Staelraeve en Thiébaut. Is er eensgezindheid over de urgentie? Ja? Dan moeten we daarover niet stemmen.

 

Het urgentieverzoek wordt bij instemming aangenomen.

La demande d'urgence est adoptée par assentiment.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

20 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Bert Schoofs over "de kritiek op de antiracismewet" (nr. 412)

20 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Bert Schoofs sur "les critiques formulées à l'encontre de la loi réprimant le racisme" (n° 412)

 

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Justitie van 24 februari 2010.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de la Justice du 24 février 2010.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 412/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Bert Schoofs;

- een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Mia De Schamphelaere.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 412/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Bert Schoofs;

- une motion pure et simple a été déposée par Mme Mia De Schamphelaere.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

79

Oui

Nee

51

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

130

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

(De heer Patrick Dewael heeft ja gestemd.)

 

21 Wetsontwerp tot bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen (899/10)

21 Projet de loi visant à promouvoir une objectivation du calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfants (899/10)

 

Amendé par le Sénat

Geamendeerd door de Senaat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

128

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

129

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (899/11)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (899/11)

 

(M. Jean Cornil a voté oui.)

 

22 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie wat betreft de verandering van operator (2005/7)

22 Proposition de loi modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en ce qui concerne le changement d'opérateur (2005/7)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

133

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

133

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als ontwerp aan de Senaat worden overgezonden. (2005/8)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera transmise en tant que projet au Sénat. (2005/8)

 

23 Aangehouden amendement en artikel van het wetsontwerp betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg (I) (2240/1-7)

23 Amendement et article réservés du projet de loi relatif à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé (I) (2240/1-7)

 

Stemming over amendement nr. 52 van Sarah Smeyers cs op artikel 7.(2240/5)

Vote sur l'amendement n° 52 de Sarah Smeyers cs à l'article 7.(2240/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

27

Oui

Nee

104

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 7 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 7 est adopté.

 

24 Geheel van het wetsontwerp betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg (I) (2240/7)

24 Ensemble du projet de loi relatif à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé (I) (2240/7)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

103

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

27

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (2240/8)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (2240/8)

 

(Mevrouw De Schamphelaere en mevrouw Becq hebben voor gestemd, de heer Jambon heeft zich onthouden)

 

25 Projet de loi modifiant le Code judiciaire dans le cadre de la loi du ... relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé (II) (2241/2)

25 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in het kader van de wet van ... betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg (II) (2241/2)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

103

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

28

Abstentions

Totaal

131

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (2241/3)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (2241/3)

 

25.01  Maya Detiège (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik heb zoals mijn fractie gestemd.

 

26 Projet de loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application des articles 2 et 3 de la loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe (2386/2)

26 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van artikelen 2 en 3 van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie (2386/2)

 

Le président: Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

106

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

27

Abstentions

Totaal

133

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (2386/4)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (2386/4)

 

27 Goedkeuring van de agenda

27 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten ons thans uitspreken over de ontwerpagenda die de Conferentie van voorzitters u voorstelt.

Nous devons nous prononcer sur le projet d’ordre du jour que vous propose la Conférence des présidents.

 

Geen bezwaar? (Nee) Het voorstel is aangenomen.

Pas d’observation? (Non) La proposition est adoptée.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 11 maart 2010 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 11 mars 2010 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 18.14 uur.

La séance est levée à 18.14 heures.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 52 PLEN 144 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 52 PLEN 144 annexe.

 

 

 


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 001

 

 

Ja         

079

Oui

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Gustin Luc, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Peetermans Luc, Perpète André, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte

 

 

Nee        

051

Non

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Balcaen Ronny, Bonte Hans, Boulet Juliette, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, Dedecker Jean Marie, De Groote Patrick, De Maght Martine, De Man Filip, De Rammelaere Els, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, D'haeseleer Guy, Douifi Dalila, Geerts David, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Jadot Eric, Jambon Jan, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Logghe Peter, Luykx Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Peeters Jan, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Stevenheydens Bruno, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Weyts Ben

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 002

 

 

Ja         

128

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Collard Philippe, Daems Hendrik, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahaye-Battheu Sabien, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Luykx Peter, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Pas Barbara, Peetermans Luc, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Stevenheydens Bruno, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Valkeniers Bruno, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Landuyt Renaat

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 003

 

 

Ja         

133

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Gustin Luc, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahaye-Battheu Sabien, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Luykx Peter, Marghem Marie-Christine, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Mortelmans Jan, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Pas Barbara, Peetermans Luc, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Stevenheydens Bruno, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Valkeniers Bruno, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 004

 

 

Ja          

027

Oui

 

Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, Dedecker Jean Marie, De Groote Patrick, De Maght Martine, De Man Filip, De Rammelaere Els, D'haeseleer Guy, Goyvaerts Hagen, Jambon Jan, Laeremans Bart, Logghe Peter, Luykx Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis, Van de Velde Robert, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Weyts Ben

 

 

Nee        

104

Non

 

Almaci Meyrem, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Gustin Luc, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lahaye-Battheu Sabien, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Marghem Marie-Christine, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Peetermans Luc, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Annemans Gerolf

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 005

 

 

Ja         

103

Oui

 

Almaci Meyrem, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Gustin Luc, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lahaye-Battheu Sabien, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Marghem Marie-Christine, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Peetermans Luc, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

027

Abstentions

 

Annemans Gerolf, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, Dedecker Jean Marie, De Groote Patrick, De Maght Martine, De Man Filip, De Rammelaere Els, D'haeseleer Guy, Goyvaerts Hagen, Laeremans Bart, Logghe Peter, Luykx Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis, Van de Velde Robert, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Weyts Ben

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 006

 

 

Ja         

103

Oui

 

Almaci Meyrem, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Balcaen Ronny, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Boulet Juliette, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Gustin Luc, Jadot Eric, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lahaye-Battheu Sabien, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Marghem Marie-Christine, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Peetermans Luc, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

028

Abstentions

 

Annemans Gerolf, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, Dedecker Jean Marie, De Groote Patrick, De Maght Martine, De Man Filip, De Rammelaere Els, D'haeseleer Guy, Goyvaerts Hagen, Jambon Jan, Laeremans Bart, Logghe Peter, Luykx Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis, Van de Velde Robert, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Weyts Ben

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 007

 

 

Ja         

106

Oui

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Bellot François, Blanchart Philippe, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, Cornil Jean, Daems Hendrik, De Block Maggie, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, De Groote Patrick, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, George Joseph, Giet Thierry, Gustin Luc, Jadin Kattrin, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lahaye-Battheu Sabien, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lavaux David, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Luykx Peter, Marghem Marie-Christine, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Moriau Patrick, Musin Linda, Muylle Nathalie, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Peetermans Luc, Peeters Jan, Perpète André, Plasman Cathy, Raemaekers Magda, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Somers Bart, Somers Ine, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Bergh Jef, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vanhie Paul, Van Noppen Flor, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Versnick Geert, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

027

Abstentions

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Man Filip, De Vriendt Wouter, D'haeseleer Guy, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Jadot Eric, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Logghe Peter, Mortelmans Jan, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis, Van Hecke Stefaan