Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

donderdag 25 maart 2010

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

jeudi 25 mars 2010

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 14.17 uur en voorgezeten door de heer Patrick Dewael.

La séance est ouverte à 14.17 heures et présidée par M. Patrick Dewael.

 

Tegenwoordig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Ministre du gouvernement fédéral présent lors de l'ouverture de la séance:

Melchior Wathelet.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Daniel Ducarme, Jan Peeters, Willem-Frederik Schiltz, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

François Bellot, Jef Van den Bergh, Jan Mortelmans, David Geerts, Ronny Balcaen, David Lavaux, Patrick De Groote, Paul Vanhie, Kattrin Jadin, Patrick Moriau, met zending buitenslands / en mission à l'étranger;

Juliette Boulet, Jean Cornil, Hendrik Daems, Karine Lalieux, buitenslands / à l'étranger;

François-Xavier de Donnea, Geert Versnick, IPU / UIP.

 

Questions

Vragen

 

 Jan Jambon (N-VA): Mijnheer de voorzitter, als ik goed ben ingelicht, is er een aantal vragen gericht aan de eerste minister. Ik merk dat de eerste minister niet verschenen is in het halfrond om vragen te beantwoorden.

 

Ik had een vermoeden wat de reden zou kunnen zijn, namelijk de Europese top. Ik heb de agenda ervan eens opgezocht. Als ik goed ben ingelicht, begint de vergadering pas om 16.30 uur met de verwelkoming en start de echte vergadering pas om 17.00 uur. Ik vraag mij dus af waarom de eerste minister hier niet kan zijn voor vragen die aan hem gericht zijn.

 

Ik zou dus graag hebben dat de eerste minister opgevorderd wordt om de aan hem gerichte vragen te beantwoorden. Het is een kwestie van respect voor het Parlement.

 

De voorzitter: De eerste minister heeft mij laten weten dat hij in overleg zit met de eurogroep. Er is een top van staats- en regeringsleiders. Dat lijkt mij dus een perfect valabel excuus.

 

Voorts is de staatssecretaris van Migratie en Asielbeleid, die ons moet verlaten omdat hij ook een internationale verplichting heeft en naar Burundi vertrekt, aanwezig om als eerste te antwoorden op de politiek meest netelige vragen. Hij is hier aanwezig en wij kunnen dus met de vraagstelling aan zijn persoon beginnen.

 

Mijnheer Jambon, ik zal dus niet ingaan op het verzoek, omdat iedereen toch het belang kent van de Europese agenda van de komende uren en dagen. Ik begrijp dus volkomen dat de eerste minister van ons land daar ook zijn rol moet kunnen spelen. Het feit dat de staatssecretaris en ook de vice-eerste minister aanwezig zijn, maakt het mogelijk dat wij het vragenuurtje kunnen aanvatten met de vragen die uzelf en uw fractie heel belangrijk vinden.

 

Minister Didier Reynders: Ik heb de eerste minister aan de lijn gehad tijdens zijn vergadering met zijn collega-staatshoofden en eerste ministers in Europa, ter voorbereiding van de Europese top. Ik zal op enkele vragen antwoorden.

 

Er leeft heel wat discussie over de toestand in Griekenland. Het is toch normaal dat de eerste minister van België deelneemt aan vergaderingen met collega’s ter voorbereiding van zo’n top.

 

 Gerolf Annemans (VB): Wij hebben daar begrip voor. Wij reserveren ons het recht voor om de eerste minister op latere datum te ondervragen. Wij doen het voorlopig met onze eerste schuldige, de heer Wathelet zelf.

 

01 Samengevoegde vragen van

- de heer Filip De Man aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid, over "de regularisaties" (nr. P1812)

- mevrouw Sarah Smeyers aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid, over "de regularisaties" (nr. P1813)

- de heer Xavier Baeselen aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "de regularisaties" (nr. P1814)

- de heer Jean Marie Dedecker aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid, over "de regularisaties" (nr. P1815)

- mevrouw Leen Dierick aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "de regularisaties" (nr. P1816)

- de heer Roland Defreyne aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "de regularisaties" (nr. P1817)

01 Questions jointes de

- M. Filip De Man au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de migration et d'asile, sur "les régularisations" (n° P1812)

- Mme Sarah Smeyers au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de migration et d'asile, sur "les régularisations" (n° P1813)

- M. Xavier Baeselen au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur "les régularisations" (n° P1814)

- M. Jean Marie Dedecker au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de migration et d'asile, sur "les régularisations" (n° P1815)

- Mme Leen Dierick au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur "les régularisations" (n° P1816)

- M. Roland Defreyne au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur "les régularisations" (n° P1817)

 

01.01  Filip De Man (VB): Mijnheer de voorzitter, eerst en vooral wil ik uitleggen waar al deze miserie vandaan komt. Er is een regeerakkoord Leterme I geweest, en dat zegt op pagina 11: “De criteria op individuele basis worden verduidelijkt. Het gaat in het bijzonder om asielzoekers die verwikkeld zijn in een langdurige procedure en om vreemdelingen die – en dat is belangrijk –, een duurzame lokale verankering in ons land kunnen aantonen.”

 

Daarmee werd het startsein gegeven voor de massale regularisatieronde die bij middel van een instructie van mijnheer Wathelet zou moeten doorgevoerd worden. Dat werd goedgekeurd door de heren en dames van Open Vld, CD&V, en NV-A. Dat is dus de oorsprong van het probleem.

 

Wat is de toestand twee jaar later?

 

01.02  Sarah Smeyers (N-VA): (…)

 

01.03  Filip De Man (VB): U was er misschien niet bij, maar uw collega’s van de NV-A hebben dat wel gestemd.

 

Wat is de toestand vandaag? Gisteren heeft de staatssecretaris in commissie eindelijk cijfers willen geven. Hij geeft deze natuurlijk niet aan mij hoewel ik ze hem gevraagd heb twee weken geleden. Hij kon of wilde ze niet meedelen. Gisteren lukte dat wel. Als een lid van de meerderheid ze vraagt, krijgen we wel cijfers.

 

Wat is het cijfer? Ongeveer 27 300 dossiers zijn ingediend, zoals u gisteren zei. Nu kan u mij tegenspreken, mijnheer de staatssecretaris, maar uit mijn ervaring blijkt dat per dossier gemiddeld 1,8 personen afgehandeld moeten worden, wat neerkomt op het aantal dat wij reeds voorspeld hebben, namelijk ongeveer 50 000 illegale vreemdelingen die van deze regering een verblijfsvergunning zullen krijgen.

 

Wij hebben het daar bijzonder lastig mee, collega’s, in de eerste plaats omdat de kostprijs daarvan gigantisch zal zijn. De kostprijs bedraagt ongeveer 900 euro per persoon per maand, vermenigvuldigd met 12 maanden, wat neerkomt op een half miljard euro dat aan deze illegale vreemdelingen besteed zal worden.

 

Mijnheer de staatssecretaris, trekt u mijn cijfer van 50 000 illegalen in twijfel? Ten tweede, is het correct dat door deze regularisatiecampagne ook het asielaanvragen verdubbeld is tijdens de laatste maanden?

 

01.04  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik ben aangenaam verrast dat ik u toch zelf kan ondervragen. Het was van in het begin van de regularisatiecampagne duidelijk dat u zoveel mogelijk mensen aan wettelijke papieren wou helpen. Uw criteria zijn zo soepel dat men ze amper criteria kan noemen en dat men moeite moet doen om niet geregulariseerd te worden.

 

Gisteren hebt u, na lang aandringen van alle partijen, eindelijk aan een lid van de meerderheid cijfers gegeven, maar dat zijn niet de correcte cijfers. Ze zijn maar een deel van het verhaal. U blijft eigenlijk het parlement cijfers verschuldigd die u hebt achterhouden.

 

Daar komt dan nog heel het verhaal van de valse arbeidscontracten bovenop. Hetgeen wij de laatste dagen te weten zijn gekomen slaat echt alles. We zijn te weten gekomen dat valse arbeidscontracten in een regularisatiedossier niet geweerd worden, sterker nog, ze blijven ongestraft. We zijn ook te weten gekomen dat u de dienst Vreemdelingenzaken de opdracht hebt gegeven om actief op zoek te gaan naar andere positieve elementen om zoveel mogelijk mensen geregulariseerd te krijgen.

 

U hebt dit niet ontkend, mijnheer de staatssecretaris, u hebt zich in allerlei bochten gewrongen, maar dat feit op zich hebt u nog altijd ontkend. Ik vraag het u nu, u mag straks antwoorden.

 

De voorzitter: Beperk u nu tot uw vragen, want uw tijd is bijna om.

 

01.05  Sarah Smeyers (N-VA): Waar ik naartoe wil gaan, is dat u toegeeft dat fraude in dit land getolereerd wordt. Blijkbaar zijn de regels in ons land niet voor elke burger gelijk en mag er in een regularisatiedossier net iets meer. Fraude is daar geen reden om een dossier te klasseren of niet te behandelen en die mensen geen verblijfsvergunning te geven. Dat is mijn vraag.

 

Wij vinden met de N-VA dat een dergelijke houding en instructie aan een overheidsdienst een staatssecretaris onwaardig is en wij vinden dan ook dat u het niet langer waard bent om op uw stoel te blijven zitten.

 

01.06  Xavier Baeselen (MR): Monsieur le secrétaire d'État, je pense que c'est le moment de faire la clarté sur un certain nombre de rumeurs ou d'informations qui ont circulé jusqu'au sein même de l'Office des étrangers.

 

Nous connaissons les critères et le cadre de la régularisation. Nous savons aussi que, dans l'accord de gouvernement et dans les instructions qui ont été données via les circulaires, il est précisé que "la régularisation ne sera pas applicable aux personnes constituant un danger actuel pour l'ordre public ou la sécurité nationale, ni aux personnes ayant tenté de manière manifeste de tromper les pouvoirs publics belges ou ayant commis une fraude".

 

Si dans un dossier de régularisation se trouve un faux contrat de travail, cela donne-t-il lieu à une exclusion de la procédure de régularisation? C'est à cette seule question qu'il convient de répondre en la matière.

 

01.07  Jean Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, op 20 november van vorig jaar stelde ik u een vraag. Op een moment dat de lokale verankering aangetoond moest worden, ontstond er in deze streek een fantastische handel in valse doktersbriefjes, in valse lidkaarten van biljartclubs, in valse weet ik veel, en vooral in valse arbeidskaarten. U hebt toen geantwoord en bevestigd in de pers: “De documenten zijn gemakkelijk te controleren en worden nooit aanvaard als bewijsstukken in de regularisatieprocedure”.

 

Wat gebeurt er vandaag? De mensen brengen die documenten binnen, om geregulariseerd te worden. U zegt doodgemoedereerd dat er geen rekening mee moet worden gehouden als er iemand fraude pleegt, omdat er nog andere argumenten gelden.

 

Mijnheer Wathelet, er bestaat een rechtsbeginsel in dit land dat stamt uit het Romeins recht, te weten fraus omnia corrumpit. Dat betekent dat bedrog alles vernietigt. U hoort het heel goed: bedrog vernietigt automatisch het hele dossier. U bent minister in een uitvoerende functie, en toch zegt u dat de ambtenaren die fraude naast zich moeten neerleggen. U maakt het nog bonter. U beroept zich op het internationaal recht, op artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Al die mensen die een regularisatieaanvraag indienen, zijn nochtans al afgewezen in de asielprocedure. Tegen hen hebben uw diensten al klaar en duidelijk gezegd dat zij niet beantwoorden aan de criteria voor een asielaanvraag.

 

Ik kom tot een tweede feit. U beroept zich ook op artikel 8, dat over het gezinsleven gaat. Wij hebben de makkelijkste wet van de hele wereld inzake gezinshereniging.

 

Wat nog erger is, dat is dat u zich niet beroept op een wet. Er is namelijk geen nieuwe regularisatiewet. Er is wel een nota, een instructienota. Over de wet durfde men immers niet te stemmen, want Open Vld en CD&V zouden met de broek af naar de publieke opinie zijn moeten gaan. U hebt dus geen wet durven indienen. Nu komt u af met regularisatie op basis van een instructienota. Wie bedriegt u eigenlijk? U bedriegt de publieke opinie. U bedriegt het Parlement. U bedriegt ook uw eigen mensen, want u verplicht uw eigen mensen om hun burgerzin uit te schakelen of om het te verlagen tot het niveau van een politicus.

 

Ik steun absoluut de eis van mevrouw Smeyers. Ik vind het onwaardig dat u staatssecretaris blijft voor die materie.

 

01.08  Leen Dierick (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, de collega’s hebben het al voldoende geschetst, als wij de berichtgeving mogen geloven, is er fraude met arbeidscontracten bij regularisatieaanvragen. Bovendien zou u een instructie hebben gegeven volgens dewelke deze fraude niet zo belangrijk is en dat er moet worden gezocht naar andere, positieve, elementen. Wij waren ten zeerste verwonderd over deze berichtgeving. Het zou ons verbazen als zij correct zou zijn.

 

Vandaar mijn vraag wat er effectief klopt van al deze aantijgingen aan uw persoon? Kunt u ook verduidelijken welke instructies u precies hebt gegeven aan uw administratie? Wat moet er gebeuren met dossiers waarin fraude wordt vastgesteld? Worden die effectief doorgestuurd naar het parket?

 

01.09  Roland Defreyne (Open Vld): Mijnheer de staatssecretaris, u hoort de woorden die door de vorige sprekers zijn gebruikt. Is het stemmingmakerij, zijn het valse beschuldigingen gebaseerd op geruchten veeleer dan op harde feiten?. Kunt u een antwoord geven dat de twijfel wegneemt bij de parlementsleden en bij de publieke opinie?

 

U weet dat Open Vld staat voor een humaan, maar vooral een transparant en efficiënt migratie- en asielbeleid, een beleid dat wij willen steunen, als er voldoende aandacht wordt gegeven aan het element uitwijzing.

 

Wij vragen ook dat er voldoende rekening wordt gehouden met de criteria die vorig jaar zijn vastgelegd in de regularisatienota. Eén van die criteria was dat een regularisatie die gebaseerd is op fraude nooit kan worden aanvaard.

 

De heer Dedecker heeft het al gezegd: fraus omnia corrumpit. Inderdaad, fraude verbreekt elke rechtshandeling. Ik vrees dat dit ook van toepassing is in deze context. Kunnen wij rechten toekennen aan aanvragers die zich beroepen op valse documenten? Kunnen wij toelaten dat de DVZ aanvragen behandelt op basis van valse bescheiden?

 

Ik meen, mijnheer de staatssecretaris, dat wij in deze zeer kort kunnen zijn. Zelfs de directeur-generaal van de DVZ zegt, duidelijk verwijzend naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat er rekening moet worden gehouden met alle elementen in het dossier, zowel de positieve als de negatieve. Wij mogen negatieve elementen echter niet verwarren met frauduleuze documenten. Die twee zijn geen synoniem van elkaar.

 

In die zin vrees ik dan ook dat wanneer fraude wordt ontdekt in regularisatieaanvragen, deze dossiers moeten worden geweerd. Ik leg ook de link met een artikel in onze nationaliteitswetgeving, dat duidelijk bepaalt dat de nationaliteit niet mag worden toegekend wanneer de aanvrager blijk geeft van het gebruik van valse documenten.

 

Ik heb drie vragen, mijnheer de staatssecretaris.

 

Ten eerste, hebt u kennis van asielaanvragen die zouden zijn goedgekeurd waarbij in het dossier pertinent valse stukken aanwezig zouden zijn?

 

Ten tweede, hebt u opdracht gegeven aan de ambtenaren van de dienst Vreemdelingenzaken om valse documenten uit de dossiers te weren?

 

Ten derde, heeft de dienst Vreemdelingenzaken opdracht gekregen om de dossiers waarin dergelijke valse documenten gevonden werden toch te behandelen, op basis van de overige documenten uit het dossier?

 

01.10 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Mijnheer de voorzitter, ik wil mijn antwoord beginnen met te zeggen dat ik echt betreur dat er valse informatie is verspreid door enkele personen. Men heeft mij woorden in de mond gelegd die absoluut onjuist zijn. Dat moet klaar en duidelijk gezegd worden. Ik heb gelezen dat dit gebaseerd wordt op anonieme bronnen. Het werd betwist door de dienst Vreemdelingenzaken.

 

Heb ik mijn administratie gevraagd om valse documenten opzij te leggen? Natuurlijk nooit. Wie kan bewijzen dat ik mijn administratie zoiets gevraagd zou hebben, moet spreken. Dat zal nooit lukken, ik heb dat nooit gedaan.

 

Ten tweede, heb ik mijn administratie gevraagd om te proberen een positieve beslissing te krijgen in regularisatiedossiers? Nooit. Ik heb dat nooit gedaan. Als iemand dat kan tegenspreken wil ik vragen om dat hier vandaag te doen. Ik heb dat zeker nooit gedaan. Dat werd trouwens ook betwist door de DVZ. De heer Roosemont heeft het zelf gezegd in een persmededeling, hij heeft dat gezegd voor de dienst Vreemdelingenzaken. Dat heb ik natuurlijk nooit gevraagd en dat zal ik ook nooit vragen. Als men zegt dat ik iemand zou proberen te steunen die frauduleus gedrag vertoont, dat zou ik nooit doen. Dat moet klaar en duidelijk zijn.

 

Natuurlijk kan niemand geregulariseerd worden op basis van valse documenten. Ik kan dat opnieuw zeggen als u dat wil. Natuurlijk kan niemand geregulariseerd worden op basis van valse documenten.

 

Il faut aussi être très clair: si nous voulons que les décisions de non-régularisation ne soient pas, par la suite, cassées par le Conseil du contentieux ou par le Conseil d'État, nous devons analyser l'intégralité du dossier. Et l'Office des étrangers doit examiner l'ensemble des éléments.

 

Sinon, que va-t-il se passer? Si l'Office ne répond pas à tous les arguments qui sont avancés par les parties, le risque est qu'une décision de non-régularisation soit purement et simplement annulée par le Conseil du contentieux et le Conseil d'État; est-ce cela que vous voulez? Je suppose que non! Et moi non plus, je ne le souhaite pas. Il y va de la crédibilité de l'administration du Conseil d'État, dont les décisions doivent être motivées pour l'ensemble des éléments examinés.

 

Ik kom op een laatste element. Men probeert te insinueren dat ik zou gevraagd hebben om die frauduleuze gedragingen niet te identificeren bij de dienst Vreemdelingenzaken en dat ik de dienst Vreemdelingenzaken de opdracht zou hebben gegeven om frauduleus gedrag of een vals document in het dossier niet te zien.

 

Ik geef u één cijfer. In de jongste maanden werden meer dan 1 800 dossiers van de dienst Vreemdelingenzaken naar het parket gestuurd omdat wij denken dat in die dossiers frauduleuze of valse documenten zitten die door het parket moeten worden geverifieerd. Ik spreek over meer dan 1 800 dossiers. Natuurlijk wordt de behandeling van het dossier tijdens die periode geschorst. Dat is niet meer dan normaal.

 

U probeert te insinueren dat wij bij frauduleuze gedragingen of valse documenten zouden wegkijken, terwijl wij meer dan 1 800 dossiers naar het parket sturen omdat er frauduleuze elementen zouden kunnen zijn. Dat cijfer toont voldoende aan dat wat werd beweerd, totaal onjuist is.

 

Nous continuerons donc à appliquer l'ensemble de nos critères, nous continuerons à appliquer cette politique où nous analysons tous les dossiers, veillant à faire en sorte que les décisions de l'Office des étrangers soient clairement et justement motivées afin qu'elles respectent et notre droit, et les conventions internationales, et notre jurisprudence. Il y va de la crédibilité de notre politique.

 

01.11  Filip De Man (VB): Mijnheer de voorzitter, het blijkt dat 1 800 dossiers zo grof waren dat ze naar het parket zijn gestuurd. Dat doet denken aan wat in 2000 is gebeurd: dan was er massale fraude. Het is goed dat er 1 800 dossiers naar het parket gaan, maar dat is een kleine minderheid van de meer dan 27 000. U, mijnheer de staatssecretaris, hebt gezegd dat een frauduleus document inzake werkcontract geen beletsel kan zijn om via andere wegen toch nog een verblijfsvergunning te krijgen.

 

Dit begrijpt u blijkbaar niet, dit begrijpt de regering blijkbaar niet: dat stuit de bevolking tegen de borst! Het gaat om vreemdelingen die hier jarenlang de wetten hebben overtreden, die dan nog eens een poging doen om een vergunning te krijgen en daarbij frauduleuze documenten gebruiken. Toch zegt u die nog een kans te zullen geven. Ik vind dat onbetamelijk.

 

Bovendien druk ik toch eens mijn verbazing uit over de oproep hier van CD&V voor duidelijkheid. De VLD heeft zijn twijfels. De N-VA is verontwaardigd. Men kon dat allemaal weten natuurlijk. In 2000 heeft men het voor de eerste keer gedaan: dan heeft men 50 000 illegale vreemdelingen de kans gegeven om hier te blijven dankzij massale fraude. Er zijn toen magistraten uit de werkgroepen, uit de adviescomités gestapt, omdat ze gedegouteerd waren van de gepleegde fraude. Ik zou dus zeggen aan CD&V, N-VA en VLD: doe nu niet verontwaardigd voor, u wist wat er te gebeuren stond.

 

01.12  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, niemand hier in dit land staat boven de wet, ook een staatssecretaris niet, dus u ook niet. Het kan niet dat u loyale ambtenaren instrueert om slecht werk te leveren en dat u hen dwingt om valse papieren door de vingers te zien.

 

VLD-voorzitter De Croo, uw zoon, mijnheer De Croo, heeft gezegd dat het niet kan dat de regularisatie op basis van valse papieren wordt goedgekeurd. Maar, leden van Open Vld, dat is wel wat dagelijks in de praktijk gebeurt. Leden van CD&V, uw burgemeester Michel Doomst heeft dat ook nog eens bevestigd. De heer Somers heeft het ook nog eens bevestigd: fraude kan niet. Ik hoor u zeggen: natuurlijk gebeurt er fraude, maar dat is ontoelaatbaar. Dat is wel wat elke dag gebeurt in die dossiers. Ik heb u niet ja of nee horen zeggen.

 

01.13 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Men krijgt nooit asiel op basis van valse documenten. (…) wat anders.

 

01.14  Sarah Smeyers (N-VA): Met alle respect, mijnheer de staatssecretaris, maar ik heb u niet ja of nee horen zeggen op de vraag of het dossier automatisch wordt gesloten als er een vals arbeidscontract in zit, of dat dan een automatisch njet betekent?

 

01.15 Staatssecretaris Melchior Wathelet: De beste grond om een beslissing van niet-regularisatie te betwisten, zou precies erin bestaan dat men enkel op basis van die documenten de beslissing zou hebben genomen. Men zet daardoor inderdaad de deur wagenwijd open om een beroepsprocedure in te dienen voor de betrokkene bij de Raad van State, bij de RvV. (Luid protest op de banken)

 

Wilt u informatie, echte informatie, geen anonieme informatie?

 

De enige manier om zeker te zijn dat iemand niet geregulariseerd wordt, is om alle elementen te behandelen. Wat zou er anders gebeuren? Er zou door een persoon beroep bij de RvV of bij de Raad van State worden ingediend. Als het dossier niet globaal wordt bekeken, worden de beslissingen van de DVZ ingetrokken, geannuleerd. U weet dat zo goed. U kunt dat niet tegenspreken.

 

01.16  Sarah Smeyers (N-VA): U spreekt ook niet tegen dat een vals arbeidscontract automatisch betekent dat het onderzoek wordt gesloten en dat er geen kans op regularisatie meer is.

 

Ik stel voor dat wij een hoorzitting in het Parlement organiseren.

 

01.17 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Niemand kan op basis van valse documenten worden geregulariseerd. Hoe kan ik het anders uitleggen?

 

01.18  Sarah Smeyers (N-VA): Ik geloof de staatssecretaris niet.

 

01.19 Staatssecretaris Melchior Wathelet: U wil het niet horen.

 

01.20  Sarah Smeyers (N-VA): Ik wil het wel horen. Ik vraag een hoorzitting in het Parlement met het personeel van de DVZ, met de heer Roosemont.

 

01.21 Staatssecretaris Melchior Wathelet: De heer Roosemont zal dat komen bevestigen.

 

01.22  Sarah Smeyers (N-VA): Als er dan nog altijd geen duidelijk antwoord op de vraag komt, herhalen wij onze vraag naar uw ontslag.

 

01.23  Xavier Baeselen (MR): Monsieur le secrétaire d'État, j'ai compris deux choses. Premièrement, il n'y a pas eu et on ne trouvera pas trace d'instructions de votre part à l'égard de l'Office des étrangers, selon lesquelles vous lui enjoindriez de mettre de côté des contrats de travail frauduleux.

 

Deuxièmement, tout dossier de régularisation contenant un élément de fraude, par exemple un contrat de travail frauduleux, ne sera pas clôturé. L'ensemble du dossier sera examiné, mais aucun dossier de régularisation comportant un document frauduleux ne portera votre signature.

 

Confirmez-vous le fait que c'est l'ensemble du dossier qui doit être examiné, mais que la fraude sera une cause d'exclusion à la régularisation, comme prévu par les circulaires gouvernementales?

 

01.24  Melchior Wathelet, secrétaire d'État: La fraude est évidemment prise en considération et peut être cette cause d'exclusion.

 

01.25  Xavier Baeselen (MR): Elle doit être la cause d'exclusion!

 

01.26  Jean Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, ik denk dat u aan bepaalde kwalen lijdt: ten eerste, geheugenverlies, ten tweede, normvervaging en, ten derde, het verkopen van juridische flauwekul.

 

Wij moeten, zoals de collega zegt, naar de commissie. Ik zal het beeld laten draaien van hetgeen u verklaard hebt op tv, niet van wat u waarschijnlijk tegen uw medewerkers gezegd hebt. U hebt klaar en duidelijk op tv gezegd dat, als er in een dossier fraude gepleegd is, dat geen reden is om een dossier af te wijzen. U hebt het hier nu opnieuw gezegd. U weet dat er een rechtsregel is – ik herhaal die nog eens voor u – die bepaalt dat bedrog alles vernietigt. Dat is zo. Als men een naturalisatieaanvraag indient en men heeft bedrog gepleegd, dan is het over. Dat is jurisprudentie, mijnheer de staatssecretaris.

 

U draagt een ontzettend grote verantwoordelijkheid. U praat over 27 300 dossiers. Ik zal de berekeningen van DVZ gebruiken. Weet u hoeveel mensen er daarmee afkomen? Men moet het aantal niet met 1,8 vermenigvuldigen. Hoe maakt men daar de berekening? Men vermenigvuldigt met 1,6 en dan, door de gezinsherenigingen, nog met 2,5. U bent ervoor verantwoordelijk dat 110 000 mensen extra naar hier zullen komen, waarvan minimaal – de vorige regularisatie betrof 51 000 dossiers en er zijn 180 000 mensen binnengekomen – de helft voor de rest zijn dagen van de uitkeringseconomie zal leven, op een ogenblik dat ons sociaal systeem onder druk staat. Dan staat u nog fraude toe. U gaat dan nog fraude gedogen. Ik blijf eisen dat u uw biezen pakt op deze afdeling, want u bent een gevaar voor de staatsfinanciën.

 

01.27  Leen Dierick (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, bedankt voor uw uitgebreid en oprecht antwoord. Daaruit is duidelijk te merken dat de hogere rechtspraak ons verplicht om alle elementen in het dossier te bekijken, ook al bevat het een frauduleus document.

 

Als dat wordt vastgesteld, wat gebeurt er dan mee?

 

U hebt duidelijk gesteld dat het in zulk geval aan het parket wordt bezorgd. Zolang het parket in het regularisatiedossier geen beslissing heeft genomen, vinden wij dat alvast een goede piste.

 

Ik wil het nog eens duidelijk stellen: fraude kan voor ons niet, dat is duidelijk bepaald in de slotbepaling van de instructie van 23 juli 2009. Dat is echt de intentie van de meerderheid en wordt in deze ook toegepast.

 

Fraude kan niet. Het is een strafbaar feit en daaraan willen wij aandacht besteden.

 

01.28  Roland Defreyne (Open Vld): Mijnheer de staatssecretaris, uw antwoord is vandaag alleszins veel duidelijker dan uw communicatie van de voorbije dagen.

 

Ik neem er nota van dat u frauduleuze dossiers doorstuurt naar het parket. In dit dossier is het belangrijk om twee begrippen niet met elkaar te verwarren: enerzijds ongunstige elementen in het dossier, en anderzijds, frauduleuze documenten. Het zijn geen synoniemen.

 

Ik geef een voorbeeld. Ik kan er best inkomen dat een aanvrager wordt geregulariseerd wanneer hij in ons land verblijft, schoollopende kinderen en een geldig arbeidscontract heeft en in zijn dossier wordt geconfronteerd met een proces-verbaal waarbij bijvoorbeeld wordt vastgesteld dat hij ooit verbaal geweld ten overstaan van de politie heeft gepleegd. Ik kan er mij echter niet akkoord mee verklaren dat een aanklager wordt geregulariseerd wanneer er een vals arbeidscontract in zijn dossier steekt. Dan heeft hij onze overheid, die hem rechten wil toekennen, misleid en bedrogen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van mevrouw Katrien Partyka aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de prijsstijging van de autoverzekering" (nr. P1799)

02 Question de Mme Katrien Partyka au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "la hausse des tarifs de l'assurance automobile" (n° P1799)

 

02.01  Katrien Partyka (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik heb een vraag over de autoverzekeringen. Ik doe twee vaststellingen. Assuralia kondigt deze week prijsstijgingen aan van onder andere AG, Axa en Ethias. De verantwoording daarvoor is het toenemend aantal schadegevallen en de forse afname van hun financiële reserves ten gevolge van de economische crisis.

 

Een tweede vaststelling is dat consumenten minder uitgeven aan niet-verplichte verzekeringen. Het lijkt er sterk op dat de verzekeraars dat voor een deel willen compenseren door de prijzen voor de verplichte verzekeringen te laten stijgen. Net daarom vraagt Test-Aankoop dat er een controle of toezicht van de overheid zou zijn op die premies. U hebt gezegd dat zoiets niet kan in het raam van Europese regels inzake de vrije markt en u raadt de consumenten aan om de markt te laten spelen.

 

Daarover handelt mijn vraag. Het is immers bijzonder moeilijk voor de consumenten om de markt te laten spelen omdat zij niet eens de prijzen kunnen vergelijken, bijvoorbeeld in de autoverzekeringen. Het bonus-malussysteem was eigenlijk een soort uniform systeem waardoor de consument goed kon vergelijken welke premie hij aan welke voorwaarden bij welke maatschappij moest betalen. Dat is in 2004 door Europa afgeschaft. Ondertussen zegt het Europees Hof van Justitie dat het wel kan. Ook ons eigen Grondwettelijk Hof zegt dat het kan, als het het algemeen belang dient.

 

Ik kom tot mijn eerste vraag. Overweegt u om het bonus-malussysteem terug in te voeren of minstens terug toe te laten?

 

Ten tweede, u hebt aan uw collega van Economie gevraagd om de studie over de autoverzekeringspremies te updaten. Wat is daarvan het resultaat? Welke gevolgen zult u daaraan geven?

 

02.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Partyka, er zijn verschillende elementen.

 

Ten eerste, ik heb ook de evolutie van de prijzen op de markt vastgesteld, niet bij alle verzekeringsvennootschappen maar bij een aantal ervan. Misschien moeten wij eens een vergelijking maken van de evoluties in de verschillende gevallen.

 

Ik herhaal dat er op Europees vlak een verbod is om te komen tot een prijscontrole. Wij moeten de concurrentie dus laten spelen, dat is de taak van de consument.

 

In verband met een echte vergelijking van de verschillende evoluties ben ik bereid om een hoorzitting te organiseren, bijvoorbeeld in de commissie voor het Bedrijfsleven, met de sector en met de administratie, om de evoluties in de laatste jaren te bekijken.

 

In deze tijden van crisis is het abnormaal om een verhoging van de prijs te hebben, in vergelijking met de verschillende soorten van categorieën van verzekeringen. Het heeft geen zin om dat te zeggen. Wij kunnen dus misschien een hoorzitting organiseren met de sector, met Assuralia, maar ook met onze administratie, om zo een echte vergelijking, objectivering van de evolutie van de prijs te hebben.

 

Ten tweede, ik heb niets tegen het bonus-malusstelsel. Het was echter op vraag van de consumenten dat het mogelijk werd om tot een ander stelsel te komen. Het is dus geen absolute oplossing. Ik ben echter niet tegen. Het was een beslissing in 2004 om voor een ander stelsel te kiezen. Wij kunnen ook besprekingen organiseren in het Parlement in dat verband. Waarom zou er geen andere evolutie kunnen zijn in de toekomst?

 

Het is misschien mogelijk om dat te doen in mei, na de studie van de FOD Economie. Ik heb het gevraagd en zij spreken over 4 à 6 weken, maar ik ken de administratie. Ik pleit voor een open debat in de commissie voor het Bedrijfsleven, ook over het bonus-malusstelsel, op basis van die studie en het zal na Pasen mogelijk zijn om dat te doen.

 

Het bonus-malusstelsel is echter geen absolute oplossing. U hebt gesproken over Test-Aankoop. In 2004 drong onder meer Test-Aankoop – ze waren niet alleen, er waren er nog anderen – aan op een ander stelsel dan dat van de bonusmalus.

 

Mijnheer de voorzitter, ik ben bereid om dat debat te voeren in het Parlement en zo misschien tot een nieuw stelsel te komen.

 

02.03  Katrien Partyka (CD&V): Mijnheer de minister, bedankt voor uw antwoord.

 

Ik stel vast dat u de bal terugspeelt naar het Parlement. U zegt dat we daaraan mogen werken. Dat doen we natuurlijk altijd maar het is nooit een goed teken als wij mogen beslissen. Ik vind dus dat er een rol voor u is weggelegd om een voorstel te doen. Er zijn verschillende wetsvoorstellen in de commissie maar ik verwacht eigenlijk van u dat u een initiatief neemt.

 

Die verzekeringen betekenen een belangrijke uitgavenpost voor de consumenten en ik vind dat zij recht hebben op duidelijke regels en transparantie van de markt. Daar moet de overheid voor zorgen.

 

02.04 Minister Didier Reynders: Wat mij betreft was het zeer duidelijk. In 2004 heeft de regering een concrete beslissing genomen om een ander stelsel dan bonusmalus te kiezen. Ik pleit er dus niet voor om terug naar een bonusmalus te gaan. Dat is duidelijk. Ik zal geen initiatief nemen maar dat belet niet dat er in dit verband een open bespreking kan komen in het Parlement. Ik herhaal echter dat ik geen initiatief zal nemen om dat te doen omdat het geen absolute oplossing biedt.

 

02.05  Katrien Partyka (CD&V): En een ander initiatief, buiten de bonusmalus?

 

02.06 Minister Didier Reynders: Ik heb al een eerste initiatief genomen. Ik heb de studie gevraagd aan de FOD Economie. Op basis van die studie zal het misschien mogelijk zijn om een aantal lessen te trekken. U moet mij echter niet vragen om nu een andere richting uit te gaan. We hebben klaar en duidelijk een beslissing genomen in 2004. We zullen, misschien in mei, op basis van die studie bekijken of het mogelijk is om een aantal aanpassingen aan te brengen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Questions jointes de

- M. Georges Gilkinet au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "la position de la Belgique par rapport à la situation financière de la Grèce" (n° P1800)

- M. Bruno Tuybens au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "les discussions relatives à la Grèce lors du sommet européen informel" (n° P1801)

03 Samengevoegde vragen van

- de heer Georges Gilkinet aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "het Belgische standpunt over de financiële toestand in Griekenland" (nr. P1800)

- de heer Bruno Tuybens aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de besprekingen over Griekenland op de informele Europese top" (nr. P1801)

 

03.01  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, monsieur le ministre, l'heure est grave: la zone euro est en crise avec des conséquences qu'on ne mesure pas encore complètement. Après les banques, les spéculateurs s'attaquent aux États: la Grèce aujourd'hui, l'Italie, le Portugal, l'Espagne demain, d'autres peut-être plus tard. Au fur et à mesure que les agences de notation abaissent la cote de la dette grecque, le taux d'intérêt augmente, aggravant la situation.

 

Dans ce cadre, le sommet de printemps de ces jeudi et vendredi revêt une importance cruciale. Nous sommes dans une situation similaire à celle qu'a vécue la Belgique lors de la crise systémique des banques qu'il a fallu aider. La Grèce est un partenaire systémique des autres pays européens: sa dette est détenue en grande partie par d'autres États. Nos banques sont également exposées à la dette grecque. Il convient donc d'agir, à court et à moyen terme.

 

Même si l'Allemagne, pourtant largement responsable à mes yeux de la situation grecque, s'y refuse et fait monter les enchères depuis quelques semaines, le sommet européen de ces jeudi et vendredi doit conduire à des solutions.

 

Pouvez-vous me dire vers quel scénario on évolue?

Quelle est la position défendue par la Belgique dans le cadre de ce sommet, notamment par rapport à une intervention du FMI?

Les autres pays européens accepteront-ils de rééchelonner la dette grecque, ce qui nous semble indispensable?

 

Comme dans le cadre de la crise bancaire que nous avons connue dans notre pays, il conviendra d'identifier rapidement les causes de cette situation et de s'y attaquer.

 

L'Allemagne prétend que c'est le manque de rigueur des Grecs qui est en cause. Nous pouvons néanmoins nous interroger quant à un éventuel manque de souplesse de notre politique monétaire européenne, avec un euro trop fort, un problème de compétitivité pour certains pays, une tendance au surendettement de ceux chez qui les salaires sont les plus bas.

 

J'aurais voulu connaître votre vision de la situation et connaître votre programme de travail à l'ECOFIN à ce sujet pour éviter que d'autres pays ne subissent le même sort que la Grèce ou que la zone euro implose, comme certains le prédisent.

 

03.02  Bruno Tuybens (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de vice-eerste minister, wij hebben op het Europese toneel een confituur van meningen over Griekenland gehoord. Het is belangrijk solidariteit te betuigen en uit te drukken. Het spreekt voor zich dat Griekenland het gelag zal moeten betalen, maar de eurolanden zouden toch kunnen helpen om Griekenland aanvaardbare rentes te laten betalen.

 

Het speculeren tegen landen, dat nu nog altijd blijft bestaan, zou toch echt teruggedrongen moeten worden, want het is echt wraakroepend en ethisch onverantwoord. Wat doet de Belgische regering op Europees vlak om de speculaties tegen landenrisico’s effectief tegen te gaan?

 

Ik kom tot een tweede element dat voor mij erg belangrijk is. Vorige week kwam collega de Donnea hier een beetje vrolijk doen over het feit dat de sociaaldemocraten geen goede Europeanen zouden zijn, door de actie van de Engelse eerste minister, Brown. De voormalige Griekse regering, onder leiding van Karamanlis, een conservatieve liberaal, heeft ervoor gezorgd dat het land blijkbaar een begrotingsdeficit van 12,7 % van het bruto binnenlands product heeft. Dat deficit werd gemeld aan de Europese Commissie als een deficit van 5 %. Dat is niet alleen on-Europees, het is vooral ook een leugen, op het niveau van een staat. Dat is bijzonder wraakroepend.

 

Is het zeker dat hetgeen de lidstaten van de eurozone komen melden aan de Europese Commissie juist is? Weten wij of Griekenland het enige land is dat gelogen heeft? Heeft ons land de juiste cijfers doorgegeven? Mogen wij van andere landen verwachten dat zij de juiste cijfers hebben doorgegeven? Is het niet hoog tijd om op te treden tegen dergelijke situaties, zodat dit niet meer kan gebeuren? Is het, met andere woorden, niet hoog tijd om een sanctionerend mechanisme te hebben ten opzichte van landen die manifest liegen over hun cijfers tegen de Europese Commissie?

 

03.03 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, collega’s, mijn antwoord bestaat uit verschillende elementen, maar ik zal proberen om het kort te houden.

 

Eerst antwoord ik op de vraag van de heer Tuybens over de toestand van de begroting in België. Sinds tien jaar heb ik een zeer groot vertrouwen in alle ministers van Begroting, zowel de heer Vande Lanotte, mevrouw Van den Bossche, de heer Leterme als, thans, de heer Vanhengel. Er is dus geen probleem op dat vlak. Mijnheer Tuybens, misschien hebt u een andere mening, maar ik heb een zeer groot vertrouwen in de verschillende ministers van Begroting. We zullen dus zeker niet terechtkomen in dezelfde toestand als Griekenland.

 

Ten tweede, wat kunnen we doen op Europees vlak tegen speculatie? Dat is een goede vraag. Vorige week heb ik daarop al een antwoord gegeven. Wij proberen vanuit België om meer te doen. In de jongste Ecofinraad was dat onmogelijk, dat klopt. Dat gebeurde op vraag van de heren Gordon Brown en Zapatero. Wij zullen proberen om tot een echte nieuwe richtlijn te komen voor de investeringsfondsen, bijvoorbeeld voor de hedge funds, en daarna voor verschillende andere producten, zoals de CDS. Dat wordt een taak voor België in het tweede semester van 2010. Het zal echter ook een taak worden voor de nieuwe commissaris, de heer Barnier. Wij zullen samenwerken in die richting. Het is abnormaal om zo’n speculatie te zien tegen de staten in de eurozone.

 

Ten derde, welke is de huidige toestand? Het gaat dan over Griekenland en misschien ook, sinds gisteren, door enkele slechte nieuwsberichten, over Portugal. Onze grote bekommernis gaat thans echter uit naar Griekenland.

 

D'abord, il n'y a pas à ce jour – et il est utile de le rappeler - de demande d'intervention exprimée par la Grèce. Nous réfléchissons, à l'échelle européenne, à la manière d'intervenir si une telle requête devait nous être soumise.

 

Ensuite, la responsabilité incombe en premier lieu à la Grèce. C'est le message que nous avons tous fait passer. Je reconnais que le gouvernement grec l'a entendu. Des décisions ont été prises pour favoriser le retour à un déficit moins important et parvenir progressivement à un équilibre.

 

Mijnheer Tuybens, u stelde een goede vraag. Wij moeten streven naar een echte implementatienorm, met de uitvoering van de genomen beslissingen. België pleit voor een betere scroll van de Europese Commissie ter zake. De Europese Commissie moet meer middelen hebben om een correcte uitvoering van de verschillende beslissingen te controleren. Niet alleen in Griekenland, maar in alle landen. Eurostat zou daar misschien een zeer goed instrument voor zijn.

 

Monsieur le président, où en sommes-nous aujourd'hui? Personnellement, je regrette un peu l'évolution intervenue depuis ces dernières semaines. Je plaide au sein de l'Eurogroupe – et le premier ministre fait de même au Conseil européen – pour que la zone euro prenne le leadership et intervienne au travers de garanties. Je suis favorable à un prêt octroyé à la Grèce si celle-ci en fait la demande, à des garanties des États européens et à une assistance technique et financière du Fonds monétaire, étant donné que nous le finançons. À force de refuser cette intervention, la situation risque de s'inverser. Selon les dernières nouvelles, le Fonds monétaire pourrait intervenir en premier lieu et des prêts bilatéraux des différents États européens viendraient en complément. Il est un peu regrettable de travailler dans ce sens, sans leadership de l'Union européenne.

 

Comme je l'ai déjà dit, la Belgique est disposée à participer à ce mécanisme à travers, d'une part, le Fonds monétaire, et, d'autre part, des prêts bilatéraux. Pour rappeler le chiffre que j'ai communiqué en Commission, nous interviendrons à hauteur de notre participation dans la Banque centrale européenne, c'est-à-dire pour un peu plus de 3,5 % du mécanisme. À chaque fois qu'il sera question de 10 milliards d'euros, 350 millions d'euros au moins seront pris en charge par la Belgique.

 

03.04  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen!): Monsieur le ministre, je vous remercie pour ces précisions. Ce jeu spéculatif n'est pas acceptable! Auparavant, les États contrôlaient la finance. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse.

 

Nous serons évidemment attentifs aux résultats du sommet européen, en espérant qu'il y aura une position commune forte et que la Belgique, par l'intermédiaire du premier ministre ou du président belge de l'Europe, pourra faire revenir l'ensemble des pays à une position plus commune et proactive. Nous n'échapperons pas à un rééchelonnement de la dette grecque par les États européens. Certains parlent même d'une sortie de la zone euro. Nous verrons ce qu'il adviendra.

 

Monsieur le ministre, je vous interrogeais également sur les mécanismes qui ont mené à cette situation et qui menacent d'autres pays. Ce parlement doit, selon moi, procéder à des auditions, comme il l'a fait lors de la crise bancaire. C'est un des enjeux du futur dont nous devons nous saisir. Nous en ferons en tout cas un enjeu fondamental!

 

03.05  Bruno Tuybens (sp.a): Mijnheer de minister, u moet zich in de plaats stellen van uw nieuwe collega Papakonstantinou, de nieuwe minister van Financiën in Griekenland. Hij is begonnen in een nieuwe regering, en stelt vast dat zijn voorganger gezegd heeft aan de Europese Commissie dat het deficit 5 procent van het gdp bedraagt, maar in de praktijk blijkt het 12,7 te bedragen.

 

Mijn voornaamste vraag – en u hebt er niet op geantwoord –, was dan ook wat de vereiste mechanismen in Europa zijn, opdat de cijfers die worden doorgegeven aan de Europese Commissie juist zijn, op afdwingbare wijze. Het is met andere woorden nodig dat er een sanctionerend element of instituut komt waardoor dergelijke zaken nooit meer voorvallen. We moeten dat verder behandelen in de commissie.

 

03.06 Minister Didier Reynders: Er is een belangrijke rol weggelegd voor de Europese Commissie en Eurostat, en deze moet georganiseerd worden. Er zijn reeds veel besprekingen geweest met Eurostat in het verleden, zelfs over echte problemen binnen de organisatie van Eurostat, maar het is klaar en duidelijk dat er een transfer van bevoegdheden naar Eurostat en de Europese Commissie moet komen, om op deze manier een echte controle van alle Europese landen te bereiken.

 

03.07  Bruno Tuybens (sp.a): De Belgische regering moet daar dan ook het initiatief toe nemen, zodat er daarover regelgeving wordt ontwikkeld.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Vraag van de heer Bruno Tobback aan de vice-eerste minister en minister van Begroting over "de uitspraken van de minister over de begrotingscontrole in de kranten van vandaag" (nr. P1802)

04 Question de M. Bruno Tobback au vice-premier ministre et ministre du Budget sur "les déclarations du ministre sur le contrôle budgétaire publiées dans les quotidiens du jour" (n° P1802)

 

04.01  Bruno Tobback (sp.a): Ik deel het vertrouwen van de heer Reynders in de meeste van uw voorgangers op de post Begroting. Ik zei de meeste, omdat ik over u een klein beetje begin te twijfelen. U zult het mij vergeven. Ik probeer het uit te leggen.

 

Afgelopen week hebt u met de hele regering een begrotingscontrole voorgeschoteld, waarover u bijzonder gelukkig bent, ondanks het feit dat u eigenlijk nog een kleine 17 miljard euro te kort komt. U was bijzonder gelukkig, want het was iets minder dan voorzien. Op zichzelf is dat niet slecht.

 

Wat mij eigenlijk verbaast, is dat u, gegeven het tekort van 16,668 miljard euro in de begroting van dit jaar, als voornaamste oplossing en suggestie steevast verwijst naar de financieringswet, want die kost u dit jaar 500 miljoen extra. De heer De Croo deed dat gisterenochtend op de radio ook nog.

 

Dit is het eerste wat mijn vertrouwen ondergraaft. Uw cijfer klopt niet. De financieringswet kost u dit jaar, los van de gewestelijke belastingen, waar u sowieso nooit recht op had, 350 miljoen euro extra. Als dat het probleem is, dan hebt u dat om te beginnen slecht berekend.

 

Ten tweede, over die 350 miljoen euro, u draagt in totaal, op basis van de financieringswet, nog altijd 100 miljoen euro minder af aan de Gewesten dan vorig jaar.

 

We zullen de discussie de volgende weken ruimschoots in de commissies voeren. Volgens mij kloppen uw cijfers niet. Wat mij vooral verbaast, is dat u steevast blijft herhalen dat de oplossing bij de financieringswet ligt. Volgens mij kan dat niet, gegeven het verschil tussen uw gat van 17 miljard euro en uw ruim ingeschatte foutieve overdracht van 500 miljoen euro. Ofwel kunt u niet goed rekenen, ofwel overschat u de mogelijkheden, ofwel hebt u een immens voorstel ter aanpassing van de financieringswet. U verwees er vandaag in de kranten naar.

 

Wat houdt dat dan in?

 

Het is uw laatste begroting. U hebt niet veel tijd meer om er iets aan te doen.

 

04.02 Minister Guy Vanhengel: Ik zal nog even herhalen waar we stonden in oktober 2009, toen de begroting werd opgemaakt en we hierover gedebatteerd hebben, mijnheer Tobback. Wij waren toen aan een oefening bezig waarbij we het tekort van de Belgische overheid zouden beperken tot 5,1 % van het bbp. Het was een moeilijke oefening. Voor de eerste keer in ons land hebben we die oefening gemaakt door twee begrotingen tegelijkertijd op te stellen: de begroting van 2010 en al een heel grote previsie voor 2011.

 

Nadien hebben wij nadat we ter zake opmerkingen van de Europese Commissie hadden gekregen, een tandje bijgestoken. We hebben de voorbije weken een begrotingscontrole doorgevoerd waarbij wij het tekort van 5,1 % terugbrengen tot 4,8 %. Dat is een vermindering van 0,3 %. De regering heeft dus wel degelijk hard gewerkt om de overheidsfinanciën onder controle te krijgen en te houden. Sterker nog, we hebben zelfs een tandje bijgestoken.

 

In Vlaanderen verbetert dat niet, ondanks de groei – ik hoor het hier achter mij zeggen – en dat klopt. Dank u wel, collega Verherstraeten. Ik hoorde het u zeggen en ik dacht even het argument te gebruiken, want ik vond het een goed argument.

 

De voorzitter: Ik denk niet dat collega Verherstraeten de bedoeling had om te souffleren.

 

04.03 Minister Guy Vanhengel: Dat gezegd zijnde, welke projecties kunnen wij op langere termijn maken? Als u mijn rekenkunde niet gelooft, en u zult die nooit geloven, mijnheer Tobback, want het is uw rol om die nooit te geloven, dan neemt u die van de Hoge Raad van Financiën. Zijn cijfers worden gemaakt in samenspraak met een van uw partijgenoten, die politiek niet meer zo actief is, met name de heer De Batselier.

 

U zult dan merken dat de stromen zoals ze nu lopen in het land aanleiding geven tot het steeds verder verarmen van de federale overheid enerzijds, en het versterken van de financiële middelen van de Gewesten en de Gemeenschappen anderzijds. Dat is hetgeen ik aangeef en herhaaldelijk zeg.

 

U doet nu alsof u vandaag in de krant iets nieuws hebt gelezen, maar ik heb het bij de vorige besprekingen van de begrotingen van 2009 en 2010 ook reeds gezegd.

 

De voorzitter: Mag ik vragen om stilte? Voor wie wil praten, is er ruimte genoeg in de wandelgangen en overal in het Huis. Als het debat en het antwoord van de minister op de vragen u niet interesseren, verlaat dan het halfrond. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Het is enorm storend!

 

04.04 Minister Guy Vanhengel: Het punt is dat die twee stromen niet houdbaar zijn op langere termijn. Wanneer bereiken wij het culminatiepunt waar het heel moeilijk wordt voor de federale overheid haar kerntaken te financieren? Wat zijn de kerntaken? Dat zijn veiligheid, justitie, landsverdediging, binnenlandse zaken. Tenzij wij die kerntaken geweldig samendrukken, omdat wij ze niet meer naar behoren kunnen vervullen – en dan spreek ik nog niet over de sociale zekerheid, waaraan wij via de alternatieve financiering ook een pak bijdragen en waar het hele land van geniet –, zullen wij die stromen toch eens moeten herbekijken.

 

Wat hebben wij daarvoor nodig, mijnheer Tobback? Een staatshervorming, eentje waarbij bevoegdheden verschoven kunnen worden van het ene niveau naar het andere en waarbij de financiële stromen duidelijker gemaakt worden en waarbij iedereen een grotere verantwoordelijkheid krijgt voor zijn eigen uitgaven.

 

U zegt dat mijn cijfers niet kloppen. Mijn cijfers kloppen perfect! Wij storten nu zowat 350 miljoen extra door aan de Gemeenschappen en de Gewesten, als toename van hun dotatie. Daarbovenop komen de toegekende gewestbelastingen. Die twee samen geven 547 miljoen.

 

Hoe hoog waren de extra fiscale inkomsten die wij in de begroting hebben kunnen inschrijven? Wel, zij beliepen 314 miljoen. Het is dus nog altijd meer, zelfs als men alleen die 350 miljoen in rekening zou nemen.

 

Dat gezegd zijnde, mijnheer de voorzitter, ik hoop dat ik duidelijk geweest ben over wat ik nu al drie of vier keer heb uitgelegd en wat vandaag in de krant stond.

 

04.05  Bruno Tobback (sp.a): Mijnheer de minister, u bent inderdaad pijnlijk duidelijk geweest.

 

Ten eerste hoorde ik u zeggen dat u een tandje bij gestoken hebt. U moet mij toch eens uitleggen waar dat tandje zit! Het enige verschil – dat hadden wij vooraf al berekend toen wij in december vorig jaar de begroting bespraken – tussen uw oorspronkelijke 5 % en uw huidige 4,8 %, komt niet door het tandje dat u bij gestoken hebt, maar door de verbetering van de economie. Er is een nieuwe groei en dus zijn er betere begrotingscijfers. Dat is alles. Het verschil komt door geen enkele maatregel die door de regering genomen is!

 

Ten tweede, de tandjes die u bijgestoken hebt, mijnheer de minister, betreffen extra uitgaven. Ik betwist niet eens dat het nuttige uitgaven zijn, maar u beseft blijkbaar zelf ook dat ze niet houdbaar zijn op lange termijn. U hebt in de begrotingscontrole een groot gat gelaten: u laat ons niet weten wat de effecten zijn van de maatregelen die u nu neemt en die eigenlijk allemaal recurrent zijn, voor 2011 en voor uw fameuze tweejarenbegroting, die volgens mij vanaf 2011 nog erger in het deficit zal gaan dan vandaag al het geval is. Ook daarover zal ik u binnenkort in de commissie ondervragen.

 

Wat hebt u ten slotte niet gedaan en doet u nog altijd niet, mijnheer de minister? U zegt hier met veel aplomb: “Wat hebben we nodig? We hebben een staatshervorming nodig en een verandering van de financieringswet”. Ik heb u daarstraks gevraagd, mijnheer Vanhengel waar ze ligt? Wat zijn uw voorstellen? Inderdaad, dat er een probleem is met de financieringswet, heeft de Hoge Raad van Financiën gezegd en dat hebben mensen al tien jaar gezegd, zoals we tien jaar geleden al hebben aangeklaagd dat er problemen zijn met de toekomstige financiering van de vergrijzing. Uw regering is nu al drie jaar aan het proberen dat probleem op te lossen. Met de oplossingen van de heer Daerden en van uzelf geeft u eigenlijk toe het niet te weten.

 

U hebt een en ander met veel aplomb gebracht, met veel stijl gedaan, maar waar liggen uw voorstellen voor een verbetering van de financieringswet, mijnheer Vanhengel? Als u ze wilt verkopen, kom ze dan brengen, schrijf ze uit, leg ze op tafel. Het is niet dat u voor de rest veel ander nuttigs aan het doen bent.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Samengevoegde vragen van

- de heer Koen Bultinck aan de minister van Pensioenen en Grote Steden over "het groenboek over de pensioenen" (nr. P1803)

- de heer Philippe Blanchart aan de minister van Pensioenen en Grote Steden over "het groenboek over de pensioenen" (nr. P1804)

05 Questions jointes de

- M. Koen Bultinck au ministre des Pensions et des Grandes villes sur "le livre vert sur les pensions" (n° P1803)

- M. Philippe Blanchart au ministre des Pensions et des Grandes villes sur "le livre vert sur les pensions" (n° P1804)

 

05.01  Koen Bultinck (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, eindelijk zijn we zo ver. De Ministerraad heeft akte genomen van het groenboek, welgeteld 250 pagina’s proza met vragen over het pensioendossier. Ik zeg u heel eerlijk dat we 20 jaar geleden ook zo ver stonden. We kenden toen de vragen in het pensioendossier ook al.

 

Ten eerste, wat stellen we vast? Er zijn uiteraard geen antwoorden. Wat had men anders kunnen verwachten?

 

Ten tweede, mijnheer de minister, als ik het persbericht na de Ministerraad nalees, stel ik vast dat de eerste minister zegt dat hij nu, met zijn collega’s, de horizon zal verkennen en dat hij zich vooral niet zal laten opjagen door een tijdskader of enige kalender.

 

Ten derde, mijnheer de minister, ik stel vast dat u en de regering vasthouden aan de pensioenleeftijd. Ik stel dus vast dat de inspanningen van onze CD&V-collega, Sonja Becq, eigenlijk verloren moeite waren. Het is andermaal duidelijk, collega’s van CD&V, wie in deze regering de macht heeft. CD&V wordt vrolijk teruggefloten door de PS. Men houdt vast aan het oude regime van de pensioenleeftijd.

 

Mijnheer de minister, ik heb vandaag twee concrete vragen.

 

Ten eerste, komt er voor de verkiezingen, voor 2011, wel degelijk nog een pensioenhervorming?

 

Ten tweede, waarom kiest u niet voor een veel belangrijker en verstandiger element in het pensioendebat, met name de lengte van de loopbaan? Het Vlaams Belang zegt al zeer lang dat men moet kiezen voor een veertigjarige loopbaan en dat men de absurditeit waarbij men zich vastpint op die 65 jaar om op pensioen te gaan, moet verlaten.

 

Ik hoop dat u vandaag in staat bent antwoorden te geven op die twee concrete vragen.

 

05.02  Philippe Blanchart (PS): Monsieur le ministre, ce matin, vous avez présenté au Conseil des ministres ce qu'il est convenu d'appeler le livre vert, qui dresse un état de la situation des pensions. Ce document volumineux est le fruit d'un an et demi de travail et de réflexions menées au sein de la Conférence nationale des pensions.

 

Ce document dresse la liste des réformes possibles. L'une de ces réformes consisterait à modifier l'âge légal de la pension ou l'âge effectif du départ à la retraite. Ces dernières semaines, et encore ce matin à la radio, vous avez clairement précisé que ce n'est pas l'âge légal qui pose problème, mais bien l'âge effectif de la sortie du marché du travail.

 

Pour le dire autrement, c'est l'emploi des travailleurs qui avancent en âge qui doit être au centre de nos préoccupations. L'augmentation de l'âge légal des pensions est d'ailleurs en soi une mesure stérile, car elle ne ferait qu'augmenter le flux des personnes entrant dans l'une ou l'autre forme de retraite anticipée comme le chômage, le système des prépensions ou une quelconque autre forme d'invalidité.

 

Si tout le monde s'accorde sur le fait qu'une meilleure participation des aînés sur le marché du travail permettrait de soulager le financement de nos régimes légaux de pensions, ne pensez-vous pas que c'est surtout un plan global pour l'emploi qui s'impose pour assurer le financement des futures pensions? En effet, rien qu'en 2009, la hausse du nombre de chômeurs de moins de 25 ans a fortement progressé pour représenter aujourd'hui un quart de la hausse totale du nombre de chômeurs.

 

Quelles sont les autres grandes idées qui retiennent particulièrement votre attention dans ce livre vert? Pouvez-vous nous donner un calendrier plus ou moins précis des différentes étapes que devra suivre cet état des lieux de nos pensions?

 

05.03 Minister Michel Daerden: Waarde collega’s, deze ochtend heeft de Ministerraad kennis genomen van het groenboek alsook van de verschillende vragen en de agenda voor de voortzetting van de werkzaamheden. Er zijn drie elementen: ten eerste, de voorgeschiedenis, altijd een zeer belangrijk element, ten tweede, de inhoud van het groenboek en, ten derde, de agenda.

 

Ten eerste, in overeenstemming met de richting die door de Ministerraad werd aangegeven besloot de task force om drie werkgroepen op te richten. Ze zijn respectievelijk belast met het onderzoek van de volgende materies: ten eerste, het wettelijk pensioen en de modernisering ervan, ten tweede de aanvullende pensioenen en het individueel pensioensparen en, ten derde, de plaats van de ouderen in de samenleving.

 

En ce qui concerne l'organisation, nous avons entendu les plus grands spécialistes. Nous avons comparé le régime belge aux régimes étrangers et nous avons essayé de trouver les éléments de différences. Ensuite, pas à pas, nous avons écrit le livre vert qui est en votre possession aujourd'hui.

 

Quant au contenu, chacun en pensera ce qu'il veut. Ce livre comporte 250 pages et 4 annexes exceptionnelles. En le lisant, vous découvrirez beaucoup de choses, comme je l'ai fait d'ailleurs – je le dis avec beaucoup d'humilité. Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui y ont collaboré depuis plus d'un an. Je rends hommage à leur travail. Ce document est d'une grande richesse intellectuelle et dans beaucoup de facultés, tant en Flandre, qu'à Bruxelles et en Wallonie, on utilisera ce livre pour développer des cours.

 

Je pourrais vous décrire chaque élément de contenu. Vous verrez comment on décrit les deuxième et troisième piliers et la fiscalité qui les accompagne. Dans cet ouvrage, la Banque Nationale analyse quinze systèmes européens.

 

Lisez, analysez et vous comprendrez l'importance du document.

 

J'en arrive immédiatement au troisième point, la suite des travaux, puisqu'il n'y a que cela qui vous intéresse. C'est très simple: priorité au parlement. Dans les prochains jours, en accord avec le président et avec le responsable de la commission des Affaires sociales, nous allons commencer à débattre. Une, deux, trois séances, autant que vous en voulez! Nous allons débattre du contenu. Si j'ai parlé du parlement et pas de la Chambre des représentants, c'est parce que j'ai le même respect pour le Sénat.

 

Puis, suite à la demande formulée par certains, nous irons vers la société civile. Il y aura cinq tables rondes, deux en Flandre, une à Bruxelles, deux en Wallonie pour parler avec un maximum de personnes, recueillir toutes les informations, donner ces informations à la task force. J'espère que celle-ci arrive avant l'été au livre blanc que nous essaierons alors de rédiger pour présenter ses propositions au gouvernement.

 

05.04  Koen Bultinck (VB): Mijnheer de minister, iedere week opnieuw slaagt u erin zichzelf te overtreffen. U zegt dat uw groenboek een prioriteit is voor het Parlement, maar dan ben ik als parlementslid gechoqueerd, want we beschikken nog steeds niet over uw fameus groenboek. Het is natuurlijk mogelijk dat er twee categorieën parlementsleden bestaan, waarbij de leden van de meerderheid er reeds over beschikken, en de leden van de oppositie nog niet. Het Parlement wenst als wetgevende macht geïnformeerd te worden. Wij eisen het groenboek, want het heeft nu al lang genoeg geduurd, het Parlement heeft er recht op.

 

Het tweede element van mijn repliek is dat ik mij als Vlaams Belanger zorgen maak over de pensioenen van de gewone mensen. Zelfs met de tijdslimiet die de regering voor zichzelf stelt, zal er opnieuw niets van in huis komen, en is het opnieuw een maat voor niets.

 

We zijn het er stilaan dan ook over eens dat het dringend tijd is dat we deze bevoegde minister op vervroegd pensioen sturen. Dat zal de enige oplossing zijn om ernstig aan het pensioendossier te kunnen werken.

 

05.05  Philippe Blanchart (PS): Monsieur le ministre, je suis rassuré que ce livre vert, que l'on pourrait qualifier de grand livre vert, soit recommandable, à l'inverse du petit livre vert, que nous avons connu autrefois dans les écoles et les universités et qui ne l'était pas.

 

Nous ne pouvons que nous réjouir d'un document d'une telle qualité, sur lequel nous allons bientôt pouvoir travailler. Aussi, je vous remercie, monsieur le ministre, pour vos réponses et pour nous avoir fourni ce travail remarquable.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Vraag van de heer Bart Somers aan de minister van Justitie over "de richtlijnen inzake strafuitvoering" (nr. P1805)

06 Question de M. Bart Somers au ministre de la Justice sur "les directives en matière d'application des peines" (n° P1805)

 

06.01  Bart Somers (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, de Kamer en de Senaat hebben recent een wet goedgekeurd die de straf inzake geweldpleging op politieagenten heeft verzwaard. De Kamer en de Senaat hebben daarmee gereageerd op een toenemend aantal gewelddaden die vaak ook gepaard gaan met bedreigingen tegen de betrokken politieagent, diens familie en kinderen. Op die manier werd getracht een adequaat antwoord te geven. Die wet zal binnenkort in het Belgisch Staatsblad verschijnen. Daarmee denk ik dat het Parlement op een goede manier reageert op een maatschappelijk fenomeen dat wij wensen te bestrijden.

 

Van op het terrein krijg ik echter bezorgdheden te horen over het tweede deel, namelijk de strafuitvoering. Zelfs met een zwaardere gevangenisstraf zullen er namelijk nog strafrechters zijn die in heel wat gevallen daders zullen veroordelen tot minder dan drie jaar effectieve gevangenisstraf. Op dat moment komt de ministeriële onderrichting, die gericht wordt aan de directies van de strafinrichtingen, in beeld. Daarbij creëert u als minister van Justitie eigenlijk het kader waarmee bepaald wordt hoe die straffen ten uitvoering worden gebracht.

 

Ik heb een heel concrete vraag. In uw rondzendbrief noemt u een aantal categorieën waarbij u vraagt aan de directies van de strafinrichtingen om daarvoor effectief over te gaan tot strafuitvoering, tot de daadwerkelijke uitvoering van de gevangenisstraf. Het lijkt mij logisch en evident, wanneer de Kamer en de Senaat een heel krachtig signaal geven door gewelddaden tegen de politie zwaarder te bestraffen, dit meer moet zijn dan een symboliek. We mogen op het terrein niet in een situatie terechtkomen waarbij een strafrechter een of twee jaar gevangenisstraf uitspreekt voor slagen en verwondingen tegen politieagenten, terwijl de dader twee weken later opnieuw op straat loopt.

 

Mijn heel eenvoudige vraag luidt dus of u uw richtlijnen zult bijsturen. Zult u de opdracht geven aan de directies van de strafinrichtingen dat gewelddaden en misdrijven waarvoor een veroordeling is uitgesproken van minder dan drie jaar gevangenisstraf, ook daadwerkelijk moeten worden uitgezeten? Op die manier doen wij meer dan symboliek. Anders vrees ik dat wij het omgekeerde creëren. Wij creëren namelijk een verwachting bij de politieagenten op het terrein dat er nu daadwerkelijk wordt opgetreden, maar als zij merken dat er niets verandert, dan zal dat volgens mij alleen maar tot grote teleurstelling leiden.

 

06.02 Minister Stefaan De Clerck: Mijnheer de voorzitter, collega, ik dank u voor de aangekondigde vraag. Er zijn drie elementen in het antwoord.

 

Ten eerste, er is inderdaad een wetgevend initiatief geweest. Die wet zal straks van toepassing zijn. Dat zal leiden tot, wellicht, zwaardere straffen, zwaardere veroordelingen. Dat zal het eerste effect zijn en daardoor zal de discussie over straffen van minder dan zes maanden of minder dan drie jaar, enzovoort, in een andere context worden gevoerd. Het eerste element in het dossier is dus dat de wetgeving goed en correct wordt gewijzigd.

 

Ten tweede, ook het reactievermogen op het terrein is aan bod gekomen, in die zin dat de vraag over de zero tolerance werd gesteld. Dat is een materie die u zeer geliefd is en die wij inderdaad in bepaalde omstandigheden toegepast zien, ook in Brussel, in Kuregem. Op dat vlak is er ook een richtlijn op komst van het College van procureurs-generaal, waarin dat nog eens gedefinieerd wordt. Daarin wordt ook specifiek het element van geweld ten aanzien van gezagsdragers opgenomen, omdat een snelle reactie, de zero tolerance, ook ten aanzien van die categorie bijzondere nadruk verdient.

 

Ten derde — en dit is wat u aanbrengt —, de wijze waarop een uitgesproken straf wordt uitgevoerd. Bij straffen van meer dan drie jaar waakt de strafuitvoeringsrechtbank over de uitvoering ervan. Bij straffen van minder dan drie jaar wordt er een onderscheid gemaakt, in die zin dat straffen van minder dan zes maanden niet worden uitgevoerd en dat de andere categorieën wel worden uitgevoerd, maar voor een kortere periode.

 

Dit wordt nu inderdaad herschreven. Mijn engagement in de commissie voor de Justitie naar aanleiding van mijn nota over het strafuitvoeringsbeleid was dat elke straf een gevolg krijgt. De opeenvolgende ministers van Justitie hebben inderdaad gewerkt volgens een richtlijn waarbij straffen van minder dan zes maanden niet worden uitgevoerd. In de toekomst zullen wij dat veranderen, ofwel via reële uitvoering van een gevangenisstraf, ofwel via elektronisch toezicht, dat op een vernieuwde manier kan worden aangepakt.

 

Het is juist dat ik nu de categorieën bepaald en dat gisteren de eerste belangrijke vergadering plaatsvond met het College van procureurs-generaal, om te definiëren op welke manier eindelijk teruggekomen wordt op een praktijk die leidde tot een gevoel van straffeloosheid, vermits straffen niet werden uitgevoerd.

 

Welnu, deze richtlijn wordt herschreven. Er zal iedere keer gevolg worden gegeven. Het is zeker dat in het kader van de combinatie tussen zero tolerance en altijd reageren, misdrijven gepleegd ten aanzien van gezagdragers een bijzondere aandacht zullen krijgen.

 

06.03  Bart Somers (Open Vld): Mijnheer de minister, vaak is een hervorming van Justitie een zeer complexe aangelegenheid. Binnenkort zal die nieuwe wet in het Staatsblad verschijnen. Op dat moment rekenen de politieagenten op het terrein op een aangepaste reactie van de overheid. Het Parlement heeft de wet gewijzigd en men kijkt op dat moment naar de minister van Justitie. Het is heel belangrijk dat, indien er dan feiten gebeuren, men inderdaad in de strafuitvoering datgene doet wat u nu suggereert, namelijk dat men inderdaad, telkens wanneer men geweld gebruikt tegen politieagenten, telkens wanneer er straffen zijn, consequent overgaat tot daadwerkelijke gevangenisstraf.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Question de Mme Valérie Déom au ministre de la Justice sur "la construction d'une prison sur le territoire de Sambreville" (n° P1806)

07 Vraag van mevrouw Valérie Déom aan de minister van Justitie over "de bouw van een gevangenis op het grondgebied van Sambreville" (nr. P1806)

 

07.01  Valérie Déom (PS): Monsieur le ministre, votre masterplan prévoit la construction de nouvelles prisons en Wallonie. La localisation de celles de Marche-en-Famenne et de Leuze-en-Hainaut a été mise au point. Toutefois, il subsiste une polémique autour de l'installation d'une prison à Sambreville, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Plusieurs sites avaient été pressentis: Tamines, Velaine (A et B) et enfin "Saint-Gobain" (à Sambreville). Ce dernier semblait satisfaire tout le monde.

 

Nous connaissons les appréhensions que les citoyens peuvent éprouver à l'idée qu'une prison soit construite près de chez eux. La population était moins opposée au choix de Saint-Gobain tout comme la Région wallonne et les autorités communales. Or nous constatons un blocage qui vient plutôt du fédéral. Deux raisons sont invoquées. D'abord, on parle d'un coût supplémentaire, puisqu'il s'agit d'un site industriel qui devrait être assaini. Les rapports divergent à cet égard. Ainsi, les services fédéraux parlent de "caractéristiques négatives insurmontables". En revanche, le rapport de l'ISSeP, pour la Région wallonne, écarte tout danger sanitaire pour la population.

 

La deuxième raison invoquée est que ce site se trouve à proximité des établissements Solvay, classés Seveso. Le SPF Justice considère que des problèmes de sécurité se posent. Pourtant, si nous écoutons les professionnels, à savoir notamment le commandant des pompiers de la zone de Sambreville, nous apprenons que le site Solvay ne pose aucun problème, d'abord, parce que l'entreprise ne travaille plus avec des produits extrêmement dangereux et, ensuite, en cas de danger, ce commandant préconise le confinement. Or, j'ai du mal à concevoir un endroit plus confiné qu'une prison! Ce serait plutôt l'endroit idéal! Enfin, la caserne est construite en face du site de Saint-Gobain.

 

Monsieur le ministre, quelle est la position du gouvernement fédéral dans ce dossier, en particulier concernant le site de Saint-Gobain? Et où en sont vos démarches auprès de la Région wallonne?

 

07.02  Stefaan De Clerck, ministre: Chère collègue, dans le cadre de la problématique des prisons qui sont en construction, il y a, en effet, un contrat pour quatre prisons: deux en Flandre et deux en Wallonie. L'état d'avancement de ces quatre dossiers est normal. Des décisions interviendront avant les vacances sur le groupe, le consortium qui sera sélectionné.

 

Nous avons toujours demandé trois sites. La volonté du gouvernement a toujours été de construire une prison à Sambreville et il reste sur ses positions.

 

Nous avons posé la question au gouvernement wallon en lui demandant de nous livrer trois communes, qui seraient d'accord avec l'emplacement de la prison. Leuze-en Hainaut, pas de problème! Marche-en-Famenne, pas de problème! Sambreville a été évoquée, mais sur un autre site!

 

Après analyse, nos services (Régie des Bâtiments et Justice) constatent que ce site pose quelques problèmes. Il s'agit de la pollution, de la localisation en elle-même, de la nature du terrain, de l'accessibilité, de certains facteurs environnementaux. Nous avons communiqué les éléments de cette analyse aux responsables du gouvernement wallon.

 

La semaine passée, le gouvernement a discuté de ce sujet et du dossier de Sambreville. Nous avons répété notre ambition de construire à Sambreville, mais nous avons décidé en même temps de reprendre contact avec la Région wallonne, afin de déterminer le site et les circonstances. Le courrier est préparé et les contacts seront pris avec la Région wallonne.

 

Si un accord est intervenu pour Sambreville, la décision définitive doit être prise de concert avec l'ensemble des services, afin de trouver un emplacement qui convienne à tous. Les éléments que vous avez évoqués devront faire l'objet d'un débat technique, mais politiquement parlant, il n'y a aucune discussion. Nous avons opté pour Sambreville. Il appartient à la Région et aux autorités communales de décider de l'emplacement définitif.

 

07.03  Valérie Déom (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses. Premièrement, le choix de Sambreville n'est pas remis en cause. Deuxièmement, vous n'écartez pas politiquement le site de Saint-Gobain. Certes, des problèmes techniques se posent, mais avec le peu d'éléments dont je dispose – et je ne suis pas une experte en la matière – ces arguments ne sont pas insurmontables. Il y en a en ce qui concerne la norme Seveso, pour laquelle le commandant des pompiers estime les arguments non valables. Le confinement est la mesure que l'on prend en cas de problèmes sur des sites Seveso. Quoi de plus confiné qu'une prison? En ce qui concerne l'assainissement du site, nous avons affaire à de grands experts, qui ne sont absolument pas d'accord entre eux.

 

Monsieur le ministre, il appartient aux autorités communales et à la Région wallonne de prendre des décisions. Le ministre de l'Aménagement du Territoire avait choisi ce site, en prenant en compte les considérations de localisation, d'aménagement du territoire, etc. Un consensus était intervenu au niveau de la population, de la Région wallonne et des autorités communales.

 

J'espère que nous pourrons avancer sur base de ce consensus sur le site Saint-Gobain et mettre autour de la table les experts qui s'imposent pour prendre des décisions objectives.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Question de M. Denis Ducarme au ministre de la Justice sur "le jugement du tribunal de première instance de Charleroi" (n° P1807)

08 Vraag van de heer Denis Ducarme aan de minister van Justitie over "het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi" (nr. P1807)

 

Le président: Je mets tout de même l'accent sur le fait qu'il existe une séparation des pouvoirs et que le ministre n'est pas obligé de commenter le contenu des jugements. Cela va de soi.

 

08.01  Denis Ducarme (MR): Monsieur le président, je vous remercie pour cette précision.

 

"Il n'est peut-être pas raisonnable d'attirer l'attention sur soi en circulant en Jaguar et en vivant dans une belle maison, en affichant ostensiblement sa prospérité dans une région économique pauvre et sinistrée, comme l'est celle de Charleroi." Voilà l'extrait du jugement rendu par une magistrate du tribunal civil de Charleroi. À mon sens – cela n'engage que moi –, ce jugement est tout à fait partial: il incarne une justice à deux vitesses, sinon une justice de classe. Il dit que notre système ne serait pas en mesure de protéger les personnes qui investissent et prennent des risques; en gros, que dans cette région, si vous réussissez, cachez-le ou quittez-la!

 

Voilà le message de cette magistrate – et non de la justice.

 

Bien entendu, monsieur le ministre, je suis bien au courant de la séparation des pouvoirs. Je ne vous demande donc pas, dans le cadre de cette question, de me livrer le fond de votre pensée. Je sais que notre système judiciaire est assez bon pour récupérer lui-même ses déviances, via l'appel, la cassation. Je sais que ce problème ne se rapporte pas à l'ensemble des magistrats; la majeure partie ne pose pas problème. Néanmoins, ce fait m'invite à poser deux questions.

 

Nous avons lu, dans la presse, en fonction de ce jugement estimé stigmatisant, rempli de préjugés, que l'État belge pourrait être attaqué. Ainsi, la firme Jaguar a indiqué qu'elle pourrait peut-être prendre des dispositions, de même que la ville de Charleroi et un certain nombre d'associations carolorégiennes.

 

Avez-vous déjà certaines informations quant au fait que l'État belge serait probablement attaqué en justice pour ce dossier?

 

Depuis le 2 février 2008, le Conseil supérieur de la Justice n'organise plus de formations; elles sont à présent planifiées par l'Institut de formation judiciaire. Je tenais dès lors à vous demander si celui-ci prévoyait, dans un futur proche, des formations à Charleroi.

 

08.02  Stefaan De Clerck, ministre: Monsieur le président, cher collègue, vous avez cité le jugement; c'est correct. Je ne sais pas encore si les plaignants vont interjeter appel; ils disposent d'un mois pour ce faire. C'est aux parties de réagir.

 

Jusqu'à présent, l'État n'est pas concerné, en aucune manière.

 

Comme le président le disait, il n'appartient pas au ministre de la Justice de donner un commentaire sur un jugement ou sur un magistrat dans l'exercice de sa fonction. Néanmoins, il me semble que des décisions doivent être prises en application de la loi, sans émettre de considérations d'ordre personnel ou idéologique, qui seraient susceptibles de mettre en question son indépendance ou même l'apparence de son indépendance. C'est là l'essentiel.

 

Je vous propose une citation qui vaut la peine d'être répétée; elle provient d'une publication récente de Patrick Mandoux et Damien Vandermeersch, qui traite du devoir de réserve: "Le jugement doit refléter l'impartialité et la sérénité avec lesquelles le juge a tranché le litige. Au cours des débats et dans sa décision, le juge doit s'abstenir de toute polémique ou manque de respect à l'égard d'une des parties".

 

Manifestement, cela n'a pas été le cas dans ce jugement.

 

08.03  Denis Ducarme (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie. Je ne m'attendais pas à autant de franchise de votre part. Par rapport aux formations à Charleroi, j'imagine que je pourrai obtenir les informations autrement.

 

Ce jugement est inquiétant parce qu'il renvoie à un certain nombre de questions. On pourrait même suggérer aux députées qui ont gardé de belles jambes de ne pas sortir en short ou en jupe, au risque de se voir reprocher d'inciter à la violence sexuelle. C'est un exemple par l'absurde, mais je pense que c'est un enjeu qu'il faudra surveiller à l'avenir.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Question de Mme Marie-Martine Schyns au secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, sur "l'autorisation accordée aux autocars de dépasser sur les autoroutes par temps de pluie" (n° P1811)

09 Vraag van mevrouw Marie-Martine Schyns aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister, over "de opheffing van het inhaalverbod voor reisbussen op de snelweg bij regenweer" (nr. P1811)

 

09.01  Marie-Martine Schyns (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, la presse révélait cette semaine l'intention de M. Schouppe d'apporter trois modifications au Code de la route. Celles-ci concernent les autocars qui pourront désormais rouler sur autoroute à 100 km/h au lieu de 90 km/h. Ils pourront également circuler sur les bandes initialement dédiées aux bus. Enfin, ils pourront dépasser en cas d'intempéries.

 

À mon sens, les deux premières modifications sont des harmonisations mineures par rapport à la réglementation des pays voisins. Par contre, je m'interroge sur l'autorisation de dépassement en cas d'intempéries? Les autocars ne courent-ils pas le même risque que les camions? Quelle est la situation dans les autres pays, en ce qui concerne cette réglementation? Une étude de risque a-t-elle été effectuée? Dans le cas contraire, sur quelles expériences peut-on se fonder pour proposer ce type de mesure? Connaissez-vous déjà la date de son entrée en vigueur? Une information importante sera-t-elle communiquée aux usagers de la route?

 

09.02 Minister Stefaan De Clerck: Mijnheer de voorzitter, u zult me toestaan dat ik het precieze antwoord namens collega Schouppe geef en niet in zijn plaats improviseer over zo’n belangrijke en gevoelige materie.

 

Le Code de la route parle d'une interdiction de dépassement sur les autoroutes en cas de précipitations, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que des intempéries.

 

Je dois tout d'abord vous signaler qu'une interdiction générale de dépassement pour les autocars en cas de précipitations n'existe nulle part en Europe. C'est typiquement belge!

 

En outre, on me dit qu'en 2003, on n'a jamais voulu interdire aux autocars de dépasser: cela concernait uniquement les poids lourds avec une masse supérieure à 7,5 tonnes. Il y a plusieurs arguments pour ne pas appliquer cette interdiction aux autocars et je vous en donnerai trois.

 

Premièrement, les autocars ne sont pas des poids lourds, ces derniers allant jusqu'à 40 tonnes. Le comportement d'un poids lourd et son impact sur la sécurité routière sont tout autres que ceux d'un autocar, plus léger et plus sûr.

 

Deuxièmement, actuellement, les autocars sont obligés de rester dans la file des camions, ce qui peut être particulièrement dangereux en cas de tête-à-queue. Le sentiment de sécurité routière pour les passagers sera plus grand si l'autocar n'est pas constamment entouré de camions.

 

Troisièmement, les effets de "brouillard de pluie" provoqués par les poids lourds et qui gênent la vue des automobilistes ne le sont pas par les autocars qui présentent une structure fermée autour des roues arrière.

 

En conclusion, je voudrais signaler que l'autocar est l'un des moyens de transport les plus sûrs. La suppression de l'interdiction en cas de précipitations fait partie d'une série de modifications au Code de la route. Le projet d'arrêté royal sera soumis prochainement à l'avis des Régions et du Conseil d'État, pour que la réglementation puisse entrer en vigueur au mois de juin.

 

09.03  Marie-Martine Schyns (cdH): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. Il est en effet typiquement belge de parler de précipitations et non d'intempéries. C'est peut-être lié au nombre de jours de pluie dans notre pays. Je me demande si un chauffeur peut évaluer précisément ce qu'est une intempérie et ce qu'est de la pluie parce qu'on est parfois entre les deux. Je reste dubitative mais j'ai bien pris note de la concertation des entités fédérées et du secteur. Nous nous tiendrons informés de cette concertation et nous verrons ce que cela donnera au mois de juin, au moment de l'entrée en vigueur.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

10 Vraag van mevrouw Tinne Van der Straeten aan de minister van Klimaat en Energie over "het protocolakkoord inzake kernenergie tussen de regering en GDF SUEZ" (nr. P1808)

10 Question de Mme Tinne Van der Straeten au ministre du Climat et de l'Énergie sur "le protocole d'accord sur le nucléaire conclu entre le gouvernement et GDF SUEZ" (n° P1808)

 

10.01  Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Mijnheer de minister, het is nog niet zo heel lang geleden dat u en de eerste minister nogal triomfantelijk in dit halfrond met een getekend akkoord tussen enerzijds de regering en anderzijds GDF-Suez zwaaiden. Het object daarvan was de levensduurverlenging van de drie oudste kerncentrales met een periode van 10 jaar. De regering beloofde geen veranderingen te doen aan het fiscaal en reglementair wettelijk kader. De nucleaire producenten, ook andere dan GDF-Suez, zouden jaarlijks ongeveer 200 miljoen euro betalen.

 

We hebben er al veel over gesproken, niet enkel in de plenaire vergadering maar ook in de commissie en de speciale commissievergadering en we hielden een hoorzitting met tal van mensen. Nadien was er een studie van de CREG die het nucleair protocol met de grond gelijk heeft gemaakt.

 

Al onze vragen in dit Parlement en in de commissie en die van de CREG werden ondertussen officieel aan u bezorgd, in een officiële vragenlijst vanwege de Europese Commissie. Die vragenlijst is langer dan het initiële protocol. Die vragenlijst gaat over elk detail, elk punt en elke komma van dat nucleair protocol. Dat alles zet het nucleair protocol dat u zo triomfantelijk had afgesloten, op losse schroeven. U moet daar tegen 8 april 2010 op antwoorden.

 

Wat zult u antwoorden?

 

10.02 Minister Paul Magnette: Ik heb inderdaad een paar dagen geleden een vragenlijst van de Europese Commissie ontvangen. Het is een lange lijst die over alle aspecten van het protocol gaat. Mijn diensten, mijn medewerkers en ik zijn bezig met het bekijken en beantwoorden van deze vragen. Het zal tegen 8 april 2010 af zijn.

 

Wat de impact op België zal zijn kunnen wij nu nog niet zeggen. Belangrijk is niet het protocol maar wel de wet. Ik heb een wetsontwerp klaar. Ik heb de reacties van de Europese Commissie gevraagd. Ik heb vandaag nog een vergadering met de nieuwe EU-commissaris Oettinger gehad. Ik wacht op de reactie van de Europese Commissie.

 

Ik zorg ervoor dat onze wet conform de richtlijn en het Europese Verdrag zal zijn. Maar ik moet het commentaar van de Europese Commissie ontvangen om er zeker van te zijn dat onze wet conform de richtlijn is. Indien nodig zullen wij de wet wijzigen. Tot op heden is er niets dat erop wijst dat wij het wetsontwerp moeten wijzigen.

 

10.03  Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Mijnheer de minister, dank u voor het antwoord.

 

Ik hoop uit de grond van mijn hart dat de Europese Commissie van u een gedetailleerder antwoord zal krijgen dan wij hier vaak in het Parlement van u krijgen.

 

U onderschat de zaken toch een beetje. Op de vragen van de Europese Commissie onder meer over mededingingsaspecten, over de bevestiging van de positie van GDF-Suez, hoe men aan dat bedrag is gekomen, werd, mijns inziens, geen antwoord gegeven. Tenzij u het ons hebt verzwegen, want we hebben het u zo dikwijls gevraagd. Niet alleen mijn fractie, alle fracties hebben het u gevraagd en het is altijd zonder antwoord gebleven.

 

Ik denk, eerlijk gezegd, dat het niet meer gaat over een wetsontwerp dat een uitwerking is van het nucleair protocol, maar dat u heel uw werkwijze zult moeten herzien om tot een eerlijk en fatsoenlijk systeem te komen dat uiteindelijk gaat over het afromen van de nucleaire rente, en dat u dat geld moet gebruiken om onze elektriciteitsmarkt te verbeteren, te moderniseren en CO2-arm te maken.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

11 Question de M. Christian Brotcorne à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur "la sécurisation des procédures de départ des trains" (n° P1809)

11 Vraag van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over "de beveiliging van de vertrekprocedures van de treinen" (nr. P1809)

 

11.01  Christian Brotcorne (cdH): Madame la ministre, je pense que vous aspiriez légitimement à un peu de quiétude dans le dossier relatif à la sécurité du rail. Mais un événement malheureux tout récent a encore montré combien certaines procédures étaient probablement peu appropriées. Je pense à cet homme qui, prenant le train à l'aéroport de Bruxelles-National à Zaventem, a été grièvement blessé aux jambes. Un accompagnateur de train avait subi le même dommage à Dinant.

 

Depuis lors, la SNCB a lancé une étude sur les procédures de départ en vue de les rendre plus sûres. Ceux qui ont l'habitude de fréquenter les quais de gare savent combien est peu fiable la procédure consistant à verrouiller les portes, alors que des personnes vont se précipiter juste avant le signal de départ vers la seule qui reste ouverte pour monter dans le train.

 

Où en est cette analyse de risque? Il me semble que cela fait déjà un certain temps que la SNCB se penche sur le problème. A-t-elle trouvé la ou les solutions susceptibles d'éviter de telles situations? Si ce n'est pas le cas, entendez-vous accélérer les choses?

 

Je profite de cette question pour relayer une déclaration de M. Pieter Van Vollenhoven, président du Conseil d'enquête indépendant sur la sécurité des trains aux Pays-Bas. Cet organisme a été mis sur pied pour enquêter sur des incidents ferroviaires, en se basant sur le principe d'une indépendance nécessaire à cette tâche. Selon lui, cette formule pourrait convenir à la Belgique. Cela pourrait être intéressant, d'autant plus que la SNCB a été divisée en trois structures. Ne devrions-nous donc pas emprunter cette voie?

 

11.02  Inge Vervotte, ministre: Monsieur Brotcorne, l'enquête sur l'accident étant en cours, je ne veux et ne peux pas faire de déclarations à ce sujet. Il n'est absolument pas certain que l'accident soit lié à la procédure de départ.

 

Suite à l'accident de Dinant, une identification et une analyse des risques de la procédure actuelle, à porte ouverte, et de la procédure à porte fermée, comme aux Pays-Bas, ont été effectuées. L'analyse a indiqué que le risque global ne diminuera pas si la SNCB utilise la procédure à porte fermée. Le risque pour le personnel diminuera, mais celui pour les passagers augmentera.

 

Un nouveau concept est recherché pour la procédure de départ. Il est important que ce nouveau concept implique une simplification des procédures ainsi qu'une simplification de la réglementation pour le personnel ferroviaire. Ce concept doit aussi être mis en œuvre de la même façon pour toutes les gares. Une transmission de la communication via la technologie RFID est examinée. À cet effet, une sorte de système de badge serait utilisé. Un premier test de simulation a été exécuté. Il s'agissait d'une simulation d'environ 300 départs. Le système a été fiable à 100 %.

 

Suite à l'accident de Buizingen, j'ai élaboré un texte pour le dialogue social. Lors de la négociation, nous avons décidé de ne pas traiter la procédure de départ. En effet, le domaine de la sécurité des chemins de fer est très large. Il comprend la sécurité dans les gares, les passages à niveau, les suicides, etc. Nous avons dû opérer un choix.

 

M. Van Vollenhoven est président du Conseil d'enquête pour la sécurité aux Pays-Bas. Il s'agit d'un organisme d'enquête indépendant du ressort du ministre de l'Intérieur, qui peut effectuer des enquêtes sur les catastrophes, les accidents et les incidents. Il ne se destine pas uniquement aux chemins de fer.

 

La Belgique dispose d'un organisme indépendant d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires. Cet organisme est actif depuis peu de temps. Il faudra d'abord évaluer son fonctionnement avant d'envisager de nouvelles initiatives à ce niveau-là.

 

11.03  Christian Brotcorne (cdH): Madame la ministre, je vous remercie pour vos réponses. J'ai noté que la procédure de départ des trains n'était pas à revoir de manière prioritaire. Mais des accidents arrivent, des drames se passent. On ne peut pas en faire fi. Puisque des essais ont eu lieu et qu'ils sont concluants, il me paraît logique de les mettre en œuvre rapidement sur l'ensemble du réseau.

 

Concernant cet organisme indépendant, je retiens les éléments de votre réponse. Je pense que cela sera mis en avant dans le cadre des recommandations de la commission spéciale sur la sécurité du rail; c'est en tout cas un élément que nous porterons.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Vraag van de heer Bruno Tuybens aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de bezorgdheid over de groeiende homofobie in de moslimgemeenschap en bij de politie" (nr. P1810)

12 Question de M. Bruno Tuybens à la ministre de l'Intérieur sur "l'inquiétude concernant l'homophobie croissante au sein de la communauté musulmane et de la police" (n° P1810)

 

12.01  Bruno Tuybens (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, naar aanleiding van de gewelddadige dood van een achttienjarige lesbische vrouw, in oktober van vorig jaar, is het de jongste maanden opgevallen dat de groeiende invloed van radicale moslimstromingen in ons land de sfeer aan het verpesten is. Er zijn alsmaar meer islamitische websites en boeken die verwerpelijke opvattingen spuien over homofilie, met slogans als “Homo’s verdienen de dood” en dergelijke.

 

Het is uiteraard een bijzonder complexe materie, waarop we multidisciplinair moeten reageren. Het onderwijs heeft een belangrijke rol te spelen. Ook de homobeweging in Antwerpen heeft opgeroepen tot meer aandacht voor seksuele diversiteit. Daarnaast heeft ook de politie een heel belangrijke rol te spelen, niet alleen op het vlak van repressie, wanneer misdrijven plaatsvinden, maar ook op het vlak van preventie.

 

Daarom wil ik u vragen wat u de jongste maanden, zeker na oktober 2009, specifiek hebt toegevoegd aan het debat en welke instructies u de politiediensten in dat kader hebt gegeven.

 

We moeten oproepen om de dialoog met de moslimgemeenschap te versterken. Als we actie voeren in de wereld voor mensen die in de gevangenis zitten vanwege hun ideeën, moeten we ook een grote inspanning leveren voor mensen die in gevaar komen door wie ze zijn. We moeten dat echt een halt toeroepen en ons best doen om het niet te laten escaleren.

 

We moeten ook zeer veel zorg tonen voor holebi’s die in allochtone gemeenschappen zelf leven.

 

Wat hebt u de jongste maanden ondernomen via instructies om over die problematiek een grotere alertheid op het terrein te creëren?

 

12.02 Minister Annemie Turtelboom: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Tuybens, ik ben het helemaal met u eens dat zo’n gedrag natuurlijk niet aanvaardbaar is en dat de politie daarin eigenlijk een zeer grote rol speelt.

 

In de opleidingsprogramma’s, zowel in de basisopleiding als in de voortgezette en functionele opleidingen, worden in modules voorzien waarbij de specifieke problematiek van discriminatie, waaronder homofobie, aan bod komt. Die modules worden uitgewerkt in samenwerking met het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, omdat zij ontzettend veel expertise en knowhow hebben op dat gebied.

 

Bovendien is er ook een dienst Gelijkheid en Diversiteit van de federale politie. Binnen die dienst is er een netwerk Diversiteit van de geïntegreerde politie waarin men expertise en kennis verzamelt over onder meer homoseksuele geaardheid en homofobie. Dat is dus een kenniscentrum. In het najaar van 2009 werd er binnen dit netwerk een werkgroep opgericht die werkt aan een project rond de verdere sensibilisering rond deze problematiek.

 

Er is ook het maandblad Infodoc van de politie. Daarin werd nog heel recent de problematiek van homofobie toegelicht.

 

Ik verwijs ook naar de omzendbrief van de procureurs-generaal. Op basis van die omzendbrief is er een affichecampagne gevoerd binnen de geïntegreerde politie om het politiepersoneel te sensibiliseren voor het daadwerkelijk herkennen van misdrijven die gepleegd zijn met homofobe drijfveren en om hen aan te moedigen om daadwerkelijk te verbaliseren en dat vooral ook te registreren in het proces-verbaal. Het is belangrijk dat men het herkent maar dat men het dan ook registreert. Op basis van die omzendbrief registreren de parketten de misdrijven met een homofoob karakter die de politie aangeeft via die speciale vermelding in het proces-verbaal. Op die manier hopen we natuurlijk de problematiek in kaart te brengen maar vooral ook bepaalde typologieën duidelijk te maken en zo best practices te geven binnen de politie.

 

12.03  Bruno Tuybens (sp.a): Mevrouw de minister, zoals men zegt is meten weten. Dat geldt ook voor de registratie van dergelijke misdrijven.

 

Er is effectief nood aan bijkomende investeringen en initiatieven inzake de politieopleiding. Men zit daar immers met twee gegevens. Aan de ene kant is er het repressief aspect en anderzijds is er de zorg die de politie moet tonen ten aanzien van holebi’s in de moslimgemeenschappen zelf. Die mensen zitten uiteraard in een zeer gestigmatiseerde situatie en lopen bepaalde bijeenkomsten die worden georganiseerd letterlijk langs de zijkant binnen. Dat is juist.

 

Alleen wil ik er echt voor pleiten dat u die problematiek ernstig blijft nemen en dat u ervoor zorgt dat er bijkomende aandacht aan wordt besteed. Het is jammer dat er de facto geen vrijheid meer bestaat voor die mensen. Het is essentieel voor de diversiteit in onze samenleving dat we dat ook kunnen tonen. Daarvoor moeten er effectief veel inspanningen gebeuren. Ik hoop dat de politie daar niet in achterblijft.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Ontwerpen en voorstellen

Projets et propositions

 

13 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (2423/1-15)

- Wetsontwerp tot wijziging van de kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen gecodificeerd door het koninklijk besluit van 3 augustus 2007 (2424/1-3)

13 Projet de loi portant des dispositions diverses (2423/1-15)

- Projet de loi modifiant la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services codifiée par l'arrêté royal du 3 août 2007 (2424/1-3)

 

De voorzitter: Ik stel u voor een enkele bespreking aan deze twee wetsontwerpen te wijden. (Instemming)

Je vous propose de consacrer une seule discussion à ces deux projets de loi. (Assentiment)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De verslaggevers zijn de dames Claes, De Block, De Bue en della Faille de Leverghem en de heren George, Arens, Thiébaut, Clarinval.

Mag ik ervan uitgaan dat alle verslaggevers naar hun schriftelijk verslag verwijzen?

 

13.01  Gerolf Annemans (VB): (…)

 

De voorzitter: Ik opper maar, mijnheer Annemans, en u protesteert.

 

13.02  Joseph George, rapporteur: Monsieur le président, je me réfère à mon rapport écrit qui est fort détaillé.

 

Le président: Ceci vaut également pour les autres rapporteurs.

 

Collega’s, volgende sprekers zijn ingeschreven voor het deel Tewerkstelling: mevrouw Yalçin, de heer Vercamer, en mevrouw Fonck.

 

Je constate que Mme Milquet, ministre de l'Emploi, n'est pas encore là. Par contre, Mme Turtelboom, ministre de l'Intérieur, est bien présente. Je vous propose dès lors de commencer par le volet Intérieur.

 

Kunt u daarmee leven?

 

Ik merk dat de heer Doomst zijn vest al aantrekt en klaar staat om het woord te nemen. U bent ingeschreven, mijnheer Doomst, samen met de heer Thiébaut, die ook aanwezig is, en mevrouw De Maght. Wij behandelen het onderdeel Binnenlandse Zaken dus eerst.

 

Voor het onderdeel Asiel en Migratie waren mevrouw Dierick en mevrouw Smeyers ingeschreven, maar die hebben zich laten schrappen.

 

Wij beginnen met het deel Binnenlandse Zaken en ik geef eerst het woord aan de heer Michel Doomst. Ik vraag dus de aandacht van de minister van Binnenlandse Zaken, die meteen present geeft.

 

13.03  Michel Doomst (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, in het ontwerp voor het luik Binnenlandse Zaken wordt voorzien in de filtering van de brandalarminstallaties, zoals dat nu al het geval is voor de inbraakalarminstallaties. Het is inderdaad juist dat slechts een klein percentage van de oproepen effectief het gevolg is van een brand of een inbraak en dus valse oproepen zijn — gelukkig maar.

 

Tijdens de bespreking in de commissie hebben we al gewaarschuwd voor de vertraging bij het uitrukken van de hulpdiensten, die het gevolg kan zijn van een dergelijke filtering door alarmcentrales. Tijdens de weken na de behandeling van het ontwerp in de commissie hebben wij trouwens veel reacties gekregen, vooral van de brandweervereniging, om ons te waarschuwen voor deze bepaling.

 

Volgens de vereniging zou de verplichting het leven van mensen kunnen kosten indien het slecht afloopt. Het is natuurlijk onmiskenbaar dat, nog meer bij brandalarminstallaties dan bij inbraakalarminstallaties, het verschil tussen het melden, en het uitrukken van de brandweerdiensten zo klein mogelijk moet zijn. Volgens deskundigen bij de brandweer is een uitruktijd van 15 minuten bij een uitslaande brand reeds een niet te redden situatie.

 

Wij vragen u dan ook om extra aandacht te besteden aan deze opmerkingen, en maatregelen te nemen zodat de filtering geen of slechts heel minimale vertragingen in het uitrukken tot gevolg heeft.

 

Over de regeling met betrekking tot de overdracht van het personeel van de 100-centrales, zijn wij niet razend wild, omdat deze te veel onzekerheid laat voor het personeel dat van de gemeentelijke dienst wordt overgedragen. Er is geen duidelijk zicht op hun toekomstig statuut, de gemeenten weten niet of ze deze mensen zullen moeten terugnemen, of hoeveel er de keuze zullen maken om bij het Agentschap 112 te blijven. De voorgestelde regeling biedt dus onvoldoende zekerheid voor de dienstverlening van de noodoproepen voor het komende jaar.

 

Vandaar mijn vragen hoeveel personen er zullen blijven en wie de taak zal overnemen van degenen die nog tijdens het jaar van de detachering of de terbeschikkingstelling terugkeren?

 

13.04  Éric Thiébaut (PS): Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, j'ai les mêmes préoccupations que mon collègue, M. Doomst, mais je mentionnerai d'autres éléments.

 

Actuellement, il existe une différence claire entre une alarme incendie et une alarme intrusion. Lors du déclenchement d'une alarme intrusion, la police n'est pas avertie automatiquement. Il y a, en effet, un filtre supplémentaire, la centrale d'une société de surveillance contrôlant l'authenticité de l'appel. Cette procédure est destinée à limiter au maximum le risque de fausse alerte et l'envoi inutile de policiers. Lors d'une alerte incendie, il n'en va pas de même et les services d'incendie sont directement contactés.

 

Dans le projet de loi portant dispositions diverses dont nous discutons aujourd'hui, un article modifie cet état de choses. Il mettrait sur un pied d'égalité les alertes incendie et les alertes intrusion. Avec cette nouvelle disposition, dorénavant les centrales d'alarme privées devraient filtrer les signaux d'alarme, afin d'éliminer les fausses alarmes; les alarmes réelles seraient, dès lors, plus facilement canalisées vers le numéro unique d'urgence 112.

 

Madame la ministre, à ce propos, je souhaiterais obtenir quelques précisions, car des doutes subsistent quant à l'efficience de cette nouvelle disposition.

 

En effet, selon certaines informations, en raison d'un maillon supplémentaire à la chaîne, le temps d'intervention atteindrait 25 minutes avec la nouvelle disposition – ce qui serait contraire aux effets escomptés –, alors qu'à l'heure actuelle, un appel est traité en 10 voire 15 minutes. Dès lors, j'aurais aimé savoir si une évaluation a déjà été réalisée ou est en cours afin de déterminer le temps d'intervention avec cette nouvelle disposition.

 

Ensuite, madame la ministre, la mise en place de ce nouveau système doit encore être discutée en Conseil des ministres et devra passer, via un arrêté royal, mais avez-vous déjà des indications quant au fonctionnement pratique de ce "filtrage" des alarmes incendie? Concrètement, de quelle manière les centrales d'alarme privées contrôleront-elles techniquement les alertes? À distance? Enverront-elles une personne sur place pour constater qu'un incendie s'est effectivement déclaré?

 

Présidente: Mia De Schamphelaere, vice-présidente.

Voorzitter: Mia De Schamphelaere, ondervoorzitter.

 

13.05  Martine De Maght (LDD): Mevrouw de minister, mijnheer de staatssecretaris, bedankt dat u mijn vragen, voor het geval die er mochten zijn, wil beantwoorden.

 

Tijdens de bespreking van het wetsontwerp diverse bepalingen in de commissie voor de Binnenlandse Zaken aangaande de omzetting van artikel 4, §§ 4 en 5, van de Europese richtlijn 2004/83 EC, bleek dat er een advies is van de Raad van State waarin gesteld wordt dat tenminste twee van de paragrafen die opgenomen waren in artikel 4 dienen omgezet te worden in de wet. Ik herhaal het nogmaals: tenminste. Dat woordje “tenminste” is een zeer belangrijk gegeven.

 

We stellen vast dat de wijziging aan de Vreemdelingenwet, zoals opgenomen in artikel 29 en 30 van de wet diverse bepalingen en die hier vandaag besproken en gestemd zal worden, slechts een fragmentarische, gebrekkige en onevenwichtige omzetting is van wat artikel 4 van de richtlijn beoogt.

 

Enkel de twee laatste paragrafen worden omgezet, zijnde de criteria voor het toepassen van het voordeel van de twijfel en het in rekenschap nemen van voorheen ondergane vervolging. Wij, LDD, vragen ons dan ook af waarom niet het ganse artikel 4 van de richtlijn geïncorporeerd wordt in de aangepaste wetgeving, want dat is mogelijk na het advies van de Raad van State.

 

Wij hebben het dan ook noodzakelijk en nuttig geacht om hier vandaag aan de collega’s opnieuw het amendement dat we ook in de commissie hebben ingediend, onder de aandacht te brengen.

 

In de eerste drie paragrafen van het artikel 4 van de richtlijn worden in detail de verplichtingen van de asielzoeker bij het staven van zijn aanvraag vastgesteld. Het is daarjuist tijdens de mondelinge vragen in plenaire zitting ook ter discussie gekomen. Het is een zeer belangrijk gegeven bij de aanvraag van een asielzoeker. De asielzoeker wordt daarin gewezen op spoed en op de verplichting om alle documenten die hij in zijn bezit heeft voor te leggen. Bijzonder belang wordt gehecht aan de identiteit, door middel van het voorleggen van, indien voorhanden, identiteitsdocumenten. Deze bepalingen hebben een bijzonder nut bij de praktische behandeling van asielaanvragen door het commissariaat-generaal.

 

Wij zien hierin het bewijs dat de regering aan selectieve shopping doet in deze richtlijn, vermits slechts twee van die paragrafen worden opgenomen in de wetgeving. Door een bewuste gebrekkige omzetting van de Europese regelgeving zadelt de regering België op met de meest soepele asielwetgeving in Europa. Wij gaan bijgevolg de aantrekkingspool worden van Europa wat betreft asielzoekers.

 

Bij navraag bij het commissariaat-generaal leren we dat men daar frequent geconfronteerd wordt met gebrekkige medewerking van asielzoekers bij het aantonen van hun identiteit en hun reisweg.

 

Het achterhouden van internationale paspoorten en identiteitskaarten is schering en inslag. Doordat het aantonen van de identiteit blijkbaar geen voorwaarde is – het wordt ook niet opgenomen – kunnen asielzoekers zich gemakkelijker registreren onder een valse identiteit en werden reeds velen onder een valse naam erkend en later ook genaturaliseerd. Hierdoor beschikken vele erkende vluchtelingen over twee verschillende identiteiten: een valse identiteit die verstrekt wordt door de Belgische overheid en hun verborgen echte identiteit.

 

Het spreekt voor zich dat deze praktijk een groot gevaar voor de openbare orde en veiligheid inhoudt. Dat deze praktijk vaak voorkomt werd onlangs nog aangekaart en hier uitvoerig besproken via de VRT-documentairereeks “In Gods naam”, waarin een Algerijnse asielzoeker toegaf aan de dienst Vreemdelingenzaken valse identiteitsgegevens te hebben verstrekt. Het is dan ook van bijzonder groot belang dat de asielzoekers alle elementen ter staving van hun identiteit, reisweg en nationaliteit voorleggen zoals beschreven in het volledige artikel 4 van de richtlijn van Europa. In de commissie dienden wij daartoe een amendement in om het volledige artikel van deze richtlijn op te nemen en toe te passen in onze wetgeving, en dit vooral om identiteitsfraude van asielaanvragers te voorkomen of tegen te gaan.

 

De vraag waarom de Belgische regering de Europeesrechtelijke verplichting voor asielzoekers om alle documenten ter staving van hun identiteit, reisweg en nationaliteit voor te leggen, niet opneemt in de vreemdelingenwet is vandaag nog steeds niet beantwoord. Ik heb daar geen antwoord op gekregen. Nochtans nuttig en noodzakelijk om te weten is dat er de facto vandaag al toepassing is van artikel 4 van de Europese richtlijn via de richtlijn “conforme interpretatie” die vandaag al wordt toegepast door de Raad van State en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, en dit in afwachting van de omzetting van deze richtlijn door onze regering.

 

De richtlijn had eigenlijk – dat is belangrijk om weten – integraal omgezet moeten zijn ten laatste op 10 oktober 2006. Collega’s, het is vandaag 25 maart 2010, dat is dus vier jaar na datum. Bijna vier jaar later is er nog niets gebeurd: niet half, niet volledig. Er wordt gesproken over een toekomstige omzetting van de paragrafen die vandaag niet opgenomen worden in de wetgeving van het bedoelde artikel 4. Dat zou worden opgenomen in een KB waarvan de uitvoeringsmodaliteiten later door de Koning zullen worden bepaald. Wij hebben vandaag van dat KB nog niks gezien, laat staan dat we weten dat het effectief in opmaak is.

 

Artikel 4 heeft een interne, coherente logica, waarbij elke paragraaf van belang is. Daarom is het ook opgenomen in één artikel in die Europese regelgeving. We zien dan ook niet in waarom u een duidelijke bepaling moedwillig versnippert door slechts de helft ervan over te nemen in de Vreemdelingenwet en de andere helft te verwijzen naar een vooralsnog hypothetisch KB.

 

Respecteer de Europese wetgeving, en zet het hele artikel 4 om in de Vreemdelingenwet. Wij hebben daarvoor een amendement ingediend en wij hopen daarvoor de steun te krijgen van alle collega’s, want het is wel degelijk zeer belangrijk. Wij kunnen vandaag uit het feit dat er maar twee paragrafen van het artikel van de Europese richtlijn worden omgezet, concluderen dat de regering niet van plan is identiteitsfraude door asielzoekers aan te pakken.

 

13.06  Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Mevrouw de voorzitter, ik heb een aantal bedenkingen bij het betoog van de vorige spreekster. Ik vind dat zij volledig uit de bocht gaat. Dat was ook de teneur van de commissiebesprekingen over de betreffende twee paragrafen.

 

Het gaat hier om de omzetting van twee paragrafen van de Europese richtlijn over de rechtsbescherming van de asielzoeker. De Europese richtlijn zegt dat, als een asielzoeker geen identiteitspapieren heeft, zijn relaas toch als geloofwaardig wordt beschouwd als voldaan is aan de voorwaarden die opgesomd zijn in de richtlijn.

 

Wat heeft de Belgische wetgever gedaan? Zoals België wel vaker doet, werd de richtlijn creatief omgezet. Zo wordt bepaald in de wet dat de asielaanvraag “kan” worden beschouwd als geloofwaardig, wat een foute omzetting is! Het is een restrictieve omzetting van de richtlijn, daar die in een automatisme voorziet. Als men voldoet aan de voorwaarden die opgesomd staan in de richtlijn, ook al heeft men geen identiteitsdocumenten, wordt de asielaanvraag toch als geloofwaardig beschouwd.

 

Wanneer het gaat om de rechtsbescherming, moeten wij een goede procedure hebben. Het was een van de puzzelstukken die al lang ontbraken. Ik ben blij dat de richtlijn vandaag alsnog wordt omgezet, maar volgens mij gebeurt dat niet op een correcte manier, wel op een zeer beperkende manier. Immers, zelfs wanneer men voldoet aan de voorwaarden, kan de commissaris-generaal oordelen dat de aanvraag niet geloofwaardig is. In de feiten zal het dus veel moeilijker zijn voor asielzoekers zonder documenten maar met een geloofwaardige asielaanvraag erkend te worden. Ik betreur dat het om een selectieve omzetting gaat en ik betreur dat het een stringente oplossing is. Mevrouw De Maght heeft op geen van de punten die zij heeft aangehaald, gelijk.

 

13.07  Martine De Maght (LDD): Collega, ik moet u toch tegenspreken. In artikel 4 worden de bepalingen die men nu uit mekaar zal trekken, samengevoegd en daar zat een logica in, als u de tekst goed leest. Tevens wordt een deel van de bewijslast bij de aanvrager gelegd, wat op zich niet erg is, want de bescherming blijft alsnog door de overige paragrafen gegarandeerd.

 

Ik zie hoegenaamd niet wat uw bezwaar is om het volledige artikel, zoals het vandaag in de Europese regelgeving is opgenomen, in onze Vreemdelingenwet te implementeren. U hebt gedeeltelijk gelijk. Men trekt bepalingen uit elkaar, waardoor de ene, los van de andere, op een verschillende manier kan worden geïnterpreteerd.

 

Ik geef u toch nog mee dat de richtlijn al van oktober 2006 moest zijn geïmplementeerd. Wij zijn vandaag maart 2010. De regering heeft nog altijd niets ondernomen. Ze zal de bepalingen nu uit mekaar trekken, maar die worden eigenlijk wel al toegepast, namelijk bij uitspraken van de Raad van State en van de Raad van Vreemdelingenbetwistingen. Ik begrijp dus niet goed waarom de regering die paragrafen uit elkaar zou trekken om het een via een KB en het ander via wetgeving van toepassing te maken. Ons voorstel om de bepalingen volledig in de wetgeving te incorporeren, is perfect mogelijk.

 

13.08  Ben Weyts (N-VA): Mevrouw de voorzitter, in het debat in commissie was het interessant de instemming van heel wat commissieleden vast te stellen met mijn stelling dat de omzetting van de richtlijn heel veel ruimte laat en ertoe leidt dat wanneer kandidaat-asielzoekers een enigszins samenhangend verhaal brengen, hun dossier sowieso moet worden goedgekeurd.

 

Ik zeg dat een beetje lapidair, maar essentieel is dat collega’s van CD&V en Open Vld – ik herinner mij dat de heer Somers dit ook onderstreepte – het een slechte richtlijn vinden waarmee zij het eigenlijk niet eens zijn. In dat opzicht is het misschien nuttig om aan de regering te vragen welke initiatieven ze zal nemen, opdat de richtlijn in de toekomst zal worden herzien en welke initiatieven zij op Europees niveau namens België zal nemen met het oog op een wijziging van de richtlijn.

 

13.09  Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Mevrouw de voorzitter, ik vind het een nogal frappante lapidaire samenvatting van collega Weyts.

 

Collega De Maght, uiteraard moet de volledige richtlijn omgezet worden, wij wachten inderdaad reeds heel lang, sinds de nieuwe Vreemdelingenwetgeving, vooraleer er een aantal cruciale bepalingen uitgevoerd worden. Op zich heb ik daarmee geen probleem.

 

Ik erger mij echter aan het feit – dit was ook heel duidelijk in de commissie – dat men er steeds van uitgaat dat per definitie de asielzoeker van slechte wil is. Wij moeten te allen tijde over een duidelijke en transparante procedure beschikken die de rechtsbescherming van de betrokkenen garandeert. Dat impliceert niet dat de deur wordt opengezet voor jan en alleman. Het is pas als onze procedure duidelijk en transparant is dat wij zullen komen tot een groot draagvlak voor de procedures.

 

Mijn probleem is niet zozeer dat er een stukje wordt uitgenomen, maar dat de regering gewoon de omzetting aangrijpt om de richtlijn verkeerd om te zetten. Terwijl de richtlijn voorziet in een automatisme, voorziet de regering toch in selectiviteit. Zelfs als voldaan is in de feiten aan de bepalingen in de richtlijn, kan de commissaris-generaal daarvan afwijken. Dat wordt veroorzaakt door het taalgebruik in de artikelen die vandaag ter stemming liggen. Daar verzet ik mij met alle macht tegen.

 

13.10  Leen Dierick (CD&V): Mevrouw de voorzitter, wij hebben in de commissie een vrij goed debat gevoerd over de omzetting van de Europese richtlijn. CD&V heeft ook vraagtekens gezet bij de omzetting, omdat het volgens ons niet strookt met het huidige asielbeleid. De omzetting laat toe dat de bewijslast wordt omgekeerd en dat een dossier kan geopend worden op basis van een subjectief gevoel dat alle nodige elementen wel aanwezig zijn. Wij begrijpen echter dat de richtlijn moet worden omgezet.

 

Wij hebben echter wel duidelijk gevraagd dat er actie wordt ondernomen, zodat het punt opnieuw op de Europese agenda wordt geplaatst en dat onze ministers onze bezorgdheden daarover meenemen.

 

13.11  Ben Weyts (N-VA): Mevrouw de voorzitter, ik wil het nog eens herhalen, gelet op het terechte betoog van mevrouw Dierick, dat ik dezelfde bezorgdheid deelt. De vraag is concreet wat de regering zal ondernemen om dat standpunt op Europees niveau te vertolken.

 

De voorzitter: Mijnheer Courard, u hebt het woord voor de repliek.

 

13.12  Philippe Courard, secrétaire d'État: Madame la présidente, je n’ai pas de réaction.

 

13.13  Jan Jambon (N-VA): Mevrouw de voorzitter, men zou toch kunnen verwachten van leden van de uitvoerende macht, zelfs al zijn ze maar staatssecretaris, dat er een minimum aan respect is voor het Parlement. Wanneer hier vragen gesteld worden, dan kan het toch niet – ik kijk ook naar de partijen van de meerderheid – dat een staatssecretaris zich ervan afmaakt met “geen repliek”.

 

Het minste wat men mag verwachten, is dat men antwoordt, al is het dan een antwoord dat, zoals wij van de heer Courard gewend zijn, weinigzeggend is. Dat zou dan toch tenminste van enige beleefdheid getuigen, niet van kennis van zaken, maar toch nog van enige beleefdheid. Ik roep het Parlement en de voorzitter op om de regering ertoe aan te zetten om tenminste een begin van antwoord te geven op door parlementsleden, van de meerderheid en de oppositie, gestelde vragen.

 

13.14 Minister Annemie Turtelboom: Mevrouw de voorzitster, ik zal eerst en vooral antwoorden op de vragen die over mijn bevoegdheden gaan, namelijk de vragen van collega Thiébaut en collega Doomst.

 

Wat de filter voor de brandalarminstallaties betreft, het klopt inderdaad dat er in de wet houdende diverse bepalingen een kaderartikel opgenomen is dat de mogelijkheid geeft om nadien een filter in te bouwen, om op die manier valse brandalarmoproepen eruit te halen. Op dit ogenblik wordt die mogelijkheid gegeven door een kaderwet en een kaderbesluit. Nadien kan het in een IKW gebeuren.

 

Bij inbraken merken wij dat 90 tot 95 %, of zelfs meer, van de oproepen valse oproepen zijn. Die kosten heel veel tijd. De filter werkt daar zeer goed. Uiteraard is brand een totaal andere problematiek. Men moet ervoor zorgen dat er geen kostbare tijd verloren gaat. Wij zullen voor de opstelling van het KB nog ruim overleg plegen met de brandweerfederaties, maar ook met de brandalarminstallateurs, de oproepcentrales en veel verschillende actoren, zodat de filter die wij opstellen minimaal is, maar maximaal werkt. De vaste lijn is dat wij niet raken aan de veiligheid. Ik kan de leden op het hart drukken dat wij daarin zeer omzichtig te werk zullen gaan.

 

Wat de overdracht van het personeel van de noodnummers 100 en 101 naar de 112 betreft, iedereen weet dat de Europese richtlijn bepaalt dat mensen die over verschillende statuten beschikken, niet kunnen samenwerken in het oproepsysteem 112, het Europese noodnummer, dat wij ook in België aan het invoeren zijn. Daar kunnen dus geen mensen samenwerken die het statuut van federaal ambtenaar hebben en mensen die het statuut van gemeentelijk ambtenaar hebben. Vandaar voorzien wij in deze wet houdende diverse bepalingen in de mogelijkheid dat de mensen die nu bij de gemeentelijke centrales werken een jaar de tijd krijgen om te beslissen of zij al dan niet federaal ambtenaar willen worden. Dat wordt bij dit besluit geregeld. Op die manier geven wij zekerheid aan de mensen zelf, zodat zij kunnen kijken of zij in de nieuwe structuur functioneren en zodat wij hen niet bruuskeren, en zorgen wij ervoor dat de integratie op de werkvloer zeer goed verloopt. Ik meen dat het noodnummer 112 cruciaal is, maar het is ook cruciaal dat de mensen op de werkvloer zich goed voelen, hun werk goed doen en op die manier optimaal kunnen functioneren.

 

13.15  Ben Weyts (N-VA): Mevrouw de voorzitter, ik zal mijn vraag moeten herhalen want ik denk dat ze misschien niet duidelijk was voor staatssecretaris Courard. Misschien kan minister Turtelboom, gelet op haar voorgeschiedenis in deze regering, daar meer op antwoorden. De staatssecretaris heeft immers maar een kabinet van een twintigtal mensen. Men kan dus moeilijk verwachten dat hij zijn eigen bevoegdheden kent.

 

Voor alle duidelijkheid, er is kritiek, ook vanuit de meerderheid, op die richtlijn. Men zegt dat we die node zullen moeten omzetten. Vanuit die vaststelling vraag ik mij af welke initiatief de regering zal nemen.

 

Mevrouw Turtelboom, ik merk dat u niet aandachtig bent.

 

13.16 Minister Annemie Turtelboom: Vrouwen kunnen aan multitasking doen.

 

13.17  Ben Weyts (N-VA): Welk initiatief zal de regering nemen op Europees niveau opdat de richtlijn die wij nu gaan omzetten, zou gewijzigd worden? Dat was immers de uitdrukkelijke bekommernis en de uitdrukkelijke vraag van diverse leden van de commissie, zowel uit de meerderheid als uit de oppositie. Welk initiatief zal deze regering, die dra het voorzitterschap van de Europese Unie zal mogen waarnemen, nemen om de wil van het Parlement te respecteren door een nieuwe richtlijn uit te werken die veel beter aansluit bij de zienswijze en de desiderata van dit Parlement?

 

13.18 Minister Annemie Turtelboom: Mevrouw de voorzitter, alle collega’s zijn naar de gemengde adviescommissie voor Europese Aangelegenheden gekomen waar wij ons programma zijn komen voorstellen. Op dit ogenblik is er nog geen enkel programma gefinaliseerd maar ik vermoed dat dit debat zeker niet uitgeput is. U zult ongetwijfeld de mogelijkheid hebben om te kijken welke initiatieven staatssecretaris Wathelet en zijn voogdijministers zullen nemen en wat de inhoud zal zijn van het Europees programma tijdens het Belgisch voorzitterschap in de tweede helft van dit jaar.

 

13.19  Ben Weyts (N-VA): Quid met de vraag tot herziening van de richtlijn?

 

13.20 Minister Annemie Turtelboom: Ik heb verwezen naar de manier van samenstellen van de Europese richtlijn. Nice try zou ik zeggen.

 

13.21  Ben Weyts (N-VA): U hebt geen mening?

 

13.22 Minister Annemie Turtelboom: Ik zeg dat iedereen volop bezig is met het vastleggen van de Europese programma’s.

 

13.23  Ben Weyts (N-VA): Er zijn dus al twee regeringsleden die geen mening hebben. Misschien kan ik een derde proberen, ik zie er nog.

 

De voorzitter: Mijnheer Weyts, de minister heeft geantwoord.

 

13.24  Jan Jambon (N-VA): Mevrouw de voorzitter, de minister heeft inderdaad geantwoord. Ik heb begrip voor het antwoord van de minister, want het is tenslotte haar bevoegdheid niet meer. Hier zit een staatssecretaris tot wiens bevoegdheid het wel behoort, maar die zegt dat hij niet kan antwoorden. Dan zou ik graag hebben dat de minister die bevoegd is voor die materie, wordt opgeroepen, zodat hij op de vragen van het Parlement kan antwoorden. Wat is dat voor een regering, als ze niet eens antwoordt op de vragen van het Parlement? Dat is geen manier van doen.

 

De voorzitter: Mijnheer Jambon, ik denk dat de minister heeft geantwoord. De vraag was welke houding de regering zal aannemen om Europese richtlijnen te wijzigen. Ik denk dat de bevoegde ministers op Europees vlak op dit moment op de Europese top zijn, maar u hebt het antwoord gehoord van de minister van Binnenlandse Zaken.

 

13.25  Jan Jambon (N-VA): Dat was geen antwoord.

 

De voorzitter: Mag ik daarmee het hoofdstuk afsluiten?

 

Dan gaan we nu over naar het hoofdstuk over volksgezondheid of tewerkstelling, maar we schorsen de vergadering tot een van de bevoegde ministers aanwezig is.

 

13.26  Martine De Maght (LDD): Mevrouw de voorzitter, mijn betoog gaat over de opvangwet, de artikelen 31 tot 39. Ik denk dat mijn betoog in verband met volksgezondheid wel degelijk tot staatssecretaris Courard is gericht.

 

De voorzitter: U stelt voor de vergadering voort te zetten voor uw vraag?

 

13.27  Martine De Maght (LDD): Als dat kan, tenzij u wenst te wachten op mevrouw Onkelinx.

 

De voorzitter: Zeer goed. U hebt het woord.

 

13.28  Martine De Maght (LDD): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, collega’s, vrij recentelijk hebben wij in de commissie voor de Volksgezondheid de wet houdende diverse bepalingen besproken, met name het deel over de opvangwet, de artikelen 31 tot 39.

 

Er worden verscheidene wijzigingen aan de opvangwet van 12 januari 2007 voorgesteld met betrekking tot de toegang tot de arbeidsmarkt voor de asielzoekers. De artikelen 32, 33 en 35 beogen, zoals voorgesteld in het wetsontwerp houdende diverse bepalingen, dat asielzoekers hun recht op materiële hulp, waaronder asielopvang, kunnen blijven genieten wanneer ze eveneens over een inkomen uit beroepsactiviteiten beschikken.

 

De artikelen zoals voorgesteld in commissie zijn vooral technische aanpassingen, met uitzondering van de artikelen aangaande de toegang tot de arbeidsmarkt en het inkomen uit beroepsactiviteiten. De toegang tot de arbeidsmarkt en de eventuele tewerkstelling voor asielzoekers is op zich een vrij positief gegeven, aangezien ze dan niet langer afhankelijk zijn van onze sociale zekerheid en onze materiële hulp. Dat kan en mag echter geen argument zijn dat op enigerlei wijze invloed uitoefent op het verloop van het asieldossier. Tewerkstelling zal dus niet noodzakelijk leiden tot regularisatie en mag ook niet de valse hoop wekken dat ze tot gevolg zou kunnen hebben dat tot regularisatie wordt overgegaan.

 

De staatssecretaris stelt dat, naargelang het inkomen en de duur van hun contract, de asielzoekers die over een arbeidsovereenkomst beschikken, financieel zullen bijdragen tot de materiële hulp. De wetgeving moet dringend aangepast worden voor het inkomen anders dan uit beroepsactiviteiten. U zult dat luik u regelen, maar er zijn toch vragen gerezen over het feit dat asielzoekers ook een inkomen kunnen verwerven uit de dwangsommen die verplicht door de regering aan hen worden betaald, namelijk 500 euro per dag. Dat is ook een inkomen, echter niet gegenereerd uit beroepsactiviteit, maar uit dwangsommen. Een maand geleden ging dat over een uitbetaald bedrag van ongeveer 200 000 euro, en dat kan aangewend worden, want deze mensen worden vandaag nog door ons opgevangen.

 

Uit het wetsontwerp houdende diverse bepalingen blijkt bovendien niet op welke manier de verwerving van een inkomen gecontroleerd zal worden, noch is zeer concreet bepaald wanneer, op welke manier, en in welke ordegrootte een bijdrage verwacht wordt van de asielzoeker. De regering moet daar zeer dringend een antwoord op geven.

 

13.29  Philippe Courard, secrétaire d'État: Madame la présidente, la transposition permet de réclamer une contribution financière à celles et ceux qui vont exercer une fonction. Cela me paraît tout à fait légitime.

 

Quelle sera cette contribution? C'est encore en discussion au gouvernement et la réponse sera apportée dans les toutes prochaines semaines. J'ai proposé que cela soit proportionnel aux revenus du demandeur d'asile. Il me paraît tout à fait légitime qu'il participe à l'aide matérielle qu'il reçoit dans le centre.

 

Je rappelle que l'obtention de cet emploi n'est pas synonyme de régularisation, cela n'a rien à voir.

 

En ce qui concerne l'astreinte, j'ai déjà eu l'occasion de dire que je ne comprenais pas le montant réclamé. Il est néanmoins normal que les demandeurs d'asile et le tribunal estiment que nous ne répondons pas à nos obligations, notamment au fait de trouver un logement pour tout le monde. C'est une évidence et nous ne l'avons jamais caché. Mais le fait de réclamer des astreintes avec des montants aussi élevés me paraît totalement disproportionné. C'est inutile, c'est une dépense publique dont nous pourrions nous passer, et qu'il vaudrait mieux consacrer à l'ouverture de centres.

 

J'entends bien ce qu'a dit Mme De Maght. Je trouve étonnant que ceux qui nous reprochent les astreintes ne veulent pas non plus qu'on ouvre de nouveaux centres. Il n'est pas facile d'un côté de remplir ses obligations et de trouver une solution pour tout le monde et, de l'autre, de s'opposer systématiquement à l'ouverture de nouveaux centres, comme le demande la législation européenne transposée en droit belge.

 

13.30  Martine De Maght (LDD): Dank u wel, mijnheer de staatssecretaris, voor uw antwoord. Ik betreur het enorm dat u mij in het Frans antwoordt, maar ik heb het in elk geval begrepen.

 

U gaat wel een compleet andere richting uit. Ik wil dat debat echter heel graag aangaan, hoewel ik vind dat het hier niet ter zake doet. Dat u extra plaatsen voor asielopvang zal creëren, is in se een negatief signaal omdat u geen controle hebt over het aantal mensen dat naar hier komt. Dat wil ik onderstrepen. Voor hoeveel mensen gaat u opvang blijven voorzien? Vandaag creëert u 2000 opvangplaatsen bij, morgen misschien 3000 en de dag nadien misschien nog eens 1000. U hebt daar geen controle over.

 

U zou er werk van moeten maken dat er een regelgeving komt om voor die opvang te laten betalen, vanaf er dwangsommen worden betaald of vanaf er een inkomen kan vastgesteld worden, om het even van welke bron het afkomstig moge zijn. Misschien zou er dan veel minder gebruik worden gemaakt van de opvangcentra die vandaag zo nodig moeten worden bijgemaakt.

 

De voorzitter: We sluiten dit hoofdstuk af. Er was nog een bemerking van de rapporteur in verband met Volksgezondheid, mevrouw De Block.

 

13.31  Maggie De Block (Open Vld): Neen, mevrouw de voorzitter, ik wens tussenbeide te komen inzake het verslag met betrekking tot het deel pensioenen, uit de commissie voor de Sociale Zaken. Op vraag van de secretaris van de commissie zou ik nog graag een technische correctie willen maken. In artikel 106 staat “dépenses” en “uitgaven” en dat moet in de respectievelijke teksten “charges” en “lasten” worden, omdat er geen overeenstemming was tussen de Franse en Nederlandse tekst. Als dat genoteerd wordt, is dat in orde voor het verslag.

 

De voorzitter: Dat wordt genoteerd in de handelingen van de plenaire zitting. We schorsen nu de vergadering tot mevrouw Milquet aanwezig is. Zij beantwoordt momenteel de laatste vraag in de Senaat.

 

La séance est suspendue.

De vergadering is geschorst.

 

La séance est suspendue à 16.47 heures.

De vergadering wordt geschorst om 16.47 uur.

 

La séance est reprise à 17.00 heures.

De vergadering wordt hervat om 17.00 uur.

 

La séance est reprise.

De vergadering is hervat.

 

Voorzitter: Patrick Dewael, voorzitter.

Président: Patrick Dewael, président.

 

De voorzitter: Collega’s, wij hervatten onze werkzaamheden. Minister Magnette is ondertussen aangekomen. Ik verneem dat minister Milquet aan haar laatste vraag toe is in de Senaat. Mevrouw Van der Straeten wenst te interveniëren in verband met de bevoegdheid van minister Magnette, en ik geef haar dus het woord.

 

13.32  Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, ik intervenieer kort omtrent twee kleine artikelen uit de wet diverse bepalingen, waar ik op zich geen probleem mee heb, namelijk de artikelen over de Canvek of de Commissie voor advies voor niet-verspreiding van kernwapens. Ik grijp deze gelegenheid aan om in het algemeen te kunnen spreken over de wetgeving die vandaag bestaat inzake Canvek, omdat men hier een opportuniteit heeft gemist om een aantal verbeteringen aan te brengen in de wet en een aantal onduidelijkheden weg te werken.

 

Waarover gaat het? De uitvoer van gevoelig materiaal in de nucleaire sector, dus nucleair materiaal of dual use materiaal dat zowel voor militaire als civiele toepassingen kan worden gebruikt, vergt in ons land twee keren groen licht. Er is enerzijds een licentie van de Gewesten nodig sinds de regionalisering van de bevoegdheden inzake de wapenhandel en anderzijds, als het specifiek over nucleair materiaal gaat, is er een machtiging nodig van de federale minister, die wordt verleend na advies van de Canvek. Dat is een dubbele machtiging, met die nuance dat het advies van de Canvek en de machtiging van de minister die erop volgt, een voorafgaande voorwaarde is in de procedure. De Gewesten kunnen te allen tijde in negatieve zin afwijken en hebben een ruimere appreciatiebevoegdheid. De appreciatiebevoegdheid van het gewestelijk en van het federaal niveau hangen niet noodzakelijk samen. De federale overheid moet zich bijvoorbeeld ook uitspreken over de gevaren voor de volksgezondheid.

 

De regionalisering van onze wetgeving heeft ervoor gezorgd dat een en ander toch meer werd genuanceerd en niet meer zo straightforward als aanvankelijk voorzien in de koninklijke besluiten en wetten inzake Canvek. Het is spijtig dat tot op vandaag onze wetgeving niet is aangepast aan de veranderde institutionele context. De samenstelling van de Canvek is bijvoorbeeld niet aangepast aan de gewijzigde bevoegdheidsverdeling sinds 1989. We hebben het er in de commissie over gehad dat sinds 2004 de Gewesten de vergaderingen kunnen bijwonen met waarnemersstatus.

 

In de praktijk is daar dus wel een mouw aan aangepast. Ik denk dat het goed zou zijn dat dit ook in de wetgeving geëxpliciteerd wordt.

 

In de huidige situatie heeft de Canvek zich nog altijd ruimere bevoegdheden toegeëigend. Dat klinkt negatief, maar dat hoeft het absoluut niet te zijn. De Canvek doet meer dingen dan waarvoor zij wettelijk bevoegd is. De wettelijke basis voorziet in een technische toetsing, het eindgebruik van het materiaal en de fysieke beveiliging van het materiaal. Ook is er een juridische toetsing, namelijk over de vraag of er voldaan is aan de verplichtingen van het Internationaal Energieagentschap. In de praktijk werkt de Canvek echter ook aan een ruimere politieke appreciatie. Toe-eigenen klinkt daarom wat negatief, terwijl het dat absoluut niet is. Er kunnen namelijk heel goede redenen zijn om een politieke appreciatie te maken. Denk maar aan de problemen die er zijn geweest in de dossiers inzake Iran. In de commissie hebben we ook al van gedachten gewisseld over bepaalde exportdossiers naar Iran. In die zin is een politieke appreciatie van de Canvek wel aangewezen. Ik heb absoluut geen indicatie om aan te nemen dat de Canvek dat slecht zou doen of dat ze er misbruik van zou maken. Volgens mij is die praktijk ontstaan en ingegeven door de politieke context en ook door de internationale actualiteit, bijvoorbeeld in Iran, maar vermoedelijk ook in Pakistan. Ik denk dat het goed zou zijn om onze wetgeving aan te passen aan die gegroeide praktijk. Dat komt uiteindelijk alleen maar ten goede aan de wettelijke basis, aan duidelijkheid en aan transparantie.

 

De website en de formulieren van de Canvek zijn ook al zeer lang niet bijgewerkt. Nochtans is dat een zeer belangrijk orgaan. Er is echter weinig politieke aandacht voor. Ik denk echt dat die mensen hun werk goed doen. Ik houd absoluut geen uiteenzetting over het eventueel malfunctioneren van de Canvek, want ik heb er absoluut geen aanleiding voor om dat te denken.

 

Ik zie wel dat onze wetgeving vandaag achterblijft ten opzichte van de praktijk en niet mee is in een aantal ontwikkelingen, intern in België, maar ook internationaal. Er bestaat namelijk een belangrijke EG-verordening die het toepassingsgebied veel ruimer maakt. Ook daarmee komt onze wetgeving niet overeen. De EG-verordening is veel ruimer wat betreft de lijst van de te controleren landen, de te controleren goederen en de landen van bestemming. Ook dat is nog niet overgenomen in onze wetgeving. Het is eigenlijk spijtig, op het moment dat er een wetgevend initiatief wordt genomen met twee kleine artikelen om in overeenstemming te zijn met de internationale wetgeving, dat de mogelijkheid niet wordt aangegrepen om toch de Canvek-wetgeving op zich iets meer te ordenen, op te kuisen en aan te passen aan een aantal gewijzigde contexten, zowel internationaal als nationaal voor onze eigen bevoegdheidsverdeling. Ik hoop dat dit eerlang zal gebeuren, gezien de gevoeligheid van de dossiers waarmee we te maken hebben.

 

Ten tweede haal ik een punt aan dat voor onze fractie heel belangrijk is, met name alles wat te maken heeft met transparantie. Er bestaat nog steeds een federale wetgeving rond wapenhandel, die in het algemeen voorziet in een transparantieverplichting, namelijk een jaarlijkse rapportageverplichting aan de federale wetgevende kamers, waarin wordt toegelicht hoeveel vergunningen zijn afgeleverd, wat wordt ingevoerd, enzovoort. Het is een hele waslijst. Dat wordt strikt gedaan, en mijn collega Wouter De Vriendt volgt dat nauwgezet op.

 

Een gelijkaardige rapportageverplichting moet ook ingevoerd worden met betrekking tot alles wat te maken heeft met de Canvek, dus met gevoelig nucleair materiaal. Een dergelijke bepaling vergroot de slagkracht van het Parlement, en de duidelijkheid rond deze problematiek. Er zijn in Vlaanderen goede ervaringen met het Vlaams Vredesinstituut en met betrekking tot de decreten die daarover gemaakt zijn. Daarover wordt in het Parlement regelmatig gedebatteerd en er worden ook bredere maatschappelijke debatten gevoerd over wapenuitvoer en het afleveren van licenties. Er is geen reden waarom een zelfde regeling niet kan ingevoerd worden met betrekking tot de Canvek.

 

Met de twee artikelen, zoals ze er vandaag staan, is er hoegenaamd geen probleem, want het is een uitvoering van internationale bepalingen. Het mag daar echter niet bij blijven, en de minister moet initiatieven nemen om de Canvek-wetgeving te moderniseren en aan te passen aan een gewijzigde Belgische context, alsook aan een gevoelige internationale context.

 

13.33  Paul Magnette, ministre: Monsieur le président, madame Van der Straeten, je suis heureux d'apprendre que l'opposition n'a pas de problème avec ces deux articles qui nous permettent de renforcer les contrôles de la non-prolifération. En effet, nous contrôlerons à la fois des produits en principe non destinés à l'armement nucléaire, mais pouvant l'être, et des exportations vers des pays disposant déjà d'un armement nucléaire, en obtenant la garantie qu'ils ne les réexporteront pas vers un pays tiers. Voilà les principes.

 

Il est vrai que nous ne revoyons pas le fonctionnement de cette Commission. Comme vous l'avez dit vous-même, cette Commission fonctionne bien en pratique. Lorsque cela fonctionne bien, il n'y a pas de raison de revoir les règles de fonctionnement ou de modifier la loi.

 

En cette matière, il ne se pose pas de problème de compétence puisque cette forme de contrôle s'ajoute aux contrôles qu'exercent par ailleurs les Régions sur l'exportation des armes. Il s'agit donc bien d'un contrôle supplémentaire et non d'un contrôle exclusif ou alternatif aux contrôles des Régions.

 

Pour le reste, comme vous, je suis partisan de la transparence maximale. Les parlementaires ont évidemment toute liberté de poser toute question qu'ils souhaitent poser sur le fonctionnement de cette Commission de manière à créer un grand débat sociétal sur cette question importante.

 

13.34  Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Mijnheer de minister, ik vind niet dat wij ons er vanaf mogen maken door te zeggen dat er vandaag geen aanwijzingen zijn voor een slecht functioneren van de Canvek. Wij moeten ons afvragen waarom de wetgeving op zich niet aangepast is. Het is niet verantwoord de Canvek te laten functioneren in een wettelijk grijze context, met andere woorden, puur juridisch technisch niet in overeenstemming met de EG-verordeningen en niet in overeenstemming met de gewijzigde bevoegdheidsverdeling in ons land. Dat zou opgeklaard moeten worden. Dat zou de werking van de Canvek alleen maar verbeteren.

 

Het feit dat er vandaag geen problemen zijn, is geen excuus om de veranderingen niet door te voeren. Ik meen niet dat zij op enig verzet zouden stuiten in het Parlement.

 

De voorzitter: Wij behandelen thans het hoofdstuk Tewerkstelling. Daarvoor zijn ingeschreven: de heer Vercamer en mevrouw Yalçin. Mme Fonck, vous n’insistez pas? Dan begint de heer Vercamer.

 

13.35  Stefaan Vercamer (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik heb drie kleine bemerkingen bij het hoofdstuk Tewerkstelling.

 

Ten eerste, de flexibilisering van de arbeidstijdregeling in de bouwsector is een goede zaak voor de werkgevers, die zich beter kunnen organiseren in de periodes van hoogconjunctuur. Tegelijkertijd dringen wij er toch op aan dat de elektronische registratie op de werven zo snel mogelijk wordt ingevoerd, zodat sociale fraude minder kans krijgt. De sector blijft immers kampen met sociale fraude, zoals vandaag weer is gebleken uit de cijfers die staatssecretaris Devlies bekendgemaakt heeft.

 

Ten tweede, ik noteer het positieve van de maatregelen die ten goede komen van de non-profitsector. Deze sector moet onze prioritaire aandacht blijven krijgen, ook in de toekomst. Niet alleen wegens de belangrijke sociale meerwaarde ervan, maar vooral omdat de non-profitsector een belangrijke jobmotor geworden is en zal blijven, onder meer gezien de vergrijzingproblematiek.

 

De regels inzake de werkingskosten voor de socialemaribelfondsen leggen een strikt grensbedrag op, waardoor de financiële middelen van deze fondsen optimaal kunnen worden ingezet voor de creatie van jobs. Dat kunnen wij alleen maar toejuichen.

 

Ten derde en ten laatste, is er het luik inzake het wegwerken van de lacunes in de wetgeving over de crisispremie voor arbeiders. Die lacunes worden weggewerkt, waardoor er meer arbeiders recht krijgen op deze premie. Dat is een zeer goede zaak.

 

Ik heb ook nog een bedenking die al ik vorige week in de plenaire vergadering aan de minister gemaakt heb. De crisispremie is een tijdelijke maatregel. Dat wil zeggen dat er een duurzame oplossing uit de bus moet komen voor de ontslagbescherming van arbeiders en bedienden.

 

De regering heeft de sociale partners hiervoor tot begin volgend jaar de tijd gegeven. Het is goed dat men daar maximaal tijd voor uittrekt zodat de sociale partners tot een akkoord komen. Wij dringen er toch op aan dat het dossier in 2011 zijn definitief beslag zal krijgen, liefst in akkoord met de sociale partners, maar als dat niet het geval is dan moeten wij hier onze verantwoordelijkheid nemen.

 

13.36  Hilâl Yalçin (CD&V): Ik sluit mij volledig aan bij wat collega Vercamer namens onze fractie heeft toegelicht.

 

De voorzitter: Wij zijn verbaasd over zoveel eensgezindheid.

 

13.37  Hans Bonte (sp.a): Collega Vercamer heeft verwezen naar de recente publicaties in verband met zwartwerk, enerzijds in de horeca maar anderzijds nog altijd in de bouwsector, en dan vooral met buitenlandse werknemers.

 

Mevrouw de minister, u weet dat wij u om de haverklap hebben geconfronteerd, enerzijds met de pure uitbuiting in die sector ten nadele van werknemers uit het buitenland, anderzijds met een ellenlange lijst van kapot geconcurreerde familiebedrijven, omwille van het feit dat zulks in bepaalde regio’s van dit land een structureel probleem is geworden.

 

In de media schetst de staatssecretaris bevoegd voor fraudebestrijding dit probleem. Ik lees dat die fraudebestrijding tijdens deze legislatuur 1 miljard euro zou opbrengen. Ik zou graag bevestiging krijgen van dit bedrag. Ik heb de begrotingen van vorige jaren, en ook de meerjarenbegroting voor volgend jaar bekeken.

 

Klopt het cijfer van 1 miljard euro opbrengst waarover de staatssecretaris spreekt?

 

Moeten wij eigenlijk nog iets verwachten van een daadkrachtige strijd tegen de uitbuiting van buitenlandse werknemers in de bouwsector?

 

Hoe zit het met het dossier van de hoofdelijke aansprakelijkheid?

 

Wij hebben daar al verschillende keren op aangedrongen. Wij hebben wetsvoorstellen ingediend. U hebt daarover aankondigingen gedaan en beloften gemaakt. Uw voorganger, minister Piette, heeft in de plenaire vergadering nog gezegd dat cdH niet in de regering stapt vooraleer dit dossier er doorkomt. Geconfronteerd met de gegevens van de staatssecretaris hebt u, wellicht ook in de regering, nieuwe argumenten om de meerderheid te bewegen om dit te regelen.

 

Ik vraag dan ook duidelijk in welke mate wij nog kunnen hopen dat daarin nog een doorbraak komt.

 

13.38 Minister Joëlle Milquet: Mijnheer Bonte, ik steun altijd de actie en de standpunten van de staatssecretaris. Hij heeft daarover gisteren een persbericht verspreid.

 

Met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid zal ik na Pasen nieuwe voorstellen aan de regering voorleggen. Ik hoop dat ik de steun van de meerderheid zal krijgen.

 

13.39  Hans Bonte (sp.a): Mevrouw de minister, ik weet dat de regering een en ondeelbaar is. Het is soms moeilijk om dat te geloven. U bevestigt ook het bedrag van 1 miljard euro, opbrengst van de socialefraudebestrijding?

 

Ik hoop dat u hiermee dit jaar na Pasen komt, en geen jaren na Pasen. Ik hoop dat de staatssecretaris er nog eens het vergrootglas zal opzetten. Ik zou willen dat u van die vergrote cijfers gebruikmaakt om een nieuwe forcing in de regering te doen.

 

Mijn eerste vraag blijft echter de belangrijkste. Kunt u ook die 1 miljard euro opbrengst bevestigen?

 

13.40 Minister Joëlle Milquet: Ik steun de informatie in de gepubliceerde gegevens van gisteren van de staatssecretaris.

 

Met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid is er tot nu toe geen akkoord. Dat was ook zo toen de sp.a in de regering zat. Samen met de staatssecretaris zal ik nieuwe voorstellen indienen. Wij zullen er alles aan doen om een akkoord te bereiken.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen van het wetsontwerp nr. 2423. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2423/14)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 2423. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2423/14)

 

Het wetsontwerp telt 148 artikelen.

Le projet de loi compte 148 articles.

 

*  *  *  *  *

Amendements déposés:

Ingediende amendementen:

 

Art. 2-20

  • 3 - Bruno Tobback (2423/15)

Art. 29

  • 1 - Martine De Maght cs (2423/15)

Art. 30

  • 2 - Martine De Maght cs (2423/15)

Art. 31/1(n)

  • 4 - Zoé Genot (2423/15)

Art. 31/2(n)

  • 5 - Zoé Genot (2423/15)

Art. 31/3(n)

  • 6 - Zoé Genot (2423/15)

Art. 32/1(n)

  • 7 - Zoé Genot (2423/15)

Art. 33

  • 8 - Zoé Genot (2423/15)

Art. 38

  • 9 - Zoé Genot (2423/15)

*  *  *  *  *

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

*  *  *  *  *

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Conclusion de la discussion des articles:

Réservé: le vote sur les amendements et les articles 2 - 20, 29 - 30, 33, 38.

Aangehouden: de stemming over de amendementen en de artikelen 2 - 20, 29 - 30, 33, 38.

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1, 21 - 28, 31 - 32, 34 - 37, 39 – 148, met een tekstverbetering op artikel 107.

Adoptés article par article: les articles 1, 21 - 28, 31 - 32, 34 - 37, 39 – 148, avec une correction de texte à l'article 107.

*  *  *  *  *

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen van het wetsontwerp nr. 2424. De door de commissie verbeterde tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2424/3)

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 2424. Le texte corrigé par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2424/3)

 

Het wetsontwerp telt 3 artikelen.

Le projet de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

14 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen wat het verder stimuleren van computerbezit betreft (2459/1-3)

14 Proposition de loi modifiant la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses en ce qui concerne la poursuite de la promotion de la possession d'un ordinateur (2459/1-3)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Roland Defreyne, Josy Arens, Roel Deseyn, Jacqueline Galant, Sofie Staelraeve, Éric Thiébaut

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

14.01  Corinne De Permentier, rapporteuse: Monsieur le président, je vais me référer à mon rapport écrit, parce que la discussion a été de courte durée. L'unanimité a été réunie autour du projet exposé par mon collègue de l'Open VLD qui s'en est chargé remarquablement. Il en parlera donc mieux que moi.

 

14.02  Roland Defreyne (Open Vld): Collega De Permentier, ik dank u voor uw vriendelijke woorden. Dit wetsvoorstel werd inderdaad op 17 maart in de commissie eenparig goedgekeurd. Het wetsvoorstel sluit aan bij het nationaal plan ter bestrijding van de digitale kloof, dat al dateert van 2005.

 

De regering heeft er in haar regeerakkoord voor geopteerd om haar beleid ter bestrijding van de digitale kloof voort te zetten. Een van de drie delen waaruit het programma inzake die bestrijding bestaat, is het deel “start to surf at home”. Wij weten dat in ons land nog een op de drie Belgen geen gebruik maakt van het internet. Een plan ter bestrijding van de digitale kloof is dus zeker belangrijk. Alle maatregelen die de regering in die context neemt, verdienen dan ook onze aandacht en ondersteuning.

 

De actie “start to surf at home” werd door de wet van 6 mei 2009 uitgespreid over een periode van een jaar, van 1 mei 2009 tot 30 april 2010. Wij weten dat het vermenigvuldigingseffect van een dergelijke actie – dat heeft de vorige campagne “internet voor iedereen” in 2006 ons geleerd – pas optreedt na zes maanden. De oorspronkelijk bedoelde termijn van een jaar zal, indien wij nu niet ingrijpen, in de praktijk echter herleid moeten worden tot vijf maanden. U vraagt zich misschien af hoe dat komt. De wet van 6 mei werd gepubliceerd op 19 mei, maar het koninklijk besluit ter uitvoering van die wet heeft wat op zich laten wachten.

 

Het koninklijk besluit van 12 juli 2009 werd daarenboven pas na de vakantie, op 4 september 2009, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Er werd, mijns inziens, terecht voor gekozen om de erkenningsprocedure niet te laten lopen tijdens de vakantiemaanden. Pas na afloop van de erkenningsprocedure kon de toelevering aan de winkels starten. De eerste computerpakketten lagen pas in december in de winkelrekken. Wanneer de actie zou lopen tot eind april zou de actie bijgevolg in de praktijk eigenlijk maar vijf maanden gelopen hebben.

 

Het is belangrijk dat deze actie over een verkoopsperiode van een volledig jaar kan lopen, omdat de cijfers van de eerste verkoopsmaand, namelijk december 2009, bemoedigend zijn. Van de 9 600 pakketten die toen werden verkocht, werd meer dan 80 % aan nieuwe klanten verkocht. Het betreft dus mensen die nog geen toegang tot het internet hadden. Het wetsvoorstel strekt ertoe, zoals vermeld in artikel twee, de einddatum van de lopende wet, 30 april 2010, te vervangen door 31 december 2010.

 

In artikel drie voorziet het wetsvoorstel in de verlenging, over een zelfde periode, van de erkenningen die lopende zijn. Zodoende zullen de pakketten die momenteel nog in de winkelrekken liggen, en nu pas tot 30 april erkend zijn, ook verder kunnen worden verkocht, tot 31 december.

 

De regering heeft het ook nodig geacht in artikel vier te suggereren dat nieuwe hard- en softwareleveranciers een nieuwe erkenningsaanvraag kunnen indienen, namelijk tegen de voorwaarden die zijn vermeld in het KB van 12 juli 2009.

 

Die nieuwe aanvragen zullen kunnen worden ingediend uiterlijk 10 werkdagen na de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad, maar zullen uiteraard ook ingediend kunnen worden tot 31 december 2010.

 

In artikel 5, het laatste artikel van het wetsvoorstel, worden de data van inwerkingtreding vastgelegd. Dit is voor het geval de wet gepubliceerd zou worden na 30 april 2010, wat we uiteraard niet hopen. Het is belangrijk dat er voor burgers geen onderbreking is in de fiscaal voordelige aankoopperiode.

 

De artikelen 2 en 3 die betrekking hebben op de verlenging van de aankoopperiode en de verlenging van de bestaande erkenningen, zullen in werking treden op 30 april 2010. Zo zullen de aankopen die gedaan zijn na 30 april 2010, maar voor een eventuele latere publicatie van de wet ook nog altijd recht geven op een belastingvoordeel.

 

Artikel 4 dat handelt over de nieuwe erkenningaanvragen, zal in werking treden op de dag van de publicatie van deze wet in het Belgisch Staatsblad.

 

Ten slotte wil ik nog de aandacht vragen van de minister voor een terechte opmerking van één van de commissieleden, die vraagt om in de toekomst bij dergelijke wetten rekening te willen houden met een termijn die noodzakelijk is voor een technische voorbereiding van de wet, vooraleer de eigenlijke actieperiode van start kan gaan.

 

14.03  Roel Deseyn (CD&V): Mijnheer de voorzitter, in het verleden hebben we reeds naar aanleiding van mondelinge vragen met de minister over een dergelijk project van gedachte kunnen wisselen. Ik heb het voorstel mee ondertekend omdat het noodzakelijk is dat er meer pc’s in de samenleving geïnjecteerd worden. Dat is namelijk de succesfactor voor meer breedbandconnecties, die de vector zijn van de kenniseconomie.

 

Ik had graag nog enkele opmerkingen willen meegeven. Ik vind het een zeer goeie zaak dat het begin van het schooljaar mee vervat zit in dergelijke verlenging. Dat was altijd al één van de belangrijke doelstellingen, namelijk om de gezinspolitiek waar te maken op het vlak van pc’s.

 

Wat betreft de publiciteit wil ik nog 2 zaken in herinnering brengen. Ten eerste zou het expliciet aan de burger gecommuniceerd moeten worden wat het belastingkrediet technisch betekent en welke mogelijkheden dat dit biedt. Dat zal zeker een extra stimulans zijn.

 

Een tweede zaak betreft de ondubbelzinnigheid, bijvoorbeeld wanneer men bij bepaalde pakketten van Belgacom over een Discovery-lijn moet beschikken om het pakket in zijn volledigheid te kunnen activeren.

 

Tot slot had ik nog graag meegegeven dat de regering als uitvoerder van dit voorstel, met een bijzondere aandacht zal moeten waken over de toegenomen performantie voor een lagere prijs, gezien de logica en wetmatigheden die inherent zijn aan de technologische sector.

 

14.04 Minister Vincent Van Quickenborne: Mijnheer de voorzitter, ik dank de collega’s voor het voorstel en de behandeling en de unanimiteit in de commissie. Ik vind de opmerking van de collega waar de heer Defreyne naar verwijst, zeker terecht. Zoals de heer Deseyn heeft gezegd, zal hierdoor het begin van het schooljaar inderdaad binnen de periode vallen. De achterstand die we hebben op onder meer Nederland kunnen we met dergelijke maatregelen inhalen. Vandaag is de index van de ITU verschenen, een technologie-index, waar ons land het nu weer wat beter doet. Dergelijke maatregelen zorgen er voor dat wij op termijn opnieuw het digitale hart van Europa kunnen worden. Dat is de ambitie van de regering.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie verbeterde tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2459/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte corrigé par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2459/3)

 

Het wetsvoorstel telt 5 artikelen.

La proposition de loi compte 5 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 5 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 5 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

15 Inoverwegingneming van voorstellen

15 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik stel u ook voor in overweging te nemen:

- het wetsvoorstel van de dames Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu, Valérie Déom, Marie-Christine Marghem en Clotilde Nyssens en de heer Eric Libert tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis wat betreft de rechten van ondervraagden (nr. 2504/1);

- het wetsvoorstel van de dames Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu, Valérie Déom, Marie-Christine Marghem en Clotilde Nyssens en de heren Raf Terwingen en Eric Libert tot wijziging van artikel 92 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de vrederechter en de politierechtbank (nr. 2505/1).

Verzonden naar de commissie voor de Justitie

 

Je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de loi de Mmes Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu, Valérie Déom, Marie-Christine Marghem et Clotilde Nyssens et M. Eric Libert modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive en ce qui concerne les droits des personnes interrogées (n° 2504/1);

- la proposition de loi de Mmes Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu, Valérie Déom, Marie-Christine Marghem et Clotilde Nyssens et MM. Raf Terwingen et Eric Libert modifiant l'article 92 du Code judiciaire en ce qui concerne l'appel des jugements rendus par le juge de paix et le tribunal de police (n° 2505/1).

Renvoi à la commission de la Justice

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

16 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer David Geerts over "het oneigenlijk gebruik van vliegtuigen door de minister" (nr. 414)

16 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. David Geerts sur "l'usage impropre d'avions par le ministre" (n° 414)

 

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van commissie voor de Landsverdediging van 17 maart 2010.

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de la Défense nationale du 17 mars 2010.

 

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 414/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer David Geerts;

- een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Ingrid Claes en de heer Gerald Kindermans.

Deux motions ont été déposées (MOT n° 414/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. David Geerts;

- une motion pure et simple a été déposée par Mme Ingrid Claes et M. Gerald Kindermans.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

75

Oui

Nee

43

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

118

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

 

17 Moties ingediend tot besluit van de interpellaties van:

- de heer Dirk Van der Maelen over "het samen defileren van Belgische en Congolese militairen" (nr. 418)

- de heer Francis Van den Eynde over "het akkoord om Congolese militairen te laten deelnemen aan het militair defilé op 21 juli en om Belgische militairen te laten opstappen in Congo tijdens de viering 50 jaar onafhankelijkheid van Congo" (nr. 420)

- de heer Wouter De Vriendt over "Congolese militairen op de 21 juli parade" (nr. 421)

17 Motions déposées en conclusion des interpellations de:

- M. Dirk Van der Maelen sur "le défilé commun de militaires belges et congolais" (n° 418)

- M. Francis Van den Eynde sur "l'accord prévoyant la participation de militaires congolais au défilé militaire du 21 juillet et de militaires belges aux festivités commémorant le cinquantième anniversaire de l'indépendance du Congo" (n° 420)

- M. Wouter De Vriendt sur "la participation de militaires congolais au défilé du 21 juillet" (n° 421)

 

Deze interpellaties werden gehouden in de openbare vergadering van commissie voor de Landsverdediging van 17 maart 2010.

Ces interpellations ont été développées en réunion publique de la commission de la Défense nationale du 17 mars 2010.

 

Vier moties werden ingediend (MOT nr. 418/1):

- een eerste motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Dirk Van der Maelen;

- een tweede motie van aanbeveling werd ingediend door de heren Francis Van den Eynde en Bruno Stevenheydens;

- een derde motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Wouter De Vriendt;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Camille Dieu, Ingrid Claes, Brigitte Wiaux en de heren Gerald Kindermans, Denis Ducarme, Roland Defreyne, Servais Verherstraeten.

Quatre motions ont été déposées (MOT n° 418/1):

- une première motion de recommandation a été déposée par M. Dirk Van der Maelen;

- une deuxième motion de recommandation a été déposée par MM. Francis Van den Eynde et Bruno Stevenheydens;

- une troisième motion de recommandation a été déposée par M. Wouter De Vriendt;

- une motion pure et simple a été déposée par Mmes Camille Dieu, Ingrid Claes, Brigitte Wiaux et MM. Gerald Kindermans, Denis Ducarme, Roland Defreyne, Servais Verherstraeten.

 

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

75

Oui

Nee

44

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

119

Total

 

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervallen de moties van aanbeveling.

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, les motions de recommandation sont caduques.

 

18 Wetsontwerp tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel (2432/3)

18 Projet de loi modifiant diverses lois applicables au personnel militaire (2432/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

119

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

119

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (2432/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (2432/4)

 

19 Aangehouden amendementen en artikel van het wetsvoorstel tot hervorming van de procedure van klachtenbehandeling bij de Hoge Raad voor de Justitie (nieuw opschrift) (634/1-8)

19 Amendements et article réservés de la proposition de loi réformant la procédure de règlement des plaintes auprès du Conseil supérieur de la Justice (nouvel intitulé) (634/1-8)

 

Stemming over amendement nr. 16 van Els De Rammelaere op artikel 2.(634/8)

Vote sur l'amendement n° 16 de Els De Rammelaere à l'article 2.(634/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

10

Oui

Nee

91

Non

Onthoudingen

19

Abstentions

Totaal

120

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

19.01  Dirk Van der Maelen (sp.a): Mijnheer de voorzitter, ik heb een stemafspraak met collega Muylle.

 

De voorzitter: Stemming over amendement nr. 17 van Els De Rammelaere op artikel 2.(634/8)

Vote sur l'amendement n° 17 de Els De Rammelaere à l'article 2.(634/8)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 4)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 2 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 2 est adopté.

 

20 Geheel van het wetsvoorstel tot hervorming van de procedure van klachtenbehandeling bij de Hoge Raad voor de Justitie (nieuw opschrift) (634/7)

20 Ensemble de la proposition de loi réformant la procédure de règlement des plaintes auprès du Conseil supérieur de la Justice (nouvel intitulé) (634/7)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

110

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

10

Abstentions

Totaal

120

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als ontwerp aan de Senaat worden overgezonden. (634/9)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera transmise en tant que projet au Sénat. (634/9)

 

21 Wetsontwerp tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiële sector (2406/4)

21 Projet de loi visant à compléter les mesures de redressement applicables aux entreprises relevant du secteur bancaire et financier (2406/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

113

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

6

Abstentions

Totaal

119

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (2406/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (2406/5)

 

22 Wetsontwerp tot aanvulling, wat de verhaalmiddelen betreft, van de wet van ... tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiële sector (2407/3)

22 Projet de loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours, la loi du ... visant à compléter les mesures de redressement applicables aux entreprises relevant du secteur bancaire et financier (2407/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

94

Oui

Nee

9

Non

Onthoudingen

16

Abstentions

Totaal

119

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (2407/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (2407/4)

 

23 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen (2408/1-9)

23 Amendements et articles réservés du projet de loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses (2408/1-9)

 

Stemming over amendement nr. 3 van Dirk Van der Maelen op artikel 3.(2408/3)

Vote sur l'amendement n° 3 de Dirk Van der Maelen à l'article 3.(2408/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

43

Oui

Nee

76

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

120

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 3 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 3 est adopté.

 

Vote sur l'amendement n° 4 de Dirk Van der Maelen tendant à insérer un article 3/1 (n).(2408/3)

Stemming over amendement nr. 4 van Dirk Van der Maelen tot invoeging van een artikel 3/1 (n).(2408/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

44

Oui

Nee

75

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

119

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 5 de Dirk Van der Maelen à l'article 6.(2408/3)

Stemming over amendement nr. 5 van Dirk Van der Maelen op artikel 6.(2408/3)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 9)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté en is artikel 6 aangenomen.

Bijgevolg is het amendement verworpen et l'article 6 est adopté.

 

Vote sur l'amendement n° 6 de Dirk Van der Maelen tendant à insérer un article 6/1 (n).(2408/3)

Stemming over amendement nr. 6 van Dirk Van der Maelen tot invoeging van een artikel 6/1 (n).(2408/3)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 9)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 7 de Dirk Van der Maelen tendant à insérer un article 6/2 (n).(2408/3)

Stemming over amendement nr. 7 van Dirk Van der Maelen tot invoeging van een artikel 6/2 (n).(2408/3)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 9)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 8 de Dirk Van der Maelen à l'article 7.(2408/3)

Stemming over amendement nr. 8 van Dirk Van der Maelen op artikel 7.(2408/3)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 9)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 7 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 7 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 9 de Dirk Van der Maelen à l'article 8.(2408/3)

Stemming over amendement nr. 9 van Dirk Van der Maelen op artikel 8.(2408/3)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 9)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 8 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 8 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 10 de Dirk Van der Maelen à l'article 9.(2408/3)

Stemming over amendement nr. 10 van Dirk Van der Maelen op artikel 9.(2408/3)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 9)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 11 de Dirk Van der Maelen à l'article 9.(2408/3)

Stemming over amendement nr. 11 van Dirk Van der Maelen op artikel 9.(2408/3)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 9)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 12 de Dirk Van der Maelen à l'article 9.(2408/3)

Stemming over amendement nr. 12 van Dirk Van der Maelen op artikel 9.(2408/3)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 9)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 13 de Dirk Van der Maelen à l'article 9.(2408/3)

Stemming over amendement nr. 13 van Dirk Van der Maelen op artikel 9.(2408/3)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 9)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 9 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 9 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 14 de Dirk Van der Maelen à l'article 14.(2408/3)

Stemming over amendement nr. 14 van Dirk Van der Maelen op artikel 14.(2408/3)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 9)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 14 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 14 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 15 de Dirk Van der Maelen à l'article 22.(2408/3)

Stemming over amendement nr. 15 van Dirk Van der Maelen op artikel 22.(2408/3)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 9)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 16 de Dirk Van der Maelen à l'article 22.(2408/3)

Stemming over amendement nr. 16 van Dirk Van der Maelen op artikel 22.(2408/3)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 9)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 17 de Dirk Van der Maelen à l'article 22.(2408/3)

Stemming over amendement nr. 17 van Dirk Van der Maelen op artikel 22.(2408/3)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 9)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 18 de Dirk Van der Maelen à l'article 22.(2408/3)

Stemming over amendement nr. 18 van Dirk Van der Maelen op artikel 22.(2408/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

20

Oui

Nee

100

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

120

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 22 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 22 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 1 de Georges Gilkinet cs tendant à insérer un article 25/1 (n).(2408/2)

Stemming over amendement nr. 1 van Georges Gilkinet cs tot invoeging van een artikel 25/1 (n).(2408/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

19

Oui

Nee

99

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

118

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 22 de Robert Van de Velde cs tendant à insérer un article 26/1 (n).(2408/7)

Stemming over amendement nr. 22 van Robert Van de Velde cs tot invoeging van een artikel 26/1 (n).(2408/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

25

Oui

Nee

84

Non

Onthoudingen

9

Abstentions

Totaal

118

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

(Mme Catherine Fonck a voté contre)

 

Vote sur l'amendement n° 19 de Dirk Van der Maelen à l'article 27.(2408/3)

Stemming over amendement nr. 19 van Dirk Van der Maelen op artikel 27.(2408/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

44

Oui

Nee

76

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

120

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 27 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 27 aangenomen.

 

24 Ensemble du projet de loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses (2408/5+9)

24 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen (2408/5+9)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

24.01  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, gisteren bij de bespreking van het wetsontwerp hebben de minister van Financiën en de collega’s zich akkoord verklaard om de tussenstap voor de oprichting van een tijdelijk comité, die in de wet opgenomen is, over te slaan. Ik heb hun gevraagd, aangezien er bij de meerderheid uiteindelijk geen enkel praktisch probleem bestond om de tussenstap over te slaan, om een amendement in te dienen. Zij kunnen dat, zoals ze gisteren nog gedemonstreerd hebben, ook nog de dag van de bespreking zelf.

 

Het amendement is er echter niet gekomen en er kan dan ook alleen maar vastgesteld worden dat er bij de meerderheid effectief politiek-strategische spelletjes aan de gang zijn, die verder gaan dan het publieke belang en die zelfs niet het belang van de regering zelf en van de meerderheid dienen. Ik kan alleen maar betreuren dat men enerzijds zegt dat er geen enkel probleem is, en anderzijds effectieve stappen uitblijven en we vandaag over een tussenstap die niet alleen volstrekt overbodig is, maar ook veel tijd en middelen zal vergen, stemmen.

 

Ik vind het onbegrijpelijk. Ik had een heel duidelijke vraag gesteld en er was geen enkel probleem. We worden hier geconfronteerd met een wetsvoorstel waarvan de meerderheid zelf zegt dat er iets instaat dat helemaal overbodig en niet goed is.

 

De meerderheid zal zich dus ongetwijfeld bij de stemming van het eigen ontwerp alleen maar onthouden, aangezien het bepalingen bevat waar ze zelf niet mee akkoord gaan.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord voor een stemverklaring?

 

24.02  Jan Jambon (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik denk dat wij hier gaan meemaken dat een belangrijke wet met betrekking tot het toezicht op de financiële sector, na de crisis die wij hebben gehad, zal worden goedgekeurd zonder dat daarvoor een meerderheid in Vlaanderen bestaat. CD&V en Open Vld moeten beseffen dat zij een wet mee goedkeuren die in Vlaanderen geen meerderheid heeft.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

 

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

76

Oui

Nee

33

Non

Onthoudingen

11

Abstentions

Totaal

120

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (2408/10)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (2408/10)

 

Reden van onthouding?

 

24.03  Robert Van de Velde (LDD): Mijnheer de voorzitter, ik wil het nog even hebben over de stemmingmakerij in verband met de Nationale Bank. Ik heb gisteren zowel de heer Van Biesen als collega Bogaert die spijtig genoeg afwezig is, duidelijk horen zeggen dat zij stilaan willen evolueren in de richting van een nationale bank die niet meer voor een deel aan minderheidsaandeelhouders toegeschreven is. Ik merk dat het amendement dat de heer Jambon en ik hebben ingediend, is weggestemd en dat zowel Open Vld als CD&V lustig verder doet. Ik kan dat alleen maar vaststellen en betreuren.

 

25 Aangehouden amendement op het wetsontwerp tot invoering van een vrijstelling van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen ten voordele van de ziektekostenverzekeringen die een hoog niveau van bescherming aanbieden (2450/1-5)

25 Amendement réservé au projet de loi instaurant une exemption de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance au bénéfice des assurances soins de santé offrant un niveau de protection élevé (2450/1-5)

 

De voorzitter: Stemming over amendement nr. 3 van Cathy Plasman tot invoeging van een artikel 2/1 (n).(2450/5)

Vote sur l'amendement n° 3 de Cathy Plasman tendant à insérer un article 2/1 (n).(2450/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

34

Oui

Nee

86

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

120

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

25.01  Éric Libert (MR): Monsieur le président, j’ai voté non.

 

26 Geheel van het wetsontwerp tot invoering van een vrijstelling van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen ten voordele van de ziektekostenverzekeringen die een hoog niveau van bescherming aanbieden (2450/4)

26 Ensemble du projet de loi instaurant une exemption de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance au bénéfice des assurances soins de santé offrant un niveau de protection élevé (2450/4)

 

Le président: Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 16)

Ja

110

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

10

Abstentions

Totaal

120

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (2450/6)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (2450/6)

 

27 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I) (2292/5)

27 Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) (2292/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 17)

Ja

89

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

32

Abstentions

Totaal

121

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (2292/6)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (2292/6)

 

28 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (II) (2293/4)

28 Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (II) (2293/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 18)

Ja

86

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

32

Abstentions

Totaal

120

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (2293/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (2293/5)

 

(De heer Michel Doomst heeft ja gestemd.)

 

29 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen (2423/1-15)

29 Amendements et articles réservés du projet de loi portant des dispositions diverses (2423/1-15)

 

Stemming over amendement nr. 1 van Martine De Maght cs op artikel 29.(2423/15)

Vote sur l'amendement n° 1 de Martine De Maght cs à l'article 29.(2423/15)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 19)

Ja

25

Oui

Nee

96

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

121

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 29 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 29 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 2 van Martine De Maght cs tot weglating van artikel 30.(2423/15)

Vote sur l'amendement n° 2 de Martine De Maght cs tendant à supprimer l'article 30. (2423/15)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 19)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 30 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 30 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 3 van Bruno Tobback tot weglating van de artikelen 2 tot 20. (2423/15)

Vote sur l'amendement n° 3 de Bruno Tobback tendant à supprimer les articles 2 à 20. (2423/15)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 20)

Ja

44

Oui

Nee

77

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

121

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en zijn de artikelen 2 tot 20 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et les articles 2 à 20 sont adoptés.

 

Stemming over amendement nr. 4 van Zoé Genot tot invoeging van een artikel 31/1 (n).(2423/15)

Vote sur l'amendement n° 4 de Zoé Genot tendant à insérer un article 31/1 (n).(2423/15)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 21)

Ja

19

Oui

Nee

100

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

119

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

De heer Weyts en mevrouw De Permentier hebben tegengestemd.

 

Stemming over amendement nr. 5 van Zoé Genot tot invoeging van een artikel 31/2 (n) (2423/15)

Vote sur l'amendement n° 5 de Zoé Genot tendant à insérer un article 31/2 (n) (2423/15)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 21)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 6 van Zoé Genot tot invoeging van een artikel 31/3 (n) (2423/15)

Vote sur l'amendement n° 6 de Zoé Genot tendant à insérer un article 31/3 (n).(2423/15)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 21)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 7 van Zoé Genot tot invoeging van een artikel 32/1 (n) (2423/15)

Vote sur l'amendement n° 7 de Zoé Genot tendant à insérer un article 32/1 (n).(2423/15)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 21)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 8 van Zoé Genot tot weglating van artikel 33. (2423/15)

Vote sur l'amendement n° 8 de Zoé Genot tendant à supprimer l'article 33..(2423/15)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 21)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 33 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 33 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 9 van Zoé Genot op artikel 38.(2423/15)

Vote sur l'amendement n° 9 de Zoé Genot à l'article 38.(2423/15)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 21)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 38 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 38 est adopté.

 

30 Geheel van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen (2423/14)

30 Ensemble du projet de loi portant des dispositions diverses (2423/14)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 22)

Ja

74

Oui

Nee

24

Non

Onthoudingen

19

Abstentions

Totaal

117

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (2423/16)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (2423/16)

 

(De heer Denis Ducarme heeft ja gestemd en de heer Jean Marie Dedecker heeft neen gestemd)

 

31 Wetsontwerp tot wijziging van de kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen gecodificeerd door het koninklijk besluit van 3 augustus 2007 (2424/3)

31 Projet de loi modifiant la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services codifiée par l'arrêté royal du 3 août 2007 (2424/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 23)

Ja

120

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

121

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (2424/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (2424/4)

 

32 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen wat het verder stimuleren van computerbezit betreft (2459/3)

32 Proposition de loi modifiant la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses en ce qui concerne la poursuite de la promotion de la possession d'un ordinateur (2459/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

32.01  Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, mon groupe soutiendra avec grand enthousiasme cette proposition de la majorité. Nous souscrivons totalement au prospectus qui invite le plus grand nombre de citoyens à regarder et à télécharger des films sur internet. Nous sommes pour que la majorité des citoyens jouisse du meilleur accès possible à internet. Je voudrais seulement rappeler à mes collègues de la majorité qu'au Sénat, c'est du même groupe, de la même majorité que proviennent des propositions pour punir les téléchargements dits "illégaux". Il faudrait donc faire preuve d'un minimum de cohérence. Voilà ce que je voulais dire avant d'apporter mon soutien à cette proposition.

 

De voorzitter: Mijnheer Deseyn, u vraagt het woord voor een stemverklaring?

 

32.02  Roel Deseyn (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik schrik een beetje van de verklaring van onze collega dat er nu een initiatief is dat illegaal downloaden zal bestraffen. Als men illegale zaken niet mag bestraffen in ons land, zijn wij ver van huis, meen ik.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem gecontroleerd? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 24)

Ja

118

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

119

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als ontwerp aan de Senaat worden overgezonden. (2459/4)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera transmise en tant que projet au Sénat. (2459/4)

 

33 Goedkeuring van de agenda

33 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten ons thans uitspreken over de ontwerp agenda die de Conferentie van voorzitters u voorstelt.

Nous devons nous prononcer sur le projet d’ordre du jour que vous propose la Conférence des présidents.

 

Geen bezwaar? (Nee) Het voorstel is aangenomen.

Pas d’observation? (Non) La proposition est adoptée.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 1 april 2010 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 1er avril 2010 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 17.56 uur.

La séance est levée à 17.56 heures.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 52 PLEN 149 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 52 PLEN 149 annexe.

 

 

 


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 001

 

 

Ja         

075

Oui

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, De Block Maggie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lambert Marie-Claire, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Maingain Olivier, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Peetermans Luc, Perpète André, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van der Auwera Liesbeth, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

043

Non

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Bonte Hans, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Maght Martine, De Man Filip, De Rammelaere Els, De Vriendt Wouter, D'haeseleer Guy, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Jambon Jan, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Logghe Peter, Luykx Peter, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Stevenheydens Bruno, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Valkeniers Bruno, Van Broeckhoven Christine, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vijnck Dirk, Weyts Ben

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 002

 

 

Ja         

075

Oui

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, De Block Maggie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lambert Marie-Claire, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Peetermans Luc, Perpète André, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van der Auwera Liesbeth, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

044

Non

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Bonte Hans, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Maght Martine, De Man Filip, De Rammelaere Els, De Vriendt Wouter, D'haeseleer Guy, Douifi Dalila, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Jambon Jan, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Logghe Peter, Luykx Peter, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Stevenheydens Bruno, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Valkeniers Bruno, Van Broeckhoven Christine, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vijnck Dirk, Weyts Ben

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 003

 

 

Ja         

119

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Collard Philippe, De Block Maggie, De Bont Rita, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadot Eric, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahaye-Battheu Sabien, Lahssaini Fouad, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Logghe Peter, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Pas Barbara, Peetermans Luc, Perpète André, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Schyns Marie-Martine, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Somers Bart, Staelraeve Sofie, Stevenheydens Bruno, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Valkeniers Bruno, Van Biesen Luk, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 004

 

 

Ja         

010

Oui

 

Dedecker Jean Marie, De Maght Martine, De Rammelaere Els, Jambon Jan, Luykx Peter, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Van de Velde Robert, Vijnck Dirk, Weyts Ben

 

 

Nee        

091

Non

 

Almaci Meyrem, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, De Block Maggie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadot Eric, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lahaye-Battheu Sabien, Lahssaini Fouad, Lambert Marie-Claire, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Peetermans Luc, Perpète André, Raemaekers Magda, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Straeten Tinne, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

019

Abstentions

 

Annemans Gerolf, Bonte Hans, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Man Filip, D'haeseleer Guy, Laeremans Bart, Landuyt Renaat, Logghe Peter, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Stevenheydens Bruno, Tobback Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis, Van der Maelen Dirk

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 005

 

 

Ja         

110

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, De Block Maggie, De Bont Rita, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadot Eric, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lahaye-Battheu Sabien, Lahssaini Fouad, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Pas Barbara, Peetermans Luc, Perpète André, Raemaekers Magda, Schyns Marie-Martine, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Somers Bart, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

010

Abstentions

 

Colen Alexandra, De Man Filip, D'haeseleer Guy, Laeremans Bart, Logghe Peter, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 006

 

 

Ja         

113

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Collard Philippe, De Block Maggie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadot Eric, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahaye-Battheu Sabien, Lahssaini Fouad, Lambert Marie-Claire, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Logghe Peter, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Peetermans Luc, Perpète André, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Schyns Marie-Martine, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Somers Bart, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

006

Abstentions

 

De Bont Rita, Landuyt Renaat, Pas Barbara, Ponthier Annick, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 007

 

 

Ja         

094

Oui

 

Almaci Meyrem, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, De Block Maggie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadot Eric, Jambon Jan, Lahaye-Battheu Sabien, Lahssaini Fouad, Lambert Marie-Claire, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Peetermans Luc, Perpète André, Schyns Marie-Martine, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Somers Bart, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van der Auwera Liesbeth, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

009

Non

 

Bonte Hans, Douifi Dalila, Kitir Meryame, Landuyt Renaat, Raemaekers Magda, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Van Broeckhoven Christine, Vandenhove Ludwig

 

 

Onthoudingen

016

Abstentions

 

Annemans Gerolf, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Man Filip, D'haeseleer Guy, Laeremans Bart, Logghe Peter, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis, Van der Maelen Dirk

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 008

 

 

Ja         

043

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Bonte Hans, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Maght Martine, De Man Filip, De Rammelaere Els, De Vriendt Wouter, D'haeseleer Guy, Douifi Dalila, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Jambon Jan, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Logghe Peter, Luykx Peter, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Stevenheydens Bruno, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Valkeniers Bruno, Van Broeckhoven Christine, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vijnck Dirk, Weyts Ben

 

 

Nee        

076

Non

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, De Block Maggie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lambert Marie-Claire, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Peetermans Luc, Perpète André, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van der Auwera Liesbeth, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Van der Maelen Dirk

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 009

 

 

Ja         

044

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Bonte Hans, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Maght Martine, De Man Filip, De Rammelaere Els, De Vriendt Wouter, D'haeseleer Guy, Douifi Dalila, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Jambon Jan, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Logghe Peter, Luykx Peter, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Stevenheydens Bruno, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Valkeniers Bruno, Van Broeckhoven Christine, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vijnck Dirk, Weyts Ben

 

 

Nee        

075

Non

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, De Block Maggie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Hamal Olivier, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lambert Marie-Claire, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Peetermans Luc, Perpète André, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van der Auwera Liesbeth, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 010

 

 

Ja         

020

Oui

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, De Vriendt Wouter, Douifi Dalila, Flahaux Jean-Jacques, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Kitir Meryame, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Raemaekers Magda, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Van Broeckhoven Christine, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van Hecke Stefaan

 

 

Nee        

100

Non

 

Annemans Gerolf, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Collard Philippe, De Block Maggie, De Bont Rita, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Laeremans Bart, Lahaye-Battheu Sabien, Lambert Marie-Claire, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Logghe Peter, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Pas Barbara, Peetermans Luc, Perpète André, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Schyns Marie-Martine, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Somers Bart, Staelraeve Sofie, Stevenheydens Bruno, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Valkeniers Bruno, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Eynde Francis, Van der Auwera Liesbeth, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 011

 

 

Ja         

019

Oui

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, De Vriendt Wouter, Douifi Dalila, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Kitir Meryame, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Raemaekers Magda, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Van Broeckhoven Christine, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van Hecke Stefaan

 

 

Nee        

099

Non

 

Annemans Gerolf, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Collard Philippe, De Block Maggie, De Bont Rita, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Laeremans Bart, Lahaye-Battheu Sabien, Lambert Marie-Claire, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Logghe Peter, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Pas Barbara, Peetermans Luc, Perpète André, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Schyns Marie-Martine, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Somers Bart, Staelraeve Sofie, Stevenheydens Bruno, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Valkeniers Bruno, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Eynde Francis, Van der Auwera Liesbeth, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 012

 

 

Ja         

025

Oui

 

Annemans Gerolf, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Maght Martine, De Man Filip, De Rammelaere Els, D'haeseleer Guy, Jambon Jan, Laeremans Bart, Logghe Peter, Luykx Peter, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis, Van de Velde Robert, Vijnck Dirk, Weyts Ben

 

 

Nee        

084

Non

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, De Block Maggie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lahaye-Battheu Sabien, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Peetermans Luc, Perpète André, Raemaekers Magda, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

009

Abstentions

 

Almaci Meyrem, De Vriendt Wouter, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Lahssaini Fouad, Van der Straeten Tinne, Van Hecke Stefaan

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 013

 

 

Ja         

044

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Bonte Hans, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Maght Martine, De Man Filip, De Rammelaere Els, De Vriendt Wouter, D'haeseleer Guy, Douifi Dalila, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Jambon Jan, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Logghe Peter, Luykx Peter, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Stevenheydens Bruno, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Valkeniers Bruno, Van Broeckhoven Christine, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vijnck Dirk, Weyts Ben

 

 

Nee        

076

Non

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, De Block Maggie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lambert Marie-Claire, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Peetermans Luc, Perpète André, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van der Auwera Liesbeth, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 014

 

 

Ja         

076

Oui

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, De Block Maggie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lambert Marie-Claire, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Peetermans Luc, Perpète André, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van der Auwera Liesbeth, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

033

Non

 

Annemans Gerolf, Bonte Hans, Bultinck Koen, Colen Alexandra, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Maght Martine, De Man Filip, De Rammelaere Els, D'haeseleer Guy, Douifi Dalila, Jambon Jan, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Landuyt Renaat, Logghe Peter, Luykx Peter, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Stevenheydens Bruno, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Valkeniers Bruno, Van Broeckhoven Christine, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Vijnck Dirk, Weyts Ben

 

 

Onthoudingen

011

Abstentions

 

Almaci Meyrem, Cocriamont Patrick, De Vriendt Wouter, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Lahssaini Fouad, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 015

 

 

Ja         

034

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Bonte Hans, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Man Filip, De Vriendt Wouter, D'haeseleer Guy, Douifi Dalila, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Logghe Peter, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Stevenheydens Bruno, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Valkeniers Bruno, Van Broeckhoven Christine, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van Hecke Stefaan

 

 

Nee        

086

Non

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, De Block Maggie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lambert Marie-Claire, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Peetermans Luc, Perpète André, Schyns Marie-Martine, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Somers Bart, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van der Auwera Liesbeth, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 016

 

 

Ja         

110

Oui

 

Annemans Gerolf, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Collard Philippe, De Block Maggie, De Bont Rita, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahaye-Battheu Sabien, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Luykx Peter, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Pas Barbara, Peetermans Luc, Perpète André, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Schyns Marie-Martine, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Somers Bart, Staelraeve Sofie, Stevenheydens Bruno, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Valkeniers Bruno, Van Biesen Luk, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

010

Abstentions

 

Almaci Meyrem, Cocriamont Patrick, De Vriendt Wouter, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Lahssaini Fouad, Van der Straeten Tinne, Van Hecke Stefaan

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 017

 

 

Ja         

089

Oui

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, De Block Maggie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lahaye-Battheu Sabien, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Peetermans Luc, Perpète André, Raemaekers Magda, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

032

Abstentions

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Maght Martine, De Man Filip, De Rammelaere Els, De Vriendt Wouter, D'haeseleer Guy, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Jambon Jan, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Logghe Peter, Luykx Peter, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Weyts Ben

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 018

 

 

Ja         

086

Oui

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, De Block Maggie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Douifi Dalila, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lahaye-Battheu Sabien, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Peetermans Luc, Perpète André, Raemaekers Magda, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

002

Non

 

Annemans Gerolf, Weyts Ben

 

 

Onthoudingen

032

Abstentions

 

Almaci Meyrem, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Maght Martine, De Man Filip, De Rammelaere Els, De Vriendt Wouter, D'haeseleer Guy, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Jambon Jan, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Logghe Peter, Luykx Peter, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vijnck Dirk

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 019

 

 

Ja         

025

Oui

 

Annemans Gerolf, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Maght Martine, De Man Filip, De Rammelaere Els, D'haeseleer Guy, Jambon Jan, Laeremans Bart, Logghe Peter, Luykx Peter, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis, Van de Velde Robert, Vijnck Dirk, Weyts Ben

 

 

Nee         

096

Non

 

Almaci Meyrem, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, De Block Maggie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadot Eric, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lahaye-Battheu Sabien, Lahssaini Fouad, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Peetermans Luc, Perpète André, Raemaekers Magda, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 020

 

 

Ja         

044

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Bonte Hans, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, Dedecker Jean Marie, De Maght Martine, De Man Filip, De Rammelaere Els, De Vriendt Wouter, D'haeseleer Guy, Douifi Dalila, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Jambon Jan, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Logghe Peter, Luykx Peter, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Stevenheydens Bruno, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Valkeniers Bruno, Van Broeckhoven Christine, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Hecke Stefaan, Vijnck Dirk, Weyts Ben

 

 

Nee        

077

Non

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, De Block Maggie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Kindermans Gerald, Lahaye-Battheu Sabien, Lambert Marie-Claire, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Peetermans Luc, Perpète André, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van der Auwera Liesbeth, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 021

 

 

Ja         

019

Oui

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, De Vriendt Wouter, Douifi Dalila, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Kitir Meryame, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Raemaekers Magda, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Van Broeckhoven Christine, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van Hecke Stefaan

 

 

Nee        

100

Non

 

Annemans Gerolf, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Collard Philippe, De Block Maggie, De Bont Rita, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Laeremans Bart, Lahaye-Battheu Sabien, Lambert Marie-Claire, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Pas Barbara, Peetermans Luc, Perpète André, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Schyns Marie-Martine, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Somers Bart, Staelraeve Sofie, Stevenheydens Bruno, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Valkeniers Bruno, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Eynde Francis, Van der Auwera Liesbeth, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Onthoudingen

000

Abstentions

 

 

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 022

 

 

Ja         

074

Oui

 

Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Coëme Guy, Colinia Françoise, Collard Philippe, De Block Maggie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, George Joseph, Giet Thierry, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Lahaye-Battheu Sabien, Lambert Marie-Claire, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Perpète André, Schyns Marie-Martine, Somers Bart, Staelraeve Sofie, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Uyttersprot Ilse, Van Biesen Luk, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van der Auwera Liesbeth, Van Grootenbrulle Bruno, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Waterschoot Kristof, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

024

Non

 

Annemans Gerolf, Bultinck Koen, Cocriamont Patrick, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Maght Martine, De Man Filip, De Rammelaere Els, D'haeseleer Guy, Jambon Jan, Laeremans Bart, Logghe Peter, Luykx Peter, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Stevenheydens Bruno, Valkeniers Bruno, Van den Eynde Francis, Van de Velde Robert, Vijnck Dirk, Weyts Ben

 

 

Onthoudingen

019

Abstentions

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, De Vriendt Wouter, Douifi Dalila, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Kitir Meryame, Lahssaini Fouad, Landuyt Renaat, Raemaekers Magda, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Van Broeckhoven Christine, Vandenhove Ludwig, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van Hecke Stefaan

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 023

 

 

Ja         

120

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Collard Philippe, De Block Maggie, De Bont Rita, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Jean Marie, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadot Eric, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahaye-Battheu Sabien, Lahssaini Fouad, Lambert Marie-Claire, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Pas Barbara, Peetermans Luc, Perpète André, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Schyns Marie-Martine, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Somers Bart, Staelraeve Sofie, Stevenheydens Bruno, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Valkeniers Bruno, Van Biesen Luk, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Landuyt Renaat

 

 

Naamstemming - Vote nominatif: 024

 

 

Ja         

118

Oui

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arena Marie, Arens Josy, Avontroodt Yolande, Bacquelaine Daniel, Baeselen Xavier, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Bultinck Koen, Burgeon Colette, Claes Ingrid, Clarinval David, Cocriamont Patrick, Coëme Guy, Colen Alexandra, Colinia Françoise, Collard Philippe, De Block Maggie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Defreyne Roland, della Faille de Leverghem Katia, De Maght Martine, De Man Filip, Déom Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, De Rammelaere Els, De Schamphelaere Mia, Deseyn Roel, Destrebecq Olivier, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dieu Camille, Doomst Michel, Douifi Dalila, Ducarme Denis, Flahaut André, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Giet Thierry, Gilkinet Georges, Goutry Luc, Gustin Luc, Hamal Olivier, Jadot Eric, Jambon Jan, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Laeremans Bart, Lahaye-Battheu Sabien, Lahssaini Fouad, Lambert Marie-Claire, Lecomte Carine, Lejeune Josée, Libert Eric, Logghe Peter, Luykx Peter, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Mayeur Yvan, Milcamps Guy, Musin Linda, Nyssens Clotilde, Otlet Jacques, Partyka Katrien, Pas Barbara, Peetermans Luc, Perpète André, Ponthier Annick, Raemaekers Magda, Schoofs Bert, Schyns Marie-Martine, Sevenhans Luc, Smeyers Sarah, Somers Bart, Staelraeve Sofie, Stevenheydens Bruno, Tasiaux-De Neys Isabelle, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Ilse, Valkeniers Bruno, Van Biesen Luk, Van Broeckhoven Christine, Van Campenhout Ludo, Van Cauter Carina, Van Daele Lieve, Van den Eynde Francis, Vandenhove Ludwig, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van der Straeten Tinne, Van de Velde Robert, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vautmans Hilde, Vercamer Stefaan, Verhaegen Mark, Verherstraeten Servais, Vijnck Dirk, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wiaux Brigitte, Yalçin Hilâl

 

 

Nee        

000

Non

 

 

 

 

Onthoudingen

001

Abstentions

 

Landuyt Renaat